Sony | CDP-CX455 | Sony CDP-CX455 Käyttöohjeet

4-238-112-53(1)
Compact Disc
Player
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohjeet
FI
CDP-CX455
 2002 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
Velkommen!
Tak fordi du har købt denne Sony cd-afspiller. Læs venligst
denne brugsvejledning, inden du tager apparatet i brug, og
gem den til fremtidig konsultation.
For at undgå elektrisk stød må kabinettet ikke åbnes. Overlad
alt reparationsarbejde til kvalificeret servicepersonale.
Dette apparat er et CLASS 1 LASER produkt.
Denne etikette er anbragt udvendigt på bagsiden.
Om denne brugsvejledning
Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder model
CDP-CX455.
Information
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig blokeres
af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og anbring aldrig
tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må der aldrig
anbringes genstande indeholdende væsker, såsom vaser eller
lignende, oven på apparatet.
Smid ikke batteriet ud med almindeligt
skrald. Bortskaf det forskriftsmæssigt i
overensstemmelse med reglerne for kemisk
affald.
• Anvisningerne i denne brugsvejledning gælder
kontrollerne på selve afspilleren.
Det er også muligt at anvende kontrollerne på
fjernbetjeningen, hvis de har de samme eller lignende
betegnelser som dem på afspilleren.
• De følgende symboler anvendes i denne brugsvejledning:
Z
Angiver, at en vis betjening kan udføres med
fjernbetjeningen.
z
Giver vink og tips om, hvordan betjeningen gøres
nemmere.
Vedrørende cd-plader
Om korrekt behandling af cd-plader
• Behandl altid cd-pladen med forsigtighed, så den ikke
bliver snavset.
• Klæb ikke papir eller tape på cd-pladen.
• Udsæt ikke cd-pladen for direkte sol eller varmekilder som
for eksempel varmeapparater, og efterlad den ikke i en bil,
som er parkeret i solen, hvor temperaturen kan stige
drastisk.
• Når cd-pladen er taget ud af pladeåbningen, skal den altid
lægges tilbage i æsken.
Om rengøring
• Rengør cd-pladen, inden den spilles, med en renseklud. Tør
cd-pladen af fra midten og ud mod kanten.
2DK
• Anvend ikke opløsningsmidler som for eksempel fortynder,
almindelig pladerens eller antistatisk spray til vinyl-lp’er.
Vedrørende cd-r/cd-rw-plader
Dette apparat kan afspille følgende type plader:
Type plader
Etikette på pladen
Musik-cd
MP3-filer
• Nogle cd-r/cd-rw-plader (afhængigt af det udstyr, der er
anvendt til optagelsen eller beskaffenheden af pladen) kan
muligvis ikke afspilles på dette apparat.
• Det er ikke muligt at afspille cd-r/cd-rw-plader, som ikke
er færdigbehandlede.*
* Et proces, der er nødvendig for at man kan afspille en
optaget cd-r/cd-rw-plade på en audio-cd-afspiller.
Om MP3-filer
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) er en standardteknologi
og et standardformat til komprimering af en
lydsekvens. Filen komprimeres til omkring 1/10 af
dens oprindelige størrelse. Lyd, som ligger udenfor
den menneskelige hørelse, komprimeres, mens den
hørlige lyd ikke komprimeres.
Afspilning af nogle MP3-filer kan være umuligt,
afhængigt af kodningen.
Kodningsmetoden (for eksempel den bithastighed,
som vælges til kodningen) vil påvirke de lavede MP3filers lydkvalitet. Den bithastighed, som typisk
anvendes til MP3-filer, er 128 kbps.
Vedrørende plader
Det er muligt at afspilles MP3-filer på cd-rom, cd-rplader (optagbare plader) og cd-rw-plader
(regenererbare cd’er).
Pladen skal være i ISO 9660*1 niveau 1- eller niveau 2format eller Joliet eller Romeo i ekspansionsformatet.
Du kan anvende er plade, som er optaget i Multi
Session*2.
*1 ISO 9660-format
Den mest almindelige, internationale standard for
det logiske format af filer og mapper på en cd-rom.
Der er adskillige specifikationsniveauer. I niveau 1
skal filnavne være i 8.3-formatet (ikke over otte
karakterer i navnet og ikke over tre karakterer i
forlængelsen “.MP3”) og med store bogstaver.
Mappenavne må ikke overstige otte karakterer. Der
må ikke være flere end otte indlejrede
mappeviveauer. Niveau 2 specifikationer muliggør
filnavne på op til 31 karakterers længde.
Hver mappe kan have op til 8 træer.
Med hensyn til Joliet eller Romeo i
ekspansionsformatet, skal du kontrollere indholdet
af skrivesoftwaren etc.
*2 Multi Session
Dette er en optagemetode, som muliggør tilføjelse af
data med brug af Track-At-Once metoden.
Konventionelle cd’er begynder ved et cdkontrolområde kaldet Lead-in og slutter ved at
område kaldet Lead-out. En Multi Session-cd er en
cd med mange sessioner, med hvert segment fra
Lead-in til Lead-out regnet som en enkelt session.
CD-EXTRA: Et format, i hvilket CD-DA (audio)-data
optages på sporene i session 1 og computer-data
optages på sporene i session 2.
Mixed CD: Et format, i hvilket computer-data
optages på det første spor og CD-DA (audio)-data på
de efterfølgende spor indenfor en session.
DK
FR
IT
PL
(fortsættes)
3DK
Bemærk
• Med andre formater end ISO 9660 niveau 1 er det ikke
sikkert, at mappenavne eller filnavne vil blive vist på
korrekt vis.
• Ved navngivning skal du huske at føje filforlængelsen
“.MP3” til filnavnet.
• Hvis du sætter forlængelsen “.MP3” til en anden fil end
MP3, kan apparatet ikke anerkende filen ordentligt og vil
frembringe tilfældig støj, som kan øve skade på dine
højttalere.
• Det tager længere at begynde afspilningen med de følgende
plader.
– en plade, som er optaget med en kompliceret træstruktur.
– en plade, som er optaget i Multi Session.
– en plade, til hvilken data kan føjes (ikke-færdigbehandlet
plade).
Afspilningsrækkefølgen af MP3-filer
Afspilningsrækkefølgen af mapperne og filerne er som
vist herunder:
1
MP3-fil (spor)
2
2
3
3
4
5
At iagttage ved afspilning af plader, som er optaget i
Multi Session
CD-DA (lyd) data eller MP3-filer, som er lagret på en Multi
Session-cd, kan være omfattet af visse begrænsninger med
hensyn til afspilning.
– Hvis pladen begynder med en CD-DA session, vil den
blive anerkendt som en CD-DA (lyd) plade, og
afspilningen fortsætter, indtil den støder ind i en MP3session.
– Hvis pladen begynder med en MP3 session, vil den blive
anerkendt som en MP-3-plade, og afspilningen vil
fortsætte, indtil den støder på en CD-DA (lyd) session.
– Afspilningsområdet for en MP3-plade bestemmes af træstrukturen af filer frembragt ved analyse af pladen.
– En plade med et blandet cd-format vil blive anerkendt
som en CD-DA (lyd) plade.
Mappe (album)
1
4
5
6
6
7
7
8
8
9
Træ 1
Træ 2
Træ 3
Træ 4
Træ 5
Bemærk
• En mappe, som ikke indeholder en MP3-fil, vil blive
sprunget over.
• Når du sætter en plade med mange træer i, vil det vare
længere, inden afspilningen begynder.
Vi anbefaler, at du kun laver et eller to træer til hver plade.
• Max. antal mapper: 150 (inklusive rodmappe tomme
mapper)
• Max. antal MP3-filer og mapper: 300
• Cd-afspilleren kan afspille MP3-filerne i en mappe, hvis
dybde i mappetræet er op til 8.
Tip
For at specificere en ønsket afspilningsrækkefølge foran
mappe- eller filnavnet, skal du indtaste rækkefølgen med cifre
(f.ex. “01”, “02”) og derefter optage indholdet på en plade.
(Rækkefølgen er forskellig, afhængigt af skrivesoftwaren).
Bemærk vedrørende afspilning af MP3-filer
Afhængigt af kode/skrive-software, optageapparat eller
optage-media anvendt på det tidspunkt, hvor en MP3-fil
optages, kan du blive udsat for problemer som umulig
afspilning, lydudfald og støj.
4DK
INDHOLDSFORTEGNELSE
Til at begynde med
Udpakning ............................................................................................................................. 6
Tilslutning af systemet ......................................................................................................... 6
Tilslutning af en anden cd-afspiller ................................................................................... 8
Isætning af cd-plader ........................................................................................................... 9
Strømbesparelse i standby-indstilling ............................................................................. 11
Afspilning af cd-plader
Afspilning af en cd-plade .................................................................................................. 12
Anvendelse af displayet ..................................................................................................... 13
Lokalisering af en bestemt plade ...................................................................................... 15
Valg af den næste plade til afspilning .............................................................................. 17
Afspilning af plader (album) i forskellige indstillinger (gentaget afpilning/
blandet afspilning) .............................................................................................................. 17
Hvordan man laver sit eget program (Program Play) ................................................... 19
Anvendelse af timeren ....................................................................................................... 22
Ind- og udtoning ................................................................................................................. 22
Lagring af information om cd-plader (brugerfiler)
Hvad man kan gøre med brugerfiler ............................................................................... 23
Navngivning af plader (Disc Name) ................................................................................ 23
Lagring af brugerfil-information med brug af et tastatur ............................................. 26
Klassificering af plader efter kunstnernavn (Artist File) .............................................. 27
Afspilning af plader, som er forsynet med det samme kunstnernavn, med et
enkelt tryk på TOP ARTIST-knappen (Top Artist Play). ............................................... 29
Anvendelse af afspilleren med et andet apparat
Styring af en anden cd-afspiller (avanceret mega-styring) ........................................... 30
Skiftevis afspilning (No-Delay Play/X-Fade Play) ........................................................ 31
Styring af afspilleren med et andet apparat .................................................................... 32
Anden information
Anvendelse af CONTROL A1II styresystemet ............................................................... 33
Regler for anvendelsen ...................................................................................................... 34
Fejlfindingsoversigt ............................................................................................................ 35
Tekniske specifikationer ..................................................................................................... 36
Stikordsregister
Stikordsregister ................................................................................................................... 37
5DK
Til at begynde med
Udpakning
Kontroller, at du har modtaget de følgende dele:
• Lydkabel (1)
• Monofonisk (2P) ministik-ledning (1)
(forbindelsesledning til CONTROL A1II) (følger kun
med modellen til Canada)
• Fjernbetjening (1)
• LR6 (AA-størrelse) batterier (2)
Hvordan batterierne sættes i
fjernbetjeningen
Afspilleren kan styres med den medfølgende
fjernbetjening. Isæt to LR6 (AA-størrelse) batterier
(medfølger), således at + og – angivelserne på
batterierne modsvarer angivelserne i batterirummet.
Sæt den negative (–) ende i først og tryk derefter ind og
ned, indtil den positive (+) ende klikker på plads.
Når fjernbetjeningen anvendes, skal dette ske ved at
man retter den mod fjernbetjeningssensoren på
afspilleren.
Tilslutning af systemet
Oversigt
I dette afsnit beskrives, hvordam man tilslutter cdafspilleren til en forstærker. Sørg for at slukke for alle
apparaterne, inden tilslutningen udføres.
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
CONTROL A1II
Cd-afspiller
Til en stikkontakt
i væggen
Til analog udgang
(L)
Til analog udgang
(R)
Til lydindgang
z
Forstærker
Udskiftningstidspunkt for batterierne
Ved almindelig anvendelse bør batterierne holde i
omkring seks måneder. Skift alle batterierne ud med nye,
når fjernbetjeningen ikke længere kan styre afspilleren.
: Signalretning
Til en stikkontakt i
væggen
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen på et sted, hvor der er meget
varmt eller fugtigt.
• Vær påpasselig med, at der ikke kommer fremmedlegemer
ind i fjernbetjeningen, specielt når batterierne skiftes ud.
• Udsæt ikke fjernbetjeningssensoren for direkte sol eller
andre stærke lyskilder. Dette kan være årsag til
funktionsfejl.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal anvendes i længere tid, skal
batterierne tages ud for at undgå risiko for skade forårsaget
af batteriudsivning og korrosion.
6DK
Hvilke kabler er nødvendige?
Lydkabel (1) (medfølger)
Hvid
(L)
Rød
(R)
Hvid
(L)
Rød
(R)
Til at
Getting
begynde
Started
med
Tilslutninger
z
Når lydkablet sættes i forbindelse, skal det
farvekodede kabel og jackstikkets farve på apparaterne
modsvare hinanden, d.v.s. rød (højre) til rød og hvid
(venstre) til hvid. Tryk stikpropperne helt ind, således
at brum og støj undgås.
Cd-afspiller
L
L
R
R
Hvis du har et Sony-apparat med CONTROL A1II(eller CONTROL A1-) jackstik
Tilslut apparatet via CONTROL A1II- (eller CONTROL
A1-) jackstikket. Betjeningen af musikanlæg, som består
af separate Sony-apparater, kan simplificeres. Vi henviser
til Anvendelse af “CONTROL A1II styresystem” på side
33.
Forstærker
INPUT
CD
Tilslutning af netledningen
Sæt netledningen i en stikkontakt i væggen.
L
IN
2ND CD
OUT
R
ANALOG
• Hvis du har et digitalt apparat som for eksempel en
digital forstærker, en D/A-konverter, en datbåndoptager eller en md-afspiller
Angående placering af afspilleren
Sørg for at stille afspilleren på en vandret flade. Hvis
afspilleren står skævt, kan resultatet blive fejlfunktion
eller beskadigelse.
Tilslut apparatet via DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket ved
hjælp af et lyslederkabel (medfølger ikke). Tag hætten af og
sæt lyslederkablet i forbindelse.
Bemærk, at det ikke er muligt at anvende funktionerne indeller udtoning (side 22).
Lyslederkabel (medfølger ikke)
Cd-afspiller
Digitalt apparat
DIGITAL
INPUT
OPTICAL
OPTICAL
OUT
DIGITAL
Bemærk
• Afspilningen fra en MP3-fil kommer ikke fra DIGITAL
OUT (OPTICAL)-stikket.
• Hvis du tilslutter via DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket,
kan der opstå støj under afspilning af anden cd-software
end musik, som for eksempel en cd-rom.
7DK
Til at begynde med
Hvilke kabler er nødvendige?
Tilslutning af en anden cdafspiller
• Lydkabel (1) (Anvend det kabel, som følger med den
afspiller, der skal tilsluttes).
• Monofonisk (2P) ministik-kabel (1) (medfølger ikke)
Hvis du har en Sony cd-afspiller, som kan rumme 5, 50,
200, 300 eller 400 plader og som er udstyret med et
CONTROL A1II- (eller CONTROL A1-) jackstik og
kommandoindstillingen for denne afspiller kan
indstilles til CD3, kan den afspiller styres som den
anden afspiller med dette apparat. Gå frem som
beskrevet herunder, når denne afspiller og en
forstærker er tilsluttet.
Sørg for at slukke for begge afspillere, inden denne
tilslutning udføres.
1
Til ANALOG OUT
Forbind afspillerne ved hjælp af et lydkabel (se
også “Tilslutninger” på side 6).
CDP-CX355 etc.
CDP-CX455
2ND CD ANALOG
L
L
R
R
IN
IN
2ND CD
2
OUT
OUT
L
L
R
R
ANALOG
Forbind afspillerne ved hjælp af et monofonisk
(2P) ministik-kabel.
CDP-CX355 etc.
CDP-CX455
CDP-CX455
CONTROL A1II
CONTROL A1
Til 2ND CD IN
Vi henviser til “Anvendelse af CONTROL A1II
styresystemet” på side 33 angående detaljer om
denne tilslutning.
Til en stikkontakt i
væggen
3
CDP-CX355 etc.
Til lydudgang
Til
CONTROL A1II
Sæt denne afspillers kommandoindstilling til CD1
(fabriksindstilling) eller CD2, og sæt den anden
afspillers kommandoindstilling til CD3.
Bekræft den aktuelle kommandoindstilling på
displayet på dette appartet. Ændr indstillingen
som beskrevet på næste side, hvis indstillingen er
CD3.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-1** ****
ALL 1 DISCS SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Valgt kommandoindstilling
Til en stikkontakt i
væggen
Til lydudgang
Vi henviser til afsnittene “Styring af en anden cdafspiller” på side 30 og “Skiftevis afspilning” på
side 31 angående detaljer om, hvordan man styrer
den anden afspiller.
Forstærker
4
: Signalretning
8DK
Til en stikkontakt i
væggen
Sæt begge afspillernes netledning i
vekselstrømsudtag.
Til at
Getting
begynde
Started
med
Bemærk
Isætning af cd-plader
• Tilslut ikke andre afspillere end den, der skal anvendes som
anden afspiller, til 2ND CD IN-jackstikkene på denne
afspiller.
• Tilslut ikke DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket på denne
afspiller til forstærkeren, når du tilslutter en anden cdafspiller.
Denne cd-afspiller kan rumme op til 400 cd-plader.
?/1
JOG
OPEN/CLOSE
Ændring af afspillerens
kommandoindstilling
MENU/NO
JOG
Pladeåbningen set fra oven
Afspilingsposition
Drejeskive
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “COMMAND
MODE?” kommer frem på displayet.
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
Den valgte kommandoindstilling kommer frem.
Isætningsposition
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
1
Tryk på ?/1 for at tænde for afspilleren.
2
Åbn frontdækslet ved at trykke på OPEN/CLOSE.
3
Drej JOG-drejeknappen, indtil du har fundet den
pladeåbning, hvor du vil sætte en plade ind, mens
du bekræfter pladenummeret (er angivet ved siden
af hver åbning og også på det lille display).
SEC
*CD1[CD2] CD3*
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Valgt kommandoindstilling
4
Drej JOG-drejeknappen for at vælge CD1 eller CD2
og tryk derefter på JOG-drejeknappen igen.
Lille
display
I/1
Pladenummer
Pladeåbning i isætningsposition
(fortsættes)
9DK
Til at begynde med
Pladenummeret ved isætningspositionen kommer
frem på displayet. Hvis pladen har et pladenavn
(se side 23), vil dette komme frem på displayet i
stedet for pladenummeret. Når JOG-drejeknappen
drejes, vil pladenummeret eller pladenavnet skifte.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
FORSIGTIG
• Sæt ikke en 8 cm cd-adapter i.
Afspilleren kan ikke afspille en 8 cm-cd. Sæt ikke en
8 cm-cd eller en 8 cm-cd-adapter (CSA-8) i. Dette kan
bevirke, at adspilleren og pladen lider skade.
• Flyt ikke afspilleren, efter at der er sat plader i den.
• Sørg for at stille afspilleren på en plan, vandret
flade. Anbring den ikke i skrå stilling.
Pladenummer eller pladenavn
Plader kan klassificeres ved at man anvender
kusntnernavn (Artist Name)-funktionen. Denne
egenskab gør det nemt at finde den plade, der skal
afspilles. Vi henviser til afsnitttet “Klassificering af
plader efter kunstnernavn (kunstnerfil)” på side
27.
4
Sæt en plade i med siden med etiketten vendende
mod højre.
• Flyt ikke afspilleren og undgå at udsætte den for
stød, når den indeholder plader.
• Tag alle plader ud af afspilleren, hvis den skal
transporteres.
• Sørg for at sætte pladen i i en ret vinkel på
drejeskiven.
Hvis pladen ikke går helt ind i åbningen (for
eksempel når du trykker på A), skal du sætte den ind
igen i en ret vinkel på drejeskiven (eller trykke på A
igen).
Med siden med
etiketten vendende
mod højre
Efter at pladen er sat i, kan den originale pladetitel
indlæses i stedet for pladenummeret (vi henviser
til afsnittet “Navngivning af plader (Disc Name)”
på side 23), så den hurtigt kan findes, når
afspilningen begyndes.
Plade, som ikke er sat helt ind.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
5
Sæt flere plader i ved at gentage trin 3 og 4.
6
Luk frontdækslet ved at trykke på OPEN/CLOSE.
• Klæb ikke klistermærker eller lignende på cdplader.
Hvis klistermærker eller lignende sættes på en cd, er
det ikke sikkert, at afspilleren vil fungere ordentligt,
og afspilleren eller pladen kan desuden lide skade.
Bemærk
• Ret henvendelse til nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har tabt en plade ind i afspilleren og/eller cd-pladen
ikke kan sættes i åbningen på korrekt vis.
• Sørg for, at drejeskiven er standset helt, inden du sætter
plader i eller tager dem ud.
• Frontdækslet lukker automatisk, når du trykker på H.
Vær påpasselig med ikke at stikke hånden ind i
afspilleren, efter at du har trykket på H, da der derved
er risiko for, at du kan få fingrene i klemme i
frontdækslet.
Drejeskiven drejer, og pladeåbningen indstilles til
afspilningspositionen. Luk altid frontdækslet,
undtagen når du sætter plader i eller tager dem
ud.
10DK
Til at
Getting
begynde
Started
med
Udtagning af cd-plader
Tag pladerne ud, efter at du har udført trin 1 til og med
3 i afsnittet “Isætning af cd-plader” på side 9.
z
Strømbesparelse i standbyindstilling
STANDBY
Nem udtagning af plader
Tryk på A (DISC EJECT), når du har udført trin 1 til og
med 3 i afsnittet “Isætning af cd-plader” på side 9.
Pladen i den valgte åbning flytter frem, og pladen kan nu
nemt tages ud. Når du trykker på A igen, flytter pladen
tilbage til den normale position. Sæt pladen i igen, hvis
pladen ikke flytter tilbage til den normale position.
?/1
?/1
Tryk en gang på ?/1 på afspilleren eller
fjernbetjeningen.
z
STANDBY-indikatoren lyser, mens afspilleren er
indstillet til standby.
Annullering af standby-indstilling
Tryk en gang på ?/1 på afspilleren eller
fjernbetjeningen.
11DK
Afspilning af cd-plader
z
Afspilning af en cd-plade
Det er muligt at afspille alle sporene eller MP3-filerne
på en plade i den oprindelige rækkefølge (kontinuerlig
afspilning). Man kan også afspille op til 400 plader i
rækkefølge. Kontroller, at du har sat pladerne i på
korrekt vis som beskrevet på side 9 og 10.
?/1
CONTINUE
JOG
H
ALBUM SELECT
1
Tænd for forstærkeren og vælg cd-afspillerposition.
2
Tryk på ?/1 for at tænde for afspilleren.
3
Tryk på CONTINUE for at vælge ALL DISCS, 1
DISC eller ALBUM kontinuerlig afspilningsmåde.
Ved hvert tryk på CONTINUE, vil “ALL DISCS”,
“1 DISC” eller “ALBUM” skiftevis komme frem på
displayet.
Sørg for at stoppe afspilningen, inden du ændrer
afspilningsmåden med CONTINUE, SHUFFLE
eller PROGRAM.
5
For at afspille musikspor, skal du springe dette trin
over og gå til trin 7.
6
For at vælge et album, skal du trykke på ALBUM
SELECT-knappen for at tænde den og derefter
dreje JOG-drejeknappen, indtil det ønskede
albumnavn komme frem på displayet.
Drej i retningen med uret for at vælge det næste
album og i retningen mod uret for at vælge det
foregående album.
7
Tryk på JOG-drejeknappen for at begynde
afspilningen.
Den valgte plade indstilles til
afspilningspositionen, og afspilleren spiller
samtlige plader begyndende med den valgte (ALL
DISCS) eller alle sporene en gang (1 DISC) eller
alle de valgte MP3-filer i det valgte album en gang
(ALBUM).
For at
Skal du
Stoppe afspilningen
Trykke på x.
Pausestoppe
Trykke på X.
Fortsætte afspilningen
efter pausen.
Trykke på X eller H.
Gå til den næste plade
Z
Trykke en gang på DISC +.
Hold knappen inde for at springe
plader over.
Hvis du vælger
Vil afspilleren afspille
ALL DISCS
Alle pladerne i afspilleren efter
hinanden i pladenummerrækkefølge.
Tomme pladeåbninger springes over.
Gå tilbage til den
foregående plade Z
Trykke en gang på DISC –.
Hold knappen inde for at springe
plader over.
1 DISC
Kun den plade, der er sat i.
Gå til det næste album
Z
Trykke på ALBUM +.
ALBUM*
Kun det ene album
Gå tilbage til det
foregående album Z
Trykke på ALBUM –.
Kontroller, at ALBUM SELECT-knappen er i
deaktiveret stilling, og drej derefter JOGdrejeknappen, indtil det ønskede pladenummer
eller pladenavn (se side 23) kommer frem på
displayet, for at vælge den første plade (ALL
DISCS) eller den ønskede plade (1 DISC).
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
12DK
Når knappen er i deaktiveret stilling: JOG-drejeknappen
vælger plader.
Når knappen lyser: JOG-drejeknappen vælger albummer.
Betjeninger under afspilning
* Når en plade, som ikke indeholder nogen
albummer, afspilles med “ALBUM” valgt, vil
pladen blive afspillet på samme måde som når “1
DISC kontuerlig afspilning” er valgt.
4
Om ALBUM SELECT-knappen
Playing
CDs
Afspilning af
cd-plader
For at
Skal du
Gå direkte til et
bestemt spor Z
Trykke på nummerknappen for
sporet på fjernbetjeningen. Når du
direkte lokaliserer et spor over 10,
skal du først trykke på >10 og
derefter på de modsvarende
nummerknapper.
Eksempler:
•Tryk på >10 efterfulgt af 3 og 10/0,
hvis du vil vælge spornummer 30
på en cd med 50 spor.
