Sony | CFD-S50 | Sony CFD-S50 CD/kasettisoitin Käyttöohjeet

4-474-863-22(1)
Perustoiminnot
Takasivu
Radion kuuntelu
1 Valitse ”FM”- tai ”AM”-taajuusalue
painelemalla RADIO FM/AM .
Personal Audio System
Käyttöohjeet
2 Pidä TUNE + tai   painettuna, kunnes
Äänittäminen nauhalle
Tarkista seuraavat seikat ennen käytön
aloittamista.
Käytä ainoastaan tyypin I (normaali)
nauhaa. Tässä järjestelmässä ei voi käyttää
muuntyyppisiä nauhoja.
Varmista, ettei päälleäänityksen estoliuskaa
ole irrotettu. Jos liuska on irrotettu, peitä
kolo teipillä.
taajuusnumerot alkavat vaihtua näytössä.
1 Valmistele äänitettävä lähde.
L
evyn CD-DA-raitojen tai MP3tiedostojen äänittäminen
©2013 Sony Corporation
Yksikkö hakee automaattisesti radiotaajuuksia
ja pysähtyy, kun se löytää hyvin kuuluvan
aseman. Kun vastaanotetaan FMstereolähetystä, näytössä näkyy ”ST”.
Jos aseman virittäminen automaattisesti ei
onnistu, painele TUNE + tai   , niin taajuus
muuttuu portaittain.
Printed in China
CFD-S50
Vihje
Europe Only
Käytöstä poistettujen paristojen
hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä
muita Euroopan maita, joissa
on erillisiä keräysjärjestelmiä)
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi
älä saata tätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Älä altista laitetta tippuvalle tai roiskuvalle
vedelle äläkä aseta maljakoita tai muita nesteillä
täytettyjä esineitä laitteen päälle, sillä ne voivat
aiheuttaa palo- tai sähköiskuvaaran.
Koska laite kytketään irti verkkovirrasta
irrottamalla verkkopistoke, kytke laite
pistorasiaan, johon pääsee helposti käsiksi. Jos
huomaat laitteessa jotakin epänormaalia, irrota
välittömästi verkkopistoke pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan
(verkkovirtaan), laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu
virta sen omalla virtakytkimellä.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna)
pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Nimikilpi ja tärkeitä turvallisuustietoja on pohjan
ulkopuolella.
Huomautus asiakkaille:
Seuraavat tiedot koskevat vain
laitteita, jotka ovat myynnissä
EU-direktiivejä noudattavissa
maissa.
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin
puolesta, Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minatoku Tokyo, 108-0075 Japani. Tämän tuotteen
Euroopan Unionin lainsäädännön
vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt tulee
osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Huolto tai takuu asioita
koskevat kyselyt pyydämme ystävällisesti
osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa
mainituille edustajille.
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä
symbolia voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla,
että paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla
tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle,
joita paristojen väärä hävittäminen saattaa
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Käyttöoikeutta ja
tavaramerkkejä koskevia
huomautuksia
Fraunhofer IIS ja Thomson ovat lisensoineet
MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikan ja
patentit.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty
symboli tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja
kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että tämä
laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa
estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua
laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Jos FM-stereovastaanotossa on kohinaa, painele
painiketta MODE , kunnes näyttöön ilmestyy
”Mono”. Stereovaikutelma katoaa, mutta vastaanotto
paranee.
 POWER- (tai OPERATE-)
-painike
Toimintopainikkeet
RADIO FM/AM–AUTO
PRESET ‑painike
TAPE-painike
CD-painike
AUDIO IN ‑painike
TUNE/ (kansio) + ‑painike
TUNE/ (kansio)  ‑painike
 CD-tilan kansi
 Nauhan käyttöpainikkeet
 (tauko) ‑painike
 (pysäytä/avaa) ‑painike
 (pikakelaus eteenpäin)
‑painike
 (pikakelaus taaksepäin)
‑painike
 (toista) ‑painike*
 (äänitä) ‑painike
 PUSH OPEN/CLOSE 
 (siirry taaksepäin)/
PRESET  ‑painike
 (siirry eteenpäin)/
PRESET + ‑painike
 (toista/tauko)/MANUAL
PRESET ‑painike*
 (pysäytä) ‑painike
Ennen yksikön käyttämistä
Virran kytkeminen päälle tai pois
Paina POWER (tai OPERATE) . Voit kytkeä
yksikön virran päälle myös käyttämällä suoraa
virrankytkentätoimintoa (alla).
Tässä oppaassa toiminnot selitetään pääasiassa
suoraa virrankytkentätoimintoa käyttäen.
Suoran virrankytkentätoiminnon
käyttäminen
Paina CD , TAPE , RADIO FM/AM  tai
AUDIO IN , kun yksikkö on sammutettu. Virta
kytkeytyy kyseinen toiminto valittuna.
Kun haluat
Keskeyttää
toiston
Pysäyttää
toiston
Peruuttaa
toiston
jatkamisen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Paina VOLUME + tai  .
Yksikön äänenvoimakkuutta voidaan säätää
asteikolla 0–31.
Kuuntelu kuulokkeilla
Liitä kuulokkeet  (kuulokkeet) ‑liittimeen .
Basson vahvistaminen
Paina MEGA BASS .
”MEGA BASS” ilmestyy näyttöön.
Palaa normaaliääneen painamalla painiketta
uudelleen.
Äänilevyn toistaminen
Tällä yksiköllä voidaan toistaa seuraavantyyppisiä
levyjä.
CD-äänilevyt, joihin on tallennettu CD-DAraitoja CD-DA-levymuodossa
CD-R/CD-RW-levyt, joihin on tallennettu
CD-DA-raitoja CD-DA-levymuodossa
CD-R/CD-RW-levyt, joihin on tallennettu
MP3-äänitiedostoja muodossa ISO 9660 Level
1/Level 2 tai Joliet
FM/AM-viritysvälin muuttaminen
*Painikkeissa  , VOLUME +
 ja   on tuntopiste.
2 Pidä MANUAL PRESET  painettuna,
Toimi näin
Paina  . Palaa toistoon
painamalla painiketta
uudelleen.
FM/AM .
kunnes näytössä vilkkuu ”FM-xx” tai
”AM-xx”.
3 Pidä RADIO FM/AM  painettuna,
kunnes nykyinen viritysväli tulee näkyviin.
4 Valitse haluamasi viritysväli painamalla
 tai  .
”FM 50K” (50 kHz:n väli) tai ”FM 100K” (100
kHz:n väli) FM-taajuudella ja ”AM 9K” (9 kHz:n
väli) tai ”AM 10K” (10 kHz:n väli) AMtaajuudella voidaan valita.
Radiovastaanoton parantaminen
Paina  tai  . Voit
ohittaa raitoja/tiedostoja yksi
kerrallaan.
Etsiä raidan/
tiedoston
kohdan
Pidä  tai  
painettuna toiston aikana ja
vapauta painike haluamassasi
kohdassa. Jos etsit kohtaa
taukotilassa, aloita toisto
painamalla  , kun
haluttu kohta on löytynyt.
Viritysvälin muuttaminen poistaa kaikki
yksikköön tallennetut FM/AM-esivalinta-asemat.
Nollaa esivalinta-asemat, kun olet muuttanut
viritysväliä.
Paranna FM-vastaanottoa suuntaamalla antenni
uudelleen.
MP3-tiedosto
Paranna AM-vastaanottoa suuntaamalla yksikkö
uudelleen.
.
Nauhan toistaminen
Tarkista seuraavat seikat ennen käytön
aloittamista.
Käytä ainoastaan tyypin I (normaali)
nauhaa. Tässä järjestelmässä ei voi käyttää
muuntyyppisiä nauhoja.
TAPE .
2 Paina   (), aseta kasettinauha
levy CD-tilaan ja sulje sitten tilan kansi.
kasettilokeroon () ja sulje sitten lokeron
kansi.
Etiketti ylöspäin
Virtalähteet
Liitä virtajohto  tai aseta kuusi R14-paristoa (koko C) (ei toimitettu) paristolokeroon .
Levy ladataan, ja levyn tiedot ilmestyvät
näyttöön. Näytettävät tiedot vaihtelevat
levytyypin mukaan (CD-äänilevy/MP3-levy).
Pistorasiaan
tai
AC IN ‑liittimeen
(Esimerkki: kun ääni-CD on asetettu)
Virtajohto (sisältyy toimitukseen)
Kokonaistoistoaika
Alaosa
(Esimerkki: kun MP3-levy on asetettu)
Kansioiden
Raitojen
kokonaismäärä kokonaismäärä
3 Käynnistä toisto painamalla  .
Käytä laitteen kanssa alkaliparistoja. Mangaaniparistojen käyttöä ei
suositella, sillä tämän paristotyypin käyttöikä on erittäin lyhyt.
Huomautuksia
 Vaihda paristot, kun OPR/BATT-ilmaisin  himmenee tai kun yksikköä ei voi käyttää. Vaihda kaikki paristot
uusiin. Ennen paristojen vaihtamista muista poistaa CD-levy tai kasetti ja kytkeä valinnainen komponentti irti
yksiköstä.
 Jos haluat käyttää yksikköä paristovirralla, irrota virtajohto yksiköstä ja pistorasiasta.
Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan mallit)
Yksikössä on automaattinen valmiustilatoiminto. Tämän toiminnon avulla yksikkö siirtyy automaattisesti
valmiustilaan noin 15 minuutin jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä äänisignaalia lähetetä.
MP3-levyjä koskevia huomautuksia
 Kun levy asetetaan, yksikkö lukee kaikki levyllä
olevat tiedostot. Tämän aikana vilkkuu ”READ”. Jos
levyllä on useita kansioita tai muita kuin MP3tiedostoja, toiston alkaminen tai seuraavan
MP3-tiedoston toiston alkaminen voi kestää
pitkään.
 MP3-levyjä luotaessa muut kuin MP3-tiedostot ja
tarpeettomat kansiot kannattaa jättää pois.
 Kansiot, joissa ei ole MP3-tiedostoja, ohitetaan
toiston aikana.
 Järjestelmä voi toistaa vain MP3-tiedostoja, joiden
tunniste on ”.mp3”.
Huomaa, että vaikka tiedostonimellä olisi oikea
tunniste mutta itse tiedosto on luotu eri
äänimuodossa, tämä yksikkö voi tuottaa kohinaa
tai toimia väärin.
 MP3 PRO ‑muotoa ei tueta.
 Tämä yksikkö ei voi toistaa levyn äänitiedostoja
seuraavissa tapauksissa:
Kun äänitiedostoja on yli 413.
Kun yhdellä levyllä on yli 99 kansiota.
Kun hakemistotaso (kansioiden syvyys) on yli 9
(mukaan lukien ”ROOT”-kansio).
Toistotilojen vaihtaminen
(Esimerkki: CD-äänilevy)
Toistoaika*1
(Esimerkki: MP3-levy)
Huomautuksia
 Näytön sisältö alkaa vilkkua noin 2 minuuttia ennen valmiustilaan siirtymistä.
 Valmiustilassa virtajohto kytkettynä näytössä näkyy ”STANDBY” (vain Euroopan mallit).
 Automaattinen valmiustilatoiminto ei ole käytettävissä FM/AM-toiminnon kanssa.
Toistoaika*2*3
*1Aina, kun painetaan DISPLAY , toistonäyttö
vaihtuu toistoajan ja nykyisen raidan numeron
näytön välillä.
*2Jos toistoaika on yli 100 minuuttia, näytössä
näkyy ”--:--”.
*3Aina, kun painetaan DISPLAY , toistonäyttö
vaihtuu toistoajan, nykyisen raidan numeron ja
raidan sisältävän kansion numeron näytön
välillä.
Painele painiketta MODE , kun levy on
pysäytetty.
Lisätietoja on kohdassa ”Toistotilan
valitseminen”.
Muut toiminnot
Toimi näin
Paina  .
Paina  . Jatka äänitystä
painamalla painiketta
uudelleen.
Nykyisen CD-DA-raidan tai MP3tiedoston äänittäminen osittain
Keskeytä toisto kohdassa, josta haluat aloittaa
äänityksen, painamalla   ja paina sitten 
.
Luo ohjelma (katso ”Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)”) ja aloita äänitys painamalla
 .
1 Ota nauhatoiminto käyttöön painamalla
2 Paina PUSH OPEN/CLOSE  , aseta
 Äänenvoimakkuuden tai äänen korostuksen
säätäminen ei vaikuta äänitystasoon.
 Jos AM-ohjelmasta kuuluu viheltävää ääntä sen
jälkeen, kun vaiheessa 3 painettiin  ,
painiketta MODE  ja valitse ISS-asento
(häiriönpoistokytkin), joka vähentää häiriöitä.
 Käytä parhaiden äänitystulosten saamiseksi
virtalähteenä verkkovirtaa äänityksen aikana.
Levyn CD-DA-suosikkiraitojen tai MP3suosikkitiedostojen äänittäminen
Jos nauha on löysällä, kiristä
se lyijykynän avulla, jotta
nauha tai yksikkö ei
vahingoitu.
1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD
Vihjeitä
Keskeyttää
äänityksen
Toiston jatkaminen peruutetaan, jos CD-tila avataan.
Kansio
(toistopainike   painuu
automaattisesti alas samaan aikaan).
Lopettaa
tallennuksen
Vihje
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraava:
3 Aloita äänitys painamalla  
Kun haluat
+ tai  .
Kansiorakenteen ja toistojärjestyksen
esimerkki
Paina AUDIO IN , liitä valinnainen laite ja
aloita toisto.
1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
Paina   kaksi kertaa. Kun
painetaan   toiston
jatkamisen peruuttamisen
jälkeen, toisto alkaa
ensimmäisen raidan/
tiedoston alusta.
Valita raidan/
tiedoston
 Äänittäminen liitetystä valinnaisesta
laitteesta
(vain Filippiinien, Singaporen, Malesian ja Intian
mallit)
FM/AM-viritysväliä voidaan muuttaa tarvittaessa
seuraavalla tavalla.
5 Paina ENTER .
Paina
Valitse taajuusalue painelemalla RADIO FM/
AM  ja viritä haluamasi asema. Katso
”Radion kuuntelu”.
kasettilokeroon () ja sulje sitten lokeron
kansi.
Paina  . Jos painetaan 
 toiston pysäyttämisen
jälkeen, toisto käynnistyy
viimeksi toistetun raidan/
tiedoston alusta (toiston
jatkaminen).
Valita MP3levyn kansion
 Radio-ohjelman äänittäminen
2 Paina   (), aseta kasettinauha
VOLUME  ‑painike
VOLUME + ‑painike*
 MEGA BASS ‑painike
DISPLAY/ENTER-painike
 Kasettilokeron kansi
OPR/BATT-ilmaisin
MODE-painike
 AC IN ‑liitin
 (kuulokkeet) -liitin
 AUDIO IN ‑liitin
Muut toiminnot
Paina CD  ja aseta levy CD-tilaan. Älä
käynnistä toistoa. Katso ”Äänilevyn
toistaminen”.
3 Käynnistä toisto painamalla  .
Muut toiminnot
Kun haluat
Pysäyttää
toiston
Toimi näin
Paina  .
Keskeyttää
toiston
Paina  . Jatka toistoa
painamalla painiketta
uudelleen.
Pikakelata
eteen- tai
taaksepäin
Paina  tai  .
Poistaa kasetin
Paina  .
Huomautus
Älä katkaise virtaa kasetin toiston aikana. Se voi
aiheuttaa toimintahäiriön. Muista pysäyttää toisto
ennen virran katkaisemista.
Tallennettujen kasettinauhojen
pyyhkiminen
Jos haluat pyyhkiä kasettinauhan, sinun täytyy
äänittää hiljaisuutta aiemman äänityksen päälle.
1 Ota nauhatoiminto käyttöön painamalla
TAPE .
2 Aseta äänitetty nauha kasettilokeroon.
3 Paina  .
Pyyhkiminen alkaa ja aiempi äänitys korvataan
äänettömällä datalla.
Varotoimet
Muut toiminnot
5 Tallenna asema painamalla ENTER .
Takasivu
Jos valitulle esivalintanumerolle on jo
määritetty toinen asema, se korvataan
uudella.
Levyt, joita laitteella VOIDAAN toistaa
Markkinoilla olevat CD-äänilevyt, jotka
noudattavat CD-DA*1-standardia.
CD-R/CD-RW-levyt, jotka sisältävät ääniraitoja
ja noudattavat CD-DA*1-standardia.
CD-R/CD-RW-levyt, jotka sisältävät MP3tiedostoja ja jotka on viimeistelty*2 oikein.
*1 CD-DA
Esivalittujen radioasemien
kuunteleminen
1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
FM/AM .
2 Valitse haluamasi radioaseman
tallennettu esivalintanumero painamalla
PRESET + tai  .
on lyhenne sanoista Compact Disc
Digital Audio. Se on CD-äänilevyjen
tallennusstandardi.
*2Viimeistely on prosessi, joka tekee CD-R/
CD-RW-levyistä toistokelpoisia tavallisissa
soittimissa. Viimeistely voidaan ottaa käyttöön
tai pois käytöstä valinnaisena asetuksen levyn
luonnin aikana useimmissa
tallennusohjelmistoissa.
Levyt, joita laitteella EI VOIDA toistaa
Muu CD-R/CD-RW-levy kuin sellainen, joka on
tallennettu ääni-CD-formaatissa tai ISO 9660
Level 1/Level 2- tai Joliet-yhteensopivassa
muodossa
Tallennuslaadultaan huonot CD-R/CD-RWlevyt, naarmuiset tai likaiset CD-R/CD-RW-levyt
tai yhteensopimattomalla tallennusvälineellä
tallennetut CD-R/CD-RW-levyt
CD-R/CD-RW-levyt, joita ei ole viimeistelty tai
jotka on viimeistelty väärin
CD-R/CD-RW-levyt, jotka sisältävät muussa
kuin MP3-audiomuodossa luotuja tiedostoja
Levyihin liittyviä huomautuksia
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu toisto)
Toistotilan valitseminen
Voit asettaa laitteen toistamaan raitoja tai
tiedostoja toistuvasti tai satunnaisessa
järjestyksessä, kun levy on pysäytetty.
Painele painiketta MODE .
Aina kun painiketta painetaan, ilmaisin vaihtuu
seuraavasti:

Voit järjestää enintään 25 raidan/tiedoston
toistojärjestyksen levyllä.
1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD
.
Valinnaisten komponenttien
liittäminen
Voit kuunnella ääntä valinnaisesta
komponentista, kuten kannettavasta
digitaalisesta musiikkisoittimesta, tämän yksikön
kaiuttimien kautta.
Muista sammuttaa kaikkien komponenttien virta
ennen liitäntöjen tekemistä.
Katso lisätietoja liitettävän laitteen
käyttöohjeista.
2 Painele painiketta MODE , kunnes
”PGM” ilmestyy näyttöön.
Normaali toisto (ei mitään)

Kertatoisto (

Kaikkien toisto (
3 Valitse raita/tiedosto painamalla  tai
)

Valitun kansion toisto (
  ja paina sitten ENTER .
Raita/tiedosto ohjelmoidaan ja ohjelmoidun
vaiheen numero tulee näkyviin.
)*

Valitun kansion uudelleentoisto (
,
)*
(Esimerkki: CD-DA-raitojen ohjelmointi)
AUDIO IN
-liittimeen 
Ääniliitäntäkaapeli
(ei toimitettu)

Satunnaistoisto (SHUF)

Ohjelmoitu toisto (PGM)
Komponenttiin
(esim. kannettava digitaalinen
musiikkisoitin)

Ohjelmoitu uudelleentoisto (
Puhdista levy puhdistusliinalla
ennen toistamista. Pyyhi CD-levyä
keskeltä ulospäin. Jos CD:llä on
naarmuja, likaa tai sormenjälkiä,
voi tapahtua seurantavirhe.
Älä käytä liuottimia kuten
bensiiniä, tinneriä, kaupoista
saatavia puhdistusaineita äläkä
vinyylilevyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Älä altista CD:tä suoralle auringonvalolle äläkä
lämpölähteille kuten kuumille ilmakanaville.
Älä myöskään jätä sitä suoraan auringonvaloon
pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi
kohota huomattavasti auton sisällä.
Älä kiinnitä paperia tai tarraa CD:n päälle tai
naarmuta sen pintaa.
Säilytä CD kotelossaan toiston jälkeen.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
1)
, PGM)
* Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain, kun
toistetaan MP3-tiedostoja MP3-levyltä.
Raitojen/tiedostojen toistaminen
toistuvasti (uudelleentoisto)
Voit asettaa laitteen toistamaan toistuvasti
CD-äänilevyn CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RWlevyn MP3-tiedostoja normaali- ja ohjelmoitu
toisto -tiloissa.
Vaiheen numero
4 Ohjelmoi lisää raitoja/tiedostoja
toistamalla vaihetta 3.
Voit tarkistaa ohjelmoitujen vaiheiden määrän
(raidat/tiedostot) painelemalla painiketta
DISPLAY .
5 Aloita ohjelmoitu toisto painamalla 
1 Kytke AUDIO IN ‑liitin  kannettavan
digitaalisen musiikkisoittimen tai muun
komponentin linjalähtöliittimeen
käyttämällä ääniliitäntäkaapelia (ei
toimitettu).
2 Käynnistä liitetty komponentti.
3 Paina AUDIO IN  ja aloita äänen
toistaminen liitetystä komponentista.
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto.
Koska ääniaineiston puoli ei ole Compact Disc
(CD) -standardin mukainen, emme voi taata,
että tuote on toistettavissa.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut
levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole
CD-standardin mukaisia, eikä niitä voi
välttämättä soittaa tällä tuotteella.
Kasetteja koskevia huomautuksia
Poista päälleäänityksen estoliuska A- tai
B-puolelta vahingossa tapahtuvan äänityksen
estämiseksi. Jos haluat käyttää nauhaa
uudelleen äänitykseen, peitä kolo teipillä.
A-puoli
.
1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD
.
2 Toimi seuraavasti.
Uudelleentoisto
Yksi raita/
tiedosto
Toimi näin
1 Painele painiketta MODE ,
kunnes ” 1” tulee näkyviin.
2 Valitse uudelleentoistettava
raita/tiedosto painamalla
 tai  . Jos haluat
määrittää MP3-tiedostoja
sisältävän kansion, valitse
ensin kansio painamalla
+ tai   ja valitse sitten
tiedosto painamalla  tai
 .
3 Käynnistä uudelleentoisto
painamalla  .
Luotu ohjelma säilyy käytettävissä, kunnes
CD-tilan kansi avataan tai yksikön virta
katkaistaan. Voit toistaa saman ohjelman
uudelleen painamalla  .
Huomautus
Jos yrität ohjelmoida 26 tai useampia raitoja/
tiedostoja, näyttöön ilmestyy ”FULL”.
Ohjelmoidun toiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ”PGM” katoaa näytöstä.
Nykyisen ohjelman kaikkien raitojen/
tiedostojen poistaminen
Pysäytä toisto ja paina sitten  . ”noSTEP”
tulee näkyviin, ja voit luoda uuden ohjelman
noudattamalla kohdan ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu toisto)” ohjeita.
Kaikki raidat/
tiedostot
1 Painele painiketta MODE ,
kunnes ” ” tulee näkyviin.
2 Käynnistä uudelleentoisto
painamalla  .
Radioasemien esivalinta
MP3-levyltä
valittu kansio
1 Painele painiketta MODE ,
kunnes ” ” ja ” ” tulevat
näkyviin.
2 Valitse kansio painamalla
+ tai  .
3 Käynnistä uudelleentoisto
painamalla  .
1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
Ohjelmoidut
raidat/
tiedostot
1 Ohjelmoi raidat/tiedostot
(katso ”Oman ohjelman
luominen (ohjelmoitu
toisto)”).
2 Painele painiketta MODE ,
kunnes ”PGM” ja ” ”
ilmestyvät näyttöön.
3 Käynnistä uudelleentoisto
painamalla  .
Uudelleentoiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ” ” (tai ” 1”) katoaa näytöstä.
Raitojen/tiedostojen toistaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaistoisto)
Voit asettaa laitteen toistamaan CD-äänilevyn
CD-DA-raitoja tai CD-R/CD-RW-levyn MP3tiedostoja satunnaisessa järjestyksessä.
1 Ota CD-toiminto käyttöön painamalla CD
.
Voit tallentaa radioasemia yksikön muistiin.
Enintään 30 radioasemaa voidaan esivalita: 20
FM-asemaa ja 10 AM-asemaa.
FM/AM .
2 Pidä AUTO PRESET  painettuna, kunnes
”AUTO” vilkkuu näytössä.
3 Tallenna asema painamalla ENTER .
Asemat tallennetaan muistiin alhaisimmasta
taajuudesta alkaen.
Jos asemaa ei voi esivalita
automaattisesti
Asema, jonka signaali on heikko, täytyy
esiasettaa manuaalisesti.
1 Valitse taajuusalue painelemalla RADIO
FM/AM .
2 Painele painiketta MODE , kunnes
”SHUF” ilmestyy näyttöön.
3 Käynnistä satunnaistoisto painamalla 
.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Paina painiketta MANUAL PRESET ,
kunnes näytössä vilkkuu ”FM-xx” tai
”AM-xx”.
(Esimerkki: FM)
Satunnaistoiston peruuttaminen
Pysäytä toisto painamalla   ja painele sitten
MODE , kunnes ”SHUF” katoaa näytöstä.
Huomautus
A-puolen kieleke
B-puolen kieleke
Liitetyn komponentin ääni kuuluu kaiuttimista.
Satunnaistoiston aikana edellistä raitaa/tiedostoa ei
voi valita painamalla  .
4 Paina PRESET + tai  , kunnes asemalle
haluttu esivalintanumero vilkkuu
näytössä.
Jos haluat liittää yksikön televisioon tai
videonauhuriin/-soittimeen, käytä
jatkokaapelia (ei toimitettu), jonka toisessa
päässä on ministereoliitin ja toisessa päässä
kaksi ääniliitintä.
Huomautuksia
 Jos AUDIO IN -liitin  liitetään digitaalisen
musiikkisoittimen monolähtöliittimeen, yksikön
oikeasta kaiuttimesta ei ehkä kuulu ääntä.
 Jos AUDIO IN -liitin  liitetään digitaalisen
musiikkisoittimen linjalähtöliittimeen, voi esiintyä
säröä. Jos ääni säröytyy, liitä kuulokeliittimeen.
 Jos AUDIO IN ‑liitin  liitetään digitaalisen
musiikkisoittimen kuulokeliitäntään, nosta
digitaalisen musiikkisoittimen äänenvoimakkuutta
ja säädä sitten laitteen äänenvoimakkuutta.
Tekniset tiedot
Vianetsintä
Kasettia, jonka toistoaika on yli 90 minuuttia, ei
suositella lukuun ottamatta pitkäkestoista
äänitystä tai toistoa.
Turvallisuus
Älä pura koteloa, koska CD-soitinosan
käyttämä lasersäde on haitallinen silmille.
Huollon saa suorittaa vain valtuutettu
huoltoliike.
Jos yksikköön joutuu kiinteä esine tai nestettä,
irrota yksikkö pistorasiasta ja tarkistuta se
huoltoliikkeessä ennen käytön jatkamista.
Laitteella ei voi toistaa epätavallisen
(esimerkiksi sydämen, neliön tai tähden)
muotoisia levyjä. Jos sellaisia yritetään toistaa,
yksikkö voi vaurioitua. Älä käytä tällaisia levyjä.
Virtalähteet
Verkkovirtaa käytettäessä käytä toimitettua
virtajohtoa. Älä käytä muita johtoja.
Irrota yksikkö pistorasiasta, jos yksikköä ei aiota
käyttää pitkään aikaan.
Kun paristoja ei käytetä, poista ne niiden
vuotamisen tai syöpymisen aiheuttamien
vaurioiden välttämiseksi.
Yleistä
CD-soitinosa
Virta ei kytkeydy, kun virtajohto on
kytketty.
Varmista, että virtajohto on kytketty
pistorasiaan kunnolla.
Virta ei kytkeydy paristoja käytettäessä.
Varmista, että paristot on asetettu oikein.
Yksikkö siirtyy odottamatta
valmiustilaan.
Kyseessä ei ole vika. Yksikkö siirtyy
automaattisesti valmiustilaan noin 15 minuutin
jälkeen, jos mitään toimintoa ei tehdä eikä
äänisignaalia lähetetä. Katso
”Virranhallintatoiminnon käyttö (vain Euroopan
mallit)”.
Ääntä ei kuulu.
Tarkista, että kuunneltavaa musiikki- tai
äänilähdettä vastaava toiminto on valittu.
Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimien
kautta.
CD/MP3-soitin
CD-soitin ei toista levyä tai ”noDISC”
näkyy, vaikka CD on paikallaan.
Aseta CD etikettipuoli ylöspäin.
Puhdista CD.
Ota CD pois ja jätä CD-tila auki noin tunniksi
kosteuden poistamiseksi.
CD-R/CD-RW on tyhjä tai viimeistelemätön.
Levyllä ei ole toistettavia MP3-tiedostoja.
CD-R/CD-RW-levyn, tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.
Vaihda kaikki paristot uusiin, jos ne ovat
tyhjentyneet.
Ääni lakkaa kuulumasta.
Pienennä äänenvoimakkuutta.
Puhdista CD tai vaihda se, jos se on
vahingoittunut pahasti.
Aseta laite paikkaan, joka ei tärise.
Puhdista linssi erikseen myytävällä
puhaltimella.
Äänenvoimakkuus voi laskea tai häiriöitä voi
kuulua, jos käytetään heikkolaatuista CD-R/
CD-RW-levyä tai jos tallennuslaitteen tai
sovellusohjelmiston kanssa on ongelma.
Toiston alkaminen kestää tavallista
kauemmin.
Seuraavien levyjen toiston alkaminen kestää
pidempään.
Monimutkaisella hakemistorakenteella
tallennettu levy.
Levy, jossa on useita kansioita tai muita kuin
MP3-tiedostoja.
Radio
Ääni on heikko, tai vastaanoton laatu on
huono.
Vaihda kaikki paristot uusiin.
Siirrä yksikkö etäälle lähellä olevasta TV:stä.
Vedä FM-vastaanottoa varten antenni täysin
ulos ja suuntaa se uudelleen parasta FMvastaanottoa varten. Suuntaa AM-vastaanottoa
varten yksikkö uudelleen parhaan vastaanoton
löytämiseksi.
Jos olet rakennuksessa, kuuntele ikkunan
lähellä.
Jos yksikön lähelle asetetaan matkapuhelin,
yksiköstä voi kuulua voimakasta melua. Pidä
puhelin etäällä yksiköstä.
TV:n kuva on epävakaa.
Jos kuuntelet FM-ohjelmaa lähellä
sisäantennilla varustettua TV:tä, siirrä yksikkö
kauemmas TV:stä.
Nauha
Nauha ei pyöri, kun toimintapainiketta
painetaan.
Sulje kasettilokeron kansi kunnolla.
 -painike ei toimi, tai nauha ei aloita
toistoa tai äänitystä.
Varmista, ettei päälleäänityksen estoliuskaa ole
irrotettu.
Heikkolaatuinen tai säröinen toisto-,
äänitys- tai tyhjennyslaatu.
Puhdista puristusrullan, toisto/äänityspään ja
poistopään pinnat alla olevalla tavalla
käyttämällä kuivaa pumpulipuikkoa. Jos pinnat
ovat edelleen likaiset, puhdista ne
pumpulipuikolla, jota on kostutettu erikseen
myytävällä puhdistusnesteellä.
Vipu*
Laitteen sijoittaminen
Älä sijoita yksikköä lämmönlähteiden lähelle
äläkä altista sitä suoralle auringonvalolle,
runsaalle pölylle tai mekaanisille iskuille. Älä
myöskään jätä sitä auringonvalossa olevaan
autoon.
Älä aseta yksikköä kaltevalle tai epävakaalle
pinnalle.
Älä aseta mitään 10 mm lähemmäs kotelon
takaosaa. Tuuletusaukkojen täytyy olla
esteettömiä yksikön oikeaa toimintaa ja sen
komponenttien käyttöiän pidentämistä varten.
Koske kaiuttimissa käytetään voimakasta
magneettia, pidä magneettijuovia käyttävät
luottokortit tai jousitoimiset kellot etäällä
yksiköstä, jotta magneetti ei vaurioidu.
Käyttö
Jos laite tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
huoneeseen tai se sijoitetaan erittäin kosteaan
huoneeseen, CD-soittimen sisällä olevaan
linssiin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin
tapahtuu, laite ei toimi oikein. Jos näin käy,
poista CD ja odota noin tunti, jotta kosteus
haihtuu.
Tietoja laitteen käsittelystä
Älä jätä CD-osastoa auki, jotta sisään ei pääse
pölyä ja roskia.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja säätimet laimeaan
puhdistusnesteeseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä mitään hiomatyynyä,
hankausjauhetta äläkä liuotinta, kuten
alkoholia tai bensiiniä.
Jos yksikön käytössä ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puristusrulla Poistopää
Vetoakseli
Toisto/
äänityspää
* Tuo poistopää esiin painamalla
äänityspainiketta ( ) samalla,
kun pidät vipua alhaalla
sormellasi.
Demagnetisoi päät käyttämällä erikseen
myytävää äänipäiden demagnetointilaitetta.
Käytä tyypin I (normaali) kasettinauhaa. Tämän
järjestelmän kanssa ei voi käyttää tyypin IV
(metalli) tai tyypin II (korkea asento) nauhoja.
Nämä tyypit voivat aiheuttaa äänen
säröytymistä.
Kun olet kokeillut ehdotettuja korjausmenetelmiä
eikä ongelma poistu, irrota virtajohto tai poista
kaikki paristot. Kun kaikki näytön ilmoitukset ovat
poistuneet, kytke virtajohto uudelleen tai asenna
paristot takaisin. Jos ongelma jatkuu, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 μW
(Tämä lähtöarvo on mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin linssin pinnasta Optical
Pick-up Blockin 7 mm:n aukolla.)
Kanavien lukumäärä
2
Taajuusvaste
20 Hz  20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värähtely
Ei mitattavissa
Tuettu äänimuoto
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3)
Bittinopeudet: 32 kb/s  320 kb/s, VBR
Näytteenottotaajuudet: 32/44,1/48 kHz
Radio-osa
Taajuusalue
Euroopan, Australian, Taiwanin ja Arabian
mallit
FM: 87,5 MHz  108 MHz (50 kHz:n väli)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n väli)
Korean malli
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz:n väli)
AM: 531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n väli)
Filippiinien, Singaporen, Malesian ja Intian
mallit
FM: 87,5 MHz  108 MHz (100 kHz:n väli)
87,5 MHz  108 MHz (50 kHz:n väli)
AM: 5
30 kHz  1 610 kHz (10 kHz:n väli)
531 kHz  1 602 kHz (9 kHz:n väli)
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
AM: Sisäinen ferriittitankoantenni
Nauhadekkiosa
Äänitysjärjestelmä
4-raitainen 2-kanavainen stereo
Nopea kelausaika
Noin 150 s Sony-C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Tyyppi I (normaali): 80 Hz – 10 000 Hz
Tulo
AUDIO IN
Stereominiliitin
Lähtö
 (kuulokkeet) -stereominiliitin
Kuulokkeille, joiden impedanssi on 16   32 
Yleistä
Kaiutin
Täysi alue, halk. 8 cm, 4 , kartiotyyppinen (2)
Lähtöteho
1,7 W + 1,7 W (4 , harmoninen särö 10%)
Virtavaatimukset
Euroopan ja Australian mallit
230 V AC, 50 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Taiwanin malli
120 V AC, 60 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Filippiinien, Singaporen, Malesian ja Intian
mallit
230 V  240 V AC, 50 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Korean malli
220 V AC, 60 Hz (vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Arabian malli
220 V  240 V AC, 50/60 Hz
(vaihtovirtalähde)
9 V DC (6 R14-paristoa (koko C))
Virrankulutus
AC 12 W (noin 0,8 W virransäästötilassa)
Pariston kesto*1, *2
CD:n toisto
Noin 8 tuntia (kun äänenvoimakkuustaso on
noin 24)
FM-ohjelmien äänittäminen
Noin 19 tuntia
Nauhan toisto
Noin 13 tuntia (kun äänenvoimakkuustaso on
noin 24)
*1Sony-standardien mukaan mitattuna. Paristojen
todellinen kesto voi vaihdella yksikön
olosuhteiden tai käyttöolosuhteiden mukaan.
*2Käytettäessä Sony-alkaliparistoja
Mitat
Noin 320 mm × 139 mm × 219 mm (L/K/S)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 2,0 kg
Noin 2,3 kg (sisältää levyn, paristojen ja
kasettinauhan painon)
Toimitetut varusteet
Virtajohto (1)
Ulkonäköä ja teknisiä ominaisuuksia voidaan
muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Download PDF