Sony | SCD-XA5400ES | Sony SCD-XA5400ES Käyttöohjeet

4-000-691-51(1)
Super Audio
CD Player
SCD-XA5400ES
©2008 Sony Corporation
Brugsanvisning
DK
Käyttöohjeet
FI
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
Enheden må ikke installeres på et indelukket sted,
f.eks. i en bogreol eller i et indbygget skab.
For at undgå brand må apparatets ventilation aldrig
blokeres af aviser, duge, gardiner eller lignende. Og
anbring aldrig tændte, levende lys på apparatet.
For at forebygge brand og fare for elektrisk stød må
der aldrig anbringes genstande indeholdende
væske, eksempelvis vaser, på apparatet.
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages
ud af vægstikket, hvis der opstår problemer.
Batterier eller apparatur med batterier i må ikke
udsættes for stærk varme såsom sollys, ild eller
lignende.
Afspilleren er ikke frakoblet den faste elinstallation, så længe den er forbundet til en
stikkontakt, selv om der er slukket for selve
afspilleren.
Kraftigt lydtryk fra høretelefoner og
hovedtelefoner kan medføre tab af hørelsen.
FORSIGTIG
Brugen af optiske instrumenter sammen med dette
produkt medfører risiko for øjenskader.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne
etikette er anbragt
udvendigt på bagsiden
af apparatet.
2DK
Bemærkning til kunder:
nedenstående oplysninger gælder kun
udstyr, der er solgt i lande, hvor EUdirektiver er gældende
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
For service eller garanti henviser vi til de adresser,
som fremgår af vedlagte garantidokument.
Til kunder i Europa
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald. Det skal i stedet
indleveres på en deponeringsplads specielt indrettet
til modtagelse og oparbejdning af elektriske og
elektroniske produkter. Ved at sikre at produktet
bortskaffes korrekt, forebygges de eventuelle
negative miljø- og sundhedsskadelige påvirkninger,
som en ukorrekt affaldshåndtering af produktet kan
forårsage. Genindvinding af materialer vil
medvirke til at bevare naturens ressourcer.
Yderligere information om genindvindingen af
dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union
samt europæiske lande
med særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som
husholdningsaffald. Ved at sikre at sådanne
batterier bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de
mulige negative konsekvenser for sundhed og
miljø, som kunne opstå ved en forkert
affaldshåndtering af batteriet, forebygges.
Materialegenindvendingen bidrager ligeledes til at
beskytte naturens resourcer. Hvis et produkt kræver
vedvarende elektricitetsforsyning af hensyn til
sikkerheden samt ydeevnen eller data integritet, må
batteriet kun fjernes af dertil uddannet personale.
For at sikre en korrekt håndtering af batteriet bør
det udtjente produkt kun afleveres på dertil
indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se
venligst afsnittet der omhandler sikker fjernelse af
batterier. Batteriet skal derefter afleveres på et
indsamlingsted beregnet til affaldshåndtering og
genindvinding af batterier. Yderlige information
om genindvinding af dette produkt eller batteri kan
fås ved at kontakte den kommunale genbrugsstation
eller den butik, hvor produktet blev købt.
3DK
Indholdsfortegnelse
Afspillerens funktioner..................................................................................5
Kompatible disc-typer ................................................................................... 6
Om Super Audio CD'er ................................................................................. 7
Introduktion
Dele og kontrolknapper................................................................................. 8
Tilslutning af analoge lydkomponenter....................................................... 11
Tilslutning af digitale lydkomponenter ....................................................... 12
Indstilling af udgangssignalet...................................................................... 14
Indstilling af, hvilket af Super Audio CD'ers afspilningsområder der skal
afspilles ..................................................................................................17
Afspilning af discs
Afspilning af en disc ................................................................................... 18
Brug af displayet .........................................................................................19
Find et spor med det samme........................................................................ 21
— Direkte valg af spor
Søgning efter et bestemt sted på et spor ...................................................... 21
— Søgning
Afspilning af spor gentagne gange..............................................................22
— Gentaget afspilning
Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge .................................................... 22
— Afspilning i tilfældig rækkefølge
Valg af afspilningslag.................................................................................. 23
Valg af afspilningslag på en Super Audio CD ............................................23
Afspilning af en DSD Disc.......................................................................... 24
Yderligere oplysninger
Forholdsregler ............................................................................................. 25
Bemærkninger om discs .............................................................................. 26
Fejlfinding ................................................................................................... 27
Specifikationer ............................................................................................ 28
Stikordsregister............................................................................................ 30
4DK
Afspillerens funktioner
Afspilning af Super Audio
CD'er
Denne afspiller er beregnet til afspilning af
Super Audio CD'er til 2 kanaler og flere kanaler
samt almindelige CD'er. Den har følgende
funktioner:
• Er udstyret med en Discrete Dual Laser
Optical Pickup, der er i stand til at læse en
Super Audio CD eller almindelig CD ved
hver bølgelængde.
• Præcis aflæsning af discoplysninger med en
avanceret servomekanisme.
• En Super Audio D/A-omformer, som giver
mulighed for gengivelse i en højere
lydkvalitet.
• En Super Audio CD kan mærke op til 255
spornumre. Afspilleren kan udnytte denne
funktion.
Digitalt transmissionssystem
med HDMI
Flerkanalslydtilslutning, som tidligere krævede
6 lydkabler, kan nu ske med kun ét HDMI-kabel,
som giver højere lydkvalitet.
H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)
• Når afspilleren tilsluttes til Sony STRDA6400ES-forstærkere (i USA og Canada)
eller STR-DA5400ES-forstærkere (i Europa)
med HDMI, opnår man en endnu mere
naturtro lydgengivelse.
• H.A.T.S.-funktionen fungerer kun med AVforstærkere, som tilsluttes med HDMI.
Hvad er H.A.T.S.-funktionen?
Den unikke H.A.T.S.-funktion gengiver lyden
med høj kvalitet ved at fjerne vibreren (pauser)
mellem HDMI-komponenter. H.A.T.S.kompatible HDMI-inputkomponenter lagrer på
forhånd digitale lydsignaler i et bufferlager,
hvorefter de læses med nøjagtig timing, inden de
konverteres til analog. Dette fjerner den
vibreren, der nogle gange forekommer under
digital signaltransmission, og lydkvaliteten
forbedres betydeligt.
Bemærkninger om H.A.T.S.funktionen
• På grund af H.A.T.S.-funktionens egenskaber
forekommer der en lille tidsforskydning fra det
øjeblik, hvor en afspilningskomponent (f.eks. denne
afspiller) begynder at afspille, indtil lyden sendes ud
fra en forstærker. På samme måde kan der kortvarigt
komme lyd fra en forstærker, selv om en
afspilningskomponent (f.eks. denne afspiller) er
holdt op med at afspille. Varigheden af denne
tidsforskydning kan være forskellig for CD- og
Super Audio CD-kilderne.
• H.A.T.S.-funktionen fungerer kun med H.A.T.S.kompatible komponenter.
• H.A.T.S.-funktionen aktiveres og deaktiveres på den
tilsluttede AV-forstærker. Indstillingen kan ikke
ændres på afspilleren.
• Tilslut afspilleren direkte til en H.A.T.S.-kompatibel
komponent med et HDMI-kabel. H.A.T.S.funktionen fungerer ikke, hvis H.A.T.S.-kompatible
komponenter tilsluttes via andre komponenter.
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition Multimedia
Interface er varemærker eller registrerede varemærker
tilhørende HDMI Licensing LLC.
5DK
Bemærkninger om DSD Discs
Kompatible disc-typer
Du kan afspille følgende discs på denne
afspiller.
• Super Audio CD'er
• Audio CD'er
• DSD Discs
Afspilleren kan ikke afspille følgende discs.
• CD-ROM'er (MP3, JPEG, etc.)
• DVD'er
• DTS-CD'er
• DualDiscs, etc.
Hvis du forsøger at afspille en CD-ROM/DVD,
vises fejlmeddelelsen "Cannot Play" eller "No
Disc". Du finder yderligere oplysninger om
DTS-CD'er/DualDiscs i bemærkningerne
herunder.
Musik-discs, som er kodet med
teknologi til beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er udviklet til afspilning af discs, der er
i overensstemmelse med Compact Disc-standarden
(CD).
På det seneste har nogle pladeselskaber markedsført
forskellige discs med teknologi til beskyttelse af
ophavsret. Vær opmærksom på, at der blandt disse
findes discs, som ikke er i overensstemmelse med CDstandarden. Disse discs kan muligvis ikke afspilles på
dette produkt.
Bemærkninger om CD-R/CD-RWafspilning
Discs optaget på CD-R/CD-RW-drev kan muligvis
ikke afspilles på grund af ridser, snavs, optageforhold
eller drevets egenskaber. Endvidere kan discs, som
endnu ikke er lukket ved optagelsens slutning, ikke
afspilles. I så fald viser displayet fortsat "Reading"
eller "Cannot Play".
Bemærkninger om DTS-CD'er
DTS-signaler kommer kun fra DIGITAL OUT (CD)stikkene. DTS-signalerne skal afkodes på en DTSkompatibel digital enhed for at kunne høres.
Bemærkninger om DualDiscs
En DualDisc er en dobbeltsidet disc med DVDoptagelser på den ene side og digitale lydoptagelser på
den anden. Da lydoptagelserne på den ene side
imidlertid ikke er i overensstemmelse med Compact
Disc-standarden (CD), kan afspilning ikke garanteres.
6DK
En DSD Disc er en disc, som er optaget i DSFfilformat. Afspilleren kan afspille DSF-filer, der er
optaget på DVD-ROM'er, som er kompatible med
DVD-R, DVD-RW, DVD+R og DVD+RW discs. Du
finder yderligere oplysninger om DSD Discs på
side 24.
Om Super Audio CD'er
Super Audio CD'en er en ny audio-CD-standard
af høj kvalitet, hvor musik optages i DSD
(Direct Stream Digital) format (almindelige
CD'er optages i PCM-format). DSD-formatet,
som bruger en samplingfrekvens, der er 64
gange højere end på en almindelig CD, og 1-bit
kvantisering, opnår både et bredfrekvensområde
og et bredt dynamisk område over det hørlige
frekvensområde og sørger således for en
musikgengivelse, der ligger utroligt tæt på den
originale lyd.
Super Audio CD-typer
Der er 2 typer Super Audio CD'er.
Disc med enkeltlag
En disc med et enkelt Super Audio CD-lag*
Super Audio CD-lag*
Super Audio CD'ers
afspilningsområder til kanaler
En Super Audio CD har 2 slags
afspilningsområder til kanaler.
Afspilningsområde til 2 kanaler
Et område, hvor der indspilles 2 kanalstereospor
Afspilningsområde til flere
kanaler
Et område, hvor der indspilles flerkanalsspor
(op til 5.1)
Når der både er indspillet et område med 2
kanaler og et område med flere kanaler på
et Super Audio CD-lag
Når der er tale om en disc med begge områder,
vælger du det afspilningsområde, der skal
afspilles (side 23). Du kan ændre det område,
der skal afspilles, for hver disc (side 23).
Afspilningsområde
til 2 kanaler
Hybrid-disc
En disc med et Super Audio CD-lag og et CDlag**. Du kan vælge, hvilket lag du vil høre. Da
begge lag ligger på den ene side, er det ikke
nødvendigt at vende disc'en.
Du kan afspille CD-laget på en almindelig CDafspiller.
Afspilningsområde til
flere kanaler
Super Audio
CD-lag
CD-lag**
Super Audio
CD-lag*
* Der er indspillet Super Audio CD-HD-signaler
(High Density-signaler) på dette lag.
** Du kan afspille laget på en almindelig CD-afspiller.
7DK
Introduktion
Dele og kontrolknapper
Du finder flere oplysninger på de sider, der er angivet i parentes.
Instruktionerne i brugervejledningen beskriver afspillerens betjeningsgreb. Du kan også bruge
knapperne på fjernbetjeningen, hvis de har samme eller tilsvarende navne som på afspilleren.
Frontpanel
A ?/1-knap (18)
Tænder og slukker for strømmen til afspilleren.
Afspilleren indstilles til strømbesparende funktion
(standby-funktion) ved at trykke på \/1-knappen
på fjernbetjeningen eller på afspilleren.
G A-knap (18)
Åbner og lukker disc-skuffen.
B TIME/TEXT-knap (19)
Skifter mellem visning af sporets spilletid, disc'ens
resterende spilletid eller TEXT-oplysninger på
displayet.
I X-knap/indikator (18)
Holder pause i afspilningen. Indikatoren lyser
under pause i afspilning.
C MULTI/2CH–knap (23)
Vælger afspilningsområde, når der er indlæst en
disc med både 2 kanal-område og
flerkanalsområde (side 7).
D SA-CD/CD-knap (23)
Skifter mellem Super Audio CD-laget og CD-laget
på en hybrid-disc.
E HDMI-knap/indikator (18)
Bruges til at vælge, om lydsignalet skal sendes ud
via HDMI OUT-stikket eller ikke.
Når indikatoren lyser, sendes lydsignalet ud via
HDMI OUT-stikket.
Når indikatoren ikke lyser, sendes lydsignalet ud
via ANALOG OUT-stikkene og DIGITAL OUT
(CD)-stikkene.
F Disc-skuffe (18)
Her lægges disc'en i.
8DK
H N-knap/indikator (18)
Afspiller en disc. Indikatoren lyser under
afspilning.
J x-knap (18)
Stopper afspilningen.
K . AMS >-vælger (AMS: Automatic
Music Sensor) (18)
Drej vælgeren for at vælge et spor, og tryk dernæst
på den for at starte afspilningen.
L Displayvindue (19)
Viser oplysninger om disc'en eller det aktuelle
spor.
M Fjernbetjeningsmodtager
(10)
Modtager signalet fra fjernbetjeningen.
