Sony | SCD-XA9000ES | Sony SCD-XA9000ES Käyttöohjeet

4-249-411-52(1)
Super Audio CD
Player
Betjeningsvejlening
DK
Käyttöohjeet
FI
TM
S200
SCD-XA9000ES
 2003 Sony Corporation
ADVARSEL
Velkommen!
Undlad at udsætte
afspilleren for regn eller
fugt, så risiko for brand
eller stød undgås.
Undgå at dække apparatets ventilationsdel
med aviser, duge, gardiner m.v., så der
ikke opstår risiko for brand. Og undlad at
placere tændte stearinlys på apparatet.
Undlad at anbringe genstande fyldt med
væske, f.eks. vaser, på apparatet, så
risikoen for brand eller stød undgås.
Denne enhed skal sluttes til en stikkontakt
med jord.
Dette apparat er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt.
KLASSE 1 LASERproduktmærkaten
findes på bagsiden.
Smid ikke batterierne i
skraldespanden, men
bortskaf dem i henhold til
reglerne om bortskaffelse
af kemisk affald.
2DK
Tak fordi du har købt Sonys Super Audiocd-afspiller. Læs denne vejledning
grundigt, før du betjener apparatet, og
opbevar den til fremtidig brug.
Om denne vejledning
Instruktionnerne i brugervejledningen
gælder for modellen SCD-XA9000ES.
Retningslinjer
• Instruktionerne i denne vejledning
beskriver afspillerens betjeningsgreb.
Du kan også bruge knapperne på
fjernbetjeningen, hvis de har det samme
eller tilsvarende navne som på
afspilleren.
• Der bruges følgende symboler i denne
vejledning:
Z
angiver, at fjernbetjeningen kan
anvendes.
z
Angiver tip til at lette brugen.
Funktioner
Om Super Audio-cd'en
• Super Audio-cd'en er en ny audio-cd-standard af høj
kvalitet, hvor musik optages i DSD-format (Direct
Stream Digital) (almindelige cd'er optages i PCMformat). DSD-formatet, som bruger en
samplingfrekvens, der er 64 gange højere end på en
almindelig cd, og 1-bit kvantisering, opnår både et
bredfrekvensområde og et bredt dynamisk område over
det hørlige frekvensområde og sørger således for en
musikgengivelse, der ligger utroligt tæt på den
originale lyd.
• Super Audio-cd'en har 2 typer; en stereo-cd til 2 kanaler
og en cd til flere kanaler, som kan indeholde op til 6
uafhængige kanaler. Super Audio-cd'ens flerkanals
egenskab indeholder et højttalerfordelingssystem, der
grundlæggende svarer til 5.1-kanalen på det
almindelige AV-system.
INDHOLDSFORTEGNELSE
Introduktion 4
Før du tilslutter udstyret
4
Tilslutning af lydkomponenter 5
Delenes placering og funktioner 10
Beskrivelser af frontpanelets dele 10
Beskrivelser af bagpanelets dele 12
Beskrivelser af fjernbetjeningens dele 13
Afspilning af cd'er 14
Kompatible pladetyper
14
Afspilning af en cd 16
Brug af displayet 17
Afspillerens funktioner
Denne afspiller er designet til afspilning af Super Audiocd'er til 2 kanaler, flere kanaler samt almindelige cd'er og
giver følgende muligheder:
• Monteret med en separat, dobbelt laseroptisk pickup
der er i stand til at læse en Super Audio-cd eller
almindelig cd ved hver eksklusiv bølgelængde.
• Hurtigere adgang til spor aktiveret af en avanceret
servomekanisme.
• En flerkanals styringsfunktion hvor du kan regulere
afspilningsmiljøet til flere kanaler i forhold til dine
højttaleres fordeling og størrelse.
• En Super Audio D/A-omformer og Direct Digital Syncsystem, som giver mulighed for gengivelse i en højere
lydkvalitet.
• Et digitalt i.LINK-transmissionssystem, der giver bedre
lydkvalitet og gør det muligt at tilslutte med kun et
i.LINK-kabel i stedet for et sekslederkabel.
• Denne afspiller overholder DTLA-teknologien til
kopibeskyttelse (Revision 1.2).
Søgning efter et bestemt spor 20
Søgning efter et bestemt sted på et spor
• En Super Audio-cd kan mærke op til 255 spor-/
indeksnumre. Denne funktion gælder for
SCD-XA9000ES.
• Den medfølgende fjernbetjening kan anvendes både til
styring af SCD-XA9000ES og en almindelig Sony cdafspiller.
20
Afspilning af spor gentagne gange 21
Afspilning af spor i tilfældig rækkefølge (Shuffle
Play) 22
Oprettelse af dit eget program (Programmeret
afspilning) 23
Brug af et filter under afspilning af en cd (Digitalt
filter) 24
Aktivering/deaktivering af DIGITAL OUT 24
Lytning til Super Audio-cd'en til flere kanaler
(flerkanals styringsfunktion) 25
Yderligere oplysninger
29
Forholdsregler 29
Bemærkninger om cd'er 30
Fejlfinding
Andre
DK
31
Displaymeddelelser
32
Specifikationer 32
Indeks
34
3DK
Introduktion
I dette kapitel kan du læse om det
medfølgende tilbehør, og hvordan
man tilslutter forskellige
lydkomponenter til Super Audio-cdafspilleren. Sørg for at læse dette
kapitel grundigt, før du faktisk
begynder at tilslutte noget til
afspilleren.
Før du tilslutter udstyret
Kontrol af det medfølgende tilbehør
Denne afspiller leveres med følgende udstyr:
• Lydkabel
phono-stik × 2 (rød og hvid) y phono-stik × 2 (rød og
hvid) (3)
phono-stik × 1 (sort) y phono-stik × 1 (sort) (2)
• i.LINK-kabel (1)
• Fjernbetjening RM-SX700 (1)
• Batterier i størrelse AA (R6) (2)
• Netledning (1)
• Overgangsstik (1) (kun den nordamerikanske model)
Isætning af batterier i fjernbetjenin
Indsæt størrelse AA 2 (R6) batterier i batterirummet, så +
og – vender rigtigt i henhold til markeringerne. Når du
bruger fjernbetjeningen, skal den rettes mod
fjernbetjeningsmodtageren på afspilleren.
z Hvornår skal batterierne udskiftes
Under normale omstændigheder vil batterierne holde i mindst 6
måneder. Hvis fjernbetjeningen holder op med at virke, skal
begge batterier udskiftes med nye.
Bemærkninger
• Efterlad ikke fjernbetjeningen et meget varmt eller meget
fugtigt sted.
• Tab ikke fremmedlegemer i fjernbetjeningens batterirum, især
når du skifter batterier.
• Brug ikke et nyt batteri sammen med et gammelt.
• Udsæt ikke fjernbetjeningsmodtageren for direkte sollys eller
lyskilder - dette kan medføre fejlfunktion.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal
batterierne fjernes for at undgå evt. lækage og tæring.
4DK
Tilslutning af lydkomponenter
Tilslut din Super Audio-cd-afspiller til en lydkomponent.
Sørg for, at der er slukket for strømmen til alle
komponenter, før du tilslutter. Vær omhyggelig med
tilslutningerne for at forhindre støj.
CENTER- eller SUB WOOFER-tilslutning
Sort
Hvis du har en forstærker, som er udstyret med 5.1CHindgangsstik (flerkanals forstærker, AV-forstærker etc.), og
tilslutter afspilleren og forstærkeren via ANALOG 5.1CH
OUT-stik, kan du afspille en Super Audio-cd via flere
kanaler og glæde dig over flerkanalsafspilningen.
Til almindelig afspilning skal du tilslutte afspilleren og en
forstærker via ANALOG 2CH OUT-stik.
Tilslutning via ANALOG 5.1CH OUT-stik
Brug lydkablerne til denne tilslutning. Tilslut ANALOG 5.1CH
OUT-stik (FRONT L/R, SURR L/R, CENTER, SUB WOOFER) til
det tilsvarende stik på forstærkeren. For FRONT- eller SURRtilslutning skal du bruge forbindelseskablerne (røde og hvide
stik) og sørge for, at de rigtige farver sidder i de rigtige stik: Hvid
(venstre) til hvid og rød (højre) til rød. For CENTER- og SUB
WOOFER-tilslutning skal du bruge forbindelseskablerne (sorte).
Sort
Bemærkninger
• Selv om du foretager tilslutninger med flere kanaler, skal du
sørge for at bruge et andet lydkabel til at tilslutte til ANALOG
2CH OUT-stikkene, så du kan afspille cd'er (eller SACD'er) når
du indstiller indgangsvælgeren på forstærkeren til CD (eller
SACD).
• Når du afspiller en normal cd eller en 2CH-Super Audio-cd,
udsendes det samme signal fra ANALOG 5.1CH FRONT L/Rstikkene og ANALOG 2CH OUT-stikkene. Signalet udsendes i
bedre kvalitet fra ANALOG 2CH OUT-stikkene (se side 9).
• Under afspilning af en Super Audio-cd til flere kanaler
udsendes det samme signal, som udsendes fra ANALOG
5.1CH FRONT L/R-stikkene, fra ANALOG 2CH OUT-stikkene.
(Det blandede signal fra flerkanalssignalet afspilles ikke.)
• Der findes 5CH, 4CH, og 3CH Super Audio-cd'er. Når du
afspiller disse cd'er, udsendes signalet ikke fra alle jackstik på
ANALOG 5.1CH OUT-udgangen. For nærmere oplysninger
om afspilningen henvises til omslaget eller instruktionerne til
Super Audi-cd'en.
FRONT- eller SURR-tilslutning
Lydkabler (røde og hvide) (medfølger)
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
R
L
2CH OUT
ANALOG
Til FRONT INstikkene (L/R)
Til SURROUNDeller REAR INstikkene (L/R)
Til CENTER INstik
Til SUB WOOFER
IN-stik
Flerkanalsforstærker,
AV-forstærker etc.
5DK
Introduktion
Lydkabler (sorte) (medfølger)
Tilslutning af lydkomponenter
Tilslutning via ANALOG 2CH OUT-stik
Om ANALOG 2CH OUT
Introduktion
Brug et lydkabel til denne tilslutning. Tilslut ANALOG 2CH OUT
L/R-stikkene til cd-indgangsstikkene (SACD) på forstærkeren.
Sørg for at tilslutte, så farvekoderne passer sammen med de
dertil beregnede stik: Hvid (venstre) til hvid og rød (højre) til rød.
Når du afspiller en almindelig cd eller en 2CH Super Audio-cd,
udsendes stereosignalet til FRONT, SURROUND og CENTER/
SUB WOOFER D/A-omformerne. Hvert signal kombineres efter
D/A-omformningen, hvorefter det kombinerede signal udsendes
fra 2CH OUT-udgangene.
Da hvert digitale signal er konverteret til et analogt signal af tre
konvertere, giver dette system en tredobbelt forbedring af
signalet og en tredobbelt mindskelse af støjen, hvilket resulterer i
en forbedring af forholdet mellem signal og støj. Derfor udsendes
signalet i en høj kvalitet fra ANALOG 2CH OUT-udgangene.
Når du afspiller en Super Audio-cd med flere kanaler, anvendes
signalkonverteringen beskrevet i det ovenstående ikke, og der
udsendes det samme signal fra ANALOG 5.1CH FRONT L/Rstikkene og ANALOG 2CH OUT-stikkene. (Det nedmixede signal
af flerkanalssignalet afspilles ikke.)
Lydkabler (røde og hvide) (medfølger)
Hvid (L)
Hvid (L)
Rød (R)
Rød (R)
Bemærk!
Når du afspiller en Super Audio-cd med flere kanaler, udsendes
det samme signal fra ANALOG 5.1CH FRONT L/R-stikkene og
ANALOG 2CH OUT-stikkene. (Det nedmixede signal af
flerkanalssignalet afspilles ikke.)
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AUDIO OUT
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
Til cd-indgangsstik
(SACD) (L/R)
6DK
AC IN
OPTICAL
OUT
DIGITAL(CD)
Stereoforstærker etc.
Etablering af et LINC
Tilslut SCD-XA9000ES til STR-DA9000ES/TA-DA9000ES
med det medfølgende i.LINK-kabel.
i.LINK-kabel (medfølger)
Bemærkninger
• i.LINK-tilslutninger er kun mulige mellem denne afspiller og
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES. Denne afspiller har visse
begrænsninger i forbindelse med i.LINK-funktioner og
fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den tilsluttes til andre
komponenter end STR-DA9000ES/TA-DA9000ES.
• Hvis et metalobjekt skulle falde ned i i.LINK S200 AUDIO
OUT-stikket, kan der forekomme kortslutning, og
komponenterne kan blive beskadiget.
• Sørg for at sætte stikket rigtigt i for at forhindre funktionsfejl.
• På side 32 finder du oplysninger om kompatible signaler.
• Visse i.LINK-komponenter er i overensstemmelse med
kopibeskyttelsesteknologien og kan håndtere krypterede
signaler. Denne afspiller er i overensstemmelse med DTLAteknologien til kopibeskyttelse (Revision 1.2).
• "i.LINK" lyser på displayet, når afspilleren er klar til at udsende
lydsignaler fra i.LINK S200 AUDIO OUT-stikket.
Før der kan overføres et lydsignal mellem i.LINK-komponenter,
skal der først etableres et LINC (Logical INterface Connection)
mellem den modtagende komponent (af lydsignalet) og den
afsendende komponent. Etablering af et LINC betyder
etablering af en logisk sti til overførslen af digitale lydsignaler
mellem de to komponenter. Hver logisk sti har et id. Da den
komponent, der sender et lydsignal, skal udsende signalet til en
sti, og den komponent, der modtager signalet, skal indlæse det
fra den samme sti, skal stien være kendt af begge komponenter.
Når der etableres et LINC, indtræffer følgende kommunikation
mellem de to i.LINK-komponenter.
Eksempel
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES etablerer et LINC med
SCD-XA9000ES.
1 STR-DA9000ES/TA-DA9000ES sender en anmodning og
stioplysninger til SCD-XA9000ES for at etablere en
transmissionssti for lydsignalet.
STR-DA9000ES
TA-DA9000ES
1
,
SCD-XA9000ES
2
<
2 SCD-XA9000ES sender svar til STR-DA9000ES/TA-DA9000ES
om at der kan etableres et LINC.
Transmission af digitale lydsignaler er først mulig, når den
kommunikation, der er beskrevet ovenfor, er indtruffet, og der
er etableret et LINC.
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
Til i.LINK S200
AUDIO IN-stik
STR-DA9000ES
TA-DA9000ES
7DK
Introduktion
Tilslutning via i.LINK S200 AUDIO OUTstikket
Tilslutning af lydkomponenter
Introduktion
Lytning via funktionen high fidelity
H.A.T.S. (High quality digital AUDIO
Transmission System)
Når H.A.T.S.-funktionen i STR-DA9000ES/TA-DA9000ES
er indstillet til "ON", lagres digitale lydsignaler på
forhånd i et bufferlager, hvorefter de læses med nøjagtig
timing, inden de konverteres til analog. Dette fjerner den
vibreren (pauser), der nogle gange forekommer under
digital signaltransmission, og lydkvaliteten forbedres
betydeligt.
Hvis denne funktion er aktiveret, lyser "H.A.T.S."indikatoren på frontpanelet på STR-DA9000ES/
TA-DA9000ES, når det digitale lydsignal modtages i
receiveren. Når denne funktion ikke anvendes, skal den
indstilles til "OFF" på STR-DA9000ES/TA-DA9000ES.
Yderligere oplysninger finder du i den
betjeningsvejledning, der fulgte med STR-DA9000ES/
TA-DA9000ES.
Tilslutning via DIGITAL (CD) OUT OPTICALstik
Brug et optisk digitalt kabel til denne tilslutning. Når du tilslutter
det optiske, digitale kabel til DIGITAL (CD) OUT OPTICALstikket, skal du tage hætten af stikket og trykke kabelstikkene
ind, indtil de klikker på plads.
Pas på ikke at bøje eller sno det optiske kabel.
Optisk digitalt kabel (medfølger ikke)
Bemærk!
Kun lydsignalerne fra almindelige cd'er kan udsendes fra
DIGITAL (CD) OUT-stik. Signaler fra Super Audio-cd'en kan ikke
udsendes gennem DIGITAL (CD) OUT.
Når i.LINK-indikatoren lyser
Der sendes ikke et signal fra DIGITAL (CD) OUT OPTICALstikket.
Bemærkninger
• På grund af H.A.T.S.-funktionens egenskaber forekommer der
en lille tidsforskydning mellem hver betjening (f.eks. ved tryk
på afspilnings-, stop- eller pauseknappen) og dens
gennemførelse. Varigheden af denne tidsforskydning kan
afvige for cd- og Super Audio-cd-kilderne.
• H.A.T.S.-funktionen virker kun sammen med H.A.T.S.kompatible komponenter.
• H.A.T.S.-funktionen virker kun, når afspilleren er valgt som
indgangskilde af en enkelt STR-DA9000ES/TA-DA9000ES.
Dette skyldes, at den modtagende komponent
(STR-DA9000ES/TA-DA9000ES) styrer hastigheden af den
digitale transmission af lydsignaler fra afspilleren. For at sikre
en korrekt signaltransmission i i.LINK-konfigurationen kan
kun en enkelt komponent modtage det digitale output af
lydsignaler fra en kildekomponent.
Tilslutning via DIGITAL (CD) OUT COAXIALstik
Brug en koaksial digitalledning til at tilslutte lydkomponenter
forsynet med koaksiale digitale indgangsstik.
Koaksial digitalledning (medfølger ikke)
Bemærk!
Kun lydsignalerne fra almindelige cd'er kan udsendes fra
DIGITAL (CD) OUT-stik. Signaler fra Super Audio-cd'en kan ikke
udsendes gennem DIGITAL (CD) OUT.
Når i.LINK-indikatoren lyser
Der sendes ikke et signal fra DIGITAL (CD) OUT COAXIALstikket.
Ophavsret
i.LINK-komponenter, der er i overensstemmelse med
ophavsretsbeskyttelse, indeholder teknologi til digital
datakopibeskyttelse. DTLA (Digital Transmission
Licensing Administrator) er en sådan teknologi, som
anerkendes af Copy Protection Technical Working Group.
Det er muligvis ikke muligt at oprette digitale kopier af
kopibeskyttede digitale data (video/lyd/data) ved hjælp
af i.LINK-signaler mellem komponenter, der er i
overensstemmelse med DTLAkopibeskyttelsesteknologien. Desuden er det muligvis
ikke muligt at overføre digitale data (video/lyd/data) via
i.LINK mellem i.LINK-komponenter, som er i
overensstemmelse med DTLA-kopibeskyttelse, og i.LINKkomponenter, som ikke er.
• i.LINK er en betegnelse, der refererer til IEEE 1394-1995 og
IEEE 1394a-2000. i.LINK og i.LINK-logoet " " er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
TM
8DK
Tilslutning af netledningen
Tilslut den medfølgende nedledning til AC IN-stikket på
afspilleren og til stikkontakten.
Bemærk!
Monter afspilleren, så netledningen straks kan tages ud af
vægstikket, hvis der opstår problemer.
Om netledningen
Bemærkning om ANALOGE udgange
Jordede stikkontakter til 3 ben
Polariserede stikkontakter til 2 ben
• Hvis stikkontakten har en anden bredde
Brug det medfølgende overgangsstik (kun den
nordamerikanske model).
Polariseret overgangsstik
med to til tre ben
Denne afspiller er udstyret med et D/A-omformersystem med tre
motorer og en funktion til flerkanalsstyring. De
udgangsindstillinger, der skal anvendes, varierer afhængigt af
den tilstand, du vælger, som angivet i det følgende. Oplysninger
findes i betjeningsvejledningen.
Kilde
Flerkanalsstyring 2CH
5.1CH PHONES DIGITAL
OUTOUTudgang (CD) OUT
udgange udgange
-udgange
Cd
Ikke tilgængelig
a*1
a
a*1
a*3
Super Audio-cd Direct
a*1
a
a*1
×
(2-kanals)
a
a
a
×
a
a*2
×
2ch + SW
Super Audio-cd Tilgængelig for
(flerkanals)
alle
a*2
afspilningstilstande
*1 Output via Tri-Powered D/A Converter.
*2 Det samme signal, som udsendes fra ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R-stikkene.
*3 Kun når "D. OUTPUT" er indstillet til "ON" (side 24).
Bemærk!
Nulleder
Tri-Powered D/A Converter-systemet virker kun i forbindelse
med 2-kanals-signaler fra 2 CH OUT-stik.
Når i.LINK-indikatoren lyser
• Hvis stikkontakten har den samme bredde
Brug et overgangsstik, som kan købes lokalt. I så fald kan du
kontrollere polariteten i stikkontakten med en almindelig
polsøger. Det er nullederen, som ikke tænder glimlampen i
polsøgeren, selv om du fører polsøgeren ind i stikkontakten.
Indsæt benene, så "nullederen" kan indsættes i nullederen på
stikkontakten.
• Der udsendes ikke et signal fra alle andre stik (ANALOG 2CH
OUT, ANALOG 5.1CH OUT, PHONES, DIGITAL (CD) OUT).
• Funktionen Multi Channel Management virker ikke.
z Hvis du vil lytte til lyden via hovedtelefonerne, når i.LINKindikatoren lyser
Du skal tilslutte hovedtelefonerne til PHONES-stikket på
forstærkeren, ikke på afspilleren.
Hvis der opstår støj (brum)
Støj kan skyldes en elektrisk potentialforskel på jordkredsløbet.* I
dette tilfælde skal du bruge det medfølgende overgangsstik (kun
den nordamerikanske model) og sørge for ikke at tilslutte
jordledningen.
* Selv om jorden til hjemmets forsyningsnet normalt er af typen
beskyttelsesjord, kan der opstå elektriske potentialforskelle
afhængigt af forsyningsnettet. Derfor kan brug af den
medfølgende netledning med 3 ben forringe kvaliteten af
lydsignalet eller frembringe en brummende støj.
9DK
Introduktion
Den medfølgende netledning har et jordet stik med 3 ben. Hvis
du bruger jordede stikkontakter til stik med 3 ben, kan stikket
sættes direkte i stikkontakten. Men hvis stikkontakten er en
jordet stikkontakt til 2 ben, skal du bruge det medfølgende
overgangsstik (kun den nordamerikanske model) eller et
overgangsstik, som kan købes lokalt.
Delenes
placering og
funktioner
Beskrivelser af
frontpanelets dele
I dette kapitel kan du læse om de
forskellige knappers og
betjeningsgrebs placering og
funktioner på front- og bagpanelerne
og den medfølgende fjernbetjening.
Du finder flere oplysninger på de
sider, der er angivet i parentes.
Du kan også læse om de oplysninger,
der vises på displayet.
1 POWER-kontakt (16)
Tryk her for at tænde for afspilleren.
2 TIME/TEXT-knap (17)
Hver gang du trykker på knappen, vises sporets
spilletid, pladens resterende spilletid eller TEXToplysninger i displayet.
3 SACD/CD-knap (16)
Hver gang, du trykker på knappen mens du afspiller
en hybrid-disc, skifter det lag, der skal afspilles,
mellem HD-laget (Super Audio-cd) og cd-laget.
4 i.LINK-knap (16)
Hver gang, du trykker på knappen, skifter
signaloutputtet mellem i.LINK-stikket og de analoge
stik.
i.LINK-indikatoren (16)
Lyser, når i.LINK-funktionen bruges.
5 Pladeskuffe (16)
Tryk på A OPEN/CLOSE for at åbne/lukke discskuffen.
10DK
MENU
MULTI/2CH
SACD/CD
Delenes placering og funktioner
TIME/TEXT
i.LINK
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
6 A OPEN/CLOSE-knap (16)
Tryk for at åbne eller lukke disc-skuffen.
7 N-knap (16)
Tryk her for at starte afspilning.
N-indikator (16)
Lyser under afspilning.
8 X-knap (16)
Tryk her for at holde pause i afspilningen.
X-indikator (16)
Lyser under pause.
9 x-knap (16)
Tryk her for at standse afspilningen.
0 PHONES
Tilslut hovedtelefonerne.
Under afspilning af en Super Audio-cd til flere kanaler
udsendes det samme signal, som udsendes fra
ANALOG 5.1CH FRONT L/R-stikkene, fra PHONESudgangene.
qs MENU-knap (15, 26-28)
Tryk for at gå ind i menuen.
Tryk for at forlade menuen og vende tilbage til den
normale visning.
qd MULTI/2CH-knap (16)
Tryk her for at vælge afspilningsområdet, når Super
Audio-cd'en til 2 kanaler og flere kanaler (side 15) er
indlæst.
qf Fjernbetjeningsmodtager
qg Displayvindue (17)
Viser forskellige oplysninger.
qh Knappen . AMS > (AMS: Automatisk
musiksensor) (20)
Når du drejer knappen . AMS > et klik mod
uret, kommer du tilbage til det forrige spor. Når du
drejer knappen . AMS > et klik med uret, går
du til det næste spor.
qa PHONE LEVEL
Indstil hovedtelefonernes lydstyrke.
11DK
Beskrivelser af bagpanelets
dele
Delenes placering og funktioner
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
1 ANALOG 5.1CH OUT-stik (5)
Tilslut til en forstærker udstyret med 5.1CHindgangsstikkene (flerkanalsforstærker, AV-forstærker
etc.) ved hjælp af lydkablerne.
2 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL-stik (8)
Tilslut til en lydkomponent ved hjælp af den koaksiale
digitalledning.
3 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL-stik (8)
Tilslut til en lydkomponent ved hjælp af en optisk
digitalledning.
4 i.LINK S200 AUDIO OUT-stikket (7)
Tilslut til STR-DA9000ES/TA-DA9000ES med i.LINKkablet.
5 AC IN-terminal (9)
Tilslut netledningen.
6 ANALOG 2CH OUT L/R-stik (6)
Tilslut til en lydkomponent (stereo/2 kanaler) ved
hjælp af lydkablet.
12DK
Bemærk!
Kun cd'ens lydsignaler kan udsendes fra DIGITAL (CD) OUTstikkene, som er vist i 2 og 3. Super Audio-cd'ens signaler kan
ikke udsendes gennem DIGITAL (CD) OUT.
Når i.LINK-indikatoren lyser
Der udsendes ikke et signal fra alle andre stik (ANALOG 2CH
OUT, ANALOG 5.1CH OUT, PHONES, DIGITAL (CD) OUT).
Beskrivelser af
fjernbetjeningens dele
1 CONTINUE-knap (22)
Tryk her for at genoptage normal afspilning fra
Afspilning i tilfældig rækkefølge eller Programmeret
afspilning.
qd MULTI/2CH-knap (16)
Tryk her for at vælge afspilningsområdet, når Super
Audio-cd'en til 2 kanaler og flere kanaler (side 15) er
indlæst.
qf ENTER-knap (27)
Tryk her for at vælge.
PROGRAM-knap (23)
Tryk her for at vælge Programmeret afspilning.
qg CLEAR-knap (23)
Tryk her for at slette et programmeret spornummer.
2 DISPLAY MODE-knap (18)
Tryk for at slå displayoplysningerne fra eller til.
qh LEVEL ADJ-knap (27)
Tryk her for at justere balancen for udgangsniveauet
for flerkanals styringsfunktionen (side 25).
3 TIME/TEXT-knap (17)
Hver gang du trykker på knappen, vises sporets
spilletid, pladens resterende spilletid eller TEXToplysninger i displayet.
qj CHECK-knap (23)
Tryk her for at kontrollere den programmerede
rækkefølge.
4 Nummerknapper (20)
Tryk her for at indtaste spornumrene.
5 i10-knap (20)
Tryk her for at finde et spor med et nummer over 10.
6 REPEAT-knap (21)
Tryk her gentagne gange for at afspille alle spor eller
kun ét spor på cd'en.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
TIME/TEXT MULTI/2CH
7 AyB-knap (22)
Tryk her for at vælge Repeat A-B Play.
8 H-knap (16)
Tryk her for at starte afspilning.
X-knap (16)
Tryk her for at holde pause i afspilningen.
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
x-knap (16)
Tryk her for at standse afspilningen.
9 AMS ./> (AMS: Automatisk musiksensor)knapper (20)
Tryk her for at finde et bestemt spor.
0 m/M-knapper (20)
Tryk her for at finde en del, som du vil afspille inden
for et spor.
qa INDEX >/.-knapper (20)
Tryk her for at finde et bestemt punkt mærket med et
indekssignal, når du afspiller en cd, der har
indekssignaler.
SACD/CD
9
ENTER
10/0
REPEAT
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
AMS
INDEX
qs SACD/CD-knap (16)
Hver gang du trykker på denne knap, vises "SACD"
eller "CD" på displayet. Vælg den type cd, du vil
afspille.
13DK
Delenes placering og funktioner
SHUFFLE-knap (22)
Tryk her for at vælge Afspilning i tilfældig rækkefølge.
Afspilning af
cd'er
I dette kapitel forklares de forskellige
måder, cd'er kan afspilles på.
Kompatible pladetyper
Du kan afspille følgende cd'er på denne afspiller.
Vælg den korrekte indikator, afhængigt af pladetypen der
skal afspilles, ved at trykke på SACD/CD eller MULTI/
2CH (side 16).
Klassifikation efter lagkonfiguration
Super Audio-cd (cd med enkeltlag)
Denne cd består af et enkelt HD-lag (High Density).
Når du afspiller denne cd, indstilles afspilleren
automatisk til Super Audio-cd-afspilningstilstand.
HD-lag (Super Audio-cd)
Super Audio-cd (cd med dobbeltlag)
Denne cd består af dobbelte HD-lag og tåler langvarige
afspilningsperioder.
Når du afspiller denne cd, indstilles afspilleren
automatisk til Super Audio-cd-afspilningstilstand.
Desuden er det ikke nødvendigt at vende cd'en, da cd'en
med dobbeltlag kun består af dobbelte HD-lag på den ene
side.
HD-lag (Super Audio-cd)
HD-lag (Super Audio-cd)
Almindelig cd
Denne cd er standardformatet.
Når du afspiller denne cd, indstilles afspilleren
automatisk til almindelig cd-afspilningstilstand.
Cd-lag
14DK
Super Audio-cd + cd (hybrid-cd)
Denne cd består af et HD-lag og et cd-lag. Tryk på SACD/
CD for at vælge det lag, du vil lytte til. Desuden er det
ikke nødvendigt at vende cd'en, da de dobbelte lag kun er
på den ene side. Du kan afspille cd-laget på en almindelig
cd-afspiller.
Super Audio-cd til 2 kanaler og flere kanaler
Denne cd består af afspilningsområdet til 2 kanaler og
afspilningsområdet til flere kanaler.
Tryk på MULTI/2CH for at vælge det afspilningsområde,
du vil lytte til.
Afspilningsområde til 2
kanaler
Afspilningsområde til
flere kanaler
Cd-lag
Valg af standardafspilningsområdet
(2 kanaler eller flere kanaler)
Sådan vælges standardafspilningslaget (HD eller
CD)
1
2
Tryk på MENU under stoptilstanden.
Drej . AMS >, indtil "M/2CH SELECT" vises på
displayet.
1
2
Tryk på MENU, når afspilleren er stoppet.
Drej . AMS >, indtil "SACD/CD SEL" vises på
displayet.
3
Tryk på . AMS >.
Det aktuelle afspilningsområde vises.
3
Tryk på . AMS >.
Det aktuelle afspilningslag vises.
4
4
Drej . AMS > for at vælge det ønskede
afspilningslag, og tryk derefter på . AMS >.
Drej . AMS > for at vælge det ønskede
afspilningsområde, og tryk dernæst på
. AMS >.
Inkompatible cd'er
Klassifikation efter Super Audio-cd'ens
kanalkonfiguration
Super Audio-cd til 2 kanaler
Denne cd består af afspilningsområdet til 2 kanaler.
Når du afspiller denne cd, indstilles afspilleren
automatisk til afspilningstilstanden til 2 kanaler.
Denne afspiller kan ikke afspille følgende cd'er. Hvis du
forsøger at afspille dem, vises fejlmeddelelsen "TOC
Error" eller "No Disc", eller der er ingen lyd.
• CD-ROM
• DVD etc.
Afspilningsområde til 2
kanaler
Flerkanals Super Audio-cd
Denne cd består af afspilningsområdet til flere kanaler.
Når du afspiller denne cd, indstilles afspilleren
automatisk til afspilningstilstanden til flere kanaler.
Afspilningsområde til
flere kanaler
15DK
Afspilning af cd'er
HD-lag (Super Audiocd)
Afspilning af en cd
Betjeningen til almindelig afspilning og den
grundlæggende betjening under afspilningen er forklaret
herunder.
POWER
SACD/CD
A OPEN/CLOSE N X
Afspilning af cd'er
i.LINK
x
Grundlæggende betjening under afspilning
For at
Tryk på
Stoppe afspilning
x
Holde pause i afspilningen
X
Genoptage afspilning
efter pause
X eller N
Finde et efterfølgende spor
Drej . AMS > med uret
Finde det aktuelle spors
begyndelse
eller et foregående spor
Drej . AMS > mod uret
Udskubning af cd'en
A OPEN/CLOSE
.AMS>
1
Tænd for forstærkeren. Skru lyden ned til det
laveste niveau.
2
Vælg afspillerpositionen ved hjælp af
indgangsvælgeren på forstærkeren.
3
4
Tryk på POWER for at tænde for afspilleren.
Tryk på A OPEN/CLOSE for at åbne pladeskuffen,
og læg en cd i skuffen.
z Hvis du tænder for afspilleren, når der allerede er ilagt en cd
Starter afspilning automatisk. Hvis du tilslutter en timer, der fås i
handelen, kan du indstille den til at starte afspilning af cd'en, når
som helst du vil.
z Sådan vælges et lag, som du vil lytte til, når du afspiller en
hybrid-cd (side 15)
Tryk på SACD/CD flere gange for at aktivere enten "SACD" eller
"CD".
z Sådan vælges et afspilningsområde, som du vil lytte til, når du
afspiller en Super Audio-cd til 2 kanaler og flere kanaler (side 15)
Tryk på MULTI/2CH flere gange for at aktivere enten "MULTI
CH" eller "2 CH".
Bemærk!
Med mærkatsiden opad
5
Tryk på N.
Afspilning starter fra det første spor. Hvis du vil starte
afspilning fra et bestemt spor, skal du dreje . AMS
> for at vælge spornummeret, før du trykker på N.
6
Indstil lydstyrken på forstærkeren.
• Øg gradvis lydstyrken under afspilningen, idet du starter med
det laveste niveau. Udgangssignalet fra denne enhed kan
indeholde båndbredde, som ligger uden for det normale
lytteområde. Dette kan skade højttalerne eller ørerne.
• Når du ændrer afspilningsområdet i tilstanden for
programmeret afspilning, slettes programmet.
• Når du ændrer afspilningsområdet, starter afspilningen fra
starten af det samme spor. Det afhænger dog af disc'en, om
afspilningen starter fra det første spor.
Sådan bruges i.LINK-funktionen
Du kan udsende lyd via i.LINK S200 AUDIO OUT-stikket
og nyde den høje lydkvalitet. Se betjeningsvejledningen,
der fulgte med den tilsluttede komponent.
Tryk på i.LINK for at aktivere i.LINK-indikatoren.
Hvis du vil deaktivere i.LINK-funktionen og lytte til analog lyd,
skal du trykke på i.LINK igen for at slukke i.LINK-indikatoren.
Bemærk!
Hvis du trykker på N, mens den tilsluttede komponent ikke er
klar til i.LINK-funktionen (f.eks. mens "i.LINK Connecting" vises
på displayet på STR-DA9000ES/TA-DA9000ES), falder lyden
måske ud i starten af sporet.
Når i.LINK-indikatoren lyser
16DK
• Der udsendes ikke et signal fra alle andre stik (ANALOG 2CH
OUT, ANALOG 5.1CH OUT, PHONES, DIGITAL (CD) OUT).
• Menufunktionerne "D. FILTER", "D. OUTPUT", "2CH SPK
MODE", "MCH SPK MODE", "LEVEL ADJUST" og "SPK
DISTANCE" er ikke tilgængelige.
Brug af displayet
Displayvinduet viser forskellige oplysninger om cd'en
eller det spor, der afspilles. I dette afsnit beskrives de
løbende discoplysninger og oplysninger, der vises for
hver afspilningsstatus.
TIME/TEXT
MENU
Cd-oplysninger når en cd er ilagt
Afhængigt af den cd, der nu er ilagt, viser displayet
følgende:
Super Audio-cd til 2 kanaler
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
.AMS>
MULTI
5.1CH
MULTI
SACD
MULTI
5 CH
eller
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Ved afspilning
af en 5.1CH
Super Audio-cd
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Ved afspilning af
en 5CH Super
Audio-cd
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
CH
SACD
SACD
eller
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Ved afspilning
af andre Super
Audio-cd'ere
eller i
stoptilstand
Almindelig cd
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Visning af oplysninger når afspilleren er
stoppet
Tryk på TIME/TEXT.
Displayet viser det samlede antal spor og den samlede
afpilningstid.
Samlet antal spor
Samlet afspilningstid
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
17DK
Afspilning af cd'er
Super Audio-cd til flere kanaler
Brug af displayet
Visning af oplysninger mens afspilleren
spiller
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på denne knap, vises det aktuelle
spornummer og dets forløbne spilletid eller resterende
tid, eller den samlede resterende tid for cd'en vises på
displayet.
Når afspilleren registrerer en Super Audio-cd til flere
kanaler, vises kanaloplysningerne, før standarddisplayet
vises.
Afspilning af cd'er
Afspilning af spornummer og det aktuelle spors
forløbne spilletid (standarddisplay)
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
1 1
INDEX
MIN
SEC
1.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på TIME/TEXT
Afspilning af spornummer og resterende tid
for det aktuelle spor
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
1
MIN
SEC
-1.56
Visning af oplysningerne for en TEXT-cd
TEXT-cd'er indeholder oplysninger såsom cd-titlen eller
kunstnernavnet såvel som lydsignalerne. Denne afspiller
kan vise cd-titlen, kunstnernavnet og det aktuelle
spornavn som TEXT-oplysninger.
Når afspilleren registrerer en TEXT-disc, vises "TEXT" på
displayet. Hvis TEXT-disc'en indeholder flere sprog, vises
"MULTI-TEXT". Hvis du vil vise oplysningerne på et
andet sprog, skal du se "Visning af oplysningerne for en
TEXT-cd på andre sprog" på side 19.
Visning af oplysningerne for en TEXT-cd i
stoptilstand
Tryk på TIME/TEXT.
Hver gang du trykker på denne knap, vises navnet på
cd'en eller kunstnernavnet på displayet. Når du vælger
kunstnernavnet, vises "ART." på displayet.
• Før du starter afspilning
Cd-titel
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
MULTI
TEXT
DISC
Tryk på TIME/TEXT
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
Tryk på TIME/TEXT
Samlet resterende tid på cd'en
MULTI
5.1CH
SACD
MIN
SEC
-43.32
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Kunstnernavn
MULTI
TEXT
Tryk på TIME/TEXT
ART.
Tryk på TIME/TEXT
Kanaloplysninger (vises kun, når afspilleren registrerer
en Super Audio-cd til flere kanaler)
5.1CH
SACD
TRACK
[MULTI] 5.1 CH
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
MULTI
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Samlet antal spor og samlet spilletid
MULTI
TEXT
TRACK
Sluk oplysningerne på displayet Z
Hver gang du trykker på DISPLAY MODE på
fjernbetjeningen, mens du afspiller en cd, tændes og
slukkes displayet skiftevis.
Selv når displayet er slukket, tændes displayet, hvis du
holder pause eller stopper afspilningen. Når du
genoptager afspilningen, slukkes displayet igen.
Når du trykker på DISPLAY MODE for at slukke for
displayet, før du begynder at afspille, vises "Display Off",
og når du trykker på knappen for at tænde for displayet,
vises "Display On".
18DK
CH
SACD
10
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på
TIME/
TEXT
Visning af oplysninger for en TEXT-cd
under afspilning af en cd
Visning af oplysningerne for en TEXT-cd
på andre sprog
Det aktuelle spornavn vises. Hvis cd-titlen har mere end
15 tegn, bliver de første 14 tegn stående, efter at navnet er
rullet forbi på displayet.
Når afspilleren registrerer en Super Audio-cd til flere
kanaler, vises kanaloplysningerne, før spilletiden på det
aktuelle spor vises.
• Under afspilning af en cd
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
1
2
Tryk på MENU i stoptilstand.
3
Tryk på . AMS >.
Det aktuelt valgte sprog (engelsk, fransk, tysk etc.)
blinker.
Hvis afspilleren ikke kan vise det sprog, der bruges på
en TEXT-cd, vises "Other lang" på displayet.
4
Drej . AMS >, indtil det ønskede sprog vises
på displayet.
5
Tryk på . AMS >.
Efter nogle få sekunder vises oplysningerne på det
valgte sprog.
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
HITECHBLUES
Tryk på TIME/TEXT
Kanaloplysninger (vises kun, når afspilleren
registrerer en Super Audio-cd til flere kanaler)
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Drej . AMS >, indtil "LANGUAGE" vises på
displayet.
Det aktuelle spors spilletid
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
1
1.56
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på TIME/TEXT
Resterende tid på det aktuelle spor
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Tryk på TIME/TEXT
Resterende tid på cd’en
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på
TIME/
TEXT
Bemærkninger
• Displayet viser ikke nødvendigvis alle tegnene, afhængigt af
cd'en.
• Denne afspiller kan kun vise navnet på cd'en, kunstnernavnet
og spornavnene fra TEXT-cd'er. Andre oplysninger kan ikke
vises.
19DK
Afspilning af cd'er
Sportitel
Du kan ændre det viste sprog, hvis TEXT-cd'en har
kapacitet til flere sprog. Når afspilleren registrerer en
sådan TEXT-disc, vises "MULTI-TEXT" på displayet.
Skift sproget ved at følge nedenstående procedure.
Søgning efter et bestemt
spor
Søgning efter et bestemt
sted på et spor
Under stop- eller afspilningstilstand kan du finde et
hvilket som helst spor, der skal afspilles.
Du kan finde et bestemt sted på et spor under afspilning
eller afspilningspause.
H
Nummerknapperne
./>
.AMS>
>10
Afspilning af cd'er
.AMS>
m/M
INDEX
>/.
./>
Søgning efter et sted mens du overvåger
lyden (Søgning) Z
For at finde
Skal du
Det næste eller
efterfølgende spor
Dreje . AMS > med uret, indtil
du finder sporet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på >
gentagne gange, indtil du finder sporet.
Det aktuelle eller
foregående spor
Drej . AMS > mod uret, indtil du
finder sporet. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på .
gentagne gange, indtil du finder sporet.
Et bestemt spor med
det samme
Drej . AMS >, indtil du finder det
ønskede spornummer. Når du bruger
fjernbetjeningen, skal du trykke på .
eller > gentagne gange, indtil du
finder sporet.
Tryk på m/M, og hold den nede under afspilning.
Du hører afspilning med mellemrum, mens cd'en går frem
eller tilbage. Slip knappen, når du når til det ønskede sted.
Søgning efter et punkt ved at iagttage
tidsangivelsen (højhastighedssøgning) Z
Tryk på m/M, og hold den nede under pausen i
afspilningen.
Du hører ikke afspilningslyden.
z Når "Over!!" vises på displayet
Cd'en er nået til slutningen. Tryk på . eller m for at gå
tilbage.
Bemærk!
Find et spor med det samme ved at
indtaste spornummeret Z
Tryk på nummerknappen/-erne for at indtaste
spornummeret.
z For at indtaste et spornummer over 11 Z
1
2
Spor, som kun varer nogle få sekunder, kan være for korte til at
overvåge. I så fald vil afspilleren muligvis ikke søge korrekt.
Søgning efter et punkt ved hjælp af
indeksfunktionen (Indekssøgning) Z
Tryk på >10.
Tryk på INDEX. eller INDEX> gentagne gange i
afspilnings- eller pausetilstand.
Indtast de tilsvarende cifre.
Tryk på 10/0 i stedet for at indtaste 0.
z Hvad er et INDEX?
Eksempler:
• For at afspille spor nummer 30: Tryk på >10, dernæst 3 og
10/0.
• For at afspille spor nummer 100: Tryk på >10 to gange,
dernæst 1 og 10/0 to gange.
Bemærk!
Standarddisplayet vises igen, hvis du trykker på >10 to gange,
når det samlede antal spor er mindre end 100.
20DK
Nogle Super Audio-cd'er eller cd'er leveres med et
indeksmarkeringssystem, som inddeler spor eller discs i mindre
segmenter. Dette er særlig nyttigt, når du vil finde et bestemt
punkt inden for et langt spor (f.eks. i klassisk musik).
Indekssøgefunktionen virker kun, når du bruger en indekseret
cd, som fås i handelen (normalt angivet på mærkaten).
Afspilning af spor
gentagne gange Z
Søgning efter et sted ved at indstille
starttiden (Tidssøgning)
Tryk på ./> (eller drej . AMS >) for at
vælge det ønskede spor, mens afspilleren er
stoppet.
2
Tryk på m/M, og hold den nede for at indstille
starttidspunktet for afspilning, mens du ser på
displayet.
Du kan indstille tiden fra begyndelsen af det ønskede
spor, når du trykker på M først, og indstille tiden fra
slutningen af det ønskede spor baglæns, når du
trykker på m først.
MULTI
REPEAT
AyB
5.1CH
SACD
TRACK
5
3
MIN
SEC
2.57
Afspilning af cd'er
1
Du kan afspille en hel cd eller dele af den gentagne gange.
Denne funktion kan bruges med Afspilning i tilfældig
rækkefølge til at gentage alle sporene i tilfældig
rækkefølge (side 22) eller med Programmeret afspilning
til at gentage alle sporene i et program (side 23). Du kan
også gentage et bestemt spor eller en bestemt del af et
spor.
H
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
x
Tryk på H.
Afspilning starter ved tidssøgningen.
Bemærk!
Hvis du slukker for afspilleren eller frakobler netledningen,
gemmer afspilleren den sidste indstilling af gentaget afspilning
("Repeat All" eller "Repeat 1") og husker den, næste gang du
tænder for afspilleren. Indstillingen af Repeat A-B Play vil dog
blive annulleret, hvis du slukker for afspilleren eller frakobler
netledningen.
Gentagelse af alle sporene på cd’en
(Repeat All Play)
Tryk på REPEAT én gang, og tryk dernæst på H.
"Repeat" vises på displayet, og Repeat All Play starter.
Den gentagne afspilning skifter efter den valgte
afspilningstilstand.
Når afspilningstilstanden Gentager afspilleren
er
Normal afspilning (side 16) Alle sporene efter hinanden
Afspilning i tilfældig
rækkefølge (side 22)
Alle sporene i tilfældig rækkefølge
Programmeret
afspilning (side 23)
Alle sporene i programmet efter
hinanden
Sådan annulleres gentagelse af al afspilning
Tryk på REPEAT gentagne gange, indtil "REPEAT"
slukkes.
21DK
Afspilning af spor gentagne gange Z
Gentagelse af det aktuelle spor (Repeat 1
Play)
Mens det spor, du vil gentage, afspilles, skal du trykke
på REPEAT gentagne gange, indtil "REPEAT 1" vises på
displayet.
Repeat 1 Play starter.
Afspilning af spor i
tilfældig rækkefølge
(Shuffle Play) Z
Når du vælger Afspilning i tilfældig rækkefølge, afspiller
afspilleren alle sporene på cd'en i tilfældig rækkefølge.
CONTINUE
Afspilning af cd'er
Sådan annulleres gentagelse af en enkelt
afspilning
Tryk på REPEAT gentagne gange, indtil "REPEAT 1"
slukkes.
SHUFFLE
Gentagelse af en bestemt del inden for et
spor (Repeat A-B Play)
Du kan angive en del inden for et spor, der skal afspilles
gentagne gange. Bemærk, at den angivne del skal være
inden for grænserne af et enkelt spor.
1
Mens afspilleren spiller, skal du trykke på AyB
ved startpunktet (punkt A) på den del, der skal
afspilles gentagne gange.
"REPEAT" vises, og "A" blinker på displayet.
2
Fortsæt med at afspille sporet (eller tryk på M)
for at finde slutpunktet (punkt B). Tryk dernæst på
AyB.
"REPEAT A-B" vises, og Repeat A-B Play starter.
Sådan annulleres gentagelse af A-B afspilning
Tryk på REPEAT.
z Du kan indstille et nyt start- og slutpunkt under Repeat A-B
Play
Du kan ændre det nuværende slutpunkt til et nyt startpunkt og
dernæst angive et nyt slutpunkt for at gentage en anden del lige
efter den nuværende del.
1 Tryk på AyB under Repeat A-B Play.
Det nuværende slutpunkt ændres til det nye startpunkt (punkt
A).
"REPEAT" lyser, og "A" blinker på displayet.
2 Find det nye slutpunkt (punkt B), og tryk på AyB.
"REPEAT A-B" lyser, og afspilleren begynder at gentage den
nyligt angivne del.
Tryk på H, når du vil starte igen fra startpunkt A under
gentagen AyB.
22DK
H
./>
1
2
Tryk på SHUFFLE i stoptilstand.
Tryk på H.
Afspilning i tilfældig rækkefølge starter.
";" vises, mens afspilleren "blander" sporene.
Afspilleren standser, når alle spor er afspillet én gang.
Sådan genoptages normal afspilning
Tryk på CONTINUE.
z Du kan finde spor under afspilning i tilfældig rækkefølge
Tryk på ./>.
Tryk på > for at finde det næste spor, eller tryk på . for at
finde begyndelsen af det aktuelle spor. Afspilleren går ikke
tilbage til spor, som allerede er afspillet.
Bemærk!
Hvis du ændrer afspilningsområdet (2 kanaler/flere kanaler)
eller laget (CD/HD) for Super Audio-cd'en (side 15), slettes
indstillingen for tilfældig afspilning.
Oprettelse af dit eget program
(Programmeret afspilning) Z
Du kan vælge de spor, du kan lide, og angive
afspilningsrækkefølgen i et program, der indeholder op
til 32 spor (eller 999 min. 59 sek. i samlet programtid).
CONTINUE
PROGRAM
Kontrol af programmets indhold
Tryk på CHECK, før du starter afspilning, eller mens
afspilleren spiller.
Hver gang du trykker på knappen, vises spornumrene på
displayet i den programmerede rækkefølge.
Hvis du trykker på CHECK gentagne gange, mens
afspilleren afspiller, vises det aktuelle spornummer fulgt
af de følgende spornumre, der skal afspilles.
Nummerknapperne
>10
CHECK
Du kan ændre programmets indhold i stoptilstand.
CLEAR
H
For at
Gør følgende:
Slette et spor
1 Tryk på CHECK gentagne gange, indtil
det spornummer, du vil slette, vises.
2 Tryk på CLEAR.
Slette fra det sidste
spor i programmet
Tryk på CLEAR.
Hver gang du trykker på knappen, slettes
programmets sidste spor.
Tilføje et spor til
slutningen af
programmet
Tryk på ./> for at vælge det spor, du
vil tilføje, og tryk dernæst på PROGRAM.
Når du bruger fjernbetjeningen, skal du
trykke på nummerknappen for det spor, der
skal tilføjes.
Slette alle spor
Hold CLEAR eller x nede i ca. 2 sekunder,
indtil "Prog CLEAR" vises på displayet.
./>
1
Tryk på PROGRAM i stoptilstand.
"Program" vises på displayet.
2
Tryk på nummerknapperne for at indtaste
spornummeret.
Hvis du indtastede det forkerte spornummer
Tryk på CLEAR for at slette spornummeret, og indtast
det korrekte spornummer igen ved hjælp af
nummerknapperne.
Sådan vælges et spornummer over 11
Tryk på >10 (side 20).
3
Gentag trin 2 for at indtaste andre spor.
Hver gang du indtaster et spornummer, vises den
samlede programtid på displayet.
4
Tryk på H.
Programmeret afspilning starter.
Sådan genoptages normal afspilning
Tryk på CONTINUE.
z Programmet er der stadig, efter at Programmeret afspilning
er slut
Tryk på H for at afspille fra begyndelsen af programmet igen.
Programmet er der stadig, selv om du standser afspilningen.
Bemærk!
Hvis du slukker afspilleren, tager netledningen ud, trykker på A
OPEN/CLOSE eller ændrer afspilningsområdet (2 kanaler/flere
kanaler) eller laget (CD/HD) for Super Audio-cd'en (side 15),
slettes programmet.
23DK
Afspilning af cd'er
Ændring af programmets indhold
Brug af et filter under
afspilning af en cd
Aktivering/deaktivering af
DIGITAL OUT
(Digitalt filter)
Denne afspiller indeholder et digitalt filter, der fjerner den
støj, der fremkommer under sampling. Ved at vælge en
bestemt filtertype, kan du justere lydkvaliteten.
Du kan vælge "STANDARD" eller "OPTION".
(Standardindstillingen er "STANDARD".)
Du kan aktivere digital out-funktionen (de digitale
signaler kan udsendes) eller deaktivere den (de digitale
signaler kan ikke udsendes). Når du bruger DIGITAL
(CD) OUT COAXIAL- eller DIGITAL (CD) OUT
OPTICAL-udgangen, skal du aktivere den digitale
funktion ("D.OUT ON"). (Standardindstillingen er
"D.OUT ON".)
Når i.LINK-indikatoren lyser
Når i.LINK-indikatoren lyser
Denne funktion er ikke tilgængelig.
Denne funktion er ikke tilgængelig.
MENU
.AMS>
Afspilning af cd'er
1
2
Tryk på MENU.
3
4
Tryk på . AMS >.
5
Tryk på . AMS >.
Når du vælger "OPTION", vises "FILTER" i displayet.
Drej . AMS >, indtil "D. FILTER" vises i
displayet.
Drej . AMS >, indtil det ønskede filternavn
("STANDARD" eller "OPTION") vises i displayet.
Beskrivelse af de digitale filtre
STANDARD
Giver et bredt frekvensområde og rumklang.
OPTION
Giver en jævn og kraftig lyd med en tydelig placering af
lydbilledet.
Bemærkninger
• Digitale filtre er kun effektive, når du afspiller en almindelig
cd. Du kan ikke vælge det digitale filter, når du afspiller en
Super Audio-cd.
• Afhængigt af cd'en eller det tilsluttede udstyr er der måske
ingen mærkbar virkning ved brug af filtret.
24DK
MENU
1
2
Tryk på MENU.
3
4
Tryk på . AMS >.
5
Tryk på . AMS >.
.AMS>
Drej . AMS >, indtil "D. OUTPUT" vises i
displayet.
Drej . AMS >, indtil den ønskede digitale
funktion ("D.OUT ON" eller "D.OUT OFF") vises i
displayet.
Bemærk!
Når du afspiller en Super Audio-cd, virker denne funktion ikke,
og der udsendes intet signal fra DIGITAL (CD) OUT-udgangene.
Lytning til Super Audiocd'en til flere kanaler
(flerkanals styringsfunktion)
Valg af afspilningstilstand til 2 kanaler
Afspilleren er udstyret med styringsfunktionen til flere kanaler,
som indstiller afspilningstilstanden for Super Audio-cd'en via
DSD-DSP (indbygget i afspilleren) i overensstemmelse med
dine højttaleres placering eller størrelse.
1
2
Tryk på MENU.
Når i.LINK-indikatoren lyser
3
Tryk på . AMS >.
Afspilningstilstanden vises på displayet.
Denne funktion er ikke tilgængelig.
Drej . AMS >, indtil "2CH SPK MODE" vises
på displayet.
Eksempel på højttalernes layout
L (V)
Fronthøjttalere
2CH Direct
Hvert signal udsendes direkte via
fronthøjttalerne. Der udsendes intet
signal fra subwooferen.
R (H)
a
2CH + SW
L (V)
Subwoofer
Centerhøjttaler
R (H)
Subwoofer
a
4
Drej . AMS >, indtil den ønskede tilstand
vises på displayet.
5
Tryk på . AMS >.
Bemærk!
Surround-højttalere
Sådan indstilles flerkanals styringen:
1 Vælg afspilningstilstanden fra den forudindstillede tilstand
(til afspilning til 2 kanaler eller afspilning til flere kanaler).
2 Juster udgangsafspilningsniveauet for hver højttaler (kun
når du vælger afspilningstilstanden til flere kanaler).
Bemærkninger
• Denne funktion virker kun, når du afspiller Super Audio-cd'en.
• Du kan ikke indstille balancen for udgangsniveauet, afhængigt
af den valgte tilstand for højttalerlayout.
MENU
.AMS>
Denne funktion virker ikke, når afspilleren er i cd- eller flerkanals
afspilningstilstand. Benyt denne funktion, når afspilleren er i 2kanals Super Audio-cd-afspilningstilstand, pladeskuffen åbnes,
eller der ikke er nogen cd i afspilleren.
Valg af flerkanals afspilningstilstand
1
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på . AMS >.
Afspilningstilstanden vises på displayet.
Drej . AMS >, indtil "MCH SPK MODE" vises
på displayet.
Afspilningstilstand
Front- Center- Surround- Subhøjttalere højttaler højttalere woofer
MCH Direct
Hvert signal udsendes direkte fra hver
højttaler.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
ENTER
LEVEL ADJ
./>
25DK
Afspilning af cd'er
Fronthøjttalere
Afspilningstilstand
Lytning til Super Audio-cd'en til flere kanaler
Afspilning af cd'er
Om "Large (Stor)" eller "Small (Lille)" højttaler
En "Large" højttaler er den højttaler, som kan gengive
dybe basfrekvenser. Når du vælger "Small" for
surround-højttalerne, gengives surround-højttalernes
basfrekvenser fra fronthøjttalerne eller (og)
subwooferen.
Til normal brug bør du vælge "MCH Direct" eller de
indstillinger, som indstiller alle højttalerne til "Large"
(eks. "5 – Large + SW", "5 – Large" etc.). Når lyden
bliver støjende, eller afspilningen til flere kanaler ikke
er effektiv under afspilning af en Super Audio-cd til
flere kanaler, skal du ændre indstillingerne for de
pågældende højttalere til "Small".
4
Drej . AMS >, indtil den ønskede tilstand
vises på displayet.
5
Tryk på . AMS >.
Tryk på MENU for at vende tilbage til det normale
display.
Indstilling af balancen for
udgangsniveauet for hver højttaler
Du kan foretage følgende indstillinger med flerkanals
styringsfunktionen:
CNTR BALANCE
Den relative balance for udgangsniveau mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og centerhøjttaleren
(CENTER)
SURR BALANCE
Den relative balance for udgangsniveauet mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og surround-højttalerne
(SURR L/R)
SW BALANCE
Den relative balance for udgangsniveauet mellem
fronthøjttalerne (FRONT L/R) og subwooferen (SUB
WOOFER)
Bemærkninger
Bemærk
• Flerkanals styringsfunktionen virker ikke, når du vælger "MCH
Direct" (du kan ikke indstille balancen for udgangsniveauet for
hver højttaler).
• Fronthøjttalerindstillingen er automatisk indstillet til "Large",
når du indstiller subwooferen til "––".
• Når du afspiller et spor, som ikke indeholder LFE*-signalet,
udsendes signalet for subwooferen ikke. Når du derfor vælger
"MCH Direct", "5 – Large + SW" eller "No – CNTR + SW",
udsendes der intet signal fra subwooferen. Men hvis du vælger
"5 – Small + SW" eller "FRT – Large + SW" (når du angiver
højttalerindstillingen til "Small"), udsendes basfrekvenserne fra
subwooferen.
* LFE: Low Frequency Enhancement
(Lavfrekvensforstærkning) (beskrevet som ".1 CH")
Visse indstillinger virker ikke, afhængigt af den valgte
afspilningstilstand til flere kanaler.
Indstilling af balancen for udgangsniveau på
afspillerens frontpanel
Du kan indstille balancen for udgangsniveau for hver
højttaler, mens du lytter til lyden under afspilning. Du
kan også indstille, mens du lytter til testtonen i
stoptilstand.
1
2
Tryk på MENU.
3
Tryk på . AMS >.
Gå til trin 6 under afspilning.
4
Drej . AMS >, indtil "TONE ON" vises på
displayet.
5
Tryk på . AMS >.
Testtonen udsendes fra højttalerne efter hinanden, og
den højttalertype, som udsender testtonen, vises på
displayet.
6
Drej . AMS >, indtil det ønskede punkt vises
på displayet.
Vælg punktet fra "CNTR BALANCE", "SURR
BALANCE" eller "SW BALANCE".
Drej . AMS >, indtil "LEVEL ADJUST" vises på
displayet.
Bemærk!
Når du indstiller subwooferen til "––" i afspilningstilstanden
til flere kanaler (side 25), vises "SW BALANCE" ikke.
Tilsvarende vises "CNTR BALANCE" eller "SURR
BALANCE" ikke, når du indstiller hver højttaler til "––".
26DK
7
Tryk på . AMS >.
Balancejusteringsdisplayet vises.
I stoptilstand udsendes testtonen fra den valgte
højttaler.
Eksempel: Hvis du vælger "SURR BALANCE" i
stoptilstand, udsendes testtonen fra
fronthøjttalerne og surround-højttalerne.
MULTI
5
Tryk på ENTER.
Balancejusteringsdisplayet vises.
I stoptilstand udsendes testtonen fra den valgte
højttaler.
Eksempel: Hvis du vælger "SURR BALANCE" i
stoptilstand, udsendes testtonen fra
fronthøjttalerne og surround-højttalerne.
CH
MULTI
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
DISC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
FRT:_____:SURR
6
Drej . AMS > for at indstille
udgangsniveauet.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på ./> gentagne gange for at indstille
udgangsniveauet.
MULTI
CH
SACD
MULTI
CH
DISC
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
9
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tryk på . AMS >.
Afspilleren vender tilbage til tilstanden i trin 6.
Gentag trin 6 til og med 9 for flere indstillinger.
10 Tryk på MENU, når du er færdig med indstillingen.
Displayet vender tilbage til det normale.
Indstilling af udgangsniveau fra fjernbetjeningen
Z
Du kan indstille udgangsniveauet for hver højttaler fra
lyttepositionen ved hjælp af den medfølgende
fjernbetjening.
1
Tryk på LEVEL ADJ under afspilnings- eller
stoptilstand.
Gå til trin 4 under afspilning.
2
Tryk på ./> gentagne gange, indtil "TONE
ON" vises på displayet.
3
Tryk på ENTER.
Testtonen udsendes fra højttalerne efter hinanden, og
den højttaler, som udsender testtonen, vises på
displayet.
4
Tryk på ./> gentagne gange, indtil det
ønskede punkt vises på displayet.
Vælg punktet fra "CNTR BALANCE", "SURR
BALANCE" eller "SW BALANCE".
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
Tryk på ENTER.
Afspilleren vender tilbage til tilstanden i trin 4.
Gentag trin 4 til og med 7 for flere indstillinger.
8
Tryk på LEVEL ADJ, når du er færdig med at
indstille.
Displayet vender tilbage til det normale.
Bemærk!
Når du vælger en anden afspilningsmåde end "2CH Direct" eller
"MCH Direct" med brug af flerkanals styringsfunktionen, vil
lydfordelingen til højttalerne skifte, hvilket kan bevirke, at den
generelle lydstyrke reduceres. Hvis dette sker, skal lydstyrken
reguleres med lydstyrkekontrollen på den tilsluttede forstærker.
Bemærk!
Når du indstiller subwooferen til "––" i afspilningstilstanden
til flere kanaler (side 25), vises "SW BALANCE" ikke.
Tilsvarende vises "CNTR BALANCE" eller "SURR
BALANCE" ikke, når du indstiller hver højttaler til "––".
27DK
Afspilning af cd'er
8
CH
SACD
Lytning til Super Audio-cd'en til flere kanaler
Justering af højttalerafstanden
Du kan justere højttalerafstanden, hvis den tilsluttede
forstærker ikke har en menu til indstilling af
højttalerafstanden. Hvis forstærkeren har denne funktion,
anbefales det, at du indstiller højttalerafstanden på
forstærkeren. Denne indstilling er kun tilgængelig for
Multi-Channel Super Audio-cd'er.
1
2
Tryk på MENU.
3
4
Tryk på . AMS >.
Bemærk!
Afspilning af cd'er
Når du indstiller højttalerafstanden på både afspilleren og
forstærkeren, bliver begge indstillinger muligvis aktiveret, og du
opnår måske ikke det ønskede resultat.
Drej . AMS >, indtil den ønskede funktion
vises på displayet.
Vælg funktionen fra "FRT DIST.", "SURR DIST.",
"CNTR DIST." eller "SUBW DIST.".
Bemærk!
Når du indstiller subwooferen til "––" i afspilningstilstanden
med flere kanaler (side 25), kan "SUBW DIST." ikke justeres
("Not In Use" vises). På samme måde kan "CNTR DIST." ikke
justeres ("Not In Use" vises), når du indstiller den tilsvarende
højttaler til "––".
FRT DIST.
Afstanden fra lyttepositionen til fronthøjttalerne
Du kan justere afstanden fra 1,0 meter til 7,0 meter i trin af
0,1 meter.
Hvis begge fronthøjttalere ikke er placeret i lige stor
afstand fra lyttepositionen, skal du indstille afstanden for
den højttaler, der er tættest på lyttepositionen.
Drej . AMS >, indtil "SPK DISTANCE" vises på
displayet.
5
Tryk på . AMS >.
Displayet til justering af højttalerafstand vises.
Eksempel: Hvis du vælger "SURR DIST" (med "DIST.
UNIT" indstillet til "meter").
MULTI
Afstanden fra lyttepositionen til surroundhøjttalerne
Du kan justere afstanden fra 1,0 meter til 7,0 meter i trin af
0,1 meter.
Hvis begge surround-højttalere ikke er placeret i lige stor
afstand fra lyttepositionen, skal du indstille afstanden for
den højttaler, der er tættest på lyttepositionen.
DISC
SURR 3.0meter
6
DIST. UNIT
Måleenheden til indstilling af afstande (meter eller fod)
Den oprindelige indstilling er "feet" for den
nordamerikanske model og "meter" for den europæiske
model.
Bemærk!
Højttalerafstanden kan ikke justeres i følgende tilfælde.
– Når afspilleren læser discoplysningerne på cd'en (eller Super
Audio-cd'ens cd-område)
– Når afspilleren læser området med 2 kanaler på Super Audiocd'en
– Når i.LINK-indikatoren lyser
28DK
Drej . AMS > for at justere
højttalerafstanden.
CH
SACD
DISC
SURR 2.5meter
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
Tryk på . AMS >.
Afspillerens status vender tilbage til trin 4.
Gentag trin 4 til og med 7 for at foretage flere
justeringer.
8
Tryk på MENU, efter at du har foretaget
justeringen.
Displayet vender tilbage til normal visning.
SUBW DIST.
Afstanden fra lyttepositionen til subwooferen
Du kan justere afstanden fra 1,0 meter til 7,0 meter i trin af
0,1 meter.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
MULTI
CNTR DIST.
Afstanden fra lyttepositionen til centerhøjttaleren
Du kan justere afstanden fra 1,0 meter til 7,0 meter i trin af
0,1 meter.
CH
SACD
SURR DIST.
Valg af afstandsenheden
Vælg "DIST. UNIT" i trin 4 herover.
Drej . AMS > for at vælge "meter" eller "feet", og
tryk derefter på . AMS >.
Indstilling af højttalerafstandene til
standardindstillingerne
Indstil alle højttalerafstande til 3 meter.
Yderligere
oplysninger
I dette kapitel finder du yderligere
oplysninger, som kan hjælpe dig til at
forstå og vedligeholde din Super
Audio-cd-afspiller.
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Advarsel! - Brugen af optiske instrumenter sammen med dette
produkt vil øge risikoen for øjenskader.
• Hvis der tabes en genstand, eller der kommer væske ned i
kabinettet, skal strømmen afbrydes, og apparatet bør
kontrolleres af en fagmand, før det igen tages i brug.
• Netledningen må kun udskiftes hos en autoriseret forhandler.
• Strømmen til apparatet er ikke afbrudt, så længe stikket sidder
i stikkontakten, selvom selve enheden er slukket.
Om strømkilder
Om placering
• Placer afspilleren på et sted med tilstrækkelig ventilation til at
forhindre varmeophobning i afspilleren.
• Placer ikke afspilleren på en blød overflade såsom et tæppe,
som kan komme til at blokere ventilationshullerne i bunden.
• Placer ikke afspilleren på et sted i nærheden af varmekilder
eller på et sted, der er udsat for direkte sollys, for meget støv
eller mekaniske stød.
Om betjening
• Hvis afspilleren hentes direkte ind fra et koldt til et varmt sted
eller placeres i et meget fugtigt lokale, kan der dannes kondens
på linserne inden i afspilleren. Hvis dette skulle ske, vil
afspilleren muligvis ikke fungere korrekt. Fjern i så fald cd'en,
og lad afspilleren stå tændt i ca. 1 time, indtil fugten
fordamper.
• Når apparatet tændes, kan der forekomme en vis støj, mens
cd’en indlæses i Super Audio-cd-afspilleren. Dette er ingen
fejlfunktion.
Om indstilling af lydstyrken
• Drej ikke alt for meget op for lydstyrken, mens du lytter til et
stykke med meget lave indgangsniveauer eller ingen
lydsignaler. Hvis du gør dette, kan højttalerne blive
beskadiget, når der afspilles et stykke med meget kraftige
lydsignaler.
29DK
Yderligere oplysninger
• Før du betjener apparatet, skal du kontrollere, at afspillerens
driftsspænding er identisk med den lokale
strømforsyningsspænding. Driftsspændingen er angivet på
navnepladen bag på afspilleren.
• Strømmen til afspilleren er ikke afbrudt, så længe ledningen
sidder i stikkontakten, selv om selve apparatet er blevet
slukket.
• Hvis du ikke skal bruge afspilleren i længere tid, skal du sørge
for at tage stikket ud af stikkontakten. Tag fat i selve stikket for
at frakoble afspilleren; træk aldrig i selve ledningen.
Forholdsregler
Bemærkninger om cd'er
Om ilægning af en cd
Om håndtering af cd'er
• Du vil muligvis høre en transmission eller en mekanisk lyd fra
afspilleren. Dette angiver, at afspilleren automatisk justerer
sine interne mekanismer efter den ilagte cd.
Du vil muligvis også høre den mekaniske lyd fra afspilleren,
når du ilægger en skæv cd.
• Tag fat i kanten af cd'en for ikke at tilsmudse den. Berør ikke
overfladen.
• Klæb ikke papir eller tape på cd'en.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød klud,
der er let fugtet med en mild sæbeopløsning. Brug ikke nogen
former for skuresvampe, skurepulver eller opløsningsmidler,
såsom sprit og rensebenzin.
Yderligere oplysninger
Om transport
• Brug kun runde cd'er. Hvis du bruger en cd med speciel form
(f.eks. stjerneformet, hjerteformet eller firkantet etc.), kan
afspilleren blive beskadiget.
• Brug ikke en cd med en påklæbet mærkat såsom en brugt cd
eller udlejnings-cd.
• Sørg for at fjerne cd'en fra skuffen.
• Sørg for at lukke pladeskuffen.
Om opbevaring af cd'er
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål eller problemer vedrørende afspilleren.
• Udsæt ikke cd'en for direkte sollys eller varmekilder, f.eks.
varmluftkanaler.
• Opbevar cd'en i hylsteret efter afspilning. Hvis du lægger den
oven på en anden cd uden hylsteret, kan cd'en blive
beskadiget.
Om ilægning af cd'er i pladeskuffen
• Sørg for, at cd'en er ilagt korrekt i skuffen.
Hvis ikke, kan afspilleren eller cd'en blive beskadiget.
Om rengøring
• Hvis cd'en er snavset med fingeraftryk eller støv, kan det
forringe lydkvaliteten.
• Rengør cd'en med en renseklud før afspilning. Aftør cd'en fra
midten og ud.
• Rengør cd'en med en blød klud, der er let fugtet med vand, og
fjern fugten med en tør klud.
• Undlad at bruge opløsningsmidler såsom rensebenzin,
fortynder, rensemidler eller antistatisk spray beregnet til LP'er.
Bemærkninger om CD-R-/CD-RW-afspilning
• Cd'er optaget på CD-R-/CD-RW-drev kan muligvis ikke
afspilles på grund af ridser, snavs, optageforhold eller drevets
egenskaber. Endvidere kan cd'er, som endnu ikke er færdige
ved optagelsens slutning, ikke afspilles.
Musik-discs, som er kodet med teknologi til beskyttelse af
ophavsret
Dette produkt er udviklet til afspilning af discs, der er i
overensstemmelse med Compact Disc-standarden (CD).
På det seneste har nogle pladeselskaber markedsført forskellige
discs med teknologi til beskyttelse af ophavsret. Vær
opmærksom på, at der blandt disse findes discs, som ikke er i
overensstemmelse med CD-standarden. Disse discs kan muligvis
ikke afspilles på dette produkt.
30DK
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer, mens du
benytter afspilleren, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til at afhjælpe problemet. Kontakt
nærmeste Sony-forhandler, hvis et problem varer ved.
Der kommer ikke lyd fra i.LINK S200
AUDIO OUT-stikket.
Er i.LINK-funktionen slået til?
, Når i.LINK-funktionen er slået til, kommer der
ikke lyd fra DIGITAL (CD) OUT-stikkene. Tryk på
i.LINK for at deaktivere i.LINK-indikatoren.
Afspilles der en Super Audio-cd?
, Lydsignalerne fra Super Audio-cd'en kan ikke
udsendes fra DIGITAL (CD) OUT-stikkene.
Er "D. OUTPUT" i menuen indstillet til "Off"?
, Indstil "D. OUTPUT" til "On" (se side 24).
Der kommer ikke lyd fra SUB WOOFERstikket.
Har du valgt en afspilningstilstand, som har
subwooferoutput?
, Vælg afspilningstilstanden, så subwooferen er
indstillet til "a" (se side 25).
Afspiller du en disk, der indeholder LFE-signalet?
, Når du afspiller et spor, der ikke indeholder et
LFE-signal, udsendes signalet kun fra SUB
WOOFER-stikket, hvis du vælger "5 – Small + SW"
eller "FRT – Large + SW" for afspilningstilstanden
med flere kanaler (se side 25).
Der kommer ikke lyd fra hovedtelefonerne.
Er i.LINK-funktionen slået til?
, Når i.LINK-funktionen er slået til, kommer der
ikke lyd fra PHONES-stikket. Brug
hovedtelefonudgangen på forstærkeren.
Disc'en afspilles ikke.
Der kommer ikke lyd fra ANALOG OUTstikkene.
Er i.LINK-funktionen slået til?
, Når i.LINK-funktionen er slået til, kommer der
ikke lyd fra ANALOG OUT-stikkene. Tryk på
i.LINK for at deaktivere i.LINK-indikatoren.
Er indgangsvælgeren på forstærkeren indstillet
korrekt?
, Indstil indgangsvælgeren på forstærkeren korrekt
til at udsende lyd fra afspilleren.
, Kontroller, at afspilleren er tilsluttet til de korrekte
indgangsstik på forstærkeren.
Er kablet tilsluttet korrekt?
, Kontroller tilslutningen, og tilslut kablet, så det
sidder fast.
Er der ilagt en korrekt disc?
, Kontroller, at der er en disc i afspilleren.
, Kontroller, at disc'en vender rigtigt i skuffen. Læg
disc'en med etiketsiden opad i disc-skuffen.
, Hvis disc'en ligger skævt, skal du lægge den i igen.
, Hvis disc'en er snavset, skal du rengøre den (se side 30).
, Kontroller, at disc'en er kompatibel med afspilleren (se side 15).
Der er fugt i afspilleren.
, Fjern disc'en, og lad afspilleren stå tændt i ca. en time.
Fjernbetjeningen virker ikke.
Er der forhindringer mellem fjernbetjeningen og afspilleren?
, Brug fjernbetjeningen fra et sted, hvor du kan se afspilleren.
Fjernbetjeningen er ikke rettet mod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
, Ret fjernbetjeningen mod fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
Er batterierne i fjernbetjeningen for svage?
, Udskift batterierne med nye.
31DK
Yderligere oplysninger
Er i.LINK-komponenten valgt med indgangsvælgeren
på den tilsluttede forstærker?
, Kontroller, at i.LINK-komponenten er valgt med
indgangsvælgeren på den tilsluttede forstærker. Se
betjeningsvejledningen, der fulgte med den
tilsluttede forstærker.
Er i.LINK-funktionen slået til?
, Se side 16. Tryk på i.LINK for at udsende signaler
fra i.LINK S200 AUDIO OUT-stikket. Når i.LINKfunktionen er slået til, lyser i.LINK-indikatoren.
Er i.LINK-kablet tilsluttet korrekt?
, Kontroller tilslutningen, og tilslut kablet, så det
sidder fast.
Anvendes det korrekte i.LINK-kabel?
, Kontroller, at du bruger et i.LINK-kabel, der er
kompatibel med i.LINK S200 (mindre end 3,5
meter).
Er forbindelsen til i.LINK-komponenten bekræftet?
, Se side 7. Se betjeningsvejledningen, der fulgte
med komponenten.
Er der tilsluttet flere i.LINK-komponenter?
, Der er muligvis ingen lyd, hvis der er tilsluttet
flere i.LINK-komponenter.
Der er ingen lyd, når afspilningen startes.
, Ifølge kopibeskyttelsesteknologien udsendes der
ikke lyd, mens komponenterne etablerer LINC.
Der kommer ikke lyd fra DIGITAL (CD) OUT-stikkene.
Displaymeddelelser
Specifikationer
Nedenstående tabel indeholder en beskrivelse af de
forskellige meddelelser, der vises på displayet.
Når en Super Audio-cd afspilles
Meddelelse
Fejlkode(r)
Årsag og/eller afhjælpning
Frekvensgang
2 Hz til 50 kHz (–3 dB)
TOC ERROR
—
Der sidder en disc i afspilleren,
der ikke er kompatibel.
Dynamisk område
108 dB eller mere
BUS FULL
C78:15
Signalbussen i i.LINKkonfigurationen er fuld, og der
kan ikke udsendes flere signaler
fra afspilleren. Annuller LINC'et
mellem komponenten og
afspilleren.
Afspilningens frekvensområde
2 Hz til 100 kHz
Total harmonisk forvrængning
0,0012% eller mindre
Wow og flutter
Værdien af den målelige grænse
(±0,001% W. PEAK) eller mindre
Når en cd afspilles
Frekvensgang
2 Hz til 20 kHz
Dynamisk område
100 dB eller mere
Yderligere oplysninger
Total harmonisk forvrængning
0,0017% eller mindre
Wow og flutter
Værdien af den målelige grænse
(±0,001% W. PEAK) eller mindre
Udgangsstik
Stiktype
Udgangsniveau Belastningsimpedans
ANALOG OUT Phono-stik 2 Vrms
Over 10 kiloohm
(ved 50 kiloohm)
DIGITAL (CD) Firkantet
–18 dBm
OUT
optisk
OPTICAL*
udgangsstik
(
Lysemitterende
bølgelængde: 660
nm
)
DIGITAL (CD) Koaksialt 0,5 Vp-p
OUT
udgangsstik
COAXIAL*
75 ohm
PHONES
32 ohm
Stereo10 mW
phono-stik
*Udsend kun lydsignalerne fra cd'en
i.LINK-sektion
Ben
4 ben
Transmissionshastighed
S200
(Maksimal
datatransmissionshastighed 200
Mbps)
Transmissionsprotokol
A/M-transmissionsprotokol
Format (output)
Super Audio-cd* (DSD PLAIN)
Lineær PCM med 2 kanaler (IEC
60958-3)
Samplingsfrekvens: 44,1 kHz
* I overensstemmelse med DTLA-teknologien til kopibeskyttelse
(Revision 1.2).
32DK
Generelt
Laser
Halvlederlaser
(SA-CD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Emissionsvarighed: Kontinuerlig
Laserkraft:
5,47 uW ved 650 nm
*Denne udgangseffekt er værdien målt ved en afstand på ca.
200 mm fra objektivlinsens overflade på den optiske pickup.
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
32 W
Mål (b/h/d)
430 × 127 × 387 mm inkl.
fremspringende dele
Vægt (ca.)
16,2 kg
Yderligere oplysninger
Medfølgende tilbehør
Se side 4.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
33DK
Indeks
A
K
Afspilning
en cd 16
gentagne gange 21
ved at indtaste spornummer 20
spor i tilfældig rækkefølge 22
Super Audio-cd til flere kanaler 25
Afspilning i tilfældig rækkefølge 22
Kabel
Koaksialt digitalt 8
Optisk digitalt 8
Afspilningsområde 15
Afspilningstilstand
2 kanaler 25
Flere kanaler 25
L, M, N
Lag 14
Ledning
Audio, tilslutning 5
i.LINK tilslutning 7
O
Yderligere oplysninger
AMS (automatisk musiksensor) 16
Oplysninger på displayet 15
ANALOG OUT
2CH 6
5.1CH 5
Overgangsstik 9
B, C
Balance for udgangsniveau 26
Batterier 4
P, Q, R
Pause i afspilningen 16
Programmeret afspilning
Ændre programmets indhold 23
Hvordan oprettes dit eget program 23
Kontrollere programmets indhold 23
D, E
DIGITAL (CD) OUT 7
S
Digitalt filter 24
Søgning
Højhastighedssøgning 20
Indekssøgning 20
Tidssøgning 21
F
Fjernbetjening 13
Flerkanals styringsfunktion 25
Flerkanals Super Audio-cd 15
Forstærker (medfølger ikke) 5
G
Gentaget
A-B Play 22
All Play 21
1-afspilning 22
H
Højttalerafstand 28
I, J
i-Link 7, 16
Ilæg en cd 16
INDHOLDSFORTEGNELSE 15
34DK
Søgning efter
et bestemt spor 20
et bestemt punkt 20
under overvågning af lyden (søgning) 20
ved at indtaste spornummer 20
ved at iagttage tidsangivelsen (højhastighedssøgning)
20
ved hjælp af indeksfunktionen (indekssøgning) 20
Super Audio-cd 14
T, U, V, W, X, Y, Z
TEXT 18
Tilbehør 4
Tilslutning
Lydkomponenter 5
Strøm 7
VAROITUS
Tervetuloa!
Tulipalo- ja
sähköiskuvaaran vuoksi älä
saata laitetta alttiiksi
sateelle tai kosteudelle.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla tai
verhoilla, jotta vältät tulipalon vaaran. Älä
myöskään aseta palavaa kynttilää laitteen
päälle.
Älä sijoita laitteen päälle maljakkoa tai
muita nesteitä sisältäviä esineitä, jotta
vältät tulipalo- ja sähköiskuvaaran.
Tämä laite täytyy kytkeä maadoitettuun
sähköpistorasiaan.
Tämä laite on
luokiteltu luokan 1
lasertuotteeksi.
Tästä kertova
etiketti (CLASS 1
LASER PRODUCT)
on laitteen
takaosassa.
Älä hävitä paristoa
tavallisen kotitalousjätteen
mukana, vaan hävitä se
kemiallisten jätteiden
tapaan.
2FI
Kiitos, että olet hankkinut Sonyn Super
Audio CD -soittimen. Lue tämä käyttöohje
huolellisesti ennen laitteen käytön
aloittamista. Säilytä käyttöohje
myöhempää käyttötarvetta varten.
Tästä käyttöohjeesta
Tämän julkaisun käyttöohjeet on
tarkoitettu malleja SCD-XA9000ES varten.
Merkintätavat
• Tässä oppaassa olevissa ohjeissa on
viitattu soittimessa oleviin painikkeisiin.
Voit käyttää myös niitä kaukosäätimen
painikkeita, joiden nimet ovat samat tai
samantapaiset kuin soittimen
painikkeiden nimet.
• Tässä käyttöoppaassa on käytetty
seuraavia symboleja:
Z
Ilmaisee, että toimintoa voi
käyttää kaukosäätimestä.
z
Ilmaisee toiminnon käyttöä
helpottavat vihjeet.
Ominaisuudet
Tietoja Super Audio CD -levyistä
• Super Audio CD on uusi erittäin laadukas
levystandardi, jonka mukaan ääni tallennetaan DSD
(Direct Stream Digital) -muotoisena. (Tavallisille
CD-levyille ääni tallennetaan PCM-muotoisena.)
DSD-muotoisessa tallennuksessa käytettävä
näytteenottotaajuus on 64 kertaa suurempi kuin
tavallisessa CD-tekniikassa. 1-bittisellä kvantisoinnilla
saavutetaan laaja taajuusvaste ja suuri dynamiikka,
joten ääni säilyy hyvin tarkasti alkuperäisen kaltaisena.
• Super Audio CD -levyjä on kahdentyyppisiä:
2-kanavaisia stereolevyjä sekä monikanavaisia levyjä,
joille voi tallentaa enintään 6 erillistä kanavaa. Super
Audio CD -levyjen monikanavaominaisuuksiin kuuluu
kaiutinsijoitusjärjestelmä, joka on samantyyppinen kuin
nykyisten AV-laitteistojen 5.1-kanavajärjestelmä.
SISÄLLYSLUETTELO
Käyttöönotto 4
Ennen laitteiden liittämistä 4
Äänilaitteiden liittäminen 5
Osien sijainti ja toiminta 10
Etupaneelin osien kuvaus
Takapaneelin osien kuvaus
Soittimella voi soittaa 2-kanavaisia ja monikanavaisia
Super Audio CD -levyjä sekä tavallisia CD-levyjä, ja siinä
on seuraavat ominaisuudet:
• Kaksi erillistä laserlukupäätä, jotka pystyvät lukemaan
Super Audio CD -levyt ja tavalliset CD-levyt
lasersäteiden eri aallonpituuksien ansiosta.
• Pitkälle kehitetty servomekanismi takaa erittäin nopean
raitahaun.
• Monikanavaisen äänentoiston hallintajärjestelmä, jonka
avulla voit säätää monikanavatoistoympäristöä
kaiuttimien sijainnin ja koon mukaan.
• Super Audio -D/A-muunnin ja suora digitaalinen
tahdistusjärjestelmä, joka varmistaa laadukkaan
äänentoiston.
• Digitaalinen i.LINK-siirtojärjestelmä, joka mahdollistaa
erittäin laadukkaan äänen. Voit tehdä liitännän vain 1
i.LINK-johdolla 6 RCA-johdon sijaan.
• Tämä soitin on DTLA-kopiointisuojaustekniikan (versio
1.2) mukainen.
• Super Audio CD -levylle voi tallentaa jopa 255 raita- tai
indeksinumeroa. Tämä ominaisuus on mallissa
SCD-XA9000ES.
• Vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä voi
ohjata sekä SCD-XA9000ES-soitinta että Sonyn tavallisia
CD-soittimia.
13
Levyjen soittaminen 14
Soitettavat levytyypit
14
16
Näytön käyttäminen
17
Tiettyyn raitaan siirtyminen
20
Siirtyminen raidan tiettyyn kohtaan
Raitojen soittaminen jatkuvasti
20
FI
21
Raitojen soittaminen satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto) 22
Oman ohjelman luominen (ohjelmoitu soitto)
23
CD-levyn kuunteleminen käyttämällä suodatinta
(digitaalinen suodatintoiminto)
24
DIGITAL OUT -lähdön ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä 24
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn
kuunteleminen (monikanavatoiston hallinta)
25
Lisätietoja 29
Varotoimet
Muita tietoja
12
Kaukosäätimen osien kuvaus
Levyn soittaminen
Soittimen ominaisuuksia
10
29
Huomautuksia levyistä
Vianmääritys
31
Näytön ilmoitukset
Tekniset tiedot
Hakemisto
30
32
32
takakansi
3FI
Käyttöönotto
Tässä luvussa on tietoja Super Audio
CD -soittimen vakiovarusteista ja eri
äänilaitteiden liittämisestä soittimeen.
Lue tämä luku kokonaan ennen
muiden laitteiden liittämistä
soittimeen.
Ennen laitteiden liittämistä
Vakiovarusteiden tarkistaminen
Tämän soittimen mukana tulevat seuraavat
vakiovarusteet:
• Audioliitäntäjohdot
RCA-liitin × 2 (punainen ja valkoinen) y RCA-liitin ×
2 (punainen ja valkoinen) (3)
RCA-liitin × 1 (musta) y RCA-liitin × 1 (musta) (2)
• i.LINK-liitäntäjohto (1)
• Kaukosäädin RM-SX700 (1)
• AA (R6) -kokoiset paristot (2)
• Verkkojohto (1)
• Pistokesovitin (1) (Vain Pohjois-Amerikassa myytävä
malli)
Paristojen asentaminen kaukosäätimeen
Aseta kaksi koko AA (R6) -paristoa paristolokeroon niin,
että niiden plus- (+) ja miinusnavat (–) tulevat oikein päin
merkintöjen mukaan. Kun käytät kaukosäädintä, suuntaa
se soittimessa olevaan kaukosäätimen tunnistimeen .
z Paristojen vaihtamisajankohta
Tavallisesti paristojen pitäisi kestää noin kuusi kuukautta. Kun
kaukosäätimellä ei voi enää ohjata soitinta, vaihda molemmat
paristot uusiin.
Huomautuksia
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen
sisään joudu vieraita esineitä.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Älä altista kaukosäätimen tunnistinta suoralle auringonvalolle
tai valaisimille. Muutoin voi ilmetä toimintahäiriö.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot,
jotta niiden mahdollinen vuotaminen ja siitä aiheutuva
korroosio ei vahingoita kaukosäädintä.
4FI
Äänilaitteiden liittäminen
Liitä Super Audio CD -soitin äänilaitteeseen. Katkaise
jokaisesta laitteesta virta ennen laitteiden liittämistä. Liitä
liittimet huolellisesti, jotta ääneen ei tule häiriöitä.
CENTER- tai SUB WOOFER -liitännät
Jos vahvistimessa on 5.1-kanavien tuloliitännät
(esimerkiksi monikanavainen vahvistin tai AV-vahvistin)
ja liität soittimen vahvistimeen ANALOG 5.1CH OUT liitäntöjen kautta, voit soittaa monikanavaista Super
Audio CD -levyä ja kuunnella monikanavaista
äänentoistoa.
Jos aiot kuunnella vain normaalia ääntä, liitä soitin
vahvistimeen ANALOG 2CH OUT -liitäntöjen kautta.
Musta
Musta
Huomautuksia
• Vaikka tekisit monikanavaliitännät, liitä myös ANALOG 2CH
OUT -liitännät toisella audioliitäntäjohdolla, niin voit soittaa
CD-levyjä (tai SACD-levyjä), kun valitset vahvistimesta
ohjelmalähteeksi CD-soittimen (tai SACD-soittimen).
• Tavallisen CD-levyn tai 2-kanavaisen Super Audio CD -levyn
soiton aikana ANALOG 5.1CH FRONT L/R- ja ANALOG 2CH
OUT -liitännöistä saadaan sama signaali. ANALOG 2CH OUT liitäntöjen kautta saadaan laadukkaampi signaali (katso sivua
9).
• Monikanavaisen Super Audio CD -levyn soiton aikana
ANALOG 2CH OUT -liitännöistä saadaan sama signaali kuin
ANALOG 5.1CH FRONT L/R -liitännöistä. (Soitin ei soita
yhteen sekoitettua monikanavasignaalia.)
• On olemassa 5-, 4- ja 3-kanavaisia Super Audio CD -levyjä. Kun
soitat näitä levyjä, soitin ei syötä signaalia kaikista ANALOG
5.1CH OUT -liitännöistä. Katso Super Audio CD -levyn
kannesta tai ohjeista lisätietoja levyn soittamisesta.
Liittäminen ANALOG 5.1CH OUT liitäntöjen kautta
Käytä liittämisessä audioliitäntäjohtoja. Liitä ANALOG 5.1CH
OUT -liitännät (FRONT L/R, SURR L/R, CENTER, SUB
WOOFER) vahvistimen vastaaviin liitäntöihin. Liitä FRONT- ja
SURR-liitännät asianomaisilla liitäntäjohdoilla (punaiset ja
valkoiset liittimet) ja liitä liittimet aina samanvärisiin liitäntöihin:
valkoinen (vasen) liitin valkoiseen liitäntään ja punainen (oikea)
punaiseen. Liitä CENTER- ja SUB WOOFER -liitännät
asianomaisilla liitäntäjohdoilla (mustat liittimet).
FRONT- tai SURR-liitännät
Audioliitäntäjohdot (punaiset ja valkoiset liittimet)
(sisältyvät vakiovarusteisiin)
Valkoinen (L)
Valkoinen (L)
Punainen (R)
Punainen (R)
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
R
L
2CH OUT
ANALOG
FRONT IN liitäntöihin
(L/R)
SURROUND- tai
REAR IN liitäntöihin (L/R)
CENTER IN liitäntään
SUB WOOFER IN liitäntään
Esimerkiksi monikanavainen
vahvistin tai AV-vastaanotin
5FI
Käyttöönotto
Audioliitäntäjohdot (mustat liittimet) (sisältyvät
vakiovarusteisiin)
Äänilaitteiden liittäminen
Käyttöönotto
Liittäminen ANALOG 2CH OUT -liitäntöjen
kautta
ANALOG 2CH OUT -liitäntä
Käytä liittämisessä audioliitäntäjohtoa. Liitä ANALOG 2CH OUT
L/R -liitännät vahvistimen CD (SACD) -tuloliitäntöihin. Liitä
liittimet aina samanvärisiin liitäntöihin: valkoinen (vasen) liitin
valkoiseen liitäntään ja punainen (oikea) punaiseen.
Audioliitäntäjohdot (punaiset ja valkoiset liittimet)
(sisältyvät vakiovarusteisiin)
Valkoinen (L)
Valkoinen (L)
Punainen (R)
Punainen (R)
Huomautus
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn soiton aikana ANALOG
5.1CH FRONT L/R- ja ANALOG 2CH OUT -liitännöistä saadaan
sama signaali. (Soitin ei soita yhteen sekoitettua
monikanavasignaalia.)
Tavallisen CD-levyn tai 2-kanavaisen Super Audio CD -levyn
soiton aikana stereosignaali ohjautuu FRONT-, SURROUND- ja
CENTER/SUB WOOFER-kanavien D/A-muuntimiin. D/Amuunnoksen jälkeen signaalit yhdistetään, ja yhdistetty signaali
saadaan 2CH OUT -liitännöistä.
Koska jokaisen digitaalisen signaalin muunnoksessa analogiseksi
käytetään kolmea muunninta, järjestelmä parantaa signaalin
laatua 3-kertaisesti. Kohina kuitenkin lisääntyy vain kertoimella,
joka on 3:n neliöjuuri. Näin häiriöetäisyys kasvaa. Siten
ANALOG 2CH OUT -liitäntöjen kautta saadaan laadukas
signaali.
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn soiton aikana edellä
kuvattu signaalin muunnos ei ole käytössä, ja ANALOG 5.1CH
FRONT L/R- ja ANALOG 2CH OUT -liitännöistä saadaan sama
signaali. (Soitin ei soita yhteen sekoitettua monikanavasignaalia.)
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AUDIO OUT
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
CD (SACD) IN liitäntöihin (L/R)
6FI
AC IN
OPTICAL
OUT
DIGITAL(CD)
Stereovahvistin tms.
LINC-yhteyden luominen
Liitä SCD-XA9000ES-laite STR-DA9000ES/TA-DA9000ESlaitteeseen vakiovarusteisiin sisältyvällä i.LINKliitäntäjohdolla.
i.LINK-liitäntäjohto (sisältyy vakiovarusteisiin)
Huomautuksia
• i.LINK-liitännän käyttäminen on mahdollista vain tämän
soittimen ja STR-DA9000ES/TA-DA9000ES-laitteen välillä.
Tämän soittimen i.LINK-toiminnoissa on tiettyjä rajoituksia,
eikä se välttämättä toimi oikein, jos se liitetään muuhun kuin
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES-laitteeseen.
• Jos i.LINK S200 AUDIO OUT –liitäntään pääsee metalliesine,
voi syntyä laitteita vahingoittava oikosulku.
• Liitä liitin pitävästi, jotta vältät toimintahäiriöt.
• Lisätietoja yhteensopivista signaaleista on sivulla 32.
• Jotkin i.LINK-laitteet ovat kopiointisuojaustekniikan mukaisia
ja käsittelevät salattuja signaaleja. Tämä soitin on DTLAkopiointisuojaustekniikan (versio 1.2) mukainen.
• ”i.LINK”-ilmaisin näkyy näytössä, kun tämä soitin on valmis
syöttämään äänisignaaleja i.LINK S200 AUDIO OUT liitännästä.
Ennen kuin voit siirtää äänisignaaleja i.LINK-laitteiden
välillä, sinun on ensin luotava LINC (Logical INterface
Connection) -yhteys (äänisignaalit) vastaanottavan
laitteen ja lähettävän laitteen välille. LINC-yhteyden
luominen tarkoittaa loogisen polun luomista kahden
laitteen välille digitaalisten äänisignaalien siirtämistä
varten. Kullakin loogisella polulla on oma
tunnistenumero. Koska äänisignaalit lähettävän laitteen
on syötettävä signaali tietylle polulle ja vastaanottavan
laitteen otettava signaali vastaan tietyltä polulta, polku on
määritettävä kumpaankin laitteeseen. LINC-yhteyden
luonnin aikana kahden i.LINK-laitteen välillä siirretään
seuraavassa mainitut tiedot.
Esimerkki
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES luo LINC-yhteyden
SCD-XA9000ES:n kanssa.
1 STR-DA9000ES/TA-DA9000ES lähettää SCD-XA9000ES:lle
pyynnön ja polkutiedot äänisignaalin siirtopolun
muodostamista varten.
STR-DA9000ES
TA-DA9000ES
1
,
SCD-XA9000ES
2
<
2 SCD-XA9000ES vastaa STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:lle ja
suostuu LINC-yhteyden luontiin.
Digitaalinen äänisignaalin siirto tulee mahdolliseksi vasta,
kun edellä kuvattu tiedonsiirto on toteutunut ja LINC-yhteys
luotu.
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
i.LINK S200
AUDIO IN -liitäntään
STR-DA9000ES
TA-DA9000ES
7FI
Käyttöönotto
Liittäminen i.LINK S200 AUDIO OUT
–liitännän kautta
Äänilaitteiden liittäminen
Käyttöönotto
Kuuntelu H.A.T.S. (High quality digital
Audio Transmission System) –toimintoa
käyttämällä
Kun STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:n H.A.T.S.-toiminto
on käytössä, digitaaliset äänisignaalit tallennetaan
hetkeksi puskuriin ja luetaan sitten täsmällisesti
ajoitettuina ennen niiden muuntamista analogisiksi. Tämä
poistaa värinän (ajoitusvirheet), joita joskus ilmenee
digitaalisessa signaalinsiirrossa, ja parantaa äänenlaatua
selvästi.
Kun tämä toiminto on käytössä, ”H.A.T.S.”-ilmaisin
syttyy STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:n näyttöön aina,
kun vastaanottimeen tulee digitaalinen äänisignaali. Kun
et halua käyttää tätä toimintoa, poista se käytöstä
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:ssä. Katso lisätietoja
STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:n vakiovarusteisiin
sisältyvästä käyttöohjeesta.
Liittäminen DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
-liitännän kautta
Käytä tässä liitäntätavassa optista digitaalista kaapelia. Kun liität
optisen digitaalisen kaapelin DIGITAL (CD) OUT OPTICAL
-liitäntään, irrota ensin suojukset liitännöistä ja työnnä kaapelien
liittimet liitäntöihin niin, että ne napsahtavat paikoilleen.
Älä taivuta tai kierrä optista kaapelia.
Optinen digitaalinen kaapeli (ei sisälly vakiovarusteisiin)
Huomautus
Soitin syöttää vain tavallisten CD-levyjen äänen DIGITAL (CD)
OUT -liitännöistä. Super Audio CD -levyjen ääntä soitin ei syötä
DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä.
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
DIGITAL (CD) OUT OPTICAL -liitännästä ei tule signaalia.
Huomautuksia
• H.A.T.S.-toiminnon toimintatavan takia eri toimenpiteiden
(esimerkiksi soitto-, pysäytys- tai taukopainikkeen painaminen)
käytön ja toiminnon käynnistymisen välillä on pieni aikaviive.
Tämä aikaviive voi olla eripituinen CD- ja Super Audio CD lähteillä.
• H.A.T.S.-toiminto toimii vain H.A.T.S.-yhteensopivilla laitteilla.
• H.A.T.S.-toiminto toimii vain, kun tämä soitin on valittuna
ohjelmalähteeksi yhdestä STR-DA9000ES/TA-DA9000ESlaitteesta. Tämä johtuu siitä, että vastaanottava laite
(STR-DA9000ES/TA-DA9000ES) ohjaa digitaalisen
äänisignaalin siirtoa soittimesta. i.LINK-järjestelmässä oikea
signaalinsiirto edellyttää, että vain yksi laite voi vastaanottaa
lähdelaitteesta tulevat digitaaliset äänisignaalit.
Voit liittää soittimen koaksiaalisella digitaalisella kaapelilla
äänilaitteisiin, joissa on koaksiaalinen digitaalinen tuloliitäntä.
Koaksiaalinen digitaalinen kaapeli (ei sisälly
vakiovarusteisiin)
Huomautus
Soitin syöttää vain tavallisten CD-levyjen äänen DIGITAL (CD)
OUT -liitännöistä. Super Audio CD -levyjen ääntä soitin ei syötä
DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä.
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
Tekijänoikeudet
DIGITAL (CD) OUT COAXIAL-liitännästä ei tule signaalia.
Kopiointisuojaustekniikan mukaisissa i.LINK-laitteissa on
tekniikkaa, joka estää digitaalista tietojen kopiointia. Yksi
tällainen tekniikka on DTLA (The Digital Transmission
Licensing Administrator), jonka Copy Protection
Technical Working Group –yhteenliittymä on hyväksynyt.
Kopiointirajoitettujen digitaalisten tietojen (videon, äänen
tai datan) digitaalinen kopioiminen DTLAkopiointisuojauksella varustettujen laitteiden i.LINKsignaalien avulla ei ehkä ole mahdollista. Ei ehkä ole
myöskään mahdollista siirtää digitaalisia tietoja (videota,
ääntä tai dataa) i.LINK-liitännän kautta, jos vain toinen
i.LINK-liitännällä varustetuista laitteista on DTLAkopiointisuojauksen mukainen.
• i.LINK-nimi viittaa standardeihin IEEE 1394-1995 ja IEEE
1394a-2000. i.LINK ja i.LINK-logo ” ” ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
TM
8FI
Liittäminen DIGITAL (CD) OUT COAXIAL
-liitännän kautta
Verkkojohdon liittäminen
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä verkkojohto soittimen AC IN
-liitäntään ja pistorasiaan.
Huomautus
Asenna tämä järjestelmä siten, että virtajohto on helppo irrottaa
pistorasiasta ongelmatilanteessa.
Tietoja verkkojohdosta
Tässä soittimessa on 3-osainen D/A-muunninjärjestelmä ja
monikanavatoiston hallintatoiminto. Käyttökelpoiset
lähtöasetukset riippuvat valitsemastasi tilasta seuraavassa
kuvatulla tavalla. Katso lisätietoja käyttöohjeista.
Lähde
Monikanavatoiston 2CH OUT 5.1CH OUT PHONES DIGITAL
hallinta
-liitännät -liitännät -liitäntä (CD) OUT
-liitännät
CD
Ei käytettävissä
3-koskettiminen maadoitettu pistorasia
2-koskettiminen polarisoitu pistorasia
• Kun pistorasian koskettimet ovat erilevyisiä
Käytä vakiovarusteisiin sisältyvää pistokesovitinta
(vain Pohjois-Amerikassa myytävä malli).
3-/2-koskettiminen
polarisoitu pistokesovitin
Käyttöönotto
Vakiovarusteisiin sisältyvässä verkkojohdossa on 3koskettiminen maadoitettu pistoke. Jos käytettävissä on 3koskettiminen maadoitettu pistorasia, voit liittää pistokkeen
pistorasiaan suoraan. Jos pistorasia on 2-koskettiminen
maadoitettu pistorasia (vain Pohjois-Amerikassa myytävä malli),
käytä kuitenkin vakiovarusteisiin sisältyvää tai kaupoista
saatavaa pistokesovitinta.
ANALOG-lähtöliitäntöjä koskeva
huomautus
a*1
a
a*1
a*3
Super Audio CD Direct
a*1
a
a*1
×
(2-kanavainen)
a
a
a
×
a*2
a
a*2
×
2ch + SW
Super Audio CD Käytettävissä
(monikanavainen)
kaikilla
soittotavoilla
*1 Lähtösignaali 3-osaisen D/A-muuntimen kautta.
*2 Syöttää samaa signaalia, jota saadaan ANALOG 5.1CH OUT
FRONT L/R -liitännöistä.
*3 Vain, kun ”D. OUTPUT” –asetuksena on ”ON” (sivu 24).
Huomautus
N-napa
• Kun pistorasian koskettimet ovat samankokoisia
Käytä kaupoista saatavaa pistokesovitinta. Voit tällöin testata
pistorasian polariteetin kaupoista saatavalla
koestusruuvitaltalla. Maadoituskosketin on kosketin, joka ei
sytytä neonmerkkivaloa, kun työnnät koestusruuvitaltan
pistorasiaan. Liitä sovitin niin, että ”N-napa” tulee pistokkeen
maadoituskoskettimeen.
Jos kuuluu häiriöääntä (hurinaa)
3-osainen D/A-muunninjärjestelmä toimii vain 2 CH OUT liitäntöjen 2-kanavaisten signaalien yhteydessä.
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
• Mistään muista liitännöistä (ANALOG 2CH OUT-, ANALOG
5.1CH OUT-, PHONES- ja DIGITAL (CD) OUT -liitännät) ei
tule signaalia.
• Monikanavatoiston hallintatoiminto ei toimi.
z Jos haluat kuunnella ääntä kuulokkeista, kun i.LINK-ilmaisin
palaa
Liitä kuulokkeet vahvistimen PHONES-liitäntään.
Maadoituspiirin sähköpotentiaalierot voivat aiheuttaa
häiriöääniä.* Jos näin on, käytä vakiovarusteisiin sisältyvää
pistokesovitinta ja varmista, ettei maadoitusjohtoa ole liitetty
mihinkään.
* Vaikka kotitalouksien pistorasiat on tavallisesti
suojamaadoitettu, sähköpotentiaalieroja voi joskus syntyä.
Vakiovarusteisiin sisältyvän 3-koskettimisen verkkojohdon
käyttäminen voi huonontaa äänisignaalin laatua tai aiheuttaa
häiriöääniä.
9FI
Osien sijainti
ja toiminta
Etupaneelin osien kuvaus
Tässä luvussa on tietoja etu- ja
takapaneelin sekä kaukosäätimen
painikkeiden ja säätimien sijainnista ja
toiminnoista. Yksityiskohtaisempia
tietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Tässä luvussa on myös kuvaus
näyttöön tulevista tiedoista.
1 POWER-kytkin (16)
Kytke soittimeen virta painamalla tätä painiketta.
2 TIME/TEXT-painike (17)
Joka kerta kun painat painiketta, raidan soittoaika,
levyn jäljellä oleva aika tai TEXT-tiedot tulevat
näyttöön.
3 SACD/CD-painike (16)
Joka kerta kun painat tätä painiketta hybridilevyn
soiton aikana, soitettava kerros vaihtuu HDkerrokseksi (Super Audio CD) tai CD-kerrokseksi.
4 i.LINK-painike (16)
Aina painiketta painaessasi i.LINK-toiminto kytkeytyy
käyttöön tai pois käytöstä.
i.LINK-ilmaisin (16)
Palaa, kun i.LINK-toiminto on käytössä.
5 Levylokero (16)
Avaa ja sulje levylokero painamalla A OPEN/CLOSE
-painiketta.
10FI
MENU
MULTI/2CH
SACD/CD
Osien sijainti ja toiminta
TIME/TEXT
i.LINK
POWER
AMS
PHONES
PHONE LEVEL
MIN
PUSH
ENTER
MAX
6 A OPEN/CLOSE -painike (16)
Paina, kun haluat avata tai sulkea levylokeron.
7 N-painike (16)
Paina, kun haluat aloittaa soiton.
N-ilmaisin (16)
Palaa soiton aikana.
8 X-painike (16)
Paina, kun haluat kytkeä soiton taukotilaan.
X-ilmaisin (16)
Palaa taukotilan aikana.
9 x-painike (16)
Paina, kun haluat lopettaa soiton.
0 PHONES-liitäntä
Voit liittää kuulokkeet.
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn soiton aikana
PHONES-liitännästä saadaan sama signaali kuin
ANALOG 5.1CH FRONT L/R -liitännöistä.
qs MENU-painike (15, 26-28)
Paina painiketta, kun haluat avata valikon.
Paina, kun haluat poistua valikosta ja palata
normaaliin näyttöön.
qd MULTI/2CH-painike (16)
Painamalla tätä painiketta voit valita soittoalueen, kun
soittimessa on 2-kanavainen + monikanavainen Super
Audio CD -levy (sivu 15).
qf Kaukosäätimen tunnistin
qg Näyttö (17)
Näyttää levyjen tiedot.
qh . AMS >-säädin (AMS: Automatic Music
Sensor, automaattinen raidanhaku) (20)
Kun käännät . AMS >-säädintä vastapäivään
yhden askelen, soitin siirtyy edelliseen raitaan. Kun
käännät . AMS >-säädintä myötäpäivään yhden
askelen, soitin siirtyy seuraavaan raitaan.
qa PHONE LEVEL -säädin
Säätää äänenvoimakkuutta.
11FI
Takapaneelin osien kuvaus
Osien sijainti ja toiminta
CENTER
L
L
R
R
5.1CH OUT
FRONT
SURROUND
R
COAXIAL
AC IN
OPTICAL
OUT
AUDIO OUT
DIGITAL(CD)
i.LINK S200
SUB WOOFER
L
2CH OUT
ANALOG
1 ANALOG 5.1CH OUT -liitännät (5)
Liitä tämä liitäntä 5.1-kanavien tuloliitännöillä
varustettuun vahvistimeen (esimerkiksi
monikanavaiseen vahvistimeen tai AVvastaanottimeen) audioliitäntäjohdoilla.
6 ANALOG 2CH OUT L/R -liitännät (6)
Liitä soitin (stereoääniseen/2-kanavaiseen)
audiolaitteeseen koaksiaalisen digitaalisen
liitäntäjohdon avulla näiden liitäntöjen kautta.
2 DIGITAL (CD) OUT COAXIAL -liitäntä (8)
Liitä tämä liitäntä audiolaitteeseen koaksiaalisen
digitaalisen liitäntäjohdon avulla.
Soitin syöttää vain tavallisten CD-levyjen äänen kohdissa 2 ja 3
esitetyistä DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä. Super Audio CD
-levyjen ääntä soitin ei syötä DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä.
3 DIGITAL (CD) OUT OPTICAL -liitäntä (8)
Liitä tämä liitäntä audiolaitteeseen optisen digitaalisen
liitäntäjohdon avulla.
4 i.LINK S200 AUDIO OUT -liitäntä (7)
Liitä tämä laite STR-DA9000ES/TA-DA9000ESlaitteeseen i.LINK-liitäntäjohdolla.
5 AC IN -liitäntä (9)
Liitä verkkojohto tähän liitäntään.
12FI
Huomautus
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
Mistään muista liitännöistä (ANALOG 2CH OUT-, ANALOG
5.1CH OUT-, PHONES- ja DIGITAL (CD) OUT -liitännät) ei tule
signaalia.
Kaukosäätimen osien kuvaus
1 CONTINUE-painike (22)
Painamalla tätä painiketta voit palata normaaliin
soittoon satunnaissoitosta tai ohjelmoidusta soitosta.
SHUFFLE-painike (22)
Valitse satunnaissoitto painamalla tätä painiketta.
2 DISPLAY MODE -painike (18)
Tuo tiedot näyttöön tai poista ne näytöstä painamalla
tätä painiketta.
3 TIME/TEXT-painike (17)
Joka kerta kun painat painiketta, raidan soittoaika,
levyn jäljellä oleva aika tai TEXT-tiedot tulevat
näyttöön.
4 Numeropainikkeet (20)
Paina painiketta, kun haluat syöttää raitanumeron.
qf ENTER-painike (27)
Vahvista tekemäsi valinta painamalla tätä painiketta.
qg CLEAR-painike (23)
Voit poistaa ohjelmoidun raitanumeron painamalla
tätä painiketta.
qh LEVEL ADJ -painike (27)
Tätä painiketta painamalla voit säätää
monikanavatoiston äänenvoimakkuustasapainoa
(sivu 25).
qj CHECK-painike (23)
Painamalla tätä painiketta voit tarkistaa ohjelmoidut
raidat.
5 i10-painike (20)
Paina painiketta, kun haluat syöttää raitanumeron,
joka on suurempi kuin 10.
6 REPEAT-painike (21)
Painamalla tätä painiketta voit soittaa jatkuvasti levyn
kaikkia raitoja tai vain yhtä raitaa.
PLAY MODE
CONTINUE SHUFFLE PROGRAM
DISPLAY/
MODE
7 AyB-painike (22)
Valitse A-B-jakson jatkuva soitto painamalla tätä
painiketta.
TIME/TEXT MULTI/2CH
8 H-painike (16)
Paina, kun haluat aloittaa soiton.
X-painike (16)
Paina, kun haluat kytkeä soiton taukotilaan.
x-painike (16)
Paina, kun haluat lopettaa soiton.
9 AMS ./> (AMS: Automatic Music Sensor,
automaattinen raidanhaku) -painikkeet (20)
Painamalla näitä painikkeita voit siirtyä haluamaasi
raitaan.
0 m/M-painikkeet (20)
Voit etsiä raidasta haluamasi kohdan painamalla näitä
painikkeita.
qa INDEX >/.-painikkeet (20)
Jos soitettavalle levylle on tallennettu
indeksimerkkejä, voit näitä painikkeita painamalla
siirtyä indeksimerkillä merkittyyn kohtaan.
SACD/CD
1
2
3
4
5
6
7
8
>10
9
ENTER
10/0
REPEAT
A
CHECK
CLEAR
LEVEL
ADJ
B
AMS
INDEX
qs SACD/CD-painike (16)
Joka kerta kun painat painiketta, ilmaisin ”SACD” tai
”CD” tulee näyttöön. Valitse sen levyn tyyppi, jota
haluat soittaa.
13FI
Osien sijainti ja toiminta
PROGRAM-painike (23)
Valitse ohjelmoitu soitto painamalla tätä painiketta.
qd MULTI/2CH-painike (16)
Painamalla tätä painiketta voit valita soittoalueen, kun
soittimessa on 2-kanavainen + monikanavainen Super
Audio CD -levy (sivu 15).
Levyjen
soittaminen
Tässä luvussa on kuvattu levyjen eri
soittotavat.
Soitettavat levytyypit
Tällä soittimella voi soittaa seuraavassa mainittuja levyjä.
Tuo soitettavan levyn tyypin mukainen ilmaisin näyttöön
painamalla painiketta SACD/CD tai MULTI/2CH (sivu
16).
Kerrosrakenteen mukainen luokittelu
Super Audio CD (yksikerroksinen levy)
Tällaisella levyllä on yksi HD (high density) -kerros.
Kun soitat tällaista levyä, soitin siirtyy automaattisesti
Super Audio CD -tilaan.
HD (Super Audio CD)
-kerros
Super Audio CD (kaksikerroksinen levy)
Tällaisella levyllä on kaksi HD (high density) -kerrosta,
joten levylle mahtuu tavallista enemmän.
Kun soitat tällaista levyä, soitin siirtyy automaattisesti
Super Audio CD -tilaan.
Koska kaksikerroksisen levyn kaksi HD-kerrosta ovat
levyn samalla puolella, levyä ei tarvitse kääntää.
HD (Super Audio CD)
-kerros
HD (Super Audio CD)
-kerros
Tavallinen CD-levy
Tällainen levy on normaalin tallennustekniikan
mukainen.
Kun soitat tällaista levyä, soitin siirtyy automaattisesti
tavallisen CD-levyn soittotilaan.
CD-kerros
14FI
Super Audio CD + CD (hybridilevy)
Tällaisella levyllä on yksi HD-kerros ja yksi CD-kerros.
Valitse SACD/CD-painiketta painamalla se kerros, jota
haluat kuunnella. Koska levyn kaksi kerrosta ovat levyn
samalla puolella, levyä ei tarvitse kääntää. Voit soittaa
CD-kerroksen tavallisella CD-soittimella.
2-kanavainen + monikanavainen Super Audio CD
Tällaisella levyllä on 2-kanavainen soittoalue ja
monikanavainen soittoalue.
Valitse MULTI/2CH-painiketta painamalla se soittoalue,
jota haluat kuunnella.
2-kanavainen soittoalue
Monikanavainen
soittoalue
CD-kerros
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina MENUpainiketta.
Kun soitin on pysäytettynä, paina MENUpainiketta.
2
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”SACD/CD
SEL” -ilmaisin näkyy näytössä.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”M/2CH
SELECT”-ilmaisin näkyy näytössä.
3
Paina . AMS > -säädintä.
Nykyinen soittokerros tulee näyttöön.
Paina . AMS > -säädintä.
Nykyinen soittoalue tulee näyttöön.
4
Valitse haluamasi soittoalue kääntämällä
. AMS > -säädintä. Paina sitten
. AMS > -säädintä.
Oletussoittokerroksen (HD tai CD) valitseminen
1
2
3
4
Oletussoittoalueen valitseminen
(2-kanavainen tai monikanavainen)
Valitse haluamasi soittokerros kääntämällä
. AMS > -säädintä. Paina sitten
. AMS > -säädintä.
Soittokelvottomat levyt
Super Audio CD -levyjen kanavarakenteen
mukainen luokittelu
2-kanavainen Super Audio CD
Tällaisella levyllä on 2-kanavainen soittoalue.
Kun soitat tällaista levyä, soitin siirtyy automaattisesti 2kanavaiseen soittotilaan.
Tällä soittimella ei voi soittaa seuraavassa mainittuja
levyjä. Jos yrität soittaa näitä levyjä, näyttöön tulee
virheilmoitus ”TOC Error” tai ”No Disc” tai mitään ääntä
ei kuulu.
• CD-ROM-levyt.
• Esimerkiksi DVD-levyt.
2-kanavainen soittoalue
Monikanavainen Super Audio CD
Tällaisella levyllä on monikanavainen soittoalue.
Kun soitat tällaista levyä, soitin siirtyy automaattisesti
monikanavaiseen soittotilaan.
Monikanavainen
soittoalue
15FI
Levyjen soittaminen
HD (Super Audio CD)
-kerros
Levyn soittaminen
Seuraavassa on kuvattu levyn normaali soitto ja
perustoimintojen käyttö soiton aikana.
POWER
SACD/CD
A OPEN/CLOSE N X
Levyjen soittaminen
i.LINK
Perustoiminnot soiton aikana
x
.AMS>
1
Kytke vahvistimeen virta. Laske äänenvoimakkuus
minimiin.
2
Valitse soitin vahvistimen lähdelaitteeksi
vahvistimen asianomaisella
tulosignaalivalitsimella.
Toiminto
Paina
Soiton lopettaminen
x
Soiton kytkeminen taukotilaan
X
Soiton jatkaminen tauon jälkeen
X tai N
Siirtyminen seuraavaan raitaan
Käännä . AMS >säädintä myötäpäivään
Siirtyminen nykyisen tai säädintä
edellisen raidan alkuun
Käännä . AMS >vastapäivään
Levyn poisto
A OPEN/CLOSE
z Jos kytket soittimeen virran, kun soittimessa on jo levy
Soitto alkaa automaattisesti. Liittämällä soittimeen alan liikkeistä
saatavan ajastimen voit asettaa soittimen aloittamaan levyn
soiton milloin haluat.
z Hybridilevyn kuunneltavan kerroksen valitseminen soiton
aikana (sivu 15)
3
Kytke soittimeen virta painamalla POWERpainiketta.
Paina SACD/CD–painiketta toistuvasti niin, että ”SACD”- tai
”CD”-ilmaisin syttyy.
4
Avaa levylokero painamalla A OPEN/CLOSE painiketta ja aseta levylokeroon levy.
z 2-kanavaisen + monikanavaisen Super Audio CD -levyn
kuunneltavan soittoalueen valitseminen soiton aikana (sivu 15)
Paina MULTI/2CH–painiketta toistuvasti niin, että ”MULTI
CH”- tai ”2 CH” -ilmaisin syttyy.
Huomautuksia
Tekstipuoli ylöspäin
5
Paina N-painiketta.
Soitto alkaa ensimmäisestä raidasta. Jos haluat aloittaa
soiton jostakin tietystä raidasta, valitse ensin
raitanumero kääntämällä . AMS >-säädintä.
Paina vasta sitten N-painiketta.
6
Säädä äänenvoimakkuus vahvistimesta.
• Nosta äänenvoimakkuutta asteittain soiton aikana aloittaen
minimivoimakkuudesta. Tämän laitteen antaman signaalin
kaistanleveys voi olla laajempi kuin normaali kuuntelualue.
Tämä voi johtaa kaiuttimien tai kuulosi vahingoittumiseen.
• Kun vaihdat soittoaluetta ohjelmoidun soiton aikana, ohjelma
poistu muistista.
• Kun vaihdat soittoaluetta, soitto alkaa saman raidan alusta.
Levy voi kuitenkin aiheuttaa sen, että soitto alkaa
ensimmäisestä raidasta.
i.LINK-toiminnon käyttäminen
Kun otat signaalin i.LINK S200 AUDIO OUT –liitännästä,
saat erittäin laadukkaan äänentoiston. Katso lisätietoja
liitetyn laitteen käyttöohjeesta.
Paina i.LINK-painiketta niin, että i.LINK-ilmaisin syttyy.
Jos haluat poistaa i.LINK-toiminnon käytöstä ja kuunnella
analogista ääntä, paina i.LINK-painiketta uudelleen niin,
että i.LINK-ilmaisin sammuu.
Huomautus
Jos painat N-painiketta, kun liitetty laite ei ole valmiina i.LINKtoiminnon käyttöön (kun esimerkiksi ilmoitus ”i.LINK
Connecting” näkyy STR-DA9000ES/TA-DA9000ES:n näytössä),
raidan äänen alussa voi olla häipymiä.
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
16FI
• Mistään muista liitännöistä (ANALOG 2CH OUT-, ANALOG 5.1CH
OUT-, PHONES- ja DIGITAL (CD) OUT -liitännät) ei tule signaalia.
• Valikkotoiminnot ”D. FILTER”, ”D. OUTPUT”, ”2CH SPK
MODE”, ”MCH SPK MODE”, ”LEVEL ADJUST” ja ”SPK
DISTANCE” eivät ole käytettävissä.
Näytön käyttäminen
Näytöstä näet soitettavan levyn tai raidan tiedot. Tässä
osassa on kuvattu soitettavan levyn tiedot ja ne tiedot,
jotka tulevat näyttöön kussakin soittotilassa.
TIME/TEXT
MENU
Soittimessa olevan levyn tiedot
Soittimessa olevan levyn mukaan näytössä näkyvät
seuraavat tiedot:
2-kanavainen Super Audio CD
2
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Monikanavainen Super Audio CD
MULTI
5.1CH
MULTI
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
DISPLAY MODE
TIME/TEXT
5.1-kanavaisen
Super Audio CD
-levyn soiton
aikana
MULTI
5 CH
SACD
tai
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
5-kanavaisen
Super Audio CD
-levyn soiton
aikana
Tavallinen CD-levy
CH
SACD
tai
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Muiden Super
Audio CD
-levyjen
soiton aikana
tai soittimen
ollessa
pysäytettynä
CD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Tietojen näyttäminen soittimen ollessa
pysäytettynä
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Näytössä näkyy levyn raitojen kokonaismäärä ja
kokonaissoittoaika.
Raitojen kokonaismäärä
Kokonaissoittoaika
MULTI
CH
SACD
TRACK
10
MIN
SEC
45.28
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
17FI
Levyjen soittaminen
.AMS>
Näytön käyttäminen
Tietojen näyttäminen levyn soiton aikana
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttöön tulee
soitettavan raidan numero ja sen kulunut tai jäljellä oleva
aika tai levyn jäljellä oleva aika.
Kun soitin tunnistaa monikanavaisen Super Audio CD levyn, kanavien tiedot tulevat näyttöön ennen normaalia
näyttöä.
Levyjen soittaminen
Soitettavan raidan numero ja sen kulunut soittoaika
(normaali näyttö)
MULTI
Levyn TEXT-tietojen näyttäminen
TEXT-tiedoilla varustetut levyt voivat sisältää
äänisignaalin lisäksi esimerkiksi tiedot levyn nimestä tai
esittäjästä. Tämä soitin pystyy näyttämään TEXT-tiedoista
levyn nimen, esittäjän nimen ja soitettavan raidan nimen.
Kun soitin tunnistaa TEXT-tietoja sisältävän levyn,
”TEXT”-ilmaisin tulee näyttöön. Jos levylle on tallennettu
useankielisiä TEXT-tietoja, ”MULTI-TEXT”-ilmaisin
näkyy näytössä. Jos haluat nähdä muunkieliset tiedot,
katso sivun 19 kohtaa ”Levyn muunkielisten TEXTtietojen näyttäminen”.
5.1CH
SACD
TRACK
INDEX
MIN
1 1
SEC
1.57
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Paina TIME/TEXT-painiketta
Soitettavan raidan numero ja sen jäljellä oleva
soittoaika
MULTI
5.1CH
SACD
TRACK
1
MIN
SEC
-1.56
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Levyn TEXT-tietojen näyttäminen
soittimen ollessa pysäytettynä
Paina TIME/TEXT-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta, näyttöön tulee levyn tai
esittäjän nimi. Kun valitset esittäjän nimen, näyttöön tulee
”ART.”-ilmaisin.
• Ennen soiton aloittamista
Levyn nimi
Paina TIME/TEXT-painiketta
MULTI
TEXT
DISC
Levyn jäljellä oleva aika
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONYHITS
MULTI
5.1CH
SACD
MIN
SEC
-43.32
Paina TIME/TEXT-painiketta
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Esittäjän nimi
Paina TIME/TEXT-painiketta
MULTI
Kanavien tiedot (näkyvät näytössä vain, kun soitin
tunnistaa monikanavaisen Super Audio CD -levyn)
MULTI
[MULTI] 5.1 CH
TEXT
ART.
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
SONY BAND
5.1CH
SACD
TRACK
CH
SACD
Paina TIME/TEXT-painiketta
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Raitojen kokonaismäärä ja kokonaissoittoaika
MULTI
Tietojen poistaminen näytöstä Z
TEXT
TRACK
Aina kun painat kaukosäätimen DISPLAY MODE
-painiketta levyn soiton aikana, näyttö vuoroin poistuu
toiminnasta ja kytkeytyy toimintaan.
Vaikka näyttö olisi poistettuna toiminnasta, se kytkeytyy
toimintaan, kun kytket soiton taukotilaan tai lopetat
soiton. Kun jatkat soittoa, näyttö poistuu toiminnasta
uudelleen.
Kun poistat näytön toiminnasta painamalla DISPLAY
MODE -painiketta ennen soiton aloittamista, näyttöön
tulee ”Display Off” -ilmaisin. Kun kytket näytön
toimintaan painamalla painiketta, näyttöön tulee ”Display
On” -ilmaisin.
18FI
10
MIN
SEC
45.28
CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Paina
TIME/TEXTpainiketta
Levyn TEXT-tietojen näyttäminen levyn
soiton aikana
Levyn muunkielisten TEXT-tietojen
näyttäminen
Jos levyllä olevat TEXT-tiedot on tallennettu
useankielisinä, voit vaihtaa tietojen kieltä. Kun soitin
tunnistaa TEXT-tietoja sisältävän levyn, ”MULTI-TEXT”ilmaisin tulee näyttöön. Muuta kieltä alla olevien ohjeiden
mukaan.
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina MENUpainiketta.
• Levyn soiton aikana
2
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes
“LANGUAGE”-ilmaisin näkyy näytössä.
3
Paina . AMS > -säädintä.
Valittuna olevan kielen nimi (esimerkiksi English,
French tai German) vilkkuu näytössä.
Jos soitin ei pysty näyttämään tietynkielisiä levylle
tallennettuja TEXT-tietoja, näyttöön tulee ilmaisin
”Other lang”.
4
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
kieli näkyy näytössä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Muutaman sekunnin kuluttua tiedot tulevat näyttöön
valitsemasi kielen mukaisina.
Raidan nimi
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
HITECHBLUES
Paina TIME/TEXT-painiketta
Kanavien tiedot (näkyvät näytössä vain, kun soitin
tunnistaa monikanavaisen Super Audio CD -levyn)
MULTI
TEXT
TRACK
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
[MULTI] 5.1 CH
Soitettavan raidan soittoaika
MULTI
TEXT
TRACK
1
INDEX
MIN
SEC
1
1.56
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Paina TIME/TEXT-painiketta
Soitettavan raidan jäljellä oleva aika
MULTI
TEXT
TRACK
1
MIN
SEC
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
-1.57
Paina TIME/TEXT-painiketta
Levyn jäljellä oleva aika
MULTI
TEXT
MIN
SEC
-43.32
5.1CH
SACD
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Paina
TIME/TEXTpainiketta
Huomautuksia
• Riippuu levystä, näkyvätkö kaikki merkit näytössä.
• Tämä soitin pystyy näyttämään TEXT-tiedoista vain levyn
nimen, esittäjän nimen ja raitojen nimet. Muita tietoja ei voi
näyttää.
19FI
Levyjen soittaminen
Soitettavan raidan nimi näkyy näytössä. Jos levyn
nimessä on yli 15 merkkiä, nimen kaikki merkit vierivät
näytössä ja sen jälkeen 14 ensimmäistä merkkiä jäävät
näkyviin.
Kun soitin tunnistaa monikanavaisen Super Audio CD
-levyn, kanavien tiedot tulevat näyttöön ennen nykyisen
raidan soittoaikaa.
Tiettyyn raitaan
siirtyminen
Siirtyminen raidan tiettyyn
kohtaan
Voit siirtyä mihin tahansa raitaan soittimen ollessa
pysäytettynä tai levyn soiton aikana.
Voit siirtyä raidan tiettyyn kohtaan soiton aikana tai kun
soitin on kytkettynä taukotilaan.
Numeropainikkeet
H
./>
>10
.AMS>
Levyjen soittaminen
m/M
INDEX
.AMS>
>/.
./>
Siirtymiskohde
Tee näin
Seuraava tai sitä
seuraavat raidat
Käännä . AMS > -säädintä
myötäpäivään, kunnes löydät raidan.
Jos käytät kaukosäädintä, paina >painiketta toistuvasti, kunnes löydät
raidan.
Nykyinen tai sitä
edeltävät raidat
Käännä . AMS > -säädintä
vastapäivään, kunnes löydät raidan. Jos
käytät kaukosäädintä, paina .painiketta toistuvasti, kunnes löydät
raidan.
Suoraan tietty raita
Käännä . AMS > -säädintä,
kunnes löydät raitanumeron. Jos käytät
kaukosäädintä, paina .- tai >painiketta toistuvasti, kunnes löydät
raidan.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan
tarkkailemalla ääntä (haku) Z
Pidä soiton aikana m/M-painiketta alas painettuna.
Kuulet katkonaisen soittoäänen soittimen siirtyessä
levyllä eteen- tai taaksepäin. Kun löydät haluamasi
kohdan, vapauta painike.
Siirtyminen tiettyyn kohtaan
tarkkailemalla aikanäyttöä (pikahaku) Z
Kun soitin on kytkettynä soittotaukotilaan, paina
m/M-painiketta.
Soittoääntä ei kuulu.
z Kun näyttöön tulee ”Over!!”-ilmaisin.
Soitin on saavuttanut levyn lopun. Siirry taaksepäin painamalla
painiketta . tai m.
Huomautus
Siirtyminen suoraan haluttuun raitaan
raidan numeron avulla Z
Muutaman sekunnin pituiset raidat voivat olla liian lyhyitä
tarkkailtaviksi. Tällöin haku ei välttämättä toimi oikein.
Paina raidan numeroa vastaavia numeropainikkeita.
z Jos raidan numero on suurempi kuin 11 Z
1
2
Paina >10-painiketta.
Syötä raidan numero numeropainikkeilla.
Jos haluat syöttää numeron 0, paina painiketta 10/0.
Esimerkkejä:
• Jos haluat soittaa raidan 30, paina ensin >10-painiketta ja
sitten painikkeita 3 ja 10/0.
• Jos haluat soittaa raidan 100, paina ensin kaksi kertaa
painiketta >10, ja sitten painiketta 1. Sen jälkeen kaksi
kertaa painiketta 10/0.
Huomautus
Oletusnäyttö tulee näkyviin, jos painat >10-painiketta kahdesti,
kun raitojen kokonaismäärä on pienempi kuin 100.
20FI
Siirtyminen haluttuun kohtaan
indeksimerkkien avulla (indeksihaku) Z
Kun soitin soittaa levyä tai on taukotilassa, paina
painiketta INDEX. tai INDEX>.
z Mikä on indeksimerkki?
Jotkin Super Audio CD- tai CD-levyt ja niillä olevat raidat on
jaettu pienempiin osiin indeksimerkkien avulla. Tämä on
erityisen kätevää, jos haluat etsiä tietyn kohdan pitkästä raidasta
(esimerkiksi klassisessa musiikissa). Indeksihakutoiminto toimii
vain, jos käytät valmiiksi äänitettynä ostettua, indeksimerkeillä
varustettua levyä (tavallisesti merkitty levyn etikettiin).
Raitojen soittaminen
jatkuvasti Z
Siirtyminen tiettyyn kohtaan ajan
perusteella (aikahaku)
Kun soitin on pysäytettynä, valitse haluamasi raita
painamalla painiketta ./> (tai kääntämällä
. AMS > -säädintä).
2
Aseta haluamasi soiton aloitusaika painamalla
m/M-painiketta ja tarkkailemalla näyttöä.
Voit määrittää ajan haluamasi raidan alusta eteenpäin,
kun painat ensin M-painiketta. Voit määrittää ajan
myös haluamasi raidan lopusta taaksepäin, kun painat
ensin m-painiketta.
MULTI
REPEAT
AyB
5.1CH
SACD
TRACK
5
3
MIN
SEC
2.57
Levyjen soittaminen
1
Voit soittaa koko levyä tai sen osaa jatkuvasti. Voit
yhdistää jatkuvan soiton satunnaissoittoon ja soittaa siten
kaikkia raitoja sattumanvaraisessa järjestyksessä (sivu 22).
Voit soittaa jatkuvasti myös ohjelmoimiasi raitoja (sivu
23). Voit lisäksi soittaa haluamaasi raitaa tai sen osaa
jatkuvasti.
H
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
x
Paina H-painiketta.
Soitin aloittaa soiton valitsemasi ajan mukaisesta
kohdasta.
Huomautus
Jos katkaiset soittimesta virran tai irrotat verkkojohdon, jatkuvan
soiton viimeisin asetus (”Repeat All” tai ”Repeat 1”) jää muistiin,
ja soitin hakee asetuksen muistista, kun kytket soittimeen virran
seuraavan kerran. Jatkuvan A-B-jakson soiton asetus kuitenkin
peruuntuu, jos katkaiset soittimesta virran tai irrotat
verkkojohdon.
Levyn kaikkien raitojen soittaminen
jatkuvasti (kaikkien raitojen jatkuva
soitto)
Paina REPEAT-painiketta kerran ja paina sitten Hpainiketta.
”Repeat”-ilmaisin tulee näyttöön, ja kaikkien raitojen
jatkuva soitto alkaa.
Jatkuvan soiton toiminta vaihtelee sen mukaan, mikä
soittotila on valittuna.
Kun soittotila on
Soitin soittaa jatkuvasti
Normaali soitto (sivu 16)
Kaikki raidat järjestyksessä
Satunnaissoitto (sivu 22)
Kaikki raidat satunnaisessa
järjestyksessä
Ohjelmoitu soitto (sivu 23)
Kaikki ohjelmoidut raidat
järjestyksessä
Kaikkien raitojen jatkuvan soiton lopettaminen
Paina REPEAT-painiketta toistuvasti, kunnes ”REPEAT”ilmaisin sammuu.
21FI
Raitojen soittaminen jatkuvasti Z
Soitettavan raidan soittaminen jatkuvasti
(yhden raidan jatkuva soitto)
Kun soitin soittaa haluamaasi raitaa, paina REPEATpainiketta toistuvasti, kunnes ”REPEAT 1” -ilmaisin
tulee näyttöön.
Yhden raidan jatkuva soitto alkaa.
Raitojen soittaminen
satunnaisessa järjestyksessä
(satunnaissoitto) Z
Kun valitset satunnaissoiton, soitin soittaa levyn kaikkia
raitoja satunnaisessa järjestyksessä.
CONTINUE
Yhden raidan jatkuvan soiton lopettaminen
Paina REPEAT-painiketta toistuvasti, kunnes ”REPEAT
1”-ilmaisin sammuu.
SHUFFLE
Levyjen soittaminen
Raidan tietyn jakson jatkuva soitto (A-Bjakson jatkuva soitto)
Voit määrittää raidasta yhden jakson, jota voit soittaa
jatkuvasti. Huomaa, että määrittämäsi jakson on oltava
yhden raidan sisällä.
1
Kun soitin soittaa haluamaasi raitaa, paina AyBpainiketta jatkuvasti soitettavan jakson
alkukohdassa (kohta A).
”REPEAT”-ilmaisin tulee näyttöön, ja ”A”-ilmaisin
alkaa vilkkua näytössä.
2
Jatka raidan soittoa (tai paina M-painiketta),
kunnes soitto saavuttaa haluamasi jakson
loppukohdan (kohta B). Paina sitten AyBpainiketta.
”REPEAT A-B” -ilmaisin tulee näyttöön, ja A-B-jakson
soitto alkaa.
A-B-jakson jatkuvan soiton lopettaminen
Paina REPEAT-painiketta.
z Voit asettaa uuden alku- ja loppukohdan A-B-jakson soiton
aikana
Voit muuttaa nykyisen loppukohdan uudeksi alkukohdaksi ja
määrittää sitten uuden loppukohdan. Tällöin uusi jatkuvasti
soitettava jakso alkaa aiemman loppukohdasta.
1 Paina A-B-jakson jatkuvan soiton aikana AyB-painiketta.
Nykyinen loppukohta vaihtuu uudeksi alkukohdaksi (kohta
A).
”REPEAT”-ilmaisin tulee näyttöön, ja ”A”-ilmaisin alkaa
vilkkua näytössä.
2 Siirry uuteen loppukohtaan (kohta B) ja paina AyBpainiketta.
Ilmaisin ”REPEAT A-B” tulee näyttöön, ja soitin alkaa soittaa
jatkuvasti juuri määrittämääsi jaksoa.
Jos haluat aloittaa soiton uudelleen kohdasta A, paina Hpainiketta AyB-jakson soiton aikana.
22FI
H
./>
1
Kun soitin on pysäytettynä, paina SHUFFLEpainiketta.
2
Paina H-painiketta.
Satunnaissoitto alkaa.
Näytössä näkyy ”;”-ilmaisin, kun soitin ”arpoo”
raitoja. Kun soitin on soittanut kaikki raidat kerran, se
pysähtyy.
Palaaminen normaaliin soittoon
Paina CONTINUE-painiketta.
z Voit siirtyä haluamiisi raitoihin satunnaissoiton aikana
Paina ./>-painiketta.
Voit siirtyä seuraavaan raitaan painamalla >-painiketta. Voit
siirtyä nykyisen raidan alkuun painamalla .-painiketta. Et voi
siirtyä niihin raitoihin, jotka soitin on jo soittanut.
Huomautus
Kun vaihdat soittoaluetta (2-kanavainen/monikanavainen) tai
Super Audio CD –levyn kerrosta (HD/CD) (sivu 15),
satunnaissoittoasetus peruuntuu.
Oman ohjelman luominen
(ohjelmoitu soitto) Z
Voit ohjelmoida haluamasi raidat haluamaasi
järjestykseen. Raitoja voi olla enintään 32 (tai niiden
yhteispituus voi olla enintään 999 minuuttia 59 sekuntia).
CONTINUE
PROGRAM
Ohjelman sisällön tarkistaminen
Paina CHECK-painiketta ennen soiton aloittamista tai
soittimen soittaessa levyä.
Raitojen numerot tulevat ohjelmoidussa järjestyksessä
näyttöön painikkeen peräkkäisillä painalluksilla.
Jos painat CHECK-painiketta, kun soitin soittaa levyä,
raitanumerot näkyvät näytössä soitettavaa raitaa
seuraavasta raidasta alkaen.
Numeropainikkeet
>10
CHECK
CLEAR
H
./>
1
2
Kun soitin on pysäytettynä, paina PROGRAMpainiketta.
”Program”-ilmaisin tulee näyttöön.
Valitse haluamasi raita painamalla
numeropainikkeita.
Voit muuttaa ohjelman sisältöä, kun soitin on
pysäytettynä.
Toiminto
Toimi seuraavasti:
Raidan poisto
1 Paina CHECK-painiketta toistuvasti,
kunnes poistettavan raidan numero
näkyy näytössä.
2 Paina CLEAR-painiketta.
Ohjelman viimeisen
raidan poisto
Paina CLEAR-painiketta.
Joka kerta kun painat painiketta,
ohjelman viimeinen raita poistuu.
Raidan lisäys
ohjelman loppuun
Valitse lisättävä raita painamalla
./>-painiketta ja paina sitten
PROGRAM-painiketta. Jos käytät
kaukosäädintä, paina lisättävän raidan
numeron mukaisia numeropainikkeita.
Kaikkien raitojen
poisto
Pidä CLEAR- tai x-painiketta alas
painettuna (noin 2 sekuntia), kunnes
”Prog CLEAR” näkyy näytössä.
Jos syötät väärän raitanumeron
Poista raitanumero painamalla CLEAR-painiketta.
Syötä oikea raitanumero painamalla
numeropainikkeita.
Jos raidan numero on suurempi kuin 11
Paina >10-painiketta (sivu 20).
3
Syötä muut raidat toistamalla vaihetta 2.
Aina kun syötät raitanumeron, ohjelman kokonaisaika
tulee näyttöön.
4
Paina H-painiketta.
Ohjelmoitu soitto alkaa.
Palaaminen normaaliin soittoon
Paina CONTINUE-painiketta.
z Ohjelma säilyy muistissa ohjelmoidun soiton päätyttyäkin
Jos haluat soittaa ohjelman uudelleen alusta, paina H-painiketta.
Huomautus
Jos katkaiset soittimesta virran, irrotat verkkojohdon
pistorasiasta, painat A OPEN/CLOSE –painiketta tai vaihdat
Super Audio CD –levyn soittoaluetta (2-kanavainen/
monikanavainen) tai kerrosta (CD/HD) (sivu 15), ohjelma katoaa
muistista.
23FI
Levyjen soittaminen
Ohjelman sisällön muuttaminen
CD-levyn kuunteleminen
käyttämällä suodatinta
(digitaalinen suodatintoiminto)
Tässä soittimessa on digitaalinen suodatin, joka poistaa
näytteenotossa syntyvän kohinan. Voit muuttaa
äänenlaatua valitsemalla suodattimen tyypin.
Voit valita vaihtoehdon ”STANDARD” tai ”OPTION”.
(Tehdasasetus on ”STANDARD”.)
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
Tämä toiminto ei ole käytettävissä.
DIGITAL OUT -lähdön
ottaminen käyttöön tai
poistaminen käytöstä
Voit ottaa digitaalilähdön käyttöön (laite syöttää
digitaalista signaalia) tai poistaa sen käytöstä (laite ei
syötä digitaalista signaalia). Jos käytät DIGITAL (CD)
OUT COAXIAL- tai DIGITAL (CD) OUT OPTICAL liitäntää, ota digitaalilähtö käyttöön (”D.OUT ON”).
(Tehdasasetus on ”D.OUT ON”.)
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
Tämä toiminto ei ole käytettävissä.
Levyjen soittaminen
MENU
.AMS>
MENU
1
2
3
4
5
.AMS>
Paina MENU-painiketta.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes
”D. FILTER” -ilmaisin näkyy näytössä.
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
4
Paina . AMS > -säädintä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Paina . AMS > -säädintä.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
suodattimen nimi (”STANDARD” tai ”OPTION”)
näkyy näytössä.
Paina . AMS > -säädintä.
Kun valitset vaihtoehdon ”OPTION”, ”FILTER”ilmaisin tulee näyttöön.
Digitaalisten suodattimien ominaisuudet
STANDARD
Tuottaa laajan taajuusvasteen ja tilavaikutelman.
OPTION
Tuottaa tasaisen ja voimakkaan äänentoiston ja puhtaan
äänikuvan.
Huomautuksia
• Digitaaliset suodattimet toimivat vain tavallisen CD-levyn
soiton aikana. Et siis voi valita digitaalista suodatinta
soittaessasi Super Audio CD -levyä.
• Levyn tai liitetyn laitteen mukaan voi olla, ettei suodattimen
käyttöönottaminen vaikuta ääneen kovin huomattavasti.
24FI
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes
”D. OUTPUT” -ilmaisin näkyy näytössä.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
digitaalilähdön tila (”D.OUT ON” tai ”D.OUT OFF”)
näkyy näytössä.
Huomautus
Kun soitat Super Audio CD -levyä, tämä toiminto ei toimi eikä
DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä saada signaalia.
Monikanavaisen Super
Audio CD -levyn
kuunteleminen
(monikanavatoiston hallinta)
Soittimessa on monikanavatoiston hallintatoiminto, joka
asettaa Super Audio CD -levyn soittotilan DSD-DSPprosessorin (sisäänrakennettu soittimeen) avulla
kaiuttimien sijainnin tai koon mukaan.
2-kanavaisen soittotilan valitseminen
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
Paina . AMS > -säädintä.
Soittotilan ilmaisin tulee näyttöön.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”2CH SPK
MODE” -ilmaisin näkyy näytössä.
Kun i.LINK-ilmaisin palaa
Tämä toiminto ei ole käytettävissä.
Soittotila
Etukaiuttimet
2CH Direct
Kukin signaali ohjautuu suoraan
etukaiuttimiin. Subwooferista ei kuulu
ääntä.
Etukaiuttimet
2CH + SW
L
a
Subwoofer
a
R
Keskikaiutin
4
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
tilan ilmaisin näkyy näytössä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Huomautus
L
Subwoofer
R
Takakaiuttimet
Monikanavatoiston hallintatoiminnon asetus:
1 Valitse soittotila esiasetetuista tiloista (2-kanavatoistoa
tai monikanavatoistoa varten).
2 Säädä kunkin kaiuttimen äänenvoimakkuustasapaino
(vain, kun valitset monikanavaisen soittotilan).
Huomautuksia
• Tämä toiminto toimii vain Super Audio CD -levyjen yhteydessä.
• Valitsemasi kaiutinsijoitustilan mukaan voi olla, ettet voi säätää
äänenvoimakkuustasapainoa.
MENU
Et voi käyttää tätä toimintoa, kun soitin on CD- tai
monikanavatoistotilassa. Käytä tätä toimintoa silloin, kun soitin
on 2-kanavaisessa Super Audio CD -soittotilassa, levylokero on
avoimena tai soittimessa ei ole levyä.
Monikanavaisen soittotilan valitseminen
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
Paina . AMS > -säädintä.
Soittotilan ilmaisin tulee näyttöön.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”MCH SPK
MODE” -ilmaisin näkyy näytössä
.AMS>
Soittotila
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
SubTakakaiuttimet woofer
MCH Direct
Kukin signaali ohjautuu suoraan
asianomaiseen kaiuttimeen.
5 – Large + SW
Large
Large
Large
a
5 – Large
Large
Large
Large
––
5 – Small + SW
Small
Small
Small
a
FRT – Large +SW
Large
Small
Small
a
FRT – Large
Large
Small
Small
––
No – CNTR + SW
Large
––
Large
a
No – CNTR
Large
––
Large
––
ENTER
LEVEL ADJ
./>
25FI
Levyjen soittaminen
Esimerkki kaiutinasettelusta
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn
kuunteleminen
Levyjen soittaminen
”Large (suuret)”-ja ”Small (pienet)” -kaiuttimet
”Large”-kaiutin on kaiutin, joka pystyy toistamaan
matalat taajuudet voimakkaina. Jos valitset
takakaiuttimien asetukseksi ”Small”, takakaiuttimille
tarkoitetut matalat äänet ohjautuvat etukaiuttimiin ja/
tai subwooferiin.
Valitse tavallisessa käytössä ”MCH Direct” tai jokin
asetuksista, joissa kaikkien kaiuttimien asetuksena on
”Large” (esimerkiksi ”5 – Large + SW” tai ”5 –
Large”). Jos äänessä on kohinaa tai monikanavainen
toisto ei ole käytössä monikanavaisen Super Audio
CD -levyn soiton aikana, muuta asianomaisten
kaiuttimien asetukseksi ”Small”.
4
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
tilan ilmaisin näkyy näytössä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Palaa normaaliin näyttöön painamalla MENUpainiketta.
Huomautuksia
• Monikanavaisen äänentoiston hallintatoiminto ei toimi, jos
valitset asetuksen ”MCH Direct” (et voi asettaa kunkin
kaiuttimen äänenvoimakkuustasapainoa).
• Jos valitset subwooferin asetukseksi vaihtoehdon ”––”,
etukaiuttimien asetukseksi vaihtuu automaattisesti ”Large”.
• Kun soitat raitaa, joka ei sisällä LFE*-signaalia, subwoofersignaalia ei kuulu. Siksi subwooferista ei kuulu ääntä, kun
valitset asetuksen ”MCH Direct”, ”5 – Large + SW” tai ”No –
CNTR + SW”. Matalat äänet kuuluvat kuitenkin subwooferista,
kun valitset asetuksen ”5 – Small + SW” tai ”FRT – Large +SW”
(kun valitset kaiutinasetukseksi ”Small”).
* LFE: Low Frequency Enhancement, matalataajuiset
tehosteäänet (kanavien määrän ilmauksessa ”.1 CH”
tarkoittaa tätä signaalia).
Kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuustasapainon säätäminen
Voit säätää seuraavia säätökohteita monikanavatoiston
hallintatoiminnolla:
CNTR BALANCE
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja keskikaiuttimen
(CENTER) välinen suhteellinen
äänenvoimakkuustasapaino.
SURR BALANCE
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja takakaiuttimien (SURR
L/R) välinen suhteellinen äänenvoimakkuustasapaino.
SW BALANCE
Etukaiuttimien (FRONT L/R) ja subwooferin (SUB
WOOFER) välinen suhteellinen
äänenvoimakkuustasapaino.
Huomautus
Valitsemasi monikanavatoistotilan mukaan voi olla, etteivät
kaikki säädöt ole mahdollisia.
Äänenvoimakkuustasapainon säätäminen
soittimen etupaneelista
Voit säätää kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuustasapainoa samalla kun soitat levyä.
Voit säätää tasapainoa myös testiäänen avulla, kun soitin
on pysäytettynä.
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
Paina . AMS > -säädintä.
Kun soitin soittaa levyä, siirry vaiheeseen 6.
4
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”TONE
ON” -ilmaisin näkyy näytössä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Testiääni siirtyy vuorotellen kaiuttimesta toiseen, ja
testiäänen toistavan kaiuttimen tyyppi tulee näyttöön.
6
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
säätökohde näkyy näytössä
Valitse säätökohde vaihtoehdoista ”CNTR
BALANCE”, ”SURR BALANCE” ja ”SW BALANCE”.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”LEVEL
ADJUST” -ilmaisin näkyy näytössä.
Huomautus
Jos valitset monikanavatoistotilan valikossa subwooferin
asetukseksi vaihtoehdon ”––” (sivu 25), ”SW BALANCE” –
ilmaisin ei tule näyttöön. Myöskään ilmaisimet ”CNTR
BALANCE” ja ”SURR BALANCE” eivät tule näyttöön, jos
valitset kaiuttimen asetukseksi ”––”.
26FI
7
Paina . AMS > -säädintä.
Äänenvoimakkuustasapainon asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Kun soitin on pysäytettynä, testiääni kuuluu valitusta
kaiuttimesta.
Esimerkki:Kun soitin on pysäytettynä ja valitset
asetuksen ”SURR BALANCE”, testiääni
kuuluu etu- ja takakaiuttimista.
MULTI
5
Paina ENTER-painiketta.
Äänenvoimakkuustasapainon asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Kun soitin on pysäytettynä, testiääni kuuluu valitusta
kaiuttimesta.
Esimerkki:Kun soitin on pysäytettynä ja valitset
asetuksen ”SURR BALANCE”, testiääni
kuuluu etu- ja takakaiuttimista.
MULTI
CH
DISC
8
DISC
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
FRT:_____:SURR
6
Käännä . AMS > -säädintä ja säädä
äänenvoimakkuustaso.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Levyjen soittaminen
FRT:_____:SURR
CH
SACD
SACD
Säädä tasoa painamalla ./>-painiketta.
MULTI
CH
SACD
MULTI
CH
SACD
DISC
FRT:_____:SURR
9
DISC
FRT:_____:SURR
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Paina . AMS > -säädintä.
Soitin palaa vaiheen 6 mukaiseen tilaan.
Tee muut haluamasi säädöt toistamalla vaiheita 6-9.
10 Kun olet tehnyt haluamasi säädöt, paina MENUpainiketta.
Normaali näyttö palautuu näkyviin.
Äänenvoimakkuustasapainon säätäminen
kaukosäätimestä Z
Voit säätää kunkin kaiuttimen
äänenvoimakkuustasapainoa vakiovarusteisiin sisältyvän
kaukosäätimen avulla.
1
Paina LEVEL ADJ -painiketta soiton aikana tai
soittimen ollessa pysäytettynä.
Kun soitin soittaa levyä, siirry vaiheeseen 4.
2
Paina ./>-painiketta toistuvasti, kunnes
”TONE ON” -ilmaisin tulee näyttöön.
3
Paina ENTER-painiketta.
Testiääni siirtyy vuorotellen kaiuttimesta toiseen, ja
testiäänen toistavan kaiuttimen tyyppi tulee näyttöön.
4
Paina ./>-painiketta toistuvasti, kunnes
haluamasi säätökohde näkyy näytössä.
Valitse säätökohde vaihtoehdoista ”CNTR
BALANCE”, ”SURR BALANCE” ja ”SW BALANCE”.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
Paina ENTER-painiketta.
Soitin palaa vaiheen 4 mukaiseen tilaan.
Tee muut haluamasi säädöt toistamalla vaiheita 4 – 7.
8
Kun olet tehnyt haluamasi säädöt, paina LEVEL ADJ
-painiketta.
Normaali näyttö palautuu näkyviin.
Huomautus
Jos valitaan jokin muu toistomuoto kuin ”2CH Direct” tai ”MCH
Direct” monikanavan hallintatoiminnolla, äänen jakautuminen
kaiuttimiin muuttuu ja seurauksena saattaa olla
kokonaisäänenvoimakkuuden pienentyminen. Jos näin käy,
säädä äänenvoimakkuus liitetyn vahvistimen
äänenvoimakkuussäätimellä.
Huomautus
Jos valitset monikanavatoistotilan valikossa subwooferin
asetukseksi vaihtoehdon ”––” (sivu 25), ”SW BALANCE” –
ilmaisin ei tule näyttöön. Myöskään ilmaisimet ”CNTR
BALANCE” ja ”SURR BALANCE” eivät tule näyttöön, jos
valitset kaiuttimen asetukseksi ”––”.
27FI
Monikanavaisen Super Audio CD -levyn
kuunteleminen
Kaiuttimien etäisyyden asetusten
määrittäminen
Voit määrittää kaiuttimien etäisyysasetukset, jos liitetyssä
vahvistimessa ei ole kaiuttimien etäisyyden määritykseen
liittyvää asetusvalikkoa. Jos vahvistimessa on tämä
toiminto, määritä kaiuttimien etäisyyden asetukset
vahvistimen toiminnolla. Tämä asetus on käytettävissä
vain Super Audio CD -levyjen yhteydessä.
1
2
Paina MENU-painiketta.
3
4
Paina . AMS > -säädintä.
Huomautus
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes haluamasi
toiminto näkyy näytössä.
Valitse toiminto vaihtoehdoista ”FRT DIST.”, ”SURR
DIST.”, ”CNTR DIST.” tai ”SUBW DIST.”.
Huomautus
Levyjen soittaminen
Jos määrität kaiuttimien etäisyyden asetukset sekä tässä
soitimessa että vahvistimessa, asetusten yhtäaikainen toiminta
voi aiheuttaa sen, että tulos ei ole oikeanlainen.
Jos valitset monikanavatoistotilan valikossa subwooferin
asetukseksi vaihtoehdon ”––” (sivu 25), ”SUBW DIST.” –
asetusta ei voi muuttaa (”Not In Use” tulee näyttöön).
Samoin jos valitset keskikaiuttimen asetukseksi ”––”, et voi
muuttaa ”CNTR DIST.” -asetusta (”Not In Use” tulee
näyttöön).
FRT DIST.
Kuuntelupaikan ja etukaiuttimien välinen etäisyys
Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin askelin välillä 1,0 –
7,0 metriä.
Jos kumpikin etukaiutin eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän kaiuttimen
mukaan.
Käännä . AMS > -säädintä, kunnes ”SPK
DISTANCE” -ilmaisin näkyy näytössä.
5
Paina . AMS > -säädintä.
Kaiuttimien etäisyyden asetusnäyttö tulee näkyviin.
Esimerkki: Kun valitset ”SURR DIST.” (ja ”DIST.
UNIT” –asetuksena on ”meter”).
MULTI
Kuuntelupaikan ja takakaiuttimien välinen etäisyys
Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin askelin välillä 1,0 –
7,0 metriä.
Jos kumpikin takakaiutin eivät ole yhtä kaukana
kuuntelupaikasta, aseta etäisyys lähemmän kaiuttimen
mukaan.
DISC
SURR 3.0meter
6
MULTI
DIST. UNIT
Etäisyyden asetuksessa käytettävä mittayksikkö (metri tai
jalka)
Euroopassa myytävän mallin oletusmittayksikkö on
”meter” (metri). Pohjois-Amerikassa myytävän mallin
oletusmittayksikkö on ”feet” jalka.
Huomautus
Kaiuttimien etäisyyden asetusta ei voi määrittää, kun
– soitin lukee CD-levyn (tai Super Audio CD –levyn CD-alueen)
tietoja
– soitin Super Audio CD –levyn 2-kanava-alueen tietoja
– i.LINK-ilmaisin palaa.
28FI
CH
SACD
SURR 2.5meter
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
7
Paina . AMS > -säädintä.
Soittimen tila palautuu vaiheen 4 mukaiseksi.
Tee muut haluamasi säädöt toistamalla vaiheita 4–7.
8
Kun olet tehnyt haluamasi säädöt, paina MENUpainiketta.
Normaali näyttö palautuu näkyviin.
SUBW DIST.
Kuuntelupaikan ja lisäbassokaiuttimen (subwooferin)
välinen etäisyys
Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin askelin välillä 1,0 –
7,0 metriä.
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10
Säädä kaiuttimien etäisyyttä kääntämällä
. AMS > -säädintä.
DISC
CNTR DIST.
Kuuntelupaikan ja keskikaiuttimen välinen etäisyys
Voit säätää etäisyyttä 0,1 metrin askelin välillä 1,0 –
7,0 metriä.
CH
SACD
SURR DIST.
Etäisyyden mittayksikön valitseminen
Valitse ”DIST. UNIT” vaiheessa 4 edellä.
Valitse ”meter” tai ”feet” kääntämällä . AMS > säädintä. Paina sitten . AMS > -säädintä.
Kaiuttimien etäisyyden oletusasetusten
palauttaminen
Aseta kaikkien kaiuttimen etäisyyden asetukseksi
3 metriä.
Lisätietoja
Tässä luvussa on lisätietoja, joista on
hyötyä Super Audio CD -soittimen
käytössä ja kunnossapidossa.
Varotoimet
Turvallisuus
• Varoitus Optisten laitteiden käyttäminen tämän laitteen kanssa
voi vahingoittaa silmiä.
• Jos nestettä tai kiinteitä esineitä pääsee laitteen sisään, irrota
verkkojohto. Anna asiantuntevan huoltoliikkeen tarkistaa laite,
ennen kuin jatkat sen käyttöä.
• Verkkojohdon saa vaihtaa vain asiantunteva huoltoliike.
• Kun laite on liitettynä pistorasiaan, se on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka siitä olisikin virta katkaistuna.
Virtalähteet
Laitteen sijoittaminen
• Sijoita soitin paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto. Tällöin
laitteen sisäosat eivät kuumene liikaa.
• Älä sijoita laitetta matolle tai muulle pehmeälle alustalle, jotta
laitteen pohjassa olevat ilmanvaihtoaukot eivät tukkeudu.
• Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se on alttiina liialliselle
kuumuudelle, suoralle auringonvalolle, pölylle tai iskuille.
Käyttö
• Jos laite tuodaan kylmästä suoraan lämpimään paikkaan tai
sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan, sen sisällä oleviin linsseihin
voi tiivistyä kosteutta. Tällöin laite ei ehkä toimi
moitteettomasti. Poista levy ja kytke laitteeseen virta noin
tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Virran kytkennän yhteydessä voi kuulua kohinaa, kun levy
ladataan Super Audio CD -soittimeen. Kyseessä ei ole vika.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta liikaa kuunnellessasi hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn kohtaa. Muutoin kaiuttimet voivat
vahingoittua, jos musiikissa saavutetaankin voimakkaampi
kohta.
29FI
Lisätietoja
• Tarkista ennen soittimen käyttämistä, että käyttöjännite ja
paikallinen verkkojännite vastaavat toisiaan.
Käyttöjännitetiedot sisältävä tyyppikilpi on soittimen
takaosassa.
• Soitin on kytkettynä verkkovirtaan aina, kun verkkojohto on
liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi katkaistu soittimen
virtakytkimellä.
• Irrota verkkojohto pistorasiasta, jos et aio käyttää soitinta
pitkään aikaan. Tartu aina pistokkeeseen, kun irrotat
verkkojohdon pistorasiasta. Älä koskaan vedä johdosta.
Varotoimet
Huomautuksia levyistä
Levyn asettaminen soittimeen
Levyjen käsittely
• Soittimesta voi kuulua mekaaninen ääni. Se ilmaisee, että
soitin säätää automaattisesti sisäisen mekanisminsa siihen
asetetun levyn mukaan.
Soittimesta voi kuulua mekaaninen ääni myös silloin, kun
asetat siihen vääntyneen levyn.
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy pysyy puhtaana.
Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Puhdistaminen
• Puhdista laitteen kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä liinalla. Älä
käytä puhdistukseen hankaustyynyjä, hankausjauhetta tai
liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Kuljettaminen
• Poista levy levylokerosta.
• Sulje levylokero.
• Käytä vain pyöreitä levyjä. Jos yrität soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi tähden, sydämen tai neliön
muotoisia) levyjä, soitin voi vioittua.
• Älä käytä levyjä, joihin on kiinnitetty teippiä tai tarra tai joissa
on näistä jäänyttä liimaa.
Lisätietoja
Levyjen säilyttäminen
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Älä jätä levyä alttiiksi suoralle auringonvalolle tai
lämmönlähteille.
• Sijoita levy omaan koteloonsa soiton jälkeen. Jos sijoitat levyn
toisen levyn päälle ilman koteloa, levy voi vahingoittua.
Levyjen asettaminen levylokeroon
• Varmista, että levy on asetettu turvallisesti levylokeroon.
Muutoin soitin tai levy voi vahingoittua.
Puhdistaminen
• Jos levyllä on sormenjälkiä tai pölyä, äänenlaatu voi olla
tavallista huonompi.
• Ennen kuin alat soittaa levyä, puhdista se puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
• Puhdista levy pehmeällä, kevyesti vedellä kostutetulla liinalla
ja kuivaa kosteus kuivalla liinalla.
• Älä käytä puhdistamiseen liuottimia, kuten bensiiniä, tinneriä,
vinyylilevyjen puhdistusaineita tai antistaattisia suihkeita.
Huomautuksia CD-R- ja CD-RW-levyjen soittamisesta
• Tietokoneiden CD-R- ja CD-RW-asemissa tallennettujen
levyjen soitto ei välttämättä onnistu naarmujen, lian,
tallennustavan tai aseman ominaisuuksien takia. Et myöskään
voi soittaa niitä levyjä, joita ei ole suljettu tallennuksen jälkeen.
Tekijänoikeussuojauksella varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin
mukaisten levyjen toistoon.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet markkinoille levyjä,
jotka on koodattu tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla.
Huomaa, että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia, eikä niitä voi välttämättä toistaa tällä tuotteella.
30FI
Vianmääritys
Jos sinulla on jokin seuraavassa kuvatuista ongelmista
käyttäessäsi tätä soitinta, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
i.LINK S200 AUDIO OUT –liitännän kautta
ei kuulu ääntä.
ANALOG OUT -liitäntöjen kautta ei kuulu
ääntä.
Onko i.LINK-toiminto käytössä?
, Kun i.LINK-toiminto on käytössä, ANALOG OUT
–liitännöistä ei kuulu ääntä. Paina i.LINKpainiketta niin, että i.LINK-ilmaisin sammuu.
Onko oikea laite valittu ohjelmalähteeksi vahvistimesta?
, Valitse tämä laite vahvistimesta ohjelmalähteeksi.
, Varmista, että tämä soitin on liitetty vahvistimen
oikeisiin tuloliitäntöhin.
Onko liitäntäjohto liitetty oikein?
, Tarkista liitäntä ja liitä johto pitävästi.
DIGITAL (CD) OUT -liitäntöjen kautta ei
kuulu ääntä.
Onko i.LINK-toiminto käytössä?
, Kun i.LINK-toiminto on käytössä, DIGITAL (CD)
OUT –liitännöistä ei kuulu ääntä. Paina i.LINKpainiketta niin, että i.LINK-ilmaisin sammuu.
SUB WOOFER -liitännän kautta ei kuulu
ääntä.
Oletko valinnut toistotilan, johon ei liity subwooferlähtösignaalia?
, Valitse soittotila niin, että subwooferin asetuksena
on ”a” (katso sivua 25).
Sisältääkö toistettava levy LFE-signaalin?
, Kun soitat raitaa, joka ei sisällä LFE-signaalia, SUB
WOOFER -liitännästä saadaan signaali vain, jos
valitset monikanavatoiston tilaksi vaihtoehdon
”5 – Small + SW” tai ”FRT – Large + SW” (katso
sivua 25).
Kuulokkeiden kautta ei kuulu ääntä.
Onko i.LINK-toiminto käytössä?
, Kun i.LINK-toiminto on käytössä, PHONES–
liitännästä ei kuulu ääntä. Liitä kuulokkeet
vahvistimen kuulokeliitäntään.
Levyä ei voi soittaa.
Onko oikea levy soittimessa?
, Varmista, että soittimessa on levy.
, Varmista, ettei levy ole ylösalaisin levylokerossa.
Aseta levy levylokeroon nimipuoli ylöspäin.
, Jos levy ei ole suorassa asennossa, aseta levy
soittimeen uudelleen.
, Jos levy on likaantunut, puhdista se (katso sivua 30).
, Varmista, että levy on yhteensopiva tämän
soittimen kanssa (katso sivua 15).
Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta.
, Poista levy ja kytke soittimeen virta noin tunniksi.
Kaukosäädin ei toimi.
Onko soittimen ja kaukosäätimen välissä jokin este?
, Käytä kaukosäädintä paikasta, josta näet tämän
soittimen.
Et suuntaa kaukosäädintä soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
, Suuntaa kaukosäädin soittimessa olevaan
kaukosäätimen tunnistimeen.
Ovatko kaukosäätimen paristot heikot?
, Vaihda paristot uusiin.
31FI
Lisätietoja
Onko i.LINK-laite valittu liitetyn vahvistimen
ohjelmalähteeksi?
, Varmista, että i.LINK-laite on valittu liitetyn
vahvistimen ohjelmalähteeksi. Katso lisätietoja
vahvistimen käyttöohjeesta.
Onko i.LINK-toiminto käytössä?
, Katso sivua 16. Syötä signaali i.LINK S200 AUDIO
OUT –liitäntään painamalla i.LINK-painiketta. Kun
i.LINK-toiminto on käytössä, i.LINK-ilmaisin palaa.
Onko i.LINK-johto liitetty oikein?
, Tarkista liitäntä ja liitä johto pitävästi.
Onko käyttämäsi i.LINK-johto oikeanlainen?
, Varmista, että käytät i.LINK S200 –liitännän kanssa
yhteensopivaa i.LINK-johtoa (pituus alle
3,5 metriä).
Onko yhteys i.LINK-laitteeseen varmistettu?
, Katso sivua 7. Katso lisätietoja kyseisen laitteen
vakiovarusteisiin sisältyvästä käyttöohjeesta.
Onko useita i.LINK-laitteita liitettynä?
, Ääntä ei välttämättä kuulu, kun useita i.LINKlaitteita on liitettynä.
Ääntä ei kuulu, kun aloitat soiton.
, Kopiointisuojaustekniikka aiheuttaa sen, ettei
ääntä kuulu, kun laitteet luovat LINC-yhteyttä.
Soitatko Super Audio CD –levyä?
, Soitin ei syötä Super Audio CD -levyjen ääntä
DIGITAL (CD) OUT -liitännöistä.
Onko ”D. OUTPUT”-asetuksena valikossa ”Off”?
, Valitse ”D. OUTPUT”-asetukseksi ”On” (katso
sivua 24).
Näytön ilmoitukset
Tekniset tiedot
Seuraavassa taulukossa on lueteltu ilmoitukset, jotka
voivat tulla näyttöön.
Soitettaessa Super Audio CD -levyä
Ilmoitus
Virhekoodi(t)
Syy ja/tai korjaus
TOC ERROR
—
Soittimessa on epäyhteensopiva
levy.
BUS FULL
C78:15
i.LINK-järjestelmän
signaaliväylä on täynnä, eikä
soitin voi syöttää enempää
signaaleja. Peruuta toisen
laitteen ja tämän soittimen
välinen LINC-yhteys.
Soiton taajuusvaste
2 Hz-100 kHz
Taajuusvaste
2 Hz-50 kHz (–3 dB)
Dynamiikka
Vähintään 108 dB
Harmoninen kokonaissärö
Enintään 0,0012 %
Huojunta ja värinä
Mittausrajalla (painotettu huipputaso
±0,001 %) tai pienempi
Soitettaessa CD-levyä
Taajuusvaste
2 Hz-20 kHz
Dynamiikka
Vähintään 100 dB
Harmoninen kokonaissärö
Lisätietoja
Enintään 0,0017 %
Huojunta ja värinä
Mittausrajalla (painotettu huipputaso
±0,001 %) tai pienempi
Lähtöliitännät
ANALOG
OUT
Liitännän
tyyppi
Lähtötaso
Kuormaimpedanssi
RCAliitännät
2 V RMS
(50 kilo-ohmia)
Yli 10 kilo-ohmia
–18 dBm
DIGITAL (CD) Optinen
lähtöliitäntä
OUT
OPTICAL*
DIGITAL (CD) Koaksiaalinen
lähtöliitäntä 0,5 Vp-p
OUT
COAXIAL*
PHONES
10 mW
RCAstereoliitäntä
(
Lasersäteen
aallonpituus:
660 nm
)
75 ohmia
32 ohmia
*Lähettää vain CD-levyn äänisignaalit.
i.LINK-osa
Nastat
4 nastaa
Siirtonopeus
S200
(suurin tiedonsiirtonopeus 200 Mbps)
Siirtoprotokolla
A/M-siirtoprotokolla
Muoto (lähtö)
Super Audio CD* (DSD PLAIN)
2-kanavainen lineaarinen PCM
(IEC 60958-3)
Näytteenottotaajuus: 44,1 kHz
* DTLA-kopiointisuojaustekniikan (versio 1.2) mukainen.
32FI
Yleistä
Laser
Puolijohdelaser
(SA-CD: λ = 650 nm)
(CD: λ = 780 nm)
Säteilyn kesto: jatkuva
Laserlähtöteho:
5,47 uW, 650 nm
*Tämä lähtöteho on mitattu noin 200 mm:n etäisyydeltä optisen
lukupään objektiivilinssin pinnasta.
Käyttöjännite
230 V AC, 50/60 Hz
Tehonkulutus
32 W
Mitat (l/k/s)
430 × 127 × 387 mm
ulkonevat osat mukaan lukien
Paino (noin)
16,2 kg
Lisätietoja
Vakiovarusteet
Katso sivua 4.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
33FI
Hakemisto
A, B, C
L
AMS (automaattinen raidanhaku) 20
levyn asettaminen soittimeen 16
ANALOG OUT
2CH 6
5.1CH 5
M, N
D
monikanavainen Super Audio CD 15
monikanavatoiston hallintatoiminto 25
DIGITAL (CD) OUT 8
O
digitaalinen suodatin 24
ohjelmoitu soitto
ohjelman sisällön muuttaminen 23
ohjelman sisällön tarkistaminen 23
oman ohjelman luominen 23
E, F, G
Lisätietoja
etsiminen
aikanäytön avulla (pikahaku) 20
indeksitoiminnon avulla (indeksihaku) 20
raitanumeron avulla 20
tarkkailemalla ääntä (haku) 20
tietty kohta 20
tietty raita 20
P, Q, R
paristot 4
pistokesovitin 9
S
satunnaissoitto 22
H
haku
aikahaku 21
indeksihaku 20
pikahaku 20
soiton kytkeminen taukotilaan 16
I
soittaminen
jatkuvasti 21
levy 16
monikanavainen Super Audio CD 25
raidat satunnaisessa järjestyksessä 22
raitanumeron avulla 20
i.LINK 7, 16
soittoalue 15
J
soittotila
2-kanavatila 25
monikanavatila 25
jatkuva soitto
A-B-jakso 22
kaikkien raitojen soitto 21
yhden raidan soitto 22
johto
audioliitäntä 5
i.LINK-liitäntä 7
K
kaapeli
koaksiaalinen digitaalinen 8
optinen digitaalinen 8
kaiuttimien etäisyys 28
kaukosäädin 11
kerros 14
kytkeminen
virta 7
äänilaitteet 5
34
FI
Sony Corporation
Super Audio CD 14
T, U
TEXT 18
tietojen näyttäminen 17
TOC 15
V, W, X, Y, Z
vahvistin (ei sisälly vakiovarusteisiin) 5
vakiovarusteet 4
Download PDF

advertising