Sony | CMT-L7HD | Sony CMT-L7HD Bruksanvisning

4-241-222-52 (1)
Micro Hi-Fi
Component
System
Bruksanvisning
SE
Instrukcja obsługi
PL
CMT-L7HD
© 2002 Sony Corporation
Observera om hårddisken
VARNING
Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.
Det medför risk för brand eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det medför risk för elektriska
stötar. Överlåt allt reparationsarbete till en
kvalificerad reparatör.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme
som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Denna apparat är
klassificerad som en
laserapparat av KLASS 1.
Etiketten sitter på backsidan.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är täckta
av tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det
medför risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som blomvaser
eller liknande ovanpå anläggningen, eftersom det
medför risk för brand eller elstötar.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
1 INGET SOM HELST FALL SKALL
FÖRSÄLJAREN HÅLLAS ANSVARIG FÖR
DIREKTA SKADOR, SKADOR SOM ÄR
FÖRBUNDNA MED BRUKET AV DENNA
PRODUKT ELLER ANDRA FÖLJDSKADOR,
FÖRLUST ELLER KOSTNADER SOM
ORSAKAS AV NÅGON DEFEKT PRODUKT
ELLER BRUK AV NÅGON PRODUKT.
Amerikanska och utländska patent licensieras från
Dolby Laboratories.
OBSERVERA FÖR KÖPARE I EUROPA
Följande varningsetikett sitter inuti apparaten.
Om kondens
Om anläggningen flyttas direkt från en kall plats till
en varm plats, eller placeras i ett rum som just håller
på att värmas upp, kan kondens bildas på eller inne i
apparaten. På grund av att kondens kan skada
apparaten, skall du lämna den avstängd under några
timmar tills kondensen har avdunstat.
2SE
Denna apparat kan spela in musik på en inbyggd
hårddisk (HD).
Även om hårddisken har säkerhetsanordningar för att
förhindra förlust av data på grund av mekaniska
vibrationer, stötar eller damm, skall du hantera
apparaten varsamt. Undvik att skada dina data:
• Utsätt inte apparaten för stötar eller kraftiga
vibrationer.
• Ställ inte apparaten på en plats som utsätts för
mekaniska vibrationer eller är instabil.
• Flytta inte apparaten medan den är påslagen.
• Du får inte lossa nätkabelns kontakt under
skivspelning eller inspelning.
• Funktionen för minneslagring har ställts in på
“AUTO” redan på fabriken.
Varje CD-melodi spelas in automatiskt efter att den
har spelats (se sidan 24 för ytterligare
upplysningar).
• Använd inte apparaten på platser som utsätts för
kraftiga temperaturändringar (temperaturskillnader
på mer än 10°C/timme).
• Du får inte själv byta ut hårddisken eller lägga till
en annan hårddisk. Detta kan skada apparaten.
Om hårddisken skadas, kan dess data inte återställas
eller återhämtas.
För M-crew
• Kopiering av detta program, någon av dess delar
eller bruksanvisningen, eller utlåning av detta
program till tredje man, utan uttryckligt tillstånd
från ägaren till upphovsrätten, är strängt förbjudet
enligt lagen om upphovsrätt.
• Sony kan under inga omständigheter hållas
ansvarigt för ekonomiska förluster, förlorade
intäkter eller anspråk från tredje man, som uppstår
till följd av användning av detta program.
• Om det skulle förekomma fabrikationsfel,
inskränker sig Sonys ansvarsskyldighet endast till
utbyte av den påstått felaktiga varan.
• Detta program har endast godkänts för användning
tillsammans med den specificerade utrustningen.
• Sony förbehåller sig rätten att ändra tekniska data
för programmet utan föregående meddelande.
Andra relaterade program och service som
tillhandahålles kan också ändras utan föregående
meddelande.
Program © 1997-2002 Sony Corporation
Dokumentation © 2002 Sony Corporation
© 2002 Sony Corporation Alla rättigheter förbehålles.
SE
• M-crew och LabelMaker är registrerade
varumärken för Sony Corporation.
• Microsoft, MS-DOS och Windows är registrerade
varumärken för Microsoft Corporation.
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken för
International Business Machines Corporation.
• Macintosh är ett registrerat varumärke för Apple
Computer Inc.
• Gracenote CDDB® or Gracenote CDDB® Music
Recognition ServiceSM
• Powered by Gracenote CDDB®
• Andra företags- och produktnamn är varumärken
eller registrerade varumärken för respektive företag.
3SE
Innehållsförteckning
Lista över knapparnas
placering och
hänvisningssidor
Huvudapparaten ..................................... 6
Fjärrkontrollen ....................................... 7
Översikt
Allra först
Anslutning av anläggningen .................. 9
Insättning av två AAA-batterier (R03) i
fjärrkontrollen ............................... 12
Användning av fästet för
väggupphängning .......................... 12
Inställning av klockan ......................... 13
CD
Insättning av en CD-skiva ................... 14
Spelning av CD-skivor
— Vanlig skivspelning/Slumpmässig
skivspelning/Repeterad
skivspelning .................................. 14
Programmering av CD-melodier
— Programmerad skivspelning ..... 15
Att ge namn åt CD-skivor
— Skivminne ................................ 16
Spelning från hårddisken
(HD)
Spelning från hårddisken (HD)
— Vanlig skivspelning/Slumpmässig
skivspelning/Repeterad
skivspelning .................................. 18
Registrering av en melodi för en spellista
–– Spelning av en spellista ............ 19
Uppsökning av önskat album eller önskad
melodi
–– Sökning med nyckelord/Sökning
med snabbkontroll ......................... 20
4SE
Spelning av ett registrerat album
— Albumfavoriter ......................... 22
Spelning av ett album du nyligen har
lyssnat på
— Skivhistorik .............................. 22
Inspelning på hårddisken
(HD)
Observera om inspelning ..................... 23
Inspelning från en CD-skiva på
hårddisken (HD)
— Automatisk minneslagring/
synkrominneslagring med hög
hastighet ........................................ 24
Manuell inspelning på hårddisken (HD)
— Manuell inspelning ................... 26
Inspelningstips
— Markering av melodinummer/
Smart Space/Inställning av
inspelningsnivån ............................ 26
Redigering av hårddisken
Att ge namn åt en melodi, ett album eller
en spellista
— Namnfunktionen ....................... 30
Radering av inspelningar
–– Raderingsfunktionen ................ 32
Flyttning av inspelade melodier eller
album
–– Flyttningsfunktionen ................ 33
Delning av inspelade melodier
–– Delningsfunktionen .................. 34
Ihopsättning av melodier
–– Ihopsättningsfunktionen ........... 35
Upphävning av den senaste redigeringen
–– Upphävningsfunktionen ........... 36
Tuner
Programmering av radiostationer i
snabbvalsminnet ............................ 37
Lyssning på radion
— Snabbvalsinställning/Manuell
stationsinställning .......................... 38
Att ge namn åt snabbvalsstationer
— Stationsnamn ............................ 39
Användning av radiodatasystemet
(RDS)* .......................................... 39
Justering av ljudet
Justering av ljudet
— DSG .......................................... 40
Timerfunktioner
Insomning till musik
— Insomningstimer ....................... 40
Väckning till musik
— Väckningstimer ........................ 41
Timerinspelning från radioprogram .... 42
Yttre apparater
Anslutning av yttre apparater .............. 56
Lyssning på ljudet från en ansluten
apparat ........................................... 57
Inspelning av ljud från en ansluten
apparat ........................................... 57
Inspelning på en ansluten apparat ....... 58
Felsökning
Problem och åtgärder ........................... 59
Display för självdiagnos ...................... 62
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter ........................... 64
Tekniska data ....................................... 65
* Endast den europeiska modellen.
Display
Avstängning av displayen
— Strömsnål funktion ................... 44
Ändring av belysningsstyrka ............... 44
Användning av displayen .................... 44
M-crew
Översikt ............................................... 46
Systemkrav .......................................... 47
Installation av programmet .................. 47
Anslutningar ........................................ 50
Iordningsställande för ditt datorsystem ... 50
Installation av LabelMaker 5.1 ............ 53
Avinstallation av program ................... 53
Start av programmet ............................ 54
Avstängning av programmet ............... 54
Användning av hjälpfilen .................... 54
5SE
Lista över knapparnas placering och hänvisningssidor
Bildhänvisning
Så använder du denna sida
r
Använd denna sida för att hitta placeringen för
knappar och andra delar av apparaten som omnämns i
texten.
PLAY MODE qh (4-18, 21)
R
R
Namn på knapp/del
Hänvisningssida
Huvudapparaten
ALFABETISK ORDNING
KNAPPBESKRIVNINGAR
@/1 (Strömbrytare) 4 (11, 41,
42)
./> qj (15, 16, 18)
m/M qj (15, 18)
Z 3 (14, 15)
V OPEN 5
Tryck på V OPEN för att öppna
frontluckan.
L–Z
A–H
ALBUM-ratt qf (18, 19, 21, 26)
CD u qa (14 - 16, 25)
CD x qs (15, 16, 24, 25)
DISPLAY 8 (39, 44, 45)
Display 1 (44, 45)
Fjärrkontrollsensor 6
FUNCTION qh (14 - 22, 25 - 28,
30, 32 - 35, 57)
HD u 9 (18, 20 - 22, 25, 26)
HD x q; (18, 25, 26, 30)
HIGH SPEED SYNC ql (25)
Hörlursuttag (PHONES) 7
Lock för CD-fack 2 (14, 15)
REC w; (26, 28)
STORAGE MODE qk (14, 25,
26)
TUNER/BAND qd (37, 38)
TUNING +/– qj (37, 38)
VOL +/– qg (41)
2
1
6
5
789q;qaqsqd
4
w;qlqk qj qhqg qf
6
SE
3
Fjärrkontrollen
Lista över knapparnas placering och hänvisningssidor
ALFABETISK ORDNING
ALBUM eh (19)
ALBUM FAVORITES 7 (22)
ALBUM MEMORY 8 (22)
ALBUM +/– 6 (18, 19, 21, 26)
CAPS rd (16, 31)
CD N wa (14 - 16, 25)
CD X qa (15)
CD x q; (15, 16, 24, 25)
CLEAR es (15 - 17, 29, 31, 39)
CLOCK/TIMER SELECT eg
(41 - 43)
CLOCK/TIMER SET ef (13, 41,
42)
CURSOR T/t el (13, 17, 20,
21, 31, 35, 42)
wk
DIMMER 5 (44)
wj
DISPLAY wk (39, 44, 45)
DSG qk (40)
wh
ENTER/YES e; (13, 15 - 17,
wg
19 - 21, 27 - 37, 39, 41 - 43, 57)
wf
FM MODE qg (38)
FUNCTION ws (14 - 22, 25 - 28, wd
30, 32 - 35, 57)
ws
HD N wd (18, 20 - 22, 25, 26)
wa
HD X wf (18, 25, 26)
w;
HD x 9 (18, 25, 26, 30)
ql
HIGHLIGHT wg (21)
HISTORY +/– wh (22)
qk
Knappar för inmatning av text wl
qj
(16, 31)
MENU/NO ek (17, 20, 27 - 39, qh
qg
57)
MENU +/– r; (13, 17, 20, 21,
27 - 36, 41 - 43)
NAME rs (16, 39)
PLAYLIST ed (19, 20)
PLAY MODE qh (14 - 18, 21)
PRESET EQ qj (40)
REPEAT qg (15, 18)
SCROLL 4 (17, 45)
SEARCH ea (20)
Sifferknappar för val av ett album
eller en melodi ej (15, 19, 38)
SLEEP 2 (40)
SML ra (16, 31)
TIME wj (16, 44, 45)
TUNER BAND w; (37, 38)
TUNING MODE qh (37, 38)
TUNING +/– qs (37, 38)
VOL +/– qf (41)
KNAPPBESKRIVNINGAR
@/1 (Strömbrytare) 3 (11, 41,
42)
./> ql (15, 16, 18)
m/M qd (15, 18)
Z 1 (14, 15)
12
wl
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs rd
qd rs
ra
qf r;
el
ek
e;
ea
es
ed
ej eheg ef
7SE
Översikt
Denna apparat, som har en inbyggd hårddisk
(HD), har följande funktioner:
Hårddiskens uppbyggnad
CD-skivor
Skivarkiv
Albumfavoriter
Album/melodi
Någon
ljudkälla
Spellista
Flexibelt utrymme
• Sökning med nyckelord (se sidan 20)
Du kan mata in nyckelord för att hitta önskat
album eller önskad melodi. Nyckelord kan
vara namn på album, melodi eller artist.
• Sökning med snabbkontroll (sidan 21)
Denna funktion gör att du kan lyssna på ett
avsnitt av en enda melodi i varje album för att
lätt hitta ett visst album på hårddisken (HD).
Redigering
Genom att med fjärrkontrollen registrera upp
till 5 album under namnet ALBUM
FAVORITES (A-E) på hårddisken (HD), kan
du enkelt starta spelning av dessa album genom
att bara trycka på en knapp.
Skivhistorik
Skivarkiv
Det här utrymmet kan du använda som en CDväxlare för 250 skivor. CD-skivor (eller valda
melodier på CD-skivor) minneslagras som
album i detta utrymme (“L”-indikatorn lyser).
Här kan du minneslagra upp till 250 album.
Flexibelt utrymme
Det här utrymmet kan du använda som en MDväxlare för 250 skivor. Precis som för en MDspelare kan du, på det flexibla utrymmet, spela
in från vilken ljudkälla som helst och därefter
redigera det inspelade materialet på detta
utrymme (“F”-indikatorn lyser). Här kan du
minneslagra upp till 250 album.
Denna apparat minneslagrar de 20 senaste
albumen som har spelats, och du kan välja
vilket som helst av dessa album för direkt
skivspelning.
Etikettering
Med hjälp av det medföljande programmet “Mcrew for CMT-L7HD”* kan du gå in på
Internetsidan CDDB2** från din dator för att
automatiskt ge namn åt album och melodier (se
också hjälpfilen).
* Se “Översikt” på sidan 46 för ytterligare
upplysningar.
** En databas, som innehåller information om CDskivor, som finns i fackhandeln.
Observera
Album
Ett enda album kan innehålla upp till 400 melodier
och det finns plats för upp till 20.000 melodier på
hårddisken (HD) (eller lika med mer än 300
timmar med musikdata på hårddisken (HD)).
Spellista
Du kan skapa spellistor som endast innehåller
dina favoritmelodier i skivarkivet eller i det
flexibla utrymmet (“P”-indikatorn lyser under
registrering eller spelning av en spellista). Du
kan skapa upp till 10 spellistor.
Arkivförvaring
När du har valt automatisk förvaring som
funktion för minneslagring, spelar apparaten
automatiskt in CD-skivan på hårddisken medan
du lyssnar på den. På displayen kan du
kontrollera innehållet på det utrymme du har
spelat in CD-skivor på.
Sökning
8SE
Det är lätt att söka fram önskade melodier på
hårddisken (HD).
• Den inspelade musiken får endast användas för
privat bruk. Om musiken används bortom denna
begränsning krävs tillstånd från innehavaren av
upphovsrätten.
• Sony kan inte ställas till ansvar för några som
helst förluster som uppstår på grund av
förlorade data.
• Inspelning på hårddisken skall endast betraktas
som ett tillfälligt sätt att lagra ljuddata. Var noga
med att spara den ursprungliga ljudkällan för
säkerhets skull.
• Det finns inga serviceåtgärder för återvinning av
förlorade data.
• Det kan höras ljud när apparaten aktiverar
hårddisken när du sätter på apparaten, spelar en
melodi från hårddisken, spelar in på hårddisken,
etc. Dessa ljud är naturliga för hårddisken och är
inte tecken på att fel har uppstått.
• Det kan höras ljud från apparaten även om den
inte manövreras. Dessa ljud uppstår av
apparatens automatiska felsökningsfunktioner
och är inte tecken på att fel har uppstått.
• Du kan också känna vibrationer från apparaten,
men detta är inte tecken på att fel har uppstått.
Allra först
Anslutning av anläggningen
Utför steg 1 till 9 för att ansluta anläggningen med de medföljande kablarna och tillbehören.
Bakpanelen
/Allra först
först
Översikt
Allra
Vänster högtalare
Höger högtalare
Bordsstativ
AM-ramantenn
FM-antenn
Innan du sätter fast anläggningen på stativet, skall
du dra ledningarna under den vågräta staven på
stativet. Annars kan kablarna skadas.
1 Sätt in högtalarkablarna i spåret för
högtalarkabel på undersidan av
högtalaren.
Om du inte gör det kan högtalarkablarna
skadas.
2 Sätt fast högtalarna.
Efteråt skall du trycka högtalarna nedåt, för
att vara säker på att de har satts fast
ordentligt på huvudapparaten.
Forts.
9SE
Anslutning av anläggningen (forts.)
FM-antenn (uttagstyp A)
Sträck ut FM-trådantennen vågrätt.
3 Lås fast högtalarkablarna med de hakar
för högtalarkablar som finns på
huvudapparatens undersida.
Om du inte gör det kan högtalarkablarna
skadas.
FM-antenn (uttagstyp B)
Sträck ut FM-trådantennen vågrätt.
Böj högtalarkabeln en aning, sätt in den i
hålet och lås fast den med haken.
4 Anslut högtalarkablarna.
Anslut högtalarkablarna till SPEAKERuttagen på det sätt som visas här nedan.
5 Anslut FM- och AM-antennerna.
Gör i ordning AM-ramantennen innan du
ansluter den.
För att förhindra störningar skall du placera
AM-ramantennen så långt bort från
anläggningen som möjligt.
FM-antenn (uttagstyp C)
Sträck ut FM-trådantennen vågrätt.
6 Sätt fast stativdynorna.
Sätt fast de medföljande stativdynorna på
stativets undersida för att stabilisera stativet
och för att förhindra att det glider.
AM-antenn
AM-ramantenn
Observera
Vit
Svart
10SE
Var försiktig när du placerar högtalarstativet på
ett ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller
liknande) eftersom högtalarstativet kan orsaka
fläckar eller missfärgningar.
7 Sätt fast anläggningen på det
medföljande bordsstativet.
1 Anslut ena ändan av den medföljande
förbindningskontakten till högtalarkabeln
och anslut därefter den medföljande
förlängningskabeln till den andra ändan av
förbindningskontakten.
Allra först
Var noga med att fatta i huvudapparaten och
inte i högtalarna.
När du har satt fast anläggningen på stativet,
skall du trycka anläggningen nedåt för att
vara säker på att den har satts fast ordentligt
på stativet.
Användning av anläggningen
med högtalarna lossade
2 Anslut förlängningkablarna till SPEAKERuttagen.
3 Lås fast förlängningkablarna med hakarna
för högtalarkablar som finns på
huvudapparatens undersida. Om du inte gör
det kan förlängningkablarna skadas.
8 Sätt fast den medföljande bakpanelen
på stativet.
Drag kablarna genom hålen på den nedre
sidan av bakpanelen.
4 Sätt fast anläggningen på det medföljande
bordsstativet.
5 Sätt fast den medföljande bakpanelen på
stativet.
6 När du har vikt upp högtalarnas ben, skall du
placera högtalarna på önskad plats.
9 Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
Om kontakten inte passar in i uttaget, skall
du sätta fast den medföljande
kontaktadaptern (endast för modeller som
har försetts med en kontaktadapter).
Tryck på @/1 för att sätta på anläggningen.
Observera
• Du skall endera montera båda högtalarna eller ta
loss båda högtalarna. Använd inte anläggningen
med endast en högtalare monterad.
• När du vill flytta anläggningen, skall du först lossa
huvudanläggningen från bordsstativet och därefter
flytta anläggningen. Om du lämnar högtalarna
fastsatta under flyttningen, skall du vara noga med
att fatta i huvudapparaten och inte i högtalarna.
11SE
Insättning av två AAAbatterier (R03) i
fjärrkontrollen
Förberedelser
• Det följer inte med några skruvar för
fastsättning på väggen av fästet för
väggupphängning. Var noga med att köpa
skruvar som passar för väggmaterialet.
• Om väggmaterialet inte klarar av att bära
upp en belastning på 50 kg eller mer, skall
du vara noga med att förstärka väggen.
Upphängning av
anläggningen på väggen
1 Sätt fast fästet för väggupphängning på
Tips
väggen med 8 skruvar (medföljer inte).
När du inte längre kan manövrera anläggningen med
fjärrkontrollen, skall du byta ut båda batterierna till
nya batterier.
Observera
Om du inte skall använda fjärrkontrollen under en
längre tid, skall du ta bort batterierna för att förhindra
skador på grund av batteriläckage och korrosion.
Användning av fästet för
väggupphängning
Du kan hänga upp anläggningen på väggen med
användning av det medföljande fästet för
väggupphängning.
Det följer inte med några skruvar för
fastsättningen på väggen av fästet för
väggupphängning. När du monterar fästet själv,
skall du vara noga med att använda skruvar som
är lämpliga för väggen. Sony tar inte på sig något
som helst ansvar för några som helst maskinella
eller personliga skador på grund av monteringen.
Säkerhetsföreskrifter
12SE
• Det medföljande fästet är endast till för användning
tillsammans med Sonys HiFi-anläggning CMTL7HD för inomhusbruk. Om du använder detta
fäste för något annat än till att hänga upp
anläggningen på väggen, kan detta leda till
olyckshändelser.
• Apparaten CMT-L7HD (7,9 kg) och fästet för
väggupphängning (0,6 kg) har en kombinerad vikt
på 8,5 kg. För säkerhets skull skall därför fästet för
väggupphängning sättas fast stadigt på en vägg,
som är tillverkad av ett material som klarar av att
stödja en belastning på 50 kg eller mer.
• När du hänger upp anläggningen på väggen, skall
du vara noga med att ha båda högtalarna monterade
eller borttagna. Att endast sätta fast den ena
högtalaren och inte den andra, kan göra att
anläggningen faller ned och skadar någon.
Observera
Var noga med att sätta fast fästet plant.
2 Sätt in högtalarkabeln i hålet för
högtalarkabel på högtalarens undersida. Om
du inte gör detta kan högtalarkabeln skadas.
3 Sätt fast högtalarna.
Efteråt skall du trycka högtalarna nedåt, för
att vara säker på att de har satts fast
ordentligt på huvudapparaten.
4 Anslut högtalarkablarna till SPEAKERuttagen.
5 Sätt dit anläggningen på fästet för
Justering av klockan
1 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU + eller –
på fjärrkontrollen tills “CLOCK SET?” tänds
på displayen. Tryck därefter på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
3 Gör på samma sätt som i stegen 3 till och
med 5 här ovan.
Allra först
väggupphängning, som du har satt fast på
väggen. Var noga med att fatta i
huvudapparaten och inte i högtalarna.
När du har satt fast anläggningen på fästet,
skall du trycka anläggningen nedåt för att
vara säker på att den har satts fast ordentligt
på fästet.
Inställning av klockan
1 Sätt på anläggningen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
rätt datum, och tryck därefter på
ENTER/YES eller CURSORt på
fjärrkontrollen.
Timsiffrorna börjar blinka.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
rätta timsiffror, och tryck därefter på
ENTER/YES eller CURSORt på
fjärrkontrollen.
Minutsiffrorna börjar blinka.
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
rätta minutsiffror, och tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Om du råkar göra fel
Tryck upprepade gånger på TCURSOR eller
CURSORt på fjärrkontrollen, tills den
indikering du vill ändra (datum, timmar,
minuter) börjar blinka. Ändra därefter
inställningen.
13SE
CD
Insättning av en CD-skiva
Spelning av CD-skivor
fjärrkontrollen).
— Vanlig skivspelning/Slumpmässig
skivspelning/Repeterad
skivspelning
CD-skivfacket öppnas och funktionen
kopplas om till CD-funktionen.
Med den här apparaten kan du spela CD-skivor
på olika sätt.
2 Sätt in en CD-skiva och tryck lätt mot
Apparaten har ställts in för att automatiskt
starta inspelning från CD-skivan på hårddisken
(HD), när du börjar spela CD-skivan.
1 Snudda vid Z (eller tryck på Z på
facket.
CD-skivan dras in och skivspelning startar
automatiskt.
Sätt in med etikettsidan vänd utåt.
Melodinummer
Speltid
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen, tills den önskade
funktionen visas på displayen.
Tips
• Om du vill ladda om CD-skivan, skall du först ta ut
den och sedan sätta in den igen.
• Du kan sätta in en CD-singelskiva (8 cm CD-skiva)
utan en adapter.
• Skivspelning startar automatiskt när du bara sätter
in en CD-skiva (CD Auto Play). Denna funktion
fungerar dock inte när du har valt programmerad
skivspelning.
Observera
Om CD-skivfacket inte öppnas när du snuddar vid Z
(om du till exempel har handskar på dig), skall du
snudda vid den med bara fingrar eller trycka på
knappen Z på fjärrkontrollen.
14SE
Välj
För att spela
Ingen
indikering
(Vanlig
skivspelning)
CD-skivan i den ursprungliga
ordningen
SHUFFLE
(Slumpmässig
skivspelning)
Melodierna på skivan i
slumpmässig ordning.
PROGRAM
Melodierna på CD-skivan i den
(Programmerad ordning du själv vill (se
skivspelning)
“Programmering av CD-melodier”
på sidan 15).
3 Tryck på CD u (eller på CD N på
fjärrkontrollen).
Avstängning av funktionen för automatisk
inspelning från CD-skiva på hårddisken
(HD)
Medan CD-skivan är i stoppfunktionen, skall du
trycka på STORAGE MODE för att stänga av denna
funktion. Se sidan 25 för ytterligare upplysningar.
Övrig manövrering
För att
Gör så här
Avsluta skivspelning Tryck på CD x.
Göra en paus
Under skivspelning eller paus skall
du trycka upprepade gånger på
. eller >, tills du hittar
önskad melodi.
Hitta ett visst ställe
på en melodi
Under skivspelning skall du hålla
m eller M nedtryckt, tills du
hittar den önskade punkten.
Spela upprepade
gånger (repeterad
skivspelning)
Tryck upprepade gånger på
REPEAT på fjärrkontrollen under
skivspelning, tills “REP” eller
“REP1” tänds på displayen.
REP: För repetering av alla
melodierna på CD-skivan upp till
5 gånger.
— Programmerad skivspelning
Du kan mata in ett program med upp till 25
melodier på en CD-skiva, så att de spelas i den
ordning du själv vill.
CD
Välja en melodi
Tryck på CD u (eller på CD X
på fjärrkontrollen).
Tryck en gång till för att återuppta
skivspelningen.
Programmering av CDmelodier
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen tills “PROGRAM”
tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på . eller
> tills det önskade melodinumret
tänds på displayen.
REP1: För att bara repetera den
melodi som just spelas.
För att avsluta repeterad
skivspelning skall du trycka
upprepade gånger på REPEAT på
fjärrkontrollen, tills “REP” och
“REP1” har slocknat på displayen.
Borttagning av CD- Snudda vid Z (eller tryck på Z på
skivan
fjärrkontrollen) för att ta bort CDskivan. Tryck därefter på Z (eller
på Z på fjärrkontrollen) igen för
att stänga CD-skivfacket.
För att mata in melodinummer med
fjärrkontrollen
Du kan också välja den önskade melodin med
fjärrkontrollen under vanlig skivspelning
(ingen indikering). Tryck bara på
sifferknapparna. Skivspelningen startar
automatiskt.
Valt
Speltid för den
melodinummer valda melodin
För att mata in önskat melodinummer med
fjärrkontrollen, skall du trycka på
sifferknapparna och hoppa över steg 4.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Melodin programmeras.
“Step” tänds på displayen, följt av
ordningsnumret för den melodi som just
programmerades. Därefter visas det senast
programmerade melodinumret, följt av den
totala speltiden för programmet. Om du har
gjort något fel, kan du radera den senast
programmerade melodin från programmet
genom att trycka på CLEAR på
fjärrkontrollen.
Inmatning av melodinummer över 10
1 Tryck på >10.
2 Mata in motsvarande siffror.
Senast programmerade
melodinumret
Total speltid för
programmet
För att mata in 0, skall du i stället trycka på
10/0.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att
Exempel:
6 Tryck på CD u (eller på CD N på
Tryck på >10, därefter på 3 och 10/0, för att mata in
melodinummer 30.
programmera ytterligare melodier.
fjärrkontrollen).
Forts.
15SE
Programmering av CD-melodier
(forts.)
Övrig manövrering
För att
Gör så här
Kontrollera
programordningen
Tryck upprepade gånger på
. eller > under
programmerad skivspelning.
Kontrollera det totala
antalet
programmerade
melodier
Tryck på TIME på
fjärrkontrollen i
stoppfunktionen. Det totala
antalet programmerade steg
visas, och därefter visas det
senast programmerade
melodinumret samt den
totala speltiden för
programmet.
Avsluta
programmerad
skivspelning
Tryck på CD x, och tryck
upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen
tills “PROGRAM” och
“SHUFFLE” slocknar på
displayen.
Lägga till en melodi i
slutet av programmet
Utför steg 3 och 4 när den
programmerade
skivspelningen är stoppad.
Radera den senast
programmerade
melodin
Tryck på CLEAR på
fjärrkontrollen i
stoppfunktionen. Varje gång
du trycker på knappen,
raderas den sista
programmerade melodin.
Att ge namn åt CD-skivor
— Skivminne
Du kan mata in namn på upp till 20 bokstäver
och tecken för upp till 100 CD-skivor. Varje
gång du sätter in en namngiven CD-skiva, visas
dess namn på displayen.
Observera
När du ger namn åt CD-skivor för första gången, skall
du komma ihåg att först radera alla existerande
skivnamn genom att följa proceduren i “Radering av
ett skivnamn” på sidan 17.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
Om “SHUFFLE” eller “PROGRAM” tänds
på displayen, skall du trycka upprepade
gånger på PLAY MODE på fjärrkontrollen
tills båda indikeringarna slocknar.
2 Tryck på NAME på fjärrkontrollen.
En markör börjar blinka.
3 Tryck på CAPS eller SML på
fjärrkontrollen för att välja önskad
teckentyp.
Teckentyp
Tryck på
Versala bokstäver/mellanslag/ CAPS.
symboler/siffror
Gemena bokstäver/mellanslag/ SML.
symboler/siffror
Tips
• Det program du har skapat bibehålls när den
programmerade skivspelningen tar slut. För att
spela programmet igen, skall du koppla om till CDfunktionen och därefter trycka på CD u (eller på
CD N på fjärrkontrollen).
• “--.--” visas när den totala programtiden överskrider
100 minuter, eller när du väljer en CD-melodi med
nummer 21 eller högre.
4 Tryck på korrekt textinmatningsknapp
på fjärrkontrollen för att mata in önskat
tecken.
5 Upprepa steg 3 och 4 för att mata in
resten av namnet.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
för att avsluta arbetet med
namngivningen.
16SE
För att radera och ändra ett tecken
I steg 3 eller 4 skall du trycka upprepade
gånger på TCURSOR eller CURSORt på
fjärrkontrollen, tills det tecken du vill ändra
blinkar. Tryck då på CLEAR på fjärrkontrollen
för att radera tecknet, och upprepa därefter steg
3 och 4.
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
Om “SHUFFLE” eller “PROGRAM” tänds
på displayen, skall du trycka upprepade
gånger på PLAY MODE på fjärrkontrollen
tills båda indikeringarna slocknar.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
CD
För att avsluta namngivning
Radering av ett skivnamn
stoppfunktionen.
För att lägga till ett tecken
Efter steg 2 skall du trycka upprepade gånger
på TCURSOR eller CURSORt på
fjärrkontrollen, för att flytta markören till den
plats där du vill lägga till ett tecken. Fortsätt
därefter till steg 3.
Kontroll av skivnamn
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Name
Check?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja de
skivnamn mellan 001 och 100 som har
lagrats i anläggningens minne.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Name
Erase?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja det
skivnamn som du vill radera.
5 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
igen.
“Complete!” tänds.
Radering av samtliga skivnamn
Tryck upprepade gånger på MENU + eller – på
fjärrkontrollen tills “All Erase?” tänds i steg 3.
Tryck därefter två gånger på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Avbrytande av radering
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen under
steg 1 till och med 4.
För att kontrollera den just inställda
skivans namn
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen.
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen igen, om
du vill göra en paus under bläddringen.
17SE
Spelning från hårddisken (HD)
Övrig manövrering
Spelning från hårddisken
(HD)
— Vanlig skivspelning/Slumpmässig
skivspelning/Repeterad
skivspelning
Med denna anläggning kan du spela melodier
på hårddisken (HD) på flera olika sätt.
Melodinummer
Albumnummer
Spelad tid
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen, tills den önskade
funktionen tänds på displayen.
När du väljer
Detta händer
Endast ALL
ALBUM (vanlig
skivspelning)
Samtliga album på hårddisken
(HD) spelas i ordningsföljd
enligt den gjorda
albumnumreringen.
Endast 1ALBUM Endast just inställt album
(vanlig
spelas.
skivspelning)
ALL ALBUM
och SHUFFLE
(slumpmässig
skivspelning)
1ALBUM och
SHUFFLE
(slumpmässig
skivspelning)
Ett album* väljes
slumpmässigt och melodierna i
detta album spelas i
slumpmässig ordning. När
samtliga melodier har spelats,
väljes ett nytt album på samma
sätt.
Samtliga melodier i det just
inställda albumet spelas i
slumpmässig ordning.
* Utom beträffar spellistor
3 Tryck på HD u (eller på HD N på
fjärrkontrollen).
18SE
För att
Gör så här
Avsluta
skivspelning
Tryck på HD x.
Göra en paus
Tryck på HD u (eller på HD X på
fjärrkontrollen). Tryck på knappen
igen för att återuppta skivspelning.
Välja en melodi Tryck upprepade gånger på . eller
> tills du hittar önskad melodi.
Välja ett album Vrid ALBUM-ratten medurs (för att
flytta framåt) eller moturs (för att
flytta bakåt), (eller tryck upprepade
gånger på ALBUM + eller – på
fjärrkontrollen).
Hitta en punkt i Under skivspelning skall du hålla
m eller M nedtryckt tills du
en melodi*1
hittar den önskade punkten.
Spela
upprepade
gånger
(repeterad
skivspelning)
Tryck upprepade gånger på
REPEAT på fjärrkontrollen under
skivspelning, tills “REP” eller
“REP1” tänds på displayen.
REP (vanlig repeterad skivspelning
av samtliga album):
Apparaten repeteringsspelar samtliga
melodier på hårddisken (HD).
REP (vanlig repeterad skivspelning
av ett enda album):
Apparaten repeteringsspelar
samtliga melodier i just inställt
album.
REP (slumpmässig skivspelning av
samtliga album):
Apparaten repeteringsspelar
samtliga melodier på hårddisken
(HD) i slumpmässig ordning (utom
för spellistor).
REP (slumpmässig skivspelning av
ett enda album):
Apparaten repeteringsspelar
samtliga melodier i det just inställda
albumet i slumpmässig ordning.
REP1: Apparaten repeteringsspelar
endast just inställd melodi*2
För att avsluta repeterad
skivspelning skall du trycka
upprepade gånger på REPEAT på
fjärrkontrollen, tills både “REP” och
“REP1” har slocknat på displayen.
*1 Du kan endast söka upp en punkt inom just inställt
album.
*2 Om någon melodi inte specificeras,
repeteringsspelar apparaten den första melodin i
just inställt album.
Inmatning av melodinummer med
fjärrkontrollen
Registrering av en melodi
för en spellista
–– Spelning av en spellista
Genom att registrera melodier på hårddisken
(HD) för en spellista, kan du spela enbart de
melodier du vill lyssna på. Du kan skapa upp
till 10 spellistor och varje spellista kan
innehålla upp till 400 melodier.
Inmatning av melodinummer över 10
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
1 Tryck på >10.
2 Mata in önskade siffror.
tills “HD” tänds på displayen.
2 Under spelning eller spelningspaus för
Tryck på 10/0 för att mata in 0.
den önskade melodin, skall du trycka
på PLAYLIST på fjärrkontrollen.
Exempel:
Om du trycker på PLAYLIST på
fjärrkontrollen medan apparaten är i
stoppfunktionen, registreras samtliga
melodier i just inställt album för en
spellista.
• För att mata in melodinummer 20 för ett album som
innehåller mindre än 100 melodier, skall du trycka
på >10, 2 och därefter 10/0.
• För att mata in melodinummer 30 för ett album som
innehåller 100 melodier eller mer, skall du trycka på
>10, 10/0, 3 och därefter 10/0.
Inmatning av albumnummer med
fjärrkontrollen
Du kan också välja önskat album med
fjärrkontrollen.
Tryck upprepade gånger på ALBUM tills
önskad albumkategori visas.
Displayen ändras i ordningsföljd på följande
sätt:
L.Album t F.Album t Spellista t Ingen
display
Tryck därefter på önskade sifferknappar. Mata
in tre siffror för att välja ett album i skivarkivet
eller det flexibla utrymmet. Mata in två siffror
för att välja en spellista. Tryck på 10/0 för att
välja 0. Skivspelningen startar automatiskt.
3 Tryck upprepade gånger på ALBUM +
Spelning från hårddisken (HD)
Du kan också välja önskad melodi med hjälp av
fjärrkontrollen under vanlig skivspelning
(ingen display). Tryck på sifferknapparna, så
startar skivspelning automatiskt.
eller – på fjärrkontrollen tills önskad
spellista visas och tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Utför manövreringen i avsnittet
“Spelning från hårddisken” på sidan 18
för att spela spellistan.
Observera
• Om du väljer “ALL ALBUM SHUFFLE”, kan du
inte spela spellistor.
• Om du redigerar en melodi i ett album som är
registrerad på en eller flera spellistor, raderas
melodin automatiskt från alla spellistorna (utom
beträffande namnfunktionen).
Exempel:
• För att mata in albumnummer L.Album30 (eller
F.Album30) i skivarkivet (eller i det flexibla
utrymmet), skall du trycka upprepade gånger på
ALBUM och därefter på 10/0, 3 och 10/0.
• För att mata in albumnumret för Playlist4, skall du
trycka upprepade gånger på ALBUM och därefter
på 10/0 och 4.
19SE
Uppsökning av önskat
album eller önskad melodi
–– Sökning med nyckelord/Sökning
med snabbkontroll
Sökning med nyckelord
(Keyword Search)
Du kan enkelt hitta önskade album eller
melodier på hårddisken (HD), om de har getts
namn.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
Om det finns flera platser som
överensstämmer, skall du trycka upprepade
gånger på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja önskat album
eller önskad melodi.
Om inget som överensstämmer hittas, visas
“Not Found” på displayen.
7 Tryck på HD u (eller på HD N på
fjärrkontrollen).
Skivspelning startar från just inställd detalj.
Avslutande av sökning med
nyckelord
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Kontroll av information om
överensstämmande detaljer
2 Medan apparaten är i stoppfunktionen,
Melodinummer
skall du trycka på SEARCH på
fjärrkontrollen.
3 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja sökmål.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Söka efter ett album
For Album?.
Söka efter en melodi
For Track?.
Albumnummer
Övrig manövrering
För att
Tryck på
Välja en detalj
MENU + eller – på
fjärrkontrollen.
Flytta bakåt/framåt (20
detaljer varje gång)
TCURSOR eller
CURSORt på
fjärrkontrollen.
4 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja
nyckelordstyp. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att
Välj
Tips
Söka med namn för
album eller melodi
By Title?.
Söka med ett
artistnamn
By Artist?.
“Tilldelning av en titel eller artistnamn”
på sidan 30).
• När du trycker på knappen SEARCH på
fjärrkontrollen medan den just valda detaljen visas,
återkommer displayen för inmatning av nyckelord
igen. Det ger dig möjlighet att utföra en annan
sökning med ett annat nyckelord med samma
förutsättningar som för föregående nyckelord.
• I steg 6 kan du registrera melodin för en spellista
genom att trycka på knappen PLAYLIST på
fjärrkontrollen (se avsnittet “Registrering av en
melodi för en spellista” på sidan 19).
Du kan mata in upp till 10 tecken.
Observera
“Keyword In” visas på displayen.
5 Mata in nyckelordet (se avsnittet
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Spelning av detaljen startar när motsvarande
detalj hittas.
SE
20
Detaljnummer*
* “– – –” visas om du väljer en detalj, vars nummer är
1.000 eller högre.
Om du valde
Apparaten spelar
For Album?
De första 10 sekunderna av varje
melodi i albumet.
For Track?
Melodin upprepade gånger
• Med funktionen för sökning med nyckelord, kan du
inte söka efter en spellista eller en melodi i en
spellista.
• Om du väljer sökning med nyckelord medan
funktionen för slumpmässig spelning är aktiverad,
kopplas hårddisken automatiskt om till vanlig
spelning.
Sökning via spelning
(Sökning med snabbkontroll)
Denna funktion gör det lätt att hitta ett album
på hårddisken (HD) genom att spela ett avsnitt
av en representativ melodi i varje album.
För att registrera en representativ
melodi för sökning med
snabbkontroll
tills “HD” tänds på displayen.
Om “SHUFFLE” tänds på displayen, skall
du trycka upprepade gånger på PLAY
MODE på fjärrkontrollen tills denna
indikator slocknar.
2 Börja spela den melodi du vill
registrera för ett album.
3 Medan du lyssnar på ljudet, skall du
tycka på HIGHLIGHT på fjärrkontrollen
vid startpunkten för sökning med
snabbkontroll.
En kontrollspelning utförs från startpunkten.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen,
om startpunkten för sökningen med
snabbkontroll är den rätta.
Melodin spelas under 10 sekunder från
denna punkt. Om punkten inte är den rätta,
skall du trycka upprepade gånger på MENU
+ eller – för att hitta önskad punkt. Tryck
därefter på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Du kan flytta startpunkten i steg på 1 ruta
(f) (1 ruta = 1/43 sekund).
Tips
Om du vill flytta punkten i steg på minuter eller
sekunder i steg 4, skall du trycka upprepade gånger på
TCURSOR eller CURSORt på fjärrkontrollen, så
att indikatorn för minuter respektive sekunder börjar
blinka. Tryck därefter upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen.
• Om du inte har registrerat en punkt för sökning med
snabbkontroll, blir början av den första melodin i
albumet punkten för sökning med snabbkontroll.
• Du kan endast välja en enda melodi som
representativ melodi för varje album.
• Under sökning med snabbkontroll kan du inte:
– registrera en punkt för sökning med
snabbkontroll
– registrera en melodi för en spellista
• Du kan inte registrera en punkt för sökning med
snabbkontroll för en spellista (albumnummer 1
t.o.m 10).
Spelning av ett album som har
hittats med sökning med
snabbkontroll
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Medan apparaten är i stoppfunktionen
skall du trycka på HIGH-LIGHT på
fjärrkontrollen.
Sökning med snabbkontroll startar.
3 Trycka upprepade gånger på ALBUM +
Spelning från hårddisken (HD)
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
Observera
eller – på fjärrkontrollen) för att söka
fram önskat album.
4 Tryck på HD u (eller HD N på
fjärrkontrollen).
Spelningen startar från den första melodin i
albumet.
Observera
• Sökning med snabbkontroll startar med det album
som hade valts när du tryckte på HIGHLIGHT på
fjärrkontrollen.
• Sökningen med snabbkontroll hoppar över tomma
album och spellistor (albumnummer och spellista 1
till och med spellista 10).
• Om du utför sökning med snabbkontroll och
aktiverar funktionen för slumpmässig skivspelning,
omkopplas spelningsfunktionen för hårddisken
(HD) automatiskt till vanlig skivspelning.
Sekunder
Minuter
Ruta nummer
21SE
Spelning av ett registrerat
album
— Albumfavoriter
— Skivhistorik
Du kan registrera upp till 5 album, som du
senare enkelt kan spela med bara en
knapptryckning.
Denna apparat minneslagrar de 20 senaste
album du har spelat, och du kan välja vilket av
dessa album som helst för en ny spelning.
Registrering av ett album
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Ställ in det album du vill registrera.
3 Tryck på ALBUM MEMORY på
fjärrkontrollen.
4 Tryck på en av knapparna ALBUM
FAVORITES (A - E) på fjärrkontrollen
för att registrera detta album för denna
knapp.
“Complete!” tänds på displayen.
Avbrytande av registrering
Tryck på ALBUM MEMORY på
fjärrkontrollen.
Observera
Det valda albumet kan inte registreras under sökning
med snabbkontroll, sökning med nyckelord,
inspelning eller inspelningspaus.
Spelning av ett registrerat
album
Tryck på en av knapparna ALBUM
FAVORITES (A - E) på fjärrkontrollen för
önskat album.
Skivspelning startar.
Observera
• Registrerade album kan inte spelas, om du trycker
på någon av knapparna ALBUM FAVORITES (A E) på fjärrkontrollen medan funktionen
“SHUFFLE” är aktiverad.
• Registrerade album kan inte spelas, om du trycker
på någon av knapparna ALBUM FAVORITES (A E) på fjärrkontrollen under inspelning eller
inspelningspaus.
• Om ett registrerat album töms på innehåll, raderas
registreringen för detta album.
22SE
Spelning av ett album du
nyligen har lyssnat på
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Medan hårddisken är i stoppfunktionen
eller just spelas, skall du trycka
upprepade gånger på HISTORY + eller –
på fjärrkontrollen.
Tryck på HD u (eller på HD N på
fjärrkontrollen) för att starta spelning av det
album du har valt.
Avstängning av funktionen för
skivhistorik
Tryck på någon annan knapp än HISTORY +
eller – på fjärrkontrollen.
Observera
• När du spelar ett album under mer än 5 sekunder,
registreras detta album automatiskt för funktionen
för skivhistorik (utom under kontrollspelning,
skivspelningspaus eller sökning med
snabbkontroll).
• När du väljer “SHUFFLE”, fungerar inte knapparna
HISTORY + och - på fjärrkontrollen.
• Samma album kan inte uppträda två gånger
samtidigt i skivhistoriken. Om du spelar ett album
som har registrerats för skivhistoriken, ändras bara
ordningsföljden för albumet i skivhistoriken.
• Om du raderar innehållet för ett album i
skivhistoriken, raderas registreringen för detta
album i skivhistoriken.
Inspelning på hårddisken (HD)
Observera om inspelning
Före inspelning
• Du kan inte välja en spellista som
inspelningsdestination.
• Du kan inte spela in över en befintlig melodi.
Om du väljer ett album med befintliga
melodier som inspelningsdestination, startar
apparaten automatiskt inspelning från slutet
av befintliga melodier.
Funktionen för spelning från hårddisken (HD)
omkopplas automatiskt till vanlig skivspelning.
Automatisk omvandling av digital
samplingsfrekvens
En inbyggd omvandlare för samplingsfrekvens
ändrar automatiskt samplingsfrekvensen för
olika digitala ljudkällor till apparatens
samplingsfrekvens 44,1 kHz. Detta gör att du
kan kontrollera och spela in från programkällor
som till exempel DAT-kassettdäck och
satellitsändningar med 32 kHz eller 48 kHz,
såväl som från CD-skivor och hårddiskar (HD).
Maximalt antal inspelningsbara
melodier
Det totala antalet melodier som kan spelas in på
hårddisken (HD) kan inte överstiga 20.000,
melodierna på spellistor inte inräknade.
Digitala ljudapparater som till exempel CD-spelare,
MD-spelare, hårddiskar och DAT-spelare ger dig
möjlighet att enkelt kopiera musik med hög
ljudkvalitet genom att musiken bearbetas som en
digital signal.
För att skydda musikprogram med upphovsrätt, har
denna apparat ett system för hantering av
seriekopiering. Detta system ger dig möjlighet att
endast göra en enda kopia av en digitalt inspelad
programkälla, vid användning av digital-till-digital
anslutning.
Du kan endast göra en så kallad förstagenerationen-kopia* vid användning av
digital-till-digital anslutning.
Detta betyder:
1 Du kan göra en enda kopia av ett digitalt
ljudprogram som finns att köpa i fackhandeln
(till exempel en CD-skiva eller MD-skiva), men
du kan inte göra en andra kopia från den
första kopian.
2 Du kan göra en kopia av en digital signal från
ett digitalt inspelat analogt ljudprogram (till
exempel en analog skiva eller ett kassettband
med musik), eller från ett digitalt
satellitprogram, men du kan inte göra en
andra kopia.
* En så kallad första-generationen-kopia betyder
digital inspelning från en digital signal som har
gjorts på en digital ljudapparat. Om du till exempel
spelar in från denna apparats CD-spelare till
hårddisken (HD), gör du en första-generationenkopia.
Inspelning på hårddisken (HD)
Efter inspelning
Vägledning om systemet för
hantering av seriekopiering
Om “Track Full!” visas på displayen
när du väljer inspelningsdestination
Albumet innehåller redan 400 melodier, det
maximala antal melodier som kan spelas in för
ett enda album. Välj ett annat album.
Om “Drive Full!” visas på displayen
under inspelning på hårddisken (HD)
Fortsatt inspelning är inte möjlig, därför att det
inte finns tillräckligt med inspelningsbart
utrymme på hårddisken (HD), eller det
maximala antalet inspelningsbara melodier
redan har uppnåtts för hårddisken (HD). Radera
alla icke önskvärda album eller melodier för att
kunna fortsätta inspelningen på hårddisken
(HD).
23SE
Inspelning från en CDskiva på hårddisken (HD)
— Automatisk minneslagring/
synkrominneslagring med hög
hastighet
När du väljer automatisk minneslagring som
funktion för minneslagring, inspelas CDskivans melodier automatiskt på hårddisken
(HD) medan melodierna spelas.
Endast melodier som spelas helt och inte redan
finns minneslagrade på hårddisken (HD),
spelas in i denna funktion. Om melodierna
finns på en CD-skiva som aldrig tidigare har
spelats, minneslagras de i ett tomt album med
det lägsta albumnumret i skivarkivet. Annars
minneslagras de i det album i skivarkivet, som
redan innehåller andra melodier från samma
CD-skiva. Melodierna minneslagras i albumet i
den ordning som de finns på CD-skivan.
När “CD” visas på displayen, visar displayen
också tillståndet för melodiminneslagring för
den just inställda CD-skivan.
Indikator för minneslagring
Samtliga melodier på CD-skivan har
minneslagrats.
Vissa melodier på CD-skivan har
minneslagrats.
Ingen melodi på CD-skivan har
minneslagrats.
Data om CD-skivan jämförs just nu
med data på hårddisken (HD)
(blinkar)
y
24SE
Data spelas in på
hårddisken (HD) (blinkar)
Tips
• Om du väljer “On” för “TextSave” på menyn för
iordningsställande, minneslagras CD-text (endast
melodinamn) automatiskt på hårddisken (HD).
• Under inspelning från en CD-melodi lyser
“STORAGE” på displayen.
Observera
• Det kan inte finnas mer än en enda kopia av en
melodi i samma album.
• Ett album kan inte innehålla mer än en enda CDskiva.
• Apparaten kan inte spela in från CD-melodier när:
– Den återstående tiden på hårddisken (HD) är
mindre än 240 minuter.
– Det återstående antalet inspelningsbara melodier
på hårddisken (HD) är mindre än 131.
– Det inte finns något tomt album i skivarkivet.
• Om du använder raderingsfunktionen för att radera
ett album i skivarkivet, eller om du flyttar ett album
från skivarkivet till det flexibla utrymmet med hjälp
av flyttningsfunktionen, minneslagras den
motsvarande CD-skivan i skivarkivet igen när CDskivan spelas.
• Om du under inspelning trycker på HD u (eller
på HD N på fjärrkontrollen), avslutas
inspelningen och spelning startar från hårddisken
(HD).
• Inspelning avslutas när:
– Det totala antalet melodier på hårddisken (HD)
blir 20.000.
– Den totala inspelningstiden för hårddisken (HD)
blir ca. 300 timmar.
– CD-funktionen kopplas om till någon annan
funktion.
• Du kan inte mata in namn för ett album eller en
melodi medan inspelningen pågår.
• På grund av att funktionerna för automatisk
minneslagring och synkrominneslagring med hög
hastighet skiljer sig från vanliga
inspelningsmetoder, kan speltiden för melodier som
spelas in på hårddisken (HD) skilja sig från tiden
för melodierna på CD-skivan, och den totala
speltiden för ett album, i vilket CD-melodier har
spelats in, kan skilja sig från tiden på själva CDskivan.
Innan du stänger av
apparaten eller lossar
nätkabeln
En inspelning på hårddisken (HD) är inte klar
förrän indikatorn
har slutat att blinka efter
att du har tryckt på CD x. För att vara säker
på att inspelningen är klar, skall du inte trycka
på @/1 eller lossa nätkabeln från vägguttaget
medan indikatorn
blinkar. Om du gör detta,
kanske de spelade melodierna inte
minneslagras på hårddisken (HD).
Att aktivera/stänga av
funktionen för automatisk
minneslagring
Tryck på STORAGE MODE när CDspelaren är i stoppfunktionen.
“LIBRARY” och “AUTO” tänds på displayen.
Tryck på knappen igen för att stänga av
funktionen för automatisk minneslagring.
Tips
Funktionen för automatisk minneslagring har
aktiverats vid leveransen från fabriken.
• Apparaten kopplas inte om automatiskt från
funktionen för automatisk minneslagring till någon
annan funktion, även om ytterligare inspelning blir
omöjlig.
• När timern aktiveras, stängs funktionen för
automatisk minneslagring av automatiskt.
Inspelning från en CD-skiva
med funktionen för
automatisk minneslagring
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
2 Tryck på STORAGE MODE för att
aktivera funktionen för automatisk
minneslagring.
3 När indikatorn
slutar blinka, skall
du trycka på CD u (eller på CD N på
fjärrkontrollen).
Det album du skall spela in på ställs in
automatiskt och inspelning startar.
Avslutande av inspelning
Tryck på CD x.
Observera
• Inspelning avslutas automatiskt när:
– Den totala speltiden för just inställd CD-skiva
överskrider 120 minuter.
– Det totala antalet melodier överskrider 128 för
den just inställda CD-skiva som spelas eller är i
pausfunktionen.
• Inspelning avslutas inte även om du trycker på
HD x.
• Funktionen för spelning från hårddisken omkopplas
automatiskt till vanlig skivspelning.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “CD” tänds på displayen.
2 Tryck på HIGH SPEED SYNC när
indikatorn
har slutat att blinka.
Det album du skall spela in på ställs in
automatiskt och hårddisken (HD) sätts i
beredskapsläge för inspelning.
3 När “HIGH SPEED” har slocknat, skall
du trycka på HD u (eller på HD N
eller HD X på fjärrkontrollen).
Inspelning startar.
Avslutande av inspelning
Tryck på CD x eller på HD x.
Tips
Synkrominneslagring med hög hastighet kan utföras,
även om funktionen för automatisk minneslagring är
avstängd.
Observera
• När en synkrominneslagring med hög hastighet har
avslutats, återgår apparaten automatiskt till vanlig
spelning från CD-skiva/hårddisk.
• Repeterad CD-skivspelning avslutas automatiskt.
Inspelning på hårddisken (HD)
Observera
Inspelning från en CD-skiva i
funktionen för
synkrominneslagring med
hög hastighet
Om “Retry” blinkar på displayen när
du trycker på knappen HIGH SPEED
SYNC
Ett läsfel har uppstått och apparaten försöker
att läsa data igen.
• Om det nya försöket lyckas, fortsätter
apparaten med synkrominneslagring med hög
hastighet.
• Om konditionen för den insatta CD-skivan
eller apparaten är dålig och det nya försöket
misslyckas, frigörs funktionen för
synkrominneslagring med hög hastighet. I
detta fall blinkar “HIGH” på displayen och
apparaten startar automatiskt inspelning med
funktionen för synkrominneslagring med
normal hastighet. Observera att du inte kan
kontrollavlyssna den inspelade signalen när
detta inträffar.
25SE
Manuell inspelning på
hårddisken (HD)
— Manuell inspelning
Melodierna minneslagras i ett album i det
flexibla utrymmet.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att välja ljudkälla.
• CD: För inspelning från en CD-skiva som
har satts in i apparaten. Om “AUTO”
tänds på displayen, skall du trycka
upprepade gånger på STORAGE MODE
tills “AUTO” slocknar.
• FM/AM: För inspelning från apparatens
tuner.
• OPTICAL IN: För digital inspelning från
en yttre apparat.
• MD (eller TAPE): För analog inspelning
från en yttre apparat.
2 Tryck på REC.
“REC” tänds på displayen.
Hårddisken sätts i beredskapsläge för
inspelning.
För att byta album skall du vrida på
ALBUM-ratten (eller trycka upprepade
gånger på ALBUM + eller – på
fjärrkontrollen).
3 Tryck på HD u (eller på HD N eller
HD X på fjärrkontrollen) och starta
därefter spelningen av ljudkällan.
Avslutande av inspelning
Tryck på HD x.
Tips
• Om du hör störningsljud under inspelning från en
AM-radiostation, skall du rikta om antennen för att
dämpa störningarna.
• Du kan använda funktionen för programmerad
spelning för att välja vissa CD-melodier du vill
spela in från. När du har satt in en CD-skiva, skall
du göra enligt anvisningarna i “Programmering av
CD-melodier” på sidan 15 och därefter manövrera
för inspelning.
26SE
Observera
• Manuell inspelning kan inte utföras om du har valt
automatisk minneslagring som funktion för
minneslagring.
• Melodier som är längre än 120 minuter kan inte
spelas in. Om inspelningstiden når upp till 120
minuter, höjs melodinumret automatiskt med ett
steg. Inspelningen avslutas om melodinumret inte
kan höjas.
• Om du har valt ett album som redan innehåller 400
melodier när du trycker på REC, inspelas ljudkällan
i det albumnummer som ligger närmast.
• CD-text kan inte minneslagras på hårddisken under
manuell inspelning från en CD-skiva.
Om “Check OPT-IN” blinkar på
displayen
• Den digitala ljudkällan du har valt med
knappen FUNCTION har inte anslutits.
Anslut ljudkällan på rätt sätt.
• Ljudkällan har inte satts på. Sätt på
ljudkällan.
Inspelningstips
— Markering av melodinummer/Smart
Space/Inställning av
inspelningsnivån
Markering av melodinummer
• Automatisk märkning under inspelning
(synkroinspelning med nivåtröskel)
Melodinummer markeras automatiskt enligt
oroginalljudkällan under inspelning från
apparatens CD-spelare eller apparater anslutna
till digitalingången DIGITAL OPTICAL IN.
Melodinummer markeras dock inte för vissa
melodier.
Använd funktionen för synkroinspelning med
nivåtröskel för att automatiskt markera
melodinummer under inspelning från
apparatens tuner eller en apparat som har
anslutits till ingången MD/TAPE IN.
Malodinummer markeras dock inte
automatiskt, om ljudkällan för inspelning är
brusig (till exempel kassettband eller
radioprogram).
Observera
Vid inspelning från en CD-skiva markeras
melodinummer när du gör en inspelningspaus.
Dessutom kan melodier spelas in som en enda melodi
med ett enda melodinummer, när samma melodi på
samma CD-skiva spelas in flera gånger.
• Vilken punkt som helst under inspelning
(melodimärkning)
Du kan själv märka ut melodinummer under
manuell inspelning från vilken programkälla
som helst.
• Efter inspelning
Använd uppdelningsfunktionen (se sidan 34).
Automatisk märkning av
melodinummer under inspelning
— Synkroinspelning med nivåtröskel
Funktionen för synkroinspelning med
nivåtröskel har aktiverats på fabriken, så att
melodinummer automatiskt märkes ut. Om
“L-SYNC” inte lyser under inspelning, skall du
aktivera funktionen för synkroinspelning med
nivåtröskel på följande sätt. Melodinummer
märkes ut automatiskt när ingångssignalen
kontinuerligt ligger under en viss nivå under
mer än 1,5 sekunder och därefter överskrider
denna nivå.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
medan apparaten är i stoppfunktionen.
“Edit Menu” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Setup?”
börjar blinka på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
fjärrkontrollen för att välja inställning.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Aktivera funktionen för
synkroinspelning med
nivåtröskel
T.Mark LSync.
(fabriksinställning)
Stänga av funktionen
för synkroinspelning
med nivåtröskel
T.Mark Off.
6 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Manövrera för inspelning för att utföra en
inspelning.
Ändring av nivåtröskeln för
synkroinspelning med nivåtröskel
När du väljer “On” för synkroinspelning med
nivåtröskel, märkes melodinummer ut
automatiskt när ingångssignalen ligger under
den tröskelnivå, som ställs in i detta avsnitt,
under mer än 1,5 sekunder och därefter
överskrider denna nivå. Fabriksinställningen är
“–50 dB”.
När inspelningskällan är ett kassettband eller
radioprogram och melodinummer inte märkes
ut korrekt på grund av störningar, skall du höja
tröskelnivån så att melodinumren enkelt
märkes ut.
Inspelning på hårddisken (HD)
Denna funktion är bekväm att använda när
programkällan är ett kassettband eller
radioprogram och inga melodinummer
markeras automatiskt.
5 Tryck på MENU + eller – på
Gör på följande sätt för att ändra den signalnivå
som aktiverar synkroinspelning med
nivåtröskel.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
medan apparaten är i stoppfunktionen.
“Edit Menu” tänds på displayen.
Forts.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “T.Mark
Off” (eller “T.Mark LSync”) tänds på
displayen. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
27SE
Inspelningstips (forts.)
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Setup?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “LS(T) XXdB” tänds på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
Automatisk radering av tysta
avsnitt (Smart Space/Auto
Cut)
Funktionen Smart Space gör att de tysta
avsnitten mellan melodierna automatiskt blir 3
sekunder långa. Om funktionen Smart Space
har aktiverats och inget ljud hörs under ca. 3
sekunder eller mer (men mindre än 30
sekunder) under manuell inspelning, byter
apparaten ut denna tystnad mot ett ca. 3
sekunder långt tyst avsnitt och fortsätter
därefter inspelningen:
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
önskad nivå. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Du kan välja en nivå med vilket värde som
helst mellan –72 dB och 0 dB i steg på 2 dB.
Ingen ljudinmatning under mindre än 30
sekunder
Av
6 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Märkning av melodinummer på en
viss punkt under inspelning
— Melodimärkning
Du kan märka ut melodinummer när som helst
under manuell inspelning, oberoende av typen
av ljudkälla.
Under manuell inspelning skall du trycka
på REC vid den punkt, där du vill sätta in
en melodimärkning.
På
Byts ut mot ett 3 sekunder långt tyst
avsnitt och därefter inspelning
Auto Cut: När funktionen Smart Space har
aktiverats och inget ljud matas in under 30
sekunder eller mer, byter apparaten ut denna
tystnad mot ett ca. 3 sekunder långt tyst avsnitt
och sätts därefter på inspelningspaus.
Ingen ljudinmatning under 30 sekunder
eller mer
De melodier som ligger efter denna märkning
omnumreras.
Märkning av melodinummer efter
inspelning
Av
Använd uppdelningsfunktionen (se sidan 34).
På
Observera
Under automatisk minneslagring eller
synkrominneslagring med hög hastighet, kan
funktionen för melodimärkning inte användas.
Byts ut mot ett 3 sekunder långt tyst
avsnitt och därefter inspelningspaus
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
medan apparaten är i stoppfunktionen.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Setup?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
28SE
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “S.Space
On” (eller “S.Space Off”) visas på
displayen. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
5 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja
inställningen. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Välj
Aktivera funktionen
Smart Space eller Auto
Cut
S.Space On.
(fabriksinställning)
Stänga av funktionen
Smart Space eller Auto
Cut
S.Space Off.
6 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
Observera
• När du spelar in från en CD-skiva påverkar Smart
Space inte ordningen för de melodier som spelas in,
även om ett tyst avsnitt uppträder inne i en melodi.
• Auto Cut aktiveras eller stängs av automatiskt i
överensstämmelse med Smart Space.
• Om apparaten förblir i inspelningspaus under ca. 10
minuter efter att Auto Cut har aktiverats, avslutas
inspelningen automatiskt.
• Inspelningen avslutas om denna funktion aktiveras
när den 400:e melodin nås.
• Under automatisk minneslagring eller
synkrominneslagring med hög hastighet, kan
funktionerna Smart Space och Auto Cut inte
användas.
Du kan justera inspelningsnivån för både
analoga och digitala inspelningar.
1 Utför steg 1 och 2 i avsnittet “Manuell
Inspelning på hårddisken” på sidan 26.
2 Spela den del av programkällan, där
ljudet är kraftigast.
3 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
“Setup?” visas på displayen.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Setup Menu” visas på displayen.
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills
“LevelAdjust?” tänds på displayen.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
6 Trycka upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att justera
inspelningsnivån så att OVERindikatorn på toppnivåmätarna inte
tänds.
7 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
8 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
9 Stoppa spelningen av programkällan.
10 Utför steg 3 i avsnittet “Manuell
Inspelning på hårddisken (HD)
För att
Justering av inspelningsnivån
Inspelning på hårddisken” på sidan 26.
Tips
För att återställa till fabriksinställningen skall du
trycka på CLEAR på fjärrkontrollen medan du
justerar inspelningsnivån i steg 6.
Observera
• Inspelningsnivån kan endast höjas upp till +12 dB
(för analog inspelning) eller +18 dB (för digital
inspelning) (0,0 dB är fabriksinställningen).
Om utgångsnivån för den anslutna apparaten är låg,
kan det därför bli omöjligt att ställa in den
maximala inspelningsnivån.
• Det ljud som avlyssnas påverkas inte, om du
justerar inspelningsnivån under pågående
inspelning.
• Under automatisk minneslagring och
synkrominneslagring med hög hastighet, inspelas
CD-melodierna med samma ljudnivå som för
originalmelodierna. En justerad inspelningsnivå
påverkar inte automatisk minneslagring eller
synkrominneslagring med hög hastighet.
29SE
Redigering av hårddisken
Observera
Före redigering
• Du kan endast redigera en melodi på
hårddisken när hårddiskens spelningsfunktion
är vanlig spelning.
• Du kan inte redigera melodier på hårddisken
under automatisk minneslagring eller
synkrominneslagring med hög hastighet.
Upphävning av den senaste
redigeringen
Använd upphävningsfunktionen för att upphäva
den senaste redigeringen och återställa
innehållet på hårddisken till konditionen före
redigeringen.
Avbrytande av redigering
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen eller
HD x.
Att ge namn åt en melodi,
ett album eller en
spellista
— Namnfunktionen
Du kan mata in en titel eller ett artistnamn för
både album och spellistor, förutom för enskilda
melodier.
Under inspelning (endast
melodinamn)
CD-TEXT-information spelas in automatiskt
under automatisk minneslagring/
synkrominneslagring med hög hastighet.
För att stänga av funktionen för automatisk
inspelning av CD-TEXT-information, skall du
ändra inställningen på följande sätt. Använd
fjärrkontrollen för manövreringen.
När du har tryckt upprepade gånger på
FUNCTION för att koppla om till “HD”funktionen, skall du trycka på MENU/NO och
trycka upprepade gånger på MENU + eller –
tills “Setup?” tänds på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES. Tryck upprepade
gånger på MENU + eller – tills “TextSave On”
tänds och tryck därefter på ENTER/YES. Tryck
igen upprepade gånger på MENU + eller – tills
“TextSave Off” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES och sedan på MENU/NO.
Fabriksinställningen är “On”.
30SE
• Även om du väljer “TextSave Off”, inspelas CDTEXT-information automatiskt för vissa skivor.
• Om CD-TEXT-information inte spelas in, inspelas i
stället melodinumren på CD-skivan (“Tr**:”)
automatiskt.
Efter inspelning
Använd namnfunktionen.
Namn kan bestå av versala och gemena
bokstäver, siffror och symboler. Du kan mata
in upp till 127 tecken för varje namn.
Observera
• Du kan inte ge namn åt album under inspelning.
• Du kan inte ge namn åt melodier på en spellista.
Melodinamn på en spellista kan inte raderas eller
ändras.
Tilldelning av en titel eller ett
artistnamn
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Nm In?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja önskad
detalj. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Tilldela en titel för en melodi, ett
album eller en spellista
Nm in Title.
Nm in Artist.
Tilldela ett artistnamn för en
melodi, ett album eller en spellista
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja
önskad detalj. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att
Välj
Namnge en melodi
Ett melodinummer.
Namnge ett album eller
en spellista
Album.
En blinkande markör visas.
Apparaten startar spelning och du kan
tilldela en titel eller ett artistnamn medan du
lyssnar på ljudet (endast för melodier).
6 Tryck på CAPS eller SML på
fjärrkontrollen för att välja önskad
teckentyp.
Teckentyp
Tryck på
4 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja önskad
detalj. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Versala bokstäver/mellanslag/ CAPS.
symboler/siffror
För att
Välj
Kopiera ett albumnamn
Nm Cpy Album.
Gemena bokstäver/mellanslag/ SML.
symboler/siffror
Kopiera ett
melodinamn
Nm Cpy ***. (önskat
melodinummer)
7 Tryck på motsvarande knapp för
textinmatning på fjärrkontrollen för att
mata in ett tecken.
8 Upprepa steg 6 och 7 för att mata in
resten av namnet.
9 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Avslutande av namngivning
eller – på fjärrkontrollen för att välja
önskad detalj. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att
Välj
Kopiera ett namn för en
melodi
ttt ***. (önskat
melodinummer)
Kopiera ett namn för ett
album och för alla
melodierna i albumet
tttAll.
Kopiera ett namn för ett
album
tttAlbum.
Om du väljer “tttAll”, skall du trycka
på ENTER/YES på fjärrkontrollen igen
efter att “Nm Copy All??” börjar blinka.
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
När “Overwrite??” tänds
Tillägg av ett tecken
Kopieringens destination har redan en titel eller
ett artistnamn. Tryck på ENTER/YES på
fjärrkontrollen igen, om du vill fortsätta med
kopieringen.
Efter steg 5 skall du trycka upprepade gånger
på TCURSOR eller CURSORt på
fjärrkontrollen för att flytta markören till den
plats, där du vill lägga till ett tecken. Fortsätt
därefter till steg 6.
Kopiering av en titel eller ett
artistnamn
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill redigera.
Redigering av hårddisken
Radering och ändring av tecken
I steg 6 eller 7 skall du trycka upprepade
gånger på TCURSOR eller CURSORt på
fjärrkontrollen tills det tecken du vill ändra
blinkar. Tryck då på CLEAR på fjärrkontrollen
för att radera tecknet och upprepa därefter steg
6 och 7.
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
Observera
När du en gång har kopierat en titel eller ett
artistnamn för ett album eller en melodi med
användning av funktionen för namnkopiering, kan du
inte återställa det tidigare namnet även om du
använder ångrafunktionen.
Radering av en titel eller ett
artistnamn
“Edit Menu” tänds på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Nm
Copy?” blinkar på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
3 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja önskad
detalj. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Kopiera en titel
Nm Cpy Title?.
Kopiera ett artistnamn
Nm Cpy Artist?.
Du kan använda denna funktion för att radera
en titel eller ett artistnamn.
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Name
Erase?” blinkar på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Forts.
31SE
Att ge namn åt en melodi, ett album
eller en spellista (forts.)
3 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja detalj. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Radera en titel
Nm Ers Title?.
Radera ett artistnamn
Nm Ers Artist?.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja
detalj. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Radera namnet på en
melodi
Ett melodinummer.
Radera namnet på ett
album eller en spellista
Album.
Radering av inspelningar
–– Raderingsfunktionen
Hårddisken ger dig möjlighet att snabbt och
enkelt radera icke önskvärda inspelningar.
Du har två valmöjligheter för radering av
inspelningar:
• Radering av en enda melodi (Track Erase)
• Radering av alla melodier i ett album (Album
Erase)
Exempel: Radering av melodi 2
Radering av melodi 2
Melodinummer
1
Ursprungliga
A
melodier
1
Efter
ERASE
2
3
B
2
A
4
C
D
3
C
D
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Tr
Erase?” blinkar på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Displayen för radering av melodier visas
och spelning av den visade melodin startar.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills det
melodinummer du vill radera börjar
blinka.
5 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Melodin efter den raderade melodin börjar
spelas. Om du raderar den sista melodin i
albumet, startar spelning av den melodi som
ligger före den raderade melodin.
Observera
Radering av en enda melodi
(Track Erase)
Du kan radera en melodi genom att helt enkelt
välja dess melodinummer. När du raderar en
melodi, minskas det totala antalet melodier i
albumet med 1 och alla melodinummer efter
det raderade omnumreras.
32SE
• Om du raderar en melodi så att ett album eller en
spellista blir tom, raderas också albumet respektive
spellistan.
• Om du raderar en melodi som har registrerats för en
spellista, raderas melodin också från spellistan.
Därefter kan spellistans innehåll inte återställas till
konditionen före raderingen, även om du använder
upphävningsfunktionen.
• Om du raderar en melodi som innehåller en
registrerad punkt för sökning med snabbkontroll,
blir den första melodin i det album, som innehöll
den raderade melodin, den nya registrerade
melodin. Efter radering av en sådan melodi, kan
registreringen för sökning med snabbkontroll inte
återställas till konditionen före raderingen, även om
du använder upphävningsfunktionen.
• Du kan inte radera en melodi i skivarkivet.
Radering av alla melodier i
ett album (Album Erase)
Utför nedanstående manövrering för att
samtidigt radera alla melodier, melodinamn,
albumnamn och artistnamn.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
“Album Erase??” blinkar.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Observera
• När ett album har raderats med funktionen för
albumradering, kan det inte återställas även om du
använder upphävningsfunktionen.
• Stäng inte av apparaten medan “Erasing” visas på
displayen.
Flyttning av inspelade
melodier eller album
Flyttning av inspelade
melodier
När du flyttar melodier, omnumreras
melodierna automatiskt.
Exempel: Flyttning av melodi 3 till position 2
A
eller – på fjärrkontrollen tills “Move?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills det
melodinummer du vill flytta blinkar.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
5 Tryck på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja önskad
detalj. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
För att
Välj
Flytta en melodi inom
samma album
Same Album.
Flytta en melodi till ett
annat album
Other Album.
6 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills den nya
positionen för melodin (eller albumet)
börjar blinka. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Observera
• Du kan inte flytta en melodi i skivarkivet inom
samma album.
• Du kan endast flytta en melodi till ett annat album,
om du flyttar det från skivarkivet till det flexibla
utrymmet, eller mellan flexibla utrymmen.
• Den detalj, som visas i steg 5, varierar i
överensstämmelse med den albumdel som
innehåller den önskade melodin.
Forts.
D
4
3
C
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
4
C
2
1
Efter
MOVE
3
B
“Edit Menu” visas på displayen.
När du flyttar en melodi till ett annat album, placeras
melodin på den sista oinspelade positionen i albumet.
Du kan använda denna funktion för att ändra
placeringen för melodier eller album på
hårddisken.
2
efter att ha valt det album du vill
redigera.
Tips
–– Flyttningsfunktionen
Melodi1
nummer
Ursprungliga
A
melodier
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
Redigering av hårddisken
eller – på fjärrkontrollen tills “Album
Erase?” blinkar på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
B
D
33SE
Flyttning av inspelade melodier eller
album (forts.)
Flyttning av inspelade album
Alla melodier i ett album kan flyttas samtidigt
till ett tomt album.
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Move?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Album”
blinkar. Tryck därefter på ENTER/YES
på fjärrkontrollen.
“Other Album” tänds på displayen.
5 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
igen.
6 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills den nya
albumpositionen blinkar. Tryck därefter
på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Det album som flyttades, blir albumet på
den nya positionen.
Observera
• Du kan flytta ett album från skivarkivet till det
flexibla utrymmet, men du kan inte flytta ett album
från det flexibla utrymmet till skivarkivet.
• Du kan flytta ett album mellan de flexibla
utrymmena eller mellan spellistor.
• Det är inte möjligt att flytta ett album (eller en
spellista), när det inte finns något tomt album (eller
någon tom spellista).
• Att flytta ett album påverkar inte melodiernas
ordning.
34SE
Delning av inspelade
melodier
–– Delningsfunktionen
Du kan använda denna funktion för att lägga
till melodinummer för tidigare inspelat
material. Du kan till exempel lägga till flera
melodinummer för material som har spelats in
som en enda melodi.
Det totala antalet melodier i albumet höjs med
1 och alla melodier som ligger efter den delade
melodin omnumreras.
Exempel: Delning av melodi 2 i två melodier
Melodinummer
1
2
3
Ursprungliga
A
B
C
D
melodier
Delning av melodi 2 i
melodierna B och C
1
2
3
4
Efter
DIVIDE
A
B
C
D
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Divide?”
blinkar på displayen. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills det
melodinummer du vill dela blinkar.
5 Medan du lyssnar på ljudet, skall du
trycka på ENTER/YES på fjärrkontrollen
vid den önskade delningspunkten.
“– Rehearsal –” tänds och den del som skall
delas upp spelas upprepade gånger.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
igen, om delningspunkten är den rätta.
Om delningspunkten inte är den rätta, skall
du trycka upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills punkten blir
den rätta. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Du kan flytta startpunkten i steg på 1 ruta
(f) (1 ruta = 1/43 sekund).
Tips
För att flytta punkten i steg på minuter eller sekunder
i steg 6, skall du trycka upprepade gånger på
TCURSOR eller CURSORt på fjärrkontrollen, så
att indikeringen för minuter respektive sekunder
blinkar. Tryck därefter upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen.
Melodi1
nummer
Ursprungliga
melodier
2
A
3
C
1
Efter
COMBINE
4
B
2
A
C
D
3
B
D
Exempel: Ihopsättning av melodi 1 med melodi 4
Ursprungliga
melodier
1
2
1
Efter
COMBINE
2
B
3
B
A
4
5
C
D
D
A
3
C
4
1 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “HD” tänds på displayen.
2 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen
Minuter
Ruta nummer
Observera
• Du kan inte dela upp ett album.
• Du kan inte dela en melodi i dess början eller slut.
• Du kan inte dela en melodi, om det totala antalet
melodier i albumet överstiger 400 efter delningen.
• Du kan inte dela en melodi, om det totala antalet
melodier på hårddisken överstiger 20.000 efter
delningen.
• Du kan inte dela melodier i skivarkivet eller på en
spellista.
Ihopsättning av melodier
–– Ihopsättningsfunktionen
Du kan använda denna funktion för att sätta
ihop två melodier till en enda melodi i det
flexibla utrymmet. Det totala antalet melodier i
albumet sjunker med 1 och alla melodier efter
de ihopsatta melodierna omnumreras.
Du kan också använda denna funktion för att
radera onödiga melodinummer.
efter att ha valt det album du vill
redigera.
“Edit Menu” visas på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills
“Combine?” blinkar på displayen.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Redigering av hårddisken
Sekunder
Exempel: Ihopsättning av melodi 3 med melodi 1
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills
melodinumret för den första melodin du
vill sätta ihop blinkar. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Displayen för att välja ett andra
melodinummer visas och apparaten spelar
upprepade gånger det avsnitt, där
ihopsättningen skall utföras (slutet av den
första melodin och början av den andra
melodin efter detta).
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills
melodinumret för den andra melodin du
vill sätta ihop blinkar. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Därefter börjar den ihopsatta melodin
spelas.
Forts.
35SE
Ihopsättning av melodier (forts.)
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen
Observera
Observera
igen.
• Du kan inte sätta ihop två album till ett enda album.
• Om båda ihopsatta melodierna har melodinamn,
raderas namnet för den andra melodin.
• Om “Impossible” visas på displayen, kan
melodierna inte sättas ihop på grund av att upprepad
redigering har utförts för en melodi (melodierna).
Detta är en teknisk begränsning för
hårddisksystemet och inte något tekniskt fel.
• Du kan inte sätta ihop melodier, om den totala
speltiden för dem överskrider 120 minuter efter
ihopsättningen.
• Du kan inte sätta ihop melodier i skivarkivet eller
på en spellista.
Upphävning av den
senaste redigeringen
–– Upphävningsfunktionen
Du kan upphäva den senaste redigeringen och
återställa innehållet på hårddisken till den
kondition som existerade före redigeringen.
Observera dock att du inte kan upphäva en
redigering, om du utför någon av följande
manövreringar efter redigeringen:
• Utför en annan redigering.
• Startar inspelning.
• Utför en registrering för en spellista eller
sökning med snabbkontroll.
• Stänger av apparaten.
• Lossar nätkabelns kontakt.
1 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
“Edit Menu” visas på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “Undo?”
blinkar på displayen.
“Undo” visas inte, om ingen redigering har
utförts.
3 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Ett meddelande visas, i överensstämmelse
med den senaste manövreringen för
redigering.
36SE
Du kan inte ångra en redigering för en melodi eller ett
album i skivarkivet.
Tuner
6 Tryck upprepade gånger på TUNING +
Programmering av
radiostationer i
snabbvalsminnet
På denna anläggning går det att minneslagra
totalt 30 snabbvalsstationer (20 för FM och 10
för AM). Du kan därefter koppla in vilken som
helst av dessa stationer genom att bara välja
motsvarande snabbvalsnummer.
eller – för att välja önskat
snabbvalsnummer.
7 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete!” tänds och därmed har stationen
lagrats i minnet.
8 Upprepa steg 1 till och med 7 för att
minneslagra andra snabbvalsstationer.
Du kan minneslagra snabbvalsstationer på två
sätt.
Tips
För att
Tryck på TUNING MODE på fjärrkontrollen om du
vill avbryta avsökningen.
Gör så här
Manuellt ställa in och
minneslagra frekvenserna
för dina favoritstationer
Manuell inställning för
snabbval
Automatisk inställning av
snabbvalsstationer
1 Tryck på TUNER/BAND för att välja
“FM” eller “AM”.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE på fjärrkontrollen tills “AUTO”
tänds på displayen.
3 Tryck på TUNING + eller –.
Frekvensen ändras medan anläggningen
söker efter en station. Avsökningen avbryts
automatiskt när en station ställs in. Vid detta
tillfälle tänds “TUNED” och “STEREO”
(endast för stereoprogram).
Manuell inställning av
snabbvalsstationer
1 Tryck på TUNER/BAND för att välja
“FM” eller “AM”.
Tuner
Automatisk inställning
Automatiskt ställa in
samtliga stationer som kan för snabbval
mottagas i ditt område och
därefter minneslagra dem
manuellt
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE på fjärrkontrollen tills
“MANUAL” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att ställa in önskad station.
4 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
5 Tryck på TUNING + eller – tills
“Memory?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Ett snabbvalsnummer tänds på displayen.
Utför steg 6 och 7 medan snabbvalsnumret
blinkar.
6 Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om “TUNED” inte tänds och
avsökningen inte avbryts
Ställ in frekvensen för den önskade
radiostationen på det sätt som beskrivs i
steg 2 till och med 8 i “Manuell inställning
av snabbvalsstationer”.
4 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
5 Tryck på TUNING + eller - tills
“Memory?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Ett snabbvalsnummer tänds på displayen.
Utför steg 6 och 7 medan snabbvalsnumret
blinkar.
7 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
“Complete!” tänds och därmed har stationen
lagrats i minnet.
8 Upprepa steg 1 till och med 7 för att
minneslagra andra snabbvalsstationer.
Forts.
37SE
Programmering av radiostationer i
snabbvalsminnet (forts.)
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
Övrig manövrering
3 Tryck upprepade gånger på TUNING +
För att
Gör så här
Ställa in en svag
station
Följ de anvisningar som
beskrivs i “Manuell
inställning av
snabbvalsstationer”.
Avbryta
programmering
Tryck på MENU/NO på
fjärrkontrollen i steg 5 eller 6.
Ändra
snabbvalsnummer
Börja från steg 1 igen.
För att ändra AM-frekvenssteget
(gäller inte för den europeiska
modellen)
AM-frekvenssteget har förinställts på 9 kHz (eller 10
kHz i vissa regioner) redan på fabriken. För att ändra
AM-frekvenssteget, skall du först ställa in en AMstation och därefter stänga av anläggningen. Håll
FUNCTION nedtryckt medan du åter sätter på
anläggningen. När du ändrar frekvensstsget, raderas
alla snabbvalsstationer på AM. Upprepa samma
procedur för att ändra tillbaka till det ursprungliga
frekvenssteget.
Tips
• Snabbvalsstationerna bibehålls i anläggningens
minne i omkring en dag, även om du lossar
nätkabeln eller om det blir strömavbrott.
• Du kan ge namn åt snabbvalsstationerna (se sidan
39).
• För att förbättra mottagningen skall du justera de
medföljande antennerna eller ansluta en yttre
antenn.
Lyssning på radion
Du kan lyssna på en radiostation genom att
endera välja en snabbvalsstation eller genom att
ställa in en station manuellt.
Lyssning på en
snabbvalsstation
— Snabbvalsinställning
Först måste du programmera radiostationer i
tunerns minne (se “Programmering av
radiostationer i snabbvalsminnet” på sidan 37).
1 Tryck på TUNER/BAND för att välja
“FM” eller “AM”.
38SE
MODE på ffjärrkontrollen tills
“PRESET” tänds på displayen.
eller – för att välja önskad
snabbvalsstation (eller stationsnamn*
eller RDS-stationsnamn**).
* Stationsnamnet visas endast om du har gett
stationen ett namn (se “Att ge namn åt
snabbvalsstationer” på sidan 39).
** Endast den europeiska modellen.
Att välja önskat snabbvalsnummer
med sifferknapparna på
fjärrkontrollen
Tryck på sifferknappar i stället för att utföra
steg 3.
För att mata in ett snabbvalsnummer över 10,
skall du först trycka på >10 och därefter mata
in motsvarande siffror. För att mata in 0 skall
du i stället trycka på 10/0.
Exempel:
Tryck på >10, därefter på 2 och 10/0, för att mata in
snabbvalsnummer 20.
Lyssning på en ickeprogrammerad radiostation
— Manuell stationsinställning
1 Tryck på TUNER/BAND för att välja
“FM” eller “AM”.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE på fjärrkontrollen tills
“MANUAL” tänds på displayen.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att ställa in den önskade
stationen.
Tips
• Om du behöver förbättra mottagningen, skall du
justera de medföljande antennerna eller ansluta en
yttre antenn.
• Om statiska störningar uppträder vid lyssning på en
FM-station, skall du trycka på FM MODE på
fjärrkontrollen tills “MONO” tänds på displayen.
Programmet hörs inte längre i stereo, men
mottagningen förbättras.
• I steg 2 skall du trycka upprepade gånger på
TUNING MODE på fjärrkontrollen tills “AUTO”
tänds på displayen och därefter trycka på TUNING
+ eller –. Frekvensen ändras kontinuerligt och
avsökningen avbryts när en station ställs in
(automatisk stationsinställning).
Att ge namn åt
snabbvalsstationer
— Stationsnamn
Det går att mata in namn på upp till 10 tecken
eller bokstäver för varje snabbvalsstation
(stationsnamn).
1 Ställ in den station du vill ge ett namn
(se sidan 38).
2 Gör på samma sätt som i steg 2 till och
med 6 i “Att ge namn åt CD-skivor” (se
sidan 16).
Att avbryta namngivning
Mottagning av RDSsändningar
Ställ helt enkelt in en station på FMbandet.
När du ställer in en station som erbjuder RDStjänster, tänds stationsnamnet på displayen.
Kontroll av RDS-information
Varje gång du trycker på DISPLAY, ändras
informationen cykliskt i följande ordning på
displayen:
Stationsnamn** t Klockdisplay t Namn på
equalizerprogram t Ljudnivå
** Om RDS-sändningen inte tas emot på rätt sätt, kan
det hända att stationsnamnet inte tänds på
displayen.
Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
1 Ställ in snabbvalsstationen.
2 Tryck på NAME på fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på CLEAR på
Tuner
Radering av ett stationsnamn
fjärrkontrollen för att radera namnet.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Användning av
radiodatasystemet (RDS)
(Endast den europeiska modellen)
Vad är radiodatasystemet (RDS)?
Radiodatasystemet (RDS)* är en sändarservice
som gör det möjligt för radiostationer att sända
olika sorters information tillsammans med den
vanliga programsignalen.
Observera
Det kan hända att RDS inte fungerar på rätt sätt, om
den station du har ställt in sänder RDS-signalen på fel
sätt eller om signalen är för svag.
* Inte alla FM-stationer erbjuder RDS-tjänster, och
de stationer som har RDS erbjuder inte riktigt
samma tjänster. Om du inte är bekant med RDSsystemet, skall du höra med dina lokala
radiostationer vilka RDS-tjänster som finns där du
bor.
39SE
Justering av ljudet
Timerfunktioner
Justering av ljudet
Insomning till musik
— Insomningstimer
Förstärkning av basen
— DSG
Tryck på DSG* på fjärrkontrollen.
“DSG” tänds på displayen.
Tryck på den igen för att stänga av DSG.
* DSG: Dynamic Sound Generator
Tips
Fabriksinställningen för DSG är “på”.
Val av menyn för
förprogrammerade equalizerinställningar
Funktionen för förprogrammerade equalizerinställningar ger dig möjlighet att välja mellan
5 olika ljudeffekter, i överensstämmelse med
den typ av musik du lyssnar på.
Tryck upprepade gånger på PRESET EQ
på fjärrkontrollen.
Displayen ändras cykliskt.
För att stänga av equalizern
Tryck upprepade gånger på PRESET EQ på
fjärrkontrollen tills “FLAT” tänds.
40SE
Med insomningstimern kan du ställa in en viss
insomningstid, efter vilken anläggningen slutar
spela och stängs av automatiskt. Du kan alltså
somna in till musik.
Tryck upprepade gånger på SLEEP på
fjärrkontrollen.
Insomningstiden ändras cykliskt på följande
sätt:
AUTO* t 90min t 80min t 70min t …
t 10min t SLEEP OFF
• Apparaten stängs av automatiskt när spelningen av
den just inställda CD-skivan, albumet eller
spellistan är klar (upp till 4 timmars spelning). När
du väljer tunern, stängs apparaten av efter 4 timmar.
För att
Tryck på
Kontrollera
återstående
insomningstid**
SLEEP på fjärrkontrollen
en gång.
Ändra
insomningstiden
SLEEP på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills den
önskade tiden visas.
Stänga av
insomningstimern
SLEEP på fjärrkontrollen
upprepade gånger tills
“SLEEP OFF” visas.
** När “AUTO” väljes, kan du inte kontrollera den
återstående tiden för insomningstimern.
Väckning till musik
— Väckningstimer
Genom att ställa in väckningstimern, kan du
göra så att anläggningen sätts på och stängs av
på inställda tider. För att väckningstimern skall
fungera på rätt sätt, skall du kontrollera att
anläggningens klocka har ställts in korrekt (se
“Inställning av klockan” på sidan 13).
1 Gör i ordning den musikkälla du vill
lyssna på när anläggningen sätts på.
• CD: Sätt in en CD-skiva. För att starta
från en viss melodi, skall du skapa ett
program (se “Programmering av CDmelodier” på sidan 15).
• Hårddisken: Välj det album du vill lyssna på.
• Radio: Ställ in den snabbvalsstation du
vill lyssna på (se “Lyssning på radio” på
sidan 38).
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Starttiden, sluttiden, musikkällan och
ljudnivån visas efter varandra och därefter
återkommer den vanliga displayen.
9 Tryck på @/1 för att stänga av
anläggningen.
För att
Gör så här
Kontrollera
inställningarna/
aktivera timern/
avstängning av
timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen
och tryck därefter upprepade
gånger på MENU + eller – på
fjärrkontrollen tills “TIMER
SELECT?” tänds. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
2 Tryck upprepade gånger på VOL + eller
– för att justera ljudnivån.
3 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
Ändra inställningen Börja från steg 1 igen.
Stänga av timern
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “DAILY
SET?” tänds. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Timsiffrorna börjar blinka.
5 Ställ in starttiden.
Tryck upprepade gånger på MENU + eller –
på fjärrkontrollen för att ställa in rätta
timsiffror, och tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Därefter börjar minutsiffrorna att blinka.
Tryck då upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
rätta minutsiffror, och tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Timsiffrorna börjar blinka igen.
6 Ställ in sluttiden genom att upprepa
steg 5.
7 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills den
önskade musikkällan tänds på
displayen.
Displayen ändras cykliskt på följande sätt:
TUNER t CD PLAYt HD PLAY
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
tryck därefter upprepade gånger
på MENU + eller – på
fjärrkontrollen tills “TIMER
OFF?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Observera
• Anläggningen sätts på 30 sekunder före den
specificerade starttiden. Manövrera inte
anläggningen från den tid när anläggningen sätts på
tills väckningstimern aktiveras. Annars kan inte
timern aktiveras på rätt sätt.
• När du använder väckningstimern på samma gång
som insomningstimern, har inställningen för
insomningstimern prioritet.
• När du använder väckningstimern samtidigt som
timerinspelning, har inställningen för
timerinspelning prioritet.
• Du kan inte använda en yttre apparat ansluten till
MD/TAPE IN eller DIGITAL OPTICAL INingången som ljudkälla för väckningstimern.
• Om timerinspelning aktiveras före väckningstimern,
och hårddisken har valts som ljudkälla för
väckningstimern, kommer väckningstimern att spela
det album som har spelats in vid timerinspelningen,
inte det album som du ursprungligen valde för
väckningstimern.
Timerfunktioner
av ljudet/Timerfunktioner
Justering
2 Tryck upprepade gånger på
MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att välja
“DAILY ON?” (för att
aktivera timern) eller
“DAILY OFF?” (för att
stänga av timern). Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
41SE
Timerinspelning från
radioprogram
Före inspelning med hjälp av timern, skall du
kontrollera att apparatens klocka har ställts in
korrekt (se “Inställning av klockan” på sidan
13) samt programmera snabbvalsstationer (se
“Programmering av radiostationer i
snabbvalsminnet” på sidan 37).
1 Ställ in önskad snabbvalsstation (se
“Lyssning på radion” på sidan 38).
2 Tryck på CLOCK/TIMER SET på
fjärrkontrollen.
3 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “REC
SET?” tänds på displayen. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
4 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja en
funktion från “REC 1” till “REC 3”.
Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
5 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen tills “ONCE?”,
“DAILY?” eller “WEEKLY?” tänds.
Om du väljer “ONCE?” aktiveras
timerinspelning endast en gång. Om du
väljer “DAILY?” aktiveras timern på
samma tid varje dag. Om du väljer
“WEEKLY?” aktiveras timern på samma
tid på den inställda veckodagen varje vecka.
6 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Om du väljer “ONCE?” eller “WEEKLY?”
börjar veckodagsindikatorerna blinka. Om
du väljer “DAILY?” börjar timmsiffrorna
blinka.
7 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att välja
önskad veckodag.
Fortsätt till steg 9, om du valde “DAILY?” i
steg 5.
8 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Timsiffrorna börjar blinka.
42SE
9 Ställ in starttiden.
Tryck upprepade gånger på MENU + eller –
på fjärrkontrollen för att ställa in
timsiffrorna. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Därefter börjar minutsiffrorna blinka. Tryck
upprepade gånger på MENU + eller – på
fjärrkontrollen för att ställa in
minutsiffrorna. Tryck därefter på ENTER/
YES på fjärrkontrollen.
Nu börjar veckodagsindikatorerna eller
timsiffrorna blinka igen.
10 Ställ in sluttiden genom att upprepa
steg 7 till och med 9.
Inställningarna för timerinspelning visas och
därefter återkommer den vanliga displayen.
11 Tryck upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att
specificera numret för det album i det
flexibla utrymmet du vill spela in på.
12 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
13 Tryck på @/1 för att stänga av apparaten.
För att
Gör detta
Kontrollera
inställningarna
Välj timernumret (REC 1 till 3) i
steg 2 för avsnittet “Aktivering/
avstängning av timern”. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen. Då visas den
senast gjorda inställningen.
Aktivering/
avstängning av
timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen.
Tryck därefter upprepade
gånger på MENU + eller – på
fjärrkontrollen tills “TIMER
SELECT?” visas. Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
2 Tryck upprepade gånger på
TCURSOR eller
CURSORt på fjärrkontrollen
för att välja timernumret (REC
1 till 3). Tryck därefter
upprepade gånger på MENU +
eller – på fjärrkontrollen för att
välja timernumret (för att
aktivera timern) eller “–” (för
att stänga av timern). Tryck
därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen. Om du inte har
ställt in för timerinspelning,
visas “.” i stället för
timernummer eller “–”.
För att
Gör detta
Ändra inställningen Starta från steg 1 igen.
Stänga av timern
Tryck på CLOCK/TIMER
SELECT på fjärrkontrollen och
tryck upprepade gånger på
MENU + eller – på
fjärrkontrollen tills “TIMER
OFF?” tänds. Tryck därefter på
ENTER/YES på fjärrkontrollen.
Tips
För att samtidigt frigöra alla timerinställningar
(väckningstimern och timerinspelningar), skall du
trycka på CLOCK/TIMER SELECT på
fjärrkontrollen och trycka upprepade gånger på
MENU + eller – på fjärrkontrollen tills “TIMER
OFF” tänds. Tryck därefter på ENTER/YES på
fjärrkontrollen.
Observera
Timerfunktioner
• Apparaten sätts på 30 sekunder innan den
specificerade starttiden. Manövrera inte apparaten
från den tid den sätts på tills timerinspelningen
startar. Annars kan timern inte aktiveras på rätt sätt.
• När du använder timerinspelning samtidigt som
insomningstimern, har insomningstimerns
inställning prioritet.
• Ljudnivån sänks till ett minimum under
inspelningen.
• Apparaten spelar in från radion till det flexibla
utrymmet.
• Om två eller flera inställningar för timerinspelning
har samma starttid, har timerinställningen med det
lägsta numret prioritet.
• Om en timerinspelning startar medan en annan
timerinspelning fortfarande pågår, har den senare
inställningen prioritet över den första (den första
timerinspelningen avslutas och den senare
timerinspelningen startar).
43SE
Display
Avstängning av displayen
— Strömsnål funktion
Även om anläggningen är avstängd, förbrukar
den ström för att visa klockan och för att vara i
beredskapsläge för kommandon från
fjärrkontrollen. Den strömsnåla funktionen
minskar den mängd ström som förbrukas i
beredskapsläget.
I denna funktion visas inte klockan.
Tryck på DISPLAY eller TIME på
fjärrkontrollen medan anläggningen är
avstängd.
Avstängning av den strömsnåla
funktionen
Tryck på DISPLAY eller TIME på
fjärrkontrollen medan anläggningen är
avstängd.
Displayen ändras omväxlande på följande sätt:
Klockdisplay* y Ingen display (strömsnåla
funktionen)
* Klockan visas endast om du har ställt in den.
Användning av displayen
Kontroll av återstående tid
(CD/hårddisk)
Tryck upprepade gånger på TIME under
vanlig skivspelning.
Displayen ändras cykliskt på följande sätt:
Använd speltid för just inställd melodi t
Återstående speltid för just inställd melodi* t
Återstående speltid för den CD-skiva eller det
album som just används
* “--.--” visas när du kontrollerar den återstående
speltiden för en CD-melodi, vars nummer är 21
eller högre.
Kontroll av den totala
speltiden (hårddisk)
Tryck på TIME på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen.
Displayen ändras på följande sätt:
Total speltid för just inställt album y
Procentandel av hårddisken används som total
inspelad tid
Tips
Timern fortsätter att arbeta även i den strömsnåla
funktionen.
Ändring av
belysningsstyrka
Du kan ändra belysningsstyrkan för
frontpanelen.
Tryck upprepade gånger på DIMMER på
fjärrkontrollen.
Belysningsstyrkan ändras cykliskt på följande
sätt:
Hög t Låg t AV
Tips
Belysningsstyrkan är Hög vid leveransen från
fabriken.
44SE
Kontroll av ett melodinamn
eller ett skivnamn (CD)
Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
Displayen ändras cykliskt på följande sätt:
Klockdisplay t Namn på equalizerprogram
t Ljudnivå t Melodinamn eller skivnamn*
* Melodinamnet visas medan melodin spelas, och
skivnamnet visas när apparaten år i
stoppfunktionen.
Kontroll av namnet för en
melodi, ett album eller en
spellista (hårddisken)
Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
Displayen ändras cykliskt på följande sätt:
Klockdisplay t Namn för equalizerprogram
t Ljudnivå t Namn för en melodi, ett album
eller en spellista* t Artistnamn
* Melodinamnet visas under skivspelning, och
namnet för ett album eller en spellista visas när
apparaten är i stoppfunktionen.
Kontroll av ett stationsnamn
(Tuner)
Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
Displayen ändras cykliskt på följande sätt:
Stationsnamn* t Klockdisplay t Namn på
equalizerprogram t Ljudnivå
* Stationsnamnet hoppas över om stationen inte har
något namn.
Bläddring av ett långt namn
Display
Tryck på SCROLL på fjärrkontrollen.
Namnet visas bläddrande på displayen. För att
göra en paus i bläddringen, skall du trycka på
SCROLL på fjärrkontrollen igen.
Tips
• Om du trycker på TIME på fjärrkontrollen i
stoppfunktionen för en CD-skiva med CD-text som
innehåller artistens namn, visas artistens namn
bläddrande på displayen.
• Se “Att ge namn åt CD-skivor” på sidan 16,
beträffande namngivning av en CD-skiva.
• Se avsnittet “Att ge namn åt en melodi, ett album
eller en spellista” på sidan 30, om du vill ge namn
åt en melodi, ett album eller en spellista.
• Se “Att ge namn åt snabbvalsstationer” på sidan 39,
för att ge ett stationsnamn åt en snabbvalsstation.
45SE
M-crew
Observera
Detta kapitel visar hur du skall installera
programmet “M-crew for CMT-L7HD” och
hur du skall använda hjälpfilen.
Du kan endast använda detta program för att
manövrera denna apparat som har anslutits direkt till
din dator.
För den senaste informationen hänvisas till
filen “Readme.txt” på Start-menyn.
Music recognition technology and related data are
provided by Gracenote and the Gracenote CDDB
Music Recognition ServiceSM. Gracenote is the
industry standard in music recognition technology
and related content delivery. For more information
go to www.gracenote.com.
Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a “Gracenote.” CD and
music related data from Gracenote CDDB Music
Recognition ServiceSM  2000, 2001 Gracenote.
Gracenote CDDB Client Software  2000, 2001
Gracenote. U.S. Patents Numbers #5,987,525;
#6,061,680; #6,154,773, and other patents issued or
pending.
CDDB is a registered trademark of Gracenote.
CDDB-Enabled, the Gracenote logo, the CDDB
Logo, and the “Powered by Gracenote CDDB” logo
are trademarks of Gracenote. Music Recognition
Service and MRS are service marks of Gracenote.
Filen “Readme.txt” finns i den mapp, där detta
program har installerats.
Översikt
M-crew for CMT-L7HD ger dig möjlighet att
kontrollera denna apparat. Med hjälp av detta
program kan du använda de funktioner som
anges här nedan.
Spelning
• Använd datorn för att manövrera
spelningsfunktionen för CD-spelare och
hårddisk.
• Njut av ljudfiler som har lagrats i din dator.
• Ställ in radiostationer med hjälp av datorn.
Inspelning/redigering
• Inmatning av skivnamn, albumnamn och
melodinamn från datorns tangentbord.
• Redigera hårddisken på datorskärmen.
• Spela in enkelt från en radio till hårddisken.
• Spela in ljudfiler på hårddisken med enkel
manövrering kallad drag-och-släpp.
• Gå in i CDDB2 från din dator för att
automatiskt ge namn åt album och melodier.
Övriga användningar
• Skapa virtuella media för hanteringen av
ljudfiler.
• Håll ordning på spelade och inspelade
melodier med hjälp av ett Disc Library.
• Gå in på tillhörande webbsajter medan du
lyssnar på melodier.
• Registrera bilder för att knyta ihop dem med
en melodi och titta på bilderna medan du
lyssnar på melodin (CLIP-funktionen).
• Gå in på tillhörande webbsajter medan du
njuter av radioprogram.
• Ställ in timers för spelning och inspelning.
• Använd fönstret Easy Mode för att enkelt
kunna komma åt grundfunktionerna för detta
prgram.
• Skriv ut etiketter.
46SE
Systemkrav
Följande maskinvara och programvara krävs
för att använda programmet “M-crew for CMTL7HD”.
*1 Funktionen för detta program är inte garanterad i
kombination med vissa datorer försedda med
Pentium-kompatibla CPU-chips, som till exempel
AMD K6 (det kan till exempel hända att ljud
hoppas över vid spelning av ljudfiler).
*2 Ytterligare 20 MB fritt utrymme på hårddisken
krävs för att installera LabelMaker 5.1.
*3 Var noga med att logga in via administratörskontot
för att installera programmet och utrustning för
iordningsställande vid användning av en dator som
använder Windows 2000 eller Windows XP.
• Funktionen för detta program är inte garanterad för
vissa datorer, även om de uppfyller kraven här
ovan.
• Funktionen för detta program är inte garanterad vid
användning av datorer som du själv har byggt, eller
för datorer med ett operativsystem som du själv har
uppgraderat.
• Använd inte ett USB-nav. Om flera USButrustningar har anslutits till navet, kan det hända
att detta program inte på rätt sätt kan manövrera
denna apparat som har anslutits till datorn.
• Detta program kan endast användas tillsammans
med ett engelskspråkigt operativsystem. Om det
används i någon annan språkmiljö, kanske det inte
fungerar på rätt sätt eller också kanske inte texten
visas på rätt sätt.
Installation av
programmet
Gör på detta sätt för att installera detta program
på din dators hårddisk. Var noga med att först
starta Windows.
Observera
• Var noga med att installera detta program,
innan du ansluter denna apparat till din dator.
Om du inte gör det, kanske programmet inte
fungerar på rätt sätt.
• Var noga med att logga in via administratörskontot
vid installation av detta program (för Windows
2000/Windows XP).
M-crew
s IBM PC/AT eller kompatibel dator (Detta
program kan inte användas med
Apple Macintosh.)
s CPU*1: Intel Pentium II 333 MHz/Celeron
336 MHz eller högre
s Videokort och skärmdrivrutin:
SVGA (800 × 600 pixel), 65.536
färger eller mer.
s Ledigt utrymme på hårddisken:
20 MB*2 eller mer
s USB-port:
1 eller mer
s Operativsystem:
Windows 98/Windows 98SE/
Windows 2000*3/Windows Me/
Windows XP*3 (Detta program
kan inte användas med Microsoft
Windows 3.1, Windows 95 eller
Windows NT.)
s Mediaspelare:
Windows Media Player 6.4 eller
högre krävs för att kunna spela
ljudfiler som finns i datorn.
s Bildskärm:
SVGA (800 × 600 pixel), 65.536
färger eller mer.
Observera
1 Sätt in den medföljande CD-ROMskivan för “M-crew for CMT-L7HD” i
CD-ROM-läsaren för din dator.
Fönstret öppnas medan ikonen
(InstallDlg.exe) visas.
Observera
Om fönstret inte öppnas, skall du använda
Windows Explorer för att öppna fönstret genom
att dubbelklicka på CD-ROM-skivans ikon “Mcrew for CMT-L7HD”.
2 Dubbelklicka på ikonen
(InstallDlg.exe).
Setup-fönstret öppnas.
Forts.
47SE
Installation av programmet (forts.)
5 Välj ett av alternativen för Setup-typ
och klicka därefter på “Next”.
3 Klicka på “1. Setting up M-crew” i
Setup-fönstret.
Programmet för iordningsställande startar.
Observera
Windows Installer krävs för att installera detta
program. Nedanstående fönster öppnas, om
Windows Installer inte har installerats i din dator.
Om detta inträffar skall du klicka på “Restart” för
att återstarta din dator. När du återstartar din
dator, skall du inte ta bort CD-ROM-skivan.
Complete: Alla filer för “M-crew for CMTL7HD” på CD-ROM-skivan
installeras. Detta alternativ ger
dig inte möjlighet att specificera
i vilken mapp filerna för “Mcrew for CMT-L7HD” skall
installeras. (Normalt installeras
filerna i mappen “C:\Program
Files\M_crew\L7HD”.)
Custom: Du kan specificera den mapp, i
vilken filerna för “M-crew for
CMT-L7HD” skall installeras.
4 Klicka på “Next”.
6 Om du valde “Complete” i steg 5, skall
du klicka på “Install”.
Installationen startar.
48SE
Om du valde “Custom” i steg 5, skall
du klicka på “Next”.
För att byta den mapp, i vilken detta
program skall installeras, skall du klicka på
“Change” för att öppna dialogrutan, klicka
på “Next” efter att ha specificerat mappen
och därefter klicka på “Install”.
7 När dialogrutan tänds, som visar att
installationen av filerna för “M-crew for
CMT-L7HD” är klar, skall du klicka på
“Finish”.
8 Klicka på “2. Setting up PCLK-USB
Driver” i Setup-fönstret.
Installationen av drivrutinen startar. När
dialogrutan tänds, som visar att
installationen av drivrutinen för PCLK-USB
är klar, skall du klicka på “Finish”.
Innan du startar detta program
Öppna filen “Readme” och läs den.
För att öppna filen “Readme” skall du gå till
Start-menyn och välja “Programs” samt
“M-crew for CMT-L7HD” och därefter klicka
på “Readme”.
Observera
• En mapp skapas som ett resultat av installationen.
Denna mapp används av programmet. Du får inte
radera, flytta eller ändra dess innehåll.
• Om den erforderliga drivrutinen och andra detaljer
redan har installerats, visas en dialogruta för din
bekräftelse under installationen.
M-crew
9 Klicka på “Next”.
Därmed är iordningsställandet klart.
Var noga med att återstarta din dator. Om
du inte gör det, kommer detta program inte
att fungera på rätt sätt.
Innan du ansluter denna apparat till din
dator, måste du komma ihåg att stänga den
dialogruta som aktiverades genom att köra
InstallDlg.exe.
När du har återstartat datorn, skall du ta bort
CD-ROM-skivan.
Därmed kan du övergå till de kommande
stegen i förberedelserna: att ansluta denna
apparat till datorn, att installa USBdrivrutiner och därefter kontrollera
tillståndet för det som har installerats, allt
enligt de procedurer som beskrivs på de
följande sidorna.
10 Klicka på “3. Setting up HDD driver” i
Setup-fönstret.
11 Klicka på “Next”.
Installationen av drivrutinen startar. När
dialogrutan för återstart av datorn tänds,
skall du klicka på “Finish” och därefter
återstarta datorn.
49SE
Observera
Anslutningar
Anslutning av din dator till denna
apparat
Använd den medföljande USB-kabeln för att
ansluta datorn till denna apparat.
Om du vill lyssna på en ljudfil eller spela in en
ljudfil på hårddisken, skall du använda en
digital optisk fiberkabel (medföljer inte) eller
en vanlig audiokabel (medföljer inte)
tillsammans med USB-kabeln.
Till datorns
USB-port
Till utgången
(digital utgång/
vanlig ljudutgång)
för ett ljudkort
?
Dator
USB-kabel
• Var noga med att installera detta program,
innan du ansluter denna apparat till din dator.
Om du inte gör detta, kanske programmet inte
kan fungera på rätt sätt.
• Var noga med att logga in via administratörens
konto för att installera detta program (för
Windows 2000/Windows XP).
• Var noga med att hålla varje kontakt vinkelrätt när
du sätter in den. Om den sätts in snett, kan
kontaktdelar skadas.
• Anslut direkt mellan USB-kontakten och datorns
USB-port med en USB-kabel. Om du ansluter de
två enheterna via ett USB-nav, kanske datorn inte
kan styra den anslutna apparaten.
• Om du använder Windows XP/Windows 2000/
Windows Me och stänger av apparaten medan en
USB-kabel är ansluten, kan det hända att ett
varningsmeddelande tänds på displayen.
• Vissa funktioner för apparaten CMT-L7HD stöds
inte av programmet M-crew for CMT-L7HD.
• Om du använder samma CMT-L7HD för mer än en
dator, i vilken detta program har installerats, kanske
data för CMT-L7HD inte kan läsas på rätt sätt. Om
detta inträffar skall du trycka på Reload-knappen
(se hjälpfilen).
Iordningsställande för ditt
datorsystem
Till USB-uttaget
CMT-L7HD
Var noga med att kontrollera tillståndet för det
du har installerat, innan du startar detta
program.
Till ingången
MD/TAPE IN
Till ingången
DIGITAL CD
OPTICAL IN
Följande procedur gäller för Windows 98/
98SE. Vissa delar av proceduren kan dock
variera, i enlighet med vilket operativsystem du
installerar drivrutinen för. Se sidan 51
beträffande Windows 2000/Windows Me/
Windows XP.
Observera
Vissa bilder som har tagits med i följande procedurer
kan delvis skilja sig, i enlighet med vilket
operativsystem som din dator använder.
50SE
Iordningsställande för
Windows 98/98SE
Installation av USB-drivrutinen
1 Anslut denna apparat direkt till datorn
och starta därefter datorn.
“Add New Hardware Wizard” tänds.
Stäng av alla program som finns aktiverade.
2 Klicka på “Next”.
3 Välj “Search for the best driver for your
device. (Recommended)”.
Sätt in CD-ROM-skivan för Windows 98/
98SE i CD-ROM-läsaren för din dator om
wizarden uppmanar dig att göra detta och
installera därefter drivrutinerna.
Installationsproceduren upprepas för var
och en av följande utrustningar.
• Generiskt USB-nav
Kontroll av de installerade
styrningsenheterna
Kontrollera tillståndet för de installerade
styrningsenheterna, när du har installerat deras
drivrutiner.
På Start-menyn skall du peka på “Settings”
och därefter klicka på “Control Panel”.
2 Dubbelklicka på “System”-ikonen.
dialogrutan “System Properties”.
Iordningsställande för
Windows 2000/Windows Me/
Windows XP
Installation av USB-drivrutinen
(Windows 2000)
1 Anslut denna apparat direkt till datorn
och starta därefter datorn.
“Found New Hardware Wizard” tänds.
Stäng av alla program som finns aktiverade.
2 Klicka på “Next”.
M-crew
1 Öppna Control Panel.
4 Klicka på “OK” för att stänga
Dialogrutan “System Properties” tänds.
3 Klicka på fliken “Device Manager”.
Forts.
Kontrollera att följande detaljer finns i
dialogrutan “Device Manager”.
• “SONY PCLK USB Driver”
• “Sony HDD Audio Recorder”* och
“Generic USB Hub” under “Universal
Serial Bus controllers”
* Visas endast när denna apparat sätts på.
51SE
Iordningsställande för ditt datorsystem (forts.)
4 Sätt på denna apparat.
3 Välj “Search for a suitable driver for my
5 Välj “Install the software automatically
device (recommended)”.
Sätt in CD-ROM-skivan för Windows 2000
CD-ROM-läsaren för din dator om
wizarden uppmanar dig att göra detta och
installera därefter drivrutinerna.
Installationsproceduren upprepas för var
och en av följande utrustningar.
• Generiskt USB-nav
Installation av USB-drivrutinen
(Windows Me)
“Found New Hardware Wizard” tänds.
[Recommended]”.
6 Klicka på “Next”.
Om nedanstående meddelande visas, skall
du klicka på “Continue Anyway” för att
fortsätta installationen.
Installationen slutförs utan några problem.
Om du klickar på “STOP Installation”
avslutas installationen av drivrutinerna.
Observera att resultatet blir att CMT-L7HD
inte ansluts på rätt sätt till din dator.
1 Anslut systemstereoapparaten direkt
till datorn eller via PC-kontaktadaptern
och starta därefter datorn.
“Add New Hardware Wizard” tänds.
Stäng av alla program som finns aktiverade.
2 Välj “Search for the best driver for your
device. (Recommended)”.
Sätt in CD-ROM-skivan för Windows Me i
CD-ROM-läsaren för din dator om
wizarden uppmanar dig att göra detta och
installera därefter drivrutinerna.
Installationsproceduren upprepas för var
och en av följande utrustningar.
• Generiskt USB-nav
Installation av USB-drivrutinerna
(Windows XP)
1 Stäng av alla program som finns
aktiverade.
2 Anslut denna apparat direkt till datorn.
Och sätt därefter på datorn.
Installationen av drivrutinerna startar
automatiskt och installationen avslutas när
den är klar.
Om “Found New Hardware Wizard” inte
visas, skall du hoppa över steg 3.
3 Välj “Install the software automatically
[Recommended]”, när du har
kontrollerat att “SONY LINK KIT” är
namnet för den utrustning, som
drivrutinerna skall installeras för.
52SE
7 Klicka på “Finish”.
Kontroll av tillståndet för de
installerade utrustningarna
(Windows 2000/Windows Me/
Windows XP)
Var noga med att kontrollera tillståndet för de
installerade utrustningarna, när du har
installerat deras drivrutiner.
1 Öppna Control Panel.
På Start-menyn skall du peka på “Settings”
och därefter klicka på “Control Panel”.
(För Windows XP) På Start-menyn skall du
klicka på “Control Panel” och därefter
klicka på “Switch to Classic View” i
fönstrets vänstra ruta.
2 Dubbelklicka på “System”-ikonen.
Dialogrutan “System Properties” tänds.
Observera
Om du inte kan hitta “System”-ikonen, skall du
klicka på “View all Control Panel options” (för
Windows Me).
3 (Endast för Windows 2000/Windows
XP) Klicka på fliken “Hardware”.
4 Klicka på fliken “Device Manager”. (För
Windows 2000/Windows XP skall du i
stället klicka på knappen “Device
Manager”.)
Kontrollera att följande detaljer finns i
dialogrutan “Device Manager”.
• “SONY PCLK USB Driver” (Denna detalj
kan finnas under “Universal Serial Bus
controllers”.)
• “Sony HDD Audio Recorder”* och
“Generic USB Hub” under “Universal
Serial Bus controllers”
* Visas endast när denna apparat sätts på.
Installation av
LabelMaker 5.1
Observera att om du installerar LabelMaker 5.1
på en VAIO-dator som har Windowx XP
förinstallerat, kan det LabelMaker 5.0 som
finns installerat överskrivas av den nya
versionen.
Installationen av LabelMaker 5.1 kommer inte
att överskriva någon version av LabelMaker
som är äldre än 5.0, till exempel det som finns
inkluderat i PictureGear 4.x.
1 Klicka på “4 Setting up LabelMaker 5.1”
i Setup-fönstret (se steg 2 på sidan 47).
2 Följ de anvisningar som visas för att
installera programmet.
Avinstallation av program
När du inte längre behöver M-crew for CMTL7HD eller LabelMaker 5.1, kan du
avinstallera ett program på följande sätt:
På Start-menyn skall du peka på “Settings”
och därefter klicka på “Control Panel”.
2 Dubbelklicka på ikonen “Add/Remove
M-crew
1 Öppna Control Panel.
Programs”.
Fönstret “Add/Remove Programs
Properties” öppnas.
3 Välj och klicka på “M-crew for CMTObservera (endast för Windows Me)
I enlighet med sammansättningen av din dator kan
visas framför den uppräknade utrustningen.
Detta påverkar dock inte användningen av
systemet (datorn och CMT-L7HD).
5 Klicka på “OK” för att stänga
dialogrutan “System Properties”.
L7HD” eller “LabelMaker 5.1” på
programlistan.
4 Klicka på “Add/Remove”.
Avinstalleraren aktiveras och det program,
som valdes i steg 3, raderas automatiskt.
Forts.
53SE
Avinstallation av program (forts.)
Användning av hjälpfilen
Observera
• När du har avinstallerat M-crew, finns mapparna
“Database” och “Jacket”, som skapades under
mappen för M-crew (normalt C:\Program Files\
M_crew\L7HD) och deras filer fortfarande kvar på
hårddisken. Radera dem manuellt, om du inte
behöver dem längre.
• Om du väljer LabelMaker 5.1 i steg 3 här ovan och
avinstallerar det, kommer inte bara det LabelMaker
5.1 som installerades via M-crew, utan också alla
andra kopior av LabelMaker 5.1 som du kan ha
installerat separat från M-crew, att raderas.
• Och om du avinstallerar ett LabelMaker 5.1 som har
installerats separat från M-crew, kommer på samma
sätt den etikettskrivande funktionen inte längre att
vara tillgänglig, inte ens i M-crew.
Öppning av hjälpfilens
innehållsförteckning
Klicka på Help-knappen på huvudraden. Då
visas innehållsförteckningen för “M-crew for
CMT-L7HD”.
Klicka för att öppna hjälpfilen
Start av programmet
På Start-menyn skall du peka på
“Programs” samt “M-crew for CMT-L7HD”
och därefter klicka på “M-crew”.
Programmet startar och huvudraden visas.
Raden här nedan visas omedelbart efter att
“M-crew for CMT-L7HD” startas.
Observera
Om du startar programmet under inspelning på
hårddisken, kan du avsluta inspelningen eller avbryta
starten av programmet.
Avstängning av
programmet
1 Klicka på
på huvudraden.
En dialogruta för avstängning av
programmet visas.
2 Klicka på “END”.
“M-crew for CMT-L7HD” stängs av.
54SE
• Dubbelklicka på
för att visa de
underliggande rubrikerna.
för att visa en beskrivning av
• Klicka på
den valda detaljen.
• Klicka på en understruken detalj i en
beskrivning för att visa en tillhörande
förklaring på en annan sida.
Sökning med hjälp av nyckelord
1 Klicka på fliken “Index” i ovanstående
dialogruta över sökrubriker.
2 Skriv ett ord eller en fras som du vill
söka efter, eller välj ett nyckelord
genom att bläddra i listan med
nyckelord.
3 Klicka på “Display”.
En rubrik som innehåller det valda
nyckelordet visas i dialogrutans högra ram.
Om dialogrutan “Topics Found” visas, skall
du välja önskad rubrik och klicka på
“Display”.
Att hitta rubriker med ett visst ord
eller en viss fras
1 Klicka på fliken “Search” i ovanstående
dialogruta över sökrubriker.
2 Skriv ett ord eller en fras som tillhör
den önskade rubriken och klicka
därefter på “List Topics”. De rubriker
som hittas visas i listrutan “Select
Topics to display:”.
3 Välj önskad detalj och klicka på
M-crew
“Display”.
En rubrik som motsvarar den valda detaljen
visas i dialogrutans högra ram.
55SE
Yttre apparater
Anslutning av yttre apparater
För att bygga ut din anläggning, kan du ansluta yttre apparater. Se den bruksanvisning som medföljer
respektive apparat.
Yttre analog apparat
Från ljudutgången
på en analog
apparat
Till digitalingången på
en digital apparat
A Ingången DIGITAL OPTICAL IN
Använd en optisk digital fiberkabel
(fyrkantig kontakt, medföljer inte) för att
ansluta en yttre digital apparat (som till
exempel en digital satellitmottagare) till
denna ingång. Därefter kan du spela in eller
lyssna på digitalt ljud från denna yttre
apparat via denna apparat.
B Utgången DIGITAL CD OPTICAL
OUT
Använd en optisk digital fiberkabel
(fyrkantig, kontakt, medföljer inte) för att
ansluta en yttre digital apparat (som till
exempel en MD-spelare) till denna utgång.
Därefter kan du mata ut digitalt ljud från
denna anläggning till denna yttre apparat.
56SE
Till datorns USBport
Till ljudingången på
en analog apparat
Yttre digital apparat
Persondator
Från digitalutgången
på en digital apparat
Yttre analog apparat
Yttre digital apparat
C Ingången MD/TAPE IN
Använd en vanlig ljudledning (medföljer
inte) för att ansluta en yttre apparat (som till
exempel en MD-spelare eller ett
kassettdäck) till detta uttag. Därefter kan du
spela in eller lyssna på analogt ljud från
denna yttre apparat via denna anläggning.
D Utgången MD/TAPE OUT
Använd en vanlig ljudledning (medföljer
inte) för att ansluta en yttre apparat (som till
exempel en MD-spelare eller ett
kassettdäck) till detta uttag. Därefter kan du
mata ut analogt ljud från denna anläggning
till denna yttre apparat.
E USB-kontakt
Anslut en persondator hit med den
medföljande USB-kabeln. Det gör att du
kan styra denna apparat från en dator, i
vilken det medföljande programmet M-crew
for CMT-L7HD har installerats.
Lyssning på ljudet från en
ansluten apparat
Inspelning av ljud från en
ansluten apparat
Lyssning på en digital
apparat som till exempel en
digital satellitreceiver, DVDspelare, etc.
Att göra en digital inspelning
från en digital apparat på
hårddisken
1 Anslut med en optisk digital fiberkabel.
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “OPTICAL IN” tänds.
Börja spela den anslutna apparaten.
Observera
Ljudet från den apparat, som har anslutits till
ingången DIGITAL OPTICAL IN, hörs inte medan
indikatorn
blinkar, eller om ingen indikator (“L”,
“F” eller “P”) lyser på displayen.
Systemet för hantering av seriekopiering (se
sidan 23) kan förhindra att du gör en digital
inspelning av visst material. I detta fall skall du
ansluta apparaten till ingången MD/TAPE IN
och göra en analog inspelning.
1 Anslut med en optisk digital fiberkabel.
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
2 Starta manuell inspelning.
Se “Manuell inspelning på hårddisken” på
sidan 26.
Tips
Lyssning på en analog
apparat som till exempel en
MD-spelare, ett kassettdäck,
etc.
1 Anslut ljudledningen.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” eller “TAPE” tänds.
Starta spelning av den anslutna apparaten.
För att koppla om funktionen från
“MD” till “TAPE”
Att göra en analog inspelning
från en analog apparat på
hårddisken
1 Anslut med en vanlig audioledning.
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
2 Starta manuell inspelning.
Se “Manuell inspelning på hårddisken” på
sidan 26.
Yttre apparater
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
Du kan aktivera funktionerna Smart Space/AutoCut
(se sidan 28).
När du vill lyssna på det anslutna kassettdäcket,
skall du göra på följande sätt.
1 Sätt på anläggningen.
2 Tryck upprepade gånger på FUNCTION
tills “MD” tänds.
3 Tryck på MENU/NO på fjärrkontrollen.
“TAPE?” tänds.
4 Tryck på ENTER/YES på fjärrkontrollen.
För att koppla tillbaka till “MD”, skall du
utföra samma manövrering igen.
57SE
Inspelning på en ansluten
apparat
Att göra en digital inspelning
på en digital apparat
1 Anslut den digitala optiska fiberkabeln.
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
2 Starta inspelning.
Se den bruksanvisning som medföljer den
anslutna apparaten.
Att göra en analog inspelning
på en apparat
1 Anslut ljudledningen.
Se “Anslutning av yttre apparater” på sidan
56.
2 Starta inspelning.
Se den bruksanvisning som medföljer den
anslutna apparaten.
58SE
Felsökning
Det hörs konstiga ljud från apparaten.
Problem och åtgärder
Om det uppstår några problem vid användning
av denna anläggning eller detta program, skall
du använda nedanstående felsökningsschema.
Kontrollera först att nätkabelns kontakt har
anslutits på rätt sätt, samt att högtalarna har
anslutits korrekt.
Se också din dators bruksanvisning, samt filen
“Readme.txt” som har installerats på
hårddisken tillsammans med detta program.
För att öppna filen “Readme”, skall du gå till
Start-menyn och välja “Programs” samt
“M-crew for CMT-L7HD”. Klicka därefter på
“Readme”.
Om ett problem inte kan avhjälpas, skall du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare. Om du
behöver lämna in anläggningen för en
genomgång, skall du vara noga med att ta med
både högtalarsystemet (SS-L7) och
huvudapparaten (HCD-L7HD).
Allmänt
“– –:– –” tänds på displayen.
• Ställ in klockan igen (se sidan 13).
Det hörs inget ljud.
Ljus hörs från bara en kanal, eller det är dålig
balans mellan vänster och höger kanal.
• Anslut högtalarkablarna på rätt sätt (se sidan 10).
• Ställ högtalarna så symmetriskt som möjligt.
• Anslut de medföljande högtalarna.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
• Anslut anläggningen till ett annat vägguttag.
• Installera ett störningsfilter (finns i fackhandeln)
för nätströmmen.
Det går inte att ställa in timern.
• Ställ in klockan igen (se sidan 13).
Timern fungerar inte.
• Aktivera timern (se “För att kontroll
inställningarna/aktivera timern” på sidan 41 eller
42).
• Kontrollera inställningarna och ställ in rätt
tidpunkt (se sidan 13, 41 eller 42).
• När du har ställt in timern, måste du komma ihåg
att trycka på `/1 för att stänga av anläggningen.
• Anläggningen var redan påsatt 30 sekunder före
den inställda tiden.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Tag bort eventuella hinder.
• Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
• Rikta fjärrkontrollen rakt mot anläggningens
sensor.
• Byt ut AAA-batterierna (R03).
• Ställ anläggningen på avstånd från lysrör.
CD-spelaren
CD-skivfacket öppnas inte och “LOCKED” tänds.
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokal
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
CD-skivan stöts inte ut.
• CD-skivan stöts inte ut under manuell inspelning
med någon annan funktion än CD-funktionen.
• Kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokal
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Felsökning
• Justera ljudnivån.
• Kontrollera att hörtelefonerna inte har anslutits.
• Kontrollera högtalarnas anslutningar (se sidan
10).
• Synkrominneslagring med hög hastighet pågår.
• Följande ljud är normala:
– Ljudet när hårddisken arbetar
– Ljudet när CD-spelaren arbetar
– Ljudet när kylfläkten arbetar
Skivan börjar inte spelas.
•
•
•
•
Sätt in en CD-skiva.
Torka av CD-skivan (se sidan 64).
Byt ut CD-skivan.
CD-skivan har satts in med etikettsidan vänd
inåt. Sätt in CD-skivan på rätt sätt.
• Tag bort CD-skivan och torka bort fukten på den.
Låt därefter anläggningen stå påslagen i några
timmar tills fukten har avdunstat.
• Tryck på CD u för att börja spela CD-skivan.
Forts.
59SE
Problem och åtgärder (forts.)
Hårddisken kan inte redigeras.
• Tryck upprepade gånger på PLAY MODE på
fjärrkontrollen tills “SHUFFLE” slocknar.
Ljud hoppas över.
• Torka av CD-skivan (se sidan 64).
• Byt ut CD-skivan.
• Försök med att flytta anläggningen till en plats
utan vibrationer (till exempel ovanpå ett stabilt
stativ).
• Försök med att flytta högtalarna längre bort från
anläggningen, eller ställ dem på separata stativ.
När du lyssnar på en melodi med kraftiga basljud
och hög ljudnivå, kan vibrationerna från
högtalarna göra att ljud hoppas över.
Skivan börjar inte spelas från den första
melodin.
• Medan anläggningen är i stoppfunktionen, skall
du trycka på PLAY MODE på fjärrkontrollen
tills indikatorerna “PROGRAM” eller
“SHUFFLE” slocknar, för att återgå till vanlig
skivspelning.
Hårddisken
Spelning startar inte.
• Det finns inget inspelat på hårddisken.
• Kondens har bildats inne i apparaten. Lämna
apparaten avstängd i ca. en timme.
• Tryck på @/1 för att sätta på denna apparat.
Det går inte att välja ett visst album.
• Du kan inte välja ett album som inte innehåller
några melodier. Välj ett album som innehåller
melodier.
Det går inte att spela in på hårddisken.
• Anslut den yttre apparaten på rätt sätt.
• Koppla om till någon annan funktion än
hårddisken.
• Rätt inspelningsnivå har inte ställts in. Justera till
korrekt inspelningsnivå (se sidan 29).
• Det blev ett strömavbrott eller nätkabelns kontakt
drogs ur under inspelningen. Data som har
spelats in fram till denna punkt kan ha förlorats.
Gör om inspelningen.
• Radera onödiga melodier eller album för att öka
det fria utrymmet på hårddisken (se sidan 32).
• Alla melodierna på denna CD-skiva finns redan
inspelade på hårddisken.
• Stäng av funktionen för automatisk
minneslagring (se sidan 25).
60SE
Ljudet innehåller mycket störningar.
• Kraftig magnetism från en TV-mottagare eller
liknande utrustning stör. Flytta denna apparat
längre bort från magnetkällan.
Tunern
Det brummar eller brusar kraftigt (“TUNED” eller
“STEREO” blinkar).
• Ställ in rätt radioband och frekvens (se sidan 38).
• Anslut antennen på rätt sätt (se sidan 10).
• Placera antennerna så långt bort som möjligt från
huvudapparaten och högtalarna.
• Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bra, och sätt upp antennen där istället.
Om mottagningen ändå inte blir tillräckligt bra,
rekommenderar vi att du köper en
utomhusantenn i fackhandeln.
• Den medföljande FM-trådantennen tar emot
signaler längs hela sin längd, så var noga med att
sträcka ut den helt och hållet.
• Placera antennerna så långt bort som möjligt från
högtalarkablarna.
• Om den medföljande AM-ramantennen lossnar
från sitt plaststativ, skall du kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
• Försök med att stänga av andra elapparater i
närheten.
• Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Det hörs kraftigt brum eller brus vid inspelning
från en AM-radiostation.
• Placera AM-ramantennen så långt bort som
möjligt från huvudapparaten och högtalarna för
att förbättra mottagningen.
• Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Ett FM stereoprogram kan inte mottagas i stereo.
• Tryck på FM MODE på fjärrkontrollen tills
“MONO” slocknar på displayen.
• Se avsnittet “Det brummar eller brusar kraftigt
(“TUNED” eller “STEREO” blinkar)”, samt
kontrollera antennens tillstånd.
M-crew
Meddelandet “Equipment does not respond.
Check connections.” tänds.
• Kontrollera USB-kontaktens anslutning.
• Försök med att lossa USB-kabeln från datorn och
därefter ansluta den igen.
• Kontrollera att apparatens nätkabel har anslutits
till ett vägguttag.
Inget visas på skärmen eller fel på skärmen.
• Stäng av och sätt på sapparaten igen, och
återstarta därefter detta program.
• Försök med att lossa USB-kabeln från apparaten
samt från datorn, och utför därefter
anslutningarna igen.
• Starta ett annat program som ofta används och
kontrollera att datorn fungerar på rätt sätt.
• Efter att ha avinstallerat detta program (se sidan
53), skall du försöka installera det igen (se sidan
47).
Inga systemljud hörs (uppvärmningsljud/alarm
för inkommande e-post).
• Vi har arrangerat så att systemljud inte skall höras
medan detta progaram aktiveras, eller
inställningen kan ha ändrats till OFF (AV) när
detta program stängdes av på något onormalt sätt.
För att återställa ljuden, skall du återstarta
detta program och sedan stänga av programmet på
normalt sätt. Du kan också dubbelklicka på
uppbackningsfilen (reg0.reg to reg3.reg) i mappen
för “M-crew for CMT-L7HD” och därefter följa
instruktionerna för att göra i ordning programmet
igen (uton för Windows XP).
Inget ljud (vid spelning av ljudfil) hörs från din
dator via denna apparat.
• Anslut din dator på rätt sätt till denna apparat via
ett PC-ljudkort (se sidan 50).
Yttre apparater
Apparaten fungerar inte.
• Kontrollera att alla anslutningar har utförts på
rätt sätt (se sidan 50).
• Försök med att lossa USB-kabeln från apparaten
samt från datorn, och utför därefter
anslutningarna igen.
Det CD-namn som displayen visar skiljer sig från
originalskivans namn.
• Klicka på Reload-knappen (se hjälpfilen).
• Återstarta detta program. Om problemet inte
försvinner, kan data i skivarkivet ha förvrängts.
Mata då in namnen igen.
• Klicka på Reload-knappen (se hjälpfilen).
De installerade utrustningarna har inte ställts in
på rätt sätt.
• Se filen “Readme.txt” på Start-menyn. Filen
“Readme.txt” finns i den mapp, där detta
program har installerats.
Meddelandet “Could not connect to the CDDB.”
tänds.
• Kontrollera att du är uppkopplad till Internet på
rätt sätt.
• Om du går in på Internet via en så kallad
proxyserver, skall du kontrollera
proxyinställningarna i dialogrutan “Option”.
• Se avsnittet “Det hörs inget ljud” under Allmänt
på sidan 59 och kontrollera tillståndet för
anläggningen.
• Anslut apparaten på rätt sätt (se sidan 56) och
kontrollera samtidigt:
– att alla kablar är anslutna på rätt sätt.
– att alla kontakter har satts in så långt det går.
• Sätt på den anslutna apparaten.
• Se den bruksanvisning som medföljer den
anslutna apparaten och sätt igång den.
• Tryck upprepade gånger på FUNCTION tills
“MD” (eller “TAPE”) eller “OPTICAL IN”
tänds på displayen.
Ljudet låter förvrängt.
• Sänk ljudnivån för den anslutna apparaten eller
justera inspelningsnivån (se sidan 29).
Felsökning
De data som displayen visar för hårddisken
(namn, tid eller nummer för album eller melodier)
skiljer sig från de ursprungliga data.
Det hörs inget ljud.
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar på rätt sätt trots att du har
vidtagit ovanstående åtgärder, skall
du återställa den på följande sätt:
Tryck samtidigt på DISPLAY, TUNER/BAND
och FUNCTION medan anläggningen är
påslagen.
Då tänds “COLD RESET” på displayen och
anläggningen stängs av.
Anläggningens samtliga parametrar återställs till
sina fabriksinställningar. Glöm därför inte att göra
om följande inställningar: lagring av radiostationer
i snabbvalsminnet, inställning av klockan och
timern samt att mata in namn för CD-skivor.
61SE
Observera
Du kan inte återställa anläggningen i den strömsnåla
funktionen.
Blank Disc
Det finns inga melodier på hårddisken.
Cannot Copy
Display för självdiagnos
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden tänds eller blinkar på displayen
medan anläggningen används.
CD-spelaren
Complete!
CD-redigeringen (lagringen av skivnamnet) har
avslutats på normalt sätt.
File Full
Det finns redan 100 skivnamn lagrade i
anläggningens minne.
Initialize
Anläggningen håller på att återställas till
fabriksinställningarna. Det går inte att sätta in en
CD-skiva under denna tid. Vänta tills “Initialize”
har slocknat på displayen.
No Disc
Det finns ingen CD-skiva i CD-spelaren.
—OVER—
Du har nått CD-skivans slut medan du tryckte på
M under skivspelningspaus.
Push STOP!
Du tryckte på PLAY MODE på fjärrkontrollen
under skivspelning.
Du tryckte på STORAGE MODE under
skivspelning.
Du tryckte på STORAGE MODE under manuell
inspelning från en CD-skiva.
Step Full!
Du försökte att programmera 26 melodier
(programsteg) eller mer.
Du försökte att spela en CD-skiva med ett format
som inte accepteras av denna apparat, till exempel
en CD-ROM-skiva. Ljudkällan är en kopia av
kommersiellt inspelad musik.
Cannot Edit
Du försökte att redigera under slumpmässig
spelning, eller du försökte att registrera en melodi
för en spellista som redan innehåller 400 melodier.
Cannot Play
Apparaten kan inte spela melodin på grund av att
ljuddata har skadats.
Cannot Rec
Du försökte att spela in på hårddisken med själva
hårddisken vald som inspelningskälla.
Du försökte att utföra manuell inspelning från CDskivan med “AUTO” vald som funktion för
minneslagring.
Du tryckte på REC när “AUTO” har valts som
funktion för minneslagring.
Du försökte att spela in från en CD-skiva på
hårddisken utan att sätta in någon CD-skiva.
Cannot STORAGE
Du försökte att spela in på hårddisken, när mindre
än 131 inspelningsbara utrymmen finns kvar på
hårddisken.
Du försökte att spela in på hårddisken, när mindre
än 240 minuter av inspelningsbar tid finns kvar på
hårddisken.
Du försökte att utföra synkrominneslagring med
hög hastighet, när inget tomt album finns i
skivarkivet.
Check OPT-IN
Ett ögonblicks visning beror på signalerna för det
digitala program som spelas in. Detta påverkar inte
det inspelade materialet.
Vid inspelning från en digital apparat ansluten till
den digitala ingången DIGITAL OPTICAL IN,
lossades den digitala optiska fiberkabeln eller den
digitala apparaten stängdes av.
Complete!
Hårddisken
Already Done
Du försökte att utföra synkrominneslagring med
hög hastighet för en CD-skiva, som redan har
spelats in helt.
Auto Cut
62SE
Apparaten har satts på inspelningspaus, därför att
tystnad fortsatte under 30 sekunder eller mer under
digital inspelning.
Redigeringen på hårddisken är klar.
Apparaten kopierar just en titel eller ett artistnamn.
Copying
Apparaten kopierar just textdata.
Drive Error
Kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokal
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Drive Full!
Inspelning av melodier är inte möjlig, därför att det
inte finns tillräckligt med inspelningsbart utrymme
på hårddisken, eller det maximala antalet melodier
som kan spelas in har överskridits.
Erasing
Apparaten raderar data från hårddisken. Lossa inte
nätkabeln.
Format Error
Kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokal
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
Impossible
Du försökte att utföra en omöjlig redigering eller
inspelning.
Library Making
Apparaten spelar just in data på hårddisken.
Name Full!
Namnkapaciteten för hårddisken har nått sin gräns
(ca. 127 tecken).
No Name
Albumet eller melodin har inte getts något namn.
No Signal
Apparaten har upptäckt ett tyst avsnitt under
inspelning.
Not Found
– Rehearsal –
Hårddisken spelar den specificerade
delningspunkten för din bekräftelse i
delningsfunktionen.
Hårddisken spelar den specificerade punkten för
sökning med snabbkontroll för din bekräftelse i
funktionen för sökning med snabbkontroll.
REMOTE
Denna apparat är ansluten till din dator*.
Retry
Apparaten försöker än en gång att läsa data från
CD-spelaren under synkrominneslagring med hög
hastighet.
Smart Space
Signalen matades in igen efter att tystnad fortsatte
under 3 sekunder eller mer, men mindre än 30
sekunder, under digital inspelning.
STORAGE NOW
Du försökte att stänga av apparaten, medan den
minneslagrade data på hårddisken.
TOC Reading
Apparaten läser data från hårddisken.
Track End
Du har nått melodins slut under justering av
delningspunkten i delningsfunktionen.
Track Full!
Inspelning av melodier är inte möjlig, därför att det
redan finns 400 melodier i albumet. Välj ett annat
album för inspelning.
Timer
Please Wait
Du försökte att utföra synkrominneslagring med
hög hastighet, medan apparaten kontrollerade data
mellan CD-skivan och hårddisken.
Du försökte att utföra synkrominneslagring med
hög hastighet, medan apparaten förbereddes för
automatisk minneslagring och
synkrominneslagring med hög hastighet.
OFF TIME NG!
Sluttiden är densamma som starttiden för
väckningstimerns användning.
Felsökning
Inget passande ord hittades för sökningen med
nyckelord.
OVERLAP!
Inställningen för väckningstimern eller för
timerinspelning, som du helt eller delvis försökte
att ställa in, överlappar en annan inställning.
Push STOP!
Du tryckte på PLAY MODE på fjärrkontrollen
under skivspelning.
Du tryckte på SEARCH på fjärrkontrollen under
skivspelning.
* Om “REMOTE” visas under andra förhållanden, skall
du stänga av denna apparat och sätta på den igen.
Rec Error
Korrekt inspelning är inte möjlig.
63SE
Ytterligare information
Säkerhetsföreskrifter
Märkplåten sitter på anläggningens baksida.
Angående driftspänningen
Kontrollera att anläggningens driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen, innan
du börjar använda anläggningen.
Angående säkerheten
• Anläggningen är inte bortkopplad från nätet så
länge som den är ansluten till vägguttaget, även om
själva anläggningen är avstängd.
• Var noga med att stänga av denna apparat, innan du
drar ur nätkabeln.
• Drag ut anläggningens nätkabelkontakt från
vägguttaget, om du inte skall använda anläggningen
under en längre tid. Fatta alltid i kontakten när du
lossar nätkabeln från vägguttaget. Drag aldrig i
själva kabeln.
• Stäng av anläggningen och lossa nätkabelkontakten
från vägguttaget, om du skulle råka tappa något
föremål eller spilla vätska i någon av anläggningens
delar. Låt en kvalificerad reparatör kontrollera
anläggningen, innan du använder den igen.
• Nätkabeln får endast bytas ut av en kvalificerad
serviceverkstad.
Angående placeringen
• Ställ inte anläggningen på en lutande yta.
• Ställ inte anläggningen där den utsätts för:
— Kraftig värme eller kyla
— Damm eller smuts
— Hög luftfuktighet
— Vibrationer
— Direkt solljus
Angående värmebildning
• Anläggningen blir varm när den används, men detta
är inget fel.
• Ställ anläggningen på en plats med tillräcklig
ventilation för att förhindra överhettning inne i
anläggningen, och ställ ingenting ovanpå höljet.
Om anläggningen används en längre tid med hög
ljudnivå, blir höljets ovansida, sidor och undersida
mycket varma. Rör inte vid höljet, eftersom du då kan
bränna dig.
Täck aldrig över kylfläktens ventilationshål. Det
medför risk för funktionsfel.
Angående användningen
Om anläggningen flyttas direkt från en kall plats till
en varm plats, eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan fukt kondenseras på linsen inne i
CD-spelaren. Om detta inträffar fungerar inte
anläggningen ordentligt. Tag då bort CD-skivan och
lämna anläggningen påslagen i ungefär en timme tills
fukten har avdunstat.
64SE
Om du har några frågor beträffande anläggningen,
eller om det uppstår några problem, skall du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Angående högtalarsystemet
Detta högtalarsystem är visserligen magnetiskt
avskärmat, men det kan ändå hända att det uppstår
magnetiska störningar i bilden på TV-mottagare i
närheten. Om detta inträffar skall du försöka med att
stänga av TV-mottagaren, vänta i 15 till 30 minuter
och därefter sätta på den igen.
Om det inte hjälper, skall du flytta högtalarna
längre bort från TV-mottagaren. Placera inte heller
några andra föremål som använder magneter i
närheten av högtalarna, som till exempel
stereomöbler, TV-stativ eller leksaker. De kan orsaka
magnetiska störningar i bilden på grund av deras
växelverkan med anläggningen.
Att observera angående CD-skivor
• Innan du spelar en CD-skiva, skall du torka av CDskivan med en rengöringsduk. Torka alltid av CDskivan från centrum och ut till kanten.
• Spela aldrig CD-skivor som har tejp, klistermärken
eller limrester på någon av dess ytor, därför att
sådant kan skada anläggningen.
• Använd aldrig kemiska lösningsmedel.
• Utsätt inte CD-skivor för direkt solljus eller andra
värmekällor.
• Det går inte att spela konstigt formade (till exempel
hjärtformade, fyrkantiga eller stjärnformade) CDskivor i denna anläggning. Om du försöker att spela
en sådan skiva, kan anläggningen skadas. Använd
därför inte sådana skivor.
Att observera vid spelning av skivor
av typen CD-R/CD-RW
Det kan hända att det inte går att spela skivor som har
spelats in på en CD-R/CD-RW-brännare på grund av
repor, smuts, inspelningsförhållandena eller
inspelningsapparatens skick. Det går inte heller att
spela skivor som ännu inte har slutbehandlats efter
inspelningen.
Rengöring av anläggningens utsida
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk
duk, som har fuktats lätt med en mild
diskmedelslösning. Använd aldrig någon typ av
skursvamp med slipdyna, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensen eller tvättsprit.
Observera om
synkrominneslagring med hög
hastighet
Vissa CD-konditioner kan orsaka ljudavbrott eller
störningsljud vid inspelning, eller till och med
skapa icke önskvärda melodier på hårddisken. Om
detta inträffar skall du rengöra CD-skivan enligt
anvisningarna i avsnittet “Att observera angående
CD-skivor” på denna sida, och därefter endast
spela in materialet på hårddisken med funktionen
för automatisk, minneslagring.
Tekniska data
Huvudapparaten (HCD-L7HD)
Förstärkardelen
Europeiska modellen:
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
20 + 20 W
(4 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
25 + 25 W
(4 ohm vid 1 kHz, 10 %
THD)
Musikuteffekt (referens): 25 + 25 W
Övriga modeller:
Följande data har uppmätts vid 220 V växelström,
60 Hz
DIN-uteffekt (märkuteffekt):
20 + 20 W
(4 ohm vid 1 kHz, DIN,
110 - 240 V växelström)
Kontinuerlig RMS-uteffekt (referens):
25 + 25 W
(4 ohm vid 1 kHz, 10 %
THD, 110 - 240 V
växelström)
CD-spelardelen
System
Laser
Frekvensomfång
Digitalt ljudsystem för
CD-skivor
Halvledarlaser
(λ = 795 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz
Kapacitet
20 GB
Inspelningssystem
ATRAC 3
Överföringshastighet
132 kbps
Maximal inspelningstid Ca. 300 timmar
Maximalt antal album
Skivarkiv:
250
Flexibelt utrymme:
250
Maximalt antal melodier 20.000
Maximalt antal melodier per album
400
Maximal inspelningshastighet CD-hårddisk
Max. ×2
Radiodelen
FM-stereo, FM/AM-superheterodynradio
FM-radiodelen
Frekvensomfång
Antenn
Antenningång
Mellanfrekvens
87,5 - 108,0 MHz (steg på
50 kHz)
FM-trådantenn
75 ohm, obalanserad
10,7 MHz
AM-radiodelen
Frekvensomfång
Europeiska modellen:
Övriga modeller:
Antenn
Mellanfrekvens
531 - 1.602 kHz
(med frekvenssteget
9 kHz)
530 - 1.710 kHz
(med frekvenssteget
10 kHz)
531 - 1.602 kHz
(med frekvenssteget
9 kHz)
AM-ramantenn, ingång
för utomhusantenn
450 kHz
Forts.
Ytterligare information
Ingångar
MD/TAPE IN (stereo-miniuttag):
Känslighet 450 mV (MD)/
250 mV (Tape), impedans
47 kiloohm
DIGITAL OPTICAL IN (samplingsfrekvenser som
stöds): 32 kHz, 44,1 kHz och 48 kHz)
Utgångar
MD/TAPE OUT (stereo-miniuttag):
Känslighet 250 mV,
impedans 1 kiloohm
PHONES (stereo-miniuttag):
Accepterar hörlurar med
minst 8 ohms impedans
DIGITAL CD OPTICAL OUT (Kan hantera följande
samplingsfrekvens: 44,1 kHz)
Hårddiskdelen
65SE
Tekniska data (forts.)
Högtalare (SS-L7)
Högtalarsystem
Högtalarelement
Märkimpedans
Mått (b/h/d)
Vikt
2-vägs basreflexsystem
Baselement:
10 cm diam., kontyp
Diskantelement:
2,5 cm diam.,
balansdrivning
4 ohm
Ca. 149 × 248 × 220 mm
Ca. 1,8 kg per högtalare
Allmänt
Nätspänning
Europeiska modellen:
Övriga modeller:
Effektförbrukning
Europeiska modellen:
Övriga modeller:
230 V växelström,
50/60 Hz
110 - 240 V växelström,
50/60 Hz
Se märkplåten
0,2 W (i den strömsnåla
funktionen)
Se märkplåten
Mått (b/h/d)
Ca. 293 × 246 × 131 mm
inkl. utskjutande delar och
kontroller
Vikt
Ca. 4,3 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
AAA-batterier (R03) (2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Bordsstativ (1)
Stativdynor (4)
Bakre panel (1)
Väggupphängningsfäste
(1)
Förbindningskontakt (2)
Förlängningskabel (2)
USB-kabel (1)
CD-ROM-skiva med
“M-crew for CMT-L7HD”
(1)
Utförande och tekniska data kan ändras utan
föregående meddelande.
66SE
Ytterligare information
67SE
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem nie należy wystawiać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć porażenia prądem, nie należy
otwierać obudowy. Naprawę urządzenia należy
zlecać jedynie wykwalifikowanemu personelowi.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest jako
PRODUKT LASEROWY
KLASY 1.
Odpowiednia etykieta
znajduje się z tyłu
obudowy.
Aby nie dopuścić do pożaru, nie zakrywaj
otworów wentylacyjnych zestawu gazetami,
obrusem, zasłonami, itd. Nie stawiaj zapalonych
świec na zestawie.
Aby uniknąć niebezpieczeństwa pożaru lub
porażenia prądem, nie należy stawiać na
urządzeniu przedmiotów wypełnionych płynami,
takich jak wazony.
Baterii nie należy wyrzucać
razem z odpadami
komunalnymi. Należy ją
poddać utylizacji jako odpad
chemiczny.
W ŻADNYM PRZYPADKU SPRZEDAWCA NIE
PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI
FINANSOWEJ ZA BEZPOŚREDNIE,
PRZYPADKOWE LUB REZULTATYWNE
SZKODY JAKIEGOKOLWIEK RODZAJU,
SZKODY FINANSOWE LUB WYDATKI
BĘDĄCE REZULTATEM WADLIWYCH
PRODUKTÓW LUB UŻYWANIA TAKICH
PRODUKTÓW.
Američki patenti (USA) i strani patentii,
licencirani od Dolby Laboratories.
INFORMACJA DLA KLIENTÓW W EUROPIE
Wewnątrz urządzenia znajduje się plakietka
ostrzegawcza następującej treści.
2PL
Kondensacja pary wodnej
Jeśli zestaw zostanie przeniesiony bezpośrednio
z miejsca chłodnego do ciepłego lub znajdzie
się w pomieszczeniu, w którym właśnie
włączono ogrzewanie, na urządzeniu lub w jego
wnętrzu może nastąpić kondensacja wilgoci.
Ponieważ kondensacja może być przyczyną
uszkodzeń, wyłączony zestaw należy
pozostawić na około godzinę, dopóki wilgoć nie
odparuje.
Uwagi na temat dysku twardego
Ten system rejestruje muzykę na wewnętrznym
dysku twardym.
Mimo że dysk jest wyposażony w
zabezpieczenia przed utratą danych
spowodowaną drganiami, wstrząsami lub
zapyleniem, z urządzeniem należy obchodzić się
ostrożnie. Aby uniknąć uszkodzenia danych:
• Nie narażaj zestawu na wstrząsy i silne
wibracje.
• Nie umieszczaj zestawu w miejscu narażonym
na wibracje lub niestabilnym.
• Nie przenoś zestawu przy włączonym
zasilaniu.
• Nie odłączaj przewodu zasilającego w trakcie
odtwarzania lub nagrywania.
• Tryb zapisywania jest fabrycznie ustawiony na
„AUTO”.
Każdy odtwarzany utwór z płyty CD jest
automatycznie nagrywany (szczegółowe
informacje można znaleźć na stronie 24).
• Nie używaj zestawu w miejscach narażonych
na gwałtowne zmiany temperatury
(maksymalna szybkość zmian temperatury:
10°C/godzinę).
• Nie wymieniaj dysku twardego ani nie montuj
drugiego dysku twardego samodzielnie.
Ryzyko uszkodzenia urządzenia.
W wypadku uszkodzenia dysku twardego
odtworzenie danych nie będzie możliwe.
Oprogramowanie M-crew
• Powielanie części lub całości niniejszego
oprogramowania i instrukcji obsługi oraz
wynajmowanie oprogramowania podmiotom
trzecim bez jawnej zgody właściciela praw
autorskich jest surowo zabronione przepisami
prawa autorskiego.
• Firma Sony nie może w żaden sposób zostać
pociągnięta do odpowiedzialności za straty
pieniężne, utracone zyski lub roszczenia
pochodzące od podmiotów trzecich,
wynikające z użytkowania tego
oprogramowania.
• W wypadku ujawnienia wad produkcyjnych
odpowiedzialność firmy Sony ogranicza się do
wymiany towaru uznanego za wadliwy.
• Niniejsze oprogramowanie jest przeznaczone
wyłącznie do użytku ze wskazanymi
urządzeniami.
• Firma Sony zastrzega sobie prawo do zmiany
specyfikacji oprogramowania bez uprzedniego
powiadomienia. Również specyfikacja innych
pokrewnych programów i usługi może ulec
zmianie bez powiadomienia.
Oprogramowanie  1997-2002 Sony
Corporation
Dokumentacja  2002 Sony Corporation
 2002 Sony Corporation. Wszelkie prawa
zastrzeżone.
PL
• M-crew i LabelMaker są zarejestrowanymi
znakami towarowymi firmy Sony Corporation.
• Microsoft, MS-DOS i Windows są
zarejestrowanymi znakami towarowymi firmy
Microsoft Corporation.
• IBM i PC/AT są zarejestrowanymi znakami
towarowymi firmy International Business
Machines Corporation.
• Macintosh jest zarejestrowanym znakiem
towarowym firmy Apple Computer Inc.
• Gracenote CDDB or Gracenote CDDB Music
Recognition ServiceSM.
• Powered by Gracenote CDDB
• Inne nazwy firm i produktów są znakami
towarowymi lub zarejestrowanymi znakami
towarowymi poszczególnych firm.
3PL
Spis treści
Rozmieszczenie przycisków i
odnośniki do stron
Urządzenie główne .......................... 6
Pilot zdalnego sterowania ............... 7
Odtwarzanie zarejestrowanego
albumu
— Ulubione albumy ................. 22
Odtwarzanie niedawno
słuchanego albumu
— Historia ................................ 22
Krótki przegląd funkcji
HD - Nagrywanie
Kroki wstępne
Podłączanie zestawu ....................... 9
Wkładanie dwóch baterii rozmiaru
AAA (R03) do pilota .................. 12
Korzystanie z wieszaka na ścianę ... 12
Nastawianie zegara ....................... 13
Odtwarzacz CD
Wkładanie płyty CD ....................... 14
Odtwarzanie płyty CD
— Odtwarzanie normalne
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem ... 14
Programowanie utworów na
płycie CD
— Odtwarzanie programu ....... 15
Nadawanie tytułów płytom CD
— Spis płyt .............................. 16
HD - Odtwarzanie
4PL
Odtwarzanie z dysku twardego
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem ... 18
Rejestrowanie utworu na liście
odtwarzania
— Odtwarzanie listy ................. 19
Wyszukiwanie żądanego albumu lub
utworu
— Wyszukiwanie za pomocą
słów kluczowych/Odtwarzanie
z podświetleniem ................ 20
Uwagi dotyczące nagrywania ....... 23
Nagrywanie z CD na dysk twardy
(HD)
— Automatyczne zapisywanie/
Szybkie zapisywanie
synchronizowane ................ 24
Ręczne nagrywanie na dysk twardy
— Ręczne nagrywanie ............. 26
Wskazówki dotyczące nagrywania
— Oznaczanie utworów/
Gospodarz czasu/Regulacja
poziomu nagrania ................ 26
Montaż na dysku twardym
Nadawanie etykiety utworowi,
albumowi lub liście odtwarzania
— Funkcja Nazwy .................... 30
Kasowanie nagrań
— Funkcja Kasowania ............. 32
Przenoszenie nagranych utworów
lub albumów
— Funkcja Przenoszenia ......... 33
Dzielenie nagranych utworów
— Funkcja Dzielenia ................ 34
Łączenie nagranych utworów
— Funkcja Łączenia ................ 35
Odwoływanie ostatniej czynności
montażowej
— Funkcja Odwołania .............. 36
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci .................................... 37
Słuchanie radia
— Dostrajanie do zapisanej
stacji/Dostrajanie ręczne ..... 38
Nadawanie nazw stacjom
— Nazwa stacji ........................ 39
Korzystanie z Systemu danych
radiowych (RDS)* ..................... 39
Urządzenia opcjonalne
Podłączanie urządzeń
opcjonalnych ........................... 56
Słuchanie dźwięku z
podłączonego urządzenia ........ 57
Nagrywanie dźwięku z
podłączonego urządzenia ........ 57
Nagrywanie na podłączonym
urządzeniu ............................... 58
Rozwiązywanie
Regulowanie dźwięku
Regulacja dźwięku — DSG ........... 40
Programator
Zasypianie przy muzyce
— Nocny programator ............. 40
Budzenie się przy muzyce
— Codzienny programator ...... 41
Nagrywanie audycji radiowych za
pomocą programatora ............. 42
Problemy i środki zaradcze ........... 59
Komunikaty Autodiagnozy ............ 62
Informacje dodatkowe
Środki ostrożności ......................... 64
Dane techniczne ............................ 65
* dotyczy tylko modelu europejskiego
Wyświetlacz
Wyłączanie wyświetlacza
— Tryb ograniczonego
poboru mocy ....................... 44
Zmiana poziomu podświetlenia ..... 44
Korzystanie z wyświetlacza ........... 44
Program M-crew
Przegląd ........................................ 46
Wymagania systemowe ................ 47
Instalowanie oprogramowania ...... 47
Połączenia ..................................... 50
Ustawienia w systemie
operacyjnym ............................ 50
Instalowanie programu
LabelMaker 5.1 ........................ 53
Odinstalowanie oprogramowania ... 53
Uruchamianie programu ................ 54
Kończenie pracy z programem ..... 54
Korzystanie z Pomocy ................... 54
5PL
Rozmieszczenie przycisków i odnośniki do stron
Numer ilustracji
Korzystanie z tej strony
r
Na tej stronie podano informacje umożliwiające
odszukanie przycisków i innych elementów
zestawu, o których mowa jest w tekście.
PLAY MODE qh (14 - 18, 21)
R
R
Nazwa przycisku/elementu Odnośnik do strony
Urządzenie główne
KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA
OPISY PRZYCISKÓW
O-Z
A-H
ALBUM, pokrętło qf (18, 19,
21, 26)
CD u qa (14 - 16, 25)
CD x qs (15, 16, 24, 25)
Czujnik zdalnego sterowania
6
DISPLAY 8 (39, 44, 45)
FUNCTION qh (14 - 22, 25 - 28,
30, 32 - 35, 57)
Gniazdo słuchawkowe
PHONES 7
HD u 9 (18, 20 - 22, 25, 26)
HD x q; (18, 25, 26, 30)
HIGH SPEED SYNC ql (25)
Okno wyświetlacza 1 (44, 45)
Pokrywa CD 2 (14, 15)
REC w; (26, 28)
STORAGE MODE qk (14, 25,
26)
TUNER/BAND qd (37, 38)
TUNING +/– qj (37, 38)
VOL +/– qg (41)
2
1
6
6PL
5
789q;qaqsqd
4
w;qlqk qj qhqg qf
@/1 (zasilanie) 4 (11, 41, 42)
./> qj (15, 16, 18)
m/M qj (15, 18)
Z 3 (14, 15)
V OPEN 5
Aby otworzyć przednią
pokrywę, naciśnij V OPEN.
3
Pilot zdalnego sterowania
Rozmieszczenie przycisków i odnośniki do stron
KOLEJNOŚĆ ALFABETYCZNA
ALBUM eh (19)
ALBUM FAVORITES 7 (22)
ALBUM MEMORY 8 (22)
ALBUM +/– 6 (18, 19, 21, 26)
CAPS rd (16, 31)
CD N wa (14 - 16, 25)
CD X qa (15)
CD x q; (15, 16, 24, 25)
CLEAR es (15 - 17, 29, 31, 39)
CLOCK/TIMER SELECT eg
(41 - 43)
CLOCK/TIMER SET ef (13, 41,
42)
CURSOR T/t el (13, 17, 20,
21, 31, 35, 42)
wk
DIMMER 5 (44)
DISPLAY wk (39, 44, 45)
wj
DSG qk (40)
wh
ENTER/YES e; (13, 15 - 17,
19 - 21, 27 - 37, 39, 41 - 43, wg
57)
wf
FM MODE qg (38)
FUNCTION ws (14 - 22, 25 - 28, wd
ws
30, 32 - 35, 57)
HD N wd (18, 20 - 22, 25, 26) wa
HD X wf (18, 25, 26)
w;
HD x 9 (18, 25, 26, 30)
ql
HIGHLIGHT wg (21)
qk
HISTORY +/– wh (22)
MENU/NO ek (17, 20, 27 - 39, qj
57)
qh
MENU +/– r; (13, 17, 20, 21,
qg
27 - 36, 41 - 43)
NAME rs (16, 39)
PLAYLIST ed (19, 20)
PLAY MODE qh (14 - 18, 21)
PRESET EQ qj (40)
Przyciski do wprowadzania
tekstu wl (16, 31)
Przyciski z cyframi do
wybierania albumu lub
utworu ej (15, 19, 38)
REPEAT qg (15, 18)
SCROLL 4 (17, 45)
SEARCH ea (20)
SLEEP 2 (40)
SML ra (16, 31)
TIME wj (16, 44, 45)
TUNER BAND w; (37, 38)
TUNING MODE qh (37, 38)
TUNING +/– qs (37, 38)
VOL +/– qf (41)
OPISY PRZYCISKÓW
@/1 (zasilanie) 3 (11, 41, 42)
./> ql (15, 16, 18)
m/M qd (15, 18)
Z 1 (14, 15)
12
wl
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs rd
qd rs
ra
qf r;
el
ek
e;
ea
es
ed
ej eheg ef
7PL
Krótki przegląd funkcji
Wyszukiwanie
System ten, wyposażony w wewnętrzny
dysk twardy (HD), oferuje następujące
funkcje:
Konfiguracja dysku twardego (HD)
Płyty
CD
Obszar biblioteki
Album/utwór
Dowolne
źródło
dźwięku
Lista
odtwarzania
Obszar
uniwersalny
Montaż
Obszar biblioteki
Tego obszaru można używać w
charakterze zmieniacza na 250 płyt CD.
Płyty CD (lub wybrane utwory z płyt)
zapisane są w tym obszarze jako albumy
(świeci wskaźnik „L”). W obszarze tym
można zapisać maksymalnie 250
albumów.
Obszar uniwersalny
Tego obszaru można używać w
charakterze zmieniacza na 250 płyt MD.
Podobnie, jak w wypadku odtwarzacza/
rekordera MD, w obszarze uniwersalnym
można nagrywać dźwięk z dowolnych
źródeł, a następnie poddawać nagrany
materiał montażowi (świeci wskaźnik „F”).
W obszarze tym można zapisać
maksymalnie 250 albumów.
Album
Jeden album może zawierać maksymalnie
400 utworów, a na dysku twardym można
w sumie zapisać maksymalnie 20 000
utworów (lub ponad 300 godzin nagrań).
Lista odtwarzania
Istnieje możliwość tworzenia list
odtwarzania zawierających tylko wybrane
utwory z obszaru biblioteki i z obszaru
uniwersalnego (podczas rejestracji lub
odtwarzania listy świeci wskaźnik „P”).
Można utworzyć maksymalnie 10 list
odtwarzania.
Zapis w bibliotece
Jeśli wybrany jest tryb Automatycznego
zapisywania, system automatycznie
rejestruje materiał z odtwarzanej płyty CD
na dysku twardym. Na wyświetlaczu
można sprawdzić bieżący tryb
zapisywania.
8PL
Wyszukiwanie utworów zapisanych na
dysku twardym jest bardzo łatwe.
• Wyszukiwanie według słowa kluczowego
(zob. strona 20)
Istnieje możliwość wprowadzenia słowa
kluczowego w celu odszukania określonego
albumu lub utworu. Słowem kluczowym może
być nazwa albumu, utworu lub wykonawcy.
• Odtwarzanie wyróżnionych fragmentów
(zob. strona 21)
Ta funkcja umożliwia odsłuchanie
fragmentu jednego utworu z każdego
albumu w celu odszukania określonego
albumu na dysku twardym.
Ulubione albumy
Albumy (maksymalnie 5) zapisane na
dysku twardym można przyporządkować
przyciskom ALBUM FAVORITES (A - E) na
pilocie, co umożliwi ich łatwe odtwarzanie
za naciśnięciem jednego przycisku.
Historia
System zapamiętuje 20 ostatnio
odtwarzanych albumów. Każdy z nich
można wybrać do ponownego odtwarzania.
Przypisywanie etykiet
Dołączone oprogramowanie* „M-crew for
CMT-L7HD” umożliwia uzyskanie dostępu
z komputera użytkownika do bazy danych
CDDB2** i automatyczne przypisywanie
etykiet albumom i utworom (więcej
informacji można znaleźć w Pomocy).
* Szczegółowe informacje można znaleźć w
punkcie „Przegląd” na stronie 46.
** Baza danych zawierająca informacje o
płytach CD dostępnych na rynku.
Uwagi
• Nagrana muzyka może być wykorzystywana
tylko do użytku prywatnego.
Wykorzystywanie muzyki do jakichkolwiek
innch celów wymaga zgody posiadacza
praw autorskich.
• Firma Sony nie bierze odpowiedzialności za
szkody wynikłe z utraty danych.
• Nagrywanie na twardy dysk powinno być
uważane za tymczasowy sposób
przechowywania danych audio. Zachowaj
oryginalne źródło dźwięku jako
zabezpieczenie danych.
• Nie istnieje serwis, dzięki któremu można
odtworzyć utracone dane.
• W czasie, gdy system korzysta z dysku
twardego, czyli po włączeniu urządzenia,
podczas odtwarzania utworu z dysku twardego,
nagrywania na dysk twardy itp., mogą być
słyszalne różne dźwięki. Jest to normalne
zjawisko, wynikające z konstrukcji dysku.
• Urządzenie może wydawać dźwięki także
wówczas, gdy nie są wykonywane żadne
operacje. Jest to normalne zjawisko,
związane z realizacją wewnętrznych funkcji
porządkujących systemu.
• Mogą być także wyczuwalne drgania
systemu, jednak nie są objawem usterki.
Kroki wstępne
Podłączanie zestawu
Lewa kolumna głośnikowa
Prawa kolumna głośnikowa
Osłona tylna
Stojak
Antena ramowa AM
Krótki przegląd funkcji/Kroki wstępne
Wykonaj kroki od 1 do 9, aby połączyć elementy zestawu za pomocą dołączonych kabli
i akcesoriów.
Antena FM
Przed przymocowaniem zestawu do stojaka
należy przeciągnąć przewody pod poziomą
poprzeczką stojaka. Niezastosowanie się do tego
zalecenia grozi uszkodzeniem przewodów.
1 Ułóż przewód kolumny głośnikowej w
wycięciu, które znajduje się na spodzie
kolumny.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi uszkodzeniem przewodu.
2 Przymocuj kolumny głośnikowe.
Następnie dociśnij kolumny, aby
upewnić się, że są pewnie
przymocowane do głównego
urządzenia.
ciąg dalszy
9PL
Podłączanie zestawu (ciąg dalszy)
Antena FM (gniazdo typu A)
Rozciągnij poziomo antenę przewodową FM
3 Przymocuj przewody kolumn
głośnikowych za pomocą zaczepów
umieszczonych na spodzie urządzenia
głównego.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi uszkodzeniem przewodu.
Antena FM (gniazdo typu B)
Rozciągnij poziomo antenę przewodową FM
Lekko zegnij przewód, wsuń go w otwór
i przymocuj za pomocą zaczepu.
4 Podłącz przewody kolumn głośnikowych.
Podłącz przewody kolumn
głośnikowych do gniazd SPEAKER, w
sposób przedstawiony poniżej.
Antena FM (gniazdo typu C)
Rozciągnij poziomo antenę przewodową FM
6 Przymocuj nóżki do stojaka.
5 Podłącz anteny FM i AM.
Antenę ramową AM przed
podłączeniem należy ustawić pionowo.
Aby uniknąć zakłóceń, antenę ramową
AM należy umieścić jak najdalej od
zestawu.
Przymocuj nóżki (należą do
wyposażenia) pod spodem stojaka, aby
poprawić jego stabilność i zapobiec
ślizganiu się.
Antena AM
Antena
ramowa AM
Biały
Czarny
10PL
Uwaga
Umieszczając stojak na podłożu o
szczególnych właściwościach
(nawoskowanym, natłuszczonym,
wypolerowanym itp.) należy zachować
ostrożność ze względu na możliwość
powstania plam i przebarwień.
7 Przymocuj zestaw do stojaka (należy
do wyposażenia).
1 Podłącz jeden koniec złączki (należy do
wyposażenia) do przewodów kolumny
głośnikowej, a drugi koniec - do
przedłużaczy (także należą do
wyposażenia).
Kroki wstępne
Chwytaj za główne urządzenie, a nie za
kolumny głośnikowe.
Po przymocowaniu dociśnij zestaw,
aby upewnić się, że jest pewnie
przymocowany do stojaka.
Korzystanie z zestawu z
odłączonymi kolumnami
głośnikowymi
2 Podłącz przedłużacze do gniazd
SPEAKER.
3 Przymocuj przedłużacze za pomocą
8 Przymocuj tylną osłonę (należy do
wyposażenia) do stojaka.
Przeprowadź przewody przez otwory w
dolnej części tylnej osłony.
zaczepów przeznaczonych na przewody
kolumn głośnikowych, umieszczonych na
spodzie urządzenia głównego.
Niezastosowanie się do tego zalecenia
grozi uszkodzeniem przedłużaczy.
4 Przymocuj zestaw do stojaka (należy do
wyposażenia).
5 Przymocuj tylną osłonę (należy do
wyposażenia) do stojaka.
6 Po rozłożeniu nóżek kolumn głośnikowych,
ustaw kolumny w odpowiednim położeniu.
9 Podłącz przewód zasilający do
gniazdka w ścianie.
Jeśli wtyczka nie pasuje do gniazdka,
podłącz ją przez przejściówkę (należy
do wyposażenia niektórych modeli).
Aby włączyć zestaw, naciśnij @/1.
Uwaga
• Kolumny należy zawsze montować i odłączać
parami. Nie należy używać zestawu z
podłączoną tylko jedną kolumną głośnikową.
• Gdy zestaw ma być przenoszony, należy
najpierw odłączyć urządzenie główne od
stojaka, a dopiero potem przenieść zestaw.
Jeśli podczas przenoszenia kolumny
głośnikowe będą przymocowane, należy
chwytać zestaw za urządzenie główne, a nie
za kolumny.
11PL
Wkładanie dwóch
baterii rozmiaru AAA
(R03) do pilota
Przygotowania
• Wkręty służące do mocowania wieszaka
do ściany nie należą do wyposażenia.
Należy zakupić wkręty odpowiednie do
materiałów, z jakich wykonana jest ściana.
• Jeśli materiały, z jakich wykonana jest
ściana, nie wytrzymują obciążenia co
najmniej 50 kg, ścianę należy dodatkowo
wzmocnić.
Wieszanie zestawu na ścianie
1 Przymocuj wieszak do ściany za pomocą 8
Wskazówka
wkrętów (nie należą do wyposażenia).
Gdy pilot przestanie sterować zestawem, należy
wymienić obie baterie na nowe.
Uwaga
Jeśli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, należy wyjąć baterie, aby zapobiec
ewentualnym uszkodzeniom spowodowanym
wyciekami z baterii i korozją.
Korzystanie z
wieszaka na ścianę
Zestaw można powiesić na ścianie,
korzystając z dołączonego wieszaka.
Wkręty służące do mocowania wieszaka do
ściany nie należą do wyposażenia. Montując
wieszak samodzielnie, należy dobrać wkręty
odpowiednio do rodzaju ściany. Firma Sony
nie ponosi odpowiedzialności za
uszkodzenia i obrażenia ciała powstałe w
związku z montażem.
Środki bezpieczeństwa
12PL
• Wieszak dołączony do zestawu jest
przeznaczony do użytku wyłącznie z
wewnętrznym zestawem urządzeń Hi-Fi
Sony CMT-L7HD. Użycie wieszaka w celu
innym, niż zawieszenie zestawu na ścianie,
może być przyczyną wypadku.
• Zestaw urządzeń CMT-L7HD (7,9 kg) i
wieszak na ścianę (0,6 kg) ważą łącznie 8,5
kg. Dlatego, ze względów bezpieczeństwa,
wieszak powinien być pewnie
przymocowany do ściany wykonanej z
materiałów wytrzymujących obciążenie co
najmniej 50 kg.
• Wieszając zestaw na ścianie, należy zawsze
odłączać albo dołączać obie kolumny
głośnikowe. W przypadku przymocowania
tylko jednej kolumny głośnikowej zestaw
może spaść, powodując obrażenia ciała.
Uwaga
Wieszak powinien być przymocowany
poziomo.
2 Ułóż przewód kolumny głośnikowej w
wycięciu, które znajduje się na spodzie
kolumny. Niezastosowanie się do tego
zalecenia grozi uszkodzeniem przewodu.
3 Przymocuj kolumny głośnikowe.
Następnie dociśnij kolumny, aby upewnić
się, że są pewnie przymocowane do
głównego urządzenia.
4 Podłącz przewody kolumn głośnikowych
do gniazd SPEAKER.
5 Przymocuj zestaw do wieszaka
Zmiana ustawienia zegara
1 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie pojawi
się napis „CLOCK SET?”, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
3 Wykonaj kroki od 3 do 5 z powyższej
procedury.
Kroki wstępne
przytwierdzonego uprzednio do ściany.
Chwytaj za urządzenie główne, a nie za
kolumny głośnikowe.
Po przymocowaniu zestawu do wieszaka
pchnij zestaw w dół, aby sprawdzić, czy
jest pewnie zamocowany do wieszaka.
Nastawianie zegara
1 Włącz zestaw.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, aby nastawić dzień, a następnie
naciśnij ENTER/YES lub CURSORt na
pilocie.
Wskaźnik godzin zacznie pulsować.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, aby nastawić godzinę, a
następnie naciśnij ENTER/YES lub
CURSORt na pilocie.
Wskaźnik minut zacznie pulsować.
5 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, aby nastawić minutę, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Poprawianie błędów
Naciskaj kilkakrotnie TCURSOR lub
CURSORt na pilocie, dopóki nie zacznie
migać wartość, którą chcesz zmienić
(dzień, godzina, minuta), a następnie
zmień ustawienie.
13PL
Odtwarzacz CD
Wkładanie płyty CD
1 Dotknij Z (albo naciśnij Z na pilocie).
Pokrywa płyty CD otworzy się i włączy
się funkcja odtwarzacza CD.
2 Włóż płytę CD i lekko pchnij ją w dół.
Płyta CD zostanie wciągnięta i
automatycznie rozpocznie się
odtwarzanie.
Wkładaj etykietą zwróconą do przodu.
Odtwarzanie płyty CD
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem
Ten zestaw umożliwia odtwarzanie płyt CD
w różnych trybach.
System jest skonfigurowany w taki
sposób, że z chwilą rozpoczęcia
odtwarzania z płyty CD rozpoczyna się
automatycznie nagrywanie płyty CD na
dysk twardy (CD-na-HD).
Numer utworu Czas odtwarzania
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
pilocie w trybie zatrzymania, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się nazwa
odpowiedniego trybu.
Wskazówki
• Aby ponownie załadować płytę CD, najpierw ją
wyjmij, a następnie włóż ponownie.
• Można załadować singiel CD (płytę CD o
średnicy 8 cm) bez adaptera.
• Po włożeniu płyty CD odtwarzanie rozpoczyna
się automatycznie (Automatyczne odtwarzanie
płyty CD). Jednak funkcja ta nie działa, gdy
wybrane jest Odtwarzanie programu.
Uwaga
Jeśli pokrywa płyty CD nie otworzy się po
dotknięciu Z (na przykład, jeśli masz na
dłoniach rękawiczki), dotknij przycisku
nieosłoniętym palcem albo naciśnij przycisk Z
na pilocie.
14PL
Wybierz
Aby odtwarzać
Brak
(Odtwarzanie
normalne)
Utwory z płyty CD w
pierwotnej kolejności.
SHUFFLE
Utwory z płyty CD w losowej
(Odtwarzanie kolejności
z tasowaniem)
PROGRAM
(Odtwarzanie
programu)
Utwory z płyty CD w
dowolnej wybranej kolejności
(zob. „Programowanie
utworów na płycie CD” na
stronie 15).
3 Naciśnij CD u (lub CD N na pilocie).
Aby wyłączyć automatyczne nagrywanie z płyty
CD na dysk twardy (CD-na-HD)
Przy zatrzymanym odtwarzaniu płyty CD naciśnij
STORAGE MODE, aby wyłączyć tryb
zapisywania. Szczegółowe informacje można
znaleźć na stronie 25.
Inne czynności
Wykonaj czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij CD x.
Zrobić pauzę
Naciśnij CD u (lub CD X
na pilocie). Naciśnij
ponownie, aby wznowić
odtwarzanie.
Wybrać
utwór
Podczas odtwarzania lub
pauzy naciskaj kilkakrotnie
. lub >, aż do
odnalezienia żądanego
utworu.
Podczas odtwarzania naciśnij
Odszukać
określone miejsce i przytrzymaj m lub M, aż
w utworze
do odnalezienia żądanego
miejsca.
Odtwarzać
wielokrotnie
(Odtwarzanie z
powtórzeniem)
Podczas odtwarzania
naciskaj kilkakrotnie REPEAT
na pilocie, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się
„REP” lub „REP1”.
Programowanie
utworów na płycie CD
— Odtwarzanie programu
Istnieje możliwość zdefiniowania programu
złożonego maksymalnie z 25 utworów z
płyty CD uszeregowanych w dowolnej
kolejności.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
Odtwarzacz CD
Aby
pilocie w trybie zatrzymania, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis
„PROGRAM”.
3 Naciskaj kilkakrotnie . lub >,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
żądany numer utworu.
REP: Wszystkie utwory na
płycie CD, maksymalnie 5 razy.
REP1: Tylko aktualnie
odtwarzany utwór.
Aby anulować tryb
odtwarzania z powtarzaniem,
naciskaj kilkakrotnie REPEAT
na pilocie, dopóki napis
„REP” lub „REP1” nie zniknie
z wyświetlacza.
Wyjąć płytę CD
Dotknij Z (lub naciśnij Z na
pilocie), aby wyjąć płytę CD,
a następnie ponownie dotknij
Z (lub naciśnij Z na pilocie),
aby zamknąć pokrywę płyty
CD.
Wprowadzanie numeru utworu za pomocą
pilota
W trybie Odtwarzania normalnego (brak
napisu na wyświetlaczu) można także
wybrać utwór za pomocą pilota.
Należy nacisnąć przyciski z cyframi.
Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
Aby wprowadzić numer utworu większy niż 10
1 Naciśnij przycisk >10.
2 Wprowadź odpowiednie cyfry.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Numer wybranego Czas odtwarzania
utworu
wybranego utworu
Aby wprowadzić odpowiedni numer
utworu za pomocą pilota, naciskaj
przyciski z odpowiednimi cyframi, a
następnie pomiń krok 4.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Utwór został umieszczony w programie.
Pojawi się napis „Step”, a za nim numer
kolejny utworu dodanego do programu.
Następnie pojawi się numer ostatniego
utworu w programie, a za nim łączny
czas odtwarzania programu. Jeśli
popełnisz błąd, możesz usunąć ostatni
utwór z programu, naciskając przycisk
CLEAR na pilocie.
Ostatni
zaprogramowany
numer utworu
Całkowity czas
odtwarzania
5 Aby zaprogramować kolejne utwory,
powtarzaj kroki 3 i 4.
6 Naciśnij CD u (lub CD N na pilocie).
Przykład:
Aby wprowadzić numer utworu 30, naciśnij >10,
a następnie 3 i 10/0.
ciąg dalszy
15PL
Programowanie utworów na płycie
CD (ciąg dalszy)
Inne operacje
Aby
Wykonaj
Sprawdzić
kolejność
utworów
Naciskaj kilkakrotnie .
lub > podczas
Odtwarzania programu.
Sprawdzić
całkowitą liczbę
utworów w
programie
Naciśnij TIME na pilocie w
trybie stop. Pojawia się
całkowita liczba utworów
w programie, a za nią
numer ostatniego utworu i
całkowity czas
odtwarzania programu.
Anulować
Odtwarzanie
programu
Naciśnij CD x, a
następnie naciskaj
kilkakrotnie PLAY MODE
na pilocie, dopóki z
wyświetlacza nie zniknie
napis „PROGRAM” i
„SHUFFLE”.
Dodać utwór na
końcu programu
Wykonaj kroki 3 i 4, gdy
Odtwarzanie programu
jest zatrzymane.
Usunąć ostatni
utwór z programu
Naciśnij CLEAR na pilocie
w trybie stop. Każde
naciśnięcie przycisku
powoduje usunięcie
ostatniego utworu z
programu.
Wskazówki
• Przygotowany program pozostaje w pamięci
po zakończeniu Odtwarzania programu. Aby
ponownie odtworzyć program, przełącz
funkcję na odtwarzacz CD, a następnie
naciśnij CD u (lub CD N na pilocie).
• Jeśli całkowity czas programu przekracza 100
minut albo w przypadku wybrania utworu o
numerze 21 lub wyższym, pojawia się symbol
„--.--”.
Nadawanie tytułów
płytom CD
— Spis płyt
Istnieje możliwość opatrzenia
maksymalnie 100 płyt CD tytułami
składającymi się z maksymalnie 20
symboli i znaków. Po włożeniu nazwanej
płyty CD jej tytuł pojawia się na
wyświetlaczu.
Uwaga
Wprowadzając tytuły płyt po raz pierwszy,
należy koniecznie skasować wszystkie istniejące
tytuły, zgodnie z procedurą „Usuwanie tytułów
płyt” na stronie 17.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest
napis „SHUFFLE” lub „PROGRAM”,
naciskaj PLAY MODE na pilocie, dopóki
oba te napisy nie znikną.
2 Naciśnij NAME na pilocie.
Kursor zacznie pulsować.
3 Naciśnij CAPS lub SML na pilocie, aby
wybrać odpowiedni rodzaj znaków.
Rodzaj znaków
Naciśnij
Wielkie litery/spacja/
symbole/cyfry
CAPS.
Małe litery/spacja/
symbole/cyfry
SML.
4 Aby wprowadzić znak, naciśnij na
pilocie odpowiedni przycisk do
wprowadzania tekstu.
5 Powtarzaj kroki 3 i 4, aby wprowadzić
pozostałą część tytułu.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie, aby
zakończyć procedurę nadawania
tytułów.
16PL
Kasowanie i zmiana znaku
W kroku 3 lub 4 naciskaj kilkakrotnie
TCURSOR lub CURSORt na pilocie,
dopóki znak, który chcesz zmienić, nie
zacznie migać, po czym naciśnij CLEAR
na pilocie, aby skasować znak, a
następnie powtórz kroki 3 i 4.
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name Erase?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, aby wybrać tytuł płyty, który
chcesz skasować.
5 Ponownie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Pojawia się napis „Complete!”.
Dodawanie znaku
Po kroku 2 naciskaj kilkakrotnie
TCURSOR lub CURSORt na pilocie,
aby przesunąć kursor w miejsce, w którym
chcesz dodać znak. Następnie przejdź do
kroku 3.
Kasowanie wszystkich tytułów płyt
W kroku 3 naciskaj kilkakrotnie MENU +
lub – na pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „All Erase?”, a następnie dwukrotnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Odtwarzacz CD
Aby anulować nadawanie tytułów
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
Aby anulować usuwanie
Sprawdzanie tytułów płyt
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
Naciśnij MENU/NO na pilocie w krokach
od 1 do 4.
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„Name Check?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, aby wybrać tytuły płyt zapisane
w pamięci pod numerami od 001 do
100.
Aby sprawdzić tytuł bieżącej płyty
Naciśnij SCROLL na pilocie w trybie
zatrzymania.
Aby wstrzymać przewijanie, ponownie
naciśnij SCROLL na pilocie.
Usuwanie tytułów płyt
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „CD”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest
napis „SHUFFLE” lub „PROGRAM”,
naciskaj PLAY MODE na pilocie, dopóki
oba te napisy nie znikną.
2 Naciśnij MENU/NO na pilocie w trybie
stop.
17PL
HD - Odtwarzanie
Inne operacje
Odtwarzanie z dysku
twardego
Aby
Wykonaj czynność
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij HD x.
— Odtwarzanie normalne/
Odtwarzanie z tasowaniem/
Odtwarzanie z powtórzeniem
Zrobić pauzę
Naciśnij HD u (lub HD X
na pilocie). Ponowne
naciśnięcie spowoduje
wznowienie odtwarzania.
System ten umożliwia odtwarzanie nagrań
z dysku twardego w różnych trybach.
Wybrać utwór
Naciskaj . lub >, aż do
znalezienia odpowiedniego
utworu.
Numer utworu
Numer albumu
Czas odtwarzania
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
pilocie w trybie zatrzymania, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się nazwa
odpowiedniego trybu.
Po wybraniu
Uzyskasz, że
Tylko ALL
ALBUM
(Odtwarzanie
normalne)
Odtwarzane są kolejno
wszystkie albumy z dysku, w
kolejności wynikającej z
numerów albumów.
Tylko
Jedynie bieżący album
1ALBUM
będzie odtwarzany.
(Odtwarzanie
normalne)
ALL ALBUM
i SHUFFLE
(Odtwarzanie
z
tasowaniem)
Losowo zostanie wybrany
album* i również losowo będą
odtwarzane utwory z tego
albumu. Po odtworzeniu
wszystkich utworów zostanie
w ten sposób wybrany
następny album.
1ALBUM i
Wszystkie utwory w bieżącym
SHUFFLE
albumie zostaną odtworzone
(Odtwarzanie w losowym porządku.
z
tasowaniem)
* Z wyjątkiem list odtwarzania.
3 Naciśnij HD u (lub HD N na pilocie).
Odszukać album Obracaj pokrętło ALBUM w
kierunku zgodnym z ruchem
wskazówek zegara (do
przodu) lub w kierunku
przeciwnym (do tyłu) (albo
naciskaj ALBUM + lub – na
pilocie).
Odnaleźć miejsce Podczas odtwarzania naciśnij
przycisk m lub M i
w utworze*1
przytrzymuj go, dopóki nie
zostanie odnalezione
odpowiednie miejsce.
Odtwarzać
wielokrotnie
(Odtwarzanie z
powtórzeniami)
Podczas odtwarzania
naciskaj REPEAT na pilocie,
dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się symbol „REP” lub
„REP1”.
REP (wszystkie albumy,
odtwarzanie normalne):
System powtarza wszystkie
utwory zapisane na dysku
twardym.
REP (1 album, odtwarzanie
normalne): System powtarza
wszystkie utwory z
bieżącego albumu.
REP (wszystkie albumy,
odtwarzanie z tasowaniem):
System powtarza w losowej
kolejności wszystkie utwory
(z wyjątkiem list odtwarzania)
zapisane na dysku twardym.
REP (1 album, odtwarzanie z
tasowaniem): System
powtarza w losowej
kolejności wszystkie utwory z
bieżącego albumu.
REP1: System powtarza tylko
bieżący utwór*2.
18PL
Aby anulować odtwarzanie z
powtórzeniami, naciskaj
REPEAT na pilocie, dopóki z
wyświetlacza nie zniknie
symbol „REP” i „REP1”.
*1 Można odszukać tylko miejsce w bieżącym
albumie.
*2 Jeśli utwór nie zostanie określony, system
powtarza pierwszy utwór z bieżącego
albumu.
Aby wprowadzić numer utworu za pomocą
pilota
Aby wprowadzić numer utworu większy od 10
1 Naciśnij >10.
2 Wprowadź odpowiednie cyfry.
Aby wprowadzić 0, naciśnij przycisk 10/0.
Przykład:
• Aby wprowadzić numer utworu 20 w wypadku
albumu zawierającego mniej niż 100 utworów,
naciśnij kolejno >10, 2 i 10/0.
• Aby wprowadzić numer utworu 30 w wypadku
albumu zawierającego 100 lub więcej
utworów, naciśnij kolejno >10, 10/0, 3 i 10/0.
Aby wprowadzić numer albumu za
pomocą pilota
Album można wybrać także za pomocą
pilota.
Naciskaj kilkakrotnie ALBUM, dopóki nie
pojawi się odpowiedni obszar albumu.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
L.Album t F.Album t Playlist t Brak
symbolu
Następnie użyj przycisków z cyframi.
Wprowadź trzy cyfry, aby wybrać album w
obszarze biblioteki (L.Album) lub
uniwersalnym (F.Album). Wprowadź dwie
cyfry, aby wybrać listę odtwarzania
(Playlist). Aby wprowadzić 0, naciśnij
przycisk 10/0. Odtwarzanie rozpocznie się
automatycznie.
— Odtwarzanie listy
Zarejestrowanie utworów z dysku
twardego na liście odtwarzania umożliwia
odtwarzanie tylko wybranych utworów.
Istnieje możliwość utworzenia
maksymalnie 10 list odtwarzania, przy
czym każda lista może zawierać
maksymalnie 400 utworów.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Podczas odtwarzania lub pauzy w
HD - Odtwarzanie
Podczas odtwarzania normalnego (brak
symbolu na wyświetlaczu) utwór można
wybrać także za pomocą pilota.
Naciśnij przyciski z cyframi. Odtwarzanie
rozpocznie się automatycznie.
Rejestrowanie utworu
na liście odtwarzania
odtwarzaniu odpowiedniego utworu,
naciśnij PLAYLIST na pilocie.
Naciśnięcie PLAYLIST na pilocie, gdy
odtwarzanie jest zatrzymane,
spowoduje zapisanie na liście
odtwarzania wszystkich utworów z
bieżącego albumu.
3 Obracaj pokrętło ALBUM (albo naciskaj
przyciski ALBUM + lub – na pilocie),
dopóki nie pojawi się numer
odpowiedniej listy odtwarzania, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Wykonaj procedurę „Odtwarzanie z
dysku twardego”, opisaną na stronie
18, aby odtworzyć listę.
Uwagi
• Gdy wybrany jest tryb „ALL ALBUM
SHUFFLE”, nie ma możliwości odtwarzania
list.
• Wykonanie czynności montażowej na utworze
zarejestrowanym na jednej lub kilku listach
odtwarzania powoduje jego automatyczne
usunięcie ze wszystkich tych list (wyjątkiem
jest wykonanie funkcji Nazwa).
Przykład:
• Aby wprowadzić numer albumu L.Album30
(lub F.Album30) z obszaru biblioteki (lub
obszaru uniwersalnego), naciśnij odpowiednią
liczbę razy przycisk ALBUM, a następnie 10/0,
3 i 10/0.
• Aby wprowadzić numer albumu Playlist4,
naciśnij odpowiednią liczbę razy przycisk
ALBUM, a następnie 10/0 i 4.
19PL
Wyszukiwanie żądanego
albumu lub utworu
— Wyszukiwanie wg słowa
kluczowego/Odtwarzanie
wyróżnionych fragmentów
Wyszukiwanie według słów
kluczowych (Wyszukiwanie słowa
kluczowego)
Wyszukiwanie albumu lub utworu na
dysku twardym nie sprawia trudności,
kiedy zostały one nazwane.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
napis „HD”.
2 W trybie zatrzymania naciśnij SEARCH
na pilocie.
Po wybraniu opcji
System odtwarza
For Album?
pierwsze 10 sekund
każdego utworu w
albumie.
For Track?
cyklicznie dany utwór.
Jeśli znaleziono więcej niż jeden album/
utwór, naciskaj MENU + lub – na pilocie,
aby wybrać odpowiedni album lub utwór.
Jeżeli nie zostały wyszukane żadne
elementy na wyświetlaczu pojawi się
napis „Not Found”.
7 Naciśnij HD u (lub HD N na pilocie).
Odtwarzanie rozpocznie się od bieżącej
pozycji.
Aby anulować wyszukiwanie wg słowa
kluczowego
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Aby sprawdzić informacje dotyczące
elementów
Numer utworu
3 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz poziom wyszukiwania, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Aby
Wybierz opcję
Wyszukać album
For Album?.
Wyszukać utwor
For Track?.
Numer pozycji*
Inne operacje
Aby
Naciśnij
4 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
Wybrać pozycję
MENU + lub – na pilocie.
wybierz typ słowa kluczowego, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Przejść w przód/
wstecz (po 20
pozycji na raz)
TCURSOR lub
CURSORt na pilocie.
Aby
Wybierz opcję
Wyszukać w
nazwach albumu lub
tytułach utworów
By Title?.
Wyszukać w
nazwach
wykonawców
By Artist?.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„Keyword In”.
5 Wprowadź słowo kluczowe (zob.
„Przypisywanie tytułu lub nazwy
wykonawcy” na stronie 30).
Można wprowadzić nie więcej niż 10
znaków.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
20PL
Numer albumu
* W wypadku wybrania pozycji o numerze 1000
lub wyższym pojawia się symbol „– – –”.
Po wyszukaniu odpowiedniej pozycji
rozpoczyna się jej odtwarzanie:
Wskazówki
• Naciśnięcie przycisku SEARCH na pilocie w
czasie, gdy wyświetlana jest bieżąca pozycja,
spowoduje ponowne przejście do trybu
wprowadzania słowa kluczowego. Umożliwi to
przeprowadzenie ponownego wyszukiwania
według innego słowa kluczowego z
zastosowaniem tych samych warunków, co w
poprzednim wyszukiwaniu.
• W kroku 6 można zarejestrować utwór na
liście odtwarzania, naciskając PLAYLIST na
pilocie (zob. „Rejestrowanie utworu na liście
odtwarzania” na stronie 19).
Uwagi
• Za pomocą funkcji wyszukiwania wg słowa
kluczowego nie można wyszukać listy
odtwarzania ani utworu na liście odtwarzania.
• Przeprowadzenie wyszukiwania wg słowa
kluczowego, gdy aktywne jest Odtwarzanie z
tasowaniem, spowoduje automatyczne
przełączenie trybu odtwarzania HD na
Odtwarzanie normalne.
Wyszukiwanie przez odtwarzanie
(Odtwarzanie wyróżnionych
fragmentów)
Funkcja umożliwia łatwe odnajdywanie na
dysku twardym albumu, za pomocą
odtwarzania fragmentów wybranych
utworów w każdym albumie.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
Jeśli na wyświetlaczu widoczny jest
napis „SHUFFLE”, naciskaj PLAY
MODE na pilocie, dopóki nie napis ten
nie zniknie.
2 Rozpocznij odtwarzanie utworu, który
chcesz zarejestrować w albumie.
3 Monitorując dźwięk, naciśnij
HIGHLIGHT na pilocie w punkcie
początkowym odtwarzania
wyróżnionego fragmentu.
Odsłuch będzie się rozpoczynał od
wskazanego punktu.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie, jeśli
początkowy punkt wyróżnionego
fragmentu jest prawidłowy.
Wyróżniony fragment ma długość 10
sekund.
Jeśli punkt początkowy jest
nieprawidłowy, naciskaj MENU + lub –
na pilocie, aby odszukać prawidłowy
punkt, a następnie naciśnij ENTER/YES
na pilocie.
Punkt początkowy można przesuwać z
krokiem równym jednej ramce (f, 1
ramka = 1/43 sekundy).
Wskazówka
Aby w kroku 4 przesuwać punkt o minuty lub
sekundy, naciskaj na pilocie przycisk
TCURSOR lub CURSORt, dopóki nie zacznie
pulsować wskaźnik minut lub sekund, a
następnie naciskaj MENU + lub – na pilocie.
• Jeśli nie zarejestrowano wyróżnionego
fragmentu, wyróżnionym fragmentem dla
albumu stanie się początek pierwszego utworu
w tym albumie.
• W albumie może być wyróżniony tylko jeden
utwór.
• Podczas odtwarzania wyróżnionych
fragmentów nie można:
– zarejestrować wyróżnionego fragmentu
– zarejestrować utworu na liście odtwarzania.
• Wyróżnionego punktu nie można
zarejestrować na liście odtwarzania (w
albumach o numerach od Playlist1 do
Playlist10).
Aby odtworzyć album wyszukany przez
odtworzenie wyróżnionych fragmentów
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
HD - Odtwarzanie
Aby zarejestrować utwór z wyróżnionym
fragmentem
Uwagi
2 Przy zatrzymanym odtwarzaniu
normalnym, naciśnij HIGHLIGHT na
pilocie.
Rozpocznie się odtwarzanie
wyróżnionych fragmentów.
3 Monitorując dźwięk, obracaj pokrętło
ALBUM (lub naciskaj przyciski ALBUM
+ lub – na pilocie), aby odszukać
odpowiedni album.
4 Naciśnij HD u (lub HD N na pilocie).
Odtwarzanie rozpocznie się od
pierwszego utworu w wybranym
albumie.
Uwagi
• Odtwarzanie wyróżnionych fragmentów
rozpocznie się od albumu wybranego w
momencie naciśnięcia przycisku HIGHLIGHT
na pilocie.
• Przy odtwarzaniu wyróżnionych fragmentów
pomijane są puste albumy i listy odtwarzania
(albumy o numerach od Playlist1 do
Playlist10).
• Rozpoczęcie odtwarzania wyróżnionych
fragmentów przy włączonym trybie
Odtwarzania z tasowaniem powoduje
automatyczny powrót do Normalnego
odtwarzania.
Sekunda
Minuta
Ramka
21PL
Odtwarzanie
zarejestrowanego
albumu
— Ulubione albumy
— Historia
Istnieje możliwość zarejestrowania
maksymalnie 5 albumów, które będzie
można odtwarzać za naciśnięciem
jednego przycisku.
System zapamiętuje 20 ostatnio
odtwarzanych albumów. Każdy z nich
można wybrać do ponownego
odtwarzania.
Rejestrowanie albumu
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Wybierz album, który chcesz
zarejestrować.
3 Naciśnij ALBUM MEMORY na pilocie.
4 Naciśnij jeden z przycisków ALBUM
FAVORITES (A - E) na pilocie, aby
zarejestrować album pod tym
przyciskiem.
Pojawi się napis „Complete!”.
Aby anulować rejestrowanie
Naciśnij ALBUM MEMORY na pilocie.
Uwaga
Wybranego albumu nie można zarejestrować
podczas odtwarzania wyróżnionych
fragmentów, wyszukiwania wg słowa
kluczowego, nagrywania i pauzy w nagrywaniu.
Odtwarzanie zarejestrowanego
albumu
Naciśnij na pilocie przycisk ALBUM
FAVORITES (A - E), pod którym
zarejestrowany jest odpowiedni album.
Rozpocznie się odtwarzanie.
Uwagi
• Naciśnięcie przycisku ALBUM FAVORITES
(A - E) na pilocie nie powoduje odtwarzania
zarejestrowanego albumu, jeśli wybrany jest
tryb „SHUFFLE”.
• Naciśnięcie przycisku ALBUM FAVORITES
(A - E) na pilocie nie powoduje odtwarzania
zarejestrowanego albumu, jeśli trwa
nagrywanie lub pauza w nagrywaniu.
• Jeśli zarejestrowany album zostanie
opróżniony, jego przypisanie do przycisku
zostanie anulowane.
PL
22
Odtwarzanie
niedawno słuchanego
albumu
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Podczas odtwarzania z dysku twardego
(HD) lub gdy odtwarzanie jest
zatrzymane, naciskaj HISTORY + lub –
na pilocie.
Aby rozpocząć odtwarzanie wybranego
albumu, naciśnij HD u (lub HD N na
pilocie).
Aby anulować funkcję Historia
Naciśnij na pilocie dowolny przycisk inny
niż HISTORY + albo –.
Uwagi
• Odtwarzanie albumu przez czas dłuższy niż 5
sekund powoduje jego automatyczne
zarejestrowanie w Historii (nie dotyczy to
odtwarzania w trybie odsłuchu, pauzy w
odtwarzaniu i odtwarzania wyróżnionych
fragmentów).
• Przyciski HISTORY + i – na pilocie nie działają,
gdy wybrany jest tryb „SHUFFLE”.
• Ten sam album nie zostanie dwukrotnie
zarejestrowany w Historii. Odtworzenie albumu
już zarejestrowanego w Historii spowoduje
jedynie zaktualizowanie kolejności
zarejestrowanych tam albumów.
• Opróżnienie albumu zarejestrowanego w
Historii powoduje jego automatyczne
wyrejestrowanie z Historii.
HD - Nagrywanie
Uwagi dotyczące
nagrywania
Przed nagrywaniem
• Nie można wybrać listy odtwarzania jako
miejsca docelowego nagrywania.
Po zakończeniu nagrywania
Tryb odtwarzania z dysku twardego
automatycznie przechodzi w tryb
Odtwarzania normalnego.
Automatyczna konwersja cyfrowych
częstotliwości próbkowania
Wbudowany konwerter częstotliwości
próbkowania automatycznie przekształca
częstotliwość próbkowania różnych źródeł
cyfrowych na częstotliwość 44,1 kHz,
używaną przez ten system. Umożliwia to
odsłuch i nagrywanie z takich źródeł, jak
np. taśmy DAT 32 lub 48 kHz lub przekazy
satelitarne, a także z płyt CD i z dysku
twardego.
Całkowita liczba utworów do nagrania
Łączna liczba utworów nagranych na
dysku twardym nie może przekroczyć
20 000, nie wliczając w to utworów
zarejestrowanych na listach odtwarzania.
Podczas wybierania miejsca docelowego
nagrywania pojawia się napis „Track Full!”
Album zawiera już 400 utworów, tyle ile
wynosi całkowita liczba utworów, które
można nagrać w postaci jednego albumu.
Wybierz inny album.
Dalsze nagrywanie nie jest możliwe,
ponieważ nie ma już wolnej przestrzeni na
dysku twardym lub osiągnięto całkowitą
liczbę utworów, które można nagrać na
dysku twardym. Aby zwiększyć rozmiar
wolnej przestrzeni, skasuj niepotrzebne
albumy lub utwory.
Serial Copy Management System (System
zarządzania kopiowaniem seryjnym)
Cyfrowe urządzenia audio, takie jak
odtwarzacze CD, MD, HD i magnetofony DAT,
ułatwiają tworzenie wysokiej jakości kopii
nagrań muzycznych przetwarzanych w formie
sygnału cyfrowego.
Z myślą o ochronie praw autorskich do nagrań
muzycznych system ten wykorzystuje Serial
Copy Management System (System zarządzania
kopiowaniem seryjnym), który pozwala na
wykonywanie tylko jednej kopii ze źródła
cyfrowego za pośrednictwem połączenia między
wejściem a wyjściem cyfrowym.
Za pośrednictwem połączenia między
wyjściem a wejściem cyfrowym można
wykonać tylko jedną kopię oryginalnego
egzemplarza*.
A zatem:
HD - Nagrywanie
• Nowe nagranie nie może zastąpić
istniejącego utworu. Jeśli jako miejsce
docelowe nagrywania wybrany zostanie
album zawierający już utwory, system
automatycznie rozpocznie nagrywanie za
istniejącymi utworami.
Podczas nagrywania na dysk twardy
pojawia się napis „Drive Full!”
1 Można sporządzić kopię dostępnego na
rynku nagrania dźwiękowego (np. płyty CD
lub MD), ale kopii tej nie można już ponownie
skopiować.
2 Można sporządzić kopię sygnału cyfrowego
pochodzącego z zarejestrowanego cyfrowo
nagrania analogowego (np. płyty analogowej
lub kasety magnetofonowej) lub z cyfrowego
przekazu satelitarnego, ale kopii tej nie można
już ponownie skopiować.
* Kopia oryginalnego egzemplarza to nagranie
cyfrowe sygnału cyfrowego wykonane na
cyfrowym urządzeniu audio. Na przykład,
kopią z oryginalnego egzemplarza będzie
nagranie z odtwarzacza CD tego systemu
wykonane na nagrywarce HD (dysku
twardym).
23PL
Nagrywanie z CD na
dysk twardy (HD)
— Automatyczne zapisywanie/
Szybkie zapisywanie
synchronizowane
Jeśli wybrany jest tryb Automatycznego
zapisywania, odtwarzane utwory z płyty
CD są automatycznie nagrywane na dysku
twardym (HD).
W trybie tym nagrywane są tylko utwory
odtworzone w całości i nie zapisane
jeszcze na dysku twardym. Jeśli utwory
pochodzą z płyty CD, która nie była
jeszcze odtwarzana, to są zapisywane w
pustym albumie o najniższym numerze w
obszarze biblioteki. W przeciwnym razie
zapisywane są w albumie bibliotecznym
zawierającym inne utwory z tej samej płyty
CD. Utwory w albumie są zapisywane w
tej samej kolejności, co na oryginalnej
płycie CD.
Gdy widoczny symbol „CD”, na
wyświetlaczu pojawia się status zapisania
bieżącej płyty CD.
Wskaźnik zapisania.
Wszystkie utwory z płyty CD
zostały zapisane.
Niektóre utwory z płyty CD
zostały zapisane.
Żaden utwór z płyty CD nie został
zapisany.
Trwa synchronizacja danych z
płyty CD z danymi na dysku
twardym (pulsuje).
y
24PL
Trwa zapisywanie
danych na dysku
twardym (pulsuje).
Wskazówki
• Ustawienie opcji „TextSave” w menu
konfiguracyjnym na „On” spowoduje
automatyczne zapisywanie informacji CD text
(tylko nazwy utworu) na dysku twardym.
• Podczas nagrywania utworu z płyty CD na
wyświetlaczu widoczny jest napis „STORAGE”.
Uwagi
• W jednym albumie nie może istnieć więcej niż
jedna kopia tego samego utworu.
• Album nie może zawierać więcej niż jednej
płyty CD.
• System nie może nagrać utworów z płyty CD,
gdy:
– Na dysku twardym pozostało miejsce na
mniej niż 240 minut nagrania.
– Na dysku twardym pozostało miejsce na
mniej niż 131 utworów.
– W obszarze biblioteki nie ma pustego albumu.
• Po usunięciu albumu z obszaru biblioteki za
pomocą funkcji Kasowania lub po
przeniesieniu albumu z obszaru biblioteki do
obszaru uniwersalnego za pomocą funkcji
Przenoszenia, odpowiednia płyta CD zostanie
na nowo utworzona w obszarze biblioteki w
trakcie ponownego jej odtwarzania.
• Naciśnięcie HD u (lub HD N na pilocie)
podczas nagrywania spowoduje zatrzymanie
nagrywania i rozpoczęcie odtwarzania z dysku
twardego.
• Nagrywanie jest zatrzymywane, gdy:
– Łączna liczba utworów na dysku twardym
dojdzie do 20 000.
– Łączny czas nagrania na dysku twardym
dojdzie do około 300 godzin.
– Funkcja CD zostanie zmieniona na inną.
• W trakcie nagrywania nie można nadać nazwy
albumowi lub utworowi.
• Ponieważ Automatyczne zapisywanie i
Szybkie zapisywanie synchronizowane różni
się od tradycyjnych metod nagrywania, czas
odtwarzania utworów nagranych na dysku
twardym może różnić się od czasu
odtwarzania utworów z płyty CD, a łączny
czas odtwarzania albumu z nagraną płytą CD
może różnić się od czasu odtwarzania
oryginalnej płyty CD.
Przed wyłączeniem zestawu lub
odłączeniem kabla zasilającego
Nagrywanie na dysk twardy kończy się
dopiero w chwili, gdy po naciśnięciu CD x
przestanie pulsować wskaźnik
. Chcąc
mieć pewność, że nagrywanie zostanie
zakończone prawidłowo, nie należy
naciskać @/1 ani odłączać kabla
zasilającego, gdy wskaźnik
pulsuje. W
takim wypadku utworu mogłyby nie zostać
zarejestrowane na dysku twardym.
Włączanie i wyłączanie trybu
Automatycznego zapisywania
Przy zatrzymanym odtwarzaniu CD
naciśnij przycisk STORAGE MODE.
Na wyświetlaczu pojawią się napisy
„LIBRARY” i „AUTO”.
Aby wyłączyć tryb Automatycznego
zapisywania, ponownie naciśnij ten sam
przycisk.
Wskazówka
Uwagi
• System nie zmienia trybu Automatycznego
zapisywania na inny nawet wówczas, gdy
dalsze nagrywanie staje się niemożliwe.
• Tryb Automatycznego zapisywania jest
wyłączany z chwilą uaktywnienia
programatora.
Nagrywanie z płyty CD w trybie
Automatycznego zapisywania
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „CD”.
2 Naciśnij STORAGE MODE, aby włączyć
tryb Automatycznego zapisywania.
3 Gdy wskaźnik
przestanie pulsować,
naciśnij CD u (lub CD N na pilocie).
Album przeznaczony do nagrania
zostanie automatycznie wybrany i
rozpocznie się nagrywanie.
Aby zakończyć nagrywanie
Naciśnij CD x.
Uwagi
• Nagrywanie kończy się automatycznie, gdy:
– Łączny czas odtwarzania bieżącej płyty CD
przekroczy 120 minut.
– Łączna liczba odtworzonych lub
wstrzymanych utworów na bieżącej płycie
CD przekroczy 128.
• Naciśnięcie przycisku HD x nie powoduje
przerwania nagrywania.
• Tryb odtwarzania z dysku twardego
przełączany jest automatycznie na
odtwarzanie normalne.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „CD”.
2 Gdy wskaźnik
przestanie pulsować,
naciśnij HIGH SPEED SYNC.
Album przeznaczony do nagrania
zostanie automatycznie wybrany, a
dysk twardy będzie gotowy do
rozpoczęcia nagrywania.
3 Gdy zniknie napis „HIGH SPEED”,
naciśnij HD u (lub HD N albo HD X
na pilocie).
Rozpocznie się nagrywanie.
Aby zakończyć nagrywanie
Naciśnij CD x lub HD x.
HD - Nagrywanie
Tryb automatycznego zapisywania jest
fabrycznie włączony.
Nagrywanie z płyty CD w trybie
Szybkiego zapisywania
synchronizowanego
Wskazówka
Szybkie zapisywanie synchronizowane jest
możliwe także przy wyłączonym trybie
Automatycznego zapisywania.
Uwagi
• Po zakończeniu Szybkiego zapisywania
synchronizowanego tryb odtwarzania CD/HD
przełączany jest automatycznie na
odtwarzanie normalne.
• Odtwarzanie CD z powtórzeniami jest
automatycznie anulowane.
Jeśli po naciśnięciu HIGH SPEED SYNC na
wyświetlaczu pulsuje napis „Retry”
Wystąpił błąd odczytu, a system próbuje
ponownie odczytać dane.
• Jeśli ponowna próba powiedzie się,
Szybkie zapisywanie synchronizowane
będzie kontynuowane.
• Jeśli ponowna próba nie powiedzie się z
uwagi na zły stan płyty CD lub samego
odtwarzacza, Szybkie zapisywanie
synchronizowane zostanie wyłączone. W
takim wypadku na wyświetlaczu
pulsował będzie napis „HIGH”, a system
automatycznie rozpocznie nagrywanie w
trybie Normalnego zapisywania
synchronizowanego. Należy zwrócić
uwagę, że w takiej sytuacji nie będzie
możliwe monitorowanie nagrywanego
sygnału.
25PL
Ręczne nagrywanie na
dysk twardy
— Ręczne nagrywanie
Utwory zapisywane są w albumie
umieszczonym w obszarze uniwersalnym.
1 Naciskając przycisk FUNCTION,
wybierz źródło dźwięku.
• CD: Aby nagrać materiał z płyty CD
włożonej do odtwarzacza zestawu.
Jeśli widoczny jest napis „AUTO”,
naciskaj STORAGE MODE, dopóki nie
zniknie.
• FM/AM: Aby nagrać materiał z tunera
tego zestawu.
• OPTICAL IN: Aby nagrać materiał
cyfrowy z urządzenia dodatkowego.
• MD (lub TAPE): Aby nagrać materiał
analogowy z urządzenia
opcjonalnego.
2 Naciśnij REC.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„REC”.
Dysk twardy jest teraz gotowy do
nagrywania.
Aby wybrać inny album, obracaj
pokrętło ALBUM (lub naciskaj ALBUM
+ lub – na pilocie).
3 Naciśnij HD u (lub HD N albo HD X
na pilocie) po czym rozpocznij
odtwarzanie ze źródła dźwięku.
Aby zakończyć nagrywanie
Naciśnij HD x.
Wskazówki
• Jeśli podczas nagrywania transmisji radiowej
w paśmie AM słyszalne są zakłócenia, należy
przemieścić antenę ramową AM, aby je
ograniczyć.
• Aby wybrać określone utwory do nagrywania,
można skorzystać z Odtwarzania programu.
Po włożeniu płyty CD wykonaj procedurę
„Programowanie utworów na płycie CD” ze
strony 15, po czym rozpocznij procedurę
nagrywania.
26PL
Uwagi
• Ręczne nagrywanie nie jest możliwe, jeśli
wybrany jest tryb Automatycznego
zapisywania.
• Nie jest możliwe nagrywanie utworów
dłuższych niż 120 minut. Po przekroczeniu
czasu nagrywania 120 minut numer utworu
jest automatycznie zwiększany o jeden. Jeśli
nie jest możliwe zwiększenie numeru utworu,
nagrywanie kończy się.
• Jeśli w chwili naciśnięcia przycisku REC
wybrany album zawiera już 400 utworów,
dźwięk ze źródła zostanie nagrany w albumie,
którego numer jest możliwie najbliższy
wybranemu, ale na którym jest wystarczająco
dużo miejsca na nagranie.
• Podczas ręcznego nagrywania płyty CD na
dysku twardym nie są rejestrowane informacje
CD text.
Na wyświetlaczu pulsuje napis „Check
OPT-IN”
• Cyfrowe źródło dźwięku, wybrane
przyciskiem FUNCTION, nie jest
podłączone. Podłącz prawidłowo źródło
dźwięku.
• Źródło dźwięku nie jest włączone. Włącz
źródło dźwięku.
Wskazówki dotyczące
nagrywania
— Oznaczanie utworów/Gospodarz
czasu/Regulacja poziomu nagrania
Oznaczanie utworów
• Automatycznie podczas nagrywania
(Nagrywanie synchronizowane
poziomem)
Podczas nagrywania z odtwarzacza CD
tego zestawu albo z urządzenia
podłączonego do gniazda DIGITAL
OPTICAL IN numery utworów są
oznaczane automatycznie, zgodnie z
numeracją w oryginalnym źródle dźwięku.
Jednak w wypadku niektórych utworów
numery mogą nie zostać oznaczone.
Funkcja Nagrywania synchronizowanego
poziomem umożliwia automatyczne
oznaczanie numerów utworów podczas
nagrywania z tunera tego zestawu lub z
urządzeń podłączonych do gniazda MD/
TAPE IN. Jednak numery utworów nie
zostaną oznaczone automatyczne, jeśli w
źródle, z którego nagrywany jest dźwięk,
występują zakłócenia (np. w wypadku
nagrań z taśm lub transmisji radiowych).
Uwaga
Wstrzymanie nagrywania (pauza) z płyty CD
powoduje oznaczenie numeru utworu. Ponadto
może się zdarzyć, że utwory zostaną
zarejestrowane pod jednym numerem, jako
jeden utwór, jeśli ten sam utwór z tej samej płyty
CD będzie nagrywany wielokrotnie.
• W dowolnym miejscu podczas nagrywania
(Znacznik utworu)
Istnieje możliwość oznaczania numerów
utworów podczas ręcznego nagrywania z
dowolnego źródła.
• Po zakończeniu nagrywania
Funkcja ta bywa wygodna, gdy nagranie
pochodzi z taśmy lub transmisji radiowej i
numery utworów nie zostały oznaczone
automatycznie.
Automatyczne oznaczanie numerów
utworów podczas nagrywania
— Nagrywanie synchronizowane poziomem
Funkcja nagrywania synchronizowanego
poziomem jest fabrycznie włączona, a
zatem numery utworów są oznaczane
automatycznie. Jeśli podczas nagrywania
nie jest widoczny napis „L-SYNC”, należy
włączyć Nagrywanie synchronizowane
poziomem w sposób opisany poniżej.
Numer utworu zostanie oznaczony, gdy
sygnał wejściowy będzie się utrzymywał
poniżej określonego poziomu przez czas
dłuższy niż 1,5 sekundy, a następnie
wzrośnie ponad ten poziom.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 W trybie zatrzymania naciśnij MENU/
NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Setup?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Włączyć funkcję
Nagrywania
synchronizowanego
poziomem
T.Mark LSync.
(ustawienie
fabryczne)
Wyłączyć funkcję
Nagrywania
synchronizowanego
poziomem
T.Mark Off.
6 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Teraz można wykonać stosowną
procedurę nagrywania.
Aby zmienić poziom graniczny
Nagrywania synchronizowanego
poziomem
Gdy funkcja Nagrywania
synchronizowanego poziomem jest
włączona, numery utworów są oznaczane
automatycznie, gdy sygnał wejściowy
utrzymuje się przez 1,5 sekundy poniżej
poziomu granicznego, a następnie wzrasta
powyżej tego poziomu. Poziom graniczny
jest fabrycznie ustawiony na „–50 dB”.
HD - Nagrywanie
Należy skorzystać z funkcji Dzielenia (zob.
strona 34).
5 Naciśnij MENU + lub – na pilocie, aby
Jeśli podczas nagrywania z taśmy lub
radia numery utworów nie są oznaczane
prawidłowo z uwagi na występowanie
szumów, należy zwiększyć poziom
graniczny, co ułatwi oznaczanie utworów.
Aby zmienić graniczny poziom sygnału dla
funkcji Nagrywania synchronizowanego
poziomem, wykonaj poniższą procedurę.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 W trybie zatrzymania naciśnij MENU/
NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
ciąg dalszy
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „T.Mark Off” (lub
„T.Mark LSync”), a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
27PL
Wskazówki dotyczące nagrywania
(ciąg dalszy)
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Setup?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „LS(T) – XXdB”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
5 Naciśnij MENU + lub – na pilocie, aby
wybrać poziom, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Można wybrać poziom z przedziału od
–72 dB do 0 dB, z krokiem 2 dB.
Automatyczne kasowanie pustych
przestrzeni
(Gospodarz czasu/Autoredukcja)
Funkcja Gospodarz czasu umożliwia
automatyczne wprowadzanie 3sekundowych przerw między utworami.
Jeśli podczas nagrywania ręcznego
funkcja Gospodarz czasu będzie włączona
i na wejściu przez około 3 sekundy lub
dłużej (ale nie dłużej niż 30 sekund)
panować będzie cisza, system zastąpi
fragment ciszy przerwą o długości około 3
sekund, po czym nagrywanie będzie
kontynuowane:
Brak dźwięku przez mniej niż 30 sekund
Wyłączony
6 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Oznaczanie numerów utworów w
określonych miejscach podczas
nagrywania
Włączony
Zastąpiona 3-sekundowym odstępem;
nagrywanie trwa dalej
— Znacznik utworu
Podczas nagrywania ręcznego można
oznaczać numery utworów w dowolnych
miejscach, niezależnie od rodzaju źródła
dźwięku.
Podczas nagrywania ręcznego w miejscu,
w którym chcesz dodać znacznik utworu,
naciśnij przycisk REC.
Utwory następujące po dodanym zostaną
przenumerowane.
Autoredukcja: Gdy funkcja Gospodarz
czasu jest włączona i na wejściu przez 30
sekund lub dłużej panować będzie
panować cisza, system zastąpi fragment
ciszy przerwą o długości około 3 sekund i
przejdzie w tryb pauzy w nagrywaniu.
Cisza na wejściu przez co najmniej 30
sekund
Wyłączony
Oznaczanie numerów utworów po
zakończeniu nagrywania
Należy skorzystać z funkcji Dzielenia (zob.
strona 34).
Uwaga
Podczas Automatycznego zapisywania i
Szybkiego zapisywania synchronizowanego
funkcja Znacznik utworu nie działa.
Włączony
Zastąpiona 3-sekundowym odstępem;
nagrywanie wstrzymane
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 W trybie zatrzymania naciśnij MENU/
NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
28PL
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
Regulacja poziomu nagrywania
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Setup?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Poziom nagrywania można regulować
zarówno podczas nagrań analogowych,
jak i cyfrowych.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „S.Space On” (lub
„S.Space Off”), a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
5 Naciśnij MENU + lub – na pilocie, aby
wybrać ustawienie, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Wybierz
Włączyć funkcje
Gospodarz czasu i
Autoredukcja
S.Space On.
(ustawienie
fabryczne)
Wyłączyć funkcje
Gospodarz czasu i
Autoredukcja
S.Space Off.
6 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Uwagi
• Podczas nagrywania z odtwarzacza płyt CD,
funkcja Gospodarz czasu nie zaburza
kolejności numerów utworów przeznaczonych
do nagrania, nawet gdy puste przestrzenie
pojawiają się w środku utworu.
• Funkcja Autoredukcji jest automatycznie
włączana/wyłączana w parze z funkcją
Gospodarz czasu.
• Jeśli pauza w nagrywaniu po uaktywnieniu
funkcji Autoredukcja będzie trwać przez około
10 minut, nagrywanie zakończy się
automatycznie.
• Jeśli funkcja została uaktywniona po nagraniu
400 utworu, nagrywanie jest zatrzymywane.
• Funkcje Gospodarz czasu i Autoredukcja nie
działają podczas Automatycznego
zapisywania i Szybkiego zapisywania
synchronizowanego.
„Ręczne nagrywanie na dysk twardy”
na stronie 26.
2 Odtwórz najgłośniejszy fragment
nagrania.
3 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„Setup?”.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„Setup Menu”.
5 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „LevelAdjust?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na pilocie.
HD - Nagrywanie
Aby
1 Wykonaj kroki 1 i 2 z procedury
6 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wyreguluj poziom nagrywania, tak aby
nie zapalał się sygnalizator OVER na
wskaźnikach poziomu szczytowego.
7 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
8 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
9 Zatrzymaj odtwarzanie ze źródła
dźwięku.
10 Wykonaj krok 3 procedury „Ręczne
nagrywanie na dysk twardy” na stronie 26.
Wskazówka
Aby przywrócić ustawienie fabryczne, podczas
regulacji poziomu nagrywania w kroku 6 naciśnij
CLEAR na pilocie.
Uwagi
• Poziom nagrywania można zwiększyć do +12
dB (nagrywanie analogowe) lub +18 dB
(nagrywanie cyfrowe) (ustawieniem
fabrycznym jest 0,0 dB). Jeżeli zatem
wyjściowy poziom podłączonego osprzętu jest
niski, wtedy być może nie da się ustawić
poziomu nagrywania na maksymalny.
• Jeżeli podczas nagrywania regulowany jest
poziom nagrywania, nie ma to wpływu na
monitorowany dźwięk.
• Podczas Automatycznego zapisywania i
Szybkiego zapisywania synchronizowanego
utwory z płyty CD są nagrywane z
zastosowaniem tego samego poziomu, co w
oryginalnym nagraniu. Wybrany poziom
nagrywania nie jest stosowany przy
Automatycznym zapisywaniu ani przy Szybkim
zapisywaniu synchronizowanym.
29PL
Montaż na dysku twardym
Po zakończeniu nagrywania
Przed rozpoczęciem edycji
• Edycję utworu na dysku twardym można
przeprowadzić jedynie, gdy trybem
odtwarzania dysku twardego jest Tryb
normalny.
• Nie jest możliwy montaż utworów na
dysku twardym podczas
Automatycznego zapisywania lub
Szybkiego zapisywania
synchronizowanego.
Aby anulować ostatnią edycję
Skorzystaj z funkcji Odwołania, aby
anulować ostatnią edycję i przywrócić
zawartość dysku twardego
poprzedzającego tę edycję.
Aby przerwać czynność montażową
Naciśnij MENU/NO na pilocie lub HD x.
Nadawanie etykiety
utworowi, albumowi
lub liście odtwarzania
— Funkcja Nazwy
Istnieje możliwość nadania tytułów lub
nazw wykonawcy albumom i listom
odtwarzania, jak również poszczególnym
utworom.
Uwagi
• Nie można nadać nazwy albumowi ani liście
odtwarzania w trakcie nagrywania.
• Nie można nadawać nazw utworom w liście
odtwarzania. Utworów nazwanych w liście
odtwarzania nie można kasować ani zmieniać.
Przypisywanie tytułu lub nazwy
wykonawcy
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Po wybraniu albumu, na którym ma
zostać wykonana czynność
montażowa, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Nm In?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz opcję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Podczas nagrywania (tylko nazwa utworu)
Aby
Wybierz
Podczas Automatycznego zapisywania/
Szybkiego zapisywania
synchronizowanego informacje CD-TEXT
są rejestrowane automatycznie.
Nadać tytuł
utworowi, nazwę
albumowi lub liście
odtwarzania
Nm in Title.
Aby wyłączyć automatyczne rejestrowanie
informacji CD-TEXT, zmień ustawienia w
sposób opisany poniżej.
Do wykonania tej operacji użyj pilota.
Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, aby
przełączyć funkcję na „HD”, a następnie
naciśnij MENU/NO, po czym naciskaj
MENU + lub –, dopóki nie pojawi się napis
„Setup?”; następnie naciśnij ENTER/YES.
Naciskaj MENU + lub –, dopóki nie pojawi
się napis „TextSave On”, po czym naciśnij
ENTER/YES. Ponownie naciskaj MENU +
lub –, dopóki nie pojawi się napis
„TextSave Off”, po czym naciśnij ENTER/
YES, a następnie MENU/NO. Ustawienie
fabryczne to „On”.
Nadać nazwę
wykonawcy
utworowi, albumowi
lub liście odtwarzania
Nm in Artist.
Uwagi
• W wypadku niektórych dysków informacje CDTEXT mogą być rejestrowane automatycznie
mimo wybranie opcji „TextSave Off”.
• Jeśli informacje CD-TEXT nie są rejestrowane,
zamiast nich rejestrowane są automatycznie
numery utworów z płyty CD (w postaci „Tr**:”).
PL
30
Należy skorzystać z funkcji Nazwa.
Nazwy mogą składać się z maksymalnie
127 małych i wielkich liter, cyfr i symboli.
5 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz pozycję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Nazwać utwór
Numer utworu.
Nazwać album lub
listę odtwarzania
Album.
Pojawi się pulsujący kursor.
Rozpocznie się odtwarzanie i,
monitorując dźwięk, będzie można
nadać tytuł lub nazwę wykonawcy.
(tylko dla utworów)
6 Naciśnij CAPS lub SML na pilocie, aby
wybrać odpowiedni rodzaj znaków.
4 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz opcję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Rodzaj znaków
Naciśnij
Wielkie litery/spacja/
symbole/cyfry
CAPS.
Aby
Wybierz
Nm Cpy Album.
Małe litery/spacja/
symbole/cyfry
SML.
Skopiować nazwę
albumu
Skopiować nazwę
utworu
Nm Cpy ***. (właściwy
numer utworu)
7 Aby wprowadzić znak, naciśnij na
pilocie odpowiedni przycisk do
wprowadzania tekstu.
8 Powtarzaj kroki 6 i 7, aby wprowadzić
pozostałą część nazwy.
9 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Aby skasować i zmienić znak
Aby anulować nadawanie etykiety
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Aby dodać znak
Po wykonaniu kroku 5 naciskaj
TCURSOR lub CURSORt, aby
przesunąć kursor do w miejsce, w którym
chcesz dodać znak. Następnie przejdź do
kroku 6.
Kopiowanie tytułu lub nazwy
wykonawcy
1 Po wybraniu albumu, na którym ma
zostać wykonana czynność
montażowa, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Nm Copy?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
3 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz opcję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Skopiować tytuł
Nm Cpy Title?.
Skopiować nazwę
wykonawcy
Nm Cpy Artist?.
wybierz opcję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Przypisać skopiowaną
nazwę utworowi
ttt ***. (właściwy
numer utworu)
Przypisać skopiowaną
nazwę albumowi i
wszystkim zawartym
w nim utworom
tttAll.
Przypisać skopiowaną
nazwę albumowi
tttAlbum.
Jeśli wybrano opcję „tttAll”, to
gdy zacznie pulsować napis „Nm Copy
All??” ponownie naciśnij ENTER/YES
na pilocie.
Gdy pojawi się napis „Overwrite??”
Docelowy album lub utwór ma już
przypisany tytuł lub nazwę wykonawcy.
Aby kontynuować kopiowanie, naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Montaż na dysku twardym
W kroku 6 lub 7 naciskaj TCURSOR lub
CURSORt, dopóki znak, który chcesz
zmienić, nie zacznie pulsować, naciśnij
CLEAR na pilocie, aby skasować znak, a
następnie powtórz kroki 6 i 7.
5 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
Uwaga
Po przypisaniu skopiowanego tytułu lub nazwy
wykonawcy do albumu lub utworu za pomocą
funkcji kopiowania nazwy (Nm Copy), nie będzie
możliwe cofnięcie tej operacji przy użyciu funkcji
Odwołania.
Kasowanie tytułu lub nazwy
wykonawcy
Funkcja służy do kasowania tytułu lub
nazwy wykonawcy.
1 Po wybraniu albumu, na którym ma
zostać wykonana czynność montażowa,
naciśnij MENU/NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Nm Erase?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
ciąg dalszy
31PL
Nadawanie etykiety utworowi, albumowi
lub liście odtwarzania (ciąg dalszy)
3 Naciskając kilkakrotnie MENU + lub –
na pilocie, wybierz opcję, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Skasować tytuł
Nm Ers Title?.
Skasować nazwę
wykonawcy
Nm Ers Artist?.
4 Naciskając kilkakrotnie MENU + lub –
na pilocie, wybierz pozycję, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Skasować tytuł
utworu
Numer utworu.
Skasować nazwę
albumu lub listy
odtwarzania
Album.
Dostępne są dwa sposoby kasowania
nagrań:
• Kasowanie pojedynczego utworu
(Funkcja Kasowania utworu)
• Kasowanie wszystkich utworów z
albumie (Funkcja Kasowania albumu)
Kasowanie pojedynczego utworu
(Funkcja Kasowania utworu)
Aby skasować utwór, wystarczy wybrać
jego numer. Po skasowaniu utworu
całkowita liczba utworów w albumie
zmniejsza się o jeden, a wszystkie utwory
następujące po skasowanym zostają
przenumerowane.
Przykład: Kasowanie utworu 2
Kasowanie utworu 2
Numer
32
2
3
B
4
C
2
A
zostać wykonana czynność
montażowa, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Tr Erase?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się opcja
kasowania utworów i rozpocznie się
odtwarzanie utworu, którego numer jest
wyświetlany.
5 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Istnieje możliwość szybkiego i łatwego
kasowania zbędnych utworów z dysku
twardego.
1
2 Po wybraniu albumu, na którym ma
dopóki nie zacznie pulsować numer
utworu, który chcesz skasować.
— Funkcja Kasowania
Po
PL skasowaniu
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
4 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
Kasowanie nagrań
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
D
3
C
D
Rozpocznie się odtwarzanie utworu
następującego po skasowanym. Jeśli
skasowano ostatni utwór w albumie,
rozpocznie się odtwarzanie
poprzedniego utworu.
Uwagi
• Jeżeli zostanie skasowany ostatni utwór z
albumu lub listy odtwarzania, zostaną one
również skasowane.
• Po skasowaniu utworu dodanego do listy
odtwarzania, utwór jest jednocześnie
kasowany z tej listy. Należy zwrócić uwagę, że
zawartości listy odtwarzania nie będzie można
przywrócić do stanu sprzed edycji, nawet przy
pomocy funkcji Odwołania.
• W wypadku skasowania utworu zawierającego
zarejestrowane wyróżnione miejsce (dla funkcji
Odtwarzania wyróżnionych fragmentów)
zarejestrowanym utworem stanie się pierwszy
utwór albumu, który zawierał skasowany
utwór. Po skasowaniu takiego utworu nie
będzie możliwe odtworzenie rejestracji
wyróżnionego fragmentu do stanu sprzed tej
operacji, nawet za pomocą funkcji Odwołania.
• Nie można skasować utworu w obszarze
biblioteki.
Kasowanie wszystkich utworów
w albumie (Funkcja Kasowanie
albumu)
Można od razu skasować wszystkie
utwory wraz z tytułami, nazwę albumu
oraz nazwę wykonawcy. W tym celu
należy wykonać poniższe czynności.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Po wybraniu albumu, który ma zostać
poddany edycji, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Album
Erase?”, a następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Zacznie pulsować napis „Album Erase??”.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Uwagi
• Po skasowaniu albumu za pomocą funkcji
Kasowanie albumu nie można przywrócić
stanu sprzed edycji, nawet przy pomocy
funkcji Odwołania.
• Nie należy wyłączać zestawu, gdy na
wyświetlaczu widoczny jest napis „Erasing”.
Przenoszenie nagranych
utworów lub albumów
— Funkcja Przenoszenia
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Po wybraniu albumu, który ma zostać
poddany edycji, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Move?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
numer utworu, który chcesz przenieść,
a następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
5 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz opcję, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Aby
Wybierz
Przenieść utwór w
ramach tego samego
albumu
Ten sam album.
Przenieść utwór do
innego albumu
Inny album.
6 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
nowy numer utworu (lub albumu), po
czym naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Rozpocznie się odtwarzanie
przeniesionego utworu.
Wskazówka
Za pomocą tej funkcji można zmienić
kolejność utworów lub albumów na dysku
twardym.
W wypadku przeniesienia utworu do innego
albumu, utwór zostanie umieszczony na końcu
albumu.
Przenoszenie nagranych utworów
• Nie można przenieść utworu w ramach tego
samego albumu znajdującego się obszarze
biblioteki.
• Przenoszenie utworów między albumami jest
możliwe tylko wtedy, gdy odbywa się między
albumami w obszarze uniwersalnym albo z
obszaru biblioteki do uniwersalnego.
• Pozycja wyświetlana w kroku 5 różni się w
zależności od tego, w którym obszarze
znajduje się album zawierający odpowiedni
utwór.
Przenoszeniu utworów towarzyszy ich
automatyczne przenumerowanie.
Przykład: Przenoszenie utworu 3 na pozycję 2
Numer
utworu
1
Oryginalne
A
utwory
3
B
A
4
C
2
1
Po
przeniesieniu
2
D
4
3
C
Montaż na dysku twardym
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
B
Uwagi
ciąg dalszy
D
33PL
Przenoszenie nagranych utworów lub
albumów (ciąg dalszy)
Przenoszenie nagranych
albumów
Istnieje możliwość jednoczesnego
przeniesienia wszystkich utworów z
albumu do innego, pustego albumu.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
2 Po wybraniu albumu, który ma zostać
poddany edycji, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Move?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
— Funkcja Dzielenia
Funkcji tej można użyć w celu dodania
numerów utworów do wcześniej
zarejestrowanych nagrań. Można, na
przykład, wprowadzić kilka numerów
utworów do materiału nagranego jako
jeden, długi utwór. Łączna liczba utworów
w albumie zwiększy się o jeden, a
wszystkie utwory następujące po utworze
podzielonym zostaną przenumerowane.
Przykład: Dzielenie utworu numer 2 na dwie części.
Numer
1
2
3
utworu
Oryginalne
A
B
C
D
utwory
Utwór 2 podzielony
na utwory B i C.
1
2
3
4
Po
A
B
C
D
podzieleniu
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
napis „Album”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
Na wyświetlaczu pojawi się napis
„Other Album”.
2 Po wybraniu albumu, który ma zostać
5 Ponownie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
6 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
numer nowego albumu, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Po przeniesieniu albumu, staje się on
albumem bieżącym.
Uwagi
• Można przenieść album z obszaru biblioteki do
obszaru uniwersalnego, ale nie można
przenieść albumu z obszaru uniwersalnego do
biblioteki.
• Można przenosić albumy w ramach obszaru
uniwersalnego lub z jednej listy odtwarzania na
drugą.
• Nie można przenieść albumu (lub listy
odtwarzania), gdy nie istnieje pusty album (lub
lista odtwarzania).
• Przenoszenie albumu nie powoduje zmiany
numerowania utworów.
34PL
Dzielenie nagranych
utworów
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
poddany edycji, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Divide?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
numer utworu, który chcesz podzielić,
a następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
5 Monitorując dźwięk, naciśnij ENTER/
YES na pilocie w punkcie podziału.
Pojawi się napis „– Rehearsal –” i
rozpocznie się cykliczne odtwarzanie
fragmentu, który ma zostać podzielony.
6 Jeśli punkt podziału został wybrany
poprawnie, ponownie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
Jeśli punkt podziału jest niepoprawny,
naciskaj MENU + lub – na pilocie, aby
odszukać właściwy punkt, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Punkt podziału można przesuwać z
krokiem równym jednej ramce
(f, 1 ramka = 1/43 sekundy).
Przykład: Łączenie utworu 3 z utworem 1
Numer
utworu
1
2
3
4
Oryginalne
A
B
C
utwory
1
Po
połączeniu
Aby w kroku 6 przesuwać punkt o minuty lub
sekundy, naciskaj na pilocie przycisk
TCURSOR lub CURSORt, dopóki nie zacznie
pulsować wskaźnik minut lub sekund, a
następnie naciskaj MENU + lub – na pilocie.
3
B
D
1
2
1
Po
połączeniu
2
B
3
B
A
4
5
C
D
D
A
3
C
4
1 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki na wyświetlaczu nie pojawi się
symbol „HD”.
Minuta
Ramka
Uwagi
• Nie można podzielić albumu.
• Nie można podzielić utworu na jego początku
lub końcu.
• Nie można podzielić utworu, jeśli po podziale
całkowita liczba utworów w albumie
przekroczyłaby 400.
• Nie można podzielić utworu, jeżeli całkowita
liczba utworów na dysku twardym przekroczy
po podzieleniu 20 000.
• Nie można dzielić utworów zapisanych w
obszarze biblioteki lub na liście odtwarzania.
Łączenie nagranych
utworów
— Funkcja Łączenia
Funkcji tej można użyć do połączenia
dwóch utworów zapisanych w obszarze
uniwersalnym. Łączna liczba utworów w
albumie zmniejszy się o jeden, a wszystkie
utwory następujące po połączonych
zostaną przenumerowane.
Funkcji tej można także użyć do usunięcia
zbędnych numerów utworów.
2 Po wybraniu albumu, który ma zostać
poddany edycji, naciśnij MENU/NO na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Combine?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Montaż na dysku twardym
Sekunda
C
Przykład: Łączenie utworu 1 z utworem 4
Oryginalne
utwory
Wskazówka
2
A
D
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
numer pierwszego z dwóch utworów,
które mają zostać połączone, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Możliwe będzie teraz wybranie
drugiego utworu i rozpocznie się
cykliczne odtwarzanie fragmentu, w
którym nastąpi połączenie (końca
pierwszego utworu i początku drugiego
utworu).
5 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie zacznie pulsować
numer drugiego z utworów, które mają
zostać połączone, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Rozpocznie się odtwarzanie
połączonego utworu.
ciąg dalszy
35PL
Łączenie nagranych utworów (ciąg
dalszy)
Uwagi
• Nie można połączyć dwóch albumów w jeden.
• Jeśli oba łączone utwory mają tytuły, tytuł
drugiego utworu zostanie skasowany.
• Jeżeli na wyświetlaczu pojawi się napis
„Impossible”, to znaczy, że utwory nie mogą
zostać połączone, ponieważ przeprowadzana
była wielokrotnie edycja jednego lub obu
utworów. Jest to ograniczenie techniczne
systemu dysku twardego i nie jest błędem
mechanicznym.
• Nie można łączyć utworów, jeżeli całkowity
czas odtwarzania przekroczy 120 minut po
połączeniu.
• Nie można łączyć utworów w obszarze
biblioteki ani na liście odtwarzania.
Odwoływanie ostatniej
czynności montażowej
— Funkcja Odwołania
Istnieje możliwość odwołania ostatniej
czynności montażowej i przywrócenia
zawartości dysku twardego do stanu
sprzed tej czynności. Należy jednak
zwrócić uwagę, że odwołanie czynności
montażowej nie będzie możliwe, jeśli
zostanie po niej wykonana jedna z
następujących operacji:
• Inna czynność montażowa.
• Rozpoczęcie nagrywania.
• Odtworzenie listy odtwarzania lub
wyróżnionych fragmentów.
• Wyłączenie zestawu.
• Odłączenie przewodu zasilającego.
1 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „Edit
Menu”.
2 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
zacznie pulsować napis „Undo?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Napis „Undo?” nie pojawi się, jeśli nie
została wykonana żadna czynność
montażowa.
36PL
3 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawi się komunikat zależny od
ostatnio wykonanej operacji
montażowej.
4 Ponownie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Uwaga
Nie można odwołać operacji montażowej
dotyczącej utworu lub albumu zapisanego w
obszarze biblioteki.
Tuner
6 Naciskając TUNING + lub – wybierz
Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci
W pamięci zestawu można zapisać w
sumie 30 stacji radiowych (20 z pasma FM
i 10 z pasma AM). Aby później dostroić się
do dowolnej z tych stacji, wystarczy
wybrać jej numer w pamięci.
Istnieją dwie metody zapisywania stacji w
pamięci.
numer pozycji, pod jakim stacja ma być
zapisana w pamięci.
7 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawi się napis „Complete!”, a stacja
zostanie zapisana w pamięci.
8 Powtórz kroki od 1 do 7, aby zapisać w
pamięci inne stacje.
Czynność
Metoda
Wskazówka
Automatyczne wyszukanie
wszystkich stacji, które
można odbierać w danym
rejonie, i ręczne
zapisywanie ich w pamięci.
Zapisywanie stacji
z automatycznym
dostrajaniem
Aby przerwać wyszukiwanie stacji, naciśnij
TUNING MODE.
Zapisywanie stacji z
automatycznym dostrajaniem
1 Naciśnij TUNER/BAND, aby wybrać
pasmo „FM” lub „AM”.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „AUTO”.
3 Naciśnij TUNING + lub –.
Częstotliwość zmienia się w miarę, jak
urządzenie wyszukuje stację.
Wyszukiwanie jest automatycznie
przerywane po dostrojeniu do stacji. Na
wyświetlaczu pojawiają się wówczas
napisy „TUNED” i „STEREO” (tylko w
przypadku audycji stereofonicznych).
Jeśli nie pojawi się napis „TUNED” i
wyszukiwanie nie zostanie zakończone
Ustaw częstotliwość wybranej stacji
radiowej, wykonując kroki od 2 do 8 z
procedury „Zapisywanie stacji z
ręcznym dostrajaniem”.
4 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
5 Naciskaj TUNING + lub –, dopóki nie
pojawi się napis „Memory?”, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się numer
pozycji pamięci. Wykonaj kroki 6 i 7 w
czasie, gdy numer miga.
1 Naciśnij TUNER/BAND, aby wybrać
Tuner
Zapisywanie stacji
Ręczne dostrojenie i
z ręcznym
zapisanie częstotliwości
radiowych ulubionych stacji. dostrajaniem.
Zapisywanie stacji z ręcznym
dostrajaniem
pasmo „FM” lub „AM”.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „MANUAL”.
3 Naciskając TUNING + lub –, dostrój
tuner do żądanej stacji.
4 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
5 Naciskaj TUNING + lub –, dopóki nie
pojawi się napis „Memory?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się numer
pozycji pamięci. Wykonaj kroki 6 i 7 w
czasie, gdy numer miga.
6 Naciskając TUNING + lub – wybierz
numer pozycji, pod jakim stacja ma być
zapisana w pamięci.
7 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Pojawi się napis „Complete!”, a stacja
zostanie zapisana w pamięci.
8 Powtórz kroki od 1 do 7, aby zapisać w
pamięci inne stacje.
ciąg dalszy
37PL
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci (ciąg dalszy)
1 Naciśnij TUNER/BAND, aby wybrać
pasmo „FM” lub „AM”.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE na
Inne operacje
Aby
Wykonaj
Dostroić tuner do
stacji nadającej
słaby sygnał
Postępuj według
procedury „Zapisywanie
stacji z ręcznym
dostrajaniem”.
Anulować
zapisywanie stacji
W kroku 5 lub 6 naciśnij
MENU/NO na pilocie.
Zmienić numer,
pod jakim zapisana
jest stacja
Powtórz procedurę od
kroku 1.
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „PRESET”.
3 Naciskając TUNING + lub –, wybierz
żądaną stację zapisaną w pamięci (lub
nazwę stacji* albo nazwę stacji RDS**).
* Nazwa stacji jest wyświetlana tylko wtedy,
gdy stacja ma nadaną nazwę (patrz
„Nadawanie nazw stacjom” na stronie 39).
** Dotyczy tylko modelu europejskiego.
Wybieranie stacji zapisanej w pamięci za
pomocą przycisków z cyframi na pilocie
Zmiana interwału strojenia w paśmie AM
(nie dotyczy modelu europejskiego)
Zamiast wykonywać krok 3, naciśnij
odpowiednie przyciski z cyframi na pilocie.
Interwał strojenia w paśmie AM jest fabrycznie
ustawiony na 9 kHz (lub, w niektórych rejonach,
na 10 kHz). Aby przełączyć interwał strojenia
AM, dostrój najpierw tuner do dowolnej stacji
AM, a następnie wyłącz zestaw. Następnie
ponownie włącz zestaw trzymając naciśnięty
przycisk FUNCTION. Zmiana interwału strojenia
powoduje skasowanie wszystkich
zapamiętanych stacji AM. Aby powrócić do
fabrycznie ustawionego interwału, powtórz tę
samą procedurę.
Aby wprowadzić numer stacji większy od
10, naciśnij przycisk >10 i wprowadź
odpowiednie cyfry. Aby wprowadzić 0,
naciśnij przycisk 10/0.
Wskazówki
• Zapisane stacje są przechowywane w pamięci
zestawu przez około jeden dzień, nawet jeśli
przewód sieciowy zostanie odłączony albo
wystąpi awaria zasilania.
• Stacjom zapisanym w pamięci można
nadawać nazwy (patrz strona 39).
• Aby poprawić jakość odbioru, należy ustawić
anteny dostarczone z zestawem albo
podłączyć antenę zewnętrzną.
Przykład:
Aby wprowadzić numer stacji 20, naciśnij >10, a
następnie 2 i 10/0.
Słuchanie stacji niezapisanej w
pamięci
— Dostrajanie ręczne
1 Naciśnij TUNER/BAND, aby wybrać
pasmo „FM” lub „AM”.
2 Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „MANUAL”.
3 Naciskając TUNING + lub –, dostrój
Słuchanie radia
tuner do żądanej stacji.
Wskazówki
Można słuchać stacji zapisanej w pamięci
pod określonym numerem albo ręcznie
dostroić tuner do stacji.
Słuchanie stacji zapisanej w
pamięci
— Dostrajanie do zapisanej stacji
38PL
Wstępne zapisanie stacji radiowych w
pamięci zestawu ułatwia późniejsze
dostrajanie do nich (zobacz „Zapisywanie
stacji radiowych w pamięci” na stronie 37).
• Aby poprawić odbiór, odpowiednio ustaw
dostarczone anteny albo podłącz antenę
zewnętrzną.
• Jeśli transmisje w paśmie FM są odbierane z
zakłóceniami, naciskaj FM MODE na pilocie,
dopóki nie pojawi się napis „MONO”. Odbiór
przestanie być stereofoniczny, ale jego jakość
poprawi się.
• W kroku 2 naciskaj kilkakrotnie TUNING
MODE na pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „AUTO”, a następnie naciśnij
TUNING + lub –. Częstotliwość zacznie się
zmieniać i wyszukiwanie zakończy się po
dostrojeniu do stacji (Dostrajanie
automatyczne).
Nadawanie nazw
stacjom
— Nazwa stacji
Każdej zapisanej stacji można nadać
nazwę złożoną maksymalnie z 10 znaków
(Nazwę stacji).
1 Dostrój tuner do stacji, której chcesz
nadać nazwę (zobacz strona 38).
2 Postępuj tak samo, jak w krokach od 2
do 6 procedury „Nadawanie tytułów
płytom CD” (zobacz strona 16).
Aby przerwać nadawanie nazwy
Odbiór transmisji RDS
Wystarczy wybrać stację w paśmie FM.
Po dostrojeniu tunera do stacji oferującej
usługi RDS na wyświetlaczu pojawi się
nazwa tej stacji.
Aby odczytać informacje RDS
Każde naciśnięcie przycisku DISPLAY
powoduje zmianę informacji na
wyświetlaczu:
Nazwa stacji** t Zegar t
Nazwa zaprogramowanego korektora t
Głośność
** Jeśli sygnał RDS nie jest odbierany
prawidłowo, nazwa stacji może się nie
pojawić.
Naciśnij MENU/NO na pilocie.
1 Dostrój tuner do zapamiętanej stacji.
2 Naciśnij NAME na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie CLEAR na pilocie,
Tuner
Aby skasować nazwę stacji
aby skasować nazwę.
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Korzystanie z
Systemu danych
radiowych (RDS)
(dotyczy tylko modelu europejskiego)
Co to jest System danych radiowych
(RDS)?
System danych radiowych RDS (Radio
Data System)* to usługa radiowa
umożliwiajwąca stacjom nadającym w
paśmie FM przesyłanie dodatkowych
informacji wraz ze standardowym
sygnałem radiowym.
Uwaga
System RDS może nie działać prawidłowo, jeśli
wybrana stacja nie nadaje poprawnego sygnału
RDS lub sygnał ten jest słaby.
* Nie wszystkie stacje FM nadają sygnał RDS i
nie wszystkie oferują ten sam rodzaj usług.
Jeśli nie wiesz, jak działa system RDS,
możesz w lokalnych stacjach radiowych
uzyskać informacje na temat usług RDS
dostępnych w danym rejonie.
39PL
Regulowanie dźwięku
Programator
Regulacja dźwięku
Zasypianie przy
muzyce
Wzmacnianie tonów niskich
— DSG
Naciśnij przycisk DSG* na pilocie.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „DSG”.
Ponowne naciśnięcie przycisku anuluje
tryb DSG.
* DSG: Dynamic Sound Generator (generator
dźwięku dynamicznego)
Wskazówka
Nocny programator umożliwia określenie
czasu zasypiania, po którym zestaw
automatycznie zakończy odtwarzanie i
wyłączy się. Dzięki tej funkcji można
zasypiać przy muzyce.
Naciskaj kilkakrotnie SLEEP na pilocie.
Czas zasypiania zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Funkcja DSG jest fabrycznie włączona.
AUTO* t 90min t 80min t 70min t ...
t 10min t SLEEP OFF
Wybór zaprogramowanego
korektora
* Zestaw wyłączy się automatycznie po
zakończeniu odtwarzania bieżącej płyty CD,
albumu lub listy odtwarzania (najpóźniej po 4
godzinach). Jeśli wybrany jest tuner, zestaw
wyłączy się po 4 godzinach.
Zaprogramowany korektor umożliwia
uzyskanie 5 różnych efektów
dźwiękowych, odpowiednio do rodzaju
odtwarzanej muzyki.
Aby
Naciśnij
Sprawdzić
pozostały czas
zasypiania**
Jeden raz SLEEP na
pilocie.
Zmienić czas
zasypiania
Kilkakrotnie SLEEP na
pilocie, dopóki nie pojawi
się żądany czas.
Przerwać działanie
Nocnego
programatora
Kilkakrotnie SLEEP na
pilocie, dopóki nie pojawi
się napis „SLEEP OFF”.
Naciskaj kilkakrotnie PRESET EQ na
pilocie.
Zawartość wyświetlacza będzie się
cyklicznie zmieniać.
Aby wyłączyć zaprogramowany korektor
Naciskaj kilkakrotnie PRESET EQ na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„FLAT”.
40PL
— Nocny programator
** Gdy wybrany jest tryb „AUTO”, nie ma
możliwości sprawdzenia pozostałego czasu
zasypiania.
Budzenie się przy
muzyce
— Codzienny programator
Dzięki Codziennemu programatorowi
zestaw może włączać się i wyłączać
automatycznie o zadanych godzinach.
Chcąc skorzystać z tej funkcji, należy
uprzednio poprawnie nastawić zegar
(zobacz „Nastawianie zegara” na stronie
13).
1 Przygotuj źródło dźwięku, którego
chcesz słuchać po włączeniu systemu.
2 Naciskając VOL + lub – wyreguluj
głośność.
Na wyświetlaczu pojawią się kolejno:
godzina włączenia, godzina wyłączenia,
źródło dźwięku i głośność, a następnie
przywracana jest pierwotna zawartość
wyświetlacza.
9 Naciśnij @/1, aby wyłączyć zestaw.
Aby
Wykonaj
Sprawdzić
ustawienie/
włączyć
programator/
wyłączyć
programator
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie i naciskaj
kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „TIMER SELECT?”, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
2 Naciskając MENU + lub –
na pilocie, wybierz opcję
„DAILY ON?” (aby włączyć
programator) lub „DAILY
OFF?” (aby wyłączyć
programator), a następnie
naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Zmienić
ustawienie
Rozpocznij procedurę od
kroku 1.
Wyłączyć
programator
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie, po czym
naciskaj kilkakrotnie MENU
+ lub – na pilocie, dopóki nie
pojawi się napis „TIMER
OFF?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
3 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
4 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się napis
„DAILY SET?”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Wskaźnik godzin zacznie pulsować.
5 Nastaw godzinę włączenia.
Naciskając MENU + lub – na pilocie
ustaw godzinę, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Teraz zacznie migać wskazanie minut.
Naciskając MENU + lub – na pilocie
ustaw minutę, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Ponownie zacznie migać wskazanie
godzin.
6 Ustaw godzinę zatrzymania,
powtarzając krok 5.
7 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się nazwa
żądanego źródła dźwięku.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
TUNER t CD PLAY t HD PLAY
Uwagi
• Zestaw włączy się na 30 sekund przed
zaprogramowaną godziną włączenia. Nie należy
wykonywać żadnych operacji na zestawie w
czasie od włączenia do uaktywnienia
codziennego programatora. Uniemożliwiłoby to
poprawne uaktywnienie programatora.
• Gdy Codzienny programator używany jest
razem z Nocnym programatorem, priorytet ma
Nocny programator.
• Jeśli Codzienny programator jest używany
jednocześnie z programatorem nagrywania,
programator nagrywania ma priorytet.
• Źródłem dźwięku dla Codziennego
programatora nie może być urządzenie
opcjonalne podłączone do gniazda MD/TAPE
IN lub DIGITAL OPTICAL IN.
• Jeśli nagrywanie za pomocą programatora
zostanie uaktywnione przed Codziennym
programatorem i źródłem dźwięku dla
Codziennego programatora jest dysk twardy,
to Codzienny programator spowoduje
odtworzenie albumu nagranego za pomocą
programatora, a nie albumu pierwotnie
wybranego do odtworzenia.
Regulowanie dźwięku/Programator
• CD: Włóż płytę CD. Aby rozpocząć
odtwarzanie od określonego utworu,
przygotuj program (zobacz
„Programowanie utworów na płycie
CD” na stronie 15).
• Dysk twardy: Wybierz żądany album.
• Radio: Dostrój radio do
zaprogramowanej stacji, której chcesz
słuchać (zobacz „Słuchanie radia” na
stronie 38).
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
41PL
Nagrywanie audycji
radiowych za pomocą
programatora
Chcąc skorzystać z programatora
nagrywania, należy uprzednio poprawnie
nastawić zegar systemowy (zobacz
„Nastawianie zegara” na stronie 13) i
zapisać w pamięci stacje radiowe (zobacz
„Zapisywanie stacji radiowych” na stronie
37).
1 Dostrój tuner do wybranej
zapamiętanej stacji radiowej (zob.
„Słuchanie radia” na stronie 38).
2 Naciśnij CLOCK/TIMER SET na pilocie.
3 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki na wyświetlaczu nie
pojawi się napis „REC SET?”, a
następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
4 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz numer programatora od „REC
1” do „REC 3”, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
9 Ustaw godzinę początku nagrania.
Naciskając MENU + lub – na pilocie,
ustaw godzinę, a następnie naciśnij
ENTER/YES na pilocie.
Zacznie teraz pulsować wskaźnik
minut. Naciskając MENU + lub – na
pilocie, ustaw minutę, a następnie
naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Ponownie zacznie pulsować wskaźnik
dnia lub godziny.
10 Ustaw godzinę końca nagrania,
ponownie wykonując kroki od 7 do 9.
Pojawi się informacja o ustawieniach
programatora, po czym przywrócona
zostanie oryginalna zawartość
wyświetlacza.
11 Naciskając MENU + lub – na pilocie
określ numer albumu w obszarze
uniwersalnym, w którym ma zostać
umieszczone nagranie.
12 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
13 Naciśnij @/1, aby wyłączyć zestaw.
Aby
Wykonaj
Sprawdzić
ustawienie
Wybierz numer programatora
(REC 1 do 3) w kroku 2
procedury „Włączyć/wyłączyć
programator” poniżej, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie. Wyświetlone
zostanie ostatnie ustawienie.
Włączyć/
wyłączyć
programator
1 Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie i naciskaj
kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się
napis „TIMER SELECT?”, a
następnie naciśnij ENTER/
YES na pilocie.
5 Naciskaj kilkakrotnie MENU + lub – na
pilocie, dopóki nie pojawi się opcja
„ONCE?” (raz), „DAILY?” (codziennie)
albo „WEEKLY?” (co tydzień).
Wybranie opcji „ONCE?” powoduje, że
nagrywanie odbędzie się tylko raz.
Wybranie opcji „DAILY?” powoduje, że
nagrywanie będzie odbywać się
codziennie o tej samej godzinie.
Wybranie opcji „WEEKLY?” powoduje,
że nagrywanie będzie odbywać się co
tydzień, tego samego dnia, o tej samej
godzinie.
6 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Jeśli wybrano opcję „ONCE?” lub
„WEEKLY?”, zacznie pulsować
wskaźnik dnia. Jeśli wybrano opcję
„DAILY?”, zacznie pulsować wskaźnik
godziny.
7 Naciskając MENU + lub – na pilocie,
wybierz odpowiedni dzień.
Jeśli w kroku 5 wybrano opcję
„DAILY?”, przejdź do kroku 9.
8 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
42PL
Zacznie pulsować wskaźnik godziny.
2 Naciskając TCURSOR lub
CURSORt na pilocie,
wybierz numer
programatora (REC 1 do 3),
a następnie naciskając
MENU + lub – na pilocie
wybierz numer
programatora (aby włączyć
programator) albo „–” (aby
wyłączyć programator) i
naciśnij ENTER/YES na
pilocie. Jeśli nie zostało
zaprogramowane
nagrywanie, zamiast numeru
programatora lub symbolu
„–” pojawi się symbol „.”.
Aby
Wykonaj
Zmienić
ustawienie
Wykonaj ponownie czynności
od kroku 1.
Całkowicie
wyłączyć
programator.
Naciśnij CLOCK/TIMER
SELECT na pilocie i naciskaj
MENU + lub – na pilocie,
dopóki nie pojawi się napis
„TIMER OFF?”, a następnie
naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Wskazówka
Aby jednocześnie wyłączyć wszystkie
programatory (Codzienny programator i
programatory nagrywania), naciśnij CLOCK/
TIMER SELECT na pilocie, naciskaj MENU + lub
– na pilocie, dopóki nie pojawi się napis „TIMER
OFF”, a następnie naciśnij ENTER/YES na
pilocie.
Uwagi
Programator
• Zestaw włączy się na 30 sekund przed
zaprogramowaną godziną rozpoczęcia
nagrywania. Nie należy wykonywać żadnych
operacji od chwili włączenia zestawu do czasu
rozpoczęcia nagrywania. W przeciwnym razie
programator nie zostanie uaktywniony
prawidłowo.
• Jeśli programator nagrywania jest używany
jednocześnie z Nocnym programatorem, ten
ostatni ma wyższy priorytet.
• Podczas nagrywania głośność jest
zredukowana do minimum.
• Nagranie z radia jest zapisywane w obszarze
uniwersalnym.
• Jeśli dla dwóch lub większej liczby
programatorów określono tę samą godzinę
rozpoczęcia nagrywania, priorytet będzie miał
programator o najniższym numerze.
• Jeśli godzina rozpoczęcia nagrywania
przypada w czasie, gdy trwa nagrywanie
rozpoczęte przez inny programator, to
późniejszy programator otrzymuje priorytet
(wcześniej rozpoczęta operacja nagrywania
jest przerywana i rozpoczyna się nagrywanie
według późniejszego programatora).
43PL
Wyświetlacz
Wyłączanie
wyświetlacza
— Tryb ograniczonego poboru mocy
Nawet gdy zestaw jest wyłączony,
urządzenia pobierają energię niezbędną do
zasilania zegara i reagowania na polecenia
wydawane za pośrednictwem pilota.
Zestaw może działać w trybie
ograniczonego poboru mocy w stanie
gotowości.
W trybie tym nie jest wyświetlany zegar.
Gdy zestaw jest wyłączony, naciśnij
DISPLAY lub TIME na pilocie.
Aby wyjść z trybu ograniczonego poboru
mocy
Gdy zestaw jest wyłączony, naciskaj
DISPLAY lub TIME na pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Sprawdzanie pozostałego czasu
(CD/HD)
Podczas normalnego odtwarzania
naciskaj TIME na pilocie.
Zawartość wyświetlacza zmienia się
cyklicznie w następujący sposób:
Czas od początku odtwarzania bieżącego
utworu t Pozostały czas bieżącego
utworu* t Pozostały czas na bieżącej
płycie CD lub albumie
* Przy sprawdzaniu pozostałego czasu utworu o
numerze 21 lub wyższym, pojawi się symbol
„--.--”.
Sprawdzanie całkowitego czasu
odtwarzania (HD)
Naciśnij TIME na pilocie w trybie
zatrzymania.
Zegar* y Pusty wyświetlacz (Tryb
ograniczonego poboru mocy)
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
* Zegar jest wyświetlany pod warunkiem, że
został ustawiony.
Łączny czas odtwarzania w bieżącym
albumie y Zajęty obszaru na dysku jako
całkowity czas nagrania
Wskazówka
Programator działa także w trybie
ograniczonego poboru mocy.
Zmiana poziomu
podświetlenia
Istnieje możliwość zmiany poziomu
podświetlenia panelu przedniego.
Naciskaj kilkakrotnie DIMMER na pilocie.
Poziom podświetlenia będzie się
cyklicznie zmieniał w następujący sposób:
Wysoki t Niski t Wyłączone
Wskazówka
Fabrycznie ustawiony jest wysoki poziom
podświetlenia.
44PL
Korzystanie z
wyświetlacza
Sprawdzanie tytułu utworu lub
płyty CD (CD)
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY.
Zawartość wyświetlacza zmienia się
cyklicznie w następujący sposób:
Zegar t Nazwa zaprogramowanego
korektora t Głośność t Tytuł utworu lub
tytuł płyty*
* Tytuł utworu pojawia się podczas odtwarzania,
a tytuł płyty - gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Sprawdzanie tytułu utworu,
albumu lub listy odtwarzania na
dysku twardym (HD)
Naciskaj przycisk DISPLAY.
Zawartość wyświetlacza zmienia się w
następujący sposób:
Zegar t Nazwa zaprogramowanego
korektora t Głośność t Tytuł utworu,
albumu lub listy odtwarzania* t Nazwa
wykonawcy
* Tytuł utworu pojawia się podczas odtwarzania,
a tytuł albumu lub listy odtwarzania - gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Odczyt nazwy stacji (tuner)
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY.
Zawartość wyświetlacza zmienia się
cyklicznie w następujący sposób:
Nazwa stacji* t Zegar t Nazwa
zaprogramowanego korektora t
Głośność
Przewijanie długiej nazwy
Naciśnij SCROLL na pilocie.
Nazwa zacznie przewijać się na
wyświetlaczu.
Aby wstrzymać przewijanie nazwy,
ponownie naciśnij SCROLL na pilocie.
Wyświetlacz
* Nazwa stacji jest pomijana, jeśli stacja nie ma
nadanej nazwy.
Wskazówki
• W przypadku płyty CD zawierającej tekst z
nazwiskiem wykonawcy, naciśnięcie przycisku
TIME na pilocie w trybie zatrzymania
spowoduje wyświetlenie przewijającego się
nazwiska wykonawcy.
• Aby uzyskać informacje na temat nadawania
tytułu płycie CD, patrz punkt „Nadawanie
tytułów płytom CD” na stronie 16.
• Informacje o nadawaniu etykiet albumom i
tytułów utworom na dysku twardym można
znaleźć w punkcie „Nadawanie etykiety
utworowi, albumowi lub liście odtwarzania” na
stronie 30.
• Aby uzyskać informacje na temat nadawania
nazw stacjom radiowym zapisanym w pamięci,
patrz punkt „Nadawanie nazw stacjom” na
stronie 39.
45PL
Program M-crew
W tym rozdziale przedstawiony został
sposób instalacji oprogramowania
„M-crew for CMT-L7HD” oraz sposób
korzystania z pomocy.
Najnowsze informacje znajdują się w pliku
„Readme.txt” w menu Start.
Plik „Readme.txt” znajduje się w folderze,
w którym zainstalowano oprogramowanie.
Przegląd
Oprogramowanie „M-crew for CMT-L7HD”
umożliwia sterowanie urządzeniem. Za
pośrednictwem tego oprogramowania
można realizować następujące funkcje.
Odtwarzanie
• Komputer może sterować odtwarzaniem
z płyt CD i z dysku twardego.
• Odtwarzanie plików audio
przechowywanych w komputerze.
• Dostrajanie do stacji radiowych za
pomocą komputera.
Inne operacje
• Tworzenie nośników wirtualnych w celu
zarządzania plikami audio.
• Zapisywanie informacji o odtwarzanych i
nagranych utworach w Bibliotece płyt
(Disc Library).
• Przeglądanie powiązanych tematycznie
witryn WWW podczas słuchania
utworów.
• Rejestrowanie obrazów celem ich
późniejszego przypisania do utworu i
wyświetlania podczas słuchania utworu
(funkcja CLIP).
• Przeglądanie powiązanych tematycznie
witryn WWW podczas słuchania
programów radiowych.
• Ustawianie programatorow odtwarzania i
nagrywania.
• Korzystanie z podstawowych funkcji
oprogramowania za pośrednictwem okna
Easy Mode.
• Drukowanie etykiet.
Uwaga
Oprogramowanie steruje tylko urządzeniami
bezpośrednio podłączonymi do komputera.
Nagrywanie/montaż
• Wprowadzanie nazwy płyty, albumu i
utworu z klawiatury komputera.
• Edycja zawartości dysku twardego na
ekranie komputera.
• Nagrywanie na dysk twardy utworów z
radia.
• Nagrywanie plików audio na dysk twardy
przy użyciu prostego w obsłudze
mechanizmu przeciągania i upuszczania.
• Uzyskiwanie dostępu do bazy danych
CDDB2 z komputera w celu
automatycznego nadawania nazw
albumom i utworom.
46PL
Music recognition technology and related data
are provided by Gracenote and the Gracenote
CDDB Music Recognition ServiceSM. Gracenote
is the industry standard in music recognition
technology and related content delivery. For
more information go to www.gracenote.com.
Gracenote is CDDB, Inc. d/b/a “Gracenote.” CD
and music related data from Gracenote CDDB
Music Recognition ServiceSM  2000, 2001
Gracenote. Gracenote CDDB Client Software
 2000, 2001 Gracenote. U.S. Patents
Numbers #5,987,525; #6,061,680; #6,154,773,
and other patents issued or pending.
CDDB is a registered trademark of Gracenote.
CDDB-Enabled, the Gracenote logo, the CDDB
Logo, and the “Powered by Gracenote CDDB”
logo are trademarks of Gracenote. Music
Recognition Service and MRS are service marks
of Gracenote.
Wymagania
systemowe
Poniżej wymieniono elementy sprzętu i
oprogramowania niezbędne do pracy z
oprogramowaniem „M-crew for
CMT-L7HD”.
*1 Działanie oprogramowania nie jest
zagwarantowane na niektórych komputerach
wyposażonych w procesory zgodne z
Pentium, takie jak AMD K6 (może na nich
wystąpić np. efekt przeskakiwania dźwięku
podczas odtwarzania pliku audio).
*2 Do instalacji programu LabelMaker 5.1
wymagane jest dodatkowe 20 MB wolnego
miejsca na dysku twardym.
*3 W komputerach z zainstalowanym systemem
Windows 2000 lub Windows XP należy mieć
uprawnienia administratora, aby móc
zainstalować oprogramowanie oraz
skonfigurować urządzenia.
• To oprogramowanie może nie działać
prawidłowo na niektórych komputerach
spełniających powyższe wymagania.
• To oprogramowanie może nie działać
prawidłowo na komputerach złożonych
samodzielnie przez użytkownika lub na
komputerach, w których użytkownik
samodzielnie aktualizował system operacyjny.
• Nie należy stosować koncentratora USB. W
przypadku, gdy wiele urządzeń USB jest
podłączonych do koncentratora,
oprogramowanie to może nieprawidłowo
sterować urządzeniem podłączonym do
komputera.
• Oprogramowanie może być używane
wyłącznie z anglojęzyczną wersją systemu
operacyjnego. Zainstalowanie
oprogramowania w systemie o innej wersji
językowej może spowodować nieprawidłowe
działanie oprogramowania lub nieprawidłowe
wyświetlanie czcionek.
Instalowanie
oprogramowania
Opisywana tutaj procedura służy do
instalowania oprogramowania na dysku
twardym komputera. Przed
przystąpieniem do instalacji należy
uruchomić system Windows.
Uwagi
• Oprogramowanie należy koniecznie
zainstalować przed podłączeniem
urządzenia do komputera. W przypadku
niezachowania tej kolejności
oprogramowanie może nie działać
prawidłowo.
• Aby zainstalować oprogramowanie, należy
zalogować się przy użyciu konta
administratora (w systemie Windows 2000/
Windows XP).
Program M-crew
s Komputer IBM PC/AT lub zgodny (to
oprogramowanie nie działa na
komputerach Apple
Macintosh.)
s Procesor*1:
Intel Pentium II 333 MHz/
Celeron 366 MHz lub szybszy
s Karta graficzna i sterownik ekranu:
SVGA (800 × 600 pikseli), co
najmniej 65 536 kolorów.
s Wolne miejsce na dysku twardym:
Co najmniej 20 MB*2
s Port USB:
1 lub więcej
s System operacyjny:
Windows 98/Windows 98SE/
Windows 2000*3/Windows Me/
Windows XP*3 (to oprogramowanie
nie działa w systemie Microsoft
Windows 3.1, Windows 95 ani
Windows NT).
s Odtwarzacz multimedialny:
do odtwarzania plików audio za
pomocą komputera wymagany
jest Windows Media Player 6.4
lub nowszy.
s Monitor:
SVGA (800 × 600 pikseli), co
najmniej 65 536 kolorów.
Uwagi
1 Włóż dołączony dysk CD-ROM
„M-crew for CMT-L7HD” do stacji
dysków CD-ROM komputera.
Na ekranie pojawi się okno z
wyświetloną ikoną
(InstallDlg.exe).
Uwaga
Jeżeli okno się nie pojawi, należy za pomocą
programu Windows Explorer otworzyć okno,
klikając dwukrotnie ikonę stacji dysków CDROM „M-crew for CMT-L7HD”.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę
(InstallDlg.exe).
Wyświetlone zostanie okno instalatora.
ciąg dalszy
47PL
Instalowanie oprogramowania (ciąg
dalszy)
3 Kliknij przycisk „1. Setting up M-crew”
w oknie instalatora.
Uruchomiony zostanie program
instalacyjny.
Uwaga
Do zainstalowania oprogramowania
potrzebny jest Instalator Windows. Jeśli
Instalator Windows nie jest zainstalowany na
komputerze, wyświetlone zostanie okno
przedstawione poniżej. W takiej sytuacji
należy kliknąć przycisk „Restart”, aby
ponownie uruchomić komputer. Podczas
ponownego uruchamiania komputera nie
należy wyjmować dysku CD-ROM ze stacji.
5 Wybierz jeden z typów instalacji, a
następnie kliknij przycisk „Next”.
Complete: Instalacja pełna.
Zainstalowane zostaną
wszystkie pliki z dysku CDROM „M-crew for
CMT-L7HD”. Ta opcja nie
pozwala na określenie
folderu, w którym
zainstalowane zostaną pliki
programu „M-crew for
CMT-L7HD” (standardowo
pliki instalowane są w
folderze „C:\Program
Files\M_crew\L7HD”).
Custom:
Instalacja niestandardowa.
Można wybrać folder, w
którym zostaną
zainstalowane pliki
programu „M-crew for
CMT-L7HD”.
4 Kliknij przycisk „Next”.
6 Jeśli w kroku 5. wybrana została opcja
„Complete”, kliknij przycisk „Install”.
Rozpocznie się instalacja.
48PL
Jeśli w kroku 5. wybrana została opcja
„Custom”, kliknij przycisk „Next”.
Aby zmienić folder, w którym
zainstalowane zostanie
oprogramowanie, kliknij przycisk
„Change”, aby wyświetlić okno
dialogowe; po wybraniu folderu kliknij
przycisk „Next”, a następnie kliknij
przycisk „Install”.
7 Gdy wyświetlone zostanie okno
dialogowe z informacją o zakończeniu
instalowania plików programu „M-crew
for CMT-L7HD”, kliknij przycisk
„Finish”.
Driver” w oknie instalatora.
9 Kliknij przycisk „Next”.
Rozpocznie się instalacja sterowników.
Gdy wyświetlone zostanie okno
dialogowe z informacją o zakończeniu
instalowania sterownika PCLK-USB,
kliknij przycisk „Finish”.
10 Kliknij opcję „3. Setting up HDD Driver”
w oknie instalatora.
Rozpocznie się instalacja sterownika. Gdy
wyświetlone zostanie okno dialogowe z
prośbą o ponowne uruchomienie
komputera, kliknij przycisk „Finish”, a
następnie ponownie uruchom komputer.
Na tym kończy się proces instalacji.
Należy koniecznie ponownie uruchomić
komputer. W przeciwnym razie
oprogramowanie nie będzie działało
prawidłowo.
Przed podłączeniem urządzenia do
komputera należy zamknąć okno
dialogowe aktywowane uruchomieniem
programu InstallDlg.exe.
Po ponownym uruchomieniu
komputera należy wyjąć dysk CD-ROM.
Teraz można przejść do następnych
kroków procedury przygotowywania:
podłączania urządzenia do komputera,
instalacji sterowników USB oraz
sprawdzenia statusu zainstalowanych
urządzeń zgodnie z procedurami
opisanymi na kolejnych stronach.
Program M-crew
8 Kliknij opcję „2. Setting up PCLK-USB
11 Kliknij przycisk „Next”.
Przed pierwszym użyciem programu
Należy otworzyć plik „Readme” i zapoznać
się z jego treścią.
Aby otworzyć plik „Readme”, należy
kliknąć przycisk „Start”, wybrać pozycję
menu „Programs”, a następnie „M-crew for
CMT-L7HD” i kliknąć pozycję „Readme”.
Uwagi
• W wyniku instalacji utworzony zostanie folder.
Jest on używany przez oprogramowanie. Nie
należy go usuwać, przenosić, ani zmieniać
jego zawartości.
• Jeśli na komputerze były wcześniej
zainstalowane wymagane sterowniki lub inne
elementy, podczas instalacji wyświetlone
zostanie okno dialogowe z prośbą o
potwierdzenie.
49PL
Uwagi
Połączenia
Łączenie komputera osobistego z
zestawem
Komputer osobisty należy połączyć z
zestawem za pomocą kabla USB.
Aby umożliwić odtwarzanie plików audio
lub ich nagrywanie na dysk twardy, należy
użyć cyfrowego przewodu optycznego (nie
należy do wyposażenia) lub przewodu
audio (nie należy do wyposażenia) razem z
kablem USB.
Do złącza
wyjściowego
(wyjście cyfrowe/
wyjście audio) na
karcie
dźwiękowej
Do portu
USB
komputera
?
Komputer
Kabel USB
CMT-L7HD
Do złącza
USB
• Przed podłączeniem zestawu należy
koniecznie zainstalować opisywane tutaj
oprogramowanie. W przeciwnym razie
oprogramowanie może nie działać
prawidłowo.
• Aby zainstalować oprogramowanie, należy
zalogować się z konta administratora (w
Windows 2000/Windows XP).
• Wkładając wtyczki, należy uważać, by ich nie
przekrzywiać. Wkładanie wtyczek pod kątem
może spowodować uszkodzenie złączy.
• Wtyczkę USB należy podłączyć bezpośrednio
do portu USB za pośrednictwem przewodu
USB. W przypadku podłączenia dwóch
egzemplarzy za pośrednictwem koncentratora
USB, sterowanie zestawem z komputera może
okazać się niemożliwe.
• W przypadku systemu Windows XP/Windows
2000/Windows Me wyłączenie zestawu
podłączonego przewodem USB może
spowodować wyświetlenie komunikatu
ostrzegawczego.
• Niektóre funkcje zestawu CMT-L7HD nie są
obsługiwane przez oprogramowanie M-crew
for CMT-L7HD.
• Jeśli ten sam zestaw będzie używany z więcej
niż jednym komputerem, na którym
zainstalowano to oprogramowanie, dane
CMT-L7HD mogš nie zostać wczytane
prawidłowo. W takim wypadku należy kliknšć
przycisk Reload (zob. Pomoc).
Ustawienia w
systemie operacyjnym
Do gniazdka
MD/TAPE IN
Do gniazdka
DIGITAL CD
OPTICAL IN
Przed uruchomieniem programu należy
sprawdzić status podłączonych urządzeń.
Poniższa procedura przeznaczona jest dla
systemu Windows 98/98SE. Niektóre
fragmenty procedury mogą różnić się w
zależności od tego, w jakim systemie
operacyjnym zainstalowano
oprogramowanie. Procedurę obowiązującą
dla systemów Windows 2000/Windows
Me/Windows XP zamieszczono na stronie
51.
Uwaga
Niektóre ilustracje zawarte w kolejnych
procedurach mogą nieznacznie odbiegać od
stanu faktycznego w zależności od systemu
operacyjnego zainstalowanego w komputerze.
50PL
Ustawienia w systemie Windows
98/98SE
Instalacja sterownika USB
1 Podłącz zestaw bezpośrednio do
komputera, a następnie uruchom
komputer.
Zostanie wyświetlone okno „Add New
Hardware Wizard”.
Zakończ działanie wszystkich
uruchomionych aplikacji.
3 Kliknij kartę „Device Manager”.
Upewnij się, że w oknie dialogowym
„Device Manager” wymienione są
następujące urządzenia.
• „SONY PCLK USB Driver”
• „SONY HDD Audio Recorder”* i
„Generic USB Hub” w grupie
„Universal Serial Bus controllers”
* Urządzenie jest wyświetlane tylko wtedy,
gdy zestaw jest włączony.
2 Kliknij przycisk „Next”.
3 Wybierz opcję „Search for the best
driver for your device.
(Recommended)”.
Na żądanie kreatora włóż płytę CDROM systemu Windows 98/98SE do
stacji dysków CD-ROM w komputerze i
zainstaluj sterowniki. Instalacja zostanie
powtórzona dla każdego z
następujących urządzeń.
• Generic USB hub
Sprawdzenie statusu zainstalowanych
urządzeń
1 Otwórz panel sterowania (Control
Panel).
W menu Start wskaż pozycję
„Settings”, a następnie kliknij pozycję
„Control Panel”.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę „System”.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe
„System Properties”.
4 Kliknij przycisk „OK”, aby zamknąć
okno dialogowe „System Properties”.
Ustawienia w systemach
Windows 2000/Windows Me/
Windows XP
Instalacja sterownika USB (Windows 2000)
Program M-crew
Po zainstalowaniu sterowników należy
sprawdzić status zainstalowanych
urządzeń.
1 Podłącz zestaw bezpośrednio do
komputera, a następnie uruchom
komputer.
Zostanie wyświetlone okno „Found
New Hardware Wizard”.
Zakończ działanie wszystkich
uruchomionych aplikacji.
2 Kliknij przycisk „Next”.
ciąg dalszy
51PL
Ustawienia w systemie operacyjnym
(ciąg dalszy)
3 Wybierz opcję „Search for a suitable
driver for my device (recommended)”.
Na żądanie kreatora włóż płytę CDROM systemu Windows 2000 do stacji
dysków CD-ROM w komputerze i
zainstaluj sterowniki. Instalacja zostanie
powtórzona dla każdego z
następujących urządzeń.
• Generic USB hub
Instalacja sterownika USB (Windows Me)
1 Podłącz zestaw bezpośrednio do
komputera, a następnie uruchom
komputer.
Zostanie wyświetlone okno „Add New
Hardware Wizard”.
Zakończ działanie wszystkich
uruchomionych aplikacji.
4 Włącz zestaw.
Wyświetlone zostanie okno „Found
New Hardware Wizard”.
5 Wybierz opcję „Install the software
automatically [Recommended]”.
6 Kliknij przycisk „Next”.
Jeżeli na ekranie pojawi się poniższy
komunikat, kliknij przycisk „Continue
Anyway”, aby kontynuować instalację.
Instalacja zakończy się pomyślnie.
Kliknięcie przycisku „STOP Installation”
spowoduje anulowanie instalacji
sterowników. Należy zauważyć, że w
takim wypadku zestaw CMT-L7HD nie
zostanie prawidłowo przygotowany do
współpracy z komputerem.
2 Wybierz opcję „Search for the best
driver for your device.
(Recommended)”.
Na żądanie kreatora włóż płytę CDROM systemu Windows Me do stacji
dysków CD-ROM w komputerze i
zainstaluj sterowniki. Instalacja zostanie
powtórzona dla każdego z
następujących urządzeń.
• Generic USB hub
Instalacja sterownika USB (Windows XP)
1 Zakończ działanie wszystkich
uruchomionych aplikacji.
2 Podłącz zestaw bezpośrednio do
komputera, a następnie uruchom
komputer.
Instalacja sterowników rozpocznie się
automatycznie i zostanie przerwana po
ukończeniu instalacji.
Jeżeli okno „Found New Hardware
Wizard” nie zostanie wyświetlone,
przejdź do kroku 3.
3 Upewnij się, że nazwą urządzenia, dla
którego instalowane są sterowniki jest
„SONY LINK KIT”, a następnie wybierz
opcję „Install the software
automatically [Recommended]”.
52PL
7 Kliknij przycisk „Finish”.
Sprawdzanie statusu zainstalowanych
urządzeń (Windows 2000/Windows Me/
Windows XP)
Po zainstalowaniu sterowników należy
sprawdzić status zainstalowanych
urządzeń.
1 Otwórz panel sterowania (Control
Panel).
W menu Start wskaż pozycję
„Settings”, a następnie kliknij pozycję
„Control Panel”.
(W systemie Windows XP) W menu
Start kliknij pozycję „Control Panel”, a
następnie kliknij przycisk „Switch to
Classic View” w obszarze znajdującym
się po lewej stronie okna.
2 Kliknij dwukrotnie ikonę „System”.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe
„System Properties”.
Uwaga
Jeżeli ikona „System” nie jest widoczna,
kliknij przycisk „View all Control Panel
options” (w systemie Windows Me).
3 (Wyłącznie w systemach Windows
2000/Windows XP) Kliknij kartę
„Hardware”.
4 Kliknij kartę „Device Manager”. (W
systemach Windows 2000/Windows XP
należy kliknąć przycisk „Device
Manager”)
Upewnij się, że w oknie dialogowym
„Device Manager” wymienione są
następujące urządzenia.
• „SONY PCLK USB Driver” (Element
może znajdować się w grupie
„Universal Serial Bus controllers”.)
• „SONY HDD Audio Recorder”* i
„Generic USB Hub” w grupie
„Universal Serial Bus controllers”
* Urządzenie jest wyświetlane tylko wtedy,
gdy zestaw jest włączony.
Instalowanie
programu LabelMaker
5.1
Zainstalowanie programu LabelMaker 5.1
na komputerze VAIO z preinstalowanym
systemem Windows XP może
spowodować zastąpienie zainstalowanego
na tym komputerze programu LabelMaker
5.0 przez nową wersję.
Instalacja programu LabelMaker 5.1 nie
zastępuje wersji tego programu starszych
niż 5.0, takich jak wersja zawarta w
pakiecie PictureGear 4.x.
1 Kliknij opcję „4. Setting up LabelMaker
5.1” w oknie instalatora (zob. krok 2 na
stronie 47).
2 Aby zainstalować program, postępuj z
instrukcjami wyświetlanymi na ekranie.
Odinstalowanie
oprogramowania
1 Otwórz panel sterowania (Control
Panel).
W menu Start wskaż pozycję
„Settings”, a następnie kliknij „Control
Panel”.
Program M-crew
Gdy program M-crew for CMT-L7HD
przestanie być potrzebny, należy go
odinstalować w sposób opisany poniżej:
2 Kliknij dwukrotnie ikonę „Add/Remove
Programs”.
Uwaga (dotyczy tylko Windows Me)
W określonych konfiguracjach komputerów
przed nazwami urządzeń mogą być
widoczne ikony
. Nie wpływa to jednak na
działanie systemu (komputera i zestawu
CMT-L7HD).
5 Kliknij przycisk „OK”, aby zamknąć
okno dialogowe „System Properties”.
Wyświetlone zostanie okno „Add/
Remove Programs Properties”.
3 Zaznacz i kliknij pozycję „M-crew for
CMT-L7HD” lub „LabelMaker 5.1” na
liście programów.
4 Kliknij przycisk „Add/Remove”.
Uruchomiony zostanie program
deinstalacyjny i program wybrany w
kroku 3 zostanie automatycznie
usunięty.
ciąg dalszy
53PL
Odinstalowanie oprogramowania
(ciąg dalszy)
Uwagi
• Po odinstalowaniu programu M-crew, foldery
„Database” i „Jacket” utworzone w ramach
folderu „M-crew for CMT-L7HD” (zwykle
C:\Program Files\M_crew\L7HD) i zawarte w
nich pliki pozostaną na dysku. Jeśli nie są już
potrzebne, należy je usunąć ręcznie.
• Jeśli w kroku 3 wybrany zostanie program
LabelMaker 5.1, to zostanie odinstalowany nie
tylko program LabelMaker 5.1 zainstalowany
razem z programem M-crew, lecz także
ewentualne inne kopie programu LabelMaker
5.1 zainstalowane niezależnie od programu
M-crew.
• Analogicznie, odinstalowanie programu
LabelMaker 5.1, który został zainstalowany
niezależnie od M-crew, spowoduje, że funkcja
drukowania etykiet stanie się niedostępna w
programie M-crew.
Uruchamianie
programu
W menu Start wskaż pozycję „Programs”,
a następnie „M-crew for CMT-L7HD“ i
„M-crew”.
Kończenie pracy z
programem
1 Kliknij ikonę
na pasku głównym.
Wyświetlone zostanie okno dialogowe
zakończenia pracy.
2 Kliknij opcję „END”.
Spowoduje to zakończenie pracy
programu „M-crew for CMT-L7HD”.
Korzystanie z Pomocy
Otwieranie spisu treści Pomocy
Kliknij przycisk Help na pasku głównym.
Wyświetlony zostanie spis treści pomocy
M-crew for CMT-L7HD.
Kliknij, aby otworzyć Pomoc.
Program zostanie uruchomiony i
wyświetlony zostanie pasek główny.
Bezpośrednio po uruchomieniu programu
M-crew for CMT-L7HD wyświetlony
zostanie pasek przedstawiony poniżej.
Uwaga
Jeśli program został uruchomiony podczas
nagrywania na dysk twardy, możliwe będzie
przerwanie nagrywania albo anulowanie
uruchomienia programu.
54PL
• Kliknij dwukrotnie ikonę
, aby
wyświetlić tematy zawarte w rozdziale.
• Kliknij ikonę , aby wyświetlić
objaśnienia dotyczące danego elementu.
• Kliknięcie podkreślonego elementu w
tekście pomocy powoduje wyświetlenie
strony powiązanej tematycznie z tym
elementem.
Wyszukiwanie według słów kluczowych
1 Kliknij kartę „Index” w oknie
dialogowym wyszukiwania tematu,
przedstawionym powyżej.
2 Wprowadź słowo lub frazę, którą
chcesz wyszukać, albo wybierz słowo z
przewijanej listy.
3 Kliknij przycisk „Display”.
W prawej części okna dialogowego
wyświetlony zostanie temat zawierający
wybrane słowo kluczowe.
Jeśli pojawi się okno dialogowe „Topics
Found”, wybierz odpowiedni temat i
kliknij przycisk „Display”.
Wyszukiwanie tematów zawierających
słowo lub frazę
1 Kliknij kartę „Search” w oknie
dialogowym wyszukiwania tematu,
przedstawionym powyżej.
2 Wprowadź słowo lub frazę związaną z
poszukiwanym tematem, a następnie
kliknij przycisk „List Topics”. Na liście
„Select Topics to display” wyświetlone
zostaną znalezione tematy.
przycisk „Display”.
W prawej części okna dialogowego
wyświetlony zostanie temat
odpowiadający wybranej pozycji.
Program M-crew
3 Wybierz odpowiednią pozycję i kliknij
55PL
Urządzenia opcjonalne
Podłączanie urządzeń opcjonalnych
Aby zwiększyć możliwości zestawu, można do niego podłączyć urządzenia opcjonalne.
Należy zapoznać się z instrukcjami obsługi dołączonymi do poszczególnych urządzeń.
Opcjonalne urządzenie
analogowe
Komputer PC
Z gniazd wyjściowych
audio urządzenia
analogowego
Do wejścia cyfrowego
urządzenia cyfrowego
Do gniazd wejściowych
audio urządzenia
analogowego
Opcjonalne urządzenie
cyfrowe
Z wyjścia cyfrowego
urządzenia
cyfrowego
Opcjonalne urządzenie
analogowe
A Gniazdo DIGITAL OPTICAL IN
Do tego gniazda można podłączyć
opcjonalne urządzenie cyfrowe (np.
cyfrowy tuner satelitarny) za
pośrednictwem cyfrowego przewodu
optycznego (kwadratowy, nie należy do
wyposażenia). Wówczas możliwe będzie
nagrywanie lub słuchanie dźwięku z tak
podłączonego urządzenia na tym zestawie.
B Gniazdo DIGITAL CD OPTICAL OUT
Do tego gniazda można podłączyć
opcjonalne urządzenie cyfrowe (takie,
jak odtwarzacz/rekorder MD). Należy w
tym celu użyć cyfrowego przewodu
optycznego (kwadratowego, nie należy
do wyposażenia). Pozwoli to na
wysyłanie cyfrowego sygnału audio z
tego zestawu do urządzenia cyfrowego.
C Gniazdo MD/TAPE IN
56PL
Do portu USB
komputera
Do tego gniazda można podłączyć
opcjonalne urządzenie (np. odtwarzacz/
rekorder MD lub magnetofon) za
pośrednictwem przewodu audio (nie
należy do wyposażenia). Wówczas
możliwe będzie nagrywanie lub słuchanie
analogowego dźwięku z tak podłączonego
urządzenia na tym zestawie.
Opcjonalne urządzenie
cyfrowe
D Gniazdo MD/TAPE OUT
Do tego gniazda można podłączyć
opcjonalne urządzenie (takie, jak
odtwarzacz/rekorder MD lub
magnetofon) za pośrednictwem
przewodu audio. Pozwoli to na
wysyłanie analogowego sygnału audio
z tego zestawu do opcjonalnego
urządzenia.
E Złącze USB
Do tego złącza można podłączyć
komputer PC za pośrednictwem kabla
USB (na wyposażeniu zestawu).
Umożliwi to sterowanie tym zestawem
z komputera, na którym zainstalowany
jest dołączony program M-crew for
CMT-L7HD.
Słuchanie dźwięku z
podłączonego
urządzenia
Słuchanie dźwięku z urządzenia
cyfrowego, np. tunera
satelitarnego, odtwarzacza DVD
itp.
1 Podłącz cyfrowy przewód optyczny.
Zob. „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki nie pojawi się napis „OPTICAL
IN”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
Uwaga
Nagrywanie dźwięku z
podłączonego
urządzenia
Nagranie cyfrowe z urządzenia
cyfrowego na dysk twardy
System zarządzania kopiowaniem
seryjnym (zob. strona 23) może
uniemożliwić nagranie cyfrowe niektórych
materiałów. W takim wypadku należy
podłączyć urządzenie do gniazda MD/
TAPE IN i wykonać nagranie analogowe.
1 Podłącz cyfrowy przewód optyczny.
Zob. „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Rozpocznij nagrywanie ręcznie.
Zob. „Ręczne nagrywanie na dysk
twardy” na stronie 26.
Dźwięk z urządzenia podłączonego do gniazda
DIGITAL OPTICAL IN nie jest słyszalny, gdy
pulsuje wskaźnik
lub gdy nie jest
wyświetlany żaden wskaźnik (“L”, “F” ani “P”).
Wskazówka
Słuchanie dźwięku z urządzenia
analogowego, np. odtwarzacza
MD, magnetofonu itp.
Nagranie analogowe z urządzenia
analogowego na dysk twardy
Patrz „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION,
dopóki nie pojawi się napis „MD” lub
„TAPE”.
Rozpocznij odtwarzanie z
podłączonego urządzenia.
1 Podłącz przewód audio.
Zob. „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Rozpocznij nagrywanie ręcznie.
Zob. „Ręczne nagrywanie na dysk
twardy” na stronie 26.
Urządzenia opcjonalne
1 Podłącz przewód audio.
Można uaktywnić funkcję Gospodarz czasu/
Autoredukcja (zob. strona 28).
Przełączanie z funkcji „MD” na „TAPE”
W przypadku odtwarzania z podłączonego
magnetofonu, postępuj według poniższej
procedury.
1 Włącz zestaw.
2 Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, dopóki
nie pojawi się napis „MD”.
3 Naciśnij MENU/NO na pilocie.
Pojawi się napis „TAPE?”
4 Naciśnij ENTER/YES na pilocie.
Aby ponownie przełączyć się na „MD”,
powtórz tę samą procedurę.
57PL
Nagrywanie na
podłączonym
urządzeniu
Nagrywanie cyfrowe na
urządzeniu cyfrowym
1 Podłącz cyfrowy przewod optyczny.
Patrz „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Rozpocznij nagrywanie.
Skorzystaj z instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
Nagrywanie analogowe na
dowolnym urządzeniu
1 Podłącz przewód audio.
Patrz „Podłączanie urządzeń
opcjonalnych” na stronie 56.
2 Rozpocznij nagrywanie.
Skorzystaj z instrukcji obsługi
podłączonego urządzenia.
58PL
Rozwiązywanie problemów
Z zestawu wydobywają się dźwięki
Problemy i środki
zaradcze
Jeśli podczas eksploatacji tego zestawu
lub oprogramowania wystąpią jakiekolwiek
problemy, należy skorzystać z poniższej
listy kontrolnej.
Przede wszystkim należy sprawdzić, czy
przewód sieciowy jest pewnie podłączony
i czy kolumny głośnikowe są podłączone
poprawnie i pewnie.
Należy także skorzystać z instrukcji
obsługi komputera oraz zapoznać się z
treścią pliku „Readme.txt”, który jest
instalowany na dysku twardym razem z
tym oprogramowaniem.
Aby otworzyć plik „Readme”, należy
przejść do menu Start i wybrać opcję
„Programs”, a następnie „M-crew for
CMT-L7HD”, po czym kliknąć pozycję
„Readme”.
Gdyby problemu nie udało się rozwiązać,
należy skontaktować się z najbliższym
sprzedawcą firmy Sony. Oddając zestaw
do naprawy należy koniecznie dostarczyć
zarówno system głośników (SS-L7), jak i
urządzenie główne (HCD-L7HD).
• Poniższe rodzaje dźwięków są zjawiskiem
normalnym:
– Dźwięk towarzyszący pracy dysku
twardego
– Dźwięk towarzyszący pracy odtwarzacza
CD
– Dźwięk wydawany przez wentylator
chłodzący
Nie jest możliwe ustawienie programatora
• Ponownie nastaw zegar (zobacz strona 13).
Programator nie działa.
• Włącz programator (zob. „Sprawdzić
ustawienie/włączyć programator” na stronie
41 lub 42).
• Sprawdź ustawienia programatora i nastaw
prawidłową godzinę (zob. strony 13, 41 lub
42).
• Po ustawieniu programatora koniecznie
wyłącz zestaw, naciskając przycisk @/1.
• Zestaw został włączony na około 30 sekund
przed zaprogramowaną godziną.
Pilot nie działa.
•
•
•
•
•
Usuń przeszkodę.
Umieść pilota bliżej zestawu.
Skieruj pilota na czujnik zestawu.
Wymień baterie (rozmiar AAA/R03).
Umieść zestaw z dala od świetlówek.
Odtwarzacz CD
Na wyświetlaczu widoczny jest napis „– –:– –”.
Pokrywa płyty CD nie otwiera się i pojawia się
napis „LOCKED”.
• Ponownie nastaw zegar i programator
(zobacz strona 13).
• Zwróć się o pomoc do dealera firmy Sony
lub do autoryzowanego serwisu Sony.
Brak dźwięku
• Wyreguluj głośność.
• Upewnij się, że nie są podłączone słuchawki.
• Skontroluj połączenia głośników (zobacz
strona 10).
• Trwa Szybkie zapisywanie synchronizowane.
Dźwięk dochodzi z jednego kanału lub głośność
kanałów lewego i prawego jest różna.
• Podłącz prawidłowo przewody kolumn
głośnikowych (zobacz strona 10).
• W miarę możliwości rozstaw kolumny
symetrycznie.
• Podłącz kolumny głośnikowe dostarczone w
zestawie.
Słychać głośny przydźwięk lub szum
• Przenieś zestaw dalej od źródła zakłóceń.
• Podłącz zestaw do innego gniazda
sieciowego.
• Zainstaluj filtr przeciwszumowy (dostępny
na rynku) w sieci zasilającej.
Płyta CD nie wysuwa się
• Nie można wyjąć płyty CD podczas
nagrywania ręcznego ze źródła innego niż
CD.
• Zwróć się o pomoc do dealera firmy Sony
lub do autoryzowanego serwisu Sony.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
Włóż płytę CD.
Wyczyść płytę CD (zobacz strona 64).
Użyj innej płyty CD.
Płyta CD została włożona etykietą zwróconą
do wewnątrz. Włóż płytę CD prawidłowo.
• Wyjmij płytę CD i zetrzyj z niej wilgoć, a
następnie pozostaw zestaw włączony na
kilka godzin, dopóki wilgoć nie odparuje.
• Naciśnij CD u, aby rozpocząć
odtwarzanie.
•
•
•
•
Rozwiązywanie problemów
Problemy ogólne
ciąg dalszy
59PL
Problemy i środki zaradcze (ciąg
dalszy)
Płyta przeskakuje
• Wyczyść płytę CD (zobacz strona 64).
• Użyj innej płyty CD.
• Spróbuj przenieść zestaw w miejsce wolne
od wibracji (np. na stabilną podstawę).
• Spróbuj oddalić kolumny głośnikowe od
zestawu lub umieścić je na osobnych
podstawach.
Przy głośnym odtwarzaniu utworu z tonami
niskimi wibracje kolumn głośnikowych
mogą spowodować przeskakiwanie płyty.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od pierwszego
utworu
• Przy zatrzymanym urządzeniu naciskaj
kilkakrotnie PLAY MODE na pilocie, dopóki
nie zniknie napis „PROGRAM” lub
„SHUFFLE”; spowoduje to powrót do
Odtwarzania normalnego.
Nagrywarka HD
Odtwarzanie nie rozpoczyna się
• Na dysku twardym nie ma nagranych
utworów.
• Wewnątrz urządzenia skropliła się para.
Pozostaw zestaw wyłączony na około
godzinę.
• Naciśnij @/1, aby włączyć zestaw.
Nie można wybrać albumu
• Nie można wybrać albumu, który nie
zawiera utworów. Wybierz album
zawierający utwory.
Nie jest możliwe nagrywanie na dysk twardy
• Prawidłowo podłącz urządzenie opcjonalne.
• Wybierz funkcję inną niż HD.
• Wyreguluj odpowiednio poziom nagrywania
(zob. strona 29).
• Podczas nagrywania wystąpiła przerwa w
zasilaniu lub odłączono kabel zasilający.
Dane zarejestrowane do chwili utraty
zasilania mogły zostać utracone. Powtórz
procedurę nagrywania.
• Skasuj zbędne utwory lub albumy, aby
zwolnić miejsce na dysku twardym (zob.
strona 32).
• Wszystkie utwory z płyty CD są już nagrane
na dysk twardy.
• Wyłącz tryb Automatycznego zapisywania
(zob. strona 25).
60PL
Edycja nie jest możliwa.
• Naciskaj kilkakrotnie PLAY MODE na
pilocie, dopóki nie zniknie napis
„SHUFFLE”.
Dźwięk jest zaszumiony.
• Silne pole magnetyczne wytwarzane przez
telewizor lub podobne urządzenie zakłóca
pracę zestawu. Umieść zestaw z dala od
źródeł silnego pola magnetycznego.
Tuner
Występuje silny przydźwięk lub szum (pulsuje
napis „TUNED” lub „STEREO”).
• Wybierz odpowiednie pasmo i częstotliwość
(zobacz strona 38).
• Poprawnie podłącz antenę (zobacz strona
10).
• Umieść anteny jak najdalej od głównego
urządzenia i kolumn głośnikowych.
• Znajdź miejsce i orientację zapewniającą
dobry odbiór, a następnie ponownie ustaw
antenę.
Jeśli uzyskanie dobrej jakości odbioru nie
jest możliwe, zalecamy podłączenie
dostępnej w handlu anteny zewnętrznej.
• Dołączona do zestawu antena przewodowa
FM zbiera sygnał na całej swojej długości, a
zatem należy ją w całości rozwinąć.
• Umieść anteny jak najdalej od przewodów
głośnikowych.
• Jeśli przewód dołączonej anteny ramowej
AM wysunął się z plastikowej podstawy,
zwróć się do najbliższego sprzedawcy firmy
Sony.
• Spróbuj wyłączyć urządzenia elektryczne
działające w pobliżu.
• Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Przy nagrywaniu transmisji radiowej w paśmie
AM występuje silny przydźwięk lub szum
• Umieść antenę ramową AM jak najdalej od
głównego urządzenia i kolumn
głośnikowych, aby poprawić odbiór.
• Skontaktuj się z najbliższym sprzedawcą
Sony.
Stereofoniczny program FM nie jest odbierany w
stereo
• Naciskaj FM MODE na pilocie, dopóki napis
„MONO” nie zniknie z wyświetlacza.
• Zobacz punkt „Występuje silny przydźwięk
lub szum (pulsuje napis „TUNED” lub
„STEREO”)” i skontroluj stan anteny.
Program M-crew
Pojawia się komunikat „Equipment does not
respond. Check connections” (Urządzenie nie
odpowiada, sprawdź połączenia).
• Sprawdź połączenie w gnieździe USB.
• Spróbuj odłączyć kabel USB do komputera,
a następnie ponownie go podłączyć.
• Upewnij się, że kabel zasilający zestawu jest
podłączony do gniazdka ściennego.
Brak odpowiedzi na ekranie lub błąd na ekranie.
• Wyłącz zestaw i włącz go ponownie, po
czym ponownie uruchom program.
• Spróbuj odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel USB do zestawu i
komputera.
• Uruchom inny program, z którego często
korzystasz, i sprawdź, czy komputer działa
prawidłowo.
• Odinstaluj program (zob. strona 53) i
spróbuj zainstalować go ponownie (zob.
strona 47).
System nie odpowiada.
• Upewnij się, że urządzenia są połączone
prawidłowo (zob. strona 50).
• Spróbuj odłączyć, a następnie ponownie
podłączyć kabel USB do zestawu i
komputera.
Wyświetlana nazwa płyty CD różni się od
oryginalnej.
• Kliknij przycisk Reload (zob. Pomoc).
• Ponownie uruchom program. Jeśli problem
będzie występował nadal, to być może dane
w Bibliotece dysku (Disc Library) są
uszkodzone. Ponownie wprowadź nazwy.
• Kliknij przycisk Reload (zob. Pomoc).
Zainstalowane urządzenia nie są prawidłowo
skonfigurowane.
• Zapoznaj się z treścią pliku Readme.txt,
dostępnego w menu Start. Plik
„Readme.txt” znajduje się w folderze, w
którym zainstalowano oprogramowanie.
Pojawia się komunikat „Could not connect to
the CDDB” (Nie można połączyć się z bazą
CDDB).
• Sprawdź, czy dostępne jest aktywne
połączenie z Internetem.
• Jeśli uzyskujesz dostęp do Internetu za
pośrednictwem serwera proxy, sprawdź
ustawienia serwera proxy w oknie
dialogowym „Options”.
• Celowo wyłączono dźwięki podczas
uruchamiania programu M-crew albo
dźwięki zostały wyłączone samoistnie przy
nieprawidłowym zakończeniu pracy
programu. Aby ponownie włączyć dźwięku,
uruchom program ponownie, a następnie
zakończ pracę w normalny sposób. Zamiast
tego możesz także kliknąć dwukrotnie jeden
z plików zapasowych (reg0.reg do reg3.reg)
w folderze „M-crew for CMT-L7HD” i
postępuj zgodnie z instrukcjami, aby
ponownie skonfigurować oprogramowanie
(nie dotyczy Windows XP).
Dźwięk z komputera (odtwarzane pliki audio) nie
jest odtwarzany przez zestaw.
• Prawidłowo podłącz zestaw do komputera
przez kartę dźwiękową (zob. strona 50).
Urządzenia opcjonalne
Brak dźwięku.
• Skontroluj stan zestawu zgodnie z punktem
„Brak dźwięku” w kategorii „Problemy
ogólne” na stronie 59.
• Poprawnie podłącz urządzenie (zobacz
strona 56), sprawdzając jednocześnie, czy:
– przewody są poprawnie podłączone.
– wtyczki przewodów są pewnie włożone do
gniazd.
• Włącz urządzenie.
• Zapoznaj się z instrukcją podłączonego
urządzenia i rozpocznij odtwarzanie.
• Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION, dopóki na
wyświetlaczu nie pojawi się napis „MD” (lub
„TAPE”) albo „OPTICAL IN”.
Dźwięk jest zniekształcony
• Zmniejsz głośność w podłączonym
urządzeniu albo wyreguluj poziom
nagrywania (zob. strona 29).
Jeśli po podjęciu powyższych środków
zestaw nadal nie działa poprawnie,
wyzeruj go w następujący sposób:
Przy włączonym zestawie naciśnij
jednocześnie DISPLAY, TUNER/BAND i
FUNCTION.
Na wyświetlaczu pojawi się napis „COLD
RESET”, po czym zestaw wyłączy się.
Przywrócone zostaną fabryczne wartości
wszystkich parametrów. Konieczne jest
ponowne wykonanie następujących
procedur: zaprogramowanie stacji
radiowych, nastawienie zegara i
programatora, nadanie tytułów płycie CD.
Rozwiązywanie problemów
Wyświetlane dane dysku twardego (nazwa, czas
lub liczba albumów/utworów) różnią się od
oryginalnych.
Nie słychać dźwięków systemowych
(ostrzeżenie/alarm/nadejście poczty).
Uwaga
Nie można wyzerować zestawu w trybie
ograniczonego poboru mocy.
61PL
Komunikaty
Autodiagnozy
Blank Disc
Na dysku twardym nie znajduje się żaden
utwór.
Cannot Copy
Komunikaty
Podczas pracy urządzenia na
wyświetlaczu może pojawić się na stałe
lub pulsować jeden z następujących
komunikatów.
CD
Complete!
Edycja płyty CD (spis płyt) została
zakończona pomyślnie.
File Full
W pamięci zapisano już 100 tytułów płyt.
Initialize
Trwa uruchamianie zestawu. W trakcie
uruchamiania nie można włożyć płyty CD.
Poczekaj, dopóki napis „Initialize” nie zniknie
z wyświetlacza.
No Disc
W odtwarzaczu CD nie ma płyty.
—OVER—
W trakcie pauzy w odtwarzaniu, przy
naciśniętym przycisku M, osiągnięto koniec
płyty CD.
Push STOP!
Naciśnięto PLAY MODE na pilocie w trakcie
odtwarzania.
Naciśnięto STORAGE MODE w trakcie
odtwarzania.
Naciśnięto STORAGE MODE w trakcie
ręcznego nagrywania z płyty CD.
Step Full!
Próbowano umieścić w programie 26 lub
więcej utworów (kroków).
HD (dysk twardy)
Already Done
Próbowano przeprowadzić Szybkie
synchronizowane zapisywanie płyty CD, która
została już w całości nagrana.
Auto Cut
System wstrzymał nagrywanie, ponieważ
podczas nagrywania cyfrowego napotkano
30-sekundowy lub dłuższy fragment ciszy.
62PL
Próbowano odtwarzać płytę CD w
nieobsługiwanym formacie, np. płytę CDROM. Źródło dźwięku jest kopią dostępnego
w handlu nagrania muzycznego.
Cannot Edit
Próbowano edytować w trakcie Odtwarzania
z tasowaniem lub zarejestrować utwór do listy
odtwarzania, która zawiera 400 utworów.
Cannot Play
Odtworzenie utworu nie jest możliwe z
powodu uszkodzenia danych audio.
Cannot Rec
Próbowano nagrywać na dysk twardy, a
jednocześnie wybrano dysk twardy (HD) jako
źródło dźwięku.
Próbowano nagrywać ręcznie z płyty CD przy
włączonym trybie zapisu „AUTO”.
Naciśnięto REC przy włączonym trybie zapisu
„AUTO”.
Próbowano nagrywać z płyty CD na dysk
twardy, ale nie włożono płyty CD.
Cannot STORAGE
Próbowano nagrywać na dysk twardy, na
którym pozostało miejsce na mniej niż 131
utworów.
Próbowano nagrywać na dysk twardy, na
którym pozostało miejsce na mniej niż 240
minut nagrania.
Próbowano przeprowadzić Szybkie
synchronizowane zapisywanie, ale w
obszarze biblioteki nie ma pustego albumu.
Check OPT-IN
Chwilowe pojawienie się tego komunikatu jest
spowodowane charakterystyką sygnałów
nagrywanego materiału cyfrowego. Nie ma to
wpływu na nagranie.
Podczas nagrywania z urządzenia cyfrowego
podłączonego do gniazda DIGITAL OPTICAL
IN rozłączono kabel połączeniowy lub
wyłączono urządzenie cyfrowe.
Complete!
Zakończono czynność montażową na dysku
twardym.
Trwa kopiowanie tytułu lub nazwy
wykonawcy.
Copying
Trwa kopiowanie danych tekstowych.
Drive Error
Należy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
Sony.
Drive Full!
Nagrywanie utworów nie jest możliwe z
powodu braku wystarczającej przestrzeni na
dysku twardym lub osiągnięto maksymalną
liczbę utworów do nagrania.
Erasing
Trwa kasowanie danych z dysku twardego.
Nie odłączaj kabla zasilającego.
Format Error
Należy skontaktować się z lokalnym
sprzedawcą lub autoryzowanym serwisem
Sony.
Impossible
Wystąpiła próba przeprowadzenia
niedozwolonej edycji lub nagrywania.
Library Making
Trwa zapisywanie danych na dysku twardym.
Name Full!
Została przekroczona ilość znaków w nazwie
(około 127 znaków).
No Name
Album lub utwór nie ma etykiety.
No Signal
Podczas nagrywania wykryto fragment ciszy.
Not Found
Trwa kontrolne odtwarzanie fragmentu w
pobliżu punktu podziału podczas realizacji
funkcji Dzielenia.
Trwa kontrolne odtwarzanie wyróżnionego
fragmentu podczas realizacji funkcji
Odtwarzania wyróżnionego fragmentu.
REMOTE
Trwa nawiązywanie połączenia między
systemem a komputerem*.
Retry
Trwa ponawianie próby odczytu danych z
płyty CD podczas Szybkiego
synchronizowanego zapisywania.
Smart Space
Podczas nagrywania cyfrowego, po ciszy
trwającej dłużej niż 3, ale krócej niż 30
sekund, ponownie pojawił się sygnał
wejściowy.
STORAGE NOW
Próbowano wyłączyć zestaw w trakcie
zapisywania danych na dysku twardym.
TOC Reading
Trwa odczytywanie danych z dysku
twardego.
Track End
Podczas przesuwania punktu podziału przy
realizacji funkcji Dzielenia osiągnięto koniec
utworu.
Track Full!
Nagrywanie utworów nie jest możliwe,
ponieważ album zawiera już 400 utworów.
Wybierz inny album do nagrywania.
Please Wait
Próbowano przeprowadzić Szybkie
synchronizowanie zapisywanie w czasie
synchronizacji danych między płytą CD a
dyskiem twardym.
Próbowano przeprowadzić Szybkie
synchronizowane zapisywanie w czasie, gdy
system przygotowywał się do
Automatycznego zapisywania lub Szybkiego
synchronizowanego zapisywania.
Push STOP!
Naciśnięto PLAY MODE na pilocie w trakcie
odtwarzania.
Naciśnięto SEARCH na pilocie w trakcie
odtwarzania.
Rec Error
Nie jest możliwe prawidłowe nagrywanie.
Programator
OFF TIME NG!
Godzina wyłączenia jest taka sama, jak
godzina włączenia ustalona dla Codziennego
programatora.
OVERLAP!
Godzina, którą próbowano wybrać dla
Codziennego programatora lub programatora
nagrywania częściowo lub całkowicie koliduje
z innym zaprogramowanym ustawieniem.
Rozwiązywanie problemów
Wyszukiwanie wg słowa kluczowego nie
przyniosło rezultatu.
– Rehearsal –
* Jeśli napis „REMOTE” pojawi się w innych
okolicznościach, należy wyłączyć zestaw, a
następnie ponownie go włączyć.
63PL
Informacje dodatkowe
Kolmny głośnikowe
Środki ostrożności
Tabliczka znamionowa znajduje się z tyłu
obudowy.
Napięcie robocze
Przed przystąpieniem do eksploatacji zestawu,
sprawdź, czy jego napięcie robocze jest
identyczne z napięciem sieci zasilającej.
Bezpieczeństwo
• Urządzenie pozostaje podłączone do źródła
zasilania (sieci) zawsze, gdy przewód sieciowy
jest podłączony do gniazda sieciowego - także
wtedy, gdy samo urządzenie zostało
wyłączone.
• Przed odłączeniem kabla zasilającego należy
koniecznie wyłączyć zestaw.
• Jeśli urządzenie przez dłuższy czas nie będzie
używane, należy odłączyć je od sieci.
Odłączając przewód sieciowy należy zawsze
chwytać za wtyczkę, nigdy za przewód.
• Jeśli do obudowy wpadnie jakikolwiek
przedmiot lub wleje się płyn, należy urządzenie
odłączyć od sieci i przed dalszą eksploatacją
powierzyć do sprawdzenia
wykwalifikowanemu technikowi.
• Wymiany przewodu sieciowego może dokonać
wyłącznie wykwalifikowany punkt serwisowy.
Lokalizacja
• Nie należy umieszczać zestawu na pochyłości.
• Nie należy umieszczać zestawu w miejscach:
— skrajnie gorących lub zimnych,
— zapylonych lub zabrudzonych,
— bardzo wilgotnych,
— narażonych na wibracje,
— narażonych na bezpośrednie działanie
promieni słonecznych.
Nagrzewanie
• Nagrzewanie się urządzenia w trakcie pracy
nie jest objawem uszkodzenia.
• Aby zapobiec gromadzeniu się ciepła
wewnątrz obudowy, należy ustawiać zestaw w
miejscach zapewniających odpowiednią
wentylację i unikać stawiania przedmiotów na
obudowie zestawu.
Jeśli zestaw jest stale używany z ustawioną
dużą głośnością, temperatura górnej, dolnej i
bocznych powierzchni obudowy znacząco
wzrasta. Aby uniknąć poparzeń, nie należy
dotykać obudowy.
Aby zapobiec uszkodzeniom, nie należy
zakrywać otworu wentylatora chłodzącego.
Eksploatacja
Jeśli zestaw przeniesiono bezpośrednio z
zimnego do ciepłego miejsca lub umieszczono
w bardzo wilgotnym pomieszczeniu, na
soczewkach wewnątrz zestawu może nastąpić
kondensacja wilgoci. W takim przypadku zestaw
nie będzie działał prawidłowo. Należy wówczas
wyjąć płytę CD i pozostawić zestaw włączony
na kilka godzin, dopóki wilgoć nie odparuje.
W przypadku jakichkolwiek pytań lub problemów
związanych z urządzeniem, prosimy skontaktować
się z najbliższym sprzedawcą Sony.
PL
64
Mimo że kolumny głośnikowe tego zestawu są
ekranowane magnetycznie, to niekiedy mogą
powodować zniekształcenia obrazu na ekranie
telewizora. Jeśli zniekształcenia takie wystąpią,
należy wyłączyć telewizor na około 15-30 minut,
a następnie włączyć go ponownie.
Jeżeli nie nastąpi poprawa, należy oddalić
kolumny od telewizora. Poza tym nie należy
umieszczać w pobliżu kolumn wszelkich
przedmiotów, w których znajdują się lub są
używane magnesy - np. wieże audio, szafki
telewizyjne i zabawki. Przedmioty takie mogą
powodować magnetyczne zniekształcenia
obrazu w wyniku wzajemnego oddziaływania z
zestawem.
Uwagi na temat płyt CD
• Przed rozpoczęciem odtwarzania płyty CD
należy wytrzeć jej powierzchnię ściereczką.
Płyty CD należy wycierać od środka na
zewnątrz.
• Nie należy odtwarzać płyt CD, na które - po
dowolnej stronie - naklejone są taśmy lub
nalepki, gdyż może to spowodować
uszkodzenie zestawu.
• Nie należy używać rozpuszczalników.
• Płyty CD nie powinny być narażane na
bezpośrednie działanie promieni słonecznych
lub źródeł ciepła.
• W zestawie nie można odtwarzać płyt o
niestandardowych kształtach (np. serca,
kwadratu, gwiazdy). Próba odtwarzania takiej
płyty może spowodować uszkodzenie
zestawu. Nie należy używać takich płyt.
Uwagi na temat odtwarzania płyt CD-R/
CD-RW
Odtwarzanie płyt nagranych w napędach CD-R/
CD-RW może nie być możliwe z uwagi na
zarysowania, zabrudzenia, stan nagrania lub
charakterystykę napędu. Poza tym nie jest
możliwe odtwarzanie płyt, które nie zostały
sfinalizowane na końcu nagrania.
Czyszczenie obudowy
Obudowę, panel i elementy sterujące należy
czyścić miękką ściereczką zwilżoną łagodnym
roztworem detergentu. Nie wolno używać
narzędzi ściernych, proszków do szorowania ani
rozpuszczalników, takich jak alkohol lub
benzyna.
Uwaga na temat Szybkiego
synchronizowanego zapisywania
Jeśli płyta CD jest zarysowana lub
zabrudzona, podczas nagrywania mogą
wystąpić zaniki dźwięku lub zakłócenia, a na
dysku twardym mogą zostać zapisane
zbędne utwory. W takim wypadku należy
wyczyścić płytę CD w sposób opisany w
punkcie „Uwagi na temat płyt CD” na tej
stronie, i nagrywać wyłącznie przy użyciu
funkcji Automatycznego zapisywania.
Dane techniczne
Moduł odtwarzacza CD
System
Laser
Urządzenie główne (HCD-L7HD)
Moduł wzmacniacza
Model europejski:
Moc wyjściowa DIN (nominalna):
20 + 20 W
(4 omy przy 1 kHz, DIN)
Ciągła moc wyjściowa RMS (referencyjna):
25 + 25 W
(4 omy przy 1 kHz,10%
całk. znieksz. harm.)
Moc wyjściowa muzyczna MPO (referencyjna):
25 + 25 W
Pozostałe modele:
Poniższe parametry zmierzono przy napięciu
220 V AC, 60 Hz
Moc wyjściowa wg DIN (znamionowa):
20 + 20 W
(4 omy przy 1 kHz, DIN,
110 V – 240 V AC)
Moc wyjściowa RMS ciągła (referencyjna):
25 + 25 W
(4 omy przy 1 kHz, 10%
całk. znieksz. harm.,
110 V – 240 V AC)
Moduł dysku twardego
Pojemność
20 GB
System nagrywania
ATRAC 3
Transfer
132 kbps
Maksymalny czas nagrywania
około 300 godzin
Maksymalna liczba albumów
Obszar biblioteki:
250
Obszar uniwersalny:
250
Maksymalna liczba utworów
20 000
Maksymalna liczba utworów w albumie
400
Maksymalna prędkość pobierania danych z
płyty CD
max. ×2
Moduł tunera
FM stereo, odbiornik superheterodynowy FM/
AM
Moduł tunera FM
Zakres strojenia
87,5 – 108,0 MHz
(z krokiem 50 kHz)
Antena
Antena przewodowa
FM
Złącza anteny
75-omowe,
asymetryczne
Częstotliwość pośrednia
10,7 MHz
Moduł tunera AM
Zakres strojenia
Model europejski:
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Pozostałe modele:
530 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
10 kHz)
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM,
złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia
450 kHz
Informacje dodatkowe
Wejścia
MD/TAPE IN (minijack stereo):
Czułość 450 mV (MD)/
250 mV (Tape),
impedancja 47 kiloomów
DIGITAL OPTICAL IN (Obsługiwane
częstotliwości próbkowania: 32 kHz, 44,1 kHz i
48 kHz).
Wyjścia
MD/TAPE OUT (minijack stereo):
Czułość 250 mV,
impedancja 1 kiloom
PHONES (minijack stereo):
Możliwość podłączenia
słuchawek o impedancji
8 omów lub większej.
DIGITAL CD OPTICAL OUT (Obsługiwana
częstotliwość próbkowania: 44,1 kHz)
Pasmo przenoszenia
Compact disc, digital
audio system
Laser
półprzewodnikowy
(λ = 795 nm)
Czas emisji: ciągła
2 Hz – 20 kHz
ciąg dalszy
65PL
Dane techniczne (ciąg dalszy)
Kolumny głośnikowe (SS-L7)
System głośników
Dwudrożne, system
bass reflex
Głośniki
10 cm, niskotonowy
stożkowy
2,5 cm, wysokotonowy
semi-kopułkowy typu
balance-drive
Impedancja nominalna 4 omy
Wymiary (sz/w/g)
Około 149 × 248 ×
220 mm
Masa
Około 1,8 kg netto na
kolumnę
Dane ogólne
Wymagania dotyczące zasilania
Model europejski:
230 V AC, 50/60 Hz
Pozostałe modele:
110 – 240 V AC,
50/60 Hz
Pobór mocy
Model europejski:
Pozostałe modele:
Zob. tabliczka
znamionowa
0,2 W (w trybie
ograniczonego poboru
mocy)
Zob. tabliczka
znamionowa
Wymiary (sz/w/g)
Około 293 × 246 ×
131 mm, włącznie z
elementami
wystającymi i
sterującymi.
Masa
Około 4,3 kg
Dołączone akcesoria
Pilot zdalnego sterowania
(1)
Bateria rozmiaru AAA
(R03) (2)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM
(1)
Stojak (1)
Nóżka (4)
Osłona tylna (1)
Wieszak na ścianę (1)
Złączka (2)
Przedłużacz (2)
Kabel USB (1)
CD-ROM „M-crew for
CMT-L7HD” (1)
Wygląd i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia.
Sony Corporation
Printed in Malaysia
Download PDF

advertising