N PHONE LEVEL
Indstil hovedtelefonernes lydstyrke.
O PHONES-stik
Tilslutning af hovedtelefoner.
Bagpanel
Introduktion
A IR REMOTE IN-stik
Findes kun på modeller i USA og Canada.
Tilslutning af en IR-repeater.
B ANALOG OUT BALANCED L/R-stik (12)
Tilslutning af en komponent med XLRindgangsstik som f.eks. stereoforstærkere etc. med
et (balanceret) XLR-kabel (medfølger ikke).
C HDMI PRIORITY MULTI/2CH-knap (17)
Indstiller, hvilket område der afspilles, når der
både er indspillet et område med 2 kanaler og et
område med flere kanaler på et Super Audio CDlag.
Om IR REMOTE-stikket
Du kan betjene afspilleren, uden at
fjernbetjeningen peger mod afspillerens
fjernbetjeningsmodtager, hvis du tilslutter en
IR-repeater (medfølger ikke) til IR REMOTEstikket.
Brug en IR-repeater, hvis du monterer
afspilleren et sted, hvor signalerne fra
fjernbetjeningen ikke kan nå.
SCD-XA5400ES
IR-repeater
(medfølger ikke)
D HDMI OUT-stik (12)
Tilslutning af komponenter med HDMI-stik som
f.eks. HDMI-kompatible forstærkere etc.
E DIGITAL OUT (CD) COAXIAL-stik (13)
Tilslutning af en komponent med koaksialt, digitalt
indgangsstik som f.eks. en MD-optager etc.
F DIGITAL OUT (CD) OPTICAL-stik (13)
Tilslutning af en komponent med optisk digitalt
indgangsstik som f.eks. en MD-optager etc.
G DIGITAL OUT (CD) ON/OFF-knap (15)
Bruges til at vælge, om lydsignaler skal sendes ud
via DIGITAL OUT (CD)-stikkene eller ikke.
RM-ASU042
H AC IN-stik (13)
Tilslutning af den medfølgende netledning.
I ANALOG OUT UNBALANCED L/R-stik (11)
Tilslutning af en komponent med analogt
indgangsstik som f.eks. stereoforstærkere etc. ved
hjælp af et lydkabel.
fortsættes
9DK
Fjernbetjening
F ENTER-knap (21)
Vælger et spor direkte.
G N-knap (18)
X-knap (18)
x-knap (18)
Afspiller disc'en, holder pause i afspilningen og
stopper afspilningen.
H AMS ./> (AMS: Automatic Music
Sensor)-knapper (18)
Vælger et spor.
I m/M-knapper (21)
Hurtig søgning frem eller tilbage under afspilning.
J DISPLAY-knap (20)
Slår displayoplysningerne fra eller til.
K TIME/TEXT-knap (19)
Skifter mellem visning af sporets spilletid, disc'ens
resterende spilletid eller TEXT-oplysninger på
displayet.
L CLEAR-knap (22, 22)
Genoptager normal afspilning fra Gentaget
afspilning eller Afspilning i tilfældig rækkefølge.
M Nummerknapper (21)
Vælger et spor direkte.
N CONTINUE-knap (22)
Genoptager normal afspilning fra Afspilning i
tilfældig rækkefølge.
O MULTI/2CH-knap (23)
Vælger afspilningsområde, når der er indlæst en
disc med både 2 kanal-område og
flerkanalsområde (side 7).
P Z-knap (18)
Åbner og lukker disc-skuffen.
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
A ?/1-knap (18)
Tænder og slukker for strømmen til afspilleren.
Afspilleren indstilles til strømbesparende funktion
(standby-funktion) ved at trykke på \/1-knappen
på fjernbetjeningen eller på afspilleren.
B SA-CD/CD-knap (23)
Skifter mellem Super Audio CD-laget og CD-laget
på en hybrid-disc.
C HDMI-knap (18)
Bruges til at vælge, om lydsignalet skal sendes ud
via HDMI OUT-stikket eller ikke.
D REPEAT-knap (22)
Gentaget afspilning.
E SHUFFLE-knap (22)
Afspilning i tilfældig rækkefølge.
10DK
Indsæt to R6 (størrelse AA) batterier i
batterirummet, så + og – vender rigtigt i henhold
til markeringerne. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal den rettes mod
fjernbetjeningsmodtageren
på afspilleren.
Tip
Tilslutning af analoge
lydkomponenter
Bemærk
• Efterlad ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller
meget fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens
batterirum, især når du skifter batterier.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte
sollys eller lyskilder. Dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid,
skal batterierne fjernes for at undgå evt. lækage og
tæring.
Ved tilslutning af en stereoforstærker eller
analog tilslutning af en MD-optager, skal
afspilleren og komponenten forbindes via
ANALOG OUT UNBALANCED-stikkene eller
ANALOG OUT BALANCED-stikkene.
Brug lydkablet (medfølger) eller (balancerede)
XLR-kabler (medfølger ikke) til denne
forbindelse.
Sørg for, at der er slukket for strømmen til alle
komponenter, før du tilslutter. Vær omhyggelig
med tilslutningerne for at forhindre støj.
Introduktion
Under normale omstændigheder vil batterierne holde i
mindst 6 måneder. Hvis fjernbetjeningen holder op
med at virke, skal begge batterier udskiftes.
Tilslutning af en komponent
via analoge indgangsstik
Brug det medfølgende lydkabel. Sørg for, at de
rigtige farver sidder i de rigtige stik: Hvid
(venstre) til hvid og rød (højre) til rød.
Lydkabel (medfølger)
Hvid (L)
Rød (R)
Til CD (Super Audio CD) eller analoge
indgangsstik (L/R) på en stereoforstærker,
MD-optager etc.
fortsættes
11DK
Tilslutning af en komponent
via BALANCED indgangsstik
Brug (balancerede) XLR-kabler (medfølger
ikke).
Balanceret XLR-kabel (medfølger ikke)
2: HOT (+)
Tilslutning af digitale
lydkomponenter
Tilslut en forstærker med HDMI-indgangsstik
via HDMI OUT-stikket. Tilslut en MD-optager
og andre digitale komponenter via DIGITAL
OUT (CD)-stikkene.
Sørg for, at der er slukket for strømmen til alle
komponenter, før du tilslutter. Vær omhyggelig
med tilslutningerne for at forhindre støj.
3: COLD (-)
1: GROUND
Tilslutning af en komponent
via et HDMI-stik
Når du forbinder afspillerens HDMI OUT-stik
med et HDMI-indgangsstik på en forstærker,
kan du overføre lydsignalet fra Super Audio
CD'er og CD'er digitalt. Hvis du forbinder
afspilleren til en flerkanals-AV-forstærker, som
har et HDMI-indgangsstik, kan du afspille en
Super Audio CD og lytte til flerkanalsafspilning.
Hvilket audio-format, der udsendes fra
afspillerens HDMI OUT-stik, afhænger af den
tilsluttede komponents HDMI-ydelse og af den
disc, der afspilles.
Brug et HDMI-kabel (medfølger ikke).
HDMI-kabel (medfølger ikke)
Til XLR-indgangsstik (L/R) på en
stereoforstærker etc.
Bemærk
XLR-kablet (balanceret) låses og kan derfor ikke
trækkes ud, heller ikke hvis der trækkes i det. Hvis du
flytter afspilleren med tilsluttede komponenter, kan de
blive beskadiget. Sørg for at trække XLR-kablet
(balanceret) ud, før du flytter komponenterne.
Til HDMI-stikket på en HDMIkompatibel forstærker
Bemærk
• Det anbefales at bruge et kategori 2-HDMI-kabel ved
tilslutning af afspilleren.
12DK
Tilslutning af en digital
komponent via koaksialt
digitalt indgangsstik
Tilslutning af en digital
komponent via optisk digitalt
indgangsstik
Brug et optisk digitalt kabel til denne tilslutning.
Når et optisk digitalt kabel tilsluttes DIGITAL
OUT (CD) OPTICAL-stikket, skal kabelstikket
trykkes helt ind, indtil det klikker på plads.
Pas på ikke at bøje eller sno det optiske kabel.
Introduktion
• Afspillerens HDMI OUT-stik udsender kun det blå
signal som video. Det udsender ingen andre
videosignaler.
• Det afhænger af den tilsluttede komponents HDMIydelse (format, samplingfrekvens, opløsning, evne
til at modtage kopibeskyttelsessignal fra Super
Audio CD'er etc.), om der kommer noget lydsignal
fra afspillerens HDMI OUT-stik. I så fald vises
"HDMI" ikke på displayet.
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
Brug et digitalt koaksial-kabel til denne
tilslutning.
Digitalt koaksial-kabel (medfølger ikke)
Til optisk, digitalt CD-indgangsstik på
en MD-optager etc.
Bemærk
Til koaksialt, digitalt CD-indgangsstik
på en MD-optager etc.
Bemærk
Fra DIGITAL OUT (CD) COAXIAL-stikket kan der
kun udsendes lydsignaler fra almindelige CD'er.
Signaler fra Super Audio CD'er kan ikke udsendes
gennem stikket.
Fra DIGITAL OUT (CD) OPTICAL-stikket kan der
kun udsendes lydsignaler fra almindelige CD'er.
Signaler fra Super Audio CD'er kan ikke udsendes
gennem stikket.
Tilslutning af netledningen
Tilslut den medfølgende netledning til AC INstikket på afspilleren og til stikkontakten.
En stor del af netledningens stik befinder sig
uden for bagpanelet, selv om stikket sidder godt
fast. Det er meningen, at ledningen skal tilsluttes
på denne måde. Dette er ikke en fejl.
fortsættes
13DK
Når netledningen tilsluttes, kan der kortvarigt
komme lyde fra relæer, som aktiveres inde i
afspilleren, selv om den ikke er tændt. Det
skyldes, at afspilleren kontrollerer sin egen
tilstand. Dette er ikke en fejl.
Bemærk
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud
af stikkontakten, hvis der opstår problemer.
Indstilling af
udgangssignalet
Indstilling af HDMIudgangssignalet
Du kan vælge, om lydsignaler skal sendes ud via
HDMI OUT-stikket eller ikke.
HDMI
Tryk på HDMI.
Hver gang du trykker på HDMI, aktiveres eller
deaktiveres HDMI-indstillingen.
HDMI OFF-tilstand:
HDMI OUT-stikket udsender ingen
lydsignaler. "HDMI OFF" vises på
displayet. Der udsendes lydsignaler fra
ANALOG OUT-stikkene, PHONESstikket og DIGITAL OUT (CD)-stikkene
(standardindstillingen).
HDMI ON-tilstand:
HDMI OUT-stikket udsender lydsignaler.
Knappen HDMI lyser grønt, og "HDMI
ON" vises på displayet.
Bemærk
• Brug HDMI-knappen, når afspilningen er standset.
• Brug HDMI-knappen, når disc-skuffen er lukket.
14DK
Indstilling af udgangssignalet
fra CD'er
Introduktion
Du kan vælge, om lydsignaler skal sendes ud via
DIGITAL OUT (CD)-stikkene eller ikke.
Denne indstilling fungerer i HDMI OFFtilstand. I HDMI ON-tilstand udsendes der
ingen lyd fra DIGITAL OUT (CD)-stikkene,
uanset indstilling af DIGITAL OUT (CD)knappen.
DIGITAL OUT (CD)
Indstil DIGITAL OUT (CD)-knappen til ON
eller OFF.
ON:
DIGITAL OUT (CD)-stikkene udsender
lydsignaler (standardindstillingen).
OFF:
DIGITAL OUT (CD)-stikkene udsender
ingen lydsignaler. Der udsendes lydsignaler
fra ANALOG OUT-stikkene og PHONESstikket.
Bemærk
Hvis du ændrer DIGITAL OUT (CD)-indstillingen
under afspilning, afbrydes ANALOG OUT-stikkene i
ca. 3 sekunder.
fortsættes
15DK
Udgangssignal
Udgangssignalet fra hvert udgangsstik varierer afhængigt af indstillingen af HDMI-knappen og
DIGITAL OUT (CD)-knappen på bagpanelet.
2 kanal-lyd fra Super Audio CD'er og CD'er
a: Udsender lydsignaler.
–: Udsender ikke lydsignaler.
Udgangsstik
Indstilling af
HDMI-knap
OFF
ON
Indstilling af
DIGITAL OUT
(CD)-knap
ANALOG
OUT
PHONES
(front)
ON
a
OFF
ON
OFF
DIGITAL OUT (CD)
HDMI OUT
a
CD: a
Super Audio CD: -
–
a
a
–
–
–
–
–
a
Flerkanalslyd fra Super Audio CD'er
a: Udsender lydsignaler.
–: Udsender ikke lydsignaler.
Udgangsstik
Indstilling af
HDMI-knap
ANALOG
OUT
PHONES
(front)
DIGITAL OUT (CD)
HDMI OUT
OFF
–*
–*
–*
–*
ON
–
–
–
a
* Afspilleren afspiller ikke et område med flere kanaler.
16DK
Introduktion
Indstilling af, hvilket af
Super Audio CD'ers
afspilningsområder der
skal afspilles
Når der både er indspillet et område med 2
kanaler og et område med flere kanaler på Super
Audio CD'ens lag, og lyden udsendes via
HDMI, kan du indstille det afspilningsområde,
der automatisk vælges til afspilning.
Denne indstilling fungerer i HDMI ON-tilstand.
PRIORITY
Indstil PRIORITY-knappen.
2CH:
Afspilningsområdet med 2 kanaler afspilles
(standardindstillingen).
MULTI:
Afspilningsområdet med flere kanaler
afspilles.
17DK
5
Afspilning starter fra det første spor. Hvis
du vil starte afspilning fra et bestemt spor,
skal du dreje . AMS > for at vælge
spornummeret, før du trykker på N.
Afspilning af discs
Afspilning af en disc
6
Den grundlæggende betjening er forklaret
herunder.
HDMI
?/1
A N
Tryk på N.
X
x
Indstil lydstyrken på forstærkeren.
Grundlæggende betjening under
afspilning
For at
Gør følgende:
Stoppe afspilning Tryk på x.
. AMS >
Z
?/1
HDMI
Holde pause i
afspilningen
Tryk på X.
Genoptage
afspilning efter
pause
Tryk på X eller N.
Vælge et spor
Drej . AMS >.
Skubbe disc'en
ud.
Tryk på A.
Bemærk
X
N
x
AMS ./
>
1
2
3
4
Tænd for forstærkeren. Skru lyden ned
til det laveste niveau.
Vælg afspillerpositionen ved hjælp af
indgangsvælgeren på forstærkeren.
Tryk på ?/1 på afspilleren for at tænde
for afspilleren.
Tryk på A på afspilleren for at åbne
disc-skuffen, og læg en disc i skuffen.
Med mærkatsiden opad
18DK
Øg gradvis lydstyrken under afspilningen, idet du
starter med det laveste niveau. Udgangssignalet fra
denne enhed kan indeholde båndbredde, som ligger
uden for det normale lytteområde. Dette kan skade
højttalerne eller ørerne.
Udsendelse af lydsignaler via
HDMI OUT-stikket
Tryk på HDMI, mens afspilningen er standset
(side 14).
HDMI-knappen lyser, og "HDMI ON" vises på
displayet.
Brug af displayet
TIME/TEXT
Display
TEXT-discs indeholder oplysninger såsom
navnet på disc'en eller kunstnernavnet såvel som
lydsignalerne. Denne afspiller kan vise navnet
på disc'en, kunstnernavnet og det aktuelle
spornavn som TEXT-oplysninger.
Hvis et navn indeholder 14 eller flere tegn,
bliver de første 14 tegn stående, efter at navnet
er rullet forbi på displayet.
Før du starter afspilning af en
disc
Afspilning af discs
Displayet viser oplysninger om disc'en eller det
spor, der afspilles. I dette afsnit beskrives de
løbende discoplysninger og oplysninger, der
vises for hver afspilningsstatus.
Visning af oplysninger
Tryk flere gange på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på denne knap, vises
navnet på disc'en eller kunstnernavnet på
displayet. Når du vælger kunstnernavnet, vises
"ART." på displayet.
Navn på disc*
Kunstnernavn*
Samlet antal spor og samlet afspilningstid
TIME/TEXT
DISPLAY
* Hvis der hverken er et navn på disc'en eller
et kunstnernavn, vises "NO TEXT".
Disc-oplysninger når en disc
er ilagt
Displayet viser det samlede antal spor og den
samlede afspilningstid.
A: Hybrid-disc
B: Den disc, der er lagt i, og antallet af kanaler,
som kan afspilles
C: HDMI-udgangssignal
D: Afspilningstilstand
E: Den samlede afspilningstid
F: Det samlede antal spor
fortsættes
19DK
Under afspilning af en disc
Tryk flere gange på TIME/TEXT.
Sluk oplysningerne på
displayet
Det aktuelle spors spilletid
Tryk på DISPLAY på fjernbetjeningen,
mens du afspiller en disc.
Resterende tid på det aktuelle spor
Forløbet tid på disc'en
Hver gang du trykker på DISPLAY, tændes og
slukkes displayet skiftevis.
Når du trykker på DISPLAY for at slukke for
displayet, vises "Display Off" i ca. 2 sekunder.
Når du trykker på DISPLAY for at tænde for
displayet, vises "Display On" i ca. 2 sekunder.
Displayet forbliver tændt, mens afspilningen er
standset, uanset indstilling af displayet.
Tip
Resterende tid på disc'en
Sportitel*
* Hvis der ikke er nogen sportitel, vises "NO
TEXT".
Bemærk
• Displayet viser ikke nødvendigvis alle tegnene,
afhængigt af disc'en.
• Denne afspiller kan kun vise navnet på disc'en,
kunstnernavnet og spornavnene fra TEXT-discs.
Andre oplysninger kan ikke vises.
20DK
Hvis du bruger knapperne til afspilning, pause etc.,
efter at du har slukket displayet, tændes displayet i ca.
2 sekunder og slukkes så igen.
Find et spor med det
samme
Søgning efter et bestemt
sted på et spor
— Søgning
Du kan vælge et spor, før du starter afspilning.
Du kan finde et bestemt sted på et spor under
afspilning.
Afspilning af discs
— Direkte valg af spor
Nummerknapper
ENTER
N
m/M
Tryk på nummerknappen/-erne for at
indtaste spornummeret, og tryk på ENTER.
Eksempler:
• Vælg spor 8 ved at trykke på 8 t ENTER
• Vælg spor 21 ved at trykke på 2 t 1 t
ENTER
• Vælg spor 103 ved at trykke på 1 t 0 t 3
t ENTER
Tryk på m/M på fjernbetjeningen, mens
du afspiller en disc.
Tryk på M for at gå frem, tryk på m for at gå
tilbage i sporet. Hver gang, du trykker på
m/M, stiger søgehastigheden med 2 trin.
Genoptagelse af normal
afspilning
Tryk på N.
Bemærk
Du kan ikke bruge AMS-funktionen under søgning.
21DK
Afspilning af spor
gentagne gange
Afspilning af spor i
tilfældig rækkefølge
— Gentaget afspilning
— Afspilning i tilfældig rækkefølge
Du kan afspille en hel disc eller dele af den
gentagne gange. Denne funktion kan bruges
med Afspilning i tilfældig rækkefølge til at
gentage alle sporene i tilfældig rækkefølge
(side 22).
Når du vælger Afspilning i tilfældig rækkefølge,
afspiller afspilleren alle sporene på disc'en i
tilfældig rækkefølge.
CONTINUE
SHUFFLE
REPEAT
CLEAR
CLEAR
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen
gentagne gange, indtil "REPEAT" eller
"REPEAT1" vises på displayet.
REPEAT: Alle sporene på disc'en gentages.
Med funktionen Afspilning i tilfældig
rækkefølge (side 22), gentages alle
sporene i tilfældig rækkefølge.
REPEAT1: Kun et enkelt spor gentages.
Sådan annulleres Gentaget
afspilning
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen gentagne
gange, indtil både "REPEAT" og "REPEAT1"
forsvinder, eller tryk på CLEAR.
Bemærk
Hvis du slukker for afspilleren eller frakobler
netledningen, annulleres Gentaget afspilning.
22DK
N
1
2
Tryk på SHUFFLE på fjernbetjeningen i
stoptilstand.
Tryk på N på fjernbetjeningen.
Afspilleren stopper, når alle spor er afspillet
én gang.
Sådan annulleres Afspilning i
tilfældig rækkefølge
Tryk på CLEAR eller CONTINUE på
fjernbetjeningen.
Bemærk
Hvis du slukker for afspilleren eller frakobler
netledningen, annulleres Afspilning i tilfældig
rækkefølge.
Valg af afspilningslag
SA-CD/CD
Når du afspiller en disc med både 2 kanalafspilningsområde og
flerkanalsafspilningsområde (side 7), kan du
vælge det afspilningsområde, du vil lytte til.
Du kan kun vælge afspilningsområde i HDMI
ON-tilstand (side 14).
MULTI/2CH
Afspilning af discs
Når du afspiller en hybrid-disc med et Super
Audio CD-lag og et CD-lag (side 7), afspilles
Super Audio CD-laget automatisk. Du kan
vælge CD-laget.
Valg af afspilningslag på
en Super Audio CD
SA-CD/CD
MULTI/2CH
Tryk på SA-CD/CD i stoptilstand.
"SA-CD" ændres til "CD" på displayet, og CDlaget vælges til afspilning.
Hvis du trykker på SA-CD/CD igen, vælges
Super Audio CD-laget.
Hvis du skifter disc, annulleres valget af
afspilningslag.
Tip
Da begge lag ligger på den ene side, er det ikke
nødvendigt at vende disc'en.
Tryk på MULTI/2CH i stoptilstand.
Når afspilningsområdet med flere kanaler er
valgt, vises "MULTI" på displayet.
Når afspilningsområdet med 2 kanaler er valgt,
forsvinder "MULTI" fra displayet.
Afspilning af en Super Audio CD
med flere kanaler
Tilslut afspilleren til en flerkanalsforstærker via
HDMI OUT-stikket.
Indstil højttalerbalance og -afstand på den
tilsluttede forstærker.
Bemærk
Det valg af afspilningsområde, der foretages på denne
måde, gælder kun den aktuelle disc.
23DK
Afspilning af en DSD Disc
Afspilleren kan afspille discs, som du har
optaget i DSF-filformat på en computer etc.
Krav til DSF-filer, som afspilles
DSF-filer skal overholde følgende krav for at
kunne blive afspillet korrekt på denne afspiller.
• Disc: DVD-R, DVD-RW, DVD+R og
DVD+RW, som er kompatible med DVDROM-specifikationer
• Filtypenavn: dsf
• Mappetype: DSD_DISC-mappe
• Maksimal filstørrelse: op til 4 GB
• Kanaler: 2 kanaler
• Maksimalt antal filer, som kan afspilles: op til
150 filer pr. mappe
• Maksimalt antal mapper, som kan afspilles:
op til 200 mapper pr. disc
• Maksimalt antal lag, som kan afspilles: op til
det 8. lag
• Samplingfrekvens: 2.8224 MHz
Eksempel på mappestrukturen
på en disc
DSF-filerne i hver mappe afspilles i rækkefølge
fra (1) til (10) som vist herunder. Mappernes
afspilningsrækkefølge vises i "ALBUM" i
displayvinduet. Filernes afspilningsrækkefølge
vises i "TRACK".
Bemærk
For at afspille en DSD-disc er det nødvendigt at
gennemsøge hele stien, hver gang en fil bruges. Hvis
der er mange mapper på disc'en, hvis mappen ligger
langt nede i mappestrukturen, eller hvis der er mange
filer i mappen, kan det derfor tage ekstremt lang tid at
få adgang til filen. For at forebygge denne situation
anbefales det, at du placerer en DSF-fil direkte i en
DSD_DISC-mappe og begrænser antallet af filer i en
mappe til 20.
24DK
* Denne fil med filtypenavnet dsf afspilles ikke, fordi
den ikke er placeret i en DSD_DISC-mappe.
Afspilning af en disc
Du kan afspille DSD Discs på samme måde,
som du afspiller Super Audio CD'er. Følgende
funktioner er dog ikke tilgængelige.
• Direkte valg af spor og album
• Afspilning i tilfældig rækkefølge
• Skifte afspilningslag mellem Super Audio CD
og CD
• Skifte afspilningslag på en Super Audio CD
• Gentaget afspilning i albummer
• Afspilning af andre filer end DSF-filer på
disc'en
Display
Når du trykker på TIME/TEXT under afspilning
viser displayet:
Album-nummer/spornummer/forløbet tid af
sporet
Y
Filnavn
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel! - Brugen af optiske instrumenter sammen
med dette produkt vil øge risikoen for øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand, eller der kommer væske
ned i kabinettet, skal strømmen afbrydes, og
apparatet bør kontrolleres af en fagmand, før det igen
tages i brug.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret
forhandler.
Om strømkilder
• Før du betjener apparatet, skal du kontrollere, at
afspillerens driftsspænding er identisk med den
lokale strømforsyningsspænding. Driftsspændingen
er angivet på navnepladen bag på afspilleren.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal
du sørge for at tage stikket ud af stikkontakten. Tag
fat i selve stikket for at frakoble netledningen; træk
aldrig i selve ledningen.
Yderligere oplysninger
Det samlede antal albummer vises i stoptilstand.
Yderligere oplysninger
Om placering
• Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig
ventilation til at forhindre varmeophobning i
afspilleren.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade såsom et
tæppe, som kan komme til at blokere
ventilationshullerne i bunden.
• Placer ikke afspilleren på et sted i nærheden af
varmekilder eller på et sted, der er udsat for direkte
sollys, for meget støv eller mekaniske stød.
Om indstilling af lydstyrken
Drej ikke alt for meget op for lydstyrken, mens du
lytter til et stykke med meget lave indgangsniveauer
eller ingen lydsignaler. Hvis du gør dette, kan
højttalerne blive beskadiget, når der afspilles et stykke
med meget kraftige lydsignaler.
Om fugt og kondens
• Hvis afspilleren kommer direkte fra et koldt område
til et varmt område eller placeres i et meget fugtigt
rum, kan der dannes fugt på linserne inden i
afspilleren. Hvis det sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald fjernes disc'en, og
afspilleren skal stå tændt i ca. en time, indtil fugten er
fordampet.
fortsættes
25DK
Om rengøring
Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med en mild opløsning af
rengøringsmiddel. Brug ikke nogen former for
skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler som
f.eks. sprit eller rensebenzin.
Om transport af afspilleren
• Sørg for at fjerne disc'en fra skuffen, og luk skuffen,
før afspilleren flyttes.
• Sørg for at frakoble alle tilslutningskabler, før
afspilleren flyttes. Hvis du flytter afspilleren med et
(balanceret) XLR-kabel tilsluttet, kan afspilleren og
de tilsluttede komponenter blive beskadiget.
Om ilægning af en disc
Når du lægger en disc i afspilleren, vil du muligvis høre
en transmission eller en mekanisk lyd fra afspilleren.
Dette angiver, at afspilleren automatisk justerer sine
interne mekanismer efter den ilagte disc.
Du vil muligvis også høre den mekaniske lyd fra
afspilleren, når du ilægger en skæv disc.
Bemærk
I en Super Audio CD-afspiller kan der gå længere tid
fra det øjeblik, en disc lægges i, og til den afspilles, end
i en CD-afspiller. Dette er ikke en fejl. Da en Super
Audio CD-afspiller automatisk skal identificere,
hvilken disc-type der lægges i, justere
servomekanismen, kontrollere oplysninger om
ophavsret etc., tager det længere tid at starte afspilning
af en Super Audio CD.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer vedrørende afspilleren.
Bemærkninger om discs
Om håndtering af discs
• Tag fat i kanten af disc'en for ikke at tilsmudse den.
Berør ikke overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på disc'en.
• Brug kun runde discs. Hvis du bruger en disc med
speciel form (f.eks. stjerneformet, hjerteformet eller
firkantet etc.), kan afspilleren blive beskadiget.
• Brug ikke en disc med en påklæbet mærkat såsom en
brugt disc eller udlejnings-disc.
Om opbevaring af discs
• Udsæt ikke disc'en for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftkanaler.
• Opbevar disc'en i hylsteret efter afspilning. Hvis du
lægger den oven på en anden disc uden hylsteret, kan
disc'en blive beskadiget.
Om ilægning af en disc i disc-skuffen
Sørg for, at disc'en er ilagt korrekt i skuffen.
Hvis ikke, kan afspilleren eller disc'en blive
beskadiget.
Om rengøring
• Hvis disc'en er snavset med fingeraftryk eller støv,
kan det forringe lydkvaliteten.
• Rengør disc'en med en renseklud før afspilning.
Aftør disc'en fra midten og ud.
• Rengør disc'en med en blød klud, der er let fugtet
med vand, og fjern fugten med en tør klud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler såsom
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller antistatisk
spray.
• Brug hverken de rensediscs eller disc/linserensemidler (flydende eller i sprayform), som fås i
handlen. Dette kan medføre fejl.
26DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer,
mens du benytter afspilleren, kan du bruge
denne fejlfindingsvejledning til at afhjælpe
problemet. Kontakt nærmeste Sony-forhandler,
hvis et problem varer ved.
Afspilleren skifter automatisk til standby.
• Når afspilleren er tilsluttet til en anden HDMIkomponent via HDMI, og der ikke er nogen disc i
afspilleren, mens afspilleren er i HDMI ONtilstand, kan afspilleren skifte til standby-tilstand,
hvis der slukkes for den tilsluttede HDMIkomponent.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
• Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren
på afspilleren.
• Udskift batterierne i fjernbetjeningen, hvis de er
flade.
Der kommer ingen lyd, eller lyden høres kun af
og til.
• Sørg for, at stikkene på alle tilslutningskablerne er
sat korrekt i.
• Kontroller, at du betjener forstærkeren korrekt.
Der kommer ikke lyd fra AUDIO OUT-stikkene.
• Kontroller, om afspilleren er i HDMI ON-tilstand.
I HDMI ON-tilstand kommer der ingen lyd fra
ANALOG OUT-, PHONES- og DIGITAL OUT
(CD)-stikkene (side 16).
Der kommer ikke lyd fra DIGITAL OUT (CD)stikkene.
• DIGITAL OUT (CD)-stikkene udsender ikke
lydsignaler fra Super Audio CD'er (side 13).
• Kontroller, om afspilleren er i HDMI ON-tilstand.
I HDMI ON-tilstand kommer der ingen lyd fra
ANALOG OUT-, PHONES- og DIGITAL OUT
(CD)-stikkene (side 16).
Der kommer ingen lyd, eller der er
lydafbrydelser fra HDMI OUT-stikket.
• Der kommer kun lyd fra HDMI OUT-stikket, hvis
den tilsluttede forstærkers HDMI-ydelse (side 12)
er kompatibel med afspilning af Super Audio
CD'er. I så fald vises "HDMI" ikke på displayet.
Afspil CD-laget, hvis der er tale om en hybriddisc.
• Hvis du tilslutter et andet HDMI-kabel eller
skifter til HDMI-indgang på forstærkeren, mens
du afspiller en Super Audio CD, kan lyden
forsvinde. Stop afspilningen, hvis "Press Stop"
vises på displayet, og start derefter afspilningen
igen.
• Der kommer ingen lyd, når der etableres en DVI
(Digital Visual Interface)-tilslutning. I så fald
vises "Connected DVI" på displayet.
• Der kommer muligvis ingen lyd, når andre
HDMI-komponenter som f.eks. et TV tilsluttes til
forstærkeren. I så fald vises "HDMI" ikke i
displayet. Afbryd forbindelsen mellem de andre
HDMI-komponenter og forstærkeren.
• Lige efter tilslutning af HDMI-kablet, og når
afspilleren er indstillet til HDMI ON-tilstand,
kommer der muligvis ingen lyd fra afspilleren et
stykke tid pga. HDCP-autentificeringen. Vent,
indtil "HDMI" vises på displayet.
• Når visse typer udstyr som f.eks. projektorer eller
TV tilsluttes via HDMI, bliver HDMIkommunikationen muligvis nulstillet, selv om
udstyret har været slukket. Det kan medføre, at der
muligvis ikke kommer lyd fra afspilleren i et
stykke tid, fordi HDCP-autentificeringen skal
gennemføres igen.
• Der kommer ingen lyd, hvis der tilsluttes en
komponent, som ikke er kompatibel med HDCP
(High-bandwidth Content Protection system)
protokollen. I så fald vises "HDMI" ikke i
displayet.
• Hvis H.A.T.S.-funktionen aktiveres eller
deaktiveres på den tilsluttede forstærker, kan
lyden midlertidigt forsvinde. Dette er ikke en fejl
ved afspilleren.
• Hvis du tilslutter en HDMI-komponent som f.eks.
et TV til et udgangsstik på forstærkeren, mens du
hører lyden via HDMI-forbindelsen, kan lyden
midlertidigt forsvinde. Lyden kan forsvinde,
afhængigt af den tilsluttede komponent. Dette er
ikke en fejl ved afspilleren.
Yderligere oplysninger
Disc'en afspilles ikke.
• Der er ingen disc i afspilleren.
• Læg disc'en med etiketsiden opad i disc-skuffen.
• Disc'en vender ikke rigtigt i skuffen. Læg disc'en
i igen.
• Rengør disc'en (side 26).
• Der er fugt i afspilleren.
Fjern disc'en, og lad afspilleren stå tændt i ca. en
time.
• Der er en inkompatibel disc i skuffen (side 6).
• Når DIGITAL OUT (CD)-knappen er indstillet til
OFF, kommer der ingen lyd fra DIGITAL OUT
(CD)-stikkene.
fortsættes
27DK
Der kommer ikke video fra HDMI OUT-stikket.
• Afspillerens HDMI OUT-stik udsender kun det
blå signal i NTSC-systemet. Det udsender ingen
andre videosignaler.
Der høres ingen lyd, og "Unmatched Sink"
vises på displayet.
• Den komponent, der er tilsluttet til HDMI OUTstikket, kan ikke modtage udgangssignalet fra
Super Audio CD'er. Tilslut komponenten til
ANALOG OUT-stikkene.
Knapperne TIME/TEXT, MULTI/2CH og SA-CD/
CD på afspilleren lyser ikke.
• Knapperne TIME/TEXT, MULTI/2CH og SACD/CD lyser ikke. Den aktuelle indstilling af
disse knapper vises i displayvinduet.
Der høres ingen lyd, og "Press Stop" vises på
displayet.
• Når afspilleren er i HDMI ON-tilstand, og du
forbinder afspilleren med forstærkeren, mens du
afspiller en Super Audio CD, kommer der
muligvis ingen lyd. Stop afspilningen, og start
derefter afspilningen igen.
Der høres ingen lyd, og "Connected DVI" vises
på displayet.
• Der kommer ingen lyd, hvis der etableres en DVItilslutning til HDMI OUT-stikket. Tilslut
afspilleren til en HDMI-komponent, der er
beregnet til lydindgang.
Når du har forsøgt at afhjælpe
problemet ved hjælp af
fejlfindingsvejledningen
Hvis afspilleren stadig ikke fungerer korrekt,
eller hvis der er andre problemer end dem, der er
beskrevet herover, slukkes afspilleren, og
netledningen tages ud af stikkontakten i nogle
minutter, hvorefter den sættes i stikkontakten
igen.
Bemærk
Når du tænder for afspilleren, vil du muligvis høre en
raslende lyd fra afspilleren. Det skyldes, at afspilleren
identificerer disc-typen eller foretager justeringer.
Dette er ikke en fejl ved afspilleren.
28DK
Specifikationer
Når en Super Audio CD afspilles
Frekvensområde ved afspilning
2 Hz til 100 kHz
Frekvensgang
2 Hz til 50 kHz (–3 dB)
Dynamisk område
110 dB eller mere
Total harmonisk forvrængning
0,0012 % eller mindre
Wow og flutter
Værdien af den målelige
grænse (±0,001 % W.
PEAK) eller mindre
Når en CD afspilles
Frekvensgang
2 Hz til 20 kHz (±0,5 dB)
Dynamisk område
100 dB eller mere
Total harmonisk forvrængning
0,0017 % eller mindre
Wow og flutter
Værdien af den målelige
grænse (±0,001 % W.
PEAK) eller mindre
Udgangsstik
Stiktype
Udgangs- Belastningsniveau
impedans
ANALOG
Phono-stik 2 Vrms
OUT UN(ved 50
BALANCED
kiloohm)
Over 10
kiloohm
ANALOG
XLR
OUT
BALANCED
Over 600
ohm
2 Vrms
(ved 50
kiloohm)
HDMI
HDMI
DIGITAL
OUT (CD)
OPTICAL*
Firkantet
–18 dBm
optisk
udgangsstik
(Lysemitterende
bølgelængde
: 660 nm)
DIGITAL
OUT (CD)
COAXIAL*
Koaksialt 0,5 Vp-p
udgangsstik
75 ohm
PHONES
Stereo5 mW
hovedtelefonstik
32 ohm
* Udsender kun lydsignalerne fra CD'en
Generelt
Egenskaber for laserdiode
Yderligere oplysninger
Emissionsvarighed:
kontinuerlig
Laser udgang*: Mindre
end 44,6 µW
* Dette resultat er målt i en
afstand af 200 mm fra
objektivets overflade på
Optical Pick-up Block
med 7 mm blænde.
Strømkrav
Nordamerika:
120 V vekselstrøm, 60 Hz
Europa:
230 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Strømforbrug
25 W
Strømforbrug (i standby-tilstand)
0,5 W
Mål (b/h/d)
430 × 124 × 390 mm
inkl. fremspringende dele
Vægt (ca.)
10,2 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel
Fjernbetjening
Netledning
Batterier
Røde og hvide stik (1)
RM-ASU042 (1)
(1)
R6 (størrelse AA) (2)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
29DK
Yderligere oplysninger
Stikordsregister
A
Afspilning
Afspilning af en disc 18
Afspilning i tilfældig rækkefølge 22
Discs med DSD-filer 24
Find et bestemt sted 21
Find et spor 21
Gentaget afspilning 22
Skift afspilningslag (Super Audio CD
eller CD) 23
Valg af afspilningslag på en Super Audio
CD 23
Afspilning i tilfældig rækkefølge 22
AMS (Automatic Music Sensor) 18
ANALOG OUT 11
Medfølgende tilbehør 29
N
Netledning 13
P
Pause 18
S
Søgning 21
Super Audio CD 7
Super Audio CD'ers afspilningsområder til
kanaler 7
T
Fjernbetjening 10
Tænd/sluk-knap 18
TEXT 19
Tilslutning
Analoge lydkomponenter 11
Digitale lydkomponenter 12
Tilslutningskabel
Balanceret XLR-kabel 12
Digitalt koaksial-kabel 13
HDMI-kabel 12
Lydkabel 11
Optisk digitalt kabel 13
G
U
B
Batterier 10
D
DIGITAL OUT 12
F
Gentaget afspilning 22
H
H.A.T.S. 5
HDMI 5, 12
Hybrid-disc 7
Skift afspilningslag (Super Audio CD
eller CD) 23
I
Ilægning af en disc 18
Indstilling
Det afspilningsområde på en Super Audio
CD, som skal afspilles 17
DIGITAL OUT (CD) 15
HDMI 14
30DK
M
Udgangssignal
Analog 14
Digital (CD) 15
HDMI 14
V
Visning af oplysninger 19
Yderligere oplysninger
31DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä peitä laitteen ilma-aukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla tms. estääksesi tulipalon.
Älä sijoita palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huolto- tai
takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony
huoltoon.
Älä aseta nestettä sisältäviä esineitä, kuten
maljakoita, laitteen päälle tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi.
Euroopassa oleville
asiakkaille
Älä sijoita laitetta ahtaaseen paikkaan, kuten
kirjahyllyyn tai umpinaiseen kaappiin.
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Paristoja tai laitetta, jossa on paristo, ei tule altistaa
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Laite on kytketty verkovirtaan niin kauan kuin
verkkojohto on kiinni pistorasiassa, vaikka
laitteesta olisi katkaistu virta.
Kuulokkeista tuleva liian suuri äänenpaine voi
aiheuttaa huonokuuloisuutta.
VARO
Optisten laitteiden käyttö yhdessä tämän tuotteen
kanssa lisää silmävaurioiden vaaraa.
Tämä laite on
luokiteltu LUOKAN 1
LASER tuotteeksi.
Tämä merkintä on
laitteen takaseinässä.
2FI
Huomautus asiakkaille:
seuraavat tiedot koskevat vain
laitteita, joita myydään EU-direktiivejä
toteuttavissa maissa
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa
käsitellä talousjätteenä. Tuote on sen sijaan
luovutettava sopivaan sähkö-ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä huolehtivaan
keräyspisteeseen. Tämän tuotteen asianmukaisen
hävittämisen varmistamisella autetaan estämään
sen mahdolliset ympäristöön ja terveyteen
kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi aiheutua
muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia
luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen
väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien
kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli
tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan,
että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä
poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
3FI
Sisällysluettelo
Soittimen ominaisuudet................................................................................. 5
Yhteensopivat levytyypit............................................................................... 6
Tietoja Super Audio CD standardista............................................................ 7
Aloittaminen
Osien ja ohjaimien kuvaukset ....................................................................... 8
Analogisten audiolaitteiden liittäminen ...................................................... 11
Digitaalisten audiolaitteiden liittäminen .....................................................12
Lähtösignaalin asettaminen ......................................................................... 14
Super Audio CD levyjen soittoalueen asettaminen ensisijaiseksi............... 17
Levyjen soittaminen
Levyn soittaminen ....................................................................................... 18
Näytön käyttäminen .................................................................................... 19
Tiettyyn raitaan siirtyminen ........................................................................ 21
— Raidan suora valitseminen
Raidan tiettyyn kohtaan siirtyminen ........................................................... 21
— Haku
Raitojen soittaminen jatkuvasti ................................................................... 22
— Jatkuva soitto
Raitojen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä ...................................... 22
— Satunnaissoitto
Soittokerroksen valitseminen ...................................................................... 23
Super Audio CD -levyn soittoalueen valitseminen ..................................... 23
DSD Disc -levyn soittaminen...................................................................... 24
Lisätietoja
Varotoimet................................................................................................... 25
Huomautuksia levyistä ................................................................................26
Vianmääritys ............................................................................................... 27
Tekniset tiedot ............................................................................................. 28
Hakemisto.................................................................................................... 30
4FI
Soittimen ominaisuudet
Super Audio CD levyjen
soittaminen
Tämä soitin on suunniteltu soittamaan 2kanavaisia ja monikanavaisia Super Audio CD
levyjä, samoin kuin tavanomaisia CD-levyjä, ja
siinä on seuraavat ominaisuudet:
• Discrete Dual Laser Optical Pickup, joka
pystyy lukemaan Super Audio CD levyjä tai
tavanomaisia CD-levyjä aallonpituuden
mukaan.
• Tarkka levytietojen lukeminen edistyneen
servomekanismin ansiosta.
• Super Audio -D/A-muunnin, joka
mahdollistaa korkealaatuisemman
äänentoiston.
• Super Audio CD levylle voi merkitä enintään
255 raitanumeroa. Tämä soitin pystyy
hyödyntämään tätä ominaisuutta.
Digitaalinen siirto HDMI:n
avulla
Monikanavainen audioliitäntä, joka edellytti
kuutta audiojohtoa, voidaan nyt tehdä
käyttämällä vain yhtä HDMI-kaapelia ja
lopputuloksena on korkealaatuisempi ääni.
Mikä on H.A.T.S.-toiminto
Ainutlaatuinen H.A.T.S.-toiminto toteuttaa
korkealaatuisen äänen eliminoimalla huojunnan
(tahdistusviiveet) HDMI-laitteiden väliltä.
H.A.T.S.-yhteensopivat HDMI-tulolaitteet
tallentavat digitaaliset äänisignaalit tilapäisesti
puskuriin ja lukevat ne sitten tarkalla
tahdistuksella ennen analogiseksi muuntamista.
Tämä eliminoi huojunnan, jota joskus tapahtuu
digitaalisen signaalinsiirron aikana, ja parantaa
huomattavasti äänenlaatua.
Huomautuksia H.A.T.S.toiminnosta
• H.A.T.S.-toiminnon luonteesta johtuen voi esiintyä
pieni viive siitä, kun soitinlaite (esim. tämä soitin)
aloittaa soiton, siihen, kun soitto kuuluu
vahvistimesta. Vastaavasti, vaikka soitinlaite (esim.
tämä soitin) on lopettanut soiton, vahvistimesta voi
vielä kuulua ääntä. Tämän viive voi olla eri pituinen
CD- ja Super Audio CD -lähteille.
• H.A.T.S.-toiminto edellyttää H.A.T.S.-yhteenopivia
laitteita.
• Voit ottaa H.A.T.S.-toiminnon käyttöön tai poistaa
käytöstä soittimeen kytketystä AV-vahvistimesta.
Tämä soitin ei voi muuttaa asetusta.
• Liitä tämä soitin H.A.T.S.-yhteensopivaan
laitteeseen suoraan HDMI-kaapelilla. H.A.T.S.toiminto ei toimi, jos H.A.T.S.-yhteenopivat laitteet
on liitetty muiden laitteiden kautta.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n tavaramerkkejä
tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System)
• Kun liität soittimen Sony STR-DA6400ESvahvistimiin (Yhdysvalloissa ja Kanadassa)
tai STR-DA5400ES-vahvistimiin
(Euroopassa) HDMI-kaapelilla, saat erittäin
korkeatasoisen änentoiston.
• H.A.T.S.-toiminto edellyttää HDMIkaapelilla kytkettyjä AV-vahvistimia.
5FI
Huomautus DSD Disc-levyistä
Yhteensopivat levytyypit
Tällä soittimella voi soittaa seuraavia
levytyyppejä.
• Super Audio CD
• Audio-CD
• DSD Disc
Tällä soittimella ei voi soittaa seuraavia
levytyyppejä.
• CD-ROM (MP3, JPEG jne.)
• DVD
• DTS-CD
• DualDisc jne.
Jos yrität soittaa CD-ROM-/DVD-levyä, laite
näyttää virheilmoituksen ”Cannot Play” tai ”No
Disc”. Katso DTS-CD-/DualDisc-levyistä
jäljempänä olevia huomautuksia.
Tekijänoikeussuojatekniikoilla
koodatut musiikkilevyt
Tämä tuote on suunniteltu soittamaan Compact Disc
(CD) standardin mukaisia levyjä.
Viime aikoina jotkut yhtiöt ovat markkinoineet
tekijänoikeussuojatekniikoilla koodattuja
musiikkilevyjä. Ota huomioon, että jotkut tällaiset
levyt eivät noudata CD-standardia eikä niitä siksi voi
soittaa tällä tuotteella.
Huomautuksia CD-R-/CD-RW-levyjen
toistosta
CD-R-/CD-RW-asemilla tallennettuja levyjä ei ehkä
voi soittaa naarmujen, lian, tallennuslaadun tai aseman
ominaisuuksien vuoksi. Sen lisäksi levyjä, joita ei ole
päätetty tallennuksen lopuksi, ei voi soittaa. Tällöin
näytölle jää ”Reading” tai ilmestyy ”Cannot Play”.
Huomautus DTS-CD-levyistä
DTS-signaalit lähetetään vain DIGITAL OUT (CD) liitännöistä. DTS-signalit on dekoodattava DTSyhteensopivalla digitaalisella laitteella ennen kuin niitä
voi kuunnella.
Huomautus DualDisc-levyistä
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jossa toisella
puolella on DVD-aineistoa ja toisella audioaineistoa.
Koska audioaineistopuoli ei kuitenkaan noudata
Compact Disc (CD) standardia, sen soittoa tällä
laitteella ei voi taata.
6FI
DSD Disc levy on tallennettu DSF-tiedostomuodossa.
Tämä soitin voi soittaa DSF-tiedostoja, jotka on
tallennettu DVD-ROM-yhteensopivalle DVD-R-,
DVD-RW-, DVD+R- tai DVD+RW-levylle. Jos haluat
lisätietoja DSD Disc levyistä, katso sivu 24.
Tietoja Super Audio CD
standardista
Super Audio CD on uusi korkealaatuinen
audiolevystandardi, missä musiikki tallennetaan
DSD (Direct Stream Digital) muodossa
(tavaomaiset CD-tallennetaan PCM-muodossa).
DSD-muodolla, jossa käytetään 64 kertaa
suurempaa näytetaajuutta kuin tavanomaisessa
CD-levyssä, ja 1-bittistä kvantifiointia,
saavutetaan sekä laaja taajuusalue että laaja
dynaaminen alue kautta kuuluvan taajuusalueen.
Niinpä se tarjoaa musiikin toiston, joka on
erittäin uskollinen alkuperäiselle äänelle.
Super Audio CD levyjen tyypit
Super Audio CD levyjä on kahta tyyppiä.
Super Audio CD levyjen
kanava-alueet
Super Audio CD levyllä on 2 kanavaaluetyyppiä.
2-kanavainen alue
Alue, johon 2-kanavaiset stereoraidat
tallennetaan
Monikanavainen alue
Alue, johon monikanavaiset raidat (enintään 5.1
kanavaa) tallennetaan
Kun Super Audio CD kerrokseen
tallennetaan 2-kanavainen alue ja
monikanavainen alue
Jos levyllä on molemmat alueet, voit valita
ensisijaisesti toistettavan alueen (sivu 23).
Toistettavan alueen voi muuttaa jokaiselle
levylle (sivu 23).
Yksikerroksinen levy
Levy, jossa on yksi Super Audio CD kerros*
2-kanavainen alue
Super Audio CD
kerros*
Hybridilevy
Monikanavainen alue
Super Audio CD
kerros
Levy, jossa on Super Audio CD kerros ja CDkerros**. Voit valita kerroksen, jota haluat
kuunnella. Koska molemmat kerrokset ovat
samalla puolella, levyä ei tarvitse kääntää.
CD-kerrosta voi soittaa tavanomaisella CDsoittimella.
CD-kerros**
Super Audio CD
kerros*
* Tähän kerrokseen on tallennettu Super Audio CD
standardin mukaiset HD (high density) signaalit.
**Kerroksen voi soittaa tavanomaisella CDsoittimella.
7FI
Aloittaminen
Osien ja ohjaimien kuvaukset
Lisätietoja on suluissa mainituilla sivuilla.
Tämän oppaan ohjeissa kuvataan soittimen painikkeet ja säätimet. Voit käyttää myös kaukosäätimen
ohjaimia, jos niillä on samat tai samankaltaiset nimet, kuin soittimen ohjaimilla.
Etupaneeli
A ?/1-virtakytkin (18)
Kytkee ja katkaisee soittimen virran.
Voit siirtää soittimen virransäästötilaan
(valmiustilaan) painamalla \/1-virtakytkintä
kaukosäätimellä tai soittimella.
G A-painike (18)
Avaa ja sulkee levylokeron.
B TIME/TEXT-painike (19)
Vaihtaa raidan toistoajan, levyn jäljellä olevan ajan
ja TEXT-tietojen näytön välillä.
I X-painike ja lamppu (18)
Paina, kun haluat kytkeä soiton taukotilaan.
Lamppu palaa taukotilan aikana.
C MULTI/2CH-painike (23)
Valitsee toistoalueen, kun on ladattu levy, jossa on
2-kanavainen alue ja monikanavainen alue
(sivu 7).
J x-painike (18)
Paina, kun haluat lopettaa soiton.
D SA-CD/CD-painike (23)
Vaihtaa hybridilevyn Super Audio CD kerroksen ja
CD-kerroksen välillä.
E HDMI-painike/lamppu (18)
Valitsee, lähetetäänkö audiosgnaali HDMI OUT
liitännästä.
Kun lamppu palaa, ääni lähetetään HDMI OUT
liitännästä.
Kun lamppu ei pala, ääni lähetetään ANALOG
OUT liitännöistä ja DIGITAL OUT (CD)
liitännöistä.
F Levylokero (18)
Tähän laitetaan levy.
8FI
H N-painike ja lamppu (18)
Paina, kun haluat aloittaa soiton. Lamppu palaa
soiton aikana.
K . AMS > säädin (AMS: Automatic
Music Sensor) (18)
Valitse raita kiertämällä säädintä ja käynnistä sitten
soitto painamalla säädintä.
L Näyttöikkuna (19)
Näyttää tietoja levystä tai soitettavasta raidasta.
M Kaukosäätimen tunnistin
(10)
Tämä vastaanottaa signaalin kaukosäätimestä.
N PHONE LEVEL
Tällä säädetään kuulokkeiden äänenvoimakkuutta.
O PHONES-liitäntä
Voit liittää kuulokkeet.
Takapaneeli
Aloittaminen
A IR REMOTE IN -liitäntä
Vain Yhdysvaltain ja Kanadan markkinoille
tarkoitetuissa malleissa.
Tähän voi liittää IR-toistimen.
B ANALOG OUT BALANCED L/R-liitännät
(12)
Liitä tähän laitteeseen XLR-tuloliitännöillä
varustettu laite, kuten stereovahvistimet jne.,
käyttämällä XLR (balanced) kaapelia (lisävaruste).
C HDMI PRIORITY MULTI/2CH-kytkin (17)
Kun Super Audio CD kerrokseen on tallennettu
sekä monikanavainen alue että 2-kanavainen alue,
tällä valitaan ensijaisesti soitettava alue.
Tietoja IR REMOTE -liitännästä
Voit käyttää soitinta osoittamatta
kaukosäätimellä kaukosäätimen tunnistinta, jos
liität IR-toistimen (lisävaruste) IR REMOTE liitäntään.
Käytä IR-toistinta, kun asennat soittimen
paikkaan, mihin kaukosäätimen signaalit eivät
yllä.
SCD-XA5400ES
IR-toistin
(lisävaruste)
D HDMI OUT-liitäntä (12)
Liitä HDMI-litännöillä varustettuja laitteita kuten
HDMI-yhteensopivia vahvistimia, jne.
E DIGITAL OUT (CD) COAXIAL-liitäntä (13)
Liitä tähän laitteeseen koaksiaalisella digitaalisella
tuloliitännällä varustettu laite, kuten MD-dekki
jne.
F DIGITAL OUT (CD) OPTICAL-liitäntä (13)
Liitä tähän laitteeseen optisella digitaalisella
tuloliitännällä varustettu komponentti, kuten MDdekki jne.
RM-ASU042
G DIGITAL OUT (CD) ON/OFF-kytkin (15)
Tällä valitaan, lähetetäänkö audiosignaalit
DIGITAL OUT (CD) -liitännöistä.
H AC IN liitäntä (14)
Tähän liitetään virtajohto.
I ANALOG OUT UNBALANCED L/R-liitännät
(11)
Liitä tähän laitteeseen analogisilla tuloliitännöillä
varustettu laite, kuten stereovahvistimet jne.,
käyttämällä audioliitäntäjohtoa.
jatkuu
9FI
Kaukosäädin
F ENTER-painike (21)
Voit valita raidan suoraan.
G N-painike (18)
X-painike (18)
x-painike (18)
Näillä voit aloittaa soiton, kytkeä soiton
taukotilaan ja lopettaa soiton.
H AMS ./>-painikkeet (AMS:
Automatic Music Sensor) (18)
Paina, kun haluat valita raidan.
I m/M-painikkeet (21)
Näillä painikkeilla voi pikakelata raitaa eteen tai
taakse soiton aikana.
J DISPLAY-painike (20)
Tuo tiedot näyttöön tai poista ne näytöstä
painamalla tätä painiketta.
K TIME/TEXT-painike (19)
Voit vaihtaa raidan toistoajan, levyn jäljellä olevan
ajan ja TEXT-tietojen näytön välillä.
L CLEAR-painike (22, 22)
Painamalla tätä painiketta voit palata normaaliin
soittoon jatkuvasta soitosta tai satunnaissoitosta.
M Numeropainikkeet (21)
Voit valita raidan suoraan.
N CONTINUE-painike (22)
Painamalla tätä painiketta voit palata normaaliin
soittoon satunnaissoitosta.
O MULTI/2CH-painike (23)
Valitsee soittoalueen, kun on ladattu levy, jossa on
2-kanavainen alue ja monikanavainen alue
(sivu 7).
P Z-painike (18)
Avaa tai sulkee levylokeron.
Paristojen laittaminen
kaukosäätimeen
A ?/1-virtakytkin (18)
Kytkee ja katkaisee soittimen virran.
Voit siirtää soittimen virransäästötilaan
(valmiustilaan) painamalla \/1-virtakytkintä
kaukosäätimellä tai soittimella.
B SA-CD/CD-painike (23)
Vaihtaa hybridilevyn Super Audio CD kerroksen ja
CD-kerroksen välillä.
C HDMI-painike (18)
Tällä valitset, lähetetäänkö audiosgnaali HDMI
OUT-liitännästä.
D REPEAT-painike (22)
Valitse jatkuva soitto painamalla tätä painiketta.
E SHUFFLE-painike (22)
Valitse satunnaissoitto painamalla tätä painiketta.
10FI
Laita kaksi R6-paristoa (koko AA)
paristolokeroon niin, että navat (+ ja –)
osoittavat merkintöjen mukaan. Kun käytät
kaukosäädintä, osoita sillä soittimen
kaukosäätimen tunnistinta .
Vihje
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä erittäin kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä pudota mitään vieraita esineitä kaukosäätimen
sisälle, erityisesti vaihtaessasi paristoja.
• Älä käytä uutta paristoa vanhan rinnalla.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle
auringonvalolle tai valaistuslaitteille. Tämä voi
aiheuttaa toimintahäiriötä.
• Jos kaukosäädintä ei ole tarkoitus käyttää pitkään
aikaan, poista paristot. Näin vältät vuotavista
paristoista ja hapettumisesta mahdollisesti
aiheutuvat vahingot.
Analogisten
audiolaitteiden
liittäminen
Kun kytket stereovahvistimen tai teet analogisen
liitännän MD-dekkiin, liitä soitin ja laite
ANALOG OUT UNBALANCED liitännöillä
tai ANALOG OUT BALANCED liitännöillä.
Käytä audioliitäntäjohtoa (mukana) tai XLR
(balanced) kaapeleita (lisävaruste) tähän
liitäntään.
Muista katkaista virta kaikista laitteista ennen
liitäntöjen tekemistä ja liittää liittimet
huolellisesti, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
Aloittaminen
Normaalioloissa paristojen pitäisi kestää noin 6
kuukautta. Kun kaukosäätimellä ei enää voi käyttää
soitinta, vaihda molemmat paristot uusiin.
Liittäminen analogisten
tuloliitäntöjen kautta
Käytä toimitettuja audioliitäntäjohtoja. Liitä
värikoodatut liittimet vastaaviin liitäntöihin:
valkoinen (vasen) valkoiseen ja punainen
(oikea) punaiseen.
Audioliitäntäjohdot (mukana)
Valkoinen (L)
Punainen (R)
CD (Super Audio CD)- tai analogisiin
tuloliitäntöihin (L/R) stereovahvistimessa,
MD-dekissä jne.
jatkuu
11FI
Liittäminen BALANCEDtuloliitäntöjen kautta
Käytä XLR (balanced) kaapeleita (lisävaruste)
Digitaalisten
audiolaitteiden
liittäminen
XLR (balanced) kaapeli (lisävaruste)
2: HOT (+)
3: COLD (-)
1: GROUND
Liitä HDMI-tuloliitännällä varustettu vahvistin
HDMI OUT liitäntään. Liitä MD-dekki tai muut
digitaaliset laitteet DIGITAL OUT (CD)
liitäntöihin.
Muista katkaista virta kaikista laitteista ennen
liitäntöjen tekemistä ja liittää liittimet
huolellisesti, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
HDMI-liitännällä varustetun
laitteen liittäminen
Kun liität soittimen HDMI OUT liitännän ja
vahvistimen HDMI-tuloliitännän, voit siirtää
Super Audio CD levyjen ja CD-levyjen
audiosignaalin digitaalisena. Jos liität soittimen
monikanavaiseen AV-vahvistimeen, jossa on
HDMI-tuloliitäntä, voit soittaa Super Audio CD
levyjä ja nauttia monikanavaisesta toistosta.
Soittimen HDMI OUT liitännästä tuleva
audioformaatti riippuu liitetyn laitteen tai
soitettavan levyn HDMI-toiminnasta.
Käytä HDMI-kaapelia (lisävaruste).
XLR-tuloliitäntöihin (L/R)
stereovahvistimessa jne.
HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Huomautus
XLR (balanced) kaapeli lukitaan, joten sitä ei voi
irrottaa vetämälä. Jos kuljetat soitinta laitteet
kytkettyinä, ne voivat vahingoittua. Muista irrottaa
XLR (balanced) kaapeli ennen laitteiden kuljettamista.
HDMI-yhteensopivan vahvistimen
HDMI-liitäntään
12FI
Huomautuksia
Koaksiaalisella digitaalisella
tuloliitännällä varustetun
digitaalisen laitteen
liittäminen
Optisella digitaalisella
tuloliitännällä varustetun
digitaalisen laitteen
liittäminen
Käytä tähän liitäntään optista digitaalista
kaapelia. Kun liität optisen digitaalisen kaapelin
DIGITAL OUT (CD) OPTICAL liitäntään,
työnnä kaapelin liitintä, kunnes se napsahtaa
paikalleen.
Varo vääntämästä tai taivuttamasta optista
kaapelia.
Aloittaminen
• On suositeltavaa käyttää luokan 2 HDMI-kaapelia
soittimen liittämiseen.
• Soittimen HDMI OUT liitäntä lähettää vain sinisen
signaalin videona. Se ei lähetä mitään muita
videosignaaleja.
• Liitetyn laitteen HDMI-toiminnasta (formaatista,
näytetaajuudesta, tarkkuudesta,
tekijänoikeussuojasignaalin vastaanotettavuudesta
Super Audio CD levyistä jne.) riippuen soittimen
HDMI OUT liitännästä ei ehkä lähetetä lainkaan
audiosignaalia. Tällöin ”HDMI” ei syty näytöllä.
Optinen digitaalinen kaapeli (lisävaruste)
Käytä tähän liitäntään koaksiaalista digitaalista
kaapelia.
Koaksiaalinen digitaalinen kaapeli (lisävaruste)
MD-dekin jne. optiseen digitaaliseen
CD-tuloliitäntään.
Huomautus
Vain tavanomaisten CD-levyjen audiosignaalit
voidaan lähettää DIGITAL OUT (CD) OPTICAL
liitännästä. Super Audio CD levyjen audiosignaaleja ei
voi lähettää liitännän kautta.
MD-dekin jne. koaksiaaliseen
digitaaliseen CD-tuloliitäntään.
Huomautus
Vain tavanomaisten CD-levyjen audiosignaalit
voidaan lähettää DIGITAL OUT (CD) COAXIAL
liitännästä. Super Audio CD levyjen audiosignaaleja ei
voi lähettää liitännän kautta.
jatkuu
13FI
Virtajohdon liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä virtajohto
soittimen AC IN liitäntään ja pistorasiaan.
Lähtösignaalin
asettaminen
HDMI-lähtösignaalin
asettaminen
Voit asettaa, lähetetäänkö audiosignaalit HDMI
OUT liitännästä.
Liittimen ja takapaneelin väliin jää runsaasti
tilaa, vaikka virtajohto on kiinnitetty lujasti.
Johto on tarkoitus liittää tällä tavalla. Tämä ei
ole vika.
Kun liität virtajohdon, soittimesta saattaa
kuuluu releiden toimintaan liittyviä ääniä lyhyen
ajan, vaikka soitinta ei olisi käynnistetty. Tämä
johtuu siitä, että soitin tarkistaa omaa tilaansa.
Tämä ei ole vika.
Huomautus
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
HDMI
Paina HDMI-painiketta.
Joka kerta, kun painat HDMI-painiketta, HDMItila otetaan käyttöön tai poistetaan käytöstä.
HDMI OFF tila:
HDMI OUT liitäntä ei lähetä
audiosignaaleja. Näytöllä näkyy ”HDMI
OFF”. Audiosignaalit lähetetään ANALOG
OUT liitännöistä, PHONES-liitännästä ja
DIGITAL OUT (CD) liitännöistä
(oletusasetus).
HDMI ON tila:
HDMI OUT liitäntä lähettää
audiosignaaleja. HDMI-painikkeessa on
vihreä valo ja näytöllä on ”HDMI ON”.
Huomautuksia
• Käytä HDMI-painiketta soiton ollessa
pysähdyksissä.
• Käytä HDMI-painiketta levykotelon ollessa
suljettuna.
14FI
CD-levyjen digitaalisen
lähtösignaalin asettaminen
Aloittaminen
Voit asettaa, lähetetäänkö audiosignaalit
DIGITAL OUT (CD) liitännöistä.
Tällä asetuksella on vaikutusta HDMI OFF
tilassa. HDMI ON -tilassa DIGITAL OUT (CD)
liitännöistä ei lähetetä mitään ääntä DIGITAL
OUT (CD) asetuksesta riippumatta.
DIGITAL OUT (CD)
Aseta DIGITAL OUT (CD) kytkin asentoon
ON tai OFF.
ON:
DIGITAL OUT (CD) liitännöistä
lähetetään audiosignaaleita (oletusasetus).
OFF:
DIGITAL OUT (CD) liitännöistä ei
lähetetä audiosignaaleita. Audiosignaalit
lähetetään ANALOG OUT liitännöistä ja
PHONES-liitännästä.
Huomautus
Jos muutat DIGITAL OUT (CD) kytkimen asetusta
soiton aikana, myös ANALOG OUT liitäntöjen
lähetys katkeaa noin 3 sekunniksi.
jatkuu
15FI
Lähtösignaalit
Kustakin lähtöliitännästä lähetettävä signaalit vaihtelevat takapaneelin HDMI-painikkeen ja DIGITAL
OUT (CD) kytkimen asetuksen mukaan.
Super Audio CD- ja CD-levyjen 2-kanavainen audio
a: Lähettää audiosignaaleja.
–: Ei lähetä audiosignaaleja.
Lähtöliitännät
HDMIpainikkeen
asetus
OFF
ON
DIGITAL OUT
(CD) kytkimen
asetus
ANALOG
OUT
PHONES
(etupaneeli)
ON
a
OFF
ON
OFF
DIGITAL OUT (CD)
HDMI OUT
a
CD: a
Super Audio CD: –
–
a
a
–
–
–
–
–
a
Super Audio CD levyjen monikanavainen audio
a: Lähettää audiosignaaleja.
–: Ei lähetä audiosignaaleja.
Lähtöliitännät
HDMIpainikkeen
asetus
ANALOG
OUT
PHONES
(etupaneeli)
DIGITAL OUT (CD)
HDMI OUT
OFF
–*
–*
–*
–*
ON
–
–
–
a
* Soitin ei soita monikanavaista aluetta.
16FI
Kun Super Audio CD levyn kerrokseen on
tallennettu sekä 2-kanavainen alue että
monikanavainen alue ja ääni lähetetään HDMIliitännän kautta, voit asettaa soittoalueen, joka
valitaan automaattisesti soittoa varten.
Tällä asetuksella on vaikutusta HDMI ON
tilassa.
Aloittaminen
Super Audio CD levyjen
soittoalueen asettaminen
ensisijaiseksi
PRIORITY
Aseta PRIORITY-kytkin.
2CH:
2-kanavaista aluetta soitetaan ensisijaisesti
(oletusasetus).
MULTI:
Monikanavaista aluetta soitetaan
ensisijaisesti.
17FI
5
Soitto alkaa ensimmäisestä raidasta. Jos
haluat aloittaa soiton jostakin tietystä
raidasta, valitse ensin raitanumero
kääntämällä . AMS >-säädintä.
Paina vasta sitten N-painiketta.
Levyjen soittaminen
Levyn soittaminen
Seuraavassa kuvataan perustoimenpiteet.
HDMI
?/1
X
A N
Press N-painiketta.
6
x
Säädä äänenvoimakkuus
vahvistimesta.
Perustoiminnot soiton aikana
. AMS >
Z
?/1
HDMI
Toimenpide
Tee seuraavasti:
Soiton
lopettaminen
Paina x-painiketta.
Soiton
kytkeminen
taukotilaan
Paina X-painiketta.
Soiton
Paina X- tai N-painiketta.
jatkaminen tauon
jälkeen
Raidan
valitseminen
Käännä . AMS >-kytkintä.
Levyn poisto
Paina A-painiketta.
Huomautus
X
N
x
AMS ./
>
Nosta äänenvoimakkuutta asteittain soiton aikana
aloittaen minimivoimakkuudesta. Tämän laitteen
antaman signaalin kaistanleveys voi olla laajempi kuin
normaali kuuntelualue. Tämä voi johtaa kaiuttimien tai
kuulosi vahingoittumiseen.
Audiosignaalien lähettäminen
HDMI OUT -liitännästä
1
2
3
4
Kytke vahvistimeen virta. Laske
äänenvoimakkuus minimiin.
Valitse soitin vahvistimen
lähdelaitteeksi vahvistimen
tulosignaalivalitsimella.
Kytke soittimeen virta painamalla ?/1painiketta.
Avaa levylokero painamalla Apainiketta ja aseta levylokeroon levy.
Tekstipuoli ylöspäin
18FI
Paina HDMI-painiketta soiton ollessa
pysähdyksissä (sivu 14).
HDMI-painikkeessa on vihreä valo ja näytöllä
on ”HDMI ON”.
Näytön käyttäminen
TIME/TEXT
Näyttö
TEXT-levyt sisältävät tietoja, kuten levyn tai
esittäjän nimen, audiosignaalien ohella. Tämä
soitin voi näyttää levyn nimen, esittäjän nimen
ja soitettavan raidan nimen TEXT-tietoina.
Jos nimessä on yli 14 kirjainta, 14 ensimmäistä
merkkiä jäävät näytölle, kun nimi on vieritetty
loppuun.
Ennen levyn soittamisen
aloittamista
Paina TIME/TEXT-painiketta toistuvasti.
Joka kerta, kun painiketta painetaan, näytölle
vaihtuu levyn nimi tai esittäjän nimi. Kun
valitset esittäjän nimen, näytölle tulee ”ART.”.
Levyjen soittaminen
Näytöstä näet soitettavan levyn tai raidan tiedot.
Tässä osassa kuvataan soitettavan levyn tiedot
sekä tiedot, jotka tulevat esille kussakin
soittotilassa.
Tietojen näyttäminen
Levyn nimi*
Esittäjän nimi*
Raitojen kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
TIME/TEXT
* Kun levyn tai esittäjän nimeä ei ole, näytölle
tulee ”NO TEXT”.
DISPLAY
Soittimessa olevan levyn
tiedot
Näytöllä näkyy levyn raitojen kokonaismäärä ja
kokonaissoittoaika.
A: Hybridilevy
B: Soittimessa oleva levy ja soitettavien kanavien
määrä
C: HDMI-lähtösignaali
D: Soittotila
E: Kokonaissoittoaika
F: Raitojen kokonaismäärä
jatkuu
19FI
Levyn soittamisen aikana
Paina TIME/TEXT-painiketta toistuvasti.
Tietojen poistaminen
näytöstä
Soitettavan raidan soittoaika
Paina kaukosäätimen DISPLAY-painiketta
levyn soiton aikana.
Soitettavan raidan jäljellä oleva aika
Levyn kulunut aika
Levyn jäljellä oleva aika
Joka kerta, kun DISPLAY-painiketta painetaan,
näyttö poistetaan käytöstä tai otetaan käyttöön.
Kun poistat näytön toiminnasta painamalla
DISPLAY-painiketta, näytölle tulee ”Display
Off” ja se sammuu noin 2 sekunnin kuluttua.
Kun kytket näytön toimintaan painamalla
DISPLAY-painiketta, näytölle tulee ”Display
On” ja näyttö käynnistyy noin 2 sekunnin
kuluttua.
Näyttö on toiminnassa soiton ollessa pysäytetty
soittotilasta riippumatta.
Vihje
Raidan nimi*
* Kun raidan nimeä ei ole, näytölle tulee ”NO
TEXT”.
Huomautuksia
• Levystä riippuen näytöllä ei ehkä näy kaikkia
merkkejä.
• Tämä soitin voi näyttää vain levyn nimen, esittäjän
nimen ja raidan nimen TEXT-levyiltä. Muita tietoja
ei näytetä.
20FI
Jos käytät painikkeita soittoa, taukotilaan kytkemistä
jne. varten poistettuasi näytön toiminnasta, näyttö
käynnistyy noin 2 sekunnin ajaksi ja sammuu sitten
uudelleen.
Tiettyyn raitaan
siirtyminen
Raidan tiettyyn kohtaan
siirtyminen
— Haku
Voit valita raidan ennen kuin aloitat soiton.
Voit siirtyä raidan tiettyyn kohtaan soiton
aikana.
Levyjen soittaminen
— Raidan suora valitseminen
Numeropainikkeet
ENTER
N
m/M
Anna raidan numero numeropainikkeilla ja
paina ENTER-painiketta.
Esimerkkejä:
• jos haluat valita 8. raidan: 8 t ENTER
• jos haluat valita 21. raidan: 2 t 1 t ENTER
• jos haluat valita 103. raidan: 1 t 0 t 3 t
ENTER
Paina kaukosäätimen m/M-painiketta
levyn soiton aikana.
Paina M-painiketta pikakelataksesi raitaa
eteenpäin tai m-painiketta pikakelataksesi
raitaa taaksepäin. Joka kerta, kun painat m/
M-painiketta, kelaus nopeutuu 2 vaiheessa.
Normaaliin soittoon palaaminen
Paina N-painiketta.
Huomautus
AMS-toimintoa ei voi käyttää pikakelauksen aikana.
21FI
Raitojen soittaminen
jatkuvasti
— Jatkuva soitto
Voit soittaa koko levyä tai tiettyä raitaa
jatkuvasti. Voit yhdistää toiminnan
satunnaissoittoon ja soittaa siten kaikkia raitoja
sattumanvaraisessa järjestyksessä (sivu 22).
Raitojen soittaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
— Satunnaissoitto
Kun on valittu satunnaissoitto, soitin soittaa
levyn kaikkia raitoja sattumanvaraisessa
järjestyksessä.
REPEAT
CONTINUE
SHUFFLE
CLEAR
CLEAR
N
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta
toistuvasti, kunne näytölle tulee ”REPEAT”
tai ”REPEAT1”.
REPEAT: Kaikkia levyn raitoja soitetaan
jatkuvasti. Satunnaissoittotilassa
(sivu 22) kaikkia raitoja toistetaan
sattumanvaraisessa järjestyksessä.
REPEAT1: Vain yhtä raitaa soitetaan jatkuvasti.
Jatkuvan soiton peruuttaminen
Paina kaukosäätimen REPEAT-painiketta
toistuvasti, kunnes ilmaisimet ”REPEAT” ja
”REPEAT1” poistuvat näytöltä tai paina
CLEAR-painiketta.
Huomautus
Jatkuva soitto peruuntuu myös, kun katkaiset
soittimesta virran tai irrotat virtajohdon.
22FI
1
2
Paina kaukosäätimen SHUFFLEpainiketta, kun soitin on pysäytettynä.
Paina kaukosäätimen N-painiketta.
Soitin pysähtyy soitettuaan kaikki raidat
kerran.
Satunnaissoiton peruuttaminen
Paina kaukosäätimen CLEAR tai CONTINUEpainiketta.
Huomautus
Satunnaissoitto peruuntuu myös, kun katkaiset
soittimesta virran tai irrotat virtajohdon.
Soittokerroksen
valitseminen
Kun soitetaan levyä, jos on 2-kanavainen alue ja
monikanavainen alue (sivu 7), voit valita
soittoalueen, jota haluat kuunnella.
Soittoalueen voi valita vain HDMI ON -tilassa
(sivu 14).
SA-CD/CD
MULTI/2CH
SA-CD/CD
Paina SA-CD/CD-painiketta, kun soitin on
pysäytettynä.
Näytön ”SA-CD” vaihtuu tekstiin ”CD”, ja CDkerros valitaan soitettavaksi.
Jos painat SA-CD/CD-painiketta uudelleen,
valitaan Super Audio CD -kerros.
Jos vaihdat levyä, soittokerroksen valinta
peruuntuu.
Vihje
Koska molemmat kerrokset ovat samalla
puolella, levyä ei tarvitse kääntää.
Levyjen soittaminen
Kun soitetaan hybridilevyä, jossa on Super
Audio CD -kerros ja CD-kerros (sivu 7), soitin
soittaa automaattisesti Super Audio CD
-kerrosta. Voit valita CD-kerroksen.
Super Audio CD -levyn
soittoalueen valitseminen
MULTI/2CH
Paina MULTI/2CH-painiketta, kun soitin on
pysäytettynä.
Kun valitaan monikanavasoitto, näytölle tulee
”MULTI”.
Kun valitaan 2-kanavasoitto, ”MULTI” poistuu
näytöltä.
Monikanavaisen Super Audio CD
-levyn soittaminen
Liitä soitin monikanavaiseen vahvistimeen
HDMI OUT -liitännän kautta.
Aseta kaiuttimien balanssi ja etäisyys liitetyllä
vahvistimella.
Huomautus
Tällä toimenpiteellä valittu soittoalue koskee vain
parhaillaan soitettavaa levyä.
23FI
DSD Disc -levyn
soittaminen
Tällä soittimella voidaan soittaa levyjä, joihin
on tallennettu DSF-tiedostoja esimerkiksi
tietokoneella.
Esimerkki levyn
hakemistorakenteesta
Kunkin kansion DSF-tiedostot soitetaan
järjestyksessä (1) - (10), kuten kuvassa
näytetään. Kansioiden soittojärjestys näytetään
näyttöikkunan kohdassa ”ALBUM”.
Tiedostojen soittojärjestys näytetään
näyttöikkunan kohdassa ”TRACK”.
Vaatimukset DSF-tiedostojen
soittamiselle
DSF-tiedostojen on täytettävä seuraavat
vaatimukset, jotta niitä voidaan soittaa oikein
tällä soittimella.
• Levy: DVD-ROM-standardin mukaiset
DVD-R-, DVD-RW-, DVD+R- ja
DVD+RW-levyt
• Tiedostotarkenne: dsf
• Kansiotyyppi: DSD_DISC-kansio
• Tiedoston enimmäiskoko: enintään 4 Gt
• Kanava: 2-kanavainen
• Soitettavien tiedostojen enimmäismäärä:
enintään 150 tiedostoa kansiota kohden
• Soitettavien kansioiden enimmäismäärä:
enintään 200 kansiota levyä kohden
• Soitettavien kerrosten enimmäismäärä:
enintään 8 kerrosta
• Näytteenottotaajuus: 2.8224 MHz
Huomautus
DSD-levyn soittamiseksi on välttämätöntä etsiä koko
polku joka kerta, kun tiedosto avataan. Siksi tiedoston
avaaminen voi kestää erittäin kauan, jos levyllä on
monta kansiota, kansio sijaitsee syvällä
hakemistorakenteessa tai kansiossa on monta
tiedostoa. Tämän estämiseksi on suositeltavaa tallentaa
DSF-tiedosto suoraan DSD_DISC-kansioon ja
rajoittaa tiedostojen määrä kansiossa 20:een.
24FI
* Tätä dsf-tarkenteella varustettua tiedostoa ei soiteta,
koska sitä ei ole tallennettu DSD_DISC-kansioon.
Levyn soittaminen
DSD Disc -levyjä soitetaan samaan tapaan kuin
Super Audio CD -levyjä. Seuraavia
toimenpiteitä ei kuitenkaan voi suorittaa.
• Suora raidan valinta ja albumin valinta
• Satunnaissoitto
• Super Audio CD- ja CD-kerrosten välillä
vaihtaminen
• Super Audio CD -levyn soittoalueen
vaihtaminen
• Albuminen jatkuva soitto
• Levyn muiden kuin DSF-tiedostojen
soittaminen
Näyttö
Kun painat TIME/TEXT-painiketta toiston
aikana näytölle tulee:
Albumin numero/raidan numero/raidan kulunut
soittoaika
Y
Tiedoston nimi
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus – Optisten laitteiden käyttäminen tämän
laitteen kanssa voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nesteitä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen
sisään, irrota verkkojohto. Anna asiantuntevan
huoltoliikkeen tarkistaa laite, ennen kuin jatkat sen
käyttöä.
• Virtajohdon saa vaihtaa vain asiantunteva
huoltoliike.
Lisätietoja
Musiikin ollessa pysäytettynä, näytölle tulee
albumien kokonaismäärä.
Lisätietoja
Virtalähteet
• Tarkista ennen soittimen käyttämistä, että soittimen
käyttöjännite ja paikallinen verkkojännite vastaavat
toisiaan. Käyttöjännite näkyy soittimen takaosassa
olevassa tyyppikilvessä.
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
soitinta pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeesta, kun
irrotat virtajohdon pistorasiasta.
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
Tällöin laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita soitinta matolle tai muulle pehmeälle
alustalle, jotta laitteen pohjassa olevat
ilmanottoaukot eivät tukkeudu.
• Älä sijoita soitinta paikkaan, jossa se on alttiina
liialliselle kuumuudelle, suoralle auringonvalolle,
pölylle tai iskuille.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa kuunnellessasi
hyvin hiljaista tai äänetöntä kohtaa. Muuten kaiuttimet
voivat vahingoittua, jos musiikissa tulee
voimakkaampi kohta.
Kosteuden tiivistyminen
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä lämpimään
paikaan tai sijoitetaan erittäin kosteaan huoneeseen,
kosteutta voi tiivistyä linsseille soittimen sisällä.
Tällöin soitin ei ehkä toimi oikein. Poista tällaisessa
tapauksessa levy ja jätä soittimeen virta noin tunnin
ajaksi, kunnes kosteus on haihtunut.
Puhdistaminen
Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai
liuottimia kuten alkoholia tai bensiiniä.
jatkuu
25FI
Soittimen kuljettaminen
• Ennen kuin kuljetat soitinta, muista poistaa levy
soittimesta ja sulkea levylokero.
• Irrota ennen kuljettamista kaikki liitäntäkaapelit
soittimesta. Jos XLR (balanced) -kaapeli on liitetty,
soitin ja liitetyt laitteet voivat vahingoittua.
Levyn asettaminen soittimeen
Kun laitat levyn soittimeen, siitä voi kuulua
mekaaminen ääni. Se ilmaisee, että soitin säätää
automaattisesti sisäisen mekanisminsa siihen asetetun
levyn mukaan.
Soittimesta voi kuulua mekaaninen ääni myös, kun
asetat siihen vääntyneen levyn.
Huomautus
Super Audio CD -soittimilla voi kestää kauemmin
levyn laittamisesta levyn soittamiseen kuin CDsoittimilla. Tämä ei ole vika. Koska Super Audio
CD-soittimen on automaattisesti määritettävä asetetun
levyn tyyppi, säädettävä servomekanismi,
vahvistettava tekijänoikeustiedot jne., Super Audio
CD -levyn soittamisen aloittamiseen kuluu pitempi
aika.
Jos sinulla on kysyttävää tai ongelmia soittimeen
liittyen, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomautuksia levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy
puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
• Käytä vain pyöreitä levyjä. Jos yrität soittaa
muodoltaan tavallisista poikkeavia (esim. tähden,
sydämen tai neliön muotoisia levyjä), soitin voi
vahingoittua.
• Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty jotain, kuten
käytetyissä tai vuokralevyissä.
Levyjen säilyttäminen
• Älä jätä levyä alttiiksi suoralle auringonvalolle tai
lämmönlähteille kuten ilmastointiputkille.
• Sijoita levy koteloonsa soiton jälkeen. Jos sijoitat
levyn toisen levyn päälle ilman koteloa, levy voi
vahingoittua.
Levyjen asettaminen levylokeroon
Varmista, että levy on asetettu hyvin levylokeroon.
Muutoin soitin tai levy voi vahingoittua.
Puhdistaminen
• Jos levyllä on sormenjälkiä tai pölyä, äänenlaatu voi
olla tavallista huonompi.
• Ennen kuin alat soittaa levyä, puhdista se
puhdistusliinalla. Pyyhi levyä keskustasta reunoja
kohti.
• Puhdista levy pehmeällä, kevyesti vedellä
kostutetulla liinalla ja kuivaa kosteus kuivalla
liinalla.
• Älä käytä puhdistamiseen liuottimia, kuten bensiiniä,
tinneriä, vinyylilevyjen puhdistusaineita tai
antistaattisia suihkeita.
• Älä käytä kaupallisia levynpuhdistus- tai levyn-/
linssinpuhdistusaineita (juoksevia tai
suihkutettavia). Nämä voivat heikentää laitteen
toimintaa.
26FI
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista
ongelmista käyttäessäsi tätä soitinta, yritä
ratkaista ongelma näiden vianmääritysohjeiden
avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Soitin siirtyy automaattisesti valmiustilaan.
• Kun soitin on liitetty toiseen HDMI-laitteeseen
HDMI-liitännällä, soittimessa ei ole levyä ja
soitin on HDMI ON -tilassa, soitin voi siirtyä
valmiustilaan, kun liitetystä HDMI-laitteesta
katkaistaan virta.
Kaukosäädin ei toimi.
• Poista mahdolliset esteet kaukosäätimen ja
soittimen väliltä.
• Suuntaa kaukosäädin soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat heikot, vaihda ne
uusiin.
Ääntä ei kuulu tai se on katkonainen.
• Liitä kaikkien liitettyjen laitteiden liittimet lujasti.
• Varmista, että käytät vahvistinta oikein.
Ääntä ei lähetetä AUDIO OUT -liitännöistä.
• Tarkista, onko soitin HDMI ON -tilassa. HDMI
ON -tilassa ääntä ei lähetetä ANALOG OUT,
PHONES- tai DIGITAL OUT (CD) -liitännöistä
(sivu 16).
Ääntä ei lähetetä DIGITAL OUT (CD)
-liitännöistä.
• DIGITAL OUT (CD) -liitännöistä ei lähetetä
Super Audio CD -levyjen audiosignaalia
(sivu 13).
• Tarkista, onko soitin HDMI ON -tilassa. HDMI
ON -tilassa ääntä ei lähetetä ANALOG OUT-,
PHONES- tai DIGITAL OUT (CD) -liitännöistä
(sivu 16).
• Kun DIGITAL OUT (CD) -säädin on OFFasennossa, DIGITAL OUT (CD) -liitännöistä ei
lähetetä ääntä.
Lisätietoja
Levyä ei voi soittaa.
• Soittimessa ei ole levyä.
• Aseta levy levylokeroon nimipuoli ylöspäin.
• Levy ei ole suorassa. Aseta levy uudelleen.
• Puhdista levy (sivu 26).
• Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä soittimeen virta noin tunnin
ajaksi.
• Levylokerossa oleva levy ei ole yhteensopiva
(sivu 6).
HDMI OUT -liitännöistä ei lähetetä ääntä tai
ääni on katkonainen.
• Jos liitetyn vahvistimen HDMI-toiminta (sivu 12)
ei täytä Super Audio CD -levyjen vaatimuksia,
HDMI OUT -liitännöistä ei lähetetä ääntä. Tällöin
”HDMI” ei syty näytöllä. Jos levy on hybridilevy,
soita CD-kerrosta.
• Jos liität toisen HDMI-kaapelin tai vaihdat tulon
HDMI-tuloksi vahvistimella soittaessasi Super
Audio CD -levyä, ääni voi lakata kuulumasta. Jos
näytölle tulee ”Press Stop”, pysäytä soitto heti ja
aloita sitten uudelleen.
• Ääntä ei lähetetä, kun luodaan DVI (Digital
Visual Interface) -liitäntä. Tällöin ”Connected
DVI” tulee näytölle.
• Ääntä ei ehkä kuulu, kun muita HDMI-laitteita,
kuten televisio, liitetään vahvistimeen. Tällöin
”HDMI” ei syty näytöllä. Irrota muut HDMIlaitteet vahvistimesta.
• Heti sen jälkeen, kun HDMI-kaapeli on liitetty tai
soitin on asetettu HDMI ON -tilaan, soitin ei ehkä
hetken ajan lähetä ääntä HDCPvarmennusprosessin vuoksi. Odota, että ”HDMI”
syttyy näytölle.
• Kun tietyn tyyppisiä laitteita, kuten projektoreita
tai televisioita, liitetään HDMI-liitännällä, HDMIyhteys voidaan nollata, vaikka laitteessa ei olisi
virtaa. Seurauksena soitin ei ehkä hetken ajan
lähetä ääntä, koska HDCP-varmennusprosessi
suoritetaan uudelleen.
• Ääntä ei lähetetä, kun liitetään laite, joka ei ole
yhteensopiva HDCP (High-bandwidth Content
Protection) -käytännön kanssa. Tällöin ”HDMI”
ei syty näytöllä.
• Jos otat H.A.T.S.-asetuksen käyttöön tai poistat
sen käytöstä liitetyllä vahvistimella, ääni voi
kadota hetkeksi. Tämä ei ole soittimen
vikatoiminto.
• Jos liität HDMI-laitteen, kuten television,
vahvistimen lähtöliitäntään kuunnellessasi ääntä
HDMI-liitännän kautta, ääni voi kadota hetkeksi.
Liitetystä laitteesta riippuen äänentoisto voi
päättyä kokonaan. Tämä ei ole soittimen
vikatoiminto.
jatkuu
27FI
Videota ei lähetetä HDMI OUT -liitännöistä.
• Soittimen HDMI OUT -liitäntä lähettää vain
sinisen signaalin NTSC-järjestelmässä. Se ei
lähetä mitään muuta videosignaalia.
Ääntä ei kuulu ja ”Unmatched Sink” tulee
näytölle.
• HDMI OUT -liitäntään liitetty laite ei voi
vastaanottaa lähtösignaalia Super Audio CD
-levyistä. Liitä laite ANALOG OUT -liitäntöihin.
Soittimen TIME/TEXT-, MULTI/2CH- ja SA-CD/
CD-painikkeisiin ei syty valo.
• TIME/TEXT-, MULTI/2CH- ja SA-CD/CDpainikkeisiin ei syty valo. Näiden painikkeiden
asetusten tilat näytetään näyttöikkunassa.
Ääntä ei kuulu ja ”Press Stop” tulee näytölle.
• Kun soitin on HDMI ON -tilassa ja liität soittimen
vahvistimeen samalla, kun kuuntelet Super Audio
CD -levyä, ääntä ei ehkä lähetetä. Pysäytä soitto ja
käynnistä uudelleen.
Ääntä ei kuulu ja ”Connected DVI” tulee
näytölle.
• Jos DVI-liitäntä tehdään HDMI OUT -liitäntään,
ääntä ei lähetetä. Liitä soitin HDMI-laitteeseen,
joka on yhteensopiva äänitulon kanssa.
Kun olet yrittänyt suositeltuja
korjaustoimia
Jos soitin ei vieläkään toimi oikein tai jos
ilmenee muita ongelmia, joita ei kuvata edellä,
katkaise soittimesta virta, irrota verkkojohto
pistorasiasta muutamaksi minuutiksi ja kytke
sitten verkkojohto uudelleen.
Tekniset tiedot
Soitettaessa Super Audio CD -levyä
Soiton taajuusvaste
2 Hz - 100 kHz
Taajuusvaste
2 Hz - 50 kHz (–3 dB)
Dynamiikka
vähintään 110 dB
Harmoninen kokonaissärö
enintään 0,0012 %
Huojunta ja värinä
Mittausrajalla (painotettu
huipputaso ±0,001 %) tai
pienempi
Soitettaessa CD-levyä
Taajuusvaste
2 Hz - 20 kHz (±0,5 dB)
Dynamiikka
vähintään 100 dB
Harmoninen kokonaissärö
enintään 0,0017 %
Huojunta ja värinä
Mittausrajalla (painotettu
huipputaso ±0,001 %) tai
pienempi
Lähtöliitännät
Liitännän
tyyppi
ANALOG
AudioOUT UNliitännät
BALANCED
2 Vrms
(50 kiloohmia)
Yli 10 kiloohmia
ANALOG
XLR
OUT
BALANCED
2 Vrms
(50
kilohmia)
Yli 600
kilo-ohmia
HDMI
HDMI
DIGITAL
OUT (CD)
OPTICAL*
Suora–18 dBm
kulmainen
optinen
lähtöliitäntä
(Lasersäteen
aallonpituus:
660 nm)
DIGITAL
OUT (CD)
COAXIAL*
Koaksi0,5 Vp-p
aalinen
lähtöliitäntä
75 ohmia
PHONES
Stereokuul 5 mW
okeliitäntä
32 ohmia
Huomautus
Kun kytket soittimeen virran, siitä voi kuulua
mekaaninen ääni. Tämä johtuu siitä, että soitin
määrittää levyn tyyppiä tai tekee säätöjä. Se ei ole
merkki soittimen viasta.
Lähtötaso Kuormaimpedanssi
* Lähettää vain CD-levyn äänisignaalit
28FI
Yleistä
Laserdiodin ominaisuudet
Lisätietoja
Välityskesto: jatkuva
Laserlähtöteho*: Alle
44,6 µW
* Tämä lähtöarvo on
mitattu 200 mm:n
etäisyydellä objektiivin
linssin pinnasta Optical
Pick-up Blockin 7 mm:n
aukolla.
Käyttöjännite
Pohjois-Amerikka:
120 V AC, 60 Hz
Eurooppa:
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
25 W
Tehonkulutus (valmiustilassa)
0,5 W
Mitat (l/k/s)
430 × 124 × 390 mm
ulkonevat osat mukaan
lukien
Paino (noin)
10,2 kg
Vakiovarusteet
Audioliitäntäjohto
Kaukosäädin
Virtajohto
Paristot
punaiset ja valkoiset
liittimet (1)
RM-ASU042 (1)
(1)
R6 (koko AA) (2)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
29FI
Lisätietoja
Hakemisto
A
AMS (Automatic Music Sensor) 18
ANALOG OUT 11
Asettaminen
DIGITAL OUT (CD) 15
HDMI 14
Super Audio CD levyjen soittoalueen
ensisijaiseksi 17
D
DIGITAL OUT 12
H
H.A.T.S. 5
Haku 21
HDMI 5, 12
Hybridilevy 7
Soittokerroksen vaihtaminen (Super
Audio CD tai CD) 23
J
Paristot 10
S
Satunnaissoitto 22
Soitto
DSD-tiedostoja sisältävät levyt 24
Jatkuva soitto 22
Levyn soittaminen 18
Raitaan siirtyminen 21
Satunnaissoitto 22
Soittokerroksen vaihtaminen (Super
Audio CD tai CD) 23
Super Audio CD -levyn soittoalueen
valitseminen 23
Tiettyyn kohtaan siirtyminen 21
Super Audio CD 7
Super Audio CD levyjen kanava-alueet 7
T
Tauko 18
TEXT 19
Tietojen näyttäminen 19
Jatkuva soitto 22
V
K
Vakiovarusteet 29
Virtajohto 14
Virtakytkin 18
Kaukosäädin 10
L
Lähtösignaali
Analoginen 14
Digitaalinen (CD) 15
HDMI 14
Levyn laittaminen 18
Liitäntä
Analogiset audiolaitteet 11
Digitaaliset audiolaitteet 12
Liitäntäkaapeli
Audioliitäntäjohdot 11
HDMI-kaapeli 12
Koaksiaalinen digitaalinen kaapeli 13
Optinen digitaalinen kaapeli 13
XLR (balanced) kaapeli 12
30FI
P
Lisätietoja
31FI
32FI
Download PDF