•Tryk på >10 efterfulgt af 10/0, 3 og
10/0, hvis du vil vælge
spornummer 30 på en cd med 200
spor.
Gå til et punkt på et
spor, mens du hører
med på lyden Z
Trykke på m (bagud)/M
(fremad) på fjernbetjeningen og
holde den nede, indtil punktet er
fundet.
Gå til et punkt på
sporet ved at se på
displayet Z
Trykke på m (bagud)/M
(fremad) på fjernbetjeningen og
holde den nede, indtil punktet er
fundet. Der høres ingen lyd under
operationen.
Gå til det næste spor
(MP3-fil*)
Dreje l AMS L drejeknappen
et klik i retningen med uret.
Gå tilbage til det
foregående spor
(MP3-fil*)
Dreje l AMS L drejeknappen
et klik i retningen mod uret.
Displayinformation på almindelige plader
Stoppe afspilningen
og tage pladen ud.
Trykke på OPEN/CLOSE.
Displayinformation i stopindstilling
Displayet viser det aktuelle pladenummer, det samlede
antal spor og den totale spilletid på pladen.
* Når “ALL DISCS” eller “1 DISC” er valgt, kan du lokalisere
alle MP3-filerne på den valgte plade. Når “ALBUM” er
valgt, kan du lokalisere alle MP3-filerne på det valgte
album.
z
Anvendelse af displayet
Informationen på pladen, som for eksempel
pladenavne (se side 23) eller kunstnernavne (se side
27), kan bekræftes på displayet.
I modsætning til en almindelig cd, indeholder en CD
TEXT-plade information som for eksempel pladetitel
eller kunstnernavn. CD TEXT-informationen vises på
displayet, således at du kan bekræfte den aktuelle
pladetitel, kunstnernavnet og sportitlen. Når
afspilleren finder en CD TEXT-plade, vil “CD TEXT”
komme frem på displayet.
DISPLAY
TIME
Aktuelt pladenummer eller pladenavn etc.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Når læsningen af indholdsfortegnelsen (TOC) er
fuldført
Når MP3-filer på pladen afspilles, vil “MP3” komme
frem på displayet.
Samlet antal spor
Total spilletid
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
z
Når der slukkes for afspilleren
Afspilleren vil huske den sidst afspillede plade og
afspilningsmåden: Kontinuerlig afspilning (på side 12),
shuffle-afspilning (på side 17) eller programafspilning
(på side 19). Når du tænder for afspilleren igen, vil den
afspille den samme plade i den samme afspilningsmåde.
Aktuelt pladenummer
Bemærk
Hvis “
” kommer frem på det store display, betyder det, at
pladen har nået slutningen, mens du trykkede på M. Drej
l AMS L drejeknappen i retningen mod uret eller tryk
på m for at gå tilbage.
(fortsættes)
13DK
Afspilning af cd-plader
Information på displayet under pladeafspilning
Mens en plade er under afspilning, vil displayet vise
nummeret på den aktuelle plade, spornummeret,
sporets spilletid og det næste spornummer.
Aktuelt pladenummer eller pladenavn etc.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Aktuelt spornummer
Spilletid*1
Næste pladenummer
NEXT DISC
Information på displayet under pladeafspilning
Displayet viser skiftevis plade- og sportitel.
Informationen vises som følger (i stopindstilling):
• Når den aktuelle plade er forsynet med et
kunstnernavn
Pladetitel for CD TEXT/ Tildelt kunstnernavn
• Når den aktuelle plade ikke er forsynet med et
kunstnernavn
Pladetitel for CD TEXT/kunstnernavn for CD
TEXT
Ved hvert tryk på DISPLAY, skifter displayet
som vist herunder:
Pladetitel y Sportitel
2nd PLAYER
DISC
Information på displayet om MP3-plader
Aktuelt pladenummer
1
* Ved hvert tryk på TIME, skifter displayet som vist
herunder:
t Forløbet t Tilbageværende t Tilbageværende
optagetid på
spilletid
tid på pladen
sporet
på sporet
Informationen vises som følger (i stopindstilling):
• Når den aktuelle plade er forsynt med et
kunstnernavn.
Pladenavn / Tildelt kunstnernavn
Når den valgte plade ikke er udstyret med noget
navn, vil det aktuelle pladenummer blive vist.
• Hvis den aktuelle plade ikke er forsynet med et
kunstnernavn
Pladenavn
Når den valgte plade ikke er udstyret med noget
navn, vil det aktuelle pladenummer blive vist.
Information på displayet i stopindstilling
Displayet viser pladenavnet eller albumnavnet, det
samlede antal MP3-filer på det aktuelle album, det
samlede antal albummer* og det aktuelle
pladenummer.
* Når “ALL DISCS” eller “1 DISC” er valgt.
Pladenavn eller albumnavn
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
Information på displayet i stopindstilling
Displayet viser pladetitlen. Når du forsyner pladen
med et kunstnernavn (Artist Name) (se side 27), vil
kunstnernavnet også komme frem og vises på
displayet som rulletekst.
2nd
NEXT DISC ART. HIT ALBUM
TRACK
FADE
SONYHITS/ Hite
ALL 1 DISC S ALBUM REPEAT 1
SHUFFLEPROGRAM 1 2 3 MP3 ID3
CD TEXT X-FADE NO DELAY CD1 CD2 CD3
14DK
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE
MULTI CD TEXT NO DELAY
REPEAT 1
MP3
CD2 CD3
Samlet antal MP3-filer på
det aktuelle album
Samlet antal albummer
NEXT DISC
2nd ALBUM
DISC
Information på displayet om CD TEXTplader
GROUP ART. MIN STEP
Aktuelt pladenummer
Playing
CDs
Afspilning af
cd-plader
Information på displayet om den afspillende plade
Displayet viser MP3-filnavnet, MP3-filnummeret, MP3filens afspilningstid og nummeret på den valgte plade.
Lokalisering af en bestemt
plade
MP3-filnavn*1
NAME SEARCH
2nd
NEXT
ART. HIT
TRACK ART. MIN STEP
SONG-1
ALBUM
MULTI CD TEXT NO DELAY
HISTORY
+100
JOG
SEC
****
GROUP
MP3
CD2 CD3
MP3-filnummer
Spilletid
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
Aktuelt pladenummer
*1 Ved hvert tryk på DISPLAY, skifter displayet som vist
herunder:
Når MP3-filen ikke har et ID3-mærke
t Pladenavn t Album (mappe) navn t MP3-filnavn
DISC
Nummerknapper
Når MP3-filen har et ID3-mærke
t Pladenavn t Album (mappe) navn t ID3-mærke
titel/album/
kunstner
>10
ENTER
HISTORY
MODE
H
Vedrørende MP3
• ID3-mærke gælder kun version 1.
• ID3-mærkets karakterkoder er i overensstemmelse med
ASCII- og ISO-standarder. Plader med Joliet-format kan
kun vises i ASCII. Inkompatible karakterer vil blive vist
som “ ”.
• I de følgende tilfælde er det ikke sikkert, at den forløbne
spilletid og tiden på det tilbageværende spor vises
nøjagtigt.
– når en MP3-fil med VBR (variabelt bitforhold) afspilles.
– under hurtig frem/tilbagespoling
• Når MP3-filen afspilles, vil den resterende tid på pladen
ikke blive vist.
Lokalisering af en plade på afspilleren
Drej JOG-drejeknappen, indtil det ønskede
pladenummer eller pladenavn (se side 23) kommer
frem på displayet. Begynd afspilningen ved at trykke
på JOG-drejeknappen.
Hurtig overspring af plader
Tryk på +100. Ved hvert tryk på +100, vil afspilleren
springe 100 plader over.
(fortsættes)
15DK
Afspilning af cd-plader
Direkte lokalisering af en plade med brug af
fjernbetjeningen Z
Annullering af navnesøgning
Tryk på NAME SEARCH igen.
1
Tryk på DISC.
Bemærk
2
Tryk på nummerknappen for pladen.
Navnesøgningsfunktionen på afspilleren fungerer ikke under
ALL DISCS blandet afspilning.
Eksempel: For at indtaste nummer 35
Tryk på 3 efterfulgt af 5.
For at indtaste nummer 100
Tryk på 1 efterfulgt at to tryk på 10/0.
3
Tryk på ENTER for at begynde afspilningen.
Lokalisering af en plade ved at søge efter
et bestemt pladenavn (Name Search)
Lokalisering af en plade i
afspilninghistorien (History Search)
Afspilleren gemmer automatisk historien for ti plader,
som nyligt er afspillet i 30 sekunder eller mere. Det er
muligt at søge efter og afspille en ønsket plade i
afspilningshistorien.
1
Tryk på HISTORY.
HISTORY-knappens indbyggede indikator
begynder at lyse, og pladenummeret eller
pladenavnet for den plade, som nyligt er gemt i
afspilningshistorien, kommer frem på displayet
(Historie-indstilling).
2
Drej JOG-drejeknappen for at vælge en ønsket
plade.
Drej i retningen med uret for at vælge en tidligere
gemt plade og i retningen mod uret for at vælge en
nyligt gemt plade.
3
Tryk på JOG-drejeknappen for at begynde at
afspille den valgte plade. HISTORY-knappens
indbyggede indikator slukker, og historieindstillingen annulleres.
Det er muligt at søge efter og lokalisere en ønsket
plade til hurtig afspilning ved hjælp af den første
karakter i pladenavnet (se side 23). Funktionen for
navnesøgning kan vise pladenavnet i alfabetisk
rækkefølge.
1
Tryk på NAME SEARCH.
“NAME SEARCH” kommer frem på displayet.
2
Drej JOG-drejeknappen for at finde den ønskede
plade.
Når du drejer JOG-drejeknappen, vil det
pladenavn, som begynder med den indtastede
karakter, komme frem på displayet.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Første karakter
De følgende karakterer vises som den første
karakter.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
Hvis “NOT FOUND” kommer frem på displayet,
mens den første karakter indtastes med JOGdrejeknappen, betyder det, at ingen plade er
navngivet med brug af den indtastede karakter.
Bemærk
• Under søgning efter indtastede karakterer, vil tomrum
og symboler foran den første karakter i pladenavnet
blive ignoreret.
• Under søgning efter indtastede karkterer, kan der ikke
skelnes mellem store og små bogstaver.
3
16DK
Tryk på JOG-drejeknappen for at vælge pladen.
I programafspilningsmåde vil pladen blive føjet til
slutningen af programmet.
Bemærk
• Det er ikke muligt at redigere afspilningshistorien.
• Afspilleren gemmer kun en gang en enkelt plade i
afspilningshistorien, selv hvis pladen spilles flere gange.
• Afspilningshistorien gemmes kun i hukommelsen, hvis
pladen afspilles i kontinuerlig eller 1 DISC Shuffleafspilningsmåde.
• Det er kun muligt at vælge historie-indstilling, hvis pladen
afspilles i kontinuerlig afspilningsmåde eller 1 DISC
afspilningsmåde.
Playing
CDs
Afspilning af
cd-plader
Valg af den næste plade til
afspilning
Det er muligt at vælge den næste plade til afspilning
under afspilning af en plade i kontinuerlig eller 1-DISC
Shuffle-afspilningsmåde.
Drej JOG-drejeknappen, mens en plade spilles. “NEXT
DISC” begynder at blinke på displayet og
pladenummeret og plade navnet (se side 23) skifter i
takt med at du drejer JOG-drejeknappen.
Hold op med dreje JOG-drejeknappen, når det ønskede
pladenummer eller pladenavn kommer frem på
displayet.
Afspilning af plader (album) i
forskellige indstillinger
(gentaget afpilning/blandet
afspilning)
Det er muligt at afspille plader eller spor (MP3-filer)
gentagelsvis (Repeat Play) i en hvilken som helst
afspilningsmåde.
Det er også muligt at få afspilleren til at “blande”
sporene (MP3-filer) og afspille dem i tilfældig
rækkefølge (Shuffle Play). Afspilleren blander alle
sporene på den plade, du vælger.
SHUFFLE
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
REPEAT
JOG
H
SEC
*DISC-38* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Næste pladenummer eller pladenavn
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
Aktuelt pladenummer
Når den aktuelle plade er afspillet, vil den næste valgte
plade begynde at afspilles.
Hvis du vil gå direkte til den næste plade med det
samme, skal du trykke på JOG-drejeknappen, mens
den aktuelle plade afspilles.
SHUFFLE
DISC
Nummerknapper
ENTER
REPEAT
H
DISC +/–
ALBUM –/+
(fortsættes)
17DK
Afspilning af cd-plader
Gentaget afspilning
Tryk på REPEAT under afspilningen af en plade.
“REPEAT” kommer frem på displayet. Afspilleren
gentager pladerne/sporene (MP3-filer) som vist
herunder:
Hvis pladen spilles som
Gentager afspilleren
ALL DISCS kontinuerlig
afspilning (side 12)
Alle spor på alle plader
1 DISC kontinuerlig
afspilning (side 12)
Alle spor på den aktuelle
plade
ALBUM kontinuerlig
afspilning (side 12)
Alle spor på det aktuelle
album.
1 DISC Shuffle afspilning
(denne side)
Alle spor på den aktuelle
plade i tilfældig rækkefølge
ALBUM Shuffle afspilning
(denne side)
Alle spor på det aktuelle
album i tilfældig rækkefølge
Programafspilning (side 19)
Det samme program
Annullering af gentaget afspilning
Tryk to gange på REPEAT.
Gentagelse af det aktuelle spor (MP3-fil)
Når det ønskede spor (MP3-fil) spilles, trykkes en eller
flere gange på REPEAT, indtil “REPEAT 1” kommer
frem i displayet.
Annullering af REPEAT 1
Tryk på REPEAT.
Afspilning af alle spor (MP3-filer) på en
valgt plade (album) i tilfældig rækkefølge
1
Tryk gentagne gange på SHUFFLE, indtil “1 DISC”
(“ALBUM”) og “SHUFFLE” kommer frem på
displayet.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil den ønskede plade
(album) kommer frem på displayet.
Hvis du anvender fjernbetjeningen, skal du først
trykke på DISC og på nummerknappen for pladen
og derefter trykke på ENTER eller trykke gentagne
gange på ALBUM –/+ .
3
Tryk på H.
1 DISC (ALBUM) Shuffle afspilning begynder.
“
” kommer frem på displayet, mens
afspilleren “blander” sporene.
Annullering af Shuffle (blandet) afspilning
Tryk på CONTINUE.
z
Det er muligt at gå direkte til den næste plade under
1 DISC Shuffle-afspilning Z
Tryk på DISC +.
z
Det er muligt at vælge den næste plade til afspilning
under 1 DISC Shuffle-afspilning
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den næste plade.
Efter at alle sporene (MP3-filer) på den aktuelle plade er
afspillet i tilfældig rækkefølge, vil afspilning af den næste
plade begynde. Hvis du vil gå direkte til den næste
plade, skal du trykke på JOG-drejeknappen, mens den
aktuelle plade spilles.
Bemærk vedrørende gentaget afspilning
• I alle andre afspilningsmåder end “REPEAT1” vil
afspilningen blive gentaget fem gange, hvorefter den
stopper.
• I “ALL DISCS SHUFFLE PLAY”-måde, er den eneste
gentageafspilningsmåde, som kan anvendes, “REPEAT1”.
Afspilning af alle spor på alle plader i
tilfældig rækkefølge
1
Tryk gentagne gange på SHUFFLE, indtil “ALL
DISCS” og “SHUFFLE” kommer frem på
displayet.
2
Tryk på H.
ALL DISCS Shuffle afspilning begynder.
“
” kommer frem på displayet, mens
afspilleren “blander” pladerne eller sporene.
Bemærk
Selv hvis ALL DISCS tilfældig afspilning er valgt, kan det ske,
at cd-afspilleren afspiller et enkelt spor to eller flere gange.
18DK
Bemærk
Det er ikke muligt at vælge den næste plade under ALL
DISCS Shuffle-afspilning.
Playing
CDs
Afspilning af
cd-plader
Hvordan man laver sit eget
program (Program Play)
Det er muligt at arrangere rækkefølgen af sporene
(MP3-filer) og/eller pladerne (albummerne) og på
denne måde lave tre forskellige programmer. Et
program kan indeholde op til 32 “trin”, hvor hvert trin
kan bestå af et spor (fil) eller en hel plade (album).
Det er muligt at lave programmer med brug af såvel
knapperne på fjernbetjeningen som knapperne på selve
afspilleren. Fremgangsmåden for programmering er
imidlertid ikke den samme.
4
Tryk på ALBUM SELECT, hvis ALBUM SELECTknappen er i deaktiveret stilling.
5
Drej JOG-drejeknappen, indtil det ønskede albumnummer eller albumnavn kommer frem på
displayet.
6
Spring dette trin over og gå direkte til trin 7, hvis
du vil programmere et helt album.
For at progrmmere en MP3-fil, skal du dreje
l AMS L drejeknappen, indtil det ønskede
MP3-filnummer kommer frem på displayet.
2nd
PROGRAM
CHECK
JOG
CLEAR
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Filnummer
7
H
Tryk på JOG-drejeknappen.
Pladen, der
programmeres
ALBUM SELECT
l AMS L
2nd
Hvordan man laver et program på
afspilleren
1
2
GROUP ART. MIN STEP
Spor, der programmes
8
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3
Spring dette trin over og gå til trin 7, hvis du vil
programmere en hel plade.
Gå til trin 4, hvis du vil programmere et helt album
eller en MP3-fil.
For at programmere et lydspor, skal du dreje
l AMS L drejeknappen, indtil det ønskede
spor kommer frem i displayet og gå til trin 7.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
Drej JOG-drejeknappen, indtil det ønskede
pladenummer kommer frem på displayet.
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Tryk på PROGRAM, indtil det ønskede
programnummer (PROGRAM 1, 2 eller 3) kommer
frem på displayet.
Hvis der allerede er lagret et program på det
valgte programnummer, vil det sidste trin i
programmet blive vist på displayet. Hvis du vil
annullere hele programmet, skal du holde CLEAR
inde, indtil “CLEAR” kommer frem på displayet
(se side 20).
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
Afspilningsrækkefølge
Gør følgende, hvis du vil programmere flere
plader (albummer)/spor (MP3-filer):
For at programmere
Gentag trin
Alle spor på en anden plade
(plader)
2 og 7
Andre spor på den samme
plade
3 og 7
Andre spor på andre plader
2, 3, og 7
Alle MP3-filer på et andet
album (albummer)*
4, 5, og 7
Andre MP3-filer på det samme
album*
6 og 7
Andre MP3-filer på andre
albummer*
4, 5, 6, og 7
* Sørg for at udføre trin 2 først, hvis du vil vælge MP3filer på en anden plade.
9
Tryk på H for at begynde programafspilning.
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Spornummer
(fortsættes)
19DK
Afspilning af cd-plader
Annullering af programafspilning
Tryk på CONTINUE.
Ændring af den programmerede
rækkefølge
z
Det er muligt at ændre programmet, inden
afspilningen påbegyndes.
Programmerne bevares, selv efter at
programafspilningen er færdig
Hvis du trykker på H i programafspilningsindstilling
kan du afspille det samme program igen.
z
Programmet bevares, indtil det annulleres
De programmerede plade (album)- og spor (MP3-fil)
numre vil blive bibeholdt, selv hvis der skiftes plader.
Afspilleren vil derfor spille de nye plade (album)- og
spor (MP3-fil)-numre. Dog vil de programmerede plade
(album)- og spor (MP3-fil)-numre, som ikke findes i
afspilleren eller på pladen, blive eliminerede fra
programmet. Resten af programmet vil så blive spillet i
den programmerede rækkefølge.
z
For at
Skal du
Fravælge et spor (MP3-fil)
eller en plade (album)
Trykke på CHECK, indtil
det ønskede spor (MP3-fil)
eller den ønskede plade
(album) kommer frem på
displayet. Tryk derefter på
CLEAR.
Fravælge det sidste spor
(MP3-fil) eller den sidste
plade (album) i programmet.
Trykke på CLEAR. Ved hvert
tryk på knappen, vil det sidst
programmerede spor (MP3fil) eller den sidst
programmerede plade
(album) blive fravalgt.
Føje spor (MP3-fil) eller
plader (albummer) til
slutningen af programmet.
Følge fremgangsmåden for
programmering.
Du kan vælge programnummeret (PROGRAM 1, 2
eller 3) med fjernbetjeningen Z
Tryk gentagne gange på PROGRAM på fjernbetjeningen,
indtil det ønskede programnummer kommer frem på
displayet.
Bemærk
Hvis Artist Play-indstillingen (på side 29) vælges, vil
programafspilning blive annulleret.
Annullering af programmet i hukommelsen
1
Tryk gentagne gange på PROGRAM i
stopindstilling, indtil programnummeret
(PROGRAM 1, 2 eller 3) kommer frem på
displayet.
2
Tryk på CLEAR og hold den inde.
“Trinene” vil blive annulleret et ad gangen,
begyndende med det sidste trin i programmet.
Bekræftelse af den programmerede
rækkefølge
Det er muligt at bekræfte programmet før og efter
afspilningen er begyndt
Tryk på CHECK.
Ved hvert tryk på denne knap, viser displayet pladeog spornummeret (albumnavn og MP3-filnummer) for
hvert trin i den programmerede rækkefølge. (Hvis en
hel plade (album) er programmeret som et enkelt trin,
vil “AL” komme frem i stedet for spor (MP3-fil)
nummeret). Efter det sidste trin i programmet, viser
displayet
“– END –” og går derefter tilbage til den oprindelige
visning.
20DK
Playing
CDs
Afspilning af
cd-plader
Hvordan man laver et program med brug af
fjernbetjeningen Z
6
For at programmere et lydspor (MP3-fil), skal du
trykke på ./>, indtil det ønskede
spornummer er kommet frem i displayet. Tryk til
sidst på ENTER.
Pladen, som er ved at
blive programmeret
Afspilningsrækkefølge
PROGRAM
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
*DISC-20* ****
DISC
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Nummerknapper
Sporet, som er ved at
blive programmeret.
ENTER
CLEAR
CHECK
7
H
./>
DISC +/–
ALBUM –/+
1
Tryk på PROGRAM, indtil det ønskede nummer
(PROGRAM 1, 2 eller 3) kommer frem på
displayet.
2
Tryk på DISC +/–, indtil det ønskede
pladenummer kommer frem på displayet.
3
Tryk på ENTER og gå til trin 7, hvis du vil
programmere en hel plade.
Spring dette trin over og gå til trin 4, hvis du vil
programmere et album.
Spring dette trin over og gå til trin 6, hvis du vil
programmere et lydspor eller en MP3-fil.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Tryk på ENTER og gå til trin 7, hvis du vil
programmere et helt album.
Spring dette trin over og gå til trin 6, hvis du vil
programmere en MP3-fil.
Gentag trin
Alle spor på en anden plade
(plader)
2 og 3
Andre spor på den samme
plade
6
Andre spor på andre plader
2, 3 og 6
Alle MP3-filer på et andet
album (albummer)*
4 og 5
Andre MP3-filer på det samme
album*
6
Andre MP3-filer på andre
albummer*
4 og 6
Tryk på ENTER eller H for at begynde
programafspilning.
z
Programmering af en hel plade
Det er også muligt at lave et program ved at gå frem som
beskrevet herunder.
Tryk, når trin 1 er udført, på DISC og på talknappen for
pladen, og tryk derefter på ENTER.
*DISC-20* ****
5
For at programmere
8
SEC
Tryk på ALBUM –/+, indtil det ønskede
albumnummer kommer frem på displayet.
Gør følgende, hvis du vil programmere flere
plader (albummer)/spor (MP3-filer):
* Sørg for at udføre trin 2 først, hvis du vil vælge MP3filer på en anden plade.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
**DISC-[* 20]*
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
4
SEC
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Annullering af programafspilning
Tryk på CONTINUE.
z
Programmet kan bekræftes eller ændres ved at man
trykker på CHECK- eller CLEAR-knappen på
fjernbetjeningen Z
Se side 20.
21DK
Afspilning af cd-plader
Anvendelse af timeren
Ind- og udtoning
Afspilning af en plade kan påbegyndes på et hvilket
som helst givet tidspunkt, hvis man tilslutter en timer
(medfølger ikke). Se også anvisningerne for timeren,
hvis du har behov for hjælp.
Det er muligt manuelt at få lyden til at tone ind eller
ud, således at sporene ikke begynder eller slutter for
pludseligt.
Bemærk, at denne effekt ikke kan anvendes, når
DIGITAL OUT (OPTICAL)-stikket anvendes.
TIMER
Knapper til afspilningsmåde
FADER
1
Tryk på en af knapperne til afspilningsmåde for at
vælge den ønskede afspilningsmåde.
2
Sæt TIMER på afspilleren til PLAY.
3
Indstil timeren til det ønskede tidspunkt og afbryd
derefter strømmen til afspilleren (om nødvendigt).
Afspilleren slukker. Når det indstillede tidspunkt
nås, vil afspilleren tænde og afspilningen begynde.
4
For at
Tryk på FADER
Begynde afspilning med Under pause. “FADE” begynder at
blinke og “FADE IN” kommer frem
indtoning
på displayet.
Afspilningen toner ind.
Afslutte afspilningen
med udtoning
Sæt TIMER på afspilleren til OFF, når du har
anvendt timeren.
Når du vil begynde udtoning.
“FADE” begynder at blinke og
“FADE OUT” kommer frem på
displayet. Afspilningen toner ud, og
afspilleren pausestopper.
Bemærk
Bemærk
Når der anvendes endnu en afspiller, som er tilsluttet
CONTROL A1-stikket på hovedafspilleren (se side 8), og en
eksternt tilsluttet timer (medfølger ikke), skal TIMER på
displayet være sat i stilling OFF. Kun TIMER på
hovedafspilleren skal være sat i stilling PLAY.
22DK
Ind-/udtoning varer i cirka 5 sekunder.
Lagring af information om
cd-plader
Storing
Information
(brugerfiler)
About
CDs (Custom
Files)
Lagring
af information
om
cd-plader
(brugerfiler)
Hvad man kan gøre med
brugerfiler
Navngivning af plader (Disc
Name)
Afspilleren kan gemme to typer information kaldet
“Brugerfiler” for hver plade. Når du først har lagret
brugerfiler for en plade, vil afspilleren automatisk
huske, hvad du har gemt, hver gang du vælger pladen.
Bemærk, at brugerfiler vil blive annulleret, hvis du
ikke anvender afspilleren i omkring en måned.
Det er muligt at navngive plader med brug af op til 20
karakterer og få afspilleren til at vise pladenavnet, hver
gang pladen vælges. Plade-memo’en kan være hvad
som helst, som for eksempel en titel, en musikers navn,
en kategori eller købsdatoen. Det er også muligt at
navngive pladerne i den anden afspiller.
Følgende information kan gemmes:
Når du anvender
Kan du
Pladenavn (side 23)
Navngive plader med brug af op
til 20 karakterer
Kunstner-fil (side 27)
Klassificere plader alt efter
kunstnernavn
z
Når du vælger en CD TEXT-plade
Pladetitlen gemmes automatisk som pladenavn. Hvis
pladen har flere end 20 karakterer, vil kun de første 20
karakterer i pladetitlen blive gemt (se side 13).
Hvis du skifter en plade ud med en CD TEXT-plade, vil
pladetitlen på CD TEXT-pladen også automatisk blive
gemt. Bemærk, at det ikke er muligt at ændre CD TEXTpladens pladenavn.
z
Det er muligt at navngive plader, mens frontdækslet
er åbent
Hvor gemmes brugerfiler?
Brugerfiler gemmes ikke på pladen, men i afspillerens
hukommelse. Det er derfor ikke muligt at anvende
brugerfiler, hvis du spiller pladen på andre afspillere.
Navngivning af plader på afspilleren
MENU/NO
YES
JOG
Hvis du udskifter plader, som du har gemt i
brugerfilerne
Den brugerfil-information, som du har lagret, vil blive
bevaret, eftersom hver brugerfil-information tildeles
hver åbning. Slet alle brugerfilerne (pladenavn, slettebank og kunstner-fil) på den gamle plade og gem
derefter den nye pladeinformation i brugerfilerne.
CLEAR
l AMS L
1
Drej JOG-drejeknappen, indtil det pladenummer,
som skal forsynes med et pladenavn, kommer
frem på displayet.
Hvis du navngiver en plade med frontdækslet
lukket, vil pladenummeret for pladen i
afspilningsposition komme frem på displayet.
Hvis du navngiver en plade med frontdækslet
åbent, vil pladenummeret ved isætningpositionen
komme frem på displayet.
Annullering af alle brugerfiler på alle
plader
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “ALL ERASE ?”
kommer frem.
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
“ALL ERASE ??” begynder at blinke.
2
Tryk på MENU/NO.
“NAME IN ?” begynder at blinke.
Tryk på JOG-drejeknappen.
“ALL ERASE” kommer frem på displayet, og alle
brugerfilerne slettes.
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
Den blinkende markør ( ) kommer frem.
4
Bemærk
Når du udfører ovenstående, vil alle dine egne indstillinger
blive slettet og de oprindelige fabriksindstillinger bliver
gyldige igen.
(fortsættes)
23DK
Lagring af information om cd-plader (brugerfiler)
4
Drej JOG-drejeknappen, indtil den ønskede
karakter kommer frem på displayet.
Markøren forsvinder, og den første plads til
pladenavnet begynder at blinke.
Når du drejer JOG-drejeknappen i retningen med
uret, vil karaktererne komme frem i den følgende
rækkefølge. Drej JOG-drejeknappen i retningen
mod uret for at gå i modsat retning.
Ændring af pladenavnet
1
Følg trin 1 til og med 3 i afsnittet “Navngivning af
plader på afspilleren” på side 23 for at vælge det
pladenavn, der skal ændres.
2
Drej l AMS L drejeknappen for at flytte
markøren til den position, der skal ændres.
Når markørpositionen er på en karakter, vil denne
karakter begynde at blinke, men når markørens
position er på en tom plads, vil markøren ( )
komme frem på displayet og blinke.
(tomrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz0123456789'–/,.():!?&+<>_=
";#$%@* `
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Ændring af karakterer
Drej JOG-drejeknappen, indtil den ønskede
karakter kommer frem på displayet.
SEC
S******** ****
Tilføjelse af karakterer
Tryk på JOG-drejeknappen. Den nye tomme plads
kommer frem ved siden af den valgte karakter.
Drej nu JOG-drejeknappen, indtil den ønskede
karakter kommer frem på displayet.
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
5
Tryk på JOG-drejeknappen for at vælge
karakteren.
Den valgte karakter lyser, og den blinkende
markør kommer frem for at indikere den næste
plads til indtastning.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
S******** ****
Fravalg af karakterer
Tryk på CLEAR. Den valgte karakter forsvinder.
3
Gentag trin 2, hvis du vil ændre flere karakterer.
4
Tryk på YES for at lagre pladenavnet.
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
6
7
Korrigering
Annullering af pladenavnet
Flyt markøren til den position, du vil ændre, og tryk
derefter på CLEAR og begynd forfra ved at indtaste de
rigtige karakterer.
1
Følg trin 1 til 3 i afsnittet “Navngivning af plader
på afspilleren” på side 23 for at vælge det
pladenavn, der skal annulleres.
2
Drej l AMS L drejeknappen for at flytte
markøren til den første karakter, og hold derefter
CLEAR inde, indtil alle karaktererne er slettet.
3
Tryk på YES.
Pladenavnet forsvinder.
Gentag trin 4 og 5, hvis du vil indtaste flere
karakterer.
Tryk på YES for at lagre pladenavnet.
Displayet viser pladenavnet.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Gentag trin 1 til og med 7 for at forsyne flere
plader med pladenavne.
z
Hurtig ændring af karaktertypen under indtastning af
karakterer
Tryk på DISPLAY i trin 4 herover. Karakteren på
markøren skifter til den første karakter i hver
karaktertype. Ved hvert tryk på DISPLAY, skifter
karaktertypen som vist herunder:
tA
24DK
ta
t0
t'
t (tomrum)
Storing
Informationom
About
CDs (Custom
Files)
Lagring
af information
cd-plader
(brugerfiler)
Navngivning af plader med brug af
fjernbetjeningen Z
5
SPACE
DISC
DEL
CHAR
For at indtaste et bogstav, skal man trykke på den
nummerknap, som modsvarer det ønskede
bogstav (indikeret ved siden af hver
nummerknap).
Markøren forsvinder, og den første plads for
pladenavnet begynder at blinke.
Ved hvert tryk på knappen, skifter bogstavet
cyklisk mellem dem, der er indikeret ved siden af
knappen.
For at indtaste symboler, skal man trykke gentagne
gange på nummerknap 1, indtil det ønskede
symbol kommer frem på displayet.
Nummerknapper
ENTER
&!?
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
CLEAR
NAME EDIT
/SELECT
./>
>10
ENTER
Karakterer, som er tildelt
hver nummerknap
Eksempel: For at vælge bogstavet E
Tryk to gange på nummerknap 3.
1
Tryk på DISC.
2
Tryk på nummerknappen for den plade, som skal
forsynes med et pladenavn, og tryk derefter på
ENTER.
tD
3
Tryk på NAME EDIT/SELECT.
Den blinkende markør ( ) kommer frem.
4
Tryk på NAME EDIT/SELECT for at finde den
ønskede karaktertype. Ved hvert tryk på knappen,
skifter karaktertypen cyklisk som følger:
Tryk på 3.
6
Tryk på > for at vælge karakteren.
Den valgte karakter begynder at lyse, og den
blinkende markør komme frem og indikerer det
næste mellemrum, der skal indtastes.
Det er også muligt at gå til det næste mellemrum
ved at trykke på andre nummerknapper.
7
Gentag trin 4 til og med 6, hvis du vil indtaste flere
karakterer.
8
Tryk på ENTER for at gemme pladenavnet.
Pladenavnet tændes på displayet.
Valgt 12 (tal) T
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
********* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
2nd
Karaktertype
tF
Tryk på 3.
For at indsætte et mellemrum, trykkes en gang på
SPACE.
For at indtaste et tal, trykkes to gange på NAME
EDIT/SELECT for at ændre karaktertypen
efterfulgt af indtrykning af den ønskede
nummerknap.
t Valgt AB
t Valgt ab
(store bogstaver)
(små bogstaver)
For at vælge et symbol, skal man vælge stor eller
lille bogstavtype. Den valgte karaktertype kommer
frem på displayet.
tE
Tryk på 3.
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Gentag trin 1 til og med 8 for at forsyne flere
plader med pladenavne.
(fortsættes)
25DK
Lagring af information om cd-plader (brugerfiler)
z
Hvis du har lavet en fejl under indtastning af en
karakter (karakterer)
Korrigering af en indtastet karakter
1 Tryk på . eller > , indtil markøren flytter hen til
den forkerte karakter.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHETS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
2 Tryk på DEL for at slette den forkerte karakter.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Lagring af brugerfilinformation med brug af et
tastatur
Det er muligt at gemme pladenavnet for hver plade, et
efter et, hvis man anvender et IBM-kompatibelt PCtastatur* (medfølger ikke).
* Tastaturets effektforbrug skal være 120 mA eller derunder.
Tastatur-jackstik
SEC
SONYHTS** ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3 Indtast den korrekte karakter.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
1
Tilslut et tastatur til tastatur-jackstikket på
afspillerens forplade.
2
Tryk på ENTER-tasten, når du har valgt den
ønskede plade på afspilleren.
3
Indtast de ønskede karakterer og tryk derefter på
ENTER-tasten for at lagre informationen.
z
Det er muligt at slette alle et valgt punkts karakterer
Korrigering af den karakter, der indtastes
1 Tryk på DEL for at slette den forkerte karakter.
2 Indtast den korrekte karakter.
Indsætning af en eller flere karakterer mellem de
indtastede karakterer
Tryk på . eller >, indtil markøren flytter hen ved
siden af det punkt, hvor der skal indsættes, og indtast
derefter karakteren eller karaktererne.
Tryk på slette-tasten (Del), mens du holder skiftetasten
(Shift) nede.
Bemærk
• Hvis markørtasterne ikke fungerer korrekt og jobbet ikke
kan udføres med brug af tastaturet, skal du tage tastaturet
ud af forbindelse, tilslutte det til afspilleren igen og prøve
igen.
• Hvis tastaturet ikke er en USA-model (vises herunder), kan
karaktererne blive indtastet på en anden måde end dem på
tasterne.
'
~
!
1
@
2
Q
Caps Lock
#
3
W
A
$
4
E
S
%
5
R
D
&
7
^
6
T
F
Y
G
(
8
U
H
J
-
)
9
I
0
O
K
+
=
{
[
P
}
]
L
Enter
Shift
Ctrl
26DK
Z
X
Alt
C
V
B
N
M
<
>
?
Alt
Shift
Ctrl
Storing
Informationom
About
CDs (Custom
Files)
Lagring
af information
cd-plader
(brugerfiler)
Klassificering af plader efter
kunstnernavn (Artist File)
Det er muligt at klassificere plader ved at gemme
kunstnernavne i afspilleren og forsyne hver plade med
dem. Hvert kunstnernavn kan bestå af op til 20
karakterer. Når du har forsynet en plade med et
kunstnernavn, kan du anvende kontinuerlig afspilning,
“blandet” afspilning eller gentaget afspilning indenfor
plader, som er forsynet med det samme kunstnernavn,
og du kan nemt finde den ønskede plade. Du kan også
gemme et kategorinavn i stedet for et kunstnernavn.
Op til 200 kunstnernavne kan gemmes i afspilleren.
CONTINUE SHUFFLE
ARTIST MODE
CLEAR
H
MENU/NO
JOG
l AMS L
6
Korrigering
Tryk på CLEAR og begynd forfra ved at indtaste de
korrekte karakterer.
7
Gentag trin 5 og 6 for at indtaste flere karakterer.
Se også “Navngivning af plader på afspilleren” på
side 23 angående detaljer.
8
Tryk på YES for at gemme kunstnernavnet.
Ændring af kunstnernavnet
1
Følg trin 1 til og med 3 i afsnittet “Lagring af
kunstnernavnet” på denne side.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil det kunstnernavn,
du vil ændre, kommer frem på displayet, og tryk
derefter på JOG-drejeknappen.
3
Drej l AMS L drejeknappen for at flytte
markøren til den position, der skal ændres.
Når markørpositionen er på karakteren, vil
karakteren begynde at blinke, og når
markørpositionen er på et mellemrum, vil
markøren ( ) komme frem på displayet.
Lagring af kunstnernavnet
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “ART.NAME IN?”
kommer frem på displayet.
3
Ændring af karakterer
Drej JOG-drejeknappen, indtil den ønskede karakter
kommer frem på displayet.
Tryk på JOG-drejeknappen.
“New Artist” begynder at blinke.
Tilføjelse af karakterer
Tryk på JOG-drejeknappen. Den nye blanke mellemrum
kommer frem ved siden af den valgte karakter. Drej
derefter JOG-drejeknappen, indtil den ønskede karakter
kommer frem på displayet.
4
Tryk på JOG-drejeknappen.
Den blinkende markør ( ) kommer frem.
5
Drej JOG-drejeknappen, indtil den ønskede
karakter kommer frem på displayet.
Markøren forsvinder og den første plads til
kunstnernavnet begynder at blinke.
Når du drejer JOG-drejeknappen i retningen med
uret, vil karaktererne komme frem i nedenstående
rækkefølge.
Drej JOG-drejeknappen i retningen mod uret gå i
modsat retning.
Tryk på JOG-drejeknappen for at vælge
karakteren.
Den valgte karakter begynder at lyse, og den
blinkende markør kommer frem og indikerer det
næste mellemrum, hvor der skal indtastes.
Sletning af karakterer
Tryk på CLEAR. Den valgte karakter forsvinder.
4
Gentag trin 3, hvis du vil ændre flere karakterer.
5
Tryk på YES for at gemme kunstnernavnet.
(tomrum) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz0123456789'–/,.():!?&+<>_=
";#$%@* `
(fortsættes)
27DK
Lagring af information om cd-plader (brugerfiler)
z
Det er også muligt at slette kunstnernavnet, mens
det tildeles
1 Drej i trin 2 herover JOG-drejeknappen, indtil det
kunstnernavn, du vil slette, kommer frem i displayet,
og tryk derefter på JOG-drejeknappen.
2 Drej l AMS L drejeknappen for at flytte
markøren til den første karakter, og hold derefter
CLEAR inde, indtil alle karaktererne er slettet.
3 Tryk på YES.
Kunstnernavnet og “ARTIST ERASE?” kommer
skiftevis frem på displayet.
4 Tryk på YES.
Kunstnernavnet slettes.
5
Drej JOG-drejeknappen, indtil det ønskede
kunstnernavn kommer frem på displayet.
Kunstnernavnet vises i alfabetisk rækkefølge.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP
MIN STEP
SEC
MR.SONY** ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
6
Drej JOG-drejeknappen for at forsyne pladen emd
kunstnernavnet
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* /*MR
Sletning af kunstnernavnet
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “ARTIST FILE?”
kommer frem på displayet.
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
z
Det er muligt at forsyne en plade med et
kunstnernavn, mens frontdækslet er åbent
Bemærk
4
Drej JOG-drejeknappen, indtil det ønskede
kunstnernavn kommer frem på displayet.
5
Hold CLEAR inde i et par sekunder.
• Det er ikke muligt at forsyne en plade med et
kunstnernavn, når der ikke er noget kunstnernavn i
hukommelsen. I dette tilfælde vil “ARTIST FILE?” ikke
komme frem på displayet i trin 3 herover.
• Det er ikke muligt at forsyne et album med et
kunstnernavn.
Bemærk
Fjernelse af et kunstnernavn fra pladen
Når kunstnernavnet slettes, vil kunstnerfilen for
kunstnernavnet også blive slettet.
1
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den ønskede
plade.
Hvordan en plade forsynes med et
kunstnernavn (Artist File)
2
Tryk på MENU/NO.
1
3
Drej JOG-drejeknappen, indtil “ARTIST FILE?”
kommer frem på displayet.
4
Tryk på JOG-drejeknappen.
5
Drej JOG-drejeknappen i retningen mod uret,
indtil “FILE ERASE?” kommer frem på displayet,
og tryk derefter på JOG-drejeknappen.
Det tildelte kunstnernavn fjernes fra den valgte
plade.
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den plade, der
skal forsynes med et kunstnernavn.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Pladen, der skal forsynes med et kunstnernavn
28DK
2
Tryk på MENU/NO.
3
Drej JOG-drejeknappen, indtil “ARTIST FILE?”
kommer frem på displayet.
4
Tryk på JOG-drejeknappen.
Storing
Informationom
About
CDs (Custom
Files)
Lagring
af information
cd-plader
(brugerfiler)
Afspilning af plader, som er forsynet med
det samme kunstnernavn (Artist Play)
Det er muligt at anvende kontinuerlig afspilning eller
“blandet” afspilning indenfor plader, som er forsynet
med det samme kunstnernavn.
1
Vælg den ønskede afspilningsmåde, inden du
begynder afspilningen.
Når du vælger
Spiller afspilleren
ALL DISCS kontinuer- Alle spor på alle plader, som er
forsynet med det samme
lig afspilning
kunsternavn, i rækkefølge.
1 DISC kontinuerlig
afspilning
Alle spor på den valgte plade,
som er forsynet med det samme
kunstnernavn, i rækkefølge.
ALBUM kontinuerlig Alle spor på det valgte album,
som er forsynet med det samme
afspilning
kunstnernavn, i rækkefølge.
ALL DISCS Shuffle
afspilning
Alle spor på alle plader, som er
forsynet med det samme
kunstnernavn, i tilfældig
rækkefølge.
1 DISC Shuffle
afspilning
Alle spor på den valgte plade,
som er forsynet med det samme
kunstnernavn, i rækkefølge.
ALBUM Shuffle
afspilning
Alle spor på det valgte album,
som er forsynet med det samme
kunstnernavn, i tilfældig
rækkefølge.
2
Tryk på ARTIST MODE.
ARTIST MODE-knappen begynder at blinke.
3
Drej JOG-drejeknappen for at vælge det ønskede
kunstnernavn.
4
Tryk på JOG-drejeknappen.
ARTIST MODE-knappen begynder at lyse.
5
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den ønskede
plade, og tryk derefter på JOG-drejeknappen.
Artist Play begynder.
Afspilning af plader, som er
forsynet med det samme
kunstnernavn, med et enkelt
tryk på TOP ARTIST-knappen
(Top Artist Play).
Det er nødvendigt på forhånd at forsyne hver TOP
ARTIST 1 til 8 knap med et kunstnernavn.
Hvordan en TOP ARTIST-knap forsynes med
et kunstnernavn
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “TOP ART.SET?”
kommer frem på displayet.
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
4
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den ønskede
TOP ARTIST-knap, til hvilken kunstnernavnet skal
tildeles.
Under valget vil den valgte knap lyse, og “NO
ENTRY”* kommer frem på displayet.
* Kunstnernavnet vises, når den valgte knap er forsynet
med et kunstnernavn.
5
Tryk på JOG-drejeknappen.
6
Drej JOG-drejeknappen for at vælge det ønskede
kunstnernavn, som den valgte TOP ARTIST-knap
skal forsynes med. Når du drejer JOGdrejeknappen i retningen med uret, vil
kunstnernavnene komme frem i alfabetisk
rækkefølge. Drej JOG-drejeknappen i retningen
mod uret for at gå i modsat rækkefølge.
Vælg “NO ASSIGN?”, hvis du vil annullere
tildelingen af kunstnernavnet.
7
Tryk på JOG-drejeknappen.
Annullering af Artist Play
Tryk på ARTIST MODE, så ARTIST MODE-knappen
slukker.
Afspilning af plader, som er forsynet med
det samme kunstnernavn, ved at anvende
TOP ARTIST-knapperne
z
1
Tryk på en af TOP ARTIST 1 til 8 knapperne.
Top Artist-afspilning begynder.
z
Det er muligt at afspille plader, som er tildelt TOP
ARTIST-knapperne, ved at anvende fjernbetjeningen
Z
Du kan vælge den plade, der skal afspilles, når du
påbegynder Artist Play
Drej, når du har valgt kunstnernavnet, JOGdrejeknappen for at vælge pladen, og tryk derefter på
JOG-drejeknappen.
Bemærk
• Det er ikke muligt at vælge et kunstnernavn, hvis ingen
plade er forsynet med det kunstnernavn.
• Når der ikke er lagret noget kunstnernavn, vil “NO
ENTRY” komme frem på displayet.
1
2
3
Tryk på TOP ARTIST.
Tryk på den ønskede talknap for TOP ARTIST.
Tryk på ENTER for at begynde afspilningen.
29DK
Anvendelse af afspilleren med et andet apparat
Styring af en anden cdafspiller (avanceret megastyring)
Denne afspiller kan styre en anden cd-afspiller (se
“Tilslutning af en anden cd-afspiller” på side 8).
Selv når en anden cd-afspiller tilsluttes, vil knapperne
på begge afspillere stadig fungere. Når du trykker på
afspilningsknappen på en af afspillerne, vil den
aktiverede afspiller stoppe og den inaktive afspiller
starte. Kontroller, at “2nd DETECTED” kommer frem
på denne afspillers display, efter at der er tændt for
begge afspillere. Bemærk, at du ikke kan anvende alle
den anden cd-afspillers funktioner (for eksempel valg
af det ønskede album eller et spor, hvis spornummer er
99 eller derover med nummerknapperne etc.)
Knapperne i nedenstående illustrationer kan anvendes,
mens MEGA CONTROL-knappen lyser.
For at betjene hovedafspilleren, skal du trykke på
MEGA CONTROL, så MEGA CONTROL-knappen
slukker, og for at betjene den anden afspiller, skal du
trykke på MEGA CONTROL, så MEGA CONTROLknappen bgynder at lyse.
COMMAND
MODE-vælger
H
x
X
./>
m/M
1
Bemærk
Sørg for, når der tilsluttes en anden afspiller til
hovedafspillerens CONTROL A1II- (eller CONTROL A1)-stik,
at afspille MP3-filer på hovedafspilleren. I denne
konfiguration er det ikke sikkert, at MP3-filer afspilles på
korrekt vis, hvis de afspilles på den anden afspiller.
Tryk på MEGA CONTROL på denne afspiller.
MEGA CONTROL-knappen og “2nd” på displayet
begynder at lyse. Displayet viser det aktuelle
pladenummer eller den aktuelle plade-memo for
den anden afspiller.
2nd
NEXT DISC AT. HIT TRACK
GROUP AT.
MIN STEP
SEC
*DISC-4** ****
GROUP
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT
PROGRAM 1 2 3 DELETE FILE FADE
MULTI CD TEXT HI LIGHT CD1 CD2 CD3
Knapper til
afspilningsmåde
(CONTINUE/SHUFFLE/
PROGRAM/REPEAT)
H
Aktuelt pladenummer eller pladenavn
MEGA
CONTROL
X
2
Vælg den ønskede afspilningsmåde.
Anvend knapperne på den anden afspiller til at
programmere spor.
3
Tryk på H på denne afspiller, og displayet viser
den aktuelle plade, spornumrene og sporets
spilletid.
Mens MEGA CONTROL-knappen lyser, kan du
styre den anden afspiller med knapperne på denne
afspiller.
MENU/NO JOG
x
l AMS L
Fornyet styring af hovedafspilleren
Tryk på MEGA CONTROL. MEGA CONTROL-knappen
slukker, og du kan nu styre hovedafspilleren.
Direkte styring af den anden afspiller med brug af den
medfølgende fjernbetjening Z
Sæt CD1/2/3 på fjernbetjeningen til CD3, som er den samme
stilling som COMMAND MODE-vælgerens på den anden
afspillers bagside.
30DK
Anvendelse
Storing Information
af afspilleren
med
et andet
apparat
About
CDs
(Custom
Files)
Indlæsning af den anden cd-afspillers
pladenavne
Hvis den anden cd-afspiller har pladenavn-funktionen
(se side 23), kan du indlæse den anden cd-afspillers
pladenavne i denne afspillers hukommelse og vise dem
på denne afspiller.
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “LOAD
2ndNAME?” begynder at blinke på displayet.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
LOAD*2ndN AME?
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3
Tryk på JOG-drejeknappen.
Denne afspiller begynder indlæsningen.
(Indlæsningen varer omkring et minut).
Navngivning af plader i den anden cdafspiller
Det er muligt at navngive plader i den anden cdafspiller eller ændre pladenavnene, som er indlæst fra
den anden cd-afspiller.
Skiftevis afspilning (No-Delay
Play/X-Fade Play)
Hvis du tilslutter en anden afspiller, kan du afspille
spor i denne afspiller og i den anden afspiller skiftevis i
en hvilken som helst afspilningsmåde (se “Tilslutning
af en anden cd-afspiller” på side 8).
Vælg en af de følgende metoder:
• Afspilning uden forsinkelse (No-Delay Play): Den
aktuelle afspiller skifter ved hvert spor. Hver gang
den aktuelle afspiller skifter til den anden afspiller,
vil den anden afspiller påbegynde afspilning med
det samme uden at lyden afbrydes, når afspilningen
på den aktuelle afspiller er afsluttet. Den anden
afspiller springer den indledende del over og
begynder afspilning fra det punkt, hvorfra lyden
begynder.
