Sony | NAS-SV20i | Sony NAS-SV20i NASSV20i Made for iPod network music system with DAB/DAB+ Bruksanvisning

Network Audio
System/Server
Komma igång
Nätverksanslutningar
Lyssna på ljudinnehåll
Användningsanvisningar
Uppleva Sonys
multirumsprodukt
Ytterligare information
Felsökning
Försiktighetsåtgärder/
Tekniska data
©2010 Sony Corporation Printed in China
4-192-583-72(1)
NAS-SV20i/SV20Di
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn
eller fukt, för att undvika
risk för brand och
elektriska stötar.
Se till att inte anläggningens
ventilationshål täcks för av tidningar,
borddukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan medföra risk för
brand.
Ställ heller inte tända stearinljus,
eller något annat med öppen låga,
ovanpå anläggningen.
Ställ inte vätskefyllda kärl som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, och
skydda anläggningen mot dropp och
stänk, eftersom det kan leda till
brand eller elstötar.
Eftersom huvudkontakten används
för att koppla bort enheten från
nätspänningen bör du ansluta den till
ett vägguttag som är lätt att komma
åt. Om anläggningen skulle bete sig
onormalt på något sätt bör du genast
dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Installera inte anläggningen i ett
slutet utrymme som t.ex. i en
bokhylla eller inuti ett skåp.
Utsätt inte batterier eller apparater
med batterier isatta för alltför hög
värme på grund av direkt solljus,
öppen eld, eller liknande.
Även om du har stängt av strömmen
till själva enheten är den inte
bortkopplad från nätspänningen så
länge den är ansluten till ett
vägguttag.
Namnskylten sitter på
huvudenhetens undersida.
(NAS-SV20i/SV20Di)
För europeiska kunder
För anslutning till värddatorer och /
eller kringutrustning skall skärmade
och jordade kablar användas.
Kundinformation: Följande
information gäller bara för
utrustning som säljs i de
länder som följer EUdirektiv.
Tillverkare av denna product är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
2SE
Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC
och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service och garanti
ärenden, var vänlig att titta I separat
service och garanti dokument.
Härmed intygar Sony Corp. att
denna utrustning står i
överensstämmelse med de väsentliga
egenskapskrav och övriga relevanta
bestämmelser som framgår av
direktiv 1999/5/EG.
För ytterligare information gå in på
följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Denna produkt är avsedd att
användas i följande länder:
AT, BE, CH, CZ, DE, DK, ES, FI,
FR, GB, GR, HU, IE, IT, NL, NO,
PL, PT, RO, SE, SK
För kunder som använder
den här produkten i
följande länder:
Norge:
Det är inte tillåtet att använda den
här radioutrustningen inom en radie
av 20 km från centrum av NyAlesund, Svalbard i Norge.
Frankrike:
WLAN-funktionen för Wireless
Network Audio System/Server är
endast avsedd att användas inomhus.
All användning utomhus av WLANfunktionen för Network Audio
System/Server är förbjuden på
franskt territorium. Kontrollera att
WLAN-funktionen för Network
Audio System/Server är avstängd
innan produkten används utomhus.
(ART Decision 2002-1009 med
ändringar enligt ART Decision
03-908, gällande restriktioner för
användning av radiofrekvenser.)
Italien:
Användandet av RLAN-nätverk är
reglerat:
• när det gäller privat användning,
enligt Legislative Decree från
1.8.2003, nr 259 (”Code of
Electronic Communications”).
Särskilt artikel 104 behandlar de
fall där man i förväg måste ansöka
om särskilt tillstånd och i artikel
105 behandlas fall där fri
användning är tillåten;
• när det gäller allmänhetens
tillgång till telekomnätverk och
-tjänster via RLAN, genom
Ministerial Decree 28.5.2003 med
tillägg, och artikel 25 (generellt
tillstånd för kommunikation och
tjänster i elektroniska nätverk) i
”Code of electronic
communications”.
Omhändertag
ande av gamla
elektriska
och
elektroniska
produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter
som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det levereras
till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av
denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Avfallsinstruk
tion rörande
förbrukade
batterier
(gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller
bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt kommer
du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella
negativa konsekvenser som annars
kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av
materialet vill bidra till att bevara
naturens resurser.
3SE
Innan du använder den här produkten
Om upphovsrättskydd
Inspelad musik får inte användas utan tillstånd från
upphovsrättsinnehavare utom vid användning
enbart för eget nöjes skull.
Om de bilder som används i den
här bruksanvisningen
Bilder och skärmbilder som används i
bruksanvisningen kan avvika från de verkliga
skärmbilderna.
I huvudsak används USA-modellen för bilderna i
den här bruksanvisningen. Bilderna på en viss
modell används dock även i bruksanvisningen om
modellen har andra funktioner som behöver
förklaras.
Använda bruksanvisningen
Den här bruksanvisningen förklarar hur du
använder enheten främst med hjälp av knapparna
på fjärrkontrollen. Knappar på huvudenheten med
samma eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen kan användas för att utföra samma
åtgärder.
Om tjänster som kan användas
tillsammans med en
Internetanslutning
Observera att Internetbaserade tjänster kan
upphöra utan föregående meddelande.
Felfunktioner som sker vid normal användning
av enheten repareras av Sony i enlighet med de
villkor som definieras i enhetens begränsade
garanti. Sony åtar sig dock inget ansvar för
eventuella konsekvenser till följd av en skadad
eller felaktig enhet inte kan användas.
4SE
Innehållsförteckning
Innan du använder den här produkten ..................................................... 4
Enhetens funktioner ................................................................................ 8
Lyssna på musik............................................................................... 8
Använda enheten med DLNA-kompatibla enheter ................................. 8
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör ............................................................. 9
Guide till delar och kontroller.................................................................. 10
Fjärrkontroll ................................................................................... 10
Huvudenhet ................................................................................... 12
Teckenfönster ................................................................................ 13
Förbereda enheten och fjärrkontrollen................................................... 14
Ansluta antennen och nätkabeln ....................................................... 14
Sätta in batterier i fjärrkontrollen........................................................ 15
Använda en iPod/iPhone ................................................................. 15
Grundläggande användning .................................................................. 16
Slå på den här enheten .................................................................... 16
Ställa in nätverksstandbyläge ........................................................... 17
Välja alternativ med enheten ............................................................ 17
Skriva in text .................................................................................. 18
Utföra inledande inställningar ................................................................ 20
Ställa in klockan..................................................................................... 22
Ställa in klockan via en Internetanslutning .......................................... 22
Nätverksanslutningar
Ansluta enheten till hemmanätverket (nätverksinställningar)................. 24
Kontrollera trådlös LAN-miljö för ditt hemmanätverk............................. 25
Söka efter en åtkomstpunkt och installera trådlöst nätverk
(sökmetod för åtkomstpunkter) .................................................... 25
Installera ett trådlöst nätverk med en åtkomstpunkt kompatibel med
WPS ........................................................................................ 27
Installera trådburet nätverk .............................................................. 29
Installera IP-adress/proxyserver ....................................................... 30
Bekräfta nätverksinställningarna ....................................................... 31
5SE
Lyssna på ljudinnehåll
Lyssna på en iPod eller iPhone ..............................................................32
Välja användningsläge ....................................................................33
Lyssna på DAB/DAB+ (endast tillgänglig för modellen för
Storbritannien) ...................................................................................35
Utföra en inledande DAB/DAB+-sökning ............................................35
Ställa in en DAB/DAB+-station ..........................................................35
Förinställa DAB/DAB+-stationer........................................................36
Lyssna på ljudinnehåll som lagrats på en server ....................................37
Installera servern ............................................................................37
Spela upp ljudinnehåll som lagrats på en server ..................................40
Lyssna på musiktjänster ........................................................................43
Förinställa stationer.........................................................................44
Använd många olika musiktjänster ....................................................44
Lyssna på ljud från en extern komponent (Audio In) ...............................46
Ändra uppspelningsläge ........................................................................47
Söka ett alternativ med sökord...............................................................48
Uppleva Sonys multirumsprodukt
Använda PARTY STREAMING-funktionen............................................49
Starta ett PARTY ............................................................................49
Ansluta till ett PARTY ......................................................................50
Ansluta enheten till andra DLNA-kompatibla enheter.............................51
Spela ljudinnehåll på enheten med en kontroll .....................................52
Streama ljudinnehåll till en renderare (nätverksstyrd spelare) med en
kontroll .....................................................................................53
Spela ljudinnehåll som streamats från en server (t.ex. en dator) med en
kontroll .....................................................................................53
Ytterligare information
Installera funktioner relaterade till nätverksoperationer..........................54
Installera åtkomsttillstånd .................................................................54
Använda listor över tillåtna och otillåtna enheter ..................................54
Använda SMART SELECT-funktionen ...............................................55
Ställa in PARTY STREAMING-funktionen ..........................................56
Namnge enheten ............................................................................56
Ändra ljudinställning...............................................................................57
Skapa ett mer dynamiskt ljud (Dynamic Sound Generator X-tra) ............57
Välj ljudkaraktär ..............................................................................57
Används för att slå på/av ljudet .........................................................57
6SE
Använda timern ..................................................................................... 58
Använda insomningstimern .............................................................. 58
Använda uppspelningstimern ........................................................... 58
Visa information om enheten ................................................................. 60
Hantera systemet .................................................................................. 61
Uppdaterar systemapplikationen ...................................................... 61
Formatera systemet ........................................................................ 62
Felsökning
Felsökning............................................................................................. 63
Meddelanden ................................................................................. 68
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
Försiktighetsåtgärder ............................................................................ 70
Tekniska data ........................................................................................ 71
Kompatibla iPod/iPhone-modeller ......................................................... 72
Menyträd för inställningsmenyn ............................................................. 74
Ordlista.................................................................................................. 75
Sakregister ............................................................................................ 77
7SE
Enhetens funktioner
Lyssna på musik
Du kan lyssna på musik från ljudkällor med stora mängder musikinnehåll.
Du kan lyssna på din iPod eller iPhone (sidan 32), spela ljudinnehåll som lagrats på en server (t.ex. på
datorn) (sidan 37), och spela ljudinnehåll som streamats av musiktjänster via Internet (sidan 43).
Musiktjänster (Music Services)
Audio In
Enheten
Hemmanätverk (Home Network)
(server)
DAB/DAB+ (endast
tillgänglig för modellen
för Storbritannien)
iPod/iPhone
Använda enheten med DLNA-kompatibla enheter
Den här enheten är kompatibel med DLNA-standard. Du kan lyssna på musik på olika sätt genom att
använda enheten tillsammans med andra DLNA-kompatibla enheter. Genom att ansluta den till andra
DLNA-enheter kan du lyssna på ljudinnehåll som lagras på en server, eller streama ljudinnehåll till andra
enheter, även om de är placerade i olika rum (sidan 51).
Dessutom gör PARTY STREAMING-funktionen på enheten att du kan spela upp ljudinnehåll med andra
enheter som har en PARTY STREAMING-funktion samtidigt (sidan 49). Du kan använda en iPod/iPhone
placerad på enheten, en server (en dator, etc.), musiktjänster eller en extern enhet ansluten till AUDIO INkontakten på enheten som ljudkälla för PARTY STREAMING-funktionen.
Enheten
Direktuppspelning av ljud (Streaming)/
PARTY STREAMING
Om DLNA
DLNA är en förkortning av Digital Living Network Alliance. Det är namnet på en organisation som upprättar riktlinjer
(DLNA-riktlinjerna) och är också namnet på en metod som gör att enheter i ett hushåll kan dela på digitalt innehåll (t.ex.
musik- och bilddata o.d.) i ett hemmanätverk.
8SE
Komma igång
Kontrollera medföljande tillbehör
❏ Fjärrkontroll (1)
Komma igång
❏ Dockningsadaptrar för iPhone-modeller
(1 uppsättning)
Adapternumret visas på dockningsadapterns
botten.
För iPod-modeller ska du använda
dockningsadaptern som medföljde din iPod
eller köpa en kompatibel dockningsadapter från
Apple Inc.
qs: För iPhone
❏ R6-batterier (storlek AA) (2)
qg: För iPhone 3G och iPhone 3GS
❏ Nätadapter (1)
ql: För iPhone 4
❏ Nätkabel (1)
Modeller för USA och Canada
Modeller för Europa (utom för Storbritannien)
Modell för Storbritannien
❏ DAB/DAB+-trådantenn (1) (endast för
modellen för Storbritannien)
❏ Användningsanvisningar (den här
handboken) (1)
Den här bruksanvisningen innehåller
fullständiga förklaringar till de olika
inställningarna, användningarna och
proceduren för nätverksanslutning.
Bruksanvisningen innehåller även
försiktighetsåtgärder för säker användning av
enheten.
❏ Snabbinstallationsguide (1)
I bruksanvisningen förklaras hur du installerar
nätverksanslutningarna och använder de
funktioner som kan användas tillsammans med
nätverksanslutningarna.
Om några tillbehör saknas eller är skadade ber vi
dig kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
9SE
Guide till delar och kontroller
Fjärrkontroll
A SLEEP- och TIMER-knappar
• SLEEP-knapp (sidan 58)
Används för att ställa in eller bekräfta
insomningstimerns inställning.
• TIMER-knapp (sidan 59)
Används för att ställa in timern.
B Numeriska knappar*/textknappar
Används för att välja spår under uppspelning
eller för att skriva in text (sidorna 18, 26, 36,
44, 56).
C MEMORY-knapp
Används för att förinställa DAB/DAB+stationer (endast för modellen för
Storbritannien) (sidan 36) eller stationer med
musiktjänster (sidan 44).
D ALPHABET SEARCH-knapp
Används för att söka efter ett objekt med
sökord (sidan 48).
E FUNCTION-knapp
Används för att välja en funktion (sidorna 17,
32).
Enheten har användningsfunktioner som är
baserade på den ljudkälla som enheten kan
spela (iPod & iPhone-funktion,
hemmanätverksfunktion (Home Network),
m.m.). Varje gång du trycker på den här
knappen ändras funktionen.
F M/m/</,/ENTER-knappar
Används för att välja ett objekt (artist, album,
spår, menypost, m.m.) och ange valet
(sidorna 17, 18).
• M och m-knappar (sidan 17)
Används för att välja ett objekt som listas på
skärmbilden. Används för att flytta fokus
uppåt eller nedåt.
• < och ,-knappar (sidorna 18, 48)
Används för att flytta fokus när du skriver in
text. Används för att välja föregående
matchning eller nästa matchning vid sökning
efter objekt via sökord.
• ENTER-knapp (sidan 17)
10SE
Används för att ange ett valt objekt eller vald
inställning.
Tryck på den här knappen när ett
felmeddelande eller slutförandemeddelande
visas så försvinner meddelandet.
G BACK-knapp
Används för att gå tillbaka till föregående
skärm (sidorna 17, 26, 33).
R PARTY-knapp
Används för att använda PARTY
STREAMING-funktionen (sidan 49).
Håll ned knappen i några sekunder för att starta
eller stänga ett PARTY.
S Användningsknappar
• X-knapp (paus)
• x-knapp (stopp)
• N-knapp* (spela)
T PLAY MODE-knapp
Används för att välja ett uppspelningsläge
(sidan 47).
Komma igång
H ./>, m/M-knappar
• . och >-knappar (sidorna 33, 35)
Används för att hitta början på nuvarande,
föregående eller nästa spår.
Håll ned knappen för att hitta en punkt i ett
spår när iPod & iPhone-funktionen valts.
Används för att välja en förinställd DAB/
DAB+-station, eller föregående eller nästa
DAB/DAB+-station i en
servicekomponentlista (endast för modellen
för Storbritannien).
• m/M-knappar (sida 33)
Används för att hitta en punkt i ett spår.
Q OPTIONS-knapp
Används för att visa options-menyn
(sidorna 17, 26, 34, 55).
Menyposterna varierar beroende på den valda
funktionen.
* En asterisk (*) indikerar knappar som har en
beröringspunkt (knapp nummer ”5”, VOLUME +knappen och N-knappen (spela)).
I iPod MENU-knapp
Används för att visa iPod/iPhoneinnehållslistor, eller för att gå tillbaka till
föregående iPod/iPhone-innehållslista
(sidan 33).
J DISPLAY-knapp
Används för att visa diverse information t.ex.
tidsinformation för ett spår, ett artistnamn, ett
albumnamn, klockan m.m. (sidan 33)
K ?/1-knapp (ström)
Används för att slå på/av strömmen (sidan 16).
L DIMMER-knapp
Används för att ändra ljusstyrka på
skärmbilden. Varje knapptryckning ändrar
skärmbildens ljusstyrka mellan ljus och mörk.
M VOLUME +*/–-knapp
Används för att justera volymen.
N MUTING-knapp
Används för att stänga av ljudet.
O DSGX- och SOUND EFFECT-knappar
• DSGX-knapp (sidan 57)
Används för att skapa ett mer dynamiskt ljud
(Dynamic Sound Generator X-tra)
• SOUND EFFECT-knapp (sidan 57)
Används för att välja en förinställd anpassad
ljudeffekt.
P SETTINGS-knapp
Används för att visa inställningsmenyn
(sidorna 17, 25, 54). Används för att ange
klock-, nätverks- och andra
systeminställningar.
11SE
Huvudenhet
A Fjärrkontrollens sensor
B ?/1-knapp (ström) och on/standbyindikator
• ?/1-knapp (ström) (sidan 16)
Används för att slå på/av strömmen.
• On/standby-indikator (sidan 16)
Färgen indikerar enhetens strömstatus.
– Grön: Enheten är påslagen.
– Röd: Enhetens ”Network Standby”-läge är
inställt på ”Off”.
– Gul: Enhetens ”Network Standby”-läge är
inställt på ”On”.
C Teckenfönster
Mer information om skärmbildens innehåll
finns under ”Teckenfönster” (sidan 13).
D iPod/iPhone-docka
Placera en iPod eller iPhone i iPod/iPhonedockan för att lyssna på ljudinnehåll som
lagrats på iPod/iPhone (sidan 15).
E Användningsknapparna på pekskärmen
• NX-knapp (spela eller paus)
• ./>-knappar (sidorna 33, 35)
Används för att hitta början på nuvarande,
föregående eller nästa spår.
Håll ned knapp för att hitta en punkt i ett
spår.
• TUNING +/–-knappar (endast för modellen
för Storbritannien)
Används för att välja en förinställd DAB/
DAB+-station, eller föregående eller nästa
DAB/DAB+-station i en
servicekomponentlista.
12SE
• V/v-knappar (sidan 17)
Används för att välja ett objekt som listas på
skärmbilden. Används för att flytta fokus
uppåt eller nedåt.
• OPTIONS-knapp (sidorna 17, 26, 34, 55)
Används för att visa options-menyn.
Menyposterna varierar beroende på den
valda funktionen.
• FUNCTION-knapp (sidorna 17, 32)
Används för att välja en funktion.
• BACK-knapp (sidorna 17, 26, 33)
Används för att gå tillbaka till föregående
skärm.
• ENTER-knapp (sidan 17)
Används för att ange ett valt objekt eller vald
inställning.
F PARTY-knapp
Används för att använda PARTY
STREAMING-funktionen (sidan 49).
Håll ned knappen i några sekunder för att starta
eller stänga ett PARTY.
G VOLUME +/–-knapp
Används för att justera volymen.
Teckenfönster
I DSGX-indikator
Lyser när DSGX-funktionen ställs in på
”DSGX On” (sidan 57).
J Indikatorer för uppspelningsläge
Lyser upp när uppspelningsläget ställs in
(sidan 47).
B Textinformation
Visar diverse information som t.ex. spårnamn,
albumnamn, artistnamn, klocka, förloppsstapel.
m.m.
Följande symboler visas på displayen.
Betydelsen av varje symbol är följande.
Symbol
/
>
C
Komma igång
A Funktionsindikatorer
Lyser när en funktion väljs (sidorna 17, 32).
Beskrivning
Meddelandet fortsätter till/från
nästa/föregående sida. Tryck på
M/m om du vill se hela texten.
Det finns valbara objekt efter
det här objektet (t.ex. menyn har
en djupare nivå).
-indikator
Lyser när uppspelningsintervallet är inställt på
”Current Folder” (fabriksinställning) eller
”Parent Folder” när enheten använder
hemmanätverksfunktion (Home Network)
(sidan 41).
D PARTY-indikator
Lyser när PARTY STREAMING-funktionen
är aktiv (sidan 49).
E Styrkeindikator för trådlös LAN-signal
Den här antennikonen indikerar styrkan på den
trådlösa LAN-signalen. Ju fler segment, desto
starkare signal.
t
t
t
F NX-indikator (spela/paus)
G Indikatorer för radiomottagning (endast
för modellen för Storbritannien)
Lyser när DAB/DAB+-funktionen är aktiv
(sidan 35).
H Timerindikatorer
Tänds när Insomningstimern eller
Uppspelningstimern har ställts in (sidan 58).
13SE
Förbereda enheten och fjärrkontrollen
Ansluta antennen och nätkabeln
Obs!
Om du placerar enheten på en instabil plats kan den flyttas när du kopplar in eller kopplar ur kablar. Håll i enheten när du
kopplar in eller kopplar ur kablar.
VARNING!
Sätt INTE in nätkabeln i ett
vägguttag innan alla andra
anslutningar har genomförts.
3
DAB/DAB+-trådantenn*
Nätkabel
Nätadapter
Till ett vägguttag
2
1
* DAB/DAB+-trådantennen och ANTENNA DAB 75 Ω finns endast att tillgå för
modellen för Storbritannien.
1
Anslut DAB/DAB+-trådantennen
till ANTENNA DAB 75 Ωterminalen (endast för modellen
för Storbritannien).
DAB/DAB+-trådantenn
14SE
Använd en extern DAB/DAB+-antenn för att
få en starkare DAB/DAB+-signal. Du
rekommenderas att bara använda den
medföljande DAB/DAB+-trådantennen i
områden med stark DAB/DAB+-mottagning,
eller temporärt tills dess att du installerat en
extern antenn.
Använd en 75 Ω koaxialkabel med en
hankontakt av F typ för att ansluta enheten
till en extern antenn.
Kontrollera att antennen är helt utdragen.
2
Anslut nätkabeln till nätadaptern.
För in en dockningsadapter i iPod/iPhone-porten.
Om du använder en iPod-modell ska du använda
dockningsadaptern som medföljde din iPod.
Om du använder en iPhone-modell ska du använda
en av dockningsadaptrarna för iPhone-modeller
som medföljde denna enhet.
Nätadapter
Nätkabel
Anslut nätadaptern till enheten och
anslut sedan nätkabeln till ett
vägguttag.
Komma igång
3
Använda en iPod/iPhone
En dockningsadapter
för en iPhone-modell
iPod/iPhone-docka
Till DC IN 19.5 Vkontakten
Ta bort den dockningsadaptern för en iPhonemodell genom att dra upp den med nageln eller ett
platt föremål med hjälp av skåran i adaptern.
Till ett
vägguttag
Nätadapter
Nätkabel
VARNING!
Sätt INTE in nätkabeln i ett vägguttag innan övriga
anslutningar har genomförts.
Sätta in batterier i
fjärrkontrollen
Ta bort batterifackets lock och sätt sedan in de
medföljande R6-batterierna (storlek AA) (E änden först) med polerna vända enligt bilden
nedan.
Byt ut båda batterierna mot nya när fjärrkontrollen
inte längre kan styra enheten.
15SE
Grundläggande användning
Stänga av enheten
I det här avsnittet förklaras enhetens
grundläggande användning.
?/1
FUNCTION
SETTINGS
M/m/ENTER
BACK
OPTIONS
Slå på den här enheten
16SE
1
Anslut nätkabeln till ett vägguttag.
2
Tryck på ?/1 (ström).
När du ansluter nätkabeln till ett vägguttag
sätts enheten igång och on/standbyindikatorn lyser grönt. Efter en stund stängs
enheten automatiskt av och on/standbyindikatorn ändras till röd.
Enheten slås på och on/standby-indikatorn
lyser grönt.
Du måste göra de initiala inställningarna när
enheten slås på första gången efter inköpet.
Se i så fall ”Utföra inledande inställningar”
(sidan 20).
Tryck på ?/1 på antingen fjärrkontrollen eller på
huvudenheten. När enheten stängs av och går till
standbyläge ändras färgen på on/standbyindikatorn.
Enheten har två standbylägen, network standby off (nätverksstandby - av) och network standby on (nätverksstandby - på). För mer information, se
”Ställa in nätverksstandbyläge” (sidan 17).
• Network standby - off läge
(fabriksinställning)
Detta standbyläge drar mindre ström än network
standby - on-läget, men när enheten startas igen
tar det längre tid att återuppta användningen.
On/standby-indikatorn lyser röd i det här läget.
• Network standby - on läge
I det här standbyläget är enheten alltid ansluten
till nätverket och är delvis aktiv för att snabbt
kunna återuppta användningen när den styrs via
nätverket eller slås på igen. I detta läge lyser on/
standby-indikatorn orange och klockan visas på
skärmen. För att ställa nätverksstandbyläget, se
”Ställa in nätverksstandbyläge” (sidan 17).
Välja alternativ med
enheten
Medan ”Network Standby”-läget är inställt på
”On” kan enheten alltid anslutas och styras över
nätverket.
Du kan använda M/m/ENTER-knapparna för att
välja alternativ (menypost, artist, spår, m.m.) och
ange valet.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn.
1
2
Tryck på M/m för att välja ”Network
Standby” och tryck på ENTER.
3
Tryck på M/m för att välja ”Off”
eller ”On” och tryck på ENTER.
Bildskärm Beskrivning
Off
On
(
Detta standbyläge drar mindre
ström än network standby - onläget, men när enheten startas
igen tar det längre tid att
återuppta användningen. On/
standby-indikatorn lyser rött.
Enheten är ansluten till
nätverket även om enhetens
ström är avstängd, och
återupptar användningen när
den styrs via nätverket. On/
standby-indikatorn lyser gult.
: Fabriksinställning)
När en alternativlista (artister,
spår, menyposter, m.m.) visas
trycker du på M/m för att välja
önskat alternativ.
Det aktuella alternativvalet är i fokus.
Håll ned M/m för att bläddra på bildskärmen.
Tryck på BACK för att gå tillbaka till
föregående skärm.
2
Komma igång
Ställa in
nätverksstandbyläge
Tryck på ENTER.
Det valda objektet är inställt eller den valda
processen utförs.
Välja en funktion
Enheten har användningsfunktioner som är
baserade på den ljudkälla som enheten kan spela
(iPod & iPhone-funktion, hemmanätverksfunktion
(Home Network), m.m.).
Tryck på FUNCTION flera gånger för att välja
önskad funktion.
Om enhetens menyer
Den här enheten har två menyer,
inställningsmenyn och options-menyn, där du kan
göra olika inställningar.
• Inställningsmeny (sidan 74)
Tryck på SETTINGS för att visa
inställningsmenyn. Du kan göra olika
inställningar, som t.ex. nätverkinställningar,
nätverksstandbyinställningar,
musiktjänstinställningar, m.m.
• Options-meny
Tryck på OPTIONS för att visa options-menyn.
Menyposterna varierar beroende på den valda
funktionen.
17SE
Skriva in text
Text kan behöva skrivas in under vissa
installationsåtgärder som t.ex.
nätverksinställningar. Du kan skriva in text med
fjärrkontrollen.
Exempel på en
teckeninmatningsskärm
Skärmbilden som visas nedan är ett exempel på
den teckeninmatningsskärmen som visas när du
söker efter ett objekt med hjälp av ett nyckelord.
En symbol som indikerar slutet
på en textsträng som för
tillfället håller på att matas in.
Markör
Nuvarande plats för markören/
antalet tecken du har angivit
Typ av tecken
och siffror
Skriva in text
A Numeriska knappar/textknappar
Tryck på knappen med den önskade bokstaven
(ABC, DEF, m.m.). Tryck på knappen flera
gånger tills den önskade bokstaven visas.
1
Tryck upprepade gånger på
CHARACTER för att välja önskad
typ (”abc”, ”ABC” eller ”123”).
2
Tryck på motsvarande nummer-/
textknapp för att ange önskat
tecken, tryck därefter på , för att
flytta markören till nästa
inmatningsposition.
B CLEAR-knapp
Tryck på den här knappen för att radera en
bokstav som nyss skrevs in.
C M/m/</,/ENTER-knappar
• M/m/</,-knappar
Använd dessa knappar för att flytta
markören.
• ENTER-knapp
Använd den här knappen för att skriva in en
textsträng.
D
-knapp
Tryck på den här knappen för att visa de tecken
som tilldelats en knapp i omvänd ordning. Om
du t.ex. flera gånger trycker på knapp nr 2 visas
normalt ”A”, ”B”, ”C” och ”2” men genom att
du trycker på den här knappen ändras
ordningen till ”2”, ”C”, ”B”, och ”A”.
E CHARACTER-knapp
Denna knapp väljer typen av tecken och siffror.
Varje gång du trycker på knappen ändras typen
av tecken och siffror mellan ”abc” (gemener
och siffror) t ”ABC” (versaler och siffror) t
”123” (endast siffror).
Om du vill ange skiljetecken (t.ex., !, ? etc.)
och andra symboler (t.ex., #, %, etc.), välj
”abc” eller ”ABC”.
18SE
Upprepa detta steg för att skriva in
textsträngen.
3
Tryck på ENTER för att bekräfta och
spara textsträngen.
Övriga åtgärder
För att
Gör du så här
Återställa föregående
skick
Tryck på BACK.
Flytta markören
Tryck på </, för att
flytta markören åt vänster
eller höger.
Tryck på M/m så att
markören flyttas till början
eller slutet av textsträngen.
Välj typ av tecken och siffror
Tryck på CHARACTER för att välja ”abc”,
”ABC” eller ”123”.
Ange skiljetecken (t.ex., !, ? etc.)
och andra symboler (t.ex., #, %,
etc.)
Tryck upprepade gånger på 1 eller 0 på den
nummer-/textknappen när teckentypen är inställd
på ”abc” eller ”ABC”.
Ange mellanslag
Ta bort ett tecken
Tryck på CLEAR.
Komma igång
Tryck upprepade gånger på 0 på nummer-/
textknappen när teckentypen är inställd på ”abc”
eller ”ABC”.
Tecken tilldelas till varje nummer-/
textknapp
Tabellen nedan visar tecken och nummer som du
kan ange för varje typ (”abc”, ”ABC”, eller ”123”).
Du kan kontrollera de tecken, siffror och symboler
som tilldelats respektive nummer-/textknapp.
Numeriska
knappar/
textknappar
abc
ABC
123
1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
.,!@´`:;()
[]{}<>1
1
2
abc2
ABC2
2
3
def3
DEF3
3
4
ghi4
GHI4
4
5
jkl5
JKL5
5
6
mno6
MNO6
6
7
pqrs7
PQRS7
7
8
tuv8
TUV8
8
9
wxyz9
WXYZ9
9
0
/\|-~=_+#
0
/\|-~=_+#
$%&^“*?
$%&^“*?
(blanksteg) 0
(blanksteg) 0
19SE
Utföra inledande inställningar
När enheten slås på för första gången efter inköpet
krävs det att du gör inledande inställningar. Den
inledande inställningen inkluderar enhetens
inledande inställning (denna sker automatiskt),
nätverksinställningar, klockinställningar, och
införskaffning av en servicelista (för funktionen
Music Services).
Se resp. sidor när du uppmanas att ställa in
nätverket eller klockan.
Under inställningsprocedurerna måste du skriva in
tecken. Information om att skriva in tecken finns
under ”Skriva in text” (sidan 18).
VARNING!
Dra inte ur nätkabeln medan enheten utför de
inledande inställningarna. Det kan leda till
funktionsstörningar.
3
När fönstret ”Start setup?” visas
väljer du ”OK”.
Enheten startar de inledande inställningarna.
4
När fönstret ”Network Settings”
visas väljer du ”Yes”.
Fönstret ”Connection” visas.
Innan du konfigurerar ett nätverk bör du
kontrollera diagrammet på sidan 24 för att ta
reda på vilken anslutningsmetod som ska
användas för att ansluta enheten till
hemmanätverket. Se därefter respektive
sida (enligt följande) för att konfigurera vald
anslutningsmetod.
Om du använder en trådlös
anslutning
?/1
M/m/</,/
ENTER
20SE
1
Tryck på ?/1 (ström) för att slå på
enheten.
2
När ”Set the items required to use
this unit. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
• Sökmetod för åtkomstpunkt:
Gå till steg 3 under ”Söka efter en
åtkomstpunkt och installera trådlöst
nätverk (sökmetod för åtkomstpunkter)”
(sidan 26).
• Manuell anslutningsmetod:
Gå till steg 3 i ”Om du inte kan hitta det
önskade nätverksnamnet (SSID) (manuell
inställningsmetod)” (sidan 27).
• Konfigurationsmetod med WPStryckknapp:
Gå till steg 3 under ”Installera ett trådlöst
nätverk med konfigurationsmetoden med
WPS-tryckknapp” (sidan 27).
• Metoden med WPS PIN-kod
Gå till steg 3 under ”Installera ett trådlöst
nätverk med metoden med WPS PIN-kod”
(sidan 28).
Om du använder en kabelanslutning
Gå till steg 4 under ”Installera trådburet
nätverk” (sidan 29).
Kontrollera att nätverkskabeln (LAN) har
anslutits till porten NETWORK på baksidan
av enheten. Se även steg 1 i ”Installera
trådburet nätverk” (sidan 29).
När nätverksinställningarna är klara växlar
enheten till skärmbilden för
klockinställningar.
5
När fönstret ”Date&Time” visas
väljer du ”Auto” eller ”Manual”.
Tryck på FUNCTION. När ”Cancel setup?” visas
väljer du ”Yes”.
Om du väljer ”Yes” för att avbryta den inledande
inställningen innan den är klar visas ”Setup later?”.
Välj ”Yes” eller ”No”. Om du väljer ”Yes” måste
de inledande inställningarna genomföras på nytt
nästa gång du slår på enheten.
Komma igång
Information om klockinställningar finns på
respektive sida (enligt följande) för att ställa
klockan.
• När du väljer ”Auto”:
Gå till steg 5 under ”Ställa in klockan via
en Internetanslutning” (sidan 22).
• När du väljer ”Manual”:
Gå till steg 5 under ”Ställa in klockan
manuellt” (sidan 23).
När klockinställningarna är klara visas
fönstret ”Get Service List” så att du kan
hämta listan över tillgängliga musiktjänster.
Avbryta inledande inställningar
Obs!
Om du inte installerar en nätverksanslutning kan du
inte ställa in klockan genom att välja ”Auto” i det
här steget.
6
När ”Get Service List” visas på
displayen väljer du ”OK”.
Enheten hämtar servicelistan för funktionen
Music Services.
Obs!
Om du inte installerar en nätverksanslutning kan du
inte hämta listan över tillgängliga musiktjänster.
När listan hämtats visas ”Refreshed Service
List.”. Därefter sker automatisk inställning av
servern och renderaren (nätverksstyrd
spelare)*. Vänta tills enheten är klar med
inställningarna.
* Mer information om servern och renderaren
(nätverksstyrd spelare) finns på sidan 51.
När initialkonfigurationen utförts visas
”Setup is complete.” på skärmen och enheten
växlar automatiskt över till iPod & iPhonefunktionen.
Gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på BACK för att gå tillbaka till föregående
skärm, t.ex. när ett fel inträffar under inställningen.
21SE
Ställa in klockan
Klocktiden måste ställas in korrekt för att
funktionerna ska fungera ordentligt. Klockan kan
ställas in antingen automatiskt genom att ansluta
enheten till Internet, eller manuellt med
fjärrkontrollen.
SETTINGS
M/m/</,/
ENTER
3
Välj ”Date&Time Setting Method”.
4
Välj ”Auto”.
5
Välj den stad där enheten används
på ”Time Zone”-skärmbilden.
Fönstret ”Date&Time” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in klockan (sidan 21).
Fönstret ”NTP Server” visas.
Om önskad stad inte visas på ”Time Zone”
väljer du en stad i samma tidszon som den
önskade staden.
Ställa in klockan via en
Internetanslutning
6
Tryck på ENTER.
7
När ”Set via Internet” visas väljer
du ”OK”.
Du kan ställa in klockan genom att ansluta enheten
till NTP-servern (Network Time Protocol) på
Internet. Innan du använder den här funktionen
måste du kontrollera att nätverksinställningarna
redan har utförts korrekt.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Date&Time Settings”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
22SE
Enheten ansluter till standardservern i steg 7.
Om du vill använda en annan NTP-server,
raderar du ”NtpServer” och anger namnet
eller IP-adressen för önskad NTP-server.
Tryck därefter på ENTER.
Information om att skriva in text finns under
”Skriva in text” (sidan 18).
Om du vill ändra angiven NTP-server tillbaka
till standardservern anger du ”NtpServer” i
detta steg.
När klockinställningarna är klara visas ”Save
settings.” och klockan på skärmen.
En lista över tillgängliga tidszoner
3
Välj ”Date&Time Setting Method”.
Fönstret ”Date&Time” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in klockan (sidan 21).
4
5
Välj ”Manual”.
Ställa in datum.
Tryck på </, för att välja den post som
ska ställas in, och tryck på M/m för att justera
värdet. När du har ställt in datumet trycker du
på ENTER.
Modeller för USA och Canada använder
datumformatet månad/dag/år.
Modeller för Europa använder datumformatet
dag/månad/år.
6
Komma igång
Följande objekt visas i steg 5. Välj den stad där
enheten används.
GMT+13 Nukualofa
GMT+12 Auckland
GMT+11 Noumea
GMT+10 Sydney, Port Moresby
GMT+9:30 Adelaide
GMT+9 Tokyo, Seoul
GMT+8 Beijing, Singapore
GMT+7 Bangkok, Jakarta
GMT+6:30 Yangon
GMT+6 Dhaka
GMT+5:45 Kathmandu
GMT+5:30 New Delhi
GMT+5 Karachi, Islamabad
GMT+4:30 Kabul
GMT+4 Abu Dhabi, Tbilisi
GMT+3:30 Teheran
GMT+3 Moscow, Riyadh
GMT+2 Athens, Helsinki
GMT+1 Paris, Berlin
GMT+0 London, Lisbon
GMT-1 Azores
GMT-2
GMT-3 Sao Paulo, Buenos Aires
GMT-3:30 St. John’s
GMT-4 Halifax, Santiago
GMT-5 New York, Toronto
GMT-6 Chicago, Mexico City
GMT-7 Denver, Calgary
GMT-8 Los Angeles, Vancouver
GMT-9 Anchorage
GMT-10 Honolulu, Papeete
GMT-11 Pago Pago
GMT-12
Ställa in tiden.
Upprepa proceduren i steg 5.
Modeller för USA och Canada använder
12-timmarsklocka och modeller för Europa
använder 24-timmarsklocka.
När du har ställt klockan trycker du på
ENTER.
När klockinställningarna är klara visas ”Save
settings.” och klockan på skärmen.
Tips
• Du kan ställa in tidszonen via inställningsmenyn.
•
Gå till inställningsmenyn och välj ”Date&Time
Settings” - ”Time Zone”. Välj tidszon i listan.
Tidszonsinställningen kan endast ändras när klockan
har ställts in automatiskt via NTP-servern (sidan 22).
Du kan ställa in sommartid.
Gå till inställningsmenyn och välj ”Date&Time
Settings” - ”Daylight Saving”. Välj ”Standard” eller
”Daylight Saving”.
Ställa in klockan manuellt
Du kan ställa in klockan manuellt med
fjärrkontrollen.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Date&Time Settings”.
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
23SE
Nätverksanslutningar
Ansluta enheten till hemmanätverket
(nätverksinställningar)
Det här avsnittet förklarar hur du ansluter enheten till hemmanätverket. Du kan ansluta enheten till
nätverket antingen via trådlöst eller trådburet LAN. Kontrollera anslutningsmetoden med hjälp av schemat
nedan.
Information om vilken anslutningsmetod som kan användas för din trådlösa LAN-router/åtkomstpunkt
finns i användningsanvisningar till den trådlösa LAN-router/åtkomstpunkten.
Vilken anslutning vill du använda, trådlös eller trådburen, för att ansluta
enheten till hemmanätverket?
Trådlös
Trådburet
Har du en router eller ett modem med
routerfunktion?
Har du en trådlös LAN-router/
åtkomstpunkt?
Ja
Nej
Ska du använda WPS*1-inställningen för att ansluta
enheten till hemmanätverket?
Ja
Ja
Du behöver en trådlös
LAN-router/åtkomstpunkt.
Nej
Du behöver en
router.
Nej
Vilken anslutningsmetod tänker du
använda: konfigurationsmetoden med
WPS-tryckknapp eller metoden med WPS
PIN-kod?
Konfigurationsm
etoden med
tryckknapp
Använd
konfigurationsmetode
n med WPStryckknapp (sidan 27).
Metoden med
PIN-kod
Använd metoden
med WPS PIN-kod
(sidan 28).
Använda
sökmetoden för
åtkomstpunkter
(sidan 25).
*2
Använd metoden
för manuell
installation
(sidan 26).
Använd metoden
för trådburen
anslutning
(sidan 29).
*1 WPS (Wi-Fi Protected Setup) är en standard som skapats av Wi-Fi Alliance som gör det möjligt att installera ett
trådlöst nätverk på ett enkelt och säkert sätt.
*2 Du kan använda metoden för manuell installation när du inte hittar önskad åtkomstpunkt med hjälp av
sökmetoden för åtkomstpunkt.
Vad enheten kan göra när den är ansluten till ett nätverk.
• Enheten kan spela ljudinnehåll som lagrats på servern (en dator, m.m.) på hemmanätverket (sidan 37).
• Enheten kan spela musiktjänster via Internet (sidan 43).
24SE
Kontrollera trådlös LANmiljö för ditt
hemmanätverk
• Innan du ansluter till hemmanätverket måste du
•
Läs följande först
Internet*1
•
Enheten
Server
*1 För att lyssna på musiktjänster behöver du en miljö
som tillåter Internetåtkomst.
Du måste ha följande miljö för att använda
hemmanätverket, Music Services, och PARTY
STREAMING-funktioner. Bekräfta miljön i
förväg.
❏ En trådlös LAN-hemmanätverksmiljö
måste vara tillgänglig. (Kontrollera att
en trådlös LAN-router används).
❏ En enhet som kan användas som server
(en dator, m.m.) måste vara ansluten till
ditt trådlösa LAN-hemmanätverk.*2
❏ Internetåtkomst måste vara tillgänglig.
(När du vill lyssna på musiktjänster eller
använda en NTP-server för att ställa
klockan.)
*2 Mer information om servrar som är kompatibla med
den här enheten finns på sidan 37.
Det finns flera anslutningsmetoder du kan använda
för att installera ett trådlöst nätverk: söka efter en
åtkomstpunkt, använda en WPS-anslutningsmetod
(antingen konfigurationsmetoden med tryckknapp
eller PIN-kodsmetoden), eller manuell inställning.
Välj den anslutningsmetod som kan användas till
ditt hemmanätverk med hjälp av schemat på
sidan 24.
Obs!
• Var noga med att inte använda den trådlösa LANfunktionen på en plats där medicinsk utrustning (t.ex.
pacemaker) används, eller där trådlös kommunikation
inte är tillåten.
Söka efter en
åtkomstpunkt och
installera trådlöst
nätverk (sökmetod för
åtkomstpunkter)
Nätverksanslutningar
Trådlös LANrouter/
åtkomstpunkt
förbereda en trådlös LAN-router/åtkomstpunkt. Mer
information finns i enhetens användningsanvisningar.
Beroende på din hemmanätverksmiljö kan den trådlösa
LAN-router/åtkomstpunkten ha installerats så att den
inte kan anslutas via WPS, även om den är kompatibel
med WPS. Mer information om ifall din trådlösa LANrouter/åtkomstpunkt är kompatibel med WPS eller inte,
och om installation av en WPS-anslutning finns i
bruksanvisningen till din trådlösa LAN-router/
åtkomstpunkt.
Du kan få svårigheter att göra inställningar om enheten
och den trådlösa routern/åtkomstpunkten är placerade
för långt bort från varandra. I så fall placerar du
enheterna närmare varandra.
Du kan installera ett trådlöst nätverk genom att
söka efter åtkomstpunkten. Bekräfta att du har
följande information till hands eftersom den
kommer att krävas när du ställer in nätverket med
denna anslutningsmetod.
❏ Det nätverksnamn (SSID*1) som
identifierar ditt nätverk.*2 (Detta behövs
i stege 6).
:
❏ Om ditt trådlösa hemmanätverk säkras
av kryptering behöver du nätverkets
säkerhetsnyckel (WEP-nyckel, WPA/
WPA2-nyckel) för ditt nätverk.*2 (Detta
behövs i steg 7).
:
*1 SSID (Service Set Identifier) är ett namn som
identifierar en viss åtkomstpunkt.
*2 Denna information bör finnas tillgänglig på en etikett
på den trådlösa LAN-routern/åtkomstpunkten, i
bruksanvisningen, från personen som installerade det
trådlösa nätverket, eller i informationen som din
internetleverantör försett dig med.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Network Settings”.
25SE
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
Välj ”Connection Method”.
4
Välj ”Wireless LAN”.
5
Välj ”Access Point Scan”.
6
Enheten börjar automatiskt söka efter
åtkomstpunkter och visar en lista med
nätverksnamn (SSID) för alla tillgängliga
åtkomstpunkter. Enheten kan visa max. 20
nätverksnamn (SSID) i listan.
Välj nätverksnamnet (SSID) från
listan.
Skriv in nätverkets
säkerhetsnyckel (WEP Key, WPA/
WPA2 Key) och tryck sedan på
ENTER.
Mer information om hur du matar in tecken
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
Säkerhetsnyckeln visas som ”*****”.
26SE
8
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
När nätverksinställningarna är klara visas
”Complete.” och
tänds på skärmen.
Om du gör initialkonfiguration visas fönstret
”Date&Time”, steg 5 under ”Utföra
inledande inställningar”. Gå tillbaka till
sidan 21 och fortsätt med
initialkonfigurationen.
Fönstret ”Connection” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in nätverksanslutningen (sidan 20).
Om det önskade nätverksnamnet (SSID) inte
visas på skärmen eller om ett nätverksnamn
(SSID) inte kan upptäckas, trycker du på
BACK så att enheten återgår till steg 5 och
utför 5 igen. Om nätverksnamnet (SSID)
fortfarande inte visas eller inte kan
upptäckas, kan du mata in nätverksnamnet
(SSID) manuellt. Se ”Om du inte kan hitta
det önskade nätverksnamnet (SSID) (manuell
inställningsmetod)” (sidan 26).
7
Obs!
Om inte nätverket skyddats via kryptering (med
hjälp av säkerhetsnyckeln) visas inte fönstret för
inmatning av säkerhetsnyckeln.
9
Göra serverinställningarna.
För att lyssna på ljudinnehåll som har lagrats
på servern via det nätverk som har installerats
i det här avsnittet måste du installera servern
(sidan 37).
Tips
Du kan visa information om åtkomstpunkterna när en lista
med nätverksnamn (SSID) visas i steg 5.
Välj en åtkomstpunkt (nätverksnamn (SSID)) vars
information du vill visa och tryck på OPTIONS. Välj
”Information” från options-menyn. Du kan kontrollera
”SSID” (nätverksnamn), ”Signal Strength” och ”Security
Method” (WPA2, m.m.) för den valda åtkomstpunkten.
Om du inte kan hitta det önskade
nätverksnamnet (SSID) (manuell
inställningsmetod)
Om det önskade nätverksnamnet (SSID) inte visas
i listan med nätverksnamn (SSID) kan du ange
nätverksnamnet (SSID) manuellt.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Network
Settings”.
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
Välj ”Connection Method”.
Fönstret ”Connection” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in nätverksanslutningen (sidan 20).
4
5
Välj ”Wireless LAN”.
6
Ange nätverksnamnet (SSID) och
tryck sedan på ENTER.
Välj ”Manual Registration” - ”Direct
Input”.
7
Välj säkerhetsinställningen från
”Security Setting”-skärmbilden.
Du kan välja bland ”WPA/WPA2-PSK
(AES)”, ”WPA/WPA2-PSK (TKIP)”,
”WEP”, eller ”None”.
Obs!
Om du väljer ”None”, hoppar enheten över steg 8
och går till steg 9.
8
9
Vad är WPS (Wi-Fi Protected
Setup)?
WPS är en standard som har skapats av Wi-Fi
Alliance som gör att du enkelt och säkert kan
installera ett trådlöst nätverk.
Installera ett trådlöst nätverk med
konfigurationsmetoden med WPStryckknapp
Skriv in nätverkets säkerhetsnyckel
(WEP Key, WPA/WPA2 Key) och
tryck sedan på ENTER.
Du kan enkelt installera en WPS-trådlös anslutning
med ett tryck på den avsedda knappen.
Mer information om hur du matar in tecken
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
Säkerhetsnyckeln visas som ”*****”.
inställningsmenyn och välj ”Network
Settings”.
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas väljer du ”ENTER”.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
När nätverksinställningarna är klara visas
”Complete.” och
tänds på skärmen.
Om du gör initialkonfiguration visas fönstret
”Date&Time”, steg 5 under ”Utföra
inledande inställningar”. Gå tillbaka till
sidan 21 och fortsätt med
initialkonfigurationen.
10
Du kan enkelt installera ett trådlöst nätverk med en
åtkomstpunkt kompatibel med WPS. WPSinställning kan göras antingen med
konfigurationsmetoden med tryckknapp eller
metoden med PIN-kod (Personal Identification
Number).
Göra serverinställningarna.
För att lyssna på ljudinnehåll som har lagrats
på servern via det nätverk som har installerats
i det här avsnittet måste du installera servern
(sidan 37).
1
2
Nätverksanslutningar
Mer information om hur du matar in tecken
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
Installera ett trådlöst
nätverk med en
åtkomstpunkt
kompatibel med WPS
Tryck på SETTINGS för att gå till
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
Välj ”Connection Method”.
Fönstret ”Connection” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in nätverksanslutningen (sidan 20).
4
5
6
Välj ”Wireless LAN”.
Välj ”WPS Push”.
När meddelandet som ber dig trycka
på WPS-knappen på
åtkomstpunkten visas trycker du på
denna knapp i några sekunder, inom
två minuter.
27SE
3
WPS-knapp på
den trådlösa LANroutern/
åtkomstpunkten
När den trådlösa LAN-routern/
åtkomstpunkten registrerats med enheten
visas ”Access point registration is
complete.”.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
7
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
När nätverksinställningarna är klara visas
”Complete.” och
tänds på skärmen.
Om du gör initialkonfiguration visas fönstret
”Date&Time”, steg 5 under ”Utföra
inledande inställningar”. Gå tillbaka till
sidan 21 och fortsätt med
initialkonfigurationen.
8
Göra serverinställningarna.
För att lyssna på ljudinnehåll som har lagrats
på servern via det nätverk som har installerats
i det här avsnittet måste du installera servern
(sidan 37).
Fönstret ”Connection” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in nätverksanslutningen (sidan 20).
4
5
6
Tryck på SETTINGS för att gå till
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
28SE
Välj ”Manual Registration” ”WPS PIN”.
Ange enhetens PIN-kod på den
trådlösa LAN-router/
åtkomstpunkten.
Information om att ange PIN-kod finns i
bruksanvisningen till den trådlösa LANrouter/åtkomstpunkten.
7
Tryck på ENTER.
”Exchanging WPS info...” visas på skärmen.
När den trådlösa LAN-routern/
åtkomstpunkten registrerats med enheten
visas ”Access point registration is
complete.”.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
8
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
När nätverksinställningarna är klara visas
”Complete.” och
tänds på skärmen.
Om du gör initialkonfiguration visas fönstret
”Date&Time”, steg 5 under ”Utföra
inledande inställningar”. Gå tillbaka till
sidan 21 och fortsätt med
initialkonfigurationen.
Om åtkomstpunkten stöder WPS PINkodanslutningen (Personal Identification Number)
så kan du installera en WPS-trådlös anslutning
genom att ange enhetens PIN-kod på den trådlösa
LAN-routern/åtkomstpunkten.
inställningsmenyn och välj ”Network
Settings”.
Välj ”Wireless LAN”.
Enhetens PIN-kod (8 siffror) visas.
Låt PIN-koden vara synlig på enheten till
anslutningen är slutförd. (Olika PIN-koder
visas varje gång du utför denna åtgärd.)
Installera ett trådlöst nätverk med
metoden med WPS PIN-kod
1
Välj ”Connection Method”.
9
Göra serverinställningarna.
För att lyssna på ljudinnehåll som har lagrats
på servern via det nätverk som har installerats
i det här avsnittet måste du installera servern
(sidan 37).
Installera trådburet
nätverk
1
Anslut enheten till en enhet som är
ansluten till servern.
Enhetens baksida
Läs följande först
Router, hubb, m.m.
Internet*1
Enhetens baksida
Till
NETWORKporten
Router
Nätverkskabel (LAN)
Anslutningskonfigurationen beror på
hemmanätverksmiljön.
• När servern (en dator, m.m.) är ansluten till
en router eller en hubb:
t Om en oanvänd port finns tillgänglig
på router eller hubb ansluter du
enheten till den porten.
t Om det inte finns någon oanvänd port
på routern lägger du till en hubb och
ansluter servern och enheten dit.
• När router inte används*:
t Lägg till en router och anslut
serverenheten och enheten till routern.
Server
*1
För att lyssna på musiktjänster behöver du en miljö
som tillåter Internetåtkomst.
Du behöver följande miljö för att använda
hemmanätverket, Music Services, och PARTY
STREAMING-funktioner. Bekräfta miljön i
förväg.
❏ En trådburen LAN-hemmanätverksmiljö
måste vara tillgänglig. (Kontrollera att
en router används).
❏ En enhet som kan användas som server
(en dator, m.m.) måste vara ansluten till
ditt kabel-LAN-hemmanätverk.*2
❏ Internetåtkomst måste vara tillgänglig.
(När du vill lyssna på musiktjänster eller
använda en NTP-server för att ställa
klockan.)
*2 Mer information om servrar som är kompatibla med
den här enheten finns på sidan 37.
Nätverksanslutningar
Server
* T.ex. när en server (en dator, m.m.) är ansluten
direkt till ett modem utan routerfunktion.
2
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Network Settings”.
3
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Använd en nätverkskabel (LAN) för trådburen
anslutning.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
4
Välj ”Connection Method”.
Fönstret ”Connection” visas.
Denna skärmbild visas om du utför den
inledande inställningen och har angivit att du
vill ställa in nätverksanslutningen (sidan 20).
29SE
5
6
Välj ”Wired LAN”.
Enheten börjar automatiskt att installera
nätverksanslutningen.
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Det kan ta en stund för enheten att slutföra
nätverksinställningarna.
När nätverksinställningarna är slutförda visas
”Complete.”.
Om du gör initialkonfiguration visas fönstret
”Date&Time”, steg 5 under ”Utföra
inledande inställningar”. Gå tillbaka till
sidan 21 och fortsätt med
initialkonfigurationen.
7
För att lyssna på ljudinnehåll som har lagrats
på servern via det nätverk som har installerats
i det här avsnittet måste du installera servern
(sidan 37).
Du kan behöva använda en fast IP-adress och
proxyserver, beroende på hemmanätverkets
inställningar, eller Internetleverantörens
specifikationer.
Mer information om inmatningsvärdena i de
följande procedurerna finns i bruksanvisningen till
respektive enhet eller i den information du har fått
från Internetleverantören.
Använda en fast IP-adress
Enheten är fabriksinställd på att hämta IP-adressen
automatiskt, men du kan använda en fast IP-adress,
beroende på nätverksinställningarna.
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Network
Settings”.
30SE
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
4
Välj ”Tools” - ”Advanced Settings”.
5
Ange värdena för ”IP Address”,
”Subnet Mask” och ”Default
Gateway”.
Välj ”IP Address Settings” ”Manual”.
När du trycker på ENTER efter att ha angivit
”Default Gateway” visas DNS-serverns
inställningsskärm.
Mer information om hur du matar in tecken
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
6
Ange värdena för ”Primary DNS”inställningen.
7
När ”Set Second. DNS?” visas väljer
du ”Yes”.
Göra serverinställningarna.
Installera IP-adress/
proxyserver
1
2
Om du inte behöver ställa in den sekundära
DNS-serverinställningen väljer du ”No”.
8
Ange värdena för ”Secondary DNS”inställningen och tryck sedan på
ENTER.
9
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När nätverksinställningarna är slutförda visas
”Complete.”.
Tips
Om du vill hämta IP-adressen automatiskt med DHCP
väljer du ”Auto” för ”IP Address Settings” i steg 4. Om du
väljer ”Auto” i steg 4 visas ”DNS Settings”urvalsskärmen efteråt. I det fallet väljer du ”Auto” eller
”Manual” för ”DNS Settings” och anger de respektive
värdena enligt anvisningarna på skärmen.
Använda en proxyserver
Om du behöver använda en proxyserver (t.ex. om
Internetleverantören anger att en sådan ska
användas) måste du i förväg ha tillgång till
proxyadressen och portnumret.
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Network
Settings”.
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
Du kan bekräfta nätverksstatus och -inställningar.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Network Settings”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during the
setup. Press ENTER to continue.”
visas trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
4
5
Välj ”Proxy Settings” - ”Use”.
Ange värdena för ”Proxy Address”
och ”Proxy Port”.
När du anger proxyadressen trycker du på
ENTER så att ”Proxy Port”-fönstret visas.
Ange proxyportnumret.
Mer information om hur du matar in tecken
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
6
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
Välj ”Tools” - ”Advanced Settings”.
När ”Save settings and check
connection. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När nätverksinställningarna är slutförda visas
”Complete.”.
3
Nätverksanslutningar
1
Bekräfta
nätverksinställningarna
Välj ”Tools” - ”Connection
Diagnosis”.
Anslutningsstatus visas som ”Result:”.
4
Välj den punkt du vill kontrollera.
Du kan välja mellan ”Connection Method”,
”SSID*”, ”Signal Strength*”, ”Security
Method*”, ”IP Address” (”IP Address”,
”Subnet Mask”, och ”Default Gateway”),
”DNS” (”Primary DNS” och ”Secondary
DNS”) och ”Proxy Server” (”Address” och
”Port”).
* Visas endast när ett trådlöst nätverk används.
När ett fel har inträffat visas ”!” bredvid felet.
31SE
Lyssna på ljudinnehåll
Lyssna på en iPod eller iPhone
Du kan kontrollera din iPod/iPhone med hjälp av
fjärrkontrollen och lyssna på ljudinnehåll som
finns lagrat på din iPod/iPhone. Se ”Kompatibla
iPod/iPhone-modeller” (sidan 72) för iPod/iPhonemodeller som kan anslutas till den här enheten.
FUNCTION
M/m/ENTER
• När ”Remote UI Mode” är inställt på
”Off”:
Använd din iPod/iPhone direkt genom att
bläddra genom objekten på skärmen på din
iPod/iPhone.
• När ”Remote UI Mode” är inställt på ”On”:
Använd din iPod/iPhone med enhetens
eller huvudenhetens fjärrkontroll och
bläddra genom objekt på enhetens skärm.
Mer information om ”Remote UI Mode”
finns på sidan 33.
Exempel: Välja ett spår från ”Playlists” när
”Remote UI Mode” är inställt på ”On”
1
1 Tryck på M/m för att välja [Playlists]
från innehållslistan för iPod/iPhone,
och tryck sedan på ENTER.
Om inte listan över iPod/iPhone-innehåll
visas trycker flera gånger på BACK tills
första nivån i trädet med listan över
iPod/iPhone-innehåll visas. Välj därefter
objektet.
Placera din iPod eller iPhone på
iPod/iPhone-dockan.
2 Tryck på M/m för att välja önskad
spellista och tryck sedan på ENTER.
Spåren i den valda spellistan visas.
3 Tryck på M/m för att välja önskat
spår och tryck sedan på ENTER.
Det valda spåret spelas upp.
Artistnamn
32SE
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja iPod & iPhonefunktionen.
3
Välj ett spår genom att bläddra
genom de olika innehållslistorna
på din iPod/iPhone antingen på
enhetens skärm eller på din iPod/
iPhone.
Spårnummer
Spårnamn
Tid som förflutit
Tips
Om ”Network Standby” är inställt på ”On” spelas det spår
som spelades då enheten stängdes av när enheten sätts på
igen (endast om iPod/iPhone inte togs bort från enhetens
iPod/iPhone-dockningsstation). Läget ”Network Standby”
är inställt på ”Off” som fabriksinställning. Spara
informationen för det första spåret som spelas även om
enheten stängs av genom att ändra läget ”Network
Standby” till ”On”. Information om läget nätverksstandby
finns på sidan 17.
Obs!
• Omslag och utgivningsår kan inte visas på enheten.
• Enheten sparar inte informationen om det senast
Gör du så här
Återgå till
föregående meny
eller välja en meny
under uppspelning
Tryck på BACK eller iPod
MENU. Du kan återgå till
föregående meny, eller välja
om en meny, ungefär som när
du trycker på menyknappen
eller som när du pekar på iPod/
iPhone touch.
För att återgå till
uppspelningsskärmen trycker
du på OPTIONS och väljer
”Now Playing” (endast när
”Remote UI Mode” är inställd
på ”On”).
Ställa in volymen
Tryck på VOLUME +/–.
Visa information när
enheten spelar upp
ett spår (endast när
”Remote UI Mode”
är inställt på ”On”)
Tryck på DISPLAY flera
gånger. Du kan visas
artistnamnet, albumnamnet
och klockan i sekvens.
spelade spåret om en av följande åtgärder utförs.
– Nätkabeln dras ut ur vägguttaget.
– iPod/iPhone tas bort från enheten.
– Enheten stängs av och sätts i läget network standby
- off.
– Uppspelningsläget var inställt på ett annat läge än
”Normal” när enheten senast stängdes av.
– ”Remote UI Mode” laddas.
Övriga åtgärder
För att
Gör du så här
Göra paus i
uppspelningen
Tryck på X. Tryck på X eller
N för att återuppta
uppspelningen.
Rulla upp/ned i
iPod/iPhoneinnehållslistorna
Håll ned M/m.
Du kan när ”Remote UI
Mode” är inställt på ”Off”
rulla uppåt och nedåt i iPod/
iPhone-innehållslistorna,
ungefär som med
rullningshjulet (Click Wheel)
på iPod, eller som när du drar
uppåt eller nedåt på iPod/
iPhone.
När ”Remote UI Mode” är
inställt på ”On” visas det
aktuella alternativnumret och
det totala antalet alternativ i en
lista i teckenfönstret och du
kan snabbt bläddra i listan
över iPod/iPhone-innehåll.
Välja det valda
alternativet
Tryck på ENTER. Du kan
välja det markerade
alternativet, ungefär som när
du trycker på mittenknappen
eller pekar på iPod/iPhone
touch.
Hitta början på
föregående/nästa
spår
Tryck på ./>.
Hitta en viss punkt i
ett spår
Håll ned m/M (./>
på huvudenheten) under
uppspelning och släpp den vid
önskad punkt.
Lyssna på ljudinnehåll
För att
Välja användningsläge
Enheten har två användningslägen för iPod &
iPhone-funktionen, remote UI mode - on
(fjärrgränssnittsläge - på) och remote UI mode off (fjärrgränssnittsläge - av).
• Remote UI mode - on:
Du kan använda din iPod/iPhone med hjälp av
knapparna på enheten och fjärrkontrollen. iPod/
iPhone-innehållslistor visas också på enheten.
Med läget remote UI mode - on
(fjärrgränssnittsläge - på) har ett
uppspelningsläge som har ställts in på iPod/
iPhone effekt när den placeras på enhetens iPod/
iPhone-docka. Ett uppspelningsläge som ställs
in medan iPod/iPhone är placerad på den här
enheten har även effekt när iPod/iPhone tas bort
från iPod/iPhone-dockan.
33SE
• Remote UI mode - off
(fabriksinställning):
Du kan styra din iPod/iPhone med knapparna
och kontrollerna på den. Du kan även använda
vissa knappar på enheten och fjärrkontrollen,
men iPod/iPhone-innehållslistorna visas inte på
enheten.
Obs!
• Det går inte att ladda en iPod/iPhone när enheten är
•
•
•
•
•
•
Obs!
Du kan inte använda knapparna och kontrollerna på din
iPod/iPhone i remote UI mode - on (fjärrgränssnittsläge på)-läget.
•
Ändra användningsläge på följande sätt.
•
1
När iPod & iPhone-funktionen har
valts trycker du på OPTIONS för
att gå till options-menyn.
•
2
Välj ”Remote UI Mode”.
3
Välj ”On” eller ”Off” ( ).
(
: Fabriksinställning)
Använda enheten som
batteriladdare
Du kan använda enheten som batteriladdare till din
iPod/iPhone. Uppladdningen startar när du
placerar iPod/iPhone i iPod/iPhone-dockan. En
iPod/iPhone kan laddas när:
• enheten är påslagen eller
• enheten är avstängt (med standby-status) i
network standby - on-läget.
Avbryta uppladdningen av iPod/
iPhone
Ta bort iPod/iPhone från enheten.
34SE
avstängd (i standbystatus) och i läget network standby off. Information om uppladdningsstatus finns i
bruksanvisningen till din iPod/iPhone. Laddning kan
ske när enhetens nätkabel är ansluten till ett vägguttag.
När du sätter in eller tar bort iPod/iPhone håller du
iPod/iPhone i samma vinkel som iPod/iPhoneanslutningen på enheten, och se till att du inte vickar
eller vrider iPod/iPhone eftersom det kan skada
anslutningen.
Bär inte enheten med en iPod/iPhone ansluten till iPod/
iPhone-dockningsstationen. Det kan leda till
funktionsstörningar.
När du sätter in eller tar bort iPod/iPhone stödjer du
enheten med en hand och ser till att du inte trycker på
några av kontrollerna på iPod/iPhone av misstag.
För att ändra volymen använder du VOLUME +/–knappen på enheten eller fjärrkontrollen. Volymen
ändras inte om du ställer in den på iPod/iPhone.
iPod/iPhone-dockan på enheten är endast avsedd för
iPod/iPhone. Du kan inte ansluta andra bärbara
ljudspelare.
Mer information om hur du använder iPod/iPhone finns
i bruksanvisningen till iPod/iPhone.
Sony tar inget ansvar om inspelad information på iPod/
iPhone förloras eller skadas när du använder iPod/
iPhone ansluten till den här enheten.
Om läget för slumpvis uppspelning av album är inställt
på din iPod/iPhone, lyser ”SHUF” på skärmen när du
ansluter din iPod/iPhone till enheten. Om läget för
slumpvis upprepad uppspelning är inställt på din iPod/
iPhone, lyser ”SHUF” och ”REP” på skärmen.
(Observera att detta endast inträffar när ”Remote UI
Mode” är inställt på ”On.”) För information om
enhetens uppspelningsläge, se sidan 47.
När läget för slumpvis uppspelning av album eller
slumpvis upprepad uppspelning av album har ställts in
på din iPod/iPhone förblir slumpvis uppspelning aktivt
med enheten blandar inte spår efter att du har ställt in
din iPod/iPhone på enheten. Om du vill blanda spår
ställer du in uppspelningsläget för din iPod/iPhone på
slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepad
uppspelning.
Lyssna på DAB/DAB+ (endast tillgänglig
för modellen för Storbritannien)
Du kan ställa in DAB/DAB+-stationer. Om du
förinställer stationer kan du hämta dem genom att
ange ett nummer.
DAB/DAB+-stationer kan bara tas emot på
modellen för Storbritannien.
Tips
Du kan utföra den inledande sökningen manuellt. Tryck
på OPTIONS och välj ”Initial Scan”. När ”Start Initial
Scan? Press ENTER.” visas trycker du på ENTER.
Obs!
• Alla förinställda stationer, som lagrats på enheten,
•
FUNCTION
M/m/ENTER
raderas när du utför en inledande DAB/DAB+-sökning,
eller om du avbryter sökningen.
Innan du kopplar bort DAB/DAB+-trådantennen måste
du kontrollera att enheten är avstängd, så att dina egna
DAB/DAB+-inställningar sparas.
BACK
./>
DISPLAY
Ställa in en DAB/DAB+station
1
Se till att den inledande DAB/DAB+sökningen har utförts och att en
servicekomponentlista har skapats.
När du väljer DAB/DAB+-funktionen första gången
efter inköpet startar enheten automatiskt en inledande
DAB/DAB+-sökning och skapar en DAB/DAB+
servicekomponentlista. Du kan dock utföra en
inledande DAB/DAB+-sökning manuellt.
2
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja DAB/DAB+-funktionen.
1
3
Utföra en inledande DAB/
DAB+-sökning
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja DAB/DAB+-funktionen.
”DAB” tänds på skärmen.
2
Lyssna på ljudinnehåll
MEMORY
”DAB” tänds på skärmen.
Tryck på ./>.
Enheten ställer in föregående eller nästa
DAB/DAB+-station på
servicekomponentlistan.
Stationsnamn
Kanaletikett
När ”Start Initial Scan? Press
ENTER.” visas trycker du på
ENTER.
Den inledande DAB/DAB+-sökningen
startar. När sökningen är klar skapas en
servicekomponentlista (en lista över
tillgängliga DAB/DAB+-stationer).
DLS (Dynamic Label Segment)
35SE
Tryck på DISPLAY flera gånger för att visa
information som t.ex. ensembleetikett eller
frekvens för den aktuella stationen.
Tryck på BACK för att återgå till
servicekomponentlistan.
Tips
Du kan också försöka få bättre mottagning genom att rikta
om antennen eller placera om den. Du kan t.ex. placera
antennen i närheten av eller utanför ett fönster. Om inte
mottagningen blir bättre bör du ansluta en extern antenn,
som finns som tillval. Håll DAB/DAB+-antennen på
avstånd från nätkabeln, fjärrkontrollen och nätadaptern för
att inte plocka upp störningar.
Förinställa DAB/DAB+stationer
Genom att förinställa DAB/DAB+-stationer kan
du enkelt välja dem igen med hjälp av
motsvarande snabbvalsnummer. Du kan förinställa
upp till 20 DAB/DAB+-stationer.
1
Ställ in den önskade DAB/DAB+stationen.
2
Tryck på MEMORY.
3
Tryck på M/m för att välja ett
snabbvalsnummer.
4
Tryck på ENTER.
Obs!
• När du ställer in en DAB/DAB+-station kan det ta
några sekunder innan du hör något ljud.
• När du ställer in en DAB/DAB+-station tas primära
En lista över ”Preset Memory” visas.
tjänster emot automatiskt när en sekundär tjänst slutar.
Övriga åtgärder
För att
Gör du så här
Välja olika tjänster
Tryck på ./> flera
gånger för att välja önskad
tjänst.
Tryck på BACK för att visa
servicekomponentlistan,
tryck på M/m för att välja
önskad tjänst och tryck
sedan på ENTER.
Håll ned M/m så att det
aktuella alternativnumret
och det totala antalet
alternativ visas i en lista i
teckenfönstret och du kan
snabbt bläddra i listan.
Välja inställningsläget Tryck på BACK flera
gånger tills ”Tuning
Mode”-skärmbilden visas
och välj sedan ”All
Services” eller ”Preset”*.
Gå tillbaka till DAB/
DAB+mottagningsfönstret
från ett listfönster
Tips
• Du kan också förinställa sekundära tjänster.
• Du kan förinställa stationen med options-menyn. När
den önskade stationen har ställts in trycker du på
OPTIONS och väljer ”Preset Memory”, tryck på M/m
för att välja ett snabbvalsnummer och tryck sedan på
ENTER för att ange stationen.
Lyssna på en förinställd DAB/
DAB+-station
1
Tryck på OPTIONS och
välj ”Now Playing”.
* En lista över servicekomponenter eller en lista med
förinställda kanaler visas på displayen. Primära tjänster
som har skaffats med första DAB/DAB+-sökningen
visas i listan över servicekomponenter och kanalerna
som är förinställda visas i listan över förinställda
kanaler.
För att förinställa en annan tjänst upprepar du
processen från steg 1.
Tryck på FUNCTION flera gånger för
att välja DAB/DAB+-funktionen.
Enheten börjar automatiskt spela upp den
station som togs emot förra gången.
2
Tryck på BACK flera gånger tills
”Tuning Mode”-fönstret visas.
3
Välj ”Preset” och välj sedan önskad
förinställd station.
Tips
Du kan trycka på den numeriska knapp som motsvarar det
förinställda numret för att välja förinställd station direkt.
36SE
Lyssna på ljudinnehåll som lagrats på en
server
Den här enheten kan spela ljudinnehåll som lagrats
på en serverenhet (t.ex. en dator) som stöder
DLNA-standarderna (Digital Living Network
Alliance).
hemmanätverket.
t Se ”Ansluta enheten till hemmanätverket
(nätverksinställningar)” (sidan 24)
• Du måste installera servern när du
ansluter enheten till ett hemmanätverk.
t Se ”Installera servern” (sidan 37)
Om DLNA
DLNA är en förkortning av Digital Living Network
Alliance. Det är namnet på en organisation som upprättar
riktlinjer (DLNA-riktlinjerna) och är också namnet på en
metod som gör att enheter i ett hushåll kan dela på digitalt
innehåll (t.ex. musik- och bilddata o.d.) i ett
hemmanätverk.
För att lyssna på ljudinnehåll som lagrats på
servern med den här enheten måste du installera
servern i förväg.
Följande serverenheter är kompatibla med den här
enheten.
• Sony VAIO Media plus 2.0
• Sony NAS-S500HDE, NAS-S55HDE* HDD
Network Audio System
• Microsoft Windows Media Player 12 installerad
på Windows 7 (sidan 37)
• Microsoft Windows Media Player 11 installerad
på Windows Vista/XP (sidan 39)
Lyssna på ljudinnehåll
Lyssna på ljudinnehåll som
lagrats på en server
• Först måste du ansluta enheten till
Installera servern
* Dessa modeller finns inte i alla länder/områden.
Om servern har en funktion som begränsar
åtkomsten från andra enheter måste du ändra
inställningen på servern för att ge enheten åtkomst
till den.
I det här avsnittet förklaras hur du installerar
Windows Media Player när den används som
server.
Mer information om inställningar av andra
serverenheten finns i bruksanvisningen eller hjälp
för respektive enheter eller applikationer.
Obs!
Objekten som visas på datorn kan skilja sig från de som
visas i detta avsnitt beroende på operativsystemets version
eller datormiljön. Mer information finns i hjälpen till ditt
operativsystem.
x När du använder en dator med
Windows 7
I det här avsnittet förklaras hur du installerar den
tillverkarinstallerade versionen av Windows
Media Player 12 för Windows 7 som server för att
ansluta till den här enheten.
Information om hur du använder Windows Media
Player 12 finns i hjälpen till Windows Media
Player 12.
37SE
1
Gå till [Start] - [Kontrollpanelen].
2
Välj [Visa nätverksstatus och åtgärder] under [Nätverk och
Internet].
6
Välj [Ändra avancerade
delningsinställningar].
7
Välj [Ändra alternativ för
mediedirektuppspelning...] från
[Mediedirektuppspelning].
8
Om [Mediedirektuppspelning är
inaktiverat] visas i fönstret för
mediastreaming väljer du [Aktivera
mediedirektuppspelning].
9
Välj [Tillåt alla].
[Nätverks- och delningscenter]-fönstret visas.
Tips
Om det önskade alternativet inte visas på
datorskärmen kan du försöka ändra visningstyp som
används av Kontrollpanelen.
3
Välj [Offentligt nätverk] under [Visa
dina aktiva nätverk].
Om något annat än[Offentligt
nätverk] visas går du till steg 6.
[Tillåt alla medieenheter]-fönstret öppnas.
Om alla enheter på det lokala nätverket är
inställda på [Tillåt], väljer du [OK] och
stänger fönstret.
[Ange nätverksplats]-fönstret visas.
4
Välj [Hemnätverk] eller
[Arbetsplatsnätverk] enligt den miljö
där enheten används.
5
Följ anvisningarna på datorskärmen
enligt den miljö där enheten
används.
När inställningarna har genomförts bekräftar
du att alternativet under [Visa dina aktiva
nätverk] har ändrats till [Hemnätverk] eller
[Arbetsplatsnätverk] i [Nätverks- och
delningscenter]-fönstret.
38SE
10
Välj [Tillåt alla datorer och
medieenheter].
11
12
Välj [OK] för att stänga fönstret.
5
Välj [Anpassa].
Anslut enheten till servern.
När du har installerat Windows Media
Player 12 uppdaterar du enhetens serverlista
och väljer den här servern från serverlistan.
Mer information om att välja server finns
under ”Uppdatera serverlistan” (sidan 42).
x När du använder en dator med
Windows Vista/Windows XP
[Ange nätverksplats]-fönstret visas.
6
Markera [Privat] och välj [Nästa].
7
Bekräfta att [Nätverkstyp] har
ändrats till [Privat] och välj [Stäng].
8
Bekräfta att [(Privat nätverk)] visas i
[Nätverks- och delningscenter]fönstret och stäng fönstret.
9
Om ingen markering görs bredvid
[Dela ut mina media] i det
[Mediedelning]-fönster som visas i
steg 3, ska du göra en markering
bredvid [Dela ut mina media] och
sedan välja [OK].
Lyssna på ljudinnehåll
I det här avsnittet förklaras hur du installerar
Windows Media Player 11 som finns på Windows
Vista/Windows XP* som server för att ansluta till
den här enheten.
Information om hur du använder Windows Media
Player 11 finns i hjälpen till Windows Media
Player 11.
* Windows Media Player 11 är inte installerad av
tillverkaren på Windows XP. Gå in på Microsofts
webbplats, ladda ned installationsverktyget och
installera sedan Windows Media Player 11 på datorn.
1
2
Gå till [Start] - [Alla program].
Välj [Windows Media Player].
Windows Media Player 11 startar.
3
Välj [Mediedelning...] från [Bibliotek]menyn.
En lista över enheter som kan anslutas visas.
Om du använder Windows XP går du till
steg 9.
4
När
visas väljer du [Nätverk...].
10
[Nätverks- och delningscenter]-fönstret visas.
Välj [Inställningar...] som visas
bredvid [Dela ut mina media:].
39SE
11
Markera [Tillåt nya enheter och
datorer automatiskt] och välj [OK].
Obs!
Avmarkera det här alternativet när du har bekräftat
att enheten kan ansluta till servern och spela
ljuddata på servern i steg 12.
12
Anslut enheten till servern.
När du har installerat Windows Media
Player 11 uppdaterar du enhetens serverlista
och väljer den här servern från serverlistan.
Mer information om att välja server finns
under ”Uppdatera serverlistan” (sidan 42).
Spela upp ljudinnehåll
som lagrats på en server
Enheten kan spela upp ljudinnehåll som lagrats på
servern i formaten MP3, LinearPCM, WMA,
AAC* och HE-AAC. Ljudinnehåll med
upphovsrättsskydd (Digital Rights Management)
kan inte spelas upp av den här enheten.
* Enheten kan endast spela AAC-filer med filtillägget
”.m4a”.
FUNCTION
M/m/ENTER
BACK
1
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja
hemmanätverksfunktionen (Home
Network).
2
Välj den server du vill ansluta.
När serverlistan visas trycker du på M/m för
att välja servern.
Om serverlistan inte visas följer du processen
som beskrivs under ”Uppdatera serverlistan”
(sidan 42) för att hitta servern.
Obs!
Om servern i serverlistan är avstängd kan enheten
sätta på den om servern har stöd för Wake-on-LANstandarden. Slå på servern i förväg om den inte
stödjer Wake-on-LAN-standarden. Information om
inställningar eller åtgärder för Wake-on-LAN för
din server finns i instruktionsboken för din server.
3
40SE
Välj det alternativ du vill spela.
Vilka alternativ som visas (spår, artister,
album, genrer, mappnamn osv.) beror på den
anslutna servern.
• Tryck på M/m för att välja alternativet.
• Håll ned M/m så att det aktuella
alternativnumret och det totala antalet
alternativ visas i en lista i teckenfönstret
och du kan snabbt bläddra i listan.
• Tryck på BACK för att gå till nästa högre
katalog.
• Tryck på ENTER för att gå till nästa lägre
katalog.
4
Välj det spår du vill spela och tryck
på ENTER.
Enheten börjar spela upp det valda spåret och
uppspelningsfönstret visas.
Kontrollera att du hör det uppspelade ljudet
från huvudenhetens högtalare.
Artistnamn
Codec
Tips
• Om du väljer en mapp (t.ex. artistmapp, genremapp,
•
m.m.) och trycker på N-knappen spelar enheten alla
alternativ i mappen.
Spåret på servern som spelades när enheten senast
stängdes av börjar spelas igen när enheten åter slås på
(endast om enhetens nätkabel inte dragits ut ur
vägguttaget).
Obs!
• Spår som enheten inte kan spela upp visas också i
•
•
Hitta början på
föregående/nästa
spår
Tryck på ./> flera
gånger.
Välj om det
alternativ som du
vill spela upp
Tryck på BACK flera gånger
tills den önskade katalogen
visas.
Eller tryck på OPTIONS, välj
”To Server Top” och välj
sedan alternativet.
Gå tillbaka till föregående
skärmbild genom att trycka på
OPTIONS och välja ”Now
Playing”.
Spårnamn
Tid som förflutit
teckenfönstret. Du kan inte sortera en lista över
spelbara spår.
Spår som enheten inte kan spela hoppas över under
uppspelning.
Om du kopplar bort nätkabeln från vägguttaget raderas
all information om spåret på den server som spelade när
enheten senast stängdes av.
Det kan ta en stund för teckenfönstret att ändras medan
enheten söker efter ett alternativ i en mapp med mycket
ljudinnehåll. När du söker efter ett alternativ i en mapp
med mycket ljudinnehåll kan du använda ett sökord
(sidan 48).
Övriga åtgärder
För att
Gör du så här
Göra paus i
uppspelningen
Tryck på X under
uppspelning. Tryck på N för
att återuppta uppspelning.
Stoppa
uppspelningen
Tryck på x.
Gör du så här
Hitta en viss punkt i Håll ned m/M (./>
ett spår
på huvudenheten) under
uppspelning och släpp den vid
önskad punkt.
Ändra
Tryck på OPTIONS och välj
uppspelningsintervall*1*2 ”Playback Range”. Du kan
välja uppspelningsintervall
mellan ”Current Folder”
(fabriksinställningen) eller
”Parent Folder”.
När en av dessa inställningar
för uppspelningsintervall har
valts lyser
på skärmen.
Kontrollera
informationen för
det valda objektet
Lyssna på ljudinnehåll
Spårnummer
(alternativnummer)
För att
Tryck på OPTIONS och välj
”Information”. Du kan visa
den detaljerade informationen
om det valda alternativet
(innehåll, server, m.m.).
Visa diverse
Tryck på DISPLAY flera
information när
gånger. Du kan kontrollera
uppspelningsskärmen albumnamnet och klockan.
3
visas*
*1 Om du ändrar uppspelningsintervallet när ett spår
spelas upp i enheten, stoppas uppspelningen när du
väljer uppspelningsintervallet och därefter startas
uppspelningen av samma spår igen från början.
2
* När du ställer in ”Playback Range” på ”Current
Folder” eller ”Parent Folder”, spelar enheten upp
ljudinnehåll enligt följande.
• När du väljer ”Current Folder,” spelar enheten upp
spår i den aktuella mappen.
• När du väljer ”Parent Folder” spelar enheten:
– spår i den överordnade mappen.
– spår i mappar som finns i den överordnade
mappen.
Termen ”överordnad mapp” som används i detta
avsnitt syftar på en mapp som är en nivå högre upp i
strukturträdet än mappen som innehåller det valda
objektet.
*3 Du kan visa denna information när enheten har
stoppats och när den spelar upp ett spår om inte en lista
med objekt visas.
41SE
Uppdatera serverlistan
Om du inte hittar önskad server i serverlistan (t.ex.
när du lägger till en ny server i nätverket men
denna inte visas i serverlistan, eller när den server
du vanligen använder inte visas i serverlistan)
uppdaterar du serverlistan.
1
Tryck på FUNCTION flera gånger för
att välja hemmanätverksfunktionen
(Home Network).
Om enheten automatiskt ansluter till den
server den var ansluten till förra gången
trycker du på BACK flera gånger tills
serverlistan visas.
2
Medan enheten visar serverlistan
trycker du på OPTIONS för att gå till
options-menyn och välja ”Refresh”.
”Scanning...” visas på skärmen och enheten
söker efter nya servrar. När serverlistan
uppdaterats visas en ny serverlista.
Tips
Enheten bevarar en historik över de fem senast ansluta
servrarna och dessa servrar visas under servrarna som
finns i listan med aktuellt aktiverade servrar.
20 servrar kan visas i en serverlista. När antalet servrar på
serverlistan överstiger 20 raderar enheten servrar
automatiskt, och börjar då med den äldsta servern. Du kan
dock välja ut och radera en server manuellt.
Radera en server från serverlistan
Du kan radera servrar, som inte fungerar eller som
inte kan identifieras, från serverlistan.
1
Välj den server du vill radera från
serverlistan.
2
Tryck på OPTIONS för att gå till
options-menyn och välj ”Delete”.
3
Välj ”OK”.
Obs!
• Du kan inte radera den server vars ljudinnehåll för
•
42SE
tillfället spelas upp av enheten. Om du försöker ta bort
en sådan server visas ett meddelande som ber dig att
sluta spela spåret på displayen.
Även om du raderar servern från serverlistan visas den i
listan igen när enheten hittar den på nätverket (t.ex. när
du uppdaterar serverlistan).
Lyssna på musiktjänster
3
Välj önskad katalog eller kanal och
tryck på ENTER.
• Tryck på M/m för att välja alternativet.
• Håll ned M/m så att det aktuella
alternativnumret och det totala antalet
alternativ visas i en lista i teckenfönstret
och du kan snabbt bläddra i listan.
• Tryck på ENTER för att gå till nästa lägre
katalog eller lyssna på kanalen.
• Tryck på BACK för att gå till nästa högre
katalog.
Tips
Musiktjänster (Music Services)
Lyssna på ljudinnehåll
Du kan lyssna på musiktjänster som erbjuds på
Internet med den här enheten (Music Servicesfunktion). Om du vill använda den här funktionen
måste enheten vara ansluten till nätverket, som i
sin tur måste vara anslutet till Internet. Mer
information om att installera nätverket finns under
”Ansluta enheten till hemmanätverket
(nätverksinställningar)” (sidan 24).
Mer information om Music Services finns på
följande URL-adress.
http://www.sony.net/audio/musicservices
Stationen på servern som spelades när enheten stängs av
börjar spelas igen när enheten åter slås på (endast om
enhetens nätkabel inte dragits ut ur vägguttaget).
Obs!
• Om ”No Service” visas och du inte kan få någon lista
•
MEMORY
över serviceleverantörer trycker du på OPTIONS och
väljer ”Refresh Service List”.
Om enheten är avstängd och du kopplar ur nätkabeln
från vägguttaget raderas information om stationen som
spelades när enheten sist stängdes av.
FUNCTION
M/m/ENTER
BACK
Övriga åtgärder
För att
Gör du så här
Ändra station eller
service
Tryck på BACK för att
återgå till listan över
serviceleverantörer och välj
tjänsten igen. Gå tillbaka till
uppspelningsskärmen
genom att trycka på
OPTIONS och välja ”Now
Playing”.
Använda olika
funktioner medan
enheten väljer eller
spelar en station eller
tjänst
Tryck på OPTIONS. Det
alternativ som visas kan
variera beroende på valt
alternativ eller vald katalog.
Visa diverse
information när
enheten spelar en
kanal eller tjänst
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY för att visa
artistnamnet, albumnamnet
och klockan i sekvens.
Här nedan finns anvisningar om hur du väljer
”vTuner” som ett exempel på musiktjänster som
erbjuds på internet.
1
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja Music Servicesfunktionen.
En lista över tjänsteleverantörer som enheten
kan ansluta till visas.
2
Välj ”vTuner”.
43SE
Uppdatera servicelistan
Om enheten inte hittar musiktjänsterna ska listan
uppdateras.
1
2
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Music
Services Settings”.
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
4
Välj ”Refresh Service List”.
Välj ”OK”.
Lyssna på den förinställda
stationen
1
Tryck på FUNCTION flera gånger för
att välja Music Services-funktionen.
Enheten börjar automatiskt spela upp den
station som togs emot förra gången.
2
Tryck på BACK flera gånger tills
listan över tjänsteleverantörer visas.
3
Välj ”Preset” och välj sedan önskad
förinställd station.
Tips
Du kan använda de numeriska knapparna för att välja den
förinställda stationen. Tryck på den numeriska knapp som
motsvarar det förinställda numret och tryck på ENTER för
att välja förinställd station direkt.
Obs!
Det går inte att förinställa vissa stationer, beroende på
tjänsteleverantörerna. Om du försöker förinställa en sådan
station visas ”Not Available” på skärmen.
Förinställa stationer
Genom att förinställa önskade stationer kan du
enkelt välja dem igen med hjälp av motsvarande
snabbvalsnummer. Du kan förinställa upp till
20 stationer.
Detta kan endast göras när enheten spelar upp en
station.
1
Välj önskad station.
2
Tryck på MEMORY.
3
En lista över ”Preset Memory” visas.
Tryck på M/m för att välja ett
snabbvalsnummer och tryck på
ENTER.
Ta bort en förinställd station
1
I listan över förinställda stationer
väljer du den station du vill ta bort.
2
Tryck på OPTIONS för att gå till
options-menyn och välj ”Delete”.
3
Välj ”OK”.
Använd många olika
musiktjänster
Du kan lyssna på innehållet från många olika
musiktjänster som erbjuds på internet. Information
om musiktjänster och hur du använder dem med
den här enheten finns på följande URL-adress.
Portalen Music Services
http://www.sony.net/audio/musicservices
4
44SE
Upprepa stegen 1 till 3 för att
förinställa andra stationer.
Kontrollera registreringskoden
Du måste eventuellt ange enhetens
registreringskod när du begär en ny musiktjänst.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Music
Services Settings”.
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
Välj ”Registration Code”.
Registreringskoden för enheten visas på
displayen.
Lyssna på ljudinnehåll
3
45SE
Lyssna på ljud från en extern komponent
(Audio In)
Du kan lyssna på ljudet från en extern komponent
(t.ex. en bärbar musikspelare) som är ansluten till
AUDIO IN-kontakten på enheten.
Använd en ljudkabel (tillval) för att ansluta till
AUDIO IN-kontakten på enheten och
ljudutmatningsjacket på den externa komponenten.
Se till att ljudkabeln sitter ordentligt i båda
kontakterna. Annars kan störningar skapas i
ljudutmatningen.
1
Tryck på VOLUME – för att sänka
volymen till lägsta nivå.
Justera ingångsnivån
Om ljudet är för högt eller för lågt kan du ändra
ingångsnivån på enheten enligt den anslutna
komponentens utgångsnivå.
1
Medan AUDIO IN-funktionen är vald
trycker du på OPTIONS för att gå till
options-menyn och väljer ”AUDIO IN
Sensitivity”.
2
Välj ”Low(Line Out)” eller
”High(Headphone Out)”.
Bildskärm
Low(Line Out)
2
Anslut en extern komponent till
AUDIO IN-kontakten på enheten
med en ljudkabel.
Beskrivning
När enheten är ansluten
till den externa
komponentens
linjeutgång.
High(Headphone När enheten är ansluten
Out)
till den externa
komponentens
hörlursutgång.
(
: Fabriksinställning)
Obs!
AUDIO IN-kontakt
3
Tryck på FUNCTION flera gånger
för att välja AUDIO IN-funktionen.
4
Starta uppspelningen på den
anslutna enheten och ställ in dess
volym.
Uppspelningsljudet matas ut från enhetens
högtalare. Mer information om den anslutna
komponentens funktion finns i dess
bruksanvisning.
46SE
När volymen från en extern komponent är för låg ställer
du ingångsnivån på ”High(Headphone Out)”. När
volymen är för hög eller ljudet är förvrängt ska
ingångsnivån ställas in på ”Low(Line Out)”. Använd
volymreglaget om den anslutna komponenten har ett
volymreglage.
Ändra uppspelningsläge
Du kan lyssna på spår i slumpmässig ordning
(slumpvis uppspelning) eller ett spår upprepade
gånger (upprepad uppspelning). Uppspelningsläget
kan endast ändras med funktionerna iPod &
iPhone och Hemmanätverk (Home Network).
Beskrivning
Normal/(ingen)
Enheten spelar upp alla
spår för det valda
uppspelningsintervallet
(artist, album, osv.) i en
följd efter varandra.
Upprepa/REP
Enheten spelar upp alla
spår för det valda
uppspelningsintervallet
(artist, album, osv.)
upprepade gånger.
Upprepa 1/REP 1
Enheten spelar upp det
aktuella spåret upprepade
gånger.
Slumpvis
uppspelning*/
SHUF
Enheten spelar upp alla
spår för det valda
uppspelningsintervallet
(artist, album, osv.) i
slumpvis ordning.
Obs!
• Det uppspelningsläge som har ställts in på iPod/iPhone
•
•
förblir aktivt när du har placerat iPod/iPhone på
enheten. Du kan ändra uppspelningsläge med denna
enhet. Om du ändrar uppspelningsläge på enheten
kommer uppspelningsläget som är valt på enheten att
förbli aktivt på din iPod/iPhone även efter den kopplas
ur från enheten.
Om läget för slumpvis uppspelning av album är inställt
på din iPod/iPhone, lyser ”SHUF” på skärmen när du
ansluter din iPod/iPhone till enheten. Om läget för
slumpvis upprepad uppspelning är inställt på din iPod/
iPhone, lyser ”SHUF” och ”REP” på skärmen.
(Observera att detta endast inträffar när ”Remote UI
Mode” är inställt på ”On.”)
När läget för slumpvis uppspelning av album eller
slumpvis upprepad uppspelning av album har ställts in
på din iPod/iPhone förblir slumpvis uppspelning aktivt
med enheten blandar inte spår efter att du har ställt in
din iPod/iPhone på enheten. Om du vill blanda spår
ställer du in uppspelningsläget för din iPod/iPhone på
slumpvis uppspelning eller slumpvis upprepad
uppspelning.
1
Slumpvis upprepad Enheten spelar upp alla
uppspelning/SHUF spår för det valda
REP
uppspelningsintervallet
(artist, album, osv.) i
slumpvis ordning
upprepade gånger.
* Slumpvis uppspelning är inte tillgänglig för
hemmanätverksfunktionen (Home Network).
Medan enheten är stoppad trycker
du på PLAY MODE flera gånger.
Uppspelningsläget och indikatorer för
uppspelningsläge ändras enligt följande.
Lyssna på ljudinnehåll
Uppspelningslä
ge/indikator
2
Tryck på N.
Uppspelning startar med det valda
uppspelningsläget.
Indikator för uppspelningsläge*
* När iPod & iPhone-funktionen väljs tänds endast
indikatorerna för uppspelningsläge när ”Remote
UI Mode” är inställt på ”On.”
47SE
Söka ett alternativ med sökord
När en lista med alternativ (som t.ex. artistlista,
spårlista m.m.) visas kan du ange ett sökord för att
söka önskat alternativ. Den här funktionen kan
användas för iPod & iPhone-funktionen*,
hemmanätverksfunktionen (Home Network), och
Music Services-funktionen.
Inmatningsområde
* Den alfabetiska sökfunktionen kan endast användas när
”Remote UI Mode” för iPod & iPhone-funktionen är
inställd på ”On”.
Nuvarande plats för markören/
antalet tecken du har angivit
3
Numeriska
knappar/
textknappar
När du har skrivit in sökordet
trycker du på ENTER.
”Searching…” visas på skärmen. När enheten
avslutar sökningen visas ett alternativ som
matchar sökordet. Om det visade alternativet
inte är det du letar efter trycker du på </,
så att teckenfönstret ändras till nästa
alternativ som matchar sökordet.
Om ”No Results” visas och det inte finns
något objekt som matchar nyckelordet,
trycker du på </, för att hitta objektet
som du letar efter.
Tryck på ALPHABET SEARCH igen för att
återgå till inmatningsfönstret för sökord.
ALPHABET
SEARCH
M/m/</,/
ENTER
1
Typ av tecken
och siffror
När en lista över alternativ
(artistlista, spårlista m.m.) visas
trycker du på ALPHABET
SEARCH.
Inmatningsfönstret för sökord visas.
4
2
Ange ett sökord.
Använd numeriska knappar/textknappar för
att ange ett sökord. Information om att skriva
in tecken finns under ”Skriva in text”
(sidan 18).
Obs!
Ange ett sökord som motsvarar bokstäverna eller ett
ord i början av namnet eller titeln på det alternativ
du vill söka efter. När enheten söker efter ett
alternativ ignoreras ”The” i början av ett namn och
det följande mellanslaget.
48SE
När du hittar det önskade
alternativet trycker du på ENTER.
Uppspelningen startar.
Uppleva Sonys multirumsprodukt
Använda PARTY STREAMING-funktionen
PARTY-gäst
Starta ett PARTY
Du kan starta ett PARTY så att andra enheter som
stöder PARTY STREAMING-funktionen kan
spela samma musik även om de finns i olika rum.
1
Se till att PARTY-gästenheterna är
påslagna eller i den status som gör
att de kan ansluta till ett PARTY.
2
Spela den önskade ljudkällan.
3
Tryck och håll ned PARTY i några
sekunder.
PARTY-gäst
PARTY-värd
PARTY-gäst
Ljudinnehåll som spelas av iPod & iPhone,
DAB/DAB+ (endast UK-modell),
Hemmanätverk (Home Network), Music
Services, eller Audio In-funktionen kan
streamas.
Uppleva Sonys multirumsprodukt
Du kan spela upp det ljudinnehåll som spelas upp
på den här enheten eller på en annan enhet som har
PARTY STREAMING-funktionen samtidigt via
hemmanätverket.
När PARTY STREAMING-funktionen används
kallas den enhet som startar ett PARTY och
skickar ut ljudinnehåll ”PARTY-värd” och den
enhet som ansluter till ett PARTY och spelar upp
ljudinnehåll från PARTY-värden en ”PARTY-gäst”.
Kontrollera att ”PARTY STREAMING” på
enheten är inställd på ”On” (sidan 56).
Enheten startar PARTY STREAMING.
Stänga ett PARTY
PARTY
Tryck och håll ned PARTY i några sekunder.
Tips
Du kan använda PARTY STREAMINGfunktionen med andra enheter som har det här
PARTY STREAMING logotypmärket (visas
nedan).
Om du trycker på PARTY-knappen på en enhet med
PARTY STREAMING-funktion när enheten spelar upp
ett spår startar den ett PARTY som PARTY-värd och den
andra enheten ansluter till ett PARTY som PARTY-gäst.
49SE
Ansluta till ett PARTY
Enheten kan ansluta till ett PARTY som har
startats av en annan enhet så att du kan lyssna på
samma ljudinnehåll som det som spelas i ett annat
rum.
När en annan enhet (PARTY-värd) har
ett PARTY trycker du på PARTY.
Enheten ansluter till detta PARTY som PARTYgäst.
Lämna ett PARTY
Tryck på PARTY.
Tips
• Om enhetens ”Network Standby”-läge är inställt på
•
”On” slås enheten på och ansluter automatiskt till detta
PARTY när en annan enhet startar detta PARTY.
Du kan kontrollera PARTY-värdinformationen. Tryck
på OPTIONS och välj ”PARTY Host Info”.
Obs!
• Du kan inte ansluta till ett PARTY i följande fall:
– du har redan ett PARTY på den här enheten.
– du har redan anslutit till ett annat PARTY.
• Om du trycker på PARTY när inget PARTY pågår,
men en enhet som har PARTY STREAMING-funktion
används, kommer den enheten att bli PARTY-värd och
enheten ansluter till detta PARTY som PARTY-gäst.
50SE
Ansluta enheten till andra DLNAkompatibla enheter
Den här enheten är kompatibel med DLNAstandard. Du kan lyssna på musik på olika sätt
genom att ansluta enheten till andra DLNAkompatibla enheter via ditt hemmanätverk.
När enheten används tillsammans med andra
DLNA-kompatibla enheten kan den utföra tre
olika roller, som server, som spelare och som
renderare (nätverksstyrd spelare).
DLNA är en förkortning av Digital Living
Network Alliance. Det är namnet på en
organisation som upprättar riktlinjer (DLNAriktlinjerna) och är också namnet på en metod som
gör att enheter i ett hushåll kan dela på digitalt
innehåll (t.ex. musik- och bilddata o.d.) i ett
hemmanätverk.
x Server
•
•
IN-ljudkälla på en spelare eller renderare (nätverksstyrd
spelare), genom att välja hemmanätverksfunktionen
eller musiktjänstfunktionen på denna enhet eller stäng
av enheten efter att nätverksstandby-läge har ställts in
på ”On”.
Enheten kan streama ljudinnehåll till en spelare i taget.
Om du väljer DAB/DAB+ som ljudenhet för streaming
(direktuppspelning) av ljud kan primära tjänster som
skaffats med första DAB/DAB+-sökningen och
förinställda kanaler streamas till en spelare.
x Spelare
Enheten kan komma åt en server och spela upp
ljudinnehåll som lagras på servern.
Mer information om hur enheten fungerar som
spelare finns i ”Lyssna på ljudinnehåll som lagrats
på en server” (sidan 37).
Enheten kan få åtkomst till en server i taget.
Enheten kan nås via en spelare och ljudinnehållet
från enheten kan spelas upp av spelaren. Enheten
kan streama ljudinnehåll till en spelare i taget.
Server
Server (enheten)
Spelare
Om status för enheten och ljudkällor för
streaming av ljudinnehåll
När enheten används som en server kan
ljudinnehåll från en iPod/iPhone, en extern
komponent (Audio In) eller DAB/DAB+ (endast
UK-modell) direktuppspelas till en spelare när
enheten är påslagen eller i network standby - on
(nätverksstandby - på) -läge.
Ljud kan direktuppspelas från enheten till en
spelare när enheten spelar upp ljudinnehåll eller är
stoppad när funktionen Hemmanätverk (Home
Network) eller Music Services har valts.
Uppleva Sonys multirumsprodukt
Om DLNA
Obs!
• Spela upp innehåll från en iPod/iPhone eller en AUDIO
Spelare
(enheten)
Obs!
Om servern stöder standarden Wake-on-LAN så startar
enheten servern automatiskt. Du kan behöva göra vissa
inställningar för att servern ska kunna startas av Wake-onLAN via nätverket. Mer information om de inställningar
som krävs för Wake-on-LAN finns i serverns
bruksanvisning.
51SE
x Renderare (nätverksstyrd
spelare)
När en DLNA-kontroll styr enheten utför enheten
en roll som renderare (nätverksstyrd spelare). I det
här fallet skickar kontrollen kommandon till
enheten för att få åtkomst till en server och spela
ljudinnehåll som lagras på servern.
Kontroll
Kontrollera
Åtkomst
Server
Du kan kontrollera enheten med en DLNAkontroll som även används för att spela
ljudinnehåll på enheten. Kontrollera följande innan
du använder dessa enheter:
• Kontrollera att alla enheter är anslutna till
hemmanätverket och korrekt installerade.
• Kontrollera att enheten är påslagen eller att
enheten är i läget nätverksstandby - på.
• Kontrollera att kontrollen är med på enhetens
”Permitted Devices”-lista.
• Kontrollera att enheten har identifierats och
registrerats av kontrollen.
Server/renderare
(nätverksstyrd spelare)
(enheten)
Leverera
Renderare
(nätverksstyrd
spelare) (enheten)
Det här avsnittet förklarar med hjälp av några
exempel hur du lyssnar på musik med DLNAkompatibla enheter på hemmanätverket.
Obs!
Enheten är fabriksinställd på att tillåta alla enheter
automatisk åtkomst till enheten. Du kan välja och
registrera enheter som får eller inte får åtkomst till den här
enheten. För mer information, se ”Installera
åtkomsttillstånd” (sidan 54) och ”Använda listor över
tillåtna och otillåtna enheter” (sidan 54).
52SE
Spela ljudinnehåll på
enheten med en kontroll
Kontroll
Kontrollera
Spela ljudinnehåll som
streamats från en server
(t.ex. en dator) med en
kontroll
Du kan använda en DLNA-kontroll för att styra
enheten till att streama ljudinnehåll till en
renderare (nätverksstyrd spelare). Innehåll från en
iPod/iPhone, Audio In, eller DAB/DAB+ (endast
modellen för Storbritannien) kan streamas till en
renderare (nätverksstyrd spelare). Kontrollera
följande innan du använder dessa enheter:
• Kontrollera att alla enheter är anslutna till
hemmanätverket och korrekt installerade.
• Kontrollera att enheten och renderaren
(nätverksstyrd spelare) är påslagna eller att
enheten och renderaren är i läget
nätverksstandby - på.
• Kontrollera att kontrollen och renderaren
(nätverksstyrd spelare) har lagts till på enhetens
”Permitted Devices”-lista.
• Kontrollera att enheten och renderaren
(nätverksstyrd spelare) har identifierats och
registrerats med kontrollen.
Du kan använda en DLNA-kontroll för att streama
ljudinnehåll som lagrats på en server (t.ex. en
dator) till enheten.
• Kontrollera att alla enheter är anslutna till
hemmanätverket och korrekt installerade.
• Kontrollera att enheten och servern är påslagna
eller att enheten och servern är i network
standby - on-läget.
• Kontrollera att enheten och kontrollen har rätt
att få åtkomst till servern.
• Kontrollera att enheten och servern har
identifierats och registrerats av kontrollen.
Kontroll
Kontrollera
Åtkomst
Kontroll
Server
Kontrollera
Åtkomst
Server (enheten)
Leverera
Leverera
Renderare
(nätverksstyrd
spelare) (enheten)
Uppleva Sonys multirumsprodukt
Streama ljudinnehåll till
en renderare
(nätverksstyrd spelare)
med en kontroll
Tips
Renderare
(nätverksstyrd
spelare)
Om du använder Windows 7 som server så kan du
använda [Spela till]-funktionen i Windows 7 för att lyssna
på det ljudinnehåll som lagrats på datorn.
53SE
Ytterligare information
Installera funktioner relaterade till
nätverksoperationer
4
Välj ”Auto” eller”Manual”.
Bildskärm
SETTINGS
När en ny enhet får åtkomst till
enheten lägger den
automatiskt till den nya
enheten i sin ”Permitted
Devices”-lista (sidan 54).
Manual
När en ny enhet får åtkomst till
enheten lägger den inte till den
nya enheten i listan över
tillåtna enheter, utan i sin
”Pending Devices”-lista
(sidan 54).
M/m/ENTER
OPTIONS
Installera
åtkomsttillstånd
När en ny enhet läggs till i nätverket och får
åtkomst till enheten kan du välja om enheten ska
lägga till den nya enheten på listan över tillåtna
enheter automatiskt eller manuellt. (Information
om listan över tillåtna enheter finns i ”Använda
listor över tillåtna och otillåtna enheter” på
sidan 54).
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Optional Network Settings”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
54SE
Välj ”Access Permission Settings”.
(
Beskrivning
Auto
: Fabriksinställning)
Obs!
Upp till 20 enheter kan läggas till på listan över
”Permitted Devices” eller ”Pending Devices”. Ingen ny
enhet kan läggas till på någon av listorna om det redan
finns 20 registrerade enheter. I så fall raderar du onödiga
enheter eller flyttar enheter från listorna (se ”Redigera en
lista” på sidan 55).
Använda listor över
tillåtna och otillåtna
enheter
Enheten har två listor, en ”Permitted Devices”-lista
och en ”Pending Devices”-lista, över de enheter som
har åtkomsttillstånd till enheten.
• ”Permitted Devices”-lista:
Enheter med åtkomsttillstånd till enheten finns
på den här listan.
När enheten används som server kan
spelarenheter som finns registrerade på den här
listan få åtkomst till enheten.
• ”Pending Devices”-lista:
Enheter som ännu inte har åtkomsttillstånd till
enheten finns på den här listan.
När ”Access Permission Settings” är
fabriksinställd på ”Auto” (sidan 54) lägger enheten
automatiskt till nya enheter som har fått åtkomst
till enheten på ”Permitted Devices”-listan. Du kan
visa listorna och redigera dem. Upp till 20 enheter
kan läggas till på en lista.
Bildskärm
Beskrivning
Delete All
Du kan välja mellan
”Cancel” och ”OK”. Välj
”OK” för att radera alla
enheter i listan.
När options-menyn för ”Pending
Devices”-listan visas:
Obs!
Om servernamnet inte kan hittas visas ”No Name” i
listorna ”Permitted Devices”, ”Pending Devices” och
”Model Name” för ”Information” i options-menyn.
Beskrivning
Information
Den valda enhetens ”Model
Name” och ”MAC
Address” visas.
Move
Den valda enheten flyttas
till ”Permitted Devices”listan.
Delete
Du kan välja mellan
”Cancel” och ”OK”. Välj
”OK” för att radera den
valda enheten.
Delete All
Du kan välja mellan
”Cancel” och ”OK”. Välj
”OK” för att radera alla
enheter i listan.
Visa en lista
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Optional
Network Settings”.
2
När ”Playback and network functions
cannot be used during the setup.
Press ENTER to continue.” visas
trycker du på ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
4
Välj ”Access Control”.
Välj ”Permitted Devices”
eller”Pending Devices”.
Redigera en lista
Du kan visa information om de registrerade
enheterna och sedan radera dem från listan.
1
Medan antingen ”Permitted
Devices”- eller ”Pending Devices”listan visas väljer du den enhet du
vill redigera.
2
Tryck på OPTIONS för att gå till
options-menyn och välj önskad
punkt.
När options-menyn för ”Permitted
Devices”-listan visas:
Bildskärm
Beskrivning
Information
Den valda enhetens ”Model
Name” och ”MAC Address”
visas.
Delete
Du kan välja mellan
”Cancel” och ”OK”. Välj
”OK” för att radera den
valda enheten.
Ytterligare information
Bildskärm
Använda SMART SELECTfunktionen
Om du ställer in ”SMART SELECT” på ”On” kan
den lämpliga Sony-fjärrkontrollen SMART
SELECT att hitta enheten som målkomponent
genom att använda infrarödfunktionen.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Optional Network Settings”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
55SE
3
4
Välj ”SMART SELECT”.
Namnge enheten
Du kan namnge enheten så att den kan identifieras
med namn av andra enheter på hemmanätverket.
Välj ”On” ( ) eller ”Off”.
(
: Fabriksinställning)
Ställa in PARTY
STREAMING-funktionen
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Optional Network Settings”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
Du kan ställa in enheten på att använda PARTY
STREAMING-funktionen.
1
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
Välj ”PARTY STREAMING”.
4
Välj ”On” eller ”Off”.
Bildskärm
(
56SE
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”Optional Network Settings”.
Beskrivning
On
Enheten kan identifieras av
andra enheter på
hemmanätverket. Enheten
kan starta eller stänga ett
PARTY, och ansluta sig till
eller lämna ett PARTY.
Off
Enheten kan identifieras av
andra enheter på
hemmanätverket. Enheten
kan dock inte starta eller
ansluta till ett PARTY.
: Fabriksinställning)
3
Välj ”Device Name”.
4
Ange namnet.
Mer information om hur du skriver in text
finns under ”Skriva in text” (sidan 18).
Ändra ljudinställning
DSGX
SOUND EFFECT
SETTINGS
Välj ljudkaraktär
Du kan välja ljudkaraktär för musiken du lyssnar
på mellan fem förinställda equalizerinställningar.
M/m/ENTER
Tryck på SOUND EFFECT flera
gånger.
Varje gång du trycker på knappen ändras
ljudkaraktären enligt följande.
(
: Fabriksinställning)
Skapa ett mer dynamiskt
ljud (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Du kan förstärka basen och diskanten för att skapa
ett kraftfullare ljud. Denna funktion är
fabriksinställd på ”DSGX On”.
Tryck på DSGX.
Varje gång du trycker på knappen ändras DSGXfunktionen till ”DSGX On” och ”DSGX Off”.
Ytterligare information
”Standard” ( ) t ”Dynamic” t ”Relax” t
”Vivid” t ”Live” t ”Standard” t ...
Används för att slå på/av
ljudet
Användningsljudet för användningsknapparna på
huvudenheten är fabriksinställt på ”On”. Du kan
slå på/av det här ljudet.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Touch
Key Settings” - ”Beep Settings”.
2
Välj ”On” ( ) eller ”Off”.
(
: Fabriksinställning)
57SE
Använda timern
långsamt på bildskärmen. Den blinkar tills
enheten går till standbyläget.
Du kan ändra funktionen (ljudkälla, som t.ex.
iPod & iPhone-funktionen,
hemmanätverksfunktionen (Home Network),
m.m.) innan insomningstimern stänger av
enheten.
När den valda tiden förflutit växlar enheten
automatiskt över till standbyläge.
TIMER
?/1
SLEEP
VOLUME +/–
M/m/</,/
ENTER
Kontrollera återstående tid tills
insomningstimern stänger av
enheten
Tryck på SLEEP så att den tid som återstår innan
insomningstimern stänger av enheten visas på
bildskärmen.
Använda
insomningstimern
Du kan ställa in insomningstimern så att enheten
automatiskt växlar över till standbyläge efter en
viss tid (insomningstimerfunktionen). Du kan
använda den här funktionen även om klockan inte
är ställd.
1
Spela den önskade ljudkällan.
2
Tryck på SLEEP flera gånger.
Obs!
Om du gör något av följande innan insomningstimern
stänger av enheten så återställs insomningstimern.
• Kopplar bort nätkabeln.
• Uppdaterar enhetens system.
• Går till inställningsmenyn och utför ”All Reset”.
Varje gång du trycker på knappen ändras
tidsintervallet enligt följande.
Använda
uppspelningstimern
”SLEEP 15min” t ”SLEEP 30min” t
”SLEEP 60min” t ”SLEEP 90min” t
”SLEEP Off”( )
( : Fabriksinställning)
Du kan ställa in uppspelningstimern på att börja
uppspelningen av en iPod/iPhone, en musiktjänst
eller en DAB/DAB+-station (endast UK-modell)
vid en angiven tidpunkt
(uppspelningstimerfunktion). Kontrollera att du
har ställt klockan.
Tidsintervallsskärmen försvinner om du inte
använder enheten på fyra sekunder, sedan är
insomningstimern inställd.
Medan enheten bearbetar det valda
tidsintervallet blinkar SLEEP-indikatorn
58SE
Tips
Om du ställer in insomningstimern och
uppspelningstimern samtidigt prioriteras
insomningstimern.
1
Förbered ljudkällan.
Välj ljudkällan (iPod/iPhone, Music Services,
eller DAB/DAB+) och tryck sedan på
VOLUME +/– för att justera volymen.
Avbryta timerinställningen
Tryck på TIMER när uppspelningstimern är
inställd. Tryck på ENTER när ”TIMER Off” visas
på skärmen.
Obs!
• Uppspelningstimern raderas om du formaterar systemet
2
Tryck på TIMER.
(sidan 62).
• Om enheten redan är påslagen under den förinställda
starttiden aktiveras inte uppspelningstimern.
• Det är inte säkert att uppspelningstimern aktiveras
3
När ”TIMER Setting” visas trycker
du på ENTER.
Inställningsskärmen ”Start Time” visas och
”cPLAY”-indikatorn börjar blinka snabbt.
4
beroende på statusen för den anslutna iPod/iPhone.
• Om du väljer funktionen Music Services som ljudkälla
kan det hända att ljudet inte matas ut, beroende på
serviceleverantören eller nätverksmiljön.
Ställ in starttiden.
5
Ställ in sluttiden.
6
Välj den källa (”iPod & iPhone”,
”MUSIC SERVICES”, eller ”DAB”*)
som du vill spela.
Ytterligare information
Tryck på M/m för att ändra timme och tryck
på ,. Markören flyttas till inställningen för
minuterna. Ställ in minuterna på samma sätt.
Tryck på </, för att flytta markören.
Håll ned M/m för att ändra parametern
stegvis.
När du har ställt in minuterna trycker du på
ENTER. Inställningsskärmen ”End Time”
visas.
Du ställer in stopptiden på samma sätt som i
steg 4 .
När uppspelningstimern är inställd visas
”Complete.” och ”cPLAY”-indikatorn lyser
på bildskärmen.
* Endast modeller i Storbritannien
7
Tryck på ?/1 för att gå till standbyläge.
Gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på BACK innan du väljer ljudkällan i steg 6.
59SE
Visa information om enheten
Du kan visa information om enheten.
SETTINGS
M/m/ENTER
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”Device
Details”.
2
Välj det alternativ du vill visa.
Bildskärm
Beskrivning
Model Name
Det här är namnet som
ställts in för enheten och
som visas på servern.
System Software
Du kan visa enhetens
maskinvaruversion.
MAC
Address(Wired
LAN)
Du kan kontrollera
MAC-adressen för
enhetens trådburna
nätverk.
MAC
Address(Wireless
LAN)
Du kan kontrollera
MAC-adressen för
enhetens trådlösa
nätverk.
Gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på BACK.
60SE
Hantera systemet
2
SETTINGS
M/m/ENTER
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
Enheten börjar kontrollera den tillgängliga
systemuppdateringen.
Du kan använda de senaste funktionerna om du
laddar ned den senaste versionen av
systemapplikationen. Enheten får åtkomst till
Sonys server för att uppdatera systemet.
När en ny uppdatering finns tillgänglig får du ett
meddelande på bildskärmen medan enheten är på
och ansluten till Internet.
Kontrollera att enheten är stoppad innan systemet
uppdateras.
Information om tillgängliga systemuppdateringar
finns på webbplatsen med kundsupport (sida 63).
3
När ”Found latest update. Press
ENTER.” visas trycker du på
ENTER.
När uppdateringen inte är tillgänglig visas
”No update required.”.
4
Ytterligare information
Uppdaterar
systemapplikationen
När ”System Update” visas väljer
du ”OK”.
Ett meddelande visas som bekräftar om du
godkänner villkoren för systemuppdateringen
eller inte. Bekräfta meddelandet och läs även
”SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR
PROGRAMVARAN FRÅN SONY”
(sidan 79), och välj sedan ”Agree”.
Obs!
• Stäng inte av enheten eller koppla ur nätverkskabeln
medan uppdateringen pågår.
• Om du försöker uppdatera systemet när
insomningstimern är på ändras den automatiskt till
”Off”.
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj
”System Update”.
5
Följ anvisningarna på skärmen.
Enheten börjar uppdatera
systemapplikationen. Det kan ta en stund
(max. 20 minuter) för enheten att avsluta
uppdateringen. Hur lång tid det tar beror på
mängden data i uppdateringarna, nätverkets
linjetyp, nätverkets kommunikationsmiljö
o.d.
När systemuppdateringen är klar startar
enheten om automatiskt.
61SE
Avbryta proceduren
Gå tillbaka till föregående skärm
Välj ”Cancel” i steg 4.
Tryck på BACK innan du väljer ”OK” i steg 4.
Gå tillbaka till föregående skärm
Tryck på BACK innan enheten startar
systemuppdateringen.
Du kan inte gå tillbaka till föregående skärmbild
när uppdateringen har startat.
Formatera systemet
Den här funktionen formaterar enheten och
återställer den till det skick den var i vid inköpet.
Observera att den här processen raderar alla
inställningar och all information (t.ex.
klockinställning, nätverksinställningar).
1
Tryck på SETTINGS för att gå till
inställningsmenyn och välj ”All
Reset”.
2
När ”Playback and network
functions cannot be used during
the setup. Press ENTER to
continue.” visas trycker du på
ENTER.
När ” ” visas fortsätter meddelandet på
nästa sida. Tryck på m för att visa hela
textsträngen.
3
Välj ”OK”.
4
När ”Are you sure?” visas väljer du
”OK”.
Formatering startar.
Enheten startar om automatiskt i slutet av
processen. När enheten avslutar
formateringen visas den ursprungliga
installationsskärmen.
Avbryta proceduren
Välj ”Cancel” i steg 3 eller 4.
62SE
Felsökning
Felsökning
Om ett problem inträffar när du använder enheten
följer du nedanstående steg innan du kontaktar
närmaste Sony-återförsäljare. Om ett
felmeddelande visas bör du anteckna det och ha
det som referens.
1
Kontrollera om problemet finns
upptaget i avsnittet ”Felsökning”.
2
Kontrollera följande webbplats för
kundtjänst.
Om on/standby-indikatorn blinkar rött
eller gult
Koppla genast bort nätkabeln och kontrollera
följande.
• Är iPod/iPhone-anslutningen kortsluten?
När on/standby-indikatorn slutar blinka
ansluter du nätkabeln igen och slår på enheten.
Om problemet fortfarande finns kvar kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
• För kunder i USA:
http://www.esupport.sony.com/
• För kunder i Canada
3
Om du fortfarande, efter att ha utfört
steg 1 och 2, inte kan lösa problemet
kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Om problemet kvarstår efter att du utfört alla
ovanstående åtgärder kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Om du lämnar in systemet för reparation
måste du lämna in det kompletta systemet
(huvudenhet, fjärrkontroll, nätadapter och
nätkabel).
Den här produkten utgör ett helt system, och
hela systemet behövs vid sökning efter det fel
som ska åtgärdas.
Återställa enheten
Enheten behöver normalt inte återställas.
Men i sällsynta fall kan enheten hamna i ett
instabilt läge och slutar svara på knapp- eller
skärmkommandon. Håll i så fall ?/1 (ström)
nedtryckt i 10 sekunder för att återställa enheten.
Ström
Enheten startar inte.
, Anslut nätadaptern till enheten och nätkabeln till ett
vägguttag ordentligt (sidan 14).
Felsökning
Engelska:
http://www.sony.ca/ElectronicsSupport/
Franska:
http://fr.sony.ca/ElectronicsSupport/
• För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/
Här hittar du den senaste
supportinformationen samt svar på vanligt
förekommande frågor (FAQ).
, Batterierna i fjärrkontrollen kan vara urladdade. Byt
ut båda batterierna mot nya.
, Enhetens interna system har kanske råkat ut för en
funktionsstörning, eller det kan hända att enheten
påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats
av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den
tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska.
I detta fall kan du starta om enheten (sida 63). Om
problemet kvarstår ska du dra ur nätkabeln ur
vägguttaget, vänta ca 60 sekunder och anslut sedan
igen.
Enheten stängs inte av.
, Enhetens interna system har kanske råkat ut för en
funktionsstörning, eller det kan hända att enheten
påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats
av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den
tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska.
I detta fall kan du starta om enheten (sida 63). Om
problemet kvarstår ska du dra ur nätkabeln ur
vägguttaget, vänta ca 60 sekunder och anslut sedan
igen.
, Det är möjligt att ?/1-knappen (ström) inte fungerar
medan enheten startar.
, Enheten växlar över till standbyläge när du stänger
av strömmen. Om du vill stänga av strömmen helt
och hållet kopplar du bort nätkabeln.
63SE
On/standby-indikatorn fortsätter att lysa efter
det att du har kopplat bort nätkabeln.
, Det är inte säkert att on/standby-indikatorn släcks så
fort du kopplat bort nätkabeln. Det här är inte ett fel.
Indikatorn släcks efter 30 sekunder.
Klockan visas efter att du har stängt av
enheten.
, Om läget ” Network Standby” har ställts in på ” On,”
visas klockan när enheten har stängts av.
, När enheten är ansluten via ett trådlöst nätverk flyttar
du enheten och den trådlösa LAN-router/
åtkomstpunkten närmare varandra och genomför
inställningen igen.
, Kontrollera inställningarna på router/trådlöst LAN
router/åtkomstpunkt och genomför inställningen
igen. Mer information om enheternas inställningar
finns i respektive bruksanvisning.
, Trådlösa nätverk påverkas av elektromagnetisk
strålning från mikrovågsugnar och andra enheter.
Flytta bort enheten från dessa enheter.
, Kontrollera att router/ trådlös LAN-router/
åtkomstpunkt är påslagen.
Ljudutmatning
, Om du återställer enheten eller utför en
systemåterställning på servern, utför du
nätverksinställningarna igen (sidan 24).
Inget ljud hörs.
, Volymen kan vara nedsänkt. Tryck på VOLUME +/–
iPod & iPhone
-knapparna för att justera volymen.
, Kontrollera att enheten inte pausad.
, Kontrollera anslutningarna för den enhet som är
ansluten till enheten. Kontrollera att korrekt funktion
är vald.
, Den specifika stationen kanske inte sänder något för
”Insert iPod or iPhone” visas.
, Kontrollera att iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
Inget ljud hörs.
tillfället.
, Om du väljer funktionen Music Services som
ljudkälla kan det hända att ljudet inte matas ut,
beroende på serviceleverantören eller
nätverksmiljön.
Ljudet innehåller mycket brum eller störningar.
, Ta bort ljudkabeln från alla displayer, allt
fluorescerande ljus och andra elektriska enheter.
, Flytta bort enheten från alla displayer eller TVapparater.
, Om kontakter eller uttag är smutsiga rengör du dem
med en trasa lätt fuktad med alkohol.
, Anslut enheten till ett annat vägguttag.
, Installera ett störningsfilter (säljes separat) på
nätkabeln.
Nätverksanslutning
, Kontrollera att iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
, Kontrollera att iPod/iPhone spelar musik.
, Ställ in volymen.
Ljudet är förvrängt.
, Sänk volymen.
, Ställ ljudkaraktären på ”Standard” (sidan 57).
Enheten visar inte det innehåll som lagras på
den anslutna iPod/iPhone.
, ”Remote UI Mode” kan vara inställd på ”Off”. När
den här punkten är inställd på ”Off” visas inte iPod/
iPhone-innehållet på skärmbilden. Gå till optionsmenyn för iPod & iPhone-funktionen och ställ in
”Remote UI Mode” på ”On” (sidan 33).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Kontrollera att iPod/iPhone är uppdaterad med den
Ett felmeddelande visas.
, Kontrollera vilken typ av fel det rör sig om. Se
”Meddelanden” (sidan 68).
Enheten kan inte ansluta till nätverket.
, Nätverksinställningarna på enheten kan vara
felaktiga. Bekräfta nätverksstatusen. Gå till
inställningsmenyn och välj ”Network Settings” ”Tools” - ”Connection Diagnosis” (sidan 31). Mer
information om nätverksanslutningen finns på
webbplatsen för kundtjänst (sidan 63).
64SE
senaste programvaran. Om inte, uppdaterar du iPod/
iPhone innan du använder den med enheten.
, ”Remote UI Mode” kan vara inställd på ”Off”. När
den här punkten är inställd på ”Off” visas inte iPod/
iPhone-innehållet på skärmbilden. Gå till optionsmenyn för iPod & iPhone-funktionen och ställ in
”Remote UI Mode” på ”On” (sidan 33).
iPod/iPhone kan inte laddas upp.
, Kontrollera att iPod/iPhone är ordentligt ansluten.
, Du kan använda enheten som batteriladdare för en
iPod/iPhone när enheten är på eller när ”Network
Standby” är inställd på ”On” (sidan 34).
”Remote UI Mode” ställs automatiskt in på
”On” när en iPod/iPhone ansluts till enhetens
iPod/iPhone-dockningsstation.
, Det här kan inträffa ibland beroende på vilken iPod/
iPhone-modell du använder.
”Remote UI Mode” kan inte ställas in på ”Off”.
, Det här kan inträffa ibland beroende på vilken iPod/
iPhone-modell du använder.
DAB/DAB+ (endast
modellen för
Storbritannien)
Det går inte att ta emot DAB/DAB+-kanaler
eller så innehåller mottagningarna mycket
brum eller andra störningar.
nätadaptern för att inte plocka upp störningar.
, Stäng av elektrisk utrustning i närheten.
enheten innan du slog på servern. Gå till optionsmenyn och välj ”Refresh” i serverlistan för att
uppdatera denna (sidan 42).
, Kontrollera att router/ trådlös LAN-router/
åtkomstpunkt är påslagen.
, Kontrollera att servern är påslagen.
, Bekräfta att servern är korrekt inställd (sidan 37).
Bekräfta att enheten har registrerats på servern och är
inställd för att tillåta musikstreaming från servern.
, Kontrollera att enheten och servern är korrekt
anslutna till den trådlösa routern/den trådlösa LANåtkomstpunkten. Gå till inställningsmenyn och välj
”Network Settings” - ”Tools” - ”Connection
Diagnosis” (sidan 31). Mer information om
nätverksanslutningen finns på webbplatsen för
kundtjänst (sidan 63).
, Servern kan vara instabil. Starta om den.
, Om ICF (Internet Connection Firewall)-funktionen
(brandväggen) är aktiverad på datorn kan den
blockera enhetens anslutning till datorn (endast när
datorn används som server). Du kan behöva ändra
brandväggens inställningar så att enheten tillåts
ansluta. (Mer information om hur du ändrar
brandväggens inställningar finns i bruksanvisningen
till datorn).
Du kan inte spela upp ljudinformationen på ett
normalt sätt.
, Slumpvis upprepad uppspelning har valts. Ställ
uppspelningsläget på normalt läge (sidan 47).
DAB/DAB+-kanaler kan inte tas emot.
Det blir avbrott i ljudet när det spelas upp.
, Kontrollera antennanslutningen och utför sedan
, Bandbredden för det trådlösa LAN-nätverket kan
inledande DAB/DAB+-sökning (sidan 35).
, Den aktuella DAB/DAB+-stationen är inte
tillgänglig. Välj en annan station (sidan 35).
, Om du har flyttat till ett nytt område kan det hända
att vissa stationer/frekvenser har ändrats och att du
inte kan ställa in de sändningar du brukar lyssna på.
Utför den inledande DAB/DAB+-sökningen för att
ställa in radiostationerna på nytt (sidan 35). (När du
utför den här proceduren raderas alla tidigare lagrade
snabbval).
Hemmanätverk (Home
Network)
Servern (t.ex. en dator) visas inte i
serverlistan. (”No Server” visas).
, Beroende på det säkerhetsprogram som används på
datorn kan det hända att datorn inte visas i enhetens
serverlista. Mer information finns i hjälpen till
säkerhetsprogrammet.
Felsökning
, Anslut antennen korrekt (sidan 14).
, Rikta om antennen.
, Håll antennen på avstånd från nätkabeln och
, Det är möjligt att du slagit på strömmen till den här
vara för liten. Flytta enheten och den trådlösa LANrouter/åtkomstpunkten närmare varandra, utan hinder
mellan dem.
, När datorn används som server kan datorn köra
många applikationer. Om ett antivirusprogram är
startat på datorn stänger du av programvaran
tillfälligt eftersom det kan ta en stor mängd av
systemets resurser.
, Beroende på nätverksmiljön eller eventuella
radiostörningar, kanske det inte går att spela upp spår
med mer än en enhet i taget aktiverad. För att få
enheten att spela upp spåren stänger du av övriga
enheter.
”Cannot Play” visas.
, Du kan inte spela upp några andra filer än ljudfiler.
, Bekräfta att servern är korrekt inställd (sidan 37).
Bekräfta att enheten har registrerats på servern och är
inställd för att tillåta musikstreaming från servern.
, Kontrollera om ljudfilen på servern är skadad eller
raderad. Mer information finns i bruksanvisningen
till servern.
, Du kan inte spela upp följande spår:
• Spår som överträder uppspelningsbegränsningarna.
65SE
• Spår med oriktig upphovsrättsinformation.
• Spår, som du köpt via en internetbaserad
musikaffär, och som inte medger streaming i ett
hemmanätverk.
• Spår av ett format som enheten inte hanterar
(sidan 40).
, Kontrollera att det valda spåret inte raderats från
• Spelar ett spår som lagrats på servern (enheten
fungerar som spelare)
• Uppdaterar systemapplikationen
• Formaterar systemet
, Enheten kan inte streama ljudinnehåll till flera
spelare. Enheten kan endast ansluta till en spelare i
taget.
servern. Om spåret har raderats, välj ett annat spår.
, Kontrollera att router/ trådlös LAN-router/
åtkomstpunkt är påslagen.
, Kontrollera att servern är påslagen.
, Servern kan vara instabil. Starta om den.
, Kontrollera att enheten och servern är korrekt
anslutna till den trådlösa routern/den trådlösa LANåtkomstpunkten.
En spelare kan inte spela spår på den iPod/
iPhone som placerats på enheten.
, Spårinformation på den anslutna iPod/iPhone har
uppdaterats. Därför kan det hända att spelaren ibland
inte kan få korrekt spårinformation. I så fall ska
informationen på spelarenheten uppdateras.
”No Content” visas.
Enheten kan inte slås på automatiskt när
enheter på nätverket får åtkomst.
, Om det saknas spår i den valda mappen kan du inte
, Själva enheten stöder inte standarden Wake-on-
öppna den för att visa innehållet i den.
Du kan inte spela upp ett upphovsrättskyddat
spår i WMA-format.
LAN. Därför kan inte enheten startas av Wake-onLAN när ”Network Standby” är inställd på ”Off”.
Ställ in ”Network Standby” på ”On” så att enheten
kan svara på åtgärder som utförs av andra enheter via
ett nätverk (sidan 17).
, Det kan hända att vissa spår inte kan spelas upp,
beroende på WMA-filformatet.
Du kan inte välja ett spår som valts tidigare.
, Spårinformationen kan ha ändrats på servern. Välj
servern på nytt i serverlistan (sidan 40).
Uppspelningsintervallet kan inte ändras.
, Om uppspelningsintervallet av något skäl har ställts
in på ”ett spår” kan du inte ändra
uppspelningsintervallet via ”Playback Range” i
options-menyn. Välj i så fall om någon annan post i
innehållslistan.
Enheter på nätverket kan inte ansluta till
enheten.
, ”Network Standby” kan vara inställd på ”Off”. Slå på
enheten eller ställ in ”Network Standby” på ”On”
(sidan 17).
, Bekräfta att nätverket har installerats korrekt. Annars
kan anslutningen inte genomföras (sidan 31).
, Enheten har lagts till i ”Pending Devices”-listan. För
att lägga till enheten på ”Permitted Devices”-listan
väljer du enheten i ”Pending Devices”-listan, går
sedan till options-menyn och väljer ”Move”
(sidan 55).
, Maximalt 20 anslutningsbara enheter har ställts in.
Radera onödiga enheter från ”Permitted Devices”listan och ställ sedan in ”Access Permission
Settings” på ”Auto”, eller flytta enheten från
”Pending Devices” till ”Permitted Devices”
(sidan 55).
, Enhetens serverdrift avbryts om enheten genomför
en av följande åtgärder.
66
SE
En spelare kan inte ta emot ljudinnehåll från
enheten.
, Ljudinnehåll som kan streamas från enheten beror på
vilken funktion som valts och på enhetens status.
Mer information om ljudinnehåll som streamas från
enheten finns under ”Om status för enheten och
ljudkällor för streaming av ljudinnehåll” (sidan 51).
Enheten kan inte streama DAB/DAB+ (endast
modellen i Storbritannien).
, Du kanske inte har utfört en inledande DAB/DAB+sökning. Öppna options-menyn och välj ”Initial Scan”
för att skaffa en lista med servicekomponenter (sidan 35).
Enheten kan inte spela det spår som just nu
spelas av PARTY-värden.
, PARTY-värden spelar ett spår med ett ljudformat
som inte kan spelas upp på enheten.
, Det kan ta en stund för ljudet att matas ut.
Enheten har anslutit till ett oavsiktligt PARTY.
, Funktionen PARTY används av flera enheter
samtidigt. När enheten försöker gå med i en PARTY
kanske det inte är möjligt för enheten att gå med i
den önskade PARTY. Stäng alla andra förekomster
av funktionen PARTY förutom den önskade och gå
sedan med i det önskade PARTY.
Musiktjänster (Music Services)
Övrigt
Enheten kan inte ansluta till en tjänst.
Enheten fungerar dåligt.
, Kontrollera att router/ trådlös LAN-router/
, Enheten kan vara påverkad av statisk elektricitet eller
åtkomstpunkt är påslagen.
, Bekräfta nätverksstatusen. Gå till inställningsmenyn
och välj ”Network Settings” - ”Tools” - ”Connection
Diagnosis” (sidan 31). Om ett fel inträffar visas ett
felnummer och ”!” visas bredvid felet.
, När enheten är ansluten via ett trådlöst nätverk flyttar
du enheten och den trådlösa LAN-router/
åtkomstpunkten närmare varandra och genomför
inställningen igen.
, Om kontraktet med internetleverantören begränsar
internetanslutningen till bara en enhet åt gången kan
inte den här enheten ansluta till internet när en annan
enhet redan är ansluten. Kontakta
internetleverantören.
Ljudet hoppar.
andra faktorer. I så fall kan du prova att starta om
enheten. Om enheten fortfarande fungerar dåligt
återställer du enheten (sidan 63).
, Om ett varningsmeddelande visas, följer du
anvisningarna i meddelandet.
Enheten svarar inte på några åtgärder.
Enheten fungerar inte som den ska.
, Enhetens interna system har kanske råkat ut för en
funktionsstörning, eller det kan hända att enheten
påverkas av en stark elektrisk störning som orsakats
av ett fel i strömförsörjningen, till följd av att den
tappats, utsatts för stark statisk elektricitet eller åska.
Dra i så fall ur nätkabeln, vänta ca 40 sekunder och
anslut sedan igen.
, Bandbredden för det trådlösa LAN-nätverket kan
Spelad tid visas inte på uppspelningsskärmen.
, Spelad tid kanske inte visas beroende på innehåll.
Felsökning
vara för liten. Flytta enheten och den trådlösa LANrouter/åtkomstpunkten närmare varandra, utan hinder
mellan dem.
Uppspelningstimer
”Date&Time Error” visas.
, Om du inte har ställt klockan på enheten kan du inte
ställa in uppspelningstimern. Ställ klockan innan du
ställer in uppspelningstimern (sidan 22).
”Time Error” visas.
, Stopptiden för uppspelningsfunktionen kan inte vara
densamma som starttiden.
Inställningen för uppspelningstimern aktiveras
inte när starttiden nås.
, Ett strömavbrott har inträffat när timerinställningen
var i standbyläge eller nätkabeln kan ha kopplats
bort.
67SE
Meddelanden
Vanliga meddelanden
Ingen service är tillgänglig. Utför inledande
sökning för DAB/DAB+ (sidan 35), eller
uppdatera servicelistan (sida 44).
Browse Limit
Not Available
Du försökte välja den 11:e nivån i ett filträd, men
enheten kan välja endast till den 10:e nivån.
Åtgärden du utförde är inte tillgänglig eller ogiltig.
Cannot connect.
Nätverksinställningar
[Nätverksinställningar]
Enheten kan inte ansluta till ett nätverk, eller
enheten kan inte skaffa en IP-adress eftersom den
inte kan ansluta till DHCP-servern av någon
anledning (t.ex. att du matade in en felaktig WEPnyckel). Kontrollera nätverksanslutningen (sida
31) eller gå till procedurerna för
nätverksinställningar och mata in säkerhetsnyckeln
(WEP Key, WPA/WPA2 Key) igen (sida 24).
Input Error
Den sträng med bokstäver och siffror som du har
angivit är inte korrekt.
Not found.
Enheten kan inte hitta åtkomstpunkten.
The same address is already set.
[Klockinställning (Date&Time Settings)]
Enheten kan inte ansluta till NTP-servern.
Kontrollera att du har angett rätt adress för NTPservern.
Du angav samma siffersträng för både den primära
DNS-serveradressen och den sekundära DNSserveradressen.
Cannot connect to server.
iPod/iPhone
Enheten kan inte ansluta till servern eftersom den
kanske är avstängd eller inte kan anslutas till ett
nätverk. Stäng av strömmen till servern eller
kontrollera om den är korrekt ansluten till ett
nätverk.
Cannot Play
Du försökte spela ljudinnehåll som enheten inte
kan spela.
Cannot Retrieve Info
Enheten kan inte hämta information från servern.
Enheten kunde inte skaffa fram registreringskoden
för Music Services-inställningar. Kontrollera
registreringskoden igen (sida 45).
Data Error
Cannot connect to device
Enheten kan inte ansluta till iPod/iPhone.
Insert iPod or iPhone
Ingen iPod/iPhone har placerats på enheten.
Detta meddelande kan visas när batteriet i den
anslutna iPod/iPhone är urladdat.
Unsupported device connected
Den anslutna iPod stöds inte av enheten.
Hemmanätverk (Home Network)
Access denied.
Det valda ljudinnehållet (data) är skadat.
Enheten har inte tillstånd att ansluta till servern.
Registrera enheten på servern.
No Content
Cannot delete.
Det finns inget innehåll i den mapp som valdes på
servern.
Enheten kan inte radera en server från serverlista
eller från listan ”Permitted Devices”.
No Preset
Cannot delete server. Stop Playback.
Du valde ett snabbvalsnummer som saknar station.
Du försökte radera en server medan den
direktuppspelar ljudinnehåll till enheten.
No Results
Det finns ingen post som motsvarar det använda
sökordet.
68SE
No Service
No more can be added.
Du kan inte lägga till fler poster. (Visas när du
försöker lägga till en server i en lista).
No Server
Det finns ingen server som enheten kan ansluta till.
Prova att uppdatera serverlistan (sidan 42).
Musiktjänster (Music Services)
Cannot refresh Service List.
Av någon anledning kan enheten inte uppdatera
servicelistan (enheten är inte ansluten till ett
nätverk, m.m.). Kontrollera nätverksanslutningen
(sidan 31).
PARTY
Cannot receive PARTY data.
Enheten kan inte hämta det ljudinnehåll som
streamats av PARTY-värden. Kontrollera
nätverksanslutningen (sidan 31). Om enheten är
korrekt ansluten till nätverket kontrollerar du
statusen på PARTY-värdenheten.
Enable PARTY STREAMING Setting.
No PARTY STREAMING.
Cannot update.
Enheten kan inte uppdatera systemapplikationen.
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare.
Download Error
Enheten kan inte ladda ned uppdateringsdata.
Återställ enheten (sida 63), och öppna
inställningsmenyn för att uppdatera systemet igen
(sida 61).
Övrigt
Internal Error
Ett internt fel har inträffat. Dra ur nätkabeln ur
vägguttaget, vänta en stund och sätt sedan in den
igen.
Setup data error
Platsen med data som innehåller olika inställningar
har initierats. Utför inställningarna igen.
Unexpected error
Ett oväntat fel har inträffat. Utför handlingen igen.
Om enheten inte fungerar ordentligt återställer du
enheten (sidan 63).
Felsökning
Enheten är inställd för att avaktivera PARTY
STREAMING-funktionen. Ställ in ”PARTY
STREAMING” inställningen på ”On” (sidan 56).
inställningsmenyn och uppdatera systemet igen
(sidan 61).
Du försökte ansluta till ett PARTY medan inget
PARTY just nu hålls av andra enheter.
PARTY not available.
Enheten har misslyckats med att starta eller ansluta
till ett PARTY eftersom det inte finns några
enheter som kan ansluta till detta PARTY.
Timer
Date&Time Error
Du försökte välja timern utan att först ställa in
klockan.
Time Error
Den sluttid du försökte ställa in på
uppspelningstimern är samma tid som starttiden.
Systemuppdatering
Cannot download.
Enheten kunde inte ladda ned uppdateringsdata
medan systemuppdateringen genomfördes. Öppna
69SE
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
Om nätadaptern
• Dra ut nätkabeln ur vägguttaget
• Använd den nätadapter som
•
•
om anläggningen inte ska
användas på länge. Håll alltid i
stickkontakten när du drar ut den.
Dra aldrig i sladden.
Skulle något fast föremål eller
någon vätska, komma in i enheten
kopplar du bort kablarna och låter
en behörig tekniker undersöka
enheten innan du använder den
igen.
Nätadaptern och nätkabeln får
bara bytas ut av en behörig
servicetekniker.
medföljer den här enheten.
Använd inga andra nätadaptrar
eftersom de kan orsaka
funktionsstörningar på enheten.
Kontaktens polaritet
• Anslut nätadaptern eller nätkabeln
Om placering
• Placera inte enheten så att den
•
•
lutar eller där det är extremt
varmt, kallt, dammigt, smutsigt,
fuktigt och inte heller där
ventilationen inte är tillräcklig, på
en plats som är utsatt för
vibrationer, direkt solljus eller
starkt ljus.
Var försiktig när du placerar
enheten eller högtalarna på ytor
som specialbehandlats (t.ex. med
vax, olja eller polermedel)
eftersom det kan uppstå fläckar
eller missfärgningar på ytan.
Om du flyttar enheten direkt från
en kall till en varm plats, eller om
den placeras i ett fuktigt rum, kan
kondens bildas inne i enheten och
orsaka funktionsstörningar. I så
fall lämnar enheten påslagen
under ungefär en timme tills
fukten hunnit avdunsta.
•
•
Om högtalarsystemet
Det här högtalarsystemet är inte
magnetiskt skyddat, och bilden på en
TV i närheten kan störas av
magnetism. Stäng i så fall av TV:n,
vänta 15 till 30 minuter och sätt
sedan på den igen. Flytta högtalarna
långt bort från TV:n om detta inte
hjälper.
Tappa inte den här enheten
• Utsätt inte enheten för starka
•
mekaniska stötar. Det kan skapa
funktionsstörningar i enheten.
Utsätt inte enhetens framsida, där
högtalarna är monterade, för starkt
tryck.
Om volyminställning
• Om du har anslutit till ett externt
Om du höjer volymen under ett
avsnitt med enbart brus (du kanske är
van att göra det med vinylskivor) kan
ett parti med hög volym plötsligt
dyka upp och skada högtalarna.
Se till att du har sänkt volymen innan
du startar uppspelningen.
• Det är normalt att enheten blir
varm under användning och det är
ingen anledning till oro.
Vidrör inte höljet om enheten har
använts under en längre tid med
hög ljudvolym, eftersom det kan
vara hett.
•
70SE
till ett lättåtkomligt vägguttag. Om
du märker att något inte är som det
ska med nätadaptern, eller om
nätkabeln råkar bli skadad, bör du
genast dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan så länge den sitter
kvar i vägguttaget även om själva
enheten är avstängd.
Om du vet med dig att du inte
tänker använda enheten under en
längre tid bör du koppla bort
strömförsörjningen. Koppla bort
nätadaptern från vägguttaget
genom att greppa om själva
kontakten; dra aldrig i sladden.
Om den här enheten
Om upphettning
•
•
andra människor, som saknar
tillstånd enligt
upphovsrättslagarna, får tillgång
till informationen.
Om DLNA-support:
Den här produkten är tillverkad
enligt DLNA-riktlinjerna (DLNA
Guideline) v1.5. Den här
produkten är kommersialiserad för
formell DLNA-ackreditering. Den
här produkten kan uppgraderas så
att möjligheten att ansluta till
andra enheter upprätthålls.
nätverk, t.ex. internet, och har
tillåtit åtkomst från andra enheter,
kan du råka ut för oväntade och
fientliga attacker utifrån; hur
sårbar enheten är beror på hur
nätverket är konfigurerat. Sådana
attacker kan orsaka skada, t.ex.
förstöra informationen. Du
undviker det här problemet genom
att, innan du använder enheten:
– Använda en router och se till
att den är rätt konfigurerad.
– Registrera den utrustning som
ska få tillgång till den här
enheten.
Det är ett lagbrott att skicka eller
lämna upphovsrättsskyddad
information till eller på en server
utanför hemmanätverk, så att
Tänk på andra
Håll volymen på en lagom nivå med
tanke på dina grannar, det gäller
särskilt på natten.
Rengöra höljet
Rengör enheten med en mjuk duk
lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd aldrig
skurdukar, skurpulver eller
lösningsmedel som t.ex. thinner,
bensin eller alkohol.
Tekniska data
Trådlöst LAN
Frekvens
Etikett
201,072 MHz
8D
Standarder som hanteras:
202,928 MHz
9A
204,640 MHz
9B
206,352 MHz
9C
208,064 MHz
9D
Radiofrekvens:
209,936 MHz
10A
Nätadapter
Ingång: 100 V – 240 V
växelström (AC), 50/60 Hz
Utgång: 19,5 V likström (DC),
2,0 A
2,4 GHz
211,648 MHz
10B
Energiförbrukning:
213,360 MHz
10C
10 watt
DAB/DAB+-radiodel
(endast modellen för
Storbritannien)
215,072 MHz
10D
216,928 MHz
11A
218,640 MHz
11B
220,352 MHz
11C
Cirka 5,3 watt för
nätverksstandby - på-läge
0,5 watt eller lägre för
nätverksstandby - av-läge
Radio:
222,064 MHz
11D
DAB/DAB+-stereoradio
223,936 MHz
12A
Antenn:
225,648 MHz
12B
DAB/DAB+-trådantenn
227,360 MHz
12C
Frekvensområde:
229,072 MHz
12D
Band-III: 174,928 (5A) MHz
– 239,200 (13F) MHz
230,784 MHz
13A
232,496 MHz
13B
DAB/DAB+-frekvenstabell
(Band-III):
234,208 MHz
13C
IEEE 802.11 b/g
(WEP 64 bit, WEP 128 bit,
WPA/WPA2-PSK (AES),
WPA/WPA2-PSK (TKIP))
Allmänt
Strömförsörjning:
366 mm × 148 mm × 170 mm
Vikt (ca):
2,0 kg
Driftstemperatur:
+5 °C till +35 °C
235,776 MHz
13D
Driftsfuktighet:
Frekvens
Etikett
237,488 MHz
13E
25 % till 80 %
174,928 MHz
5A
239,200 MHz
13F
Medföljande tillbehör:
176,640 MHz
5B
178,352 MHz
5C
Ingångar/Utgångar
180,064 MHz
5D
181,936 MHz
6A
DAB/DAB+-antenn (endast
modellen för Storbritannien):
183,648 MHz
6B
75 Ω obalanserad
185,360 MHz
6C
AUDIO IN-kontakt:
187,072 MHz
6D
188,928 MHz
7A
Stereominikontakt
Spänning: 1,0 V
190,640 MHz
7B
iPod/iPhone-docka:
192,352 MHz
7C
194,064 MHz
7D
Utspänning: DC 5,0 V
Maximal utström: 500 mA
195,936 MHz
8A
Nätverksport
197,648 MHz
8B
10BASE-T/100BASE-TX
199,360 MHz
8C
Se sidan 9.
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
Storlek (b/h/d) (inklusive
utstickande delar och
kontroller) (ca):
Rätt till ändring av utförande
och tekniska data förbehålles.
• Standby strömförbrukning:
0,5 W
• Halogenflammande medel har
inte använts i vissa tryckta
kretskort.
71SE
Kompatibla iPod/iPhone-modeller
Du kan använda följande iPod/iPhone-modeller med den här enheten. Uppgradera iPod/iPhone med den
senaste programvaran innan du använder den.
72SE
iPhone
iPhone 3G
iPhone 3GS
iPhone 4
iPod touch
1:a generationen
iPod touch
2:a generationen
iPod touch
3:e generationen
iPod touch
4:e generationen
iPod
5:e generationen
(video)
iPod classic
iPod nano
1:a generationen
iPod nano
2:a generationen
(aluminium)
iPod nano
3:e generationen
(video)
iPod nano
4:e generationen
(video)
iPod nano
5:e generationen
(videokamera)
iPod nano
6:e generationen
”Made for iPod,” och ”Made for iPhone” betyder att ett elektroniskt tillbehör har utformats specifikt för att
ansluta till en iPod eller iPhone och har certifierats av utvecklaren för att uppfylla Apples prestandakrav.
Apple ansvarar inte för funktionen av denna enhet eller att dessa uppfyller säkerhets- och lagstandarder.
Observera att användning av detta tillbehör med iPod eller iPhone kan påverka trådlös prestanda.
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
73SE
Menyträd för inställningsmenyn
Du kan ställa in olika inställningar via inställningsmenyn. Följande menyträd visar en översikt av
inställningarna i inställningsmenyn.
SETTINGS
Network Settings
Connection Method
Wired LAN (sidan 30)
Connection Type
Wireless LAN
Access Point Scan (sidan 26)
WPS Push (sidan 27)
Manual Registration
Direct Input (sidan 27)
WPS PIN (sidan 28)
Tools
Advanced Settings
IP Address Settings (sidan 30)
Proxy Settings (sidan 31)
Connection Diagnosis (sidan 31)
Network Standby (sidan 17)
Music Services Settings
Refresh Service List (sidan 44)
Registration Code (sidan 45)
Touch Key Settings
Beep Settings (sidan 57)
Date&Time Settings
Date&Time Setting Method
Auto (sidan 22)
Manual (sidan 23)
Time Zone (sidan 23)
Daylight Saving (sidan 23)
Optional Network Settings
Access Permission Settings (sidan 54)
Access Control
Permitted Devices (sidan 55)
Pending Devices (sidan 55)
SMART SELECT (sidan 56)
PARTY STREAMING (sidan 56)
Device Name (sidan 56)
All Reset (sidan 62)
System Update (sidan 61)
Device Details
Model Name (sidan 60)
System Software (sidan 60)
MAC Address(Wired LAN) (sidan 60)
MAC Address(Wireless LAN) (sidan 60)
74SE
Ordlista
AAC
HE-AAC
MP3
Förkortning av Advanced Audio
Coding (avancerad ljudkodning). Det
är en standard för ljudkomprimering
och har utvecklats av MPEG
(Motion Picture Experts Group), en
arbetsgrupp inom ISO (International
Organization for Standardization)//
IEC (International Electrotechnical
Commission).
Förkortning av High-Efficiency
Advanced Audio Coding
(högeffektiv avancerad ljudkodning).
Jämfört med AAC ger det hög
ljudkvalitet med låg bithastighet.
Bithastighet
IP-adress
Bithastigheten är ett mått på
informationsmängden uttryckt i bitar
per sekund (bps).
IP-adresser består vanligen av fyra
grupper med upp till tre siffror i
varje, åtskilda av en punkt (som
t.ex. 192.168.239.1). Alla enheter i
ett nätverk måste ha en IP-adress.
Förkortning av MPEG-1 Audio
Layer3. Det är en standard för
ljudkomprimering och har utvecklats
av MPEG (Motion Picture Experts
Group), en arbetsgrupp inom ISO
(International Organization for
Standardization). Det möjliggör
komprimering av ljudfiler till
ungefär 1/10 av storleken för en
vanlig CD-skiva. Eftersom
algoritmen för MP3-kodning är
öppen finns det ett flertal avkodare/
kodare som använder den här
standarden. Det här har gjort att MP3
används flitigt i datorsammanhang.
Byte
DHCP
Förkortning av Dynamic Host
Configuration Protocol. Ett system
för automatisk utdelning av
konfigurationsdata som krävs för en
internetanslutning.
DLNA
Förkortning av Digital Living
Network Alliance. DLNA är en
organisation utan vinstsyfte som
etablerar riktlinjer för digitalt
innehåll som delas över nätverk.
Mer information finns på
organisationens hemsida
http://www.dlna.org/home
DNS
Förkortning av Domain Name
System. En server som översätter
domännamn till IP-adresser och
IP-adresser till domännamn. En DNS
identifieras av en IP-adress. Kallas
även ”DNS-server”.
Ett företag som erbjuder anslutning
till internet.
Kondens
Nätverksnyckel
(säkerhetsnyckel)
Kondens kan uppstå på enhetens
insida när temperaturen i rummet
stiger snabbt, som när t.ex. ett
element slås på. Om det har bildats
kondens låter du enheten vara
avstängd tills fukten har hunnit
avdunsta.
En krypteringsnyckel som används
för att begränsa med vilka enheter
kommunikation kan uppstå. Den
används för att ge högre säkerhet för
enheter som kommunicerar via en
trådlös LAN-router/trådlös
LAN-åtkomstpunkt.
LAN
Proxy
Förkortning av Local Area Network
(lokalt nätverk).
LAN är ett allmänt namn för nätverk
som upprättas för kommunikation
mellan enheter, som t.ex. datorer,
skrivare och faxar i relativt små
områden, t.ex. kontor eller
byggnader.
Ett program eller en server som
förmedlar internetanslutning till
datorer inom en brandvägg och som
också kan ge snabbare nedladdning
av hemsidor.
MAC-adress
Förkortning för Media Access
Control-address. Det är ett
identifieringsnamn som tilldelas alla
nätverksenheter. Varje enhet har sin
egen adress och det finns inga
dubbletter. En MAC-adress kan
behövas för att identifiera enheten
separat från andra enheter (t.ex. en
DLNA-server).
Router
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
En av de fundamentala enheterna för
att beskriva digital information i
datorer. Digital information beskrivs
ofta i binära tal (nollor och ettor). En
enskild informationsenhet är en bit.
En byte består av åtta bitar.
Internetleverantör
En enhet som sammanlänkar nätverk
och konverterar protokollen och
adresserna för de olika nätverken. En
router behövs när flera
nätverksenheter ansluts till Internet.
Termen ”router” kan i sig själv
referera till någon av dessa enheter.
SSID
Förkortning av Service Set
IDentifier. Ett namn som identifierar
en viss anslutningspunkt inom ett
trådlöst IEEE 802.11 LAN. För att
ansluta till en anslutningspunkt
måste en klientenhet ställas in med
samma SSID. SSID kan bestå av 32
tecken. För ännu högre säkerhet
används ofta också en
75SE
nätverksnyckel. I så fall kan inte
anslutningen upprättas om inte SSID
matchar nätverksnyckeln.
WEP
Förkortning av Wired Equivalent
Privacy. En krypteringsnyckel som
används i trådlösa LAN-nätverk. Det
är en IEEE-standard som baseras på
den algoritmiska kryptografin RC4,
WEP används för att skapa säkerhet
för trådlösa IEEE 802.11b-nätverk.
Under överföring av ett meddelande
mellan en trådlös
LAN-åtkomstpunkt och en
klientenhet, krypterar sändarsidan
informationen och mottagarsidan
dekrypterar informationen. För att
kommunikation ska kunna upprättas
måste de båda enheterna använda en
gemensam kodnyckel, som kallas
”WEP-nyckel”. Krypteringsnivån
visas av bitvärdet för nyckeln; t.ex.
64 bitar eller 128 bitar. Ju högre
bitvärde, desto högre säkerhetsnivå.
WMA
Förkortning av Windows Media
Audio. WMA är en teknologi för
ljudkomprimering som utvecklats av
Microsoft Corporation och som gör
att ljudfiler kan komprimeras ned till
ungefär 1/22 av storleken jämfört
med en vanlig CD-skiva.
WPA
Förkortning av Wi-Fi Protected
Access. En krypteringsstandard för
trådlösa LAN-nätverk som
utvecklats av Wi-Fi Alliance som en
åtgärd för ett antal allvarliga
säkerhetsproblem i WEP-systemet.
Förutom ett nätverksnamn (SSID)
och krypteringsnyckel (WEP),
använder det här protokollet en
användarverifiering med namnet
”EAP” (Extensible Authentication
Protocol) och ett protokoll med
namnet ”TKIP” (Temporal Key
Integrity Protocol), som automatiskt
uppdaterar krypteringskoden med
regelbundna intervall för en högre
säkerhet.
WPA2
Förkortning av Wi-Fi Protected
Access 2. En krypteringsstandard för
trådlösa LAN-nätverk. Som
uppgraderad version av WPA, som
utvecklats av Wi-Fi Alliance,
använder den här standarden
kryptografin AES (Advanced
Encryption Standard) för att ge en
högre säkerhet än WPA.
76SE
WPS
Förkortning av Wi-Fi Protected
Setup. En standard för trådlösa
nätverk skapad av Wi-Fi Alliance så
att du enkelt kan installera ett
trådlöst nätverk. En
konfigurationsmetod med
tryckknapp och en metod med
PIN-kod finns tillgängliga.
DAB/DAB+ (Digital
Audio
Broadcasting)-relater
ade termer (endast
modellen för
Storbritannien)
Dynamisk etikett
Textinformationen som sänds för de
olika kanalerna eller tjänsterna.
Ensembleetikett
Med DAB/DAB+ sänds flera digitala
radiokanaler ut med en enda
sändning eller frekvens. En grupp
kanaler som sänds kallas ”ensemble”
och ”ensembleetikett” är namnet på
en sådan grupp.
Tjänstetikett
Namnet på en individuell digital
radiokanal eller tjänst.
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
Sakregister
A
D
DAB/DAB+
Förinställa 36
Inledande sökning 35
Lyssna 35
DAB/DAB+-trådantenn 9, 14
Delar och kontroller 10
DHCP 75
DLNA 51, 75
Renderare (nätverksstyrd
spelare) 52
Server 51
Spelare 51
DNS-server 30, 75
DSGX 57
E
Enhetens namn
Kontrollera 60
Lägg till 56
F
Fast IP-adress 30
Felsökning 63
Fjärrkontroll 10
Förinställa
DAB/DAB+ 36
Musiktjänster 44
Format 62
Försiktighetsåtgärder 70
Funktion 17
Funktioner 8
H
Hemmanätverksfunktion 37
Extra nätverksinställningar
(Optional network
settings) 54
Lyssna 40
Serverinställning 37
I
Information om enheten 60
Ingångsnivå 46
Inledande inställning 20
Insomningstimer 58
Inställningar
Åtkomsttillstånd 54
Extra nätverksinställningar
(Optional network
settings) 54
Inledande inställning 20
Klocka 22
Ljud 57
Nätverksanslutning 24
Server 37
Timer 58
Windows 7 37
Windows Vista/XP 39
Inställningsläge 36
Inställningsmeny 17
Internet 22, 43
IP-adress 30, 75
iPod/iPhone 15, 32
Användningsläge 33
Dockningsadaptrar för iPhonemodeller 9
Kompatibla modeller 72
Ladda 34
Lyssna 32
Remote UI Mode 33
Universella
dockningsadaptrar 15
K
Klocka 22
Kondens 75
Kontroll 52
L
Lista över tillåtna enheter
(Permitted Devices) 54
Lista över väntande enheter
(Pending Devices) 54
Ljudformat 40
Ljudkällor som kan streamas
från enheten 51
M
MAC-adress (MAC
address) 55, 60, 75
Manuell inställning
Åtkomstpunkt 26
IP-adress 30
Proxyserver 31
Medföljande tillbehör 9
Musiktjänster (Music
Services) 43
Förinställa 44
Options-meny 43
Försiktighetsåtgärder/Tekniska data
AAC 75
Alfabetisk sökning 48
Ansluta enheten 14
Anslutningar
Antenn 14
Audio In 46
DLNA 51
Dockningsadaptrar för iPhonemodeller 15
Hemmanätverk 24
Nätadapter/nätkabel 14, 15
Trådburet 29
Trådlös 25
Användningsljud 57
Åtkomstkontroll (Access
Control) 55
Åtkomstpunkt 26
Åtkomsttillstånd 54
Audio In 46
N
Nätverksinställningar 24
Anslutningsmetod 24
Bekräfta 31
Extra inställningar 54
Trådburet 29
Trådlös 25
77SE
Nätverksnamn 25
Nätverksstandby (Network
Standby) 16, 17
O
On/standby-indikator
Färg 16, 17
Onormalt läge 63
Options-meny 17
P
PARTY STREAMING 49
Ansluta 50
Extra inställning 56
Starta 49
Proxyserver 31, 75
R
Redigera
Lista över tillåtna/väntande
enheter (Permitted/Pending
devices) 55
Serverlista 42
Registreringskod 45
Remote UI Mode 33
S
Säkerhetsnyckel 75
Server 30, 37
Lista 42
Ljudformat 40
Lyssna 40
Radera 42
Uppdatera 42
Windows 7 37
Windows Vista/XP 39
Serverlista
Radera 42
Uppdatera 42
Signalstyrka på trådlös LAN 13
SMART SELECT 55
Sökord 48
SOUND EFFECT 57
SSID 25, 75
Standardgateway (Default
gateway) 30, 31
Standbyläge 16, 17
Subnätmask (Subnet
mask) 30, 31
Systemapplikation
Kontrollera
maskinvaruversionen 60
Uppdatera 61
Systeminformation 60
78SE
T
Textinmatning 18
Timer 58
Insomningstimer 58
Uppspelningstimer 58
Trådburet nätverk 29
U
Uppspelningsläge (upprepad/
slumpvis) 47
Uppspelningstimer 58
W
Wake-on-LAN 40, 51
Webbplats för kundtjänst 63
WEP 26, 76
Windows Media Player 11 39
Windows Media Player 12 37
WMA 76
WPA 26, 76, 102
WPA2 26, 76
WPS 27, 76
PIN-kod 28
Tryckknapp 27
SLUTANVÄNDARAVTAL FÖR PROGRAMVARAN FRÅN SONY
Läs följande avtal noga innan du använder PROGRAMVARAN FRÅN SONY (definieras nedan). Om du använder
PROGRAMVARAN FRÅN SONY innebär det att du godkänt avtalet. Om du inte godkänner avtalet har du inte heller rätt
att använda PROGRAMVARAN FRÅN SONY.
VIKTIGT – LÄS NOGGRANT: Detta slutanvändaravtal (EULA, End-User License Agreement) är ett juridiskt avtal
mellan dig och Sony Corporation (”SONY”), som är tillverkaren av din Sony-maskinvaruenhet (”PRODUKT”) och
licensägare till PROGRAMVARAN FRÅN SONY. All programvara från Sony liksom programvara från tredje part
(utöver programvara som har sin egen separata licens) som medföljer din PRODUKT, som laddats ner från webbplatser
eller som tillhandahållits som uppdateringar eller uppgraderingar benämns i detta dokument som ”PROGRAMVARAN
FRÅN SONY”. Du har bara rätt att använda PROGRAMVARAN FRÅN SONY för PRODUKTEN.
Genom att använda PROGRAMVARAN FRÅN SONY har du givit ditt medgivande till att bindas av villkoren i denna
licens. Om du inte går med på villkoren i denna licens, är inte SONY villigt att licensiera PROGRAMVARAN FRÅN
SONY till dig. Du har i så fall inte rätt att använda PROGRAMVARAN FRÅN SONY.
SONY PROGRAMVARULICENS
PROGRAMVARAN FRÅN SONY skyddas av copyrightlagar och internationella copyrightavtal, samt andra lagar och
avtal gällande immateriella äganderättigheter. PROGRAMVARAN FRÅN SONY licensieras, den säljs inte.
BEVILJANDE AV LICENS
Alla titlar, upphovsrätter och andra rättigheter i och i samband med PROGRAMVARAN FRÅN SONY ägs av SONY
eller respektive licensgivare. Detta slutanvändaravtal (EULA) ger dig endast rättighet att använda PROGRAMVARAN
FRÅN SONY för personligt bruk.
BESKRIVNING AV KRAV, RESTRIKTIONER, RÄTTIGHETER OCH BEGRÄNSNINGAR
Begränsningar. Du får inte kopiera, modifiera, utöva omvänd ingenjörskonst, dekompilera eller disassemblera
PROGRAMVARAN FRÅN SONY vare sig helt eller delvis.
Separering av komponenter. PROGRAMVARAN FRÅN SONY licensieras som en enda produkt. De delar som ingår i
den får inte separeras.
Användning på en enda PRODUKT. PROGRAMVARAN FRÅN SONY får endast användas med en enda
PRODUKT.
Uthyrning. Du får inte hyra ut eller leasa ut PROGRAMVARAN FRÅN SONY.
Överlåtelse av programvara. Du kan permanent överlåta alla dina rättigheter under denna licens endast när
PROGRAMVARAN FRÅN SONY ingår i en försäljning eller ett överlåtande av PRODUKTEN, förutsatt att du inte
behåller några kopior, utan överlämnar PROGRAMVARAN FRÅN SONY i sin helhet (inklusive alla kopior, ingående
delar, media och tryckt material, elektroniska dokument, skivor för återställning och denna licens), och förutsatt att
mottagaren går med på villkoren i denna licens.
Uppsägning. SONY kan, utan förfång för några andras rättigheter, säga upp detta slutanvändaravtal (EULA) om du inte
följer villkoren i detta slutanvändaravtal (EULA). Om detta inträffar, och när det begäras av SONY, måste du sända
PRODUKTEN till den adress som anges av SONY, varpå SONY kommer att sända tillbaka PRODUKTEN när
PROGRAMVARAN FRÅN SONY har raderats från PRODUKTEN.
Konfidentialitet. Du går med på att hålla information, som inte är allmänt känd i PROGRAMVARAN FRÅN SONY,
konfidentiell och att inte avslöja sådan information för några andra utan SONY:s föregående skriftliga godkännande.
VERKSAMHETER MED HÖG RISK
PROGRAMVARAN FRÅN SONY är inte feltolerant och är inte konstruerad, tillverkad eller avsedd för användning eller
återförsäljning som on-line-kontrollutrustning i riskmiljöer som kräver felfri funktion, såsom vid drift av
kärnkraftsanläggningar, flygplansnavigering eller kommunikationssystem, flygtrafikledning, livsuppehållande maskiner,
eller vapensystem, i vilka felaktig funktion hos PROGRAMVARAN FRÅN SONY kan leda till död, personskador eller
allvarliga materiella skador eller allvarliga miljöskador (”verksamheter med hög risk”). SONY och dess leverantörer
frånsäger sig specifikt alla uttryckliga och underförstådda garantier gällande lämplighet för verksamheter med hög risk.
GARANTIAVSÄGELSE FÖR SONY-PROGRAMVARA
Du bekräftar uttryckligen och samtycker till att användningen av PROGRAMVARAN FRÅN SONY sker helt på din egen
risk. PROGRAMVARAN FRÅN SONY levereras i ”BEFINTLIGT SKICK” och utan några som helst garantier, och
SONY och SONY:s leverantörer och licensgivare (vilka endast i det här AVSNITTET för enkelhetens skull benämns
”SONY”) FRÅNSÄGER SIG UTTRYCKLIGEN ALLA GARANTIER, UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM
SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. SONY GARANTERAR INTE ATT
FUNKTIONERNA I PROGRAMVARAN FRÅN SONY ÄR FRIA FRÅN FEL ELLER BUGGAR ELLER
79SE
UPPFYLLER DINA BEHOV, OCH SONY GARANTERAR INTE HELLER ATT PROGRAMVARANS
FUNKTIONER KOMMER ATT KORRIGERAS. DESSUTOM GARANTERAR INTE SONY, ELLER GÖR NÅGRA
FRAMSTÄLLNINGAR, BETRÄFFANDE PROGRAMVARAN FRÅN SONY NÄR DET GÄLLER DESS
ANVÄNDNING OCH RESULTAT GÄLLANDE KORREKTHET, NOGGRANNHET, TILLFÖRLITLIGHET ELLER
NÅGOT ANNAT. VARE SIG MUNTLIG ELLER SKRIFTLIG INFORMATION ELLER RÅD SOM GES AV SONY
ELLER NÅGON GODKÄND REPRESENTANT FÖR SONY KAN SKAPA EN GARANTI ELLER PÅ NÅGOT
SÄTT ÖKA GARANTINS OMFATTNING. I VISSA OMRÅDEN TILLÅTS INTE BEGRÄNSNINGAR AV
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, SÅ DESSA BEGRÄNSNINGAR KANSKE INTE GÄLLER FÖR DIG.
Utan att begränsa vad som sagts i det föregående förutsätts särskilt att PROGRAMVARAN FRÅN SONY inte är
utformad eller avsedd för någon annan produkt än den här PRODUKTEN. SONY ger inte någon garanti för att någon
produkt, programvara, innehåll eller information som du eller någon tredje part skapar inte kan komma att råka skadas av
PROGRAMVARAN FRÅN SONY.
ANSVARSBEGRÄNSNING
SONY, DESS LEVERANTÖRER LIKSOM SONY:s LICENSGIVARE (vilka endast i det här AVSNITTET benämns
”SONY”) KAN INTE GÖRAS ANSVARIGA FÖR NÅGRA TILLFÄLLIGA SKADOR ELLER FÖLJDSKADOR SOM
KAN RELATERAS TILL PROGRAMVARAN FRÅN SONY OCH SOM UPPKOMMIT AV ELLER HAFT SIN
GRUND I BROTT MOT NÅGON UTTRYCKLIG ELLER UNDERFÖRSTÅDD GARANTI, KONTRAKTSBROTT,
FÖRSUMMELSE, SKADESTÅNDSSKYLDIGHET ELLER NÅGON ANNAN JURIDISK TEORI. SÅDANA
SKADOR INKLUDERAR, MEN ÄR INTE BEGRÄNSADE TILL, VINSTBORTFALL, INKOMSTBORTFALL,
DATAFÖRLUST, FÖRLUST AV ANVÄNDNING AV PRODUKTEN ELLER NÅGON ASSOCIERAD
MASKINVARA, DRIFTSAVBROTT OCH ANVÄNDARENS TID ÄVEN OM SONY HAR MEDDELATS OM
MÖJLIGT FRAMSTÄLLANDE AV SÅDANA ANSPRÅK. I VILKET SOM HELST FALL SKA SONYS HELA
ANSVAR UNDER VILLKOREN I DETTA SLUTANVÄNDARAVTAL BEGRÄNSAS TILL DET BELOPP SOM
FAKTISKT BETALATS OCH SOM KAN ALLOKERAS TILL PROGRAMVARAN FRÅN SONY.
EXPORT
Om du använder eller för PROGRAMVARAN FRÅN SONY in i eller till ett land, annat än ditt eget, måste du följa
tillämpliga lagar och regler gällande export, import och tull.
GÄLLANDE LAG OCH RÄTTSKIPNINGSOMRÅDE
Detta slutanvändaravtal (EULA) ska tydas, styras och tolkas i enlighet med Japans lagar, utan hänsyn till konflikter i
lagbestämmelser. Du och SONY samtycker härmed till, att i fall av att en konflikt uppstår med anledning av detta
slutanvändaravtal (EULA), att underställa sig den exklusiva rättsskipningen hos domstolarna i Tokyo, Japan. DU OCH
SONY AVSTÅR FRÅN RÄTTEN ATT PRÖVAS AV EN JURY RÖRANDE EVENTUELLA SPÖRSMÅL SOM
UPPSTÅR AV ELLER HAR ATT GÖRA MED DET HÄR SLUTANVÄNDARAVTALET (EULA).
AVSKILJBARHET
Även om någon del av detta slutanvändaravtal (EULA) hålls för ogiltigt eller inte kan genomdrivas, förblir trots det övriga
delar giltiga.
Om du har några frågor beträffande detta slutanvändaravtal (EULA) eller den begränsade garantin, kan du kontakta
SONY genom att skriva till SONY på kontaktadressen på garantikortet i produktens förpackning.
80SE
Viktig information rörande programvaran
Med den här produkten medföljer programvara vars tillstånd för användning har införskaffats direkt eller indirekt av Sony
Corporation (kallas hädanefter Sony) via en tredje part. Var noga med att läsa denna viktiga information som rör dessa
programvaror.
Information om GNU GPL- och GNU LGPL-kompatibel programvara
Tillsammans med den här produkten levereras följande programvaror (se följande ”Packlista”) för vilka gäller GNU
General Public License (kallas hädanefter GPL) eller GNU Lesser General Public License (kallas hädanefter LGPL).
Användare har rätt att skaffa, modifiera och distribuera källkoden för dessa programvaror enligt bifogad GPL respektive
LGPL.
Packlista
alsa-lib
alsa-utils
busybox
dosfstools
e2fsprogs
glibc
libgcc
libusb
linux
netbase
nfs-utils
procps
pump
util-linux
wireless-tools
Källkoden för dessa programvaror tillhandahålls av Sony på följande webbplatser. Gå till den här webbsidan för att få
källkoden.
http://www.sony.net/Products/Linux/
Ställ inga direkta frågor angående källkodens innehåll.
81SE
GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2, June 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA
Everyone is permitted to copy and distribute verbatim
copies of this license document, but changing it is not
allowed.
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public License is intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users. This General
Public License applies to most of the Free Software
Foundation’s software and to any other program whose
authors commit to using it. (Some other Free Software
Foundation software is covered by the GNU Lesser
General Public License instead.) You can apply it to your
programs, too.
When we speak of free software, we are referring to
freedom, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish), that you receive source code or can
get it if you want it, that you can change the software or
use pieces of it in new free programs; and that you know
you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid anyone to deny you these rights or to ask you to
surrender the rights. These restrictions translate to certain
responsibilities for you if you distribute copies of the
software, or if you modify it.
For example, if you distribute copies of such a program,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that you have. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. And you must
show them these terms so they know their rights.
We protect your rights with two steps: (1) copyright the
software, and (2) offer you this license which gives you
legal permission to copy, distribute and/or modify the
software.
Also, for each author’s protection and ours, we want to
make certain that everyone understands that there is no
warranty for this free software. If the software is modified
by someone else and passed on, we want its recipients to
know that what they have is not the original, so that any
problems introduced by others will not reflect on the
original authors’ reputations.
Finally, any free program is threatened constantly by
software patents. We wish to avoid the danger that
redistributors of a free program will individually obtain
patent licenses, in effect making the program proprietary.
82SE
To prevent this, we have made it clear that any patent
must be licensed for everyone’s free use or not licensed at
all.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow.
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License applies to any program or other work
which contains a notice placed by the copyright holder
saying it may be distributed under the terms of this
General Public License. The “Program”, below, refers
to any such program or work, and a “work based on the
Program” means either the Program or any derivative
work under copyright law: that is to say, a work
containing the Program or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated into
another language. (Hereinafter, translation is included
without limitation in the term “modification”.) Each
licensee is addressed as “you”.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running the Program is not
restricted, and the output from the Program is covered
only if its contents constitute a work based on the Program
(independent of having been made by running the
Program). Whether that is true depends on what the
Program does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Program’s source code as you receive it, in any
medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and give any other recipients
of the Program a copy of this License along with the
Program.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Program or
any portion of it, thus forming a work based on the
Program, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) You must cause the modified files to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
b) You must cause any work that you distribute or
publish, that in whole or in part contains or is
derived from the Program or any part thereof, to be
licensed as a whole at no charge to all third parties
under the terms of this License.
c) If the modified program normally reads commands
interactively when run, you must cause it, when
started running for such interactive use in the most
ordinary way, to print or display an announcement
including an appropriate copyright notice and a
notice that there is no warranty (or else, saying that
you provide a warranty) and that users may
redistribute the program under these conditions, and
telling the user how to view a copy of this License.
(Exception: if the Program itself is interactive but
does not normally print such an announcement, your
work based on the Program is not required to print
an announcement.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not derived
from the Program, and can be reasonably considered
independent and separate works in themselves, then this
License, and its terms, do not apply to those sections when
you distribute them as separate works. But when you
distribute the same sections as part of a whole which is a
work based on the Program, the distribution of the whole
must be on the terms of this License, whose permissions
for other licensees extend to the entire whole, and thus to
each and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Program.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Program with the Program (or with a work based on
the Program) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may copy and distribute the Program (or a work
based on it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you also do one of the following:
a) Accompany it with the complete corresponding
machine-readable source code, which must be
distributed under the terms of Sections 1 and 2
above on a medium customarily used for software
interchange; or,
b) Accompany it with a written offer, valid for at least
three years, to give any third party, for a charge no
more than your cost of physically performing source
distribution, a complete machine-readable copy of
the corresponding source code, to be distributed
under the terms of Sections 1 and 2 above on a
medium customarily used for software interchange;
or,
c) Accompany it with the information you received as
to the offer to distribute corresponding source code.
(This alternative is allowed only for noncommercial
distribution and only if you received the program in
object code or executable form with such an offer,
in accord with Subsection b above.)
The source code for a work means the preferred form of
the work for making modifications to it. For an executable
work, complete source code means all the source code for
all modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the executable. However,
as a special exception, the source code distributed need
not include anything that is normally distributed (in either
source or binary form) with the major components
(compiler, kernel, and so on) of the operating system on
which the executable runs, unless that component itself
accompanies the executable.
If distribution of executable or object code is made by
offering access to copy from a designated place, then
offering equivalent access to copy the source code from
the same place counts as distribution of the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
4. You may not copy, modify, sublicense, or distribute the
Program except as expressly provided under this
License. Any attempt otherwise to copy, modify,
sublicense or distribute the Program is void, and will
automatically terminate your rights under this License.
However, parties who have received copies, or rights,
from you under this License will not have their licenses
terminated so long as such parties remain in full
compliance.
5. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Program or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Program (or any work
based on the Program), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the Program or
works based on it.
6. Each time you redistribute the Program (or any work
based on the Program), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute or modify the Program subject to these terms
and conditions. You may not impose any further
restrictions on the recipients’ exercise of the rights
granted herein.You are not responsible for enforcing
compliance by third parties to this License.
7. If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Program at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of
the Program by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Program.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system, which is implemented by
public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he
83SE
or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
8. If the distribution and/or use of the Program is
restricted in certain countries either by patents or by
copyrighted interfaces, the original copyright holder
who places the Program under this License may add an
explicit geographical distribution limitation excluding
those countries, so that distribution is permitted only in
or among countries not thus excluded. In such case,
this License incorporates the limitation as if written in
the body of this License.
9. The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the General Public License
from time to time. Such new versions will be similar in
spirit to the present version, but may differ in detail to
address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Program specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Program does not specify a
version number of this License, you may choose any
version ever published by the Free Software Foundation.
10.If you wish to incorporate parts of the Program into
other free programs whose distribution conditions are
different, write to the author to ask for permission. For
software which is copyrighted by the Free Software
Foundation, write to the Free Software Foundation; we
sometimes make exceptions for this. Our decision will
be guided by the two goals of preserving the free status
of all derivatives of our free software and of promoting
the sharing and reuse of software generally.
NO WARRANTY
11.BECAUSE THE PROGRAM IS LICENSED FREE
OF CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR
THE PROGRAM, TO THE EXTENT PERMITTED
BY APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN
OTHERWISE STATED IN WRITING THE
COPYRIGHT HOLDERS AND/OR OTHER
PARTIES PROVIDE THE PROGRAM “AS IS”
WITHOUT WARRANTY OF ANY KIND, EITHER
EXPRESSED OR IMPLIED, INCLUDING, BUT
NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES
OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
PROGRAM IS WITH YOU. SHOULD THE
PROGRAM PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME
THE COST OF ALL NECESSARY SERVICING,
REPAIR OR CORRECTION.
12.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE PROGRAM AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
84SE
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE PROGRAM (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE PROGRAM TO OPERATE
WITH ANY OTHER PROGRAMS), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New
Programs
If you develop a new program, and you want it to be of the
greatest possible use to the public, the best way to achieve
this is to make it free software which everyone can
redistribute and change under these terms.
To do so, attach the following notices to the program. It is
safest to attach them to the start of each source file to most
effectively convey the exclusion of warranty; and each file
should have at least the “copyright” line and a pointer to
where the full notice is found.
Copyright (C)
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU General Public License for more details.
You should have received a copy of the GNU General
Public License along with this program; if not, write
to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin
Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA
Also add information on how to contact you by electronic
and paper mail.
If the program is interactive, make it output a short notice
like this when it starts in an interactive mode:
Gnomovision version 69, Copyright (C) year name of
author Gnomovision comes with ABSOLUTELY NO
WARRANTY; for details type `show w’. This is free
software, and you are welcome to redistribute it under
certain conditions; type `show c’ for details.
The hypothetical commands `show w’ and `show c’
should show the appropriate parts of the General Public
License. Of course, the commands you use may be called
something other than `show w’ and `show c’; they could
even be mouse-clicks or menu items--whatever suits your
program.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the program, if necessary. Here is a
sample; alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the program `Gnomovision’ (which makes
passes at compilers) written by James Hacker.
<signature of TyCoon>, 1 April 1989 Ty Coon,
President of Vice
This General Public License does not permit incorporating
your program into proprietary programs. If your program
is a subroutine library, you may consider it more useful to
permit linking proprietary applications with the library. If
this is what you want to do, use the GNU Lesser General
Public License instead of this License.
This is an unofficial translation of the GNU
General Public License into Swedish. It was not
published by the Free Software Foundation,
and does not legally state the distribution terms
for software that uses the GNU GPL -- only the
original English text of the GNU GPL does that.
However, we hope that this translation will help
Swedish speakers understand the GNU GPL
better.
Det här är en inofficiell svensk översättning av
GNU General Public License. Den har inte
publicerats av Free Software Foundation och
sätter inte heller de lagliga villkor för
distribuering för programvara som använder
GNU GPL -- endast den ursprungliga engelska
texten av GNU GPL gör det. Dock hoppas vi att
denna översättning kan hjälpa svenska läsare
att förstå GNU GPL bättre.
GNU GENERAL PUBLIC
LICENSE
Version 2, juni 1991
Copyright (C) 1989, 1991 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA
Var och en äger kopiera och distribuera exakta kopior av
det här licensavtalet, men att ändra det är inte tillåtet.
Bakgrund
De flesta programvarulicenser är skapade för att ta bort
din frihet att ändra och dela med dig av programvaran.
GNU General Public License är tvärtom skapad för att
garantera din frihet att dela med dig av och förändra fri
programvara – för att försäkra att programvaran är fri för
alla dess användare. Den här licensen [General Public
License] används för de flesta av Free Software
Foundations programvaror och för alla andra program
vars upphovsmän använder sig av General Public License.
(Viss programvara från Free Software Foundation
använder istället GNU Lesser General Public License). Du
kan använda licensen för dina program.
När vi talar om fri programvara syftar vi på användarfrihet
och inte på pris. Våra licenser (General Public Licenses)
är skapade för att garantera din rätt distribuera och sprida
kopior av fri programvara (och ta betalt för den här
tjänsten om du önskar), att garantera att du får källkoden
till programvaran eller kan få den om du så önskar, att
garantera att du kan ändra och modifiera programvaran
eller använda dess delar i ny fri programvara, och att
garantera att du har dessa rättigheter.
För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa
möjligheten att hindra dig från att använda dig av dessa
rättigheter eller kräva att du avstår från rättigheterna.
Dessa begränsningar motsvaras av vissa förpliktelser som
du åläggs om du distribuerar kopior av programvaran eller
om du modifierar den.
Om du exempelvis distribuerar kopior av en fri
programvara, oavsett om du gör det gratis eller mot en
avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter du själv
har. Du måste också se till att mottagaren får källkoden
eller kan få den om mottagaren så önskar. Du måste också
visa dessa licensvillkor för mottagaren så att mottagaren
känner till sina rättigheter.
Vi skyddar dina rättigheter i två steg: (1) upphovsrätt till
programvaran och (2) dessa licensvillkor som ger dig rätt
att kopiera, distribuera och/eller ändra programvaran.
För varje upphovsmans och vår egen säkerhets skull vill vi
göra tydligt att det inte lämnas några garantier för den här
fria programvaran. Om programvaran förändras av någon
annan och sedan distribuerats vidare vill vi att mottagaren
ska veta att det som mottagaren har inte är
originalversionen av programvaran, så att eventuella
problem som introducerats av andra inte ska belasta
upphovsmannen rykte.
Slutligen skall det sägas att all fri programvara ständigt
hotas av programvarupatent. Vi vill undvika att en
distributör av fri programvara själv skaffar patentlicenser
till programvaran och därmed gör programvaran till
föremål för äganderätt. För att undvika det här har vi gjort
det tydligt att eventuella programvarupatent måste
licensieras för allas fria användning eller inte licensieras
alls.
Här nedan följer licensvillkoren för att kopiera, distribuera
och ändra programvaran.
85SE
VILLKOR FÖR KOPIERING,
DISTRIBUTION OCH ÄNDRING
0. Denna Licens gäller varje programvara eller annat verk
som innehåller en hänvisning till dessa licensvillkor
där upphovsrättsinnehavaren stadgat att programvaran
ska distribueras enligt villkoren i denna General Public
License. ”Programvaran” enligt nedan syftar på varje
sådan programvara eller verk och ”verk baserat på
Programvaran” syftar antingen på Programvaran eller
på härledda verk som täcks av upphovsrättslagarna: det
vill säga ett verk som innehåller Programvaran eller en
del av det, antingen som en exakt kopia och/eller rakt
översatt till ett annat språk. (Översättning ingår nedan,
utan begränsning, i de termer som beskriver ändringar
och modifieringar). Varje licensinnehavare benämns
”Du”.
Andra åtgärder än kopiering, distribution och modifiering
täcks inte av dessa licensvillkor. Användningen av
Programvaran är inte begränsad och resultatet av
användningen av Programvaran täcks endast av dessa
licensvillkor om resultatet utgör ett verk baserat på
Programvaran (oberoende av att det skapats av att
programmet körts). Om det här ska gälla beror på vad
Programvaran gör.
1. Du äger rätt att kopiera och distribuera exakta kopior
av Programvarans källkod såsom du mottog den, via
alla medier, förutsatt att Du tydligt och på ett skäligt
sätt till varje exemplar bifogar en korrekt
upphovsrättsklausul och garantiavsägelse, bevarar alla
hänvisningar till dessa licensvillkor och till alla
garantiavsägelser samt att alla mottagare av
Programvaran får en kopia av dessa licensvillkor
tillsammans med Programvaran.
Du äger rätt att ta ut en avgift om du fysiskt för över en
kopia av Programvaran till ett medium, till exempel en
diskett eller en CD-ROM-skiva, och du har rätt att, om du
vill, mot en avgift erbjuda en garanti för Programvaran.
2. Du äger rätt att modifiera ditt exemplar eller andra
kopior av Programvaran eller någon del av
Programvaran och därmed skapa ett verk baserat på
Programvaran, samt att kopiera och distribuera sådana
förändrade versioner av Programvaran eller verk enligt
villkoren i paragraf 1 ovan, förutsatt att du också
uppfyller följande villkor:
a) Du tillser att de förändrade filerna har ett tydligt
meddelande som berättar att Du har ändrat filerna
samt vilket datum dessa ändringar gjordes.
b) Du måste se till att alla verk som du distribuerar
eller publicerar, och som helt eller delvis innehåller
eller är härlett från Programvaran eller en del av
Programvaran, licensieras i sin helhet, utan kostnad
till tredje man och enligt villkoren i denna Licens.
c) Om den modifierade Programvaran i sitt normala
utförande kan utföra interaktiva kommandon när det
körs, måste Du se till att, när Programmet startas för
sådan interaktiv användning, det skrivs ut eller visas
ett meddelande med en korrekt copyrightnotis och
ett meddelande om att det inte lämnas någon garanti
(eller eventuellt att Du själv tillhandahåller någon
form av garanti) samt att mottagaren äger rätt att
distribuera Programvaran enligt dessa licensvillkor,
86SE
samt en beskrivning av hur mottagaren ska göra för
att kunna ta del av en kopia av dessa licensvillkor.
(Undantag: Från den här skyldigheten undantas det
fall att Programvaran visserligen är interaktiv, men i
sitt normala utförande inte visar ett meddelande av
den här typen; i så fall behöver ett verk som baseras
på Programvaran inte visa ett sådant meddelande
som nämns ovan).
Dessa krav gäller det förändrade verket i dess helhet. Om
identifierbara delar av verket inte härrör från
Programvaran och skäligen kan anses vara fristående och
självständiga verk i sig, då skall dessa licensvillkor inte
gälla för de delarna när du distribueras dem som separata
verk. Men om samma delar distribueras tillsammans med
en helhet som innehåller verk som härrör från
Programvaran, måste distributionen i sin helhet ske enligt
dessa licensvillkor. Licensvillkoren skall i sådant fall gälla
för andra licensinnehavare för hela verket och sålunda till
alla delar av programkatalogen, oavsett vem som är
upphovsman till vilka delar av verket.
Den här paragrafen skall sålunda inte tolkas som att
anspråk görs på rättigheter eller att ifrågasätta Dina
rättigheter till programvara som skrivits helt av Dig.
Syftet är att tillse att rätten att kontrollera distributionen av
härledda eller samlingsverk av Programvaran.
Förekomsten av andra verk, som inte är baserade på
Programvaran, tillsammans med Programvaran (eller verk
baserade på Programvaran) på ett lagringsmedium eller
samlingsmedium, leder inte automatiskt till att de andra
verken omfattas av villkoren i denna Licens.
3. Du har rätt att kopiera och distribuera Programvaran
(eller verk baserat på Programvaran enligt paragraf 2) i
objektkod eller i körbar form enligt villkoren i
paragraf 1 och paragraf 2 förutsatt att Du också gör
något av följande:
a) Bifogar den kompletta källkoden i maskinläsbar
form, som måste distribueras enligt villkoren i
paragraf 1 och paragraf 2 på ett medium som i
allmänhet används för utbyte av programvara, eller
b) Bifogar ett skriftligt erbjudande, med minst tre års
giltighet, att ge tredje man, mot en avgift som högst
uppgår till Din kostnad att utföra distributionen
fysiskt, en fullständig kopia av källkoden i
maskinläsbar form, distribuerad enligt villkoren i
paragraf 1 och paragraf 2 på ett medium som i
allmänhet används för utbyte av programvara, eller
c) Bifogar det skriftliga erbjudande som Du fick att
erhålla källkoden. (Det här alternativet kan endast
användas för icke-kommersiell distribution och
endast om Du erhållit ett program i objektkod eller
körbar form med ett erbjudande i enlighet med b
ovan).
Med ”källkoden” för ett verk avses den form av verket
som är att föredra när man vill modifiera det. För ett
körbart verk avser med källkoden all källkod för moduler
som det innehåller, samt alla tillhörande gränssnittsfiler,
definitioner, samt de skript som används för att
kontrollera kompilering och installation av
programkatalogen. Ett undantag kan dock göras för sådant
som normalt distribueras, antingen i binär form eller som
källkod, med huvudkomponenterna i operativsystemet
(kompilator, kärna och så vidare) i vilket den körbara
programvaran körs, om inte den här komponenten
medföljer den körbara programvaran.
Om distributionen av körbar Programvara eller objektkod
görs genom att erbjuda tillgång till att kopiera från en
bestämd plats, då skall motsvarande tillgång till att
kopiera källkoden från samma plats räknas som
distribution av källkoden, även om tredje part inte behöver
kopiera källkoden tillsammans med objektkoden.
4. Du äger inte rätt att kopiera, ändra, licensiera eller
distribuera Programvaran utom enligt vad som
uttryckligen sägs i dessa licensvillkor. All övrig
kopiering, ändringar, licensiering eller distribution av
Programvaran är ogiltig och kommer automatiskt
medföra att Du förlorar Dina rättigheter enligt dessa
licensvillkor. Tredje man som har mottagit kopior eller
rättigheter från Dig enligt dessa licensvillkor kommer
dock inte att förlora sina rättigheter så länge de följer
licensvillkoren.
5. Det kan inte krävas av dig att Du accepterar dessa
licensvillkor, då Du inte har skrivit under det här
avtalet. Det finns emellertid ingenting annat som ger
dig rätt att ändra eller distribuera Programvaran eller
verk baserade på Programvaran. Sådan verksamhet är i
lag förbjuden om Du inte accepterar och följer dessa
licensvillkor. Genom att ändra eller distribuera
Programvaran (eller verk baserat på Programvaran)
visar du med genom ditt handlande att du accepterar
licensvillkoren och alla villkor för att kopiera,
distribuera eller ändra Programvaran eller verk
baserade på Programvaran.
6. Var gång du distribuerar Programvaran (eller något
verk baserat på Programvaran), kommer mottagaren
per automatik att få en licens från den ursprungliga
licensgivaren att kopiera, distribuera eller ändra
Programvaran enligt dessa licensvillkor. Du äger inte
rätt att ålägga mottagaren några andra restriktioner än
de som följer av licensvillkoren. Du är inte skyldig att
tillse att tredje part följer licensvillkoren.
7. Om det på grund av domstols dom eller anklagelse om
patentintrång eller av annan anledning (ej begränsad
till patentfrågor) ställs krav på Dig (oavsett om de
kommer via domstols dom, via avtal eller på annat sätt)
som strider mot dessa licensvillkor, så fråntar de inte
Dina förpliktelser enligt dessa licensvillkor. Om du inte
kan distribuera Programvaran och samtidigt uppfylla
licensvillkoren och de andra skyldigheter som följer av
dessa licensvillkor, får du som en konsekvens av detta
inte distribuera Programvaran. Om exempelvis ett
patent gör att Du inte kan distribuera Programvaran
royaltyfritt till alla de som mottager kopior direkt eller
indirekt från Dig, så måste Du helt sluta distribuera
Programvaran.
Om delar av den här paragrafen förklaras ogiltig eller
annars inte kan verkställas, skall resten av paragrafen äga
fortsatt giltighet och paragrafen i sin helhet äga fortsatt
giltighet i andra sammanhang.
Syftet med den här paragrafen är inte att förmå Dig att
begå patentintrång eller att begå intrång i andra rättigheter
eller att förmå Dig att bestrida giltigheten i sådana
rättigheter. Den här paragrafen har ett enda syfte, vilket är
att skydda distributionssystemet för fri programvara vilket
görs genom implementeringen av dessa licensvillkor i
praktiken. Många har bidragit till det stora utbudet av
programvara som distribueras med hjälp av dessa
licensvillkor och den fortsatta giltigheten och
användningen av det här systemet, men det är
upphovsmannen själv som måste besluta om han eller hon
vill distribuera Programvaran genom det här systemet
eller på något annat sätt och en licensinnehavare kan inte
tvinga en upphovsman till ett annat beslut.
Den här paragrafen har till syfte att ställa det utom allt
tvivel vad som anses följa av resten av dessa licensvillkor.
8. Om distributionen och/eller användningen av
Programvaran är begränsad i vissa länder på grund av
patent eller upphovsrättsligt skyddade gränssnitt, kan
upphovsmannen till Programvaran lägga till en
geografisk spridningsklausul, enligt vilken distribution
är tillåten i de länder som inte anges som undantagna.
Om så är fallet utgör begränsningarna en fullvärdig del
av licensvillkoren.
9. Free Software Foundation kan offentliggöra ändrade
och/eller nya versioner av General Public License från
tid till annan. Sådana nya versioner kommer i sin
helhet att påminna om nuvarande version av General
Public License, men kan vara ändrade i vissa detaljer
för att behandla nya problem eller för att införa nya
överväganden.
Varje version ges ett särskiljande versionsnummer. Om
Programvaran specificerar ett versionsnummer av
licensvillkoren samt ”alla senare versioner” kan Du välja
mellan att följa dessa licensvillkor eller licensvillkoren i
alla senare versioner offentliggjorda av Free Software
Foundation. Om Programvaran inte specificerat ett
versionsnummer för licensvillkoren kan Du välja fritt
bland samtliga versioner som någonsin offentliggjorts av
Free Software Foundation.
10.Om du vill använda delar av Programvaran i annan fri
programvara, som distribueras enligt andra
licensvillkor, skriver du till upphovsmannen och ber
om tillstånd. För Programvaran vars upphovsrätt
innehas av Free Software Foundation, skriver Du till
Free Software Foundation, vi gör ibland undantag för
det här. Vårt beslut grundas på våra två mål: att
bibehålla den fria statusen för alla verk som härleds
från vår Programvara och främjandet av att dela med
sig av och återanvända programvara i allmänhet.
INGEN GARANTI
11.DÅ DENNA PROGRAMVARA LICENSIERAS
UTAN KOSTNAD GES INGEN GARANTI FÖR
PROGRAMMET, UTOM SÅDAN GARANTI SOM
MÅSTE GES ENLIGT TILLÄMPLIG.
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH/ELLER
ANDRA PARTER PROGRAMMET ”I BEFINTLIGT
SKICK” UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG,
VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER GÄLLANDE SÄLJBARHET ELLER
LÄMPLIGHET FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. HELA
RISKEN GÄLLANDE KVALITET OCH
ANVÄNDBARHET TAR DU SJÄLV. OM
87SE
PROGRAMMET SKULLE VISA SIG HA
DEFEKTER SKALL DU BÄRA ALLA
KOSTNADER FÖR FELETS AVHJÄLPANDE,
REPARATIONER ELLER NÖDVÄNDIG SERVICE.
12.INTE I NÅGOT FALL, UTOM NÄR DET GÄLLER
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER NÄR DET
ÖVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER ANNAN
PART SOM ÄGER RÄTT ATT ÄNDRA OCH/
ELLER DISTRIBUERA PROGRAMVARAN
ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG ATT UTGE
ERSÄTTNING FÖR SKADA DU LIDIT,
INKLUSIVE ALLMÄN, DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM FÖLJT PÅ GRUND AV
ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT
ANVÄNDA PROGRAMVARAN (INKLUSIVE
MEN INTE BEGRÄNSAT TILL FÖRLUST AV
DATA OCH INFORMATION, ELLER DATA OCH
INFORMATION SOM FRAMSTÄLLTS
FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART,
ELLER FEL DÄR PROGRAMMET INTE KUNNAT
KÖRAS TILLSAMMANS MED ANNAN
PROGRAMVARA), ÄVEN OM EN SÅDAN
INNEHAVARE ELLER ANNAN PART UPPLYSTS
OM MÖJLIGHETEN TILL SÅDAN SKADA.
Software Foundation, Inc., 51 Temple Place, Suite
330, Boston, MA 02110-1301 USA
Lägg här också in information om hur användaren når dig
per e-post och vanlig post.
Om ditt program är interaktivt bör du göra så att det visar
följande för användaren när programmet startas i
interaktivt läge:
Gnomovision version 69, Copyright (C) år
upphovsman Gnomovision levereras HELT UTAN
GARANTI; för information skriv `show w’. Det här
är fri programvara och du får distribuera den under
vissa villkor. Skriv `show c’ för information.
De fingerade kommandona `show w’ respektive `show c’
skall visa tillämpliga delar av General Public License. Du
kan givetvis använda andra kommandon än `show w’ och
`show c’; informationen kan naturligtvis också visas
genom musklick eller menyval, du använder det som
passar programmet.
Om du arbetar som programmerare skall din arbetsgivare
eller din skola i gällande fall skriva under en
”copyrightfriskrivning” för programmet. Här är ett
exempel, namnen ändrar du förstås:
Yoyodyne, Inc., frånsäger sig härmed alla
copyrightintressen i programmet `Gnomovision’
(vilka öppnar passage i kompilatorer) skrivna av
James Hacker.
SLUT PÅ
LICENSVILLKOREN
Hur du tillämpar dessa villkor för dina
nya program
Om du utvecklar ett nytt program och vill att det skall vara
till största möjliga nytta för allmänheten är det bästa du
kan göra att göra programmet till fri programvara som var
och en kan mångfaldiga och ändra enligt dessa villkor.
Om du vill att det ska vara så, lägger du följande text till
programmet. Det är säkrast att lägga texten i början av
varje källkodsfil, vilket är ett effektivt sätt att förmedla
avsaknaden av garantiåtaganden, samtidigt som varje fil
bör ha en ”copyright”-rad och en länk till var användaren
kan hitta licensen i sin helhet.
Copyright (C)
This program is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU General
Public License as published by the Free Software
Foundation; either version 2 of the License, or (at
your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU General Public License for more details.
En kopia av GNU General Public License ska
medfölja detta program. Om den saknas, skriv till Free
88SE
<signaturen för TyCoon>, 1 April 1989 Ty Coon,
President of Vice
Den här General Public License tillåter inte att du
inkorporerar ditt program i icke-fri programvara. Om du
utvecklar subrutiner eller programbibliotek kan det vara
ibland vara lämpligt att tillåta länkning till icke-fri
programvara. Om du vill göra det, bör du istället för den
här licensen använda GNU Lesser General Public License.
GNU LESSER GENERAL
PUBLIC LICENSE
Version 2.1, February 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA Everyone is permitted to copy and distribute
verbatim copies of this license document, but changing it
is not allowed.
[This is the first released version of the Lesser GPL. It
also counts as the successor of the GNU Library Public
License, version 2, hence the version number 2.1.]
Preamble
The licenses for most software are designed to take away
your freedom to share and change it. By contrast, the
GNU General Public Licenses are intended to guarantee
your freedom to share and change free software--to make
sure the software is free for all its users.
This license, the Lesser General Public License, applies to
some specially designated software packages--typically
libraries--of the Free Software Foundation and other
authors who decide to use it. You can use it too, but we
suggest you first think carefully about whether this license
or the ordinary General Public License is the better
strategy to use in any particular case, based on the
explanations below.
When we speak of free software, we are referring to
freedom of use, not price. Our General Public Licenses are
designed to make sure that you have the freedom to
distribute copies of free software (and charge for this
service if you wish); that you receive source code or can
get it if you want it; that you can change the software and
use pieces of it in new free programs; and that you are
informed that you can do these things.
To protect your rights, we need to make restrictions that
forbid distributors to deny you these rights or to ask you to
surrender these rights. These restrictions translate to
certain responsibilities for you if you distribute copies of
the library or if you modify it.
For example, if you distribute copies of the library,
whether gratis or for a fee, you must give the recipients all
the rights that we gave you. You must make sure that they,
too, receive or can get the source code. If you link other
code with the library, you must provide complete object
files to the recipients, so that they can relink them with the
library after making changes to the library and
recompiling it. And you must show them these terms so
they know their rights.
We protect your rights with a two-step method: (1) we
copyright the library, and (2) we offer you this license,
which gives you legal permission to copy, distribute and/
or modify the library.
To protect each distributor, we want to make it very clear
that there is no warranty for the free library. Also, if the
library is modified by someone else and passed on, the
recipients should know that what they have is not the
original version, so that the original author’s reputation
will not be affected by problems that might be introduced
by others.
Finally, software patents pose a constant threat to the
existence of any free program. We wish to make sure that
a company cannot effectively restrict the users of a free
program by obtaining a restrictive license from a patent
holder. Therefore, we insist that any patent license
obtained for a version of the library must be consistent
with the full freedom of use specified in this license.
Most GNU software, including some libraries, is covered
by the ordinary GNU General Public License. This
license, the GNU Lesser General Public License, applies
to certain designated libraries, and is quite different from
the ordinary General Public License. We use this license
for certain libraries in order to permit linking those
libraries into non-free programs.
When a program is linked with a library, whether
statically or using a shared library, the combination of the
two is legally speaking a combined work, a derivative of
the original library. The ordinary General Public License
therefore permits such linking only if the entire
combination fits its criteria of freedom. The Lesser
General Public License permits more lax criteria for
linking other code with the library.
We call this license the “Lesser” General Public License
because it does Less to protect the user’s freedom than the
ordinary General Public License. It also provides other
free software developers Less of an advantage over
competing non-free programs. These disadvantages are
the reason we use the ordinary General Public License for
many libraries. However, the Lesser license provides
advantages in certain special circumstances.
For example, on rare occasions, there may be a special
need to encourage the widest possible use of a certain
library, so that it becomes a de-facto standard. To achieve
this, non-free programs must be allowed to use the library.
A more frequent case is that a free library does the same
job as widely used non-free libraries. In this case, there is
little to gain by limiting the free library to free software
only, so we use the Lesser General Public License.
In other cases, permission to use a particular library in
non-free programs enables a greater number of people to
use a large body of free software. For example, permission
to use the GNU C Library in non-free programs enables
many more people to use the whole GNU operating
system, as well as its variant, the GNU/Linux operating
system.
Although the Lesser General Public License is Less
protective of the users’ freedom, it does ensure that the
user of a program that is linked with the Library has the
freedom and the wherewithal to run that program using a
modified version of the Library.
The precise terms and conditions for copying, distribution
and modification follow. Pay close attention to the
difference between a “work based on the library” and a
“work that uses the library”. The former contains code
derived from the library, whereas the latter must be
combined with the library in order to run.
89SE
TERMS AND CONDITIONS FOR
COPYING, DISTRIBUTION AND
MODIFICATION
0. This License Agreement applies to any software library
or other program which contains a notice placed by the
copyright holder or other authorized party saying it
may be distributed under the terms of this Lesser
General Public License (also called “this License”).
Each licensee is addressed as “you”.
A “library” means a collection of software functions and/
or data prepared so as to be conveniently linked with
application programs (which use some of those functions
and data) to form executables.
The “Library”, below, refers to any such software library
or work which has been distributed under these terms. A
“work based on the Library” means either the Library or
any derivative work under copyright law: that is to say, a
work containing the Library or a portion of it, either
verbatim or with modifications and/or translated
straightforwardly into another language. (Hereinafter,
translation is included without limitation in the term
“modification”.)
”Source code” for a work means the preferred form of the
work for making modifications to it. For a library,
complete source code means all the source code for all
modules it contains, plus any associated interface
definition files, plus the scripts used to control
compilation and installation of the library.
Activities other than copying, distribution and
modification are not covered by this License; they are
outside its scope. The act of running a program using the
Library is not restricted, and output from such a program
is covered only if its contents constitute a work based on
the Library (independent of the use of the Library in a tool
for writing it). Whether that is true depends on what the
Library does and what the program that uses the Library
does.
1. You may copy and distribute verbatim copies of the
Library’s complete source code as you receive it, in
any medium, provided that you conspicuously and
appropriately publish on each copy an appropriate
copyright notice and disclaimer of warranty; keep
intact all the notices that refer to this License and to the
absence of any warranty; and distribute a copy of this
License along with the Library.
You may charge a fee for the physical act of transferring a
copy, and you may at your option offer warranty
protection in exchange for a fee.
2. You may modify your copy or copies of the Library or
any portion of it, thus forming a work based on the
Library, and copy and distribute such modifications or
work under the terms of Section 1 above, provided that
you also meet all of these conditions:
a) The modified work must itself be a software library.
b) You must cause the files modified to carry
prominent notices stating that you changed the files
and the date of any change.
90SE
c) You must cause the whole of the work to be
licensed at no charge to all third parties under the
terms of this License.
d) If a facility in the modified Library refers to a
function or a table of data to be supplied by an
application program that uses the facility, other than
as an argument passed when the facility is invoked,
then you must make a good faith effort to ensure
that, in the event an application does not supply
such function or table, the facility still operates, and
performs whatever part of its purpose remains
meaningful.
(For example, a function in a library to compute square
roots has a purpose that is entirely well-defined
independent of the application. Therefore, Subsection
2d requires that any application-supplied function or
table used by this function must be optional: if the
application does not supply it, the square root function
must still compute square roots.)
These requirements apply to the modified work as a
whole. If identifiable sections of that work are not
derived from the Library, and can be reasonably
considered independent and separate works in
themselves, then this License, and its terms, do not
apply to those sections when you distribute them as
separate works. But when you distribute the same
sections as part of a whole which is a work based on
the Library, the distribution of the whole must be on
the terms of this License, whose permissions for other
licensees extend to the entire whole, and thus to each
and every part regardless of who wrote it.
Thus, it is not the intent of this section to claim rights or
contest your rights to work written entirely by you; rather,
the intent is to exercise the right to control the distribution
of derivative or collective works based on the Library.
In addition, mere aggregation of another work not based
on the Library with the Library (or with a work based on
the Library) on a volume of a storage or distribution
medium does not bring the other work under the scope of
this License.
3. You may opt to apply the terms of the ordinary GNU
General Public License instead of this License to a
given copy of the Library. To do this, you must alter all
the notices that refer to this License, so that they refer
to the ordinary GNU General Public License, version
2, instead of to this License. (If a newer version than
version 2 of the ordinary GNU General Public License
has appeared, then you can specify that version instead
if you wish.) Do not make any other change in these
notices.
Once this change is made in a given copy, it is irreversible
for that copy, so the ordinary GNU General Public
License applies to all subsequent copies and derivative
works made from that copy.
This option is useful when you wish to copy part of the
code of the Library into a program that is not a library.
4. You may copy and distribute the Library (or a portion
or derivative of it, under Section 2) in object code or
executable form under the terms of Sections 1 and 2
above provided that you accompany it with the
complete corresponding machine-readable source
code, which must be distributed under the terms of
Sections 1 and 2 above on a medium customarily used
for software interchange.
If distribution of object code is made by offering access to
copy from a designated place, then offering equivalent
access to copy the source code from the same place
satisfies the requirement to distribute the source code,
even though third parties are not compelled to copy the
source along with the object code.
b)
5. A program that contains no derivative of any portion of
the Library, but is designed to work with the Library by
being compiled or linked with it, is called a “work that
uses the Library”. Such a work, in isolation, is not a
derivative work of the Library, and therefore falls
outside the scope of this License.
However, linking a “work that uses the Library” with the
Library creates an executable that is a derivative of the
Library (because it contains portions of the Library),
rather than a “work that uses the library”. The executable
is therefore covered by this License. Section 6 states terms
for distribution of such executables.
When a “work that uses the Library” uses material from a
header file that is part of the Library, the object code for
the work may be a derivative work of the Library even
though the source code is not. Whether this is true is
especially significant if the work can be linked without the
Library, or if the work is itself a library. The threshold for
this to be true is not precisely defined by law.
If such an object file uses only numerical parameters, data
structure layouts and accessors, and small macros and
small inline functions (ten lines or less in length), then the
use of the object file is unrestricted, regardless of whether
it is legally a derivative work. (Executables containing
this object code plus portions of the Library will still fall
under Section 6.)
Otherwise, if the work is a derivative of the Library, you
may distribute the object code for the work under the
terms of Section 6. Any executables containing that work
also fall under Section 6, whether or not they are linked
directly with the Library itself.
6. As an exception to the Sections above, you may also
combine or link a “work that uses the Library” with the
Library to produce a work containing portions of the
Library, and distribute that work under terms of your
choice, provided that the terms permit modification of
the work for the customer’s own use and reverse
engineering for debugging such modifications.
You must give prominent notice with each copy of the
work that the Library is used in it and that the Library and
its use are covered by this License. You must supply a
copy of this License. If the work during execution
displays copyright notices, you must include the copyright
notice for the Library among them, as well as a reference
directing the user to the copy of this License. Also, you
must do one of these things:
a) Accompany the work with the complete
corresponding machine-readable source code for the
Library including whatever changes were used in
the work (which must be distributed under Sections
c)
d)
e)
1 and 2 above); and, if the work is an executable
linked with the Library, with the complete
machine-readable “work that uses the Library”, as
object code and/or source code, so that the user can
modify the Library and then relink to produce a
modified executable containing the modified
Library. (It is understood that the user who changes
the contents of definitions files in the Library will
not necessarily be able to recompile the application
to use the modified definitions.)
Use a suitable shared library mechanism for linking
with the Library. A suitable mechanism is one that
(1) uses at run time a copy of the library already
present on the user’s computer system, rather than
copying library functions into the executable, and
(2) will operate properly with a modified version of
the library, if the user installs one, as long as the
modified version is interface-compatible with the
version that the work was made with.
Accompany the work with a written offer, valid for
at least three years, to give the same user the
materials specified in Subsection 6a, above, for a
charge no more than the cost of performing this
distribution.
If distribution of the work is made by offering
access to copy from a designated place, offer
equivalent access to copy the above specified
materials from the same place.
Verify that the user has already received a copy of
these materials or that you have already sent this
user a copy.
For an executable, the required form of the “work that
uses the Library” must include any data and utility
programs needed for reproducing the executable from it.
However, as a special exception, the materials to be
distributed need not include anything that is normally
distributed (in either source or binary form) with the major
components (compiler, kernel, and so on) of the operating
system on which the executable runs, unless that
component itself accompanies the executable.
It may happen that this requirement contradicts the license
restrictions of other proprietary libraries that do not
normally accompany the operating system. Such a
contradiction means you cannot use both them and the
Library together in an executable that you distribute.
7. You may place library facilities that are a work based
on the Library side-by-side in a single library together
with other library facilities not covered by this License,
and distribute such a combined library, provided that
the separate distribution of the work based on the
Library and of the other library facilities is otherwise
permitted, and provided that you do these two things:
a) Accompany the combined library with a copy of the
same work based on the Library, uncombined with
any other library facilities. This must be distributed
under the terms of the Sections above.
b) Give prominent notice with the combined library of
the fact that part of it is a work based on the Library,
and explaining where to find the accompanying
uncombined form of the same work.
8. You may not copy, modify, sublicense, link with, or
distribute the Library except as expressly provided
under this License. Any attempt otherwise to copy,
91SE
modify, sublicense, link with, or distribute the Library
is void, and will automatically terminate your rights
under this License. However, parties who have
received copies, or rights, from you under this License
will not have their licenses terminated so long as such
parties remain in full compliance.
9. You are not required to accept this License, since you
have not signed it. However, nothing else grants you
permission to modify or distribute the Library or its
derivative works. These actions are prohibited by law if
you do not accept this License. Therefore, by
modifying or distributing the Library (or any work
based on the Library), you indicate your acceptance of
this License to do so, and all its terms and conditions
for copying, distributing or modifying the Library or
works based on it.
10.Each time you redistribute the Library (or any work
based on the Library), the recipient automatically
receives a license from the original licensor to copy,
distribute, link with or modify the Library subject to
these terms and conditions. You may not impose any
further restrictions on the recipients’ exercise of the
rights granted herein. You are not responsible for
enforcing compliance by third parties with this
License.
11.If, as a consequence of a court judgment or allegation
of patent infringement or for any other reason (not
limited to patent issues), conditions are imposed on you
(whether by court order, agreement or otherwise) that
contradict the conditions of this License, they do not
excuse you from the conditions of this License. If you
cannot distribute so as to satisfy simultaneously your
obligations under this License and any other pertinent
obligations, then as a consequence you may not
distribute the Library at all. For example, if a patent
license would not permit royalty-free redistribution of
the Library by all those who receive copies directly or
indirectly through you, then the only way you could
satisfy both it and this License would be to refrain
entirely from distribution of the Library.
If any portion of this section is held invalid or
unenforceable under any particular circumstance, the
balance of the section is intended to apply, and the section
as a whole is intended to apply in other circumstances.
It is not the purpose of this section to induce you to
infringe any patents or other property right claims or to
contest validity of any such claims; this section has the
sole purpose of protecting the integrity of the free
software distribution system which is implemented by
public license practices. Many people have made generous
contributions to the wide range of software distributed
through that system in reliance on consistent application
of that system; it is up to the author/donor to decide if he
or she is willing to distribute software through any other
system and a licensee cannot impose that choice.
This section is intended to make thoroughly clear what is
believed to be a consequence of the rest of this License.
12.If the distribution and/or use of the Library is restricted
in certain countries either by patents or by copyrighted
interfaces, the original copyright holder who places the
Library under this License may add an explicit
92SE
geographical distribution limitation excluding those
countries, so that distribution is permitted only in or
among countries not thus excluded. In such case, this
License incorporates the limitation as if written in the
body of this License.
13.The Free Software Foundation may publish revised
and/or new versions of the Lesser General Public
License from time to time. Such new versions will be
similar in spirit to the present version, but may differ in
detail to address new problems or concerns.
Each version is given a distinguishing version number. If
the Library specifies a version number of this License
which applies to it and “any later version”, you have the
option of following the terms and conditions either of that
version or of any later version published by the Free
Software Foundation. If the Library does not specify a
license version number, you may choose any version ever
published by the Free Software Foundation.
14.If you wish to incorporate parts of the Library into
other free programs whose distribution conditions are
incompatible with these, write to the author to ask for
permission. For software which is copyrighted by the
Free Software Foundation, write to the Free Software
Foundation; we sometimes make exceptions for this.
Our decision will be guided by the two goals of
preserving the free status of all derivatives of our free
software and of promoting the sharing and reuse of
software generally.
NO WARRANTY
15.BECAUSE THE LIBRARY IS LICENSED FREE OF
CHARGE, THERE IS NO WARRANTY FOR THE
LIBRARY, TO THE EXTENT PERMITTED BY
APPLICABLE LAW. EXCEPT WHEN OTHERWISE
STATED IN WRITING THE COPYRIGHT
HOLDERS AND/OR OTHER PARTIES PROVIDE
THE LIBRARY “AS IS” WITHOUT WARRANTY
OF ANY KIND, EITHER EXPRESSED OR
IMPLIED, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO,
THE IMPLIED WARRANTIES OF
MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A
PARTICULAR PURPOSE. THE ENTIRE RISK AS
TO THE QUALITY AND PERFORMANCE OF THE
LIBRARY IS WITH YOU. SHOULD THE LIBRARY
PROVE DEFECTIVE, YOU ASSUME THE COST
OF ALL NECESSARY SERVICING, REPAIR OR
CORRECTION.
16.IN NO EVENT UNLESS REQUIRED BY
APPLICABLE LAW OR AGREED TO IN WRITING
WILL ANY COPYRIGHT HOLDER, OR ANY
OTHER PARTY WHO MAY MODIFY AND/OR
REDISTRIBUTE THE LIBRARY AS PERMITTED
ABOVE, BE LIABLE TO YOU FOR DAMAGES,
INCLUDING ANY GENERAL, SPECIAL,
INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES
ARISING OUT OF THE USE OR INABILITY TO
USE THE LIBRARY (INCLUDING BUT NOT
LIMITED TO LOSS OF DATA OR DATA BEING
RENDERED INACCURATE OR LOSSES
SUSTAINED BY YOU OR THIRD PARTIES OR A
FAILURE OF THE LIBRARY TO OPERATE WITH
ANY OTHER SOFTWARE), EVEN IF SUCH
HOLDER OR OTHER PARTY HAS BEEN
ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH
DAMAGES.
END OF TERMS AND
CONDITIONS
How to Apply These Terms to Your New
Libraries
If you develop a new library, and you want it to be of the
greatest possible use to the public, we recommend making
it free software that everyone can redistribute and change.
You can do so by permitting redistribution under these
terms (or, alternatively, under the terms of the ordinary
General Public License).
To apply these terms, attach the following notices to the
library. It is safest to attach them to the start of each
source file to most effectively convey the exclusion of
warranty; and each file should have at least the
“copyright” line and a pointer to where the full notice is
found.
<one line to give the library’s name and an idea of
what it does.> Copyright (C) <year> <name of
author>
This library is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU Lesser
General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version.
This library is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU Lesser General Public License for more
details.
You should have received a copy of the GNU Lesser
General Public License along with this library; if not,
write to the Free Software Foundation, Inc., 51
Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA Also add information on how to contact you by
electronic and paper mail.
You should also get your employer (if you work as a
programmer) or your school, if any, to sign a “copyright
disclaimer” for the library, if necessary. Here is a sample;
alter the names:
Yoyodyne, Inc., hereby disclaims all copyright
interest in the library `Frob’ (a library for tweaking
knobs) written by James Random Hacker.
signature of Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice
That’s all there is to it!
This is an unofficial translation of the GNU
Lesser General Public License into Swedish. It
was not published by the Free Software
Foundation, and does not legally state the
distribution terms for software that uses the
GNU LGPL-- only the original English text of
the GNU LGPL does that. However, we hope
that this translation will help Swedish speakers
understand the GNU LGPL better.
Detta är inte en officiell översättning av GNU
Lesser General Public License (GNU begränsad
offentlig licens) till svenska. Den publicerades
inte av Free Software Foundation och uppger
inte lagstadgade distributionsvillkor för
programvaran som använder GNU LGPL-endast originaltexten på engelska för GNU
LGPL gör detta. Vi hoppas dock att denna
översättning hjälper svensktalande att förstå
GNU LGPL bättre.
GNU LESSER GENERAL
PUBLIC LICENSE
Version 2.1, februari 1999
Copyright (C) 1991, 1999 Free Software Foundation, Inc.
51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301,
USA. Var och en äger rätt att kopiera och distribuera
exakta kopior av det här licensavtalet, men att ändra det är
inte tillåtet.
[Det här är den fösta utgåvan av Lesser GPL. Den räknas
också som efterföljare till GNU Library Public License,
version 2, vilket förklarar versionsnumret 2.1.]
Bakgrund
De flesta programvarulicenser är skapade för att ta bort
din frihet att ändra och dela med dig av programvaran.
GNU General Public Licenses är tvärtom skapade för att
garantera din frihet att dela med dig av och förändra fri
programvara – för att säkerställa att programvaran förblir
fri för alla dess användare.
Den här licensen, Lesser General Public License, gäller
särskilt utformade programpaket – kallas vanligtvis
programbibliotek – från Free Software Foundation och
andra upphovsmän som vill använda den. Även du kan
använda den, men vi råder dig att tänka efter om det är den
här licensen, eller den licens som kallas General Public
Licens som, med tanke på följande förklaringar, är det
bästa valet för dig.
När vi talar om fri programvara syftar vi på användarfrihet
och inte på pris. Våra licenser (General Public Licenses)
93SE
är skapade för att garantera din rätt distribuera och sprida
kopior av fri programvara (och ta betalt för den här
tjänsten om du önskar), att garantera att du får källkoden
till programvaran eller kan få den om du så önskar, att
garantera att du kan ändra och modifiera programvaran
eller använda dess delar i ny fri programvara samt
slutligen att garantera att du har fått information om dessa
rättigheter.
För att skydda dina rättigheter, måste vi begränsa
distributörers möjlighet att hindra dig från att använda dig
av dessa rättigheter eller kräva att du avstår från dessa
rättigheter. Dessa begränsningar motsvaras av vissa
förpliktelser som du åläggs om du distribuerar kopior av
programbiblioteket eller om du modifierar det.
Om du exempelvis distribuerar kopior av
programbiblioteket, oavsett om du gör det gratis eller mot
en avgift, måste du ge mottagaren alla de rättigheter vi gav
dig. Du måste också se till att mottagaren får källkoden
eller kan få den om mottagaren så önskar. Om du länkar
annan kod till programbiblioteket måste du förse
mottagarna med kompletta objektfiler, så att de kan länka
dem tillbaka till programbiblioteket om
programbiblioteket har modifierats och kompilerats om.
Du måste också visa dessa licensvillkor för mottagaren så
att mottagaren känner till sina rättigheter.
Vi skyddar dina rättigheter i två steg: (1) vi har
upphovsrätt till programkatalogen och (2) vi erbjuder dig
denna licens, som ger dig laglig rätt att kopiera,
distribuera och/eller ändra programkatalogen.
För att skydda varje distributör vill vi starkt betona att den
fria programkatalogen inte täcks av någon som helst
garanti. Vidare, om programbiblioteket förändras av
någon annan än upphovsmannen, bör mottagaren
informeras om att det som mottagaren har inte är
originalversionen av programkatalogen, och att
förändringar och eventuella felaktigheter i
programbiblioteket inte skall belasta den ursprunglige
upphovsmannen.
Slutligen skall det sägas att all fri programvara ständigt
hotas av programvarupatent. Vi vill försäkra oss om att ett
företag inte kan begränsa användandet av fri programvara
genom att de skaffar en begränsad licens från en
patentägare. För att undvika det här klargör vi tydligt och
bestämt att för varje enskilt programvarupatent som
utverkats för någon version av programbiblioteket måste
gälla den fulla frihet som anges i den här licensen.
De flesta GNU-programvaror, inklusive vissa
programbibliotek, täcks av den vanliga GNU General
Public License. Den här licensen, GNU Lesser General
Public License, gäller vissa särskilda programbibliotek,
och skiljer sig på många sätt från den vanliga licensen
(General Public License). Vi använder denna licens för
vissa programbiblioktek för att tillåta länkning till dessa
programbibliotek till icke-fria programvaror.
När en programvara länkas till ett programbibliotek,
antingen statiskt eller via ett delat programbibliotek, är
kombinationen av dessa två i laglig mening ett kombinerat
verk, en härledning från det ursprungliga
programbiblioteket. Den vanliga licensen (General Public
License) tillåter därför endast sådan länkning i de fall den
fullständiga kombinationen av länkningen följer dess
94SE
kriterier gällande friheten. Lesser General Public License
har mer överseende kriterier för länkning av annan kod till
programbiblioteket.
Vi kallar denna licens ”Lesser” (svagare) General Public
License eftersom den innehåller ett svagare skydd för
användarnas frihet än den vanliga licensen (General
Public License). Den ger även andra utvecklare av fria
programvaror en svagare fördel gentemot icke-fri
programvara. De här nackdelarna är anledningen till
varför vi använder den vanliga licensen (General Public
License) för många programbibliotek. I vissa särskilda fall
är Lesser license det fördelaktigaste valet.
Till exempel, i vissa sällsynta fall, finns det ett särskilt
behov att främja största möjliga användning av ett visst
programbibliotek, så att det i praktiken blir en standard.
För att uppnå detta måste icke-fri programvara tillåtas att
använda programbiblioteket. Ett vanligare fall är att ett
fritt programbibliotek utför samma saker som icke-fri
programvara. I så fall finns det knappast något att vinna på
att begränsa det fria programbiblioteket till endast fri
programvara, och i dessa fall använder vi Lesser General
Public License.
I andra fall kan en tillåtelse att använda ett visst fritt
programbibliotek i icke-fri programvara ge en flera
användare tillgång en större mängd fri programvara. Till
exempel ger tillståndet att använda programbiblioteket
GNU C Library i icke-fri programvara fler människor
möjligheten att använda det fullständiga operativsystemet
GNU, liksom dess variant, operativsystemet GNU/Linux.
Även om Lesser General Public License inte ger
användarens frihet ett lika gott skydd, ser det ändå till att
användaren av ett program, som är länkat till
programbiblioteket, har friheten och möjligheten att
använda programmet med en modifierad version av
programbiblioteket.
Här nedan följer licensvillkoren för att kopiera, distribuera
och ändra programvaran. Var noga med att skilja mellan
”verk baserat på programbiblioteket” och ”verk som
använder programbiblioteket”. Det föregående innehåller
kod som härrör från programbiblioteket, medan det senare
måste kombineras med programkatalogen för att kunna
användas.
VILLKOR FÖR KOPIERING,
DISTRIBUTION OCH ÄNDRING
0. Detta Licensavtal gäller alla programbibliotek och
andra program som innehåller ett meddelande från
upphovsrättsägaren eller annan auktoriserad part, som
ger tillåtelse att distribuera programbiblioteket eller
programvaran under de villkor som gäller i Lesser
General Public License (kallas även ”denna licens”).
Varje licensinnehavare benämns ”Du”.
Ett ”programbibliotek” är en samling programfunktioner
och/eller information som är avsedda att på ett enkelt sätt
länkas till program (som använder en del av dessa
funktioner och denna information) och slutligen ingå i
körbara program.
”Programbibliotek” nedan refererar till alla varianter av
programbibliotek eller verk som distribuerats under dessa
villkor. Ett ”verk baserat på Programbiblioteket” betyder
antingen programbiblioteket eller ett härlett verk som
täcks av upphovsrättslagarna (copyright): det vill säga ett
verk som innehåller Programbiblioteket eller en del av
det, antingen som en exakt kopia och/eller rakt översatt till
ett annat språk. (Översättning ingår nedan, utan
begränsning, i de termer som beskriver ändringar och
modifieringar).
(En funktion som beräknar kvadratrötter, för att ta ett
exempel, har en väl definierad uppgift oberoende av i
vilket program den här funktionen används. I det här
fallet innebär punkten 2d att varje programbaserad
funktion eller tabell som används av den här
funktionen måste vara valfri: om inte programmet
tillhandahåller det, måste kvadratrotsfunktionen
fortfarande beräkna kvadratrötter).
Med ”källkoden” för ett verk avses den form av verket
som är att föredra när man vill modifiera det. För ett
programbibliotek avser med källkoden all källkod för
moduler som det innehåller, samt alla tillhörande
gränssnittsfiler, definitioner, samt de skript som används
för att kontrollera kompilering och installation av
programkatalogen.
Dessa krav gäller det förändrade verket i dess helhet.
Om identifierbara delar av verket inte härrör från
Programbiblioteket och skäligen kan anses vara
fristående och självständiga verk i sig, då skall dessa
licensvillkor inte gälla i de delarna när de distribueras
som egna verk. Men om samma delar distribueras
tillsammans med en helhet som innehåller verk som
härrör från Programbiblioteket, måste distributionen i
sin helhet ske enligt dessa licensvillkor.
Licensvillkoren skall i sådant fall gälla för andra
licensinnehavare för hela verket och sålunda till alla
delar av programkatalogen, oavsett vem som är
upphovsman till vilka delar av verket.
Andra åtgärder än kopiering, distribution och modifiering
täcks inte av dessa licensvillkor. Körning av ett program
som använder Programbiblioteket är ej begränsat, och
resultatet från en sådan körning täcks bara om dess
innehåll utgör ett verk som grundar sig på
Programbiblioteket (oberoende av att Programbiblioteket
använts i ett verktyg för att skriva det). Om det här gäller
eller ej beror på vad Programbiblioteket gör och vad
programmet som använder Programbiblioteket gör.
1. Du äger rätt att kopiera och distribuera exakta kopior
av Programbibliotekets källkod såsom Du mottog den,
via alla medier, förutsatt att Du tydligt och på ett
skäligt sätt på varje exemplar bifogar en korrekt
upphovsrättsklausul och garantiavsägelse, bevarar alla
hänvisningar till denna Licens och till alla
garantiavsägelser samt att alla mottagare av
Programbiblioteket får en kopia av denna Licens
tillsammans med Programbiblioteket.
Du äger rätt att ta ut en avgift om du fysiskt för över en
kopia av Programvaran till ett medium, till exempel en
diskett eller en CD-ROM-skiva, och du har rätt att, om du
vill, mot en avgift erbjuda en garanti för Programvaran.
2. Du äger rätt att modifiera ditt exemplar eller andra
kopior av Biblioteket eller någon del av det och därmed
skapa ett verk baserat på Biblioteket, samt att kopiera
och distribuera sådana förändrade versioner av
Biblioteket eller verk enligt villkoren i paragraf 1 ovan,
förutsatt att du också uppfyller följande villkor:
a) Det modifierade verket måste själv vara ett
programbibliotek.
b) Du tillser att de förändrade filerna har ett tydligt
meddelande som berättar att Du har ändrat filerna
samt vilket datum dessa ändringar gjordes.
c) Du måste se till att hela verket kan licensieras gratis
till alla tredje parter under villkoren för denna
Licens.
d) Om en procedur i det modifierade
Programbiblioteket refererar till en funktion eller en
datatabell som ska ingå i en tillämpning som
använder proceduren, mer än bara ett argument som
returneras när proceduren anropas, måste Du lägga
dig vinn om att säkerställa att, om programmet inte
tillhandahåller en sådan funktion eller tabell,
proceduren fortfarande fungerar och kan utföra det
som beroende på dess syfte kan anses vara
meningsfullt.
Den här paragrafen skall sålunda inte tolkas som att
anspråk görs på rättigheter eller att ifrågasätta Dina
rättigheter till programvara som skrivits helt av Dig.
Syftet är att tillse att rätten att kontrollera distributionen av
härledda verk och samlingsverk av Programbiblioteket.
Förekomsten av andra verk, som inte är baserade på
Programbiblioteket, tillsammans med Programbiblioteket
(eller verk baserade på Programbiblioteket) på ett
lagringsmedium eller samlingsmedium, leder inte
automatiskt till att de andra verken omfattas av villkoren i
denna Licens.
3. Du kan välja att använda villkoren i den ursprungliga
GNU General Public License istället för den här
Licensen för en viss kopia av Programbiblioteket. I så
fall måste Du redigera all information som refererar till
den här Licensen, så att den refererar till den
ursprungliga GNU General Public License, version 2,
istället för till den här Licensen. (Om det finns en
senare version än version 2 av den ursprungliga GNU
General Public License, kan Du i stället använda den
versionen om Du så önskar). Gör inga andra ändringar i
informationen.
När denna ändring har väl har gjorts i en överlåten kopia,
kan dessa ändringar ej återkallas för den kopian, därför
gäller den ursprungliga GNU General Public License för
alla efterföljande kopior och alla efterföljande verk som
härrör från den kopian.
Det här alternativet är användbart när Du vill kopiera en
del av koden i Programbiblioteket till ett program som inte
är ett bibliotek.
4. Du äger rätt att kopiera och distribuera
Programbiblioteket (eller en del av det eller ett verk
baserat på det, enligt paragraf 2) i objektkod eller i
körbar form enligt villkoren i paragraf 1 och paragraf 2
ovan, förutsatt att Du bifogar motsvarande och
fullständiga maskinellt läsliga källkoden, vilka måste
distribueras under villkoren enligt paragraf 1 och 2
ovan på ett medium som används vid kommersiell
överlåtelse av programvara.
95SE
Om distributionen av objektkod görs genom att erbjuda
tillgång till att kopiera från en bestämd plats, då skall
motsvarande tillgång att kopiera källkoden från samma
plats anses uppfylla kraven på distribution av källkoden,
även om tredje part inte behöver kopiera källkoden
tillsammans med objektkoden.
5. Ett program som inte innehåller någon del av
Programbiblioteket, men är gjort för att användas med
Programbiblioteket genom att kompileras eller länkas
med det, kallas ”verk som använder
Programbiblioteket”. Ett sådant verk är inte i sig självt
knutet till Programbiblioteket, och omfattas därför inte
av denna Licens.
Om Du däremot länkar ett ”verk som använder
Programbiblioteket” med Programbiblioteket skapas en
körbar fil som är knuten till programkatalogen (eftersom
den innehåller delar av Programbiblioteket), istället för att
endast vara ett ”verk som använder Programbiblioteket”.
Den körbara filen täcks därför av denna Licens. Avsnitt 6
behandlar de villkor som gäller för distribution av sådana
körbara filer.
När ett ”verk som använder programkatalogen” använder
material från en headerfil som är en del av
Programbiblioteket kan det hända att objektkoden för
verket är ett verk som härrör från Programbiblioteket även
om källkoden inte gör det. Om detta stämmer är särskilt
signifikant om verket kan länkas utan Programbiblioteket,
eller om verket i sig självt är ett Programbibliotek.
Juridiskt sett är inte gränsen då detta börjar gälla exakt
definierad.
Om en sådan objektfil bara använder numeriska
parametrar, datastrukturens layout och accessors och små
makron och små inline-funktioner (högst tio
programrader), då finns inga restriktioner när det gäller
användandet av objektfilen, oberoende av om den juridiskt
sett skulle vara att betrakta som ett härlett verk. (Körbara
filer som innehåller den här objektkoden samt delar av
Programbiblioteket faller ändå under paragraf 6.)
Annars, om verket är härlett från Programbiblioteket, får
Du distribuera objektkoden för verket enligt villkoren i
paragraf 6. Alla körbara filer som innehållet det verket
faller också under paragraf 6, vare sig de är länkade direkt
till Programbiblioteket eller ej.
6. Som ett undantag från ovanstående paragrafer får Du
även kombinera eller länka ett ”verk som använder
Programbiblioteket” med Programbiblioteket för att
åstadkomma ett verk som innehåller delar av
Programbiblioteket, samt distribuera detta verk under
de villkor som Du själv väljer, under förutsättningen att
villkoren innehåller tillåtelse för kunden att göra
modifieringar för eget bruk och använda ”reverse
engineering” för att ”avlusa” (debug) dessa
modifieringar.
Du måste se till att varje kopia är tydligt märkt med en
information som talar om att Programbiblioteket används i
det och att Programbiblioteket och användandet av det
täcks av den här Licensen. Du måste bifoga en kopia av
den här Licensen. Om verket under körning visar
copyrightinformation måste där också ingå
copyrightinformation för Programbiblioteket, liksom en
referens som talar om var användaren kan finna en kopia
96SE
av Licensen. Du måste också göra ett av följande
alternativ:
a) Med verket ska följa en komplett motsvarande
källkod för Programbiblioteket i maskinellt läsbar
form där de ändringar som använts för verket (som
måste distribueras under paragraf 1 och 2, ovan) ska
finnas med; och, om verket är en körbar fil som är
länkad med Programbiblioteket, med det kompletta
maskinellt läsbara ”verk som använder
Programbiblioteket” som objektkod och/eller
källkod, så att användaren kan modifiera
Programbiblioteket och därefter länka om för att
skapa en modifierad körbar fil som innehåller det
modifierade Programbiblioteket. (Det är
underförstått att en användare som ändrar innehållet
i definitionsfilerna i Programbiblioteket kanske inte
kommer att kunna kompilera om programmet för att
använda de modifierade definitionerna.)
b) Använd en lämplig biblioteksdelningsmekanism för
länkning med Programbiblioteket. Med en lämplig
menas en mekanism som (1) använder en vid
körningen tillgänglig kopia av biblioteket som redan
finns tillgänglig i användarens datorsystem, snarare
än att biblioteksfunktionerna kopieras in i den
körbara filen och (2) att den fungerar som den ska
med en modifierad version av biblioteket, om
användaren installerar en, så länge som den
modifierade versionen är gränssnittskompatibel
med den version som verket skapades med.
c) Bifogar till verket ett skriftligt erbjudande med en
giltighetstid på minst tre år, vilket ger samma
användare tillgång till det material som anges under
punkten 6a, ovan, mot en kostnad som inte
överstiger kostnaden för själva distributionen.
d) Om distributionen av arbetet sker genom tillgång till
en kopia som kan nedladdas från en viss plats, ska
också erbjudas en möjlighet att kopiera det ovan
angivna materialet från samma plats.
e) Verifiera att användaren redan har mottagit en kopia
av detta material eller att Du redan har sänt en kopia
till användaren.
Den form som gäller för en körbar fil av ”verk som
använder Programbiblioteket” är att den måste innehålla
alla data och nödvändiga program som krävs för att
återskapa den körbara filen av den. Ett undantag kan dock
göras för sådant material som normalt distribueras,
antingen i binär form eller som källkod, med
huvudkomponenterna i operativsystemet (kompilator,
kärna och så vidare) i vilket den körbara programvaran
körs, om inte den här komponenten medföljer den körbara
programvaran.
I vissa fall kan det här kravet motsäga begränsningarna
som framgår av licensen för andra icke-fria bibliotek som
vanligen inte medföljer operativsystemet. Sådana
motstridiga krav innebär att Du inte kan använda både
dem och Programbiblioteket samtidigt i en körbar fil som
Du distribuerar.
7. Du kan placera biblioteksfunktioner som är verk
baserade på Programbiblioteket tillsammans i ett
bibliotek tillsamman med andra biblioteksfunktioner
som inte täcks av den här Licensen, och distribuera ett
sådant kombinerat bibliotek, förutsatt att den separata
distributionen av verket baserat på Programbiblioteket
och distributionen av de andra biblioteksfunktionerna
är i övrigt tillåtna, under förutsättning att Du gör
följande två saker:
a) Bifogar det kombinerade biblioteket med en kopia
av samma verk baserat på Programbiblioteket, utan
att vara kombinerat med något annat biblioteks
funktioner. Det här måste distribueras enligt
villkoren som framgår av ovanstående paragrafer.
b) Se till att det för det kombinerade biblioteket klart
och tydligt framgår det faktum att en del av det är ett
verk baserat på Programbiblioteket, och beskriva
var en den medföljande okombinerade formen av
samma verk finns att tillgå.
8. Du äger inte rätt att kopiera, ändra, licensiera, länka till
eller distribuera Programbiblioteket utom på dessa
licensvillkor. All övrig kopiering, ändringar,
licensiering, länkning till eller distribution av
Programbiblioteket är ogiltig och kommer automatiskt
medföra att Du förlorar Dina rättigheter enligt dessa
licensvillkor. Tredje man som har mottagit kopior eller
rättigheter från Dig enligt dessa licensvillkor kommer
dock inte att förlora sina rättigheter så länge de följer
licensvillkoren.
9. Det kan inte krävas av dig att Du accepterar dessa
licensvillkor, då Du inte har skrivit under det här
avtalet. Det finns emellertid ingenting annat som ger
dig rätt att ändra eller distribuera Programbiblioteket
eller verk härledda av det. Sådan verksamhet är i lag
förbjuden om Du inte accepterar och följer dessa
licensvillkor. Genom att ändra eller distribuera
Programbiblioteket (eller verk baserat på
programkatalogen) visar Du med genom ditt handlande
att Du accepterar licensvillkoren och alla villkor för att
kopiera, distribuera eller ändra Programbiblioteket
eller verk baserat på Programbiblioteket.
10.Var gång Du distribuerar Programbiblioteket (eller
verk baserat på Programbiblioteket), kommer
mottagaren per automatik att få en licens från den
första licensgivaren att kopiera, distribuera, länka till
eller ändra Programbiblioteket enligt dessa
licensvillkor. Du får inte lägga till några andra
restriktioner på mottagarens utövande av de rättigheter
som garanteras i dem. Du är inte skyldig att tillse att
tredje part följer licensvillkoren.
11.Om det på grund av domstols dom eller anklagelse om
patentintrång eller av annan anledning (ej begränsad
till patentfrågor) ställs krav på Dig (oavsett om de
kommer via domstols dom, via avtal eller på annat sätt)
som strider mot dessa licensvillkor, så fråntar de inte
Dina förpliktelser enligt dessa licensvillkor. Om Du
inte kan distribuera Programbiblioteket och samtidigt
uppfylla licensvillkor och andra skyldigheter, får Du
som en konsekvens inte distribuera
Programbiblioteket. Om exempelvis ett patent gör att
Du inte distribuera Programbiblioteket fritt till alla de
som mottager kopior direkt eller indirekt från Dig, så
måste Du helt sluta distribuera Programbiblioteket.
Om delar av den här paragrafen förklaras ogiltig eller
annars inte kan verkställas, skall resten av paragrafen äga
fortsatt giltighet och paragrafen i sin helhet äga fortsatt
giltighet i andra sammanhang.
Syftet med den här paragrafen är inte att förmå Dig att
begå patentintrång eller att begå intrång i andra rättigheter
eller att förmå Dig att bestrida giltigheten i sådana
rättigheter. Den här paragrafen har ett enda syfte, vilket är
att skydda distributionssystemet för fri programvara vilket
görs genom implementeringen av dessa licensvillkor i
praktiken. Många har bidragit till det stora utbudet av
programvara som distribueras med hjälp av dessa
licensvillkor och den fortsatta giltigheten och
användningen av det här systemet, men det är
upphovsmannen själv som måste besluta om han eller hon
vill distribuera Programvaran genom det här systemet
eller på något annat sätt och en licensinnehavare kan inte
tvinga en upphovsman till ett annat beslut.
Den här paragrafen har till syfte att ställa det utom allt
tvivel vad som anses följa av resten av dessa licensvillkor.
12.Om distributionen och/eller användningen av
Biblioteket är begränsat i vissa länder på grund av
patent eller upphovsrättsligt skyddade gränssnitt, kan
upphovsmannen till Biblioteket lägga till en geografisk
spridningsklausul, enligt vilken distribution som är
tillåten i de länder som inte anges som undantagna. Om
så är fallet utgör begränsningarna en fullvärdig del av
licensvillkoren.
13.Free Software Foundation kan offentliggöra ändrade
och/eller nya versioner av Lesser General Public
License från tid till annan. Sådana nya versioner
kommer i sin helhet att påminna om nuvarande version
av General Public License, men kan vara ändrade i
vissa detaljer för att behandla nya problem eller för att
införa nya överväganden.
Varje version ges ett särskiljande versionsnummer. Om
Programbiblioteket specificerar ett versionsnummer av
licensvillkoren samt ”alla senare versioner” kan Du välja
mellan att följa dessa licensvillkor eller licensvillkoren i
alla senare versioner offentliggjorda av Free Software
Foundation. Om Programbiblioteket inte specificerar ett
versionsnummer av licensen kan Du välja fritt bland
samtliga versioner som någonsin offentliggjorts.
14.Om Du vill använda delar av Programbiblioteket i
annan fri programvara, som distribueras enligt andra
licensvillkor som är oförenliga med dessa villkor,
skriver Du till upphovsmannen och ber om tillstånd.
För Programvaran vars upphovsrätt innehas av Free
Software Foundation, skriver Du till Free Software
Foundation, vi gör ibland undantag för det här. Vårt
beslut grundas på våra två mål: att bibehålla den fria
statusen för alla verk som härleds från vår Programvara
och främjandet av att dela med sig av och återanvända
programvara i allmänhet.
INGEN GARANTI
15.DÅ DETTA BIBLIOTEK LICENSIERAS UTAN
KOSTNAD GES INGEN GARANTI FÖR
BIBLIOTEKET, UTOM SÅDAN GARANTI SOM
MÅSTE GES ENLIGT TILLÄMPLIG. FÖRUTOM
DÅ DET UTTRYCKS I SKRIFT
TILLHANDAHÅLLER
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN OCH/ELLER
ANDRA PARTER PROGRAMBIBLIOTEK ”I
BEFINTLIGT SKICK” UTAN GARANTIER AV
97SE
NÅGRA SLAG, VARKEN UTTRYCKLIGA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER VID KÖP OCH LÄMPLIGHET FÖR
ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. HELA RISKEN FÖR
PROGRAMBIBLIOTEKETS KVALITET OCH
ANVÄNDBARHET BÄRS AV DIG. OM
PROGRAMBIBLIOTEK SKULLE VISA SIG HA
DEFEKTER SKALL DU BÄRA ALLA
KOSTNADER FÖR FELETS AVHJÄLPANDE,
REPARATIONER ELLER NÖDVÄNDIG SERVICE.
16.INTE I NÅGOT FALL, UTOM NÄR DET GÄLLER
ENLIGT TILLÄMPLIG LAG ELLER NÄR DET
ÖVERENSKOMMITS SKRIFTLIGEN, SKALL EN
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARE ELLER ANNAN
PART SOM ÄGER ÄNDRA OCH/ELLER
DISTRIBUERA PROGRAMBIBLIOTEKET
ENLIGT OVAN, VARA SKYLDIG UTGE
ERSÄTTNING FÖR SKADA DU LIDER,
INKLUSIVE ALLMÄN, DIREKT ELLER
INDIREKT SKADA SOM FÖLJER PÅ GRUND AV
ANVÄNDNING ELLER OMÖJLIGHET ATT
ANVÄNDA PROGRAMBIBLIOTEKET
(INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
FÖRLUST AV DATA OCH INFORMATION ELLER
DATA OCH INFORMATION SOM FRAMSTÄLLTS
FELAKTIGT AV DIG ELLER TREDJE PART
ELLER FEL DÄR PROGRAMBIBLIOTEKET INTE
KUNNAT KÖRAS SAMTIDIGT MED ANNAN
PROGRAMVARA), ÄVEN OM EN SÅDAN
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER
ANNAN PART UPPLYSTS OM MÖJLIGHETEN
TILL SÅDAN SKADA.
SLUT PÅ
LICENSVILLKOREN
Hur du tillämpar dessa villkor för dina
nya programbibliotek
Om du utvecklar ett nytt bibliotek, och du önskar att den
ska vara till största möjliga nytta för allmänheten,
rekommenderar vi att du gör den till en fri programvara
som alla kan vidaredistribuera och ändra. Det kan du göra
genom att tillåta vidaredistribuering under dessa villkor
(eller som ett alternativ, under villkoren för den vanliga
licensen (General Public License).
För att uppnå detta lägger du följande till
programkatalogen. Det är säkrast att lägga texten i början
av varje källkodsfil, vilket är ett effektivt sätt att förmedla
avsaknaden av garantiåtaganden, samtidigt som varje fil
bör ha en ”copyright”-rad och en länk till var användaren
kan hitta licensen i sin helhet.
<en rad för att ange biblioteket namn och en
uppfattning om vad det gör.> Copyright (C) <år>
<namn på upphovsman>
98SE
This library is free software; you can redistribute it
and/or modify it under the terms of the GNU Lesser
General Public License as published by the Free
Software Foundation; either version 2.1 of the
License, or (at your option) any later version.
This program is distributed in the hope that it will be
useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without
even the implied warranty of MERCHANTABILITY
or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See
the GNU Lesser General Public License for more
details.
En kopia av GNU Lesser General Public License ska
medfölja det här biblioteket. Om den saknas, skriv till
Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street,
Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA. Skicka
även med din kontaktinformation.
Om du arbetar som programmerare skall din arbetsgivare
eller din skola i gällande fall skriva under en
”copyrightfriskrivning” för biblioteket. Här är ett
exempel, namnen ändrar du förstås:
Yoyodyne, Inc., frånsäger sig härmed alla
copyrightintressen i biblioteket `Frob’ (ett bibliotek
för ”tweaking knobs”) skrivna av James Random
Hacker.
signaturen för Ty Coon, 1 April 1990 Ty Coon,
President of Vice
Så enkelt är det!
Information angående
programvara från tredje
part
Den här produkten innehåller följande programvaror för
vilka Sony har licensierats, antingen direkt eller indirekt
av en tredje part.
1. OpenSSL (inklusive programkatalogen ”Original
SSLeay”)
2. libcurl
3. libjpeg
4. libpng
5. ncurses
6. ntp
7. zlib
8. Expat
9. NetBSD
10. libcap
På begäran av upphovsrättsägarna för dessa programvaror,
ger Sony våra kunder följande meddelande.
1. OpenSSL
Copyright (c) 1998 - 2007 The OpenSSL Project. Med
ensamrätt.
Copyright (c) 1995-1998 Eric Young
(eay@cryptsoft.com) Med ensamrätt.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av OpenSSL.
Projekt för användning av OpenSSL Toolkit
(http://www.openssl.org/).
OpenSSL License
Spridning och användning av källkod och dess binära
form, med eller utan modifikationer, tillåts förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:
1. Om källkoden sprids måste ovanstående
upphovsrättsinformation finnas med, liksom den här
listan med villkor och följande friskrivningsklausul.
2. Spridning i binär form måste innehålla ovanstående
upphovsrättsinformation, den här listan med villkor
och följande friskrivningsklausul, antingen i
dokumentationen och/eller i annat material som
tillhandahålls i distributionen.
3. All annonsering och allt reklammaterial som
nämner funktioner eller användande av denna
programvara måste innehålla följande information:
”Denna produkt inkluderar programvara som
utvecklats av OpenSSL-projektet för användning
med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
4. Namnen ”OpenSSL Toolkit” och ”OpenSSL
Project” får inte användas för att rekommendera
eller stödja produkter som härrör från denna
programvara, utan ett skriftligt tillstånd. För ett
skriftligt tillstånd kontaktar du
openssl-core@openssl.org.
5. Produkter som härrör från denna programvara får
inte kallas ”OpenSSL”, och ”OpenSSL” får inte
heller visas i produktens namn utan ett skriftligt
tillstånd från OpenSSL Project.
6. Spridning, i vilken form det vara må, måste
innehålla följande bekräftelse:
”Denna produkt inkluderar programvara som
utvecklats av OpenSSL-projektet för användning
med OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS
AV PROJEKTET OpenSSL ”I BEFINTLIGT SKICK”
SOM HÄRMED FRÅNSÄGER SIG ALLA
UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE
BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER RÖRANDE SÄLJBARHET OCH
LÄMPLIGHET FÖR VISST ÄNDAMÅL. UNDER
INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER KAN
PROJEKTET OpenSSL ELLER DESS
MEDARBETARE GÖRAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR
(INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST
ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR
DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET
ERSÄTTNINGSANSVAR SOM, VARE SIG DET
FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER
FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGSANSVAR
ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN
HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM
DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.
Ursprunglig SSLeay-licens
Spridning och användning av källkod och dess binära
form, med eller utan modifikationer, tillåts förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:
1. Om källkoden sprids måste
upphovsrättsinformation finnas med, liksom den här
listan med villkor och följande friskrivningsklausul.
2. Spridning i binär form måste innehålla ovanstående
upphovsrättsinformation, den här listan med villkor
och följande friskrivningsklausul, antingen i
dokumentationen och/eller i annat material som
tillhandahålls i distributionen.
3. All annonsering och allt reklammaterial som nämner
funktioner eller användande av denna programvara
måste innehålla följande tillkännagivande:
”Denna produkt inkluderar kryptografisk programvara
skriven av Eric Young (eay@cryptsoft.com)” Ordet
”cryptographic” kan utelämnas om rutiner som
används från programbiblioteket inte är relaterade till
kryptografi :-).
4. Om du inkluderar Windows-specifik kod (eller kod
som härrör därifrån, programkod) från
programmappen (apps directory) måste du
inkludera följande tillkännagivande:
”Denna produkt inkluderar programvara skriven av
Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)”
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS
AV ERIC YOUNG ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH HAN
FRÅNSÄGER SIG SAMTIDIGT ALLA UTTRYCKTA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST
ÄNDAMÅL. UNDER INGA SOM HELST
OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSMANNEN
99SE
ELLER UPPHOVSMANNENS MEDARBETARE
GÖRAS ANSVARIGA FÖR DIREKTA, INDIREKTA
ELLER SPECIFIKA SKADOR (INBEGRIPET, MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL ANSKAFFNING AV
ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST
ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR
DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET
ERSÄTTNINGSANSVAR SOM, VARE SIG DET
FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER
FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGSANSVAR
ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN
HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM
DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.
2. libcurl
MEDDELANDE OM COPYRIGHT OCH TILLSTÅND
Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg,
<daniel@haxx.se>.
Alla rättigheter förbehålles.
Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera och distribuera
denna programvara för alla syften tillåts härmed
avgiftsfritt, förutsatt att ovanstående upphovsrättsklausul
och denna tillåtelse bifogas i alla kopior.
PROGRAMVARAN LEVERERAS ”I BEFINTLIGT
SKICK”, UTAN GARANTIER, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGA
OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER
ERSÄTTNINGSANSVAR, VARESIG DET ÄR I
HÄNDELSE AV KONTRAKT, ÅTALBAR
HANDLING ELLER ANNORSTÄDES, SOM
UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED
PROGRAMVARAN ELLER BRUKET AV ANDRA
SAMRÖREN MED PROGRAMVARAN.
Ovanstående upphovsrättsmeddelande och det här
tillståndsmeddelandet skall inkluderas i alla kopior eller
konkreta delar av Programvaran.
PROGRAMVARAN LEVERERAS ”I BEFINTLIGT
SKICK”, UTAN GARANTIER, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGA
OMSTÄNDIGHETER SKALL OVANSTÅENDE
HÅLLAS ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR
ELLER ERSÄTTNINGSANSVAR, VARESIG DET ÄR
I HÄNDELSE AV KONTRAKT, ÅTALBAR
HANDLING ELLER ANNORSTÄDES, SOM
UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED
PROGRAMVARAN ELLER BRUKET AV ANDRA
SAMRÖREN MED PROGRAMVARAN.
Utom vad som innefattas i detta meddelande, skall
namnet/en på ovanstående upphovsrättsinnehavare inte
användas i reklam eller på annat sätt för att framhäva
försäljning, bruk eller andra samrören med denna
programvara, utan tidigare skriftligt godkännande.
6. ntp
Copyright (c) David L. Mills 1992-2009
Utom vad som innefattas i detta meddelande, skall namnet
på upphovsrättsinnehavaren inte användas i reklam eller
på annat sätt för att framhäva försäljning, bruk eller andra
samrören med denna programvara, utan tidigare skriftligt
godkännande av upphovsrättsinnehavaren.
Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera, distribuera och
sälja denna programvara och dess dokumentation för alla
syften tillåts härmed avgiftsfritt, förutsatt att ovanstående
upphovsrättsklausul bifogas i alla kopior och att både
upphovsrättsklausulen och detta tillstånd bifogas i
stödjande dokumentation och att namnet University of
Delaware inte används i reklamsyfte eller publiceras då
det härrör distribution av programvaran utan specifikt
skriftligt godkännande innan. University of Delaware gör
inga påpekanden om denna programvaras lämplighet för
något syfte. Den levereras ”i befintligt skick” utan uttryckt
eller underförstådd garanti.
3. libjpeg
Den här programvaran är delvis baserad på arbeten som
utförts av Independent JPEG Group.
7. zlib
Copyright (C) 1995-2004 Jean-loup Gailly och Mark
Adler
4. libpng
Copyright (c) 2004, 2006-2009 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 2000-2002 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 1998, 1999 Glenn Randers-Pehrson
Copyright (c) 1996, 1997 Andreas Dilger
Copyright (c) 1995, 1996 Guy Eric Schalnat, Group 42,
Inc.
8. Expat
MEDDELANDE OM COPYRIGHT OCH TILLSTÅND
Copyright (c) 1996 - 2008, Daniel Stenberg,
<daniel@haxx.se>.
Alla rättigheter förbehålles.
5. ncurses
Copyright (c) 1998-2004,2006 Free Software Foundation,
Inc.
100SE
Tillstånd garanteras härmed, gratis, till personer som
skaffar en kopia av den här programvaran och tillhörande
dokumentationsfiler (”Programvaran”), för att hantera i
Programvaran utan restriktion, inklusive utan begränsning
till rätt till bruk, kopiera, modifiera, slå samman,
publicera, distribuera, distribuera med modifikationer,
dellicenser och/eller sälja kopior av Programvaran och att
godkänna personer till vilken Programvaran erbjuds att
göra så, enligt följande villkor.
Tillåtelse att använda, kopiera, modifiera och distribuera
denna programvara för alla syften tillåts härmed
avgiftsfritt, förutsatt att ovanstående upphovsrättsklausul
och denna tillåtelse bifogas i alla kopior.
PROGRAMVARAN LEVERERAS ”I BEFINTLIGT
SKICK”, UTAN GARANTIER, UTTRYCKLIGA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN
INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA
GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET
FÖR ETT VISST ÄNDAMÅL. INGA
OMSTÄNDIGHETER SKA
UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARNA HÅLLAS
ANSVARIGA FÖR ANSPRÅK, SKADOR ELLER
ERSÄTTNINGSANSVAR, VARESIG DET ÄR I
HÄNDELSE AV KONTRAKT, ÅTALBAR
HANDLING ELLER ANNORSTÄDES, SOM
UPPKOMMER UR ELLER I SAMBAND MED
PROGRAMVARAN ELLER BRUKET AV ANDRA
SAMRÖREN MED PROGRAMVARAN.
Utom vad som innefattas i detta meddelande, skall namnet
på upphovsrättsinnehavaren inte användas i reklam eller
på annat sätt för att framhäva försäljning, bruk eller andra
samrören med denna programvara, utan tidigare skriftligt
godkännande av upphovsrättsinnehavaren.
9. NetBSD
Copyright (c) 1994-2004 The NetBSD Foundation, Inc.
Med ensamrätt.
Spridning och användning av källkod och dess binära
form, med eller utan modifikationer, tillåts förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:
1. Om källkoden sprids måste ovanstående
upphovsrättsinformation finnas med, liksom den här
listan med villkor och följande friskrivningsklausul.
2. Spridning i binär form måste innehålla ovanstående
upphovsrättsinformation, den här listan med villkor
och följande friskrivningsklausul, antingen i
dokumentationen och/eller i annat material som
tillhandahålls i distributionen.
3. All annonsering och allt reklammaterial som nämner
funktioner eller användande av denna programvara
måste innehålla följande information:
Denna produkt inkluderar programvara som utvecklats
av NetBSD Foundation, Inc. och dess medarbetare.
4. Varken namnet NetBSD Foundation eller namnen på
dess medarbetare får, utan skriftligt tillstånd, användas
för att rekommendera eller marknadsföra produkter
som härstammar från den här programvaran.
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS
AV STYRELSEN OCH DESS MEDARBETARE ”I
BEFINTLIGT SKICK” OCH DE FRÅNSÄGER SIG
SAMTIDIGT ALLA UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSADE TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET ELLER LÄMPLIGHET FÖR VISST
ÄNDAMÅL. UNDER INGA SOM HELST
OMSTÄNDIGHETER KAN STYRELSEN ELLER
MEDARBETARE GÖRAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR
(INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST
ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR
DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET
ERSÄTTNINGSANSVAR SOM, VARE SIG DET
FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER
FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGSANSVAR
ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN
HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM
DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.
Följande meddelanden krävs för att uppfylla
licensnormerna för programvaran som vi har nämnt i det
här dokumentet:
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Adam Glass.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Bill Paul.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Brini.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Causality Limited.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Charles M. Hannum.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Christian E. Hopps.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Christopher G. Demetriou.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Christopher G. Demetriou för
NetBSD-projektet.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Christos Zoulas.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Gardner Buchanan.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Gordon W. Ross
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Manuel Bouyer.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Mark Brinicombe.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av Rolf Grossmann.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av TooLs GmbH.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av NetBSD Foundation, Inc. och dess medarbetare.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av RiscBSD team.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av University of California, Berkeley och dess
medarbetare.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av University of California, Lawrence Berkeley
Laboratory och dess medarbetare.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
av University of California, Lawrence Berkeley
Laboratory.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
för NetBSD-projektet av Wasabi Systems, Inc.
Den här produkten innehåller programvara som utvecklats
för NetBSD-projektet av Matthias Drochner.
10.libcap
Spridning och användning av källkoden för libcap och
dess binära form, med eller utan modifikationer, tillåts
förutsatt att följande villkor är uppfyllda:
101SE
1. Källkod som sprids om måste innehålla befintlig
upphovsrättsinformation och hela
tillståndsmeddelandet inklusive friskrivning för
garantier.
2. Spridning i binär form måste innehålla all tidigare och
aktuell upphovsrättsinformation, den här listan med
villkor och följande friskrivningsklausul, antingen i
dokumentationen och/eller i annat material som
tillhandahålls i distributionen.
3. Namnet på upphovsmannen får inte användas för att
märka eller främja produkter som tagits fram från
denna programvara utan att skaffa författarens
specifika skriftliga tillstånd i förväg.
Varumärken m.m.
• Den här programvaran är delvis baserad på arbeten som
utförts av Independent JPEG Group.
• PARTY STREAMING och PARTY
STREAMING-logotypen är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
• VAIO,
•
•
ALTERNATIVT kan denna produkt spridas under
villkoren i GNU General Public License, i vilket fall
bestämmelserna i GNU GPL gäller ISTÄLLET för
begränsningarna ovan. (Denna klausul krävs p.g.a. en
potentiell konflikt mellan GNU GPL och begränsningarna
i BSD-upphovsrätten.)
•
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS
”I BEFINTLIGT SKICK” OCH HAN FRÅNSÄGER SIG
SAMTIDIGT ALLA UTTRYCKTA ELLER
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE,
MEN INTE BEGRÄNSADE TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST
ÄNDAMÅL. UNDER INGA SOM HELST
OMSTÄNDIGHETER KAN UPPHOVSMANNEN/
UPPHOVSMÄNNEN GÖRAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR
(INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST
ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR
DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET
ERSÄTTNINGSANSVAR SOM, VARE SIG DET
FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER
FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGSANSVAR
ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN
HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM
DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.
•
•
och VAIO Media är registrerade
varumärken som tillhör Sony Corporation.
Amerikanska patent och patent i andra licenser är
licensierade från Dolby Laboratories.
Teknik och patent för ljudkodning enligt MPEG
Layer-3 används enligt licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
Microsoft, Windows, Windows Vista, Windows 7™
och Windows Media är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör Microsoft Corporation i USA
och/eller andra länder.
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i
U.S.A. och andra länder.
”
” är ett märke som tillhör Wi-Fi Alliance.
• DLNA®, DLNA-logotypen och DLNA CERTIFIED™
är varumärken, servicemärken, eller
certifieringsmärken som tillhör Digital Living Network
Alliance.
WPA Supplicant
Copyright (c) 2003-2006, Jouni Malinen
<jkmaline@cc.hut.fi> med medarbetare
Alla rättigheter förbehållna.
Spridning och användning av källkod och dess binära
form, med eller utan modifikationer, tillåts förutsatt att
följande villkor är uppfyllda:
1 Om källkoden sprids måste ovanstående
upphovsrättsinformation finnas med, liksom den här
listan med villkor och följande friskrivningsklausul.
2 Spridning i binär form måste innehålla ovanstående
upphovsrättsinformation, den här listan med villkor
och följande friskrivningsklausul, antingen i
dokumentationen och/eller i annat material som
tillhandahålls i distributionen.
3 Varken namnet/namnen på den/de ovan listade
upphovsrättsägaren/ägarna, eller namnen på
medarbetare får användas för att signera eller
marknadsföra produkter som härstammar från den här
programvaran, utan skriftligt tillstånd.
DEN HÄR PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS
AV UPPHOVSRÄTTSÄGARNA OCH DERAS
MEDARBETARE ”I BEFINTLIGT SKICK” OCH DE
FRÅNSÄGER SIG SAMTIDIGT ALLA UTTRYCKTA
ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER,
INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL,
UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER RÖRANDE
SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR VISST
ÄNDAMÅL. UNDER INGA SOM HELST
OMSTÄNDIGHETER KAN
UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER DESS
MEDARBETARE GÖRAS ANSVARIGA FÖR
DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA SKADOR
(INBEGRIPET, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL
ANSKAFFNING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER
ERSÄTTNINGSTJÄNSTER, ERSÄTTNING FÖR
102SE
FÖRLORAD INFORMATION, FÖRLORAD VINST
ELLER FÖR AVBROTT I VERKSAMHETEN) HUR
DE ÄN UPPKOMMIT OCH OAVSETT VILKET
ERSÄTTNINGSANSVAR SOM, VARE SIG DET
FÖRELIGGER I FORM AV KONTRAKT, ELLER
FÖLJER AV STRIKT ERSÄTTNINGSANSVAR
ELLER ÅTALBART HANDLANDE (INBERÄKNAT
FÖRSUMLIGHET ELLER ANNAT) SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV ATT DEN HÄR PROGRAMVARAN
HAR ANVÄNTS, ÄVEN OM INFORMATION OM
DENNA MÖJLIGHET FÖRELEGAT.
• Den här produkten skyddas av de rättigheter som gäller
immateriell egendom och tillhör Microsoft
Corporation. Användning eller distribution av sådan
teknik utanför den här produkten är förbjuden utan
licens från Microsoft eller ett auktoriserat dotterbolag
till Microsoft.
• System- och produktnamn i den här manualen är
•
•
•
•
vanligen varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive tillverkare.
I den här bruksanvisningen kallas Microsoft Windows
XP Home Edition, Microsoft Windows XP Professional
och Microsoft Windows XP Media Center Edition för
Windows XP.
I den här bruksanvisningen kallas Microsoft Windows
Vista Home Basic, Microsoft Windows Vista Home
Premium, Microsoft Windows Vista Business och
Microsoft Windows Vista Ultimate för Windows Vista.
I den här bruksanvisningen kallas Microsoft Windows 7
Starter, Microsoft Windows 7 Home Premium,
Microsoft Windows 7 Professional, Microsoft
Windows 7 Ultimate för Windows 7.
™ och ® har inte satts ut i den här bruksanvisningen.
103SE
Download PDF

advertising