Sony | CMT-DH3 | Sony CMT-DH3 Bruksanvisning

3-452-344-11(1)
Micro HI-FI
Component System
Bruksanvisning______________________________ SE
Instrukcja obsługi____________________________ PL
CMT-DH3
Printed in China
© 2008 Sony Corporation
VARNING
Täck inte för apparatens
ventilationsöppningar med tidningar,
bordsdukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan leda till brand. Ställ heller
aldrig brinnande föremål som t.ex. tända
stearinljus ovanpå apparaten.
Utsätt inte apparaten för droppande vätska
eller stänk, och ställ inte vätskefyllda
behållare som t.ex. blomvaser ovanpå
apparaten, eftersom det kan leda till brand
eller elstötar.
Strömmen till den här apparaten bryts
med hjälp av stickkontakten, så anslut
apparaten till ett lättåtkomligt vägguttag.
Om apparaten börjar bete sig konstigt på
något sätt så dra genast ut stickkontakten
ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti
ett skåp.
Utsätt inte batterier eller apparater med
batterier isatta för alltför hög värme på
grund av direkt solljus, öppen eld, eller
liknande.
VARNING
Användning av optiska instrument
tillsammans med den här produkten ökar
risken för synskador.
Utom för kunder i USA och Canada
Denna apparat är klassificerad som en
laserapparat av KLASS1. Denna markering
sitter på baksidan.
För modellen för Europa
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan
orsaka hörselskador.
SE
Att observera för kunder i länder
där EU-direktiv gäller
Denna produkt är tillverkad av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella service- eller garantifrågor
hänvisar vi till adresserna som anges i de
separata service- och garantidokumenten.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall. Med att sörja för att
dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa
från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning
av materialet vill bidra till att bevara
naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri bytas
av en auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras
till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet
på ett säkert sätt. Lämna batteriet på
en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta
ditt kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Angående den här
bruksanvisningen
Ikoner som t.ex.
som visas
längst upp vid respektive förklaring
anger vilka sorters media som den
beskrivna funktionen går att använda
för.
I figurerna visas skärmmeddelanden
på engelska.
Punkterna som visas på
kontrollmenyn kan vara annorlunda
beroende på skivan.
Punkterna som visas på
inställningsmenyn kan vara olika i
olika områden.
Frontpanelen kan se olika ut i olika
områden.
SE
SE
Innehållsförteckning
Angående den här
bruksanvisningen................................. 3
Spelbara skivor....................................... 6
Guide till delar och kontroller.........11
Allra först
Koppla ihop anläggningen.............18
Anslutning av en TV...........................20
Ställa klockan.......................................23
Snabbinställning med hjälp av
QUICK SETUP-funktionen.................24
Hur man använder THEATRE SYNCfunktionen.............................................26
Skivor
Hur man spelar en skiva...................27
 Normal spelning
Olika uppspelningssätt.....................33
Sökning/val av skiva..........................38
Uppspelning av MP3/
JPEG-skivor............................................41
Uppspelning av
DivX®-videofiler...................................47
Justering av fördröjningen mellan
bilden och ljudet.................................49
 A/V SYNC
För att begränsa uppspelningen av
en skiva...................................................50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Hur man använder DVDinställningsmenyn..............................55
SE
Radion
För att lyssna på radio.......................60
USB-apparater
Lyssna på musik från en USBapparat...................................................62
Skapa ditt eget program för en
USB-enhet..............................................65
 Programmerad spelning
Tonklangsinställning
Justering av tonklangen...................67
Sjung med: Karaoke...........................67
Andra manövrer
Hur man använder timern...............73
Ändring av vad som visas på
displayen................................................75
Visning av skivinformation .............75
Anslutning av ytterligare
komponenter.......................................79
Övrig information
Felsökning.............................................81
Försiktighetsåtgärder........................93
Tekniska data........................................94
Guide till informationen på
kontrollmenyn.....................................97
Språkkodslista................................... 101
USB-apparater som går att
använda............................................... 103
Ordförklaringar................................. 104
Index..................................................... 108
SE
Spelbara skivor
Typ
DVD VIDEO
Egenskaper
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
i DVD VIDEO-format
* även i videoformat
VR-format
VIDEO CD
DVD-R/-RW
i VR-format (Video Recordingformat)
VIDEO CD
Super VCD*
CD-ROM*/-R*/-RW*
* i VIDEO CD- eller Super VCD-format
CD
AUDIO CD*
CD-R*/-RW*
* i AUDIO CD-format
DATA CD
SE
CD-ROM/-R/-RW
Skivor i DATA CD-format som
innehåller MP3-ljudspår1), JPEGbildfiler2) eller DivX-videofiler3), och
följer ISO 96604) Nivå 1 eller Nivå 2,
eller det utvidgade formatet Joliet.
Ikon som används
i den här
bruksanvisningen
Logotyp
Typ
DATA DVD
Egenskaper
Ikon som används
i den här
bruksanvisningen
Logotyp
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
Skivor i DATA DVD-format som
innehåller MP3-ljudspår1), JPEGbildfiler2) eller DivX-videofiler3),
och följer UDF-formatet (Universal
Disk Format).
Den här anläggningen kan även spela skivor som är märkta med följande skivsymboler:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) är ett standardformat som definierats av ISO/MPEG och som
används för att komprimera ljuddata. MP3-ljudspår måste vara i formatet MPEG 1 Audio Layer 3.
JPEG-bildfiler måste följa bildfilformatet DCF. (DCF ”Design rule for Camera File System”: En
bildstandard för digitalkameror som fastställts av Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)).
3)
DivX-videofiler måste vara inspelade i DivX-format och ha filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX”.
4)
Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROM-skivor som definierats av den Internationella
Standardiseringsorganisationen, ISO.
1)
2)
Symbolerna ”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD VIDEO” och ”CD” är
varumärken.
Forts.

SE
Skivor som inte går att spela
CD-ROM-skivor som är inspelade i
PHOTO CD-format
DATA CD-skivor som är inspelade i
MP3 PRO-format
Datadelen på CD-Extraskivor1)
Datadelen på blandade CD-skivor2)
Super Audio CD-skivor
DVD-ljudskivor
DVD-RAM-skivor
DVD VIDEO-skivor med fel
regionskod.
Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor).
Skivor med fastklistrade tejpbitar eller
limrester efter etiketter.
CD-Extra: I det här formatet spelas ljud
(AUDIO CD-data) in på spåren i session 1
och data på spåren i session 2.
2)
Blandad CD: I detta format spelas data in på
det första spåret och ljud (AUDIO CD-data)
in på det andra spåret och efterföljande spår i
en session.
1)
Regionskod för DVD VIDEOskivor som går att spela i den
här anläggningen
Det finns en regionskod tryckt på
baksidan av anläggningen. Det går bara
att spela DVD VIDEO-skivor som är
märkta med samma regionskod.
DVD VIDEO-skivor som är märkta
med
går också att spela i den här
anläggningen.
Om man försöker spela en DVD
VIDEO-skiva med någon annan
regionskod tänds meddelandet
”Playback prohibited by area limitations.”
(”Uppspelning förbjuden på grund av
regionsbegränsningar.”) på TV-skärmen.
Beroende på DVD VIDEO-skivan
kan det hända att det inte finns någon
regionskod angiven på själva skivan eller
på förpackningen, trots att den DVD
VIDEO-skivan bara går att spela i vissa
regioner.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med
DVD-inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Eftersom
sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det
dock hända att den inte går att spela i den
här brännaren.
SE
Att observera angående CD-R/RW- och DVD‑R/-RW/+R/+RWskivor
I somliga fall kan det hända att vissa
CD-R/-RW-skivor och DVD-R/RW/+R/+RW-skivor inte går att
spela upp i den här anläggningen
på grund av inspelningskvaliteten
eller skivans fysiska skick, eller på
grund av egenskaperna för den
inspelningsapparat eller mjukvara som
användes för att bränna skivan. Skivor
som inte är korrekt slutbehandlade
går inte att spela. Se bruksanvisningen
till apparaten som används för
inspelningen för närmare detaljer.
Observera att det kan hända att
somliga uppspelningsfunktioner inte
fungerar för vissa DVD+R/+RW-skivor
även om de är korrekt slutbehandlade.
Spela i så fall upp den skivan med
normal uppspelning.
Skivor som skapats i Packet Writeformat går inte att spela.
Att observera vid uppspelning
av DVD VIDEO-skivor och VIDEO
CD-skivor
Vissa uppspelningsmanövrer för
DVD VIDEO-skivor och VIDEO
CD-skivor kan vara förutbestämda av
mjukvaruproducenterna.
Eftersom den här anläggningen spelar
DVD VIDEO-skivor och VIDEO CDskivor i enlighet med det skivinnehåll
som mjukvaruproducenterna
bestämt, kan det hända att vissa
uppspelningsfunktioner inte går att
använda för vissa skivor. Se även
anvisningarna som medföljer DVD
VIDEO-skivor och VIDEO-CD-skivor.
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats
för uppspelning av skivor som följer
standarden Compact Disc (CD). Nyligen
har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
Att observera angående Multi
Session-skivor
Den här anläggningen kan spela upp
Multi Session-skivor om den första
sessionen innehåller ett MP3-ljudspår,
en JPEG-bildfil eller en DivX-videofil.
Även eventuella efterföljande MP3ljudspår, bildfiler och DivX-videofiler
som är inspelade i senare sessioner går
att spela upp.
Om den första sessionen är inspelad i
AUDIO CD- eller VIDEO CD-format,
spelas bara den första sessionen upp.
Om det finns en session som är
inspelad i AUDIO CD-format på
en Multi Session-skiva betraktar
anläggningen den som en AUDIO
CD-skiva. Anläggningen kan dock
bara spela upp skivan om den första
sessionen är inspelad i AUDIO CDformat.
För DATA CD-skivor och DATA
DVD-skivor kan anläggningen bara
spela upp DivX-videofiler, även om
skivan också innehåller MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler.
Forts.

SE
Upphovsrätt
Denna produkt använder
upphovsrättskyddsteknologi som
skyddas av amerikanska patent och
andra rättigheter till immateriell
egendom. All användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi kräver
tillstånd från Macrovision, och är
endast avsedd för hemmabruk och
annat begränsat tittande med mindre
än att särskilt tillstånd erhållits från
Macrovision. S.k. reverse engineering och
isärtagning är förbjuden.
Denna anläggning har inbyggda
dekodrar för Dolby* Digital och DTS**
Digital Surround System.
* Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories.
”Dolby” och symbolen med dubbla D:n
är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
**”DTS” är ett registrerat varumärke för
DTS, Inc. och ”DTS 2.0 + Digital Out” är
ett varumärke för DTS, Inc.
Amerikanska patent och patent i andra
licenser är licensierade från Dolby
Laboratories.
DivX är en komprimeringsteknik för
videofiler som har utvecklats av DivX,
Inc. DivX, DivX Certified och därtill
associerade logotyper är varumärken
som tillhör DivX, Inc. och används
under licens.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”märket är registrerade varumärken för
Sony Corporation.
MICROVAULT är ett varumärke för
Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus och
motsvarande logotyper är varumärken
för Sony Corporation.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
®
10SE
I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men
det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på anläggningen med
samma eller liknande namn.
Frontpanelen
Guide till delar och kontroller
Guide till delar och kontroller
*ECHO LEVEL saknas på modellerna för Europa och Ryssland.
Ovanpanelen
Forts.

11SE
Fjärrkontrollen

STANDBY-indikator (81)
Lyser när anläggningen är avstängd.

USB MEMORY-indikator
Tänds när en USB-apparat (digital
musikspelare eller USB-lagringsmedium)
är ansluten.

 (utmatning) (29)
Tryck för att mata ut skivan.

Skivfack

+/ (26, 28, 63, 66)
Tryck för att välja album.

(USB)-port (62)
För anslutning till en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium).

Anläggningen:  (på/standby)
(23, 24, 60, 74, 89)
Fjärrkontrollen: TV 1) (på/
standby) (22)
Tryck för att slå på anläggningen.
Tryck för att slå på TV:n.
12SE

PRESET +/ (61)
PHONES-uttag
Tryck för att välja snabbvalsstation.
/ (hopp bakåt/framåt)
(28, 43, 48, 63, 66)
Tryck för att välja spår eller fil.
Fjärrkontrollen: TV CH +/1) (22)
Tryck för att byta TV-kanal.
Fjärrkontrollen: SLOW
/
(28)
Tryck för att spela upp bilden i slow
motion.
Fjärrkontrollen: TUNING +/ (60)
Tryck för att ställa in önskad station.
/ (snabbspolning bakåt/
framåt) (28, 63)
För inkoppling av ett par hörlurar.

DISPLAY (63,75)
Tryck för att se skivinformation eller
klockan på frontpanelens display.

PROGRESSIVE (21, 80)
Tryck för att byta bildutmatningsformat
(interlace eller progressivt format).

Tryck för att hitta ett visst ställe i ett spår
eller en fil.
DSGX (67)


ECHO LEVEL (67)
Infraröd mottagare
(utom för modellerna för Europa och
Ryssland)
Vrid för att justera mikrofonekot.

MIC LEVEL (67)
Vrid för att justera mikrofonvolymen.
MIC-ingång (67)
Ansvänds för att ansluta en mikrofon.

AUDIO IN-ingång (80)
För anslutning av en extra
ljudkomponent.
Guide till delar och kontroller

Tryck för att förstärka basen.
Anläggningen: DVD 
(uppspelning) (21, 27)
Tryck för att välja DVD-läget.
Tryck för att börja spela upp en skiva.
Anläggningen: USB 
(uppspelning) (63, 66)
Tryck för att gå över till USB-läget.
Tryck för att starta uppspelningen
på en separat USB-enhet (en
digital musikspelare eller ett USBlagringsmedium).
Forts.

13SE
Anläggningen: TUNER/BAND (60)

Tryck för att gå över till radioläget.
Tryck för att växla mellan FM- och AMbandet.
VOLUME +/2) (27, 63)
Anläggningen: AUDIO IN
Tryck för att gå över till AUDIO IN-läget.
FUNCTION +/ (21, 27, 60, 62,
65, 67)
Tryck för att välja funktionsläge.
TV VOL +/1)2) (22)
Tryck för att justera TV:ns volym.

DIMMER (75)
Tryck för att justera displayens ljusstyrka.

PICTURE NAVI (40)

REPEAT/FM MODE (37, 61, 63)
Tryck för att spela en hel skiva, ett
enstaka spår eller en enstaka fil
upprepade gånger.
Tryck för att välja mottagningsläge för
FM (mono eller stereo).

 (stopp) (28, 60, 63)
 (paus) (28, 63)
Tryck för att stoppa eller pausa
uppspelningen.
Fjärrkontrollen:  (spelning)
(27, 34, 42, 48, 53, 63, 66)
2)
Tryck för att starta uppspelningen.
14SE
Tryck för att justera volymen.
Tryck för att välja bläddringsformat
(VIEWER) för att söka efter kapitel, titlar
och spår.
Tryck för att se miniatyrbilder.

AUDIO (30, 68, 69, 78)
Tryck för att se den nuvarande
ljudsignalen på TV-skärmen.

SUBTITLE (29)
Tryck för att byta språk för textningen
(DVD VIDEO).

ANGLE (29)
ADVANCE
Tryck för att byta kameravinkel (gäller
endast DVD VIDEO-skivor med flera
olika vinklar).
REPLAY

DVD/USB/TUNER MENU (38, 45,
61)
Tryck för att se MENU-punkterna på
TV-skärmen.
Tryck för att lagra en radiostation i
snabbvalsminnet.
Tryck på för att välja uppspelningssätt
när en separat USB-enhet används.

EQ (67)
Tryck för att välja ljudeffekt.

DISPLAY (25, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 70, 79, 90)
Tryck för att se kontrollmenyn på TVskärmen.

TV1) (22)
(28)
Tryck för att spola fram förbi den
nuvarande scenen under uppspelning.
(28)
Tryck för att spela om den föregående
scenen under uppspelning.
 STEP/ STEP  (28)
Tryck för att spela upp bilden ruta för
ruta medan uppspelningen är pausad.

 RETURN (32)
Tryck för att återvända till föregående
meny på TV-skärmen.
Guide till delar och kontroller


/// (23, 24, 33, 35, 36, 38,
42, 63, 65, 73)
Tryck på för att välja MENU-punkter.
ENTER (23, 41, 61, 65)
Tryck för att mata in inställningarna.

DVD TOP MENU (38)
Tryck för att se DVD-titeln på TVskärmen.
Tryck för att styra TV-funktionerna.
Forts.

15SE


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (75)
Tryck för att radera ett förprogrammerat
spår eller en förprogrammerad fil.
Tryck för att byta information på
frontpanelens display.
Tryck för att mata in ensiffriga eller
tvåsiffriga nummer.

-/--1)

Sifferknappar2) (22, 28, 31, 38, 52)
Tryck för att välja spår eller fil.
Tryck för att mata in ett lösenord.
10/01)
Tryck för att mata in ett tvåsiffrigt
nummer.

KEY CONTROL / (72)
Tryck för att ändra tonarten till ett läge
som passar din röst.
SCORE (71)
Tryck för att välja svårighetsgrad för
poängläget.
KARAOKE MODE (68)
Tryck för att gå över till karaoke-läget.
KARAOKE PON (72)
Tryck för att aktivera KARAOKE PONfunktionen.
16SE
TV/VIDEO1) (21)
Tryck för att växla mellan ingångarna.
SLEEP (73)
Tryck för att ställa in insomningstimern.

TIMER MENU (23,73)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
timrarna.

THEATRE SYNC (26)
Tryck för att aktivera THEATRE SYNCfunktionen.
Den här knappen används för att styra en
Sony-TV. Se ”För att styra en Sony-TV”
(sidan 22) för närmare detaljer.
2)
Sifferknapp 5 och knapparna TV VOL +,
VOLUME +  och   har en liten
knopp som känns med fingret. Använd
denna knopp som hjälp för att styra
anläggningen.
1)
Displayen
Guide till delar och kontroller
Här visas vald funktion.
Här visas valt uppspelningssätt. (33)
Lyser när timern är inställd. (73)
Lyser när en station är inställd. (60)
Lyser när DSGX-funktionen är
påslagen. (67)
Här visas uppspelningstillståndet.
Lyser när DTS är valt. (58)
Lyser när Dolby Digital är valt. (58)
Lyser när ”P AUTO” eller ”P VIDEO”
är valt. (21)
Lyser när videosignaler matas ut i
NTSC-format. (21)
Lyser under uppspelning av en
VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner. (31)
Här visas ljudformattypen.
Här visas spår/albuminformation.
Lyser när ett kapitel- eller
titelnummer visas.
Här visas vilken sorts skiva som håller
på att spelas. (27)
Här visas textinformation.
17SE
Allra först
Koppla ihop anläggningen
eller
Höger högtalare
Vägguttag
Vänster högtalare
 AM-ramantenn
 Den vita sidan för Nordamerika-modellen
 Den bruna sidan för övriga områden
 FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
 FM/AM-antenner
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt upp
antennen där.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna och nätkabeln för att
undvika störningar.
 Högtalare
18SE
 Ström
Hur man sätter fast
högtalardynorna
Sätt fast de medföljande högtalardynorna
i vart och ett av hörnen på högtalarnas
undersidor så att högtalarna står stadigt
och inte glider.
Allra först
Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
Om den medföljande
stickkontaktsadaptern inte passar
i vägguttaget så ta av den från
stickkontakten (gäller endast modeller
som levereras med stickkontaksadapter).
Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) i fjärrkontrollen
Skjut av locket till batterifacket och sätt
i de två medföljande R6-batterierna
(storlek AA) med -sidan först
och vända på det sätt som visas i
nedanstående figur.
När du bär omkring anläggningen
Gör på följande sätt för att skydda
DVD-mekanismen.
Använd knapparna på anläggningen
för denna manöver.
1 Tryck på /  för att slå på
anläggningen, och tryck sedan på
DVD  .
2 Kontrollera att det inte ligger
Observera
Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken
för skador på grund av batteriläckage eller
korrosion.
Tips
Vid normal användning varar batterierna i
ungefär sex månader. Byt ut båda batterierna
mot nya när det inte går att styra anläggningen
med fjärrkontrollen längre.
någon skiva i anläggningen och
att ”No Disc” visas på displayen.
3 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen och kontrollera att
”STANDBY” släcks på displayen.
4 Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
19SE
Anslutning av en TV
Koppla ihop VIDEO OUT-utgången med
videoingången på TV:n med hjälp av den
medföljande videokabeln.
Om du kopplar in en videobandspelare
Anslut videobandspelaren till TV:n med
hjälp av en videokabel (medföljer ej).
Anslut dock inte den här anläggningen
till TV:n via videobandspelaren. Det
kan leda till bildläckage när du tittar på
videobilder från den här anläggningen.
Anslut den här anläggningen direkt till
TV:n på nedanstående sätt.
TV
Videobandspelare
Anläggningen
Anslut inte direkt
Tips
För bättre bildkvalitet:
 Koppla ihop COMPONENT VIDEO OUTutgångarna på anläggningen med TV:ns
COMPONENT VIDEO-ingångar med hjälp
av komponentvideokablar (medföljer ej).
Om TV:n kan hantera signaler i progressivt
format så använd det här anslutningssättet
och tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen tills
”P AUTO” eller ”P VIDEO” tänds på
displayen (sidan 21).
 Det går även att koppla ihop S VIDEO
OUT-utgången på anläggningen med
TV:n S VIDEO-ingång med hjälp av en
S-videokabel (medföljer ej).
20SE
Ändring av TV-systemet
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD   på
anläggningen).
2 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
3
Tryck på DISPLAY  för att tända
klockan på displayen.
4 Håll   intryckt medan klockan
visas och tryck på / .
Anläggningen slås automatiskt på och
TV-systemet ändras.
”COLOR NTSC” eller ”COLOR PAL”
tänds på displayen.
Observera
”––:––” tänds på displayen om klockan inte
är ställd.
Ändring av formatet för
videosignalerna som matas ut
via COMPONENT VIDEO OUTutgångarna
Progressivt format är en metod för att
visa TV-bilder med minskat flimmer
och skarpare bild. För att använda den
metoden måste du ansluta en TV som
kan hantera progressiva signaler.
Videosignaler via COMPONENT
VIDEO OUT-utgångarna går att mata
ut i antingen interlace-format eller
progressivt format.
Allra först
(utom för modellerna för Europa och
Ryssland)
Ställ in TV-systemet på PAL eller NTSC i
förhållande till TV:ns TV-system.
Standardinställningen för TV-systemet är
olika i olika områden.
Varje gång man utför nedanstående
procedur ändras TV-systemet på följande
sätt:
NTSC  PAL
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD  
på anläggningen).
2 Tryck upprepade gånger
på PROGRESSIVE  på
anläggningen.
Välj ”P AUTO” eller ”P VIDEO”
om TV:n kan hantera progressiva
signaler och den är ansluten
till COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna. Välj annars
”INTERLACE”.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Anläggningen avkänner automatiskt
materialets typ och ställer in
motsvarande omvandlingsmetod.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Anläggningen ställer in
omvandlingsmetoden fast på
PROGRESSIVE VIDEO för
videobaserat material.
Välj det här läget om bilden inte blir
tydlig i läget ”P AUTO”.
Forts.

21SE
Angående DVD VIDEO-mjukvarutyper
och omvandlingsmetoder
DVD VIDEO-mjukvara kan delas in i
2 typer:
Filmbaserat material
Filmbaserat material bygger på
biograffilmer och bilden visas med
24 rutor per sekund.
Videobaserat material
Videobaserat material är gjort för TV,
t.ex. TV-serier och komediprogram,
och bilden visas med 30 rutor eller
60 fält per sekund.
Somliga DVD VIDEO-skivor innehåller
båda sorternas material. För att sådana
bilder ska kunna visas på ett naturligt sätt
på TV:n när videosignalerna matas ut i
progressivt format, måste de progressiva
signalerna omvandlas så att de matchar
materialet på DVD VIDEO-skivan.
Observera
Om inställningen inte motsvarar TV:n eller
anslutningssättet syns det ingen bild alls på
TV:n eller bilden blir dålig.
Om du använder en TV
Slå på TV:n och välj videoingången så att
bilden från den här anläggningen syns på
TV-skärmen.
För att styra en Sony-TV
Följande knappar går att använda för
att styra en Sony-TV. Dessa knappar är
märkta i orange.
För att
Slå på eller stänga
av TV:n
Tryck
TV /  medan
du håller TV 
intryckt.
Ställa om TV:ns
TV/VIDEO 
ingångsomkopplare medan du håller TV
 intryckt.
mellan TV:n och
andra ingångar
Välja TV-kanal
TV CH +/  eller
sifferknapparna *
medan du håller TV
 intryckt.
Justera volymen för TV VOL +/ 
TV:ns högtalare
medan du håller TV
 intryckt.
* För tvåsiffriga nummer håller man TV 
intryckt och trycker på -/-- , och därefter
på sifferknapparna. (För att till exempel mata
in 25 håller man TV  intryckt och trycker
på -/-- , och därefter på 2 och 5.)
22SE
Ställa klockan
1 Tryck på /  för att slå på
anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU .
Klockinställningen försvinner när man drar ut
stickkontakten ur vägguttaget eller om det blir
strömavbrott.
För att se klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY .
Klockan visas i ungefär 8 sekunder.
Allra först
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att ställa klockan.
Observera
Timsiffrorna börjar blinka på
displayen.
Om ”PLAY SET?” blinkar på
displayen så tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja ”CLOCK
SET?”, och tryck sedan på ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att ställa in rätt
timtal.
4 Tryck på ENTER .
Minutsiffrorna börjar blinka på
displayen.
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att ställa in rätt
minuttal.
6 Tryck på ENTER .
Klockan börjar gå.
23SE
Snabbinställning med
hjälp av QUICK SETUPfunktionen
4 Tryck på ENTER  utan att
lägga i någon skiva.
”LANGUAGE SETUP” tänds på TVskärmen.
Innan du börjar använda anläggningen
kan du göra minsta möjliga
grundinställningar med hjälp av QUICK
SETUP-funktionen. Om du inte vill
använda QUICK SETUP-funktionen
så tryck på CLEAR  i steg 3.
Guidemeddelandet släcks på displayen.
1 Slå på TV:n och ställ in
videoingången.
2 Tryck på /  för att slå på
anläggningen.
Observera
Kontrollera att det inte finns någon skiva
i anläggningen. Om det gör det tänds inte
guidemeddelandet. Om du vill använda
QUICK SETUP-funktionen så tryck på
  på anläggningen för att mata ut
skivan.
3 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD  
på anläggningen).
Ett guidemeddelande tänds längst ner
på TV-skärmen.
24SE
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja språk, och
tryck sedan på ENTER .
Inställningen lagras och ”SCREEN
SETUP” tänds på TV-skärmen.
Tips
Valt språk gäller för både ”OSD”
(information), ”MENU” (menyer) och
”SUBTITLE” (textning).
Vilka språk som går att välja varierar
mellan olika områden.
6 Tryck upprepade gånger på
Om du har en vanlig TV i 4:3format:
Välj ”4:3 LETTER BOX” eller ”4:3
PAN SCAN” (sidan 57)
Om du har en bredbilds-TV eller
en vanlig TV i 4:3-format med
bredbildsfunktion:
Välj ”16:9” (sidan 57)
7 Tryck på ENTER .
Inställningen lagras och ”QUICK
SETUP is complete.” tänds på TVskärmen.
Anläggningen är klar för
uppspelning.
Om du vill ändra de olika
inställningarna var för sig så
se ”Hur man använder DVDinställningsmenyn” (sidan 55).
För att tända QUICK SETUP-skärmen
igen
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(SETUP), och
tryck sedan på ENTER .
Allra först
 eller   för att välja den
inställning som motvarar typen
för din TV.
3 Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja ”QUICK”, och tryck
sedan på ENTER .
Observera
Ett guidemeddelande tänds längst ner på TVskärmen den allra första gången man slår på
anläggningen igen efter att ha återställt den till
fabriksinställningarna ”RESET” (sidan 89).
För att avbryta QUICK SETUPfunktionen
Tryck på
DISPLAY .
25SE
Hur man använder
THEATRE SYNCfunktionen
Med hjälp av THEATRE SYNCfunktionen går det att slå på en Sony-TV
och den här anläggningen, ställa in
anläggningen på DVD-läget och ställa
om TV:ns ingång till inställd ingång med
en enda knapptryckning.
För att använda THEATRE SYNCfunktionen
Håll fjärrkontrollen riktad mot
TV:n tills TV:n slås på och rätt
ingång ställs in, och tryck sedan på
THEATRE SYNC .
Om funktionen inte fungerar så prova att
ändra överföringstiden. Överföringstiden
varierar mellan olika TV-apparater.
Ändring av överföringstiden
Förberedelser för att använda
THEATRE SYNC-funktionen
Registrera ingångarna på TV:n som är
ansluten till den här anläggningen.
För att välja TV-ingång
Håll SLEEP  intryckt och tryck på
följande knappar.
Tryck på
0
TV:ns ingång
Ingen ingång
(Standardinställning)
1 till 8
9
CLEAR 

VIDEO 1 till VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Vald TV-ingång lagras i fjärrkontrollen.
26SE
Håll   intryckt och tryck på
följande knappar.
Tryck på
1
2
3
4
5
6
7
8
Överföringstid
0,5
(Standardinställning)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2 Stick in en skiva i skivfacket 
Skivor
med etikettsidan vänd uppåt.
Hur man spelar en
skiva
Om uppspelningen inte startar
automatiskt så tryck på   (eller
på DVD   på anläggningen).
Skivor
 Normal spelning
Beroende på DVD VIDEO-skivan eller
VIDEO-CD-skivan kan vissa manövrer
vara annorlunda eller begränsade. Se
anvisningarna som medföljer skivan.
Exempel: Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva
3 Tryck på VOLUME +/  för att
justera volymen.
Observera
Titelnummer
Förfluten speltid
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD  
på anläggningen).
Beroende på anläggningens tillstånd kan
det hända att volymnivån inte visas på TVskärmen.
När man slår på anläggningen dras inte
skivan in i skivfacket  förrän ”No Disc”
har tänts på displayen. Försök inte trycka in
skivan innan ”No Disc” har tänts.
Sätt inte i 8 cm skivor med en adapter. Det
kan leda till fel på anläggningen.
Håll skivan i kanterna när du tar ut den och
dra ut den rakt ut ur skivfacket . Rör inte
vid själva ytan.
Forts.

27SE
Övriga manövrer
För att
Avbryta
spelningen
Pausa
spelningen
Välja spår1),
kapitel eller
videofil
Välja album3)
Snabbt hitta
ett visst
ställe under
snabbsökning
framåt eller
bakåt (Låst
sökning)4)5)
28SE
Tryck på
 .
 . Tryck en gång
till på   eller
tryck på   (eller
på DVD   på
anläggningen) för
att fortsätta med
uppspelningen.
 eller  
upprepade gånger
under uppspelningens
gång.
Eller tryck på
sifferknapparna 
medan kontrollmenyn
är släckt, och tryck
sedan på ENTER 2) .
+/  upprepade
gånger under
uppspelningens gång
eller i pausläge.
 eller   under
uppspelningens gång.
Varje gång man trycker
på  eller  
ändras uppspelningshastigheten i tur och
ordning.
För att återgå till
normal uppspelning
trycker man på  
(eller på DVD  
på anläggningen).
För att
Spela upp
bilden ruta
för ruta
(Slow-motionuppspelning)6)
Tryck på
SLOW
eller
 när
SLOW
uppspelningen är
pausad. Varje gång
man trycker på SLOW

eller SLOW
ändras uppspelningshastigheten.
För att återgå till
normal uppspelning
trycker man på  
(eller på DVD  
på anläggningen).
Mata fram
STEP   för att gå
bilden ruta för vidare till nästa bildruta
ruta (Stillbild)6) medan uppspelningen
är pausad. Tryck på
 STEP 7) för
att gå tillbaka till
föregående bildruta
medan uppspelningen
är pausad.
För att återgå till
normal uppspelning
trycker man på  
(eller på DVD  
på anläggningen).
 under
Spela om
REPLAY
föregående scen uppspelningens gång.
(Snabbomspelning)7)
Snabbspola
ADVANCE
 under
fram förbi den
nuvarande
uppspelningens gång.
scenen
(Snabbframmatning)7)
För att
Gå över till
DVD-läget från
något annat
funktionsläge
Det går inte att välja ljudspår under låst
sökning av MP3-ljudspår.
2)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/‑RW-skivor i VR-format, VIDEO
CD-skivor, AUDIO CD-skivor och DivXvideofiler.
3)
Gäller endast MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
och DivX-videofiler.
4)
Gäller ej JPEG-bildfiler.
5)
Beroende på skivan kan det hända att den
faktiska hastigheten blir annorlunda.
6)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor, DVD-R/RW-skivor i VR-format, DivX-videofiler och
VIDEO CD-skivor.
7)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format.
1)
Observera
Det går inte att söka efter stillbilder på DVDR/-RW-skivor i VR-format.
Det kan hända att det inte går att
använda snabbomspelnings- eller
snabbframmatningsfunktionen under
upprepad uppspelning eller för vissa scener.
För att se textning och se
scener ur olika vinklar
Byte av kameravinkel
(gäller endast DVD VIDEO)
För DVD VIDEO-skivor som innehåller
scener som är inspelade ur flera olika
vinklar går det att byta vinkel under
uppspelningens gång.
Skivor
Ta ut skivan
Tryck på
FUNCTION +/ 
upprepade gånger (eller
tryck på DVD  
på anläggningen)
(automatiskt val av
ljud/bildkälla).
  på anläggningen.
Tryck upprepade gånger på ANGLE
 under uppspelningens gång. Varje
gång man trycker på ANGLE  ändras
vinkeln.
Observera
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att byta vinkel, trots att
det finns flera olika vinklar inspelade på den
skivan.
Textning
(gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/-RW-skivor i VR-format och
DivX-videofiler)
För DVD VIDEO-skivor, DVD-R/-RWskivor i VR-format och DivX-videofiler
som innhåller textning går det att
tända och släcka textningen under
uppspelningens gång. Det går även
att byta språk för textningen för DVD
VIDEO-skivor, DVD-R/-RW-skivor i
VR-format och DivX-videofiler som
innehåller textning på flera olika språk.
Tryck upprepade gånger på SUBTITLE
 under uppspelningens gång. Varje
gång man trycker på SUBTITLE 
ändras textningsspråket eller släcks
textningen.
Forts.

29SE
Observera
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att byta textningsspråk,
trots att det finns textning inspelad på
flera olika språk på den skivan. Det kan
även hända att det inte går att stänga av
textningen.
Det går att ändra textningen för DivXvideofiler som har filtillägget ”.AVI” eller
”.DivX” och innehåller textningsinformation
inom samma fil.
Andra praktiska funktioner
Val av ljudkanal
För DVD VIDEO-skivor och DivXvideofiler som är inspelade i flera olika
ljudformat går det att välja önskat
ljudformat under uppspelningens gång.
Om en DVD VIDEO-skiva innehåller
ljudspår på olika språk går det även att
byta språk.
När man spelar en VIDEO CD-skiva,
en AUDIO CD-skiva eller ett MP3ljudspår går det att välja bara ljudet för
höger eller vänster kanal och lyssna på
det ljudet genom båda högtalarna. Om
man t.ex. spelar ett spår där sångrösten
ligger på höger kanal och instrumenten
på vänster kanal, går det att höra enbart
instrumenten i båda högtalarna genom
att välja vänster kanal.
Tryck upprepade gånger på AUDIO 
under uppspelningens gång för att välja
önskade ljudsignaler.
30SE
Standardinställningarna är understrukna.
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva:
Vilka språk och ljudformat det går att
välja mellan varierar mellan olika DVD
VIDEO-skivor.
Om det visas ett fyrsiffrigt nummer är
det en språkkod (se ”Språkkodslista”
(sidan 101)). Om samma språk visas
flera gånger betyder det att ljudet på
DVD VIDEO-skivan finns inspelat i flera
olika format. Observera att ljudet ändras
automatiskt beroende på skivan.
Vid uppspelning av en DVD-R/-RWskiva i VR-format:
Antalet ljudspår som finns inspelade på
skivan visas.
Exempel:
1: MAIN: huvudljudet för ljudspår 1.
1: SUB: underljudet för ljudspår 1.
1: MAIN+SUB: både huvudljudet och
underljudet för ljudspår 1.
2: MAIN*: huvudljudet för ljudspår 2.
2: SUB*: underljudet för ljudspår 2.
2: MAIN+SUB*: både huvudljudet och
underljudet för ljudspår 2.
* Dessa punkter visas inte om det bara finns
en enda ljudström inspelad på skivan som
spelas upp.
Uppspelning av VIDEO CD-skivor med
PBC-funktioner (Version 2.0)  PBCuppspelning
Vid uppspelning av en VIDEO CDskiva, en AUDIO CD-skiva eller ett
MP3-ljudspår:
STEREO: vanligt stereoljud.
1/L: ljudet för vänster kanal (mono).
2/R: ljudet för höger kanal (mono).
(gäller endast VIDEO CD)
Det går att styra skivans interaktiva
funktioner med hjälp av PBCmenyer som visas på TV-skärmen.
(PBC=Playback Control, dvs.
uppspelningskontroll.) Menyformatet
och strukturen varierar mellan olika
skivor.
Vid uppspelning av en Super VCDskiva:
1: STEREO: stereoljudet för ljudspår 1.
1: 1/L: ljudet för vänster kanal för
ljudspår 1 (mono).
1: 2/R: ljudet för höger kanal för
ljudspår 1 (mono).
2: STEREO: stereoljudet för ljudspår 2.
2: 1/L: ljudet för vänster kanal för
ljudspår 2 (mono).
2: 2/R: ljudet för höger kanal för
ljudspår 2 (mono).
Skivor
Vid uppspelning av en DivX-videofil:
Vilka ljudformat det går att välja mellan
varierar mellan olika DivX-videofiler.
1 Tryck på   (eller på DVD  
på anläggningen) för att börja spela
en VIDEO CD med PBC-funktioner
(Version 2.0).
PBC-menyn tänds på TV-skärmen.
Beroende på VIDEO CD-skivan kan
det hända att det inte tänds någon
meny.
2 Tryck på sifferknapparna  för att
välja numret för önskad punkt.
3 Tryck på ENTER .
Beroende på VIDEO CD-skivan
kan det hända att det står ”Press
SELECT” i stället för ”Press ENTER” i
anvisningarna som medföljer skivan.
Tryck i så fall på   (eller på DVD
  på anläggningen).
4 Fortsätt med uppspelningen enligt
anvisningarna på menyerna.
Se anvisningarna som följde med
VIDEO CD-skivan, eftersom
tillvägagångssättet kan vara olika för
olika VIDEO CD-skivor.
Forts.

31SE
För att återvända till föregående
meny
Tryck på  RETURN .
Observera
PBC-uppspelningen stängs av när
slumpspelning, programmerad spelning eller
upprepad spelning aktiveras.
För att avbryta uppspelning med
PBC-funktioner
1 Tryck upprepade gånger på 
eller   tryck på sifferknapparna
 för att välja spår medan
uppspelningen är stoppad.
2
Tryck på   (eller på DVD  
på anläggningen) eller ENTER .
Skivan börjar spelas från och med
valt spår. Stillbilder, som t.ex.
menyskärmarna, visas inte.
För att återgå till PBC-uppspelning
trycker man två gånger på   och
därefter på   (eller på DVD 
 på anläggningen).
För att återuppta uppspelningen
från det ställe där den avbröts förra
gången  Fortsatt uppspelning
Den här anläggningen lagrar det ställe
på skivan där uppspelningen avbröts i
minnet, så att det går att fortsätta från
det stället nästa gång. Funktionen för
återupptagen uppspelning stängs inte av
av att man stänger av anläggningen, utom
för MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX-videofiler.
32SE
1 Tryck på   medan en skiva
håller på att spelas för att avbryta
uppspelningen.
”Resume” tänds på displayen.
Om ”Resume” inte tänds på displayen
går det inte att använda fortsatt
uppspelning.
2 Tryck på   (eller DVD   på
anläggningen).
Skivan börjar spelas från det ställe där
uppspelningen avbröts i steg 1.
Observera
Det går inte att använda funktionen för
fortsatt uppspelning under slumpspelning
eller programmerad spelning.
Det kan hända att den här funktionen inte
fungerar ordentligt för somliga skivor.
Funktionen för fortsatt uppspelning stängs av
om
 man trycker på   medan
uppspelningen är stoppad.
 man matar ut skivan.
 man byter funktionsläge.
 man ändrar inställningarna på
inställningsmenyn.
Beroende på var på skivan uppspelningen
avbröts kan det hända att den inte återupptas
från exakt samma ställe.
Om punkten ”MULTI-DISC RESUME”
är inställd på ”ON” stängs inte funktionen
för återupptagen uppspelning av för DVD
VIDEO-skivor och VIDEO CD-skivor
när man matar ut skivan eller byter
funktionsläge.
Tips
För att spela upp skivan från början igen
trycker man två gånger på   och
därefter på   (eller på DVD   på
anläggningen).
För att återuppta uppspelningen av en
stoppad skiva  Fortsatt uppspelning
för flera skivor
Observera
Om punkten ”MULTI-DISC RESUME” på
”CUSTOM SETUP”-menyn är inställd på
”ON” och man spelar upp en heminspelad
skiva som t.ex. en DVD-R-skiva, kan
det hända att anläggningen även börjar
spela upp andra heminspelade skivor från
samma återupptagningspunkt. För att starta
uppspelningen från början på skivan trycker
man två gånger på   och därefter på 
 (eller på DVD   på anläggningen).
Mata in ditt eget program
 Programmerad spelning
Du kan mata in ett program med upp till
99 steg i den ordning du själv vill att de
ska spelas.
Skivor
(gäller endast DVD VIDEO och VIDEO
CD)
Den här anläggningen kan lagra det ställe
där uppspelningen avbröts för upp till
40 skivor i minnet och sedan återuppta
uppspelningen från det stället nästa
gång man lägger i den skivan igen. När
man lagrar en återupptagningspunkt
för skiva nummer 41 raderas
återupptagningspunkten för den första
skivan.
För att aktivera den här funktionen
ställer man in punkten ”MULTI-DISC
RESUME” bland ”CUSTOM SETUP”inställningarna på ”ON” (sidan 58).
Olika uppspelningssätt
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(PROGRAM), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”PROGRAM” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”SET”,
och tryck sedan på ENTER .
Spårnummer
Forts.

33SE
4 Tryck på  .
Markören flyttas till spårlistan ”T” (i
det här fallet ”01”).
5 Välj det spår du vill
programmera in.
Välj t.ex. spår ”02”.
Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja ”02” under ”T”, och
tryck sedan på ENTER .
Valt spår
För att ändra ett inprogrammerat
steg:
Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja det stegnummer i
programmet som du vill ändra. Tryck
sedan på  .
För att radera ett inprogrammerat
steg:
Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja det stegnummer i
programmet som du vill ändra. Tryck
sedan på CLEAR .
För att radera alla
inprogrammerade steg från
programlistan:
Tryck på   för att välja ”ALL
CLEAR”. Tryck sedan på ENTER .
34SE
Total tid för de inprogrammerade spåren
6 För att programmera in fler spår
upprepar man steg 4 till 5.
7 Tryck på   (eller DVD 
 på anläggningen).
Programmet börjar spelas.
När programmet är färdigspelat går
det att spela samma program en gång
till genom att trycka på   (eller
på DVD   på anläggningen).
För att avbryta den programmerade
spelningen
Tryck på CLEAR  eller välj ”OFF” i
steg 3. Om du vill spela samma program
en gång till så välj ”ON” i steg 3 och tryck
på ENTER .
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
När anläggningen är i läget för
programmerad spelning ändras ”REPEAT”inställningen automatiskt till ”ON” om den
nuvarande inställningen är ”DISC” eller
”TRACK”.
Programmerad spelning går inte att
använda för VIDEO CD-skivor under PBCuppspelning.
Tips
Den programmerade spelningen avbryts och
programlistan raderas när
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
 Slumpspelning
Det går att spela upp spåren på den
nuvarande skivan i slumpmässig ordning.
Varje gång slumpspelningen utförs spelas
spåren i en ny ordning.
1 Tryck på
Skivor
För att släcka kontrollmenyn
Uppspelning i slumpmässig
ordning
DISPLAY  under
spelningens gång.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(SHUFFLE), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”SHUFFLE” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
När man spelar en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
TRACK: alla spåren på skivan
spelas upp i slumpmässig ordning.
När anläggningen är inställd på
programmerad spelning:
ON: alla spår på programlistan
spelas upp i slumpmässig ordning.
Forts.

35SE
Vid uppspelning av en DATA
CD/DVD-skiva (utom för DivXvideofiler):
ON: alla MP3-ljudspår i valt album
på skivan spelas upp i slumpmässig
ordning.
Om inget album är valt spelas
spåren i det första albumet upp i
slumpmässig ordning.
4 Tryck på ENTER .
Slumpspelningen startar.
För att avbryta slumpspelningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”OFF” i steg 3.
För att släcka kontrollmenyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Slumpspelningen avbryts när
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
 man utför spår/indexsökning.
Slumpspelning fungerar inte för VIDEO CDskivor under PBC-uppspelning.
Det kan hända att samma låt spelas
upprepade gånger för MP3-ljudspår.
Upprepad uppspelning
 Upprepad spelning
Det går att spela upp alla titlar, spår eller
filer, eller en enstaka titel, ett enstaka
kapitel, ett enstaka spår eller en enstaka
fil på en skiva upprepade gånger.
Det går att välja både slumpspelning och
programmerad spelning samtidigt.
1 Tryck på
DISPLAY  under
spelningens gång.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(REPEAT), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”REPEAT” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
Standardinställningen är
understruken.
Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva eller DVD-R/DVDRW-skiva i VR-format:
OFF: upprepningen är avstängd.
DISC: alla titlarna på skivan
upprepas.
TITLE: den nuvarande titeln
upprepas.
CHAPTER: det nuvarande kapitlet
upprepas.
36SE
Vid uppspelning av en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
OFF: upprepningen är avstängd.
DISC: alla spåren på skivan
upprepas.
TRACK: det nuvarande spåret
upprepas.
Gäller endast MP3-ljudspår.
Gäller endast DivX-videofiler.
1)
2)
I läget för programmerad
spelning eller slumpspelning:
OFF: upprepningen är avstängd.
ON: programmet eller
slumpspelningen upprepas.
4 Tryck på ENTER .
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Det går även att ändra upprepningsläget
genom att trycka upprepade gånger på
REPEAT/FM MODE .
”REP” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”DISC”, ”ALBUM” eller ”ON”.
”REP1” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”TITLE”, ”CHAPTER”,
”TRACK” eller ”FILE”.
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att använda upprepad
spelning.
Upprepad spelning fungerar inte för VIDEO
CD-skivor under PBC-uppspelning.
Vid uppspelning av en DATA CD/DVDskiva som innehåller både MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler, kommer inte ljudet att matcha
bilderna om deras speltider är olika.
Det går inte att välja ”TRACK” när punkten
”MODE (MP3, JPEG)” är inställd på
”IMAGE (JPEG)” (sidan 45).
Upprepningen stängs av om
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
Skivor
Vid uppspelning av en DATA CDskiva eller DATA DVD-skiva:
OFF: upprepningen är avstängd.
DISC: alla album på skivan
upprepas.
ALBUM: det nuvarande albumet
upprepas.
TRACK1): det nuvarande spåret
upprepas.
FILE2): den nuvarande filen
upprepas.
För att släcka kontrollmenyn
Upprepningen startar.
För att stänga av upprepningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”OFF” i steg 3.
37SE
Sökning/val av skiva
Uppspelning av DVD VIDEOskivor med hjälp av menyn
På vissa DVD VIDEO-skivor finns det
menyer som gör det möjligt att spela
dem på olika sätt. Det går att spela upp
DVD VIDEO-skivor med hjälp av dessa
menyer på TV-skärmen.
Med hjälp av DVD TOP MENU-knappen
En DVD VIDEO-skiva kan innehålla ett
antal olika bild- eller musikavsnitt som
kallas för ”titlar”. När man spelar upp en
DVD VIDEO-skiva som innehåller flera
olika titlar går det att välja önskad titel
med hjälp av DVD TOP MENU-knappen
.
Med hjälp av DVD MENU-knappen
På vissa DVD VIDEO-skivor går det
att välja skivinnehåll med hjälp av en
meny. När man spelar upp en sådan
DVD VIDEO-skiva går det att välja olika
saker som t.ex. språk för textningen och
ljudet med hjälp av DVD/USB/TUNER
MENU-knappen .
38SE
1 Tryck på DVD TOP MENU 
eller DVD/USB/TUNER MENU .
Menyn tänds på TV-skärmen.
Innehållet på menyn varierar mellan
olika skivor.
2 Tryck på ///  eller
sifferknapparna  för att välja
den titel eller punkt du vill spela
upp.
3 Tryck på ENTER .
När man väljer ”ORIGINAL” eller
”PLAY LIST” på en DVD-R/-RWskiva i VR-format
Denna funktion går bara att använda
för DVD-R/-RW-skivor i VR-format för
vilka det finns skapat en spellista.
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(ORIGINAL/PLAY LIST), och tryck
sedan på ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
PLAY LIST: uppspelningen utförs
enligt spellistan som finns skapad
på skivan.
ORIGINAL: uppspelningen
utförs i den ordning materialet
ursprungligen är inspelat.
DISPLAY . (Om
det är en DATA CD/DVD-skiva
med JPEG-bildfiler som spelas så
tryck två gånger på DISPLAY
.)
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja sökpunkt.
Skivor
Inställningsmöjligheterna för
”ORIGINAL/PLAY LIST” visas på
TV-skärmen.
1 Tryck på
Exempel: När du väljer
(CHAPTER)
”** (**)” är valt (** anger ett
nummer). Numret inom parentes
anger det totala antalet titlar, kapitel,
spår, index, scener, album eller filer.
4 Tryck på ENTER .
Vald rad
Sökning efter titlar/kapitel/
scener/spår/index/album/filer
med hjälp av informationen på
TV-skärmen
Det går att söka med hjälp av olika
sorters information som finns inspelad
på en skiva, som t.ex. titlar, spår och
album. Varje punkt har sitt eget nummer
på skivan, och de numrerade punkterna
går att välja på kontrollmenyn. Det går
även att söka efter ett visst ställe på skivan
med hjälp av tidskoden (tidssökning)
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format).
3 Tryck på ENTER .
”** (**)” ändras till ” – – (**)”.
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   eller sifferknapparna
 för att välja titel-, spår-,
album- eller filnummer.
Om du råkar göra fel så tryck på
CLEAR  för att radera numret.
Forts.

39SE
5 Tryck på ENTER .
Uppspelningen startar från och med
vald titel, valt spår, valt album, osv.
För att släcka kontrollmenyn
Tryck på DISPLAY  upprepade
gånger tills kontrollmenyn försvinner.
Tips
När kontrollmenyn är släckt går det att söka
efter kapitel (på DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format), spår (på
AUDIO CD-skivor och VIDEO CD-skivor)
eller filer (DivX-videofiler på DATA CD/DVDskivor) genom att trycka på sifferknapparna 
och ENTER .
För att söka efter ett visst ställe med
hjälp av tidskoden  Tidssökning
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
1 Tryck på
DISPLAY .
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(TIME/TEXT).
”T **:**:**” (förfluten speltid för
nuvarande titel) väljs.
3 Tryck på ENTER .
”T **:**:**” ändras till ”T --:--:--”.
40SE
4 Mata in tidskoden med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
För att t.ex. hitta scenen 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder efter
början matar man in ”2:10:20”.
Om du råkar göra fel så tryck på
CLEAR  för att radera numret.
Observera
Det kan hända att tidssökning inte går att
använda för somliga skivor beroende på skivan.
Sökning efter en viss scen
 Bildnavigering
1 Tryck upprepade gånger på
PICTURE NAVI  för att välja
det VIEWER-format som du vill
söka i.
CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
TRACK VIEWER (VIDEO CD
eller Super VCD)
2 Tryck på ENTER .
Den första scenen i de första 9
kapitlen, titlarna eller spåren visas.
Om det finns fler än 9 kapitel, titlar
eller spår tänds ”” längst ner till
höger på skärmen.
Uppspelning av MP3/
JPEG-skivor
3 Tryck på ///  för att välja
ett kapitel, en titel eller ett spår,
och tryck sedan på ENTER .
Uppspelningen startar från och med
vald scen.
För att avbryta sökningen
Tryck på  RETURN  eller
DISPLAY .
Observera
Beroende på skivan kan det hända att somliga
punkter inte går att välja.
Beroende på den mjukvara som användes
för att skapa DATA CD-skivan eller DATA
DVD-skivan kan uppspelningsordningen bli
annorlunda.
Anläggningen kan spela upp till 200 album,
inklusive album som inte innehåller några
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler. Eventuella
album efter det 200:e albumet spelas inte.
Det maximala antalet MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler som den här anläggningen kan
upptäcka per album är:
 600 när punkten ”MODE (MP3, JPEG)”
är inställd på ”AUDIO (MP3)” eller
”IMAGE (JPEG)”.
 300 när punkten ”MODE (MP3, JPEG)”
är inställd på ”AUTO”.
Den här anläggningen kan spela upp MP3ljudspår och JPEG-bildfiler. Anläggningen
försöker spela alla data med filtillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om det
faktiskt inte är någon MP3-fil eller JPEG-fil.
När sådana data spelas upp kan det uppstå
kraftiga störningar som kan orsaka skador på
högtalarna.
Skivor
Observera
Tips
För att se återstående kapitel, titlar eller spår
väljer man en scen på den understa raden
och trycker på  . För att återvända till
föregående scen väljer man en scen på den
översta raden och trycker på  .
Forts.

41SE
Beroende på den kodnings/
skrivningsmjukvara, den inspelningsapparat
och det inspelningsmedium som användes
för att spela in ett MP3-ljudspår, kan det
förekomma problem som att spåret inte
går att spela alls, ljudet hoppar eller det
förekommer störningar.
För följande sorters skivor och i följande
sorters situationer kan det ta längre än
vanligt innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
 skivor som är inspelade i Multi Sessionformat.
 skivor som det går att lägga till data på (ej
slutbehandlade skivor).
 precis efter det att spår eller filer i ett
annat album har spelats upp.
Somliga CD-R-skivor/-RW-skivor och DVDR-skivor/-RW-skivor/+R-skivor/+RW-skivor
går inte att spela i den här anläggningen
beroende på filformatet.
När du spelar en DATA CD-skiva eller DATA
DVD-skiva som innehåller både MP3ljudspår och JPEG-bildfiler så välj ”MODE
(MP3, JPEG)” på kontrollmenyn när skivans
innehållsförteckning (TOC) har lästs in. Om
du vill spela upp
 både MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler,
ställ in ”MODE (MP3, JPEG)” på ”AUTO”.
 enbart MP3-ljudspår, ställ in ”MODE
(MP3, JPEG)” på ”AUDIO (MP3)”.
 enbart JPEG-bildfiler, ställ in ”MODE
(MP3, JPEG)” på ”IMAGE (JPEG)”.
Den här anläggningen kan bara spela upp
filer i mappar på upp till 8 nivåer.
42SE
För att välja ett MP3-ljudspår
eller ett album med MP3ljudspår
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på   (eller DVD  
på anläggningen).
Uppspelningen startar från och med
det första spåret i valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
För att spela ett spår:
1 Tryck på ENTER .
En lista över MP3-ljudspåren i valt
album tänds.
För att återvända till albumlistan när
spårlistan visas
Tryck på  RETURN .
För att tända och släcka albumlistan
eller spårlistan
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
MP3-ljudspår, och tryck sedan på
ENTER .
Valt MP3-ljudspår börjar spelas.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att se nästa eller föregående sida i
spårlistan eller albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan spårlistan eller albumlistan visas.
För att spela nästa album med MP3ljudspår
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på  
tills du kommer till det sista spåret i det
nuvarande albumet, och sedan trycka
en gång på  . Det första spåret i
nästa album väljs. Det går dock inte att
välja föregående album genom att trycka
upprepade gånger på  . För att
välja föregående album väljer man det
albumet på albumlistan.
Skivor
Tryck upprepade gånger på DVD/USB/
TUNER MENU .
För att välja en JPEG-bildfil
eller ett album med JPEGbildfiler
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på   (eller DVD  
på anläggningen).
Anläggningen spelar upp ett bildspel
från och med den första bilfilen i valt
album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
Forts.

43SE
För att spela upp en bildfil:
1 Tryck på PICTURE NAVI .
Miniatyrbilder för de första 16
JPEG-bildfilerna i valt album visas.
För att se nästa eller föregående sida i
albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan albumlistan visas.
För att se nästa eller föregående
JPEG-bildfil
Tryck upprepade gånger på  eller  
under bildspelet.
För att spela upp nästa album med
JPEG-bildfiler
Om det finns mer än 16 bildfiler
i valt album tänds en rullist till
höger.
2 Tryck på ///  för att välja
den bild som du vill titta på, och
tryck sedan på   (eller på
DVD   på anläggningen).
Bildspelet startar från och med
vald bildfil.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
44SE
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på   tills du
kommer till den sista filen i nuvarande
album, och sedan trycka en gång på 
. Den första filen i nästa album väljs.
Det går dock inte att välja föregående
album genom att trycka upprepade
gånger på  . För att välja föregående
album väljer man det albumet på
albumlistan.
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/USB/
TUNER MENU .
För att vrida runt en JPEG-bildfil
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen
kan du vrida runt den 90 grader.
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan en bild visas.
Tryck på CLEAR  för att återgå till den
ursprungliga bildriktningen.
PICTURE NAVI -knappen fungerar
inte när punkten ”MODE (MP3, JPEG)” är
inställd på ”AUDIO (MP3)”.
När man trycker på  eller   för att välja
nästa eller föregående bild, återgår bilden till
den ursprungliga bildriktningen även om
man tidigare har vridit runt den.
Bildspelet avbryts när man trycker på  eller
 .
För att spela upp MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler som ett
bildspel med ljud
Det går att spela upp ett bildspel med ljud
genom att först lagra både JPEG-bildfiler
och MP3-ljudspår i samma album på en
DATA CD/DVD-skiva.
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
uppspelningen.
3 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(MODE (MP3, JPEG)), och tryck
sedan på ENTER .
Skivor
Observera
2 Tryck på   för att avbryta
Inställningsmöjligheterna för ”MODE
(MP3, JPEG)” visas på TV-skärmen.
Standardinställningen är
understruken.
AUTO: Både JPEG-bildfilerna och
MP3-ljudspåren i samma album
spelas upp som ett bildspel med
ljud.
AUDIO (MP3): MP3-ljudspåren
spelas upp oavbrutet.
IMAGE (JPEG): JPEG-bildfilerna
spelas upp som ett bildspel.
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”AUTO”,
och tryck sedan på ENTER .
6 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
Forts.

45SE
7 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
album, och tryck sedan på 
 (eller på DVD   på
anläggningen).
Bildspelet med ljud startar från och
med valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/USB/
TUNER MENU .
För att stänga av bildspelet med ljud
Välj ”AUDIO (MP3)” eller ”IMAGE
(JPEG)” i steg 4.
Observera
I somliga fall går det inte att ändra
inställningen för punkten ”MODE (MP3,
JPEG)” när punkten ”MODE (MP3, JPEG)”
är inställd på
 ”IMAGE (JPEG)” och vald skiva enbart
innehåller MP3-ljudspår.
 ”AUDIO (MP3)” och vald skiva enbart
innehåller JPEG-bildfiler.
Om det inte finns några MP3-ljudspår
på skivan tänds ”No audio data” (”Inga
ljuddata”) på TV-skärmen och skivan går inte
att spela upp.
Om det inte finns några JPEG-bildfiler
på skivan tänds ”No image data” (”Inga
bilddata”) på TV-skärmen och skivan går inte
att spela upp.
När MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler med
stora datamängder spelas upp samtidigt kan
det hända att ljudet hoppar.
46SE
För att bestämma bildspelets
hastighet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(INTERVAL),
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”INTERVAL” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
övergångsintervall.
Standardinställningen är
understruken.
NORMAL: Visningstiden ställs in
på ungefär 6 till 9 sekunder per bild
(Bilder på 4 000 000 bildpunkter
och däröver tar längre tid att visa).
FAST: Intervallet blir kortare än i
NORMAL-läget.
SLOW 1: Intervallet blir längre än i
NORMAL-läget.
SLOW 2: Intervallet blir ännu
längre än i SLOW1-läget.
4 Tryck på ENTER .
Vald inställning börjar gälla.
Observera
Somliga JPEG-bildfiler (i synnerhet progressiva
JPEG-bildfiler och JPEG-bildfiler med
3 000 000 bildpunkter eller däröver) kan
ta längre tid att visa än andra, vilket gör att
övergångstiden kan verka längre än vad som är
inställt här.
Val av övergångseffekt mellan
bilderna i bildspelet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
Uppspelning av DivX®videofiler
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
(EFFECT),
  för att välja
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”EFFECT” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja önskad inställning.
Standardinställningen är
understruken.
MODE 1: Bilden sveper in uppifrån
och nedåt på skärmen.
MODE 2: Bilden sveper in från
vänster till höger på skärmen.
MODE 3: Bilden dras ut från
mitten på skärmen.
MODE 4: Bildeffekten växlar
slumpmässigt.
MODE 5: Nästa bild glider in över
den nuvarande bilden.
OFF: Bildeffektfunktionen
avstängd.
Angående DivX-videofiler
®
DivX är en teknik för komprimering
av videofiler som utvecklats av DivX,
Inc. Denna produkt är en officiell DivX
Certified-produkt.
Den här anläggningen kan spela upp filer
som har filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX”
och innehåller data i DivX-format.
Skivor
2 Tryck upprepade gånger på  eller
®
Observera
Det kan hända att anläggningen inte kan
spela upp DivX-videofiler som skapats
genom att slå samman två eller flera DivXvideofiler.
Den här anläggningen kan inte spela upp
DivX-videofiler som är större än 720 × 576
bildpunkter (bredd × höjd)/2GB.
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att bilden blir dålig eller ljudet hoppar.
Den här anläggningen kan inte spela upp
somliga DivX-videofiler som är längre än 3
timmar.
4 Tryck på ENTER .
Vald inställning börjar gälla.
Forts.

47SE
För att spela upp ett album
med DivX-videofiler eller en
enstaka DivX-videofil
För att spela upp en DivX-videofil:
1 Tryck på ENTER .
En lista över DivX-videofilerna i
valt album tänds.
1 Sätt i en DATA CD/DVD-skiva
med DivX-videofiler i skivfacket
.
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på   (eller DVD  
på anläggningen).
Den första DivX-videofilen i valt
album börjar spelas. För att avbryta
uppspelningen trycker man på  .
48SE
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
DivX-videofil, och tryck sedan på
ENTER .
Vald DivX-videofil börjar spelas.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att se nästa eller föregående sida i
fillistan eller albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan fillistan eller albumlistan visas.
För att spela upp nästa album med
DivX-videofiler
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på  
tills du kommer till den sista filen i
nuvarande album, och sedan trycka en
gång på  . Den första filen i nästa
album väljs. Det går dock inte att välja
föregående album genom att trycka
upprepade gånger på  . För att
välja föregående album väljer man det
albumet på albumlistan.
För att återvända till albumlistan när
fillistan visas
Tryck på  RETURN .
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/USB/
TUNER MENU .
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att bilden pausas eller blir dålig. I så fall
rekommenderar vi att du skapar om filen
med lägre bittal. Om det fortfarande är
störningar i ljudet rekommmenderar vi att
du använder MP3 som ljudformat. Observera
att den här anläggningen inte kan hantera
formatet WMA (Windows Media Audio).
På grund av den komprimeringsteknik som
används för DivX-videofiler kan det ta en
liten stund efter det att man trycker på 
 innan bilden visas.
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att ljudet inte matchar bilden på skärmen.
Tips
Om antalet uppspelningar är begränsat går det
att spela upp DivX-videofilerna det förinställda
antalet gånger. Följande räknas med:
 när anläggningen stängs av.
 när en annan DivX-videofil börjar spelas
upp.
 A/V SYNC
Om ljudet inte är synkroniserat med
bilden på skärmen går det att justera
fördröjningen mellan bilden och ljudet.
A/V SYNC-funktionen fungerar inte
för MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler på
DATA CD/DVD-skivor.
Skivor
Observera
Justering av
fördröjningen mellan
bilden och ljudet
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(A/V SYNC), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för ”A/V
SYNC” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
Standardinställningen är
understruken.
OFF: Ingen justering.
ON: Används för att justera
skillnaden mellan bilden och ljudet.
4 Tryck på ENTER .
Observera
Beroende på signalerna som matas in kan det
hända att den här funktionen inte har någon
effekt.
49SE
För att begränsa
uppspelningen av en
skiva
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Det går att ställa in 2 olika sorters
uppspelningsbegränsningar för en skiva.
Specialinställd barnspärr
Det går att ställa in
uppspelningsbegränsningar så att
anläggningen vägrar spela olämpliga
skivor.
Barnspärr
Det går att begränsa uppspelningen
av somliga DVD VIDEO-skivor efter
förutbestämda nivåer, t.ex. tittarnas ålder.
När en begränsad scen ska spelas upp kan
det hända att den scenen hoppas över
eller byts upp mot en annan scen.
Samma lösenord används för både
specialinställd barnspärr och vanlig
barnspärr.
Hur man spärrar vissa skivor
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Det går att använda samma lösenord för
specialinställd barnspärr för upp till 40
skivor. När man lägger i en 41:a skiva
försvinner uppspelningsbegränsningarna
för den första skivan.
1 Sätt i den skiva som du vill
spärra.
Om skivan håller på att spelas
så tryck på   för att avbryta
uppspelningen.
2 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(PARENTAL CONTROL), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”PARENTAL CONTROL” visas på
TV-skärmen.
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”ON ”,
och tryck sedan på ENTER .
50SE
Om du inte har matat in något
lösenord:
En skärm för inmatning av ett nytt
lösenord tänds.
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
1 Utför steg 1 till 3 i ”För att förhindra
uppspelning av vissa skivor” (sidan
50).
Mata in ett fyrsiffrigt lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
En skärm för bekräftelse av
lösenordet tänds på TV-skärmen.
Om du redan har matat in ett
lösenord:
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
5 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
”Custom parental control is set.”
(”Specialbarnspärr inställd.”) tänds på
TV-skärmen och skärmen återgår till
att visa kontrollmenyn.
Skivor
För att stänga av den specialinställda
barnspärren
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
för att välja ”OFF ”, och tryck sedan
på ENTER .
3 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
För att spela en skiva för vilken den
specialinställda barnspärren är
påslagen
1 Lägg i en skiva för vilken den
specialinställda barnspärren är
påslagen.
Skärmen ”CUSTOM PARENTAL
CONTROL” tänds.
Forts.

51SE
2 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
Anläggningen är klar för uppspelning.
Tips
Om du har glömt lösenordet så mata in den
6-siffriga koden ”199703” med sifferknapparna
 på lösenordsskärmen för ”CUSTOM
PARENTAL CONTROL”, och tryck sedan på
ENTER . Skärmen uppmanar dig att mata in
ett nytt fyrsiffrigt lösenord.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”PLAYER
”, och tryck sedan på ENTER
.
Om du inte har matat in något
lösenord:
En skärm för inmatning av ett nytt
lösenord tänds.
För att begränsa uppspelning
för barn
 PARENTAL CONTROL
(gäller endast DVD VIDEO)
Det går att begränsa uppspelningen
av somliga DVD VIDEO-skivor efter
förutbestämda nivåer, t.ex. tittarnas ålder.
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(PARENTAL CONTROL), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”PARENTAL CONTROL” visas på
TV-skärmen.
52SE
Mata in ett fyrsiffrigt lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
En skärm för bekräftelse av
lösenordet tänds på TV-skärmen.
Om du redan har matat in ett
lösenord:
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
4 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
Skärmen för inställning av
begränsningsnivån tänds.
7 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”LEVEL”,
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”LEVEL” visas på TV-skärmen.
gånger för att välja önskad nivå,
och tryck sedan på ENTER .
5 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja
”STANDARD”, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”STANDARD” visas på TV-skärmen.
6 Tryck på  eller  
upprepade gånger för att välja
ett geografiskt område som
uppspelningsbegränsningsnivå,
och tryck sedan på ENTER .
Därmed är området valt.
Om du valde ”OTHERS ”
så mata in områdeskoden för
önskat geografiskt område enligt
”Lista över områdeskoder för
barnspärrsfunktionen” (sidan 102)
med sifferknapparna .
Därmed är barnspärrsinställningen
klar.
Ju lägre värde, desto hårdare
begränsning.
För att stänga av
barnspärrsfunktionen ställer man in
punkten ”LEVEL” på ”OFF”.
Skivor
8 Tryck på  eller   upprepade
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
För att spela en skiva för vilken
barnspärren är påslagen
1 Lägg i skivan och tryck på 
 (eller på DVD   på
anläggningen).
Skärmen för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
2 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
Uppspelningen startar.
Forts.

53SE
Observera
Vilka punkter som visas på kontrollmenyn
varierar beroende på skivtypen.
För DVD VIDEO-skivor som saknar
barnspärrsfunktion går det inte att begränsa
uppspelningen på den här anläggningen.
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan
det hända att man uppmanas att ändra
barnspärrsnivån under uppspelningens
gång. Mata i så fall in lösenordet
och ändra nivån. Om funktionen för
återupptagen uppspelning stängs av, återgår
barnspärrsnivån till den ursprungliga nivån.
Tips
Om du råkar glömma bort ditt lösenord så
ta ut skivan och gör om steg 1 till 3 i ”För
att begränsa uppspelning för barn”. När du
uppmanas att mata in lösenordet så mata in
”199703” med sifferknapparna , och tryck
sedan på ENTER . Skärmen uppmanar dig
att mata in ett nytt fyrsiffrigt lösenord. Mata
in ett nytt fyrsiffrigt lösenord, sätt i skivan
igen och tryck på  . När skärmen för
inmatning av lösenordet tänds, matar du in ditt
nya lösenord.
Ändring av lösenordet
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(PARENTAL CONTROL), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”PARENTAL CONTROL” visas på
TV-skärmen.
54SE
3 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja
”PASSWORD ”, och tryck
sedan på ENTER .
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
4 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
5 Mata in ett nytt fyrsiffrigt
lösenord med sifferknapparna
, och tryck sedan på ENTER
.
6 Bekräfta lösenordet genom att
mata in det en gång till med
sifferknapparna , och tryck
sedan på ENTER .
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
Hur man använder
DVD-inställningsmenyn
Observera
Uppspelningsinställningarna som är lagrade
på skivan har företräde framför inställningarna
på DVD-inställningsmenyn. Det kan medföra
att somliga av inställningarna på DVDinställningsmenyn inte har någon effekt.
på  eller   för att välja
inställningspunkt i listan som
visas: “LANGUAGE SETUP”,
“SCREEN SETUP” eller “CUSTOM
SETUP”. Tryck sedan på ENTER
.
Den inställningspunkten markeras.
Exempel: SCREEN SETUP
Skivor
Med hjälp av DVD-inställningsmenyn
går det att justera olika olika inställningar
för bilden och ljudet.
4 Tryck upprepade gånger
Vald post
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(SETUP), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”SETUP” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”CUSTOM”,
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsposter
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
punkt, och tryck sedan på
ENTER .
Alternativen för vald punkt visas på
TV-skärmen.
Exempel: TV TYPE
Inställningsmenyn tänds på TVskärmen.
Inställningsalternativ
Forts.

55SE
6 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningen lagras och är därmed
färdig.
Vald inställning
Lista över punkterna på DVDinställningsmenyn
Standardinställningarna är understrukna.
Inställning av språket  LANGUAGE
SETUP
Det går att ställa in olika språk för
informationen som visas på TV-skärmen
eller för ljudspåret.
56SE
OSD
(Information på skärmen) Används för
att byta språk för informationen som
visas på TV-skärmen.
MENU*
(gäller endast DVD VIDEO) Används för
att välja språk för DVD-menyn.
AUDIO*
(gäller endast DVD VIDEO) Används för
att välja språk för ljudspåret.
När ”ORIGINAL” är inställt används det
språk som har prioritet på skivan.
SUBTITLE*
(gäller endast DVD VIDEO) Används för
att välja textningsspråk.
När ”AUDIO FOLLOW” är inställt
ändras textningsspråket i förhållande till
det språk som är inställt för ljudspåret.
* Om man väljer ett språk för ”MENU”,
”SUBTITLE” eller ”AUDIO” som inte finns
inspelat på DVD VIDEO-skivan, väljs ett av
de inspelade språken automatiskt i stället.
Beroende på skivan kan det dock hända att
inget språk väljs automatiskt.
Om du valde ”OTHERS ” för ”MENU”,
”SUBTITLE” eller ”AUDIO” så mata in en
språkkod i ”Språkkodslista” (sidan 101) med
sifferknapparna .
Inställningar för TV-skärmen
 SCREEN SETUP
Välj lämpliga inställningar i förhållande
till den TV som är ansluten.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(utom för modellerna för Europa och
Ryssland)
Välj vilket format videosignalerna ska
matas ut i vid uppspelning av en VIDEO
CD-skiva.
AUTO: Ställ in så att videosignalerna
matas ut med samma TV-system som
används på skivan, antingen PAL eller
NTSC.
PAL: Videosignalen för NTSC-skivor
omvandlas och matas ut i PAL-format.
NTSC: Videosignalen för PAL-skivor
omvandlas och matas ut i NTSC-format.
Skivor
TV TYPE1)
(gäller endast DVD VIDEO)
16:9: Välj detta läge när en TV i
bredbildsformat eller en TV med
bredbildsfunktion är ansluten.
4:3 LETTER BOX: Välj detta läge när
en vanlig 4:3 TV är ansluten. Med
den här inställningen visas bilder i
bredbildsformat med svarta band längst
upp och längst ned på skärmen.
4:3 PAN SCAN2): Välj detta läge när en
vanlig 4:3 TV är ansluten. I detta läge
visas bilder i bredbildsformat över hela
skärmen, och de delar som inte får plats
skärs av.
SCREEN SAVER
Skärmsläckaren hjälper till att
förhindra skador på bildskärmen
(spökbilder). Tryck på   (eller på
DVD   på anläggningen) för att
stänga av skärmsläckaren.
ON: Skärmsläckaren tänds när
uppspelningen stoppas eller pausas i
över 15 minuter eller när man spelar en
AUDIO CD-skiva eller MP3-ljudspår i
mer än 15 minuter.
OFF: Skärmsläckaren tänds inte.
BACKGROUND
Används för att välja vilken
bakgrundsfärg eller bild som ska visas
på TV-skärmen. Bakgrundsfärgen
eller bilden visas när uppspelningen är
stoppad samt när man spelar AUDIO
CD-skivor och MP3-ljudspår.
JACKET PICTURE: Omslagsbilden (en
stillbild) tänds i bakgrunden, men bara
om omslagsbilden redan finns inspelad
på skivan (t.ex. på DVD VIDEO-skivor
eller CD-EXTRA-skivor). Om det
inte finns någon omslagsbild inspelad
på skivan visas samma bild som för
”GRAPHICS”.
GRAPHICS: En bild som finns förlagrad
i anläggningen tänds i bakgrunden.
BLUE: Blå bakgrund.
BLACK: Svart bakgrund.
4:3 OUTPUT3)
Ändra den här inställningen för att
titta på bilder i progressivt format
med en bildaspekt på 4:3. Om du har
en TV som kan hantera progressivt
format (525p/625p) och det går att
ändra bildaspekten på den, så ändra
inställningen på TV:n.
Forts.

57SE
FULL: Välj det här läget om det går att
ändra aspektförhållandet på TV:n.
NORMAL: Välj det här läget om det inte
går att ändra aspektförhållandet på TV:n.
Bildsignaler med en aspekt på 16:9 visas
med svarta band i höger och vänster
kant.
TV med en aspekt på 16:9
1)
Standardinställningen varierar i olika länder
och områden.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan
det hända att ”4:3 LETTER BOX” väljs
automatiskt i stället för ”4:3 PAN SCAN”
eller vice versa.
3)
Den här inställningen gäller bara när
 punkten ”TV TYPE” under ”SCREEN
SETUP” är inställd på ”16:9”.
 när ”P AUTO” eller ”P VIDEO” är valt
(sidan 21).
2)
58SE
Olika uppspelningsinställningar
 CUSTOM SETUP
Används för att göra olika inställningar
för uppspelning mm.
PAUSE MODE
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
AUTO: Bilden, inklusive föremål som rör
sig, matas ut utan flimmer. Låt detta läge
vara inställt i vanliga fall.
FRAME: Bilden, inklusive föremål
som inte rör sig, matas ut med hög
upplösning.
TRACK SELECTION
(gäller endast DVD VIDEO)
Ger företräde åt det ljudspår som
innehåller flest antal kanaler vid
uppspelning av en DVD VIDEO-skiva på
vilken det finns inspelat ljud i flera olika
format (PCM, DTS, MPEG audio eller
Dolby Digital)1).
OFF: Ingen prioritet ges.
AUTO2): Prioritet ges.
MULTI-DISC RESUME
(gäller endast DVD VIDEO/VIDEO CD)
ON: Punkten för återupptagning av
uppspelningen lagras i minnet för upp till
40 skivor.
OFF: Återupptagningspunkten lagras
inte i minnet. Uppspelningen startar vid
återupptagningspunkten bara för den
skiva som är isatt i anläggningen för
ögonblicket.
Skivor
AUDIO DRC3) (Komprimering av
dynamikomfånget)
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
OFF: Dynamikomfånget komprimeras
inte.
STANDARD: Ljudspåret återges
med den sorts dynamikomfång som
inspelningsteknikern hade i åtanke. Det
är praktiskt när man vill titta på filmer på
låg volym sent på kvällen.
MAX: Dynamikomfånget begränsas helt.
DivX
Används för att se anläggningens
registrateringskod.
För närmare information, se http://www.
divx.com på Internet.
Om alla ljudspåren har lika många kanaler,
väljer anläggningen ljudspår i ordningen
PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG.
2)
När man ställer in punkten ”TRACK
SELECTION” på ”AUTO” kan det hända
att språket ändras. ”TRACK SELECTION”inställningen har högre prioritet än
”AUDIO”-inställningen under ”LANGUAGE
SETUP”. Beroende på skivan kan det dock
hända att denna funktion inte har någon
effekt.
3)
AUDIO DRC fungerar bara för Dolby
Digital-material.
1)
59SE
Radion
För att lyssna på radio
Det går att lyssna på en radiostation
antingen genom att välja en
snabbvalsstation eller genom att ställa in
stationen för hand.
Om ”TUNED” inte tänds på
displayen och avsökningen inte
stannar, så tryck upprepade gånger
på TUNING +/  för att ställa in
önskad station för hand.
Om den inställda stationen erbjuder
RDS-tjänster visas stationsnamnet
på displayen (gäller endast Europamodellen).
3 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ .
För att lyssna på FM eller AM
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att
välja ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” (eller tryck upprepade
gånger på TUNER/BAND  på
anläggningen för att välja ”FM”
eller ”AM”).
2 Tryck in TUNING +/  och
För att avbryta den automatiska
avsökningen
Tryck på  .
För att ändra
stationsinställningsintervallet för AM
Fabriksinställningen för
stationsinställningsintervallet för AM är
9 kHz (eller 10 kHz i somliga områden;
denna funktion saknas på modellerna för
Europa och Ryssland).
Använd knapparna på anläggningen.
håll knappen intryckt tills
frekvensindikeringen börjar
ändras. Släpp sedan knappen.
1 Tryck upprepade gånger på TUNER/
Avsökningen stannar automatiskt
så fort en station har ställts in och
”TUNED” tänds på displayen. När ett
FM-program i stereo är inställt tänds
”ST” på displayen.
2 Tryck på /  för att stänga av
BAND  på anläggningen för att
välja ”AM”.
anläggningen.
3 Tryck på DISPLAY  för att tända
klockan på displayen.
4 Kontrollera att klockan visas, tryck in
TUNER/BAND  och håll knappen
intryckt, och tryck sedan på / 
för att slå på anläggningen.
”AM 9k Step” eller ”AM 10k Step”
tänds på displayen.
När intervallet ändras raderas alla
AM-stationer ur snabbvalsminnet.
60SE
Tips
Rikta de medföljande antennerna eller anslut
en utomhusantenn så att mottagningen blir
så bra som möjligt.
Om det förekommer störningar i ett
FM-program som sänds i stereo kan man
trycka upprepade gånger på REPEAT/FM
MODE  tills ”MONO” tänds på displayen.
Programmet hörs då visserligen inte i stereo
längre, men mottagningen blir bättre.
4 Tryck upprepade gånger på
PRESET +/  för att välja
önskat snabbvalsnummer.
5 Tryck på ENTER .
”Complete!” tänds på displayen.
Stationen lagras i minnet.
6 Upprepa steg 1 till 6 för att lagra
För att lyssna på
snabbvalsstationer
1 Ställ in önskad station (se ”För
att lyssna på FM eller AM” (sidan
60)).
2 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU .
”Memory?” blinkar på displayen.
3 Tryck på ENTER .
Ett snabbvalsnummer blinkar på
displayen.
Stationerna lagras från och med
snabbvalsnummer 1.
Det går att lagra upp till 20 stationer
för FM och 10 stationer för AM i
snabbvalsminnet.
Snabbvalsstationerna hålls kvar
i minnet i ungefär ett halvt dygn
även om du drar ut stickkontakten
ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
Radion
ytterligare stationer.
7 För att lyssna på en
snabbvalsstation trycker man
upprepade gånger på PRESET
+/  för att välja önskad
snabbvalsstation.
Det går även att trycka på
sifferknapparna  och därefter
på ENTER  för att välja en
snabbvalsstation.
För att avbryta stationslagringen
Tryck på DVD/USB/TUNER MENU .
Snabbvalsnummer
61SE
USB-apparater
2 Anslut en separat USB-apparat
(en digital musikspelare eller
ett USB-lagringsmedium)
till (USB)-porten  på
nedanstående sätt.
Lyssna på musik från
en USB-apparat
Det går att ansluta en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium) till
(USB)porten  på anläggningen och lyssna på
musiken som är lagrad i USB-apparaten.
Se ”USB-apparater som går att använda”
(sidan 103) för en lista över de USBapparater som går att koppla in i den här
anläggningen.
Den här anläggningen kan spela filer
i följande ljudformat: ATRAC/MP3*/
WMA*/AAC*
* Filer med upphovsrättsskydd (Digital Rights
Management) går inte att spela på den här
anläggningen.
Filer som laddats ner från en onlinemusikaffär går inte att spela på den här
anläggningen.
1 Gå över till USB-läget.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”USB”.
USB-apparat (digital
musikspelare eller
USB-lagringsmedium)
Om apparaten behöver anslutas via en
USB-kabel så använd den USB-kabel
som medföljde USB-apparaten som ska
anslutas.
Se bruksanvisningen till den USBapparat som ska anslutas för närmare
detaljer om hur man använder den.
När en USB-apparat ansluts ändras det
som visas på displayen på följande sätt:
”Reading”  ”ATRAC AD1)” eller
”StorageDrive2)”
När man ansluter en digital musikspelare.
När man ansluter ett USB-lagringsmedium.
Därefter visas volymetiketten, om det finns
en sådan lagrad.
1)
2)
Observera
Det kan ta ungefär 10 sekunder innan
”Reading” tänds, beroende på vilken sorts
USB-apparat som ansluts.
62SE
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   (eller USB   på
anläggningen).
4 Justera volymen.
Tryck på VOLUME +/ .
Övriga manövrer
Välja album
Tryck på
 .
 . Tryck en gång
till på   eller
tryck på   (eller
på USB   på
anläggningen) för
att fortsätta med
uppspelningen.
+/ .
Välja spår
/ .
Hitta ett visst Håll / 
ställe i ett spår intryckt under
spelningens gång och
släpp sedan knappen på
önskat ställe.
Välja upprepad REPEAT/FM MODE
 upprepade gånger
spelning
tills ”REP” eller ”REP1”
tänds på displayen.
* Det går till exempel att se USBenhetsinformation som spårnumret eller
albumnamnet under normal spelning, eller
den totala speltiden i stoppläge.
För att byta spelsätt
1 Tryck på DVD/USB/TUNER MENU 
medan USB-enheten är i stoppläge.
”Play Mode?” tänds på displayen.
2 Tryck på ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på  eller 
USB-apparater
För att
Avbryta
spelningen
Pausa
spelningen
Håll   intryckt tills
Koppla loss
USB-apparaten ”No Device” visas på
displayen, och koppla
sedan loss USBapparaten.
Se USB-enhets- DISPLAY 
information* upprepade gånger.
 för att välja spelsätt.
Det går att välja mellan följande
spelsätt:
Continue (Normal spelning):
Ljudspåren i USB-enheten spelas
upp i sin ursprungliga ordning.
AlbmContinue:
Ljudspåren i valt album i USBenheten spelas upp.
Shuffle:
Ljudspåren i USB-enheten spelas
upp i slumpmässig ordning.
Forts.

63SE
Albm Shuffle:
Ljudspåren i valt album i
USB-enheten spelas upp i sin
slumpmössiga ordning.
Program:
Ljudspåren i USB-enheten spelas
upp i den ordning du själv bestämt.
Att observera angående USBapparater
Anslut inte USB-apparaten till anläggningen
via ett USB-nav.
För somliga USB-apparater kan det ta
en liten stund från det att man utför en
manöver till det att den faktiskt utförs av
anläggningen.
Den här anläggningen har inte nödvändigtvis
stöd för alla funktionerna på anslutna USBapparater.
Uppspelningsordningen på den här
anläggningen kan vara annorlunda än på den
anslutna USB-apparaten.
Håll alltid   intryckt och kontrollera
att ”No Device” visas på displayen innan
du kopplar loss USB-apparaten. Om man
kopplar loss en USB-apparat innan ”No
Device” visas finns det risk att data i den blir
förstörda eller att själva USB-apparaten blir
skadad.
Undvik att spara andra sorters filer eller
onödiga mappar i en USB-apparat som
innehåller ljudfiler.
Mappar som inte innehåller några ljudfiler
hoppas över.
Filerna spelas upp i den ordning de
överfördes till USB-apparaten.
64SE
Det maximala antalet album och spår en
USB-enhet kan innehålla är:
 Digital musikspelare: 65 535 grupper
(maximalt 999 spår per grupp)
 USB-lagringsmedium: 999 filer
Det maximala antalet spår och album kan
variera beroende på fil- och mappstrukturen.
Den här anläggningen kan spela filer i
följande ljudformat:
 MP3-filer med filtillägget ”.mp3”
 Windows Media Audio-filer med
filtillägget ”.wma”
 AAC-filer med filtillägget ”.m4a”
Observera att om man försöker spela en fil
med något av ovanstående filtillägg som
faktiskt inte är i motsvarande format kan det
hända att det matas ut störningar eller blir fel
på anläggningen.
Vi kan inte garantera kompatibilitet med
alla sorters kodnings/skrivningsmjukvara,
inspelningsapparater eller lagringsmedia. Om
en inkompatibel USB-apparat ansluts kan det
hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att filerna inte går att spela alls.
Att observera angående
informationen som visas på
displayen
 Programmerad spelning
1 Gå över till USB-läget.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”USB”.
2 Tryck på DVD/USB/TUNER
MENU  medan USB-enheten
är i stoppläge.
”Play Mode?” tänds på displayen.
3 Tryck på ENTER .
4 Tryck upprepade gånger på 
USB-apparater
Tecken som inte går att visa visas som ”_”.
Följande visas inte:
 den totala speltiden för CD-DA-skivor
beroende på spelsättet.
 den totala speltiden och återstående
speltiden för MP3-skivor och USBapparater.
Följande information visas inte på rätt sätt:
 mapp- och filnamn som inte följer något
av formaten ISO 9660 Nivå 1, Nivå 2 eller
det utvidgade formatet Joliet.
Följande information visas:
 ID3-tag-information för MP3-filer när
ID3-tags av version 1 eller version 2
används (upp till 62 tecken per MP3skiva).
 ID3-tag-information för ”ATRAC”-filer
när ID3-tags av version 2 används.
Skapa ditt eget
program för en USBenhet
eller   för att välja ”Program”,
och tryck sedan på ENTER .
Forts.

65SE
5 Tryck upprepade gånger på
/  tills önskat
spårnummer visas på displayen.
Programmera in spår genom att
trycka upprepade gånger på
+/
 för att välja önskat album, och välj
sedan önskat spår.
Exempel: Vid inprogrammering av
spår i en USB-enhet
8 För att spela upp programmet
trycker man på   (eller på
USB   på anläggningen).
Programmet hålls kvar i minnet ända
tills man kopplar bort USB-enheten.
Om du vill spela samma program en
gång till så tryck på   (eller på
USB   på anläggningen).
För att avbryta den programmerade
spelningen
Välj något annat spelsätt än ”Program”
i steg 4.
Valt spårnummer
6 Tryck på ENTER  för att lägga
till spåret i programmet.
Den totala programtiden går inte att
visa, så ” . ” tänds i stället.
7 Upprepa steg 5 till 6 för att
programmera in ytterligare spår.
Det går att programmera in upp
till 25 spår sammanlagt.
66SE
För att radera det sista spåret eller
den sista filen ur programmet
Tryck på CLEAR  medan USBenheten är i stoppläge.
Tonklangsinställning
Justering av
tonklangen
För att få ett mer dynamiskt
ljud (Dynamic Sound Generator
X-tra)
Tryck upprepade gånger på DSGX
 på anläggningen.
Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen på displayen på följande
sätt:
DSGX ON  DSGX OFF
Tips
Standardinställningen är ”DSGX ON”.
Justering av tonklangen
1 Tryck upprepade gånger på EQ
 för att välja ”BASS” (bas) eller
”TREBLE” (diskant).
2 Tryck upprepade gånger på
Du kan sjunga med till multiplexAUDIO CD-skivor, multiplex-VIDEO
CD-skivor och DVD VIDEO-skivor i
Dolby Digital Karaoke-format.
Förberedelser för karaoke
(gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/-RW-skivor i VR-format,
VIDEO CD-skivor, AUDIO CD-skivor,
MP3-ljudspår och DivX-videofiler)
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD  
på anläggningen).
2 Vrid MIC LEVEL-kontrollen 
Tonklangsinställning
Det går att förstärka basen och få ett
tyngre ljud.
DSGX-läget är idealiskt för
musikmaterial.
Sjung med: Karaoke
på anläggningen till ”MIN” för
att skruva ner mikrofonvolymen
och vrid ECHO LEVEL-kontrollen
* på anläggningen till ”MIN”
för att stänga av ekoeffekten.
3 Koppla in en mikrofon
(medföljer ej) i MIC-ingången 
på anläggningen.
PRESET +/  för att justera
nivån.
Forts.

67SE
4 Tryck på KARAOKE MODE .
”KARAOKE MODE: ON” tänds på
TV-skärmen.
5 Sätt igång musiken och justera
volymen.
DVD VIDEO-skivor, DVD-R/-RWskivor i VR-format och DivXvideofiler:
Ljudet matas ut i valt format.
AUDIO CD-skivor, VIDEO CDskivor och MP3-ljudspår:
Ljudinställningen ändras automatiskt
till ”1/L” och ljudet för vänster kanal
matas ut genom både de främre
högtalarna och surroundkanalerna.
Om du vill höra sångrösten:
Tryck upprepade gånger på AUDIO
 för att välja en annan ljudkanal.
6 Börja sjunga till musiken.
68SE
Övriga manövrer
För att
Justera mikrofonvolymen
Justera ekot för
mikrofonen
Stänga av
ekoeffekten
Vrid på
MIC LEVEL  på
anläggningen.
ECHO LEVEL * på
anläggningen.
ECHO LEVEL *
på anläggningen till
”MIN”.
* Utom för modellerna för Europa och
Ryssland
För att stänga av karaoke-läget
Koppla ur mikrofonen eller tryck på
KARAOKE MODE . ”KARAOKE
MODE: OFF” tänds på TV-skärmen.
Observera
Det går inte att aktivera karaoke-läget i steg
4 om meddelandet QUICK SETUP visas på
TV-skärmen.
Karaoke-läget stängs automatiskt av när man:
 stänger av anläggningen.
 byter funktionsläge.
 kopplar in ett par hörlurar.
Dolby Digital Karaoke-format
(gäller endast DVD VIDEO)
Dolby Digital-format, i vilket ljud
återges via 5 kanaler, kan även innehålla
formatet ”Dolby Digital Karaoke” som är
specialdesignat för karaoke. På skivor i
Dolby Digital Karaoke-format finns det
spår inspelade med en ledmelodi och en
ledsångröst förutom ackompanjemanget.
Dessa spår går att välja när karaoke-läget
är påslaget.
Ljudet som matas ut via högtalarna
i vanligt Dolby Digital-format (5,1
kanal)
Mitten
Fram (V)
Exempel:
2/0: Inspelad enbart med ackompanjemang.
3/0: Inspelad med ledmelodi.
3/1: Inspelad med ledmelodi och en ledsångare.
3/2: Inspelad med ledmelodi och två ledsångare.
Fram (H)
Tonklangsinställning
Surround (V)
Det går att kontrollera ljudinformationen
genom att trycka på AUDIO  (sidan 30).
När en Dolby Digital Karaoke-skiva
spelas tänds ”” vid det nuvarande
ljudformatet (sidan 78).
Surround (H)
Ljudet som matas ut via högtalarana
i Dolby Digital Karaoke-format
Ackompanjemang
Ackompanjemang
Fram (V)
Mitten
Fram (H)
Ledmelodi
Surround (V)
Ledsång 1
Surround (H)
Ledsång 2
Det går att välja vilken som helst av dessa kanaler.
Forts.

69SE
Karaoke med hjälp av
kontrollmenyn
1 Tryck en eller två gånger på
DISPLAY  medan karaokeläget är påslaget och en skiva
håller på att spelas.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja karaokeläget på listan som visas, och
tryck sedan på ENTER .
Karaoke-läget väljs.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning, och tryck sedan på
ENTER .
70SE
Inställningar för karaoke-läget
Standardinställningarna är understrukna.
KARAOKE PON1)
ON: Används för att sjunga karaoke till
vilken skiva som helst, även andra skivor
än karaoke-skivor eller multiplex-skivor,
genom att sänka ljudet för sångrösten.
OFF: ”KARAOKE PON”-effekten
avstängd.
KEY CONTROL2)
Används för att justera tonhöjden
för musiken så att den passar till ditt
röstomfång.
Välj ”” för att stänga av ”KEY
CONTROL”-effekten.
VOCAL SELECT3)
(gäller endast DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD)
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva:
OFF (Ledsången avstängd)

1+2 (Ledsång 1+2)

1 (Ledsång 1)

2 (Ledsång 2)
Vid uppspelning av en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
OFF (Sångrösten avstängd)

L+R (Samma ljud matas ut via
båda högtalarna)

STEREO (Vanligt stereoljud)
SCORE MODE5)
Detta läge går att välja när karaoke-läget
är påslaget.
Din poängsumma beräknas genom att
jämföra din röst med det ursprungliga
musikmaterialet.
NORMAL: Avancerad eller proffsnivå.
EASY: Nybörjare eller mellannivå.
DEMO: Demonstrationsläget. En hög
poängsumma visas alltid för varenda
sång.
1 Tryck på SCORE  innan du börjar
sjunga i karaoke-läget.
Den hittills högsta poängsumman
visas på TV-skärmen.
2 När du har sjungit i över en minut
kan du trycka på SCORE  igen för
att se din poängsumma.
Poängsumman beräknas på en skala
från 0 till 99.
Forts.

Tonklangsinställning
Vid uppspelning av en Super VCDskiva:
OFF (Sångrösten avstängd)

1:L+R

1:STEREO (Stereoljudet för
ljudspår 1)

2:L+R

2:STEREO (Stereoljudet för
ljudspår 2)
GUIDE MELODY4)
(gäller endast DVD VIDEO)
ON: Ledmelodin på.
OFF: Ledmelodin avstängd.
71SE
Det kan hända att sångrösten inte skruvas
ner om:
 det bara förekommer bara ett få tal
instrument.
 det är en duett.
 det förekommer kraftiga ekon eller
chorus-effekt.
 sångrösten inte ligger mitt i ljudbilden.
 sångrösten är en hög sopran eller tenor.
Det går även att ändra ”KARAOKE PON”inställningen genom att trycka på KARAOKE
PON  medan karaoke-läget är påslaget.
”KARAOKE PON”-inställningen ändras
automatiskt till ”OFF” när man ställer in
”VOCAL” på ”ON”.
2)
Det går även att ändra ”KEY CONTROL”inställningen genom att trycka på KEY
CONTROL   för att sänka tonhöjden,
eller på KEY CONTROL   för att höja
tonhöjden när karaoke-läget är påslaget.
”KEY CONTROL”-inställningen ändras
automatiskt till standardinställningen när
man byter spår eller titel.
Det kan hända att ovanstående manöver inte
går att utföra beroende på skivan.
3)
”VOCAL”-inställningen ändras automatiskt
till ”OFF” när man ställer in ”KARAOKE
PON” på ”ON”.
För DVD VIDEO-skivor utan ledsång går
det inte att slå på sångrösten. För DVD
VIDEO-skivor fungerar den här funktionen
bara för skivor i Dolby Digital Karaokeformat. För DVD VIDEO-skivor med bara
en ledsångröst inspelad går det inte att byta
sångröst.
Det kan hända att det inte går att byta
sångröst beroende på skivan.
1)
72SE
För DVD VIDEO-skivor fungerar den här
funktionen bara för skivor i Dolby Digital
Karaoke-format.
För DVD VIDEO-skivor utan ledmelodi
hörs det ingen ledmelodi även om man väljer
”ON”.
5)
Den högsta poängsumman nollställs när
anläggningen stängs av.
Om man trycker på några andra knappar
på fjärrkontrollen kan det hända att
poängberäkningen avbryts.
I somliga fall kan det hända att poängläget
inte går att använda.
4)
Observera
Alla karaoke-inställningarna i ovanstående
tabell ändras automatiskt till ”OFF” eller
standardinställningen när man:
 stänger av anläggningen.
 byter funktionsläge.
 kopplar in ett par hörlurar.
 stänger av karaoke-läget.
 matar ut skivan.
Andra manövrer
Hur man använder
timern
Somna in till musik
 Insomningstimern
Du kan ställa in anläggningen så att den
stänger av sig själv efter en viss tid medan
du somnar in till musik.
Tryck upprepade gånger på SLEEP
.
Övriga manövrer
För att
Kontrollera hur
lång tid det är
kvar
Ändra
tiden tills
anläggningen
stängs av
Stänga av
insomningstimern
Gör så här
Tryck en gång på
SLEEP .
Tryck på SLEEP  för
att välja önskat antal
minuter.
Tryck upprepade
gånger på SLEEP 
tills ”SLEEP OFF”
tänds på displayen.
 Väckningstimern
Du kan låta anläggningen väcka dig vid
en viss tid med ljudet från en CD, radion
eller en separat USB-apparat. Kontrollera
först att klockan är ställd (se ”Ställa
klockan” (sidan 23)).
1 Gör klart ljudkällan.
En skiva: Sätt i en skiva.
Radion: Ställ in önskad
snabbvalsstation (se ”För att lyssna
på radio” (sidan 60)).
USB-apparat: Anslut en USBapparat (medföljer ej, sidan 62).
2 Tryck på VOLUME +/  för att
justera volymen.
3 Tryck på TIMER MENU .
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”PLAY
SET?”, och tryck sedan på ENTER
.
Andra manövrer
Varje gång man trycker på knappen
ändras inställningen på displayen i
följande ordning:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
Vakna till musik
”ON” tänds och timsiffrorna börjar
blinka på displayen.
5 Ställ in påslagstiden.
Tryck upprepade gånger på  eller
  för att ställa in rätt timtal, och
tryck sedan på ENTER .
Minutsiffrorna börjar blinka på
displayen. Gör på samma sätt som
ovan för att ställa in minutsiffrorna.
”OFF” tänds och timsiffrorna börjar
blinka på displayen.
Forts.

73SE
6 Ställ in hur dags uppspelningen
ska avslutas på samma sätt som
i steg 5.
7 Välj ljudkälla.
Tryck upprepade gånger på  eller 
 tills önskad musikkälla visas på
displayen, och tryck sedan på ENTER
. Timerinställningarna visas på
displayen.
8 Tryck på   för att stänga
av anläggningen.
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Kontrollera
1 Tryck på TIMER
inställningarna
MENU .
”TIMER SEL?”
blinkar på displayen.
2 Tryck på ENTER .
3 Tryck upprepade
gånger på  eller
  för att välja
”PLAY SELECT?”,
och tryck sedan på
ENTER .
Ändra
Börja om från steg 1.
inställningarna
Stänga av väck- 1 Tryck på TIMER
ningstimern
MENU .
”TIMER SEL?”
blinkar på displayen.
2 Tryck på ENTER .
3 Tryck upprepade
gånger på  eller
  för att välja
”TIMER OFF?”,
och tryck sedan på
ENTER .
74SE
Observera
Väckningstimern aktiveras inte om
anläggningen redan är påslagen eller om
”STANDBY” blinkar på displayen.
Anläggningen slås på 30 sekunder innan den
inställda tidpunkten.
Ändring av vad som
visas på displayen
Se klockan
Tryck på DISPLAY  medan
anläggningen är avstängd. Klockan
visas i 8 sekunder.
Justering av displayens
ljusstyrka
Varje gång man trycker på knappen
ändras informationen på displayen i tur
och ordning på följande sätt:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
* DIMMER 2 är den mörkaste inställningen.
För att se information om
skivan på frontpanelens
display
Tryck på DISPLAY .
Varje gång man trycker på DISPLAY 
ändras informationen på displayen i tur
och ordning från       ...
 Skivinformation
 Klockan (i 8 sekunder)
För att se den förflutna speltiden, den
återstående tiden samt namn
Tryck på TIME/TEXT  under
uppspelningens gång.
Vare gång man trycker på TIME/TEXT
 ändras informationen på displayen i
tur och ordning från     … 
…
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva eller DVD-R/-RW-skiva i VRformat:
När en meny visas eller när en titel
utan kapitel spelas upp
 Förfluten speltid för menyn eller
nuvarande titel
 Skivans namn1)
Forts.

Andra manövrer
Tryck upprepade gånger på
DIMMER  medan anläggningen
är påslagen.
Visning av
skivinformation
75SE
När ett kapitel spelas upp under annat
än ovanstående förhållanden
 Förfluten speltid för den nuvarande
titeln
 Återstående tid för den nuvarande
titeln
 Förfluten speltid för det nuvarande
kapitlet
 Återstående tid för det nuvarande
kapitlet
 Skivans namn1)2)
Vid uppspelning av en AUDIO CD/
VIDEO CD-skiva utan PBC-funktioner:
 Förfluten speltid för det nuvarande
spåret
 Återstående tid för det nuvarande
spåret
 Förfluten speltid för den nuvarande
skivan3)
 Återstående tid på den nuvarande
skivan3)
 Skivans namn1)4)
Vid uppspelning av en VIDEO CD/
Super VCD-skiva:
 Förfluten speltid för nuvarande
scen/spår
 Skivans namn1)4)
Vid uppspelning av MP3-ljudspår på
en DATA CD/DVD-skiva eller DivXvideofiler på en DATA CD/DVD-skiva:
 Förfluten speltid för nuvarande
spår/fil
 Spårets/filens namn5)
76SE
Kontroll av den totala speltiden och
låtarnas namn
Tryck upprepade gånger på TIME/TEXT
 i stoppläge.
Vare gång man trycker på TIME/TEXT
 ändras informationen på displayen
i tur och ordning från     
…
För en DVD VIDEO-skiva eller DVDR/-RW-skiva i VR-format:
 Totalt antal titlar på skivan
 Skivans namn1)
För en VIDEO CD-skiva utan PBCfunktioner eller en AUDIO CD-skiva:
 Totalt antal spår på skivan och total
speltid för skivan
 Skivans namn1)
För en VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner:
 Totalt antal scener på skivan
 Skivans namn1)
Om en DVD VIDEO-skiva inte är en DVDTEXT-skiva eller om en VIDEO CD-skiva
saknar textinformation visas ”NO TEXT” på
displayen.
2)
Om man trycker på TIME/TEXT  medan
skivnamnet visas, visas det nuvarande
kapitelnumret och det nuvarande titelnumret
i 2 sekunder och därefter återgår displayen
till att visa den förflutna speltiden.
3)
När funktionen för programmerad
uppspelning eller slumpspelning är påslagen
hoppas den förflutna speltiden och den
återstående tiden för skivan över.
1)
Om man trycker på TIME/TEXT  medan
skivnamnet visas, visas det nuvarande
spårnumret och det nuvarande indexnumret
(för skivor utan PBC-funktioner) eller det
nuvarande scennumret (för skivor med PBCfunktioner) i 2 sekunder och därefter återgår
displayen till att visa den förflutna speltiden.
5)
Om man trycker på TIME/TEXT  medan
en DivX-fil håller på att spelas upp och
dess filnamn visas, visas det nuvarande
albumnumret och det nuvarande filnumret i
2 sekunder och därefter återgår displayen till
att visa den förflutna speltiden.
4)
Observera
Tryck på TIME/TEXT .
Varje gång man trycker på TIME/TEXT
 medan en skiva håller på att spelas
ändras informationen på displayen i tur
och ordning från     …  
…
Vilken tidsinformation som går att se på
TV-skärmen beror på skivan som spelas.
T: titel eller spår
C: Kapitel
D: En skiva
Bittal
Tidsinformation
Albumnamn
Skivnamn/spårnamn/filnamn
Andra manövrer
För en skiva som bara innehåller JPEGbildfiler tänds ”JPEG” eller ”No Audio”
displayen.
Det går inte att växla mellan
skivinformationslägena med TIME/TEXT 
när:
 en JPEG-bildfil spelas upp.
 uppspelningen är stoppad för en DATA
CD/DVD-skiva med MP3-ljudspår och/
eller JPEG-bildfiler.
 uppspelningen är stoppad för en DATA
CD/DVD-skiva med DivX-videofiler.
Om namnet på ett MP3-ljudspår innehåller
tecken som inte går att visa på displayen,
visas de tecknen som ”*”.
Det kan hända att den förflutna speltiden för
MP3-ljudspår och DivX-videofiler inte visas
på rätt sätt.
För att se information om
skivan på TV-skärmen
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva eller en DVD-R/-RW-skiva i
VR-format:
 Förfluten speltid för den nuvarande
titeln
 Återstående tid för den nuvarande
titeln
 Förfluten speltid för det nuvarande
kapitlet
 Återstående tid för det nuvarande
kapitlet
 Skivans namn
Forts.

77SE
Vid uppspelning av en VIDEO CD/
Super VCD-skiva:
 Förfluten speltid för nuvarande
scen/spår
 Skivans namn
Vid uppspelning av en AUDIO CD/
VIDEO CD-skiva utan PBC-funktioner:
 Förfluten speltid för det nuvarande
spåret
 Återstående tid för det nuvarande
spåret
 Förfluten speltid för den nuvarande
skivan
 Återstående tid på den nuvarande
skivan
 Skivans namn
Vid uppspelning av en DATA CD/
DVD-skiva:
Förfluten speltid för nuvarande spår/fil
Observera
Endast bokstäverna i det engelska alfabetet,
siffror och vissa symboler går att visa.
Beroende på skivan kan anläggningen bara
visa ett begränsat antal tecken.
För MP3-ljudspår i andra format än ISO
9660 Nivå 1 eller Nivå 2 kan det hända att
albumnamn och spårnamn inte visas.
Visning av ljudinformation om skivan
(Gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DivX-videofiler)
När man trycker upprepade gånger på
AUDIO  under uppspelningens gång
visas det nuvarande ljudsignalformatet på
TV-skärmen.
78SE
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva:
I t.ex. Dolby Digital-format kan det
finnas flera olika signaler från mono till
5,1-kanaliga signaler inspelade på en
DVD VIDEO-skiva.
Exempel:
För Dolby Digital med 5,1 kanaler:
2 surroundkomponenter
2 främre komponenter +
1 mittkomponent
1 LFE-komponent
(Lågfrekvenseffektkomponent)
Vid uppspelning av en DivX-videofil:
Exempel:
MP3-ljudspår
Bittal
För att kontrollera
datuminformation för JPEGbildfiler
Det går att se datuminformation under
uppspelningens gång om JPEGbildfilerna innehåller Exif*-tags.
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  under spelningens
gång.
Anslutning
av ytterligare
komponenter
Det går att bygga ut anläggningen
med olika extrakomponenter. Se
bruksanvisningen som medföljer
respektive komponent.
Frontpanelen
Kontrollmenyn tänds på displayen.
Datuminformation
Andra manövrer
* ”Exchangeable Image File Format”
är ett bildformat för digitalkameror
som definierats av Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association (JEITA).
Bakpanelen
Observera
Formatet för datuminformationen varierar
mellan olika områden.
Forts.

79SE
AUDIO IN-ingången
Anslut till ljudutgången på en separat
komponent (bärbar musikspelare
e.d.).
COMPONENT VIDEO OUT-
utgångarna
Anslut till
komponentvideoingångarna på en
TV eller projektor. Om TV:n kan
hantera signaler i progressivt format
så använd det här anslutningssättet
och tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen
för att välja ”P AUTO” eller
”P VIDEO”. Det ger bättre
bildkvalitet.
S VIDEO OUT/VIDEO OUT-
utgångarna
Anslut till TV:ns S-video- eller
videoingång. När man väljer
S VIDEO blir bildkvaliteten bättre.
DIGITAL OUT-utgångarna
Anslut till den optiska digitalingången
på en separat digital komponent (t.ex.
en förstärkare). Om den anslutna
förstärkaren är utrustad med en
dekoder för Dolby Digital eller DTS
kan du lyssna med 5,1-kanaligt ljud.
Observera
Ljudet matas bara ut när anläggningen är
inställd på ”DVD”-läget.
80SE
För att lyssna med
mångkanaligt ljud via en
separat förstärkare
1 Anslut komponenten via en
optisk digitalkabel.
Se ”Anslutning av ytterligare
komponenter” (sidan 79).
2 Anslut högtalarna till en separat
förstärkare som är utrustad med
en dekoder.
Se bruksanvisningen till den anslutna
förstärkaren för närmare information
om hur högtalarna ska placeras.
3 Börja spela något mångkanaligt
material, som t.ex. en DVD
VIDEO-skiva.
4 Välj önskat ljudformat.
Se ”Val av ljudkanal” (sidan 30).
Övrig information
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med
anläggningen så gör så här:
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt
anslutna.
2 Leta reda på problemet i
nedanstående felsökningsschema
och vidta de angivna motåtgärderna.
Om du trots allt inte lyckas bli av med
problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Vänta tills STANDBY-indikatorn
 slutat blinka, och sätt sedan
i stickkontakten igen och slå på
anläggningen. Om du trots allt inte
lyckas lösa problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Klockinställningen eller
timerinställningen har försvunnit.
Stickkontakten är utdragen ur
vägguttaget eller det har varit
strömavbrott. Gör om proceduren i
avsnittet ”Ställa klockan” (sidan 23).
Om du hade ställt in timern så gör
om proceduren i avsnittet ”Vakna till
musik” (sidan 73).
”– –:– –” tänds på displayen.
Det har varit strömavbrott. Ställ
klockan igen (sidan 23) och gör om
timerinställningarna (sidan 73).
Det hörs inget ljud.
Tryck upprepade gånger på + .
Ett par hörlurar är inkopplade i
PHONES-uttaget .
Kontrollera högtalaranslutningarna
(sidan 18).
Anläggningen är i pausläge, eller i läget
för slow motion-uppspelning eller låst
sökning. Tryck på   (eller på
DVD   på anläggningen) för att
starta uppspelningen.
Det hörs inget ljud via mikrofonen.
Tryck upprepade gånger på VOLUME
+  eller vrid MIC LEVEL-kontrollen
 på anläggningen medurs för att
justera mikrofonvolymen.
Kontrollera att mikrofonen är
ordentligt inkopplad i MIC-ingången
.
Forts.

Övrig information
Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontrollera följande
punkter.
Om anläggningen är försedd
med en spänningsomkopplare, är
spänningsomkopplaren inställd på
rätt nätspänning?
Använder du enbart de
medföljande högtalarna?
Finns det något som blockerar
ventilationshålen på baksidan av
anläggningen?
Allmänt
81SE
Det brummar eller brusar kraftigt.
En TV eller videobandspelare
står för nära anläggningen. Flytta
undan anläggningen från TV:n eller
videobandspelaren.
Flytta undan anläggningen från
störningskällan.
Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
Installera ett störningsfilter (finns i
handeln) för nätkabeln.
Timern fungerar inte.
Kontrollera timerinställningarna och
att klockan går rätt (sidan 73).
Stäng av insomningstimern (sidan 73).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Flytta undan eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och anläggningen.
Använd fjärrkontrollen närmare
anläggningen.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
Byt batterier (R6/storlek AA).
Flytta undan anläggningen från alla
lysrör.
82SE
Det blir rundgång.
Sänk volymen.
Flytta undan mikrofonen från
högtalarna eller rikta den åt något
annat håll.
Det förekommer envisa
färgstörningar i bilden på en TVskärm i närheten.
Stäng av TV:n en gång, vänta i 15 till
30 minuter, och slå sedan på den igen.
Om färgstörningarna trots allt inte
försvinner så flytta högtalarna längre
bort från TV-apparaten.
THEATRE SYNC-funktionen fungerar
inte.
Om anläggningen står för långt
ifrån TV:n kan det hända att den
här funktionen inte fungerar. Ställ
anläggningen närmare TV:n.
Högtalarna
Ljudet hörs bara ur den ena kanalen
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
Ställ högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
Kontrollera att högtalarna är ordentligt
anslutna.
Ljudmaterialet som spelas är i mono.
Skivspelaren
Skivan matas inte ut.
Rådfråga närmaste Sony-handlare.
Ljudet hoppar.
Torka rent skivan (sidan 93).
Sätt i skivan igen.
Flytta anläggningen till ett ställe där
det inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt
stativ).
Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen eller placera dem på
separata ställ. När man lyssnar på ett
spår med kraftig bas på hög volym kan
vibrationerna från högtalarna göra att
ljudet hoppar.
Uppspelningen startar automatiskt.
DVD VIDEO-skivan har en automatisk
startfunktion.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
Vissa skivor kan innehålla en
automatisk paussignal. När man spelar
en sådan skiva avbryts uppspelningen
vid den automatiska paussignalen.
Somliga funktioner fungerar inte
som stopp, låst sökning, slow
motion-uppspelning, upprepning,
slumpspelning eller programmerad
uppspelning.
Beroende på skivan kan det hända
att det inte går att utföra vissa
av ovanstående manövrer. Se
anvisningarna som medföljer skivan.
Forts.

Övrig information
Uppspelningen startar inte.
Kontrollera om en skiva är ilagd.
Torka rent skivan (sidan 93).
Sätt i skivan igen.
Sätt i en skiva som det går att spela i
den här anläggningen (sidan 6).
Stick in skivan i skivfacket  med
etikettsidan vänd uppåt.
Ta ut skivan och torka bort imman från
den, och låt sedan anläggningen stå
påslagen i ett par timmar tills fukten
inuti den har avdunstat.
Tryck på   (eller på DVD 
 på anläggningen) för att starta
uppspelningen.
DVD VIDEO-skivans regionskod
motsvarar inte anläggningens.
Stäng av specialbarnspärrsfunktionen
(sidan 51).
Uppspelningen startar inte från det
första spåret.
Anläggningen är i läget för
programmerad uppspelning eller
slumpspelning. Stäng av den
programmerade uppspelningen eller
slumpspelningen.
Funktionen för fortsatt uppspelning är
påslagen. Tryck två gånger på  .
Tryck sedan på   (eller på DVD
  på anläggningen) för att starta
uppspelningen (sidan 32).
DVD VIDEO-skivans namn eller
PBC-menyn tänds automatiskt på TVskärmen.
83SE
En DATA CD-skiva (med MP3ljudspår/JPEG-bildfiler/DivXvideofiler) går inte att spela.
DATA CD-skivan är inte inspelad i
ett format som följer ISO 9660 Nivå
1, Nivå 2, eller det utvidgade formatet
Joliet.
DATA DVD-skivan är inte inspelad i
ett format som följer UDF (Universal
Disk Format).
MP3-ljudspåret saknar filtillägget
”.MP3”.
Data är inte lagrade i önskat format.
MP3-ljudspår i andra format än MPEG
1 Audio Layer 3 går inte att spela.
Den här anläggningen kan bara spela
filer på upp till 8 mappars djup.
För MP3/JPEG-filer, kontrollera
”MODE (MP3, JPEG)”-inställningen
(sidan 42).
Skivan innehåller mer än 200 album.
Albumet innehåller mer än 600 spår/
filer.
För MP3/JPEG-filer: albumet
innehåller mer än 300 spår/filer och
punkten ”MODE (MP3, JPEG)” är
inställd på ”AUTO”.
84SE
För MP3/JPEG-filer: DATA CD/DVDskivan innehåller en DivX-videofil.
JPEG-bildfilen saknar filtillägget ”.JPG”
eller ”.JPEG”.
JPEG-bildfilen är större än 3 072 ×
2 048 (bredd × höjd) i normalläge,
eller större än 2 000 000 bildpunkter i
progressivt JPEG-format, som framför
allt används på webbsidor på Internet.
JPEG-bildfiler som är alltför breda i
förhållande till höjden går inte att visa.
DivX-videofilen har inte filtillägget
”.AVI” eller ”.DIVX”.
DivX-videofiler som är väldigt breda i
förhållande till höjden går inte att spela
upp.
Vissa MP3-ljudspår tar längre tid att
börja spela än andra.
När anläggningen har läst in alla spår
på skivan kan det ta längre att börja
spela spåren om:
 det finns väldigt många album eller
spår på skivan.
 album- och spårstrukturen är väldigt
komplicerad.
Skivnamn, albumnamn, spårnamn
eller tecken i DVD-TEXT visas inte på
rätt sätt.
Använd en skiva som följer ISO 9660
Nivå 1, Nivå 2, eller det utvidgade
formatet Joliet.
Displayen på den här anläggningen
kan visa följande tecken:
 Stora bokstäver (A till Z)
 Små bokstäver (a till z)
 Siffror (0 till 9)
 Symboler (< > * +,  / [ ] _)
Andra tecken visas eventuellt inte på
rätt sätt.
Ljudet hörs inte i stereo för en AUDIO
CD-skiva, en VIDEO CD-skiva, ett
MP3-ljudspår, en DivX-videofil eller
en DVD VIDEO-skiva.
Kontrollera att anläggningen är rätt
ansluten.
Koppla ur mikrofonen eller tryck
upprepade gånger på KARAOKE
MODE  tills ”KARAOKE MODE:
OFF” tänds på TV-skärmen.
Finns det stöd för den USB-apparat
du använder?
Om man ansluter en USB-apparat
som det saknas stöd för kan följande
problem inträffa. Se ”USB-apparater
som går att använda” (sidan 103)
angående vilka apparater det finns stöd
för.
USB-apparaten känns inte igen.
Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
Uppspelning fungerar inte.
Ljudet hoppar.
Det är störningar i ljudet.
”Over Current” tänds på displayen.
Ett problem har upptäckts med
strömstyrkan som matas in via
(USB)-porten . Stäng av
anläggningen och koppla loss USBapparaten från
(USB)-porten
. Kontrollera att det inte är något
problem med USB-apparaten. Om
detta meddelande fortsätter att visas på
displayen så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Det hörs inget ljud.
USB-apparaten är inte rätt ansluten.
Stäng av anläggningen, koppla in USBapparaten igen och kontrollera om USB
MEMORY-indikatorn  tänds.
Övrig information
Surroundeffekten kan vara svår att
uppfatta när man spelar ett Dolby
Digital- eller MPEG-ljudspår.
Kontrollera högtalaranslutningarna
(sidan 18).
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan
det hända att ljudet inte matas ut via
alla 5,1 kanalerna. Ljudet kan vara i
mono eller stereo, även om ljudspåret
är inspelat i Dolby Digital- eller
MPEG-ljudformat.
USB-apparater
Ljudet låter förvrängt.
Filerna är kodade med ett lågt bittal.
Skicka filer som är kodade med högre
bittal till USB-apparaten.
Forts.

85SE
Det förekommer störningar eller
ljudet hoppar.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Det förekommer störningar i själva
musikdatafilen. Det kan ha kommit
med störningar när musikdatafilen
skapades på grund av datorns tillstånd.
Skapa om den musikdatafilen.
Om du använder ett USBlagringsmedium så kopiera filerna till
datorn, formatera USB-lagringsmediet
i FAT16- eller FAT32-format, och
kopiera sedan tillbaka filerna till USBlagringsmediet igen.*
USB-apparaten går inte att ansluta
(USB)-porten .
till
Du försöker ansluta USB-apparaten
baklänges. Anslut USB-apparaten på
rätt håll.
Ett USB-lagringsmedium som
använts tillsammans med en annan
apparat fungerar inte.
Det kan hända att data är lagrade i
ett format som det saknas stöd för.
Ta i så fall först en backup-kopia av
viktiga filer på USB-lagringsmediet
genom att kopiera dem till datorns
hårddisk. Formatera därefter USBlagringsmediet i FAT16- eller FAT32format och kopiera sedan tillbaka de
uppbackade ljudfilerna till USBlagringsmediet igen.*
86SE
”Reading” visas en lång stund på
displayen.
Det kan ta en stund att läsa in
informationen från en USB-apparat
om den innehåller många mappar
eller filer. Därför rekommenderar vi
följande riktlinjer:
Totalt antal mappar för en USBapparat: högst 100
Totalt antal filer per mapp: högst 100
Felaktig information visas på
displayen
Överför musikdata till USB-apparaten
igen, eftersom det kan vara fel på de
data som är lagrade i USB-apparaten.
Skivan börjar inte spelas.
Stäng av anläggningen och koppla in
USB-apparaten igen.
Anslut en USB-apparat som innehåller
filer som den här anläggningen kan
spela.
Tryck på   (eller på USB 
 på anläggningen) för att starta
spelningen.
Skivan börjar inte spelas från det
första spåret.
Ställ in spelsättet på vanlig spelning.
Filer går inte att spela.
USB-lagringsmedia som är formaterade
i andra format än FAT16 eller FAT32
går inte att använda.*
Om USB-lagringsmediet innehåller
partitioner går det bara att spela filerna
i den första partitionen.
Filer som är krypterade eller skyddade
med lösenord eller liknande går inte att
spela.
* Den här anläggningen har stöd för FAT16
och FAT32, men somliga USB-lagringsmedia
kan sakna stöd för båda dessa format. Se
bruksanvisningen till respektive USBlagringsmedium eller kontakta tillverkaren
för närmare detaljer.
Bilden
Det förekommer störningar i bilden
på skärmen.
Rengör skivan.
Om videosignalen från anläggningen
skickas via en videobandspelare
på vägen till TV:n, kan det hända
att upphovsrättsskyddssignalerna
i somligt DVD VIDEO-material
påverkar bildkvaliteten. Om du
fortfarande har problem även efter det
att du kontrollerat anslutningarna, så
anslut anläggningen direkt till TV:ns
S‑videoingång (sidan 20).
Forts.

Övrig information
Det syns ingen bild.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller tryck på DVD   på
anläggningen).
Kontrollera att anläggningen är
ordentligt ansluten.
Videokabeln är skadad. Byt ut den mot
en ny.
Kontrollera att anläggningen är
ansluten till videoingången på TV:n
(sidan 20).
Kontrollera att TV:n är påslagen och
att du använder den på rätt sätt.
Tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen
för att välja ”INTERLACE” om TV:n
är ansluten till COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna på anläggningen
och TV:n inte kan hantera progressiva
signaler.
Du har ställt in progressivt format
men TV:n kan inte hantera
signaler i progressivt format. Ställ
i så fall in interlace-format i stället
(standardinställningen) (sidan 21).
Även om TV:n kan hantera signaler i
progressivt format (525p/625p) kan
det hända att bilden påverkas när
man ställer in progressivt format. Ställ
i så fall in interlace-format i stället
(standardinställningen) (sidan 21).
Kontrollera att videoingången är
inställd på TV:n så att det går att se
bilden från anläggningen.
Kontrollera att anläggningen är inställd
på samma TV-system som TV:n.
Var noga med att bara använda den
medföljande videokabeln för att
ansluta anläggningen till TV:n.
87SE
Håll undan högtalarkablarna från
antennerna.
När man spelar en VIDEO CDskiva som är inspelad med ett annat
TV-system än det som är inställt på
anläggningen, kan det hända att bilden
blir förvrängd.
När man ansluter TV:n till
COMPONENT VIDEO OUTutgångarna och spelar upp
videobaserat material i progressivt
format, kan det hända att vissa delar
av bilden ser konstiga ut på grund av
omvandlingsprocessen.
Ställ in TV-systemet i förhållande till
TV:n (sidan 57).
TV-skärmens aspektförhållande går
inte att ändra trots att du kan ställa
in punkten ”TV TYPE” under ”SCREEN
SETUP” på inställningsmenyn när
bilder i bredbildsformat spelas upp.
Aspekten är fast inställd på DVD
VIDEO-skivan.
Om du ansluter anläggningen via en
S-videokabel, så anslut den direkt till
TV:n. Annars kan det hända att det
inte går att ändra aspekten.
Det kan hända att det inte går att ändra
aspekten beroende på TV:n.
88SE
Meddelanden visas inte på TVskärmen på önskat språk.
Välj önskat språk för
skärminformationen med hjälp av
punkten ”OSD” under ”LANGUAGE
SETUP” på inställningsmenyn
(sidan 56).
Språket för ljudspåret går inte att
ändra.
Det finns inga andra språk inspelade
på DVD VIDEO-skivan som håller på
att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man byter språk för ljudspåret.
Det går inte att byta språk för
textningen.
Det finns inte textning på några andra
språk inspelat på DVD VIDEO-skivan
som håller på att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man ändrar textningen.
Textningen går inte att stänga av.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man stänger av textningen.
Det går inte att byta kameravinkel.
Det finns inga andra vinklar inspelade
på DVD VIDEO-skivan som håller på
att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man ändrar vinkeln.
Radion
Ytterligare komponenter
Snabbvalsstationerna har försvunnit
ur minnet.
Stickkontakten har varit utdragen
ur vägguttaget eller det har varit
strömavbrott i mer än ett halvt
dygn. Gör om ”För att lyssna på
snabbvalsstationer” (sidan 61).
Det hörs inget ljud.
Se punkten ”Det hörs inget ljud.” under
”Allmänt” (sidan 81) och kontrollera
anläggningen.
Anslut komponenten ordentligt
(sidan 79) och kontrollera samtidigt:
 att alla kablar är ordentligt anslutna.
 att alla kontakter är ordentligt
instuckna så långt det går.
Slå på den anslutna komponenten.
Se bruksanvisningen som medföljer
den anslutna komponenten och sätt
igång komponenten.
Ett FM-program som sänds i stereo
går inte att ta emot i stereo.
Tryck upprepade gånger på REPEAT/
FM MODE  tills ”MONO”
försvinner från displayen.
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar som den ska trots att du
vidtagit ovanstående motåtgärder,
eller om det uppstår något annat
problem som inte beskrivs ovan, så
återställ anläggningen på följande
sätt:
Använd knapparna på anläggningen
för att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2 Sätt i stickkontakten igen.
3 Tryck på   för att slå på
Övrig information
Det brummar eller brusar kraftigt.
(”TUNED” eller ”ST” blinkar på
displayen.)
Ställ in rätt radioband och frekvens
(sidan 60).
Anslut antennen ordentligt (sidan 18).
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt
upp antennen där i stället. Om
mottagningen ändå inte blir tillräckligt
bra rekommenderar vi att du köper en
utomhusantenn.
Den medföljande FM-trådantennen
tar emot signaler längs hela sin längd,
så var noga med att dra ut den helt och
hållet.
Håll undan antennerna så långt det går
från alla nätkablar, högtalarkablar och
USB-kablar för att undvika störningar.
Prova att stänga av andra elapparater i
närheten.
anläggningen.
4 Tryck in knapparna  , DISPLAY 
och   samtidigt.
”RESET” tänds på displayen.
Forts.

89SE
Anläggningen återställs till
fabriksinställningarna utom för DVDinställningarna. Gör om alla dina egna
inställningar som snabbvalsstationerna,
klockan och timerinställningarna.
Om du vill återställa
DVD-inställningarna till
fabriksinställningarna* så gör på
följande sätt:
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(SETUP), och
tryck sedan på ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja ”RESET”, och tryck
sedan på ENTER .
4 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja ”YES”, och tryck sedan
på ENTER .
Återställningen tar ett par sekunder.
Tryck inte på   medan
återställningen pågår.
* Utom för barnspärrsinställningarna
90SE
Självdiagnosfunktionen
(När en bokstavs/sifferkod tänds i
teckenfönstret)
Om självdiagnosfunktionen
aktiveras för att undvika att det blir
fel på anläggningen visas det ett
servicenummer på 5 tecken (t.ex.
C 13 50) i form av en kombination av en
bokstav och fyra siffror på TV-skärmen
och på frontpanelens display. Se i så fall
efter i följande tabell.
De första 3 Orsak och
tecknen i motåtgärder
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
Rengör skivan
med en mjuk duk
(sidan 93).
C 31
Skivan är inte rätt isatt.
Starta om
anläggningen och
sätt i skivan igen på
rätt sätt.
E XX
Självdiagnosfunktionen
(XX är ett
har aktiverats för
nummer)
att förhindra fel på
anläggningen.
Kontakta närmaste
Sony-handlare
eller närmaste
auktoriserade Sonyserviceverkstad
och meddela den
femsiffriga koden.
Exempel: E 61 10
Om versionsnumret visas på TVskärmen
När anläggningen slås på kan det hända
att versionsnumret [VER.X.XX] (där
X är en siffra) visas på TV-skärmen.
Detta är visserligen inget fel och en
kod som bara är avsedd för Sonys
service, men anläggningen går inte att
använda på vanligt sätt i så fall. Stäng av
anläggningen och slå på den igen för att
använda den.
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden tänds eller börjar blinka
på frontpanelens display medan
anläggningen används.
DVD-spelaren, radiodelen
Cannot Play
En skiva som inte går att spela är isatt.
En DVD VIDEO-skiva med fel
regionskod är isatt.
Forts.

Övrig information
Data Error
Det MP3-ljudspår, den JPEG-bildfil
eller den DivX-videofil som du vill
spela upp är skadat/skadad.
MP3-ljudspåret följer inte MPEG 1
Audio Layer 3-formatet.
JPEG-bildfilen följer inte DCFformatet.
DivX-videofilen följer inte en DivX
Certified-profil.
MP3-ljudspåret har filtillägget ”.MP3”
men är inte i MP3-format.
Filen har filtilläget ”.JPG” eller ”.JPEG”,
men den är inte i JPEG-format.
DivX-videofilen har filtillägget ”.AVI”
eller ”.DIVX” men är inte i DivXformat.
91SE
No Disc
Det finns ingen skiva i skivfacket .
Not In Use
Du har tryckt på en knapp som inte går
att använda i det läget.
No Track
Anläggningen hittar inga spelbara filer.
OFF TIME NG!
Väckningstimern är inställd på samma
påslagningstid och avstängningstid.
Not Supported
En USB-apparat som det saknas stöd för
är ansluten.
PASSWORD
Specialbarnspärren eller den vanliga
barnspärren är inställd.
Please Wait
Anläggningen håller på att göra klart för
användning av en USB-apparat.
Please Wait
Anläggningen håller på att initialieras.
Reading
Anläggningen håller på att identifiera
USB-apparaten.
Reading
Anläggningen håller på att läsa in
information från skivan. Vissa knappar
går inte att använda.
Removed
USB-apparaten har kopplats bort.
USB-apparater
Step Full!
Du har försökt programmera in mer än
26 spår eller filer (steg).
ATRAC AD
En ATRAC-ljudapparat (ATRAC Audio
Device) är ansluten.
StorageDrive
Ett USB-lagringsmedium är anslutet.
Device Error
USB-apparaten gick ej att upptäcka.
No Device
Ingen USB-apparat är ansluten eller den
anslutna USB-apparaten har stängts av.
92SE
No Step
Alla inprogrammerade spår eller filer har
raderats.
Försiktighetsåtgärder
Skivor som INTE GÅR att spela i den
här anläggningen
Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor)
Skivor med tejpbitar, papperslappar eller
etiketter fastklistrade
Begagnade skivor med fastklistrade etiketter
vars lim spritt sig utanför etiketten
Skivor som är tryckta med färg som känns
klibbig när man tar på den
Att observera angående skivor
Angående driftspänningen
Kontrollera att anläggningen är inställd på den
lokala nätspänningen innan du börjar använda
den.
Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten är isatt i vägguttaget, även
om strömbrytaren på själva anläggningen är
avstängd.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i stickkontakten när du drar ut
den. Dra aldrig i själva kabeln.
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så dra
ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över anläggningen
innan den används igen.
Nätkabelbyte får bara utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående placeringen
Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller
på ett ställe där den utsätts för stark värme
eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer,
direkt solljus eller stark belysning, eller på ett
ställe med dålig ventilation.
Var försiktig om du ställer anläggningen eller
högtalarna på ytor som är specialbehandlade
(med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det
då finns risk för fläckar på ytan.
Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det
bildas imma på linsen inuti DVD-spelaren
så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall
ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i
ungefär en timme tills imman avdunstat.
Forts.

Övrig information
Torka av skivan med en rengöringsduk innan
du lägger i den. Torka alltid från mitten och
ut mot kanten.
Rengör inte skivor med lösningsmedel
som bensin eller thinner, eller med
rengöringsmedel eller antistatsprayer som är
avsedda för LP-skivor av vinyl.
Lägg inte skivor rakt i solen eller vid element
och andra värmekällor, och låt dem inte ligga
kvar i en bil som står parkerad i solen.
Använd inte skivor som är försedda med en
skyddsring. Det kan leda till fel på CD/DVDspelaren.
Angående säkerhet
93SE
Angående värmebildning
Att anläggningen blir varm medan den
används är normalt och inget att oroa sig
över.
Undvik att röra vid höljet om anläggningen
har använts länge i ett sträck på hög volym,
eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
Täck inte för ventilationshålen.
Angående högtalarsystemet
De främre högtalarna är magnetiskt
avskärmade och går att installera nära en
TV. Det kan hända att det ändå uppstår
färgstörningar på somliga sorters TV-skärmar.
Om det skulle inträffa så stäng av TV:n,
vänta 15 – 30 minuter, och slå sedan på den
igen. Ställ höger högtalare till höger om
anläggningen, och vänster högtalare till vänster
om anläggningen. Om det inte hjälper så flytta
högtalarna längre bort från TV:n.
VIKTIG INFORMATION
Varning: Om en stillbild från en
videokamera eller skärminformation visas
på en TV via den här anläggningen under
lång tid, finns det risk för permanenta
skador på TV-skärmen. Projektor-TVapparater är speciellt känsliga för detta.
Rengöring av anläggningens hölje
Torka rent anläggningens hölje med en mjuk
duk som fuktats med mild rengöringslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner,
bensin eller sprit.
94SE
Tekniska data
Huvudenheten
Förstärkardelen
Uteffekt (DIN, märkeffekt)
40 W + 40 W (6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde)
50 W + 50 W (6 ohm vid 1 kHz, 10%
THD)
Ingångar:
AUDIO IN (stereo-miniuttag):
Spänning 620 mV, impedans 47 kohm
MIC (mini-uttag):
Känslighet 0,8 mV, impedans
10 kohm
(USB)-port:
Typ A, maximal strömstyrka 500 mA
Utgångar:
DIGITAL OUT (fyrkantigt optiskt uttag):
Våglängd 660 nm
VIDEO OUT (phono-uttag):
Max. utnivå 1 Vtt, obalanserat,
negativ synk belastningsimpedans
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vtt, 75 ohm
Pb/Cb: 0,7 Vtt, 75 ohm
Pr/Cr: 0,7 Vtt, 75 ohm
S VIDEO OUT (4-stifts/mini-DIN-uttag):
Y: 1 Vtt, obalanserat, negativ synk
C: 0,286 Vtt, belastningsimpedans
75 ohm
PHONES (stereo-miniuttag):
för hörlurar med minst 8 ohm
impedans
USB-delen
Stödda bittal:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Samplingsfrekvens:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Skivspelardelen
System:
Digitalt ljud- och bildsystem för
kompaktdiskar
Laser:
Laserdiodegenskaper:
Strålningstid: kontinuerlig
Laseruteffekt*: under 1000 µW
Halvledarlaser:
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Frekvensomfång:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
TV-system:
Modellerna för Europa och Ryssland:
PAL
Övriga modeller: NTSC och PAL
FM stereo, FM/AMsuperheterodynmottagare
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
87,5  108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn:
FM-trådantenn
Antenningång:
75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens:
10,7 MHz
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
Modellerna för Europa och Ryssland:
531  1 602 kHz (med intervallet
inställt på 9 kHz)
Övriga modeller:
530  1 710 kHz (med intervallet
inställt på 10 kHz)
531  1 602 kHz (med intervallet
inställt på 9 kHz)
Antenn:
AM-ramantenn
Antenningång:
Ingång för utomhusantenn
Mellanfrekvens:
450 kHz
Högtalare (SS-CDH3)
Högtalarsystem:
2-vägs basreflextyp, magnetiskt
avskärmade
Högtalarelement:
Woofer: 120 mm, kontyp
Tweeter: 40 mm, kontyp
Märkimpedans:
6 ohm
Yttermått (b/h/d):
Ca. 140 × 250 × 211 mm
Vikt: Ca. 2,2 kg
Forts.

Övrig information
*Uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd
från objektivlinsytan på det optiska
pickupblocket med 7 mm öppning.
Radiodelen
95SE
Allmänt
Strömförsörjning:
Thai-modellen: 220 V växelström,
50/60 Hz
Övriga modeller: 220 — 240 V
växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:
45 watt
Yttermått (b/h/d) (ca.):
190 × 141 × 273 mm
Vikt (ca.):
2,8 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (Storlek AA) (2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Videokabel (1)
Högtalardynor (8)
Rätt till ändringar förbehålles.
• Standby strömförbrukning:
0,5 W
• Halogenflammande medel
har inte använts i vissa
tryckta kretskort.
96SE
Guide till informationen på kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja funktionsläge och se relaterad information. Tryck
upprepade gånger på DISPLAY  för att tända, släcka eller ändra informationen på
kontrollmenyn på följande sätt:
Kontrollmenyskärm 1  Kontrollmenyskärm 2 (visas bara för vissa skivor) 
Kontrollmenyskärmen släckt  Kontrollmenyskärm 1  …
Kontrollmenyskärm
Kontrollmenyskärm 1 och 2 innehåller olika punkter för olika skivtyper.
Exempel: Kontrollmenyskärm 1 vid uppspelning av en DVD VIDEO-skiva
Nummer för nuvarande titel
Nummer för nuvarande kapitel
Totalt antal titlar
Totalt antal kapitel
Uppspelningsläge ( uppspelning,
 paus,  stopp, osv.)
Skivtyp som spelas
Vald post
Förfluten speltid
Nuvarande inställning
Inställningsalternativ
Funktionsnamn
för vald
kontrollmenypunkt
Övrig information
Poster på
kontrollmenyn
Manövermeddelande
Forts.

97SE
Lista över punkter på kontrollmenyn
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
TITLE/SCENE/TRACK
Används för att välja vilken titel, vilken scen, eller vilket spår som ska
spelas upp.
CHAPTER/INDEX
Används för att välja vilket kapitel eller index som ska spelas upp.
TRACK
Används för att välja vilket spår som ska spelas.
ORIGINAL/PLAY LIST
Används för att välja uppspelningsordning mellan antingen den
ursprungligen inspelade ordningen eller spellistan som skapats på
skivan.
TIME/TEXT
Används för att kontrollera den förflutna speltiden och den
återstående tiden.
Används för att mata in tidskoden för bild- och musiksökning.
Används för att se textinformation för DVD TEXT-skivor och MP3ljudspår.
PROGRAM
Används för att spela upp spåren i valfri ordning.
SHUFFLE
Används för att spela spår i slumpmässig ordning.
REPEAT
Används för att upprepa antingen hela skivan (alla titlar/alla spår/alla
album) eller en viss titel/ett visst kapitel/ett visst spår/ett visst album/
en viss fil.
98SE
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
A/V SYNC
Används för att ställa in fördröjningstiden mellan ljudet och bilden
som visas på TV-skärmen.
PARENTAL CONTROL
Används för att blockera uppspelning på den här anläggningen.
SETUP
QUICK-inställningar
QUICK SETUP-funktionen används för att välja språk för
informationen som visas på TV-skärmen och ställa in TV:ns
aspektförhållande.
CUSTOM-inställningar
Förutom QUICK SETUP-inställningarna går det även att justera andra
inställningar.
RESET
Används för att återställa ”SETUP”-inställningarna till
fabriksinställningarna.
ALBUM
Används för att välja vilket album som ska spelas upp.
DATE
Används för att se vilket datum en bild är tagen med en digitalkamera.
INTERVAL
Används för att ställa in hur länge varje bild ska visas i bildspel på
TV-skärmen.
Övrig information
FILE
Används för att välja vilken JPEG-bildfil eller DivX-videofil som ska
spelas upp.
EFFECT
Används för att ställa in övergångseffekten mellan bilder i bildspel.
Forts.

99SE
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
MODE (MP3, JPEG)
Används för att välja datatyp: MP3-ljudspår (AUDIO), JPEG-bildfiler
(IMAGE) eller bådadera (AUTO) vid uppspelning av en DATA CD/
DVD-skiva.
KEY CONTROL*
Används för att ändra tonarten så att den passar till ditt röstomfång.
SCORE MODE*
Används för att välja nivå för poängläget.
KARAOKE PON*
Används för att sjunga karaoke till en vanlig stereoskiva genom att
sänka ljudet för sångrösten.
VOCAL SELECT*
Används för att välja ledsången som är inspelad på en skiva i Dolby
Digital Karaoke-format (gäller endast DVD VIDEO-skivor).
Används för att välja bland sångrösttyperna som är inspelade på skivan
(gäller endast VIDEO CD-skivor och AUDIO CD-skivor).
Används för att stänga av sångrösten (gäller endast VIDEO CD-skivor
och AUDIO CD-skivor).
GUIDE MELODY*
Används för att slå på respektive stänga av ledmelodin för skivor i
Dolby Digital Karaoke-format.
* Denna funktion går bara att välja i karaoke-läget.
100SE
Språkkodslista
Stavningen av språknamnen följer ISO 639:1988 (E/F)-normerna.
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ej specificerat
Forts.

Övrig information
Kod
101SE
Lista över områdeskoder för barnspärrsfunktionen
102SE
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
2174
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
Frankrike
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
2376
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
2184
2499
2528
2109
2046
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
USB-apparater som går
att använda
USB-apparater
Följande USB-apparater från Sony går att
koppla in i den här anläggningen. Filer
i andra USB-apparater går inte att spela
upp på den här anläggningen.
Verifierade digitala musikspelare från
Sony (i januari 2007)
®
Produktnamn Modellnamn
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Se nedanstående webbplatser för den
senaste informationen om kompatibla
apparater.
För kunder i USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
För kunder i Canada:
engelska <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
franska <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
För kunder i Europa:
<http://sonydigital-link.com/dna>
För kunder i Latinamerika:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
För kunder i Asien och Oceanien:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Observera
Använd inga andra sorters USB-apparater än
vad som anges här. Vi kan inte garantera att
det går att använda modeller som inte listas
här.
Vi kan inte garantera att alla funktioner
fungerar även om dessa USB-apparater
används.
Somliga av dessa USB-apparater säljs bara i
vissa områden.
Övrig information
Produktnamn Modellnamn
Walkman
NW-E103 / E105 /
E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 /
E307
NW-E403 / E405 /
E407
NW-E503 / E505 /
E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Verifierade USB-lagringsmedia från
Sony (i januari 2007)
Att observera angående Walkmanspelare
Det går inte att spela upp linjärt PCM-ljud på
den här anläggningen.
Det går inte att spela upp ljud i ATRAC
Advanced Lossless-format på den här
anläggningen.
Det går inte att spela upp musik som är
inspelad direkt på en Walkman utan att
använda en dator på den här anläggningen.
103SE
Ordförklaringar
Album
Del av musik- eller bildmaterial på en
DATA CD- eller DATA DVD-skiva som
innehåller MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
eller DivX-videofiler.
Barnspärr
En funktion på DVD VIDEO-skivor som
gör det möjligt att spärra uppspelning
av skivan för underåriga tittare enligt
klassificeringen i respektive land.
Begränsningarna varierar från skiva till
skiva. När barnspärren är aktiverad kan
det hända att skivan inte går att spela alls,
eller att våldsamma scener och liknande
hoppas över eller ersätts med andra
scener.
DivX®
Digital videoteknik som utvecklats av
DivX, Inc. Videofilmer som är kodade
med DivX-teknik har bildkvalitet i
toppklass trots en relativt liten filstorlek.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografbruk är mer
avancerat än Dolby Surround Pro Logic.
I detta format matar surroundhögtalarna
ut stereoljud med ett utvidgat
frekvensomfång, och dessutom finns
det en separat subwooferkanal för djupa
bassignaler. Detta format kallas även
för ”5.1” eftersom subwooferkanalen
räknas som 0.1 kanal (eftersom den
bara används när man behöver djupa
baseffekter). Alla sex kanalerna i detta
format är separat inspelade vilket ger än
överlägsen kanalseparation. Eftersom alla
signaler behandlas digitalt minskar även
signalförsämringen.
104SE
DTS
En digital ljudkomprimeringsteknologi
som utvecklats av Digital Theater
Systems, Inc. Denna teknologi följer
normerna för 5.1-kanaligt surroundljud.
I detta format är surroundkanalerna
i stereo och det finns en särskild
subwooferkanal. DTS ger samma
separata 5.1 kanaler digitalt ljud med hög
kvalitet. Den höga kanalseparationen
beror på att data för alla kanalerna spelas
in var för sig och behandlas digitalt.
DVD-RW
En DVD-RW-skiva är en inspelningsbar
och omskrivbar skiva i samma storlek
som en DVD VIDEO-skiva. Det finns
två olika format för DVD-RW-skivor:
VR-format och Video-format. DVDRW-skivor som skapas i Videoformat
har samma format som DVD VIDEOskivor, medan det på skivor i VR (Video
Recording)-format går att programmera
och redigera innehållet.
DVD+RW
En DVD+RW-skiva (plus RW) är en
sorts inspelningsbar och omskrivbar
skiva. DVD+RW-skivor använder ett
inspelningsformat som är kompatibelt
med DVD VIDEO-formatet.
DVD-VIDEO
Fil
Filmbaserad mjukvara, videobaserad
mjukvara
DVD VIDEO-skivor kan indelas i
filmbaserade och videobaserade skivor.
Filmbaserade DVD VIDEO-skivor
innehåller samma bilder (24 bildrutor
per sekund) som visas på bio.
Videobaserade DVD VIDEO-skivor, som
t.ex. TV-program, innehåller 30 bildrutor
(eller 60 fält) per sekund.
Interlace-format (interlace-avsökning)
Interlace-format är standardmetoden
för att visa TV-bilder i TV-systemet
NTSC. Bilden visas med 30 rutor
per sekund. Varje bildruta avsöks
två gånger, omväxlande mellan
avsökningslinjerna med jämnt nummer
och avsökningslinjerna med udda
nummer, 60 gånger per sekund.
Kapitel
Mindre indelning av en titel på en DVD
VIDEO-skiva. En titel består av ett eller
flera kapitel.
Olika kameravinklar
Vissa DVD VIDEO-skivor innehåller
scener som är inspelade ur olika
kameravinklar.
En JPEG-bildfil eller DivX-videofil
som är inspelad på en DATA CD- eller
DATA DVD-skiva. (Denna definition
av ordet ”fil” gäller bara för den här
anläggningen.) En fil består av en enda
bild eller film.
Forts.

Övrig information
En skiva som kan innehålla upp till 8
timmar rörliga bilder, trots att den bara
är lika stor som en vanlig AUDIO CD.
Datakapaciteten för en enkelsidig DVD
VIDEO-skiva med ett lager är 4,7 GB
(Gigabyte), vilket är 7 gånger så mycket
som på en AUDIO CD. En enkelsidig
DVD VIDEO-skiva med dubbla lager
har en datakapacitet på 8,5 GB, en
dubbelsidig DVD VIDEO-skiva med ett
lager 9,4 GB, och en dubbelsidig DVD
VIDEO-skiva med dubbla lager 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2,
som är en internationell standard
för digital komprimering. Bilddata
komprimeras till ungefär 1/40 av den
ursprungliga storleken. DVD VIDEOskivor använder också kodningsteknik
med variabelt bittal som gör att mängden
data som lagras varierar beroende på
bildens innehåll.
Ljuddata lagras i både Dolby Digitalformat och PCM-format, för att få ett så
realistiskt ljud som möjligt.
Dessutom har DVD VIDEO-skivor
olika avancerade finesser som olika
kameravinklar, olika språk och
barnspärrsfunktioner.
105SE
Olika språk
Scen
Progressivt format (sekventiell
avsökning)
Spår
Vissa DVD VIDEO-skivor innehåller
ljudspår eller textning på flera olika
språk.
Till skillnad från interlace-formatet
går det att återge 50  60 bildrutor per
sekund i progressivt format genom att
återge alla avsökningslinjerna på en gång
(525 linjer för NTSC-systemet, 625 linjer
för PAL-systemet). Bildkvaliteten
ökar överlag, och stillbilder, text och
horisontella linjer blir skarpare. Denna
DVD-spelare är kompatibel med de
progressiva formaten 525 och 625.
Regionskoder
Detta system används för att skydda
upphovsrätten.
Alla DVD-spelare och DVD VIDEOskivor är märkta med en regionskod
efter var de säljs. Regionskoden är
angiven på anläggningen och på
skivförpackningarna. Anläggningen
kan bara spela skivor med motsvarande
regionskod. Anläggningen kan även spela
skivor som är märkta med ” ”. Det
kan hända att regionsbegränsningarna
aktiveras även om det inte finns någon
regionskod angiven på DVD VIDEOskivan.
106SE
På en VIDEO-CD-skiva med PBCfunktioner är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i avsnitt
som kallas för ”scener”.
Del av bild- eller musikmaterialet på
en VIDEO CD-skiva, CD-skiva eller
MP3-skiva. Ett album består av flera spår
(gäller endast MP3-filer).
Titel
Den längsta delen av bild- eller
musikmaterialet på en DVD VIDEOskiva, t.ex. en film eller motsvarande
för bildmaterial, eller ett helt album för
musikmaterial.
Uppspelningskontroll (PBC)
Signaler som är kodade på VIDEOCD-skivor (Version 2.0) för att styra
uppspelningen. Med hjälp av de menyer
som finns inspelade på VIDEO-CDskivor med PBC-funktioner går det
att utnyttja olika enkla interaktiva
funktioner, söka, osv.
VIDEO-CD
Övrig information
En sorts kompaktdisk som innehåller
rörliga bilder.
För bilddata används formatet MPEG
1, som är en internationell standard
för digital komprimering. Bilddata
komprimeras till ungefär 1/140 av den
ursprungliga storleken. Det innebär
att en 12 cm VIDEO-CD-skiva kan
innehålla upp till 74 minuter rörliga
bilder.
VIDEO-CD-skivor innehåller även
komprimerade ljuddata.
Ljud utanför det hörbara området
komprimeras medan hörbara ljud
inte komprimeras. VIDEO CD-skivor
kan innehålla 6 gånger så mycket
ljudinformation som vanliga AUDIO
CD-skivor.
Det finns 2 versioner av VIDEO-CDskivor.
Version 1.1: Det går bara att spela upp
rörliga bilder och ljud.
Version 2.0: Det går att titta på
stillbilder med hög upplösning och
använda olika PBC-funktioner.
Den här anläggningen klarar båda
versionerna.
107SE
Index
0 - 9
D
K
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
DATA CD 6
DATA DVD 7
DIMMER 75
DISPLAY 23
DivX 47, 104
Dolby Digital 104
DTS 104
DVD 6
DVD+RW 6, 104
DVD-RW 6, 104
DVD-meny 38
Kameravinklar 29, 105
Kapitel 28, 105
Karaoke 67
ECHO 67, 68
KARAOKE PON 70, 100
KEY CONTROL 70, 100
SCORE MODE 71, 100
Sångröst 68
VOCAL SELECT 70, 100
Kontinuerlig spelning 45
Kontrollmenyskärm 97
E
L
EFFECT 47, 99
LANGUAGE SETUP 24, 56
Lyssna på andra komponenter
80
A
A/V SYNC 49, 99
AAC 62, 64
ALBUM 99
Album 28, 104
ANGLE 29
Anslutning av andra
komponenter 79
Användbara skivor 6
ATRAC 62, 65
ATRAC AD 62
Att lyssna på radio 60
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
Avsökning 25, 57
B
BACKGROUND 57
Bakpanelen 79
Barnspärr 104
Batterier 19
Blidspel 43, 45
C
CHAPTER 39, 98
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 57
COMPONENT VIDEO OUT
21, 80
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
F
Felsökning 81
Fil 105
FILE 99
Filmbaserad mjukvara 105
Fjärrkontroll 12
Fortsatt uppspelning 32
Frontpanelen 79
Frontpanelens display 17
H
Hitta ett visst ställe med hjälp
av TV-skärmen 39
Hur man spelar en skiva 27
M
MENU 56
Mikrofon 67, 68
MODE (MP3, JPEG) 100
MP3 6
MULTI-DISC RESUME
33, 58
Multi Session-CD 9
O
ORIGINAL 38, 98
OSD 56
I
P
INDEX 98
Insomningstimern 73
Inställningsskärm 24
INTERLACE 21
Interlace-format 105
INTERVAL 99
PARENTAL CONTROL
52, 99
PAUSE MODE 58
PBC-uppspelning 31
PICTURE NAVI 40, 44
PLAY LIST 38, 98
Programmerad spelning 33
PROGRESSIVE AUTO 21
PROGRESSIVE VIDEO 21
Progressivt format 106
J
JPEG 41, 43, 45
R
Radion 60
Radiostationer 61
Regionskoder 106
RESET 89, 99
108SE
S
Å
SCENE (scen) 98
Scener 106
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 99
Skivhantering 27
SLEEP 26, 73
Slow-motion-uppspelning 28
Slumpspelning 35
Snabbframmatning 28
Snabbomspelning 28
Snabbspolning bakåt 28
Snabbspolning framåt 28
Språk 106
Språkkodslista 101
Spår 6, 7
Stillbild 28
SUBTITLE 56
S VIDEO 80
Sökning 38
Återställning till
fabriksinställningarna 89
THEATRE SYNC 26
TIME/TEXT 98
Timern 73
Titel 38, 106
TITLE 36, 98
TRACK 98
TRACK SELECTION 58
TV-anslutning 20
TV-styrning 22
TV TYPE 57
Övrig information
T
U
Upprepad spelning 36
Uppspelningskontroll (PBC)
106
USB 62
USB-lagringsmedium 62, 103
USB MEMORY 85
V
Val 38
VIDEO CD 6, 107
Väckningstimern 73
W
WMA 62, 64
109SE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
zakrywaj otworów wentylacyjnych
aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł
nieosłoniętego ognia, na przykład
zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie narażaj tego
aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych
płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła prądu,
podłącz urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia,
w którym znajdują się baterie na
oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło
słoneczne, ogień itp.
OSTRZEŻENIE
Używanie instrumentów optycznych do
tego urządzenia jest niebezpieczne dla
oczu.
Nie dotyczy klientów w USA i
Kanadzie
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY 1.
Niniejsze oznaczenie znajduje się z tyłu
obudowy.
PL
Dotyczy tylko modelu
europejskiego
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych
w słuchawkach może być przyczyną
pogorszenia słuchu.
Informacja dla Klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonia. Autoryzowanym
przedstawicielem w sprawach
kompatybilności elektromagnetycznej
(EMC) i bezpieczeństwa produktu jest
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy. W
sprawach związanych z serwisem lub
gwarancją, należy korzystać z adresów
podanych w osobnych dokumentach
dotyczących serwisu lub gwarancji.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w krajach
Unii Europejskiej i w
pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
Pozbywanie się zużytych
baterii (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Odpowiednio gospodarując zużytymi
bateriami, możesz zapobiec potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby wystąpić
w przypadku niewłaściwego obchodzenia
się z tymi odpadami. Recykling baterii
pomoże chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
O niniejszej instrukcji
obsługi
Ikony, takie jak
, podane u góry
każdego wyjaśnienia wskazują, jakie
rodzaje mediów można stosować do
omawianych funkcji.
Anglojęzyczne menu ekranowe są
używane tylko w celach ilustracyjnych.
Pozycje Menu Sterowania mogą być
różne, zależnie od płyty.
Pozycje Menu Ustawień mogą być
różne, zależnie od regionu.
Panel przedni może się różnić zależnie
od obszaru.
PL
PL
Spis treści
O niniejszej instrukcji obsługi........... 3
Odtwarzane płyty................................. 6
Objaśnienie części i
regulatorów..........................................11
Kroki wstępne
Podłączanie elementów
zestawu...................................................18
Podłączenie odbiornika TV..............20
Nastawianie zegara............................23
Wykonanie QUICK SETUP.................24
Używanie funkcji
THEATRE SYNC.....................................26
Płyta
Odtwarzanie płyty..............................27
 Normalne Odtwarzanie
Używanie trybu odtwarzania.........33
Szukanie/wybieranie płyty..............38
Odtwarzanie płyt MP3/JPEG...........41
Oglądanie wideo w formacie pliku
DivX®........................................................47
Regulacja opóźnienia pomiędzy
obrazem i dźwiękiem........................49
 A/V SYNC
Ograniczenie odtwarzania
płyty.........................................................50
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Używanie menu ustawień DVD.....55
PL
Tuner
Słuchanie radia....................................60
Urządzenie USB
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB...........................................................62
Tworzenie własnego programu za
pomocą urządzenia USB..................65
 Odtwarzanie Programu
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku.......................67
Śpiew z podkładem muzycznym:
Karaoke...................................................67
Inne operacje
Używanie programatora..................73
Zmiana wyświetlenia.........................75
Wizualne informacje o płycie ........75
Podłączanie komponentów
opcjonalnych........................................79
Dodatkowe informacje
W razie trudności................................81
Środki ostrożności..............................93
Dane techniczne.................................94
Przewodnik po wyświetleniu Menu
Sterowania.............................................97
Lista kodów językowych............... 101
Odtwarzalne urządzenia USB...... 103
Objaśnienia terminów.................... 104
Indeks................................................... 108
PL
Odtwarzane płyty
Rodzaj
DVD VIDEO
Charakterystyka
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
w formacie DVD VIDEO
* także w trybie wideo
Tryb VR
VIDEO CD
DVD-R/-RW
w trybie VR (Video Recording)
VIDEO CD
Super VCD*
CD-ROM*/-R*/-RW*
* w formacie VIDEO CD lub Super
VCD
CD
AUDIO CD*
CD-R*/-RW*
* w formacie AUDIO CD
DATA CD
PL
CD-ROM/-R/-RW
w formacie DATA CD, zawierające
ścieżki audio MP31) , pliki graficzne
JPEG2) lub pliki wideo DivX3) i
zgodne z ISO 96604) Level 1 lub
Level 2 lub Joliet (w formacie
rozszerzonym).
Ikona
używana w
tej instrukcji
Logo
Rodzaj
DATA DVD
Charakterystyka
Ikona
używana w
tej instrukcji
Logo
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
w formacie DATA DVD,
zawierające ścieżki audio MP31),
pliki graficzne JPEG2) lub pliki
wideo DivX3) i zgodne z UDF
(Universal Disk Format).
Ten system może także odtwarzać płyty z następującymi rodzajami logo:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) jest standardowym formatem zdefiniowanym przez ISO/MPEG,
który kompresuje dane audio. Ścieżki audio MP3 powinny być w formacie MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Pliki graficzne JPEG powinny być zgodne z formatem pliku graficznego DCF. (DCF „Design rule
for Camera File system”: Standardy obrazu dla cyfrowych aparatów fotograficznych ustalane przez
Japan Electronics and Information Technology Industries Association (JEITA)).
3)
Pliki DivX wideo powinny być nagrane w formacie DivX, z rozszerzeniem „.AVI” lub „.DIVX”.
4)
Format logiczny plików i katalogów na płytach CD-ROM, zdefiniowany przez ISO
(Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna).
1)
Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” i „CD” są znakami
towarowymi.
Ciąg dalszy

PL
Płyty nieodtwarzalne
Płyty CD-ROM nagrane w formacie
PHOTO CD
DATA CD nagrane w formacie MP3
PRO
Część z danymi na płytach o formacie
CD-Extra1)
Część zawierająca dane na płytach
Mixed CD2)
Płyty Super Audio CD
Płyty dźwiękowe DVD
Płyty DVD-RAM
DVD VIDEO z kodem innego regionu.
Płyta o niestandardowym kształcie (np.
serce, kwadrat, gwiazda).
Płyta z naklejoną celofanową taśmą
samoprzylepną lub nalepką.
CD-Extra: W tym formacie audio (dane
AUDIO CD) zostaje nagrane na ścieżkach w
sesji 1, a dane na ścieżkach w sesji 2.
2)
Mixed CD: W tym formacie dane zostają
nagrane na pierwszej ścieżce a audio (dane
AUDIO CD) na drugiej i kolejnych ścieżkach
sesji.
1)
PL
Kod regionalny płyt DVD VIDEO,
które można odtwarzać na tym
systemie
Zestaw posiada kod regionalny podany
z tyłu urządzenia i będzie odtwarzać
jedynie płyty DVD VIDEO oznaczone
takim samym kodem.
Płyty DVD VIDEO oznaczone
mogą
również być odtwarzane w tym zestawie.
Przy próbie odtwarzania płyty DVD
VIDEO o innym kodzie regionalnym,
na ekranie TV pojawi się komunikat
„Playback prohibited by area limitations”.
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie
być oznaczone kodem regionalnym,
chociaż ich odtwarzanie jest zabronione
ze względu na ograniczenia rejonowe.
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał
DVD nagrany na jednej stronie oraz
materiał dźwiękowy nagrany na drugiej
stronie. Ponieważ jednak nagrany
materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze
standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Uwagi dotyczące CD-R/-RW i
DVD‑R/-RW/+R/+RW
W pewnym wypadkach płyty CDR/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
nie mogą być odtwarzane na tym
systemie z powodu problemu z
jakością nagrania lub stanu płyty lub
z powodu charakterystyki urządzenia
użytego do nagrywania oraz programu
zastosowanego do autoringu. Płyta
nie zostanie odtworzona jeśli nie była
prawidłowo sfinalizowana. Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia wykorzystanego do
nagrywania.
Pamiętaj, że niektóre funkcje
odtwarzania mogą nie działać z
niektórymi płytami DVD+R/+RW,
nawet jeśli płyty zostały prawidłowo
sfinalizowane. W takim wypadku
odtwórz płytę za pomocą normalnej
funkcji odtwarzania.
Płyta utworzona w formacie zapisu
pakietowego nie może być odtwarzana.
Uwaga dotycząca operacji
odtwarzania płyt DVD VIDEO i
VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt
DVD VIDEO i VIDEO CD mogą być
zdeterminowane przez producentów
oprogramowania.
Ponieważ ten zestaw odtwarza płyty
DVD VIDEO i VIDEO CD zgodnie
z zaprojektowaną przez producentów
oprogramowania zawartością płyty,
niektóre funkcje odtwarzania mogą być
niedostępne. Sprawdź w instrukcjach
dostarczonych razem z płytami DVD
VIDEO lub VIDEO CD.
Płyty muzyczne z
zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwagi o płytach
wielosesyjnych
Ten system może odtwarzać płyty
wielosesyjne pod warunkiem, że w
pierwszej sesji znajduje się ścieżka
audio MP3, plik graficzny JPEG lub
plik DivX wideo. Każde następne
ścieżki audio MP3, pliki graficzne lub
pliki wideo DivX nagrane w kolejnych
sesjach także mogą być odtwarzane.
Jeżeli pierwsza sesja jest nagrana w
formacie AUDIO CD lub VIDEO
CD, tylko pierwsza sesja zostanie
odtworzona.
System rozpozna płytę wielosesyjną
jako płytę AUDIO CD, jeżeli na płycie
jest sesja nagrana w formacie AUDIO
CD. System odtworzy jednak płytę
tylko wtedy, gdy pierwsza sesja jest
nagrana w formacie AUDIO CD.
W wypadku płyty DATA CD lub
DATA DVD system odtworzy tylko
pliki wideo DivX, nawet jeśli na płycie
są ścieżki audio MP3 lub pliki graficzne
JPEG.
Ciąg dalszy

PL
Prawa autorskie
Niniejszy produkt zawiera technikę
ochrony praw autorskich, która jest
chroniona przez patenty U.S.A. i
inne prawa własności intelektualnej.
Używanie tej techniki ochrony praw
autorskich musi być autoryzowane
przez Macrovision i jest przeznaczone
do użytku domowego i do innych
ograniczonych celów pokazowych,
chyba że autoryzowane do innego
wykorzystania przez Macrovision.
Zabronione jest odtwarzanie kodu
źródłowego i demontaż.
Zestaw ten jest wyposażony w system
cyfrowego dźwięku dookólnego Dolby*
Digital oraz DTS**.
* Wyprodukowano na licencji firmy Dolby
Laboratories.
„Dolby” oraz symbol podwójnego D
są znakami handlowymi firmy Dolby
Laboratories.
**„DTS” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym DTS, Inc., a „DTS 2.0 +
Digital Out” jest znakiem towarowym
DTS, Inc.
Wszystkie produkty powinny
posiadać oznaczenia patentów
USA i zagranicznych, na których
zastosowanie firma Dolby Laboratories
udzieliła licencji.
DivX to technologia kompresji
plików wideo, opracowana przez
DivX, Inc. DivX, DivX Certified oraz
inne powiązane symbole logo są
znakami towarowymi DivX, Inc. i są
wykorzystywane na mocy licencji.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
MICROVAULT jest znakiem
handlowym Sony Corporation.
ATRAC, ATRAC3, ATRAC3plus i
ich symbole graficzne są znakami
towarowymi Sony Corporation.
®
10PL
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą przede wszystkim operacji przy użyciu
pilota, ale takie same operacje można wykonywać używając przycisków na urządzeniu o
takich samych lub podobnych nazwach.
Panel przedni
Objaśnienie części i regulatorów
Objaśnienie części i regulatorów
*Funkcja ECHO LEVEL nie jest dostępna w modelach europejskich i rosyjskich.
Panel górny
Ciąg dalszy

11PL
Pilot zdalnego sterowania

Wskaźnik STANDBY (81)
Świeci się, gdy system jest wyłączony.

Wskaźnik USB MEMORY
Zapala się, gdy podłączone jest
opcjonalne urządzenie USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB).

 (wyrzucanie) (29)
Naciśnij, aby wyjąć płytę.

Otwór płyty

+/ (26, 28, 63, 66)
Naciśnij, aby wybrać album.

Port
(USB) (62)
Podłącz do opcjonalnego urządzenia
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB).

Urządzenie:  (włączanie/stan
gotowości) (23, 24, 60, 74, 89)
Pilot: TV 1) (włączanie/stan
gotowości) (22)
Naciśnij, aby włączyć system.
Naciśnij, aby włączyć odbiornik TV.
12PL

PRESET +/ (61)
Gniazdo PHONES
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację.
Podłącz słuchawki.
/ (przejście do tyłu/do
przodu) (28, 43, 48, 63, 66)

Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Naciśnij, aby wyświetlić informacje płyty
lub zegar na wyświetleniu przedniego
panelu.
Pilot: TV CH +/1) (22)
Nacisnij, aby zmieniać kanały TV.
Pilot: SLOW
/
(28)
Naciśnij, aby obejrzeć obraz w ruchu
zwolnionym.
Pilot: TUNING +/ (60)
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
/ (przewijanie w tył/w
przód) (28, 63)
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce,
lub w pliku.

ECHO LEVEL (67)
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich)
Przekręć, aby nastawić echo mikrofonu.
MIC LEVEL (67)
Przekręć, aby nastawić głośność
mikrofonu.
Gniazdo MIC (67)
Podłącz do mikrofonu.

Gniazdo AUDIO IN (80)
Podłącz do opcjonalnego komponentu
audio.
DISPLAY (63, 75)

PROGRESSIVE (21, 80)
Naciśnij, aby zmienić format wyjścia
wideo (Format z przeplotem lub
progresywny).

Objaśnienie części i regulatorów

DSGX (67)
Naciśnij, aby wzmocnić basy.

Czujnik podczerwieni

Urządzenie: DVD 
(odtwarzanie) (21, 27)
Naciśnij, aby wybrać funkcję DVD.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie płyty.
Urządzenie: USB 
(odtwarzanie) (63, 66)
Naciśnij, aby wybrać funkcję USB.
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie
opcjonalnego urządzenia USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny lub nośnik danych
USB).
Ciąg dalszy

13PL
Urządzenie: TUNER/BAND (60)

Naciśnij, aby wybrać funkcję TUNER.
Naciśnij, aby przełączać między pasmami
FM i AM.
DIMMER (75)
Urządzenie: AUDIO IN

Naciśnij, aby wybrać funkcję AUDIO IN.
PICTURE NAVI (40)
FUNCTION +/ (21, 27, 60, 62,
65, 67)
Naciśnij, aby wybrać format VIEWER
do przeszukiwania rozdziałów, tytułów
i ścieżek.
Naciśnij, aby wyświetlić miniaturki
obrazów.
Naciśnij, aby wybrać funkcję.

REPEAT/FM MODE (37, 61, 63)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać płyty,
jednej ścieżki lub pliku.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).

 (zatrzymanie) (28, 60, 63)
 (pauza) (28, 63)
Naciśnij, aby zatrzymać lub zrobić pauzę
w odtwarzaniu.
Pilot: 2) (odtwarzanie) (27, 34,
42, 48, 53, 63, 66)
Naciśnij, aby zacząć odtwarzanie.

VOLUME +/2) (27, 63)
Naciśnij, aby nastawić głośność.
TV VOL +/1)2) (22)
Naciśnij, aby nastawić głośność TV.
14PL
Naciśnij, aby nastawić jasność
wyświetlenia.

AUDIO (30, 68, 69, 78)
Naciśnij, aby wyświetlić bieżący sygnał
audio na ekranie TV.

SUBTITLE (29)
Naciśnij, aby przełączyć język napisów
dialogowych (DVD VIDEO).

ANGLE (29)
ADVANCE
(28)
Naciśnij, aby zmienić kąt (tylko DVD
VIDEO z ujęciami pod różnym kątem).
Naciśnij, aby przejść do przodu bieżącej
sceny podczas odtwarzania.

Naciśnij, aby odtworzyć poprzednią
scenę podczas odtwarzania.
DVD/USB/TUNER MENU (38, 45,
61)
REPLAY
(28)
 STEP/ STEP  (28)
Naciśnij, aby wyświetlić opcje MENU na
ekranie TV.
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.
Naciśnij, aby wybrać tryb odtwarzania
gdy używane jest opcjonalne urządzenie
USB.
Naciśnij, aby odtwarzać klatka po klatce
podczas pauzy w odtwarzaniu.


EQ (67)
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.

DISPLAY (25, 33, 38, 45, 49, 50,
55, 70, 79, 90)
Naciśnij, aby wyświetlić Menu
Sterowania na ekranie TV.

TV1) (22)

 RETURN (32)
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego
menu na ekranie TV.
Objaśnienie części i regulatorów

/// (23, 24, 33, 35, 36, 42,
63, 65, 73)
Naciśnij, aby wybrać opcje MENU.
ENTER (23, 41, 61, 65)
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.

DVD TOP MENU (38)
Naciśnij, aby wyświetlić tytuł DVD na
ekranie TV.
Naciśnij, aby używać funkcji TV.
Ciąg dalszy

15PL


CLEAR (34, 40, 66)
TIME/TEXT (75)
Naciśnij, aby skasować zaprogramowaną
ścieżkę lub plik.
Naciśnij, aby zmienić informacje na
wyświetleniu przedniego panelu.
Naciśnij, aby wprowadzić liczbę
jednocyfrową lub dwucyfrową.

-/--1)

Przyciski numeryczne2) (22, 28,
31, 38, 52)
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę lub plik.
Naciśnij, aby wprowadzić hasło lub kod
dostępu.
10/01)
Naciśnij, aby wprowadzić numer
dwucyfrowy.

KEY CONTROL / (72)
Naciśnij, aby zmienić tonację i
dopasować ją do własnej skali głosu.
SCORE (71)
Naciśnij, aby wybrać poziom trudności
dla trybu oceny punktowej.
KARAOKE MODE (68)
Naciśnij, aby wybrać tryb Karaoke.
KARAOKE PON (72)
Naciśnij, aby uruchomić funkcję
KARAOKE PON.
16PL
TV/VIDEO1) (21)
Naciśnij, aby przełączać źródła wejścia.
SLEEP (73)
Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.

TIMER MENU (23, 73)
Naciśnij, aby nastawić zegar i
programatory.

THEATRE SYNC (26)
Naciśnij, aby uruchomić funkcję
THEATRE SYNC.
Ten przycisk służy do obsługi odbiornika
TV Sony. Szczegółowe informacje, zobacz
„Operowanie odbiornikiem TV Sony”
(strona 22).
2)
Przycisk numeryczny 5, przyciski TV VOL +,
VOLUME +  i   posiadają wypukłą
kropkę. Używaj tej wypukłej kropki jako
punktu odniesienia podczas operowania
systemem.
1)
Wyświetlenie
Objaśnienie części i regulatorów
Pokazuje wybraną funkcję.
Pokazuje wybrany tryb odtwarzania.
(33)
Świeci się, gdy nastawiony jest
programator. (73)
Świeci się, gdy nastrojona jest stacja.
(60)
Świeci się, gdy włączona jest funkcja
DSGX. (67)
Pokazuje status odtwarzania.
Świeci się, gdy wybrana jest funkcja
DTS. (58)
Świeci się, gdy wybrana jest funkcja
Dolby Digital. (58)
Świeci się, gdy wybrana jest funkcja
„P AUTO” lub „P VIDEO”. (21)
Świeci się, gdy sygnał wyjścia wideo
to NTSC. (21)
Świeci się podczas odtwarzania
VIDEO CD z funkcją PBC. (31)
Pokazuje rodzaj formatu audio.
Pokazuje informacje ścieżki/albumu.
Świeci się, gdy wyświetlony jest
numer rozdziału lub tytułu.
Pokazuje rodzaj odtwarzanej płyty.
(27)
Wyświetla informacje tekstowe.
17PL
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu
lub
Prawa kolumna
głośnikowa
Lewa kolumna
głośnikowa
 Antena ramowa AM
 Biała strona dla modelu przeznaczonego dla Ameryki
Północnej
 Brązowa strona dla innych regionów
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
Gniazdko ścienne
 Anteny FM/AM
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych, przewodu sieciowego, aby
uniknąć przechwytywania szumów.
 Kolumny głośnikowe
18PL
 Zasilanie
Przymocowanie podkładek pod
kolumny głośnikowe
Przymocuj dostarczone podkładki w
czterech rogach pod spodem kolumn
głośnikowych, aby zwiększyć stabilność
kolumn i zapobiec ich przesuwaniu.
Wkładanie do pilota dwóch
baterii R6 (rozmiar AA)
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii i włóż dwie dostarczone baterie
R6 (rozmiar AA), stroną  najpierw,
zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Kroki wstępne
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
ściennego.
Jeżeli dostarczony adapter wtyczki nie
pasuje do gniazdka ściennego, zdejmij
go z wtyczki (dotyczy tylko modeli
wyposażonych w adapter).
Przenoszenie zestawu
Wykonaj następujące czynności aby
chronić mechanizm DVD.
Używaj przycisków na urządzeniu do
tej operacji.
1 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw, następnie naciśnij DVD
 .
2 Upewnij się, że w systemie nie ma
Uwaga
Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz
używać pilota, wyjmij baterie aby uniknąć
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych
wyciekiem z baterii i korozją.
Wskazówka
Przy normalnym używaniu, baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy. Gdy pilot
przestanie sterować zestawem, wymień obie
baterie na nowe.
płyty i sprawdź, czy pojawiło się
„No Disc”.
3 Naciśnij / , aby wyłączyć
system i sprawdź, czy zniknęło
„STANDBY”.
4 Odłącz przewód sieciowy od
gniazda ściennego.
19PL
Podłączenie odbiornika
TV
Podłącz gniazdo wejścia wideo
odbiornika TV do gniazda VIDEO OUT
za pomocą dostarczonego kabla wideo.
Gdy podłączasz magnetowid
Podłącz magnetowid do odbiornika
TV za pomocą kabla wideo (brak w
wyposażeniu). Nie podłączaj jednak
tego urządzenia do odbiornika TV przez
magnetowid. Mogą w takim wypadku
wystąpić przebicia obrazu podczas
oglądania obrazów wideo z tego systemu.
Podłącz to urządzenie bezpośrednio do
odbiornika TV, jak pokazano poniżej.
Odbiornik
TV
Magnetowid
Urządzenie
Nie podłączaj
bezpośrednio
Wskazówka
Aby otrzymać wyższej jakości obraz wideo:
 Użyj opcjonalnych, komponentowych
kabli wideo, aby podłączyć gniazda wejścia
COMPONENT VIDEO na odbiorniku
TV do gniazd COMPONENT VIDEO
OUT tego urządzenia. Jeżeli odbiornik TV
jest zgodny z progresywnym formatem
sygnałów, użyj tego połączenia i naciśnij
kilkakrotnie PROGRESSIVE  na
urządzeniu, aby „P AUTO” lub „P VIDEO”
ukazały się na wyświetleniu (strona 21).
 Możesz użyć opcjonalnego kabla S Wideo,
aby podłączyć gniazdo wejścia S VIDEO na
odbiorniku TV do gniazda S VIDEO OUT
tego urządzenia.
20PL
Zmiana systemu kolorystycznego
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/– , aby wybrać „DVD” (lub
naciśnij DVD   na urządzeniu).
2 Naciśnij /  aby wyłączyć zestaw.
3 Naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić
zegar.
4 Gdy wyświetlany jest zegar, naciśnij
i przytrzymaj  , po czym naciśnij
/ .
System włączy się automatycznie, a
system kolorystyczny ulegnie zmianie.
Na wyświetleniu pojawi się „COLOR
NTSC” lub „COLOR PAL”.
Uwaga
„––:––” pojawi się na wyświetleniu, jeżeli zegar
nie został nastawiony.
Zmiana formatu wyjścia
sygnału wideo z gniazd
COMPONENT VIDEO OUT
Format progresywny jest metodą
wyświetlania obrazu TV, która redukuje
migotanie i wyostrza obraz. Aby użyć tej
metody, konieczne jest podłączenie do
odbiornika TV akceptującego sygnały
progresywne.
Można wyprowadzić sygnały wideo z
gniazd COMPONENT VIDEO OUT w
formacie z przeplotem lub w formacie
progresywnym.
Kroki wstępne
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich)
Nastaw system kolorystyczny na
PAL lub NTSC, zależnie od systemu
kolorystycznego odbiornika TV.
Domyślne nastawienie systemu
kolorystycznego jest różne, zależnie od
regionu.
Za każdym razem gdy wykonasz poniższą
procedurę, system kolorystyczny zmieni
się następująco:
NTSC  PAL
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD”
(lub naciśnij DVD   na
urządzeniu).
2 Naciśnij kilkakrotnie
PROGRESSIVE  na urządzeniu.
Wybierz „P AUTO” lub „P VIDEO”
jeżeli odbiornik TV akceptuje sygnały
progresywne i jest podłączony do
gniazd COMPONENT VIDEO
OUT. W innym przypadku wybierz
„INTERLACE”.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
System automatycznie wykrywa
rodzaj oprogramowania i wybiera
odpowiednią metodę konwersji.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
System przypisuje metodę konwersji
dla programu opartego na wideo do
PROGRESSIVE VIDEO.
Wybierz tę opcję, gdy obraz nie jest
czysty jeśli wybierzesz „P AUTO”.
Ciąg dalszy

21PL
O rodzajach programów DVD VIDEO i
metodach konwersji
Programy DVD VIDEO można podzielić
na dwa rodzaje:
Programy oparte o zapis filmowy
Programy oparte o zapis
filmowy pochodzą z filmów i
wyświetlają obrazy w postaci 24 ramek
na sekundę.
Programy oparte o zapis wideo
Programy oparte o zapis
wideo pochodzą z TV, np. filmy
telewizyjne i sitcomy (seriale
komediowe) i wyświetlają obrazy
w postaci 30 ramek lub 60 pól na
sekundę.
Niektóre DVD VIDEO zawierają oba
rodzaje programów. Aby te obrazy
wyglądały naturalnie na ekranie TV
gdy wyjście wideo jest w formacie
progresywnym, sygnały progresywne
powinny zostać przekształcone tak, aby
odpowiadały programowi DVD VIDEO.
Gdy korzystasz z odbiornika TV
Włącz odbiornik TV i wybierz wejście
wideo, a będziesz mógł oglądać obraz z
tego zestawu.
Operowanie odbiornikiem TV Sony
Aby operować odbiornikiem TV Sony,
można używać następujących przycisków.
Przyciski te zostały oznaczone na
pomarańczowo.
Aby
Włączyć lub
wyłączyć odbiornik
TV
Przełączać źródło
wejścia odbiornika
TV pomiędzy TV
i innymi źródłami
wejścia
Wybrać kanały TV
Uwaga
Jeżeli ustawienia nie odpowiadają ustawieniom
odbiornika TV lub rodzajom połączeń, nie
będzie obrazu na ekranie TV lub obraz będzie
niewyraźny.
Regulować
głośność głośnika
(głośników) TV
Naciśnij
TV / ,
jednocześnie
naciskając TV .
TV/VIDEO ,
jednocześnie
naciskając TV .
TV CH +/ 
lub przyciski
numeryczne *,
jednocześnie
naciskając TV .
TV VOL +/
 jednocześnie
naciskając TV .
* Dla numerów dwucyfrowych naciśnij i
przytrzymaj TV  oraz naciśnij -/-- , po
czym naciśnij numer. (Na przykład naciśnij i
przytrzymaj TV , naciśnij -/-- , po czym
2 i 5, aby wprowadzić 25.)
22PL
Nastawianie zegara
1 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw.
2 Naciśnij TIMER MENU .
Wskazanie godziny miga na
wyświetleniu.
Jeżeli na wyświetleniu miga „PLAY
SET?”, naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać „CLOCK SET?”, po
czym naciśnij ENTER .
Nastawienia zegara zostaną anulowane gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY .
Zegar jest wyświetlany przez około
8 sekund.
Kroki wstępne
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na pilocie.
Uwaga
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby nastawić godzinę.
4 Naciśnij ENTER .
Wskazanie minut miga na
wyświetleniu.
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby nastawić minuty.
6 Naciśnij ENTER .
Zegar zaczyna działać.
23PL
Wykonanie QUICK
SETUP
4 Naciśnij ENTER  nie wkładając
płyty.
Na ekranie TV pojawi się
„LANGUAGE SETUP”.
Przed rozpoczęciem używania
systemu możesz wykonać minimum
podstawowych nastawień w QUICK
SETUP. Jeżeli nie chcesz wykonać
QUICK SETUP, naciśnij CLEAR  w
kroku 3. Komunikat prowadzący zniknie
z ekranu TV.
1 Włącz odbiornik TV i wybierz
wejście wideo.
2 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw.
Uwaga
Upewnij się, że w urządzeniu nie ma płyty.
Jeżeli będzie, komunikat prowadzący nie
pojawi się. Aby wykonać QUICK SETUP,
naciśnij   na urządzeniu i wyjmij płytę.
3 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD”
(lub naciśnij DVD   na
urządzeniu).
Komunikat prowadzący pojawi się na
dole ekranu TV.
24PL
5 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać język, po czym
naciśnij ENTER .
Ustawienie zostało wybrane i na
ekranie TV pojawi się „SCREEN
SETUP”.
Wskazówki
Wybrany język będzie językiem „OSD”,
„MENU” i „SUBTITLE”.
Języki do wyboru są różne, zależnie od
regionu.
6 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać nastawienie,
Jeżeli posiadasz odbiornik TV
formatu 4:3:
Wybierz „4:3 LETTER BOX” lub „4:3
PAN SCAN” (strona 57)
Jeżeli posiadasz panoramiczny
odbiornik TV lub odbiornik
TV o standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym:
Wybierz „16:9” (strona 57)
7 Naciśnij ENTER .
Ustawienie zostanie wybrane i na
ekranie TV pojawi się „QUICK
SETUP is complete”.
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
Jeżeli chcesz indywidualnie zmienić
każde ustawienie, zobacz „Używanie
menu ustawień DVD” (strona 55).
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(SETUP), po czym
naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
Kroki wstępne
które odpowiada rodzajowi
odbiornika TV.
Aby przywołać wyświetlenie QUICK
SETUP
wybrać „QUICK”, po czym naciśnij
ENTER .
Uwaga
Komunikat prowadzący pojawi się na
dole ekranu TV gdy włączysz system po
raz pierwszy lub po wykonaniu „RESET”
(strona 89).
Aby zamknąć QUICK SETUP
Naciśnij
DISPLAY .
25PL
Używanie funkcji
THEATRE SYNC
THEATRE SYNC umożliwia włączenie
odbiornika TV Sony i tego systemu,
zmienia funkcję systemu na „DVD” i
następnie przełącza na nastawione źródło
wejścia TV tylko jednym naciśnięciem
przycisku.
Przygotowanie do używania
funkcji THEATRE SYNC
Zarejestruj źródło wejścia odbiornika TV
podłączone do tego systemu.
Aby wybrać wejście odbiornika TV
Naciśnij następujące przyciski,
jednocześnie naciskając przycisk SLEEP
.
Naciśnij
0
od 1 do 8
9
CLEAR 
Źródło wejścia
odbiornika TV
Brak źródła wejścia
(Domyślne)

VIDEO 1 do VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Wybrane źródło wejścia odbiornika TV
zostaje zapamiętane na pilocie.
26PL
Używanie funkcji THEATRE
SYNC
Trzymaj pilota skierowanego w
stronę odbiornika TV, aż odbiornik
TV zostanie włączony i źródło
wejścia zostanie prawidłowo
zmienione, po czym naciśnij
THEATRE SYNC .
Jeżeli funkcja nie działa, zmień czas
transmisji. Czas transmisji jest różny,
zależnie od odbiornika TV.
Aby zmienić czas transmisji
Naciśnij następujące przyciski,
jednocześnie naciskając  .
Naciśnij
1
2
3
4
5
6
7
8
Czas transmisji
0,5 (Domyślny)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
2 Włóż płytę w otwór płyty ,
Płyta
Odtwarzanie płyty
 Normalne Odtwarzanie
stroną z etykietą skierowaną do
góry.
Jeżeli odtwarzanie nie zacznie się
automatycznie, naciśnij   (lub
DVD   na urządzeniu).
Płyta
Zależnie od płyty DVD VIDEO lub
VIDEO CD, niektóre operacje mogą się
różnić lub będą niedostępne. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej wraz
z płytą.
Przykład: Gdy odtwarzasz płytę DVD
VIDEO
3 Naciśnij VOLUME +/ , aby
wyregulować głośność.
Uwagi
Numer tytułu
Wykorzystany czas odtwarzania
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD”
(lub naciśnij DVD   na
urządzeniu).
Zależnie od statusu systemu, poziom
głośności może nie pojawić się na ekranie
TV.
Gdy włączysz system, płyta nie zostanie
wciągnięta do środka otworu płytowego 
dopóki na wyświetleniu nie ukaże się „No
Disc”. Nie usiłuj wciskać płyty zanim nie
pojawi się „No Disc”.
Nie wkładaj 8-cm płyty z dołączonym
adapterem. Może to być przyczyną usterki.
Gdy wyjmujesz płytę, chwyć ją za brzegi
i wyciągnij pod kątem prostym z otworu
płytowego . Nie dotykaj powierzchni.
Ciąg dalszy

27PL
Inne operacje
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Wybierz
ścieżkę1),
rozdział lub
plik wideo
Wybrać album3)
Znaleźć szybko
określone
miejsce
przewijając do
przodu lub do
tyłu (Szukanie
z Blokadą)4)5)
28PL
Naciśnij
 .
 . Naciśnij
ponownie   lub
  (albo DVD 
 na urządzeniu), aby
wznowić odtwarzanie.
kilkakrotnie 
lub   podczas
odtwarzania.
Lub naciśnij przyciski
numeryczne  gdy
wyłączone jest Menu
Sterowania, po czym
naciśnij ENTER 2).
+/ 
kilkakrotnie podczas
odtwarzania lub
podczas pauzy w
odtwarzaniu.
 lub  
podczas odtwarzania.
Za każdym
naciśnięciem 
lub   prędkość
odtwarzania zmienia
się cyklicznie.
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
  (lub DVD 
 na urządzeniu).
Aby
Oglądać klatka
po klatce
(Zwolnione
odtwarzanie)6)
Naciśnij
SLOW
lub SLOW
 podczas pauzy
w odtwarzaniu. Za
każdym naciśnięciem
SLOW lub SLOW
, zmienia się
prędkość odtwarzania.
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
  (lub DVD 
 na urządzeniu).
Odtwarzanie
STEP   aby
po jednej klatce przejść do następnej
(Stop-Klatka)6) klatki, podczas pauzy w
odtwarzaniu. Naciśnij
 STEP 7), aby
przejść do poprzedniej
klatki, podczas pauzy w
odtwarzaniu.
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
  (lub DVD 
 na urządzeniu).

Ponownie
REPLAY
odtworzyć
podczas odtwarzania.
poprzednią
(Błyskawiczne
scenę
Powtórzenie)7)

Szybko
ADVANCE
przewinąć
podczas odtwarzania.
bieżącą scenę (Błyskawiczne
Posunięcie)7)
Aby
Przełączyć na
funkcję DVD
z innego źródła
Nie można wybrać ścieżki audio podczas
operacji Szukania z Blokadą na ścieżkach
audio MP3.
2)
Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR, VIDEO CD, AUDIO CD i pliki wideo
DivX.
3)
Tylko ścieżki audio MP3, pliki graficzne
JPEG i pliki wideo DivX.
4)
Z wyjątkiem plików graficznych JPEG.
5)
Zależnie od płyty prędkość może być różna.
6)
Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR, pliki wideo DivX i VIDEO CD.
7)
Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w trybie
VR.
1)
Uwagi
Nie można szukać zdjęć na płycie
DVD-R/-RW w trybie VR.
Używanie funkcji Błyskawiczne Powtórzenie
i Błyskawiczne Posunięcie może nie
być możliwe w trybie Odtwarzania z
Powtórzeniem lub w niektórych scenach.
Wyświetlanie wielu kątów i
napisów dialogowych
Zmiana kątów
(Tylko DVD VIDEO)
Można zmienić kąt widzenia podczas
odtwarzania programu DVD VIDEO,
na którym nagrane są różne kąty (wiele
kątów) dla tej samej sceny.
Płyta
Wyjmij płytę
Naciśnij
kilkakrotnie
FUNCTION +/ 
(lub naciśnij DVD
  na urządzeniu)
(Automatyczny Wybór
Źródła).
  na urządzeniu.
Naciśnij kilkakrotnie ANGLE  podczas
odtwarzania. Za każdym naciśnięciem
ANGLE  zmienia się kąt kamery.
Uwaga
Zależnie od DVD VIDEO, zmiana kąta może
nie być możliwa, nawet jeżeli różne kąty
nagrane są na płytę DVD VIDEO.
Wyświetlanie napisów dialogowych
(Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w
trybie VR i pliki wideo DivX)
Można włączyć lub wyłączyć napisy
dialogowe podczas odtwarzania DVD
VIDEO, DVD-R/-RW w trybie VR lub
plików wideo DivX, na których napisy
dialogowe są nagrane. Można także
zmienić język napisów dialogowych w
wypadku DVD VIDEO, DVD-R/-RW
w trybie VR lub plików wideo DivX, na
których nagrane są wielojęzyczne napisy
dialogowe.
Naciśnij kilkakrotnie SUBTITLE 
podczas odtwarzania. Za każdym
naciśnięciem SUBTITLE , język
napisów dialogowych zmienia się lub
napisy się wyłączają.
Ciąg dalszy

29PL
Uwagi
Zależnie od płyty DVD VIDEO zmiana
napisów może nie być możliwa, nawet
jeżeli wielojęzyczne napisy są nagrane na
DVD VIDEO. Może także nie być możliwe
wyłączenie napisów.
Można zmieniać napisy dialogowe jeżeli
plik wideo DivX ma rozszerzenie „.AVI”
lub „.DivX” i napisy dialogowe znajdują się
wewnątrz tego samego pliku.
Inne pożyteczne funkcje
Zmiana dźwięku
Podczas odtwarzania DVD VIDEO
lub pliku wideo DivX nagranych w
różnych formatach audio, można wybrać
żądany format audio. Jeżeli płyta DVD
VIDEO jest nagrana z wielojęzycznymi
ścieżkami, możesz także zmienić język.
Podczas odtwarzania VIDEO CD,
AUDIO CD lub ścieżek audio MP3
można wybrać dźwięk z prawego lub
lewego kanału i słuchać dźwięku z
wybranego kanału przez obie kolumny
głośnikowe, prawą i lewą. Na przykład
podczas odtwarzania ścieżki, której część
wokalna zarejestrowana jest na prawym
kanale, a instrumentalna na lewym,
można wybrać lewy kanał i słuchać
części instrumentalnej z obu kolumn
głośnikowych.
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO  podczas
odtwarzania, aby wybrać żądany sygnał
audio.
30PL
Ustawienia domyślne są podkreślone.
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO:
Zależnie od DVD VIDEO, opcje języka i
formatu audio mogą być różne.
Gdy wyświetlony zostaje 4-cyfrowy
numer, cyfry oznaczają kod języka
(zobacz „Lista kodów językowych”
(strona 101)). Jeżeli ten sam język jest
wyświetlony dwa lub więcej razy, płyta
DVD VIDEO nagrana jest w wielu
formatach audio. Pamietaj, że dźwięk
zmienia się automatycznie, zależnie od
płyty.
Gdy odtwarzasz płytę DVD-R/-RW w
trybie VR:
Wyświetlany jest numer nagranych na
płycie ścieżek audio.
Przykład:
1: MAIN: główny dźwięk ścieżki audio
1.
1: SUB: poboczny dźwięk ścieżki audio
1.
1: MAIN+SUB: główny i poboczny
dźwięk ścirżki audio 1.
2: MAIN*: główny dźwięk ścieżki
audio 2.
2: SUB*: poboczny dźwięk ścieżki
audio 2.
2: MAIN+SUB*: główny i poboczny
dźwięk ścirżki audio 2.
* Te pozycje nie pojawią się, gdy tylko jeden
strumień audio jest nagrany na odtwarzanej
płycie.
Gdy odtwarzasz plik wideo DivX:
Opcje formatu audio różnią się, zależnie
od pliku wideo DivX.
Gdy odtwarzasz płytę Super VCD:
1: STEREO: dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 1.
1: 1/L: dźwięk lewego kanału ścieżki
audio 1 (monofoniczny).
1: 2/R: dźwięk prawego kanału ścieżki
audio 1 (monofoniczny).
2: STEREO: dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 2.
2: 1/L: dźwięk lewego kanału ścieżki
audio 2 (monofoniczny).
2: 2/R: dźwięk prawego kanału ścieżki
audio 2 (monofoniczny).
(Tylko VIDEO CD)
Możesz używać różne menu PBC
(Sterowanie Odtwarzaniem) na ekranie
TV, wykorzystując interaktywne
oprogramowanie płyty. Format i
struktura menu mogą być różne, zależnie
od płyty.
1 Naciśnij   (lub DVD   na
Płyta
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD,
AUDIO CD lub ścieżkę audio MP3:
STEREO: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
1/L: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
2/R: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcjami
PBC (Wersja 2.0)  Odtwarzanie PBC
urządzeniu) aby zacząć odtwarzanie
płyty VIDEO CD z funkcjami PBC
(Wersja 2.0).
Menu PBC pojawi się na ekranie TV.
Zależnie od VIDEO CD, menu może
się nie pojawić.
2 Naciśnij przyciski numeryczne  aby
wybrać numer żądanej pozycji.
3 Naciśnij ENTER .
Zależnie od VIDEO CD, „Press
ENTER” może pojawić się jako
„Press SELECT” w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z płytą. W takim
wypadku naciśnij   (lub DVD
  na urządzeniu).
4 Kontynuuj odtwarzanie zgodnie z
instrukcjami menu.
Zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej z VIDEO CD, ponieważ
operacje mogą się różnić, zależnie od
VIDEO CD.
Ciąg dalszy

31PL
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij  RETURN .
Uwaga
Odtwarzanie PBC jest anulowane, gdy
uruchomione zostaje Odtwarzanie z
Tasowaniem, Odtwarzanie Programu lub
Odtwarzanie z Powtórzeniem.
Aby anulować odtwarzanie z
funkcjami PBC
1 Naciśnij kilkakrotnie  lub
 , albo naciśnij przyciski
numeryczne , aby wybrać ścieżkę,
gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
2 Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu) lub ENTER .
Odtwarzanie zacznie się od wybranej
ścieżki. Obrazy nieruchome, takie jak
ekrany menu, nie będą się ukazywać.
Aby wrócić do odtwarzania PBC,
naciśnij dwa razy  , po czym
naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu).
Wznawianie odtwarzania od miejsca,
w którym płyta została zatrzymana
 Wznowienie Odtwarzania
Ten system zapamiętuje punkt, w
którym płyta została zatrzymana, więc
ponowne odtwarzanie można podjąć od
tego punktu. Wznowienie Odtwarzania
nie jest anulowane gdy system zostanie
wyłączony, z wyjątkiem ścieżek audio
MP3, plików graficznych JPEG i plików
wideo DivX.
32PL
1 Podczas odtwarzania płyty naciśnij 
 aby zatrzymać odtwarzanie.
Na wyświetleniu pojawi się „Resume”.
Jeżeli nie pojawi się „Resume”,
Wznowienie Odtwarzania nie jest
dostępne.
2 Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu).
System zacznie odtwarzanie od
punktu, w którym płyta została
zatrzymana w kroku 1.
Uwagi
Wznawianie Odtwarzania nie jest możliwe
podczas Odtwarzania z Tasowaniem i
Odtwarzania Programu.
Ta funkcja może nie działać właściwie z
niektórymi płytami.
Wznowienie Odtwarzania zostaje skasowane
gdy
 naciśniesz   gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
 wyjmiesz płytę.
 zostaje zmieniona funkcja.
 zmienisz ustawienia w Menu Ustawień.
Zależnie od tego, gdzie płyta została
zatrzymana, system może nie wznowić
odtwarzania od dokładnie tego samego
punktu.
Jeżeli „MULTI-DISC RESUME” jest
nastawione na „ON”, Wznowienie
Odtwarzania nie zostaje anulowane dla DVD
VIDEO i VIDEO CD, gdy wyjmiesz płytę lub
zmienisz funkcję.
Wskazówka
Aby odtworzyć od początku płyty, naciśnij dwa
razy  , po czym naciśnij   (lub DVD
  na urządzeniu).
Wznowienie odtwarzania płyty, która
została zatrzymana  Wielopłytowe
Wznowienie
Uwaga
Jeżeli „MULTI-DISC RESUME” w „CUSTOM
SETUP” jest nastawione na „ON”, a odtwarzana
płyta jest nagraną płytą, na przykład DVD-R,
system może odtwarzać inne nagrane płyty od
tego samego punktu wznowienia odtwarzania.
Aby zacząć odtwarzanie od początku płyty,
naciśnij dwa razy  , po czym naciśnij 
 (lub DVD   na urządzeniu).
Wykonanie własnego
programu
Płyta
(Tylko DVD VIDEO i VIDEO CD)
Ten system maksymalnie dla 40 płyt
może zapamiętać punkt, w którym
odtwarzanie płyty zostało zatrzymane
i podejmie odtwarzanie z powrotem
od tego punktu, gdy ponownie włożysz
tę samą płytę. Jeżeli wprowadzisz do
pamięci punkt wznowienia odtwarzania
dla 41. płyty, punkt wznowienia
odtwarzania dla pierwszej płyty zostanie
usunięty.
Aby włączyć tę funkcję, nastaw „MULTIDISC RESUME” w „CUSTOM SETUP”
na „ON” (strona 58).
Używanie trybu
odtwarzania
 Odtwarzanie Programu
Można wykonać program złożony z
maksimum 99 kroków, w kolejności, w
której utwory mają być odtwarzane.
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PROGRAM),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „PROGRAM” pojawią się
na ekranie TV.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „SET”, po czym
naciśnij ENTER .
Numer ścieżki
Ciąg dalszy

33PL
4 Naciśnij  .
Kursor przesuwa się co listy ścieżek
„T” (w tym wypadku, „01”).
5 Wybierz ścieżkę którą chcesz
zaprogramować.
Na przykład, wybierz ścieżkę „02”.
Naciśnij kilkakrotnie  lub   aby
wybrać „02” na liście „T”, po czym
naciśnij ENTER .
Wybrana ścieżka
Aby zmienić zaprogramowany
krok:
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać numer zaprogramowanego
kroku, który ma zostać zmieniony.
Następnie naciśnij  .
Aby usunąć zaprogramowany
krok:
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać numer zaprogramowanego
kroku, który ma zostać zmieniony.
Następnie CLEAR .
Aby usunąć wszystkie
zaprogramowane kroki na liście
programu:
Naciśnij  , aby wybrać „ALL
CLEAR”. Następnie naciśnij ENTER
.
34PL
Całkowity czas zaprogramowanych ścieżek
6 Aby zaprogramować inne
ścieżki, powtórz kroki od 4 do 5.
7 Naciśnij   (lub DVD  
na urządzeniu).
Rozpocznie się Odtwarzanie
Programu.
Gdy skończy się Odtwarzanie
Programu, możesz ponownie
odtworzyć ten sam program,
naciskając   (lub DVD  
na urządzeniu).
Aby skasować Odtwarzanie Programu
Naciśnij CLEAR  lub wybierz „OFF”
w kroku 3. Aby ponownie odtworzyć ten
sam program, wybierz „ON” w kroku 3 i
naciśnij ENTER .
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Uwagi
Gdy aktywne jest Odtwarzanie Programu,
nastawienie „REPEAT” zmienia się
automatycznie na „ON”, jeżeli bieżącym
nastawieniem jest „DISC” lub „TRACK”.
Nie można wykonywać Odtwarzania
Programu na VIDEO CD podczas
odtwarzania PBC.
Wskazówka
Odtwarzanie Programu zostaje anulowane i
lista programu zostaje skasowana, gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
 Odtwarzanie z Tasowaniem
Można odtwarzać ścieżki na bieżącej
płycie w losowej kolejności. Za każdym
razem, gdy wykonujesz Odtwarzanie
z Tasowaniem, kolejność odtwarzania
może być różna.
Płyta
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Odtwarzanie w losowej
kolejności
1 Naciśnij
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(SHUFFLE),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „SHUFFLE” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD
lub AUDIO CD:
TRACK: wszystkie ścieżki na płycie
są odtwarzane w losowej kolejności.
Gdy Odtwarzanie Programu jest
aktywne:
ON: wszystkie ścieżki na liście
programu są odtwarzane w losowej
kolejności.
Ciąg dalszy

35PL
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD/
DVD (z wyjątkiem plików wideo
DivX):
ON: wszystkie ścieżki audio MP3
w wybranym albumie płyty są
odtwarzane w losowej kolejności.
Gdy brak wybranego albumu,
pierwszy album zostanie
odtworzony w losowej kolejności.
4 Naciśnij ENTER .
Zaczyna się Odtwarzanie z
Tasowaniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Tasowaniem, naciśnij CLEAR  lub
wybierz „OFF” w kroku 3.
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Odtwarzanie z Tasowaniem zostanie
anulowane, gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
 wykonasz Szukanie Ścieżki/Indeksu.
Nie można wykonywać Odtwarzania
z Tasowaniem na VIDEO CD podczas
odtwarzania PBC.
Dla ścieżek audio MP3, można powtarzać
odtwarzanie tej samej piosenki.
36PL
Powtarzane odtwarzanie
 Odtwarzanie z Powtórzeniem
Można powtarzać odtwarzanie
wszystkich tytułów, ścieżek, plików lub
pojedynczego tytułu, rozdziału, ścieżki
lub pliku na płycie.
Można jednocześnie wybrać Odtwarzanie
z Tasowaniem i Odtwarzanie Programu.
1 Naciśnij
DISPLAY  podczas
odtwarzania.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(REPEAT),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „REPEAT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO
lub DVD-R/DVD-RW w trybie VR:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie tytuły na
płycie.
TITLE: powtarza bieżący tytuł.
CHAPTER: powtarza bieżący
rozdział.
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD
lub AUDIO CD:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie ścieżki
na płycie.
TRACK: powtarza bieżącą ścieżkę.
Tylko ścieżki audio MP3.
Tylko pliki wideo DivX.
1)
2)
Gdy aktywne Odtwarzanie
Programu lub Odtwarzanie z
Tasowaniem:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
ON: powtarza Odtwarzanie
Programu lub Odtwarzanie z
Tasowaniem.
4 Naciśnij ENTER .
Rozpocznie się Odtwarzanie z
Powtórzeniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem, naciśnij CLEAR 
lub wybierz „OFF” w kroku 3.
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Można także zmienić ustawienie
Odtwarzania z Powtórzeniem, naciskając
kilkakrotnie REPEAT/FM MODE .
Na wyświetleniu świeci się „REP”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „DISC”, „ALBUM” lub „ON”.
Na wyświetleniu świeci się „REP1”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „TITLE”, „CHAPTER”, „TRACK” lub
„FILE”.
Zależnie od płyty DVD VIDEO, wykonanie
Odtwarzania z Powtórzeniem może nie być
możliwe.
Odtwarzanie z Powtórzeniem nie jest
możliwe podczas odtwarzania PBC płyt
VIDEO CD.
Podczas odtwarzania DATA CD/DVD, które
zawierają ścieżki audio MP3 i pliki graficzne
JPEG, dźwięk audio nie będzie odpowiadał
obrazowi, jeśli ich czasy odtwarzania są
różne.
Wybranie „TRACK” nie jest możliwe, gdy
opcja „MODE (MP3, JPEG)” jest nastawiona
na „IMAGE (JPEG)” (strona 45).
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest anulowane
gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
Płyta
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD
lub DATA DVD:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie albumy
na płycie.
ALBUM: powtarza bieżący album.
TRACK1): powtarza bieżącą ścieżkę.
FILE2): powtarza bieżący plik.
Aby wyłączyć Menu Sterowania
37PL
Szukanie/wybieranie
płyty
Odtwarzanie płyt DVD VIDEO
z wykorzystaniem menu
Niektóre DVD VIDEO posiadają systemy
menu, pomagające w oglądaniu płyt
DVD VIDEO. Możesz odtwarzać płyty
DVD VIDEO, korzystając z tych menu
na ekranie TV.
Używanie DVD TOP MENU
DVD VIDEO zawiera dużo części z
obrazem lub muzyką, nazywanych
„tytułami”. Podczas odtwarzania DVD
VIDEO, które zawiera szereg tytułów,
można wybrać żądany tytuł używając
DVD TOP MENU .
Używanie DVD MENU
Niektóre płyty DVD VIDEO umożliwiają
wybieranie zawartości płyty za pomocą
menu. Podczas odtwarzania tych DVD
VIDEO można wybrać pozycje takie, jak
język dla napisów dialogowych i język
audio za pomocą DVD/USB/TUNER
MENU .
38PL
1 Naciśnij DVD TOP MENU  lub
DVD/USB/TUNER MENU .
Menu pojawi się na ekranie TV.
Zawartość menu różni się, zależnie
od płyty.
2 Naciśnij ///  lub
przyciski numeryczne , aby
wybrać tytuł lub pozycję, którą
chcesz odtworzyć.
3 Naciśnij ENTER .
Wybieranie „ORIGINAL” lub
„PLAY LIST” na DVD-R/-RW w
trybie VR
Ta funkcja jest dostępna tylko dla
płyt DVD-R/-RW w trybie VR, jeżeli
stworzona jest playlista.
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(ORIGINAL/
PLAY LIST), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „ORIGINAL/PLAY LIST”
pojawią się na ekranie TV.
aby wybrać żądane nastawienie.
PLAY LIST: odtwarzanie zgodnie z
utworzoną na płycie playlistą.
ORIGINAL: odtwarzanie zgodnie z
oryginalnie nagraną sekwencją.
4 Naciśnij ENTER .
Używanie menu ekranowego
do szukania tytułu/rozdziału/
sceny/ścieżki/indeksu/albumu/
pliku
DISPLAY . (Gdy
odtwarzasz DATA CD/DVD
z plikami graficznymi JPEG,
naciśnij DISPLAY  dwa
razy.)
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać pozycję do
Płyta
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
1 Naciśnij
szukania.
Przykład: gdy wybierasz
(CHAPTER)
Wybrane zostaje „** (**)” (** oznacza
numer). Numer w nawiasach oznacza
całkowitą liczbę tytułów, rozdziałów,
ścieżek, indeksów, scen, albumów lub
plików.
Wybrany wiersz
3 Naciśnij ENTER .
Można szukać według różnych informacji
nagranych na płycie, na przykład
tytuł, ścieżka i album. Każda pozycja
posiada na płycie unikalny numer, a
ponumerowane pozycje można wybierać
z Menu Sterowania. Można także szukać
określonego punktu, używając kodu
czasu (Przeszukiwanie Czasu) (tylko
DVD VIDEO i DVD-R/-RW w trybie
VR).
„** (**)” zmieni się na „– – (**)”.
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
albo przyciski numeryczne ,
aby wybrać tytuł, ścieżkę, album
itp. lub numer pliku.
Jeżeli pomylisz się, naciśnij CLEAR
, aby anulować numer.
Ciąg dalszy

39PL
5 Naciśnij ENTER .
System rozpocznie odtwarzanie od
wybranego tytułu, ścieżki, albumu itp.
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY  aż
zniknie Menu Sterowania.
Wskazówka
Gdy wyświetlenie Menu Sterowania jest
wyłączone, możesz szukać rozdziału (DVD
VIDEO i DVD-R/-RW w trybie VR) lub ścieżki
(AUDIO CD i VIDEO CD), lub pliku (pliki
wideo DivX na DATA CD/DVD), naciskając
przyciski numeryczne  i ENTER .
Aby szukać określonego
fragmentu używając kodu czasu
 Przeszukiwanie Czasu
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
1 Naciśnij
DISPLAY .
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(TIME/TEXT).
Wybrane jest „T **:**:**”
(wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu).
3 Naciśnij ENTER .
„T **:**:**” zmieni się na „T--:--:--”.
40PL
4 Wprowadź kod czasowy używając
przyciski numeryczne , po czym
naciśnij ENTER .
Na przykład, aby znaleźć scenę, która
pojawi się w 2 godziny, 10 minut i 20
sekund po rozpoczęciu, wprowadź
„2:10:20”.
Jeżeli pomylisz się, naciśnij CLEAR
, aby anulować numer.
Uwaga
Na niektórych płytach wykonywanie
Przeszukiwania Czasu nie jest możliwe.
Szukanie za pomocą sceny
 Nawigacja Obrazu
1 Naciśnij kilkakrotnie PICTURE
NAVI , aby wybrać format
VIEWER, w którym chcesz
wykonać poszukiwanie.
CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
TRACK VIEWER (VIDEO CD lub
Super VCD)
2 Naciśnij ENTER .
Pojawi się pierwsza scena pierwszych
9. rozdziałów, tytułów lub ścieżek.
Jeżeli jest więcej niż 9 rozdziałów,
tytułów lub ścieżek, w prawym
dolnym rogu ekranu pojawi się „”.
Odtwarzanie płyt MP3/
JPEG
3 Naciśnij /// , aby
wybrać rozdział, tytuł lub
ścieżkę, po czym naciśnij ENTER
.
System zacznie odtwarzanie od
wybranej sceny.
Aby anulować szukanie
Naciśnij  RETURN  lub
DISPLAY .
Uwaga
Zależnie od płyty wybranie niektórych pozycji
może nie być możliwe.
Zależnie od programu użytego do stworzenia
płyty DATA CD lub DATA DVD, kolejność
odtwarzania może być różna.
System może odtworzyć maksymalnie
200 albumów, włącznie z albumami, które
nie zawierają ścieżek audio MP3 i plików
graficznych JPEG. System nie odtworzy
żadnego albumu powyżej albumu numer 200.
Maksymalna liczba ścieżek audio MP3 lub
plików graficznych JPEG w albumie, którą
ten system może rozpoznać wynosi:
 600 gdy opcja „MODE (MP3, JPEG)”
jest nastawiona na „AUDIO (MP3)” lub
„IMAGE (JPEG)”.
 300 gdy „MODE (MP3, JPEG)” jest
nastawione na „AUTO”.
Ten system może odtwarzać ścieżki
audio MP3 i pliki graficzne JPEG. System
ten będzie odtwarzał każde dane z
rozszerzeniem „.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”,
nawet jeżeli nie są one w formacie MP3 lub
JPEG. Odtwarzanie takich danych może
wygenerować głośne szumy, które mogą
uszkodzić zespoły głośnikowe.
Płyta
Uwagi
Wskazówka
Aby wyświetlić pozostałe rozdziały, tytuły
lub ścieżki, wybierz scenę w dolnym rzędzie
i naciśnij  . Aby wrócić do poprzedniej
sceny, wybierz scenę w górnym rzędzie i
naciśnij  .
Ciąg dalszy

41PL
Zależnie od programu użytego do
kodowania/zapisu, urządzenia nagrywającego
lub nośnika zastosowanego do nagrania
ścieżki MP3, możesz napotkać problemy
takie jak brak możliwości odtworzenia,
przerywanie dźwięku i zakłócenia.
Następujące płyty/sytuacje mogą wydłużyć
czas potrzebny do rozpoczęcia odtwarzania:
 płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą
drzewa.
 płyta nagrana w Multi Session.
 płyta, do której można dodać dane (płyta
niesfinalizowana).
 gdy ścieżki lub pliki w innym albumie
właśnie zostały odtworzone.
Niektóre płyty CD-R/-RW lub DVD-R/-RW/
+R/+RW nie mogą być odtwarzane przez ten
system, zależnie od formatu pliku.
Gdy odtwarzasz DATA CD lub DATA DVD,
zawierające zarówno ścieżki audio MP3, jak i
pliki graficzne JPEG, wybierz „MODE (MP3,
JPEG)” z Menu Sterowania, gdy odczyt TOC
płyty zostanie zakończony. Jeżeli chcesz
odtwarzać
 zarówno ścieżki audio MP3, jak i pliki
graficzne JPEG, nastaw „MODE (MP3,
JPEG)” na „AUTO”.
 tylko ścieżki audio MP3, nastaw „MODE
(MP3, JPEG)” na „AUDIO (MP3)”.
 tylko pliki graficzne JPEG, nastaw
„MODE (MP3, JPEG)” na „IMAGE
(JPEG)”.
System może odtwarzać tylko do głębokości
8 folderów.
42PL
Wybieranie ścieżki audio MP3
lub albumu
1 Włóż płytę do otworu płyty .
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
.
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu).
System zaczyna odtwarzanie od
pierwszej ścieżki wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Odtwarzanie ścieżki:
1 Naciśnij ENTER .
Pojawi się lista ścieżek audio MP3
w wybranym albumie.
Aby wrócić do listy albumów, gdy
wyświetlana jest lista ścieżek
Naciśnij  RETURN .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów lub listę ścieżek
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  
aby wybrać żądaną ścieżkę audio
MP3, po czym naciśnij ENTER .
System zaczyna odtwarzanie
wybranej ścieżki audio MP3.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy ścieżek lub
listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista ścieżek lub lista
albumów.
Aby odtworzyć następny album ścieżek
audio MP3
Możesz wybrać następny album,
naciskając kilkakrotnie  , aż
do ostatniej ścieżki bieżącego albumu,
po czym naciśnij jeden raz  .
Wybrana zostaje pierwsza ścieżka
następnego albumu. Nie można jednak
wybrać poprzedniego albumu przez
kilkakrotne naciśnięcie  . Aby
wybrać poprzedni album, wybierz album
z listy albumów.
Płyta
Naciśnij kilkakrotnie DVD/USB/TUNER
MENU .
Wybieranie pliku graficznego
JPEG lub albumu
1 Włóż płytę do otworu płyty .
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
.
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu).
System zacznie pokaz zdjęć od
pierwszego pliku graficznego w
wybranym albumie.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Ciąg dalszy

43PL
Odtwarzanie pliku graficznego:
1 Naciśnij PICTURE NAVI .
Wyświetlone zostają miniaturki
pierwszych 16 plików graficznych
JPEG w wybranym albumie.
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista albumów.
Aby wyświetlić następny lub
poprzedni plik graficzny JPEG
Naciśnij kilkakrotnie  lub   podczas
pokazu zdjęć.
Aby odtworzyć następny album plików
graficznych JPEG
Jeżeli w wybranym albumie jest
więcej niż 16 plików graficznych,
po prawej stronie pojawi się pasek
przewijania.
2 Naciśnij /// , aby wybrać
obraz, który chcesz obejrzeć, po
czym naciśnij   (lub DVD 
 na urządzeniu).
Pokaz zdjęć zaczyna się od
wybranego pliku z obrazami.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
44PL
Można wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , do
ostatniego pliku bieżącego albumu, po
czym nacisnąć   jeden raz. Wybrany
zostanie pierwszy plik następnego
albumu. Nie można jednak wybrać
poprzedniego albumu przez kilkakrotne
naciśnięcie  . Aby wybrać poprzedni
album, wybierz album z listy albumów.
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlenie
listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/USB/TUNER
MENU .
Aby obrócić plik graficzny JPEG
Uwagi
Przycisk PICTURE NAVI  nie działa, gdy
opcja „MODE (MP3, JPEG)” jest nastawiona
na „AUDIO (MP3)”.
Gdy naciśniesz  lub  , aby wybrać
następny lub poprzedni obraz, powróci on
do oryginalnego widoku, nawet jeśli został
poprzednio obrócony.
Pokaz zdjęć zatrzyma się, gdy naciśniesz
 lub  .
Odtwarzanie ścieżek audio
MP3 i plików graficznych
JPEG w postaci pokazu zdjęć z
dźwiękiem
Możesz odtworzyć pokaz zdjęć z
dźwiękiem, umieszczając najpierw
zarówno pliki graficzne JPEG, jak i
ścieżki audio MP3 w tym samym albumie
na płycie DATA CD/DVD.
1 Włóż płytę do otworu płyty .
2 Naciśnij  , aby zatrzymać
odtwarzanie.
3 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać
(MODE
(MP3, JPEG)), po czym naciśnij
ENTER .
Płyta
Gdy plik graficzny JPEG jest wyświetlony
na ekranie TV, możesz obrócić obraz o
90 stopni.
Naciśnij kilkakrotnie  lub   gdy
oglądasz obraz.
Naciśnij CLEAR , aby wrócić do
oryginalnego widoku.
Opcje dla „MODE (MP3, JPEG)”
pojawią się na ekranie TV.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
AUTO: Odtwarza pliki graficzne
JPEG i ścieżki audio MP3 w tym
samym albumie jako pokaz zdjęć z
dźwiękiem.
AUDIO (MP3): Odtwarza ścieżki
audio MP3 w sposób ciągły.
IMAGE (JPEG): Odtwarza pliki
graficzne JPEG jako pokaz zdjęć.
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „AUTO”, po czym
naciśnij ENTER .
6 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
.
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
Ciąg dalszy

45PL
7 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany album, po
czym naciśnij   (lub DVD
  na urządzeniu).
Pokaz zdjęć z dźwiękiem zaczyna się
od wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Aby włączyć lub wyłączyć wyświetlenie
listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/USB/TUNER
MENU .
Aby anulować pokaz zdjęć z dźwiękiem
Wybierz „AUDIO (MP3)” lub „IMAGE
(JPEG)” w kroku 4.
Uwagi
W niektórych wypadkach nie można
zmienić nastawienia „MODE (MP3, JPEG)”,
gdy opcja „MODE (MP3, JPEG)” została
nastawiona na
 „IMAGE (JPEG)” i wybrana płyta zawiera
tylko ścieżki audio MP3.
 „AUDIO (MP3)” i wybrana płyta zawiera
tylko pliki graficzne JPEG.
Jeżeli na płycie nie ma ścieżek audio MP3, na
ekranie TV pojawi się „No audio data” i płyta
nie może zostać odtworzona.
Jeżeli na płycie nie ma plików graficznych
JPEG, na ekranie TV pojawi się „No image
data” i płyta nie może zostać odtworzona.
Jeżeli jednocześnie odtwarzasz dużych
rozmiarów dane ścieżek audio MP3 i
plików graficznych JPEG, dźwięk może
przeskakiwać.
46PL
Określanie prędkości pokazu zdjęć
(Tylko pliki graficzne JPEG)
1 Naciśnij kilkakrotnie
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(INTERVAL), po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „INTERVAL” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany interwał zmiany
obrazu.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
NORMAL: Nastawia czas trwania
na około 6 do 9 sekund (Obrazy,
które mają 4 000 000 pikseli lub
więcej, będą miały dłuższy czas
trwania).
FAST: Nastawia czas wyświetlenia
na krótszy niż NORMAL.
SLOW 1: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
NORMAL.
SLOW 2: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
SLOW 1.
4 Naciśnij ENTER .
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
Uwaga
Niektóre pliki graficzne JPEG (szczególnie
pliki JPEG w formacie progresywnym lub pliki
JPEG o wielkości 3 000 000 pikseli lub wyższej)
mogą wymagać więcej czasu niż inne aby się
wyświetlić, co może powodować, że zmiany
obrazu wydają się trwać dłużej niż wynika to z
wybranej opcji.
Wybieranie efektu zmiany obrazu dla
plików graficznych podczas pokazu
zdjęć
(Tylko pliki graficzne JPEG)
Oglądanie wideo w
formacie pliku DivX®
1 Naciśnij kilkakrotnie
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(EFFECT), po czym
naciśnij ENTER .
Opcje dla „EFFECT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
MODE 1: Obraz spływa na ekran z
góry na dół.
MODE 2: Obraz przepływa przez
ekran od strony lewej do prawej.
MODE 3: Obraz rozciąga się,
zaczynając od środka ekranu.
MODE 4: Obrazy losowo używają
różnych efektów.
MODE 5: Kolejny obraz nasuwa się
na bieżący.
OFF: Wyłącza tę funkcję.
O plikach wideo DivX
Płyta
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
®
DivX jest technologią kompresji plików
wideo, opracowaną przez DivX, Inc. Ten
produkt jest oficjalnym, atestowanym
produktem DivX .
Ten system może odtwarzać pliki, które
mają rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX” i
zawierają dane w formacie DivX.
®
Uwagi
System nie odtworzy pliku wideo DivX,
który został utworzony z dwóch lub więcej
połączonych plików wideo DivX.
System nie może odtwarzać plików wideo
DivX o rozmiarze większym niż 720
(szerokość) × 576 (wysokość)/2GB.
Zależnie od pliku wideo DivX, obraz
może być niewyraźny lub dźwięk może
przeskakiwać.
System nie może odtwarzać niektórych
plików wideo DivX dłuższych niż 3 godziny.
4 Naciśnij ENTER .
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
Ciąg dalszy

47PL
Odtwarzanie albumu z plikami
wideo DivX lub pliku wideo
DivX
Odtwarzanie pliku wideo DivX:
1 Naciśnij ENTER .
Pojawi się lista plików wideo DivX
w wybranym albumie.
1 Włóż płytę DATA CD/DVD,
zawierającą pliki wideo DivX do
otworu płyty .
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
.
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany plik wideo
DivX, po czym naciśnij ENTER .
System zaczyna odtwarzanie pliku
wybranego z plików wideo DivX.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy plików lub listy
albumów
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu).
System zacznie odtwarzać pierwszy
plik wideo DivX w wybranym
albumie. Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
48PL
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista plików lub lista
albumów.
Aby odtworzyć następny album plików
wideo DivX
Można wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , do
ostatniego pliku bieżącego albumu,
po czym nacisnąć   jeden
raz. Wybrany zostanie pierwszy plik
następnego albumu. Nie można jednak
wybrać poprzedniego albumu przez
kilkakrotne naciśnięcie  . Aby
wybrać poprzedni album, wybierz album
z listy albumów.
Aby wrócić do listy albumów, gdy
wyświetlana jest lista plików
Naciśnij  RETURN .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Uwagi
Zależnie od pliku wideo DivX, obraz może
się zatrzymywać lub być niewyraźny. W
takim wypadku zalecane jest stworzenie pliku
przy użyciu mniejszej szybkości transmisji
bitów. Jeżeli dźwięk jest nadal nieczysty, MP3
jest zalecanym formatem audio. Pamiętaj, że
ten system nie jest zgodny z formatem WMA
(Windows Media Audio).
Ze względu na używaną w plikach wideo
DivX technologię kompresji, od naciśnięcia
  do pojawienia się obrazu może
upłynąć trochę czasu.
Zależnie od pliku wideo DivX, dźwięk może
nie odpowiadać obrazowi na ekranie.
Wskazówka
Jeżeli zaprogramowana została liczba seansów,
plik wideo DivX może być odtwarzany tyle
razy, ile wynosi zaprogramowana liczba.
Wliczane są następujące działania:
 wyłączenie systemu.
 odtwarzanie innego pliku DivX.
 A/V SYNC
Gdy dźwięk nie jest zsynchronizowany
z obrazami na ekranie, można
wyregulować opóźnienie między
obrazem i dźwiękiem.
A/V SYNC nie działa dla ścieżek audio
MP3 i plików graficznych JPEG na
płytach DATA CD/DVD.
Płyta
Naciśnij kilkakrotnie DVD/USB/TUNER
MENU .
Regulacja opóźnienia
pomiędzy obrazem i
dźwiękiem
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać
(A/V SYNC),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „A/V SYNC” pojawią się
na ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
OFF: Nie reguluje.
ON: Reguluje różnicę pomiędzy
obrazem i dźwiękiem.
4 Naciśnij ENTER .
Uwaga
Zależnie od strumienia wejściowego, funkcja ta
może nie być efektywna.
49PL
Zapobieganie odtwarzaniu
niektórych płyt
Ograniczenie
odtwarzania płyty
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Możesz nastawić 2 rodzaje ograniczenia
odtwarzania dla żądanej płyty.
Możesz użyć tego samego hasła
Indywidualnej Kontroli Rodziców dla
maksimum 40 płyt. Gdy nastawisz
41 płytę, ograniczenie odtwarzania dla
pierwszej płyty zostanie anulowane.
 CUSTOM PARENTAL CONTROL,
PARENTAL CONTROL
Indywidualna Kontrola Rodziców
Możesz wprowadzić ograniczenie
odtwarzania, przez co zestaw nie będzie
odtwarzać niewłaściwych płyt.
Kontrola Rodziców
Możesz ograniczyć odtwarzanie
niektórych płyt DVD VIDEO, zgodnie
z ustalonym poziomem, na przykład
wiekiem użytkowników. Gdy odtwarzana
jest ograniczona scena, może ona
być pominięta lub zastąpiona innymi
scenami.
To samo hasło jest używane zarówno dla
Indywidualnej Kontroli Rodziców jak i
Kontroli Rodziców.
1 Włóż płytę, dla której chcesz
nastawić ograniczenie
odtwarzania.
Jeżeli płyta jest odtwarzana, naciśnij
  aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „ON ”, po czym
naciśnij ENTER .
50PL
Jeżeli hasło nie jest
wprowadzone:
Pojawi się wyświetlenie dla
zarejestrowania nowego hasła.
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
1 Wykonaj kroki od 1 do 3 z
Płyta
Aby wyłączyć funkcję Indywidualnej
Kontroli Rodziców
„Zapobieganie odtwarzaniu
niektórych płyt” (strona 50).
Wprowadź 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie potwierdzenia hasła.
Jeśli hasło jest już zarejestrowane:
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
5 Wpisz lub wpisz ponownie
4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
„Custom parental control is set.”
pojawi się na ekranie TV i ekran
powróci do Menu Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  aby
wybrać „OFF ”, po czym naciśnij
ENTER .
3 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Odtwarzanie płyty, dla której
nastawiona jest Indywidualna
Kontrola Rodziców
1 Włóż płytę objętą Indywidualną
Kontrolą Rodziców.
Pojawi się wyświetlenie „CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
Ciąg dalszy

51PL
2 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
Wskazówka
Jeżeli zapomnisz hasła, wpisz 6-cyfrowy numer
„199703”, używając przycisków numerycznych
 gdy wyświetlenie „CUSTOM PARENTAL
CONTROL” poprosi o hasło, po czym
naciśnij ENTER . Wyświetlenie poprosi o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „PLAYER ”, po
czym naciśnij ENTER .
Jeżeli hasło nie jest
wprowadzone:
Pojawi się wyświetlenie dla
zarejestrowania nowego hasła.
Ograniczenie odtwarzania
przez dzieci
 PARENTAL CONTROL
(Tylko DVD VIDEO)
Możesz ograniczyć odtwarzanie
niektórych płyt DVD VIDEO, zgodnie
z ustalonym poziomem, na przykład
wiekiem użytkowników.
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
52PL
Wprowadź 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie potwierdzenia hasła.
Jeśli hasło jest już zarejestrowane:
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
4 Wpisz lub wpisz ponownie
4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
Pojawi się wyświetlenie do ustawienia
poziomu ograniczeń odtwarzania.
7 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „LEVEL”, po czym
naciśnij ENTER .
Opcje dla „LEVEL” pojawią się na
ekranie TV.
aby wybrać żądany poziom, po
czym naciśnij ENTER .
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „STANDARD”, po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „STANDARD” pojawią się
na ekranie TV.
6 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać region geograficzny
jako poziom ograniczeń
odtwarzania, po czym naciśnij
ENTER .
Region został wybrany.
Gdy wybierzesz „OTHERS ”,
wpisz kod regionu dla żądanego
geograficznego regionu, zgodnie
z „Lista kodów regionów Kontroli
Rodziców” (strona 102), używając
przycisków numerycznych .
Płyta
8 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
Nastawienie Kontroli Rodziców jest
zakończone.
Im niższa wartość, tym ostrzejsze jest
ograniczenie.
Aby wyłączyć funkcję Kontroli
Rodziców, nastaw „LEVEL” na „OFF”.
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
Odtwarzanie płyty, dla której jest
nastawiona Kontrola Rodziców
1 Włóż płytę i naciśnij   (lub DVD
  na urządzeniu).
Wyświetlenie do wpisania hasła pojawi
się na ekranie TV.
2 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
System zacznie odtwarzanie.
Ciąg dalszy

53PL
Uwagi
Wyświetlenie Menu Sterowania pokaże różne
pozycje, zależnie od rodzaju płyty.
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO,
które nie posiadają funkcji Kontroli
Rodziców, odtwarzanie nie może być
ograniczane przez zestaw.
Zależnie od płyty DVD VIDEO, możesz
być poproszony o zmianę poziomu kontroli
rodziców podczas odtwarzania płyty. W
takim wypadku wprowadź swoje hasło, a
następnie zmień poziom. Jeżeli Wznowienie
Odtwarzania zostanie anulowane, poziom
powróci do oryginalnego poziomu.
Wskazówka
Jeżeli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i powtórz
kroki od 1 do 3 z „Ograniczenie odtwarzania
przez dzieci”. Gdy zostaniesz poproszony o
wpisanie hasła, wpisz „199703”, używając
przycisków numerycznych , następnie
naciśnij ENTER . Wyświetlenie poprosi o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła. Po
wpisaniu nowego, 4-cyfrowego hasła, włóż
ponownie płytę i naciśnij  . Gdy pojawi
się wyświetlenie do wpisania hasła, wpisz swoje
nowe hasło.
Zmiana hasła
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
54PL
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „PASSWORD ”, po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
4 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
5 Wpisz nowe 4-cyfrowe
hasło używając przycisków
numerycznych , po czym
naciśnij ENTER .
6 Aby potwierdzić hasło, wpisz je
ponownie używając przycisków
numerycznych , po czym
naciśnij ENTER .
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
Używanie menu
ustawień DVD
Uwaga
Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie
mają pierwszeństwo przed ustawieniami menu
ustawień DVD. W związku z tym niektóre
nastawienia menu ustawień DVD mogą nie
zostać wykonane.
, aby wybrać pozycję do
nastawienia z wyświetlonej listy:
„LANGUAGE SETUP”, „SCREEN
SETUP” lub „CUSTOM SETUP”.
Następnie naciśnij ENTER .
Wybrana jest pozycja nastawiania.
Przykład: SCREEN SETUP
Wybrana pozycja
Płyta
Używając menu ustawień DVD, można
wykonać różne nastawienia takich
pozycji, jak obraz i dźwięk.
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(SETUP), po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „SETUP” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
Pozycje do ustawienia
5 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądaną pozycję, po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawią się opcje dla
wybranej pozycji.
Przykład: TV TYPE
aby wybrać „CUSTOM”, po czym
naciśnij ENTER .
Menu Ustawień pojawi się na ekranie
TV.
Opcje
Ciąg dalszy

55PL
6 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie,
po czym naciśnij ENTER .
Nastawienie zostało wybrane i
ustawienie jest zakończone.
Wybrane nastawienie
MENU*
(Tylko DVD VIDEO) Wybierz język dla
menu DVD.
AUDIO*
(Tylko DVD VIDEO) Przełącza język
ścieżki dźwiękowej.
Gdy wybierzesz „ORIGINAL”, wybrany
zostanie język priorytetowy płyty.
Lista pozycji menu ustawień
DVD
SUBTITLE*
(Tylko DVD VIDEO) Przełącza język
napisów dialogowych.
Gdy wybierzesz „AUDIO FOLLOW”,
język napisów zmienia się zgodnie
z językiem wybranym dla ścieżki
dźwiękowej.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
* Gdy wybierzesz w „MENU”, „SUBTITLE”
Nastawienie języka  LANGUAGE
SETUP
Nastaw różne języki dla menu
ekranowego lub ścieżki dźwiękowej.
56PL
OSD
(Menu ekranowe) Przełącza język menu
ekranowego.
lub „AUDIO” język, który nie jest nagrany
na DVD VIDEO, jeden z nagranych języków
zostanie automatycznie wybrany. Tym
niemniej, zależnie od płyty, język może nie
zostać automatycznie wybrany.
Jeżeli wybierzesz „OTHERS ” w „MENU”,
„SUBTITLE” i „AUDIO”, wpisz kod języka
z „Lista kodów językowych” (strona 101),
używając przycisków numerycznych .
Ustawienie ekranu TV  SCREEN
SETUP
Wybierz ustawienia zgodnie z
podłączonym odbiornikiem TV.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich)
Wybierz sygnał wyjścia wideo gdy
odtwarzana jest płyta VIDEO CD.
AUTO: Wyprowadza sygnał wideo
zgodnie z systemem kolorystycznym
płyty, PAL albo NTSC.
PAL: Zmienia sygnał wideo płyty NTSC i
wyprowadza go w systemie PAL.
NTSC: Zmienia sygnał wideo płyty PAL i
wyprowadza go w systemie NTSC.
Płyta
TV TYPE1)
(Tylko DVD VIDEO)
16:9: Wybierz to nastawienie gdy
podłączony jest szerokoekranowy
odbiornik TV lub odbiornik TV z
funkcją szerokoekranową.
4:3 LETTER BOX: Wybierz gdy
podłączony jest odbiornik TV z ekranem
4:3. To nastawienie wyświetla obraz
panoramiczny, z czarnymi pasami na
górze i na dole ekranu.
4:3 PAN SCAN2): Wybierz gdy
podłączony jest odbiornik TV z ekranem
4:3. To nastawienie wyświetla szeroki
obraz na całym ekranie, odcinając
odcinki, które się nie mieszczą.
SCREEN SAVER
Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu mechanizmu wyświetlenia
(pojawianiu się „zjaw” na ekranie).
Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu), aby wyłączyć wygaszacz
ekranu.
ON: Obraz wygaszacza ekranu pojawi
się, gdy odtwarzanie jest zatrzymane lub
w trybie pauzy przez 15 minut, lub gdy
odtwarzasz AUDIO CD lub ścieżki audio
MP3 przez ponad 15 minut.
OFF: Wygaszacz ekranu nie pojawi się.
BACKGROUND
Wybiera kolor tła lub obraz, który będzie
wyświetlany na ekranie TV. Kolor tła lub
obraz będą wyświetlane, gdy odtwarzanie
jest zatrzymane lub podczas odtwarzania
AUDIO CD i ścieżek audio MP3.
JACKET PICTURE: Kompozycja ekranu
(obraz nieruchomy) pojawi się jako tło,
ale tylko wtedy, gdy kompozycja ekranu
jest nagrana na płytę (DVD VIDEO,
CD-EXTRA, itp.). Jeżeli płyta nie posiada
kompozycji ekranu, pojawi się obraz
„GRAPHICS”.
GRAPHICS: Przechowywany w pamięci
zestawu obraz pojawi się jako tło.
BLUE: Kolor tła jest niebieski.
BLACK: Kolor tła jest czarny.
4:3 OUTPUT3)
Zmień to nastawienie, aby odbierać
sygnały progresywne formatu 4:3. Jeżeli
możesz zmienić format obrazu na
odbiorniku TV posiadającym format
progresywny (525p/625p), zmień to
nastawienie na odbiorniku TV.
Ciąg dalszy

57PL
FULL: Wybierz to, gdy możesz zmienić
format obrazu na odbiorniku TV.
NORMAL: Wybierz to, gdy nie możesz
zmienić formatu obrazu na odbiorniku
TV. Pokazuje sygnał formatu obrazu
16:9, z czarnymi pasami po lewej i prawej
stronie obrazu.
TV o formacie obrazu 16:9
1)
Nastawienie domyślne jest różne, zależnie od
kraju lub regionu.
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Zależnie od płyty DVD VIDEO, „4:3
LETTER BOX” może zostać wybrany
automatycznie zamiast „4:3 PAN SCAN” i
odwrotnie.
3)
To nastawienie działa tylko wtedy, gdy
 nastawisz „TV TYPE” w „SCREEN
SETUP” na „16:9”.
 wybrane jest „P AUTO” lub „P VIDEO”
(strona 21).
2)
58PL
Nastawianie opcji odtwarzania
 CUSTOM SETUP
Wykonaj ustawienia związane z
odtwarzaniem i inne.
PAUSE MODE
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
AUTO: Obraz, włączając obiekty
poruszające się dynamicznie, jest
wyprowadzany jako obraz bez drgań.
Normalnie wybierz tę pozycję.
FRAME: Obraz, włączając obiekty
nie poruszające się dynamicznie, jest
wyprowadzany jako obraz wysokiej
rozdzielczości.
TRACK SELECTION
(Tylko DVD VIDEO)
Daje pierwszeństwo ścieżce dźwiękowej,
która zawiera największą liczbę kanałów,
gdy odtwarzasz DVD VIDEO na którym
nagrano wiele formatów1) audio (PCM,
DTS, audio MPEG lub Dolby Digital).
OFF: Nie daje pierwszeństwa.
AUTO2): Daje pierwszeństwo.
MULTI-DISC RESUME
(Tylko DVD VIDEO i VIDEO CD)
ON: Zapisuje w pamięci punkt
wznowienia odtwarzania dla
maksymalnie 40 płyt.
OFF: Nie zapisuje w pamięci punktu
wznowienia odtwarzania. Odtwarzanie
zaczyna się w punkcie wznowienia
odtwarzania tylko dla płyty aktualnie
znajdującej się w systemie.
Płyta
AUDIO DRC3) (Kompresja dynamiki
sygnału)
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
OFF: Brak kompresji dynamiki.
STANDARD: Reprodukuje ścieżkę
dźwiękową o zakresie dynamiki zgodnym
z intencją inżyniera nagrania. Przydatne
do oglądania filmów późnym wieczorem,
przy ściszonym dźwięku.
MAX: W pełni zwęża zakres dynamic.
DivX
Wyświetla kod rejestracji dla tego
systemu.
Więcej informacji znajdziesz w Internecie
na http://www.divx.com.
Jeżeli każda ścieżka dźwiękowa posiada taką
samą liczbę kanałów, system wybierze ścieżkę
dźwiękową w kolejności od PCM, DTS,
Dolby Digital do MPEG.
2)
Gdy nastawisz „TRACK SELECTION”
na „AUTO”, język może się zmienić.
Nastawienie „TRACK SELECTION” ma
pierwszeństwo wobec nastawienia „AUDIO”
w „LANGUAGE SETUP”. Zależnie od płyty,
ta funkcja może nie zostać zastosowana.
3)
AUDIO DRC może być zastosowane tylko do
źródeł Dolby Digital.
1)
59PL
Tuner
Słuchanie radia
Możesz nastawić stację radiową
wybierając numer pamięci stacji lub
przez ręczne nastrojenie stacji.
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie nie zatrzyma się,
naciśnij kilkakrotnie TUNING +/
, aby nastroić na żądaną stację.
Gdy nastawisz na stację, która nadaje
funkcje RDS, nazwa stacji pojawi
się na wyświetleniu (tylko model
europejski).
3 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Odbiór FM lub AM
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „TUNER FM”
lub „TUNER AM” (lub naciśnij
kilkakrotnie TUNER/BAND  na
urządzeniu, aby wybrać „FM” lub
„AM”).
2 Naciśnij i przytrzymaj
TUNING +/  aż zmieni się
wyświetlenie częstotliwości i
zwolnij.
Przeszukiwanie zatrzyma się
automatycznie, gdy nastrojona
zostanie stacja i „TUNED” zapali się
na wyświetleniu. Gdy stereofoniczny
program FM zostanie nastrojony,
„ST” zapali się na wyświetleniu.
60PL
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Aby zmienić interwał strojenia AM
Fabryczne nastawienie dla interwału
strojenia AM wynosi 9 kHz (lub 10 kHz
dla niektórych regionów, funkcja ta nie
jest dostępna w modelach europejskich i
rosyjskich).
Użyj przycisków na urządzeniu.
1 Naciśnij kilkakrotnie TUNER/BAND 
na urządzeniu, aby wybrać „AM”.
2 Naciśnij /  aby wyłączyć zestaw.
3 Naciśnij DISPLAY , aby wyświetlić
zegar.
4 Gdy zegar jest wyświetlany naciśnij
i przytrzymaj TUNER/BAND  i
naciśnij / , aby włączyć system.
Na wyświetlaczu pojawi się „AM 9k
Step” lub „AM 10k Step”.
Gdy zmienisz interwał, wszystkie
zapisane w pamięci stacje AM zostaną
skasowane.
Wskazówki
Aby poprawić odbiór programu, wyreguluj
dostarczone anteny lub podłącz antenę
zewnętrzną.
Gdy stereofoniczny program FM jest
odbierany z zakłóceniami, naciśnij
kilkakrotnie REPEAT/FM MODE , aż na
wyświetleniu zapali się „MONO”. Zabraknie
efektu stereofonicznego, ale odbiór się
poprawi.
4 Naciśnij kilkakrotnie PRESET
+/ , aby wybrać żądany
numer pamięci.
5 Naciśnij ENTER .
Na wyświetleniu pojawi się
„Complete!”. Stacja jest zapisana.
6 Powtórz czynności od 1 do 6
Odbiór stacji zapisanej w
pamięci
1 Nastaw na żądaną stację (zobacz
„Odbiór FM lub AM” (strona 60)).
2 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
.
„Memory?” miga na wyświetleniu.
3 Naciśnij ENTER .
Numer pamięci miga na
wyświetleniu.
Stacje są zapisywane od numeru
pamięci 1.
Możesz zaprogramować maksimum
20 stacji FM i 10 stacji AM.
Stacje zapisane w pamięci pozostają
w niej przez pół dnia po odłączeniu
przewodu sieciowego lub po awarii
sieci elektrycznej.
Tuner
aby zapisać inne stacje.
7 Aby słuchać zapisanej w pamięci
stacji, naciśnij kilkakrotnie
PRESET +/ , aby wybrać
żądaną stację zapisaną w
pamięci.
Możesz także nacisnąć przyciski
numeryczne , po czym nacisnąć
ENTER , aby wybrać zapisaną w
pamięci stację.
Aby anulować zapisywanie w pamięci
Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU .
Numer pamięci
61PL
Urządzenie USB
2 Podłącz opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB) do portu (USB)
, jak pokazano poniżej.
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
Możesz podłączyć opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB) do portu
(USB)  na urządzeniu i słuchać
muzyki zapisanej na urządzeniu USB.
Zobacz „Odtwarzalne urządzenia USB”
(strona 103) i listę urządzeń USB, które
mogą zostać podłączone do tego systemu.
Formaty audio, które mogą być
odtwarzane przez ten system są
następujące: ATRAC/MP3*/WMA*/
AAC*
* Pliki objęte ochroną praw autorskich
(Digital Rights Management) nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
Pliki ściągnięte z internetowych sklepów
muzycznych mogą nie być odtwarzane w
tym systemie.
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „USB”.
Urządzenia USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny
lub nośnik pamięci
masowej USB)
Gdy konieczne jest połączenie przez
kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB,
które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej z urządzeniem USB, które
będzie podłączone.
Gdy podłączone jest urządzenie USB,
wyświetlenie zmienia się następująco:
„Reading”  „ATRAC AD1)” lub
„StorageDrive2)”
Podłączając cyfrowy odtwarzacz muzyki.
Podłączając nośnik pamięci masowej
USB. Etykieta woluminu zostaje następnie
wyświetlona, jeśli jest nagrana.
1)
2)
Uwaga
Zanim pojawi się „Reading”, może minąć około
10 sekund, zależnie od rodzaju podłączonego
urządzenia USB.
62PL
3 Zacznij odtwarzanie.
Naciśnij   (lub USB   na
urządzeniu).
4 Wyreguluj głośność.
Naciśnij VOLUME +/ .
Inne operacje
Wybrać album
Naciśnij
 .
 . Naciśnij
ponownie   lub
  (albo USB 
 na urządzeniu), aby
wznowić odtwarzanie.
+/ .
Wybrać ścieżkę / .
Odnaleźć punkt Naciśnij i przytrzymaj
na ścieżce
/  podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
momencie.
Kilkakrotnie REPEAT/
Wybrać
FM MODE  aż
odtwarzanie
pojawi się „REP” lub
ciągłe
„REP1”.
Zobaczyć
informacje
urządzenia
USB*
Kilkakrotnie DISPLAY
.
* Na przykład można zobaczyć informacje
urządzenia USB, takie jak numer ścieżki
lub nazwa albumu podczas normalnego
odtwarzania, lub całkowity czas odtwarzania
gdy odtwarzacz jest zatrzymany.
Zmiana trybu odtwarzania
1 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU ,
gdy urządzenie USB jest zatrzymane.
Na wyświetleniu pojawi się „Play
Mode?”.
2 Naciśnij ENTER .
Urządzenie USB
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Naciśnij i przytrzymaj
Odłączyć
urządzenie USB  , aż pojawi się
„No Device”, po czym
odłącz urządzenie USB.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać tryb odtwarzania.
Można wybrać następujące tryby
odtwarzania:
Continue (Normalne Odtwarzanie):
Odtwarza ścieżki audio na
urządzeniu USB w ich oryginalnej
kolejności.
AlbmContinue:
Odtwarza ścieżki audio w
wybranym albumie na urządzeniu
USB.
Shuffle:
Odtwarza ścieżki audio na
urządzeniu USB w losowej
kolejności.
Ciąg dalszy

63PL
Albm Shuffle:
Odtwarza ścieżki audio w
wybranym albumie na urządzeniu
USB w ich losowej kolejności.
Program:
Odtwarza ścieżki audio w
wybranym albumie na urządzeniu
USB w kolejności, w której chcesz
je odtworzyć.
Uwagi o urządzeniu USB
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
W wypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB może wystąpić opóźnienie
między operacją i jej wykonaniem przez ten
system.
Ten system nie gwarantuje obsługiwania
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Kolejność odtwarzania na tym systemie
może być różna od kolejności odtwarzania na
podłączonym urządzeniu USB.
Zawsze naciśnij i przytrzymaj   i upewnij
się, że pojawiło się „No Device”, zanim
odłączysz urządzenie USB. Odłączenie
urządzenia USB gdy nie jest wyświetlane „No
Device”, może uszkodzić zawarte w nim dane
lub może uszkodzić samo urządzenie USB.
Nie zapisuj innych rodzajów danych ani
niepotrzebnych folderów na urządzeniu USB,
na którym są pliki audio.
Foldery, które nie zawierają plików audio
zostaną pominięte.
Pliki są odtwarzane w kolejności, w której są
przesyłane do urządzenia USB.
64PL
Maksymalna liczba albumów i ścieżek, które
może zawierać jedno urządzenie USB jest
następująca:
 Cyfrowy odtwarzacz muzyczny: 65 535
grup (maksymalnie 999 ścieżek w grupie)
 Nośnik pamięci masowej USB: 999 plików
Maksymalna liczba ścieżek i albumów może
być różna, zależnie od struktury plików i
folderów.
W niniejszym systemie można słuchać
następujących formatów dźwięku:
 MP3: rozszerzenie nazwy pliku „.mp3”
 Pliki Windows Media Audio: rozszerzenie
nazwy pliku „.wma”
 AAC: rozszerzenie nazwy pliku „.m4a”
Należy zwrócić uwagę, że nawet jeśli nazwy
plików mają powyższe rozszerzenia, ale
sam plik różni się, system może odtwarzać
zakłócenia lub nie działać poprawnie.
Zgodność z każdymi programami do
kodowania/zapisu, z każdymi urządzeniami
nagrywającymi i z każdymi nośnikami
danych nie może być gwarantowana.
Niezgodne urządzenie USB może
wygenerować szumy lub przerywane audio,
może także w ogóle nie odtwarzać.
Uwagi o informacjach na
wyświetlaczu
Tworzenie własnego
programu za pomocą
urządzenia USB
 Odtwarzanie Programu
1 Wybierz funkcję USB.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „USB”.
2 Naciśnij DVD/USB/TUNER MENU
, gdy urządzenie USB jest
zatrzymane.
Na wyświetleniu pojawi się „Play
Mode?”.
3 Naciśnij ENTER .
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „Program”, po czym
naciśnij ENTER .
Ciąg dalszy

Urządzenie USB
Znaki, których nie można wyświetlić pojawią
się jako „_”.
Poniższe informacje nie są wyświetlane:
 całkowity czas odtwarzania dla płyty CDDA, zależnie od trybu odtwarzania.
 całkowity czas odtwarzania i pozostały
czas odtwarzania dla płyt MP3 i
urządzenia USB.
Następujące informacje nie są prawidłowo
wyświetlane:
 nazwy folderów i plików, które nie są
zgodne ze standardem ISO 9660 Level 1,
Level 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
Następujące informacje są wyświetlane:
 informacje znacznika ID3 dla plików
MP3, gdy używane są znaczniki ID3
wersja 1 i wersja 2 (maksymalnie 62 znaki
dla płyty MP3).
 informacje znacznika ID3 dla plików
„ATRAC”, gdy używane są znaczniki ID3
wersji 2.
65PL
5 Naciskaj kilkakrotnie /
 aż pojawi się numer żądanej
ścieżki.
Gdy programujesz ścieżki, naciśnij
kilkakrotnie
+/ , aby wybrać
żądany album, po czym wybierz
żądaną ścieżkę.
Przykład: Gdy programujesz ścieżki
na urządzeniu USB
8 Aby odtworzyć własny program
ścieżek, naciśnij   (lub USB
  na urządzeniu).
Program jest dostępny do chwili
odłączenia urządzenia USB. Aby
ponownie odtworzyć ten sam
program, naciśnij   (lub USB
  na urządzeniu).
Aby skasować Odtwarzanie Programu
Wybierz tryb odtwarzania inny niż
„Program” w kroku 4.
Wybrany numer ścieżki
6 Naciśnij ENTER , aby dodać
ścieżkę do programu.
Całkowity czas programu nie może
być wyświetlony, więc pojawi się
„ . ”.
7 Powtórz kroki 5 i 6, aby
zaprogramować dodatkowe
ścieżki, maksymalnie do 25
ścieżek.
66PL
Aby skasować ostatnią ścieżkę w
programie
Naciśnij CLEAR , gdy urzadzenie USB
jest zatrzymane.
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku
Osiąganie bardziej
dynamicznego dźwięku
(Dynamic Sound Generator
X-tra)
Naciśnij kilkakrotnie DSGX  na
urządzeniu.
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
wyświetlenie następująco:
DSGX ON  DSGX OFF
Wskazówka
Nastawieniem domyślnym jest „DSGX ON”.
Nastawianie efektu
dźwiękowego
1 Naciskaj kilkakrotnie EQ  aby
wybrać „BASS” lub „TREBLE”.
2 Naciśnij kilkakrotnie PRESET
Możesz śpiewać przy akompaniamencie
płyt multipleks AUDIO CD, multipleks
VIDEO CD lub DVD VIDEO w formacie
Dolby Digital Karaoke.
Przygotowanie do karaoke
(Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w
trybie VR, VIDEO CD, AUDIO CD,
ścieżki audio MP3 i pliki wideo DivX)
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/  aby wybrać „DVD”
(lub naciśnij DVD   na
urządzeniu).
2 Nastaw MIC LEVEL  na
Regulacja dźwięku
Możesz wzmocnić dźwięki niskie i
stworzyć dźwięk o większej mocy.
Nastawienie DSGX idealnie nadaje się do
źródeł muzycznych.
Śpiew z podkładem
muzycznym: Karaoke
urządzeniu na „MIN”, aby
zmniejszyć głośność mikrofonu
i nastaw ECHO LEVEL *
na urządzeniu na „MIN”, aby
anulować efekt echa.
3 Podłącz opcjonalny mikrofon do
gniazda MIC  na urządzeniu.
+/ , aby nastawić poziom.
Ciąg dalszy

67PL
4 Naciśnij kilkakrotnie KARAOKE
MODE .
Na ekranie TV ukaże się „KARAOKE
MODE: ON”.
5 Zacznij odtwarzanie muzyki i
wyreguluj głośność.
DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR lub pliki wideo DivX:
System wyprowadza wybrany format
audio.
AUDIO CD, VIDEO CD lub ścieżki
audio MP3:
Nastawienie audio automatycznie
zmieni się na „1/L” i system
wyprowadzi audio lewego kanału
na kanały przednie i dźwięku
przestrzennego.
Jeżeli chcesz słyszeć partię
wokalną:
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO , aby
wybrać drugi kanał audio.
6 Zacznij śpiewać przy
akompaniamencie muzyki.
68PL
Inne operacje
Aby
Nastawić
głośność
mikrofonu
Wyregulować
echo mikrofonu
Anulować efekt
echa
Przekręć
MIC LEVEL  na
urządzeniu.
ECHO LEVEL * na
urządzeniu.
ECHO LEVEL * na
urządzeniu na „MIN”.
* Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich
Aby wyłączyć Tryb Karaoke
Odłącz mikrofon lub naciśnij KARAOKE
MODE . Na ekranie TV ukaże się
„KARAOKE MODE: OFF”.
Uwagi
Nie można włączyć trybu karaoke w
kroku 4, gdy na ekranie TV wyświetlony jest
komunikat przewodnika QUICK SETUP.
Tryb Karaoke zostanie automatycznie
wyłączony, gdy:
 wyłączysz system.
 zmienisz funkcję.
 podłącz słuchawki.
Format Dolby Digital Karaoke
(Tylko DVD VIDEO)
Format Dolby Digital, który reprodukuje
dźwięk przestrzenny używając 5 kanałów,
może także zawierać format „Dolby
Digital Karaoke”, który jest specjalnie
przeznaczony dla karaoke. W płytach
o formacie Dolby Digital Karaoke, w
dodatku do akompaniamentu nagrane
są ścieżki melodii prowadzącej i
prowadzącej partii wokalnej. Możesz je
wybrać, gdy włączony jest Tryb Karaoke.
Wyjście głośników w normalnym
formacie Dolby Digital (5.1 kanałów)
Przedni (L)
Centralny
Przykład:
2/0: Nagrano tylko z akompaniamentem.
3/0: Nagrano z melodią prowadzącą.
3/1: Nagrano z melodią prowadzącą i z jedną prowadzącą
partią wokalną.
3/2: Nagrano z melodią prowadzącą i z dwiema
prowadzącymi partiami wokalnymi.
Regulacja dźwięku
Dookólny (L)
Przedni (Pr)
Możesz sprawdzić informacje audio,
naciskając AUDIO  (strona 30). Gdy
odtwarzasz płytę Dolby Digital Karaoke,
„” pojawi się jako bieżący format audio
(strona 78).
Dookólny (Pr)
Wyjście głośników w formacie Dolby
Digital Karaoke
Akompaniament
Przedni (L)
Akompaniament
Centralny
Przedni (Pr)
Melodia prowadząca
Dookólny (L)
Prowadząca partia
wokalna 1
Dookólny (Pr)
Prowadząca partia
wokalna 2
Możesz wybrać dowolny z powyższych.
Ciąg dalszy

69PL
Korzystanie z karaoke przy
użyciu menu sterowania
1 Naciśnij
DISPLAY  raz lub
dwa razy, gdy Tryb Karaoke jest
włączony podczas odtwarzania
płyty.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  
aby wybrać pozycję Karaoke
z wyświetlanej listy, po czym
naciśnij ENTER .
Pozycja Karaoke jest wybrana.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  
aby wybrać żądane nastawienie,
po czym naciśnij ENTER .
70PL
Nastawianie Trybu Karaoke
Ustawienia domyślne są podkreślone.
KARAOKE PON1)
ON: Korzystaj z karaoke z każdą płytą,
nawet jeśli nie jest to płyta karaoke ani
płyta multipleks, redukując dźwięk partii
wokalnej.
OFF: Anuluj efekt „KARAOKE PON”.
KEY CONTROL2)
Nastaw tonację muzyki, aby odpowiadała
twojej skali głosu.
Wybierz „”, aby anulować efekt „KEY
CONTROL”.
VOCAL SELECT3)
(Tylko DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD)
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO:
OFF (Wyłącz prowadzącą partię
wokalną)

1+2 (Prowadząca partia wokalna
1+2)

1 (Prowadząca partia wokalna 1)

2 (Prowadząca partia wokalna 2)
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD lub
AUDIO CD:
OFF (Wyłącz partię wokalną)

L+R (Ten sam dźwięk jest
wyprowadzany z obu kolumn
głośnikowych)

STEREO (Standardowy dźwięk
stereofoniczny)
SCORE MODE5)
Możesz to wybrać, gdy włączony jest
Tryb Karaoke.
Punkty są obliczane na podstawie
porównania twojego głosu ze źródłem
muzycznym.
NORMAL: Poziom zaawansowany lub
zawodowy.
EASY: Poziom początkujący lub średni.
DEMO: Tryb pokazowy. Konsekwentnie
wyświetla dużą ilość punktów dla każdej
piosenki.
1 Naciśnij SCORE  przed
zaśpiewaniem piosenki w Trybie
Karaoke.
Poprzedni najlepszy wynik punktowy
pojawi się na ekranie TV.
2 Po śpiewaniu ponad minutę naciśnij
ponownie SCORE , aby zobaczyć
swój wynik.
Wynik punktowy jest obliczany na
skali od 0 do 99.
Ciąg dalszy

Regulacja dźwięku
Gdy odtwarzasz płytę Super VCD:
OFF (Wyłącz partię wokalną)

1:L+R

1:STEREO (Dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 1)

2:L+R

2:STEREO (Dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 2)
GUIDE MELODY4)
(Tylko DVD VIDEO)
ON: Włącz prowadzącą melodię.
OFF: Wyłącz prowadzącą melodię.
71PL
Głos piosenkarza może nie zostać
zredukowany gdy:
 gra tylko kilka instrumentów.
 odtwarzany jest duet.
 źródło posiada silne echo lub występuje
chór.
 głos piosenkarza nie jest ustawiony
pośrodku.
 głos nagrany w materiale źródłowym jest
wysokim sopranem lub tenorem.
Możesz także zmienić nastawienie
„KARAOKE PON”, naciskając KARAOKE
PON  gdy włączony jest Tryb Karaoke.
Nastawienie „KARAOKE PON” zostaje
automatycznie zmienione na „OFF”, gdy
nastawisz „VOCAL” na „ON”.
2)
Możesz także zmienić nastawienie „KEY
CONTROL” naciskając KEY CONTROL 
 aby obniżyć tonację i KEY CONTROL 
 aby podnieść tonację, gdy włączony jest
Tryb Karaoke.
Nastawienie „KEY CONTROL” zostaje
automatycznie zmienione na domyślne, gdy
zmienisz ścieżkę lub tytuł.
Zależnie od płyty, powyższe operacje mogą
być niemożliwe.
3)
Nastawienie „VOCAL” zostaje automatycznie
zmienione na „OFF”, gdy nastawisz
„KARAOKE PON” na „ON”.
W wypadku płyt DVD VIDEO bez
prowadzącej partii wokalnej, nie można
włączyć partii wokalnej. Podczas odtwarzania
DVD VIDEO, funkcja ta działa tylko dla
formatu Dolby Digital Karaoke. W wypadku
płyt DVD VIDEO z nagraną 1 prowadzącą
partią wokalną, nie można zmienić partii
wokalnej.
Zależnie od płyty, zmiana partii wokalnej
może być niemożliwa.
1)
72PL
Podczas odtwarzania DVD VIDEO, funkcja
ta działa tylko dla formatu Dolby Digital
Karaoke.
W wypadku płyt DVD VIDEO bez melodii
prowadzącej, nie można słuchać melodii
prowadzącej, nawet po nastawieniu na „ON”.
5)
Najlepszy wynik zostaje wyzerowany, gdy
system jest wyłączony.
Jeżeli naciśniesz inne przyciski na pilocie,
funkcja obliczania punktacji może zostać
anulowana.
W niektórych wypadkach użycie trybu
punktacji może być niemożliwe.
4)
Uwaga
Każde nastawienie Karaoke w tablicy powyżej
zostaje automatycznie zmienione na „OFF” lub
na nastawienie domyślne, gdy:
 wyłączysz system.
 zmienisz funkcję.
 podłączysz słuchawki.
 wyłączysz Tryb Karaoke.
 wyjmiesz płytę.
Inne operacje
Używanie
programatora
Zasypianie przy muzyce
 Nocny Programator
Możesz nastawić zestaw na wyłączenie
się po upływie określonego czasu, dzięki
czemu możesz zasypiać przy muzyce.
Naciśnij kilkakrotnie SLEEP .
Inne operacje
Aby
Sprawdzić
pozostały czas
Zmienić czas
wyłączenia
Anulować
Nocny
Programator
Wykonaj
Naciśnij SLEEP 
jeden raz.
Naciskaj kilkakrotnie
SLEEP  aby wybrać
żądany czas.
Naciskaj kilkakrotnie
SLEEP  tyle razy
aby na wyświetlaczu
pojawił się „SLEEP
OFF”.
 Programator Odtwarzania
Możesz obudzić się przy dźwiękach
CD, radia lub opcjonalnego urządzenia
USB, o nastawionej godzinie. Pamiętaj o
nastawieniu zegara (zobacz „Nastawianie
zegara” (strona 23)).
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Płyta: Włóż płytę.
Radio: Nastaw na żądaną,
wprowadzoną do pamięci
stację (zobacz „Słuchanie radia”
(strona 60)).
Urządzenie USB: Podłącz
opcjonalne urządzenie USB
(strona 62).
2 Naciśnij VOLUME +/ , aby
wyregulować głośność.
3 Naciśnij TIMER MENU .
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „PLAY SET?”,
następnie naciśnij ENTER .
Pojawi się „ON” i wskazanie godziny
zacznie pulsować na wyświetlaczu.
Inne operacje
Za każdym naciśnięciem przycisku,
wyświetlenie minut zmienia się
cyklicznie w następujący sposób:
90min  80min  70min  … 
10min  OFF
Budzenie się przy muzyce
5 Nastaw czas aby rozpocząć
odtwarzanie.
Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij
ENTER .
Wskazanie minut miga na
wyświetleniu. Wykonaj powyższą
procedurę aby nastawić minuty.
Pojawi się „OFF” i wskazanie godziny
zacznie pulsować na wyświetlaczu.
Ciąg dalszy

73PL
6 Nastaw czas zatrzymania
odtwarzania, używając takiej
samej procedury jak w kroku 5.
7 Wybierz źródło dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aż
na wyświetleniu pojawi się żądane
źródło muzyki, po czym naciśnij
ENTER . To wyświetlenie pokaże
nastawienia programatora.
8 Naciśnij   aby wyłączyć
system.
Inne operacje
Aby
Sprawdzić
ustawienie
Zmienić
nastawienie
Anulować
Programator
Odtwarzania
74PL
Wykonaj
1 Naciśnij TIMER
MENU .
„TIMER SEL?” miga
na wyświetleniu.
2 Naciśnij ENTER .
3 Naciśnij kilkakrotnie
 lub   aby
wybrać „PLAY
SELECT?”, następnie
naciśnij ENTER .
Zacznij od kroku 1.
1 Naciśnij TIMER
MENU .
„TIMER SEL?” miga
na wyświetleniu.
2 Naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie
 lub   aby
wybrać „TIMER
OFF?”, po czym
naciśnij ENTER .
Uwagi
Programator Odtwarzania nie włączy się,
jeżeli system jest włączony lub jeśli na
wyświetleniu miga „STANDBY”.
Zestaw włączy się na 30 sekund przed
nastawionym czasem.
Zmiana wyświetlenia
Sprawdzanie czasu
Naciśnij DISPLAY  gdy system
jest wyłączony. Zegar jest
wyświetlony przez 8 sekund.
Wizualne informacje o
płycie
Oglądanie informacji o płycie
na wyświetleniu przedniego
panelu
Naciśnij DISPLAY .
Nastawianie jasności
wyświetlacza
Naciśnij kilkakrotnie DIMMER 
gdy system jest włączony.
* DIMMER 2 jest najciemniejszy.
Sprawdzanie wykorzystanego czasu
odtwarzania, pozostałego czasu i
tytułów
Naciśnij TIME/TEXT  podczas
odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem TIME/
TEXT , wyświetlenie zmienia się od
……
Inne operacje
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
DIMMER OFF  DIMMER 1 
DIMMER 2*
Za każdym naciśnięciem DISPLAY ,
wyświetlenie zmienia się od    
…
 Informacje płyty
 Wyświetlenie zegara (przez 8 sekund)
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO lub
DVD-R/-RW w trybie VR:
Gdy odtwarzane jest menu lub tytuł
bez rozdziału
 Wykorzystany czas odtwarzania
menu lub bieżącego tytułu
 Tytuł płyty1)
Ciąg dalszy

75PL
Gdy odtwarzany jest inny rozdział niż
powyżej
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu
 Pozostały czas bieżącego tytułu
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
 Pozostały czas bieżącego rozdziału
 Tytuł płyty1)2)
Gdy odtwarzasz płytę AUDIO CD lub
VIDEO CD bez funkcji PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki
 Pozostały czas bieżącej ścieżki
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej płyty3)
 Pozostały czas bieżącej płyty3)
 Tytuł płyty1)4)
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD/
Super VCD:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej sceny/ścieżki
 Tytuł płyty1)4)
Gdy odtwarzasz ścieżki audio MP3 na
DATA CD/DVD lub pliki wideo DivX na
DATA CD/DVD:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki/pliku
 Tytuł ścieżki i pliku5)
76PL
Sprawdzanie całkowitego czasu
odtwarzania i tytułów
Naciśnij kilkakrotnie TIME/TEXT ,
gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
Za każdym naciśnięciem TIME/
TEXT , wyświetlenie zmienia się od
…
DVD VIDEO lub DVD-R/-RW w trybie
VR:
 Całkowita liczba tytułów na płycie
 Tytuł płyty1)
VIDEO CD bez odtwarzania PBC lub
AUDIO CD:
 Całkowita liczba ścieżek na płycie i
całkowity czas odtwarzania płyty
 Tytuł płyty1)
VIDEO CD z odtwarzaniem PBC:
 Całkowita liczba scen na płycie
 Tytuł płyty1)
Gdy DVD VIDEO nie jest płytą DVD-TEXT,
lub gdy VIDEO CD nie zawiera informacji
tekstowych, na wyświetleniu pojawi się „NO
TEXT”.
2)
Gdy naciśniesz TIME/TEXT  podczas
wyświetlenia tytułu płyty, numer bieżącego
rozdziału i numer bieżącego tytułu zostaną
wyświetlone przez 2 sekundy, po czym
wyświetlenie wróci do wykorzystanego czasu
odtwarzania.
3)
Gdy włączone jest Odtwarzanie Programu
lub Odtwarzanie z Tasowaniem,
wykorzystany czas odtwarzania i pozostały
czas płyty będą pominięte.
1)
Gdy naciśniesz TIME/TEXT  podczas
wyświetlenia tytułu płyty, numer bieżącej
ścieżki i numer bieżącego indeksu (dla płyty
bez PBC), lub numer bieżącej sceny (dla
płyty z PBC) zostaną wyświetlone przez
2 sekundy, po czym wyświetlenie wróci do
wykorzystanego czasu odtwarzania.
5)
Gdy naciśniesz TIME/TEXT  podczas
wyświetlenia tytułu pliku, jeżli odtwarzane są
pliki wideo DivX, numer bieżącego albumu i
numer bieżącego pliku zostaną wyświetlone
przez 2 sekundy, po czym wyświetlenie wróci
do wykorzystanego czasu odtwarzania.
4)
Uwagi
Naciśnij TIME/TEXT .
Za każdym naciśnięciem TIME/TEXT 
podczas odtwarzania płyty, wyświetlenie
zmieni się od     …  
…
Wyświetlenie czasu, które możesz
zobaczyć na ekranie TV zależy od
odtwarzanej płyty.
T: tytuł lub ścieżka
C: rozdział
D: płyty
Prędkość transmisji danych
Informacja o czasie
Tytuł Albumu
Inne operacje
Jeżeli odtwarzasz płytę, która zawiera tylko
pliki graficzne JPEG, na wyświetlaczu pojawi
się „JPEG” lub „No Audio”.
Nie można użyć TIME/TEXT  do zmiany
wyświetlenia informacji płyty, gdy:
 odtwarzany jest plik graficzny JPEG.
 odtwarzanie DATA CD/DVD ze
ścieżkami audio MP3 i/lub plikami
graficznymi JPEG zostało zatrzymane.
 odtwarzanie DATA CD/DVD z plikami
wideo DivX zostało zatrzymane.
Jeżeli tytuł ścieżki audio MP3 zawiera znaki,
które nie mogą zostać wyświetlone, znaki te
będą wyświetlone jako „*”.
Wykorzystany czas odtwarzania ścieżek
audio MP3 i plików wideo DivX może być
nieprawidłowo wyświetlany.
Oglądanie informacji o płycie
na wyświetleniu na ekranie
Tytuł płyty/ścieżki/pliku
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO lub
DVD-R/-RW w trybie VR:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu
 Pozostały czas bieżącego tytułu
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
 Pozostały czas bieżącego rozdziału
 Tytuł płyty
Ciąg dalszy

77PL
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD/
Super VCD:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej sceny/ścieżki
 Tytuł płyty
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO:
Na przykład w formacie Dolby Digital
różne sygnały, od monofonicznych
do sygnałów kanału 5.1 mogą zostać
nagrane na płycie DVD VIDEO.
Gdy odtwarzasz płytę AUDIO CD lub
VIDEO CD bez funkcji PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki
 Pozostały czas bieżącej ścieżki
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej płyty
 Pozostały czas bieżącej płyty
 Tytuł płyty
Przykład:
Dla Dolby Digital 5.1 kanałów:
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD/DVD:
Wykorzystany czas odtwarzania bieżącej
ścieżki/pliku
Uwagi
Tylko litery alfabetu, cyfry i niektóre symbole
mogą być wyświetlone.
Zależnie od płyty, zestaw może wyświetlić
tylko ograniczoną liczbę znaków.
Dla ścieżek audio MP3 o formacie innym
niż ISO 9660 Level 1 i Level 2, tytuł albumu i
tytuł ścieżki mogą nie zostać wyświetlone.
Wyświetlenie informacji audio o płycie
(Tylko DVD VIDEO i pliki wideo DivX)
Gdy naciśniesz kilkakrotnie AUDIO 
podczas odtwarzania, format bieżącego
sygnału audio będzie wyświetlony na
ekranie TV.
78PL
2 komponenty dźwięku przestrzennego
2 przednie komponenty
+ 1 środkowy komponent
Komponent 1 LFE (Efekt
Niskiej Częstotliwości)
Gdy odtwarzasz plik wideo DivX:
Przykład:
Ścieżka audio MP3
Prędkość transmisji danych
Sprawdzanie informacji o dacie
plików graficznych JPEG
Możesz sprawdzić informacje o dacie
podczas odtwarzania, jeśli znacznik Exif*
jest nagrany w plikach graficznych JPEG.
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY 
podczas odtwarzania.
Pojawi się Menu Sterowania.
Podłączanie
komponentów
opcjonalnych
Aby rozbudować zestaw, możesz do
niego podłączyć opcjonalne komponenty.
Sprawdź instrukcję obsługi każdego
komponentu.
Panel przedni
Informacje o dacie
Inne operacje
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu aparatu cyfrowego,
zdefiniowanym przez Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association (JEITA).
Uwaga
Format informacji o dacie jest różny, zależnie
od regionu.
Panel tylny
Ciąg dalszy

79PL
Gniazdo AUDIO IN
Podłącz gniazdo wyjścia audio
opcjonalnego komponentu
(przenośny odtwarzacz audio, itp.).
Gniazda COMPONENT VIDEO
OUT
Podłącz gniazda komponentowego
wejścia wideo odbiornika TV
lub projektora. Jeżeli odbiornik
TV akceptuje sygnały w formacie
progresywnym, należy koniecznie
użyć tego połączenia i nacisnąć
kilkakrotnie PROGRESSIVE  na
urządzeniu, aby wybrać „P AUTO”
lub „P VIDEO”. Możesz uzyskać
wyższej jakości obraz wideo.
Gniazda S VIDEO OUT/VIDEO
OUT
Podłącz gniazdo wejścia S wideo/
wideo odbiornika TV. Gdy
wybierzesz S VIDEO, możesz
korzystać z obrazów wideo o wyższej
jakości.
Gniazdo DIGITAL OUT
Podłącz gniazdo cyfrowego
wejścia optycznego opcjonalnego
cyfrowego komponentu (na przykład
wzmacniacza). Możesz korzystać
z dźwięku 5.1-kanałowego, jeżeli
podłączony wzmacniacz jest
wyposażony w Dolby Digital lub w
dekoder DTS.
Uwaga
Dźwięk jest wyprowadzany tylko wtedy,
gdy funkcja systemu jest nastawiona na
„DVD”.
80PL
Korzystanie z
wielokanałowego dźwięku
za pomocą opcjonalnego
wzmcniacza
1 Podłącz cyfrowy kabel optyczny.
Zobacz „Podłączanie komponentów
opcjonalnych” (strona 79).
2 Podłącz kolumny głośnikowe
do opcjonalnego wzmacniacza,
wyposażonego w dekoder.
Informacje o rozmieszczeniu kolumn
głośnikowych znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej razem z
podłączonym wzmacniaczem.
3 Zacznij odtwarzanie
wielokanałowego źródła, na
przykład DVD VIDEO.
4 Wybierz żądany format audio.
Zobacz „Zmiana dźwięku”
(strona 30).
Dodatkowe informacje
W razie trudności
Jeżeli będziesz miał problemy z
zestawem, wykonaj to, co poniżej:
1 Upewnij się, że przewód zasilania i
kable głośnikowe są prawidłowo i
mocno podłączone.
2 Znajdź swój problem na poniższej
liście kontrolnej i podejmij wskazane
kroki zaradcze.
Jeżeli pomimo to problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Gdy wskaźnik STANDBY 
przestanie migać, podłącz z
powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika,
skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Nastawienie zegara lub
programatora zostało anulowane.
Przewód zasilania jest odłączony lub
nastąpiła awaria sieci elektrycznej.
Wykonaj ponownie „Nastawianie
zegara” (strona 23). Jeżeli nastawiony
był programator, wykonaj ponownie
„Budzenie się przy muzyce”
(strona 73).
„– –:– –” pojawi się na wyświetlaczu.
Nastąpiła awaria sieci elektrycznej.
Wykonaj ponownie nastawienie zegara
(strona 23) i nastawienia programatora
(strona 73).
Brak jest dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie VOLUME + .
Słuchawki są podłączone do gniazda
PHONES .
Sprawdź podłączenia kolumn
głośnikowych (strona 18).
System jest w trybie pauzy,
Zwolnionego Odtwarzania lub
Szukania z Blokadą. Naciśnij  
(lub DVD   na urządzeniu), aby
zacząć odtwarzanie.
Brak jest dźwięku mikrofonu.
Naciśnij kilkakrotnie VOLUME +
 lub przekręć MIC LEVEL  na
urządzeniu w prawo, aby nastawić
głośność mikrofonu.
Upewnij się, że mikrofon jest
prawidłowo podłączony go gniazda
MIC .
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Natychmiast wyjmij z gniazdka
wtyczkę przewodu sieciowego i
sprawdź następujące pozycje.
Jeżeli zestaw posiada selektor
napięcia, czy jest on nastawiony na
właściwe napięcie?
Czy używasz tylko dostarczonych
w zestawie głośników?
Czy nic nie zasłania otworów
wentylacyjnych z tyłu zestawu?
Ogólne
81PL
Występuje duży przydźwięk lub
szumy.
Odbiornik TV lub magnetowid jest
umieszczony za blisko urządzenia.
Odsuń urządzenie od odbiornika TV
lub magnetowidu.
Odsuń urządzenie od źródła zakłóceń.
Podłącz urządzenie do innego
gniazdka ściennego.
Podłącz filtr szumów (dostępny w
handlu) do przewodu sieciowego.
Programator nie działa.
Sprawdź nastawienie programatora i
nastaw prawidłowy czas (strona 73).
Anuluj funkcję Nocnego Programatora
(strona 73).
Pilot nie działa.
Usuń przeszkody między pilotem i
urządzeniem.
Przysuń pilota bliżej do urządzenia.
Skieruj pilota na czujnik urządzenia.
Wymień baterie (R6/rozmiar AA).
Umieść urządzenie z daleka od źródła
fluorescencyjnego światła.
82PL
Występuje akustyczne sprzężenie
zwrotne.
Zmniejsz głośność.
Odsuń mikrofon od kolumn
głośnikowych lub zmień kierunek
mikrofonu.
Na ekranie odbiornika TV utrzymuje
się niewłaściwy kolor.
Wyłącz raz odbiornik TV, następnie
włącz ponownie po upływie 15 do 30
minut. Jeżeli kolor nadal jest zły, odsuń
kolumny głośnikowe od odbiornika
TV.
Funkcja THEATRE SYNC nie działa.
Jeżeli odległość między odbiornikiem
TV i tym urządzeniem jest zbyt duża,
ta funkcja może nie działać. Umieść
urządzenie w pobliżu odbiornika TV.
Kolumny głośnikowe
Dźwięk dobiega z jednego kanału
lub brak równowagi między lewym i
prawym poziomem głośności.
Umieść kolumny głośnikowe jak
najbardziej symetrycznie.
Sprawdź, czy kable kolumn
głośnikowych są podłączone solidnie i
prawidłowo.
Źródło odtwarzane jest monofoniczne.
Odtwarzacz płyt
Płyta nie daje się wyjąć.
Skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Dźwięk przeskakuje.
Wytrzyj płytę aby była czysta
(strona 93).
Włóż ponownie płytę.
Przenieś urządzenie w miejsce, gdzie
nie ma wibracji (na przykład na
stabilny stolik).
Odsuń kolumny głośnikowe
od urządzenia lub umieść je na
oddzielnych stojakach. Gdy słuchasz
głośno odtwarzanej muzyki z niskimi
tonami, drgania kolumn głośnikowych
mogą być powodem przeskakiwania
dźwięku.
Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
Płyta DVD VIDEO posiada funkcję
automatycznego odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas
odtwarzania takiej płyty, odtwarzanie
zatrzymuje się w momencie sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych
funkcji, na przykład Zatrzymanie,
Szukanie z Blokadą, Zwolnione
Odtwarzanie, Odtwarzanie z
Powtórzeniem, Odtwarzanie z
Tasowaniem lub Odtwarzanie
Programu.
Zależnie od płyty, wykonanie
niektórych z powyższych operacji
może nie być możliwe. Sprawdź w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z
płytą.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Sprawdź czy płyta jest włożona.
Wytrzyj płytę aby była czysta
(strona 93).
Włóż ponownie płytę.
Włóż płytę, która może być odtwarzana
przez ten zestaw (strona 6).
Włóż płytę do otworu płyty , stroną
z etykietą skierowaną do góry.
Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć,
po czym pozostaw zestaw włączony na
kilka godzin, aby wilgoć wyparowała.
Naciśnij   (lub DVD   na
urządzeniu), aby zacząć odtwarzanie.
Kod regionalny na płycie DVD VIDEO
nie odpowiada zestawowi.
Anuluj funkcję Indywidualnej Kontroli
Rodziców (strona 51).
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
System jest w trybie Odtwarzania
Programu lub Odtwarzania z
Tasowaniem. Wyłącz Odtwarzanie
Programu i Odtwarzanie z
Tasowaniem.
Wybrane zostało Wznowienie
Odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie
 . Następnie naciśnij   (lub
DVD   na urządzeniu), aby
zacząć odtwarzanie (strona 32).
Tytuł DVD VIDEO lub menu PBC
automatycznie pojawia się na ekranie
TV.
83PL
Nie można odtworzyć DATA CD
(ścieżki audio MP3/plik graficzny
JPEG/plik wideo DivX).
DATA CD nie jest nagrana w formacie
zgodnym z ISO 9660 Level 1, Level 2
lub Joliet (w formacie rozszerzonym).
DATA DVD nie jest nagrana w
formacie zgodnym z UDF (Universal
Disk Format).
Ścieżka audio MP3 nie posiada
rozszerzenia „.MP3”.
Dane nie są zapisane w żądanym
formacie.
Ścieżki audio MP3 w innym formacie
niż MPEG 1 Audio Layer 3 nie mogą
być odtworzone.
System może odtwarzać tylko
głębokości 8 folderów.
Dla plików MP3/JPEG, sprawdź
ustawienie „MODE (MP3, JPEG)”
(strona 41).
Płyta zawiera ponad 200 albumów.
Albumy zawierają ponad 600 ścieżek/
plików.
Dla plików MP3/JPEG, album zawiera
ponad 300 ścieżek/plików, gdy opcja
„MODE (MP3, JPEG)” jest nastawiona
na „AUTO”.
84PL
Dla plików MP3/JPEG, DATA CD/
DVD zawiera plik wideo DivX.
Plik graficzny JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
Plik graficzny JPEG jest większy niż
3 072 (szerokość) × 2 048 (wysokość)
w normalnym trybie, lub ponad
2 000 000 pikseli w progresywnym
trybie JPEG, który jest głównie na
stronach internetowych.
Pliki graficzne JPEG o wysokim
stosunku szerokości do długości nie
mogą być odtwarzane.
Plik wideo DivX nie posiada
rozszerzenia „.AVI” lub „.DIVX”.
Pliki wideo DivX o dużym stosunku
szerokości do długości nie mogą być
odtwarzane.
Ścieżki audio MP3 wymagają więcej
czasu do rozpoczęcia odtwarzania
niż inne.
Ponieważ zestaw czyta wszystkie
ścieżki na płycie, odtworzenie może
nastąpić później niż zwykle, jeżeli:
 liczba albumów lub ścieżek na płycie
jest bardzo duża.
 struktura organizacji albumów
i ścieżek na płycie jest bardzo
skomplikowana.
Tytuł płyty, tytuł albumu, tytuł
ścieżki i znaki DVD-TEXT nie są
prawidłowo wyświetlone.
Użyj płyty zgodnej z ISO 9660 Level 1,
Level 2 lub Joliet (rozszerzony).
Zasada dotycząca znaków, które mogą
być wyświetlane przez ten system jest
następująca:
 Wielkie litery (A do Z)
 Małe litery (a do z)
 Cyfry (0 do 9)
 Symbole (< > * +,  / [ ] _)
Inne znaki mogą nie zostać
prawidłowo wyświetlone.
Dźwięk traci efekt stereofoniczny
podczas odtwarzania AUDIO CD,
VIDEO CD, ścieżki audio MP3, pliku
wideo DivX lub DVD VIDEO.
Upewnij się, że system jest prawidłowo
podłączony.
Odłącz mikrofon lub naciśnij
kilkakrotnie KARAOKE MODE ,
dopóki na ekranie TV nie ukaże się
„KARAOKE MODE: OFF”.
Czy używasz obsługiwanego przez
ten system urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane
urządzenie USB, mogą pojawić
się następujące problemy. Zobacz
„Odtwarzalne urządzenia USB”
(strona 103) i listę rodzajów urządzeń
USB, które są obsługiwane przez ten
system.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Pojawiło się „Over Current”.
Wykryty został problem z poziomem
prądu elektrycznego z portu
(USB) . Wyłącz system i odłącz
urządzenie USB od portu
(USB) .
Upewnij się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeżeli wzór wyświetlenia
dalej pozostaje, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz system, następnie
podłącz ponownie urządzenie USB i
sprawdź, czy świeci się wskaźnik USB
MEMORY .
Dodatkowe informacje
Efekt dźwięku otaczającego jest
trudny do usłyszenia gdy odtwarzasz
ścieżkę audio Dolby Digital lub
MPEG.
Sprawdź podłączenia kolumn
głośnikowych (strona 18).
Zależnie od płyty DVD VIDEO,
wychodzący sygnał może nie być
całkowicie sygnałem 5.1 kanałowym.
Może być monofoniczny lub
stereofoniczny, nawet jeżeli ścieżka
dźwiękowa jest nagrana w formacie
Dolby Digital lub MPEG audio.
Urządzenie USB
Dźwięk jest zniekształcony.
W procesie kodowania plików użyto
niskiej prędkości bitów. Wyślij do
urządzenia USB pliki zakodowane z
większą prędkością bitów.
Ciąg dalszy

85PL
Występują szumy lub dźwięk
przeskakuje.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Dane muzyczne zawierają szumy.
Szumy mogły zostać wprowadzone
ze względu na stan komputera, gdy
tworzone były dane muzyczne. Utwórz
ponownie dane muzyczne.
Gdy używasz nośnika pamięci masowej
USB, skopiuj pliki na komputer,
sformatuj nośnik pamięci masowej
USB w formacie FAT16 lub FAT32,
po czym skopiuj pliki z powrotem na
nośnik pamięci masowej USB.*
Urządzenie USB nie może być
(USB) .
podłączone do portu
Urządzenie USB jest odwrotnie
podłączone. Podłącz urządzenie USB
we właściwym kierunku.
Nośnik pamięci masowej USB, który
był używany na innym sprzęcie, nie
działa.
Może został nagrany w
nieobsługiwanym formacie. W takim
wypadku najpierw podejmij kroki
ostrożności i skopiuj ważne dane z
nośnika pamięci masowej USB na
twardy dysk komputera. Następnie
sformatuj nośnik pamięci masowej
USB za pomocą systemu plików FAT16
lub FAT32 i przenieś skopiowane pliki
audio z powrotem na nośnik pamięci
masowej USB.*
86PL
„Reading” jest wyświetlane przez
długi czas.
Zakończenie odczytu urządzenia USB
może potrwać dłuższą chwilę, gdy
urządzenie zawiera dużo folderów lub
plików. W związku z tym zalecamy
przestrzeganie następujących reguł.
Całkowita liczba folderów na
urządzeniu USB: 100 lub mniej
Całkowita liczba plików na folder:
100 lub mniej
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne
do urządzenia USB, ponieważ dane
zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz system, po czym podłącz z
powrotem urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB, które ten
system może odtwarzać.
Naciśnij   (lub USB   na
urządzeniu), aby zacząć odtwarzanie.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Nastaw tryb odtwarzania na normalny
tryb odtwarzania.
Pliki nie mogą zostać odtworzone.
Nośniki pamięci masowej USB
sformatowane za pomocą systemu
plików innego niż FAT16 lub FAT32 nie
są obsługiwane.*
Jeżeli używasz nośnika pamięci
masowej USB z partycjami, tylko
pliki pierwszej partycji mogą być
odtwarzane.
Pliki zakodowane lub chronione hasłem
itp. nie mogą być odtwarzane.
* Ten system obsługuje FAT16 i FAT32, ale
niektóre nośniki pamięci masowej USB
mogą nie obsługiwać tych wszystkich
FAT. Szczegółowe informacje znajdziesz
w instrukcji obsługi każdego nośnika
pamięci masowej USB, lub skontaktuj się z
producentem.
Obraz
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
Wyczyść płytę.
Jeżeli sygnał wideo z systemu musi
przechodzić przez magnetowid
do odbiornika TV, ochrona przed
kopiowaniem stosowana w niektórych
programach DVD VIDEO może
wpłynąć na jakość obrazu. Jeżeli po
sprawdzeniu połączeń dalej występują
problemy, podłącz urządzenie
bezpośrednio do wejścia S wideo
odbiornika TV (strona 20).
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Brak jest obrazu.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
, aby wybrać „DVD” (lub naciśnij
DVD   na urządzeniu).
Sprawdź, czy podłączenia zestawu są
właściwie zamocowane.
Kabel wideo jest uszkodzony. Wymień
go na nowy.
Upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do gniazda wejścia wideo
odbiornika TV (strona 20).
Upewnij się, że odbiornik TV jest
włączony i że właściwie nim operujesz.
Naciśnij kilkakrotnie PROGRESSIVE
 na urządzeniu, aby wybrać
„INTERLACE”, jeżeli podłączasz
odbiornik TV do gniazd
COMPONENT VIDEO OUT
urządzenia, a odbiornik TV nie
akceptuje sygnału progresywnego.
Nastawienie zostało wykonane na
format progresywny, ale odbiornik
TV nie akceptuje sygnału w formacie
progresywnym. W takim wypadku
nastaw na format z przeplotem
(nastawienie domyślne) (strona 21).
Nawet jeżeli odbiornik TV obsługuje
sygnał w formacie progresywnym
(525p/625p), może to wpłynąć na
obraz, gdy nastawisz na format
progresywny. W takim wypadku
nastaw na format z przeplotem
(nastawienie domyślne) (strona 21).
Upewnij sie, że wybrane jest wejście
wideo na odbiorniku TV, co umożliwia
oglądanie obrazów z zestawu.
Upewnij się, że system kolorystyczny
jest prawidłowo nastawiony, zgodnie z
systemem kolorystycznym odbiornika
TV.
Pamiętaj, aby podłączyć urzadzenie
i odbiornik TV tylko przy użyciu
dostarczonego kabla wideo.
87PL
Kable głośników trzymaj z dala od
anten.
Gdy odtwarzasz VIDEO CD nagrane
w innym systemie kolorystycznym niż
nastawiony na systemie, obraz może
być zniekształcony.
Gdy podłączysz odbiornik TV do
gniazd COMPONENT VIDEO
OUT i będziesz odtwarzać program
na bazie wideo w formacie sygnału
progresywnego, niektóre fragmenty
obrazu mogą wyglądać nienaturalnie
ze względu na proces konwersji.
Nastaw system kolorystyczny tak,
aby odpowiadał odbiornikowi TV
(strona 57).
Format ekranu TV nie może być
zmieniony, pomimo że można
ustawić „TV TYPE” pod „SCREEN
SETUP” w Menu Ustawień, gdy
odtwarzasz obraz panoramiczny.
Współczynnik kształtu ekranu jest
stały na DVD VIDEO.
Jeżeli urządzenie jest podłączone
kablem S Wideo, podłącz bezpośrednio
do odbiornika TV. Inaczej zmiana
współczynnika kształtu ekranu jest
niemożliwa.
Zależnie od odbiornika TV, zmiana
współczynnika kształtu ekranu może
nie być możliwa.
88PL
Komunikaty nie ukazują się na
ekranie TV w żądanym języku.
Wybierz żądany język dla menu
ekranowego w „OSD” pod
„LANGUAGE SETUP” w Menu
Ustawień (strona 56).
Język ścieżki dźwiękowej nie daje się
zmienić.
Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
wielojęzyczne ścieżki nie są nagrane.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Języka napisów dialogowych nie
można zmienić.
Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
wielojęzyczne napisy dialogowe nie są
nagrane.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć napisów
dialogowych.
Płyta DVD VIDEO zabrania
wyłączenia napisów dialogowych.
Kąty ujęć nie dają się zmienić.
Różne kąty ujęć nie są nagrane na
odtwarzanej płycie DVD VIDEO.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
kątów ujęć.
Tuner
Komponenty opcjonalne
Zaprogramowanie radia zostało
anulowane.
Odłączony jest przewód zasilania lub
awaria zasilania trwała dłużej niż pół
dnia. Wykonaj ponownie „Odbiór
stacji zapisanej w pamięci” (strona 61).
Brak jest dźwięku.
Zobacz w części „Ogólne” pod „Brak
jest dźwięku.” (strona 81) i sprawdź
stan zestawu.
Podłącz właściwie komponent
(strona 79), sprawdzając:
 czy przewody są właściwie
podłączone.
 czy wtyczki przewodów są wciśnięte
do końca.
Włącz podłączony komponent.
Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z podłączonym
komponentem i zacznij odtwarzanie.
Stereofoniczny program FM nie jest
odbierany w stereo.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT/FM
MODE , aż „MONO” zniknie z
wyświetlenia.
Jeżeli system nadal nie działa
właściwie po podjęciu powyższych
działań lub występują inne kłopoty,
nie opisane powyżej, zresetuj system
w nastepujący sposób:
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
zresetować system do domyślnych
nastawień fabrycznych.
1 Odłącz przewód sieciowy od gniazda
ściennego.
2 Podłącz ponownie przewód sieciowy.
3 Naciśnij   aby włączyć zestaw.
4 Naciśnij jednocześnie  , DISPLAY
 i  .
Dodatkowe informacje
Występuje duży przydźwięk lub
szumy. („TUNED” lub „ST” pulsują na
wyświetlaczu)
Nastaw właściwe pasmo i częstotliwość
(strona 60).
Podłącz właściwie antenę (strona 18).
Znajdź miejsce i pozycję, przy której
odbiór jest dobry, po czym ustaw
ponownie antenę. Jeżeli nie możesz
uzyskać dobrego odbioru, zalecane jest
podłączenie dostępnej w sprzedaży
anteny zewnętrznej.
Dostarczona antena przewodowa FM
odbiera sygnały całą swoją długością,
dlatego pamiętaj aby ją rozciągnąć do
końca.
Umieść anteny tak daleko od kabli
głośników, przewodu zasilania i kabla
USB, jak to jest możliwe, aby uniknąć
przechwytywania zakłóceń.
Spróbuj wyłączyć znajdujące się w
pobliżu urządzenia elektryczne.
Na wyświetleniu pojawi się „RESET”.
Ciąg dalszy

89PL
Zestaw zostaje zresetowany do
fabrycznych nastawień z wyjątkiem
nastawień DVD. Wprowadź poprzednie,
wykonane przez siebie nastawienia, takie
jak stacje zapisane w pamięci, zegar i
programator.
Aby przywrócić nastawienia DVD do
nastawień domyślnych*, wykonaj
resetowanie w następujący sposób:
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(SETUP), po czym
naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać „RESET”, po czym naciśnij
ENTER .
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać „YES”, po czym naciśnij ENTER
.
Wykonanie trwa kilka sekund.
Nie naciskaj   podczas gdy
resetujesz zestaw.
* Z wyjątkiem nastawień Kontroli Rodziców
90PL
Funkcja Autodiagnozy
(Gdy litery/cyfry pojawią się na
wyświetleniu)
Gdy funkcja auto-diagnozy zostanie
uruchomiona, aby zapobiec usterce
systemu, 5-znakowy numer serwisowy
(np. C 13 50), będący kombinacją litery
i 4 cyfr pojawi się na ekranie TV i na
wyświetleniu przedniego panelu. W
takim wypadku sprawdź następującą
tabelę.
Pierwsze 3 Przyczyna i środki
znaki numeru zaradcze
serwisowego
C 13
Ta płyta jest brudna.
Wyczyść płytę
miękką ściereczką
(strona 93).
C 31
Płyta nie jest
prawidłowo włożona.
Restartuj system
i włóż płytę
prawidłowo.
E XX
Aby zapobiec usterce,
(XX jest
zestaw wykonał funkcję
numerem)
autodiagnozy.
Skontaktuj się
z najbliższym
dealerem Sony
lub lokalnym,
autoryzowanym
punktem serwisu
Sony i podaj 5znakowy numer
serwisowy.
Przykład: E 61 10
Gdy na ekranie TV zostanie
wyświetlony numer wersji
Po włączeniu systemu na ekranie TV
może pojawić się numer wersji
[VER.X.XX] (X jest liczbą). Chociaż nie
jest to usterka i służy jedynie do użycia
przez serwis Sony, normalna praca
systemu będzie niemożliwa. Wyłącz
system i włącz go ponownie, aby nim
operować.
Komunikaty
Jeden z następujących komunikatów
może pojawić się lub migać na
wyświetleniu przedniego panelu podczas
pracy.
Odtwarzacz DVD, Tuner
Cannot Play
Włożona została płyta, która nie może
być odtwarzana.
Włożona została płyta DVD VIDEO o
nieobsługiwanym kodzie regionalnym.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Data Error
Ścieżka audio MP3, plik graficzny
JPEG i plik wideo DivX, który chcesz
odtworzyć, jest uszkodzony.
Ścieżka audio MP3 nie jest zgodna z
formatem MPEG 1 Audio Layer 3.
Plik graficzny JPEG nie jest zgodny z
formatem DCF.
Plik wideo DivX nie jest zgodny z
atestowanymi profilami DivX.
Ścieżka audio MP3 posiada
rozszerzenie „.MP3”, ale nie jest w
formacie MP3.
Plik graficzny JPEG posiada
rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
jest w formacie JPEG.
Plik wideo DivX posiada rozszerzenie
„.AVI” lub „.DIVX”, ale nie jest w
formacie DivX.
91PL
No Disc
W otworze płyty brak jest płyty .
Not In Use
Naciśnięty został przycisk, operowanie
którym nie jest dozwolone lub który jest
nieczynny w danym momencie.
No Track
W systemie brak plików nadających się
do odtwarzania.
OFF TIME NG!
Czas włączenia i czas wyłączenia
Programatora Odtwarzania są takie same.
Not Supported
Podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
PASSWORD
Nastawiona jest Indywidualna Kontrola
Rodziców lub Kontrola Rodziców.
Please Wait
System przygotowuje się do użycia
urządzenia USB.
Please Wait
System wykonuje proces inicjalizacji.
Reading
System rozpoznaje urządzenie USB.
Reading
Zestaw czyta informację płyty. Niektóre
przyciski nie są dostępne.
Removed
Urządzenie USB zostało odłączone.
Urządzenie USB
ATRAC AD
Podłączone jest urządzenie ATRAC
audio (ATRAC Audio Device).
Device Error
Urządzenie USB nie mogło być
rozpoznane.
No Device
Brak jest podłączonego urządzenia USB
lub podłączone urządzenie USB zostało
zatrzymane.
92PL
No Step
Wszystkie zaprogramowane ścieżki lub
pliki zostały skasowane.
Step Full!
Próbowano zaprogramować więcej niż 26
ścieżek lub plików (kroków).
StorageDrive
Podłączony jest nośnik pamięci masowej
USB.
Środki ostrożności
Płyty, których ten system NIE MOŻE
odtwarzać
Płyty o niestandardowych kształtach (na
przykład serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi tuszem,
który klei się w dotyku
Uwagi dotyczące płyt
O napięciu operacyjnym
Zanim zaczniesz operować systemem,
sprawdź czy napięcie operacyjne urządzenia
jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła
prądu dopóki jest podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie
zostało wyłączone.
Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od sieci).
Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze
chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za
przewód.
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się
do środka systemu, odłącz system od sieci
i przed ponownym użyciem zwróć się o
sprawdzenie systemu do autoryzowanego
personelu.
Przewód sieciowy może być wymieniony
tylko w autoryzowanym serwisie.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej,
ani w miejscach bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej wentylacji,
poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki
na powierzchniach pokrytych specjalnymi
środkami (na przykład woskiem, olejem,
pastą), ponieważ może dojść do wystąpienia
plam lub odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w ciepłe,
lub jeżeli zostaje umieszczony w bardzo
wilgotnym pokoju, wilgoć może się skroplić
na soczewce wewnątrz odtwarzacza DVD,
powodując nieprawidłowe działanie systemu.
W takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę, aby
wilgoć wyparowała.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką,
w kierunku od środka ku brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, takimi jak
rozcieńczalnik benzynowy, ani dostępnymi
w handlu środkami czyszczącymi lub
aerozolami antystatycznymi, przeznaczonymi
dla winylowych płyt długogrających.
Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła
takich jak przewody grzejne, a także nie
zostawiaj w samochodzie zaparkowanym na
słońcu.
Nie używaj płyt posiadających pierścień
zabezpieczający. Może to być przyczyną
awarii zestawu.
O bezpieczeństwie
93PL
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalne i nie jest powodem do
niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób ciągły
z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy,
ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
O kolumnach głośnikowych
Przedni głośnik jest magnetycznie ekranowany
i może być umieszczony blisko odbiornika
TV. Jednak na niektórych rodzajach ekranów
TV może nadal występować nieprawidłowość
kolorów. W takiej sytuacji wyłącz TV, poczekaj
od 15 do 30 minut i włącz z powrotem. Umieść
prawy głośnik po prawej stronie urządzenia, a
lewy głośnik po lewej stronie urządzenia. Jeżeli
nie przyniesie to poprawy, przesuń głośniki z
dala od TV.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Jeżeli zostawisz nieruchomy
obraz wideo lub obraz wyświetlenia na
ekranie z tego systemu przez długi czas na
ekranie odbiornika TV, ryzykujesz trwałe
uszkodzenie ekranu TV. Projektory TV są
szczególnie podatne na takie uszkodzenia.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj
ostrych myjek, proszku do szorowania ani
rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik,
benzyna lub alkohol.
94PL
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Wyjście mocy DIN (nominalne)
40 W + 40 W (6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia)
50 W + 50 W (6 omów przy 1 kHz,
10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia:
AUDIO IN (gniazdo stereo mini):
Napięcie 620 mV, impedancja
47 kiloomów
MIC (typu mini jack):
Czułość 0,8 m V, impedancja
10 kiloomów
Port
(USB):
Rodzaj A, maksymalny prąd 500 mA
Wyjścia:
DIGITAL OUT (gniazdo optyczne
kwadratowe):
Długość fali 660 nm
VIDEO OUT (gniazdo phono):
Maks. poziom wyjścia 1 Vp-p,
nierównoważne, synchr. negatywna
impedancja obciążeniowa 75 omów
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
Pb/Cb: 0,7Vp-p, 75 omów
Pr/Cr: 0,7Vp-p, 75 omów
S VIDEO OUT (4-wtykowe gniazdko
mini-DIN):
Y: 1 Vp-p, nierównoważne,
synchr. negatywna
C: 0,286 Vp-p, impedancja obciążenia
75 omów
PHONES (gniazdo miniaturowe stereo):
akceptuje słuchawki 8 omów lub
więcej
Sekcja USB
Obsługiwana prędkość bitów:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32  320 kbps, VBR
ATRAC: 48  352 kbps
(ATRAC3plus), 66/105/132 kbps
(ATRAC3)
WMA: 32  192 kbps, VBR
AAC: 48  320 kbps
Częstotliwości próbkowania:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32/44,1/48 kHz
ATRAC: 44,1 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
Sekcja tunera
(DVD: λ=650 nm, CD: λ=790 nm)
Kolumna głośnikowa (SS-CDH3)
Sekcja odtwarzacza płyt
System:
System płyty kompaktowej i cyfrowy
system audio i wideo
Laser:
Właściwości diody laserowej:
Trwanie emisji: ciągła
Wyjście lasera*: Poniżej 1000 µW
Laser półprzewodnikowy:
Pasmo przenoszenia:
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Format systemu koloryst. wideo:
Modele europejskie i rosyjskie: PAL
Inne modele: NTSC i PAL
System głośników:
2-drożny, typu bass-reflex,
magnetycznie ekranowany
Głośniki:
Głośnik niskotonowy: 120 mm,
rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 40 mm,
rodzaj stożkowy
Impedancja znamionowa:
6 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 140 × 250 × 211 mm
Masa:
W przybliż. 2,2 kg
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
*Jest to wartość mierzona z odległości
200 mm od powierzchni soczewki
obiektywu na bloku optycznym o
przesłonie 7 mm.
FM stereo, tuner superheterodynowy
FM/AM
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia:
87,5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Złącza anteny:
75 omów nierównoważne
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia:
Modele europejskie i rosyjskie:
531  1 602 kHz (interwał ustawiony
na 9 kHz)
Inne modele:
530  1 710 kHz (interwał ustawiony
na 10 kHz)
531  1 602 kHz (interwał ustawiony
na 9 kHz)
Antena:
Antena ramowa AM
Złącza anteny:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
450 kHz
95PL
Ogólne
Zasilanie:
Model tajski: 220 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Inne modele: 220  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz
Pobór mocy:
45 W
Wymiary (szer./wys./głęb.) (W przybliż.):
190 × 141 × 273 mm
Masa (W przybliż.):
2,8 kg
Dostarczone akcesoria:
Pilot zdalnego sterowania (1)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM (1)
Kabel wideo (1)
Podkładki głośników (8)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
• Pobór mocy w trybie
czuwania: 0,5 W
• W niektórych płytkach
obwodów drukowanych
używane są bezhalogenowe
środki zmniejszające
palność.
96PL
Przewodnik po wyświetleniu Menu Sterowania
Użyj Menu Sterowania, aby wybrać funkcję i zobaczyć związane z nią informacje.
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY , aby włączyć, wyłączyć lub zmienić wyświetlenie
Menu Sterowania jak poniżej:
Wyświetlenie 1 Menu Sterowania  Wyświetlenie 2 Menu Sterowania (pojawia się tylko
dla niektórych płyt)  Wyświetlenie Menu Sterowania wyłączone  Wyświetlenie 1
Menu Sterowania  …
Wyświetlenie Menu Sterowania
Wyświetlenie 1 i 2 Menu Sterowania będą pokazywać inne pozycje, zależnie od rodzaju
płyty.
Przykład: Wyświetlenie 1 Menu Sterowania podczas odtwarzania DVD VIDEO
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału
Całkowita liczba tytułów
Status odtwarzania ( Odtwarzanie,
 Pauza,  Zatrzymanie, itd.)
Rodzaj odtwarzanej płyty
Wybrana pozycja
Wykorzystany czas
odtwarzania
Bieżące nastawienie
Opcje
Dodatkowe informacje
Całkowita liczba rozdziałów
Pozycje Menu
Sterowania
Nazwa funkcji
wybranej pozycji
Menu Sterowania
Komunikat
operacyjny
Ciąg dalszy

97PL
Lista pozycji Menu Sterowania
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
TITLE/SCENE/TRACK
Wybiera tytuł, scenę lub ścieżkę, która będzie odtworzona.
CHAPTER/INDEX
Wybiera rozdział lub indeks, który będzie odtworzony.
TRACK
Wybiera ścieżkę do odtwarzania.
ORIGINAL/PLAY LIST
Wybiera sekwencję odtwarzania, albo oryginalnie nagraną sekwencję,
albo stworzoną na płycie playlistę.
TIME/TEXT
Sprawdza wykorzystany czas odtwarzania i pozostały czas.
Wprowadza kod czasu dla szukania obrazu i muzyki.
Wyświetla informacje tekstowe na płytach DVD TEXT i na ścieżkach
audio MP3.
PROGRAM
Odtwarza ścieżkę w żądanej kolejności.
SHUFFLE
Odtwarza ścieżkę w losowej kolejności.
REPEAT
Powtarza odtwarzanie płyty, całej płyty (wszystkie tytuły/wszystkie
ścieżki/wszystkie albumy) lub jednego tytułu/rozdziału/ścieżki/
albumu/pliku.
98PL
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
A/V SYNC
Nastawia opóźnienie między dźwiękiem i wyświetleniem.
PARENTAL CONTROL
Nastawia zakaz odtwarzania na tym systemie.
SETUP
Nastawienie QUICK
Używaj QUICK SETUP, aby wybrać język menu ekranowego i format
obrazu odbiornika TV.
Nastawienie CUSTOM
Oprócz nastawień QUICK SETUP można wyregulować inne
nastawienia.
RESET
Przywraca nastawienia w „SETUP” do nastawień domyślnych.
ALBUM
Wybiera album do odtwarzania.
FILE
Wybiera plik graficzny JPEG lub plik wideo DivX do odtwarzania.
INTERVAL
Określa czas, przez jaki zdjęcia są wyświetlane na ekranie TV.
EFFECT
Wybiera efekty zmiany obrazu używane do zmiany zdjęć podczas
pokazu zdjęć.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
DATE
Wyświetla datę wykonania zdjęcia aparatem cyfrowym.
99PL
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
MODE (MP3, JPEG)
Wybiera rodzaj danych: Ścieżka audio MP3 (AUDIO), plik graficzny
JPEG (IMAGE) lub oba rodzaje (AUTO) odtwarzane podczas
odtwarzania DATA CD/DVD.
KEY CONTROL*
Zmienia klucz na odpowiadający skali głosu śpiewającego.
SCORE MODE*
Wybiera poziom dla trybu punktacji.
KARAOKE PON*
Umożliwia korzystanie z karaoke dla płyty nagranej stereofonicznie,
redukując dźwięk partii wokalnych.
VOCAL SELECT*
Wybiera prowadzącą partię wokalną, nagraną na płycie o formacie
Dolby Digital Karaoke (tylko DVD VIDEO).
Wybiera rodzaj partii wokalnej nagranej na płycie (tylko VIDEO CD,
AUDIO CD).
Wyłącza partię wokalną (tylko VIDEO CD, AUDIO CD).
GUIDE MELODY*
Włącza lub wyłącza melodię prowadzącą na płycie formatu Dolby
Digital Karaoke.
* Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie karaoke.
100PL
Lista kodów językowych
Pisownia języka odpowiada ISO 639: standard 1988 (E/F).
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nie określony
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Kod
101PL
Lista kodów regionów Kontroli Rodziców
102PL
Kod
Region
Kod
Region
Kod
Region
Kod
Region
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Portugalia
Rosja
Singapur
2086
2499
2528
2184
2254
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka Brytania
Włochy
Odtwarzalne
urządzenia USB
Urządzenia USB
Możesz odtwarzać następujące
urządzenie USB Sony na tym systemie.
Inne urządzenia USB nie mogą być
odtwarzane na tym systemie.
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyczny Sony (stan na styczeń 2007)
Nazwa
produktu
Walkman
®
Nazwa modelu
Nazwa
Nazwa modelu
produktu
MICROVAULT USM512EX / 1GEX /
2GEX
USM128J / 256J / 512J /
1GJ / 2GJ / 4GJ / 8GJ
USM512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
USD2G / 4G / 5G / 8G
Sprawdź na poniższych stronach
internetowych najnowsze informacje o
zgodnych urządzeniach.
Dla klientów w USA:
<http://www.sony.com/shelfsupport>
Dla klientów w Kanadzie:
Angielski <http://www.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Francuski <http://fr.sony.ca/
ElectronicsSupport/>
Dla Klientów w Europie:
<http://sonydigital-link.com/dna>
Dla Klientów w Ameryce Łacińskiej:
<http://www.sony-latin.com/pa/info>
Dla Klientów w Azji i Oceanii:
<http://www.css.ap.sony.com/>
Uwagi
Nie używaj urządzeń USB innych niż te
urządzenia USB. Działanie modeli nie
podanych tutaj nie jest gwarantowane.
Działanie nie zawsze może być
zagwarantowane, nawet przy użyciu tych
urządzeń USB.
Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w handlu na niektórych obszarach.
Dodatkowe informacje
NW-E103 / E105 / E107
NW-E205 / E207
NW-E303 / E305 / E307
NW-E403 / E405 / E407
NW-E503 / E505 / E507
NW-E002 / E002F /
E003 / E003F / E005 /
E005F
NW-A605 / A607 /
A608
NW-A1000 / A1200 /
A3000
NW-HD5
NW-S603 / S605 /
S703F / S705F / S706F
NW-S202 / S202F /
S203F / S205F
Zweryfikowane nośniki pamięci
masowej USB Sony (stan na styczeń
2007)
Uwagi dotyczące odtwarzacza
Walkman
Odtwarzanie audio Linear PCM na tym
systemie nie jest możliwe.
Odtwarzanie audio w formacie ATRAC
Advanced Lossless na tym systemie nie jest
możliwe.
Odtwarzanie na tym systemie muzyki
nagranej bezpośrednio na odtwarzacz
Walkman bez użycia komputera, nie jest
możliwe.
103PL
Objaśnienia terminów
Album
Fragment utworu muzycznego lub
obraz na DATA CD lub DATA DVD,
zawierający ścieżki audio MP3, pliki
graficzne JPEG lub plik wideo DivX.
DivX®
Cyfrowa technologia wideo opracowana
przez DivX, Inc. Wideo zakodowane w
technologii DivX są jednym z formatów
o najwyższej jakości i jednocześnie
posiadają stosunkowo mały rozmiar
pliku.
Dolby Digital
Ten format dźwiękowy dla kin jest
bardziej nowoczesny niż Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie głośniki
dźwięku otaczającego reprodukują
dźwięk stereofoniczny o rozszerzonym
zakresie częstotliwości, i wyposażone są
w niezależny kanał sub-niskotonowego.
Format ten jest także nazywany
formatem „5.1”, ponieważ kanał głośnika
jest liczony jako 0,1 kanału (ponieważ
działa tylko wtedy, gdy niezbędny jest
efekt głębokich basów). Wszystkie sześć
kanałów w tym formacie nagranych
jest oddzielnie, aby osiągnąć najwyższą
separację kanałów. Ponadto, ponieważ
wszystkie sygnały są przetwarzane
cyfrowo, występuje mniejsza degradacja
sygnału.
104PL
DTS
Cyfrowa technika kompresji audio
opracowana przez Digital Theater
Systems, Inc. Technika ta jest zgodna
z 5.1-kanałowym systemem dźwięku
przestrzennego. Kanał dźwięku
przestrzennego jest stereofoniczny,
w formacie tym jest także dyskretny
kanał subwoofera. DTS zapewnia 5.1
dyskretnych kanałów cyfrowego dźwięku
wysokiej jakości. Dobra separacja
kanałów jest osiągnięta, ponieważ
wszystkie dane kanałów są nagrane
dyskretnie i przetworzone cyfrowo.
DVD-RW
DVD-RW jest płytą do nagrywania
i ponownego zapisu, która jest tego
samego rozmiaru, co płyta DVD VIDEO.
Płyta DVD-RW posiada dwa różne tryby:
Tryb VR i tryb Wideo. Płyty DVD-RW
stworzone w trybie Wideo mają ten sam
format, co płyta DVD VIDEO, natomiast
płyty stworzone w trybie VR (Video
Recording) umożliwiają programowanie
lub edycję zawartości.
DVD+RW
Płyta DVD+RW (plus RW) jest płytą do
nagrywania i do ponownego zapisu. Płyty
DVD+RW używają formatu zapisu, który
jest porównywalny do formatu DVD
VIDEO.
DVD VIDEO
Format międzyliniowy (Skanowanie z
przeplotem)
Format międzyliniowy jest standardową
metodą NTSC na wyświetlanie obrazów
TV jako 30 ramek na sekundę. Każda
ramka jest skanowana dwa razy – na
przemian linie parzyste i nieparzyste, 60
razy na sekundę.
Format progresywny (skanowanie
sekwencyjne)
W przeciwieństwie do formatu z
przeplotem, format progresywny może
reprodukować 50  60 ramek na
sekundę, dzięki reprodukcji wszystkich
linii skanowania (525 linii dla systemu
NTSC, 625 linii dla systemu PAL).
Zwiększa się ogólna jakość obrazu, a
obrazy nieruchome, informacje tekstowe
i linie horyzontalne stają się ostrzejsze.
Ten format jest kompatybilny z formatem
progresywnym 525 lub 625.
Funkcja odtwarzania wielokątnego
Różne kąty ujęcia, czyli punkty z których
kamera rejestruje obraz tej samej sceny,
nagrane są na niektórych płytach DVD
VIDEO.
Funkcja wielojęzyczna
Na niektórych płytach DVD VIDEO
dźwięk lub napisy dialogowe nagrane są
w wielu językach.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Płyta, która zawiera do 8 godzin
ruchomego obrazu pomimo, że jej
średnica jest taka sama jak płyty AUDIO
CD.
Pojemność danych jednowarstwowej
i jednostronnej płyty DVD VIDEO
wynosi 4,7 GB (gigabaitów) i jest 7 razy
większa niż pojemność płyty AUDIO
CD. Ponadto, pojemność danych
jednostronnej płyty DVD VIDEO o
podwójnej warstwie wynosi 8,5 GB,
jednowarstwowej i dwustronnej płyty
DVD VIDEO 9,4 GB, a dwuwarstwowej i
dwustronnej płyty DVD VIDEO 17 GB.
Dane obrazu oparte są o format MPEG 2,
który jest jednym ze światowych
standardów kompresji cyfrowej. Dane
obrazu są skompresowane do około 1/40
ich oryginalnej wielkości. DVD VIDEO
wykorzystuje także technologię zmiennej
prędkości kodowania, która zmienia
przypisywane dane zależnie od statusu
obrazu.
Dane audio są nagrane w Dolby Digital
jak i w PCM, dając odczucie bardziej
realistycznej obecności dźwiękowej.
Ponadto DVD VIDEO posiada
różne nowoczesne funkcje, takie jak
odtwarzanie wielokątne, wielojęzyczne
oraz Kontrola Rodziców.
105PL
Kod regionalny
Jest to system używany do ochrony praw
autorskich.
Kod regionalny jest przyznany każdemu
systemowi DVD lub DVD VIDEO,
zgodnie z regionem sprzedaży. Każdy
kod regionalny jest umieszczony na
urządzeniu, jak również na opakowaniu
płyty. Zestaw może odtwarzać płyty,
które posiadają ten sam kod regionalny.
Zestaw może także odtwarzać płyty z
oznaczeniem „ ”. Nawet jeśli kod
regionalny nie jest ukazany na płycie
DVD VIDEO, ograniczenie regionalne
może działać.
Kontrola Rodziców
Funkcja płyty DVD VIDEO polegająca
na ograniczeniu odtwarzania
zależnie od wieku użytkownika,
zgodnie z poziomami ograniczenia w
poszczególnych krajach. Ograniczenia
różnią się zależnie od płyty; gdy ta
funkcja jest aktywna, odtwarzanie może
być zabronione, sceny przemocy zostają
pominięte lub zastąpione innymi scenami
itp.
Plik
Plik graficzny JPEG lub plik wideo DivX,
nagrany na DATA CD lub DATA DVD.
(„Plik” jest zastrzeżoną definicją dla
tego systemu.) Pojedynczy plik zawiera
pojedynczy obraz lub film.
Program w formacie Film, program w
formacie Wideo
Płyty DVD VIDEO mogą być podzielone
na programy w formacie Film i programy
w formacie Wideo. Płyty DVD VIDEO w
formacie Film zawierają ten sam rodzaj
obrazu (24 klatki na sekundę), który
wyświetlany jest w salach kinowych.
Płyty DVD VIDEO w formacie Wideo,
takie jak nowele telewizyjne lub seriale
komediowe wyświetlają obrazy w
formacie 30 klatek (lub 60 pól) na
sekundę.
Rozdział
Część wchodząca w skład tytułu na płycie
DVD VIDEO. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów.
Scena
Na płytach VIDEO CD z funkcjami
PBC , ekrany menu, obrazy ruchome i
nieruchome podzielone są na odcinki
zwane „scenami”.
Sterowanie Odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach
VIDEO CD (wersja 2.0), które sterują
odtwarzaniem. Używając ekranów menu
nagranych na płytach VIDEO CD z
funkcjami PBC, możesz odtwarzać proste
programy interakcyjne, programy z
funkcjami szukania, itp.
Ścieżka
Fragment obrazu lub utworu
muzycznego na VIDEO CD, CD lub
MP3. Album składa się z szeregu ścieżek
(tylko MP3).
106PL
Tytuł
Najdłuższy fragment obrazu lub utworu
muzycznego na DVD VIDEO; film, itp.,
dla obrazu programu wideo, lub cały
album w programie audio.
VIDEO CD
Dodatkowe informacje
Płyta kompaktowa zawierająca ruchome
obrazy.
Dane obrazu oparte są o format MPEG 1,
który jest jednym ze światowych
standardów kompresji cyfrowej. Dane
obrazu są skompresowane do około
1/140 ich oryginalnej wielkości. W
rezultacie 12 cm płyta VIDEO CD może
zawierać do 74 minut ruchomego obrazu.
Płyty VIDEO CD zawierają także
kompaktowe dane audio.
Dźwięki spoza zakresu słyszalności
zostają skompresowane, natomiast
dźwięki, które ludzkie ucho słyszy nie są
kompresowane. Płyty VIDEO CD mogą
zawierać 6 razy więcej informacji audio
niż konwencjonalne płyty AUDIO CD.
Płyty VIDEO CD występują w
2 wersjach.
Wersja 1.1: Możesz tylko odtwarzać
ruchomy obraz i dźwięk.
Wersja 2.0: Możesz odtwarzać obrazy
nieruchome o wysokiej rozdzielczości i
korzystać z funkcji PBC.
Zestaw ten jest zgodny z obiema
wersjami.
107PL
Indeks
Numeryczne
E
O
16:9 57
4:3 LETTER BOX 57
4:3 OUTPUT 57
4:3 PAN SCAN 57
EFFECT 47, 99
Obchodzenie się z płytami 27
Odbiór z innych
komponentów 80
Odtwarzanie Ciągłe 45
Odtwarzanie PBC 31
Odtwarzanie płyty 27
Odtwarzanie Programu 33
Odtwarzanie z Powtórzeniem
36
Odtwarzanie z Tasowaniem
35
ORIGINAL 38, 98
OSD 56
A
A/V SYNC 49, 99
AAC 62, 64
ALBUM 99
Album 28, 104
ANGLE 29
ATRAC 62, 65
ATRAC AD 62
AUDIO 56
AUDIO DRC 59
B
BACKGROUND 57
Baterie 19
Błyskawiczne Posunięcie 28
Błyskawiczne Powtórzenie 28
C
CHAPTER 39, 98
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 57
COMPONENT VIDEO OUT
21, 80
CUSTOM 55
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 50
CUSTOM SETUP 58
D
DATA CD 6
DATA DVD 7
DIMMER 75
DISPLAY 23
DivX 47, 104
Dolby Digital 104
DTS 104
DVD 6
DVD+RW 6, 104
DVD-RW 6, 104
F
FILE 99
Format międzyliniowy 105
Format progresywny
(kolejnoliniowy) 105
Funkcja odtwarzania
wielokątnego 29, 105
Funkcja wielojęzyczna 105
I
INDEX 98
INTERLACE 21
INTERVAL 99
J
JPEG 41, 43, 45
K
Karaoke 67
ECHO 67, 68
KARAOKE PON 70, 100
KEY CONTROL 70, 100
Partia wokalna 68
SCORE MODE 71, 100
VOCAL SELECT 70, 100
Kod regionalny 106
Kontrola Rodziców 106
L
LANGUAGE SETUP 24, 56
Lista Kodów Językowych 101
M
MENU 56
Menu DVD 38
Mikrofon 67, 68
MODE (MP3, JPEG) 100
MP3 6
MULTI-DISC RESUME
33, 58
N
Nocny Programator 73
Nośnik danych USB 62, 103
108PL
P
Panel przedni 79
Panel tylny 79
PARENTAL CONTROL
52, 99
PAUSE MODE 58
PICTURE NAVI 40, 44
Pilot 12
PLAY LIST 38, 98
Plik 106
Płyty, które można używać 6
Podłączanie innych
komponentów 79
Podłączanie odbiornika
TV 20
Programator 73
Programator Odtwarzania 73
Programy oparte o zapis
filmowy 106
PROGRESSIVE AUTO 21
PROGRESSIVE VIDEO 21
Przegląd Slajdów 43, 45
Przewijanie do przodu 28
Przewijanie do tyłu 28
R
Radio 60
RESET 89, 99
Rozdział 28, 106
S
Z
Scena 106
SCENE 98
SCREEN SAVER 57
SCREEN SETUP 24
SETUP 99
Skanowanie 25, 57
SLEEP 26, 73
Słuchanie radia 60
Stacje radiowe 61
Sterowanie odbiornikiem
TV 22
Sterowanie Odtwarzaniem
(PBC) 106
Stop-klatka 28
SUBTITLE 56
S VIDEO 80
Szukanie 38
Ścieżka 6, 7
Zimny reset 89
Znalezienie określonego
punktu przez obserwację
ekranu TV 39
Zwolnione odtwarzanie 28
T
U
USB 62
USB MEMORY 85
V
VIDEO CD 6, 107
Dodatkowe informacje
THEATRE SYNC 26
TIME/TEXT 98
TITLE 36, 98
TRACK 98
TRACK SELECTION 58
TV TYPE 57
Tytuł 38, 107
W
Wielosesyjna płyta CD 9
WMA 62, 64
W razie trudności 81
Wybieranie 38
Wyświetlenie Menu
Sterowania 97
Wyświetlenie przedniego
panelu 17
Wyświetlenie ustawień 24
Wznowienie Odtwarzania 32
109PL
110PL
Dodatkowe informacje
111PL
Download PDF

advertising