• Afspilning med X-ind-/udtoning (X-Fade Play):
Den aktuelle afspiller skifter ved hvert spor eller ved
det valgte interval. Intervallet kan vælges: 30, 60 eller
90 sekunder. Hver gang den aktuelle afspiller skifter
til den anden afspiller, blandes lyden fra de to
afspillere. Den aktuelle afspiller afslutter
afspilningen med udtoning, og den anden afspiller
begynder afspilning med indtoning.
X-FADE
1
Tryk på MEGA CONTROL.
MEGA CONTROL-knappen begynder at lyse.
2
Drej JOG-drejeknappen for at vælge den plade,
som skal forsynes med et pladenavn.
Hvis den pladeåbning, der vælges, ikke har nogen
plade, vil “NO DISC” komme frem på displayet.
3
Tryk på MENU/NO.
“NAME IN?” kommer frem.
1
4
Tryk på JOG-drejeknappen.
2
5
Indtast det nye pladenavn efter proceduren i
afsnittet “Navngivning af plader (Disc Name)” på
side 23.
Bemærk
De nye pladenavne gemmes i afspillerens hukommelse, så de
kan ikke vises på den anden cd-afspiller.
NO DELAY
H
Vælg den ønskede afspilningsmåde på hver
afspiller.
Når No-Delay afspilning vælges
Tryk på NO DELAY.
“NO DELAY” kommer frem på displayet.
Når X-Fade afspilning vælges
Tryk på X-Fade.
“X-FADE” kommer frem på displayet.
Ved hvert tryk på X-FADE-knappen skifter
indikeringen som vist herunder:
(continued)
31DK
Anvendelse af afspilleren med et andet apparat
tX-FADE off t at track end t after 30 sec
after 90 sec T
after 60 sec T
For at skifte fra den aktuelle afspiller, hver gang et
helt spor er afsluttet, skal man vælge “at track
end”.
For at skifte fra den aktuelle afspiller ved at valgt
interval, skal man trykke gentagne gange på XFADE, indtil det ønskede interval kommer frem på
displayet.
3
Styring af afspilleren med et
andet apparat
Hvis du tilslutter afspilleren til en Sony md-afspiller,
som er kompatibel med Mega Control-funktionen eller
betjener en Sony md-afspiller ved hjælp af computersoftware som for eksempel “MD Editor”, skal
afspilleren indstilles som beskrevet herunder:
MENU/NO
YES
JOG
Tryk på H for at begynde afspilning.
MEGA CONTROL-knappen lyser, mens sporet i
den anden afspiller vælges.
Annullering af No-Delay/X-Fade afspilning
Tryk gentagne gange på den modsvarende knap, indtil “NO
DELAY” eller “X-FADE” forsvinder fra displayet. Den
anvendte afspiller fortsætter afspilningen.
z
Det er muligt at ændre metoden (No-Delay eller
X-Fade) under afspilning
Tryk på den modsvarende knap (NO DELAY eller
X-FADE) efter proceduren i trin 2.
z
Det er muligt at begynde X-Fade på et hvilket som
helst punkt på sporet
Tryk på FADER under X-Fade afspilning.
Selv efter at du har indstillet X-Fade indstillingen og
begyndt X-Fade afspilning, er det muligt at begynde
X-Fade manuelt fra et hvilket som helst ønsket punkt.
Bemærk, at dette ikke kan udføres, når lyden fra begge
afspillere er blandet.
Bemærk
• Afspilningen begynder fra den anden afspiller, hvis du
begynder afspilningen, mens MEGA CONTROL-knappen
lyser.
• Når en af afspillerne har afspillet alle plader/spor i
afspilleren inden den anden afspiller, vil afspilningen
stoppe.
• Anvend ikke knapperne på den anden afspiller under
No-Delay/X-Fade afspilning. Det er ikke sikkert at de
virker efter hensigten.
32DK
1
Tryk på MENU/NO.
2
Drej JOG-drejeknappen, indtil “CONTROL A1 ?”
kommer frem på displayet.
3
Tryk på YES.
“CONTROL A1??” kommer frem på displayet.
4
Tryk på YES.
For at gå tilbage til normal indstilling
Tryk på YES efter udførelse af trin 1 og 2 og visning af
“CONTROL A1II ?”.
Bemærk
• Det er kun muligt at udføre ovenstående operation på
korrekt vis, når du styrer plade 1 til plade 200.
• Det er ikke muligt at styre denne afspiller på korrekt vis fra
en anden afspiller, som ikke har noget CONTROL A1 IIjackstik. I dette tilfælde skal den anden afspiller styres fra
denne afspiller.
Anden information
Additional
Anden Information
information
Eksempel
Anvendelse af CONTROL A1II
styresystemet
Denne cd-afspiller er kompatibel med CONTROL A1II
styresystemet.
CONTROL A1II styresystemet er beregnet til at
simplificere betjeningen af lydudstyr, som udgøres af
separate Sony-apparater. CONTROL A1II-tilslutninger
giver en sti til overførsel af styresignaler, som muliggør
automatisk operation og styrefaciliteter, som normalt
forbindes med integrerede systemer.
For tiden giver CONTROL A1II-tilslutninger mellem
en Sony md-afspiller, cd-afspiller, forstærker (receiver)
og kassettebåndoptager automatisk funktionsvalg og
synkroniseret optagelse.
I fremtiden vil CONTROL A1II-tilslutningen komme til
at fungere som en multifunktion, som gør det muligt at
styre forskellige funktioner for hvert enkelt apparat.
Bemærk
CONTROL A1II styresystemet er beregnet til fremtidig
kompabilitet, eftersom styresystemet opgraderes til et
håndtere nye funktioner. I dette tilfælde vil ældre apparater
dog ikke være kompatible med de nye funktioner.
CONTROL A1II og CONTROL A1 kompabilitet
CONTROL A1 styresystemet kan opgraderes til CONTROL
A1II, som er standardsystemet i Sonys 300-pladers cd-skifter
og andre apparater fra Sony.
Apparater med CONTROL A1-jackstik er kompatible med
apparater med CONTROL A1II og kan tilsluttes indbyrdes.
Generelt vil hovedparten af de funktioner, der er til rådighed
med CONTROL A1 styresystemet, kunne anvendes med
CONTROL A1II styresystemet. Dog kan antallet af funktioner,
der kan styres, være begrænset alt efter det anvendte apparat,
når der laves tilslutninger mellem apparater med CONTROL
A1-jackstik og apparater med CONTROL A1II-jackstik. Vi
henviser til anvisningerne, som følger med de enkelte
apparater, angående mere detaljeret information.
Forstærker
Cdafspiller
Mdafspiller
Andet
udstyr
I CONTROL A1II styresystemet går signalretningen begge
veje, så der er ingen forskel på IN- og OUT-jackstik. Hvis et
apparat har flere end et CONTROL A1II-jackstik, kan begge
jackstik anvendes eller forskellige appater kan tilsluttes hvert
jackstik.
Om tilslutningskablet
Hvis et apparat, som er kompatibelt med CONTROL A1II,
ikke er udstyret med det tilslutningskabel, skal der anvendes
en monofonisk (2P) ministik-kabel, som er kortere end 2 meter
og ikke har nogen modstand (for eksempel Sony RK-G69HG,
som fås i handelen).
Grundlæggende funktioner af CONTROL
A1II styresystemet
Automatisk funktionsvalg
Når Sony-apparater, som er kompatible med CONTROL A1II,
tilsluttes ved hjælp af CONTROL A1II-kabler (medfølger
ikke), skifter funktionsvælgeren på forstærkeren (receiveren)
automatisk til den rigtige indgang, når du trykker på
afspilningsknappen på et af de tilsluttede apparater.
(Hvis du for eksempel trykker på H (afspilningsknappen) på
cd-afspilleren, mens md-afpilleren spiller, vil
funktionsvælgeren på forstærkeren skifte fra MD til CD).
Bemærk
• Denne funktion fungerer kun, når apparaterne er tilsluttet
forstærker- (eller receiver-) indgangene i overensstemmelse
med navnene på funktionsknapperne. Visse receivere gør
det muligt at skifte navne på funktionsknapperne. Vi
henviser til brugsvejledningen, som følger med receiveren,
angående sådanne tilfælde.
• Under optagelse må man ikke afspille andre apparater end
optagekilden. Dette vil bevirke, at det automatiske
funktionsvalg aktiveres.
Tilslutning af CONTROL A1II styresystemet
Forbind monofoniske (2P) ministik-kabler i serier til
CONTROL A1II-jackstikkene på bagsiden af apparatet.
Der kan tilsluttes op til ti CONTROL A1II-kompatible
apparater i en hvilken som helst rækkefølge. Dog kan
der kun tilsluttes et apparat af hver type (for eksempel
1 cd-afspiller, 1 md-afspiller, 1 kassettebåndoptager og
1 receiver). (Det kan muligvis tilsluttes mere end en cdafspiller eller md-afspiller, men dette afhænger af
modellen. Vi henviser til brugsvejledningen for de
enkelte apparater angående detaljer).
(continued)
33DK
Anden information
Synkroniseret optagelse
Denne funktion muliggør synkroniseret optagelse mellem cdafspilleren og optageapparatet.
1
Sæt kildevælgeren på forstærkeren (eller
receiveren) i cd-indstilling (CD).
2
Indstil cd-afspilleren til pauseindstilling
(kontroller, at både H- og X-indikatoren lyser).
3
Indstil optageapparatet til optagepause.
4
Tryk på X på cd-afspilleren.
Cd-afspilleren frigøres automatisk fra
pauseindstillingen, og optagelse begynder
umiddelbart herefter. Når afspilningen slutter fra
cd’en, vil optagelsen stoppe.
Tip
Visse optageapparater kan være udstyret med en særlig
synkroniseret optagefunktion, som betjener sig af CONROL
A1II styresystemet, som for eksempel “Cd-synkroniseret
overspilning”. Vi henviser i dette tilfælde til
brugsvejledningen, som følger med optageapparatet.
Bemærk
Indstil ikke flere end et apparat til pauseindstilling.
Regler for anvendelsen
Om sikkerhedshensyn
• Forsigtig — Anvendelse af optiske instrumenter med dette
apparat indebærer risiko for øjenskader.
• Skulle der komme en genstand eller væske ind i afspilleren,
skal denne tages ud af forbindelse og undersøges af en
fagmand, før den bruges igen.
Om strømforsyning
• Kontroller, at afspillerens driftsspænding er identisk med
den lokale spænding, inden afspilleren tages i brug.
Driftsspændingen er anført på navnepladen på bagsiden af
afspilleren.
• Afspilleren vil stadig være tilsluttet lysnettet, så længe dens
netledning sidder i en stikkontakt i væggen, uanset om der
er slukket på selve afspilleren.
• Tag afspilleren ud af forbindelse med lysnettet, hvis den
ikke skal anvendes i længere tid. Tag ledningen ud ved at
tage fat i stikket, aldrig i selve ledningen.
• Netledningen må kun udskiftes af en kvalificeret fagmand.
Om placeringen
• Anbring afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation,
således at overophedning af dens indre forhindres.
• Anbring ikke afspilleren på en blød flade, som for eksempel
et tæppe, som kan blokere ventilationsåbningerne på
afspillerens underside.
• Anbring ikke afspilleren i nærheden af varmekilder eller på
et sted, hvor den kan blive udsat for direkte sol, meget støv
eller mekaniske stød.
Om anvendelsen
• Hvis afspilleren bringes direkte fra et koldt til et varmt sted
eller anbringes i et meget fugtigt værelse, kan der dannes
kondensvand på linsen indeni cd-afspilleren. Hvis det sker,
kan cd-afspilleren ikke fungere efter hensigten. Lad i et
sådant tilfælde cd-afspilleren stå tændt i omkring en time,
indtil fugten er fordampet.
Om regulering af lydstyrken
• Vær påpasselig med ikke at øge lydstyrken, mens du lytter
til et afsnit med meget lav lyd eller ingen lyd. Hvis du gør
det, er der risiko for, at højttalerne lider skade, når et afsnit
med høj lydstyrke afspilles.
Om rengøring
• Rengør kabinet, paneler og kontroller med en blød klud,
der er fugtet en smule med et mildt rengøringsmiddel.
Anvend ikke nogen former for ridsende klude, skurepulver
eller opløsningsmidler som alkohol eller rensebenzin.
Om transport
• Hvis afspilleren skal flyttes, skal du først åbne frontdækslet
og tage alle cd-plader ud af afspilleren. Sluk derefter for
afspilleren.
Henvend dig gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis
du har nogen spørgsmål om eller problemer med cdafspilleren.
34DK
Additional
Anden Information
information
Fejlfindingsoversigt
Prøv at løse problemet ved at se efter i nedenstående
fejlfindingsoversigt, hvis du skulle løbe ind et eller
flere af de herunder nævnte problemer. Henvend dig
gerne til nærmeste Sony-forhandler, hvis du ikke kan
løse et evt. problem ved hjælp af fejlfindingsoversigten.
Der er ingen lyd.
,Kontroller, at cd-afspilleren er ordentligt og
korrekt tilsluttet.
,Forvis dig om, at du anvender cd-afspilleren
korrekt.
Det er ikke muligt at spille cd-pladen
,Der er ikke sat nogen cd-plade i cd-afspilleren
(“–NO DISC–” vises på displayet).
Sæt en cd-plade i.
,Sæt cd-pladen i med siden med etiketten til
højre.
,Rengør cd-pladen (se side 3).
,Der kan være dannet fugt indeni cd-afspilleren.
Åbn frontdækslet og lad cd-afspilleren stå
tændt i omkring en time (se side 34).
Fjernbetjeningen virker ikke.
,Fjern forhindringer i banen mellem
fjernbetjening og cd-afspiller.
,Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningssensoren på cd-afspilleren.
,Sørg for at indstille fjernbetjeningen korrekt.
,Skift alle batterierne i fjernbetjeningen ud med
nye, hvis de er ved at være udtjente.
,Indstil kommandoindstillingen på
fjernbetjeningen i den stilling, som modsvarer
kommandoindstillingen på afspilleren.
Det tager længere at afspille MP3-filer end andre.
,Med de følgende plader varer det længere,
inden afspilningen begynder:
– plader, som er optaget med en kompliceret
træstruktur.
– plader, om er optaget i Multi Session.
– plader, til hvilke der kan føjes data (ikkefærdigbehandlede plader).
Om ID3-mærke version 2
Følgende sker, når en MP3-fil, som indeholder
ID3-mærke version 2 afspilles. Dette er dog
ikke nogen fejlfunktion:
– Når en del af ID3-mærke version 2 springes
over (ved begyndelsen af sporet), vil der
ikke være nogen lyd. Den oversprungne tid
afhænger af kapaciteten ID3-mærke version
2.
Eksempel: Ved 64 kilobytes er den omkring
2 sekunder (med RealJukebox).
– Den angivne, forløbne spilletid, når en del
af ID3-mærke version 2 springes over, er
unøjagtig. For MP3-filer med en anden
bithastighed end 128 kbps, vil tiden ikke
blive præcist angivet under afspilning.
– Når en MP3-fil er lavet med MP3konversionssoftware (for eksempel
RealJukebox*), vil ID3-mærke version 2
automatisk blive skrevet.
* “RealJukebox er registreret varemærke
tilhørende RealNetworks, Inc.”
December 2001
Afspilleren fungerer forkert
,Mikrocomputer-chippene kan fungere forkert.
Genindstil cd-afspilleren ved at tage
netledningen ud af forbindelse og sætte den i
stikkontakten i væggen igen.
MP3-filer kan ikke afspilles
,Optagelse udførtes ikke i overensstemmelse
med ISO 9660 niveau 1 eller niveau 2, eller Joliet
eller Romeo i ekspansionsformatet.
,Filforlængelsen “.MP3” er ikke føjet til
filnavnet.
,Filer er ikke lagret i MP3-format.
35DK
Anden information
Tekniske specifikationer
Compact disc-afspiller
Laser
Halvlederlaser (λ = 780 nm)
Strålingsvarighed: kontinuerlig
Laserkapacitet
Max. 44,6 µW*
* Denne kapacitet er værdien målt på
en afstand af 200 mm fra
objektivlinsen på den optiske pickupblok med 7 mm-åbning.
Frekvensgang
Signal/støj forhold
Dynamisk område
20 Hz til 20 kHz ±0,5 dB
Mere end 108 dB
Mere end 87 dB
Harmonisk forvrængning
Mindre end 0,009%
Udgang
LINE OUT
Jackstiktype
Max.
Belastningsimpedans
udgangsniveau
Phono-jackstik
2 v (ved
50 kiloohm)
–18 dBm
DIGITAL OUT Optisk
udgangsbøsning
(OPTICAL)
Over 10 kiloohm
Bølgelængde:
660 nm
Generelt
Strømforsyning
230 v AC, 50/60 Hz
Effektforbrug
16 W
1 W (i strømbesparelsesindstilling)
Mål (ca.)
(b/h/d)
430 × 189 × 537 mm (b/h/d) inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
8,8 kg
Medfølgende tilbehør
Se side 6.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
36DK
Stikordsregister
Stikordsregister
Additional Information
Lagring af
information om
cd-plader 23
Lokalisering
direkte 16
med brug af AMS 13
via medhør 13
ved afsøgning 13
MP3-fil 3
A
Afspilning
blandet afspilning
(Shuffle) 17
gentaget afspilning 17
kontinuerlig afspilning 12
kunstnernavnafspilning 29
programafspilning 19
skiftevis afspilning 31
X-Fade afspilning 31
AMS 13
Annullering af
Brugerfiler 23
Kunstnernavn 28
Pladenavn 24
Automatisk musiksensor.
Se AMS
Avanceret mega-styring 30
N, O
Navnesøgning 16
Navngivning af en plade 23
No-Delay Play 31
P, Q, R
Pladenavn 23
Program
annullering 20
hvordan man
laver et
kontrol 20
ændring 20
B
Blandet afspilning 17
Brugerfiler
hvad man kan gøre
med 23
Kunstner-fil 27
Pladenavn 23
Knappernes betegnelser
L, M
S
Styring af en anden
cd-afspiller 30
Søgning. Se Lokalisering
T
C
CD TEXT
Tilslutning af
en anden cd-afspiller 8
system 8
Tilslutninger
oversigt 6
Timerstyret afspilning 22
Top Artist Play 29
13
D, E
Drejeskive
9
F
Fejlfinding 35
Fjernbetjening 6
U
Gentagelse
Valg af den næste plade
H
X, Y, Z
Historie-søgning
X-Fade Play
I
Ind-/udtoning 22
Isætning af cd-plader 9
J
JOG-drejeknap
9
K
Kontinuerlig afspilning 12
Korrekt behandling af
cd-plader 3
Kunstnernavn 27
Kontroller
Omskiftere
V, W
17
ALBUM SELECT 12
ALBUM +/– 12
ARTIST MODE 29
CHAR 25
CHECK 20
CLEAR 20
CONTINUE 12
DEL 26
DISC 16
DISC +/– 12
DISPLAY 14
ENTER 16
FADER 22
HISTORY 16
HISTORY MODE 16
MEGA CONTROL 30
MENU/NO 9, 23
NAME EDIT/SELECT 25
NAME SEARCH 16
NO DELAY 31
Nummer 16
OPEN/CLOSE 9
PROGRAM 19
REPEAT 18
SHUFFLE 18
SPACE 25
TIME 14
TOP ARTIST 1–8 29
X-FADE 31
YES 24, 32
H 12
X 12
x 12
A 11
m/M 13
./> 13
> 10 13
+100 15
JOG-drejeknap 9
l AMS L 13
Udpakning 6
G
Knapper
31
Æ
Ændring af
Kunstnernavn 27
Pladenavn 24
17
COMMAND MODE
TIMER 22
?/1 12
30
Jackstik
CONTROL A1II 7
DIGITAL OUT (OPTICAL)
2ND CD IN 8
7
Andet
Display 13
Drejeskive 9
Frontdæksel 9
Pladeåbninger 9
6
37DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran vuoksi.
Ota tarvittaessa yhteys valtuutettuun huoltoon.
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten kirjahyllyyn tai
umpinaiseen kaappiin.
Tämä laite on luokiteltu LUOKAN 1 LASER-tuotteeksi.
Seuraava merkintä sijaitsee laitteen takaseinässä.
Tervetuloa!
Kiitämme tämän Sony CD-soittimen hankinnasta. Pyydämme
lukemaan tämän käyttöohjeen huolellisesti ennen laitteen
käyttämistä ja säilyttämään ohjeet tallessa mahdollista tulevaa
tarvetta varten.
Tästä käyttöohjeesta
Nämä käyttöohjeet on tarkoitettu mallille CDP-CX455.
Selityksiä
• Tässä käyttöohjeessa on kuvattu soittimen säätimet.
On myös mahdollista käyttää kauko-ohjaimen säätimiä, jos
niillä on sama tai samanlainen nimi kuin soittimen
säätimillä.
• Käyttöohjeissa on käytetty seuraavia kuvatunnuksia:
Tulipalon estämiseksi älä peitä laitteen ilmanvaihtoaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla, verhoilla jne. Älä myöskään
aseta palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä aseta nestettä
sisältäviä astioita kuten kukkamaljakoita laitteen päälle.
Paristoa ei saa hävittää talousroskien
yhteydessä, se on hävitettävä oikein
kemiallisena jätteenä.
Z
Osoittaa, että tehtävä voidaan suorittaa kaukoohjaimella.
z
Osoittaa tehtävän suorittamista helpottavia vihjeitä.
Huomautuksia CD-levyistä
CD-levyjen käsittely
• Käsittele levyjä varoen, jotta ne pysyvät puhtaina.
• Älä liimaa paperia tai teippiä levyjen pinnalle.
• Älä saata levyjä alttiiksi suoralle auringonpaisteelle tai
lämmönlähteille kuten ilmastointilaitteiden
kuumailmakanaville äläkä jätä niitä auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, koska lämpötila saattaa nousta
huomattavan korkeaksi ajoneuvon sisällä.
• Kun levy on otettu pois levyaukosta, pane se koteloon.
Puhdistuksesta
• Puhdista levyt puhdistusliinalla ennen soittoa. Pyyhi levyt
keskeltä reunoille päin.
• Älä käytä liuottimia kuten bensiiniä, tinneriä, liikkeissä
myytäviä puhdistimia tai antistaattissuihkeita, jotka on
tarkoitettu muovisille LP-levyille.
2FI
Huomautuksia CD-R/CD-RW levyistä
Huomautuksia levyistä
Tällä soittimella voidaan soittaa seuraavanlaisia levyjä:
Levytyyppi
Levyllä oleva tarra
CD-äänilevy
MP3-tiedostot
• Joitakin CD-R/CD-RW-levyjä (riippuen äänitykseen
käytetystä laitteesta tai olosuhteista) ei kenties voi toistaa
tällä laitteella.
• Sellaisia levyjä ei voi toistaa, joiden äänitystä ei ole
lopetettu äänityksen lopussa vaaditulla tavalla*.
* Toimenpiteet, jotka ovat tarpeen, jotta äänitetty CD-R/
CD-RW voidaan toistaa CD-audiosoittimella.
MP3-tiedostoista
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3) on standardi äänen
puristusteknologia ja järjestelmä. Tiedosto puristetaan
noin 1/10 alkuperäisestä koosta. Sellaiset äänet, jotka
ovat ihmiskorvan kuulokyvyn ulkopuolella,
puristetaan ja kuuluvissa olevat äänet jätetään
puristamatta.
Joidenkin MP3-tiedostojen toisto ei kenties ole
mahdollista nauhoituksesta riippuen.
Koodaustapa (siis koodaukselle valittu bittisuhde)
vaikuttaa tehtyjen MP3-tiedostojen äänenlaatuun.
Tavallisesti MP3-tiedostoille käytetty bittisuhde on
128 kbps.
On mahdollista soittaa MP3-tiedostoja, jotka on
nauhoitettu CD-ROM -levyille, CD-R (äänitettävät CDlevyt) ja CD-RW (uudelleenkirjoitettavat CD-levyt)
levyjä. Levyn on oltava muodossa ISO9660*1 taso 1 tai 2
tai Joliet tai Romeo laajennusmuodossa. On
mahdollista käyttää Multi Session*2 -muodolla
äänitettyjä levyjä.
*1 ISO 9660 muoto
Tämä on yleisin loogisen muodon kansainvälinen
standardi CD-ROM levyjen tiedostoille ja kansioille.
Määritystasoja on monta. Tasolla 1 tiedostojen
nimien on oltava 8.3 muodossa (korkeintaan
kahdeksan kirjainta nimessä ja kolme jatkeessa
“.MP3”) ja tehty isoilla kirjaimilla. Kansioiden
nimissä saa olla korkeintaan kahdeksan kirjainta.
Tasolla 2 tiedostojen nimissä voi olla 31 kirjainta.
Kussakin kansiossa voi olla 8 kaaviota.
Joliet ja Romeo laajennusmuodolla on varmistettava
kirjoitusohjelman sisältö jne.
DK
*2 Multi Session
Tämä on nauhoitustapa, jonka avulla on mahdollista
lisätä tietoja jäljitä heti -metodilla. Tavalliset CDlevyt alkavat CD-säätöalueella, josta käytetään
nimitystä alaosa ja ne loppuvat aina loppuosaan.
Multi Session CD on sellainen CD, jolla on useita
äänityskertoja, joista kutakin alkuosasta loppuosaan
jatkuvaa kohtaa pidetään yhtenä kertana.
CD-EXTRA: Muoto, jossa CD-DA (audio) tieto
nauhoittuu kerran 1 raidoille ja tietokonetiedot
kerran 2 raidoille.
Sekoitettu CD: Muoto, jossa tietokonetiedot
nauhoittuvat ensimmäiselle raidalle ja CD-DA
(audio) tiedot kyseisen kerran seuraaville raidoille.
FI
(jatkuu)
3FI
Huomautuksia
• Muilla muodoilla kuin ISO 9660 taso 1 kansioiden nimet tai
tiedostojen nimet eivät kenties näy oikein.
• Kun annat nimiä, muista lisätä tiedoston jatke “.MP3”
tiedoston nimeen.
• Jos jatke “.MP3” pannaan johonkin muuhun tiedostoon
kuin MP3, laite ei tunnista tätä tiedostoa oikein ja syntyy
kohinaa, joka saattaa vahingoittaa kaiuttimia.
• Seuraavilla levyillä toiston alkaminen kestää kauemmin.
– levyllä, joka on nauhoitettu monimutkaisella
kaaviorakenteella.
– Multi Session -muodolla nauhoitetulla levyllä.
– levyllä, jolle voidaan lisätä tietoja (levyt, joiden
nauhoitusta ei ole lopetettu vaaditulla tavalla).
MP3-tiedostojen toistojärjestys
Kansioiden ja tiedostojen toistojärjestys on
seuraavanlainen:
1
Kansio (albumi)
1
MP3-tiedosto (raidat)
2
2
3
3
Huomautuksia Multi Session -muodolla äänitetyn levyn
toistoa varten
4
5
Multi Session CD-levylle tallennetuissa CD-DA (audio)
levyissä tai MP3-tiedostoissa saattaa olla joitakin rajoituksia
toiston suhteen.
– Jos levy alkaa CD-DA jaksolla, se tunnistetaan CD-DA
(audio) levyksi ja toisto jatkuu, kunnes vastaan tulee
MP3-jakso.
– Jos levy alkaa MP3-jaksolla, se tunnistetaan MP3-levyksi
ja toisto jatkuu kunnes vastaan tulee CD-DA (audio)
jakso.
– MP3-levyn toistoalan päättää levyjä analysoimalla saatu
tiedostojen kaaviorakenne.
– Levy, jolla on sekalainen CD-muoto, tunnistetaan CD-DA
(audio) levyksi.
4
5
6
6
7
7
8
8
9
Kaavio 1 Kaavio 2 Kaavio 3 Kaavio 4 Kaavio 5
Huomautuksia
• Sellainen kansio, jossa ei ole MP3-tiedostoa, ohitetaan.
• Kun paikalleen on asetettu levy, jolla on monta kaaviota,
toiston aloittaminen kestää kauemmin.
On suositeltavaa tehdä vain yksi tai kaksi kaaviota kullekin
levylle.
• Suurin mahdollinen kansioiden lukumäärä: 150 (mukaan
lukien juurikansio ja tyhjät kansiot)
• MP3-tiedostojen ja kansioiden suurin mahdollinen
lukumäärä: 300
• CD-soitin voi soittaa MP3-tiedostot kansiosta, jonka syvyys
kansiokaaviossa on 8.
Vihje
Toistojärjestys voidaan määrittää asettamalla kansion tai
tiedoston nimen eteen järjestysnumero (esim. “01”, “02”) ja
nauhoittamalla sisältö sitten levylle. (Järjestys on erilainen
riippuen kirjoitusohjelmasta.)
Huomautus MP3-tiedostojen toistosta
Riippuen koodaus/kirjoitusohjelmasta, äänityslaitteesta tai
MP3-tiedoston äänityksen aikana käytettävästä
äänitysmediasta saattaa ilmetä sellaisia ongelmia kuten
toiston epäonnistuminen, äänen katkeilu ja kohina.
4FI
INDHOLDSFORTEGNELSE
Aloittaminen
Laitteen purkaminen pakkauksesta ................................................................................... 6
Järjestelmän liittäminen ....................................................................................................... 6
Toisen CD-soittimen liittäminen ......................................................................................... 8
CD-levyjen asettaminen ....................................................................................................... 9
Virran säästö valmiustilassa .............................................................................................. 11
CD-levyjen soitto
CD-levyn soitto ................................................................................................................... 12
Näytön käyttö ...................................................................................................................... 13
Jonkin tietyn levyn paikallistaminen ............................................................................... 15
Seuraavaksi soitettavan levyn määrittely ....................................................................... 17
Levyjen (albumien) soitto eri muodoilla (uudelleensoitto/hajasoitto) ...................... 17
Oman ohjelman tekeminen (Ohjelmoitu soitto) ............................................................. 19
Ajastimen käyttö ................................................................................................................. 22
Alku- tai loppuhäivytys ..................................................................................................... 22
CD-levyn tietojen tallennus (muokattavat tiedostot)
Mitä muokattavilla tiedostoilla voidaan tehdä .............................................................. 23
Nimen antaminen levyille (levyn nimi) .......................................................................... 23
Muokatun tiedoston tietojen tallennus näppäimistöllä ................................................ 26
Levyjen luokittelu artistin nimen mukaisesti (artistitiedosto) ..................................... 27
Saman artistin nimen omaavien levyjen soitto painikkeen TOP ARTIST yhdellä
painalluksella (huippuartistisoitto) .................................................................................. 29
Soittimen käyttö muun laitteen kanssa
Toisen CD-soittimen säätö (Edistynyt Mega-säätö) ....................................................... 30
Soitto vuorotellen (viiveetön soitto/X-häivytyssoitto) ................................................. 31
Soittimen säätö toisella laitteella ...................................................................................... 32
Lisätietoja
CONTROL A1II -säätöjärjestelmän käyttö ...................................................................... 33
Huomautuksia ..................................................................................................................... 34
Vianmääritys ........................................................................................................................ 35
Tekniset tiedot ..................................................................................................................... 36
Hakemisto
Hakemisto ............................................................................................................................ 37
5FI
Aloittaminen
Laitteen purkaminen
pakkauksesta
Varmista, että pakkauksessa on seuraavat tarvikkeet:
• Äänijohto (1)
• Monofoninen (2P) minipistokejohto (1) (CONTROL
A1II -järjestelmän liitäntäjohto) (vakiovaruste vain
Kanadan mallissa)
• Kauko-ohjain (1)
• AA-kokoiset paristot (LR6) (2)
Järjestelmän liittäminen
Yleiskatsaus
Tässä luvussa kuvataan CD-soittimen liittäminen
vahvistimeen. Muista katkaista virta kustakin laitteesta
ennen liitäntöjen tekemistä.
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
CONTROL A1II
CD-soitin
Paristojen asettaminen kauko-ohjaimeen
Soitinta voidaan käyttää varusteisiin kuuluvalla
kauko-ohjaimella. Aseta kaksi AA-paristoa (LR6)
(vakiovaruste) sovittamalla + ja – pää paristokotelon
sisällä olevia merkintöjä vastaavasti.
Aseta ensin negatiivinen (–) pää ja paina paristoa sitten
alas niin, että positiivinen (+) pää menee paikalleen.
Kun käytät kauko-ohjainta, suuntaa se soittimessa
olevaan kauko-ohjaimen tunnistimeen .
Verkkoulosottoon
Analogiseenlähtöön
(vasen)
Analogiseenlähtöön
(oikea)
Äänituloon
z
Milloin paristot on vaihdettava
Tavallisessa käytössä paristot kestävät noin kuusi
kuukautta. Kun kauko-ohjaimella ei voi enää käyttää
soitinta, vaihda kumpikin paristo uuteen.
Huomautuksia
• Älä jätä kauko-ohjainta erittäin kuuman tai kostean paikan
läheisyyteen.
• Älä pudota vieraita esineitä kauko-ohjaimen sisään, ole
erittäin varovainen varsinkin vaihtaessasi paristoja.
• Älä anna suoran auringonvalon tai valaisimen valon loistaa
kauko-ohjaimen tunnistimeen. Se saattaa aiheuttaa laitteen
epäkuntoon menemisen.
• Jos kauko-ohjainta ei aiota käyttää pitkähköön aikaan, ota
paristot pois välttääksesi mahdollisen paristovuodon
aiheuttamat vauriot ja syöpymisen.
6FI
Vahvistin
: Signaalivirta
Verkkoulosottoon
Mitä johtoja tarvitaan?
Äänijohto (vakiovaruste) (1)
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Valkoinen
(vasen)
Punainen
(oikea)
Getting
Aloittaminen
Started
z
Liitännät
Kun liität äänijohdon, sovita eri väreillä merkityt
johdot oikeisiin liittimiin laitteissa: punainen (oikea)
punaiseen ja valkoinen (vasen) valkoiseen. Liitä johdot
lujasti, jotta kohinaa ei synny.
L
INPUT
CD
R
R
L
IN
2ND CD
Liitä laite liittimen CONTROL A1II (tai CONTROL A1)
kautta. Erillisistä Sony-laitteista koostuvan
äänijärjestelmän käyttö helpottuu. Katso tarkemmat
tiedot kohdasta “CONTROL A1II-säätöjärjestelmä”
sivulta 33.
Vahvistin
CD-soitin
L
Jos omistat CONTROL A1II (tai CONTROL A1)
-liittimellä varustetun Sony-laitteen
Virtajohdon liittäminen
Liitä vaihtovirtajohto seinäpistorasiaan.
OUT
R
ANALOG
Huomautus soittimen sijoituksesta
• Jos omistat digitaalilaitteen kuten esimerkiksi
digitaalisen vahvistimen, D/A-muuntajan, DAT- tai MDsoittimen
Liitä laite liittimen DIGITAL OUT (OPTICAL) kautta
optisella johdolla (ei kuulu varusteisiin). Ota suojus pois ja
liitä optinen johto.
Huomaa, että ei ole mahdollista käyttää alku- tai
loppuhäivytystä (sivu 22).
Soitin on asetettava tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle.
Jos soitin on kallellaan, seurauksena saattaa olla
soittimen epäkuntoon meneminen tai
vahingoittuminen.
Optinen johto (ei kuulu varusteisiin)
CD-soitin
Digitaalinen laite
DIGITAL
INPUT
OPTICAL
OPTICAL
OUT
DIGITAL
Huomautuksia
• MP3-tiedoston toisto ei lähde liittimestä DIGITAL OUT
(OPTICAL).
• Kun liitäntä tehdään liittimen DIGITAL OUT (OPTICAL)
kautta, kohinaa saattaa esiintyä soitettaessa muita kuin
musiikkia sisältäviä CD-ohjelmia, esimerkiksi CD-ROM
levyjä.
7FI
Aloittaminen
Mitä johtoja tarvitaan?
Toisen CD-soittimen
liittäminen
• Äänijohto (1) (Käytä liitettävän soittimen varusteisiin
kuuluvaa johtoa.)
• Monofoninen (2P) minipistokejohto (1) (kuuluu vain
Kanadan mallin varusteisiin)
Jos omistat sellaisen Sony CD-soittimen, johon voidaan
asettaa 5, 50, 200, 300 tai 400 levyä ja jossa on
CONTROL A1II (tai CONTROL A1) liitin ja soittimen
komentomuodoksi voidaan säätää CD3, soitinta
voidaan käyttää toisena soittimena tällä laitteella. Kun
olet liittänyt tämän laitteen ja vahvistimen, suorita alla
kuvatut toimenpiteet.
Muista katkaista virta kummastakin soittimesta ennen
liitännän tekemistä.
1
Liitä soittimet äänijohdolla (katso myös lukua
“Liitännät” sivulta 6).
CDP-CX455
CDP-CX355 tms.
2ND CD ANALOG
L
L
R
R
IN
IN
2ND CD
OUT
OUT
L
L
R
R
ANALOG
Analogiseen lähtöön (ANALOG OUT)
2
CDP-CX455
Liitä soittimet monofonisella (2P)
minipistokejohdolla.
CDP-CX355 tms.
CDP-CX455
CONTROL A1II
Toisen CD-soittimen
tuloliittimeen (2ND CD IN)
CONTROL A1
Katso tarkemmat tiedot tästä liitännästä kohdasta
“CONTROL A1II -säätöjärjestelmän käyttö”
sivulta 33.
Verkkoulosottoon
3
CDP-CX355 tms.
Äänilähtöön
Liittimeen
CONTROL A1II
Säädä tämän soittimen komentomuodon valitsin
asentoon CD1 (tehdassäätö) tai CD2 ja toisen
soittimen komentomuodon valitsin asentoon CD3.
Tarkista tämän soittimen voimassa olevan
komentomuodon näyttö ja jos muotona on CD3,
muuta muoto seuraavalla sivulla kuvatulla tavalla.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-1** ****
ALL 1 DISCS SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Verkkoulosottoon
Parhaillaan voimassa
oleva komentomuoto
Äänituloon
Katso toisen soittimen käyttöohjeet luvusta
“Toisen CD-soittimen säätö” sivulta 30 ja luvusta
“Soitto vuorotellen” sivulta 31.
Vahvistin
4
: Signaalivirta
8FI
Verkkoulosottoon
Liitä kummankin soittimen virtajohto
verkkoulosottoon.
Getting
Aloittaminen
Started
Huomautuksia
CD-levyjen asettaminen
• Älä liitä muuta soitinta kuin se, jota aiotaan käyttää toisena
soittimena, tämän soittimen liittimeen 2ND CD IN.
• Kun liitetään toinen CD-soitin, älä liitä tämän laitteen
liitintä DIGITAL OUT (OPTICAL) vahvistimeen.
Tähän soittimeen voidaan asettaa jopa 400 CD-levyä.
?/1
JOG
OPEN/CLOSE
Soittimen komentomuodon muuttaminen
MENU/NO
JOG
Levyaukko ylhäältä katsottuna
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “COMMAND
MODE?” tulee näkyviin näyttöön.
3
Paina JOG-säädintä.
Parhaillaan voimassa oleva komentomuoto tulee
näkyviin.
Soittoasento
Pyörivä alusta
Latausasento
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*CD1[CD2] CD3*
1
Kytke soittimen virta painamalla painiketta ?/1.
2
Avaa etukansi painamalla painiketta OPEN/
CLOSE.
3
Käännä levynumeroa tarkkailemalla (kirjoitettu
kunkin aukon viereen ja näkyy myös pienessä
näytössä) JOG-säädintä, kunnes löytyy se
levyaukko, johon levy halutaan asettaa.
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Parhaillaan voimassa
oleva komentomuoto.
4
Valitse JOG-säädintä kääntämällä CD1 tai CD2 ja
paina sitten JOG-säädintä uudelleen.
Pieni näyttö
I/1
Levynumero
Latausasennossa oleva levyaukko
(jatkuu)
9FI
Aloittaminen
Latausasennossa oleva levynumero tulee näkyviin
näyttöön. Jos levyllä on levynimi (katso s. 23),
levynimi tulee näkyviin levynumeron asemesta.
Kun käännetään JOG-säädintä, levynumero tai
levynimi muuttuu.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Huomautus
• Älä aseta laitteeseen 8 cm CD-sovitinta.
Soitin ei voi soittaa 8 cm CD-levyjä. Älä aseta 8 cm
CD-levyä tai 8 cm CD-sovitinta (CSA-8). Se saattaa
vahingoittaa soitinta ja levyä.
• Älä liikuta soitinta sen jälkeen, kun levyt on
asetettu paikalleen.
• Aseta soitin tasaiselle, vaakasuoralle pinnalle. Sitä
ei saa asettaa kallelleen.
Levynumero tai levynimi
Levyt voidaan luokitella käyttämällä artistin nimi
-toimintoa. Tämän toiminnon avulla on helppo
löytää levy, joka halutaan soittaa. Katso tarkemmat
tiedot luvusta “Levyjen luokittelu artistin nimen
mukaisesti (artistitiedosto)” sivulta 27.
4
Aseta levy paikalleen niin, että etikettipuoli
osoittaa oikealle.
• Älä liikuta soitinta äläkä kolhi sitä sen jälkeen, kun
levyt on asetettu paikalleen.
• Kun kuljetat soitinta, ota kaikki levyt pois siitä.
• Aseta levy oikeassa asennossa pyörivälle alustalle.
Jos levy ei mene aukkoon kokonaan (esim.
painettaessa painiketta A) aseta se uudelleen
oikeassa asennossa pyörivälle alustalle (tai paina
painiketta A uudelleen).
Etikettipuoli
oikealle
Kun levy on asetettu paikalleen, voit näppäillä
alkuperäisen levynimen levynumeron tilalle (katso
lukua “Nimen antaminen levyille (levynimi)”
sivulta 23), jotta levy löytyy helposti, kun sitä
halutaan soittaa.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
5
Aseta muut levyt toistamalla vaiheet 3 ja 4.
6
Sulje etukansi painamalla painiketta OPEN/
CLOSE.
Pyörivä alusta pyörähtää ja latausasennossa oleva
levyaukko säätyy soittoasentoon. Pidä etukansi
aina suljettuna paitsi levyjä asetettaessa tai
poistettaessa.
10FI
Levy, joka ei ole mennyt kokonaan paikalleen
• Älä kiinnitä tarroja tms. CD-levyille.
Jos CD-levylle kiinnitetään tarroja tms., soitin ei
kenties toimi oikein ja soitin tai levy saattavat
vahingoittua.
Huomautuksia
• Jos pudotat levyn soittimeen ja/tai CD ei mene
aukkoon oikein, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
• Varmista, että pyörivä alusta on kokonaan pysähtynyt
ennen kuin asetat levyn tai otat sen pois.
• Etukansi sulkeutuu automaattisesti painettaessa
painiketta H. Älä pane kättäsi soittimeen painikkeen
H painamisen jälkeen, sillä kätesi saattaa tarttua kiinni
etukanteen.
Getting
Aloittaminen
Started
CD-levyjen poisottaminen
Kun olet suorittanut vaiheet 1-3 sivulla 9 olevasta
luvusta “CD-levyjen asettaminen”, ota levyt pois. Sulje
sitten etukansi.
z
Virran säästö valmiustilassa
STANDBY
Jotta levyjen poisotto käy helposti
Kun olet suorittanut vaiheet 1-3 sivulla 9 olevasta luvusta
“CD-levyjen asettaminen”, paina painiketta A (DISC
EJECT). Valitussa aukossa oleva levy siirtyy ylös ja se
voidaan ottaa pois helposti. Kun painiketta A painetaan
uudelleen, levy palaa ladattuun asentoon. Jos levy ei
palaa ladattuun asentoon, aseta se uudelleen.
?/1
?/1
Paina painiketta ?/1 soittimesta tai kauko-ohjaimesta
kerran.
z
Kun soitin on valmiustilassa, soittimen STANDBYmerkkivalo palaa.
Valmiustilan lopettaminen
Paina painiketta ?/1 soittimesta tai kauko-ohjaimesta
kerran.
11FI
CD-levyjen soitto
z
CD-levyn soitto
Kun painike on sammunut: JOG-säädin valitsee levyt.
Kun painike palaa: JOG-säädin valitsee albumit.
On mahdollista soittaa levyn kaikki raidat tai MP3tiedostot alkuperäisessä järjestyksessä (jatkuva soitto).
On myös mahdollista soittaa jopa 400 levyä perätysten.
Varmista, että levyt on asetettu paikalleen oikein
sivulla 9 ja 10 kuvatulla tavalla.
?/1
CONTINUE
Kytke virta vahvistimeen ja valitse CD-soittoa
varten oleva asento.
2
Kytke soittimen virta painamalla painiketta ?/1.
3
Paina painiketta CONTINUE ja valitse kaikkien
levyjen (ALL DISCS), yhden levyn (1 DISC) tai
albumin (ALBUM) jatkuva soittomuoto.
Joka kerta, kun painat painiketta CONTINUE,
“ALL DISCS”, “1 DISC” tai “ALBUM” näkyy
vuorotellen näytössä.
Muista pysäyttää toisto ennen kuin muutat
toistomuotoa painikkeella CONTINUE, SHUFFLE
tai PROGRAM.
Kun valitset
Soitin soittaa
ALL DISCS
Kaikki soittimessa olevat levyt perätysten
levynumeroiden mukaisessa
järjestyksessä. Tyhjät levyaukot ohitetaan.
1 DISC
Vain yhden valitun levyn.
ALBUM*
Vain yksi albumi.
* Kun sellaista levyä, jolla ei ole albumia, toistetaan
muoto “ALBUM” valittuna, levy soi samalla
tavalla kuin silloin, kun yhden levyn jatkuva
soitto (1 DISC Continuous Play) on valittu.
4
Varmista, että painike ALBUM SELECT on poissa
päältä ja käännä sitten JOG-säädintä, kunnes
haluttu levynumero tai levynimi (katso s. 23) tulee
näkyviin näyttöön ja valitse näin ensimmäinen
levy (ALL DISCS) tai haluttu levy (1 DISC).
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
12FI
5
Kun haluat soittaa ääniraitoja, ohita tämä vaihe ja
siirry vaiheeseen 7.
6
Albumi valitaan painamalla painiketta ALBUM
SELECT niin, että se syttyy palamaan ja
kääntämällä sitten JOG-säädintä, kunnes halutun
albumin nimi tulee näkyviin näyttöön.
Käännä myötäpäivään, kun haluat valita
seuraavan albumin ja vastapäivään, kun haluat
valita edellisen albumin.
7
Aloita soitto painamalla JOG-säädintä ja säädä
äänenvoimakkuus vahvistimella.
Valittu levy säätyy soittoasentoon ja soitin soittaa
kaikki levyt alkaen valitusta levystä (ALL
DISCS),kaikki raidat (1 DISC) tai kaikki valitun
albumin MP3-tiedostot (ALBUM) kerran.
JOG
H
ALBUM SELECT
1
Painikkeesta ALBUM SELECT
Soiton aikana suoritettavat toiminnot
Kun haluat
Toimi seuraavalla tavalla
Lopettaa toiston
Paina x.
Kytkeä tauon
Paina X.
Jatkaa soittoa tauon
jälkeen
Paina X tai H.
Siirtyä seuraavalle
levylle Z
Paina DISC + kerran.
Pidä painike painettuna, kun haluat
ohittaa muita levyjä.
Palata takaisin
edelliselle levylle Z
Paina DISC – kerran.
Pidä painike painettuna, kun haluat
ohittaa muita levyjä.
Siirtyä seuraavalle
albumille Z
Paina ALBUM +.
Siirtyä takaisin
edelliselle
albumille.Z
Paina ALBUM –.
Playing
CDs
CD-levyjen
soitto
Kun haluat
Toimi seuraavalla tavalla
Siirtyä suoraan
jollekin tietylle
raidalle. Z
Paina raidan numeron painiketta
kauko-ohjaimesta. Kun haluat
paikallistaa suoraan sellaisen raidan,
jonka numero on suurempi kuin 10,
paina painiketta >10 ensin ja sitten
vastaavia numeropainikkeita.
Esimerkkejä:
•Kun halutaan valita raitanumero
30 CD-levyltä, jolla on 50 raitaa,
paina painiketta >10, sitten 3 ja 10/
0.
•Kun haluaan valita raitanumero 30
CD-levyltä, jolle on nauhoitettu
200 raitaa, paina >10, sitten 10/0, 3
ja 10/0.
Siirtyä johonkin
kohtaan raidalla
tarkkailleen ääntä Z
Paina painiketta m (taakse) tai M
(eteen) kauko-ohjaimesta ja pidä
painettuna, kunnes haluttu kohta
löytyy.
Siirtyä johonkin
kohtaan raidalla
tarkkaillen näyttöä Z
Paina painiketta m (taakse) tai M
(eteen) kauko-ohjaimesta ja pidä
painettuna, kunnes haluttu kohta
löytyy tauon aikana. Ääntä ei kuulu
toiminnan aikana.
Siirtyä seuraavalle
raidalle (MP3tiedosto*)
Käännä l AMS L säädintä
myötäpäivään yhden napsahduksen
verran.
Palata edelliselle
raidalle (MP3tiedosto*)
Käännä l AMS L säädintä
vastapäivään yhden napsahduksen
verran.
Lopettaa soiton ja
ottaa levyn pois
Paina painiketta OPEN/CLOSE.
* Kun “ALL DISCS” tai “1 DISC” on valittu, on mahdollista
löytää kaikki valitun levyn MP3-tiedostot. Kun “ALBUM”
on valittu, on mahdollista löytää kaikki valitun albumin
(ALBUM) MP3-tiedostot.
Näytön käyttö
Näytöstä voidaan katsoa levytiedot, kuten esimerkiksi
levynimet (katso s. 23) tai artistien nimet (katso s. 27).
Toisin kuin tavallisilla CD-levyillä, CD TEXT -levyillä
on sellaista tietoa kuin levynimi tai artistin nimi.
Näyttö näyttää CD TEXT -tiedot, joten voit nähdä
soivan levyn nimen, artistin nimen ja raidan nimen.
Kun soitin havaitsee CD TEXT -levyn, “CD TEXT”
tulee näkyviin näyttöön.
DISPLAY
TIME
Tavallisten levyjen tietojen katsominen
Tietojen katsominen pysäytystilassa
Näyttö näyttää parhaillaan kohdalla olevan levyn
numeron, raitojen lukumäärän ja koko levyn soittoajan.
Parhaillaan kohdalla olevan levyn
numero tai nimi jne.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
*DISC-20* ****
Kokonaissoittoaika
Kun TOC-luku on suoritettu
Kun toistetaan MP3-tiedostoja levyltä, “MP3” näkyy
näytössä.
z
SEC
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Raitojen lukumäärä
z
GROUP ART. MIN STEP
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
Kun soittimen virta katkaistaan
Soitin muistaa viimeksi soineen levyn ja soittomuodon:
jatkuva soitto (sivulla 12), hajasoitto (sivulla 17) tai
ohjelmoitu soitto (sivulla 19). Kun soittimen virta
kytketään uudelleen, soitin soittaa saman levyn samalla
soittomuodolla.
Parhaillaan kohdalla olevan levyn numero
Huomautus
Jos “
” tulee näkyviin suureen näyttöön, levy on loppunut
painettaessa painiketta M. Käännä säädintä l AMS L
vastapäivään tai paina painiketta m siirtyäksesi takaisin.
(jatkuu)
13FI
CD-levyjen soitto
Soivan levyn tietojen katsominen
Kun levy soi, näyttö näyttää soivan levyn numeron,
raitanumeron, raidan soittoajan ja seuraavan levyn
numeron.
Parhaillaan kohdalla olevan levyn numero tai nimi jne.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Parhaillaan soivan
raidan numero
Soittoaika*1
Seuraavan levyn numero
NEXT DISC
2nd PLAYER
Tietojen katsominen soitettaessa levyä
Näyttö näyttää vuorotellen levyn ja raidan nimen.
Tiedot näkyvät seuraavalla tavalla
(pysäytysmuodolla):
• Kun parhaillaan kohdalla olevalle levylle on
annettu artistin nimi
CD TEXT -levyn nimi/ annettu artistin nimi
• Kun parhaillaan kohdalla olevalle levylle ei ole
annettu artistin nimeä
CD TEXT -levyn nimi/CD TEXT -levyn artistin
nimi
Joka kerta, kun painetaan painiketta DISPLAY,
näyttö näyttää muuttaa seuraavalla tavalla:
Levyn otsikko y Raidan otsikko
DISC
MP3-levyjen tietojen näyttö
Parhaillaan soivan levyn numero
*1 Joka kerta, kun painetaan painiketta TIME, näyttö muuttuu
seuraavalla tavalla:
t Kulunut
t Jäljellä
t Jäljellä
oleva
raidan
oleva levyn
raidan aika
soittoaika
aika
Tiedot näkyvät seuraavalla tavalla
(pysäytysmuodolla):
• Kun parhaillaan kohdalla olevalle levylle on
annettu artistin nimi
Levyn nimi/ annettu artistin nimi
Kun parhaillaan soivalle levylle ei ole annettu
levynimeä, sen numero näkyy.
• Kun parhaillaan kohdalla olevalle levylle ei ole
annettu artistin nimeä
Levyn nimi
Kun parhaillaan soivalle levylle ei ole annettu
levynimeä, sen numero näkyy.
Tietojen katsominen pysäytystilassa
Näyttö näyttää levyn nimen tai albumin nimen,
senhetkisessä albumissa olevien MP3-tiedostojen
lukumäärän, albumien* lukumäärän ja parhaillaan
kohdalla olevan levyn numeron.
* Kun on valittu ALL DISCS tai 1 DISC.
Levyn nimi tai albumin nimi
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE
MULTI CD TEXT NO DELAY
REPEAT 1
MP3
CD2 CD3
Senhetkisessä albumissa
olevien MP3-tiedostojen
lukumäärä
Albumien lukumäärä
NEXT DISC
2nd ALBUM
DISC
CD TEXT -levyjen tietojen tarkistaminen
Tietojen katsominen pysäytystilassa
Näyttö näyttää levyn nimen. Kun artistin nimi
annetaan (katso s. 27), artistin nimi tulee myös
näkyviin ja se vierii näytössä.
2nd
NEXT DISC ART. HIT ALBUM
TRACK
FADE
SONYHITS/ Hite
ALL 1 DISC S ALBUM REPEAT 1
SHUFFLEPROGRAM 1 2 3 MP3 ID3
CD TEXT X-FADE NO DELAY CD1 CD2 CD3
14FI
SEC
Parhaillaan kohdalla olevan levyn numero
Playing
CDs
CD-levyjen
soitto
Soivan levyn tietojen katsominen
Näyttö näyttää MP3-tiedoston nimen, MP3-tiedoston
numeron, MP3-tiedoston soittoajan ja parhaillaan
kohdalla olevan levyn numeron.
MP3-tiedoston nimi*1
2nd
NEXT
ART. HIT
ALBUM
MULTI CD TEXT NO DELAY
NAME SEARCH
TRACK ART. MIN STEP
SONG-1
Jonkin tietyn levyn
paikallistaminen
HISTORY
+100
JOG
SEC
****
GROUP
MP3
CD2 CD3
MP3-tiedoston numero
Soittoaika
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
Parhaillaan kohdalla olevan levyn numero
*1 Joka kerta, kun painetaan painiketta DISPLAY, näyttö
muuttuu seuraavalla tavalla:
Kun MP3-tiedostossa ei ole ID3-tunnusta
t Levyn nimi t Albumin (kansion) nimi
MP3-tiedoston nimi T
Kun MP3-tiedostossa on ID3-tunnus
t Levyn nimi t Albumin
t
(kansion) nimi
DISC
Numeropainikkeet
ID3-tunnus/
otsikko/
albumi/artisti
>10
ENTER
HISTORY
MODE
H
Huomautuksia MP3-tiedostoista
• ID3-tunnus koskee ainoastaan versiota 1.
• ID3-tunnuksen merkkikoodit vastaavat ASCII ja ISO
standardeja. Joliet-muotoiset levyt näkyvät vain muodolla
ASCII. Sellaisilla levyillä, jotka eivät sovi järjestelmälle,
näkyy merkintä “ ”.
• Seuraavissa tapauksissa kulunut toistoaika ja raidalla
jäljellä oleva aika eivät kenties näy oikein:
– kun toistetaan VBR (säädettävä bittisuhde) MP3tiedostoa
– nopean eteen/taaksesiirron aikana.
• Kun MP3-tiedosto soi, levyllä jäljellä oleva aika ei näy.
Levyn paikallistaminen soittimella
Käännä JOG-säädintä, kunnes haluttu levynumero tai
levynimi (katso s. 23) tulee näkyviin näyttöön. Aloita
soitto painamalla JOG-säädintä.
Levyjen nopea ohitus
Paina painiketta +100. Joka kerta, kun painetaan
painiketta +100, soitin ohittaa 100 levyä.
(jatkuu)
15FI
CD-levyjen soitto
Levyn paikallistaminen suoraan kaukoohjainta käyttämällä Z
Nimen etsinnän lopettaminen
Paina painiketta NAME SEARCH uudelleen.
1
Paina painiketta DISC.
Huomautus
2
Paina levyn numeropainiketta.
Soittimen nimen etsintä ei toimi kaikkien levyjen (ALL
DISCS) hajasoiton aikana.
Esimerkki: Kun halutaan näppäillä numero 35
Paina 3 ja sitten 5.
Kun halutaan näppäillä numero 100
Paina 1 ja sitten 10/0 kaksi kertaa.
3
Levyn paikallistaminen etsimällä
soittohistoria (historiaetsintä)
Aloita soitto painamalla painiketta ENTER.
Levyn paikallistaminen etsimällä jokin
tietty levynimi (nimen etsintä)
Soitin tallentaa automaattisesti muistiin soittohistorian
kymmenestä levystä, joita on viimeksi soitettu yli 30
sekuntia. On mahdollista etsiä levy soittohistoriasta ja
soittaa se.
1
Paina painiketta HISTORY.
HISTORY-painikkeen merkkivalo syttyy ja
viimeksi soittohistoriaan tallennetun levyn
levynumero tai levynimi tulee näkyviin näyttöön
(historiamuoto).
2
Etsi haluttu levy kääntämällä JOG-säädintä.
Käännä säädintä vastapäivään, kun haluat valita
aikaisemmin tallennetun levyn ja myötäpäivään,
kun haluat valita viimeksi tallennetun levyn.
3
Aloita valitun levyn soitto painamalla JOGsäädintä. HISTORY-painikkeen merkkivalo
sammuu ja historiamuoto peruuntuu.
Haluttu levy voidaan paikallistaa levynimen
ensimmäisellä kirjaimella (katso s. 23). Nimen etsintä
-toiminto pystyy näyttämään levynimet
aakkosjärjestyksessä.
1
Paina painiketta NAME SEARCH.
“NAME SEARCH” tulee näkyviin näyttöön.
2
Etsi haluttu levy kääntämällä JOG-säädintä.
Kun käännät JOG-säädintä, näppäillyllä kirjaimella
alkavat levynimet tulevat näkyviin näyttöön.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Ensimmäinen kirjain
Seuraavat kirjaimet ja merkit näkyvät
ensimmäisenä kirjaimena.
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWX
YZ0123456789
Jos “NOT FOUND” tulee näkyviin näyttöön
näppäiltäessä ensimmäistä kirjainta JOGsäätimellä, minkään levyn nimi ei ala näppäillyllä
kirjaimella.
Huomautuksia
• Kun laite etsii näppäiltyä kirjainta, levynimen edellä
olevat välilyönnit ja symbolimerkit jätetään huomiotta.
• Kun laite etsii näppäiltyä kirjainta, se ei tee eroa isojen
ja pienten kirjainten välillä.
3
16FI
Valitse levy painamalla JOG-säädintä.
Ohjelmamuodolla levy lisätään ohjelman loppuun.
Huomautuksia:
• Soittohistoriaa ei voi muokata.
• Soitin tallentaa yhden levyn soittohistoriaan vain kerran
vaikka sitä soitettaisiinkin useamman kerran.
• Soittohistoria tallentuu muistiin vain silloin, kun levy
soitetaan jatkuvalla tai 1 levyn hajasoitolla (“1 DISC”).
• Historiamuoto voidaan valita vain silloin, kun levyä
soitetaan jatkuvalla muodolla tai 1 levyn hajasoitolla (1
DISC Shuffle Play).
Playing
CDs
CD-levyjen
soitto
Seuraavaksi soitettavan levyn
määrittely
Seuraavaksi soitettava levy voidaan määrittää
soitettaessa levyä jatkuvalla soitolla tai yhden levyn (1
DISC) hajasoitolla.
Kun soitetaan levyä, käännä JOG-säädintä. “NEXT
DISC” vilkkuu näytössä ja levynumero tai levyn nimi
(katso s. 23) muuttuu käännettäessä JOG-säädintä.
Kun halutun levyn numero tai levyn nimi näkyy
näytössä, lopeta JOG-säätimen kääntäminen.
Levyjen (albumien) soitto eri
muodoilla (uudelleensoitto/
hajasoitto)
Levyt tai raidat (MP3-tiedostot) voidaan soittaa
uudelleen (uudelleensoitto) millä tahansa
soittomuodolla.
On myös mahdollista antaa soittimen “valita” raidat
(MP3-tiedostot) ja soittaa ne hajajärjestyksessä
(hajasoitto). Soitin valitsee raitoja kaikilta levyiltä tai
siltä levyltä, joka on määritetty.
SHUFFLE
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
REPEAT
JOG
H
SEC
*DISC-38* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Seuraavan levyn numero tai levyn nimi
NEXT DISC
2nd PLAYER
DISC
Parhaillaan kohdalla olevan levyn numero
SHUFFLE
Kun parhaillaan soiva levy on soinut, seuraavana
soivaksi määritetty levy alkaa soida.
Jos haluat ohittaa heti seuraavalle levylle, paina JOGsäädintä parhaillaan soivan levyn soidessa.
Määritetyn levyn peruuttaminen
Paina painiketta CONTINUE kaksi kertaa.
DISC
Numeropainikkeet
ENTER
REPEAT
H
DISC +/–
ALBUM –/+
17FI
CD-levyjen soitto
Soitto uudelleen (uudelleensoitto)
Paina painiketta REPEAT levyn soidessa.
“REPEAT” tulee näkyviin näyttöön. Soitin soittaa
levyt/raidat (MP3-tiedostot) uudelleen seuraavalla
tavalla:
Kun levy soi
Soitin soittaa uudelleen
Kaikkien levyjen (ALL
DISCS) jatkuvalla soitolla
(sivu 12)
Kaikkien levyjen kaikki raidat.
Yhden levyn (1 DISC)
jatkuvalla soitolla (sivu 12)
Kaikki parhaillaan soivan
levyn raidat.
Albumin (ALBUM)
jatkuvalla soitolla (sivu 12)
Kaikki parhaillaan valitun
albumin raidat.
Yhden levyn (1 DISC)
hajasoitolla (tämä sivu)
Kaikki parhaillaan soivan
levyn raidat hajajärjestyksessä.
Albumin (ALBUM)
hajasoitolla (tämä sivu)
Kaikki parhaillaan valitun
albumin raidat
hajajärjestyksessä.
Ohjelmoidulla soitolla (sivu
19)
Saman ohjelman.
Uudelleensoiton lopettaminen
Paina painiketta REPEAT kaksi kertaa.
Määritetyn levyn (albumin) kaikkien
raitojen (MP3-tiedostojen) soitto
hajajärjestyksessä
1
Paina painiketta SHUFFLE toistuvasti, kunnes “1
DISC” (“ALBUM”) ja “SHUFFLE” tulevat
näkyviin näyttöön.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes näyttöön tulee
näkyviin halutun levyn (albumin) numero.
Kun käytetään kauko-ohjainta, paina ensin
painiketta DISC ja levyn numeroa vastaavaa
painiketta ja paina sitten painikietta ENTER tai
paina painiketta ALBUM –/+ toistuvasti.
3
Paina painiketta H.
Yhden levyn (1 DISC) (ALBUM) hajasoitto alkaa.
“
” näkyy näytössä soittimen valitessa raitoja
hajajärjestyksessä.
Hajasoiton lopettaminen
Paina painiketta CONTINUE.
z
On mahdollista siirtyä seuraavalle levylle yhden levyn
(1 DISC) hajasoiton aikana Z
Paina painiketta DISC +.
Parhaillaan soivan raidan (MP3-tiedoston) uudelleensoitto
Kun haluttu raita (MP3-tiedosto) soi, paina painiketta
REPEAT kerran tai toistuvasti, kunnes “REPEAT 1”
tulee näkyviin näyttöön.
Yhden raidan uudelleensoiton (REPEAT 1) lopettaminen
Paina painiketta REPEAT.
z
Yhden levyn (1 DISC) hajasoiton aikana voidaan
määrittää seuraavaksi soiva levy
Määritä seuraava levy kääntämällä JOG-säädintä. Kun
parhaillaan soivan levyn kaikki raidat ovat soineet
hajajärjestyksessä, seuraava levy alkaa soida. Jos haluat
siirtyä seuraavalle levylle heti, paina JOG-säädintä
parhaillaan valittuna olevan levyn soidessa.
Huomautus
Huomautus uudelleentoistosta
• Kaikilla muilla uudelleentoistomuodoilla paitsi “REPEAT1”
toisto uusiutuu viisi kertaa ja sitten pysähtyy.
• Muodolla “ALL DISCS SHUFFLE PLAY” ainoa valittavissa
oleva uudelleensoittomuoto on “REPEAT1”.
Kaikkien levyjen kaikkien raitojen soitto
hajajärjestyksessä
1
Paina painiketta SHUFFLE toistuvasti, kunnes
“ALL DISCS” ja “SHUFFLE” tulevat näkyviin
näyttöön.
2
Paina painiketta H.
Kaikkien levyjen (ALL DISCS) hajasoitto alkaa.
“
” näkyy näytössä soittimen valitessa
hajajärjestyksessä levyjä tai raitoja.
Huomautus
18FI
Vaikka valitaan kaikkien levyjen (ALL DISCS) hajasoitto,
soitin saattaa soittaa yhden raidan kaksi kertaa tai
useamminkin.
Seuraavaksi soivaa levyä ei voi määrittää kaikkien levyjen
(ALL DISCS) hajasoiton aikana.
Playing
CDs
CD-levyjen
soitto
Oman ohjelman tekeminen
(Ohjelmoitu soitto)
On mahdollista järjestää raitojen (MP3-tiedostojen) ja/
tai levyjen (albumien) järjestys ja luoda kolme eri
ohjelmaa. Yhdessä ohjelmassa voi olla korkeintaan 32
“vaihetta”.
Yhdessä “vaiheessa” voi olla yksi raita (tiedosto) tai
yksi kokonainen levy (albumi).
Ohjelmat voidaan tehdä kauko-ohjaimen säätimillä tai
soittimen säätimillä. Ohjelmointitoimet ovat kuitenkin
erilaiset.
PROGRAM
CHECK
4
Jos painike ALBUM SELECT on sammunut, paina
painiketta ALBUM SELECT.
5
Käännä JOG-säädintä, kunnes halutun albumin
numero tai albumin nimi tulee näkyviin näyttöön.
6
Kun haluat ohjelmoida koko albumin, ohita tämä
vaihe ja siirry vaiheeseen 7.
Kun haluat ohjelmoida MP3-tiedoston, käännä
säädintä l AMS L, kunnes halutun MP3tiedoston numero tulee näkyviin näyttöön.
2nd
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
JOG
CLEAR
NEXT DISC ART. HIT TRACK
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Tiedoston numero
7
Paina JOG-säädintä.
Ohjelmoitavan
levyn numero
H
ALBUM SELECT
l AMS L
2nd
2
Ohjelmoitava raita
8
Käännä JOG-säädintä, kunnes halutun levyn
(albumin) numero tulee näkyviin näyttöön.
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3
Jos haluat ohjelmoida koko levyn, jätä tämä vaihe
väliin ja siirry vaiheeseen 7.
Kun haluat ohjelmoida koko albumin tai MP3tiedoston, siirry vaiheeseen 4.
Kun haluat ohjelmoida ääniraidan, käännä
säädintä l AMS L, kunnes haluttu
raitanumero tulee näkyviin näyttöön ja sürry
vaiheeseen 7.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Paina painiketta PROGRAM, kunnes haluttu
ohjelmanumero (PROGRAM 1, 2 tai 3) tulee
näkyviin näyttöön.
Jos valitulle ohjelmanumerolle on jo tallennettu
ohjelma, tämän ohjelman viimeinen vaihe tulee
näkyviin näyttöön. Jos haluat poistaa koko
ohjelman, pidä painike CLEAR painettuna, kunnes
“CLEAR” tulee näkyviin näyttöön (katso s. 20).
2nd
GROUP ART. MIN STEP
*DISC-20* ****
Ohjelman tekeminen soittimella
1
NEXT DISC ART. HIT TRACK
Soittojärjestys
Kun haluat ohjelmoida muita levyjä (albumeja)/
raitoja (MP3-tiedostoja), toimi seuraavalla tavalla:
Kun haluat ohjelmoida
Toista vaiheet
Toisen levyn (toisten levyjen)
kaikki raidat
2 ja 7
Saman levyn muut raidat
3 ja 7
Muiden levyjen muut raidat
2, 3, ja 7
Toisen albumin (toisten
albumien) kaikki MP3tiedostot*
4, 5, ja 7
Saman albumin muut MP3tiedostot*
6 ja 7
Muiden albumien muut MP3tiedostot*
4, 5, 6, ja 7
* Kun haluat valita MP3-tiedostoja joltakin toiselta
levyltä, suorita ensin vaihe 2.
9
Käynnistä ohjelmoitu soitto painamalla painiketta
H.
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Raitanumero
(jatkuu)
19FI
CD-levyjen soitto
Ohjelmoidun soiton lopettaminen
Paina painiketta CONTINUE.
z
Ohjelmat pysyvät tallessa myös ohjelmoidun soiton
loputtua
Kun painetaan painiketta H ohjelmoidun soiton aikana,
sama ohjelma voidaan toistaa uudelleen.
z
Ohjelma pysyy tallessa kunnes se poistetaan
Vaikka levyt vaihdetaan, ohjelmoitujen levyjen
(albumien) ja raitojen (MP3-tiedostojen) numerot
pysyvät muistissa. Soitin soittaa siis uuden levyn
(albumin) ja raidan (MP3-tiedoston) numerot. Ohjelmasta
poistetaan kuitenkin sellaisten levyjen (albumien) ja
raitojen (MP3-tiedostojen) numerot, joita soittimelta tai
levyltä ei löydy ja muu ohjelma toistuu ohjelmoidussa
järjestyksessä.
z
Ohjelmanumero (PROGRAM 1,2 tai 3) voidaan valita
kauko-ohjaimella Z
Paina painiketta POROGRAM kauko-ohjaimesta
toistuvasti, kunnes haluttu ohjelmanumero näkyy
näytössä.
Ohjelmointijärjestyksen muuttaminen
Ohjelmointijärjestystä voidaan muuttaa ennen soiton
aloittamista.
Kun haluat
Toimi seuraavalla tavalla
Poistaa raidan (MP3tiedoston) tai levyn (albumin)
Paina painiketta CHECK,
kunnes raita (MP3-tiedosto)
tai levy (albumi), jota ei
tarvita, näkyy näytössä ja
paina sitten painiketta
CLEAR.
Poistaa ohjelmasta viimeisen
raidan (MP3-tiedoston) tai
levyn (albumin).
Paina painiketta CLEAR.
Joka kerta, kun painat tätä
painiketta, viimeksi
ohjelmoitu raita (MP3tiedosto) tai levy (albumi)
pyyhkiytyy pois.
Lisätä raitoja (MP3-tiedostoja)
tai levyjä (albumeja) ohjelman
loppuun
Suorita ohjelmoinnin
toimenpiteet.
Muistiin tallennetun ohjelman poistaminen
Huomautus
Jos valitaan artistin toistomuoto (katso s. 29), ohjelmoitu soitto
loppuu.
Ohjelmajärjestyksen tarkistaminen
Ohjelma voidaan tarkistaa ennen soiton aloittamista tai
sen jälkeen.
Paina painiketta CHECK.
Joka kerta, kun painat tätä painiketta, näyttö näyttää
kunkin vaiheen levyn ja raidan numeron (albumin
nimen ja MP3-tiedoston numeron) ohjelmoidussa
järjestyksessä. (Kun koko levy (albumi) on ohjelmoitu
yhtenä vaiheena, “AL” näkyy raitanumeron (MP3tiedostonumeron) asemesta.) Ohjelman viimeisen
vaiheen jälkeen näytössä näkyy “– END –” ja näyttö
palautuu alkuperäiseen tilaansa.
20FI
1
Paina painiketta PROGRAM toistuvasti
pysäytystilassa, kunnes poistettavan ohjelman
numero (PROGRAM 1, 2 tai 3) tulee näkyviin
näyttöön.
2
Paina painiketta CLEAR ja pidä se painettuna.
“Vaiheet” pyyhkiytyvät pois yksi kerrallaan
alkaen ohjelman viimeisestä vaiheesta.
Playing
CDs
CD-levyjen
soitto
Ohjelman tekeminen kauko-ohjaimella Z
6
Ääniraita (MP3-tiedosto) ohjelmoidaan painamalla
painiketta ./>, kunnes haluttu raitanumero
tulee näkyviin näyttöön ja painamalla sitten
painiketta ENTER.
Soittojärjestys
Ohjelmoitava levy
PROGRAM
2nd
DISC
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Numeropainikkeet
Ohjelmoitava raita
ENTER
CLEAR
CHECK
7
H
./>
DISC +/–
ALBUM –/+
1
Paina painiketta PROGRAM, kunnes näyttöön
tulee näkyviin haluttu anumero (PROGRAM 1, 2
tai 3).
2
Paina painiketta DISC +/– kunnes haluttu
levynumero tulee näkyviin näyttöön.
3
Kun haluat ohjelmoida koko levyn, paina
painiketta ENTER ja siirry vaiheeseen 7.
Kun ohjelmoidaan albumi, ohita tämä vaihe ja
siirry vaiheeseen 4.
Kun ohjelmoidaan ääniraita tai MP3-tiedosto, ohita
tämä vaihe ja siirry vaiheeseen 6.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Kun ohjelmoidaan koko albumi, paina painiketta
ENTER ja siirry vaiheeseen 7.
Kun ohjelmoidaan MP3-tiedosto, ohita tämä vaihe
ja siirry vaiheeseen 6.
Toista vaiheet
Toisen levyn (toisten levyjen)
kaikki raidat
2 ja 3
Saman levyn muut raidat
6
Muiden levyjen muut raidat
2, 3, ja 6
Toisen albumin (toisten
albumien) kaikki MP3tiedostot*
4 ja 5
Saman albumin muut MP3tiedostot*
6
Muiden albumien muut MP3tiedostot*
4 ja 6
Aloita ohjelmoitu soitto painamalla painiketta
ENTER tai painiketta H.
z
Koko levyn ohjelmointi
Ohjelma voidaan tehdä myös alla kuvatulla tavalla.
Kun olet suorittanut vaiheen 1, paina painiketta DISC,
paina levyn numeroa vastaavaa painiketta ja paina sitten
painiketta ENTER.
*DISC-20* ****
5
Kun haluat ohjelmoida
8
SEC
Paina painiketta ALBUM –/+ kunnes haluttu
albumin numero tulee näkyviin näyttöön.
Kun haluat ohjelmoida muita levyjä (albumeja)/
raitoja (MP3-tiedostoja), toimi seuraavalla tavalla:
* Kun haluat valita MP3-tiedostoja joltakin toiselta
levyltä, suorita ensin vaihe 2.
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
4
SEC
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
**DISC-[* 20]*
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Ohjelmoidun soiton lopettaminen
Paina painiketta CONTINUE.
z
Ohjelma voidaan tarkistaa tai sitä voidaan muuttaa
painamalla painiketta CHECK tai CLEAR kaukoohjaimesta Z
Katso s. 20.
21FI
CD-levyjen soitto
Ajastimen käyttö
Alku- tai loppuhäivytys
Levyn soitto voidaan aloittaa annettuna aikana
liittämällä ajastin (ei kuulu varusteisiin). Katso myös
ajastimen käyttöohjeita, jos tarvitset apua.
Ääneen saadaan käsisäätöinen alku- tai loppuhäivytys,
jotta raidat eivät ala tai lopu äkillisesti.
Huomaa, että tätä tehostetta ei voi käyttää käytettäessä
DIGITAL OUT (OPTICAL) -liitintä.
TIMER
Toistomuodon painikkeet
FADER
1
Valitse haluttu toistomuoto painamalla jotakin
toistomuodon painikkeista.
2
Aseta soittimen painike TIMER asentoon PLAY.
3
Säädä ajastin haluttuun aikaan ja lopeta sitten
virrantulo soittimeen (jos tarpeen).
Soittimen virta katkeaa. Säädettynä aikana
soittimen virta kytkeytyy ja soitto alkaa.
4
Kun ajastimen käyttö loppuu, säädä soittimen
TIMER asentoon OFF.
Kun haluat
Paina painiketta FADER
Aloittaa toiston
alkuhäivytyksellä
Tauon aikana. “FADE” vilkkuu ja
“FADE IN” tulee näkyviin näyttöön.
Toistoon tulee alkuhäivytys.
Lopettaa toiston
loppuhäivytykseen.
Kun loppuhäivytys halutaan
aloittaa. “FADE” vilkkuu ja “FADE
OUT” tulee näkyviin näyttöön.
Toisto loppuu loppuhäivytykseen ja
soitin pysähtyy.
Huomautus
Häivytys kestää noin 5 sekuntia.
Huomautus
Kun käytetään toista soitinta, joka on liitetty pääsoittimen
CONTROL A1 -liittimeen (katso s. 8) ja ulkoisesti liitettyyn
ajastimeen (ei kuulu varusteisiin), toisen soittimen TIMER on
asetettava asentoon OFF. Vain pääsoittimen TIMER tulee
asettaa asentoon PLAY.
22FI
CD-levyn tietojen tallennus
Storing
(muokattavat
Information
tiedostot)
About
CDs (Custom
Files)
CD-levyn
tietojen
tallennus
(muokattavat
tiedostot)
Mitä muokattavilla
tiedostoilla voidaan tehdä
Nimen antaminen levyille
(levyn nimi)
Soittimeen voidaan tallentaa kullekin levylle
kahdenlaista tietoa, joista käytetään nimitystä
“muokattavat tiedostot”. Kun levylle on tallennettu
muokattavat tiedostot, soitin ottaa automaattisesti esiin
tallennetut tiedot aina, kun levy valitaan. Huomaa, että
muokattavat tiedostot pyyhkiytyvät pois, jos soitinta ei
käytetä noin kuukauteen.
Levyille voidaan antaa 20 merkistä koostuva nimi, joka
saadaan näkyviin joka kerta, kun levy valitaan. Levyn
nimi voi olla mikä tahansa kuten esimerkiksi levylle
annettu nimi, artistin nimi, laji, ostopäivä tai mitä
muuta tahansa. On myös mahdollista antaa nimet
toisessa soittimessa oleville levyille.
z
Levylle annettu nimi tallentuu automaattisesti levyn
nimeksi. Jos levyn nimessä on yli 20 merkkiä, vain 20
ensimmäistä merkkiä tallentuu (katso s. 13). Kun levy
vaihdetaan CD TEXT -levyyn, CD TEXT -levyn nimi
tallentuu myös automaattisesti. On huomattava, että CD
TEXT -levyn nimeä ei voi muuttaa.
Seuraavat tiedot voidaan tallentaa:
Kun käytössä on
Voidaan
Levyn nimi (sivu 23)
Antaa levyille 20 merkistä
koostuva nimi
Artistitiedosto (sivu 27)
Luokitella levyt artistin nimen
mukaisesti.
Mihin muokattavat tiedostot tallentuvat?
Kun valitaan CD TEXT -levy
z
Levyille voidaan antaa nimi etukannen ollessa auki
Nimen antaminen levyille soittimella
Muokattavat tiedostot eivät tallennu levylle vaan
soittimen muistiin. Muokattavia tiedostoja ei siis voi
käyttää soitettaessa levyä jollakin toisella soittimella.
MENU/NO
YES
JOG
Jos vaihdat levyt, joilla on muokattavat
tiedostot
Tallennetun muokattavan tiedoston tiedot säilyvät,
koska kukin muokattava tiedosto on määritetty
kullekin aukolle. Poista kaikki vanhan levyn
muokattavat tiedostot (levyn nimi ja taitelijatiedosto) ja
tallenna sitten uuden levyn tiedot muokattaviin
tiedostoihin.
CLEAR
1
Käännä JOG-säädintä, kunnes näyttöön tulee
näkyviin sen levyn numero, jolle halutaan antaa
nimi.
Kun nimi annetaan etukannen ollessa kiinni,
soittoasennossa olevan levyn levynumero tulee
näkyviin.
Kun nimi annetaan etukannen ollessa auki,
latausasennossa olevan levyn levynumero tulee
näkyviin.
2
Paina painiketta MENU/NO.
“NAME IN ?” vilkkuu.
3
Paina JOG-säädintä.
Vilkkuva kohdistin ( ) tulee näkyviin.
Kaikkien levyjen kaikkien muokattavien
tiedostojen poistaminen
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “ALL ERASE ?”
tulee näkyviin.
3
Paina JOG-säädintä.
“ALL ERASE ??” vilkkuu.
4
Paina JOG-säädintä.
“ALL ERASE” tulee näkyviin näyttöön ja kaikki
muokattavat tiedostot pyyhitään pois.
l AMS L
Huomautus
Kun edellä kuvatut toimenpiteet suoritetaan, kaikki omat
säädöt pyyhkiytyvät pois ja laite palautuu tehdassäädöille.
(jatkuu)
23FI
CD-levyn tietojen tallennus (muokattavat tiedostot)
4
Käännä JOG-säädintä, kunnes haluttu merkki tulee
näkyviin näyttöön.
Kohdistin katoaa ja ensimmäinen levynimen
paikka vilkkuu.
Kun JOG-säädintä käännetään myötäpäivään,
merkit tulevat näkyviin seuraavassa järjestyksessä.
Käännä JOG-säädintä vastapäivään, kun haluat
siirtyä taaksepäin.
Levynimen muuttaminen
1
Valitse sivulla 23 olevan luvun “ Nimen antaminen
levyille soittimella” vaiheet 1-3 suorittamalla
muutettava levynimi.
2
Siirrä kohdistin säädintä l AMS L
kääntämällä kohtaan, joka halutaan muuttaa.
Kun kohdistin on jonkin merkin kohdalla, merkki
vilkkuu, mutta kun kohdistin on tyhjän
välilyönnin kohdalla, vilkkuva kohdistin ( )
näkyy näytössä.
(välilyönti) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz0123456789'–/,.():!?&+<>_=
";#$%@* `
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Merkkien muuttaminen
Käännä JOG-säädintä, kunnes haluttu merkki tulee
näkyviin näyttöön.
SEC
S******** ****
Merkkien lisääminen
Paina JOG-säädintä. Uusi tyhjä välilyönti tulee
näkyviin valitun merkin viereen, käännä sitten
JOG-säädintä, kunnes haluttu merkki tulee
näkyviin näyttöön.
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
5
Valitse merkki painamalla JOG-säädintä.
Valittu merkki korostuu ja vilkkuva kohdistin
tulee näkyviin osoittaen seuraavaa paikkaa.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Merkkien poistaminen
Paina painiketta CLEAR. Valittu merkki katoaa.
SEC
S******** ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3
Muuta muut merkit toistamalla vaihetta 2.
4
Tallenna levynimi painamalla painiketta YES.
Korjaaminen
Siirrä kohdistin kohtaan, jota halutaan muuttaa ja paina
sitten painiketta CLEAR ja aloita uudelleen näppäillen
oikeat merkit.
6
Näppäile tarvittavat merkit toistamalla vaiheita 4
ja 5.
7
Tallenna levynimi painamalla painiketta YES.
Näyttö näyttää levynimen.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Levynimen poistaminen
1
Valitse sivulla 23 olevan luvun “Nimen antaminen
levyille soittimella” vaiheet 1-3 suorittamalla
poistettava levynimi.
2
Vie kohdistin säädintä l AMS L kääntämällä
ensimmäisen merkin kohdalle ja pidä painiketta
CLEAR sitten painettuna, kunnes kaikki merkit
pyyhkiytyvät pois.
3
Paina painiketta YES.
Levynimi katoaa.
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Tallenna levynimet muille levyille toistamalla
vaiheet 1-7.
z
Merkkityypin muuttaminen nopeasti merkkien
näppäilyn aikana
Paina painiketta DISPLAY yllä olevassa vaiheessa 4.
Kohdistimen kohdalla oleva merkki muuttuu kunkin
merkkityypin ensimmäiselle merkille. Joka kerta, kun
painat painiketta DISPLAY, merkkityyppi muuttuu
seuraavalla tavalla:
tA
24FI
ta
t0
t'
t (välilyönti)
Storing
Information
CDs (Custom
Files)
CD-levyn
tietojen
tallennusAbout
(muokattavat
tiedostot)
Nimen antaminen levyille kauko-ohjaimella Z
Symbolimerkit näppäillään painamalla
numeropainiketta 1 toistuvasti, kunnes haluttu
symboli näkyy näytössä.
SPACE
DISC
DEL
CHAR
Numeropainikkeet
&!?
ABC
DEF
GHI
JKL
MNO
PQRS
TUV
WXYZ
ENTER
>10
ENTER
CLEAR
NAME EDIT
/SELECT
Kullekin
numeropainikkeelle
määritetyt merkit
./>
Esimerkki: Valitaan kirjain E.
Paina numeropainiketta 3 kaksi kertaa.
tD
tE
Paina 3.
tF
Paina 3.
Paina 3.
1
Paina painiketta DISC.
2
Paina sen levyn numeropainiketta, jolle halutaan
antaa nimi, ja paina sitten painiketta ENTER.
3
Paina painiketta NAME EDIT/SELECT.
Vilkkuva kohdistin ( ) tulee näkyviin.
4
6
Valitse merkki > painamalla painiketta ENTER.
Valittu merkki korostuu ja vilkkuva kohdistin
tulee näkyviin osoittamaan seuraavaa
näppäilypaikkaa.
Seuraavaan paikkaan päästään myös painamalla
muita numeropainikkeita.
7
Näppäile muut merkit toistamalla vaiheita 4-6.
8
Tallenna levynimi painamalla painiketta ENTER.
Levynimi näkyy korostuneena näytössä.
Etsi painiketta NAME EDIT/SELECT painamalla
haluttu merkkityyppi.
Joka kerta, kun painat painiketta, merkkityyppi
muuttuu seuraavalla tavalla:
t Valittu AB
(isot kirjaimet)
t Valittu ab
(pienet kirjaimet)
Valittu 12 (numerot) T
Kun haluat valita symbolimerkkejä, on valittava
isojen tai pienten kirjainten tyyppi. Valittu
merkkityyppi tulee näkyviin näyttöön.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
********* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Merkkityyppi
5
Välilyönti asetetaan painamalla painiketta SPACE
kerran.
Numero näppäillään painamalla painiketta NAME
EDIT/SELECT kaksi kertaa merkkityypin
muuttamiseksi ja painamalla sitten haluttua
numeropainiketta.
Kirjain näppäillään painamalla haluttua kirjainta
vastaavaa numeropainiketta (näkyy kunkin
numeropainikkeen vieressä).
Kohdistin katoaa ja levynimen ensimmäinen
paikka vilkkuu.
Joka kerta, kun painat painiketta, kirjain muuttuu
painikkeen viereen merkittyjen kirjainten välillä.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Tallenna levynimet muille levyille toistamalla
vaiheita 1-8.
(jatkuu)
25FI
CD-levyn tietojen tallennus (muokattavat tiedostot)
z
Jos teet virheen merkkejä näppäiltäessä
Näppäillyn merkin korjaaminen
1 Paina painiketta . tai >, kunnes kohdistin siirtyy
virheellisen merkin kohdalle.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHETS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Muokatun tiedoston tietojen
tallennus näppäimistöllä
Levynimi voidaan tallentaa yhdelle levylle yksi
kerrallaan käyttämällä IBM-yhteensopivaa PCnäppäimistöä* (ei kuulu varusteisiin).
* Virrankulutuksen tulee olla alle 120 mA.
2 Poista virheellinen merkki painamalla painiketta DEL.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
Näppäimistön liitin
SEC
SONYHTS** ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3 Näppäile oikea merkki.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
SONYHITS* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
1
Liitä näppäimistö soittimen etuseinässä olevaan
näppäimistön liittimeen.
2
Kun haluttu levy on valittu soittimella, paina
rivinvaihtonäppäintä.
3
Näppäile halutut merkit ja tallenna tiedot
painamalla rivinvaihtonäppäintä.
z
On mahdollista poistaa kaikki valitun kohdat merkit
Parhaillaan näppäiltävän merkin korjaaminen
1 Poista virheellinen merkki painamalla painiketta DEL.
2 Näppäile oikea merkki.
Merkin (merkkien) asetus jo näppäiltyjen merkkien
väliin
Paina painiketta . tai > kunnes kohdistin siirtyy
sen kohdan viereen, johon merkki halutaan asettaa ja
näppäile sitten merkki.
Paina poistonäppäintä samalla kun pidät
vaihtonäppäimen painettuna.
Huomautuksia
• Jos kohdistin ei toimi oikein eikä näppäily onnistu
näppäimistöä käyttämällä, irrota näppäimistö, liitä se
uudelleen soittimeen ja yritä vielä kerran.
• Jos näppäimistö ei ole USA:n mallinen (alla näkyvä),
kirjoittuvat merkit saattavat olla erilaiset kuin
näppäimistöön merkityt.
'
~
!
1
@
2
Q
Caps Lock
#
3
W
A
$
4
E
S
%
5
R
D
&
7
^
6
T
F
Y
G
(
8
U
H
J
-
)
9
I
0
O
K
+
=
{
[
P
}
]
L
Enter
Shift
Ctrl
26FI
Z
X
Alt
C
V
B
N
M
<
>
?
Alt
Shift
Ctrl
Storing
Information
CDs (Custom
Files)
CD-levyn
tietojen
tallennusAbout
(muokattavat
tiedostot)
6
Levyjen luokittelu artistin
nimen mukaisesti
(artistitiedosto)
Korjaaminen
Levyt voidaan luokitella tallentamalla artistin nimet
soittimen muistiin ja määrittämällä ne kullekin levylle.
Kussakin artistin nimessä voi olla 20 kirjainta. Kun
levylle on annettu artistin nimi, voidaan käyttää
jatkuvaa soittoa, hajasoittoa tai uudelleensoittoa
levyillä, joille on annettu saman artistin nimi ja haluttu
levy voidaan paikallistaa helposti. On myös
mahdollista tallentaa musiikkilajin nimi artistin nimen
asemesta. Yhteensä voidaan tallentaa 200 artistin
nimeä.
CONTINUE SHUFFLE
ARTIST MODE
CLEAR
H
MENU/NO
Valitse merkki painamalla JOG-säädintä.
Valittu merkki valaistuu ja vilkkuva kohdistin
tulee näkyviin osoittaen seuraavan merkin
paikkaa.
JOG
Paina painiketta CLEAR ja aloita uudelleen
näppäilemällä oikea merkki.
7
Näppäile muut merkit toistamalla vaiheita 5 ja 6.
Katso tarkempia tietoja myös sivulla 23 olevasta
luvusta “Nimien antaminen levyille soittimella”.
8
Tallenna artistin nimi painamalla painiketta YES.
Artistin nimen muuttaminen
1
Suorita vaiheet 1-3 tällä sivulla olevasta luvusta
“Artistin nimen tallentaminen”.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes halutun artistin
nimi tulee näkyviin näyttöön ja paina sitten JOGsäädintä.
3
Siirrä kohdistin säädintä l AMS L
kääntämällä kohtaan, joka halutaan muuttaa.
Kun kohdistin on merkin kohdalla, merkki
vilkkuu, ja kun kohdistin on tyhjän välilyönnin
kohdalla, kohdistin ( ) näkyy näytössä.
l AMS L
Artistin nimen tallentaminen
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “ART.NAME IN?”
tulee näkyviin näyttöön.
3
Paina JOG-säädintä.
“New Artist” vilkkuu.
4
Paina JOG-säädintä.
Vilkkuva kohdistin ( ) tulee näkyviin.
5
Käännä JOG-säädintä, kunnes haluttu merkki tulee
näkyviin näyttöön.
Kohdistin katoaa ja artistin nimen ensimmäisen
kirjaimen paikka vilkkuu.
Kun JOG-säädintä käännetään myötäpäivään,
merkit tulevat näkyviin seuraavassa järjestyksessä.
Kun haluat siirtyä vastakkaiseen suuntaan, käännä
JOG-säädintä vastapäivään.
Merkkien muuttaminen
Käännä JOG-säädintä, kunnes haluttu merkki tulee
näkyviin näyttöön.
Merkkien lisääminen
Paina JOG-säädintä. Uusi tyhjä välilyönti tulee näkyviin
valitun merkin viereen. Käännä sitten JOG-säädintä,
kunnes haluttu merkki tulee näkyviin näyttöön.
Merkkien poistaminen
Paina painiketta CLEAR. Valittu merkki pyyhkiytyy
pois.
4
Muuta muut tarvittavat merkit toistamalla vaihetta
3.
5
Tallenna artistin nimi painamalla painiketta YES.
(välilyönti) A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S
TUVWXYZabcdefghijklmnopqrstu
vwxyz0123456789'–/,.():!?&+<>_=
";#$%@* `
(jatkuu)
27FI
CD-levyn tietojen tallennus (muokattavat tiedostot)
z
Artistin nimi voidaan poistaa myös sitä annettaessa
1 Käännä edellä kuvatussa vaiheessa 2 JOG-säädintä,
kunnes näyttöön tulee näkyviin sen artistin nimi, joka
halutaan poistaa, ja paina sitten JOG-säädintä.
2 Vie kohdistin säädintä l AMS L kääntämällä
ensimmäisen merkin kohdalle ja pidä painiketta
CLEAR sitten painettuna, kunnes kaikki merkit
pyyhkiytyvät pois.
3 Paina painiketta YES.
Artistin nimi ja “ARTIST ERASE?” tulevat näkyviin
vuorotellen näyttöön.
4 Paina painiketta YES.
Artistin nimi pyyhkiytyy pois.
5
Käännä JOG-säädintä, kunnes halutun artistin
nimi tulee näkyviin näyttöön.
Artistin nimet tulevat näkyviin näyttöön
aakkosjärjestyksessä.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP
MIN STEP
SEC
MR.SONY** ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
6
Anna artistin nimi painamalla JOG-säädintä.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* /*MR
Artistin nimen poistaminen
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “ARTIST FILE?”
tulee näkyviin näyttöön.
3
Paina JOG-säädintä.
Artistin nimi voidaan antaa levylle etukannen ollessa
auki.
Huomautuksia
4
Käännä JOG-säädintä, kunnes halutun artistin
nimi tulee näkyviin näyttöön.
5
Pidä painike CLEAR painettuna muutaman
sekunnin ajan.
• Artistin nimeä ei voi antaa levylle ellei yhtään artistin
nimeä ole tallennettu muistiin. Tässä tapauksessa “ARTIST
FILE?” ei tule näkyviin yllä olevassa vaiheessa 3.
• Albumille ei voi antaa artistin nimeä.
Artistin nimen poistaminen levyltä
Huomautus
1
Valitse levy kääntämällä JOG-säädintä.
Kun artistin nimi poistetaan, artistinimen artistitiedosto
pyyhkiytyy myös pois.
2
Paina painiketta MENU/NO.
3
Käännä JOG-säädintä, kunnes “ARTIST FILE?”
tulee näkyviin näyttöön.
4
Paina JOG-säädintä.
5
Käännä JOG-säädintä vastapäivään, kunnes “FILE
ERASE?” tulee näkyviin näyttöön, ja paina sitten
JOG-säädintä.
Annettu artistin nimi pyyhkiytyy pois valitulta
levyltä.
Artistin nimen määritys levylle
(artistitiedosto)
1
Valitse JOG-säädintä kääntämällä levy, jolle
halutaan antaa artistin nimi.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
*DISC-20* ****
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
Levy, jolle annetaan artistin nimi
28FI
z
2
Paina painiketta MENU/NO.
3
Käännä JOG-säädintä, kunnes “ARTIST FILE?”
tulee näkyviin näyttöön.
4
Paina JOG-säädintä.
Storing
Information
CDs (Custom
Files)
CD-levyn
tietojen
tallennusAbout
(muokattavat
tiedostot)
Sellaisten levyjen soitto, joille on annettu
sama artistin nimi (artistisoitto)
Levyillä, joille on annettu sama artistin nimi, voidaan
käyttää jatkuvaa soittoa tai hajasoittoa.
1
Valitse soittomuoto ennen soiton aloittamista.
Kun valitaan
Soitin soittaa
Kaikkien levyjen
Kaikkien saman artistin nimen
(ALL DISCS) jatkuva omaavien levyjen kaikki raidat
soitto
perätysten
Yhden levyn (1 DISC) Yhden saman artistin nimen
jatkuva soitto
omaavan valitun levyn kaikki
raidat perätysten
Albumin (ALBUM)
jatkuva soitto
Kaikki raidat määritetyltä levyltä,
jolla on sama artistin nimi.
Kaikkien levyjen
(ALL DISCS)
hajasoitto
Kaikkien saman artistin nimen
omaavien levyjen kaikki raidat
hajajärjestyksessä
Yhden levyn (1 DISC) Saman artistin nimen omaavan
hajasoitto
määritetyn levyn kaikki raidat
hajajärjestyksessä
Albumin (ALBUM)
hajasoitto
2
Kullekin TOP ARTIST -painikkeelle 1-8 on annettava
etukäteen artistin nimi.
Artistin nimen antaminen TOP ARTIST
-painikkeella
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “TOP ART. SET?”
tulee näkyviin näyttöön.
3
Paina JOG-säädintä.
4
Valitse JOG-säädintä painamalla se TOP ARTIST
-painike, jolle artistin nimi halutaan antaa.
Valinnan aikana valittu painike on valaistu ja
näytössä näkyy “NO ENTRY”*.
Hajajärjestyksessä kaikki raidat
määritetyltä albumilta, jolla on
sama artistin nimi.
Paina painiketta ARTIST MODE.
ARTIST MODE-painike vilkkuu.
3
Valitse JOG-säädintä kääntämällä haluttu artistin
nimi.
4
Paina JOG-säädintä.
ARTIST MODE-painike syttyy palamaan.
5
Valitse haluttu levy kääntämällä JOG-säädintä ja
paina sitten JOG-säädintä.
Artistisoitto alkaa.
Artistisoiton peruuttaminen
Paina painiketta ARTIST MODE niin, että ARTIST
MODE-painike sammuu.
z
Saman artistin nimen
omaavien levyjen soitto
painikkeen TOP ARTIST yhdellä
painalluksella
(huippuartistisoitto)
On mahdollista määrittää soitettava levy
aloitettaessa artistisoitto
Kun artistin nimi on valittu, valitse levy kääntämällä
JOG-säädintä ja paina sitten JOG-säädintä.
Huomautuksia
• Artistin nimeä ei voi valita, jos yhdellekään levylle ei ole
annettu tämän artistin nimeä.
• Kun artistin nimeä ei ole tallennettu, “NO ENTRY” tulee
näkyviin näyttöön.
* Kun valitulle painikkeelle on annettu artistin nimi,
tämä artistin nimi tulee näkyviin.
5
Paina JOG-säädintä.
6
Valitse JOG-säädintä kääntämällä se artistin nimi,
joka halutaan antaa valitulle TOP ARTIST
-painikkeelle. Kun JOG-säädintä käännetään
myötäpäivään, artistin nimet tulevat näkyviin
aakkosjärjestyksessä. Kun haluat siirtyä
vastakkaiseen suuntaan, käännä JOG-säädintä
vastapäivään.
Artistin nimen määrittäminen peruutetaan
valitsemalla “NO ASSIGN?”.
7
Paina JOG-säädintä.
Saman artistin nimen omaavien levyjen
soitto käyttämällä TOP ARTIST -painikkeita
1
Paina jotakin TOP ARTIST -painiketta 1-8.
Huippuartistisoitto alkaa.
z
TOP ARTIST -painikkeille määritetyt levyt voidaan
soittaa kauko-ohjaimella. Z
1 Paina painiketta TOP ARTIST.
2 Paina haluttua TOP ARTIST numeropainiketta.
3 Aloita toisto painamalla painiketta ENTER.
29FI
Soittimen käyttö muun laitteen kanssa
Toisen CD-soittimen säätö
(Edistynyt Mega-säätö)
Tällä laitteella voidaan säätää toista CD-soitinta (katso
lukua “Toisen CD-soittimen liittäminen” sivulta 8).
Vaikka toinen CD-soitin on liitetty, kummankin
laitteen säätimet toimivat. Kun painetaan
toistopainiketta jommastakummasta laitteesta, toimiva
soitin pysähtyy ja soimattoman ollut soitin käynnistyy.
Varmista, että “2nd DETECTED” näkyy tämän
soittimen näytössä sen jälkeen, kun kummankin
soittimen virta on kytketty. Huomaa, että ei ole
mahdollista käyttää kaikkia toisen CD-soittimen
toimintoja (esimerkiksi valita haluttua albumia tai
raitaa, jonka raitanumero on 99 tai suurempi
numeropainikkeilla jne.).
Alla olevassa kuvassa näkyvät säätimet toimivat, kun
MEGA CONTROL -painike on valaistu. Kun haluat
käyttää pääsoitinta, paina painiketta MEGA
CONTROL niin, että MEGA CONTROL -painike
sammuu ja kun haluat käyttää toista soitinta, paina
painiketta MEGA CONTROL niin, että painike MEGA
CONTROL syttyy.
COMMAND
MODE -valitsin
H
x
X
./>
m/M
1
Huomautus
Kun toinen soitin on liitetty pääsoittimen liittimeen
CONTROL A1II (tai CONTROL A1), toista MP3-tiedostot
pääsoittimessa. Tässä liitännässä MP3-tiedostot eivät kenties
toistu oikein, jos ne toistetaan toisella soittimella.
Paina tämän soittimen painiketta MEGA
CONTROL.
Painike MEGA CONTROL ja “2nd” syttyvät
näyttöön. Näyttö näyttää toisen soittimen
parhaillaan kohdalla olevan levyn numeron tai
levyn nimen.
2nd
NEXT DISC AT. HIT TRACK
GROUP AT.
MIN STEP
SEC
*DISC-4** ****
Toistomuodon painikkeet
(CONTINUE/ SHUFFLE/
MEGA
PROGRAM/REPEAT)
CONTROL
H
X
GROUP
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT
PROGRAM 1 2 3 DELETE FILE FADE
MULTI CD TEXT HI LIGHT CD1 CD2 CD3
MENU/NO JOG
x
l AMS L
Parhaillaan kohdalla olevan levyn
numero tai levyn nimi
2
Valitse haluttu soittomuoto.
Ohjelmoi raidat toisen soittimen säätimillä.
3
Aloita soitto painamalla painiketta H tästä
soittimesta.
Soitto alkaa ja näyttö näyttää parhaillaan soivan
levyn, raitanumerot ja raidan soittoajan.
Kun MEGA CONTROL -painike palaa, toista
soitinta voidaan säätää tämän soittimen säätimillä.
Kun pääsoitinta halutaan taas käyttää
Paina painiketta MEGA CONTROL. MEGA CONTROL
-painike sammuu ja voit taas säätää pääsoitinta.
Toisen soittimen säätö suoraan varusteisiin kuuluvalla
kauko-ohjaimella Z
Aseta kauko-ohjaimen kytkin CD1/2/3 asentoon CD3, joka
on sama asento kuin toisen soittimen takaseinän COMMAND
MODE -valitsimessa.
30FI
käyttö
muun
StoringSoittimen
Information
About
CDslaitteen
(Customkanssa
Files)
Toisen CD-soittimen levynimien lataaminen
Jos toisessa CD-soittimessa on levynimitoiminto (katso
s. 23), voit ladata toisen soittimen levynimet tämän
soittimen muistiin ja saada ne näkyviin tähän
soittimeen.
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “LOAD
2ndNAME?” vilkkuu näytössä.
2nd
NEXT DISC ART. HIT TRACK
GROUP ART. MIN STEP
SEC
LOAD*2ndN AME?
ALL 1 DISC S SHUFFLE REPEAT 1 GROUP
PROGRAM 1 2 3 X-FADE DELETE
MULTI CD TEXT NO DELAY CD1 CD2 CD3
3
Paina JOG-säädintä.
Soitin aloittaa lataamisen. (Lataaminen kestää noin
minuutin.)
Nimen antaminen toisen CD-soittimen
levyille
Soitto vuorotellen (viiveetön
soitto/X-häivytyssoitto)
Kun liitetään toinen soitin, on mahdollista soittaa
tämän soittimen ja toisen soittimen raidat vuorotellen
millä tahansa soittomuodolla (katso lukua “Toisen CDsoittimen liittäminen” sivulta 8).
Valitse jompikumpi seuraavista tavoista:
• Viiveetön soitto: Soitin vaihtuu kullakin raidalla.
Aina, kun soitin vaihtuu, toinen soitin aloittaa soiton
ilman ääneen tulevaa taukoa heti, kun parhaillaan
soittava soitin lopettaa soiton. Toinen soitin ohittaa
raidalla olevan äänittämättömän alkuosan ja aloittaa
soiton kohdasta, josta ääni alkaa kuulua.
• X-häivytyssoitto: Soitin vaihtuu kullakin raidalla tai
annetuin väliajoin. Väliajaksi voidaan valita 30, 60 tai
90 sekuntia. Aina, kun soitin vaihtuu, kummankin
soittimen ääni sekoittuu. Parhaillaan soittava soitin
lopettaa soiton loppuhäivytykseen ja uusi soitin
aloittaa soiton alkuhäivytyksellä.
X-FADE
NO DELAY
On mahdollista antaa nimet toisen CD-soittimen
levyille tai muuttaa toisesta CD-soittimesta ladattuja
levynimiä.
1
Paina painiketta MEGA CONTROL.
MEGA CONTROL -painike syttyy palamaan.
2
Valitse JOG-säädintä kääntämällä levy, jolle
halutaan antaa levynimi.
Jos valitussa levyaukossa ei ole levyä, “NO DISC”
näkyy näytössä.
3
Paina painiketta MENU/NO.
“NAME IN?” tulee näkyviin.
4
Paina JOG-säädintä.
5
Näppäile uusi levynimi sivulla 23 olevassa luvussa
“Nimien antaminen levyille (levynimi)” kuvatulla
tavalla.
Huomautus
Uudet levymuistiot tallentuvat tämän soittimen muistiin,
joten niitä ei saada näkyviin toiseen CD-soittimeen.
H
1
Valitse haluttu levy ja soittomuoto kummallakin
soittimella.
2
Kun valitaan viiveetön soitto
Paina painiketta NO DELAY.
“NO DELAY” tulee näkyviin näyttöön.
Kun valitaan X-häivytyssoitto
Paina painiketta X-FADE.
“X-FADE” tulee näkyviin näyttöön.
Joka kerta, kun painat painiketta X-FADE,
merkintä muuttuu seuraavalla tavalla:
tX-FADE off t at track end t after 30 sec
after 90 sec T
after 60 sec T
Kun soitinta halutaan vaihtaa aina raidan loputtua,
valitse “at track end”.
Kun soitinta halutaan vaihtaa annetuin väliajoin,
paina painiketta X-FADE toistuvasti, kunnes
haluttu väliaika tulee näkyviin näyttöön.
(jatkuu)
31FI
Soittimen käyttö muun laitteen kanssa
3
Aloita soitto painamalla painiketta H.
MEGA CONTROL -painike syttyy palamaan, kun
toisen soittimen raita valikoituu.
Viiveettömän soiton/X-häivytyssoiton lopettaminen
Paina vastaavaa painiketta toistuvasti, kunnes “NO DELAY”
tai “X-FADE” katoaa näytöstä. Parhaillaan soittava soitin
jatkaa soittoa.
z
Soittimen säätö toisella
laitteella
Kun soitin liitetään Sony MD-dekkiin, joka toimii
Mega-säätötoiminnolla tai kun käytetään Sony MDdekkiä jollakin tietokoneohjelmalla kuten “MD Editor”
-ohjelmalla, soitin on säädettävä alla kuvatulla tavalla:
MENU/NO
Tapaa (viiveetön soitto/X-häivytyssoitto) voidaan
muuttaa soiton aikana
YES
JOG
Paina vastaavaa painiketta (NO DELAY tai X-FADE)
vaiheen 2 toimenpiteiden jälkeen.
z
X-häivytys voidaan aloittaa missä kohtaa raidalla
tahansa
Paina painiketta FADER X-häivytyssoiton aikana.
Vaikka olet säätänyt X-häivytysmuodon ja aloittanut Xhäivytyssoiton, voit aloittaa X-häivytyksen manuaalisesti
missä kohtaa tahansa. Huomaa, että tätä ei kuitenkaan
voi tehdä, kun kummankin soittimen ääni on
sekoittunut.
1
Paina painiketta MENU/NO.
2
Käännä JOG-säädintä, kunnes “CONTROL A1 ?”
tulee näkyviin näyttöön.
3
Paina painiketta YES.
“CONTROL A1??” tulee näkyviin näyttöön.
4
Paina painiketta YES.
Huomautuksia
• Soitto alkaa toisesta soittimesta, jos soitto aloitetaan
painikkeen MEGA CONTROL palaessa.
• Kun toinen soitin on soittanut kaikki levynsä/raitansa
ennen toista soitinta, soitto loppuu.
• Älä käytä toisen soittimen säätimiä viiveettömän soiton/Xhäivytyssoiton aikana. On mahdollista, että ne eivät toimi
oikein.
Tavallisen säädön palauttaminen
Kun olet suorittanut vaiheet 1 ja 2 ja “CONTROL A1II ?” on
tullut näkyviin, paina painiketta YES.
Huomautuksia
• Edellä kuvattu toimenpide voidaan suorittaa oikein vain
soitettaessa levyä 1 - levyä 200.
• Tätä soitinta ei voi käyttää oikein toisesta soittimesta, jossa
ei ole CONTROL A1II -liitintä. Tällaisessa tapauksessa
käytä toista soitinta tästä soittimesta käsin.
32FI
Lisätietoja
Additional Information
Lisätietoja
Esimerkki
CONTROL A1II
-säätöjärjestelmän käyttö
Tämä soitin sopii käytettäväksi CONTROL A1II säätöjärjestelmän kanssa.
CONTROL A1II -säätöjärjestelmä on kehitetty
yksinkertaistamaan erillisistä Sony-laitteista
koostuvien audiojärjestelmien käyttöä. CONTROL
A1II -liitännät antavat tien säätösignaalien siirrolle,
jotka mahdollistavat automaattisen toiminnan ja
säätötoimintoja, jotka on totuttu yhdistämään
integroituihin järjestelmiin.
Tällä hetkellä CONTROL A1II -liitännät Sony MDdekin, CD-soittimen, vahvistimen (vastaanottimen) ja
kasettidekin välillä mahdollistavat automaattisen
toiminnon valinnan ja tahdistetun äänityksen.
Tulevaisuudessa CONTROL A1II -liitännät toimivat
monitoimiliittiminä, joiden avulla voidaan säätää
kunkin laitteen eri toimintoja.
Vahvistin
CDsoitin
MDdekki
Muu laite
CONTROL A1II -järjestelmässä säätösignaalit kulkevat
kumpaankin suuntaan, joten ei ole eroa tulo- ja lähtöliittimien
välillä. Jos laitteessa on useampi kuin yksi CONTROL A1II liitin, voit käyttää kumpaa tahansa tai liittää eri laitteet
liittimiin.
Liitäntäjohdosta
Jos CONTROL A1II -yhteensopivassa laitteessa ei ole
liitäntäjohtoa, käytä alan liikkeestä saatavaa monofonista (2P)
minipistokejohtoa, joka on alle 2 m pitkä ja jolla ei ole vastusta
(kuten Sony RK-G69HG).
CONTROL A1II-säätöjärjestelmän
perustoiminnot
Huomautus
Automaattinen toiminnon valinta
CONTROL A1II -säätöjärjestelmä on suunniteltu niin, että se
on yhteensopiva vanhempien versioiden kanssa vaikka se on
päivitetty käsittelemään uusia toimintoja. Vanhemmat laitteet
eivät kuitenkaan toimi uusilla toiminnoilla.
Kun liitetään CONTROL A1II -yhteensopivia laitteita
CONTROL A1II -johdolla (ei kuulu varusteisiin), vahvistimen
(tai vastaanottimen) toiminnon valitsija kytkeytyy
automaattisesti oikealle tulolle, kun painetaan jonkin liitetyn
laitteen toistopainiketta.
(Esimerkiksi kun painetaan painiketta H (toistopainike) CDsoittimesta, kun MD-dekki soi, vahvistimen toiminnon
valitsin kytkeytyy MD:ltä CD:lle.
CONTROL A1II ja CONTROL A1 -säätöjärjestelmien
yhteensopivuus
CONTROL A1 -järjestelmä on päivitetty järjestelmään
CONTROL A1II, joka on standardi järjestelmä Sonyn 300
levyn vaihtajassa ja muissa viime aikoina valmistetuissa Sonylaitteissa.
Laitteet, joissa on CONTROL A1 -liittimet, ovat yhteensopivat
CONTROL A1II -liittimillä varustettujen laitteiden kanssa ja
ne voidaan liittää toisiinsa. Periaatteessa suurin osa
toiminnoista, jotka ovat käytettävissä CONTROL A1 säätöjärjestelmässä, on käytettävissä myös CONTROL A1II säätöjärjestelmässä. Kuitenkin kun tehdään liitäntä
CONTROL A1 -liittimet ja CONTROL A1II-liittimet omaavien
laitteiden välillä, säädettävien toimintojen lukumäärä saattaa
olla rajoitettu laitteesta riippuen. Katso tarkemmat tiedot
laitteen (laitteiden) käyttöohjeista.
Huomautuksia
• Tämä toiminto toimii vain laitteiden ollessa liitetty
vahvistimen (tai vastaanottimen) tuloihin
toimintopainikkeiden nimien mukaisesti. Tietyillä
vastaanottimilla on mahdollista muuttaa
toimintopainikkeiden nimiä. Katso tässä tapauksessa
vastaanottimen käyttöohjeita.
• Älä toista soiton aikana muulla laitteella kuin
soittolähteellä. Muuten automaattinen toiminnon valitsin
toimii.
CONTROL A1II -säätöjärjestelmän
liittäminen
Liitä monofoniset (2P) minipistokejohdot sarjassa
kunkin laitteen takana oleviin CONTROL A1II liittimiin. On mahdollista liittää jopa kymmenen
CONTROL A1II -yhteensopivaa laitetta halutussa
järjestyksessä. Kutakin laitetyyppiä voidaan kuitenkin
liittää vain yksi (siis 1 CD-soitin, 1 MD-dekki, 1
kasettidekki ja 1 vastaanotin). (Saattaa olla mahdollista
liittää useampi kuin yksi CD-soitin tai MD-dekki
riippuen mallista. Katso tarkemmat tiedot laitteen
käyttöohjeista.)
(jatkuu)
33FI
Lisätietoja
Tahdistettu äänitys
Tämän toiminnon avulla on mahdollista suorittaa tahdistettu
äänitys CD-soittimen ja äänityslaitteen välillä.
1
Aseta vahvistimen (tai vastaanottimen) lähteen
valitsin asentoon CD.
2
Aseta CD-soitin soittotauolle (varmista, että sekä
H että X merkkivalo palaa yhdessä).
3
Kytke äänityslaite äänitystauolle.
4
Paina painiketta X dekistä.
CD vapautuu automaattisesti tauolta ja äänitys
alkaa heti sen jälkeen.
Kun CD:n toisto loppuu, äänitys loppuu.
Vihje
Joissakin äänityslaitteissa on erityinen tahdistettu
äänitystoiminto, joka käyttää hyväkseen CONTROL A1II säätöjärjestelmää, kuten esimerkiksi “tahdistettu CDkopiointi”. Katso tässä tapauksessa äänityslaitteen
käyttöohjeita.
Huomautus
Kytke tauolle vain yksi laite.
Huomautuksia
Turvallisuudesta
• Huomautus — Optisten laitteiden käyttö tämän laitteen
kanssa lisää silmien vahingoittumisvaaraa.
• Jos laitteen sisään putoaa vieraita esineitä tai kaatuu jotakin
nestettä, kytke soitin irti verkosta ja tarkistuta se
ammattihenkilöllä ennen kuin sen käyttöä jatketaan.
Virtalähteistä
• Ennen kuin käytät soitinta, varmista, että sen käyttöjännite
on sama kuin paikallinen verkkojännite. Käyttöjännite on
merkitty soittimen takana olevaan arvokylttiin.
• Soitin ei katkea vaihtovirtalähteestä (verkosta) niin kauan
kuin se on liitetty seinäpistorasiaan, vaikka soittimesta
itsestään on katkaistu virta.
• Jos soitinta ei aiota käyttää pitkään aikaan, kytke se irti
seinäpistorasiasta. Irrota vaihtovirtajohto (verkkojohto)
ottamalla kiinni pistokkeesta, älä vedä koskaan johdosta.
• Vaihtovirtajohdon saa vaihtaa vain ammattikorjaaja.
Sijoituksesta
• Sijoita soitin sellaiseen paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto, jotta kuumuutta ei pääse kertymään soittimen
sisään.
• Älä sijoita soitinta pehmeälle pinnalle kuten esimerkiksi
maton päälle, joka saattaa tukkia pohjassa olevat
ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita soitinta lämmönlähteiden lähettyville tai
paikkaan, johon aurinko paistaa suoraan, jossa on
huomattavasti pölyä tai mekaanista tärinää.
Käytöstä
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä paikasta lämpimään tai
sijoitetaan erittäin kosteaan huoneeseen, kosteutta saattaa
tiivistyä soittimen sisällä oleville linsseille. Jos näin käy,
soitin ei toimi oikein. Anna soittimen olla tällöin virta
kytkettynä noin tunnin, kunnes kosteus haihtuu.
Äänenvoimakkuuden säädöstä
• Älä suurenna äänenvoimakkuutta kuunnellessasi sellaista
kohtaa, jossa on erittäin alhainen tulotaso tai ei lankaan
äänisignaaleja. Jos äänenvoimakkuutta suurennetaan
kuunnellessa tällaisia kohtia, kaiuttimet saattavat
vahingoittua, kun huippukohta toistuu.
Puhdistuksesta
• Puhdista pinnat, seinämät ja säätimet pehmeällä kankaalla,
joka on kostutettu mietoon pesunesteeseen. Älä käytä
hankaavia lappuja, pulvereita tai liuottimia kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Kuljettamisesta
• Kun soitinta kuljetetaan, avaa etukansi, ota pois kaikki levyt
ja katkaise virta.
Jos soittimen suhteen ilmenee kysymyksiä tai
ongelmia, pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
34FI
Additional Information
Lisätietoja
Vianmääritys
Jos soitinta käytettäessä esiintyy seuraavanlaisia
ongelmia, käytä tätä vianmääritysopasta apuna vian
korjaamiseksi. Jos ongelmaa ei saada korjattua,
pyydämme ottamaan yhteyden lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Ei ääntä.
,Varmista, että soitin on liitetty lujasti.
,Varmista, että vahvistinta käytetään oikein.
CD-levy ei soi.
,Aukossa ei ole CD-levyä (“–NO DISC–” näkyy).
Aseta CD-levy paikalleen.
,Aseta CD-levy niin, että etikettipuoli osoittaa
oikealle.
,Puhdista CD (katso s. 3).
,Kosteutta on tiivistynyt soittimen sisään. Ota
levy pois ja anna soittimen olla virta kytkettynä
noin tunnin (katso s. 34).
Kauko-ohjain ei toimi.
,Poista kauko-ohjaimen ja soittimen välillä
mahdollisesti olevat esteet.
,Kohdista kauko-ohjain soittimessa olevaan
kauko-ohjaimen tunnistimeen .
,Säädä kauko-ohjain oikein.
,Vaihda kaikki kauko-ohjaimen paristot, jos ne
ovat heikot.
,Aseta kauko-ohjaimen komentomuoto samalla
tavalla kuin soittimen komentomuoto.
MP3-tiedostojen toisto kestää kauemmin kuin muiden.
,Seuraavanlaisilla levyillä toiston alkaminen
kestää kauemmin:
– monimutkaisella kaaviorakenteella äänitetyt
levyt
– Multi Session-muodolla äänitetyt levyt
– levyt, joille voidaan lisätä tietoja (levyt, joita
ei ole lopetettu).
ID3-tunnuksen versio 2
Seuraavanlaisia ongelmia saattaa esiintyä
toistettaessa MP3-tiedostoja, joissa on ID3tunnus ver.2 vaikkakaan nämä ongelmat eivät
ole oireita viasta.
– Kun ohitetaan osaa ID3-tunnuksen
versiosta 2 (raidan alussa), ääntä ei kuulu.
Ohitusaika vaihtelee riippuen ID3tunnuksen version 2 kapasiteetista.
Esimerkki: 64 kilotavulla noin 2 sekuntia
(RealJukebox)
– Kulunut toistoaika, joka näkyy ohitettaessa
ID3-tunnuksen version 2 osaa, ei ole tarkka.
MP3-tiedostoilla, joiden bittisuhde on muu
kuin 128 kbps, aika ei näy oikein toiston
aikana.
– Kun MP3-tiedosto tehdään MP3muuntoohjelmalla (esim. RealJukebox*),
ID3-tunnus ver. 2 kirjoittuu automaattisesti.
* RealJukebox on RealNetworks, Inc:n*
rekisteröity tavaramerkki.
Joulukuussa 2001
Soitin toimii virheellisesti.
,Mikrotietokoneen sirut saattavat toimia väärin.
Irrota vaihtovirtajohto, liitä se takaisin
seinäpistorasiaan, jotta soitin palautuu
alkusäädöille.
MP3-tiedostojen soitto ei onnistu.
,Äänitystä ei ole tehty ISO 9660 tason 1 tai tason
2 mukaisesti tai Joliet tai Romeo
laajennusmuodolla.
,Tiedoston jatketta “.MP3” ei ole lisätty
tiedoston nimeen.
,Tiedostoja ei ole tallennettu MP3-muodolla.
35FI
Lisätietoja
Tekniset tiedot
CD-soitin
Laser
Puolijohdelaser (λ = 780 nm)
Välityksen kesto jatkuva
Laserlähtö
Maks. 44,6 µW*
* Lähtö on arvo, joka on mitattu
200 mm etäisyydeltä objektiivilinssin
pinnalta optisella lukupäällä 7 mm
aukolla.
Taajuusvaste
Signaali-kohinasuhde
Dynaaminen ala
20 Hz - 20 kHz ±0,5 dB
Yli 108 dB
Yli 87 dB
Harmoninen särö
Alle 0,009%
Lähdöt
Liitintyyppi
Suurin lähtötaso Kuormitusimpedanssi
LINE OUT
Phonoliittimet 2 V (50 kilo
ohmilla)
Yli 10 kilo ohmia
DIGITAL OUT
(OPTICAL)
Optinen
lähtöliitin
Aallon pituus:
660 nm
–18 dBm
Yleistä
Virtavaatimukset
230 V vaihtovirta, 50/60 Hz
Virrankulutus
16 W
1W (virransäästömuodolla)
Mitat (likim.) (l/k/s)
430 × 189 × 537 mm mukaan lukien
esiin työntyvät osat
Paino (likim.)
8,8 kg
Vakiovarusteet
Katso s. 6
Pidätämme oikeuden muuttaa ulkoasua ja teknisiä ominaisuuksia
ilman ennakkoilmoitusta.
36FI
Hakemisto
Hakemisto
Additional Information
O
Ohjelma
muuttaminen 20
poistaminen 20
tarkistaminen 20
tekeminen 19
A, B
Ajastintoisto 22
AMS 13
Artistin nimi 27
Automaattinen musiikin
tunnistus. Katso AMS
P, Q, R
Paikallistaminen
käyttämällä AMS-toimintoa
13
selaamalla 13
suoraan 16
tarkkailemalla 13
Poisto
Artistin nimi 28
Levyn nimi 24
Muokattavat tiedostot 23
Pyörivä alusta 9
C, D
CD-levyjen asettaminen 9
CD-levyjen käsittely 3
CD-levyjen tietojen
tallennus 23
CD TEXT 13
E, F, G
Edistynyt Mega-säätö 30
Etsiminen. Katso
Paikallistaminen
S
Seuraavan levyn määritys 17
Soitto
Artistin nimisoitto 29
Hajasoitto 17
Jatkuva soitto 12
Ohjelmoitu soitto 19
Soitto vuorotellen 31
Uudelleensoitto 17
X-häivytyssoitto 31
H, I
Hajasoitto 17
Historia-etsintä 16
Huippuartistisoitto 29
Häivytys 22
J
Jatkuva soitto 12
JOG-säädin 9
K
T
Toisen CD-soittimen säätö 30
U
Kauko-ohjain 6
L
Uudelleensoitto 17
V, W
Laitteen purkaminen
pakkauksesta 6
Levyn nimi 23
Liitännät
yleiskatsaus 6
Liittäminen
järjestelmä 6
toinen CD-soitin 8
Vianmääritys 35
Viiveetön soitto 31
X, Y, Z
X-häivytyssoitto 31
Säätimien nimet
M
MP3-tiedosto 3
Muokattavat tiedostot
Artistitiedosto 27
Levyn nimi 23
mitä voi tehdä 23
Muuttaminen
Artistin nimi 27
Levyn nimi 24
N
Nimen antaminen levylle 23
Nimen etsintä 16
Painikkeet
ALBUM SELECT (albumin
valinta) 12
ALBUM +/– 12
ARTIST MODE
(artistimuoto) 29
CHAR 25
CHECK (tarkistus) 20
CLEAR (tyhjennys) 20
CONTINUE (jatkuva soitto) 12
DEL (poisto) 26
DISC (levy) 16
DISC +/– 12
DISPLAY (näyttö) 14
ENTER 16
FADER (häivytys) 22
HISTORY 16
HISTORY MODE 16
(historiamuoto)
MEGA CONTROL 30
(megasäätö)
MENU/NO (valikko/nro)
9, 23
NAME EDIT/SELECT (nimen
editointi/valinta) 25
NAME SEARCH (nimen
etsintä) 16
NO DELAY (viiveetön) 31
Numero 16
OPEN/CLOSE (avaaminen/
sulkeminen) 9
PROGRAM (ohjelmointi) 19
REPEAT (uudelleensoitto) 18
SHUFFLE (hajasoitto) 18
SPACE (välilyönti) 25
TIME (aika) 14
TOP ARTIST (huippuartisti)
1–8 29
X-FADE (X-häivytys) 31
YES (kyllä) 24, 32
H 12
X 12
x 12
A 11
m/M 13
./> 13
>10 13
+100 15
Kytkimet
JOG-säädin 9
l AMS L 13
Kytkimet
COMMAND MODE 30
TIMER (ajastin)
(komentomuoto) 22
?/1 (virta) 12
Jakit
CONTROL A1II 7
DIGITAL OUT
(OPTICAL) (digitaalinen
lähtö, optinen) 7
2ND CD IN (toisen CDsoittimen tulo) 8
Muut
Levyaukot 9
Näyttö 13
Etukansi 9
Pyörivä alusta 9
6
37FI
Hakemisto
38FI
Additional Information
39FI
40FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising