Sony | NAS-CZ1 | Sony NAS-CZ1 Bruksanvisning

2-318-581-42(1)
Network Audio
System
SE
Bruksanvisning _________________________________
PL
Instrukcja obsługi _______________________________
NAS-CZ1
©2005 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte apparaten för regn eller fukt.
Det medför risk för brand eller elektriska
stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är
förtäckta av tidningar, dukar, gardiner eller liknande.
Det medför risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eftersom det medför risk för
brand eller elstötar.
Installera inte anläggningen i ett slutet utrymme
som t.ex. i en bokhylla eller inuti ett skåp.
Denna apparat är
klassificerad som en
laserapparat av
KLASS1. Denna
markering sitter på
undersidan.
Kasta aldrig batterier bland vanliga
sopor, utan ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser för
miljöfarligt avfall.
VARNING
Explosionsfara vid felaktigt batteribyte.
Anvand samma batterityp eller en likvardig typ som
rekommenderas av apparattillverkaren.
Kassera anvant batteri enligt gallande foreskrifter.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar
du till att förebygga eventuellt negativa miljöoch
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till
att bibehålla naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där
du köpte varan.
2SE
Innehållsförteckning
Angående bruksanvisningen till
NAS-CZ1.......................................... 5
Spelbara skivor........................................ 5
Översikt................................................... 8
Allra först
Fjärrkontrollförberedelser ....................... 9
Anslutning av antennerna ..................... 10
Installation av det medföljande
programmet M-crew Server............10
Registrering av spår i M-crew
Server.............................................. 10
Anslutning av anläggningen till
nätverket .........................................11
Anslutning av nätsladden...................... 12
Hur man använder NETWORKfunktionen
Val av server .........................................12
MUSIC LIBRARY
För att lyssna på musik som är lagrad på
din dator .......................................... 14
Sökning efter ett album ......................... 15
— LIBRARY SEARCH
För att lyssna på musik på en
spellista ........................................... 16
— PLAYLIST
För att lyssna på musik på en
favoritlista ....................................... 16
— Registrering av en FAVORITE
PLAYLIST/Spelning av en
FAVORITE PLAYLIST
Hur man använder profilfunktionen...... 17
— USER PROFILE
Redigering av registrerade ljuddata ...... 18
Avancerade
nätverksinställningar
Hur man använder nätverksmenyn ....... 19
Kontroll av nätverksinställningarna...... 20
För att göra nätverksinställningar ......... 21
Återanslutning till nätverket ................. 22
Kontroll av anläggningens namn .......... 22
Val av en annan server.......................... 22
Manuell registrering av anläggningen på
datorn.............................................. 22
CD/MP3-spelaren – Spelning
Hur man lägger i en skiva..................... 23
Hur man spelar en skiva ....................... 23
— Normal spelning/Upprepad
spelning
SE
Radiodelen
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet ............................. 25
Att lyssna på radio ................................ 26
— Snabbval
— Manuell stationsinställning
Hur man använder RDS (Radio Data
System)........................................... 27
(Gäller endast Europeiska
modellen)
Justering av tonklangen
Justering av tonklangen ........................ 28
Val av tonklangseffekter....................... 28
Timerfunktioner
Somna in till musik............................... 28
— Insomningstimern
WEB RADIO
För att lyssna på webbradio med hjälp av
M-crew Server ................................ 19
forts.
3SE
Displayen
Hur man släcker displayen.................... 29
— Strömbesparingsläge
Kontroll av information på
displayen ......................................... 29
Extrakomponenter
Anslutning av extrakomponenter.......... 31
För att lyssna på ljudet från en ansluten
komponent ...................................... 31
Felsökning
Problem och motåtgärder...................... 32
Meddelanden......................................... 34
Övrig information
Försiktighetsåtgärder............................. 36
Tekniska data ........................................ 37
Ordförklaringar ..................................... 39
Lista över var knapparna sitter och
hänvisningssidor ............................. 40
4SE
Angående bruksanvisningen
till NAS-CZ1
Bruksanvisningen till NAS-CZ1 innehåller
följande anvisningar. Se respektive häfte efter
behov.
Bruksanvisningen till NAS-CZ1
(det här häftet)
I den här bruksanvisningen beskrivs hur man
använder själva anläggningen.
I förklaringarna i den här bruksanvisningen
beskrivs huvudsakligen hur man styr
anläggningen med hjälp av fjärrkontrollen, men
det går även att utföra de flesta manövrer med
hjälp av knapparna med samma eller liknande
namn på själva anläggningen.
Installationsanvisningen för
”M-crew Server”
Denna installationsanvisning finns på den
medföljande CD-ROM-skivan.
I dem beskrivs hur man installerar det
medföljande programmet ”M-crew Server” på
en dator.
Hjälp för ”M-crew Server”
De här hjälpfilerna går inte att använda förrän
”M-crew Server”-mjukvaran är installerad.
Här beskrivs hur man använder programmet
”M-crew Server” som finns med på samma CDROM-skiva.
Anslutningsanvisningen för
NAS-CZ1
Denna anslutningsanvisning finns med på den
medföljande CD-ROM-skivan.
Här beskrivs hur man ansluter anläggningen på
lämpligt sätt i olika datormiljöer.
Spelbara skivor
Följande sorters skivor går att spela i denna
anläggning. Andra sorters skivor går inte att
spela.
Lista över spelbara skivtyper
Skivformat
Skivlogo
Ljud-CD-skivor
CD-R/CD-RW-skivor
(ljudata/MP3-filer)
Skivor som den här
anläggningen inte kan spela
Anläggningen kan inte spela följande sorters
skivor: Om man försöker spela sådana skivor
kan det matas ut kraftiga störningar.
• CD-ROM-skivor1)
• CD-R/CD-RW-skivor1) som är inspelade i
något annat än följande format:
– musik-CD-format
– MP3-format enligt ISO96602) Nivå 1/
Nivå 2, Joliet, eller Multi Session3)
• Konstigt formade skivor (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor) går inte
att spela i den här CD-spelaren. Om man
försöker spela en sådan skiva finns det risk för
skador på anläggningen. Undvik därför
sådana skivor.
• Skivor med fastklistrade papperslappar eller
etiketter.
• Skivor med rester efter klister, tejp eller
etiketter.
• Datadel på CD-Extra-skivor4)
• Dataspår på blandade CD-skivor5)
forts.
5SE
1)
6SE
När man lägger i en CD-ROM/CD-R/CD-RW-skiva
kan det hända att skivans tillstånd visas på displayen
på samma sätt som för spelbara skivor, men det hörs
inget ljud.
2)
ISO9660-format
Den vanligaste internationella standarden för det
logiska formatet för filer och mappar på CD-ROMskivor. Det finns flera olika specifikationsnivåer.
För Nivå 1 måste filnamnen vara i 8.3-format (högst
8 tecken i själva namnet, och högst 3 tecken i
filtillägget ”.MP3”) och får bara innehålla stora
bokstäver. Mappnamn får bestå av högst 8 tecken.
Det får inte finnas fler än 8 lager mappnivåer.
Specifikationerna för Nivå 2 tillåter filnamn och
mappnamn på upp till 31 tecken. Varje mapp kan
innehålla upp till 8 träd.
I det utvidgade formatet Joliet (i vilket filnamn och
mappnamn kan bestå av upp till 64 tecken) måste
man kontrollera innehållet med mjukvaran som
används för att skriva det.
3)
Multi Session
Detta är en inspelningsmetod som gör det möjligt att
lägga till data med Track-At-Once-metoden.
Vanliga CD-skivor börjar med ett CDkontrollområde som kallas för Lead-in och slutar
med ett område som kallas för Lead-out. En Multi
Session-CD är en CD som innehåller flera sessioner,
där varje segment från Lead-in till Lead-out räknas
som en session.
4)
CD-Extra: I detta format spelas ljudet (ljud-CDdata) in på spåren i session 1 och data på spåren i
session 2.
5)
Blandad CD: I detta format spelas data in på det
första spåret och ljud (ljud-CD-data) in på det andra
spåret och efterföljande spår i en session.
Att observera angående CD-Roch CD-RW-skivor
• Det kan hända att vissa CD-R-skivor och CDRW-skivor inte går att spela i den här
anläggningen beroende på skivans format,
inspelningskvalitet eller fysiska skick, eller
beroende på inspelningsapparatens
egenskaper. Skivan går heller inte att spela
om den inte är slutbehandlad på rätt sätt. Se
bruksanvisningen till apparaten som används
för inspelningen för närmare detaljer.
• Det kan hända att skivor som är inspelade i en
CD-R/CD-RW-enhet inte går att spela på
grund av repor, smuts,
inspelningsförhållandena eller
inspelningsenhetens egenskaper.
• CD-R-skivor och CD-RW-skivor som är
inspelade i flera sessioner som inte är
”avslutade” går inte att spela.
• Det kan hända att anläggningen inte kan spela
MP3-ljudfiler som saknar filtillägget ”.MP3”.
• Om man försöker spela en fil som inte är
någon MP3-ljudfil men ändå har filtilläget
”.MP3” finns det risk att det matas ut
störningar eller uppstår andra fel.
• För andra format än ISO9660 nivå 1 och 2 kan
det hända att mappnamn och filnamn inte
visas på rätt sätt.
• För följande sorters skivor tar det lite längre
innan spelningen startar.
– skivor som är inspelade med en
komplicerad trädstruktur.
– skivor som är inspelade i Multi Sessionformat.
– skivor som det går att lägga till data på (ej
slutbehandlade skivor).
Ljud-CD-skivor som kodats
med upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för
uppspelning av skivor som följer standarden
Compact Disc (CD). Nyligen har vissa
skivbolag börjat sälja ljud-CD-skivor med
upphovsrättssignaler. Tänk på att vissa av dessa
skivor inte följer CD-standarden och kanske
därför inte kan spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
Att observera vid spelning av
en skiva som är inspelad i
Multi Session-format
• Om skivan börjar med en CD-DA-session
uppfattas den som en CD-DA-skiva
(ljudskiva), och spelningen fortsätter tills CDspelaren träffar på en MP3-session.
• Om skivan börjar med en MP3-session
uppfattas den som en MP3-skiva, och
spelningen fortsätter tills CD-spelaren träffar
på en CD-DA-session (ljudsession).
• Uppspelningsområdet på en MP3-skiva beror
på den filträdsstruktur som skapas vid
analysen av skivan.
• En skiva i blandat CD-format uppfattas som
en CD-DA-skiva (ljudskiva).
7SE
Översikt
Lyssna på musik som är lagrad på din dator
Du kan lyssna på musik som är lagrad på din dator via den här anläggningen.
Du kan skapa olika sorters spellistor för den lagrade musiken, och sedan välja fina favoritspellistor och
spela dem från den här anläggningen (PLAYLISTS/FAVORITE PLAYLISTS).
På den här anläggningen går det att ställa in spår för en viss knapp för att på så sätt dela upp musiken
t.ex. i olika genrer (USER PROFILE).
Om datorn är ansluten till internet kan du även lyssna på webbradio.
Internet
Angående anläggningens högtalare
Högtalarna i den här anläggningen använder ett OMNI DIRECTION TWIN TWEETER SYSTEM som
gör det möjligt att uppleva surroundeffekter med närvarokänsla oavsett var anläggningen är placerad.
8SE
Att observera angående litiumbatteriet
Allra först
Dra ut skyddsarket ur fjärrkontrollen så att
strömmen kan flöda från batteriet.
Det sitter redan ett batteri i fjärrkontrollen.
Allra först
Fjärrkontrollförberedelser
• Förvara litiumbatteriet utom räckhåll för barn.
Kontakta genast läkare om ett barn skulle råka svälja
batteriet.
• Torka av batteriet med en torr duk för att garantera
god kontakt.
• Var ytterst noga med att sätta i batteriet på rätt håll.
• Håll inte batteriet med en metallpincett eftersom det
kan leda till kortslutning.
Tips
Byt ut batteriet när det inte går att styra anläggningen
med fjärrkontrollen längre.
VARNING
Byte av batteri i fjärrkontrollen
1
Dra ut batterihållaren.
2
Sätt i ett nytt litiumbatteri av typ CR2025
med +-sidan vänd uppåt.
Batteriet kan explodera om det hanteras felaktigt.
Försök inte återuppladda, ta isär eller elda upp
batteriet.
Litiumbatteri av typ CR2025
3
Skjut in batterihållaren igen.
Observera
Ta ut batteriet om fjärrkontrollen inte ska användas på
länge för att undvika risk för skador på grund av
batteriläckage eller korrosion.
9SE
Anslutning av antennerna
Anslut FM- och AM-antennerna.
Sätt först ihop AM-ramantennen och koppla
sedan in den.
AM-ramantenn
FM-trådantenn
Installation av det
medföljande programmet
M-crew Server
För att du ska kunna lyssna på musiken som är
lagrad på din dator eller lyssna på webbradio
måste du först installera det medföljande
programmet M-crew Server.
Se installationsanvisningarna för M-crew Server
på den medföljande CD-ROM-skivan för
närmare detaljer om installationen.
Registrering av spår i
M-crew Server
Observera
• Dra ut FM-trådantennen horisontallt.
• Håll undan antennkablarna från Ethernet-kabeln.
10SE
Det går att registrera och lagra ljuddata från ljudCD-skivor eller ljuddata på datorns hårddisk i
M-crew Server. Sedan går det att lyssna på
musiken som är registrerad i M-crew Server via
anläggningens högtalare.
Se hjälpfilerna på den medföljande CD-ROMskivan för närmare detaljer om hur man
registrerar ljuddata.
Anslutning av anläggningen till nätverket
Allra först
När mjukvaruinstallationen är klar så anslut anläggningen till datorn via datorns Ethernet-port, en
router med inbyggd nätverksomkopplare, eller en annan apparat med nätverksomkopplare.
Anslutningssättet kan variera beroende på ditt nätverk. Här beskrivs hur man ansluter anläggningen till
en persondator som exempel.
Se anslutningsanvisningarna på den medföljande CD-ROM-skivan för närmare detaljer.
Exempel: DSL- eller kabelmodem med inbyggd router (utan
nätverksomkopplingsportar)
Internet
DSL- eller
kabelmodem
med inbyggd
router*
Nav
Nätverkskabel
(medföljer)
Till Ethernetporten
NAS-CZ1
NAS-CZ1
Dator
* Anslutningarna kan variera beroende på nätverket.
11SE
Anslutning av nätsladden
Sätt i nätsladden i ett vägguttag.
En demonstration börjar visas på displayen. När
man trycker på ?/1 slås anläggningen på och
demonstrationen avbryts automatiskt.
För att släcka demonstrationen
på displayen
Tryck på DISPLAY medan anläggningen är
avstängd (sidan 29).
Hur man använder NETWORKfunktionen
Det går att lyssna på musik som är lagrad på den
anslutna mediaservern via den här
anläggningen.
Val av server
Det går att välja önskad mediaserver som
standardserver. På så sätt slipper man välja
server varenda gång man använder
NETWORK-funktionen.
Tips
Det går att lyssna på musik som är lagrad på DLNAkompatibla servrar med den här anläggningen.
1
2
3
Starta önskad mediaserver på din
dator.
Tryck på ?/1 för att slå på
anläggningen.
Tryck på NETWORK.
Medan ”Configuring” blinkar på displayen
håller displayen på att automatiskt ställas
in. Stäng inte av anläggningen i det läget.
4
5
”MEDIA SERVERS?” tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja önskad mediaserver,
och tryck sedan på ENTER.
Vald server ställs in som standardserver.
12SE
Om du väljer M-crew Server som
mediaserver
Kontroll av nätverkstillståndet
Nätverkslampa
Följande märken tänds på displayen.
Observera
Följande funktioner går bara att använda när M-crew
Server används som mediaserver.
– MUSIC LIBRARY
– LIBRARY SEARCH
– PLAYLIST MODE
– FAVORITE PLAYLIST
– Användarprofil
– WEB RADIO
Tips
Det går att göra om inställningen och välja en annan
server som standardserver (sidan 19).
Nätverkslampa
Anläggningens tillstånd
blinkar långsamt
Anläggningen håller på att
kommunicera med servern.
NETWORK-funktionen används.
tänds
Ett fel har uppstått.
blinkar snabbt
Tips
När nätverkslampan blinkar snabbt tänds det även ett
meddelande på displayen samtidigt (se sid. 34). Om du
vill se meddelandet en gång till så tryck på ENTER
eller någon annna knapp medan [NET] visas på
displayen.
Hur man använder NETWORK-funktionen
Den server som är vald för tillfället*
* Dessa märken tänds även när en annan server än
M-crew Server används.
13SE
2
MUSIC LIBRARY
Tryck upprepade gånger på LIBRARY
MODE tills önskat spelsätt visas på
displayen.
Välj
För att lyssna på musik
som är lagrad på din dator
Du kan lyssna på musik som är lagrad på din
dator via anläggningens högtalare. Kontrollera
att du har registrerat ljuddata på mediaservern.
För att spela
(Skivläge)
Läge för att lyssna på album
sorterade efter spårens
skivinformation
(Artistläge)
Läge för att lyssna på album
sorterade efter spårens
artistinformation
(Spellistläge)
Läge för att lyssna på
spellistor som skapats med
M-crew Server och dina
favoritspellistor som
registrerats i M-crew
Server.
1
3
2
3
X
Observera
ALBUM +/–
x
./>
1/ALL
m/M
REPEAT
1
Tryck upprepade gånger på NETWORK
för att ändra funktionsläget till MUSIC
LIBRARY.
(Skivläge)
(Artistläge)
(Spellistläge)
14SE
Tryck på N.
Det kan ta en liten stund innan musiken börjar spelas
beroende på hur många spår som är registrerade på
servern.
Övriga manövrer
Sökning efter ett album
Gör så här
Avbryta
spelningen
Tryck på x.
— LIBRARY SEARCH
Pausa
spelningen
Tryck på X. Tryck en gång till på
knappen för att återuppta
spelningen.
Det går att söka efter album antingen i skivläget
eller artistläget.
Välja ett album
Tryck upprepade gånger på
ALBUM +/–.
Välja spår
Tryck upprepade gånger på .
eller >.
Hitta ett visst
ställe i ett spår
Håll m eller M intryckt under
spelningens gång och släpp sedan
knappen på önskad punkt.
Spela spår
upprepade
gånger
(Upprepad
spelning)
Tryck upprepade gånger på
REPEAT under spelningens gång
tills ”REP” eller ”REP1” tänds på
displayen.
REP: För att upprepa alla
registrerade spår.
REP1: För att bara upprepa ett
enda spår.
För att stänga av upprepningen
trycker man upprepade gånger på
REPEAT tills både ”REP” och
”REP1” släcks på displayen.
Bara spela alla
spåren i valt
album
Tryck upprepade gånger på 1/ALL
tills ”1ALBM” tänds på displayen.
Om du vill spela alla registrerade
spår så tryck upprepade gånger på
1/ALL tills ”ALL ALBM” tänds
på displayen.
Observera
Det kan hända att knapparna X och m/M inte
fungerar för somliga spår om man använder en annan
server än M-crew Server.
1
2
3
Tryck upprepade gånger på NETWORK
för att ändra funktionsläget till MUSIC
LIBRARY.
Tryck upprepade gånger på LIBRARY
MODE tills ”
(Skivläge)” eller ”
(Artistläge)” tänds på displayen.
Tryck på LIBRARY SEARCH.
MUSIC LIBRARY
För att
”LIBRARY SEARCH” tänds på displayen
i ungefär en sekund, och sedan tänds
”SEARCH”.
4
Upprepa följande för att söka efter
önskat album.
För att
Tryck
Ändra tecknet vid
upprepade gånger på
markörens position
./>
(det blinkande tecknet)
Flytta markören
upprepade gånger på
CURSORT eller
CURSORt
Se de album vars namn upprepade gånger på
börjar på tecknen fram ALBUM +/–
till markörens position
5
Tryck på ENTER eller N.
Spelningen startar från det första spåret i
valt album.
Observera
• Det går inte att använda biblioteksökningsfunktionen
med andra mediaservrar än M-crew Server som
medföljer.
• Det går inte att söka efter album i PLAYLIST
MODE.
15SE
För att lyssna på musik på
en spellista
— PLAYLIST
Du kan lyssna på spår som är registrerade på en
PLAYLIST-album på din dator.
1
2
3
4
Tryck upprepade gånger på NETWORK
för att ändra funktionsläget till MUSIC
LIBRARY.
Tryck upprepade gånger på LIBRARY
MODE tills ” (Spellistläge)” tänds på
displayen.
Tryck upprepade gånger på ALBUM +/–
för att välja önskad spellista.
För att lyssna på musik på
en favoritlista
— Registrering av en FAVORITE
PLAYLIST/Spelning av en
FAVORITE PLAYLIST
Vad är ett FAVORITE PLAYLIST?
Genom att registrera spår på din dator på en
favoritlista med hjälp av den här anläggningen
går det att spela bara de spår som du verkligen
vill lyssna på. Det går att skapa en
favoritspellista per profil, och varje
favoritspellista kan innehålla upp till 100 spår.
Tryck på N.
Observera
Ibland kan det hända att det inte går att använda
spellistbiblioteksfunktionen med andra mediaservrar
än M-crew Server som medföljer.
1
FAVORITE
CALL
FAVORITE
DELETE
ENTER
För att registrera spår på en
favoritspellista och spela dem
16SE
1
Tryck på FAVORITE ADD medan önskat
spår håller på att spelas eller är i pausläge.
”FAVORITE” tänds på displayen.
2
Vänta tills ”FAVORITE” släcks på displayen
och upprepa sedan steg 1 för att registrera
önskade spår.
För att spela din
favoritspellista
1
2
Tryck upprepade gånger på NETWORK
för att ändra funktionsläget till MUSIC
LIBRARY.
Hur man använder
profilfunktionen
— USER PROFILE
Tryck på FAVORITE CALL.
MUSIC LIBRARY
Spelningen startar.
Tips
Det går även att spela din favoritspellista på följande
sätt:
1. Tryck upprepade gånger på LIBRARY MODE tills
” (Spellistläge)” tänds på displayen.
2. Tryck upprepade gånger på ALBUM +/– tills
”FAVORITE” tänds på displayen.
För att radera spår från en
favoritlista
1
Tryck på N eller X för att spela eller pausa
det spår som du vill ta bort från
favoritspellistan.
2
Tryck på FAVORITE DELETE.
”DELETE?” tänds på displayen.
3
Tryck på ENTER.
”Deleting” tänds på displayen, sedan tänds
”Complete!” på displayen.
Observera
• Om du redigerar ett spår i ett album som är registrerat
på en favoritspellista på din dator, raderas det spåret
automatiskt från favoritspellistan (utom när man
ändrar spårets namn).
• Det går inte att trycka på FAVORITE ADD medan
ett spår som är registrerat på en favoritspellista håller
på att spelas, eftersom det det spåret redan är
registrerat på favoritspellistan.
• När man trycker på FAVORITE DELETE raderas
spåret från favoritspellistan, men det blir kvar i
musikbiblioteket.
USER PROFILE 1 – 5
Om flera olika användare använder samma
NAS-CZ1-anläggning kan varje användare
använda sin egen USER PROFILE-knapp för att
ställa in anläggningen efter sitt eget tycke och
smak. Om det bara är du själv som använder
NAS-CZ1-anläggningen kan du använda de här
knapparna för att välja olika genrer eller
inställningar.
Följande funktioner går att ställa in på olika sätt
för varje knapp.
– De MUSIC LIBRARY eller WEBRADIO
som du lyssnade på
– Inställt LIBRARY MODE
– PLAYLIST
– FAVORITE PLAYLIST
– De album eller spår som du lyssnade på
– Det REPEAT-läge som du använde
– Det 1/ALL-läge som du använde
Tryck på vilken som helst av USER
PROFILE 1 – 5-knapparna.
Funktionen ändras automatiskt till NETWORKläget, och uppspelningen fortsätter från det ställe
där den lyssnaren slutade förra gången.
forts.
17SE
Observera
• USER PROFILE-funktionen lagrar inställningarna
för NETWORK-funktionen.
Funktionsinställningarna för CD-, TUNER- och
ANALOG IN-lägena lagras inte.
• Det går inte att använda USER PROFILE-funktionen
tillsammans med någon annan mediaserver än
M-crew Server som medföljer.
Tips
• När man går över till NETWORK-läget genom att
trycka på NETWORK används samma USER
PROFILE som förra gången.
• Det går att ställa in olika profiler för knapparna
USER PROFILE 1 – 5. Se hjälpfilerna på den
medföljande CD-ROM-skivan för närmare detaljer.
18SE
Redigering av
registrerade ljuddata
Det går att redigera spår som är registrerade i
M-crew Server på din dator.
Se hjälpfilerna på den medföljande CD-ROMskivan för närmare detaljer.
WEB RADIO
Avancerade nätverksinställningar
För att lyssna på
webbradio med hjälp av
M-crew Server
Hur man använder
nätverksmenyn
1
2
1
WEB RADIO/Avancerade nätverksinställningar
Det går att lyssna på webbradioprogram med
hjälp av M-crew Server. Lagra först
webbradiostationser i minnet på din dator.
Med hjälp av nätverksmenyn går det att göra
olika nätverksinställningar.
Tryck upprepade gånger på NETWORK
för att ändra funktionsläget till WEB
RADIO.
Tryck upprepade gånger på ALBUM +/–
tills önskad station visas på displayen.
3
Tryck upprepade gånger på . eller
> tills önskat program visas.
4
Tryck på N.
3
4
För att sluta lyssna på
webbradioprogrammet
2
Tryck på x.
För att redigera
webbradiostationer
Det går bara att redigera webbradiostationer på
den anslutna datorn.
Se hjälpfilerna på den medföljande CD-ROMskivan för närmare detaljer.
1
2
Tryck på NETWORK.
Tryck på MENU.
Observera
• Det går inte att använda webbradiofunktionen
tillsammans med någon annan mediaserver än
M-crew Server som medföljer.
• Om webbradioljudet inte hörs via anläggningens
högtalare så kontrollera om det går att höra med hjälp
av M-crew Server på datorn.
• Knapparna X, m och M fungerar inte för den här
funktionen.
forts.
19SE
3
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja den punkt som du vill
ställa in.
Punkt
Se
NETWORK INFO? ”Kontroll av
nätverksinställningarna”
(sidan 20).
NETWORK
SETUP?
”För att göra
nätverksinställningar”
(sidan 21).
CONNECT?
Ӂteranslutning till
nätverket” (sidan 22).
MY NAME?
”Kontroll av
anläggningens namn”
(sidan 22).
MEDIA
SERVERS?
”Val av en annan server”
(sidan 22).
REGISTRATION? ”Manuell registrering av
anläggningen på datorn”
(sidan 22).
VERSION?
4
(Kontrollera
systemversionen)
Tryck på ENTER.
För att släcka nätverksmenyn
Tryck på MENU.
20SE
Kontroll av
nätverksinställningarna
1
2
Välj ”NETWORK INFO?” på
nätverksmenyn (sidan 19) och tryck på
ENTER.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja den punkt som du vill
kontrollera, och tryck sedan på ENTER.
Varje gång man trycker på ENTER ändras
informationen på displayen i följande
ordning:
NETWORK TYPE? t DHCP* t IP
ADDRESS? t IP-adress* t SUBNET
MASK? t Subnet mask* t MAC
ADDRESS? t Mac-adress t
NETWORK INFO?
* Vad som visas kan variera beroende på vad som är
inställt.
För att göra
nätverksinställningar
Med standardinställningarna hämtar
anläggningen en IP-adress automatiskt. Använd
följande procedur för att ange IP-adressen om
det skulle behövas. Observera att
när den här anläggningen används i en miljö
med en router med DHCP behöver man normalt
inte ange anläggningens IP-adress.
1
2
Tryck upprepade gånger på . eller
> tills ”NETWORK TYPE?” tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck upprepade gånger på . eller
> tills ”STATIC IP?” tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER.
”IP ADDRESS?” tänds på displayen.
4
Tryck på ENTER.
Den nuvarande IP-adressen visas.
5
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att mata in siffrorna i IPadressen.
1
Välj ”NETWORK SETUP?” på
nätverksmenyn (sidan 19) och tryck på
ENTER.
2
Tryck upprepade gånger på . eller >
tills ”NETWORK TYPE” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER.
3
Tryck upprepade gånger på . eller >
tills ”DHCP?” visas på displayen, och tryck
sedan på ENTER.
4
Tryck upprepade gånger på . eller >
tills ”CONNECT?” tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER.
”Configuring” blinkar på displayen och
anläggningen återgår till automatisk
inställning.
Avancerade nätverksinställningar
Välj ”NETWORK SETUP?” på
nätverksmenyn (sidan 19) och tryck på
ENTER.
För att återgå till
fabriksinställningarna
Tryck upprepade gånger på m eller M
för att välja vad som du vill ställa in.
6
Tryck på ENTER.
”SUBNET MASK?” tänds på displayen.
7
Tryck en gång till på ENTER.
Den nuvarande subnet-masken visas.
8
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att mata in siffrorna i subnetmasken.
Tryck upprepade gånger på m eller M
för att välja vad som du vill ställa in.
9
Tryck på ENTER.
”NETWORK SETUP?” tänds på displayen.
10 Tryck upprepade gånger på . eller
> tills ”CONNECT?” tänds på
displayen, och tryck sedan på ENTER.
”Configuring” blinkar på displayen och
därefter är inställningen klar.
21SE
Återanslutning till
nätverket
Välj ”CONNECT?” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
”Configuring” börjar blinkar på displayen.
Därmed är återanslutningen till nätverket klar.
Manuell registrering av
anläggningen på datorn
När anläggningen ansluts till datorn efter det att
programmet M-crew Server har installerats,
registreras anläggningen automatiskt på datorn.
För ökad säkerhet kan du registrera
anläggningen på datorn för hand.
1
Kontroll av anläggningens
namn
Välj ”REGISTRATION?” på
nätverksmenyn (sidan 19) och tryck på
ENTER.
En nedräkningsskärm tänds på
anläggningens display.
Välj ”MY NAME” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
Anläggningens namn visas.
Observera
Det går bara att kontrollera anläggningens namn när
M-crew Server används.
2
Se installationsanvisningarna på den
medföljande CD-ROM-skivan för närmare
detaljer.
Val av en annan server
1
2
22SE
Välj ”MEDIA SERVERS?” på
nätverksmenyn (sidan 19) och tryck på
ENTER.
Tryck upprepade gånger på . eller
> för att välja önskad mediaserver,
och tryck sedan på ENTER.
Klicka på [Start] – [Alla Program] –
[M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST] i den ordningen för
att tända skärmen i M-crew Server.
3
Klicka på [Add] på datorn medan
nedräkningsskärmen visas.
Registreringen startar.
När registreringen är färdig tänds
”Complete!” på anläggningens display.
Observera
Observera
Det går att välja server mellan upp till 10 servrar.
• Om registreringen inte blev klar tänds ”Incomplete!”
på anläggningens display.
• Steg 3 måste utföras inom 5 minuter efter steg 1.
CD/MP3-spelaren – Spelning
Hur man lägger i en skiva
1
2
Tryck på Z OPEN på anläggningen.
Lägg i en skiva med etikettsidan vänd
uppåt i CD-facket.
Hur man spelar en skiva
— Normal spelning/Upprepad
spelning
På denna anläggning går det att spela både
vanliga CD-skivor och skivor som innehåller
MP3-ljudspår.
Exempel: När en skiva är ilagd
TRK
Spårnummer
2
3
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att ändra funktionsläget till CD.
Tryck på N.
Tryck en gång till på Z OPEN på
anläggningen för att stänga locket till
CD-facket.
Observera
• Lägg aldrig i en skiva med tejp, klistermärken eller
lim på, eftersom det kan leda till fel på CD-spelaren.
• Lägg inte i en 8 cm skiva med adapter. Det kan leda
till fel på anläggningen.
• När du matar ut en skiva så håll den i kanterna. Rör
inte vid ytan.
• Håll CD-spelarens lins ren och undvik att röra vid
den. I så fall kan linsen bli smutsig så att CD-spelaren
inte fungerar ordentligt.
CD/MP3-spelaren – Spelning
1
Speltid
forts.
23SE
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Avbryta
spelningen
Tryck på x.
Pausa
spelningen
Tryck på X. Tryck en gång till på
knappen för att återuppta
spelningen.
Välja spår
Tryck upprepade gånger på .
eller >.
Välja ett album
med MP3ljudspår1)
Tryck upprepade gånger på
ALBUM + eller – efter steg 1.
Bara spela alla
MP3-ljudspår i
valt album
Tryck upprepade gånger på 1/ALL
tills ”1ALBM” tänds på displayen.
Om du vill spela alla MP3-ljudspår
på hela skivan så tryck upprepade
gånger på 1/ALL tills
”ALL ALBM” tänds på displayen.
Hitta ett visst
ställe i ett spår
Håll m eller M intryckt under
spelningens gång och släpp sedan
knappen på önskad punkt.
Spela spår
upprepade
gånger
(Upprepad
spelning)2)
Tryck upprepade gånger på
REPEAT under spelningens gång
tills ”REP” eller ”REP1” tänds på
displayen.
REP: För att upprepa alla spåren
på skivan, eller alla MP3ljudspåren på skivan upp till fem
gånger.
REP1: För att bara upprepa ett
enda spår.
För att stänga av upprepningen
trycker man upprepade gånger på
REPEAT tills både ”REP” och
”REP1” släcks på displayen.
Ta ut en skiva
Tryck på Z OPEN på
anläggningen.
1) Det
kan hända att det inte går att söka mellan flera
filer. Det kan även hända att tiden inte visas på rätt
sätt för vissa filer.
2)
Om man väljer ”REP1” upprepas det spåret ända tills
man stänger av ”REP1” igen.
24SE
Observera
• Det kan ta en liten stund att börja spela skivor som är
inspelade i komplicerade konfigurationer, t.ex. i flera
lager.
• När man lägger i en skiva läser CD-spelaren in alla
spåren på den skivan. Om det finns många album
eller andra spår än MP3-ljudspår på skivan, kan det
ta en lång stund innan skivan börjar spelas eller innan
nästa MP3-ljudspår börjar spelas.
• Undvik att spara onödiga album eller andra spår än
MP3-ljudspår på skivor som du vill lyssna på i denna
MP3-spelare. Vi rekommenderar att du undviker att
spara onödiga album eller andra sorters spår på
skivor som innehåller MP3-ljudspår.
• Album som inte innehåller några MP3-ljudspår
hoppas över.
• Maximalt antal album: 150 (inklusive rotmappen)
• Det maximala antalet MP3-ljudspår och album som
går att spela in på en skiva är 300.
• Det går att spela spår i upp till 8 nivåer.
• MP3-ljudspåren spelas upp i den ordning de är
inspelade på skivan.
• Beroende på inspelnings/kodningsmjukvaran,
inspelningsapparaten eller det inspelningsmedium
som användes när en MP3-ljudspår spelades in, kan
det hända att den filen inte går att spela alls eller att
det uppstår avbrott i ljudet, störningar eller andra
problem.
• När ett MP3-ljudspår håller på att spelas kan det
hända att den förflutna speltiden som visas avviker
från den faktiska tiden i följande fall.
– När man spelar MP3-ljudspår med variabelt bittal
(VBR)
– Vid snabbsökning framåt eller bakåt (Manuell
sökning)
• Om man väljer ”REP1” upprepas det spåret ända tills
man stänger av ”REP1” igen.
Tips
För att upprepa alla MP3-spåren i ett album trycker
man upprepade gånger på 1/ALL tills ”1ALBM” tänds
på displayen.
5
Radiodelen
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet
Det går att lagra upp till 20 stationer för FM och
10 stationer för AM i snabbvalsminnet. Sedan
kan du ställa in de stationerna helt enkelt genom
att välja motsvarande snabbvalsnummer.
Automatisk stationslagring
Det går att automatiskt ställa in alla
mottagningsbara stationer i ditt område, och
sedan lagra frekvenserna för önskade stationer i
minnet.
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”AUTO” tänds på displayen.
Tryck på TUNING + eller –.
Frekvensen som visas på displayen ändras
medan radion söker efter en station.
Sökningen avbryts så fort en station är
inställd. I det läget tänds ”TUNED” och
”ST” (om det är ett stereoprogram) på
displayen.
4
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 1 till 6 för att lagra
ytterligare stationer.
Tips
Tryck på TUNING MODE för att avbryta sökningen.
Manuell lagring av
snabbvalsstationer
Du kan själv ställa in frekvensen för önskade
stationer och lagra dem i snabbvalsminnet.
1
2
3
4
5
6
7
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills både ”AUTO” och
”PRESET” försvinner från displayen.
Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att ställa in önskad station.
Tryck på TUNER MEMORY.
Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att välja önskat
snabbvalsnummer.
Tryck på ENTER.
Upprepa steg 1 till 6 för att lagra
ytterligare stationer.
Om ”TUNED” inte tänds och sökningen
inte avbryts
Övriga manövrer
Ställ in frekvensen för önskad radiostation
på det sätt som beskrivs i avsnittet ”Manuell
lagring av snabbvalsstationer” (sidan 25).
För att
Gör så här
Ställa in en station
med svag signal
Följ anvisningarna i avsnittet
”Manuell lagring av
snabbvalsstationer” (sidan 25).
Tryck på TUNER MEMORY.
Snabbvalsnumret börjar blinka. Utför steg 5
och 6 medan snabbvalsnumret blinkar.
TUNED
Radiodelen
1
6
7
Tryck på TUNING + eller – för att välja
önskat snabbvalsnummer.
Lagra en ny station Tryck upprepade gånger på
på ett redan använt TUNING + eller – efter steg 4
snabbvalsnummer för att välja det
snabbvalsnummer där du vill
lagra stationen.
Snabbvalsnummer
forts.
25SE
För at ändra stationsinställningsintervallet för AM (gäller ej
europeiska modeller)
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz (eller 10 kHz i vissa
områden). Det går att ändra
stationsinställningsintervallet för AM genom att
först ställa in vilken AM-station som helst och
sedan stänga av anläggningen. Håll FUNCTION
på anläggningen intryckt och tryck på ?/1 på
anläggningen. När intervallet ändras raderas alla
AM-stationer ur snabbvalsminnet. Gör på
samma sätt för att återställa intervallet igen.
Tips
• Snabbvalsstationerna hålls kvar i minnet i ungefär ett
halvt dygn även om du drar ut stickkontakten ur
vägguttaget eller det blir strömavbrott.
• Rikta de medföljande antennerna så att mottagningen
blir så bra som möjligt, eller köp en utomhusantenn
och koppla in den.
Att lyssna på radio
Det går att lyssna på en radiostation antingen
genom att välja en snabbvalsstation eller genom
att ställa in stationen för hand.
För att lyssna på en
snabbvalsstation
— Snabbval
Lagra först snabbvalsstationer i radiodelens
minne (se ”Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet” på sidan 25).
1
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills ”PRESET” tänds på
displayen.
Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att välja önskad
snabbvalsstation.
För att lyssna på någon annan
station än en snabbvalsstation
— Manuell stationsinställning
1
2
3
Tryck upprepade gånger på TUNER
BAND för att välja ”FM” eller ”AM”.
Tryck upprepade gånger på TUNING
MODE tills både ”AUTO” och
”PRESET” försvinner från displayen.
Tryck upprepade gånger på TUNING +
eller – för att ställa in önskad station.
Tips
• Rikta de medföljande antennerna så att mottagningen
blir så bra som möjligt, eller köp en utomhusantenn
och koppla in den.
• Om det brusar kraftigt när du lyssnar på ett FMprogram så tryck upprepade gånger på FM MODE
tills ”MONO” tänds på displayen. Programmet hörs
då visserligen inte i stereo längre, men mottagningen
blir bättre.
26SE
Hur man använder RDS
(Radio Data System)
(Gäller endast Europeiska modellen)
Vad är RDS?
RDS (Radio Data System) är en sändarservice
som gör det möjligt för radiostationer att sända
extra information utöver den vanliga
programsignalen. RDS fungerar bara för FMstationer.*
Observera
Det kan hända att RDS inte fungerar ordentligt om den
inställda stationen inte sänder RDS-signalen på rätt sätt
eller om signalen är för svag.
Radiodelen
* Alla FM-stationer erbjuder inte RDS-tjänster, och de
stationer som har RDS erbjuder inte heller riktigt
samma tjänster. Om du inte redan är bekant med
RDS så hör efter hos de lokala radiostationerna för
närmare detaljer om vilka RDS-tjänster som finns
där du bor.
Mottagning av RDSsändningar
Ställ helt enkelt in en station på FM-bandet.
När du ställer in en station som erbjuder RDStjänster tänds stationens namn på displayen.
För att kontrollera RDSinformation
Varje gång man trycker på DISPLAY ändras
informationen på displayen i följande ordning:
Stationsnamn* t Snabbvalsnummer och
frekvens
* Om RDS-sändningen inte tas emot på rätt sätt kan
det hända att stationsnamnet eller programtypen
inte visas på displayen.
27SE
Justering av tonklangen
Timerfunktioner
Justering av tonklangen
Somna in till musik
— Insomningstimern
För att få ett mer dynamiskt
ljud (Dynamic Sound
Generator X-tra)
Tryck på DSGX.
Varje gång man trycker på knappen ändras det
som visas på displayen i följande ordning:
DSGX OFF y DSGX ON
Val av tonklangseffekter
Tryck upprepade gånger på PRESET EQ för
att välja önskad förinställning.
Varje gång man trycker på knappen ändras
ljudeffektsinställningen på följande sätt:
ROCK t POP t JAZZ t CLASSIC t
DANCE t FLAT
För att kontrollera ljudeffekten
Tryck en gång på PRESET EQ.
För att stänga av
tonklangseffekten
Tryck upprepade gånger på PRESET EQ tills
”FLAT” tänds på displayen.
28SE
Du kan ställa in anläggningen så att den stänger
av sig själv efter en viss tid medan du somnar in
till musik.
Tryck på SLEEP.
Varje gång man trycker på knappen ändras
antalet minuter (tills anläggningen stängs av) i
tur och ordning på displayen på följande sätt:
90min t 80min t … t 10min t OFF
Övriga manövrer
För att
Tryck
Kontrollera hur
en gång på SLEEP.
lång tid det är kvar
Ändra tiden tills
anläggningen
stängs av
upprepade gånger på SLEEP för
att välja önskad tid.
Stänga av
insomningstimern
upprepade gånger på SLEEP
tills ”OFF” tänds på displayen.
Kontroll av information på
displayen
Displayen
Hur man släcker displayen
— Strömbesparingsläge
Demonstrationsskärmen (där displayen och
knapparna tänds och blinkar även om
anläggningen är avstängd) går att stänga av för
att minska effektförbrukningen när
anläggningen är i standbyläge
(Strömbesparingsläget).
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
medan anläggningen är avstängd tills
demonstrationen släcks på displayen.
För att lämna strömbesparingsläget
Tips
?/1-indikatorn tänds även i strömbesparingsläge.
Det går att kontrollera speltiden och den
återstående tiden för det spår som håller på att
spelas eller för hela skivan.
När anläggningen upptäcker en MP3-skiva
tänds ”MP3”-indikatorn på displayen.
Tryck på DISPLAY under normal spelning.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
x När man spelar en CD/MP3
Nuvarande spårnummer och förfluten speltid t
Nuvarande spårnummer och återstående speltid
eller ”– –:– –”1) t Återstående tid på hela
skivan eller ”– –.– –”1) t Spårnamn (endast för
CD-TEXT-skivor2) och skivor med MP3ljudspår3)) t Volymnivå eller albumnamn
(endast för skivor med MP3-ljudspår)
x När man spelar en MUSIC LIBRARY
Nuvarande spårnummer och förfluten speltid
t Nuvarande spårnummer och återstående
speltid t Spårnamn t Albumnamn
t Skivinformation för spåret
t Artistinformation för spåret
x När du lyssnar på webbradio
Programnamn t Stationsnamn
t Programnummer och förfluten speltid
1)
2)
3)
Den återstående tiden visas inte för skivor med
MP3-ljudspår.
Om en skiva med CD-TEXT innehåller mer än 20
spår visas inte namnet på det nuvarande spåret från
och med spår 21.
När man spelar ett spår med ID3 tag ver. 1 eller
ver. 2, visas ID3 tag-informationen på displayen.
Bara spårnamnet i ID3-taginformationen visas.
Justering av tonklangen/Timerfunktioner/Displayen
Tryck på DISPLAY medan anläggningen är
avstängd. Varje gång man trycker på knappen
ändras det som visas på displayen i följande
ordning:
Demonstration* y Displayen släckt
(Strömbesparingsläge)
Kontroll av den återstående
speltiden och spårens namn
forts.
29SE
Kontroll av den totala
speltiden och låtarnas namn
Visning av radioinformation
på displayen
Tryck på DISPLAY i stoppläge.
Tryck på DISPLAY medan du lyssnar på
radio.
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
x När en CD/MP3-skiva är i stoppläge
Totalt antal spår eller totalt antal album1) och
total speltid
t Skivnamn3) eller volymnivå4) eller
albumnamn2)
1)
2)
3)
4)
För skivor med MP3-ljudspår i ALL ALBM-läge
För skivor med MP3-ljudspår i 1ALBM-läge
För skivor med CD-TEXT
För skivor med MP3-ljudspår kan det hända att
albumnamn och volymnivån inte visas beroende på
spelsättet
x När MUSIC LIBRARY-funktionen är i
stoppläge
• När ett album är valt i stoppläge
Totalt antal spår i albumet och total speltid t
Albumtext
• När ett spår är valt i stoppläge
Spårnummer t Spårtext
Observera
• ”– – –” tänds om det finns fler än 999 spår i
musikbiblioteket.
• ”– – –.– –” tänds om tiden för musikbiblioteket
överskrider 999 minuter och 59 sekunder.
30SE
Varje gång man trycker på knappen ändras
informationen på displayen i tur och ordning på
följande sätt:
x När du lyssnar på FM/AM-radio
Stationsnamn1)
t Snabbvalsnumret2) och frekvensen
1)
2)
Gäller endast vid mottagning av en RDS-station på
FM-bandet på Europa-modellen.
Snabbvalsnummer visas bara om det finns
radiostationer lagrade i snabbvalsminnet (sidan 25).
Framrullning av långa namn
Tryck på SCROLL.
Namnet rullas fram över displayen.
Tryck en gång till på SCROLL för att pausa
namnframrullningen.
Observera
Det går inte att rulla fram namn när:
– du lyssnar på FM eller AM.
– du lyssnar på ljudet från en extrakomponent.
Extrakomponenter
Anslutning av
extrakomponenter
För att lyssna på ljudet
från en ansluten
komponent
1
Det går att bygga ut anläggningen med olika
extrakomponenter. Se bruksanvisningen som
medföljer respektive komponent.
Koppla in komponenten med hjälp av
en ljudkabel.
Se ”Anslutning av extrakomponenter” på
sidan 31.
2
Tryck upprepade gånger på FUNCTION
för att ändra funktionsläget till
ANALOG IN.
Sätt igång den anslutna komponenten.
Från ljudutgångarna
på en analog
extrakomponent
Extra analog komponent
Det går att koppla in en extra analog komponent
(t.ex. en MD-spelare eller en videobandspelare)
i den här ingången med hjälp av en ljudkabel
(medföljer ej). Sedan går det att lyssna på ljudet
från den komponenten.
Extrakomponenter
A ANALOG IN-ingång
31SE
Felsökning
Problem och motåtgärder
Om det skulle uppstå något problem med
anläggningen så gör så här:
1
Kontrollera att stickkontakten är ordentligt
isatt i vägguttaget.
2
Leta reda på problemet i nedanstående
felsökningsschema och vidta de angivna
motåtgärderna.
Om du trots allt inte lyckas bli av med problemet
så kontakta närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Displayen börjar blinka så fort du sätter i
stickkontakten i vägguttaget, trots att
anläggningen inte är påslagen.
• Tryck på ?/1 medan anläggningen är avstängd.
Demonstrationen släcks.
Snabbvalsstationerna har försvunnit ur
minnet.
• Gör om proceduren i ”Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet” (sidan 25).
Det hörs inget ljud.
• Tryck på VOL + eller VOLUME + på
anläggningen.
• Kontrollera att inga hörlurar är inkopplade.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta anläggningen längre bort från
störningskällan.
• Koppla in anläggningen i ett annat vägguttag.
• Installera ett störningsfilter (finns i handeln) för
nätkabeln.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Flytta undan eventuella hinder.
• Använd fjärrkontrollen närmare anläggningen.
• Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
• Byt CR2025-batteriet.
• Ställ inte anläggningen i närheten av lysrör.
32SE
Ansläggningen slås inte på trots att du trycker
på ?/1.
• Kontrollera att nätkabelns stickkontakt är isatt i ett
vägguttag.
Det uppstår störningar i färgerna på en TV i
närheten.
• Stäng av TV:n en gång, vänta i 15 till 30 minuter,
och slå sedan på den igen. Om färgstörningarna
trots allt inte försvinner så flytta högtalarna längre
bort från TV-apparaten.
Nätverk
Önskad server går inte att hitta.
• Kontrollera nätverksinställningarna på datorn.
• Starta den server som du vill använda på datorn.
• Kontrollera nätverksinställningarna.
• Ställ in bredbandsroutern eller navet igen på rätt
sätt. Se bruksanvisningen till bredbandsroutern
eller navet för närmare detaljer.
• Om du ställer in en annan brandvägg än den som
ingår i operativsystemet så se avsnittet Felsökning
i Installationsanvisningarna som finns med på den
medföljande CD-ROM-skivan.
• Sänk antalet servrar som går att ansluta till 10 eller
därunder (sidan 22).
• Byt ut Ethernet-kabeln mot en ny.
• Utför nedanstående procedur och återanslut till
servern.
1. Välj ”MEDIA SERVERS?” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
2. Tryck upprepade gånger på ./> för att
välja önskad mediaserver, och tryck sedan på
ENTER.
Spår som är registrerade på en server går inte
att välja på anläggningen.
• Det kan hända att spårval, uppspelning och andra
funktioner på anläggningen inte går att använda
tillsammans med en annan server än M-crew
Server.
Ljudet hoppar.
• Det kan hända att ljudet hoppar i följande fall:
– När musik håller på att spelas in på servern
– När många program är igång på datorn
samtidigt
– När det är trångt på nätverket
– När uppspelning pågår på flera anläggningar
samtidigt
Spårnamn visas inte.
• Vissa tecken går inte att visas på displayen på den
här anläggningen, även om de är registrerade och
visas rätt på servern.
Det tar lång tid att utföra kommandon.
• Beroende på serverns tillstånd kan det ta en liten
stund innan manövern kan utföras. Om det t.ex.
inte händer någonting när du trycker på m/M
så håll m/M intryckt en stund. Därefter bör
manövern börja utföras.
CD/MP3-spelaren
Det hörs konstiga störningar.
• Kontrollera om en skiva som den här
anläggningen inte kan spela är ilagd.
Ljudet hoppar.
• Torka rent skivan (sidan 36).
• Byt skivan.
• Prova att flytta anläggningen till ett ställe där det
inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt stativ).
Det går inte att spela MP3-ljudspår.
• Inspelningen är inte utförd enligt ISO9660 nivå 1
eller nivå 2, eller det utvidgade formatet Joliet.
• MP3-ljudspåret saknar filtillägget ”.MP3”.
• Data är inte lagrade i MP3-format.
• Skivor som innehåller andra filer än MPEG1, 2,
2.5 Audio Layer-3-filer går inte att spela.
Vissa MP3-ljudspår tar längre tid att börja
spela än andra.
• När anläggningen läst in alla spåren på skivorna
kan det ta längre än vanligt innan spelningen
startar om:
– det finns väldigt många album eller spår på
skivan.
– album- och spårstrukturen är väldigt
komplicerad.
Radion
Det brummar eller brusar kraftigt.
Det går inte att ställa in stationer.
• Ställ in rätt radioband och rätt frekvens (sidan 25).
• Anslut antennen ordentligt (sidan 10).
• Hitta ett ställe och en riktning där mottagningen
blir bra, och sätt upp antennen där i stället. Om
mottagningen ändå inte blir tillräckligt bra
rekommenderar vi att du köper en utomhusantenn.
• Den medföljande FM-trådantennen tar emot
signaler längs hela sin längd, så var noga med att
dra ut den helt och hållet.
• Håll undan antennerna så långt det går från
högtalarkablarna.
• Om den medföljande AM-ramantennen skulle
lossna från plaststativet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
• Prova att stänga av andra elapparater i närheten.
Ett FM-program som sänds i stereo går inte att
ta emot i stereo.
• Tryck på FM MODE tills ”MONO” släcks.
Ytterligare komponenter
Det hörs inget ljud.
• Se punkten ”Det hörs inget ljud.” under Allmänt
och kontrollera anläggningen.
• Anslut komponenten ordentligt (sidan 31) och
kontrollera samtidigt:
– att alla kablar är ordentligt anslutna.
– att alla kontakter är ordentligt instuckna så långt
det går.
• Slå på den anslutna komponenten.
• Se bruksanvisningen som medföljer den anslutna
komponenten och sätt igång komponenten.
• Tryck upprepade gånger på FUNCTION för att
välja ”ANALOG IN” (sidan 31).
Felsökning
Skivan börjar inte spelas.
• Kontrollera om en skiva är ilagd. Skivindikatorn
tänds när en skiva är ilagd.
• Torka rent skivan (sidan 36).
• Byt skivan.
• Lägg i en skiva som den här anläggningen klarar
av att spela.
• Lägg i skivan på rätt sätt.
• Ta ut skivan och torka bort imman från den, och
låt sedan anläggningen stå påslagen i ett par
timmar tills fukten inuti den har avdunstat.
• Tryck på N för att starta spelningen.
Albumnamn, spårnamn och ID3 taginformation visas fel.
• Använd en skiva som är inspelad enligt ISO9660
nivå 1, nivå 2, eller det utvidgade formatet Joliet.
• Skivans ID3 tag är inte av ver. 1 eller ver. 2.
Ljudet låter förvrängt.
• Skruva ner volymen för den anslutna
komponenten.
forts.
33SE
Om anläggningen inte fungerar
som den ska trots att du vidtagit
ovanstående åtgärder så
återställ den på följande sätt:
1
2
3
4
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
Sätt i stickkontakten i vägguttaget igen.
Tryck på ?/1 för att slå på anläggningen.
Tryck in knapparna x, USER PROFILE 5
och ?/1 på anläggningen samtidigt.
Anläggningen återställs till
fabriksinställningarna. Gör om alla dina egna
inställningar som snabbvalsstationerna.
Meddelanden
Om det tänds ett meddelande medan
anläggningen används så utför nedanstående
procedurer för att rätta till problemet.
Nätverk
Cannot Play
• Spår går inte att spela i följande fall:
– Om samplingsfrekvensen är något annat än
32 kHz, 44,1 kHz, eller 48 kHz.
– Spåret inte strömmas med linjär PCM.
– Spåret innehåller mer än två kanaler.
– Spåret är samplat med annat än 16 bitar.
– Servern är upptagen.
Check Network
• Kontrollera att Ethernet-kabeln mellan
anläggningen och navet eller routern är ordentligt
ansluten.
• Kontrollera att navet är påslaget eller routern
påslagen.
IP Conflict
• Ställ in IP-adresserna för anläggningen och övriga
komponenter på nätverket så att de inte överlappar
varandra (sidan 21).
No album
• Registrera spåret enligt anvisningarna för den
anslutna servern.
• Utför nedanstående procedur och återanslut till
servern.
1. Välj ”MEDIA SERVERS?” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
2. Tryck upprepade gånger på ./> för att
välja önskad mediaserver, och tryck sedan på
ENTER.
34SE
No Server
• Starta servern. M-crew Server går att starta på
följande sätt:
Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och klicka
sedan på ”Start Music Service” på menyn.
• Det kan hända att M-crew Server inte känner igen
anläggningen. Utför nedanstående procedur för att
kontrollera om M-crew Server känner igen
anläggningen:
1. Klicka på [Start] – [Alla Program] – [M-crew
Server] – [TOOLS] – [EQUIPMENT LIST] i
den ordningen.
2. Om anläggningen inte finns med på listan som
visas i steg 1 måste den registreras.
Se hjälpfilerna eller installationsanvisningarna
i M-crew Server för närmare detaljer.
• Om du ställer in en annan brandvägg än den som
ingår i operativsystemet så se avsnittet Felsökning
i Installationsanvisningarna som finns med på den
medföljande CD-ROM-skivan.
• Ställ in TCP/IP-inställningarna på rätt sätt för
anläggningen och datorn (sidan 21).
Server Error
• Utför nedanstående procedur och återanslut till
servern.
1. Välj ”MEDIA SERVERS?” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
2. Tryck upprepade gånger på ./> för att
välja önskad mediaserver, och tryck sedan på
ENTER.
No Disc
• Det finns ingen skiva i CD-spelaren.
Felsökning
Select Server
• Utför nedanstående procedur och återanslut till
servern.
1. Välj ”MEDIA SERVERS?” på nätverksmenyn
(sidan 19) och tryck på ENTER.
2. Tryck upprepade gånger på ./> för att
välja önskad mediaserver, och tryck sedan på
ENTER.
CD/MP3
Server Close
• Starta servern. M-crew Server går att starta på
följande sätt:
Högerklicka på ikonen i aktivitetsfältet och klicka
sedan på ”Start Music Service” på menyn.
• Om du vill ändra datorns nätverksinställningar så
starta om servern på den här anläggningen.
Meddelandet släcks efter en liten stund.
WebRadio Error
• Registrera en station som går att lyssna på med
M-crew Server.
• Det kan vara svårt att ansluta beroende på
internetlinjens tillstånd. Vänta en stund och försök
sedan igen.
35SE
Angående värmebildning
Övrig information
Försiktighetsåtgärder
Märkplattan sitter på undersidan.
Angående säkerhet
• Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även om
strömbrytaren på själva anläggningen är frånslagen.
• Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge. Håll alltid
i stickkontakten när du drar ut nätkabeln ur
vägguttaget. Dra aldrig i själva kabeln.
• Stäng av anläggningen och dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om du skulle råka tappa något föremål
eller spilla vätska in i någon av anläggningens
komponenter. Låt en kvalificerad reparatör besiktiga
anläggningen innan du använder den igen.
• Nätkabelbyte får endast utföras av en kvalificerad
serviceverkstad.
• Anläggningen blir varm när den används, men det är
inget fel.
• Ställ anläggningen på en plats med tillräcklig
ventilation för att undvika att den blir överhettad.
• Om anläggningen används länge i taget på hög
volym blir dess sidor, ovansida och undersida väldigt
varma. Rör i så fall inte vid höljet, eftersom du då kan
bränna dig.
• Täck inte för ventilationshålet, eftersom det medför
risk för fel.
Angående användningen
• Om anläggningen flyttas direkt från ett kallt ställe till
ett varmt ställe, eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan det bildas imma på linsen inuti CDspelaren. I så fall fungerar inte anläggningen
ordentligt. Ta ut skivan och låt anläggningen stå
påslagen i ungefär en timme tills fukten avdunstat.
• Ta ut alla skivor innan du flyttar anläggningen.
Om du har några frågor angående anläggningen eller
om det uppstår något problem så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Angående placeringen
• Ställ inte anläggningen på en lutande yta.
• Ställ inte anläggningen på en plats där den utsätts för;
– Stark värme eller kyla
– Damm eller smuts
– Fukt
– Vibrationer
– Direkt solljus.
• Ställ inte anläggningen alltför nära en TV-apparat.
• Den här anläggningen är inte magnetiskt avskärmat,
vilket innebär att det kan uppstå magnetiska
störningar i bilden på TV-apparater i närheten. Om
det skulle inträffa så prova att stänga av TVapparaten en gång, vänta i 15 till 30 minuter, och slå
sedan på den igen.
Om det inte hjälper så flytta högtalarna längre bort
från TV-apparaten.
• Var försiktig med att ställa anläggningen på ytor som
är speciellt behandlade (med vax, olja, polish, e.d.)
eftersom det kan medföra risk för fläckar på ytan.
36SE
Att observera angående skivor
• Rengör skivan med en rengöringsduk innan du
lägger i den. Torka alltid av skivan från mitten i
riktning ut mot kanten.
• Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner,
rengöringsmedel som finns i handeln, eller antistatspray som är avsedd för LP-skivor av vinyl.
• Lägg inte skivor rakt i solen, vid element eller i
närheten av andra värmekällor, och lämna inte kvar
dem i en bil som står parkerad rakt i solen.
• Använd inte skivor som är försedda med en
skyddsring. Det kan leda till fel på CD-spelaren.
• Om man lägger i en skiva som är klistrig på grund av
limrester eller liknande, eller en skiva vars etikett är
tryckt med någon olämplig sorts färg, finns det risk
att skivan eller etiketten fastnar inuti anläggningen. I
så fall kan det hända att det inte går att mata ut skivan
eller att det blir något annat fel på anläggningen.
Kontrollera därför först alltid att etikettsidan inte är
klibbig innan du lägger i skivan.
Använd inte följande sorters skivor:
– Begagnade skivor med klistermärken där limmet
har trängt utanför själva etiketten eller där kanten
på etiketten är klibbig.
– Skivor vars etiketter är tryckta med någon
olämplig sorts färg som känns klibbig när man tar
på den.
Rengöring av anläggningens hölje
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en mjuk
duk fuktad med mild rengöringsmedelslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar, skurpulver
eller lösningsmedel som thinner, bensen eller sprit.
Tekniska data
Huvudenheten
Förstärkardelen
Europa-modellen:
Uteffekt (DIN, märkeffekt):
7,5 + 7,5 W
(6 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
10 + 10 W
(6 ohm vid 1 kHz,
10% THD)
Ingångar
ANALOG IN (miniuttag): Känslighet 450 mV,
impedans 10 kohm
Utgångar
PHONES (miniuttag):
för hörlurar med minst
8 ohms impedans
CD-spelardelen
System
Laser
Frekvensomfång
Kompaktdiskar digitalt
ljudsystem
Halvledarlaser
(λ=770 – 810 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
Övrig information
forts.
37SE
Radiodelen
Allmänt
FM stereo, FM/AM-superheterodynmottagare
Strömförsörjning
U.S.A.-modellen:
Europa-modellen:
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde
U.S.A.-modellen:
87,5 – 108,0 MHz
(i steg om 100 kHz)
Europa-modellen:
87,5 – 108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
Antenn
FM-trådantenn
Antenningång
75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens
10,7 MHz
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde
U.S.A.-modellen:
530 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Europa-modellen:
531 – 1 602 kHz
(med stationsinställningsintervallet inställt på
9 kHz)
Antenn
AM-ramantenn
Antenningång
Ingång för utomhusantenn
Mellanfrekvens
450 kHz
Högtalardelen
Högtalarsystem
Högtalarelement
Woofer:
Tweeter:
Märkimpedans
38SE
2-vägs akustisk
upphängningstyp
9 cm diam., kontyp
2,5 cm diam., balanserad
kupoltyp
6 ohm
Effektförbrukning
U.S.A.-modellen:
Europa-modellen:
120 V växleström, 60 Hz
230 V växelström,
50/60 Hz
40 W
40 W
0,3 W (i
strömbesparingsläge)
Yttermått (b/h/d) inkl. utskjutande delar och kontroller
Ca. 460 × 175 × 190 mm
Vikt
Ca. 5,3 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll med batteri
(1)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Nätverkskabel (1)
M-crew Server CD-ROMskiva (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Internet
Ordförklaringar
ADSL
Förkortning för Asymmetric Digital Subscriber
Line. ADSL är en sorts bredbandslinje som
använder de vanliga koppartrådarna i en
telefonlinje men stödjer överföring av stora
datamängder genom att använda ett
högfrekvensband som är avskilt från bandet för
vanliga ljudsignaler.
Kommunikationshastigheten uppströms (för
data från användarens terminal) är långsammare
än nedströmshastigheten (från providern till
användarens terminal), vilket är anledningen till
att denna metod kallas för ”assymetrisk”.
Överföringshastigheten varierar beroende på
vilken service man har kontrakt med.
Bredband
Generell beteckning på kommunikationslinjer
med hög bandbredd för sändning och
mottagning av stora mängder video- eller
ljuddata på hög hastighet. För närvarande
ränknas bl.a. ADSL, kabel-TV och FTTH som
bredband.
Bredbandsrouter
DHCP
Förkortning för Dynamic Host Configuration
Protocol. Ett system för automatisk allokering
av de konfigurationsdata som behövs för en
Internetanslutning.
DLNA
Förkortning för Digital Living Network
Alliance. DLNA är en icke vinstdriven
organisation som fastställer designriktlinjer för
digitalt material som delas över nätverk.
Se http://www.dlna.org/ för närmare detaljer.
Ethernet
En metod för att koppla ihop datorer i ett lokalt
nätverk (LAN). Ethernet är urpsrungligen
utvecklat av Xerox Corporation och har blivit ett
mycket populärt sätt att skapa lokala nätverk.
IP-adress
IP-adresser består normalt av fyra grupper av
upp till tre siffror vardera, åtskilda av en punkt
(t.ex. 192.168.239.1). Alla apparater på ett
nätverk måste ha en egen IP-adress.
ISP
En Internet-provider. ISP är en förkortning av
”Internet Service Provider”. Företag som
erbjuder anslutning till Internet.
LAN
Förkortning av Local Area Network, dvs lokalt
nätverk.
LAN är en generell benämning på nätverk för
kommunikation mellan apparater som datorer,
skrivare och faxmaskiner inom ett relativt
begränsat område, t.ex. ett kontor eller en byggnad.
Router
En apparat som förbinder nätverk genom att
omvandla protokollen och adresserna för de
olika nätverken.
Numera finns det uppringningsrouters för
anslutning till ISDN-linjer och bredbandsrouters
för ADSL- och kabel-TV-nätverk. Enbart
benämningen ”router” kan gälla alla sådana
apparater.
Samplingsfrekvens
När ljudmaterial omvandlas från analoga till
digital data måste de omvandlas till siffror
(digitaliseras). Denna process kallas för sampling,
och samplingsfrekvensen är det antal gånger per
sekund som signalerna mäts upp för inspelningen.
Musik-CD-skivor samplas 44 100 gånger per
sekund, vilket gör att samplingsfrekvensen
skrivs som 44,1 kHz. I allmänhet gäller att ju
högre samplingsfrekvens, desto naturtrognare
inspelning.
Övrig information
För Internetansluning via ADSL eller en kabelTV-linje används ett så kallat ADSL-modem
eller ett kabelmodem. För att det ska gå att
ansluta till Internet från flera terminaler
samtidigt används en bredbandsrouter.
Ett kommunikationsnätverk som länkar ihop
datorer över hela världen. Internet har stöd för
massor av tjänster, inklusive epost och
sökmotorer.
Den här anläggningen går inte att ansluta direkt
till internet.
Subnet mask
Del av en IP-adress som anger subnätet, en
mindre grupp på nätverket.
39SE
Lista över var knapparna sitter och hänvisningssidor
Hur man använder den här sidan
Använd den här sidan för att hitta de olika
knapparna och andra delarna på anläggningen som
omnämns i texten.
Figurnummer
r
TUNER/BAND qs (25, 26)
R
Knappens/delens namn
R
Hänvisningssida
Huvudenheten
BESKRIVNING AV
KNAPPARNA
ALFABETISK ORDNING
A–O
P–Ö
Display 9
Fjärrkontrollsensor 8
FUNCTION 2 (23, 31)
NETWORK 5 (12, 14, 15, 16,
17, 19)
Nätverkslampa 5 (13)
PHONES-uttag q;
USER PROFILE 1 – 5 3 (17,
34)
VOL. +/– 7
?/1 (påslagen/standby-läge) 1
(12, 26, 34)
Z PUSH OPEN 4 (23)
N (avspelning) 6 (14, 19, 23)
x (stopp) 6 (15, 19, 24, 34)
4
5
3
6
2
7
1
q;
9
40SE
8
Fjärrkontrollen
ALFABETISK ORDNING
BESKRIVNING AV
KNAPPARNA
A–L
M–Z
ALBUM +/– 9 (15, 19, 24)
DISPLAY 2 (27, 29, 30)
DSGX qf (28)
ENTER 8 (12, 15, 17, 20, 21, 22,
25, 32)
FAVORITE
ADD q; (16)
CALL q; (17)
DELETE q; (17)
FM MODE qj (26, 33)
FUNCTION wd (23, 31)
LIBRARY
MODE wa (14)
SEARCH wa (15)
MENU 7 (19)
NETWORK qa (12, 14, 15, 16,
17, 19)
PRESET EQ 3 (28)
REPEAT qj (15, 24)
SCROLL qd (30)
SLEEP qs (28)
TUNER BAND qg (25, 26)
TUNER MEMORY 5 (25)
TUNING MODE qh (25, 26)
TUNING +/– ql (25, 26)
USER PROFILE ws (17)
VOL +/– 4
?/1 (påslagen/standby-läge) 1
(12)
1/ALL 6 (15, 24)
m/M (snabbspolning bakåt/
framåt) qk (15, 24)
TCURSOR/CURSORt qk
(15)
./> (sökning bakåt/
framåt)* ql (12, 15, 19, 24)
N (spelning)* w; (14, 23)
X (paus) w; (15, 24)
x (stopp) w; (15, 24)
* N och .-knapparna har en
liten knopp som känns med
fingret. Använd dessa knoppar
som referens när du styr
anläggningen.
qa
ws
1
qs
2
qd
0
wa
3
Övrig information
wd
qf
9
w;
ql
4
6
5
qg
qk
qj
8
7
qh
41SE
OSTRZEŻENIE
Aby uniknąć pożaru lub porażenia
prądem nie należy wystawiać tego
urządzenia na działanie deszczu lub
wilgoci.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami, serwetami,
zasłonami, itp. Nie stawiaj również zapalonych
świec na aparacie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami, np.
wazonów, może być przyczyną pożaru lub
porażenia prądem.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Niniejsze urządzenie
zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT
LASEROWY KLASY
1. Niniejsza etykieta
znajduje się na spodzie
obudowy.
Nie wrzucaj baterii do zwykłych
domowych śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci chemiczne.
Pozbycie się Zużytego Sprzętu
(Stosowane w krajach Unii
Europejskiej i w pozostałych
krajach europejskich mających
własne systemy zbiórki)
Taki symbol na produkcie lub jego opakowaniu
oznacza, Īe produkt nie moĪe byü traktowany jako
odpad komunalny, lecz powinno siĊ go dostarczyü do
odpowiedniego punktu zbiórki sprzĊtu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu. Poprzez upewniĊ
siĊ, Īe dyspozycja dotycząca produktu jest poprawna,
zapobiega siĊ potencjalnym negatywnym wpáywom na
Ğrodowisko orazzdrowie ludzi, jakie mogáyby
wystąpiü w przypadku niewáaĞciwego postĊpowania.
Recykling materiaáów pomoĨe w ochronie naturalnych
Ĩródel. W celu uzyskania bardziej szczegóáowych
informacji na temat recyklingu tego produktu, naleĪy
skontaktowaü siĊ z naszym lokalnym biurem, ze
sáuĪbami oczyszczania miasta lub ze sklepem, w
którym zakupiony zostaá ten produkt.
2PL
Spis treści
Podręcznik obsługi NAS-CZ1............. 5
Odtwarzane płyty.................................. 5
Opis ogólny............................................ 8
Kroki wstępne
Przygotowanie pilota............................ 9
Podłączanie anten ............................... 10
Instalowanie dostarczonego
oprogramowania
M-crew Server............................... 10
Rejestracja ścieżek w
M-crew Server............................... 10
Podłączanie systemu do sieci............. 11
Podłączanie przewodu sieciowego.... 12
Korzystanie z funkcji
NETWORK
Wybieranie serwera............................ 12
MUSIC LIBRARY
Słuchanie muzyki zapisanej w pamięci
komputera .....................................14
Szukanie albumu................................. 15
— LIBRARY SEARCH
Słuchanie muzyki z playlisty.............. 16
— PLAYLIST
Słuchanie muzyki z ulubionej listy.... 16
— Rejestracja FAVORITE
PLAYLIST/Odtwarzanie
FAVORITE PLAYLIST
Używanie funkcji profilu ...................17
— USER PROFILE
Edytowanie zarejestrowanych danych
audio .............................................. 18
WEB RADIO
Zaawansowane nastawienia
sieci
Używanie menu sieci.......................... 19
Sprawdzenie ustawień sieci ............... 20
Nastawianie ustawień sieci ................ 20
Ponowne łączenie się z siecią ............ 21
Sprawdzanie nazwy systemu ............. 21
Wybieranie innego serwera............... 21
Ręczna rejestracja systemu na
komputerze ................................... 22
CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty.................................. 23
Odtwarzanie płyty .............................. 23
— Normalne Odtwarzanie/
Odtwarzanie z Powtórzeniem
Tuner
Zapisywanie stacji radiowych w
pamięci .......................................... 25
Słuchanie radia ................................... 26
— Strojenie zapisanych w
pamięci stacji
— Ręczne strojenie
Używanie Systemu Danych Radiowych
(RDS) ............................................ 27
(Tylko model europejski)
PL
Regulowanie dźwięku
Regulowanie dźwięku........................ 28
Wybieranie efektu dźwiękowego ..... 28
Programator
Zasypianie przy muzyce .................... 28
— Nocny Programator
Słuchanie internetowego radia przy
użyciu M-crew Server .................. 18
ciąg dalszy
3PL
Wyświetlenie
Wyłączanie wyświetlenia ................... 29
— Tryb Oszczędzania Energii
Informacje na wyświetlaczu............... 29
Komponenty opcjonalne
Podłączanie komponentów
opcjonalnych ................................. 31
Słuchanie audio z podłączonego
komponentu .................................. 31
W razie trudności
Problemy i środki zaradcze................ 32
Komunikaty......................................... 34
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności .............................. 36
Dane techniczne.................................. 37
Objaśnienia terminów ........................ 39
Lista lokalizacji przycisków i stron z ich
opisami........................................... 41
4PL
Podręcznik obsługi
NAS-CZ1
Do NAS-CZ1 dołączone są następujące
podręczniki obsługi. Używaj ich zgodnie z
wymogami poszczególnych operacji.
Odtwarzane płyty
Możesz odtwarzać następujące płyty w tym
zestawie. Inne płyty nie mogą być
odtwarzane.
Lista odtwarzanych płyt
Instrukcja obsługi NAS-CZ1 (ten
podręcznik)
Format płyt
Ten podręcznik wyjaśnia działanie samego
systemu.
Wyjaśnienia w tym podręczniku dotyczą
głównie operacji za pomocą pilota, ale
większość tych operacji może być także
wykonana przy użyciu przycisków i
regulatorów na urządzeniu, mających te
same lub podobne nazwy.
CD-R/CD-RW
(dane audio/
pliki MP3)
Podręcznik instalacji „M-crew
Server”
Podręcznik instalacji znajduje się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Zawiera wyjaśnienia, jak zainstalować
dostarczone oprogramowanie „M-crew
Server” na komputerze.
Pomoc „M-crew Server”
Podręcznik dotyczący pomocy może być
używany tylko po zainstalowaniu programu
„M-crew Server”.
Znajdują się w nim objaśnienia operacji
programu „M-crew Server”, znajdującego
się na tej samej płycie CD-ROM.
Podręcznik połączeń NAS-CZ1
Podręcznik połączeń znajduje się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Przedstawia on metodę połączeń systemu,
odpowiadających środowisku komputera
użytkownika.
Logo płyty
Dźwiękowe CD
Płyty, których zestaw nie może
odtwarzać
Niniejszy zestaw nie może odtwarzać
następujących płyt. Odbiegające od
normalnych szumy mogą wystąpić przy
próbie odtwarzania tych płyt.
• CD-ROM1)
• CD-R/CD-RW1), poza nagranymi w
następujących formatach:
– format muzycznej płyty CD
– format MP3 zgodny z ISO96602)
Poziom 1/Poziom 2, Joliet lub Multi
Session3)
• Płyty o niestandardowych kształtach (np.
w kształcie serca, kwadratu lub gwiazdy)
nie mogą być odtwarzane na tym
urządzeniu. Próby odtwarzania mogą
uszkodzić urządzenie. Nie używaj płyt
tego rodzaju.
• Płyta z naklejonym papierem lub nalepką
samoprzylepną.
• Płyta, na której jest samoprzylepna taśma
celofanowa lub nalepka.
• Część z danymi na płytach o formacie CDExtra4)
• Ścieżka z danymi na płytach o formacie
Mixed CD5)
ciąg dalszy
5PL
1)
Gdy włożysz płytę CD-ROM/CD-R/CD-RW,
może pojawić się takie samo wyświetlenie
statusu płyty, jak w wypadku płyt, które można
odtwarzać, natomiast nie będzie dźwięku.
2)
Format ISO9660
Najczęściej spotykany międzynarodowy
standard logicznego formatu plików i katalogów
na CD-ROM. Istnieje kilka poziomów
specyfikacji. Na Poziomie 1 nazwy plików muszą
być w formacie 8.3 (nie więcej niż osiem znaków
w nazwie, nie więcej niż trzy znaki w rozszerzeniu
„.MP3”) i dużymi literami. Nazwy katalogów nie
mogą być dłuższe niż osiem znaków. Nie może
także być więcej niż osiem poziomów w głąb
katalogów. Specyfikacja Poziomu 2 dopuszcza
nazwy plików i katalogów o długości do 31
znaków. Każdy katalog może posiadać
maksymalnie 8 drzew.
Jeśli chodzi o format rozszerzony Joliet (nazwy
plików i katalogów mogą mieć do 64 znaków)
upewnij się co do zawartości oprogramowania
używanego do zapisu, itd.
3)
Multi Session
Jest to metoda nagrywania, która umożliwia
dodawanie danych przy użyciu metody TrackAt-Once.
Konwencjonalne płyty CD zaczynają się polem
poprzedzającym sesję, nazywanym Lead-in, a
kończą się polem nazywanym Lead-out. Multi
Session CD to płyta CD, która została nagrana w
wielu sesjach, a każdy segment zaczynający się
od Lead-in i kończący się na Lead-out jest
traktowany jako jedna sesja.
4)
CD-Extra: W tym formacie audio (dane CD
audio) zostaje nagrane na ścieżkach w sesji 1, a
dane tekstowe na ścieżkach w sesji 2.
5) Mixed
CD: W tym formacie dane zostają
nagrane na pierwszej ścieżce a audio (dane CD
audio) na drugiej i kolejnych ścieżkach sesji.
6PL
Uwagi dotyczące CD-R i CD-RW
• Niektóre płyty CD-R lub CD-RW nie
mogą być odtwarzane przez ten zestaw,
zależnie od jakości nagrania, stanu płyty
lub właściwości urządzenia
wykorzystanego do nagrania. Poza tym
płyta nie może być odtworzona jeśli zapis
nie został prawidłowo sfinalizowany.
Więcej informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia wykorzystanego do
nagrywania.
• Płyty nagrane przy pomocy napędów CDR/CD-RW mogą nie zostać odtworzone z
powodu zadrapań, zabrudzeń, warunków
nagrywania lub właściwości napędu.
• Płyty CD-R i CD-RW nagrane metodą
multisesyjną, które nie zostały zakończone
„zamknięciem sesji”, nie są akceptowane.
• Zestaw może nie odtworzyć plików
formatu MP3, które nie posiadają
rozszerzenia „.MP3”.
• Próba odtworzenia plików formatu innego
niż MP3 opatrzonych rozszerzeniem
„.MP3” może prowadzić do zakłóceń lub
usterki.
• W wypadku formatów innych niż ISO9660
Poziom 1 i 2, nazwy katalogów lub plików
mogą nie być właściwie wyświetlane.
• Następujące płyty potrzebują dłuższego
czasu aby rozpocząć odtwarzanie.
– płyta, której nagrania zawarte są w
skomplikowanej strukturze drzewa.
– płyta nagrana w Multi Session.
– płyta, do której można dodać dane
(płyta niesfinalizowana).
Płyty muzyczne z
zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Środki ostrożności podczas
odtwarzania płyty nagranej w
Multi Session
Ten produkt jest zaprojektowany do
odtwarzania płyt, które są wyprodukowane
zgodnie ze standardem Compact Disc (CD).
Ostatnio niektóre firmy muzyczne
rozpoczęły sprzedaż różnych płyt
muzycznych z zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są zgodne ze
standardem CD i mogą być nieodtwarzalne
przez ten produkt.
• Jeżeli płyta zaczyna się od sesji CD-DA,
zostaje rozpoznana jako płyta CD-DA
(audio) i odtwarzanie jest kontynuowane
do momentu, w którym zaczyna się sesja
MP3.
• Jeżeli płyta zaczyna się od sesji MP3,
zostaje rozpoznana jako płyta MP3 i
odtwarzanie jest kontynuowane do
momentu, w którym zaczyna się sesja CDDA (audio).
• Zakres odtwarzania płyty MP3 jest
zdeterminowany strukturą drzewa plików,
odtworzoną przez analizę płyty.
• Płyta o mieszanym formacie CD zostanie
rozpoznana jako płyta CD-DA (audio).
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał DVD
nagrany na jednej stronie oraz materiał
dźwiękowy nagrany na drugiej stronie.
Ponieważ jednak nagrany materiał
dźwiękowy nie jest zgodny ze standardem
Compact Disc (CD), nie można
zagwarantować poprawnego odtwarzania
takiej płyty.
7PL
Opis ogólny
Słuchanie muzyki zapisanej w pamięci komputera
Możesz słuchać muzyki z komputera, używając operacji na tym systemie.
Możesz tworzyć playlisty organizujące zapisaną muzykę, możesz także wybierać ulubione
playlisty i odtwarzać je z tego systemu (PLAYLISTS/FAVORITE PLAYLISTS).
Ten system umożliwia przypisywanie ścieżek określonym przyciskom, a przez to słuchanie
muzyki podzielonej na gatunki lub w inny sposób (USER PROFILE).
Jeżeli komputer ma połączenie do internetu, możesz także słuchać internetowego radia.
Internet
O głośniku systemu
Głośnik tego systemu wykorzystuje OMNI DIRECTION TWIN TWEETER SYSTEM, co
umożliwia odsłuch z wrażeniem obecności efektów dźwięku dookólnego, bez względu na to,
gdzie system jest postawiony.
8PL
Uwagi dotyczące baterii litowej
Kroki wstępne
Wyciągnij pasek izolacyjny, aby
umożliwić dopływ energii z baterii.
Bateria znajduje się w pilocie.
Kroki wstępne
Przygotowanie pilota
• Baterię litową przechowuj poza zasięgiem dzieci.
Jeżeli dojdzie do połknięcia baterii, natychmiast
skontaktuj się z lekarzem.
• Wytrzyj baterię suchą ściereczką aby dobrze
kontaktowała.
• Pamiętaj o przestrzeganiu właściwego ułożenia
biegunów podczas wkładania baterii.
• Nie chwytaj baterii metalowymi szczypcami,
może to spowodować spięcie.
Wskazówka
Gdy pilot przestaje operować systemem, wymień
baterię na nową.
OSTRZEŻENIE
Wymiana baterii w pilocie
1
Wysuń i wyjmij pojemnik baterii.
2
Włóż nową baterię litową CR2025, stroną
oznaczoną + skierowaną do góry.
Bateria może wybuchnąć przy niewłaściwym
używaniu.
Nie ładuj ponownie, nie demontuj i nie wyrzucaj
do ognia.
Bateria litowa CR2025
3
Wsuń z powrotem pojemnik baterii.
Uwaga
Jeżeli nie będziesz używać pilota przez dłuższy
czas, wyjmij baterię aby zapobiec ewentualnym
uszkodzeniom z powodu wycieku z baterii i
korozji.
9PL
Podłączanie anten
Podłącz anteny FM i AM.
Ustaw pionowo antenę ramową AM i ją
podłącz.
Antena ramowa AM
Antena
przewodowa FM
Instalowanie
dostarczonego
oprogramowania
M-crew Server
Aby słuchać muzyki z komputera lub
korzystać z internetowego radia, konieczne
jest zainstalowanie najpierw dostarczonego
oprogramowania M-crew Server.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
Instrukcji Instalacji oprogramowania
M-crew Server, znajdującej się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Rejestracja ścieżek
w M-crew Server
Uwagi
• Rozciągnij poziomo antenę przewodową FM.
• Anteny umieść z dala od kabla ethernet.
10PL
Możesz zarejestrować i zapisać na M-crew
Server dane audio z płyty audio CD lub dane
audio z twardego dysku komputera. Możesz
wtedy słuchać muzyki zarejestrowanej na
M-crew Server przez głośniki systemu.
Szczegółowe informacje o rejestracji danych
audio znajdziesz w pomocy on line,
znajdującej się na dostarczonej płycie CDROM.
Podłączanie systemu do sieci
Kroki wstępne
Po zakończeniu instalacji oprogramowania podłącz system do komputera przez port Ethernet
komputera, router z wbudowanym przełącznikiem lub przez przełącznik sieciowy.
Metoda połączenia może być różna, zależnie od używanej sieci. Opisane tutaj połączenie z
komputerem jest podane przykładowo.
Szczegółowe informacje znajdziesz w Podręczniku połączeń, znajdującym się na dostarczonej
płycie CD-ROM.
Przykład: DSL lub modem kablowy, posiadający wbudowany router (bez
portów przełącznika sieciowego)
Internet
DSL lub modem
kablowy z
wbudowanym
routerem*
Koncentrator
Kabel sieciowy
(w wyposażeniu)
Do portu Ethernet
NAS-CZ1
NAS-CZ1
Komputer
* Połączenia mogą być różne, zależnie od używanej sieci.
11PL
Podłączanie
przewodu
sieciowego
Podłącz przewód sieciowy do gniazda
ściennego.
Na wyświetleniu pojawi się tryb pokazowy.
Gdy naciśniesz ?/1, zestaw włączy się i
pokaz automatycznie się zakończy.
Korzystanie z funkcji
NETWORK
Przez ten system możesz słuchać muzyki
zapisanej na podłączonym serwerze mediów.
Wybieranie serwera
Aby wyłączyć wyświetlenie
pokazowe
Możesz wybrać żądany serwer mediów jako
serwer domyślny. Pozwoli to uniknąć
konieczności wybierania za każdym razem,
gdy używasz funkcji NETWORK.
Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest
wyłączony (strona 29).
Wskazówka
Na tym systemie możesz słuchać muzyki zapisanej
na serwerach współpracujących z DLNA.
1
2
3
Uruchom żądany serwer mediów na
komputerze.
Naciśnij ?/1 aby włączyć zestaw.
Naciśnij NETWORK.
Gdy na wyświetleniu miga
„Configuring”, wyświetlenie jest w
trakcie automatycznego nastawiania.
Nie wyłączaj w tym czasie zasilania.
4
5
Pojawiło się „MEDIA SERVERS?”, po
czym naciśnij ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać żądany serwer mediów, po
czym naciśnij ENTER.
Wybrany serwer jest nastawiony na
serwer domyślny.
12PL
Gdy wybierasz M-crew Server jako
serwer mediów
Na wyświetleniu pojawią się następujące
oznaczenia.
Uwaga
Możesz korzystać z następujących funkcji tylko
wtedy, gdy M-crew Server został wybrany jako
serwer mediów.
– MUSIC LIBRARY
– LIBRARY SEARCH
– PLAYLIST MODE
– FAVORITE PLAYLIST
– Profil Użytkownika
– WEB RADIO
Gdy dioda sieci pulsuje szybko, jednocześnie
pojawia się komunikat na wyświetlaczu (zobacz
strona 34). Aby ponownie sprawdzić komunikat,
naciśnij ENTER lub inny przycisk gdy [NET]
znajduje się na wyświetlaczu.
Korzystanie z funkcji NETWORK
Teraz wybrany serwer*
* Oznaczenia te pojawiają się również, gdy
używany jest inny serwer niż M-crew Server.
Wskazówka
Wskazówka
Możesz ponownie wybrać domyślny serwer i
wybrać inny serwer (strona 19).
Sprawdzanie statusu sieci
Dioda sieci
Dioda sieci
Status systemu
pulsuje powoli
System jest w trakcie
komunikacji z serwerem.
zapali się
Funkcja NETWORK jest w
użyciu.
Wystąpił błąd.
pulsuje szybko
13PL
1
MUSIC LIBRARY
Naciskaj kilkakrotnie NETWORK aby
przełączyć funkcję na MUSIC
LIBRARY.
Słuchanie muzyki
zapisanej w pamięci
komputera
Możesz słuchać zapisanej na komputerze
muzyki przez głośnik systemu. Upewnij się,
że dane audio zostały zarejestrowane na
serwerze mediów.
(Tryb płyty)
(Tryb artysty)
(Tryb playlisty)
2
Naciskaj kilkakrotnie LIBRARY
MODE aż pojawi się żądany tryb.
Wybierz
(Tryb płyty)
1
2
3
X
(Tryb artysty) Tryb do słuchania
albumów posortowanych
według znajdującej się na
ścieżkach informacji o
artyście
ALBUM +/–
x
(Tryb
playlisty)
./>
1/ALL
Aby odtworzyć
Tryb do słuchania
albumów posortowanych
według znajdującej się na
ścieżkach informacji o
płycie
m/M
REPEAT
3
Tryb do słuchania
playlist stworzonych
przez M-crew Server i
ulubionych playlist,
zarejestrowanych na
M-crew Server.
Naciśnij N.
Uwaga
Do rozpoczęcia odtwarzania może upłynąć trochę
czasu, zależnie od ilości ścieżek zarejestrowanych
na serwerze.
14PL
Inne operacje
Szukanie albumu
Wykonaj
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
— LIBRARY SEARCH
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
aby powrócić do odtwarzania.
Możesz szukać albumu w trybie DISC
MODE lub ARTIST MODE.
Wybrać album
Naciskaj kilkakrotnie ALBUM
+/–.
1
Wybrać
ścieżkę
Naciskaj kilkakrotnie . lub
>.
Odnaleźć
punkt na
ścieżce
Utrzymuj wciśnięte m lub M
podczas odtwarzania i zwolnij w
żądanym momencie.
Powtarzać
odtwarzanie
(Odtwarzanie z
Powtórzeniem)
Naciskaj kilkakrotnie REPEAT
podczas odtwarzania, aż pojawi
się „REP” lub „REP1”.
REP: Dla wszystkich
zarejestrowanych ścieżek.
REP1: Dla jednej tylko ścieżki.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem, naciskaj
kilkakrotnie REPEAT, aż
zniknie „REP” i „REP1”.
Odtworzyć
wszystkie
ścieżki tylko w
wybranym
albumie
2
3
Naciskaj kilkakrotnie LIBRARY
MODE aż pojawi się „
(Tryb płyty)”
lub „ (Tryb artysty)”.
Naciśnij LIBRARY SEARCH.
„LIBRARY SEARCH” pojawi się na
około sekundę, po czym zapali się
„SEARCH”.
4
Naciskaj kilkakrotnie 1/ALL aż
pojawi się „1ALBM”.
Aby odtworzyć wszystkie
zarejestrowane ścieżki, naciśnij
kilkakrotnie 1/ALL, aż pojawi
się „ALL ALBM”.
Powtórz poniższe, aby szukać
albumu.
Aby wykonać
Naciśnij
Zmienić znak na
pozycji kursora
(migający znak)
kilkakrotnie
./>
Przesunąć pozycję
kursora
kilkakrotnie
CURSORT lub
CURSORt
Wyświetlić albumy z kilkakrotnie
tytułami, które
ALBUM +/–
odpowiadają
znakom od początku
do pozycji kursora
Uwaga
Przyciski X i m/M mogą nie działać dla
niektórych ścieżek, gdy używany jest inny serwer
niż M-crew Server.
Naciskaj kilkakrotnie NETWORK aby
przełączyć funkcję na MUSIC
LIBRARY.
MUSIC LIBRARY
Aby
5
Naciśnij ENTER lub N.
Odtwarzanie zaczyna się od pierwszej
ścieżki w wybranym albumie.
Uwagi
• Nie można użyć funkcji Przeszukania Kartoteki
na serwerze innym niż dostarczony M-crew
Server.
• Nie można szukać albumu w trybie PLAYLIST
MODE.
15PL
Słuchanie muzyki z
playlisty
— PLAYLIST
Możesz słuchać ścieżek zarejestrowanych w
albumie PLAYLIST na komputerze.
1
2
3
4
Naciskaj kilkakrotnie NETWORK aby
przełączyć funkcję na MUSIC
LIBRARY.
Naciskaj kilkakrotnie LIBRARY
MODE aż pojawi się „ (Tryb
playlisty)”.
Słuchanie muzyki z
ulubionej listy
— Rejestracja FAVORITE PLAYLIST/
Odtwarzanie FAVORITE PLAYLIST
Co to jest FAVORITE PLAYLIST?
Rejestrując ścieżki z komputera na ulubioną
listę za pomocą tego systemu, możesz
odtwarzać tylko te ścieżki, których chcesz
słuchać. Jedna ulubiona lista może zostać
stworzona dla każdego profilu, a każda
ulubiona lista może zawierać maksymalnie
100 ścieżek.
Naciskaj kilkakrotnie ALBUM +/– aby
wybrać żądaną playlistę.
Naciśnij N.
Uwaga
Funkcja kartoteki Playlisty może być czasem
niedostępna, jeśli serwerem mediów jest serwer
inny niż M-crew Server.
1
FAVORITE
CALL
FAVORITE
DELETE
ENTER
Aby zarejestrować ścieżki na
ulubionej playliście i odtwarzać
16PL
1
Podczas odtwarzania lub pauzy w
odtwarzaniu żądanej ścieżki, naciśnij
FAVORITE ADD.
Pojawi się „FAVORITE”.
2
Gdy zniknie „FAVORITE”, powtórz krok 1
aby zarejestrować żądane ścieżki.
Odtwarzanie ulubionej listy
1
2
Naciskaj kilkakrotnie NETWORK aby
przełączyć funkcję na MUSIC
LIBRARY.
Używanie funkcji
profilu
— USER PROFILE
Naciśnij FAVORITE CALL.
Rozpocznie się odtwarzanie.
MUSIC LIBRARY
Wskazówka
Możesz także odtworzyć ulubioną listę za pomocą
następującej procedury:
1. Naciskaj kilkakrotnie LIBRARY MODE aż
pojawi się „ (Tryb playlisty)”.
2. Naciskaj kilkakrotnie ALBUM +/– aż pojawi
się „FAVORITE”.
USER PROFILE 1 – 5
Usuwanie ścieżek z ulubionej listy
1
Naciśnij N lub X aby odtworzyć lub
zrobić pauzę w odtwarzaniu ścieżki, którą
chcesz usunąć z ulubionej listy.
2
Naciśnij FAVORITE DELETE.
Pojawi się „DELETE?”.
3
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „Deleting”, po czym pojawi się
„Complete!”.
Uwagi
• Jeżeli wyedytujesz ścieżkę w albumie, który jest
zarejestrowany w FAVORITE PLAYLIST na
komputerze, ścieżka zostaje automatycznie
skasowana z FAVORITE PLAYLIST. (z
wyjątkiem, kiedy zmienisz nazwę ścieżki)
• Podczas odtwarzania ścieżki z ulubionej listy, nie
można nacisnąć FAVORITE ADD aby
zarejestrować ścieżkę na ulubionej liście.
• Gdy naciśniesz FAVORITE DELETE, ścieżka
zostanie skasowana z FAVORITE PLAYLIST,
ale zostanie w Muzycznej Kartotece.
Gdy jeden system NAS-CZ1 ma kilku
użytkowników, możesz wyznaczyć przycisk
USER PROFILE dla każdego użytkownika,
aby każdy użytkownik mógł używać ten
system zgodnie ze swoimi wymaganiami.
Możesz także, jeśli nikt inny nie używa
systemu NAS-CZ1, przypisać inny rodzaj
muzyki lub inne nastawienia do każdego z
tych przycisków.
Funkcje, które mogą być inaczej nastawione
dla każdego przycisku są następujące.
– słuchane MUSIC LIBRARY lub
WEBRADIO
– nastawiony tryb LIBRARY MODE
– PLAYLIST
– FAVORITE PLAYLIST
– słuchane albumy lub ścieżki
– słuchany tryb REPEAT
– słuchany tryb 1/ALL
Naciśnij jeden z przycisków USER
PROFILE 1 – 5.
Funkcja przełącza się automatycznie na
NETWORK i odtwarzanie zaczyna się od
punktu, w którym użytkownik poprzednio
słuchał.
ciąg dalszy
17PL
Uwagi
• Funkcja USER PROFILE zapisuje nastawienia
funkcji NETWORK. Nastawienia funkcji CD,
TUNER i ANALOG IN nie zostają zapisane.
• Nie można używać funkcji USER PROFILE z
serwerem mediów innym niż dostarczony
M-crew Server.
Wskazówki
• Gdy włączysz funkcję NETWORK używając
NETWORK, poprzednio używany USER
PROFILE zostanie uruchomiony.
• Możesz przypisać profile do przycisków USER
PROFILE 1 – 5. Szczegółowe informacje
znajdziesz w pomocy on line, znajdującej się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
WEB RADIO
Słuchanie
internetowego radia
przy użyciu M-crew
Server
Możesz słuchać programów internetowego
radia, używając M-crew Server. Najpierw
zapisz na komputerze internetowe stacje
radiowe.
1
Edytowanie
zarejestrowanych
danych audio
Możesz edytować ścieżki zarejestrowane na
M-crew Server w komputerze.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
pomocy on line, znajdującej się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
2
Naciskaj kilkakrotnie NETWORK aby
przełączyć funkcję na WEB RADIO.
Naciskaj kilkakrotnie ALBUM +/– aż
pojawi się żądana stacja.
3
Naciskaj kilkakrotnie . lub >, aż
pojawi się żądany program.
4
Naciśnij N.
Aby zatrzymać program
internetowego radia
Naciśnij x.
Aby edytować internetowe stacje
radiowe
Możesz edytować internetowe stacje
radiowe tylko na podłączonym komputerze.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
pomocy on line, znajdującej się na
dostarczonej płycie CD-ROM.
Uwagi
• Nie można używać funkcji internetowego radia z
serwerem mediów innym niż dostarczony
M-crew Server.
• Jeżeli dźwięk internetowego radia nie jest
słyszalny z głośnika systemu, sprawdź, czy ten
dźwięk jest słyszalny, gdy używasz M-crew
Server na komputerze.
• Przyciski X, m i M nie są dostępne dla tej
funkcji.
18PL
3
Zaawansowane nastawienia
sieci
Pozycja
Zobacz
NETWORK INFO? „Sprawdzenie
ustawień sieci”
(strona 20).
Używanie menu sieci
Używając menu sieci, możesz wykonać
różne nastawienia na sieci.
NETWORK
SETUP?
„Nastawianie
ustawień sieci”
(strona 20).
CONNECT?
„Ponowne łączenie się
z siecią” (strona 21).
MY NAME?
„Sprawdzanie nazwy
systemu” (strona 21).
MEDIA
SERVERS?
„Wybieranie innego
serwera” (strona 21).
REGISTRATION? „Ręczna rejestracja
systemu na
komputerze”
(strona 22).
VERSION?
2
4
(Potwierdzenie wersji
systemu)
Naciśnij ENTER.
Aby wyłączyć menu sieci
1
2
Naciśnij NETWORK.
Naciśnij MENU.
Naciśnij MENU.
WEB RADIO/Zaawansowane nastawienia sieci
1
3
4
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby wybrać pozycję, którą chcesz
nastawić.
19PL
Sprawdzenie
ustawień sieci
1
2
Wybierz „NETWORK INFO?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij
ENTER.
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby wybrać pozycję, którą chcesz
sprawdzić, po czym naciśnij ENTER.
Za każdym naciśnięciem ENTER,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
NETWORK TYPE? t DHCP* t IP
ADDRESS? t Adres IP* t
SUBNET MASK? t Maska podsieci*
t MAC ADDRESS? t Adres Mac
t NETWORK INFO?
* Wyświetlenie może być różne, zależnie od opcji
nastawienia.
Nastawianie
ustawień sieci
System domyślnie otrzymuje przydzielony
automatycznie adres IP. Skorzystaj z
poniższej procedury aby określić adres IP,
jeśli to konieczne. Pamiętaj,
że gdy system używany jest w środowisku,
którego częścią składową jest router z
DHCP, nie powinno być potrzeby określania
adresu IP tego systemu.
1
Wybierz „NETWORK SETUP?” w
menu sieci (strona 19), po czym
naciśnij ENTER.
2
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „NETWORK TYPE?”, po
czym naciśnij ENTER.
3
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „STATIC IP?”, po czym
naciśnij ENTER.
Pojawi się „IP ADDRESS?”.
4
Naciśnij ENTER.
Pojawi się obecnie nastawiony adres IP.
5
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby wprowadzić numer adresu IP.
Naciskaj kilkakrotnie m lub M aby
wybrać pozycję, którą chcesz nastawić.
6
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „SUBNET MASK?”.
7
Naciśnij ENTER ponownie.
Pojawi się obecnie nastawiona maska
podsieci.
8
Naciskaj kilkakrotnie . lub >
aby wprowadzić numer maski
podsieci.
Naciskaj kilkakrotnie m lub M aby
wybrać pozycję, którą chcesz nastawić.
9
Naciśnij ENTER.
Pojawi się „NETWORK SETUP?”.
20PL
10 Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „CONNECT?”, po czym
naciśnij ENTER.
„Configuring” pulsuje, po czym
nastawianie jest zakończone.
Aby powrócić do nastawienia
domyślnego
1
Wybierz „NETWORK SETUP?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij ENTER.
2
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „NETWORK TYPE”, po czym
naciśnij ENTER.
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „DHCP?”, po czym naciśnij
ENTER.
4
Naciskaj kilkakrotnie . lub > aż
pojawi się „CONNECT?”, po czym naciśnij
ENTER.
„Configuring” pulsuje, po czym system
powraca do automatycznych nastawień.
Wybierz „CONNECT?” w menu sieci
(strona 19), po czym naciśnij ENTER.
„Configuring” pulsuje.
Ponowne połączenie z siecią jest wykonane.
Sprawdzanie nazwy
systemu
Wybierz „MY NAME?” w menu sieci
(strona 19), po czym naciśnij ENTER.
Pojawi się nazwa systemu.
Uwaga
Możesz sprawdzić nazwę systemu tylko gdy
używasz M-crew Server.
Wybieranie innego
serwera
1
2
Zaawansowane nastawienia sieci
3
Ponowne łączenie
się z siecią
Wybierz „MEDIA SERVERS?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij
ENTER.
Naciśnij kilkakrotnie . lub > aby
wybrać żądany serwer mediów, po
czym naciśnij ENTER.
Uwaga
Możesz wybrać serwer spośród maksymalnie 10
serwerów.
21PL
Ręczna rejestracja
systemu na
komputerze
Gdy system zostaje podłączony do
komputera po zainstalowaniu
oprogramowania M-crew Server, system
zostaje automatycznie zarejestrowany na
komputerze.
Dla większego bezpieczeństwa, zarejestruj
system na komputerze ręcznie.
1
Wybierz „REGISTRATION?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij
ENTER.
Na wyświetlaczu systemu pojawi się
wyświetlenie odliczania.
2
Kliknij [Start] – [Wszystkie
programmy] – [M-crew Server] –
[TOOLS] – [EQUIPMENT LIST] w
takiej właśnie kolejności, aby
wyświetlić ekran na M-crew Server.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
Podręczniku Instalacji znajdującym się
na dostarczonej płycie CD-ROM.
3
Podczas gdy wyświetlenie odliczania
jest wyświetlane, kliknij [Add] na
komputerze.
Zaczyna się rejestracja.
„Complete!” pojawi się na wyświetleniu
systemu, gdy rejestracja zostanie
zakończona.
Uwagi
• Gdy rejestracja nie zostanie zakończona, na
wyświetlaczu systemu pojawi się „Incomplete!”.
• Krok 3 musi zostać wykonany w ciągu 5 minut po
wykonaniu kroku 1.
22PL
CD/MP3 – Odtwarzanie
Wkładanie płyty
1
2
Naciśnij Z OPEN na systemie.
Połóż płytę w komorze CD, stroną z
etykietą skierowaną do góry.
Odtwarzanie płyty
— Normalne Odtwarzanie/
Odtwarzanie z Powtórzeniem
Na tym zestawie możesz odtwarzać płyty
audio CD oraz płyty ze ścieżkami audio
MP3.
Przykład: Gdy płyta jest włożona
TRK
Numer ścieżki
2
3
Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na CD.
Naciśnij N.
Naciśnij Z OPEN na systemie
ponownie, aby zamknąć pokrywę
komory CD.
Uwagi
• Nie używaj płyty z przyklejoną taśmą, nalepkami
lub na której są ślady po kleju, ponieważ może to
być przyczyną awarii.
• Nie wkładaj 8-cm płyty z dołączonym adapterem.
Może to być przyczyną usterki.
• Gdy wyjmiesz płytę, trzymaj ją za brzegi. Nie
dotykaj powierzchni.
• Soczewkę odtwarzacza CD utrzymuj w czystości
i jej nie dotykaj. Jeżeli będziesz dotykać,
soczewka może zostać uszkodzona i odtwarzacz
CD nie będzie działać prawidłowo.
CD/MP3 – Odtwarzanie
1
Czas odtwarzania
ciąg dalszy
23PL
Inne operacje
Uwagi
Aby
Wykonaj
Zatrzymać
odtwarzanie
Naciśnij x.
Zrobić pauzę
Naciśnij X. Naciśnij ponownie
aby powrócić do odtwarzania.
Wybrać ścieżkę
Naciskaj kilkakrotnie . lub
>.
Wybrać album
MP31)
Naciskaj kilkakrotnie
ALBUM + lub – po czynności
1.
Odtworzyć
wszystkie ścieżki
audio MP3 tylko
w wybranym
albumie.
Naciskaj kilkakrotnie 1/ALL
aż pojawi się „1ALBM”.
Aby odtworzyć wszystkie
ścieżki audio MP3 na płycie,
naciśnij kilkakrotnie 1/ALL, aż
pojawi się „ALL ALBM”.
• Rozpoczęcie odtwarzania płyt nagranych w
skomplikowanych konfiguracjach, na przykład
wielowarstwowo, może wymagać trochę czasu.
• Gdy płyta zostaje włożona, odtwarzacz czyta
wszystkie ścieżki na płycie. Jeżeli na płycie jest
dużo albumów lub ścieżek innych niż MP3,
rozpoczęcie odtwarzania lub przejście do
odtwarzania następnej ścieżki audio MP3 może
zabrać dużo czasu.
• Nie zapisuj niepotrzebnych albumów lub ścieżek
innych niż MP3 na płycie, która ma służyć do
słuchania MP3. Zalecamy aby na płycie, na
której są ścieżki audio MP3, nie zapisywać
ścieżek innego rodzaju lub niepotrzebnych
albumów.
• Album, który nie zawiera ścieżek audio MP3
zostanie pominięty.
• Maksymalna liczba albumów: 150 (włączając w
to katalog główny)
• Maksymalna liczba ścieżek audio MP3 i
albumów, które mogą być zawarte na jednej
płycie wynosi 300.
• Odtwarzanie jest możliwe do 8 poziomów.
• Ścieżki audio MP3 są odtwarzane w kolejności, w
której zostały nagrane na płycie.
• Zależnie od systemu kodowania/programu
zapisującego, urządzenia nagrywającego lub
nośnika nagrania używanych w czasie
nagrywania ścieżki dźwiękowej MP3, możesz
napotkać takie problemy jak upośledzenie
odtwarzania, przerywanie dźwięku lub
zakłócenia.
• Podczas odtwarzania ścieżki audio MP3,
wskazanie wykorzystanego czasu odtwarzania
może różnić się od rzeczywistego czasu w
następujących przypadkach.
– Gdy odtwarzasz ścieżkę audio VBR MP3 (o
zmiennej charakterystyce bitowej)
– Gdy wykonujesz przewijanie do przodu lub do
tyłu (Ręczne szukanie)
• Gdy wybierzesz „REP1”, ścieżka ta będzie
odtwarzana bez końca, aż do anulowania
„REP1”.
Odnaleźć punkt Utrzymuj wciśnięte m lub M
na ścieżce
podczas odtwarzania i zwolnij w
żądanym momencie.
Powtarzać
odtwarzanie
(Odtwarzanie z
Powtórzeniem)2)
Naciskaj kilkakrotnie
REPEAT podczas
odtwarzania, aż pojawi się
„REP” lub „REP1”.
REP: Dla wszystkich ścieżek
na płycie, lub wszystkich
ścieżek audio MP3 na płycie,
maksymalnie pięć razy.
REP1: Dla jednej tylko ścieżki.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem, naciskaj
kilkakrotnie REPEAT, aż
zniknie „REP” i „REP1”.
Wyjąć płytę
Naciśnij Z OPEN na systemie.
1)
Możesz nie być w stanie szukać między różnymi
plikami. Również czas może nie być właściwie
wyświetlany dla niektórych plików.
2)
Gdy wybierzesz „REP1”, ścieżka ta będzie
odtwarzana bez końca, aż do anulowania
„REP1”.
Wskazówka
Aby powtarzać odtwarzanie wszystkich ścieżek
MP3 w albumie, naciśnij kilkakrotnie 1/ALL, aż
ukaże się „1ALBM”.
24PL
5
Tuner
Zapisywanie stacji
radiowych w
pamięci
Możesz zaprogramować maksimum 20 stacji
FM i 10 stacji AM. Możesz następnie
nastroić na każdą z tych stacji naciskając
tylko odpowiedni numer pamięci.
Zapisywanie z automatycznym
strojeniem
1
2
3
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż na wyświetleniu pojawi się
„AUTO”.
Naciśnij TUNING + lub –.
Częstotliwość zmienia się w miarę jak
zestaw szuka stacji. Przeszukiwanie
zatrzymuje się automatycznie gdy stacja
zostanie nastawiona. Wtedy pojawi się
„TUNED” i „ST” (tylko dla programu
stereofonicznego).
Jeżeli „TUNED” nie pojawi się i
przeszukiwanie się nie zatrzyma
Nastaw częstotliwość żądanej stacji
radiowej jak opisano w „Zapisywanie z
ręcznym strojeniem” (strona 25).
4
Naciśnij TUNER MEMORY.
Naciśnij ENTER.
Powtórz czynności od 1 do 6 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Wskazówka
Naciśnij TUNING MODE aby zatrzymać
przeszukiwanie.
Zapisywanie z ręcznym
strojeniem
Możesz ręcznie nastroić stacje i zapisać ich
częstotliwości w pamięci urządzenia.
1
2
3
4
5
6
7
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż „AUTO” i „PRESET” znikną z
wyświetlenia.
Tuner
Możesz automatycznie nastroić radio na
wszystkie stacje, które są odbierane w
Twojej okolicy i następnie zapisać w pamięci
urządzenia częstotliwości żądanych stacji.
6
7
Naciśnij TUNING + lub – aby wybrać
żądany numer pamięci.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING + lub –
aby nastroić na daną stację.
Naciśnij TUNER MEMORY.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING + lub –
aby wybrać żądany numer pamięci.
Naciśnij ENTER.
Powtórz czynności od 1 do 6 aby
zapisać inne stacje w pamięci.
Inne operacje
Aby
Wykonaj
Nastroić stację o
słabym sygnale
Wykonaj czynności opisane
w „Zapisywanie z ręcznym
strojeniem” (strona 25).
Zapisać inną
stację pod
istniejącym już
numerem pamięci
Po czynności 4 naciskaj
kilkakrotnie TUNING + lub
– aby wybrać numer pamięci
pod którym chcesz zapisać
stację.
Numer pamięci zaczyna pulsować.
Wykonaj czynności 5 i 6 gdy numer
pamięci pulsuje.
TUNED
Numer pamięci
ciąg dalszy
25PL
Aby zmienić interwał strojenia AM
(z wyjątkiem modelu
europejskiego)
Interwał strojenia AM jest fabrycznie
nastawiony na 9 kHz (lub 10 kHz dla
niektórych obszarów). Aby zmienić interwał
strojenia AM, najpierw nastaw dowolną
stację AM, następnie wyłącz zestaw.
Naciskając FUNCTION na zestawie,
naciśnij jednocześnie ?/1 na zestawie. Gdy
zmienisz interwał, wszystkie zapisane w
pamięci stacje AM zostaną skasowane. Aby
zresetować interwał, powtórz tę samą
procedurę.
Wskazówki
• Wprowadzone do pamięci stacje pozostaną w
pamięci przez około pół dnia, nawet jeśli
odłączony zostanie przewód zasilania lub nastąpi
awaria sieci elektrycznej.
• Aby poprawić odbiór programów radiowych,
wyreguluj ustawienie dostarczonych anten lub
podłącz dostępną w sprzedaży antenę
zewnętrzną.
Słuchanie radia
Możesz nastawić stację radiową wybierając
numer pamięci stacji lub przez ręczne
nastrojenie stacji.
Słuchanie zapisanej w pamięci
stacji
— Strojenie zapisanych w pamięci
stacji
Najpierw zapisz stacje radiowe w pamięci
tunera (zobacz „Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci” na stronie 25).
1
2
3
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż na wyświetleniu pojawi się
„PRESET”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING + lub –
aby wybrać żądaną, zapisaną w
pamięci stację.
Słuchanie stacji radiowych nie
zapisanych w pamięci
— Ręczne strojenie
1
2
3
Naciskaj kilkakrotnie TUNER BAND
aby wybrać „FM” lub „AM”.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING MODE
aż „AUTO” i „PRESET” znikną z
wyświetlenia.
Naciskaj kilkakrotnie TUNING + lub –
aby nastroić na daną stację.
Wskazówki
• Aby poprawić odbiór programów radiowych,
wyreguluj ustawienie dostarczonych anten lub
podłącz dostępną w sprzedaży antenę
zewnętrzną.
• Gdy stereofoniczny program FM jest odbierany z
zakłóceniami, naciskaj kilkakrotnie FM MODE
aż pojawi się „MONO”. Zabraknie efektu
stereofonicznego, ale odbiór się poprawi.
26PL
Używanie Systemu
Danych Radiowych
(RDS)
(Tylko model europejski)
Co to jest System Danych
Radiowych?
System Danych Radiowych (RDS) jest
usługą stacji nadawczej, dzięki której stacja
może wysyłać dodatkowe informacje razem
z normalnym sygnałem programu. RDS jest
dostępna jedynie dla stacji FM.*
Uwaga
Tuner
RDS może nie działać właściwie jeżeli słuchana
stacja nie nadaje sygnałów RDS we właściwy
sposób lub gdy jest słaby odbiór sygnału.
* Nie wszystkie stacje FM dostarczają usługi RDS
i zakres usług RDS może być różny. Jeżeli nie
znasz usługi RDS, zasięgnij szczegółowych
informacji w lokalnej stacji radiowej o
dostępności RDS w Twojej okolicy.
Odbiór komunikatów RDS
Po prostu wybierz stację z pasma FM.
Gdy nastroisz stację dostarczającą usługi
RDS, nazwa stacji pojawi się na
wyświetleniu.
Aby sprawdzić informacje RDS
Za każdym naciśnięciem DISPLAY,
wyświetlenie zmienia się cyklicznie w
następujący sposób:
Nazwa stacji* t Numer pamięci i
częstotliwość
* Jeżeli nie ma dobrego odbioru komunikatu RDS,
na wyświetleniu może nie pojawić się nazwa
stacji ani rodzaj programu.
27PL
Regulowanie dźwięku
Programator
Regulowanie
dźwięku
Zasypianie przy
muzyce
— Nocny Programator
Osiąganie bardziej
dynamicznego dźwięku
(Dynamic Sound Generator
X-tra)
Możesz nastawić zestaw na wyłączenie się po
upływie określonego czasu, dzięki czemu
możesz zasypiać przy muzyce.
Naciśnij SLEEP.
Naciśnij DSGX.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmieni się następująco:
DSGX OFF y DSGX ON
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
cyklicznie wyświetlenie minut (czas
wyłączenia) w następującej kolejności:
90min t 80min t … t 10min t OFF
Inne operacje
Wybieranie efektu
dźwiękowego
Naciskaj kilkakrotnie PRESET EQ aby
wybrać jeden z zaprogramowanych
efektów.
Za każdym naciśnięciem przycisku, opcja
efektu dźwiękowego zmienia się
następująco:
ROCK t POP t JAZZ t CLASSIC t
DANCE t FLAT
Aby sprawdzić efekt dźwiękowy
Naciśnij jeden raz PRESET EQ.
Aby anulować efekt dźwiękowy
Naciskaj kilkakrotnie PRESET EQ aż na
wyświetleniu pojawi się „FLAT”.
28PL
Aby
Naciśnij
Sprawdzić
pozostały czas
SLEEP jeden raz.
Zmienić czas
wyłączenia
Kilkakrotnie SLEEP aby
wybrać żądany czas.
Anulować
funkcję
Nocnego
Programatora
Kilkakrotnie SLEEP aż pojawi
się „OFF”.
Informacje na
wyświetlaczu
Wyświetlenie
Wyłączanie
wyświetlenia
— Tryb Oszczędzania Energii
Wyświetlenie pokazowe (okno wyświetlacza
i przyciski zapalające się i pulsujące, nawet
gdy zasilanie systemu jest wyłączone) może
zostać wyłączone aby zminimalizować pobór
energii zużytej w trybie gotowości (Tryb
Oszczędzania Energii).
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY gdy
zestaw jest wyłączony, aż zniknie
wyświetlenie pokazowe.
Aby anulować Tryb Oszczędzania
Energii
Wskazówka
Wskaźnik ?/1 zapali się nawet w Trybie
Oszczędzania Energii.
Możesz sprawdzić czas odtwarzania i
pozostały czas bieżącej ścieżki lub płyty.
Gdy zestaw rozpozna płytę MP3, na
wyświetleniu pojawi się wskazanie „MP3”.
Naciśnij DISPLAY podczas Normalnego
Odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
x Podczas odtwarzania CD/MP3
Numer bieżącej ścieżki i wykorzystany czas
odtwarzania t Numer bieżącej ścieżki i
pozostały czas lub „– –.– –”1) t Pozostały
czas płyty lub „– –.– –”1) t Tytuł ścieżki
(tylko płyt CD-TEXT2) lub płyt ze ścieżkami
audio MP33)) t Etykieta woluminu lub
nazwa albumu (tylko płyt ze ścieżkami audio
MP3)
x Gdy odtwarzasz MUSIC LIBRARY
Numer bieżącej ścieżki i wykorzystany czas
odtwarzania t Numer bieżącej ścieżki i
pozostały czas t Tytuł ścieżki t Nazwa
albumu t Informacja o płycie na ścieżce
t Informacja o artyście na ścieżce
x Gdy słuchasz radia internetowego
Nazwa programu t Nazwa stacji
t Numer programu i wykorzystany czas
odtwarzania
1)
2)
3)
Pozostały czas nie jest wyświetlany dla płyt ze
ścieżkami audio MP3.
Gdy płyta CD-TEXT zawiera ponad 20 ścieżek,
tytuł bieżącej ścieżki nie będzie wyświetlany,
począwszy od ścieżki 21.
Gdy odtwarzasz ścieżkę ze znacznikiem ID3
wer. 1 lub wer. 2, pojawi się znacznik ID3.
Znacznik ID3 wyświetla tylko informację o
tytule ścieżki.
Regulowanie dźwięku/Programator/Wyświetlenie
Naciśnij DISPLAY gdy zestaw jest
wyłączony. Za każdym naciśnięciem
przycisku wyświetlenie przełączy się
następująco:
Wyświetlenie pokazowe y Brak
wyświetlenia (Tryb Oszczędzania Energii)
Sprawdzanie pozostałego
czasu i tytułów
ciąg dalszy
29PL
Sprawdzanie całkowitego
czasu odtwarzania i tytułów
Informacja dotycząca radia na
wyświetlaczu
Naciśnij DISPLAY w trybie stop.
Naciśnij DISPLAY gdy słuchasz radia.
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
Za każdym naciśnięciem przycisku
wyświetlenie zmienia się cyklicznie jak
następuje:
x Gdy CD/MP3 jest w trybie stop
x Gdy słuchasz radia FM/AM
Całkowita liczba ścieżek lub całkowita liczba
albumów1) i całkowity czas odtwarzania
t Tytuł płyty3) lub etykieta woluminu4) lub
nazwa albumu2)
Nazwa stacji1) t Numer pamięci2) i
częstotliwość
1)
2)
3)
4)
Dla płyt ze ścieżkami audio MP3 w trybie ALL
ALBM
Dla płyt ze ścieżkami audio MP3 w trybie
1ALBM
Dla płyt z CD-TEXT
Dla płyt ze ścieżkami audio MP3, tytuły
albumów lub etykieta woluminu mogą nie być
wyświetlane, zależnie od trybu odtwarzania
x Gdy MUSIC LIBRARY jest w trybie stop
• Gdy album jest wybrany w trybie stop
Całkowita liczba ścieżek w albumie i
całkowity czas odtwarzania t Tekst albumu
• Gdy ścieżka jest wybrana w trybie stop
Numer ścieżki t Tekst ścieżki
Uwagi
• „– – –” pojawi się, gdy liczba ścieżek w MUSIC
LIBRARY przekroczy 999 ścieżek.
• „– – –.– –” pojawi się, gdy czas MUSIC
LIBRARY przekroczy 999 minut 59 sekund.
30PL
1)
2)
Tylko model europejski, gdy w trybie FM
odbierana jest nazwa stacji w Systemie Danych
Radiowych.
Numer pamięci zostaje wyświetlony tylko
wtedy, gdy stacje radiowe zostały
zaprogramowane (strona 25).
Aby przewinąć długą nazwę
Naciśnij SCROLL.
Tytuł zacznie sie przewijać.
Aby zrobić pauzę w przewijaniu tytułu,
naciśnij ponownie SCROLL.
Uwaga
Nie można przewijać gdy:
– słuchasz FM lub AM.
– słuchasz dźwięku z opcjonalnego komponentu.
Komponenty opcjonalne
Podłączanie
komponentów
opcjonalnych
Aby rozbudować zestaw, możesz do niego
podłączyć opcjonalne komponenty. Sprawdź
instrukcję obsługi każdego komponentu.
Słuchanie audio z
podłączonego
komponentu
1
Podłącz przewód audio.
Zobacz „Podłączanie komponentów
opcjonalnych” na stronie 31.
2
Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION aby
przełączyć funkcję na ANALOG IN.
Zacznij odtwarzanie podłączonego
komponentu.
Z gniazd wyjścia audio
opcjonalnego komponentu
analogowego
A Gniazdo ANALOG IN
Użyj przewodu audio (brak w wyposażeniu),
aby podłączyć opcjonalny komponent
analogowy (odtwarzacz MD lub
magnetowid itp.) do tego gniazda. Możesz
wtedy odbierać dźwięk z komponentu.
Komponenty opcjonalne
Opcjonalny komponent analogowy
31PL
W razie trudności
Problemy i środki
zaradcze
Jeżeli będziesz miał problemy z zestawem,
wykonaj to, co poniżej:
1
Upewnij się, że przewód sieciowy jest
prawidłowo i solidnie podłączony.
2
Znajdź swój problem na poniższej liście
kontrolnej i podejmij wskazane kroki
zaradcze.
Jeżeli pomimo to problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem Sony.
Ogólne
Wyświetlenie zaczyna pulsować jak tylko
podłączysz do sieci przewód sieciowy,
chociaż zestaw nie jest jeszcze włączony.
• Naciśnij ?/1 gdy zestaw jest wyłączony.
Wyświetlenie pokazowe znika.
Zaprogramowanie radia jest anulowane.
• Wykonaj ponownie „Zapisywanie stacji
radiowych w pamięci” (strona 25).
Brak jest dźwięku.
• Naciśnij VOL + lub VOLUME + na zestawie.
• Sprawdź, czy słuchawki nie są podłączone.
Występuje duży przydźwięk lub szumy.
• Odsuń zestaw od źródła zakłóceń.
• Podłącz zestaw do innego gniazda ściennego.
• Podłącz filtr szumów (dostępny w handlu) do
przewodu sieciowego.
Pilot nie działa.
• Usuń przeszkodę.
• Przysuń pilota bliżej zestawu.
• Skieruj pilota na czujnik zestawu.
• Wymień baterię CR2025.
• Odsuń zestaw od źródła fluorescencyjnego
światła.
Zestaw nie włącza się pomimo, że
naciśnięty został ?/1.
• Upewnij się, że przewód sieciowy jest
podłączony do gniazda ściennego.
32PL
Zakłócenia koloru pojawiły się na ekranie
TV.
• Wyłącz raz odbiornik TV, następnie włącz
ponownie po upływie 15 do 30 minut. Jeżeli
kolor nadal jest zły, odsuń kolumny
głośnikowe od odbiornika TV.
Sieć
Żądany serwer nie został odnaleziony.
• Sprawdź nastawienia sieciowe na komputerze.
• Uruchom serwer, który chcesz używać na
komputerze.
• Sprawdź połączenia sieci.
• Nastaw szerokopasmowy router lub
koncentrator ponownie i prawidłowo.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi szerokopasmowego routera
lub koncentratora.
• Gdy instalujesz zaporę ogniową inną niż
dostarczona z systemem operacyjnym, zobacz
Usuwanie Usterek w Podręczniku Instalacji
znajdującym się na dostarczonej płycie CDROM.
• Zredukuj liczbę serwerów, które mogą być
podłączone, do 10 serwerów lub mniej
(strona 21).
• Wymień kabel Ethernet na nowy.
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Wybierz „MEDIA SERVERS?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij ENTER.
2. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby
wybrać żądany serwer mediów, po czym
naciśnij ENTER.
Ścieżki zarejestrowane na serwerze nie
mogą być wybrane przez system.
• Wybieranie ścieżek, odtwarzanie i inne
operacje po stronie systemu mogą nie być
możliwe dla serwerów innych niż M-crew
Server.
Dźwięk przeskakuje.
• Przeskakiwanie dźwięku może wystąpić w
następujących wypadkach:
– Gdy na serwerze nagrywana jest muzyka
– Gdy komputer ma wiele uruchomionych
aplikacji
– Gdy status sieci jest zatłoczony
– Gdy kilka systemów wykonuje odtwarzanie
jednocześnie
Nazwy ścieżek nie są wyświetlone.
• Niektóre rodzaje wprowadzonych znaków nie
mogą być wyświetlone przez system, nawet
jeżeli mogą być zarejestrowane i wyświetlone
przez serwer.
Wykonywanie poleceń operacji zabiera
trochę czasu.
• Zależnie od stanu serwera, rozpoczęcie
operacji może chwilę potrwać. Na przykład,
gdy po naciśnięciu m/M brak jest
odpowiedzi, utrzymuj m/M wciśnięte
przez chwilę. Po tym operacja powinna się
zacząć.
Ścieżki audio MP3 są odtwarzane po
dłuższym czasie niż inne.
• Po odczytaniu przez zestaw wszystkich ścieżek
na płycie, odtworzenie może zabrać więcej
czasu niż zwykle, jeśli:
– liczba albumów lub ścieżek na płycie jest
bardzo duża.
– struktura organizacji albumów i ścieżek na
płycie jest bardzo skomplikowana.
Tytuł albumu, tytuł ścieżki i znacznik ID3
nie pojawiają się właściwie.
• Użyj płyty, która jest zgodna z ISO9660
Poziom 1, Poziom 2 lub z rozszerzeniem Joliet.
• Znacznik ID3 płyty nie jest wer. 1 ani wer. 2.
Odtwarzacz CD/MP3
Pojawiły się nienormalne dźwięki.
• Sprawdź, czy nie została włożona płyta, której
ten system nie może odtwarzać.
Dźwięk przeskakuje.
• Wytrzyj płytę aby była czysta (strona 36).
• Wymień płytę.
• Spróbuj przenieść zestaw do miejsca bez
wibracji (np. na stabilny stojak).
Ścieżka audio MP3 nie może zostać
odtworzona.
• Nagranie nie zostało wykonane w formacie
ISO9660 Poziom 1 lub Poziom 2, ani w
rozszerzeniu Joliet.
• Ścieżka audio MP3 nie posiada rozszerzenia
„.MP3”.
• Dane nie są zachowane w formacie MP3.
• Płyty zawierające pliki inne niż MPEG1, 2, 2.5
Audio Layer-3 nie mogą być odtwarzane.
Duży przydźwięk lub szumy.
Nie można odbierać stacji.
• Nastaw właściwe pasmo i częstotliwość
(strona 25).
• Podłącz prawidłowo antenę (strona 10).
• Znajdź miejsce i pozycję, przy której odbiór
jest dobry, po czym ustaw ponownie antenę.
Jeżeli nie możesz uzyskać dobrego odbioru,
zalecane jest podłączenie dostępnej w
sprzedaży anteny zewnętrznej.
• Dostarczona antena przewodowa FM odbiera
sygnały całą swoją długością, dlatego pamiętaj
aby ją rozciągnąć do końca.
• Umieść anteny tak daleko od przewodów
kolumn głośnikowych jak tylko jest to
możliwe.
• Jeżeli dostarczona antena AM odłączyła się od
plastikowej podstawy, skonsultuj się z
najbliższym dealerem Sony.
• Spróbuj wyłączyć znajdujące się w pobliżu
urządzenia elektryczne.
W razie trudności
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
• Sprawdź czy płyta jest włożona. Wskaźnik
płyty zapala się, gdy płyta została włożona.
• Wytrzyj płytę aby była czysta (strona 36).
• Wymień płytę.
• Włóż płytę, którą ten zestaw może odtworzyć.
• Połóż płytę właściwie.
• Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć, po czym
pozostaw zestaw włączony na kilka godzin,
aby wilgoć wyparowała.
• Naciśnij N aby zacząć odtwarzanie.
Tuner
Stereofoniczny program FM nie jest
odbierany w stereo.
• Naciskaj FM MODE dopóki nie zniknie
„MONO”.
ciąg dalszy
33PL
Komponenty opcjonalne
Brak jest dźwięku.
• Zobacz pozycje w dziale „Ogólne” „Brak jest
dźwięku.” i sprawdź stan zestawu.
• Podłącz komponent prawidłowo (strona 31) i
sprawdź:
– czy przewody są właściwie podłączone.
– czy wtyczki przewodów są wciśnięte do
końca.
• Włącz podłączony komponent.
• Sprawdź w instrukcji obsługi dostarczonej
razem z podłączonym komponentem i zacznij
odtwarzanie.
• Naciskaj kilkakrotnie FUNCTION aby
wybrać „ANALOG IN” (strona 31).
Dźwięk jest zniekształcony.
• Nastaw niżej głośność podłączonego
komponentu.
Jeżeli zestaw nadal nie działa
właściwie po wykonaniu
powyższych czynności, zresetuj
zestaw w następujący sposób:
1
2
3
4
Odłącz przewód sieciowy.
Podłącz z powrotem przewód sieciowy.
Naciśnij ?/1 aby włączyć zestaw.
Naciśnij jednocześnie x, USER PROFILE
5 i ?/1 na systemie.
Zestaw został zresetowany do fabrycznych
nastawień. Wprowadź poprzednie,
wykonane przez siebie nastawienia, takie jak
stacje zapisane w pamięci.
34PL
Komunikaty
Jeśli podczas używania systemu pojawi się
komunikat, wykonaj jedną z poniższych
procedur, aby usunąć problem.
Sieć
Cannot Play
• Ścieżka nie może być odtworzona w
następujących wypadkach:
– Częstotliwość próbkowania jest inna niż
32 kHz, 44,1 kHz, 48 kHz.
– Liniowy PCM nie przekształca ścieżki do
postaci danych strumieniowych.
– Ścieżka nie jest jednokanałowa ani
dwukanałowa.
– Próbkowanie ścieżki jest inne niż 16-bitowe.
– Serwer jest zajęty.
Check Network
• Sprawdź, czy kabel Ethernet między
systemem a koncentratorem lub routerem jest
solidnie podłączony.
• Sprawdź, czy koncentrator lub router jest
włączony.
IP Conflict
• Ustaw adres IP systemu i innych urządzeń
będących w sieci tak, aby się nie dublowały
(strona 20).
No album
• Zarejestruj ścieżkę zgodnie z zaleceniami
instrukcji obsługi podłączonego serwera.
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Wybierz „MEDIA SERVERS?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij ENTER.
2. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
Server Error
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Wybierz „MEDIA SERVERS?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij ENTER.
2. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
WebRadio Error
• Zarejestruj stację, która może być odtwarzana
na M-crew Server.
• Połączenie może sprawiać trudności, zależnie
od statusu linii internetowej. Poczekaj chwilę,
a potem wykonaj tę operację ponownie.
CD/MP3
No Disc
• W odtwarzaczu nie ma płyty.
W razie trudności
No Server
• Uruchom serwer. M-crew Server może być
uruchomiony w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę
tacy zadań, po czym kliknij „Start Music
Service” w menu.
• M-crew Server może nie rozpoznawać
systemu. Wykonaj poniższą procedurę i
sprawdź, czy M-crew Server rozpoznaje
system:
1. Kliknij [Start] – [Wszystkie programmy] –
[M-crew Server] – [TOOLS] –
[EQUIPMENT LIST], w takiej kolejności.
2. Jeżeli nie ma systemu na liście, który
pojawił się w kroku 1, musi być wykonana
rejestracja urządzenia. Odnośnie
szczegółowych informacji, zobacz
Podręcznik Pomocy lub Instalacji na
M-crew Server.
• Gdy instalujesz zaporę ogniową inną niż
dostarczona z systemem operacyjnym, zobacz
Usuwanie Usterek w Podręczniku Instalacji
znajdującym się na dostarczonej płycie CDROM.
• Wykonaj właściwe nastawienia TCP/IP dla
systemu i komputera (strona 20).
• Wykonaj poniższą procedurę i ponownie
podłącz do serwera.
1. Wybierz „MEDIA SERVERS?” w menu
sieci (strona 19), po czym naciśnij ENTER.
2. Naciśnij kilkakrotnie ./> aby wybrać
żądany serwer mediów, po czym naciśnij
ENTER.
Server Close
• Uruchom serwer. M-crew Server może być
uruchomiony w następujący sposób:
Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonę
tacy zadań, po czym kliknij „Start Music
Service” w menu.
• Gdy chcesz zmienić nastawienia sieci
komputera, zrestartuj serwer na tym systemie.
Ten komunikat zniknie po chwili.
35PL
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Dodatkowe informacje
Środki ostrożności
Tabliczka znamionowa znajduje się na spodzie
obudowy.
O bezpieczeństwie
• Dopóki wtyczka podłączona jest do gniazda
ściennego, zestaw pozostaje podłączony do
źródła prądu, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.
• Jeżeli zestaw nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij wtyczkę z gniazda ściennego. Aby
odłączyć przewód sieciowy, uchwyć za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za przewód.
• Jeżeli jakikolwiek przedmiot lub płyn dostaną się
do środka, odłącz zestaw od sieci i przed
ponownym użyciem oddaj do sprawdzenia
specjalistom.
• Przewód sieciowy może zostać wymieniony
jedynie w upoważnionej stacji serwisu.
O wyborze miejsca
• Nie stawiaj zestawu w pozycji przechylonej.
• Nie stawiaj zestawu w następujących miejscach;
– Bardzo gorących lub zimnych
– Zakurzonych lub zanieczyszczonych
– Bardzo wilgotnych
– Poddawanych wibracjom
– Nasonecznionych.
• Nie stawiaj systemu w pobliżu odbiorników TV.
• Zestaw ten nie jest są ekranowany i w związku z
tym obraz na odbiornikach TV może zostać
magnetycznie zniekształcony. W takim wypadku
wyłącz zasilanie odbiornika TV i włącz je
ponownie po upływie od 15 do 30 minut.
Jeżeli nie będzie poprawy, umieść kolumny
głośnikowe z dala od odbiornika TV.
• Jeżeli powierzchnia, na której postawione
zostało urządzenie posiada specjalne
wykończenie (woskowe, olejowe, politura itp.),
należy wziąć pod uwagę, że mogą powstać plamy
lub odbarwienia.
36PL
• Chociaż zestaw rozgrzewa się podczas działania,
nie jest to usterką.
• Umieść zestaw w miejscu o dostatecznej
wentylacji aby zapobiec gromadzeniu się ciepła
wewnątrz.
• Jeżeli będziesz przez dłuższy czas używać
zestawu przy głośnym nastawieniu, temperatura
obudowy na górze, bokach i na spodzie znacznie
wzrośnie. Aby uniknąć oparzenia, nie dotykaj
obudowy.
• Aby zapobiec uszkodzeniom, nie zakrywaj
otworu wentylacyjnego.
O działaniu
• Jeżeli zestaw zostanie nagle przeniesiony z
zimnego miejsca w ciepłe, albo gdy znajduje się w
pomieszczeniu bardzo wilgotnym, może wystąpić
gromadzenie się wilgoci na soczewce wewnątrz
odtwarzacza CD. Jeśli to nastąpi, zestaw nie
będzie działać właściwie. Wyjmij płytę i zostaw
zestaw włączony na około godzinę, aż wilgoć
wyparuje.
• Wyjmij płytę przed przesuwaniem lub
przenoszeniem zestawu.
Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub problemy
dotyczące zestawu, skonsultuj się z najbliższym
dealerem Sony.
Uwagi dotyczące płyt
• Przed odtworzeniem wytrzyj płytę ściereczką.
Wycieraj płytę w kierunku od środka ku
brzegom.
• Nie używaj rozpuszczalników takich jak
benzyna, rozcieńczalnik, dostępnych w handlu
środków czyszczących lub antystatycznych
środków w aerozolu przeznaczonych dla
długogrających płyt winylowych.
• Nie wystawiaj płyt na światło słoneczne ani na
działanie źródeł ciepła takich jak przewody
ogrzewcze, nie zostawiaj także płyt w
samochodzie zaparkowanym na słońcu.
• Nie używaj płyt posiadających pierścień
zabezpieczający. Może to być przyczyną awarii
zestawu.
• Gdy używasz płyt, które na powierzchni etykiety
mają klej lub podobną lepką substancję, lub
które posiadają etykiety drukowane specjalnym
tuszem, może się zdarzyć, że płyta lub jej etykieta
mogą się przykleić do wewnętrznych części
urządzenia. Gdy to nastąpi, wyjęcie płyty może
się okazać niemożliwe, może to być także
przyczyną awarii urządzenia. Pamiętaj aby
sprawdzić przed użyciem, czy strona z etykietą
nie lepi się.
Następujące rodzaje płyt nie powinny być
używane:
– Płyty z wypożyczalni lub używane, z
przyklejonymi nalepkami, na których klej
wychodzi poza brzegi nalepki. Powierzchnia
nalepki jest lepka.
– Płyty, których etykiety drukowane są
specjalnym tuszem, lepiącym się przy
dotknięciu.
Czyszczenie obudowy
Czyść obudowę, panel i regulatory miękką
ściereczką lekko zwilżoną roztworem łagodnego
detergentu. Nie używaj ostrych myjek, proszku do
szorowania ani środków w rodzaju
rozcieńczalnika, benzyny lub alkoholu.
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
Model europejski:
Wyjście mocy DIN (znamionowe):
7,5 + 7,5 W
(6 omów przy 1 kHz,
DIN)
Wyjście ciągłe mocy skutecznej RMS
(odniesienia):
10 + 10 W
(6 omów przy 1 kHz,
10% THD)
Wejścia
ANALOG IN (gniazdo miniaturowe):
Czułość 450 mV,
impedancja 10 kiloomów
Wyjścia
PHONES (gniazdo miniaturowe):
Akceptuje słuchawki o
impedancji 8 omów lub
więcej
Sekcja odtwarzacza CD
System
Dodatkowe informacje
System płyty
kompaktowej i
cyfrowego audio
Laser
Laser
półprzewodnikowy
(λ=770 – 810 nm)
Trwanie emisji: ciągła
Charakterystyka częstotliwościowa
2 Hz – 20 kHz (±0,5 dB)
ciąg dalszy
37PL
Sekcja tunera
Ogólne
FM stereo, tuner superheterodynowy FM/AM
Zasilanie
Model USA:
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia
Model USA:
87,5 – 108,0 MHz
(odstęp 100-kHz)
Model europejski:
87,5 – 108,0 MHz
(odstęp 50-kHz)
Antena
Antena przewodowa FM
Złącza anteny
75 omów
nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia 10,7 MHz
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia
Model USA:
530 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 10 kHz)
531 – 1 710 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Model europejski:
531 – 1 602 kHz
(przy interwale strojenia
ustawionym na 9 kHz)
Antena
Antena ramowa AM
Złącza anteny
Złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia 450 kHz
Sekcja głośnika
System głośnikow
2-drożny, W obudowie
zamkniętej (Acoustic
Suspension)
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 9 cm śr., rodzaj stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 2,5 cm śr., rodzaj kopuły
równoważnej
Nominalna impedancja 6 omów
38PL
Model europejski:
Pobór mocy
Model USA:
Model europejski:
120 V prądu zmiennego,
60 Hz
230 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
40 W
40 W
0,3 W (w Trybie
Oszczędzania Energii)
Wymiary (szer./wys./głęb.), włączając części
wystające i regulatory
W przybliż. 460 × 175 ×
190 mm
Masa
W przybliż. 5,3 kg
Dostarczone akcesoria Pilot zdalnego
sterowania z baterią (1)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM
(1)
Kabel sieciowy (1)
Płyta CD-ROM M-crew
Server (1)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec zmianie
bez uprzedzenia.
DHCP
Objaśnienia
terminów
Adres IP
Adres IP składa się zwykle z czterech grup
złoźonych z maksymalnie trzech cyfr każda,
przedzielonych kropkami (na przykład
192.168.239.1). Wszystkie urządzenia w sieci
muszą posiadać adres IP.
ADSL
Skrót od Asymmetric Digital Subscriber
Line (Asymetryczna cyfrowa linia
abonencka) ADSL jest jednym z rodzajów
linii szerokopasmowej. Wykorzystuje
konwencjonalne miedziane przewody linii
telefonicznej, ale obsługuje transmisję dużej
ilości danych dzięki użyciu pasma wysokiej
częstotliwości, oddzielnie od sygnałów
audio. Szybkość przesyłania danych
„w górę” (danych wysyłanych ze złącza
użytkownika) jest mniejsza niż szybkość
przesyłania danych „w dół” (wysyłanych od
prowajdera do złącza użytkownika), stąd
nazwa „asymetryczna”. Prędkość transmisji
zależy od zakontraktowanej usługi.
Częstotliwość próbkowania
DLNA
Skrót od Digital Living Network Alliance.
DLNA jest organizacją użytku publicznego
która ustanawia standardy rozwiązań
sieciowych dotyczących danych cyfrowych
wymienianych za pomocą internetu.
Odnośnie szczegółowych informacji, zobacz
http://www.dlna.org/.
Ethernet
Metoda łączenia komputerów w lokalną sieć
komputerową (LAN). Opracowany przez
Xerox Corporation, Ethernet stał się bardzo
popularnym sposobem tworzenia sieci LAN.
Internet
Sieć komunikacyjna, łącząca komputery na
całym świecie. Internet udostępnia wiele
serwisów, włączając pocztę email i
wyszukiwarki.
Ten system nie może być podłączony do
internetu bezpośrednio.
ISP
Prowajder usług internetowych. Nazywany
„Internet Service Provider (ISP)”. Firmy,
które dostarczają połączenie z Internetem.
LAN
Skrót od Local Area Network (Sieć lokalna).
LAN jest ogólną nazwą sieci stworzonych w
celu komunikacji pomiędzy różnymi
urządzeniami, włączając w to komputery,
drukarki i faksy na stosunkowo małej
przestrzeni, takiej jak biura lub budynki.
Dodatkowe informacje
Gdy źródła audio są przetwarzane z danych
analogowych na dane cyfrowe, muszą być
zmienione na liczby (digitalizowane). Ten
proces jest nazywany próbkowaniem, a
częstotliwość próbkowania odnosi się do
tego, ile razy na sekundę sygnały zostają
zmierzone w celu nagrywania.
Muzyczne CD są próbkowane 44 100 razy na
sekundę, więc częstotliwość próbkowania
jest wyrażona jako 44,1 kHz. Ogólnie biorąc,
im wyższa częstotliwość próbkowania, tym
większa wierność nagrania.
Skrót od Dynamic Host Configuration
Protocol. System służący do automatycznego
przydzielania danych konfiguracji
wymaganych przy łączeniu się z internetem.
ciąg dalszy
39PL
Maska podsieci
Część adresu IP identyfikująca podsieć,
mniejszą grupę istniejącą w sieci.
Router
Urządzenie, które pełni rolę pomostu
między sieciami, konwertując protokoły i
adresy każdej sieci.
Ostatnio wprowadzane są wydzwaniane
routery służące do łączenia się z liniami
ISDN oraz routery szerokopasmowe, do
obsługi sieci ADSL i CATV. Termin
„router” może być używany w odniesieniu
do każdego z tych urządzeń.
Router szerokopasmowy
Do połączenia z internetem przez ADSL lub
linie TV kablowej służą urządzenia
nazywane modemami ADSL lub modemami
kablowymi. Natomiast do dostępu do
internetu z wielu jednocześnie podłączonych
złączy używany jest szerokopasmowy router.
Szerokopasmowy
Ogólna nazwa linii komunikacyjnych
wykorzystujących pasmo szerokich
częstotliwości do wysyłania i odbierania
dużych ilości danych wideo i audio z dużą
prędkością. Obecnie określane jako
szerokopasmowe są ADSL, CATV, FTTH i
inne systemy.
40PL
Lista lokalizacji przycisków i stron z ich
opisami
Wykorzystanie strony
Numer na ilustracji
r
Wykorzystaj tę stronę do lokalizacji przycisków i
innych części zestawu, które występują w tekście.
TUNER/BAND qs (25, 26)
R
R
Nazwa przycisku/części Strona z opisem
Urządzenie główne
OPIS PRZYCISKÓW
KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA
A–M
N–Z
Czujnik zdalnego sterowania
8
Dioda sieci 5 (13)
FUNCTION 2 (23, 31)
Gniazdo PHONES q;
NETWORK 5 (12, 14, 15, 16,
17, 18, 19)
USER PROFILE 1 – 5 3 (17,
34)
VOL. +/– 7
Wyświetlacz 9
?/1 (włączone/stan gotowości)
1 (12, 26, 34)
Z PUSH OPEN 4 (23)
N (odtwarzanie) 6 (14, 18,
23)
x (zatrzymanie) 6 (15, 18, 24,
34)
4
6
Dodatkowe informacje
5
3
2
7
1
q;
9
8
ciąg dalszy
41PL
Pilot zdalnego sterowania
KOLEJNOŚĆ
ALFABETYCZNA
OPIS PRZYCISKÓW
M–Z
A–L
ALBUM +/– 9 (15, 16, 18, 24)
DISPLAY 2 (27, 29, 30)
DSGX qf (28)
ENTER 8 (12, 15, 17, 19, 20,
21, 22, 25, 32)
FAVORITE
ADD q; (16)
CALL q; (17)
DELETE q; (17)
FM MODE qj (26, 33)
FUNCTION wd (23, 31)
LIBRARY
MODE wa (14)
SEARCH wa (15)
MENU 7 (19)
NETWORK qa (12, 14, 15, 16,
17, 18, 19)
PRESET EQ 3 (28)
REPEAT qj (15, 24)
SCROLL qd (30)
SLEEP qs (28)
TUNER BAND qg (25, 26)
TUNER MEMORY 5 (25)
TUNING MODE qh (25, 26)
TUNING +/– ql (25, 26)
USER PROFILE ws (17)
VOL +/– 4
?/1 (włączone/stan gotowości)
1 (12)
1/ALL 6 (15, 24)
m/M (przewijanie w tył/w
przód) qk (15, 24)
TCURSOR/CURSORt qk
(15)
./> (przejście do tyłu/do
przodu)* ql (12, 15, 19, 24)
N (odtwarzanie)* w; (14, 23)
X (pauza) w; (15, 24)
x (zatrzymanie) w; (15, 24)
* Przyciski N i . posiadają
wyczuwalne dotykiem kropki.
Używaj wyczuwalnych
kropek jako punktów
odniesienia, gdy operujesz
systemem.
wd
qa
ws
1
qs
2
qd
0
wa
3
qf
9
w;
ql
42PL
4
6
5
qg
qk
qj
8
7
qh
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF