Sony | CMT-CP500MD | Sony CMT-CP500MD Bruksanvisning

4-233-759-43 (3)
Micro Hi-Fi
Component
System
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
CMT-CP500MD
© 2001 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.
Det medför risk för brand eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det medför risk för elektriska
stötar. Överlåt allt reparationsarbete till en
kvalificerad reparatör.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme
som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Amerikanska patent och patent i andra licenser är
licensierade från Dolby Laboratories.
Denna apparat är
klassificerad som en
laserapparat av KLASS 1.
Etiketten CLASS 1 LASER
PRODUCT sitter på
baksidan.
Följande varningsetikett sitter inuti apparaten.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är
förtäckta av tidningar, dukar, gardiner eller liknande.
Det medför risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom det medför
risk för brand eller elstötar.
I INGET SOM HELST FALL SKALL
FÖRSÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR
DIREKTA SKADOR, SKADOR SOM ÄR
FÖRBUNDNA MED BRUKET AV DENNA
PRODUKT ELLER ANDRA FÖLJSKADOR,
FÖRLUST ELLER KOSTNADER SOM
ORSAKAS AV NÅGON DEFEKT PRODUKT
ELLER BRUK AV NÅGON PRODUKT.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
2SE
Innehållsförteckning
De olika delarna
Huvudenheten ................................................ 4
Fjärrkontrollen ............................................... 5
Allra först
Koppla ihop anläggningen ............................. 6
Sätt i två batterier av AA-storlek (R6) i
fjärrkontrollen ......................................... 7
Ställ klockan .................................................. 7
För att spara ström i standbyläge ................... 8
CD-spelaren
Hur man lägger i en CD ................................. 8
Spela en CD
— Normal spelning/slumpspelning/
upprepad spelning .............................. 9
Inprogrammering av CD-spår
— Programmerad spelning ................... 10
CD-spelarens display ................................... 11
Inmatning av namn på CD-skivor
— CD-namn ......................................... 11
MD-spelaren — Spelning
Hur man sätter i en minidisk ........................ 13
Spela en minidisk
— Normal spelning/slumpspelning/
upprepad spelning ............................ 13
Inprogrammering av minidiskspår
— Programmerad spelning ................... 14
MD-spelarens display .................................. 15
MD-spelaren — Inspelning
Innan du börjar spela in ............................... 16
Efter inspelningen ........................................ 16
Inspelning av en CD på en minidisk
— Synkroniserad inspelning från CD till
minidisk ........................................... 17
Inspelning av en kassett på en minidisk
— Synkroniserad inspelning från kassett
till minidisk ...................................... 18
Manuell inspelning på en minidisk
— Manuell inspelning .......................... 19
Inspelningsstart med 6 sekunders förlagrade
ljuddata
— Tidsmaskinsinspelning .................... 19
Inspelningtips
— Inspelning med extra lång
inspelningstid/markering av
spårnummer/smart space/inställning av
inspelningsnivån .............................. 20
MD-spelaren — Redigering
Innan du börjar redigera ............................... 24
Inmatning av namn på en minidisk
— Namnfunktionen .............................. 24
Radering av inspelningar
— Raderingsfunktionen ........................ 27
Flyttning av inspelade spår
— Flyttningsfunktionen ........................ 29
Uppdelning av inspelade spår
— Uppdelningsfunktionen ................... 29
Sammanslagning av inspelade spår
— Sammanslagningsfunktionen ........... 30
Upphävning av den senaste redigeringen
— Upphävningsfunktionen ................... 31
Ändring av inspelningsnivån efter
inspelningen
— Skalfaktorredigering ........................ 32
Radion
Lagra radiostationer i snabbvalsminnet ....... 34
Lyssna på radio
— Snabbval .......................................... 35
Inmatning av namn på snabbvalsstationer
— Stationsnamn ................................... 36
Hur man använder RDS* ............................. 36
SE
Kassettdäcket
Hur man sätter i en kassett ........................... 37
Spela en kassett ............................................ 37
Kassettdäcket — Inspelning
Inspelning av en CD på en kassett
— Synkroniserad inspelning från CD till
kassett .............................................. 38
Inspelning av en minidisk på en kassett
— Synkroniserad inspelning från minidisk
till kassett ......................................... 38
Manuell inspelning på en kassett
— Manuell inspelning .......................... 39
Tonklangsinställning
Justering av tonklangen ............................... 40
Timerfunktioner
Somna in till musik
— Insomningstimern ............................ 40
Vakna till musik
— Väckningstimern .............................. 41
Timerinspelning av radioprogram ............... 42
Ytterligare komponenter
Anslutning av extrakomponenter ................. 43
Övrig information
Säkerhetsföreskrifter .................................... 44
Systembegränsningar för minidiskar ........... 46
Felsökning .................................................... 47
Självdiagnosfunktionen ............................... 51
Tekniska data ............................................... 53
* De olika delarna
3SE
De olika delarna
Delarna är listade i alfabetisk ordning.
Se sidorna inom parentes för närmare detaljer.
Huvudenheten
1
2 3 4 56 78
9
q;
wj
wh
qa
qs
qd
qf
qg
wg
wf
wd
ws
qh
wa
BASS wd (40)
CD EJECT Z qh (8, 9, 16, 50)
CD x qj (9, 10, 17, 38)
CD u qk (9, 10)
DSG wh (40)
ENTER/START 5 (17, 18, 38,
39)
Fjärrkontrollsensor 1
FUNCTION wf (9, 10, 13, 14, 19,
22, 23, 37, 39, 43)
MD EJECT Z ql (13, 24)
MD REC z qg (19, 22, 23)
MD u qd (13 – 15, 19)
MD x qf (13, 15, 17 – 20, 38,
39)
4SE
w;
ql qk qj
PHONES (Hörlursuttag) wa
PLAY MODE DIRECTION wj
(9, 10, 13 – 15, 24, 37 – 39)
PUSH Z 6 (37)
REC MODE 3 (20, 50)
REPEAT 2 (9, 13, 34)
STEREO/MONO 2 (35)
SYNCHRO REC 4 (17, 18, 38)
TAPE REC z 0 (39)
TAPE Y 7 (37 –39)
TAPE x 8 (18, 37 – 39)
TAPE X 9 (37, 39)
TREBLE ws (40)
TUNER BAND qs (34, 35, 50)
TUNING MODE wj (34, 35)
TUNING –/+ qa (34, 35)
VOLUME w; (41)
KNAPPBESKRIVNINGAR
. > qa (9, 10, 13 – 15)
m M qa (9, 13, 37)
@/1 (Strömbrytare) wg (7, 16, 24,
35, 41, 43, 50)
Fjärrkontrollen
De olika delarna
123
wh
4
wg
wf
5
6
wd
7
8
9
0
qa
qs
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
qd
qf
qg
BASS/TRE 5 (40)
CD qj (9 – 11)
CLEAR 8 (10, 14, 15, 25, 36)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(42, 43)
CLOCK/TIMER SET 4 (7, 41,
42)
CURSOR T/t 9 (7, 12, 25)
DISPLAY wa (8, 10, 11, 15, 19,
36)
DSG qf (40)
ENTER/YES 6 (7, 10, 12, 14,
20 – 23, 25 – 34, 36, 41 – 43)
FUNCTION qg (9, 10, 13, 14, 19,
22, 23, 37, 39, 43)
MD qk (13, 14, 25, 27 – 30, 32)
MENU/NO wf (12, 21 – 24, 26 –
34)
NAME EDIT/SELECT wd (11,
12, 24, 25, 36)
Sifferknappar 7 (9, 10, 12, 14,
15, 25, 35)
PLAY MODE wh (9, 10, 13 – 15,
24, 32)
REPEAT wg (9, 13)
SCROLL ws (12, 15, 26)
SLEEP 1 (40)
TAPE qh
TUNER BAND ql (34, 35)
VOLUME +/– qd (41)
KNAPPBESKRIVNINGAR
@/1 (Strömbrytare) 3 (7, 16, 24,
35, 41, 43)
m M 9 (28, 30)
. > 0 (7, 11, 12, 21 – 23,
25 – 34, 40 – 42)
N qa (9, 10, 13, 15, 23)
x qs (23)
X w; (9, 13, 28)
5SE
Allra först
Koppla ihop anläggningen
Utför steg 1 till 4 nedan för att koppla ihop anläggningen med hjälp av de medföljande kablarna
och tillbehören.
AM-ramantenn
FM-antenn
Höger högtalare
Vänster högtalare
1 Koppla in högtalarna.
Sätt i kablarna till höger och vänster
högtalare i SPEAKER-uttagen på
nedanstående sätt.
3
R
#
3
L
#
Grå (3)
A
ENN
ANT
Svart (#)
AM
Stick in den här
delen
2 Koppla in FM- och AM-antennerna.
U
FM
AMramantenn
75Ω
Uttagstyp B
ANT
Sätt ihop AM-ramantennen innan du
kopplar in den.
ENN
Dra ut FMantennen
horisontellt
A
FM
AM
6SE
Dra ut FMantennen
horisontellt
Uttagstyp A
U
U
75Ω
AMramantenn
3 Gäller endast modeller som är försedda
med en spänningsomkopplare: Ställ in
VOLTAGE SELECTOR på den lokala
nätspänningen.
1 Slå på anläggningen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
Om du ställer klockan för allra första
gången så gå vidare till steg 5.
220V~240V
VOLTAGE
SELECTOR
4 Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
Om stickkontakten inte passar i vägguttaget
så ta av den medföljande
stickkontaktsadaptern (gäller endast
modeller som är försedda med en adapter).
Tryck på @/1 för att slå på anläggningen.
Sätt i två batterier av AAstorlek (R6) i
fjärrkontrollen
3 Tryck upprepade gånger på . eller
Allra först
110V~120V
Ställ klockan
> på fjärrkontrollen tills “CLOCK
SET” tänds på displayen.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Timsiffrorna börjar blinka.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att ställa in
rätt timtal.
6 Tryck på ENTER/YES eller CURSOR t
på fjärrkontrollen.
Minutsiffrorna börjar blinka.
7 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att ställa in
rätt minuttal.
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Klockan börjar gå.
Om klockan går fel
Börja om från steg 1.
Tips
Byt ut båda batterierna mot nya när det inte går att
styra anläggningen med fjärrkontrollen längre.
Observera
Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska användas
på länge för att undvika skador på grund av
batteriläckage och korrosion.
7SE
CD-spelaren
För att spara ström i
standbyläge
Även när anläggningen är avstängd drar den en
visst mängd ström för att driva klockan och för
att kunna svara på kommandon från
fjärrkontrollen. För att minska
strömförbrukningen i standbyläget är denna
anläggning försedd med ett särskilt
strömbesparingsläge. I det läget visas inte
klockan.
Gå över till strömbesparingsläget
genom att trycka upprepade gånger på
DISPLAY på fjärrkontrollen medan
anläggningen är avstängd, tills
demonstrationen och klockan släcks
från displayen.
För att ändra vad som visas på
displayen
1 Tryck på CD EJECT Z.
Skivfacket skjuts ut.
2 Lägg i en CD i skivfacket.
Lägg i CD-n
med
etikettsidan
uppåt. Lägg 8
cm CD-singlar
på den inre
cirkeln i
skivfacket.
3 Tryck en gång till på CD EJECT Z för
att stänga skivfacket.
Observera
Demonstrationsläget t Klockan t
Strömbesparingsläget t Demonstrationsläget
t…
• Det går inte att se skivan genom fönstret på
framsidan när en 8 cm CD är ilagd.
• Texten som är tryckt på skivan syns upp och ned
när man ser skivan genom glaset på framsidan.
• Om du trycker på CD EJECT Z för att öppna eller
stänga skivfacket medan du lyssnar på en annan
ljudkälla, tänds CD-ikonen även om det inte ligger
någon CD i skivfacket. Om du vill släcka CDikonen så tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att gå över till CD-läget.
Tips
Tips
Timern fortsätter att fungera i strömbesparingsläget.
Det går att ställa en CD-ask upprätt i spåret ovanpå
anläggningen.
Tryck upprepade gånger på DISPLAY på
fjärrkontrollen medan anläggningen är
avstängd.
Anläggningen växlar mellan följande lägen:
För att stänga av
strömbesparingsläget
Tryck upprepade gånger på DISPLAY på
fjärrkontrollen medan anläggningen är
avstängd, tills demonstrationen eller klockan
tänds på displayen.
8SE
Hur man lägger i en CD
Andra manövrer
Spela en CD
— Normal spelning/slumpspelning/
upprepad spelning
Gör så här
Avbryta spelningen
Tryck på CD x.
Pausa spelningen
Tryck på CD u (eller på
X på fjärrkontrollen).
Tryck en gång till för att
fortsätta spela skivan.
Välja spår
Tryck upprepade gånger på
. eller > medan
skivan håller på att spelas
eller i pausläge tills du
hittat önskat spår.
På den här CD-spelaren går det att spela CDskivor på olika sätt.
Spårnummer
Speltid
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
Det går även att gå över till CD-läget genom
att trycka på CD på fjärrkontrollen.
Indikatorn runt knapparna CD u och
CD x tänds.
Hitta ett visst ställe i ett Håll m eller M intryckt
medan spåret håller på att
spår
spelas tills du hittat önskat
ställe.
Spela spår upprepade
gånger (Upprepad
spelning)
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
För att spela
Ingen
indikering
CD-n i den ursprungliga
ordningen.
SHUFFLE
Spåren på CD-n i slumpmässig
ordning.
PGM
Spåren på CD-n i den ordning du
själv vill (se “Inprogrammering
av CD-spår” på sidan 10).
3 Tryck på CD u (eller på N på
Tryck upprepade gånger på
REPEAT under spelningens
gång tills “REPEAT” eller
“REPEAT 1” tänds på
displayen.
REPEAT: För att upprepa
alla spåren på CD-n upp till
5 gånger.
MODE DIRECTION (eller PLAY MODE
på fjärrkontrollen i stoppläge tills
önskat spelsätt visas på displayen.
Välj
CD-spelaren
För att
REPEAT 1: För att bara
upprepa det spår som håller
på att spelas.
För att stänga av
upprepningen trycker man
upprepade gånger på
REPEAT tills både
“REPEAT” och “REPEAT
1” försvinner från
displayen.
Mata ut CD-n
Tryck på CD EJECT Z.
fjärrkontrollen).
Tips
Det går att börja spela skivan från önskat spår under
normal spelning eller programmerad spelning.
Tryck upprepade gånger på .eller > tills
önskat spår visas på displayen efter steg 3.
Det går även att trycka på sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Skivan börjar spelas automatiskt.
För att mata in spårnummer över 10
(gäller endast fjärrkontrollen)
1 Tryck på >10.
2 Mata in motsvarande siffror.
För att mata in en nolla trycker man på 10/0.
Exempel:
För att mata in spår nummer 30 trycker man på >10,
därefter på 3 och till sist på 10/0.
9SE
Inprogrammering av CDspår
— Programmerad spelning
Du kan mata in ett program med upp till 25
spår från en CD så att de spelas i den ordning
du själv vill.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
Det går även att gå över till CD-läget genom
att trycka på CD-knappen på fjärrkontrollen.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att mata in
ytterligare spår.
6 Tryck på CD u (eller på N på
fjärrkontrollen).
För att
Gör så här
Kontrollera
programordningen
Tryck upprepade gånger på
. eller > under
programmerad spelning.
Kontrollera det totala
antalet
inprogrammerade
spår
Tryck på DISPLAY på
fjärrkontrollen i stoppläge.
Det totala antalet
programsteg visas på
displayen, följt av det sist
inprogrammerade
spårnumret och den totala
speltiden för programmet.
Avbryta den
programmerade
spelningen
Tryck på CD x och därefter
upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION (eller
PLAY MODE på
fjärrkontrollen) tills “PGM”
och “SHUFFLE” försvinner
från displayen.
Lägga till ett spår sist
i programmet
Utför steg 3 och 4 med den
programmerade spelningen i
stoppläge.
Radera det sist
inprogrammerade
spåret
Tryck på CLEAR på
fjärrkontrollen i stoppläge.
Varje gång du trycker på
knappen raderas det sista
spåret från programmet.
Välja spår med
sifferknapparna på
fjärrkontrollen
Tryck på sifferknapparna i
stället för att utföra steg 3 till
5. Se sidan 9 om hur man
använder sifferknapparna.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION (eller på PLAY
MODE på fjärrkontrollen) i stoppläge
tills “PGM” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på CD .
eller > tills önskat spårnummer visas
på displayen.
Valt spårnummer
Speltid för valt spår
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Spåret lagras i programmet.
“Step” tänds på displayen, följt av spårets
ordningsnummer i programmet. Därefter
visas det sist inprogrammerade spårnumret,
följt av den totala speltiden för programmet.
Om du råkar göra fel kan du radera det sist
inprogrammerade spåret från programmet
genom att trycka på CLEAR på
fjärrkontrollen.
Det sist
inprogrammerade
spårnumret
10SE
Total speltid
Tips
• Det program du matat in finns kvar i anläggningens
minne även efter det att den programmerade
spelningen är färdig. Om du vill spela programmet
en gång till så gå över till CD-läget och tryck på CD
u (eller på N på fjärrkontrollen).
• “--.--” tänds om den totala tiden för ett CD-program
överskrider 100 minuter, eller om du väljer ett CDspår med spårnummer 21 eller däröver.
CD-spelarens display
Tryck upprepade gånger på DISPLAY på
fjärrkontrollen.
— CD-namn
Informationen på displayen ändras i följande
ordning:
Det går att mata in namn på upp till 20
bokstäver och tecken för upp till 50 olika CDskivor. Varje gång du sedan lägger i en sådan
CD visas dess namn på displayen.
Under normal spelning
Observera
Det nuvarande spårnumret och den förflutna
speltiden för spåret t Det nuvarande
spårnumret och den återstående speltiden för
spåret t Återstående speltid på den nuvarande
CD-n t Namnet på det nuvarande spåret* t
Basnivån t Diskantnivån t Klockan t Det
nuvarande spårnumret och den förflutna
speltiden för spåret t …
• Det går inte att mata in namn för CD-skivor för
vilka “TEXT” tänds på displayen.
• Innan du börjar mata in CD-namn för allra
första gången måste du först radera alla
CD-namn ur anläggningens minne (se
“Radering av ett CD-namn” på sidan 12).
När CD-spelaren är i stoppläge
Totalt antal spår och total speltid t CDnamnet* t Klockan t Basnivån t
Diskantnivån t Totalt antal spår och total
speltid t …
* Om en CD för vilken det inte finns något namn
inmatat är ilagd visas ingenting på displayen. Om
en CD innehåller 21 eller fler spår visas ingen CDTEXT från och med spår 21.
CD-spelaren
När en skiva med CD TEXT är ilagd kan du se
den information som finns inspelad på skivan,
t.ex. låttitlarna.
Inmatning av namn på CDskivor
1 Tryck på CD på fjärrkontrollen för att gå
över till CD-läget.
Om “SHUFFLE” eller “PGM” tänds på
displayen så tryck upprepade gånger på
PLAY MODE DIRECTION (eller på
PLAY MODE på fjärrkontrollen) tills båda
de indikeringarna försvinner från displayen.
2 Tryck på NAME EDIT/SELECT på
fjärrkontrollen.
Markören börjar blinka.
3 Tryck upprepade gånger på NAME
EDIT/SELECT på fjärrkontrollen för att
välja teckenuppsättning.
Teckenuppsättningen ändras i tur och
ordning på följande sätt på displayen:
Selected AB* (Stora bokstäver) t Selected
ab* (Små bokstäver) t Selected 12
(Siffror) t Selected AB* (Stora bokstäver)
t…
* Tryck upprepade gånger på sifferknapp 1 för att
tända följande symboler på displayen.
’–/,.():!?
När ovanstående symboler visas kan du
dessutom trycka upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att tända följande
symboler:
&+<>_=”;#$%@
`
forts.
11SE
Inmatning av namn på CD-skivor
(forts.)
4 Mata in ett tecken.
Om du har valt stora eller små
bokstäver
1 Tryck upprepade gånger på
motsvarande bokstavsknapp tills det
tecken du vill mata in börjar blinka.
Det går även att trycka en gång på
knappen och sedan trycka upprepade
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen.
2 Tryck på CURSORt på fjärrkontrollen.
Det blinkande tecknet matas in och
markören flyttas ett steg åt höger.
Om du valt siffror
Tryck på motsvarande sifferknapp.
Siffran matas in och markören flyttas ett
steg åt höger.
För att mata in ett mellanslag
1 Tryck på NAME EDIT/SELECT på
fjärrkontrollen för att välja stora eller
små bokstäver.
2 Tryck på 10/0 på fjärrkontrollen.
Ett mellanslag matas in och markören
flyttas ett steg åt höger.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att mata in
resten av namnet.
För att ändra ett tecken
Tryck upprepade gånger på TCURSOR
eller CURSORt på fjärrkontrollen tills det
tecken du vill ändra börjar blinka, tryck på
CLEAR på fjärrkontrollen för att radera det
tecknet, och gör sedan om steg 3 och 4.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
för att avsluta
namninmatningsproceduren.
För att avbryta namninmatningen
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Kontroll av CD-namnen
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
stoppläge.
2 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Name
Check ?” tänds på displayen, och tryck
sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja
mellan de CD-namn som finns lagrade i
anläggningens minne mellan 01 och 50.
För att kontrollera namnet på den CD
som håller på att spelas
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen i
stoppläge.
Radering av ett CD-namn
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
stoppläge.
2 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Name Erase
?” tänds på displayen, och tryck sedan
på ENTER/YES.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja det
CD-namn som ska raderas.
4 Tryck en gång till på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
Om du vill radera alla CD-namn på en gång så
tryck upprepade gånger på . eller > på
fjärrkontrollen tills “All Erase ?” tänds på
displayen i steg 2, och tryck sedan två gånger
på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att avbryta raderingen
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen under
steg 1 eller 2.
Observera
CD-namnen hålls kvar i anläggningens minne i
ungefär ett dygn även om stickkontakten dras ut ur
vägguttaget eller det blir strömavbrott.
12SE
MD-spelaren — Spelning
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
Hur man sätter i en
minidisk
Sätt i en minidisk.
Med etikettsidan vänd uppåt
och spärren på höger sida.
Välj
För att spela
Ingenting
En minidisk i den ursprungliga
ordningen.
SHUFFLE
Alla spåren på en minidisk i
slumpmässig ordning.
PGM
Spåren på en minidisk i den
ordning du själv vill (se
“Inprogrammering av
minidiskspår” på sidan 14).
3 Tryck på MD u (eller på N på
fjärrkontrollen).
Andra manövrer
Spela en minidisk
För att
Gör så här
Avbryta spelningen
Tryck på MD x.
Pausa spelningen
Tryck på MD u (eller på
X på fjärrkontrollen).
Tryck en gång till för att
fortsätta spela minidisken.
Välja spår
Tryck upprepade gånger på
. eller > medan
minidisken håller på att
spelas eller i pausläge tills
du hittat önskat spår.
— Normal spelning/slumpspelning/
upprepad spelning
På den här anläggningen går det att spela
minidiskar på olika sätt.
Spårnummer
Speltid
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds på displayen.
MD-spelaren — Spelning
Med pilen i
riktning in mot
MD-spelaren.
MODE DIRECTION (eller på PLAY
MODE på fjärrkontrollen) i stoppläge
tills önskat spelsätt visas på displayen.
Hitta ett Visst ställei ett Håll m eller M intryckt
under spelningens gång tills
spår
du hittat önskat ställe.
Spela spår upprepade
gånger (Upprepad
spelning)
Det går även att gå över till MD-läget
genom att trycka på MD-knappen på
fjärrkontrollen.
Indikatorn runt knapparna MD u och MD
x tänds.
Tryck upprepade gånger på
REPEAT under spelningens
gång till “REPEAT” eller
“REPEAT 1” tänds på
displayen.
REPEAT: För att upprepa
alla spåren på minidisken
upp till 5 gånger.
REPEAT 1: För att bara
upprepa det spår som håller
på att spelas.
För att stänga av
upprepningen trycker man
upprepade gånger på
REPEAT tills både
“REPEAT” och “REPEAT
1” försvinner från
displayen.
Mata ut minidisken
Tryck på MD EJECT Z.
13SE
Spela en minidisk (forts.)
Innan du sätter i en minidisk
Om anläggningen är påslagen så kontrollera att
MD-ikonen inte lyser på displayen. Om den
lyser betyder det att en annan minidisk redan är
isatt. Tryck på MD EJECT Z för att mata ut
minidisken.
Tips
Det går att börja spela minidisken från önskat spår
under normal spelning eller programmerad spelning.
Tryck upprepade gånger på . eller > tills
önskat spår visas på displayen efter steg 3.
Det går även att trycka på sifferknapparna på
fjärrkontrollen. Minidisken börjar spelas automatiskt.
För att mata in spårnummer över 10
(gäller endast fjärrkontrollen)
1 Tryck på >10 (tryck två gånger för att mata
in tresiffriga spårnummer).
2 Mata in motsvarande siffror.
För att mata in en nolla trycker man på 10/0.
Inprogrammering av
minidiskspår
— Programmerad spelning
Du kan mata in ett program med upp till 25
spår från en minidisk så att de spelas i den
ordning du själv vill.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds på displayen.
Det går även att gå över till MD-läget
genom att trycka på MD-knappen på
fjärrkontrollen.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION (eller på PLAY
MODE på fjärrkontrollen) i stoppläge
tills “PGM” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> tills önskat spårnummer visas på
displayen.
Exempel:
• För att mata in spår nummer 30 trycker man på >10,
därefter på 3 och till sist på 10/0.
• För att mata in spår nummer 108 trycker man två
gånger på >10, därefter på 1, 10/0 och till sist på 8.
Valt spårnummer
Speltid för valt spår
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Spåret lagras i programmet.
“Step” tänds på displayen, följt av spårets
ordningsnummer i programmet. Därefter
visas numret för det sist inprogrammerade
spåret, följt av den totala speltiden för
programmet. Om du råkar göra fel kan du
radera det sist inprogrammerade spåret från
programmet genom att trycka på CLEAR på
fjärrkontrollen.
Det sist inprogrammerade
spårnumret
14SE
Total speltid
5 Upprepa steg 3 och 4 för att mata in
ytterligare spår.
6 Tryck på MD u (eller N på
fjärrkontrollen).
För att
Gör så här
Kontrollera
programordningen
Tryck upprepade gånger på
. eller > under
programmerad spelning.
Avbryta den
programmerade
spelningen
Lägga till ett spår sist i
programmet
Tryck på MD x och
därefter upprepade gånger
på PLAY MODE
DIRECTION (eller PLAY
MODE på fjärrkontrollen)
tills “PGM” och
“SHUFFLE” försvinner
från displayen.
Utför steg 3 och 4 med den
programmerade spelningen
i stoppläge.
Radera det sist
Tryck på CLEAR på
inprogrammerade spåret fjärrkontrollen i stoppläge.
Varje gång du trycker på
knappen raderas det sista
spåret från programmet.
Välja spår med
sifferknapparna på
fjärrkontrollen
Tryck på sifferknapparna i
stället för att utföra steg 3
till 5. Se sidan 14 om hur
man använder
sifferknapparna.
Tips
• Det program du matat in finns kvar i minnet även
efter det att den programmerade spelningen är
färdig. Om du vill spela samma program en gång
till så gå över till MD-läget och tryck på MD u
(eller på N på fjärrkontrollen).
• Om den totala speltiden för ett minidiskprogram
överskrider 1000 minuter visas “--.--” på displayen.
Tryck upprepade gånger på DISPLAY på
fjärrkontrollen.
Informationen på displayen ändras på följande
sätt:
Under normal spelning
Förfluten speltid och spårnumret för det spår
som håller på att spelas t Återstående tid och
spårnumret för det spår som håller på att spelas
t Återstående tid på hela minidisken t
Namnet på det spår som håller på att spelas*1
t Klockan t Basnivån t Diskantnivån t
Förfluten speltid och spårnumret för det spår
som håller på att spelas t …
När MD-spelaren är i stoppläge
Totalt antal spår och total speltid*2 t
Återstående inspelningsbar tid (gäller endast
inspelningsbara minidiskar) t Minidiskens
namn t Klockan t Basnivån t
Diskantnivån t Totalt antal spår och total
speltid*2 t …
MD-spelaren — Spelning
Kontrollera det totala
Tryck på DISPLAY på
antalet inprogrammerade fjärrkontrollen i stoppläge.
spår
Det sist inprogrammerade
spårnumret visas på
displayen, följt av det totala
antalet programsteg.
MD-spelarens display
*1 Om minidisken eller spåret saknar namn visas
ingenting.
*2 Om den totala speltiden för ett minidiskprogram
överskrider 1000 minuter visas “--.--” på
displayen.
Tips
Det går att kontrollera namnet på ett spår när som
helst under spelningens gång. Om du trycker på
SCROLL på fjärrkontrollen rullas spårnamnet fram
över displayen.
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen när som helst
medan namnet rullas fram för att avbryta
framrullningen. Tryck en gång till på SCROLL på
fjärrkontrollen för att starta om framrullningen.
15SE
MD-spelaren — Inspelning
Innan du börjar spela in
På minidiskar går det att spela in och spela upp
musik digitalt med hög ljudkvalitet. En annan
finess på minidiskar är spårmarkering. Tack
vare spårmarkeringsfunktionen går det lätt att
hitta ett visst ställe på en minidisk och att
redigera inspelade spår. Inspelningsmetoden
och hur spårnumren markeras beror dock på
vilken ljudkälla man spelar in från.
När man spelar in från:
• CD-spelaren på den här
anläggningen
– MD-spelaren spelar in digitalt.*1
– Spårnumren markeras automatiskt likadant
som på original-CD-n.
• Någon annan digital komponent
som är ansluten till DIGITAL
OPTICAL IN-ingången
– MD-spelaren spelar in digitalt.*1
– Spårnumren markeras på olika sätt beroende
på vad som spelas in.
• Radiodelen på den här
anläggningen eller någon annan
komponent som är ansluten till
ANALOG IN-ingångarna (t.ex. en
videobandspelare)
– MD-spelaren spelar in analogt.*2
– Det markeras ett spårnummer i början av
inspelningen, men om man slår på Level
Synchro-inspelningsfunktionen (se sidan 21)
markeras spårnummer automatiskt i takt med
förändringar i insignalens nivå.
*1 Se sidan 46 för närmare detaljer om vilka
begränsningar som gäller för digital inspelning.
*2 Även om en digital komponent är ansluten till
ANALOG IN-ingångarna spelar MD-spelaren in
analogt.
Om du använder en delvis inspelad
minidisk
Inspelningen startar efter de redan inspelade
spåren.
Att observera angående spårnummer
på minidiskar
På en minidisk lagras spårnumren (spårordningen),
information om spårens start- och slutpunkter osv. i
den s.k. innehållsförteckningen (TOC*3) oberoende
av själva ljudinformationen. Därför går det snabbt och
lätt att redigera inspelade spår helt enkelt genom att
ändra informationen i innehållsförteckningen.
*3 TOC: Table Of Contents, dvs. innehållsförteckning
Efter inspelningen
Tryck på MD EJECT Z för att mata ut
minidisken eller tryck på ?/1
(strömbrytaren) för att stänga av
anläggningen.
“TOC” eller “STANDBY” tänds eller börjar
blinka. Innehållsförteckningen uppdateras och
därmed är inspelningen färdig.
Innan du drar ut stickkontakten ur
vägguttaget
En minidiskinspelning är inte färdig förrän
minidiskens innehållsförteckning (TOC) har
uppdaterats. Innehållsförteckningen uppdateras
när man matar ut minidisken eller trycker på
?/1 för att stänga av anläggningen. Dra aldrig
ut stickkontakten innan innehållsförteckningen
hunnit uppdateras (medan “TOC” eller
“STANDBY” lyser) eller medan
innehållsförteckningen håller på att uppdateras
(medan “TOC” eller “STANDBY” blinkar),
eftersom det då finns risk att inspelningen inte
blir fullständig.
