Sony CMT-V50IP Operating instructions

Sony CMT-V50IP Operating instructions
4-418-712-12(1) (SE)
Kontrollernas placering
Komma igång
Användningssätt
Enhet (ovansida)
Spela en cd-/MP3-skiva
* En av fabriksinställningarna är en ljudsignal
som bekräftar att du har tryckt på en knapp
på enhetens pekskärm. Du kan stänga av
ljudsignalen.
Pekskärm*
Mikrostereo
Skapa ditt eget program
(programmerad uppspelning)
1 Välj CD-funktionen.
1 Välj CD-funktionen.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser gult.
2 Lägg i en skiva.
Lägg i en skiva i skivfacket med etiketten vänd framåt.
SE
Bruksanvisning
Lägg i en skiva
med etiketten vänd
framåt.
Tryck på CD FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser gult.
2 Välj uppspelningsläge.
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM visas
när spelaren är stoppad.
3 Välj en mapp (endast MP3-skivor).
Tryck på
+/  flera gånger för att välja önskad
mapp. Om du vill programmera alla filer i mappen
.
trycker du på
4 Välj önskat spår eller filnummer.
Tryck på /  flera gånger tills önskat spåreller filnummer visas.
©2012 Sony Corporation
 Display
 -port (USB)
 Skivfack
 Mata ut en skiva
Uppspelningen startar automatiskt när READING har
försvunnit.
CMT-V50iP
Enhet (framsida)
Funktionsindikator
Endast Europa
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller
inom EU samt i andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför risk
för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga, t.ex.
tända stearinljus, på apparaten.
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser, ovanpå
apparaten, så undviker du risk för brand och elektriska
stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex.
i en bokhylla eller i ett inbyggt skåp.
Eftersom nätkabeln används för att koppla bort enheten
från elnätet, bör du se till att det vägguttag du använder
är lätt att komma åt. Om du upptäcker att något med
apparaten inte är som det ska måste du omedelbart dra
ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för
hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge
kontakten sitter i ett nätuttag, även om du har stängt av
själva enheten.
Namnplåten är placerad på undersidan av enheten.
Alltför hög ljudnivå i öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
VAR FÖRSIKTIG!
Om optiska instrument används tillsammans med denna
produkt ökar risken för ögonskador.
Den här enheten är
klassad som en KLASS
1 LASER-produkt.
Märkningen finns på
undersidan av enheten.
Kundmeddelande: Följande information
gäller endast för utrustning som sålts
i länder där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Tyskland. Service- och
garantiinformation finns i separata service- och
garantidokument.
För kunder i Europa och Australien:
Kassering av uttjänt elektrisk
och elektronisk utrustning
(gäller inom EU samt i andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
måste i stället lämnas in på en återvinningscentral för
uttjänt elektrisk och elektronisk utrustning. Genom
att säkerställa att produkten avfallshanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet hjälper till
att bevara naturens resurser. Om du vill ha detaljerad
information om återvinning av den här produkten kan
du kontakta ditt kommunkontor, sophämtningsföretaget
eller butiken där du köpte produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Om du ändrar från en annan funktion till CDfunktionen och det redan finns en skiva i skivfacket
trycker du på   på fjärrkontrollen eller på 
 på enheten för att starta uppspelningen.
Den här symbolen på batteriet och på förpackningen
anger att batteriet inte får hanteras som hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras
på felaktigt sätt. Återvinning av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
med ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas
av en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet
hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten på
en återvinningscentral för elektrisk och elektronisk
utrustning när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om
hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill ha mer information om återvinning
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller återförsäljaren som du köpte produkten av.
Anmärkning om DualDisc-skivor
Anmärkningar
Fjärrsensor
 AM-ramantenn
 FM-trådantenn (dra ut tråden horisontellt)
 Till nätadapter
iPod-/iPhone-/iPad-anslutning
Dockindikator
 -kontakt (hörlurar)
Anslut hörlurarna.
Om funktionsindikatorn 
Använda fjärrkontrollen
Funktionsindikatorn lyser med olika färger beroende på
funktion. Du kan avgöra den aktuella funktionen efter
indikatorns färg.
Indikatorfärgen för varje funktion är samma som färgen
för motsvarande FUNCTION-knapp på fjärrkontrollen.
Funktion
Knapp på
fjärrkontrollen
Indikatorfärg
FM
FM
Rosa
AM
AM
Ljusblå
AUDIO IN
AUDIO IN
Orange
CD
CD
Gul
iPod
iPod
Vit
USB
USB
Blå
Skjut av locket till batterifacket och sätt i de två
medföljande R6-batterierna (storlek AA) med -sidan
först och rikta polerna enligt bilden nedan.
 AUDIO IN-kontakt
Anslut en extra ljudkomponent.
Sätta fast en skyddskudde
Sätt fast den medföljande skyddskudden för att undvika
kontakt mellan iPod-/iPhone-/iPad-enheten och
systemets frontpanel.
Den medföljande skyddskudden kan förhindra repor på
frontpanelen och iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
 Ström (DC IN 19,5 V)
1 Anslut nätsladden till nätadaptern.
2 Anslut nätadaptern till enheten och sätt sedan in
Fjärrkontroll
För att
Pausa
uppspelningen
 Antenner
 Vid normal användning varar batterierna i ungefär sex månader.
 Blanda inte gamla och nya batterier, eller olika sorters batterier.
 Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge tar du ut batterierna
för att undvika skador på grund av batteriläckage eller rost.
Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen blir bra,
och sätt upp antennerna där.
Håll undan antennerna från nätsladden för att undvika
brus.
Använda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
1 Öppna dockan genom att trycka på mitten av den.
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skivprodukt
med dvd-inspelat material på ena sidan och
digitalt ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom
ljudmaterialsidan inte följer CD-standarden kan
uppspelning på den här produkten dock inte garanteras.
Skyddskudde
Justera skyddskuddens placering så att den passar iPod-/
iPhone-/iPad-enheten.
Ställa in klockan
1 Tryck på   för att starta systemet.
2 Håll SHIFT-knappen  och TIMER MENU-knappen
nedtryckta  för att välja klockinställningsläget.
Musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd
Den här produkten är utformad för att spela upp skivor
som följer CD-standarden (Compact Disc). Den senaste
tiden har olika musikskivor som kodats med teknik för
upphovsrättsskydd marknadsförts av vissa skivbolag.
Tänk på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan spelas upp
av den här produkten.
3
Docka
2 Sätt i iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
Anmärkningar om licenser och
varumärken
 iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat
i USA och i andra länder. iPad är ett varumärke som
tillhör Apple Inc.
 MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är
licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
 Windows Media är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
 Den här produkten skyddas av Microsoft Corporations
immateriella egendomsrätt. All användning och
distribution av sådan teknik utanför denna produkt
är förbjuden utan licens från Microsoft eller ett
auktoriserat Microsoft-dotterbolag.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive företag. I den här bruksanvisningen
används inte symbolerna och .
™ ®
Om PLAY SET blinkar trycker du på / 
flera gånger för att välja CLOCK. Tryck sedan
på (ange) .
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timmar
(ange) .
och tryck sedan på
4 Gör på samma sätt för att ställa in minuter.
Anmärkning
Klockinställningarna återställs om du drar ut nätsladden eller om det
blir strömavbrott.
Visa klockan på displayen när systemet är
avstängt
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i ungefär åtta
sekunder.
Avbryta
uppspelningen
Välja mapp på en
MP3-skiva
Välja ett spår
eller en fil
Hitta ett visst
ställe i ett spår
eller en fil
Välja upprepad
uppspelning
Mata ut en skiva
Tryck på
  (eller   på enheten).
Tryck en gång till på knappen för att
återuppta uppspelningen.
 .
+/ .
/ .
Håll ned /  (eller
/  på enheten) under
uppspelning och släpp knappen vid
önskad punkt.
REPEAT  flera gånger tills
eller 1 visas.
  på enheten.
Tryck på PLAY MODE  flera gånger när spelaren är
stoppad. Du kan välja mellan vanlig uppspelning (FLDR
för samtliga MP3-filer i mappen på skivan), slumpmässig
uppspelning (SHUF eller FLDR SHUF* för slumpvis
mappuppspelning) eller programmerad uppspelning
(PGM).
* Om du spelar upp en cd-da-skiva (ljudskiva) fungerar FLDR- eller
FLDR SHUF-uppspelning på samma sätt som vanlig eller SHUFuppspelning.
Anmärkningar om upprepad uppspelning

anger att alla spår eller filer upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
 1 anger att ett enda spår eller en enda fil upprepas tills du stoppar
uppspelningen.
 När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF,
spelas alla spår eller filer på skivan upp i slumpmässig ordning.
Om slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF
spelas alla spår eller filer i den valda mappen upp i slumpmässig
ordning.
 När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga uppspelningläget
(SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget återgår till
normalläge eller FLDR.
 -knapp (belysning)
Aktivera eller inaktivera dockindikatorn .
*2
 DISPLAY-knapp
 I förklaringarna i denna bruksanvisning används
huvudsakligen fjärrkontrollen, men det går även att
utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på
anläggningen med samma eller liknande namn.
 De funktioner som indikeras med rosa på
fjärrkontrollen kan aktiveras med hjälp av SHIFT .
Om du vill använda en funktion som indikeras med
rosa håller du SHIFT-knappen  nedtryckt samtidigt
som du trycker på knappen för den funktion som
indikeras med rosa. Om du trycker på knappen utan
att hålla SHIFT-knappen  nedtryckt aktiveras den
funktion som indikeras med vitt.
Anmärkning om uppspelning av MP3-skivor
Anmärkning
Var försiktig så att du inte tappar enheten när du kopplar bort iPod-/
iPhone-/iPad-enheten från iPod-/iPhone-/iPad-kontakten.
5 Programmera in önskat spår eller önskad fil.
 för att ange det valda spåret eller den
Tryck på
valda filen.
--.-- visas när den totala uppspelningstiden
överskrider 100 minuter för en cd-skiva eller när du
programmerar MP3-filer.
6 Upprepa steg 3 till 5 för att programmera fler spår
eller filer, upp till 25 spår eller filer totalt.
7 Spela upp de programmerade spåren eller filerna
genom att trycka på   (eller   på
enheten).
Programmet finns kvar tills du tar bort skivan ur
skivfacket  eller kopplar bort nätsladden.
Spela upp samma program genom att trycka på 
 (eller   på enheten).
Avbryta den programmerade uppspelningen
Tryck på PLAY MODE  flera gånger tills PGM
försvinner när spelaren är stoppad.
Radera det sista spåret eller den sista filen från
programmet
Håll SHIFT  och CLEAR  nedtryckta medan
spelaren är stoppad.
Lyssna på radio
1 Välj TUNER-funktionen.
Tryck på FM FUNCTION eller AM FUNCTION 
på fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION  på
enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser rosa (FM) eller
ljusblått (AM).
2 Ställ in kanaler.
För automatisk stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills AUTO
visas. Tryck sedan på +/ . Avsökningen avbryts
automatiskt när en station har ställts in, och TUNED
samt STEREO (för stereoprogram) tänds på displayen.
Ändra uppspelningsläge
Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge
*1
Total speltid för valt spår
eller vald fil
Andra användningssätt
nätsladden i ett vägguttag.
Anmärkningar om användning av fjärrkontrollen
 När du startar systemet dras skivan inte in i skivfacket förrän det står
NO DISC på displayen. Försök inte skjuta in skivan förrän texten
NO DISC visas.
 Om du inte kan sätta in skivan i skivfacket även om det står NO
DISC på displayen kanske det redan finns en skiva i facket. Tryck in
  för att mata ut skivan som redan finns i skivfacket. Om skivan
ändå inte matas ut kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
 Om du inte kan mata ut skivan och LOCKED visas på displayen
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
 Sätt inte i skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga
eller stjärnformade). Skivan kan ramla in i systemet och orsaka
irreparabla skador.
 När du trycker på   på enheten och sedan sätter i skivan som
visas i skivfacket igen, tryck inte bara in skivan. Ta ut skivan ur
skivfacket och sätt sedan tillbaka den.
 Stäng inte av systemet om en skiva har satts in halvvägs i skivfacket.
Skivan kan ramla ned.
 Använd inte skivor med tejp, plomberingar eller lim på, eftersom det
kan skada systemet.
 När du matar ut en skiva håller du den i kanten. Vidrör inte ytan.
 Sätt inte in en 8 cm skiva med en adapter. Det kan skada systemet.
Valt spår- eller
filnummer
 Undvik att lagra andra sorters spår eller filer eller onödiga mappar
på en skiva som innehåller MP3-filer.
 Mappar som inte innehåller några MP3-filer hoppas över.
 Det här systemet kan bara spela upp MP3-filer med filtillägget mp3.
 Om en fil har filnamnstillägget .mp3 men i själva verket har ett
annat format finns det risk för kraftigt brus om filen spelas upp. Det
kan leda till skador på systemet.
 Det maximala antalet:
mappar är 999* (inklusive rotmappen)
MP3-filer är 999
MP3-filer i en mapp är 250
mappnivåer (i filernas trädstruktur) är 8
 Vi kan inte garantera att systemet är kompatibelt med alla
sorters kodnings-/skrivningsprogram, inspelningsapparater eller
inspelningsmedia för MP3. Vid uppspelning av en inkompatibel
MP3-skiva kan det hända att det uppstår störningar eller avbrott
i ljudet, eller att skivan inte går att spela alls.
* Det inkluderar mappar som inte innehåller några MP3-filer eller
andra filer alls. Det antal mappar som systemet kan identifiera
kan vara mindre än det faktiska antalet mappar, beroende på
mappstrukturen.
Om TUNED inte tänds och avsökningen inte stoppas
trycker du på   för att stoppa avsökningen. Ställ
sedan in stationerna manuellt (se nedan).
När en station med RDS-tjänster ställs in visas
tjänstens eller stationens namn på displayen.
För manuell stationsinställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills
MANUAL visas och tryck sedan på +/  flera
gånger för att ställa in önskad station.
Tips!
Om det brusar kraftigt under mottagningen av en svag FM-station
i stereo trycker du på FM MODE  flera gånger tills MONO visas
för att stänga av stereomottagningen.
Så här ändrar du AM-inställningsskalan
(utom modeller för Europa och Ryssland)
Stationsinställningsintervallet för AM är fabriksinställt
på 9 kHz (respektive 10 kHz i vissa områden). Använd
knapparna på enheten för den här åtgärden.
1 Tryck på AM FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger för
att välja AM-stationen.
2 Tryck på /  för att stänga av systemet.
3 Håll VOL +  nedtryckt och tryck på /  på
enheten.
STEP 9K eller STEP 10K visas på displayen.
Om du ändrar intervallet raderas alla förinställda
AM-stationer.
Lagra radiostationer i snabbvalsminnet
1 Ställ in önskad kanal.
2 Tryck på TUNER MEMORY  för att växla till radions
minnesläge.
Snabbvalsnummer
3 Tryck på +/  flera gånger för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är lagrad på det valda
snabbvalsnummer raderas den stationen och ersätts
med den nya stationen.
 för att registrera stationen.
Tryck på
4
5 Upprepa steg 1 till 4 för att registrera ytterligare
kanaler i snabbvalsminnet.
Det går att lagra upp till 20 FM-stationer och 10 AMstationer.
Ställa in en radiostation som finns
i snabbvalsminnet
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 1 till 6 ställs radiostationen in om
du trycker på MEMORY NUMBER (1 till 6)  när
systemfunktionen är inställd på AM eller FM.
Om du har registrerat en radiostation som
snabbvalsnummer 7 eller högre trycker du på TUNING
MODE  flera gånger tills PRESET visas. Tryck sedan på
+/-  flera gånger för att välja önskat snabbvalsnummer.
Andra användningssätt
För att
Tryck på
Pausa
  (eller   på enheten). Tryck
uppspelningen en gång till på knappen för att återuppta
uppspelningen.
Avbryta
 . Om du vill återuppta
uppspelningen uppspelningen trycker du på  *1
(eller   på enheten). Om du inte
vill återuppta uppspelningen trycker du
på   igen*2.
Välja mapp
+/  flera gånger.
/ .
Håll ned /  (eller /
 på enheten) under uppspelning och
släpp knappen vid önskad punkt.
Välja upprepad REPEAT  flera gånger tills
eller
uppspelning
1 visas.
Välja fil
Hitta ett visst
ställe i en fil
*1 För MP3-/WMA-filer i VBR-format kan det hända att systemet
återupptar uppspelningen från ett annat ställe än där den avbröts.
*2 Uppspelningen fortsätter från den översta mappen.
Ändra uppspelningsläge
Spela upp iPod-/iPhone-/iPadenheten
1 Välj iPod-läget.
Tryck på iPod FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser vitt.
2 Sätt i iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck på 
 på enheten.
Styra iPod-/iPhone-/iPad-enheten
För att
Pausa uppspelningen
Välja ett spår eller ett
kapitel i en ljudbok/
poddsändning
Hitta ett visst ställe
i ett spår eller i ett
kapitel i en ljudbok/
poddsändning
Välja det markerade
objektet
Rulla uppåt/nedåt
i iPod-menyer
Återgå till
föregående meny
eller välja en meny
Tryck på
 / .
/ . Håll knappen
intryckt för att snabbspola bakåt
eller framåt.
Håll /  intryckt under
uppspelning och släpp upp
knappen vid önskad punkt.
.
/ .
TOOL MENU /RETURN .
Använda systemet som batteriladdare
Du kan använda systemet som batteriladdare för en
iPod-/iPhone-/iPad-enhet oavsett om systemet är
påslaget eller avstängt.
Batteriikonen på iPod-/iPhone-/iPad-enhetens display
visar om batteriladdningen pågår eller inte. Under iPod/
iPhone/iPad i avsnittet Specifikationer finns en lista över
de iPod-/iPhone-/iPad-modeller som är kompatibla med
systemet.
Stoppa laddningen av iPod-/iPhone-/iPadenheten
Koppla bort iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
Anmärkningar om att ladda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
 Om en USB-funktion väljs medan systemet är på går det inte att
ladda en iPod-/iPhone-/iPad-enhet.
 Om du trycker på DISPLAY  samtidigt som du laddar batteriet
när systemet är avstängt avslutas laddningen av iPod-/iPhone-/iPadenheten. Om du vill fortsätta att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten
ansluter du den igen när displayen är i energisparläge.
Anmärkningar
 Systemets prestanda kan variera beroende på iPod-/iPhone-/iPadenhetens specifikationer.
 Håll iPod-/iPhone-/iPad-enheten i samma vinkel som iPod-/
iPhone-/iPad-kontakten på systemet när du sätter i eller kopplar bort
den. Undvik att vrida eller vicka på iPod-/iPhone-/iPad-enheten för
att förhindra skador på kontakten.
 Bär inte omkring systemet med en iPod-/iPhone-/iPad-enhet isatt
i kontakten. Det kan leda till fel på utrustningen.
 Stöd systemet med ena handen när du sätter i eller tar ut iPod-/
iPhone-/iPad-enheten, och var försiktig så att du inte råkar trycka
på kontrollerna på iPod-/iPhone-/iPad-enheten av misstag.
 Ändra volymnivå med hjälp av VOLUME +/ . Volymen ändras
inte även om du justerar den på iPod-/iPhone-/iPad-enheten.
 Information om hur du använder iPod-/iPhone-/iPad-enheten finns
i bruksanvisningen som medföljde den.
 Sony påtar sig inget ansvar i fall data som är lagrade på en iPod-/
iPhone-/iPad-enhet skulle gå förlorade eller bli skadade när iPod-/
iPhone-/iPad-enheten används tillsammans med det här systemet.
Spela upp en fil på USB-enheten
Det här systemet kan spela upp filer i ljudformaten MP3/
WMA*/AAC*.
* Filer som är försedda med upphovsrättsskyddet DRM (Digital
Rights Management) eller filer som har hämtats från en musikbutik
på webben kan inte spelas upp på den här anläggningen. Om du
försöker spela upp den här typen av filer spelas nästa oskyddade
ljudfil upp automatiskt.
På nedanstående webbsidor finns information om vilka
USB-enheter som kan användas.
För kunder i Europa:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i övriga länder och områden:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Välj USB-funktionen.
Tryck på USB FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser blått.
2 Anslut USB-enheten till -porten (USB) .
Tryck på PLAY MODE  flera gånger när spelaren
är stoppad. Du kan välja normalt uppspelningsläge
(uppspelning i följd av alla filer på USB-enheten),
mappuppspelningsläge (FLDR för alla filer i den
angivna mappen på USB-enheten) eller slumpmässigt
uppspelningsläge (SHUF eller FLDR SHUF för slumpvis
mappuppspelning).
Anmärkning
Det kan hända att systemet automatiskt växlar till viloläge
om volymen för den anslutna komponenten är för låg. Justera
komponentens volym i motsvarande grad. Mer information finns
i avsnittet Stänga av den automatiska standbyfunktionen.
Justera ljudet
Använda systemet som batteriladdare
Det går att använda det här systemet som batteriladdare
för USB-enheter med uppladdningsfunktion när
systemet är påslaget.
Tryck på USB FUNCTION  på fjärrkontrollen eller
tryck på FUNCTION  på enheten flera gånger.
Uppladdningen börjar när USB-enheten ansluts till
-porten (USB) . Uppladdningsstatus visas på USBenhetens display. Se bruksanvisningen till USB-enheten
för närmare detaljer.
Stoppa uppladdningen av USB-enheten
Koppla från USB-enheten.
Anmärkningar om att ladda upp en USB-enhet
 Det går inte att ladda upp en iPod-/iPhone-/iPad-enhet och en
USB-enhet samtidigt. När du laddar upp USB-enheten väljer du
USB-funktionen.
 Det går inte att ladda upp USB-enheten när systemet är avstängt.
Använda extra ljudkomponenter
1 Förbered ljudkällan.
2
3
3 Starta uppspelningen.
Tryck på   på fjärrkontrollen eller tryck på 
 på enheten.
4
Anslut extra ljudkomponenter till AUDIO IN-uttaget
 på enheten med hjälp av en analog ljudkabel
(medföljer ej).
Skruva ned volymen.
Tryck på VOLUME  .
Välj AUDIO IN-funktionen.
Tryck på AUDIO IN FUNCTION  på
fjärrkontrollen eller tryck på FUNCTION  på
enheten flera gånger.
Funktionsindikatorn lyser orange.
Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen på den anslutna komponenten
och justera volymen.
Gör på samma sätt som ovan tills OFF visas på displayen
.
i steg 3. Tryck sedan på
Anmärkningar
 Om du väljer en USB-enhet som en timer och du har många filer eller
mappar på enheten så tar läsprocessen tid, vilket kan leda till en kort
fördröjning innan uppspelningen enligt timerinställningen startar.
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-/
AM-station som är en radiokanal i snabbvalsminnet, står
radiostationsinställningen för uppspelningstimern fast. Även om du
ändrar radiostationen efter det att du har ställt in uppspelningstimern
ändras inte radiostationsinställningen för uppspelningstimern.
 Om ljudkällan för uppspelningstimern är inställd på en FM-/AMstation som du har ställt in med automatisk eller manuell inställning
och du sedan ändrar radiostationen efter det att du har ställt in
uppspelningstimern ändras också radiostationsinställningen för
uppspelningstimern.
Anmärkningar för iPod-/iPhone-/iPad-användare
STANDBY-indikatorn  på enheten tänds när systemet är avstängt.
Det här systemet har följande visningslägen på displayen.
Klocka3)
Stänga av timern
 Kontrollera att uppspelning inte pågår på iPod-/iPhone-/iPadenheten när du använder uppspelningstimern.
 Det kan hända att uppspelningstimern inte aktiveras beroende på
den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enhetens status.
)
Anmärkningar om upprepad uppspelning
 Uppspelningsordningen för systemet kan skilja sig från
uppspelningsordningen på den anslutna digitala musikspelaren.
 Stäng av systemet innan du avlägsnar USB-enheten. Om du tar bort
en USB-enhet när systemet är påslaget, kan informationen på USBenheten förstöras.
 Om du behöver ansluta via en USB-kabel, använd då den USB-kabel
som medföljde USB-enheten som ska anslutas. Se bruksanvisningen
till den USB-enhet som ska anslutas för närmare detaljer om hur du
använder den.
 Det kan dröja en stund innan READING visas, beroende på vilken
typ av USB-enhet som är ansluten.
 Anslut inte USB-enheten via ett USB-nav.
 När USB-enheten ansluts läser systemet av alla filerna på USBenheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten kan
det ta lång tid innan USB-enheten har lästs in.
 Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning efter
det att en åtgärd har utförts.
 Kompatibilitet med alla sorters kodnings- och skrivningsprogram
kan inte garanteras. Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen
är kodade med inkompatibel programvara kan det hända att det
uppstår störningar eller avbrott i ljudet när de filerna spelas, eller att
de inte går att spela alls.
 I följande fall kan du inte spela upp ljudfiler på en USB-enhet på det
här systemet:
Om det finns fler än 250 ljudfiler i en mapp.
Om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 3 000.
Om antalet mappar på USB-enheten överskrider 1 000 (inklusive
ROOT-mappen och tomma mappar).
Dessa antal kan variera beroende på fil- och mappstrukturen.
Undvik att lagra andra sorters filer eller onödiga mappar i en USBenhet som innehåller ljudfiler.
 Det här systemet kan bara spela upp filer i mappar på upp till åtta
nivåer.
 Det här systemet har inte nödvändigtvis stöd för alla funktioner på
anslutna USB-enheter.
 Mappar som inte innehåller några ljudfiler hoppas över.
 På det här systemet går det att lyssna på ljudfiler i följande format:
MP3: filnamnstillägg .mp3
WMA: filnamnstillägg .wma
AAC: filnamnstillägg .m4a
Observera att även om filen har rätt sorts filtillägg men är i något
annat format, kan brus eller fel uppstå.
Tryck på
DISPLAY  flera gånger när
systemet är påslaget.
DISPLAY  flera gånger när
systemet är avstängt.2)
MP3-skiva/USB-enhet
Visningsläge
Energisparläge2)
.
Börja om från steg 1.
återstående uppspelningstid för ett spår under uppspelning
total återstående uppspelningstid
2)
och tryck sedan på
Ändra inställningen
Du kan visa information om cd- och MP3-skivor och USB-enheten,
till exempel:
spår- eller filnamn (
artistnamn ( )
albumnamn (
)
.
3 Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SEL
Cd-da-skiva
Anmärkningar om slumpmässigt uppspelningsläge
Anmärkningar
Tryck sedan på
SOUND EFFECT  flera gånger
tills önskad ljudeffekt visas.
För att
Ändra informationen
på displayen1)
Ändra visningsläge på
displayen (se nedan.)
När systemet stängs av nollställs det valda slumpmässiga
uppspelningsläget (SHUF) och uppspelningen återgår till normalt
uppspelningsläge.
 Om du väljer
i normalt uppspelningsläge upprepas
uppspelningen av alla ljudfiler på USB-enheten tills du stoppar
i mappuppspelningsläge upprepas
uppspelningen. Om du väljer
uppspelningen av alla ljudfiler i den valda mappen tills du stoppar
uppspelningen.
1 upprepas uppspelningen av den valda filen tills
 Om du väljer
du stoppar uppspelningen.
1 Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
2 Tryck på /  flera gånger för att välja SELECT.
Tryck på
VOLUME +/ .
BASS BOOST .
Ändra det som visas på displayen
Anmärkning om uppspelningsläge
 När slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen SHUF, spelas
alla ljudfiler på USB-enheten upp i slumpmässig ordning. Om
slumpmässigt uppspelningsläge har inställningen FLDR SHUF
spelas alla ljudfiler i den valda mappen upp i slumpmässig ordning.
 När systemet stängs av nollställs det slumpmässiga
uppspelningsläget (SHUF eller FLDR SHUF) och uppspelningsläget
återgår till normalläge eller (FLDR).
Kontrollera inställningen
För att
Justera volymen
Skapa ett mer
dynamiskt ljud
Ställa in ljudeffekten
1)
Om ljudkällan är inställd på en FM-/AM-station för
en timer startas systemet automatiskt 15 sekunder före
den inställda tiden. Om ljudkällan är inställd på en
cd-skiva eller USB-enhet startas systemet automatiskt
90 sekunder före den inställda tiden. Om ljudkällan är
inställd på en iPod-/iPhone-/iPad-enhet startas systemet
automatiskt 30 sekunder före den inställda tiden.
Tips!
Uppspelningstimerinställningen fortsätter att gälla så länge den inte
avbryts manuellt.
1)
När systemet är avstängt
Displayen släcks för att spara
ström. Timern och klockan
fortsätter att fungera.
Klockan visas.
STANDBY-indikatorn  på enheten tänds när systemet är avstängt.
2)
Det går inte att ställa klockan i energisparläge.
3)
Klockan övergår automatiskt till energisparläge efter åtta sekunder.
1)
Anmärkningar om informationen på displayen
 Tecken som det inte går att visa visas som _.
 Följande information visas inte:
total speltid för MP3-skivor och USB-enheter.
total återstående speltid för MP3-skivor och USB-enheter.
den återstående speltiden för MP3-/WMA-/AAC-filer.
 Följande information visas inte på rätt sätt:
den förflutna speltiden för MP3-filer som är VBR-kodade
(variabelt bittal).
mapp- och filnamn som inte följer något av formaten ISO9660
Nivå 1, Nivå 2 eller det utvidgade formatet Joliet.
 Följande information visas:
total uppspelningstid för en cd-da-skiva (utom när PGM-läge är
valt och spelaren är stoppad).
återstående uppspelningstid för ett spår på en cd-da-skiva.
återstående uppspelningstid för en cd-da-skiva (endast när
normalt uppspelningsläge är valt under uppspelning).
ID3-tagginformation för MP3-filer som innehåller ID3-taggar av
version 1 eller version 2 (ID3-tagginformation av version 2 har
företräde om det finns både version 1- och version 2-taggar för en
viss MP3-fil).
upp till 64 tecken för en ID3-tagg där tillåtna tecken är versaler
(A till Z), siffror (0 till 9) och symboler (˝ $ % ’ ( ) * + , – . / < = >
@ [ \ ] _ ` { | } ! ? ^ ~).
Använda timerfunktionerna
Systemet har två olika timerfunktioner. Om
båda timerfunktionerna används samtidigt har
insomningstimern företräde.
Insomningstimer:
Du kan somna in till musik. Detta fungerar även om
klockan inte är ställd.
Håll SHIFT  nedtryckt och tryck på SLEEP  flera
gånger.
Varje gång du trycker på SLEEP  med SHIFT 
intryckt minskas inställningstiden med tio minuter, från
maximalt 90 minuter till minst tio minuter.
Om du vill avbryta insomningstimern väljer du OFF.
Uppspelningstimer:
Du kan vakna till en cd-skiva, FM-/AM-mottagning,
iPod-/iPhone-/iPad-enhet eller USB-enhet en viss tid.
Kontrollera att klockan är rätt ställd.
1 Förbered ljudkällan.
Förbered ljudkällan och tryck på VOLUME +/ 
för att justera volymen.
Om du vill starta uppspelningen från ett cd-spår, en
ljudfil eller en radiostation skapar du ett eget program.
2 Välj timerinställningsläget.
Håll SHIFT  och TIMER MENU  intryckta.
3 Ställ in uppspelningstimern.
Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SET.
.
Tryck sedan på
4 Ställ in uppspelningstiden.
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timmar
. Gör på samma sätt som ovan för
och tryck på
att ställa in minuterna.
5 Gör på samma sätt som i steg 4 för att ställa in när
uppspelningen ska avslutas.
6 Välj ljudkälla.
Tryck på /  flera gånger tills önskad ljudkälla
.
visas och tryck på
7 Stäng av systemet.
Tryck på  . Systemet slås automatiskt på strax
före den inställda tiden.
Om systemet redan är påslaget vid den inställda
tidpunkten fungerar inte uppspelningstimern.
Använd inte systemet från det att det slås på till
det att uppspelningen startar.
Felsökning
1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
2 Leta upp problemet i nedanstående checklista och
vidta motsvarande åtgärder.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut nätsladden ur vägguttaget och
kontrollera följande punkter.
 Är det någonting som blockerar systemets
ventilationshål?
 Har iPod-/iPhone-/iPad-anslutningen 
kortslutits?
Vänta tills STANDBY-indikatorn  har slutat blinka.
Koppla in nätsladden igen och starta systemet. Om
problemet kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Allmänt
Systemet slås inte på.
 Är nätsladden rätt isatt i vägguttaget?
Systemet växlar plötsligt till viloläge.
 Detta är inget fel. Anläggningen växlar automatiskt till
standbyläge om den inte används och inga ljudsignaler
matas ut från den på ungefär 30 minuter. Mer
information finns i avsnittet Stänga av den automatiska
standbyfunktionen.
Klockinställningen eller uppspelningsstimern
avbryts plötsligt mitt i.
 Om du inte gör något på ungefär en minut avbryts
inställningen av klockan och uppspelningstimern
automatiskt. Gör om inställningsproceduren från början.
Det hörs inget ljud.
 Tryck på VOLUME +  för att höja volymen.
 Kontrollera att inga hörlurar är anslutna till -uttaget
(hörlurar) .
 Se till att extra ljudkomponenter är korrekt anslutna.
 Se till att funktionen är inställd på AUDIO IN.
 Är det någonting som blockerar systemets
ventilationshål?
 Det kan hända att den inställda stationen inte sänder
just för tillfället.
Det brummar eller brusar kraftigt.
 Flytta systemet längre bort från störningskällan.
 Anslut systemet till ett annat vägguttag.
 Installera ett störningsfilter (medföljer ej) för nätsladden.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Flytta undan alla hinder mellan fjärrkontrollen och
enhetens fjärrsensor  och flytta enheten bort från
eventuell lysrörsbelysning.
 Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor .
 Använd fjärrkontrollen närmare systemet.
STANDBY-indikatorn  fortsätter att vara tänd
efter det att du har kopplat bort nätsladden.
 Det kan hända att STANDBY-indikatorn  inte släcks
direkt efter det att nätsladden har kopplats bort från
vägguttaget. Indikatorn släcks efter cirka 40 sekunder.
Detta är inget fel.
Cd-/MP3-skivor
Systemet matar inte ut skivan och LOCKED
visas på displayen.
 Kontakta närmaste Sony-återförsäljare eller ett
auktoriserat Sony-serviceställe.
Skivan kan inte sättas i.
 Kontrollera att systemet är påslaget.
 Sätt inte i en skiva i skivfacket förrän NO DISC visas på
displayen.
 Skivan har inte slutbehandlats (det går att lägga till data
på skivan).
Ljudet hoppar eller så går det inte att spela
skivan.
 Torka rent skivan och lägg i den igen.
 Ställ systemet på ett ställe där det inte utsätts för
vibrationer (t.ex. på ett stabilt stativ).
Skivan börjar inte spelas upp från det första
spåret.
 Återgå till normal uppspelning genom att trycka på
PLAY MODE  flera gånger tills både PGM och
SHUF försvinner.
Det tar längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar.
 Följande skivor kan öka den tid det tar att starta
uppspelningen:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
 skivor med många mappar.
Fel på visningen på displayen.
 Det kan vara fel på de data som är lagrade på cd-daskivan eller MP3-skivan. Utför överföringen igen.
 Följande teckenkod kan visas av det här systemet:
 Versaler (A till Z).
 Siffror (0 till 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Övriga tecken visas som _.
iPod/iPhone/iPad
Det hörs inget ljud.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att musik spelas på iPod-/iPhone-/iPadenheten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan
du använder den tillsammans med det här systemet.
 Justera volymen.
Ljudet låter förvrängt.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Skruva ned volymen.
 Ange EQ-inställningen för iPod-/iPhone-/iPad-enheten
till Off eller Flat.
iPod-/iPhone-/iPad-enheten fungerar inte.
 Stäng alla andra iOS-program som körs på iPod-/
iPhone-/iPad-enheten. Mer information finns
i bruksanvisningen som medföljde iPod-/iPhone-/
iPad-enheten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
uppdaterad med den senaste programvaruversionen.
Uppdatera annars iPod-/iPhone-/iPad-enheten innan
du använder den tillsammans med det här systemet.
 Eftersom systemet och iPod-/iPhone-/iPad-enheten
fungerar på olika sätt kan det hända att det inte går
att styra iPod-/iPhone-/iPad-enheten med hjälp
av knapparna på fjärrkontrollen eller på systemet.
Använd i så fall manöverknapparna på iPod-/iPhone-/
iPad-enheten.
iPod-/iPhone-/iPad-enheten går inte att
ladda upp.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-/iPad-enheten är
ordentligt ansluten.
 Kontrollera att USB-funktionen inte är vald på
systemet. En iPod-/iPhone-/iPad-enhet kan inte
laddas i USB-funktionen.
 Det går inte att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten
även om du ansluter den USB-kabel som medföljde
iPod-/iPhone-/iPad-enheten till USB-anslutningen
på systemet.
 Om du trycker på DISPLAY  samtidigt som du
laddar batteriet när systemet är avstängt avslutas
laddningen av iPod-/iPhone-/iPad-enheten. Om du
vill fortsätta att ladda iPod-/iPhone-/iPad-enheten
ansluter du den igen när displayen är i energisparläge.
Volymen för iPhone-telefonens rington
ändras inte.
 Justera volymen för ringtonen på iPhone-telefonen.
USB-enhet
Den anslutna iPod-/iPhone-/iPad-enheten
eller USB-enheten laddas inte upp när båda
är anslutna samtidigt.
 Det går inte att ladda upp en iPod-/iPhone-/iPad-enhet
och en USB-enhet samtidigt. Välj USB-läget om du vill
ladda en USB-enhet.
Finns det stöd för den USB-enhet du använder?
 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan
följande problem inträffa. Kontrollera vilka USBenheter som kan användas på webbplatserna som
anges i avsnittet Spela upp en fil från en USB-enhet.
 USB-enheten känns inte igen.
 Fil- eller mappnamn visas inte på anläggningen.
 Uppspelning fungerar inte.
 Ljudet hoppar.
 Det är störningar i ljudet.
 Ljudet är förvrängt.
Det hörs inget ljud.
 USB-enheten är inte rätt ansluten. Stäng av systemet
och anslut USB-enheten igen.
Det förekommer störningar i ljudet, eller ljudet
hoppar eller är förvrängt.
 Du använder en USB-enhet som det inte finns stöd för.
Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta
systemet igen.
 Själva musikinformationen innehåller störningar
eller så är ljudet förvrängt. Bruset kan ha uppkommit
under överföringen. Ta bort filen och försök sedan att
överföra igen.
 Ljudfilerna är kodade med en låg bithastighet. Skicka
ljudfiler med högre bithastighet till USB-enheten.
Meddelandet READING visas under lång tid
eller så tar det lång tid innan uppspelningen
startar.
 Inläsningsprocessen kan ta lång tid i följande fall:
 Om det finns många mappar eller filer på USBenheten.
 Om filstrukturen är mycket komplex.
 Om minneskapaciteten är mycket stor.
 Om internminnet är fragmenterat.
Fel på visningen på displayen.
 Det kan vara fel på de data som är lagrade på USBenheten. Utför överföringen igen.
 Följande teckenkod kan visas av det här systemet:
 Versaler (A till Z).
 Siffror (0 till 9).
 Symboler (< > * +, [ ] \ _).
Övriga tecken visas som _.
USB-enheten kan inte identifieras.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta
systemet igen.
 Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
 USB-enheten fungerar inte som den ska. Läs
i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten
om hur du åtgärdar problemet.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta
systemet igen.
 Läs informationen på webbplatserna om kompatibla
USB-enheter.
Uppspelningen börjar inte spela från den
första filen.
 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.
En ljudfil går inte att spela upp.
 MP3-filer i MP3 PRO-format går inte att spela upp.
 En del AAC-filer kanske inte spelas upp som de ska.
 En AAC-fil som har videoströmning kan inte
spelas upp.
 WMA-filer i Windows Media Audio Lossless- och
Professional-format går inte att spela upp.
 USB-enheter som formaterats med andra filsystem än
FAT16 eller FAT32 stöds inte.*
 Om det finns flera partitioner i den USB-enhet som
används kanske filerna inte kan spelas upp.
 Det här systemet kan bara spela upp filer i mappar på
upp till åtta nivåer.
 Filer som är krypterade eller skyddade med lösenord
eller liknande går inte att spela.
 Filer som har upphovsrättsskyddet DRM (Digital
Rights Management) går inte att spela upp med det
här systemet.
* Det här systemet har stöd för FAT16 och FAT32, men det kan
hända att vissa USB-enheter saknar stöd för dessa FAT-format.
Mer information finns i bruksanvisningen till din USB-enhet.
Du kan också kontakta tillverkaren.
Radio
Det brummar eller brusar kraftigt, eller går
inte att ställa in stationer. (TUNED eller STEREO
blinkar på displayen.)
 Anslut antennen ordentligt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
 Håll undan antennerna från nätsladden för att undvika
brus.
 Stäng av annan elutrustning i närheten.
Flera radiostationer hörs samtidigt.
 Leta reda på ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bättre och sätt upp antennen där i stället.
 Samla ihop antennkablarna med exempelvis sådana
clips som finns tillgängliga i handeln och justera
kabellängderna.
Återställa systemet till
fabriksinställningarna
Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska
kan du återställa det till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för att återställa systemet
till fabriksinställningarna.
1 Dra ut nätsladden ur vägguttaget och sätt i den
igen. Starta sedan systemet.
2 Håll   och /  intryckta på enheten tills
RESET visas på displayen.
Alla inställningar som du själv har gjort, t.ex.
snabbvalsstationer, timerinställningar och klockan,
raderas.
Stänga av den automatiska
vilolägesfunktionen
Det här systemet har en automatisk vilolägesfunktion.
Funktionen innebär att anläggningen automatiskt
växlar till standbyläge om den inte används och inga
ljudsignaler matas ut från den på ungefär 30 minuter.
Som standard är den automatiska vilolägesfunktionen
aktiverad.
Använd knapparna på enheten för att stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Håll ned   när systemet är påslaget tills AUTO.
STBY OFF visas på displayen.
Om du vill aktivera funktionen igen upprepar du
ovanstående procedur tills AUTO. STBY ON visas
på displayen.
Anmärkningar
 AUTO. STBY visas på displayen i två minuter innan systemet växlar
till viloläge.
 Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte i radioläget
(FM/AM) även om den är aktiverad.
 Det kan hända att systemet inte växlar till viloläge automatiskt
i följande fall:
när den avläser en ljudsignal.
under uppspelning av ljudspår eller filer.
när insomningstimern eller uppspelningstimern pågår.
 Systemet räknar ned tiden igen tills det växlar till viloläge, även om
den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad, i följande fall:
när en iPod-/iPhone-/iPad-enhet är ansluten.
när en knapp på fjärrkontrollen eller enheten trycks in.
Stänga av ljudsignalen
En av fabriksinställningarna är en ljudsignal som
bekräftar att du har tryckt på en knapp på enhetens
pekskärm. Du kan stänga av ljudsignalen.
1 Tryck på /  för att starta systemet.
2 Håll   och VOLUME   intryckta på enheten
i minst tre sekunder.
Om du vill aktivera ljudsignalen igen gör du på
samma sätt som i steg 1 och 2.
Anmärkning
Även om ljudsignalen är aktiverad hörs den inte om
du trycker på knapparna när dockindikatorn blinkar.
Pekskärmen fungerar emellertid även om dockindikatorn
blinkar.
Meddelanden
CAN’T PLAY: Du har satt i en skiva som inte kan spelas
upp på systemet.
COMPLETE: Den förinställda åtgärden avslutades normalt.
ERROR: En oförutsebar situation har uppstått eller så är en
okänd enhet ansluten.
FULL: Du har försökt programmera in fler än 25 spår eller
filer (steg).
LOCKED: Skivfacket fungerar inte. Kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
NO DEVICE: Ingen USB-enhet är ansluten eller så har den
anslutna USB-enheten avlägsnats.
NO DISC: Det finns ingen skiva i cd-spelaren eller så kan
den ilagda skivan inte spelas upp.
NO MEMORY: Lagringsmediet är inte isatt i USB-enheten.
NO STEP: Alla de inprogrammerade spåren har raderats.
NO SUPPORT: En USB-enhet eller iPod-/iPhone-/
iPad-enhet som inte stöds är ansluten eller så är iPod-/
iPhone-/iPad-enhetens batteri urladdat.
NO TRACK: Det finns inga spelbara filer på USB-enheten
eller cd-skivan.
NOT USED: Den åtgärd du försökte utföra går inte att
utföra under de aktuella omständigheterna.
OVER CURRENT: Ta bort USB-enheten från porten och
stäng av systemet. Starta systemet igen.
PUSH STOP: Du har tryckt på PLAY MODE  under
uppspelning med cd- eller USB-funktionen.
TIME NG: Uppspelningstimerns start- och sluttider är
inställda på samma klockslag.
Försiktighetsåtgärder
Om placering
 Ställ inte systemet på en lutande yta eller på ett ställe
där det utsätts för stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark belysning,
eller på ett ställe med dålig ventilation.
 Var försiktig om du ställer systemet på ytor som är
specialbehandlade (med t.ex. vax, olja eller polish)
eftersom det då finns risk för fläckar på ytan.
 Om systemet flyttas direkt från ett kallt ställe till ett
varmt ställe, eller om det placeras i ett mycket fuktigt
rum, kan det bildas imma på linsen inuti cd-spelaren
så att systemet inte fungerar. Ta i så fall ut skivan och
låt anläggningen stå påslagen i ungefär en timme tills
imman avdunstat.
Om värmebildning
 Det är normalt att systemet blir varmt medan det
används.
 Undvik att röra vid höljet om systemet har använts
länge i ett sträck på hög volym, eftersom höljet då
kan bli mycket varmt.
 Täck inte för ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Högtalarna till det här systemet är inte magnetiskt
avskärmade, vilket kan leda till störningar av bilden på
tv-apparater i närheten. Om det skulle inträffa så stäng
av tv:n, vänta 15–30 minuter, och slå sedan på den igen.
Rengöra höljet
Torka rent systemets hölje med en mjuk duk som fuktats
med mild rengöringslösning. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver eller lösningsmedel, till
exempel thinner, bensin eller sprit.
Specifikationer
Förstärkardelen
Uteffekt (nominell): 16 W + 16 W (8 ohm vid 1 kHz, 1 % THD)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referensvärde): 20 W + 20 W (8 ohm vid 1 kHz,
10 % THD)
Ingång
AUDIO IN (stereominiuttag): Sensitivitet 700 mV, impedans 47 kohm
Utgångar
PHONES (stereominiuttag): För hörlurar med minst 8 ohm
Cd-spelardelen
System: Cd-system och digitalt ljudsystem
Laserdiodegenskaper
Emission: Kontinuerlig
Laseruteffekt*: Lägre än 44,6 μW
* Detta är uteffekten uppmätt på 200 mm avstånd från objektivlinsens yta på
det optiska pickup-blocket med 7 mm öppning.
Frekvensåtergivning: 20–20 kHz
Signal-/brusförhållande: Bättre än 90 dB
Dynamikomfång: Bättre än 90 dB
Radiodelen
FM-stereo, FM-/AM-superheterodynmottagare
Antenn: FM-trådantenn
AM-ramantenn
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
Modell för Brasilien:
87,5–108,0 MHz (i steg om 100 kHz)
Andra modeller:
87,5–108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
Modeller för Europa:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
Modeller för Latinamerika:
531–1 710 kHz (i steg om 9 kHz)
530–1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
Andra modeller:
531–1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
530–1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
Skivor som KAN spelas upp på systemet
iPod-/iPhone-/iPad-delen
 Ljud-cd-skivor
 Cd-r/cd-rw-skivor (med ljuddata/MP3-filer)
Kompatibla iPod-/iPhone-/iPad-modeller:
 iPod touch, fjärde generationen
 iPod touch, tredje generationen
 iPod touch, andra generationen
 iPod nano, sjätte generationen
 iPod nano, femte generationen (videokamera)
 iPod nano, fjärde generationen (video)
 iPod nano, tredje generationen (video)
 iPod classic 160 GB (2009)
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
 iPad2
 iPad
Skivor som INTE kan spelas upp på den här
anläggningen
 Cd-rom
 Cd-r-/cd-rw-skivor som är inspelade i något annat
format än musik-cd-format eller MP3-format enligt
ISO9660 nivå 1/nivå 2, Joliet
 Cd-r-/cd-rw-skivor med dålig inspelningskvalitet,
cd-r/cd-rw-skivor som har repor eller är smutsiga eller
cd-r/cd-rw-skivor som har spelats in med inkompatibla
inspelningsenheter
 Felaktigt slutbehandlade cd-r/cd-rw-skivor
 Skivor som innehåller andra filer än MPEG 1 Audio
Layer-3 (MP3)-filer
 Skivor som inte är runda (t.ex. hjärtformade, fyrkantiga
eller stjärnformade skivor)
 Skivor med fastklistrade tejpbitar, papperslappar eller
etiketter
 Begagnade skivor med fastklistrade etiketter vars lim
spritt sig utanför etiketten
 Skivor som är tryckta med färg som känns klibbig när
du tar på den
Anmärkningar om skivor
 Torka av skivan med en rengöringsduk innan du lägger
i den. Torka alltid från mitten och ut mot kanten.
 Rengör inte skivor med lösningsmedel som bensin eller
thinner, eller med rengöringsmedel eller antistatsprayer
som är avsedda för LP-skivor av vinyl.
 Lägg inte skivor i direkt solljus eller vid element och
andra värmekällor. Låt dem inte heller ligga kvar i en
bil som står parkerad i solen.
Om säkerhet
 Dra ut nätsladden ur vägguttaget om systemet inte ska
användas på länge. Håll alltid i kontakten när du drar ut
nätsladden. Dra aldrig i själva sladden.
 Om det skulle råka komma in något föremål eller vätska
i systemet så dra ut stickkontakten ur vägguttaget och
låt kvalificerad personal se över systemet innan det
används igen.
 Nätströmskabeln får endast bytas av en kvalificerad
reparatör.
Made for iPod, Made for iPhone och Made for iPad innebär att ett elektroniskt
tillbehör har utformats specifikt för anslutning till iPod, iPhone respektive
iPad samt att produkten har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples
prestandakrav. Apple kan inte hållas ansvarigt för den här enhetens funktion
eller för uppfyllande av säkerhetsstandarder och föreskrifter. Om du använder
tillbehöret med iPod, iPhone eller iPad kan det påverka trådlösa funktioner.
USB-delen
Bithastighet som stöds:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32–320 kbit/s, VBR
WMA: 48–192 kbit/s, VBR
AAC: 48–320 kbit/s
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
-port (USB) Typ A, maximal strömstyrka 500 mA
Högtalardelen
Fullbandshögtalare: 65 mm, kontyp
Passiv radiator: 67 × 108 mm
Märkimpedans: 8 ohm
Allmänt
Strömförsörjning:
Nätadapter
Inmatning: 100–240 V AC, 50/60 Hz
Utmatning: 19,5 V DC, 3,9 A
Strömförbrukning: 32 W
Yttermått (B × H × D):
Cirka 449 × 212 × 137 (95) mm (inkl. utskjutande delar)
Vikt: Cirka 2,8 kg
Huvudenhetens kvantitet: 1 del
Medföljande tillbehör: fjärrkontroll (1), nätadapter (1), nätsladd (1),
FM-trådantenn/AM-ramantenn (1), skyddskudde (2), R6-batterier
(AA-storlek) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Strömförbrukning i viloläge: 0,5 W
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement