Sony RDH-GTK11iP Operating instructions

Sony RDH-GTK11iP Operating instructions
4-418-233-11(1) (SE)
Kontrollernas placering
Komma igång
Ställa in klockan
1 Tryck på   för att starta systemet.
2 Tryck på TIMER MENU  för att välja klockinställningsläge.
Enhet (ovansida)
Om PLAY SET blinkar trycker du på /  flera gånger för att välja CLOCK och trycker sedan på
 Ström
HOME AUDIO
DOCKING SYSTEM
Anslut nätsladden till ett vägguttag.
Demonstrationen visas på displayen . När du trycker på  , startas
systemet och demonstrationen avslutas automatiskt.
Om den medföljande adaptern på kontakten inte passar i vägguttaget kopplar du
bort den från kontakten (endast för modeller som är utrustade med en adapter).
Bruksanvisning
3 Tryck på /  flera gånger för att ställa in timme och tryck sedan på
4 Använd samma procedur för att ställa in minuter.
(ange) .
.
Obs!
Klockinställningarna återställs om du kopplar bort nätsladden eller om det blir strömavbrott.
Visa klockan när systemet är avstängt
 Ljud in L/R (DVD/PC IN-uttag)
Tryck på DISPLAY . Klockan visas i ungefär åtta sekunder.
Anslut en tillbehörskomponent, t.ex. en digital ljudspelare eller enhet med analoga
ljudutgångar, med hjälp av en RCA-ljudingångskabel som finns att köpa i handeln.
Använda iPod-/iPhone-enheten
 Antenner
 Till ett vägguttag
 AM-ramantenn
 Till DVD/PC IN L-uttag
 To DVD/PC IN R-uttag
 FM-antenn (sträck ut
den horisontellt.)
Enhet (framsida)
©2012 Sony Corporation
FST-GTK33iP/GTK11iP
RDH-GTK33iP/GTK11iP
Avfallshantering av förbrukade
batterier (gäller inom EU och
i andra europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Täck inte över ventilationsöppningar på apparaten med
tidningar, dukar, draperier osv. eftersom det medför
risk för eldsvåda. Placera inte föremål med öppen låga,
t.ex. tända stearinljus, på apparaten.
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera
inte vätskefyllda föremål, som till exempel vaser,
ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand
och elektriska stötar.
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
t.ex. i en bokhylla eller i en inbyggnadslåda.
Eftersom du använder nätkabeln för att koppla bort
apparaten från elnätet, bör du se till att det vägguttag
du använder är lätt att komma åt. Om du upptäcker
att något med apparaten inte är som det ska måste
du omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Batterier och apparater med batterier får inte utsättas för
hög värme, till exempel direkt solljus, eld eller liknande.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så länge
kontakten sitter i ett vägguttag, även om du har stängt
av själva enheten.
Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder
som tillämpar EU-direktiven.
Tillverkare av denna produkt är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. För service- och
garantiärenden hänvisar vi till adresserna
i service- eller garantidokumenten.
För kunder i Europa och Australien:
Avfallshantering av
uttjänt elektrisk och
elektronisk utrustning
(gäller i EU och i andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller förpackningen anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den ska
i stället lämnas in på en insamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter. En korrekt kassering
av produkten kan förebygga potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinningen av materialet bidrar till
att bevara naturens resurser. Om du vill veta mer om
återvinning av produkten kontaktar du lokal myndighet
eller sophämtningstjänst eller den butik där du köpte
produkten.
Tillbehör: Fjärrkontroll
Förhindra att iPod-/iPhone-enheten faller genom att alltid sätta fast den med fästarmen när du använder den
med systemet. När du ska ta bort iPod-/iPhone-enheten lyfter du upp fästarmen tills den klickar och knäpps fast.
Koppla sedan bort iPod-/iPhone-enheten från iPod-/iPhone-anslutningen.
1 Placera iPod-/iPhone-enheten i iPod/iPhone-anslutningen.
2 Tryck på PUSH-knappen tills fästarmen frigörs med ett klick.
Fästarmen fälls ut för att hålla fast iPod-/iPhone-enheten.
SE
Endast Europa
VARNING
När du sätter in kontakten på en FM-antenn/AM-ramantenn måste du se till att
du sätter in den åt rätt håll.
Hitta en plats och en orientering med bra mottagning när du ställer in antennen.
Håll antennerna borta från nätsladden för att undvika störningar i ljudet.
Den här symbolen på batteriet eller förpackningen anger
att batteriet inte får behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan den här symbolen användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly.
Genom att säkerställa att batterierna avfallshanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterierna kasseras på
felaktigt sätt. Återvinningen av materialet bidrar till att
bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
till ett inbyggt batteri får detta batteri endast bytas av
en auktoriserad servicetekniker. Se till att batteriet
hanteras på rätt sätt genom att lämna in produkten till
en återvinningsstation för elektriska och elektroniska
produkter när den är förbrukad.
När det gäller alla andra batterier läser du avsnittet om
hur du tar ut batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet
på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Om du vill veta mer om återvinning av produkten
eller batteriet kontaktar du lokal myndighet eller
sophämtningstjänst eller den butik där du köpte
produkten.
Baksida
™ ®
Använda fjärrkontrollen
Systemet kan installeras vertikalt eller horisontellt Välj installationstyp utifrån dina
behov (utom användare av iPod nano-modeller). Observera att systemet måste
installeras horisontellt om du använder iPod nano-modeller.
Sätt i två R6-batterier (AA-storlek) (medföljer) med polerna enligt nedan.
PUSH-knapp
Fästarm
Vertikal installation
Horisontell installation
iPod-/iPhoneanslutning
Obs!