För att skydda en inspelad minidisk
Det går att skydda en inspelad minidisk mot
överspelning genom att skjuta tappen på
minidiskens sida i pilens riktning så att hålet
öppnas. I det läget går det inte att spela in på
minidisken. Skjut tillbaka tappen över hålet så
att det stängs för att tillåta inspelning på den
minidisken igen.
Tapp
Skjut tappen i pilens
riktning.
16SE
Inspelning av en CD på en
minidisk
— Synkroniserad inspelning från CD
till minidisk
1 Sätt i en inspelningsbar minidisk.
2 Lägg i en CD i skivfacket.
3 Tryck upprepade gånger på SYNCHRO
4 Tryck på ENTER/START.
“Press START” börjar blinka på displayen.
MD-spelaren går över i inspelningspausläge
och CD-spelaren i spelpausläge.
5 Kontrollera att “Press START” blinkar
på displayen och tryck sedan en gång
till på ENTER/START.
Inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen
Tryck på CD x eller MD x.
Tips
• Du kan använda programmerad spelning för att bara
spela in dina favoritspår från en CD. Efter steg 2
följer du proceduren i steg 1 till 5 i
“Inprogrammering av CD-spår” (se sidan 10). Gå
sedan vidare till steg 3.
• Beroende på CD-n kan det hända att även CD
TEXT-information blir inspelad (utom vid
inspelning på en minidisk och en kassett samtidigt).
Om “TEXT” börjar blinka under inspelningen så se
sidan 24.
Observera
Om minidisken blir full under inspelningens gång
stannar både CD-spelaren och MD-spelaren
automatiskt.
Det går att spela in en CD digitalt på en
minidisk ungefär dubbelt så snabbt som vid
vanlig synkroniserad inspelning från CD till
minidisk.
Tryck upprepade gånger på SYNCHRO
REC i steg 3 i “Inspelning av en CD på en
minidisk” tills “HISPEED SYNC” tänds på
displayen.
I steg 4 tänds “×2” på displayen.
Det går inte att lyssna på ljudet som spelas in
under inspelning på hög hastighet.
Om “Retry” blinkar på displayen
efter att du tryckt på ENTER/START i
steg 5
Det har uppstått ett läsfel, och anläggningen
håller på att göra ett nytt försök att läsa
informationen.
• Om det nya försöket lyckas fortsätter MDspelaren med den synkroniserade
snabbinspelningen från CD till minidisk.
MD-spelaren — Inspelning
REC tills “CD-MD SYNC” tänds på
displayen.
Inspelning av en CD på en
minidisk på hög hastighet
— Synkroniserad
snabbinspelning från CD
till minidisk
• Om den ilagda CD-n eller själva
anläggningen är i dåligt skick och
omläsningsförsöket misslyckas, avbryts den
synkroniserade snabbinspelningen från CD
till minidisk. I så fall börjar “×1” blinka på
displayen och MD-spelaren går automatiskt
över till synkroniserad inspelning på vanlig
hastighet i stället. Observera att det inte går
att lyssna på ljudet som spelas in om detta
skulle inträffa.
forts.
17SE
Inspelning av en CD på en minidisk
(forts.)
Observera
• Det går inte att pausa inspelningen under
synkroniserad snabbinspelning från CD till
minidisk.
• Om spelsättet är inställt på upprepad spelning eller
slumpspelning ändras det automatiskt till normal
spelning i steg 3 i “Inspelning av en CD på en
minidisk”.
• Följande går inte att använda under synkroniserad
snabbinspelning från CD till minidisk:
— Auto Cut-funktionen
— Övervakning av signalen som spelas in
Inspelning av en CD på en
minidisk och en kassett
samtidigt
Lägg i den CD du vill spela in, och sätt i ett
tomt band och en inspelningsbar minidisk.
Tryck upprepade gånger på SYNCHRO REC
tills “DUAL SYNC” tänds på displayen och
utför sedan steg 4 till 6 i “Inspelning av en CD
på en kassett” (se sidan 38).
Inspelning av en kassett
på en minidisk
— Synkroniserad inspelning från
kassett till minidisk
Det går att spela in en kassett analogt på en
minidisk.
Använd band av typ I (normalband).
1 Sätt i en inspelningsbar minidisk.
2 Sätt i en kassett.
3 Tryck upprepade gånger på SYNCHRO
REC tills “TAPE-MD SYNC” tänds på
displayen.
4 Tryck på ENTER/START.
MD-spelaren går över i inspelningspausläge
och kassettdäcket i spelpausläge.
Den sida av bandet som håller på att spelas
N tänds på displayen för framsidan, och
n för baksidan. Om du vill spela den
andra sidan i stället så tryck på TAPE x
och ta ut kassetten, vänd den, och utför
sedan steg 3 och 4 igen.
5 Kontrollera att “Press START” blinkar
på displayen och tryck sedan på
ENTER/START igen.
Inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen
Tryck på TAPE x eller MD x.
Observera
Om minidisken blir full under inspelningens gång
stannar både MD-spelaren och kassettdäcket
automatiskt.
18SE
Manuell inspelning på en
minidisk
— Manuell inspelning
Med hjälp av denna funktion kan du spela in
bara de delar du verkligen gillar på en CD, eller
börja spela in från ett ställe mitt på ett band. Du
kan även spela in radioprogram.
för att välja den ljudkälla du vill spela in
ifrån.
3 Tryck på MD REC z.
MD-spelaren går över i inspelningspausläge.
4 Tryck på MD NX och sätt igång den
ljudkälla du vill spela in ifrån.
För att avbryta inspelningen
Tryck på MD x.
— Tidsmaskinsinspelning
När man spelar in ett FM- eller satellitprogram
händer det ofta att de första sekunderna av
materialet går förlorade innan man hinner höra
efter vad det är för program och trycka på
inspelningsknappen. För att förhindrat att detta
material går förlorat lagrar
tidsmaskinsinspelningsfunktionen alltid de
senaste sekundernas ljuddata i ett buffertminne.
Tack vare det kan du spela in ljudet från 6
sekunder innan du faktiskt sätter igång
inspelningen, på det sätt som visas i
nedanstående figur.
När du trycker på
ENTER/YES på
fjärrkontrollen i steg 5
Slutet på
materialet som
ska spelas in
Tips
Det går att kontrollera den återstående
inspelningsbara tiden på minidisken under
inspelningens gång genom att trycka upprepade
gånger på DISPLAY på fjärrkontrollen.
Tid
6 sekunder
MD-spelaren — Inspelning
1 Sätt i en inspelningsbar minidisk.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
Inspelningsstart med 6
sekunders förlagrade
ljuddata
Inspelat
material
Början på materialet som ska spelas in
1 Sätt i en inspelningsbar minidisk.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att välja den ljudkälla du vill spela in
ifrån.
3 Tryck på MD REC z.
MD-spelaren går över i
inspelningspausläge.
4 Sätt igång den ljudkälla du vill spela in
ifrån.
forts.
19SE
Inspelningsstart med 6 sekunders
förlagrade ljuddata (forts.)
5 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
vid önskad punkt för att börja spela in.
För att avbryta
tidsmaskinsinspelningen
Tryck på MD x.
Observera
MD-spelaren börjar lagra ljuddata när den ställs i
inspelningspausläge i steg 3 och du sätter igång
ljudkällan. Om du trycker på ENTER/YES på
fjärrkontrollen inom 6 sekunder startar
tidsmaskinsinspelningen med mindre än 6 sekunders
ljuddata.
Inspelningtips
— Inspelning med extra lång
inspelningstid/markering av
spårnummer/smart space/
inställning av inspelningsnivån
Inspelning med extra lång
inspelningstid
Förutom vanlig inspelning i stereo finns det två
lägen för extra lång inspelningstid på den här
anläggningen: LP2 och LP4. I LP2stereoformat går det att spela in dubbelt så
länge som vid vanlig inspelning, och i LP4stereoformat går det att spela in fyra gånger så
länge som vid vanlig inspelning. Vid
inspelning i mono blir inspelningstiden också
ungefär dubbelt så lång som vid inspelning i
stereo.
I LP4-stereoformat (med fyrdubbel
inspelningstid) uppnås den långa
stereoinspelningstiden med hjälp av ett
speciellt kompressionssystem. Om det är noga
med ljudkvaliteten rekommenderar vi att du
spelar in i vanlig stereo eller LP2-stereoformat
(med dubbel inspelningstid) i stället.
20SE
1 Tryck upprepade gånger på REC MODE
för att välja inspelningsformat innan du
börjar spela in (med synkroniserad
inspelning från CD till minidisk osv.).
Inspelningssättet ändras på displayen i
följande ordning:
STEREO REC t LP2 REC t LP4 REC
t MONO REC (Monaural) t STEREO
REC t …
2 Starta inspelningen.
Ändring av inspelningsformatet
MD-spelaren blir kvar på valt
inspelningsformat även efter det att
inspelningen är färdig, så glöm inte att
kontrollera inspelningsformatet innan du börjar
spela in. Ändra vid behov inspelningsformatet
genom att trycka upprepade gånger på REC
MODE för att välja önskat format.
Observera
• Spår som är inspelade i MDLP-format (LP2 eller
LP4) går inte att spela på anläggningar som inte kan
hantera MDLP-format. Det går heller inte att
använda skalfaktorredigering och vissa andra
redigeringsfunktioner för spår som är inspelade i
MDLP-format.
• Det går inte att byta inspelningsformat under
inspelningens gång eller i inspelningspausläge, även
om du trycker på REC MODE.
• Även om du trycker upprepade gånger på REC
MODE för att välja mono hörs inte ljudet som
matas ut genom högtalarna under inspelningen i
mono.
För att lägga till “LP:” i början på
spårnamn under MDLP-inspelning
“LP:” tänds på displayen om du försöker spela
det spåret på någon annan MD-spelare som inte
kan hantera MDLP-format. Detta är praktiskt
för att snabbt kunna se att det inte går att spela
det spåret.
Fabriksinställningen för denna funktion är
“On” (På).
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU/NO på
3 Tryck på . eller > på fjärrkontrollen
tills “LP Stamp On” (eller “LP Stamp Off”)
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck på . eller > på fjärrkontrollen
för att välja inställning, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att
Ställ in
Lägga till “LP”
LP Stamp On
(fabriksinställning)
Inte lägga till “LP”
LP Stamp Off
5 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Observera
• Prefixet “LP:” är en bekräftelse som visas på MDspelare som inte kan hantera MDLP-format för att
markera att det spåret inte går att spela. Denna
markering visas inte på MD-spelare som kan
hantera MDLP-format.
• När “On” är inställt spelas “LP:” in som en del av
spårnamnet, vilket betyder att antalet tecken som
går att mata in per minidisk sjunker. “LP:” läggs
dessutom automatiskt till när man kopierar ett
spårnamn som innehåller “LP:”. Om man delar ett
“LP:”-spår med hjälp av uppdelningsfunktionen
läggs även “LP:” till för det andra spåret.
• Automatiskt under inspelningens
gång
Vid inspelning från den här anläggningens CDspelare markeras spårnummer automatiskt
likadant som på originalet. Använd Level
Synchro-inspelningsfunktionen för att
automatiskt markera spårnummer under
inspelningens gång vid inspelning från
anläggningens radiodel eller en komponent
som är ansluten till ANALOG IN-ingångarna.
• När som helst under inspelningens
gång
Det går att markera spårnummer när som helst
under inspelningens gång, oavsett vilken
ljudkälla du spelar in ifrån (se sidan 22).
• Efter inspelningen
Använd uppdelningsfunktionen (se sidan 29).
Automatisk markering av spårnummer
under inspelningens gång
— Level-Synchro-inspelning
Level Synchro-inspelningsfunktionen är
påslagen när anläggningen levereras från
fabriken så att spårnummer markeras
automatiskt. Om “L-SYNC” inte tänds på
displayen under inspelningens gång så slå på
Level Synchro-inspelningsfunktionen på
följande sätt. Ett spårnummer markeras
automatiskt varje gång insignalen sjunker
under en viss tröskelnivå i mer än 2 sekunder
och sedan stiger över tröskelnivån igen.
MD-spelaren — Inspelning
fjärrkontrollen tills “Setup Menu” tänds på
displayen.
Markering av spårnummer
Observera
• Det går inte att markera spårnummer automatiskt
om ljudmaterialet som ska spelas in är alltför
brusigt (t.ex. kassettband eller radioprogram).
• Det kan hända att det bara markeras ett enda
spårnummer om ett och samma spår från en viss CD
spelas in flera gånger i följd.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU/NO på
fjärrkontrollen tills “Setup Menu” tänds på
displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller >
på fjärrkontrollen tills “T.Mark Off” (eller
“T.Mark LSync”) tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
forts.
21SE
Inspelningstips (forts.)
4 Tryck upprepade gånger på . eller >
på fjärrkontrollen för att välja inställning,
och tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Slå på Level Synchroinspelningsfunktionen
T.Mark LSync
(fabriksinställning)
Stänga av Level Synchroinspelningsfunktionen
T.Mark Off
När man slår på Level Synchroinspelningsfunktionen tänds “L-SYNC”.
5 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Inmatning av 3 sekunder
långa mellanrum mellan
spåren
— Smart Space
Smart Space: Gör det möjligt att automatiskt
spela in 3 sekunders mellanrum mellan spåren
under inspelning. Om Smart Space-funktionen
är påslagen vid inspelning från någon annan
ljudkälla och det inte matas in något ljud på
över ca. 3 sekunder under inspelningens gång
(men tystnaden är kortare än 30 sekunder),
byter MD-spelaren ut denna tystnad mot ett
mellanrum på ca. 3 sekunder och fortsätter
sedan spela in.
Följ anvisningarna i de olika
inspelningsavsnitten för att gå vidare och
spela in.
För att ändra tröskelnivån för Level
Synchro-inspelning
Gör på följande sätt för att ändra den signalnivå
vid vilken en spårmarkering automatiskt
utlöses.
Inget ljud matas in, men tystnaden är
kortare än 30 sekunder.
Av
På
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION för
Tystnaden ersätts med ett mellanrum på 3
sekunder och inspelningen fortsätter.
att gå över till MD-läget.
2 Tryck upprepade gånger på MENU/NO på
fjärrkontrollen tills “Setup Menu” tänds på
displayen.
3 Tryck på . eller > för MD-spelaren
tills “LS(T)” tänds på displayen, och tryck
sedan på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Auto Cut: När Smart Space-funktionen är
påslagen och det inte matas in något ljud på
över 30 sekunder, byter MD-spelaren ut denna
tystnad mot ett mellanrum på ca. 3 sekunder
och går sedan över i inspelningspausläge.
Inget ljud matas in på över 30 sekunder.
4 Tryck på . eller > för MD-spelaren
för att välja nivå, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Av
Det går att ställa in valfri nivå mellan –72 dB
och 0 dB, i steg om 2 dB.
5 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Markering av ett spårnummer på ett
visst ställe under inspelningens gång
— Spårnummermarkering
Det går att markera spårnummer när som helst
under manuell inspelning, oavsett vilken sorts
ljudkälla du spelar in ifrån.
Tryck på MD REC z under manuell
inspelning på det ställe där du vill lägga till en
spårnummermarkering.
Alla spår efter den nya
spårnummermarkeringen numreras om.
22SE
På
Tystnaden ersätts med ett mellanrum på 3
sekunder och inspelningen pausas.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU/NO
på fjärrkontrollen tills “Setup Menu”
tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “S.Space
Off” (eller “S.Space On”) tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
För att
Välj
Slå på Smart Space- S.Space On
funktionen
(fabriksinställning)
Stänga av Smart
Space-funktionen
S.Space Off
5 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Följ anvisningarna i de olika
inspelningsavsnitten för att gå vidare och
spela in.
> på fjärrkontrollen tills
“LevelAdjust?” tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
5 Tryck på . eller > på
fjärrkontrollen för att justera
inspelningsnivån.
Kontrollera att “OVER” inte tänds på
displayen i de starkaste partierna.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
7 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
8 Tryck på x på fjärrkontrollen.
Följ anvisningarna i de olika
inspelningsavsnitten för att gå vidare och
spela in.
Tips
• Det går även att justera inspelningsnivån under
inspelningens gång.
• När inspelningsnivån väl en gång har ställts in hålls
den kvar i minnet ända tills du justerar den igen.
MD-spelaren — Inspelning
> på fjärrkontrollen för att välja
inställning, och tryck sedan på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
Tips
Om du vill starta om inspelningen när “Auto Cut”
visas på displayen så tryck på N på fjärrkontrollen.
Inställning av
inspelningsnivån
När du spelar in på en minidisk kan du ställa in
inspelningsnivån på önskad volym. Det går att
justera inspelningsnivån inte bara vid analog
inspelning, utan även vid digital inspelning från
CD-skivor, osv.
1 Gör klart den ljudkälla du vill spela in
ifrån och sätt igång den.
2 Kontrollera att MD-spelaren är i
inspelningspausläge.
Tryck annars på MD REC z.
3 Tryck upprepade gånger på MENU/NO
på fjärrkontrollen tills “Setup Menu”
tänds på displayen.
23SE
MD-spelaren — Redigering
Innan du börjar redigera
Innan du börjar redigera
Det går bara att redigera en minidisk om:
• Minidisken är inspelningsbar
• MD-spelaren är inställd på normal spelning.
Kontrollera därför följande innan du börjar
redigera:
1 Kontrollera skyddstappen på den
minidisk som ska redigeras.
Om minidisken är skyddad tänds “C11”
omväxlande med “Protected” på displayen
och det går inte att redigera den minidisken.
Skjut tappen över hålet.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION (eller på PLAY
MODE på fjärrkontrollen) så att både
“PGM” och “SHUFFLE” försvinner från
displayen.
Det går bara att redigera minidiskar i läget
för normal spelning. Det går inte att
redigera minidiskar i läget för
slumpspelning eller programmerad
spelning.
För att upphäva den senaste
redigeringen (sidan 31)
Med hjälp av upphävningsfunktionen går det
att upphäva den senaste redigeringen och
återställa innehållet på minidisken som det var
innan redigeringen utfördes.
För att avbryta redigeringen mitt i
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Efter redigeringen
Tryck på MD EJECT Z för att mata ut
minidisken eller tryck på ?/1 (strömbrytaren)
för att stänga av anläggningen.
“TOC” eller “STANDBY” tänds eller börjar
blinka. Innehållsförteckningen uppdateras och
därmed är redigeringen färdig.
24SE
Innan du drar ut stickkontakten ur
vägguttaget
En minidiskredigering är inte färdig förrän
minidiskens innehållsförteckning (TOC) har
uppdaterats. Innehållsförteckningen uppdateras
när man matar ut minidisken eller trycker på
?/1 för att stänga av anläggningen. Dra aldrig
ut stickkontakten innan innehållsförteckningen
hunnit uppdateras (medan “TOC” eller
“STANDBY” lyser) eller medan
innehållsförteckningen håller på att uppdateras
(medan “TOC” eller “STANDBY” blinkar),
eftersom det då finns risk att redigeringen inte
blir fullständig.
Inmatning av namn på en
minidisk
— Namnfunktionen
Du kan mata in namn på de minidiskar och spår
du spelat in på följande sätt.
Under inspelningens gång
Om “TEXT” tänds eller börjar blinka på
displayen under inspelningens gång går det att
kopiera CD TEXT-informationen till
minidisken på följande sätt.
• Automatiskt under inspelningens gång
Om du spelar in på en oinspelad minidisk
eller en helt raderad minidisk (se sidan 27)
och “TEXT” lyser, kopieras CD TEXTinformationen automatiskt.
• Manuellt under inspelningens gång
Om “TEXT” börjar blinka så tryck på
NAME EDIT/SELECT på fjärrkontrollen,
och därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen för att kopiera namnet på det
spår som just håller på att spelas in.
Observera
• Beroende på skivan kan det hända att CD TEXTinformationen inte kopieras automatiskt.
• Observera att CD-namn inte kopieras när man
spelar in en CD både på en minidisk och på en
kassett samtidigt.
Efter inspelningen
Om du valt siffror
Använd namnfunktionen på sidan 24. Det går
att mata in ca. 1700 tecken sammanlagt per
minidisk för minidisknamnet och spårnamnen.
Tryck på motsvarande sifferknapp.
Siffran matas in och markören flyttas ett
steg åt höger.
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
För att mata in ett mellanslag
gå över till MD-läget.
Om du vill mata in namnet på ett spår så
tryck på .eller > på fjärrkontrollen
tills önskat spårnummer tänds på displayen.
2 Tryck på NAME EDIT/SELECT på
fjärrkontrollen.
Markören börjar blinka.
3 Tryck upprepade gånger på NAME
Teckenuppsättningen ändras i tur och
ordning på displayen på följande sätt:
Selected AB* (Stora bokstäver) t Selected
ab* (Små bokstäver) t Selected 12
(Siffror) t Selected AB* (Stora bokstäver)
t…
* Tryck upprepade gånger på sifferknapp 1 för att
tända följande symboler på displayen.
’–/,.():!?
När ovanstående symboler visas kan du
dessutom trycka upprepade gånger på .eller
> på fjärrkontrollen för att tända följande
symboler:
`
&+<>_=”;#$%@
4 Kontrollera att markören blinkar på
displayen och mata sedan in ett tecken.
Om du har valt stora eller små
bokstäver
2 Tryck på 10/0 på fjärrkontrollen.
Ett mellanslag matas in och markören
flyttas ett steg åt höger.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att mata in
resten av namnet.
För att ändra ett tecken
Tryck upprepade gånger på TCURSOR
eller CURSORt på fjärrkontrollen tills det
tecken du vill ändra börjar blinka, tryck på
CLEAR på fjärrkontrollen för att radera det
tecknet, och gör sedan om steg 3 och 4.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
för att avsluta
namninmatningsproceduren.
De namn du matat in visas i tur och ordning
på displayen, och därefter återgår displayen
till vad den visade tidigare.
MD-spelaren — Redigering
EDIT/SELECT på fjärrkontrollen för att
välja teckenuppsättning.
1 Tryck på NAME EDIT/SELECT på
fjärrkontrollen för att välja stora eller
små bokstäver.
Observera
Det går även att mata in namnet på ett spår medan det
håller på att spelas. Spåret upprepas tills namnet är
färdiginmatat.
forts.
1 Tryck upprepade gånger på
motsvarande bokstavsknapp tills det
tecken du vill mata in börjar blinka.
Det går även att trycka en gång på
knappen och sedan trycka upprepade
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen.
2 Tryck på CURSORt på fjärrkontrollen.
Det blinkande tecknet matas in och
markören flyttas ett steg åt höger.
25SE
Inmatning av namn på en minidisk
(forts.)
Kopiering av ett
minidisknamn eller spårnamn
Det går att kopiera minidisknamnet eller ett
spårnamn på en minidisk och använda det som
namn på ett annat spår eller på hela minidisken
inom en och samma minidisk.
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
Kontroll av namn
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen i
stoppläge för att kontrollera minidisknamnet.
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen under
spelningens gång för att kontrollera
spårnamnet. Namnet rullas fram över
displayen.
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen igen för
att avbryta framrullningen. Tryck en gång till
på knappen för att fortsätta rulla fram namnet.
stoppläge.
2 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Name ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Nm Copy ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja
“Disc” (om du vill kopiera
minidisknamnet) eller numret för det
spår vars namn du vill kopiera, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja det
spårnummer som namnet ska kopieras
till, eller “Disc” (för att använda namnet
som namn på hela minidisken), och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Om “Overwrite ??” tänds på
displayen
Det finns redan ett namn inmatat för den
minidisken eller det spåret. Om du vill fortsätta
med att kopiera namnet så tryck på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
26SE
Radering av namn
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
stoppläge.
2 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Name ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Nm Erase ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills numret för
det spår vars namn du vill radera (eller
“Disc”, om du vill radera namnet på
hela minidisken) tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att radera alla namnen på en
gång
Tryck upprepade gånger på . eller > på
fjärrkontrollen tills “Nm All Ers?” tänds på
displayen i steg 3, och tryck sedan två gånger
på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Radering av inspelningar
— Raderingsfunktionen
Det finns tre olika sätt att radera inspelningar:
• Radering av ett enstaka spår (Spårradering)
• Radering av alla spår (Radera allt)
• Radering av en del av ett spår (A-Bradering)
Det går att radera ett visst spår helt enkelt
genom att ange dess spårnummer. När man
raderar ett spår minskar det totala antalet spår
på minidisken med ett steg, och alla spåren
efter det raderade spåret numreras om.
Exempel: Radering av spår 2.
1
Efter
raderingen
3
4
C
2
A
D
Radering av alla spår
— Radera allt-funktionen
Det går att radera minidisknamnet, alla de
inspelade spåren och deras namn på en gång.
1 Tryck på MD för att gå över till MDläget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
> på fjärrkontrollen tills “All Erase ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“All Erase ??” tänds på displayen.
4 Tryck en gång till på ENTER/YES på
3
C
Om spåret är inspelat eller redigerat på en annan MDspelare och sedan har skyddats tänds “Erase???” på
displayen. Om du trots allt vill radera det spåret så
tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen medan
“Erase???” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
Radera spår 2
B
“Complete !” tänds på displayen.
Observera
MD-spelaren — Redigering
Radering av ett enstaka spår
— Spårraderingsfunktionen
2
> på fjärrkontrollen tills önskat
spårnummer visas på displayen.
5 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
På en minidisk går det snabbt och lätt att radera
oönskade spår.
Spårnummer
1
Ursprungliga
A
spår
4 Tryck upprepade gånger på . eller
D
1 Tryck på MD för att gå över till MD-
fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
forts.
läget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Tr Erase?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
27SE
5 Lyssna på ljudet och tryck upprepade
Radering av inspelningar (forts.)
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen för att hitta startpunkten
för det avsnitt som ska raderas (punkt
A).
Radering av en del av ett
spår
— A-B-raderingsfunktionen
Det går lätt att markera en viss del av ett spår
och sedan bara radera den delen. Det går att
flytta den markerade delen i steg om 1 minut, 1
sekund eller 1 frame*.
* 1 frame är 1/86 sekund.
Exempel: Radering av en del av spår 2.
Punkt A
Spårnummer
1
Ursprungliga
A
spår
1
Efter A-Braderingen
3
B-A
B-B
B-C
3
B(A+C)
C
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “A-B Erase
?” tänds på displayen, och tryck sedan
på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja det
spår som du vill radera en del av, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“—Rehearsal—” och “Point A ok?” visas
omväxlande på displayen medan MDspelaren spelar valt spår från början och
fram till punkt A.
28SE
6 Upprepa steg 5 tills punkt A spelas upp
på rätt sätt.
7 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
när punkt A blivit rätt.
2
A
* I mono-läget och LP2-stereoläget går det att
flytta startpunkten i steg om 2 frames, och i
LP4-stereoläget i steg om 4 frames.
Punkt B
2
Det går att flytta startpunkten i steg om 1/86
sekund (1 frame)*.
Om du vill flytta punkten i steg om 1
sekund eller 1 minut så tryck på m eller
M på fjärrkontrollen så att sekund- eller
minutsiffrorna börjar blinka, och tryck
sedan på . eller > på fjärrkontrollen.
“Point B set” tänds på displayen och spåret
börjar spelas för att du ska kunna ställa in
slutpunkten för det avsnitt som ska raderas
(punkt B).
8 Fortsätt spela spåret tills MD-spelaren
kommer till punkt B, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“A-B Ers” och “Point B ok?” visas
omväxlande på displayen och MD-spelaren
upprepar ett avsnitt på ett par sekunder före
punkt A följt av ett par sekunder efter punkt
B.
9 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att hitta punkt
B.
Gör på samma sätt som i steg 5.
10 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
när punkt B blivit rätt.
“Complete !” tänds på displayen.
Flyttning av inspelade
spår
Uppdelning av inspelade
spår
— Flyttningsfunktionen
— Uppdelningsfunktionen
Med hjälp av denna funktion kan du ändra om
ordningen mellan spåren på en minidisk som
du själv vill. När ett spår flyttas numreras
spåren automatiskt om.
Med hjälp av denna funktion kan du lägga till
spårnummer efter det att inspelningen är färdig.
Det totala antalet spår ökar med ett steg, och
alla spåren efter det uppdelade spåret numreras
om.
Exempel: Flyttning av spår 3 till spårnummer
2.
Spårnummer
1
Efter
flyttningen
2
A
3
B
2
1
A
4
C
D
4
3
C
Spårnummer
Ursprungliga
spår
B
1
2
A
1
D
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Move ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills numret för
det spår du vill flytta tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills det nya
spårnumret visas på displayen.
Efter
uppdelningen
3
B
2
A
C
3
B
D
MD-spelaren — Redigering
Ursprungliga
spår
Exempel: Uppdelning av spår 2 i två olika spår.
Dela upp spår 2 i
spår B och C
4
C
D
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Divide ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills numret för
det spår du vill dela tänds på displayen.
Lyssna på provuppspelningen och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen på det ställe där du vill
dela spåret.
“—Rehearsal—” tänds på displayen och
avsnittet runt delningspunkten spelas
upprepade gånger.
forts.
Ursprungligt
spårnummer
Nytt spårnummer
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
29SE
Uppdelning av inspelade spår (forts.)
5 Lyssna på ljudet och tryck upprepade
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen för att ställa in
delningspunkten.
Sammanslagning av
inspelade spår
— Sammanslagningsfunktionen
Det går att flytta punkten i steg om 1/86
sekund (1 frame)*.
Om du vill flytta punkten i steg om 1
sekund eller 1 minut så tryck på m eller
M på fjärrkontrollen så att sekund- eller
minutsiffrorna börjar blinka, och tryck
sedan på . eller > på fjärrkontrollen.
* I mono-läget och LP2-stereoläget går det att
flytta delningspunkten i steg om 2 frames, och i
LP4-stereoläget i steg om 4 frames.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
Med hjälp av denna funktion kan du slå
samman två spår till ett enda spår. Det totala
antalet spår minskar med ett steg, och alla spår
efter de sammanslagna spåren numreras om.
Det går även att använda den här funktionen för
att radera onödiga spårnummer.
Exempel: Sammanslagning av spår 3 med spår
1.
Spårnummer
1
Ursprungliga
spår
2
A
3
C
1
Observera
4
B
2
D
3
Om du delar ett spår för vilket det finns ett namn
inmatat (se sidan 24) i två spår, är det bara det första
av spåren som får behålla det namnet.
Efter
sammanslagningen
Exempel:
Exempel: Sammanslagning av spår 1 med spår
4.
1
2
3
Andante Adagio
1
2
4
4
C
1
Allegro
3
A
2
Ursprungliga
spår
B
3
B
A
D
4
5
C
D
D
A
5
Andante Adagio Allegro
1
2
B
Det nya spåret saknar namn.
Efter
sammanslagningen
3
C
4
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Combine ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
30SE
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills numret för
det första av de två spåren som ska
slås samman visas på displayen, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Om du t.ex. vill slå samman spår 4 och spår
1 så välj 4.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills numret för
det andra av de två spåren som ska
slås samman visas på displayen, och
tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Upphävning av den
senaste redigeringen
— Upphävningsfunktionen
Tack vare denna funktion går det upphäva den
senaste redigeringen och återställa innehållet på
minidisken som det var före redigeringen.
Observera dock att det inte går att upphäva en
redigering om du gör något av följande efter
redigeringen:
• Gör ytterligare en redigering.
Det andra av spåren
som ska slås samman
Nytt spårnummer
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
Observera
• Det går inte att slå samman spår som är inspelade i
olika inspelningsformat (stereo, LP2, LP4 eller
mono).
• Om det finns namn inmatade för båda spåren som
slås samman raderas namnet för det andra av
spåren.
• Uppdaterar innehållsförteckningen (TOC)
genom att stänga av anläggningen eller mata
ut minidisken.
• Drar ut stickkontakten ur vägguttaget.
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Undo ?”
tänds på displayen.
“Undo ?” tänds inte på displayen om du inte
har gjort någon redigering som går att
upphäva.
MD-spelaren — Redigering
• Trycker på MD REC z eller ENTER/
START-knappen.
3 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Ett meddelande tänds på displayen,
beroende på vad den senaste redigeringen
var.
4 Tryck en gång till på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
31SE
Ändring av
inspelningsnivån efter
inspelningen
6 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja det
spår för vilket du vill ändra
inspelningsnivån, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Level 0dB” tänds på displayen.
— Skalfaktorredigering
Med hjälp av skalfaktorredigering (S.F. Edit)
går det att ändra volymen för inspelade spår.
Originalspåret spelas över med den nya
inspelningsnivån. När inspelningsnivån ändras
kan du även välja inspelningsintoning för att
gradvis skruva upp signalnivån i början av
inspelningen, eller inspelningsuttoning för att
gradvis skruva ned signalnivån i slutet av
inspelningen.
Ändring av inspelningsnivån
överlag
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen så att både
“PGM” och “SHUFFLE” försvinner från
displayen.
3 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “S.F Edit ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Tr Level?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
7 Lyssna på ljudet och tryck upprepade
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen för att ändra
inspelningsnivån.
Inspelningsnivån går att ändra från –12 dB
till +12 dB, i steg om 2 dB.
Ställ in inspelningsnivån så att “OVER” inte
tänds på displayen i de starkaste partierna.
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“S.F Edit OK?” tänds på displayen.
9 Tryck en gång till på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“S.F Edit: **%” visas på displayen medan
spåret håller på att spelas in. Det tar ungefär
lika lång tid som speltiden för spåret eller
något längre att spela över spåret. När
inspelningen är färdig tänds “Complete !”
på displayen i ett par sekunder.
För att avbryta överspelningen
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen under
steg 2 till 8. Om du redan har tryckt på
ENTER/YES på fjärrkontrollen i steg 9 och
börjat spela in går det inte att avbryta
överspelningen.
Inspelning med intoning och
uttoning
1 Tryck på MD på fjärrkontrollen för att
gå över till MD-läget.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen så att både
“PGM” och “SHUFFLE” försvinner från
displayen.
3 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
så att “Edit Menu” tänds på displayen.
32SE
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “S.F Edit ?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Fade In?”
(intoning) eller “Fade Out?” (uttoning)
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
6 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen för att välja det
spår som du vill tona in eller tona ut,
och tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“Time 5.0s” tänds på displayen.
gånger på . eller > på
fjärrkontrollen för att ändra in- eller
uttoningstiden.
MD-spelaren spelar det avsnitt som kommer
att spelas över med inspelningsintoning
eller inspelningsuttoning. Det går att ställa
in in/uttoningstiden mellan 1,0 sekund och
15,0 sekunder, i steg om 0,1 sekund. Det går
dock inte att ställa in en tid som är längre än
själva spåret.
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“S.F Edit OK?” tänds på displayen.
• Det går inte att använda skalfaktorredigering för
spår som är inspelade i MDLP-format.
• Det går inte att upphäva skalfaktorredigeringar ens
med upphävningsfunktionen.
• Dra inte ut stickkontakten ur vägguttaget eller flytta
anläggningen medan inspelningen pågår. Då kan
inspelningens data skadas så att inspelningen inte
blir rätt utförd.
• Använd inte en minidisk som är skadad eller
smutsig. Det kan medföra att inspelningen inte blir
rätt utförd.
• Om inspelningsnivån ändras upprepade gånger
försämras ljudkvaliteten.
• Inspelningsnivån återgår inte exakt till originalnivån
när den väl en gång ändrats, även om du ställer in
den på originalnivån igen.
• Det går inte att ändra inspelningsnivån när timern är
påslagen.
• När inspelningsnivån har ändrats går det inte att
återställa inspelningen som den var.
MD-spelaren — Redigering
7 Lyssna på ljudet och tryck upprepade
Observera
9 Tryck en gång till på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
“S.F Edit: **%” visas på displayen medan
spåret håller på att spelas in. När
inspelningen är färdig tänds “Complete !”
på displayen i ett par sekunder.
För att avbryta överspelningen
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen under
steg 2 till 8. Om du redan har tryckt på
ENTER/YES på fjärrkontrollen i steg 9 och
börjat spela in går det inte att avbryta
överspelningen.
33SE
Radion
För att avbryta avsökningen
Lagra radiostationer i
snabbvalsminnet
På denna anläggning går det att lagra totalt 30
snabbvalsstationer (20 för FM och 10 för AM).
1 Tryck på TUNER BAND för att välja FM
eller AM.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills “AUTO” tänds på displayen.
3 Tryck på TUNING – eller +.
Frekvensen börjar ändras och anläggningen
söker efter en station. Så fort en station
ställts in avbryts avsökningen. Samtidigt
tänds “TUNED” och “STEREO” (endast för
stereoprogram) på displayen.
4 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Ett snabbvalsnummer börjar blinka.
5 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “Memory?”
tänds på displayen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Ett snabbvalsnummer tänds på displayen.
Stationerna lagras i tur och ordning från
snabbvalsnummer 1.
Tryck på TUNING MODE.
För att ställa in en svag station
Tryck upprepade gånger på TUNING MODE i
steg 3 tills “AUTO” och “PRESET” försvinner
från displayen, och tryck därefter upprepade
gånger på TUNING – eller + för att ställa in
stationen.
För att ändra snabbvalsnumret
Börja om från steg 1.
För att ändra
stationsinställningsintervallet för AM
(gäller ej den europeiska modellen
och mellanöstern-modellen)
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt till 9 kHz (eller 10 kHz i vissa
områden). Det går att ändra
stationsinställningsintervallet för AM genom att först
ställa in vilken AM-station som helst och sedan
stänga av anläggningen. Håll därefter REPEAT
intryckt medan du slår på anläggningen igen. När
intervallet ändras raderas alla AM-stationer ur
snabbvalsminnet. Gör på samma sätt för att återgå till
det ursprungliga intervallet igen.
Observera
Det går inte att ändra stationsinställningsintervallet
för AM i strömbesparingsläge.
Tips
Snabbvalsstationerna hålls kvar i anläggningens
minne i ungefär ett dygn även om du drar ut
stickkontakten ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
Snabbvalsnummer
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete !” tänds på displayen.
7 Upprepa steg 1 till 6 för att lagra
ytterligare stationer.
34SE
Lyssna på radio
— Snabbval
Om du lagrar radiostationer i anläggningens
snabbvalsminne i förväg går det sedan lätt att
ställa in de stationerna (se “Lagra radiostationer
i snabbvalsminnet” på sidan 34).
1 Tryck på TUNER BAND för att välja FM
eller AM.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills “PRESET” tänds på
displayen.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING –
eller + tills numret för önskad
snabbvalsstation visas på displayen.
* Stationsnamnet visas bara om du matat in ett
namn för den stationen (se sidan 36).
** Gäller endast den europeiska modellen.
För att stänga av radion
Tryck på ?/1.
• Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE i steg 2 tills “AUTO” och
“PRESET” försvinner från displayen, och
tryck därefter upprepade gånger på TUNING
– eller + för att ställa in önskad station
(manuell stationsinställning).
• Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE i steg 2 tills “AUTO” tänds på
displayen, och tryck därefter på TUNING –
eller +. Frekvensindikeringen börjar ändras.
Stationssökningen avbryts när radion ställt in
en station (automatisk stationsinställning).
För att avbryta den automatiska
stationsinställningen
Tryck på TUNING MODE.
Tips
• Om det brusar kraftigt när du lyssnar på ett FMprogram så tryck på STEREO/MONO tills
“MONO” tänds på displayen. Programmet hörs
visserligen inte i stereo längre, men mottagningen
blir bättre.
• Rikta de medföljande antennerna så att
mottagningen blir så bra som möjligt, eller koppla
in utomhusantenner.
Radion
Snabbvalsnumret rullas fram över displayen
följt av frekvensen (eller stationsnamnet*
eller RDS-stationsnamnet**).
Om du vill lyssna på någon annan
station än en snabbvalsstation
För att mata in snabbvalsnummer
över 10 (gäller endast
fjärrkontrollen)
1 Tryck på >10.
2 Mata in motsvarande siffror.
För att mata in en nolla trycker man på 10/0.
Exempel:
För att mata in snabbvalsnummer 20 trycker man på
>10, därefter på 2 och till sist på 10/0.
35SE
Inmatning av namn på
snabbvalsstationer
Hur man använder RDS
(gäller endast den europeiska
modellen)
— Stationsnamn
Det går att mata in namn (stationsnamn) på upp
till 12 tecken för var och en av stationerna i
snabbvalsminnet.
1 Ställ in den station som du vill mata in
namnet på (se sidan 35).
2 Gör på samma sätt som i steg 2 till 6 i
“Inmatning av namn på CD-skivor” på
sidan 11.
För att kontrollera snabbvalsnumret
och frekvensen
När man ställer in en station för vilken det
finns ett namn inmatat tänds stationsnamnet på
displayen.
Om du vill kontrollera snabbvalsnumret och
frekvensen så tryck på DISPLAY på
fjärrkontrollen. Snabbvalnumret och
frekvensen tänds på displayen, och därefter
visas stationsnamnet.
RDS (Radio Data System)* är ett system som
gör det möjligt för radiostationer att sända olika
sorters information tillsammans med den
vanliga programsignalen.
Observera
Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om
den inställda stationen sänder RDS-signalen på fel
sätt eller om signalen är för svag.
* Alla FM-stationer erbjuder inte RDS-tjänster, och
de stationer som har RDS erbjuder inte riktigt
samma tjänster. Om du inte redan är bekant med
RDS så hör efter hos de lokala radiostationerna
vilka RDS-tjänster som finns där du bor.
RDS-mottagning
Ställ helt enkelt in en station på FMbandet.
När du ställer in en station som erbjuder RDStjänster tänds stationsnamnet på displayen.
För att radera ett stationsnamn
Kontroll av RDS-information
1 Ställ in den stationen.
2 Tryck på NAME EDIT/SELECT på
Varje gång du trycker på DISPLAY på
fjärrkontrollen ändras informationen på
displayen i följande ordning:
fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på CLEAR på
fjärrkontrollen för att radera namnet.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
36SE
Vad är RDS?
Stationsnamnet* t Frekvensen t
Klockant BASS t TREBLE t
Stationsnamnet* t …
* Om RDS-sändningen inte tas emot ordentligt kan
det hända att stationsnamnet inte tänds på
displayen.
Kassettdäcket
Andra manövrer
Hur man sätter i en
kassett
1 Tryck på PUSH Z.
2 Sätt i en inspelad/inspelningsbar
kassett i kassetthållaren.
För att
Gör så här
Avbryta spelningen
Tryck på TAPE x.
Pausa spelningen
Tryck på TAPE X. Tryck en
gång till för att fortsätta spela
bandet.
Snabbspola framåt
eller bakåt
Stanna kassettdäcket och tryck
på m eller M.
Mata ut kassetten
Tryck på PUSH Z.
Med den sida du vill spela/spela
in på vänd utåt
Använd band av typ I (normalband).
1 Sätt i en inspelad kassett i
kassetthållaren.
2 Tryck på FUNCTION tills “TAPE” tänds
på displayen.
Kassettdäcket
Spela en kassett
Indikatorn runt knapparna TAPE Y och
TAPE x tänds.
3 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION för att välja “ ” om
du bara vill spela den ena sidan av
bandet, “
” för att spela båda
sidorna, eller “
”* för att spela båda
sidorna om och om igen.
* Kassettdäcket stannar automatiskt när båda
sidorna har spelats fem gånger.
4 Tryck på TAPE Y.
Tryck en gång till på TAPE Y för att
spela baksidan. Bandet börjar spelas.
37SE
Kassettdäcket — Inspelning
Inspelning av en CD på en
kassett
— Synkroniserad inspelning från CD
till kassett
Använd band av typ I (normalband).
1 Sätt i ett inspelningsbart band.
2 Lägg i en CD.
3 Tryck upprepade gånger på SYNCHRO
REC tills “CD-TAPE SYNC” tänds på
displayen.
4 Tryck på ENTER/START.
Kassettdäcket går över i
inspelningspausläge och CD-spelaren i
spelpausläge.
Om du bara vill spela in på baksidan så
tryck på TAPE nN så att “n” tänds på
displayen.
5 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION tills
tänds på
displayen för att bara spela in på den
ena sidan, eller tills
(eller
)
tänds för att spela in på båda sidorna.
6 Kontrollera att “Press START” blinkar
på displayen och tryck sedan på
ENTER/START.
Inspelningen startar.
Inspelning av en CD på en
minidisk och en kassett
samtidigt
Lägg i den CD du vill spela in, och sätt i ett
tomt band och en inspelningsbar minidisk.
Tryck upprepade gånger på SYNCHRO REC
tills “DUAL SYNC” tänds på displayen, och
utför sedan steg 4 till 6 i “Inspelning av en CD
på en kassett”.
För att avbryta inspelningen
Tryck på CD x, MD x eller TAPE x.
Tips
• Även om minidisken eller bandet tar slut mitt under
inspelningen fortsätter inspelningen på den andra
apparaten.
• Om du väljer inspelning på båda sidorna och
framsidan på bandet tar slut mitt i en låt, spelas hela
den låten in en gång till från början på baksidan. I
så fall kan det hända att hela spåret spelas in en
gång till på minidisken också.
• Du kan använda programmerad spelning för att bara
spela in dina favoritspår från en CD. Efter steg 2
följer du proceduren i steg 1 till 5 i
“Inprogrammering av CD-spår” (se sidan 10). Gå
sedan vidare till steg 3.
Inspelning av en minidisk
på en kassett
— Synkroniserad inspelning från
minidisk till kassett
För att avbryta inspelningen
Tryck på CD x eller TAPE x.
Tips
• Om du vill spela in på båda sidorna så var noga med
att börja från framsidan. Om du börjar från baksidan
avbryts nämligen inspelningen när baksidan tar slut.
• Om du väljer inspelning på båda sidorna och
framsidan tar slut mitt i en låt, spelas hela den låten
in en gång till från början på baksidan.
• Du kan använda programmerad spelning för att bara
spela in dina favoritspår från en CD. Efter steg 2
följer du proceduren i steg 1 till 5 i
“Inprogrammering av CD-spår” (se sidan 10). Gå
sedan vidare till steg 3.
38SE
Använd band av typ I (normalband).
1 Sätt i en inspelningsbar kassett.
2 Sätt i en minidisk.
3 Tryck upprepade gånger på SYNCHRO
REC tills “MD-TAPE SYNC” tänds på
displayen.
4 Tryck på ENTER/START.
Kassettdäcket går över i
inspelningspausläge och MD-spelaren i
spelpausläge.
Om du bara vill spela in på baksidan så
tryck på TAPE nN så att “n” tänds på
displayen.
5 Tryck upprepade gånger på PLAY
tänds på
MODE DIRECTION tills
displayen för att bara spela in på den
ena sidan, eller tills
(eller
)
tänds för att spela in på båda sidorna.
6 Kontrollera att “Press START” blinkar
på displayen och tryck sedan på
ENTER/START.
Minidisken börjar spelas och kassettdäcket
börjar spela in.
För att avbryta inspelningen
Tryck på MD x eller TAPE x.
Om bandet blir fullt under inspelningen stannar både
MD-spelaren och kassettdäcket automatiskt.
Tips
• Du kan använda programmerad spelning för att bara
spela in dina favoritspår från en minidisk. Efter steg
2 följer du proceduren i steg 1 till 5 i
“Inprogrammering av minidiskspår” (se sidan 14).
Gå sedan vidare till steg 3.
• Om du vill spela in på båda sidorna så var noga med
att börja från framsidan. Om du börjar från baksidan
avbryts nämligen inspelningen när baksidan tar slut.
• Om du väljer inspelning på båda sidorna och
framsidan tar slut mitt i en låt, spelas hela den låten
in en gång till från början på baksidan.
— Manuell inspelning
Med manuell inspelning kan du spela in bara de
delar du verkligen gillar på en CD eller en
minidisk på en kassett. Du kan även spela in
radioprogram.
Använd band av typ I (normalband).
1 Sätt i en inspelningsbar kassett.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att välja den ljudkälla du vill spela in
från.
3 Tryck på TAPE REC z.
Kassettdäcket går över i
inspelningspausläge.
Om du bara vill spela in på baksidan så
tryck på TAPE nN så att “n” tänds på
displayen.
4Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE DIRECTION tills
tänds på
displayen för att bara spela in på den
ena sidan, eller tills
(eller
)
tänds för att spela in på båda sidorna.
5 Tryck på TAPE X och sätt sedan igång
ljudkällan som du vill spela in från.
För att avbryta inspelningen
Tryck på TAPE x.
Tips
• Om du vill spela in på båda sidorna så var noga med
att börja från framsidan. Om du börjar från baksidan
avbryts nämligen inspelningen när baksidan tar slut.
• Om du väljer inspelning på båda sidorna och
framsidan tar slut mitt i en låt, spelas hela den låten
in en gång till från början på baksidan.
Kassettdäcket
Kassettdäcket — Inspelning
Observera
Manuell inspelning på en
kassett
39SE
Tonklangsinställning
Timerfunktioner
Justering av tonklangen
Somna in till musik
För att få ett mer dynamiskt ljud
(Dynamic Sound Generator)
Tryck på DSG.
För att stänga av DSG-funktionen trycker
man en gång till på DSG.
Justering av basen
Vrid på BASS.
Det går att justera basen i 7 steg.
Justering av diskanten
Vrid på TREBLE.
Det går att justera diskanten i 7 steg.
För att justera basen och diskanten
med fjärrkontrollen
1 Tryck upprepade gånger på BASS/
TREBLE för att välja “BASS” respektive
“TREBLE”.
2 Tryck upprepade gånger på .eller >
medan “BASS” respektive “TREBLE” lyser
på displayen för att ställa in önskad nivå.
— Insomningstimern
Med insomningstimern kan du ställa in en viss
tid efter vilken anläggningen slutar spela och
automatiskt stängs av. Tack vare denna
funktion kan du alltså somna in till musik.
Tryck upprepade gåanger på SLEEP på
fjärrkontrollen.
Tiden tills anläggningen stängs av ändras på
följande sätt:
AUTO* t 90min t 80min t 70min t …
t 10min t OFF t AUTO* t …
* Anläggningen stängs av när den nuvarande CD-n
eller kassetten spelats färdigt (inom upp till 100
minuter). Anläggningen stängs även av om du
stannar CD-spelaren eller kassettdäcket för hand.
För att
Tryck
Kontrollera tiden tills
anläggningen stängs
av
en gång på SLEEP på
fjärrkontrollen.
Ändra tiden tills
anläggningen stängs
av
upprepade gånger på
SLEEP på fjärrkontrollen
tills önskad tid visas på
displayen.
Stänga av
insomningstimern
upprepade gånger på
SLEEP på fjärrkontrollen
tills “OFF” visas på
displayen.
Observera
Ställ inte in “AUTO” medan en synkroniserad
inspelning på minidisk eller kassett pågår.
40SE
Vakna till musik
— Väckningstimern
Genom att ställa in väckningstimern kan du
göra så att anläggningen automatiskt slås på
och stängs av på bestämda tider. För att
väckningstimern ska fungera ordentligt måste
klockan vara rätt ställd (se “Ställ klockan” på
sidan 7).
1 Gör klart den musikkälla du vill lyssna
på när anläggningen slås på.
2 Ställ in en lagom volym.
3 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
“DAILY SET” och “c DAILY” tänds på
displayen.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“ON” (påslagningstid) tänds och
timsiffrorna börjar blinka.
Tryck upprepade gånger på . eller >
på fjärrkontrollen för att ställa in rätt timtal,
och tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Därefter börjar minutsiffrorna blinka.
Tryck upprepade gånger på . eller >
för att ställa in rätt minuttal, och tryck sedan
på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“OFF” (avstängningstid) tänds och
timsiffrorna börjar blinka igen.
6 Ställ in avstängningstiden på samma
sätt som i steg 5.
7 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills önskad
musikkälla visas på displayen.
Varje gång du trycker på knappen ändras
musikkällan i följande ordning:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY y MD PLAY T
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Påslagningstiden, avstängningstiden och
musikkällan visas i tur och ordning, och
därefter återgår displayen till vad den visade
tidigare.
9 Tryck på @/1 för att stänga av
anläggningen.
forts.
Tonklangsinställning/Timerfunktioner
• En CD: Lägg i en CD. Om du vill börja
spela skivan från ett visst spår så mata in
ett program (se “Inprogrammering av CDspår” på sidan 10).
• En minidisk: Sätt i en minidisk. Om du
vill börja spela minidisken från ett visst
spår så mata in ett program (se
“Inprogrammering av minidiskspår” på
sidan 14).
• En kassett: Sätt i en kassett med den sida
du vill spela vänd utåt.
• Radion: Ställ in den snabbvalsstation du
vill lyssna på (se “Lyssna på radio” på
sidan 35).
5 Ställ in påslagningstiden.
41SE
Vakna till musik (forts.)
För att
Gör så här
Kontrollera
inställningarna/slå
på timern
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
därefter upprepade gånger på
. eller > på
fjärrkontrollen tills “DAILY
SELECT” tänds på displayen.
Tryck sedan på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
Ändra inställningarna Börja om från steg 1.
Stänga av timern
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
därefter upprepade gånger på
. eller > på
fjärrkontrollen tills “TIMER
OFF?” tänds på displayen.
Tryck sedan på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
Observera
• Anläggningen slås på 30 sekunder innan den
inställda påslagningstiden. Undvik att trycka på
några knappar eller vrida på några rattar från det att
anläggningen slås på till det att väckningstimern
startar. Annars kommer inte väckningstimern att
fungera på rätt sätt.
• Det går inte att använda extrakomponenter som är
anslutna till ANALOG IN-ingångarna som ljudkälla
för väckningstimern.
Timerinspelning av
radioprogram
För att det ska gå att göra en timerinspelning
måste klockan vara rätt ställd (se “Ställ
klockan” på sidan 7) och stationen vara lagrad i
snabbvalsminnet (se “Lagra radiostationer i
snabbvalsminnet” på sidan 34).
1 Ställ in önskad snabbvalsstation (se
“Lyssna på radio” på sidan 35).
2 Sätt i en inspelningsbar kassett eller
minidisk.
3 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
“DAILY SET” tänds på displayen.
4 Tryck upprepade gånger på . eller
> på fjärrkontrollen tills “MD REC
SET” (vid inspelning på minidisk)
respektive “TAPE REC SET” (vid
inspelning på kassett) tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
“ON” och “c REC” tänds på displayen och
timsiffrorna börjar blinka.
5 Ställ in påslagningstiden.
Tryck upprepade gånger på . eller >
på fjärrkontrollen för att ställa in rätt timtal,
och tryck sedan på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Därefter börjar minutsiffrorna blinka.
Tryck upprepade gånger på . eller >
på fjärrkontrollen för att ställa in rätt
minuttal, och tryck sedan på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
“OFF” (avstängningstid) tänds och
timsiffrorna börjar blinka igen.
6 Ställ in avstängningstiden på samma
sätt som i steg 5.
7 Om du spelar in på en minidisk så välj
inspelningsformat (t.ex. LP2) genom att
trycka på . eller > på
fjärrkontrollen, och tryck sedan på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Timerinspelningsinställningarna visas på
displayen, och därefter återgår displayen till
vad den visade tidigare.
42SE
Ytterligare komponenter
8 Tryck på @/1 för att stänga av
anläggningen.
För att
Gör så här
Kontrollera
inställningarna/slå
på timern
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
därefter upprepade gånger på
. eller > på
fjärrkontrollen tills “MD
REC?” respektive “TAPE
REC?” tänds på displayen.
Tryck sedan på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
Ändra inställningarna Börja om från steg 1.
Stänga av timern
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
därefter upprepade gånger på
. eller > på
fjärrkontrollen tills “TIMER
OFF?” tänds på displayen.
Tryck sedan på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
Anslutning av
extrakomponenter
Du kan bygga ut din anläggning med olika
extrakomponenter. Var noga med att sätta i
kontakterna i uttag med samma färg. Det går
även att ansluta en dator till PC LINK-uttaget
och styra anläggningen från datorn.
Till skivspelarens/
Till den optiska
videobandspelarens digitalutgången på en
ljudutgångar
digital komponent*
Tips
När man spelar in från radion spelas automatiskt även
stationsnamnet (se sidan 36), eller frekvensen om det
inte finns någon namn inmatat för den stationen,
samt starttiden och stopptiden in på minidisken.
Observera
PC LINK
* Om det sitter ett skydd över uttaget så ta av det
först.
För att
Gör så här
Lyssna på ljudet från Tryck upprepade gånger på
den anslutna digitala FUNCTION tills “OPTICAL
komponenten
IN” tänds på displayen.
Lyssna på ljudet från Tryck upprepade gånger på
den anslutna
FUNCTION tills “ANALOG
skivspelaren/
IN” tänds på displayen.
videobandspelaren
Styra anläggningen
från en dator
Anslut datorn till PC LINKuttaget med hjälp av en Sony
PC-anslutningssats (säljs
separat) som är avsedd för den
här anläggningen.
Tonklangsinställning/Timerfunktioner
Ytterligare komponenter
• Anläggningen slås på 30 sekunder innan den
inställda påslagningstiden.
• Om anläggningen redan är påslagen vid den
inställda starttiden utförs inte inspelningen. Undvik
att trycka på några knappar eller vrida på några
rattar från det att anläggningen slås på till det att
inspelningen startar. Annars kommer inte timern att
fungera ordentligt.
• Vid inspelning på en helt ny minidisk blir de första
15 sekunderna inte inspelade.
• Om anläggningen redan är påslagen ca. 30 sekunder
innan den inställda tidpunkten utförs inte
timerinspelningen.
• Volymen skruvas ned helt under inspelningens
gång.
43SE
Övrig information
Angående användningen
Säkerhetsföreskrifter
Angående driftspänningen
Kontrollera att anläggningens driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen innan
du använder anläggningen.
Angående säkerhet
• Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om själva
anläggningen är avstängd.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid
i stickkontakten när du drar ut nätkabeln ur
vägguttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
• Stäng av anläggningen och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål
eller spilla vätska in i någon av anläggningens
komponenter. Låt en kvalificerad reparatör
besiktiga anläggningen innan du använder den igen.
• Nätkabelbyte får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
Angående placeringen
• Ställ inte anläggningen på en lutande yta.
• Ställ inte anläggningen där den utsätts för:
— Stark värme eller kyla
— Damm eller smuts
— Fukt
— Vibrationer
— Direkt solljus.
• Var försiktig med att ställa anläggningen eller
högtalarna på ytor som är speciellt behandlade (med
vax, olja, polish, e.d.) eftersom det kan medföra risk
för fläckar på ytan.
Angående värmebildning
• Anläggningen blir varm när den används, men det
är inget fel.
• Ställ anläggningen på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika överhettning.
Om anläggningen används länge i taget på hög volym
blir höljets ovansida, sidor och undersida mycket
varma. Rör inte vid höljet, eftersom du då kan bränna
dig.
Täck aldrig över kylfläktens ventilationshål. Det
medför risk för funktionsfel.
44SE
• Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe
till ett varmt ställe, eller om den placeras i ett
mycket fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen
inuti CD-spelaren. I så fall fungerar inte
anläggningen ordentligt. Ta ut CD-n och låt
anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills
imman avdunstat.
• Ta ut eventuella CD-skivor ur skivfacket innan du
flyttar anläggningen.
Om du har några frågor angående anläggningen eller
om det uppstår något problem så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Angående högtalarsystemet
Detta högtalarsystem är inte magnetiskt avskärmat,
vilket innebär att det kan uppstå magnetiska
störningar i bilden på TV-apparater i närheten. Om
det skulle inträffa så prova att stänga av TV-apparaten
en gång, vänta i 15 till 30 minuter, och slå sedan på
den igen.
Om det inte hjälper så flytta högtalarna längre bort
från TV-apparaten. Placera heller inga andra föremål
som använder magneter eller har magneter påsatta i
närheten av högtalarna, som t.ex. stereomöbler, TVstativ eller leksaker. De kan orsaka magnetiska
störningar i bilden på grund av växelverkan med
anläggningen.
Att observera angående minidiskar
• Försök aldrig öppna spärren med våld, eftersom
skivan inuti då kan skadas. Om spärren skulle råka
öppnas så stäng den genast igen utan att röra vid
skivan inuti.
• Sätt bara fast den etikett som medföljer minidisken i
den angivna etikettfördjupningen. Klistra inte fast
etiketten i närheten av spärren eller någon
annanstans. Observera att exakt hur fördjupningen
är utformad beror på minidiskens modell.
Etikettplats
Spärr
• Torka av minidiskens utsida med en torr duk om
den blir smutsig.
• Lägg aldrig minidiskar direkt i solen, vid element
eller i närheten av andra värmekällor. Låt heller
aldrig minidiskar ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen.
• För följande sorters CD-skivor kan det hända att det
uppstår läsfel eller störningar när de spelas in på en
minidisk:
— CD-skivor med fastklistrade etiketter
— Oregelbundet formade (t.ex. hjärt- eller
stjärnformade) CD-skivor
— CD-skivor med den tryckta texten koncentrerad
till den ena halvan
— Gamla CD-skivor
— Repade CD-skivor
— Smutsiga CD-skivor
— Skeva CD-skivor
• Om något av följande skulle inträffa under spelning
eller inspelning av en CD kan det hända att det
uppstår läsfel eller störningar i inspelningsresultatet:
— Om skivfacket eller någon annan del av
anläggningen stöts till.
— Om anläggningen står på ett ojämnt eller mjukt
underlag.
— Om anläggningen står nära en högtalare, en dörr
eller något annat som kan ge upphov till
vibrationer.
• Om ovanstående sorts läsfel inträffar kan det hända
att det skapas ett extra ljudlöst spår. Det går att
radera sådana extraspår med hjälp av
raderingsfunktionen (se sidan 27).
Att observera angående CD-skivor
Att observera vid spelning av CD-R/
CD-RW-skivor
Det kan hända att det inte går att spela skivor som är
inspelade på en CD-R/CD-RW-brännare på grund av
repor, smuts, inspelningsförhållandena eller
inspelningsapparatens skick. Det går heller inte att
spela skivor som ännu inte är slutbehandlade efter
inspelningen.
Bryt av skyddstapparna för A-sidan eller B-sidan på
det sätt som visas i figuren för att skydda bandet från
att bli överspelat av misstag.
Bryt av
skyddstappen
Om du senare vill spela in på det bandet igen så täck
över hålet efter den bortbrutna tappen med vanlig
tejp.
Innan du sätter i en kassett i
kassettdäcket
Spänn bandet om det är slakt. Annars finns det risk att
bandet trasslar in sig i kassettdäcksmekanismen och
går sönder.
När du använder band som är längre
än 90 minuter
Sådana band är mycket töjbara. Undvik att byta
bandgångssätt (spelning, stopp, snabbspolning osv.)
alltför ofta. Då finns det risk att bandet trasslar in sig i
kassettdäcksmekanismen.
Rengöring av bandhuvudena
Rengör bandhuvudena efter varje 10 timmars
användning.
Rengör alltid bandhuvudena noggrant före viktiga
inspelningar eller efter att du har spelat gamla band.
Använd en rengöringskassett av torrtyp eller våttyp
som finns i handeln. Se rengöringskassettens
bruksanvisning för närmare detaljer.
Avmagnetisering av bandhuvudena
Avmagnetisera bandhuvudena och alla metalldelar
som kommer i kontakt med bandet efter varje 20 till
30 timmars användning med en
avmagnetiseringskassett som finns i handeln. Se
avmagnetiseringskassettens bruksanvisning för
närmare detaljer.
Övrig information
• Torka av CD-n med en rengöringsduk innan du
lägger i den i CD-spelaren. Torka alltid av CDskivor från mitten och ut mot kanten.
• Spela aldrig CD-skivor med tejp, klistermärken
eller limrester på någon av dess ytor, eftersom det
kan skada CD-spelaren.
• Använd aldrig lösningsmedel.
• Lägg aldrig CD-skivor direkt i solen eller i närheten
av andra värmekällor.
• Det går inte att spela konstigt formade (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade) CDskivor i den här CD-spelaren. Om du försöker spela
en sådan skiva kan CD-spelaren skadas. Undvik
därför att använda sådana skivor.
För att skydda ett band från
överspelning
Rengöring av anläggningens utsida
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk
duk som fuktats lätt med mild diskmedelslösning.
Använd aldrig någon form av skursvamp med slipyta,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner, bensen
eller sprit.
45SE
Systembegränsningar för
minidiskar
Inspelningssystemet på denna MD-spelare har
nedanstående begränsningar.
Observera dock att dessa begränsningar beror på
själva minidiskinspelningssystemet och inte på några
mekaniska problem.
“Disc Full!” tänds på displayen innan
hela den maximala inspelningstiden
på minidisken är använd.
När 255 spår har spelats in på en minidisk tänds “Disc
Full!” på displayen oavsett den totala inspelade tiden.
Det går inte att spela in fler än 255 spår på en
minidisk. Om du vill fortsätta spela in så radera
onödiga spår eller använd en annan inspelningsbar
minidisk.
“Disc Full!” tänds på displayen innan
det maximala antalet spår (255) är
inspelat.
Variationer i signalstyrkan inom ett spår kan ibland
uppfattas som mellanrum mellan spår, vilket gör att
antalet spår ökar så att “Disc Full!” tänds på
displayen.
Den återstående inspelningstiden
ökar inte trots att du raderat ett
antal korta spår.
Spår som är kortare än 12 sekunder* räknas inte, så
det kan hända att den återstående inspelningstiden
inte ökar även om du raderar dem.
* Vid inspelning i stereo (ca. 24 sekunder vid
inspelning i mono eller LP2-format, och ca. 48
sekunder vid inspelning i LP4-format).
Somliga spår går inte att slå
samman med andra.
Det kan hända att spår som redigerats inte går att slå
samman.
Den totala inspelade tiden plus den
återstående tiden på minidisken blir
inte lika med den maximala
inspelningstiden.
Inspelningen sker i enheter om minst 2 sekunder*,
oavsett hur kort materialet är. Det innebär att det
sammanlagda inspelade innehållet kan bli kortare än
den maximala inspelningskapaciteten. Utrymmet på
skivan kan även minskas ytterligare av repor.
* Vid inspelning i stereo (ca. 4 sekunder vid
inspelning i mono eller LP2-format, och ca. 8
sekunder vid inspelning i LP4-format).
Det kan hända att ljudet försvinner
tillfälligt under sökning i redigerade
spår.
Det kan hända att ljudet försvinner tillfälligt under
sökning i spår som skapats genom redigering,
eftersom snabbspelningsfunktionen inte hinner hoppa
till rätt ställe på minidisken om spåren inte ligger i
ordning.
Det kan hända att det inte går att
markera spårnummer.
När “L-SYNC” (sidan 21) lyser på displayen under
analog inspelning kan det hända att det inte markeras
något spårnummer i början av spåret i följande fall:
• Om insignalen varit under en viss bestämd nivå i
mindre än 2 sekunder mellan två spår.
• Om insignalen varit under en viss bestämd nivå i
mer än 2 sekunder mitt i ett spår.
• Om du spelar in ett spår som är kortare än 4
sekunder*.
* Vid inspelning i stereo, mono eller LP2stereoformat (Vid inspelning i LP4-stereoformat:
kortare än 8 sekunder).
Det skapas extra spår
När det är tyst länge mellan CD-spår kan det hända
att det skapas extra spår.
46SE
Vägledning till det digitala
seriekopieringssystemet SCMS
Det går lätt att kopiera musik från digitala ljudkällor
som CD-skivor, minidiskar och DAT-band med hög
ljudkvalitet, eftersom musiken behandlas som en
digital signal.
För att skydda upphovsrättsskyddat musikmaterial
använder denna MD-spelare Serial Copy
Management System (SCMS) som bara tillåter att
man gör en enda kopia av digitalt inspelat material
via digitala-till-digitala anslutningar.
Det går bara att göra en
förstagenerationskopia* via digitala-tilldigitala anslutningar.
Det betyder att:
1 Det går att göra en kopia av färdigköpt
förinspelat digitalt ljudmaterial (t.ex. en CD
eller en minidisk), men det går inte att göra
ytterligare kopior från
förstagenerationskopian.
2 Det går att göra en kopia av den digitala
signalen från digitalt inspelat analogt
ljudmaterial (t.ex. en analog skiva eller ett
kassettband), eller från ett digitalt
satellitprogram, men det går inte att göra
ytterligare kopior från
förstagenerationskopian.
* En förstagenerationskopia innebär en digital
inspelning av en digital signal gjord på en digital
ljudkomponent. Om du t.ex. spelar in från den här
anläggningens CD-spelare till anläggningens MDspelare har du gjort en förstagenerationskopia.
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem när du
använder denna anläggning så gå igenom
nedanstående felsökningsschema.
Kontrollera allra först att stickkontakten är
ordentligt isatt i vägguttaget och att högtalarna
är ordentligt anslutna.
Om du trots allt inte lyckas lösa problemet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Det hörs inget ljud.
•
•
•
•
Vrid VOLUME medurs.
Kontrollera att inga hörlurar är inkopplade.
Kontrollera högtalaranslutningarna (se sidan 6).
Det matas inte ut något ljud under synkroniserad
snabbinspelning från CD till minidisk.
Ljudet hörs bara ur den ena kanalen, eller det är
dålig balans mellan vänster och höger kanal.
• Anslut högtalarkablarna ordentligt (se sidan 6).
• Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
• Anslut bara en av de medföljande högtalarna till
varje uppsättning högtalaruttag.
• Anslut de medföljande högtalarna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
Övrig information
• Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
• Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
• Installera ett störningsfilter (finns i handeln) för
nätströmmen.
“– –:– –” tänds på displayen.
• Ställ klockan och ställ in timern igen (se sidan 7).
Det går inte att ställa in timern.
• Ställ klockan igen (se sidan 7).
forts.
47SE
Felsökning (forts.)
Timern fungerar inte.
• Tryck på CLOCK/TIMER SELECT på
fjärrkontrollen så att “c DAILY” respektive
“c REC” tänds på displayen (se sidorna 41 och
42).
• Kontrollera inställningarna och ställ in rätt
tidpunkt (se sidan 7).
• Stäng av insomningstimern (se sidan 40).
• Det går inte att aktivera både väckningstimern
och inspelningstimern samtidigt.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Flytta undan eventuella hinder.
• Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
• Rikta fjärrkontrollen rakt mot sensorn på
anläggningen.
• Byt batterier (storlek AA/R6).
• Ställ inte anläggningen i närheten av lysrör.
Ljudet hoppar.
• Torka rent CD-n (se sidan 45).
• Byt CD.
• Prova att flytta anläggningen till ett ställe där det
inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt stativ).
• Prova att flytta högtalarna längre bort från
anläggningen eller att ställa dem på separata
stativ.
När man lyssnar på ett spår med kraftig bas på
hög volym kan vibrationerna från högtalarna
göra att ljudet hoppar.
Skivan börjar inte spelas från det första spåret.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
DIRECTION (eller PLAY MODE på
fjärrkontrollen) tills “PGM” och “SHUFFLE”
försvinner från displayen för att återgå till läget
för normal spelning.
“OVER” tänds på displayen.
• Tryck in m och håll knappen intryckt, eller
tryck på .för att hoppa tillbaka till önskat
ställe.
CD-spelaren
MD-spelaren
CD-facket stängs inte.
• Lägg i CD-n på rätt sätt mitt i skivfacket.
• Stäng alltid skivfacket genom att trycka på CD
EJECT Z. Om du försöker stänga skivfacket
med fingrarna kan det bli fel på CD-spelaren.
CD-n matas inte ut.
• Rådfråga närmaste Sony-handlare.
Skivan börjar inte spelas.
• Öppna skivfacket och kontrollera om det ligger i
någon CD.
• Torka rent CD-n (se sidan 45).
• Byt CD.
• CD-n är ilagd med etikettsidan ned. Lägg i CD-n
på rätt sätt mitt i skivfacket.
• Ta ut CD-n och torka bort imman från den, och
låt sedan anläggningen stå påslagen i ett par
timmar tills imman inuti själva anläggningen
avdunstat.
• Tryck på CD NX för att börja spela CD-n.
48SE
Det går inte att sätta i en minidisk.
• Sätt i minidisken med pilsidan uppåt och med
pilen i riktning in mot MD-spelaren.
Kontrollerna fungerar inte.
• Byt ut minidisken mot en ny.
• Vänta tills “TOC” eller “STANDBY” har
slocknat och försök sedan en gång till.
Minidisken börjar inte spelas.
• Byt minidisk.
• Sätt i minidisken och låt anläggningen stå
påslagen i ett par timmar tills imman avdunstat.
• Tryck på MD NX för att börja spela
minidisken.
Ljudet hoppar.
• Byt minidisk.
• Prova att flytta anläggningen till ett ställe där det
inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt stativ).
• Prova att flytta högtalarna längre bort från
anläggningen eller att ställa dem på separata
stativ.
När man lyssnar på ett spår med kraftig bas på
hög volym kan vibrationerna från högtalarna
göra att ljudet hoppar.
• Sätt i minidisken och vänta 10 till 20 minuter
med anläggningen påslagen.
Minidisken börjar inte spelas från det första
spåret.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE
DIRECTION (eller på PLAY MODE på
fjärrkontrollen) tills “PGM” och “SHUFFLE”
försvinner från displayen för att återgå till läget
för normal spelning.
“OVER” tänds på displayen.
• Tryck in m och håll knappen intryckt, eller
tryck på . för att hoppa tillbaka till önskat
ställe.
“OVER” tänds under inspelningens gång.
• Skruva ner volymen för den anslutna
komponenten.
• Sänk inspelningsnivån (se sidan 23).
En inspelning eller redigering har utförts men
innehållsförteckningen (TOC) har inte
uppdaterats.
• Det inspelade eller redigerade innehållet
registreras inte på minidisken förrän den matas
ut, så var noga med att alltid mata ut minidisken
efter avslutad inspelning eller redigering (se
sidorna 16 och 24).
Kassettdäcket
Det går inte att spela in på en kassett.
• Det sitter inte i någon kassett. Sätt i en kassett.
• Kassettens skyddstapp är bortbruten. Tejpa över
hålet efter den bortbrutna tappen (se sidan 45).
• Bandet är spolat helt till slutet.
Bandet går inte att spela eller spela in på, eller
ljudnivån sjunker.
• Bandhuvudena är smutsiga. Rengör dem (se
sidan 21).
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (se sidan 45).
Det går inte att radera gamla inspelningar
ordentligt.
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (se sidan 45).
Det svajar kraftigt, eller ljudet försvinner
plötsligt.
• Kassettdäckets drivaxlar eller tryckrullar har
blivit smutsiga. Rengör dem med hjälp av en
rengöringskassett (se sidan 45).
Det brusar kraftigt, eller diskanten försvinner.
Det går inte att spela in.
• Ta ut minidisken och skjut tappen över hålet så
att det stängs (se sidan 16).
• Anslut extrakomponenten på rätt sätt (se sidan
43).
• Gå över till någon annan ljudkälla.
• Sätt i en inspelningsbar minidisk i stället, eller
använd raderingsfunktionen för att radera
onödiga spår (se sidan 27).
• Justera inspelningsnivån (se sidan 23).
forts.
Övrig information
Ljudet på en minidisk du spelat in är för svagt
(eller för starkt).
• In/avspelningshuvudena har blivit magnetiska.
Avmagnetisera dem (se sidan 45).
49SE
Felsökning (forts.)
Extrakomponenter
Det hörs inget ljud.
• Se punkten “Det hörs inget ljud” under
“Allmänt” på sidan 47 och kontrollera
anläggningen.
• Anslut komponenten ordentligt (se sidan 43) och
kontrollera samtidigt:
– att alla kablar är ordentligt anslutna.
– att alla kontakter är ordentligt instuckna så
långt det går.
• Slå på den anslutna komponenten.
• Se brukanvisningen som medföljde
extrakomponenten och sätt igång den.
Ljudet låter förvrängt.
• Skruva ned volymen för den anslutna
komponenten.
Radiodelen
Det brummar eller brusar kraftigt (“TUNED” eller
“STEREO” blinkar på displayen).
• Ställ in rätt radioband och frekvens (se sidan 34).
• Anslut antennen ordentligt (se sidan 6).
• Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bra, och sätt upp antennen där i stället.
Om mottagningen ändå inte blir tillräckligt bra
rekommenderar vi att du köper en
utomhusantenn.
• Den medföljande FM-trådantennen tar emot
signaler längs hela sin längd, så var noga med att
dra ut den helt och hållet.
• Håll undan antennerna så långt det går från
högtalarkablarna.
• Om den medföljande AM-ramantennen skulle
lossna från plaststativet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
• Prova att stänga av andra elapparater i närheten.
Ett FM-program som sänds i stereo går inte att
ta emot i stereo.
• Tryck på STEREO/MONO tills “STEREO”
tänds på displayen.
• Se punkten “Det brummar eller brusar kraftigt
(“TUNED” eller “STEREO” blinkar på
displayen) ovan, och kontrollera antennen.
Det hörs cykliska statiska störningar under
inspelning på en minidisk.
• Flytta antennen och rikta den så att störningarna
försvinner.
50SE
Om anläggningen inte fungerar som
den ska trots att du vidtagit
ovanstående åtgärder så återställ
den på följande sätt:
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2 Sätt i stickkontakten igen.
3 Tryck på `/1.
4 Tryck in TUNER BAND, CD EJECTZ ouch
REC MODE samtidigt.
Självdiagnosfunktionen
Denna anläggning är försedd med en
självdiagnosfunktion som talar om om det
skulle uppstå något fel på anläggningen. En
kod på tre tecken visas omväxlande med ett
meddelande på displayen för att tala om vad det
är för fel. Åtgärda problemet med hjälp av
nedanstående lista. Om du trots allt inte lyckas
avhjälpa problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
C14/Toc Error
MD-spelaren kan inte läsa informationen på
minidisken ordentligt.
cByt minidisk.
cRadera allt det inspelade materialet på
minidisken med hjälp av Radera allt-funktionen
(se sidan 27).
C14/Cannot Copy
Ljudkällan är en kopia av färdigköpt
musikmjukvara.
cSeriekopieringssystemet gör det omöjligt att göra
en digital kopia (se sidan 47).
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden tänds eller börjar blinka på
displayen medan anläggningen används.
MD-spelaren
C11/Protected
Minidisken är skyddad mot radering.
cMata ut minidisken och skjut tappen över hålet
så att det stängs (se sidan 16).
Auto Cut
MD-spelaren har pausat inspelningen eftersom det
varit tyst i mer än 30 sekunder under en digital
inspelning.
Blank Disc
C12/Cannot Copy
Du har försökt spela in från en CD eller en
minidisk i ett format som anläggningen inte kan
hantera, t.ex. en CD-ROM-skiva.
cTa ut skivan/minidisken och stäng av
anläggningen en gång, och slå sedan på den igen.
Det gick inte att spela in ordentligt.
cFlytta anläggningen till en stabil plats och gör
om inspelningen från början.
Minidisken är smutsig eller repad, eller inte av
standardtyp.
cByt minidisk och gör om inspelningen från
början.
C13/Read Error
MD-spelaren kan inte läsa informationen på
minidisken ordentligt.
cMata ut minidisken en gång och sätt i den igen.
Cannot Edit
• En förinspelad minidisk är isatt i MD-spelaren.
• Du har försökt redigera i läget för programmerad
spelning eller slumpspelning.
Cannot REC
• En förinspelad minidisk är isatt i MD-spelaren.
• Anläggningen är inställd på MD-läget.
Cannot SYNC
• Det sitter ingen minidisk i MD-spelaren, eller
minidisken är skyddad mot radering.
• Det finns ingen tid kvar på minidisken.
Övrig information
C13/REC Error
Den isatta inspelningsbara minidisken är alldeles
ny, eller alla spår på den har raderats.
Complete !
Minidiskredigeringsmanövern är färdig.
forts.
51SE
Självdiagnosfunktionen (forts.)
Disc Full!
Det finns ingen tid kvar på minidisken.
Eject
MD-spelaren håller på att mata ut minidisken.
Impossible
• Du har försökt göra en omöjlig
redigeringsmanöver.
• Det går inte att slå samman eller radera spåren på
grund av begränsningarna för minidisksystemet.
• “Impossible” tänds om du försöker ange början
eller slutet på ett spår som delningspunkt. Tryck
på . eller > för att flytta delningspunkten.
Incomplete!
En justering av inspelningsnivån efter inspelningen
eller en intoningsinspelning eller
uttoningsinspelning har misslyckats på grund av att
anläggningen utsatts för vibrationer eller på grund
av att minidisken var skadad eller smutsig. Ställ
anläggningen på en stabil plats för att minimera
risken för vibrationer och stötar. Undvik att
använda skadade eller smutsiga minidiskar.
Name Full
Det finns inte plats för fler spårnamn eller
minidisknamn.
No Change
När du försökte ändra inspelningsnivån efter
inspelning har du tryckt på ENTER/YES utan att
faktiskt ändra inspelningsnivån, så att ingen
ändring har gjorts.
MD No Disc
Det finns ingen minidisk isatt i MD-spelaren.
No Name
Du har försökt se namnet på en minidisk eller ett
spår som saknar namn.
OVER
Minidisken tog slut medan du höll M intryckt i
spelpausläge.
Step Full!
Du har försökt programmera in 26 eller fler spår
(steg).
Push STOP!
Du har tryckt på PLAY MODE DIRECTION (eller
på PLAY MODE på fjärrkontrollen) under
spelningens gång.
52SE
—Rehearsal—
Det avsnitt på minidisken som ska delas med A-Braderingsfunktionen eller uppdelningsfunktionen
spelas upp för bekräftelse.
S.F Edit!
Du har försökt utföra någon annan manöver när
MD-spelaren var i skalfaktorredigeringsläget (än
ändring av inspelningsnivån, intoning eller
uttoning). Det går inte att utföra andra manövrer i
skalfaktorredigeringsläget.
S.F Edit NOW
Du har tryckt på `/1 när MD-spelaren var i
skalfaktorredigeringsläget (för ändring av
inspelningsnivån, intoning eller uttoning). Om du
stänger av anläggningen innan
skalfaktorredigeringen är färdig blir
redigeringsinformationen inte rätt överskriven på
minidisken. Vänta med att stänga av anläggningen
tills redigeringen är färdig.
Om du trots allt vill stänga av anläggningen medan
redigeringen pågår så tryck en gång till på `/1
medan detta meddelande visas på displayen.
Smart Space
En signal har matats in igen efter ett tyst
mellanrum på mer än 3 men mindre än 30
sekunder under digital inspelning.
Standby (blinkar)
Det timerinspelade materialet har hunnit försvinna
ur minnet och går inte längre att lagra på
minidisken, eller det gick inte att starta en
programmerad spelning eftersom programmet
hunnit försvinna ur minnet.
Text Protect
Det finns CD TEXT-information som inte går att
kopiera till minidisken.
TOC Reading
MD-spelaren håller på att läsa minidiskens
innehållsförteckning (TOC).
TOC Writing
MD-spelaren håller på att uppdatera minidiskens
innehållsförteckning (TOC) med den senaste
inspelnings- eller redigeringsinformationen.
Track End
Spåret tog slut under justering av delningspunkten
när uppdelningsfunktionen användes.
Radiodelen
Tekniska data
Cannot Edit
Du har försökt mata in ett namn på eller radera
någon annan station än en snabbvalsstation.
CD-spelaren
Cannot Edit
Du har försökt mata in ett namn för en CD med
CD TEXT.
CD No Disc
Det finns ingen CD i CD-spelaren.
Name Full
Det finns redan 50 CD-namn lagrade i
anläggningens minne.
OVER
CD-n tog slut medan du höll M intryckt under
spelningens gång eller i pausläge.
Step Full!
Du har försökt programmera in 26 eller fler spår
(steg).
Kassettdäcket
Cannot SYNC
Det sitter ingen kassett i kassettdäcket, eller den
isatta kassettens skyddstapp är bortbruten.
Förstärkardelen
Europeisk modell:
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
30 + 30 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):
35 + 35 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Musikeffekt (referensvärde):
85 + 85 W
Övriga modeller:
Följande uteffektvärden är uppmätta vid 230 V
växelström, 60 Hz
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
30 + 30 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):
35 + 35 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Följande uteffektvärden är uppmätta vid 220 V
växelström, 60 Hz
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
24 + 24 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde):
27 + 27 W
(6 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
forts.
No Tab
Det går inte att spela in på den kassetten eftersom
dess skyddstapp är bortbruten.
Det sitter ingen kassett i kassettdäcket.
Övrig information
No Tape
53SE
Tekniska data (forts.)
Radiodelen
FM-stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Ingångar
ANALOG IN (phonouttag):
Känslighet 250 mV,
impedans 47 kohm
DIGITAL OPTICAL IN (Kan hantera följande
samplingsfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz)
Utgångar
PHONES (stereohörlursuttag):
För hörlurar med minst
8 ohms impedans
SPEAKER:
För högtalare med 6 till
16 ohms impedans
FM-radiodelen
Bandbredd
Antenn
Antenningång
Mellanfrekvens
AM-radiodelen
Bandbredd
Europeisk modell:
Övriga modeller:
CD-spelardelen
System
Laser
Våglängd
Frekvensomfång
Digitalt ljudsystem för
CD-skivor
Halvledarlaser
(λ = 780 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
780 – 790 nm
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Mellanfrekvens
Högtalare
Inspelningssystem
Frekvensomfång
Högtalarsystem
Högtalarelement
Svaj
MD-spelardelen
System
Laser
Samplingsfrekvens
Frekvensomfång
54SE
Antenn
Kassettdäcksdelen
4-spårig, 2-kanalig stereo
50 – 13.000 Hz (±3 dB),
med en Sony Typ I-kassett
±0,15% Vägt toppvärde
(IEC)
0,1% Vägt RMS-värde
(NAB)
±0,2% Vägt toppvärde
(DIN)
Digitalt ljudsystem för
minidiskar
Halvledarlaser
(λ = 780 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
44,1 kHz
5 Hz – 20 kHz
87,5 – 108,0 MHz
(steg om 50 kHz)
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserad
10,7 MHz
Märkimpedans
Yttermått
Vikt
531 – 1.602 kHz
(med
stationsinställningsintervallet
inställt på 9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med
stationsinställningsintervallet
inställt på 10 kHz)
531 – 1.602 kHz
(med
stationsinställningsintervallet
inställt på 9 kHz)
AM-ramantenn, ingång
för utomhusantenn
450 kHz
2-vägs basreflexsystem
Woofer: 12 cm diam.,
kontyp
Tweeter: 2,5 cm diam.,
halvkupoltyp
6 ohm
Ca. 150 × 252 × 252 mm
Ca. 3,0 kg netto per
högtalare
Allmänt
Strömförsörjning
Europeisk modell:
Övriga modeller:
Effektförbrukning
Europa-modellen:
Övriga modeller:
230 V växelström,
50/60 Hz
110 – 120 V eller 220 –
240 V växelström,
50/60 Hz
Inställbart med
spänningsomkopplare
Se märkplåten
0,5 W (i standbyläge)
Se märkplåten
Yttermått (b/h/d)
Ca. 190 × 252 × 335 mm
inkl. utskjutande delar och
reglage
Vikt
Ca. 7,0 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Batterier (2)
Tillbehör som säljs separat
Sonys PC-anslutningssats
PCLK-MN10A
Tillbehören som säljs
separat kan ändras utan
föregående meddelande.
Kontakta närmaste Sonyhandlare för närmare
detaljer.
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrig information
55SE
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem nie należy wystawiać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawę urządzenia należy
zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Wszystkie produkty powinny posiadać
oznaczenia patentów USA i zagranicznych, na
ktćrych zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1.
Etykieta CLASS 1 LASER
PRODUCT znajduje się z
tyłu obudowy.
Wewnątrz urządzenia znajduje się plakietka
ostrzegawcza następującej treści.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie zakirywaj
otworów wentylacyjnych zestawu gazetami,
obrusem, zasłonami, itd. Nie stawiaj zapalonych
świec na zestawie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami, np.
wazonów, może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
W ŻADNYM PRZYPADKU SPRZEDAWCA
NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
FINANSOWEJ ZA BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB REZULTATYWNE
SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU,
SZKODY FINANSOWE LUB WYDATKI
BĘDĄCE REZULTATEM WADLIWYCH
PRODUKTÓW LUB UŻYWANIA TAKICH
PRODUKTÓW.
2PL
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, pamiętaj że
należą one do kategorii
specjalnych śmieci
chemicznych, szkodliwych dla
środowiska naturalnego,
wyrzucając oznacz je jako
śmieci chemiczne.
Spis treści
Identyfikacja elementów
Urządzenie główne ................................. 4
Pilot zdalnego sterowania ....................... 5
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu ............ 6
Wkładanie do pilota dwóch baterii R6
(rozmiar AA) ...................................... 7
Nastawianie zegara ................................. 7
Oszczędność energii w trybie gotowości
(standby) ........................................... 8
Odtwarzacz CD
Wkładanie płyty CD ................................ 8
Odtwarzanie płyty CD
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem ...... 9
Programowanie utworów na płycie CD
— Odtwarzanie programu .............. 10
Korzystanie z wyświetlacza CD ............ 11
Nadawanie tytułów płytom CD
— Spis płyt ..................................... 11
Odtwarzacz MD
Wkładanie płyty MD .............................. 13
Odtwarzanie płyty MD
—Odtwarzanie normalne/Odtwarzanie
z tasowaniem/Odtwarzanie z
powtórzeniem ............................ 13
Programowanie utworów na płycie MD
— Odtwarzanie programu .............. 14
Korzystanie z wyświetlacza MD ............ 15
Płyty MD — nagrywanie
Przed rozpoczęciem nagrywania .......... 16
Po nagrywaniu ...................................... 16
Nagrywanie z płyty CD na płytę MD
— Synchronizowane nagrywanie
CD-MD ....................................... 17
Nagrywanie z taśmy na płytę MD
— Nagrywanie synchronizowane
TAPE-MD ................................... 18
Ręczne nagrywanie na płytę MD
— Ręczne nagrywanie .................... 19
Rozpoczęcie nagrania od sześciu sekund
zapamiętanych danych dźwiękowych
— Nagrywanie z Maszyną czasu .... 19
Wskazówki dotyczące nagrywania
— Nagrywanie wydłużone w czasie/
Oznaczanie numerów utworów/
Gospodarz czasu/Regulacja
poziomu nagrywania .................. 20
Płyty MD — montaż
Przed przystąpieniem do montażu ....... 24
Nadawanie tytułów płytom MD
— Funkcja Nazwy ........................... 24
Kasowanie nagrań
— Funkcja Kasowania .................... 27
Przenoszenie nagranych utworów
— Funkcja Przenoszenia ................ 29
Dzielenie nagranych utworów
— Funkcja Dzielenia ....................... 29
Łączenie nagranych utworów
— Funkcja Łączenia ....................... 30
Odwoływanie ostatniej czynności
montażowej
— Funkcja Odwołania .................... 31
Zmiana poziomu po zakończeniu
nagrywania
— Edycja poziomu nagrania .......... 32
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci ........................................... 34
Słuchanie radia
— Dostrajanie do
zapisanej stacji ........................... 35
Nadawanie nazw stacjom
— Nazwa stacji ............................... 36
Korzystanie z Systemu danych
radiowych (RDS)* ............................. 36
Magnetofon — odtwarzanie
Wkładanie kasety .................................. 37
Odtwarzanie z magnetofonu ................. 37
PL
Magnetofon — nagrywanie
Nagrywanie z płyty CD na taśmę
— Synchronizowane nagrywanie
CD-TAPE .................................... 38
Nagrywanie z płyty MD na taśmę
— Synchronizowane nagrywanie
MD-TAPE ................................... 38
Nagrywanie na taśmę ręcznie
— Ręczne nagrywanie .................... 39
Regulowanie dźwięku
Regulowanie dźwięku ........................... 40
Programator
Zasypianie przy muzyce
— Nocny programator .................... 40
Budzenie się przy muzyce
— Codzienny programator ............. 41
Nagrywanie audycji radiowych za
pomocą programatora ................... 42
Urządzenia opcjonalne
Podłączanie urządzeń opcjonalnych .... 43
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ................................ 44
Ograniczenia systemowe płyt MD ........ 46
Rozwiązywanie problemów .................. 47
Komunikaty Autodiagnozy .................... 51
Dane techniczne ................................... 53
* dotyczy tylko modelu europejskiego
3PL
Identyfikacja elementów
Nazwy elementów uporządkowano w kolejności alfabetycznej.
Szczegółowe informacje można znaleźć na stronach, których numery podano w nawiasach
( ).
Urządzenie główne
1
2 3 4 56 78
9
q;
wj
wh
qa
qs
qd
qf
qg
wg
wf
wd
ws
qh
wa
BASS wd (40)
CD EJECT Z qh (8, 9, 16, 50)
CD x qj (9, 10, 17, 38)
CD u qk (9, 10)
Czujnik zdalnego sterowania
1
DSG wh (40)
ENTER/START 5 (17, 18, 38,
39)
FUNCTION wf (9, 10, 13, 14,
19, 22, 23, 37, 39, 43)
MD EJECT Z ql (13, 24)
MD REC z qg (19, 22, 23)
MD u qd (13 – 15, 19)
MD x qf (13, 15, 17 – 20, 38,
39)
4PL
w;
ql qk qj
PHONES (gniazdo
słuchawkowe) wa
PLAY MODE DIRECTION wj
(9, 10, 13 – 15, 24, 37 – 39)
PUSH Z 6 (37)
REC MODE 3 (20, 50)
REPEAT 2 (9, 13, 34)
STEREO/MONO 2 (35)
SYNCHRO REC 4 (17, 18,
38)
TAPE REC z 0 (39)
TAPE Y 7 (37 – 39)
TAPE x 8 (18, 37 – 39)
TAPE X 9 (37, 39)
TREBLE ws (40)
TUNER BAND qs (34, 35, 50)
TUNING MODE wj (34, 35)
TUNING –/+ qa (34, 35)
VOLUME w; (41)
OPIS PRZYCISKÓW
. > qa (9, 10, 13 – 15)
m M qa (9, 13, 37)
@/1 (zasilanie) wg (7, 16, 24,
35, 41, 43, 50)
Pilot zdalnego sterowania
Identyfikacja elementów
123
wh
4
wg
wf
5
6
wd
7
8
9
0
qa
qs
ws
wa
w;
ql
qk
qj
qh
qd
qf
qg
BASS/TRE 5 (40)
CD qj (9 – 11)
CLEAR 8 (10, 14, 15, 25, 36)
CLOCK/TIMER SELECT 2
(42, 43)
CLOCK/TIMER SET 4 (7, 41,
42)
CURSOR T/t 9 (7, 12, 25)
DISPLAY wa (8, 10, 11, 15, 19,
36)
DSG qf (40)
ENTER/YES 6 (7, 10, 12, 14,
20 – 23, 25 – 34, 36, 41 – 43)
FUNCTION qg (9, 10, 13, 14,
19, 22, 23, 37, 39, 43)
MD qk (13, 14, 25, 27 – 30,
32)
MENU/NO wf (12, 21 – 24,
26 – 34)
NAME EDIT/SELECT wd (11,
12, 24, 25, 36)
PLAY MODE wh (9, 10, 13 –
15, 24, 32)
Przyciski z cyframi 7 (9, 10,
12, 14, 15, 25, 35)
REPEAT wg (9, 13)
SCROLL ws (12, 15, 26)
SLEEP 1 (40)
TAPE qh
TUNER BAND ql (34, 35)
VOLUME +/– qd (41)
OPIS PRZYCISKÓW
@/1 (zasilanie) 3 (7, 16, 24,
35, 41, 43)
m M 9 (28, 30)
. > 0 (7, 11, 12, 21 –
23, 25 – 34, 40 – 42)
N qa (9, 10, 13, 15, 23)
x qs (23)
X w; (9, 13, 28)
5PL
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu
Wykonaj kroki od 1 do 4 poniższej procedury, podłączając elementy zestawu za
pomocą dostarczonych przewodów i osprzętu.
Antena ramowa AM
Antena FM
Prawa kolumna głośnikowa
Lewa kolumna głośnikowa
1 Podłącz kolumny głośnikowe.
Podłącz przewody lewej i prawej
kolumny głośnikowej do złączy
SPEAKER, tak jak to pokazano poniżej.
3
R
#
3
L
#
Gniazdo typu A
Szary (3)
Czarny (#)
AM
Włóż ten odcinek
2 Podłącz anteny FM i AM.
U
FM
ANT
E
NNA
FM
AM
U
Antena
ramowa
AM
75Ω
Gniazdo typu B
Antenę ramową AM przed
podłączeniem należy postawić.
6PL
Rozciągnij
poziomo antenę
przewodową FM
A
ENN
ANT
U
75Ω
Rozciągnij
poziomo
antenę
przewodową
FM
Antena
ramowa
AM
3 W przypadku modeli wyposażonych w
przełącznik napięcia, ustaw VOLTAGE
SELECTOR na napięcie lokalnej sieci
elektrycznej.
1 Włącz zestaw.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
Jeśli nastawiasz zegar po raz pierwszy,
przejdź do kroku 5.
220V~240V
VOLTAGE
SELECTOR
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „CLOCK SET”.
Kroki wstępne
110V~120V
Nastawianie zegara
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
4 Podłącz przewód sieciowy do gniazda
ściennego.
Jeżeli wtyczka nie pasuje do gniazda
ściennego, odłącz dostarczony adaptor
wtyczki (dotyczy tylko modeli
wyposażonych w taki adaptor).
Aby włączyć zestaw, naciśnij przycisk
@/1.
Wskaźnik godzin zacznie pulsować.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić godzinę.
6 Naciśnij ENTER/YES lub CURSORt na
pilocie.
Wskaźnik minut zacznie pulsować.
7 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić minutę.
Wkładanie do pilota
dwóch baterii R6
(rozmiar AA)
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Zegar zacznie działać.
Aby wyzerować zegar systemowy
Rozpocznij procedurę od kroku 1.
Wskazówka
Gdy pilot przestanie sterować zestawem,
wymień obie baterie na nowe.
Uwaga
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec
potencjalnym uszkodzeniom spowodowanym
przez wycieki i korozję.
7PL
Odtwarzacz CD
Oszczędność energii
w trybie gotowości
(standby)
Wkładanie płyty CD
1 Naciśnij CD EJECT Z.
Wysunie się taca na płytę CD.
Nawet gdy zestaw jest wyłączony,
urządzenia pobierają energię niezbędną do
zasilania zegara i reagowania na polecenia
wydawane za pośrednictwem pilota.
Zestaw może działać w trybie
ograniczonego poboru mocy w stanie
gotowości.
W trybie tym nie jest wyświetlany zegar.
Aby przejść w tryb ograniczonego
poboru mocy, naciskaj kilkakrotnie
DISPLAY na pilocie gdy zestaw jest
wyłączony, dopóki z wyświetlacza nie
zniknie wskaźnik trybu
demonstracyjnego i zegar.
2 Ułóż płytę CD na tacy.
Umieść płytę
etykietą do
góry. Przy
odtwarzaniu
singla CD
(płyty CD 8 cm)
umieść go w
wewnętrznym
kręgu tacy.
3 Ponownie naciśnij CD EJECT Z, aby
zamknąć tacę na płytę.
Uwagi
Tryb demonstracyjny t Zegar t Tryb
ograniczonego poboru mocy t Tryb
demonstracyjny t ...
• Włożonego singla CD (płyty CD 8 cm) nie
widać przez przednie okienko.
• Litery wydrukowane na płycie, gdy odczytuje
się je przez przednie okienko, są odwrócone.
• Jeśli naciśniesz CD EJECT Z w celu otwarcia
lub zamknięcia tacy na CD w czasie, gdy
odtwarzany jest dźwięk z innego źródła, ikona
CD zaświeci się, nawet jeśli taca nie zawiera
płyty. Aby wyłączyć ikonę CD, naciskaj
kilkakrotnie FUNCTION w celu przełączenia
funkcji na odtwarzacz CD.
Wskazówka
Wskazówka
Programator działa także w trybie
ograniczonego poboru mocy.
Pudełko na płytę CD można postawić pionowo
we wgłębieniu u góry zestawu.
Aby zmienić zawartość wyświetlacza
Gdy system jest wyłączony, naciskaj
kilkakrotnie DISPLAY na pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Aby wyjść z trybu ograniczonego poboru
mocy
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY na pilocie
gdy zestaw jest wyłączony, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się wskaźnik trybu
demonstracyjnego lub zegar.
8PL
Odtwarzanie płyty CD
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem
Numer utworu
Czas odtwarzania
Aby
Zrobić pauzę
Naciśnij CD u (albo X
na pilocie).
Naciśnij ponownie ten
sam przycisk, aby
wznowić odtwarzanie.
Wybrać utwór
Podczas odtwarzania
lub pauzy naciskaj
kilkakrotnie .lub
>, aż do znalezienia
żądanego utworu.
Odszukać określone
miejsce w utworze
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk m
lub M i przytrzymuj
go, aż do znalezienia
żądanego miejsca.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
Można przełączyć funkcję na
odtwarzacz CD naciskając przycisk CD
na pilocie.
Zapali się wskaźnik otaczający
przyciski CD u i CD x.
Odtwarzać wielokrotnie Podczas odtwarzania
(Odtwarzanie z
naciskaj kilkakrotnie
powtórzeniem)
REPEAT, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi
się napis „REPEAT” lub
„REPEAT 1”.
REPEAT: Powtarzanie
wszystkich utworów z
płyty CD maksymalnie
5 razy.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION (lub PLAY MODE na
pilocie), dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się symbol żądanego trybu
odtwarzania.
Wybierz
Aby odtwarzać
Brak
symbolu
Utwory z płyty CD w
pierwotnej kolejności.
SHUFFLE
Utwory z płyty CD w losowej
kolejności.
PGM
Utwory z płyty CD w
dowolnej wybranej kolejności
(zob. „Programowanie
utworów na płycie CD” na
stronie 10).
3 Naciśnij CD u (albo N na pilocie).
Wykonaj czynność
Zatrzymać odtwarzanie Naciśnij CD x.
Odtwarzacz CD
Ten zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
w różnych trybach.
Inne czynności
REPEAT1: Powtarzanie
tylko aktualnie
odtwarzanego utworu.
Aby anulować
wielokrotne
odtwarzanie, naciskaj
REPEAT, dopóki napis
„REPEAT” i „REPEAT
1” nie zniknie z ekranu.
Wyjąć płytę CD
Naciśnij przycisk CD
EJECT Z.
Wskazówka
Można rozpocząć odtwarzanie od wybranego
utworu w trybie Odtwarzania normalnego lub
Odtwarzania programu.
Po wykonaniu kroku 3 naciskaj kilkakrotnie
.lub >, dopóki nie pojawi się numer
żądanego utworu.
Możesz także nacisnąć przyciski z cyframi na
pilocie. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Aby wprowadzić numer utworu większy
niż 10 (tylko z pilota)
1 Naciśnij przycisk >10.
2 Wprowadź odpowiednie cyfry.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Przykład:
Aby wprowadzić numer utworu 30, naciśnij >10,
a następnie 3 i 10/0.
9PL
Programowanie
utworów na płycie CD
5 Aby zaprogramować kolejne utworzy,
powtarzaj kroki 3 i 4.
6 Naciśnij CD u (lub N na pilocie).
— Odtwarzanie programu
Aby
Wykonaj
Istnieje możliwość zdefiniowania programu
złożonego z maksymalnie 25 utworów,
ułożonych w dowolnej kolejności.
Sprawdzić
kolejność utworów
Naciskaj kilkakrotnie .
lub > podczas
Odtwarzania programu.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
Sprawdzić
całkowitą liczbę
utworów w
programie
Naciśnij DISPLAY na
pilocie w trybie stop.
Pojawia się całkowita
liczba utworów w
programie, a za nią numer
ostatniego utworu i
całkowity czas
odtwarzania programu.
Anulować
Odtwarzanie
programu
Naciśnij CD x, a
następnie naciskaj
kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION (lub PLAY
MODE na pilocie), dopóki
z wyświetlacza nie zniknie
napis „PGM” i
„SHUFFLE”.
Dodać utwór na
końcu programu
Wykonaj kroki 3 i 4, gdy
Odtwarzanie programu
jest zatrzymane.
Usunąć ostatni
utwór z programu
Naciśnij CLEAR na pilocie
w trybie stop. Każde
naciśnięcie przycisku
powoduje usunięcie
ostatniego utworu z
programu.
Wybrać żądany
utwór za pomocą
przycisków z
cyframi na pilocie
Użyj przycisków z
cyframi, zamiast
wykonywać czynności od
3 do 5. Informacje na
temat korzystania z tych
przycisków można
znaleźć na stronie 9.
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
Można przełączyć funkcję na
odtwarzacz CD naciskając przycisk CD
na pilocie.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION (lub PLAY MODE na
pilocie) w trybie stop, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis
„PGM”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub >,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
żądany numer utworu.
Numer wybranego
utworu
Czas odtwarzania
bieżącego utworu
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Utwór został umieszczony w programie.
Pojawia się napis „Step”, a za nim
numer utworu w ramach programu.
Następnie pojawia się numer
ostatniego zaprogramowanego utworu,
a za nim całkowity czas odtwarzania
programu. Jeśli się pomylisz, możesz
usunąć ostatni zaprogramowany utwór
z programu naciskając CLEAR na
pilocie.
Ostatni
Całkowity czas
zaprogramowany odtwarzania
numer utworu
10PL
Wskazówki
• Przygotowany program pozostaje w pamięci
po zakończeniu Odtwarzania programu. Aby
ponownie odtworzyć program, przełącz
funkcję na odtwarzacz CD, a następnie
naciśnij CD u (lub N na pilocie).
• Jeśli całkowity czas odtwarzania programu z
płyty CD przekroczy 100 minut lub gdy
wybrany zostanie utwór o numerze 21 lub
wyższym, pojawia się symbol „--.--”.
Korzystanie z
wyświetlacza CD
Naciskaj kilkakrotnie przycisk DISPLAY na
pilocie.
Nadawanie tytułów
płytom CD
— Spis płyt
Podczas normalnego odtwarzania
Uwagi
Numer bieżącego utworu i czas, który
upłynął od początku odtwarzania utworu
t Numer bieżącego utworu i pozostały
czas jego odtwarzania t Pozostały czas
odtwarzania całej płyty CD t Tytuł
bieżącego utworu* t Zegar t Poziom
tonów niskich t Poziom tonów wysokich
t Numer bieżącego utworu i czas, który
upłynął od początku odtwarzania utworu
t ...
• Nie można nadać tytuły płycie CD, w
przypadku której na wyświetlaczu pojawia się
napis „TEXT”.
• Zanim po raz pierwszy przystąpisz do
nadawania tytułów płytom CD, koniecznie
usuń wszystkie dotychczasowe tytuły,
postępując zgodnie z procedurą „Usuwanie
tytułu płyty” ze strony 12.
Gdy odtwarzanie płyty CD jest zatrzymane
Całkowita liczba utworów i całkowity czas
odtwarzania t Tytuł płyty CD* t Zegar
t Poziom tonów niskich t Poziom
tonów wysokich t Całkowita liczba
utworów i całkowity czas odtwarzania t
...
* Gdy włożona jest płyta CD bez tytułu na
wyświetlaczu nie pojawia się żaden napis.
Jeśli płyta zawiera 21 lub więcej utworów, to
począwszy od utworu 21 informacje CD TEXT
nie są wyświetlane.
Odtwarzacz CD
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Istnieje możliwość opatrzenia
maksymalnie 50 płyt CD tytułami
składającymi się z maksymalnie 20
symboli i znaków. Po włożeniu nazwanej
płyty CD jej tytuł pojawia się na
wyświetlaczu.
Gdy włożona jest płyta CD TEXT, można
sprawdzić zapisane na nie informacje,
takie jak tytuły utworów.
1 Naciśnij przycisk CD na pilocie, aby
przełączyć funkcję na odtwarzacz CD.
Jeśli na wyświetlaczu pojawia się
„SHUFFLE” lub „PGM”, naciskaj
kilkakrotnie PLAY MODE DIRECTION
(lub PLAY MODE na pilocie), dopóki
oba te napisy nie znikną.
2 Naciśnij NAME EDIT/SELECT na
pilocie.
Kursor zacznie pulsować.
3 Naciskaj kilkakrotnie NAME EDIT/
SELECT na pilocie, aby wybrać żądany
typ znaku.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Selected AB* (wielkie litery) t Selected
ab* (małe litery) t Selected 12 (cyfry)
t Selected AB* (wielkie litery) t ...
* Naciskając kilkakrotnie przycisk z cyfrą 1
można wyświetlić następujące symbole:
’–/,.():!?
Ponadto, gdy powyższe symbole widoczne
są na wyświetlaczu, naciskanie przycisków
. lub > na pilocie powoduje
wyświetlenie następujących symboli:
&+<>_=”;#$%@
`
ciąg dalszy
11PL
Nadawanie tytułów płytom CD (ciąg
dalszy)
4 Wprowadź znak.
Jeśli wybrano wielkie lub małe litery
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk z
odpowiednią literą, dopóki znak, który
ma być wprowadzony, nie zacznie
pulsować.
Możesz także nacisnąć przycisk
jeden raz, a następnie kilkakrotnie
naciskać . lub > na pilocie.
2 Naciśnij CURSORt na pilocie.
Pulsujący znak zostaje wprowadzony, a
kursor przesuwa się w prawo.
Jeśli wybrano cyfry
Naciśnij przycisk z odpowiednią cyfrą.
Cyfra zostaje wprowadzona, a kursor
przesuwa się w prawo.
Aby wprowadzić spację
1 Naciśnij NAME EDIT/SELECT na
pilocie, aby wybrać wielkie lub małe
litery.
2 Naciśnij przycisk 10/0 na pilocie.
Zostaje wprowadzona spacja, a kursor
przesuwa się prawo.
5 Powtarzaj kroki 3 i 4, aby wprowadzić
pozostałą część tytułu.
Aby zmienić znak
Naciskaj kilkakrotnie TCURSOR lub
CURSORt na pilocie, dopóki znak,
który ma zostać zmieniony, nie zacznie
pulsować, naciśnij CLEAR na pilocie,
aby usunąć znak, a następnie powtórz
kroki 3 i 4.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie, aby
zakończyć procedurę nadawania
tytułów.
Aby anulować nadawanie tytułów
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
12PL
Sprawdzanie tytułów płyt
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
2 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name Check ?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać tytuły płyt zapisane
w pamięci pod numerami od 01 do 50.
Aby sprawdzić tytuł bieżącej płyty
Naciśnij SCROLL na pilocie w trybie stop.
Usuwanie tytułów płyt
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
2 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name Erase ?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać nazwę płyty do
skasowania.
4 Ponownie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”.
Aby usunąć wszystkie tytuły płyt, w kroku
2 naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „All
Erase ?”, a następnie dwukrotnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby anulować usuwanie
Naciśnij MENU/NO na pilocie w krokach 1
i 2.
Uwaga
Tytuły płyt są przechowywane w pamięci
zestawu przez około jeden dzień, nawet jeśli
zostanie odłączone zasilanie.
Odtwarzacz MD
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
Wkładanie płyty MD
Włóż płytę MD.
DIRECTION (lub PLAY MODE na
pilocie), dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się symbol żądanego trybu
odtwarzania.
Wybierz
Etykietą do góry i klapką po
prawej stronie.
SHUFFLE
Utwory z płyty MD w losowej
kolejności.
PGM
Utwory z płyty MD w
dowolnej wybranej kolejności
(zob. „Programowanie
utworów na płycie MD” na
stronie 14).
Odtwarzacz MD
Strzałką
skierowaną w
stronę
urządzenia.
Aby odtwarzać
Brak symbolu Utwory z płyty MD w
pierwotnej kolejności.
3 Naciśnij MD u (albo N na pilocie).
Inne czynności
Aby
Odtwarzanie płyty MD
Zrobić pauzę
Naciśnij MD u (albo
X na pilocie).
Naciśnij ponownie ten
sam przycisk, aby
wznowić odtwarzanie.
Wybrać utwór
Podczas odtwarzania
lub pauzy naciskaj
kilkakrotnie . lub
>, aż do znalezienia
żądanego utworu.
Odszukać określone
miejsce w utworze
Podczas odtwarzania
naciśnij przycisk m
lub M i przytrzymuj
go, aż do znalezienia
żądanego miejsca.
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem
Ten zestaw umożliwia odtwarzanie płyt
MD w różnych trybach.
Numer utworu Czas odtwarzania
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „MD”.
Można przełączyć funkcję na
odtwarzacz MD naciskając przycisk MD
na pilocie.
Zapali się wskaźnik otaczający
przyciski MD u i MD x.
Wykonaj czynność
Zatrzymać odtwarzanie Naciśnij MD x.
Odtwarzać wielokrotnie Podczas odtwarzania
(Odtwarzanie z
naciskaj kilkakrotnie
powtórzeniem)
REPEAT, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi
się napis „REPEAT” lub
„REPEAT 1”.
REPEAT: Powtarzanie
wszystkich utworów z
płyty MD maksymalnie
5 razy.
REPEAT1: Powtarzanie
tylko aktualnie
odtwarzanego utworu.
Aby anulować
wielokrotne
odtwarzanie, naciskaj
REPEAT, dopóki napis
„REPEAT” i „REPEAT
1” nie zniknie z ekranu.
Wyjąć płytę MD
Naciśnij przycisk MD
EJECT Z.
ciąg dalszy
13PL
Odtwarzanie płyty MD (ciąg dalszy)
Przed włożeniem płyty MD
Programowanie
utworów na płycie MD
Gdy system jest włączony upewnij się, że
na wyświetlaczu nie jest widoczna ikona
MD. Obecność ikony oznacza, że płyta
MD jest już włożona. Naciśnij MD EJECT
Z, aby wyjąć płytę.
— Odtwarzanie programu
Wskazówka
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
Można rozpocząć odtwarzanie od wybranego
utworu w trybie Odtwarzania normalnego lub
Odtwarzania programu.
Po wykonaniu kroku 3 naciskaj kilkakrotnie .
lub >, dopóki nie pojawi się numer żądanego
utworu.
Możesz także nacisnąć przyciski z cyframi na
pilocie. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Aby wprowadzić numer utworu większy
niż 10 (tylko w przypadku pilota)
1 Naciśnij przycisk >10 (dwukrotnie, aby
wprowadzić liczbę 100 lub większą).
2 Wprowadź odpowiednie cyfry.
Istnieje możliwość zdefiniowania programu
złożonego z maksymalnie 25 utworów,
ułożonych w dowolnej kolejności.
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „MD”.
Można przełączyć funkcję na
odtwarzacz MD naciskając przycisk MD
na pilocie.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION (lub PLAY MODE na
pilocie) w trybie stop, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis
„PGM”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub >,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
żądany numer utworu.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Przykłady:
• Aby wprowadzić numer utworu 30, naciśnij
>10, a następnie 3 i 10/0.
• Aby wprowadzić numer utworu 108, naciśnij
dwukrotnie >10, a następnie 1, 10/0 i 8.
Numer wybranego
utworu
Czas odtwarzania
bieżącego utworu
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Utwór został umieszczony w programie.
Pojawia się napis „Step”, a za nim
numer utworu w ramach programu.
Następnie pojawia się numer
ostatniego zaprogramowanego utworu,
a za nim całkowity czas odtwarzania
programu. Jeśli się pomylisz, możesz
usunąć ostatni zaprogramowany utwór
z programu naciskając CLEAR na
pilocie.
Ostatni
zaprogramowany
numer utworu
14PL
Całkowity
czas
odtwarzania
5 Aby zaprogramować kolejne utworzy,
powtarzaj kroki 3 i 4.
6 Naciśnij MD u (lub N na pilocie).
Aby
Wykonaj
Sprawdzić kolejność Naciskaj kilkakrotnie
utworów
. lub > podczas
Odtwarzania programu.
Naciśnij DISPLAY na
pilocie w trybie stop.
Pojawia a numer
ostatniego utworu, a za
nim całkowita liczba
utworów w programie.
Anulować
Odtwarzanie
programu
Naciśnij MD x, a
następnie naciskaj
kilkakrotnie PLAY
MODE DIRECTION
(lub PLAY MODE na
pilocie), dopóki z
wyświetlacza nie
zniknie napis „PGM” i
„SHUFFLE”.
Dodać utwór na
końcu programu
Wykonaj kroki 3 i 4,
gdy Odtwarzanie
programu jest
zatrzymane.
Usunąć ostatni utwór Naciśnij CLEAR na
z programu
pilocie w trybie stop.
Każde naciśnięcie
przycisku powoduje
usunięcie ostatniego
utworu z programu.
Wybrać żądany
utwór za pomocą
przycisków z cyframi
na pilocie
Użyj przycisków z
cyframi, zamiast
wykonywać czynności
od 3 do 5. Informacje
na temat korzystania z
tych przycisków można
znaleźć na stronie 14.
Wskazówki
• Przygotowany program pozostaje w pamięci
po zakończeniu Odtwarzania programu. Aby
ponownie odtworzyć program, przełącz
funkcję na odtwarzacz MD, a następnie
naciśnij MD u (lub N na pilocie).
• Jeśli całkowity czas odtwarzania programu z
płyty MD przekroczy 1000 minut, pojawia się
symbol „---.--”.
Naciskaj kilkakrotnie przycisk DISPLAY na
pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Podczas normalnego odtwarzania
Numer bieżącego utworu i czas, który
upłynął od początku odtwarzania utworu
t Numer bieżącego utworu i pozostały
czas jego odtwarzania t Pozostały czas
odtwarzania całej płyty MD t Tytuł
bieżącego utworu*1 na płycie MD t Zegar
t Poziom tonów niskich t Poziom
tonów wysokich t Numer bieżącego
utworu i czas, który upłynął od początku
odtwarzania utworu t ...
Odtwarzacz MD
Sprawdzić całkowitą
liczbę utworów w
programie
Korzystanie z
wyświetlacza MD
Gdy odtwarzanie płyty MD jest zatrzymane
Całkowita liczba utworów i całkowity czas
odtwarzania*2 t Pozostały czas
nagrywania (tylko w przypadku płyt MD
przeznaczonych do nagrywania) t Tytuł
płyty MD*1 t Zegar t Poziom tonów
niskich t Poziom tonów wysokich t
Całkowita liczba utworów i całkowity czas
odtwarzania*2 t ...
*1 Nie pojawia się, jeśli ani płyta, ani żaden z
utworów nie posiada tytułu.
*2 Jeśli całkowity czas odtwarzania programu z
płyty MD przekroczy 1000 minut, pojawia się
symbol „---.--”.
Wskazówka
Podczas odtwarzania można w każdej chwili
sprawdzić tytuł utworu. Po naciśnięciu SCROLL
na pilocie tytuł utworu zacznie przewijać się na
wyświetlaczu.
Aby zatrzymać przewijanie, w dowolnej chwili
naciśnij SCROLL na pilocie. Ponownie naciśnij
SCROLL na pilocie, aby wznowić przewijanie.
15PL
Płyty MD — nagrywanie
Przed rozpoczęciem
nagrywania
Płyty MD (Mini Disc) umożliwiają cyfrowe
nagrywanie i odtwarzanie muzyki o
wysokiej jakości dźwięku. Inną
właściwością płyt MD jest oznaczanie
utworów. Dzięki tej funkcji możliwe jest
szybkie odnalezienie określonego miejsca
lub łatwa edycja nagranych utworów.
Jednak w zależności od źródła nagrania
występują różne metody nagrywania i
sposoby rejestracji numerów utworów.
Gdy źródłem, z którego nagrywasz jest:
• Odtwarzacz CD tego zestawu
– Odtwarzacz/rekorder MD realizuje
nagrywanie cyfrowe *1.
– Utwory są automatycznie oznaczane
tymi samymi numerami, co na
oryginalnej płycie CD.
• Inne urządzenia cyfrowe podłączone do
gniazda DIGITAL OPTICAL IN
– Odtwarzacz/rekorder MD realizuje
nagrywanie cyfrowe.*1
– Sposób oznaczania numerów utworów
zależy od źródła, z którego nagrywany
jest dźwięk.
• Tuner tego zestawu i inne urządzenia
podłączone do gniazda ANALOG IN (np.
magnetowid)
– Odtwarzacz/rekorder MD realizuje
nagrywanie analogowe*2.
– Numer utworu oznaczany jest
automatycznie na początku nagrania,
ale jeśli włączona jest funkcja
Nagrywania synchronizowanego
poziomem (zobacz strona 21), numery
utworów są oznaczane automatycznie
zgodnie z poziomem sygnału
wejściowego.
*1 Szczegółowe informacje na temat nagrywania
cyfrowego można znaleźć na stronie 46.
*2 Nawet jeśli do gniazda ANALOG IN
podłączone jest urządzenie cyfrowe,
odtwarzacz/rekorder realizuje nagrywanie
analogowe.
Gdy używana jest częściowo nagrana płyta MD
Nagrywanie rozpoczyna się za nagranymi
utworami.
16PL
Uwaga dotycząca numerów utworów na
płycie MD
Numery utworów (ich kolejność), informacje na
temat początku i końca utworu itp. są
zapisywane w obszarze TOC*3, niezależnie od
informacji dźwiękowej. Modyfikując informacje
w obszarze TOC można szybko edytować
nagrane utwory.
*3 TOC: Spis treści (ang. Table Of Contents).
Po nagrywaniu
Naciśnij MD EJECT Z, aby wyjąć płytę
MD, lub ?/1 (zasilanie), aby wyłączyć
zestaw.
Na wyświetlaczu pojawi się lub zacznie
pulsować „TOC” albo „STANDBY”. Spis
treści TOC zostaje uaktualniony i
nagrywanie jest zakończone.
Przed odłączeniem przewodu sieciowego
Nagrywanie na płytę MD jest zakończone
dopiero po uaktualnieniu Spisu treści TOC.
Spis treści jest uaktualniany przy
wyjmowaniu płyty MD lub po naciśnięciu
?/1 w celu wyłączenia zestawu. Aby mieć
gwarancję zakończenia nagrania, nie
należy odłączać przewodu sieciowego
zanim Spis treści TOC nie zostanie
uaktualniony (gdy zapalony jest napis
„TOC” lub „STANDBY”) ani w trakcie
uaktualniania (gdy napis „TOC” lub
„STANDBY” pulsuje).
Zabezpieczanie nagranej płyty MD
Aby zabezpieczyć nagraną płytę MD,
przesuń fiszkę na boku płyty MD, aby
odsłonić otwór. Gdy fiszka znajduje się w
tym położeniu, nagrywanie na płytę MD
nie jest możliwe. Aby móc nagrywać na
płytę, przesuń fiszkę i zasłoń otwór.
Fiszka
Przesuń fiszkę
Nagrywanie z płyty CD
na płytę MD
— Synchronizowane nagrywanie CDMD
1 Włóż płytę MD przeznaczoną do
nagrywania.
2 Włóż płytę CD.
3 Naciskaj kilkakrotnie SYNCHRO REC,
4 Naciśnij ENTER/START.
Na wyświetlaczu pulsuje napis „Press
START”.
Odtwarzacz/rekorder MD jest gotów do
nagrywania, a odtwarzacz CD znajduje
się w trybie pauzy.
5 Upewnij się, czy na wyświetlaczu
pulsuje napis „Press START”.
Następnie naciśnij ENTER/START.
Rozpoczyna się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij CD x lub MD x.
Wskazówki
• Korzystając z funkcji Odtwarzania programu
CD można nagrać tylko ulubione utwory z
płyty CD. Po kroku 2 wykonaj kroki od 1 do 5
w procedurze Odtwarzania programu CD (ze
strony 10). Następnie przejdź do kroku 3.
• W zależności od rodzaju płyty nagrane mogą
być także informacje CD TEXT (chyba, że
nagranie wykonywane jest jednocześnie na
płycie MD i na taśmie). Jeśli podczas
nagrywania pulsuje napis „TEXT” zajrzyj na
stronę 24.
Można wykonać cyfrowe nagranie płyty
CD na płytę MD z szybkością dwukrotnie
większą niż przy zwykłym
Synchronizowanym nagrywaniu CD-MD.
W kroku 3 procedury „Nagrywanie z płyty
CD na płytę MD” naciskaj kilkakrotnie
SYNCHRO REC, dopóki na wyświetlaczu
nie pojawi się napis „HISPEED SYNC”.
Płyty MD — nagrywanie
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
„CD-MD SYNC”.
Szybkie nagrywanie płyty CD na
płytę MD
— Szybkie synchronizowane
nagrywanie CD-MD
W kroku 4 na wyświetlaczu pojawia się
„×2”.
Podczas szybkiego nagrywania nie można
słuchać odtwarzanego dźwięku.
Jeśli po naciśnięciu ENTER/START w
kroku 5 na wyświetlaczu pulsuje „Retry”
Wystąpił błąd odczytu, a odtwarzacz/
rekorder MD próbuje ponownie odczytać
dane.
• Jeśli ponowna próba się powiedzie,
kontynuowane jest Szybkie
synchronizowane nagrywanie CD-MD.
• Jeśli włożona płyta lub sam zestaw jest
w złym stanie, a ponowna próba nie
powiedzie się, Szybkie nagrywanie CDMD jest wyłączane. W takim przypadku
na wyświetlaczu pulsuje napis „×1”, a
odtwarzacz/rekorder MD automatycznie
rozpoczyna normalne Synchronizowane
nagrywanie CD-MD. Należy zwrócić
uwagę, że w takim przypadku nie jest
możliwe monitorowanie nagrywanego
sygnału.
ciąg dalszy
Uwaga
Jeśli podczas nagrywania płyta MD zostanie
zapełniona, odtwarzacz CD i odtwarzacz/
rekorder MD automatycznie się zatrzymają.
17PL
Nagrywanie z płyty CD na płytę MD
(ciąg dalszy)
Uwagi
• W trakcie Szybkiego synchronizowanego
nagrywania CD-MD nie można zrobić pauzy.
• Jeśli tryb odtwarzania ustawiony jest na
Odtwarzanie z powtórzeniem lub Odtwarzanie
z tasowaniem, to w kroku 3 procedury
„Nagrywanie z płyty CD na płytę MD” zostanie
automatycznie przełączony na normalne
odtwarzanie.
• W trakcie Szybkiego synchronizowanego
nagrywania CD-MD nie działają lub nie mogą
być wykorzystywane następujące funkcje:
— Funkcja Autoredukcji
— Monitorowanie nagrywanego sygnału
Jednoczesne nagrywanie z płyty
CD na płytę MD i na taśmę
Włóż płytę CD, z której chcesz nagrywać.
Następnie włóż czystą taśmę i płytę MD
przeznaczoną do nagrywania. Naciskaj
kilkakrotnie SYNCHRO REC, dopóki nie
pojawi się napis „DUAL SYNC”, a
następnie wykonaj kroki od 4 do 6 z
procedury „Nagrywanie z płyty CD na
taśmę” (zobacz strona 38).
Nagrywanie z taśmy
na płytę MD
— Nagrywanie synchronizowane
TAPE-MD
Istniej możliwość wykonania analogowego
nagrania z taśmy na płytę MD.
Można używać taśm z oznaczeniem Type I
(normal).
1 Włóż płytę MD przeznaczoną do
nagrywania.
2 Włóż taśmę.
3 Naciskaj kilkakrotnie SYNCHRO REC,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
„TAPE-MD SYNC”.
4 Naciśnij ENTER/START.
Odtwarzacz/rekorder MD jest gotowy
do nagrywania, a magnetofon znajduje
się w trybie pauzy.
Strona odtwarzanej taśmy
N oznacza stronę przednią, a n
oznacza stronę odwrotną. Aby
odtworzyć stronę inną, niż
wskazywana, naciśnij TAPE x, wyjmij
kasetę, odwróć ją, a następnie powtórz
kroki 3 i 4.
5 Upewnij się, czy na wyświetlaczu
pulsuje napis „Press START”.
Następnie naciśnij ENTER/START.
Rozpoczyna się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij TAPE x lub MD x.
Uwaga
Jeśli podczas nagrywania płyta MD zostanie
zapełniona, magnetofon i odtwarzacz/rekorder
MD automatycznie się zatrzymają.
18PL
Ręczne nagrywanie na
płytę MD
— Ręczne nagrywanie
Ręczne nagrywanie umożliwia nagranie
tylko ulubionych fragmentów z płyty CD
lub rozpoczęcie nagrywania od środka
taśmy. Można także nagrać program
radiowy.
1 Włóż płytę MD przeznaczoną do
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, aby
wybrać żądane źródło nagrywania.
3 Naciśnij MD REC z.
Odtwarzacz/rekorder MD jest gotowy
do nagrywania.
4 Naciśnij MD NX i rozpocznij
odtwarzanie z wybranego źródła.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij MD x.
— Nagrywanie z Maszyną czasu
Przy nagrywaniu transmisji radiowej FM
lub przekazu satelitarnego często zdarza
się, że kilka pierwszych sekund materiału
przepada zanim użytkownik stwierdzi, że
dany program jest interesujący, i naciśnie
przycisk nagrywania. Aby zapobiec utracie
materiału wprowadzono mechanizm
Nagrywania z Maszyną czasu, który stale
zapisuje ostatnią porcję danych
dźwiękowych w buforze. Dzięki temu
możliwe jest nagranie dźwięku z 6 sekund
poprzedzających rozpoczęcie nagrywania
- obrazuje to poniższy rysunek.
W kroku 5 naciśnięto
ENTER/YES na
pilocie
Płyty MD — nagrywanie
nagrywania.
Rozpoczęcie nagrania
od sześciu sekund
zapamiętanych
danych dźwiękowych
Koniec
nagrywanego
materiału
Czas
Wskazówka
W trakcie nagrywania możesz sprawdzić, ile
pozostało czasu na płycie MD. W tym celu
naciśnij kilkakrotnie DISPLAY na pilocie.
6 sekund
Nagrany
fragment
Początek materiału, który ma być nagrany
1 Włóż płytę MD przeznaczoną do
nagrywania.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, aby
wybrać źródło nagrywanego dźwięku.
3 Naciśnij MD REC z.
Odtwarzacz/rekorder MD jest gotowy
do nagrywania.
4 Rozpocznij odtwarzanie z wybranego
źródła.
ciąg dalszy
19PL
Rozpoczęcie nagrania od sześciu
sekund zapamiętanych danych
dźwiękowych (ciąg dalszy)
5 Aby rozpocząć nagrywanie od
wybranego miejsca, naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Aby zatrzymać Nagrywanie z Maszyną
czasu
Naciśnij MD x.
Uwaga
Odtwarzacz/rekorder MD rozpoczyna
zapamiętywanie danych dźwiękowych gdy jest
gotów do odtwarzania w kroku 3 i rozpoczniesz
odtwarzanie ze źródła. Jeśli w chwili naciśnięcia
ENTER/YES na pilocie upłynęło mniej niż 6
sekund, Nagrywanie z maszyną czasu
rozpocznie się z danymi obejmującymi mniej niż
6 sekund.
Wskazówki dotyczące
nagrywania
— Nagrywanie wydłużone w czasie/
Oznaczanie numerów utworów/
Gospodarz czasu/Regulacja
poziomu nagrywania
Nagrywanie wydłużone w czasie
Oprócz standardowego nagrywania
stereofonicznego, zestaw ten oferuje dwa
tryby nagrywania wydłużonego w czasie:
LP2 i LP4. W trybie LP2 czas nagrywania
może być wydłużony dwukrotnie w
stosunku do standardowego, a w trybie
LP4 - czterokrotnie. Ponadto czas
nagrywania monofonicznego jest w
przybliżeniu dwukrotnie dłuższy, niż czas
nagrywania stereofonicznego.
W trybie LP4 Stereo (4× wydłużony czas
nagrywania) wydłużenie czasu nagrywania
stereofonicznego uzyskuje się przez
zastosowanie specjalnego systemu
kompresji. W sytuacjach, gdy istotna jest
jakość dźwięku, zaleca się nagrywanie w
trybie Stereo lub LP2 Stereo (2×
wydłużony czas nagrywania).
1 Przed przystąpieniem do nagrywania
(Nagrywania synchronizowanego CDMD itd.) naciskaj kilkakrotnie REC
MODE, aby wybrać tryb nagrywania.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
STEREO REC t LP2 REC t LP4 REC
t MONO REC (Monofoniczne) t
STEREO REC t ...
2 Rozpocznij nagrywanie.
Zmiana trybu nagrywania
Wybrany tryb nagrywania jest
zachowywany nawet po zakończeniu
nagrywania, a zatem przed przystąpieniem
do nagrywania należy sprawdzić, jaki tryb
jest wybrany. Aby zmienić tryb
nagrywania, naciskaj kilkakrotnie REC
MODE, aby przełączyć się na wybrany
tryb.
Uwaga
• Płyt MD nagranych w trybie MDLP (LP2 lub
LP4 Stereo) nie można odtwarzać za pomocą
urządzeń, które nie obsługują tego trybu.
Ponadto na płytach MD nagranych w trybie
MDLP nie jest możliwa edycja poziomu
nagrania itp. operacje.
• Naciśnięcie przycisku REC MODE podczas
nagrywania lub pauzy w nagrywaniu nie
powoduje zmiany trybu nagrywania.
• Kilkakrotnie naciśnięcie przycisku REC MODE
w celu wybrania trybu MONO nie spowoduje,
że sygnał odsłuchu podczas nagrywania stanie
się monofoniczny.
Aby podczas nagrywania w trybie MDLP
na początku każdego tytułu utworu
dodawany był symbol „LP:”
Symbol „LP:” pojawia się przy próbie
odtworzenia utworu na urządzeniu, które
nie obsługuje trybu MDLP. Ta wygodna
funkcja pozwala od razu zorientować się,
że utwór nie może być odtworzony.
Fabrycznie funkcja jest włączona (On).
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, dopóki
na wyświetlaczu nie pojawi się napis „MD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU/NO na pilocie,
dopóki nie pojawi się „Setup Menu”.
3 Naciskaj . lub > na pilocie, dopóki
nie pojawi się „LP Stamp On” (albo „LP
Stamp Off”), a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
20PL
4 Naciskaj . lub > na pilocie, aby
wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Dodawać symbol
„LP”
LP Stamp On
(ustawienie fabryczne)
Anulować dodawanie LP Stamp Off
symbolu „LP”
5 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Uwagi
— Nagrywanie synchronizowane
poziomem
Funkcja Nagrywania synchronizowanego
poziomem jest fabrycznie włączona, więc
numery utworów są oznaczane
automatycznie. Jeśli podczas nagrywania
nie jest widoczny napis „L-SYNC”, należy
włączyć Nagrywanie synchronizowane
poziomem w sposób opisany poniżej.
Numery utworów są oznaczane
automatycznie, gdy sygnał wejściowy
utrzymuje się poniżej pewnego poziomu
przez czas dłuższy niż 2 sekundy, a
następnie znów przewyższy ten poziom.
Uwagi
Oznaczanie numerów utworów
• Automatyczne oznaczanie numerów utworów
nie jest możliwe, jeśli dźwięk ze źródła
nagrywania jest zaszumiony (np. taśmy lub
programy radiowe).
• Jeśli kilkakrotnie nagrywany będzie ten sam
utwór z tej samej płyty CD, to może zostać
oznaczony tylko numer utworu.
• Automatycznie podczas nagrywania
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk FUNCTION,
Podczas nagrywania z odtwarzacza CD
zestawu numery utworów oznaczane są
tak samo, jak na płycie źródłowej. Aby
automatycznie oznaczyć numery utworów
nagrywanych z tunera zestawu lub innych
urządzeń podłączonych do gniazda
ANALOG IN, należy użyć funkcji
Nagrywania synchronizowanego
poziomem.
• W dowolnym miejscu podczas
nagrywania
Numery utworów można oznaczać
podczas nagrywania z dowolnego źródła
(zobacz strona 22).
• Po zakoÒczeniu nagrywania
Skorzystaj z funkcji dzielenia (zobacz
strona 29)
Płyty MD — nagrywanie
• Symbol „LP:” informuje, że danego utworu nie
można odtworzyć na urządzeniu, które nie
obsługuje trybu MDLP. Nie jest on wyświetlany
na urządzeniach, które obsługują ten tryb.
• Jeśli wybrano opcję „LP Stamp On”, to do
nazw utworów dodawany jest symbol „LP:”, a
w konsekwencji zmniejsza się liczba znaków,
które można wprowadzić na jedną płytę MD.
Ponadto symbol „LP:” jest automatycznie
kopiowany przy kopiowaniu nazwy utworu
oraz dodawany do drugiego utworu po
podzieleniu utworu za pomocą funkcji
dzielenia.
Automatyczne oznaczanie numerów
utworów podczas nagrywania
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „MD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU/NO na pilocie,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „Setup Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„T.Mark Off” (albo „T.Mark L.Sync”), a
następnie naciśnij ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Włączyć funkcję
Nagrywania
synchronizowanego
poziomem
T.Mark L.Sync
(ustawienie
fabryczne)
Wyłączyć funkcję
Nagrywania
synchronizowanego
poziomem
T.Mark Off
Po włączeniu funkcji Nagrywania
synchronizowanego poziomem pojawia
się napis „L-SYNC”.
ciąg dalszy
21PL
Wskazówki dotyczące nagrywania
(ciąg dalszy)
5 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Aby kontynuować nagrywanie postępuj
zgodnie z odpowiednią procedurą
nagrywania.
Aby zmienić poziom pobudzania dla
Nagrywania Synchronizowanego
Poziomem
Wykonaj poniższą procedurę aby zmienić
poziom sygnału który pobudza
Nagrywanie Synchronizowane Poziomem.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na MD.
2 Naciśnij kilkakrotnie MENU/NO na pilocie
Sprowadzanie przerw między
utworami do 3 sekund
— Gospodarz czasu
Gospodarz czasu: Funkcja Gospodarz
czasu umożliwia automatyczne
wprowadzanie 3-sekundowych odstępów
ciszy pomiędzy utworami podczas
nagrywania. Jeśli funkcja ta jest włączona i
dźwięk na wejściu zaniknie na około 3
sekundy lub dłużej (ale nie więcej niż 30
sekund), segment ciszy zostanie
zastąpiony odstępem o długości około 3
sekund, po czym nagrywanie będzie
kontynuowane.
Cisza na wejściu przez mniej niż 30 sekund
aż pojawi się „Setup Menu”.
3 Naciśnij . lub > dla MD aż pojawi się
Wyłączony
„LS(T)”, po czym naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciśnij . lub > dla MD aby wybrać
Włączony
poziom, po czym naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Możesz nastawić poziom na dowolną
wartość pomiędzy –72 dB i 0 dB, w
odstępach 2 dB.
5 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Oznaczanie numerów utworów w
określonych miejscach podczas
nagrywania
— Znacznik utworu
W dowolnej chwili podczas ręcznego
nagrywania można oznaczyć numer
utworu, niezależnie od typu źródła
dźwięku.
Podczas ręcznego nagrywania naciśnij MD
REC z w miejscu, w którym chcesz
umieścić znacznik utworu.
Utwory następujące po dodanym zostaną
przenumerowane.
22PL
Zastąpiona 3-sekundowym odstępem;
nagrywanie trwa dalej
Autoredukcja: Gdy funkcja Gospodarz
czasu jest włączona, a na wejściu przez co
najmniej 30 sekund panować będzie cisza,
segment ciszy zostanie zastąpiony
odstępem o długości około 3 sekund, po
czym urządzenie przejdzie w tryb pauzy w
nagrywaniu.
Cisza na wejściu przez co najmniej 30 sekund
Wyłączony
Włączony
Zastąpiona 3-sekundowym odstępem;
nagrywanie wstrzymane
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk
FUNCTION, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „MD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU/NO na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „Setup Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie .lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„S.Space Off” (albo „S.Space On”), a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie .lub > na
Aby
Wybierz
Włączyć funkcję
Gospodarz czasu
S.Space On (ustawienie
fabryczne)
Wyłączyć funkcję
Gospodarz czasu
S.Space Off
5 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„LevelAdjust?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
5 Naciskaj .lub > na pilocie, aby
wyregulować poziom nagrywania.
Uważaj, by przy odtwarzaniu
najgłośniejszych fragmentów nie
pojawiał się napis „OVER”.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
7 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
8 Naciśnij x na pilocie.
Aby kontynuować nagrywanie, postępuj
zgodnie z odpowiednią procedurą
nagrywania.
Wskazówki
• Regulacji poziomu można także dokonywać w
trakcie nagrywania.
• Ustawiony poziom jest utrzymywany, dopóki
nie zostanie ponownie zmieniony.
Płyty MD — nagrywanie
pilocie, aby wybrać ustawienie, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie .lub > na
Aby kontynuować nagrywanie, postępuj
zgodnie z odpowiednią procedurą
nagrywania.
Wskazówka
Aby wznowić nagrywanie, gdy na wyświetlaczu
pojawi się napis „Auto Cut”, naciśnij N na
pilocie.
Regulacja poziomu nagrywania
Podczas nagrywania na płytę MD można
ustawić poziom nagrywania na żądaną
głośność. Regulacja poziomu jest możliwa
nie tylko w przypadku nagrań
analogowych, lecz także podczas
nagrywania cyfrowego z płyty CD itd.
1 Przygotuj odpowiednie źródło dźwięku
do nagrywania i rozpocznij
odtwarzanie.
2 Sprawdź, czy odtwarzacz/rekorder jest
gotowy do nagrywania
Jeśli nie jest, naciśnij MD REC z.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU/NO na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „Setup Menu”.
23PL
Płyty MD — montaż
Przed odłączeniem przewodu sieciowego
Przed przystąpieniem
do montażu
Przed rozpoczęciem montażu
Montaż płyty MD jest możliwy tylko wtedy,
gdy:
• Płyta jest przeznaczona do nagrywania.
• Trybem odtwarzania MD jest
odtwarzanie normalne.
Przed przystąpieniem do montażu
wykonaj, co następuje.
1 Sprawdź fiszkę płyty MD, która ma być
poddana montażowi.
Jeśli płyta MD jest zabezpieczona
przed nagrywaniem, na wyświetlaczu
pojawiają się na przemian napisy „C11”
i „Protected”, a montaż nie jest
możliwy.
Przesuń fiszkę, aby zasłonić otwór.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
Nagrywanie na płytę MD jest zakończone
dopiero po uaktualnieniu Spisu treści TOC.
Spis treści jest uaktualniany przy
wyjmowaniu płyty MD lub po naciśnięciu
?/1 w celu wyłączenia zestawu. Aby mieć
gwarancję zakończenia nagrania, nie
należy odłączać przewodu sieciowego
zanim Spis treści TOC nie zostanie
uaktualniony (gdy zapalony jest napis
„TOC” lub „STANDBY”) ani w trakcie
uaktualniania (gdy napis „TOC” lub
„STANDBY” pulsuje).
Nadawanie tytułów
płytom MD
— Funkcja Nazwy
Istnieje możliwość nadania tytułów
nagranym płytom MD i poszczególnym
utworom.
W trakcie nagrywania
DIRECTION (lub PLAY MODE na
pilocie), dopóki nie znikną napisy
„PGM” i „SHUFFLE”.
Jeśli w trakcie nagrywania zaświeci lub
pulsuje napis „TEXT”, to możesz na płycie
MD zapisać informacje CD TEXT:
Montaż płyty MD jest możliwy tylko w
trybie normalnego odtwarzania. Nie jest
możliwy w trybie Odtwarzania z
tasowaniem lub Odtwarzania
programu.
• Automatycznie podczas nagrywania.
W przypadku nagrywania na czystej lub
całkowicie wykasowanej (zobacz strona
27) płycie MD, gdy widoczny jest napis
„TEXT”, informacje CD TEXT są
zapisywane automatycznie.
Aby anulować ostatnią czynność
montażową (strona 31)
Skorzystaj z funkcji Odwołania w celu
anulowania ostatniej czynności
montażowej i odtworzenia zawartości płyty
MD sprzed montażu.
• Ręcznie podczas nagrywania.
Gdy napis „TEXT” pulsuje, naciśnij
NAME EDIT/SELECT na pilocie, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie, aby zapisać tytuł bieżącego
utworu.
Aby przerwać montaż
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Po zakończeniu montażu
24
Naciśnij MD EJECT Z, aby wyjąć płytę
MD, lub ?/1 (zasilanie), aby wyłączyć
zestaw. Na wyświetlaczu pojawi się lub
zacznie pulsować „TOC” albo
„STANDBY”. Spis treści TOC zostaje
uaktualniony i nagrywanie jest
PLzakończone.
Uwagi
• W przypadku niektórych płyt informacje CD
TEXT mogą nie zostać zapisane
automatycznie.
• Tytuł płyty CD nie jest zapisywany podczas
nagrywania jednocześnie na płytę MD i na
taśme.
Po zakończeniu nagrywania
Jeśli wybrano cyfry
Skorzystaj z funkcji Nazwy opisanej na
stronie 24. Na jednej płycie MD można
zapisać tytuł płyty i tytuły utworów
zajmujące w sumie około 1700 znaków.
Naciśnij przycisk z odpowiednią cyfrą.
Cyfra zostaje wprowadzona, a kursor
przesuwa się w prawo.
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na odtwarzacz MD.
Aby nadać tytuł wybranemu utworowi,
naciskaj . lub >, dopóki nie
pojawi się numer żądanego utworu.
2 Naciśnij NAME EDIT/SELECT na
pilocie.
Kursor zacznie pulsować.
3 Naciskaj kilkakrotnie NAME EDIT/
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Selected AB* (wielkie litery) t Selected
ab* (małe litery) t Selected 12 (cyfry)
t Selected AB* (wielkie litery) t ...
* Naciskając kilkakrotnie przycisk z cyfrą 1
można wyświetlić następujące symbole:
’–/,.():!?
Ponadto, gdy powyższe symbole widoczne
są na wyświetlaczu, naciskanie przycisków
. lub > na pilocie powoduje
wyświetlenie następujących symboli:
`
&+<>_=”;#$%@
4 Upewnij się, czy na ekranie pulsuje
kursor. Następnie wprowadź znak.
Jeśli wybrano wielkie lub małe litery
1 Naciskaj kilkakrotnie przycisk z
odpowiednią literą, dopóki znak, który
ma być wprowadzony, nie zacznie
pulsować.
1 Naciśnij NAME EDIT/SELECT na
pilocie, aby wybrać wielkie lub małe
litery.
2 Naciśnij przycisk 10/0 na pilocie.
Zostaje wprowadzona spacja, a kursor
przesuwa się prawo.
5 Powtarzaj kroki 3 i 4, aby wprowadzić
pozostałą część tytułu.
Aby zmienić znak
Płyty MD — montaż
SELECT na pilocie, aby wybrać żądany
typ znaku.
Aby wprowadzić spację
Naciskaj kilkakrotnie TCURSOR lub
CURSORt na pilocie, dopóki znak,
który ma zostać zmieniony, nie zacznie
pulsować, naciśnij CLEAR na pilocie,
aby usunąć znak, a następnie powtórz
kroki 3 i 4.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie, aby
zakończyć procedurę nadawania
tytułów.
Nadane tytuły pojawiają się kolejno na
wyświetlaczu, a następnie przywracana
jest poprzednia zawartość
wyświetlacza.
Uwaga
Można nadać tytuły utworom podczas
odtwarzania. Odtwarzanie będzie powtarzane,
aż do zakończenia procedury nadawania tytułu.
ciąg dalszy
Możesz także nacisnąć przycisk
jeden raz, a następnie kilkakrotnie
naciskać . lub > na pilocie.
2 Naciśnij CURSORt na pilocie.
Pulsujący znak zostaje wprowadzony, a
kursor przesuwa się w prawo.
25PL
Nadawanie tytułów płytom MD (ciąg
dalszy)
Kopiowanie tytułu płyty lub
utworu
Można skopiować nadany tytuł płyty lub
utworu i użyć go jako tytułu innego utworu
lub jako tytułu płyty.
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
2 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Nm Copy ?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać „Disc” (kopiowanie
tytułu płyty) lub numer utworu, który
chcesz skopiować, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
5 Naciskaj . lub > na pilocie, aby
wybrać numer docelowego utworu lub
„Disc” (kopiowanie tytułu płyty), a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Sprawdzanie tytułów
Aby sprawdzić tytuł płyty, naciśnij
SCROLL na pilocie w trybie stop. Aby
sprawdzić tytuł utworu, naciśnij SCROLL
na pilocie podczas odtwarzania. Tytuł
zacznie przewijać się przez wyświetlacz.
Aby przerwać przewijanie, naciśnij
SCROLL na pilocie. Aby wznowić
przewijanie, naciśnij ten sam przycisk
jeszcze raz.
Kasowanie tytułów
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
2 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Nm Erase?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
utworu, który ma być skasowany, albo
napis „Disc”, w przypadku kasowania
tytułu płyty, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Gdy pojawi się napis „Overwrite ??”
Aby skasować wszystkie tytuły
Docelowy utwór lub płyta ma już tytuł. Aby
kontynuować i skopiować tytuł, naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
W kroku 3 naciskaj kilkakrotnie . lub
> na pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Nm All Ers?”, a następnie dwukrotnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
26PL
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
Kasowanie nagrań
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
żądanego utworu.
— Funkcja Kasowania
5 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Odtwarzacz/rekorder MD umożliwia
szybkie i proste kasowanie zbędnych
utworów.
Dostępne są trzy sposoby kasowania
nagrań:
• Kasowanie pojedynczego utworu
(Funkcja Kasowania utworu)
Pojawi się napis „Complete !”.
Uwaga
Jeśli utwór był nagrany lub poddany montażowi
na innym urządzeniu, a następnie
zabezpieczony, to pojawi się napis „Erase???”.
Aby skasować utwór, naciśnij ENTER/YES, gdy
pojawi się taki napis.
Kasowanie wszystkich utworów
— Funkcja Kasowania wszystkich
• Kasowanie fragmentu utworu (Funkcja
Kasowania A-B).
Można od razu skasować tytuł płyty oraz
wszystkie nagrane utwory wraz z tytułami.
Kasowanie pojedynczego utworu
— Funkcja Kasowania utworu
Aby skasować utwór, wystarczy wybrać
jego numer. Po skasowaniu utworu
całkowita liczba utworów na płycie MD
zmniejsza się o jeden, a wszystkie utwory
następujące po skasowanym zostają
przenumerowane
Przykład: Kasowanie utworu 2.
Numer
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
Kasowanie utworu 2
2
1
Po
skasowaniu
3
B
4
C
2
A
Płyty MD — montaż
• Kasowanie wszystkich utworów
(Funkcja Kasowania wszystkich)
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „All
Erase ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Pojawi się napis „All Erase ??”.
4 Ponownie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”.
D
ciąg dalszy
3
C
D
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „Tr
Erase?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
27PL
5 Monitorując dźwięk naciskaj
Kasowanie nagrań (ciąg dalszy)
kilkakrotnie . lub > na pilocie, aby
odszukać punkt początkowy fragmentu
do usunięcia (punkt A).
Kasowanie fragmentu utworu
— Funkcja Kasowania A-B
Można w prosty sposób zaznaczyć
fragment utworu i go skasować. Położenie
i długość fragmentu można ustalać z
dokładnością ramek*, minut lub sekund.
* 1 ramka jest równa 1/86 sekundy.
Przykład: Kasowanie fragmentu utworu 2.
Numer
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
Punkt A Punkt B
2
3
B-A
B-B
B-C
Punkt początkowy można przesuwać z
dokładnością do 1/86 sekundy* (1
ramki).
Jeśli chcesz przesuwać punkt o
sekundy lub minuty, naciskaj m lub
M na pilocie, tak aby zaczął pulsować
wskaźnik sekund lub minut, a następnie
naciskaj . lub > na pilocie.
* Możesz przesuwać punkt początkowy co 2
ramki (w trybie monofonicznym lub LP2
Stereo) lub co 4 ramki (w trybie LP4
Stereo).
6 Powtarzaj krok 5 tak długo, aż punkt A
znajdzie się właściwym miejscu.
Po
kasowaniu
A-B
1
2
A
3
B(A+C)
C
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „AB Erase ?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
utworu, z którego chcesz usunąć
fragment, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Na wyświetlaczu na przemian pojawiają
się napisy „—Rehearsal—” i „Point A
ok?”, a utwór jest odtwarzany od
początku do punktu A.
7 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
pilocie, jeśli punkt A jest umieszczony
poprawnie.
Pojawia się napis „Point B set” i
rozpoczyna się dalsze odtwarzanie w
celu ustalenia końcowego punktu
fragmentu do usunięcia (punktu B).
8 Kontynuuj odtwarzanie aż do punktu B,
a następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Na wyświetlaczu na przemian pojawiają
się napisy „A-B Ers” i „Point B ok?”.
Jednocześnie odtwarzanych jest po
kilka sekund utworu sprzed punktu A i
zza punktu B.
9 Naciskaj . lub > na pilocie, aby
odszukać punkt B.
Procedura jest taka sama, jak w kroku
5.
10 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
pilocie, jeśli punkt B jest umieszczony
poprawnie.
Pojawia się napis „Complete !”.
28PL
Przenoszenie
nagranych utworów
Dzielenie nagranych
utworów
— Funkcja Przenoszenia
— Funkcja Dzielenia
Za pomocą tej funkcji można zmienić
kolejność utworów na płycie. Przenoszeniu
utworów towarzyszy ich automatyczne
przenumerowanie.
Funkcja ta może posłużyć do oznaczania
numerów utworów po zakończeniu
nagrywania. Całkowita liczba utworów
zwiększa się o jeden, a numeracja
wszystkich utworów następujących po
podzielonym ulega zmianie.
Przykład: Przenoszenie utworu 3 na
pozycję 2.
3
B
4
C
2
1
Po
przeniesieniu
2
D
4
3
A
Przykład: Dzielenie utworu numer 2 na
dwie części.
C
B
Numer
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
2
3
B
C
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Move ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
utworu, który ma być przeniesiony, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
nowej pozycji utworu.
1
2
A
3
B
D
Utwór 2 podzielony
na utwory B i C.
4
D
Po
podzieleniu
Płyty MD — montaż
Numer
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
C
D
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Divide ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
utworu, który ma być podzielony.
Następnie, w trakcie odsłuchu, naciśnij
ENTER/YES na pilocie w miejscu, w
którym ma nastąpić podział.
Pojawia się napis „—Rehearsal—”, a
fragment utworu, który ma być
podzielony, jest cyklicznie odtwarzany.
ciąg dalszy
Pierwotny
numer utworu
Nowa pozycja
utworu
6 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”.
29PL
Dzielenie nagranych utworów (ciąg
dalszy)
5 Monitorując dźwięk naciskaj
kilkakrotnie . lub > na pilocie, aby
odszukać punkt podziału.
Punkt podziału można przesuwać z
dokładnością do 1/86 sekundy* (1
ramki).
Jeśli chcesz przesuwać punkt o
sekundy lub minuty, naciskaj m lub
M na pilocie, tak aby zaczął pulsować
wskaźnik sekund lub minut, a następnie
naciskaj . lub > na pilocie.
* Możesz przesuwać punkt początkowy co 2
ramki (w trybie monofonicznym lub LP2
Stereo) lub co 4 ramki (w trybie LP4
Stereo).
6 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
pilocie.
Łączenie nagranych
utworów
— Funkcja Łączenia
Za pomocą tej funkcji można połączyć
dwa utwory w jeden. Całkowita liczba
utworów zmniejsza się o jeden, a
numeracja wszystkich utworów
następujących po połączonych utworach
ulega zmianie.
Funkcji tej można także użyć do usunięcia
zbędnych numerów utworów.
Przykład: Łączenie utworu 3 z utworem 1.
Numer
utworu
1
Oryginalne
utwory
Pojawia się napis „Complete !”.
Uwaga
Po podzieleniu utworu opatrzonego tytułem
(zobacz strona 24) na dwa utwory, tylko
pierwszy z nich zachowa pierwotny tytuł.
Po
połączeniu
3
Andante Adagio
4
2
A
C
2
Oryginalne
utwory
2
D
3
B
3
B
A
D
4
5
C
D
D
A
Allegro
1
1
4
C
1
1
2
3
B
Przykład: Łączenie utworu 1 z utworem 4.
Przykład:
1
2
A
3
4
5
Andante Adagio Allegro
Nowy utwór nie ma nazwy
Po
połączeniu
2
B
3
C
4
1 Naciśnij przycisk MD, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Combine ?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
30PL
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
pierwszego z utworów, które mają być
połączone, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Na przykład, aby połączyć utwory 4 i 1,
wybierz 4.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się numer
drugiego z utworów, które mają być
połączone.
Odwoływanie ostatniej
czynności montażowej
— Funkcja Odwołania
Istnieje możliwość odwołania ostatniej
czynności montażowej i przywrócenia
zawartości płyty MD do stanu sprzed tej
czynności.
Należy jednak zwrócić uwagę, że
odwołanie czynności montażowej nie
będzie możliwe, jeśli zostanie po niej
wykonana jedna z następujących operacji:
• Inna czynność montażowa.
• Naciśnięcie przycisku MD REC z lub
ENTER/START.
6 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
• Uaktualnienie spisu treści TOC przez
wyłączenie zestawu lub wyjęcie płyty
MD.
pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”.
Uwagi
• Nie można łączyć utworów nagranych w
różnych trybach (stereofonicznym, LP2, LP4
lub monofonicznym).
• Jeśli oba łączone utwory mają tytuły, tytuł
drugiego utworu zostanie skasowany.
• Odłączenie przewodu sieciowego.
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
Płyty MD — montaż
Numer drugiego
Nowy numer
utworu do połączenia utworu
wyświetlić „Edit Menu”.
2 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Undo ?”.
Napis „Undo ?” nie pojawia się, jeśli nie
ma żadnej czynności montażowej do
odwołania.
3 Naciśnij przycisk ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się komunikat odpowiedni dla
ostatniej czynności montażowej.
4 Ponownie naciśnij przycisk ENTER/YES
na pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”.
31PL
Zmiana poziomu po
zakończeniu
nagrywania
6 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać numer utworu,
którego poziom ma być zmieniany, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „Level 0dB”.
— Edycja poziomu nagrania
Funkcja edycji poziomu nagrania
umożliwia zmianę głośności nagranych
utworów (Scale Factor Edit, S.F Edit).
Oryginalny utwór jest ponownie
nagrywany na nowym poziomie.
Zmieniając poziom nagrywania można
skorzystać z funkcji stopniowego
wzmacniania, która powoli zwiększa
poziom sygnału na początku nagrania,
oraz z funkcji stopniowego wyciszania,
która powoli zmniejsza poziom sygnału na
końcu nagrania.
Zmiana ogólnego poziomu
nagrania
1 Naciśnij MD na pilocie, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
pilocie, dopóki nie znikną napisy
„PGM” i „SHUFFLE”.
3 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
7 Monitorując dźwięk naciskaj
kilkakrotnie . lub > na pilocie, aby
zmienić poziom nagrania.
Poziom nagrania można zmieniać w
zakresie od –12 dB do +12 dB z
krokiem co 2 dB. Poziom powinien być
tak dobrany, by najgłośniejsze dźwięki
nie powodowały pojawienia się napisu
„OVER”.
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawia się napis „S.F Edit OK?”.
9 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
W trakcie nagrywania utworu widoczny
jest napis „S.F Edit: **%”. Ponowne
nagranie utworu zajmuje w przybliżeniu
tyle samo lub więcej czasu, co jego
odtworzenie. Po zakończeniu
nagrywania przez kilka sekund
widoczny jest napis „Complete !”.
Aby anulować operację
W krokach od 2 do 8 naciśnij MENU/NO.
Po naciśnięciu ENTER/YES na pilocie w
kroku 9 i rozpoczęciu nagrywania
przerwanie operacji nie jest możliwe.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „S.F
Edit ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „Tr
Level?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Nagrywanie ze stopniowym
wzmocnieniem i wyciszeniem
1 Naciśnij MD na pilocie, aby przełączyć
funkcję na MD.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
pilocie, dopóki nie znikną napisy
„PGM” i „SHUFFLE”.
3 Naciśnij MENU/NO na pilocie, aby
wyświetlić „Edit Menu”.
32PL
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis „S.F
Edit ?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Fade In?” lub „Fade Out?”, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
6 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby wybrać numer utworu,
który ma być stopniowo wzmacniany
lub wyciszany, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Pojawia się napis „Time 5.0s”.
7 Monitorując dźwięk naciskaj
Zestaw odtworzy fragment, który
zostanie ponownie nagrany ze
stopniowym wzmocnieniem lub
wyciszeniem. Czas można zmieniać w
zakresie od 1,0 sekundy do 15,0
sekund z krokiem co 0,1 sekundy. Nie
można ustawić czasu dłuższego niż
czas trwania utworu.
• Edycja poziomu nagrania nie jest możliwa w
przypadku utworów nagranych w trybie MDLP.
• Edycji poziomu nagrania nie można cofnąć,
nawet za pomocą funkcji Odwołania.
• W trakcie nagrywania nie wolno odłączać
przewodu sieciowego. Może to spowodować
uszkodzenie nagrywanych danych i
uniemożliwić prawidłowe nagranie.
• Nie należy używać uszkodzonych lub
zabrudzonych płyt MD. Może to uniemożliwić
prawidłowe zarejestrowanie danych.
• Ciągłe zmiany poziomu nagrania powodują
pogorszenie jakości dźwięku.
• Raz zmieniony poziom nagrania nie powróci
nigdy dokładnie do oryginalnej wartości, nawet
jeśli teoretycznie wartość ta zostanie
przywrócona.
• Nie można zmienić poziomu nagrania, gdy
programator jest uaktywniony.
• Po zmianie poziomu nagrania nie jest możliwy
powrót do stanu pierwotnego.
Płyty MD — montaż
kilkakrotnie . lub > na pilocie, aby
zmienić czas wzmacniania lub
wyciszania.
Uwagi
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawia się napis „S.F Edit OK?”.
9 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
W trakcie nagrywania utworu widoczny
jest napis „S.F Edit: **%”. Po
zakończeniu nagrywania przez kilka
sekund widoczny jest napis „Complete
!”.
Aby anulować operację
W krokach od 2 do 8 naciśnij MENU/NO.
Po rozpoczęciu nagrywania w kroku 9
przerwanie operacji nie jest możliwe.
33PL
Tuner
Aby przerwać wyszukiwanie
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
W pamięci zestawu można zapisać w
sumie 30 stacji (20 z pasma FM i 10 z
pasma AM).
1 Naciśnij TUNER BAND, aby wybrać
pasmo FM lub AM.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
„AUTO”.
3 Naciśnij TUNING – lub +.
Częstotliwość zmienia się w miarę, jak
system wyszukuje stację.
Wyszukiwanie jest automatycznie
przerywane po dostrojeniu do stacji. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
napisy „TUNED” i „STEREO” (tylko w
przypadku audycji stereofonicznych).
4 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Numer stacji pulsuje.
5 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Memory?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Numer stacji pojawia się na
wyświetlaczu. Stacje są zapamiętywane
począwszy od numeru 1.
Numer stacji
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawia się napis „Complete !”, po
czym stacja jest zapamiętywana.
7 Powtarzaj kroki od 1 do 6, aby
zapamiętać inne stacje.
34PL
Naciśnij TUNING MODE.
Aby dostroić tuner do stacji nadającej
słaby sygnał
W kroku 3 naciskaj kilkakrotnie TUNING
MODE, dopóki z wyświetlacza nie znikną
napisy „AUTO” i „PRESET”. Następnie
naciskaj kilkakrotnie TUNING – lub +, aby
dostroić tuner do stacji.
Aby zmienić numer stacji
Powtórz procedurę od kroku 1.
Aby zmienić interwał strojenia w paśmie
AM (nie dotyczy modeli europejskich i
bliskowschodnich)
Interwał strojenia w paśmie AM jest fabrycznie
ustawiony na 9 kHz (lub, w niektórych rejonach,
na 10 kHz). Aby przełączyć interwał strojenia
AM, dostrój najpierw tuner do dowolnej stacji
AM, a następnie wyłącz zestaw. Ponownie
włącz zestaw trzymając naciśnięty przycisk
REPEAT. Zmiana interwału strojenia powoduje
skasowanie wszystkich zapamiętanych stacji
AM. Aby powrócić do fabrycznie ustawionego
interwału, powtórz tę samą procedurę.
Uwaga
Nie można zmienić interwału strojenia w paśmie
AM w trybie ograniczonego poboru mocy.
Wskazówka
Zapisane stacje są przechowywane w pamięci
zestawu przez około jeden dzień, nawet jeśli
przewód sieciowy zostanie odłączony albo
wystąpi awaria zasilania.
Słuchanie radia
— Dostrajanie do zapisanej stacji
Wstępne zapisanie stacji radiowych w
pamięci zestawu ułatwia późniejsze
dostrajanie do nich (zobacz „Zapisywanie
stacji radiowych w pamięci” na stronie 34).
1 Naciśnij TUNER BAND, aby wybrać
pasmo FM lub AM.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „PRESET”.
3 Naciskaj kilkakrotnie TUNING – lub +,
aby wyświetlić numer żądanej stacji.
Aby dostroić tuner do stacji nie zapisanej
w pamięci
• W kroku 2 naciskaj kilkakrotnie TUNING
MODE, dopóki z wyświetlacza nie
znikną napisy „AUTO” i „PRESET”, a
następnie naciskaj kilkakrotnie TUNING
– lub +, aby dostroić tuner do stacji
(Ręczne strojenie).
• W kroku 2 naciskaj kilkakrotnie TUNING
MODE, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „AUTO”, a następnie
naciśnij TUNING – lub +. Wskaźnik
częstotliwości zacznie się zmieniać, a
wyszukiwanie zakończy się, gdy zestaw
dostroi się do stacji (Automatyczne
strojenie).
Aby anulować Automatyczne strojenie
* Nazwa stacji pojawi się, jeśli stacja została
nazwana (zobacz strona 36).
** Tylko model europejski.
Wskazówki
Aby wyłączyć radio
Naciśnij przycisk ?/1.
Aby wprowadzić numer stacji większy niż
10 (tylko z pilota)
Naciśnij TUNING MODE.
• Jeśli transmisje w paśmie FM są odbierane z
zakłóceniami, naciskaj STEREO/MONO,
dopóki nie pojawi się napis „MONO”. Odbiór
przestanie być stereofoniczny, ale jego jakość
poprawi się.
• Aby poprawić odbiór, odpowiednio ustaw
dostarczone anteny albo podłącz antenę
zewnętrzną.
Tuner
Na wyświetlaczu przewija się numer
stacji, a za nim częstotliwość (albo
nazwa stacji* lub nazwa stacji RDS**).
1 Naciśnij przycisk >10.
2 Wprowadź odpowiednie cyfry.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Przykład:
Aby wprowadzić numer stacji 20, naciśnij >10, a
następnie 2 i 10/0.
35PL
Nadawanie nazw
stacjom
— Nazwa stacji
Korzystanie z
Systemu danych
radiowych (RDS)
(dotyczy tylko modelu europejskiego)
Każdej zapisanej stacji można nadać
nazwę złożoną maksymalnie z 12 znaków
(Nazwę stacji).
1 Dostrój tuner do stacji, której chcesz
nadać nazwę (zobacz strona 35).
2 Postępuj tak samo, jak w krokach od 2
do 6 procedury „Nadawanie tytułów
płytom CD” (zobacz strona 11).
Aby sprawdzić numer stacji i jej
częstotliwość.
Po dostrojeniu do stacji opatrzonej nazwą,
nazwa ta pojawia się na wyświetlaczu.
Aby sprawdzić numer stacji i jej
częstotliwość, naciśnij DISPLAY na
pilocie. Pojawi się numer stacji i
częstotliwość, a za nimi nazwa stacji.
Aby skasować nazwę stacji
1 Dostrój tuner do stacji.
2 Naciśnij NAME EDIT/SELECT na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie CLEAR na pilocie,
aby skasować nazwę.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Co to jest System danych radiowych
(RDS)?
System danych radiowych RDS (Radio
Data System)* to usługa radiowa
umożliwiająca stacjom nadającym w
paśmie FM przesyłanie dodatkowych
informacji wraz ze standardowym
sygnałem radiowym.
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje poprawnego sygnału
RDS lub sygnał ten jest słaby.
* Nie wszystkie stacje FM nadają sygnał RDS i
nie wszystkie oferują ten sam rodzaj usług.
Jeśli nie wiesz, jak działa system RDS, możesz
w lokalnych stacjach radiowych uzyskać
informacje na temat usług RDS dostępnych w
danym rejonie.
Odbiór transmisji RDS
Wystarczy wybrać stację w paśmie FM.
Po dostrojeniu tunera do stacji oferującej
usługi RDS na wyświetlaczu pojawi się
nazwa tej stacji.
Aby odczytać informacje RDS
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY na
pilocie powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu:
Nazwa stacji* t Częstotliwość t Zegar
t BASS t TREBLE t Nazwa stacji* t
...
* Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany
prawidłowo, nazwa stacji może się nie
pojawić.
36PL
Magnetofon — odtwarzanie
Inne czynności
Wkładanie kasety
1 Naciśnij PUSH Z.
2 Włóż nagraną/przeznaczoną do
Aby
Wykonaj
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij TAPE x.
Zrobić pauzę
Naciśnij TAPE X. Naciśnij
ten sam przycisk ponownie,
aby wznowić odtwarzanie.
Szybko
przewinąć w
przód lub wstecz
Gdy magnetofon jest
zatrzymany, naciśnij m
lub M.
Wyjąć kasetę
Naciśnij PUSH Z.
nagrywania kasetę w uchwyt na kasetę.
Strona, którą chcesz odtwarzać/
nagrywać, odwrócona na zewnątrz.
Można używać taśm z oznaczeniem Type I
(normal).
1 Włóż nagraną kasetę do uchwytu na
kasetę.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „TAPE”.
Wskaźnik otaczający przyciski TAPE
Y i TAPE x zapali się.
Magnetofon — odtwarzanie
Odtwarzanie z
magnetofonu
3 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION i wybierz „ ”, aby
odtworzyć jedną stronę kasety, „
aby odtworzyć obie strony, albo „
aby wielokrotnie odtwarzać obie
strony.
”,
”,
* Magnetofon zatrzyma się automatycznie
po pięciokrotnym odtworzeniu.
4 Naciśnij TAPE Y.
Ponownie naciśnij TAPE Y, aby
odtworzyć drugą stronę. Rozpocznie
się odtwarzanie z taśmy.
37PL
Magnetofon — nagrywanie
Nagrywanie z płyty CD
na taśmę
— Synchronizowane nagrywanie CDTAPE
Można używać taśm z oznaczeniem Type I
(normal).
1 Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrywania.
2 Włóż płytę CD.
3 Naciskaj kilkakrotnie SYNCHRO REC,
dopóki nie pojawi się napis „CD-TAPE
SYNC”.
4 Naciśnij ENTER/START.
Magnetofon jest gotowy do
nagrywania, a odtwarzacz CD znajduje
się w trybie pauzy w odtwarzaniu.
Aby nagrywać na drugiej stronie kasety,
naciśnij TAPE nN, tak by na
wyświetlaczu pojawił się symbol „n”.
5 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION i wybierz „ ”, aby
nagrywać na jednej stronie kasety lub
„
” (albo
), aby nagrywać na obu
stronach.
6 Upewnij się, czy na wyświetlaczu
pulsuje napis „Press START”.
Następnie naciśnij ENTER/START.
Rozpoczyna się nagrywanie.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij CD x lub TAPE x.
Wskazówki
• Przy nagrywaniu na obu stronach, należy
koniecznie zacząć od pierwszej (przedniej)
strony. W przeciwnym razie nagrywanie
zostanie zatrzymane na końcu drugiej
(odwrotnej) strony.
• Jeśli wybrano nagrywanie na obu stronach, a
koniec pierwszej strony wypadnie pośrodku
utworu, cały utwór zostanie nagrany od nowa
na początku drugiej strony.
• Korzystając z funkcji Odtwarzania programu
CD można nagrać tylko ulubione utwory z
płyty CD. Po kroku 2 wykonaj czynności
opisane w krokach od 1 do 5 procedury
„Odtwarzanie programu CD” (zobacz strona
10). Następnie przejdź do kroku 3.
38PL
Jednoczesne nagrywanie z płyty
CD na płytę MD i na taśmę
Włóż płytę CD, z której chcesz nagrywać.
Następnie włóż taśmę i płytę MD
przeznaczoną do nagrywania. Naciskaj
kilkakrotnie SYNCHRO REC, dopóki nie
pojawi się napis „DUAL SYNC”, a
następnie wykonaj kroki od 4 do 6 z
procedury „Nagrywanie z płyty CD na
taśmę”.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij CD x, MD x lub TAPE x.
Wskazówki
• Nawet jeśli płyta MD lub taśma skończy się w
połowie nagrania, nagrywanie na drugim
nośniku będzie kontynuowane.
• Jeśli wybrano nagrywanie na obu stronach, a
koniec pierwszej strony taśmy wypadnie
pośrodku utworu, cały utwór zostanie nagrany
od nowa na początku drugiej strony. W takim
przypadku cały utwór może także zostać
ponownie nagrany na płytę MD.
• Korzystając z funkcji Odtwarzania programu
CD można nagrać tylko ulubione utwory z
płyty CD. Po kroku 2 wykonaj czynności
opisane w krokach od 1 do 5 procedury
„Odtwarzanie programu CD” (zobacz strona
10). Następnie przejdź do kroku 3.
Nagrywanie z płyty
MD na taśmę
— Synchronizowane nagrywanie MDTAPE
Można używać taśm z oznaczeniem Type I
(normal).
1 Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrywania.
2 Włóż płytę MD.
3 Naciskaj kilkakrotnie SYNCHRO REC,
dopóki nie pojawi się napis „MD-TAPE
SYNC”.
4 Naciśnij ENTER/START.
Magnetofon jest gotowy do
nagrywania, a odtwarzacz/rekorder MD
znajduje się w trybie pauzy w
odtwarzaniu.
Aby nagrywać na drugiej stronie kasety,
naciśnij TAPE nN, tak by na
wyświetlaczu pojawił się symbol „n”.
5 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION i wybierz „ ”, aby
nagrywać na jednej stronie kasety lub
„
” (albo „
”), aby nagrywać na
obu stronach.
6 Upewnij się, czy na wyświetlaczu
Nagrywanie na taśmę
ręcznie
— Ręczne nagrywanie
Funkcja ręcznego nagrywania umożliwia
zarejestrowanie na taśmie dowolnych
fragmentów materiału z płyty CD lub MD.
Można także nagrać audycję radiową.
Można używać taśm z oznaczeniem Type I
(normal).
1 Włóż kasetę przeznaczoną do
nagrywania.
pulsuje napis „Press START”.
Następnie naciśnij ENTER/START.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, aby
Rozpoczyna się odtwarzanie płyty MD i
nagrywanie na taśmie.
3 Naciśnij TAPE REC z.
Aby zatrzymać nagrywanie
Naciśnij MD x lub TAPE x.
Jeśli taśma skończy się podczas nagrywania, to
odtwarzacz/rekorder MD i magnetofon
zatrzymają się automatycznie.
Wskazówki
• Korzystając z funkcji Odtwarzania programu
MD można nagrać tylko ulubione utwory z
płyty MD. Po kroku 2 wykonaj czynności
opisane w krokach od 1 do 5 procedury
„Odtwarzanie programu MD” (zobacz strona
14). Następnie przejdź do kroku 3.
• Przy nagrywaniu na obu stronach, należy
koniecznie zacząć od pierwszej (przedniej)
strony. W przeciwnym razie nagrywanie
zostanie zatrzymane na końcu drugiej
(odwrotnej) strony.
• Jeśli wybrano nagrywanie na obu stronach, a
koniec pierwszej strony wypadnie pośrodku
utworu, cały utwór zostanie nagrany od nowa
na początku drugiej strony.
Magnetofon jest gotowy do
nagrywania.
Aby nagrywać na drugiej stronie kasety,
naciśnij TAPE nN, tak by na
wyświetlaczu pojawił się symbol „n”.
4 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION i wybierz „ ”, aby
nagrywać na jednej stronie kasety lub
„
” (albo „
”), aby nagrywać na
obu stronach.
5 Naciśnij TAPE X, a następnie
rozpocznij odtwarzanie z wybranego
źródła.
Aby zatrzymać nagrywanie
— nagrywanie
Magnetofon
— odtwarzanie
Magnetofon
Uwaga
wybrać żądane źródło nagrywania.
Naciśnij TAPE x.
Wskazówki
• Przy nagrywaniu na obu stronach, należy
koniecznie zacząć od pierwszej (przedniej)
strony. W przeciwnym razie nagrywanie
zostanie zatrzymane na końcu drugiej
(odwrotnej) strony.
• Jeśli wybrano nagrywanie na obu stronach, a
koniec pierwszej strony wypadnie pośrodku
utworu, cały utwór zostanie nagrany od nowa
na początku drugiej strony.
39PL
Regulowanie dźwięku
Programator
Regulowanie dźwięku
Zasypianie przy
muzyce
Uzyskiwanie bardziej dynamicznego
dźwięku (Generator dźwięku
dynamicznego)
— Nocny programator
Regulowanie tonów niskich
Nocny programator umożliwia określenie
czasu zasypiania, po którym zestaw
automatycznie zakończy odtwarzanie i
wyłączy się. Dzięki tej funkcji można
zasypiać przy muzyce.
Obróć pokrętło BASS.
Naciskaj kilkakrotnie SLEEP na pilocie.
Dostępnych jest 7 poziomów regulacji.
Czas zasypiania zmienia się w następujący
sposób:
Naciśnij DSG.
Aby wyłączyć generator DSG, ponownie
naciśnij ten sam przycisk.
Regulowanie tonów wysokich
Obróć pokrętło TREBLE.
Dostępnych jest 7 poziomów regulacji.
Regulowanie tonów niskich i wysokich za
pomocą pilota
1 Naciskaj kilkakrotnie BASS/TRE, aby
wybrać tony niskie (BASS) lub wysokie
(TREBLE).
2 Gdy na wyświetlaczu pojawi się „BASS”
albo „TREBLE”, naciskaj kilkakrotnie .
lub >, aż do pojawienia się żądanego
poziomu.
AUTO* t 90min t 80min t 70min t ...
t 10min t OFF t AUTO* t ...
* Zestaw wyłącza się po zakończeniu
odtwarzania bieżącej płyty CD lub taśmy
(maksymalnie po 100 minutach). Wyłącza się
także po ręcznym zatrzymaniu płyty CD lub
taśmy.
Aby
Naciśnij
Sprawdzić
pozostały czas
zasypiania
jeden raz SLEEP na
pilocie.
Zmienić czas
zasypiania
kilkakrotnie SLEEP na
pilocie, dopóki nie pojawi
się żądany czas.
Przerwać działanie
Nocnego
programatora
kilkakrotnie SLEEP na
pilocie, dopóki nie pojawi
się napis „OFF”.
Uwaga
Nie należy wybierać ustawienia „AUTO“ w
trakcie Synchronizowanego nagrywania na płytę
MD lub taśmę.
40PL
Budzenie się przy
muzyce
— Codzienny programator
Dzięki Codziennemu programatorowi
zestaw może włączać się i wyłączać
automatycznie o zadanych godzinach.
Chcąc skorzystać z tej funkcji, należy
przednio poprawnie nastawić zegar
(zobacz „Nastawianie Zegara” na stronie
7).
1 Przygotuj źródło dźwięku, którego
chcesz słuchać po włączeniu systemu.
2 Wyreguluj głośność.
3 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawia się napis
„DAILY SET” i „c DAILY”.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawia się napis „ON” i pulsujący
wskaźnik godziny.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić godzinę, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Wskaźnik minut zacznie pulsować.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić minutę, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „OFF” i ponownie
pulsujący wskaźnik godziny.
6 Nastaw godzinę wyłączenia,
powtarzając krok 5.
7 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się nazwa
żądanego źródła dźwięku.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
t TUNER y CD PLAY T
t TAPE PLAY y MD PLAY T
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się kolejno
godzina włączenia, godzina wyłączenia
i źródło dźwięku, a następnie
przywrócona zostanie poprzednia
zawartość wyświetlacza.
9 Naciśnij @/1, aby wyłączyć zestaw.
ciąg dalszy
Regulowanie dźwięku/Programator
• CD: Włóż płytę CD. Aby rozpocząć
odtwarzanie od określonego utworu,
przygotuj program (zobacz
„Programowanie utworów na płycie
CD” na stronie 10).
• MD: Włóż płytę MD. Aby rozpocząć
odtwarzanie od określonego utworu,
przygotuj program (zobacz
„Programowanie utworów na płycie
MD” na stronie 14).
• Taśma: Włóż kasetę tak, aby strona,
której chcesz słuchać, była
skierowana na zewnątrz.
• Radio: Dostrój radio do
zaprogramowanej stacji, której chcesz
słuchać (zobacz „Słuchanie radia” na
stronie 35).
5 Nastaw godzinę włączenia.
41PL
Budzenie się przy muzyce (ciąg
dalszy)
Aby
Wykonaj
Sprawdzić
ustawienie/
włączyć
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie, naciskaj
kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „DAILY SELECT”, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Zmienić ustawienie Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Wyłączyć
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie, naciskaj
kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „TIMER OFF?”, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Uwagi
• Zestaw włączy się na 30 sekund przed
zaprogramowaną godziną włączenia. Nie
należy wykonywać żadnych operacji na
zestawie w czasie od włączenia do
uaktywnienia codziennego programatora.
Uniemożliwiłoby to poprawne uaktywnienie
programatora.
• Opcjonalnych urządzeń podłączonych do
gniazda ANALOG IN nie można wykorzystać
jako źródła dźwięku dla Codziennego
programatora.
Nagrywanie audycji
radiowych za pomocą
programatora
Chcąc skorzystać z programatora
nagrywania, należy przednio poprawnie
nastawić zegar (zobacz „Nastawianie
zegara” na stronie 7) i zapisać w pamięci
stacje radiowe (zobacz „Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci” na stronie 34).
1 Dostrój wybrano zapamiętaną stację
radiową (zobacz „Słuchanie radia” na
stronie 35).
2 Włóż kasetę lub płytę MD
przeznaczoną do nagrywania.
3 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
Pojawia się napis „DAILY SET”.
4 Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„MD REC SET” albo „TAPE REC SET”,
a następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawiają się napisy
„ON” i „c REC”, a wskaźnik godziny
zaczyna pulsować.
5 Ustaw godzinę włączenia.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić godzinę, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Wskaźnik minut zacznie pulsować.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > na
pilocie, aby nastawić minutę, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „OFF” i ponownie
pulsujący wskaźnik godziny.
6 Nastaw godzinę wyłączenia,
powtarzając krok 5.
7 W przypadku nagrywania na płytę MD,
wybierz tryb nagrywania (np. LP2)
naciskając . lub > na pilocie, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
42PL
Na wyświetlaczu pojawią się ustawienia
programatora nagrywania, po czym
przywrócona zostanie poprzednia
zawartość wyświetlacza.
Urządzenia opcjonalne
8 Naciśnij @/1, aby wyłączyć zestaw.
Aby
Wykonaj
Sprawdzić
ustawienie/
włączyć
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie, naciskaj
kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „MD REC?” lub „TAPE
REC?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Zmienić ustawienie Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Wyłączyć
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie, naciskaj
kilkakrotnie . lub > na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „TIMER OFF?”, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Podłączanie urządzeń
opcjonalnych
Do zestawu można podłączyć szereg
urządzeń, zwiększając w ten sposób jego
możliwości. Kolory wtyczek powinny być
zawsze zgodne z kolorami złączy. Istnieje
także możliwość podłączenia komputera
osobistego do złącza PC LINK i
sterowania zestawem z komputera.
Do gniazd
wyjściowych audio
gramofonu/
magnetowidu.
Do optycznego
wyjścia cyfrowego
(w urządzeniach
cyfrowych)*
Wskazówka
Podczas nagrywania z radia na płycie MD
automatycznie zapisywana jest nazwa stacji
(zobacz strona 36) lub częstotliwość (jeśli stacja
nie ma zapisanej nazwy), a także godzina
włączenia i wyłączenia.
Uwagi
PC LINK
* Jeśli wtyczka jest osłonięta kapturkiem,
zdejmij go.
Aby
Wykonaj
Słuchać dźwięku z
podłączonego
urządzenia
cyfrowego
Naciskaj kilkakrotnie
FUNCTION, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi
się „OPTICAL IN”.
Słuchać dźwięku z
podłączonego
gramofonu/
magnetowidu
Naciskaj kilkakrotnie
FUNCTION, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi
się „ANALOG IN”.
Sterować zestawem Podłącz komputer
z komputera
osobisty do złącza PC
osobistego
LINK za pomocą kompletu
połączeniowego
(opcjonalnego) firmy Sony,
stanowiącego
uzupełnienie tego
zestawu.
opcjonalne
Urządzenia
dźwięku/Programator
Regulowanie
• Zestaw włączy się na 30 sekund przed
zaprogramowaną godziną włączenia.
• Jeśli o zaprogramowanej godzinie włączenia
zestaw będzie już włączony, nagrywanie nie
zostanie zrealizowane. Nie należy wykonywać
żadnych operacji na zestawie w czasie od
włączenia do uaktywnienia codziennego
programatora. Uniemożliwiłoby to poprawne
uaktywnienie programatora.
• W przypadku nagrywania na fabrycznie nową
płytę, nie jest nagrywane pierwsze 15 sekund
materiału.
• Jeśli zestaw jest włączony na około 30 sekund
przed godziną włączenia programatora,
programator nagrywania nie uaktywni się.
• W trakcie nagrywania głośność jest
zredukowana do minimum.
43PL
Informacje dodatkowe
Eksploatacja
Środki ostrożności
Napięcie robocze
Przed przystąpieniem do eksploatacji zestawu,
sprawdź, czy jego napięcie robocze jest
identyczne z napięciem sieci zasilającej.
Bezpieczeństwo
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania (sieci) zawsze, gdy przewód sieciowy
jest podłączony do gniazda sieciowego - także
wtedy, gdy samo urządzenie zostało
wyłączone.
• Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie
używane, należy odłączyć je od sieci.
Odłączając przewód sieciowy należy zawsze
chwytać za wtyczkę, nigdy za przewód.
• Jeśli do obudowy wpadnie jakikolwiek
przedmiot lub wleje się płyn, należy urządzenie
odłączyć od sieci i przed dalszą eksploatacją
powierzyć do sprawdzenia
wykwalifikowanemu technikowi.
• Wymiany przewodu sieciowego może
dokonać wyłącznie wykwalifikowany punkt
serwisowy.
Lokalizacja
• Nie należy umieszczać zestawu na pochyłości.
• Nie należy umieszczać zestawu w miejscach:
— Ń skrajnie gorących lub zimnych,
— zapylonych lub zabrudzonych,
— bardzo wilgotnych,
— narażonych na wibracje,
— narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
• Jeżeli powierzchnia, na której postawione
zostało urządzenie lub głośniki posiada
specjalne wykońzenie (woskowe, olejowe,
politura itp.), należy wziąć pod uwagę, że
mogą powstać plamy lub odbarwienia.
Nagrzewanie
• Nagrzewanie się urządzenia w trakcie pracy
nie jest objawem uszkodzenia.
• Zestaw należy ustawiać w miejscach
zapewniających odpowiednią wentylację, aby
zapobiec gromadzeniu się ciepła wewnątrz
obudowy.
Jeśli zestaw jest stale używany z ustawioną
dużą głośnością, temperatura górnej, dolnej i
bocznych powierzchni obudowy znacząco
wzrasta. Aby uniknąć poparzeń, nie należy
dotykać obudowy.
Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy
zakrywać otworu wentylatora chłodzącego.
44PL
• Jeśli urządzenie przeniesiono bezpośrednio z
zimnego do ciepłego miejsca lub umieszczono
je w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach wewnątrz urządzenia może
nastąpić kondensacja wilgoci. W takim
przypadku urządzenie może nie działać
poprawnie. Należy wówczas wyjąć płytę CD i
pozostawić urządzenie włączone na kilka
godzin, dopóki wilgoć nie odparuje.
• Na czas przenoszenia urządzenia należy wyjąć
płytę, która może znajdować się na tacy.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub
problemów związanych z urządzeniem, prosimy
skontaktować się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Kolumny głośnikowe
Kolumny głośnikowe tego zestawu nie są
ekranowane magnetycznie i mogą powodować
zniekształcenia obrazu na ekranie telewizora.
Jeśli zniekształcenia takie wystąpią, należy
wyłączyć telewizor na około 15-30 minut, a
następnie włączyć go ponownie.
Jeżeli nie nastąpi poprawa, należy oddalić
kolumny od telewizora. Poza tym nie należy
umieszczać w pobliżu kolumn wszelkich
przedmiotów, w których znajdują się lub są
używane magnesy - np. wieże audio, szafki
telewizyjne i zabawki. Przedmioty takie mogą
powodować magnetyczne zniekształcenia
obrazu w wyniku wzajemnego oddziaływania z
zestawem.
Uwagi na temat płyt MD
• Samodzielne odsuwanie osłony może
spowodować uszkodzenie płyty. Jeśli osłona
odsunie się, należy ją natychmiast zamknąć,
nie dotykając płyty wewnątrz obudowy.
• Etykiety dołączane do płyt można naklejać
tylko w przeznaczonych do tego celu
wgłębieniach. Nie wolno naklejać etykiet wokół
osłony lub w innych miejscach. Należy zwrócić
uwagę, że wgłębienia mają różne kształty, w
zależności od płyty.
Położenie
etykiety
Osłona
• Kurz i brud z powierzchni obudowy płyty
należy usuwać za pomocą suchej ściereczki.
• Nie należy umieszczać płyt w miejscach, gdzie
mogłyby być narażone na bezpośrednie
działanie promieni słonecznych lub bardzo
wysokiej temperatury, np. w pobliżu
grzejników, ani zostawiać ich w samochodzie
zaparkowanym na słońcu.
• W przypadku płyt CD o cechach
wymienionych poniżej, mogą wystąpić
problemy z odczytem lub szum przy
nagrywaniu na płytę MD:
— Płyty CD z naklejonymi etykietami
samoprzylepnymi.
— Płyty CD o nieregularnych kształtach (np. w
kształcie serca lub gwiazdy).
— Płyty CD z nadrukowanym tekstem
skupionym po jednej stronie.
— Stare płyty CD.
— Zarysowane płyty CD.
— Zabrudzone płyty CD.
— Wykrzywione płyty CD.
• Jeśli podczas odtwarzania płyty CD zajdzie
jedno z poniższych zdarzeń, może wystąpić
błąd odczytu lub pojawić się szum w
nagranym materiale:
— Taca płyty CD lub inny element zestawu
zostanie uderzony.
— System zostanie umieszczony na nierównej
lub miękkiej powierzchni.
— System zostanie umieszczony w pobliżu
głośnika, drzwi lub innego źródła wibracji.
• Jeśli wystąpi błąd odczytu, może pojawić się
dodatkowy utwór bez nagranego dźwięku.
Taki nadmiarowy utwór można skasować za
pomocą funkcji montażowych (zobacz strona
27).
Aby na stałe zabezpieczyć taśmę
Uwagi na temat płyt CD
Głowice powinny być czyszczone po każdych
10 godzinach eksploatacji. Należy je koniecznie
wyczyścić przed sporządzaniem ważnego
nagrania lub po odtworzeniu starej taśmy.
Można użyć dostępnej na rynku kasety
czyszczącej typu ‘suchegoÓ lub ‘mokregoÓ.
Szczegółowe informacje można znaleźć w
instrukcji kasety czyszczącej.
Uwagi na temat odtwarzania płyt CD-R/CD-RW
Odtwarzanie płyt nagranych w napędach CD-R/
CD-RW może nie być możliwe z uwagi na
zarysowania, zabrudzenia, stan nagrania lub
charakterystykę napędu. Poza tym nie jest
możliwe odtwarzanie płyt, które nie zostały
sfinalizowane na końcu nagrania.
Wyłam fiszkę
kasety
Jeśli w przyszłości zajdzie potrzeba ponownego
użycia kasety do nagrywania, należy zasłonić
powstały otwór taśmą samoprzylepną.
Przed włożeniem kasety do magnetofonu
Konieczne jest naciągnięcie taśmy. W
przeciwnym razie może się ona zaplątać w
mechanizmie magnetofonu i ulec uszkodzeniu.
W przypadku użycia taśmy dłuższej niż 90
minut
Taśma taka jest bardzo elastyczna. Nie należy
zbyt często zmieniać sposobu przewijania
taśmy (odtwarzanie, stop, szybkie przewijanie
itp.). Taśma może zaplątać się w mechanizmie
magnetofonu.
Czyszczenie głowic magnetofonu
Demagnetyzacja głowic magnetofonu
Po każdych 20-30 godzinach eksploatacji należy
zdemagnetyzować głowice magnetofonu i inne
metalowe części, które mają kontakt z taśmą.
Należy w tym celu użyć dostępnej na rynku
kasety demagnetyzującej. Szczegółowe
informacje można znaleźć w instrukcji takiej
kasety.
Informacje dodatkowe
• Przed odtworzeniem płyty CD, należy
przetrzeć jej powierzchnię ściereczką. Płytę
należy wycierać w kierunku od środka.
• Nie należy odtwarzać płyt CD, na które - po
dowolnej stronie - naklejone są taśmy lub
nalepki, gdyż może to spowodować
uszkodzenie zestawu.
• Nie należy używać rozpuszczalników.
• Płyty CD nie powinny być narażane na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub źródeł ciepła.
• W zestawie nie można odtwarzać płyt o
niestandardowych kształtach (np. serca,
kwadratu, gwiazdy). Próba odtwarzania takiej
płyty może spowodować uszkodzenie
zestawu. Nie należy używać takich płyt.
Aby zapobiec przypadkowemu nagraniu na
taśmie, należy wyłamać fiszki kasety po
stronach A i B, tak jak to pokazano na rysunku.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i elementy sterujące należy
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie wolno używać
narzędzi ściernych, proszków do szorowania ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub
benzyna.
45PL
Ograniczenia
systemowe płyt MD
System nagrywania stosowany w rekorderze/
odtwarzaczu MD charakteryzuje się
ograniczeniami opisanymi poniżej.
Należy jednak podkreślić, że są one związane ze
specyfiką systemu nagrywania na MD, a nie z
przyczynami mechanicznymi.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Disk
Full!” mimo że nie wykorzystano jeszcze
maksymalnego czasu nagrania płyty MD
Jeżeli na płycie MD zapisane zostały 255
utwory, napis „Disk Full!” pojawi się niezależnie
od całkowitego czasu nagrania. Na płycie MD
nie można nagrać więcej niż 255 utworów. Aby
kontynuować nagrywanie, należy skasować
niepotrzebne utwory lub użyć innej płyty MD
przeznaczonej do nagrywania.
Na wyświetlaczu pojawia się napis „Disk
Full!” mimo że nie nagrano jeszcze
maksymalnej liczby utworów (255)
Zmiany poziomu sygnału wewnątrz utworów są
czasami interpretowane jako przerwy między
utworami, co powoduje zwiększenie liczby
utworów, a w konsekwencji pojawienie się
napisu „Disk Full!”.
Pozostały czas nagrania nie wzrasta
pomimo skasowania dużej ilości krótkich
utworów
Utwory krótsze niż 12 sekund* nie są wliczane, a
zatem usunięcie ich nie prowadzi do
zwiększenia czasu nagrywania.
* Podczas nagrywania stereofonicznego. (Około
24 sekund podczas nagrywania w trybie
monofonicznym i LP2 Stereo albo 48 sekund
podczas nagrywania w trybie LP4 Stereo).
Niektórych utworów nie można połączyć z
innymi
Nie jest możliwe łączenie utworów poddanych
montażowi.
Całkowity czas nagrania i pozostały czas
nagrania na płycie MD nie sumują się do
maksymalnego czasu nagrania
Minimalna długość zapisanego nagrania wynosi
2 sekundy*, niezależnie od rzeczywistej długości
materiału. Dlatego nagrany materiał może być
krótszy od maksymalnej pojemności płyty.
Pojemność płyty mogą także ograniczać
uszkodzenia powierzchni.
* Podczas nagrywania stereofonicznego. (Około
4 sekund podczas nagrywania w trybie
monofonicznym i LP2 Stereo albo 8 sekund
podczas nagrywania w trybie LP4 Stereo).
Podczas wyszukiwania w utworach
poddanych montażowi mogą występować
zaniki dźwięku
W utworach powstałych w wyniku montażu
mogą podczas wyszukiwania występować
zaniki dźwięku, gdyż w sytuacji, gdy utwory nie
są zapisane po kolei, niezbędny jest czas na
odnalezienie pozycji na płycie.
Nie jest możliwe oznaczenie numerów
utworów
Gdy podczas nagrywania analogowego pojawi
się napis „L-SYNC” (strona 21), to istnieje
możliwość, że numery utworów nie zostaną
oznaczone na początku utworu, jeśli:
• przez mniej niż 2 sekundy pomiędzy utworami
sygnał wejściowy utrzymywał się poniżej
określonego stałego poziomu.
• sygnał wejściowy w trakcie utworu utrzymuje
się poniżej określonego stałego poziomu przez
czas dłuższy niż 2 sekundy.
• nagrywany jest utwór o długości 4 sekund lub
mniejszej*.
* W trybie nagrywania stereofonicznego,
monofonicznego lub LP2 Stereo (w trybie
nagrywania LP4 Stereo: 8 sekund lub mniej).
Oznaczane są dodatkowe utwory
Gdy między utworami na płycie CD występują
długie okresy ciszy, mogą zostać oznaczone
dodatkowe utwory.
46PL
Serial Copy Management System (System
Zarządzania Kopiowaniem Seryjnym)
Cyfrowe urządzenia audio, takie jak
odtwarzacze CD, MD i magnetofony DAT,
ułatwiają tworzenie wysokiej jakości kopii
nagrań muzycznych przetwarzanych w formie
sygnału cyfrowego.
Z myślą o ochronie praw autorskich do nagrań
muzycznych urządzenie to wykorzystuje Serial
Copy Management System (System
Zarządzania Kopiowaniem Seryjnym), który
pozwala na wykonywanie tylko jednej kopii ze
źródła cyfrowego za pośrednictwem połączenia
między wejściem a wyjściem cyfrowym.
Za pośrednictwem połączenia między
wyjściem a wejściem cyfrowym można
wykonać tylko jedną kopię oryginalnego
egzemplarza*.
Oznacza to, że:
1 Można sporządzić kopię dostępnego na
rynku nagrania dźwiękowego (np. płyty CD
lub MD), ale kopii tej nie można już ponownie
skopiować.
2 Można sporządzić kopię sygnału cyfrowego
pochodzącego z zarejestrowanego cyfrowo
nagrania analogowego (np. płyty analogowej
lub kasety magnetofonowej) lub z cyfrowego
przekazu satelitarnego, ale kopii tej nie można
już ponownie skopiować.
* Kopia oryginalnego egzemplarza to pierwsze
nagranie materiału z cyfrowego urządzenia
audio za pośrednictwem wejścia cyfrowego.
Na przykład, kopią z oryginalnego
egzemplarza będzie nagranie na płycie MD
pochodzące z odtwarzacza CD tego zestawu.
Rozwiązywanie
problemów
Jeśli podczas eksploatacji zestawu
wystąpią jakiekolwiek problemy, należy
skorzystać z poniższej listy kontrolnej.
Przede wszystkim należy sprawdzić, czy
przewód sieciowy jest pewnie podłączony
i czy kolumny głośnikowe są podłączone
poprawnie i pewnie.
Gdyby problemu nie udało się rozwiązać,
należy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą firmy Sony.
Problemy ogólne
Brak dźwięku
• Obróć pokrętło VOLUME w prawo.
• Upewnij się, że nie są podłączone
słuchawki.
• Skontroluj połączenia głośników (zobacz
strona 6).
• Podczas Szybkiego nagrywania
synchronizowanego CD-MD nie słychać
dźwięku.
Dźwięk dochodzi z jednego kanału lub głośność
kanałów lewego i prawego jest różna.
Informacje dodatkowe
• Podłącz prawidłowo przewody kolumn
głośnikowych (zobacz strona 6).
• W miarę możliwości rozstaw kolumny
symetrycznie.
• Do każdego złącza podłączaj tylko jedną
kolumnę głośnikową.
• Podłącz kolumny głośnikowe dostarczone w
zestawie.
Słychać głośny przydźwięk lub szum
• Przenieś zestaw dalej od źródła zakłóceń.
• Podłącz zestaw do innego gniazda
sieciowego.
• Zainstaluj filtr przeciwszumowy (dostępny
na rynku) w sieci zasilającej.
Na wyświetlaczu widoczny jest napis „– –:– –”.
• Ponownie nastaw zegar i programator
(zobacz strona 7).
Nie jest możliwe ustawienie programatora
• Ponownie nastaw zegar (zobacz strona 7).
ciąg dalszy
47PL
Rozwiązywanie problemów (ciąg
dalszy)
Programator nie działa.
• Naciśnij CLOCK/TIMER SELECT na pilocie,
aby wyświetlić symbol „c DAILY” lub „c
REC” (zobacz strony 41 i 42).
• Sprawdź ustawienia i nastaw poprawny
czas (zobacz strona 7).
• Wyłącz Nocny programator (zobacz strona
40).
• Nie można jednocześnie włączyć
Codziennego programatora i programatora
nagrywania.
Pilot nie działa.
•
•
•
•
•
Usuń przeszkodę.
Umieść pilota bliżej zestawu.
Skieruj pilota na czujnik zestawu.
Wymień baterie (rozmiar AA/R6).
Umieść zestaw z dala od świetlówek.
Płyta przeskakuje
• Wyczyść płytę CD (zobacz strona 45).
• Użyj innej płyty CD.
• Spróbuj przenieść zestaw w miejsce wolne
od wibracji (np. na stabilną podstawę).
• Spróbuj oddalić kolumny głośnikowe od
zestawu lub umieścić je na osobnych
podstawach.
Przy głośnym odtwarzaniu utworu z tonami
niskimi wibracje kolumn głośnikowych
mogą spowodować przeskakiwanie płyty.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu
• Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE, dopóki
nie zniknie napis „PGM” lub „SHUFFLE” spowoduje to powrót do normalnego trybu
odtwarzania.
Pojawia się napis „OVER”
• Naciśnij i przytrzymaj m lub naciśnij .,
aby powrócić do właściwego miejsca.
Odtwarzacz CD
Odtwarzacz/rekorder MD
Szuflada płyty CD nie zamyka się.
Nie można włożyć płyty MD
• Ułóż płytę CD we właściwy sposób,
pośrodku tacy.
• Zawsze zamykaj tacę za pomocą przycisku
CD EJECT Z. Próba zamknięcia tacy przez
popychanie palcami może spowodować
problemy z odtwarzaczem CD.
Nie jest możliwe wyjęcie płyty CD
• Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
firmy Sony.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
• Otwórz tacę na płytę CD i sprawdź, czy jest
włożona płyta.
• Wyczyść płytę CD (zobacz strona 45).
• Użyj innej płyty CD.
• Płyta CD jest włożona etykietą do dołu. Ułóż
płytę CD we właściwy sposób, pośrodku
tacy.
• Wyjmij płytę CD i wytrzyj ją ze śladów
wilgoci, a następnie pozostaw urządzenie
włączone na kilka godzin, dopóki wilgoć nie
wyparuje.
• Naciśnij CD NX, aby rozpocząć
odtwarzanie.
48PL
• Włóż płytę MD stroną ze strzałką do góry,
tak aby strzałka była skierowana do
urządzenia.
Regulatory i przyciski nie działają
• Wymień płytę MD na nową.
• Ponów czynność, gdy zniknie napis „TOC”
lub „STANDBY”.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
• Wymień płytę MD.
• Włóż płytę MD i pozostaw urządzenie
włączone na kilka godzin, dopóki wilgoć nie
wyparuje.
• Naciśnij MD NX, aby rozpocząć
odtwarzanie.
Płyta przeskakuje
• Wymień płytę MD
• Spróbuj przenieść zestaw w miejsce wolne
od wibracji (np. na stabilną podstawę).
• Spróbuj oddalić kolumny głośnikowe od
zestawu lub umieścić je na osobnych
podstawach.
Przy głośnym odtwarzaniu utworu z tonami
niskimi wibracje kolumn głośnikowych
mogą spowodować przeskakiwanie płyty.
• Włóż płytę i pozostaw urządzenie włączone
na około 10-20 minut.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu
• Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE
DIRECTION (lub PLAY MODE na pilocie),
dopóki nie zniknie napis „PGM” lub
„SHUFFLE” - spowoduje to powrót do
normalnego trybu odtwarzania.
Pojawia się napis „OVER”
• Naciśnij i przytrzymaj m lub naciśnij .,
aby powrócić do właściwego miejsca.
W trakcie nagrywania pojawia się napis „OVER”
• Zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu.
• Zmniejsz poziom nagrywania (zobacz strona
23).
Po nagraniu lub montażu nie został uaktualniony
spis treści TOC
• Spis treści i efekty montażu są zapisywane
na płycie MD, gdy jest ona wyjmowana, a
zatem należy koniecznie wyjąć płytę po
zakończeniu nagrywania lub montażu
(zobacz strony 16 i 24).
Nagrywanie nie jest możliwe
• Wyjmij płytę MD i przesuń fiszkę, aby
zasłonić otwór (zobacz strona 16).
• Poprawnie podłącz opcjonalne urządzenie
A/V (zobacz strona 43).
• Wybierz inne źródło dźwięku.
• Wymień płytę MD na płytę przeznaczoną do
nagrywania albo skorzystaj z funkcji
Kasowania w celu skasowania zbędnych
utworów (zobacz strona 27).
• Ponownie wyreguluj poziom nagrywania
(zobacz strona 23).
Magnetofon nie nagrywa
• Nie włożono kasety. Włóż kasetę.
• Wyłamano fiszkę kasety. Zasłoń otwór
taśmą samoprzylepną (zobacz strona 45).
• Taśma jest przewinięta do końca.
Magnetofon nie nagrywa, nie odtwarza lub
poziom dźwięku obniżył się.
• Głowice są zabrudzone. Wyczyść je.
• Głowice nagrywające/odtwarzające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj głowice
(zobacz strona 45).
Taśma nie jest skutecznie kasowana.
• Głowice nagrywające/odtwarzające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj głowice
(zobacz strona 45.
Występuje silne drżenie, kołysanie lub zaniki
dźwięku.
• Prowadnice lub rolki magnetofonu są
zabrudzone. Wyczyść je za pomocą kasety
czyszczącej (zobacz strona 45).
Zwiększa się zaszumienie lub zanikają wysokie
częstotliwości
• Głowice nagrywające/odtwarzające są
namagnesowane. Zdemagnetyzuj głowice
(zobacz strona 45).
ciąg dalszy
Informacje dodatkowe
Dźwięk z nagranej płyty MD jest za niski (lub za
wysoki).
Magnetofon
49PL
Rozwiązywanie problemów (ciąg
dalszy)
Urządzenia opcjonalne
Przy nagrywaniu na płytę MD występują
cykliczne zakłócenia
• Zmieniaj orientację i umiejscowienie anteny,
dopóki zakłócenia nie ustąpią.
Brak dźwięku.
• Skontroluj stan zestawu zgodnie z punktem
„Brak dźwięku” w kategorii „Problemy
ogólne” na stronie 47.
• Poprawnie podłącz urządzenie (zobacz
strona 43), sprawdzając jednocześnie, czy:
– przewody są poprawnie podłączone.
– wtyczki przewodów są pewnie włożone do
gniazd.
• Włącz urządzenie.
• Zapoznaj się z instrukcją podłączonego
urządzenia i rozpocznij odtwarzanie.
Dźwięk jest zniekształcony
• Zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu.
Tuner
Występuje silny przydźwięk lub szum (pulsuje
napis „TUNED” lub „STEREO”).
• Wybierz odpowiednie pasmo i częstotliwość
(zobacz strona 34).
• Poprawnie podłącz antenę (zobacz strona
6).
• Znajdź miejsce i orientację zapewniającą
dobry odbiór, a następnie ponownie ustaw
antenę.
Jeśli uzyskanie dobrej jakości odbioru nie
jest możliwe, zalecamy podłączenie
dostępnej w handlu anteny zewnętrznej.
• Dołączona do zestawu antena przewodowa
FM zbiera sygnał na całej swojej długości, a
zatem należy ją w całości rozwinąć.
• Umieść anteny jak najdalej od przewodów
głośnikowych.
• Jeśli przewód dołączonej anteny ramowej
AM wysunął się z plastikowej podstawy,
zwróć się do najbliższego sprzedawcy firmy
Sony.
• Spróbuj wyłączyć urządzenia elektryczne
działające w pobliżu.
Stereofoniczny program FM nie jest odbierany w
stereo
• Naciskaj STEREO/MONO, dopóki nie pojawi
się napis „STEREO”.
• Zobacz punkt „Występuje silny przydźwięk
lub szum (pulsuje napis „TUNED” lub
„STEREO”)” i skontroluj stan anteny.
50PL
Jeśli po podjęciu powyższych środków
zestaw nadal nie działa poprawnie,
wyzeruj go w następujący sposób:
1 Odłącz przewód zasilający od gniazda
sieciowego.
2 Ponownie podłącz przewód zasilający do
gniazda sieciowego.
3 Naciśnij przycisk `/1.
4 Naciśnij i przytrzymaj jednocześnie
następujące przyciski:
TUNER BAND, CD EJECT Z REC
MODE.
Komunikaty
Autodiagnozy
Zestaw ten jest wyposażony w funkcję
Autodiagnozy powiadamiającą o jego
ewentualnej niesprawności. Na
wyświetlaczu pojawia się kod złożony z
trzech znaków na przemian z
komunikatem informującym o problemie.
Na poniższej liście przedstawiono
rozwiązania poszczególnych problemów.
Jeśli problemu nie udaje się usunąć,
należy skonsultować się z najbliższym
sprzedawcą firmy Sony.
C14/Toc Error
Nie było możliwe odczytanie informacji o
płycie MD.
cWymień płytę MD.
cSkasuj całą zawartość płyty MD, korzystając
z Funkcji Kasowania wszystkich (zobacz
strona 27).
C41/Cannot Copy
Źródłem dźwięku jest komercyjne nagranie
muzyczne.
cSerial Copy Management System (System
zarządzania kopiowaniem seryjnym)
uniemożliwia sporządzenie kopii cyfrowej
(zobacz strona 47).
Komunikaty
Podczas pracy urządzenia na
wyświetlaczu może pojawić się na stałe
lub pulsować jeden z następujących
komunikatów.
MD
Auto Cut
C11/Protected
Płyta MD jest zabezpieczona przed
skasowaniem
cWyjmij płytę MD i przesuń fiszkę, aby
zasłonić otwór (zobacz strona 16).
C12/Cannot Copy
C13/REC Error
Nie było możliwe poprawne wykonanie
operacji nagrywania.
cPrzenieś zestaw na stabilną powierzchnię i
rozpocznij nagrywanie od początku.
Płyta MD jest zabrudzona lub zarysowana
albo nie spełnia wymagań standardów.
cWymień płytę MD i rozpocznij nagrywanie
od początku.
C13/Read Error
Nie było możliwe odczytanie informacji o
płycie MD.
cWyjmij płytę MD, a następnie włóż ją
ponownie.
Blank Disk
Włożona płyta MD przeznaczona do
nagrywania jest nowa albo zostały z niej
skasowane wszystkie utwory.
Informacje dodatkowe
Próbowano nagrać na płytę MD zawartość
płyty CD w formacie, której urządzenie nie
obsługuje, np. płyty CD-ROM.
cWyjmij płytę i wyłącz zestaw, a następnie
włącz go ponownie.
Odtwarzacz/rekorder MD wstrzymał
nagrywanie cyfrowe, ponieważ wykrył ciszę
trwającą 30 sekund lub dłużej.
Cannot Edit
• Włożono fabrycznie nagraną płytę MD.
• Próbowano dokonać montażu w trybie
Odtwarzania programu lub Odtwarzania z
tasowaniem.
Cannot REC
• Włożono fabrycznie nagraną płytę MD.
• Funkcja jest przełączona na MD.
Cannot SYNC
• W urządzeniu nie ma płyty MD lub płyta MD
jest zabezpieczona przed skasowaniem.
• Na płycie brak wolnego czasu nagrywania.
Complete !
Zakończono czynność montażową na płycie
MD.
ciąg dalszy
51PL
Komunikaty Autodiagnozy (ciąg
dalszy)
Disc Full!
Na płycie MD brak jest wolnego czasu
nagrywania.
Eject
Trwa wyjmowanie płyty MD.
Impossible
• Próbowano wykonać niemożliwą do
zrealizowania czynność montażową.
• Połączenie lub skasowanie utworów nie jest
możliwe z uwagi na ograniczenia
systemowe płyty MD.
• Napis „Impossible” pojawia się, gdy punkt
podziału umieszczony zostanie na początku
lub na końcu utworu. Należy nacisnąć .
albo > w celu przesunięcia punktu.
Incomplete!
Regulacja poziomu nagrywania po
nagrywaniu lub procedurze stopniowego
wzmacniania albo wyciszania nie powiodła
się, gdyż urządzenie zostało poddane
wstrząsowi albo w szufladzie znajduje się
uszkodzona lub zabrudzona płyta. Należy
umieścić urządzenie w stabilnym miejscu, aby
ograniczyć wstrząsy i wibracje. Nie należy
używać zabrudzonych lub uszkodzonych płyt.
Name Full
Zabrakło miejsca na zapamiętanie tytułów
utworów i płyty.
No Change
Poziom nagrywania regulowany po
zakończeniu nagrywania nie został zmieniony,
ponieważ naciśnięto ENTER/YES bez
dokonania jakichkolwiek regulacji.
MD No Disc
W odtwarzaczu/rekorderze MD nie ma płyty.
No Name
Próbowane wyświetlić tytuł płyty lub utworu,
który nie jest opatrzony tytułem.
OVER
Odtwarzacz dotarł do końca płyty MD po
naciśnięciu i przytrzymaniu M w trakcie
pauzy w odtwarzaniu.
Step Full!
Próbowano umieścić w programie 26 lub
więcej utworów (kroków).
Push STOP!
52PL
Naciśnięto PLAY MODE DIRECTION (lub
PLAY MODE na pilocie) w trakcie
odtwarzania.
—Rehearsal—
Trwa odtwarzanie fragmentu z okolic punktu
podziału podczas korzystania z funkcji
Kasowania A-B lub funkcji Dzielenia.
S.F Edit!
W trakcie zmiany poziomu po zakończeniu
nagrywania (S.F. Edit), stopniowego
wzmacniania albo wyciszania próbowano
wykonać inne czynności. Wykonywanie
innych czynności nie jest w tym czasie
możliwe.
S.F Edit NOW
Naciśnięto przycisk `/1 W trakcie zmiany
poziomu po zakończeniu nagrywania (S.F.
Edit), stopniowego wzmacniania albo
wyciszania. Wyłączenie zasilania przed
zakończeniem tych operacji spowoduje, że
efekty montażu nie zostaną poprawnie
zapisane. Należy wyłączyć zasilanie dopiero
po zakończeniu montażu.
Aby jednak wyłączyć zasilanie w trakcie
montażu, należy ponownie nacisnąć `/1 w
czasie, gdy wyświetlany jest ten komunikat.
Smart Space
Podczas nagrywania cyfrowego, po ciszy
trwającej dłużej niż 3, ale krócej niż 30
sekund, ponownie pojawił się sygnał
wejściowy.
Standby (pulsujący)
Materiał nagrany przy pomocy programatora
z czasem zniknął z pamięci i nie można go
zapisać na płycie albo nie można uaktywnić
Odtwarzania programu, ponieważ program z
czasem zniknął z pamięci.
Text Protect
Istnieją informacje CD TEXT, których nie
można nagrać na płycie MD.
TOC Reading
Urządzenie odczytuje informacje ze spisu
treści TOC płyty MD.
TOC Writing
Urządzenie zapisuje informacje na temat
nagranego lub zmontowanego materiału.
Track End
Podczas ustawiania punktu podziału dla
Funkcji Dzielenia osiągnięto koniec utworu.
TUNER
Dane techniczne
Cannot Edit
Próbowano nazwać lub skasować stację,
która nie jest zapisana w pamięci.
CD
Cannot Edit
Próbowano nadać tytuł płycie CD TEXT.
CD No Disc
W odtwarzaczu nie ma płyty CD.
Name Full
W pamięci zapisano już 50 tytułów płyt.
OVER
Odtwarzacz dotarł do końca płyty CD po
naciśnięciu i przytrzymaniu M w trakcie
odtwarzania lub pauzy.
Step Full!
Próbowano umieścić w programie 26 lub
więcej utworów (kroków).
MAGNETOFON
Cannot SYNC
W magnetofonie nie ma taśmy lub usunięto
fiszkę kasety.
No Tab
Nagrywanie na taśmę nie jest możliwe,
ponieważ usunięto fiszkę kasety.
W magnetofonie nie ma kasety.
Model europejski:
Moc wyjściowa DIN (nominalna): 30 + 30 W
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa RMS (referencyjna):
35 + 35 W
(6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz.
harm.)
Moc wyjściowa muzyczna MPO (referencyjna):
85 + 85 W
Inne modele:
Dane zmierzone przy 230 V AC, 60 Hz
Moc wyjściowa DIN (nominalna): 30 + 30 W
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa RMS (referencyjna):
35 + 35 W
(6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz.
harm.)
Dane zmierzone przy 220 V AC, 60 Hz
Moc wyjściowa DIN (nominalna): 24 + 24 W
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Ciągła moc wyjściowa RMS (referencyjna):
27 + 27 W
(6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz,
harm.)
ciąg dalszy
Informacje dodatkowe
No Tape
Moduł wzmacniacza
53PL
Dane techniczne (ciąg dalszy)
Moduł tunera
FM stereo, odbiornik superheterodynowy FM/
AM
Wejścia
ANALOG IN (gniazdo fono):
Czułość 250 mV,
impedancja
47 kiloomów
DIGITAL OPTICAL IN (obsługiwane
częstotliwości próbkowania: 32 kHz; 44,1 kHz i
48 kHz)
Wyjścia
PHONES (minijack stereo):
Możliwość podłączenia
słuchawek o impedancji
8 omów lub większej.
SPEAKER:
Możliwość podłączenia
głośników o impedancji
od 6 do 16 omów.
Moduł odtwarzacza CD
System
Laser
Długość fali
Pasmo przenoszenia
Compact disc, digital
audio system
Laser
półprzewodnikowy
(λ = 780 nm)
Czas emisji: ciągła
780 – 790 nm
2 Hz – 20 kHz
(± 0,5 dB)
Moduł magnetofonu
System nagrywania
4 ścieżki, 2 kanały
stereo
Pasmo przenoszenia
50 – 13000 Hz
(± 3 dB), przy
zastosowaniu kasety
Sony TYPE I
Kołysanie i drżenie dźwięku
± 0,15 % szczytowo
(IEC)
0,1 % RMS (NAB)
± 0,2% szczytowo (DIN)
Moduł MD
System
MiniDisc digital audio
system
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(λ = 780 nm)
Czas emisji: ciągła
Częstotliwość próbkowania
44,1 kHz
Pasmo przenoszenia
5 Hz – 20 kHz
54PL
Moduł tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz
(z krokiem 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa
FM
Złącza anteny
75-omowe,
asymetryczne
Częstotliwość pośrednia
10,7 MHz
Moduł tunera AM
Zakres strojenia
Model europejski:
531 – 1602 kHz
(z krokiem co 9 kHz)
Pozostałe modele:
530 – 1710 kHz
(z krokiem co 10 kHz)
531 – 1602 kHz
(z krokiem co 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Częstotliwość pośrednia
450 kHz
Kolumny głośnikowe
System głośników
Dwudrożne, system
bass reflex
Głośniki
12 cm, niskotonowy
stożkowy
2,5 cm, wysokotonowy
semi-kopułkowy
Impedancja nominalna 6 omów
Wymiary (sz/w/g)
Około 150 × 252 ×
252 mm
Masa
Około 3,0 kg netto na
kolumnę
Dane ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Model europejski:
230 V AC, 50/60 Hz
Pozostałe modele:
110 – 120 V AC lub
220 – 240 V AC,
50/60 Hz
Wybór selektorem
napięcia.
Pobór mocy
Model europejski
Pozostałe modele:
Zob. tabliczka
znamionowa.
0,5 W w trybie
gotowości (standby)
Zob. tabliczka
znamionowa
Około 190 × 252 ×
335 mm, włącznie z
elementami
wystającymi i
sterującymi.
Masa
Około 7,0 kg
Dołączone akcesoria
Pilot zdalnego
sterowania (1)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa
FM (1)
Baterie (2)
Akcesoria opcjonalne
Komplet połączeniowy
Sony PC PCLK-MN10A
Oferta akcesoriów
opcjonalnych dla tego
zestawu może ulec
zmianie bez
powiadomienia.
Szczegółowe
informacje można
uzyskać u sprzedawcy
firmy Sony.
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Informacje dodatkowe
Wymiary (sz/w/g)
55PL
56PL
Informacje dodatkowe
57PL
Sony Corporation
Printed in Korea
Download PDF

advertising