Sony | CFD-S35CP | Sony CFD-S35CP Käyttöohjeet

3-874-351-31 (1)
CD Radio
Cassette-Corder
Käyttöohjeet
CFD-S35CP
©2008 Sony Corporation
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja
kosteudelta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Älä avaa laitteen koteloa, jotta
et altistu sähköiskulle. Laitteen
saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
VAROITUS
Älä asenna laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjakaappiin tms.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita
nestettä sisältäviä esineitä, jotta vältät tulipalo- ja
sähköiskuvaaran.
Liitä laite pistorasiaan, johon pääsee helposti
käsiksi. Jos laitteen toiminnassa ilmenee jotain
tavallisesta poikkeavaa, irrota pistoke välittömästi
pistorasiasta.
Ilmoitus EU:n direktiivejä
soveltavissa maissa asuville
asiakkaille
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokio, Japani.
Valtuutettu edustaja (EMC ja tuoteturvallisuus) on
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Huolto- ja takuuasioissa
pyydämme ottamaan yhteyttä erillisessä huoltotai takuuasiakirjassa annettuihin osoitteisiin.
Liiallinen äänenpaine korvanapeista ja
kuulokkeista voi heikentää kuuloa.
Älä jätä paristoja (asennettua akkua tai paristoja)
pitkäksi ajaksi kuumaan paikkaan, kuten
auringonpaisteeseen tai tulen lähelle.
2
HUOMAUTUS
Soittimen virtapainikkeen nimi on ilmoitettu
seuraavasti:
"OPERATE": Eurooppalainen malli
"POWER": Muut mallit
Sisällysluettelo
Perustoiminnot
Musiikki-CD-levyn tai MP3-tiedostojen
soittaminen ................................................. 4
Radion kuunteleminen .................................... 8
Nauhan soittaminen ...................................... 10
Nauhan äänittäminen .................................... 12
CD-soitin
Näytön käyttäminen ..................................... 14
Tiettyyn raitaan siirtyminen ......................... 15
Raitojen jatkuva soittaminen
(Jatkuva soitto) ......................................... 16
Raitojen soittaminen satunnaisessa
järjestyksessä (Shuffle) ............................. 17
Oman ohjelman luominen
(Ohjelmoitu soitto) ................................... 18
Radio
Radioasemien esivirittäminen ...................... 19
Esiviritettyjen radioasemien
kuunteleminen .......................................... 20
Äänen esikorostus
Äänen esikorostuksen valitseminen ............. 21
Ajastin
Nukahtaminen musiikkiin ............................ 22
Soittimen valmistelu
Virtalähteen valitseminen ............................. 23
Lisätietoja
Varotoimet .................................................... 25
Vianmääritys ................................................ 27
Kunnossapito ................................................ 29
Tekniset tiedot .............................................. 30
Tietoa ”MP3:sta” .......................................... 31
Hakemisto ..................................................... 32
3
Perustoiminnot
Musiikki-CD-levyn tai MP3-tiedostojen
soittaminen
1
4
2, 3
Kytke mukana tuleva verkkojohto (katso sivulta 23).
1
Paina CD-painiketta.
(Kaukosäätimestä: Paina OPERATE
(tai POWER, katso sivu 2) ja paina
sitten FUNCTION-painiketta
toistuvasti, kunnes "CD" näkyy
näytössä.)
2
Avaa CD-levylokero painamalla Z
PUSH OPEN/CLOSE -painiketta ja
aseta CD-levy CD-levylokeroon.
Tekstipuoli ylöspäin
3
4
Sulje CD-levylokeron kansi.
4
Paina painiketta u (N
kaukosäätimestä).
Näyttö
MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn
soittaminen, katso sivu 6.
Raidan
numero
Perustoiminnot
Soitin soittaa kaikki raidat kerran.
Soittoaika
Painikkeet lisätoimintoja varten
u
Z PUSH
OPEN/CLOSE
VOLUME +, –
., >
x
OPERATE
(POWER)
Vihje
Toistaminen aloitetaan
raidasta, johon soittaminen
viimeksi pysäytettiin
(Jatkaminen). Kun
soittaminen on pysäytetty,
näytössä näkyy soitettavan
raidan numero.
Raidan soittamisen
jatkamisen voi peruuttaa, ja
soittaminen voidaan aloittaa
ensimmäisen raidan alusta
painamalla painiketta x
pysäytystilassa.
Toiminto
Paina
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
VOLUME +*, –
(VOL +*, – kaukosäätimestä.)
Toistamisen pysäyttäminen
x
Toistamisen keskeyttäminen
u* (X kaukosäätimestä)
Soittamista jatketaan tauon jälkeen
painamalla painiketta uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan
raitaan
>
Siirtyminen takaisin
edelliseen raitaan
.**
CD-levyn poistaminen
Z PUSH OPEN/CLOSE***
Soittimen käynnistäminen/
sammuttaminen
OPERATE
(tai POWER, katso sivu 2)
* Painikkeessa on kohopiste.
** Toiston aikana tämä toiminto siirtää nykyisen raidan alkuun.
Jos haluat palata edelliseen raitaan, paina painiketta uudelleen
sekunnin kuluessa.
***Kun CD-levylokero avataan, soittaminen aloitetaan
jatkuu
ensimmäisen raidan alusta.
5
Musiikki-CD-levyn tai MP3-tiedostojen soittaminen (jatkuu)
MP3-tiedostoja sisältävän CD-levyn
soittaminen
Z PUSH
OPEN/CLOSE
., >
FLDR +, –
MP3merkkivalo
u
CD
Huomautus
Soitin lukee ennen
tiedoston toistoa tiedoston
ja kansion tiedot CDlevyltä. Jos tiedostorakenne
on monimutkainen, tämä
saattaa kestää yli minuutin.
Tänä aikana näytössä
vilkkuu ”READ”.
Vihje
Sivun 5 taulukossa
mainittuja lisätoimintojen
painikkeita voidaan käyttää
samalla tavalla kuin
musiikki-CD-levyjä
soitettaessa.
1
Paina CD-painiketta.
2
Avaa CD-levylokero painamalla Z PUSH OPEN/
CLOSE -painiketta ja aseta CD-levy CD-levylokeroon
(katso sivu 4).
3
Sulje CD-levylokeron kansi.
4
Paina u-painiketta.
Soitin soittaa kaikki CD-levyllä olevat MP3-tiedostot.
MP3-tiedostoja sisältävää CD-levyä soitettaessa MP3merkkivalo syttyy.
Raidan
numero
Kun tiedoston nimi on
näytetty, ilmestyy näyttöön
soittoaika
Kansion valitseminen
Paina FLDR + siirtyäksesi eteenpäin ja FLDR - siirtyäksesi
taaksepäin. Paina FOLDER +, - kaukosäätimestä.
6
Tiedoston valitseminen
Paina > siirtyäksesi eteenpäin ja . siirtyäksesi
taaksepäin.
Esimerkki kansiorakenteesta ja
soittojärjestyksestä
Kansiot ja tiedostot soitetaan seuraavassa järjestyksessä:
CD-R
CD-RW
Perustoiminnot
Huomautuksia
• Kansio, joka ei sisällä MP3tiedostoa, ohitetaan.
• Tiedostojen
enimmäismäärä: 255
Kansioiden
enimmäismäärä: 150
(pääkansio mukaan lukien)
Kansioiden ja tiedostojen
enimmäismäärä yhteensä:
300 Hakemistotasojen
enimmäismäärä: 8
• Näytössä näkyvissä
kansioiden ja tiedostojen
nimissä voi olla enintään 16
merkkiä lainausmerkit
mukaan lukien.
• Soittimen näytössä näkyvät
seuraavat merkit: aakkoset
A–Z, numerot 0–9, alaviiva
_. Muut merkit näkyvät
muodossa ”_”.
• Tämä soitin on ID3tunnisteiden versioiden 1.0,
1.1, 2.2, 2.3 ja 2.4
mukainen. Jos tiedosto
sisältää ID3-tunnisteen,
soitin voi näyttää
”kappaleen nimen”,
”esittäjän nimen” ja
”albumin nimen”. Jos
tiedostossa ei ole ID3tunnisteita, näyttöön tulee
kappaleen nimen sijaan ”No
title” -teksti, albumin nimen
sijaan ”No album” -teksti ja
esittäjän nimen sijaan ”No
artist” -teksti. ID3tunnisteissa voi näkyä
enintään 15 merkkiä.
Kansio
MP3-tiedosto
1
1
2
2
3
3
4
5
4
6
7
8
5
6
9
0
Huomautuksia CD-R/CD-RW-levyistä ja MP3tiedostoista
Tämä soitin soittaa CD-DA-formaatissa* tallennettuja CDR/CD-RW-levyjä ja CD-ROM-formaatissa tallennettuja
MP3-tiedostoja, mutta toistaminen saattaa vaihdella levyn
laadun ja tallennusvälineen kunnon perusteella.
* CD-CA on lyhenne sanoista Compact Disc Digital Audio. Se on
musiikki-CD-levyjen tallennusstandardi.
7
Radion kuunteleminen
1
2
Kytke mukana tuleva verkkojohto (katso sivulta 23).
1
2
Näyttö
Paina painiketta RADIO
BAND•AUTO PRESET (BAND
kaukosäätimestä), kunnes haluamasi
taajuusalue näkyy näytössä.
Eurooppalainen malli: "FM"t
"MW" t "LW"
Muut mallit: "FM"t "AM"
Pidä painiketta TUNE + tai painettuna, kunnes taajuuslukema
alkaa muuttua näytössä.
Soitin selaa radiotaajuuksia
automaattisesti ja pysähtyy, kun se
löytää kuuluvan aseman.
Jos et pysty virittämään jotain
asemaa, muuta taajuutta askeleittain
painamalla painiketta TUNE + tai toistuvasti.
8
Ilmoittaa FMstereolähetyksen
Painikkeet lisätoimintoja varten
MODE
Perustoiminnot
VOLUME
+, –
OPERATE
(POWER)
Vihje
Jos FM-lähetyksessä on
kohinaa, paina MODEpainiketta, kunnes näytöllä
näkyy ”Mono” ja
radiovastaanotto muuttuu
monoääniseksi.
Toiminto
Paina
Äänenvoimakkuuden säätäminen VOLUME +*, –
Radion käynnistäminen/
sammuttaminen
OPERATE
(tai POWER, katso sivu 2)
*Painikkeessa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) on
kohopiste.
Lähetyksen vastaanoton parantaminen
Suuntaa antenni uudelleen FM-lähetystä varten. Suuntaa
itse soitin uudelleen AM- tai MW/LW-lähetystä varten.
FM-lähetystä
varten
AM/MW/LWlähetystä varten
9
Nauhan soittaminen
1
2
3
Kytke mukana tuleva verkkojohto (katso sivulta 23).
1
2
3
Paina TAPE-painiketta.
Avaa kasettipesä painamalla xZpainiketta ja aseta kasettipesään
äänitetty kasetti. Käytä ainoastaan
normaalinauhaisia (TYPE I)
kasetteja. Sulje kasettipesä.
Paina n*-painiketta.
Soitin aloittaa nauhan soittamisen.
10
Soitettava puoli itseäsi
kohti
Näyttö
Painikkeet lisätoimintoja varten
X
VOLUME
+, –
m, M
Perustoiminnot
xZ
OPERATE
(POWER)
Toiminto
Paina
Äänenvoimakkuuden säätäminen
VOLUME +*, –
Toistamisen pysäyttäminen
xZ
Pikakelaus eteen- tai taaksepäin
m or M
Toistamisen keskeyttäminen
X
Toistamista jatketaan
tauon jälkeen painamalla
painiketta uudelleen.
Kasetin poistaminen
xZ
Soittimen käynnistäminen/
sammuttaminen
OPERATE
(tai POWER, katso sivu 2)
*Painikkeessa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) on
kohopiste.
11
Nauhan äänittäminen
2
1
3
Kytke mukana tuleva verkkojohto (katso sivulta 23).
1
2
Avaa kasettipesä painamalla xZ painiketta ja aseta kasettipesään tyhjä
kasetti. Käytä ainoastaan
normaalinauhaisia (TYPE I)
kasetteja. Sulje kasettipesä.
Valitse äänitettävä ohjelmalähde.
CD-soittimesta äänittäminen: aseta
soittimeen CD-levy (katso sivu 4) ja
paina CD-painiketta.
Radiosta äänittäminen: viritä
haluamasi asema (katso sivu 8).
12
Soitettava puoli itseäsi
kohti
Näyttö
3
Käynnistä äänitys painamalla zpainiketta
Painikkeet lisätoimintoja varten
TAPE
Perustoiminnot
(Painike n painuu alas
automaattisesti).
X
z
xZ
OPERATE
(POWER)
MODE
Vihjeitä
• Äänenvoimakkuuden tai
äänen esikorostuksen (katso
sivu 21) säätäminen ei
vaikuta äänitystasoon.
• Jos AM-/MW-/LWohjelmassa kuuluu
viheltävä ääni painettuasi
painiketta z vaiheessa 3,
valitse MODE-painiketta
painamalla se ISS
(Interference Suppress
Switch) -häiriönpoiston
asetus, jossa häiriö on
pienin.
• Paras tulos saadaan, kun
äänityksen aikana käytetään
verkkovirtaa virtalähteenä.
• Äänitys voidaan poistaa
seuraavalla tavalla:
1 Aseta kasettipesään kasetti,
jonka äänityksen haluat
poistaa.
2 Paina TAPE-painiketta.
3 Paina z-painiketta.
Toiminto
Paina
Äänityksen pysäyttäminen
xZ
Äänityksen keskeyttäminen
X
Soittamista jatketaan tauon
äänityksen jatkamiseksi.
Soittimen käynnistäminen/
sammuttaminen
OPERATE
(tai POWER, katso sivu 2)
13
CD-soitin
Näytön käyttäminen
Voit tarkistaa CD-levyn tiedot näytöltä.
DISP/ENT/MEMORY
MP3-tiedostoja sisältävän CDlevyn tietojen tarkistaminen
CD-levyn kansioiden ja raitojen
kokonaismäärän tarkistaminen
Kun CD-levy on pysäytettynä, voit tarkistaa
tiedot näytöltä.
Kansioiden
kokonaismäärä
Raitojen
kokonaismäärä
Tiedostojen tietojen
tarkistaminen
Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta
MP3-tiedoston soittamisen aikana. Näyttö
muuttuu seuraavasti:
Musiikki-CD-levyn tietojen
tarkistaminen
CD-levyn raitojen määrän ja
kokonaissoittoajan
tarkistaminen
Kun CD-levy on pysäytettynä, voit tarkistaa
tiedot näytöltä.
Raitojen
kokonaismäärä
Kokonaissoittoaika
Jäljellä olevan soittoajan
tarkistaminen
Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta CDlevyn soittamisen aikana. Näyttö muuttuu
seuraavasti:
t Soitettavan raidan numero ja soittoaika
r
Soitettavan raidan numero ja raidan
jäljellä oleva soittoaika
r
CD-levyn jäljellä oleva toistoaika
14
t Soitettavan raidan numero ja soittoaika
r
Nykyisen raidan numero ja ”– –:– –”
(jäljellä oleva aika)
r
”– –:– –” (jäljellä oleva aika)
r
ID3: kappaleen nimi (No title)
r
ID3: esittäjän nimi (No artist)
r
ID3: albumin nimi (No album)
Tiettyyn raitaan
siirtyminen
OPERATE*
(POWER)
Kun haet raitaa, jonka numero on suurempi
kuin 10, paina ensin >10, ja sen jälkeen
vastaavia numeropainikkeita.
Esimerkki: Jos haluat toistaa raidan numero
123, paina ensin >10 ja sitten 1, 2 ja 3.
CD-soitin
Voit siirtyä CD-levyn tiettyyn raitaan
nopeasti kaukosäätimen numeropainikkeiden
avulla.
Voit myös siirtyä raidan tiettyyn kohtaan
CD-levyn soittamisen aikana.
Vihje
Numeronäppäimet
., >
* "OPERATE": Eurooppalainen malli
"POWER": Muut mallit
Siirtyminen
suoraan tiettyyn
raitaan
tiettyyn kohtaan
kuuntelun aikana
tiettyyn kohtaan
näytön avulla
Paina
raidan numeropainiketta
kaukosäätimestä
>(eteen) tai
.(taaksepäin)
kuuntelun aikana ja pidä
painettuna, kunnes löydät
haluamasi kohdan (soittimessa
M tai m)
> (eteen) tai .
(taaksepäin) taukotilassa ja
pidä painettuna, kunnes löydät
haluamasi kohdan (soittimessa
M tai m)
Huomautuksia
• Raitaa voi hakea numeropainikkeilla vain
valitussa kansiossa.
• Raitaa ei voi hakea, jos näytöllä näkyy "SHUF"
tai "PGM". Sammuta merkkivalo painamalla
MODE-painiketta.
15
Raitojen jatkuva
soittaminen (Jatkuva soitto)
Toistaminen
Raidat/MP3tiedostot
satunnaisessa
järjestyksessä
Voit toistaa ratoja jatkuvasti normaalissa
soittotilassa, satunnaissoittotilassa tai
ohjelmoidussa soittotilassa.
CD
.,>
u
Valitun
kansion
tiedostot
satunnaisessa
järjestyksessä
(vain MP3levy)
Ohjelmoidut
raidat/MP3tiedostot
REPEAT
MODE
FLDR +, –
1
Paina CD-painiketta.
”CD” näkyy näytössä.
2
Toimi seuraavasti.
Toistaminen Toimi näin
1 Paina REPEAT, kunnes
Yksi raita/
näyttöön tulee teksti
MP3”REP1”.
tiedosto
2 Valitse toistettava raita/
MP3-tiedosto painamalla
. tai >.
3 Paina u-painiketta.
CD-levyn
1 Paina REPEAT, kunnes
kaikki raidat/
näyttöön tulee teksti
MP3”REP”.
tiedostot
2 Paina u-painiketta.
Valittu
1 Paina MODE, kunnes
kansio (vain
näyttöön tulee
MP3-levy)
”FOLDER”, ja paina
sitten REPEAT, kunnes
näyttöön tulee ”REP”.
2 Valitse kansio painamalla
FLDR + tai FLDR –.
3 Paina u-painiketta.
16
Toimi näin
1 Käynnistä
satunnaistoisto (katso
sivu 17).
2 Paina REPEATpainiketta, kunnes
”REP” tulee näyttöön.
3 Paina u-painiketta.
1 Käynnistä kansion
satunnaistoisto (katso
sivu 17).
2 Paina REPEATpainiketta, kunnes
”REP” tulee näyttöön.
3 Paina u-painiketta.
1 Ohjelmoi raidat/MP3tiedostot (katso sivu 18).
2 Paina REPEATpainiketta, kunnes
”REP” tulee näyttöön.
3 Paina u-painiketta.
Jatkuvan soittamisen
peruuttaminen
Paina REPEAT-painiketta, kunnes ”REP”
poistuu näytöstä.
MP3-tiedostoja soitettaessa
Kun valitset ”REP”, soitin soittaa CD-levyn
kaikkia tiedostoja (enintään 255 tiedostoa)
jatkuvasti.
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä (Shuffle)
CD
MODE
u
Vihjeitä
• Satunnaistoiston aikana ei voi valita edellistä
raitaa/MP3-tiedostoa painamalla ..
• Jatkuvan soiton toiminto ei toimi
satunnaissoittotilassa.
CD-soitin
Voit toistaa raitoja/MP3-tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä. Kun toistat MP3-levyä, voit toistaa
valitun kansion MP3-tiedostoja satunnaisessa
järjestyksessä (kansion satunnaistoisto).
MP3-tiedostoja soitettaessa
Soitin soittaa CD-levyn kaikki tiedostot
(enintään 255 tiedostoa) satunnaisessa
järjestyksessä.
FLDR +, –
1
Paina CD-painiketta.
”CD” näkyy näytössä.
2
Paina MODE-painiketta, kunnes
”SHUF” näkyy näytössä.
Voit valita kansion satunnaistoiston
(vain MP3-CD-levy) painamalla MODE,
kunnes näytössä näkyy ”FOLDER” ja
”SHUF”. Valitse sitten haluamasi kansio
painamalla FLDR + tai –.
3
Käynnistä satunnaissoitto painamalla
painiketta u.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Pysäytä ensin kappaleen soittaminen. Paina
sitten MODE-painiketta, kunnes ”SHUF”
poistuu näytöstä.
17
Oman ohjelman
luominen (Ohjelmoitu soitto)
Voit järjestää CD-levyllä olevien, enintään
15 raidan tai tiedostojen soittojärjestyksen.
CD
., >
u
Ohjelmoitu
tiedosto
MP3 CD-levy
(Ohjelmoitu soitto)
Soittojärjestys
4
Käynnistä ohjelmoitu soittaminen
painamalla painiketta u.
Ohjelmoidun soittamisen
peruuttaminen
Pysäytä ensin kappaleen soittaminen. Paina
sitten MODE-painiketta, kunnes ”PGM”
poistuu näytöstä.
MODE
FLDR +, –
1
Paina CD-painiketta.
”CD” näkyy näytössä.
2
Paina MODE-painiketta, kunnes
”PGM” näkyy näytössä.
3
Paina . tai > ja paina sitten
DISP/ENT/MEMORY niiden raitojen
tai tiedostojen kohdalla, jotka haluat
ohjelmoida haluamaasi järjestykseen.
*Kansiot ohjelmoitua kansion
soittamista varten.
Ohjelmoitu
raita
Soittojärjestys
18
DISP/ENT/
MEMORY
Musiikki-CD-levy
(Ohjelmoitu soitto)
Raitojen järjestyksen
tarkistaminen ennen soittamista
Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta.
Raitojen tai kansioiden numerot vaihtuvat
ohjelmoidussa järjestyksessä painikkeen
peräkkäisillä painalluksilla.
Nykyisen ohjelman muuttaminen
Jos CD-soitin on pysäytettynä, paina xpainiketta kerran, ja jos CD-soitin soittaa
levyä, paina painiketta kaksi kertaa.
Nykyinen ohjelma poistetaan. Luo sitten
uusi ohjelma edellä mainitulla
ohjelmointitavalla.
Vihjeitä
• Jos yrität ohjelmoida vähintään 16 raitaa/MP3tiedostoa, näyttöön tulee teksti ”FULL”.
• Ohjelma tallentuu, joten voit toistaa sen.
Ohjelma poistuu muistista, kun avaat CD-levyn
pesän tai sammutat laitteesta virran.
• Voit äänittää oman ohjelmasi. Kun olet luonut
ohjelman, aseta tyhjä kasetti kasettipesään ja
käynnistä äänitys painamalla z-painiketta.
• Jatkuvan soiton toiminto ei toimi ohjelmoidussa
soittotilassa.
Radio
Radioasemien
esivirittäminen
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
Radio
Voit tallentaa radioasemia soittimen
muistiin. Voit esivirittää muistiin enintään
40 radioasemaa (eurooppalainen malli), 20
FM-asemaa ja 10 MW- ja LW-asemaa missä
järjestyksessä tahansa tai 30 radioasemaa
(muut mallit), 20 FM-asemaa ja 10 AMasemaa missä järjestyksessä tahansa.
Jos jokin asema ei esivirity
automaattisesti
Sinun on viritettävä heikot asemat itse.
1 Valitse taajuusalue painamalla RADIO
BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Pidä DISP/ENT/MEMORY-painiketta
painettuna 2 sekunnin ajan, kunnes
pikavalintanumero vilkkuu näytössä.
4 Paina PRESET + tai -, kunnes asemalle
haluamasi pikavalintanumero vilkkuu
näytössä.
5 Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta.
Uusi asema korvaa entisen aseman.
Kaukosäätimestä
1 Paina BAND-painiketta, kunnes
haluamasi taajuusalue näkyy näytössä.
2 Viritä haluamasi asema.
3 Paina noin 2 sekuntia niitä
numeropainikkeita, joihin haluat
esivirittää uuden aseman.
DISP/ENT/MEMORY
1
Valitse taajuusalue painamalla RADIO
BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2
Pidä RADIO BAND•AUTO PRESET painiketta painettuna 2 sekunnin ajan,
kunnes ”AUTO” vilkkuu näytössä.
3
Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta.
Asemat tallentuvat muistiin
järjestyksessä matalista taajuuksista
korkeisiin taajuuksiin.
Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka
numero on suurempi kuin 10, paina ensin
>10-painiketta, ja sen jälkeen vastaavia
numeropainikkeita.
Viimeistä numeropainiketta on painettava
noin 2 sekunnin ajan.
(Esimerkki: Jos haluat valita numeron 12,
paina ensin painikkeita >10 ja 1, ja pidä
sitten painiketta 2 painettuna noin 2
sekunnin aja.)
Vihje
Esiviritetyt asemat säilyvät muistissa, vaikka
verkkojohto irrotetaan tai paristot poistetaan.
19
Esiviritettyjen
radioasemien
kuunteleminen
Kun olet esivirittänyt asemat, voit valita
suosikkiasemiasi numeropainikkeiden
avulla.
RADIO BAND
AUTO PRESET
PRESET –, +
1
Valitse taajuusalue painamalla RADIO
BAND•AUTO PRESET -painiketta.
2
Viritä muistiin tallennettu asema
painamalla PRESET + tai -.
Kaukosäätimestä
1 Paina BAND-painiketta.
2 Viritä muistiin tallennettu asema
painamalla numeropainikkeita.
Jos haluat valita esiviritetyn aseman, jonka
numero on suurempi kuin 10, paina ensin
>10-painiketta, ja sen jälkeen vastaavia
numeropainikkeita.
(Esimerkki: Jos haluat valita esiviritetyn
aseman numero 12, paina ensin
painikkeita >10 ja 1, ja sen jälkeen
painiketta 2.)
20
Äänen esikorostus
Äänen esikorostuksen
valitseminen
Voit säätää kuuntelemasi äänen
esikorostusta.
SOUND
MEGA
BASS
Äänen esikorostus
Ääniominaisuuksien
valitseminen
Valitse haluamasi esikorostus painamalla
SOUND-painiketta toistuvasti.
Valitse
Korostus
voimakkaat, puhtaat äänet,
joissa korostuu matala- ja korkea
äänialue
kevyet, kirkkaat äänet,
korostaa korkeita ja
keskitason äänialueita
iskevät äänet, korostaa
bassoääniä
lauluäänet, painottaa
keskitason äänialuetta
koko dynaaminen äänialue
musiikille, kuten klassiselle
musiikille
Bassoäänien tehostaminen
Paina MEGA BASS -painiketta, jolloin
näytössä näkyy ”MEGA BASS”.
Normaali ääni palautetaan painamalla
painiketta uudelleen.
21
Ajastin
Nukahtaminen
musiikkiin
Voit asettaa soittimen virran sammumaan
automaattisesti 10, 20, 30 tai 60 minuutin
kuluttua tai AUTO-asetuksella niin, että voit
nukahtaa musiikkia kuunnellen.
Jos SLEEP-painikkeen painamisesta on
kulunut 4 sekuntia, asetetaan näytöllä
näkyvät minuutit.
Kun esiasetettu aika on kulunut,
sammuu soitin automaattisesti.
Uniajastintoiminnon
peruuttaminen
Katkaise laitteesta virta painamalla
painiketta OPERATE (tai POWER).
Huomautus
Kun soitat kasettia tämän toiminnon yhteydessä:
jos kasetin yhden puolen pituus on suurempi kuin
asetettu aika, soitin ei sammu ennen kuin nauha
päättyy.
SLEEP
1
Soita haluamaasi musiikkilähdettä.
2
Paina SLEEP-painiketta, kunnes
näytössä näkyy ”SLEEP”.
3
Valitse SLEEP-painiketta painamalla
minuutit, joiden jälkeen soitin sammuu
automaattisesti.
Ilmaisin muuttuu seuraavasti painikkeen
jokaisella painalluksella:
”AUTO*” t ”60” t ”30” t ”20”
t ”10” t ”OFF”
* Kun valitset ”AUTO”, CD-levyn tai
kasetin toisto pysähtyy viimeistään 90
minuutin kuluttua ja laitteesta sammuu
virta. Jos kuuntelet radiota, soitin
katkaisee lähetyksen 90 minuutin
kuluttua.
22
Soittimen valmistelu
Virtalähteen valitseminen
Voit käyttää virtalähteenä verkkovirtaa tai paristoja.
3
1 AC IN
Paristotila
1 Verkkojohdon kytkeminen
Kytke mukana tulevan verkkojohdon
toinen pää soittimen takapuolella
sijaitsevaan AC IN -liitäntään ja toinen
pää pistorasiaan.
3 Soittimen käyttäminen paristoilla
Aseta kuusi R20- paristoa (kokoista D)
(ei toimiteta mukana) paristolokeroon.
Kun haluat käyttää soitinta paristoilla,
irrota virtajohto soittimesta.
Soittimen valmistelu
verkkovirtaan
2 Kaukosäätimen valmistelu
Aseta kaukosäätimeen kaksi R03paristoa (kokoista AAA) (ei toimiteta
mukana).
Paristojen vaihtaminen
Paristot kestävät normaalissa käytössä
yleensä noin kuusi kuukautta. Kun
kaukosäädin ei enää ohjaa soitinta, vaihda
kaikki paristot uusiin.
Paristojen vaihtaminen
Vaihda paristot uusiin, kun OPR/BATTosoitin himmenee tai kun soitin lakkaa
toimimasta. Vaihda kaikki paristot uusiin.
Huomautuksia
• Ennen kuin vaihdat paristot, ota CD-levy pois
soittimesta.
• Kun käytät soitinta paristoilla, et voi käynnistää
soitinta kaukosäätimellä.
jatkuu
23
Virtalähteen valitseminen
(jatkuu)
AM/MW-viritysaskelen
muuttaminen
Jos sinun on muutettava AM/MWviritysaskelen kokoa, toimi seuraavasti:
1 Paina RADIO BAND•AUTO PRESET
-painiketta, kunnes ”AM” tai ”MW”
näkyy näytössä.
2 Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta 2
sekunnin ajan.
3 Paina RADIO BAND•AUTO PRESET
-painiketta 2 sekunnin ajan.
”9k” ”MW 9” tai ”10k” ”MW 10”
vilkkuu.
4 Paina PRESET + tai - valitaksesi ”9k”
”MW 9” 9 kHZ:n viritysaskelelle tai
”10k” ”MW 10” 10 kHz:n viritysaskelelle.
5 Paina DISP/ENT/MEMORY-painiketta.
Kun olet muuttanut viritysaskelta, sinun on
esiviritettävä AM/MW-radioasemat
uudelleen.
24
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• CD-soitinosassa oleva lasersäde
vahingoittaa silmiä. Älä yritä avata
koteloa. Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
• Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen
sisään, irrota laite pistorasiasta ja vie se
huoltoon tarkistettavaksi, ennen kuin
käytät sitä uudelleen.
• Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi
sydämen, neliön tai tähden muotoisia)
CD-levyjä. Tällaiset levyt voivat vioittaa
soitinta. Älä siis käytä kyseisenlaisia
levyjä.
Virtalähteet
• Jos aiot käyttää laitetta verkkovirralla,
tarkista, että laitteen käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan (katso kohtaa ”Tekniset tiedot”).
Käytä laitetta vain verkkojännitteen
mukaisella jännitteellä.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina,
kun verkkojohto on liitettynä pistorasiaan,
vaikka virta olisi katkaistu
virtakytkimellä.
• Jos käytät laitetta paristoilla, käytä kuutta
R20-paristoa (koko D).
• Jos et aio käyttää paristoja, poista ne
laitteesta, jotta mahdolliset paristovuodot
tai korroosio eivät aiheuta vahinkoja.
• Käyttöjännitteen, tehonkulutuksen ja
muita tietoja sisältävä tyyppikilpi on
laitteen pohjassa.
Laitteen sijoittaminen
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se
altistuu kuumuudelle, auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
• Älä sijoita laitetta kaltevaan tai
epävakaaseen paikkaan.
• Jätä laitteen sivuille vähintään 10 mm
vapaata tilaa. Tuuletusaukkoja ei saa
peittää, jotta laite toimii oikein ja sen
osien käyttöikä säilyy pitkänä.
• Jos jätät laitteen auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sijoita laite autossa
paikkaan, jossa se ei ole alttiina suoralle
auringonvalolle.
• Koska kaiuttimissa on voimakas
magneetti, pidä magneettikoodatut
luottokortit ja jousella toimivat kellot
etäällä laitteesta välttääksesi magneetin
aiheuttamat viat.
Käyttö
• Jos siirrät laitteen kylmästä ympäristöstä
lämpimään tai sijoitat sen hyvin kosteaan
tilaan, CD-soitinosan sisällä oleviin
linsseihin voi tiivistyä kosteutta. Jos näin
käy, soitin ei toimi oikein. Poista tällöin
CD-levy ja anna kosteuden haihtua noin
tunnin ajan.
• Jos laitetta ei ole käytetty pitkään aikaan,
kytke kasettisoitin soittotilaan ja anna sen
lämmetä muutama minuutti, ennen kuin
asetat siihen kasetin.
Huomautuksia kaseteista
• Poista kasetin A- tai B-puolen
suojakieleke vahingossa tehtävän
äänityksen estämiseksi. Jos haluat
myöhemmin äänittää kasetille uudelleen,
peitä suojakielekkeen paljastama kolo
teipillä.
A-puoli
A-puolen
B-puolen
suojakieleke
suojakieleke
• Yli 90 minuutin pituisten kasettien käyttö
ei ole suositeltavaa, paitsi jos haluat
poikkeuksellisen pitkän jatkuvan soiton tai
äänityksen.
jatkuu
25
Varotoimet (jatkuu)
Huomautuksia CD-levyistä
• Puhdista CD-levy puhdistuspyyhkeellä .
Pyyhi CD-levyä keskiöstä ulospäin.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä,
tinneriä tai muita liuottimia äläkä alan
liikkeissä myytäviä LP-levyjen
hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
• Älä jätä CD-levyjä alttiiksi
auringonvalolle tai muulle kuumuudelle
äläkä jätä niitä auringonvaloon
pysäköityyn autoon, sillä auton lämpötila
voi nousta huomattavasti.
• Älä liimaa CD-levyn pintaan paperia tai
tarraa äläkä naarmuta sitä.
• Sijoita CD-levy omaan koteloonsa soiton
jälkeen.
Jos CD-levyssä on naarmu, likaa tai
sormenjälkiä, levyn soitossa voi olla
häiriöitä.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc
(CD) -standardin mukaisten levyjen
soittamiseen. Viime aikoina jotkin levyyhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä, jotka
on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla
tekniikalla. Huomaa, että jotkin näistä
levyistä eivät ole CD-standardin mukaisia,
eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
26
Vianmääritys
Yleistä
Soittimeen ei tule virtaa.
• Kytke verkkojohto pistorasiaan kunnolla.
• Tarkista, että paristot on asennettu oikein.
• Vaihda kaikki heikkotehoiset paristot uusiin.
• Soitinta ei voi käynnistää kaukosäätimellä,
kun käytät soitinta paristoilla.
Soittimessa ei ole virtaa, ja näytössä
näkyy vuorotellen "BATT" ja ”ERROR”.
• Tarkista, että paristot on asennettu oikein.
• Vaihda kaikki heikkotehoiset paristot uusiin.
Ääntä ei kuulu.
• Säädä äänenvoimakkuutta.
• Irrota kuulokkeet, kun kuuntelet kaiuttimista.
Äänessä on häiriöitä.
• Joku käyttää matkapuhelinta tai muuta
radioaaltoja lähettävää laitetta soittimen
lähellä. T Siirrä matkapuhelin tai muu laite
kauemmas soittimesta.
Äänessä on katkoja.
• Vähennä äänenvoimakkuutta.
• Puhdista CD-levy tai vaihda se, jos se on
pahasti vahingoittunut.
• Sijoita soitin paikkaan, jossa se ei ole alttiina
tärinälle.
• Puhdista linssi markkinoilta saatavalla
puhaltimella.
• Ääni saattaa katkeilla tai äänessä saattaa
kuulua häiriöitä huonolaatuisia CD-R/CDRW-levyjä käytettäessä tai jos
tallennuslaitteessa tai sovellusohjelmassa on
ongelmia.
Radio
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Vaihda kaikki heikkotehoiset paristot uusiin.
• Siirrä soitin kauemmas televisiosta.
• Häiriöitä saattaa kuulua, jos käytät
kaukosäädintä AM- tai MW/LW-radion
kuuntelun aikana.
Television kuvaan tulee häiriöitä.
• Jos kuuntelet FM-asemaa television lähellä
sisäantennin avulla, siirrä soitin kauemmas
televisiosta.
CD-soitin
Näytössä näkyy ”no DISC”, vaikka
soittimessa on CD-levy.
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli
ylöspäin.
• CD-R/CD-RW-levy on tyhjä.
• CD-R/CD-RW-levyä ei ole suljettu. Sulje
CD-R/CD-RW-levy tallennukseen
käyttämälläsi laitteella.
• CD-R/CD-RW-levyn laadussa,
tallennuslaitteessa tai sovellusohjelmassa on
ongelmia.
CD-levy ei soi.
• Tarkista, että CD-levylokero on suljettu.
• Aseta CD-levy paikalleen tekstipuoli
ylöspäin.
• Puhdista CD-levy.
• Poista CD-levy levylokerosta ja jätä
levylokero auki noin tunnin ajaksi, jotta
kerääntynyt kosteus haihtuu.
• Tarkista, että näytössä näkyy ”CD”.
• Vaihda kaikki heikkotehoiset paristot uusiin.
27
Kasettisoitin
Nauha ei pyöri, kun painat jotain
toimintopainiketta.
• Sulje kasettipesä kunnolla.
z-painike ei toimi tai kasettia ei voi soittaa
tai äänittää.
• Tarkista, että kasetin suojakieleke on
paikallaan.
Nauha ei tyhjene kunnolla.
• Puhdista äänenpoistopää (katso sivulta 29).
• Vaihda kaikki heikkotehoiset paristot uusiin.
• Soittimessa soitetaan äänitettyä kasettia,
jonka nauhan tyyppi on TYPE II (high
position) tai TYPE IV (metal). Äänitä ja soita
TYPE I -nauhoja (normaali).
Nauhalle ei voi äänittää.
• Tarkista, että kasetti on asetettu oikein.
• Tarkista, että kasetin suojakieleke on
paikallaan.
Ääni on heikko tai huonolaatuinen.
• Puhdista äänipäät, vetorulla ja vetoakseli
(katso sivu 29).
• Poista äänipäiden magneettisuus
demagnetointilaitteella (katso sivu 29).
Ääni on vääristynyt.
• Käytössä on TYPE II (high position) tai
TYPE IV (metal) -nauha. Käytä ainoastaan
normaalinauhaisia (TYPE I) kasetteja.
28
Kaukosäädin
Kaukosäädin ei toimi.
• Vaihda kaikki kaukosäätimen heikkotehoiset
paristot uusiin.
• Varmista, että suuntaat kaukosäätimen
soittimessa olevaan kaukosäätimen
vastaanottimeen.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja
soittimen väliltä.
• Varmista, ettei kaukosäädin ole liian
voimakkaassa valossa, kuten suorassa
auringonvalossa tai loistelampun valossa.
• Siirry lähemmäs soitinta kaukosäädintä
käyttäessäsi.
Jos edellä kuvatut korjausehdotukset eivät auta,
irrota verkkojohto ja poista kaikki paristot. Kun
näytössä ei näy enää mitään, kytke verkkojohto ja
asenna paristot takaisin. Jos ongelma ei poistu, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Kunnossapito
Linssin puhdistaminen
Likainen linssi saattaa aiheuttaa äänen
hyppelyä CD-levyn soittamisen aikana.
Puhdista linssi markkinoilta saatavalla
puhaltimella.
Äänipäiden ja nauhan kulkureitin
puhdistaminen
Pyyhi äänipäät, vetorulla ja vetoakseli
puhdistusaineeseen tai alkoholiin kevyesti
kostutetulla pumpulipuikolla 10 käyttötunnin
jälkeen optimaalisen äänentoiston ja
äänityslaadun varmistamiseksi.
Suosittelemme kuitenkin, että puhdistat
nauhan kaikki kulkupinnat ennen jokaista
äänitystä parhaimman äänityslaadun
varmistamiseksi.
Äänipäiden magneettisuuden
poistaminen
20 - 30 käyttötunnin jälkeen äänipäihin on
kerääntynyt magneettisuutta, joka aiheuttaa
korkeiden äänitaajuuksien menetystä ja
sihinää. Tällöin kaikki äänipäät ja kaikki
nauhan kulkureitillä olevat metalliosat tulisi
demagnetoida markkinoilta saatavalla
äänipäiden demagnetointilaitteella.
Kotelon puhdistaminen
Puhdista kotelo, käyttöpaneeli ja
ohjauslaitteet pehmeällä, mietoon
pesuaineeseen kevyesti kostutetulla
kankaalla. Älä käytä minkääntyyppisiä
hankaavia sieniä, hankauspulvereita tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Linssi
Vetorulla
Poistopää
Vetoakseli
Äänitys-/toistopää
Aseta kasetti kasettipesään, kun kaikki
puhdistetut pinnat ovat täysin kuivuneet.
29
Tekniset tiedot
CD-soitinosa
Järjestelmä
Digitaalinen CD-äänijärjestelmä
Laserdiodin ominaisuudet
Materiaali: GaAlAs
Aallonpituus: 780 nm
Säteilyn kesto: Jatkuva
Laserlähtöteho: Alle 44,6 µW
(Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n etäisyydeltä
optisen lukupäälohkon objektiivilinssin pinnalta 7 mm:n
aukolla.)
Kierrosluku
200-500 kierr./min
(vakiolineaarinopeus)
Kanavaluku
2
Taajuusvaste
20-20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Yleistä
Kaiutin
Koko äänialueen kaiutin: halkaisija 10 cm,
3,2 Ω, kartiotyyppinen (2)
Lähtöliitännät
Kuulokeliitäntä (stereominiliitäntä):
Impedanssiltaan 16-68 Ω kuulokkeille
Suurin lähtöteho
5,2 W
Käyttöjännite
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
Etelä-Koreassa myytävä malli:
220 V AC, 60Hz
Saudi-Arabiassa myytävä malli:
220 - 240 V AC, 50/60 Hz
Muut mallit:
230 V AC, 50Hz
9 V DC, kuusi R20 (koko D) -paristoa
Kaukosäädin:
3 V DC, kaksi R03 (koko AAA) -paristoa
Tehonkulutus
14 W AC
Akun käyttöikä
CD-soitin/radiokasettinauhuri:
FM-aseman äänitys
Radio-osa
Sony R20P: noin 13,5 h
Taajuusalue
Sony-alkaliparisto LR20: noin 20 h
Eurooppalainen malli
Kasetin soitto
FM: 87,5-108 MHz
Sony R20P: noin 7,5 h
MW: 531-1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)
CD-levyn soitto
Muut mallit
Sony R20P: noin 2,5 h
FM: 87,5-108 MHz
Sony-alkaliparisto LR20: noin 7 h
AM: 531-1 611 kHz (9 kHz:n askel)
530-1 610 kHz (10 kHz:n askel)
Antennit
FM: Teleskooppiantenni
AM/MW/LW: Sisäinen ferriittisauva-antenni
Kasettinauhuriosa
Äänitysjärjestelmä
4 raitaa, 2 kanavaa, stereo
Pikakelausaika
Noin 120 sekuntia Sonyn C-60-kasetilla
Taajuusvaste
Normaalinauha (TYPE I): 80-10 000 Hz
30
Sony-alkaliparisto LR20: noin 15 h
LW: 153-279 kHz
Mitat
Noin 420 × 155 × 260 mm (l/k/s)
(ulkonevat osat mukaan lukien)
Paino
Noin 3,7 kg (paristot mukaan lukien)
Vakiovarusteet
Verkkojohto (1)
Kaukosäädin (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
Lisävarusteet
Sony MDR -kuulokesarja
Tietoa ”MP3:sta”
Mikä on MP3?
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) on
äänijakson pakkauksessa käytettävä
standarditeknologia ja formaatti. Tiedosto
pakkauskoko on noin 1/10 alkuperäisestä
koosta. Ihmisen kuuloalueen ylittävät äänet
pakataan, kun taas kuulemiamme ääniä ei
pakata.
Tällä soittimella soitettavat
”MP3”-tiedostot.
Voit soittaa ainoastaan seuraavilla
vaatimuksilla tallennettuja MP3-tiedostoja.
KÄYTETTÄVÄ TALLENNUSMEDIA
CD-R-levyt ja CD-RW-levyt
KÄYTETTÄVÄ LEVYFORMAATTI
Voit käyttää ISO 9660 Level 1:n, Level 2:n ja
Joliet-muodon levyjä. Joissakin tapauksissa
muut kuin edellä mainituissa formaateissa
tallennetut MP3-tiedostot eivät soi normaalisti
tai tiedoston ja kansion nimi ei näy oikein.
Käytettävien levyformaattien tärkeimmät
määritykset ovat:
• Siirtymisiä hakemistojen välillä enintään:
8
• Tiedoston/kansion nimessä käytettävät
merkit: A - Z, a - z, 0 - 9, _ (alaviiva)
• Tiedoston nimessä olevien merkkien
enimmäismäärä: 64 mukaan lukien
lainausmerkit ja 3-merkkinen tunniste
Huomautuksia
• Kun nimeät tiedoston, varmista, että lisäät
tiedoston tunnisteeksi ”mp3”.
• Jos laitat muun kuin MP3-tiedoston tunnisteeksi
”mp3”, soitin ei tunnista tiedostoa kunnolla ja
luo satunnaiskohinaa, joka saattaa vaurioittaa
kaiuttimia.
• Tiedoston nimi ei vastaa ID3-tunnistetta.
KÄYTETTÄVIEN KANSIOIDEN/
TIEDOSTOJEN MÄÄRÄ
• Kansioiden enimmäismäärä: 255
• Tiedostojen enimmäismäärä: 255
PAKKAUS- JA
KIRJOITUSOHJELMAN ASETUKSET
• Suosittelemme MP3-tiedoston
pakkauksessa pakkausohjelman bittien
siirtonopeudeksi ”44,1 kHz”, ”128kbps” ja
”Constant Bit Rate” (Vakionopeus).
• Kun koko tallennuskapasiteetti halutaan
käyttää, aseta asetukseksi ”halting of
writing”.
• Kun tyhjä tallennusmedia halutaan
tallentaa kerralla täyteen, aseta asetukseksi
”Disc at Once”.
HUOMAUTUKSIA TIEDOSTOJEN
TALLENTAMISESTA
TALLENNUSMEDIAAN
Kun levy on laitettu sisään, soitin lukee
kaikki levyllä olevat tiedostot. Jos levyllä on
useita kansioita tai muita kuin MP3tiedostoja, soittamisen käynnistyminen tai
seuraavan MP3-tiedoston soittamisen
käynnistyminen saattaa kestää kauan.
Älä tallenna tarpeettomia kansioita tai muita
kuin MP3-tiedostoja levylle, jota käytetään
MP3-tiedostojen kuunteluun.
Suosittelemme, että levylle, jolla on MP3tiedostoja, ei tallenneta muun tyyppisiä
tiedostoja tai tarpeettomia kansioita.
Tietoa "ID3-tunnisteesta"
ID3-tunniste on formaatti, jolla tiettyjä
tietoja (kappaleen nimi, artistin nimi,
albumin nimi, jne.) lisätään MP3tiedostoihin.
Tämä soitin noudattaa ID3-tunnisteformaatin
versiota 1.1. Jos tiedosto sisältää ID3tunnistetietoja, voidaan näytöllä näyttää
”kappaleen nimi”, ”artistin nimi” ja
”albumin nimi”.
Huomautus
Jos käytät muuta versiota kuin 1.1, ei ID3tunnistetietoja näytetä oikein.
31
Hakemisto
A
Ajastin
nukahtaminen musiikkiin
22
C
CD-soitin 4
P, Q
Paristot
soitin 23
kaukosäädin 23
Puhdistus
kotelo 29
linssi 29
äänipäät ja nauhan
kulkureitti 29
D, E, F, G, H
Huoltaminen 29
I, J, K
ID3-tunniste 7, 14, 31
Jatkuva soitto 16
R
Radioasemat
kuunteleminen 20
esiviritys 19
Radioasemien esiviritys 19
Radion kuunteleminen 8
L
S
Lähetyksen vastaanoton
parantaminen 9
M, N, O
MEGA BASS 21
MP3
tietoa MP3:sta 31
näyttö 14
soittojärjestys 7
Näyttö 14
Näytön käyttäminen 14
Ohjelmoitu soitto 18
Oman ohjelman luominen 18
32
Satunnaissoitto 17
Soittaminen
CD-levy 4
kasetti 10
esiviritetyt radioasemat 19
raidat satunnaisessa
järjestyksessä 17
raidat toistuvasti 16
T
Tekniset tiedot 30
Tietyn raidan hakeminen 15
U, V, W, X, Y, Z, Ä
Valitseminen
raidat 5
äänen esikorostus
Valmistelu 23
Varotoimet 25
Verkkojohdon kytkeminen 23
Vianmääritys 27
Virtalähteen valinta 23
Virtalähteet 23
Äänen esikorostus 21
ÄÄNI 21
Äänipäiden demagnetointi 29
Äänitys nauhalle 12
33
34
35
Sony Corporation
Download PDF

advertising