Sony | CDP-XE270 | Sony CDP-XE270 Käyttöohjeet

Compact Disc
Player
Betjeningsvejledning
FR
DK
Käyttöohje
FI
FR
ES
PT
FR
CDP-XE570
CDP-XE370
CDP-XE270
© 2001 Sony Corporation
Om denne vejledning
ADVARSEL
Undlad at udsætte afspilleren for regn
eller fugt, så risiko for brand eller stød
undgås.
Undlad at åbne kabinettet for at undgå elektrisk stød.
Lad teknikere foretage eventuelle reparationer.
Instruktionerna i bruksanvisningen gäller modellerna
CDP-XE570, CDP-XE370 och CDP-XE270. CDPXE570 är den modell som används i exemplen om
inte annat anges, t ex “endast CDP-XE570”.
Tip!
Instruktionerne i denne vejledning beskriver
knapperne på cd-afspilleren.
Du kan også anvende knapperne på fjernbetjeningen,
hvis de hedder det samme eller har lignende navne
som dem på afspilleren (gælder kun CDP-XE570/
XE370).
Dette apparat er klassificeret som et KLASSE 1
LASER-produkt.
KLASSE 1 LASER- PRODUKTMÆRKATEN finde
på bagsiden.
Smid ikke batterier ud
sammen med almindeligt
husholdningsaffald.
Bortskaf batterier i
henhold til gældende
regler.
2DK
Indholdsfortegnelse
Oversigt over cd-afspilleren
4
Frontpanel ................................................................................................................................ 4
Bagpanel .................................................................................................................................. 5
Fjernbetjening (gælder kun CDP-XE570/XE370) .................................................................. 6
Introduktion
Isætning af batterier i fjernbetjeningen (gælder kun CDP-XE570/XE370) ............................ 7
Tilslutning af cd-afspilleren .................................................................................................... 7
Afspilning af cd’er
Ilægning af en cd ..................................................................................................................... 8
Afspilning af en cd –– Normal afspilning/Afspilning i tilfældig rækkefølge/
Gentaget afspilning ........................................................................................................... 9
Brug af cd-afspillerens display .............................................................................................. 10
Gentagelse af en bestemt passage (AyB Repeat) (gælder kun CDP-XE570) ................... 11
Programmering af cd-numre ................................................................................................. 12
Fade lyden ind eller ud (gælder kun CDP-XE570/XE370) ................................................... 13
DK
FR
Optagelse fra cd’er (gælder kun CDP-XE570)
Optagelse af en cd ved at angive båndlængde (Time Edit) ................................................... 13
Indstilling af optageniveauet (Peak Search) .......................................................................... 14
Yderligere oplysninger
Brug af CONTROL A1II-betjeningssystemet (gælder kun CDP-XE570) ............................ 15
Forholdsregler ....................................................................................................................... 17
Om cd’er ................................................................................................................................ 17
Fejlfinding ............................................................................................................................. 18
Specifikationer ....................................................................................................................... 18
3DK
Oversigt over cd-afspilleren
Frontpanel
Delene er arrangeret i alfabetisk rækkefølge.
Se den side, der er angivet i parentes ( ), hvis du ønsker yderligere oplysninger.
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
4DK
Cd-rum 6 (8)
CHECK qf (12)
CLEAR qg (12)
Display qj (10)
FADER 4 (13)
Fjernbetjeningsmodtager qh (7)
(gælder kun CDP-XE570/
XE370)
PEAK SEARCH qd (14)
PLAY MODE 2 (9, 12, 14)
POWER 1 (8)
REPEAT 3 (9, 11)
Stik til PHONES ql (9)
TIME w; (10)
TIME EDIT qs (13, 14)
TIME/TEXT 5 (10)
KNAPBESKRIVELSER
A OPEN/CLOSE 7 (8, 10, 12)
H 8 (9, 11, 12, 14)
X 9 (9, 14)
x 0 (9, 14)
lAMSL-drejeknap qa (9,
12, 14)
m/M qk (9, 13)
Bagpanel
Oversigt over cd-afspilleren
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
ANALOG OUT L/R-bøsninger 2 (7)
CONTROL A1II-bøsninger 3 (8, 15)
DIGITAL OUT OPTICAL-bøsning 1 (8)
Strømkabel 4 (7)
55DKDK
Fjernbetjening (gælder kun CDP-XE570/XE370)
AyB 7 (11) (gælder kun CDPXE570)
ANALOG OUT LEVEL +/– qk (7,
9)
CHECK qg (12)
CLEAR qf (12)
CONTINUE 2 (9, 14)
DISPLAY ON/OFF qs (11)
FADER qd (13)
PROGRAM qa (9)
REPEAT 6 (9)
SHUFFLE 1 (9)
Sifferknappar 4 (9, 12)
TIME 3 (10)
6DK
KNAPBESKRIVELSER
>10 5 (9, 12)
N qh (9, 11, 12, 14)
X 8 (9, 14)
x qj (9, 14)
. AMS > 9 (9, 12, 14)
m/M 0 (9, 13)
Introduktion
Tilslutning af cdafspilleren
Tilslutninger
I dette afsnit kan du læse, hvordan cdafspilleren sluttes til en forstærker. Afbryd
strømmen til hver enkelt enhed, før du
forbinder dem.
Introduktion
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen (gælder
kun CDP-XE570/XE370)
Cd-afspiller
Du kan fjernbetjene cd-afspilleren ved hjælp af
den medfølgende fjernbetjening.
Isæt to R6-batterier (størrelse AA), så
batteriernes plus– og minuspol svarer til
diagrammet i batterirummet.
Isæt den negative ende (–) først, og skub
derefter batteriet ind og ned, indtil den positive
ende (+) klikker på plads.
ANALOG
OUT
(rød) (R)
ANALOG OUT
(hvid) (L)
Lydindgang
(hvid) (L)
Lydindgang
(rød) (R)
Til stikkontakt
Forstærker
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du rette
den mod fjernbetjeningsmodtageren
på
afspilleren.
Tip!
Når fjernbetjeningen ikke længere kan betjene cdafspilleren, skal begge batterier udskiftes med nye.
: Signalretning
Til stikkontakt
Bemærkninger
• Efterlad ikke fjernbetjeningen i nærheden af et
meget varmt eller fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer ned i fjernbetjeningens
batterirum, f.eks. under udskiftning af batterier.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte
sollys eller lyskilder. Dette kan medføre
fejlfunktioner.
• Hvis du ikke anvender fjernbetjeningen i længere
tid, skal du fjerne batterierne for at undgå skader
som følge af lækkende batterier og korrosion.
Tip! (gælder kun CDP-XE570/XE370)
Du kan justere det analoge udgangsniveau til
forstærkeren ved hjælp af den fjernbetjening, der
følger med cd-afspilleren.
Tryk på ANALOG OUT LEVEL +/– på
fjernbetjeningen. Du kan nedsætte udgangsniveauet
til –20 dB.
Når udgangsniveauet reduceres, vises “FADE” (eller
FADE
på CDP-XE370) på displayet.
Når du slukker cd-afpilleren, gendannes det analoge
udgangsniveau automatisk og vender tilbage til
maksimumniveau.
Fortsættes
7DK
Afspilning af cd’er
Tilslutning af cd-afspilleren
(Fortsættes)
Tilslutning af en digital enhed
Hvis du har en digital enhed som for eksempel
en digital forstærker, D/A-omformer, DAT
eller MD, skal du tilslutte enheden via
bøsningen DIGITAL OUT (OPTICAL) ved
hjælp af et optisk kabel (medfølger ikke). Fjern
dækslet, og sæt det optiske kabel i.
Bemærk, at du ikke kan bruge følgende
funktioner, når du foretager tilslutningen:
• Fade ind eller ud (gælder kun CDP-XE570/
XE370) (se side 13)
Ilægning af en cd
1 Tænd forstærkeren, og vælg cdafspilleren som kilde, så du kan høre
lyden fra denne.
2 Tryk på POWER for at tænde
afspilleren.
3 Tryk på AOPEN/CLOSE.
Cd-skuffen kører ud.
4 Læg en cd i cd-skuffen med etiketten
opad.
• Indstille af udgangsniveau ved hjælp af
knapperne ANALOG OUT LEVEL +/– på
fjernbetjeningen (gælder kun CDP-XE570/
XE370)
POC-15
Optisk kabel (medfølger ikke)
Cd-afspiller
Digital enhed
DIGITAL
DIGITAL
INPUT
OUT
OPTICAL
OPTICAL
Bemærk!
Når du tilslutter via bøsningen DIGITAL OUT
(OPTICAL), kan du opleve støj, når du afspiller andet
end musik, for eksempel en cd-rom.
Tip! (gælder kun CDP-XE570)
Tilslut komponenten via CONTROL A1II-bøsningen,
hvis du har en Sony-komponent med CONTROL
A1II-bøsningen. Du kan forenkle betjeningen af
lydsystemer, der er sammensat af separate Sonykomponenter. Se “Brug af CONTROL A1IIbetjeningssystemet” på side 15, hvis du ønsker
yderligere oplysninger.
8DK
Når du vil afspille en cdsingle, skal den lægges i
den inderste ring i skuffen.
5 Tryk på AOPEN/CLOSE for at lukke cdrummet.
Afspilning af en cd
På denne cd-afspiller kan du afspille en cd på
forskellige måder.
Hvis du vil
Skal du
Standse afspilningen
Trykke på x.
Holde pause
Trykke på X. Trykke på X
igen eller på H for at
genoptage afspilningen.
Vælge et nummer
Under afspilningen eller en
pause dreje lAMSL
med uret (for at gå fremad)
eller mod uret (for at gå
tilbage) (eller trykke på
> (for at gå fremad) eller
på . (for at gå tilbage)
på fjernbetjeningen (gælder
kun CDP-XE570/XE370)).
1 Tryk på PLAY MODE gentagne gange,
indtil den ønskede afspilningstilstand
vises.
Hvis du vil afspille
CONTINUE
Cd'en bevarer den oprindelige
rækkefølge.
SHUFFLE
Sporene på cd’en i tilfældig
rækkefølge.
Vælg et spor direkte
Tryk på fjernbetjeningens
nummerknap.*
PROGRAM
Numrene på cd’en i den
rækkefølge, du ønsker at afspille
dem (se “Programmering af cdnumre” på side 12).
Finde et sted i et
nummer
Trykke på M eller m og
holde knappen inde under
afspilningen og slippe den
det ønskede sted.
Afspille numre i
tilfældig rækkefølge
Trykke på PLAY MODE
gentagne gange, indtil
“SHUFFLE” vises på
displayet.
Fjerne cd’en
Trykke på AOPEN/
CLOSE.
Indstille lydstyrken
Tryk på ANALOG OUT
LEVEL +/– på
fjernbetjeningen.
2 Tryk på H.
Tip! (gælder kun CDP-XE570/XE370)
Du kan vælge afspilningstilstand ved at trykke på
CONTINUE, SHUFFLE, eller PROGRAM på
fjernbetjeningen.
Brug af gentaget afspilning
Du kan få afspillet et musiknummer på en cd
flere gange i alle afspilningstilstande.
Du aktiverer funktionen til gentaget afspilning
ved at trykke på REPEAT, indtil “REPEAT”
vises på displayet.
Hvis du
Tryk på REPEAT
Kun vil gentage et
nummer
Indtil “REPEAT 1” vises,
mens det nummer, som du
ønsker at få gentaget,
afspilles.
Vil annullere gentaget
afspilning
Indtil “REPEAT” eller
“REPEAT 1” forsvinder.
Når du har valgt funktionen Gentaget
afspilning, gentager afspilleren numrene på
følgende måde:
Når cd’en afspilles
i tilstanden
Gentager afspilleren
Fortsat afspilning
Alle numrene
Afspilning i tilfældig
rækkefølge
Alle numrene i vilkårlig
rækkefølge
Programmeret
afspilning (side 12)
Det samme program
Afspilning af cd’er
Vælg
Introduktion
–– Normal afspilning/Afspilning i
tilfældig rækkefølge/Gentaget
afspilning
Andre betjeningsmuligheder
* Når du vil finde et spor, som har et nummer højere
end ti, direkte, skal du først trykke på >10 og
derefter på de relevante nummerknapper. Brug
knappen 10 til at angive “0”.
Eksempel: Hvis du vil afspille spor nummer 30
Tryk først på >10 og derefter på 3 og på 10.
Tip!
• Du kan justere det analoge udgangsniveau med
ANALOG OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen
(side 7) (gælder kun CDP-XE570/XE370).
• Du kan indstille hovedtelefonernes lydstyrke på
fjernbetjeningen. Hvis du vil indstille lydstyrken,
skal du slutte hovedtelefonerne til bøsningen
PHONES og indstille lydstyrken ved hjælp af
ANALOG OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen
(gælder kun CDP-XE570).
• Hvis der ikke er nogen cd i afspilleren, vises
teksten “– NO DISC –” (eller “no dISC” på CDPXE370/XE270) på displayet.
Bemærk!
Hvis “– OVER –” (eller “
” på CDP-XE370/
XE270) vises på displayet, har du nået slutningen af
cd’en, mens du holdt M nede. Tryk på m, eller
drej lAMSL mod uret for at gå tilbage.
9DK
Kontrol af resterende afspilningstid
Brug af cd-afspillerens
display
Tryk på TIME/TEXT (eller TIME på CDPXE370/XE270), før du begynder at afspille.
Ved hjælp af displayet kan du få oplysninger
om cd’en.
Når cd-afspilleren er stoppet
Tryk på TIME/TEXT (eller TIME på CDPXE370/XE270) .
10
MIN
SEC
1
2
3
4
45 28
6
7
8
9 10
INDEX
5
Totalt antal numre
Musikkalender
Total afspilningstid
CDP-XE370/XE270
MIN
SEC
10 45 28
1
2
3
4
6
7
8
9 10
5
Musikkalender
Totalt antal numre
Total afspilningstid
Displayet viser det samlede antal spor, den
samlede spilletid og en musikkalender.
Når du afspiller i tilfældig rækkefølge
(“SHUFFLE” vises på displayet-se side 9),
bliver der tilføjet et blankt stykke på 1 sek.
varighed mellem hvert spor. Denne forøgelse af
spilletiden bliver automatisk lagt til den
samlede spilletid, der vises på displayet.
Disse oplysninger vises også, når du trykker på
AOPEN/CLOSE for at lukke cd-skuffen.
Under normal afspilning
Mens en plade afspilles, viser displayet
nummeret på det aktuelle spor, spilletid og
musikkalenderen.
Musiknumrene i musikkalenderen forsvinder,
når numrene er blevet afspillet.
10DK
Spilletid for det aktuelle spor t Resterende tid
af det aktuelle musiknummer t Resterende tid
på cd’en
Bemærkninger
CDP-XE570
TRACK
Hver gang du trykker på denne knap under
afspilning af en cd, ændres visningen som vist i
det følgende diagram.
• Hvis antallet af spor overstiger 25, vises “– – . – –”
i stedet for den resterende tid.
• Hvis pladen indeholder mere end 25 spor i tilfældig
eller programmeret afspilning, vises “– – . – –” i
stedet for den resterende tid.
Under afspilning af en tekstcd (gælder kun CDP-XE570)
Tekst-cd’er indeholder oplysninger, f.eks. cdtitler eller kunstnernavne, der er indlæst på et
tomt område på cd’en, hvor der ingen
oplysninger findes på normale cd’er. Displayet
viser oplysningerne fra tekst-cd’en, så du kan
kontrollere titlen på den aktuelle cd,
kunstnernavnet og sporets titel. Når du vælger
en tekst-cd, vises meddelelsen “CD TEXT” på
displayet.
Når cd-afspilleren er stoppet
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
visningen som vist i følgende diagram.
Cd-titel t Kunstnernavn t Totalt antal spor
og Total afspilningstid
Under normal afspilning
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på denne knap, ændres
visningen som vist i det følgende diagram.
Sportitel t Spilletid for den aktuelle cd t
Resterende tid for det aktuelle spor t
Resterende tid for cd’en
Hvis en titel eller et navn har mere end 12 tegn,
lyser de første 12 tegn, efter at titlen eller
navnet er rullet forbi på displayet.
Bemærkninger
Sådan slukkes visninger på
displayet (gælder kun CDPXE570/XE370)
Tryk på DISPLAY ON/OFF på
fjernbetjeningen.
Hver gang du trykker på DISPLAY ON/OFF
på fjernbetjeningen under afspilning af en
plade, tændes og slukkes displayet.
Selv når displayet er slukket, tændes det, hvis
du trykker på pause eller standser afspilningen.
Når du genoptager afspilningen, slukkes
displayet igen.
Før afspilning startes, vises “DISPLAY OFF”
(eller “d–OFF” på CDP-XE370), når du trykker
på DISPLAY ON/OFF for at slukke displayet,
og når du trykker på knappen for at tænde
displayet, vises “DISPLAY ON” (eller “d–ON”
på CDP-XE370).
Du kan afspille en bestemt passage på et spor
flere gange. Dette kan være nyttigt, når du
ønsker at lære teksten udenad.
Bemærk, at du ikke kan gentage en passage,
der strækker sig over to spor.
1 Under afspilning af en CD skal du
trykke på AyB på fjernbetjeningen,
når du finder startpunktet (punkt A) til
den passage, der skal afspilles flere
gange.
“A-” i “REPEAT A-” blinker på displayet.
2 Når du når til slutpunktet (punkt B),
skal du trykke på AyB igen.
”REPEAT A-B” vises. Afspilleren afspiller
denne bestemte passage flere gange.
Annullering af AyB Repeat
Tryk på REPEAT.
Afspilning af cd’er
• Hvis antallet af spor overstiger 25, vises “– – . – –”
i stedet for den resterende tid.
• Hvis pladen indeholder mere end 25 spor i tilfældig
eller programmeret afspilning, vises “– – . – –” i
stedet for den resterende tid.
• Displayet viser muligvis ikke alle tegnene,
afhængigt af cd’en.
• Denne afspiller kan kun vise cd-titler, sportitler og
kunstnernavne fra tekst-cd’er. Der kan ikke vises
andre oplysninger.
Gentagelse af en bestemt
passage (AyB Repeat)
(gælder kun CDP-XE570)
Angivelse af et nyt startpunkt
Hvis du trykker på AyB under AyB
Gentaget afspilning, bliver slutpunktet B det
nyt startpunkt (punkt A). Tryk derefter på
AyB igen, når du når slutpunktet (det nye
slutpunkt B).
“REPEAT A-B” vises, og afspilleren gentager
mellem de nye start- og slutpunkter.
Tip!
Når du ønsker at genstarte fra startpunkt A, skal du
trykke på H under AyB Repeat.
11DK
Programmering af cdnumre
Kontrol af musiknumrenes
rækkefølge (gælder kun CDPXE570/XE370)
Du kan bestemme rækkefølgen af sporene på
en CD og oprette dit eget program. Programmet
kan indeholde op til 24 spor.
Du kan kontrollere programmet, før eller efter
afspilningen er startet.
1 Tryk på PLAY MODE gentagne gange,
Hver gang du trykker på denne knap, viser
displayet sporenes numre i den programmerede
rækkefølge. Efter det sidste spor i programmet
viser displayet “- END -” (eller “End” på
CDP-XE370) og vender tilbage til det
oprindelige display. Hvis du først kontrollerer
rækkefølgen, når afspilningen er startet, vises
kun de resterede trin i programmet på displayet.
indtil “PROGRAM” vises på displayet,
inden du starter afspilningen.
2 Drej på lAMSL, indtil det ønskede
musiknummer vises, og tryk på
lAMSL for at vælge det.
Nummeret på det programmerede
musiknummer, afspilningsrækkefølgen og
den totale afspilningstid vises på displayet.
Hvis du har lavet en fejl
Tryk på CLEAR, og gentag trin 2.
Tip (gælder kun CDP-XE570/XE370)
Du kan vælge sporet ved hjælp af fjernbetjeningens
nummerknapper. Benyt >10 for at vælge et spor med
et nummer over 10 (se side 9).
3 Gentag trin 2 for at programmere spor i
Tryk på CHECK.
Ændring af musiknumrenes
rækkefølge
Du kan ændre programmet, før afspilningen
startes.
Hvis du vil
Skal du
Slette et nummer
Trykke på CHECK gentagne
gange, indtil du det nummer, du
ønsker at slette, vises på displayet,
og derefter trykke på CLEAR
(gælder kun CDP-XE570/
XE370).
Slette det sidste
nummer
i programmet
Trykke på CLEAR. Hver gang du
trykker på knappen, slettes det
sidste nummer.
Tilføje numre
sidst
i programmet
Dreje lAMSL, indtil det
spornummer, du vil tilføje, vises.
Tryk derefter på lAMSL.
Hvis du bruger fjernbetjeningen,
skal du trykke på
nummerknapperne for det spor,
du vil tilføje (gælder kun CDPXE570/XE370).
Ændre hele
programmet helt
Hold CLEAR nede, indtil
“CLEAR” (på CDP-XE570) eller
“CLEAr” (på CDP-XE370/
XE270) vises på displayet. Opret
et nyt program ved at følge
programmeringsproceduren.
den rækkefølge, du ønsker.
4 Tryk på H for at starte Programmeret
afspilning.
Annullering af Programmeret
afspilning
Tryk på PLAY MODE.
Tip!
• Programmet bevares, indtil du sletter det, eller indtil
du trykker på AOPEN/CLOSE. Det program, du
har oprettet, bevares, også efter at programmeret
afspilning ophører, eller du vælger en anden
afspilningsfunktion.
• Ved optagelse af side A eller side B på et
kassettebånd, kan du sætte Programmeret afspilning
på pause.
Bemærkninger
• Den samlede spilletid vises ikke på displayet, når
den overstiger 100 minutter.
• Hvis du programmerer et spornummer over 24
(eller 68 på CDP-XE370/XE270), vises “– – . – –”
i stedet for den samlede spilletid.
• “PROGRAM FULL” (eller “FULL” på CDPXE370/XE270) vises på displayet, når du forsøger
at tilføje et spor til et program, der allerede
indeholder 24 spor.
12DK
Optagelse fra cd’er (gælder kun CDP-XE570)
Fade lyden ind eller ud
(gælder kun CDP-XE570/
XE370)
Du kan fade lyden ind eller ud manuelt, så
musiknumre ikke starter eller slutter pludseligt.
Bemærk, at du ikke kan bruge denne effekt,
hvis du bruger bøsningen DIGITAL OUT
(OPTICAL).
Skal du trykke på FADER
Starte afspilning
ved at fade ind
Under pause. På CDP-XE570
blinker “FADE”. På CDPXE370 lyser FADE og
Q-indikatoren blinker.
Afspilning fades ind.
Afslutte afspilning
ved at fade ud
Når lyden skal begynde at fade
ud. På CDP-XE570 blinker
“FADE”. På CDP-XE370 lyser
FADE
og q-indikatoren
blinker. Afspilningen fades ud,
og cd-afspilleren sættes på
pause.
i.e.
Side A: spornummer 1t2t3t4t8
Side B: spornummer 5t6t7t9t10
Programmet kan indeholde op til 24 spor (en
pause indsat mellem spor tæller som et spor).
Bemærk, at spornumre over 24 ikke kan
programmeres med denne funktion.
1 Tryk på TIME EDIT, før du starter
afspilning, indtil “EDIT” vises, og
“TAPE A” blinker på displayet.
2 Tryk på m eller M for at angive
båndlængden.
Hver gang, du trykker på disse knapper,
skifter displayet som vist nedenfor med én
sides båndlængde.
HALF
C-46 23.00
C-54 27.00
C-60 30.00
- -. - -
C-90 45.00
C-74 37.00
Optagelse fra cd’er
(gælder kun CDP-XE570)
Musikken fades ind eller ud over en periode på
5 sekunder.
Du kan lade afspilleren oprette et program, der
passer til båndets længde og bevarer CD’ens
oprindelige rækkefølge. Afspilleren ændrer dog
muligvis det sidste spor på hver enkelt side, så
optagetiden passer til båndets længde.
Afspilning af cd’er
Hvis du vil
Optagelse af en cd ved at
angive båndlængde
(Time Edit)
Når du vælger “HALF”
Afspilleren opdeler CD’ens samlede
spilletid i to halvdele og bevarer den
oprindelige rækkefølge.
Bemærk, at du ikke kan vælge “HALF”,
når CD’en har mere end 24 spor.
Fortsættes
13DK
Optagelse af en cd ved at angive
båndlængde (Time Edit) (Fortsættes)
3 Tryk på TIME EDIT for at få cdafspilleren til at oprette programmet.
På displayet vises de musiknumre, der skal
optages. “TAPE B” blinker på displayet.
4 Når du optager på begge sider af
båndet, skal du trykke på TIME EDIT
igen.
Cd-afspilleren indsætter en pause og
opretter et program for side B. På displayet
vises de programmerede musiknumre.
Hvis du kun optager på den ene side af
båndet, eller hvis du optager på en DAT
eller MD, skal du springe dette trin over.
5 Start optagelsen på
kassettebåndoptageren, og tryk på H
på cd-afspilleren.
Når du optager på begge sider af båndet,
skifter afspilleren til pause-indstilling ved
afslutningen af programmet til side A.
6 Skift til side B på båndet, og tryk på
H
eller X på cd-afspilleren for at
genoptage afspilningen af de
resterende musiknumre.
Annullering af Time Edit
Tryk på PLAY MODE.
Hvis du bruger fjernbetjeningen, skal du trykke
på CONTINUE.
Tip!
• Du kan indstille båndlængden ved hjælp af
l AMS L.
Eksempel:Hvis længden af den ene båndside er 30
minutter og 15 sekunder
1 Du indstiller minutterne ved at dreje på
l AMS L, indtil “30” vises på
displayet, og derefter trykke på l
AMS L.
2 Du indstiller sekunderne ved at dreje på
l AMS L, indtil “15” vises på
displayet, og derefter trykke på l
AMS L.
• Oplysninger om, hvordan du kontrollerer og ændrer
et program, finder du på siderne 12.
14DK
Indstilling af
optageniveauet
(Peak Search)
Cd-afspilleren finder det musiknummer med
det højeste niveau blandt de numre, der skal
optages, så du kan indstille optageniveauet,
inden du starter optagelsen.
1 Tryk på PEAK SEARCH, inden du
starter afspilningen.
Teksten “PEAK” blinker på displayet, og
cd-afspilleren starter med at scanne cd’en
og søge efter det højeste peak-niveau.
Når cd-afspilleren har scannet alle
musiknumrene, gentager afspilleren den del
med det højeste peak-niveau.
2 Indstil optageniveauet på
båndoptageren.
3 Tryk på x på cd-afspilleren for at
afbryde PEAK SEARCH.
Teksten “PEAK” forsvinder fra displayet.
Bemærk!
Delen med det højeste niveau kan muligvis være
forskellig, hver gang du forsøger at indstille niveauet
for samme cd. Forskellen er dog så lille, at du ikke vil
have problemer med at indstille optageniveauet
præcist.
Yderligere oplysninger
Brug af CONTROL A1IIbetjeningssystemet
(gælder kun CDP-XE570)
Denne afspiller er kompatibel med CONTROL
A1II-betjeningssystemet.
CONTROL A1II-betjeningssystemet er
designet for at forenkle betjeningen af
lydsystemer, der består af separate Sonykomponenter. CONTROL A1II-tilslutninger
giver en sti til transmission af kontrolsignaler,
som aktiverer automatisk betjening og
kontrolfunktioner, der normalt er tilknyttet
integrerede systemer.
P.t. giver CONTROL A1II-tilslutninger mellem
en Sony MD-afspiller, cd-afspiller, forstærker
(modtager) og kassettebåndoptager for
automatisk funktionsudvælgelse og
synkroniseret optagelse.
I fremtiden vil CONTROL A1II-tilslutningen
fungere som en bus med mange funktioner,
som giver dig mulighed for at betjene
forskellige funktioner for hver komponent.
CONTROL A1II-betjeningssystemet er designet til at
være kompatibelt opad, efterhånden som
betjeningssystemet opgraderes til at håndtere nye
funktioner. I så fald vil ældre komponenter imidlertid
ikke være kompatible med de nye funktioner.
CONTROL A1-betjeningssystemet er opdateret
til CONTROL A1II, som er standardsystemet i
Sony 300-cd-skifteren og andre nye Sonykomponenter. Komponenter med CONTROL
A1-bøsninger er kompatible med komponenter
med CONTROL A1II og kan tilsluttes til
hinanden. Grundlæggende fås de fleste
funktioner til CONTROL A1betjeningssystemet også til CONTROL A1IIbetjeningssystemet. Når der imidlertid oprettes
tilslutninger mellem komponenter med
CONTROL A1-bøsninger og komponenter
med CONTROL A1II-bøsninger, kan antallet
af styrbare funktioner være begrænset,
afhængigt af komponenten. Yderligere
oplysninger findes i de betjeningsvejledninger,
som følger med komponenten/-erne.
Tilslutning af CONTROL A1IIbetjeningssystemet
Tilslut monoledninger med ministik (2P) i
serier til CONTROL A1II-bøsningerne bag på
hver komponent. Op til ti CONTROL A1IIkompatible komponenter kan tilsluttes i en
hvilken som helst rækkefølge. Imidlertid kan
du kun tilslutte én af hver komponenttype (dvs.
1 cd-afspiller, 1 MD-afspiller, 1 båndoptager
og 1 modtager). (Du kan muligvis tilslutte mere
end én cd-afspiller eller MD-afspiller,
afhængigt af modellen. Se den
betjeningsvejledning, der fulgte med den
pågældende komponent for at få yderligere
oplysninger.)
Optagelse fra cd’er
(gælder kun CDP-XE570)
Bemærk!
CONTROL A1II- og CONTROL A1kompatibilitet
Eksempel
Cdafspiller
MDafspiller
Andre
komponenter
Fortsættes
Yderligere oplysninger
Forstærker
15DK
Brug af CONTROL A1IIbetjeningssystemet (gælder kun CDPXE570) (Fortsættes)
I CONTROL A1II-betjeningssystemet går
signalerne i begge retninger, så der skelnes ikke
mellem IN- og OUT-bøsninger. Hvis en
komponent har mere end én CONTROL A1IIbøsning, kan du bruge den ene af dem eller
tilslutte forskellige komponenter til hver
bøsning.
Om tilslutningskablet
Når en CONTROL A1II-kompatibel
komponent ikke leveres sammen med et
tilslutningskabel, kan du bruge en almindelig
monoledning med ministik (2P) med en længde
på under 2 meter uden modstand (f.eks. Sony
RK-G69HG).
Med denne funktion kan du foretage
synkroniseret optagelse mellem cd’en og
optagekomponenten.
1 Indstil kildevælgeren på forstærkeren
(eller modtageren) til cd’en.
2 Indstil cd’en til pausetilstand (sørg for,
at både H- og X-indikatorerne lyser
sammen).
3 Sæt optagekomponenten på pause.
4 Tryk på X på afspilleren.
Cd’en går automatisk ud af pausetilstand,
og optagelsen starter kort efter.
Når afspilningen standser fra cd’en, standser
optagelsen.
Tip!
Grundlæggende funktioner i
CONTROL A1IIbetjeningssystemet
Visse optagekomponenter kan være udstyret med en
særlig synkroniseret optagefunktion, som bruger
CONTROL A1II-betjeningssystemet; som “CD
Synchro Dubbing”. Se i så fald
betjeningsvejledningen, der fulgte med
optagekomponenten.
Automatisk funktionsudvælgelse
Bemærk!
Når du tilslutter CONTROL A1II-kompatible
Sony-komponenter ved hjælp af CONTROL
A1II-kabler (medfølger ikke), skifter
funktionsvælgeren på forstærkeren (eller
modtageren) automatisk til den korrekte
indgang, når du trykker på afspilningsknappen
på en af de tilsluttede komponenter.
Sæt ikke mere end én komponent i pausetilstand.
(Når du f.eks. trykker på H (afspilningsknap)
på cd’en, mens MD-afspilleren spiller, skifter
funktionsvælgeren på forstærkeren fra MD til
cd.)
Bemærkninger
• Denne funktion virker kun, når komponenterne er
tilsluttet forstærkerens (eller modtagerens) indgange
i overensstemmelse med navnene på
funktionsknapperne. På visse modtagere kan du
ændre navnene på funktionsknapperne. Se i så fald
betjeningsvejledningen, der fulgte med modtageren.
• Når du optager, må du ikke afspille andre
komponenter end optagekilden. Det får den
automatiske funktionsudvælgelse til at gå i gang.
16DK
Synkroniseret optagelse
Forholdsregler
Hvis du har spørgsmål eller problemer i
forbindelse med cd-afspilleren, bedes du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Om sikkerhed
• Advarsel — Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt forøger risikoen for øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand, eller der kommer væske
ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og
enheden bør kontrolleres af en fagmand, før den
igen tages i brug.
• Plader, som ikke er standardstørrelse (f.eks. hjerte-,
firkant- eller stjerneformet) kan ikke afspilles på
denne enhed. Du risikerer at beskadige enheden,
hvis du forsøger at afspille dem. Undgå at bruge
disse plader.
Om cd’er
Om håndtering af cd’er
• Tag fat i kanten af cd’en for ikke at tilsmudse den.
Berør ikke overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape fast på cd’en.
Om strømkilder
• Inden du tager cd-afspilleren i brug, skal du
kontrollere, at cd-afspillerens driftsspænding svarer
til forsyningsspændingen fra det lokale elselskab.
Driftsspændingen fremgår af typeskiltet bag på cdafspilleren.
• Strømmen til cd-afspilleren er ikke afbrudt, så
længe den er sluttet til stikkontakten, heller ikke
selvom selve cd-afspilleren er blevet slukket.
• Hvis du ikke skal anvende afspilleren i længere tid,
skal du tage stikket ud af stikkontakten. Du tager
stikket ud ved at trække i selve stikket, aldrig i
ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med rigelig
ventilation for at undgå overophedning af
afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks.
et tæppe, der kan blokere ventilationshullerne i
bunden.
• Anbring ikke afspilleren på et sted nær varmekilder
eller på et sted med direkte sollys, meget støv eller
mekaniske vibrationer.
Om betjeningen
Om justering af lydstyrken
• Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en del med
meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gør det,
kan højttalerne ødelægges, når du spiller en del med
kraftige lydniveauer.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og kontrolknapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, såsom sprit
eller rensebenzin.
Om rengøring
• Rengør cd’en med en renseklud før afspilning.
Aftør cd’en fra midten og ud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler, såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk
spray beregnet til LP’er.
Bemærkninger om CD-R-/CD-RWafspilning
• Plader, som optages på CD-R-/CD-RW-drev kan
ikke afspilles pga. ridser, snavs, optagelsesforhold
eller drevets egenskaber. Desuden kan plader, som
ikke er færdige ved slutningen af optagelsen, ikke
afspilles.
Yderligere oplysninger
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et
varmt sted, eller placeres i et rum med høj
luftfugtighed, kan der dannes kondensvand på
linserne i afspilleren. Hvis dette forekommer,
fungerer afspilleren muligvis ikke korrekt. I så fald
skal du fjerne cd’en og lade afspilleren stå tændt i
en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Udsæt ikke cd’en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmeluftkanaler, og efterlad
den ikke i en bil parkeret i direkte sollys, da
temperaturen i bilen kan stige voldsomt.
• Brug ikke et gængs stabiliseringsprodukt. Det kan
medføre, at cd’en og cd-afspilleren bliver
beskadiget.
• Anbring pladen i hylsteret efter afspilning.
17DK
Fejlfinding
Hvis der opstår nogen af følgende problemer
under afspilningen, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at udbedre problemet.
Hvis problemet fortsætter, bedes du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Der er ingen lyd.
• Kontroller, at cd-afspilleren er tilsluttet
ordentligt.
• Kontroller, at du bruger forstærkeren korrekt.
• Indstil det analoge udgangsniveau ved hjælp af
ANALOG OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen
(gælder kun CDP-XE570/XE370).
Cd’en spiller ikke.
• Der er ingen CD i pladeskuffen. “–- NO DISC –”
(eller “no dISC” for CDP-XE370/XE270) vises.
Ilæg en CD.
• Anbring cd’en korrekt i cd-skuffen med
labelsiden opad.
• Rens cd’en (se side 17).
• Der er fugt i afspilleren. Fjern cd’en, og lad cdafspilleren stå tændt i ca. en time.
Specifikationer
Cd-afspiller
Laser
Halvlederlaser (λ = 780
nm)
Emissionsvarighed:
Kontinuerlig
Frekvensgang
2 Hz til 20 kHz ± 0,5 dB
Dynamikområde
Over 93 dB
Harmonisk forvrængning Under 0,0045%
Udgange
Stiktype Maks.
udgangsniveau
Belastningsimpedans
ANALOG
OUT
Phonostik
Over 10
kilohm
DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Optisk
–18 dBm
udgangsstik
PHONES
Stereo(gælder kun phonoCDP-XE570) stik
2V
(ved 50
kilohm)
10 mW
Bølgelængde:
660 nm
32 ohm
Optageniveauet er blevet ændret.
• Optageniveauet ændres, hvis du indstiller det
analoge udgangsniveau ved hjælp af ANALOG
OUT LEVEL +/– på fjernbetjeningen under
optagelse (gælder kun CDP-XE570/XE370).
Fjernbetjeningen virker ikke (gælder kun CDPXE570/XE370).
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og cd-afspilleren.
• Ret fjernbetjeningen mod
på cd-afspilleren.
fjernbetjeningsmodtageren
• Udskift alle batterierne i fjernbetjeningen, hvis
de er svage.
Generelt
Strømkrav
Strømforbrug
Dimensioner (ca.)
(b/h/d)
Vægt (ca.)
230 V AC, 50/60 Hz
11 W
430 x 95 x 290 mm
inkl. fremspringende dele
CDP-XE570: 3,3 kg
CDP-XE370: 3,2 kg
CDP-XE270: 3,2 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel (2 phono-stik - 2 phono-stik) (1)
Fjernbetjening (1) (gælder kun CDP-XE570/XE370)
R6-batterier (størrelse AA) (2) (gælder kun CDPXE570/XE370)
Ret til ændringer af design og specifikationer
uden forudgående varsel forbeholdes.
18DK
Yderligere oplysninger
19DK
Tietoja tästä oppaasta
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi
älä saata laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Sähköiskun välttämiseksi älä avaa laitteen koteloa.
Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Tämän julkaisun käyttöohjeet on tarkoitettu malleja
CDP-XE570, CDP-XE370 ja CDP-XE270 varten.
Kuvissa on käytetty mallia CDP-XE570. Tekstissä on
selvä merkintä mallien toimintaa koskevista eroista,
esimerkiksi “vain CDP-XE570”.
Vihje
Tämä laite on luokiteltu luokan 1 lasertuotteeksi.
Tästä kertova etiketti (CLASS 1 LASER
PRODUCT) on laitteen takaosassa.
Älä laita paristoa
talousjätteiden sekaan.
Hävitä se
ongelmajätteenä.
2FI
Tässä oppaassa olevissa ohjeissa on viitattu
soittimessa oleviin painikkeisiin.
Voit käyttää myös niitä kaukosäätimen painikkeita,
joiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin
soittimen painikkeiden nimet (vain CDP-XE570/
XE370).
Sisällysluettelo
Osien tunnistaminen
4
Etupaneeli ................................................................................................................................ 4
Takapaneeli ............................................................................................................................. 5
Kaukosäädin (vain CDP-XE570/XE370) ................................................................................ 6
Käyttöönotto
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen (vain CDP-XE570/XE370) ..................................... 7
Järjestelmän asentaminen ........................................................................................................ 7
CD-levyjen soittaminen
CD-levyn asettaminen soittimeen ........................................................................................... 8
Aloita CD-levyn soittaminen –– Normaali soitto/satunnaissoitto/jatkuva soitto .................... 9
CD-soittimen näytön käyttäminen ......................................................................................... 10
Tietyn osan soittaminen toistuvasti (AyB Repeat) (vain CDP-XE570) ............................ 11
Oman ohjelman luominen ..................................................................................................... 12
Äänen voimistus tai häivytys (vain CDP-XE570/XE370) .................................................... 13
FI
FR
Äänittäminen CD-levyiltä (vain CDP-XE570)
CD-levyn äänittäminen tietynpituiselle kasetille (aikaeditointi) ........................................... 13
Äänitystason säätäminen (huipputason haku) ....................................................................... 14
Lisätietoja
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmän käyttäminen (vain CDP-XE570) .............................. 15
Varotoimet ............................................................................................................................. 17
Huomautuksia CD-levyistä ................................................................................................... 17
Vianmääritys ............................................................................................................ Takakansi
Tekniset tiedot .......................................................................................................... Takakansi
3FI
Osien tunnistaminen
Etupaneeli
Kohdat on järjestetty aakkosjärjestykseen.
Katso sulkeissa ( ) ilmoitetuilta sivuilta lisätietoja.
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
CHECK qf (12)
CLEAR qg (12)
FADER 4 (13)
Kaukosäätimen tunnistin qh (7)
(vain CDP-XE570/XE370)
Levylokero 6 (8)
Näyttö qj (10)
PEAK SEARCH qd (14)
PHONES-liitäntä ql (9)
PLAY MODE 2 (9, 12, 14)
POWER 1 (8)
REPEAT 3 (9, 11)
TIME w; (10)
TIME EDIT qs (13, 14)
TIME/TEXT 5 (10)
4FI
PAINIKKEIDEN
KUVAUKSET
A OPEN/CLOSE 7 (8, 10, 12)
H 8 (9, 11, 12, 14)
X 9 (9, 14)
x 0 (9, 14)
lAMSL-pyörä qa (9, 12,
14)
m/M qk (9, 13)
Takapaneeli
Osien tunnistaminen
CDP-XE570
CDP-XE370/XE270
ANALOG OUT L/R -liitännät 2 (7)
CONTROL A1II -liitännät 3 (8, 15)
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntä 1 (8)
Verkkojohto 4 (7)
55FI FI
Kaukosäädin (vain CDP-XE570/XE370)
AyB 7 (11) (vain CDPXE570)
ANALOG OUT LEVEL +/– qk (7,
9)
CHECK qg (12)
CLEAR qf (12)
CONTINUE 2 (9, 14)
DISPLAY ON/OFF qs (11)
FADER qd (13)
Numeropainikkeet 4 (9, 12)
PROGRAM qa (9)
REPEAT 6 (9)
SHUFFLE 1 (9)
TIME 3 (10)
6FI
PAINIKKEIDEN
KUVAUKSET
>10 5 (9, 12)
N qh (9, 11, 12, 14)
X 8 (9, 14)
x qj (9, 14)
. AMS > 9 (9, 12, 14)
m/M 0 (9, 13)
Käyttöönotto
Järjestelmän
asentaminen
Liittäminen
Tässä jaksossa on kerrottu, miten CD-soitin
liitetään vahvistimeen. Katkaise kaikista
laitteista virta ennen laitteiden liittämistä
toisiinsa.
Käyttöönotto
Paristojen asentaminen
kaukosäätimeen (vain
CDP-XE570/XE370)
CD-soitin
Voit ohjata soittimen toimintoja sen
vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä.
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa
paristolokeroon niin, että niiden plus -(+) ja
miinusnavat (–) tulevat oikein päin lokeron
sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
Aseta lokeroon ensin pariston negatiivinen (–)
pää ja paina paristoa sitten sisään ja alas,
kunnes positiivinen pää (+) napsahtaa
paikalleen.
ANALOG
OUT
(Punainen)
(R)
Audiotulo
(Valkoinen) (L)
ANALOG OUT Verkkoliitäntään
(Valkoinen) (L)
Audiotulo
(Punainen) (R)
Vahvistin
Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se
soittimessa olevaan kaukosäätimen
tunnistimeen .
: Signaalin kulkusuunta
Verkkoliitäntään
Vihje
Kun kaukosäätimellä ei voi enää ohjata laitetta,
vaihda molemmat paristot uusiin.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä lähelle kuumaa tai kosteaa
paikkaa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei
kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaisimille. Muutoin voi
ilmetä toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta niiden mahdollinen
vuotaminen ja siitä aiheutuva korroosio ei
vahingoita kaukosäädintä.
Vihje (vain CDP-XE570/XE370)
Voit säätää vahvistimeen lähtevän analogisen
signaalin lähtötasoa tämän soittimen mukana tulevalla
kaukosäätimellä.
Paina kaukosäätimen ANALOG OUT LEVEL +/–
-painiketta. Voit pienentää lähtötasoa enintään –20
dB.
Kun pienennät lähtötasoa, näyttöön tulee “FADE” (tai
FADE
mallissa CDP-XE370).
Kun katkaiset soittimesta virran, analoginen lähtötaso
palaa automaattisesti maksimiin.
jatkuu
7FI
CD-levyjen soittaminen
Järjestelmän asentaminen (jatkuu)
Digitaalisten liitäntöjen
tekeminen
Jos sinulla on digitaalinen laite, esimerkiksi
digitaalinen vahvistin, D/A-muunnin, DATnauhuri tai minilevysoitin, liitä kyseinen laite
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntään
optisella kaapelilla (ei sisälly
vakiovarusteisiin). Irrota suojus ja liitä optinen
kaapeli liitäntään.
Huomaa, että jos käytät tätä liitäntätapaa, et voi
käyttää seuraavia toimintoja:
• äänen voimistus tai häivytys (vain CDPXE570/XE370) (katso sivua 13)
CD-levyn asettaminen
soittimeen
1 Kytke vahvistimeen virta ja valitse siitä
CD-soitin äänen lähdelaitteeksi, jotta
kuulet tästä soittimesta tulevan äänen.
2 Kytke laitteeseen virta painamalla
POWER-painiketta.
3 Paina AOPEN/CLOSE-painiketta.
Levylokero liukuu ulos.
4 Aseta levy levylokeroon nimipuoli
alaspäin.
• lähtötason säätäminen kaukosäätimen
ANALOG OUT LEVEL +/– -painikkeilla
(vain CDP-XE570/XE370)
POC-15
Optinen kaapeli
(ei sisälly vakiovarusteisiin)
CD-soitin
Digitaalinen laite
DIGITAL
DIGITAL
INPUT
OUT
OPTICAL
OPTICAL
Huomautus
Kun liität jonkin laitteen DIGITAL OUT (OPTICAL)
-liitäntään, äänessä saattaa olla häiriöääniä, kun toistat
jotakin muuta kuin musiikkia sisältävää CD-levyä
(esimerkiksi CD-ROM-levyä).
Vihje (vain CDP-XE570)
Jos sinulla on jokin Sonyn laite, jossa on CONTROL
A1II -liitäntä, liitä laite CONTROL A1II -liitännän
kautta. Voit yksinkertaistaa erillisistä Sony-laitteista
koostuvan äänentoistojärjestelmän käyttöä. Katso
lisätietoja sivulta 15 kohdasta “CONTROL A1II ohjausjärjestelmän käyttäminen”.
8FI
Jos haluat soittaa CDsingle-levyä, sijoita se
levylokeron
keskiympyrään.
5 Sulje levylokero painamalla AOPEN/
CLOSE-painiketta.
Aloita CD-levyn
soittaminen
Muut toiminnot
Paina x.
–– Normaali soitto/satunnaissoitto/
jatkuva soitto
Taukotila
Paina X. Jatka soittoa
painamalla X uudelleen tai
painamalla H.
Voit tällä soittimella soittaa CD-levyjä eri
soittotavoilla.
Raidan valita
Käännä soiton tai taukotilan
aikana lAMSLsäädintä myötäpäivään
(siirtyminen eteenpäin) tai
vastapäivään (siirtyminen
taaksepäin) (tai paina
kaukosäätimestä >
(siirtyminen eteenpäin) tai
. (siirtyminen
taaksepäin (vain CDPXE570/XE370)).
Raidan valitseminen
suoraan
Paina kaukosäätimen
numeropainiketta.*
Tietyn kohdan
etsiminen raidasta
Pidä M-tai mpainiketta alas painettuna
soiton aikana ja vapauta se
haluamassasi kohdassa.
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
Paina PLAY MODE
-painiketta, kunnes
“SHUFFLE” tulee näyttöön.
Poistaa CD-levyn
Paina AOPEN/CLOSE.
Äänenvoimakkuuden
säätö
Paina kaukosäätimen
ANALOG OUT LEVEL
+/– -painikkeita.
1 Paina PLAY MODE -painiketta toistuvasti,
kunnes soittotila näkyy näytössä.
Valinta
Soitetaan
CONTINUE
CD-levyn raidat alkuperäisessä
järjestyksessä.
SHUFFLE
CD-levyn raidat satunnaisessa
järjestyksessä.
PROGRAM
CD-levyn raidat haluamassasi
järjestyksessä (katso “Oman
ohjelman luominen” sivulla 12).
2 Paina H-painiketta.
Vihje (vain CDP-XE570/XE370)
Voit valita soittotilan painamalla kaukosäätimen
painiketta CONTINUE, SHUFFLE tai PROGRAM .
Jatkuvan soiton käyttäminen
Voit soittaa CD-levyn raitoja jatkuvasti missä
tahansa soittotilassa.
Kun haluat ottaa jatkuvan soiton käyttöön,
paina REPEAT-painiketta soiton aikana,
kunnes “REPEAT”-ilmaisin tulee näyttöön.
Toiminto
Paina REPEAT
Vain yhden raidan
jatkuva soitto
Kunnes “REPEAT 1” tulee
näyttöön, kun soitin soittaa
jatkuvasti soitettavaksi
haluamaasi raitaa.
Jatkuva soiton
peruuttaminen
KUNNES “REPEAT” tai
“REPEAT 1” katoaa näytöstä.
Kun jatkuva soitto on käytössä, soitin soittaa
raitoja jatkuvasti seuraavassa kuvatulla tavalla:
Kun levyn
soittotila on
Soitin soittaa jatkuvasti
Jatkuva soitto
Kaikkien levyjen
Satunnaissoitto
Kaikkien levyjen
satunnaisessa järjestyksessä.
Ohjelmoitu soitto
(sivu 12)
Sama ohjelma
CD-levyjen soittaminen
Toimi näin
Soiton pysäyttäminen
Käyttöönotto
Toiminto
* Jos etsit suoraan raidan, jonka numero on suurempi
kuin 10, paina ensin >10-painiketta ja sitten
vastaavia numeropainikkeita. Numeron “0” saat
painikkeella 10.
Esimerkki: Raidan numero 30 soittaminen
Paina ensin painiketta >10 ja sitten
numeropainikkeita 3 ja 10.
Vihjeitä
• Voit säätää analogista lähtötasoa painamalla
kaukosäätimen ANALOG OUT LEVEL +/–
-painikkeita (sivu 7) (vain CDP-XE570/XE370).
• Voit säätää kuulokkeiden äänenvoimakkuutta
kaukosäätimestä. Kun haluat säätää
äänenvoimakkuutta, liitä kuulokkeet PHONESliitäntään ja säädä äänenvoimakkuus kaukosäätimen
ANALOG OUT LEVEL +/– -painikkeilla (vain
CDP-XE570).
• Jos soittimessa ei ole CD-levyä, “– NO DISC –”
(tai “no dISC” mallissa CDP-XE370/XE270) tulee
näyttöön.
Huomautus
Jos näyttöön tulee “– OVER –” (tai “
” mallissa
CDP-XE370/XE270) -ilmaisin, levy on tullut
loppukohtaan M-painiketta painaessasi. Siirry
takaisin painamalla m-painiketta tai kääntämällä
lAMSL-säädintä.
9FI
Jäljellä olevan ajan tarkistaminen
CD-soittimen näytön
käyttäminen
Paina painiketta TIME/TEXT (tai TIME
mallissa CDP-XE370/XE270), ennen kuin
aloitat levyn soiton.
Voit tarkistaa levyn tiedot näytöstä.
Aina kun painat tätä painiketta levyn soiton
aikana, näyttö muuttuu alla esitetyllä tavalla.
Pysäytystilassa
Soivan raidan soittoaika
t Soitettavan raidan jäljellä oleva aika t
Levyn jäljellä oleva aika
Paina TIME/TEXT-painiketta (tai TIME
mallissa CDP-XE370/XE270).
CDP-XE570
TRACK
10
Huomautuksia
MIN
SEC
1
2
3
4
45 28
6
7
8
9 10
INDEX
Raitojen kokonaismäärä
5
Musiikkikalenteri
Kokonaissoittoaika
CD TEXT -tekstitietoja
sisältävän levyn soittaminen
(vain CDP-XE570)
CDP-XE370/XE270
MIN
SEC
10 45 28
Raitojen kokonaismäärä
1
2
3
4
6
7
8
9 10
5
Musiikkikalenteri
Kokonaissoittoaika
Näyttöön tulee raitojen määra,
kokonaissoittoaika ja musiikkikalenteri.
Kun levyn soittotilana on satunnaissoitto
(näytössä näkyy teksti “SHUFFLE” katso sivu
9), raitojen väliin tulee sekunnin pituinen
tauko. Tämä lisäaika lisätään automaattisesti
näytössä näkyvään kokonaissoittoaikaan.
Tiedot tulevat näyttöön myös, kun suljet
levypesän painamalla AOPEN/CLOSEpainiketta.
Normaalin soiton aikana
Kun levyä soitetaan, näytössä on parhaillaan
kuultavan raidan numero, soittoaika ja
musiikkikalenteri.
Raitojen numerot katoavat
musiikkikalenterista, kun raidat on soitettu.
10FI
• Jos raidan numero on suurempi kuin 25, näyttöön
tulee jäljellä olevan ajan asemesta
“– – . – –”.
• Jos levyllä on yli 25 raitaa, ilmaisin “– – . – –”
näkyy näytössä jäljellä olevan ajan sijaan
satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton aikana.
CD TEXT -tietoja sisältäville levyille on
tallennettu esimerkiksi levyn nimi ja esittäjän
nimi. Tiedot on tallennettu levylle tyhjään
kohtaan, jossa ei tavallisessa levyssä ole mitään
tietoja. Levyn CD TEXT -tiedot näkyvät
näytössä, josta näet soitettavan levyn, esittäjän
ja raidan nimen. Kun soitin tunnistaa CD
TEXT -tietoja sisältävän levyn, näyttöön tulee
“CD-TEXT” -ilmaisin.
Soittimen ollessa pysäytettynä
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina kun painat tätä painiketta, näytön tiedot
muuttuvat alla olevan kaavion mukaisesti.
Levyn nimi t Esittäjän nimi t Raitojen
kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
Normaalin soiton aikana
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Aina kun painat tätä painiketta, näytön tiedot
muuttuvat alla olevan kaavion mukaisesti.
Raidan nimi t Soitettavan levyn soittoaika t
Soitettavan raidan jäljellä oleva aika t Levyn
jäljellä oleva aika
Jos nimikkeessä tai nimessä on yli 12 merkkiä,
nimikkeen tai nimen kaikki merkit vierivät
näytössä ja sen jälkeen 12 ensimmäistä merkkiä
jäävät näkyviin.
Huomautuksia
Voit soittaa haluamasi raidan osan toistuvasti.
Tämä toiminto on hyödyllinen, kun haluat
oppia laulujen sanoja.
Et voi soittaa toistuvasti sellaista osaa, joka
ulottuu kahdelle raidalle.
1 Paina levyä soittaessasi kaukosäätimen
AyB-painiketta, kun löydät sen raidan
aloituskohdan (kohta A), jonka haluat
soittaa toistuvasti.
Näyttöön tulee tekstin “REPEAT A-” kohta
“A-”.
2 Kun olet osan lopussa (kohta B), paina
AyB-painiketta uudelleen.
Näyttöön tulee teksti “REPEAT A-B”.
Soitin soittaa määrittämäsi osan toistuvasti.
AyB-toiston peruuttaminen
Paina REPEAT-painiketta.
Näytön tietojen näyttäminen
ja poistaminen näytöstä (vain
CDP-XE570/XF370)
Paina kaukosäätimen DISPLAY ON/OFF
+/– -painikkeita.
Joka kerta, kun painat levyn soiton aikana
kaukosäätimen painiketta DISPLAY ON/OFF,
tiedot poistuvat näytöstä ja tulevat näyttöön
vuorotellen.
Tiedot tulevat kuitenkin näyttöön aina, kun
kytket soittimen taukotilaan tai keskeytät
soiton. Kun jatkat soittoa, tiedot poistuvat
jälleen näytöstä.
CD-levyjen soittaminen
• Jos raidan numero on suurempi kuin 25, näyttöön
tulee jäljellä olevan ajan asemesta
“– – . – –”.
• Jos levyllä on yli 25 raitaa, ilmaisin “– – . – –”
näkyy näytössä jäljellä olevan ajan sijaan
satunnaissoiton tai ohjelmoidun soiton aikana.
• Levyn mukaan voi olla, etteivät kaikki merkit näy
näytössä.
• Tämä soitin pystyy näyttämään CD TEXT -levyistä
vain levyn nimen, raitojen nimet ja esittäjän nimen.
Muita tietoja ei voi näyttää.
Tietyn osan soittaminen
toistuvasti (AyB
Repeat) (vain CDP-XE570)
Uuden aloituskohdan määrittäminen
Kun painat AyB-painiketta jatkuvan AyBsoiton aikana, lopetuskohdasta B tulee uusi
aloituskohta (kohta A). Paina sitten AyBpainiketta uudelleen, kun soitto saavuttaa
lopetuskohdan (uusi lopetuskohta B).
Ilmaisin “REPEAT A-B” tulee näyttöön, ja
soitin alkaa soittaa jatkuvasti uuden aloitus- ja
lopetuskohdan väliä.
Vihje
Toiston aloittaminen uudelleen kohdasta A, paina
H-painiketta AyB -toiston aikana.
Kun poistat tiedot näytöstä painamalla
painiketta DISPLAY ON/OFF ennen soiton
aloittamista, näyttöön tulee teksti “DISPLAY
OFF” (tai “d–OFF” mallissa CDP-XE370).
Kun palautat tiedot näyttöön painamalla
painiketta uudelleen, näyttöön tulee teksti
“DISPLAY ON” (tai “d–ON” mallissa CDPXE370).
11FI
Oman ohjelman luominen
Voit järjestää levyllä olevat raidat haluamaasi
järjestykseen ja laatia tällä tavoin oman
ohjelmasi. Voit ohjelmoida jopa 24 raitaa.
1 Paina ennen soiton aloittamista PLAY
MODE -painiketta toistuvasti, kunnes
ilmaisin “PROGRAM” tulee näyttöön.
2 Käännä lAMSL-säädintä, kunnes
haluamasi raidan numero näkyy
näytössä, ja valitse raita sitten
painamalla lAMSL-säädintä.
Ohjelmoimasi raidan numero, soittojärjestys
ja kokonaissoittoaika tulevat näyttöön.
Raitojen järjestyksen
tarkistaminen (vain CDPXE570/XE370)
Voit tarkistaa ohjelman ennen sen soittamista
tai soittamisen aikana.
Paina CHECK-painiketta.
Kun painat tätä painiketta, raitojen numerot
vaihtuvat ohjelman mukaisessa järjestyksessä.
Ohjelman viimeisen raidan jälkeen näyttöön
tulee teksti “- END -” (tai “End”, jos laite on
mallia CDP-XE370) ja näyttö palaa alkutilaan.
Jos tarkistat järjestyksen ohjelman jo soidessa,
näyttöön tulevat vain jäljellä olevat ohjelman
kohdat.
Jos teet virheen
Paina CLEAR-painiketta ja toista vaihe 2.
Vihje (vain CDP-XE570/XE370)
Voit valita raidan nopeasti painamalla
kaukosäätimen numeropainikkeita. Jos etsit raidan,
jonka numero on suurempi kuin 10, paina painiketta
>10 (katso sivua 9).
3 Ohjelmoi raidat haluamaasi
Raitojen järjestyksen
muuttaminen
Voit muuttaa ohjelmaa ennen sen soittamista.
Toiminto
Tee näin
Raidan poisto
Paina CHECK-painiketta, kunnes
poistettavan raidan numero näkyy
näytössä. Paina sitten CLEARpainiketta (vain CDP-XE570/
XE370).
Ohjelman
viimeisen
raidan poisto
Paina CLEAR-painiketta. Joka
kerta kun painat painiketta,
viimeinen raita poistuu muistista.
järjestykseen toistamalla vaihetta 2.
4 Aloita ohjelmoitu soitto painamalla Hpainiketta.
Ohjelmoidun soiton peruuttaminen
Paina PLAY MODE -painiketta.
Vihjeitä
• Ohjelma säilyy muistissa, kunnes poistat sen tai
painat AOPEN/CLOSE-painiketta. Ohjelma säilyy
muistissa ohjelmoidun soiton päätyttyä tai valittuasi
toisen soittotilan.
• Jos haluat nauhoittaa kasetin A- tai B-puolelle, voit
keskeyttää ohjelmoidun soiton.
Huomautuksia
• Kun kokonaissoittoaika on yli 100 minuuttia, se ei
näy näytössä.
• Jos ohjelmoitavan raidan numero on suurempi kuin
24 (tai 68 malleissa CDP-XE370/XE270),
näyttöön tulee kokonaissoittoajan sijasta
“– – . – –”.
• Näyttöön tulee teksti “PROGRAM FULL” (tai
“FULL”, jos laite on mallia CDP-XE370/XE270),
jos yrität lisätä raidan ohjelmaan, jossa on jo 24
raitaa.
12FI
Raitojen lisäys
Käännä lAMSL -säädintä,
ohjelman loppuun kunnes lisättävä raita näkyy
näytössä, ja paina lAMSL
-säädintä.
Jos käytät kaukosäädintä, paina
lisättävien raitojen
numeropainiketta (vain CDPXE570/XE370).
Koko ohjelman
muuttaminen
Pidä CLEAR-painiketta alhaalla,
kunnes “CLEAR” (mallissa CDPXE570) tai “CLEAr” (malleissa
CDP-XE370/XE270) tulee
näyttöön. Luo tämän jälkeen uusi
ohjelma noudattaen
ohjelmointiohjeita.
Äänittäminen CD-levyiltä (vain CDP-XE570)
Äänen voimistus tai
häivytys (vain CDP-XE570/
XE370)
Voit voimistaa tai häivyttää äänen ja siten estää
raitojen alkamisen tai loppumisen yhtäkkisesti.
Et voi käyttää tätä tehostetta, jos käytät
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitäntää.
Paina FADER-painiketta
Soiton aloitus
äänen
voimistuksella
Taukotilan aikana. Jos laitteen
malli on CDP-XE570, näytössä
vilkkuu “FADE”. Jos laitteen
FADE
malli on CDP-XE370,
tulee näyttöön ja Q-ilmaisin
vilkkuu. Soitto alkaa
voimistuen.
Soiton lopetus
äänen
häivytyksellä
Kun haluat aloittaa äänen
häivytyksen. Jos laitteen malli
on CDP-XE570, näytössä
vilkkuu “FADE”. Jos laitteen
malli on CDP-XE370, FADE
tulee näyttöön ja q-ilmaisin
vilkkuu. Sitten ääni häipyy, ja
soitin kytkeytyy taukotilaan.
esim. A-puoli: raidat numero 1t2t3t4t8
B-puoli: raidat numero 5t6t7t9t10
Ohjelma voi koostua enintään 24 raidasta
(raitojen välissä oleva tauko lasketaan yhdeksi
kappaleeksi).
Ohjelmaan ei voi lisätä raitoja, joiden numero
on suurempi kuin 24.
1 Ennen kuin käynnistät levyn soiton,
paina TIME EDIT-painiketta, kunnes
näyttöön tulee teksti “EDIT” ja “TAPE
A” vilkkuu ilmaisimessa.
2 Ilmoita nauhan pituus painamalla m tai M -painiketta.
Kun painat näitä painikkeita, näytön tiedot
muuttuvat seuraavasti (nauhan
pituusmerkinnän ohessa näkyy kasetin
yhden puolen kesto).
HALF
C-46 23.00
C-54 27.00
Äänittäminen CD-levyiltä
(vain CDP-XE570)
Äänen voimistus tai häivytys kestää noin 5
sekuntia.
Voit antaa soittimen laatia ohjelman, joka
mahtuu tietynpituiselle nauhalle. Tässä
toiminnossa soitin säilyttää levyllä olevien
raitojen alkuperäisen järjestyksen. Soitin voi
kuitenkin vaihtaa kunkin puolen viimeisen
raidan, jotta äänitysaika vastaa nauhan pituutta.
CD-levyjen soittaminen
Toiminto
CD-levyn äänittäminen
tietynpituiselle kasetille
(aikaeditointi)
C-60 30.00
- -. - -
C-90 45.00
C-74 37.00
Toiminnon “HALF” valitseminen
Soitin asettaa kasetin kummankin puolen
ohjelman pituudeksi puolet levyn
kokonaissoittoajasta säilyttäen raitojen
järjestyksen levyllä.
Toimintoa “HALF” ei voi valita, kun
levyllä on yli 24 raitaa.
jatkuu
13FI
CD-levyn äänittäminen tietynpituiselle
kasetille (aikaeditointi) (jatkuu)
3 Anna soittimen luoda ohjelma
painamalla TIME EDIT -painiketta.
Äänitettävät raidat näkyvät näytössä.
Näytössä näkyvät äänitettävät raidat.
Näytössä vilkkuu “TAPE B”.
4 Jos äänität kasetin molemmille puolille,
paina TIME EDIT -painiketta uudelleen.
Soitin lisää ohjelmaan tauon ja luo B-puolen
ohjelman. Ohjelmoidut raidat näkyvät
näytössä.
Kun äänität vain yhdelle puolelle kasettia tai
DAT-kasetille tai minilevylle, ohita tämä
vaihe.
5 Kytke kasettidekki äänitykseen ja paina
sitten soittimen H-painiketta.
Kun äänität kasetin molemmille puolille,
soitin siirtyy taukotilaan A-puolen ohjelman
jälkeen.
6 Käännä kasetti B-puolelle ja paina
soittimen H- tai X-painiketta, niin
soitin jatkaa jäljellä olevien raitojen
soittoa.
Aikaeditoinnin peruuttaminen
Paina PLAY MODE -painiketta.
Jos käytät kaukosäädintä, paina CONTINUEpainiketta.
Vihjeitä
• Voit määrittää nauhan pituuden vapaasti
l AMS L -säätimellä.
Esimerkki: Jos nauhan yhden puolen pituus on 30
minuuttia 15 sekuntia
1 Aseta minuutit kääntämällä l AMS
L -säädintä, kunnes näyttöön tulee
numero “30”, ja paina sitten l AMS
L -säädintä.
2 Aseta sekunnit kääntämällä l AMS
L -säädintä, kunnes näyttöön tulee
numero “15”, ja paina sitten l AMS
L -säädintä.
• Jos haluat tarkistaa ohjelman tai muuttaa sitä, katso
sivuja 12.
14FI
Äänitystason säätäminen
(huipputason haku)
Soitin etsii äänitettävien raitojen
voimakkaimman kohdan, jonka avulla voit
säätää äänitystason ennen äänityksen
aloittamista.
1 Ennen kuin aloitat soiton, paina PEAK
SEARCH -painiketta.
“PEAK”-ilmaisin alkaa vilkkua näytössä, ja
soitin alkaa etsiä levyltä voimakkainta
kohtaa.
Kun soitin on käynyt kaikki raidat läpi, se
alkaa soittaa toistuvasti voimakkaimman
kohdan sisältävää jaksoa.
2 Säädä äänitystaso kasettidekistä.
3 Lopeta huipputason haku painamalla
soittimesta x-painiketta.
“PEAK”-ilmaisin katoaa näytöstä.
Huomautus
Voimakkaimman kohdan sisältävä jakso voi vaihdella
hieman samaan levyyn kohdistuvilla eri
hakukerroilla. Ero on kuitenkin niin pieni, että sillä ei
ole vaikutusta äänitystason täsmälliseen asettamiseen.
Lisätietoja
CONTROL A1II ohjausjärjestelmän
käyttäminen (vain CDPXE570)
Tämä soitin on yhteensopiva CONTROL A1II
-ohjausjärjestelmän kanssa.
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmä
yksinkertaistaa erillisistä Sony-laitteista
koostuvan äänentoistojärjestelmän käyttöä.
CONTROL A1II -liitäntöjen kautta voidaan
siirtää ohjaussignaaleja, joiden avulla
laitteiston toimintaa voidaan ohjata samalla
tavalla kuin yhtä integroitua laitetta.
Tällä hetkellä CONTROL A1II -liitännät
mahdollistavat Sonyn minilevysoittimien, CDsoittimien, vahvistimien ja kasettidekkien
välisen toimintojen valinnan ja tahdistetun
äänityksen.
Tulevaisuudessa CONTROL A1II -liitännät
toimivat monitoimiväylänä, jonka avulla voit
ohjata kunkin laitteen toimintoja.
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmä on suunniteltu
yhteensopivaksi tulevaisuudessa käyttöön otettavien
ohjausjärjestelmän uusien toimintojen kanssa. Vanhat
laitteet eivät kuitenkaan myöhemmin ole
yhteensopivia uusien toimintojen kanssa.
CONTROL A1 -järjestelmä on päivitetty
CONTROL A1II -järjestelmän mukaiseksi,
joka on Sonyn 300-levyisen CD-vaihtajan ja
muiden Sonyn uusien laitteiden
vakiojärjestelmä. CONTROL A1 -liitännöillä
varustetut laitteet ovat yhteensopivia
CONTROL A1II -liitännöillä varustettujen
laitteiden kanssa, ja ne voidaan liittää toisiinsa.
Suurin osa CONTROL A1 -ohjausjärjestelmän
toiminnoista toimii osana CONTROL A1II ohjausjärjestelmää. Kun liität CONTROL A1 liitännöillä varustetun laitteen CONTROL A1II
-liitännöillä varustettuun laitteeseen, voi kunkin
laitteen mukaan kuitenkin olla, ettei kaikkia
toimintoja voi ohjata. Katso lisätietoja
laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.
CONTROL A1II ohjausjärjestelmän
liittäminen
Esimerkki
Vahvistin
CD-soitin MD-tallennin
Lisätietoja
Liitä monoääniset (2P) miniliittimillä varustetut
kaapelit sarjaan kunkin laitteen takapaneelissa
oleviin CONTROL A1II -liitäntöihin. Voit
liittää enintään 10 CONTROL A1II yhteensopivaa laitetta toisiinsa missä tahansa
järjestyksessä. Voit kuitenkin liittää vain yhden
tietyntyyppisen laitteen (eli vain yhden CDsoittimen, yhden minilevysoittimen, yhden
kasettidekin ja yhden vastaanottimen). (On
mahdollista, että voit liittää enemmän kuin
yhden CD-soittimen tai minilevysoittimen.
Tämä riippuu laitemallista. Katso lisätietoja
laitteiden vakiovarusteisiin sisältyvästä
käyttöohjeesta.)
Äänittäminen CD-levyiltä
(vain CDP-XE570)
Huomautus
CONTROL A1II- ja CONTROL A1 järjestelmien yhteensopivuus
Muu laite
jatkuu
15FI
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmän
käyttäminen) (vain CDP-XE570)
(jatkuu)
CONTROL A1II -ohjausjärjestelmässä
ohjaussignaalit kulkevat kumpaankin suuntaan,
joten erillisiä IN- ja OUT-liitäntöjä ei ole. Jos
laitteessa on enemmän kuin yksi CONTROL
A1II -liitäntä, voit käyttää mitä tahansa niistä
tai liittää kuhunkin eri laitteen.
Tietoja liitäntäkaapelista
Jos CONTROL A1II -yhteensopivan laitteen
vakiovarusteisiin ei sisälly liitäntäkaapelia,
käytä alan liikkeistä saatavaa monoäänistä (2P)
miniliittimillä varustettua kaapelia, jonka
pituus on alle 2 metriä ja joka on resistanssiton
(esimerkiksi Sony RK-G69HG).
CONTROL A1II ohjausjärjestelmän
perustoiminnot
Automaattinen ohjelmalähteen
valinta
Kun liität CONTROL A1II -yhteensopivat
Sonyn laitteet toisiinsa CONTROL A1II kaapeleilla (eivät sisälly vakiovarusteisiin),
vahvistimessa (vastaanottimessa) oleva
ohjelmalähteen valitsin valitsee automaattisesti
oikean tuloliitännän, kun painat jonkin liitetyn
laitteen soittopainiketta.
(Jos esimerkiksi painat CD-soittimen H
(soitto) -painiketta minilevysoittimen soiton
aikana, vahvistimen ohjelmalähteen valitsin
valitsee CD-soittimen ohjelmalähteeksi
minilevysoittimeen sijaan.)
Huomautuksia
• Tämä toiminto toimii vain, kun laitteet on liitetty
vahvistimeen (vastaanottimeen) niiden
tuloliitäntöjen kautta, jotka vastaavat nimeltään
lähdelaitteiden valintapainikkeita. Joissakin
vastaanottimissa lähdelaitteiden valintapainikkeiden
nimiä voi vaihtaa. Katso lisätietoja vastaanottimen
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
• Älä soita äänityksen aikana muuta kuin äänitettävää
ohjelmalähdettä. Muutoin automaattinen
ohjelmalähteen valinta vaihtaa ohjelmalähdettä.
16FI
Tahdistettu äänitys
Tämän toiminnon avulla voit käyttää
tahdistettua äänitystä CD-soittimen ja
äänittävän laitteen välillä.
1 Valitse CD-soitin ohjelmalähteeksi
vahvistimesta (vastaanottimesta).
2 Kytke CD-soitin taukotilaan (varmista,
että H- ja X -ilmaisin palavat
samanaikaisesti).
3 Kytke äänittävä laite äänitystaukotilaan.
4 Paina äänittävän laitteen X-painiketta.
CD-soittimen taukotila peruuntuu
automaattisesti, ja äänitys alkaa hetken
kuluttua siitä.
Kun CD-levy on soitettu loppuun, äänitys
päättyy.
Vihje
Joissakin äänittävissä laitteissa voi olla erityisiä
tahdistettuun äänitykseen tarkoitettuja toimintoja
(esimerkiksi CD-levyn tahdistettu kopiointi), joiden
käytössä tarvitaan CONTROL A1II ohjausjärjestelmää. Katso lisätietoja äänittävän
laitteen vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
Huomautus
Kytke enintään yksi laite taukotilaan.
Varotoimet
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä
tai ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Turvallisuus
• Varoitus — Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen
sisään, irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
• Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi sydämen, neliön
tai tähden muotoisia) CD-levyjä. Muutoin laite voi
vioittua. Älä siis käytä kyseisenlaisia levyjä.
Huomautuksia CD-levyistä
CD-levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy
puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Virtalähteet
• Tarkista ennen soittimen käyttämistä, että
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on
soittimen takaosassa.
• Laite on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun
verkkojohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta
olisi katkaistu virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen,
kun irrotat verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan
vedä johdosta.
• Verkkojohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene
liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat
ilmanvaihtoreiät eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
Käyttö
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn kohtaa. Muutoin
kaiuttimet voivat vahingoittua, jos musiikissa
saavutetaankin voimakkaampi kohta.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat soittaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä tai
muita liuottimia äläkä alan liikkeissä myytäviä LPlevyjen hoitamiseen tarkoitettuja puhdistusaineita
tai antistaattisia suihkeita.
Huomautuksia CD-R- ja CD-RWlevyjen soittamisesta
• Tietokoneiden CD-R- ja CD-RW-asemissa
tallennettujen levyjen soitto ei välttämättä onnistu
naarmujen, lian, tallennustavan tai aseman
ominaisuuksien takia. Et myöskään voi soittaa niitä
levyjä, joita ei ole suljettu tallennuksen jälkeen.
Lisätietoja
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen
sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä kosteutta.
Tällöin laite ei ehkä toimi moitteettomasti. Poista
levy ja kytke laitteeseen virta noin tunniksi, jotta
kosteus haihtuu.
• Älä altista levyjä suoralle auringonvalolle,
ilmanvaihtokanaville tai muille lämmönlähteille.
Älä jätä levyjä auringonpaisteeseen pysäköityyn
autoon, sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
huomattavasti.
• Älä käytä mitään kaupasta saatavia levynvakaajia.
Muutoin levy ja soitin voivat vahingoittua.
• Sijoita levy omaan koteloonsa soiton jälkeen.
Puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja
säätimet miedolla pesuliuoksella kostutetulla
pehmeällä liinalla. Älä käytä puhdistukseen
hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai liuottimia,
kuten alkoholia tai bensiiniä.
17FI
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Ääntä ei kuulu.
• Tarkista, että soitin on liitetty pitävästi.
• Tarkista, että käytät vahvistinta oikein.
• Säädä analogista lähtötasoa painamalla
kaukosäätimen ANALOG OUT LEVEL +/–
-painikkeita (vain CDP-XE570/XE370).
CD-levy ei soi.
• Soittimessa ei ole CD-levyä. Näytössä näkyy
teksti “– NO DISC –” (tai “no dISC”, jos laitteen
malli on CDP-XE370/XE270). Aseta CD-levy
levypesään.
• Aseta CD-levy oikein paikalleen levypesään
nimipuoli ylöspäin.
• Puhdista CD-levy (katso sivua 17).
• Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta. Poista
levy ja kytke soittimeen virta noin tunniksi.
Äänitystaso on muuttunut.
• Äänitystaso muuttuu, jos säädät analogista
lähtötasoa äänityksen aikana painamalla
kaukosäätimen ANALOG OUT LEVEL +/–
-painikkeita (vain CDP-XE570/XE370).
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja soittimen
välistä.
• Suuntaa kaukosäädin soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen .
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda
ne uusiin.
Tekniset tiedot
CD-soitin
Laser
Taajuusvaste
Dynamiikka
Harmoninen särö
Puolijohdelaser (λ = 780
nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
2 Hz – 20 kHz, ±0,5 dB
Yli 93 dB
Alle 0,0045%
Lähtöliitännät
Liitännän Suurin
lähtöteho
tyyppi
Kuormaimpedanssi
RCAliitännät
2V
(50 kiloohmia)
Yli 10 kiloohmia
DIGITAL
Optinen
OUT
lähtö(OPTICAL) liitäntä
–18 dBm
Aallonpituus:
660 nm
PHONES
RCA(vain
stereoCDP-XE570) liitäntä
10 mW
32 ohmia
ANALOG
OUT
Yleistä
Käyttöjännite
Tehonkulutus
Mitat (noin)
(l/k/s)
Paino (noin)
230 V AC, 50/60 Hz
11 W
430 x 95 x 290 mm
ulkonevat osat mukaan
lukien
CDP-XE570: 3,3 kg
CDP-XE370: 3,2 kg
CDP-XE270: 3,2 kg
Vakiovarusteet
Audiojohto (kummassakin päässä kaksi RCA-liitintä) (1)
Kaukosäädin (1) (vain CDP-XE570/XE370)
R6 (koko AA) -paristot (2) (vain CDP-XE570/
XE370)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa
laitteen muotoilua ja ominaisuuksia ilman
erillistä ilmoitusta.
http://www.sony-europe.com
Sony Corporation Printed in Sweden
18FI
Download PDF