Sony | SCD-CE595 | Sony SCD-CE595 Käyttöohjeet

2-103-393-62(1)
Super Audio CD
Player
DK
Betjeningsvejledning ___________________________
FI
Käyttöohjeet _________________________________
SCD-CE595
©2004 Sony Corporation
ADVARSEL
For at undgå faren for brand eller
elektrisk stød må apparatet ikke
udsættes for regn eller fugt.
Undlad at åbne kabinettet, da dette kan
give elektrisk stød. Service må kun
udføres af autoriserede teknikere.
Undlad at dække enhedens ventilationsåbninger med
aviser, duge, gardiner, mv. Op placer ikke tændte
stearinlys på enheden, da dette kan medføre risiko for
brand.
Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. vaser,
på enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Dette apparat er et
CLASS 1 LASER
produkt. Denne etikette
er anbragt udvendigt på
bagsiden af apparatet.
Batterier må ikke bortskaffes som
almindeligt husholdningsaffald,
men skal bortskaffes som farligt
affald.
2DK
Indholdsfortegnelse
Afspillerens funktioner..................................................................................4
Understøttede disktyper.................................................................................4
Om Super Audio CD .....................................................................................5
Introduktion
Isætning af batterier i fjernbetjeningen .........................................................6
Tilslutning af lydkomponenterne ..................................................................6
Afspilning af disks
Afspilning af en disk .....................................................................................9
Brug af displayet .........................................................................................10
Udskiftning af disks under afspilning .........................................................12
— Ex-Change
Søgning efter et bestemt punkt på et spor ...................................................13
Gentag afspilning af spor ............................................................................13
DK
— Gentag afspilning
Afspilning af spor i vilkårlig rækkefølge ....................................................14
— Vilkårlig afspilning
Oprettelse af dit eget program .....................................................................14
— Programafspilning
Super Audio CD med flere kanaler .............................................................15
— Funktion til styring af flere kanaler
Yderligere oplysninger
Forholdsregler .............................................................................................20
Bemærkninger vedr. disks ...........................................................................21
Fejlfinding ...................................................................................................21
Specifikationer.............................................................................................22
Stikordsregister over dele og knapper .........................................................23
3DK
Afspillerens funktioner
Denne afspiller er fremstillet til at afspille Super
Audio CD'er med 2 eller flere kanaler og
traditionelle cd'er og indeholder følgende
funktioner:
• To separate, optiske laserhoveder, der kan
læse en Super Audio CD eller en traditionel
cd, afhængigt af den særlige bølgelængde.
• Hurtigere sporadgangsydelse, der aktiveres af
en avanceret servomekanisme.
• En styringsfunktion til flere kanaler gør det
muligt at justere flerkanalsafspilning i
henhold til højttalernes placering og størrelse.
• En Super Audio D/A-konverter, der giver
mulighed for lydgengivelse i højere kvalitet.
• En Super Audio CD kan afmærke op til 255
spornumre. Denne funktion gælder for SCDCE595.
• Den medfølgende fjernbetjening kan styre
både SCD-CE595 og en traditionel Sony-cdafspiller.
Understøttede disktyper
Denne afspiller understøtter følgende disktyper.
• Super Audio CD'er
• Lyd-cd'er
Afspilleren understøtter ikke følgende disks.
Hvis du forsøger at afspille dem, vises
fejlmeddelelsen "TOC ERROR" eller "NO
DISC".
• Cd-rom'er
• Dvd'er osv.
Musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret
Dette produkt er beregnet til at afspille disc'e, der
følger cd-standarden (Compact Disc).
Nogle pladeselskaber har her på det seneste lanceret
forskellige musikdisc'e kodet med teknologi til
beskyttelse af ophavsret. Vær opmærksom på, at der
blandt disse disc'e er nogle, der ikke følger cdstandarden, og de kan muligvis ikke afspilles på dette
produkt.
Bemærkninger vedr. afspilning af cdr/cd-rw
Disks, der er optaget på cd-r/cd-rw-drev, kan muligvis
ikke afspilles pga. ridser, snavs, optagelsesforhold
eller drevets egenskaber. Du kan heller ikke afspille
disks, der ikke er blevet afsluttet efter optagelsen. I
sådanne tilfælde vises "READING" eller "TOC
ERROR" på displayet.
Bemærkning vedr. dts-cd'er
Denne afspiller understøtter ikke afspilning af dtscd'er. Hvis du afspiller sådanne disks, genereres en høj
lyd.
4DK
Om Super Audio CD
Super Audio CD er en ny lyddiskstandard af høj
kvalitet, hvor musik optages i DSD-formatet
(Direct Stream Digital). Traditionelle cd'er
optages i PCM-formatet. DSD-formatet, der
bruger en samplingfrekvens, der er 64 gange
højere end en traditionel cd og med 1-bit
kvantisering, opnår både et bredt
frekvensområde og et bredt dynamisk område
over hele det hørbare frekvensområde og giver
dermed en musikgengivelse, der er utrolig
nøjagtig i forhold til den oprindelige lyd.
Et SA-CD-lag består af et område med 2 eller
flere kanaler.
2-kanalsområde:Et område, hvor der optages
stereospor på 2 kanaler
Flerkanalsområde:
Et område, hvor der optages
spor på flere kanaler (op til
5.1-kanaler)
Eksempel:
Når der optages 2-kanals- og flerkanalsområder på
en hybriddisk med et SA-CD-lag
2-kanalsområde4)
Typer af Super Audio CD'er
Der er to typer disks, afhængigt af
kombinationen af SA-CD- og cd-lag.
SA-CD-lag: Et signallag med høj tæthed til
Super Audio CD
Cd-lag1):
Et lag, der kan læses af en
traditionel cd-afspiller
Enkeltlagsdisk
(en disk med et enkelt SA-CD-lag)
Flerkanalsområde4)
1)
2)
3)
SA-CD-lag
4)
Hybriddisk2)
(en disk med et SA-CD-lag og et cd-lag)
SA-CD-lag
Du kan afspille cd-laget på en traditionel cdafspiller.
Da begge lag findes på én side, er det ikke
nødvendigt at vende disken.
Tryk på SA-CD/CD for at vælge det lag, som du vil
lytte til (se side 9).
Hvis disken indeholder begge områder, skal du
trykke på MULTI/2CH for at vælge det område,
som du vil lytte til (se side 10).
Cd-lag3)
SA-CD-lag3)
5DK
Introduktion
Isætning af batterier i
fjernbetjeningen
Isæt to R6-batterier (størrelse AA) i
batterirummet, og kontroller, at + og – vender
korrekt i overensstemmelse med mærkerne. Når
du bruger fjernbetjeningen, skal du rette den
mod afspillerens fjernbetjeningsmodtager .
Tip
Under normale forhold kan batterierne holde i ca. seks
måneder. Udskift begge batterier, når fjernbetjeningen
ikke længere kan betjene afspilleren.
Bemærk
• Opbevar ikke fjernbetjeningen på meget varme eller
fugtige steder.
• Undgå at tabe genstande ned i fjernbetjeningens
batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte
sollys eller direkte lys fra lamper. Dette kan medføre
fejl.
• Hvis du ikke bruger fjernbetjeningen i længere tid,
skal du fjerne batterierne for at undgå skade
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
Tilslutning af
lydkomponenterne
Slut Super Audio CD-afspilleren til en
lydkomponent. Sørg for at afbryde strømmen til
alle komponenter, før du tilslutter de enkelte
dele, og tilslut dem korrekt for at forhindre støj.
Tilslutning af
flerkanalsforstærker
Hvis du har en forstærker med 5.1CHindgangsstik (flerkanalsforstærker, AVforstærker, osv.) og tilslutter afspilleren og
forstærkeren via ANALOG 5.1CH OUTstikkene (FRONT L/R, SURR L/R, CENTER,
SUB WOOFER), er det muligt at afspille en
Super Audio CD med flere kanaler.
Brug lydkablerne til denne tilslutning. Brug
tilslutningskablerne (rødt og hvidt stik) ved
tilslutning til FRONT- eller SURR-stikket, og
sørg for, at de farvekodede ben sættes i de rigtige
stik: hvid (venstre) til hvid og rød (højre) til rød.
Brug tilslutningskablerne (sort) ved tilslutning
til CENTER- og SUB WOOFER-stikkene.
Tilslutning til FRONT eller SURR
Lydkabler (ét kabel er inkluderet)
Hvid (L)
Rød (R)
Tilslutning til CENTER eller SUB
WOOFER
Lydkabler (ekstraudstyr)
Sort
6DK
Når du tilslutter en stereoforstærker eller laver
en analog tilslutning til en MD-afspiller, skal du
tilslutte afspilleren og komponenten via
ANALOG 5.1CH OUT FRONT L/R-stikkene.
Brug lydkablerne til denne tilslutning. Sørg for,
at de farvekodede ben sættes i de rigtige stik:
hvid (venstre) til hvid og rød (højre) til rød.
Introduktion
Tilslutning af en
stereoforstærker eller MDafspiller
Lydkabler (inkluderet)
Til
flerkanalsforstærker,
AV-forstærker, osv.
A
B
Hvid (L)
Rød (R)
CD
A: Til fronthøjttalerens indgangsstik (L/R)
B: Til surround- eller baghøjttalerens indgangsstik
(L/R)
C: Til subwooferens indgangsstik
D: Til centerhøjttalerens indgangsstik
Bemærk
Der er 5CH, 4CH og 3CH Super Audio CD. Når du
afspiller disse disks, udsendes signalet ikke fra alle stik
på ANALOG 5.1CH OUT. Yderligere oplysninger om
afspilning findes på coveret eller i instruktionerne til
Super Audio CD.
Til cd- (Super Audio CD) eller line-indgangsstik
(L/R) på en stereoforstærker, MD-afspiller, osv.
Bemærk
Når du afspiller en disk med 2- eller flerkanalsområde
via ANALOG 5.1CH OUT FRONT L/R-stikkene, skal
standardafspilningsområdet ændres til "SEL– 2ch" (2kanalsafspilningsområde) (se side 10). Hvis du ikke
ændrer dette, udføres afspilningen automatisk via
flerkanalsafspilningsområdet, og der høres kun lyd fra
fronthøjttalerne. Dette betyder, at sang eller andre lyde
muligvis ikke høres, afhængigt af disken.
fortsættes
7DK
Tilslutning af et
digitalkomponent
Du kan lave en digitaloptagelse, når du slutter en
MD-afspiller eller en anden digitalkomponent til
DIGITAL (CD) OPTICAL OUT-stikket.
Brug et optisk digitalkabel til denne tilslutning.
Når du tilslutter det optiske digitalkabel til
DIGITAL (CD) OPTICAL OUT-stikket, skal
skubbe kabelstikket ind, indtil det klikker på
plads.
Pas på ikke at bøje eller sno det optiske kabel.
Optisk digitalkabel (ekstraudstyr)
Når der bruges en anden Sony
cd-afspiller med denne
afspiller
Denne afspiller kan kun betjenes med den
medfølgende fjernbetjening, når
betjeningstilstanden ændres.
Sådan ændrer du
betjeningstilstanden på
fjernbetjeningen
• Hvis betjeningstilstanden på den anden
afspiller kan indstilles:
Indstil knappen CD1/2 på fjernbetjeningen til
denne afspiller til CD1 (standardindstilling),
og indstil fjernbetjeningen til den anden
afspiller til CD2.
• Hvis betjeningstilstanden på den anden
afspiller ikke kan indstilles:
Indstil knappen CD1/2 på fjernbetjeningen til
denne afspiller til CD2.
Sådan ændrer du
betjeningstilstanden på denne
afspiller
1
2
Til indgangsstik for optisk digitalkabel
til cd på en MD-afspiller, osv.
Bemærk
Det er kun lydsignaler fra traditionelle cd'er, der kan
sendes ud via DIGITAL (CD) OPTICAL OUT-stikket.
Signaler fra en Super Audio CD kan ikke sendes ud via
DIGITAL (CD) OPTICAL OUT-stikket.
Tilslutning af netledningen
Sæt netledningen i stikkontakten.
Bemærk
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud
af vægstikket, hvis der opstår problemer.
8DK
3
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen) for at vælge "CD1/2
SEL".
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Den aktuelle betjeningstilstand ændres.
4
Drej på l AMS L (eller tryk på
./> på fjernbetjeningen) for at
vælge "CD – 1" eller "CD – 2". Tryk
derefter på l AMS L (eller ENTER
på fjernbetjeningen).
7
Afspilning af en disk
1
2
3
4
Tænd for forstærkeren. Skru
lydstyrkeniveauet ned til det laveste.
Grundbetjening under afspilning
Hvis du vil
Tryk på POWER på afspilleren for at
tænde den.
Sætte afspilning
på pause
Trykke på X.
Genoptage
afspilning efter
pause
Trykke på X eller H.
Vælge et spor
Dreje på l AMS L (eller
tryk flere gange på ./> på
fjernbetjeningen).
Vælge en disk
Trykke flere gange på DISC SKIP
(eller DISC SKIP +/– på
fjernbetjeningen).
Tryk på DISC 1-5 på afspilleren
for at vælge en bestemt disk
direkte.
Skubbe en disk
ud
Trykke på A OPEN/CLOSE på
afspilleren.
Tryk på A OPEN/CLOSE på afspilleren
for at åbne diskskuffen, og læg en disk
i skuffen.
Disknummer
Tryk flere gange på DISC SKIP (eller
DISC SKIP +/– på fjernbetjeningen) for
at placere diskene i den ønskede
afspilningsrækkefølge.
Hver gang du trykker på knappen, drejer
diskskuffen, og du kan lægge disken på den
tomme plads. Afspilleren afspiller disken
foran dig først.
6
Juster lydstyrken på forstærkeren.
Vælg afspilningsindstilling med
indgangsvælgeren på forstærkeren.
Med mærkatsiden opad
5
8
Tryk flere gange på PLAY MODE (eller
CONTINUE på fjernbetjeningen) for at
vælge ALL DISCS eller 1DISC
Kontinuerlig afspilning.
Hver gang du trykker på CONTINUE på
fjernbetjeningen, vises "ALL DISCS" eller
"1 DISC" på displayet.
Når du vælger
Afspilles
ALL DISCS
Alle disks i afspilleren i
rækkefølge efter
disknummeret
1DISC
Kun den valgte disk
Skal du:
Stoppe afspilning Trykke på x.
Afspilning af disks
Afspilning starter fra første spor. Hvis du
ønsker at starte afspilningen fra et bestemt
spor, skal du dreje på l AMS L (eller
trykke flere gange på ./> på
fjernbetjeningen) for at vælge det ønskede
spornummer, før du trykker på H.
Afspilning af disks
Nedenfor beskrives normal betjening og
grundbetjening under afpilning.
Tryk på H.
Bemærk
Start på det laveste niveau, og skru gradvist op for
lydstyrken under afspilning. Lyden fra denne afspiller
kan indeholde båndbredde, der ligger uden for det
normale lytteområde. Dette kan skade højttalerne eller
hørelsen.
Valg af afspilningslag
Når du afspiller en hybriddisk med et SA-CDlag og et cd-lag (side 5), kan du vælge det lag,
som du vil lytte til. Da begge lag findes på
samme side, er det ikke nødvendigt at vende
disken.
Tryk på SA-CD/CD for at vælge det ønskede
afspilningslag.
fortsættes
9DK
Sådan vælger du
standardafspilningslaget
1
2
3
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil "LAYER SEL"
vises på displayet.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Brug af displayet
Displayet viser forskellige oplysninger om den
disk eller det spor, der afspilles. Dette afsnit
beskriver de aktuelle diskoplysninger og
oplysninger, der vises for hver afspilningsstatus.
Diskoplysninger, når en disk
er ilagt
Det aktuelle standardafspilningslag vises.
4
5
Drej på l AMS L (eller tryk på
./> på fjernbetjeningen) for at
vælge det ønskede afspilningslag.
Displayet viser det aktuelle disknummer, det
samlede antal spor og den samlede spilletid.
A
B
C
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Valg af afspilningsområdet
F
Når du afspiller en disk med 2- og
flerkanalsafspilningsområde (side 5), kan du
vælge det afspilningsområde, som du vil lytte til.
Tryk på MULTI/2CH for at vælge det
ønskede afspilningsområde.
Sådan vælger du
standardafspilningsområdet
1
2
3
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil "M/2ch SEL"
vises på displayet.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Det aktuelle standardområde vises.
4
5
Drej på l AMS L (eller tryk på
./> på fjernbetjeningen) for at
vælge det ønskede afspilningsområde.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Bemærk
Flerkanalsafspilningsområdet vælges automatisk, når
afspilningen startes, da "SEL– Mch"
(flerkanalsafspilningsområde) er standardindstilling.
Du må kun vælge "SEL– 2ch" (2kanalsafspilningsområde), når der er tilsluttet via
ANALOG 5.1CH OUT FRONT L/R-stikkene.
10DK
E
D
A:
B:
C:
D:
Samlet antal spor
Hybriddisk
Aktuelt valgt disk og antal afspilningskanaler
Spor 16 og derover (for disks med 16 eller flere
spor)
E: Samlet spilletid
F: Aktuelt disknummer
Bemærkninger vedr. visning af disknumre
• Den røde cirkel omkring et disknummer angiver, at
disken er parat til afspilning.
• Halvcirklen omkring et disknummer angiver, at
disken indeholder spor, der skal afspilles. I
Programafspilning angiver halvcirkelen en disk med
programmerede spor.
• Der vises intet disknummer, når der ikke er disks i
afspilleren.
Visning af oplysninger
Før du starter afspilning
Tryk flere gange på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på knappen, vises
disknavnet eller kunstnernavnet på displayet.
Når du markerer kunstnernavnet, vises "ART."
på displayet.
Tryk flere gange på TIME/TEXT.
Når afspilleren registrerer en Super Audio CD
med flere kanaler, vises kanaloplysningerne i
nogle få sekunder efter visning af sporets titel.
Afspilning af disks
Tekstdisks indeholder oplysninger om bl.a.
disknavn eller kunstnernavn samt lydsignaler.
Denne afspiller kan vise disknavnet,
kunstnernavnet og det aktuelle spornavn som
tekstoplysninger.
Når afspilleren finder en tekstdisk, vises
"TEXT" på displayet. Hvis tekstdisken
indeholder flere sprog, vises "MULTI-TEXT"
på displayet. Hvis du ønsker at kontrollere
oplysningerne på et andet sprog, skal du se
"Visning af oplysningerne på en tekstdisk på
andre sprog" på side 12.
Hvis et navn består af 13 eller flere tegn, vises de
første 12 tegn konstant, efter at navnet er rullet
over displayet.
Under afspilning af en disk
Spilletid for det aktuelle spor
Resterende tid for det aktuelle spor
Resterende tid for disken1)
Sportitel2)
Disktitel*
Kunstnernavn*
Kanaloplysninger (vises kun, når afspilleren
finder en Super Audio CD med flere kanaler)
1)
2)
Samlet antal spor og samlet spilletid
Kun når der er valgt Kontinuerlig afspilning
Kun tekstdisks
Bemærk
* Kun tekstdisks
• Displayet viser muligvis ikke alle tegnene, afhængigt
af disken.
• Denne afspiller kan kun vise disknavnet,
kunstnernavnet og spornavnene fra tekstdiske. Der
vises ikke andre oplysninger.
fortsættes
11DK
Deaktivering af oplysningerne
på displayet
Tryk på DISPLAY MODE på
fjernbetjeningen.
Hver gang du trykker på knappen under
afspilning af en disk, slukkes og tændes
displayet.
Selvom displayet er slukket, tændes det, når du
trykker på bestemte knapper, og slukker igen
efter nogle få sekunder.
Når du trykker på en knap for at slukke
displayet, før du starter en afspilning, vises
"DISP OFF", og når du trykker på en knap for at
tænde displayet, vises "DISP ON".
Visning af oplysningerne på
en tekstdisk på andre sprog
Du kan ændre det viste sprog, hvis tekstdisken
indeholder flere sprog. Når afspilleren
registrerer en sådan tekstdisk, vises "MULTITEXT" på displayet. Skift sprog i henhold til
fremgangsmåden nedenfor.
1
2
3
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil "LANGUAGE"
vises på displayet.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Det aktuelt valgte sprog (ENGLISH,
FRENCH, GERMAN osv.) blinker.
Hvis afspilleren ikke kan vise det sprog, der
er optaget på en tekstdisk, vises "OTHER
LANG" på displayet.
4
5
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil det ønskede
sprog vises på displayet.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Efter nogle få sekunder vises oplysningerne
på det valgte sprog.
12DK
Udskiftning af disks under
afspilning
— Ex-Change
Diskskuffen kan åbnes, mens der afspilles en
disk, så du kan kontrollere, hvilke disks der
afspilles næste gang, og udskifte disks uden at
det påvirker den aktuelle afspilning.
1
Tryk på EX-CHANGE på afspilleren.
Diskskuffen åbnes, og der vises to diskrum.
Afspilningen afbrydes ikke.
2
Læg nye disks i rummene.
Afspilleren afspiller disken i det venstre
rum efter den aktuelle disk. Derefter
afspilles disken i det højre rum.
3
Tryk på DISC SKIP (eller DISC SKIP +/–
på fjernbetjeningen).
Diskskuffen drejer, og der vises endnu to
diskrum.
4
5
Læg nye disks i rummene.
Tryk på EX-CHANGE på afspilleren.
Diskskuffen lukkes.
Bemærk
Skub ikke diskskuffen ind manuelt for at lukke den i
trin 5, da dette kan beskadige afspilleren.
Når diskskuffen åbnes ved at trykke på EXCHANGE på afspilleren
• Afspilleren stopper afspilningen, når den aktuelle
disk er færdig. Hvis disken afspilles i 1DISC Gentag
afspilning (side 13), gentages afspilningen af den
aktuelle disk.
• Hvis disken afspilles i ALL DISCS Vilkårlig
afspilning (side 14), blandes sporene på den aktuelle
disk.
• Hvis disken afspilles i Programafspilning (side 14),
er det kun sporene på den aktuelle disk, der afspilles.
Søgning efter et bestemt
punkt på et spor
Søgning efter et
punkt
Gør følgende:
Under overvågning
af lyden (søgning)
Tryk på m/M, og hold
den nede under afspilning.
Ved at holde øje med Tryk på m/M, og hold
tidsangivelsen
den nede, mens afspilningen er
(hurtig søgning)
sat på pause.
Ved at indtaste et
starttidspunkt
(tidssøgning)
1 Stop en eventuel afspilning,
og drej på l AMS L
(eller tryk flere gange på
./> på
fjernbetjeningen) for at
vælge det ønskede spor.
2 Tryk på m/M, og hold
den nede for at indtaste
starttidspunktet, mens du ser
på displayet. Tryk derefter
på H.
Tip
Når "OVER" vises på displayet, er disken nået til
slutningen. Tryk på m, og hold den nede for at spole
tilbage.
Bemærk
Spor, der kun varer nogle få sekunder, er muligvis for
korte til, at de kan overvåges. Hvis dette er tilfældet,
kan afspilleren muligvis ikke udføre korrekt søgning.
— Gentag afspilning
Du kan gentage afspilningen af en hel disk eller
et bestemt spor. Denne funktion kan bruges med
1DISC Vilkårlig afspilning for at gentage alle
sporene i vilkårlig rækkefølge (side 14) eller
med Programafspilning for at gentage alle
sporene i et program (side 14).
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen, indtil
"REP" eller "REP1" vises på displayet.
Afspilning af disks
Du kan finde et bestemt punkt på et spor under
afspilning, eller når du har sat afspilningen på
pause.
Gentag afspilning af spor
REP: Gentager alle spor på disken.
REP1:Gentager kun et enkelt spor.
Når du har valgt "REP", ændres Gentag
afspilning i overensstemmelse med den valgte
afspilningstilstand.
Når afspilnings- Gentager afspilleren
tilstanden er
ALL DISCS
Kontinuerlig
afspilning
(side 9)
Alle spor på alle disks i
fortløbende rækkefølge.
1DISC
Kontinuerlig
afspilning
(side 9)
Alle spor på den aktuelle disk i
fortløbende rækkefølge.
1DISC Vilkårlig Alle spor på den aktuelle disk i
afspilning
vilkårlig rækkefølge.
(side 14)
Programafspilning
(side 14)
Alle spor i programmet i
fortløbende rækkefølge.
Sådan annullerer du Gentag
afspilning
Tryk på REPEAT på fjernbetjeningen, indtil
både "REP" og "REP1" forsvinder.
Bemærk
• Gentagelse af alle afspilninger kan ikke bruges med
ALL DISCS Vilkårlig afspilning.
• Gentagelse af alle afspilninger stopper automatisk,
når alle spor er gentaget fem gange.
• Hvis du slukker afspilleren eller afbryder strømmen,
annulleres Gentag afspilning.
13DK
Afspilning af spor i
vilkårlig rækkefølge
Oprettelse af dit eget
program
— Vilkårlig afspilning
— Programafspilning
Når du vælger Vilkårlig afspilning, afspilles alle
spor på alle eller en bestemt disk i vilkårlig
rækkefølge.
Du kan udvælge de spor, du godt kan lide, og
angive en afspilningsrækkefølge i et program på
op til 32 trin.
1
Vilkårlig afspilning af alle
disks
Du kan afspille alle spor på alle disks i vilkårlig
rækkefølge.
1
2
Tryk på H.
Vilkårlig afspilning af én disk
Du kan afspille alle spor på en bestemt disk i
vilkårlig rækkefølge.
2
";" vises, mens afspilleren "blander"
sporene. Afspilleren stopper, når alle spor
er afspillet én gang.
Sådan genoptager du
Kontinuerlig afspilning
Stop en eventuel afspilning, og tryk på PLAY
MODE (eller CONTINUE på fjernbetjeningen),
indtil "SHUF" og "PGM" forsvinder.
Bemærk
Afspilleren går ikke tilbage til spor, der allerede er
afspillet.
14DK
3
4
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen) for at vælge det
ønskede spornummer.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Hvis du indtaster et forkert
spornummer
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
PLAY MODE (eller SHUFFLE på
fjernbetjeningen), indtil "1DISC" og
"SHUF" vises på displayet.
Tryk på DISC 1-5 på afspilleren.
Tryk på DISC 1-5 på afspilleren.
Det valgte disknummer vises på displayet.
Du kan også vælge det ønskede
disknummer ved at trykke flere gange på
DISC SKIP (eller DISC SKIP +/– på
fjernbetjeningen).
Gå til trin 4, mens "AL" vises for at
programmere alle spor på en disk samtidigt.
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
PLAY MODE (eller SHUFFLE på
fjernbetjeningen), indtil "ALL DISCS"
og "SHUF" vises på displayet.
";" vises, mens afspilleren "blander"
sporene. Afspilleren stopper, når alle spor
er afspillet én gang.
1
2
Stop en eventuel afspilning, og tryk på
PLAY MODE (eller PROGRAM på
fjernbetjeningen), indtil "PGM" vises
på displayet.
Tryk på CLEAR på fjernbetjeningen.
Gentag derefter trin 3 og 4 for at indtaste det
korrekte spornummer.
5
Gentag trin 2 til 4 for at vælge andre
spor.
Hver gang, du indtaster et spornummer,
vises det samlede antal programtrin på
displayet.
6
Tryk på H.
Programafspilningen starter.
Sådan genoptager du
Kontinuerlig afspilning
Stop en eventuel afspilning, og tryk på PLAY
MODE (eller CONTINUE på fjernbetjeningen),
indtil "SHUF" og "PGM" forsvinder.
Tip
Programmet gemmes, selvom programafspilningen er
afsluttet. Tryk på H for at afspille fra starten af
programmet igen. Programmet gemmes, selvom du
stopper afspilningen.
Super Audio CD med flere
kanaler
— Funktion til styring af flere kanaler
• Programmet slettes, hvis du slukker afspilleren,
afbryder strømmen, trykker på A OPEN/CLOSE på
afspilleren eller skifter afspilningslag eller -område.
• Hvis du skifter afspilningslag eller -område under
Programafspilning, afspilles der kun et enkelt spor
fra begyndelsen. Derefter slettes programmet.
Denne afspiller indeholder en funktion til
styring af flere kanaler, der indstiller
afspilningstilstanden for Super Audio CD efter
DSD-DSP (indbygget i afspilleren) i henhold til
højttalerens placering eller størrelse.
Fronthøjttalere
Afspilning af disks
Bemærk
Kontrol af programindhold
Tryk flere gange på CHECK på
fjernbetjeningen, før du starter
afspilningen eller under afspilningen.
Hver gang du trykker på knappen, vises disk- og
spornumrene på displayet i den programmerede
rækkefølge.
Hvis du trykker på CHECK på fjernbetjeningen
under afspilningen, startes de programmerede
disk- og spornumre med det programtrin, der
aktuelt afspilles.
Ændring af programindhold
Stop en eventuel afspilning for at ændre
programindholdet.
Hvis du vil
Skal du:
Slette et spor
1 Trykke på CHECK på
fjernbetjeningen, indtil du får
vist det spornummer, som du vil
slette.
2 Trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen.
Slette det sidste
spor i
programmet
Trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen.
Hver gang du trykker på knappen,
slettes det sidste spor i
programmet.
Føje et spor til
slutningen af
programmet
Gentage trin 2 til 4.
Slette alle spor
Trykke på CLEAR på
fjernbetjeningen og holde den
nede eller trykke på x (i ca. 2
sekunder), indtil "PGM CLEAR"
vises på displayet.
L
R
Centerhøjttaler
Subwoofer
L
R
Surroundhøjttalere
Hvis du vil indstille funktionen til styring af
flere kanaler, skal du vælge den korrekte
forudindstillede afspilningstilstand (2kanalstilstand eller flerkanalstilstand). Juster
derefter udgangsniveaubalancen for hver
højttaler (kun flerkanalstilstand).
Bemærk
• Denne funktion kan kun bruges ved afspilning af
Super Audio CD.
• Du kan muligvis ikke justere
udgangsniveaubalancen. Det afhænger af den valgte
højttalerplacering.
fortsættes
15DK
Om "Large" eller "Small" højttaler
Valg af afspilningstilstand
1
2
En "L" højttaler kan gengive fyldige
basfrekvenser. Hvis du vælger "S" for
surroundhøjttalerne, høres basfrekvenserne
fra fronthøjttalerne og/eller subwooferen.
Til almindeligt brug skal du vælge "Mch
DIRECT" eller indstille alle højttalere til
"L" (f.eks. "5–LARGE+SW", "5–
LARGE", osv.). Hvis lyden er støjende,
eller flerkanalsafspilningen ikke er effektiv,
når du afspiller en Super Audio CD med
flere kanaler, skal du ændre indstillingerne
for de pågældende højttalere til "S".
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil den ønskede
kanaltilstand vises på displayet.
2chSP MODE: Afspilning af Super Audio
CD med 2 kanaler
MchSP MODE: Afspilning af Super Audio
CD med flere kanaler
3
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Afspilningstilstanden vises på displayet.
4
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil den ønskede
afspilningstilstand vises på displayet.
I 2-kanalstilstand
Afspilningstilstand F
SW
2ch DIRECT*
a
––
2ch+SW
a
a
I flerkanalstilstand
Afspilningstilstand F
C
SR
Mch DIRECT*
a
a
a
SW
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
a
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
* Hvert signal udsendes direkte fra hver højttaler.
Symbolforklaring
F: Fronthøjttalere
C: Centerhøjttaler
SR: Surroundhøjttalere
SW: Subwoofer
a: Der udsendes signal
––: Der udsendes intet signal
L: Large
S: Small
16DK
5
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Tryk på MENU på afspilleren for at skifte
til normal visning.
Bemærk
• Funktionen til styring af flere kanaler kan ikke
bruges med "Mch DIRECT" (du kan ikke indstille
udgangsniveaubalancen for de enkelte højttalere).
• Fronthøjttalerindstillingen indstilles automatisk til
"L", når du indstiller subwooferen til "––".
• Når du afspiller et spor, der ikke indeholder LFE*signalet, udsendes signalet for subwooferen ikke.
Der sendes derfor ingen signaler via subwooferen,
når du vælger "Mch DIRECT", "5–LARGE+SW"
eller "NO–CNTR+SW". Hvis du derimod vælger "5–
SMALL+SW" eller "F–LARGE+SW" (når du
indstiller højttalerindstillingen til "S"), høres
basfrekvensen fra subwooferen.
* Lavfrekvensforbedring (beskrevet som ".1 CH")
• Hvis du vælger en anden afspilningstilstand end "2ch
DIRECT" eller "Mch DIRECT" ved hjælp af
funktionen til styring af flere kanaler, ændres
lydfordelingen til højttalerne. Dette kan muligvis
medføre en reduktion af den overordnede lydstyrke.
Hvis dette sker, skal du justere lydstyrken med
lydstyrkeknappen på den tilsluttede forstærker.
• Hvis du ændrer afspilningstilstanden, mens
afspilleren er i flerkanalstilstand, annulleres
indstillingerne for udgangsniveaubalancen.
• Denne funktion kan ikke bruges under cd-afspilning.
Bemærk
Justering af
udgangsniveaubalancen for
hver højttaler
Bemærk
• Nogle justeringer har muligvis ingen effekt,
afhængigt af den valgte flerkanalstilstand.
• Du kan ikke justere højttalerniveauet, når du har
valgt "Mch DIRECT".
7
Displayet til justering af balancen vises.
Når en eventuel afspilning er stoppet, høres
testtonen fra den valgte højttaler.
Eksempel:
Stop en eventuel afspilning, og vælg
"SURR BAL". Testtonen høres fra
fronthøjttalerne og surroundhøjttalerne.
8
Sådan justerer du
udgangsniveaubalancen på
afspillerens frontpanel
Du kan justere udgangsniveaubalancen for de
enkelte højttalere under afspilning. Du kan også
stoppe en eventuel afspilning og justere niveauet
med en testtone.
1
2
3
Udgangsniveaubalancen kan justeres i op til 24
trin. I forbindelse med finjusteringer kan det være
vanskeligt at se markøren bevæge sig.
9
10 Tryk på MENU, når du har afsluttet
justeringen.
Tryk på l AMS L.
5
Drej på l AMS L, indtil "TONE
ON" vises på displayet.
Tryk på l AMS L.
Testtonen udsendes fra højttalerne i
rækkefølge, og højttalertypen vises på
displayet.
6
Drej på l AMS L, indtil det
ønskede element vises på displayet.
Vælg mellem "SURR BAL", "CNTR BAL"
eller "SW BAL".
Tryk på l AMS L.
Afspillerens status vender tilbage til trin 6.
Gentag trin 6 til 9 for at foretage yderligere
justering.
Det normale display vises igen.
Under afspilning, gå til trin 6.
4
Drej på l AMS L for at justere
udgangsniveauet.
Bemærk
Tryk på MENU.
Drej på l AMS L, indtil "LEVEL
ADJ" vises på displayet.
Tryk på l AMS L.
Afspilning af disks
Følgende elementer kan justeres i
flerkanalstilstand:
SURR BAL
Den relative udgangsniveaubalance mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og
surroundhøjttalerne (SURR L/R)
CNTR BAL
Den relative udgangsniveaubalance mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og
centerhøjttaleren (CENTER)
SW BAL
Den relative udgangsniveaubalance mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og subwooferen
(SUB WOOFER)
Når du indstiller subwooferen til "––" i
flerkanalstilstand (side 16), kan "SW BAL" ikke
justeres ("NOT IN USE" vises). På samme måde
kan du heller ikke justere "CNTR BAL" eller
"SURR BAL" ("NOT IN USE" vises), når den
tilhørende højttaler er indstillet til "––".
Sådan justerer du
udgangsniveauet med
fjernbetjeningen
Du kan justere udgangsniveauet for hver
højttaler fra lyttepositionen ved hjælp af den
medfølgende fjernbetjening.
1
Tryk på LEVEL ADJ under eller efter en
eventuel afspilning.
Under afspilning, gå til trin 4.
fortsættes
17DK
2
3
Tryk på ./>, indtil "TONE ON"
vises på displayet.
Tryk på ENTER.
Testtonen udsendes fra højttalerne i
rækkefølge, og højttalertypen vises på
displayet.
4
Tryk på ./>, indtil det ønskede
element vises på displayet.
Vælg mellem "SURR BAL", "CNTR BAL"
eller "SW BAL".
Bemærk
Når du indstiller subwooferen til "––" i
flerkanalstilstand (side 16), kan "SW BAL" ikke
justeres ("NOT IN USE" vises). På samme måde
kan du heller ikke justere "CNTR BAL" eller
"SURR BAL" ("NOT IN USE" vises), når den
tilhørende højttaler er indstillet til "––".
5
Tryk på ENTER.
Displayet til justering af balancen vises.
Når en eventuel afspilning er stoppet, høres
testtonen fra den valgte højttaler.
Eksempel:
Stop en eventuel afspilning, og vælg
"SURR BAL". Testtonen høres fra
fronthøjttalerne og surroundhøjttalerne.
6
Tryk flere gange på ./> for at
justere udgangsniveauet.
Bemærk
Udgangsniveaubalancen kan justeres i op til 24
trin. I forbindelse med finjusteringer kan det være
vanskeligt at se markøren bevæge sig.
7
Tryk på ENTER.
Afspillerens status vender tilbage til trin 4.
Gentag trin 4 til 7 for at foretage yderligere
justering.
8
Tryk på LEVEL ADJ, når du har
afsluttet justeringen.
Det normale display vises igen.
18DK
Justering af højttalerafstand
Du kan justere højttalerafstanden, hvis dette
ikke kan gøres på den tilsluttede forstærker.
Hvis forstærkeren indeholder en sådan funktion,
anbefaler vi, at du indstiller højttalerafstanden
på forstærkeren. Denne indstilling er kun
tilgængelig for Super Audio CD med flere
kanaler.
Bemærk
Hvis højttalerafstanden indstilles både på denne
afspiller og på forstærkeren, virker begge indstillinger
muligvis, og du opnår dermed ikke det ønskede
resultat.
FRT DIST
Afstanden fra lyttepositionen til fronthøjttalerne
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0
meter (3 til 23 fod) i intervaller på 0,1 meter (1
fod).
Hvis fronthøjttalerne står med forskellig afstand
til lyttepositionen, skal du angive afstanden til
den nærmeste højttaler.
SURR DIST
Afstanden fra lyttepositionen til
surroundhøjttalerne
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0
meter (3 til 23 fod) i intervaller på 0,1 meter (1
fod).
Hvis surroundhøjttalerne står med forskellig
afstand til lyttepositionen, skal du angive
afstanden til den nærmeste højttaler.
CNTR DIST
Afstanden fra lyttepositionen til
centerhøjttaleren
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0
meter (3 til 23 fod) i intervaller på 0,1 meter (1
fod).
SW DIST
Afstanden fra lyttepositionen til subwooferen
Denne afstand kan indstilles fra 1,0 meter til 7,0
meter (3 til 23 fod) i intervaller på 0,1 meter (1
fod).
DIST UNIT
Afstanden kan angives i meter eller fod
Grundindstillingen er "SEL–FEET" på
nordamerikanske modeller og "SEL–METER"
på europæiske modeller.
Bemærk
1
2
3
4
Tryk på MENU på afspilleren.
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil "SPK DIST"
vises på displayet.
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen), indtil det ønskede
element vises på displayet.
Vælg mellem "FRT DIST", "SURR DIST",
"CNTR DIST" eller "SW DIST".
7
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Afspillerens status vender tilbage til trin 4.
Gentag trin 4 til 7 for at foretage yderligere
justering.
8
Tryk på MENU på afspilleren, når du
har afsluttet justeringen.
Det normale display vises igen.
Valg af måleenhed
Vælg "DIST UNIT" i trin 4 ovenfor.
Drej på l AMS L (eller tryk på
./> på fjernbetjeningen) for at vælge
"SEL–METER" eller "SEL–FEET". Tryk
derefter på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Afspilning af disks
Højttalerafstanden kan ikke justeres i følgende
tilfælde:
– Når afspilleren læser diskoplysninger på en cd (eller
cd-området på en Super Audio CD).
– Når afspilleren læser et 2-kanalsområde på en Super
Audio CD.
Gendannelse af højttalernes
standardafstande
Indstiller alle højttalerafstande til 3 meter (10
fod).
Bemærk
Når du indstiller subwooferen til "––" i
flerkanalstilstand (side 16), kan "SW DIST" ikke
justeres ("NOT IN USE" vises). På samme måde
kan du heller ikke justere "CNTR DIST" ("NOT
IN USE" vises), når centerhøjttaleren er indstillet
til "––".
5
Tryk på l AMS L (eller ENTER på
fjernbetjeningen).
Displayet til justering af højttalerafstanden
vises.
Eksempel:
Når du vælger "SURR DIST" (med "DIST
UNIT" indstillet til "SEL–METER").
6
Drej på l AMS L (eller tryk flere
gange på ./> på
fjernbetjeningen) for at justere
højttalerafstanden.
19DK
Om justering af lydstyrke
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel – Brug af optiske instrumenter sammen
med dette produkt kan øge risikoen for øjenskader.
• Hvis en massiv genstand eller væske kommer ned i
kabinettet, skal du trække stikket ud af afspilleren og
få den kontrolleret hos en autoriseret tekniker, før
den bruges igen.
• Netledningen må kun skiftes hos en autoriseret
elektriker.
• Strømmen til enheden er ikke afbrudt, så længe
stikket sidder i stikkontakten. Dette gælder også
selvom selve enheden er slukket.
Om strømkilder
• Før du bruger afspilleren, skal du kontrollere, at
driftsspændingen svarer til den lokale
strømforsyning. Driftsspændingen er angivet på
navneskiltet bag på afspilleren.
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe
enheden er tilsluttet strøm. Dette gælder også,
selvom selve afspilleren er slukket.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i en længere
periode, skal du afbryde strømmen til afspilleren.
Afbryd strømmen ved at trække i stikket, aldrig i
ledningen.
Om placering
• Anbring afspilleren på et sted med god ventilation for
at undgå overophedning af afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren på en blød overflade, f.eks.
et tæppe, da dette kan blokere ventilationsåbningerne
i bunden af afspilleren.
• Anbring ikke afspilleren i nærheden af varmekilder,
eller på et sted, hvor den udsættes for direkte sollys,
meget støv eller mekaniske vibrationer.
Om betjening
• Hvis afspilleren flyttes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er
der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne
i afspilleren. Hvis dette sker, fungerer afspilleren
muligvis ikke korrekt. I så fald skal du fjerne disken
og lade afspilleren stå tændt i ca. en time, indtil
fugten er fordampet.
• Når afspilleren tændes, kan der høres støj, mens
disken føres ind i Super Audio CD-afspilleren. Dette
er ikke en fejl.
20DK
Skru ikke op for lyden, mens du lytter til en sektion
med meget lave eller ingen lydsignaler. Hvis du skruer
op, kan højttalerne blive ødelagt, hvis du afspiller en
sektion med kraftige lydsignaler.
Om ilægning af en disk
Du hører muligvis en transmissionslyd eller en
mekanisk lyd fra afspilleren. Dette betyder, at
afspilleren automatisk justerer de interne mekanismer,
så de passer til den ilagte disk.
Du kan også høre den mekaniske lyd fra afspilleren,
når du ilægger en disk, der ikke er plan.
Om rengøring
Rengør kabinettet, betjeningspanelet og knapperne
med en blød klud, der er fugtet let med et mildt
rengøringsmiddel. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin..
Om transport
• Sørg for at fjerne diskene fra skuffen.
• Sørg for at lukke diskskuffen.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller der opstår problemer med afspilleren.
Bemærkninger vedr. disks
Om håndtering af disks
• Hold i diskens kant for ikke at gøre den beskidt. Rør
ikke ved overfladen.
• Sæt ikke papir eller tape fast på disken.
Fejlfinding
Hvis du oplever følgende problemer, mens du
bruger afspilleren, kan denne
fejlfindingsvejledning hjælpe dig med at løse
problemet. Hvis problemet ikke løses, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
• Brug kun runde disks. En disk med en afvigende
form (f.eks. som en stjerne, et hjerte eller firkantet,
osv.) kan ødelægge afspilleren.
• Brug ikke en disk, hvor der er påsat mærkater, f.eks.
brugte disks eller udlejningsdisks.
Der høres ingen lyd fra DIGITAL (CD) OPTICAL
OUT-stikket.
• Lydsignalerne fra Super Audio CD kan ikke
sendes ud via DIGITAL (CD) OPTICAL OUTstikkene.
Om opbevaring skal disks
Disken afspilles ikke.
• Der er ingen disk i afspilleren.
• Læg en disk i diskskuffen med mærkatsiden opad.
• Disken er lagt skævt i. Læg disken i igen.
• Rengør disken (se side 21).
• Der er dannet kondens i afspilleren.
Fjern disken, og lad afspilleren være tændt i ca. en
time.
• Disken i skuffen understøttes ikke (se side 4).
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler.
• Anbring disken i coveret efter afspilning. Hvis du
lægger den direkte oven på en anden disk uden cover,
kan disken blive beskadiget.
Om ilægning disks i diskskuffen
Sørg for, at disken ligger korrekt i skuffen.
Hvis ikke, kan det ødelægge afspilleren eller disken.
Om rengøring
• Hvis der sidder fingeraftryk eller støv på disken, kan
dette påvirke lydkvaliteten.
• Før du afspiller disken, skal du rengøre den med en
renseklud. Aftør disken fra midten og ud.
• Rengør disken med en blød klud, der er let fugtet
med vand, og tør efter med en tør klud.
• Brug ikke opløsningsmidler som benzin, fortynder,
pladerens eller antistatisk spray.
Yderligere oplysninger
Der er ingen lyd.
• Kontroller, at afspilleren er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at du betjener forstærkeren korrekt.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle hindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
• Ret fjernbetjeningen mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
• Hvis batterierne i fjernbetjeningen er ved at være
opbrugte, skal de udskiftes med nye.
• Kontroller, om betjeningstilstanden på
fjernbetjeningen (position for knappen CD1/2)
(side 24) passer til betjeningstilstanden på
afspilleren (side 8).
Der kommer ingen lyd fra SUB WOOFERstikket.
• Vælg en afspilningstilstand, hvor
subwoofersignalet udsendes fra SUB WOOFERstikket. Tilstanden vises med "+ SW" (side 16),
når en sådan tilstand er valgt.
• Når du afspiller et spor, der ikke indeholder LFEsignalet, udsendes signalet kun fra SUB
WOOFER-stikket, når du vælger "5–
SMALL+SW" eller "F–LARGE+SW" for
flerkanalstilstand (side 16).
fortsættes
21DK
En disk kan ikke skubbes ud, og "LOCKED"
vises på frontpaneldisplayet.
• Kontakt en Sony-forhandler eller det nærmeste,
autoriserede Sony-værksted.
"REMOVE" vises på frontpaneldisplayet.
• Fjern disken foran dig, og sluk og tænd
afspilleren.
Når du har afprøvet ovennævnte
løsningsforslag
Hvis afspilleren stadig ikke fungerer korrekt,
eller hvis der opstår andre problemer end
ovennævnte, skal du slukke afspilleren og
trække stikket ud af stikkontakten. Lad
afspilleren stå slukket i nogle få minutter, og
tilslut derefter strømmen igen.
Specifikationer
Når der afspilles en Super Audio CD
Afspilningsfrekvensområde
2 Hz til 100 kHz
Frekvensrespons
2 Hz til 40 kHz (–3 dB)
Dynamiskområde
100 dB eller mere
Samlet harmonisk forvrængning
0,0035 % eller mindre
Wow og flutter
Værdien af målelig grænse
(±0,001 % W. PEAK)
eller mindre
Når der afspilles en cd
Frekvensrespons
2 Hz til 20 kHz
Dynamisk område
96 dB eller mere
Samlet harmonisk forvrængning
0,0039 % eller mindre
Wow og flutter
Værdien af målelig grænse
(±0,001 % W. PEAK)
eller mindre
Udgangsstik
Stiktype
Udgangsniveau
Belastningsimpedans
ANALOG Phono-stik 2 Vrms
5.1CH OUT
(ved 50
kiloohm)
Over 10
kiloohm
DIGITAL
(CD)
OPTICAL
OUT*
(Bølgelængde
lysstrålingskilde: 660
nm)
Firkantet, –18 dBm
optisk
udgangsstik
* Udsender kun lydsignaler fra cd
Generelt
Laser
Strømkrav
Strømforbrug
Mål (b/h/d)
Vægt (ca.)
Halvlederlaser (Super
Audio CD: λ= 650 nm)
(cd: λ= 780 nm)
Emissionsvarighed:
Kontinuerlig
230 V AC, 50/60 Hz
15 watt
430 × 110 × 420 mm inkl.
fremspringende dele
5,5 kg
Medfølgende tilbehør
Lydkabel
Fjernbetjening
Batteri
Rødt og hvidt × 2 (1)
RM-SX800 (1)
R6 (størrelse AA) (2)
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
22DK
Stikordsregister over dele og knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i parentes.
Anvisningerne i denne vejledning beskriver knapperne på afspilleren. Du kan også bruge knapperne på
fjernbetjeningen, hvis de har samme eller tilsvarende navne, som dem på afspilleren.
1
2
3
ql qk qj qh qg
qf
A Knappen POWER (strøm) (9)
B Knapperne DISC 1-5 (9, 14)
Tryk på disse knapper for at vælge disken direkte.
C Fjernbetjeningsmodtager
4
(6)
D Display (10)
E Knappen H (9, 13, 14)
F Knappen X (9)
G Knappen x (9, 15)
H Knapperne m/M (13)
I Drejeknappen l AMS L
(AMS: Automatic Music Sensor –
automatisk musikregistrering) (8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 17, 19)
J Knappen EX-CHANGE (skift disk) (12)
Tryk på denne knap for at skifte disks under
afspilning.
K Knappen DISC SKIP (spring over disk) (9,
12, 14)
Tryk på denne knap for at vælge en disk.
L Knappen A OPEN/CLOSE (åbn/luk) (9)
567 8
qd
Yderligere oplysninger
Frontpanel
9 q;
qs
qa
O Knappen TIME/TEXT (tid/tekst) (11)
Hver gang du trykker på denne knap, vises sporets
spilletid, den resterende tid på disken eller
tekstoplysninger på displayet.
P Knappen PLAY MODE (afspilningstilstand)
(9, 14)
Tryk på denne knap for at vælge
afspilningstilstand.
Q Knappen MULTI/2CH (flere/2 kanaler) (5,
10)
Tryk på denne knap for at vælge
afspilningsområdet, når der ilægges en disk med 2og flerkanalsområde (side 5).
R Knappen SA-CD/CD (5, 9)
Hver gang du trykker på denne knap under
afspilning af en hybriddisk, skifter det afspillede
lag mellem SA-CD-laget og cd-laget.
S Knappen MENU (8, 10, 12, 16, 17, 19)
Tryk på denne knap for at åbne menuen.
Tryk igen på knappen for at lukke menuen og skifte
til normal visning.
M Diskskuffe (9)
N Indikatoren MULTI CHANNEL DECODING
(flerkanalsafkodning)
Aktiveres, når du tænder afspilleren, eller når du
ilægger en Super Audio CD med flere lag og
vælger flerkanalsafspilningsområde ved at trykke
på MULTI/2CH.
fortsættes
23DK
A Knappen CD1/2 (betjeningstilstand) (8)
Tryk på denne knap for at vælge en
betjeningstilstand.
Fjernbetjening
1
qg
2
qf
3
qd
4
qs
5
B Knappen CONTINUE (fortsæt) (9, 14)
Tryk på denne knap for at genoptage Kontinuerlig
afspilning fra Vilkårlig afspilning eller
Programafspilning.
Knappen SHUFFLE (vilkårlig) (14)
Knappen PROGRAM (program) (14)
C Knappen TIME/TEXT (tid/tekst) (11)
Hver gang du trykker på denne knap, vises sporets
spilletid, den resterende tid på disken eller
tekstoplysninger på displayet.
D Knappen DISPLAY MODE (visning) (12)
Tryk på denne knap for at slå visning af
oplysninger til eller fra.
E Knapperne m/M (13)
F Knappen CLEAR (slet) (14, 15)
Tryk på denne knap for at slette et programmeret
spornummer.
qa
q;
9
6
7
8
G Knappen LEVEL ADJ (juster niveau) (17)
Tryk på denne knap for at justere
udgangsniveaubalancen for funktionen til styring
af flere kanaler (side 15).
H Knappen ENTER (8, 10, 12, 14, 16, 18, 19)
I Knappen CHECK (kontroller) (15)
Tryk på denne knap for at kontrollere den
programmerede rækkefølge.
J Knappen REPEAT (gentag) (13)
K Knappen H (9, 13, 14)
Knappen X (9)
Knappen x (9, 15)
L Knapperne AMS ./>
(AMS: Automatic Music Sensor –
automatisk musikregistrering) (8, 9, 10, 12,
13, 14, 16, 18, 19)
M Knappen SA-CD/CD (5, 9)
Hver gang du trykker på denne knap under
afspilning af en hybriddisk, skifter det afspillede
lag mellem SA-CD-laget og cd-laget.
N Knappen MULTI/2CH (flere/2 kanaler) (5,
10)
Tryk på denne knap for at vælge
afspilningsområdet, når der ilægges en disk med 2og flerkanalsområde (side 5).
O Knapperne DISC SKIP +/– (spring over
disk) (9, 12, 14)
Tryk på denne knap for at vælge en disk.
24DK
VAROITUS
Suojaa laite sateelta ja kosteudelta
sähköisku- ja tulipalovaaran vuoksi.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran vuoksi. Laitteen saa
huoltaa vain valtuutettu henkilö.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
paperiliinoilla, verhoilla jne., jotta ei synny tulipalon
vaaraa. Älä myöskään aseta sytytettyjä kynttilöitä
laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vuoksi laitteen päälle ei
saa asettaa nestettä sisältäviä esineitä, kuten
kukkavaaseja.
Tämä laite on luokiteltu
LUOKAN 1 LASER
tuotteeksi. Tämä merkintä
on laitteen takaseinässä.
Älä hävitä akkuja ja paristoja
yleisjätteiden mukana, vaan
käsittele niitä ongelmajätteenä.
2FI
Sisällysluettelo
Soittimen ominaisuudet .................................................................................4
Yhteensopivat levytyypit...............................................................................4
Tietoja Super Audio CD:stä ..........................................................................5
Aloitus
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen ........................................................6
Audioliitäntöjen tekeminen ...........................................................................6
Levyjen toistaminen
Levyn toistaminen .........................................................................................9
Näytön tiedot ...............................................................................................11
Levyjen vaihtaminen levyä toistettaessa .....................................................13
— EX-CHANGE
Tiettyyn raidan kohtaan siirtyminen............................................................13
Raitojen jatkuva toistaminen .......................................................................14
— Jatkuva toisto
Raitojen toistaminen satunnaisessa järjestyksessä ......................................14
— Satunnaistoisto
FI
Raitojen ohjelmointi ....................................................................................15
— Ohjelmoitu toisto
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn kuunteleminen...........................16
— Monikanavahallinta
Lisätietoja
Varotoimet...................................................................................................20
Huomautuksia levyistä ................................................................................21
Vianmääritys ...............................................................................................22
Tekniset tiedot .............................................................................................23
Osat ja ohjauspainikkeet..............................................................................24
3FI
Soittimen ominaisuudet
Tämä soitin on suunniteltu toistamaan kaksi- ja
monikanavaisia Super Audio CD -levyjä sekä
tavallisia CD-levyjä. Soitin sisältää seuraavat
ominaisuudet:
• Erillinen optinen kaksoislaser, joka pystyy
lukemaan Super Audio CD- ja CD-levyjä
aallonpituudesta riippuen.
• Nopea raitojen selaus kehittyneen servomekanismin ansiosta.
• Monikanavahallinta, jonka avulla voi säätää
toistoympäristöä kaiuttimien asettelun ja
koon mukaan.
• Super Audio D/A -muunnin, joka
mahdollistaa korkeatasoisen äänentoiston.
• Super Audio CD -levyyn voi merkitä jopa 255
raitaa. Tämä ominaisuus on käytössä mallissa
SCD-CE595.
• Mukana toimitettavalla kaukosäätimellä voit
ohjata sekä mallia SCD-CE595 että tavallista
Sonyn CD-soitinta.
Yhteensopivat levytyypit
Tällä soittimella voi toistaa seuraavanlaisia
levyjä.
• Super Audio CD -levyjä
• CD-äänilevyjä
Tällä soittimella ei voi toistaa alla mainittuja
levyjä. Jos yrität toistaa niitä, näyttöön tulee
virheilmoitus ”TOC ERROR” tai ”NO DISC”.
• CD-ROM-levyt
• DVD-levyt jne.
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa, että
jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi välttämättä soittaa tällä
tuotteella.
Huomautuksia CD-R/CD-RW-toistosta
CD-R/CD-RW-asemissa tallennettuja levyjä ei ehkä
voi toistaa naarmujen, lian, tallennusasetusten tai
aseman ominaisuuksien vuoksi. Myös levyjä, joiden
tallennusta ei ole viimeistelty, ei voi toistaa. Näissä
tapauksissa näytössä pysyy teksti ”READING” tai
näyttöön tulee ilmoitus ”TOC ERROR”.
Huomautus dts-CD-levyistä
Älä toista dts-CD-levyjä tällä soittimella. Näiden
levyjen toistaminen voi aiheuttaa hälyääniä.
4FI
Tietoja Super Audio
CD:stä
Super Audio CD on uusi laadukas
äänilevystandardi, jossa musiikin tallennukseen
käytetään DSD (Direct Stream Digital) -muotoa.
(Tavallisissa CD-levyissä käytetään PCMmuotoa.) DSD-muodon näytetaajuus on 64
kertaa suurempi kuin tavallisen CD:n, ja sen 1bittinen kvantisointi laajentaa sekä
taajuusaluetta että dynaamista aluetta. Näin
musiikki kuulostaa erittäin autenttiselta.
SA-CD-kerros koostuu kaksikanavaisesta
alueesta tai monikanavaisesta alueesta.
Kaksikanavainen alue:
Alue, jolle tallennetaan
kaksikanavaista stereoääntä.
Monikanavainen alue:
Alue, jolle tallennetaan
monikanavaista (jopa
5.1-ääni) ääntä.
Esimerkki:
Kun kaksikanavainen ja monikanavainen alue
tallennetaan hybridilevyn SA-CD-kerrokselle
Kaksikanavainen
alue4)
Super Audio CD -tyypit
Levytyyppejä on kaksi, ja niiden luokitus
tehdään SA-CD- ja CD-kerrosten yhdistelmien
perusteella.
SA-CD-kerros:
Super Audio CD -levyn
suurtiheyksinen signaalikerros
CD-kerros1): Kerros, jonka tavallinen CDsoitin voi lukea
Yksikerroksinen levy
(levy, jossa on yksi SA-CD-kerros)
Monikanavainen
alue4)
1)
2)
3)
SA-CD-kerros
Hybridilevy2)
(levy, jossa on SA-CD- ja CD-kerros)
4)
SA-CD-kerros
Voit toistaa CD-kerroksen tavallisella CDsoittimella.
Kerrokset ovat yhdellä puolella levyä, joten sitä ei
tarvitse kääntää toiston aikana.
Voit valita haluamasi kerroksen painamalla SA-CD/
CD-painiketta (lisätietoja on sivulla 10).
Jos levyssä on molemmat alueet, valitse haluamasi
alue painamalla MULTI/2CH-painiketta (lisätietoja
on sivulla 10).
CD-kerros3)
SA-CD-kerros3)
5FI
Aloitus
Paristojen asettaminen
kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6-paristoa (AA) paristotilaan ja
varmista, että plus- ja miinusnavat ovat oikein
päin. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa se
soittimen sensoriin .
Audioliitäntöjen
tekeminen
Liitä Super Audio CD -soitin
audiokomponenttiin. Varmista, että olet
sammuttanut kaikkien komponenttien virran,
ennen kuin liität soittimen, jotta liitännästä ei
aiheudu hälyääniä.
Monikanavaisen vahvistimen
liittäminen
Vihje
Normaalissa käytössä paristot kestävät noin kuusi
kuukautta. Kun kaukosäädin ei enää toimi, vaihda
paristot.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan
paikkaan.
• Älä pudota kaukosäätimen päälle mitään. Noudata
erityistä varovaisuutta paristoja vaihdettaessa.
• Älä käytä vanhaa ja uutta paristoa yhdessä.
• Älä altista laitteen sensoria suoralle auringonvalolle
tai valaistuslaitteelle. Jos teet näin, laitteessa saattaa
ilmetä toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu
mahdollisen paristovuodon tai syöpymisen
seurauksena.
Jos vahvistimessa on 5.1CH-tuloliittimet
(monikanavavahvistin, AV-vahvistin jne.) ja
liität soittimen vahvistimeen ANALOG 5.1CH
OUT-liittimillä (FRONT L/R, SURR L/R,
CENTER, SUB WOOFER), voit toistaa
monikanavaista Super Audio CD -levyä ja
nauttia monikanavaäänestä.
Käytä audiojohtoja tämän liitännän
muodostamiseen. Muodosta FRONT- ja SURRliitäntä toimitetuilla johdoilla (punainen/
valkoinen liitin) ja varmista, että johtojen
värikoodaus vastaa liittimien koodausta:
valkoinen (vasen) valkoiseen ja punainen
(oikea) punaiseen. Muodosta CENTER- ja SUB
WOOFER -liitäntä toimitetuilla mustilla
johdoilla.
FRONT- tai SURR-liitäntä
Audioliitäntäjohdot (laitteen mukana tulee yksi johto)
Valkoinen
(L)
Punainen
(R)
CENTER- tai SUB WOOFERliitäntä
Audioliitäntäjohdot (ei toimiteta laitteen mukana)
Musta
6FI
Stereovahvistimen tai MDdekin liittäminen
Monikanavavahvistimeen, AV-vahvistimeen
jne.
A
A:
B:
C:
D:
B
CD
Aloitus
Kun liität stereovahvistimen tai teet analogisen
kytkennän käyttämällä MD-dekkiä, liitä soitin ja
toinen laite ANALOG 5.1CH OUT FRONT
L/R -liitäntöjen avulla.
Käytä audiojohtoa tämän liitännän
muodostamiseen. Varmista, että johtojen
värikoodaus vastaa liittimien koodausta:
valkoinen (vasen) valkoiseen ja punainen
(oikea) punaiseen.
Audioliitäntäjohto (toimitetaan laitteen mukana)
Valkoinen
(L)
Punainen
(R)
Etukaiuttimiin (L/R)
Surround- ja takakaiuttimiin (L/R)
Bassokaiuttimeen
Keskikaiuttimeen
Huomautus
Super Audio CD -levyssä voi olla myös viisi, neljä tai
kolme kanavaa. Kun toistat tällaisia levyjä, signaalia ei
lähetetä kaikista ANALOG 5.1CH OUT -liittimistä.
Lisätietoja toistosta on Super Audio CD -levyn
kansissa tai ohjeissa.
Stereovahvistimen, MD-dekin jne. CD (Super
Audio CD)- tai Line Input -liitäntään (L/R)
Huomautus
Kun soitat levyä, jossa on kaksikanavainen alue ja
monikanavainen alue, ANALOG 5.1CH OUT FRONT
L/R-liitäntöjen kautta, vaihda oletustoistoalueeksi
”SEL– 2ch” (kaksikanavainen toistoalue) (lisätietoja
on sivulla 10). Jos et toimi näin, laite toistaa
automaattisesti monikanavaisen toistoalueen ja kuulet
vain etukaiuttimiin lähetetyn signaalin. Tällöin
lauluääntä tai muita ääniä ei kuulu sen mukaan, miten
levy on äänitetty.
jatkuu
7FI
Digitaalisen komponentin
liittäminen
Kun liität MD-dekin tai toisen digitaalisen
komponentin DIGITAL (CD) OPTICAL OUTliitännän avulla, voit tehdä digitaalisen
äänitteen.
Käytä tämän liitännän muodostamiseen optista
digitaalijohtoa. Kun liität optisen
digitaalijohdon DIGITAL (CD) OPTICAL
OUT-liitäntään, työnnä kaapelin liitintä
sisäänpäin, kunnes se napsahtaa paikalleen.
Älä väännä tai taita optista johtoa.
Optinen digitaalijohto (ei toimiteta laitteen mukana)
Tämän soittimen lisäksi
käytössä on toinen Sonyn
CD-soitin
Voit asettaa laitteen mukana toimitetun
kaukosäätimen toimimaan vain tämän soittimen
kanssa muuttamalla kaukosäätimen
komentotilaa.
Kaukosäätimen komentotilan
asettaminen
• Jos toisen soittimen komentotila voidaan
asettaa:
Aseta tämän soittimen kaukosäätimen
CD1/2-kytkin asentoon CD1 (tehdasasetus) ja
aseta toisen soittimen kaukosäädin asentoon
CD2.
• Jos toisen soittimen komentotilaa ei voida
asettaa:
Aseta tämän soittimen kaukosäätimen
CD1/2-kytkin asentoon CD2.
Tämän soittimen komentotilan
asettaminen
1
2
MD-dekin optiseen CD-digitaaliliitäntään jne.
3
Huomautus
DIGITAL (CD) OPTICAL OUT -liitin lähettää vain
tavallisten CD-levyjen audiosignaalit. Super Audio
CD -levyn signaaleja ei voi toistaa DIGITAL (CD)
OPTICAL OUT -liittimen kautta.
Virtajohdon liittäminen
Liitä virtajohto pistorasiaan.
Huomautus
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on
helppo irrottaa pistorasiasta ongelmatilanteessa.
8FI
Paina soittimen MENU-painiketta.
Valitse ”CD1/2 SEL” kääntämällä
l AMS L-valitsinta (tai paina
toistuvasti kaukosäätimen ./>painiketta).
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Voimassa oleva komentotila tulee näkyviin.
4
Valitse ”CD – 1” tai ”CD – 2”
kääntämällä l AMS L (tai paina
kaukosäätimen ./>-painiketta) ja
paina sitten l AMS L (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Aina kun painat kaukosäätimen
CONTINUE-painiketta, näyttöön tulee
teksti ”ALL DISCS” tai ”1 DISC”.
Levyjen toistaminen
Levyn toistaminen
Soitin toistaa
Kaikki soittimessa olevat
levyt peräkkäin levyn
numeron mukaisessa
järjestyksessä
1DISC
Vain valitun levyn
Normaalit toistotoiminnot ja toiston aikana
suoritettavat toimet on selitetty jäljempänä.
1
2
3
4
Kytke virta vahvistimeen. Säädä
äänenvoimakkuus mahdollisimman
hiljaiseksi.
7
Toisto alkaa ensimmäisestä raidasta. Jos
haluat aloittaa toiston jostakin tietystä
raidasta, valitse raita kääntämällä
l AMS L -valitsinta (tai paina
toistuvasti kaukosäätimen ./>painiketta), ennen kuin painat Hpainiketta.
Valitse soittimen toistolähde
vahvistimen valitsimella.
Kytke virta soittimeen painamalla
POWER-painiketta.
Avaa levykelkka painamalla
A OPEN/CLOSE-painiketta ja aseta
levy kelkkaan.
Paina H-painiketta.
8
Levyjen toistaminen
Kun valitset
ALL DISCS
Säädä vahvistimen äänenvoimakkuutta.
Toistoon liittyvät perustoiminnot
Etikettipuoli ylöspäin
5
Levyn numero
Voit asettaa muita levyjä painamalla
toistuvasti DISC SKIP -painiketta (tai
kaukosäätimen DISC SKIP +/– painiketta) ja asettamalla levyt
toistojärjestyksessä.
Aina kun painat painaketta, levykelkka
kääntyy ja voit asettaa uuden levyn tyhjään
levypaikkaan. Soitin toistaa ensin edessäsi
olevan levyn.
6
Valitse jatkuvan toiston tila ALL DISCS
tai 1DISC painamalla toistuvasti PLAY
MODE -painiketta (tai kaukosäätimen
CONTINUE-painiketta).
Toiminto
Toimi
Toiston
pysäyttäminen
Paina x-painiketta.
Toiston
keskeyttäminen
Paina X-painiketta.
Toiston
jatkaminen
keskeytyksen
jälkeen
Paina X- tai H-painiketta.
Raidan
valitseminen
Käännä l AMS L valitsinta (tai paina toistuvasti
kaukosäätimen ./>painiketta).
Levyn
valitseminen
Paina toistuvasti DISC SKIP painiketta (tai kaukosäätimen
DISC SKIP +/–-painiketta).
Painamalla soittimen DISC 1-5 painiketta, voit valita tietyn levyn
suoraan.
Levyn
poistaminen
Paina soittimen
A OPEN/CLOSE-painiketta.
Huomautus
Voit lisätä äänenvoimakkuutta vähitellen toiston
aikana. Tämän laitteen tuottaman äänen voimakkuus
saattaa ylittää normaalin kuuntelutason. Tämä voi
vahingoittaa kaiuttimia tai korviasi.
jatkuu
9FI
Toistokerroksen valitseminen
Kun toistat hybridilevyä, jossa on SA-CD- ja
CD-kerros (sivu 5), voit valita haluamasi
kerroksen. Kerrokset ovat yhdellä puolella
levyä, joten sitä ei tarvitse kääntää toiston
aikana.
Valitse haluamasi toistokerros painamalla
SA-CD/CD-painiketta.
Oletustoistokerroksen
valitseminen
1
2
3
Paina soittimen MENU-painiketta.
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy ”LAYER SEL”.
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Käytössä oleva oletuskerros tulee näkyviin.
4
5
Valitse haluamasi toistokerros
kääntämällä l AMS L -valitsinta
(tai paina kaukosäätimen ./>painiketta).
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Toistoalueen valitseminen
Kun toistat levyä, jossa on kaksikanavainen ja
monikanavainen toistoalue (sivu 5), voit valita
haluamasi toistoalueen.
Valitse haluamasi toistoalue painamalla
MULTI/2CH-painiketta.
Oletustoistoalueen valitseminen
1
2
3
Paina soittimen MENU-painiketta.
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy ”M/2ch SEL”.
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Käytössä oleva oletusalue tulee näkyviin.
10FI
4
5
Valitse haluamasi toistoalue
kääntämällä l AMS L -valitsinta
(tai paina kaukosäätimen ./>painiketta).
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Huomautus
Kun aloitat toiston, monikanavainen toistoalue on
automaattisesti valittuna, koska ”SEL– Mch”
(monikanavainen toistoalue) on tehdasasetus. Valitse
”SEL– 2ch” (kaksikanavainen toistoalue), kun
ainoastaan ANALOG 5.1CH OUT FRONT
L/R-liitännät ovat käytössä.
Tietojen näyttäminen
Näytön tiedot
Laitteeseen asetetun levyn
tiedot
Näytössä näkyy levyn numero, raitojen
kokonaismäärä ja toistoaika.
A
B
C
Tekstilevyissä on tietoja esimerkiksi levyn
esittäjästä ja audiosignaaleista. Tässä
soittimessa voi näyttää levyn nimen, esittäjän
nimen ja raidan nimen tekstitietoina.
Kun soitin tunnistaa tekstilevyn, näyttöön tulee
teksti ”TEXT”. Jos tekstilevy on monikielinen,
näyttöön tulee teksti ”MULTI-TEXT”. Jos
haluat tarkistaa tiedot jollakin toisella kielellä,
lisätietoja on kohdassa ”Tekstilevyn tietojen
näyttäminen muilla kielillä” sivulla 12.
Jos nimessä on yli 13 merkkiä, ensimmäiset 12
merkkiä jäävät näkyviin sen jälkeen, kun koko
nimi on vierinyt näytön läpi.
Levyjen toistaminen
Näytössä on erilaisia tietoja levystä tai
toistettavasta raidasta. Tässä osassa on kuvattu,
mitä tietoja levystä ja kustakin toistotilasta
annetaan.
Ennen toistamista
F
E
D
A: Raitojen kokonaismäärä
B: Hybridilevy
C: Laitteessa oleva levy ja toistettavien kanavien
määrä
D: Raidasta 16 eteenpäin (jos levyllä on yli 15
raitaa)
E: Kokonaistoistoaika
F: Nykyisen levyn numero
Paina toistuvasti TIME/TEXT-painiketta.
Kun painat painiketta, levyn tai esittäjän nimi
tulee näkyviin. Kun valitset esittäjän nimen,
näyttöön tulee teksti ”ART.”.
Levyn nimi*
Esittäjän nimi*
Huomautuksia levynumeromerkinnöistä
• Levyn numeron ympärillä oleva punainen ympyrä
osoittaa, että levy on toistovalmis.
• Levyn numeron ympärillä oleva puoliympyrä
osoittaa, että levyllä on toistettavia raitoja.
Ohjelmoidun toiston tilassa puoliympyrä osoittaa
ohjelmoituja raitoja sisältävää levyä.
• Levyn numero katoaa näkyvistä, kun
levykomponentissa ei havaita mitään levyä.
Raitojen kokonaismäärä ja levyn kokonaisaika
* Vain tekstilevyt
jatkuu
11FI
Toiminnot levyä toistettaessa
Paina toistuvasti TIME/TEXT-painiketta.
Jos soitin havaitsee monikanavaisen Super
Audio CD -levyn, kanavan tiedot tulevat
näkyviin muutamaksi sekunniksi sen jälkeen,
kun raidan nimi on tullut näyttöön.
Raidan toistoaika
Raidan jäljellä oleva aika
Näytön tietojen poistaminen
Paina kaukosäätimen DISPLAY MODEpainiketta.
Kun painat painiketta levyä toistettaessa, näyttö
sammuu tai tulee käyttöön.
Vaikka näyttö on poissa käytöstä, se aktivoituu,
kun tiettyjä painikkeita painetaan, ja poistuu taas
käytöstä muutaman sekunnin kuluttua.
Jos painat ennen toiston aloitusta painiketta
näytön poistamiseksi käytöstä, esiin tulee teksti
”DISP OFF”. Jos taas painat painiketta näytön
aktivoimiseksi, esiin tulee teksti ”DISP ON”.
Tekstilevyn tietojen
näyttäminen muilla kielillä
Levyn jäljellä oleva aika1)
Raidan nimi2)
Voit vaihtaa näyttökielen, jos tekstilevy on
monikielinen. Kun soitin tunnistaa tällaisen
tekstilevyn, näyttöön tulee teksti ”MULTITEXT”. Voit vaihtaa kielen alla mainittujen
ohjeiden mukaisesti.
1
2
3
Kanavatiedot (näkyvissä vain, jos levy havaitsee
monikanavaisen Super Audio CD -levyn)
1)
2)
Vain jos jatkuva toisto on valittu
Vain tekstilevyt
12FI
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy ”LANGUAGE”.
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Valittu kieli (ENGLISH, FRENCH,
GERMAN jne.) vilkkuu näytössä.
Jos soitin ei voi tuoda tekstilevyn kieltä
näkyviin, näyttöön tulee teksti ”OTHER
LANG”.
4
Huomautuksia
• Kaikki merkit eivät välttämättä näy näytössä.
• Tällä soittimella voi tuoda näkyviin vain levyn,
esittäjän ja raidan nimen, jos kyseessä on tekstilevy.
Muita tietoja ei voi tuoda näkyviin.
Paina soittimen MENU-painiketta.
5
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy haluamasi kieli.
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Tiedot tulevat näkyviin valitulla kielellä
muutaman sekunnin kuluttua.
Levyjen vaihtaminen levyä
toistettaessa
— EX-CHANGE
1
Paina soittimen EX-CHANGEpainiketta.
Levykelkka avautuu ja esiin tulee kaksi
levypaikkaa. Vaikka soitin parhaillaan
toistaisi levyä, toisto ei keskeydy.
2
Vaihda levypaikkoihin uudet levyt.
Voit siirtyä tiettyyn raidan kohtaan toisto- tai
keskeytystilassa.
Kohtaan
siirtyminen
Toimi
Äänen perusteella
(haku)
Paina m/M-painiketta
toiston aikana ja pidä sitä
painettuna.
Ajan perusteella
(pikahaku)
Paina m/M -painiketta
toiston keskeytyksen aikana ja
pidä sitä painettuna.
Aloitusajan
perusteella
(aikahaku)
1 Valitse haluamasi raita
Soitin toistaa parhaillaan käsiteltävänä
olevan levyn jälkeen vasemmassa paikassa
olevan levyn ja sitten oikeassa paikassa
olevan levyn.
3
Paina DISC SKIP -painiketta (tai
kaukosäätimen DISC SKIP +/– painiketta).
Levykelkka kääntyy ja esiin tulee kaksi
muuta levypaikkaa.
4
5
Vaihda levypaikkoihin uudet levyt.
Paina soittimen EX-CHANGEpainiketta.
Levykelkka sulkeutuu.
Huomautus
Älä sulje levykelkkaa työntämällä sitä vaiheessa 5,
sillä tämä voi vahingoittaa soitinta.
Levyjen toistaminen
Voit avata levykelkan, kun levyä toistetaan, ja
tarkistaa seuraavaksi toistettavat levyt tai
vaihtaa levyjä keskeyttämättä parhaillaan
käytössä olevan levyn toistoa.
Tiettyyn raidan kohtaan
siirtyminen
kääntämällä
l AMS L -valitsinta
pysäytystilassa (tai paina
toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta).
2 Aseta aika, josta toisto
aloitetaan, painamalla
m/M-painiketta ja
pitämällä sitä painettuna.
Seuraa aikaa näytöstä ja
paina sitten H-painiketta.
Vihje
Kun näyttöön tulee teksti ”OVER”, levy on lopussa.
Voit siirtyä takaisin painamalla m-painiketta ja
pitämällä sitä painettuna.
Huomautus
Muutaman sekunnin mittaisia raitoja ei ehkä voi
paikantaa äänen perusteella. Tällaisessa tapauksessa
soittimen hakutoiminto saattaa toimia puutteellisesti.
Kun levykelkka on avoinna soittimen EXCHANGE-painikkeen painamisen jälkeen
• Jos parhaillaan soitettavana olevan levyn toisto
päättyy, soitin lopettaa toiston. Jos levyä toistetaan
1DISC jatkuvan toiston tilassa (sivu 14), parhaillaan
toistettavan levyn toisto alkaa uudelleen.
• ALL DISCS Satunnaistoiston tilassa (sivu 14)
parhaillaan toistettavan levyn raitoja sekoitetaan.
• Ohjelmoidun toiston tilassa (sivu 15) toistetaan vain
parhaillaan toistettavan levyn raitoja.
13FI
Raitojen jatkuva
toistaminen
— Jatkuva toisto
Raitojen toistaminen
satunnaisessa
järjestyksessä
Voit toistaa koko levyä tai tiettyä raitaa
keskeytyksettä. Tätä toimintoa voi käyttää
1DISC-satunnaistoistona, joka toistaa kaikkia
raitoja satunnaisessa järjestyksessä (sivu 14), tai
ohjelmoituna toistona, joka toistaa kaikki
ohjelmoidut raidat (sivu 15).
— Satunnaistoisto
Paina toistuvasti kaukosäätimen REPEATpainiketta, kunnes näytössä näkyy ”REP”
tai ”REP1”.
Kaikkien levyjen
satunnaistoisto
REP: Levyn kaikki raidat.
REP1:Vain yksi raita.
Kun ”REP” valitaan, jatkuva toisto muuttuu
valitun toistotilan mukaan.
Toistotila
Toistotapa
ALL DISCS
Jatkuva toisto
(sivu 9)
Kaikkien levyjen kaikki raidat
peräkkäin.
1DISC Jatkuva
toisto (sivu 9)
Nykyisen levyn kaikki raidat
peräkkäin.
1DISC
Satunnaistoisto
(sivu 14)
Nykyisen levyn kaikki raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Ohjelmoitu toisto Kaikki ohjelmoidut raidat
(sivu 15)
ohjelmoidussa järjestyksessä.
Jatkuvan toiston peruuttaminen
Paina toistuvasti kaukosäätimen REPEATpainiketta, kunnes sekä ”REP” että ”REP1”
katoavat näkyvistä.
Huomautuksia
• Kaikkien jatkuvaa toistoa ei voi käyttää ALL DISCS
-satunnaistoistossa.
• Kaikkien jatkuva toisto päättyy automaattisesti, kun
kaikki raidat on toistettu viisi kertaa.
• Jos katkaiset soittimen virran tai irrotat virtajohdon,
jatkuva toisto peruuntuu.
Kun valitset satunnaistoiston, soitin toistaa
kaikkien levyjen tai tietyn levyn raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
Voit toistaa kaikkien levyjen kaikki raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
1
2
Paina toistuvasti PLAY MODEpainiketta (tai kaukosäätimen
SHUFFLE-painiketta), kunnes
näytössä näkyy ”ALL DISCS” ja
”SHUF”.
Paina H-painiketta.
”Kuvake” ”;” tulee näkyviin, kun soitin
vaihtaa raitaa. Soitin lopettaa toiston, kun
kaikki raidat on toistettu kerran.
Yhden levyn satunnaistoisto
Voit toistaa tietyn levyn kaikki raidat
satunnaisessa järjestyksessä.
1
2
Paina toistuvasti PLAY MODEpainiketta (tai kaukosäätimen
SHUFFLE-painiketta), kunnes
näytössä näkyy ”1DISC” ja ”SHUF”.
Paina soittimen DISC 1-5-painiketta.
”Kuvake” ”;” tulee näkyviin, kun soitin
vaihtaa raitaa. Soitin lopettaa toiston, kun
kaikki raidat on toistettu kerran.
Jatkuvan toiston jatkaminen
Paina toistuvasti PLAY MODE-painiketta (tai
kaukosäätimen CONTINUE-painiketta), kunnes
”SHUF” ja ”PGM” katoavat näytöstä.
Huomautus
Soitin ei siirry takaisin raitoihin, jotka on jo toistettu.
14FI
Huomautuksia
Raitojen ohjelmointi
— Ohjelmoitu toisto
1
2
Paina toistuvasti PLAY MODEpainiketta (tai kaukosäätimen
PROGRAM-painiketta)
pysäytystilassa, kunnes näytössä
näkyy ”PGM”.
Paina soittimen DISC 1-5-painiketta.
Valitun levyn numero näkyy näytössä.
Voit myös valita haluamasi levyn numeron
painamalla toistuvasti DISC SKIP painiketta (tai kaukosäätimen DISC SKIP
+/– -painiketta).
Voit ohjelmoida kaikki levyn raidat kerralla
jatkamalla vaiheesta 4, kun näytössä näkyy
”AL”.
3
4
Valitse haluamasi raidan numeron
kääntämällä l AMS L -valitsinta
(tai painamalla toistuvasti
kaukosäätimen ./>-painiketta).
Aina kun painat painiketta, levyjen ja raitojen
numerot tulevat näkyviin ohjelmoidussa
järjestyksessä.
Jos painat kaukosäätimen CHECK-painiketta
toiston aikana, ohjelmoidut levyjen ja raitojen
numerot tulevat näkyviin alkaen parhaillaan
toistettavana olevasta ohjelmavaiheesta.
Ohjelmoidun sisällön
muuttaminen
Voit muuttaa ohjelmointia pysäytystilassa.
Toiminto
Toimi
Jos syötät väärän numeron
Raidan
poistaminen
1 Paina kaukosäätimen CHECK-
Voit lisätä raitoja toistamalla vaiheita
2 - 4.
Aina kun syötät raidan numeron,
ohjelmoitujen vaihdeiden kokonaisaika
näkyy näytössä.
6
Paina toistuvasti kaukosäätimen CHECKpainiketta ennen toiston aloitusta tai
toiston aikana.
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Paina kaukosäätimen CLEAR-painiketta.
Syötä sitten oikea numero toistamalla
vaiheet 3 ja 4.
5
Ohjelmoidun sisällön
tarkistaminen
Paina H-painiketta.
Ohjelmoitu toisto alkaa.
Jatkuvan toiston jatkaminen
Paina toistuvasti PLAY MODE-painiketta (tai
kaukosäätimen CONTINUE-painiketta), kunnes
”SHUF” ja ”PGM” katoavat näytöstä.
Vihje
Ohjelmointi pysyy laitteen muistissa toiston päätyttyä.
Voit aloittaa toiston ohjelman alusta painamalla Hpainiketta. Ohjelmointi pysyy muistissa, vaikka
pysäyttäisit toiston.
Levyjen toistaminen
Voit valita haluamasi raidat ja ohjelmoida ne 32portaiseen toistojärjestykseen.
• Jos katkaiset soittimen virran, irrotat virtajohdon,
painat soittimen A OPEN/CLOSE-painiketta tai
vaihdat toistokerrosta tai -aluetta, ohjelmointi
häviää.
• Jos vaihdat toistokerrosta tai -aluetta ohjelman
toiston aikana, vain yksi raita toistetaan alusta, minkä
jälkeen ohjelmointi häviää.
painiketta toistuvasti, kunnes
poistettavan raidan numero on
näkyvissä.
2 Paina kaukosäätimen CLEARpainiketta.
Ohjelman
Paina kaukosäätimen CLEARviimeisen raidan painiketta.
poistaminen
Aina kun painat painiketta,
ohjelman viimeinen raita
poistetaan.
Raidan
lisääminen
ohjelman
loppuun
Suorita vaiheet 2 - 4.
Kaikkien raitojen Pidä kaukosäätimen CLEARpoistaminen
painiketta tai x-painiketta
painettuna noin 2 sekuntia, kunnes
teksti ”PGM CLEAR” tulee
näkyviin.
15FI
Monikanavaisen Super
Audio CD -levyn
kuunteleminen
Toistotilan valitseminen
1
2
— Monikanavahallinta
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy haluamasi kanavatila.
2chSP MODE: Kaksikanavaisen Super
Audio CD -levyn
toistaminen.
MchSP MODE: Monikanavaisen Super
Audio CD -levyn
toistaminen.
Tässä soittimessa on monikanavahallinta, joka
asettaa Super Audio CD -levyn toistotilan
kiinteän DSD-DSP-signaalinkäsittelyn avulla
kaiuttimien asettelun tai kokojen mukaan.
Etukaiuttimet
3
L
Paina soittimen MENU-painiketta.
R
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Toistotila tulee näkyviin.
4
Keskikaiutin
Bassokaiutin
L
R
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy haluamasi toistotila.
Kaksikanavaisessa tilassa
Toistotila
F
SW
2ch DIRECT*
a
––
Voit määrittää monikanavahallinnan
valitsemalla asianmukaisen esiasetetun
toistotilan (kaksi- tai monikanavainen tila) ja
sitten säätämällä kunkin kaiuttimen
äänentasapainoa (vain monikanavaisessa
tilassa).
2ch+SW
a
a
Huomautuksia
• Tämä ominaisuus on käytössä vain Super Audio CD
-levyä toistettaessa.
• Kaiuttimien äänentasapainoa ei ehkä voi säätää.
Tämä riippuu valitsemastasi kaiuttimien
asettelutilasta.
Surround-kaiuttimet
Monikanavaisessa tilassa
Toistotila
F
C
SR
SW
Mch DIRECT*
a
a
a
a
5–LARGE+SW
L
L
L
a
5–LARGE
L
L
L
––
5–SMALL+SW
S
S
S
a
F–LARGE+SW
L
S
S
a
F–LARGE
L
S
S
––
NO–CNTR+SW
L
––
L
a
NO–CNTR
L
––
L
––
* Kaikki signaalit tulevat suoraan kaikista
kaiuttimista.
Taulukkomerkintöjen selitykset
F: Etukaiuttimet
C: Keskikaiutin
SR: Surround-kaiuttimet
SW: Bassokaiutin
a: Signaali lähetetään
––: Signaalia ei lähetetä
L: Large
S: Small
16FI
Tietoja ”Large”- ja ”Small”-kaiuttimista
5
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Voit palata normaaliin näyttöön painamalla
soittimen MENU-painiketta.
Huomautuksia
• Monikanavahallinta ei toimi ”Mch DIRECT”-tilassa
(kaiuttimien äänentasapainoa ei voi säätää).
• Etukaiuttimet asetetaan automaattisesti ”L”-tilaan,
jos bassokaiutin asetetaan ”––”-tilaan.
• Kun toistat raidan, jossa ei ole LFE*-signaalia,
bassokaiuttimen signaalia ei toisteta. Jos siis valitset
asetuksen ”Mch DIRECT”, ”5–LARGE+SW” tai
”NO–CNTR+SW”, bassokaiuttimen signaalia ei
toisteta. Jos valitset kuitenkin asetuksen ”5–
SMALL+SW” tai ”F–LARGE+SW” (kun asetat
kaiutinasetukseksi ”S”), bassokaiutin toistaa
alataajuudet.
* Low Frequency Enhancement, alataajuuksien
korostus (kuvaus: ”.1 CH”)
• Jos valitset jonkin muun toistotilan kuin ”2ch
DIRECT” tai ”Mch DIRECT”
monikanavahallinnassa, kaiuttimien äänijako
muuttuu ja kokonaisäänenvoimakkuus saattaa
laskea. Jos näin käy, säädä äänenvoimakkuutta
vahvistimessa olevalla säätimellä.
• Jos vaihdat toistotilan, kun soitin on
monikanavatilassa, äänentasapainoasetukset
peruuntuvat.
• Tätä toimintoa ei voi käyttää CD-toiston aikana.
Kaiuttimien äänentasapainon
säätäminen
Monikanavatilassa voi säätää seuraavia
asetuksia:
SURR BAL
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja surroundkaiuttimien (SURR L/R) välistä suhteellista
äänentasapainoa
CNTR BAL
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja
keskikaiuttimen (CENTER) välistä suhteellista
äänentasapainoa
SW BAL
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja
bassokaiuttimen (SUB WOOFER) välistä
suhteellista äänentasapainoa
Levyjen toistaminen
”L”-kaiutin toistaa alataajuudet syvinä ja
voimakkaina. Jos valitset surroundkaiuttimiksi ”S”-kaiuttimet, alataajuudet
kuuluvat etukaiuttimista ja/tai
bassokaiuttimesta.
Tavallisesti kannattaa valita ”Mch
DIRECT” ja asettaa kaikki kaiuttimet ”L”kaiuttimiksi (esim. ”5–LARGE+SW”, ”5–
LARGE” jne.). Jos ääni on epäselvä tai jos
monikanavainen toisto ei toimi
monikanavaista Super Audio CD -levyä
toistettaessa, vaihda ”S”-kaiuttimien
asetuksia.
Huomautuksia
• Jotkin säädöt eivät ehkä toimi valitsemastasi
monikanavaisesta toistotilasta riippuen.
• Et voi säätää kaiuttimen tasoa, kun ”Mch DIRECT”
on valittuna.
Äänentasapainon säätäminen
soittimen etupaneelista
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänentasapainoa
toiston aikana. Voit säätää tasapainoa myös
silloin, kun kuuntelet testiääntä pysäytystilassa.
1
2
3
Paina MENU-painiketta.
Käännä l AMS L - säädintä,
kunnes näytössä näkyy ”LEVEL ADJ”.
Paina l AMS L -säädintä.
Siirry toiston aikana vaiheeseen 6.
4
5
Käännä l AMS L -valitsinta,
kunnes näytössä näkyy ”TONE ON”.
Paina l AMS L -säädintä.
Testiääni kuuluu kaiuttimista siinä
järjestyksessä, jossa kaiutintyypit
ilmestyvät näyttöön.
jatkuu
17FI
6
Käännä l AMS L -valitsinta,
kunnes haluamasi vaihtoehto on
näkyvissä.
Valitse ”SURR BAL”, ”CNTR BAL” tai
”SW BAL”.
1
Jos levyä toistetaan, siirry vaiheeseen 4.
2
Huomautus
Jos asetat bassokaiuttimen asetukseksi ”––”
monikanavatilassa (sivu 16), ”SW BAL”-asetusta
ei voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN USE”).
Vastaavasti ”CNTR BAL”- tai ”SURR BAL” asetuksia ei voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN
USE”), jos asetat vastaavien kaiuttimien
asetukseksi ”––”.
7
3
4
Paina l AMS L -säädintä.
9
Jos asetat bassokaiuttimen asetukseksi ”––”
monikanavatilassa (sivu 16), ”SW BAL”-asetusta
ei voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN USE”).
Vastaavasti ”CNTR BAL”- tai ”SURR BAL” asetuksia ei voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN
USE”), jos asetat vastaavien kaiuttimien
asetukseksi ”––”.
6
Äänentasapainon säädössä on 24 askelta.
Hienosäädön vuoksi neulan liikettä voi olla
vaikea havaita.
7
Voit säätää kunkin kaiuttimen äänentasapainoa
kuuntelupaikasta kaukosäätimen avulla.
18FI
Paina ENTER-painiketta.
Soitin palaa vaiheeseen 4.
Voit säätää muita asetuksia toistamalla
vaiheet 4 - 7.
painiketta.
Äänentasapainon säätäminen
kaukosäätimellä
Säädä äänentasapaino painamalla
toistuvasti ./>-painiketta.
Huomautus
10 Kun olet valmis, paina MENUNäyttö palaa normaaliin tilaan.
Paina ENTER-painiketta.
Tasapainon säätämisnäyttö tulee näkyviin.
Pysäytystilassa testiääni tulee valitusta
kaiuttimesta.
Esimerkki:
Kun valitset ”SURR BAL” -vaihtoehdon
pysäytystilassa, testiääni tulee etu- ja
surround-kaiuttimista.
Paina l AMS L -säädintä.
Soitin palaa vaiheeseen 6.
Voit säätää muita asetuksia toistamalla
vaiheet 6 - 9.
Paina ./>-painiketta, kunnes
haluamasi vaihtoehto on näkyvissä.
Huomautus
Säädä äänentasapainoa kääntämällä
l AMS L -valitsinta.
Äänentasapainon säädössä on 24 askelta.
Hienosäädön vuoksi neulan liikettä voi olla
vaikea havaita.
Paina ENTER-painiketta.
Valitse ”SURR BAL”, ”CNTR BAL” tai
”SW BAL”.
5
Huomautus
Paina toistuvasti ./>-painiketta,
kunnes teksti ”TONE ON” tulee
näyttöön.
Testiääni kuuluu kaiuttimista siinä
järjestyksessä, jossa kaiutintyypit
ilmestyvät näyttöön.
Tasapainon säätämisnäyttö tulee näkyviin.
Pysäytystilassa testiääni tulee valitusta
kaiuttimesta.
Esimerkki:
Kun valitset ”SURR BAL” -vaihtoehdon
pysäytystilassa, testiääni tulee etu- ja
surround-kaiuttimista.
8
Paina LEVEL ADJ -painiketta toisto- tai
pysäytystilassa.
8
Kun olet valmis, paina LEVEL ADJpainiketta.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
Kaiuttimien etäisyyden
säätäminen
3
4
Huomautus
Jos asetat kaiuttimen etäisyyden tässä soittimessa ja
vahvistimessa, kumpikin asetus saattaa toimia etkä
ehkä saa haluamaasi tulosta.
FRT DIST
Etäisyys kuuntelupaikasta etukaiuttimiin
Voit säätää etäisyyden välillä 1,0 - 7,0 metriä (3
- 23 jalkaa) (askelväli 0,1 metriä).
Jos kumpaakin etukaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta, aseta
etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
SURR DIST
Etäisyys kuuntelupaikasta surround-kaiuttimiin
Voit säätää etäisyyden välillä 1,0 - 7,0 metriä (3
- 23 jalkaa) (askelväli 0,1 metriä).
Jos kumpaakin surround-kaiutinta ei ole asetettu
samalle etäisyydelle kuuntelupaikasta, aseta
etäisyys lähimpään kaiuttimeen.
CNTR DIST
Etäisyys kuuntelupaikasta keskikaiuttimeen
Voit säätää etäisyyden välillä 1,0 - 7,0 metriä (3
- 23 jalkaa) (askelväli 0,1 metriä).
SW DIST
Etäisyys kuuntelupaikasta bassokaiuttimeen
Voit säätää etäisyyden välillä 1,0 - 7,0 metriä (3
- 23 jalkaa) (askelväli 0,1 metriä).
DIST UNIT
Etäisyyksien asetuksen mittayksikkö (metriä tai
jalkaa)
Eurooppalaisen mallin alkuasetus on ”SEL–
METER” ja pohjoisamerikkalaisen mallin
”SEL–FEET”.
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy ”SPK DIST”.
Paina l AMS L-valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Käännä l AMS L -valitsinta (tai
paina toistuvasti kaukosäätimen
./>-painiketta), kunnes näytössä
näkyy haluamasi vaihtoehto.
Valitse ”FRT DIST”, ”SURR DIST”,
”CNTR DIST” tai ”SW DIST”.
Huomautus
Jos asetat bassokaiuttimen asetukseksi ”––”
monikanavatilassa (sivu 16), ”SW DIST”asetusta ei voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN
USE”). Vastaavasti ”CNTR DIST”-asetusta ei
voi säätää (näytössä näkyy ”NOT IN USE”), jos
asetat keskikaiuttimen asetukseksi ––.
5
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Etäisyyden säätämisnäyttö tulee näkyviin.
Esimerkki:
Valitaan ”SURR DIST” (”DIST UNIT”asetuksena ”SEL–METER”).
6
7
Säädä kaiuttimien etäisyys
kääntämällä l AMS L -säädintä
(tai painamalla toistuvasti
kaukosäätimen ./>painiketta).
Paina l AMS L -valitsinta (tai
kaukosäätimen ENTER-painiketta).
Soitin palaa vaiheeseen 4.
Voit säätää muita asetuksia toistamalla
vaiheet 4 - 7.
Huomautus
Kaiuttimien etäisyyttä ei voi säätää seuraavissa
tapauksissa.
– kun soitin lukee CD-levyn (tai Super Audio CD levyn CD-alueen) tietoja
– kun soitin lukee Super Audio CD -levyn
kaksikanavaista aluetta.
Paina soittimen MENU-painiketta.
Levyjen toistaminen
Voit säätää kaiuttimien etäisyyden, jos liitetyssä
vahvistimessa ei ole etäisyysvalikkoa. Jos
vahvistimessa on tämä toiminto, kaiuttimien
etäisyys kannatta määrittää vahvistimessa.
Tämä asetus on käytettävissä vain
monikanavaisille Super Audio CD -levyille.
1
2
8
Kun olet valmis, paina soittimen
MENU-painiketta.
Näyttö palaa normaaliin tilaan.
jatkuu
19FI
Etäisyyden mittayksikön
valitseminen
Valitse edellä vaiheessa 4 ”DIST UNIT”.
Valitse ”SEL–METER” tai ”SEL–FEET”
kääntämällä l AMS L -säädintä (tai
painamalla kaukosäätimen ./>painiketta) ja paina sitten l AMS L säädintä (tai kaukosäätimen ENTERpainiketta).
Kaiuttimien etäisyyksien
asettaminen oletusarvoihinsa
Aseta kaikkien kaiuttimien etäisyydet 3 metriin
(10 jalkaan).
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuustietoja
• Varoitus: Optisten välineiden käyttäminen tämän
tuotteen läheisyydessä lisää silmien
vahingoittumisriskiä.
• Jos laitteen sisälle joutuu nestettä tai jokin vieras
esine, irrota soitin virtalähteestä ja tarkistuta se
asiantuntijalla, ennen kuin käytät sitä uudelleen.
• Virtajohdon voi vaihtaa vain valtuutetussa
huoltopisteessä.
• Jos laite on kiinnitettynä pistorasiaan, se on
sähköverkossa, vaikka laitteen virta olisi katkaistu.
Tietoja virtalähteistä
• Tarkista, että soittimen käyttöjännite on sama kuin
verkkovirran jännite, ennen kuin käytät soitinta.
Käyttöjännite on ilmaistu laitteen takana olevassa
nimikyltissä.
• Jos soitin on kiinnitettynä pistorasiaan, se on
sähköverkossa, vaikka soittimen virta olisi katkaistu.
• Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan, irrota se
sähköverkosta. Irrota virtajohto vetämällä johdon
pistokeosasta. Älä koskaan vedä johtoa.
Tietoja laitteen sijoittamisesta
• Aseta laite paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto,
jotta soitin ei kuumene liikaa.
• Älä aseta soitinta pehmeälle alustalle, kuten matolle,
sillä se saattaa tukkia laitteen alapuolella olevat
ilmastointiaukot.
• Älä aseta soitinta lämpöä säteilevien kohteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se saattaa joutua suoran
auringonvalon, liiallisen pölyyntymisen tai iskujen
kohteeksi.
Tietoja käytöstä
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä lämpimään tai se
asetetaan erittäin kosteaan tilaan, soittimen sisäisiin
linsseihin saattaa kerääntyä kosteutta. Jos näin käy,
soitin ei ehkä toimi oikein. Poista tässä tapauksessa
levy soittimesta ja jätä se päälle noin tunnin ajaksi,
jotta kosteus haihtuu.
• Kun Super Audio CD -soittimen virta asetetaan
päälle ja laitteen sisällä on jo levy, soittimesta saattaa
kuulua latausääniä. Tämä on normaalia.
20FI
Tietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä
Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa, jos kuuntelet
hiljaista kohtaa levystä tai kohtaa, jossa ei ole ääntä
lainkaan. Jos teet näin, kaiuttimet saattavat vaurioitua,
kun levyn äänentasoltaan korkein kohta toistetaan.
Tietoja levyn asettamisesta
soittimeen
Puhdistaminen
Puhdista kotelo, paneeli ja ohjauspainikkeet pehmeällä
kankaalla, jota on kostutettu hieman miedolla
puhdistusaineella. Älä käytä puhdistusliinoja, -jauhetta
tai liuotinta, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Tietoja kuljetuksesta
• Varmista, että olet poistanut levyt levykelkasta.
• Varmista, että olet sulkenut levykelkan.
Jos sinulla on kysyttävää soittimesta tai soittimen
käytössä ilmenee ongelmia, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Levyjen käsittelemisestä
• Tartu levyyn sen reunoista, jotta siihen ei tule
sormenjälkiä. Älä koske levyn pintaan.
• Älä liimaa levyyn paperia tai teippiä.
• Käytä vain pyöreitä levyjä. Jos käytät erikoislevyä
(kuten tähden, sydämen tai neliön muotoista levyä),
soitin saattaa vioittua.
• Älä käytä tarroitettuja levyjä, kuten käytettyä levyä
tai vuokralevyä.
Lisätietoja
Soittimesta saattaa kuulua siirtoääni tai mekaaninen
ääni. Tämä tarkoittaa, että soitin säätää sisäisiä
mekanismejaan automaattisesti levyn mukaan.
Saatat kuulla mekaanisen äänen myös silloin, kun
asetat vääntyneen levyn soittimeen.
Huomautuksia levyistä
Levyjen varastoimisesta
• Älä säilytä levyjä paikassa, jossa ne saattavat altistua
suoralle auringonvalolle tai lämmönlähteille, kuten
ilmastointilaitteiden kuumalle ilmalle.
• Kun olet toistanut levyn, aseta levy koteloonsa. Jos
asetat levyn jonkin toisen levyn päälle ilman koteloa,
levy saattaa vioittua.
Levyjen asettaminen soittimeen
Varmista, että levy on asetettu huolellisesti
levykelkkaan.
Jos et aseta levyä huolellisesti, soitin tai levy saattaa
vioittua.
Puhdistustietoja
• Jos levyssä on sormenjälkiä tai pölyä, äänenlaatu
saattaa heikentyä.
• Puhdista levy ennen toistoa puhdistusliinalla. Pyyhi
levyä keskustasta ulospäin.
• Käytä pehmeää kangasta, jota on kostutettu hieman
vedellä, ja kuivaa levy kuivalla kankaalla.
• Älä käytä puhdistusaineita, kuten bensiiniä, tinneriä,
levynpuhdistusaineita tai antistaattista
puhdistussuihketta.
21FI
Vianmääritys
Jos soitinta käytettäessä ilmenee jokin alla
mainituista ongelmista, ratkaise ongelma tämän
vianmääritysoppaan avulla. Jos ongelma ei
ratkea, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Etupaneelin näytössä on ”REMOVE”.
• Poista edessäsi oleva levy, sulje soittimesta virta
ja kytke se sitten uudelleen.
Ääntä ei kuulu.
• Tarkista soittimen liitännät.
• Varmista, että käytät vahvistinta oikein.
Kun olet yrittänyt ehdotettuja
korjaustoimia
DIGITAL (CD) OPTICAL OUT -liittimestä ei tule
ääntä.
• Super Audio CD -levyn audiosignaaleja ei voi
toistaa DIGITAL (CD) OPTICAL OUT -liittimen
kautta.
Jos soitin ei vieläkään toimi oikein tai jos
esiintyy muita kuin edellä kuvattuja ongelmia,
katkaise soittimen virta, irrota se pistorasiasta
muutamaksi minuutiksi ja aseta pistoke sitten
takaisin pistorasiaan.
Levyä ei voi toistaa.
• Soittimessa ei ole levyä.
• Aseta levy levykelkkaan etikettipuoli ylöspäin.
• Levy on asetettu soittimeen vinosti. Aseta levy
uudelleen soittimeen.
• Puhdista levy (lisätietoja on sivulla 21).
• Soittimeen on kerääntynyt kosteutta.
Poista levy ja jätä soitin päälle noin tunniksi.
• Levykelkkaan on asetettu levy, joka ei ole
yhteensopiva soittimen kanssa (lisätietoja on
sivulla 4).
Kaukosäädin ei toimi.
• Siirrä kaukosäätimen ja soittimen välillä olevia
esineitä.
• Suuntaa kaukosäädin soittimen sensoriin.
• Jos kaukosäätimen paristot ovat loppumaisillaan,
vaihda ne uusiin.
• Varmista, että kaukosäätimen komentotila (CD1/
2-kytkimen asento) (sivu 25) vastaa soittimen
komentotilaa (sivu 8).
SUB WOOFER -liittimestä ei tule ääntä.
• Valitse toistotila, jossa SUB WOOFER -liitin
antaa bassosignaalin. Kun valitset kyseisen tilan,
soittimen tila on ”+ SW” (sivu 16).
• Jos toistat raidan, jolla ei ole LFE-signaalia,
signaali lähtee SUB WOOFER -liittimestä vain
silloin, kun valitset monikanavatilassa (sivu 16)
vaihtoehdon ”5–SMALL+SW ” tai ”F–
LARGE+SW”.
22FI
Levyä ei voi poistaa ja etupaneelin näytössä
on teksti ”LOCKED”.
• Ota yhteys Sonyn-jälleenmyyjään tai Sonyn
valtuuttamaan paikalliseen huoltopisteeseen.
Tekniset tiedot
Super Audio CD -levy
Lisätietoja
Toistotaajuus
2 Hz - 100 kHz
Taajuusvaste
2 Hz - 40 kHz (-3 dB)
Dynaaminen alue
Vähintään 100 dB
Harmonisen särön kokonaisaste
Enintään 0,0035 %
Tärinä
Enintään mitattavissa
olevan rajan arvo
(±0,001 % W. PEAK)
CD-levy
Taajuusvaste
2 Hz - 20 kHz
Dynaaminen alue
Vähintään 96 dB
Harmonisen särön kokonaisaste
Enintään 0,0039 %
Tärinä
Enintään mitattavissa
olevan rajan arvo
(±0,001 % W. PEAK)
Liitin
Liitintyyp- Äänenvoi- Kuormituspi
makkuus impedanssi
ANALOG RCA5.1CH OUT liittimet
DIGITAL
(CD)
OPTICAL
OUT*
2 VRMS
(50 kiloohmia)
Yli 10 kiloohmia
Optinen
–18 dBm
liitin
(neliömalli)
(Loisteaallo
npituus: 660
nm)
* Vain CD-levy
Yleistä
Laser
Vaihtovirtalähde
Virrankulutus
Mitat (l/k/s)
Paino (noin)
Puolijohdelaser (Super
Audio CD: λ= 650 nm)
(CD: λ= 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
230 V, 50/60 Hz
15 W
430 × 110 × 420 mm
(myös ulkonevat osat)
5,5 kg
Vakiovarusteet
Audiojohto
Kaukosäädin
Paristo
Punainen ja valkoinen x 2
(1)
RM-SX800 (1)
R6 (koko AA) (2)
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
23FI
Osat ja ohjauspainikkeet
Lisätietoja on suluissa annetuilla sivuilla.
Tämän käyttöoppaan ohjeet kuvaavat soittimen ohjaustoimintoja. Voit käyttää myös kaukosäätimen
ohjaustoimintoja, jos niillä on sama tai samankaltainen nimi kuin soittimessa olevilla toiminnoilla.
Etupaneeli
1
2
3
ql qk qj qh qg
qf
A POWER-kytkin (9)
B DISC 1-5-painike (9, 14, 15)
Tällä painikkeella voit valita levyn.
C Kaukosäätimen sensori
(6)
D Näyttöikkuna (11)
E H-painike (9, 13, 14, 15)
567 8
qd
9 q;
qs
qa
O TIME/TEXT-painike (11)
Kun painat painiketta, raidan toistoaika, levyn
jäljellä oleva aika tai levyn tekstitiedot tulevat
näkyviin.
P PLAY MODE-painike (9, 14, 15)
Painamalla tätä painiketta voit valita toistotilan.
H m/M-painikkeet (13)
Q MULTI/2CH-painike (5, 10)
Tällä painikkeella voit valita toistoalueen, kun
laitteeseen on asetettu levy, jossa on kaksi- ja
monikanavainen alue ((sivu 5)).
I l AMS L -valitsin
(AMS: Automatic Music Sensor,
automaattinen musiikkisensori) (8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 17, 19)
R SA-CD/CD-painike (5, 10)
Kun toistat hybridilevyä ja painat tätä painiketta,
toistokerros vaihtuu joko SA-CD- tai CDkerrokseksi.
J EX-CHANGE-painike (13)
Tällä painikkeella voit vaihtaa levyn toiston
aikana.
S MENU-painike (8, 10, 12, 16, 17, 19)
Painamalla tätä voit siirtyä valikkoon.
Painamalla tätä painiketta voit poistua valikosta ja
palata normaaliin näyttötilaan.
F X-painike (9)
G x-painike (9, 15)
K DISC SKIP-painike (9, 13, 15)
Tällä painikkeella voit valita levyn.
L A OPEN/CLOSE-painike (9)
M Levykelkka (9)
N MULTI CHANNEL DECODING-ilmaisin
Syttyy, kun kytket virran soittimeen tai kun
monikanavainen Super Audio CD -levy on
soittimessa ja valitset monikanavaisen toistoalueen
painamalla MULTI/2CH-painiketta.
24FI
4
A CD1/2 (komentotila) -kytkin (8)
Tällä painikkeella voit valita komentotilan.
Kaukosäädin
1
qg
qf
3
qd
4
qs
5
8
D DISPLAY MODE-painike (12)
Painamalla tätä painiketta voit poistaa näytön
tiedot käytöstä tai ottaa ne käyttöön.
E m/M-painikkeet (13)
F CLEAR-painike (15)
Tällä painikkeella voit poistaa ohjelmoidun raidan.
G LEVEL ADJ-painike (18)
Tällä painikkeella voit säätää äänentasapainoa
monikanavahallinnassa (sivu 16).
qa
q;
9
C TIME/TEXT-painike (11)
Kun painat painiketta, raidan toistoaika, levyn
jäljellä oleva aika tai levyn tekstitiedot tulevat
näkyviin.
Lisätietoja
2
B CONTINUE-painike (9, 14, 15)
Tällä painikkeella voit jatkaa normaalia toistoa
satunnaistoiston tai ohjelmoidun toiston jälkeen.
SHUFFLE-painike (14)
PROGRAM-painike (15)
6
H ENTER-painike (8, 10, 12, 15, 16, 18, 19)
7
I CHECK-painike (15)
Tällä painikkeella voit tarkistaa
ohjelmointijärjestyksen.
J REPEAT-painike (14)
K H-painike (9, 13, 14, 15)
X-painike (9)
x-painike (9, 15)
L AMS ./> -painikkeet
(AMS: Automatic Music Sensor,
automaattinen musiikkisensori) (8, 9, 10,
12, 13, 15, 16, 18, 19)
M SA-CD/CD-painike (5, 10)
Kun toistat hybridilevyä ja painat tätä painiketta,
toistokerros vaihtuu joko SA-CD- tai CDkerrokseksi.
N MULTI/2CH-painike (5, 10)
Tällä painikkeella voit valita toistoalueen, kun
laitteeseen on asetettu levy, jossa on kaksi- ja
monikanavainen alue ((sivu 5)).
O DISC SKIP +/–-painike (9, 13, 15)
Tällä painikkeella voit valita levyn.
25FI
Sony Corporation
Download PDF

advertising