Sony | SA-CS910HT | Sony SA-CS910HT Käyttöohjeet


4-535-418-11(2) (DK-FI-SE-NO)
Center
Keskikaiutin
Center
Senter
Højttalersystem
Aktiv subwoofer
DK
Käyttöohjeet
FI
Användarinstruktioner
Kaiutinjärjestelmä
Aktiivibassokaiutin
Bruksanvisning
Skrue (medfølger ikke)
Ruuvi (lisävaruste)
Skruv (medföljer ej)
Skrue (medfølger ikke)
mere end 30 mm / yli 30 mm /
mer än 30 mm / mer enn 30 mm
-2
-3

Hul på bagsiden af front- og surroundhøjttalerne
Etu- ja takakaiuttimien takana oleva reikä
Hål på baksidan av front- och surroundhögtalarna
Hull på baksiden av front- og surroundhøyttalerne
mere end 4 mm
yli 4 mm
mer än 4 mm
mer enn 4 mm
Front (højre)
Etukaiutin (oikea)
Front (höger)
Front (høyre)
Kort
Lyhyt
Kort
Kort
4,6 mm
SE
NO
-1
Eksempel
Esimerkki
Exempel
Eksempel
Front (højre)
Etukaiutin (oikea)
Front (höger)
Front (høyre)
Front (venstre)
Etukaiutin (vasen)
Front (vänster)
Front (venstre)
Betjeningsvejledning

Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
Basshøyttaler
Surround (venstre)
Takakaiutin (vasen)
Surround (vänster)
Surround (venstre)
Surround (højre)
Takakaiutin (oikea)
Surround (höger)
Surround (høyre)
Klæbepuder (store (til subwoofer)/
små (til andre højttalere))
Pehmusteet (suuret
(bassokaiuttimelle) / pienet
(muille kaiuttimille))
Fotdynor (stora (för subwoofer)/
små (för övriga högtalare)
Beskyttelsesknotter (store (for
basshøyttaler), / små, (for andre
høyttalere))
4,6 mm
7 mm til 10 mm
7–10 mm
7 mm till 10 mm
7 mm til 10 mm
10 mm
10 mm
Hul på bagsiden af front- og surroundhøjttalerne
Etu- ja takakaiuttimien takana oleva reikä
Hål på baksidan av front- och surroundhögtalarna
Hull på baksiden av front- og surroundhøyttalerne
Högtalarsystem
Aktiv subwoofer
Subwoofer
Bassokaiutin
Subwoofer
Basshøyttaler
Front (venstre)
Etukaiutin (vasen)
Front (vänster)
Front (venstre)
Kort
Lyhyt
Kort
Kort
Lang
Pitkä
Lång
Lang
Surround (højre)
Takakaiutin (oikea)
Surround (höger)
Surround (høyre)

Center
Keskikaiutin
Center
Senter
Forstærker
Vahvistin
Förstärkare
Forsterker
Kort
Lyhyt
Kort
Lang Kort
Pitkä
Lång
Lang
Surround (venstre)
Takakaiutin (vasen)
Surround (vänster)
Surround (venstre)

LINE IN
SPEAKER IN/OUT-terminalerne bruges ikke.
SPEAKER IN/OUT -liitäntöjä ei käytetä.
SPEAKER IN/OUT-anslutningarna används inte.
SPEAKER IN/OUT-terminalene brukes ikke.

Høyttalersystem
Aktiv basshøyttaler
© 2014 Sony Corporation
SA-CS910HT
Dansk
ADVARSEL
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød, må dette apparat ikke
udsættes for regn eller fugt.
For at forhindre brand må apparatets
ventilationsåbninger ikke dækkes til med aviser,
duge, gardiner osv.
Udsæt ikke apparatet for åben ild (f.eks. tændte
stearinlys).
For at forhindre brand eller elektrisk stød må dette
apparat ikke udsættes for dryp eller sprøjt, og der
må ikke anbringes genstande, der indeholder
væsker, f.eks. vaser, på apparatet.
Da strømforsyningsstikket bruges til at koble
apparatet fra strømforsyningsnettet, skal enheden
kobles til en stikkontakt med nem adgang. Hvis
apparatet ikke reagerer som forventet, skal du
straks tage stikket ud af stikkontakten i væggen.
Anbring ikke apparatet i et trangt rum, f.eks. en
bogreol eller et indbygget skab.
Enheden er stadig tilsluttet strømkilden, så længe
den er tilsluttet stikkontakten i væggen, selvom
selve enheden er slukket.
Dette symbol er beregnet til at advare
brugeren om tilstedeværelsen af utildækket
"farlig spænding" inde i produktet, som
kan være så kraftig, at den udgør en risiko for,
at personer kan få elektrisk stød.
Dette symbol er beregnet til at advare
brugeren om tilstedeværelsen af vigtige
drifts- og vedligeholdelsesinstruktioner
(serviceeftersyn) i den dokumentation, der følger
med apparatet.
Bortskaffelse af elektriske og
elektroniske produkter (gælder
i EU og andre europæiske lande
med egne indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller pakken
med produktet angiver, at produktet ikke
må bortskaffes som husholdningsaffald. Det skal
i stedet indleveres på en deponeringsplads specielt
indrettet til opsamling af elektrisk og elektronisk
udstyr, der skal genindvindes. Ved at sikre, at
produktet bortskaffes korrekt, forebygges de
eventuelle negative miljø- og sundhedsskadelige
påvirkninger, som en ukorrekt affaldshåndtering
af produktet kan forårsage. Genindvinding af
materialer vil medvirke til at bevare naturens
ressourcer. Yderligere oplysninger om genindvinding
af dette produkt kan fås hos myndighederne, det
lokale renovationsselskab eller butikken, hvor
produktet blev købt.
Meddelelse til kunder: Følgende
oplysninger gælder kun for udstyr, der er
solgt i lande, der er underlagt EU-direktiver.
Dette produkt er fremstillet af eller på vegne af
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørgsler i forbindelse med
produktoverholdelse baseret på EU-lovgivning
skal adresseres til den godkendte repræsentant,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Henvendelser vedrørende
service eller garanti skal ske til de adresser,
der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Forholdsregler
Om sikkerhed
 Kontroller før betjening af systemet, at
driftsspændingen på systemet er den samme
som den lokale strømforsyning.
 Tag subwooferens netledning ud af stikkontakten,
hvis den ikke skal bruges i en længere periode.
Hvis du vil afbryde forbindelsen, skal du trække
i stikket. Træk aldrig i selve ledningen.
 Hvis der tabes en væske eller en genstand
i systemet, skal netledningen til systemet tages
ud, og systemet skal kontrolleres af en autoriseret
tekniker, før det tages i brug igen.
 Vekselstrømsledningen på subwooferen må kun
udskiftes af faguddannet servicepersonale.
Om betjening
 Anvend ikke højttalersystemet vedvarende med
et wattforbrug, der overstiger den maksimale
indgangseffekt for systemet.
 Hvis polariteten på højttalertilslutningerne ikke er
korrekt, vil bastonerne være svage, og positionen
af de forskellige instrumenter vil være utydelig.
 Kontakt mellem afisolerede højttalerledninger på
højttalerterminalerne kan resultere i kortslutning.
 Før du opretter tilslutning, skal slukke forstærkeren
for at undgå at beskadige højttalersystemet.
 Lydstyrkeniveauet skal ikke være så højt, at der
forekommer forvrængning.
 Højttalerens stoframme kan ikke fjernes. Forsøg
ikke at fjerne stoframmen på højttalersystemet.
Hvis du forsøger at fjerne den, kan du beskadige
højttaleren.
Når en forstærker eller andet udstyr tændes
eller slukkes
Sænk forstærkerens lydstyrke til minimum.
Sådan undgår du at beskadige
subwooferen
 Vær omhyggelig, når du angiver forstærkerens
lydstyrke, så du undgår en overdrevent stor
indgangsstrøm.
 Forsøg ikke at åbne kabinettet eller fjerne
højttalerenheder og netværk.
 Tryk ikke tilsigtet eller utilsigtet på støvhætten.
Suomi
Om installation
Bemærkninger
 Placer ikke højttalerne i skrå position.
 Placer ikke højttalerne på følgende placeringer:
 Ekstremt varme eller kolde
 Støvede eller snavsede
 Meget fugtige
 Hvor de udsættes for vibrationer
 I direkte sollys
 I nærheden af magnetkort (kreditkort,
pendlerkort osv.)
Magnetkort kan blive ødelagt på grund
af magneterne i højttalerenhederne.
 I nærheden af TV'er
Højttalerne er ikke magnetisk afskærmet.
Hvis du bruger højttalerne i nærheden af
CRT-baserede TV'er, kan der forekomme
farveskygger på TV-skærmen.
 God ventilation er vigtig for at forhindre intern
varmeopbygning i subwooferen. Anbring
subwooferen på et sted med tilstrækkelig
luftcirkulation. Anbring ikke subwooferen på en
blød overflade eller for tæt på en væg, da det
kan blokere ventilationsåbningerne på bagsiden.
 Vær forsigtig, hvis du placerer højttaleren på et
specialbehandlet gulv (vokset, olieret, poleret
osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
 Pas på ikke at beskadige hjørnerne af
subwooferen.
 Brug skruer, der passer til væggens materiale og
styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue
skruerne fast på en skinne og montere den på
væggen. Monter højttalerne på en lodret, plan
og bæredygtig væg.
 Kontakt et byggemarked eller en montør for at
få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer,
der skal bruges.
 Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der
skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig
vægbæreevne eller ukorrekt montering af skruer,
naturkatastrofer osv.
Rengøring af kabinettet
Rengør kabinettet med en blød klud, der er let
fugtet med vand. Brug ikke skuresvampe,
skurepulver eller opløsningsmidler, f.eks. sprit eller
rensebenzin.
Kontakt nærmeste Sony-forhandler, hvis du
har spørgsmål eller problemer i forbindelse
med din subwoofer, som ikke er dækket
i denne vejledning.
Opsætning af systemet ()
Sørg for at slukke for strømmen til
forstærkeren og subwooferen, før du
foretager nogen tilslutning.
Tilslut front-, center- og surroundhøjttalerne
til højttalerudgangsterminalerne på en
forstærker, og brug LINE IN-stikket på
subwooferen () til tilslutning til
forstærkeren.
Sørg for at bruge det lange højttalerkabel til
at tilslutte surroundhøjttalerne og det korte
højttalerkabel til at tilslutte front- og
centerhøjttalerne. Brug det medfølgende
lydkabel til at tilslutte subwooferen til
forstærkeren.
Bemærkninger ()
 Sørg for at tilslutte plus- og minus-terminalerne
(+/–) på højttalerne til plus- og minusterminalerne (+/–) på forstærkeren.
 Sørg for, at alle stik sidder godt fast. Kontakt
mellem afisolerede højttalerledninger på
højttalerterminalerne kan forårsage kortslutning.
 Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
forstærkeren, hvis du ønsker oplysninger om
forstærkertilslutning.
Tip
Placering af højttalerne ()
Hver højttaler skal vende mod lyttepositionen.
Du opnår bedre surroundeffekt, hvis alle
højttalerne placeres med samme afstand
til lyttepositionen.
Placer højttalerne på følgende måde:
Fronthøjttalere: passende afstand til venstre
og højre for TV'et.
Subwoofer: på en af siderne af TV'et.
Centerhøjttaler: foran TV'et.
Surroundhøjttalere: afhænger af lokalets
form. Surroundhøjttalerne kan placeres lidt
bag lyttepositionen.
Bemærk
Placer højttaleren på et fladt vandret sted.
Installation af subwooferen
Med henblik på en bedre basgengivelse
anbefaler vi, at du installerer subwooferen
på et fast gulv, hvor der sandsynligvis ikke
forekommer resonans.
Du kan få en tilstrækkelig kraftig
basgengivelse fra en enkelt subwoofer. Men
hvis du bruger et par subwoofere, kan du få
en endnu mere effektiv basgengivelse.
Bemærkninger
 Installer altid subwooferen lodret, men hold den
nogle centimeter væk fra væggen.
 Lad være med at anbringe ting på subwooferen
eller sidde på den.
 Hvis subwooferen er installeret midt i et lokale,
kan bassen blive ekstremt svækket. Dette skyldes
påvirkningen af lokalets stående bølge. Hvis dette
sker, skal du flytte subwooferen væk fra midten
af lokalet eller eliminere årsagen til den stående
bølge ved at montere en boghylde på væggen osv.
Montering
Påsætning af højttalerfødder ()
Sørg for at montere de medfølgende
klæbepuder under højttalerne, så de
stabiliserer højttalerne og sørger for, at de
ikke glider. Monter de store klæbepuder på
subwooferen og de små klæbepuder på de
andre højttalere.
Montering af surroundhøjttalerne
på væggen ()
Front- og surroundhøjttalerne kan monteres
på væggen.
Før du monterer højttalerne på væggen,
skal du tilslutte højttalerkablet til højttaleren.
1
Find nogle skruer (medfølger ikke),
der passer til hullet på bagsiden af
højttalerne.
2
Skru skruerne i væggen. Skruerne skal
stikke 7 til 10 mm ud.
3
Hæng højttalerne på skruerne.
 Sorte eller sortstribede ledninger er minus (–)
i polaritet og skal forbindes med minushøjttalerterminalerne (–).
 Hvis din forstærker ikke har MONO OUT-stikket,
MIX OUT-stikket, SUBWOOFER-udgangsstikkene
eller SUPER WOOFER-udgangsstikkene, skal du
i stedet tilslutte forstærkerens højttalerterminaler
til SPEAKER IN-terminalerne.
 Du må ikke tilslutte CENTER-udgangsstikket
til brug med Dolby Pro Logic-funktionen til
subwooferen. Baslyd udsendes ikke i alle
Dolby Pro Logic-tilstande.
 Hvis udgangsniveauet på din forstærker ikke
er stort nok, er det ikke sikkert, at lyden bliver
høj nok. I denne situation skal du tilslutte
højttalerterminalerne på forstærkeren direkte
til SPEAKER IN-terminalerne på subwooferen.
Indstilling af spændingsvælgeren
(kun på modeller, der er udstyret
med spændingsvælger) ()
Kontroller, at spændingsvælgeren på
subwooferens bagpanel er indstillet til den
lokale strømspænding. Hvis den ikke er, skal
du indstille vælgeren i den korrekte position
ved hjælp af en skruetrækker, før
vekselstrømsledningen tilsluttes
stikkontakten i væggen.
Tilslutning af netledningen
 Sæt netledningen fra subwooferen og fra
din forstærker i en stikkontakt på væggen.
 Sørg for, at strømmen til subwooferen er
slukket, før du tilslutter eller frakobler
nogen netledning.
VAROITUS
Tulipalojen ja sähköiskujen välttämiseksi
älä altista laitetta sateelle tai kosteudelle.
Tulipalon välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja sanomalehdillä, pöytäliinoilla,
verhoilla tai muilla vastaavilla materiaaleilla.
Älä altista laitetta avotulen lähteelle (esimerkiksi
palaville kynttilöille).
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun
vaara voidaan välttää.
Laite irrotetaan verkkovirtalähteestä poistamalla
pistoke pistorasiasta. Laite tulee siksi kytkeä
helposti käsiteltävään pistorasiaan. Jos laite toimii
tavallisesta poikkeavalla tavalla, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjahyllyyn tai suljettuun kaappiin.
Laitetta ei ole irrotettu verkkovirrasta niin kauan
kuin se on kytketty pistorasiaan, vaikka itse laitteen
virta olisi katkaistu.
Tämä symboli varoittaa käyttäjää siitä,
että tuotteen kotelon sisällä on eristämätön
vaarallinen jännite, joka voi voimakkuutensa
takia aiheuttaa henkilöille sähköiskuvaaran.
Tämä symboli ilmoittaa käyttäjälle, että
laitteen mukana on toimitettu käyttöohjeet,
jotka sisältävät tärkeitä tietoja laitteen
käytöstä ja kunnossapidosta (huollosta).
Käytöstä poistettujen sähköja elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteessa tai sen pakkauksessa oleva merkki
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä
kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on toimitettava
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan kierrätys- ja keräyspisteeseen.
Huolehtimalla laitteen asianmukaisesta
kierrätyksestä voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta
ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat ainoastaan laitteita, joita myydään
EU:n direktiivejä noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokio, 108-0075 Japani.
Euroopan unionin lainsäädäntöön perustuvaa
vaatimustenmukaisuutta koskevissa asioissa
valtuutettu edustaja on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa asioissa pyydämme
ottamaan yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa annettuihin osoitteisiin.
Varotoimet
Turvallisuus
 Ennen järjestelmän käyttöä tarkista, että
järjestelmän käyttöjännite vastaa paikallista
verkkovirtaa.
 Irrota bassokaiutin pistorasiasta, jos sitä ei käytetä
pitkään aikaan. Kun irrotat johdon, vedä se irti
pitämällä kiinni pistokkeesta. Älä koskaan vedä
itse johdosta.
 Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä
tai nesteitä, irrota heti järjestelmän virtajohto ja
toimita järjestelmä valtuutettuun huoltoon.
 Bassokaiuttimen verkkovirtajohdon saa vaihtaa
vain pätevässä huoltoliikkeessä.
Käyttäminen
 Älä käytä kaiutinjärjestelmää jatkuvalla
järjestelmän enimmäissyöttötehoa suuremmalla
teholla.
 Jos kaiutinliitäntöjen polariteetti on väärä,
bassoäänet toistuvat heikkoina ja eri
instrumenttien paikat ovat epäselviä.
 Paljaiden kaiutinjohtojen osuminen toisiinsa
kaiutinliitännöissä voi aiheuttaa oikosulun.
 Katkaise vahvistimen virta ennen liitäntöjen
tekemistä, jotta kaiutinjärjestelmä ei vahingoitu.
 Äänenvoimakkuutta ei tulisi asettaa niin suureksi,
että se aiheuttaa vääristymiä.
 Kaiutinsäleikköä ei saa poistaa. Älä yritä poistaa
kaiutinjärjestelmän säleikköä. Muuten voit
vahingoittaa kaiutinta.
Kun kytket virran vahvistimeen tai toiseen
laitteeseen tai katkaiset virran
Svenska
Asentaminen
Huomautuksia
 Älä aseta kaiuttimia kaltevalle alustalle.
 Älä aseta kaiuttimia paikkaan, joka on
 hyvin kuuma tai hyvin kylmä
 pölyinen tai likainen
 hyvin kostea
 alttiina tärinälle
 alttiina suoralle auringonvalolle
 magneettikorttien, kuten luottokortin tai
matkakortin, lähellä
(kaiutinyksikköjen magneetit voivat vahingoittaa
magneettikortteja)
 televisioiden lähellä.
Kaiuttimia ei ole suojattu magneettisesti.
Jos niitä käytetään katodisädeputkia käyttävien
televisioiden lähellä, television näytössä saattaa
ilmetä värien varjostumista.
 Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta
bassokaiuttimen sisäosat eivät kuumene.
Sijoita bassokaiutin paikkaan, jossa on riittävä
ilmanvaihto. Älä sijoita bassokaiutinta pehmeälle
alustalle tai liian lähelle seinää, jotta kaiuttimen
takana oleva ilmanvaihtoaukko ei tukkeudu.
 Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen
erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) lattialle, sillä se saattaa aiheuttaa
tahroja tai värin haalistumista.
 Ole varovainen, etteivät bassokaiuttimen kulmat
aiheuta loukkaantumisia.
 Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja.
Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä
ruuvit lujasti levyn takana olevaan koolinkiin.
Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle
seinälle, joka on vahvistettu asianmukaisella
tavalla.
 Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja
käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
 Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista,
jotka aiheutuvat esimerkiksi virheellisestä
asennuksesta, heikosta seinän rakenteesta,
ruuvien virheellisestä kiinnityksestä tai
luonnonmullistuksesta.
Katkaise virta vahvistimesta ja
bassokaiuttimesta, ennen kuin teet mitään
liitäntöjä.
Liitä etu-, keski- ja takakaiuttimet vahvistimen
kaiutinlähtöliitäntöihin ja liitä vahvistin
bassokaiuttimen LINE IN -liitäntään ().
Käytä pitkää kaiutinjohtoa takakaiuttimien
liittämiseen ja lyhyttä johtoa etu- ja
keskikaiuttimien liittämiseen. Liitä
bassokaiutin vahvistimeen mukana
toimitetulla ääniliitäntäjohdolla.
Huomautuksia ()
Kotelon puhdistaminen
Puhdista kotelo pehmeällä, kevyesti vedellä
kostutetulla liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia
tai bensiiniä.
Jos sinulla on bassokaiuttimeen liittyviä
kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä
tässä käyttöohjeessa, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Kaiuttimien sijoittaminen ()
Kaikkien kaiuttimien tulisi osoittaa
kuuntelupaikkaa kohti. Jotta saavutat parhaan
tilaäänikokemuksen, sijoita kaikki kaiuttimet
yhtä kauas kuuntelupaikasta.
Sijoita kaiuttimet seuraavasti:
Etukaiuttimet: sopivalle etäisyydelle
television vasemmalle ja oikealle puolelle.
Bassokaiutin: television jommallekummalle
puolelle.
Keskikaiutin: television eteen.
Takakaiuttimet: huoneen mukaan.
Voit sijoittaa takakaiuttimet kuuntelupaikan
taakse.
Huomautus
Aseta kaiutin aina tasaiselle vaakasuoralle pinnalle.
Bassokaiuttimen asentaminen
Saat parhaan matalien äänien toiston, kun
asennat bassokaiuttimen tasaiselle lattialle,
jossa resonanssia ei todennäköisesti esiinny.
Saat riittävän voimakkaan matalien äänien
toiston yhdestä bassokaiuttimesta. Jos käytät
kahta bassokaiutinta, saat kuitenkin vielä
voimakkaamman matalien äänien toiston.
Huomautuksia
 Asenna bassokaiutin aina pystysuoraan asentoon
muutaman senttimetrin päähän seinästä.
 Älä aseta bassokaiuttimen päälle mitään esineitä
äläkä istu sen päällä.
 Jos asennat bassokaiuttimen huoneen keskelle,
matalien äänien toisto voi olla huomattavan
heikkoa. Tämä johtuu huoneeseen syntyvästä
seisovasta aallosta. Jos näin käy, siirrä bassokaiutin
pois huoneen keskeltä tai poista seisovan aallon
syntymisen mahdollisuus esimerkiksi asentamalla
seinälle kirjahylly.
Kokoaminen
Pehmusteiden kiinnittäminen ()
Kiinnitä mukana toimitetut pehmusteet
kaiuttimien pohjaan, jotta kaiuttimet pysyvät
paikoillaan. Kiinnitä suuret pehmusteet
bassokaiuttimeen ja pienet pehmusteet
muihin kaiuttimiin.
Säädä vahvistimen äänenvoimakkuus
vähimmäistasolle.
Takakaiuttimien asentaminen
seinään ()
Bassokaiuttimen vaurioitumisen
välttäminen
Voit myös asentaa etu- ja takakaiuttimet
seinälle.
Ennen kuin asennat kaiuttimet seinään,
liitä kaiutinjohto kaiuttimeen.
 Säädä vahvistimen äänenvoimakkuutta varovasti,
ettei kaiuttimeen tuleva teho ole liian suuri.
 Älä yritä avata koteloita äläkä poistaa
kaiutinyksiköitä ja verkkoja.
 Älä paina pölykuppia tahallisesti tai tahattomasti.
Järjestelmän kytkeminen ()
1
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat
kaiuttimien takana oleviin reikiin.
 Varmista, että kaiuttimien plus- ja miinusliitännät
on liitetty vastaaviin vahvistimen plus- ja
miinusliitäntöihin.
 Varmista, että kaikki liittimet ovat tukevasti kiinni.
Paljaiden kaiutinjohtojen osuminen toisiinsa
kaiutinliitännöissä voi aiheuttaa oikosulun.
 Lisätietoja vahvistimen liitännöistä on vahvistimen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Vihjeitä
 Mustien ja mustaraitaisten johtojen polariteetti
on miinus (-), ja ne tulisi liittää miinusmerkkisiin
kaiutinliitäntöihin.
 Jos vahvistimessa ei ole MONO OUT -liitäntää,
MIX OUT -liitäntää, SUBWOOFER-lähtöliitäntää
tai SUPER WOOFER -liitäntää, liitä vahvistimen
kaiutinliitännät SPEAKER IN -liitäntöihin.
 Et voi liittää Dolby Pro Logic -toiminnossa
käytettävää CENTER-lähtöliitäntää
bassokaiuttimeen. Bassoääntä ei toisteta lainkaan
joissakin Dolby Pro Logic -toistotiloissa.
 Jos vahvistimen lähtötaso ei ole riittävän korkea,
ääni ei ehkä ole tarpeeksi voimakas. Jos näin on,
liitä vahvistimen kaiutinliitännät suoraan
bassokaiuttimen SPEAKER IN -liitäntöihin.
Jännitteen valitsimen asettaminen
(vain jännitteen valitsimella
varustetut mallit) ()
Tarkista, että bassokaiuttimen
taustapaneelissa oleva jännitteen valitsin on
asetettu vastaamaan paikallista
verkkojännitettä. Jos näin ole, aseta valitsin
oikeaan asentoon ruuviavaimella, ennen kuin
kytket verkkovirtajohdon seinäpistorasiaan.
Verkkovirtajohdon kytkeminen
 Liitä bassokaiuttimen ja vahvistimen
verkkovirtajohdot pistorasiaan.
 Varmista ennen verkkovirtajohtojen
kytkemistä tai irrottamista, että
bassokaiuttimen virta on katkaistu.
VARNING!
Utsätt inte produkten för regn eller fukt –
det ökar risken för brand och elektriska
stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten
med tidningar, dukar, gardiner och liknande,
eftersom det medför risk för brand.
Utsätt inte enheten för föremål med öppen låga
(t.ex. tända stearinljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och placera inte
vätskefyllda föremål, t.ex. vaser, ovanpå enheten,
så undviker du risk för brand och elektriska stötar.
Eftersom nätsladden används för att koppla bort
apparaten från elnätet, bör du se till att det
vägguttag du använder är lätt att komma åt. Om du
upptäcker att något med enheten inte är som det
ska måste du omedelbart dra ut kontakten ur
vägguttaget.
Installera inte enheten i ett inneslutet utrymme som
en bokhylla eller ett skåp.
Enheten är inte bortkopplad från strömkällan så
länge kontakten sitter i ett nätuttag, även om du
har stängt av själva enheten.
Den här symbolen är avsedd att
uppmärksamma användaren på oisolerad
farlig spänning i produktens hölje,
tillräckligt hög för att generera allvarliga
elektriska stötar.
Den här symbolen är avsedd att
uppmärksamma användaren på viktiga
användnings- och underhållsinstruktioner
(service) i dokumentationen som medföljer
apparaten.
Avfallshantering av uttjänt
elektrisk och elektronisk
utrustning (gäller i EU och andra
europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
förpackningen anger att produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den ska i stället lämnas in på
en insamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. En korrekt kassering av
produkten kan förebygga potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid felaktig
avfallshantering. Återvinningen av materialet bidrar
till att bevara naturens resurser. Om du vill veta mer
om återvinning av produkten kontaktar du lokal
myndighet eller sophämtningstjänst eller den butik
där du köpte varan.
Information till kunder: Följande
information gäller enbart för utrustning
såld i länder som tillämpar EU-direktiven.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande
produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar
hänvisas till auktoriserad representant:
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. Adresser och
kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata serviceoch garantidokumentationen.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
 Kontrollera att systemets driftspänning
överensstämmer med den lokala nätspänningen
innan du kopplar in systemet.
 Om du inte ska använda subwoofern under en
längre tid bör du koppla ur den från vägguttaget.
När du kopplar bort nätsladden drar du i den
genom att hålla i kontakten. Dra aldrig i själva
sladden.
 Om vätska eller ett föremål skulle råka komma
in inuti systemet drar du ut systemets nätsladd.
Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera
systemet innan du använder det.
 Subwooferns nätströmskabel får endast bytas
ut hos en kvalificerad återförsäljare.
Om användning
 Använd inte högtalarsystemet med ett wattal
som ständigt överskrider systemets högsta
inmatningseffekt.
 Om högtalaranslutningarnas polaritet inte är
korrekt blir bastonerna svaga och de olika
instrumentens positioner otydliga.
 Kontakt mellan nakna högtalarledningar vid
högtalaruttagen kan leda till kortslutning.
 Glöm inte att stänga av förstärkaren innan du
gör anslutningar för att undvika skador på
högtalarsystemet.
 Vrid inte upp volymen till en nivå där ljudet
förvrängs.
 Högtalargallret kan inte tas bort. Försök inte att ta
bort gallret på högtalarsystemet. Om du försöker
ta bort det kan du skada högtalaren.
När du slår på eller stänger av en
förstärkare eller annan utrustning
Skruva ned förstärkarens volym till lägsta nivån.
Undvik skador på subwoofern
 Var försiktig när du ställer in förstärkarens
volymreglage för att undvika för hög
inmatningseffekt.
 Försök inte öppna höljet eller ta bort
högtalarenheterna och nätverken.
 Tryck inte på dammskyddet.
Norsk
Om placering
Anmärkningar
 Placera inte högtalarna så att de lutar.
 Placera inte högtalarna på platser som är:
 Extremt varma eller kalla
 Dammiga eller smutsiga
 Mycket fuktiga
 Utsatta för vibrationer
 Utsatta för direkt solljus
 I närheten av magnetiska kort (kreditkort,
respass osv.)
Magnetiska kort kan avmagnetiseras av
magneterna i högtalarenheterna.
 Nära tv-apparater
Högtalarna är inte magnetiskt avskärmade.
Därför förekommer färgskuggor på tv-skärmen
om du använder högtalarna i närheten av
CRT-baserade tv-apparater.
 Tillräcklig ventilation är nödvändigt för att
förhindra att subwoofern blir för varm inuti.
Placera subwoofern där det finns tillräckligt med
luftcirkulation. Placera inte subwoofern på en
mjuk yta eller för nära en vägg eftersom det kan
blockera ventilationshålet på baksidan.
 Var försiktig när du placerar högtalaren på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller
liknande) eftersom golvet kan få fläckar eller
missfärgas.
 Var försiktig så att hörnen på subwoofern
inte skadas.
 Använd skruvar som är lämpliga för
väggmaterialet och väggens hårdhet. Skruvarna
bör inte fästas direkt i gipsväggar eftersom dessa
är särskilt ömtåliga. Fäst dem i stället i en balk som
sedan fästs på väggen. Installera högtalarna på
en lodrät och plan vägg på den plats där
förstärkningen har fästs.
 Tala med en järnhandel eller en installatör om
väggmaterialet eller vilka skruvar du ska använda.
 Sony åtar sig inte ansvaret för olyckor eller
skador som orsakats av felaktig montering,
svaga väggar eller felaktigt installerade skruvar,
naturkatastrofer osv.
Koppla ihop systemet ()
Stäng av strömmen till förstärkaren och
subwoofern innan du gör någon anslutning.
Anslut front-, center- och surroundhögtalarna
till de utgående högtalaranslutningarna hos
en förstärkare och använd uttaget LINE IN
på subwoofern () för att ansluta till
förstärkaren.
Se till att använda långa högtalarsladdar för
att ansluta surroundhögtalarna och korta
högtalarsladdar för att ansluta front- och
centerhögtalare. Använd den medföljande
ljudanslutningssladden för att ansluta
subwoofern till förstärkaren.
ADVARSEL
Du kan redusere risikoen for brann eller
elektrisk støt ved å ikke utsette apparatet
for regn eller fuktighet.
Tildekking av ventilasjonsåpningen på apparatet
med aviser, duker, gardiner eller lignende kan
medføre brannfare.
Ikke la apparatet komme i nærheten av åpen ild,
for eksempel stearinlys.
Du kan redusere risikoen for brann eller elektrisk
støt ved å ikke utsette apparatet for søl eller
spruting og ikke plassere væskefylte objekter på
apparatet, for eksempel vaser.
Hovedkabelen brukes til å koble enheten fra
strømmen, og derfor kan du koble enheten til en
lett tilgjengelig stikkontakt. Hvis du legger merke
til noe unormalt i enheten, må du straks trekke ut
støpslet fra stikkontakten.
Ikke plasser apparatet på et avgrenset område, for
eksempel i en bokhylle eller et innebygd kabinett.
Enheten er ikke koblet fra strømmen så lenge den
er koblet til stikkontakten, selv om selve enheten
er slått av.
Dette symbolet skal varsle brukeren om
at det finnes uisolert "skadelig spenning"
i produktets kabinett, som kan være nok
til at brukere kan få elektrisk støt.
Dette symbolet skal varsle brukeren om at
det finnes viktige instruksjoner for bruk og
vedlikehold (service) i dokumentasjonen
som følger med enheten.
Rengör höljet med en mjuk duk som fuktats lätt
med vatten. Använd inte skursvamp, skurmedel
eller lösningsmedel som t.ex. sprit eller bensin.
Om du har frågor om eller problem med
subwoofern som inte beskrivs i den här
bruksanvisningen kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Placera högtalarna ()
Varje högtalare ska vara riktad mot den
plats där lyssnaren befinner sig. Bättre
surroundeffekt uppnås om alla högtalare
placeras på samma avstånd från
lyssningspositionen.
Placera högtalarna så här:
Fronthögtalare: lämpligt avstånd till vänster
och höger om tv:n.
Subwoofer: på vardera sidan om tv:n.
Centerhögtalare: framför tv:n.
Surroundhögtalare: beror på hur rummet
ser ut. Surroundhögtalarna kan placeras
aningen bakom lyssningspositionen.
Anmärkning
Se till att placera högtalaren på en plan,
horisontell plats.
Installera subwoofern
För att få bättre basåtergivning
rekommenderar vi att du placerar subwoofern
på ett stadigt golv där det inte finns risk för
resonans.
Du kan få tillräckligt kraftig basåtergivning
från en enda subwoofer. Ett par subwoofrar
ger dock ännu effektivare och kraftigare
basåtergivning.
Anmärkningar
 Placera alltid subwoofern lodrätt och några
centimeter ifrån väggen.
 Placera inga föremål på subwoofern och sitt inte
på den.
 Om subwoofern är placerad i mitten av rummet
kan basen försvagas extremt mycket. Det beror på
stående vågor i rummet. Om detta inträffar flyttar
du subwoofern bort från mitten av rummet eller
avlägsnar orsaken till stående vågor genom att
till exempel sätta upp en bokhylla på väggen.
Montering
Sätta fast fotdynorna ()
Sätt fast de medföljande fotdynorna på
undersidan av högtalarna för att stabilisera
dem och förhindra att de glider. Sätt fast de
stora fotdynorna på subwoofern och de små
fotdynorna på de andra högtalarna.
Installera surroundhögtalarna
på väggen ()
Du kan även montera fronthögtalarna och
surroundhögtalarna på väggen.
Anslut högtalarsladden till högtalaren innan
du monterar högtalaren på väggen.
1
Se till att ha skruvar (medföljer ej) som
passar hålet baktill på högtalarna.
2
Kiinnitä ruuvit seinään. Ruuvien tulisi
nousta noin 7–10 mm seinästä.
2
Fäst skruvarna i väggen. Skruvarna ska
sticka ut 7 till 10 mm.
3
Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.
3
Häng högtalarna på skruvarna.
 Se till att anslutningarna plus (+) och minus (–)
på högtalarna matchas till motsvarande plus- (+)
och minusanslutningar (–) på förstärkaren.
 Se till att alla anslutningar är fasta. Kontakt mellan
nakna högtalarledningar vid högtalaruttagen kan
leda till kortslutning.
 Mer information om förstärkaranslutningar finns
i bruksanvisningen som medföljer förstärkaren.
Tips!
 Svarta kablar eller kablar med svarta streck har
minuspolaritet (–) och ska anslutas till
minushögtalaranslutningarna (–).
 Om förstärkaren inte har några MONO OUT-,
MIX OUT-, SUBWOOFER- eller SUPER WOOFERuttag ansluter du förstärkarens högtalarkontakter
till SPEAKER IN-kontakterna i stället.
 Du kan inte ansluta CENTER-uttaget för
användning med Dolby Pro Logic-funktionen till
subwoofern. Basljudet matas inte ut med vissa
Dolby Pro Logic-lägen.
 Om förstärkarens utmatningsnivå inte är tillräckligt
hög kanske ljudet inte är tillräckligt högt. Anslut
i så fall högtalaruttagen på förstärkaren direkt
till SPEAKER IN-uttagen på subwoofern.
Ställa in spänningsväljaren
(endast modeller som är utrustade
med spänningsväljare) ()
Kontrollera att spänningsväljaren på
subwooferns bakpanel är inställd på den
lokala nätspänningen. Om inte, vrider du
väljaren till korrekt läge med hjälp av en
skruvmejsel innan du ansluter nätsladden
till ett vägguttag.
Avhending av brukt elektrisk og
elektronisk utstyr (gjelder i EU
og andre europeiske land med
kildesorteringssystemer)
Dette symbolet på produktet eller
innpakningen viser at produktet ikke
skal håndteres som husholdningsavfall. I stedet
skal det leveres på egnet innsamlingssted for
resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr.
Når du sørger for at du kvitter deg med produktet
på riktig måte, bidrar du til å forhindre potensielle
negative konsekvenser for miljøet og
menneskehelsen, som kan forårsakes av feilaktig
avfallshåndtering av dette produktet. Resirkulering
av materialer bidrar til å spare på naturressursene.
Hvis du vil ha mer informasjon om resirkulering
av dette produktet, kan du kontakte lokale
myndigheter, renovasjonsselskapet der du bor
eller forhandleren du kjøpte produktet av.
Merknad til kunder: Informasjonen
nedenfor gjelder bare for utstyr som er
solgt i land hvor EU-direktivene gjelder.
Dette produktet er produsert av eller på vegne av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Forespørsler som er knyttet til om
produktet er i samsvar med EU-lovgivningen
skal rettes til den autoriserte representanten,
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Tyskland. For spørsmål som gjelder
service og garanti, henvises det til adressene
som er angitt i de spesielle service- og
garantidokumentene.
Forsiktighetsregler
Ansluta nätsladden
 Anslut nätsladden från subwoofern och
från förstärkaren till ett vägguttag.
 Se till att strömmen till subwoofern
är avstängd innan du kopplar in eller
kopplar bort någon nätsladd.
Merknader
 Bruk skruer som passer til veggmaterialet og
-styrken. Ettersom gipsplatevegger er spesielt
skjøre, må skruene festes til en veggbjelke.
Monter høyttalerne på en loddrett og flat vegg
der det finnes forsterkning.
 Kontakt en forhandler av skruer eller en montør
for å finne ut hva slags vegg og skruer som
skal brukes.
 Sony er ikke ansvarlig for ulykker eller skader som
oppstår på grunn av feil montering, manglende
veggstyrke eller feil bruk av skruer, uhell osv.
Om sikkerhet
 Før du bruker systemet, må du kontrollere at
driftsspenningen til systemet er identisk med
spenningen i den lokale strømtilførselen.
 Koble basshøyttaleren fra strømuttaket hvis den
ikke skal brukes på en stund. Når du skal koble fra
ledningen, trekker du ut ledningen ved å ta tak
i støpselet. Trekk aldri i selve ledningen.
 Hvis en væske eller en gjenstand skulle falle inn
i systemet, må du trekke ut strømledningen til
systemet og la kvalifisert personell kontrollere
systemet før du bruker det.
 Strømledningen til basshøyttaleren må bare
byttes av kvalifisert personell.
Om drift
 Ikke bruk høyttalersystemet med en kontinuerlig
wattstyrke som overstiger den maksimale
inngangseffekten til systemet.
 Hvis polariteten høyttalerkontaktene ikke er
riktige, blir basstonene svake og posisjonen
til de ulike instrumentene utydelige.
 Kontakt mellom nakne høyttalerkabler ved
høyttalerterminalene kan føre til i kortslutning.
 Før du kobler til, må du skru av forsterkeren
for å unngå skade på høyttalersystemet.
 Volumnivået må ikke skrus så høyt at lyden
forvrenges.
 Høyttalergitteret kan ikke fjernes. Ikke forsøk
å fjerne gitteret på høyttalersystemet. Hvis du
forsøker å fjerne det, kan du skade høyttaleren.
Når du skrur på eller av en forsterker eller
annet utstyr
Senk volumet til minimum.
Slik unngår du skade på basshøyttaleren
 Vær forsiktig når du stiller inn volumkontrollen
på forsterkeren for å unngå overdreven
inngangseffekt.
 Ikke forsøk å åpne boksen eller fjerne
høyttalerenheter og nettverk.
 Ikke trykk på støvhetten.
Koble til systemet ()
Skru av strømmen til forsterkeren og
basshøyttaleren før du begynner å koble til.
Koble front-, senter- og surroundhøyttalerne
til utgangsterminalene på høyttalerne til en
forsterker, og bruk LINE IN-kontakten på
basshøyttaleren () til å koble til forsterkeren.
Pass på at du bruker den lange
høyttalerledningen til å koble til
surroundhøyttalerne og den korte
høyttalerledningen til å koble til frontog senterhøyttalerne. Bruk lydkabelen som
fulgte med, til å koble basshøyttaleren til
forsterkeren.
Merknader ()
Om rengjøring av kabinettet
Anmärkningar ()
Om rengöring av höljet
Om montering
 Ikke plasser høyttalerne i en skrå posisjon.
 Ikke plasser høyttalerne på steder som er:
 Svært varme eller kalde.
 Støvete eller skitne.
 Veldig fuktige.
 Utsatt for vibrasjoner.
 Utsatt for direkte sollys.
 I nærheten av magnetiske kort (kredittkort,
pendlerkort, osv.)
Magnetiske kort kan bli ødelagt på grunn
av magnetene i høyttalerenhetene.
 I nærheten av fjernsyn.
Høyttalerne er ikke magnetisk isolert.
Hvis du bruker høyttalerne i nærheten av
CRT-baserte fjernsyn, kan det derfor oppstå
fargeskygger på fjernsynsskjermen.
 God ventilering er svært viktig for å unngå
overoppheting i basshøyttaleren. Plasser
basshøyttaleren på et sted med tilstrekkelig
luftsirkulasjon. Ikke plasser basshøyttaleren
på et mykt underlag eller for nærme en vegg,
da dette kan blokkere ventilasjonsåpningene.
 Vær forsiktig når du plasserer høyttaleren på
behandlede gulv (vokset, oljet, pusset osv.),
da dette kan føre til flekker eller misfarging.
 Vær forsiktig slik at det ikke oppstår skader
på hjørnene til basshøyttaleren.
Rengjør kabinettet med en myk klut som er lett
fuktet med vann. Det må ikke brukes skuresvamp
eller skurepulver, og heller ikke løsemidler som
alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål angående
basshøyttaleren som du ikke finner svar på
i denne bruksanvisningen, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
Plassering av høyttalerne ()
Hver høyttaler bør plasseres mot
lytteposisjonen. Surroundeffekten blir best
hvis alle høyttalerne plasseres i samme
avstand fra lytteposisjonen.
Plasser høyttalerne på følgende måte:
Fronthøyttalere: passende avstand til
venstre og høyre for fjernsynet.
Basshøyttaler: på hvilken som helst side
av fjernsynet.
Senterhøyttaler: foran fjernsynet.
Surroundhøyttalere: avhenger av hvordan
rommet er konfigurert. Surroundhøyttalerne
kan plasseres litt bak lytteposisjonen.
Merk
Pass på at du plasserer høyttalerne på et flatt,
vannrett sted.
Montere basshøyttaleren
Du oppnår best bassgjengivelse hvis du
plasserer basshøyttaleren på et fast gulv der
det er lite sannsynlig at det oppstår resonans.
Du kan oppnå tilstrekkelig tung
bassgjengivelse fra én enkelt basshøyttaler.
Hvis du bruker et par basshøyttalere, kan du
imidlertid oppnå en enda mer effektiv tung
bassgjengivelse.
Merknader
 Installer alltid basshøyttaleren loddrett, med noen
centimeters avstand fra veggen.
 Ikke plasser gjenstander eller sett deg på
basshøyttaleren.
 Hvis basshøyttaleren er installert midt i et rom,
kan bassen bli svært svekket. Dette er på grunn
av påvirkningen fra den stående bølgen i rommet.
Hvis dette skjer, flytter du basshøyttaleren bort fra
midten av rommet eller eliminerer årsaken til den
stående bølgen ved å installere en bokhylle på
veggen, osv.
Montering
Sett på beskyttelsesknottene ()
Husk å feste de medfølgende
beskyttelsesknottene nederst på høyttalerne
for å stabilisere høyttalerne og forhindre at
de glir. Fest de store beskyttelsesknottene
på basshøyttaleren og de små
beskyttelsesknottene på andre høyttalere.
Montering av surroundhøyttalerne
på veggen ()
Du kan montere front- og
surroundhøyttalerne på veggen.
Koble høyttalerledningen til høyttaleren før
du monterer høyttalerne på veggen.
1
Klargjør skruer (medfølger ikke)
som passer til hullet på baksiden
av høyttalerne.
2
Fest skruene til veggen. Skruene bør
stikke ut med 7 til 10 mm.
3
Heng høyttalerne på skruene.
 Kontroller at pluss (+)- og minus (–)-terminalene
på høyttalerne stemmer overens med de
tilsvarende pluss (+)- og minus (–)-terminalene
på forsterkeren.
 Kontroller at alle koblingene er ordentlig festet.
Kontakt mellom nakne høyttalerkabler ved
høyttalerterminalene kan føre til kortslutning.
 Hvis du vil ha mer informasjon om
forsterkertilkoblingene, kan du se
bruksanvisningen som fulgte med forsterkeren.
Tips
 Svarte eller svartstripete kabler har
minuspolaritet (–) og skal kobles til
minusterminalene (–) på høyttaleren.
 Hvis forsterkeren ikke har MONO OUT-kontakten,
MIX OUT-kontakten, SUBWOOFERutgangskontakten(e) eller SUPER WOOFERutgangskontakten(e), kobler du i stedet
høyttalerterminalene på forsterkeren til
SPEAKER IN-terminalene.
 Du kan ikke koble CENTER-utgangskontakten
for bruk med Dolby Pro Logic-funksjon til
basshøyttaleren. Basslyd overføres ikke med
noen Dolby Pro Logic-moduser.
 Hvis utgangsnivået til forsterkeren ikke er høyt
nok, kan det hende at lyden ikke er høy nok.
I så fall kobler du høyttalerterminalene til
forsterkeren direkte til SPEAKER IN-terminalene
på basshøyttaleren.
Stille inn spenningsvelgeren
(gjelder bare modeller med
spenningsvelger) ()
Sjekk at spenningsvelgeren på bakpanelet
til basshøyttaleren er stilt inn i samsvar med
spenningen i den lokale strømtilførselen.
Hvis den ikke er det, setter du velgeren i riktig
posisjon ved hjelp av en skrutrekker før du
kobler strømledningen til en stikkontakt.
Koble til strømledningen
 Koble strømledningen fra basshøyttaleren
og forsterkeren til et strømuttak.
 Pass på at strømmen til basshøyttaleren
er skrudd av før du kobler til eller fra en
strømledning.

Subwooferens knapper
Bassokaiuttimen säätimet




Subwooferns kontroller
POWER-indikator
POWER-ilmaisin
POWER-indikator
POWER indicator
Kontroller på basshøyttaleren
LEVEL
CUT OFF FREQ
PHASE
POWER SAVE
POWER
VOLTAGE SELECTOR*
POWER
* Kun på modeller, der er udstyret med spændingsvælger
* Vain jännitteen valitsimella varustetut mallit
* Endast modeller som är utrustade med spänningsväljare
* Bare modeller med spenningsvelger
Dansk
Suomi
Indstilling af forstærkeren
Ved tilslutning til en forstærker med interne
multikanalsdekodere, skal du bruge
opsætningsmenuerne til forstærkeren for at
angive parametrene på dit højttalersystem.
Indstil højttalerstørrelsen
Se de rigtige indstillinger i tabellen nedenfor.
Se betjeningsvejledningen, der fulgte med
forstærkeren, angående oplysninger om
indstillingsproceduren.
For
Fronthøjttalere
Centerhøjttaler
Surroundhøjttalere
Subwoofer
Indstil til
SMALL
SMALL
SMALL
ON (eller YES)
Lytte til lyden
1
2
Tænd for forstærkeren, og vælg
programkilden.
Tryk på POWER på subwooferen. ()
Subwooferen tændes, og POWERindikatoren lyser grønt.
4
5
Indstil PHASE-vælgeren til REVERSE. ()
Brug PHASE-vælgeren til at vælge
fasepolaritet. REVERSE anbefales til
højttalersystemet.
Specifikationer
Gentag trin 1 til 4 for at justere din
præference.
Så snart du har justeret subwooferen til
de ønskede indstillinger, skal du bruge
VOLUME-knappen på forstærkeren til at
justere subwooferens lydstyrke, så den
svarer til de andre højttalere. Du behøver
ikke justere subwooferindstillingerne,
når du vil ændre forstærkerens lydstyrke.
Højttalerenhed 70 mm, cone-type (1)
Bemærkninger
 Hvis lyden forvrænges, når du tænder for
basforstærkningen fra din forstærker (som D.B.F.B.,
GROOVE, den grafiske equalizer osv.), skal du
slukke for basforstærkningen og justere lyden.
 Hvis du vælger NORMAL eller REVERSE med
PHASE-vælgeren, skifter polariteten, og det
kan give bedre basgengivelse i bestemte
lyttemiljøer (afhængig af typen af fronthøjttalerne,
placeringen af subwooferen og justeringen af
afskæringsfrekvensen). Det kan også ændre
lydens udbredelse og tæthed samt effekten af
lydfeltet. Vælg den indstilling, der giver den lyd,
som du foretrækker, når du lytter fra din normale
lytteplacering.
SS-CS10S (front- og surroundhøjttalere)
Højttalersystem
Full range, basrefleks
Nominel impedans
6 ohm
Effekt
Følsomhedsniveau
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
150 Hz-20.000 Hz
Mål (b/h/d)
Ca. 96 × 171 × 113 mm inklusiv
frontstoframme
Vægt
Ca. 0,9 kg inklusiv frontstoframme
Afspil programkilden.
Juster VOLUME, så lyden fra
fronthøjttalerne ikke forvrænges.
Hvis den forvrænges, vil lyden fra
subwooferen også blive forvrænget.
Tænd eller sluk automatisk for
subwooferen – Funktion til automatisk
at tænde eller slukke for strømme ()
Når subwooferen er tændt (dvs. POWER-indikatoren
lyser grønt), og der ikke er noget indgangssignal
i nogle få minutter, skifter POWER-indikatoren til
rød, og subwooferen skifter til strømsparetilstand.
Når subwooferen er i denne tilstand, og der sendes
et signal til den, tændes den automatisk (funktion
til at tænde eller slukke for strømmen automatisk).
Hvis du vil slukke for denne funktion, skal du skubbe
POWER SAVE-kontakten på bagpanelet til OFF.
Fejlfinding
Hvis du støder på et problem med
højttalersystemet, kan du se følgende
liste og tage de angivne forholdsregler.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler,
hvis problemet fortsætter.
Subwooferen tændes, og POWERindikatoren lyser rødt.
 Hvis der ikke er noget indgangssignal
i nogle få minutter, skifter POWERindikatoren til rød, og subwooferen skifter
til strømsparetilstand. Hvis du vil slukke
for strømsparetilstanden, skal du skubbe
POWER SAVE-kontakten på bagpanelet
til OFF.
Bemærkninger
 Indstil aldrig forstærkerens toneknap
(BASS, TREBLE osv.) eller equalizerudgangen
til et højt niveau eller indgangssinuskurver på
20 Hz til 50 Hz, der er optaget på en kommercielt
tilgængelig testdisk, eller speciallyd (baslyd fra
elektronisk musikinstrument, popstøj fra en analog
pladespiller, lyd med unormalt forbedret bas osv.),
til et højt niveau på denne enhed. Disse handlinger
kan beskadige højttalerne.
 Når en specialdisk, der indeholder en abnormt
forbedret bas, afspilles, kan der blive udsendt støj
i tillæg til den oprindelige lyd. I en sådan situation
skal du skrue ned for lyden.
 Subwooferudgangssignalet (DOLBY-digitalsignal)
i den digitale surroundprocessor, der sælges
enkeltvis, er indstillet 10 dB højere af Dolby
Laboratories Licensing Corporation. Hvis den
bruges normalt, bør du justere subwooferniveauet.
 Hvis du indstiller forstærkerens lydstyrkeniveau til
lav, aktiveres funktionen til at tænde eller slukke
for strømmen automatisk, hvilket får subwooferen
til at skifte til strømsparetilstand.
Justering af lyden på
subwooferen
Du kan justere lydniveauet for subwooferen,
så den passer til lyden fra fronthøjttalerne.
Forstærkning af baslyden giver dig en større
fornemmelse af atmosfære.
1
Juster afskæringsfrekvensen.
Indstil CUT OFF FREQ-knappen i den
position, der er vist på illustrationen. ()
Sådan får du mest muligt ud af
funktionen til konvertering på
lavniveau
Når du afspiller lyden af LFE-signaler,
Dolby digital eller DTS, anbefaler vi, at
du indstiller CUT OFF FREQ-knappen til
200 Hz (maksimum) for at få den bedste
ydeevne fra funktionen til konvertering
på lavniveau.
2
Der er ingen lyd.
 Sørg for, at alle stik er sat korrekt i.
 Sørg for, at der er skruet passende op
for lydstyrken på forstærkeren.
 Sørg for, at programkildevælgeren på
forstærkeren er indstillet til korrekt kilde.
 Kontroller, at hovedtelefonerne ikke er
tilsluttet forstærkeren.
 Du skal skrue subwooferens LEVEL-knap
med uret for at skrue op for lydstyrken.
 Nulstil niveauet.
Lyden er lige pludselig stoppet.
 Højttalerledningerne kan være kortsluttet.
Tilslut ledningerne korrekt.
Lyden er forvrænget
 Indgangssignalet er mangelfuldt.
 Indgangsniveauet er for højt.
 Indstil CUT OFF FREQ så højt som muligt,
når du afspiller Dolby-digital.
Der høres kraftig summen eller støj.
 Tilslut pladespillerens jordledning korrekt.
 Kontakterne mellem stikkene på
tilslutningsledningerne og de tilsvarende
stik er ikke foretaget korrekt. Sæt stikkene
korrekt i.
 Lydsystemet opfanger støj fra et TV.
Flyt lydsystemet væk fra TV'et, eller
sluk for TV'et.
Vahvistimen määrittäminen
Højttalersystem
Full range, basrefleks
Määritä kaiuttimen koko
Oikeat asetukset esitetään alla olevassa
taulukossa. Lisätietoja asetusten
määrittämisestä on vahvistimen mukana
toimitetuissa käyttöohjeissa.
Kohde
Etukaiuttimet
Keskikaiutin
Takakaiuttimet
Bassokaiutin
Äänen kuunteleminen
Effekt
1
Maksimum indgangseffekt:
145 watt
Følsomhedsniveau
82 dB (2,83 V, 1 m)
2
Frekvensområde
150 Hz-20.000 Hz
Vægt
Ca. 411 × 87 × 93 mm inklusiv
frontstoframme
Ca. 1,7 kg inklusiv frontstoframme
3
SA-CS9 (subwoofer)
Type
Aktiv subwoofer
Højttalerenhed Bashøjttaler: 25 cm dia.,
cone-type (1)
Kontinuerlig RMS-udgang
115 watt (6 ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Frekvensområde ved gengivelse
28 Hz-200 Hz
Højfrekvent afskæringsfrekvens
50 Hz-200 Hz
Fasevælger
NORMAL, REVERSE
Indgange
Indgangsstik
Udgangsstik
LINE IN: indgangsstik
SPEAKER IN: indgangsterminaler
SPEAKER OUT: udgangsterminaler
Generelt
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbrug
70 watt
Standby: 0,5 watt
(i strømsparetilstand)
Mål (b/h/d) (b/h/d)
Ca. 295 × 345 × 400 mm inklusiv
frontstoframme
Vægt
Ca. 11,5 kg inklusiv frontstoframme
Medfølgende tilbehør
Klæbepuder (store) (4): til subwooferen (SA-CS9)
Klæbepuder (små) (20): til front- og
surroundhøjttalere (SS-CS10S) og centerhøjttalere
(SS-CS10C)
Højttalerkabel (kort) (3)
Højttalerkabel (langt) (2)
Lydtilslutningskabel (1 phono – 1 phono), 2 m (1)
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Paina bassokaiuttimen
POWER-painiketta. ()
Bassokaiuttimeen kytkeytyy virta,
ja vihreä POWER-ilmaisin syttyy.
Aloita ohjelmalähteen toisto.
Säädä äänenvoimakkuus sopivaksi
VOLUME-säätimellä niin, ettei
etukaiuttimien äänessä ole säröä.
Jos niiden äänessä on säröä, myös
bassokaiuttimen ääni säröytyy.
Kun bassokaiuttimeen on kytketty virta
(eli POWER-ilmaisin palaa vihreänä) eikä se
vastaanota signaaleja muutamaan minuuttiin,
POWER-ilmaisin muuttuu punaiseksi ja bassokaiutin
siirtyy virransäästötilaan. Kun bassokaiutin on
tässä tilassa ja se vastaanottaa signaalin, virta
kytkeytyy bassokaiuttimeen automaattisesti
(virran automaattinen kytkentä- ja katkaisutoiminto).
Jos haluat poistaa tämän toiminnon käytöstä,
liu’uta takapaneelissa oleva POWER SAVE -kytkin
OFF-asentoon.
Huomautuksia
 Älä aseta vahvistimen äänensävyn säätimiä
(esimerkiksi BASS ja TREBLE) tai taajuuskorjaimen
lähtötasoa liian korkealle tasolle äläkä toista
musiikkiliikkeistä saatavilla testilevyillä olevaa
20–50 Hz:n siniaaltoa tai muuta erikoisääntä
(esimerkiksi elektronisten soittimien bassoääniä,
kuluneilla analogisilla levyillä olevia paukahduksia
tai epätavallisen korostuneita bassotaajuuksia
sisältävää ääntä) kovin suurella voimakkuudella
tässä laitteessa. Muutoin kaiuttimet voivat
vahingoittua.
 Jos toistat levyä, jolla on epätavallisen voimakkaita
bassoääniä, alkuperäisen äänen lisäksi voi kuulua
kohinaa. Jos näin käy, pienennä
äänenvoimakkuutta.
 Dolby Laboratories Licensing Corporation on
asettanut erikseen myytävissä digitaalisissa
tilaääniprosessoreissa olevan bassokaiutinlähdön
signaalin (DOLBY Digital -signaalin) tason
10 desibeliä tavallista korkeammaksi.
Jos käytät laitetta tavalliseen tapaan,
säädä bassokaiuttimen tasoa.
 Jos vahvistimen äänenvoimakkuus säädetään
liian hiljaiselle, virran automaattinen kytkentä- ja
katkaisutoiminto saattaa käynnistyä, jolloin
bassokaiutin siirtyy virransäästötilaan.
Bassokaiuttimen äänen
säätäminen
Voit säätää bassokaiuttimen äänen
etukaiuttimien ääneen sopivaksi.
Säätämällä matalia ääniä voit parantaa
äänentoiston vaikuttavuutta.
1
Säädä rajataajuutta.
Aseta CUT OFF FREQ -valitsin kuvassa
näkyvään asentoon. ()
Matalien tasojen muuntotoiminnon
hyödyntäminen
Kun toistat Dolby Digital- tai DTS-äänen
LFE-signaaleja, CUT OFF FREQ -säädin
kannattaa asettaa 200 Hz:iin
(enimmäistasolle), jotta saat suurimman
hyödyn matalien tasojen
muuntotoiminnosta.
Juster subwooferens lydstyrkeniveau. ()
Drej LEVEL-knappen, så du kan høre
baslyden lidt mere end tidligere. Hvis du
vil øge lydstyrken, skal du dreje knappen
med uret. Hvis du vil reducere lydstyrken,
skal du dreje knappen mod uret.
Afspil din foretrukne sang og film.
Herrestemmer og stemmer, der
indeholder baslyde, er ikke egnet
til justering. Drej lydstyrken på
fronthøjttalerne til det sædvanlige niveau.
Kytke virta vahvistimeen ja valitse sitten
ohjelmalähde.
Bassokaiuttimen virran automaattinen
kytkentä ja katkaisu – Virran automaattinen
kytkentä- ja katkaisutoiminto ()
2
3
Asetus
SMALL
SMALL
SMALL
ON (tai YES)
Højttalerenhed 70 mm, cone-type (2)
Nominel impedans
6 ohm
3
Kun liität vahvistimen sisäisiin monikanavaisiin
dekoodereihin, määritä kaiutinjärjestelmän
parametrit vahvistimen asetusvalikkojen
avulla.
SS-CS10C (Centerhøjttaler)
Mål (b/h/d)
3
Maksimum indgangseffekt:
145 watt
Svenska
Säädä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuutta. ()
Käännä LEVEL-säädin asentoon, jossa
matalat äänet kuuluvat hieman entistä
voimakkaammin. Jos haluat suurentaa
äänenvoimakkuutta, käännä säädintä
myötäpäivään. Jos haluat pienentää
äänenvoimakkuutta, käännä säädintä
vastapäivään.
4
5
Toista jokin suosikkikappaleistasi
tai -elokuvistasi.
Miesäänet ja muut matalia ääniä
sisältävät lauluesitykset sopivat parhaiten
säätämistä varten. Säädä etukaiuttimien
äänenvoimakkuus normaalille
kuuntelutasolle.
Aseta PHASE-valitsin REVERSE-asentoon.
()
Valitse vaiheistuksen napaisuus
PHASE-valitsimella. Suosittelemme
kaiutinjärjestelmässä REVERSE-asennon
käyttöä.
Tee haluamasi säätö toistamalla
vaiheet 1–4.
Kun olet säätänyt bassokaiuttimen
asetukset sopiviksi, säädä
bassokaiuttimen äänenvoimakkuus
vahvistimen VOLUME-säätimellä muiden
kaiuttimien tasoon sopivaksi.
Bassokaiuttimen asetuksia ei tarvitse
säätää, kun muutat äänenvoimakkuutta
vahvistimesta.
Huomautuksia
 Jos ääneen tulee säröä, kun otat bassokorostuksen
(esimerkiksi D.B.F.B., GROOVE tai graafinen
taajuuskorjain) käyttöön vahvistimesta, poista
bassokorostus käytöstä ja säädä
äänenvoimakkuutta.
 Kun asetat PHASE-valitsimen asentoon NORMAL
tai REVERSE, napaisuus vaihtuu, ja matalien
äänien toisto voi olla parempi tietyissä
kuunteluympäristöissä (etukaiuttimien tyypin
mukaan tähän vaikuttavat bassokaiuttimen
sijainti ja rajataajuuden asetus). Valittu asetus
voi vaikuttaa myös äänen laajuudentuntuun
ja kiinteyteen sekä äänikentän tuottamaan
vaikutelmaan. Valitse asetus, joka tuottaa
haluamasi äänentoiston, kun kuuntelet ääntä
tavallisella kuuntelupaikallasi.
Vianmääritys
Jos kaiutinjärjestelmässä ilmenee ongelma,
tee seuraavassa luettelossa kuvatut
korjaustoimet. Jos ongelma ei ratkea, ota
yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Bassokaiuttimen punainen
POWER-ilmaisin syttyy.
 Jos kaiutin ei vastaanota signaaleja
muutamaan minuuttiin, POWER-ilmaisin
muuttuu punaiseksi ja bassokaiutin
siirtyy virransäästötilaan. Voit poistaa
virransäästötilan käytöstä liu'uttamalla
takapaneelissa olevan POWER SAVE
-kytkimen OFF-asentoon.
Ääntä ei kuulu.
 Varmista, että kaikki liitännät on tehty
oikein.
 Varmista, että vahvistimen
äänenvoimakkuus on oikealla tasolla.
 Varmista, että vahvistimen ohjelmalähteen
valitsin on asetettu oikean lähteen
kohdalle.
 Tarkista, ettei vahvistimeen ole liitetty
kuulokkeita.
 Lisää äänenvoimakkuutta kääntämällä
bassokaiuttimen LEVEL-säädintä
myötäpäivään.
 Aseta taso uudelleen.
Tekniset tiedot
SS-CS10S (etu- ja keskikaiuttimet)
Kaiutinjärjestelmä
Täysaluejärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö 70 mm, kartiotyyppi (1)
Nimellisimpedanssi
6 ohmia
Tehonsieto
Enimmäissyöttöteho: 145 W
Herkkyystaso
80 dB (2,83 V, 1 m)
Taajuusalue
150–20 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Noin 96 × 171 × 113 mm etusäleikkö
mukaan lukien
Paino
Noin 0,9 kg etusäleikkö mukaan
lukien
SS-CS10C (keskikaiutin)
Kaiutinjärjestelmä
Täysaluejärjestelmä, bassorefleksi
Kaiutinyksikkö 70 mm, kartiotyyppi (2)
Nimellisimpedanssi
6 ohmia
Tehonsieto
Enimmäissyöttöteho: 145 W
Herkkyystaso
82 dB (2,83 V, 1 m)
Taajuusalue
150–20 000 Hz
Mitat (l/k/s)
Noin 411 × 87 × 93 mm etusäleikkö
mukaan lukien
Paino
Noin 1,7 kg etusäleikkö mukaan
lukien
SA-CS9 (bassokaiutin)
Tyyppi
Ställa in förstärkaren
När du ansluter till en förstärkare med
interna flerkanalsavkodare ska du använda
inställningsmenyerna för förstärkaren för
att ange högtalarsystemets parametrar.
Ställa in högtalarens storlek
I tabellen nedan finns rätt inställningar.
Mer information om hur du gör
inställningarna finns i förstärkarens
bruksanvisning.
För
Fronthögtalare
Centerhögtalare
Surroundhögtalare
Subwoofer
1
2
3
Kaiutinyksikkö Bassoelementti: halkaisija 25 cm,
kartiotyyppinen (1)
Jatkuva lähtöteho, RMS
115 W (6 ohmia, 80 Hz, 10 % THD)
Korkeiden taajuuksien rajataajuus
50–200 Hz
Vaiheenvalitsin
NORMAL, REVERSE
Tulot
Tuloliittimet
LINE IN: tulon nastaliitin
SPEAKER IN: tuloliitännät
Lähtöliittimet
SPEAKER OUT: lähtöliitännät
Yleistä
Tehontarve
Virrankulutus
70 W
Valmiustilassa: 0,5 W
(virransäästötilassa)
Paino
Tryck på POWER på subwoofern. ()
Subwoofern startas och POWERindikatorn lyser grönt.
Spela upp programkällan.
Justera VOLUME så att ljudet från
fronthögtalarna inte är förvrängt.
Om ljudet är förvrängt blir ljudet
från subwoofern också förvrängt.
Slå på och stänga av strömmen till
subwoofern automatiskt – funktionen för
automatiskt påslagning/avstängning ()
När subwoofern är påslagen (dvs. POWER-indikatorn
lyser grönt) och det inte kommer någon insignal på
några minuter, lyser POWER-indikatorn i stället rött
och subwoofern går in i energisparläge. Om en
signal matas in till subwoofern i det här läget startas
den automatiskt (funktionen för automatiskt
påslagning/avstängning).
Om du vill stänga av funktionen skjuter du
POWER SAVE-omkopplaren på bakpanelen till OFF.
Noin 295 × 345 × 400 mm
etusäleikkö mukaan lukien
Noin 11,5 kg etusäleikkö mukaan
lukien
Vakiovarusteet
Pehmusteet (suuret) (4): bassokaiutinta varten
(SA-CS9)
Pehmusteet (pienet) (20): etu- ja takakaiuttimia
(SS-CS10S) sekä keskikaiutinta (SS-CS10C) varten
Kaiutinjohto (lyhyt) (3)
Kaiutinjohto (pitkä) (2)
Ääniliitäntäjohto (kummassakin päässä yksi
RCA-liitin), 2 m (1)
Ulkonäkö ja tekniset ominaisuudet voivat muuttua
ilman erillistä ilmoitusta.
 Du får aldrig ställa in förstärkarens tonkontroll
(BASS, TREBLE osv.) eller equalizerutmatningen
på en hög nivå eller mata in sinuskurvor på
20–50 Hz som spelats in på en testskiva som finns
att köpa i handeln eller specialljud (basljud från
elektroniska musikinstrument, statiskt ljud från en
analog skivspelare, ljud med onormalt förstärkt
bas osv.) på en hög nivå till den här enheten.
Dessa åtgärder kan skada högtalarna.
 Om en specialskiva med onormalt förstärkt bas
spelas upp kan brus matas ut utöver det
ursprungliga ljudet. Sänk i så fall ljudnivån.
 Subwooferutsignalen (DOLBY Digital-signalen)
för processorn för digitalt surroundljud som
säljs separat är inställd på 10 dB högre av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
Vid normal användning, justera subwoofernivån.
 Om du skruvar ned förstärkarens volymnivå för
lågt kan funktionen för automatisk påslagning/
avstängning aktiveras och göra att subwoofern
går in i energisparläge.
Justera ljudet för subwoofern
Du kan justera ljudet för subwoofern så att
det passar fronthögtalarnas ljud. Om du
förstärker basljudet får du en större känsla
av stämning.
1
Ääni katkeaa yhtäkkiä.
 Kaiutinjohdot voivat olla oikosulussa.
Liitä johdot oikein.
Justera gränsfrekvensen.
Ställ CUT OFF FREQ-kontrollen i den
position som visas i illustrationen. ()
Få ut mesta möjliga av funktionen för
lågnivåomvandling
När du spelar upp ljudet för LFE-signaler,
Dolby Digital eller DTS rekommenderar vi
att du ställer in CUT OFF FREQ-kontrollen
till 200 Hz (maximalt) för att få bästa
prestanda från funktionen för
lågnivåomvandling.
Ääni on vääristynyt.
 Tulosignaali on epätäydellinen.
 Tulosignaalin taso on liian korkea.
 Aseta CUT OFF FREQ -asetus
korkeimmaksi mahdolliseksi,
kun toistat Dolby Digital -ääntä.
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
 Liitä levysoittimen maadoitusjohto oikein.
 Liitäntäjohtojen liittimiä ei ole painettu
tarpeeksi tiukasti vastaaviin liitäntöihin.
Liitä liittimet tiukasti.
 Televisio aiheuttaa kohinaa
äänentoistojärjestelmään. Siirrä
äänentoistojärjestelmä kauemmas
televisiosta tai katkaise televisiosta virta.
Slå på förstärkaren och välj programkälla.
Anmärkningar
230 V AC, 50/60 Hz
Mitat (l/k/s)
Ställ in på
SMALL
SMALL
SMALL
ON (eller YES)
Lyssna på ljudet
Aktiivibassokaiutin
Toiston taajuusalue
28–200 Hz
Norsk
2
3
Justera volymnivån för subwoofern. ()
Vrid LEVEL-kontrollen så att du kan höra
basljudet lite mer än tidigare. Skruva upp
volymen genom att vrida kontrollen
medsols. Skruva ned volymen genom
att vrida kontrollen motsols.
Spela upp en låt och en film.
Mansröster och röster som innehåller
basljud passar bäst för justering.
Vrid volymen för fronthögtalarna till
samma nivå som vanligt.
4
5
Ställ in PHASE-väljaren till REVERSE. ()
Använd PHASE-väljaren för att välja
faspolaritet. REVERSE rekommenderas
för högtalarsystemet.
Specifikationer
Upprepa steg 1 till 4 för att justera
efter behov.
När du har justerat subwoofern till de
inställningar du vill ha använder du
VOLUME-kontrollen på förstärkaren för att
justera volymen för subwoofern till den
som de andra högtalarna har. Du behöver
inte justera subwooferns inställningar när
du ändrar volymnivå för förstärkaren.
Högtalarenhet 70 mm, kontyp (1)
SS-CS10S (front- och surroundhögtalare)
Högtalarsystem
Fullbandshögtalarsystem, basreflex
Märkimpedans 6 ohm
Högsta effekt
Högsta inmatningseffekt: 145 W
Känslighetsnivå
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensomfång
150–20 000 Hz
Mått (b × h × d) Cirka 96 × 171 × 113 mm inklusive
frontgaller
Vikt
Cirka 0,9 kg inklusive frontgaller
Anmärkningar
SS-CS10C (centerhögtalare)
 Om ljudet är förvrängt när du aktiverar
basförstärkningen från förstärkaren (till exempel
D.B.F.B., GROOVE, den grafiska equalizern osv.)
stänger du av basförstärkningen och justerar
ljudet.
 Om du väljer NORMAL eller REVERSE med
PHASE-väljaren vänds polariteten och
basåtergivningen kan förbättras i vissa
lyssningsmiljöer (beroende på placeringen av
subwoofern och justeringen av gränsfrekvensen).
Det kan också ändra ljudets omfång och täthet
och påverka känslan i ljudfältet. Välj den
inställning som ger det ljud du föredrar när
du lyssnar i din normala lyssningsposition.
Högtalarsystem
Fullbandshögtalarsystem, basreflex
Märkimpedans 6 ohm
Högsta effekt
Högsta inmatningseffekt: 145 W
Känslighetsnivå
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensomfång
150–20 000 Hz
Mått (b × h × d) Cirka 411 × 87 × 93 mm inklusive
frontgaller
Vikt
Aktiv subwoofer
Typ
Om du har problem med högtalarsystemet
kontrollerar du följande lista och vidtar de
föreslagna åtgärderna. Om problemet kvarstår
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Kontinuerlig RMS-uteffekt
115 W (6 ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Ljudet har plötsligt stoppats.
 Högtalarsladdarna kan ha kortslutits.
Anslut sladdarna ordentligt.
Ljudet låter förvrängt.
 Insignalen är felaktig.
 Insignalsnivån är för hög.
 Ställ in CUT OFF FREQ så högt som möjligt
när du spelar upp Dolby Digital.
Stille inn høyttalerstørrelsen
Se tabellen nedenfor for riktige innstillinger.
Hvis du vil ha mer informasjon om
fremgangsmåten for oppsett, kan du se
bruksanvisningen som fulgte med
forsterkeren.
For
Fronthøyttalere
Senterhøyttaler
Surroundhøyttaler
Basshøyttaler
Sett til
SMALL
SMALL
SMALL
ON (eller YES)
Lytte til lyden
1
2
Cirka 1,7 kg inklusive frontgaller
SA-CS9 (subwoofer)
Du får inget ljud.
 Kontrollera att alla anslutningar är
korrekta.
 Kontrollera att volymen på förstärkaren
har vridits upp tillräckligt.
 Kontrollera att rätt källa är vald med
förstärkarens väljare för programkälla.
 Kontrollera att hörlurarna inte är anslutna
till förstärkaren.
 Vrid subwooferns LEVEL-kontroll medsols
för att höja ljudvolymen.
 Återställ nivån.
Når du kobler en forsterker med
interne flerkanalsdekodere, bruker du
oppsettmenyene for forsterkeren til å angi
innstillingene til høyttalersystemet.
Högtalarenhet 70 mm, kontyp (2)
Felsökning
Subwooferns POWER-indikator lyser rött.
 Om det inte kommer någon insignal på
några minuter lyser POWER-indikatorn
i stället rött och subwoofern går in
i energisparläge. Om du vill stänga av
energisparläge skjuter du POWER SAVEomkopplaren på bakpanelen till OFF.
Stille inn forsterkeren
3
Högtalarenhet Woofer: 25 cm diam., kontyp (1)
Frekvensomfång för återgivning
28–200 Hz
Högfrekvent gränsfrekvens
50–200 Hz
Fasväljare
NORMAL, REVERSE
Ingångar
Ingångar
LINE IN: ingångsstiftuttag
SPEAKER IN: ingångsanslutningar
Utgångar
SPEAKER OUT: utgångsanslutningar
Allmänt
Strömförsörjning
230 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
70 W
Viloläge: 0,5 W i (energisparläge)
Mått (b × h × d) Cirka 295 × 345 × 400 mm inklusive
frontgaller
Vikt
Cirka 11,5 kg inklusive frontgaller
Medföljande tillbehör
Fotdynor (stora) (4): för subwoofern (SA-CS9)
Fotdynor (små) (20): för front- och
surroundhögtalare (SS-CS10S) och centerhögtalare
(SS-CS10C)
Högtalarkabel (kort) (3)
Högtalarkabel (lång) (2)
Ljudanslutningssladd (1-ljud – 1-ljud), 2 m (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Slå på forsterkeren og velg programkilde.
Trykk på POWER på basshøyttaleren. ()
Basshøyttaleren skrus på og POWERindikatoren lyser grønt.
Spill av programkilden.
Juster VOLUME slik at lyden fra
fronthøyttalerne ikke forvrenges.
Hvis den forvrenges, forvrenges
også lyden fra basshøyttaleren.
Slik slår du strømmen for basshøyttaleren
på og av automatisk – Automatisk
av/på-funksjon ()
Når basshøyttaleren er på (POWER-indikatoren
lyser grønt) og det ikke er noe inngangssignal på
noen minutter, lyser POWER-indikatoren rødt og
basshøyttaleren går i strømsparingsmodus.
Hvis et inngangssignal sendes til basshøyttaleren
i denne modusen, skrus basshøyttaleren
automatisk på (automatisk av/på-funksjon).
Hvis du vil skru av denne funksjonen, drar du
POWER SAVE-bryteren på bakpanelet til OFF.
5
Sett PHASE-velgeren til REVERSE. ()
Bruk PHASE-velgeren til å velge
fasepolaritet. REVERSE anbefales
for høyttalersystemet.
Spesifikasjoner
Gjenta trinn 1 til 4 for å tilpasse til dine
preferanser.
Når du har tilpasset basshøyttaleren
til innstillingene du ønsker, bruker du
VOLUME-kontrollen på forsterkeren til
å stille inn lyden til basshøyttaleren
i forhold til de andre høyttalerne.
Du trenger ikke justere
basshøyttalerinnstillingene når du
endrer volumnivået for forsterkeren.
Høyttalerenhet 70 mm, konisk type (1)
Merknader
 Hvis lyden blir forvridd når du skrur på
bassforsterkeren fra forsterkeren (f.eks. D.B.F.B.,
GROOVE, grafisk equalizer osv.), slår du av
bassforsterkeren og justerer lyden.
 Når NORMAL eller REVERSE velges med PHASEvelgeren reverseres polariteten. Det kan gi
en bedre bassgjengivelse i noen lyttemiljøer
(avhengig av plasseringen av basshøyttaleren
og justeringen av avskjæringsfrekvensen).
Det kan også endre bredden og stramheten
til lyden og påvirke opplevelsen av lydfeltet.
Velg innstillingen som gir den lyden du ønsker
når du lytter i den vanlige lytteposisjonen din.
Feilsøking
Hvis det oppstår et problem med
høyttalersystemet ditt, kan du se i listen
under og utføre tiltakene som er beskrevet.
Hvis problemet vedvarer, kan du ta kontakt
med din nærmeste Sony-forhandler.
 Ikke sett tonekontrollen (BASS, TREBLE osv.) på
forsterkeren eller utgangssignalet til equalizeren
til et høyt nivå eller overfør sinuskurver på 20 til
50 Hz registrert på en kommersielt tilgjengelig
testplate, eller spesiallyd (basslyd fra elektroniske
musikkinstrumenter, popstøy fra analog
platespiller, lyd med unormalt forsterket bass osv)
på høyt nivå på denne enheten. Slike handlinger
kan føre til skade på høyttalerne.
 Når en spesiell plate med unormalt forsterket
bass spilles av, kan støy overføres i tillegg til den
opprinnelige lyden. I så tilfelle må du skru ned
lydnivået.
 Utgangssignaler til basshøyttaleren (DOLBYdigitalsignal) fra den digitale surroundprosessoren
som selges for seg, er satt 10 dB høyere av
Dolby Laboratories Licensing Corporation.
For normal bruk juster basshøyttalernivået.
 Hvis du setter volumnivået til forsterkeren for lavt,
kan den automatiske av/på-funksjonen aktiveres
og basshøyttaleren gå i strømsparingsmodus.
Du kan justere lyden til basshøyttaleren slik
at den passer med lyden fra fronthøyttalerne.
Ved å forsterke bassen øker følelsen av
atmosfære.
1
Juster avskjæringsfrekvensen.
Still inn CUT OFF FREQ-kontrollen til
posisjonen som vises på illustrasjonen.
()
Slik får du mest mulig ut av
konverteringsfunksjonen for lavt nivå
Ved avspilling av LFE-signaler,
Dolby digital eller DTS, anbefaler vi
å sette CUT OFF FREQ-kontrollen til
200 Hz (maksimalt) for å oppnå best
ytelse fra konverteringsfunksjonen
for lavt nivå.
2
Juster volumnivået til
basshøyttaleren. ()
Skru opp LEVEL-kontrollen slik at du
kan høre basslyden litt høyere enn før.
Du øker volumet ved å vri kontrollen
med klokken. Du senker volumet ved
å vri kontrollen mot klokken.
3
Spill favorittsangen og favorittfilmen din.
Låter med mannlige vokaler og stemmer
passer best for justering. Skru volumet
til fronthøyttalerne til samme nivå
som vanlig.
SS-CS10S (front- og surroundhøyttalere)
Høyttalersystem
Fullstendig rekkevidde, bassrefleks
Rangert impedans
6 ohm
Effekthåndteringskapasitet
Maksimal inngangseffekt: 145 W
Følsomhetsnivå
80 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
150 Hz – 20 000 Hz
Dimensjoner (b/h/d)
Ca. 96 × 171 × 113 mm inkludert
frontgitter
Vekt
Ca. 0,9 kg inkludert frontgitter
SS-CS10C (senterhøyttaler)
Høyttalersystem
Fullstendig rekkevidde, bassrefleks
Høyttalerenhet 70 mm, konisk type (2)
Rangert impedans
6 ohm
Effekthåndteringskapasitet
Maksimal inngangseffekt: 145 W
Følsomhetsnivå
82 dB (2,83 V, 1 m)
Frekvensområde
150 Hz – 20 000 Hz
Dimensjoner (b/h/d)
Ca. 411 × 87 × 93 mm inkludert
frontgitter
Vekt
Ca. 1,7 kg inkludert frontgitter
SA-CS9 (basshøyttaler)
Type
Aktiv basshøyttaler
Høyttalerenhet
Basselement: 25 cm dia.,
konisk type (1)
POWER-indikatoren på basshøyttaleren
lyser rødt.
 Hvis det ikke er noe inngangssignal på
noen minutter, lyser POWER-indikatoren
rødt og basshøyttaleren går
i strømsparingsmodus. Hvis du vil skru
av denne strømsparingsmodusen, drar
du POWER SAVE-bryteren på bakpanelet
til OFF.
Merknader
Justere lyden på basshøyttaleren
Det hörs ett brummande eller
brusande ljud.
 Anslut skivspelarens jordsladd ordentligt.
 Anslutningarna mellan kontakterna på
anslutningssladdarna och motsvarande
uttag har inte gjorts ordentligt. Anslut
kontakterna ordentligt.
 Ljudsystemet tar upp ljud från en tv.
Flytta ljudsystemet längre bort från tv:n
eller stäng av tv:n.
4
Det er ingen lyd.
 Kontroller at alle tilkoblinger er utført
på riktig måte.
 Kontroller at volumet på forsterkeren
er skrudd opp.
 Kontroller at programkildevelgeren på
forsterkeren er angitt til riktig kilde.
 Kontroller at det ikke er koblet
hodetelefoner til forsterkeren.
 Vri LEVEL-bryteren på basshøyttaleren
mot klokken for å skru volumet opp.
 Tilbakestill nivået.
Kontinuerlig RMS-utgangseffekt
115 W (6 ohm, 80 Hz, 10 % THD)
Frekvensområde for reproduksjon
28 Hz–200 Hz
Høyfrekvent avskjæringsfrekvens
50 Hz–200 Hz
Fasevelger
Innganger
Inngangskontakter
LINE IN: inngangskontakt
SPEAKER IN: inngangsterminaler
Utgangskontakter
SPEAKER OUT: utgangsterminaler
Generelt
Strømkrav
230 V vekselstrøm, 50/60 Hz
Strømforbruk
70 W
Standby: 0,5 W
(i strømsparingsmodus)
Dimensjoner (b/h/d)
Ca. 295 × 345 × 400 mm inkludert
frontgitter
Vekt
Lyden har plutselig stoppet.
 Det kan hende at høyttalerledningene
har kortsluttet. Koble ledningene på
riktig måte.
Lyden er forvrengt.
 Inngangssignalet er feilaktig.
 Inngangssignalnivået er for høyt
 Still inn CUT OFF FREQ så høyt som
mulig ved avspilling av Dolby digital.
Kraftig surr eller støy kan høres.
 Koble jordledningen til platespilleren
på riktig måte.
 Kontaktene mellom pluggene til
tilkoblingsledningene og de tilsvarende
kontaktene er ikke ordentlig opprettet.
Koble pluggene ordentlig.
 Lydanlegget fanger støy fra et TV-apparat.
Flytt lydanlegget bort fra TV-apparatet,
eller skru av TV-apparatet.
NORMAL, REVERSE
Ca. 11,5 kg inkludert frontgitter
Medfølgende tilbehør
Beskyttelsesknotter (store) (4): for basshøyttaleren
(SA-CS9)
Beskyttelsesknotter (små) (20): for frontog surroundhøyttalere (SS-CS10S) og
senterhøyttalere (SS-CS10C)
Høyttalerledning (kort) (3)
Høyttalerledning (lang) (2)
Lydkabel (1 phono – 1 phono), 2 m (1)
Design og spesifikasjoner kan endres uten
nærmere varsel.
Download PDF

advertising