Det går inte att använda hörlurar eftersom systemet inte har något
hörlursuttag.
Anmärkningar om att använda fjärrkontrollen
Vid normal användning bör batterierna räcka i minst sex månader.
Blanda inte gamla och nya batterier eller olika typer av batterier.
Om du inte har för avsikt att använda fjärrkontrollen under en längre tid ska du ta ut batterierna för att undvika
att de skadas p.g.a. batteriläckage och korrosion.
Fjärrkontroll
Meddelande till användare av iPod nano-modeller
Installera INTE systemet vertikalt om du använder iPod nano-modeller med det här systemet. iPod nano-modeller kan inte hållas fast med
fästarmen eftersom de är för höga. Installera systemet horisontellt.
Anmärkning om att bära systemet
Bär INTE systemet med iPod-/iPhone-enheten ansluten. Om du gör det kan iPod-/iPhone-enheten falla och skadas. Sony avsäger sig allt ansvar
för skador som orsakats av felaktig användning.
Obs!
Om du använder iPod-/iPhone-fodral som finns tillgängliga i handeln kanske den anslutna iPod-/iPhone-enheten inte kan identifieras av systemet.
Ta i så fall bort fodralet från iPod-/iPhone-enheten och anslut den till iPod-/iPhone-anslutningen igen.
Om du använder ett vertikalt installerat system måste du se till att den anslutna iPod-/iPhone-enheten är upprätt och inte lutar.
Funktioner
Anmärkningar om hur du laddar en iPod-/iPhone-enhet
Spela upp iPod/iPhone
Meddelande om licenser och varumärken
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch
är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat
i USA och i andra länder.
MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning
är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
Windows Media är antingen ett registrerat varumärke
eller ett varumärke som tillhör Microsoft Corporation
i USA och/eller i andra länder.
Den här produkten innehåller teknik som omfattas
av immateriell egendomsrätt tillhörande Microsoft.
All användning och distribution av den här tekniken
utanför denna produkt är förbjuden utan lämplig(a)
licens(er) från Microsoft.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
tillhör respektive företag. I den här bruksanvisningen
anges inte symbolerna och .
Installera systemet
1 Välj iPod-funktionen.
Tryck på FUNCTION +/  flera gånger.
I den här bruksanvisningen utförs funktionerna med
hjälp av fjärrkontrollen men de kan också utföras
med knapparna som har samma eller liknande
namn på enheten.
Låsa knapparna på enheten
(barnlåsfunktionen)
Du kan låsa alla knappar på enheten utom  (på/
viloläge)  för att förhindra att de används av misstag.
Håll ned   på enheten tills CHILD LOCK ON eller
CHILD LOCK OFF visas på displayen . Alla knappar
på enheten utom   låses eller låses upp.
Obs!
Barnlåset avbryts om du kopplar bort nätsladden.
Tips!
Det går att använda knapparna på fjärrkontrollen även om
barnlåsfunktionen är aktiverad.
2 Placera iPod-/iPhone-enheten i iPod/iPhoneanslutningen .
3 Tryck på PUSH-knappen och sätt fast iPod-/iPhoneenheten.
4 Starta uppspelningen.
Tryck på  .
Styra iPod-/iPhone-enheten
Om du vill
Pausa
uppspelningen
Välja ett spår
eller kapitel
i en ljudbok/
poddsändning
Hitta en punkt i ett
spår eller kapitel
i en ljudbok/
poddsändning
Välja det valda
alternativet
Bläddra uppåt/
nedåt på iPodmenyer
Återgå till
föregående meny
eller välja en meny
Tryck på
 (pausa) / (stoppa) .
 (gå bakåt)/ (gå framåt)
. Snabbspola framåt eller bakåt
genom att hålla ned knappen.
Håll ned  (spola bakåt)/
(snabbspola framåt)  under
uppspelning och släpp knappen
vid önskad punkt.
(ange) .
/ .
TOOL MENU /RETURN 
(återgå) .
Om USB-funktionen är vald när systemet är påslaget kan du inte
ladda iPod-/iPhone-enheten.
Om displayläget är demonstration eller klocka kan du inte ladda
iPod-/iPhone-enheten även om systemet är avstängt.
Om du trycker på DISPLAY  medan laddningen pågår och
systemet är avstängt avslutas laddningen av iPod-/iPhone-enheten.
Om du vill ladda iPod-/iPhone-enheten igen ansluter du den igen
när displayen är i energisparläge.
Spela upp en fil på USB-enheten
Obs!
På följande webbplatser finns det information om
kompatibla USB-enheter.
Stäng av funktionen ”Skaka för att blanda” på iPod-/iPhone-enheten
för att undvika oväntade spårbyten när du lyssnar på musik på
hög volym.
Om iPod-/iPhone-enhetens batteri är tomt kanske den inte kan
identifieras av systemet. I så fall kan du ladda upp den med t.ex.
en dator och sedan ansluta den till systemet.
Systemets prestanda kan variera, beroende på iPod-/iPhoneenhetens specifikationer.
Håll iPod-/iPhone-enheten i samma vinkel som iPod-/iPhoneanslutningen när du sätter fast och tar bort iPod-/iPhone-enheten.
Anslutningen kan skadas om du vrider eller rör iPod-/iPhoneenheten fram och tillbaka.
Bär inte enheten med en iPod-/iPhone-enhet i anslutningen.
Om du gör det kan det orsaka fel.
Håll enheten med en hand och var försiktig så att du inte trycker på
knapparna på iPod-/iPhone-enheten av misstag när du sätter fast
och tar bort iPod-/iPhone-enheten.
Pausa uppspelningen innan du kopplar bort iPod-/iPhone-enheten.
Håll ned /  för att snabbspola bakåt (eller framåt)
medan du spelar upp en video om /  inte fungerar.
Ändra volymnivå med VOLUME +/ . Volymnivån ändras
inte om du justerar den på iPod-/iPhone-enheten.
Det här systemet är endast avsett för iPod/iPhone. Du kan
inte ansluta några andra bärbara ljudspelare till iPod-/
iPhone-anslutningen.
Mer information om hur du använder iPod-/iPhone-enheten
finns i bruksanvisningen till iPod-/iPhone-enheten.
Sony avsäger sig allt ansvar för eventuell förlust eller skada på
inspelade data på iPod/iPhone-enheter vid anslutning till det
här systemet.
Det ljudformat som kan spelas upp på det här systemet är
MP3/WMA*/AAC*.
* Filer med DRM-copyrightskydd (Digital Rights Management) eller
filer som hämtats från en onlinemusiktjänst kan inte spelas upp på
det här systemet. Om du försöker spela upp en sådan fil spelas nästa
oskyddade ljudfil upp.
För kunder i Latinamerika
<http://esupport.sony.com/LA>
För kunder i Europa och Ryssland:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i övriga länder och regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
1 Välj USB-funktionen.
Tryck på FUNCTION +/  flera gånger.
2 Anslut USB-enheten till
3 Starta uppspelningen.
Tryck på  .
Övriga funktioner
Om du vill
Pausa
uppspelningen
Stoppa
uppspelningen
Välja en mapp
Använda systemet som en batteriladdare
Du kan använda systemet som batteriladdare för en
iPod-/iPhone-enhet oavsett om systemet är på eller av.
Om du laddar iPod-/iPhone-enheten när systemet
är påslaget måste du välja en annan funktion än
USB-funktionen.
iPod-/iPhone-enheten börjar laddas när den placeras
i iPod-/iPhone-anslutningen . Laddningsstatus visas
på iPod-/iPhone-enhetens skärm. Se till att iPod-/
iPhone-spelaren är stoppad när du placerar iPod-/
iPhone-enheten i anslutningen för att ladda den.
Mer information finns i bruksanvisningen till iPod-/
iPhone-enheten.
Avsluta laddningen av iPod-/iPhone-enheten
Ta bort iPod-/iPhone-enheten.
-porten (USB) .
Välja en fil
Hitta en punkt
i en fil
Välja repeterad
uppspelning
Tryck på
 (pausa) . Återuppta
uppspelningen genom att
trycka på knappen igen.
 (stoppa) . Återuppta
uppspelningen genom att trycka
på  (spela upp) *1. Avbryt
återupptagning av uppspelningen
genom att trycka på   igen*2.
+/  flera gånger.
 (gå bakåt)/ (gå framåt)
.
Håll ned  (spola bakåt)/
(snabbspola framåt)  under
uppspelning och släpp knappen
vid önskad punkt.
REPEAT  flera gånger tills ” ”
”
(repetera alla spår) eller ”
(repetera ett spår) visas.
*1 När du spelar upp en VBR MP3/WMA-fil kan systemet fortsätta
uppspelningen från en annan punkt.
*2 Uppspelningen fortsätter i den översta mappen.
Ändra uppspelningsläge
Använda systemet som en batteriladdare
Tryck på PLAY MODE  flera gånger. Du kan
välja normal uppspelning (uppspelning av alla filer
i ordningsföljd på USB-enheten), mappuppspelning
(FLDR för alla filer i den angivna mappen på USBenheten) eller slumpmässig uppspelning (SHUF).
Du kan använda systemet som batteriladdare för
USB-enheter som har en laddningsbar funktion
om systemet är på.
Tryck på FUNCTION +/  flera gånger för att
välja USB-funktion.
Laddningen börjar när USB-enheten är ansluten
till -porten (USB) . Laddningsstatus visas
på USB-enhetens display. Mer information finns
i bruksanvisningen till USB-enheten.
Anmärkningar om uppspelningsläget
Om du väljer SHUF, slumpmässig uppspelning, spelas alla ljudfiler
på den anslutna USB-enheten upp i slumpmässig ordning. Samma
fil kan spelas upp flera gånger i slumpmässigt uppspelningsläge.
När du har valt mappuppspelning kan inte
användas.
När du har valt slumpmässig uppspelning kan inte
repeteringsfunktionen användas.
När du har valt repeterad uppspelning kan inte slumpmässig
uppspelning användas. När repeterad uppspelning är inställd
på
kan inte mappuppspelning användas.
När du stänger av systemet raderas den valda slumpmässiga
uppspelningen (SHUF) och uppspelningsläget återgår till normal
uppspelning.
Anmärkning om repeterad uppspelning
Om du väljer när systemet är i normalt uppspelningsläge
repeteras uppspelningen av alla ljudfiler på USB-enheten tills
du stoppar uppspelningen. Om du väljer
när systemet är
i mappuppspelningsläge repeteras uppspelningen av alla ljudfiler
i den valda mappen tills du stoppar uppspelningen.
Obs!
Om en USB-kabel måste anslutas ska den USB-kabel som medföljde
USB-enheten användas. Mer information om hur du använder USBenheten finns i bruksanvisningen som medföljde USB-enheten.
Det kan ta upp till 10 sekunder innan READING visas beroende
på vilken typ av USB-enhet som ansluts.
Anslut inte systemet och USB-enheten via en USB-hubb.
När USB-enheten ansluts läser systemet samtliga filer på USBenheten. Om det finns många mappar och filer på USB-enheten
kan det ta lång tid innan mottagaren har läst färdigt USB-enheten.
Med vissa anslutna USB-enheter kan det uppstå en fördröjning
innan en begärd operation utförs av systemet.
Det går inte att garantera kompatibilitet med all programvara.
Om ljudfilerna på USB-enheten ursprungligen kodades med
inkompatibel programvara kan de filerna orsaka brus, avbruten
uppspelning eller inte fungera alls.
Ljudfiler på USB-enheten kan inte spelas upp i följande fall:
Om det totala antalet ljudfiler i en mapp överskrider 100.
Om det totala antalet ljudfiler på USB-enheten överskrider 10 000.
Om det totala antalet mappar på USB-enheten överskrider 100
(inklusive ROOT-mappen och tomma mappar).
De här antalen kan variera beroende på fil- och mappstrukturen.
Spara inte andra typer av filer eller onödiga mappar på USB-enheter
som har ljudfiler.
Systemet kan bara spela upp till ett djup av 8 mappar.
Systemet kanske inte stöder samtliga funktioner som finns på den
anslutna USB-enheten.
Återupptagning av uppspelningen avbryts om du kopplar bort
nätsladden.
Mappar som saknar ljudfiler hoppas över.
Ljudformat som du kan lyssna på med det här systemet är följande:
MP3: filtillägg mp3
WMA: filtillägg wma
AAC: filtillägg m4a
Även om filnamnet har rätt filtillägg kanske själva filen har ett annat
format, vilket kan orsaka brus eller att systemet inte fungerar på
rätt sätt.
Lyssna på radio
1 Välj radiofunktionen (TUNER FM/TUNER AM).
Tryck på FUNCTION +/  flera gånger.
2 Utför kanalsökning:
Automatisk inställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills AUTO
visas och tryck sedan på +/ . Kanalsökningen
stoppas automatiskt och TUNED och ST (endast
för stereoprogram) tänds på displayen  när en
station hittas.
Om TUNED inte tänds och kanalsökningen
inte stoppas trycker du på   för att stoppa
kanalsökningen. Utför sedan manuell inställning
(nedan).
När du ställer in en FM-station som har RDS-tjänster
anges information som tjänstnamn eller stationsnamn
av sändningen.
Manuell inställning
Tryck på TUNING MODE  flera gånger tills AUTO
och PRESET försvinner. Tryck på +/  flera gånger
för att ställa in önskad station.
Tips!
Minska statiskt brus på svaga FM-stereostationer genom att trycka
på FM MODE  flera gånger tills MONO visas för att stänga av
stereomottagningen. Stereoljudet försvinner, men mottagningen
blir bättre.
Förinställa radiostationer
Använda timerfunktionerna
1 Ställ in önskad station.
2 Tryck på TUNER MEMORY  för att välja
Systemet har två timerfunktioner. Om du använder båda
timerfunktionerna har insomningstimern prioritet.
radiominnesläge.
Sovtimern:
Du kan somna till musik. Den här funktionen fungerar
även om klockan inte är inställd.
3 Tryck på +/  flera gånger för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Om en annan station redan är tilldelad till det
valda snabbvalsnumret ersätts stationen av den
nya stationen.
4 Tryck på  för att lagra stationen.
5 Upprepa steg 1 till 4 för att lagra andra stationer.
Du kan förinställa in upp till 20 FM-stationer och
10 AM-stationer.
6 Spela upp en förinställd radiostation genom att
trycka på TUNING MODE  flera gånger tills PRESET
visas och tryck sedan på +/  flera gånger för att
välja önskat snabbvalsnummer.
Tryck på SLEEP  flera gånger för att välja önskad tid.
Tryck på SLEEP  flera gånger tills OFF visas om du vill
inaktivera insomningstimern.
1 Förbered ljudkällan.
Anslut en annan ljudkomponent till DVD-/PC IN
L-/R-uttagen  på enheten med hjälp av en analog
ljudkabel (medföljer ej).
2 Ställ in ljudvolymen på lägsta nivå.
Tryck på VOLUME   flera gånger tills VOL MIN
visas på displayen .
3 Välj DVD/PC-funktionen.
Tryck på FUNCTION +/  flera gånger.
4 Starta uppspelningen.
Starta uppspelningen av den anslutna komponenten
och justera volymen.
Det hörs ett brummande eller brusande ljud.
 Flytta bort systemet från bruskällorna.
 Anslut systemet till ett annat vägguttag.
 Installera ett brusfilter (medföljer ej) till nätsladden.
1 Förbered ljudkällan.
Förbered ljudkällan och tryck på VOLUME +/ 
för att justera volymen.
2 Välj timerinställningsläge.
Tryck på TIMER MENU .
3 Ställ in uppspelningstimern.
Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SET
.
och tryck sedan på
Tryck på /  flera gånger för att ställa in timme
. Använd samma procedur
och tryck sedan på
för att ställa in minuter.
5 Använd samma procedur som i steg 4 för att ställa in
vilken tid uppspelningen ska stoppas.
6 Välj ljudkällan.
Tryck på /  flera gånger tills önskad ljudkälla
.
visas och tryck sedan på
7 Stäng av systemet.
Tryck på  . Systemet startas automatiskt före
den förinställda tiden.
Om systemet redan är påslaget den förinställda
tiden aktiveras inte uppspelningstimern. Använd
inte systemet från den tidpunkt då det startas tills
uppspelningen startas.
Kontrollera inställningen
1 Tryck på TIMER MENU .
2 Tryck på /  flera gånger för att välja SELECT
och tryck sedan på
Justera ljudet
.
3 Tryck på /  flera gånger för att välja PLAY SEL
och tryck sedan på
Om du vill
Justera volymen
Skapa ett
dynamiskt ljud
Ställa in ljudeffekt
Tryck på
VOLUME +/ .
BASS BOOST  flera gånger för att
välja BASS ON.
EQ  flera gånger.
.
Avbryta timern
Upprepa samma procedur som ovan tills OFF visas i steg
.
3 och tryck sedan på
Ändra inställningen
Börja om med steg 1 i Använda timerfunktionerna.
Obs!
Ställa in högtalarbelysningen
Det finns en mängd olika mönster som du kan ställa in
för högtalarbelysningen. Högtalarbelysningen skapar
ljuseffekter som baseras på musikkällan.
Tryck på LED SPEAKER  flera gånger.
Varje gång du trycker på knappen ändras mönstret.
Om du väljer en USB-enhet som uppspelningskälla och har många
filer eller mappar på den enheten tar det tid för läsprocessen.
Det ger en liten fördröjning av uppspelningen för timern.
Tänk på detta när du använder en iPod-/iPhone-enhet
Se till att iPod-/iPhone-enheten inte spelas upp när du använder
uppspelningstimern.
Uppspelningstimern kanske inte aktiveras beroende på den anslutna
iPod-/iPhone-enhetens status.
Tips!
Inställningen för uppspelningstimern finns kvar så länge inställningen
inte avbryts manuellt.
Så här stänger du av
högtalarbelysningsfunktionen
Tryck på LED SPEAKER  flera gånger tills
LED OFF visas.
Felsökning
Ändra displayen
Om du vill
Ändra
information
på displayen 1)
Ändra displayläge
(se nedan.)
1)
2)
Tryck på
DISPLAY  flera gånger när
systemet är påslaget.
DISPLAY  flera gånger när
systemet är avstängt.2)
Du kan visa information om USB-enheten, till exempel;
spår- eller filnummer
spår- eller filnamn ( )
artistnamn ( )
albumnamn ( )
mappnamn (
)
Indikatorn för viloläge  på enheten tänds när systemet är avstängt.
Systemet har följande displaylägen.
Displayläge
Demonstration
Energisparläge2)
Klocka3)
1)
När systemet är avstängt
Demonstrationen är aktiverad.
Displayen stängs av för att spara
ström. Timern och klockan
fortsätter att fungera.
Klockan visas.
Du får inget ljud.
 Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
 Den angivna stationen kanske har stoppat sändningen
tillfälligt.
Du kan vakna till FM-/AM-mottagning eller en iPod-/
iPhone- eller USB-enhet en förinställd tid. Kontrollera
att du har ställt in klockan.
Obs!
Systemet kan gå in i viloläge automatiskt om volymnivån på den
anslutna komponenten är för låg. Justera komponentens volym
därefter. Se avsnittet Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.
 Om ungefär en minut förflyter utan att systemet
används avbryts klockinställningen eller
uppspelningstimerfunktionen automatiskt.
Börja om med åtgärden från början.
Uppspelningstimer:
4 Ställ in vilken tid uppspelningen ska startas.
Använda andra ljudkomponenter
Klockinställningen eller uppspelningstimerfunktionen har avbrutits oväntat.
1 Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
2 Leta upp problemet i följande checklista och vidta
den föreslagna åtgärden.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Om vilolägesindikatorn  blinkar
Koppla omedelbart bort nätsladden och kontrollera
följande.
 Finns det något som blockerar systemets
ventilationshål?
 Har iPod-/iPhone-anslutningen  kortslutits?
När vilolägesindikatorn  slutar att blinka
kopplar du bort nätsladden och startar systemet.
Om problemet kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Allmänt
Demonstrationen visas på displayen  när du
har anslutit nätsladden även om systemet inte
är påslaget.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
 Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och
fjärrsensorn  på enheten och flytta enheten bort
från lysrör.
 Rikta fjärrkontrollen mot systemets sensor .
 Flytta fjärrkontrollen närmare systemet.
 Fjärrkontrollens batterier kan vara slut. Byt ut
batterierna (R6-/AA-storlek) mot nya.
Vilolägesindikatorn  fortsätter att vara tänd
efter det att du har kopplat bort nätkabeln.
 Vilolägesindikatorn  kanske inte stängs av direkt
efter det att du har kopplat bort nätkabeln. Indikatorn
stängs av automatiskt efter ungefär 40 sekunder.
Det är inte ett tecken på att något är fel.
Inga knappar på enheten fungerar utom
  och CHILD LOCK visas på displayen .
 Barnlåsfunktionen har aktiverats. Inaktivera barnlåset
genom att trycka in   på enheten tills CHILD
LOCK OFF visas på displayen .
iPod/iPhone
Du får inget ljud.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt
ansluten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten spelar upp musik.
 Se till att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med den
senaste programvaran. Uppdatera annars iPod-/iPhoneenheten innan du använder den med systemet.
 Justera volymen.
Ljudet är förvrängt.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt
ansluten.
 Sänk volymen.
 Ange EQ-inställningen för iPod-/iPhone-enheten till
Off eller Flat.
Oväntade spårbyten inträffar vid
uppspelningen.
 Stäng av funktionen ”Skaka för att blanda” (byta spår
genom att skaka iPod-/iPhone-enheten) när du lyssnar
på musik på hög volym på iPod-/iPhone-enheten.
Om funktionen inte är aktiverad kan de oväntade
spårbytena bero på ljudvibrationer från systemet.
iPod-/iPhone-enheten fungerar inte.
 Om iPod-/iPhone-enhetens batteri är tomt kanske
den inte fungerar med systemet. I så fall kan du ladda
upp den med t.ex. en dator och sedan ansluta den
till systemet.
 Avsluta alla program som körs på iPod- eller iPhoneenheten innan du använder den med systemet. Mer
information finns i bruksanvisningen som medföljde
iPod-/iPhone-enheten.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt
ansluten.
 Se till att iPod-/iPhone-enheten är uppdaterad med
den senaste programvaran. Uppdatera annars iPod-/
iPhone-enheten innan du använder den med systemet.
 Du kanske inte kan styra iPhone-/iPod-enheten med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen eller enheten
på grund av att systemets och iPod-/iPhone-enhetens
användning skiljer sig åt. I så fall använder du
kontrollknapparna på iPod-/iPhone-enheten.
Det går inte att ladda iPod-/iPhone-enheten.
 Om iPod-/iPhone-enhetens batteri är tomt kanske
systemet inte kan ladda den även om du ansluter den
till systemet. I så fall kan du ladda upp den med t.ex.
en dator och sedan ansluta den till systemet.
 Kontrollera att iPod-/iPhone-enheten är ordentligt
ansluten.
 Om du laddar iPod-/iPhone-enheten medan systemet
är avstängt (viloläge) utför inte systemet laddningen
om iPod-/iPhone-enheten är fulladdad.
 Se till att systemet inte är i USB-funktionsläge.
En iPod-/iPhone-enhet kan inte laddas i USBfunktionsläge.
 Du kan inte ladda iPod-/iPhone-enheten via
-porten (USB)  på enheten även om du använder
USB-kabeln som medföljde iPod-/iPhone-enheten.
Anslut alltid iPod-/iPhone-enheten till iPod-/iPhoneanslutningen  på enheten vid laddning.
 Tryck på DISPLAY  en gång när systemet är
avstängt. Demonstrationen försvinner.
 Ställ in klockan. Se avsnittet Ställa in klockan.
Anmärkningar om informationen på displayen
Systemet slås inte på.
Ringsignalsvolymen för iPhone-enheten
ändras inte.
 Är nätsladden ansluten?
 Justera ringsignalsvolymen på iPhone-enheten.
Systemet har oväntat gått in i viloläge.
USB-enhet
2)
Tecken kan inte kan visas som _.
Den totala uppspelningstiden för USB-enheter visas inte.
Följande visas inte på rätt sätt:
Förfluten uppspelningstid för MP3-filer som är kodade med VBR
(variabel bithastighet)
Mapp- och filnamn som inte följer ISO9660 nivå 1, nivå 2 eller
Joliet i expansionsformat
ID3-etikettinformation för MP3-filer visas när ID3-etiketter
i version 1 och version 2 används (ID3-etikettinformation i version 2
har prioritet när ID3-etiketter i både version 1 och version 2 används
för enstaka MP3-filer).
 Det är inte ett tecken på att något är fel. Systemet går in
i viloläge automatiskt om det inte används eller ingen
ljudsignal matas ut på ungefär 30 minuter. Se avsnittet
Stänga av den automatiska vilolägesfunktionen.
OVER CURRENT visas.
 Ett problem har upptäckts med spänningsnivån från
-porten (USB) . Stäng av systemet och ta bort
USB-enheten från -porten (USB) . Kontrollera
att det inte är några problem med USB-enheten. Om
detta visningsmönster kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Du får inget ljud.
 USB-enheten är inte ansluten på rätt sätt. Stäng av
systemet och anslut USB-enheten igen.
Det hörs brus, avbrott eller förvrängningar
i ljudet.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen.
 Själva musikdata innehåller brus eller ljudet är
förvrängt. Datorn kan ha orsakat brus då musikdata
skapades. Skapa musikdata på nytt.
 Den bithastighet som användes vid kodning av filerna
var låg. Skicka filer kodade med högre bithastigheter
till USB-enheten.
Meddelandet READING visas under
lång tid eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
 I följande fall kan inläsningsprocessen ta lång tid.
 Det finns många mappar och filer på USB-enheten.
 Filstrukturen är mycket komplex.
 Minneskapaciteten är mycket stor.
 Internminnet är fragmenterat.
Felaktig visning på displayen.
 Skicka musikdata till USB-enheten igen eftersom
de data som lagras på USB-enheten kan ha skadats.
 Teckenkoderna som visas av systemet kan endast
vara siffror och bokstäver. Andra tecken visas inte
på rätt sätt.
USB-enheten identifieras inte av mottagaren.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta
sedan på systemet.
 Kontrollera informationen om kompatibla USB-enheter
på webbadresserna som anges i avsnittet Spela upp en
fil på USB-enheten.
USB-enheten fungerar inte som den ska.
Indikatorn för viloläge  på enheten tänds när systemet är avstängt.
Du kan inte ställa in klockan i energisparläge.
3)
Klockdisplayen går automatiskt in i energisparläge efter åtta
sekunder.
1)
Använder du en USB-enhet som stöds?
 Om du ansluter en USB-enhet som inte stöds kan
följande problem inträffa. Kontrollera informationen
om kompatibla USB-enheter på webbadresserna som
anges i avsnittet Spela upp en fil på USB-enheten.
 USB-enheten identifieras inte av mottagaren.
 Fil- eller mappnamn visas inte.
 Uppspelningen fungerar inte.
 Ljudet hoppar.
 Det brummar eller brusar.
 Ljudet är förvrängt.
Den anslutna iPod-/iPhone-enheten eller
USB-enheten laddas inte om båda är
anslutna samtidigt.
 Du kan inte ladda en iPod-/iPhone-enhet och en
USB-enhet samtidigt. Välj USB-funktionen när du
vill ladda en USB-enhet.
 Mer information om hur du åtgärdar problemet finns
i bruksanvisningen till USB-enheten.
Uppspelningen startar inte.
 Stäng av systemet och anslut USB-enheten igen. Starta
sedan på systemet.
 Kontrollera informationen om kompatibla USB-enheter
på webbadresserna som anges i avsnittet Spela upp en
fil på USB-enheten.
 Starta uppspelningen genom att trycka på  .
Uppspelningen startar inte från det
första spåret.
 Ställ in uppspelningsläget på normal uppspelning.
Filer kan inte spelas upp.
 Ljudfilen har inte tillägget mp3, wma eller m4a.
 Data har inte skapats i formatet MP3/WMA/AAC.
 Det finns inget stöd för USB-enheter som är
formaterade med andra filsystem än FAT16
och FAT32.*
 Om du använder en partitionerad USB-enhet kan
du bara spela upp filer i den första partitionen.
 Krypterade eller lösenordsskyddade filer går inte att
spela upp.
* Det här systemet stöder FAT16 och FAT32, men vissa USBenheter kanske inte har stöd för dessa FAT. Mer information
finns i bruksanvisningen till respektive USB-enhet eller så kan
du kontakta tillverkaren.
Radiomottagare
Det hörs ett brummande eller brusande ljud
eller stationer kan inte tas emot. TUNED eller
ST blinkar på displayen .)
 Anslut antennen ordentligt.
 Pröva en annan plats och orientering för bättre
antennmottagning.
 Håll antennerna borta från nätsladden för att undvika
störningar i ljudet.
 Stäng av annan elektrisk utrustning i närheten.
Återställa systemet till
fabriksinställningarna.
Om systemet fortfarande inte fungerar som det ska
återställer du det till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för att återställa enheten
till fabriksinställningarna.
1 Koppla bort och anslut nätsladden igen. Starta
sedan systemet.
2 Håll ned   och tryck på   tills
RESET visas.
Alla användarkonfigurerade inställningar, t.ex.
förinställda radiostationer, timer och klocka, raderas.
Stänga av den automatiska
vilolägesfunktionen
Det här systemet är utrustat med en automatisk
vilolägesfunktion. Med den här funktionen går systemet
in i viloläge automatiskt om det inte används eller ingen
ljudsignal matas ut på ungefär 30 minuter.
Den automatiska vilolägesfunktionen är aktiverad som
standard.
Använd knapparna på enheten för att stänga av den
automatiska vilolägesfunktionen.
Håll ned   medan systemet är påslaget tills
AUTO.STBY OFF visas.
Upprepa samma procedur tills AUTO.STBY ON visas
för att aktivera funktionen.
Obs!
Meddelandet AUTO.STBY börjar blinka på displayen ungefär två
minuter innan systemet övergår i standbyläge.
Den automatiska vilolägesfunktionen fungerar inte för
radiomottagarfunktionen (FM/AM), även om du har aktiverat den.
Systemet kanske inte övergår i viloläge automatiskt i följande fall:
När en ljudsignal har hittats
När en USB-enhet är ansluten
Under uppspelning av ljudfiler
Medan den förinställda uppspelningstimern eller
insomningstimern pågår
Meddelanden
CHARGING: iPod-/iPhone-enheten laddas när systemet
är avstängt (viloläge).
CHILD LOCK: Barnlåsfunktionen har aktiverats.
Inaktivera barnlåset genom att trycka in   på
enheten tills CHILD LOCK OFF visas på displayen .
ERROR: USB-enheten kunde inte identifieras eller en
okänd enhet är ansluten.
NoDEVICE: Ingen USB-enhet är ansluten eller den
anslutna USB-enheten har tagits bort.
NoMEMORY: Minnesmediet är inte insatt
i USB-enheten.
NO TRACK: Spelbara filer på USB-enheten har inte lästs
in i systemet.
NOT USED: Du har försökt att utföra en åtgärd under
förhållanden där åtgärder inte är tillåtna.
NO SUPPORT: En USB-enhet eller iPod-/iPhone-modell
som det inte finns stöd för är ansluten eller en iPod-/
iPhone-enhet med tomt batteri är ansluten.
TIME NG: Uppspelningstimern har samma startoch sluttid.
Försiktighetsåtgärder
AM-inställningsintervallet är förinställt på 9 kHz eller
10 kHz på fabriken. Använd knapparna på enheten för
att ändra AM-inställningsintervallet.
1 Ställ in en AM-station och stäng sedan av systemet.
2 Tryck på DISPLAY  för att visa klockan.
3 Håll ned FUNCTION  och tryck samtidigt
på  .
Alla förinställda AM-stationer raderas. Upprepa
proceduren om du vill återställa intervallet till
fabriksinställningarna.
Förstärkardelen
Följande har uppmätts vid AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
(modeller för Latinamerika (utom modeller för Mexiko och Argentina))
Följande har uppmätts vid AC 127 V, 60 Hz (modell för Mexiko)
Följande har uppmätts vid AC 220 V  240 V, 50/60 Hz
(modeller för Europa, Ryssland, Australien och Argentina)
Följande har uppmätts vid AC 120 V  240 V, 50/60 Hz (övriga modeller)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP
Uteffekt (beräknad):
100 W + 100 W (minst 3,5 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt (referens):
210 W + 210 W (per kanal vid 3,5 Ω, 1 kHz)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP
Uteffekt (beräknad):
55 W + 55 W (minst 3 Ω, 1 kHz, 1 % THD)
RMS-uteffekt (referens):
115 W + 115 W (per kanal vid 3 Ω, 1 kHz)
Högtalardelen
Högtalarsystem: 2-vägs högtalarsystem, basreflex
Högtalarenheter:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP:
Woofer: 200 mm, kontyp
Diskant: 66 mm, kontyp
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP:
Woofer: 160 mm, kontyp
Diskant: 40 mm, kontyp
Märkimpedans:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 3,5 Ω
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 3,0 Ω
Ingång
DVD/PC IN (ljud in L/R):
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Känslighet 1 000 mV, impedans 47 kΩ
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Känslighet 1 500 mV, impedans 47 kΩ
iPod-/iPhone-delen
iPhone-/iPod-anslutning:
Utspänning: DC 5 V
Maximal utmatningsström: 1 A
Kompatibla iPod-/iPhone-modeller:
 iPod touch, fjärde generationen
 iPod touch, tredje generationen
 iPod touch, andra generationen
 iPod nano, sjätte generationen
 iPod nano, femte generationen (videokamera)
 iPod nano, fjärde generationen (video)
 iPod nano, tredje generationen (video)
 iPod classic
 iPhone 4S
 iPhone 4
 iPhone 3GS
 iPhone 3G
Made for iPod och Made for iPhone innebär att ett elektroniskt tillbehör
har utformats specifikt för anslutning till iPod respektive iPhone samt
att produkten certifierats av utvecklaren för att uppfylla prestandakraven
från Apple. Apple kan inte hållas ansvariga för den här enhetens funktion
eller uppfyllande av regulatoriska säkerhetsstandarder. Om du använder
tillbehöret med iPod eller iPhone kan det påverka trådlösa funktioner.
USB-delen
Bithastigheter som stöds:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32 kbit/s  320 kbit/s, VBR
WMA: 48 kbit/s  192 kbit/s, VBR
AAC: 48 kbit/s  320 kbit/s
Samplingsfrekvenser:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3): 32/44,1/48 kHz
WMA: 44,1 kHz
AAC: 44,1 kHz
-port (USB): Typ A, maximal ström 500 mA
Radiodelen
FM-stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Antenn:
FM-antenn
AM-ramantenn
FM-radiodelen:
Mottagningsområde: 87,5 MHz  108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
AM-radiodelen:
Mottagningsområde:
Modeller för Europa, Ryssland och Saudiarabien:
531 kHz  1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
Modeller för Latinamerika:
530 kHz  1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
531 kHz  1 710 kHz (i steg om 9 kHz)
Modell för Australien:
531 kHz  1 710 kHz (i steg om 9 kHz)
530 kHz  1 710 kHz (i steg om 10 kHz)
Övriga modeller:
531 kHz  1 602 kHz (i steg om 9 kHz)
530 kHz  1 610 kHz (i steg om 10 kHz)
Allmänt
Om säkerhet
 Om du inte ska använda enheten under en längre
tid bör du koppla ur nätsladden helt från vägguttaget.
Håll alltid i kontakten när du kopplar bort enheten.
Dra aldrig i själva sladden.
 Om ett föremål eller vätska skulle råka komma in
i systemet kopplar du genast bort strömmen. Låt sedan
en kvalificerad tekniker kontrollera systemet innan du
använder det igen.
 Nätsladden får endast bytas ut på ett kvalificerat
serviceställe.
Om placering
 Placera inte systemet så att det lutar, på platser där
det är extremt varmt, kallt, dammigt, smutsigt eller
fuktigt eller inte finns tillräckligt med ventilation, eller
där det utsätts för vibrationer, direkt solljus eller annat
starkt ljus.
 Var försiktig när du placerar systemet på ytor som
har specialbehandlats (t.ex. med vax, olja eller polish)
eftersom ytan kan missfärgas eller få fläckar.
 Om systemet plötsligt flyttas från en kall till en varm
miljö kan kondens bildas både på utsidan och insidan
och göra så att systemet inte fungerar som det ska.
Om kondens bildas stänger du av systemet och låter
det vara avstängt tills fukten har avdunstat. Använd
inte systemet förrän kondensen har avdunstat helt.
Om värmebildning
Ändra AM-inställningsintervallet (utom
modeller för Europa, Ryssland och
Saudiarabien)
Tekniska data
 Det är normalt att värme bildas på enheten vid
användning.
 Vidrör inte höljet om systemet har använts en längre tid
med hög volym eftersom det kan vara mycket varmt.
 Blockera aldrig ventilationshålen.
Om högtalarsystemet
Det inbyggda högtalarsystemet är inte magnetiskt
avskärmat och bilden på tv-apparater i närheten kan få
magnetiska förvrängningar. Stäng så i fall tv:n och vänta
i 15 till 30 minuter innan du sätter på den igen.
Om bilden inte har förbättrats flyttar du systemet längre
bort från tv:n.
Rengöra höljet
Rengör systemet med en mjuk duk fuktad med milt
rengöringsmedel. Använd inte skursvampar, skurmedel
eller lösningsmedel som thinner, bensin eller sprit.
Strömförsörjning:
Modeller för Latinamerika (utom modeller för Mexiko och Argentina):
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Modell för Mexiko:
AC 127 V, 60 Hz
Modeller för Europa, Ryssland, Australien och Argentina:
AC 220 V  240 V, 50/60 Hz
Övriga modeller:
AC 120 V  240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: 75 W (0,5 W i energisparläge)
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: 45 W (0,5 W i energisparläge)
Storlek (b× h × d)
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Cirka 768,5 × 323 × 385 mm
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Cirka 678,5 × 323 × 385 mm
Vikt:
FST-GTK33iP/RDH-GTK33iP: Cirka 14,0 kg
FST-GTK11iP/RDH-GTK11iP: Cirka 12,5 kg
Enhetens kvantitet: 1 del
Medföljande tillbehör: Fjärrkontroll (1), R6-batterier (AA-storlek) (2),
FM-antenn/AM-ramantenn (1)
Rätt till ändring av utförande och tekniska data förbehålles.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement