Sony | DHC-AZ55D | Sony DHC-AZ33D Bruksanvisning

3-215-548-51(1)
Display Side Hi-Fi
Component System
Bruksanvisning______________________________ SE
Instrukcja obsługi____________________________ PL
DHC-AZ55D
DHC-AZ33D
Printed in China
© 2007 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte enheten för regn
eller fukt, för att undvika risk
för brand och elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål
inte är förtäckta av tidningar, dukar,
gardiner eller liknande. Det medför
risk för brand. Ställ heller aldrig tända
stearinljus ovanpå anläggningen.
Ställ aldrig vätskefyllda behållare som t.ex.
blomvaser ovanpå anläggningen, eftersom
det medför risk för brand eller elstötar.
Installera systemet så att nätkabeln
omedelbart kan dras ur vägguttaget om
problem uppstår.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti
ett skåp.
Utsätt inte batterier eller apparater med
isatta batterier för alltför hög värme t.ex.
på grund av solljus, eld eller liknande.
Kasta aldrig batterier
bland vanliga sopor, utan
ta hand om dem enligt
gällande bestämmelser
för miljöfarligt avfall.
2SE
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Fjärrkontroll
Dodatkowe informacje
Denna apparat är klassificerad som en
laserapparat av KLASS1. Denna markering
sitter på baksidan.
Anmärkning för kunder i de länder
som följer EU-direktiv
Tillverkare av denna product är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och
produkt säkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfi nger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany.
För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti
dokument.
145PL
SE
SE
Angående den här
bruksanvisningen
Instruktionerna i den här
bruksanvisningen gäller för modellerna
DHC-AZ55D och DHC-AZ33D.
Varje modell består av följande
komponenter.
DHC-AZ55D
Anläggningen:
HCD-AZ55D (Radiodel/DVDspelare/stereokassettdäck/
förstärkare)
Högtalarsystem:
SS-AZ55D (Främre högtalare)
SS-RSX77D (Surroundhögtalare)
SS-CT77D (Mitthögtalare)
DHC-AZ33D
Anläggningen:
HCD-AZ33D (Radiodel/DVDspelare/stereokassettdäck/
förstärkare)
Högtalarsystem:
SS-AZ55D (Främre högtalare)
I den här bruksanvisningen visas
modellen DHC-AZ55D i figurerna om
inget annat anges.
SE
Ikoner som t.ex.
som visas
längst upp vid respektive förklaring
anger vilka sorters media som den
beskrivna funktionen går att använda
för.
Punkterna som visas på kontrollmenyn
kan vara annorlunda beroende på
skivan.
Vilka punkter som visas på
kontrollmenyn kan variera i olika
områden.
Punkterna som visas på
inställningsmenyn kan vara olika i
olika områden.
Det kan hända att posterna visas i en
annan ordning på skärmen.
Innehållsförteckning
Angående den här
bruksanvisningen................................. 4
Spelbara skivor....................................... 7
Guide till delar och kontroller.........12
Allra först
Koppla ihop anläggningen.............20
Anslutning av en TV...........................23
Utplacering av högtalarna...............26
Ställa klockan.......................................29
Snabbinställning med hjälp av
”SNABB”-funktionen..........................30
Hur man använder ”THEATRE
SYNC”-funktionen...............................32
Skivor
Hur man spelar en skiva...................34
 Normal spelning
Olika uppspelningssätt.....................41
Sökning/val av skiva..........................45
Uppspelning av
MP3/JPEG-skivor.................................49
Uppspelning av
DivX®-videofiler...................................55
Justering av fördröjningen mellan
bilden och ljudet.................................57
 ”A/V SYNC”
För att begränsa uppspelningen av
en skiva...................................................58
 ANPASSAT BARNLÅS/BARNLÅS
Hur man använder
DVD-inställningsmenyn...................63
Radion
För att lyssna på radio.......................70
En kassett
Att spela en kassett............................73
Inspelning på en kassett .................74
USB-apparater
Lyssna på musik från en USBapparat...................................................77
Tonklangsinställning
Justering av tonklangen...................87
Sjung med: Karaoke...........................91
Andra manövrer
Hur man använder timern...............97
Ändring av vad som visas på
displayen................................................99
Visning av skivinformation .............99
Anslutning av ytterligare
komponenter.................................... 103
Forts.

SE
Övrig information
Felsökning.......................................... 108
Försiktighetsåtgärder..................... 122
Tekniska data..................................... 124
Guide till informationen på
kontrollmenyn.................................. 128
Språkkodslista................................... 133
USB-enheter som går att
ansluta................................................. 135
Ordförklaringar................................. 136
Index..................................................... 141
SE
Spelbara skivor
Typ
Egenskaper
Ikon som
används
i den här
bruksanvisningen
Logotyp
DVD VIDEO DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
i DVD VIDEO-format
* även i videoformat
VR-format
VIDEO-CD
DVD-R/-RW
i VR-format (Video Recordingformat)
VIDEO-CD
Super VCD
CD-R*/-RW*
* i VIDEO CD- eller Super VCD-format
CD-spelaren
AUDIO CD
CD-R*/-RW*
* i AUDIO CD-format
DATA CD
CD-ROM/-R/-RW
Skivor i DATA CD-format som
innehåller MP3-ljudspår1), JPEGbildfiler2) eller DivX-videofiler3), och
följer ISO 96604) Nivå 1 eller Nivå 2,
eller det utvidgade formatet Joliet.
Forts.

SE
Typ
DATA DVD
Egenskaper
Ikon som
används
i den här
bruksanvisningen
Logotyp
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
Skivor i DATA DVD-format som
innehåller MP3-ljudspår1), JPEGbildfiler2) eller DivX-videofiler3), och
följer UDF-formatet (Universal Disk
Format).
Den här anläggningen kan även spela skivor som är märkta med följande skivsymboler:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) är ett standardformat som definierats av ISO/MPEG och som
används för att komprimera ljuddata. MP3-ljudspår måste vara i formatet MPEG 1 Audio Layer 3.
JPEG-bildfiler måste följa bildfilformatet DCF (DCF ”Design rule for Camera File System”: En
bildstandard för digitalkameror som fastställts av Japan Electronics and Information Technology
Industries Association (JEITA)).
3)
DivX-videofiler måste vara inspelade i DivX-format och ha filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX”.
4)
Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROM-skivor som definierats av den International
Organization for Standardization, ISO.
1)
2)
Symbolerna ”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD VIDEO” och ”CD” är
varumärken.
SE
Skivor som inte går att spela
CD-ROM-skivor som är inspelade i
PHOTO CD-format
DATA CD-skivor som är inspelade i
MP3 PRO-format
Datadelen på CD-Extraskivor1)
Datadelen på blandade CD-skivor2)
Super Audio CD-skivor
DVD-ljudskivor
DVD-RAM-skivor
CPRM-kompatibla DVD-R/RW-skivor
med Copy-once-program inspelade3)
Skivor som inte är runda (t.ex.
hjärtformade, fyrkantiga eller
stjärnformade skivor)
Skivor med tejpbitar, papperslappar
eller etiketter fastklistrade
Begagnade skivor med fastklistrade
etiketter vars lim spritt sig utanför
etiketten
Skivor som är tryckta med färg som
känns klibbig när man tar på den
8 cm-skivor med adapter
CD-Extra: I det här formatet spelas ljud
(AUDIO CD-data) in på spåren i session 1
och data på spåren i session 2.
2)
Blandad CD: I detta format spelas data in på
det första spåret och ljud (AUDIO CD-data)
på det andra spåret och efterföljande spår i
en session.
3)
CPRM: ”Content Protection for Recordable
Media” är en kodningsteknik som skyddar
upphovsrätten för material av Copy-Oncetyp.
1)
Regionskod för DVD VIDEOskivor som går att spela i den
här anläggningen
Det finns en regionskod tryckt på
baksidan av anläggningen.Det går bara
att spela DVD VIDEO-skivor som är
märkta med samma regionskod.
DVD VIDEO-skivor som är märkta
med
går också att spela i den här
anläggningen.
Om man försöker spela en DVD VIDEOskiva med någon annan regionskod tänds
meddelandet ”Det är inte tillåtet att spela
upp denna skiva pga områdeskoden.”
på TV-skärmen. Beroende på DVD
VIDEO-skivan kan det hända att det inte
finns någon regionskod angiven på själva
skivan eller på förpackningen, trots att
den DVD VIDEO-skivan bara går att
spela i vissa regioner.
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med
DVD-inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Eftersom
sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det
dock hända att den inte går att spela i den
här brännaren.
Forts.

SE
Att observera angående
CD-R/‑RW och DVD‑R/-RW/+R/
+RW-skivor
I somliga fall kan det hända att vissa
CD-R/-RW-skivor och DVD‑R/
‑RW/+R/+RW-skivor inte går att
spela upp i den här anläggningen
på grund av inspelningskvaliteten
eller skivans fysiska skick, eller på
grund av egenskaperna för den
inspelningsapparat eller mjukvara som
användes för att bränna skivan. Skivor
som inte är korrekt slutbehandlade
går inte att spela. Se bruksanvisningen
till apparaten som används för
inspelningen för närmare detaljer.
Observera att det kan hända att
somliga uppspelningsfunktioner inte
fungerar för vissa DVD+R/+RW-skivor
även om de är korrekt slutbehandlade.
Spela i så fall upp den skivan med
normal uppspelning.
Skivor som skapats i Packet Writeformat går inte att spela.
Att observera vid uppspelning
av DVD VIDEO-skivor och VIDEO
CD-skivor
Vissa uppspelningsmanövrer för
DVD VIDEO-skivor och VIDEO
CD-skivor kan vara förutbestämda
av mjukvaruproducenterna. Eftersom
den här anläggningen spelar DVD
VIDEO-skivor och VIDEO CD-skivor
i enlighet med det skivinnehåll som
mjukvaruproducenterna bestämt, kan det
hända att vissa uppspelningsfunktioner
inte går att använda för vissa skivor. Se
även anvisningarna som medföljer DVD
VIDEO-skivor och VIDEO-CD-skivor.
10SE
Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats
för uppspelning av skivor som följer
standarden Compact Disc (CD). Nyligen
har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor med upphovsrättssignaler. Tänk
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
Att observera angående Multi
Session-skivor
Om den första sessionen är inspelad i
AUDIO CD- eller VIDEO CD-format,
spelas bara den första sessionen upp.
Om det finns en session som är
inspelad i AUDIO CD-format på
en Multi Session-skiva betraktar
anläggningen den som en AUDIO
CD-skiva. Anläggningen kan dock
bara spela upp skivan om den första
sessionen är inspelad i AUDIO CDformat.
Den här anläggningen kan spela upp
Multi Session-skivor om den första
sessionen innehåller ett MP3-ljudspår,
en JPEG-bildfil eller en DivX-videofil.
Eventuella efterföljande MP3-ljudspår,
JPEG-bildfiler eller DivX-videofiler
som är inspelade i senare sessioner går
också att spela upp.
För DATA CD-skivor och DATA
DVD-skivor kan anläggningen bara
spela upp DivX-videofiler, även om
skivan också innehåller MP3-ljudspår
eller JPEG-bildfiler.
Upphovsrätt
Denna produkt använder
upphovsrättskyddsteknologi som
skyddas av amerikanska patent och
andra rättigheter till immateriell
egendom. All användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi kräver
tillstånd från Macrovision, och är
endast avsedd för hemmabruk och
annat begränsat tittande med mindre
än att särskilt tillstånd erhållits från
Macrovision. S.k. reverse engineering och
isärtagning är förbjuden.
Den här anläggningen har inbyggda
dekodrar för Dolby1) Digital, Dolby Pro
Logic (II) adaptive matrix surround, och
DTS2) Digital Surround System.
Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic” och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
2)
”DTS” och ”DTS Digital Surround” är
registrerade varumärken för DTS, Inc.
”DTS” är ett registrerat varumärke för DTS,
Inc. och ”DTS 2.0 + Digital Out” är ett
varumärke för DTS, Inc.
1)
DivX® är en komprimeringsteknik för
videofi ler som har utvecklats av DivX,
Inc. DivX, DivX Certified och därtill
associerade logotyper är varumärken
som tillhör DivX, Inc. och används
under licens.
”WALKMAN” och ”WALKMAN”märket är registrerade varumärken för
Sony Corporation.
MICROVAULT är ett varumärke för
Sony Corporation.
Teknologi och patent för ljudkodning
enligt MPEG Layer-3 används på licens
från Fraunhofer IIS och Thomson.
11SE
Guide till delar och kontroller
I förklaringarna i denna bruksanvisning används huvudsakligen fjärrkontrollen, men
det går även att utföra samma manövrer med hjälp av knapparna på anläggningen med
samma eller liknande namn.
Anläggningen
12SE
Fjärrkontrollen

Lyser när anläggningen är avstängd.

Displayen

 (utmatning) (36)
Tryck för att mata ut skivan.

Skivfack

Guide till delar och kontroller
STANDBY-indikator (108)
DVD (23, 25, 30, 34, 74, 91)
Peka för att gå över till ”DVD”-läget.
TUNER/BAND (70, 71)
Peka för att gå över till ”TUNER”-läget.
Peka för att växla mellan FM-bandet och
AM-bandet.
TAPE (73, 74)
Peka för att gå över till ”TAPE”-läget.
USB (77)
Peka för att gå över till ”USB”-läget.
DMPORT (107)
* Denna modell saknar DISC SKIPknapp.

Peka för att gå över till ”DMPORT”-läget.
VIDEO/SAT (106)
Peka för att välja ”VIDEO”-läget eller
”SAT”-läget.
 (på/standby) (21, 77, 106,
119)
Tryck för att slå på anläggningen.
Fjärrkontrollen: TV 1) (på/
standby) (26)
Tryck för att slå på TV:n.
Forts.

13SE


Anläggningen: 
(uppspelning) (34, 73, 79, 98)
Fjärrkontrollen: 2)
(uppspelning) (34, 73, 79, 98)
Kassettdäcket
Peka eller tryck för att starta
uppspelningen.
 (paus) (24, 35, 73)
 (stopp) (35, 71, 73, 77, 98, 119)
Peka eller tryck för att stoppa eller pausa
uppspelningen.
+/ (32, 35)
(USB)-port (77)
Anslut en separat USB-apparat (en
digital musikspelare eller ett USBlagringsmedium).

MIC 1/MIC 2-ingångar (92)
Används för att ansluta en mikrofon.
Peka eller tryck för att välja album.
MIC LEVEL (91)
PRESET +/ (71)
Vrid för att justera mikrofonvolymen.
Peka eller tryck för att välja
snabbvalsstation.
ECHO LEVEL (92)
Vrid för att justera ekonivån.
/ (hopp bakåt/framåt)
(35, 71)

Peka eller tryck för att välja ett spår, ett
kapitel eller en videofil.
PHONES-uttag
Tryck för att byta TV-kanal.

Fjärrkontrollen: TV CH +/1) (26)

VOLUME +/2) (34, 97)
För inkoppling av ett par hörlurar.
Fjärrkontrollsensor

Peka eller tryck för att justera volymen.
DIRECTION (73, 74, 98)
Tryck för att justera TV:ns volym.
CD SYNC (75)
 START (75)
Fjärrkontrollen: TV VOL +/1)2)
(26)

 PUSH OPEN/CLOSE (73)
Tryck för att sätta i eller mata ut en
kassett.
14SE

Tryck för att välja vilken sida på bandet
som ska spelas.
Tryck för att spela in på en kassett.

Anläggningen: DSGX (87)
PICTURE NAVI (48, 80)
Tryck för att förstärka basen.
SOUND FIELD (88)
Tryck för att välja ljudfält för
surroundljudet.
Anläggningen: PRESET EQ (87)
Tryck för att välja ljudeffekt.
Anläggningen: EQ EDIT (87)
Tryck för att välja frekvensband.

PROGRESSIVE (25, 104)
Tryck för att välja visningsformat för att
söka efter kapitel, titlar och spår.
Tryck för att se miniatyrbilder.

REPEAT/FM MODE (45, 72, 86)
Tryck för att spela en hel skiva, ett
enstaka spår eller en enstaka fil
upprepade gånger.
Tryck för att välja mottagningsläge för
FM (mono eller stereo).
Tryck för att byta bildutmatningsformat
(interlace eller progressivt format).


Tryck för att se den nuvarande
ljudsignalen på TV-skärmen.
DISPLAY (24, 29, 99, 119)
AUDIO (37, 102)
Tryck för att se skivinformation eller
klockan på frontpanelens display.


Tryck för att byta språk för textningen
(gäller endast DVD VIDEO).
FUNCTION +/ (25, 30, 34, 70, 73,
77, 91, 106)
Tryck för att välja funktionsläge.
Guide till delar och kontroller

SUBTITLE (37)
D. TUNING (71)
Tryck för att gå över till läget för direkt
stationsinställning.

ANGLE (37)
Tryck för att byta kameravinkel (gäller
endast DVD VIDEO-skivor med flera
olika vinklar).
Forts.

15SE


DVD/TUNER MENU (45, 50, 53,
70, 82)
 STEP  (36)
Tryck för att tända menypunkterna på
TV-skärmen.
Tryck för att lagra en radiostation i
snabbvalsminnet.
ADVANCE
DISPLAY (31, 41, 46, 53, 57, 58,
63, 82, 94, 103, 128)
Tryck för att se kontrollmenyn på TVskärmen.

TUNING +/ (70, 71)
(36)
Tryck för att spola fram förbi den
nuvarande scenen under uppspelning.
REPLAY

(36)
Tryck för att spela om den föregående
scenen under uppspelning.

 RETURN (39, 49, 51, 57, 80)
Tryck för att återvända till föregående
meny på TV-skärmen.
Tryck för att ställa in önskad station.

Tryck för att spela upp bilden i slow
motion.
Tryck för att välja menypunkter.
SLOW
(36)
/ (snabbspolning bakåt/
framåt) (35, 73)
/// (29, 30, 41, 70, 79, 94,
97)
ENTER (29, 30, 35, 46, 50, 56, 57,
58, 63, 70, 79, 94, 97)
Tryck för att hitta ett visst ställe i ett spår,
ett kapitel eller en videofil.
Tryck för att mata in inställningarna.

DVD TOP MENU (45)
TV1) (26)
Tryck för att styra TV-funktionerna.
16SE
Tryck för att spela upp bilden ruta för
ruta medan uppspelningen är pausad.

Tryck för att se DVD-titeln på TVskärmen.

CLEAR (30, 32, 42, 47, 69, 81)
TIME/TEXT (99, 101)
Tryck för att radera ett förprogrammerat
spår eller en förprogrammerad fil.
-/--1)
Tryck för att ändra vilken information
som ska visas på frontpanelens display
eller på TV-skärmen.
Tryck för att mata in ensiffriga eller
tvåsiffriga nummer.


Sifferknappar2) (26, 35, 46, 59, 64,
71)
Tryck för att välja ett spår, ett kapitel eller
en videofil.
Tryck för att mata in ett lösenord.
10/01)
Tryck för att mata in ett tvåsiffrigt
nummer.

KEY CONTROL  (96)
Tryck för att ändra tonarten till ett läge
som passar din röst.
SCORE (95)
Tryck för att välja svårighetsgrad för
poängläget.
KARAOKE MODE (92)
Tryck för att gå över till karaoke-läget.
KARAOKE PON (95)
Tryck för att aktivera ”KARAOKE PON”funktionen.
SLEEP (32, 97)
Tryck för att ställa in insomningstimern.
TV INPUT1) (26)
Tryck för att växla mellan ingångarna.

TIMER MENU (29, 97)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
timrarna.
Guide till delar och kontroller


THEATRE SYNC (32)
Tryck för att aktivera ”THEATRE
SYNC”-funktionen.
Den här knappen används för att styra en
Sony-TV. Se ”För att styra en Sony-TV”
(sidan 26) för närmare detaljer.
2)
Sifferknapp 5  och knapparna TV VOL
+ , VOLUME +  och   på
fjärrkontrollen har en liten knopp som känns
med fingret. Använd denna knopp som hjälp
för att styra anläggningen.
1)
Forts.

17SE
Displayen
18SE
Guide till delar och kontroller
Här visas vilken sorts skiva som håller
på att spelas. (34)
Här visas valt uppspelningssätt. (41)
Här visas filformatet.
Lyser när titelnumret eller
kapitelnumret visas.
Lyser i ”TUNER”-läget. (70)
Här visas textinformation.
Lyser när videosignaler matas ut i
NTSC-format. (24)
Lyser när karaoke-läget är aktiverat.
(91)
Här visas bandets
uppspelningstillstånd.
Här visas bandets
uppspelningsriktning.
Lyser under inspelning. (74)
Lyser när DSGX-funktionen är
påslagen. (87)
Här visas det nuvarande
surroundformatet.
Lyser när timern är inställd. (97)
Tänds när en USB-enhet upptäcks.
(77)
Lyser när ”P AUTO” eller ”P VIDEO”
är valt. (25)
Här visas spårinformation.
Här visas vald funktion.
Här visas uppspelningstillståndet för
skivan eller USB-enheten.
Lyser under uppspelning av en
VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner. (39)
19SE
Allra först
Koppla ihop anläggningen
 FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
 AM-ramantenn
 Främre högtalare (Höger)
 Främre högtalare (Vänster)
20SE
 Mitthögtalare (gäller endast DHC-AZ55D)
 Surroundhögtalare (Höger) (gäller endast DHCAZ55D)
 Surroundhögtalare (Vänster) (gäller endast DHCAZ55D)
 Vägguttag
Observera
 FM/AM-antenner
 Högtalare
Var noga med att ansluta högtalarkablarna
ordentligt och på rätt sätt. Stick in
kontakten rakt in i uttaget när du ansluter
högtalarkablarna.
För DHC-AZ55D: var noga med att
ansluta högtalarkablarna till rätt uttag på
komponenterna:  till  och  till .
Om kablarna ansluts till fel uttag blir ljudet
förvrängt och basen dålig.
Högtalarkablarna är färgkodade på
samma sätt som respektive högtalaruttag.
Vilken typ av högtalare som medföljer
beror på vilken modell du köpt (se
”Angående den här bruksanvisningen”
(sidan 4)).
 Spänningsomkopplare
Huvudenheten
 Ström
Mitthögtalare*/Surroundhögtalare*
Stick bara in den avskalade delen
Svart ()
Röd ()
Svart ()
Röd ()
Allra först
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt upp
antennen där.
Håll undan antennerna från
högtalarkablarna och nätkabeln för att
undvika störningar.
Om anläggningen är försedd med en
spänningsomkopplare (VOLTAGE
SELECTOR) så ställ in den på den lokala
nätspänningen.
Sätt i stickkontakten i ett vägguttag.
En demonstration börjar visas
på displayen. När man trycker på
  slås anläggningen på och
demonstrationen avbryts automatiskt.
Om den medföljande
stickkontaktsadaptern inte passar
i vägguttaget så ta av den från
stickkontakten (gäller endast modeller
som levereras med stickkontaksadapter).
* gäller endast DHC-AZ55D
Forts.

21SE
Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) i fjärrkontrollen
Skjut av locket till batterifacket och sätt
i de två medföljande R6-batterierna
(storlek AA) med -sidan först
och vända på det sätt som visas i
nedanstående figur.
Hur man sätter fast
högtalardynorna
Sätt fast de medföljande högtalardynorna
i vart och ett av hörnen på högtalarnas
undersidor för att förhindra att
högtalarna glider.
Främre högtalare (vänster (4)/höger
(4))
Observera
Om fjärrkontrollen inte ska användas på länge
så ta ut batterierna för att undvika risken
för skador på grund av batteriläckage eller
korrosion.
Tips
Mitthögtalare (4)*/
Surroundhögtalare (vänster (4)/
höger (4))*
Vid normal användning varar batterierna i
ungefär sex månader. Byt ut båda batterierna
mot nya när det inte går att styra anläggningen
med fjärrkontrollen längre.
* gäller endast DHC-AZ55D
22SE
När du bär omkring anläggningen
1 Tryck på /  för att slå på
Anslutning av en TV
Koppla ihop VIDEO OUT-utgången med
videoingången på TV:n med hjälp av den
medföljande videokabeln.
anläggningen, och peka sedan på
DVD .
Allra först
Gör på följande sätt för att skydda
DVD-mekanismen.
Använd knapparna på anläggningen
för denna manöver.
2 Kontrollera att det inte ligger
någon skiva i anläggningen och
att ”No Disc” visas på displayen.
3 Håll fingret på   och
tryck på /  tills ”STANDBY”
tänds på displayen. Därefter
tänds ”MECHA LOCK” på
displayen.
4 Dra ut stickkontakten ur
vägguttaget.
Forts.

23SE
Om du kopplar in en videobandspelare
Anslut videobandspelaren till TV:n med
hjälp av en videokabel (medföljer ej).
Anslut dock inte den här anläggningen
till TV:n via videobandspelaren. Det
kan leda till bildläckage när du tittar på
videobilder från den här anläggningen.
Anslut den här anläggningen direkt till
TV:n på nedanstående sätt.
TV
Ändring av TV-systemet
(Gäller ej modellerna för Europa och
Ryssland)
Ställ in TV-systemet på PAL eller NTSC i
förhållande till TV:ns TV-system.
Standardinställningen för TV-systemet är
olika i olika områden.
Varje gång man utför nedanstående
procedur ändras TV-systemet på följande
sätt:
NTSC  PAL
1 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
Anläggningen
Videobandspelare
Anslut inte direkt
2 Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills ”SONY DEMO” tänds på
displayen.
Tips
För bättre bildkvalitet:
Koppla ihop COMPONENT VIDEO OUTutgångarna på anläggningen med TV:ns
COMPONENT VIDEO-ingångar med hjälp
av komponentvideokablar (medföljer ej).
Om TV:n kan hantera signaler i progressivt
format så använd det här anslutningssättet
och tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen tills ”P
AUTO” eller ”P VIDEO” tänds på displayen
(sidan 25).
Det går även att koppla ihop S VIDEO
OUT-utgången på anläggningen med TV:
n S VIDEO-ingång med hjälp av en Svideokabel (medföljer ej).
24SE
3 Håll fingret på   på
anläggningen och tryck på /  på
anläggningen.
Anläggningen slås automatiskt på och
TV-systemet ändras.
”COLOR NTSC” eller ”COLOR PAL”
tänds på displayen.
Progressivt format är en metod för att
visa TV-bilder med minskat flimmer
och skarpare bild. För att använda den
metoden måste du ansluta en TV som
kan hantera progressiva signaler.
Videosignaler via COMPONENT
VIDEO OUT-utgångarna går att mata
ut i antingen interlace-format eller
progressivt format.
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller peka på DVD  på
anläggningen).
2 Tryck upprepade gånger
på PROGRESSIVE  på
anläggningen.
Välj ”P AUTO” eller ”P VIDEO”
om TV:n kan hantera progressiva
signaler och den är ansluten
till COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna. Välj annars
”INTERLACE”.
Angående DVD VIDEO-mjukvarutyper
och omvandlingsmetoder
DVD VIDEO-mjukvara kan delas in i 2
typer:
Filmbaserat material
Filmbaserat material bygger på
biograffilmer och bilden visas med 24
rutor per sekund.
Videobaserat material
Videobaserat material är gjort för TV,
t.ex. TV-serier och komediprogram,
och bilden visas med 30 rutor eller 60
fält per sekund.
Allra först
Ändring av formatet för
videosignalerna som matas ut
via COMPONENT VIDEO OUTutgångarna
Somliga DVD VIDEO-skivor innehåller
båda sorternas material. För att sådana
bilder ska kunna visas på ett naturligt sätt
på TV:n när videosignalerna matas ut i
progressivt format, måste de progressiva
signalerna omvandlas så att de matchar
materialet på DVD VIDEO-skivan.
Observera
Om inställningen inte motsvarar TV:n eller
anslutningssättet syns det ingen bild alls på TV:
n eller bilden blir dålig.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
Anläggningen avkänner automatiskt
materialets typ och ställer in
motsvarande omvandlingsmetod.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
Anläggningen ställer in
omvandlingsmetoden fast på
progressiv video för videobaserat
material.
Välj det här läget om bilden inte blir
tydlig i läget ”P AUTO”.
Forts.

25SE
Om du använder en TV
Slå på TV:n och välj videoingången så att
bilden från den här anläggningen syns på
TV-skärmen.
För att styra en Sony-TV
Följande knappar går att använda för
att styra en Sony-TV. Dessa knappar är
märkta i orange.
För att
Utplacering av
högtalarna
1 Placera de främre högtalarna
i 45 graders vinkel från din
lyssningsposition.
Tryck på
TV /  medan
du håller TV 
intryckt
Ställa om TV:ns
TV INPUT 
ingångsomkopplare medan du håller
mellan TV:n och
TV TV  intryckt
andra ingångar
Välja TV-kanal
TV CH +/
 eller
sifferknapparna *
medan du håller
TV  intryckt
Justera volymen för TV VOL +/ 
TV:ns högtalare
medan du håller
TV  intryckt
Slå på eller stänga
av TV:n
* För tvåsiffriga nummer håller man TV 
intryckt och trycker på -/-- , och därefter
på sifferknapparna. (För att till exempel mata
in 25 håller man TV  intryckt och trycker
på -/-- , och därefter på 2 och 5.)
26SE
 Främre högtalare (vänster)
 Främre högtalare (höger)
 Surroundhögtalare (vänster) (gäller endast DHCAZ55D)
 Surroundhögtalare (höger) (gäller endast DHCAZ55D)
 Mitthögtalare (gäller endast DHC-AZ55D)
 Anläggningen
2 Ställ mitthögtalaren ungefär
i jämnhöjd med de främre
högtalarna.
Ställ mitthögtalaren på rad med de
främre högtalarna eller något bakom
de främre högtalarna.
3 Placera ut surroundhögtalarna.
För att hänga upp surroundhögtalarna
på väggen (gäller endast DHC-AZ55D)
1 Köp lämpliga skruvar (medföljer
4 mm
5,3 mm
minst 25 mm
Placera surroundhögtalarna
inom respektive grå zon.
Surroundhögtalarna bör
placeras på samma avstånd från
lyssningspositionen för bästa effekt.
Observera
Ställ inte surroundhögtalarna ovanpå en TV.*
Det kan orsaka störningar i färgerna på TVskärmen.
Var noga med att ansluta både vänster och
höger surroundhögtalare.* Annars hörs det
inget ljud alls.
Subwoofern är ett tillval (säljs separat). Se
bruksanvisningen som medföljer subwoofern
för närmare detaljer om hur inställningen går
till.
* gäller endast DHC-AZ55D
Allra först
ej) som passar i hålen på baksidan
av respektive högtalare. Se
nedanstående figurer.
9 mm
Hål på högtalarens baksida
2 Skruva fast skruvarna i väggen.
Skruvarna ska sticka ut 5,5 - 7 mm.
5,5 till 7 mm
Forts.

27SE
3 Häng upp högtalarna på skruvarna.
Hål på högtalarens baksida
5,3 mm
9 mm
Observera
Använd lämpliga skruvar i förhållande till
väggmaterialet och väggens styrka. Tänk
på att gipsplattor är speciellt bräckliga.
Om väggen består av gipsplattor så skruva
fast skruvarna ordentligt i en träplatta och
skruva sedan fast den i väggen. Installera
surroundhögtalarna på en vertikal och flat
vägg där den är förstärkt.
Fråga i järnaffären eller hos en installatör
angående väggmaterialet och vilka skruvar
du bör använda.
Sony kan inte hållas ansvariga för eventuella
olyckor eller skador som beror på felaktig
installation, otillräckligt starka väggar,
felaktigt idragna skruvar, naturkatastrofer,
osv.
28SE
Högtalarinställningar
För att det ska gå att lyssna på ljudet från
DVD VIDEO-skivor med mångkanaligt
ljud och Dolby Surround-effekter måste
högtalarna ställas in. Ställ in avståndet
från lyssningsplatsen till högtalarna,
balansen och högtalarnas nivåer. Justera
sedan volymen för högtalarna med hjälp
av testtonen så att alla högtalarna låter
lika högt.
Se ”Inställning av högtalarna” (sidan 68)
för närmare detaljer.
Ställa klockan
1 Tryck på /  för att slå på
anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU .
Klockinställningen försvinner när man drar ut
stickkontakten ur vägguttaget eller om det blir
strömavbrott.
För att se klockan på displayen när
anläggningen är avstängd
Tryck på DISPLAY .
Klockan visas i ungefär 8 sekunder.
Allra först
Använd knapparna på fjärrkontrollen för
att ställa klockan.
Observera
Timsiffrorna börjar blinka på
displayen.
Om ”PLAY SET?” blinkar på
displayen så tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja ”CLOCK
SET?”, och tryck sedan på ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att ställa in rätt
timtal.
4 Tryck på ENTER .
Minutsiffrorna börjar blinka på
displayen.
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att ställa in rätt
minuttal.
6 Tryck på ENTER .
Klockan börjar gå.
29SE
Snabbinställning med
hjälp av ”SNABB”funktionen
Innan du börjar använda anläggningen
kan du göra minsta möjliga
grundinställningar med hjälp av
”SNABB”-funktionen. Om du inte
vill använda ”SNABB”-funktionen
så tryck på CLEAR  i steg 3.
Guidemeddelandet släcks på TVskärmen.
1 Slå på TV:n och ställ in
videoingången.
2 Tryck på /  för att slå på
anläggningen.
Observera
Kontrollera att det inte finns någon skiva
i anläggningen. Om det gör det tänds inte
guidemeddelandet. Om du vill använda
”SNABB”-funktionen så tryck först på 
 på anläggningen för att ta ut skivan.
Kontrollera att inga hörlurar eller
mikrofoner är anslutna. Annars går det
inte att utföra ”HÖGTALARINSTÄLLN.”.
3 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller peka på DVD  på
anläggningen).
Ett guidemeddelande tänds längst ner
på TV-skärmen.
30SE
4 Tryck på ENTER  utan att
lägga i någon skiva.
”SPRÅKINSTÄLLNING” tänds på
TV-skärmen.
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja språk, och
tryck sedan på ENTER .
Inställningen lagras och
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” tänds
på TV-skärmen.
Tips
Valt språk gäller för både
”SKÄRMTEXT” (information),
”MENY” (menyer) och ”UNDERTEXT”
(textning).
Vilka språk som går att välja varierar
mellan olika områden.
6 Tryck upprepade gånger på
Om du har en vanlig TV i 4:3format:
Välj ”4:3 BREVLÅDEFORMAT” eller
”4:3 PAN&SCAN” (sidan 65)
Om du har en bredbilds-TV eller
en vanlig TV i 4:3-format med
bredbildsfunktion:
Välj ”16:9” (sidan 65)
7 Tryck på ENTER .
DHC-AZ55D:
Inställningen lagras och
”HÖGTALARINSTÄLLN.”-skärmen
tänds på TV-skärmen. Gå vidare till
steg 8.
DHC-AZ33D:
Inställningen lagras och
”Snabbinställningen är klar.” tänds på
TV-skärmen.
Anläggningen är klar för
uppspelning.
Om du vill ändra de olika
inställningarna var för sig så
se ”Hur man använder DVDinställningsmenyn” (sidan 63).
8 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att
ställa in avståndet till de
främre högtalarna från din
lyssningsposition, och tryck
sedan på ENTER .
Upprepa detta steg för att ställa in
avståndet till mitthögtalaren och
surroundhögtalarna.
Inställningen lagras och
”Snabbinställningen är klar.” tänds på
TV-skärmen.
Anläggningen är klar för
uppspelning. Om du vill göra
ytterligare inställningar för högtalarna
så se ”Inställning av högtalarna”
(sidan 68).
Om du vill ändra de olika
inställningarna var för sig så
se ”Hur man använder DVDinställningsmenyn” (sidan 63).
Allra först
 eller   för att välja den
inställning som motvarar typen
för din TV.
Om du råkar göra fel
Tryck på  , och gör sedan om
inställningen för den punkten.
För att avsluta ”SNABB”-inställningen
Tryck på
DISPLAY .
Forts.

31SE
För att gå tillbaka till ”SNABB”inställningarna
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(INSTÄLLNINGAR), och tryck sedan på
ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja ”SNABB”, och tryck
sedan på ENTER .
Observera
Ett guidemeddelande tänds längst ner på TVskärmen den allra första gången man slår på
anläggningen igen efter att ha återställt den till
fabriksinställningarna ”ÅTERSTÄLLA” (sidan
119).
Hur man använder
”THEATRE SYNC”funktionen
Med hjälp av THEATRE SYNC funktionen går det att slå på en Sony-TV
och den här anläggningen, ställa in
anläggningen på DVD-läget och ställa
om TV:ns ingång till inställd ingång med
en enda knapptryckning.
Förberedelser för att använda
”THEATRE SYNC”-funktionen
Registrera ingångarna på TV:n som är
ansluten till den här anläggningen.
För att välja TV-ingång
Håll SLEEP  intryckt och tryck på
följande knappar.
Tryck på
0
TV:ns ingång
Ingen ingång
(Standardinställning)
1 till 8
9
CLEAR 

VIDEO 1 till VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Vald TV-ingång lagras i fjärrkontrollen.
32SE
För att använda ”THEATRE
SYNC”-funktionen
Om detta inte fungerar så ändra
överföringstiden. Överföringstiden
varierar mellan olika TV-apparater.
Allra först
Håll fjärrkontrollen riktad mot TV:
n tills TV:n slås på och rätt ingång
ställs in, och tryck sedan på
THEATRE SYNC .
Ändring av överföringstiden
Håll   intryckt och tryck på
följande knappar.
Tryck på
1
2
3
4
5
6
7
8
Överföringstid
0,5
(Standardinställning)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Observera
Den här funktionen är bara avsedd för TVapparater från Sony. Det kan dock hända att
den inte fungerar för somliga TV-apparater.
33SE
2 Sätt i en skiva i skivfacket 
Skivor
med etikettsidan vänd åt höger.
Hur man spelar en
skiva
Om uppspelningen inte startar
automatiskt så tryck på  (eller
peka på  på anläggningen) .
 Normal spelning
Beroende på DVD VIDEO-skivan eller
VIDEO-CD-skivan kan vissa manövrer
vara annorlunda eller begränsade. Se
anvisningarna som medföljer skivan.
Exempel: Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva
Titelnummer
Sätt i en skiva med etikettsidan
vänd åt höger.
3 Tryck på VOLUME +/ (eller
peka på VOLUME +/ på
anläggningen)  för att justera
volymen.
Förfluten speltid
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller peka på DVD  på
anläggningen).
34SE
Observera
Övriga manövrer
För att
Avbryta
spelningen
Pausa
spelningen
Gör så här
Tryck på  .
Tryck på  1).
Tryck på   igen
eller tryck på 
(eller peka på 
på anläggningen)
 för att återuppta
uppspelningen.
Välja spår,
Tryck upprepade gånger
kapitel eller
på  eller  
videofil2)
under spelningens gång.
Eller tryck på
sifferknapparna 
medan kontrollmenyn
är släckt, och tryck
sedan på ENTER 3).
Välja album4) Tryck upprepade gånger
på
+/  under
uppspelningens gång
eller i pausläge.
Snabbt hitta
Tryck på  eller
ett visst
  under
ställe under
uppspelningens
snabbsökning gång. Varje gång
framåt eller
man trycker på 
bakåt (Låst
eller   ändras
sökning)5)
uppspelningshastigheten
i tur och ordning6).
För att återgå till vanlig
uppspelning trycker
man på  (eller
pekar på  på
anläggningen) .
Forts.

Skivor
När man slår på anläggningen dras inte
skivan in i skivfacket  förrän ”No Disc”
har tänts på displayen. Försök inte trycka in
skivan förrän ”No Disc” tänds på displayen.
När du trycker på   på anläggningen
och sedan sätter i den skiva som visas på
displayen i skivfacket  igen, så försök inte
att bara trycka in skivan. Ta först ut skivan ur
skivfacket  och sätt sedan i den igen.
Stäng inte av anläggningen med en skiva
halvvägs isatt i skivfacket . Det kan leda till
att skivan faller ur.
Lägg aldrig i en skiva med tejp, klistermärken
eller lim på, eftersom det kan leda till fel på
CD-spelaren.
Håll skivan i kanterna när du tar ut den och
dra ut den rakt ut ur skivfacket . Rör inte
vid ytan.
Försök inte trycka in en skiva i skivfacket 
medan anläggningen är avstängd. Det kan
leda till fel på anläggningen.
Lägg inte i en 8 cm skiva med adapter. Det
kan leda till fel på anläggningen.
Beroende på anläggningens tillstånd kan
det hända att volymnivån inte visas på TVskärmen.
35SE
För att
Spela upp
bilden ruta
för ruta
(Slow-motionuppspelning)7)
Gör så här
Tryck på
SLOW

eller SLOW
när uppspelningen är
pausad. Varje gång man
trycker på
SLOW8)

eller SLOW
ändras uppspelningshastigheten.
För att återgå till vanlig
uppspelning trycker
man på  (eller
pekar på  på
anläggningen) .
Mata fram
Tryck på STEP 
 för att gå vidare till
bilden ruta
för ruta
nästa bildruta medan
(Stillbild)7)
uppspelningen är
pausad. Tryck på 
STEP 9) för att gå
tillbaka till föregående
bildruta medan
uppspelningen är
pausad.
För att återgå till vanlig
uppspelning trycker
man på  (eller
pekar på  på
anläggningen) .
Spela om
Tryck på REPLAY
 under
föregående
scen
spelningens gång.
(Snabbomspelning)9)
Snabbspola
Tryck på ADVANCE
 under
fram förbi den
nuvarande
spelningens gång.
scenen
(Snabbframmatning)9)
Ta ut skivan
Tryck på   på
anläggningen.
36SE
Det kan förekomma vissa störningar i
videobilden.
2)
Gäller ej JPEG-bildfiler. Det går inte att välja
ljudspår under låst sökning av MP3-ljudspår.
3)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/‑RW-skivor i VR-format, VIDEO
CD-skivor, AUDIO CD-skivor och DivXvideofiler.
4)
Gäller endast MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
och DivX-videofiler.
5)
Gäller ej JPEG-bildfiler. Beroende på
ljudkällan kan det hända att det inte matas ut
något ljud.
6)
Beroende på skivan kan det hända att den
faktiska hastigheten blir annorlunda.
7)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor, DVD‑R/
‑RW-skivor i VR-format, DivX-videofiler och
VIDEO CD-skivor. Beroende på ljudkällan
kan det hända att det inte matas ut något
ljud.
8)
Gäller ej VIDEO CD-skivor.
9)
Gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD‑R/-RW-skivor i VR-format.
1)
Observera
Det går inte att söka efter stillbilder på
DVD‑R/-RW-skivor i VR-format.
Det kan hända att det inte går att
använda snabbomspelnings- eller
snabbframmatningsfunktionen under
upprepad uppspelning eller för vissa scener.
För att se textning och se
scener ur olika vinklar
Byte av kameravinkel
Tryck upprepade gånger på ANGLE
 under uppspelningens gång. Varje
gång man trycker på ANGLE  ändras
vinkeln.
Observera
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att byta vinkel, trots att
det finns flera olika vinklar inspelade på den
skivan.
Textning
(Gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/-RW-skivor i VR-format och
DivX-videofiler)
För DVD VIDEO-skivor, DVD-R/‑RWskivor i VR-format och DivX-videofiler
som innhåller textning går det att
tända och släcka textningen under
uppspelningens gång. Det går även
att byta språk för textningen för DVD
VIDEO-skivor, DVD-R/-RW-skivor i
VR-format och DivX-videofiler som
innehåller textning på flera olika språk.
Tryck upprepade gånger på SUBTITLE
 under uppspelningens gång. Varje
gång man trycker på SUBTITLE 
ändras textningsspråket eller släcks
textningen.
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att byta textningsspråk,
trots att det finns textning inspelad på
flera olika språk på den skivan. Det kan
även hända att det inte går att stänga av
textningen.
Det går att ändra textningen för DivXvideofiler som har filtillägget ”.AVI” eller
”.DivX” och innehåller textningsinformation
inom samma fil.
Skivor
(gäller endast DVD VIDEO)
För DVD VIDEO-skivor som innehåller
scener som är inspelade ur flera olika
vinklar går det att byta vinkel under
uppspelningens gång.
Observera
Andra praktiska funktioner
Val av ljudkanal
För DVD VIDEO-skivor och DivXvideofiler som är inspelade i flera olika
ljudformat går det att välja önskat
ljudformat under uppspelningens gång.
Om en DVD VIDEO-skiva innehåller
ljudspår på olika språk går det även att
byta språk.
När man spelar en VIDEO CD-skiva,
en AUDIO CD-skiva eller ett MP3ljudspår går det att välja bara ljudet för
höger eller vänster kanal och lyssna på
det ljudet genom båda högtalarna. Om
man t.ex. spelar ett spår där sångrösten
ligger på höger kanal och instrumenten
på vänster kanal, går det att höra enbart
instrumenten i båda högtalarna genom
att välja vänster kanal.
Tryck upprepade gånger på AUDIO 
under uppspelningens gång för att välja
önskade ljudsignaler.
Standardinställningarna är understrukna.
Forts.

37SE
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva:
Vilka språk och ljudformat det går att
välja mellan varierar mellan olika DVD
VIDEO-skivor.
Om det visas ett fyrsiffrigt nummer är
det en språkkod (se ”Språkkodslista”
på (sidan 133)). Om samma språk visas
flera gånger betyder det att ljudet på
DVD VIDEO-skivan finns inspelat i flera
olika format. Observera att ljudet ändras
automatiskt beroende på skivan.
Vid uppspelning av en DVD-R/-RWskiva i VR-format:
Antalet ljudspår som finns inspelade på
skivan visas.
Exempel:
1: HUVUDKANAL: huvudljudet för
ljudspår 1.
1: SUBKANAL: underljudet för
ljudspår 1.
1: HUVUDKANAL+SUBKANAL:
både huvudljudet och underljudet för
ljudspår 1.
2: HUVUDKANAL*: huvudljudet för
ljudspår 2.
2: SUBKANAL*: underljudet för
ljudspår 2.
2: HUVUDKANAL+SUBKANAL*:
både huvudljudet och underljudet för
ljudspår 2.
* Dessa punkter visas inte om det bara finns
en enda ljudström inspelad på skivan som
spelas upp.
38SE
Vid uppspelning av en DivX-videofil:
Vilka ljudformat det går att välja mellan
varierar mellan olika DivX-videofiler.
Vid uppspelning av en VIDEO CDskiva, en AUDIO CD-skiva eller ett
MP3-ljudspår:
STEREO: vanligt stereoljud.
1/V: ljudet för vänster kanal (mono).
2/H: ljudet för höger kanal (mono).
Vid uppspelning av en Super VCDskiva:
1: STEREO: stereoljudet för ljudspår 1.
1: 1/V: ljudet för vänster kanal för
ljudspår 1 (mono).
1: 2/H: ljudet för höger kanal för
ljudspår 1 (mono).
2: STEREO: stereoljudet för ljudspår 2.
2: 1/V: ljudet för vänster kanal för
ljudspår 2 (mono).
2: 2/H: ljudet för höger kanal för
ljudspår 2 (mono).
Uppspelning av VIDEO CD-skivor
med PBC-funktioner (Version 2.0)
 PBC‑uppspelning
För att återvända till föregående
meny
Tryck på  RETURN .
(gäller endast VIDEO CD)
Det går att styra skivans interaktiva
funktioner med hjälp av PBCmenyer som visas på TV-skärmen.
(PBC=Playback Control, dvs.
uppspelningskontroll.) Menyformatet
och strukturen varierar mellan olika
skivor.
Observera
på anläggningen)  för att börja
spela en VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner (Version 2.0).
PBC-menyn tänds på TV-skärmen.
Beroende på VIDEO CD-skivan kan
det hända att det inte tänds någon
meny.
2 Tryck på sifferknapparna  för att
välja numret för önskad punkt.
3 Tryck på ENTER .
Beroende på VIDEO CD-skivan
kan det hända att det står ”Press
SELECT” i stället för ”Press ENTER” i
anvisningarna som medföljer skivan.
Tryck i så fall på  (eller peka på
 på anläggningen) .
4 Fortsätt med uppspelningen enligt
anvisningarna på menyerna.
Se anvisningarna som följde med
VIDEO CD-skivan, eftersom
tillvägagångssättet kan vara olika för
olika VIDEO CD-skivor.
För att avbryta uppspelning med
PBC-funktioner
1 Tryck upprepade gånger på
Skivor
1 Tryck på  (eller peka på 
PBC-uppspelningen stängs av när
slumpspelning, programmerad spelning eller
upprepad spelning aktiveras.
 eller   eller tryck på
sifferknapparna  för att välja spår
medan uppspelningen är stoppad.
2 Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen)  eller ENTER .
Skivan börjar spelas från och med
valt spår. Stillbilder, som t.ex.
menyskärmarna, visas inte.
För att återgå till PBC-uppspelning
trycker man två gånger på   och
trycker därefter på  (eller pekar på
 på anläggningen) .
För att återuppta uppspelningen
från det ställe där den avbröts förra
gången  Fortsatt uppspelning
Den här anläggningen lagrar det ställe
på skivan där uppspelningen avbröts i
minnet, så att det går att fortsätta från
det stället nästa gång. Funktionen för
återupptagen uppspelning stängs inte av
av att man stänger av anläggningen, utom
för MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX-videofiler.
Forts.

39SE
1 Tryck på   medan en skiva
håller på att spelas för att avbryta
uppspelningen.
”Resume” tänds på displayen.
Om ”Resume” inte tänds på displayen
går det inte att använda fortsatt
uppspelning.
2 Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Skivan börjar spelas från det ställe där
uppspelningen avbröts i steg 1.
Observera
Det går inte att använda funktionen för
fortsatt uppspelning under slumpspelning
eller programmerad spelning.
Det kan hända att den här funktionen inte
fungerar ordentligt för somliga skivor.
Funktionen för fortsatt uppspelning stängs av
om
 man trycker på   medan
uppspelningen är stoppad.
 man matar ut skivan.
 man byter funktionsläge.
 man ändrar inställningarna på
inställningsmenyn.
 man ändrar barnspärrsnivån.
Tips
För att spela upp skivan från början trycker
man två gånger på   och trycker därefter
på  (eller pekar på  på anläggningen)
.
40SE
För att återuppta uppspelningen av en
stoppad skiva  Fortsatt uppspelning
för flera skivor
(gäller endast DVD VIDEO och VIDEO
CD)
Den här anläggningen kan lagra det ställe
där uppspelningen avbröts för upp till
40 skivor i minnet och sedan återuppta
uppspelningen från det stället nästa
gång man lägger i den skivan igen. När
man lagrar en återupptagningspunkt
för skiva nummer 41 raderas
återupptagningspunkten för den första
skivan.
För att aktivera den här funktionen
ställer man in punkten ”FORTSATT
UPPSPELN. MULTI ” bland
”SPECIALINSTÄLLNINGAR”inställningarna på ”PÅ” (sidan 67).
Observera
Om punkten ”FORTSATT UPPSPELN.
MULTI ” på ”SPECIALINSTÄLLNINGAR”menyn är inställd på ”PÅ” och man spelar upp
en heminspelad skiva som t.ex. en DVD-Rskiva, kan det hända att anläggningen även
börjar spela upp andra heminspelade skivor
från samma återupptagningspunkt. För att
spela upp skivan från början trycker man två
gånger på   och trycker därefter på 
(eller pekar på  på anläggningen) .
Olika uppspelningssätt
4 Tryck på  .
Markören flyttas till spårlistan ”T” (i
det här fallet ”01”).
Mata in ditt eget program
 Programmerad spelning
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(PROGRAM), och tryck sedan på
ENTER .
Skivor
Du kan mata in ett program med upp till
99 steg i den ordning du själv vill att de
ska spelas.
5 Välj det spår du vill
programmera in.
Välj t.ex. spår ”02”.
Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja ”02” under ”T”, och
tryck sedan på ENTER .
Valt spår
Inställningsmöjligheterna för
”PROGRAM” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”INST.”,
och tryck sedan på ENTER .
Total tid för de inprogrammerade spåren
6 För att programmera in fler spår
upprepar man steg 4 till 5.
Spårnummer
Forts.

41SE
7 Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Programmet börjar spelas.
När den programmerade spelningen
är klar går det att spela samma
program en gång till genom att trycka
på  (eller peka på  på
anläggningen) .
För att ändra ett inprogrammerat
steg:
Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja det stegnummer i
programmet som du vill ändra. Tryck
sedan på  .
För att radera ett inprogrammerat
steg:
Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja det steg i programmet
du vill radera. Tryck sedan på CLEAR
.
För att radera alla
inprogrammerade steg från
programlistan:
Tryck på   för att välja ”RADERA
ALLA”. Tryck sedan på ENTER .
För att avbryta den programmerade
spelningen
Tryck på CLEAR  eller välj ”AV” i steg
3. Om du vill spela samma program en
gång till så välj ”PÅ” i steg 3 och tryck på
ENTER .
42SE
För att släcka kontrollmenyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
När anläggningen är i läget för
programmerad spelning ändras
”REPETERA”-inställningen automatiskt till
”PÅ” om den nuvarande inställningen är
”SKIVA” eller ”SPÅR”.
Programmerad spelning går inte att
använda för VIDEO CD-skivor under PBCuppspelning.
Tips
Den programmerade spelningen avbryts och
programlistan raderas när
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
Uppspelning i slumpmässig
ordning
 Slumpspelning
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(SLUMPMÄSSIG), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”SLUMPMÄSSIG” visas på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
Vid uppspelning av en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
SPÅR: alla spåren på skivan spelas
upp i slumpmässig ordning.
När anläggningen är inställd på
programmerad spelning:
PÅ: alla spår på programlistan
spelas upp i slumpmässig ordning.
4 Tryck på ENTER .
5 Tryck på  (eller peka på
Skivor
Det går att spela upp spåren på skivan
i slumpmässig ordning. Varje gång
slumpspelningen utförs spelas spåren i en
ny ordning.
Vid uppspelning av en DATA
CD/DVD-skiva (utom för DivXvideofiler):
PÅ (MP3): alla MP3-ljudspår i
valt album på skivan spelas upp i
slumpmässig ordning.
Om inget album är valt spelas
spåren i det första albumet upp i
slumpmässig ordning.
 på anläggningen) .
Slumpspelningen startar.
För att avbryta slumpspelningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”AV” i steg 3.
För att släcka kontrollmenyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Slumpspelningen avbryts när
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
 man utför spår/indexsökning.
Slumpspelning fungerar inte för VIDEO CDskivor under PBC-uppspelning.
Det kan hända att samma låt spelas
upprepade gånger för MP3-ljudspår.
Forts.

43SE
Upprepad uppspelning
 Upprepad spelning
Det går att spela upp alla titlar, spår eller
filer, eller en enstaka titel, ett enstaka
kapitel, ett enstaka spår eller en enstaka
fil på en skiva upprepade gånger.
Det går att välja både slumpspelning och
programmerad spelning samtidigt.
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(REPETERA), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”REPETERA” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
Standardinställningen är
understruken.
Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva eller en DVD-R/DVDRW-skiva i VR-format:
AV: upprepningen är avstängd.
SKIVA: alla titlarna på skivan
upprepas.
TITEL: den nuvarande titeln
upprepas.
KAPITEL: det nuvarande kapitlet
upprepas.
44SE
Vid uppspelning av en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
AV: upprepningen är avstängd.
SKIVA: alla spåren på skivan
upprepas.
SPÅR: det nuvarande spåret
upprepas.
Vid uppspelning av en DATA CDskiva eller DATA DVD-skiva:
AV: upprepningen är avstängd.
SKIVA: alla album på skivan
upprepas.
ALBUM: det nuvarande albumet
upprepas.
SPÅR1): det nuvarande spåret
upprepas.
FIL2): den nuvarande filen
upprepas.
Gäller endast MP3-ljudspår.
Gäller endast DivX-videofiler.
1)
2)
I läget för programmerad
spelning eller slumpspelning:
AV: upprepningen är avstängd.
PÅ: programmet eller
slumpspelningen upprepas.
4 Tryck på ENTER .
5 Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Upprepningen startar.
För att stänga av upprepningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”AV” i steg 3.
Sökning/val av skiva
Uppspelning av DVD VIDEOskivor med hjälp av menyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Det går även att ändra upprepningsläget
genom att trycka upprepade gånger på
REPEAT/FM MODE .
”REP” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”SKIVA”, ”ALBUM” eller ”PÅ”.
”REP1” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”TITEL”, ”KAPITEL”, ”SPÅR”
eller ”FIL”.
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att det inte går att använda upprepad
spelning.
Upprepad spelning fungerar inte för VIDEO
CD-skivor under PBC-uppspelning.
Vid uppspelning av en DATA CD/DVDskiva som innehåller både MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler, kommer inte ljudet att matcha
bilderna om deras speltider är olika.
Det går inte att välja ”SPÅR” när punkten
”LÄGE (MP3,JPEG)” är inställd på ”BILD
(JPEG)” (sidan 53).
Upprepningen stängs av om
 man matar ut skivan.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
På vissa DVD VIDEO-skivor finns det
menyer som gör det möjligt att spela
dem på olika sätt. Det går att spela upp
DVD VIDEO-skivor med hjälp av dessa
menyer på TV-skärmen.
Skivor
För att släcka kontrollmenyn
Med hjälp av DVD TOP MENU-knappen
En DVD VIDEO-skiva kan innehålla ett
antal olika bild- eller musikavsnitt som
kallas för ”titlar”. När man spelar upp
en DVD VIDEO-skiva som innehåller
flera olika titlar går det att välja önskad
titel med hjälp av DVD TOP MENU
-knappen.
Med hjälp av DVD MENU-knappen
På vissa DVD VIDEO-skivor går det att
välja skivinnehåll med hjälp av en meny.
När man spelar upp en sådan DVD
VIDEO-skiva går det att välja olika saker
som t.ex. språk för textningen och ljudet
med hjälp av DVD/TUNER MENU
-knappen.
Forts.

45SE
1 Tryck på DVD TOP MENU 
eller DVD/TUNER MENU .
Menyn tänds på TV-skärmen.
Innehållet på menyn varierar mellan
olika skivor.
2 Tryck på ///  eller
sifferknapparna  för att välja
den titel eller punkt du vill spela
upp.
3 Tryck på ENTER .
När man väljer ”ORIGINAL” eller
”PLAY LIST” på en DVD‑R/
‑RW‑skiva i VR-format
Denna funktion går bara att använda
för DVD-R/-RW-skivor i VR-format för
vilka det finns skapat en spellista.
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(ORIGINAL/PLAY LIST), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”ORIGINAL/PLAY LIST” visas på
TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
PLAY LIST: uppspelningen utförs
enligt spellistan som finns skapad
på skivan.
ORIGINAL: uppspelningen
utförs i den ordning materialet
ursprungligen är inspelat.
4 Tryck på ENTER .
Sökning efter titlar/kapitel/
scener/spår/index/album/filer
med hjälp av informationen på
TV-skärmen
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
Det går att söka med hjälp av olika
sorters information som finns inspelad
på en skiva, som t.ex. titlar, spår och
album. Varje punkt har sitt eget nummer
på skivan, och de numrerade punkterna
går att välja på kontrollmenyn. Det går
även att söka efter ett visst ställe på skivan
med hjälp av tidskoden (tidssökning)
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format).
46SE
1 Tryck på
DISPLAY . Om det
är en DATA CD/DVD-skiva med
JPEG-bildfiler som spelas så
tryck två gånger på DISPLAY
.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja sökpunkt.
Exempel: när du väljer
(KAPITEL)
”** (**)” är valt (** anger ett
nummer). Numret inom parentes
anger det totala antalet titlar, kapitel,
spår, index, scener, album eller filer.
Vald rad
gånger på  eller   eller på
sifferknapparna  för att välja
titel, spår, album, fil, osv.
Om du råkar göra fel så tryck på
CLEAR  för att radera numret.
5 Tryck på ENTER .
Uppspelningen startar från och med
vald titel, valt spår, valt album, vald
fil, osv.
Skivor
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
4 Tryck antingen upprepade
För att släcka kontrollmenyn
Tryck på DISPLAY  upprepade
gånger tills kontrollmenyn försvinner.
Tips
När kontrollmenyn är släckt går det att söka
efter kapitel (på DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format), spår (på
AUDIO CD-skivor och VIDEO CD-skivor)
eller filer (DivX-videofiler på DATA CD/DVDskivor) genom att trycka på sifferknapparna 
och ENTER .
3 Tryck på ENTER .
”** (**)” ändras till ” – – (**)”.
Forts.

47SE
För att söka efter ett visst ställe med
hjälp av tidskoden  Tidssökning
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
1 Tryck på
DISPLAY .
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(TID/TEXT).
”T **:**:**” (förfluten speltid för
nuvarande titel) väljs.
3 Tryck på ENTER .
”T **:**:**” ändras till ”T --:--:--”.
4 Mata in tidskoden med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
För att t.ex. hitta scenen 2 timmar, 10
minuter och 20 sekunder efter början
matar man in ”21020”.
Om du råkar göra fel så tryck på
CLEAR  för att radera numret.
Observera
Det kan hända att tidssökning inte går att
använda för somliga skivor beroende på skivan.
48SE
Sökning efter en viss scen
 Bildnavigering
1 Tryck upprepade gånger på
PICTURE NAVI  för att välja
sökformat.
VISA KAPITEL (DVD VIDEO)
VISA TITEL (DVD VIDEO)
VISA SPÅR (VIDEO CD eller
Super VCD)
2 Tryck på ENTER .
Den första scenen i de första 9
kapitlen, titlarna eller spåren visas.
Om det finns fler än 9 kapitel, titlar
eller spår tänds ”” längst ner till
höger på skärmen.
3 Tryck på ///  för att välja
ett kapitel, en titel eller ett spår,
och tryck sedan på ENTER .
Uppspelningen startar från och med
vald scen.
Tryck på  RETURN  eller
DISPLAY .
Observera
Beroende på skivan kan det hända att somliga
punkter inte går att välja.
Tips
För att se återstående kapitel, titlar eller spår
väljer man en scen på den understa raden
och trycker på  . För att återvända till
föregående scen väljer man en scen på den
översta raden och trycker på  .
Observera
Anläggningen kan spela upp till 200 album,
inklusive album som inte innehåller några
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler.
Den här anläggningen kan spela upp MP3ljudspår och JPEG-bildfiler. Anläggningen
försöker spela alla data med filtillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om det
faktiskt inte är någon MP3-fil eller JPEG-fil.
När sådana data spelas upp kan det uppstå
kraftiga störningar som kan orsaka skador på
högtalarna.
Beroende på den kodnings/
skrivningsmjukvara, den inspelningsapparat
och det inspelningsmedium som användes
för att spela in ett MP3-ljudspår, kan det
förekomma problem som att spåret inte
går att spela alls, ljudet hoppar eller det
förekommer störningar.
För följande sorters skivor och i följande
sorters situationer kan det ta längre än
vanligt innan uppspelningen startar:
 skivor som är inspelade med komplicerad
trädstruktur.
 skivor som är inspelade i Multi Sessionformat.
 skivor som det går att lägga till data på (ej
slutbehandlade skivor).
 precis efter det att spår eller filer i ett
annat album har spelats upp.
Somliga CD-R-skivor/-RW-skivor och
DVD‑R-skivor/-RW-skivor/+R-skivor/
+RW-skivor går inte att spela i den här
anläggningen beroende på filformatet.
Den här anläggningen kan bara spela upp
filer i mappar på upp till 8 nivåer.
Forts.

Skivor
För att avbryta sökningen
Uppspelning av MP3/
JPEG-skivor
49SE
För att välja ett MP3-ljudspår
eller ett album med MP3ljudspår
För att spela ett spår:
1 Tryck på ENTER .
En lista över MP3-ljudspåren i valt
album tänds.
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/TUNER MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Uppspelningen startar från och med
det första spåret i valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
50SE
eller   för att välja önskat
MP3-ljudspår, och tryck sedan på
ENTER .
Valt MP3-ljudspår börjar spelas.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att se nästa eller föregående sida i
spårlistan eller albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan spårlistan eller albumlistan visas.
För att spela nästa album med MP3ljudspår
För att återvända till albumlistan när
spårlistan visas
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Anläggningen spelar upp ett bildspel
från och med den första bilfilen i valt
album.
För att spela upp en bildfil:
Skivor
Det går att hoppa till nästa album genom
att trycka upprepade gånger på 
 tills du kommer till det sista spåret
i nuvarande album, och sedan trycka
en gång på  . Det första spåret i
nästa album väljs. Det går dock inte att
välja föregående album genom att trycka
upprepade gånger på  . För att
välja föregående album väljer man det
albumet på albumlistan.
3 Tryck upprepade gånger på 
1 Tryck på PICTURE NAVI .
Miniatyrbilder för de första 16
JPEG-bildfilerna i valt album visas.
Tryck på  RETURN .
För att tända och släcka albumlistan
eller spårlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
För att välja en JPEG-bildfil
eller ett album med JPEGbildfiler
Om det finns mer än 16 bildfiler
i valt album tänds en rullist till
höger.
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/TUNER MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
Forts.

51SE
2 Tryck på ///  för att
välja den bild du vill titta på, och
tryck sedan på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Bildspelet startar från och med
vald bildfil.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att spela upp nästa album med
JPEG-bildfiler
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på   tills du
kommer till den sista filen i nuvarande
album, och sedan trycka en gång på 
. Den första filen i nästa album väljs.
Det går dock inte att välja föregående
album genom att trycka upprepade
gånger på  . För att välja föregående
album väljer man det albumet på
albumlistan.
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
För att vrida runt en JPEG-bildfil
För att se nästa eller föregående sida i
albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan albumlistan visas.
För att se nästa eller föregående
JPEG-bildfil
Tryck upprepade gånger på  eller  
under bildspelet.
52SE
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen
kan du vrida runt den 90 grader.
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan en bild visas.
Tryck på CLEAR  för att återgå till den
ursprungliga bildriktningen.
Observera
PICTURE NAVI -knappen fungerar inte
när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är inställd
på ”LJUD (MP3)”.
När man trycker på  eller   för att välja
nästa eller föregående bild, återgår bilden till
den ursprungliga bildriktningen även om
man tidigare har vridit runt den.
Bildspelet avbryts när man trycker på  eller
 .
För att spela upp MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler som ett
bildspel med ljud
1 Stick in en skiva i skivfacket .
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på   för att avbryta
uppspelningen.
3 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”AUTO”,
och tryck sedan på ENTER .
6 Tryck på DVD/TUNER MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
7 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
album, och tryck sedan på
 (eller peka på  på
anläggningen) .
Skivor
Det går att spela upp ett bildspel med ljud
genom att först lagra både JPEG-bildfiler
och MP3-ljudspår i samma album på en
DATA CD/DVD-skiva.
5 Tryck upprepade gånger på 
Bildspelet med ljud startar från och
med valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
eller   för att välja
(LÄGE (MP3,JPEG)), och tryck
sedan på ENTER .
För att stänga av bildspelet med ljud
Inställningsmöjligheterna för ”LÄGE
(MP3,JPEG)” visas på TV-skärmen.
Standardinställningen är
understruken.
AUTO: Både JPEG-bildfilerna och
MP3-ljudspåren i samma album
spelas upp som ett bildspel med
ljud.
LJUD (MP3): MP3-ljudspåren
spelas upp oavbrutet.
BILD (JPEG): JPEG-bildfilerna
spelas upp som ett bildspel.
Observera
Välj ”LJUD (MP3)” eller ”BILD (JPEG)”
i steg 5.
I somliga fall går det inte att ändra
inställningen för punkten ”LÄGE
(MP3,JPEG)” när punkten ”LÄGE
(MP3,JPEG)” är inställd på
 ”BILD (JPEG)” och vald skiva enbart
innehåller MP3-ljudspår.
 ”LJUD (MP3)” och vald skiva enbart
innehåller JPEG-bildfiler.
Forts.

53SE
Det maximala antalet MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler som den här anläggningen kan
upptäcka per album är:
 600 när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)”
är inställd på ”LJUD (MP3)” eller ”BILD
(JPEG)”.
 300 när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är
inställd på ”AUTO”.
Om det inte finns några MP3-ljudspår på
skivan tänds ”Inga ljuddata” på TV-skärmen
och skivan går inte att spela upp.
Om det inte finns några JPEG-bildfiler på
skivan tänds ”Inga bilddata” på TV-skärmen
och skivan går inte att spela upp.
När MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler med
stora datamängder spelas upp samtidigt kan
det hända att ljudet hoppar.
För att bestämma bildspelets
hastighet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(INTERVALL),
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”INTERVALL” visas på TV-skärmen.
54SE
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
övergångsintervall.
Standardinställningen är
understruken.
NORMAL: Visningstiden ställs in
på ungefär 6 till 9 sekunder per bild
(Bilder på 3 000 000 bildpunkter
och däröver tar längre tid att visa).
SNABB: Intervallet blir kortare än i
”NORMAL”-läget.
LÅNGSAM 1: Intervallet blir
längre än i ”NORMAL”-läget.
LÅNGSAM 2: Intervallet blir
längre än i ”LÅNGSAM 1”-läget.
4 Tryck på ENTER .
Vald inställning börjar gälla.
Observera
Somliga JPEG-bildfiler (i synnerhet progressiva
JPEG-bildfiler och JPEG-bildfiler med
3 000 000 bildpunkter eller däröver) kan
ta längre tid att visa än andra, vilket gör att
övergångstiden kan verka längre än vad som är
inställt här.
Val av övergångseffekt mellan
bilderna i bildspelet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
Uppspelning av DivX®videofiler
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
 för att välja
(EFFEKT), och
tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”EFFEKT” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja önskad inställning.
Standardinställningen är
understruken.
TYP 1: Bilden sveper in uppifrån
och nedåt på skärmen.
TYP 2: Bilden sveper in från
vänster till höger på skärmen.
TYP 3: Bilden dras ut från mitten
på skärmen.
TYP 4: Bildeffekten växlar
slumpmässigt.
TYP 5: Nästa bild glider in över den
nuvarande bilden.
AV: Bildeffektfunktionen avstängd.
4 Tryck på ENTER .
Angående DivX-videofiler
®
DivX är en teknik för komprimering
av videofiler som utvecklats av DivX,
Inc. Denna produkt är en officiell DivX
Certified-produkt.
Den här anläggningen kan spela upp filer
som har filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX”
och innehåller data i DivX-format.
Skivor
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
®
Observera
Det kan hända att anläggningen inte kan
spela upp DivX-videofiler som skapats
genom att slå samman två eller flera DivXvideofiler.
Den här anläggningen kan inte spela upp
DivX-videofiler som är större än 720 × 576
bildpunkter (bredd × höjd)/2GB.
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att bilden blir dålig eller ljudet hoppar.
Den här anläggningen kan inte spela upp
somliga DivX-videofiler som är längre än 3
timmar.
Vald inställning börjar gälla.
Forts.

55SE
För att spela upp ett album
med DivX-videofiler eller en
enstaka DivX-videofil
För att spela upp en DivX-videofil:
1 Tryck på ENTER .
En lista över DivX-videofilerna i
valt album tänds.
1 Sätt i en DATA CD/DVD-skiva
med DivX-videofiler i skivfacket
.
Det första albumet börjar spelas upp.
2 Tryck på DVD/TUNER MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Den första DivX-videofilen i valt
album börjar spelas. För att avbryta
uppspelningen trycker man på  .
56SE
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
DivX-videofil, och tryck sedan på
ENTER .
Vald DivX-videofil börjar spelas.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att se nästa eller föregående sida i
fillistan eller albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan fillistan eller albumlistan visas.
För att spela upp nästa album med
DivX-videofiler
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på  
tills du kommer till den sista filen i
nuvarande album, och sedan trycka en
gång på  . Den första filen i nästa
album väljs. Det går dock inte att välja
föregående album genom att trycka
upprepade gånger på  . För att
välja föregående album väljer man det
albumet på albumlistan.
För att återvända till albumlistan när
fillistan visas
Tryck på  RETURN .
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att bilden pausas eller blir dålig. I så fall
rekommenderar vi att du skapar om filen
med lägre bittal. Om det fortfarande är
störningar i ljudet rekommmenderar vi att
du använder MP3 som ljudformat. Observera
att den här anläggningen inte kan hantera
formatet WMA (Windows Media Audio).
På grund av den komprimeringsteknik som
används för DivX-videofiler kan det ta en
liten stund efter det att man trycker på 
 innan bilden visas.
Beroende på DivX-videofilen kan det hända
att ljudet inte matchar bilden på skärmen.
Anläggningen kan upptäcka upp till 600
DivX-videofiler per album. Anläggningen
kan upptäcka upp till 200 album.
Tips
Om antalet uppspelningar är begränsat går det
att spela upp DivX-videofilerna det förinställda
antalet gånger. Följande räknas med:
 när anläggningen stängs av.
 när skivan matas ut.
 när en annan DivX-videofil börjar spelas
upp.
 ”A/V SYNC”
Om ljudet inte är synkroniserat med
bilden på skärmen går det att justera
fördröjningen mellan bilden och ljudet.
Skivor
Observera
Justering av
fördröjningen mellan
bilden och ljudet
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(A/V SYNC), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för ”A/V
SYNC” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
Standardinställningen är
understruken.
AV: Ιngen justering.
PÅ: Αnvänds för att justera
skillnaden mellan bilden och ljudet.
4 Tryck på ENTER .
Observera
Beroende på signalerna som matas in kan det
hända att den här funktionen inte har någon
effekt.
57SE
För att begränsa
uppspelningen av en
skiva
 ANPASSAT BARNLÅS/BARNLÅS
Det går att ställa in 2 olika sorters
uppspelningsbegränsningar för en skiva.
Specialinställd barnspärr
Det går att ställa in
uppspelningsbegränsningar så att
anläggningen vägrar spela olämpliga
skivor.
Barnspärr
Det går att begränsa uppspelningen
av somliga DVD VIDEO-skivor efter
förutbestämda nivåer, t.ex. tittarnas ålder.
När en begränsad scen ska spelas upp kan
det hända att den scenen hoppas över
eller byts upp mot en annan scen.
Samma lösenord används för både
specialinställd barnspärr och vanlig
barnspärr.
Hur man spärrar vissa skivor
 ANPASSAT BARNLÅS
Det går att använda samma lösenord för
specialinställd barnspärr för upp till 40
skivor. När man lägger i en 41:a skiva
försvinner uppspelningsbegränsningarna
för den första skivan.
1 Sätt i den skiva som du vill
spärra.
Om skivan håller på att spelas
så tryck på   för att avbryta
uppspelningen.
2 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(BARNLÅS), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”BARNLÅS” visas på TV-skärmen.
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”PÅ ”,
och tryck sedan på ENTER .
58SE
Om du inte har registrerat något
lösenord:
En skärm för inmatning av ett nytt
lösenord tänds.
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
1 Utför steg 1 till 3 i ”Hur man spärrar
vissa skivor” (sidan 58).
Mata in ett fyrsiffrigt lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
En skärm för bekräftelse av
lösenordet tänds på TV-skärmen.
Om du redan har matat in ett
lösenord:
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
5 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
”Anpassat barnlås används.” tänds på
TV-skärmen och skärmen återgår till
att visa kontrollmenyn.
Skivor
För att stänga av den specialinställda
barnspärren
2 Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja ”AV ”, och tryck
sedan på ENTER .
3 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
För att spela en skiva för vilken den
specialinställda barnspärren är
påslagen
1 Lägg i en skiva för vilken den
specialinställda barnspärren är
påslagen.
Skärmen ”ANPASSAT BARNLÅS”
tänds.
Forts.

59SE
2 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
Anläggningen är klar för uppspelning.
Tips
Om du har glömt lösenordet så mata in den
6-siffriga koden ”199703” med sifferknapparna
 på lösenordsskärmen för ”ANPASSAT
BARNLÅS”, och tryck sedan på ENTER .
Skärmen uppmanar dig att mata in ett nytt
fyrsiffrigt lösenord.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”SPELARE
”, och tryck sedan på ENTER
.
Om du inte har registrerat något
lösenord:
En skärm för inmatning av ett nytt
lösenord tänds.
För att begränsa uppspelning
för barn
 BARNLÅS
(gäller endast DVD VIDEO)
Det går att begränsa uppspelningen
av somliga DVD VIDEO-skivor efter
förutbestämda nivåer, t.ex. tittarnas ålder.
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(BARNLÅS), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”BARNLÅS” visas på TV-skärmen.
60SE
Mata in ett fyrsiffrigt lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
En skärm för bekräftelse av
lösenordet tänds på TV-skärmen.
Om du redan har matat in ett
lösenord:
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
4 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
Skärmen för inställning av
begränsningsnivån tänds.
7 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”NIVÅ”,
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för ”NIVÅ”
visas på TV-skärmen.
gånger för att välja önskad nivå,
och tryck sedan på ENTER .
Därmed är barnspärrsinställningen
klar.
Ju lägre värde, desto hårdare
begränsning.
5 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja
”STANDARD”, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”STANDARD” visas på TV-skärmen.
6 Tryck på  eller  
upprepade gånger för att välja
ett geografiskt område som
uppspelningsbegränsningsnivå,
och tryck sedan på ENTER .
Därmed är området valt.
Om du valde ”ÖVRIGA ”
så mata in områdeskoden för
önskat geografiskt område
med sifferknapparna  (se
”Listan över områdeskoder för
barnspärrsfunktionen” (sidan 134)).
Skivor
8 Tryck på  eller   upprepade
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
För att stänga av
barnspärrsfunktionen
Ställ in punkten ”NIVÅ” på ”AV”.
För att spela en skiva för vilken
barnspärren är påslagen
1 Sätt i skivan och tryck på  (eller
peka på  på anläggningen) .
Skärmen för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
2 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna , och tryck sedan
på ENTER .
Uppspelningen startar.
Forts.

61SE
Observera
Vilka punkter som visas på kontrollmenyn
varierar beroende på skivtypen.
För DVD VIDEO-skivor som saknar
barnspärrsfunktion går det inte att begränsa
uppspelningen på den här anläggningen.
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan
det hända att du uppmanas att ändra
barnspärrsnivån under uppspelningens
gång. Mata i så fall först in ditt lösenord,
och ändra sedan nivån. Om funktionen för
återupptagen uppspelning stängs av, återgår
barnspärrsnivån till den ursprungliga nivån.
Tips
Om du råkar glömma bort ditt lösenord så
ta ut skivan och gör om steg 1 till 3 i ”För
att begränsa uppspelning för barn”. När du
uppmanas att mata in lösenordet så mata in
”199703” med sifferknapparna , och tryck
sedan på ENTER . Skärmen uppmanar dig
att mata in ett nytt fyrsiffrigt lösenord. När du
matat in det nya 4-siffriga lösenordet så sätt
i skivan igen och tryck på  (eller peka på
 på anläggningen) . När skärmen för
inmatning av lösenordet tänds, matar du in ditt
nya lösenord.
Ändring av lösenordet
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(BARNLÅS), och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”BARNLÅS” visas på TV-skärmen.
62SE
3 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja
”LÖSENORD ”, och tryck
sedan på ENTER .
En skärm för inmatning av lösenordet
tänds på TV-skärmen.
4 Mata in ditt fyrsiffriga lösenord
med sifferknapparna , och
tryck sedan på ENTER .
5 Mata in ett nytt fyrsiffrigt
lösenord med sifferknapparna
, och tryck sedan på ENTER
.
6 Bekräfta lösenordet genom att
mata in det en gång till med
sifferknapparna , och tryck
sedan på ENTER .
Om du råkar göra fel när du matar in
lösenordet
Tryck upprepade gånger på   för att
radera numret du matade in, och mata
sedan in rätt lösenord.
Hur man använder
DVD-inställningsmenyn
Observera
Uppspelningsinställningarna som är lagrade
på skivan har företräde framför inställningarna
på DVD-inställningsmenyn. Det kan medföra
att somliga av inställningarna på DVDinställningsmenyn inte har någon effekt.
på  eller   för att välja
inställningspunkt i listan som
visas: ”SPRÅKINSTÄLLNING”,
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” eller
”HÖGTALARINSTÄLLN.”. Tryck
sedan på ENTER .
Den inställningspunkten markeras.
Exempel:
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Skivor
Med hjälp av DVD-inställningsmenyn
går det att justera olika inställningar för
bilden och ljudet.
4 Tryck upprepade gånger
Vald post
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(INSTÄLLNINGAR), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”INSTÄLLNINGAR” visas på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger
på  eller   för att välja
”ANPASSAD”, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningsposter
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
punkt, och tryck sedan på
ENTER .
Alternativen för vald punkt visas på
TV-skärmen.
Exempel: ”TV-TYP”
Inställningsmenyn tänds på TVskärmen.
Inställningsalternativ
Forts.

63SE
6 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningen lagras och är därmed
färdig.
Vald inställning
Lista över punkterna på DVDinställningsmenyn
Inställning av språket
 ”SPRÅKINSTÄLLNING”
Det går att ställa in olika språk för
informationen som visas på TV-skärmen
eller för ljudspåret.
64SE
SKÄRMTEXT
(on-screen display, dvs menyer på TVskärmen)
Används för att byta språk för
informationen som visas på TV-skärmen.
MENY*
(gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja språk för DVDmenyn.
LJUD*
(gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja språk för ljudspåret.
När ”URSPRUNGLIG” är inställt
används det språk som har företräde på
skivan.
UNDERTEXT*
(gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja textningsspråk.
När ”AUTO LJUD” är inställt ändras
textningsspråket i förhållande till det
språk som är inställt för ljudspåret.
* Om man väljer ett språk för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD” som inte finns
inspelat på DVD VIDEO-skivan, väljs ett av
de inspelade språken automatiskt i stället.
Beroende på skivan kan det dock hända att
inget språk väljs automatiskt.
Om du väljer ”ÖVRIGA ” för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD”, så mata in en
språkkod med hjälp av sifferknapparna 
(se ”Språkkodslista” (sidan 133)).
Inställningar för TV-skärmen
 ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Välj lämpliga inställningar i förhållande
till den TV som är ansluten.
Standardinställningen är understruken.
4:3 PAN&SCAN2): Välj detta läge när
en vanlig 4:3 TV är ansluten. I detta läge
visas bilder i bredbildsformat över hela
skärmen, och de delar som inte får plats
skärs av.
Skivor
TV-TYP1)
(gäller endast DVD VIDEO)
16:9: Välj detta läge när en TV i
bredbildsformat eller en TV med
bredbildsfunktion är ansluten.
4:3 BREVLÅDEFORMAT: Välj detta
läge när en vanlig 4:3 TV är ansluten.
Med den här inställningen visas bilder i
bredbildsformat med svarta band längst
upp och längst ned på skärmen.
FÄRGSYSTEM (VIDEO-CD)
(Gäller ej modellerna för Europa och
Ryssland)
Välj vilket format videosignalerna ska
matas ut i vid uppspelning av en VIDEO
CD-skiva.
AUTO: Ställ in så att videosignalerna
matas ut med samma TV-system som
används på skivan, antingen PAL eller
NTSC.
PAL: Videosignalen för NTSC-skivor
omvandlas och matas ut i PAL-format.
NTSC: Videosignalen för PAL-skivor
omvandlas och matas ut i NTSC-format.
SKÄRMSLÄCKARE
Skärmsläckaren hjälper till att förhindra
skador på bildskärmen (spökbilder).
Tryck på vilken knapp som helst (t.ex.
 ) för att stänga av skärmsläckaren.
PÅ: Skärmsläckaren tänds när
uppspelningen stoppas eller pausas i
över 15 minuter eller när man spelar en
AUDIO CD-skiva eller MP3-ljudspår i
mer än 15 minuter.
AV: Skärmsläckaren tänds inte.
Forts.

65SE
BAKGRUND
Används för att välja vilken
bakgrundsfärg eller bild som ska visas
på TV-skärmen. Bakgrundsfärgen
eller bilden visas när uppspelningen är
stoppad samt när man spelar AUDIO
CD-skivor och MP3-ljudspår.
INNEHÅLLSBILD: Omslagsbilden (en
stillbild) tänds i bakgrunden, men bara
om omslagsbilden redan finns inspelad
på skivan (t.ex. på DVD VIDEO-skivor
eller CD-Extra-skivor). Om det inte finns
någon omslagsbild inspelad på skivan
visas samma bild som för ”GRAFIK”.
GRAFIK: En bild som finns förlagrad i
anläggningen tänds i bakgrunden.
BLÅ: Blå bakgrund.
SVART: Svart bakgrund.
Standardinställningen varierar i olika länder
och områden.
2)
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan det
hända att ”4:3 BREVLÅDEFORMAT” väljs
automatiskt i stället för ”4:3 PAN&SCAN”
eller vice versa.
1)
66SE
Olika uppspelningsinställningar
 ”SPECIALINSTÄLLNINGAR”
Används för att göra olika inställningar
för uppspelning mm.
Standardinställningen är understruken.
PAUSLÄGE
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
AUTO: Bilden, inklusive föremål som rör
sig, matas ut utan flimmer. Låt detta läge
vara inställt i vanliga fall.
STILLBILD: Bilden, inklusive föremål
som inte rör sig, matas ut med hög
upplösning.
SPÅRVAL
(gäller endast DVD VIDEO)
Ger företräde åt det ljudspår som
innehåller flest antal kanaler vid
uppspelning av en DVD VIDEO-skiva på
vilken det finns inspelat ljud i flera olika
format (PCM, DTS, MPEG audio eller
Dolby Digital)1) .
AV: Ingen prioritet ges.
AUTO2): Prioritet ges.
Om alla ljudspåren har lika många kanaler,
väljer anläggningen ljudspår i ordningen
PCM, DTS, Dolby Digital, MPEG.
2)
När man ställer in punkten ”SPÅRVAL” på
”AUTO” kan det hända att språket ändras.
”SPÅRVAL”-inställningen har företräde
framför ”LJUD”-inställningarna på
”SPRÅKINSTÄLLNING”-skärmen (sidan
64). Beroende på skivan kan det dock hända
att denna funktion inte har någon effekt.
3)
”AUDIO DRC” fungerar bara för Dolby
Digital-material.
1)
Skivor
FORTSATT UPPSPELN. MULTI
(gäller endast DVD VIDEO och VIDEO
CD)
PÅ: Punkten för återupptagning av
uppspelningen lagras i minnet för upp till
40 skivor.
AV: Återupptagningspunkten lagras
inte i minnet. Uppspelningen startar vid
återupptagningspunkten bara för den
skiva som är isatt i anläggningen för
ögonblicket.
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DVD-R/-RW-skivor i VR-format)
AV: Dynamikomfånget komprimeras
inte.
STANDARD: Ljudspåret återges
med den sorts dynamikomfång som
inspelningsteknikern hade i åtanke. Det
är praktiskt när man vill titta på filmer på
låg volym sent på kvällen.
MAX: Dynamikomfånget begränsas helt.
DivX
Används för att se anläggningens
registreringskod.
För närmare information, se http://www.
divx.com på Internet.
Forts.

67SE
Inställning av högtalarna1)
 ”HÖGTALARINSTÄLLN.”
Ställ in hur högtalarna är anslutna och
deras avstånd från lyssningspostionen för
att få bästa möjliga surroundljud. Ställ
sedan in högtalarnas nivåer med hjälp av
testtonen så att ljudet från alla högtalarna
låter lika högt.
ANSLUTNING
FRAM: JA
MITTEN (gäller endast DHC-AZ55D):
JA: Låt detta läge vara inställt i vanliga
fall.
INGEN: Välj det här läget om ingen
mitthögtalare är ansluten.
SURROUND (gäller endast DHCAZ55D):
BAKOM: Välj detta läge om
surroundhögtalarna befinner sig i sektion
.
VID SIDAN: Välj detta läge om
surroundhögtalarna befinner sig i sektion
.
INGEN: Välj det här läget om inga
surroundhögtalare är anslutna.
Positionsdiagram
68SE
SUBWOOFER2):
JA: Välj det här läget om en subwoofer är
ansluten.
INGEN: Välj det här läget om ingen
subwoofer är ansluten.
AVSTÅND (gäller endast DHCAZ55D)3)
FRAM 3.0 m4): Används för att ställa in
avståndet från de främre högtalarna till
lyssningspositionen.
MITTEN 3.0 m5): Används för att ställa
in avståndet från mitthögtalaren till
lyssningspositionen.
SURROUND 3.0 m4)5): Används
för att ställa in avståndet
från surroundhögtalarna till
lyssningspositionen.
NIVÅ (FRAM)6)
För DHC-AZ55D: glöm inte att ställa
in punkten ”TESTTON” på ”PÅ” för att
göra inställningarna så lätta som möjligt.
V 0.0 dB
H 0.0 dB
MITTEN 0.0 dB (gäller endast DHCAZ55D):
SUBWOOFER 0.0 dB: Beroende på
subwoofern kan det hända att ljudet från
den inte låter lika högt som från de andra
högtalarna när du justerar den här nivån
med hjälp av testtonen.
TESTTON (gäller endast DHCAZ55D)8)
AV: Ingen testton matas ut från
högtalarna.
PÅ: Testtonen matas ut via var och en av
högtalarna i tur och ordning.
Testtonen matas ut via valda högtalare
när man väljer ”NIVÅ (FRAM)” eller
”NIVÅ (SURROUND)”.
Om höger och vänster högtalare står på olika
avstånd från lyssningspositionen, så ställ in
avståndet till den närmaste högtalaren.
5)
Inställningsområdet varierar beroende på
inställningen för de främre högtalarna.
6)
Punkter som är inställda på ”INGEN” under
”ANSLUTNING” går inte att välja.
7)
Denna inställning går inte att välja när
punkten ”SURROUND” är inställd
på ”INGEN” bland ”ANSLUTNING”inställningarna.
8)
När högtalarinställningarna ändras kan det
hända att ljudet försvinner tillfälligt.
4)
Skivor
NIVÅ (SURROUND) (gäller endast
DHC-AZ55D)7)
Det går att justera nivån för var och en
av surroundhögtalarna på följande sätt.
Glöm inte att ställa in ”TESTTON” på
”PÅ” för att göra justeringen enklare.
V 0.0 dB
H 0.0 dB
1 Tryck upprepade gånger på ///
 för att välja önskad högtalare eller
nivå.
2 Tryck på ENTER .
3 Upprepa steg 1 och 2. Tryck sedan
upprepade gånger på /// 
när du är klar med justeringen av
högtalarnivåerna för att ställa in
punkten ”TESTTON” på ”AV”.
Om du vill återgå till standardinställningen
för en inställning som du har råkat ändra,
så tryck på CLEAR  innan du trycker på
ENTER . Observera dock att det inte går
att återställa punkten ”ANSLUTNING” till
standardinställningen. Observera att det inte
går att utföra ”HÖGTALARINSTÄLLN.”
medan hörlurar eller mikrofoner är anslutna
till anläggningen.
2)
Beroende på inställningarna för de andra
högtalarna kan det hända att ljudet som
matas ut från subwoofern blir alltför högt.
3)
Punkter som är inställda på ”INGEN”
under ”ANSLUTNING” går inte att välja.
När man gör inställningar med hjälp av
”SNABB”-funktionen (sidan 30) ändras
standardinställningarna.
1)
69SE
Radion
För att lyssna på radio
Det går att lyssna på en radiostation
antingen genom att välja en
snabbvalsstation eller genom att ställa in
stationen för hand.
3 Tryck på DVD/TUNER MENU .
”Memory?” blinkar på displayen.
4 Tryck på ENTER .
Ett snabbvalsnummer blinkar på
displayen.
Stationerna lagras från och med
snabbvalsnummer 1.
För att lyssna på en snabbvalsstation
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att
välja ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” (eller peka upprepade
gånger på TUNER/BAND  på
anläggningen för att välja ”FM”
eller ”AM”).
2 Tryck in TUNING +/  och
håll knappen intryckt tills
”AUTO” tänds, och släpp sedan
knappen.
Avsökningen stannar automatiskt
så fort en station har ställts in och
”TUNED” tänds på displayen. När ett
FM-program i stereo är inställt tänds
”STEREO” på displayen.
70SE
Om ”TUNED” inte tänds på
displayen och avsökningen inte
stannar, så tryck upprepade gånger
på TUNING +/  för att ställa in
önskad station för hand.
Snabbvalsnummer
5 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
snabbvalsnummer.
6 Tryck på ENTER .
”Complete!” tänds på displayen.
Stationen lagras i minnet.
7 Upprepa steg 1 till 6 för att lagra
ytterligare stationer.
8 För att lyssna på en
snabbvalsstation trycker man
upprepade gånger på PRESET
+/  för att välja önskad
snabbvalsstation.
Det går även att trycka på
sifferknapparna  och därefter
på ENTER  för att välja en
snabbvalsstation.
För att avbryta den automatiska
avsökningen
Tryck på  .
För att avbryta stationslagringen
Tryck på DVD/TUNER MENU .
Tips
Det går att ställa in frekvensen direkt med
sifferknapparna genom att trycka på D.
TUNING-knappen .
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att
välja ”TUNER FM” eller ”TUNER
AM” (eller peka upprepade
gånger på TUNER/BAND  på
anläggningen för att välja ”FM”
eller ”AM”).
2 Tryck upprepade gånger på
Radion
Det går att lagra upp till 20 stationer
för FM och 10 stationer för AM i
snabbvalsminnet.
Snabbvalsstationerna hålls kvar i
minnet ungefär ett dygn även om
stickkontakten dras ut ur vägguttaget
eller det blir strömavbrott.
För att lyssna på en annan
station än en snabbvalsstation
eller en station med svag signal
TUNING +/  för att ställa in
önskad station.
För att ändra
stationsinställningsintervallet för AM
Stationsinställningsintervallet för AM är
fabriksinställt på 9 kHz eller 10 kHz (i
somliga områden; denna funktion saknas
på modellerna för Europa, Ryssland och
Saudiarabien).
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”TUNER AM” (eller peka upprepade
gånger på TUNER/BAND  för att
välja ”AM”).
2 Tryck på /  för att stänga av
anläggningen.
3 Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills ”SONY DEMO” tänds på
displayen.
4 Tryck på /  på anläggningen och
tryck på   på anläggningen.
”AM 9k Step” eller ”AM 10k Step”
tänds på displayen.
När intervallet ändras raderas alla
AM-stationer ur snabbvalsminnet.
Forts.

71SE
Tips
Rikta de medföljande antennerna eller anslut
en utomhusantenn så att mottagningen blir
så bra som möjligt.
Om det förekommer störningar i ett
FM-program som sänds i stereo kan man
trycka upprepade gånger på REPEAT/FM
MODE  tills ”MONO” tänds på displayen.
Programmet hörs då visserligen inte i stereo
längre, men mottagningen blir bättre.
72SE
En kassett
Att spela en kassett
Använd kassetter av typ I (normalband).
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  (eller peka
på TAPE  på anläggningen)
för att välja ”TAPE”.
Tryck på  PUSH OPEN/CLOSE 
på anläggningen och sätt i en kassett
i kassetthållaren med den sida du
vill spela vänd utåt. Kontrollera att
bandet inte är slakt för att undvika
skador på bandet eller kassetthållaren.
För att
Avbryta
spelningen
Pausa
spelningen
Gör så här
Tryck på  .
Snabbspola
framåt eller
bakåt
Tryck på  eller 
.
Tips
Tryck på  . Tryck
på   igen för att
återuppta uppspelningen.
När bandet sätts i tänds motsvarande indikator
för framsidan ()/baksidan ().
En kassett
2 Sätt i en kassett.
Övriga manövrer
3 Tryck upprepade gånger på
DIRECTION  på anläggningen
och välj ”” för att bara
spela den ena sidan. Välj ””
eller ””* för att spela båda
sidorna.
4 Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen)  på
anläggningen.
Bandet börjar spelas.
Tryck en gång till på knappen för att
spela baksidan.
* Kassettdäcket stannar automatiskt när
denna sekvens upprepats fem gånger.
73SE
Inspelning på en
kassett
Det finns tre olika sätt att spela in på ett
band av TYP I (normalband). Använd
knapparna på anläggningen för denna
manöver.
Synkroniserad inspelning från CD till
kassett
Det går att spela in en hel VIDEO CDskiva eller AUDIO CD-skiva på bandet.
Inspelningsnivån ställs in automatiskt.
Manuell inspelning
Du kan spela in bara de delar du själv
vill från en ljudkälla, inklusive anslutna
ljudkomponenter.
Ljudmixning
Det går att mixa ljudet från en ljudkälla
med att sjunga eller tala i en mikrofon
(medföljer ej). Det mixade ljudet går att
spela in på band.
1 Sätt i ett inspelningsbart band i
kassettdäcket och peka på TAPE
 för att välja ”TAPE”.
2 Tryck upprepade gånger på
DIRECTION  för att välja ””
för att bara spela in på den ena
sidan. Välj ”” eller ”” för
att spela in på båda sidorna.
74SE
3 Peka upprepade gånger
på   för att välja
inspelningssida och peka sedan
på  .
Om du vill spela in på båda sidorna
eller bara på framsidan så peka
upprepade gånger på   så att
-indikatorn tänds, och peka sedan
på  . Om du bara vill spela in på
baksidan så peka upprepade gånger
på   så att -indikatorn
tänds, och peka sedan på  .
4 Gör klart den apparat som du
vill spela in från.
För synkroniserad CD-inspelning:
Peka på DVD  och sätt i den skiva
du vill spela in. När uppspelningen
startar automatiskt så peka på
  två gånger för att stänga
av funktionen för återupptagen
uppspelning.
För manuell inspelning och
ljudmixning:
Välj önskad ljudkälla för inspelningen
eller mixningen.
Om du bara vill spela in ljudet via en
mikrofon så peka på DVD  och
sätt inte igång någon annan ljudkälla
i steg 6.
5 Ställ kassettdäcket i
För att avbryta inspelningen
inspelningspausläge.
Peka på  .
För synkroniserad CD-inspelning:
Tryck på CD SYNC .
Om spelsättet är inställt på
slumpspelning, programmerad
spelning eller upprepad spelning
ändras det automatiskt till normal
spelning.
Observera
För manuell inspelning och
ljudmixning:
Tryck på  START .
För synkroniserad CD-inspelning:
Tryck på  START . När
inspelningen är färdig stannar både
CD-spelaren och kassettdäcket
automatiskt.
För manuell inspelning:
Tryck på  START , och sätt sedan
igång den ljudkälla som du vill spela
in ifrån.
Om det hörs störningar under
inspelning från radion så rikta
motsvarande antenn för att minska
störningarna.
För ljudmixning:
Tryck på  START  och sätt sedan
igång önskad ljudkälla och börja
sjunga eller tala i mikrofonen.
Om det uppstår rundgång (det börjar
tjuta i högtalarna) så skruva ner
volymen, flytta undan mikrofonen
från högtalarna, eller rikta
mikrofonen åt ett annat håll.
Forts.

En kassett
6 Starta inspelningen.
Synkroniserad CD-inspelning fungerar inte
för DVD-skivor, DATA CD-skivor eller
DATA DVD-skivor.
Det går inte att lyssna på andra ljudkällor
medan inspelningen pågår.
När man trycker på CD SYNC  i steg 5
kan det hända att surroundeffekten ändras
automatiskt.
När man spelar in från en VIDEO CD-skiva
stängs PBC-uppspelningsfunktionerna
automatiskt av.
Om en mikrofon eller ett par hörlurar
kopplas in eller ur under inspelningens gång
kan det hända att ljudet avbryts tillfälligt.
När DVD-läget är valt aktiveras karaokeläget automatiskt när man kopplar in en
mikrofon (medföljer ej) i MIC-ingången .
Om det hörs störningar under inspelning
från radion så rikta motsvarande antenn för
att minska störningarna. Medan inspelningen
pågår går det inte att lyssna på någon annan
ljudkälla.
Om man sätter i en skiva medan något
annat läge än DVD-läget är valt avbryts
inspelningen automatiskt.
CD SYNC  fungerar bara i ”DVD”-läget.
Mata inte ut bandet under pågående
inspelning, eftersom det då kan uppstå
skador både på bandet och på kassettdäcket
som inte går att reparera.
75SE
Tips
Om du har ställt in inspelning på båda
sidorna och framsidan på bandet tar slut mitt
under en låt, spelas hela den låten in igen
från början på baksidan.
Om du vill spela in på båda sidorna så var
noga med att börja från framsidan. Om
du börjar från baksidan avbryts nämligen
inspelningen när baksidan tar slut.
När alltför starka ljudsignaler matas
in justerar anläggningen automatiskt
inspelningsnivån för att förhindra att det
inspelade ljudet blir förvrängt (Automatisk
nivåkontroll).
76SE
USB-apparater
Lyssna på musik från
en USB-apparat
* Filer med upphovsrättsskydd (Digital Rights
Management) går inte att spela på den här
anläggningen.
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”USB” (eller peka på USB  på
anläggningen).
2 Anslut en separat USB-apparat
(en digital musikspelare eller
ett USB-lagringsmedium)
till (USB)-porten  på
nedanstående sätt.
Observera
Kontrollera att du sätter i USB-kontakten
på rätt håll och stick in den så längt
det går i
(USB)-porten  på
anläggningen.
Försök aldrig sticka in en USB-kontakt
med våld, eftersom det kan leda till
skador på apparaten.
Stick aldrig in några andra sorters
kontakter eller andra föremål än USBkontakter i uttaget.
Det kan ta ungefär 10 sekunder innan
”Reading” tänds, beroende på vilken
sorts USB-apparat som ansluts.
För att koppla bort USB-enheten
USB-apparater
Det går att ansluta en separat USBapparat (en digital musikspelare eller ett
USB-lagringsmedium) till
(USB)porten  på anläggningen och lyssna på
musiken som är lagrad i USB-apparaten.
Se ”USB-enheter som går att ansluta”
(sidan 135) för en lista över de USBapparater som går att koppla in i den här
anläggningen.
Det enda ljudformat som den här
anläggningen kan spela upp är MP3*.
Om apparaten behöver anslutas via en
USB-kabel så använd den USB-kabel
som medföljde USB-apparaten som
ska anslutas.
Se bruksanvisningen till den USBapparat som ska anslutas för närmare
detaljer om hur man använder den.
När USB-enheten ansluts tänds
”Reading” och ”USB MEMORY”.
1 Tryck på   för att avbryta
uppspelningen.
2 Tryck på   för att stänga av
anläggningen.
3 Koppla loss USB-apparaten.
USB-apparater (digital musikspelare
eller USB-lagringsmedium)
Forts.

77SE
Att observera angående USBapparater
Anläggningen kan spela upp till 200 album,
inklusive album som inte innehåller några
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler.
Den här anläggningen kan spela upp MP3ljudspår och JPEG-bildfiler. Anläggningen
försöker spela alla data med filtillägget
”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG” även om det
faktiskt inte är någon MP3-fil eller JPEG-fil.
När sådana data spelas upp kan det uppstå
kraftiga störningar som kan orsaka skador på
högtalarna.
För följande USB-enheter eller i följande fall
kan det ta lite längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar:
 USB-enheter som innehåller material
inspelad med en komplicerad
trädstruktur.
 precis efter det att spår eller filer i ett
annat album har spelats upp.
Material i somliga USB-enheter går inte att
spela upp på den här anläggningen beroende
på filformatet.
Den här anläggningen kan bara spela upp
filer i mappar på upp till 8 nivåer.
När USB-enheten ansluts läser anläggningen
in alla filerna i USB-enheten. Om det finns
många mappar eller filer på USB-enheten
kan det ta lång tid att läsa in dem.
Anslut inte USB-apparaten till anläggningen
via ett USB-nav.
För somliga USB-apparater kan det ta
en liten stund från det att man utför en
manöver till det att den faktiskt utförs av
anläggningen.
Om anläggningen stängs av i läget för
återupptagen spelning, startar uppspelningen
från början på samma MP3-ljudspår som
höll på att spelas när anläggningen stängdes
av.
78SE
Den här anläggningen har inte nödvändigtvis
stöd för alla funktionerna på anslutna USBapparater.
Det kan hända att filer som är inspelade med
en dator eller liknande inte spelas upp i den
ordning som de är inspelade.
Uppspelningsordningen på den här
anläggningen kan vara annorlunda än på den
anslutna USB-apparaten.
Stäng alltid av anläggningen innan du
kopplar ur USB-enheten. Om USB-enheten
kopplas loss medan anläggningen är påslagen
kan data i den bli förstörda.
Undvik att spara några andra sorters filer
eller onödiga mappar i en USB-enhet som
innehåller MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler.
Mappar som inte innehåller några MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler hoppas över.
Vi kan inte garantera att denna anläggning är
kompatibel med alla sorters MP3-kodnings/
skrivningsmjukvara, inspelningsapparater
eller inspelningsmedia. Om en inkompatibel
USB-apparat ansluts kan det hända att det
uppstår störningar eller avbrott i ljudet, eller
att filerna inte går att spela alls.
För att välja ett MP3-ljudspår
eller ett album med MP3ljudspår
För att spela ett spår:
1 Tryck på ENTER .
En lista över MP3-ljudspåren i valt
album tänds.
1 Anslut en USB-enhet till
(USB)-porten .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
För att spela ett album:
Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Uppspelningen startar från och med
det första spåret i valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
För att se nästa eller föregående sida i
spårlistan eller albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan spårlistan eller albumlistan visas.
Forts.

USB-apparater
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
MP3-ljudspår, och tryck sedan på
ENTER .
Valt MP3-ljudspår börjar spelas.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
79SE
För att spela nästa album med MP3ljudspår
Det går att hoppa till nästa album genom
att trycka upprepade gånger på 
 tills du kommer till det sista spåret
i nuvarande album, och sedan trycka
en gång på  . Det första spåret i
nästa album väljs. Det går dock inte att
välja föregående album genom att trycka
upprepade gånger på  . För att
välja föregående album väljer man det
albumet på albumlistan.
För att spela ett album:
Tryck på  (eller peka på  på
anläggningen) .
Anläggningen spelar upp ett bildspel
från och med den första bilfilen i valt
album.
För att spela upp en bildfil:
1 Tryck på PICTURE NAVI .
Miniatyrbilder för de första 16
JPEG-bildfilerna i valt album visas.
För att återvända till albumlistan när
spårlistan visas
Tryck på  RETURN .
För att tända och släcka albumlistan
eller spårlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
För att välja en JPEG-bildfil
eller ett album med JPEGbildfiler
1 Anslut en USB-enhet till
(USB)-porten .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja album.
80SE
Om det finns mer än 16 bildfiler
i valt album tänds en rullist till
höger.
2 Tryck på ///  för att
välja den bild du vill titta på, och
tryck sedan på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Bildspelet startar från och med
vald bildfil.
För att avbryta uppspelningen
trycker man på  .
För att spela upp nästa album med
JPEG-bildfiler
Du kan välja nästa album genom att
trycka upprepade gånger på   tills du
kommer till den sista filen i nuvarande
album, och sedan trycka en gång på 
. Den första filen i nästa album väljs.
Det går dock inte att välja föregående
album genom att trycka upprepade
gånger på  . För att välja föregående
album väljer man det albumet på
albumlistan.
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
För att se nästa eller föregående sida i
albumlistan
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan albumlistan visas.
För att se nästa eller föregående
JPEG-bildfil
Tryck upprepade gånger på  eller  
under bildspelet.
När en JPEG-bildfil visas på TV-skärmen
kan du vrida runt den 90 grader.
Tryck upprepade gånger på  eller  
medan en bild visas.
Tryck på CLEAR  för att återgå till den
ursprungliga bildriktningen.
USB-apparater
För att vrida runt en JPEG-bildfil
Observera
PICTURE NAVI -knappen fungerar inte
när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är inställd
på ”LJUD (MP3)”.
När man trycker på  eller   för att välja
nästa eller föregående bild, återgår bilden till
den ursprungliga bildriktningen även om
man tidigare har vridit runt den.
Bildspelet avbryts när man trycker på  eller
 .
Forts.

81SE
För att spela upp MP3-ljudspår
och JPEG-bildfiler som ett
bildspel med ljud
Det går att spela upp ett bildspel med ljud
genom att placera både JPEG-bildfiler
och MP3-ljudspår i samma album.
1 Anslut en USB-enhet till
(USB)-porten .
2 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(LÄGE (MP3,JPEG)), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för ”LÄGE
(MP3,JPEG)” visas på TV-skärmen.
Standardinställningen är
understruken.
AUTO: Både JPEG-bildfilerna och
MP3-ljudspåren i samma album
spelas upp som ett bildspel med
ljud.
LJUD (MP3): MP3-ljudspåren
spelas upp oavbrutet.
BILD (JPEG): JPEG-bildfilerna
spelas upp som ett bildspel.
82SE
4 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”AUTO”,
och tryck sedan på ENTER .
5 Tryck på DVD/TUNER MENU .
Albumlistan tänds på TV-skärmen.
6 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
album, och tryck sedan på
 (eller peka på  på
anläggningen) .
Bildspelet med ljud startar från och
med valt album.
För att avbryta uppspelningen trycker
man på  .
För att tända eller släcka albumlistan
Tryck upprepade gånger på DVD/
TUNER MENU .
För att stänga av bildspelet med ljud
Välj ”LJUD (MP3)” eller ”BILD (JPEG)”
i steg 4.
Observera
I somliga fall går det inte att ändra
inställningen för punkten ”LÄGE
(MP3,JPEG)” när punkten ”LÄGE
(MP3,JPEG)” är inställd på
 ”BILD (JPEG)” och vald USB-enhet
enbart innehåller MP3-ljudspår.
 ”LJUD (MP3)” och vald USB-enhet
enbart innehåller JPEG-bildfiler.
För att bestämma bildspelets
hastighet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskat
övergångsintervall.
Standardinställningen är
understruken.
NORMAL: Visningstiden ställs in
på ungefär 6 till 9 sekunder per bild
(Bilder på 3 000 000 bildpunkter
och däröver tar längre tid att visa).
SNABB: Intervallet blir kortare än i
”NORMAL”-läget.
LÅNGSAM 1: Intervallet blir
längre än i ”NORMAL”-läget.
LÅNGSAM 2: Intervallet blir
längre än i ”LÅNGSAM 1”-läget.
4 Tryck på ENTER .
Vald inställning börjar gälla.
Observera
Somliga JPEG-bildfiler (i synnerhet progressiva
JPEG-bildfiler och JPEG-bildfiler med
3 000 000 bildpunkter eller däröver) kan
ta längre tid att visa än andra, vilket gör att
övergångstiden kan verka längre än vad som är
inställt här.
USB-apparater
Det maximala antalet MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler som den här anläggningen kan
upptäcka per album är:
 600 när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)”
är inställd på ”LJUD (MP3)” eller ”BILD
(JPEG)”.
 300 när punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är
inställd på ”AUTO”.
Om det inte finns några MP3-ljudspår i
USB-enheten tänds ”Inga ljuddata” på TVskärmen och materialet i USB-enheten går
inte att spela upp.
Om det inte finns några JPEG-bildfiler i
USB-enheten tänds ”Inga bilddata” på TVskärmen och materialet i USB-enheten går
inte att spela upp.
När MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler med
stora datamängder spelas upp samtidigt kan
det hända att ljudet hoppar.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(INTERVALL),
och tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”INTERVALL” visas på TV-skärmen.
Forts.

83SE
Val av övergångseffekt mellan
bilderna i bildspelet
(gäller endast JPEG-bildfiler)
1 Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  tills kontrollmenyn för
JPEG-bildfiler tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja
(EFFEKT), och
tryck sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”EFFEKT” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja önskad inställning.
Standardinställningen är
understruken.
TYP 1: Bilden sveper in uppifrån
och nedåt på skärmen.
TYP 2: Bilden sveper in från
vänster till höger på skärmen.
TYP 3: Bilden dras ut från mitten
på skärmen.
TYP 4: Bildeffekten växlar
slumpmässigt.
TYP 5: Nästa bild glider in över den
nuvarande bilden.
AV: Bildeffektfunktionen avstängd.
4 Tryck på ENTER .
Vald inställning börjar gälla.
Uppspelning i slumpmässig
ordning
 Slumpspelning
Det går att spela upp spåren i USBenheten i slumpmässig ordning. Varje
gång slumpspelningen utförs spelas
spåren i en ny ordning.
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(SLUMPMÄSSIG), och tryck
sedan på ENTER .
Inställningsmöjligheterna för
”SLUMPMÄSSIG” visas på TVskärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
PÅ (MP3): alla MP3-ljudspår i valt
album i USB-enheten spelas upp i
slumpmässig ordning.
Om inget album är valt spelas
spåren i det första albumet i
slumpmässig ordning.
4 Tryck på ENTER .
5 Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Slumpspelningen startar.
För att avbryta slumpspelningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”AV” i steg 3.
84SE
För att släcka kontrollmenyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Slumpspelningen avbryts när
 man kopplar loss USB-enheten.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
Det kan hända att samma låt spelas
upprepade gånger för MP3-ljudspår.
Upprepad uppspelning
 Upprepad spelning
Det går att upprepa alla spår, alla filer,
eller ett enstaka spår eller en enstaka fil i
en USB-enhet.
Det går även att välja slumpspelning
samtidigt.
1 Tryck på
DISPLAY .
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
Inställningsmöjligheterna för
”REPETERA” visas på TV-skärmen.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning.
USB-apparater
eller   för att välja
(REPETERA), och tryck sedan på
ENTER .
Standardinställningen är
understruken.
AV: upprepningen är avstängd.
MINNE: Alla album i USB-enheten
upprepas.
ALBUM: det nuvarande albumet
upprepas.
SPÅR*: det nuvarande spåret
upprepas.
* Gäller endast MP3-ljudspår.
När slumpspelningsfunktionen är
aktiverad:
AV: upprepningen är avstängd.
PÅ: slumpspelningen upprepas.
Forts.

85SE
4 Tryck på ENTER .
5 Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen) .
Upprepningen startar.
För att stänga av upprepningen
trycker man på CLEAR  eller väljer
”AV” i steg 3.
För att släcka kontrollmenyn
Tryck upprepade gånger på DISPLAY
 tills kontrollmenyn släcks på TVskärmen.
Observera
Det går även att ändra upprepningsläget
genom att trycka upprepade gånger på
REPEAT/FM MODE .
”REP” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”MINNE”, ”ALBUM” eller ”PÅ”.
”REP1” tänds på displayen när upprepningen
är inställd på ”SPÅR”.
Om en USB-enhet innehåller både
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler men
uppspelningstiderna är olika, kommer ljudet
inte att matcha bilderna.
Det går inte att välja ”SPÅR” när punkten
”LÄGE (MP3,JPEG)” är inställd på ”BILD
(JPEG)” (sidan 82).
Upprepningen stängs av om
 man kopplar loss USB-enheten.
 man stänger av anläggningen.
 man byter funktionsläge.
86SE
Tonklangsinställning
Justering av
tonklangen
För att få ett mer dynamiskt
ljud (Dynamic Sound Generator
X-tra)
Det går att förstärka basen och få ett
tyngre ljud.
”DSGX”-läget är idealiskt för
musikmaterial.
Varje gång du trycker på knappen ändras
inställningen på displayen på följande
sätt:
DSGX ON  DSGX OFF*
* Den förinställda ljudeffekten ställs
automatiskt in på ”FLAT”.
Tips
Standardinställningen är ”DSGX ON”.
1 Tryck på PRESET EQ  på
anläggningen.
Den senast valda förinställda effekten
visas på displayen.
2 Tryck upprepade gånger på
PRESET EQ  på anläggningen
för att välja önskad förinställd
effekt.
Förinställda effekter
Effekt
ROCK
POP
JAZZ
CLASSIC
DANCE
FLAT
USER EQ
Musiktyp
Vanligt musikmaterial
Originalljudet (den
förinställda effekten
stängs av)
Användarequalizerinställningar
(se nedan)
Tonklangsinställning
Tryck upprepade gånger på DSGX
 på anläggningen.
Val av förinställd effekt
För att justera den grafiska
equalizern och lagra inställningarna i
användarminnet
Du kan justera tonklangen genom att
höja eller sänka nivån för speciella
frekvensband, och sedan lagra dina egna
equalizerinställningar i minnet.
1 Tryck upprepade gånger på EQ EDIT
 på anläggningen för att välja
frekvensband.
Forts.

87SE
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att justera nivån.
Val av ljudfält
Du kan lyssna med surroundljud helt
enkelt genom att välja ett av ljudfälten.
Dessa ljudfält gör att du får samma
spännande och mäktiga ljud som på bio
hemma i ditt eget vardagsrum.
1 Tryck på SOUND FIELD .
Frekvensband
Equalizernivå
3 Upprepa steg 1 och 2 för att justera
nivån för ytterligare frekvensband.
4 Tryck upprepade gånger på EQ EDIT
 på anläggningen för att lämna
inställningsläget.
Varje gång du trycker på knappen
ändras inställningen på displayen på
följande sätt:
”LOW”  ”MID”  ”HIGH” 
Det som ursprungligen visades
(inställningsläget lämnat)
 ”LOW” 
Denna inställning lagras automatiskt
som ”USER EQ”.
Den gamla inställningen i det minnet
raderas och ersätts med den nya
inställningen.
88SE
Det senast valda ljudfältet visas på
displayen.
2 Tryck upprepade gånger på
SOUND FIELD  medan det
senast valda ljudfältet visas på
displayen för att välja önskat
ljudfält.
DHC-AZ55D:
När inga hörlurar är inkopplade:
SBS MULTI1)2) (Sound Broad System
Multi mode)
I detta läge väljs en lämplig
avkodningsmetod i förhållande
till materialet för att maximera
ljudfältseffekten. Med hjälp av detta
läge kan du höra ljudet genom flera
högtalare för alla sorters skivor.
A.F.D. AUTO2) (Auto Format Direct
Auto)
Antalet ljudkanaler beror på
materialet. När 2-kanaligt material
spelas upp i DVD-läget, som t.ex.
AUDIO CD-skivor, VIDEO CDskivor och MP3-ljudspår, matas
ljudet ut via bara 2 kanaler. Antalet
ljudkanaler som matas ut för DVD
VIDEO-skivor och DivX-videofiler
beror på vilket ljudformat som är
inställt. I de andra funktionslägena
matas ljudet alltid ut via bara 2
kanaler. Denna inställning är idealisk
för att lyssna på originalljudet som
det är.
PLII MOVIE2)
I detta läge används Pro Logic II
Movie-avkodning. Detta läge är bäst
för filmer som är kodade med Dolby
Surround. Detta läge går även att
använda för att få 5.1-kanaligt ljud
för videokassetter med dubbade eller
gamla filmer. Ljud som är inspelat i 2
kanaler delas upp i 5.1 kanaler.
V.M.DIM.2)
I detta läge används DCS (Digital
Cinema Sound)-avkodning. Ljud som
är inspelat i 2 kanaler delas upp i 5.1
kanaler.
LINK
I detta läge återges ljudet för
surroundkanalerna via de främre
kanalerna.
2CH STEREO
Används för att återge det
mångkanaliga ljudet från t.ex. DVD
VIDEO-skivor i ”DVD”-läget. I alla
andra lägen än ”DVD”-läget och
vid uppspelning av stereomaterial
som AUDIO CD-skivor, VIDEO
CD-skivor och MP3-ljudspår matas
originalljudet ut.
Forts.

Tonklangsinställning
PRO LOGIC2)
Pro Logic-avkodning utförs. Ljud
som är inspelat i 2 kanaler delas upp i
4.1 kanaler.
PLII MUSIC2)
I detta läge används Pro Logic II
Music-avkodning. Detta läge är
idealiskt för vanligt stereomaterial
som t.ex. AUDIO CD-skivor. Ljud
som är inspelat i 2 kanaler delas upp i
5.1 kanaler.
89SE
När ett par hörlurar är
inkopplade:
HP 2CH
Detta är standardljudfältet för
hörlurar.
HP VIRTUAL2)
Ett ljudfält för hörlurar med virtuell
surroundeffekt. Detta ljudfält är
bara effektivt vid uppspelning av
mångkanaligt material.
För DVD-skivor blir effekten densamma
som i läget ”A.F.D. AUTO”.
Dessa ljudfält går inte att välja när:
 anläggningen är i standbyläge för
inspelning eller medan inspelning
pågår.
 en mikrofon är ansluten.
 karaokeläget är påslaget.
1)
2)
DHC-AZ33D:
När inga hörlurar är inkopplade:
2CH STEREO
Används för att återge det
mångkanaliga ljudet från t.ex. DVD
VIDEO-skivor i ”DVD”-läget. I alla
andra lägen än ”DVD”-läget och
vid uppspelning av stereomaterial
som AUDIO CD-skivor, VIDEO
CD-skivor och MP3-ljudspår matas
originalljudet ut.
90SE
2CH SUR
Används för att återge det
mångkanaliga ljudet från t.ex.
DVD VIDEO-skivor i stereo med
surroundeffekt i ”DVD”-läget. I alla
andra lägen än ”DVD”-läget matas
originalljudet ut med surroundeffekt.
VIRTUAL A*
I detta läge skapas 3 uppsättningar
virtuella surroundhögtalare med hjälp
av ljudet från de främre högtalarna.
Detta ljudfält är bara effektivt vid
uppspelning av mångkanaligt
material.
VIRTUAL B*
I det här läget skapas det
1 uppsättning virtuella
surroundhögtalare för ljudet som
faktiskt matas ut via de främre
högtalarna. Detta läge är effektivt
när de främre högtalarna står
nära varandra. Detta ljudfält är
bara effektivt vid uppspelning av
mångkanaligt material.
* Dessa ljudfält går inte att välja när
karaokeläget är påslaget.
När ett par hörlurar är
inkopplade:
HP 2CH
Detta är standardljudfältet för
hörlurar.
HP SUR
Ett ljudfält för hörlurar med
surroundeffekt.
HP VIRTUAL
Ett ljudfält för hörlurar med virtuell
surroundeffekt. Detta ljudfält är
bara effektivt vid uppspelning av
mångkanaligt material.
Observera
Du kan sjunga med till multiplexAUDIO CD-skivor, multiplex-VIDEO
CD-skivor och DVD VIDEO-skivor i
”Dolby Digital Karaoke”-format.
Förberedelser för karaoke
Gäller endast DVD VIDEO-skivor,
DVD-R/-RW-skivor i VR-format,
VIDEO CD-skivor, MP3-ljudspår
(inklusive spår på USB-enheter), och
DivX-videofiler
1 Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  för att välja
”DVD” (eller peka på DVD  på
anläggningen).
2 Vrid MIC LEVEL  på
anläggningen till ”MIN” för att
skruva ner mikrofonvolymen.
Forts.

Tonklangsinställning
Beroende på skivan kan det hända att
surroundeffekten inte blir lika stor som
förväntat.
För DHC-AZ55D: om ”INGEN” är inställt
bland högtalarinställningarna matas det inte
ut något ljud via surroundhögtalarna även
om man ställer in ”LINK” här.
För DHC-AZ33D: lägena ”VIRTUAL A”,
”VIRTUAL B” och ”HP VIRTUAL” är bara
effektiva vid uppspelning av mångkanaligt
material.
Lägena ”VIRTUAL A”, ”VIRTUAL B”
och ”HP VIRTUAL” går bara att välja när
anläggningen är inställd på ”DVD”-läget eller
”USB”-läget (gäller endast DHC-AZ33D).
Sjung med: Karaoke
91SE
3 Koppla in en mikrofon
(medföljer ej) i MIC-ingången 
på anläggningen.
Karaokeläget slås på.
”KARAOKELÄGE: PÅ” tänds på TVskärmen och ”” tänds på displayen.
4 Sätt igång musiken och justera
volymen.
DVD VIDEO-skivor, DVD-R/-RWskivor i VR-format och DivXvideofiler:
Ljudet matas ut i valt format.
AUDIO CD-skivor, VIDEO CDskivor och MP3-ljudspår:
Ljudinställningen ändras automatiskt
till ”1/V” och anläggningen matar ut
ljudet för vänster kanal.
Om du vill höra sångrösten:
Tryck upprepade gånger på AUDIO
 för att välja en annan ljudkanal.
5 Börja sjunga till musiken.
92SE
För att stänga av karaoke-läget
Koppla ur mikrofonen eller
tryck på KARAOKE MODE .
”KARAOKELÄGE: AV” tänds på TVskärmen.
Övriga manövrer
För att
Justera mikrofonvolymen
Justera ekot för
mikrofonen
Stänga av
ekoeffekten
Gör så här
Vrid på MIC LEVEL 
på anläggningen.
Vrid på ECHO LEVEL
 på anläggningen.
Vrid ECHO LEVEL 
på anläggningen till
”MIN”.
Observera
Ljudet som matas in via mikrofonen matas
inte ut via DVD/USB DIGITAL OUTutgången (gäller endast DHC-AZ33D).
Karaoke-läget stängs automatiskt av när man:
 stänger av anläggningen.
 byter funktionsläge.
 kopplar in ett par hörlurar.
 slår på testtonen (gäller endast DHCAZ55D).
Om det blir rundgång:
 flytta undan mikrofonen från högtalarna.
 rikta mikrofonen åt ett annat håll.
 skruva ner MIC LEVEL  eller ECHO
LEVEL .
 tryck upprepade gånger på VOLUME
 (eller peka på VOLUME  på
anläggningen) .
”Dolby Digital Karaoke”-format
(gäller endast DVD VIDEO)
Dolby Digital-format, i vilket ljud
återges via 5 kanaler, kan även innehålla
formatet ”Dolby Digital Karaoke” som är
specialdesignat för karaoke. På skivor i
”Dolby Digital Karaoke”-format finns det
spår inspelade med en ledmelodi och en
ledsångröst förutom ackompanjemanget.
Dessa spår går att välja när karaoke-läget
är påslaget.
Ljudet som matas ut via högtalarna i
vanligt Dolby Digital-format (5 kanal)
Fram (V)
Surround (V)
Mitten
Fram (H)
Surround (H)
Ljudet som matas ut via högtalarana
i ”Dolby Digital Karaoke”-format
Ackompanjemang
Ackompanjemang
Mitten
Fram (V)
Fram (H)
Ledmelodi
Surround (V)
Surround (H)
Ledsång 1
Ledsång 2
Det går att välja vilken som helst av dessa kanaler.
Det går att kontrollera ljudinformationen
genom att trycka på AUDIO  (sidan
37). När en ”Dolby Digital Karaoke”skiva spelas tänds ”” vid det nuvarande
ljudformatet (sidan 102).
2/0: Inspelad enbart med ackompanjemang.
3/0: Inspelad med ledmelodi.
3/1: Inspelad med ledmelodi och en ledsångare.
3/2: Inspelad med ledmelodi och två ledsångare.
Forts.

Tonklangsinställning
Exempel:
93SE
Karaoke med hjälp av
kontrollmenyn
1 Tryck en eller två gånger på
DISPLAY  medan karaokeläget är påslaget och en skiva
håller på att spelas.
Kontrollmenyn tänds på TVskärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja karaokeläget på listan som visas, och
tryck sedan på ENTER .
Karaoke-läget väljs.
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja önskad
inställning, och tryck sedan på
ENTER .
Inställningar för karaoke-läget
Standardinställningarna är understrukna.
KARAOKE PON1)
PÅ: Används för att sjunga karaoke till
vilken skiva som helst, även andra skivor
än karaoke-skivor eller multiplex-skivor,
genom att sänka ljudet för sångrösten.
AV: ”KARAOKE PON”-effekten
avstängd.
TONART2)
Används för att justera tonhöjden
för musiken så att den passar till ditt
röstomfång.
Välj ”” för att stänga av ”TONART”effekten.
VÄLJ SÅNGSPÅR3)
(gäller endast DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD)
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva4):
AV (Ledsången avstängd)

1+2 (Ledsång 1+2)

1 (Ledsång 1)

2 (Ledsång 2)
94SE
Vid uppspelning av en VIDEO-CDskiva eller AUDIO CD-skiva:
AV (Sångrösten avstängd)

V+H (Samma ljud matas ut via
båda högtalarna)

STEREO (Vanligt stereoljud)
MELODISTÖD5)
(gäller endast DVD VIDEO)
PÅ: Ledmelodin på.
AV: Ledmelodin avstängd.
1 Tryck på SCORE  innan du börjar
sjunga i karaoke-läget.
Den hittills högsta poängsumman
visas på TV-skärmen.
2 När du har sjungit i över en minut
kan du trycka på SCORE  igen för
att se din poängsumma.
Poängsumman beräknas på en skala
från 0 till 99.
Det kan hända att sångrösten inte skruvas
ner om:
 det bara förekommer bara ett få tal
instrument.
 det är en duett.
 det förekommer kraftiga ekon eller
chorus-effekt.
 sångrösten inte ligger mitt i ljudbilden.
 sångrösten är en hög sopran eller tenor.
Det går även att ändra ”KARAOKE PON”inställningen genom att trycka på KARAOKE
PON  medan karaokeläget är påslaget.
”KARAOKE PON”-inställningen ändras
automatiskt till ”AV” när punkten ”VÄLJ
SÅNGSPÅR” ställs in på något annat än ”AV”.
1)
Forts.

Tonklangsinställning
Vid uppspelning av en Super VCDskiva:
AV (Sångrösten avstängd)

1:V+H

1:STEREO (Stereoljudet för
ljudspår 1)

2:V+H

2:STEREO (Stereoljudet för
ljudspår 2)
POÄNGLÄGE6)
Detta läge går att välja när karaoke-läget
är påslaget.
Din poängsumma beräknas genom att
jämföra din röst med det ursprungliga
musikmaterialet.
LÄTT: Nybörjare eller mellannivå.
NORMAL: Avancerad eller proffsnivå.
DEMO: Demonstrationsläget. En hög
poängsumma visas alltid för varenda
sång.
95SE
Det går även att ändra ”TONART”inställningen genom att trycka på KEY
CONTROL   för att sänka tonhöjden
eller på KEY CONTROL   för att höja
tonhöjden medan karaokeläget är påslaget.
”TONART”-inställningen återställs
automatiskt till fabriksinställningen när man
byter spår eller titel.
Beroende på skivan kan det hända att
ovanstående manöver inte går att utföra.
3)
”VÄLJ SÅNGSPÅR”-inställningen ändras
automatiskt till ”AV” när ”KARAOKE PON”
ställs in på ”PÅ”.
Beroende på skivan kan det hända att det inte
går att ändra sångrösten.
4)
För DVD VIDEO-skivor med bara en
ledsångröst eller ingen ledsångröst alls
inspelad går det inte att ändra sångrösten.
Sångrösten går att ändra när ljudspåret är
inspelat i ”Dolby Digital Karaoke”-format.
5)
För DVD VIDEO-skivor fungerar denna
funktion bara för skivor i ”Dolby Digital
Karaoke”-format.
För DVD VIDEO-skivor utan ledsång hörs
det ingen ledsång även om man ställer in
”PÅ”.
6)
Den högsta poängsumman nollställs när
anläggningen stängs av.
Om man trycker på några andra knappar
på fjärrkontrollen kan det hända att
poängräkningen avbryts.
Det kan hända att poängläget inte går att
använda i somliga fall.
2)
Observera
Alla karaoke-inställningarna i ovanstående
tabell ändras automatiskt till ”AV” eller
standardinställningen när man:
 stänger av anläggningen.
 byter funktionsläge.
 kopplar in ett par hörlurar.
 stänger av karaoke-läget.
 matar ut skivan.
96SE
Andra manövrer
Hur man använder
timern
Somna in till musik
 Insomningstimern
Du kan ställa in anläggningen så att den
stänger av sig själv efter en viss tid medan
du somnar in till musik.
Tryck på SLEEP  för att välja
önskat antal minuter.
Inställning av timern
stimern
Det går inte att aktivera både
väckningstimern och inspelningstimern
samtidigt. Kontrollera först att klockan är
ställd (se ”Ställa klockan” (sidan 29)).
Väckningstimern
Du kan låta anläggningen väcka dig med
musik vid en viss tid.
Inspelningstimern
Det går att spela in från en
snabbvalsstation vid en förinställd tid.
För väckningstimern:
Sätt i en skiva eller en sätt i en kassett
med den sida du vill spela vänd utåt,
eller ställ in önskad snabbvalsstation.
Tryck sedan på VOLUME +/
(eller peka på VOLUME +/ på
anläggningen)  för att justera
volymen.
För inspelningstimern:
Ställ in önskad snabbvalsstation.
2 Tryck på TIMER MENU .
3 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja ”PLAY
SET?” (väckningstimern) eller
”REC SET?” (inspelningstimern)
och tryck sedan på ENTER .
”ON” tänds och timsiffrorna börjar
blinka på displayen.
4 Ställ in när uppspelningen eller
inspelningen ska starta.
Tryck upprepade gånger på  eller
  för att ställa in rätt timtal, och
tryck sedan på ENTER .
Minutsiffrorna börjar blinka på
displayen. Gör på samma sätt som
ovan för att ställa in minutsiffrorna.
”OFF” tänds och timsiffrorna börjar
blinka på displayen.
Forts.

Andra manövrer
 Väckningstimern/Inspelning-
1 Gör klart ljudkällan.
97SE
5 Ställ in när uppspelningen eller
inspelningen ska avslutas på
samma sätt som i steg 4.
6 Välj ljudkälla eller gör klart
bandet.
För väckningstimern:
Tryck upprepade gånger på  eller 
 tills önskad musikkälla (DVDspelaren, kassettdäcket eller radion)
visas på displayen, och tryck sedan
på ENTER . Timerinställningarna
visas på displayen.
För inspelningstimern:
Sätt i ett inspelningsbart band i
kassettdäcket. Tryck upprepade
gånger på DIRECTION  på
anläggningen för att välja ”” för
att bara spela in på den ena sidan eller
välj ”” eller ”” för att spela in
på båda sidorna.
Om du vill börja spela in från
baksidan på bandet så tryck
upprepade gånger på  (eller peka
på  på anläggningen) tills indikatorn tänds för att börja spela
baksidan. Tryck på   på det ställe
där du vill börja spela in.
Om du vill spela in på båda
sidorna så var noga med att börja
från framsidan. Om du börjar
från baksidan avbryts nämligen
inspelningen när baksidan tar slut.
98SE
Övriga manövrer
För att
Gör så här
Kontrollera
1 Tryck på TIMER
inställningarna
MENU .
”TIMER SEL?”
blinkar på displayen.
2 Tryck på ENTER .
3 Tryck upprepade
gånger på  eller
  för att välja
”PLAY SELECT?”
(väckningstimern)
eller ”REC SELECT?”
(inspelningstimern)
och tryck sedan på
ENTER .
Ändra
Börja om från steg 1.
inställningarna
Stänga av väck- 1 Tryck på TIMER
ningstimern
MENU .
”TIMER SEL?”
blinkar på displayen.
2 Tryck på ENTER .
3 Tryck upprepade
gånger på  eller
  för att välja
”TIMER OFF?”,
och tryck sedan på
ENTER .
Observera
Om både väckningstimern eller
inspelningstimern och insomningstimern
används samtidigt, har insomningstimern
företräde.
Väckningstimern och inspelningstimern
aktiveras inte om anläggningen redan är
påslagen eller om ”STANDBY” blinkar på
displayen.
Volymen skruvas ner helt under
timerinspelning.
Anläggningen slås på 30 sekunder innan den
inställda tidpunkten. Undvik att göra något
med anläggningen från det att den slås på
tills inspelningen startar.
Ändring av vad som
visas på displayen
Hur man släcker displayen
Strömbesparingsläge
Demonstrationen på displayen och
klockan går att stänga av för att minimera
strömförbrukningen i standbyläget
(strömbesparingsläget).
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  medan anläggningen
är avstängd.
Demonstration1) 
Displayen släckt (Strömbesparingsläge)
 Klockan2)  Demonstration  …
Visning av
skivinformation
För att se information om
skivan på frontpanelens
display
Tryck på DISPLAY .
Varje gång man trycker på DISPLAY 
ändras informationen på displayen i tur
och ordning från      
  ...
 Skivinformation
 Klockan (i 8 sekunder)
 Effektnamn (i 8 sekunder)
För att se den förflutna speltiden, den
återstående tiden samt namn
Observera
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva eller en DVD-R/-RW-skiva i
VR-format:
När en meny visas eller när en titel
utan kapitel spelas upp
 Förfluten speltid för menyn eller
nuvarande titel
 Skivans namn1)
Följande manövrer går inte att utföra i
strömbesparingsläget:
 Ställa klockan (sidan 29).
 Ändra stationsinställningsintervallet för AM
(Gäller ej modellerna för Europa, Ryssland
och Saudiarabien) (sidan 71).
 Ändring av TV-systemet (Utom de
europeiska och ryska modellerna) (sidan
24).
Tryck på TIME/TEXT  under
uppspelningens gång.
Vare gång man trycker på TIME/TEXT
 ändras informationen på displayen i
tur och ordning från     … 
…
Forts.

Andra manövrer
Informationen på displayen ändras och
indikatorerna blinkar även när anläggningen
är avstängd.
2)
Klockan övergår automatiskt till
strömbesparingsläget efter 8 sekunder. Om
man trycker på DISPLAY  en gång medan
displayen är släckt visas klockan. Om man
trycker på knappen medan klockan visas,
tänds demonstrationen på displayen.
1)
99SE
När ett kapitel spelas upp under annat
än ovanstående förhållanden
 Förfluten speltid för den nuvarande
titeln
 Återstående tid för den nuvarande
titeln
 Förfluten speltid för det nuvarande
kapitlet
 Återstående tid för det nuvarande
kapitlet
 Skivans namn1)2)
Vid uppspelning av en AUDIO CD
eller VIDEO CD-skiva utan PBCfunktioner:
 Förfluten speltid för det nuvarande
spåret
 Återstående tid för det nuvarande
spåret
 Förfluten speltid för skivan3)
 Återstående tid för hela skivan3)
 Skivans namn1)4)
Vid uppspelning av en VIDEO CD med
PBC-funktioner:
 Förfluten speltid för den nuvarande
scenen
 Skivans namn1)4)
Vid uppspelning av MP3-ljudspår
eller DivX-videofiler på en DATA
CD/DVD-skiva:
 Förfluten speltid för nuvarande
spår/fil
 Spårnamnet/filnamnet5)
100SE
Kontroll av den totala speltiden och
låtarnas namn
Tryck upprepade gånger på TIME/TEXT
 i stoppläge.
Varje gång man trycker på TIME/TEXT
 ändras informationen på displayen
i tur och ordning från     
…
För en DVD VIDEO-skiva eller DVDR/-RW-skiva i VR-format:
 Totalt antal titlar på skivan
 Skivans namn1)
För en VIDEO CD-skiva utan PBCfunktioner eller en AUDIO CD-skiva:
 Totalt antal spår på skivan och total
speltid för skivan
 Skivans namn1)
För en VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner:
 Totalt antal scener på skivan
 Skivans namn1)4)
”NO TEXT” tänds på displayen om en DVD
VIDEO-skiva inte är någon DVD-TEXTskiva, en AUDIO CD-skiva inte är någon
CD-TEXT-skiva, eller en VIDEO CD-skiva
saknar textinformation.
2)
Det nuvarande kapitelnumret och det
nuvarande titelnumret visas i 2 sekunder,
och därefter återgår displayen till att visa den
förflutna speltiden.
1)
När funktionen för programmerad spelning
eller slumpspelning är påslagen visas inte
den förflutna speltiden eller den återstående
speltiden för skivan.
4)
Det nuvarande spårnumret och det
nuvarande indexnumret (för skivor utan
PBC-funktioner) respektive det nuvarande
scennumret (för skivor med PBC-funktioner)
visas i 2 sekunder, och därefter återgår
displayen till att visa den förflutna speltiden.
5)
För DivX-videofiler visas det nuvarande
albumnumret och det nuvarande filnumret
i 2 sekunder innan displayen återgår till att
visa den förflutna speltiden när man trycker
på TIME/TEXT  medan filnamnet visas.
3)
Observera
Tryck på TIME/TEXT .
Varje gång man trycker på TIME/TEXT
 medan en skiva håller på att spelas
ändras informationen på displayen i tur
och ordning från     ...  
 ...
Vilken tidsinformation som går att se på
TV-skärmen beror på skivan som spelas.
T: titel eller spår
C: kapitel
D: skiva
Bittal*
Tidsinformation
Albumnamn*
Andra manövrer
För en skiva som bara innehåller JPEGbildfiler tänds ”JPEG” eller ”NO AUDIO”
displayen.
Det går inte att byta information på displayen
med hjälp av TIME/TEXT  när:
 en JPEG-bildfil håller på att visas.
 uppspelningen är stoppad för en DATA
CD/DVD-skiva med MP3-ljudspår och/
eller JPEG-bildfiler.
 uppspelningen är stoppad för en DATA
CD/DVD-skiva med DivX-videofiler.
Om namnet på ett MP3-ljudspår innehåller
tecken som inte går att visa på displayen,
visas de tecknen som ”*”.
Det kan hända att den förflutna speltiden för
MP3-ljudspår och DivX-videofiler inte visas
på rätt sätt.
För att se information om
skivan på TV-skärmen
Spår
* Visas endast för MP3-ljudspår.
Observera
Vilka punkter som visas på kontrollmenyn
varierar beroende på skivtypen.
Forts.

101SE
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva eller en DVD-R/-RW-skiva i
VR-format:
 Förfluten speltid för den nuvarande
titeln
 Återstående tid för den nuvarande
titeln
 Förfluten speltid för det nuvarande
kapitlet
 Återstående tid för det nuvarande
kapitlet
 Skivans namn
Vid uppspelning av en VIDEO CD med
PBC-funktioner:
 Förfluten speltid för den nuvarande
scenen
 Skivans namn
Vid uppspelning av en AUDIO CD
eller VIDEO CD-skiva utan PBCfunktioner:
 Förfluten speltid för nuvarande spår
 Återstående tid för det nuvarande
spåret
 Förfluten speltid för skivan
 Återstående tid för hela skivan
 Skivans namn
Vid uppspelning av en DATA CD/
DVD-skiva:
Förfluten speltid för nuvarande spår/fil
Visning av ljudinformation om skivan
(Gäller endast DVD VIDEO-skivor och
DivX-videofiler)
När man trycker upprepade gånger på
AUDIO  under uppspelningens gång
visas det nuvarande ljudsignalformatet på
TV-skärmen.
Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva:
I t.ex. Dolby Digital-format kan det
finnas flera olika signaler från mono till
5.1-kanaliga signaler inspelade på en
DVD VIDEO-skiva.
Exempel:
För Dolby Digital med 5.1 kanaler:
2 surroundkomponenter
2 främre komponenter +
1 mittkomponent
Vid uppspelning av en DivX-videofil:
Exempel:
MP3-ljudspår
Observera
Endast bokstäverna i det engelska alfabetet,
siffror och vissa symboler går att visa.
Beroende på skivan kan anläggningen bara
visa ett begränsat antal tecken.
För MP3-ljudspår i andra format än ISO
9660 Nivå 1 eller Nivå 2 kan det hända att
albumnamn och spårnamn inte visas.
102SE
1 LFE-komponent
(Lågfrekvenseffektkomponent)
Bittal
För att kontrollera
datuminformation för JPEGbildfiler
Det går att se datuminformation under
uppspelningens gång om JPEGbildfilerna innehåller ”Exif ”*-tags.
Anslutning
av ytterligare
komponenter
Tryck upprepade gånger på
DISPLAY  under spelningens
gång.
Det går att bygga ut anläggningen
med olika extrakomponenter. Se
bruksanvisningen som medföljer
respektive komponent.
I figurerna visas DHC-AZ33D som
exempel.
Kontrollmenyn tänds på displayen.
Bakpanelen
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2007
DATA CD JPEG
Datuminformation
Andra manövrer
* ”Exchangeable Image File Format”
är ett bildformat för digitalkameror
som definierats av ”Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association” (JEITA).
Observera
Formatet för datuminformationen varierar
mellan olika områden.
Forts.

103SE
DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT)
Används för att ansluta en DIGITAL
MEDIA PORT-adapter (medföljer
ej). Anslut sedan DIGITAL
MEDIA PORT-adaptern till en
separat ljudapparat (t.ex. en bärbar
musikspelare).
Observera
Vilka DIGITAL MEDIA PORT-adaptrar
som säljs varierar i olika områden.
Anslut ingen andra adaptrar än DIGITAL
MEDIA PORT-adaptrar.
Sätt inte i DIGITAL MEDIA PORTadaptern i DM-porten och koppla
inte loss den från DM-porten medan
anläggningen är påslagen.
Om du använder en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (medföljer ej) med
videoutmatningsfunktion, så anslut den
direkt till TV:n.
DVD/USB DIGITAL OUT-uttag
(gäller endast DHC-AZ33D)
Anslut till den optiska digitalingången
på en separat digital komponent (t.ex.
en förstärkare). Om den anslutna
förstärkaren är utrustad med en
dekoder för Dolby Digital eller DTS
kan du lyssna med 5.1-kanaligt ljud.
Observera
Ljud matas bara ut när anläggningen är
inställd på ”DVD”-läget eller ”USB”läget.
Om man trycker på AUDIO , SOUND
FIELD  eller knapparna som hör
samman med karaoke-läget, eller om
man kopplar in eller ur en mikrofon eller
ett par hörlurar, stängs ljudet av tillfälligt.
104SE
S VIDEO OUT-uttag
Anslut till TV:ns S-videoingång.
När man väljer S VIDEO blir
bildkvaliteten bättre.
VIDEO OUT-uttag
Anslut till videoingången på en TV
eller en projektor.
COMPONENT VIDEO OUT-
utgångarna
Anslut till
komponentvideoingångarna på en
TV eller projektor. Om TV:n kan
hantera signaler i progressivt format
så använd det här anslutningssättet
och tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen
för att välja ”P AUTO” eller ”P
VIDEO”. Det ger bättre bildkvalitet.
VIDEO/SAT OUT L/R-
utgångarna
Anslut till ljudingångarna på en
separat komponent (som t.ex. en
videobandspelare eller en MDspelare).
VIDEO/SAT IN L/R-ingångar
Anslut till ljudutgångarna på en
separat komponent (som t.ex.
en videobandspelare eller en
satellitmottagare).
SUBWOOFER OUT-utgång
Anslut till ljudingången på en
subwoofer* (medföljer ej).
D-LIGHT SYNC OUT-utgången
(gäller ej för modellerna för
Europa, Australien och Korea)
Anslut en D-LIGHT SYNC‑kontroll
(medföljer ej). Anslut sedan
D-LIGHT SYNC-kontrollen
till en ljusapparat* (medföljer
ej). Ljusapparaten reagerar på
styrsignalerna som matas ut av
D-LIGHT SYNC-kontrollen när
den tar emot musiksignaler från
anläggningen. Se bruksanvisningen
till respektive anordning för närmare
detaljer om hur man använder
D-LIGHT SYNC-kontrollen och
ljusapparaten.
* SA-GNV111D rekommenderas. Det kan
dock hända att SA-GNV111D inte säljs i
somliga områden ännu.
* Se bruksanvisningen till D-LIGHT
SYNC-kontrollen beträffande
rekommenderade ljusapparater.
Observera
Observera
Det kan hända att ljuseffekterna blir olika
beroende på vilken ljusapparat som är
ansluten och på vilken sorts musik som
spelas.
Forts.

Andra manövrer
Beroende på den anslutna subwoofern eller
den typ av musik som spelas kan det hända
att effekten blir begränsad eller att det
uppstår störningar.
105SE
För att lyssna på ljudet från
en ansluten videobandspelare
eller satellitmottagare
1 Tryck upprepade gånger
på FUNCTION +/  (eller
peka på VIDEO/SAT  på
anläggningen) för att välja
”VIDEO” eller ”SAT”.
2 Sätt igång den anslutna
komponenten.
För att växla mellan ”VIDEO”-läget och
”SAT”-läget
Håll fingret på VIDEO/SAT  på
anläggningen och tryck på   på
anläggningen medan anläggningen är
påslagen. Funktionsläget på anläggningen
ändras från ”VIDEO” till ”SAT” eller
omvänt.
Observera
Om ljudet låter förvrängt eller är för högt i
”VIDEO”-läget, så gå över till ”SAT”-läget i
stället.
106SE
Inspelning av ljud- och
bildsignaler från en VIDEO CDskiva på en videokassett
1 Koppla ihop ljud- och
bildingångarna på
videobandspelaren med
VIDEO/SAT OUT L/R-utgångarna
via ljudkablar (medföljer ej) och
med VIDEO OUT-utgången via
den medföljande videokabeln.
2 Starta inspelningen.
Se bruksanvisningen som medföljer
den anslutna komponenten.
Observera
Om man trycker på AUDIO , SOUND
FIELD  eller knapparna som hör samman
med karaokeläget, eller om man kopplar in
eller ur en mikrofon eller ett par hörlurar,
stängs ljudet av tillfälligt.
Hur man använder en DIGITAL
MEDIA PORT-adapter
1 Tryck upprepade gånger
på FUNCTION +/  (eller
peka på DMPORT  på
anläggningen) för att välja
”DMPORT”.
2 Sätt igång den anslutna
komponenten.
Ljudet från den anslutna
komponenten hörs via anläggningen.
Se bruksanvisningen till DIGITAL
MEDIA PORT-adapter (medföljer
ej) för närmare detaljer om hur den
används.
Observera
1 Anslut komponenten via en
optisk digitalkabel.
Se ”Anslutning av ytterligare
komponenter” (sidan 103).
2 Anslut högtalarna till en separat
förstärkare som är utrustad med
en dekoder.
Se bruksanvisningen till den anslutna
förstärkaren för närmare detaljer om
hur högtalarna ska placeras.
3 Börja spela något mångkanaligt
material, som t.ex. en DVD
VIDEO-skiva.
4 Välj önskat ljudformat.
Se ”Val av ljudkanal” (sidan 37).
Andra manövrer
Beroende på vilken typ av DIGITAL MEDIA
PORT-adapter (medföljer ej) du använder
kan det hända att det inte går att styra den
anslutna komponenten med knapparna på
fjärrkontrollen eller på anläggningen.
För att lyssna med
mångkanaligt ljud via en
separat förstärkare (gäller
endast DHC-AZ33D)
107SE
Övrig information
Felsökning
Om det skulle uppstå något problem med
anläggningen så gör så här:
1 Kontrollera att nätkabeln och
högtalarkablarna är ordentligt
anslutna.
2 Leta reda på problemet i
nedanstående felsökningsschema
och vidta de angivna motåtgärderna.
Om du trots allt inte lyckas bli av med
problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Om STANDBY-indikatorn blinkar
Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontrollera följande
punkter.
Använder du enbart de
medföljande högtalarna?
Har + och  för högtalarkablarna
blivit kortslutna? (gäller endast
DHC-AZ55D)
Finns det något som blockerar
ventilationshålen på baksidan av
anläggningen?
Vänta tills STANDBY-indikatorn
 slutat blinka, och sätt sedan
i stickkontakten igen och slå på
anläggningen. Om du trots allt inte
lyckas lösa problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
108SE
Allmänt
Displayen börjar blinka så fort man
sätter i stickkontakten i vägguttaget,
trots att själva anläggningen inte är
påslagen.
Tryck en gång på DISPLAY 
medan anläggningen är avstängd.
Demonstrationen släcks.
”– –:– –” tänds på displayen.
Det har varit strömavbrott. Ställ
klockan igen (sidan 29) och gör om
timerinställningarna (sidan 97).
Peksensorerna på frontpanelen
fungerar inte.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
och sätt i den igen.
Anläggningen slås inte på.
Är stickkontakten ordentligt isatt i
vägguttaget?
Är spänningsomkopplaren rätt inställd
på den lokala nätspänningen?
Klockinställningen eller
timerinställningen har försvunnit.
Stickkontakten är utdragen ur
vägguttaget eller det har varit
strömavbrott. Gör om proceduren i
avsnittet ”Ställa klockan” (sidan 29).
Om du hade ställt in timern så gör
om proceduren i avsnittet ”Hur man
använder timern” (sidan 97).
Det hörs inget ljud.
Tryck upprepade gånger på VOLUME
+ (eller peka på VOLUME + på
anläggningen) .
Ett par hörlurar är inkopplade i
PHONES-uttaget .
Kontrollera högtalaranslutningarna
(sidan 21).
Det matas inte ut något ljud under
timerinspelning.
Anläggningen är i pausläge, eller i läget
för slow motion-uppspelning eller låst
sökning. Tryck på  (eller peka på
 på anläggningen)  för att
starta uppspelningen.
Timern fungerar inte.
Kontrollera timerinställningarna och
att klockan går rätt (sidan 97).
Stäng av insomningstimern.
Det hörs inget ljud via mikrofonen.
Tryck upprepade gånger på VOLUME
+ (eller peka på VOLUME + på
anläggningen)  eller vrid MIC
LEVEL  på anläggningen medurs för
att justera mikrofonvolymen.
Kontrollera att mikrofonen är
ordentligt inkopplad i MIC-ingången
.
Kontrollera att mikrofonen är påslagen.
Det blir rundgång.
Sänk volymen.
Flytta undan mikrofonen från
högtalarna eller rikta den åt något
annat håll.
Det förekommer envisa
färgstörningar i bilden på en TVskärm i närheten.
Stäng av TV:n en gång, vänta i 15 till
30 minuter, och slå sedan på den igen.
Om färgstörningarna trots allt inte
försvinner så flytta högtalarna längre
bort från TV-apparaten.
Forts.

Övrig information
Det brummar eller brusar kraftigt.
En TV eller videobandspelare
står för nära anläggningen. Flytta
undan anläggningen från TV:n eller
videobandspelaren.
Flytta undan anläggningen från
störningskällan.
Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
Installera ett störningsfilter (finns i
handeln) för nätkabeln.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Flytta undan eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och anläggningen.
Använd fjärrkontrollen närmare
anläggningen.
Rikta fjärrkontrollen mot sensorn på
anläggningen.
Byt batterier (R6/storlek AA).
Flytta undan anläggningen från alla
lysrör.
109SE
Ljudet från komponenten som är
ansluten till VIDEO/SAT IN L/Ringångarna är förvrängt.
Om ”VIDEO” tänds på displayen
när du pekar på VIDEO/SAT  på
anläggningen, så gå över till ”SAT”läget (se ”För att lyssna på ljudet från
en ansluten videobandspelare eller
satellitmottagare” (sidan 106)).
”THEATRE SYNC”-funktionen
fungerar inte.
Om anläggningen står för långt
ifrån TV:n kan det hända att den
här funktionen inte fungerar. Ställ
anläggningen närmare TV:n.
Högtalare
Ljudet hörs bara ur den ena kanalen
eller det är dålig balans mellan höger
och vänster kanal.
Ställ högtalarna så symmetriskt som
möjligt.
Kontrollera att högtalarna är ordentligt
anslutna.
Ljudmaterialet som spelas är i mono.
Basen är dålig (gäller endast DHCAZ55D).
Kontrollera att högtalarnas +- och
-kontakter är rätt anslutna.
Ljudet hörs bara via mitthögtalaren
(gäller endast DHC-AZ55D).
Beroende på skivan kan det hända att
ljudet bara matas ut via mitthögtalaren.
110SE
Det hörs inget ljud ur subwoofern.
Kontrollera att punkten
”SUBWOOFER” är inställd på ”JA”.
Ställ in subwoofern på en lagom nivå.
Det matas inte ut något ljud från
subwoofern när man spelar en DVD
VIDEO-skiva på vilken det inte finns
någon subwooferkanal inspelad.
Kontrollera att subwoofern är rätt och
ordentligt ansluten.
Det hörs inget ljud från
mitthögtalaren/surroundhögtalarna
(gäller endast DHC-AZ55D).
Ställ in mitthögtalaren/
surroundhögtalarna på lagom nivåer.
Det förekommer bara begränsade
ljudeffekter i materialet som spelas
upp. Kontrollera volymen med hjälp av
testtonen (sidan 69).
Kontrollera att mitthögtalaren/
surroundhögtalarna är rätt och
ordentligt anslutna.
Kontrollera att punkten ”SURROUND”
är inställd på ”VID SIDAN” eller
”BAKOM”.
Kontrollera att punkten ”MITTEN” är
inställd på ”JA”.
Skivspelaren
Skivan matas inte ut och ”LOCKED”
tänds på displayen.
Kontakta närmaste Sony-handlare eller
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Skivan matas inte ut.
Det går inte att mata ut skivan under
synkroniserad inspelning från en CD.
Tryck på   för att avbryta den
synkroniserade inspelningen, och tryck
sedan på   på anläggningen för att
mata ut skivan.
Rådfråga närmaste Sony-handlare.
Ljudet hoppar.
Torka rent skivan (sidan 122).
Sätt i skivan igen.
Flytta anläggningen till ett ställe där
det inte vibrerar (t.ex. ovanpå ett stabilt
stativ).
Flytta högtalarna längre bort från
anläggningen eller placera dem på
separata ställ. När man lyssnar på ett
spår med kraftig bas på hög volym kan
vibrationerna från högtalarna göra att
ljudet hoppar.
Uppspelningen startar automatiskt.
DVD VIDEO-skivan har en automatisk
startfunktion.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
Vissa skivor kan innehålla en
automatisk paussignal. När man spelar
en sådan skiva avbryts uppspelningen
vid den automatiska paussignalen.
Somliga funktioner fungerar inte
som stopp, låst sökning, slow
motion-uppspelning, upprepning,
slumpspelning eller programmerad
uppspelning.
Beroende på skivan kan det hända
att det inte går att utföra vissa
av ovanstående manövrer. Se
anvisningarna som medföljer skivan.
Forts.

Övrig information
Uppspelningen startar inte.
Kontrollera om en skiva är ilagd.
Torka rent skivan (sidan 122).
Sätt i skivan igen.
Lägg i en skiva som går att spela i den
här anläggningen (sidan 7).
Sätt i skivan i skivfacket med
etikettsidan vänd åt höger.
Ta ut skivan och torka bort imman från
den, och låt sedan anläggningen stå
påslagen i ett par timmar tills fukten
inuti den har avdunstat.
Tryck på  (eller peka på 
på anläggningen)  för att starta
uppspelningen.
DVD VIDEO-skivans regionskod
motsvarar inte anläggningens.
Stäng av specialbarnspärrsfunktionen
(sidan 59).
Uppspelningen startar inte från det
första spåret.
Läget för slumpspelning,
programmerad spelning eller upprepad
spelning är inställt.
Funktionen för fortsatt uppspelning
är påslagen. Tryck två gånger på 
. Tryck sedan på  (eller peka på
 på anläggningen)  för att
starta uppspelningen (sidan 39).
DVD VIDEO-skivans namn eller
PBC-menyn tänds automatiskt på TVskärmen.
111SE
En DATA CD/DVD-skiva (med
MP3-ljudspår/JPEG-bildfiler/DivXvideofiler) går inte att spela.
DATA CD-skivan är inte inspelad i
ett format som följer ISO 9660 Nivå
1, Nivå 2, eller det utvidgade formatet
Joliet.
DATA DVD-skivan är inte inspelad i
ett format som följer UDF (Universal
Disk Format).
MP3-ljudspåret saknar filtillägget
”.MP3”.
Data är inte lagrade i önskat format.
MP3-ljudspår i andra format än MPEG
1 Audio Layer 3 går inte att spela.
Den här anläggningen kan bara spela
filer på upp till 8 mappars djup.
För MP3/JPEG-filer, kontrollera
”LÄGE (MP3,JPEG)”-inställningen
(sidan 53).
Skivan innehåller mer än 200 album.
Albumet innehåller mer än 600 spår/
filer.
För MP3/JPEG-filer: albumet
innehåller mer än 300 spår/filer och
punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är
inställd på ”AUTO”.
112SE
JPEG-bildfilen saknar filtillägget ”.JPG”
eller ”.JPEG”.
JPEG-bildfilen är större än 3 072 ×
2 048 (bredd × höjd) i normalläge,
eller större än 2 000 000 bildpunkter i
progressivt JPEG-format, som framför
allt används på webbsidor på Internet.
JPEG-bildfiler som är alltför breda i
förhållande till höjden går inte att visa.
För MP3/JPEG-filer: DATA CD/DVDskivan innehåller en DivX-videofil.
DivX-videofilen har inte filtillägget
”.AVI” eller ”.DIVX”.
DivX-videofiler som är väldigt breda i
förhållande till höjden går inte att spela
upp.
Vissa MP3-ljudspår tar längre tid att
börja spela än andra.
När anläggningen har läst in alla spår
på skivan kan det ta längre att börja
spela spåren om:
 det finns väldigt många album eller
spår på skivan.
 album- och spårstrukturen är väldigt
komplicerad.
”DATAFEL.” tänds på TV-skärmen vid
uppspelning av en DATA CD.
Den MP3-fil/JPEG-bildfil som du vill
spela upp är skadad.
Data är inte i MPEG1 Audio Layer
3-format.
JPEG-bildfilen är inte i DCF-format.
Filen har filtilläget ”.JPG” eller ”.JPEG”,
men den är inte i JPEG-format.
Tecken i skivtitlar, CD-TEXT eller
DVD-TEXT visas inte på rätt sätt.
Använd en skiva som följer ISO 9660
Nivå 1, Nivå 2, eller det utvidgade
formatet Joliet.
Den här anläggningen kan bara visa
siffror och bokstäver. Andra tecken
visas som ”*”.
Den här anläggningen kan inte visa
ID3 tag-information.
Surroundeffekten kan vara svår att
uppfatta när man spelar ett Dolby
Digital- eller MPEG-ljudspår.
Kontrollera att ljudfältet är rätt inställt
(sidan 88).
Kontrollera högtalaranslutningarna
(sidan 21).
Beroende på DVD VIDEO-skivan kan
det hända att ljudet inte matas ut via
alla 5.1 kanalerna. Ljudet kan vara i
mono eller stereo, även om ljudspåret
är inspelat i Dolby Digital- eller
MPEG-ljudformat.
”Over Current” tänds på displayen.
Ett problem har upptäckts med
strömstyrkan som matas in via
(USB)-porten . Stäng av
anläggningen och koppla loss USBapparaten från
(USB)-porten
. Kontrollera att det inte är något
problem med USB-apparaten. Om
detta meddelande fortsätter att visas på
displayen så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Finns det stöd för den USB-apparat
du använder?
Om man ansluter en USB-enhet som
det inte finns stöd för kan följande
problem uppträda. Se ”USB-enheter
som går att ansluta” (sidan 135)
angående vilka apparater det finns stöd
för.
USB-apparaten känns inte igen.
Fil- eller mappnamn visas inte på
anläggningen.
Uppspelning fungerar inte.
Ljudet hoppar.
Det är störningar i ljudet.
Ljudet blir förvrängt.
Forts.

Övrig information
Ljudet hörs inte i stereo för en DVD
VIDEO-skiva, en VIDEO CD-skiva, en
AUDIO CD-skiva, ett MP3-ljudspår
eller en DivX-videofil.
Om en mikrofon är ansluten så koppla
ur den eller tryck upprepade gånger på
KARAOKE MODE  tills ”” släcks
på displayen.
Kontrollera att anläggningen är rätt
ansluten.
USB-apparater
113SE
Det hörs inget ljud.
USB-enhetens kontakt är inte rätt
isatt. Stäng av anläggningen och
anslut sedan USB-enheten igen och
kontrollera om ”USB MEMORY” visas
på displayen.
Ljudet låter förvrängt.
MP3-filerna är kodade med ett lågt
bittal. Överför MP3-filer som är
kodade med högre bittal till USBenheten.
Det förekommer störningar eller
ljudet hoppar.
Stäng av anläggningen och anslut
sedan om USB-enheten.
Det förekommer störningar i själva
musikdatafilen. Det kan ha kommit
med störningar när musikdatafilen
skapades på grund av datorns tillstånd.
Skapa om den musikdatafilen.
Kopiera filerna till en dator, formatera
om USB-enheten i något av formaten
FAT12, FAT16 eller FAT32, och
kopiera sedan tillbaka filerna till USBenheten.*
USB-enheten går inte att sätta i i
(USB)-porten .
Du försöker sätta i USB-enheten på fel
håll. Sätt i USB-enheten på rätt håll.
114SE
En USB-enhet som använts
tillsammans med en annan apparat
fungerar inte.
Det kan hända att data är lagrade i
ett format som det saknas stöd för.
Ta i så fall först en backup-kopia av
viktiga filer på USB-enheten genom
att kopiera dem till datorns hårddisk.
Formatera sedan om USB-enheten i
något av formaten FAT12, FAT16 eller
FAT32 och kopiera tillbaka ljudfilerna
från datorn till USB-enheten igen.*
”Reading” visas en lång stund på
displayen.
Det kan ta en liten stund att läsa in
informationen från USB-enheten
om det finns många album eller spår
på den. Därför rekommenderar vi
följande riktlinjer:
Totalt antal album per USB-enhet:
högst 100
Totalt antal spår per album: högst
100
Felaktig information visas på
displayen
Överför musikdata till USB-apparaten
igen, eftersom det kan vara fel på de
data som är lagrade i USB-apparaten.
Den här anläggningen kan bara visa
siffror och bokstäver. Andra tecken
visas som ”*”.
”DATAFEL.” tänds på TV-skärmen vid
uppspelning från en USB-enhet.
Den MP3-fil/JPEG-bildfil som du vill
spela upp är skadad.
Data är inte i MPEG1 Audio Layer
3-format.
JPEG-bildfilen är inte i DCF-format.
Filen har filtilläget ”.JPG” eller ”.JPEG”,
men den är inte i JPEG-format.
Skivan börjar inte spelas.
Stäng av anläggningen och anslut
sedan om USB-enheten.
Sätt i en USB-enhet med filer som den
här anläggningen kan spela upp (sidan
135).
Tryck på  (eller peka på 
på anläggningen)  för att starta
uppspelningen.
Skivan börjar inte spelas från det
första spåret.
Stäng av slumpspelningen (sidan 84)
och upprepningen (sidan 85).
Forts.

Övrig information
MP3-ljudspår/JPEG-bildfiler i en USBenhet går inte att spela upp.
USB-enheter som är formaterade i
andra format än FAT12, FAT16 eller
FAT32 stöds ej.*
Filer som är krypterade eller skyddade
med lösenord eller liknande går inte att
spela.
MP3-ljudspåret saknar filtillägget
”.MP3”.
Data är inte lagrade i önskat format.
MP3-ljudspår i andra format än MPEG
1 Audio Layer 3 går inte att spela.
Den här anläggningen kan bara spela
filer på upp till 8 mappars djup.
För MP3/JPEG-filer, kontrollera
”LÄGE (MP3,JPEG)”-inställningen
(sidan 82).
USB-enheten innehåller mer än 200
album.
Albumet innehåller mer än 600 spår/
filer.
För MP3/JPEG-filer: albumet
innehåller mer än 300 spår/filer och
punkten ”LÄGE (MP3,JPEG)” är
inställd på ”AUTO”.
JPEG-bildfilen saknar filtillägget ”.JPG”
eller ”.JPEG”.
JPEG-bildfilen är större än 3 072 ×
2 048 (bredd × höjd) i normalläge,
eller större än 2 000 000 bildpunkter i
progressivt JPEG-format, som framför
allt används på webbsidor på Internet.
JPEG-bildfiler som är alltför breda i
förhållande till höjden går inte att visa.
115SE
Somliga MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler tar längre tid att börja spela
upp än andra.
När anläggningen har läst in alla
spåren eller filerna från USB-enheten
kan det ta längre tid än vanligt innan
uppspelningen startar om:
det finns väldigt många album, spår
eller filer.
album-, spår- eller filstrukturen är
väldigt komplicerad.
minneskapaciteten är väldigt hög.
filerna är väldigt stora.
filerna är fysiskt fragmenterade i
minnet.
* Den här anläggningen har stöd för FAT12,
FAT16 och FAT32, men somliga USB-enheter
kan sakna stöd för vissa av dessa FAT-system.
Se bruksanvisningen till respektive USBenhet eller kontakta tillverkaren för närmare
detaljer.
Bilden
Det syns ingen bild.
Tryck upprepade gånger på
FUNCTION +/  (eller peka
på DVD  eller USB  på
anläggningen) för att välja ”DVD” eller
”USB”.
Kontrollera att anläggningen är
ordentligt ansluten.
Videokabeln är skadad. Byt ut den mot
en ny.
Kontrollera att anläggningen är
ansluten till videoingången på TV:n
(sidan 23).
Kontrollera att TV:n är påslagen och
att du använder den på rätt sätt.
116SE
Kontrollera att videoingången är
inställd på TV:n så att det går att se
bilden från anläggningen.
Kontrollera att anläggningen är inställd
på samma TV-system som TV:n (Utom
för Europa- och Ryssland-modellerna).
Var noga med att bara använda den
medföljande videokabeln för att
ansluta anläggningen till TV:n.
Tryck upprepade gånger på
PROGRESSIVE  på anläggningen
för att välja ”INTERLACE” om TV:n
är ansluten till COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna på anläggningen
och TV:n inte kan hantera progressiva
signaler.
Du har ställt in progressivt format
men TV:n kan inte hantera
signaler i progressivt format. Ställ
i så fall in interlace-format i stället
(standardinställningen) (sidan 25).
Även om TV:n kan hantera signaler i
progressivt format (525p/625p) kan
det hända att bilden påverkas när
man ställer in progressivt format. Ställ
i så fall in interlace-format i stället
(standardinställningen) (sidan 25).
Det förekommer störningar i bilden
på skärmen.
Torka rent skivan (sidan 122).
Om videosignalen från anläggningen
skickas via en videobandspelare på
vägen till TV:n, kan det hända att
upphovsrättsskyddssignalerna i somligt
DVD VIDEO-material påverkar
bildkvaliteten. Om det fortfarande
är problem även efter det att du har
kontrollerat anslutningarna, så anslut
anläggningen direkt till TV:ns Svideoingång (sidan 24).
Håll undan högtalarkablarna från
antennerna.
När man spelar en VIDEO CDskiva som är inspelad med ett annat
TV-system än det som är inställt på
anläggningen, kan det hända att bilden
blir förvrängd.
När man ansluter TV:n till
COMPONENT VIDEO OUTutgångarna och spelar upp
videobaserat material i progressivt
format, kan det hända att vissa delar
av bilden ser konstiga ut på grund av
omvandlingsprocessen.
Ställ in TV-systemet i förhållande till
TV:n (utom för Europa- och Rysslandmodellerna) (sidan 65).
Språket för ljudspåret går inte att
ändra.
Det finns inga andra språk inspelade
på DVD VIDEO-skivan som håller på
att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man byter språk för ljudspåret.
Det går inte att byta språk för
textningen.
Det finns inte textning på några andra
språk inspelat på DVD VIDEO-skivan
som håller på att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man ändrar textningen.
Textningen går inte att stänga av.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man stänger av textningen.
Det går inte att byta kameravinkel.
Det finns inga andra vinklar inspelade
på DVD VIDEO-skivan som håller på
att spelas.
DVD VIDEO-skivan tillåter inte att
man ändrar vinkeln.
Forts.

Övrig information
TV-skärmens aspektförhållande
går inte att ändra trots att du
kan ställa in punkten ”TV-TYP”
under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
på inställningsmenyn när bilder i
bredbildsformat spelas upp.
Aspekten är fast inställd på DVD
VIDEO-skivan.
Om du ansluter anläggningen via en Svideokabel, så anslut den direkt till TV:
n. Annars kan det hända att det inte
går att ändra aspekten.
Det kan hända att det inte går att ändra
aspekten beroende på TV:n.
Meddelanden visas inte på TVskärmen på önskat språk.
Välj önskat språk för
skärminformationen med hjälp av
punkten ”SKÄRMTEXT” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” på
inställningsmenyn (sidan 64).
117SE
Radion
Kassettdäcket
Snabbvalsstationerna har försvunnit
ur minnet.
Stickkontakten har varit utdragen
ur vägguttaget eller det har varit
strömavbrott i mer än ett dygn. Gör
om proceduren i avsnittet ”För att
lyssna på en snabbvalsstation” (sidan
70).
Det går varken att spela bandet
eller spela in på det, eller ljudnivån
sjunker.
Bandhuvudena är smutsiga (se
”Rengöring av tonhuvudena” (sidan
124)).
In/avspelningshuvudena har blivit
magnetiska (se ”Avmagnetisering av
tonhuvudena” (sidan 124)).
Det brummar eller brusar kraftigt.
(”TUNED” eller ”STEREO” blinkar på
displayen)
Ställ in rätt radioband och frekvens
(sidan 70).
Anslut antennen ordentligt (sidan 21).
Hitta ett ställe och en riktning där
mottagningen blir bra, och sätt
upp antennen där i stället. Om
mottagningen ändå inte blir tillräckligt
bra rekommenderar vi att du köper en
utomhusantenn.
Den medföljande FM-trådantennen
tar emot signaler längs hela sin längd,
så var noga med att dra ut den helt och
hållet.
Håll undan antennerna så långt det går
från högtalarkablarna och nätkabeln
för att undvika störningar.
Prova att stänga av andra elapparater i
närheten.
Ett FM-program som sänds i stereo
går inte att ta emot i stereo.
Tryck upprepade gånger på REPEAT/
FM MODE  tills ”MONO”
försvinner från displayen.
118SE
Bandet blir inte ordentligt raderat.
In/avspelningshuvudena har blivit
magnetiska (se ”Avmagnetisering av
tonhuvudena” (sidan 124)).
Det svajar kraftigt eller ljudet
försvinner helt ibland.
Drivaxlarna eller tryckrullarna
är smutsiga (se ”Rengöring av
tonhuvudena” (sidan 124)).
Bruset ökar eller diskanten
försvinner.
In/avspelningshuvudena har blivit
magnetiska (se ”Avmagnetisering av
tonhuvudena” (sidan 124)).
Det går inte att spela in.
Det sitter inte i någon kassett. Sätt i en
kassett.
Kassettens skyddstapp är bortbruten.
Tejpa över hålet efter den bortbrutna
tappen (sidan 124).
Bandet är spolat helt till slutet.
Ytterligare komponenter
Det hörs inget ljud.
Se punkten ”Det hörs inget ljud.” under
”Allmänt” (sidan 109) och kontrollera
anläggningen.
Anslut komponenten ordentligt (sidan
103) och kontrollera samtidigt:
 att alla kablar är ordentligt anslutna.
 att alla kontakter är ordentligt
instuckna så långt det går.
Slå på den anslutna komponenten.
Se bruksanvisningen som medföljer
den anslutna komponenten och sätt
igång komponenten.
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar som den ska trots att du
vidtagit ovanstående motåtgärder,
eller om det uppstår något annat
problem som inte beskrivs ovan, så
återställ anläggningen på följande
sätt:
1 Tryck på
DISPLAY  medan
uppspelningen är stoppad.
Kontrollmenyn tänds på TV-skärmen.
2 Tryck upprepade gånger på 
eller   för att välja
(INSTÄLLNINGAR), och tryck sedan på
ENTER .
3 Tryck upprepade gånger på  eller
  för att välja ”ÅTERSTÄLLA”, och
tryck sedan på ENTER .
4 Tryck upprepade gånger på  eller 
 för att välja ”JA”, och tryck sedan
på ENTER .
Återställningen tar ett par sekunder.
Tryck inte på   medan
återställningen pågår.
* Utom för barnspärrsinställningarna
Övrig information
Använd knapparna på anläggningen
för att återställa anläggningen till
fabriksinställningarna.
Om du vill återställa
DVD-inställningarna till
fabriksinställningarna* så gör på
följande sätt:
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget.
2 Sätt i stickkontakten igen.
3 Tryck på   för att slå på
anläggningen.
4 Håll DISPLAY  intryckt och peka på
  och tryck på   samtidigt.
”COLD RESET” tänds på displayen.
Anläggningen återställs till
fabriksinställningarna utom för
DVD-inställningarna. Gör om
alla dina egna inställningar som
snabbvalsstationerna, klockan och
timerinställningarna.
Forts.

119SE
Självdiagnosfunktionen
(När en bokstavs/sifferkod tänds i
teckenfönstret)
Om självdiagnosfunktionen aktiveras för
att förhindra fel på anläggningen visas
en femsiffrig servicekod (t.ex. C 13 50)
bestående av en bokstav och fyra siffror
på TV-skärmen eller frontpanelens
display. Se i så fall efter i följande tabell.
De första 3
Orsak och
tecknen i
motåtgärder
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
Rengör skivan med
en mjuk duk (sidan
122).
C 31
Skivan är inte rätt isatt.
Starta om
anläggningen och
sätt i skivan igen på
rätt sätt.
E XX
Självdiagnosfunktionen
(XX är ett
har aktiverats för
nummer)
att förhindra fel på
anläggningen.
Kontakta närmaste
Sony-handlare
eller närmaste
auktoriserade Sonyserviceverkstad
och meddela den
femsiffriga koden.
Exempel: E 61 10
120SE
Om versionsnumret visas på TVskärmen
När anläggningen slås på kan det hända
att versionsnumret [VER.X.XX] (där
X är en siffra) visas på TV-skärmen.
Detta är visserligen inget fel och en
kod som bara är avsedd för Sonys
service, men anläggningen går inte att
använda på vanligt sätt i så fall. Stäng av
anläggningen och slå på den igen för att
använda den.
Meddelanden
Det kan hända att något av följande
meddelanden tänds eller börjar blinka
på frontpanelens display medan
anläggningen används.
Cannot Play
En skiva som inte går att spela är isatt.
En DVD VIDEO-skiva med fel
regionskod är isatt.
Device Error
USB-apparaten gick ej att upptäcka.
Hub No Support
USB-enheten är ansluten till
anläggningen via ett nav.
No Audio
Den isatta USB-enheten innehåller inte
några MP3-ljudspår.
No Device
Ingen USB-apparat är ansluten eller den
anslutna USB-apparaten har stängts av.
No Disc
Det finns ingen skiva i skivfacket .
No Support
En USB-apparat som det saknas stöd för
är ansluten.
No Tab
Det går inte att spela in på den kassetten
eftersom dess skyddstapp är bortbruten.
No Tape
Det finns ingen kassett isatt i
kassettdäcket.
Not in Use
Du har tryckt på en knapp som inte går
att använda i det läget.
OFF TIME NG!
Väckningstimern eller
inspelningstimerns påslagningstid och
avstängningstid är inställda på samma
klockslag.
Over Current
En strömspik har upptäckts.
Övrig information
Data Error
Det MP3-ljudspår, den JPEG-bildfil
eller den DivX-videofil som du vill
spela upp är skadat/skadad.
MP3-ljudspåret följer inte MPEG 1
Audio Layer 3-formatet.
JPEG-bildfilen följer inte DCFformatet.
MP3-ljudspåret har filtillägget ”.MP3”
men är inte i MP3-format.
Filen har filtilläget ”.JPG” eller ”.JPEG”,
men den är inte i JPEG-format.
DivX-videofilen följer inte en DivX
Certified-profil.
DivX-videofilen har filtillägget ”.AVI”
eller ”.DIVX” men är inte i DivXformat.
JPEG
Uppspelningsläget är ”BILD (JPEG)” och
en JPEG-bildfil håller på att spelas upp.
Invalid
Du har tryckt på fel knapp.
Forts.

121SE
PASSWORD
Specialbarnspärren eller den vanliga
barnspärren är inställd.
Please Wait
Anläggningen håller på att initialieras.
Anläggningen håller på att göra klart
för användning av en USB-apparat.
Push STOP!
Du har tryckt på en knapp som bara
går att använda när uppspelningen är
stoppad.
Reading
Anläggningen håller på att läsa in
information från skivan. Vissa knappar
går inte att använda.
Anläggningen håller på att identifiera
USB-apparaten.
Försiktighetsåtgärder
Att observera angående skivor
Torka av skivan med en rengöringsduk innan
du lägger i den. Torka alltid från mitten och
ut mot kanten.
Rengör aldrig skivor med lösningsmedel som
bensin, thinner, rengöringsmedel som finns i
handeln, eller antistat-spray för LP-skivor av
vinyl.
Lägg inte skivor rakt i solen eller vid element
och andra värmekällor, och låt dem inte ligga
kvar i en bil som står parkerad i solen.
Angående rengöringsskivor och
skiv/linsrengörare
Använd inte sådana rengöringsskivor eller
skiv/linsrengörare (av våttyp eller spraytyp)
som finns i handeln. De kan orsaka fel på
anläggningen.
Angående driftspänningen
Kontrollera att anläggningen är inställd på den
lokala nätspänningen innan du börjar använda
den.
Angående säkerhet
Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten sitter i ett vägguttag, även
om strömbrytaren på själva anläggningen är
frånslagen.
Dra ut stickkontakten ur vägguttaget om
anläggningen inte ska användas på länge.
Håll alltid i stickkontakten när du drar ut
den. Dra aldrig i själva kabeln.
122SE
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i anläggningen så dra
ut stickkontakten ur vägguttaget och låt
kvalificerad personal se över anläggningen
innan den används igen.
Nätkabelbyte får endast utföras av en
kvalificerad serviceverkstad.
Angående placeringen
Ställ inte anläggningen på en lutande yta eller
på ett ställe där den utsätts för stark värme
eller kyla, damm, smuts, fukt, vibrationer,
direkt solljus eller stark belysning, eller på ett
ställe med dålig ventilation.
Var försiktig om du ställer anläggningen eller
högtalarna på ytor som är specialbehandlade
(med t.ex. vax, olja eller polish) eftersom det
då finns risk för fläckar på ytan.
Om anläggningen flyttas direkt från ett
kallt ställe till ett varmt ställe, eller om den
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det
bildas imma på linsen inuti DVD-spelaren
så att anläggningen inte fungerar. Ta i så fall
ut skivan och låt anläggningen stå påslagen i
ungefär en timme tills imman avdunstat.
Om det uppstår färgstörningar på en
TV-skärm i närheten
Eftersom högtalarna är magnetiskt avskärmade
går de att placera även nära en TV-skärm. Det
kan ändå inträffa att det uppstår färgstörningar
på TV-skärmen, beroende på TV-typen. Om
det skulle inträffa så stäng av TV:n, vänta
15 – 30 minuter, och slå sedan på den igen. Om
det inte hjälper så flytta högtalarna längre bort
från TV:n.
VIKTIG INFORMATION
Varning: Om en stillbild från en
videokamera eller skärminformation visas
på en TV via den här anläggningen under
lång tid, finns det risk för permanenta
skador på TV-skärmen. Projektor-TVapparater är speciellt känsliga för detta.
Rengöring av anläggningens hölje
Torka rent anläggningens hölje med en mjuk
duk som fuktats med mild rengöringslösning.
Använd aldrig någon form av skursvampar,
skurpulver eller lösningsmedel som thinner,
bensin eller sprit.
Angående värmebildning
Övrig information
Att anläggningen blir varm medan den
används är normalt och inget att oroa sig
över.
Undvik att röra vid höljet om anläggningen
har använts länge i ett sträck på hög volym,
eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
Täck inte för ventilationshålen.
Forts.

123SE
För att undvika att ett band blir
överspelat av misstag
Bryt av inspelningsskyddstappen för sida A
eller B på kassetten på det sätt som visas i
figuren.
Bryt av
kassettens
skyddstapp
Om du senare vill spela in på den kassetten
igen går det att täcka över hålet efter den
bortbrutna tappen med tejp.
Angående band på över 90 minuter
Vi avråder från användning av band med en
speltid på över 90 minuter, annat än för lång,
kontinuerlig inspelning eller uppspelning.
Rengöring av tonhuvudena
Använd en rengöringskassett av torrtyp eller
våttyp (säljs separat) efter varje 10 timmars
användning, före viktiga inspelningar, och
efter att du har spelat gamla band. Om
tonhuvudena inte rengörs regelbundet sjunker
ljudkvaliteten och till slut kan det hända att
det inte går att spela in eller spela upp några
band alls. Se anvisningarna som medföljer
rengöringskassetten för närmare detaljer.
Avmagnetisering av tonhuvudena
Använd en avmagnetiseringskassett
(säljs separat) efter varje 20 – 30 timmars
användning. Om tonhuvudena inte
avmagnetiseras regelbundet ökar bruset,
diskanten blir sämre, och det går inte att
radera band ordentligt. Se anvisningarna
som medföljer avmagnetiseringskassetten för
närmare detaljer.
124SE
Tekniska data
Huvudenheten
Förstärkardelen
DHC-AZ55D
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220,
240 V växelström, 50/60 Hz
Uteffekt (märkeffekt):
80 W + 80 W (4 ohm vid 1 kHz, 1%
THD)
RMS-uteffekt (referensvärde)
Främre högtalare:
100 W + 100 W (per kanal vid 4 ohm,
1 kHz, 10% THD)
Mitthögtalare:
50 W (8 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
Surroundhögtalare:
50 W + 50 W (per kanal vid 8 ohm,
1 kHz, 10% THD)
DHC-AZ33D
Följande värden uppmätta vid 120, 127, 220,
240 V växelström, 50/60 Hz
Uteffekt (märkeffekt):
80 W + 80 W (4 ohm vid 1 kHz, 1%
THD)
RMS-uteffekt (referensvärde):
100 W + 100 W (per kanal vid 4 ohm,
1 kHz, 10% THD)
Ingångar
VIDEO/SAT IN (ljud) (phono-uttag):
spänning 250/450 mV, impedans
47 kohm
MIC 1/MIC 2 (tele-uttag):
känslighet 1 mV, impedans 10 kohm
Utgångar
USB-delen
Stödda ljudfilsformat
MP3 (MPEG1 Audio Layer-3) Bittal:
32 – 320 kbps*, VBR
Samplingsfrekvens:
32/44,1/48 kHz
(USB)-port:
Maximal strömstyrka: 500 mA
TV-system
Modellerna för Europa och Ryssland:
PAL
Övriga modeller: NTSC och PAL
Skivspelardelen
System:
Digitalt ljud- och bildsystem för
kompaktdiskar
Laser:
Halvledarlaser (DVD: =650 nm, CD:
=790 nm)
Strålningstid: kontinuerlig
Frekvensomfång
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1 dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
TV-system
Modellerna för Europa och Ryssland:
PAL
Övriga modeller: NTSC och PAL
Kassettdäcksdelen
Inspelningssystem:
4 spår, 2 kanaler, stereo
Radiodelen
FM stereo, FM/AMsuperheterodynmottagare
FM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
87,5  108,0 MHz (i steg om 50 kHz)
Antenn:
FM-trådantenn
Antenningång:
75 ohm, obalanserad
Mellanfrekvens:
10,7 MHz
Övrig information
VIDEO/SAT OUT (ljud) (phono-uttag):
spänning 250 mV, impedans 1 kohm
VIDEO OUT (phono-uttag):
max. utnivå 1 Vtt, obalanserat, negativ
synk, belastningsimpedans 75 ohm
S VIDEO OUT (4-stifts/mini-DIN-uttag):
Y: 1 Vtt, obalanserat, negativ synk,
C: 0,286 Vtt, belastningsimpedans
75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vtt, 75 ohm
Pb/Cb: 0,7 Vtt, 75 ohm
Pr/Cr: 0,7 Vtt, 75 ohm
DVD/USB DIGITAL OUT (gäller endast
DHC-AZ33D) (Fyrkantigt optiskt uttag på
bakpanelen):
Våglängd 660 nm
PHONES (stereo-miniuttag):
för hörlurar med minst 8 ohms
impedans
FRONT SPEAKER:
Använd endast de medföljande
högtalarna SS-AZ55D.
SURROUND SPEAKER (gäller endast
DHC-AZ55D):
Använd endast de medföljande
högtalarna SS-RSX77D.
CENTER SPEAKER (gäller endast DHCAZ55D):
Använd endast de medföljande
högtalarna SS-CT77D.
* 128 kbps eller högre bittal rekommenderas.
Forts.

125SE
AM-radiodelen
Stationsinställningsområde:
Modellerna för Europa, Ryssland och
Saudiarabien:
531  1 602 kHz (med intervallet
inställt på 9 kHz)
Australien-modellen:
531  1 710 kHz (med intervallet
inställt på 9 kHz)
530  1 710 kHz (med intervallet
inställt på 10 kHz)
Övriga modeller:
531  1 602 kHz (med intervallet
inställt på 9 kHz)
530  1 610 kHz (med intervallet
inställt på 10 kHz)
Antenn:
AM-ramantenn
Antenningång:
Ingång för utomhusantenn
Mellanfrekvens:
450 kHz
Högtalarsystem:
1-vägs, 1 element basreflextyp
Högtalarelement
Full-bands: 8 cm, kontyp
Märkimpedans: 8 ohm
Yttermått (b/h/d):
Ca. 174 × 96 × 112 mm
Vikt:
Ca. 0,7 kg netto per högtalare
Mitthögtalare SS-CT77D för DHCAZ55D
Högtalare
Högtalarsystem:
1-vägs basreflextyp med 1 element,
magnetiskt avskärmad typ
Högtalarelement
Full-bands: 8 cm, kontyp
Märkimpedans: 8 ohm
Yttermått (b/h/d):
Ca. 174 × 96 × 112 mm
Vikt:
Ca. 0,9 kg
Främre högtalare SS-AZ55D
Allmänt
Högtalarsystem:
2-vägs basreflextyp med 3 element,
magnetiskt avskärmad typ
Högtalarelement
Woofer: 13 cm, kontyp
Tweeter: 5 cm, kontyp
Märkimpedans: 4 ohm
Yttermått (b/h/d):
Ca. 190 × 381 × 242 mm
Vikt:
Ca. 4,7 kg netto per högtalare
126SE
Surroundhögtalare SS-RSX77D för
DHC-AZ55D
Strömförsörjning
Europa-modellen:
230 V växelström, 50/60 Hz
Australien-modellen:
230 – 240 V växelström, 50/60 Hz
Modellerna för Ryssland och Indien:
220 – 240 V växelström, 50/60 Hz
Thai-modellen:
220 V växelström, 50/60 Hz
Korea-modellen:
220 V växelström, 60 Hz
Saudiarabiska-modellen:
120  127 eller 220  240 V
växelström, 50/60 Hz, inställbart med
spänningsomkopplare
Övriga modeller:
120, 220  240 V växelström,
50/60 Hz, inställbart med
spänningsomkopplare
Effektförbrukning
DHC-AZ55D: 110 watt
DHC-AZ33D: 65 watt
(Europa-modellen: 0,4 watt i
strömbesparingsläge)
Yttermått (b/h/d) (exkl. högtalare)
DHC-AZ55D:
Ca. 190 × 380 × 325 mm
DHC-AZ33D:
Ca. 190 × 380 × 325 mm
Vikt (exkl. högtalare)
DHC-AZ55D: Ca. 6,6 kg
DHC-AZ33D: Ca. 6,0 kg
Medföljande tillbehör:
Fjärrkontroll (1)
AM-ramantenn (1)
FM-trådantenn (1)
Videokabel (1)
Högtalardynor (DHC-AZ55D (20),
DHC-AZ33D (8))
Högtalarkablar (3) (gäller endast
DHC-AZ55D)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Rätt till ändringar förbehålles.
Övrig information
Standby strömförbrukning:
0,4 watt
Halogenhaltigt flamskyddsmedel
används inte i kretskorten.
Halogenbaserade
flamskyddsmedel används inte i
chassit.
127SE
Guide till informationen på kontrollmenyn
Använd kontrollmenyn för att välja funktionsläge och se relaterad information. Tryck
upprepade gånger på DISPLAY  för att tända, släcka eller ändra informationen på
kontrollmenyn på följande sätt:
Kontrollmenyskärm 1  Kontrollmenyskärm 2 (visas bara för vissa skivor) 
kontrollmenyn släckt  Kontrollmenyskärm 1  …
Kontrollmenyskärm
Kontrollmenyskärm 1 och 2 innehåller olika punkter för olika skivtyper.
Exempel: Kontrollmenyskärm 1 vid uppspelning av en DVD VIDEO-skiva
Nummer för nuvarande titel
Nummer för nuvarande kapitel
Totalt antal titlar
Poster på
kontrollmenyn
Totalt antal kapitel
Uppspelningsläge ( uppspelning,
 paus,  stopp, osv.)
Skivtyp som spelas
Vald post
Förfluten speltid
Nuvarande inställning
Funktionsnamn
för vald
kontrollmenypunkt
Manövermeddelande
128SE
Inställningsalternativ
Lista över punkter på kontrollmenyn
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
[TITEL] (sidan 46)/[AVSNITT]/[SPÅR] (sidan 46)
Används för att välja vilken titel, vilken scen, eller vilket spår som ska
spelas upp.
[KAPITEL] (sidan 46)/[INDEX]
Används för att välja vilket kapitel eller index som ska spelas upp.
[SPÅR]1) (sidan 46)
Används för att välja vilket spår som ska spelas.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (sidan 46)
Används för att välja uppspelningsordning mellan antingen den
ursprungligen inspelade ordningen eller spellistan som skapats på
skivan.
[PROGRAM] (sidan 41)
Används för att spela upp spåren i den ordning du själv vill.
Forts.

Övrig information
[TID/TEXT]1) (sidan 48)
Används för att kontrollera den förflutna speltiden och den
återstående tiden.
Används för att mata in tidskoden för bild- och musiksökning.
Används för att se textinformation för DVD TEXT-skivor och MP3ljudspår.
129SE
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
[SLUMPMÄSSIG]1) (sidan 43, 84)
Används för att spela upp spåren i slumpordning.
[REPETERA]1) (sidan 44, 85)
Används för att spela hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album)
upprepade gånger eller en viss titel/ett visst kapitel/ett visst spår/ett
visst album/en viss fil upprepade gånger.
[A/V SYNC] (sidan 57)
Används för att ställa in fördröjningstiden mellan ljudet och bilden
som visas på TV-skärmen.
[BARNLÅS] (sidan 58)
Används för att blockera uppspelning på den här anläggningen.
[INSTÄLLNINGAR]1) (sidan 32, 63, 119)
SNABB
Använd ”SNABB”-inställningsfunktionen för att välja språk för
informationen som visas på TV-skärmen och för att ställa in TV:ns
bildförhållande.
ANPASSAD
Förutom ”SNABB”-inställningarna går det även att justera andra
inställningar.
ÅTERSTÄLLA
Används för att återställa ”INSTÄLLNINGAR”-inställningarna till
fabriksinställningarna.
130SE
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
[ALBUM]1) (sidan 46)
Används för att välja vilket album som ska spelas upp.
[FIL]1) (sidan 46)
Används för att välja vilken JPEG-bildfil eller DivX-videofil som ska
spelas upp.
[DATUM]1)
Används för att se vilket datum en bild är tagen med en digitalkamera.
[INTERVALL]1) (sidan 54, 83)
Används för att ställa in hur länge varje bild ska visas i bildspel på
TV-skärmen.
[EFFEKT]1) (sidan 55, 84)
Används för att ställa in övergångseffekten mellan bilder i bildspel.
Forts.

Övrig information
[LÄGE (MP3,JPEG)]1) (sidan 53, 82)
Används för att välja datatyp: MP3-ljudspår (LJUD (MP3)), JPEGbildfiler (BILD (JPEG)) eller bådadera (AUTO) vid uppspelning av en
DATA CD/DVD-skiva eller filer i en USB-enhet.
131SE
Punkt
Punktens namn, relevanta skivtyper, funktion
[TONART]1)2) (sidan 94)
Används för att ändra tonarten så att den passar till ditt röstomfång.
[POÄNGLÄGE]1)2) (sidan 95)
Används för att välja nivå för poängläget.
[KARAOKE PON ]1)2) (sidan 94)
Används för att sjunga karaoke till en vanlig stereoskiva genom att
sänka ljudet för sångrösten.
[VÄLJ SÅNGSPÅR ]2) (sidan 94)
Används för att välja ledsången som är inspelad på en skiva i ”Dolby
Digital Karaoke”-format (gäller endast DVD VIDEO-skivor).
Används för att välja bland sångrösttyperna som finns inspelade på
skivan (gäller endast VIDEO CD, AUDIO CD).
Används för att stänga av sångrösten (gäller endast VIDEO CD,
AUDIO CD).
[MELODISTÖD]2) (sidan 95)
Används för att slå på respektive stänga av ledmelodin för skivor i
”Dolby Digital Karaoke”-format.
Dessa funktioner fungerar likadant för USB-enheter. Det kan dock hända att vissa
menypunkter inte går att välja.
2)
Denna funktion går bara att välja i karaoke-läget.
1)
132SE
Språkkodslista
Stavningen av språknamnen följer ISO 639:1988 (E/F)-normerna.
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Ej specificerat
Forts.

Övrig information
Kod
133SE
Lista över områdeskoder för barnspärrsfunktionen
134SE
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
Kod
Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2115
2424
2165
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Danmark
Filippinerna
Finland
2174
2248
2238
2254
2276
2092
2304
2363
2362
Frankrike
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Kina
Korea
Malaysia
Mexico
2376
2379
2390
2427
2436
2489
2086
2501
2149
Nederländerna
Norge
Nya Zeeland
Pakistan
Portugal
Ryssland
Schweiz
Singapore
Spanien
2184
2499
2528
2109
2046
Storbritannien
Sverige
Thailand
Tyskland
Österrike
USB-enheter som går
att ansluta
Följande USB-enheter från Sony går
att använda tillsammans med den här
anläggningen.
Verifierade digitala musikspelare från
Sony (i april 2007)
Observera
Använd inga andra sorters USB-apparater än
vad som anges här. Vi kan inte garantera att
det går att använda modeller som inte listas
här.
Vi kan inte garantera att alla funktioner
fungerar även om dessa USB-apparater
används.
Somliga av dessa USB-apparater säljs bara i
vissa områden.
Produktnamn Modellnamn
NWD-B103 / B105 /
Walkman
B103F / B105F
®
Verifierade Sony IC-inspelare (i april
2007)
Produktnamn Modellnamn
IC-inspelare
ICD-U50 / U60 / U70
Verifierade USB-lagringsmedia från
Sony (i april 2007)
Övrig information
Produktnamn Modellnamn
MICROVAULT USM 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ
USM 512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM 256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
135SE
Ordförklaringar
Album
Del av musik- eller bildmaterial på en
DATA CD-skiva eller DATA DVD-skiva
eller i en USB-enhet som innehåller
MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivXvideofiler.
Auto Pause
En signal som är kodad på VIDEOCD-skivor som gör att uppspelningen
automatiskt pausas. Om CD/DVDspelaren inte återupptar spelningen på
en lång stund så tryck på  (eller peka
på  på anläggningen)  för att
återuppta spelningen för hand.
Barnspärr
En funktion på DVD VIDEO-skivor som
gör det möjligt att spärra uppspelning
av skivan för underåriga tittare enligt
klassificeringen i respektive land.
Begränsningarna varierar från skiva till
skiva. När barnspärren är aktiverad kan
det hända att skivan inte går att spela alls,
eller att våldsamma scener och liknande
hoppas över eller ersätts med andra
scener.
Digital Cinema Sound (DCS)
Detta är ett generiskt namn på ett
surroundljud som skapas med hjälp
av digital signalbehandling och som
utvecklats av Sony. Till skillnad från
tidigare surroundljudfält som främst var
avsedda för att lyssna på musik är Digital
Cinema Sound specialdesignat för ljudet
för filmer.
136SE
DivX®
Digital videoteknik som utvecklats av
DivX, Inc. Videofilmer som är kodade
med DivX-teknik har bildkvalitet i
toppklass trots en relativt liten filstorlek.
Dolby Digital
Detta ljudformat för biografbruk är mer
avancerat än Dolby Surround Pro Logic.
I detta format matar surroundhögtalarna
ut stereoljud med ett utvidgat
frekvensomfång, och dessutom finns
det en separat subwooferkanal för djupa
bassignaler. Detta format kallas även
för ”5.1” eftersom subwooferkanalen
räknas som 0.1 kanal (eftersom den
bara används när man behöver djupa
baseffekter). Alla sex kanalerna i detta
format är separat inspelade vilket ger än
överlägsen kanalseparation. Eftersom alla
signaler behandlas digitalt minskar även
signalförsämringen.
Dolby Pro Logic II
DTS
Movie-läget
Movie-läget är avsett för TV-program i
stereo och alla Dolby Surround-kodade
program. Resultatet är ett ljudfält med
förhöjd riktningsverkan som närmar
sig kvaliteten hos ljud med 5.1 separata
kanaler.
DVD VIDEO
Med denna teknik omvandlas det
inspelade 2-kanaliga stereoljudet till 5.1
kanaler innan det spelas upp. Det finns
ett filmläge för filmer och ett musikläge
för stereomaterial som musik. Även
gamla filmer som är inspelade i vanligt
stereoformat går att framhäva med 5.1kanaligt surroundljud.
Music-läget
Music-läget är avsett för all musik i
stereo, och ger en bred och djup ljudbild.
Dolby Surround Pro Logic
En skiva som kan innehålla upp till 8
timmar rörliga bilder, trots att den bara
är lika stor som en vanlig AUDIO CD.
Datakapaciteten för en enkelsidig DVD
VIDEO-skiva med ett lager är 4,7 GB
(Gigabyte), vilket är 7 gånger så mycket
som på en AUDIO CD. En enkelsidig
DVD VIDEO-skiva med dubbla lager
har en datakapacitet på 8,5 GB, en
dubbelsidig DVD VIDEO-skiva med ett
lager 9,4 GB, och en dubbelsidig DVD
VIDEO-skiva med dubbla lager 17 GB.
För bilddata används formatet MPEG
2, som är en internationell standard
för digital komprimering. Bilddata
komprimeras till ungefär 1/40 av den
ursprungliga storleken. DVD VIDEOskivor använder också kodningsteknik
med variabelt bittal som gör att mängden
data som lagras varierar beroende på
bildens innehåll.
Ljuddata lagras i både Dolby Digitalformat och PCM-format, för att få ett så
realistiskt ljud som möjligt.
Dessutom har DVD VIDEO-skivor
olika avancerade finesser som olika
kameravinklar, olika språk och
barnspärrsfunktioner.
Forts.

Övrig information
Dolby Surround Pro Logic är en typ
av Dolby Surround-avkodning med
vilken det skapas fyra kanaler från
tvåkanaligt ljud. Jämfört med äldre Dolby
Surround-system blir panoreringen i
sidled mer naturlig med Dolby Surround
Pro Logic och ljudplaceringen blir mer
precis. För att få fullt utbyte av Dolby
Surround Pro Logic behöver man ett par
surroundhögtalare och en mitthögtalare.
Ljudet från surroundhögtalarna matas
ut i mono.
Digital ljudkomprimeringsteknik
som utvecklats av DTS, Inc. Denna
teknik följer normerna för 5.1kanaligt surroundljud. I detta format
är surroundkanalerna i stereo och
det finns en särskild subwooferkanal.
DTS ger samma separata 5.1 kanaler
digitalt ljud med hög kvalitet. Den höga
kanalseparationen beror på att data för
alla kanalerna spelas in var för sig och
behandlas digitalt.
137SE
DVD-RW
En DVD-RW-skiva är en inspelningsbar
och omskrivbar skiva i samma storlek
som en DVD VIDEO-skiva. Det finns
två olika format för DVD-RW-skivor:
VR-format och Video-format. DVDRW-skivor som skapas i Videoformat
har samma format som DVD VIDEOskivor, medan det på skivor i VR (Video
Recording)-format går att programmera
och redigera innehållet.
DVD+RW
En DVD+RW-skiva (”plus RW”) är en
sorts inspelningsbar och omskrivbar
skiva. DVD+RW-skivor använder ett
inspelningsformat som är kompatibelt
med DVD VIDEO-formatet.
Fil
En JPEG-bildfil eller DivX-videofil som
är inspelad på en DATA CD-skiva, DATA
DVD-skiva eller USB-enhet. (Denna
definition av ordet ”fil” gäller bara för
den här anläggningen.) En fil består av en
enda bild.
Filmbaserad mjukvara, videobaserad
mjukvara
DVD VIDEO-skivor kan indelas
i filmbaserade och videobaserade
skivor. Filmbaserade DVD VIDEOskivor innehåller samma bilder (24
bildrutor per sekund) som visas på bio.
Videobaserade DVD VIDEO-skivor, som
t.ex. TV-program, innehåller 30 bildrutor
(eller 60 fält) per sekund.
138SE
Interlace-format (interlace-avsökning)
Interlace-format är standardmetoden
för att visa TV-bilder i TV-systemet
NTSC. Bilden visas med 30 rutor
per sekund. Varje bildruta avsöks
två gånger, omväxlande mellan
avsökningslinjerna med jämnt nummer
och avsökningslinjerna med udda
nummer, 60 gånger per sekund.
Kapitel
Mindre indelning av en titel på en DVD
VIDEO-skiva. En titel består av ett eller
flera kapitel.
Menyuppspelning
Uppspelning med hjälp av
menyskärmarna som finns inspelade på
VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner.
Tack vare menyuppspelningsfunktionen
går det att utnyttja olika interaktiva
finesser på ett enkelt sätt.
Multi Session
Detta är en inspelningsmetod som gör
det möjligt att lägga till data med TrackAt-Once-metoden. Vanliga CD-skivor
börjar med ett CD-kontrollområde
som kallas för Lead-in och slutar med
ett område som kallas för Lead-out.
En Multi Session-skiva är en skiva som
innehåller flera olika sessioner, där varje
segment från Lead-in till Lead-out räknas
som en session.
Olika kameravinklar
Vissa DVD VIDEO-skivor innehåller
scener som är inspelade ur olika
kameravinklar.
Olika språk
Scen
Progressivt format (sekventiell
avsökning)
Spår
Vissa DVD VIDEO-skivor innehåller
ljudspår eller textning på flera olika
språk.
Till skillnad från interlace-formatet
går det att återge 50  60 bildrutor per
sekund i progressivt format genom att
återge alla avsökningslinjerna på en
gång (525 linjer för NTSC-systemet, 625
linjer för PAL-systemet). Bildkvaliteten
ökar överlag, och stillbilder, text och
horisontella linjer blir skarpare. Denna
anläggning kan hantera de progressiva
formaten 525 och 625.
Regionskoder
Del av bild- eller musikmaterialet på
en VIDEO CD-skiva, CD-skiva eller
MP3-skiva. Ett album består av flera spår
(gäller endast MP3-filer).
Titel
Den längsta delen av bild- eller
musikmaterialet på en DVD VIDEOskiva, t.ex. en film eller motsvarande
för bildmaterial, eller ett helt album för
musikmaterial.
Uppspelningskontroll (PBC)
Signaler som är kodade på VIDEOCD-skivor (Version 2.0) för att styra
uppspelningen. Med hjälp av de menyer
som finns inspelade på VIDEO-CDskivor med PBC-funktioner går det
att utnyttja olika enkla interaktiva
funktioner, söka, osv.
Forts.

Övrig information
Detta system används för att skydda
upphovsrätten.
Alla DVD-spelare och DVD VIDEOskivor är märkta med en regionskod
efter var de säljs. Regionskoden är
angiven på anläggningen och på
skivförpackningarna. Anläggningen
kan bara spela skivor med motsvarande
regionskod. Anläggningen kan även spela
skivor som är märkta med ”
”. Det
kan hända att regionsbegränsningarna
aktiveras även om det inte finns någon
regionskod angiven på DVD VIDEOskivan.
På en VIDEO-CD-skiva med PBCfunktioner är menyskärmar, rörliga
bilder och stillbilder indelade i avsnitt
som kallas för ”scener”.
139SE
VIDEO-CD
En sorts kompaktdisk som innehåller
rörliga bilder.
För bilddata används formatet MPEG
1, som är en internationell standard
för digital komprimering. Bilddata
komprimeras till ungefär 1/140 av den
ursprungliga storleken. Det innebär
att en 12 cm VIDEO-CD-skiva kan
innehålla upp till 74 minuter rörliga
bilder.
VIDEO-CD-skivor innehåller även
komprimerade ljuddata.
Ljud utanför det hörbara området
komprimeras medan hörbara ljud
inte komprimeras. VIDEO CD-skivor
kan innehålla 6 gånger så mycket
ljudinformation som vanliga AUDIO
CD-skivor.
Det finns 2 versioner av VIDEO-CDskivor.
Version 1.1: Det går bara att spela upp
rörliga bilder och ljud.
Version 2.0: Det går att titta på
stillbilder med hög upplösning och
använda olika PBC-funktioner.
Den här anläggningen klarar båda
versionerna.
140SE
Index
Symboler
D
I
16:9 65
4:3 BREVLÅDEFORMAT 65
4:3 PAN&SCAN 65
5.1-kanaligt surroundljud
102, 104
DATA CD 7
DATA DVD 8
DATUM 131
Demonstration 99
Digital Cinema Sound (DCS)
136
DivX 55, 136
Dolby Digital 136
Dolby Pro Logic II 137
Movie-läget 137
Music-läget 137
Dolby Surround Pro Logic
137
DTS 137
DVD 7, 8
DVD VIDEO 137
DVD+RW 7, 138
DVD-inställningsmenyn 63
DVD-RW 7, 138
INDEX 46, 129
Insomningstimern 97
Inspelning 74
INSTÄLLNINGAR 130
INTERLACE 25
Interlace-format 138
INTERVALL 54, 83, 131
A
A/V SYNC 57, 130
Album 136
ALBUM 44, 85, 131
ANGLE 37
Anläggningen 12
ANPASSAD 63
ANPASSAT BARNLÅS 58
Anslutning av andra
komponenter 103
Användbara skivor 7
AUDIO DRC 67
Auto Pause 136
AVSNITT 129
B
C
COLD RESET 119
COMPONENT VIDEO OUT
25, 104
EFFEKT 55, 84, 131
F
Felsökning 108
Fil 138
FIL 44, 131
Filmbaserat mjukvara 138
Fjärrkontroll 13
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 40, 67
Fortsatt uppspelning 39
Frontpanelens display 18
FÄRGSYSTEM (VIDEOCD) 65
H
HÖGTALARINSTÄLLN. 68
JPEG 49, 51, 53, 80, 82
K
Kameravinklar 37, 138
Kapitel 35, 138
KAPITEL 44, 129
Karaoke 91
ECHO 92
KARAOKE PON 94, 132
MELODISTÖD 95, 132
POÄNGLÄGE 95, 132
TONART 94, 132
VÄLJ SÅNGSPÅR 94, 132
Kontrollmenyskärm 128
L
LJUD 64
Ljudfält 88
LÄGE (MP3,JPEG) 53, 82,
131
M
Manuell inspelning 74
MENY 64
Menyuppspelning 138
Mikrofoner 92
Mikrofonvolym 92
MP3 7
Multi Session-skiva 10, 138
Övrig information
BAKGRUND 66
Bakpanelen 103
BARNLÅS 58, 130
Barnspärr 136
Batterier 22
Blidspel 51, 80
E
J
O
ORIGINAL 46, 129
Forts.

141SE
P
T
PAUSLÄGE 66
PBC-uppspelning 39
PICTURE NAVI 48
PLAY LIST 46, 129
PROGRAM 41, 129
Programmerad spelning 41
PROGRESSIVE AUTO 25
PROGRESSIVE VIDEO 25
Progressivt format 139
THEATRE SYNC 32
TID/TEXT 48, 129
Timern 97
Titel 45, 139
TITEL 44, 129
TV-anslutning 23
TV-styrning 26
TV-TYP 65
R
Radion 70
Radiostationer 70
Regionskoder 139
REPETERA 44, 85, 130
S
S VIDEO 104
Scen 139
Skivhantering 35
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
30, 65
SKÄRMSLÄCKARE 65
SKÄRMTEXT 64
Slow-motion-uppspelning 36
SLUMPMÄSSIG 43, 84, 130
Slumpspelning 43, 84
Snabbframmatning 36
Snabbinställningsskärmen 30
Snabbomspelning 36
Snabbsökning bakåt 35
Snabbsökning framåt 35
SPECIALINSTÄLLNINGAR
66
Språk 139
SPRÅKINSTÄLLNING
30, 64
Språkkodslista 133
SPÅR 43, 85, 129
Spår 7, 8
SPÅRVAL 66
Stillbild 36
Synkroniserad inspelning 74
Sökning 45
142SE
U
UNDERTEXT 64
Upprepad spelning 44, 85
Uppspelningskontroll (PBC)
139
USB 77
USB-apparater 77
V
VIDEO-CD 7, 140
Å
ÅTERSTÄLLA 119, 130
Övrig information
143SE
OSTRZEŻENIE
Aby zapobiec
niebezpieczeństwu pożaru
lub porażenia prądem
elektrycznym, nie należy
narażać tego urządzenia na
działanie deszczu lub wilgoci.
Aby uniknąć pożaru nie zakrywaj otworów
wentylacyjnych aparatu gazetami,
serwetami, zasłonami, itp. Nie stawiaj
również zapalonych świec na aparacie.
Stawianie na zestawie naczyń z płynami,
np. wazonów, może być przyczyną pożaru
lub porażenia prądem.
Urządzenie należy zainstalować w taki
sposób, aby możliwe było natychmiastowe
wyjęcie wtyczki z gniazda naściennego w
sytuacji awaryjnej.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Baterie lub urządzenie, w którym znajdują
się baterie nie powinny być narażane na
wysokie temperatury, na przykład na
działanie światła słonecznego, ognia itp.
Niniejsze urządzenie zaklasyfikowane jest
jako PRODUKT LASEROWY KLASY
1. Niniejsza etykieta znajduje się z tyłu
obudowy.
Nie wrzucaj baterii do
zwykłych domowych
śmieci, wyrzucając
oznacz je jako śmieci
chemiczne.
PL
Uwaga dla klientów w krajach
stosujących dyrektywy UE
Producentem tego produktu jest firma
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach bezpieczeństwa
produktu i Normy kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) jest firma
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
Aby uzyskać informacje na temat
dowolnych usług lub gwarancji, należy
zapoznać się z adresami podanymi w
oddzielnych dokumentach o usługach i
gwarancji.
Pozbycie się zużytego
sprzętu (stosowane w
krajach Unii Europejskiej
i w pozostałych krajach
europejskich stosujących
własne systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Pilot zdalnego
sterowania
PL
PL
O niniejszej instrukcji
obsługi
Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy
modeli DHC-AZ55D i DHCAZ33D. Każdy model składa się z
następujących komponentów.
DHC-AZ55D
Urządzenie:
HCD-AZ55D (Tuner/Odtwarzacz
DVD/Magnetofon stereofoniczny/
Wzmacniacz)
System głośników:
SS-AZ55D (Głośniki przednie)
SS-RSX77D (Kolumny dźwięku
otaczającego)
SS-CT77D (Środkowa kolumna
głośnikowa)
DHC-AZ33D
Urządzenie:
HCD-AZ33D (Tuner/Odtwarzacz
DVD/Magnetofon stereofoniczny/
Wzmacniacz)
System głośników:
SS-AZ55D (Głośniki przednie)
W tej instrukcji obsługi w celach
ilustracyjnych uźywany jest model
DHC-AZ55D, o ile nie stwierdzono
inaczej.
PL
Ikony, takie jak
, podane u góry
każdego wyjaśnienia wskazują, jakie
rodzaje mediów można stosować do
omawianych funkcji.
Pozycje Menu Sterowania mogą być
różne, zależnie od płyty.
Pozycje Menu Sterowania mogą być
różne, zależnie od regionu.
Pozycje Menu Ustawień mogą być
różne, zależnie od regionu.
Kolejność przedstawionych pozycji
może być inna niż na rzeczywistym
wyświetleniu.
Spis treści
O niniejszej instrukcji obsługi........... 4
Odtwarzane płyty................................. 7
Objaśnienie części i
regulatorów..........................................12
Kroki wstępne
Podłączanie elementów
zestawu...................................................20
Podłączenie odbiornika TV..............23
Rozmieszczenie kolumn
głośnikowych.......................................26
Nastawianie zegara............................29
Wykonanie konfiguracji
„QUICK”...................................................30
Używanie funkcji
„THEATRE SYNC”...................................32
Płyta
Odtwarzanie płyty..............................34
 Normalne Odtwarzanie
Używanie trybu odtwarzania.........41
Szukanie/wybieranie płyty..............45
Odtwarzanie płyt MP3/JPEG...........49
Oglądanie wideo w formacie pliku
DivX®........................................................55
Regulacja opóźnienia pomiędzy
obrazem i dźwiękiem........................57
 „A/V SYNC”
Ograniczenie odtwarzania
płyty.........................................................58
 CUSTOM PARENTAL CONTROL/
PARENTAL CONTROL
Używanie menu ustawień DVD.....63
Tuner
Słuchanie radia....................................70
Taśma
Odtwarzanie taśmy............................73
Nagrywanie na taśmę ......................74
Urządzenie USB
Słuchanie muzyki z urządzenia
USB...........................................................77
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku.......................87
Śpiew z podkładem muzycznym:
Karaoke...................................................91
Inne operacje
Używanie programatora..................97
Zmiana wyświetlenia.........................99
Wizualne informacje o płycie ........99
Podłączanie komponentów
opcjonalnych..................................... 103
Ciąg dalszy

PL
Dodatkowe informacje
W razie trudności............................. 108
Środki ostrożności........................... 122
Dane techniczne.............................. 124
Przewodnik po wyświetleniu Menu
Sterowania.......................................... 128
Lista kodów językowych............... 133
Odtwarzalne urządzenia USB...... 135
Objaśnienia terminów.................... 136
Indeks................................................... 141
PL
Odtwarzane płyty
Rodzaj
DVD VIDEO
Charakterystyka
Ikona
używana w
tej instrukcji
Logo
DVD VIDEO
DVD-R*/-RW*/+R/+RW
w formacie DVD VIDEO
* także w trybie wideo
Tryb VR
VIDEO CD
DVD-R/-RW
w trybie VR (Video Recording)
VIDEO CD
Super VCD
CD-R*/-RW*
* w formacie VIDEO CD lub Super
VCD
CD
AUDIO CD
CD-R*/-RW*
* w formacie AUDIO CD
DATA CD
CD-ROM/-R/-RW
w formacie DATA CD, zawierające
ścieżki audio MP31), pliki graficzne
JPEG2) lub pliki wideo DivX3) i
zgodne z ISO 96604) Level 1 lub
Level 2 lub Joliet (w formacie
rozszerzonym).
Ciąg dalszy

PL
Rodzaj
DATA DVD
Charakterystyka
Ikona
używana w
tej instrukcji
Logo
DVD-ROM/-R/-RW/+R/+RW
w formacie DATA DVD,
zawierające ścieżki audio MP31),
pliki graficzne JPEG2) lub pliki
wideo DivX3) i zgodne z UDF
(Universal Disk Format).
Ten system może także odtwarzać płyty z następującymi rodzajami logo:
MP3 (MPEG 1 Audio Layer 3) jest standardowym formatem zdefiniowanym przez ISO/MPEG,
który kompresuje dane audio. Ścieżki audio MP3 powinny być w formacie MPEG 1 Audio Layer 3.
2)
Pliki graficzne JPEG powinny być zgodne z formatem pliku graficznego DCF (DCF „Design rule
for Camera File system”: Standardy obrazu dla cyfrowych aparatów fotograficznych ustalane przez
„Japan Electronics and Information Technology Industries Association” (JEITA)).
3)
Pliki DivX wideo powinny być nagrane w formacie DivX, z rozszerzeniem „.AVI” lub „.DIVX”.
4)
Format logiczny plików i katalogów na płytach CD-ROM, zdefiniowany przez ISO (International
Organization for Standardization).
1)
Logo „DVD+RW”, „DVD-RW”, „DVD+R”, „DVD VIDEO” i „CD” są znakami
towarowymi.
PL
Płyty nieodtwarzalne
Płyty CD-ROM nagrane w formacie
PHOTO CD
DATA CD nagrane w formacie MP3
PRO
Część z danymi na płytach o formacie
CD-Extra1)
Część zawierająca dane na płytach
Mixed CD2)
Płyty Super Audio CD
Płyty dźwiękowe DVD
Płyty DVD-RAM
Płyty DVD-R/RW zgodne z CPRM,
nagrane w programach typu Copyonce3)
Płyty o niestandardowych kształtach
(na przykład serce, kwadrat, gwiazda)
Płyty, na których jest taśma klejąca, z
przyklejonym papierem lub nalepką
Płyty z wypożyczalni lub używane,
z przyklejoną nalepką, wokół której są
pozostałości kleju
Płyty z etykietami drukowanymi
tuszem, który klei się w dotyku
Płyta 8 cm z adapterem
CD-Extra: W tym formacie audio (dane
AUDIO CD) zostaje nagrane na ścieżkach w
sesji 1, a dane na ścieżkach w sesji 2.
2)
Mixed CD: W tym formacie dane zostają
nagrane na pierwszej ścieżce, a audio (dane
AUDIO CD) na drugiej i kolejnych ścieżkach
sesji.
3)
CPRM: „Content Protection for Recordable
Media” jest technologią kodowania,
która chroni prawa autorskie, stosowaną
w programach typu Copy-Once
(dopuszczających wykonanie tylko jednej
kopii).
1)
Kod regionalny płyt DVD VIDEO,
które można odtwarzać na tym
systemie
Zestaw posiada kod regionalny podany
z tyłu urządzenia i będzie odtwarzać
jedynie płyty DVD VIDEO oznaczone
takim samym kodem.
Płyty DVD VIDEO oznaczone
mogą
również być odtwarzane w tym zestawie.
Przy próbie odtwarzania płyty DVD
VIDEO o innym kodzie regionalnym,
na ekranie TV pojawi się komunikat
„Playback prohibited by area limitations.”.
Niektóre płyty DVD VIDEO mogą nie
być oznaczone kodem regionalnym,
chociaż ich odtwarzanie jest zabronione
ze względu na ograniczenia rejonowe.
Uwaga dotycząca płyt w
formacie DualDisc
Płyta w formacie DualDisc jest płytą
dwustronną zawierającą materiał
DVD nagrany na jednej stronie oraz
materiał dźwiękowy nagrany na drugiej
stronie. Ponieważ jednak nagrany
materiał dźwiękowy nie jest zgodny ze
standardem Compact Disc (CD), nie
można zagwarantować poprawnego
odtwarzania takiej płyty.
Ciąg dalszy

PL
Uwagi dotyczące CD-R/-RW i
DVD‑R/-RW/+R/+RW
W pewnym wypadkach płyty CDR/-RW i DVD-R/-RW/+R/+RW
nie mogą być odtwarzane na tym
systemie z powodu problemu z
jakością nagrania lub stanu płyty lub
z powodu charakterystyki urządzenia
użytego do nagrywania oraz programu
zastosowanego do autoringu. Płyta
nie zostanie odtworzona jeśli nie była
prawidłowo sfinalizowana. Więcej
informacji znajdziesz w instrukcji
obsługi urządzenia wykorzystanego do
nagrywania.
Pamiętaj, że niektóre funkcje
odtwarzania mogą nie działać z
niektórymi płytami DVD+R/+RW,
nawet jeśli płyty zostały prawidłowo
sfinalizowane. W takim wypadku
odtwórz płytę za pomocą normalnej
funkcji odtwarzania.
Płyta utworzona w formacie zapisu
pakietowego nie może być odtwarzana.
Uwaga dotycząca operacji
odtwarzania płyt DVD VIDEO i
VIDEO CD
Niektóre operacje odtwarzania płyt
DVD VIDEO i VIDEO CD mogą być
zdeterminowane przez producentów
oprogramowania. Ponieważ ten
zestaw odtwarza płyty DVD VIDEO i
VIDEO CD zgodnie z zaprojektowaną
przez producentów oprogramowania
zawartością płyty, niektóre funkcje
odtwarzania mogą być niedostępne.
Sprawdź w instrukcjach dostarczonych
razem z płytami DVD VIDEO lub
VIDEO CD.
10PL
Płyty muzyczne z
zakodowanymi systemami
ochrony praw autorskich
Ten produkt jest zaprojektowany
do odtwarzania płyt, które są
wyprodukowane zgodnie ze standardem
Compact Disc (CD). Ostatnio
niektóre firmy muzyczne rozpoczęły
sprzedaż różnych płyt muzycznych z
zakodowanymi systemami ochrony
praw autorskich. Prosimy pamiętać,
że są wśród nich płyty, które nie są
zgodne ze standardem CD i mogą być
nieodtwarzalne przez ten produkt.
Uwagi o płytach
wielosesyjnych
Jeżeli pierwsza sesja jest nagrana w
formacie AUDIO CD lub VIDEO
CD, tylko pierwsza sesja zostanie
odtworzona.
System rozpozna płytę wielosesyjną
jako płytę AUDIO CD, jeżeli na płycie
jest sesja nagrana w formacie AUDIO
CD. System odtworzy jednak płytę
tylko wtedy, gdy pierwsza sesja jest
nagrana w formacie AUDIO CD.
Ten system może odtwarzać płyty
wielosesyjne pod warunkiem, że w
pierwszej sesji znajduje się ścieżka
audio MP3, plik graficzny JPEG lub
plik DivX wideo. Każde następne
ścieżki audio MP3, pliki graficzne
JPEG lub pliki wideo DivX nagrane
w kolejnych sesjach także mogą być
odtwarzane.
W wypadku płyty DATA CD lub
DATA DVD system odtworzy tylko
pliki wideo DivX, nawet jeśli na płycie
są ścieżki audio MP3 lub pliki graficzne
JPEG.
Prawa autorskie
Niniejszy produkt zawiera technikę
ochrony praw autorskich, która jest
chroniona przez patenty U.S.A. i
inne prawa własności intelektualnej.
Używanie tej techniki ochrony praw
autorskich musi być autoryzowane
przez Macrovision i jest przeznaczone
do użytku domowego i do innych
ograniczonych celów pokazowych,
chyba że autoryzowane do innego
wykorzystania przez Macrovision.
Zabronione jest odtwarzanie kodu
źródłowego i demontaż.
W systemie tym są Dolby1) Digital,
dekoder dookólnego dźwięku z matrycą
adaptatywną Dolby Pro Logic (II) i DTS2)
Digital Surround System.
Wyprodukowano na licencji Dolby
Laboratories.
„Dolby”, „Pro Logic” oraz symbol
podwójnego D są znakami towarowymi
Dolby Laboratories.
2)
„DTS” i „DTS Digital Surround” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi DTS,
Inc.
„DTS” jest zastrzeżonym znakiem
towarowym DTS, Inc., a „DTS 2.0 + Digital
Out” jest znakiem towarowym DTS, Inc.
1)
DivX® to technologia kompresji
plików wideo, opracowana przez
DivX, Inc. DivX, DivX Certified oraz
inne powiązane symbole logo są
znakami towarowymi DivX, Inc. i są
wykorzystywane na mocy licencji.
„WALKMAN” i logo „WALKMAN” są
zastrzeżonymi znakami towarowymi
Sony Corporation.
MICROVAULT jest znakiem
handlowym Sony Corporation.
Technologię kodowania dźwięku i
patenty stosowane w MPEG Layer3 pozyskano od Fraunhofer IIS i
Thomson.
11PL
Objaśnienie części i regulatorów
W tej instrukcji obsługi objaśnienia dotyczą przede wszystkim operacji przy użyciu
pilota, ale takie same operacje można wykonywać używając przycisków na urządzeniu o
takich samych lub podobnych nazwach.
Urządzenie
12PL
Pilot zdalnego sterowania

Świeci się, gdy system jest wyłączony.

Wyświetlenie

 (wyrzucanie) (36)
Naciśnij, aby wyjąć płytę.

Otwór płyty

DVD (23, 25, 30, 34, 74, 91)
Objaśnienie części i regulatorów
Wskaźnik STANDBY (108)
Dotknij, aby wybrać funkcję „DVD”.
TUNER/BAND (70, 71)
Dotknij, aby wybrać funkcję „TUNER”.
Dotknij, aby przełączać między pasmami
FM i AM.
TAPE (73, 74)
Dotknij, aby wybrać funkcję „TAPE”.
USB (77)
Dotknij, aby wybrać funkcję „USB”.
DMPORT (107)
* Przycisk DISC SKIP nie jest dostępny
w tym modelu.

Dotknij, aby wybrać funkcję „DMPORT”.
VIDEO/SAT (106)
Dotknij, aby wybrać funkcję „VIDEO”
lub „SAT”.
 (wł./tryb oczekiwania) (21,
77, 106, 119)
Naciśnij, aby włączyć system.
Pilot: TV 1) (wł./tryb
oczekiwania) (26)
Naciśnij, aby włączyć odbiornik TV.
Ciąg dalszy

13PL


Urządzenie:  (odtwarzanie)
(34, 73, 79, 98)
Pilot: 2) (odtwarzanie) (34, 73,
79, 98)
Magnetofon
Dotknij lub naciśnij, aby zacząć
odtwarzanie.
 (pauza) (24, 35, 73)
 (zatrzymanie) (35, 71, 73, 77,
98, 119)
Dotknij lub naciśnij, aby zatrzymać lub
zrobić pauzę w odtwarzaniu.
+/ (32, 35)
Port
(USB) (77)
Podłącz opcjonalne urządzenie USB
(Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik danych USB).

Gniazda MIC 1/MIC 2 (92)
Podłącz do mikrofonu.
MIC LEVEL (91)
PRESET +/ (71)
Przekręć, aby wyregulować głośność
mikrofonu.
Dotknij lub naciśnij, aby wybrać
zaprogramowaną stację.
Przekręć, aby wyregulować poziom echa.
Dotknij lub naciśnij, aby wybrać album.
ECHO LEVEL (92)
/ (wstecz/w przód) (35,
71)

Dotknij lub naciśnij, aby wybrać ścieżkę,
rozdział lub plik wideo.
Podłącz słuchawki.
Pilot: TV CH +/1) (26)
Nacisnij, aby zmieniać kanały TV.

VOLUME +/2) (34, 97)
Gniazdo PHONES

Czujnik zdalnego sterowania

Dotknij lub naciśnij, aby nastawić
głośność.
DIRECTION (73, 74, 98)
Naciśnij, aby nastawić głośność TV.
CD SYNC (75)
 START (75)
Pilot: TV VOL +/1)2) (26)

 PUSH OPEN/CLOSE (73)
Naciśnij, aby włożyć lub wyjąć taśmę.
14PL

Naciśnij, aby wybrać stronę taśmy do
odtworzenia.
Naciśnij, aby nagrać na taśmę.

Urządzenie: DSGX (87)
PICTURE NAVI (48, 80)
Naciśnij, aby wzmocnić basy.
SOUND FIELD (88)
Naciśnij, aby wybrać pole akustyczne dla
dźwięku przestrzennego.
Urządzenie: PRESET EQ (87)
Naciśnij, aby wybrać efekt dźwiękowy.
Urządzenie: EQ EDIT (87)
Naciśnij, aby wybrać pasmo
częstotliwości.

PROGRESSIVE (25, 104)
Naciśnij, aby zmienić format wyjścia
wideo (Format z przeplotem lub
progresywny).

DISPLAY (24, 29, 99, 119)
Naciśnij, aby wybrać format przeglądarki
do szukania rozdziałów, tytułów i ścieżek.
Naciśnij, aby wyświetlić miniaturki
obrazów.

REPEAT/FM MODE (45, 72, 86)
Naciśnij, aby kilkakrotnie słuchać płyty,
jednej ścieżki lub pliku.
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
(monofoniczny lub stereofoniczny).

AUDIO (37, 102)
Naciśnij, aby wyświetlić bieżący sygnał
audio na ekranie TV.

Naciśnij, aby wyświetlić informacje płyty
lub zegar na wyświetleniu przedniego
panelu.
SUBTITLE (37)

Naciśnij, aby przełączyć na tryb
bezpośredniego strojenia.
FUNCTION +/ (25, 30, 34, 70, 73,
77, 91, 106)
Naciśnij, aby wybrać funkcję.
Objaśnienie części i regulatorów

Naciśnij, aby przełączyć język napisów
dialogowych (tylko DVD VIDEO).
D. TUNING (71)

ANGLE (37)
Naciśnij, aby zmienić kąt (tylko DVD
VIDEO z ujęciami pod różnym kątem).
Ciąg dalszy

15PL


DVD/TUNER MENU (45, 50, 53,
70, 82)
 STEP  (36)
Naciśnij, aby wyświetlić opcje menu na
ekranie TV.
Naciśnij, aby zaprogramować stację
radiową.
ADVANCE
DISPLAY (31, 41, 46, 53, 57, 58,
63, 82, 94, 103, 128)
Naciśnij, aby wyświetlić Menu
Sterowania na ekranie TV.

TUNING +/ (70, 71)
(36)
Naciśnij, aby przejść do przodu bieżącej
sceny podczas odtwarzania.
REPLAY

(36)
Naciśnij, aby odtworzyć poprzednią
scenę podczas odtwarzania.

 RETURN (39, 49, 51, 57, 80)
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego
menu na ekranie TV.
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.

Naciśnij, aby obejrzeć odtwarzanie w
ruchu zwolnionym.
Naciśnij, aby wybrać opcje menu.
SLOW
(36)
/ (przewijanie w tył/w
przód) (35, 73)
/// (29, 30, 41, 70, 79, 94,
97)
ENTER (29, 30, 35, 46, 50, 56, 57,
58, 63, 70, 79, 94, 97)
Naciśnij, aby znaleźć punkt na ścieżce, w
rozdziale lub w pliku wideo.
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.

DVD TOP MENU (45)
TV1) (26)
Naciśnij, aby używać funkcji TV.
16PL
Naciśnij, aby odtwarzać klatka po klatce
podczas pauzy w odtwarzaniu.

Naciśnij, aby wyświetlić tytuł DVD na
ekranie TV.

CLEAR (30, 32, 42, 47, 69, 81)
TIME/TEXT (99, 101)
Naciśnij, aby skasować zaprogramowaną
ścieżkę lub plik.
Naciśnij, aby zmienić informacje
pojawiające się na wyświetleniu
przedniego panelu lub na wyświetleniu
menu ekranowego.
-/--1)
Naciśnij, aby wprowadzić liczbę
jednocyfrową lub dwucyfrową.


SLEEP (32, 97)
Przyciski numeryczne2) (26, 35,
46, 59, 64, 71)
Naciśnij, aby nastawić Programator
Nocny.
Naciśnij, aby wybrać ścieżkę, rozdział lub
plik wideo.
Naciśnij, aby wpisać hasło.
Naciśnij, aby przełączać źródła wejścia.
10/01)
Naciśnij, aby wprowadzić numer
dwucyfrowy.

KEY CONTROL  (96)
Naciśnij, aby zmienić tonację i
dopasować ją do własnej skali głosu.
SCORE (95)
Naciśnij, aby wybrać poziom trudności
dla trybu oceny punktowej.
KARAOKE MODE (92)
Naciśnij, aby wybrać tryb Karaoke.
KARAOKE PON (95)=]Naciśnij, aby
uruchomić funkcję „KARAOKE PON”.
TV INPUT1) (26)

TIMER MENU (29, 97)
Objaśnienie części i regulatorów

Naciśnij, aby nastawić zegar i
programatory.

THEATRE SYNC (32)
Naciśnij, aby uruchomić funkcję
„THEATRE SYNC”.
Ten przycisk służy do obsługi odbiornika
TV Sony. Szczegółowe informacje, zobacz
„Operowanie odbiornikiem TV Sony”
(strona 26).
2)
Przycisk numeryczny 5 , przyciski TV
VOL + , VOLUME +  i   na
pilocie mają wypukłą kropkę. Używaj tej
wypukłej kropki jako punktu odniesienia
podczas operowania systemem.
1)
Ciąg dalszy

17PL
Wyświetlenie
18PL
Objaśnienie części i regulatorów
Pokazuje rodzaj odtwarzanej płyty.
(34)
Pokazuje wybrany tryb odtwarzania.
(41)
Pokazuje format pliku.
Świeci się, gdy wyświetlony jest
numer tytułu lub numer rozdziału.
Świeci się w funkcji „TUNER”. (70)
Wyświetla informacje tekstowe.
Świeci się, gdy sygnał wyjścia wideo
to NTSC. (24)
Świeci się, gdy włączony jest tryb
Karaoke. (91)
Pokazuje status odtwarzania taśmy.
Pokazuje kierunek odtwarzania
taśmy.
Świeci się podczas nagrywania. (74)
Świeci się, gdy włączona jest funkcja
DSGX. (87)
Pokazuje bieżący format dźwięku
przestrzennego.
Świeci się, gdy nastawiony jest
programator. (97)
Świeci się, gdy rozpoznane jest
urządzenie USB. (77)
Świeci się, gdy wybrana jest funkcja
„P AUTO” lub „P VIDEO”. (25)
Pokazuje informacje ścieżki.
Pokazuje wybraną funkcję.
Pokazuje status odtwarzania płyty lub
urządzenia USB.
Świeci się podczas odtwarzania
VIDEO CD z funkcją PBC. (39)
19PL
Kroki wstępne
Podłączanie elementów zestawu
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Antena ramowa AM
 Przednia kolumna głośnikowa (Prawa)
 Przednia kolumna głośnikowa (Lewa)
20PL
 Środkowa kolumna głośnikowa (tylko DHC-AZ55D)
 Kolumna dźwięku otaczającego (Prawa) (tylko
DHC-AZ55D)
 Kolumna dźwięku otaczającego (Lewa) (tylko
DHC-AZ55D)
 Gniazdko ścienne
Uwagi
 Anteny FM/AM
 Kolumny głośnikowe
Wtyczki kabli głośnikowych są
oznaczone takimi samymi kolorami jak
odpowiadające im gniazda głośników.
Rodzaj dostarczonych kolumn
głośnikowych różni się zależnie od
zakupionego modelu (zobacz „O
niniejszej instrukcji obsługi” (strona 4)).
Pamiętaj, aby podłączyć głośniki solidnie i
prawidłowo. Podłączając kable głośnikowe,
wkładaj złącza w gniazda pod kątem
prostym.
W modelu DHC-AZ55D pamiętaj, aby
kabel głośnikowy został podłączony do
odpowiedniego gniazda komponentu:  do
 i  do . Jeżeli kable zostaną odwrotnie
podłączone, dźwięk będzie zniekształcony i
brak będzie basów.
 Przełącznik napięcia
Kroki wstępne
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z daleka od kabli
głośnikowych i przewodu sieciowego, aby
uniknąć przechwytywania szumów.
Dla modeli z przełącznikiem napięcia,
nastaw VOLTAGE SELECTOR na
napięcie w lokalnej sieci.
 Zasilanie
Urządzenie główne
Środkowa kolumna głośnikowa*/
Kolumny dźwięku otaczającego*
Włóż jedynie odcinek bez izolacji
Czarny ()
Czerwony
()
Czarny ()
Czerwony
()
Podłącz przewód sieciowy do gniazdka
ściennego.
Na wyświetleniu pojawi się tryb
pokazowy. Gdy naciśniesz  ,
zestaw włączy się i pokaz automatycznie
się zakończy.
Jeżeli dostarczony adapter wtyczki nie
pasuje do gniazdka ściennego, zdejmij
go z wtyczki (dotyczy tylko modeli
wyposażonych w adapter).
* tylko DHC-AZ55D
Ciąg dalszy

21PL
Wkładanie do pilota dwóch
baterii R6 (rozmiar AA)
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii i włóż dwie dostarczone baterie
R6 (rozmiar AA), stroną  najpierw,
zgodnie z układem biegunów pokazanym
poniżej.
Przymocowanie podkładek pod
kolumny głośnikowe
Przymocuj dostarczone podkładki w
każdym rogu pod spodem kolumn
głośnikowych, aby zapobiec ich
przesuwaniu.
Głośniki przednie (Lewy (4)/Prawy
(4))
Uwaga
Jeżeli przez dłuższy czas nie będziesz
używać pilota, wyjmij baterie aby uniknąć
ewentualnych uszkodzeń spowodowanych
wyciekiem z baterii i korozją.
Wskazówka
Środkowa kolumna głośnikowa
(4)*/Kolumny dźwięku otaczającego
(lewa(4)/prawa (4))
Przy normalnym używaniu, baterie powinny
wystarczyć na około 6 miesięcy. Gdy pilot
przestanie sterować zestawem, wymień obie
baterie na nowe.
* tylko DHC-AZ55D
22PL
Przenoszenie zestawu
1 Naciśnij / , aby włączyć
system, po czym dotknij DVD .
Podłączenie odbiornika
TV
Podłącz gniazdo wejścia wideo
odbiornika TV do gniazda VIDEO OUT
za pomocą dostarczonego kabla wideo.
2 Upewnij się, że w systemie nie ma
płyty i sprawdź, czy pojawiło się
„No Disc”.
Kroki wstępne
Wykonaj następujące czynności aby
chronić mechanizm DVD.
Używaj przycisków na urządzeniu do
tej operacji.
3 Dotykając  , naciśnij /
, aby na wyświetleniu ukazało
się „STANDBY”. Następnie na
wyświetleniu ukaże się „MECHA
LOCK”.
4 Odłącz przewód sieciowy od
gniazda ściennego.
Ciąg dalszy

23PL
Gdy podłączasz magnetowid
Podłącz magnetowid do odbiornika
TV za pomocą kabla wideo (brak w
wyposażeniu). Nie podłączaj jednak
tego urządzenia do odbiornika TV przez
magnetowid. Mogą w takim wypadku
wystąpić przebicia obrazu podczas
oglądania obrazów wideo z tego systemu.
Podłącz to urządzenie bezpośrednio do
odbiornika TV, jak pokazano poniżej.
TV
Zmiana systemu kolorystycznego
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich)
Nastaw system kolorystyczny na
PAL lub NTSC, zależnie od systemu
kolorystycznego odbiornika TV.
Domyślne nastawienie systemu
kolorystycznego jest różne, zależnie od
regionu.
Za każdym razem gdy wykonasz poniższą
procedurę, system kolorystyczny zmieni
się następująco:
NTSC  PAL
1 Naciśnij /  aby wyłączyć zestaw.
Magnetowid
Urządzenie
Nie podłączaj
bezpośrednio
Wskazówka
Aby otrzymać wyższej jakości obraz wideo:
Użyj opcjonalnych, komponentowych
kabli wideo, aby podłączyć gniazda wejścia
COMPONENT VIDEO na odbiorniku TV
do gniazd COMPONENT VIDEO OUT tego
urządzenia. Jeżeli odbiornik TV jest zgodny
z progresywnym formatem sygnałów, użyj
tego połączenia i naciśnij kilkakrotnie
PROGRESSIVE  na urządzeniu, aby
„P AUTO” lub „P VIDEO” ukazały się na
wyświetleniu (strona 25).
Możesz użyć opcjonalnego kabla S Wideo,
aby podłączyć gniazdo wejścia S VIDEO na
odbiorniku TV do gniazda S VIDEO OUT
tego urządzenia.
24PL
2 Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY  aby
na wyświetlaczu pojawił się „SONY
DEMO”.
3 Naciśnij /  na urządzeniu,
jednocześnie dotykając   na
urządzeniu.
System włączy się automatycznie, a
system kolorystyczny ulegnie zmianie.
Na wyświetleniu pojawi się „COLOR
NTSC” lub „COLOR PAL”.
Zmiana formatu wyjścia
sygnału wideo z gniazd
COMPONENT VIDEO OUT
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD” (lub
dotknij DVD  na urządzeniu).
2 Naciśnij kilkakrotnie
PROGRESSIVE  na urządzeniu.
Wybierz „P AUTO” lub „P VIDEO”
jeżeli odbiornik TV akceptuje sygnały
progresywne i jest podłączony do
gniazd COMPONENT VIDEO
OUT. W innym przypadku wybierz
„INTERLACE”.
Programy DVD VIDEO można podzielić
na dwa rodzaje:
Programy oparte o zapis filmowy
Programy oparte o zapis filmowy
pochodzą z filmów i wyświetlają
obrazy w postaci 24 ramek na sekundę.
Programy oparte o zapis wideo
Programy oparte o zapis wideo
pochodzą z TV, np. filmy telewizyjne
i sitcomy (seriale komediowe) i
wyświetlają obrazy w postaci 30 ramek
lub 60 pól na sekundę.
Kroki wstępne
Format progresywny jest metodą
wyświetlania obrazu TV, która redukuje
migotanie i wyostrza obraz. Aby użyć tej
metody, konieczne jest podłączenie do
odbiornika TV akceptującego sygnały
progresywne.
Można wyprowadzić sygnały wideo z
gniazd COMPONENT VIDEO OUT w
formacie z przeplotem lub w formacie
progresywnym.
O rodzajach programów DVD VIDEO i
metodach konwersji
Niektóre DVD VIDEO zawierają oba
rodzaje programów. Aby te obrazy
wyglądały naturalnie na ekranie TV
gdy wyjście wideo jest w formacie
progresywnym, sygnały progresywne
powinny zostać przekształcone tak, aby
odpowiadały programowi DVD VIDEO.
Uwaga
Jeżeli ustawienia nie odpowiadają ustawieniom
odbiornika TV lub rodzajom połączeń, nie
będzie obrazu na ekranie TV lub obraz będzie
niewyraźny.
P AUTO (PROGRESSIVE AUTO):
System automatycznie wykrywa
rodzaj oprogramowania i wybiera
odpowiednią metodę konwersji.
P VIDEO (PROGRESSIVE VIDEO):
System przypisuje metodę konwersji
do progresywnego wideo dla
programów opartych na wideo.
Wybierz tę opcję, gdy obraz nie jest
czysty jeśli wybierzesz „P AUTO”.
Ciąg dalszy

25PL
Gdy korzystasz z odbiornika TV
Włącz odbiornik TV i wybierz wejście
wideo, a będziesz mógł oglądać obraz z
tego zestawu.
Operowanie odbiornikiem TV Sony
Aby operować odbiornikiem TV Sony,
można używać następujących przycisków.
Przyciski te zostały oznaczone na
pomarańczowo.
Aby
Naciśnij
Włączyć lub
wyłączyć
odbiornik TV
Przełączać
źródło wejścia
odbiornika TV
pomiędzy TV i
innymi źródłami
wejścia
Wybrać kanały
TV
TV / ,
jednocześnie
naciskając TV 
TV INPUT ,
jednocześnie
naciskając TV 
TV CH +/ 
lub przyciski
numeryczne *,
jednocześnie
naciskając TV 
Regulować
TV VOL +/
głośność głośnika , jednocześnie
(głośników) TV naciskając TV 
* Dla numerów dwucyfrowych naciśnij i
przytrzymaj TV  oraz naciśnij -/-- , po
czym naciśnij numer. (Na przykład naciśnij i
przytrzymaj TV , naciśnij -/-- , po czym
2 i 5, aby wprowadzić 25.)
26PL
Rozmieszczenie
kolumn głośnikowych
1 Umieść przednie kolumny
głośnikowe tak, aby tworzyły
kąt 45 stopni w stosunku do
miejsca, z którego słuchasz.
 Przednia kolumna głośnikowa (lewa)
 Przednia kolumna głośnikowa (prawa)
 Kolumna dźwięku otaczającego (lewa) (tylko
DHC-AZ55D)
 Kolumna dźwięku otaczającego (prawa) (tylko
DHC-AZ55D)
 Środkowa kolumna głośnikowa (tylko DHC-AZ55D)
 Urządzenie
2 Umieść środkową kolumnę
głośnikową na mniej więcej tej
samej wysokości co przednie
kolumny głośnikowe.
Umieść środkową kolumnę
głośnikową w jednej linii z przednimi
kolumnami głośnikowymi, lub
postaw ją nieco z tyłu w stosunku do
przednich kolumn głośnikowych.
3 Ustaw kolumny dźwięku
otaczającego.
Aby zainstalować głośniki dźwięku
otaczającego na ścianie (tylko DHCAZ55D)
wyposażeniu), które pasują do
otworu z tyłu każdego głośnika.
Zobacz na rysunkach poniżej.
4 mm
5,3 mm
9 mm
ponad 25 mm
Umieść kolumny dźwięku
otaczającego wewnątrz
odpowiedniego szarego zakresu.
Umieszczenie obu kolumn dźwięku
otaczającego w takiej samej odległości
od pozycji odsłuchu przynosi
zadowalające efekty.
Kroki wstępne
1 Przygotuj śruby (brak w
Otwór z tyłu głośnika
2 Przykręć śruby do ściany.
Śruby powinny wystawać na 5,5 do
7 mm.
Uwagi
Nie ustawiaj kolumn dźwięku otaczającego
na odbiorniku TV.* Może to spowodować
zakłócenia koloru na ekranie odbiornika TV.
Pamiętaj o podłączeniu zarówno lewej jak
i prawej kolumny dźwięku otaczającego.*
Inaczej, nie będzie dźwięku.
Subwoofer jest opcją (sprzedawany
oddzielnie). Szczegółowy opis metody
ustawienia subwoofera znajdziesz w jego
instrukcji obsługi.
* tylko DHC-AZ55D
5,5 – 7 mm
Ciąg dalszy

27PL
3 Powieś głośniki na śrubach.
Otwór z tyłu głośnika
5,3 mm
9 mm
Uwagi
Użyj śrub odpowiednich dla materiału,
z którego wykonana jest ściana oraz
odpowiednio mocnych. Ponieważ ściany z
płyt gipsowych są szczególnie słabe, przykręć
śruby do listwy i przymocuj je do ściany.
Zainstaluj głośniki dźwięku otaczającego
na pionowej i płaskiej ścianie, która jest
wzmocniona.
Skontaktuj się ze sklepem sprzedającym
śruby lub z instalatorem, aby zasięgnąć
porady w sprawie materiału, z którego ściana
jest wykonana i śrub, które powinny być
zastosowane.
Sony nie ponosi odpowiedzialności
za wypadki lub szkody spowodowane
niewłaściwą instalacją, niewystarczającą
wytrzymałością ściany, nieprawidłowym
zainstalowaniem śrub, wypadki losowe itp.
28PL
Nastawienia głośników
Aby wykorzystać w pełni wielokanałowy
dźwięk i przestrzenne efekty Dolby
na płytach DVD VIDEO i innych,
należy najpierw wyregulować kolumny
głośnikowe. Nastaw odległość od pozycji
odsłuchu do kolumn głośnikowych,
jak również balans i poziom. Następnie
wykorzystaj ton testowy do nastawienia
głośności każdej kolumny na ten sam
poziom.
Szczegółowe informacje, zobacz
„Nastawienie kolumn głośnikowych”
(strona 68).
Nastawianie zegara
1 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw.
2 Naciśnij TIMER MENU .
Wskazanie godziny miga na
wyświetleniu.
Jeżeli na wyświetleniu miga „PLAY
SET?”, naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać „CLOCK SET?”, po
czym naciśnij ENTER .
Nastawienia zegara zostaną anulowane gdy
odłączysz przewód sieciowy lub gdy nastąpi
awaria sieci.
Aby wyświetlić zegar gdy system jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY .
Zegar jest wyświetlany przez około 8
sekund.
Kroki wstępne
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na pilocie.
Uwaga
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby nastawić godzinę.
4 Naciśnij ENTER .
Wskazanie minut miga na
wyświetleniu.
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby nastawić minuty.
6 Naciśnij ENTER .
Zegar zaczyna działać.
29PL
Wykonanie konfiguracji
„QUICK”
4 Naciśnij ENTER  nie wkładając
płyty.
Na ekranie TV pojawi się
„LANGUAGE SETUP”.
Zanim zaczniesz używać systemu,
możesz wykonać minimum
podstawowych ustawień za pomocą
konfiguracji „QUICK”. Jeżeli nie chcesz
wykonać konfiguracji „QUICK”, naciśnij
CLEAR  w kroku 3. Komunikat
prowadzący zniknie z ekranu TV.
1 Włącz odbiornik TV i wybierz
wejście wideo.
2 Naciśnij /  aby włączyć
zestaw.
Uwagi
Upewnij się, że w urządzeniu nie
ma płyty. Jeżeli będzie, komunikat
prowadzący nie pojawi się. Aby wykonać
konfigurację „QUICK”, naciśnij   na
urządzeniu i wyjmij płytę.
Upewnij się, że ani słuchawki, ani
mikrofon nie są podłączone. Inaczej nie
będzie możliwe wykonanie „SPEAKER
SETUP”.
3 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD” (lub
dotknij DVD  na urządzeniu).
Komunikat prowadzący pojawi się na
dole ekranu TV.
30PL
5 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać język, po czym
naciśnij ENTER .
Ustawienie zostało wybrane i na
ekranie TV pojawi się „SCREEN
SETUP”.
Wskazówki
Wybrany język będzie językiem „OSD”,
„MENU” i „SUBTITLE”.
Języki do wyboru są różne, zależnie od
regionu.
6 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby wybrać nastawienie,
Jeżeli posiadasz odbiornik TV
formatu 4:3:
Wybierz „4:3 LETTER BOX” lub „4:3
PAN SCAN” (strona 65)
Jeżeli posiadasz panoramiczny
odbiornik TV lub odbiornik
TV o standardzie 4:3 z trybem
panoramicznym:
Wybierz „16:9” (strona 65)
7 Naciśnij ENTER .
DHC-AZ55D:
Ustawienie zostanie wybrane i na
ekranie TV pojawi się wyświetlenie
„SPEAKER SETUP”. Przejdź do
kroku 8.
DHC-AZ33D:
Ustawienie zostanie wybrane i na
ekranie TV pojawi się „QUICK
SETUP is complete.”.
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
Jeżeli chcesz indywidualnie zmienić
każde ustawienie, zobacz „Używanie
menu ustawień DVD” (strona 63).
aby wybrać odległość przedniej
kolumny głośnikowej od pozycji
słuchania, po czym naciśnij
ENTER .
Powtórz ten krok, aby nastawić
odległość kolumny głośnikowej
środkoej i dźwięku otaczającego.
Ustawienie zostanie wybrane i na
ekranie TV pojawi się „QUICK
SETUP is complete.”.
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
Aby wykonać dalsze nastawienia
kolumn głośnikowych, zobacz
„Nastawienie kolumn głośnikowych”
(strona 68).
Jeżeli chcesz indywidualnie zmienić
każde ustawienie, zobacz „Używanie
menu ustawień DVD” (strona 63).
Kroki wstępne
które odpowiada rodzajowi
odbiornika TV.
8 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
Jeżeli się pomylisz
Naciśnij  , następnie ponownie
wybierz tę pozycję.
Aby wyjść z trybu konfiguracji „QUICK”
Naciśnij
DISPLAY .
Ciąg dalszy

31PL
Aby przywołać ustawienia „QUICK”
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2
Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(SETUP), po czym
naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
Używanie funkcji
„THEATRE SYNC”
THEATRE SYNC  umożliwia
włączenie odbiornika TV Sony i tego
systemu, zmienia funkcję systemu
na „DVD” i następnie przełącza na
nastawione źródło wejścia TV tylko
jednym naciśnięciem przycisku.
wybrać „QUICK”, po czym naciśnij
ENTER .
Przygotowanie do używania
funkcji „THEATRE SYNC”
Uwaga
Komunikat prowadzący pojawi się na dole
ekranu TV gdy włączysz system po raz
pierwszy lub po wykonaniu „RESET” (strona
119).
Zarejestruj źródło wejścia odbiornika TV
podłączone do tego systemu.
Aby wybrać wejście odbiornika TV
Naciśnij następujące przyciski,
jednocześnie naciskając przycisk SLEEP
.
Naciśnij
0
od 1 do 8
9
CLEAR 
Źródło wejścia
odbiornika TV
Brak źródła wejścia
(Domyślne)

VIDEO 1 do VIDEO 8
COMPONENT 1
COMPONENT 2
COMPONENT 3
+
COMPONENT 4
Wybrane źródło wejścia odbiornika TV
zostaje zapamiętane na pilocie.
32PL
Używanie funkcji „THEATRE
SYNC”
Jeżeli ta funkcja nie działa, zmień czas
transmisji. Czas transmisji jest różny,
zależnie od odbiornika TV.
Kroki wstępne
Trzymaj pilota skierowanego w
stronę odbiornika TV, aż odbiornik
TV zostanie włączony i źródło
wejścia zostanie prawidłowo
zmienione, po czym naciśnij
THEATRE SYNC .
Aby zmienić czas transmisji
Naciśnij następujące przyciski,
jednocześnie naciskając  .
Naciśnij
1
2
3
4
5
6
7
8
Czas transmisji
0,5 (Domyślny)
1
1,5
2
2,5
3
3,5
4
Uwaga
Funkcja ta jest przeznaczona tylko dla
odbiorników TV Sony, ale niektóre produkty
TV mogą jej nie obsługiwać.
33PL
2 Włóż płytę do otworu płytoy ,
Płyta
Odtwarzanie płyty
 Normalne Odtwarzanie
stroną z etykietą skierowaną w
prawo.
Jeżeli odtwarzanie nie zacznie się
automatycznie, naciśnij  (lub
dotknij  na urządzeniu) .
Zależnie od płyty DVD VIDEO lub
VIDEO CD, niektóre operacje mogą się
różnić lub będą niedostępne. Sprawdź
w instrukcji obsługi dostarczonej wraz
z płytą.
Przykład: Gdy odtwarzasz płytę DVD
VIDEO
Numer tytułu
Włóż płytę stroną z etykietą
zwróconą w prawo.
3 Naciśnij VOLUME +/ (lub
dotknij VOLUME +/ na
urządzeniu) , aby nastawić
głośność.
Wykorzystany czas odtwarzania
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD” (lub
dotknij DVD  na urządzeniu).
34PL
Uwagi
Inne operacje
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Wybierz
ścieżkę,
rozdział lub
plik wideo2)
Wybrać album4)
Znaleźć szybko
określone
miejsce
przewijając do
przodu lub do
tyłu (Szukanie
z Blokadą)5)
Wykonaj
Naciśnij  .
Naciśnij  1).
Naciśnij ponownie 
 lub naciśnij 
(lub dotknij  na
urządzeniu) , aby
wrócić do odtwarzania.
Naciśnij kilkakrotnie
 lub  
podczas odtwarzania.
Lub naciśnij przyciski
numeryczne  gdy
wyłączone jest Menu
Sterowania, po czym
naciśnij ENTER 3).
Naciśnij kilkakrotnie
+/  podczas
odtwarzania lub gdy
odtwarzanie jest w
trybie pauzy.
Naciśnij  lub
  podczas
odtwarzania. Za
każdym naciśnięciem
 lub  
prędkość odtwarzania
zmienia się cyklicznie6).
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
, (lub dotknij
 na urządzeniu)
.
Ciąg dalszy

Płyta
Gdy włączysz system, płyta nie zostanie
wciągnięta do środka otworu płyty 
dopóki na wyświetleniu nie ukaże się „No
Disc”. Nie usiłuj wciskać płyty zanim nie
pojawi się „No Disc”.
Gdy naciśniesz   na urządzeniu, aby
następnie z powrotem włożyć płytę, która
pojawi się w otworze płyty , nie naciskaj
wtedy płyty. Najpierw wyjmij płytę z otworu
płyty , po czym włóż ją ponownie.
Nie wyłączaj zestawu gdy płyta jest tylko do
połowy włożona w otworze płytowym .
Może to spowodować, że płyta wypadnie.
Nie używaj płyty z przyklejoną taśmą,
nalepkami lub na której są ślady po kleju,
ponieważ może to być przyczyną awarii.
Gdy wyjmujesz płytę, chwyć ją za brzegi i
wyciągnij pod kątem prostym z otworu płyty
. Nie dotykaj powierzchni.
Nie wkładaj płyty do otworu płyty , gdy
zestaw jest wyłączony. Może to być przyczyną
usterki.
Nie wkładaj 8-cm płyty z dołączonym
adapterem. Może to być przyczyną usterki.
Zależnie od statusu systemu, poziom
głośności może nie pojawić się na ekranie
TV.
35PL
Aby
Oglądać klatka
po klatce
(Zwolnione
odtwarzanie)7)
Odtwarzać po
jednej klatce
(Stop-klatka)7)
Ponownie
odtworzyć
poprzednią
scenę
Szybko
przewinąć
bieżącą scenę
Wyjąćj płytę
36PL
Wykonaj
Naciśnij
SLOW

lub SLOW
podczas pauzy w
odtwarzaniu. Za
każdym naciśnięciem
SLOW8) lub
,
SLOW
zmienia się prędkość
odtwarzania.
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
, (lub dotknij
 na urządzeniu)
.
Naciśnij STEP 
 aby przejść do
następnej klatki,
podczas pauzy w
odtwarzaniu. Naciśnij
 STEP 9), aby
przejść do poprzedniej
klatki, podczas pauzy w
odtwarzaniu.
Aby wrócić do
normalnego
odtwarzania, naciśnij
, (lub dotknij
 na urządzeniu)
.
Naciśnij REPLAY
 podczas
odtwarzania.
(Błyskawiczne
Powtórzenie)9)
Naciśnij ADVANCE
 podczas
odtwarzania.
(Błyskawiczne
Posunięcie)9)
Naciśnij   na
urządzeniu.
Mogą wystąpić zakłócenia obrazu wideo.
Z wyjątkiem plików graficznych JPEG. Nie
można wybrać ścieżki audio podczas operacji
Szukania z Blokadą na ścieżkach audio MP3.
3)
Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR, VIDEO CD, AUDIO CD i plik wideo
DivX.
4)
Tylko ścieżki audio MP3, pliki graficzne
JPEG i pliki wideo DivX.
5)
Z wyjątkiem plików graficznych JPEG.
Zależnie od źródła audio, nie będzie dźwięku.
6)
Zależnie od płyty prędkość może być różna.
7)
Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR, pliki wideo DivX i VIDEO CD. Zależnie
od źródła audio, nie będzie dźwięku.
8)
Z wyjątkiem VIDEO CD.
9)
Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w trybie
VR.
1)
2)
Uwagi
Nie można szukać zdjęć na płycie DVD-R/RW w trybie VR.
Używanie funkcji Błyskawiczne Powtórzenie
i Błyskawiczne Posunięcie może nie
być możliwe w trybie Odtwarzania z
Powtórzeniem lub w niektórych scenach.
Wyświetlanie wielu kątów i
napisów dialogowych
Zmiana kątów
Naciśnij kilkakrotnie ANGLE  podczas
odtwarzania. Za każdym naciśnięciem
ANGLE  zmienia się kąt kamery.
Uwaga
Zależnie od DVD VIDEO, zmiana kąta może
nie być możliwa, nawet jeżeli różne kąty
nagrane są na płytę DVD VIDEO.
Wyświetlanie napisów dialogowych
(Tylko DVD VIDEO, DVD-R/-RW w
trybie VR i pliki wideo DivX)
Można włączyć lub wyłączyć napisy
dialogowe podczas odtwarzania DVD
VIDEO, DVD-R/-RW w trybie VR lub
plików wideo DivX, na których napisy
dialogowe są nagrane. Można także
zmienić język napisów dialogowych w
wypadku DVD VIDEO, DVD-R/-RW
w trybie VR lub plików wideo DivX, na
których nagrane są wielojęzyczne napisy
dialogowe.
Naciśnij kilkakrotnie SUBTITLE 
podczas odtwarzania. Za każdym
naciśnięciem SUBTITLE , język
napisów dialogowych zmienia się lub
napisy się wyłączają.
Zależnie od płyty DVD VIDEO zmiana
napisów może nie być możliwa, nawet
jeżeli wielojęzyczne napisy są nagrane na
DVD VIDEO. Może także nie być możliwe
wyłączenie napisów.
Można zmieniać napisy dialogowe jeżeli
plik wideo DivX ma rozszerzenie „.AVI”
lub „.DivX” i napisy dialogowe znajdują się
wewnątrz tego samego pliku.
Płyta
(Tylko DVD VIDEO)
Można zmienić kąt widzenia podczas
odtwarzania programu DVD VIDEO,
na którym nagrane są różne kąty (wiele
kątów) dla tej samej sceny.
Uwagi
Inne pożyteczne funkcje
Zmiana dźwięku
Podczas odtwarzania DVD VIDEO
lub pliku wideo DivX nagranych w
różnych formatach audio, można wybrać
żądany format audio. Jeżeli płyta DVD
VIDEO jest nagrana z wielojęzycznymi
ścieżkami, możesz także zmienić język.
Podczas odtwarzania VIDEO CD,
AUDIO CD lub ścieżek audio MP3
można wybrać dźwięk z prawego lub
lewego kanału i słuchać dźwięku z
wybranego kanału przez obie kolumny
głośnikowe, prawą i lewą. Na przykład
podczas odtwarzania ścieżki, której część
wokalna zarejestrowana jest na prawym
kanale, a instrumentalna na lewym,
można wybrać lewy kanał i słuchać
części instrumentalnej z obu kolumn
głośnikowych.
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO  podczas
odtwarzania, aby wybrać żądany sygnał
audio.
Ustawienia domyślne są podkreślone.
Ciąg dalszy

37PL
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO:
Zależnie od DVD VIDEO, opcje języka i
formatu audio mogą być różne.
Gdy wyświetlony zostaje 4-cyfrowy
numer, cyfry oznaczają kod języka
(zobacz „Lista kodów językowych”
(strona 133)). Jeżeli ten sam język jest
wyświetlony dwa lub więcej razy, płyta
DVD VIDEO nagrana jest w wielu
formatach audio. Pamietaj, że dźwięk
zmienia się automatycznie, zależnie od
płyty.
Gdy odtwarzasz plik wideo DivX:
Opcje formatu audio różnią się, zależnie
od pliku wideo DivX.
Gdy odtwarzasz płytę DVD-R/-RW w
trybie VR:
Wyświetlane są numery nagranych na
płycie ścieżek audio.
Przykład:
1: MAIN: główny dźwięk ścieżki
audio 1.
1: SUB: poboczny dźwięk ścieżki
audio 1.
1: MAIN+SUB: główny i poboczny
dźwięk ścieżki audio 1.
2: MAIN*: główny dźwięk ścieżki
audio 2.
2: SUB*: poboczny dźwięk ścieżki
audio 2.
2: MAIN+SUB*: główny i poboczny
dźwięk ścieżki audio 2.
Gdy odtwarzasz płytę Super VCD:
1: STEREO: dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 1.
1: 1/L: dźwięk lewego kanału ścieżki
audio 1 (monofoniczny).
1: 2/R: dźwięk prawego kanału ścieżki
audio 1 (monofoniczny).
2: STEREO: dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 2.
2: 1/L: dźwięk lewego kanału ścieżki
audio 2 (monofoniczny).
2: 2/R: dźwięk prawego kanału ścieżki
audio 2 (monofoniczny).
* Te pozycje nie pojawią się, gdy tylko jeden
strumień audio jest nagrany na odtwarzanej
płycie.
38PL
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD,
AUDIO CD lub ścieżki audio MP3:
STEREO: standardowy dźwięk
stereofoniczny.
1/L: dźwięk lewego kanału
(monofoniczny).
2/R: dźwięk prawego kanału
(monofoniczny).
Odtwarzanie płyt VIDEO CD z funkcjami
PBC (Wersja 2.0)  Odtwarzanie PBC
Aby wrócić do poprzedniego menu
Naciśnij  RETURN .
(Tylko VIDEO CD)
Możesz używać różne menu PBC
(Sterowanie Odtwarzaniem) na ekranie
TV, wykorzystując interaktywne
oprogramowanie płyty. Format i
struktura menu mogą być różne, zależnie
od płyty.
Uwaga
na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie VIDEO CD z funkcjami
PBC (Wersja 2.0).
Menu PBC pojawi się na ekranie TV.
Zależnie od VIDEO CD, menu może
się nie pojawić.
2 Naciśnij przyciski numeryczne  aby
wybrać numer żądanej pozycji.
3 Naciśnij ENTER .
Zależnie od VIDEO CD, w instrukcji
obsługi dostarczonej z płytą „Naciśnij
ENTER” może pojawić się jako
„Naciśnij SELECT”. W takim wypadku
naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
4 Kontynuuj odtwarzanie zgodnie z
instrukcjami menu.
Zobacz w instrukcji obsługi
dostarczonej z VIDEO CD, ponieważ
operacje mogą się różnić, zależnie od
VIDEO CD.
Aby anulować odtwarzanie z
funkcjami PBC
Płyta
1 Naciśnij  (lub dotknij 
Odtwarzanie PBC jest anulowane, gdy
uruchomione zostaje Odtwarzanie z
Tasowaniem, Odtwarzanie Programu lub
Odtwarzanie z Powtórzeniem.
1 Naciśnij kilkakrotnie  lub
 , albo naciśnij przyciski
numeryczne , aby wybrać ścieżkę,
gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
2 Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) , lub ENTER .
Odtwarzanie zacznie się od wybranej
ścieżki. Obrazy nieruchome, takie jak
ekrany menu, nie będą się ukazywać.
Aby wrócić do odtwarzania PBC,
naciśnij dwukrotnie  , po czym
naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
Wznawianie odtwarzania od miejsca,
w którym płyta została zatrzymana
 Wznowienie Odtwarzania
Ten system zapamiętuje punkt, w
którym płyta została zatrzymana, więc
ponowne odtwarzanie można podjąć od
tego punktu. Wznowienie Odtwarzania
nie jest anulowane gdy system zostanie
wyłączony, z wyjątkiem ścieżek audio
MP3, plików graficznych JPEG i plików
wideo DivX.
Ciąg dalszy

39PL
1 Podczas odtwarzania płyty naciśnij 
 aby zatrzymać odtwarzanie.
Na wyświetleniu pojawi się „Resume”.
Jeżeli nie pojawi się „Resume”,
Wznowienie Odtwarzania nie jest
dostępne.
2 Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zacznie odtwarzanie od
punktu, w którym płyta została
zatrzymana w kroku 1.
Uwagi
Wznowienie Odtwarzania nie jest możliwe
podczas Odtwarzania z Tasowaniem i
Odtwarzania Programu.
Ta funkcja może nie działać właściwie z
niektórymi płytami.
Wznowienie Odtwarzania zostaje skasowane
gdy
 naciśniesz   gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
 wyjmiesz płytę.
 zostaje zmieniona funkcja.
 zmienisz ustawienia w Menu Ustawień.
 zmieniony został poziom Kontroli
Rodziców.
Wskazówka
Aby odtworzyć płytę od początku, naciśnij
dwukrotnie  , po czym naciśnij  (lub
dotknij  na urządzeniu) .
40PL
Wznowienie odtwarzania płyty, która
została zatrzymana  Wielopłytowe
Wznowienie
(Tylko DVD VIDEO i VIDEO CD)
Ten system maksymalnie dla 40 płyt
może zapamiętać punkt, w którym
odtwarzanie płyty zostało zatrzymane
i podejmie odtwarzanie z powrotem
od tego punktu, gdy ponownie włożysz
tę samą płytę. Jeżeli wprowadzisz do
pamięci punkt wznowienia odtwarzania
dla 41. płyty, punkt wznowienia
odtwarzania dla pierwszej płyty zostanie
usunięty.
Aby włączyć tę funkcję, nastaw „MULTIDISC RESUME” w „CUSTOM SETUP”
na „ON” (strona 67).
Uwaga
Jeżeli „MULTI-DISC RESUME” w „CUSTOM
SETUP” jest nastawione na „ON”, a odtwarzana
płyta jest nagraną płytą, na przykład DVD-R,
system może odtwarzać inne nagrane płyty od
tego samego punktu wznowienia odtwarzania.
Aby zacząć odtwarzanie płyty od początku,
naciśnij dwukrotnie  , po czym naciśnij
 (lub dotknij  na urządzeniu) .
4 Naciśnij  .
Używanie trybu
odtwarzania
Kursor przesuwa się do listy ścieżek
„T” (w tym wypadku, „01”).
Płyta
Wykonanie własnego
programu
 Odtwarzanie Programu
Można wykonać program złożony z
maksimum 99 kroków, w kolejności, w
której utwory mają być odtwarzane.
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
5 Wybierz ścieżkę którą chcesz
zaprogramować.
Na przykład wybierz ścieżkę „02”.
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać „02” na liście „T”, po czym
naciśnij ENTER .
Wybrana ścieżka
aby wybrać
(PROGRAM),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „PROGRAM” pojawią się
na ekranie TV.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „SET”, po czym
naciśnij ENTER .
Całkowity czas zaprogramowanych ścieżek
6 Aby zaprogramować inne
ścieżki, powtórz kroki od 4 do 5.
Numer ścieżki
Ciąg dalszy

41PL
7 Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) .
Rozpocznie się Odtwarzanie
Programu.
Gdy zakończy się Odtwarzanie
Programu, możesz ponownie
uruchomić ten sam program,
naciskając  (lub dotykając 
na urządzeniu) .
Aby zmienić zaprogramowany
krok:
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać numer zaprogramowanego
kroku, który ma zostać zmieniony.
Następnie naciśnij  .
Aby usunąć zaprogramowany
krok:
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać numer zaprogramowanego
kroku, który chcesz skasować.
Następnie naciśnij CLEAR .
Aby usunąć wszystkie
zaprogramowane kroki na liście
programu:
Naciśnij  , aby wybrać „ALL
CLEAR”. Następnie naciśnij ENTER
.
Aby skasować Odtwarzanie Programu
Naciśnij CLEAR  lub wybierz „OFF”
w kroku 3. Aby ponownie odtworzyć ten
sam program, wybierz „ON” w kroku 3 i
naciśnij ENTER .
42PL
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Gdy aktywne jest Odtwarzanie Programu,
nastawienie „REPEAT” zmienia się
automatycznie na „ON”, jeżeli bieżącym
nastawieniem jest „DISC” lub „TRACK”.
Nie można wykonywać Odtwarzania
Programu na VIDEO CD podczas
odtwarzania PBC.
Wskazówka
Odtwarzanie Programu zostaje anulowane i
lista programu zostaje skasowana, gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
Odtwarzanie w losowej
kolejności
 Odtwarzanie z Tasowaniem
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(SHUFFLE),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „SHUFFLE” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD
lub AUDIO CD:
TRACK: wszystkie ścieżki na płycie
są odtwarzane w losowej kolejności.
Gdy Odtwarzanie Programu jest
aktywne:
ON: wszystkie ścieżki na liście
programu są odtwarzane w losowej
kolejności.
4 Naciśnij ENTER .
5 Naciśnij  (lub dotknij 
Płyta
Możesz odtworzyć ścieżki na płycie
w losowej kolejności. Za każdym
razem, gdy wykonujesz Odtwarzanie
z Tasowaniem, kolejność odtwarzania
może być różna.
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD/
DVD (z wyjątkiem plików wideo
DivX):
ON (MP3): wszystkie ścieżki audio
MP3 w wybranym albumie płyty są
odtwarzane w losowej kolejności.
Gdy brak wybranego albumu,
pierwszy album zostanie
odtworzony w losowej kolejności.
na urządzeniu) .
Zaczyna się Odtwarzanie z
Tasowaniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Tasowaniem, naciśnij CLEAR  lub
wybierz „OFF” w kroku 3.
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Odtwarzanie z Tasowaniem zostanie
anulowane, gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
 wykonasz Szukanie Ścieżki/Indeksu.
Nie można wykonywać Odtwarzania
z Tasowaniem na VIDEO CD podczas
odtwarzania PBC.
Dla ścieżek audio MP3, można powtarzać
odtwarzanie tej samej piosenki.
Ciąg dalszy

43PL
Powtarzane odtwarzanie
 Odtwarzanie z Powtórzeniem
Można powtarzać odtwarzanie
wszystkich tytułów, ścieżek, plików lub
pojedynczego tytułu, rozdziału, ścieżki
lub pliku na płycie.
Można jednocześnie wybrać Odtwarzanie
z Tasowaniem i Odtwarzanie Programu.
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(REPEAT),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „REPEAT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO
lub DVD-R/DVD-RW w trybie VR:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie tytuły na
płycie.
TITLE: powtarza bieżący tytuł.
CHAPTER: powtarza bieżący
rozdział.
44PL
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD
lub AUDIO CD:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie ścieżki
na płycie.
TRACK: powtarza bieżącą ścieżkę.
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD
lub DATA DVD:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
DISC: powtarza wszystkie albumy
na płycie.
ALBUM: powtarza bieżący album.
TRACK1): powtarza bieżącą ścieżkę.
FILE2): powtarza bieżący plik.
Tylko ścieżki audio MP3.
Tylko pliki wideo DivX.
1)
2)
Gdy aktywne jest Odtwarzanie
Programu lub Odtwarzanie z
Tasowaniem:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
ON: powtarza Odtwarzanie
Programu lub Odtwarzanie z
Tasowaniem.
4 Naciśnij ENTER .
5 Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) .
Rozpocznie się Odtwarzanie z
Powtórzeniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem, naciśnij CLEAR 
lub wybierz „OFF” w kroku 3.
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Można także zmienić ustawienie
Odtwarzania z Powtórzeniem, naciskając
kilkakrotnie REPEAT/FM MODE .
Na wyświetleniu świeci się „REP”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „DISC”, „ALBUM” lub „ON”.
Na wyświetleniu świeci się „REP1”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „TITLE”, „CHAPTER”, „TRACK” lub
„FILE”.
Zależnie od płyty DVD VIDEO, wykonanie
Odtwarzania z Powtórzeniem może nie być
możliwe.
Odtwarzanie z Powtórzeniem nie jest
możliwe podczas odtwarzania PBC płyt
VIDEO CD.
Podczas odtwarzania DATA CD/DVD, które
zawierają ścieżki audio MP3 i pliki graficzne
JPEG, dźwięk audio nie będzie odpowiadał
obrazowi, jeśli ich czasy odtwarzania są
różne.
Wybranie „TRACK” nie jest możliwe, gdy
opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „IMAGE (JPEG)” (strona 53).
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest anulowane
gdy
 wyjmiesz płytę.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
Odtwarzanie płyt DVD VIDEO z
wykorzystaniem menu
Płyta
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Szukanie/wybieranie
płyty
Niektóre DVD VIDEO posiadają systemy
menu, pomagające w oglądaniu płyt
DVD VIDEO. Możesz odtwarzać płyty
DVD VIDEO, korzystając z tych menu
na ekranie TV.
Używanie DVD TOP MENU
DVD VIDEO zawiera dużo części z
obrazem lub muzyką, nazywanych
„tytułami”. Podczas odtwarzania DVD
VIDEO, które zawiera szereg tytułów,
można wybrać żądany tytuł używając
DVD TOP MENU .
Używanie DVD MENU
Niektóre płyty DVD VIDEO umożliwiają
wybieranie zawartości płyty za pomocą
menu. Podczas odtwarzania tych DVD
VIDEO można wybrać pozycje takie, jak
język dla napisów dialogowych i język
audio za pomocą DVD/TUNER MENU
.
Ciąg dalszy

45PL
1 Naciśnij DVD TOP MENU  lub
DVD/TUNER MENU .
Menu pojawi się na ekranie TV.
Zawartość menu różni się, zależnie
od płyty.
2 Naciśnij ///  lub
przyciski numeryczne , aby
wybrać tytuł lub pozycję, którą
chcesz odtworzyć.
3 Naciśnij ENTER .
Wybieranie „ORIGINAL” lub
„PLAY LIST” na DVD-R/-RW w
trybie VR
Ta funkcja jest dostępna tylko dla
płyt DVD-R/-RW w trybie VR, jeżeli
stworzona jest playlista.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(ORIGINAL/
PLAY LIST), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „ORIGINAL/PLAY LIST”
pojawią się na ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
PLAY LIST: odtwarzanie zgodnie z
utworzoną na płycie playlistą.
ORIGINAL: odtwarzanie zgodnie z
oryginalnie nagraną sekwencją.
4 Naciśnij ENTER .
Używanie wyświetlenia
ekranowego do szukania
tytułu/rozdziału/sceny/ścieżki/
indeksu/albumu/pliku
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
46PL
Można szukać według różnych informacji
nagranych na płycie, na przykład
tytuł, ścieżka i album. Każda pozycja
posiada na płycie unikalny numer, a
ponumerowane pozycje można wybierać
z Menu Sterowania. Można także szukać
określonego punktu, używając kodu
czasu (Przeszukiwanie Czasu) (tylko
DVD VIDEO i DVD-R/-RW w trybie
VR).
1 Naciśnij
DISPLAY . Gdy
odtwarzasz DATA CD/DVD
z plikami graficznymi JPEG,
naciśnij DISPLAY  dwa razy.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
, aby wybrać pozycję do
szukania.
Przykład: Gdy wybierasz
(CHAPTER)
Wybrane zostaje „** (**)” (** oznacza
numer). Numer w nawiasach oznacza
całkowitą liczbę tytułów, rozdziałów,
ścieżek, indeksów, scen, albumów lub
plików.
Wybrany wiersz
, lub przyciski numeryczne
, aby wybrać tytuł, ścieżkę,
album, plik, itp.
Jeżeli pomylisz się, naciśnij CLEAR
, aby anulować numer.
5 Naciśnij ENTER .
System zacznie odtwarzanie od
wybranego tytułu, ścieżki, albumu,
pliku, itp.
Płyta
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY  aż
zniknie Menu Sterowania.
Wskazówka
Gdy wyświetlenie Menu Sterowania jest
wyłączone, możesz szukać rozdziału (DVD
VIDEO i DVD-R/-RW w trybie VR) lub ścieżki
(AUDIO CD i VIDEO CD), lub pliku (pliki
wideo DivX na DATA CD/DVD), naciskając
przyciski numeryczne  i ENTER .
3 Naciśnij ENTER .
„** (**)” zmieni się na „– – (**)”.
Ciąg dalszy

47PL
Aby szukać określonego fragmentu
używając kodu czasu
 Przeszukiwanie Czasu
 Nawigacja Obrazu
1 Naciśnij
1 Naciśnij kilkakrotnie PICTURE
Szukanie za pomocą sceny
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
DISPLAY .
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać
(TIME/TEXT).
Wybrane jest „T **:**:**”
(wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu).
3 Naciśnij ENTER .
„T **:**:**” zmieni się na „T --:--:--”.
4 Wprowadź kod czasowy używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Na przykład, aby znaleźć scenę która
pojawi się w 2 godziny, 10 minut i 20
sekund po rozpoczęciu, wprowadź
„21020”.
Jeżeli pomylisz się, naciśnij CLEAR
, aby anulować numer.
Uwaga
Na niektórych płytach wykonywanie
Przeszukiwania Czasu nie jest możliwe.
48PL
NAVI , aby wybrać format
przeglądarki, którą chcesz
przeszukać.
CHAPTER VIEWER (DVD
VIDEO)
TITLE VIEWER (DVD VIDEO)
TRACK VIEWER (VIDEO CD lub
Super VCD)
2 Naciśnij ENTER .
Pojawi się pierwsza scena pierwszych
9. rozdziałów, tytułów lub ścieżek.
Jeżeli jest więcej niż 9 rozdziałów,
tytułów lub ścieżek, w prawym
dolnym rogu ekranu pojawi się „”.
3 Naciśnij /// , aby
wybrać rozdział, tytuł lub
ścieżkę, po czym naciśnij ENTER
.
System zacznie odtwarzanie od
wybranej sceny.
Naciśnij  RETURN  lub
DISPLAY .
Uwaga
Zależnie od płyty wybranie niektórych pozycji
może nie być możliwe.
Wskazówka
Aby wyświetlić pozostałe rozdziały, tytuły
lub ścieżki, wybierz scenę w dolnym rzędzie
i naciśnij  . Aby wrócić do poprzedniej
sceny, wybierz scenę w górnym rzędzie i
naciśnij  .
Uwagi
System może odtworzyć maksymalnie
200 albumów, włącznie z albumami, które
nie zawierają ścieżek audio MP3 i plików
graficznych JPEG.
System może odtwarzać ścieżki audio MP3
i pliki graficzne JPEG. System ten będzie
odtwarzał każde dane z rozszerzeniem
„.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”, nawet
jeżeli nie są one w formacie MP3 lub
JPEG. Odtwarzanie takich danych może
wygenerować głośne szumy, które mogą
uszkodzić zespoły głośnikowe.
Zależnie od programu użytego do
kodowania/zapisu, urządzenia nagrywającego
lub nośnika zastosowanego do nagrania
ścieżki MP3, możesz napotkać problemy
takie jak brak możliwości odtworzenia,
przerywanie dźwięku i zakłócenia.
Następujące płyty/sytuacje mogą wydłużyć
czas potrzebny do rozpoczęcia odtwarzania:
 płyta nagrana ze skomplikowaną strukturą
drzewa.
 płyta nagrana w Multi Session.
 płyta, do której można dodać dane (płyta
niesfinalizowana).
 gdy ścieżki lub pliki w innym albumie
właśnie zostały odtworzone.
Niektóre płyty CD-R/-RW lub DVD-R/-RW/
+R/+RW nie mogą być odtwarzane przez ten
system, zależnie od formatu pliku.
System może odtwarzać tylko do głębokości
8 folderów.
Ciąg dalszy

Płyta
Aby anulować szukanie
Odtwarzanie płyt MP3/
JPEG
49PL
Wybieranie ścieżki audio MP3
lub albumu
1 Włóż płytę do otworu płyty .
Odtwarzanie ścieżki:
1 Naciśnij ENTER .
Pojawi się lista ścieżek audio MP3
w wybranym albumie.
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zaczyna odtwarzanie od
pierwszej ścieżki wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
50PL
aby wybrać żądaną ścieżkę audio
MP3, po czym naciśnij ENTER .
System zaczyna odtwarzanie
wybranej ścieżki audio MP3.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy ścieżek lub
listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista ścieżek lub lista
albumów.
Aby odtworzyć następny album ścieżek
audio MP3
Aby wrócić do listy albumów, gdy
wyświetlana jest lista ścieżek
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zacznie pokaz zdjęć od
pierwszego pliku graficznego w
wybranym albumie.
Odtwarzanie pliku graficznego:
Płyta
Możesz wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , aż
dojdziesz do ostatniej ścieżki w bieżącym
albumie, po czym jeden raz naciskając
 . Wybrana zostaje pierwsza
ścieżka następnego albumu. Nie można
jednak wybrać poprzedniego albumu
przez kilkakrotne naciśnięcie  .
Aby wybrać poprzedni album, wybierz
album z listy albumów.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
1 Naciśnij PICTURE NAVI .
Wyświetlone zostają miniaturki
pierwszych 16 plików graficznych
JPEG w wybranym albumie.
Naciśnij  RETURN .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów lub listę ścieżek
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Wybieranie pliku graficznego
JPEG lub albumu
1 Włóż płytę do otworu płyty .
Jeżeli w wybranym albumie jest
więcej niż 16 plików graficznych,
po prawej stronie pojawi się pasek
przewijania.
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
Ciąg dalszy

51PL
2 Naciśnij /// , aby wybrać
obraz, który chcesz obejrzeć, po
czym naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) .
Pokaz zdjęć zaczyna się od
wybranego pliku z graficznego.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby odtworzyć następny album plików
graficznych JPEG
Można wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , do
ostatniego pliku bieżącego albumu, po
czym nacisnąć   jeden raz. Wybrany
zostanie pierwszy plik następnego
albumu. Nie można jednak wybrać
poprzedniego albumu przez kilkakrotne
naciśnięcie  . Aby wybrać poprzedni
album, wybierz album z listy albumów.
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Aby obrócić plik graficzny JPEG
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista albumów.
Aby wyświetlić następny lub
poprzedni plik graficzny JPEG
Naciśnij kilkakrotnie  lub   podczas
pokazu zdjęć.
52PL
Gdy plik graficzny JPEG jest wyświetlony
na ekranie TV, możesz obrócić obraz o
90 stopni.
Naciśnij kilkakrotnie  lub   gdy
oglądasz obraz.
Naciśnij CLEAR , aby wrócić do
oryginalnego widoku.
Uwagi
Przycisk PICTURE NAVI  nie działa, gdy
opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „AUDIO (MP3)”.
Gdy naciśniesz  lub  , aby wybrać
następny lub poprzedni obraz, powróci on
do oryginalnego widoku, nawet jeśli został
poprzednio obrócony.
Pokaz zdjęć zatrzyma się, gdy naciśniesz 
lub  .
Odtwarzanie ścieżek audio
MP3 i plików graficznych
JPEG w postaci pokazu zdjęć z
dźwiękiem
1 Włóż płytę do otworu płyty .
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij  , aby zatrzymać
odtwarzanie.
3 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać
(MODE
(MP3,JPEG)), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „MODE (MP3,JPEG)”
pojawią się na ekranie TV.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
AUTO: Odtwarza pliki graficzne
JPEG i ścieżki audio MP3 w tym
samym albumie jako pokaz zdjęć z
dźwiękiem.
AUDIO (MP3): Odtwarza ścieżki
audio MP3 w sposób ciągły.
IMAGE (JPEG): Odtwarza pliki
graficzne JPEG jako pokaz zdjęć.
 aby wybrać „AUTO”, po czym
naciśnij ENTER .
6 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
Listy albumów pojawią się na ekranie
TV.
7 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany album, po
czym naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) .
Płyta
Możesz odtworzyć pokaz zdjęć z
dźwiękiem, umieszczając najpierw
zarówno pliki graficzne JPEG, jak i
ścieżki audio MP3 w tym samym albumie
na płycie DATA CD/DVD.
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
Pokaz zdjęć z dźwiękiem zaczyna się
od wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Aby anulować pokaz zdjęć z dźwiękiem
Wybierz „AUDIO (MP3)” lub „IMAGE
(JPEG)” w kroku 5.
Uwagi
W niektórych wypadkach nie można zmienić
nastawienia „MODE (MP3,JPEG)”, gdy opcja
„MODE (MP3,JPEG)” została nastawiona na
 „IMAGE (JPEG)” i wybrana płyta zawiera
tylko ścieżki audio MP3.
 „AUDIO (MP3)” i wybrana płyta zawiera
tylko pliki graficzne JPEG.
Ciąg dalszy

53PL
Maksymalna liczba ścieżek audio MP3 lub
plików graficznych JPEG w albumie, którą
ten system może rozpoznać wynosi:
 600 gdy opcja „MODE (MP3,JPEG)”
jest nastawiona na „AUDIO (MP3)” lub
„IMAGE (JPEG)”.
 300 gdy opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest
nastawiona na „AUTO”.
Jeżeli na płycie nie ma ścieżek audio MP3, na
ekranie TV pojawi się „No audio data” i płyta
nie może zostać odtworzona.
Jeżeli na płycie nie ma plików graficznych
JPEG, na ekranie TV pojawi się „No image
data” i płyta nie może zostać odtworzona.
Jeżeli jednocześnie odtwarzasz dużych
rozmiarów dane ścieżek audio MP3 i
plików graficznych JPEG, dźwięk może
przeskakiwać.
Określanie prędkości pokazu zdjęć
(Tylko pliki graficzne JPEG)
1 Naciśnij kilkakrotnie
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(INTERVAL), po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „INTERVAL” pojawią się na
ekranie TV.
54PL
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany interwał zmiany
obrazu.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
NORMAL: Nastawia czas trwania
na około 6 do 9 sekund (Obrazy,
które mają 3 000 000 pikseli lub
więcej, będą miały dłuższy czas
trwania).
FAST: Nastawia czas wyświetlenia
na krótszy niż „NORMAL”.
SLOW 1: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
„NORMAL”.
SLOW 2: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
„SLOW 1”.
4 Naciśnij ENTER .
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
Uwaga
Niektóre pliki graficzne JPEG (szczególnie
pliki JPEG w formacie progresywnym lub pliki
JPEG o wielkości 3 000 000 pikseli lub wyższej)
mogą wymagać więcej czasu niż inne aby się
wyświetlić, co może powodować, że zmiany
obrazu wydają się trwać dłużej niż wynika to z
wybranej opcji.
Wybieranie efektu zmiany obrazu dla
plików graficznych podczas pokazu
zdjęć
(Tylko pliki graficzne JPEG)
Oglądanie wideo w
formacie pliku DivX®
1 Naciśnij kilkakrotnie
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(EFFECT), po czym
naciśnij ENTER .
Opcje dla „EFFECT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
MODE 1: Obraz spływa na ekran z
góry na dół.
MODE 2: Obraz przepływa przez
ekran od strony lewej do prawej.
MODE 3: Obraz rozciąga się,
zaczynając od środka ekranu.
MODE 4: Obrazy losowo używają
różnych efektów.
MODE 5: Kolejny obraz nasuwa się
na bieżący.
OFF: Wyłącza tę funkcję.
O plikach wideo DivX
Płyta
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
®
DivX jest technologią kompresji plików
wideo, opracowaną przez DivX, Inc. Ten
produkt jest oficjalnym, atestowanym
produktem DivX .
Ten system może odtwarzać pliki, które
mają rozszerzenie „.AVI” lub „.DIVX” i
zawierają dane w formacie DivX.
®
Uwagi
System nie odtworzy pliku wideo DivX,
który został utworzony z dwóch lub więcej
połączonych plików wideo DivX.
System nie może odtwarzać plików wideo
DivX o rozmiarze większym niż 720
(szerokość) × 576 (wysokość)/2 GB.
Zależnie od pliku wideo DivX, obraz
może być niewyraźny lub dźwięk może
przeskakiwać.
System nie może odtwarzać niektórych
plików wideo DivX dłuższych niż 3 godziny.
4 Naciśnij ENTER .
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
Ciąg dalszy

55PL
Odtwarzanie albumu z plikami
wideo DivX lub pliku wideo
DivX
Odtwarzanie pliku wideo DivX:
1 Naciśnij ENTER .
Pojawi się lista plików wideo DivX
w wybranym albumie.
1 Włóż płytę DATA CD/DVD,
zawierającą pliki wideo DivX do
otworu płyty .
System zacznie odtwarzać pierwszy
album.
2 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zacznie odtwarzać pierwszy
plik wideo DivX w wybranym
albumie. Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
56PL
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany plik wideo
DivX, po czym naciśnij ENTER .
System zaczyna odtwarzanie pliku
wybranego z plików wideo DivX.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy plików lub listy
albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista plików lub lista
albumów.
Aby odtworzyć następny album plików
wideo DivX
Można wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , do
ostatniego pliku bieżącego albumu,
po czym nacisnąć   jeden
raz. Wybrany zostanie pierwszy plik
następnego albumu. Nie można jednak
wybrać poprzedniego albumu przez
kilkakrotne naciśnięcie  . Aby
wybrać poprzedni album, wybierz album
z listy albumów.
Aby wrócić do listy albumów, gdy
wyświetlana jest lista plików
Naciśnij  RETURN .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Uwagi
Zależnie od pliku wideo DivX, obraz może
się zatrzymywać lub być niewyraźny. W
takim wypadku zalecane jest stworzenie pliku
przy użyciu mniejszej szybkości transmisji
bitów. Jeżeli dźwięk jest nadal nieczysty, MP3
jest zalecanym formatem audio. Pamiętaj, że
ten system nie jest zgodny z formatem WMA
(Windows Media Audio).
Ze względu na używaną w plikach wideo
DivX technologię kompresji, od naciśnięcia
  do pojawienia się obrazu może
upłynąć trochę czasu.
Zależnie od pliku wideo DivX, dźwięk może
nie odpowiadać obrazowi na ekranie.
System może rozpoznać maksymalnie 600
plików wideo DivX w jednym albumie.
Maksymalnie 200 albumów może zostać
rozpoznanych.
Wskazówka
Jeżeli zaprogramowana została liczba seansów,
plik wideo DivX może być odtwarzany tyle
razy, ile wynosi zaprogramowana liczba.
Wliczane są następujące działania:
 wyłączenie systemu.
 wyjęcie płyty.
 odtwarzanie innego pliku wideo DivX.
 „A/V SYNC”
Gdy dźwięk nie jest zsynchronizowany
z obrazami na ekranie, można
wyregulować opóźnienie między
obrazem i dźwiękiem.
Płyta
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Regulacja opóźnienia
pomiędzy obrazem i
dźwiękiem
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać
(A/V SYNC),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „A/V SYNC” pojawią się
na ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
OFF: Nie reguluje.
ON: Reguluje różnicę pomiędzy
obrazem i dźwiękiem.
4 Naciśnij ENTER .
Uwaga
Zależnie od strumienia wejściowego, funkcja ta
może nie być efektywna.
57PL
Zapobieganie odtwarzaniu
niektórych płyt
Ograniczenie
odtwarzania płyty
 CUSTOM PARENTAL CONTROL
Możesz nastawić 2 rodzaje ograniczenia
odtwarzania dla żądanej płyty.
Możesz użyć tego samego hasła
Indywidualnej Kontroli Rodziców dla
maksimum 40 płyt. Gdy nastawisz 41
płytę, ograniczenie odtwarzania dla
pierwszej płyty zostanie anulowane.
 CUSTOM PARENTAL CONTROL/
PARENTAL CONTROL
Indywidualna Kontrola Rodziców
Możesz wprowadzić ograniczenie
odtwarzania, przez co zestaw nie będzie
odtwarzać niewłaściwych płyt.
Kontrola Rodziców
Możesz ograniczyć odtwarzanie
niektórych płyt DVD VIDEO, zgodnie
z ustalonym poziomem, na przykład
wiekiem użytkowników. Gdy odtwarzana
jest ograniczona scena, może ona
być pominięta lub zastąpiona innymi
scenami.
To samo hasło jest używane zarówno dla
Indywidualnej Kontroli Rodziców jak i
Kontroli Rodziców.
1 Włóż płytę, dla której chcesz
nastawić ograniczenie
odtwarzania.
Jeżeli płyta jest odtwarzana, naciśnij
  aby zatrzymać odtwarzanie.
2 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „ON ,” po czym
naciśnij ENTER .
58PL
Jeżeli hasło nie zostało
zarejestrowane:
Pojawi się wyświetlenie dla
zarejestrowania nowego hasła.
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
1 Wykonaj kroki od 1 do 3 z
Płyta
Aby wyłączyć funkcję Indywidualnej
Kontroli Rodziców
„Zapobieganie odtwarzaniu
niektórych płyt” (strona 58).
Wprowadź 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie potwierdzenia hasła.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
Jeśli hasło jest już zarejestrowane:
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
5 Wpisz lub wpisz ponownie
4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
„Custom parental control is set.”
pojawi się na ekranie TV i ekran
powróci do Menu Sterowania.
wybrać „OFF ,” po czym naciśnij
ENTER .
3 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
Odtwarzanie płyty, dla której
nastawiona jest Indywidualna
Kontrola Rodziców
1 Włóż płytę objętą Indywidualną
Kontrolą Rodziców.
Pojawi się wyświetlenie „CUSTOM
PARENTAL CONTROL”.
Ciąg dalszy

59PL
2 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Zestaw jest gotowy do odtwarzania.
Wskazówka
Jeżeli zapomnisz hasła, wpisz 6-cyfrowy numer
„199703”, używając przycisków numerycznych
 gdy wyświetlenie „CUSTOM PARENTAL
CONTROL” poprosi o hasło, po czym
naciśnij ENTER . Wyświetlenie poprosi o
wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła.
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „PLAYER ”, po
czym naciśnij ENTER .
Jeżeli hasło nie zostało
zarejestrowane:
Pojawi się wyświetlenie dla
zarejestrowania nowego hasła.
Ograniczenie odtwarzania
przez dzieci
 PARENTAL CONTROL
(Tylko DVD VIDEO)
Możesz ograniczyć odtwarzanie
niektórych płyt DVD VIDEO, zgodnie
z ustalonym poziomem, na przykład
wiekiem użytkowników.
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
60PL
Wprowadź 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie potwierdzenia hasła.
Jeśli hasło jest już zarejestrowane:
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
4 Wpisz lub wpisz ponownie
4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
Pojawi się wyświetlenie do ustawienia
poziomu ograniczeń odtwarzania.
7 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „LEVEL”, po czym
naciśnij ENTER .
Opcje dla „LEVEL” pojawią się na
ekranie TV.
aby wybrać żądany poziom, po
czym naciśnij ENTER .
Płyta
8 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
Nastawienie Kontroli Rodziców jest
zakończone.
Im niższa wartość, tym ostrzejsze jest
ograniczenie.
5 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „STANDARD”, po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „STANDARD” pojawią się
na ekranie TV.
6 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać region geograficzny
jako poziom ograniczeń
odtwarzania, po czym naciśnij
ENTER .
Region został wybrany.
Gdy wybierzesz „OTHERS ”, wpisz
kod regionu dla żądanego obszaru
geograficznego, używając przycisków
numerycznych  (zobacz „Lista
kodów regionów Kontroli Rodziców”
(strona 134)).
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
Wyłączanie funkcji Kontroli Rodziców
Nastaw „LEVEL” na „OFF”.
Odtwarzanie płyty, dla której jest
nastawiona Kontrola Rodziców
1 Włóż płytę i naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) .
Wyświetlenie do wpisania hasła pojawi
się na ekranie TV.
2 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych , po
czym naciśnij ENTER .
System zacznie odtwarzanie.
Ciąg dalszy

61PL
Uwagi
Wyświetlenie Menu Sterowania pokaże różne
pozycje, zależnie od rodzaju płyty.
Podczas odtwarzania płyt DVD VIDEO,
które nie posiadają funkcji Kontroli
Rodziców, odtwarzanie nie może być
ograniczane przez zestaw.
Zależnie od DVD VIDEO, może się
pojawić prośba o zmianę poziomu Kontroli
Rodziców podczas odtwarzania płyty. W
takim wypadku wpisz hasło i zmień poziom.
Jeżeli Wznowienie Odtwarzania zostanie
anulowane, poziom powróci do oryginalnego
poziomu.
Wskazówka
Jeżeli zapomnisz hasła, wyjmij płytę i powtórz
kroki od 1 do 3 z „Ograniczenie odtwarzania
przez dzieci”. Gdy zostaniesz poproszony o
wpisanie hasła, wpisz „199703”, używając
przycisków numerycznych , następnie
naciśnij ENTER . Wyświetlenie poprosi
o wprowadzenie nowego 4-cyfrowego hasła.
Po wpisaniu nowego, 4-cyfrowego hasła,
ponownie włóż płytę i naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) . Gdy pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła, wpisz swoje
nowe hasło.
Zmiana hasła
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(PARENTAL
CONTROL), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „PARENTAL CONTROL”
pojawią się na ekranie TV.
62PL
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „PASSWORD ”, po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawi się
wyświetlenie do wpisania hasła.
4 Wpisz 4-cyfrowe hasło używając
przycisków numerycznych ,
po czym naciśnij ENTER .
5 Wpisz nowe 4-cyfrowe
hasło używając przycisków
numerycznych , po czym
naciśnij ENTER .
6 Aby potwierdzić hasło, wpisz je
ponownie używając przycisków
numerycznych , po czym
naciśnij ENTER .
Gdy pomylisz się przy wpisywaniu
hasła
Naciśnij kilkakrotnie  , aby usunąć
wpisany numer, po czym wpisz hasło
ponownie.
Używanie menu
ustawień DVD
Uwaga
Ustawienia odtwarzania zapisane na płycie
mają pierwszeństwo przed ustawieniami menu
ustawień DVD. W związku z tym niektóre
nastawienia menu ustawień DVD mogą nie
zostać wykonane.
, aby wybrać pozycję do
nastawienia z wyświetlonej listy:
„LANGUAGE SETUP”, „SCREEN
SETUP”, „CUSTOM SETUP” lub
„SPEAKER SETUP”. Następnie
naciśnij ENTER .
Wybrana jest pozycja nastawiania.
Przykład: „SCREEN SETUP”
Płyta
Używając menu ustawień DVD, można
wykonać różne nastawienia takich
pozycji, jak obraz i dźwięk.
4 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
Wybrana pozycja
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(SETUP), po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „SETUP” pojawią się na
ekranie TV.
3
Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać „CUSTOM”, po czym
naciśnij ENTER .
Pozycje do ustawienia
5 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądaną pozycję, po
czym naciśnij ENTER .
Na ekranie TV pojawią się opcje dla
wybranej pozycji.
Przykład: „TV TYPE”
Menu Ustawień pojawi się na ekranie
TV.
Opcje
Ciąg dalszy

63PL
6 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie,
po czym naciśnij ENTER .
Nastawienie zostało wybrane i
ustawienie jest zakończone.
Wybrane nastawienie
Lista pozycji menu ustawień
DVD
Nastawienie języka  „LANGUAGE
SETUP”
Nastaw różne języki dla menu
ekranowego lub ścieżki dźwiękowej.
64PL
OSD
(wyświetlenie na ekranie)
Przełącza język wyświetlenia
ekranowego.
MENU*
(Tylko DVD VIDEO)
Wybierz język dla menu DVD.
AUDIO*
(Tylko DVD VIDEO)
Przełącza język ścieżki dźwiękowej.
Gdy wybierzesz „ORIGINAL”, wybrany
zostanie język, który ma pierwszeństwo
na płycie.
SUBTITLE*
(Tylko DVD VIDEO)
Przełącza język napisów dialogowych.
Gdy wybierzesz „AUDIO FOLLOW”,
język napisów zmienia się zgodnie
z językiem wybranym dla ścieżki
dźwiękowej.
* Gdy wybierzesz w „MENU”, „SUBTITLE”
lub „AUDIO” język, który nie jest nagrany
na DVD VIDEO, jeden z nagranych języków
zostanie automatycznie wybrany. Tym
niemniej, zależnie od płyty, język może nie
zostać automatycznie wybrany.
Jeżeli wybierzesz „OTHERS ” w „MENU”,
„SUBTITLE” i „AUDIO”, wpisz kod języka
za pomocą przycisków numerycznych 
(zobacz „Lista kodów językowych” (strona
133)).
Ustawienie ekranu TV  „SCREEN
SETUP”
Wybierz ustawienia zgodnie z
podłączonym odbiornikiem TV.
Nastawienie domyślne jest podkreślone.
4:3 PAN SCAN2): Wybierz gdy
podłączony jest odbiornik TV z ekranem
4:3. To nastawienie wyświetla szeroki
obraz na całym ekranie, odcinając
odcinki, które się nie mieszczą.
Płyta
TV TYPE1)
(Tylko DVD VIDEO)
16:9: Wybierz to nastawienie gdy
podłączony jest szerokoekranowy
odbiornik TV lub odbiornik TV z
funkcją szerokoekranową.
4:3 LETTER BOX: Wybierz gdy
podłączony jest odbiornik TV z ekranem
4:3. To nastawienie wyświetla obraz
panoramiczny, z czarnymi pasami na
górze i na dole ekranu.
COLOR SYSTEM (VIDEO CD)
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich)
Wybierz sygnał wyjścia wideo gdy
odtwarzana jest płyta VIDEO CD.
AUTO: Wyprowadza sygnał wideo
zgodnie z systemem kolorystycznym
płyty, PAL albo NTSC.
PAL: Zmienia sygnał wideo płyty NTSC i
wyprowadza go w systemie PAL.
NTSC: Zmienia sygnał wideo płyty PAL i
wyprowadza go w systemie NTSC.
SCREEN SAVER
Wygaszacz ekranu zapobiega
uszkodzeniu mechanizmu wyświetlenia
(pojawianiu się „zjaw” na ekranie).
Naciśnij dowolny przycisk (np.  ),
aby anulować wygaszacz ekranu.
ON: Obraz wygaszacza ekranu pojawi
się, gdy odtwarzanie jest zatrzymane lub
w trybie pauzy przez 15 minut, lub gdy
odtwarzasz AUDIO CD lub ścieżki audio
MP3 przez ponad 15 minut.
OFF: Wygaszacz ekranu nie pojawi się.
Ciąg dalszy

65PL
BACKGROUND
Wybiera kolor tła lub obraz, który będzie
wyświetlany na ekranie TV. Kolor tła lub
obraz będą wyświetlane, gdy odtwarzanie
jest zatrzymane lub podczas odtwarzania
AUDIO CD i ścieżek audio MP3.
JACKET PICTURE: Kompozycja ekranu
(obraz nieruchomy) pojawi się jako tło,
ale tylko wtedy, gdy kompozycja ekranu
jest nagrana na płytę (DVD VIDEO,
CD-Extra, itp.). Jeżeli płyta nie posiada
kompozycji ekranu, pojawi się obraz
„GRAPHICS”.
GRAPHICS: Przechowywany w pamięci
zestawu obraz pojawi się jako tło.
BLUE: Kolor tła jest niebieski.
BLACK: Kolor tła jest czarny.
Nastawienie domyślne jest różne, zależnie od
kraju lub regionu.
2)
Zależnie od płyty DVD VIDEO, „4:3
LETTER BOX” może zostać wybrany
automatycznie zamiast „4:3 PAN SCAN” i
odwrotnie.
1)
Nastawianie opcji odtwarzania
 „CUSTOM SETUP”
Wykonaj ustawienia związane z
odtwarzaniem i inne.
Nastawienie domyślne jest podkreślone.
PAUSE MODE
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
AUTO: Obraz, włączając obiekty
poruszające się dynamicznie, jest
wyprowadzany jako obraz bez drgań.
Normalnie wybierz tę pozycję.
FRAME: Obraz, włączając obiekty
nie poruszające się dynamicznie, jest
wyprowadzany jako obraz wysokiej
rozdzielczości.
TRACK SELECTION
(Tylko DVD VIDEO)
Daje pierwszeństwo ścieżce dźwiękowej,
która zawiera największą liczbę kanałów,
gdy odtwarzasz DVD VIDEO na którym
nagrano wiele formatów1) audio (PCM,
DTS, audio MPEG lub Dolby Digital).
OFF: Nie daje pierwszeństwa.
AUTO2): Daje pierwszeństwo.
66PL
AUDIO DRC3) (Dynamic Range
Compression)
(Tylko DVD VIDEO i DVD-R/-RW w
trybie VR)
OFF: Brak kompresji dynamiki.
STANDARD: Reprodukuje ścieżkę
dźwiękową o zakresie dynamiki zgodnym
z intencją inżyniera nagrania. Przydatne
do oglądania filmów późnym wieczorem,
przy ściszonym dźwięku.
MAX: W pełni zwęża zakres dynamiki.
Jeżeli każda ścieżka dźwiękowa posiada taką
samą liczbę kanałów, system wybierze ścieżki
dźwiękowe w kolejności od PCM, DTS,
Dolby Digital do MPEG.
2)
Gdy nastawisz „TRACK SELECTION”
na „AUTO”, język może się zmienić.
Nastawienie „TRACK SELECTION” ma
pierwszeństwo wobec nastawienia „AUDIO”
w „LANGUAGE SETUP” (strona 64).
Zależnie od płyty, ta funkcja może nie zostać
zastosowana.
3)
„AUDIO DRC” może być zastosowane tylko
do źródeł Dolby Digital.
1)
Płyta
MULTI-DISC RESUME
(Tylko DVD VIDEO i VIDEO CD)
ON: Zapisuje w pamięci punkt
wznowienia odtwarzania dla
maksymalnie 40 płyt.
OFF: Nie zapisuje w pamięci punktu
wznowienia odtwarzania. Odtwarzanie
zaczyna się w punkcie wznowienia
odtwarzania tylko dla płyty aktualnie
znajdującej się w systemie.
DivX
Wyświetla kod rejestracji dla tego
systemu.
Więcej informacji znajdziesz w Internecie
na http://www.divx.com.
Ciąg dalszy

67PL
Nastawienie kolumn głośnikowych1)
 „SPEAKER SETUP”
Aby uzyskać możliwie najwyższej jakości
dźwięk przestrzenny, ustaw połączenie
głośników i ich odległość od miejsca
słuchania. Następnie użyj dźwięku
próbnego, aby nastawić taki sam poziom
wszystkich głośników.
CONNECTION
FRONT: YES
CENTER (tylko DHC-AZ55D):
YES: Normalnie wybierz tę pozycję.
NONE: Wybierz tę opcję, jeżeli głośnik
środkowy nie jest podłączony.
SURROUND (tylko DHC-AZ55D):
BEHIND: Wybierz, jeżeli głośniki
dźwięku otaczającego znajdują się na
pozycjach .
SIDE: Wybierz, jeżeli głośniki dźwięku
otaczającego znajdują się na pozycjach
.
NONE: Wybierz tę opcję, jeżeli głośniki
dźwięku otaczającego nie są podłączone.
Schemat pozycji
68PL
SUBWOOFER2):
YES: Wybierz tę opcję, jeżeli podłączony
jest subwoofer.
NONE: Wybierz tę opcję, jeżeli głośnik
sub-niskotonowy nie jest podłączony.
DISTANCE (tylko DHC-AZ55D)3)
FRONT 3.0 m4): Odległość przedniego
głośnika od pozycji słuchania można
nastawić.
CENTER 3.0 m5): Odległość środkowego
głośnika od pozycji słuchania można
nastawić.
SURROUND 3.0 m4)5): Odległość
głośnika dźwięku otaczającego od pozycji
słuchania można nastawić.
LEVEL (FRONT)6)
Dla DHC-AZ55D pamiętaj o nastawieniu
„TEST TONE” na „ON”, w celu łatwej
regulacji.
L 0.0 dB
R 0.0 dB
CENTER 0.0 dB (tylko DHC-AZ55D):
SUBWOOFER 0.0 dB: Zależnie
od głośnika sub-niskotonowego,
wyjście dźwięku może być mniejsze
w porównaniu do innych głośników
podczas regulowania poziomu
dźwiękiem próbnym.
TEST TONE (tylko DHC-AZ55D)8)
OFF: Ton próbny nie jest emitowany z
głośników.
ON: Dźwięk próbny będzie dochodził
kolejno z każdego głośnika.
Dźwięk próbny jest wyprowadzany z
wybranych głośników, gdy wybierzesz
„LEVEL (FRONT)” lub „LEVEL
(SURROUND)”.
Jeżeli wszystkie lewe i prawe kolumny
głośnikowe nie są umieszczone w tej samej
odległości od pozycji słuchania, ustaw
odległość zgodnie z kolumną znajdującą się
najbliżej.
5)
Zakres ustawień zmienia się, zależnie od
ustawienia przedniego głośnika.
6)
Opcje, które są nastawione w
„CONNECTION” na „NONE”, nie mogą
zostać wybrane.
7)
To ustawienie nie może zostać wybrane, gdy
„SURROUND” w „CONNECTION” jest
nastawione na „NONE”.
8)
Gdy regulowane są ustawienia głośników,
dźwięk może być na chwilę odcięty.
4)
Płyta
LEVEL (SURROUND) (tylko DHCAZ55D)7)
Można nastawić poziom każdego
głośnika dźwięku otaczającego w
następujący sposób. Pamiętaj aby
nastawić „TEST TONE” na „ON”, co
ułatwi wyregulowanie.
L 0.0 dB
R 0.0 dB
1 Naciśnij kilkakrotnie /// , aby
wybrać żądany głośnik lub poziom.
2 Naciśnij ENTER .
3 Powtórz kroki 1 i 2. Naciśnij
kilkakrotnie /// , aby
nastawić „TEST TONE” na „OFF”
po skończeniu regulacji poziomu
głośników.
Aby wrócić do nastawienia domyślnego
podczas zmiany nastawienia, naciśnij CLEAR
 przed naciśnięciem ENTER . Zauważ
jednak, że nastawienia „CONNECTION”
nie można przywrócić do nastawienia
domyślnego. Pamiętaj, że nie można wykonać
„SPEAKER SETUP” gdy do urządzenia
podłączone są słuchawki lub mikrofon.
2)
Zależnie od nastawień innych głośników,
dźwięk głośnika sub-niskotonowego może
być zbyt silny.
3)
Opcje, które są nastawione w
„CONNECTION” na „NONE”, nie mogą
zostać wybrane. Gdy wykonana zostanie
konfiguracja „QUICK” (strona 30),
nastawienia domyślne będą zmienione.
1)
69PL
Tuner
Słuchanie radia
Możesz nastawić stację radiową
wybierając numer pamięci stacji lub
przez ręczne nastrojenie stacji.
3 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
„Memory?” miga na wyświetleniu.
4 Naciśnij ENTER .
Numer pamięci miga na
wyświetleniu.
Stacje są zapisywane od numeru
pamięci 1.
Słuchanie zaprogramowanej
stacji radiowej
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „TUNER FM”
lub „TUNER AM” (lub dotknij
kilkakrotnie TUNER/BAND  na
urządzeniu, aby wybrać „FM” lub
„AM”).
2 Naciśnij i przytrzymaj TUNING
+/ , aż zaświeci się „AUTO”,
po czym zwolnij.
Przeszukiwanie zatrzyma się
automatycznie, gdy nastrojona
zostanie stacja i „TUNED” zapali się
na wyświetleniu. Gdy stereofoniczny
program FM zostanie nastrojony,
„STEREO” zapali się na wyświetleniu.
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie nie zatrzyma się,
naciśnij kilkakrotnie TUNING +/
, aby nastroić na żądaną stację.
70PL
Numer pamięci
5 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać żądany numer
pamięci.
6 Naciśnij ENTER .
Na wyświetleniu pojawi się
„Complete!”. Stacja jest zapisana.
7 Powtórz czynności od 1 do 6
aby zapisać inne stacje.
8 Aby słuchać zapisanej w pamięci
stacji, naciśnij kilkakrotnie
PRESET +/ , aby wybrać
żądaną stację zapisaną w
pamięci.
Możesz także nacisnąć przyciski
numeryczne , po czym nacisnąć
ENTER , aby wybrać zapisaną w
pamięci stację.
Aby zatrzymać automatyczne
przeszukiwanie
Naciśnij  .
Aby anulować zapisywanie w pamięci
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „TUNER FM”
lub „TUNER AM” (lub dotknij
kilkakrotnie TUNER/BAND  na
urządzeniu, aby wybrać „FM” lub
„AM”).
2 Naciśnij kilkakrotnie TUNING
+/ , aby nastroić na żądaną
stację.
Aby zmienić interwał strojenia AM
Fabryczne nastawienie dla interwału
strojenia to 9 kHz lub 10 kHz (dla
niektórych regionów: ta funkcja nie jest
dostępna w modelach europejskich,
rosyjskich i dla Arabii Saudyjskiej).
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
, aby wybrać „TUNER AM” (lub
dotknij kilkakrotnie TUNER/BAND ,
aby wybrać „AM”).
Naciśnij DVD/TUNER MENU .
2 Naciśnij /  aby wyłączyć zestaw.
Wskazówka
3 Naciskaj kilkakrotnie DISPLAY  tyle
Przyciskami numerycznymi można nastawić
katalog częstotliwości, naciskając przycisk
D. TUNING .
Tuner
Możesz zaprogramować maksimum
20 stacji FM i 10 stacji AM.
Stacje zapisane w pamięci pozostają
w niej przez jeden dzień nawet po
odłączeniu przewodu sieciowego lub
awarii sieci elektrycznej.
Odbiór stacji niezapisanej
w pamięci/stacji o słabym
sygnale
razy aby na wyświetlaczu pojawił się
„SONY DEMO”.
4 Naciśnij /  na urządzeniu,
jednocześnie dotykając   na
urządzeniu.
Na wyświetlaczu pojawi się „AM 9k
Step” lub „AM 10k Step”.
Gdy zmienisz interwał, wszystkie
zapisane w pamięci stacje AM zostaną
skasowane.
Ciąg dalszy

71PL
Wskazówki
Aby poprawić odbiór programu, wyreguluj
dostarczone anteny lub podłącz antenę
zewnętrzną.
Gdy stereofoniczny program FM jest
odbierany z zakłóceniami, naciśnij
kilkakrotnie REPEAT/FM MODE , aż na
wyświetleniu zapali się „MONO”. Zabraknie
efektu stereofonicznego, ale odbiór się
poprawi.
72PL
Taśma
Odtwarzanie taśmy
Możesz używać taśmy TYPE I
(normalnej).
Inne operacje
Aby
Zatrzymać
odtwarzanie
Zrobić pauzę w
odtwarzaniu
Wykonaj
Naciśnij  .
Naciśnij  . Naciśnij
ponownie  , aby
wrócić do odtwarzania.
Przewinąć do Naciśnij  lub 
przodu lub do .
tyłu
2 Włóż taśmę.
Wskazówka
+/  (lub dotknij TAPE  na
urządzeniu), aby wybrać „TAPE”.
Naciśnij  PUSH OPEN/CLOSE 
na urządzeniu, aby włożyć taśmę do
kieszeni kasety stroną do odtwarzania
skierowaną do przodu. Aby uniknąć
uszkodzenia taśmy lub kieszeni
kasety, upewnij się, że nie występuje
luz taśmy.
Gdy włożona jest taśma, odpowiadający jej
wskaźnik w przód ()/w tył () świeci się.
Taśma
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
3 Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION
 na urządzeniu, aby wybrać
„” i odtworzyć jedną stronę.
Wybierz „” lub „”*, aby
odtworzyć obie strony.
4 Naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu )  na
urządzeniu.
Taśma zaczyna odtwarzanie.
Aby odtworzyć odwrotną stronę,
naciśnij przycisk ponownie.
* Magnetofon zatrzyma się automatycznie
po odtworzeniu sekwencji pięć razy.
73PL
Nagrywanie na taśmę
Są trzy sposoby nagrywania na taśmie
TYPE I (normalnej). Używaj przycisków
na urządzeniu do tej operacji.
Synchronizowane nagrywanie CD
Można nagrać na taśmę całą płytę
VIDEO CD lub AUDIO CD. Poziom
nagrania jest regulowany automatycznie.
Ręczne Nagrywanie
Można nagrać żądany fragment ze źródła
dźwięku, włączając w to podłączone
komponenty audio.
Miksowanie dźwięku
Można „zmiksować” dźwięk z dowolnego
źródła dźwięku ze śpiewem lub
przemawianiem do mikrofonu (brak w
wyposażeniu). Zmiksowany dźwięk może
zostać nagrany na taśmę.
1 Włóż przeznaczoną do nagrania
taśmę do magnetofonu, po
czym dotknij TAPE , aby
wybrać „TAPE”.
2 Naciskaj kilkakrotnie DIRECTION
 aby wybrać „“ do
nagrania na jednej stronie.
Wybierz „” lub „”, aby
nagrać na obu stronach.
74PL
3 Dotknij kilkakrotnie 
, aby wybrać stronę do
nagrywania, po czym dotknij 
.
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu
stronach lub nagrywanie na przedniej
stronie, dotknij kilkakrotnie 
, aby zaświecił się wskaźnik , po
czym dotknij  . Jeżeli nagrywasz
na odwrotnej stronie, dotknij
kilkakrotnie  , aby zaświecił
się wskaźnik , po czym dotknij
 .
4 Przygotuj źródło nagrania.
Dla synchronizowanego
nagrywania CD:
Dotknij DVD  i włóż płytę, z której
chcesz wykonać nagranie. Gdy system
automatycznie zacznie odtwarzanie,
dotknij dwukrotnie  , aby
anulować powrót do odtwarzania.
Dla ręcznego nagrywania i
miksowania dźwięku:
Wybierz żądane źródło, aby nagrać
lub miksować.
Aby nagrać tylko dźwięk z mikrofonu,
dotknij DVD  i nie zaczynaj
odtwarzania innego źródła dźwięku
w kroku 6.
5 Nastaw magnetofon na stan
Aby zatrzymać nagrywanie
gotowości do nagrywania.
Dotknij  .
Dla synchronizowanego
nagrywania CD:
Naciśnij CD SYNC .
Jeżeli tryb odtwarzania jest
nastawiony na Odtwarzanie z
Tasowaniem, Odtwarzanie Programu
lub Odtwarzanie z Powtórzeniem,
przełączy się automatycznie na
Normalne odtwarzanie.
Uwagi
6 Zacznij nagrywanie.
Dla synchronizowanego
nagrywania CD:
Naciśnij  START . Gdy
nagrywanie się zakończy, odtwarzacz
CD i magnetofon zatrzymają się
automatycznie.
Dla ręcznego nagrywania:
Naciśnij  START  i zacznij
odtwarzanie żądanego źródła
nagrania.
Jeżeli podczas nagrywania z tunera
wystąpią szumy, zmień pozycję
odpowiedniej anteny, aby je
zredukować.
Taśma
Dla ręcznego nagrywania i
miksowania dźwięku:
Naciśnij  START .
Synchronizowane nagrywanie CD nie jest
dostępne dla płyt DVD, DATA CD i DATA
DVD.
Podczas nagrywania odbiór z innych źródeł
nie jest możliwy.
Gdy naciśniesz CD SYNC  w kroku 5,
efekt dźwięku otaczającego może się zmienić
automatycznie.
Gdy nagrywasz z VIDEO CD, odtwarzanie
z funkcjami PBC zostaje automatycznie
anulowane.
Gdy podczas nagrywania podłączysz lub
odłączysz mikrofon lub słuchawki, dźwięk
może być na chwilę odcięty.
Gdy wybrana jest funkcja DVD, tryb Karaoke
zostanie automatycznie włączony jeśli
podłączysz opcjonalny mikrofon do gniazda
MIC .
Jeżeli podczas nagrywania z tunera wystąpią
szumy, zmień pozycję odpowiedniej anteny,
aby je zredukować. Podczas nagrywania nie
możesz słuchać innych źródeł.
Jeśli płyta jest włożona, gdy wybrane są
funkcje inne niż DVD, nagrywanie zatrzyma
się automatycznie.
CD SYNC  działa tylko dla funkcji „DVD”.
Nie wyjmuj taśmy podczas nagrywania,
ponieważ może to nieodwołalnie uszkodzić
taśmę i magnetofon.
Dla miksowania dźwięku:
Naciśnij  START  i zacznij
odtwarzanie żądanego źródła oraz
zacznij śpiewać lub mówić do
mikrofonu.
Jeżeli wystąpi sprzężenie akustyczne
(wycie), zmniejsz głośność, odsuń
mikrofon od głośników lub zmień
kierunek mikrofonu.
Ciąg dalszy

75PL
Wskazówki
Jeżeli wybierzesz nagrywanie na obu
stronach, a taśma dojdzie do końca przedniej
strony w trakcie nagrywania ścieżki, cała
ta ścieżka zostanie ponownie nagrana od
początku na odwrotnej stronie.
Gdy nagrywasz na obu stronach,
pamiętaj aby zacząć od przedniej strony.
Jeśli rozpoczniesz od odwrotnej strony,
nagrywanie zakończy się na końcu odwrotnej
strony.
Gdy wprowadzone zostają sygnały
dźwiękowe o wysokim poziomie,
zestaw automatycznie reguluje poziom
nagrywania aby zapobiec zniekształceniu
nagranego sygnału dźwiękowego (funkcja
Automatycznej Regulacji Poziomu).
76PL
Urządzenie USB
Słuchanie muzyki z
urządzenia USB
* Pliki objęte ochroną praw autorskich
(Digital Rights Management) nie mogą być
odtwarzane przez ten system.
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „USB” (lub
dotknij USB  na urządzeniu).
2 Podłącz opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz
muzyczny lub nośnik pamięci
masowej USB) do portu
(USB) , jak pokazano poniżej.
Uwagi
Gdy podłączasz urządzenie USB,
sprawdź kierunek i podłącz je do portu
(USB)  na urządzeniu.
Nie wkładaj urządzenia USB do portu
siłą, ponieważ może to spowodować
uszkodzenie urządzenia.
Nie wkładaj innych urządzeń lub
przedmiotów poza urządzeniem USB.
Zanim pojawi się „Reading”, może minąć
około 10 sekund, zależnie od rodzaju
podłączonego urządzenia USB.
Aby wyjąć urządzenie USB
Urządzenie USB
Możesz podłączyć opcjonalne urządzenie
USB (Cyfrowy odtwarzacz muzyczny lub
nośnik pamięci masowej USB) do portu
(USB)  na urządzeniu i słuchać
muzyki zapisanej na urządzeniu USB.
Zobacz „Odtwarzalne urządzenia USB”
(strona 135) i listę urządzeń USB, które
mogą zostać podłączone do tego systemu.
Format audio, który może być
odtwarzany przez ten system, to
wyłącznie format MP3*.
Gdy konieczne jest połączenie przez
kabel USB, podłącz kabel USB
dostarczony z tym urządzeniem USB,
które będzie podłączone.
Szczegółowe informacje o sposobie
używania znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej z urządzeniem
USB, które będzie podłączone.
Gdy podłączone jest urządzenie USB,
pojawi się „Reading” i zacznie się
świecić „USB MEMORY”.
1 Naciśnij  , aby zatrzymać
odtwarzanie.
2 Naciśnij   aby wyłączyć system.
3 Odłączyć urządzenie USB.
Urządzenie USB (Cyfrowy
odtwarzacz muzyczny
lub nośnik pamięci
masowej USB)
Ciąg dalszy

77PL
Uwagi o urządzeniu USB
System może odtworzyć maksymalnie
200 albumów, włącznie z albumami, które
nie zawierają ścieżek audio MP3 i plików
graficznych JPEG.
Ten system może odtwarzać ścieżki
audio MP3 i pliki graficzne JPEG. System
ten będzie odtwarzał każde dane z
rozszerzeniem „.MP3”, „.JPG” lub „.JPEG”,
nawet jeżeli nie są one w formacie MP3 lub
JPEG. Odtwarzanie takich danych może
wygenerować głośne szumy, które mogą
uszkodzić zespoły głośnikowe.
Następujące urządzenia USB/sytuacje mogą
wydłużyć czas niezbędny do rozpoczęcia
odtwarzania:
 urządzenie USB z nagraniem
zawierającym skomplikowaną strukturę
drzewa.
 gdy ścieżki lub pliki w innym albumie
właśnie zostały odtworzone.
Zawartości niektórych urządzeń USB nie
można odtworzyć na tym systemie, ze
względu na format plików.
System może odtwarzać tylko do głębokości
8 folderów.
Gdy podłączone jest urządzenie USB, system
odczytuje wszystkie pliki na urządzeniu USB.
Jeżeli na urządzeniu USB jest dużo folderów
lub plików, może upłynąć dużo czasu do
zakończenia odczytywania urządzenia USB.
Nie podłączaj systemu i urządzenia USB
przez koncentrator USB.
W wypadku niektórych podłączonych
urządzeń USB może wystąpić opóźnienie
między operacją i jej wykonaniem przez ten
system.
Jeżeli system zostanie wyłączony w trybie
Wznowienia Odtwarzania, po włączeniu
go z powrotem odtwarzanie zacznie się od
początku tej ścieżki audio MP3, która była w
trybie Wznowienia Odtwarzania.
78PL
Ten system nie gwarantuje obsługiwania
wszystkich funkcji dostępnych na
podłączonym urządzeniu USB.
Pliki nagrane na urządzeniu takim jak
komputer mogą nie zostać odtworzone w
kolejności, w której zostały nagrane.
Kolejność odtwarzania na tym systemie
może być różna od kolejności odtwarzania na
podłączonym urządzeniu USB.
Pamiętaj zawsze o wyłączeniu systemu przed
odłączeniem urządzenia USB. Odłączenie
urządzenia USB gdy system jest włączony
może uszkodzić dane na urządzeniu USB.
Nie zapisuj innych rodzajów plików lub
zbędnych folderów na urządzeniu USB, które
zawiera ścieżki audio MP3 lub pliki graficzne
JPEG.
Foldery, w których nie ma ścieżek audio
MP3 lub plików graficznych JPEG zostaną
pominięte.
Kompatybilność ze wszystkimi programami
do kodowania/zapisu MP3, urządzeniami
nagrywającymi oraz nośnikami służącymi
do nagrywania nie może być gwarantowana.
Niezgodne urządzenie USB może
wygenerować szumy lub przerywane audio,
może także w ogóle nie odtwarzać.
Wybieranie ścieżki audio MP3
lub albumu
1 Podłącz urządzenie USB do
Odtwarzanie ścieżki:
1 Naciśnij ENTER .
Pojawi się lista ścieżek audio MP3
w wybranym albumie.
(USB) .
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
portu
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zaczyna odtwarzanie od
pierwszej ścieżki wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy ścieżek lub
listy albumów
Urządzenie USB
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądaną ścieżkę audio
MP3, po czym naciśnij ENTER .
System zaczyna odtwarzanie
wybranej ścieżki audio MP3.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista ścieżek lub lista
albumów.
Ciąg dalszy

79PL
Aby odtworzyć następny album ścieżek
audio MP3
Możesz wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , aż
dojdziesz do ostatniej ścieżki w bieżącym
albumie, po czym jeden raz naciskając
 . Wybrana zostaje pierwsza
ścieżka następnego albumu. Nie można
jednak wybrać poprzedniego albumu
przez kilkakrotne naciśnięcie  .
Aby wybrać poprzedni album, wybierz
album z listy albumów.
Odtwarzanie albumu:
Naciśnij  (lub dotknij  na
urządzeniu) .
System zacznie pokaz zdjęć od
pierwszego pliku graficznego w
wybranym albumie.
Odtwarzanie pliku graficznego:
1 Naciśnij PICTURE NAVI .
Wyświetlone zostają miniaturki
pierwszych 16 plików graficznych
JPEG w wybranym albumie.
Aby wrócić do listy albumów, gdy
wyświetlana jest lista ścieżek
Naciśnij  RETURN .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów lub listę ścieżek
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Wybieranie pliku graficznego
JPEG lub albumu
1 Podłącz urządzenie USB do
(USB) .
Lista albumów pojawi się na ekranie
TV.
portu
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać album.
80PL
Jeżeli w wybranym albumie jest
więcej niż 16 plików graficznych,
po prawej stronie pojawi się pasek
przewijania.
2 Naciśnij /// , aby wybrać
obraz, który chcesz obejrzeć, po
czym naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) .
Pokaz zdjęć zaczyna się od
wybranego pliku graficznego.
Aby zatrzymać odtwarzanie,
naciśnij  .
Aby odtworzyć następny album plików
graficznych JPEG
Można wybrać następny album
naciskając kilkakrotnie  , do
ostatniego pliku bieżącego albumu, po
czym nacisnąć   jeden raz. Wybrany
zostanie pierwszy plik następnego
albumu. Nie można jednak wybrać
poprzedniego albumu przez kilkakrotne
naciśnięcie  . Aby wybrać poprzedni
album, wybierz album z listy albumów.
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Aby wyświetlić następną lub
poprzednią stronę listy albumów
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , gdy
wyświetlana jest lista albumów.
Aby wyświetlić następny lub
poprzedni plik graficzny JPEG
Naciśnij kilkakrotnie  lub   podczas
pokazu zdjęć.
Gdy plik graficzny JPEG jest wyświetlony
na ekranie TV, możesz obrócić obraz o
90 stopni.
Naciśnij kilkakrotnie  lub   gdy
oglądasz obraz.
Naciśnij CLEAR , aby wrócić do
oryginalnego widoku.
Urządzenie USB
Aby obrócić plik graficzny JPEG
Uwagi
Przycisk PICTURE NAVI  nie działa, gdy
opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „AUDIO (MP3)”.
Gdy naciśniesz  lub  , aby wybrać
następny lub poprzedni obraz, powróci on
do oryginalnego widoku, nawet jeśli został
poprzednio obrócony.
Pokaz zdjęć zatrzyma się, gdy naciśniesz 
lub  .
Ciąg dalszy

81PL
Odtwarzanie ścieżek audio
MP3 i plików graficznych
JPEG w postaci pokazu zdjęć z
dźwiękiem
Można odtworzyć pokaz zdjęć z
dźwiękiem, umieszczając najpierw pliki
graficzne JPEG i ścieżki audio MP3 w
tym samym albumie.
1 Podłącz urządzenie USB do
portu
2 Naciśnij
(USB) .
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać
(MODE
(MP3,JPEG)), po czym naciśnij
ENTER .
Opcje dla „MODE (MP3,JPEG)”
pojawią się na ekranie TV.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
AUTO: Odtwarza pliki graficzne
JPEG i ścieżki audio MP3 w tym
samym albumie jako pokaz zdjęć z
dźwiękiem.
AUDIO (MP3): Odtwarza ścieżki
audio MP3 w sposób ciągły.
IMAGE (JPEG): Odtwarza pliki
graficzne JPEG jako pokaz zdjęć.
82PL
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub 
 aby wybrać „AUTO”, po czym
naciśnij ENTER .
5 Naciśnij DVD/TUNER MENU .
Listy albumòw pojawią się na ekranie
TV.
6 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądany album, po
czym naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) .
Pokaz zdjęć z dźwiękiem zaczyna się
od wybranego albumu.
Aby zatrzymać odtwarzanie, naciśnij
 .
Aby włączyć lub wyłączyć listę
albumów
Naciśnij kilkakrotnie DVD/TUNER
MENU .
Aby anulować pokaz zdjęć z dźwiękiem
Wybierz „AUDIO (MP3)” lub „IMAGE
(JPEG)” w kroku 4.
Uwagi
W niektórych wypadkach nie można zmienić
nastawienia „MODE (MP3,JPEG)”, gdy opcja
„MODE (MP3,JPEG)” została nastawiona na
 „IMAGE (JPEG)” i wybrane urządzenie
USB zawiera tylko ścieżki audio MP3.
 „AUDIO (MP3)” i wybrane urządzenie
USB zawiera tylko pliki graficzne JPEG.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
Określanie prędkości pokazu zdjęć
4 Naciśnij ENTER .
1 Naciśnij kilkakrotnie
Uwaga
(Tylko pliki graficzne JPEG)
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(INTERVAL), po
czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „INTERVAL” pojawią się na
ekranie TV.
aby wybrać żądany interwał zmiany
obrazu.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
NORMAL: Nastawia czas trwania
na około 6 do 9 sekund (Obrazy,
które mają 3 000 000 pikseli lub
więcej, będą miały dłuższy czas
trwania).
FAST: Nastawia czas wyświetlenia
na krótszy niż „NORMAL”.
SLOW 1: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
„NORMAL”.
SLOW 2: Nastawia czas
wyświetlenia na dłuższy niż
„SLOW 1”.
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
Niektóre pliki graficzne JPEG (szczególnie pliki
graficzne JPEG w formacie progresywnym
lub pliki graficzne JPEG o wielkości 3 000 000
pikseli lub wyższej) mogą wymagać więcej
czasu niż inne aby się wyświetlić, co może
powodować, że zmiany obrazu wydają się trwać
dłużej niż wynika to z wybranej opcji.
Ciąg dalszy

Urządzenie USB
Maksymalna liczba ścieżek audio MP3 lub
plików graficznych JPEG w albumie, którą
ten system może rozpoznać wynosi:
 600 gdy opcja „MODE (MP3,JPEG)”
jest nastawiona na „AUDIO (MP3)” lub
„IMAGE (JPEG)”.
 300 gdy opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest
nastawiona na „AUTO”.
Jeżeli na urządzeniu USB nie ma ścieżek
audio MP3, na ekranie TV pojawi się „No
audio data” i urządzenia USB nie będzie
można odtworzyć.
Jeżeli na urządzeniu USB nie ma plików
graficznych JPEG, na ekranie TV pojawi się
„No image data” i urządzenia USB nie będzie
można odtworzyć.
Jeżeli jednocześnie odtwarzasz dużych
rozmiarów dane ścieżek audio MP3 i
plików graficznych JPEG, dźwięk może
przeskakiwać.
83PL
Wybieranie efektu zmiany obrazu dla
plików graficznych podczas pokazu
zdjęć
Odtwarzanie w losowej
kolejności
(Tylko pliki graficzne JPEG)
 Odtwarzanie z Tasowaniem
1 Naciśnij kilkakrotnie
Możesz odtworzyć ścieżki na urządzeniu
USB w losowej kolejności. Za każdym
razem, gdy wykonujesz Odtwarzanie
z Tasowaniem, kolejność odtwarzania
może być różna.
DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania dla plików
graficznych JPEG nie ukaże się na
ekranie TV.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(EFFECT), po czym
naciśnij ENTER .
Opcje dla „EFFECT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aby
wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
MODE 1: Obraz spływa na ekran z
góry na dół.
MODE 2: Obraz przepływa przez
ekran od strony lewej do prawej.
MODE 3: Obraz rozciąga się,
zaczynając od środka ekranu.
MODE 4: Obrazy losowo używają
różnych efektów.
MODE 5: Kolejny obraz nasuwa się
na bieżący.
OFF: Wyłącza tę funkcję.
4 Naciśnij ENTER .
Wybrane nastawienie zaczyna działać.
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
aby wybrać
(SHUFFLE),
po czym naciśnij ENTER .
Opcje dla „SHUFFLE” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
ON (MP3): wszystkie ścieżki
audio MP3 w wybranym albumie
na urządzeniu USB zostaną
odtworzone losowo.
Gdy żaden album nie będzie
wybrany, pierwszy album zostanie
losowo odtworzony.
4 Naciśnij ENTER .
5 Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) .
Zaczyna się Odtwarzanie z
Tasowaniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Tasowaniem, naciśnij CLEAR  lub
wybierz „OFF” w kroku 3.
84PL
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Odtwarzanie z Tasowaniem zostanie
anulowane, gdy
 odłączysz urządzenie USB.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
Dla ścieżek audio MP3, można powtarzać
odtwarzanie tej samej piosenki.
Powtarzane odtwarzanie
 Odtwarzanie z Powtórzeniem
Można powtarzać odtwarzanie
wszystkich ścieżek, plików, pojedynczej
ścieżki lub pliku na urządzeniu USB.
Można jednocześnie wybrać Odtwarzanie
z Tasowaniem.
1 Naciśnij
DISPLAY .
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub  
Opcje dla „REPEAT” pojawią się na
ekranie TV.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
MEMORY: powtarza wszystkie
albumy na urządzeniu USB.
ALBUM: powtarza bieżący album.
TRACK*: powtarza bieżącą ścieżkę.
Urządzenie USB
aby wybrać
(REPEAT),
po czym naciśnij ENTER .
* Tylko ścieżki audio MP3.
Gdy aktywne jest Odtwarzanie z
Tasowaniem:
OFF: nie odtwarza z powtórzeniem.
ON: powtarza Odtwarzanie z
Tasowaniem.
Ciąg dalszy

85PL
4 Naciśnij ENTER .
5 Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) .
Rozpocznie się Odtwarzanie z
Powtórzeniem.
Aby anulować Odtwarzanie z
Powtórzeniem, naciśnij CLEAR 
lub wybierz „OFF” w kroku 3.
Aby wyłączyć Menu Sterowania
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY ,
dopóki Menu Sterowania nie zniknie z
ekranu TV.
Uwagi
Można także zmienić ustawienie
Odtwarzania z Powtórzeniem, naciskając
kilkakrotnie REPEAT/FM MODE .
Na wyświetleniu świeci się „REP”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „MEMORY”, „ALBUM” lub „ON”.
Na wyświetleniu świeci się „REP1”, gdy
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest nastawione
na „TRACK”.
Podczas odtwarzania urządzenia USB,
które zawiera ścieżki audio MP3 i pliki
graficzne JPEG, dźwięk źródła audio nie
będzie odpowiadał obrazowi, jeżeli ich czasy
odtwarzania są różne.
Wybranie „TRACK” nie jest możliwe, gdy
opcja „MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „IMAGE (JPEG)” (strona 82).
Odtwarzanie z Powtórzeniem jest anulowane
gdy
 odłączysz urządzenie USB.
 wyłączysz system.
 zostaje zmieniona funkcja.
86PL
Regulacja dźwięku
Regulowanie dźwięku
Osiąganie bardziej
dynamicznego dźwięku
(Dynamic Sound Generator
X-tra)
Możesz wzmocnić dźwięki niskie i
stworzyć dźwięk o większej mocy.
Nastawienie „DSGX” idealnie nadaje się
do źródeł muzycznych.
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
wyświetlenie następująco:
DSGX ON  DSGX OFF*
* Zaprogramowany efekt dźwiękowy zostaje
automatycznie nastawiony na „FLAT”.
Wskazówka
Nastawieniem domyślnym jest „DSGX ON”.
1 Naciśnij PRESET EQ  na
urządzeniu.
Na wyświetleniu pojawi się ostatnio
wybrany zaprogramowany efekt.
2 Naciśnij kilkakrotnie PRESET EQ
 na urządzeniu, aby wybrać
żądany zaprogramowany efekt.
Opcje zaprogramowanego efektu
Efekt
ROCK
POP
JAZZ
CLASSIC
DANCE
FLAT
USER EQ
Kategoria
Standardowe źródła
muzyczne
Oryginalne źródło
muzyki (anuluje
zaprogramowany efekt)
Własne nastawienie
korektora (zobacz
niżej)
Regulacja dźwięku
Naciśnij kilkakrotnie DSGX  na
urządzeniu.
Wybieranie
zaprogramowanego efektu
Aby nastawić korektor graficzny i
zapisać w pamięci własne nastawienie
korektora
Można wyregulować dźwięk, zwiększając
lub zmniejszając poziom określonego
pasma częstotliwości, po czym zapisać w
pamięci własne nastawienie korektora.
1 Naciśnij kilkakrotnie EQ EDIT 
na urządzeniu, aby wybrać pasmo
częstotliwości.
Ciąg dalszy

87PL
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub 
, aby nastawić poziom.
Wybieranie pola akustycznego
Możesz skorzystać z dźwięku
przestrzennego, wybierając po prostu
jedno z pól akustycznych. Wprowadzają
one ekscytujący i potężny dźwięk kinowy
do twojego domu.
1 Naciśnij SOUND FIELD .
Pasmo częstotliwości
Poziom korektora
3 Powtórz kroki 1 i 2, aby nastawić
poziom innych pasm częstotliwości.
4 Naciśnij kilkakrotnie EQ EDIT 
na urządzeniu, aby wyjść z trybu
nastawiania.
Każde naciśnięcie przycisku zmieni
wyświetlenie następująco:
„LOW”  „MID”  „HIGH” 
Oryginalne wyświetlenie (Nastąpiło
wyjście z trybu nastawiania) 
„LOW” 
To nastawienie zostaje automatycznie
zapisane jako „USER EQ”.
Nastawienie poprzednio zapisane
w tym miejscu pamięci zostaje
skasowane i zastąpione nowym
nastawieniem.
88PL
Na wyświetleniu pojawi się ostatnio
wybrane pole akustyczne.
2 Gdy ostatnio wybrane
pole akustyczne pojawi się
na wyświetleniu, naciśnij
kilkakrotnie SOUND FIELD
, aby wybrać żądane pole
akustyczne.
DHC-AZ55D:
Gdy słuchawki nie są podłączone:
SBS MULTI1)2) (Tryb Sound Broad
System)
Wykonuje odpowiednie
rozkodowanie w oparciu o źródło, aby
powiększyć efekt pola akustycznego.
Tryb ten umożliwia słuchanie
dźwięku odtwarzanego ze wszystkich
rodzajów płyt, przez wiele kolumn
głośnikowych.
A.F.D. AUTO2) (Auto Format Direct
Auto)
Liczba kanałów dźwięku zależy
od źródła. W funkcji DVD,
gdy odtwarzane są 2-kanałowe
źródła, na przykład AUDIO CD,
VIDEO CD i ścieżki audio MP3,
wyprowadzany będzie tylko dźwięk z
2 kanałów. Natomiast liczba kanałów
dźwięku wyprowadzanych podczas
odtwarzania DVD VIDEO i plików
wideo DivX zależy od wyboru
formatu audio. W innych funkcjach
system będzie wyprowadzał tylko
2 kanały dźwięku. To nastawienie
jest idealne, gdy chcesz słuchać
oryginalnego dźwięku ze źródła.
PLII MOVIE2)
Wykonuje rozkodowanie w trybie Pro
Logic II Movie. To nastawienie jest
idealne dla filmów zakodowanych w
Dolby Surround. W dodatku tryb ten
może reprodukować dźwięk dla 5.1
kanałów podczas odtwarzania z taśmy
wideo filmów z dogranymi dialogami
lub starych filmów. Źródło nagrane
na 2 kanałach zostaje rozkodowane
na 5.1 kanały.
V.M.DIM.2)
Wykonuje rozkodowanie DCS
(Digital Cinema Sound). Źródło
nagrane na 2 kanałach zostaje
rozkodowane na 5.1 kanały.
LINK
Wyprowadza kanały surround z
przednich kanałów.
2CH STEREO
Wyprowadza dźwięk stereofoniczny z
wielokanałowych źródeł, na przykład
płyt DVD VIDEO, w funkcji „DVD”.
System wyprowadza oryginalny
dźwięk w funkcjach innych niż
„DVD” i podczas odtwarzania
źródeł stereofonicznych, na przykład
AUDIO CD, VIDEO CD i ścieżki
audio MP3.
Ciąg dalszy

Regulacja dźwięku
PRO LOGIC2)
Wykonuje dekodowanie formatu Pro
Logic. Źródło nagrane na 2 kanałach
zostaje rozkodowane na 4.1 kanały.
PLII MUSIC2)
Wykonuje rozkodowanie w trybie
Pro Logic II Music. To nastawienie
jest idealne dla normalnych źródeł
stereofonicznych, na przykład płyt
AUDIO CD. Źródło nagrane na 2
kanałach zostaje rozkodowane na 5.1
kanały.
89PL
Gdy słuchawki są podłączone:
HP 2CH
Normalne pole akustyczne dla
słuchawek.
HP VIRTUAL2)
Pole akustyczne dla słuchawek z
wirtualnym efektem przestrzennym.
To pole akustyczne jest efektywne
tylko wtedy, gdy odtwarzasz źródła
wielokanałowe.
Gdy odtwarzana jest płyta DVD, efekt
jest taki sam, jak „A.F.D. AUTO”.
Te pola akustyczne nie mogą zostać
wybrane, gdy:
system jest w w trybie oczekiwania na
nagranie lub w trakcie nagrania.
 podłączony jest mikrofon.
 włączony jest tryb Karaoke.
1)
2)
DHC-AZ33D:
Gdy słuchawki nie są podłączone:
2CH STEREO
Wyprowadza dźwięk stereofoniczny z
wielokanałowych źródeł, na przykład
płyt DVD VIDEO, w funkcji „DVD”.
System wyprowadza oryginalny
dźwięk w funkcjach innych niż
„DVD” i podczas odtwarzania
źródeł stereofonicznych, na przykład
AUDIO CD, VIDEO CD i ścieżek
audio MP3.
90PL
2CH SUR
Wyprowadza dźwięk stereofoniczny
z efektem przestrzennym z
wielokanałowych źródeł, na przykład
płyt DVD VIDEO, w funkcji „DVD”.
System wyprowadza oryginalny
dźwięk z efektem przestrzennym w
funkcjach innych niż „DVD”.
VIRTUAL A*
Tworzy 3 wirtualne głośniki dźwięku
otaczającego z dźwięku przednich
głośników. To pole akustyczne
jest efektywne tylko wtedy, gdy
odtwarzasz źródła wielokanałowe.
VIRTUAL B*
Tworzy 1 zespół wirtualnych
głośników dźwięku otaczającego z
dźwięku przednich głośników, nie
używając rzeczywistych głośników
dźwięku otaczającego. Ten tryb
jest skuteczny, gdy jest niewielka
odległość między przednimi
kolumnami głośnikowymi. To
pole akustyczne jest efektywne
tylko wtedy, gdy odtwarzasz źródła
wielokanałowe.
* Te pola akustyczne nie mogą zostać
wybrane, gdy włączony jest tryb Karaoke.
Gdy słuchawki są podłączone:
HP 2CH
Normalne pole akustyczne dla
słuchawek.
HP SUR
Pole akustyczne dla słuchawek z
efektem przestrzennym.
HP VIRTUAL
Pole akustyczne dla słuchawek z
wirtualnym efektem przestrzennym.
To pole akustyczne jest efektywne
tylko wtedy, gdy odtwarzasz źródła
wielokanałowe.
Uwagi
Możesz śpiewać przy akompaniamencie
płyt multipleks AUDIO CD, multipleks
VIDEO CD lub DVD VIDEO w formacie
„Dolby Digital Karaoke”.
Przygotowanie do karaoke
Tylko DVD VIDEO, DVD-R/RW w
trybie VR, VIDEO CD, ścieżki audio
MP3 (włączając te na urządzeniu USB) i
pliki wideo DivX
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/ , aby wybrać „DVD” (lub
dotknij DVD  na urządzeniu).
2 Przekręć MIC LEVEL  na
urządzeniu na „MIN”, aby
zmniejszyć głośność mikrofonu.
Ciąg dalszy

Regulacja dźwięku
Zależnie od płyty, efekt przestrzenny może
nie być tak duży, jak oczekiwano.
Dla DHC-AZ55D, jeżeli w ustawieniach
głośników dźwięku otaczającego wybrano
„NONE”, dźwięk z głośników dźwięku
otaczającego nie będzie wyprowadzany,
nawet po wybraniu „LINK”.
Dla DHC-AZ33D, „VIRTUAL A”, „VIRTUAL
B” i „HP VIRTUAL” są skuteczne tylko
wtedy, gdy odtwarzane jest wielokanałowe
źródło.
„VIRTUAL A”, „VIRTUAL B” i „HP
VIRTUAL” mogą być wybrane tylko wtedy,
gdy funkcja systemu jest nastawiona na
„DVD” lub „USB” (tylko DHC-AZ33D).
Śpiew z podkładem
muzycznym: Karaoke
91PL
3 Podłącz opcjonalny mikrofon do
gniazda MIC  na urządzeniu.
Włączony jest tryb Karaoke.
„KARAOKE MODE: ON” pojawi się
na ekranie TV i „” pojawi się na
wyświetlaczu.
4 Zacznij odtwarzanie muzyki i
wyreguluj głośność.
DVD VIDEO, DVD-R/-RW w trybie
VR, pliki wideo DivX:
System wyprowadza wybrany format
audio.
AUDIO CD, VIDEO CD, ścieżki
audio MP3:
Ustawienie audio automatycznie
zmieni się na „1/L” i system
wyprowadzi audio lewego kanału.
Jeżeli chcesz słyszeć partię
wokalną:
Naciśnij kilkakrotnie AUDIO , aby
wybrać drugi kanał audio.
5 Zacznij śpiewać przy
akompaniamencie muzyki.
92PL
Aby wyłączyć Tryb Karaoke
Odłącz mikrofon lub naciśnij KARAOKE
MODE . „KARAOKE MODE: OFF”
pojawi się na ekranie TV.
Inne operacje
Aby
Nastawić
głośność
mikrofonu
Wyregulować
echo mikrofonu
Anulować efekt
echa
Wykonaj
Przekręć MIC LEVEL
 na urządzeniu.
Przekręć ECHO LEVEL
 na urządzeniu.
Przekręć ECHO LEVEL
 na urządzeniu na
„MIN”.
Uwagi
Dźwięk wprowadzany z mikrofonu nie
jest wyprowadzany z gniazda DVD/USB
DIGITAL OUT (tylko DHC-AZ33D).
Tryb Karaoke zostanie automatycznie
wyłączony, gdy:
 wyłączysz system.
 zmienisz funkcję.
 podłączysz słuchawki.
 włączysz dźwięk próbny (tylko DHCAZ55D).
Jeżeli występuje akustyczne sprzężenie
zwrotne:
 odsuń mikrofon dalej od głośników.
 zmień ukierunkowanie mikrofonu.
 zmniejsz MIC LEVEL  lub ECHO
LEVEL .
 naciśnij kilkakrotnie VOLUME  (lub
dotknij VOLUME  na urządzeniu) .
Format „Dolby Digital Karaoke”
(Tylko DVD VIDEO)
Format Dolby Digital, który reprodukuje
dźwięk przestrzenny używając 5 kanałów,
może także zawierać format „Dolby
Digital Karaoke”, który jest specjalnie
przeznaczony dla karaoke. W płytach
o formacie „Dolby Digital Karaoke”, w
dodatku do akompaniamentu nagrane
są ścieżki melodii prowadzącej i
prowadzącej partii wokalnej. Możesz je
wybrać, gdy włączony jest Tryb Karaoke.
Wyjście głośników w normalnym
formacie Dolby Digital (5 kanałów)
Przedni (L)
Centralny
Dookólny (Pr)
Akompaniament
Przedni (L)
Akompaniament
Centralny
Przedni (Pr)
Melodia
prowadząca
Dookólny (L)
Dookólny (Pr)
Prowadząca partia Prowadząca partia
wokalna 1
wokalna 2
Możesz wybrać dowolny z powyższych.
Możesz sprawdzić informacje audio,
naciskając AUDIO  (strona 37).
Gdy odtwarzasz płytę „Dolby Digital
Karaoke”, „” pojawi się jako bieżący
format audio (strona 102).
Przykład:
2/0: Nagrano tylko z akompaniamentem.
3/0: Nagrano z melodią prowadzącą.
3/1: Nagrano z melodią prowadzącą i z jedną prowadzącą
partią wokalną.
3/2: Nagrano z melodią prowadzącą i z dwiema
prowadzącymi partiami wokalnymi.
Ciąg dalszy

Regulacja dźwięku
Dookólny (L)
Przedni (Pr)
Wyjście głośników w formacie „Dolby
Digital Karaoke”
93PL
Korzystanie z karaoke przy
użyciu menu sterowania
1 Naciśnij
DISPLAY  raz lub
dwa razy, gdy Tryb Karaoke jest
włączony podczas odtwarzania
płyty.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać pozycję Karaoke
z wyświetlanej listy, po czym
naciśnij ENTER .
Pozycja Karaoke jest wybrana.
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać żądane nastawienie,
po czym naciśnij ENTER .
Nastawianie Trybu Karaoke
Ustawienia domyślne są podkreślone.
KARAOKE PON1)
ON: Korzystaj z karaoke z każdą płytą,
nawet jeśli nie jest to płyta karaoke ani
płyta multipleks, redukując dźwięk partii
wokalnej.
OFF: Anuluj efekt „KARAOKE PON”.
KEY CONTROL2)
Nastaw tonację muzyki, aby odpowiadała
twojej skali głosu.
Wybierz „”, aby anulować efekt „KEY
CONTROL”.
VOCAL SELECT3)
(Tylko DVD VIDEO, VIDEO CD,
AUDIO CD)
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO4):
OFF (Wyłącz prowadzącą partię
wokalną)

1+2 (Prowadząca partia wokalna
1+2)

1 (Prowadząca partia wokalna 1)

2 (Prowadząca partia wokalna 2)
94PL
Gdy odtwarzasz płytę VIDEO CD lub
AUDIO CD:
OFF (Wyłącza partię wokalną)

L+R (Ten sam dźwięk jest
wyprowadzany z obu kolumn
głośnikowych)

STEREO (Standardowy dźwięk
stereofoniczny)
GUIDE MELODY5)
(Tylko DVD VIDEO)
ON: Włącz prowadzącą melodię.
OFF: Wyłącz prowadzącą melodię.
1 Naciśnij SCORE  przed
zaśpiewaniem piosenki w Trybie
Karaoke.
Poprzedni najlepszy wynik punktowy
pojawi się na ekranie TV.
2 Po śpiewaniu ponad minutę naciśnij
ponownie SCORE , aby zobaczyć
swój wynik.
Wynik punktowy jest obliczany na
skali od 0 do 99.
Głos piosenkarza może nie zostać
zredukowany gdy:
 gra tylko kilka instrumentów.
 odtwarzany jest duet.
 źródło posiada silne echo lub występuje
chór.
 głos piosenkarza nie jest ustawiony
pośrodku.
 głos nagrany w materiale źródłowym jest
wysokim sopranem lub tenorem.
Możesz także zmienić nastawienie
„KARAOKE PON”, naciskając KARAOKE
PON  gdy włączony jest tryb Karaoke.
Nastawienie „KARAOKE PON” zostaje
automatycznie zmienione na „OFF”, gdy
nastawisz „VOCAL SELECT” na pozycję
inną niż „OFF”.
1)
Ciąg dalszy

Regulacja dźwięku
Gdy odtwarzasz płytę Super VCD:
OFF (Wyłącza partię wokalną)

1:L+R

1:STEREO (Dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 1)

2:L+R

2:STEREO (Dźwięk stereofoniczny
ścieżki audio 2)
SCORE MODE6)
Możesz to wybrać, gdy włączony jest
Tryb Karaoke.
Punkty są obliczane na podstawie
porównania twojego głosu ze źródłem
muzycznym.
EASY: Poziom początkujący lub średni.
NORMAL: Poziom zaawansowany lub
zawodowy.
DEMO: Tryb pokazowy. Konsekwentnie
wyświetla dużą ilość punktów dla każdej
piosenki.
95PL
Możesz także zmienić nastawienie „KEY
CONTROL”, naciskając KEY CONTROL 
, aby obniżyć tonację i KEY CONTROL 
, aby podnieść tonację, gdy włączony jest
Tryb Karaoke.
Nastawienie „KEY CONTROL” zostaje
automatycznie zmienione na domyślne, gdy
zmienisz ścieżkę lub tytuł.
Zależnie od płyty, powyższe operacje mogą
nie być możliwe.
3)
Nastawienie „VOCAL SELECT” zostaje
automatycznie zmienione na „OFF”, gdy
nastawisz „KARAOKE PON” na „ON”.
Zależnie od płyty, zmiana partii wokalnej
może nie być możliwa.
4)
W wypadku płyt DVD VIDEO z nagranym
jednym prowadzącym wokalem lub bez
prowadzącego wokalu, zmiana wokalu nie
jest możliwa.
Możesz zmienić wokal gdy ścieżka
dźwiękowa jest nagrana w formacie „Dolby
Digital Karaoke”.
5)
Gdy odtwarzasz DVD VIDEO, ta funkcja
działa tylko dla formatu „Dolby Digital
Karaoke”.
Dla płyt DVD VIDEO bez melodii
prowadzącej, słuchanie melodii prowadzącej
nie jest możliwe, nawet gdy nastawisz to
ustawienie na „ON”.
6)
Najlepszy wynik jest wyzerowany, gdy system
zostanie wyłączony.
Jeżeli naciśniesz inne przyciski na pilocie,
funkcja obliczania punktacji może zostać
anulowana.
W pewnych wypadkach użycie trybu
punktacji może nie być możliwe.
2)
Uwaga
Każde nastawienie Karaoke w tablicy powyżej
zostaje automatycznie zmienione na „OFF” lub
na nastawienie domyślne, gdy:
 wyłączysz system.
 zmienisz funkcję.
 podłączysz słuchawki.
 wyłączysz Tryb Karaoke.
 wyjmiesz płytę.
96PL
Inne operacje
Używanie
programatora
Zasypianie przy muzyce
 Nocny Programator
Możesz nastawić zestaw na wyłączenie
się po upływie określonego czasu, dzięki
czemu możesz zasypiać przy muzyce.
Naciskaj kilkakrotnie SLEEP  aby
wybrać żądany czas.
Nastawianie programatora
gramator Nagrywania
Nie można jednocześnie uruchomić
Programatora Odtwarzania i
Programatora Nagrywania. Pamiętaj o
nastawieniu zegara (zobacz „Nastawianie
zegara” (strona 29)).
Programator Odtwarzania
Możesz obudzić się przy dźwiękach
muzyki o określonej porze.
Dla Programatora Odtwarzania:
Włóż płytę lub taśmę stroną do
odtwarzania skierowaną do przodu,
lub nastaw na żądaną, wprowadzoną
do pamięci stację. Następnie
naciśnij VOLUME +/ (lub dotknij
VOLUME +/ na urządzeniu) ,
aby nastawić głośność.
Dla Programatora Nagrywania:
Nastaw na żądaną, wprowadzoną do
pamięci stację.
2 Naciśnij TIMER MENU .
3 Naciśnij kilkakrotnie  lub  ,
aby wybrać „PLAY SET?” lub „REC
SET?”, po czym naciśnij ENTER
.
Pojawi się „ON” i wskazanie godziny
miga na wyświetleniu.
4 Nastaw czas rozpoczęcia
odtwarzania lub nagrywania.
Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
nastawić godzinę, po czym naciśnij
ENTER .
Wskazanie minut miga na
wyświetleniu. Wykonaj powyższą
procedurę aby nastawić minuty.
Pojawi się „OFF” i wskazanie godziny
zacznie pulsować na wyświetleniu.
Inne operacje
 Programator Odtwarzania/Pro-
1 Przygotuj źródło dźwięku.
Programator Nagrywania
Możesz wykonać nagranie z
zaprogramowanej stacji radiowej o
wyznaczonej porze.
Ciąg dalszy

97PL
5 Nastaw czas zatrzymania
odtwarzania lub nagrywania,
używając procedury jak w kroku
4.
Inne operacje
Aby
Sprawdzić
ustawienie
6 Wybierz źródło dźwięku lub
przygotuj taśmę.
Dla Programatora Odtwarzania:
Naciśnij kilkakrotnie  lub  , aż
żądane źródło muzyki (DVD, taśma
lub tuner) ukaże się na wyświetleniu,
po czym naciśnij ENTER .
Wyświetlenie pokaże nastawienia
programatora.
Dla Programatora Nagrywania:
Włóż do magnetofonu taśmę
przeznaczoną do nagrywania.
Naciśnij kilkakrotnie DIRECTION
 na urządzeniu i wybierz „”,
aby nagrać na jednej stronie, lub
„” albo „”, aby nagrać na obu
stronach.
Gdy nagrywasz od odwrotnej strony,
naciśnij kilkakrotnie  (lub dotknij
 na urządzeniu), aż zaświeci
się wskaźnik , aby rozpocząć
odtwarzanie odwrotnej strony.
Naciśnij   w punkcie, w którym
chcesz zacząć nagrywanie.
Gdy nagrywasz na obu stronach,
pamiętaj aby zacząć od przedniej
strony. Jeśli rozpoczniesz od
odwrotnej strony, nagrywanie
zakończy się na końcu odwrotnej
strony.
98PL
Zmienić
nastawienie
Anulować
Programator
Odtwarzania
Wykonaj
1 Naciśnij TIMER
MENU .
„TIMER SEL?” miga
na wyświetleniu.
2 Naciśnij ENTER .
3 Naciśnij kilkakrotnie
 lub  , aby
wybrać „PLAY
SELECT?” lub „REC
SELECT?”, po czym
naciśnij ENTER .
Zacznij od kroku 1.
1 Naciśnij TIMER
MENU .
„TIMER SEL?” miga
na wyświetleniu.
2 Naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie
 lub   aby
wybrać „TIMER
OFF?”, po czym
naciśnij ENTER .
Uwagi
Jeżeli użyjesz Programatora Odtwarzania lub
Programatora Nagrywania w tym samym
czasie, co Nocnego Programatora, Nocny
Programator będzie miał pierwszeństwo.
Programator Odtwarzania i Programator
Nagrywania nie zostaną uruchomione, jeśli
system jest włączony lub jeśli „STANDBY”
miga na wyświetleniu.
Głośność zostaje zredukowana do minimum
podczas pracy Programatora Nagrywania.
Zestaw włączy się na 30 sekund przed
nastawionym czasem. Nie wykonuj operacji
na systemie od momentu, w którym się
włączy, aż do rozpoczęcia nagrywania.
Zmiana wyświetlenia
Wyłączanie wyświetlenia
Tryb Oszczędzania Energii
Wyświetlenie pokazowe i wyświetlenie
zegara mogą zostać wyłączone, aby
zminimalizować ilość energii zużywanej
w trybie oczekiwania (Tryb Oszczędzania
Energii).
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY 
gdy system jest wyłączony.
Pokaz1) 
Brak wyświetlenia (Tryb Oszczędzania
Energii)  Zegar2)  Pokaz  …
Uwaga
Podczas trybu Oszczędzania Energii nie można
wykonywać następujących operacji:
 Nastawianie zegara (strona 29).
 Zmiana interwału strojenia AM (Z
wyjątkiem modeli europejskich, rosyjskich i
dla Arabii Saudyjskiej) (strona 71).
 Zmiana systemu kolorystycznego (Z
wyjątkiem modeli europejskich i rosyjskich)
(strona 24).
Oglądanie informacji o płycie
na wyświetleniu przedniego
panelu
Naciśnij DISPLAY .
Za każdym naciśnięciem DISPLAY ,
wyświetlenie zmienia się od    
…
 Informacje płyty
 Wyświetlenie zegara (przez 8 sekund)
 Nazwa efektu (przez 8 sekund)
Sprawdzanie wykorzystanego czasu
odtwarzania, pozostałego czasu i
tytułów
Naciśnij TIME/TEXT  podczas
odtwarzania.
Za każdym naciśnięciem TIME/TEXT
, wyświetlenie zmienia się od  
……
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO lub
DVD-R/-RW w trybie VR:
Gdy odtwarzane jest menu lub tytuł
bez rozdziału
 Wykorzystany czas odtwarzania
menu lub bieżącego tytułu
 Tytuł płyty1)
Ciąg dalszy

Inne operacje
Wyświetlenie zmienia się i wskaźniki migają
nawet gdy system jest wyłączony.
2)
Wyświetlenie zegara automatycznie
przechodzi w tryb Oszczędzania Energii
po ośmiu sekundach. Gdy podczas braku
wyświetlenia naciśniesz DISPLAY 
jeden raz, wyświetlony zostanie zegar. Gdy
naciśniesz podczas wyświetlenia zegara,
pojawi się wyświetlenie pokazowe.
1)
Wizualne informacje o
płycie
99PL
Gdy odtwarzany jest inny rozdział niż
powyżej
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu
 Pozostały czas bieżącego tytułu
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
 Pozostały czas bieżącego rozdziału
 Tytuł płyty1)2)
Gdy odtwarzasz płytę AUDIO CD lub
VIDEO CD bez funkcji PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki
 Pozostały czas bieżącej ścieżki
 Wykorzystany czas odtwarzania
płyty3)
 Pozostały czas płyty3)
 Tytuł płyty1)4)
Gdy odtwarzasz VIDEO CD z fukcją
PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej sceny
 Tytuł płyty1)4)
Gdy odtwarzasz ścieżki audio MP3
lub pliki wideo DivX na płycie DATA
CD/DVD:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki/pliku
 Tytuł ścieżki/pliku5)
100PL
Sprawdzanie całkowitego czasu
odtwarzania i tytułów
Naciśnij kilkakrotnie TIME/TEXT ,
gdy odtwarzanie jest zatrzymane.
Za każdym naciśnięciem TIME/TEXT
, wyświetlenie zmienia się od  
…
DVD VIDEO lub DVD-R/-RW w trybie
VR:
 Całkowita liczba tytułów na płycie
 Tytuł płyty1)
VIDEO CD bez odtwarzania PBC lub
AUDIO CD:
 Całkowita liczba ścieżek na płycie i
całkowity czas odtwarzania płyty
 Tytuł płyty1)
VIDEO CD z odtwarzaniem PBC:
 Całkowita liczba scen na płycie
 Tytuł płyty1)4)
Na wyświetleniu pojawi się „NO TEXT”,
jeżeli DVD VIDEO nie jest płytą DVDTEXT, AUDIO CD nie jest płytą CD-TEXT,
a VIDEO CD nie posiada informacji
tekstowych.
2)
Numer bieżącego rozdziału i numer
bieżącego tytułu zostaną wyświetlone przez
2 sekundy, po czym wyświetlenie wróci do
wykorzystanego czasu odtwarzania.
1)
Gdy włączone jest Odtwarzanie Programu
lub Odtwarzanie z Tasowaniem,
wykorzystany czas odtwarzania i pozostały
czas płyty zostaną pominięte.
4)
Numer bieżącej ścieżki i numer bieżącego
indeksu (dla płyty bez PBC), lub numer
bieżącej sceny (dla płyty z PBC) zostaną
wyświetlone przez 2 sekundy, po czym
wyświetlenie wróci do wykorzystanego czasu
odtwarzania.
5)
Podczas odtwarzania plików wideo DivX,
numer bieżącego albumu i numer bieżącego
pliku są wyświetlane przez 2 sekundy, zanim
wyświetlenie powróci do wykorzystanego
czasu odtwarzania, gdy naciśniesz TIME/
TEXT  podczas wyświetlenia tytułu pliku.
3)
Uwagi
Naciśnij TIME/TEXT .
Za każdym naciśnięciem TIME/TEXT 
podczas odtwarzania płyty, wyświetlenie
zmieni się od     …  
…
Wyświetlenie czasu, które możesz
zobaczyć na ekranie TV zależy od
odtwarzanej płyty.
T: tytuł lub ścieżka
C: rozdział
Prędkość transmisji danych*
D: płyta
Informacja o czasie
Tytuł Albumu*
Inne operacje
Jeżeli odtwarzasz płytę, na której są tylko
pliki graficzne JPEG, na wyświetleniu pojawi
się „JPEG” lub „NO AUDIO”.
Nie można użyć TIME/TEXT  do zmiany
wyświetlenia informacji płyty, gdy:
 odtwarzany jest plik graficzny JPEG.
 odtwarzanie DATA CD/DVD ze
ścieżkami audio MP3 i/lub plikami
graficznymi JPEG zostało zatrzymane.
 odtwarzanie DATA CD/DVD z plikami
wideo DivX zostało zatrzymane.
Jeżeli tytuł ścieżki audio MP3 zawiera znaki,
które nie mogą zostać wyświetlone, znaki te
będą wyświetlone jako „*”.
Wykorzystany czas odtwarzania ścieżek
audio MP3 i plików wideo DivX może nie
być prawidłowo wyświetlany.
Oglądanie informacji o płycie
przy użyciu menu ekranowego
Ścieżka
* Tylko dla ścieżek audio MP3.
Uwaga
Wyświetlenie Menu Sterowania pokaże różne
pozycje, zależnie od rodzaju płyty.
Ciąg dalszy

101PL
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO lub
DVD-R/-RW w trybie VR:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego tytułu
 Pozostały czas bieżącego tytułu
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącego rozdziału
 Pozostały czas bieżącego rozdziału
 Tytuł płyty
Gdy odtwarzasz VIDEO CD z fukcją
PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej sceny
 Tytuł płyty
Gdy odtwarzasz płytę AUDIO CD lub
VIDEO CD bez funkcji PBC:
 Wykorzystany czas odtwarzania
bieżącej ścieżki
 Pozostały czas bieżącej ścieżki
 Wykorzystany czas odtwarzania płyty
 Pozostały czas płyty
 Tytuł płyty
Gdy odtwarzasz płytę DATA CD/DVD:
Wykorzystany czas odtwarzania bieżącej
ścieżki/pliku
Uwagi
Tylko litery alfabetu, cyfry i niektóre symbole
mogą być wyświetlone.
Zależnie od płyty, zestaw może wyświetlić
tylko ograniczoną liczbę znaków.
Dla ścieżek audio MP3 o formacie innym
niż ISO 9660 Level 1 i Level 2, tytuł albumu i
tytuł ścieżki mogą nie zostać wyświetlone.
102PL
Wyświetlenie informacji audio o płycie
(Tylko DVD VIDEO i pliki wideo DivX)
Gdy naciśniesz kilkakrotnie AUDIO 
podczas odtwarzania, format bieżącego
sygnału audio będzie wyświetlony na
ekranie TV.
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO:
Na przykład w formacie Dolby Digital
różne sygnały, od monofonicznych
do sygnałów kanału 5.1 mogą zostać
nagrane na płycie DVD VIDEO.
Przykład:
Dla Dolby Digital 5.1 kanałów:
2 komponenty dźwięku przestrzennego
2 przednie komponenty +
1 środkowy komponent
1 Komponent LFE (Efekt
Niskiej Częstotliwości)
Gdy odtwarzasz plik wideo DivX:
Przykład:
Ścieżka audio MP3
Prędkość transmisji danych
Sprawdzanie informacji o dacie
plików graficznych JPEG
Możesz sprawdzić informacje o dacie
podczas odtwarzania, jeśli znacznik
„Exif ”* jest nagrany w plikach
graficznych JPEG.
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY 
podczas odtwarzania.
Pojawi się Menu Sterowania.
1(8)
1(20)
01/ 01/ 2007
Podłączanie
komponentów
opcjonalnych
Aby rozbudować zestaw, możesz do
niego podłączyć opcjonalne komponenty.
Sprawdź instrukcję obsługi każdego
komponentu.
Na ilustracji pokazany jest DHC-AZ33D.
Panel tylny
DATA CD JPEG
Informacje o dacie
Inne operacje
* „Exchangeable Image File Format” jest
formatem obrazu aparatu cyfrowego,
zdefiniowanym przez „Japan Electronics
& Information Technology Industries
Association” (JEITA).
Uwaga
Format informacji o dacie jest różny, zależnie
od regionu.
Ciąg dalszy

103PL
DMPORT (DIGITAL MEDIA
PORT)
Podłącz adapter DIGITAL MEDIA
PORT (brak w wyposażeniu).
Adapter DIGITAL MEDIA PORT
należy podłączyć do opcjonalnego
urządzenia audio (przenośny
odtwarzacz audio, itp.).
Uwagi
Dostępne adaptery DIGITAL MEDIA
PORT różnią się, zależnie od regionu.
Nie podłączaj innego adaptera, poza
adapterem DIGITAL MEDIA PORT.
Nie podłączaj i nie odłączaj adaptera
DIGITAL MEDIA PORT do/od
DMPORT gdy system jest włączony.
Gdy używasz adaptera DIGITAL MEDIA
PORT (brak w wyposażeniu), który
posiada funkcję wyjścia wideo, podłącz
adapter bezpośrednio do odbiornika TV.
Gniazdo DVD/USB DIGITAL
OUT (tylko DHC-AZ33D)
Podłącz gniazdo cyfrowego
wejścia optycznego opcjonalnego
cyfrowego komponentu (na przykład
wzmacniacza). Możesz korzystać
z dźwięku 5.1-kanałowego, jeżeli
podłączony wzmacniacz jest
wyposażony w Dolby Digital lub w
dekoder DTS.
Uwagi
Dźwięk jest wyprowadzany tylko wtedy,
gdy funkcja systemu jest nastawiona na
„DVD” lub „USB”.
Jeżeli naciśniesz AUDIO , SOUND
FIELD  lub przyciski związane z
trybem Karaoke, lub jeśli podłączysz
lub odłączysz mikrofony lub słuchawki,
dźwięk zostanie na chwilę odcięty.
104PL
Gniazdo S VIDEO OUT
Podłącz gniazdo wejścia S wideo
odbiornika TV. Gdy wybierzesz S
VIDEO, możesz korzystać z obrazów
wideo o wyższej jakości.
Gniazdo VIDEO OUT
Podłącz gniazdo wejścia wideo
odbiornika TV lub projektora.
Gniazda COMPONENT VIDEO
OUT
Podłącz gniazda komponentowego
wejścia wideo odbiornika TV
lub projektora. Jeżeli odbiornik
TV akceptuje sygnały w formacie
progresywnym, należy koniecznie
użyć tego połączenia i nacisnąć
kilkakrotnie PROGRESSIVE  na
urządzeniu, aby wybrać „P AUTO”
lub „P VIDEO”. Możesz uzyskać
wyższej jakości obraz wideo.
Gniazda VIDEO/SAT OUT L/R
Podłącz gniazda wejścia audio
opcjonalnego komponentu
(na przykład magnetowidu lub
odtwarzacza MD).
Gniazda VIDEO/SAT IN L/R
Podłącz gniazda wyjścia audio
opcjonalnego komponentu (na
przykład magnetowidu lub tunera
satelitarnego).
Gniazdo SUBWOOFER OUT
Podłącz gniazdo wejścia audio
opcjonalnego subwoofera*.
* Zalecany jest model SA-GNV111D.
W niektórych regionach model
SA-GNV111D może nie być jeszcze
dostępny.
Uwaga
OUT (Z wyjątkiem modeli
europejskich, australijskich i
koreańskich)
Podłącz kontroler D-LIGHT SYNC
(brak w wyposażeniu). Należy
podłączyć kontroler D-LIGHT
SYNC do urządzenia oświetlającego*
(brak w wyposażeniu). Urządzenie
oświetlające będzie reagować na
sygnały sterujące wysyłane przez
kontrolera D-LIGHT SYNC
po nawiązaniu komunikacji ze
źródłem muzyki należącym do
systemu. Szczegółowe informacje
o używaniu kontroler D-LIGHT
SYNC i urządzenia oświetlającego
znajdziesz w instrukcji obsługi
dostarczonej wraz z odpowiadającym
jej urządzeniem.
* Informacje o rekomendowanym
urządzeniu oświetlającym znajdziesz w
instrukcji obsługi kontrolera D-LIGHT
SYNC.
Uwaga
Efekt oświetlenia może być różny,
zależnie od podłączonego urządzenia
oświetlającego lub rodzaju odtwarzanej
muzyki.
Ciąg dalszy

Inne operacje
Rezultat może być ograniczony lub
mogą wystąpić zakłócenia, zależnie od
podłączonego subwoofera lub rodzaju
odtwarzanej muzyki.
Gniazdo D-LIGHT SYNC
105PL
Słuchanie programu z
podłączonego magnetowidu
lub tunera satelitarnego
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/  (lub dotknij VIDEO/SAT
 na urządzeniu), aby wybrać
„VIDEO” lub „SAT”.
2 Zacznij odtwarzanie
podłączonego komponentu.
Przełączanie między funkcją „VIDEO”
i „SAT”
Dotykając VIDEO/SAT  na
urzadzeniu, naciśnij   na
urządzeniu, gdy system jest włączony.
System przełączy funkcję z „VIDEO” na
„SAT” lub odwrotnie.
Uwaga
Jeżeli dźwięk jest zniekształcony lub zbyt
głośny gdy wybrane jest „VIDEO”, przełącz
funkcję na „SAT”.
106PL
Nagrywanie sygnałów audio
i wideo z płyty VIDEO CD na
taśmę wideo
1 Połącz opcjonalnymi
przewodami audio gniazda
VIDEO/SAT OUT L/R, a
dostarczonym przewodem
wideo gniazdo VIDEO OUT z
gniazdami wejścia audio i wideo
na magnetowidzie.
2 Zacznij nagrywanie.
Sprawdź instrukcję obsługi
podłączonego komponentu.
Uwaga
Jeżeli naciśniesz AUDIO , SOUND FIELD
 lub przyciski związane z trybem Karaoke,
lub jeśli podłączysz lub odłączysz mikrofony
lub słuchawki, dźwięk zostanie na chwilę
odcięty.
Używanie adaptera DIGITAL
MEDIA PORT
1 Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION
+/  (lub dotknij DMPORT
 na urządzeniu), aby wybrać
„DMPORT”.
2 Zacznij odtwarzanie
podłączonego komponentu.
Dźwięk z podłączonego komponentu
jest odtwarzany przez system.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi adaptera DIGITAL
MEDIA PORT (brak w wyposażeniu).
Uwaga
1 Podłącz cyfrowy kabel optyczny.
Zobacz „Podłączanie komponentów
opcjonalnych” (strona 103).
2 Podłącz kolumny głośnikowe
do opcjonalnego wzmacniacza,
wyposażonego w dekoder.
Informacje o rozmieszczeniu kolumn
głośnikowych znajdziesz w instrukcji
obsługi dostarczonej razem z
podłączonym wzmacniaczem.
3 Zacznij odtwarzanie
wielokanałowego źródła, na
przykład DVD VIDEO.
4 Wybierz żądany format audio.
Zobacz „Zmiana dźwięku” (strona
37).
Inne operacje
Zależnie od rodzaju adaptera DIGITAL
MEDIA PORT (brak w wyposażeniu),
operowanie podłączonym komponentem
za pomocą przycisków na pilocie lub na
urządzeniu może nie być możliwe.
Korzystanie z
wielokanałowego dźwięku
za pomocą opcjonalnego
wzmcniacza (tylko DHC-AZ33D)
107PL
Dodatkowe informacje
W razie trudności
Jeżeli będziesz miał problemy z
zestawem, wykonaj to, co poniżej:
1 Upewnij się, że przewód zasilania i
kable głośnikowe są prawidłowo i
mocno podłączone.
2 Znajdź swój problem na poniższej
liście kontrolnej i podejmij wskazane
kroki zaradcze.
Jeżeli pomimo to problem pozostaje,
skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY
Natychmiast wyjmij z gniazdka
wtyczkę przewodu sieciowego i
sprawdź następujące pozycje.
Czy używasz tylko dostarczonych
w zestawie głośników?
Czy nie ma krótkiego spięcia
pomiędzy przewodami + i 
kolumn głośnikowych? (tylko
DHC-AZ55D)
Czy nic nie zasłania otworów
wentylacyjnych z tyłu zestawu?
Gdy wskaźnik STANDBY 
przestanie migać, podłącz z
powrotem przewód sieciowy i włącz
system. Jeżeli problem nie znika,
skontaktuj się z najbliższym dealerem
Sony.
108PL
Ogólne
Wyświetlenie zaczyna migać po
podłączeniu przewodu sieciowego,
nawet jeśli system nie jest włączony.
Naciśnij jeden raz DISPLAY  gdy
system jest wyłączony. Wyświetlenie
pokazowe znika.
„– –:– –” pojawi się na wyświetlaczu.
Nastąpiła awaria sieci elektrycznej.
Wykonaj ponownie nastawienie zegara
(strona 29) i nastawienia programatora
(strona 97).
Czujniki dotyku na przednim panelu
nie działają.
Odłącz i podłącz z powrotem przewód
zasilania.
Zestaw nie włącza się.
Czy podłączony jest przewód zasilania?
Czy przełącznik napięcia jest
prawidłowo ustawiony na napięcie
panujące w sieci w danym miejscu?
Nastawienie zegara lub
programatora zostało anulowane.
Przewód zasilania jest odłączony lub
nastąpiła awaria sieci elektrycznej.
Wykonaj ponownie „Nastawianie
zegara” (strona 29). Jeżeli nastawiony
był programator, wykonaj ponownie
„Używanie programatora” (strona 97).
Brak jest dźwięku.
Naciśnij kilkakrotnie VOLUME + (lub
dotknij VOLUME + na urządzeniu)
.
Słuchawki są podłączone do gniazda
PHONES .
Sprawdź podłączenia kolumn
głośnikowych (strona 21).
W czasie działania Programatora
Nagrywania nie słychać dźwięku.
System jest w trybie pauzy,
Zwolnionego Odtwarzania lub
Szukania z Blokadą. Naciśnij  (lub
dotknij  na urządzeniu) , aby
zacząć odtwarzanie.
Występuje duży przydźwięk lub
szumy.
Odbiornik TV lub magnetowid jest
umieszczony za blisko urządzenia.
Odsuń urządzenie od odbiornika TV
lub magnetowidu.
Odsuń urządzenie od źródła zakłóceń.
Podłącz urządzenie do innego
gniazdka ściennego.
Podłącz filtr szumów (dostępny w
handlu) do przewodu sieciowego.
Pilot nie działa.
Usuń przeszkody między pilotem i
urządzeniem.
Przysuń pilota bliżej do urządzenia.
Skieruj pilota na czujnik urządzenia.
Wymień baterie (R6/rozmiar AA).
Umieść urządzenie z daleka od źródła
fluorescencyjnego światła.
Występuje akustyczne sprzężenie
zwrotne.
Zmniejsz głośność.
Odsuń mikrofon od kolumn
głośnikowych lub zmień kierunek
mikrofonu.
Na ekranie odbiornika TV utrzymuje
się niewłaściwy kolor.
Wyłącz raz odbiornik TV, następnie
włącz go ponownie po upływie 15
do 30 minut. Jeżeli kolor nadal jest
zły, odsuń kolumny głośnikowe od
odbiornika TV.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Brak jest dźwięku mikrofonu.
Naciśnij kilkakrotnie VOLUME + (lub
dotknij VOLUME + na urządzeniu) 
lub przekręć w prawo MIC LEVEL 
na urządzeniu, aby nastawić głośność
mikrofonu.
Upewnij się, że mikrofon jest
prawidłowo podłączony go gniazda
MIC .
Upewnij się, że mikrofon jest włączony.
Programator nie działa.
Sprawdź nastawienie programatora i
nastaw prawidłowy czas (strona 97).
Anuluj funkcję Nocnego
Programatora.
109PL
Dźwięk z komponentu podłączonego
do gniazd VIDEO/SAT IN L/R jest
zniekształcony.
Jeżeli po dotknięciu VIDEO/SAT 
na urządzeniu pojawi się „VIDEO” na
wyświetleniu, przełącz wyświetlenie
na „SAT” (zobacz „Odbiór programu z
podłączonego magnetowidu lub tunera
satelitarnego” (strona 106)).
Funkcja „THEATRE SYNC” nie działa.
Jeżeli odległość między odbiornikiem
TV i tym urządzeniem jest zbyt duża,
ta funkcja może nie działać. Umieść
urządzenie w pobliżu odbiornika TV.
Kolumny głośnikowe
Dźwięk dobiega z jednego kanału
lub brak równowagi między lewym i
prawym poziomem głośności.
Umieść kolumny głośnikowe jak
najbardziej symetrycznie.
Sprawdź, czy kolumny głośnikowe są
podłączone solidnie i prawidłowo.
Źródło odtwarzane jest monofoniczne.
Brak jest tonów niskich (tylko DHCAZ55D).
Sprawdź, czy złącza + i  głośników są
prawidłowo podłączone.
Dźwięk dochodzi tylko ze środkowej
kolumny głośnikowej (tylko DHCAZ55D).
Zależnie od płyty, dźwięk może
dochodzić tylko ze środkowej kolumny
głośnikowej.
110PL
Brak jest dźwięku z subwoofera.
Upewnij się, że opcja „SUBWOOFER”
jest nastawiona na „YES”.
Nastaw właściwy poziom subwoofera.
Gdy odtwarzasz płytę DVD VIDEO,
na której nie nagrano wyjścia z
subwoofera, dźwięk nie będzie
wyprowadzany z subwoofera.
Sprawdź, czy subwoofer jest
podłączony solidnie i prawidłowo.
Brak jest dźwięku z głośnika
środkowego/dźwięku otaczającego
(tylko DHC-AZ55D).
Nastaw właściwy poziom głośnika
środkowego/dźwięku otaczającego.
Odtwarzane oprogramowanie ma
ograniczone efekty dźwiękowe.
Sprawdź głośność tonem próbnym
(strona 69).
Sprawdź, czy głośniki środkowy/
dźwięku otaczającego są solidnie i
prawidłowo podłączone.
Upewnij się, że opcja „SURROUND”
jest nastawiona na „SIDE” lub
„BEHIND”.
Upewnij się, że opcja „CENTER” jest
nastawiona na „YES”.
Odtwarzacz płyt
Nie można wysunąć płyty, a na
wyświetleniu ukazuje się „LOCKED”.
Skontaktuj się z najbliższym punktem
sprzedaży Sony lub z lokalnym,
autoryzowanym serwisem Sony.
Płyta nie daje się wyjąć.
Nie jest możliwe wyjmowanie
płyty podczas Synchronizowanego
Nagrywania z CD. Naciśnij  
aby anulować Synchronizowane
Nagrywanie z CD, po czym naciśnij 
 na urządzeniu, aby wyjąć płytę.
Skonsultuj się z najbliższym dealerem
Sony.
Dźwięk przeskakuje.
Wytrzyj płytę aby była czysta (strona
122).
Włóż ponownie płytę.
Przenieś urządzenie w miejsce, gdzie
nie ma wibracji (na przykład na
stabilny stolik).
Odsuń kolumny głośnikowe
od urządzenia lub umieść je na
oddzielnych stojakach. Gdy słuchasz
głośno odtwarzanej muzyki z niskimi
tonami, drgania kolumn głośnikowych
mogą być powodem przeskakiwania
dźwięku.
Odtwarzanie rozpoczyna się
automatycznie.
Płyta DVD VIDEO posiada funkcję
automatycznego odtwarzania.
Odtwarzanie zatrzymuje się
automatycznie.
Niektóre płyty mogą zawierać sygnał
automatycznej pauzy. Podczas
odtwarzania takiej płyty, odtwarzanie
zatrzymuje się w momencie sygnału
automatycznej pauzy.
Nie można wykonywać niektórych
funkcji, na przykład Zatrzymanie,
Szukanie z Blokadą, Zwolnione
Odtwarzanie, Odtwarzanie z
Powtórzeniem, Odtwarzanie z
Tasowaniem lub Odtwarzanie
Programu.
Zależnie od płyty, wykonanie
niektórych z powyższych operacji
może nie być możliwe. Sprawdź w
instrukcji obsługi dostarczonej wraz z
płytą.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Sprawdź czy płyta jest włożona.
Wytrzyj CD do czysta (strona 122).
Włóż ponownie płytę.
Włóż płytę, którą ten zestaw może
odtworzyć (strona 7).
Włóż płytę do otworu płyty stroną z
etykietą zwróconą w prawo.
Wyjmij płytę i wytrzyj z niej wilgoć,
po czym pozostaw zestaw włączony na
kilka godzin, aby wilgoć wyparowała.
Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie.
Kod regionalny na płycie DVD VIDEO
nie odpowiada zestawowi.
Anuluj funkcję Indywidualnej Kontroli
Rodziców (strona 59).
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Wybrany jest tryb Odtwarzania z
Tasowaniem, tryb Odtwarzania
Programu lub tryb Odtwarzania z
Powtórzeniem.
Wybrane zostało Wznowienie
Odtwarzania. Naciśnij dwukrotnie 
. Następnie naciśnij  (lub dotknij
 na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie (strona 39).
Tytuł DVD VIDEO lub menu PBC
automatycznie pojawia się na ekranie
TV.
111PL
Nie można odtworzyć DATA CD/DVD
(ścieżka audio MP3/plik graficzny
JPEG/plik wideo DivX).
DATA CD nie jest nagrana w formacie
zgodnym z ISO 9660 Level 1, Level 2
lub Joliet (w formacie rozszerzonym).
DATA DVD nie jest nagrana w
formacie zgodnym z UDF (Universal
Disk Format).
Ścieżka audio MP3 nie posiada
rozszerzenia „.MP3”.
Dane nie są zapisane w żądanym
formacie.
Ścieżki audio MP3 w innym formacie
niż MPEG 1 Audio Layer 3 nie mogą
być odtworzone.
System może odtwarzać tylko do
głębokości 8 folderów.
Dla plików MP3/JPEG, sprawdź
ustawienie „MODE (MP3,JPEG)”
(strona 53).
Płyta zawiera ponad 200 albumów.
Album zawiera ponad 600 ścieżek/
plików.
Dla plików MP3/JPEG, album zawiera
ponad 300 ścieżek/plików, gdy opcja
„MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „AUTO”.
Plik graficzny JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
Plik graficzny JPEG jest większy niż
3 072 (szerokość) × 2 048 (wysokość)
w normalnym trybie, lub ponad
2 000 000 pikseli w progresywnym
trybie JPEG, który jest głównie
używany na stronach internetowych.
Pliki graficzne JPEG o wysokim
stosunku szerokości do długości nie
mogą być odtwarzane.
Dla plików MP3/JPEG, DATA CD/
DVD zawiera plik wideo DivX.
Plik wideo DivX nie posiada
rozszerzenia „.AVI” lub „.DIVX”.
Pliki wideo DivX o dużym stosunku
szerokości do długości nie mogą być
odtwarzane.
Ścieżki audio MP3 wymagają więcej
czasu do rozpoczęcia odtwarzania
niż inne.
Ponieważ zestaw czyta wszystkie
ścieżki na płycie, odtworzenie może
nastąpić później niż zwykle, jeżeli:
 liczba albumów lub ścieżek na płycie
jest bardzo duża.
 struktura organizacji albumów
i ścieżek na płycie jest bardzo
skomplikowana.
„Data error” pojawia się na ekranie
TV podczas odtwarzania płyty DATA
CD.
Ścieżka audio MP3/plik graficzny JPEG
które chcesz odtwarzać są uszkodzone.
Dane nie są danymi MPEG1 Audio
Layer 3.
Format pliku graficznego JPEG nie jest
zgodny z DCF.
Plik graficzny JPEG posiada
rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
jest formacie JPEG.
112PL
Tytuł płyty, litery CD-TEXT i DVDTEXT nie są prawidłowo wyświetlane.
Użyj płyty zgodnej z ISO 9660 Level 1,
Level 2 lub Joliet (rozszerzony).
Tylko znaki które są zakodowane jako
cyfry i litery mogą być wyświetlane
przez ten zestaw. Inne znaki pokazują
się jako „*”.
Informacje znacznika ID3 nie mogą
być wyświetlane w tym systemie.
Efekt dźwięku otaczającego jest
trudny do usłyszenia gdy odtwarzasz
ścieżkę audio Dolby Digital lub
MPEG.
Upewnij się, że pole akustyczne jest
prawidłowo nastawione (strona 88).
Sprawdź podłączenie głośników
(strona 21).
Zależnie od płyty DVD VIDEO,
wychodzący sygnał może nie być
całkowicie sygnałem 5.1 kanałowym.
Może być monofoniczny lub
stereofoniczny, nawet jeżeli ścieżka
dźwiękowa jest nagrana w formacie
Dolby Digital lub MPEG audio.
Pojawiło się „Over Current”.
Wykryty został problem z poziomem
prądu elektrycznego z portu
(USB)
. Wyłącz system i odłącz urządzenie
USB od portu
(USB) . Upewnij
się, że urządzenie USB działa
prawidłowo. Jeżeli wzór wyświetlenia
dalej pozostaje, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Czy używasz obsługiwanego przez
ten system urządzenia USB?
Jeżeli podłączysz nieobsługiwane
urządzenie USB, pojawić się mogą
następujące problemy. Zobacz
„Odtwarzalne urządzenia USB” (strona
135) i listę rodzajów urządzeń USB,
które są obsługiwane przez ten system.
Urządzenie USB nie jest rozpoznane.
Nazwy plików lub folderów nie są
wyświetlane przez ten system.
Odtwarzanie nie jest możliwe.
Dźwięk przeskakuje.
Występują szumy.
Wyprowadzany jest zniekształcony
dźwięk.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Dźwięk traci efekt stereofoniczny
podczas odtwarzania DVD VIDEO,
VIDEO CD, AUDIO CD, ścieżki audio
MP3 lub pliku wideo DivX.
Odłącz mikrofon lub naciśnij
kilkakrotnie KARAOKE MODE , aż
„” zniknie z wyświetlenia.
Upewnij się, że system jest prawidłowo
podłączony.
Urządzenie USB
113PL
Brak jest dźwięku.
Urządzenie USB nie jest prawidłowo
podłączone. Wyłącz system, następnie
podłącz ponownie urządzenie USB i
sprawdź, czy wyświetlane jest „USB
MEMORY”.
Dźwięk jest zniekształcony.
Niska była szybkość transmisji bitów
podczas kodowania plików MP3.
Wyślij na urządzenie USB pliki MP3
zakodowane z większą szybkością
transmisji bitów.
Występują szumy lub dźwięk
przeskakuje.
Wyłącz system, po czym podłącz
ponownie urządzenie USB.
Dane muzyczne zawierają szumy.
Szumy mogły zostać wprowadzone
ze względu na stan komputera, gdy
tworzone były dane muzyczne. Utwórz
ponownie dane muzyczne.
Skopiuj pliki na komputer, sformatuj
urządzenie USB w formacie FAT12,
FAT16 lub FAT32 i skopiuj ponownie
pliki na urządzenie USB.*
Urządzenia USB nie można podłączyć
do portu
(USB) .
Urządzenie USB jest wkładane
odwrotnie. Podłącz urządzenie USB z
zachowaniem prawidłowej orientacji.
114PL
Nie działa urządzenie USB, które było
używane na innym urządzeniu.
Może zostało nagrane w
nieobsługiwanym formacie. W takim
wypadku najpierw wykonaj zapasowe
kopie ważnych plików znajdujących
się na urządzeniu USB, kopiując je na
twardy dysk komputera. Następnie
sformatuj urządzenie USB w systemie
plików FAT12, FAT16 lub FAT32 i
skopiuj zapasowe kopie plików audio z
powrotem na urządzenie USB.*
„Reading” jest wyświetlane przez
długi czas.
Odczytanie urządzenia USB może
zająć dłuższą chwilę, jeżeli znajduje się
na nim wiele albumów lub ścieżek. W
związku z tym zalecamy przestrzeganie
następujących reguł.
Całkowita liczba albumów na
urządzeniu USB: 100 lub mniej
Całkowita liczba ścieżek w jednym
albumie: 100 lub mniej
Błędne wyświetlenie
Ponownie wyślij dane muzyczne
do urządzenia USB, ponieważ dane
zapisane na urządzeniu USB mogły
zostać uszkodzone.
Tylko znaki które są zakodowane jako
cyfry i litery mogą być wyświetlane
przez ten zestaw. Inne znaki pokazują
się jako „*”.
„Data error” pojawia się na ekranie
TV podczas odtwarzania urządzenia
USB.
Ścieżka audio MP3/plik graficzny JPEG
które chcesz odtwarzać są uszkodzone.
Dane nie są danymi MPEG1 Audio
Layer 3.
Format pliku graficznego JPEG nie jest
zgodny z DCF.
Plik graficzny JPEG posiada
rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
jest formacie JPEG.
Odtwarzanie nie rozpoczyna się.
Wyłącz system, po czym włóż
ponownie urządzenie USB.
Podłącz urządzenie USB, które ten
system może odtworzyć (strona 135).
Naciśnij  (lub dotknij 
na urządzeniu) , aby zacząć
odtwarzanie.
Nie można odtworzyć urządzenia
USB (ścieżki audio MP3/pliku
graficznego JPEG).
Urządzenia USB sformatowane w
systemie plików innym niż FAT12,
FAT16 lub FAT32 nie są obsługiwane.*
Pliki zakodowane lub chronione
hasłem itp. nie mogą być odtwarzane.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Odtwarzanie nie rozpoczyna się od
pierwszej ścieżki.
Anuluj Odtwarzanie z Tasowaniem
(strona 84), Odtwarzanie z
Powtórzeniem (strona 85).
Ścieżka audio MP3 nie posiada
rozszerzenia „.MP3”.
Dane nie są zapisane w żądanym
formacie.
Ścieżki audio MP3 w innym formacie
niż MPEG 1 Audio Layer 3 nie mogą
być odtworzone.
System może odtwarzać tylko do
głębokości 8 folderów.
Dla plików MP3/JPEG, sprawdź
ustawienie „MODE (MP3,JPEG)”
(strona 82).
Urządzenie USB zawiera ponad 200
albumów.
Album zawiera ponad 600 ścieżek/
plików.
Dla plików MP3/JPEG, album zawiera
ponad 300 ścieżek/plików, gdy opcja
„MODE (MP3,JPEG)” jest nastawiona
na „AUTO”.
Plik graficzny JPEG nie posiada
rozszerzenia „.JPG” lub „.JPEG”.
Plik graficzny JPEG jest większy niż
3 072 (szerokość) × 2 048 (wysokość)
w normalnym trybie, lub ponad
2 000 000 pikseli w progresywnym
trybie JPEG, który jest głównie
uźywany na stronach internetowych.
Pliki graficzne JPEG o wysokim
stosunku szerokości do długości nie
mogą być odtwarzane.
115PL
Ścieżki audio MP3 lub pliki graficzne
JPEG wymagają więcej czasu do
rozpoczęcia odtwarzania niż inne
pliki.
Gdy system odczyta wszystkie
ścieżki lub pliki na urządzeniu USB,
rozpoczęcie odtwarzania może zająć
więcej czasu niż zwykle, jeżeli:
ilość albumów, ścieżek lub plików
jest bardzo duża.
struktura organizacji albumów,
ścieżek lub plików jest bardzo
skomplikowana.
pojemność pamięci jest bardzo duża.
rozmiar pliku jest bardzo duży.
struktura pamięci jest złożona z
fragmentów.
* Ten system obsługuje FAT12, FAT16 i
FAT32, ale niektóre urządzenia USB mogą
nie obsługiwać wszystkich z tych formatów.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
instrukcji obsługi każdego urządzenia USB
lub skontaktuj się z producentem.
Obraz
Brak jest obrazu.
Naciśnij kilkakrotnie FUNCTION +/
 (lub dotknij DVD  lub USB 
na urządzeniu), aby wybrać „DVD” lub
„USB”.
Sprawdź, czy podłączenia zestawu są
właściwie zamocowane.
Kabel wideo jest uszkodzony. Wymień
go na nowy.
Upewnij się, że urządzenie jest
podłączone do gniazda wejścia wideo
odbiornika TV (strona 23).
Upewnij się, że odbiornik TV jest
włączony i że właściwie nim operujesz.
116PL
Upewnij sie, że wybrane jest wejście
wideo na odbiorniku TV, co umożliwia
oglądanie obrazów z zestawu.
Upewnij się, że system kolorystyczny
jest prawidłowo nastawiony, zgodnie z
systemem kolorystycznym odbiornika
TV (Z wyjątkiem modeli europejskich
i rosyjskich).
Pamiętaj, aby podłączyć urzadzenie
i odbiornik TV tylko przy użyciu
dostarczonego kabla wideo.
Naciśnij kilkakrotnie PROGRESSIVE
 na urządzeniu, aby wybrać
„INTERLACE”, jeżeli podłączasz
odbiornik TV do gniazd
COMPONENT VIDEO OUT
urządzenia, a odbiornik TV nie
akceptuje sygnału progresywnego.
Nastawienie zostało wykonane na
format progresywny, ale odbiornik
TV nie akceptuje sygnału w formacie
progresywnym. W takim wypadku
nastaw na format z przeplotem
(nastawienie domyślne) (strona 25).
Nawet jeżeli odbiornik TV obsługuje
sygnały w formacie progresywnym
(525p/625p), może to wpłynąć na
obraz, gdy nastawisz na format
progresywny. W takim wypadku
nastaw na format z przeplotem
(nastawienie domyślne) (strona 25).
Pojawiają się zakłócenia obrazu.
Wytrzyj płytę aby była czysta (strona
122).
Jeżeli sygnał wideo z systemu musi
przechodzić przez magnetowid
do odbiornika TV, ochrona przed
kopiowaniem stosowana w niektórych
programach DVD VIDEO może
wpłynąć na jakość obrazu. Jeżeli po
sprawdzeniu wszystkich połączeń
nadal występują problemy, podłącz
system bezpośrednio do wejścia S
Video na odbiorniku TV (strona 24).
Kable głośników trzymaj z dala od
anten.
Gdy odtwarzasz VIDEO CD nagrane
w innym systemie kolorystycznym niż
nastawiony na systemie, obraz może
być zniekształcony.
Gdy podłączysz odbiornik TV do
gniazd COMPONENT VIDEO
OUT i będziesz odtwarzać program
na bazie wideo w formacie sygnału
progresywnego, niektóre fragmenty
obrazu mogą wyglądać nienaturalnie
ze względu na proces konwersji.
Nastaw system kolorystyczny tak,
aby odpowiadał odbiornikowi TV
(Z wyjątkiem modeli europejskich i
rosyjskich) (strona 65).
Język ścieżki dźwiękowej nie daje się
zmienić.
Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
wielojęzyczne ścieżki nie są nagrane.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
języka dla ścieżki dźwiękowej.
Języka napisów dialogowych nie
można zmienić.
Na odtwarzanej płycie DVD VIDEO
wielojęzyczne napisy dialogowe nie są
nagrane.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
napisów dialogowych.
Nie można wyłączyć napisów
dialogowych.
Płyta DVD VIDEO zabrania
wyłączenia napisów dialogowych.
Kąty ujęć nie dają się zmienić.
Różne kąty ujęć nie są nagrane na
odtwarzanej płycie DVD VIDEO.
Płyta DVD VIDEO zabrania zmiany
kątów ujęć.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Format ekranu TV nie może być
zmieniony, pomimo że można
ustawić „TV TYPE” pod „SCREEN
SETUP” w Menu Ustawień, gdy
odtwarzasz obraz panoramiczny.
Współczynnik kształtu ekranu jest
stały na DVD VIDEO.
Jeżeli urządzenie jest podłączone
kablem S Wideo, podłącz bezpośrednio
do odbiornika TV. Inaczej zmiana
współczynnika kształtu ekranu jest
niemożliwa.
Zależnie od odbiornika TV, zmiana
współczynnika kształtu ekranu może
nie być możliwa.
Komunikaty nie ukazują się na
ekranie TV w żądanym języku.
Wybierz żądany język dla menu
ekranowego w „OSD” pod
„LANGUAGE SETUP” w Menu
Ustawień (strona 64).
117PL
Tuner
Magnetofon
Zaprogramowanie radia zostało
anulowane.
Przewód zasilania jest odłączony lub
nastąpiła awaria sieci elektrycznej
trwająca dłużej niż jeden dzień.
Wykonaj ponownie „Słuchanie
zaprogramowanej stacji radiowej”
(strona 70).
Taśma nie nagrywa ani nie odtwarza,
lub występuje obniżenie poziomu
dźwięku.
Głowice taśmy są zanieczyszczone
(zobacz „Czyszczenie głowic taśmy”
(strona 124)).
Głowice nagrywania/odtwarzania
są namagnesowane (zobacz
„Odmagnesowanie głowic taśmy”
(strona 124)).
Występuje duży przydźwięk lub
szumy. („TUNED” lub „STEREO”
pulsują na wyświetlaczu)
Nastaw właściwe pasmo i częstotliwość
(strona 70).
Podłącz właściwie antenę (strona 21).
Znajdź miejsce i pozycję, przy której
odbiór jest dobry, po czym ustaw
ponownie antenę. Jeżeli nie możesz
uzyskać dobrego odbioru, zalecane jest
podłączenie dostępnej w sprzedaży
anteny zewnętrznej.
Dostarczona antena przewodowa FM
odbiera sygnały całą swoją długością,
dlatego pamiętaj aby ją rozciągnąć do
końca.
Umieść anteny możliwie daleko
od przewodów głośnikowych i
przewodu zasilania, aby zapobiec
przechwytywaniu szumów.
Spróbuj wyłączyć znajdujące się w
pobliżu urządzenia elektryczne.
Stereofoniczny program FM nie jest
odbierany w stereo.
Naciśnij kilkakrotnie REPEAT/FM
MODE , aż „MONO” zniknie z
wyświetlenia.
118PL
Taśma nie kasuje się kompletnie.
Głowice nagrywania/odtwarzania
są namagnesowane (zobacz
„Odmagnesowanie głowic taśmy”
(strona 124)).
Występuje nadmierne kołysanie lub
drżenie dźwięku, lub dźwięk opada.
Kabestany lub kółka dociskowe są
brudne (zobacz „Czyszczenie głowic
taśmy” (strona 124)).
Wzrastają szumy lub występuje
obcinanie dźwięku na wysokich
częstotliwościach.
Głowice nagrywania/odtwarzania
są namagnesowane (zobacz
„Odmagnesowanie głowic taśmy”
(strona 124)).
Taśma nie nagrywa.
Taśma nie jest włożona. Włóż taśmę.
Fiszka została usunięta z kasety. Zakryj
otwór po fiszce taśmą samoprzylepną
(strona 124).
Taśma doszła do końca.
Komponenty opcjonalne
Brak jest dźwięku.
Zobacz w części „Ogólne” pod „Brak
jest dźwięku.” (strona 109) i sprawdź
stan zestawu.
Podłącz właściwie komponent (strona
103), sprawdzając:
 czy przewody są właściwie
podłączone.
 czy wtyczki przewodów są wciśnięte
do końca.
Włącz podłączony komponent.
Sprawdź w instrukcji obsługi
dostarczonej razem z podłączonym
komponentem i zacznij odtwarzanie.
Jeżeli system nadal nie działa
właściwie po podjęciu powyższych
działań lub występują inne kłopoty,
nie opisane powyżej, zresetuj system
w nastepujący sposób:
Użyj przycisków na urządzeniu, aby
zresetować system do domyślnych
nastawień fabrycznych.
Aby przywrócić nastawienia DVD do
nastawień domyślnych*, wykonaj
resetowanie w następujący sposób:
1 Naciśnij
DISPLAY  gdy
odtwarzanie jest zatrzymane.
Na ekranie TV pojawi się Menu
Sterowania.
2 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać
(SETUP), po czym
naciśnij ENTER .
3 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać „RESET”, po czym naciśnij
ENTER .
4 Naciskaj kilkakrotnie  lub   aby
wybrać „YES”, po czym naciśnij ENTER
.
Wykonanie trwa kilka sekund.
Nie naciskaj   podczas gdy
resetujesz zestaw.
* Z wyjątkiem nastawień Kontroli Rodziców
Dodatkowe informacje
1 Odłącz przewód sieciowy od gniazda
ściennego.
2 Podłącz ponownie przewód sieciowy.
3 Naciśnij   aby włączyć zestaw.
4 Naciskając DISPLAY , dotknij  
i jednocześnie naciśnij  .
Na wyświetleniu pojawi się „COLD
RESET”.
Zestaw zostaje zresetowany do
fabrycznych nastawień z wyjątkiem
nastawień DVD. Wprowadź
poprzednie, wykonane przez siebie
nastawienia, takie jak stacje zapisane w
pamięci, zegar i programator.
Ciąg dalszy

119PL
Funkcja Autodiagnozy
(Gdy litery/cyfry pojawią się na
wyświetleniu)
Gdy funkcja autodiagnoszy jest włączona
w celu ochrony systemu przed awarią,
na ekranie TV lub na wyświetleniu
przedniego panelu pojawi się numer
serwisowy, złożony z pięciu znaków (np.
C 13 50), będący kombinacją litery i
czterech cyfr. W takim wypadku sprawdź
następującą tabelę.
Pierwsze 3
Przyczyna i środki
znaki numeru zaradcze
serwisowego
C 13
Ta płyta jest brudna.
Wyczyść płytę
miękką ściereczką
(strona 122).
C 31
Płyta nie jest
prawidłowo włożona.
Restartuj system
i włóż płytę
prawidłowo.
E XX
Aby zapobiec usterce,
(XX jest
zestaw wykonał funkcję
numerem)
autodiagnozy.
Skontaktuj się
z najbliższym
dealerem Sony
lub lokalnym,
autoryzowanym
punktem serwisu
Sony i podaj 5znakowy numer
serwisowy.
Przykład: E 61 10
120PL
Gdy na ekranie TV zostanie
wyświetlony numer wersji
Po włączeniu systemu na ekranie TV
może pojawić się numer wersji [VER.
X.XX] (X jest liczbą). Chociaż nie jest to
usterka i służy jedynie do użycia przez
serwis Sony, normalna praca systemu
będzie niemożliwa. Wyłącz system i
włącz go ponownie, aby nim operować.
Komunikaty
Jeden z następujących komunikatów
może pojawić się lub migać na
wyświetleniu przedniego panelu podczas
pracy.
Cannot Play
Włożona została płyta, która nie może
być odtwarzana.
Włożona została płyta DVD VIDEO o
nieobsługiwanym kodzie regionalnym.
Device Error
Urządzenie USB nie mogło być
rozpoznane.
No Audio
Podłączone urządzenie USB nie zawiera
ścieżek audio MP3.
No Device
Brak jest podłączonego urządzenia USB
lub podłączone urządzenie USB zostało
zatrzymane.
No Disc
W otworze płyty  brak jest płyty.
No Support
Podłączone jest nieobsługiwane
urządzenie USB.
No Tab
Nie można nagrywać na taśmie,
ponieważ fiszka została usunięta z kasety.
No Tape
W magnetofonie nie ma taśmy.
Not in Use
Naciśnięty został przycisk, operowanie
którym nie jest dozwolone lub który jest
nieczynny w danym momencie.
OFF TIME NG!
Czas włączenia i czas wyłączenia
Programatora Odtwarzania i
Programatora Nagrywania jest taki sam.
Over Current
Wykryty został zbyt wysoki prąd na
wyjściu.
Dodatkowe informacje
Data Error
Ścieżka audio MP3, plik graficzny
JPEG i plik wideo DivX, który chcesz
odtworzyć, jest uszkodzony.
Ścieżka audio MP3 nie jest zgodna z
formatem MPEG 1 Audio Layer 3.
Plik graficzny JPEG nie jest zgodny z
formatem DCF.
Ścieżka audio MP3 posiada
rozszerzenie „.MP3”, ale nie jest w
formacie MP3.
Plik graficzny JPEG posiada
rozszerzenie „.JPG” lub „.JPEG”, ale nie
jest formacie JPEG.
Plik wideo DivX nie jest zgodny z
atestowanymi profilami DivX.
Plik wideo DivX posiada rozszerzenie
„.AVI” lub „.DIVX”, ale nie jest w
formacie DivX.
JPEG
Tryb odtwarzania to „IMAGE (JPEG)” i
odtwarzany jest plik graficzny JPEG.
Hub No Support
Urządzenie USB jest podłączone do tego
systemu przez koncentrator.
Invalid
Naciśnięty został nieważny przycisk.
Ciąg dalszy

121PL
PASSWORD
Nastawiona jest Indywidualna Kontrola
Rodziców lub Kontrola Rodziców.
Please Wait
System wykonuje proces inicjalizacji.
System przygotowuje się do użycia
urządzenia USB.
Push STOP!
Naciśnięte zostały przyciski, które
działają tylko wtedy, gdy odtwarzanie jest
zatrzymane.
Reading
Zestaw czyta informację płyty.
Niektóre przyciski nie są dostępne.
System rozpoznaje urządzenie USB.
Środki ostrożności
Uwagi dotyczące płyt
Przed odtwarzaniem wytrzyj płytę ściereczką,
w kierunku od środka ku brzegom.
Nie czyść płyt rozpuszczalnikami, na
przykład benzyną, rozcieńczalnikiem
lub dostępnymi w handlu środkami
czyszczącymi lub antystatycznymi w
aerozolu, przeznaczonymi dla winylowych
płyt LP.
Nie kładź płyt w miejscach
nasłonecznionych, w pobliżu źródeł ciepła
takich jak przewody grzejne, a także nie
zostawiaj w samochodzie zaparkowanym na
słońcu.
O płycie czyszczącej, środkach do
czyszczenia płyty/soczewki
Nie używaj dostępnej w handlu płyty
czyszczącej, jak również środków do
czyszczenia płyt/soczewki (w płynie lub w
aerozolu). Mogą one spowodować awarię
sprzętu.
O napięciu operacyjnym
Zanim zaczniesz operować systemem,
sprawdź czy napięcie operacyjne urządzenia
jest identyczne z napięciem w lokalnej sieci
elektrycznej.
O bezpieczeństwie
Dopóki wtyczka podłączona jest do gniazda
ściennego, zestaw pozostaje podłączony do
źródła prądu, nawet jeśli sam zestaw jest
wyłączony.
Jeżeli system nie będzie używany przez
dłuższy czas, odłącz zupełnie przewód
sieciowy od gniazdka ściennego (od sieci).
Gdy odłączasz urządzenie od sieci, zawsze
chwytaj za wtyczkę. Nigdy nie ciągnij za
przewód.
122PL
Jeżeli jakiś przedmiot lub płyn dostaną się
do środka systemu, odłącz system od sieci
i przed ponownym użyciem zwróć się o
sprawdzenie systemu do autoryzowanego
personelu.
Przewód sieciowy może zostać wymieniony
jedynie w upoważnionej stacji serwisu.
O wyborze miejsca
Nie stawiaj systemu w pozycji przechylonej,
ani w miejscach bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
nieposiadających dostatecznej wentylacji,
poddawanych wibracjom, nasłonecznionych
lub silnie naświetlonych.
Uważaj gdy stawiasz urządzenie lub głośniki
na powierzchniach pokrytych specjalnymi
środkami (na przykład woskiem, olejem,
pastą), ponieważ może dojść do wystąpienia
plam lub odbarwienia.
Jeżeli system zostaje przeniesiony
bezpośrednio z zimnego miejsca w ciepłe,
lub jeżeli zostaje umieszczony w bardzo
wilgotnym pokoju, wilgoć może się skroplić
na soczewce wewnątrz odtwarzacza DVD,
powodując nieprawidłowe działanie systemu.
W takiej sytuacji wyjmij płytę i zostaw
system włączony przez około godzinę, aby
wilgoć wyparowała.
Jeżeli na ekranie stojącego w
pobliżu odbiornika TV występują
zniekształcenia koloru
Głośniki magnetycznie ekranowane mogą
zostać umieszczone w pobliżu odbiornika
TV. Jednak nieprawidłowy kolor może nadal
występować na ekranie TV, zależnie od rodzaju
używanego odbiornika TV. W takiej sytuacji
wyłącz TV, poczekaj od 15 do 30 minut i włącz
z powrotem. Jeżeli nie przyniesie to poprawy,
przesuń głośniki z dala od TV.
WAŻNA UWAGA
Ostrzeżenie: Jeżeli zostawisz nieruchomy
obraz wideo lub obraz wyświetlenia na
ekranie z tego systemu przez długi czas na
ekranie odbiornika TV, ryzykujesz trwałe
uszkodzenie ekranu TV. Projektory TV są
szczególnie podatne na takie uszkodzenia.
Czyszczenie obudowy
Czyść system miękką ściereczką lekko zwilżoną
łagodnym roztworem detergentu. Nie używaj
ostrych myjek, proszku do szorowania ani
rozpuszczalników takich jak rozcieńczalnik,
benzyna lub alkohol.
Dodatkowe informacje
O gromadzeniu się ciepła wewnątrz
Nagrzewanie się urządzenia podczas
pracy jest normalne i nie jest powodem do
niepokoju.
Jeżeli system jest używany w sposób ciągły
z dużą głośnością, nie dotykaj obudowy,
ponieważ może być gorąca.
Nie zasłaniaj otworów wentylacyjnych.
Ciąg dalszy

123PL
Aby zapobiec przypadkowemu
nagraniu na taśmę
Oderwij na kasecie fiszkę zabezpieczenia przed
nagraniem, ze strony A lub B jak pokazano na
ilustracji.
Oderwij
fiszkę
kasety
Aby później użyć taśmy do nagrywania, zakryj
otwór po fiszkę taśmą samoprzylepną.
O taśmach dłuższych niż 90 minut
Używanie taśmy o czasie odtwarzania ponad 90
minut nie jest zalecane, z wyjątkiem gdy służy
do długiego, nieprzerwanego nagrywania lub
odtwarzania.
Czyszczenie głowic taśmy
Użyj kasety czyszczącej na sucho lub na mokro
(dostępna osobno) po każdych 10 godzinach
używania, przed ważnym nagraniem lub po
odtworzeniu starej taśmy. Brak czyszczenia
głowic taśmy może spowodować degradację
jakości dźwięku lub uniemożliwić nagrywanie
lub odtwarzanie taśm przez urządzenie.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji obsługi kasety
czyszczącej.
Odmagnesowanie głowic taśmy
Użyj kasety demagnetyzującej (dostępna
osobno) po każdych 20 do 30 godzinach
używania. Brak odmagnesowania głowic
taśmy może spowodować wzrost szumów,
utratę dźwięku wysokich częstotliwości oraz
niemożność całkowitego wykasowania taśmy.
Szczegóły znajdziesz w instrukcji dołączonej do
kasety demagnetyzującej.
124PL
Dane techniczne
Urządzenie główne
Sekcja wzmacniacza
DHC-AZ55D
Następujące wartości mierzone przy 120,
127, 220, 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Moc wyjściowa (znamionowa):
80 W + 80 W (4 omy przy 1 kHz, 1%
całk. znieksz. harm.)
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie)
Przednia kolumna głośnikowa:
100 W + 100 W (na kanał dla 4 omów,
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Środkowa kolumna głośnikowa:
50 W (8 omów przy 1 kHz, 10% całk.
znieksz. harm.)
Kolumna dźwięku otaczającego:
50 W + 50 W (na kanał dla 8 omów,
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
DHC-AZ33D
Następujące wartości mierzone przy 120,
127, 220, 240 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Moc wyjściowa (znamionowa):
80 W + 80 W (4 omy przy 1 kHz, 1%
całk. znieksz. harm.)
Śr. kw. mocy wyjściowej (odniesienie):
100 W + 100 W (na kanał dla 4 omów,
1 kHz, 10% całk. znieksz. harm.)
Wejścia
VIDEO/SAT IN (audio) (gniazda phono):
napięcie 250/450 mV, impedancja
47 kiloomów
MIC 1/MIC 2 (gniazda phone):
czułość 1 mV, impedancja
10 kiloomów
Wyjścia
Sekcja odtwarzacza płyt
System:
System płyty kompaktowej i cyfrowy
system audio i wideo
Laser:
Laser półprzewodnikowy (DVD:
=650 nm, CD: =790 nm)
Trwanie emisji: ciągła
Pasmo przenoszenia
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz  22 kHz
(±1dB)
CD: 2 Hz  20 kHz (±0,5 dB)
Format systemu koloryst. wideo
Modele europejskie i rosyjskie: PAL
Inne modele: NTSC i PAL
Sekcja magnetofonu
System nagrywania:
4-ścieżkowy, 2-kanałowy,
stereofoniczny
Sekcja tunera
FM stereo, tuner superheterodynowy
FM/AM
Sekcja tunera FM
Zakres strojenia:
87.5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Złącza anteny:
75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
Sekcja USB
Obsługiwany format pliku audio
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Prędkość transmisji bitów:
32 – 320 kbps*, VBR
Częstotliwości próbkowania:
32/44,1/48 kHz
Port
(USB):
Maksymalny prąd: 500 mA
Format systemu koloryst. wideo
Modele europejskie i rosyjskie: PAL
Inne modele: NTSC i PAL
Dodatkowe informacje
VIDEO/SAT OUT (audio) (gniazda phono):
napięcie 250 mV, impedancja
1 kiloom
VIDEO OUT (gniazdo phono):
maks. poziom wyjścia 1 Vp-p,
nierównoważne, synchr. negatywna,
impedancja obciążeniowa 75 omów
S VIDEO OUT (4-wtykowe gniazdko
mini-DIN):
Y: 1 Vp-p, nierównoważne, synchr.
negatywna
C: 0,286 Vp-p, impedancja
obciążeniowa 75 omów
COMPONENT VIDEO OUT:
Y: 1 Vp-p, 75 omów
Pb/Cb: 0,7 Vp-p, 75 omów
Pr/Cr: 0,7 Vp-p, 75 omów
DVD/USB DIGITAL OUT (tylko DHCAZ33D) (kwadratowe gniazdo złącza
optycznego, płyta tylna):
Długość fali 660 nm
PHONES (gniazdo miniaturowe stereo):
akceptuje słuchawki 8 omów lub
więcej
FRONT SPEAKER:
Użyj tylko dostarczonego głośnika
SS-AZ55D.
SURROUND SPEAKER (tylko DHCAZ55D):
Użyj tylko dostarczonego głośnika
SS-RSX77D.
CENTER SPEAKER (tylko DHC-AZ55D):
Użyj tylko dostarczonego głośnika
SS-CT77D.
* Rekomendowana szybkość transmisji bitów
128 kbps lub wyższa.
Ciąg dalszy

125PL
Sekcja tunera AM
Zakres strojenia:
Modele europejskie, rosyjskie i dla
Arabii Saudyjskiej:
531  1 602 kHz (interwał ustawiony
na 9 kHz)
Model australijski:
531  1 710 kHz (interwał ustawiony
na 9 kHz)
530  1 710 kHz (interwał ustawiony
na 10 kHz)
Inne modele:
531  1 602 kHz (interwał ustawiony
na 9 kHz)
530  1 610 kHz (interwał ustawiony
na 10 kHz)
Antena:
Antena ramowa AM
Złącza anteny:
Złącze anteny zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
450 kHz
Kolumna głośnikowa
Przednia kolumna głośnikowa SSAZ55D
System głośników:
2-drożny, 3-członowy, typu bassreflex, magnetycznie ekranowany
Głośniki
Głośnik niskotonowy: 13 cm, rodzaj
stożkowy
Głośnik wysokotonowy: 5 cm, rodzaj
stożkowy
Impedancja znamionowa: 4 omy
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 190 × 381 × 242 mm
Masa:
W przybliż. 4,7 kg netto każda
kolumna
126PL
Kolumna dźwięku otaczającego SSRSX77D dla DHC-AZ55D
System głośników:
1-drożny, 1-zespołowy, rodzaj bassreflex
Głośniki
Pełnozakresowy: 8 cm, rodzaj
stożkowy
Impedancja znamionowa: 8 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 174 × 96 × 112 mm
Masa:
W przybliż. 0,7 kg netto każda
kolumna
Głośnik środkowy SS-CT77D dla
DHC-AZ55D
System głośników:
1-drożny, 1-członowy, typu bassreflex, magnetycznie ekranowany
Głośniki
Pełnozakresowy: 8 cm, rodzaj
stożkowy
Impedancja znamionowa: 8 omów
Wymiary (szer./wys./głęb.):
W przybliż. 174 × 96 × 112 mm
Masa:
W przybliż. 0,9 kg
Ogólne
Zasilanie
Model europejski:
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model australijski:
230 – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Modele rosyjskie i indyjskie:
220 – 240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz
Model tajski:
220 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Model koreański:
220 V prądu zmiennego, 60 Hz
Model dla Arabii Saudyjskiej:
120  127 lub 220  240 V prądu
zmiennego, 50/60 Hz, regulowane
przełącznikiem napięcia
Inne modele:
120, 220  240 V prądu zmiennego,
50/60 Hz, regulowane przełącznikiem
napięcia
Pobór mocy
DHC-AZ55D: 110 W
DHC-AZ33D: 65 W (Model
europejski: 0,4 W w trybie
oszczędzania energii)
Wymiary (szer./wys./głęb.) (wyłączając
kolumny głośnikowe)
DHC-AZ55D:
W przybliż. 190 × 380 × 325 mm
DHC-AZ33D:
W przybliż. 190 × 380 × 325 mm
Masa (bez kolumn głośnikowych)
DHC-AZ55D: W przybliż. 6,6 kg
DHC-AZ33D: W przybliż. 6,0 kg
Dostarczone akcesoria:
Pilot zdalnego sterowania (1)
Antena ramowa AM (1)
Antena przewodowa FM (1)
Kabel wideo (1)
Podkładki pod kolumny głośnikowe
(DHC-AZ55D (20), DHC-AZ33D
(8))
Przewody głośników (3) (tylko DHCAZ55D)
Baterie R6 (rozmiar AA) (2)
Konstrukcja i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez uprzedzenia.
Dodatkowe informacje
Pobór mocy w trybie czuwania:
0,4 W
W płytkach obwodów
drukowanych używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
W obudowach używane
są bezhalogenowe środki
zmniejszające palność.
127PL
Przewodnik po wyświetleniu Menu Sterowania
Użyj Menu Sterowania, aby wybrać funkcję i zobaczyć związane z nią informacje.
Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY , aby włączyć, wyłączyć lub zmienić wyświetlenie
Menu Sterowania jak poniżej:
Wyświetlenie 1 Menu Sterowania  Wyświetlenie 2 Menu Sterowania (pojawia się tylko
dla niektórych płyt)  Wyświetlenie Menu Sterowania wyłączone  Wyświetlenie 1
Menu Sterowania  …
Wyświetlenie Menu Sterowania
Wyświetlenie 1 i 2 Menu Sterowania będą pokazywać inne pozycje, zależnie od rodzaju
płyty.
Przykład: Wyświetlenie 1 Menu Sterowania podczas odtwarzania DVD VIDEO
Numer aktualnie odtwarzanego tytułu
Numer aktualnie odtwarzanego rozdziału
Całkowita liczba tytułów
Pozycje Menu
Sterowania
Całkowita liczba rozdziałów
Status odtwarzania (
Odtwarzanie,  Pauza, 
Zatrzymanie, itd.)
Rodzaj odtwarzanej
płyty
Wybrana pozycja
Wykorzystany czas
odtwarzania
Bieżące nastawienie
Nazwa funkcji
wybranej pozycji Menu
Sterowania
Komunikat operacyjny
128PL
Opcje
Lista pozycji Menu Sterowania
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
[TITLE] (strona 46)/[SCENE]/[TRACK] (strona 46)
Wybiera tytuł, scenę lub ścieżkę, która będzie odtworzona.
[CHAPTER] (strona 46)/[INDEX]
Wybiera rozdział lub indeks, który będzie odtworzony.
[TRACK]1) (strona 46)
Wybiera ścieżkę do odtwarzania.
[ORIGINAL/PLAY LIST] (strona 46)
Wybiera sekwencję odtwarzania, albo oryginalnie nagraną sekwencję,
albo stworzoną na płycie playlistę.
[PROGRAM] (strona 41)
Odtwarza ścieżki w żądanej kolejności.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
[TIME/TEXT]1) (strona 48)
Sprawdza wykorzystany czas odtwarzania i pozostały czas.
Wprowadza kod czasu dla szukania obrazu i muzyki.
Wyświetla informacje tekstowe na płytach DVD TEXT i na ścieżkach
audio MP3.
129PL
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
[SHUFFLE]1) (strona 43, 84)
Odtwarza ścieżki w losowej kolejności.
[REPEAT]1) (strona 44, 85)
Odtwarza powtarzając całą płytę (wszystkie tytuły/wszystkie ścieżki/
wszystkie albumy) lub powtarzając jeden tytuł/rozdział/ścieżkę/album/
plik.
[A/V SYNC] (strona 57)
Nastawia opóźnienie między dźwiękiem i wyświetleniem.
[PARENTAL CONTROL] (strona 58)
Nastawia zakaz odtwarzania na tym systemie.
[SETUP]1) (strona 32, 63, 119)
QUICK
Użyj konfiguracji „QUICK”, aby wybrać język wyświetlenia
ekranowego i format obrazu TV.
CUSTOM
Oprócz nastawień w konfiguracji „QUICK”, możesz wykonać inne
nastawienia.
RESET
Przywraca nastawienia w „SETUP” do nastawień domyślnych.
130PL
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
[ALBUM]1) (strona 46)
Wybiera album do odtwarzania.
[FILE]1) (strona 46)
Wybiera plik graficzny JPEG lub plik wideo DivX do odtwarzania.
[DATE]1)
Wyświetla datę wykonania zdjęcia aparatem cyfrowym.
[INTERVAL]1) (strona 54, 83)
Określa czas, przez jaki zdjęcia są wyświetlane na ekranie TV.
[EFFECT]1) (strona 55, 84)
Wybiera efekty zmiany obrazu używane do zmiany zdjęć podczas
pokazu zdjęć.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
[MODE (MP3,JPEG)]1) (strona 53, 82)
Wybiera rodzaj danych: ścieżka audio MP3 (AUDIO (MP3)), plik
graficzny JPEG (IMAGE (JPEG)) lub oba (AUTO), które mają być
odtworzone podczas odtwarzania DATA CD/DVD lub urządzenia
USB.
131PL
Pozycja
Nazwa pozycji, Odpowiedni Rodzaj Płyty, Funkcja
[KEY CONTROL]1)2) (strona 94)
Zmienia klucz na odpowiadający skali głosu śpiewającego.
[SCORE MODE ]1)2) (strona 95)
Wybiera poziom dla trybu punktacji.
[KARAOKE PON]1)2) (strona 94)
Umożliwia korzystanie z karaoke dla płyty nagranej stereofonicznie,
redukując dźwięk partii wokalnych.
[VOCAL SELECT]2) (strona 94)
Wybiera prowadzącą partię wokalną, nagraną na płycie o formacie
„Dolby Digital Karaoke” (tylko DVD VIDEO).
Wybiera rodzaj wokalu nagranego na płycie (tylko VIDEO CD,
AUDIO CD).
Wyłącza partię wokalną (tylko VIDEO CD, AUDIO CD).
[GUIDE MELODY]2) (strona 95)
Włącza lub wyłącza melodię prowadzącą na płycie formatu „Dolby
Digital Karaoke”.
Te funkcje są takie same w wypadku urządzenia USB. Jednak niektóre opcje menu
mogą nie być dostępne.
2)
Ta funkcja jest dostępna tylko w trybie karaoke.
1)
132PL
Lista kodów językowych
Pisownia języka odpowiada ISO 639: standard 1988 (E/F).
Język
Kod
Język
Kod
Język
Kod
Język
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
1183
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali; Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Maori
Macedonian
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
1507
1508
1509
1511
1512
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan) Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1703
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Nie określony
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Kod
133PL
Lista kodów regionów Kontroli Rodziców
134PL
Kod
Region
Kod
Region
Kod
Region
Kod
Region
2044
2047
2046
2057
2070
2090
2092
2115
2424
Argentyna
Australia
Austria
Belgia
Brazylia
Chile
Chiny
Dania
Filipiny
2165
2174
2149
2376
2248
2238
2276
2079
2304
Finlandia
Francja
Hiszpania
Holandia
Indie
Indonezja
Japonia
Kanada
Korea
2363
2362
2109
2379
2390
2427
2436
2489
2501
Malezja
Meksyk
Niemcy
Norwegia
Nowa Zelandia
Pakistan
Portugalia
Rosja
Singapur
2086
2499
2528
2184
2254
Szwajcaria
Szwecja
Tajlandia
Wielka Brytania
Włochy
Odtwarzalne
urządzenia USB
Można używać następujących urządzeń
USB Sony na tym systemie.
Zweryfikowany cyfrowy odtwarzacz
muzyczny Sony (stan na kwiecień
2007)
Nazwa
produktu
Walkman
®
Uwagi
Nie używaj urządzeń USB innych niż te
urządzenia USB. Działanie modeli nie
podanych tutaj nie jest gwarantowane.
Działanie nie zawsze może być
zagwarantowane, nawet przy użyciu tych
urządzeń USB.
Niektóre z tych urządzeń USB mogą nie być
dostępne w handlu na niektórych obszarach.
Nazwa modelu
NWD-B103 / B105 /
B103F / B105F
Zweryfikowany Dyktafon IC Recorder
Sony (stan na kwiecień 2007)
Nazwa
produktu
Dyktafon IC
Recorder
Nazwa modelu
ICD-U50 / U60 / U70
Nazwa
Nazwa modelu
produktu
MICROVAULT USM 256J / 512J / 1GJ /
2GJ / 4GJ
USM 512JX / 1GJX /
2GJX / 4GJX
USM 256H / 512H /
1GH / 2GH / 4GH
Dodatkowe informacje
Zweryfikowane nośniki pamięci
masowej USB Sony (stan na kwiecień
2007)
135PL
Objaśnienia terminów
Dolby Digital
Automatyczna pauza podczas
odtwarzania płyty VIDEO CD, zgodna z
sygnałem zakodowanym na płycie. Jeżeli
odtwarzacz CD/DVD nie podejmie przez
długi czas odtwarzania, naciśnij  (lub
dotknij  na urządzeniu) , aby
ręcznie wrócić do odtwarzania.
Ten format dźwiękowy dla kin jest
bardziej nowoczesny niż Dolby Surround
Pro Logic. W tym formacie głośniki
dźwięku otaczającego reprodukują
dźwięk stereofoniczny o rozszerzonym
zakresie częstotliwości, i wyposażone
są w niezależny kanał dźwięku subniskotonowego. Format ten jest także
nazywany formatem „5.1”, ponieważ
kanał głośnika jest liczony jako 0.1
kanału (ponieważ działa tylko wtedy,
gdy niezbędny jest efekt głębokich
basów). Wszystkie sześć kanałów w tym
formacie nagranych jest oddzielnie, aby
osiągnąć najwyższą separację kanałów.
Ponadto, ponieważ wszystkie sygnały
są przetwarzane cyfrowo, występuje
mniejsza degradacja sygnału.
Digital Cinema Sound (DCS)
Dolby Pro Logic II
Album
Sekcja zawierająca muzykę lub obraz na
DATA CD, DATA DVD lub urządzeniu
USB, składająca się ze ścieżek audio MP3,
plików graficznych JPEG, plików wideo
DivX.
Autopauza
Jest to standardowa nazwa dźwięku
przestrzennego, wytwarzanego
opracowaną przez Sony technologią
obróbki cyfrowej sygnału. Inaczej
niż poprzednie przestrzenne pola
akustyczne, przeznaczone głównie do
odtwarzania muzyki, Digital Cinema
Sound jest zaprojektowany specjalnie dla
filmów.
DivX®
Cyfrowa technologia wideo opracowana
przez DivX, Inc. Wideo zakodowane w
technologii DivX są jednym z formatów
o najwyższej jakości i jednocześnie
posiadają stosunkowo mały rozmiar
pliku.
Technologia ta zamienia dwukanałowe,
nagrane stereofonicznie audio w
przeznaczone do odtwarzania audio w
formacie 5.1 kanałów. Dostępny jest tryb
Movie dla filmów i tryb Music dla źródeł
stereofonicznych, takich jak muzyka.
Stare filmy zakodowane w tradycyjnym
formacie stereofonicznym, mogą zostać
ulepszone otaczającym dźwiękiem w
formacie 5.1 kanałów.
Tryb Movie
Tryb Movie używany jest do oglądania
stereofonicznych, telewizyjnych
programów rozrywkowych i wszystkich
programów zakodowanych w Dolby
Surround. Rezultatem jest wzmocnione
ukierunkowanie pola akustycznego,
zbliżone do jakości dźwięku z 5.1
kanałów dyskretnych.
Tryb Music
Tryb Music używany jest do nagrań
stereofonicznych, zapewnia szerokość i
głębię przestrzeni dźwiękowej.
136PL
Dolby Surround Pro Logic
Jako jedna z metod rozkodowania
Dolby Surround, Dolby Surround Pro
Logic wytwarza cztery kanały z dźwięku
dwukanałowego. W porównaniu do
poprzedniego systemu Dolby Surround,
Dolby Surround Pro Logic reprodukuje
bardziej naturalne panoramowanie od
lewej do prawej i bardziej precyzyjnie
lokalizuje dźwięki. Aby w pełni
wykorzystać zalety Dolby Surround
Pro Logic, należy używać jednej pary
głośników dźwięku otaczającego oraz
głośnika środkowego. Głośniki dźwięku
otaczającego reprodukują dźwięk
monofoniczny.
DTS
Płyta, która zawiera do 8 godzin
ruchomego obrazu pomimo, że jej
średnica jest taka sama jak płyty AUDIO
CD. Pojemność danych jednowarstwowej
i jednostronnej płyty DVD VIDEO
wynosi 4,7 GB (gigabaitów) i jest 7 razy
większa niż pojemność płyty AUDIO
CD. Ponadto, pojemność danych
jednostronnej płyty DVD VIDEO o
podwójnej warstwie wynosi 8,5 GB,
jednowarstwowej i dwustronnej płyty
DVD VIDEO 9,4 GB, a dwuwarstwowej i
dwustronnej płyty DVD VIDEO 17 GB.
Dane obrazu oparte są o format MPEG
2, który jest jednym ze światowych
standardów technologii kompresji
cyfrowej. Dane obrazu są skompresowane
do około 1/40 ich oryginalnej wielkości.
DVD VIDEO wykorzystuje także
technologię zmiennej prędkości
kodowania, która zmienia przypisywane
dane zależnie od statusu obrazu.
Dane audio są nagrane w Dolby Digital
jak i w PCM, dając odczucie bardziej
realistycznej obecności dźwiękowej.
Ponadto DVD VIDEO posiada
różne nowoczesne funkcje, takie jak
odtwarzanie wielokątne, wielojęzyczne
oraz Kontrola Rodziców.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Technologia cyfrowej kompresji
dźwięku opracowana przez DTS, Inc.
Technologia ta jest zgodna z 5.1kanałowym formatem surround. Kanał
dźwięku otaczającego jest stereofoniczny,
w formacie tym jest także dyskretny
kanał subwoofera. DTS zapewnia 5.1
dyskretnych kanałów cyfrowego dźwięku
wysokiej jakości. Dobra separacja
kanałów jest osiągnięta, ponieważ
wszystkie dane kanałów są nagrane
dyskretnie i przetworzone cyfrowo.
DVD VIDEO
137PL
DVD-RW
DVD-RW jest płytą do nagrywania
i ponownego zapisu, która jest tego
samego rozmiaru, co płyta DVD VIDEO.
Płyta DVD-RW posiada dwa różne tryby:
Tryb VR i tryb Wideo. Płyty DVD-RW
stworzone w trybie Wideo mają ten sam
format, co płyta DVD VIDEO, natomiast
płyty stworzone w trybie VR (Video
Recording) umożliwiają programowanie
lub edycję zawartości.
DVD+RW
Płyta DVD+RW (plus RW) jest płytą do
nagrywania i do ponownego zapisu. Płyty
DVD+RW używają formatu zapisu, który
jest porównywalny do formatu DVD
VIDEO.
Format międzyliniowy (Skanowanie z
przeplotem)
Format międzyliniowy jest standardową
metodą NTSC na wyświetlanie obrazów
TV jako 30 ramek na sekundę. Każda
ramka jest skanowana dwa razy – na
przemian linie parzyste i nieparzyste, 60
razy na sekundę.
Format progresywny (skanowanie
sekwencyjne)
W przeciwieństwie do formatu z
przeplotem, format progresywny może
reprodukować 50  60 ramek na
sekundę, dzięki reprodukcji wszystkich
linii skanowania (525 linii dla systemu
NTSC, 625 linii dla systemu PAL).
Zwiększa się ogólna jakość obrazu, a
obrazy nieruchome, informacje tekstowe
i linie horyzontalne stają się ostrzejsze.
Ten format jest kompatybilny z formatem
progresywnym 525 lub 625.
138PL
Funkcja odtwarzania wielokątnego
Różne kąty ujęcia, czyli punkty z których
kamera rejestruje obraz tej samej sceny,
nagrane są na niektórych płytach DVD
VIDEO.
Funkcja wielojęzyczna
Na niektórych płytach DVD VIDEO
dźwięk lub napisy dialogowe nagrane są
w wielu językach.
Kod regionalny
Jest to system używany do ochrony praw
autorskich.
Kod regionalny jest przyznany każdemu
systemowi DVD lub DVD VIDEO,
zgodnie z regionem sprzedaży. Każdy
kod regionalny jest umieszczony na
urządzeniu, jak również na opakowaniu
płyty. Zestaw może odtwarzać płyty,
które posiadają ten sam kod regionalny.
Zestaw może także odtwarzać płyty z
oznaczeniem „
”. Nawet jeśli kod
regionalny nie jest ukazany na płycie
DVD VIDEO, ograniczenie regionalne
może działać.
Kontrola Rodziców
Funkcja płyty DVD VIDEO polegająca
na ograniczeniu odtwarzania
zależnie od wieku użytkownika,
zgodnie z poziomami ograniczenia w
poszczególnych krajach. Ograniczenia
różnią się zależnie od płyty; gdy ta
funkcja jest aktywna, odtwarzanie może
być zabronione, sceny przemocy zostają
pominięte lub zastąpione innymi scenami
itp.
Multi Session
Jest to metoda nagrywania, która
umożliwia dodawanie danych przy
użyciu metody Track-At-Once.
Konwencjonalne płyty CD zaczynają się
polem poprzedzającym sesję, nazywanym
Lead-in, a kończą się polem nazywanym
Lead-out. Płyta wielosesyjna to płyta
zawierająca kilka sesji, na której każdy
segment od obszaru wiodącego (Lead-in)
do obszaru zamykającego (Lead-out) jest
uważany za osobną sesję.
Odtwarzanie z menu
Odtwarzanie z użyciem ekranów
menu nagranych na płytach VIDEO
CD z funkcjami PBC. Używając
funkcji odtwarzania z menu, możesz
korzystać z prostego, interaktywnego
oprogramowania.
Plik
Program w formacie Film, program w
formacie Wideo
Płyty DVD VIDEO mogą być podzielone
na programy w formacie Film i programy
w formacie Wideo. Płyty DVD VIDEO w
formacie Film zawierają ten sam rodzaj
obrazu (24 klatki na sekundę), który
wyświetlany jest w salach kinowych.
Płyty DVD VIDEO w formacie Wideo,
takie jak nowele telewizyjne lub seriale
komediowe wyświetlają obrazy w
formacie 30 klatek (lub 60 pól) na
sekundę.
Część wchodząca w skład tytułu na płycie
DVD VIDEO. Tytuł składa się z kilku
rozdziałów.
Scena
Na płytach VIDEO CD z funkcjami
PBC, ekrany menu, obrazy ruchome i
nieruchome podzielone są na odcinki
zwane „scenami”.
Sterowanie Odtwarzaniem (PBC)
Sygnały zakodowane na płytach
VIDEO CD (wersja 2.0), które sterują
odtwarzaniem. Używając ekranów menu
nagranych na płytach VIDEO CD z
funkcjami PBC, możesz odtwarzać proste
programy interakcyjne, programy z
funkcjami szukania, itp.
Ścieżka
Fragment obrazu lub utworu
muzycznego na VIDEO CD, CD lub
MP3. Album składa się z szeregu ścieżek
(tylko MP3).
Tytuł
Najdłuższy fragment obrazu lub utworu
muzycznego na DVD VIDEO; film, itp.,
dla obrazu programu wideo, lub cały
album w programie audio.
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
Plik graficzny JPEG lub plik wideo DivX,
nagrany na DATA CD, DATA DVD
lub na urządzeniu USB. („Plik” jest
zastrzeżoną definicją dla tego systemu.)
Jeden plik zawiera jeden obraz.
Rozdział
139PL
VIDEO CD
Płyta kompaktowa zawierająca ruchome
obrazy.
Dane obrazu oparte są o format MPEG
1, który jest jednym ze światowych
standardów technologii kompresji
cyfrowej. Dane obrazu są skompresowane
do około 1/140 ich oryginalnej wielkości.
W rezultacie 12 cm płyta VIDEO CD
może zawierać do 74 minut ruchomego
obrazu.
Płyty VIDEO CD zawierają także
kompaktowe dane audio.
Dźwięki spoza zakresu słyszalności
zostają skompresowane, natomiast
dźwięki, które ludzkie ucho słyszy nie są
kompresowane. Płyty VIDEO CD mogą
zawierać 6 razy więcej informacji audio
niż konwencjonalne płyty AUDIO CD.
Płyty VIDEO CD występują w 2
wersjach.
Wersja 1.1: Możesz tylko odtwarzać
ruchome obrazy i dźwięk.
Wersja 2.0: Możesz odtwarzać obrazy
nieruchome o wysokiej rozdzielczości i
korzystać z funkcji PBC.
Zestaw ten jest zgodny z obiema
wersjami.
140PL
Indeks
Symbole
D
J
16:9 65
4:3 LETTER BOX 65
4:3 PAN SCAN 65
5.1-kanałowy dźwięk
przestrzenny 102, 104
DATA CD 7
DATA DVD 8
DATE 131
Digital Cinema Sound (DCS)
136
DivX 55, 136
Dolby Digital 136
Dolby Pro Logic II 136
Tryb Movie 136
Tryb Music 136
Dolby Surround Pro Logic
137
DTS 137
DVD 7, 8
DVD VIDEO 137
DVD+RW 7, 138
DVD-RW 7, 138
JPEG 49, 51, 53, 80, 82
A
A/V SYNC 57, 130
Album 136
ALBUM 44, 85, 131
ANGLE 37
AUDIO 64
AUDIO DRC 67
Autopauza 136
B
BACKGROUND 66
Baterie 22
Błyskawiczne Posunięcie 36
Błyskawiczne Powtórzenie 36
E
K
Karaoke 91
ECHO 92
GUIDE MELODY 95, 132
KARAOKE PON 94, 132
KEY CONTROL 94, 132
SCORE MODE 95, 132
VOCAL SELECT 94, 132
Kod regionalny 138
Kontrola Rodziców 138
L
LANGUAGE SETUP 30, 64
Lista kodów językowych 133
M
F
CHAPTER 44, 129
COLD RESET 119
COLOR SYSTEM (VIDEO
CD) 65
COMPONENT VIDEO OUT
25, 104
CUSTOM 63
CUSTOM PARENTAL
CONTROL 58
CUSTOM SETUP 66
FILE 44, 131
Format międzyliniowy 138
Format progresywny 138
Funkcja wielojęzyczna 138
G
N
Głośność mikrofonu 92
I
Nagrywanie 74
Nocny Programator 97
INDEX 46, 129
INTERLACE 25
INTERVAL 54, 83, 131
Ciąg dalszy

Dodatkowe informacje
C
MENU 64
Menu ustawień DVD 63
Mikrofony 92
MODE (MP3,JPEG) 53,
82, 131
MP3 7
MULTI-DISC RESUME
40, 67
EFFECT 55, 84, 131
141PL
O
R
V
Obchodzenie się z płytami 35
Odtwarzanie PBC 39
Odtwarzanie Programu 41
Odtwarzanie z menu 139
Odtwarzanie z Powtórzeniem
44, 85
Odtwarzanie z Tasowaniem
43, 84
Operowanie odbiornikiem
TV 26
ORIGINAL 46, 129
OSD 64
Radio 70
REPEAT 44, 85, 130
RESET 119, 130
Ręczne nagrywanie 74
Rozdział 35, 139
VIDEO CD 7, 140
P
Panel tylny 103
PARENTAL CONTROL
58, 130
PAUSE MODE 66
PICTURE NAVI 48
Pilot 13
PLAY LIST 46, 129
Plik 139
Płyta wielosesyjna 10, 139
Płyty, które można używać 7
Podłączanie innych
komponentów 103
Podłączenie odbiornika
TV 23
Pokaz 99
Pole akustyczne 88
PROGRAM 41, 129
Program w formacie film 139
Programator 97
PROGRESSIVE AUTO 25
PROGRESSIVE VIDEO 25
Przegląd Slajdów 51, 80
Przewijanie do przodu 35
Przewijanie do tyłu 35
142PL
S
S VIDEO 104
Scena 139
SCENE 129
SCREEN SAVER 65
SCREEN SETUP 30, 65
SETUP 130
SHUFFLE 43, 84, 130
SPEAKER SETUP 68
Stacje radiowe 70
Sterowanie Odtwarzaniem
(PBC) 139
Stop-klatka 36
SUBTITLE 64
Synchronizowane nagrywanie
74
Szukanie 45
Ścieżka 7, 8
T
THEATRE SYNC 32
TIME/TEXT 48, 129
TITLE 44, 129
TRACK 43, 85, 129
TRACK SELECTION 66
TV TYPE 65
Tytuł 45, 139
U
Urządzenie 12
Urządzenie USB 77
USB 77
W
W razie trudności 108
Wyświetlenie Menu
Sterowania 128
Wyświetlenie przedniego
panelu 18
Wyświetlenie szybkiej
konfiguracji 30
Wznowienie Odtwarzania 39
Z
Zmiana kątów 37, 138
Zwolnione odtwarzanie 36
Dodatkowe informacje
143PL
144PL
Download PDF

advertising