3-861-305-44(1)
Compact
Component
System
Gebruiksaanwijzing
NL
Bruksanvisning
S
Bedienungsanleitung
D
f
CMT-101
HCD-101
Sony Corporation
Printed in Japan
©1997 by Sony Corporation
WAARSCHUWING
Stel het apparaat niet bloot aan regen of vocht,
om gevaar van brand of een elektrische schok te
voorkomen.
Open de ombouw niet, om gevaar van elektrische
schokken te vermijden. Laat reparaties aan de
erkende vakhandel over.
Installeer het apparaat niet in een krappe,
omsloten ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
Amerikaanse en buitenlandse octrooien onder
licentie van Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
De laser in dit apparaat is in staat straling uit te
zenden die de toegestane limiet van Klasse 1
overschrijdt.
Deze compact disc speler is geclassificeerd als een
LASER KLASSE 1 produkt.
Het label met de
aanduiding CLASS 1
LASER PRODUCT
bevindt zich aan de
achterkant van het
apparaat.
Het volgende label bevindt zich binnenin het
apparaat.
Bij dit product zijn batterijen geleverd.
Wanneer deze leeg zijn, moet u ze niet
weggooien maar inleveren als KCA.
Deze stereo-installatie is voorzien van het Dolby*
ruisonderdrukkingssysteem.
* Dolby ruisonderdrukking geproduceerd onder
licentie van de Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
De naam “DOLBY” en het dubbele-D symbool a
zijn handelsmerken van de Dolby Laboratories
Licensing Corporation.
Betreffende deze
gebruiksaanwijzing
De aanwijzingen in deze handleiding gelden voor
de tuner/compact disc speler HCD-101, de los
verkrijgbare minidisc-recorder MDS-MX101 en het
los verkrijgbare stereo cassettedeck TC-TX101. De
aanwijzingen voor de minidisc-recorder en het
stereo cassettedeck zijn alleen van belang voor
diegenen die zich de MDS-MX101 en TC-TX101
hebben aangeschaft.
2NL
Deze gebruiksaanwijzing beschrijft de bediening
van de volgende modellen:
– Tuner/compact disc speler: HCD-101
– Minidisc-recorder: MDS-MX101 (los verkrijgbaar)
– Stereo cassettedeck: TC-TX101 (los verkrijgbaar)
Inhoudsopgave
* Met de los verkrijgbare minidisc-recorder MDSMX101
** Met het los verkrijgbare cassettedeck TC-TX101
Voorbereidingen
Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie ........................................... 4
Stap 2: Gelijkzetten van de klok ........... 6
Stap 3: Vastleggen van uw favoriete
radiozenders ..................................... 7
Aansluiten van externe audio/videoapparatuur en buitenantennes....... 9
Basisbediening
Afspelen van een compact disc .......... 11
Opnemen van een compact disc op
minidisc* ......................................... 12
Afspelen van een minidisc* ................ 13
Opnemen van een compact disc op
cassette** ......................................... 15
Afspelen van een cassette** ................ 16
Luisteren naar de radio ....................... 17
Ontvangst van RDS radio-uitzendingen
(alleen voor Europa) ...................... 18
Opnemen van een radio-uitzending
op minidisc* .................................... 19
Opnemen van een radio-uitzending
op cassette** .................................... 20
Compact disc speler
Gebruik van het CD uitleesvenster .... 22
Herhaalde weergave van
muziekstukken op CD .................. 23
Willekeurige weergave van
muziekstukken op CD .................. 24
Programma-weergave van
muziekstukken op CD .................. 25
Titels voor uw compact discs
invoeren .......................................... 26
Minidisc-recorder*
– Afspelen van minidiscs
Informatie in het uitleesvenster ......... 28
Herhaalde weergave van
muziekstukken op minidisc ......... 29
Willekeurige weergave van
muziekstukken op minidisc ......... 30
Programma-weergave van
muziekstukken op minidisc ......... 31
– Opnemen op minidiscs
Alvorens te beginnen met opnemen . 32
Opnemen van CD’s met keuze van de
nummervolgorde ........................... 33
Handmatig opnemen op een
minidisc ........................................... 34
Veiligheids-opnamestart met zes
seconden muziek uit het
buffergeheugen .............................. 36
Invoegen van drie seconden pauze
tussen de muziekstukken ............. 37
Aanbrengen van muziekstuknummers
tijdens opnemen ............................. 38
– Bewerken van opgenomen
minidiscs
Alvorens te beginnen met
bewerken ......................................... 39
Wissen van minidisc-opnamen .......... 40
Verplaatsen van opgenomen
muziekstukken ............................... 42
Onderverdelen van opgenomen
muziekstukken ............................... 43
Samenvoegen van opgenomen
muziekstukken ............................... 44
Ongedaan maken van de laatste
wijziging ......................................... 45
Naamgeving van minidiscs en
muziekstukken ............................... 46
Cassettedeck **
Opnemen van CD’s met keuze van de
nummervolgorde ........................... 48
Handmatig opnemen van een CD e.d.
op cassette ....................................... 49
Instellen van de weergave
Extra versterking van de bassen
(DBFB) ............................................. 51
Weergave met
akoestiekverruiming ..................... 52
Instellen van de luidsprekerbalans .... 52
NL
Andere mogelijkheden
Naamgeving van uw
voorkeurzenders ............................ 53
Met muziek in slaap vallen ................. 54
Met muziek gewekt worden ............... 55
Schakelklok-opname van radiouitzendingen ................................... 57
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen ........................ 59
Beperkingen van het
minidiscsysteem* ........................... 61
Verhelpen van storingen ..................... 62
Technische gegevens ............................ 65
Index ....................................................... 67
3NL
Voorbereidingen
Stap 1: Aansluiten van de stereo-installatie
Volg de onderstaande aanwijzingen van 1 t/m 6 om uw stereo-installatie aan te sluiten met de
bijgeleverde snoeren en ander toebehoren. Met de stappen 2 en 3 is het installeren compleet.
FM-antenne
AM-kaderantenne
Rechter luidspreker
Linker luidspreker
3
Tuner/
CD-speler*
Cassettedeck**
Minidiscrecorder***
1-2
2
5
220-240
110-120
4
1-1
naar een
stopcontact
6
* De CMT-101/HCD-101 bestaat uit een compact disc speler, een tuner en een versterker.
** Dit is het los verkrijgbare cassettedeck TC-TX101. Beschikt u over dit apparaat, dan kunt u het aldus
aansluiten op de tuner/CD-speler.
*** Dit is de los verkrijgbare minidisc-recorder MDS-MX101. Beschikt u over dit apparaat, dan kunt u het aldus
aansluiten op de tuner/CD-speler.
1 Sluit de minidisc-recorder aan.
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
1 Verbind het systeemaansluitsnoer van
de minidisc-recorder met de MD
aansluiting van de tuner/CD-speler.
LO
ITA
DIG ICAL
D
C OPT
Trek deze
beschermhuls
naar u toe. De
huls komt los
en is terug te
schuiven.
UT
LO
ITA
DIG ICAL
D
C OPT
Insteken met het SONY
beeldmerk aan de
linkerkant.
MD
Met dit teken
rechts.
Losmaken
Aansluiten van de tuner/CD-speler
UT
MD
Aansluiten
2 Sluit de optische kabel (bijgeleverd bij
de MDS-MX101) aan op de CD
DIGITAL OUT stekkerbus van de
tuner/CD-speler en de MD DIGITAL
IN stekkerbus van de minidiscrecorder.
Aansluiten van de minidisc-recorder
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
Insteken met het
SONY beeldmerk aan
de rechterkant.
4NL
2 Sluit het cassettedeck aan.
(alleen voor gebruikers van de TCTX101)
Verbind het systeemaansluitsnoer van
het cassettedeck met de TAPE
aansluiting van de tuner/CD-speler, op
dezelfde wijze als onder 1-1.
4 Sluit de luidsprekers aan.
Sluit de luidsprekersnoeren aan op de
luidsprekerklemmen.
Houd de luidsprekersnoeren uit de
buurt van de antennes en
antennesnoeren, om storing in de
weergave te voorkomen.
Achterkant van de tuner/CD-speler
3 Sluit de FM- en AM-antennes aan.
FM draadantenne
De bijgeleverde FM draadantenne is een
eenvoudige voorlopige kamerantenne.
Voor de beste ontvangst is het
aanbevolen een los verkrijgbare FM
buitenantenne aan te sluiten.
Alleen de gestripte
kerndraad insteken.
Grijs (])
FM 75Ω
Strek de FM-draadantenne
in verticale richting zo
hoog mogelijk uit.
Grijs (])
Zwart (})
Achterkant van de SS-Q101/Q101A
luidspreker
AM-kaderantenne
Zet de kaderantenne in elkaar en sluit
deze aan.
Alleen de gestripte
kerndraad insteken.
Zwart (})
Steek de stekker met de gleuf
aan de rechterkant in de
stekkerbus tot hij er in vastklikt.
Grijs (])
Controleer of de luidsprekersnoeren
stevig zijn aangesloten door er even licht
aan te trekken. Als ze gemakkelijk
loskomen, dient u ze wat steviger aan te
sluiten.
wordt vervolgd
5NL
Stap 1: Aansluiten van de stereoinstallatie (vervolg)
5 Stel de spanningskiezer (VOLTAGE
SELECTOR) in op de plaatselijk
geldende netspanning (niet voor
Europees model).
220-240
110-120
Stap 2: Gelijkzetten
van de klok
Om de schakelklok-functies te kunnen
gebruiken, zult u voor het inschakelen van de
stereo-installatie eerst de ingebouwde klok op
de juiste tijd moeten instellen.
Bij het Europese model wordt de tijd
aangegeven in een 24-uurs cyclus, bij andere
modellen volgens een 12-uurs cyclus.
De afbeelding toont het Europese model.
Afstandsbediening (binnenpaneel)
6 Sluit als laatste de voedingsstroom
aan.
Steek de netsnoerstekker van de tuner/
CD-speler pas in het stopcontact nadat
alle andere aansluitingen volgens de
beschrijving gemaakt zijn.
1
Plaats twee R6 (AA-formaat)
batterijen in de afstandsbediening
2,3,4
2,3,4
1
Druk op de TIMER SET toets.
2
Druk op de TIMER + of – toets
zodat de aanduiding “CLOCK”
verschijnt en druk dan op de
ENTER toets.
Tip
Bij normaal gebruik zal een stel batterijen ongeveer
zes maanden meegaan. Als de stereo-installatie niet
meer goed op de afstandsbediening reageert,
vervangt u dan beide batterijen door nieuwe.
Opmerking
De uren-cijfers gaan knipperen.
Wanneer u de afstandsbediening geruime tijd niet
gebruikt, kunt u beter de batterijen eruit
verwijderen, om schade door eventuele
batterijlekkage en corrosie te vermijden.
3
Stel met de TIMER + of – toets in op
het juiste uur en druk weer op de
ENTER toets.
De minuten-cijfers gaan knipperen.
6NL
4
Stel met de TIMER + of – toets in op
de juiste minuut en druk op de
ENTER toets.
De klok begint nu te lopen.
Corrigeren van de tijdinstelling
Herhaal de stappen 1 t/m 4.
Betreffende de tijdsaanduiding
• De ingebouwde klok zal ook na uitschakelen van
de apparatuur nog de juiste tijd blijven aangeven.
• De bovenste stip tussen de cijfers van de
tijdsaanduiding knippert gedurende de eerste
helft van elke minuut, van seconde 0 t/m 29, en de
onderste stip knippert gedurende de tweede helft,
van seconde 30 t/m 59.
Stap 3: Vastleggen
van uw favoriete
radiozenders
Bij het model met 2 afstembanden kunt u
maximaal 30 van uw favoriete radiozenders
vastleggen, 20 voor de FM en 10 voor de AM.
Bij het model met 3 afstembanden kunt u tot
40 radiozenders vastleggen, 20 voor de FM,
10 voor de middengolf en 10 voor de
langegolf.
Afstandsbediening (buitenpaneel)
1
2
Afstandsbediening (binnenpaneel)
3
1
5
6,8
4,7
1
Druk op de POWER toets om de
stereo-installatie in te schakelen.
wordt vervolgd
7NL
Stap 3: Vastleggen van uw
favoriete radiozenders (vervolg)
2
Druk net zovaak op de
TUNER/BAND toets tot de
gewenste afstemband in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler wordt aangegeven.
n
Model met 2 afstembanden:
FM ˜ AM
Model met 3 afstembanden
FM n MW (MG) n LW (LG)
3
4
Druk net zovaak op de
TUNING MODE toets totdat de
aanduiding “AUTO” in het
uitleesvenster verschijnt.
Druk op de + of – toets om af te
stemmen op een radiozender die u
wilt vastleggen.
De frequentie-aanduiding verandert
terwijl de tuner de afstemband
doorzoekt, om te stoppen wanneer er op
een duidelijk doorkomende zender is
afgestemd. In het uitleesvenster
verschijnt de aanduiding “TUNED” (en
ook “STEREO” als er een FM stereo
radio-uitzending wordt ontvangen).
5
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot de aanduiding “FrqMemory?” verschijnt.
6
Druk op de YES toets.
In het uitleesvenster gaat het
voorinstelnummer knipperen.
7
Druk op de ? of / toets om in te
stellen op het gewenste
voorinstelnummer voor de zender.
8
Druk op de YES toets.
De zender wordt nu vastgelegd onder
uw gekozen nummer.
8NL
9
Herhaal de stappen 2 t/m 8 voor elk
van de voorkeurzenders die u wilt
vastleggen.
Afstemmen op een radiozender
die zwak doorkomt
Druk in stap 3 net zovaak op de
TUNING MODE toets tot de aanduidingen
“AUTO” en “PRESET” verdwijnen en druk
dan op de + of – toets om nauwkeurig op de
betreffende zender af te stemmen.
Vastleggen onder een ander
nummer
Volg de aanwijzingen weer vanaf stap 2.
Omschakelen van het afsteminterval
voor de AM (niet bij de modellen voor
Europa)
Het afsteminterval voor de AM ontvangst is in de
fabriek ingesteld op 9 kHz (voor sommige gebieden
10 kHz). Om dit AM afsteminterval over te
schakelen naar 10 kHz (of 9 kHz), drukt u enkele
malen op de TUNER/BAND toets tot er “AM”
wordt aangegeven en dan schakelt u het apparaat
uit. Houd vervolgens de + toets ingedrukt en
schakel zo de stroom weer in.
Bij omschakelen van het afsteminterval verdwijnen
alle vastgelegde AM voorkeurzenders uit het
afstemgeheugen. Om het afsteminterval weer terug
te schakelen, herhaalt u de bovenstaande stappen.
Opmerking
De vastgelegde voorkeurzenders blijven bij een
stroomonderbreking (stekker uit het stopcontact)
ongeveer een week lang in het afstemgeheugen
bewaard.
Aansluiten van
externe audio/videoapparatuur en
buitenantennes
Voor een veelzijdig gebruik van uw stereoinstallatie kunt u er los verkrijgbare
apparatuur op aansluiten. Zie voor nadere
bijzonderheden tevens de gebruiksaanwijzing
van elk aan te sluiten apparaat.
Aansluiten van een
videorecorder/personal
computer
Aansluiten van digitale
apparatuur zoals een
minidisc-recorder e.d.
(alleen voor kopers van de MDSMX101)
U kunt digitale geluidsopnamen maken door
digitale geluidsbronnen aan te sluiten op de
MDS-MX101. Verbind de MD DIGITAL
OPTICAL OUT uitgangsaansluiting van de
MDS-MX101 met de digitale
ingangsaansluiting van andere digitale
apparatuur, met behulp van een optische
kabel (niet bijgeleverd).
naar de digitale ingang van
digitale apparatuur
Minidisc-recorder
Op de tuner/CD-speler kunt u een
videorecorder of een personal computer
aansluiten, met behulp van gewone audioaansluitsnoeren (niet bijgeleverd).
Zorg bij het aansluiten dat u de kleuren van
de stekkers en de aansluitbussen niet
verwisselt.
naar de audio-ingangen van
de videorecorder/pc
naar de audio-uitgangen van
de videorecorder/pc
Tuner/CD-speler
Ç : Signaalstroom
Opmerking
Dit apparaat werkt met het één-generatie
kopieersysteem (“Serial Copy Management
System”) hetgeen u in staat stelt van digitale
geluidsbronnen via volledig digitale aansluitingen
digitale opnamen te maken, die dan daarna niet
verder digitaal gekopieerd kunnen worden.
Ç : Signaalstroom
Luisteren naar het geluid van de
aangesloten videorecorder/
personal computer
Druk net zovaak op de FUNCTION toets tot
het uitleesvenster “VIDEO” aangeeft.
Vervolgens kunt u heen en weer schakelen
tussen de aanduidingen “VIDEO” en “PC”
met behulp van de DISPLAY toets.
Het geluid van een aangesloten
videorecorder kan in stereo worden
weergegeven.
wordt vervolgd
9NL
Aansluiten van externe audio/
video-apparatuur en
buitenantennes (vervolg)
Aansluiten van
buitenantennes
Voor de beste radio-ontvangst is het
aanbevolen een of meer buitenantennes aan
te sluiten.
FM-antenne
Sluit een los verkrijgbare FM-buitenantenne
aan. Ook kunt u gebruik maken van een TVantenne.
IEC standaard
antennestekker
(niet bijgeleverd)
AM-antenne
AM
Sluit de AM-kaderantenne aan en laat deze
altijd aangesloten, ook wanneer u daarnaast
een los verkrijgbare AM antenne aansluit op
de AM antenne-aansluiting.
AM-kaderantenne
Belangrijk
Bij gebruik van een buitenantenne dient deze
geaard te worden, ter bescherming tegen
blikseminslag. Sluit de aardingsdraad nooit
aan op een gasleiding; gezien de kans op een
gasexplosie is dit uiterst gevaarlijk.
10NL
Basisbediening
Doet u het volgende
Stoppen met
afspelen
Druk op de p stoptoets.
Pauzeren
Druk op de ^ toets (of
de P pauzetoets van de
afstandsbediening). Voor
doorgaan met afspelen
nogmaals drukken.
Opzoeken van
een muziekstuk
(AMS*
zoekfunctie)
Druk op de )+ toets (om
vooruit te zoeken) of de
=0 toets (om
terugwaarts te zoeken) (of op
de + of = toets van de
afstandsbediening)
Opzoeken van
een
muziekpassage
Houd de )+ of =0
toets (of de ) of 0 toets
van de afstandsbediening)
ingedrukt en laat de toets los
bij het gewenste punt in de
muziek.
Uitnemen van
de CD
Druk op de 6 uitwerptoets.
Steek een compact disc in de CDgleuf.
Instellen van de
geluidssterkte
Druk op de VOL + of – toets.
De CD wordt automatisch verder naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
* AMS: Automatische Muziek Sensor.
Tuner/CD-speler
1
POWER
6
§
0
=
=0/
)+
1
)
+
VOL +/–
·P
p
p
2
§
Met de bedrukte
label-kant boven.
0
=
2
)
+
·P
p
Druk op de ^ toets (of op de CD
( weergavetoets van de
afstandsbediening).
Het afspelen begint met het eerste
muziekstuk van de CD.
Tips
• Als u na het indrukken van de 6 uitwerptoets de
compact disc niet verwijdert, wordt deze na 15
seconden automatisch naar binnen gehaald, om de
CD te beschermen.
• Bij insteken van een compact disc wordt
automatisch de stroom ingeschakeld.
• Bij indrukken van de ^ toets (of de CD ( toets
van de afstandsbediening) terwijl de stereoinstallatie nog uit staat, wordt deze automatisch
ingeschakeld en start de CD-weergave, mits er een
compact disc in het apparaat aanwezig is (ééntoets weergavestart).
• Ook van het afspelen van een andere geluidsbron
kunt u rechtstreeks overschakelen naar de CDspeler om de CD-weergave automatisch te starten
met een enkele druk op de ^ toets (of de CD (
toets van de afstandsbediening) (automatische
geluidsbron-keuze).
Basisbediening
Voor het
Afspelen van een
compact disc
11NL
Opnemen van een
compact disc op
minidisc
1
De CD wordt automatisch naar binnen
gehaald en de aanduiding
verschijnt.
§
— CD synchroon-opname
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Het maken van digitale opnamen van een
compact disc op een minidisc is zeer
eenvoudig met behulp van de “CD
synchroon-opname” functie, waarbij de
muziekstuknummers automatisch op de
minidisc worden vastgelegd in dezelfde
volgorde als op de CD. Bij het toevoegen van
nieuwe opnamen op een reeds gebruikte
opname-minidisc zal het opnemen
automatisch beginnen vanaf het eind van de
vorige opnamen.
Steek een compact disc in de CDgleuf.
Met de bedrukte
label-kant boven.
0
=
2
)
+
·P
p
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de MD-gleuf.
De minidisc wordt automatisch naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
Met de pijl
naar binnen
gericht.
§
0
=
)
+
·P
p
Tuner/CD-speler
1
POWER
§
0
=
)
+
Met de labelkant boven.
6
·P
3
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
4
Druk op de CD SYNC toets.
p
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname en de CDspeler komt in de weergavepauzestand.
3
Minidisc-recorder
(los verkrijgbaar)
2
6
§
0
=
4
12NL
)
+
·P
5
p
6
5
Druk op de ^ toets van de
minidisc-recorder.
Dan begint het opnemen.
Na afloop van de opname stopt de
minidisc-recorder automatisch en wacht
dan in de opnamepauzestand.
6
Druk na afloop van het opnemen op
de p stoptoets van de minidiscrecorder en verwijder dan de
minidisc uit het apparaat.
Afspelen van een minidisc
Vergeet niet om de minidisc na het
opnemen uit het apparaat te nemen,
omdat pas daardoor de informatie
betreffende de opname op de minidisc
wordt bijgeschreven.
U kunt een minidisc op dezelfde wijze
afspelen als een CD.
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
opnemen
Druk op de p stoptoets van de
minidisc-recorder.
Pauzeren van
de opname
Druk op de ^ toets van de
tuner/CD-speler.
Uitnemen van
de CD
Druk op de 6 uitwerptoets
van de tuner/CD-speler.
Uitnemen van
de minidisc
Druk op de 6 uitwerptoets
van de minidisc-recorder.
Tuner/CD-speler
POWER
§
0
=
)
+
·P
p
VOL +/–
Minidisc-recorder
(los verkrijgbaar)
1
6
Stoot dan niet tegen het apparaat en trek niet
de stekker uit het stopcontact, om de opname
niet te verliezen. Terwijl de aanduiding
“TOC” knippert is de minidisc-recorder bezig
de inhoudsopgave (TOC = Table of Contents)
bij te werken.
§
0
=
)
+
·P
Basisbediening
Wanneer de aanduiding “TOC”
knippert of oplicht
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
p
Tips
• U kunt de muziek van een compact disc in een zelf
gekozen nummervolgorde opnemen (zie blz. 33).
• Na het opnemen kunt u met de
bewerkingsfuncties de muziekstukken op de
minidisc naar wens aanpassen (zie blz. 39).
Opmerking
Het is niet mogelijk een CD tegelijk op minidisc en
op cassette op te nemen door tegelijk indrukken van
de CD SYNC toets op de minidisc-recorder en het
cassettedeck.
=0/
)+
1
p
2
Steek een bespeelde minidisc in de
MD-gleuf.
De MD wordt automatisch naar binnen
verschijnt.
gehaald en de aanduiding
Met de pijl
naar binnen
gericht.
§
0
=
)
+
·P
p
Met de labelkant boven.
wordt vervolgd
13NL
Afspelen van een minidisc
(vervolg)
2
Druk op de ^ toets van de
minidisc-recorder (of de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
Dan begint het afspelen.
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met
afspelen
Druk op de p stoptoets.
Pauzeren
Druk op de ^ toets (of de P
pauzetoets van de
afstandsbediening).
Voor doorgaan met afspelen
nogmaals drukken.
Opzoeken
van een
muziekstuk
Druk op de )+ toets (om
vooruit te zoeken) of de
=0 toets (om terugwaarts
te zoeken) (of op de + of =
toets van de afstandsbediening)
Opzoeken van Houd de )+ of =0
een
toets (of de 0 of ) toets van
muziekpassage de afstandsbediening)
ingedrukt en laat de toets los bij
het gewenste punt in de
muziek.
Uitnemen van
de minidisc
Druk op de 6 uitwerptoets.
Instellen van de Druk op de VOL + of – toets.
geluidssterkte
14NL
Tips
• Bij insteken van een minidisc wordt automatisch
de stroom ingeschakeld.
• U kunt het afspelen beginnen vanaf elk gewenste
muziekstuk. Alvorens in stap 2 op de ^ toets (of
de MD ( toets van de afstandsbediening) te
drukken, kiest u eerst het gewenste muziekstuk
met enkele drukken op de )+ of =0
toets (of de + of = toets van de
afstandsbediening).
• Bij indrukken van de ^ toets (of de MD ( toets
van de afstandsbediening) terwijl de stereoinstallatie nog uit staat, wordt deze automatisch
ingeschakeld en start de minidisc-weergave, mits
er een minidisc in het apparaat aanwezig is (ééntoets weergavestart).
• Ook van het afspelen van een andere geluidsbron
kunt u rechtstreeks overschakelen naar de
minidisc-speler om de minidisc-weergave
automatisch te starten met een enkele druk op de
^ toets (of de MD ( toets van de
afstandsbediening) (automatische geluidsbronkeuze).
Opmerkingen
• Als u tijdens het opzoeken van een muziekpassage
het einde van de minidisc bereikt, stopt de
minidisc-speler.
• Muziekstukken die maar enkele seconden lang
zijn, kunnen wel eens niet naar behoren worden
gevonden.
• Wanneer tijdens het opzoeken van een
muziekpassage de aanduiding “OVER” in het
uitleesvenster verschijnt, hebt u het einde van de
minidisc bereikt. Druk dan op de =0 toets
van de minidisc-recorder (of de = toets van de
afstandsbediening).
Opnemen van een
compact disc op
cassette
1
Steek een compact disc in de CDgleuf.
De CD wordt automatisch verder naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
— CD synchroon-opname
§
Met de bedrukte
label-kant
boven.
(alleen voor gebruikers van de
TC-TX101)
De CD SYNC toets maakt het opnemen van
een compact disc op cassette uiterst
eenvoudig. Voor het opnemen kunt u naar
keuze TYPE I (normaalband) of TYPE II
(CrO2-band) cassettes gebruiken.
Controleer voor het opnemen wel even of de
wispreventienokjes van de cassette niet zijn
uitgebroken.
2
0
=
)
+
·P
p
Steek een voor opnemen geschikte
cassette in de cassettegleuf.
De cassette wordt automatisch naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
Tuner/CD-speler
§
1
POWER
ª
0
)
·
p
P
3
0
=
)
+
·P
p
Schuif de DIRECTION schakelaar in
de stand voor enkelzijdig of
dubbelzijdig opnemen.
Voor opnemen op
4
Cassettedeck
(los verkrijgbaar)
p
§
ª
DOLBY
NR
3 5
)
D
beide cassettekanten*
a
* Het opnemen stopt altijd automatisch aan
het eind van de onderste kant van de
cassette. Voor dubbelzijdig opnemen dient u
te beginnen aan de bovenste kant.
2
0
Zet u DIRECTION op
één cassettekant
Basisbediening
§
4
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
5
Druk op de CD SYNC toets van het
cassettedeck.
·
P
p
7p 6
Het cassettedeck komt in gereedheid
voor opname en de CD-speler komt in
de weergavepauzestand.
wordt vervolgd
15NL
Opnemen van een compact disc op
cassette
— CD synchroon-opname (vervolg)
6
Druk op de ( of 9 toets om te
kiezen op welke kant van de
cassette u wilt beginnen met
opnemen.
Voor beginnen aan de bovenkant drukt
u op de ( toets (of de TAPE ( toets
van de afstandsbediening).
Voor opnemen op de onderkant drukt u
op de 9 toets (of nogmaals op de TAPE
( toets van de afstandsbediening)*.
Afspelen van een
cassette
(alleen voor gebruikers van de
TC-TX101)
Het cassettedeck is geschikt voor weergave
van TYPE I (normaalband), TYPE II (CrO2band) en TYPE IV (metaalband) cassettes. Bij
insteken van een cassette leest het deck de
bandsoort van de geplaatste cassette af en
begint dan automatisch met afspelen.
Tuner/CD-speler
POWER
* In het laatste geval zal er alleen worden
opgenomen op de onderste kant van de
cassette.
7
§
Druk op de P pauzetoets.
Dan begint het opnemen. Na ongeveer
10 seconden begint ook het afspelen van
de compact disc.
0
=
)
+
·P
p
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van het cassettedeck
of de tuner/CD-speler.
Cassettedeck
(los verkrijgbaar)
1
Tips
• Om storende bandruis in zacht doorkomende
hoge frequenties te onderdrukken, schuift u na
stap 3 de DOLBY NR schakelaar in de “ON”
stand.
• Wanneer tijdens dubbelzijdig opnemen het einde
van de eerste cassettekant wordt bereikt, wordt
het geluid geleidelijk teruggedraaid, zodat het niet
plotseling wegvalt (synchroonopname-fading).
Hetzelfde muziekstuk zal nu weer als eerste op de
andere kant van de cassette worden opgenomen.
De synchroonopname-fading werkt ook bij
opnemen van een enkele cassettekant.
Opmerking
Het is niet mogelijk een CD tegelijk op minidisc en
op cassette op te nemen door tegelijk indrukken van
de CD SYNC toets op de minidisc-recorder en het
cassettedeck.
§
ª
0
)
·
P
p
DOLBY D/ 0/) P p
d
NR
1
2
Steek een bespeelde cassette in de
cassettegleuf.
De cassette wordt automatisch naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
§
ª
0
16NL
)
·
p
P
2
Druk op de ( toets om de
bovenkant van de cassette af te
spelen. Voor afspelen van de
onderkant drukt u op de 9 toets.
Voor het
Doet u het volgende
Stoppen met afspelen Druk op de p stoptoets.
Pauzeren
Druk op de P pauzetoets.
Voor doorgaan met
afspelen nogmaals
drukken.
Opzoeken van het
begin van het
weergegeven of een
volgend muziekstuk
Druk tijdens afspelen op
de 0 of )
snelspoeltoets van het
cassettedeck.
Snel vooruit- of
terugspoelen
Druk in de stopstand op
de 0 of )
snelspoeltoets van het
cassettedeck.
Afspelen van één
kant van de cassette
Schuif de DIRECTION
schakelaar in de A
stand.
Luisteren naar de
radio
–– Geheugenafstemming
Leg eerst uw favoriete radiozenders in het
afstemgeheugen vast (zie blz. 7).
Tuner/CD-speler
POWER
§
Uitnemen van de
cassette
1
)
+
·P
VOL +/–
p
3
Basisbediening
Doorlopend afspelen Schuif de DIRECTION
van beide
schakelaar in de a
cassettekanten*
stand.
0
=
Afstandsbediening (binnenpaneel)
Druk op de 6
uitwerptoets.
* Het cassettedeck stopt automatisch na vijfmaal
afspelen van beide cassettekanten.
2
Tips
• Bij indrukken van de ( of 9 toets terwijl het
apparaat nog uit staat, wordt automatisch de
stroom ingeschakeld.
• Van het afspelen van een andere geluidsbron kunt
u rechtstreeks overschakelen naar cassetteweergave met een enkele druk op de ( of 9
toets (automatische geluidsbron-keuze).
• Voor het afspelen van een cassette die is
opgenomen met Dolby NR B ruisonderdrukking,
schuift u de DOLBY NR schakelaar in de “ON”
stand.
STEREO/
MONO
1
Druk net zovaak op de BAND toets
tot de gewenste afstemband in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
2
Druk net zovaak op de
TUNING MODE toets totdat de
aanduiding “PRESET” in het
uitleesvenster verschijnt.
wordt vervolgd
17NL
Luisteren naar de radio (vervolg)
3
Druk op de TUNING + of – toets
om in te stellen op het gewenste
voorkeurzendernummer.
Druk op de TUNING + toets voor een
hoger genummerde zender of op de
TUNING – toets voor een lager
genummerde zender.
Ontvangst van RDS
radio-uitzendingen
(alleen voor het Europese model)
Kies eenvoudigweg een zender van de FMband.
Bij afstemmen op een radiozender die RDS
informatie-uitzendingen verzorgt, verschijnt
automatisch de zendernaam in het
uitleesvenster.
Wat is het Radio Data Systeem?
Voor het
Doet u het volgende
Uitschakelen van Druk op de POWER toets.
de radio
Instellen van de
geluidssterkte
Druk op de VOL + of – toets.
Luisteren naar radiozenders die
niet zijn vastgelegd
Druk in stap 2 net zovaak op de
TUNING MODE toets tot de aanduidingen
“AUTO” en “PRESET” verdwijnen en druk
dan op de TUNING + of – toets om
nauwkeurig op de betreffende zender af te
stemmen.
Tips
• Bij indrukken van de BAND toets terwijl de
stereo-installatie nog uit staat, wordt deze
automatisch ingeschakeld en begint de weergave
van de laatst ontvangen radiozender (één-toets
weergavestart).
• U kunt in één handeling overschakelen van een
andere geluidsbron naar de tuner en de radioontvangst starten, eenvoudig met een druk op de
BAND toets (automatische geluidsbron-keuze).
• Om de beste radio-ontvangst te vinden kan het
nodig zijn verschillende standen van de
bijgeleverde antennes uit te proberen.
• Wanneer een FM stereo radio-uitzending niet
duidelijk doorkomt, drukt u net zovaak op de
STEREO/MONO toets, tot de aanduiding
“MONO” oplicht. Het stereo-effect zal nu verloren
gaan, maar de radio-ontvangst zal helderder
klinken. Druk nogmaals op de toets om weer naar
stereo-geluid te luisteren.
18NL
Het Radio Data Systeem (kortweg RDS) is een
speciale radio-informatiedienst waarmee
radiozenders naast de gewone radiouitzendingen allerlei nuttige informatie
kunnen uitzenden. De RDS is alleen
beschikbaar via FM zenders.
Opmerking
De RDS informatie zal niet altijd goed te ontvangen
zijn, als de zender waarop u hebt afgestemd niet
goed doorkomt of als de signaalsterkte onvoldoende
is.
* Niet alle FM radiozenders geven RDS informatie
door, en de zenders die dit wel doen bieden niet
alle dezelfde soorten informatie. Voor nadere
bijzonderheden omtrent de in uw woongebied
beschikbare RDS informatie kunt u het best
contact opnemen met de plaatselijk actieve
radiozenders.
Afstandsbediening (binnenpaneel)
Opnemen van een
radio-uitzending op
minidisc
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
3
Na keuze van een vastgelegde
voorkeurzender kunt u een radio-uitzending
op een minidisc opnemen. Als u een
opname-minidisc met al eerdere opnamen
gebruikt, zal het opnemen automatisch
beginnen vanaf het eind van de laatste
opnamen.
Tuner/CD-speler
1
POWER
Steek een voor opnemen geschikte
minidisc in de MD-gleuf.
De minidisc wordt automatisch naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
§
0
=
2
)
+
·P
§
5
)
+
·P
p
Met de labelkant boven.
2
Druk net zovaak op de BAND toets
tot de gewenste afstemband in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
3
Druk net zovaak op de
TUNING MODE toets totdat de
aanduiding “PRESET” in het
uitleesvenster verschijnt.
4
Druk op de TUNING + of – toets
om in te stellen op het gewenste
voorkeurzendernummer.
1
0
=
)
+
p
4
Minidisc-recorder
(los verkrijgbaar)
§
0
=
·P
6
p
7
Basisbediening
Met de pijl
naar binnen
gericht.
Druk op de TUNING + toets voor een
hoger genummerde zender of op de
TUNING – toets voor een lager
genummerde zender.
wordt vervolgd
19NL
Opnemen van een radiouitzending op minidisc (vervolg)
5
Druk op de •REC opnametoets van
de minidisc-recorder.
Die komt dan in gereedheid voor
opname.
6
Druk op de ^ toets van de
minidisc-recorder.
Nu begint het opnemen van de radiouitzending.
7
Druk na afloop van het opnemen op
de p stoptoets van de minidiscrecorder en verwijder dan de
minidisc uit het apparaat.
Vergeet niet om de minidisc na het
opnemen uit het apparaat te nemen,
omdat pas daardoor de informatie
betreffende de opname op de minidisc
wordt bijgeschreven.
Opnemen van een
radio-uitzending op
cassette
(alleen voor gebruikers van de
TC-TX101)
De eenvoudigste wijze om een radiouitzending op te nemen op cassette is door
keuze van een vastgelegde voorkeurzender.
Voor het opnemen kunt u naar keuze TYPE I
(normaalband) of TYPE II (CrO2-band)
cassettes gebruiken. Controleer voor het
opnemen wel even of de wispreventienokjes
van de cassette niet zijn uitgebroken.
Tuner/CD-speler
POWER
§
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van de minidiscrecorder.
0
=
)
+
·P
p
Tips
• Voor het opnemen van een uitzending van een
radiozender die niet is vastgelegd, drukt u in stap
3 net zovaak op de TUNING MODE toets tot de
aanduidingen “AUTO” en “PRESET” verdwijnen
en dan drukt u op de TUNING + of – toets om
nauwkeurig op de betreffende zender af te
stemmen.
• Om de beste radio-ontvangst te vinden kan het
nodig zijn verschillende standen van de
bijgeleverde antennes uit te proberen.
2
4
Cassettedeck
(los verkrijgbaar)
1
§
ª
0
DOLBY
NR
20NL
5
6
)
·
P
p
8p 7
Afstandsbediening (binnenpaneel)
5
3
Schuif de DIRECTION schakelaar in
de stand voor enkelzijdig of
dubbelzijdig opnemen.
Voor opnemen op
Schuift u DIRECTION
naar
één cassettekant
A
beide cassettekanten* a
* Het opnemen stopt altijd automatisch aan
het eind van de onderste kant van de
cassette. Voor dubbelzijdig opnemen dient u
te beginnen aan de bovenste kant.
6
1
Het cassettedeck komt in gereedheid
voor opname.
Steek een voor opnemen geschikte
cassette in de cassettegleuf.
De cassette wordt automatisch naar
binnen gehaald en de aanduiding
verschijnt.
7
§
2
3
4
)
Voor beginnen aan de bovenkant drukt
u op de ( toets.
Voor opnemen op de onderkant drukt u
op de 9 toets*.
·
p
P
Druk net zovaak op de BAND toets
tot de gewenste afstemband in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
Druk net zovaak op de
TUNING MODE toets totdat de
aanduiding “PRESET” in het
uitleesvenster verschijnt.
Druk op de TUNING + of – toets
om in te stellen op het gewenste
voorkeurzendernummer.
Druk op de TUNING + toets voor een
hoger genummerde zender of op de
TUNING – toets voor een lager
genummerde zender.
Druk op de ( of 9 toets om te
kiezen op welke kant van de
cassette u wilt beginnen met
opnemen.
* In het laatste geval zal er alleen worden
opgenomen op de onderste kant van de
cassette.
8
Basisbediening
ª
0
Druk op de REC opnametoets van
het cassettedeck.
Druk op de P pauzetoets van het
cassettedeck.
Nu begint het opnemen.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van het cassettedeck.
Tips
• Voor het opnemen van een uitzending van een
radiozender die niet is vastgelegd, drukt u in stap
3 net zovaak op de TUNING MODE toets tot de
aanduidingen “AUTO” en “PRESET” verdwijnen
en dan drukt u op de TUNING + of – toets om
nauwkeurig op de betreffende zender af te
stemmen.
• Om de beste radio-ontvangst te vinden kan het
nodig zijn verschillende standen van de
bijgeleverde antennes uit te proberen.
• Om storende bandruis in zacht doorkomende
hoge frequenties te onderdrukken, schuift u na
stap 5 de DOLBY NR schakelaar in de “ON”
stand.
21NL
Compact disc speler
Gebruik van het CD
uitleesvenster
In het uitleesvenster kunt u onder andere de
resterende speelduur van het weergegeven
muziekstuk of van de gehele compact disc
controleren.
Druk tijdens weergave enkele malen op
de DISPLAY toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n Verstreken speelduur van het
weergegeven muziekstuk
µ
Resterende speelduur van het
weergegeven muziekstuk
µ
Resterende speelduur op de weergegeven
compact disc
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2
Controleren van de totale
speelduur en het aantal
muziekstukken op de compact disc
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
2
Druk in de stopstand enkele malen
op de DISPLAY toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n Totaal aantal muziekstukken en
totale speelduur
µ
Disctitel*
* Als de betreffende compact disc nog niet van een
titel is voorzien, verschijnt eerst de aanduiding
“No Name” en dan weer het totale aantal
muziekstukken en de totale speelduur.
22NL
Controleren van de resterende
speelduur
In de programma-weergavestand zullen de
aanduidingen ietwat andere informatie geven
dan hierboven staat aangegeven.
Herhaalde weergave
van muziekstukken
op CD
Uitschakelen van de
herhaalfunctie
Druk net zovaak op de REPEAT toets totdat
de “REPEAT” of “REPEAT 1” aanduiding
dooft.
Opmerking
— REPEAT weergave
Met de herhaalfunctie kunt u een compact
disc laten herhalen met normale weergave,
willekeurige weergave of programmaweergave.
Het is niet mogelijk een enkel muziekstuk te
herhalen tijdens weergave in willekeurige volgorde
of geprogrammeerde weergave.
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
2
Druk tijdens CD-weergave op de
REPEAT toets tot de aanduiding
“REPEAT” verschijnt.
Dan begint de herhaalde weergave.
Herhalen van een enkel
muziekstuk
Druk enkele malen op de REPEAT toets
zodat de aanduiding “REPEAT 1” in het
uitleesvenster verschijnt, tijdens
weergave van het muziekstuk dat u wilt
herhalen.
23NL
Willekeurige
weergave van
muziekstukken op CD
1
Plaats een compact disc in de CDspeler.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
3
Druk enkele malen op de
PLAY MODE toets tot de
aanduiding “SHUFFLE” in het
uitleesvenster verschijnt.
4
Druk op de ^ toets (of de CD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
–– SHUFFLE weergave
U kunt alle muziekstukken van een compact
disc in willekeurige volgorde laten
weergeven.
Tuner/CD-speler
1
POWER
§
De aanduiding “J” licht op en de
weergave in willekeurige volgorde van
alle muziekstukken begint.
0
=
)
+
·P
4
p
2
Afstandsbediening (buitenpaneel)
Uitschakelen van de willekeurige
weergave
Druk enkele malen op de PLAY MODE toets
zodat de “SHUFFLE” aanduiding dooft.
Tips
4
+
2
Afstandsbediening (binnenpaneel)
2
3
24NL
• Ook tijdens normale weergave kunt u
overschakelen op willekeurige weergave, door
enkele malen op de PLAY MODE toets te drukken
tot de aanduiding “SHUFFLE” verschijnt.
• Om van het weergegeven muziekstuk
onmiddellijk door te gaan naar een volgend
muziekstuk, drukt u op de CD + toets van de
afstandsbediening. Het is niet mogelijk terug te
keren naar een eerder of een reeds weergegeven
muziekstuk met de CD = toets.
Programmaweergave van
muziekstukken op CD
— PROGRAM weergave
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“CD” verschijnt in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
2
Druk in de stopstand enkele malen
op de PLAY MODE toets tot de
aanduiding “PROGRAM” in het
uitleesvenster verschijnt.
3
Volg nu methode a of b.
U kunt uw eigen muziekselectie van
maximaal 25 nummers samenstellen, in de
volgorde waarin u de muziek wilt horen.
Tuner/CD-speler
a Kiezen van muziekstukken met de
nummertoetsen van de
afstandsbediening:
Gebruik de nummertoetsen om de
gewenste muziekstuknummers te
kiezen in de volgorde waarin u de
muziek wilt horen.
Voor het kiezen van een muziekstuk
met een nummer boven de 11 drukt u
eerst op de >10 (groter-dan-10) toets.
Na elk gekozen nummer wordt de
totale speelduur inclusief het zojuist
gekozen muziekstuk aangegeven,
samen met het programmavolgnummer.
Bij een vergissing in de
nummerkeuze
Druk op de CLEAR wistoets en druk
dan op de juiste nummertoets.
b Kiezen van muziekstukken aan de
hand van de totale speelduur:
1 Druk op de =0 of )+ toets
(of de ? of / toets op de
afstandsbediening) tot het gewenste
muziekstuknummer in het
uitleesvenster wordt aangegeven. In
het uitleesvenster knippert de totale
speelduur inclusief het zojuist
gekozen muziekstuk.
2 Druk op de PLAY MODE toets.
Het programma-volgnummer (de
rangorde in uw muziekprogramma)
verschijnt ongeveer een seconde lang
en dan blijft de totale speelduur
branden.
POWER
§
0
=
3
)
+
·P
p
5 1
p
Afstandsbediening (buitenpaneel)
5
1
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2,3
Nummertoetsen
Number
buttons
3
CLEAR
DISPLAY
4
Herhaal de voorgaande stap 3 voor
elk van de muziekstukken die u wilt
programmeren.
wordt vervolgd
25NL
Programma-weergave van
muziekstukken op CD
— PROGRAM weergave (vervolg)
5
Druk op de ^ toets (of de CD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
Alle geprogrammeerde muziekstukken
worden nu weergegeven in de door u
gekozen volgorde.
Titels voor uw compact
discs invoeren
Voor maximaal 35 van uw compact discs
kunt u een titel of trefwoord van 10 letters,
cijfers of symbolen vastleggen.
Een vastgelegde titel zal in het uitleesvenster
verschijnen wanneer u de betreffende
compact disc in de CD-speler plaatst.
Tuner/CD-speler
1
POWER
Uitschakelen van de programmaweergave
§
Druk enkele malen op de PLAY MODE toets
zodat de “PROGRAM” aanduiding dooft.
Aanpassen van uw muziekprogramma
Voor het
Doet u het volgende
Toevoegen van
een muziekstuk
aan het eind van
uw programma*
Volg de bovenstaande
stappen 3 en 4 in de
stopstand.
Wissen van het
gehele
programma
Druk op de p stoptoets van
de tuner/CD-speler.
Wissen van het
laatst gekozen
nummer
Druk op de CLEAR wistoets.
Telkens wanneer u op deze
toets drukt, vervalt het laatste
nummer van het programma.
0
=
)
+
·P
p
1
p
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2
3,8
* Ook tijdens weergave kunt u nog muziekstukken
aan uw programma toevoegen, door ze te kiezen
met de nummertoetsen op de afstandsbediening
(methode a van stap 3).
5,6,7
Tips
• Een eenmaal vastgelegd muziekprogramma blijft
ook na afspelen nog in het geheugen van de CDspeler bewaard. Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, drukt u op de ^ toets
(of de CD ( weergavetoets van de
afstandsbediening).
• Het programma-volgnummer verschijnt in het
uitleesvenster wanneer u in de stopstand op de
DISPLAY toets drukt.
Opmerkingen
• De totale speelduur kan niet worden aangegeven
indien de totale speelduur de 100 minuten
overschrijdt.
• Als u probeert meer dan 25 muziekstukken te
programmeren, verschijnt de aanduiding “STEP
FULL” in het uitleesvenster.
26NL
4
1
Druk net zovaak op de FUNCTION
toets tot de aanduiding “CD” in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler verschijnt en steek een
compact disc in de CD-speler.
2
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot de aanduiding “Name in?”
verschijnt.
3
Druk op de YES toets.
7
De cursor (plaats-markering voor het
invoeren van letters) gaat knipperen.
4
A (hoofdletters) n a (kleine letters) n
0 (cijfers)/! (symbolen)* n
(spatie)
n A…
* De volgende symbolen zijn
beschikbaar voor gebruik in uw
disc-titels:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
5
Bij een vergissing in de letterkeuze drukt
u op de ? of / toets van de
afstandsbediening tot de letter die u wilt
wijzigen knippert en dan herhaalt u de
stappen 4 t/m 6.
Om een letterteken te wissen, drukt u op
de EDIT/NO toets terwijl het letterteken
knippert.
Druk net zovaak op de
CHARACTER toets van de
afstandsbediening tot het gewenste
lettertype wordt aangegeven.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de lettertype-aanduiding in
het uitleesvenster als volgt:
Druk op de + of – toets van de
afstandsbediening tot het gewenste
letterteken wordt aangegeven.
Het gekozen letterteken knippert. Om
een spatie in te voeren, drukt u op de /
pijltoets van de afstandsbediening terwijl
de cursor knippert.
Herhaal de stappen 4 t/m 6 tot u de
gehele disctitel hebt ingevoerd.
Als u probeert meer dan 10 letterteken in
te voeren, verschijnt de aanduiding
“Name Full” in het uitleesvenster.
8
Druk op de YES toets om de
titelinvoer af te ronden.
De ingevoerde disctitel wordt in het
uitleesvenster aangegeven.
Uitschakelen van de titelinvoer
Druk op de p stoptoets.
Wissen van een disctitel
1 Druk enkele malen op de EDIT/NO toets
tot de aanduiding “Name Erase?”
verschijnt.
2 Druk op de YES toets.
De disctitel verschijnt.
Als er voor de betreffende CD geen
disctitel in het geheugen bestaat, verschijnt
de aanduiding “No Name”.
3 Druk nogmaals op de YES toets.
De aanduiding “Complete” verschijnt en
de disctitel is uit het geheugen gewist.
Opmerking
6
Druk op de / pijltoetsvan de
afstandsbediening.
U kunt geen disctitel invoeren tijdens het afspelen
van een CD .
Het in stap 5 gekozen letterteken blijft
branden en de cursor schuift een plaatsje
naar rechts, voor de volgende letter.
27NL
Minidisc-recorder
Informatie in het
uitleesvenster
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
In het uitleesvenster kunt u o.a. de resterende
opnameduur en de totale speelduur van een
minidisc controleren.
2
Druk in de stopstand op de
DISPLAY toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n Totaal aantal muziekstukken en totale
speelduur
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
Totaal aantal
muziekstukken
§
Totale speelduur
µ
Resterende opnameduur (alleen voor
opname-minidiscs*1)
0
=
)
+
·P
p
µ
Disctitel*2
2
Afstandsbediening (binnenpaneel)
*1 De resterende opnameduur kan niet
worden aangegeven voor voorbespeelde
minidiscs.
*2 Als er geen disctitel is vastgelegd, verschijnt
de aanduiding “No Name”.
1
2
SCROLL
Controleren van het totale aantal
muziekstukken, de totale
speelduur, de resterende
opnameduur en de minidisc-titel
1
28NL
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“MD” verschijnt in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler.
In de programma-weergavestand zullen de
aanduidingen ietwat andere informatie geven
dan hierboven staat aangegeven.
Controleren van de muziektitel en
de resterende speelduur van een
muziekstuk
Druk tijdens minidisc-weergave op de
DISPLAY toets.
Herhaalde weergave
van muziekstukken
op minidisc
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
— REPEAT weergave
n Muziekstuknummer en verstreken
speelduur van het weergegeven
muziekstuk
Met de herhaalfunctie kunt u een enkel
muziekstuk of alle muziekstukken op een
minidisc meermalen achtereen weergeven.
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Afstandsbediening (binnenpaneel)
µ
Muziekstuknummer en resterende
speelduur van het weergegeven
muziekstuk
1
2
µ
Titel van het weergegeven muziekstuk*
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“MD” verschijnt in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler.
2
Druk tijdens minidisc-weergave
enkele malen op de REPEAT toets
tot er “REPEAT” (herhalen van alle
muziekstukken) of “REPEAT 1”
(herhalen van een enkel
muziekstuk) verschijntin het
uitleesvenster van de minidiscrecorder.
* Als er geen titel voor dit muziekstuk is vastgelegd,
verschijnt de aanduiding “No Name”.
Tips
• Tijdens minidisc-weergave kunt u de titels van de
minidisc en de muziekstukken controleren door
indrukken van de SCROLL doorlooptoets.
Aangezien het uitleesvenster slechts 12 letters
tegelijk kan tonen, zult u voor de volledige titel
vaak nogmaals op SCROLL moeten drukken.
Druk weer op de SCROLL toets om de
titelweergave even te pauzeren en nogmaals
wanneer u het doorlopen wilt hervatten.
• Zie voor het invoeren van een titel voor een
muziekstuk of een minidisc blz. 46.
Opmerking
Wanneer de totale speelduur de 100 minuten
overschrijdt, wordt er slechts “--m--s” aangegeven.
Dan begint de herhaalde weergave.
* Het is niet mogelijk een enkel muziekstuk te
herhalen tijdens weergave in willekeurige
volgorde of geprogrammeerde weergave.
Uitschakelen van de
herhaalfunctie
Druk net zovaak op de REPEAT toets totdat
de “REPEAT” of “REPEAT 1” aanduiding
dooft.
29NL
Willekeurige
weergave van
muziekstukken op CD
— SHUFFLE weergave
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“MD” verschijnt in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler.
2
Druk in de stopstand enkele malen
op de PLAY MODE toets tot de
aanduiding “SHUFFLE” in het
uitleesvenster verschijnt in het
uitleesvenster van de minidiscrecorder.
3
Druk op de ^ toets (of de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
U kunt alle muziekstukken van een minidisc
in willekeurige volgorde laten weergeven.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
·P
De aanduiding “J” licht op en de
weergave in willekeurige volgorde van
alle muziekstukken begint.
p
Uitschakelen van de willekeurige
weergave
3
Druk enkele malen op de PLAY MODE toets
zodat de “SHUFFLE” aanduiding dooft.
Afstandsbediening (buitenpaneel)
Tips
+
3
1
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2
30NL
Om van het weergegeven muziekstuk onmiddellijk
door te gaan naar een volgend muziekstuk, drukt u
op de MD + toets van de afstandsbediening. Het
is niet mogelijk terug te keren naar een eerder of een
reeds weergegeven muziekstuk met de MD =
toets.
Programma-weergave
van muziekstukken op
minidisc
— PROGRAM weergave
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
1
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot de aanduiding
“MD” verschijnt in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler.
2
Druk in de stopstand enkele malen
op de PLAY MODE toets tot de
aanduiding “PROGRAM” in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler verschijnt.
3
Volg nu methode a of b.
U kunt uw eigen muziekselectie van
maximaal 25 nummers samenstellen, in de
volgorde waarin u de muziek wilt horen.
Minidisc-recorder
(los verkrijgbaar)
6
§
0
=
3
)
+
·P
p
5
p
Afstandsbediening (buitenpaneel)
p
5
1
Afstandsbediening (binnenpaneel)
1
2,3
Nummertoetsen
3
CLEAR
a Kiezen van muziekstukken met de
nummertoetsen van de
afstandsbediening:
Gebruik de nummertoetsen om de
gewenste muziekstuknummers te
kiezen in de volgorde waarin u de
muziek wilt horen.
Voor het kiezen van een muziekstuk
met een nummer boven de 11 drukt u
eerst op de >10 (groter-dan-10) toets.
Na elk gekozen nummer wordt de
totale speelduur inclusief het zojuist
gekozen muziekstuk aangegeven,
samen met het programmavolgnummer.
Bij een vergissing in de
nummerkeuze
Druk op de CLEAR wistoets en druk
dan op de juiste nummertoets.
b Kiezen van muziekstukken aan de
hand van de totale speelduur:
1 Druk op de =0 of )+ toets
(of de ? of / toets op de
afstandsbediening) tot het gewenste
muziekstuknummer in het
uitleesvenster wordt aangegeven. In
het uitleesvenster knippert de totale
speelduur inclusief het zojuist
gekozen muziekstuk.
2 Druk op de PLAY MODE toets.
Het programma-volgnummer (de
rangorde in uw muziekprogramma)
verschijnt ongeveer een seconde lang
en dan blijft de totale speelduur
branden.
wordt vervolgd
31NL
Programma-weergave van
muziekstukken op minidisc
— PROGRAM weergave (vervolg)
4
5
Herhaal de voorgaande stap 3 voor
elk van de muziekstukken die u wilt
programmeren.
Druk op de ^ toets (of de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening).
Alle geprogrammeerde muziekstukken
worden nu weergegeven in de door u
gekozen volgorde.
Uitschakelen van de programmaweergave
Druk enkele malen op de PLAY MODE toets
zodat de “PROGRAM” aanduiding dooft.
Aanpassen van uw
muziekprogramma
Voor het
Doet u het volgende
Toevoegen van Volg de bovenstaande stap 3
een muziekstuk in de stopstand.
aan het eind van
uw programma*
Wissen van het
gehele
programma
Druk in de stopstand op de p
stoptoets.
Wissen van het
laatst gekozen
nummer
Druk op de CLEAR wistoets.
Telkens wanneer u op deze
toets drukt, vervalt het laatste
nummer van het programma.
Tip
Een eenmaal vastgelegd muziekprogramma blijft
ook na afspelen nog in het geheugen van de
minidisc-speler bewaard. Om hetzelfde programma
nogmaals weer te geven, drukt u op de ^ toets (of
de MD ( toets van de afstandsbediening).
Opmerkingen
• Het muziekprogramma wordt gewist wanneer u
op de 6 uitwerptoets van de minidisc-recorder
drukt om de minidisc uit te nemen.
• Wanneer de totale programma-speelduur de 100
minuten overschrijdt, wordt er “--m--s”
aangegeven.
32NL
Alvorens te beginnen
met opnemen
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Minidiscs zijn een digitaal medium, waarop u
muziek kunt opnemen en afspelen met een
uitstekende geluidskwaliteit, nagenoeg gelijk
aan die van compact discs.
Belangrijke stap na opname
Vergeet niet om na het opnemen van muziek
de minidisc uit het apparaat te nemen, omdat
pas daardoor de informatie betreffende de
opname op de minidisc wordt bijgeschreven.
Hoe de minidisc-recorder de
opname-informatie op de minidisc
schrijft
De muziekstuknummers van uw opnamen
stellen u in staat om vlot en gemakkelijk een
bepaald muziekstuk op te zoeken en om uw
opnamen in een gewenste volgorde te zetten
of ongewenste muziekstukken weg te laten
e.d.
Er bestaan echter verschillen in de manier
waarop de muziekstuknummers worden
vastgelegd, al naar gelang de geluidsbron
waarvan u opneemt.
Bij opnemen met als geluidsbron:
• De compact disc speler van deze
stereo-installatie
– De digitale signalen van de compact disc worden
onveranderd overgenomen (digitale opname*1).
– De muziekstuknummers worden automatisch
vastgelegd, precies zoals op de oorspronkelijke
compact disc.
• Andere digitale apparatuur
(zoals bijvoorbeeld een DAT cassettedeck)
– De inkomende digitale signalen worden eerst
omgezet naar analoge signalen, dan weer omgezet
in digitale vorm en aldus opgenomen*2 (analoge
opname).
– Aan het begin van de opname wordt automatisch
een muziekstuknummer vastgelegd, maar alleen
als u de “Level Sync” functie (zie blz. 38)
inschakelt, worden er daarna ook automatisch
muziekstuknummers vastgelegd afhankelijk van
het ingangssignaal van de geluidsbron.
• De tuner van deze stereo-installatie
en andere analoge apparatuur
(zoals bijvoorbeeld een cassettedeck)
– De inkomende analoge signalen worden omgezet
in digitale vorm en aldus opgenomen (analoge
opname).
– Aan het begin van de opname wordt automatisch
een muziekstuknummer vastgelegd, maar alleen
als u de “Level Sync” functie (zie blz. 38)
inschakelt, worden er daarna ook automatisch
muziekstuknummers vastgelegd afhankelijk van
het ingangssignaal van de geluidsbron.
* 1 Zie voor nadere bijzonderheden over de
beperkingen die gelden voor het digitaal opnemen
blz. 61.
2
* Deze dubbele signaalomzetting vindt plaats
omdat dit apparaat niet beschikt over digitale inen uitgangen.
Opnemen van CD’s
met keuze van de
nummervolgorde
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
U kunt een aantal muziekstukken van een
compact disc opnemen in de gewenste
volgorde, met de programma-weergave en de
CD synchroon-opnamefunctie.
Tuner/CD-speler
1
§
0
=
)
+
·P
p
2
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
·P
p
p
Afstandsbediening (buitenpaneel)
2
wordt vervolgd
33NL
Opnemen van CD’s met keuze van
de nummervolgorde (vervolg)
1
2
3
Plaats een compact disc in de CDspeler.
Druk net zovaak op de FUNCTION
toets tot de aanduiding “CD” in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler verschijnt.
Handmatig opnemen
op een minidisc
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
De minidisc-recorder vindt automatisch het
eindpunt van de laatste opname en zorgt dat
de nieuwe opnamen daarop aansluiten.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
Stel uw muziekprogramma samen
uit de muziekstukken op de
compact disc.
§
Volg de aanwijzingen 2 t/m 4 onder
“Programma-weergave van
muziekstukken op CD” (zie blz. 25).
4
0
=
Volg de aanwijzingen 3 t/m 5 onder
“Opnemen van een compact disc op
minidisc” (zie blz. 12).
4
)
+
·P
p
p
3 5
1
Afstandsbediening (buitenpaneel)
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van de minidiscrecorder.
p
2
5
34NL
1
Plaats een voor opnemen geschikte
minidisc in de minidisc-recorder.
2
Druk op de FUNCTION toets en
kies de geluidsbron om van op te
nemen.
Geluidsbron
Aanduiding
Compact disc
CD
Radio
TUNER
Cassette
TAPE
Andere audio/
video-apparatuur
VIDEO of PC
Als u instelt op CD, verschijnt de
aanduiding “D-IN” in het uitleesvenster
van de minidisc-recorder en schakelt de
minidisc-recorder automatisch over op
digitale opname.
3
Voor het opnemen van mono geluid
gaat u als volgt te werk.
Alhoewel er hierbij geen stereo effect kan
worden opgenomen, komt er wel
tweemaal zo veel tijd voor opnemen
beschikbaar. Dit kan wel eens handig
zijn voor erg lange opnamen.
1 Druk met de minidisc-recorder in de
stopstand op de EDIT/NO toets van
de minidisc-recorder tot de
aanduiding “MONO REC?” in het
uitleesvenster verschijnt.
2 Druk op de YES toets van de minidiscrecorder.
Nu wordt er “MONO REC Y/N”
aangegeven.
3 Druk nogmaals op YES.
De aanduiding “MONO” verschijnt.
Bij stoppen met opnemen zal de
geluidsinstelling automatisch
terugkeren naar stereo geluid.
4
Druk op de •REC opnametoets van
de minidisc-recorder.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname.
5
Druk op de ^ toets van de
minidisc-recorder (of de MD (
pauzetoets van de
afstandsbediening).
Dan begint het opnemen.
6
Start de weergave van de op te
nemen geluidsbron.
aanduiding geeft aan dat de minidisc-recorder bezig
is de inhoudsopgave (Table of Contents) bij te
werken.
Opmerking
Als u de opname pauzeert tijdens het opnemen van
een compact disc, wordt er op dat punt op de
minidisc een (extra) muziekstuknummer
vastgelegd. Daarentegen zullen meerdere
muziekstukken samen een enkel nummer krijgen
toegewezen als:
• een bepaald muziekstuk van de CD meer dan eens
op de minidisc wordt opgenomen;
• er twee of meer muziekstukken met hetzelfde
nummer van verschillende compact discs direct
achtereen worden opgenomen.
Afspelen van zojuist opgenomen
muziekstukken
Onmiddellijk na het opnemen kunt u als
volgt de opgenomen muziekstukken
beluisteren.
Druk na het stoppen met opnemen op
de ^ toets (of de MD (
weergavetoets van de
afstandsbediening) vóór u iets anders
doet. De weergave begint dan vanaf het
zojuist als eerste opgenomen
muziekstuk.
Na opnemen direct de weergave
starten vanaf het eerste
muziekstuk van de minidisc
1 Druk nadat het opnemen gestopt is, nogmaals op
de p stoptoets van de minidisc-recorder.
2 Druk op de ^ toets (of de MD ( weergavetoets
van de afstandsbediening).
De weergave start vanaf het eerste muziekstuk
van de minidisc.
Opmerking
Als u tijdens opnemen de FUNCTION toets indrukt,
zal de opname stoppen.
Tips
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van de minidiscrecorder.
Wanneer de aanduiding “TOC”
oplicht of knippert
• Tijdens het opnemen kunt u de opnameduur of de
resterende opnametijd op de minidisc controleren
door indrukken van de DISPLAY toets.
• U kunt mono geluid opnemen met behulp van de
CD synchroon-opnamefunctie. Volg aanwijzing 3
hierboven vóór u op de CD SYNC toets drukt.
Stoot niet tegen de minidisc-recorder en trek niet de
stekker uit het stopcontact, als u de gemaakte
opnamen wilt behouden. De knipperende “TOC”
35NL
Veiligheidsopnamestart met zes
seconden muziek uit
het buffergeheugen
— Tijdmachine-opname
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Bij opnemen van een FM radio-uitzending of
een satelliet-uitzending kunnen de eerste
paar seconden van de uitzending vaak
verloren gaan, omdat het even kan duren
voor u tot opnemen besluit en op de
opnametoets drukt. Om dit verlies van het
begin van muziekstukken e.d. tegen te gaan,
is dit apparaat voorzien van de tijdmachineopnamefunctie, die voortdurend de laatste 6
seconden aan audio-gegevens in een
buffergeheugen bewaart, zodat bij de
opnamestart eerst deze 6 seconden aan audiogegevens worden opgenomen, zoals in
onderstaande afbeelding aangegeven:
Einde van het
programma dat u
wilt opnemen
Indrukken van
de YES toets
in stap 2
Tijd
Audiogegevens in een
6-seconden buffergeheugen
Opgenomen
gedeelte
Begin van het programma
dat u wilt opnemen
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
2
36NL
·P
p
p
1
Volg de aanwijzingen 1 t/m 4 onder
“Handmatig opnemen op een
minidisc” op blz. 34.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname.
2
Druk op de YES toets van de
minidisc-recorder bij het punt waar
u wilt beginnen met opnemen.
De opname begint nu met de 6 seconden
aan audiogegevens uit het
buffergeheugen.
Stoppen met de tijdmachineopname
Druk op de p stoptoets.
Opmerking
De minidisc-recorder begint met het opslaan van
audio-gegevens wanneer de recorder in de opnamepauzestand staat en en u de weergave van de
geluidsbron start. Wanneer de geluidsbron nog
geen 6 seconden lang aan staat, zijn er dus nog geen
6 seconden aan audiogegevens in het
buffergeheugen opgeslagen, en dan zal de
tijdmachine-opname beginnen met minder dan 6
seconden aan audio-gegevens.
Invoegen van drie
seconden pauze tussen
de muziekstukken
1
Druk met de minidisc-recorder in de
opnamepauzestand net zovaak op
de EDIT/NO toets van de minidiscrecorder tot de aanduiding
“S.Space?” in het uitleesvenster
verschijnt.
2
Druk binnen drie seconden op de
YES toets van de minidisc-recorder.
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Met de “Smart Space” pauze-inkortfunctie en
de “Auto Cut” automatische pauzestand kunt
u bij het digitaal opnemen automatisch
standaard pauzes van drie seconden tussen
de muziekstukken invoegen.
“Smart Space” pauze-verkorting
Als er tijdens digitaal opnemen weer een
geluidssignaal doorkomt na een stilte van
maximaal 30 seconden, wordt de pauze
automatisch ingekort.
De minidisc-recorder vervangt de lange stilte
door een standaard pauze van 3 seconden
lengte en gaat dan gewoon door met
opnemen.
Overigens kunnen de muziekstukken voor en
na de ingekorte pauze worden opgenomen
als een enkel muziekstuk, onder een enkel
nummer.
“Auto Cut” automatische
pauzestand
De pauzestand wordt ingeschakeld als er
tijdens het opnemen van een CD al meer dan
30 seconden geen geluid is doorgekomen.
De stilte van 30 seconden wordt vervangen
door een standaard pauze van 3 seconden en
dan komt de minidisc-recorder in de
opnamepauzestand te staan.
De “Smart Space” pauze-inkortfunctie en de
“Auto Cut” automatische pauzestand kunnen
alleen beide tegelijk worden ingeschakeld.
Het is niet mogelijk een van de twee te
gebruiken zonder de andere.
Nu wordt er “S.Space ON?” aangegeven.
3
Druk nogmaals op YES.
De aanduiding “S.Space ON” blijft
branden.
Wanneer tijdens opnemen de
aanduiding “Smart Space” verschijnt, is
de pauze-inkortfunctie ingeschakeld.
Wanneer de aanduiding “Auto Cut”
verschijnt, is de automatische
pauzestand ingegaan.
Uitschakelen van de “Smart
Space” pauze-inkortfunctie en de
“Auto Cut” pauzestand
1 Druk in de opnamepauzestand net zovaak
op de EDIT/NO toets tot de aanduiding
“S.Space?” in het uitleesvenster verschijnt.
2 Druk op de YES toets.
3 Druk nogmaals op de de EDIT/NO toets
zodat er “S.Space OFF” wordt aangegeven.
Opmerkingen
• Bij aflevering vanaf de fabriek zijn de “Smart
Space” pauze-inkortfunctie en de “Auto Cut”
pauzestandfunctie ingeschakeld.
• Ook al trekt u de stekker uit het stopcontact of
wordt de stroom om een andere reden
onderbroken, bij weer inschakelen onthoudt de
minidisc-recorder de laatst gekozen instelling (aan
of uit) van de “Smart Space” pauze-inkortfunctie
en de “Auto Cut” pauzestandfunctie.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
·P
1 2,3
p
37NL
Aanbrengen van
muziekstuknummers
tijdens opnemen
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Bij het opnemen van een compact disc
(digitale opname) worden de
muziekstuknummers automatisch
overgenomen op de minidisc. Daarnaast
bestaat de mogelijkheid om
muziekstuknummers aan te brengen:
• bij zelf gekozen punten tijdens het
opnemen;
• automatisch (volgens het opnameniveau)
tijdens analoog opnemen.
Handmatig aanbrengen
van muziekstuknummers
tijdens opnemen
Automatisch aanbrengen
van muziekstuknummers
tijdens analoog opnemen
De minidisc-recorder heeft twee automatische
functies voor het vastleggen van
muziekstuknummers:
• Bij opnemen van compact discs:
Hierbij neemt de minidisc-recorder
automatisch de muziekstuknummers over
van de CD. De minidisc bevat dus een
integrale kopie van de oorspronkelijke
opnamen.
• Bij opnemen van een radio-uitzending of
een cassette:
Wanneer de aanduiding “LEVEL-SYNC”
brandt, brengt de minidisc-recorder
automatisch een muziekstuknummer aan
bij elk punt waar het geluid tijdelijk
wegvalt en dan weer begint.
Als de aanduiding “LEVEL-SYNC” niet
oplicht, gaat u als volgt te werk.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
— LEVEL-SYNC nummering
§
U kunt tijdens het opnemen op een minidisc
op elk gewenst moment een
muziekstuknummer aanbrengen, ongeacht de
geluidsbron waarvan u opneemt.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
0
=
)
+
·P
§
1
0
=
)
+
·P
p
• REC
Druk op de •REC opnametoets bij het
punt waar u tijdens het opnemen een
muziekstuknummer wilt plaatsen.
38NL
2 3,4
p
1
Druk op de •REC opnametoets.
De minidisc-recorder komt in
gereedheid voor opname.
2
3
Druk net zovaak op de EDIT/NO
toets van de minidisc-recorder tot
de aanduiding “LevelSync?” in het
uitleesvenster verschijnt.
Druk op de YES toets van de
minidisc-recorder.
Nu wordt er “LevelSync ON?”
aangegeven.
4
Druk nogmaals op YES.
De aanduiding “LEVEL-SYNC” licht op
in het uitleesvenster van de minidiscrecorder.
5
Begin met opnemen.
Uitschakelen van de automatische
muziekstuknummering
Volg de aanwijzingen hierboven, maar druk
in stap 4 op de EDIT/NO toets. Dan dooft de
“LEVEL-SYNC” aanduiding. Nu wordt er bij
analoog opnemen alleen aan het begin van de
eerste opname een enkel muziekstuknummer
aangebracht.
Alvorens te beginnen
met bewerken
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Onthoud dat u na het bewerken van opnamen
altijd de minidisc even uit het apparaat moet
nemen, omdat pas daardoor de informatie
betreffende de opname/bewerking op de
minidisc wordt bijgeschreven.
Betreffende het bewerken van
muziek op minidisc
Opnieuw opnemen van een tegenvallende
minidisc is niet nodig, want met de
bewerkingsfuncties kunt u de gemaakte
opnamen geheel naar wens aanpassen.
• Erase: Wissen van opnamen
Gebruik de ERASE wisfunctie (zie blz. 40).
Hiermee kunt u een enkel muziekstuk
verwijderen of alle nummers in één keer
wissen.
• Move: Wijzigen van de volgorde van de
muziekstukken
Gebruik de MOVE verplaatsfunctie (zie blz.
42) om de muziekstukken in de gewenste
volgorde te zetten.
• Divide: Markeren van het begin van een
muziekpassage
Gebruik de DIVIDE verdeelfunctie (zie blz.
43) om op de gewenste punten nieuwe
muziekstuknummers aan te brengen. Dan
zijn uw favoriete muziekpassages daarmee
direct op te zoeken.
• Combine: Samenstellen van een medley
door samenvoegen van nummers
Gebruik de DIVIDE verdeelfunctie en de
ERASE wisfunctie om ongewenste nummers
of passages te verwijderen en combineer dan
de delen die goed samen klinken met behulp
van de COMBINE samenvoegfunctie (zie blz.
44).
• Undo: Ongedaan maken van de laatste
wijziging
Met de UNDO herstelfunctie kunt u de laatste
ingreep op de minidisc ongedaan maken,
zodat de minidisc weer terugkomt in de
toestand die bestond vóór u de laatste
bewerking aanbracht (zie blz. 45).
• Name: Naamgeving van minidiscs en
muziekstukken
Met deze functie kunt u de zelf opgenomen
minidiscs en alle muziekstukken daarop van
zelfgekozen titels voorzien. In uw titels kunt u
gebruik maken van hoofdletters, kleine letters,
cijfers en symbolen (zie blz. 46).
Door zorgvuldig, creatief gebruik van de
bewerkingsfuncties kunt u zelf originele nieuwe
minidisc-albums samenstellen.
39NL
Wissen van minidiscopnamen
1
Druk op de =0 of )+
toets totdat het nummer van het
muziekstuk dat u wilt wissen in het
uitleesvenster verschijnt.
2
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot er “Erase?” in het
uitleesvenster van de minidiscrecorder wordt aangegeven.
3
Druk op de YES toets als u het
muziekstuk wilt wissen.
— ERASE wisfunctie
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
U kunt ongewenste opnamen gemakkelijk
van een minidisc wissen, door enkel de
inhoudsopgave bij te werken. U kunt kiezen
uit de volgende drie wismethoden:
• Wissen van een enkel muziekstuk
• Wissen van alle muziekstukken
• Wissen van een deel van een muziekstuk
De aanduiding “Complete” verschijnt nu
enkele seconden lang in het
uitleesvenster en het gekozen
muziekstuk wordt met titel en al van de
minidisc gewist. Als u een muziekstuk
aldus verwijdert tijdens afspelen ervan,
gaat de weergave onmiddellijk door met
het volgende muziekstuk.
Wissen van een enkel
muziekstuk
U kunt een muziekstuk wissen door
eenvoudigweg het nummer ervan in te
voeren. Bij het wissen wordt het aantal
muziekstukken op de minidisc met één
verminderd en schuiven alle muziekstukken
volgend op het gewiste nummer een plaatsje
op.
Voorbeeld: Wissen van muziekstuk B.
Muziekstuknummers
1
Oorspronkelijke
opnamen
B wordt gewist.
2
A
3
B
1
Wissen
(Erase)
4
C
2
A
D
3
C
D
Herhaal de stappen 1 t/m 3 voor elk
van de muziekstukken die u wilt
wissen.
Annuleren van de enkel-nummer
wisfunctie
Druk enkele malen op de EDIT/NO toets of
op de p stoptoets totdat de aanduiding
“Erase” verdwijnt. Of druk op de =0 of
)+ toets totdat de aanduiding “Erase”
verdwijnt, als u een ander
muziekstuknummer wilt wissen.
Opmerking
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
·P
2 1 3
40NL
4
p
p
De aanduiding “Erase !?” verschijnt als het
betreffende muziekstuk werd opgenomen of
bewerkt op een andere minidisc-recorder en tegen
wissen is beveiligd. Als u dit muziekstuk
desondanks wilt wissen, druk dan weer op de YES
toets terwijl deze “Erase !?” aanduiding oplicht.
Wissen van alle
muziekstukken
Wissen van een deel van
een muziekstuk
U kunt de minidisc-titel, alle muziekstukken
en al hun titels in één keer van de minidisc
wissen.
Met behulp van de functies voor
onderverdelen (Divide, zie blz. 43), wissen
(Erase, zie blz. 40) en samenvoegen van
muziekstukken (Combine, zie blz. 44) kunt u
een bepaald gedeelte van een muziekstuk
wissen.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
Voorbeeld: Wissen van een deel van
muziekstuk A.
Deel dat u wilt
wissen
Muziekstuknummers
0
=
)
+
·P
1
p
Oorspronkelijke
opnamen
1 2,3
1
2
Druk met de minidisc-recorder in de
stopstand enkele malen op de
EDIT/NO toets tot er “All Erase?”
in het uitleesvenster van de
minidisc-recorder wordt
aangegeven.
Druk op de YES toets.
Druk nogmaals op de YES toets om
de gehele minidisc te wissen.
De aanduiding “Complete” verschijnt nu
enkele seconden lang in het
uitleesvenster en alle muziekstukken,
nummers en titels worden van de
minidisc gewist.
3
B
Muziekstuk A in drie
delen scheiden.*
p
Ter bevestiging verschijnt er “All Erase
??”.
3
2
A
Hernummerde
muziekstukken
1
2
Onderverdelen
A-a
(Divide, blz. 43)
3
A-b
4
A-c
B
Deel A-b wissen.
Wissen
(Erase, blz.
40)
1
2
A-a
3
A-c
4
B
Delen A-a en A-c
samenvoegen.
Samenvoegen
(Combine, blz.
44)
1
2
A(a+c)
3
B
* De muziekstukken krijgen nieuwe nummers.
Annuleren van de completeminidisc wisfunctie
Druk enkele malen op de EDIT/NO toets of
op de p stoptoets totdat de aanduiding “All
Erase?” verdwijnt.
wordt vervolgd
41NL
Verplaatsen van
opgenomen
muziekstukken
— MOVE verplaatsfunctie
1
Druk op de =0 of )+
toets om in te stellen op het nummer
van het muziekstuk dat u wilt
verplaatsen.
2
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot er “Move ?” verschijnt in
het uitleesvenster van de minidiscrecorder.
3
Druk op de YES toets.
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
U kunt de volgorde van de muziekstukken
aanpassen door een muziekstuk op een
andere plaats te zetten. Na het verplaatsen
van een muziekstuk worden alle
muziekstukken tussen de oude en de nieuwe
plaats automatisch hernummerd.
Voorbeeld: Verplaatsen van muziekstuk C
naar plaats nummer 2.
Muziekstuk C
verplaatsen naar
de tweede plaats.
Muziekstuknummers
1
Oorspronkelijke
opnamen
2
A
1
Verplaatsen
(Move)
3
B
4
Druk op de =0 of )+
toets tot de nieuwe plaats voor het
muziekstuk wordt aangegeven.
5
Druk op de YES toets om het
muziekstuk te verplaatsen.
4
C
2
D
4
3
A
Oorspronkelijk
Nieuw gekozen
muziekstuknummer plaatsnummer
C
B
D
De aanduiding “Complete” verschijnt nu
enkele seconden lang in het
uitleesvenster.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
Annuleren van de verplaatsfunctie
Druk op de EDIT/NO toets of op de p
stoptoets.
0
=
)
+
·P
p
2 1,4 3,5
42NL
p
1
Onderverdelen van
opgenomen
muziekstukken
De minidisc-recorder pauzeert de
weergave.
— DIVIDE verdeelfunctie
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Met deze functie kunt u muziekstuknummers
aanbrengen in een lange opname die ten
onrechte onder een enkel nummer staat.
Bovendien kunt u hiermee naar eigen inzicht
muziekstuknummers aanbrengen na afloop
van het opnemen. Bij een enkele
onderverdeling wordt het aantal nummers op
de minidisc met één verhoogd en schuiven
alle muziekstukken volgend op het gesplitste
nummer een plaatsje op.
2
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot er “Divide ?” verschijnt.
3
Druk op de YES toets.
Nu verschijnen om en om de
aanduidingen “Rehearsal” en “Position
ok?” in het uitleesvenster, terwijl het
begin van uw nieuwe muziekstuk
herhaaldelijk wordt weergegeven.
• Om het verdeelpunt nauwkeurig in te
stellen als het nog niet geheel juist is:
1 Druk op de EDIT/NO toets.
Voorbeeld: Onderverdelen van muziekstuk 2
om deel B en deel C een eigen
muziekstuknummer te geven.
Muziekstuknummers
1
Oorspronkelijke
opnamen
2
A
2 Terwijl u naar de weergave luistert,
drukt u op de =0 of )+
toets om het beginpunt van uw
nieuwe muziekstuk precies goed in te
stellen.
U kunt het beginpunt verplaatsen in
kleine stapjes van elk ongeveer 0,06
seconde, binnen een bereik van –128
tot +127 stapjes, zoals aangegeven in
het uitleesvenster.
3
B
C
D
Muziekstuk 2 verdelen in
muziekstuk B en muziekstuk C.
1
Onderverdelen
(Divide)
2
A
4
3
B
C
D
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
=0/
)+
)
+
·P
p
2 3,4 1
p
Druk tijdens afspelen van een
minidisc op de ^ toets bij het punt
waar u het weergegeven
muziekstuk wilt onderverdelen.
4
Druk op de YES toets wanneer de
plaats van het beginpunt naar wens
is.
Nu wordt er enkele seconden lang
“Complete” in het uitleesvenster
aangegeven en begint het afspelen van
het nieuwe muziekstuk. Het door
onderverdelen gecreëerde nieuwe
muziekstuk heeft nog geen titel, ook al
had het oorspronkelijke muziekstuk er
wel een.
wordt vervolgd
43NL
Onderverdelen van opgenomen
muziekstukken
— DIVIDE verdeelfunctie (vervolg)
Annuleren van de verdeelfunctie
Druk op de p stoptoets.
Tips
• Ook tijdens opnemen kunt u de muziekstukken al
onderverdelen. Hiervoor drukt u bij het gewenste
verdeel/beginpunt eenvoudigweg op de •REC
toets.
• Als u de twee delen van het muziekstuk later weer
wilt samenvoegen, gebruikt u de Combine functie
die hierna volgt.
Samenvoegen van
opgenomen
muziekstukken
— COMBINE samenvoegfunctie
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Met deze functie kunt u verscheidene
muziekstukken of afzonderlijk opgenomen
passages tot een enkel muziekstuk
samenvoegen. Het totale aantal
muziekstukken op de minidisc wordt met één
verminderd en alle muziekstukken volgend
op de samengevoegde nummers worden
hernummerd.
Voorbeeld: Samenvoegen van muziekstukken
B en C.
Muziekstuknummers
1
Oorspronkelijke
opnamen
2
A
C
D
Samenvoegen van B en C tot
één muziekstuk.
1
Samenvoegen
(Combine)
3
B
2
A
4
3
B
C
D
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
0
=
)
+
·P
2 1 3,4
1
p
p
Druk op de =0 of )+
toets om in te stellen op het tweede
van de muziekstukken die u wilt
samenvoegen.
Als u bijvoorbeeld de muziekstukken 3
en 4 tot een enkel nummer wilt
samenvoegen, stelt u in op muziekstuk
nummer 4.
44NL
2
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot er “Combine?” verschijnt in
het uitleesvenster van de minidiscrecorder.
Ongedaan maken van
de laatste wijziging
3
Druk op de YES toets.
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Nu verschijnen om en om de
aanduidingen “Rehearsal” en “Track
ok?” in het uitleesvenster, terwijl het
overgangspunt van de twee
muziekstukken (m.a.w. het eind van het
eerste muziekstuk en het begin van het
tweede muziekstuk) herhaaldelijk
achtereen wordt weergegeven.
Als u bij nader inzien de muziekstukken
niet wilt samenvoegen, drukt u nu op de
EDIT/NO toets of de p stoptoets.
4
Druk nogmaals op de YES toets
wanneer de overgang tussen de
muziekstukken naar wens verloopt.
Nu wordt er enkele seconden lang
“Complete” in het uitleesvenster
aangegeven, terwijl de muziekstukken
worden samengevoegd.
Als de beide gecombineerde
muziekstukken elk een eigen titel
hadden, komt de tweede titel hierbij te
vervallen.
— UNDO herstelfunctie
Met de herstelfunctie kunt u de laatste
ingreep op de minidisc ongedaan maken,
zodat de minidisc weer in de oorspronkelijke
toestand terugkomt.
Overigens zult u een wijziging niet ongedaan
kunnen maken als u erna het volgende hebt
gedaan:
• indrukken van de •REC opnametoets of de
CD SYNC toets van de minidisc-recorder;
• bijwerken van de inhoudsopgave door
uitschakelen van de minidisc-recorder of
uitnemen van de minidisc;
• verbreken van de stroomvoorziening, door
de stekker uit het stopcontact te trekken.
Minidisc-recorder (los verkrijgbaar)
§
Annuleren van de combineerfunctie
Druk op de EDIT/NO toets of op de p
stoptoets.
Opmerking
Als er tijdens deze procedure “Sorry” in het
uitleesvenster verschijnt, dan kunnen de gekozen
muziekstukken niet worden samengevoegd. Dit
kan zich wel eens voordoen als er aan een bepaald
muziekstuk al te veel “gesleuteld” is. Dit hangt
samen met de technische beperkingen van het
minidisc-systeem en wijst niet op een mechanische
storing in de minidisc-recorder.
Tip
Als u de twee gecombineerde muziekstukken later
weer wilt scheiden, gebruikt u de Divide functie (zie
blz. 43).
0
=
)
+
1 2,3
1
·P
p
p
Met de minidisc-recorder in de
stopstand, zonder een
muziekstuknummer in het
uitleesvenster, drukt u enkele malen
op de EDIT/NO toets tot er
“Undo?” in het uitleesvenster van
de minidisc-recorder verschijnt.
De aanduiding “Undo?” zal niet
verschijnen als er nog geen wijziging is
gemaakt.
wordt vervolgd
45NL
Ongedaan maken van de laatste
wijziging
— UNDO herstelfunctie (vervolg)
2
Druk op de YES toets.
Een van de volgende aanduidingen
verschijnt in het uitleesvenster,
afhankelijk van de laatste wijziging die u
ongedaan kunt maken:
Gemaakte wijziging:
Aanduiding:
Wissen van een enkel
muziekstuk
“Erase Undo?”
Naamgeving van
minidiscs en
muziekstukken
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
U kunt uw opgenomen minidiscs en alle
muziekstukken daarop van zelfgekozen titels
voorzien. Per minidisc kunt u in totaal 1700
lettertekens voor uw titels invoeren.
Afstandsbediening (buitenpaneel)
Wissen van een deel
van een muziekstuk
Onderverdelen van
een muziekstuk
“Divide Undo?”
Samenvoegen van
muziekstukken
“Combine Undo?”
Verplaatsen van een
muziekstuk
“Move Undo?”
Naamgeving van een
muziekstuk of een
gehele minidisc
“Name Undo?”
Wijzigen van een
bestaande titel
2
1
Afstandsbediening (binnenpaneel)
Wissen van alle titels
van de minidisc
3
Druk nogmaals op de YES toets.
De aanduiding “Complete” verschijnt
enkele seconden lang in het
uitleesvenster en de inhoud van de
minidisc wordt weer in de
oorspronkelijke stand hersteld.
1
PLAY MODE
CLEAR
3
4,9
SCROLL
2,6,
7,8
Uitschakelen van de herstelfunctie
5
Druk op de EDIT/NO toets of de p stoptoets.
46NL
1
Druk net zovaak op de FUNCTION
toets tot er “MD” wordt aangegeven
in het uitleesvenster van de tuner/
CD-speler.
2
Als u de gehele minidisc van een
titel wilt voorzien, drukt u op de p
stoptoets zodat het afspelen van de
minidisc stopt.
De cursor schuift een plaatsje naar rechts
op en gaat knipperen, voor invoer van
de volgende letter.
Om een muziekstuk van een titel te
voorzien, drukt u op de / toets van de
afstandsbediening tot het gewenste
muziekstuknummer wordt aangegeven.
Opmerking
Als er “SHUFFLE” of “PROGRAM” in het
uitleesvenster wordt aangegeven, drukt u
enkele malen op de PLAY MODE toets tot die
aanduiding verdwijnt.
3
4
8
Druk enkele malen op de EDIT/NO
toets tot er “Name in ?” wordt
aangegeven in het uitleesvenster
van de minidisc-recorder.
Als u per ongeluk een verkeerde letter
hebt ingevoerd, drukt u op de ? of /
toets tot het te corrigeren letterteken gaat
knipperen en dan herhaalt u dan de
stappen 5 t/m 7 voor het juiste
letterteken.
Om een letterteken te wissen, drukt u op
de CLEAR wistoets terwijl het
letterteken nog knippert.
Druk op de YES toets.
De cursor voor het invoeren van de
letters gaat knipperen.
9
5
Druk enkele malen op de
CHARACTER toets om in te stellen
op het gewenste soort letterteken.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de letter-aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
A (hoofdletters) n a (kleine letters) n 0
(cijfers)/! (symbolen)* n
(spatie)
n A…
* In uw muziektitels kunt u de
volgende symbolen gebruiken:
!"#$%&'()∗+,–./:;<=>?@
_`
6
Druk op de + of – toets van de
afstandsbediening) tot u het
gewenste letterteken ziet.
Het gekozen letterteken gaat knipperen.
Om een spatie in te voeren, drukt u op
de / toets terwijl de cursor knippert.
7
Druk op de / toets van de
afstandsbediening) om het gekozen
letterteken in te voeren.
Herhaal de stappen 5 t/m 7 voor elk
van de volgende lettertekens, tot u
de gehele gewenste titel hebt
ingevoerd.
Druk tenslotte op de YES
invoertoets om de titelprocedure af
te ronden.
De ingevoerde titels lopen in volgorde
door het uitleesvenster.
Uitschakelen van de titelinvoer
Druk op de p stoptoets.
Controleren van de titels
Om de titel van de minidisc te controleren,
drukt u in de stopstand op de SCROLL
doorlooptoets. Om de titels van de
muziekstukken te zien, drukt u op de
SCROLL doorlooptoets tijdens het afspelen
van de minidisc. De titels lopen dan in
volgorde door het uitleesvenster. Druk weer
op de SCROLL toets om het doorlopen van
de titelweergave te pauzeren en nogmaals
wanneer u het doorlopen wilt hervatten.
Wissen van alle titels
1 Druk enkele malen op de EDIT/NO toets
tot er “Name Erase?” wordt aangegeven in
het uitleesvenster van de minidiscrecorder.
2 Druk op de YES toets.
De aanduiding “Complete” verschijnt en
alle titels van de muziekstukken en de disctitel zelf worden van de minidisc gewist.
Opmerking
U kunt een weergegeven muziekstuk tijdens
weergave van een titel voorzien, maar dan moet u
wel de gehele titelprocedure voltooien voordat het
muziekstuk eindigt.
47NL
Stereo cassettedeck
Opnemen van CD’s
met keuze van de
nummervolgorde
1
Plaats een compact disc in de CDspeler.
2
Druk enkele malen op de
FUNCTION toets tot er “CD” wordt
aangegeven in het uitleesvenster
van de tuner/CD-speler.
3
Programmeer de muziekstukken die
u wilt opnemen op cassettekant A.
(alleen voor gebruikers van de
TC-TX101)
Tijdens het samenstellen van een
muziekselectie voor opname op cassette kunt
u de totale speelduur aanpassen aan de
beschikbare opnametijd op de cassette.
Volg de aanwijzingen onder
“Programma-weergave van
muziekstukken op CD – PROGRAM
weergave” (zie blz. 25).
Tuner/CD-speler
1
POWER
4
§
Druk op de P pauzetoets van de
afstandsbediening.
De aanduiding “P” verschijnt in het
uitleesvenster en de totale speelduur
wordt teruggesteld op “0m00s”
0
=
)
+
·P
p
5
Programmeer de muziekstukken
voor opname op cassettekant B op
dezelfde wijze als u hebt gedaan
voor kant A.
6
Volg de aanwijzingen 3 t/m 6 onder
“Opnemen van een compact disc op
cassette (zie blz. 15).
2
Cassettedeck (los verkrijgbaar)
§
ª
0
)
Nu begint het opnemen.
Als u twee muziekprogramma’s hebt
gemaakt, voor cassettekanten A en B, zal
de compact disc weergave na afloop van
het opnemen op kant A in de
pauzestand blijven wachten. Het stereo
cassettedeck gaat echter ook zonder
signaal door met opnemen van stilte tot
het eind van kant A, om dan de
bandlooprichting om te keren en door te
gaan met het opnemen van uw gekozen
muziekstukken voor kant B. Nadat alle
muziekstukken zijn opgenomen, neemt
het deck nog vier seconden stilte op en
stopt dan.
·
P
DIRECTION CD SYNC
p
p
Afstandsbediening (buitenpaneel)
4
2
48NL
Uitschakelen van de programmaopnamefunctie
Druk op de p stoptoets van het cassettedeck.
Opmerkingen
• Als het laatste gedeelte van een opgenomen
muziekstuk op de aanloopband terecht komt, zal
het geluid wegvallen en de opname incompleet
zijn.
• Voor het programmeren van een muziekselectie
voor de tweede cassettekant B dient u vooral te
zorgen dat de geprogrammeerde muziekstukken
voor kant A de beschikbare opnameduur niet
overschrijden, anders kan het opnemen niet naar
behoren verlopen.
Beginnen met opnemen halverwege
de cassettekant
• Speel het einde van de bestaande opnamen op de
cassette af of neem enkele seconden lang een stille
passage op en druk dan op de CD SYNC toets.
Zodra u hiermee het opnemen inschakelt, begint
ook het afspelen van de compact disc.
• Bij indrukken van de CD SYNC toets na het
insteken van een cassette, zonder verdere
voorbereiding, begint het afspelen van de compact
disc pas 10 seconden nadat het opnemen is gestart.
Dit is een vaste voorzorgsmaatregel om opnemen
op de aanloopband en verlies van de eerste
muziek te voorkomen; u dient er vooral rekening
mee te houden als u begint met opnemen ergens
halverwege de cassette.
Handmatig opnemen
van een CD e.d. op
cassette
(alleen voor gebruikers van de TCTX101)
Met handmatig opnemen kunt u de muziek
van een compact disc preciezer kiezen of
bijvoorbeeld een aantal muziekstukken
invoegen in reeds bestaande opnamen op een
cassette.
Tuner/CD-speler
POWER
§
0
=
)
+
·P
p
2
Cassettedeck
(los verkrijgbaar)
1
§
ª
0
4 3
5
)
·
P
p
7p 6
wordt vervolgd
49NL
Handmatig opnemen van een CD
e.d. op cassette (vervolg)
1
Plaats een cassette in het deck.
2
Druk net zovaak op de FUNCTION
toets tot de op te nemen geluidsbron
wordt aangegeven in het
uitleesvenster van de tuner/CDspeler.
3
Geluidsbron
Aanduiding
Compact disc
CD
Radio
TUNER
Andere audio/
video-apparatuur
VIDEO of PC
Minidisc
MD
Voor opnemen op
Schuift u
DIRECTION naar
één cassettekant
A
beide cassettekanten*
a
Om storende bandruis in zacht
doorkomende hoge frequenties te
onderdrukken, schuift u nu de
DOLBY NR schakelaar in de “ON”
stand.
Druk op de REC opnametoets van
het cassettedeck.
Het stereo cassettedeck komt in
gereedheid voor opname, waarbij de
aanduiding en het lampje van de
P pauzetoets op het cassettedeck
oplichten.
Het lampje van de ( of 9 toets licht
op en het andere lampje knippert even
en dooft dan. Als het ( of 9 lampje
niet oplicht of knippert, wijst dit erop
dat het wispreventienokje voor de
betreffende cassettekant is uitgebroken.
Dan kunt u op die cassettekant niet
opnemen.
6
Druk op de ( of 9 toets om te
kiezen op welke cassettekant u met
opnemen wilt beginnen.
Om te beginnen met opnemen op de
bovenliggende kant van de cassette
drukt u op de ( toets.
Om op te nemen op de onderliggende
kant drukt u op de 9 toets.*
Schuif de DIRECTION schakelaar in
de stand voor enkelzijdig of
dubbelzijdig opnemen.
* Het opnemen stopt altijd automatisch aan
het eind van de onderste kant van de
cassette. Voor dubbelzijdig opnemen dient u
te beginnen aan de bovenste kant.
4
5
* In het laatste geval zal er alleen worden
opgenomen op de onderste kant van de
cassette.
7
Druk op de P pauzetoets van het
cassettedeck.
Nu begint het opnemen.
Als u de DIRECTION schakelaar in de
a stand hebt gezet, zal het opnemen
stoppen aan het eind van de tweede
(onderste) cassettekant.
8
Start de weergave van de
geluidsbron.
Stoppen met opnemen
Druk op de p stoptoets van het cassettedeck.
Opmerking
Als u tijdens het opnemen op de FUNCTION toets
drukt, stopt het opnemen.
50NL
Instellen van de
weergave
Druk op de DBFB toets.
Extra versterking van
de bassen
— DBFB basversterking
Met de DBFB (Dynamic Bass Feedback)
basversterking kunt u de lage tonen extra
versterken, om het geluid voller en krachtiger
te laten klinken.
Tuner/CD-speler
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n DBFB ON n DBFB OFF
Zolang de DBFB basversterking is
ingeschakeld, brandt de “DBFB” aanduiding
in het uitleesvenster van de tuner/CD-speler.
Opmerking
Wanneer de DBFB basversterking en de Surround
akoestiekverruiming zijn uitgeschakeld, kunt u
genieten van bijna dezelfde geluidsweergave als
met directe weergave van compact discs (Source
Direct systeem).
§
0
=
)
+
·P
p
DBFB
Afstandsbediening (buitenpaneel)
DBFB
Afstandsbediening (binnenpaneel)
DBFB
51NL
Weergave met
akoestiekverruiming
Instellen van de
luidsprekerbalans
Met deze functie klinkt de weergave extra
ruimtelijk, zoals in een bioscoop of
concertzaal.
U kunt de geluidsbalans van het linker en
rechter kanaal bijregelen om een beter stereo
klankbeeld te verkrijgen, bijvoorbeeld als de
opstelling van de luidsprekers niet geheel
symmetrisch is.
Afstandsbediening (binnenpaneel)
Afstandsbediening (binnenpaneel)
BALANCE
L/R
SURROUND
Druk op de SURROUND toets.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
n SURR ON n SURR OFF
Zolang de SURROUND akoestiekverruiming
is ingeschakeld, brandt de “SURR”
aanduiding in het uitleesvenster van de
tuner/CD-speler.
Opmerking
Wanneer de Surround akoestiekverruiming en de
DBFB basversterking zijn uitgeschakeld, kunt u
genieten van bijna dezelfde geluidsweergave als
met directe weergave van compact discs (Directe
signaalweergave).
52NL
Druk op de BALANCE L of R toets.
Druk op de BALANCE R toets om de
relatieve geluidssterkte van de rechter
luidspreker te verhogen en druk op de
BALANCE L toets om de geluidssterkte van
de linker luidspreker te verhogen.
Telkens wanneer u op deze toetsen drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
10 LEFT n 9 LEFT n ..... n 1 LEFT n
CENTER n 1 RIGHT n 2 RIGHT n ..... n
10 RIGHT
Andere mogelijkheden
Naamgeving van uw
voorkeurzenders
2
Druk op de TUNING MODE toets
totdat de aanduiding “PRESET” in
het uitleesvenster verschijnt.
— Zendernamen
3
Druk op de TUNING + of – toets
van de afstandsbediening tot in het
uitleesvenster het nummer
verschijnt van de voorkeurzender
die u van een naam wilt voorzien.
4
Druk op de EDIT/NO toets tot de
aanduiding “Name in?” verschijnt.
5
Druk op de YES toets.
Voor elk van uw vastgelegde
voorkeurzenders kunt u een zelf gekozen
naam van maximaal tien letters invoeren. Bij
afstemmen op een voorkeurzender zal dan de
bijbehorende zendernaam in het
uitleesvenster verschijnen.
Tuner/CD-speler
§
De cursor (plaats-markering voor het
invoeren van letters) gaat knipperen.
0
=
1
)
+
·P
p
6
p
Afstandsbediening (buitenpaneel)
Druk net zovaak op de
CHARACTER toets van de
afstandsbediening tot het gewenste
lettertype wordt aangegeven.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de lettertype-aanduiding in
het uitleesvenster als volgt:
1
3
A (hoofdletters) n a (kleine letters) n
0 (cijfers)/! (symbolen)* n
(spatie)
n A…
* De volgende symbolen zijn
beschikbaar voor gebruik in uw
zendernamen:
Afstandsbediening (binnenpaneel)
2
4
5,10
DISPLAY
7,8,9
1
6
Druk net zovaak op de BAND toets
(of de TUNER/BAND toets van de
afstandsbediening) tot de gewenste
afstemband in het uitleesvenster
wordt aangegeven.
! " # $ % & ' ( ) ∗+ , – . / : ; < = > ? @
_`
7
Druk op de + of – toets van de
afstandsbediening tot het gewenste
letterteken wordt aangegeven.
Om een spatie in te voeren, drukt u op
de / pijltoets van de afstandsbediening
terwijl de cursor knippert.
wordt vervolgd
53NL
Naamgeving van uw
voorkeurzenders
— Zendernamen (vervolg)
8
Druk op de / pijltoets van de
afstandsbediening om het gekozen
letterteken in te voeren.
De cursor schuift een plaatsje naar rechts
en gaat knipperen, voor de volgende
letter.
9
Herhaal de stappen 6 t/m 8 tot u de
gehele zendernaam hebt ingevoerd.
Bij een vergissing in de letterkeuze drukt
u op de ? of / toets van de
afstandsbediening tot de letter die u wilt
wijzigen knippert en dan herhaalt u de
stappen 6 t/m 8. Om een letterteken uit
de zendernaam te wissen, drukt u op de
CLEAR toets terwijl het letterteken
knippert.
10
— SLEEP sluimerfunctie
U kunt de stereo-installatie na een zelf te
kiezen periode automatisch laten
uitschakelen, zodat u gerust met muziek in
slaap kunt vallen (dit noemen we de
sluimerfunctie). De sluimerduur is instelbaar
in stappen van 10 minuten. Voor het instellen
van deze sluimerfunctie moet wel eerst de
ingebouwde klok op de juiste tijd zijn
ingesteld (zie blz. 6).
Afstandsbediening (buitenpaneel)
SLEEP
1
Start de weergave van de gewenste
geluidsbron.
2
Druk op de SLEEP toets van de
afstandsbediening.
Druk tenslotte op de YES toets.
Uitschakelen van de zendernaaminvoer
Druk op de p stoptoets van de tuner/CDspeler.
1 Herhaal de stappen 1 t/m 5 en druk op de
EDIT/NO toets tot alle lettertekens zijn
verdwenen.
2 Druk op de YES toets.
De zendernaam wordt dan uit het
geheugen gewist.
Controleren van de zendernaam
Druk op de DISPLAY toets.
˜
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de aanduiding in het
uitleesvenster als volgt:
Voorkeurzendernummer en
afstemfrequentie
Zendernaam*
* Als er nog geen zendernaam is vastgelegd, wordt
er hier niets aangegeven.
Telkens wanneer u op deze toets drukt,
verspringt de minuten-aanduiding (de
sluimerduur of tijd tot het uitschakelen)
als volgt:
90min n 80min n 70min n… n 10min
N
Wissen van een eerder ingevoerde
zendernaam
54NL
Met muziek in slaap
vallen
OFF N
(sluimerfunctie uitgeschakeld)
Controleren van de resterende
sluimertijd
Druk eenmaal op de SLEEP toets.
Wijzigen van de sluimertijd na
inschakelen
Kies weer de gewenste tijd tot het
uitschakelen met de SLEEP toets.
Uitschakelen van de sluimerfunctie
Druk net zovaak op de SLEEP toets tot de
aanduiding “SLEEP OFF” verschijnt.
Opmerking
Zolang de sluimerfunctie is ingeschakeld, zullen de
wekfunctie en de schakelklok-opname niet werken.
Met muziek gewekt
worden
1
• Compact disc: Steek een CD in de
disc-gleuf. Als u wilt beginnen met
een bepaald muziekstuk, maakt u een
muziekprogramma (zie blz. 25).
• Minidisc: Steek een minidisc in de
minidisc-recorder.
• Radio: Stem af op de gewenste zender
(zie blz. 17).
• Cassette: Steek een cassette in met de
kant die u wilt afspelen naar boven
gericht en druk op de ( toets zodat
de weergave zal beginnen vanaf de
bovenkant.
— DAILY TIMER wekfunctie
U kunt de stereo-installatie op een vooraf
ingesteld tijdstip automatisch laten
inschakelen, zodat u met muziek gewekt
wordt. De DAILY TIMER zorgt dat het
wekgeluid elke dag op dezelfde tijd klinkt.
Voor het instellen van de wekfunctie moet
wel eerst de ingebouwde klok op de juiste tijd
zijn ingesteld (zie blz. 6).
Afstandsbediening (buitenpaneel)
8
2
Stel met de VOL + en – toetsen de
geluidssterkte voor het wekgeluid
naar wens in.
3
Druk op de TIMER SET toets.
4
Druk op de TIMER + of – toets tot
de aanduiding “DAILY TIMER”
verschijnt en druk dan op de
ENTER toets.
2
De uren-cijfers voor de wektijd gaan
knipperen.
Afstandsbediening (binnenpaneel)
5
3
TIMER
SELECT
4,5,7
4,5,7
Breng de geluidsbron waarmee u
gewekt wilt worden in gereedheid.
Stel het tijdstip in waarop u door de
stereo-installatie gewekt wilt
worden.
Druk op de TIMER + of – toets om het
juiste uur in te stellen en druk op de
ENTER toets.
Nu gaan de minuten-cijfers voor de
inschakeltijd knipperen.
Druk op de TIMER + of – toets om de
juiste minuut in te stellen en druk op de
ENTER toets.
Weer gaan de uren-cijfers knipperen, nu
voor de uitschakeltijd.
wordt vervolgd
55NL
Met muziek gewekt worden
— DAILY TIMER wekfunctie
(vervolg)
6
Stel op de dezelfde wijze de tijd in
waarop u de stereo-installatie wilt
laten stoppen met weergeven.
De aanduiding van de geluidsbron gaat
knipperen.
7
Druk op de TIMER + of – toets tot u
de geluidsbron ziet waarmee u
gewekt wilt worden en druk dan op
de ENTER toets.
˜
˜
De aanduiding van de geluidsbron
verspringt als volgt:
CD source ˜ TUNER source
TAPE source ˜ MD source
In het uitleesvenster verschijnen nu de
door u gekozen inschakeltijd, de
uitschakeltijd, de geluidsbron en de
geluidssterkte, gevolgd door de
oorspronkelijke aanduidingen.
Annuleren van de
inschakelfunctie
Druk op de TIMER SET toets.
Als de aanduidingen
“CONNECTION” en “CHECK”
gaan knipperen
Dan is er iets mis met de aansluitingen
van de gekozen geluidsbron (minidiscrecorder of cassettedeck). Controleer de
aansluitingen en verricht stap 7
opnieuw.
8
Druk op de POWER schakelaar om
de stereo-installatie uit te schakelen.
De stereo-installatie komt in gereedheid
voor afspelen. Op de door u gekozen
inschakeltijd wordt de stroom
ingeschakeld en start de weergave van
de gekozen geluidsbron. Op de
ingestelde uitschakeltijd wordt de
stroom weer automatisch uitgeschakeld.
56NL
Controleren van de wekfunctieinstellingen
Druk net zovaak op de TIMER SELECT toets
tot de aanduiding “DAILY” dooft en dan
weer verschijnt. Dan worden de door u
gekozen inschakeltijd, uitschakeltijd,
geluidsbron en geluidssterkte aangegeven,
gevolgd door de oorspronkelijke
aanduidingen.
Uitschakelen van de schakelklokwekfunctie
Druk net zovaak op de TIMER SELECT toets
tot de aanduiding “TIMER OFF” in het
uitleesvenster verschijnt.
Wijzigen van de wekfunctieinstellingen
Maak de instellingen opnieuw vanaf stap 1.
Weer inschakelen van de
wekfunctie met dezelfde
instellingen
Druk op de TIMER SELECT toets tot de
aanduiding “DAILY” verschijnt en druk dan
op de POWER toets om de stereo-installatie
uit te schakelen. Eenmaal gemaakte
instellingen blijven in het geheugen bewaard
en zijn altijd gebruiksklaar.
Schakelklok-opname
van radiouitzendingen
U kunt de schakelklok instellen voor het
opnemen van een radio-uitzending op een
bepaalde tijd, maar dan moet de radiozender
wel in het afstemgeheugen zijn vastgelegd
(zie blz. 7) en moet de klok op de juiste tijd
zijn ingesteld (zie blz. 6).
Wanneer u een radio-uitzending opneemt
van een voorkeurzender waarvoor u een
zendernaam hebt vastgelegd (zie blz. 53), dan
zal die zendernaam ook automatisch samen
met de inschakeltijd en de uitschakeltijd op
de minidisc worden opgenomen.
1
Voor het opnemen op een cassette
plaatst u een voor opnemen geschikte
cassette met de kant waarop u wilt
opnemen naar boven gericht in het
cassettedeck, en drukt u op de ( toets
zodat het opnemen zal beginnen vanaf
de bovenkant.
2
Druk net zovaak op de
TUNER/BAND toets tot de
gewenste afstemband in het
uitleesvenster wordt aangegeven.
3
Druk enkele malen op de
TUNING MODE toets totdat de
aanduiding “PRESET” verschijnt.
4
Druk op de TUNING + of – toets
om af te stemmen op de gewenste
voorkeurzender.
5
Druk op de TIMER SET toets.
6
Druk op de TIMER + of – toets tot
de aanduiding “REC TIMER”
verschijnt en druk dan op de
ENTER toets.
Afstandsbediening (buitenpaneel)
10
4
2
Afstandsbediening (binnenpaneel)
3
Voor het opnemen op een minidisc
plaatst u een opname-minidisc in de
minidisc-recorder.
De uren-cijfers voor de inschakeltijd
gaan knipperen.
5
TIMER
SELECT
6,7,9
6,7,9
wordt vervolgd
57NL
Schakelklok-opname van radiouitzendingen (vervolg)
7
Stel de tijd in waarop u met
opnemen wilt beginnen.
Druk op de TIMER + of – toets om het
juiste uur in te stellen en druk op de
ENTER toets.
Nu gaan de minuten-cijfers voor de
inschakeltijd knipperen.
Druk op de TIMER + of – toets om de
juiste minuut in te stellen en druk op de
ENTER toets.
Weer gaan de uren-cijfers knipperen, nu
voor de uitschakeltijd.
8
9
Stel op de dezelfde wijze de tijd in
waarop u wilt stoppen met
opnemen.
Druk op de TIMER +/– toets om te
kiezen waarop u de radiouitzending wilt opnemen en druk
dan op de ENTER toets.
Voor opnemen op een cassette drukt u
tot er “REC to TAPE” verschijnt.
Voor opnemen op een minidisc drukt u
tot er “REC to MD” of “REC to MD
(MONO)*” verschijnt.
Daarna verschijnen de gemaakte
instellingen één voor één in het
uitleesvenster.
Annuleren van de
inschakelfunctie
Druk op de TIMER SET toets.
Als de aanduidingen
“CONNECTION” en “CHECK”
gaan knipperen
Dan is er iets mis met de aansluitingen
van de gekozen opname-apparatuur
(minidisc-recorder of cassettedeck).
Controleer de aansluitingen en verricht
stap 9 opnieuw.
58NL
10
Druk op de POWER schakelaar om
de stereo-installatie uit te schakelen.
De stereo-installatie komt in gereedheid
voor afspelen. Op de door u gekozen
inschakeltijd wordt de stroom
ingeschakeld en start het opnemen van
de gekozen geluidsbron. Op de
ingestelde uitschakeltijd wordt de
schakelklok en de stroom weer
automatisch uitgeschakeld. Tijdens het
opnemen staat de geluidssterkte in de
minimumstand en blijft daar naderhand
ook op ingesteld.
* “REC to MD (MONO)”: In deze stand kunt u
mono geluidsopnamen maken, waarbij de
beschikbare opnameduur tweemaal zo lang
wordt.
Controleren van de
schakelklokopname-instellingen
Druk net zovaak op de TIMER SELECT toets
tot de aanduiding “REC” dooft en er “TIMER
OFF” verschijnt. Dan worden de door u
gekozen inschakeltijd, uitschakeltijd,
geluidsbron en geluidssterkte aangegeven,
gevolgd door de oorspronkelijke
aanduidingen.
Uitschakelen van de schakelklokfunctie
Druk net zovaak op de TIMER SELECT toets
tot de aanduiding “TIMER OFF” in het
uitleesvenster verschijnt.
Wijzigen van de opnameinstellingen
Maak de instellingen opnieuw vanaf stap 1.
Weer inschakelen van de opnameschakelklok met dezelfde
instellingen
Druk op de TIMER SELECT toets tot de
aanduiding “REC” verschijnt en druk dan op
de POWER toets om de stereo-installatie uit
te schakelen. Eenmaal gemaakte instellingen
blijven in het geheugen bewaard en zijn altijd
gebruiksklaar.
Opmerking
Als de opname-minidisc tijdens de schakelklokopname vol raakt, stopt het opnemen onmiddellijk
en wordt de minidisc-recorder uitgeschakeld.
Aanvullende informatie
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Zolang de stekker van het netsnoer in het
stopcontact zit, blijft er sprake van
stroomvoorziening, ook al is het apparaat zelf
uitgeschakeld.
• Trek de stekker uit het stopcontact wanneer u
denkt het apparaat geruime tijd niet te gebruiken.
Pak de stekker vast om deze uit het stopcontact te
trekken. Trek nooit aan het snoer.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het
inwendige van het apparaat terechtkomen,
verbreek dan de aansluiting op het stopcontact en
laat de stereo-installatie daarna eerst door een
deskundige nakijken alvorens deze weer in
gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer of de stekker te
vervangen, laat dit dan uitsluitend bij een erkende
vakhandel verrichten.
Opstelling
• Zet de stereo-installatie op een plaats met
voldoende ventilatie om oververhitting van de
inwendige onderdelen te voorkomen, in het
belang van een langdurige betrouwbare werking.
• Zorg dat het apparaat zo goed mogelijk
horizontaal staat.
• Plaats het apparaat niet ergens waar het
blootgesteld wordt aan:
– extreme hitte of koude
– stof of vuil
– erg veel vocht
– heftige trillingen
– directe zonnestraling.
Voorkomen van beschadiging
• Als de stereo-installatie rechtstreeks van een
koude in een warme omgeving wordt gebracht of
in een erg vochtige kamer wordt geplaatst, kan op
de lens binnenin de compact disc speler of de
minidisc-recorder vocht uit de lucht condenseren.
Als dit zich voordoet, zal de stereo-installatie niet
naar behoren functioneren. In zulke gevallen
dient u de CD of minidisc te verwijderen en het
apparaat ongeveer een uur ingeschakeld maar
ongebruikt aan te laten staan, zodat alle
condensvocht kan verdampen.
• Voor u de tuner/CD-speler verplaatst of vervoert,
schakelt u het apparaat uit, dan controleert u of de
tijdsaanduiding wordt aangegeven en pas daarna
trekt u de stekker uit het stopcontact.
Voor het verplaatsen van de minidisc-recorder
schakelt u deze uit, controleert u of alle
aanduidingen verdwijnen en dan trekt u de
stekker uit het stopcontact.
Mocht u vragen of problemen met uw stereoinstallatie hebben, aarzel dan niet contact op te
nemen met de dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Betreffende de luidsprekers
Alhoewel deze luidsprekers magnetisch zijn
afgeschermd, kan er in bepaalde gevallen toch
sprake zijn van vervorming in de beeldweergave op
een TV-toestel of computermonitor. Als dit zich
voordoet, schakel de TV of computer (gegevens
veilig stellen!) dan eenmaal uit en vervolgens na 15
à 30 minuten weer in.
Als er na weer inschakelen geen verbetering
zichtbaar is in de kleurweergave, zet de
luidsprekers en de TV of monitor dan iets verder
van elkaar vandaan. Zorg er bovendien voor dat
voorwerpen waarin magneten worden gebruikt,
zoals een audiorek, een TV-standaard, bepaald soort
speelgoed, etc., niet in de buurt van de TV of de
computer staan, aangezien interactie tussen de
magneten ervan en deze apparatuur storing in het
beeld kan veroorzaken.
Beveiligen van een opgenomen
minidisc
Om de opnamen op een minidisc te beveiligen tegen
per ongeluk wissen, schuift u het wispreventienokje
in de hoek van de minidisc open, zodat er een
opening ontstaat.
In die stand is opnemen op de minidisc niet meer
mogelijk. Om de minidisc weer geschikt te maken
voor opname, schuift u het wispreventienokje weer
dicht.
Wispreventienokje
Schuif het nokje
open.
Betreffende de omgang met
minidiscs
• Open nooit het schuifdeksel van de minidisc. Als
het schuifdeksel per ongeluk open schuift, dient u
het onmiddellijk weer te sluiten.
Schuifdeksel
• Als de buitenkant van een minidisc vuil is, kunt u
deze schoonvegen met een droog doekje.
• Zorg dat uw minidiscs niet worden blootgesteld
aan fel zonlicht of de hitte van een kachel of
verwarmingsradiator; laat minidiscs nooit achter
in een afgesloten auto die in de volle zon
geparkeerd staat.
wordt vervolgd
59NL
Voorzorgsmaatregelen (vervolg)
Overigens mag u de bandsoortuitsparingen niet
afplakken, anders kan het cassettedeck het type
band niet naar behoren aflezen.
Betreffende de omgang met
compact discs
• Veeg een CD voor het afspelen schoon met een
niet pluizend reinigingsdoekje, vanuit het midden
naar de rand. Berg elke CD na het afspelen weer
in het bijbehorende doosje op.
• Gebruik voor het reinigen geen oplosmiddelen als
benzine of thinner, evenmin als
reinigingsvloeistoffen of antistatische spray voor
het reinigen van conventionele
grammofoonplaten.
• Zorg dat uw compact discs niet worden
blootgesteld aan fel zonlicht of de hitte van een
kachel of verwarmingsradiator; laat compact discs
nooit achter in een afgesloten auto die in de volle
zon geparkeerd staat.
Reinigen van de behuizing
Maak de buitenkant de apparatuur schoon met een
zacht doekje, droog of licht bevochtigd met wat
milde vloeibare zeep.
Alvorens u een cassette in het
deck plaatst
Zorg dat eventuele lussen in de band zijn
strakgetrokken. Anders zou de band in het
mechanisme verwikkeld kunnen raken, met kans op
ernstige beschadiging.
Betreffende cassettes langer dan
90 minuten
De uiterst dunne band in deze cassettes kan
gemakkelijk uitrekken en in het bandloopwerk
verstrikt raken. Bij gebruik van een dergelijke
cassette mag u de band niet te vaak stoppen,
snelspoelen en weer starten.
Beveiligen van waardevolle
bandopnamen
Om een cassette tegen per ongeluk wissen of
abusievelijk opnemen te beveiligen, breekt u het
wispreventienokje uit voor cassettekant A of B,
zoals hieronder aangegeven.
Om een beveiligde cassette weer voor opnemen te
gebruiken, dekt u de opening(en) met een stukje
plakband af.
Bandsoortuitsparingen
Nokje van
kant B
Wispreventienokje
van kant A
kant A
Wispreventienokje
voor kant A
uitbreken.
60NL
Bandsoortuitsparingen
(Niet bedekken met
plakband.)
Reinigen van de bandkoppen
Maak de bandkoppen na iedere tien gebruiksuren
even schoon. Als de koppen erg vuil worden, kan
dit leiden tot vervorming in de weergave,
verminderde geluidssterkte, wegvallend geluid,
onvolledig wissen van eerdere opnamen of
tegenvallende opnameresultaten. Maak de
bandkoppen in elk geval even schoon vóór het
maken van een belangrijke bandopname, evenals
na het afspelen van een oude cassette. Reinig de
bandkoppen met een in de audiohandel
verkrijgbare reinigingscassette. Zie hierbij de
gebruiksaanwijzing van de reinigingscassette.
Demagnetiseren van de koppen
Na 20 à 30 gebruiksuren, of bij een hoorbaar verlies
aan hoge tonen en/of toename van ruis, dient u de
bandkoppen en alle metalen onderdelen van het
bandloopwerk te demagnetiseren met een in de
audiohandel verkrijgbare demagnetiseercassette.
Zie voor nadere bijzonderheden de
gebruiksaanwijzing van de demagnetiseercassette.
Beperkingen van het
minidisc-systeem
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Het opnamesysteem van uw minidisc-recorder is
gebonden aan een aantal specifieke beperkingen,
waarvan hieronder een overzicht volgt. Deze
beperkingen zijn inherent aan het ontwerp van het
minidisc-systeem en duiden niet op storing in uw
apparatuur.
De “Disc Full” foutmelding
verschijnt reeds vóór het bereiken
van de maximale opnameduur (60
tot 74 minuten)
Wanneer er 255 nummers op de minidisc zijn
opgenomen, zal de “Disc Full” foutmelding
verschijnen, ongeacht de feitelijke opnameduur.
Een minidisc kan niet meer dan 255 muziekstukken
bevatten. Om verder te gaan met opnemen, dient u
muziekstukken te wissen of een andere minidisc te
gebruiken.
De “Disc Full” foutmelding
verschijnt reeds vóór het bereiken
van het maximaal aantal
muziekstukken (255)
Soms kunnen de zachtere passages binnen
muziekstukken worden opgevat als pauzes
ertussen, zodat het aantal nummers het feitelijk
aantal muziekstukken overschrijdt. Dan zal de
“Disc Full” foutmelding al gauw verschijnen.
De resterende opnameduur
vermeerdert niet, ook na het
wissen van diverse korte nummers
De totale opgenomen speelduur
plus de resterende beschikbare
opnameduur op de minidisc
komen in totaal niet aan de
nominale speelduur van de disc
(60 tot 74 minuten)
Het opnemen wordt verricht in minimum-eenheden
van 2 seconden, ongeacht de lengte van het
opgenomen materiaal. Dit kan leiden tot een
geringe afwijking van de nominale speelduur.
Daarnaast kan de speelduur van een minidisc
beperkt worden door krassen en dergelijke.
Bij het doorzoeken van muziekstukken
die door bewerking zijn samengesteld
valt het geluid af en toe weg
Muziekstukken die niet rechtstreeks zijn
opgenomen, maar door bewerking zijn
samengesteld, kunnen nogal over de minidisc
verspreid zijn en dan kan de versnelde weergave
het zoeken niet altijd bijhouden.
De muziekstuknummers worden
niet juist vastgelegd
• Bij het opnemen van een compact disc via digitale
aansluitingen kunnen er wel eens extra
muziekstuknummers worden vastgelegd.
• Ook al wordt er tijdens analoog opnemen
“LEVEL-SYNC” (zie blz. 38) in het uitleesvenster
aangegeven, dan nog kunnen de
muziekstuknummers soms niet naar behoren
worden vastgelegd aan het begin van elk
muziekstuk:
– als het ingangssignaal minder dan twee
seconden lang onder het grensniveau blijft;
– als het ingangssignaal midden in een
muziekstuk langer dan twee seconden onder
het grensniveau blijft.
Nummers van minder dan 12 seconden lengte tellen
niet mee, zodat het wissen ervan niet tot meer
beschikbare opnameduur zal leiden.
Bepaalde muziekstukken laten zich
niet met andere samenvoegen
Na bewerking kunnen bepaalde muziekstukken niet
meer met andere te combineren zijn.
wordt vervolgd
61NL
Beperkingen van het minidiscsysteem (vervolg)
Overzicht van het één-generatie
kopieersysteem (“Serial Copy
Management System”)
Digitale audio-apparatuur zoals voor compact discs,
minidiscs en DAT cassettes maken het mogelijk om
vrijwel perfecte kopieën te maken van
geluidsmateriaal, want bij het kopiëren van digitale
signalen blijft de kwaliteit intact.
Ter bescherming van de auteursrechten van
componisten en musici is dit apparaat voorzien van
het “Serial Copy Management System” dat slechts
één generatie aan volledig digitale kopieën toestaat
via digitale aansluitingen.
Via digitale aansluitingen kunt u uitsluitend een
eerste-generatie kopie* maken van digitaal
geluidsmateriaal.
Bijvoorbeeld:
1 U kunt een digitale kopie maken van een in de
handel verkrijgbaar digitaal medium (zoals een
compact disc of een voorbespeelde minidisc),
maar het is niet mogelijk van deze kopie weer een
tweede (generatie) kopie te maken.
2 U kunt een digitale kopie maken van het digitaal
opgenomen geluid van een oorspronkelijk analoge
geluidsbron (zoals een grammofoonplaat of een
muziekcassette) of een opname van een digitale
satelliet-uitzending, maar hiervan kunt u weer
geen tweede kopie maken.
* Een eerste-generatie kopie is een digitale opname
van digitale signalen, gemaakt met digitale
geluidsapparatuur. Als u bijvoorbeeld met de
minidisc-recorder en de CD-speler van deze
stereo-installatie het geluid van een compact disc
opneemt, is dit een eerste-generatie digitale kopie.
Opmerkingen
• Het één-generatie kopieersysteem legt u geen
beperkingen op wanneer u opneemt via analoge
aansluitingen.
• Met deze stereo-installatie kunt u geen digitale
opname maken van satelliet-uitzendingen,
waarvan de bemonsteringsfrequentie 32 kHz of
48 kHz bedraagt. Voor het digitaal opnemen van
dergelijke uitzendingen hebt u een minidiscrecorder of een DAT cassettedeck nodig dat
geschikt is voor deze frequenties. Hiervan kunt u
dan wel weer een tweede-generatie kopie maken.
62NL
Verhelpen van
storingen
Mocht zich een probleem voordoen met de
stereo-installatie, neemt u dan de volgende
lijst met controlepunten door.
Controleer echter eerst of het netsnoer stevig
is aangesloten en of alle aansluitingen van de
luidsprekers in orde zijn.
Is het probleem niet zo eenvoudig te
verhelpen, neem dan a.u.b. contact op met
uw dichtstbijzijnde Sony handelaar.
Algemeen
Er klinkt geen geluid.
•Stel de geluidssterkte hoger in.
•Wellicht is er een hoofdtelefoon
aangesloten.
Ernstige brom of ander storend geluid.
•De stereo-installatie staat te dicht bij een
TV of videorecorder. Zet de stereoinstallatie verder van de TV of
videorecorder vandaan.
Er knippert “0:00” (bij Europese modellen)
of “12:00 AM” (bij andere modellen) in het
uitleesvenster.
•De stroomvoorziening is onderbroken
geweest. Stel de klok op de juiste tijd in
en leg uw voorkeurzenders en
schakelklok-instellingen opnieuw in het
geheugen vast.
De schakelklok-functies werken niet naar
behoren.
•Stel de klok op de juiste tijd in.
Bij indrukken van de TIMER SELECT toets
verschijnt de aanduiding “DAILY” of “REC”
niet.
•Maak de schakelklok-instellingen
zorgvuldig volgens de aanwijzingen.
De afstandsbediening werkt niet.
•Zorg dat er geen obstakels tussen de
afstandsbediening en de stereo-installatie
zijn.
•Richt de afstandsbediening van niet al te
ver recht op de afstandsbedieningssensor
van de stereo-installatie.
•Wellicht zijn de batterijen (bijna) leeg.
Vervang beide batterijen door nieuwe.
Geen geluid van één kanaal of
onevenwichtige weergave van links en rechts.
• Controleer de luidspreker-aansluitingen
en de opstelling van de luidsprekers.
• Druk enkele malen op de BALANCE L of
R toets tot de aanduiding “CENTER”
verschijnt.
Compact disc speler
Insteken van de CD is niet mogelijk.
• Controleer of er al een compact disc
aanwezig is.
Uitnemen van de CD is niet mogelijk.
• Houd de 6 uitwerptoets van de tuner/
CD-speler langer dan twee seconden
ingedrukt.
Het afspelen van de compact disc begint niet.
• Controleer of de compact disc vuil is.
• Is de CD niet ondersteboven ingestoken?
• Er is vocht uit de lucht in het apparaat
gecondenseerd. Verwijder de compact
disc en laat de stereo-installatie een uur
lang ongebruikt aan staan, zodat het
condensvocht kan verdampen.
De weergave begint niet bij het eerste
muziekstuk.
• De compact disc speler staat ingesteld op
programma-weergave of weergave in
willekeurige volgorde. Druk enkele
malen op de PLAY MODE toets, zodat de
“PROGRAM” of “SHUFFLE” aanduiding
uit het uitleesvenster verdwijnt.
Minidisc-recorder
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
Na opnemen of bewerking is de
opgenomen muziek niet te vinden.
• De stekker is uit het stopcontact
getrokken zonder dat de minidisc is
uitgenomen na het opnemen of
bewerken.
Vergeet niet om de minidisc na het
opnemen of bewerken eerst uit het
apparaat te nemen, omdat pas daardoor
de informatie betreffende de opnamen op
de minidisc wordt bijgeschreven.
Insteken van de minidisc is niet mogelijk.
• Controleer of er al een minidisc aanwezig
is.
De minidisc-recorder reageert niet of werkt
niet goed.
•Wellicht is de minidisc beschadigd. (Dan
wordt er “Disc Error” in het
uitleesvenster aangegeven). Vervang de
minidisc door een andere.
Het afspelen van de minidisc begint niet.
•Wellicht is er vocht uit de lucht in de
minidisc-recorder gecondenseerd.
Verwijder de minidisc en laat de stereoinstallatie een uur lang ongebruikt aan
staan, zodat het condensvocht kan
verdampen.
•Steek de minidisc met de label-kant
boven en de pijl naar voren toe in.
•Wellicht is er niets op de minidisc
opgenomen.
Het opnemen op een minidisc lukt niet.
•De minidisc is tegen opnemen en wissen
beveiligd. (Dan verschijnt de aanduiding
“MD Protected”.) Schuif het
wispreventienokje opzij om de opening af
te sluiten (zie blz. 59).
•Controleer of de geluidsbron naar
behoren is aangesloten.
•Wellicht is de geplaatste minidisc een
voorbespeelde disc, niet geschikt voor
opnemen. Vervang deze door een
opname-minidisc.
•Er is te weinig ruimte voor opnemen op
de minidisc over. Wis enkele
muziekstukken of vervang de disc door
een andere opname-minidisc met meer
ruimte.
•Tijdens opnemen is de stroom
weggevallen of de stekker uit het
stopcontact geraakt. Maak de gewenste
opname opnieuw.
Cassettedeck
(alleen voor gebruikers van de
TC-TX101)
Insteken van de cassette is niet mogelijk.
•Controleer of er al een cassette aanwezig
is.
Het opnemen op een cassette lukt niet.
•Wellicht is het wispreventienokje van de
cassettekant uitgebroken. Bedek de
uitsparing met een stukje plakband.
•Is de band niet tot het einde
doorgespoeld?
wordt vervolgd
63NL
Verhelpen van storingen (vervolg)
De CD synchroon-opname begint niet.
•Als de DIRECTION schakelaar op a
staat voor dubbelzijdig opnemen, begint
het opnemen niet zolang een van beide
wispreventienokjes is uitgebroken.
De weergave klinkt onduidelijk of te zacht.
•Wellicht zijn de bandkoppen vuil. Reinig
de koppen.
•De opname/weergavekoppen zijn
gemagnetiseerd. Reinig de koppen en
demagnetiseer ze.
CHECK OPT-IN
Tijdens opnemen is het digitaal
ingangssignaal onderbroken. Controleer of
de optische kabel stevig is aangesloten (zie
blz. 4).
Disc Error
De minidisc is vuil of beschadigd of de
“TOC” inhoudsopgave ontbreekt.
Het geluid valt af en toe weg.
•Vuil op de capstan-assen of
aandrukrollen. Reinig de koppen en het
bandloopwerk
Disc Full
Er is geen ruimte meer over op de minidisc.
(Zie “Beperkingen van het minidiscsysteem” op blz. 61.)
Tuner
Impossible
Er wordt getracht twee nummers samen te
voegen terwijl het eerste muziekstuk wordt
afgespeeld.
Ernstige brom of andere storing in de radioontvangst (in het uitleesvenster knippert de
“TUNED” of de “STEREO” aanduiding).
•Richt of verstel de antenne.
•De ontvangen zender komt te zwak door.
Sluit een buitenantenne aan.
Een stereo FM uitzending wordt niet in
stereo weergegeven.
•Druk op de STEREO/MONO toets zodat er
“STEREO” in het uitleesvenster verschijnt.
Waarschuwingsaanduidingen
van de minidisc-recorder
(alleen voor gebruikers van de
MDS-MX101)
De onderstaande foutmeldingen kunnen in
het uitleesvenster verschijnen of gaan
knipperen als er bij de bediening van de
minidisc-recorder iets mis gaat.
Auto Cut
De minidisc-recorder pauzeert de opname,
omdat er tijdens digitaal opnemen al meer
dan 30 seconden stilte is (die wordt vervangen
door een pauze van 3 seconden).
Blank Disc
Er wordt getracht een blanco, onbespeelde
of gewiste minidisc af te spelen.
64NL
Cannot Edit
Er is getracht een minidisc op te nemen of
te monteren tijdens geprogrammeerde
weergave of weergave in willekeurige
volgorde.
Cannot Copy
Digitaal opnemen is in dit geval niet
mogelijk. (Zie het “Overzicht van het ééngeneratie kopieersysteem” op blz. 61.)
Name Full
Het titelgeheugen van de minidisc is vol.
NO DISC
Er bevindt zich geen minidisc in het
apparaat.
Protected
De geplaatste minidisc is beveiligd tegen
opnemen en wissen.
Rec Level Over
Bij analoge opname via de VIDEO/PC
ingangen is er een te krachtig
ingangssignaal doorgekomen. Stel het
uitgangssignaal van de aangesloten
geluidsbron op een iets lager peil in.
Retry
De eerste opname is mislukt vanwege
trillingen of een kras op de minidisc, maar
een tweede poging tot opname is in gang.
Retry Error
Vanwege trillingen waaraan de minidiscrecorder bloot staat of krassen op de minidisc
zijn er verschillende opname-pogingen
gedaan, maar die zijn alle mislukt.
Smart Space
Tijdens digitaal opnemen is er weer een
geluidssignaal doorgekomen na 3 tot 30
seconden stilte (die wordt vervangen door
een standaard pauze van 3 seconden).
Sorry
Er wordt getracht twee nummers samen te
voegen die niet gecombineerd kunnen
worden.
Technische gegevens
Tuner/compact disc speler (HCD-101)
Tuner-gedeelte
Afstembereik
Model met 2 afstembanden:
Europees model:
FM: 87,5 – 108 MHz
(afsteminterval 50 kHz)
AM: 522 – 1611 kHz
Overige modellen:
FM: 87,5 – 108 MHz
(afsteminterval 50 kHz)
AM: 531 – 1602 kHz
(afsteminterval 9 kHz)
530 – 1710 kHz
(afsteminterval 10 kHz)
Model met 3 afstembanden:
FM: 87,5 – 108 MHz
(afsteminterval 50 kHz)
MW (MG): 522 –
1611 kHz (afsteminterval
9 kHz)
LW (LG): 144 – 288 kHz
(afsteminterval 3 kHz)
Tussenfrequenties
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antenne-aansluitingen
FM: 75 ohm
asymmetrisch
AM: Externe antenneaansluiting
Schakelkloksysteem
Kwartskoppeling
Schakelklokinstelling
Op de minuut precies
Wekfunctie-instelling
In stappen van
10 minuten, tot maximaal
90 minuten
Compact disc speler
Afspeelsysteem
Compact disc digitaal
audiosysteem
Laser
Halfgeleider laser
(λ = 780 nm)
Laser-uitgangsvermogen Maximaal 44,6 µW*
* Deze waarde is gemeten op een afstand van ca.
200 mm van het lensoppervlak van het optisch
blok, bij een diafragma van 7 mm.
Frequentiebereik
5 Hz – 20 kHz
Signaal/ruisverhouding Meer dan 90 dB
Harmonische vervorming
Minder dan 0,05%
Versterker-gedeelte
Europees model
DIN uitgangsvermogen 15 + 15 watt (aan 4 ohm,
bij 1 kHz, DIN)
Continu RMS uitgangsvermogen
21 + 21 watt (aan 4 ohm,
bij 1 kHz, 10 % THV)
Muziekvermogen
26 + 26 watt
Overige modellen
Nominaal RMS uitgangsvermogen
16 + 16 watt (aan 4 ohm,
bij 1 kHz, 1 % THV, 240/
120 V wisselstroom)
Referentie RMS uitgangsvermogen
22 + 22 watt (aan 4 ohm,
bij 1 kHz, 10% THV, 240/
120 V wisselstroom)
Ingangsaansluitingen
Uitgangsaansluitingen
VIDEO/PC IN ingangen:
stereo tulpstekkerbussen,
ingangsspanning 500 mV,
impedantie 47 kOhm
VIDEO/PC OUT
uitgangen:
stereo tulpstekkerbussen,
ingangsspanning 250 mV,
impedantie 1 kOhm
DIGITAL OUT (CD
OPTICAL OUT):
vierkante optische
stekkerbus, –18 dBm,
Golflengte 660 nm
PHONES hoofdtelefoonaansluiting: stereo
ministekkerbus, voor
hoofdtelefoons van 8 ohm
of meer.
Algemeen
Stroomvoorziening
Europees model:
Overige modellen:
Stroomverbruik
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
220 – 230 V wisselstroom,
50/60 Hz
110 – 120 V of 220 – 240 V
wisselstroom, 50/60 Hz
omschakelbaar met
spanningskiezer
66 watt (met aangesloten
TC-TX101 en
MDS-MX101)
Ca. 142 × 125 × 260 mm,
incl. uitstekende
onderdelen en knoppen
Ca. 4,1 kg
wordt vervolgd
65NL
Technische gegevens (vervolg)
Luidsprekers (SS-Q101/Q101A)
Luidsprekersysteem
Luidsprekereenheden
Nominale impedantie
Afmetingen (b/h/d)
Gewicht
2-wegsysteem, in
basreflexkast (magnetisch
afgeschermd ontwerp)
Lage tonen: 10 cm
doorsnede, conus-type
Hoge tonen: 2 cm
doorsnede, gebalanceerd
type
4 ohm
Ca. 125 × 205 × 197 mm,
incl. uitstekende
onderdelen en knoppen
Ca. 1,9 kg netto per box
Bijgeleverd toebehoren
Sony RM-SQ101 afstandsbediening (1)
R6 (AA-formaat) batterijen (2)
AM kaderantenne (1)
FM draadantenne (1)
Luidsprekersnoeren (2)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
66NL
Index
A
Aanduidingen 22, 28
Aansluiten
antennes 5, 10
los verkrijgbare
apparatuur 9
stereo-installatie 4
stroomvoorziening 6
Afspelen
cassette 16
compact disc 11
herhaaldelijk (REPEAT)
23, 29
minidisc 13
in willekeurige volgorde
(SHUFFLE) 24, 30
in zelf gekozen volgorde
(PROGRAM) 25, 31
Afstemmen op een
voorkeurzender 17
AMS zoekfunctie 11
Analoge opname 33
Antennes 5, 10
Auto Cut pauzestand 37
Automatische
geluidsbronkeuze 11, 14,
17
B
Basversterking 51
Batterijen 6
Beperkingen van het
minidisc-systeem 61
Beveiligen van
bandopnamen 60
Beveiligen van minidiscopnamen 59
Bijregelen
geluidssterkte 11
geluidsweergave 51
C
CD synchroon-opname 12
Compact disc speler 11, 22
Combine functie 44
D
DAILY TIMER wekfunctie
55
DBFB basversterking 51
Digitale opname 32
Divide functie 43
P, Q, R
Programma-weergave 25, 31
Radiozenders
afstemmen 17
voorinstellen 7
RDS informatie-ontvangst
18
E, F
Eén-generatie
kopieersysteem (SCMS)
61
Eén-toets weergavestart 11,
14, 18
Erase wisfunctie 40
Foutmeldingen voor de
minidisc 64
G, H, I
Geheugenafstemming 17
Geluidregeling 51
Herhaalde weergave 23, 29
J, K, L
Klok gelijkzetten 6
Luidsprekers 5
M, N
Markeren van
muziekstukken 38
Muziekstuknummers 38
Naamgeving
compact discs 26
minidiscs 46
voorkeurzenders 53
O
Onderverdelen (Divide) 43
Opnemen
compact discs 12, 15
op cassette 15, 20
op minidisc 12, 19
radio-uitzending 19, 20
schakelklok 57
S
Samenvoegen van
muziekstukken 44
Schakelklok
gewekt worden met
muziek 55
in slaap vallen met
muziek 54
schakelklok-opname 57
SHUFFLE willekeurige
weergave 24, 30
Sluimerfunctie 54
Smart Space pauzeverkorting 37
T, U, V
Tijdinstelling 6
Titelinvoer. Zie Naamgeving
Uitleesvenster 22, 28
Verhelpen van storingen 62
Verplaatsen van nummers
(Move) 42
Voorinstellen van
radiozenders 7
W
Waarschuwingsaanduidingen.
Zie Foutmeldingen
Weergeven. Zie Afspelen
Wekfunctie 55
Wissen
deel van een muziekstuk
41
enkel muziekstuk 40
gehele minidisc 41
opnamen 40
X, Y, Z
Zendernaam 53
67NL
VARNING
Innehålll
Utsätt inte stereon för regn och fukt för
att undvika riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i risk för
elektriska stötar. Överlåt allt reparations- och
underhållsarbete till fackkunniga tekniker.
Placera inte stereon i ett trångt utrymme, som
t. ex. i en bokhylla eller i ett skåp.
Amerikanska och utländska patenter utfärdade av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Utsrålningen från den laserkomponent som finns i
denna laserprodukt överstiger den strålningsgräns
som ställs på Klass 1.
CD-spelaren i denna
stereo klassificeras som
en laserprodukt
tillhörande Klass 1.
Etiketten CLASS 1
LASER PRODUCT
finns på baksidan.
Denna varningsetikett finns på insidan:
Denna stereo har Dolby* brusreducering.
* Dolby brusreducering tillverkas under licens av
Dolby Licensing Laboratories Corporation.
DOLBY och dubbel D-kännetecknet a är Dolby
Laboratories Licensing Corporation:s varumärken.
* efter anslutning av MD-spelare MDS-MX101
(tillval)
** efter anslutning av kassettdäck TC-TX101 (tillval)
Förberedelserna
Steg 1: Anslutningarna .......................... 4
Steg 2: Tidsinställning ............................ 6
Steg 3: Lagring av stationer i
snabbvalsminne ............................... 7
Anslutning av extra ljud/videokällor
och utomhusantenner ..................... 9
Grundläggande tillvägagångssätt
Uppspelning av CD-skivor ................. 11
Inspelning av CD-musik på MD* ...... 12
Uppspelning av MD-skivor* .............. 13
Inspelning av CD-musik på
kassettband** .................................. 15
Bandavspelning** ................................. 16
Radiomottagning .................................. 17
RDS-mottagning (gäller modellen till
Europa) ............................................ 18
Inspelning av radioprogram på
MD* .................................................. 19
Inspelning av radioprogram på
kassettband** .................................. 20
CD-spelare
Angående denna
bruksanvisning
Denna bruksanvisningen beskriver radion
HCD-101 med inbyggd CD-spelare, MDspelaren MDS-MX101 (tillval) och
stereokassettdäcket TC-TX101 (tillval).
Anvisningarna för styrning av MD-spelare
och däcket är endast avsedda till kunder som
skaffat sig MDS-MX101 och TC-TX101.
Denna bruksanvisningen beskriver:
– radion HCD-101 med inbyggd CD-spelare
– MD-spelaren MDS-MX101 (tillval)
– kassettdäcket TC-TX101 (tillval)
2S
Hur teckenfönstret används ............... 22
Repetering (REPEAT) .......................... 23
Spårens uppspelning i slumpvis följd
(SHUFFLE) ..................................... 24
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM) ................................... 25
Lagring av titlar i CD-spelarens
minne ............................................... 26
MD-spelare*
– Uppspelning
Hur teckenfönstret används ............... 28
Repetering (REPEAT) .......................... 29
Spårens uppspelning i slumpvis följd
(SHUFFLE) ..................................... 30
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM) ................................... 31
– Inspelning
Före inspelningsstart ............................ 32
Inspelning av CD-musik genom att
ange spårens ordningsföljd .......... 33
Manuell inspelning på MD ................. 34
Sex sekunders buffertminne vid
inspelningsstart .............................. 36
Tre sekunders speluppehåll mellan
spåren .............................................. 37
Kodning av spårnummer .................... 38
– Redigering
Före redigeringsstart ............................ 39
Radering av spår – Erase ..................... 40
Flyttning av spår – Move .................... 42
Uppdelning av spår – Divide ............. 43
Sammanslagning av spår
– Combine ....................................... 44
Att ångra sig – Undo ............................ 45
Lagring av namn i MD-skivans
minne ............................................... 46
Kassettdäck**
Inspelning av CD-musik genom att
ange spårens ordningsföljd .......... 48
Manuell inspelning av CD-musik,
radioprogram m. m. ...................... 49
Styrning av ljudkvalitet
Basförstärkning - DBFB ....................... 51
Återgivning av akustiskt ljud
(SUR) ............................................... 52
Styrning av högtalarnas
volymbalans ................................... 52
S
Övrigt
Lagring i minnet av namn på
snabbvalsstationer ......................... 53
Att somna till musik ............................ 54
Väckning till musik .............................. 55
Timerstyrd inspelning av
radioprogram ................................. 57
Tekniska detaljer
Att observera ......................................... 59
Begränsningar vid inspelning på
MD-skivor* ..................................... 61
Felsökning ............................................. 62
Tekniska data ........................................ 65
Alfabetiskt register ............................... 67
3S
Förberedelserna
Steg 1: Anslutningarna
Använd de medföljande kablarna och tillbehören och utför anslutningarna enligt nedanstående
punkter 1 – 6. Följ också anvisningarna enligt punkterna 2 och 3.
FM-trådantenn
AM-ramantenn
Höger högtalare
Vänster högtalare
3
Radio med
CD-spelare*
Kassettdäck**
MD-spelare***
1-2
2
5
220-240
110-120
4
1-1
till ett nätuttag
6
* CMT-101/HCD-101 består av en inbyggd CD-spelare, radio och förstärkare.
** Detta tillvalsdäck TC-TX101 skall anslutas till radion med inbyggd CD-spelare.
*** Denna MD-spelare MDS-MX101, tillval, skall anslutas till radion med inbyggd CD-spelare.
1 Anslutning av MD-spelare.
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
1 Anslut systemkabeln från MDspelaren till MD-ingången på radion
med inbyggd CD-spelare.
2 Anslut den optiska kabeln (levereras
med MDS-MX101) till CD DIGITAL
OUT på radion med inbyggd CDspelare och till MD DIGITAL IN på
MD-spelaren.
Anslutning av radio med inbyggd CDspelare
UT
LO
ITA
DIG AL
CDOPTIC
MD
Anslutning
UT
LO
ITA
DIG AL
CDOPTIC
Pilen skall vara
på höger sida
Sonys logo skall vara på
vänster sida.
Urkoppling
MD
Anslutning av MD-spelare
Dra denna del
(hylsan) utåt
mot dig.
Hylsan glider
bakåt och
kontakten
kopplas ur.
4S
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
Sonys logo skall vara på
höger sida.
2 Anslutning av kassettdäck.
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Anslut systemkabeln från kassettdäcket
till in/utgångarna TAPE på radion med
inbyggd CD-spelare på samma sätt som
enligt steg 1-1.
4 Anslutning av högtalarna.
Anslut de färgade högtalarkablarna till
högtalarutgångarna. Dra
högtalarkablarna på ett längre avstånd
från antennkablarna.
Baksida på radio med CD-spelare
3 Anslut FM- och AM-antennerna.
FM-trådantenn
Den medföljande FM-trådantennen är en
enkel antenn. Vi rekommenderar
anslutning av FM-utomhusantenn för
bättre mottagningskvalitet.
Skjut in denna del.
Grå ]
FM 75Ω
Sträck FM-trådantennen
rakt uppåt så högt som
möjligt.
Grå ]
Svart }
AM-ramantenn
Sätt ihop AM-ramantennen och anslut
den,
Baksida på högtalare SS-Q101/Q101A
Skjut in denna del.
Svart }
Skjut in kontakten i ingången
med det konvexa spåret vänt åt
höger tills klicket anger att
kontakten låsts i ingången.
Grå ]
Dra lätt i kablarna för att kontrollera att
kabeln sitter fast. Om någon kabel
lossnar, måste den anslutas igen.
forts.
5S
Steg 1: Anslutningarna (forts.)
5 Ställ VOLTAGE SELECTOR i
lämpligt läge för lokal nätspänning
(gäller inte modellen till Europa).
220-240
Steg 2:
Tidsinställning
Tiden skall ställas in innan strömmen slås på
till stereon för första gången för att kunna
använda timerstyrd manövrering.
Tidsangivelsen är en 24-timmars
tidsangivelse på modellen till Europa och 12timmars på modellerna till övriga länder.
110-120
6 Anslut nätkabeln.
Modellen till Europa visas på illustrationerna.
Knapparna under locket
Anslut allra sist nätkabeln från radion
med inbyggd CD-spelare till ett nätuttag,
efter att alla andra anslutningar har
gjorts.
Isättning av två batterier R6
(storlek AA) i fjärrkontrollen
1
2,3,4
2,3,4
Tips
Vid normalt bruk beräknas batteriernas livslängd
till ca. sex månader. När fjärrkontrollen inte längre
kan användas för stereons fjärrstyrning, måste
batterierna bytas ut mot nya.
1
Tryck på TIMER SET.
2
Tryck på TIMER + eller – så att
CLOCK visas. Tryck på ENTER.
OBS!
Ta ur batterierna, när fjärrkontrollen inte skall
användas under en längre tid, för att undvika
skador på grund av batteriläckage.
Timsiffrorna börjar blinka:
3
Tryck på TIMER + eller – för att
ställa in timtalet. Tryck på ENTER.
Minutsiffrorna börjar blinka:
6S
4
Tryck på TIMER + eller – för att
ställa in minuterna. Tryck på
ENTER.
Klockan börjar gå.
Steg 3: Lagring av
stationer i
snabbvalsminne
Följ igen anvisningarna från punkt 1 till 4.
Upp till 30 stationers snabbval, 20 på FM och
10 på AM på modellen med två våglängder.
Upp till 40 stationers snabbval, 20 på FM, 10
på MW (MV) och 10 på LW (LV) på modellen
med tre våglängder.
Att observera angående
tidsangivelsen
Knapparna på ovansidan
• Tiden visas i teckenfönstret efter att strömmen har
slagits av.
• Den övre punkten i kolontecknet : blinkar för att
ange sekunderna från 0 till 29 och den nedre för
att ange sekunderna från 30 till 59.
1
2
Knapparna under locket
3
1
5
6,8
4,7
1
Tryck på POWER för att slå på
strömmen.
2
Tryck gång på gång på
TUNER/BAND tills önskad
våglängd visas i teckenfönstret.
På modellen med två våglängder:
FM ˜ AM
På modellen med tre våglängder:
FM n MW (MV) n LW (LV)
n
Ändring av tid
forts.
7S
Steg 3: Lagring av stationer i
snabbvalsminne (forts.)
Ändring av stationssökningssteg på
AM (gäller varken modellen till
Europa)
3
Tryck gång på gång på
TUNING MODE så att AUTO visas.
4
Tryck på + eller – för att ställa in
stationen som skall lagras i minnet.
Stationssökningssteget på AM har förvalts till 9 kHz
(10 kHz på modelller till vissa länder). Ändring av
stationssökningssteget på AM till 10 kHz (eller 9
kHz): tryck gång på gång på TUNER/BAND tills
AM visas och slå sedan av strömmen. Håll +
intryckt och slå på strömmen igen.
Observera att alla snabbval på AM raderas ur
minnet när stationssökningssteget ändras. Följ de
ovanstående anvisningarna för att återgå till förvalt
stationssökningssteg.
Frekvensen, som visas, ändras.
Stationssökningen avbryts så fort radion
påträffat en station. TUNED och
STEREO (anger ett stereoprogram) visas
i teckenfönstret.
5
Tryck på EDIT/NO tills FrqMemory? visas.
6
Tryck på YES.
Ett snabbvalsnummer blinkar i
teckenfönstret.
7
Tryck på ? eller / för att välja
önskat snabbvalsnummer.
8
Tryck på YES.
Stationen har lagrats i minnet.
9
Följ igen anvisningarna från punkt 2
till 8 för att lagra de resterande
stationerna i minnet.
Inställning av en station med låg
signalstyrka
Tryck på TUNING MODE (punkt 3) så att
AUTO och PRESET slocknar. Tryck sedan på
+ eller – för att ställa in stationen.
Ändring av snabbvalsnummer
Börja om från och med punkt 2.
8S
OBS!
Snabbvalen hålls kvar i minnet i en veckas tid, också
om det inträffar ett strömavbrott eller nätkabeln
kopplas ur.
Anslutning av extra
ljud/videokällor och
utomhusantenner
Det är möjligt att ansluta extra ljud/
videokällor till denna ministereo. Vi hänvisar
till respektive källors bruksanvisningar
angående detaljer.
Anslutning av en
videobandspelare/dator
Anslutning av digital
produkt som MD-spelare
m. m.
(gäller kunderna med MDS-MX101)
Efter anslutning av en digital produkt till
MDS-MX101 är det möjligt att göra digitala
inspelningar av digitalt ljud. Anslut MD
DIGITAL OPTICAL OUT på MDS-MX101 till
den optiska, digitala ingången på den digitala
produkten genom att använda en optisk
kabel (tillval).
till digital ingång på digital
produkt som
Anslut videobandspelaren/datorn till
VIDEO/PC på baksidan av radion med CDspelare genom att använda ljudkablar
(tillval).
MD-spelare
Anslut de färgade kontakterna till in/
utgångarna i samma färg.
till ljudingångarna på
video/dator
till ljudutgångarna på
video/dator
Radio med CD-spelare
Ç : signalflöde
OBS!
Denna stereo har skyddskretsen mot digital
seriekopiering, SCMS. Det möjliggör engenerations,
digital kopiering via de digitala ut/ingångarna.
Ç : signalflöde
Ljudåtergivning
Tryck gång på gång på FUNCTION tills
VIDEO visas i teckenfönstret.
Tryck på DISPLAY för att ändra VIDEO till
PC eller vice versa.
Ljudet från ansluten stereovideo återges i
stereo.
forts.
9S
Anslutning av extra ljud/
videokällor och utomhusantenner
(forts.)
Anslutning av
utomhusantenner
Anslut en utomhusantenn för att förbättra
mottagningskvaliteten.
FM-utomhusantenn
Anslut en FM-utomhusantenn (tillval). Tvantennen kan också användas.
IEC-standardkontakt
(tillval)
AM
AM-utomhusantenn
Låt AM-ramantennen vara ansluten till
ministereon. Anslut sedan AMutomhusantennen (tillval) till AMantennintaget.
AM-ramantenn
Viktigt!
En utomhusantenn måste jordas mot
åsknedslag. Jorda inte den till ett gasrör. Det
kan resultera i gasexplosion.
10S
Grundläggande
tillvägagångssätt
Uppspelning av
CD-skivor
Radio med CD-spelare
1
POWER
6
Att
Gör enligt följande
avbryta
uppspelning:
Tryck på p.
koppla in
pausen:
Tryck på ^ (P på
fjärrkontrollen). Tryck en gång
till för fortsatt uppspelning.
välja önskat
spår (AMS*):
Tryck på )+ (spårval
framåt) eller på =0
(spårval bakåt). Släpp upp efter
att önskat spår letats fram.
(+ eller = på
fjärrkontrollen).
§
0
=
VOL +/–
·P
p
p
2
ta ur skivan:
Tryck på 6.
styra
volymnivån:
Tryck på VOL+ eller –.
* AMS: automatisk musiksökning
1
Sätt in önskad CD-skiva.
Tips
CD-skivan dras in i skivfacket.
visas.
§
Med skivetiketten
vänd uppåt
0
=
2
Tryck på ^ (CD ( på
fjärrkontrollen).
Första spåret spelas upp.
)
+
·P
p
• När CD-skivan inte kan tas ur efter intryckning av
6, dras den efter 15 sek. automatiskt in i
skivfacket.
• Isättning av en CD-skiva gör att strömmen slås
automatiskt på.
• Intryckning av ^ (CD ( på fjärrkontrollen)
efter strömavslag gör att strömmen slås
automatiskt på. Uppspelningen börjar, förutsatt
att en CD-skiva ligger i skivfacket (entrycks
ljudåtergivningsstart).
• Övergång till CD-spelaren under pågående
ljudåtergivning från en annan ljudkälla: tryck på
^ (CD ( på fjärrkontrollen) (automatiskt val
av ljudkälla).
Grundläggande tillvägagångssätt
=0/
)+
)
+
söka efter
Håll )+ eller =0
önskad sekvens (+ eller = på
inom ett spår:
fjärrkontrollen) intryckt under
pågående uppspelning. Släpp
upp efter att önskad sekvens
letats fram.
11S
2
Inspelning av CDmusik på MD
MD-skivan dras in i skivfacket.
Med pilen före
— Synkroninspelning av CD-musik
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
CD-musiken kan spelas in digitalt på en
inspelningsbar MD-skiva, varvid spårnumren
på CD-skivan kodas i samma ordningsföljd
på MD-skivan. När inspelningen görs på en
MD med inspelat material, letar MD-spelaren
fram slutet på den föregående inspelningen.
Inspelningen börjar därifrån.
1
visas.
§
0
=
)
+
·P
p
Med
skivetiketten
vänd uppåt
3
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
4
Tryck på CD SYNC.
MD-spelaren står i beredskap för
inspelningsstart. CD-spelaren kopplas
om till paus.
Radio med CD-spelare
POWER
Sätt in en inspelningsbar MD.
6
5
§
Tryck på ^ på MD-spelaren.
Inspelningen sätts igång.
MD-spelaren kopplas om till beredskap
för inspelningsstart efter avslutad
inspelning. CD:n stannar automatiskt.
0
=
)
+
·P
6
p
Kom ihåg att ta ur MD:n efter avslutad
inspelning. Detta beroende på att det
inspelade materialet kodas på MD:n när
skivfacksöppnaren trycks in för att ta ur
den.
3
MD-spelare (tillval)
2
Tryck på p på MD-spelaren efter
avslutad inspelning och ta ut MD:n.
6
§
Att
Gör enligt följande
avbryta inspelning: Tryck på p på MD-spelaren.
0
=
4
1
)
+
·P
p
5
Sätt in önskad CD-skiva.
visas.
§
Med skivetiketten
vänd uppåt
0
=
12
)
+
Tryck på ^ på CDspelaren.
ta ur CD:n:
Tryck på 6 på CD-spelaren
ta ur MD:n:
Tryck på 6 på MD-spelaren.
Under tiden då TOC lyser eller
blinkar
6
CD-skivan dras in i skivfacket.
S
koppla in pausen:
·P
p
Var noga med att varken rubba MD-spelaren
eller koppla ur nätkabeln. Detta för att
inspelningen skall ske på korrekt sätt. MDspelaren uppdaterar innehållet i TOC
(innehållsförteckning) under tiden då TOC
blinkar.
Tips
• Spåren på CD:n kan spelas in i önskad följd (sid.
33).
• Det inspelade materialet på en MD kan redigeras
efter materialets inspelning (sid. 39).
OBS!
Synkroninspelning av CD-musik kan inte göras
genom att trycka på CD SYNC både på MDspelaren och däcket.
Uppspelning av MDskivor
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
MD-skivorna spelas upp på samma sätt som
CD-skivorna.
Radio med CD-spelare
POWER
§
)
+
·P
Grundläggande tillvägagångssätt
0
=
p
VOL +/–
1
MD-spelare (tillval)
6
§
0
=
=0/
)+
1
)
+
·P
p
p
2
Sätt in önskad MD-skiva.
MD:n dras in i skivfacket.
visas.
Med pilen före
§
0
=
)
+
·P
p
Med
skivetiketten
vänd uppåt
forts.
13S
Uppspelning av MD-skivor (forts.)
2
Tryck på ^ (MD ( på
fjärrkontrollen).
Skivan spelas upp.
Att
Gör enligt följande
avbryta
uppspelning:
Tryck på p.
koppla in
pausen:
Tryck på ^ (P på
fjärrkontrollen). Tryck en gång
till för fortsatt uppspelning.
välja önskat
spår:
Tryck på )+ (sökning
framåt) eller =0 (sökning
bakåt) (alt. (+ eller = på
fjärrkontrollen).
söka efter
önskad sekvens
inom ett spår:
Håll )+ eller =0
(0 eller ) på
fjärkontrollen) intryckt under
uppspelning. Släpp upp när
önskad sekvens letats fram.
ta ur MD-skivan: Tryck på 6.
styra
volymnivån:
14S
Tryck på VOL + eller –.
Tips
• Isättning av en MD gör att strömmen slås
automatiskt på.
• Uppspelningsstart vid början av önskat spår: tryck
gång på gång på )+ eller =0 (+ eller
= på fjärrkontrollen) så att önskat spårnummer
visas innan ^ (MD ( på fjärrkontrollen) trycks
in enligt punkt 2.
• Intryckning av ^ (MD ( på fjärrkontrollen)
efter strömavslag gör att strömmen slås
automatiskt på. MD-skivan spelas upp, förutsatt
att det ligger en MD i skivfacket (entrycks
ljudåtergivningsstart).
• Det är möjligt under pågående ljudåtergivning
från en annan ljudkälla att gå över till MD-musik
genom att trycka in ^ (MD ( på
fjärrkontrollen) (automatiskt val av ljudkälla).
OBS!
• Efter att sista spåret på MD:n har letats fram
under musiksökning, kopplas MD-spelaren
automatiskt om till stoppläge.
• Det kan hända att MD-spelaren inte kan leta fram
ett spår vars längd i tid är bara några sekunder.
• OVER i teckenfönstret under musiksökning anger
att MD-spelaren har letat fram det sista spåret.
Tryck i detta fall på =0 på MD-spelaren
(= på fjärrkontrollen).
Inspelning av CDmusik på kassettband
1
CD:n dras automatiskt in.
teckenfönstret.
— Synkroninspelning av CD-musik
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Tack vare knappen CD SYNC är det enkelt att
spela in CD-musik på kassettband. Använd
kassetter typ I (med normalband) eller
kassetter typ II (med ferrokromband).
Bandtypsväljarautomatiken känner
automatiskt av bandtypen.
Sätt in önskad CD-skiva.
visas i
§
Med skivetiketten
vänd uppåt
0
=
2
)
+
·P
Sätt in kassetten för inspelning.
Kassetten dras in.
visas.
Kontrollera att tungorna inte har tagits bort
från kassetten.
§
Radio med CD-spelare
ª
0
·
p
P
0
=
)
+
·P
p
4
Kassettdäck (tillval)
3
)
läget a.
5
Tryck på CD SYNC på däcket.
Däcket står i beredskap för
inspelningsstart. CD-spelaren kopplas
om till paus.
p
7p 6
läget D.
båda sidor*
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
·
P
Skjut Direction till
en sida
4
§
0
Inspelning på
* Inspelningen avbryts alltid på
kassettsidan som vänds nedåt. Var
noga med att starta inspelningen på
den övre sidan.
p
2
ª
Skjut på DIRECTION för att välja
inspelning på kassettens båda sidor
eller endast på en sida:
Grundläggande tillvägagångssätt
§
3 5
)
1
POWER
DOLBY
NR
p
6
Tryck på ( eller 9 på däcket för
att välja sidan för inspelningsstart.
Inspelningsstart på kassettens övre sida:
( (TAPE ( på fjärrkontrollen).
Inspelningsstart på kassettens nedre
sida: 9 (TAPE ( på fjärrkontrollen).*
* I detta fall görs inspelningen endast på
kassettens nedre sida.
forts.
15S
Inspelning av CD-musik på
kassettband
— Synkroninspelning av CD-musik
(forts.)
7
Tryck på P.
Inspelningen börjar. Efter ca. tio
sekunder spelas CD-skivan upp.
Hur inspelningen avbryts
Tryck på p på däcket eller på radion med
CD-spelaren.
Bandavspelning
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Kassetter typ I (med normalband), typ II
(med ferrokromband) och typ IV (med
metallband) kan användas i detta däck. Efter
isättning av en kassett känner
bandtypsväljarautomatiken automatiskt av
bandtypen.
Radio med CD-spelare
POWER
Tips
• Skjut DOLBY NR till tillslaget läge ON, efter
åtgärden enligt punkt 3, för att reducera bandbrus
inom lägre diskantområdet.
• Mot bandslutet på övre sidan under inspelning på
kassettens båda sidor i följd tonas ljudet ned för
att undvika ett plötsligt ljudavbrott halvvägs i ett
spår (synkroniserad nedtoning). Spåret spelas in
från början på kassettens andra sida.
Synkroniserad nedtoning arbetar också vid
bandslutet när inspelningen görs bara på en
kassettsida.
§
0
=
)
+
·P
p
OBS!
Synkroninspelning av CD-musik kan inte göras
genom att trycka på CD SYNC både däcket och på
MD-spelaren.
Kassettdäck (tillval)
1
§
ª
0
)
·
P
p
DOLBY D/ 0/) P p
d
NR
1
2
Sätt in önskad kassett.
Kassetten dras in i kassettfacket.
visas i teckenfönstret.
§
ª
0
16S
)
·
p
P
2
Tryck på ( för inspelningsstart på
kassettens övre sida och på 9 för
inspelningsstart på sidan som vänds
nedåt.
Att
Gör enligt följande
avbryta
bandavspelning:
Tryck på p.
koppla in pausen:
Tryck på P. Tryck en
gång till för fortsatt
avspelning.
–– Snabbval
Lagra först de önskade stationerna i
snabbvalsminnet (sid.7).
Radio med CD-spelare
POWER
Tryck på 0 eller ) på
däcket under
bandavspelning.
snabbspola bandet
bakåt eller framåt:
Stanna bandet och tryck
på 0 eller ) på
däcket.
bara spela av en
kassettsida:
Skjut DIRECTION till A.
§
0
=
1
spela av båda sidor i Skjut DIRECTION till
följd:*
a.
)
+
·P
VOL +/–
p
3
Knapparna under locket
Tryck på 6 på däcket.
* Däcket blir automatiskt stillastående så fort de
båda sidorna har spelats av fem gånger i följd.
Tips
• När ( eller 9 trycks in efter strömavslag, slås
strömmen automatiskt på.
• Det är möjligt under pågående ljudåtergivning
från en annan ljudkälla att gå över till
bandavspelning genom att trycka in ( eller 9
på däcket (automatiskt val av ljudkälla).
• Skjut DOLBY NR till tillslaget läge ON före
avspelningsstart på en kassett som spelats in med
DOLBY B.
2
STEREO/
MONO
1
Tryck lämpligt antal gånger på
BAND, så att önskad våglängd visas
i teckenfönstret.
2
Tryck gång på gång på
TUNING MODE så att PRESET
visas.
Grundläggande tillvägagångssätt
leta fram början av
spåret som spelas
upp eller av
eferföljande spår:
ta ur kassetten:
Radiomottagning
forts.
17S
Radiomottagning
–– Snabbval (forts.)
3
Tryck på TUNING + eller – för att
välja önskat snabbvalsnummer.
Tryck på TUNING + för val av en station
med högre nummer och på TUNING –
för val av en station med lägre nummer.
RDS-mottagning
(gäller modellen till Europa)
Ställ in en FM-station.
Efter inställning av en FM-station, som
sänder koderna för programinformation,
visas stationsnamnet i teckenfönstret.
Vad är RDS (Radio Data System)?
Att
Gör enligt följande
slå av radion:
Tryck på POWER.
styra volymnivån:
Tryck på VOL + eller –.
Inställning av stationer som inte
lagrats i snabbvalsminnet
Tryck gång på gång på TUNING MODE
(punkt 2) så att AUTO och PRESET slocknar i
teckenfönstret. Tryck sedan på TUNING +
eller – på fjärrkontrollen för att ställa in
önskad station.
RDS är en informationstjänst som gör att
vissa FM-sändare kan sända digitalt kodad
information tillsammans med de vanliga
radiovågorna. Endast FM-sändarna kan
utnyttja denna tjänst.
OBS!
Det kan hända att radion inte tar emot önskad RDSinformation efter inställning av en station som inte
sänder koder för önskad tjänst eller vars
signalstyrka är låg.
* Alla FM-sändare sänder inte koder för alla RDStjänster. Ta reda på vilka RDS-tjänster som de
olika lokala FM-sändarna sänder.
Tips
• Intryckning av BAND efter strömavslag gör att
strömmen slås på. Stationen, som senast ställdes in
före strömavslag, ställs automatiskt in (entrycks
ljudåtergivningsstart).
• Stereon kan kopplas om till radiomottagning
under pågående ljudåtergivning från en annan
ljudkälla genom att BAND trycks in (automatiskt
val av ljudkälla).
• Rikta de anslutna antennerna för att förbättra
mottagningskvaliteten.
• Tryck på STEREO/MONO på fjärrkontrollen, när
det uppstår störningar vid FM-mottagning, så att
MONO visas i teckenfönstret. Ljudet återges inte
längre i stereo, men mottagningskvaliteten
förbättras. Tryck en gång till på denna knapp för
att återgå till stereomottagning.
forts.
18S
Knapparna under locket
Inspelning av
radioprogram på MD
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Önskat radioprogram på vald
snabbvalsstation kan spelas in på en
inspelningsbar MD. När inspelningen görs på
en MD med inspelat material, letar MDspelaren fram slutet på den föregående
inspelningen. Inspelningen börjar därifrån.
3
Radio med CD-spelare
POWER
1
§
Sätt in en inspelningsbar MD.
visas i
§
Med pilen före
0
=
)
+
·P
0
=
p
)
+
·P
p
Med skivetiketten
vänd uppåt
2
4
MD-spelare (tillval)
1
§
0
=
5
)
+
·P
6
p
2
Tryck gång på gång på BAND, så att
önskad våglängd visas i
teckenfönstret.
3
Tryck gång på gång på
TUNING MODE, så att PRESET
visas i teckenfönstret.
4
Tryck på TUNING + eller – för att
ställa in önskad station.
Grundläggande tillvägagångssätt
MD:n dras in i skivfacket.
teckenfönstret.
Tryck på TUNING + för val av ett
snabbval med högre nummer och på
TUNING – för val av ett med ett lägre
nummer.
7
5
Tryck på •REC på MD-spelaren.
MD-spelaren står i beredskap för
inspelningsstart.
6
Tryck på ^ på MD-spelaren.
Inspelningen börjar.
forts.
19S
Inspelning av radioprogram på MD
(forts.)
7
Tryck på p på MD-spelaren efter
avslutad inspelning och ta ut MD:n.
Kom ihåg att ta ur MD:n efter avslutad
inspelning. Detta beroende på att det
inspelade materialet kodas på MD:n när
skivfacksöppnaren trycks in för att ta ur
den.
Hur en inspelningen avbryts
Tryck på p på MD-spelaren.
Tips
• Inspelning av stationer som inte lagrats i
snabbvalsminnet: tryck gång på gång på
TUNING MODE (punkt 3) så att AUTO och
PRESET slocknar. Tryck sedan på TUNING + eller
– för att ställa in önskad station.
• Rikta de anslutna antennerna för att förbättra
mottagningskvaliteten.
Inspelning av
radioprogram på
kassettband
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Inspelning av radioprogram görs genom att
ställa in önskat snabbval och spela in
programmet det sänder.
Använd kassetter typ I (med normalband)
eller kassetter typ II (med ferrokromband).
Bandtypsväljarautomatiken känner
automatiskt av bandtypen.
Radio med CD-spelare
POWER
§
0
=
2
)
+
·P
p
4
Kassettdäck (tillval)
1
§
ª
0
DOLBY
NR
20S
5
6
)
·
P
p
8p 7
Knapparna under locket
6
Tryck på REC på däcket.
Däcket står i beredskap för
inspelningsstart.
7
Tryck på ( eller 9 på däcket för
att välja sidan för inspelningsstart.
Inspelningsstart på kassettens övre sida:
(.
Inspelningsstart på kassetten nedre sida:
9.*
3
* I detta fall görs inspelningen endast på den
nedre sidan.
8
Tryck på P på däcket.
Inspelningen börjar.
1
Sätt in kassetten för inspelning.
Tryck på p på däcket.
§
Tips
ª
0
)
·
p
P
2
Tryck gång på gång på BAND, så att
önskad våglängd ställs in.
3
Tryck gång på gång på
TUNING MODE så att PRESET
visas.
4
Tryck på TUNING + eller – för att
välja önskat snabbval.
• Inspelning av stationer som inte lagrats i minnet:
tryck på TUNING MODE (punkt 3) så att AUTO
och PRESET slocknar. Tryck sedan på TUNING +
eller – för att ställa in önskad station.
• Rikta de anslutna antennerna för att förbättra
mottagningskvaliteten.
• Skjut DOLBY NR till tillslaget läge ON för att
reducera bandbrus inom lägre diskantområdet
efter att ha utfört åtgärden enligt punkt 5.
Grundläggande tillvägagångssätt
Hur inspelningen avbryts
Kassetten dras in i kassettfacket.
visas.
Tryck på TUNING + för att välja ett med
ett högre nummer och på TUNING – för
val av ett med ett lägre nummer.
5
Skjut på DIRECTION för att välja
inspelning på kassettens båda sidor
eller endast på en sida:
Inspelning på
Skjut DIRECTION till
en sida
läget A.
båda sidor i följd* läget a.
* Inspelningen avbryts alltid på kassettens
nedre sida. Starta den alltid på den övre
sidan.
21S
CD-spelare
Hur teckenfönstret
används
Den återstående tiden i spåret som spelas upp
eller den på CD-skivan kan kontrolleras i
teckenfönstret.
Knapparna under locket
Kontroll av återstående tid
Tryck gång på gång på DISPLAY under
uppspelning.
Med vart tryck på DISPLAY ändras
visningssättet enligt nedanstående:
n Tid som gått i spåret som spelas upp.
µ
Återstående tid i det spåret
µ
Återstående tid på isatt CD
Det som visas i teckenfönstret under
uppspelning av ett musikval skiljer sig något
från det ovanstående.
1
2
Kontroll av CD-skivans
uppspelningstid och antal spår
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
2
Tryck gång på gång på DISPLAY
när CD-spelaren står i stoppläge.
Med vart tryck på knappen ändras
visningssättet enligt nedanstående:
n Antal spår och skivans
uppspelningstid
µ
Skivtitel*
* När CD:n inte namngivits, visas No Name
först och därefter antalet spår tillsammans
med skivans uppspelningstid.
22S
Repetering (REPEAT)
–– Repetering
Hur repetering kopplas ur
Tryck gång på gång på REPEAT, så att
varken REPEAT eller REPEAT 1 visas i
teckenfönstret.
OBS!
Det är möjligt att repetera alla spår på den
ilagda CD-skivan vid normal och
slumpmässig uppspelning samt vid
uppspelning av ett musikval.
Repetering av ett enda spår kan varken kopplas in
under spårens uppspelning i slumpvis följd eller
under uppspelning av ett musikval.
Knapparna under locket
1
2
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
2
Tryck gång på gång på REPEAT
under uppspelning, så att REPEAT
visas i teckenfönstret.
Repetering sätts igång.
Repetering av ett enda spår
Tryck på REPEAT under pågående
uppspelning av spåret som skall
repeteras, så att REPEAT 1 visas i
teckenfönstret.
23S
Spårens uppspelning i
slumpvis följd
(SHUFFLE)
–– Slumpmässig uppspelning
1
Sätt in CD-skivan.
2
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
3
Tryck gång på gång på
PLAY MODE, så att SHUFFLE
visas.
4
Tryck på ^ (CD ( på
fjärrkontrollen).
Alla spår på den ilagda CD-skivan kan spelas
upp i slumpvis följd.
Radio med CD-spelare
1
POWER
J visas först i teckenfönstret. Därefter
spelas spåren upp i slumpvis följd.
§
Hur detta uppspelningssätt
kopplas ur
0
=
)
+
·P
Tryck gång på gång på PLAY MODE, så att
SHUFFLE slocknar.
p
Tips
4
2
Knapparna på ovansidan
4
+
2
Knapparna under locket
2
3
24S
• CD-spelaren kan kopplas om till spårens
uppspelning i slumpvis följd under pågående
normal uppspelning genom att trycka på
PLAY MODE så att SHUFFLE visas i
teckenfönstret.
• Tryck på CD + på fjärrkontrollen för att hoppa
över ett spår. Det är inte möjligt att gå över till
föregående spår genom att trycka på CD =.
Spårens lagring i ett
musikval (PROGRAM)
2
Tryck gång på gång på
PLAY MODE så att PROGRAM
visas.
–– Musikval och dess uppspelning
3
Följ endera anvisningarna a eller
b:
Upp till 25 spår kan lagras i ett musikval för
spårens uppspelning i önskad följd.
a Spårval genom att trycka på
direktväljarna på fjärrkontrollen:
tryck på lämpliga direktväljare för att
välja spåren i den ordning de skall
lagras i musikvalet.
Val av spår vilkas nummer överstiger
11, tryck på > 10.
Efter val av varje spår visas spårens
sammanlagda uppspelningstid inkl.
det senast valda spåret tillsammans
med det sammanlagda antalet spår i
teckenfönstret.
Efter inmatning av fel spårnummer
Tryck först på CLEAR och sedan på
korrekt direktväljare.
b Val av önskade spår genom att
kontrollera musikvalets
uppspelningstid:
1 Tryck på =0 eller )+ (?
eller / på fjärrkontrollen) så att
önskat spårnummer visas. Den
sammanlagda uppspelningstiden av
de valda spåren inkl. det senast valda
spåret blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck på PLAY MODE.
Först visas spårets ordningsnummer
(STEP) under en sekund i
teckenfönstret och sedan musikvalets
uppspelningstid.
Radio med CD-spelare
POWER
§
0
=
)
+
3
·P
p
5 1
p
Knapparna på ovansidan
5
1
Knapparna under locket
1
2,3
CLEAR
DISPLAY
Number
Direktväljare
buttons
4
Följ anvisningarna enligt punkt 3 för
att lagra de resterande spåren i
musikvalet.
5
Tryck på ^ (CD ( på
fjärrkontrollen).
Spåren spelas upp i den ordning de
lagrades i musikvalet.
3
Hur detta uppspelningssätt
kopplas ur
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
Tryck gång på gång på PLAY MODE så att
PROGRAM slocknar i teckenfönstret.
forts.
25S
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM)
–– Musikval och dess uppspelning
(forts.)
Ändring av musikvalets innehåll
Att
Gör enligt följande
lagra ett nytt
spår som det
sista spåret i
musikvalet*:
Följ igen anvisningarna enligt
punkterna 3 och 4 (med CDspelaren i stoppläge).
radera
musikvalet ur
minnet:
Tryck på p på radion med
inbyggd CD-spelare med CDspelaren i stoppläge.
radera det sista
spåret ur
musikvalet:
Tryck på CLEAR.
Med vart tryck raderas det
sista spåret ur musikvalet.
Lagring av titlar i CDspelarens minne
Det är möjligt att lagra skivtitlar på upp till 35
CD i CD-spelarens minne. Titlarna kan bestå
av upp till 10 tecken. Efter isättning av CD
med skivtitel visas titeln i teckenfönstret.
Radio med CD-spelare
1
POWER
§
* Nya spår kan lagras i musikvalet under pågående
uppspelning genom att trycka på lämpliga
direktväljare på fjärrkontrollen för att välja
önskade spår enligt anvisningarna i punkt 3 a.
0
=
)
+
·P
p
Tips
• Musikvalet hålls kvar i minnet efter att det spelats
upp. Tryck på ^ (CD ( på fjärrkontrollen) för
att igen spela upp detsamma musikvalet.
• Om DISPLAY trycks in när CD-skivan står stilla,
visas spårets ordningsnummer (STEP) i
teckenfönstret.
1
Knapparna under locket
OBS!
1
• Spårens sammanlagda uppspelningstid visas inte
när musikvalets uppspelningstid överstiger 100
minuter.
• Vid ett försök att lagra fler spår i minnet efter att
25 spår redan lagrats i musikvalet, visas STEP
FULL i teckenfönstret.
5,6,7
26S
p
2
3,8
4
1
Tryck gång på gång på FUNCTION,
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare. Sätt in
önskad CD.
2
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Name in ? visas i
teckenfönstret.
3
Tryck på YES.
7
Markören börjar blinka:
4
Efter inmatning av fel tecken: tryck gång
på gång på ? eller / så att tecknet,
som skall ändras, börjar blinka. Följ igen
anvisningarna från punkt 4 till 6.
Radering av ett tecken: tryck på
EDIT/NO medan tecknet blinkar.
Tryck gång på gång på
CHARACTER på fjärrkontrollen för
att välja önskad teckentyp.
Name Full visas i teckenfönstret vid ett
försök att välja över tio tecken i en
skivtitel.
Med vart tryck ändras teckentypen
enligt följande:
A (versal) n a (i gemen) n 0
(siffror)/! (tecken)* n
(mellanslag)
n A ...
*De följande tecknen kan väljas:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
Följ igen anvisningarna från punkt 4
till 6 för att mata in alla tecken i
skivtiteln.
8
Tryck på YES för att lagra titeln i
CD-spelarens minne.
Skivtiteln visas i teckenfönstret.
Hur skivtitelns lagring i minnet
avbryts
Tryck på p.
Radering av skivtitlar
5
Tryck på + eller – på fjärrkontrollen,
så att önskat tecken visas.
Det valda tecknet blinkar. Tryck på /,
medan markören blinkar, för att välja ett
mellanslag.
1 Tryck gång på gång på EDIT/NO så att
Name Erase ? visas.
2 Tryck på YES.
Skivtiteln visas i teckenfönstret.
No Name visas när en skivtitel för den
ilagda CD:n inte lagrats i minnet.
3 Tryck igen på YES.
Complete visas i teckenfönstret. Titeln har
raderats ur CD-spelarens minne.
OBS!
6
Tryck på /på fjärrkontrollen.
En skivtitel kan inte lagras i minnet under pågående
uppspelning av en CD.
Tecknet, som valdes enligt punkt 5, lyser
upp. Markören flyttas med ett steg till
höger.
27S
MD-spelare
Hur teckenfönstret
används
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
2
Tryck gång på gång på DISPLAY
när MD-spelaren står i stoppläge.
Med vart tryck ändras visningssättet
enligt nedanstående:
n Antalet spår och uppspelningstid
Återstående tid på ilagd MD-skiva, antalet
spår och skivans uppspelningstid kan
kontrolleras i teckenfönstret.
Antalet spår
MD-spelare (tillval)
µ
Återstående inspelningstid (endast på
inspelningsbara MD* 1)
§
0
=
)
+
·P
Uppspelningstid
p
µ
Skivtitel*2
2
Knapparna under locket
*1 Den återstående tiden visas inte på förinspelade
MD.
*2 No Name visas istället för titeln när en titel inte
lagrats i minnet.
1
2
SCROLL
Kontroll av antalet spår på ilagd
MD, dess uppspelningstid,
återstående tid och skivtitel
1
28S
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att MD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
Det som visas i teckenfönstret under
uppspelning av ett musikval skiljer sig något
från det ovanstående.
Kontroll av återstående tid i ett
spår och spårnamnet
Tryck på DISPLAY under pågående
uppspelning.
Med vart tryck ändras visningssättet enligt
nedanstående:
n Spårnumret och tiden som gått i spåret
som spelas upp:
Repetering (REPEAT)
— Repetering
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Repetering möjliggör uppspelning av ett eller
alla spår på en MD.
Knapparna under locket
µ
Spårnumret och återstående tid i spåret
som spelas upp:
1
2
µ
Namnet på spåret som spelas upp* :
* No Name visas istället för namnet när ett namn
inte lagrats i minnet.
Tips
• Under pågående uppspelning av ett spår är det
närhelst möjligt att kontrollera spårnamnet genom
att trycka på SCROLL.
Visningskapacitet i teckenfönstret är 12 tecken.
Tryck igen på SCROLL för att rulla fram tecknen
och se hela spårnamnet.
Tryck på SCROLL för att avbryta rullning och igen
för att fortsätta.
• Vi hänvisar till sid. 46 angående namngivning av
MD-skivor och spår.
OBS!
--m--s visas i teckenfönstret när uppspelningstiden
överstiger 100 minuter.
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att MD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
2
Tryck gång på gång på REPEAT, så
att REPEAT (repetering av alla spår)
eller REPEAT 1 (repetering av ett
spår*) visas i teckenfönstret på MDspelaren.
Repetering sätts igång.
* Repetering av ett spår kan varken göras
under spårens uppspelning i slumpvis följd
eller under uppspelning av ett musikval.
Hur repetering kopplas ur
Tryck gång på gång på REPEAT, så att
varken REPEAT eller REPEAT 1 visas i
teckenfönstret.
29S
Spårens uppspelning i
slumpvis följd
(SHUFFLE)
–– Slumpmässig uppspelning
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Alla spår på isatt MD kan spelas upp i
slumpvis följd.
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att MD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
2
Tryck gång på gång på
PLAY MODE, så att SHUFFLE visas
i teckenfönstret på MD-spelaren.
3
Tryck på ^ (MD ( på
fjärrkontrollen).
J visas först i teckenfönstret, varefter
spåren spelas upp i slumpvis följd.
MD-spelare (tillval)
§
Hur detta uppspelningssätt
kopplas ur
Tryck gång på gång på PLAY MODE, så att
SHUFFLE slocknar.
0
=
)
+
·P
Tips
p
Tryck på MD + på fjärrkontrollen för att hoppa
över spår. Det är inte möjligt att återgå föregående
spår genom att trycka på MD =.
3
Knapparna på ovansidan
+
3
Knapparna under locket
1
2
30S
1
Spårens lagring i ett
musikval (PROGRAM)
1
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att MD visas i teckenfönstret på
radion med CD-spelare.
–– Musikval och dess uppspelning
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
2
Tryck gång på gång på
PLAY MODE så att PROGRAM
visas i teckenfönstret på MDspelaren.
3
Följ endera anvisningarna a eller
b:
Upp till 25 spår kan lagras i ett musikval för
spårens uppspelning i önskad följd.
6
MD-spelare (tillval)
a Spårval genom att trycka på
direktväljarna på fjärrkontrollen:
tryck på lämpliga direktväljare för att
välja spåren i den ordning de skall
lagras i musikvalet.
Val av spår vilkas nummer överstiger
11: tryck på väljaren >10.
Efter val av varje spår visas de valda
spårens sammanlagda
uppspelningstid inkl. det senast
valda spåret tillsammans med dess
ordningsnummer (STEP).
Efter inmatning av fel spårnummer
Tryck först på CLEAR och sedan på
korrekt direktväljare.
b Val av önskade spår genom att
kontrollera musikvalets
uppspelningstid:
1 Tryck på =0 eller )+ (alt.
? eller / på fjärrkontrollen) så att
önskat spårnummer visas. Den
sammanlagda uppspelningstiden av
de valda spåren inkl. det senast valda
spåret blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck på PLAY MODE.
Först visas spårets ordningsnummer
(STEP) under en sekund i
teckenfönstret och sedan musikvalets
uppspelningstid.
§
0
=
)
+
3
·P
p
5
p
Knapparna på ovansidan
p
5
1
Knapparna under locket
1
2,3
CLEAR
4
Följ anvisningarna enligt punkt 3 för
att lagra fler spår i musikvalet.
5
Tryck på ^ (MD ( på
fjärrkontrollen).
Direktväljare
3
Spåren spelas upp i den ordning de
lagrades i musikvalet.
forts.
31S
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM)
–– Musikval och dess uppspelning
(forts.)
Hur detta uppspelningssätt
kopplas ur
Tryck gång på gång på PLAY MODE så att
PROGRAM slocknar i teckenfönstret.
Ändring av musikvalets innehåll
Att
Gör enligt följande
lagra ett nytt spår
Följ igen anvisningarna
som det sista spåret enligt punkt 3 (med MDi musikvalet:
spelaren i stoppläge).
radera musikvalet
ur minnet:
Tryck på p med MDspelaren i stoppläge.
radera det sista
spåret ur
musikvalet:
Tryck på CLEAR.
Med vart tryck raderas det
sista spåret ur musikvalet.
Tips
Musikvalet hålls kvar i minnet efter att det spelats
upp. Tryck på ^ (MD ( på fjärrkontrollen) för
att igen spela upp detsamma musikvalet.
OBS!
• Musikvalet raderas när 6 trycks in för att ta ur
MD-skivan.
• --m--s visas i teckenfönstret när musikvalets
uppspelningstid överstiger 100 min.
Före inspelningsstart
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Det är möjligt att digitalt spela in musik på en
inspelningsbar MD (MiniDisc) för digital
uppspelning med en ljudkvalitet på CD-nivå.
Efter inspelning
Kom ihåg att ta ur MD:n efter avslutad
inspelning. Detta beroende på att det
inspelade materialet kodas på MD:n när
skivfacksöppnaren trycks in för att ta ur den.
Angående kodning av spår på en MD
Kodning av spårnummer på en MD gör det
enkelt att hitta önskad musiksekvens och
underlättar också redigeringen.
Inspelningssättet varierar enligt den typ av
källjud som spelas in.
Hur kodningen av spårnummer görs beror
också på källjudets typ.
Vid inspelning av:
• Ljudet från CD-spelare i denna stereo
– Den digitala CD-musiken spelas in i sitt
ursprungsformat (digital inspelning*1 ).
– Spårnumren kodas automatiskt på MD:n i den
följd de finns på CD-skivan.
• Ljudet från andra typer av digitala
ljudkällor
(som från anslutet DAT-däck)
– De digitala ljudsignalerna omvandlas först till
analoga signaler och sedan till digitala, varefter de
spelas in *2 (analog inspelning).
– Ett spårnummer kodas automatiskt vid läget för
inspelningsstart. När visning av LVL-SYNC (sid.
38) valdes före inspelningsstart, kodas ett
spårnummer varje gång nivån faller under en viss
nivå för att därefter, efter ett par sekunder, igen
återgå till vanlig nivå.
32S
• Ljudet från radio i denna stereo och
från andra anslutna, analoga
ljudkällor
(som från anslutet kassettdäck)
– Den analoga ljudsignalen omvandlas till digital
och spelas in (analog inspelning).
– Ett spårnummer kodas vid läget för
inspelningsstart. När visning av LEVEL-SYNC
(sid. 38) valdes före inspelningsstart, kodas ett
spårnummer varje gång nivån faller under en viss
nivå för att därefter, efter ett par sekunder, igen
återgå till vanlig nivå.
*1
*2
Vi hänvisar till sid. 61 angående begränsningar
vid digital inspelning.
Omvandling till analoga signaler görs beroende på
att denna stereo varken har en digital ingång eller
utgång.
Inspelning av CDmusik genom att
ange spårens
ordningsföljd
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Synkroninspelning av CD-musik kan göras
när ett musikval har lagrats i CD-spelarens
minne.
Radio med CD-spelare
1
§
0
=
)
+
·P
p
2
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
·P
p
p
Knapparna på ovansidan
2
forts.
33S
Inspelning av CD-musik genom att
ange spårens ordningsföljd (forts.)
1
Sätt in en CD.
2
Tryck gång på gång på FUNCTION,
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med inbyggd CD-spelare.
3
Lagra de önskade spåren från CD:n
i ett musikval.
Följ anvisningarna från punkt 2 till
punkt 4 under rubriken Spårens lagring i
ett musikval (PROGRAM) (sid. 25).
4
Manuell inspelning på
MD
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
MD-spelaren letar automatiskt fram läget, där
den föregående inspelningen på den ilagda
MD:n slutar. Inspelningen börjar från och
med det läget.
MD-spelare (tillval)
§
Följ anvisningarna från punkt 3 till
punkt 5 under rubriken Inspelning
av CD-musik på MD (sid. 12).
0
=
)
+
·P
p
Hur inspelningen avbryts
Tryck på p på MD-spelaren.
4
p
3 5
1
Knapparna på ovansidan
p
2
5
34S
1
Sätt i en inspelningsbar MD.
2
Tryck gång på gång på FUNCTION,
så att namnet på önskad källa (som
t. ex. CD) visas.
Källa
Namn
CD-spelare
CD
Radio
TUNER
Kassettdäck
TAPE
Extra källa
VIDEO eller PC
Efter val av CD visas D-IN i
teckenfönstret på MD-spelaren. MDspelaren kopplas automatiskt om till
digital inspelning.
3
Följ de nedanstående anvisningarna
för inspelning av ljudet från en
enkanalig ljudkälla.
Trots att ljudet spelas in enkanaligt, blir
inspelningstiden dubbel. Detta är
praktiskt vid inspelning med halvfart.
1 Tryck lämpligt antal gånger på
EDIT/NO på MD-spelaren, när MDspelaren står i stoppläge, så att MONO
REC? visas.
2 Tryck på YES på MD-spelaren.
MONO REC Y/N visas.
3 Tryck på YES på MD-spelaren.
MONO visas.
Efter avslutad inspelning återgår
ljudåtergivningen automatiskt till
stereo.
4
Tryck på •REC på MD-spelaren.
MD-spelaren står nu i beredskap för
inspelningsstart.
5
Tryck på ^ på MD-spelaren (MD
( på fjärrkontrollen).
Inspelningen sätts igång.
6
Starta uppspelningen av källjudet.
Uppspelning av nyssinspelade
spår
Spåren kan spelas upp strax efter att de
spelats in.
Tryck på ^ (MD ( på fjärrkontrollen)
genast efter avslutad inspelning. Spåren,
som senast spelades in, spelas upp med
start från det första spåret.
Uppspelningsstart vid första spåret på
MD:n efter avslutad inspelning
1 Tryck på p på MD-spelaren efter avslutad
inspelning.
2 Tryck på ^ (MD ( på fjärrkontrollen).
Uppspelningen börjar från första spåret på MD:n.
OBS!
Om FUNCTION trycks in under pågående
inspelning, avbryts inspelningen.
Tips
• Det är möjligt att kontrollera inspelningstiden eller
den återstående tiden på en inspelningsbar MD
genom att trycka på DISPLAY under den
pågående inspelningen.
• Ljudet kan spelas in enkanaligt genom att utnyttja
synkroninspelning av CD-musik. Följ
anvisningarna enligt punkt 3 på denna sida Tryck
sedan på CD SYNC.
Hur en pågående inspelning
avbryts
Tryck på p på MD-spelaren.
Under tiden då TOC blinkar
Rubba inte på MD-spelaren. Koppla inte heller ur
nätkabeln. Det tillförsäkrar problemfri inspelning.
Under tiden då TOC blinkar uppdaterar MDspelaren innehållet i TOC.
OBS!
Om en paus kopplas in under pågående inspelning
av CD-musik, kodas det läget med ett spårnummer.
Observera att musiken spelas in som ett enda långt
spår när:
• ett och samma spår från en CD spelas in gång på
gång,
• två eller fler spår med samma spårnummer från
olika CD-skivor spelas in i följd.
forts.
35S
Sex sekunders
buffertminne vid
inspelningsstart
1
— Buffertminne
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
2
MD-spelaren står i beredskap för
inspelningsstart.
Vid inspelning av ett FM- eller ett
satellitprogram händer det ofta att de första
sekunderna går förlorade på grund av
förberedelserna för inspelningsstart. För att
undvika att detta material går förlorat, lagrar
det inbyggda buffertminnet kontinuerligt det
senaste ljuddata under sex sek. När
inspelningen sätts igång, börjar den med
inspelning av det sex sekunder långa ljuddata
som lagrats i buffertminnet på förhand. Se
nedanstående illustration.
När YES trycks in
enligt punkt 2
Slutet på ljudet
som skall spelas in
Tid
6 sek. ljuddata i
buffertminne
Det
inspelade
ljudet
Början av ljudet som skall
spelas in
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
2
36S
·P
p
p
Följ anvisningarna från punkt 1 till 4
under Manuell inspelning på MD på
sid. 34.
Tryck på YES på MD-spelaren vid
läget för inspelningsstart.
Inspelningen börjar med inspelning av
det sex sek. ljuddata som lagrats i
buffertminnet.
Hur detta inspelningssätt avbryts
Tryck på p.
OBS!
Lagring av ljuddata i buffertminnet börjar när MDspelaren står i beredskap för inspelningsstart från
och med ljudåtergivningsstart på ljudkällan. När
antalet sekunder från lagringsstart i buffertminnet
till faktisk inspelningsstart understiger sex
sekunder, börjar inspelningen med inspelning av
det antal sekunder av ljuddata som lagrats i minnet.
Tre sekunders
speluppehåll mellan
spåren
1
Tryck gång på gång på EDIT/NO
på MD-spelaren under paus, så att
S. Space? visas.
2
Tryck på YES på MD-spelaren inom
tre sekunder.
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Smart Space och Auto Cut möjliggör
automatisk kodning av tre sekunders tysta
avsnitt mellan spåren under pågående, digital
inspelning.
Smart Space
En 30 sekunder lång tystnad har uppstått
under digital inspelning.
MD-spelaren ersätter denna tystnad med ett
tre sekunder långt tyst avsnitt. Inspelningen
fortsätter.
Observera att det kan hända att spåren innan
och spåren efter detta tre sekunders
speluppehåll kan spelas in som ett enda långt
spår med ett enda spårnummer.
Auto Cut
Under 30 sekunder under digital inspelning
har inget ljud matats in.
MD-spelaren ersätter denna 30 sek. tystnad
med ett tre sekunder långt tyst avsnitt,
varefter den kopplas om till paus vid
inspelning.
Smart Space och Auto Cut kopplas in
samtidigt. Den ena eller den andra kan inte
användas allena.
S. Space ON? visas.
3
Tryck på YES på MD-spelaren en
gång till.
S. Space ON visas.
När Smart Space visas under pågående
inspelning, anger det att Smart Space
arbetar. När Auto Cut visas, anger det
att Auto Cut arbetar.
Hur Smart Space och Auto Cut
kopplas ur
1 Tryck gång på gång på EDIT/NO under
paus vid inspelning, så att S. Space? visas.
2 Tryck på YES.
3 Tryck på EDIT/NO, så att S. Space OFF
visas.
OBS!
• Både Smart Space och Auto Cut förvaldes till
tillslaget läge före stereons leverans från fabriken.
• När strömmen släs av eller nätkabeln kopplas ur,
hålls det senaste valda läget (på eller av) i minnet
och ställs automatiskt in nästa gång strömmen slås
på.
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
·P
p
1 2,3
37S
Kodning av
spårnummer
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Vid inspelning av ljudet från CD-spelaren i
denna ministereo (digital inspelning) kodas
spårnumren automatiskt på MD:n. Dessutom
är det möjligt att koda spårnumren manuellt:
• vid önskat läge under pågående
inspelning,
• automatiskt under analog inspelning.
Kodning av spårnummer
vid önskade lägen under
pågående inspelning
— Nivåsynkroniserad inspelning
LEVEL-SYNC
Automatisk kodning av
spårnummer under
pågående, analog
inspelning
I nedanstående fall sker kodning av
spårnummer på olika sätt:
• Vid inspelning av CD-musik
Spårnumren kodas automatiskt på MD:n i
den ordning de finns på CD:n.
• Vid inspelning av radioprogram eller
kassettbandsmusik
När LEVEL-SYNC visas, kodas ett nytt
spårnummer på MD:n varje gång
signalnivån faller under en viss nivå för att
därefter, efter ett par sekunder, igen återgå
till vanlig nivå.
Följ de nedanstående anvisningarna när
LEVEL-SYNC inte visas:
MD-spelare (tillval)
Spårnumren kan kodas närhelst under en
pågående inspelning, oavsett källjudets typ.
§
MD-spelare (tillval)
§
0
=
0
=
)
+
·P
p
• REC
Tryck på •REC under pågående
inspelning för att koda ett spårnummer
vid önskat läge.
38S
1
)
+
·P
2 3,4
p
1
Tryck på •REC.
MD-spelaren står i beredskap för
inspelning.
2
Tryck gång på gång på EDIT/NO
på MD-spelaren så att LevelSync ?
visas.
3
Tryck på YES på MD-spelaren.
LevelSync ON? visas i teckenfönstret.
4
Tryck på YES igen.
LEVEL-SYNC visas i teckenfönstret på
MD-spelaren.
5
Sätt igång inspelningen.
Hur automatisk kodning av
spårnummer kopplas ur
Tryck på EDIT/NO (punkt 4) så att LEVELSYNC slocknar.
Före redigeringsstart
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Kom ihåg att ta ur MD:n efter avslutad
redigering. Detta beroende på att det
redigerade materialet kodas på MD:n när
skivfacksöppnaren trycks in för att ta ur den.
Att observera angående
redigering
När spåren på en MD redigeras, krävs inte
kopiering.
• Radering av inspelat material – Erase
Utnyttja radering, Erase, (sid. 40) för att
radera spåren med ett spår åt gången eller
alla spår på en gång.
• Ändring spårens ordningsföljd – Move
Utnyttja flyttning, Move, (sid. 42) för att
ändra spårnumren.
• Kodning av inspelade radioprogram med
spårnummer – Divide
Utnyttja uppdelning, Divide, (sid. 43) för
att utöka antalet spår på en MD, så att du
snabbt kan leta fram dina favoritlåtar och
repetera dem.
• Sammanslagning av spår – Combine
Utnyttja uppdelning, Divide, och radering,
Erase, för att först radera oönskade
sekvenser och sedan sammanslagning,
Combine (sid. 44), för att kombinera flera
sekvenser till ett enda spår.
• Att ångra sig – Undo
Använd Undo (sid. 45) för att ångra den
senaste redigeringsåtgärden och återställa
MD:n till det skick den var innan den
åtgärden utfördes.
• Lagring i minnet av skivtitel och
spårnamn – Name
Utnyttja lagring i minnet av namn (sid. 46)
för att lagra skivtiteln och spårnamn i
minnet på en MD. Versaler, gemener,
siffror och tecken kan användas i namn.
Genom att utnyttja redigering är det möjligt
att skapa egna musiksamlingar på MDskivor.
39S
Radering av spår
— Erase
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
1
Tryck på =0 eller )+ så
att numret på spåret som skall
raderas visas.
2
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Erase ? visas i tectenfönstret
på MD-spelaren.
3
Tryck på YES för att radera det
spåret.
Det är enkelt och snabbt att radera spår från
en MD. Tre sätt att radera:
• radering av ett spår,
• radering av alla spår,
• radering av en viss musiksekvens inom ett
spår.
Complete visas i några sekunder. Spåret
tillsammans med spårnamnet har
raderats från MD:n. När radering av ett
spår görs under uppspelning, spelas
spåret efter det raderade spåret upp.
Radering av ett spår
Radering av ett spår sker enkelt genom att
ange spårnumret. Efter radering av ett spår,
sänks antalet spår på den MD:n med ett. De
efterföljande spåren omnumreras.
T. ex.: När spår B raderas.
Radering av spår B:
Spårnummer
1
De
ursprungliga
spåren
2
3
A
B
1
Radering
4
C
2
A
D
3
C
§
)
+
·P
2 1 3
40S
Följ igen anvisningarna från punkt 1
till 3 för att radera nästa spår.
Hur radering av ett spår annuleras
Tryck gång på gång på EDIT/NO eller p så
att Erase slocknar. Eller tryck på =0
eller )+ för att ändra spårnumret.
OBS!
D
MD-spelare (tillval)
0
=
4
p
p
Erase!? visas när spåret spelats in/redigerats på en
annan MD-spelare och har skyddats mot inspelning.
Radering av det spåret: tryck på YES under visning
av Erase!?
Radering av alla spår
Det är möjligt att radera skivtiteln
tillsammans med alla spår och spårnamn
samtidigt från en MD.
MD-spelare (tillval)
§
Radering av en viss
musiksekvens inom ett
spår
Genom att utnyttja uppdelning av spår
(Divide) (sid. 43), radering (Erase) (sid. 40)
och sammanslagning av spår (Combine) (sid.
44), är det möjligt att radera en viss
musiksekvens från ett spår.
T. ex.: Radering av en musiksekvens inom
spår A.
0
=
)
+
·P
p
Musiksekvens som
skall raderas:
Spårnummer
1
1 2,3
p
1
Tryck gång på gång på EDIT/NO i
stoppläge, så att All Erase ? visas i
teckenfönstret på MD-spelaren.
2
Tryck på YES.
All Erase ? visas.
3
De
urspungliga
spåren
2
De omnumrerade
spåren
1
Uppdelning
(sid. 43)
2
3
A-a
A-b
1
2
4
A-c
B
Radering av spår A-b.
Radering
(sid. 40)
A-a
3
A-c
4
B
Sammanslagning av
spåren A-a och A-c.
Hur radering av alla spår
annuleras
Tryck gång på gång på EDIT/NO eller på p
så att All Erase? slocknar.
B
Uppdelning av spår A
i tre spår.*
Tryck en gång till på YES.
Complete visas i några sekunder. Alla
spår tillsammans med skivtiteln och alla
spårnamn har raderats från MD:n.
3
A
Sammanslagning
(sid. 44)
1
2
A(a+c)
3
B
* Spåren omnumreras.
41S
3
Flyttning av spår
— Move
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Flyttning av spår möjliggör ändring av
spårens ordningsföljd. Spåren efter det
flyttade spåret omnumreras.
T. ex.: Flyttning av spår C till spårläge 2.
Flyttning av spår C
till läget för spår 2:
Spårnummer
De
urspungliga
spåren
1
2
A
1
Flyttning
3
4
B
C
2
D
4
3
A
C
B
D
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
·P
p
2 1,4 3,5
42S
p
1
Tryck på =0 eller )+ så
att numret på spåret som skall
flyttas visas.
2
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Move ? visas i teckenfönstret
på MD-spelaren.
Tryck på YES.
Det ursprungliga
spårnumret
Det nya
spårnumret
4
Tryck på =0 eller )+ så
att spårets nya nummer visas.
5
Tryck på YES.
Complete visas i några sekunder. När
flyttning av ett spår görs under
uppspelning, spelas det flyttade spåret
upp.
Hur flyttning av spår annuleras
Tryck på EDIT/NO eller p.
Uppdelning av spår
— Divide
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Uppdelning av spår används för att dela upp
ett längre spår i två kortare spår med nya
spårnummer. Detta möjliggör kodning av
spårnummer efter avslutad inspelning.
Antalet spår på MD:n höjs med ett. De
efterföljande spåren omnumreras.
1
MD-spelaren kopplas om till paus.
2
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Divide ? visas.
3
Tryck på YES.
Rehearsal visas växelvis med Position
ok?. Sekvensen vid läget för uppdelning
spelas upp gång på gång.
• Ändring av läget för uppdelning när
läget inte är rätt:
1 Tryck på EDIT/NO.
T. ex.: Uppdelning av spår 2 till spår B och C.
Spårnummer
1
De
ursprungliga
spåren
2
A
1
Uppdelning
3
B
C
2
A
D
Uppdelning av
spår 2 i spår B och
4
C:
3
B
C
2 Lyssna på musiken och tryck på
=0 eller )+ för att välja
startläget för uppdelning.
Kontrollera läget i teckenfönstret.
Läget kan förskjutas från -128 till +127
(±1 motsvarar ca. 0,06 sek.).
D
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
·P
Tryck på ^ under pågående
uppspelning vid läget för
spåruppdelning.
4
Tryck igen på YES efter att du
fininställt läget för uppdelning.
Complete visas i några sekunder. Det
nya spåret spelas upp. Det spåret har
inget namn, inte ens när det
ursprungliga spåret hade namngivits.
p
Hur uppdelning av spår annuleras
=0/
)+
2 3,4 1
p
Tryck på p.
forts.
43S
Uppdelning av spår
— Divide (forts.)
Tips
• Uppdelning kan också göras under pågående
inspelning. Tryck på •REC vid önskat läge för
uppdelning.
• Utnyttja sammanslagning, Combine, till höger på
denna sida för att igen slå samman de uppdelade
spåren till ett spår.
Sammanslagning av
spår
— Combine
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Sammanslagning av spår möjliggör
sammanslagning av två spår till ett. Antalet
spår på MD:n sänks med ett. Spåren efter det
sammanslagna spåret omnumreras.
T. ex.: Sammanslagning av spår B och C.
Spårnummer
1
De
ursprungliga
spåren
2
A
4
C
D
Sammanslagning
av spår B och C:
1
Sammanslagning
3
B
2
A
3
B
C
D
MD-spelare (tillval)
§
0
=
)
+
·P
2 1 3,4
1
p
p
Tryck på =0 eller )+ så
att numret på spåret som skall slås
samman med det föregående spåret
visas.
Välj spår 4 för att t. ex. slå samman spår
3 med 4.
2
44S
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Combine ? visas i
teckenfönstret på MD-spelaren.
3
Tryck på YES.
Rehearsal visas växelvis med Track ok?.
Sekvensen vid läget för spårens
sammanslagning (de sista sekunderna i
det första och de första i det andra)
spelas upp gång på gång.
Tryck på EDIT/NO eller p för att
avbryta spårens sammanslagning.
4
Tryck igen på YES efter att du
fininställt läget för spårens
sammanslagning.
Complete visas i några sekunder. De två
spåren har slagits samman till ett.
Namnet på andra spåret raderas i det fall
att de båda spåren hade namngivits.
Hur sammanslagning av spår
annuleras
Tryck på EDIT/NO eller p.
Att ångra sig
— Undo
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Undo möjliggör annulering av den senaste
redigeringsåtgården och återställer MD:n till
det skick som gällde före den senaste
åtgärden.
Observera emellertid att redigering inte kan
göras ogjord när en åtgärd enligt
nedanstående utförs efter att redigeringen har
gjorts:
• •REC eller CD SYNC på MD-spelaren
trycks in,
• TOC uppdateras genom att strömmen slås
av eller MD:n tas ur,
• nätkabeln dras ut ur nätuttaget.
MD-spelare (tillval)
OBS!
§
Spåren kan inte slås samman när Sorry visas. Det
anger nämligen att spåret redigerats för många
gånger. Det beror på begränsningarna i MDsystemet och är inte något mekaniskt fel på MDspelaren.
0
=
Tips
)
+
·P
p
Utnyttja uppdelning, Divide, (sid. 43) för att igen
dela upp det sammanslagna spåret i två spår.
1 2,3
1
p
Tryck gång på gång på EDIT/NO
när MD-spelaren står i stoppläge
och inga spårnummer visas i
teckenfönstret, så att Undo? visas.
Undo? visas endast efter att någon
redigeringsåtgärd har gjorts.
forts.
45S
Att ångra sig
— Undo (forts.)
2
Lagring av namn i
MD-skivans minne
Tryck på YES.
Ett av de nedanstående meddelandena
visas i teckenfönstret, beroende på den
senaste redigeringsåtgärden:
Redigeringsåtgärd:
Meddelande:
Radering av ett spår
Erase Undo?
Radering av alla spår
Uppdelning av ett till två Divide Undo?
Sammanslagning av två
till ett
Combine Undo?
Flyttning av ett spår
Move Undo?
Namngivning av MD
eller ett spår
Name Undo?
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Det är möjligt att lagra en skivtitel och
spårnamn i MD-skivans minne. Sammanlagt
upp till 1700 tecken kan lagras i minnet på en
MD.
Knapparna på ovansidan
2
Ändring av existerande
namn
1
Radering av alla namn
från en MD
Knapparna under locket
3
Tryck en gång till på YES.
Complete visas efter några sekunder.
Innehållet på MD har återställts till det
skick som gällde innan redigeringen
gjordes.
1
PLAY MODE
CLEAR
3
4,9
SCROLL
Hur Undo annuleras
Tryck på EDIT/NO eller p.
2,6,
7,8
5
1
Tryck gång på gång på FUNCTION,
så att MD visas i teckenfönstret på
radion med inbyggd CD-spelare.
2
Lagring av en skivtitel i MD-skivans
minne: tryck på p för att avbryta
uppspelning.
Lagring av önskat spårnamn i MDskivans minne: tryck på / så att önskat
spårnummer visas.
46S
OBS!
När SHUFFLE eller PROGRAM visas i
teckenfönstret, måste PLAY MODE tryckas in
gång på gång, så att det som visas slocknar.
3
Tryck gång på gång på EDIT/NO,
så att Name in ? visas i
teckenfönstret på MD-spelaren.
4
Tryck på YES.
Markören börjar blinka.
8
Följ igen anvisningarna från punkt 5
till 7 för att mata in alla tecken i
namnet.
Efter inmatning av fel tecken: tryck på
? eller / så att tecknet som skall
ändras börjar blinka. Följ igen
anvisningarna från punkt 5 till 7.
Radering av ett tecken: tryck på CLEAR
medan tecknet blinkar.
9
Tryck på YES för att lagra namnet i
MD-skivans minne.
Namnen, som matats in, visas i följd i
teckenfönstret.
5
Tryck gång på gång på
CHARACTER för att välja önskad
teckentyp.
Hur namnens lagring i minnet
avbryts
Med vart tryck på denna knapp ändras
teckentypen enligt följande:
Kontroll av namn
A (versal) n a (i gemen) n 0 (siffror)/
! (tecken)* n
(mellanslag) n A ...
* De följande tecknen kan väljas:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
6
Tryck på + eller – så att önskat
tecken visas.
Det valda tecknet blinkar. Tryck på /,
medan markören blinkar, för att välja ett
mellanslag.
Tryck på p.
Tryck på SCROLL med MD-spelaren i
stoppläge för att kontrollera skivtitlar. Tryck
på SCROLL under pågående uppspelning för
att kontrollera spårnamn. Namnen rullas
fram i teckenfönstret. Tryck på SCROLL för
avbryta rullningen och en gång till för att
fortsätta.
Samtidig radering av alla namn
1 Tryck gång på gång på EDIT/NO så att
Name Erase ? visasi teckenfönstret på MDspelaren.
2 Tryck på YES.
Complete visas. Alla spårnamn och
skivtiteln har raderats från den MD-skivan.
OBS!
7
Tryck på / för att mata in tecknet.
Ett spårnamn kan lagras i MD-skivans minne också
under pågående uppspelning, men då måste
namnets lagring i MD:ns minne avslutas innan
spåret har spelats upp.
Markören flyttas med ett steg till höger
och börjar blinka.
47S
Kassettdäck
Inspelning av CDmusik genom att
ange spårens
ordningsföljd
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Det är möjligt att anpassa spårens
sammanlagda inspelningstid till bandlängden
när spåren lagras i minnet för deras
inspelning.
1
Sätt in önskad CD.
2
Tryck gång på gång på FUNCTION,
så att CD visas i teckenfönstret på
radion med inbyggd CD-spelare.
3
Lagra i minnet spåren som skall
spelas in på kassettens sida A.
Följ anvisningarna under rubriken
Spårens lagring i ett musikval
(PROGRAM) på sid. 25.
4
P visas i teckenfönstret. Spårens
sammanlagda tid nollställs till 0m00s.
Radio med CD-spelare
1
POWER
5
Lagra i minnet spåren som skall
spelas in på kassettens sida B på
samma sätt som spåren för sida A.
6
Följ anvisningarna från punkt 3 till 6
under rubriken Inspelning av CDmusik på kassettband på sid. 15.
§
0
=
)
+
·P
Inspelningen börjar.
När spår lagrats i minnet också för
inspelning på sida A och B, kopplas CDspelaren om till paus efter avslutad
inspelning på sida A. Inspelningen
fortsätter till slutet på sida A, då bandet
vänds om. Därefter börjar inspelningen
på sida B. Efter att de valda spåren har
spelats in, spelar däcket in ett fyra
sekunder långt tyst avsnitt på bandet,
varefter det stannar.
p
2
Kassettdäck (tillval)
§
ª
0
)
·
P
DIRECTION CD SYNC
p
p
Knapparna på ovansidan
4
2
48
S
Tryck på P på fjärrkontrollen.
Hur detta inspelningssätt avbryts
Tryck på p på däcket.
OBS!
• När den sista sekvensen i ett spår spelas in på
ledarbandet vid bandslutet, kan det hända att
inspelningen inte fullföljs.
• Kontrollera efter pausen vid lagring av spåren för
sida B i minnet att den sammanlagda tiden av
spåren för sida A inte överstiger bandlängden på
en kassettsida. Inspelningen av de önskade spåren
kan misslyckas om så är fallet.
Inspelningsstart halvvägs på ett
band
• Spela av bandet eller spela in på det i några
sekunder och tryck sedan på CD SYNC. CDmusiken spelas upp så fort inspelningen sätts
igång.
• När CD SYNC trycks in efter isättning av en
kassett, spelas CD-musiken upp tio sek. efter
inspelningsstart. Detta för att undvika inspelning
på ledarbandet vid bandbörjan. Oavsett var på
bandet synkroninspelningen sätts igång, tar det tio
sek. innan CD-musiken spelas upp.
Manuell inspelning av
CD-musik,
radioprogram m. m.
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Manuell inspelning möjliggör inspelning av
valda spår från en CD eller inspelningsstart
vid önskat läge på bandet.
Radio med CD-spelare
POWER
§
0
=
)
+
·P
p
2
Kassettdäck (tillval)
1
§
ª
0
4 3
5
)
·
P
p
7p 6
forts.
49S
Manuell inspelning av CD-musik,
radioprogram m. m. (forts.)
1
Sätt in kassetten för inspelning.
2
Tryck gång på gång på FUNCTION
så att namnet på önskad ljudkälla
visas i teckenfönstret på radion med
inbyggd CD-spelare:
3
8
Spela upp källjudet.
Hur inspelningen avbryts
CD-spelare
CD
Radio
TUNER
OBS!
Extra källa
VIDEO eller PC
MD-spelare
MD
Om FUNCTION trycks in under pågående
inspelning, avbryts inspelningen.
Skjut på DIRECTION för att välja
inspelning på en kassettsida eller på
båda:
Inspelning på
Skjut DIRECTION till
en sida
läget A.
båda sidor*
läget a.
4
Skjut DOLBY NR till tillslaget läge
ON för att reducera bandbrus i lägre
diskanttoner.
5
Tryck på REC på däcket.
Tryck på ( eller 9 för att välja
kassettsidan för inspelning.
Inspelningsstart på övre sidan: tryck på
(.
Inspelningsstart på nedre sidan: tryck på
9.*
50
Inspelningen börjar.
När DIRECTION står i läget a,
avbryts inspelningen vid slutet på
kassettsidan som vänds nedåt.
Namn
Däcket kopplas om till beredskap för
inspelning. Indikatorerna
och P
tänds på däcket.
Indikatorn på endera knappen ( eller
9 tänds. Den andra blinkar till och
slocknar. När endera indikatorn på (
eller 9 varken tänds eller blinkar, anger
det att den lilla tungan för den
kassettsidan har brutits av. Inspelning
kan inte göras på den sidan.
S
Tryck på P på däcket.
Källa
* Inspelningen avbryts alltid vid slutet på
kassettens nedre sida. Starta inspelningen på
den övre sidan.
6
7
* I detta fall görs inspelningen endast på den
nedre sidan.
Tryck på p på däcket.
Styrning av ljudkvalitet
Basförstärkning
Tryck på DBFB.
Med vart tryck ändras visningssättet enligt
nedanstående:
— DBFB
n DBFB ON n DBFB OFF
Basförstärkning, DBFB, på denna stereo
används för återgivning av djupare bas.
DBFB visas i teckenfönstret på radion med
CD-spelare när basförstärkningskretsen
arbetar.
Radio med CD-spelare
§
OBS!
0
=
)
+
·P
När frånslaget läge har valts både till
basförstärkning, DBFB, och återgivning av ljudet
med simulerad akustik, SUR, återges ljudet utan
styrning av ljudkvalitet på samma sätt som när
Source Direct används för direktåtergivning av
CD-musik.
p
DBFB
Knapparna på ovansidan
DBFB
Knapparna under locket
DBFB
51S
Återgivning av
akustiskt ljud (SUR)
Knappen SURROUND används för att återge
ljudet med simulerad akustik som akustiken i
en biosalong eller en konserthall.
Styrning av
högtalarnas
volymbalans
Volymbalansen mellan högtalarna kan ställas
in när högtalarna har placerats osymmetriskt.
Knapparna under locket
Knapparna under locket
BALANCE
L/R
SURROUND
Tryck på BALANCE L eller R.
Tryck på SURROUND.
Med vart tryck ändras visningssättet enligt
nedanstående:
n SURR ON n SURR OFF
SURR visas i teckenfönstret på radion med
CD-spelare under pågående återgivning av
ljudet med simulerad akustik.
OBS!
När frånslaget läge har valts både till
basförstärkning, DBFB, och återgivning av ljudet
med simulerad akustik, SUR, återges ljudet utan
styrning av ljudkvalitet på samma sätt som när
Source Direct används för direktåtergivning av
CD-musik.
52S
Tryck på BALANCE R för att höja den
relativa volymnivån i ljudet från höger
högtalare och på BALANCE L för att höja den
relativa volymnivån i ljudet från vänster
högtalare.
Med vart tryck ändras indikeringen enligt
följande:
10 LEFT n 9 LEFT n ..... n 1 LEFT n
CENTER n 1 RIGHT n 2 RIGHT n ..... n
10 RIGHT
Övrigt
Lagring i minnet av
namn på
snabbvalsstationer
1
Tryck gång på gång på BAND
(TUNER/BAND på fjärrkontrollen),
så att önskad våglängd visas.
2
Tryck gång på gång på
TUNING MODE, så att PRESET
visas.
3
Tryck på TUNING + eller – så att
numret på snabbvalet som skall
namnges visas.
4
Tryck på EDIT/NO så att Name in ?
visas.
5
Tryck på YES.
— Stationsnamn
Det är möjligt att lagra i minnet namn (på
upp till tio tecken) på snabbvalsstationer.
Namnet visas i teckenfönstret efter inställning
av en station som namngivits.
Radio med CD-spelare
§
Markören börjar blinka:
0
=
)
+
1
·P
p
6
p
Knapparna på ovansidan
1
Tryck gång på gång på
CHARACTER för att välja önskad
teckentyp.
Med vart tryck på denna knapp ändras
teckentypen enligt följande:
A (versal) n a (i gemen) n 0 (siffror)/
! (tecken)* n
(mellanslag) n A…
3
*De följande tecknen kan väljas:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
Knapparna under locket
7
2
4
5,10
Tryck på + eller – på fjärrkontrollen
så att önskat tecken visas.
Tryck på /, medan markören blinkar,
för att välja ett mellanslag.
DISPLAY
7,8,9
6
53S
Lagring i minnet av namn på
snabbvalsstationer
— Stationsnamn (forts.)
8
Tryck på / på fjärrkontrollen för
att mata in tecknet.
Markören flyttas med ett steg till höger
och börjar blinka.
Att somna till musik
— Tidsstyrt strömavslag
Strömmen kan slås av automatiskt efter ett
förvalt antal minuter, så att du kan ligga och
lyssna på musik tills du somnar. Antalet
minuter ställs in med tio minuters steg.
Kontrollera att tiden är korrekt (sid. 6).
Knapparna på ovansidan
SLEEP
9
Följ igen anvisningarna från punkt 6
till 8 för att mata in alla tecken i
namnet.
Efter inmatning av fel tecken: tryck
gång på gång på ? eller / på
fjärrkontrollen så att tecknet, som
skall ändras, börjar blinka. Följ igen
anvisningarna från punkt 6 till 8.
Radering av ett tecken: tryck på
CLEAR medan tecknet blinkar.
Tryck på YES.
Hur lagring i minnet av namn
avbryts
2
Tryck på SLEEP.
Med vart tryck ändras antalet minuter
enligt följande:
90min n 80min n 70min n… n 10min
OFF (urkoppling) N
Tryck på p på radion med CD-spelare.
Kontroll av återstående antalet
minuter till strömavslag
Radering av namn
Tryck en gång på SLEEP.
1 Följ igen anvisningarna från punkt 1 till 5.
Tryck gång på gång på EDIT/NO tills alla
tecken har raderats.
2 Tryck på YES.
Namnet har raderats.
Ändring av antalet minuter
Kontroll av snabbvalsnamn
Tryck på DISPLAY.
Med vart tryck ändras visningssättet enligt
nedanstående:
˜
Snabbvalsnummer
Stationsnamn*
* Namnet visas inte när den inställda stationen inte
har namngivits.
54S
Välj musiken du vill lyssna på.
N
10
1
Tryck på SLEEP för att välja önskat antal
minuter.
Hur det tidsstyrda strömavslaget
kopplas ur
Tryck gång på gång på SLEEP, så att
SLEEP OFF visas.
OBS!
Efter stereons omkoppling till tidsstyrt strömavslag
kan varken väckning eller timerstyrd inspelning av
radioprogram utnyttjas.
Väckning till musik
1
— Daglig väckning
• CD-spelare: sätt i önskad CD. Lagra
spåren i ett musikval för
uppspelningsstart vid önskat spår
(sid. 25).
• MD-spelare: sätt i önskad MD.
• Radio: ställ in önskad station (sid. 17).
• Kassettdäck: sätt i önskad kassett med
sidan för ljudåtergivningsstart vänd
uppåt. Tryck på ( för start på den
sidan.
Du kan låta musiken väcka dig vid ett förvalt
klockslag. Väckningen slås på samma tid
varje dag. Kontrollera att tiden är korrekt
(sid. 6).
Knapparna på ovansidan
8
2
Gör ljudkällan klar för
ljudåtergivning:
2
Vrid på VOL + eller – för styra
volymnivån.
3
Tryck på TIMER SET.
4
Tryck på TIMER + eller –, så att
DAILY TIMER visas.
Tryck på ENTER.
Timsiffrorna börjar blinka:
Knapparna under locket
5
3
Ställ in påslagstiden.
Tryck på TIMER + eller – för att ställa in
timtalet. Tryck på ENTER.
Minuterna börjar blinka:
TIMER
SELECT
4,5,7
4,5,7
Tryck på TIMER + eller – för att ställa in
minuterna. Tryck på ENTER.
Timsiffrorna blinkar igen.
forts.
55S
Väckning till musik
— Daglig väckning (forts.)
6
Ställ in tiden för strömavslag enligt
ovanstående.
Namnet på en källa blinkar.
7
Tryck på TIMER + eller – för att
välja källan.
˜
˜
Tryck på ENTER.
Ljudkällan ändras enligt följande:
CD source ˜ TUNER source
TAPE source ˜ MD source
Påslagstiden, avslagstiden, ljudkällan
och volymnivån visas i följd, varefter
visningen återgår till det som visades
före uppgifternas lagring i minnet.
Hur daglig väckning kopplas ur
Tryck på TIMER SET.
När CONNECTION och CHECK
blinkar
Detta anger att den valda källan (MDspelaren eller kassettdäcket) inte har
anslutits på korrrekt sätt. Kontrollera
anslutningarna. Gör om åtgärden enligt
punkt 7.
8
Tryck på strömbrytaren POWER för
att slå av strömmen.
Stereon står i beredskap för
ljudåtergivningsstart. Vid klockslaget för
starttid slås strömmen på och
ljudåtergivningen börjar. Vid klockslaget
för sluttid slås strömmen av.
56S
Kontroll av uppgifterna
Tryck gång på gång på TIMER SELECT, så att
DAILY slocknar och visas igen i
teckenfönstret. Påslags- och avslagstiderna,
ljudkällan och volymnivån visas, varefter
visningen återgår till det som visades före
uppgifternas kontroll.
Hur väckning till musik kopplas ur
Tryck gång på gång på TIMER SELECT, så att
TIMER OFF visas.
Ändring av uppgifterna för
väckning
Börja om från och med punkt 1.
Inkoppling av timerstyrd väckning
med samma inställningar
Tryck på TIMER SELECT så att DAILY visas
och tryck på POWER för att slå av strömmen.
Efter uppgifternas lagring i minnet hålls de
kvar i minnet och behöver inte ställas in igen.
Timerstyrd inspelning
av radioprogram
För timerstyrd inspelning av radioprogram
måste önskad station lagras i
snabbvalsminnet (sid. 7). Kontrollera att tiden
är korrekt (sid. 6). Timerstyrd inspelning
kopplas ur så fort radioprogrammet har
spelats in. Stationsnamnet, start- och
sluttiderna för inspelning lagras automatiskt i
MD:ns minne, förutsatt att stationen
namngivits (sid. 53) på förhand.
Knapparna på ovansidan
10
2
1
Inspelning på MD: sätt in en
inspelningsbar MD i MD-spelaren.
Inspelning på kassettband: sätt in
kassetten för inspelning med sidan för
inspelningsstart vänd uppåt och tryck på
( för inspelningstart på kassettens övre
sida.
2
Tryck gång på gång på
TUNER/BAND så att önskad
våglängd visas i teckenfönstret.
3
Tryck gång på gång på
TUNING MODE så att PRESET
visas.
4
Tryck på TUNING + eller – för att
ställa in önskat snabbval.
5
Tryck på TIMER SET.
6
Tryck på TIMER + eller – så att REC
TIMER visas. Tryck på ENTER.
4
Timsiffrorna börjar blinka:
Knapparna under locket
7
3
Ställ in starttiden.
Tryck på TIMER + eller - för att ställa in
timtalet. Tryck på ENTER.
Minuterna börjar blinka:
5
TIMER
SELECT
Ställ in minuterna på samma sätt som
timtalet. Tryck på ENTER.
Timsiffrorna för sluttiden blinkar.
6,7,9
6,7,9
8
Ställ in sluttiden för inspelning
forts.
57S
Timerstyrd inspelning av
radioprogram (forts.)
enligt ovanstående.
9
Tryck på TIMER + eller – för att
välja MD:n eller kassettbandet.
Tryck på ENTER.
Inspelning på kassettband: välj visning
av REC to TAPE.
Inspelning på MD: välj visning av REC
to MD eller REC to MD (MONO)*.
Uppgifterna, som lagrades i minnet,
visas i följd i teckenfönstret.
Hur timerstyrd inspelning
kopplas ur
Tryck på TIMER SET.
När CONNECTION eller CHECK
blinkar
anger det att anslutningen av MDspelaren eller kassettdäcket (den som
valdes) inte har gjorts på korrekt sätt.
Kontrollera anslutningarna och upprepa
igen åtgärden enligt punkt 9.
10
Tryck på POWER för att slå av
strömmen.
Stereon står i beredskap för
inspelningsstart. Vid klockslaget för
inspelningsstart slås strömmen på och
inspelningen börjar. Vid klockslaget för
sluttid slås strömmen av och timerstyrd
inspelning kopplas ur. Volymnivån
sänks till miniminivån under timerstyrd
inspelning.
* REC to MD (MONO): ljudet spelas in i mono, men
inspelningsstiden blir dubbel.
58S
Kontroll av uppgifterna
Tryck gång på gång på TIMER SELECT, så att
REC slocknar och TIMER OFF visas. Startresp. sluttiden och snabbvalsnumret visas,
varefter visningen återgår till det som visades
före uppgifternas kontroll.
Hur timerstyrd inspelning kopplas
ur
Tryck gång på gång på TIMER SELECT, så att
TIMER OFF visas.
Ändring av inställningarna
Börja om från och med punkt 1.
Inkoppling av timerstyrd
inspelning med samma
inställningar
Tryck på TIMER SELECT så att REC visas och
tryck på POWER för att slå av strömmen.
Efter uppgifternas lagring i minnet hålls de
kvar i minnet och behöver inte ställas in igen.
OBS!
Om tiden för inspelning på den ilagda MD:n tar slut
under timerstyrd inspelning, avbryts inspelningen
genast och MD-spelaren kopplas om till stoppläge.
Tekniska detaljer
Att observera
Angående säkerhet
• Nätströmtillförseln kopplas inte ur så länge
stickkontakten sitter i ett nätuttag, inte ens när
strömmen slås av.
• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget när stereon
inte skall användas under en längre tid. Dra i
kontakten, inte i kabeln, för att koppla ur
nätkabeln.
• Koppla ur nätkabeln från nätuttaget om du skulle
råka tappa någonting eller spilla vätska i stereon.
Låt en fackkunnig reparatör besiktiga stereon
innan den tas i bruk igen.
• Nätkabelbytet får endast utföras av en
auktoriserad Sony-verkstad.
Angående högtalarna
Trots att högtalarna är magnetiskt avskärmade, kan
det ibland hända att bildkvaliteten på intillstående
tv/dator påverkas. Slå av strömmen till tv/datorn,
vänta i 15 - 30 minuter och slå på strömmen.
När bildkvaliteten inte blir bättre, måste
högtalarna flyttas på längre avstånd från tv:n/
datorn. Ställ inte heller föremål med magneter, som
t. ex. stereomöbel, tv-möbel, leksaker o.s.v., nära
tv:n och högtalarna. Det kan uppstå inbördes
störningar på grund av växelverkan.
Hur inspelningarna på en MD
skyddas mot radering
Skjut in den lilla tungan på MD:n, så att hålet syns.
Nu kan inget material spelas in på MD:n. Skjut ut
tungan över hålet för att spela in nytt material på
MD:n.
Tunga
Angående placering
• Placera stereon på ett ställe med god ventilation
för att undvika överhettning.
• Stereon måste stå plant.
• Placera inte stereon där den utsätts för:
– kyla eller värme,
– damm eller smuts,
– fukt,
– vibrationer,
– solsken.
Angående hantering
• När stereon vid kall väderlek förs in i ett varmt
rum, eller placeras i ett fuktigt rum, kan det bildas
kondensvätska på linserna i CD- och/eller MDspelaren. I detta fall uppstår det fel. Ta ur CD/
MD-skivan och låt stereon vila med strömmen
påslagen i ca. en timme tills fukten avdunstat.
• När radion med den inbyggda CD-spelaren skall
flyttas, kontrollera först att tiden visas i
teckenfönstret innan nätkabeln kopplas ur. När
MD-spelaren skall flyttas, slå först av strömmen
och kontrollera sedan att ingenting visas i
teckenfönstret. Koppla till sist ur nätkabeln.
Rådfråga affären där stereon köptes när du
råkar ut för svårigheter, eller vill ställa frågor
som inte besvaras i denna bruksanvisning.
Skjut in tungan
så att hålet syns.
Att observera angående MDskivor
• Öppna inte slutaren på en MD-skiva. Stäng genast
slutaren om det skulle hända att den öppnas.
Slutare
• Torka vid behov MD-skivorna med en torr trasa.
• Utsätt inte MD-skivorna för solsken eller värme.
Lämna inte heller skivorna i en låst bil som står
parkerad i solen.
Att observera angående CD-skivor
• Före uppspelningsstart: rengör skivan med en
rengöringsduk. Torka skivan inifrån och utåt.
• Använd inte lösningar som bensin, lösningsmedel
eller rengöringsvätskor och antistatisk spray som
är avsedd för LP-skivor av vinyl.
• Utsätt inte CD-skivorna för solsken eller värme.
Lämna inte heller skivorna i en låst bil som står
parkerad i solen.
forts.
59S
Att observera (forts.)
Rengöring av tonhuvuden
Rengöring av stereo
Torka stereon med en mjuk trasa som fuktats i mild
diskmedelslösning.
Före isättning av en kassett
Spänn alltid bandet, så att det inte trasslar in sig i
bandmekanismen och blir oanvändbart.
Att observera angående
kassettband med lång
inspelningstid
Band med inspelningstider som överstiger 90
minuter töjs lätt. Ändra inte ofta bandgångssättet
från avspelning till stopp, snabbspolning framåt,
bakåt o.s.v. Det kan göra att bandet trasslar in sig i
bandmekanismen.
Skydd mot radering
Bryt av den lilla tungan för sida A och/eller B enligt
nedanstående illustration för att förhindra
överspelning av misstag.
Detektorhål
Tunga för
sida B
Tunga för
sida A
Sida A
Bryt av tungan
för sida A.
Vidhäfta tejp över hålet (hålen) för att spela in nytt
material på bandet.
Var noga med att inte blockera detektorhålen. Om
de blockeras kan inte bandtypsväljarautomatiken
känna av bandtypen.
Detektorhål
60S
Rengör tonhuvudena efter var tio timmars bruk.
Smutsiga tonhuvuden medför dålig ljudkvalitet, låg
volymnivå, ljudbortfall, misslyckad radering eller
misslyckade inspelningar. Kom också ihåg att
rengöra tonhuvuden före varje viktig inspelning och
efter att ha spelat av ett äldre kassettband. Använd
en rengöringskassett (tillval). Vi hänvisar till
bruksanvisningen, som levereras med
rengöringskassetten, angående detaljer.
Avmagnetisering av tonhuvudena
Använd en avmagnetiserare (tillval) för att
avmagnetisera tonhuvudena och metalldelarna på
bandbanan efter var 20 – 30 timmars bruk. Vi
hänvisar till bruksanvisningen, som levereras med
avmagnetiseraren, angående detaljer.
Begränsningar vid
inspelning på MDskivor
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Inspelningssystemet på MD-spelaren har
följande begränsningar. Observera emellertid
att dessa begränsningar härrör från själva
MD-inspelningssystemet. De anger inte något
mekaniskt fel på MD-spelaren.
Disc Full visas i teckenfönstret
innan inspelningstiden (60 eller 74
min.) gått ut.
Efter att 255 spår spelats in på en MD, visas
Disc Full oavsett spårens sammanlagda
inspelningstid. 255 spår är det maximala antalet
spår som kan spelas in. Radera spår för att kunna
spela in nya spår eller byt MD.
Disc Full visas innan det maximala
antalet (255) spår spelats in.
Nivåvariationer inom ett spår kan ibland tolkas som
paus mellan två spår. Detta höjer antalet spår och
gör att Disc Full visas.
Återstående inspelningstid
förlängs inte efter radering av ett
antal korta spår.
Spår, vilkas längder är under 12 sek., räknas inte.
Det gör att radering av korta spår inte påverkar
längden på inspelningstiden.
Vissa spår kan inte slås samman
med ett annat.
Sammanslagning av spår, vilkas längder
understiger 12 sek., misslyckas.
Spårens sammanlagda
inspelningstid och den
återstående inspelningstiden
stämmer inte överens med
maximal inspelningstid (60 eller
74 min.).
Det kan uppstå ljudavbrott vid
sökning efter redigerade spår.
Detta beroende på att snabbsökning med ljud tar
längre tid på en MD på vilken spåren spridits ut
över hela skivan på grund av redigering.
Spårnumren kodas inte på MD:n.
• Vid digital inspelning av CD-musik kan det hända
att extra spårnummer kodas på MD:n.
• När LEVEL-SYNC (sid. 38) visas i teckenfönstret
under pågående analog inspelning, kan det hända
att början av ett visst spår inte kodas med ett
spårnummer:
– när nivån i inkommande ljud ej hålls kvar under
en fastställd nivå i minst två sekunder,
– när nivån halvvägs i en musiksekvens i
inkommande ljud hålls kvar under en fastställd
nivå i över två sekunder.
Vägledning till digital
seriekopiering SCMS
Det är lätt att spela in CD-, MD- och DAT-musik
med utmärkt ljudkvalitet, beroende på att dessa
digitala produkter behandlar musiken som digitala
signaler.
Kretsen SCMS (Serial Copy Management System)
används i denna MD-spelare för att förhindra
inspelning av material som skyddats mot
inspelning. En engenerations, digital inspelning kan
göras av digitalt inspelat material.
En engenerations kopia* kan göras via de
digitala in/utgångarna.
T. ex.:
1 Det är till exempel möjligt att spela in musiken
från en förinspelad CD- och MD-skiva, men det är
inte möjligt att göra en andragenerations kopia av
den förstagenerations kopian.
2 Det är möjligt att spela in ljudet, som spelats in
digitalt, från en analog ljudkälla (som t. ex. en
grammofonskiva eller en musikkassett) samt att
spela in digitala satellitprogram, men en
andragenerations kopia av dessa inspelningar kan
inte göras.
* En förstagenerations kopia är en digital inspelning
av digitalt ljud på en digital ljudprodukt för
inspelning, som t. ex. inspelning av CD-musik från
CD-spelaren på denna stereo till MD-spelaren
ansluten till denna stereo.
OBS!
• Kretsen SCMS påverkar inte inspelningen när den
Inspelning sker med inspelning av två sekunders
sekvenser, oavsett hur kort materialet är. Det gör att
längden på det inspelade materialet kan vara
kortare än den maximala inspelningstiden. Området
för inspelning av ljud reduceras också av repor på
MD:n.
forts.
61S
Begränsningar vid inspelning på
MD-skivor (forts.)
görs via de analoga in/utgångarna.
• För att göra en digital inspelning av ett digitalt
satellitprogram med samplingsfrekvensen 32 kHz
eller 48 kHz, måste en MD-spelare eller ett DATdäck med samplingsfrekvensen 32/48 kHz
användas. Då är det också möjligt att göra en
andragenerations kopia.
Felsökning
Gör felsökningen enligt nedanstående om det
skulle uppstå något fel.
Kontrollera först att nätkabeln och högtalarna
anslutits ordentligt på korrekt sätt.
Rådfråga affären, där stereon köptes, när felet
inte går att reparera.
Allmänt
Ljudet återges inte.
•Ställ in önskad volymnivå.
•Ett par hörlurar har anslutits till stereon.
Märkbart brum eller märkbara störningar
•En tv eller video står för nära stereon.
Flytta stereon på längre avstånd från
störkällan.
0:00 (på modellen till Europa) eller 12:00
AM (på övriga modeller) blinkar i
teckenfönstret.
•Ett strömavbrott har inträffat. Ställ in
tiden och inställningarna för timerstyrd
manövrering på nytt.
Timerstyrd manövrering misslyckas.
•Ställ in korrekt tid.
DAILY eller REC visas inte i teckenfönstret
efter intryckning av TIMER SELECT.
•Lagra uppgifterna på korrekt sätt i
minnet.
Fjärrstyrning misslyckas.
•Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen
och stereon.
•Fjärrkontrollen riktas inte mot
fjärrstyrningsgivaren på stereon.
•Batterierna har laddats ur. Byt
batterierna.
Ljudet återges via en kanal, eller så är
nivån mellan vänster och höger kanal
obalanserad.
• Kontrollera högtalaranslutningarna och
högtalarnas placering.
• Tryck gång på gång på BALANCE L
eller R, så att CENTER visas i
teckenfönstret.
62S
På CD-spelare
Isättning av CD-skivan misslyckas
• Kontrollera om det redan ligger en CD i
skivfacket.
CD:n kan inte tas ur.
• Tryck på 6 på radion med inbyggd CDspelare och håll den intryckt i minst två
sekunder.
Uppspelning misslyckas.
• Smutsig CD-skiva
• CD-skivan har satts i med etiketten vänd
nedåt.
• Fuktbildning. Ta ur CD:n och låt stereon
vila med strömmen påslagen i ca. en
timme tills fukten avdunstat.
Uppspelning sätts inte igång från första
spåret.
• CD-spelaren har kopplats om till
uppspelning av musikval eller
slumpmässig skivspelning. Tryck på
PLAY MODE, så att SHUFFLE eller
PROGRAM slocknar.
På MD-spelare
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
Det inspelade/redigerade materialet
kodades inte på MD:n.
• Nätkabeln kopplades ur utan att MD:n
togs ut ur skivfacket efter inspelning/
redigering.
Kom ihåg att alltid ta ur MD:n efter
avslutad inspelning/redigering. Detta
beroende på att det inspelade/redigerade
materialet kodas på MD:n när
skivfacksöppnaren trycks in för att ta ur
MD:n.
Isättning av en MD misslyckas.
• Kontrollera om det redan ligger en MD i
skivfacket.
MD:n spelas inte upp när knappen för
uppspelningstart trycks in.
• Repor eller smuts på MD:n (Disc Error
visas). Byt mot en annan.
Uppspelning sätts inte igång.
•Fuktbildning. Ta ur MD:n och låt stereon
vila med strömmen påslagen i ca. en
timme tills fukten avdunstat.
•Sätt in MD:n med pilen före.
•En MD utan inspelat material.
Inspelning misslyckas.
•MD:n har skyddats mot radering
(Protected visas). Skjut ut tungan över
hålet (sid. 59).
•Anslut ljudkällan på korrekt sätt.
•En förinspelad MD. Byt ut mot en
inspelningsbar.
•Byt ut den inspelningsbara MD:n mot en
med tillräckligt lång återstående tid eller
radera spår från MD:n.
•Nätkabeln har kopplats ur eller så har det
inträffat ett strömavbrott under pågående
inspelning. Börja om från början.
På kassettdäck
(gäller kunder med kassettdäcket
TC-TX101)
Isättning av en kassett misslyckas.
•Kontrollera om det redan ligger en kassett
i kassetfacket.
Inspelning misslyckas.
•Tungan för kassettsidan för inspelning
har brutits av. Vidhäfta en bit tejp över
hålet/hålen.
•Bandet har spolats till bandslutet.
Synkroninspelning av CD-musik sätts inte
igång.
•När DIRECTION står i läger a, börjar
inte inspelningen om tungan för endera
kassettsidan har brutits av.
Störningar i ljudet eller så sänks
volymnivån.
•Smutsiga tonhuvuden. Rengör.
•Kvarstående magnetism i in/
avspelningshuvudet. Avmagnetisera.
Ljudbortfall
•Smutsig drivrulle eller motrulle. Rengör.
forts.
63S
Felsökning (forts.)
På radiomottagare
Märkbart brum eller märkbara störningar
(TUNED eller STEREO blinkar i
teckenfönstret).
•Rikta antennen.
•Station med för låg signalstyrka. Anslut
en utomhusantenn.
Impossible
Ett försök att slå samman det första spåret
på en MD med ett annat. Det går inte.
Name Full
Inget utrymme kvar att lagra skivtitlar/
spårnamn i minnet.
Stereoprogrammen på FM återges inte i
stereo.
•Tryck på STEREO/MONO, så att
STEREO visas i teckenfönstret.
NO DISC
Tomt skivfack
Felmeddelandena i
teckenfönstret när MDspelaren används
Rec Level Over
Inmatning av högnivåsignaler under
analog inspelning via ingångarna VIDEO/
PC.
Styr volymnivån på ansluten ljudkälla.
(gäller kunder med MD-spelaren
MDS-MX101)
När det uppstår fel på MD-spelaren kan
något felmeddelande enligt nedanstående
visas eller blinka i teckenfönstret.
Auto cut
MD-spelaren har kopplats om till paus vid
inspelning, på grund av att det uppstått ett
30 sekunders eller längre ljudavbrott vid
inspelning av digitalt ljud.
Blank Disc
En helt ny, inspelningsbar MD ligger i
skivfacket, eller så har alla spår raderats
från den MD:n.
Cannot Copy
Digital inspelning kan ej göras (vi hänvisar
till Vägledning till digital seriekopiering
SCMS på sid. 61).
Cannot Edit
Ett försök att redigera under musikvalets
uppspelning eller slumpmässig
skivspelning.
CHECK OPT-IN
Avbrott i inmatning av digitala signaler
under pågående inspelning. Anslut den
optiska kabeln på korrekt sätt (sid. 4).
Disc Error
Skadad MD eller en MD utan TOC
(innehållsförteckning)
64S
Disc Full
Inget utrymme kvar för inspelning (vi
hänvisar till Begränsningar vid inspelning
på MD-skivor på sid. 61).
Protected
Den ilagda MD:n är skyddad mot
inspelning.
Retry
Ett försök till omspelning, på grund av
vibrationer eller repor som störde den
första inspelningen.
Retry Error
Fler försök till omspelning har gjorts, på
grund av vibrationer eller repor på MD:n.
Alla försök har misslyckats.
Smart Space
Källjudet sänds in i igen efter ett
ljudavbrott från tre till 30 sek. under en
pågående, digital inspelning.
Sorry
Ett försök att slå samman spår, som inte
kan slås samman.
Tekniska data
Radio med inbyggd CD-spelare
HCD-101
Radiodel
Mottagningsområde
På modellen med två våglängder
Modellen till Europa: FM: 87,5 – 108 MHz
(med steg på 50 kHz)
AM: 522 – 1.611 kHz
Övriga modeller:
FM: 87,5 – 108 MHz
(med steg på 50 kHz)
AM: 531 – 1.602 kHz
(med steg på 9 kHz)
530 – 1.710 kHz
(med steg på 10 kHz)
Modellen med tre våglängder
FM: 87,5 – 108 MHz
(med steg på 50 kHz)
MW (MV):
522 – 1.611 kHz
(med steg på 9 kHz)
LW (LV):
144 – 288 kHz
(med steg på 3 kHz)
Mellanfrekvens
FM: 10,7 MHz
AM: 450 kHz
Antenningångar
FM: 75 ohm, obalanserad
AM: antenningång för
utomhusantenn
Inbyggd klock
Kvartslåst
Tidsinställning
Med steg på en minut
Tidsstyrt strömavslag
Med steg på 10 min., till
max. 90 min.
Förförstärkardel
Modellen till Europa
Uteffekt, DIN:
15 + 15 watt
(4 ohm vid 1 kHz)
Kontinuerlig märkeffekt (effektivvärde):
21 + 21 watt
(4 ohm vid 1 kHz, med
10% övertonsdist.)
Musikeffekt
26 + 26 watt
Övriga modeller
Märkeffekt (effektivvärde):
16 + 16 watt
(4 ohm vid 1 kHz, med
1% övertonsdist, driven
på 240/120 volts
nätspänning)
Referensuteffekt (effektivvärde):
22 watt + 22 watt
(4 ohm vid 1 kHz, med
10% övertonsdist., driven
på 240/120 volts
nätspänning)
Ingångar
Utgångar
CD-spelare
Allmänt
Ljudmediatyp
Nätanslutning
Modellen till Europa
Digitalt ljudmedium för
uppspelning av CDskivor
Laserdiod
Halvledarlaser
(λ = 780 nm)
Laseruteffekt
Under. 44,6 µW*
* Denna uteffekt mättes på 200 mm avstånd från
linsytan på det optiska pickupblocket med 7 mm
apertur.
Frekvensomfång
5 Hz – 20 kHz
Signalbrusförhållande
Över 90 dB
Övertonsdistorsion
Under 0,05%
Övriga modeller
Strömförbrukning
Modellen till Europa
Dimensioner
Vikt
VIDEO PC IN:
stereohörlursjack,
känslighet 500 mV,
impedans 47 kohm
VIDEO/PC OUT:
stereohörlursjack,
250 mV, 1 kohm
DIGITAL OUT (CD
OPTICAL OUT):
fyrkantig, optisk utgång,
–18 dBm, våglängd
660 nm
Hörlursuttag PHONES:
stereominijack, kan
anslutas till hörlurar med
8 ohms eller högre
impedans
220 – 230 V nätspänning,
50/60 Hz
110 – 120 eller 220 – 240 V
nätspänning, 50/60 Hz
valbart med
nätpänningsväljare
66 watt (efter anslutning
av TC-TX101,
MDS-MX101)
Ca. 142 × 125 × 260 mm
(b/h/d)
inkl. utskjutande delar
och reglage
Ca. 4,1 kg
forts.
65S
Tekniska data (forts.)
Högtalare SS-Q101/Q101A
Högtalartyp
Högtalarelement
Märkimpedans
Dimensioner
Vikt
Tvåvägs, basreflex
(magnetiskt avskärmade)
10 cm i diam., koniskt
2 cm i diam., med
balanserad drift
4 ohm
Ca. 125 × 205 × 197 mm
(b/h/d)
inkl. utskjutande delar
och reglage
Ca. 1,9 kg, nettovikt per
högtalare
Medföljande tillbehör
Sonys fjärrkontroll RM-SQ101 (1)
Batterier R6 (storlek AA) (2)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Högtalarkablar (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
66S
Alfabetiskt
register
A
Analog inspelning 33
Anslutning av, vi hänvisar
till anslutningarna
nedan.
Anslutningarna
antenner 5, 10
extra ljud/videokällor 9
denna stereo 4
nätanslutning 6
Antenner 5, 10
Auto Cut 37
Automatiskt val av ljudkälla
11, 14, 17
B
Batterier (isättning) 6
Begränsningar vid
inspelning på MD 61
H, I, J, K
Inspelning av
CD-musik 12, 15
på kassettband 15, 20
radioprogram 19, 20
på MD 12, 19
timerstyrd inspelning 57
Högtalare 5
Kodning av spårnummer 38
L, M, N, O, P, Q
Lagring i minnet av
skivtitel, CD 26
skivtitel, spårnamn, MD
46
namn på
snabbvalsstationer 53
Lagring av stationer i
snabbvalsminne 7
Ljudkvalitet (styrning) 51
Musikval (PROGRAM) 25,
31
Musiksökning AMS 11
R
C
CD-spelare 11, 22
D
Daglig väckning 55
DBFB (basförstärkning) 51
Digital inspelning 32
E, F, G
Entrycks
ljudåtergivningsstart 11,
14, 18
Felmeddelanden på MDspelare 64
Felsökning 62
Radering - Erase 40
Radering av
allt inspelat material 40
alla spår från en MD 41
en sekvens inom ett spår
41
ett spår 40
Radio
radiomottagning 17
snabbval 7
Repetering (REPEAT) 23, 29
S
Sammanslagning av spår Combine 44
SCMS (Skydd mot digital
seriekopiering) 61
Skydd mot radering
MD 59
kassett 60
Smart Space 37
Snabbval (radiomottagning)
17
Spårens uppspelning i
slumpvis följd
(SHUFFLE) 24, 30, 54
Spårnummer 38
Stationsnamn 53
Styrning av
ljudkvalitet 51
volymnivå 11
Synkroninspelning av CDmusik 12
T
Teckenfönster 22, 28
Tidsinställning 6
Tidsstyrt strömavslag 54
Timerstyrd manövrering
att somna till musik 54
timerstyrd inspelning 57
väckning till musik 55
U
Uppdelning av spår - Divide
43
Uppspelning av/
ljudåtergivning
CD 11
kassettband 16
MD 13
repetering (REPEAT) 23,
29
snabbval
(radiomottagning) 17
spår i slumpvis följd
(SHUFFLE) 24, 30
spår i önskad följd
(PROGRAM) 25, 31
V, W, X, Y, Z
Väckning till musik 55
67S
VORSICHT
Inhaltsverzeichnis
Um Feuergefahr und die Gefahr eines
elektrischen Schlages zu vermeiden, darf
das Gerät weder Regen noch Feuchtigkeit
ausgesetzt werden.
* Mit dem getrennt erhältlichen MD-Deck
MDS-MX101.
** Mit dem getrennt erhältlichen Cassettendeck
TC-TX101
Um einen elektrischen Schlag zu vermeiden, darf
das Gehäuse nicht geöffnet werden. Überlassen Sie
Wartungsarbeiten stets nur einem Fachmann.
Vor dem Betrieb
Stellen Sie das Gerät nicht in einen
geschlossenen Schrank oder ein Regal usw.
US- und Auslandspatente in Lizenz vergeben von
der Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Die Leistung des diesem Gerät verwendeten Lasers
kann die Grenze der Klasse 1 überschreiten.
Bei diesem Gerät handelt
es sich um ein Produkt
der Laser-Klasse 1. Die
Aufschrift CLASS 1
LASER PRODUCT
befindet sich an der
Rückseite des Geräts.
Im Inneren des Geräts befindet sich folgender
Achtungsaufkleber.
Diese Anlage ist dem Dolby
Rauschverminderungssystem* ausgestattet.
* Das Dolby-Rauschverminderungssystem wird
unter Lizenz der Dolby Laboratories Licensing
Corporation hergestellt.
DOLBY und das Doppel-D-Symbol a sind
Warenzeichen der Dolby Laboratories Licensing
Corporation.
Schritt 1: Anschluß der Anlage ............ 4
Schritt 2: Einstellen der Uhr .................. 6
Schritt 3: Stationsvorwahl ..................... 7
Anschluß von Zusatzgeräten und
Außenantennen ................................ 9
Grundlegender Betrieb
Wiedergabe einer CD ........................... 11
Überspielen einer CD auf eine MD* .. 12
Wiedergabe einer MD* ........................ 13
Überspielen einer CD auf
eine Cassette** ................................ 15
Bandwiedergabe** ................................ 16
Radiobetrieb .......................................... 17
Empfang von RDS-Sendern
(nur Europa-Modell) ..................... 18
Aufnehmen eines
Radioprogramms auf MD* ........... 19
Aufnehmen eines
Radioprogramms auf
Cassette** ........................................ 20
CD-Spieler
Zu dieser Anleitung
Diese Anleitung behandelt den Tuner/CDSpieler HCD-101, das getrennt erhältliche
MD-Deck MDS-MX101 und das getrennt
erhältliche Cassettendeck TC-TX101. Wenn
Sie das MD-Deck MDS-MX101 bzw. das
Cassettendeck TC-TX101 nicht besitzen,
haben die betreffenden Erläuterungen für Sie
keine Relevanz.
2D
Diese Anleitung behandelt die folgenden
Komponenten:
– Tuner/CD-Spieler HCD-101
– MD-Deck MDS-MX101 (nicht mitgeliefert)
– Stereo-Cassettendeck TC-TX101 (nicht
mitgeliefert)
Die Informationen im Display ............ 22
Wiederholte Wiedergabe
von CD-Titeln ................................. 23
CD-Zufalls-Wiedergabe ...................... 24
CD-Programm-Wiedergabe ................ 25
Eingabe eines CD-Namens ................. 26
MD-Deck*
– Wiedergabe
Die Informationen im Display ............ 28
Wiederholte Wiedergabe von
MD-Titeln ....................................... 29
MD-Zufalls-Wiedergabe ..................... 30
MD-Programm-Wiedergabe ............... 31
– Aufnahme
Vor dem Aufnahmestart ..................... 32
Überspielen einer CD mit
programmierter Titelabfolge ........ 33
Manuelles Aufnehmen auf
eine MD ........................................... 34
Verwendung der im Speicher
abgelegten sechssekündigen
Passage beim Aufnahmestart ...... 36
Erzeugen von dreisekündigen
Leerstellen zwischen den Titeln .. 37
Setzen von Titelnummern ................... 38
– Editierbetrieb
Vorbemerkung zum Editierbetrieb ... 39
Löschen von Aufnahmeteilen ............. 40
Verschieben von Titeln ........................ 42
Unterteilen von Titeln .......................... 43
Kombinieren von Titeln ...................... 44
Rückgängigmachen des letzten
Editiervorgangs .............................. 45
Zuteilen von MD-Namen und
Titelnamen ...................................... 46
Cassettendeck**
Überspielen von CDs mit
programmierter Titelabfolge ........ 48
Manuelles Überspielen einer
CD usw. auf eine Cassette ............ 49
Toneinstellungen
Anheben der Bässe (DBFB) ................. 51
Wiedergabe mit Surroundklang ........ 52
Einstellen der Lautsprecherbalance ... 52
Weitere Funktionen
Zuteilen von Sendernamen ................. 53
Einschlafen mit Musik ......................... 54
Wecken durch Musik ........................... 55
Timergesteuerte Aufnahme eines
Radioprogramms ........................... 57
D
Zusatzinformationen
Zur besonderen Beachtung ................. 59
Besonderheiten des MD-Systems* ..... 61
Störungsüberprüfungen ...................... 62
Technische Daten ................................. 65
Stichwortverzeichnis ........................... 67
3D
Vor dem Betrieb
Schritt 1: Anschluß der Anlage
Schließen Sie die mitgelieferten Kabel und Zubehörteile entsprechend der folgenden Abschnitte
1 bis 6 an. Führen Sie dann die Schritte 2 und 3 aus.
MW-Rahmenantenne
UKW-Antenne
Rechter Lautsprecher
Linker Lautsprecher
3
Tuner/CDSpieler*
Cassettendeck**
MD-Deck***
1-2
2
5
220-240
110-120
4
1-1
An Wandsteckdose
6
* Die Anlage CMT-101/HCD-101 besteht aus einem CD-Spieler, einem Tuner und einem Verstärker.
** Als Sonderzubehör erhältliches Cassettedeck TC-TX101. Das Cassettendeck wird an den Tuner/CD-Spieler
angeschlossen.
*** Als Sonderzubehör erhältliches MD-Deck MDS-MX101. Das MD-Deck wird an den Tuner/CD-Spieler
angeschlossen.
1 Anschluß des MD-Decks.
Anschließen
Anschluß an Tuner/CD-Spieler
UT
LO
ITA
DIG AL
CDOPTIC
UT
LO
ITA
DIG AL
CDOPTIC
MD
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist getrennt
erhältlich.
1 Schließen Sie das Systemkabel des
MD-Decks an die MD-Buchse des
Tuners/CD-Spielers an.
2 Schließen Sie das Optokabel (bei MDSMX101 mitgeliefert) an CD DIGITAL
OUT des Tuners/CD-Spielers und an
MD DIGITAL IN des MD-Decks an.
Die Markierung
muß sich rechts
befinden.
Das SONY-Logo muß
sich links befinden.
Abtrennen
MD
Anschluß an MD-Deck
Dieses Teil
(äußerer Hülse)
in Ihre Richtung
ziehen und den
Stecker
abtrennen
4D
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
DI
OPT GITAL
ICA
L
IN
Das SONY-Logo muß
sich rechts befinden.
2 Anschluß des Cassettendecks
Im Lieferumfang ist kein Cassettendeck
enthalten; das TC-TX101 ist getrennt
erhältlich.
Schließen Sie das Systemkabel des
Cassettendecks an die TAPE-Buchse des
Tuners/CD-Spielers an. Siehe hierzu
1 -1.
4 Anschluß der Lautsprecher
Schließen Sie die Lautsprecherkabel wie
folgt an die Lautsprecherklemmen an.
Verlegen Sie die Lautsprecherkabel weit
genug von den Antennen entfernt.
Rückseite des Tuners/CD-Spielers
3 Anschluß der FM (UKW)/AM
(MW/LW)-Antennen
FM (UKW)-Antenne
Die mitgelieferte UKW-Antenne ist nur
ein Notbehelf. Für optimalen Empfang
empfehlen wir die Verwendung einer
getrennt erhältlichen UKWAußenantenne.
Das abisolierte Ende
einstecken.
Grau (])
Breiten Sie die die UKW-Antenne
auf volle Länge aus und richten
Sie sie senkrecht nach oben.
FM 75Ω
Grau (])
Schwarz (})
AM (MW/LW)-Rahmenantenne
Bauen Sie die AM (MW/LW)Rahmenantenne zusammen, und
schließen die Antennen dann wie folgt
an.
Rückseite des Lautsprechers SS-Q101/
Q101A
Das abisolierte Ende
einstecken.
Schwarz (})
Grau (])
Den Stecker mit der
Führungsnut nach links fest
bis zum Klicken einstecken.
Vergewissern Sie sich durch leichtes
Ziehen, daß die Kabel fest angeschlossen
sind. Wenn ein Kabel abgeht, stecken Sie
es wieder ein.
Bitte wenden
5D
Schritt 1: Anschluß der Anlage
(Fortsetzung)
5 Stellen Sie den VOLTAGE
SELECTOR entsprechend Ihrer
Netzspannung ein (nicht bei
Europa-Modell).
220-240
Schritt 2: Einstellen
der Uhr
Vor dem Timerbetrieb muß die Uhr richtig
eingestellt sein. Führen Sie die folgenden
Schritte bei ausgeschalteter Anlage aus.
Beim Europa-Modell arbeitet die Uhr mit
einem 24-Stunden-System, bei den anderen
Modellen mit einem 12-Stunden-System.
Die Abbildung zeigt das Europa-Modell.
110-120
Fernbedienung (geöffnet)
6 Anschluß des Netzkabels
Wenn Sie alle anderen Anschlüsse
hergestellt haben, schließen Sie das
Netzkabel des Tuners/CD-Spielers an
eine Wandsteckdose an.
1
Einlegen der beiden Mignonzellen
(R6/Größe AA) in die
Fernbedienung
Tip
Bei normalem Betrieb halten die Batterien etwa
sechs Monate. Wenn keine einwandfreie Steuerung
der Anlage mehr möglich ist, wechseln Sie die
beiden Batterien aus.
2,3,4
2,3,4
1
Drücken Sie TIMER SET.
2
Drücken Sie TIMER + oder –, so daß
„CLOCK“ angezeigt wird, und
drücken Sie dann ENTER.
Die Stundenziffer beginnt zu blinken.
Hinweis
Nehmen Sie vor einer längeren Nichtverwendung
die Batterien aus der Fernbedienung heraus, um die
Gefahr einer Beschädigung durch Auslaufen der
Batterien zu vermeiden.
3
Stellen Sie mit TIMER + oder – die
Stunden ein, und drücken Sie dann
ENTER.
Die Minutenziffern beginnen zu blinken.
6D
4
Stellen Sie mit TIMER + oder – die
Minuten ein, und drücken Sie dann
ENTER.
Die Uhr nimmt den Betrieb auf.
Zum Nachstellen der Uhr
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 4.
Schritt 3:
Stationsvorwahl
Beim 2-Band-Modell können insgesamt 30
Sender (20 FM (UKW)- und 10 AM (MW/
LW)-Sender) und beim 3-Band-Modell
insgesamt 40 Sender (20 FM (UKW)-, 10 MWund 10 LW-Sender) gespeichert werden.
Fernbedienung (geschlossen)
Hinweise zur Uhrzeitanzeige
1
• Wenn die Anlage ausgeschaltet ist, erscheint die
Uhrzeit im Display.
• Zwischen 0 und 29 Sekunden blinkt der obere
Punkt von „:“ und zwischen 30 und 59 Sekunden
der untere.
2
Fernbedienung (geöffnet)
3
1
5
6,8
4,7
1
Schalten Sie die Anlage durch
Drücken von POWER ein.
2
Drücken Sie TUNER/BAND
wiederholt, bis der gewünschte
Wellenbereich im Display des
Tuners/CD-Spielers angezeigt wird.
n
Beim 2-Band-Modell:
FM (UKW) ˜ AM (MW/LW)
Beim 3-Band-Modell:
FM (UKW) n MW n LW
Bitte wenden
7D
Step 3: Stationsvorwahl
(Fortsetzung)
3
Drücken Sie TUNING MODE
wiederholt, bis „AUTO“ angezeigt
wird.
4
Stimmen Sie mit + und – auf den
Sender ab.
Im Display erscheint die
Empfangsfrequenz. Sobald ein Sender
gefunden ist, stoppt der Suchlauf und
die Anzeige „TUNED“ erscheint. Bei
einem Stereoprogramm erscheint
zusätzlich die Anzeige „STEREO“.
5
Drücken Sie EDIT/NO wiederholt,
bis „Frq-Memory?“ erscheint.
6
Drücken Sie YES.
Die Stationsnummer blinkt im Display.
7
Wählen Sie mit ? und / die
gewünschte Stationsnummer.
8
Drücken Sie YES.
Der Sender wird gespeichert.
9
Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 8
zum Speichern weiterer Sender.
Manuelles Abstimmen auf einen
schwachen Sender
Drücken Sie im Schritt 3 die Taste TUNING
MODE wiederholt, bis „AUTO“ und
„PRESET“ erlischt. Stimmen Sie dann mit
+ oder – manuell auf den Sender ab.
Zum Ändern der Stationsnummer
Beginnen Sie erneut mit Schritt 2.
8D
Ändern des MW-Abstimmrasters
(außer bei Modell für Europa)
Das MW-Abstimmraster ist werksseitig auf 9 kHz
(bzw. in einigen Ländern auf 10 kHz) voreingestellt.
Zum Umschalten auf das jeweils andere Raster
drücken Sie TUNER/BAND wiederholt, bis „AM“
erscheint, schalten Sie die Anlage dann aus, halten
Sie anschließend + gedrückt, und schalten Sie sie
wieder ein. Auf gleiche Weise kann wieder auf das
ursprüngliche Raster zurückgeschaltet werden.
Beim Ändern des Abstimmrasters gehen die
gespeicherten MW-Sender verloren.
Hinweis
Die gespeicherten Sender bleiben auch bei einem
Stromausfall bzw. bei abgetrenntem Netzkabel noch
etwa eine Woche lang erhalten.
Anschluß von
Zusatzgeräten und
Außenantennen
Sie können an Ihre Anlage auch zusätzliche
Geräte oder Außenantennen anschließen.
Einzelheiten entnehmen Sie bitte der bei
Ihrem Zusatzgerät mitgelieferten Anleitung.
Anschluß eines
Videorecorders/
Personalcomputers
Schließen Sie den Videorecorder/
Personalcomputer über ein Audiokabel (nicht
mitgeliefert) unter Beachtung der Farben der
Stecker und Buchsen an VIDEO/PC des
Tuners/CD-Spielers an.
Wiedergabe eines
Digitalgeräts
(z.B. MD-Deck)
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit dem MD-Deck MDS-MX101 können Sie
Audiosignale digital aufzeichnen. Verbinden
Sie MD DIGITAL OPTICAL OUT des
MDS-MX101 über ein Optokabel (nicht
mitgeliefert) mit dem Digitaleingang des
Digitalgeräts.
an Digitaleingang des
Digitalgeräts
MD-Deck
an Audioeingang des Videorecorders/
Personalcomputers
an Audioausgang des Videorecorders/
Personalcomputers
Tuner/CD-Spieler
Ç : Signalfluß
Hinweis
Das MDS-MX101 besitzt ein Kopierschutzsystem
(Serial Copy Management System). Ein digitaler
Tonträger kann nur einmal digital kopiert werden;
ein weiteres digitales Kopieren wird unterbunden.
Ç : Signalfluß
Wiedergabe des Tons
Drücken Sie FUNCTION wiederholt, bis
VIDEO erscheint. Durch Drücken von
DISPLAY kann zwischen der Anzeige
„VIDEO“ und „PC“ umgeschaltet werden.
Der Videorecorderton wird in Stereo
wiedergegeben.
Bitte wenden
9D
Anschluß von Zusatzgeräten und
Außenantennen (Fortsetzung)
Anschluß von
Außenantennen
Zur Empfangsverbesserung können Sie
Außenantennen wie folgt an die Anlage
anschließen.
FM (UKW)-Antenne
Schließen Sie eine getrennt erhältliche UKWAußenantenne wie in der Abbildung gezeigt
an. Wahlweise kann auch eine TV-Antenne
angeschlossen werden.
IEC-Normstecker
(nicht mitgeliefert)
AM
AM (MW/LW)-Antenne
Schließen Sie einen isolierten Draht (nicht
mitgeliefert) zusätzlich zur MWRahmenantenne an die AM-Klemme an.
MW-Rahmenantenne
Wichtiger Hinweis
Bei Anschluß einer Außenantenne ist ein
Blitzschutz erforderlich. Schließen Sie auf
keinen Fall das Erdungskabel an eine
Gasleitung an, da sonst Explosionsgefahr
besteht.
10D
Grundlegender Betrieb
Wiedergabe einer CD
TUNER/CD-Spieler
1
POWER
=0/
)+
VOL +/–
·P
p
Umschalten
auf Pause
^ (P an der Fernbedienung)
drücken.
Durch erneutes Drücken wird
die Wiedergabe fortgesetzt.
Wahl eines
Titels (AMS*)
)+ für Vorwärtsrichtung
bzw. =0 für
Rückwärtsrichtung (+ bzw.
= an der Fernbedienung)
drücken.
Aufsuchen
einer
bestimmten
Titelstelle
)+ bzw. =0 ()
bzw. 0 an der
Fernbedienung) gedrückt
halten und an der gewünschten
Stelle loslassen.
Herausnehmen 6 drücken.
der CD
p
2
Einstellen der
Lautstärke
Schieben Sie die CD ein.
Die CD wird automatisch eingezogen,
und die Anzeige
erscheint.
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
§
0
=
2
p drücken.
)
+
·P
p
Drücken Sie ^ (CD ( an der
Fernbedienung).
Der erste Titel wird wiedergegeben.
VOL + oder – drücken.
* AMS: Automatic Music Sensor.
Tips
• Wenn Sie die CD nicht innerhalb von etwa 15
Sekunden nach Drücken von 6 entnehmen, zieht
sie der Spieler automatisch wieder in das Gerät
zurück, damit sie nicht beschädigt wird.
• Beim Einschieben der CD wird das Gerät
automatisch eingeschaltet.
• Wenn eine CD eingelegt ist, brauchen Sie zum
Starten der Wiedergabe auch bei ausgeschaltetem
Gerät lediglich ^ (CD ( an der
Fernbedienung) zu drücken. Das Gerät schaltet
sich dann automatisch ein, und die Wiedergabe
beginnt (Direkt-Wiedergabestart).
• Bei Drücken von ^ (CD ( an der
Fernbedienung) wird von der momentanen
Signalquelle auf den Tuner/CD-Spieler
umgeschaltet und die CD-Wiedergabe gestartet
(automatische Signalquellenwahl).
Grundlegender Betrieb
1
)
+
Bedienung
Stoppen der
Wiedergabe
6
§
0
=
Funktion
11D
Überspielen einer CD
auf eine MD
1
Die CD wird automatisch eingezogen,
und
erscheint.
— CD-Synchronaufnahme
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Eine CD kann bequem digital auf eine MD
überspielt werden. Dabei werden auch die
Titelnummern mit überspielt. Wenn die MD
bereits teilweise bespielt ist, sucht das MDDeck automatisch das Ende der existierenden
Aufzeichnung auf und fügt die neue
Aufnahme an.
Schieben Sie die CD ein.
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
0
=
2
6
·P
p
Schieben Sie die bespielbare MD ein.
Mit dem Pfeil
zum Deck.
1
)
+
Die MD wird automatisch eingezogen,
und
erscheint.
TUNER/CD-Spieler
POWER
§
§
0
=
)
+
·P
p
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
§
0
=
)
+
·P
p
3
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
4
Drücken Sie CD SYNC.
Das MD-Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft und der CD-Spieler auf
Wiedergabe-Pause.
3
MD-Deck
(nicht mitgeliefert)
2
6
5
Der Überspielvorgang beginnt.
Am Ende des Überspielvorgangs schaltet
das MD-Deck auf AufnahmeBereitschaft und der CD-Spieler in den
Stoppzustand.
§
6
0
=
4
12D
)
+
·P
5
p
6
Drücken Sie ^ am MD-Deck.
Am Ende der Aufnahme drücken
Sie p am MD-Deck, um den
Aufnahmebetrieb abzuschalten, und
nehmen Sie die MD dann heraus.
Nur wenn die MD nach der Aufnahme
ausgeworfen wird, wird die
Aufzeichnung auf der MD gesichert.
Funktion
Bedienung
Stoppen der
Aufnahme
p am MD-Deck drücken.
Wiedergabe einer MD
Pause
^ am Tuner/CDSpieler drücken.
Herausnehmen
der CD
6 am Tuner/CD-Spieler
drücken.
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Herausnehmen
der MD
6 am MD-Deck drücken.
Das Verfahren zur Wiedergabe einer MD ist
dasselbe wie bei der Wiedergabe einer CD.
Tuner/CD-Spieler
Wenn „TOC“ aufleuchtet oder
blinkt
POWER
Stoßen Sie nicht gegen das Gerät und trennen
Sie das Netzkabel nicht ab. Wenn die TOCAnzeige blinkt, werden die TOC-Daten
(Table of Contents, Inhaltsverzeichnis)
aktualisiert.
§
Tips
0
=
·P
p
VOL +/–
Hinweis
Es ist nicht möglich, durch Drücken von CD SYNC
das Cassettendeck und das MD-Deck gleichzeitig in
den CD-Synchronaufnahmebetrieb zu schalten.
)
+
MD-Deck
(nicht mitgeliefert)
1
6
§
0
=
=0/
)+
1
)
+
·P
Grundlegender Betrieb
•Die CD-Titel können auch in beliebiger
Reihenfolge überspielt werden (siehe Seite 33).
•Die MD-Titel können nachträglich umarrangiert
werden (siehe Seite 39).
p
p
2
Schieben Sie die MD ein.
Die MD wird automatisch eingezogen,
und
erscheint.
Mit dem Pfeil
zum Deck.
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
§
0
=
)
+
·P
p
Bitte wenden
13D
Wiedergabe einer MD
(Fortsetzung)
2
Drücken Sie ^ (MD ( an der
Fernbedienung).
Die Wiedergabe beginnt.
Funktion
Bedienung
Stoppen der
Wiedergabe
p drücken
Umschalten
auf Pause
^ (P an der Fernbedienung)
drücken.
Durch erneutes Drücken wird die
Wiedergabe fortgesetzt.
Wahl eines
Titels
)+ für Vorwärtsrichtung
bzw. =0 für
Rückwärtsrichtung (+ bzw.
= an der Fernbedienung)
drücken.
Aufsuchen
eines
Punktes in
einem Titel
)+ bzw. =0 (0 bzw.
) an der Fernbedienung)
während der Wiedergabe
gedrückt halten und an der
gewünschten Stelle loslassen.
Herausnehmen 6 drücken
der MD
Einstellen
der
Lautstärke
14D
VOL + oder – drücken.
Tips
• Beim Einschieben der MD wird die
Stromversorgung automatisch eingeschaltet.
• Die Wiedergabe kann auch an einem bestimmten
Titel begonnen werden: Drücken Sie )+ bzw.
=0 (+ bzw. = an der Fernbedienung)
wiederholt, bis der gewünschte Titel angezeigt
wird, bevor Sie im Schritt 2 die Taste ^ (MD (
an der Fernbedienung) drücken.
• Wenn eine MD eingelegt ist, brauchen Sie zum
Starten der Wiedergabe auch bei ausgeschaltetem
Gerät lediglich ^ (MD ( an der
Fernbedienung) zu drücken. Das Gerät schaltet
sich dann automatisch ein, und die Wiedergabe
beginnt (Direkt-Wiedergabestart).
• Bei Drücken von ^ (MD ( an der
Fernbedienung) wird von der momentanen
Signalquelle auf das MD-Deck umgeschaltet und
die MD-Wiedergabe gestartet (automatische
Signalquellenwahl).
Hinweise
• Wenn beim Suchbetrieb (mit hörbarem Ton) das
Ende der MD erreicht wird, stoppt das Deck.
• Titel, die nur einige Sekunden lang sind, werden
möglicherweise im Suchbetrieb nicht
aufgefunden.
• Wenn beim Aufsuchen einer Titelstelle das Ende
der MD erreicht wird, erscheint die Anzeige
„OVER“. Drücken Sie dann =0 am MD-Deck
(= an der Fernbedienung).
Überspielen einer CD
auf eine Cassette
— CD-Synchronaufnahme
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Mit der CD SYNC können Sie eine CD
bequem auf eine Cassette überspielen.
Verwenden Sie eine TYPE I-Cassette
(Normalband) oder TYPE II-Cassette (CrO 2Band). Das Deck erkennt den Bandtyp
selbsttätig.
Vergewissern Sie sich vor dem Aufnehmen,
daß die Löschschutzlamellen der Cassette
noch vorhanden sind.
1
Schieben Sie die CD ein.
Die CD wird automatisch eingezogen,
und
erscheint.
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
§
0
=
2
)
+
·P
p
Schieben Sie die Cassette ein.
Die Cassette wird automatisch
eingezogen, und
erscheint.
§
ª
0
)
·
p
P
Tuner/CD-Spieler
3
§
0
=
)
+
·P
p
4
Cassettendeck
(nicht mitgeliefert)
0
DOLBY
NR
3 5
)
·
P
p
Einstellung von
DIRECTION
eine Seite
D
beide Seiten*
a
4
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
5
Drücken Sie CD SYNC am
Cassettendeck.
§
ª
Aufnehmen auf
* Die Aufnahme stoppt stets am Ende der
unteren Seite. Nehmen Sie deshalb zuerst auf
die obere Seite auf.
p
2
Wählen Sie mit DIRECTION, ob auf
eine Seite oder beide Seiten
aufgenommen werden soll.
Grundlegender Betrieb
1
POWER
Das Cassettendeck schaltet auf
Aufnahme-Bereitschaft und der CDSpieler auf Wiedergabe-Bereitschaft.
7p 6
Bitte wenden
15D
Überspielen einer CD auf eine
Cassette
— CD-Synchronaufnahme
(Fortsetzung)
6
Wählen Sie mit ( oder 9 die
Cassettenseite, die zuerst bespielt
werden soll.
Um zuerst die obere Seite zu bespielen,
drücken Sie ( (TAPE ( an der
Fernbedienung).
Um zuerst die untere Seite zu bespielen,
drücken Sie 9 (TAPE ( an der
Fernbedienung nochmals)*.
Bandwiedergabe
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Mit dem Deck können TYPE I-Cassetten
(Normalband), TYPE II-Cassetten (CrO2Band) und TYPE IV-Cassetten
(Reineisenband) abgespielt werden. Beim
Einschieben der Cassette wird der Bandtyp
automatisch erkannt und die Wiedergabe
gestartet.
Tuner/CD-Spieler
* Im diesem Fall wird nur die untere Seite
bespielt.
7
POWER
Drücken Sie P.
§
Das Deck beginnt mit der Aufnahme.
Nach zehn Sekunden beginnt dann der
CD-Spieler mit der Wiedergabe.
Zum Stoppen der Aufnahme
0
=
)
+
·P
p
Drücken Sie p am Cassettendeck oder am
Tuner/CD-Spieler.
Tips
• Zum Aufnehmen mit dem Dolby-System stellen
Sie den DOLBY NR-Schalter nach Schritt 3 auf
ON. Das Dolby-System reduziert das Rauschen
bei niederpegligen Signalen hoher Frequenz.
• In der Betriebsart „Bespielen beider Seiten“ wird
das Signal am Bandende langsam ausgeblendet
(Fade Synchro-Funktion). Der Titel wird dann
erneut von Anfang an auf die untere Seite
aufgezeichnet.
Die Ausblendfunktion arbeitet auch, wenn nur auf
eine Seite aufgenommen wird.
Cassettendeck
(nicht mitgeliefert)
1
§
ª
Hinweis
0
Es ist nicht möglich, durch Drücken von CD SYNC
das Cassettendeck und das MD-Deck gleichzeitig in
den CD-Synchronaufnahmebetrieb zu schalten.
)
·
p
P
DOLBY D/ 0) p P
d
NR
1
2
Schieben Sie die Cassette ein.
Die Cassette wird automatisch
eingezogen, und
erscheint.
§
ª
0
16
D
)
·
p
P
2
Drücken Sie ( (zur Wiedergabe
der oberen Seite) oder 9 (zur
Wiedergabe der unteren Seite).
Bedienung
Stoppen der
Wiedergabe
p drücken.
Umschalten auf
Pause
P drücken. Durch
erneutes Drücken wird
die Wiedergabe
fortgesetzt.
Aufsuchen des
Anfangs des
momentanen oder
eines
zurückliegenden
Titels.
Am Cassettendeck
während der Wiedergabe
0 oder ) drücken.
Vor- oder
Rückspulen
Am Cassettendeck im
Stoppbetrieb 0 oder
) drücken.
Wiedergabe nur
einer
Cassettenseite
DIRECTION auf A
schieben.
Wiederholte
Wiedergabe beider
Cassettenseiten*
DIRECTION auf a
schieben.
Herausnehmen
der Cassette
6 drücken.
–– Abrufen eines gespeicherten
Senders
Achten Sie darauf, daß die Sender
abgespeichert worden sind (siehe Seite 7),
bevor Sie die folgenden Schritte ausführen.
Tuner/CD-Spieler
POWER
§
0
=
1
)
+
·P
VOL +/–
p
Grundlegender Betrieb
Funktion
Radiobetrieb
3
Fernbedienung (geöffnet)
* Nach fünf Wiederholdurchgängen stoppt das
Deck automatisch.
Tips
• Wenn das Gerät ausgeschaltet ist, wird es bei
Drücken von ( oder 9 automatisch
eingeschaltet.
• Bei Drücken von ( oder 9 wird von der
momentanen Signalquelle automatisch auf das
Cassettendeck umgeschaltet (automatische
Signalquellenwahl).
• Stellen Sie den DOLBY NR-Schalter bei der
Wiedergabe einer Dolby-codierten
Bandaufzeichnung auf ON.
2
STEREO/
MONO
1
Drücken Sie BAND wiederholt, um
den Wellenbereich zu wählen.
2
Drücken Sie TUNING MODE
wiederholt, bis „PRESET“ angezeigt
wird.
Bitte wenden
17D
Radiobetrieb
–– Abrufen eines gespeicherten
Senders (Fortsetzung)
3
Wählen Sie mit TUNING + oder –
die Stationsnummer.
Durch Drücken von TUNING + wird die
Stationsnummer erhöht und durch
Drücken von TUNING – verringert.
Empfang von RDSSendern
(nur Europa-Modell)
Bei Empfang eines FM (UKW) RDS-Senders
erscheint der Sendername im Display.
Was ist RDS?
RDS-Sender (Radio Data System) strahlen
neben dem Programm noch etliche weitere
Informationen aus. Beachten Sie, daß RDS
nur im UKW-Bereich zur Verfügung steht.
Funktion
Bedienung
Ausschalten des Radios
POWER drücken.
Hinweis
Einstellen der Lautstärke
VOL + oder –
drücken.
Die RDS-Funktionen arbeiten nur dann einwandfrei,
wenn der Sender die RDS-Daten richtig ausstrahlt
und das Sendersignal stark genug empfangen wird.
Abstimmen auf einen nicht
gespeicherten Sender
Drücken Sie im Schritt 2 die Taste
TUNING MODE wiederholt, bis „AUTO“
und „PRESET“ erlischt, und stimmen Sie
dann mit TUNING + oder – manuell auf den
Sender ab.
Tips
• Wenn BAND bei ausgeschalteter Anlage gedrückt
wird, schaltet sich die Anlage ein und der zuletzt
empfange Sender ist zu hören (Direktstart).
• Bei Drücken von BAND wird von der
momentanen Signalquelle auf den Tuner
umgeschaltet (automatische Signalquellenwahl).
• Richten Sie die mitgelieferten Antennen so aus,
daß der Empfang optimal ist.
• Wenn der FM (UKW)-Empfang verrauscht ist,
drücken Sie STEREO/MONO an der
Fernbedienung, bis „MONO“ angezeigt wird. Der
Empfang verbessert sich dann, allerdings geht der
Stereoeffekt verloren. Durch erneutes Drücken der
Taste kann wieder auf Stereo zurückgeschaltet
werden.
18D
* Nicht alle FM (UKW)-Sender bieten einen RDSService. Außerdem kann sich der gebotene Service
von Sender zu Sender unterscheiden. Einzelheiten
erfahren Sie bei Ihrer Sendeanstalt.
Fernbedienung (geöffnet)
Aufnehmen eines
Radioprogramms auf
MD
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
3
Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie
Sie einen gespeicherten Sender auf eine MD
aufnehmen können. Wenn die MD bereits
teilweise bespielt ist, sucht das MD-Deck
automatisch das Ende der existierenden
Aufnahme auf und fügt die neue Aufnahme
dort an.
1
Tuner/CD-Spieler
Schieben Sie die bespielbare MD ein.
Die MD wird automatisch eingezogen,
und
erscheint.
POWER
§
0
=
)
+
·P
p
Mit der
Beschriftungsseite
nach oben.
0
=
2
)
+
·P
p
2
Drücken Sie BAND wiederholt, bis
der gewünschte Wellenbereich
angezeigt wird.
3
Drücken Sie TUNING MODE
wiederholt, bis „PRESET“ angezeigt
wird.
4
Rufen Sie mit TUNING + oder –
einen gespeicherten Sender ab.
4
MD-Deck
(nicht mitgeliefert)
1
§
Grundlegender Betrieb
Mit dem Pfeil
zum Deck.
§
Durch Drücken von TUNING + wird die
Stationsnummer erhöht und durch
Drücken von TUNING – verringert.
0
=
)
+
·P
5
p
Drücken Sie •REC am MD-Deck.
Das MD-Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
5
6
7
6
Drücken Sie ^ am MD-Deck.
Die Aufnahme beginnt.
Bitte wenden
19D
Aufnehmen eines
Radioprogramms auf MD
(Fortsetzung)
7
Drücken Sie am Ende der
Aufnahme p am MD-Deck, um den
Aufnahmebetrieb zu beenden, und
nehmen Sie dann die MD heraus.
Nur wenn die MD nach der Aufnahme
ausgeworfen wird, wird die
Aufzeichnung auf der MD gesichert.
Zum Stoppen der Aufnahme
Drücken Sie p am MD-Deck.
Aufnehmen eines
Radioprogramms auf
Cassette
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Im folgenden Abschnitt wird erläutert, wie
Sie ein Radioprogramm auf eine Cassette
aufnehmen können.
Verwenden Sie eine TYPE I-Cassette
(Normalband) oder TYPE II-Cassette (CrO2Band). Das Deck erkennt den Bandtyp
selbsttätig.
Tips
• Zum Aufnehmen eines nicht gespeicherten
Senders drücken Sie im Schritt 3 wiederholt
TUNING MODE, bis „AUTO“ und „PRESET“
erlischt, und stimmen Sie dann mit TUNING +/–
auf den Sender ab.
• Richten Sie die mitgelieferten Antennen so aus,
daß der Empfang optimal ist.
Tuner/CD-Spieler
POWER
§
0
=
2
)
+
·P
p
4
Cassettendeck
(nicht mitgeliefert)
1
§
ª
0
DOLBY
NR
20D
5
6
)
·
P
p
8p 7
Fernbedienung (geöffnet)
6
Drücken Sie REC am Cassettendeck.
Das Cassettendeck schaltet auf
Aufnahme-Bereitschaft.
7
3
Wählen Sie mit ( oder 9 die
Seite, auf die aufgenommen werden
soll.
Um zuerst auf die obere Seite
aufzunehmen, drücken Sie (.
Um zuerst auf die untere Seite
aufzunehmen, drücken Sie 9*.
* Im diesem Fall wird nur auf die untere Seite
aufgenommen.
8
1
Drücken Sie P am Cassettendeck.
Die Aufnahme beginnt.
Schieben Sie die Cassette ein.
Die Cassette wird automatisch
eingezogen, und
erscheint.
Zum Stoppen der Aufnahme
Tips
ª
0
)
·
p
P
2
Drücken Sie BAND wiederholt, um
den Wellenbereich zu wählen.
3
Drücken Sie TUNING MODE
wiederholt, bis „PRESET“ angezeigt
wird.
4
Rufen Sie mit TUNING + oder –
einen gespeicherten Sender ab.
• Zum Aufnehmen eines nicht gespeicherten
Senders drücken Sie im Schritt 3 wiederholt
TUNING MODE, bis „AUTO“ und „PRESET“
erlischt, und stimmen Sie dann mit TUNING +/–
manuell auf den Sender ab.
• Richten Sie die mitgelieferten Antennen so aus,
daß der Empfang optimal ist.
• Zum Aufnehmen mit dem Dolby-System
schieben Sie nach Schritt 5 den DOLBY NRSchalter auf ON. Das Dolby-System reduziert das
Bandrauschen bei niederpegligen Signalen hoher
Frequenz.
Grundlegender Betrieb
Drücken Sie p am Cassettendeck.
§
Durch Drücken von TUNING + wird die
Stationsnummer erhöht und durch
Drücken von TUNING – verringert.
5
Wählen Sie mit DIRECTION, ob auf
eine Seite oder beide Seiten
aufgenommen werden soll.
Aufnehmen auf
Einstellung von
DIRECTION
eine Seite
A
beide Seiten*
a
* Die Aufnahme stoppt stets am Ende der
unteren Seite. Nehmen Sie deshalb zuerst auf
die obere Seite auf.
21D
CD-Spieler
Die Informationen im
Display
Es kann unter verschiedenen
Anzeigeinformationen (beispielsweise
Restspielzeit des momentanen Titels und
Restspielzeit der CD) gewählt werden.
Fernbedienung (geöffnet)
Drücken Sie während der Wiedergabe
wiederholt DISPLAY.
Beim Drücken dieser Taste wird die Anzeige
in der folgenden Reihenfolge umgeschaltet.
n Verstrichene Spielzeit des momentanen
Titels
µ
Restspielzeit des momentanen Titels
µ
Restspielzeit der momentanen CD
Bei der Programm-Wiedergabe sind einige
Anzeigen anders als oben angegeben.
1
2
Anzeige von Gesamtspielzeit,
Gesamtanzahl der Titel und
Discname
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
2
Drücken Sie im Stoppbetrieb
wiederholt DISPLAY.
Beim Drücken dieser Taste wird die
Anzeige in der folgenden Reihenfolge
umgeschaltet.
n Gesamtanzahl der Titel und
Gesamtspielzeit
µ
Discname*
* Wenn kein Discname festgelegt ist, erscheint
„No Name“. Anschließend erscheint die
Gesamtanzahl der Titel und die
Gesamtspielzeit.
22D
Anzeige von verstrichener
Spielzeit und Restspielzeit
Wiederholte
Wiedergabe von CDTiteln
–– Repeat-Funktion
Eine CD kann im Normalbetrieb, im
Zufallsbetrieb und im Programmbetrieb
wiederholt abgespielt werden.
Zum Abschalten der RepeatFunktion
Drücken Sie REPEAT wiederholt, bis
„REPEAT“ und „REPEAT 1“ erlischt.
Hinweis
Im Zufalls- und Programmbetrieb ist es nicht
möglich, einen einzelnen Titel wiederholt
wiederzugeben.
Fernbedienung (geöffnet)
1
2
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
2
Drücken Sie während der
Wiedergabe wiederholt REPEAT,
bis „REPEAT“ angezeigt wird.
Der Wiederholspielbetrieb beginnt.
Zum Wiederholen eines
einzelnen Titels
Drücken Sie während der Wiedergabe
des Titels REPEAT wiederholt, bis
„REPEAT 1“ im Display angezeigt wird.
23D
CD-ZufallsWiedergabe
1
Legen Sie die CD ein.
2
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
3
Drücken Sie PLAY MODE
wiederholt, bis „SHUFFLE“
angezeigt wird.
4
Drücken Sie ^ (CD ( an der
Fernbedienung).
–– Shuffle-Funktion
Alle Titel der CD können in zufälliger
Abfolge wiedergegeben werden.
Tuner/CD-Spieler
1
POWER
§
„J“ erscheint, und alle Titel werden in
zufälliger Abfolge wiedergegeben.
0
=
)
+
·P
Zum Abschalten der ShuffleFunktion
p
Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis
„SHUFFLE“ erlischt.
4
2
Fernbedienung (geschlossen)
4
+
2
Fernbedienung (geöffnet)
2
3
24D
Tips
• Aus dem normalen Wiedergabebetrieb heraus
kann direkt auf Zufallsbetrieb umgeschaltet
werden: Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis
„SHUFFLE“ angezeigt wird.
• Sie können einen Titel überspringen, indem Sie an
der Fernbedienung CD + drücken. Es ist jedoch
nicht möglich, durch Drücken von CD = zu
einem vorausgegangenen Titel zurückzukehren.
CD-ProgrammWiedergabe
2
Drücken Sie im Stoppbetrieb
PLAY MODE wiederholt, bis
„PROGRAM“ angezeigt wird.
–– Programme-Funktion
3
Führen Sie Vorgang a oder b aus.
a Wahl der Titel mit den
Nummerntasten der Fernbedienung:
Drücken Sie die Nummerntasten an
der Fernbedienung entsprechend der
gewünschten Titelabfolge.
Zum Programmieren eines Titels mit
einer Nummer über 11 verwenden
Sie die Taste >10.
Nach dem Programmieren eines
Titels erscheint jeweils die
Gesamtspielzeit (einschließlich des
momentanen Titels) und die
Gesamtanzahl der Titel im Display.
Bei einem Eingabefehler
Drücken Sie CLEAR, und drücken Sie
dann die richtige Nummerntaste.
b Programmieren der Titel unter
Kontrolle der Gesamtspielzeit
1 Drücken =0 bzw. )+ (oder
? bzw. / an der Fernbedienung),
bis die gewünschte Titelnummer im
Display angezeigt wird. Die
Gesamtspielzeit (einschließlich des
gewählten Titels) blinkt im Display.
2 Drücken Sie PLAY MODE
Die Abfolgenummer erscheint etwa
eine Sekunde lang im Display, danach
erscheint die Gesamtspielzeit.
Bis zu 25 Titel der CD können in beliebiger
Reihenfolge programmiert werden.
Tuner/CD-Spieler
POWER
§
0
=
)
+
·P
3
p
5 1
p
Fernbedienung (geschlossen)
5
1
Fernbedienung (geöffnet)
1
2,3
CLEAR
DISPLAY
Nummerntasten
Number
4
Wiederholen Sie Schritt 3 zum
Programmieren weiterer Titel.
5
Drücken Sie ^ (CD ( an der
Fernbedienung).
Die Titel werden in der programmierten
Abfolge wiedergegeben.
buttons
3
Zum Abschalten des ProgrammFunktion
Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis
„PROGRAM“ erlischt.
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
Bitte wenden
25D
CD-Programm-Wiedergabe
–– Programme-Funktion
(Fortsetzung)
Ändern des Titelprogramms
Änderung
Bedienung
Hinzufügen
eines Titels am
Ende des
Programms*
Die Schritte 3 und 4 im
Stoppbetrieb erneut
ausführen.
Löschen des
ganzen
Titelprogramms
Im Stoppbetrieb p am Tuner/
CD-Spieler drücken.
Löschen des
letzten Titels
CLEAR drücken. Bei jedem
Drücken dieser Taste wird der
letzte Titel des Programms
gelöscht.
Eingabe eines CDNamens
Für bis zu 35 CDs können Namen aus bis zu
zehn alphanumerischen Zeichen und
Symbolen eingegeben werden. Dieser Name
erscheint im Display, wenn Sie die CD
einlegen.
Tuner/CD-Spieler
1
POWER
§
* Auch während der Wiedergabe können Titel
hinzuprogrammiert werden: Wählen Sie die Titel
mit der Nummerntaste der Fernbedienung (a in
Schritt 3).
0
=
)
+
Tips
• Die programmierte Titelabfolge bleibt auch am
Ende der Wiedergabe gespeichert. Durch Drücken
von ^ (CD ( an der Fernbedienung) können
Sie dieselbe Titelabfolge erneut wiedergeben.
• Zum Anzeigen der Abfolgenummer drücken Sie
im Stoppbetrieb die Taste DISPLAY.
·P
p
1
p
Fernbedienung (geöffnet)
Hinweise
1
• Die Gesamtspielzeit des Titelprogramms wird
nicht angezeigt, wenn sie 100 Minuten
überschreitet.
• Wenn Sie versuchen, mehr als 25 Titel zu
programmieren, erscheint die Anzeige „STEP
FULL“.
5,6,7
2
3,8
4
1
Drücken Sie FUNCTION
wiederholt, bis „CD“ im Display des
Tuners/CD-Spielers erscheint, und
legen Sie dann die CD ein.
2
Drücken Sie EDIT/NO wiederholt,
bis „Name in ?“ erscheint.
3
Drücken Sie YES.
Der Cursor beginnt zu blinken.
26D
4
Drücken Sie wiederholt
CHARACTER an der
Fernbedienung, bis der gewünschte
Zeichentyp angezeigt wird.
7
Bei einem Fehler drücken Sie an der
Fernbedienung ? oder / , um das zu
korrigierende Zeichen zu wählen, und
wiederholen Sie dann die Schritte 4 bis 6.
Zum Löschen eines Zeichens drücken Sie
EDIT/NO, während das Zeichen blinkt.
Bei Drücken dieser Taste ändert sich die
Anzeige im Display in der folgenden
Reihenfolge:
A (Großbuchstaben) n a
(Kleinbuchstaben) n 0 (Ziffern)/!
(Symbole)* n
(Leerstelle) n A…
* Folgende Symbole stehen zur
Auswahl:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
5
Wenn Sie versuchen, mehr als zehn
Zeichen einzugeben, erscheint „Name
Full“.
8
Drücken Sie YES, um die
Namenseingabe zu beenden.
Der Discname erscheint im Display.
Zum Verlassen des
Namenseingabemodus
Drücken Sie + oder – an der
Fernbedienung zur Wahl des
gewünschten Zeichens.
Das Zeichen blinkt. Zur Eingabe einer
Leerstelle drücken Sie an der
Fernbedienung die Taste / während
der Cursor blinkt.
6
Wiederholen Sie die Schritte 4 bis 6,
bis der Titel ganz eingegeben ist.
Drücken Sie / an der
Fernbedienung.
Das in Schritt 5 gewählte Zeichen
leuchtet konstant auf, und der Cursor
verschiebt sich um eine Stelle nach
rechts.
Drücken Sie p.
Zum Löschen des Discnamens
1 Drücken Sie EDIT/NO wiederholt, bis
„Name Erase ?“ angezeigt wird.
2 Drücken Sie YES.
Der Discname erscheint.
Wenn kein Discname gespeichert ist,
erscheint „No Name“.
3 Drücken Sie YES erneut.
„Complete“ erscheint, und der Discname
ist gelöscht.
Hinweis
Während der CD-Wiedergabe ist keine
Namenseingabe möglich.
27D
MD-Deck
Die Informationen im
Display
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
2
Drücken Sie im Stoppbetrieb
wiederholt DISPLAY.
Bei jedem Drücken dieser Taste wird die
Anzeige in der folgenden Reihenfolge
umgeschaltet.
n Gesamtanzahl der Titel und
Gesamtspielzeit
Das Display zeigt unter anderem die
Restspielzeit und die Gesamtspielzeit der MD
an.
Titelanzahl
Gesamtspielzeit
µ
Restliche Aufnahmezeit (nur bei
bespielbarer MD*1)
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
µ
Discname*2.
0
=
)
+
·P
p
*1 Bei vorbespielten MDs wird die restliche
Aufnahmezeit nicht angezeigt.
*2 Wenn kein Discname gespeichert ist,
erscheint „No Name“.
2
Fernbedienung (geöffnet)
Bei der Programm-Wiedergabe sind einige
Anzeigen anders als oben angegeben.
1
2
SCROLL
Anzeigen der Titelanzahl, der
Gesamtspielzeit, der Restspielzeit
und des Discnamens
1
28D
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „MD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
Anzeigen der Restspielzeit des
Titels und des Titelnamens
Drücken Sie während der Wiedergabe
wiederholt DISPLAY.
Bei jedem Drücken dieser Taste wird die
Anzeige in der folgenden Reihenfolge
umgeschaltet:
n Nummer und Spielzeit des momentanen
Titels
Wiederholte
Wiedergabe von MDTiteln
— Repeat-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Ein einzelner Titel oder alle Titel der MD
können wiederholt abgespielt werden.
µ
Nummer und Restzeit des momentanen
Titels
Fernbedienung (geöffnet)
1
2
µ
Name des momentanen Titels*
* Wenn kein Name gespeichert ist, erscheint eine
Sekunde lang die Anzeige „No Name“ und dann
die Spielzeit.
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „MD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
2
Drücken Sie während der
Wiedergabe wiederholt REPEAT,
bis „REPEAT“ (Wiederholen aller
Titel) oder „REPEAT 1“
(Wiederholen eines einzelnen
Titels*) im Display des MD-Decks
angezeigt wird.
Tips
• Während der MD-Wiedergabe können Sie
jederzeit durch Drücken von SCROLL den
Titelnamen anzeigen.
Das Display kann 12 Zeichen gleichzeitig
darstellen. Zum Anzeigen der restlichen Zeichen
des Titelnamens drücken Sie SCROLL.
Durch Drücken von SCROLL können Sie den
Namen durch das Display laufen lassen bzw. den
Laufvorgang anhalten.
• Zur Eingabe eines Titel- oder Discnamens siehe
Seite 46.
Hinweis
Wenn die Spielzeit über 100 Minuten liegt, erscheint
die Anzeige „--m--s“.
Der Wiederholspielbetrieb beginnt.
* Im Zufalls- und Programmbetrieb ist es nicht
möglich, einen einzelnen Titel wiederholt
abzuspielen.
Zum Abschalten der RepeatFunktion
Drücken Sie REPEAT wiederholt, bis
„REPEAT“ und „REPEAT 1“ erlischt.
29D
MD-ZufallsWiedergabe
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „MD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
–– Shuffle-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
2
Drücken Sie im Stoppbetrieb
PLAY MODE wiederholt, bis
„SHUFFLE“ im Display des MDDecks erscheint.
3
Drücken Sie ^ (MD ( an der
Fernbedienung).
Die Titel der CD können in zufälliger Abfolge
wiedergegeben werden.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
„J“ erscheint, und alle Titel werden in
zufälliger Abfolge wiedergegeben.
§
Zum Abschalten der ShuffleFunktion
0
=
)
+
·P
Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis
„SHUFFLE“ erlischt.
p
Tip
Sie können einen Titel überspringen, indem Sie
MD + an der Fernbedienung drücken. Es ist
jedoch nicht möglich, durch Drücken von MD =
zu einem vorausgegangenen Titel zurückzukehren.
3
Fernbedienung (geschlossen)
+
3
Fernbedienung (geöffnet)
1
2
30D
1
MD-ProgrammWiedergabe
1
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „MD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
–– Programme-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
2
Drücken Sie im Stoppbetrieb
PLAY MODE wiederholt, bis
„PROGRAM“ im Display des MDDecks erscheint.
3
Führen Sie Vorgang a oder b aus.
Bis zu 25 Titel können in beliebiger
Reihenfolge programmiert werden.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
a Wahl der Titel mit den
Nummerntasten der Fernbedienung:
Drücken Sie die Nummerntasten an
der Fernbedienung entsprechend der
gewünschten Titelabfolge.
Zum Programmieren eines Titels mit
einer Nummer über 11 verwenden
Sie die Taste >10.
Nach dem Programmieren eines
Titels erscheint jeweils die
Gesamtspielzeit (einschließlich des
momentanen Titels) und die
Abfolgenummer im Display.
Bei einem Eingabefehler
Drücken Sie CLEAR, und drücken Sie
dann die richtige Nummerntaste.
b Programmieren der Titel unter
Kontrolle der Gesamtspielzeit
1 Drücken =0 bzw. )+ (die
Cursortaste ? bzw. / an der
Fernbedienung), bis die gewünschte
Titelnummer im Display angezeigt
wird. Die Gesamtspielzeit
(einschließlich des gewählten Titels)
blinkt im Display.
2 Drücken Sie PLAY MODE.
Die Abfolgenummer erscheint etwa
eine Sekunde lang im Display, danach
erscheint die Gesamtspielzeit.
6
§
0
=
)
+
·P
3
p
5
p
Fernbedienung (geschlossen)
p
5
1
Fernbedienung (geöffnet)
1
2,3
Nummerntasten
3
CLEAR
4
Wiederholen Sie Schritt 3 zum
Programmieren weiterer Titel.
5
Drücken Sie ^ (MD ( an der
Fernbedienung).
Die Titel werden in der programmierten
Abfolge wiedergegeben.
Bitte wenden
31D
MD-Programm-Wiedergabe
–– Programme-Funktion
(Fortsetzung)
Zum Abschalten der ProgrammFunktion
Drücken Sie PLAY MODE wiederholt, bis
„PROGRAM“ erlischt.
Ändern des Titelprogramms
Änderung
Bedienung
Hinzufügen
eines Titels am
Ende des
Programms
Den Schritt 3 im Stoppbetrieb
ausführen.
Löschen des
ganzen
Titelprogramms
Im Stoppbetrieb p drücken.
Löschen des
letzten Titels
CLEAR drücken. Bei jedem
Drücken dieser Taste wird der
letzte Titel des Programms
gelöscht.
Tip
Die programmierte Titelabfolge bleibt auch am
Ende der Wiedergabe gespeichert. Durch Drücken
von ^ (MD ( an der Fernbedienung) können Sie
dieselbe Titelabfolge erneut wiedergeben.
Hinweise
• Wenn Sie 6 am MD-Deck drücken, um die MD
auszuwerfen, wird das Titelprogramm gelöscht.
• Wenn die Gesamtspielzeit des Titelprogramms
100 Minuten überschreitet, erscheint die Anzeige
„--m--s“.
Vor dem
Aufnahmestart
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Auf eine MD (MiniDisc) können Sie
Tonsignale digital aufzeichnen. Die
Tonqualität ist mit der einer CD vergleichbar.
Nach der Aufnahme
Nehmen Sie die MD unbedingt aus dem
Gerät heraus da nur dann eine einwandfreie
Sicherung der Aufnahmedaten gewährleistet
ist.
Hinweise zu den Titelmarkierungen
Die Titelmarkierungen auf der MD
erleichtern das Auffinden eines bestimmte
Aufzeichnungsteils und das nachträgliche
Editieren. Die Art der Tonaufzeichnung und
der Aufzeichnung der Titelmarkierungen
hängt von der Signalquelle ab. Siehe hierzu
die folgenden Angaben.
Beim Aufnehmen von ...
• ... dem CD-Spieler dieser Anlage
– Das Digitalsignal der CD wird direkt
aufgezeichnet (Digitalaufnahme*1 ).
– Die Titelnummern werden automatisch von der
CD übernommen.
• ... einem anderen Digitalgerät
(z.B. einem DAT-Deck)
– Das Digitalsignal wird in ein Analogsignal
umgewandelt, dann wieder in ein Digitalsignal
zurückverwandelt und aufgezeichnet*2
(Analogaufnahme).
– Am Anfang der Aufnahme wird eine
Titelmarkierung gesetzt. Wenn die Level SyncFunktion (siehe Seite 38) eingeschaltet ist, werden
während der Aufnahme automatisch
Titelmarkierungen entsprechend des
Eingangssignalpegels gesetzt.
32D
• .. dem Tuner dieser Anlage oder
einem anderen Analoggerät
(z.B. Cassettendeck)
– Das Analogsignal wird in ein Digitalsignal
umgewandelt und aufgezeichnet
(Analogaufnahme).
– Am Anfang der Aufnahme wird eine
Titelmarkierung gesetzt. Wenn die Level SyncFunktion (siehe Seite 38) eingeschaltet ist, werden
während der Aufnahme automatisch
Titelmarkierungen entsprechend des
Eingangssignalpegels gesetzt.
*1
*2
Zu den Einschränkungen der Digitalaufnahme
siehe Seite 61.
Eine Signalumwandlung ist erforderlich, da dieses
Gerät keinen Digitaleingang und -ausgang besitzt.
Überspielen einer CD
mit programmierter
Titelabfolge
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Eine programmierte CD-Titelabfolge kann
bequem mit der CDSynchronaufnahmefunktion überspielt
werden.
Tuner/CD-Spieler
1
§
0
=
)
+
·P
p
2
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
p
p
Fernbedienung (geschlossen)
2
Bitte wenden
33D
Überspielen einer CD mit
programmierter Titelabfolge
(Fortsetzung)
1
Legen Sie die CD ein.
2
Drücken Sie FUNCTION
wiederholt, bis „CD“ im Display des
Tuners/CD-Spielers erscheint.
3
Programmieren Sie die Titel der CD.
Manuelles Aufnehmen
auf eine MD
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Das Gerät sucht automatisch das Ende der
existierenden Aufzeichnung, und beginnt
dort mit der neuen Aufnahme.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
Führen Sie hierzu die Schritte 2 bis 4 des
Abschnitts „CD-Programm-Wiedergabe“
(siehe Seite 25) aus.
4
§
Führen Sie die Schritte 3 bis 5 des
Abschnitts „Überspielen einer CD
auf eine MD“ (siehe Seite 12) aus.
0
=
Zum Stoppen der Aufnahme
4
Drücken Sie p am MD-Deck.
)
+
·P
p
p
3 5
1
Fernbedienung (geschlossen)
p
2
5
1
Legen Sie eine bespielbare MD ein.
2
Wählen Sie durch Drücken von
FUNCTION die aufzunehmende
Signalquelle.
Signalquelle
Anzeige
CD-Spieler
CD
Radio
TUNER
Cassettedeck
TAPE
Anderes AV-Gerät
VIDEO oder PC
Bei Wahl von CD erscheint die Anzeige
„D-IN“ im Display des MD-Decks, und
das Deck schaltet automatisch auf
Digitalaufnahme.
34D
3
Zum manuellen Aufnehmen
verfahren Sie wie folgt.
Wenn eine lange Aufnahmezeit
erforderlich ist, schalten Sie auf Mono.
Die MD ermöglicht dann die doppelte
Aufnahmezeit.
1 Drücken Sie bei gestopptem MD-Deck
die Taste EDIT/NO, bis „MONO
REC?“ angezeigt wird.
2 Drücken Sie am MD-Deck die Taste
YES.
„MONO REC Y/N“ erscheint.
3 Drücken Sie am MD-Deck die Taste
YES.
„MONO“ erscheint.
Am Ende der Aufnahme schaltet das
Gerät automatisch auf Stereobetrieb
zurück.
4
Drücken Sie •REC am MD-Deck.
Das Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
5
Drücken Sie ^ am MD-Deck (MD
( an der Fernbedienung).
Die Aufnahme beginnt.
6
Starten Sie die Wiedergabe der
Signalquelle.
Zum Stoppen der Aufnahme
Drücken Sie p am MD-Deck.
Bedeutung der blinkenden Anzeige
„TOC“
Während diese Anzeige blinkt, werden die TOCDaten (TOC = Table of Contents, Inhaltsverzeichnis)
der MD aktualisiert. Stoßen Sie dann nicht gegen
das Deck und trennen Sie das Netzkabel nicht ab,
damit die Daten vollständig aufgezeichnet werden.
Hinweis
Wenn beim Überspielen einer CD auf
Aufnahmepause geschaltet wird, zeichnet das MDDeck an dieser Stelle eine Titelnummer auf.
Beachten Sie auch, daß in folgenden Fällen auf der
MD nur eine einzige Titelnummer aufgezeichnet
wird:
• Ein einzelner Titel derselben CD wird wiederholt
überspielt.
• Zwei oder mehr Titel von unterschiedlichen CDs
aber mit derselben Titelnummer werden
nacheinander überspielt.
Wiedergabe der gerade
aufgenommenen Titel
Durch das folgende Verfahren können Sie
gerade zuvor aufgenommenen Titel
unmittelbar wiedergeben.
Drücken Sie ^ (MD ( an der
Fernbedienung) unmittelbar nach
Stoppen der Aufnahme.
Die Wiedergabe beginnt am ersten Titel
des vorausgegangenen
Aufnahmematerials.
So können Sie nach der Aufnahme die
Wiedergabe am ersten Titel der MD
starten
1 Drücken Sie nach dem Stoppen der Aufnahme die
Taste p am MD-Deck.
2 Drücken Sie ^ (MD ( an der Fernbedienung).
Die Wiedergabe beginnt am ersten Titel der MD.
Hinweis
Wenn während der Aufnahme FUNCTION
gedrückt wird, stoppt die Aufnahme.
Tips
• Während der Aufnahme ist es nicht möglich,
durch Drücken von DISPLAY die
Gesamtaufnahmezeit oder die restliche
Aufnahmezeit der MD zu überprüfen.
• Mit der CD-Synchro-Aufnahmefunktion können
Sie auch in Mono aufnehmen. Führen Sie hierzu
Schritt 3 (auf dieser Seite aus), bevor Sie CD SYNC
drücken.
35D
Verwendung der im
Speicher abgelegten
sechssekündigen
Passage beim
Aufnahmestart
—Time Machine-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Beim Aufnehmen von UKW- und
Satellitenprogrammen sind häufig die ersten
Sekunden abgeschnitten, da Sie nicht
rechtzeitig die Aufnahmetaste gedrückt
haben. Mit der Time Machine-Funktion
können Sie dies vermeiden: Das Gerät
zeichnet dann zunächst die sechssekündige
Tonpassage, die ständig in einem
Pufferspeicher abgelegt wird, auf. Siehe
hierzu die folgende Abbildung.
YES wird im Schritt
2 gedrückt
Ende der
Aufnahme
Sechssekündige Tonpassage im
Pufferspeicher
Zeit
Aufnahmematerial
Anfang des
Aufnahmematerials
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
2
36D
·P
p
p
1
Führen Sie die Schritte 1 bis 4 des
Abschnitts „Manuelles Aufnehmen
auf eine MD“ von Seite 34 aus.
Das MD-Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
2
Drücken Sie YES am MD-Deck, um
die Aufnahme zu starten.
Das MD-Deck zeichnet zunächst die
vorausliegende sechssekündige
Tonpassage, die im Pufferspeicher
abgelegt ist, auf.
Zum Abschalten der Time
Machine-Aufnahmefunktion
Drücken Sie p.
Hinweis
Bereits im Aufnahme-Pausenbetrieb legt das MDDeck ständig eine sechssekündige Passage der
Signalquelle in den Pufferspeicher ab. Wenn die
Signalquelle erst vor weniger als sechs Sekunden
gestartet wurde, arbeitet die Time MachineAufnahmefunktion mit einer entsprechend kürzeren
Passage.
Erzeugen von
dreisekündigen
Leerstellen zwischen
den Titeln
1
Drücken Sie in der Aufnahme-Pause
am MD-Deck die Taste EDIT/NO
wiederholt, bis „S.Space?“
angezeigt wird.
2
Drücken Sie innerhalb von drei
Sekunden am MD-Deck die Taste
YES.
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit den Funktionen Smart Space und Auto
Cut können Sie während der
Digitalaufnahme bequem dreisekündige
Leerstellen zwischen den Titels erzeugen.
Smart Space-Funktion
Wenn bei der Digitalaufnahme eine Leerstelle
von 30 Sekunden auftritt, ersetzt diese
Funktion die 30sekündige Leerstelle durch
eine dreisekündige Leerstelle und führt die
Aufnahme fort.
Beachten Sie, daß die vor und hinter der
dreisekündigen Leerstelle liegenden Passagen
zu einem Titel (mit einer einzigen
Titelnummer) zusammengefaßt werden.
Auto Cut-Funktion
Wenn bei der Digitalaufnahme 30 Sekunden
lang kein Tonsignal zugeleitet wird, ersetzt
diese Funktion die 30sekündige Leerstelle
durch eine dreisekündige Leerstelle und
schaltet dann auf Aufnahme-Pause.
Die Auto Space- und Auto Cut-Funktion
können nur zusammen eingeschaltet werden.
Es ist nicht möglich, nur eine dieser
Funktionen einzuschalten.
„S. Space ON?“ erscheint.
3
Drücken Sie YES erneut.
„S.Space ON“ erscheint.
Wenn während der Aufnahme „Smart
Space“ erscheint, arbeitet die Smart
Space-Funktion. Erscheint „Auto Cut“ ,
arbeitet die Auto Cut-Funktion.
Ausschalten der Auto Space- und
Auto Cut-Funktion
1 Drücken Sie während der Aufnahme-Pause
wiederholt EDIT/NO, bis „S. Space?“
erscheint.
2 Drücken Sie YES.
3 Drücken Sie EDIT/NO, so daß „S. Space
OFF“ erscheint.
Hinweise
• Die Smart Space- und Auto Cut-Funktionen sind
werksseitig eingeschaltet.
• Die Einstellung (Ein oder Aus) der Auto Spaceund Auto Cut-Funktion bleibt auch nach dem
Ausschalten der Anlage oder Abtrennen des
Netzkabel erhalten. Beim nächsten Betrieb der
Anlage erhält man wieder dieselbe Einstellung.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
p
1 2,3
37D
Automatisches Setzen
von Titelnummern bei der
Analogaufnahme
Setzen von
Titelnummern
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Beim digitalen Überspielen einer CD werden
die Titelnummern automatisch mit
aufgezeichnet. Darüber hinaus können Sie:
• Titelnummern an jedem beliebigen Punkt
der Aufnahme manuell setzen.
• Titelnummern während der Aufnahme
automatisch setzen.
Manuelles Setzen von
Titelnummern an einem
beliebigen Punkt
während der Aufnahme
Zwischen den folgenden beiden Fällen ist zu
unterscheiden:
• Beim Überspielen einer CD:
Das MD-Deck übernimmt die OriginalTitelnummern der CD.
• Beim Aufnehmen eines Radioprogramms
oder Überspielen einer Cassette:
Wenn „LEVEL-SYNC“ leuchtet, zeichnet
das MD-Deck eine neue Titelnummer auf,
sobald nach einer niederpegligen Passage
der Pegel ansteigt.
Falls „LEVEL-SYNC“ nicht leuchtet, führen
Sie den folgenden Vorgang aus:
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
— Level Syncro-Aufnahme
Unabhängig von der Art der Signalquelle
können Sie an jeder beliebigen Stelle während
der Aufnahme eine Titelnummer setzen.
0
=
)
+
·P
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
p
• REC
Drücken Sie während der Aufnahme an
der Stelle, an der Sie eine Titelnummer
setzen wollen, die Taste •REC.
38D
1
2 3,4
p
1
Drücken Sie •REC.
Das MD-Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
Vorbemerkung zum
Editierbetrieb
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
2
Drücken Sie am MD-Deck die Taste
EDIT/NO wiederholt, bis
„LevelSync?“ erscheint.
3
Drücken Sie am MD-Deck die Taste
YES.
Nach einem Editierbetrieb muß die MD
ausgeworfen werden, da die Änderungen nur
dann auf der MD gesichert werden.
„LevelSync ON?“ erscheint.
Hinweise zum Editieren einer MD
Drücken Sie die Taste YES erneut.
Auf einer MD können Sie Titel
umarrangieren, löschen usw., ohne die MD
auf eine andere zu überspielen.
4
Im Display des MD-Decks leuchtet
„LEVEL-SYNC“ auf.
5
Starten Sie die Aufnahme.
Zum Abschalten des
automatischen Titelsetzbetriebs
Drücken Sie im Schritt 4 die Taste EDIT/NO,
so daß „LEVEL-SYNC“ erlischt. Es wird
dann nur noch am Anfang der Aufnahme
eine Titelnummer aufgezeichnet.
• Löschen von Titeln (Erase-Funktion)
Mit der Erase-Funktion (siehe Seite 40)
können Sie einzelne oder alle Titel löschen.
• Umarrangieren von Titeln (MoveFunktion)
Mit der Move-Funktion (siehe Seite 42)
können Sie die Titelnumerierung ändern.
• Markieren einer bestimmten Stelle durch
eine Titelnummer (Divide-Funktion)
Mit der Divide-Funktion (siehe Seite 43)
können Sie an einer beliebigen Stelle des
Titels eine neue Titelnummer setzen, um
diese Stelle schnell auffinden und
wiederholt wiedergeben zu können.
• Zusammenfügen von Titeln (CombineFunktion)
Mit der Divide- und Erase-Funktion
können Sie unerwünschte Teile löschen
und anschließend mit der CombineFunktion (siehe Seite 44) die verbleibenden
Teile zu einem einzigen Titel
zusammenfassen.
• Rückgängigmachen des letzten
Editiervorgangs (Undo)
Mit der Undo-Funktion können Sie den
Zustand vor dem letzten MD-Editiervorgang
zurückrufen (siehe Seite 45).
• Zuteilen von MD-Namen und Titelnamen
(Name-Funktion)
Der MD und den Titeln können beliebige
Namen (aus Großbuchstaben,
Kleinbuchstaben, Ziffern und Symbolen)
zugeteilt werden (siehe Seite 46).
Mit den obigen Editierfunktionen können Sie
eine individuelle, auf Ihre speziellen
Wünsche zugeschnitten MD erzeugen.
39D
Löschen von
Aufnahmeteilen
1
Drücken Sie =0 bzw. )+,
um die Nummer des zu löschenden
Titels zu wählen.
— Erase-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
2
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO,
bis „Erase ?“ im Display des MDDecks erscheint.
3
Drücken Sie YES erneut, um den
Titel zu löschen.
Mit der Erase-Funktion können Sie
unerwünschte Titel und Aufnahmeteile
bequem und schnell löschen. Zwischen den
folgenden drei Vorgehensweisen ist zu
unterscheiden:
• Löschen eines einzelnen Titels.
• Löschen aller Titel.
• Löschen eines Titelteils.
4
Löschen eines einzelnen
Titels
Zum Löschen eines einzelnen Titels brauchen
Sie nur die Titelnummer einzugeben. Nach
dem Löschen des Titels reduziert sich die
Gesamtanzahl der Titel um eins, und alle
Titel werden neu numeriert.
Beispiel: Löschen von Titel B.
Titel B wird gelöscht
Titelnummer
1
Originaltitel
2
A
1
Nach dem
Löschen
3
B
4
C
2
A
D
3
C
D
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
2 1 3
40D
p
p
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang, und der Titel wird gelöscht. Wenn
Sie einen Titel während der Wiedergabe
löschen, wird die Wiedergabe mit dem
nächsten Titel fortgesetzt.
Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 3
zum Löschen weiterer Titel.
Zum Abschalten des Löschbetriebs
oder Ändern der Titelnummer
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO oder p,
bis „Erase“ erlischt. Oder drücken Sie
=0 bzw. )+ , um die Titelnummer
zu ändern.
Hinweis
Wenn ein Titel mit einem anderen Deck
aufgezeichnet oder editiert wurde und
löschgeschützt ist, erscheint die Anzeige „Erase!?“.
Zum Löschen dieses Titels drücken Sie YES,
während „Erase!?“ angezeigt wird.
Löschen aller Titel
Löschen eines Titelteils
Alle Titel der MD können gleichzeitig
(zusammen mit dem Discnamen und den
Titelnamen) gelöscht werden.
Mit den Funktionen Divide (siehe Seite 43),
Erase (siehe Seite 40) und Combine (siehe
Seite 44) können Sie einen bestimmten Teil
eines Titels löschen.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
Beispiel: Ein Teil von Titel A wird gelöscht.
§
Zu löschender Teil
Titelnummer
1
Originaltitel
0
=
)
+
·P
2
Titel A wird in
drei Teile
unterteilt.*
Neunumerierte
Titel
p
Drücken Sie im Stoppbetrieb am
MD-Deck die Taste EDIT/NO, bis
„All Erase?“ im Display des MDDecks erscheint.
Drücken Sie YES.
„All Erase??“ erscheint.
3
3
B
p
1 2,3
1
2
A
Drücken Sie YES erneut, um den
Löschvorgang ausführen.
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang, und alle Titel sowie die Namen
werden gelöscht.
Nach dem
Unterteilen
(siehe Seite
43)
1
2
A-a
3
A-b
4
A-c
B
Titel A-b wird gelöscht.
Nach dem
Löschen
(siehe Seite
40)
1
2
A-a
3
A-c
4
B
Titel A-a und A-c
werden kombiniert.
Nach dem
Kombinieren
(siehe Seite
44)
1
2
A(a+c)
3
B
* Die Titel werden neu numeriert.
Zum Abschalten des
Gesamtlöschbetriebs
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO oder p,
bis „All Erase?“ erlischt.
41D
3
Verschieben von
Titeln
— Move-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit der Move-Funktion können Sie Titel auf
der MD verschieben. Nach dem Verschieben
werden die Titel automatisch neu numeriert.
Beispiel: Titel C wird zu Position 2
verschoben.
Titel C wird zur zweiten
Stelle verschoben.
Titelnummer
1
Originaltitel
2
A
C
2
D
3
A
C
4
B
D
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
p
2 1,4 3,5
42D
OriginalTitelnummer
Neue
Titelposition
4
Drücken Sie =0 bzw. )+,
bis die gewünschte neue
Titelposition angezeigt wird.
5
Drücken Sie YES.
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang. Wenn Sie einen Titel während der
Wiedergabe verschieben, wird
anschließend der gerade verschobene
Titel wiedergegeben.
4
B
1
Nach dem
Verschieben
3
Drücken Sie YES.
p
1
Drücken Sie =0 bzw. )+,
um den zu verschiebenden Titel zu
wählen.
2
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO,
bis „Move ?“ im Display des MDDecks erscheint.
Zum Abschalten der MoveFunktion
Drücken Sie EDIT/NO oder p.
Unterteilen von Titeln
— Divide-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit der Divide-Funktion können Sie einen
bereits aufgezeichneten Titel nachträglich
unterteilen. Dabei erhöht sich die Anzahl der
Titel, und alle nachfolgenden Titel werden
neu numeriert.
1
Das MD-Deck schaltet auf Pause.
2
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO,
bis „Divide ?“ erscheint.
3
Drücken Sie YES.
„Rehearsal“ und „Position ok?“
erscheinen abwechselnd, und eine kurze
Passage an der Unterteilungsstelle wird
wiederholt wiedergegeben.
• Falls erforderlich, können Sie wie folgt
die Unterteilungsstelle verschieben:
1 Drücken Sie EDIT/NO.
Beispiel: Titel 2 wird in B und C unterteilt.
Titelnummer
1
Originaltitel
2
A
3
B
C
Drücken Sie während der MDWiedergabe an der gewünschten
Unterteilungsstelle die Taste ^ am
MD-Deck.
D
Titel 2 wird in B
und C unterteilt.
Nach dem
Unterteilung
1
2
A
4
3
B
C
2 Während Sie den Ton abhören,
verschieben Sie den Startpunkt der
Wiederholpassage durch Drücken von
=0 bzw. )+.
Das Display zeigt den
Verschiebebetrag an; eine
Verschiebung ist zwischen –128 und
+127 (1 entspricht etwa 0,06
Sekunden).
D
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
4
0
=
=0/
)+
)
+
·P
p
2 3,4 1
p
Wenn die exakte Stelle festgelegt ist,
drücken Sie YES erneut.
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang, und der neu erzeugte Titel wird
wiedergegeben. Der neue Titel besitzt
keinen Namen, selbst wenn der
ursprüngliche Titel mit einem Namen
versehen war.
Zum Abschalten der DivideFunktion
Drücken Sie p.
Bitte wenden
43D
Unterteilen von Titeln
— Divide Funktion (Fortsetzung)
Tips
• Auch während der Aufnahme können Sie durch
einfaches Drücken von •REC an jeder beliebigen
Stelle eine Titelnummer erzeugen.
• Mit der Combine-Funktion können Sie einen
unterteilten Titel wieder zu einem Titel
zusammenfügen (siehe rechte Spalte).
Kombinieren von
Titeln
— Combine-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit der Combine-Funktion können Sie zwei
Titel zu einem Titel zusammenfassen. Alle
nachfolgenden Titel werden dann neu
numeriert, und die Gesamtanzahl der Titel
verringert sich um eins.
Beispiel: Kombinieren von Titel B und C.
Titelnummer
1
Originaltitel
2
A
3
4
B
C
D
Titel B und C werden
kombiniert.
Nach dem
Kombinieren
1
2
A
3
B
C
D
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
0
=
)
+
·P
2 1 3,4
1
p
p
Drücken Sie =0 bzw. )+,
bis der hintere der beiden zu
kombinierenden Titel angezeigt
wird.
Beispiel: Zum Kombinieren von Titel 3
und 4 wählen Sie Titel 4.
2
44D
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO,
bis „Combine?“ im Display des MDDecks erscheint.
3
Drücken Sie YES.
„Rehearsal“ und „Track ok?“ erscheinen
abwechselnd, und eine kurze Passage an
der Verbindungsstelle (Ende des
vorderen und Anfang des hinteren
Titels) wird wiederholt wiedergegeben.
Durch Drücken von EDIT/NO oder p
können Sie in diesem Moment der
Kombiniervorgang noch abbrechen.
4
Wenn Sie die Stelle exakt festgelegt
haben, drücken Sie YES erneut.
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang, und die Titel werden kombiniert.
Wenn beide Titel Namen besitzen, wird
der Name des hinteren Titels gelöscht.
Zum Abschalten der CombineFunktion
Drücken Sie EDIT/NO oder p.
Hinweis
Wenn „Sorry“ erscheint, können die Titel nicht
kombiniert werden, da derselbe Titel bereits zu
häufig editiert wurde. Dieses Phänomen ist durch
das MD-System bedingt; es handelt sich nicht um
eine Störung.
Rückgängigmachen
des letzten
Editiervorgangs
— Undo-Funktion
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Mit der Undo-Funktion können Sie den
Zustand vor dem letzten MD-Editiervorgang
zurückrufen.
Beachten Sie jedoch, daß dies nicht möglich
ist, wenn nach dem Editieren einer der
folgenden Vorgänge ausgeführt wurde:
• •REC oder CD SYNC am MD-Deck wurde
gedrückt.
• Durch Ausschalten des Geräts oder
Auswerfen der MD wurde der TOC
aktualisiert.
• Das Netzkabel wurde abgetrennt.
MD-Deck (nicht mitgeliefert)
§
Tip
Mit der Divide-Funktion (siehe Seite 43) können Sie
die kombinierten Titel wieder unterteilen.
0
=
)
+
1 2,3
1
·P
p
p
Während sich das MD-Deck im
Stoppbetrieb befindet und keine
Titelnummer im Display angezeigt
wird, drücken Sie EDIT/NO
wiederholt, bis „Undo?“ im Display
des MD-Decks erscheint.
Wenn zuvor kein Editiervorgang
ausgeführt wurde, erscheint „Undo?“
nicht.
Bitte wenden
45D
Rückgängigmachen des letzten
Editiervorgangs
— Undo-Funktion (Fortsetzung)
2
Drücken Sie YES.
Abhängig vom letzten Editiervorgang
erscheint eine der folgenden Meldungen.
Ausgeführter
Editiervorgang
Meldung
Löschen eines einzelnen „Erase Undo?“
Titels
Zuteilen von MDNamen und Titelnamen
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Der MD und den Titeln können beliebige
Namen zugeteilt werden. Die MD besitzt eine
Speicherkapazität für 1700 Zeichen.
Fernbedienung (geschlossen)
Löschen aller Titel einer
MD
Unterteilen eines Titels „Divide Undo?“
Kombinieren von Titeln „Combine Undo?“
2
Verschieben eines Titels „Move Undo?“
Eingabe eines Namens „Name Undo?“
für einen Titel oder einer
MD
Ändern eines
existierenden Namens
1
Fernbedienung (geöffnet)
Löschen aller Namen der
MD
3
1
Drücken Sie YES erneut.
„Complete“ erscheint einige Sekunden
lang, und die MD befindet sich wieder in
dem Zustand, der vor dem
Editiervorgang vorhanden war.
PLAY MODE
3
4,9
SCROLL
2,6,
7,8
Zum Abschalten der UndoFunktion
Drücken Sie EDIT/NO oder p.
CLEAR
5
1
Drücken Sie FUNCTION
wiederholt, bis „MD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
2
Zur Eingabe eines MD-Namens
stoppen Sie die Wiedergabe durch
Drücken von p.
Zur Eingabe eines Titelnamens drücken
Sie / , bis die betreffende Titelnummer
erscheint.
Hinweis
Wenn „SHUFFLE“ oder „PROGRAM“ im
Display angezeigt wird, drücken Sie
PLAY MODE wiederholt, um diese Anzeige
abzuschalten.
46D
3
Drücken Sie wiederholt EDIT/NO,
bis „Name in ?“ im Display des MDDecks erscheint.
4
Drücken Sie YES.
8
Bei einem Fehler drücken Sie ? oder
/, bis das zu ändernde Zeichen blinkt,
und wiederholen Sie dann die Schritte 5
bis 7. Zum Löschen eines Zeichens
drücken Sie CLEAR, während das
Zeichen blinkt.
Der Cursor beginnt zu blinken.
5
Drücken Sie CHARACTER
wiederholt, bis der gewünschte
Zeichentyp angezeigt wird.
Bei Drücken dieser Taste ändert sich die
Anzeige im Display in der folgenden
Reihenfolge:
A (Großbuchstaben) n a
(Kleinbuchstaben) n 0 (Ziffern)/!
(Symbole)* n
(Leerstelle) n A…
* Folgende Symbole stehen zur
Auswahl:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
6
Drücken Sie + oder –, bis das
gewünschte Zeichen erscheint.
Das Zeichen blinkt. Zur Eingabe einer
Leerstelle drücken Sie /, während der
Cursor blinkt.
7
Drücken Sie /, um das Zeichen
einzugeben.
Der Cursor wird nach rechts verschoben
und blinkt.
Wiederholen Sie die Schritte 5 bis 7,
um den Namen vollständig
einzugeben.
9
Drücken Sie YES, um die
Namenseingabe zu beenden.
Die eingegebenen Titel erscheinen
nacheinander.
Zum Abschalten des NamensZuteilungsbetriebs
Drücken Sie p.
Überprüfen der Namen
Zum Überprüfen des MD-Namens drücken
Sie im Stoppbetrieb SCROLL. Zum
Überprüfen der Titelnamen drücken Sie im
Wiedergabebetrieb SCROLL. Der Name rollt
dann durch das Display. Durch Drücken von
SCROLL kann die Anzeige angehalten und
durch nochmaliges Drücken wieder gestartet
werden.
Löschen aller Namen
1 Drücken Sie wiederholt EDIT/NO, bis
„Name Erase ?“ im Display des MD-Decks
erscheint.
2 Drücken Sie YES erneut.
„Complete“ erscheint. Alle Titel sind nun
gelöscht.
Hinweis
Auch während der Wiedergabe kann einem Titel ein
Name zugeteilt werden; die Zuteilung muß jedoch
vor dem Titelende abgeschlossen sein.
47D
Cassettendeck
Überspielen von CDs
mit programmierter
Titelabfolge
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Beim Programmieren der Titelabfolge können
Sie die Gesamtspielzeit überprüfen, um
sicherzustellen, daß das Titelprogramm auf
die Cassette paßt.
1
Legen Sie die CD ein.
2
Drücken Sie wiederholt
FUNCTION, bis „CD“ im Display
des Tuners/CD-Spielers erscheint.
3
Programmieren Sie die Titelabfolge
für Cassettenseite A.
Siehe hierzu „CD-ProgrammWiedergabe“ (auf Seite 25).
4
Tuner/CD-Spieler
„P“ erscheint im Display, und die
Gesamtspielzeit wird auf „0m00s“
zurückgesetzt.
1
POWER
§
0
=
)
+
·P
§
ª
·
P
DIRECTION CD SYNC
p
p
Fernbedienung (geschlossen)
4
2
48
D
Programmieren Sie die Titelabfolge
für Cassettenseite B (verfahren Sie
in gleicher Weise wie beim
Programmieren der Abfolge für
Seite A).
6
Führen Sie die Schritte 3 bis 6 des
Abschnitts „Überspielen einer CD
auf eine Cassette“ (siehe Seite 15)
aus.
Die Aufnahme beginnt.
Wenn auf beide Cassettenseiten (A und
B) aufgenommen wird, stoppt der CDSpieler am Ende von Titelprogramm A.
Das Cassettendeck zeichnet dann bis
zum Ende von Cassettenseite A eine
Leerstelle auf, schaltet auf
Reversebetrieb, und zeichnet das andere
Titelprogramm auf Seite B auf. Wenn
alle Titel überspielt sind, zeichnet das
Deck eine viersekündige Leerstelle auf
und stoppt.
Cassettendeck (nicht mitgeliefert)
)
5
p
2
0
Drücken Sie P an der
Fernbedienung.
Zum Abschalten des ProgrammsÜberspielbetriebs
Drücken Sie p am Cassettendeck.
Hinweise
• Achten Sie darauf, daß keine Teile der Titelabfolge
auf das Vorspannband der Cassette aufgezeichnet
werden, da sonst die Titelabfolge abgeschnitten
ist.
• Achten Sie darauf, daß beide Titelprogramme (A
und B) jeweils nicht länger sind als eine
Cassettenseite. Ansonsten arbeitet die
Überspielfunktion nicht einwandfrei.
Aufnehmen ab der Mitte des
Bandes
• Lassen Sie das Band im Wiedergabe- oder
Aufnahmebetrieb bis zur gewünschten Bandstelle
laufen, und drücken Sie dann CD SYNC. Sobald
die Aufnahme gestartet wird, beginnt der CDSpieler mit der Wiedergabe.
• Wenn nach dem Einlegen der Cassette die Taste
CD SYNC gedrückt wird, beginnt der CD-Spieler
erst zehn Sekunden nach dem Aufnahmestart mit
der Wiedergabe. Dadurch wird sichergestellt, daß
das Vorspannband der Cassette ganz
durchgelaufen ist. Beachten Sie, daß die
Wiedergabe auch dann mit einer zehnsekündigen
Verzögerung einsetzt, wenn ab der Bandmitte
aufgenommen wird.
Manuelles
Überspielen einer CD
usw. auf eine Cassette
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Der manuelle Betrieb ist beispielsweise
vorteilhaft, wenn Sie nur bestimmte CD-Titel
überspielen oder ab einer bestimmten
Bandstelle aufnehmen wollen.
Tuner/CD-Spieler
POWER
§
0
=
)
+
·P
p
2
Cassettendeck
(nicht mitgeliefert)
1
§
ª
0
4 3
5
)
·
P
p
7p 6
Bitte wenden
49D
Manuelles Überspielen einer CD
usw. (Fortsetzung)
1
Legen Sie die Cassette ein.
2
Drücken Sie FUNCTION
wiederholt, bis die gewünschte
Signalquelle im Display des Tuner/
CD-Spielers angezeigt wird.
Signalquelle
Anzeige
CD-Spieler
CD
Radio
TUNER
Zusatzgerät
VIDEO oder PC
MD
MD
6
Um zuerst auf die obere Seite
aufzunehmen, drücken Sie (.
Um zuerst auf die untere Seite
aufzunehmen, drücken Sie 9*.
* Im diesem Fall wird nur auf die untere Seite
aufgenommen.
7
Wählen Sie mit DIRECTION, ob auf
eine Seite oder beide Seiten
aufgenommen werden sollen.
Starten Sie die Signalquelle.
Zum Stoppen der Aufnahme
Drücken Sie p am Cassettendeck.
Aufnehmen auf
Einstellung von
DIRECTION
Hinweis
eine Seite
A
beide Seiten*
a
Wenn während der Aufnahme FUNCTION
gedrückt wird, stoppt die Aufnahme.
* Die Aufnahme stoppt stets am Ende der
unteren Seite. Nehmen Sie deshalb zuerst auf
die obere Seite auf.
4
Zum Aufnehmen mit dem DolbySystem schieben Sie DOLBY NR auf
ON. Das Dolby-System reduziert
das Rauschen bei niederpegligen
Signalen hoher Frequenz.
5
Drücken Sie REC am Cassettendeck.
Das Deck schaltet auf AufnahmeBereitschaft, und die Anzeige
sowie die Taste P leuchten am Deck auf.
Außerdem leuchtet eine der
Wiedergabetasten (( oder 9 ); die
andere Taste blinkt und erlischt dann.
Wenn die Taste ( oder 9 nicht
leuchtet oder blinkt, ist die
Löschschutzlamelle der Cassette
herausgebrochen und auf die
betreffende Seite kann nicht
aufgenommen werden.
50D
Drücken Sie P am Cassettendeck.
Die Aufnahme beginnt.
Wenn der DIRECTION-Schalter auf a
steht, stoppt die Aufnahme am Ende der
Reverseseite.
8
3
Wählen Sie durch Drücken von (
oder 9 die Cassettenseite, auf die
zuerst aufgenommen werden soll.
Toneinstellungen
Anheben der Bässe
— DBFB-Funktion
Die DBFB-Funktion (Dynamic Bass Feedback)
hebt den Baßbereich wirkungsvoll an.
Tuner/CD-Spieler
Drücken Sie DBFB.
Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich
die Anzeige im Display im Display des
Tuners/CD-Spielers wie folgt:
n DBFB ON n DBFB OFF
Bei eingeschalteter DBFB-Funktion leuchtet
die Anzeige „DBFB ON“ auf.
§
Hinweis
0
=
)
+
·P
Bei ausgeschalteter DBFB- und Surround-Funktion
wird die CD mit der Original-Klangcharakteristik
wiedergegeben (Direkt-Funktion).
p
DBFB
Fernbedienung (geschlossen)
DBFB
Fernbedienung (geöffnet)
DBFB
51D
Wiedergabe mit
Surroundklang
Einstellen der
Lautsprecherbalance
Bei eingeschalteter Surround-Funktion
erhalten Sie einen Raumklang wie in einem
Konzertsaal.
Bei unsymmetrischer
Lautsprecheraufstellung können Sie die
Balance so ändern, daß ein symmetrisches
Stereoklangbild erhalten wird.
Fernbedienung (geöffnet)
Fernbedienung (geöffnet)
BALANCE
L/R
SURROUND
Drücken Sie BALANCE L oder R.
Drücken Sie SURROUND.
Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich
die Anzeige im Display des Tuners/CDSpielers wie folgt:
n SURR ON n SURR OFF
Bei eingeschalteter Surround-Funktion
leuchtet die Anzeige „SURR“ auf.
Hinweis
Bei ausgeschalteter Surround- und DBFB-Funktion
wird die CD mit der Original-Klangcharakteristik
wiedergegeben (Direkt-Funktion).
52D
Durch Drücken von BALANCE R wird das
Klangbild zum rechten und durch Drücken
von BALANCE L zum linken Lautsprecher
verschoben.
Beim Drücken der Taste R ändert sich die
Anzeige im Display wie folgt:
10 LEFT n 9 LEFT n ..... n 1 LEFT n
CENTER n 1 RIGHT n 2 RIGHT n ..... n
10 RIGHT
Weitere Funktionen
Zuteilen von
Sendernamen
Jedem gespeicherten Sender kann ein aus bis
zu zehn Zeichen bestehender Name zugeteilt
werden. Wenn der Sender abgerufen wird,
erscheint dieser Name im Display.
Tuner/CD-Spieler
1
Drücken Sie BAND
(TUNER/BAND an der
Fernbedienung) wiederholt, bis der
gewünschte Wellenbereich
angezeigt wird.
2
Drücken Sie TUNING MODE
wiederholt, bis „PRESET“ erscheint.
3
Drücken Sie TUNING + oder –, bis
die Stationsnummer des Senders,
dem ein Name zugeteilt werden
soll, erscheint.
4
Drücken Sie EDIT/NO, bis „Name
in ?“ erscheint.
5
Drücken Sie YES.
§
0
=
)
+
·P
p
Ein blinkender Cursor erscheint.
1
p
Fernbedienung (geschlossen)
1
6
Drücken Sie CHARACTER
wiederholt, um den Zeichentyp zu
wählen.
Bei Drücken dieser Taste ändert sich die
Anzeige im Display in der folgenden
Reihenfolge:
3
A (Großbuchstaben) n
a (Kleinbuchstaben) n 0 (Ziffern)/!
(Symbole)* n
(Leerstelle) n A…
Fernbedienung (geöffnet)
* Folgende Symbole stehen zur
Auswahl:
!"#$%&'() ∗+,–./:;<=>?@
_`
2
4
5,10
DISPLAY
7,8,9
6
7
Drücken Sie + oder – an der
Fernbedienung, bis das gewünschte
Zeichen erscheint.
Zum Eingeben einer Leerstelle drücken
Sie / an der Fernbedienung, während
der Cursor blinkt.
Bitte wenden
53D
Zuteilen von Sendernamen
(Fortsetzung)
8
Drücken Sie / an der
Fernbedienung, um das gewählte
Zeichen einzugeben.
Der Cursor verschiebt sich nach rechts
und beginnt zu blinken.
Einschlafen mit Musik
— Sleep Timer
Sie können mit Musik in der Gewißheit
einschlafen, daß sich die Anlage automatisch
ausschaltet. Die Zeitspanne bis zum
Ausschalten kann in 10-Minuten-Schritten
programmiert werden.
Stellen Sie sicher, daß die Uhr richtig
eingestellt ist (siehe Seite 6).
9
Fernbedienung (geschlossen)
Wiederholen Sie die Schritte 6 bis 8,
um den Namen vollständig
einzugeben.
Bei einem Eingabefehler drücken Sie
? oder / an der Fernbedienung,
bis das zu korrigierende Zeichen
blinkt, und wiederholen Sie dann
die Schritte 6 bis 8. Zum Löschen
eines Zeichens drücken Sie CLEAR,
während das Zeichen blinkt.
10
Drücken Sie YES.
SLEEP
1
Geben Sie die Signalquelle wieder.
2
Drücken Sie SLEEP.
Bei jedem Drücken dieser Taste ändert
sich die im Display angezeigte
Ausschalt-Zeitspanne in der folgenden
Reihenfolge:
Zum Verlassen des
Namenseingabemodus
90min n 80min n 70min n… n 10min
N
Drücken Sie p am Tuner/CD-Spieler.
Zum Löschen eines Namens
1 Wiederholen Sie die Schritte 1 bis 5, und
drücken Sie dann wiederholt EDIT/NO,
bis alle Zeichen gelöscht sind.
2 Drücken Sie YES.
Der Name ist gelöscht.
Zum Anzeigen der Restzeit
Zum Überprüfen des
eingegebenen Namens
Drücken Sie wiederholt SLEEP, bis die
gewünschte Zeitspannen angezeigt wird.
Drücken Sie DISPLAY.
Zum Abschalten des Sleep Timers
Bei jedem Drücken dieser Taste ändert sich
die Anzeige im Display wie folgt:
Drücken Sie SLEEP wiederholt, bis „SLEEP
OFF“ erscheint.
˜
Stationsnummer und Frequenz
Sendername*
* Nur wenn ein Name eingegeben ist.
54D
OFF (Sleep Timer aus) N
Drücken Sie SLEEP einmal.
Zum Ändern der Zeitspanne
Hinweis
Bei aktiviertem Sleep Timer arbeitet der Daily Timer
und der Aufnahmetimer nicht.
Wecken durch Musik
1
— Daily Timer
• CD: Legen Sie die CD ein. Wenn Sie
durch einen bestimmten Titel geweckt
werden wollen, programmieren Sie
den Titel (siehe Seite 25).
• MD: Legen Sie die MD ein.
• Radio: Stimmen Sie auf den Sender ab
(siehe Seite 17).
• Cassette: Legen Sie die Cassette mit
der gewünschten Seite nach oben ein,
und drücken Sie (. (Zur Weckzeit ist
dann die Musik der oberen
Cassettenseite zu hören.)
Sie können sich durch Musik wecken lassen.
Wenn Sie die Weckzeit einmal eingestellt
haben, werden Sie vom Daily Timer täglich
zur gleichen Zeit wieder geweckt. Stellen Sie
sicher, daß die Uhr richtig eingestellt ist
(siehe Seite 6), bevor Sie die folgenden
Schritte ausführen.
Fernbedienung (geschlossen)
8
Bereiten Sie die gewünschte
Signalquelle vor.
2
Drücken Sie VOL + oder –, um die
Lautstärke einzustellen.
3
Drücken Sie TIMER SET.
4
Drücken Sie TIMER + oder –, bis
„DAILY TIMER“ angezeigt wird,
und drücken Sie dann ENTER.
2
Die Stundenziffer beginnt zu blinken.
Fernbedienung (geöffnet)
5
3
Stellen Sie die Startzeit wie folgt ein:
Stellen mit TIMER + oder – die Stunden
ein, und drücken Sie dann ENTER.
Die Minutenziffern beginnen zu blinken.
TIMER
SELECT
4,5,7
4,5,7
Stellen Sie mit TIMER + oder – die
Minuten ein, und drücken Sie dann
ENTER.
Die Stundenziffern blinken erneut.
Bitte wenden
55D
Wecken durch Musik
— Daily Timer (Fortsetzung)
6
Stellen Sie analog zum obigen
Schritt die Endzeit ein.
Die Signalquellenanzeige blinkt.
7
Drücken Sie TIMER + oder – , um
die gewünschte Signalquelle zu
wählen, und drücken Sie dann
ENTER.
˜
˜
Die Signalquelle ändert sich in der
folgenden Reihenfolge:
CD source ˜ TUNER source
TAPE source ˜ MD source
Im Display erscheint nun die Startzeit,
gefolgt von der Endzeit der Signalquelle
und der Lautstärke. Anschließend
erscheint wieder die ursprüngliche
Anzeige.
Zum Abschalten des Timers
Drücken Sie TIMER SET.
Wenn „CONNECTION“ und
„CHECK“ blinkt
Die gewählte Signalquelle (MD-Deck
oder Cassettendeck) ist nicht richtig
angeschlossen. Überprüfen Sie den
Anschluß, und führen Sie dann Schritt 7
erneut aus.
8
Drücken Sie POWER, um die
Anlage auszuschalten.
Die Anlage schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
Bei Erreichen der eingestellten TimerStartzeit wird die Anlage automatisch
eingeschaltet und die programmierte
Signalquelle ist zu hören. Bei Erreichen
der Endzeit schaltet sich die Anlage
wieder aus.
56D
Zum Überprüfen der Einstellungen
Drücken Sie TIMER SELECT wiederholt, bis
„DAILY“ wieder erlischt. Im Display
erscheint die Startzeit, gefolgt von der
Endzeit, der Signalquelle und der Lautstärke.
Anschließend erscheint wieder die
ursprüngliche Anzeige.
Zum Abschalten des Timers
Drücken Sie TIMER SELECT wiederholt, bis
„TIMER OFF“ erscheint.
Zum Ändern der Einstellung
Beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
Zum erneuten Aktivieren des
Timers
Startzeit, Endzeit usw. bleiben gespeichert.
Wenn Sie sich erneut entsprechend der
gespeicherten Daten wecken lassen wollen,
drücken Sie TIMER SELECT, bis „DAILY“
erscheint, und schalten Sie die Anlage dann
durch Drücken von POWER aus.
Timergesteuerte
Aufnahme eines
Radioprogramms
Achten Sie darauf, daß der gewünschte
Sender gespeichert ist (siehe Seite 7) und die
Uhr richtig eingestellt ist (siehe Seite 6), bevor
Sie die folgenden Schritte ausführen.
Nachdem der Timer das Radioprogramm
aufgenommen hat, werden die
programmierten Timerdaten gelöscht. Wenn
dem Sender ein Name zugeteilt worden ist
(siehe Seite 53), wird beim Aufnehmen auf
eine MD dieser Name automatisch
zusammen mit der Startzeit und der Endzeit
aufgezeichnet.
1
Zum Aufnehmen auf eine Cassette legen
Sie eine Cassette mit der zu bespielenden
Seite nach oben in das Cassettendeck ein
und drücken Sie dann (.
2
Drücken Sie wiederholt
TUNER/BAND, bis der gewünschte
Wellenbereich angezeigt wird.
3
Drücken Sie wiederholt
TUNING MODE, bis „PRESET“
angezeigt wird.
4
Drücken Sie TUNING + oder –, um
den gespeicherten Sender
abzurufen.
5
Drücken Sie TIMER SET.
6
Drücken Sie TIMER + oder –, bis
„REC TIMER“ erscheint, und
drücken Sie dann ENTER.
Fernbedienung (geschlossen)
10
2
4
Zum Aufnehmen auf eine MD legen
Sie eine bespielbare MD in das MDDeck ein.
Die Stundenziffer beginnt zu blinken.
Fernbedienung (geöffnet)
7
Stellen Sie die Startzeit wie folgt ein:
Stellen mit TIMER + oder – die Stunden
ein, und drücken Sie dann ENTER.
Die Minutenziffern beginnen zu blinken.
3
5
Stellen Sie mit TIMER + oder – die
Minuten ein, und drücken Sie dann
ENTER.
Die Stundenziffern blinken erneut.
TIMER
SELECT
6,7,9
6,7,9
8
Stellen Sie analog zum obigen
Schritt die Endzeit ein.
Bitte wenden
57D
Timergesteuerte Aufnahme eines
Radioprogramms (Fortsetzung)
9
Wählen Sie mit TIMER +/– das
Aufnahmegerät, und drücken Sie
dann ENTER.
Zum Aufnehmen auf eine Cassette
wählen Sie „REC to TAPE“.
Zum Aufnehmen auf eine MD wählen
Sie „REC to MD“ oder „REC to MD
(MONO)“*.
Die eingestellten Timerdaten erscheinen
nun nacheinander im Display.
Zum Abschalten des Timers
Drücken Sie TIMER SET.
Wenn „CONNECTION“ und
„CHECK“ blinkt
Das gewählte Aufnahmegerät (MD-Deck
oder Cassettendeck) ist nicht richtig
angeschlossen. Überprüfen Sie den
Anschluß, und führen Sie dann Schritt 9
erneut aus.
10
Drücken Sie POWER, um die
Anlage auszuschalten.
Die Anlage schaltet auf AufnahmeBereitschaft.
Bei Erreichen der eingestellten TimerStartzeit wird die Anlage automatisch
eingeschaltet und die Aufnahme
beginnt. Bei Erreichen der Endzeit wird
die Aufnahme gestoppt, und der Timer
ausgeschaltet. Während der Aufnahme
wird die Lautstärke auf den
Minimalwert eingestellt; diese
Einstellung bleibt auch nach der
Aufnahme erhalten.
* Bei der Einstellung „REC to MD (MONO)“ erfolgt
die Aufnahme nur in Mono, die Aufnahmezeit
verdoppelt sich jedoch.
58D
Zum Überprüfen der Einstellungen
Drücken Sie TIMER SELECT wiederholt, bis
„REC“ erlischt und „TIMER OFF“ erscheint.
Im Display erscheint dann die Startzeit,
gefolgt von der Endzeit und der
Stationsnummer. Anschließend erscheint
wieder die ursprüngliche Anzeige.
Zum Abschalten des Timers
Drücken Sie TIMER SELECT wiederholt bis
„TIMER OFF“ erscheint.
Zum Ändern der Einstellungen
Beginnen Sie erneut mit Schritt 1.
Zum erneuten Aktivieren des
Timers
Die Timerdaten bleiben gespeichert. Wenn
Sie sich erneut entsprechend der
gespeicherten Daten wecken lassen wollen,
drücken Sie TIMER SELECT, bis „REC“
erscheint, und schalten Sie die Anlage dann
durch Drücken von POWER aus.
Hinweis
Wenn die MD während der Timeraufnahme voll
wird, wird der Aufnahmebetrieb beendet und das
Deck stoppt.
Zusatzinformationen
Zur besonderen
Beachtung
Sicherheit
• Die Anlage ist auch im ausgeschalteten Zustand
nicht vollständig vom Stromnetz getrennt, solange
das Netzkabel noch an einer Steckdose
angeschlossen ist.
• Trennen Sie die Anlage bei längerer
Nichtverwendung von der Steckdose ab. Zum
Abziehen des Kabels fassen Sie stets am Stecker
und niemals am Kabel selbst an.
• Wenn ein fester Gegenstand oder Flüssigkeit in
das Gerät gelangt, trennen Sie es ab, und lassen
Sie es von einem Fachmann überprüfen, bevor Sie
es weiterverwenden.
• Das Netzkabel darf nur von einer Fachwerkstatt
ausgewechselt werden.
Aufstellung
• Stellen Sie die Anlage so auf, daß ausreichende
Luftzirkulation gewährleistet ist, um einen
internen Wärmestau zu vermeiden.
• Stellen Sie die Anlage waagerecht auf.
• Stellen Sie die Anlage nicht an Plätzen auf, die:
– extremer Hitze oder Kälte,
– Staub oder Schmutz,
– starker Feuchtigkeit,
– Vibrationen,
– direktem Sonnenlicht ausgesetzt sind.
Betrieb
• Wenn die Anlage direkt von einem kalten an
einen warmen Ort gebracht oder in einem sehr
feuchten Raum betrieben wird, kann Feuchtigkeit
auf dem Linsensystem des CD-Spielers oder MDDecks kondensieren. Die Anlage arbeiten dann
nicht mehr einwandfrei. Nehmen Sie in einem
solchen Fall die CD bzw. MD heraus und warten
Sie bei eingeschalteter Anlage etwa eine Stunde
lang ab, bis die Feuchtigkeit verdunstet ist.
• Vor einem Transport des Tuners/CD-Spielers
vergewissern Sie sich, daß die Uhrzeit im Display
angezeigt wird und trennen Sie dann das
Netzkabel ab. Vor einem Transport des MD-Decks
vergewissern Sie sich, daß alle Anzeigen erloschen
sind, schalten das MD-Deck dann aus und trennen
Sie das Netzkabel ab.
Bei weiterführenden Fragen wenden Sie sich bitte
an den nächsten Sony Händler.
Aufstellung der Lautsprecher
Trotz der magnetischen Abschirmung der
Lautsprecher kann es bei einigen TV-Geräten oder
Monitoren zu Bildverzeichnungen kommen.
Schalten Sie in einem solchen Fall das TV-Gerät
bzw. den Computer einmal aus und dann nach 15
bis 30 Minuten wieder ein.
Wenn das Bild dann immer noch beeinträchtigt
ist, stellen Sie die Lautsprecher weiter vom TVGerät/Monitor entfernt auf. Achten Sie auch darauf,
daß keine anderen Komponenten, an denen
Magnetteile vorhanden sind wie beispielsweise
Audiogestell, TV-Ständer, Spielsachen usw. in der
Nähe des TV-Geräts/Monitors stehen, da sich die
Magnetfelder gegenseitig verstärken können.
Löschschutz der MD
Zum Schutz der MD-Aufzeichnung gegen
versehentliches Löschen schieben Sie die Lamelle
der MD in Pfeilrichtung, so daß die Vertiefung offen
ist.
Zum Aufnehmen auf die MD schieben Sie die
Lamelle zurück, so daß die Öffnung verdeckt ist.
Lamelle
Die Lamelle
aufschieben.
Hinweise zu den MDs
• Öffnen Sie den Schutzabdeckung der MD nicht. Ist
sie offen, schließen Sie sie umgehend.
Schutzabdeckung
• Wenn die Cartridge verschmutzt ist, reinigen Sie
es mit einem weichen Tuch.
• Schützen Sie die MD vor direktem Sonnenlicht
und anderen Wärmequellen, und lassen Sie sie
nicht in einem in der direkten Sonne geparkten
Wagen zurück.
Hinweise zu den CDs
• Vor dem Abspielen reinigen Sie die CD mit einem
Reinigungstuch, indem Sie von der Mitte nach
außen wischen.
• Verwenden Sie zum Reinigen keine Lösungsmittel
wie Benzin oder Verdünner und auch keine für
Analogplatten bestimmte Reiniger und
Antistatiksprays.
• Schützen Sie die CD vor direktem Sonnenlicht
und anderen Wärmequellen, und lassen Sie sie
nicht in einem in der direkten Sonne geparkten
Wagen zurück.
Bitte wenden
59D
Zur besonderen Beachtung
(Fortsetzung)
Reinigung des Gehäuses
Reinigen Sie das Gehäuse mit einem weichen, leicht
mit mildem Haushaltsreiniger angefeuchteten Tuch.
Vor dem Einlegen der Cassette
Achten Sie darauf, daß das Band nicht durchhängt,
da es sonst im Antriebsmechanismus hängenbleiben
und beschädigt werden kann. Spannen Sie es
gegebenenfalls etwas.
Hinweis zu Cassetten mit langer
Spielzeit
Das Band von Cassetten mit einer Spielzeit von
mehr als 90 Minuten ist sehr dünn und kann sich
leicht dehnen. Schalten Sie bei einer solchen
Cassette die Bandlauffunktion (Wiedergabe, Stopp,
Vorspulen und Rückspulen) nicht zu häufig um, da
das Band sich sonst verzieht und dann im
Antriebsmechanismus hängen bleibt.
Löschschutz
Zum Schutz gegen versehentliches Löschen brechen
Sie die Lamelle der Seite A und/oder B wie in der
Abbildung gezeigt heraus.
Banderkennungsöffnungen
Lamelle für
Seite B
Lamelle für
Seite A
Seite A
Brechen Sie die
Lamelle für
Seite A heraus
Um später wieder auf die Cassette aufzunehmen,
überkleben Sie die Vertiefung mit Klebeband.
Achten Sie jedoch darauf, die
Banderkennungsöffnungen nicht zu überkleben.
Ansonsten kann das Deck den Bandtyp nicht
erkennen.
Banderkennungsöffnungen
60D
Reinigung der Tonköpfe
Reinigen Sie die Tonköpfe nach jeweils etwa 10
Betriebsstunden.
Bei stark verschmutzten Köpfen verschlechtert sich
die Tonqualität, der Lautstärkepegel nimmt ab und
es kommt zu Tonaussetzern. Außerdem wird
möglicherweise die alte Aufzeichnung nicht
vollständig gelöscht oder es ist überhaupt kein
Aufnehmen möglich. Vor sehr wichtigen
Aufnahmen und nach der Wiedergabe eines älteren
Bandes sollten die Köpfe grundsätzlich gereinigt
werden. Verwenden Sie zur Reinigung eine
handelsübliche Reinigungscassette. Einzelheiten zur
Reinigung entnehmen Sie bitte der Anleitung der
Reinigungscassette.
Entmagnetisieren der Köpfe
Jeweils nach etwa 20 bis 30 Betriebsstunden sollten
die Köpfe und alle Metallteile, die das Band
berühren mit einer Entmagnetisierungs-Cassette
(nicht mitgeliefert) entmagnetisiert werden.
Einzelheiten zur Verwendung entnehmen Sie bitte
der Anleitung der Entmagnetisierungs-Cassette.
Besonderheiten des
MD-Systems
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Das MD-System weist die folgenden
prinzipbedingten Besonderheiten auf. Es
handelt sich dabei nicht um Störungen.
„Disc Full“ leuchtet bereits auf,
obwohl die maximale
Aufnahmezeit (60 oder 74
Minuten) noch nicht erreicht ist.
Maximal können auf die MD nur 255 Titel
aufgezeichnet werden. Beim Versuch mehr als 225
Titel aufzunehmen, erscheint die Anzeige „Disc
Full“, selbst wenn die Maximalzeit noch nicht
erreicht ist. Bevor Sie wieder auf die MD
aufnehmen, müssen Sie nicht mehr benötigte Titel
löschen.
„Disc Full“ leuchtet bereits auf,
obwohl die maximale Anzahl der
aufzeichenbaren Titel (255) noch
nicht erreicht ist.
In diesem Fall enthält die Aufzeichnung
niederpeglige Passagen. Das MD-Deck hat diese als
Lücken zwischen zwei Titeln interpretiert und ein
Aufleuchten der Anzeige „Disc Full“ veranlaßt.
Die Summe aus verstrichener und
restlicher Aufnahmezeit entspricht
nicht der maximalen
Aufnahmezeit (60 oder 74
Minuten)
Dieses Phänomen wird dadurch verursacht, daß
stets zweisekündige Segmente aufgezeichnet
werden, auch wenn das Aufnahmematerial kürzer
ist. Der auf der MD erforderliche Platz ist deshalb
evtl. länger als das aufgenommene Material.
Außerdem kann es auch durch Kratzer zu einer
zusätzlichen Reduktion der Aufnahmezeit kommen.
Beim Suchbetrieb kommt es an
editierten Titeln zu Tonaussetzern
Da nach den Editiervorgängen die Titel über die
MD verstreut sein können, findet das Deck beim
Suchbetrieb die Position nicht schnell genug, so daß
es zu Tonaussetzern kommt.
Die Titelnummern werden nicht
korrekt aufgezeichnet
• Beim Überspielen einer CD über einen
Digitalanschluß werden möglicherweise
zusätzliche Titelnummern aufgezeichnet.
• Wenn bei der Analogaufnahme „LEVEL-SYNC“
(siehe Seite 38) im Display erscheint, werden in
den folgenden Fällen möglicherweise keine
Titelnummern am Titelanfang aufgezeichnet:
– Der Pegel des Eingangssignals liegt nur weniger
als zwei Sekunden unter dem Schwellpegel.
– Das Eingangssignal liegt in der Mitte des Titels
länger als zwei Sekunden unter dem
Schwellpegel.
Die restliche Aufnahmezeit hat
sich nicht erhöht, obwohl
verschiedene kurze Titel gelöscht
wurden
Die gelöschten Titel waren kürzer als 12 Sekunden.
Das MD-Deck berücksichtigt solche Titel bei der
Ermittlung der restlichen Aufnahmezeit nicht, so
daß beim Löschen kein zusätzlicher Platz geschaffen
wird.
Einige Titel können nicht mit
anderen kombiniert werden
Titel, die kürzer als 12 Sekunden lang sind, können
nicht kombiniert werden.
Bitte wenden
61D
Besonderheiten des MD-Systems
(Fortsetzung)
Das Serial Copy Management
System
Da mit Digitalgeräten wie CD-Spieler, MD- und
DAT-Decks praktisch ohne Qualitätseinbuße kopiert
werden kann, wurde für solche Geräte aus
urheberrechtlichen Gründen das
Kopierschutzsystem „Serial Copy Management
System“ entwickelt.
Dieses System gestattet nur ein einmaliges digitales
Kopieren einer Digitalquelle.
Über einen Digital-zu-Digital-Anschluß kann nur
eine Kopiergeneration* erstellt werden.
Beispiel:
1 Ein handelsüblicher digitaler Tonträger (wie CD
oder MD) kann einmal digital überspielt werden,
ein weiteres digitales Kopieren wird jedoch
unterbunden.
2 Die Digitalkopie eines analogen Tonträgers (wie
Analogplatte oder Musikcassette) oder eines
digitalen Satellitenprogramms kann einmal digital
kopiert werden, ein weiteres digitales Kopieren
wird jedoch unterbunden.
* Unter der ersten Kopiergeneration versteht man
eine mit einem Digitalgerät erstellte
Digitalaufnahme einer digitalen Signalquelle.
Wenn beispielsweise mit dieser Anlage vom CDSpieler auf das MD-Deck überspielt wird, handelt
es sich bei der MD um die erste Kopiergeneration.
Hinweise
• Beim analogen Aufnehmen bestehen keine
Beschränkungen durch das Serial Copy
Management System.
• Digitale Satellitenprogramme mit einer
Abtastfrequenz von 32 kHz oder 48 kHz können
nur mit einem MD-Deck oder einem DAT-Deck
aufgezeichnet werden, das für diese
Abtastfrequenzen ausgelegt ist. In diesem Fall
kann eine zweite Kopiergeneration erstellt
werden.
Störungsüberprü–
fungen
Gehen Sie bei einer Störung die folgende
Liste durch.
Vergewissern Sie sich jedoch zuvor, daß das
Netzkabel und die Lautsprecher richtig
angeschlossen sind.
Wenn Sie die Störung nicht beheben können,
wenden Sie sich an den nächsten Sony
Händler.
Allgemeines
Kein Ton.
•Die Lautstärke einstellen.
•Die Kopfhörer abtrennen.
Starkes Brummen oder andere
Störgeräusche.
•Ein TV-Gerät oder Videorecorder
befindet sich zu dicht neben der Anlage.
Die Anlage weiter vom TV-Gerät bzw.
Videorecorder entfernen.
„0:00“ (Europa-Modell) oder „12:00 AM“
(andere Modelle) blinkt im Display.
•Ein Stromausfall ist aufgetreten. Die Uhr
und der Timer müssen neu eingestellt
werden.
Der Timer arbeitet nicht.
•Die Uhr richtig einstellen.
Nach Drücken von TIMER SELECT erscheint
„DAILY“ oder „REC“ nicht.
•Den Timer richtig einstellen.
Die Fernbedienung arbeitet nicht.
•Zwischen Fernbedienung und Anlage
befindet sich ein Hindernis.
•Die Fernbedienung ist nicht richtig auf
den Sensor der Anlage ausgerichtet.
•Die Batterien sind erschöpft. Die Batterien
auswechseln.
Kein Ton von einem Kanal oder
unsymmetrische Stereobalance.
• Den Anschluß und die Aufstellung der
Lautsprecher überprüfen.
• BALANCE L oder R wiederholt drücken,
bis „CENTER“ erscheint.
62D
CD-Spieler
Die CD kann nicht eingelegt werden.
• Möglicherweise ist bereits eine CD
eingelegt.
Die CD kann nicht herausgenommen
werden.
• 6 am Tuner/CD-Spieler mindestens 2
Sekunden lang drücken.
Die CD kann nicht wiedergegeben werden.
• Die CD ist verschmutzt.
• Die CD mit der Beschriftungsseite nach
oben einlegen.
• Feuchtigkeit ist im Inneren kondensiert.
Die CD herausnehmen und bei
eingeschalteter Anlage etwa eine Stunde
lang abwarten, bis die Feuchtigkeit
verdunstet ist.
Die Wiedergabe beginnt nicht am ersten
Titel.
• Der Spieler befindet sich im Programmoder Zufallsbetrieb. PLAY MODE
drücken, bis „SHUFFLE“ und
„PROGRAM“ erlischt.
MD-Deck
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Das aufgezeichnete oder editierte Material
ist nicht mehr auf der MD vorhanden.
• Nach dem Aufnehmen oder Editieren
wurde das Netzkabel abgetrennt, ohne
die MD aus dem MD-Deck
herauszunehmen.
Nach dem Aufnehmen oder Editieren
muß die MD ausgeworfen werden, da
nur dann die Daten auf dem MD
gesichert werden.
Die MD kann nicht eingelegt werden.
• Möglicherweise ist bereits eine MD
eingelegt.
Die Bedienungselemente arbeiten nicht.
•Die MD ist verschmutzt oder verkratzt
(„Disc Error“ erscheint). Eine andere MD
einlegen.
Die MD kann nicht wiedergegeben werden.
•Feuchtigkeit ist im Inneren kondensiert.
Die MD herausnehmen und bei
eingeschalteter Anlage einige Stunden
lang abwarten, bis die Feuchtigkeit
verdunstet ist.
•Die MD in Pfeilrichtung einschieben.
•Die MD enthält keine Aufzeichnung.
Keine Aufnahme möglich.
•Der Löschschutz der MD ist aktiviert
(„MD Protected“ erscheint). Die Lamelle
zuschieben (siehe Seite 59).
•Die Signalquelle richtig anschließen.
•Es ist eine vorbespielte MD eingelegt.
Eine bespielbare MD einlegen.
•Eine bespielbare MD, auf der noch
genügend Platz vorhanden ist, einlegen
oder nicht mehr benötigte Titel löschen.
•Während der Aufnahme wurde das
Netzkabel abgetrennt oder die
Stromversorgung ausgeschaltet. Die
Aufnahme erneut ausführen.
Cassettendeck
Im Lieferumfang ist kein
Cassettendeck enthalten; das
TC-TX101 ist getrennt erhältlich.
Die Cassette kann nicht eingelegt werden.
•Möglicherweise ist bereits eine Cassette
eingelegt.
Es kann nicht aufgenommen werden.
•Die Löschschutzlamelle der Cassette ist
herausgebrochen. Die Vertiefung mit
Klebeband überkleben.
•Das Band ist am Ende angelangt.
Die CD-Synchronaufnahme beginnt nicht.
•Wenn DIRECTION auf a steht und die
Löschschutzlamelle einer Seite
herausgebrochen ist, beginnt die
Aufnahme nicht.
Schlechte Tonqualität und geringer
Tonpegel.
•Die Köpfe sind verschmutzt. Die Köpfe
reinigen.
•Im Aufnahme/Wiedergabe-Kopf hat sich
Restmagnetismus aufgebaut. Die Köpfe
entmagnetisieren.
Tonaussetzer.
•Die Antriebswellen und Andruckrollen
sind verschmutzt. Die Teile reinigen.
Bitte wenden
63D
Störungsüberprüfungen
(Fortsetzung)
Tuner
Starkes Brummen oder andere
Störgeräusche („TUNED“ oder „STEREO“
blinkt im Display).
•Die Antennen richtig ausrichten.
•Das Empfangssignal ist zu schwach. Eine
Außenantenne anschließen.
Ein UKW-Stereoprogramm wird nicht in
Stereo wiedergegeben.
•STEREO/MONO drücken, so daß
„STEREO“ erscheint.
Meldungen beim MDBetrieb
Im Lieferumfang ist kein MD-Deck
enthalten; das MDS-MX101 ist
getrennt erhältlich.
Beim Betrieb des MD-Decks können die
folgenden Meldungen im Display erscheinen
oder blinken.
Auto Cut
Während der Digitalaufnahme hat das
MD-Deck auf Pause geschaltet, da eine
Leerstelle von 30 Sekunden vorhanden
war.
Blank Disc
Die eingelegte bespielbare MD ist ganz neu
oder alle Titel der MD wurden gelöscht.
Cannot Copy
Es ist kein digitales Kopieren möglich
(siehe „Das Serial Copy Management
System“ auf Seite 61).
Cannot Edit
Es wurde versucht, im Programm- oder
Zufallsbetrieb zu editieren.
CHECK OPT-IN
Während der Digitalaufnahme war das
Digitalsignal unterbrochen. Das Optokabel
richtig anschließen (siehe Seite 4).
Disc Error
Die eingelegte MD ist beschädigt oder
besitzt keinen TOC.
64D
Disc Full
Die MD ist voll (siehe „Besonderheiten des
MD-Systems“ auf Seite 61).
Impossible
Es wurde versucht, den ersten Titel der
MD zu kombinieren. Dies ist jedoch nicht
möglich.
Name Full
Zum Abspeichern von Titelnamen und
MD-Namen ist kein Platz mehr vorhanden.
NO DISC
Es ist keine MD eingelegt.
Protected
der Löschschutz der MD ist aktiviert.
Rec Level Over
Bei der Analogaufnahme über die VIDEO/
PC-Eingangsbuchse war der Eingangspegel
zu hoch. Den Pegel am angeschlossenen
Gerät reduzieren.
Retry
Das MD-Deck wiederholt die Aufnahme,
da bei der vorausgegangenen Aufnahme
Vibrationen vorhanden waren oder Kratzer
auf der MD festgestellt wurden.
Retry Error
Aufgrund von Vibrationen oder Kratzern
auf der MD führten auch mehrmalige
Aufnahmeversuche nicht zum Erfolg.
Smart Space
Während der Digitalaufnahme wurde nach
einer Leerstelle von 3 bis 30 Sekunden das
Eingangssignal wieder zugeleitet.
Sorry
Es wurde versucht, nicht kombinierbare
Titel zu kombinieren.
Technische Daten
Verstärker
Europa-Modell
Ausgangsleistung
15 + 15 W (an 4 Ohm, bei
1 kHz, nach DIN)
Sinus-Dauertonleistung
21 + 21 W (an 4 Ohm, bei
1 kHz, 10% Klirrgrad)
26 + 26 W
Tuner/CD-Spieler (HCD-101)
Tuner
Empfangsbereich
2-Band-Modell
Europa-Modell:
Andere Modelle:
3-Band-Modell
Zwischenfrequenz
Antennenbuchsen
Timer
Timer-Einstellung
Sleep Timer-Einstellung
FM (UKW): 87,5 –
108 MHz
(50-kHz-Raster)
AM: 522 – 1.611 kHz
FM (UKW): 87,5 –
108 MHz
(50-kHz-Raster)
AM: 531 – 1.602 kHz
(bei 9-kHz-Raster)
530 – 1.710 kHz
(bei 10-kHz-Raster)
FM (UKW): 87,5 –
108 MHz
(50-kHz-Raster)
MW (MV): 522 –
1.611 kHz
(bei 9-kHz-Raster)
LW (LV): 144 – 288 kHz
(bei 3-kHz-Raster)
FM (UKW): 10,7 MHz
AM: 450 kHz
FM (UKW): 75 Ohm
unsymmetrisch
AM:
Außenantennenbuchsen
Quarzgesteuertes System
1-Minuten-Schritte
10-Minuten-Schritte, max.
90 Minuten
CD-Spieler
System
Digitales Audiosystem
mit Compact Disc
Laser
Halbleiterlaser
(λ = 780 nm)
Laser-Ausgangsleistung Unter 44,6 µW*
* In einem Abstand von 200 mm vor der
Linsenoberfläche auf einem optischen Abtastblock
mit 7-mm-Blende gemessener Wert.
Frequenzgang
5 Hz – 20 kHz
Signal-Rauschabstand
Über 90 dB
Klirrgrad
Unter 0,05%
Musikleistung
Andere Modelle
Sinus-Dauertonnennleistung (Nennwert)
16 + 16 W (an 4 Ohm, bei
1 kHz, 1% Klirrgrad,
Netzbetrieb mit
240/120 V)
Sinus-Dauertonnennleistung (Referenzwert)
22 + 22 W (an 4 Ohm, bei
1 kHz, 10% Klirrgrad,
Netzbetrieb mit
240/120 V)
Eingänge
Ausgänge
VIDEO/PC IN: StereoKlinkenbuchsen,
Empfindlichkeit 500 mV,
Impedanz 47 kOhm
VIDEO/PC OUT: StereoKlinkenbuchsen, 250 mV,
1 kOhm
DIGITAL OUT (CD
OPTICAL OUT):
Quadratische
Optobuchse, –18 dBm,
Wellenlänge 660 nm
PHONES:
Stereo-Minibuchse für
Kopfhörer mit einer
Impedanz von 8 Ohm
oder mehr
Allgemeines
Stromversorgung
Europa-Modell:
Andere Modelle:
Leistungsaufnahme
Abmessungen
Gewicht
220 – 230 V
Wechselspannung,
50/60 Hz
110 – 120 V oder
220 – 240 V
Wechselspannung,
50/60 Hz an
Spannungswähler
einstellbar
66 W (bei Anschluß von
TC-TX101 und
MDS-MX101)
ca. 142 × 125 × 260 mm
(B/H/T), einschl.
vorspringender Teile und
Bedienungselemente
ca. 4,1 kg
Bitte wenden
65D
Technische Daten (Fortsetzung)
Lautsprechersystem (SS-Q101/Q101A)
Bauart
Bestückung
Nennimpedanz
Abmessungen
Gewicht
2 Wege, Baßreflex
(magnetisch abgeschirmt)
10-cm-Chassis, KonusTyp
2-cm-Chassis,
symmetrische
Ansteuerung
4 Ohm
ca. 125 × 205 × 197 mm
(B/H/T), einschl.
vorspringender Teile und
Bedienungselemente
ca. 1,9 kg Netto pro
Lautsprecher
Mitgeliefertes Zubehör
Sony Fernbedienung RM-SQ101 (1)
R6/Größe AA-Batterien (2)
AM (MW/LW)-Rahmenantenne (1)
FM (UKW)-Antenne (1)
Lautsprecherkabel (2)
Änderungen, die dem technischen Fortschritt
dienen, bleiben vorbehalten.
66D
Stickwortverzeichnis
A
Abrufen eines gespeicherten
Senders 7
AMS 11
Analogaufnahme 33
Anschluß
Anlage 4
Antennen 5, 10
Netzkabel 6
Zusatzgeräte 9
Antenne 5, 10
Aufnahme eines
Radioprogramms auf
MD 19
eines Radioprogramms
auf Cassette 20
Auto Cut-Funktion 37
Automatische
Signalquellenwahl 11,
14, 17
B
Batterien 6
Besonderheiten des MDSystems 61
E, F, G H, I, J
Einstellungen
Lautstärke 11
Ton 51
Erase-Funktion 40
K
Kopierschutzsystem (Serial
Copy Management
System) 62
L
Lautsprecher 5
Löschen
aller Titel 41
eines einzelnen Titels 40
eines Titelteils 41
von Aufnahmeteilen 40
Löschschutz 59, 60
M
Meldungen beim MDBetrieb 64
N, O
Namenseingabe
CD 26
MD 46
Sendername 53
C
CD-Spieler 11, 22
CD-Synchronaufnahme 12
Combine-Funktion 43
D
Daily Timer 55
DBFB 51
Digitalaufnahme 32
Direkt-Wiedergabestart 11,
14, 18
Display 22, 28
Divide-Funktion 43
P,Q
Programm-Wiedergabe
25, 31
R
Radiobetrieb
Abrufen eines
gespeicherten Senders 7
Stationsvorwahl 17
Shuffle-Funktion 24, 30, 54
Sleep Timer 54
Smart Space-Funktion 37
Stationsvorwahl 17
Störungsüberprüfungen 62
T
Timer
Einschlafen mit Musik
54
Timergesteuerte
Aufnahme eines
Radioprogramms 57
Wecken durch Musik 55
Timergesteuerte Aufnahme
57
Titelnummern 38
Toneinstellungen 51
U, V
Überspielen
CD 12, 15
MD 12, 19
Uhr, Einstellung 6
W, X, Y
Wiedergabe
Cassette 16
CD 11
MD 13
Programm-Wiedergabe
25, 31
Sender 17
Wiederholspiel (Repeat)
23, 29
Zufalls-Wiedergabe
(Shuffle) 24, 30
Wiederholspielbetrieb 23, 29
Z
Zufalls-Wiedergabe 24, 30,
54
S
Sendername 53
Serial Copy Management
System 62
Setzen von Titelnummern 38
67D
Download PDF

advertising