Sony RDP-X200iPN iPhone-/iPod-kaiutintelakka, jossa Bluetooth® Käyttöohjeet

Sony RDP-X200iPN iPhone-/iPod-kaiutintelakka, jossa Bluetooth® Käyttöohjeet
iPod-ilmaisin
4-461-402-63(1)
Virran
merkkivalo
Bluetooth-ilmaisin
Äänituloilmaisin
Käyttäminen langattomalla
musiikin suoratoistolla
Paritettujen ja muistissa olevien
mallien luettelon poistaminen
laitteesta
Voit kuunnella laitteella iPodin tai muun Bluetooth-laitteen
musiikkia langattomasti käyttämällä Bluetooth-yhteyttä.
1 Paina .
2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH (
kaukosäätimessä).
3 Pidä laitteen painikkeita BLUETOOTH ja
VOLUME − painettuina samanaikaisesti.
Personal Audio
System
Vertailuopas
FI
Referensguide
SE
MEGA BASS -ilmaisin vilkkuu.
Paritus
Mitä on parittaminen?
Bluetooth-laitteet on ”paritettava” yhteen ennen käyttöä.
Kun Bluetooth-laitteet on paritettu, niitä ei tarvitse parittaa
uudelleen ellei parittamistietoja poisteta.
MEGA BASS -ilmaisin
Bluetooth-ilmaisin
Kannatin
Tila
Bluetooth-ilmaisin
(sininen)
Bluetooth ei käytössä
Ei pala
Bluetooth käytössä mutta ei
yhdistetty
Vilkkuu hitaasti
Parittamistila
Vilkkuu nopeasti
Yhdistetty tai viestimässä
Palaa
iPodin kanssa parittaminen
Telakkaliitin
Pidä iPod ja laite korkeintaan 1 metrin päässä toisistaan tätä
toimintoa varten.
1 Paina .
2 Kytke Bluetooth-toiminto päälle painamalla
Kaukosäätimen tunnistin
Telakointiasema
BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), kun
Bluetooth-ilmaisin on sammuneena.
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu hitaasti.
3 Paina ja pidä BLUETOOTH ( kaukosäätimessä)
painettuna.
Kun parittaminen aloitetaan, kuuluu kaksoisäänimerkki
ja Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
Laitteen parittamistila on aktiivinen.
Huomautuksia
Luettelo voidaan tyhjentää myös Bluetooth-yhteyden
aikana suorittamalla vaihe 3.
Tätä toimintoa ei voida suorittaa parituksen aikana.
Voit parittaa tämän laitteen kanssa uudelleen poistamalla
laitteen iPodista ja suorittamalla parituksen uudelleen.
(Katso ”iPodin kanssa parittaminen”.)
Lisävarusteiden liittäminen
Voit nauttia lisävarusteiden, kuten kannettavan digitaalisen
musiikkisoittimen, äänestä tämän laitteen kaiuttimien
kautta. Varmista, että kytket kaikki laitteet pois päältä ennen
kuin teet liitäntöjä.
1 Liitä kannettavan digitaalisen musiikkisoittimen
(tai muun laitteen) linjalähtöliitin laitteen takana
olevaan AUDIO IN -liittimeen sopivalla
äänikaapelilla (ei sisälly toimitukseen).
2 Kytke virta laitteeseen painamalla .
3 Ota äänitulotoiminto käyttöön painamalla
AUDIO IN.
Äänituloilmaisin syttyy.
4 Kytke liitetty laite päälle.
5 Aloita toisto liitetystä laitteesta.
Liitetyn laitteen ääni kuuluu tämän laitteen kaiuttimista.
Huomautuksia
Liittämiseen vaadittavan äänikaapelin tyyppi riippuu
lisälaitteesta. Varmista, että käytetään oikeaa
kaapelityyppiä.
Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä liitetyn laitteen äänenvoimakkuutta.
Muita hyödyllisiä toimintoja
©2013 Sony Corporation
Printed in China
Bassoäänen vahvistaminen
4 Suorita paritustoimenpide iPodissa laitteen
RDP-X200iPN
HUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA
Suomi
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä
jätä laitetta alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä, pöytäliinalla
tai verhoilla. Älä myöskään aseta palavia kynttilöitä laitteen
päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä laitetta
alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle äläkä aseta laitteen
päälle maljakoita tai muita nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai
muuhun kaappiin.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna) pitkäksi
ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle tai
tulelle.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla pääpistoke
pistorasiasta, kytke laite helposti saatavilla olevaan
pistorasiaan. Jos huomaat laitteessa jotakin tavallisesta
poikkeavaa, irrota pääpistoke heti pistorasiasta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan (verkkovirtaan),
laite on kytkettynä sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi
katkaistu virta sen omalla virtakytkimellä.
Päälaitteen pohjassa ja verkkolaitteen pinnalla on nimikyltti
ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan samantyyppisellä
paristolla.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
vain EU:n direktiivejä noudattaviin maihin myytäviä
laitteita
Tämä tuote on valmistettu Sony Corporationin puolesta,
Sony Corportation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tämän tuotteen Euroopan Unionin
lainsäädännön vaatimustenmukaisuutta koskevat kyselyt
tulee osoittaa valtuutetulle edustajalle, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huolto tai takuu asioita koskevat kyselyt pyydämme
ystävällisesti osoittamaan takuu tai huolto dokumenteissa
mainituille edustajille.
Sony Corp. vakuuttaa täten että tämä laite on direktiivin
1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien
direktiivin muiden ehtojen mukainen. Halutessasi lisätietoja
käy osoitteessa: http://www.compliance.sony.de/
RLAN-verkon käytöstä on säädetty:
—yksityisessä käytössä lakisäädöksellä 1.8.2003, nro
259 (”Sähköisen kommunikaation säännöstö”). Erityisesti
artikla 104 ilmoittaa, milloin vaaditaan yleisen
valtuutuksen saaminen ennen käyttöä ja artikla
105 ilmoittaa, milloin vapaa käyttö on sallittu;
—RLAN-verkon käytön sallimisesta suurelle yleisölle, mitä
tulee telekommunikaatioverkkoihin ja -palveluihin,
sähköisen kommunikaation säännöstöön liittyvällä
ministeriön säädöksellä 28.5.2003, ja siihen kuuluvilla
lisäyksillä, ja artiklalla 25 (yleinen valtuutus elektronisille
kommunikaatioverkoille ja -palveluille).
Tekijänoikeudesta ja lisensseistä
Bluetooth®-sanan ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja
Sony Corporation käyttää kyseisiä merkkejä yhtiön
myöntämällä lisenssillä. Kaikki muut tavaramerkit ja
kauppanimet ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:n tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja
muissa maissa.
Lightning on Apple Inc. -yhtiön tavaramerkki.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone” ja ”Made for iPad”
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on suunniteltu
erityisesti iPod-, iPhone-, tai iPad-laitteeseen kytkettäväksi
ja että valmistaja takaa sen täyttävän Applen vaatimukset.
Apple ei ole vastuuvelvollinen tämän laitteen toiminnasta
eikä turvallisuusstandardien tai muiden säädösten
yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän lisälaitteen
käyttäminen iPod-, iPhone- tai iPad-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.
Tämän radiolaitteen käyttö ei ole sallittua maantieteellisellä
alueella, joka sijaitsee 20 km säteellä Huippuvuorten NyÅlesundin keskustasta.
Varotoimet
Irrota laite verkkovirrasta vetämällä pistokkeesta, ei
johdosta.
Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella toimivat kellot,
kuvaputkitelevisiot tai projektorit jne. etäällä laitteesta
välttääksesi magneetin aiheuttamat viat.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu kuumuudelle
(esimerkiksi lämmityslaitteen tai ilmanvaihtoputken
lähelle), auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta laitteen sisäosat
eivät kuumene. Älä sijoita laitetta sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot.
Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään, irrota
laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon tarkastettavaksi,
ennen kuin käytät laitetta uudelleen.
Älä kosketa antennia tai pistoketta ukkosmyrskyn aikana.
Älä kosketa laitetta märillä käsillä.
Älä sijoita laitetta lähellekään vettä.
Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistut sen hyvästä
kosketuksesta.
Asenna paristo niin, että sen navat tulevat varmasti
oikeille puolille.
Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä muutoin
voi syntyä oikosulku.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden
Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään asianmukaisesti,
voit auttaa estämään mahdollisia ympäristö- ja
terveyshaittoja, joita muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien kierrätys
säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta tai
liikkeestä, josta laite on ostettu.
Kierrätettävät lisävarusteet: Kaukosäädin
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys
(koskee Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa,
ettei paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty
kemikaaleja elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat
symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita
paristojen väärä hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen
säilyminen vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty
laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen
sähkö- ja elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten
paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä
poistettu paristo paristojen vastaanottopisteeseen.
Painikkeissa VOLUME + (VOL + kaukosäätimessä) ja  on kohopisteet.
—Vaikka yhdistettävä laite täyttäisi edellä mainitun
Bluetooth-standardin, yhteyttä ei voida muodostaa
kaikkiin laitteisiin tai yhteys ei toimi oikein laitteen
ominaisuuksista tai teknisistä tiedoista riippuen.
Viestinnän aloittaminen voi kestää jonkin aikaa
yhdistettävästä laitteesta riippuen.
Huomautus
Tässä vertailuoppaassa termillä ”iPod” viitataan yleisesti
iPod, iPhone- tai iPad-laitteiden toimintoihin, ellei
tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia,
ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Valmistelut
Virtalähde
Automaattinen sammutus
Kun musiikin toisto (telakassa olevasta iPodista, Bluetoothyhteydestä tai AUDIO IN -liitäntään kytketystä lisälaitteesta)
on loppunut, laite sammuu automaattisesti, jos mitään
toimintoja ei suoriteta noin 20 minuutin aikana.
Paina  (Päällä/valmiustila).
Virran merkkivalo syttyy, kun laite kytketään päälle.
1 Liitä toimitettu verkkovirtajohto
Paina VOLUME +/− (VOL +/− kaukosäätimessä).
Näyttöön tulee näkyviin luettelo tunnistetuista laitteista.
Laitteen nimenä näkyy ”RDP-X200iPN”.
Jos nimeä ”RDP-X200iPN” ei näy, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
5 Valitse ”RDP-X200iPN” iPodin näytöstä, kun
Bluetooth-ilmaisin vilkkuu nopeasti.
Kun iPodin näyttöön tulee teksti ”Yhteydessä”,
parittaminen ja yhteys ovat valmiita.
Esimerkki: iPhone 5
Tietoja App-sovelluksesta
iPod touch-/iPhone-/iPad-laitteelle tarkoitettu
telakkasovellus on saatavana Apple App Storesta.
Lisätietoja toiminnoista saat etsimällä ”D-Sappli” -sovelluksen
ja lataamalla ilmaisen sovelluksen.
Ominaisuudet
D-Sappli sisältää erilaisia ajastintoimintoja: hälytys,
musiikkiajastin ja uniajastin.
Voit asettaa jopa 10 hälytystä, joiden hälytysäänenä
käytetään iPodin kappaleita tai D-Sappli-sovelluksen
valmiiksi asetettua ääntä.
Musiikkiajastin mahdollistaa halutun musiikin toiston tai
siirtämisen taukotilaan haluttuna aikana. Uniajastimella
voidaan määrittää, mihin aikaan musiikin toisto loppuu.
Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin toimivat yhdessä
laitteen virtalähteen kanssa.
Hälytys, musiikkiajastin ja uniajastin ovat käytettävissä
vain, kun D-Sappli on käytössä.
D-Sappli sisältää myös kellonäytön suurennustoiminnon.
Huomautuksia
Jos tähän laitteeseen tarvittavaa App-sovelluslinkkiä ei ole
ladattu iPod touch-/iPhone-/iPad-laitteeseen,
D-Sappli-sovelluksen lataamiseen kehottava
ponnahdusviesti voidaan näyttää toistuvasti.
Lopeta ponnahdusviestin näyttäminen poistamalla
App-sovelluksen linkkitoiminto käytöstä.
App-sovelluksen linkkitoiminnon poistaminen käytöstä:
liitä verkkolaite ja paina sitten / virran katkaisemiseksi
laitteesta. Irrota iPod touch-/iPhone-/iPad-laite
telakkaliittimestä. Pidä painiketta  painettuna ja paina
samalla laitteen /-painiketta vähintään 2 sekunnin
ajan. (Virran merkkivalo vilkkuu kaksi kertaa
käytöstäpoiston merkiksi.)
Ota App-sovelluksen linkkitoiminto uudelleen käyttöön
toistamalla edellä olevat vaiheet. (Virran merkkivalo
vilkkuu kerran käyttöönoton merkiksi.)
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad Air
iPad mini Retina-näyttö
iPad (4. sukupolvi)
iPad mini
iPad (3. sukupolvi)
iPad 2
iPad
iPod touch (5. sukupolvi)
iPod touch (4. sukupolvi)
iPod touch (3. sukupolvi)
iPod touch (2. sukupolvi)
iPod nano (7. sukupolvi)
*Kaukosäätimen komennot ”MENU”, ””, ”” ja ”ENTER” toimivat
vain iPhone-, iPad- ja iPod touch-laitteissa.
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen
muotoilua ja teknisiä ominaisuuksia ilman erillistä
ilmoitusta.
Vianetsintä
Yleisiä tietoja
Virta ei kytkeydy päälle, kun verkkolaite on liitetty.
Varmista, että verkkolaite on liitetty tiukasti pistorasiaan.
Ääntä ei kuulu.
Säädä äänenvoimakkuutta painikkeella VOLUME +/−
(VOL +/− kaukosäätimessä).
Äänessä on häiriöitä.
Varmista, että laite ei ole lähellä käytössä olevaa
matkapuhelinta tms.
Virran merkkivalo vilkkuu.
Virran merkkivalo vilkkuu, kun laite vastaanottaa
signaalin kaukosäätimeltä. Tässä tapauksessa
vilkkuminen ei tarkoita virhettä tai vikaa.
Kun iPodia käytetään telakassa
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Varmista, että iPod-toiminto on otettu käyttöön.
Toimintoa ei suoriteta.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen
kanssa. (Katso ”Lightning-liittimen kanssa
yhteensopivat mallit”.)
iPod ei lataudu.
Varmista, että iPod-laite on kytketty hyvin.
Varmista, että verkkolaite on kytketty hyvin.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Lightning-liittimen kanssa yhteensopivat mallit”.)
Bluetooth-yhteyttä käytettäessä
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että laite ei ole liian kaukana iPodista ja että
laite ei vastaanota häiriötä langattomista verkkolaitteista,
muista 2,4 GHz:n langattomista laitteista tai
mikroaaltouunista.
Tarkista, että Bluetooth-yhteys on muodostettu oikein
tämän laitteen ja iPodin välille.
Parita tämä laite uudelleen iPodin kanssa.
Pidä kaukana metalliesineistä ja -pinnoista.
Varmista, että Bluetooth-toiminto on otettu käyttöön.
Ääni pätkii tai yhteysetäisyys on lyhyt.
Jos lähellä on sähkömagneettista säteilyä muodostava
laite, kuten langaton verkkolaite, muu Bluetooth-laite tai
mikroaaltouuni, siirry kauemmaksi sellaisista lähteistä.
Poista mahdolliset esteet tämän laitteen ja iPodin väliltä
tai siirry kauemmaksi esteestä.
Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle toisiaan.
Aseta tämä laite toiseen paikkaan.
Aseta iPod uuteen paikkaan.
Yhteyttä ei voi muodostaa.
Suorita paritus uudelleen. (Katso ”iPodin kanssa
parittaminen”.)
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston kanssa
yhteensopivat mallit”.)
Parittamista ei voi suorittaa.
Sijoita tämä laite ja iPod lähemmäksi toisiaan.
Poista laite iPodista ja suorita paritus uudelleen.
Tarkista, että iPod on yhteensopiva tämän laitteen kanssa.
(Katso ”Langattoman musiikin suoratoiston kanssa
yhteensopivat mallit”.)
verkkolaitteeseen.
2 Liitä verkkolaite tukevasti tämän laitteen takana
olevaan DC IN 20V -liittimeen ja liitä se
pistorasiaan.
Vihje
Virran merkkivalo vilkkuu vihreänä kolme kertaa, kun
äänenvoimakkuus asetetaan maksimiin tai minimiin.
Huomautus verkkolaitteesta
iPodin käyttäminen
telakassa
Yleisiä tietoja
1 Aseta iPod telakkaliittimeen.
Tekniset tiedot
Ääntä ei kuulu.
Varmista, että äänikaapeli on kytketty hyvin.
Varmista, että liitetty lisälaite on toistotilassa.
Varmista, että äänitulotoiminto on otettu käyttöön.
Ääni on hiljainen.
Tarkista liitetyn lisälaitteen äänenvoimakkuus.
iPod
Kaukosäädin
Käytä vain vakiovarusteena toimitettua Sonyverkkolaitetta. Muiden valmistajien pistokkeiden
polariteetti voi poiketa. Laite voi toimia väärin, jos
mukana toimitettua verkkolaitetta ei käytetä.
Telakkaliitintä voidaan kallistaa hieman.
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
2 Paina .
3 Ota iPod-toiminto käyttöön painamalla iPod.
Kaukosäädin
Poista eristekalvo ennen toimitetun kaukosäätimen
ensimmäistä käyttökertaa.
Suuntaa kaukosäädin laitteen (kaukosäätimen tunnistin)
-tunnistimeen.
Virran merkkivalo vilkkuu, kun kaukosäätimen komento
vastaanotetaan.
Milloin paristo tulisi vaihtaa
Normaalikäytössä paristo (CR2025) kestää noin 6 kuukautta.
Vaihda paristo uuteen, kun kaukosäätimellä ei voi enää käyttää
laitetta.
-puoli ylöspäin
Teräshylly
Ihanteellinen suoritusteho
Rajoittunut suoritusteho
Seuraavat olosuhteet voivat vaikuttaa Bluetooth-käytön
herkkyyteen.
—Tämän laitteen ja iPodin välissä on este (esimerkiksi
henkilö, metallia tai seinä).
—2,4 GHz:n taajuutta käyttävä laite (esimerkiksi langaton
verkkolaite, langaton puhelin tai mikroaaltouuni) on
tämän laitteen läheisyydessä.
—Laite on asennettu teräshyllyyn.
Koska Bluetooth-laitteet ja langattomat verkkolaitteet
(IEEE802.11b/g/n) käyttävät samaa taajuutta,
mikroaaltohäiriötä voi esiintyä. Häiriöt voivat heikentää
yhteysnopeutta, lisätä kohinaa tai aiheuttaa virheellisiä
yhteyksiä, jos tätä laitetta käytetään langattoman
verkkolaitteen läheisyydessä. Toimi tällöin seuraavasti:
—Käytä tätä laitetta vähintään 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta.
—Jos tätä laitetta käytetään alle 10 metrin päässä
langattomasta verkkolaitteesta, sammuta langaton
verkkolaite.
—Sijoita tämä laite ja iPod mahdollisimman lähelle
toisiaan.
Bluetooth-laitteen mikroaallot voivat vaikuttaa sähköisten
terveydenhuoltolaitteiden toimintaan. Sammuta tämä
laite ja iPod seuraavissa paikoissa, sillä muutoin voi
aiheutua onnettomuus:
—syttyvän kaasujen läheisyydessä, sairaaloissa, junissa,
lentokoneissa tai huoltoasemilla
—automaattiovien tai palohälyttimien läheisyydessä
Tämä laite tukee Bluetooth-standardin mukaisia
suojaustoimintoja suojatun yhteyden muodostamiseksi,
kun langatonta Bluetooth-tekniikkaa käytetään. Suojaus
ei kuitenkaan ole välttämättä riittävä asetuksista riippuen.
Ole varovainen käyttäessäsi langatonta Bluetoothtekniikkaa.
Emme vastaa Bluetooth-käytön aikana vääriin käsiin
vuotaneista tiedoista.
Yhteyden muodostamista kaikkiin Bluetooth-laitteisiin ei
taata.
—Bluetooth-toiminnon sisältävän laitteen on täytettävä
Bluetooth-standardi, jonka on määrittänyt Bluetooth
SIG, Inc. Laite on myös todennettava.
Laitteen kytkeminen päälle/
pois
Verkkolaitteen käyttäminen
Bluetooth-käyttö
Laite
Bluetooth-ilmaisin syttyy.
Esimerkki: iPhone 5
Huomautuksia
iPod voidaan asettaa kotelossa tai kannessa tähän
laitteeseen. Jos kotelo tai kansi kuitenkin häiritsevät
liitäntää, irrota kotelo tai kansi ennen iPodin asettamista
telakkaliittimeen.
Kun iPod asetetaan paikalleen tai irrotetaan, pidä sitä
laitteen telakkaliittimen kanssa samassa kulmassa. Älä
vedä iPodia liian pitkälle eteenpäin.
Kun asetat iPodin tai irrotat sen, pidä laitteesta hyvin
kiinni.
Älä kierrä tai väännä iPodia, sillä se vahingoittaa liitintä.
Irrota iPod-laite kuljetuksen ajaksi. Muussa tapauksessa
seurauksena voi olla toimintahäiriö.
Äänenvoimakkuuden
säätäminen
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa
paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta
tuote on ostettu.
Langattoman Bluetooth-tekniikan toimintamatka on
10 metriä.
Suurin toimintamatka voi vaihdella esteiden (ihmiset,
metalli, seinä jne.) tai sähkömagneettisen ympäristön
mukaan.
tunnistamiseksi. Valitse ”Asetukset  Bluetooth” ja
kytke Bluetooth-toiminto päälle.
Paina MEGA BASS-painiketta.
MEGA BASS-ilmaisin syttyy. Voit palata tavalliseen ääneen
painamalla painiketta uudelleen.
Langattoman musiikin suoratoiston kanssa
yhteensopivat mallit
Huomautus
Poista paristo, jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään
aikaan, jotta mahdolliset paristovuodot tai korroosio eivät
aiheuta vahinkoja.
Toiminnot
iPodin käsittely
iPodin asettaminen
iPod-ilmaisin syttyy.
4 Paina .
iPod-laitteen toisto alkaa.
Jos iPod ei käynnistä toistoa, käytä suoraan iPodista.
Voit ohjata kytkettyä iPod-laitetta tällä laitteella tai
suoraan iPod-laitteella.
Toiminto
Paina
Toiston kytkeminen taukotilaan 
Jatka toistoa
painamalla uudelleen.
Siirtyminen seuraavaan raitaan  (eteenpäin)
kaukosäätimessä
Siirtyminen edelliseen raitaan
 (taaksepäin)*
kaukosäätimessä
Tietyn kohdan haku kuuntelun  (eteenpäin) tai
aikana
 (taaksepäin)
kaukosäätimestä
toiston aikana ja pidä
painettuna, kunnes
haluttu kohta löytyy.
Siirtyminen edelliseen
MENU
valikkoon
kaukosäätimessä
Valikkokohdan tai toistettavan  (ylös)/ (alas)
raidan valinta
kaukosäätimessä
Valitun valikkokohdan valinta
ENTER
tai toiston aloitus
kaukosäätimessä
* Toiston aikana tämä toiminto palauttaa nykyisen raidan alkuun.
Paina kahdesti palataksesi edelliseen raitaan.
Huomautuksia
Jos iPod touchin, iPhonen tai iPadin näytöllä näytetään
ponnahdusviesti, katso kohta ”Tietoja App-sovelluksesta”.
Jotkin toiminnot voivat olla erilaisia tai ne eivät ole
käytettävissä kaikissa iPod-malleissa.
Jos iPodin akun virta on erittäin heikko, lataa se ennen
käytön jatkamista.
Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen tallennetun datan
mahdollisesta katoamisesta tai vahingoittumisesta, kun
iPod-laite on liitettynä tähän laitteeseen.
Lisätietoja ympäristöä koskevista vaatimuksista iPodlaitetta käytettäessä on Apple Inc:in verkkosivuilla.
MENU-,  (ylös)-,  (alas)- ja ENTER-painikkeet
pääyksikössä ja/tai mukana toimitetussa kaukosäätimessä
toimivat vain Apple-laitteissa (iPhone/iPad/iPod touch),
joissa on iOS 6-käyttöjärjestelmä asennettuna. Ne eivät
toimi iOS 7-käyttöjärjestelmässä tai uudemmassa. Käytä
siinä tapauksessa Apple-laitteiden näyttöä suoraan.
iPodin irrottaminen
Katso lisätietoja kohdasta ”iPodin käsittely”.
iPodin irrottaminen
iPodin lataaminen
Voit käyttää laitetta akkulaturina iPodille.
Lataaminen alkaa, kun iPod kytketään laitteeseen. Lataustila
tulee näkyviin iPod-laitteen näyttöön. Lisätietoja on iPodlaitteen käyttöoppaassa.
Huomautuksia
Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri iPod-mallien ja/
tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja on iPodlaitteen käyttöoppaassa.
Paritustila perutaan noin 5 minuutin kuluttua. Jos
parittamistila perutaan puolivälissä, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
Jos paritusta ei suoriteta loppuun, aloita uudelleen
vaiheesta 3.
Voit parittaa laitteen toisen iPodin kanssa toistamalla
vaiheet 1 - 5.
Jos vaiheessa 3, ei kuulu kaksoisäänimerkkiä tai
Bluetooth-ilmaisin ei vilku nopeasti, pidä painiketta
BLUETOOTH ( kaukosäätimessä) uudelleen painettuna.
Jos sammutat laitteen tai iPodin ennen kuin Bluetoothyhteys on muodostettu, paritustietoja ei säilytetä
muistissa eikä paritusta suoriteta loppuun.
Huomautuksia parituksesta muun Bluetooth-laitteen
kuin iPodin kanssa
Kun paritus suoritetaan muun Bluetooth-laitteen kuin
iPodin kanssa, voidaan vaiheen 3 jälkeen joutua
antamaan tunnuskoodi Bluetooth-laitteeseen. Syötä tässä
tapauksessa ”0000”.
Toiminta ja näyttö voivat olla erilaisia eri Bluetoothlaitteiden ja/tai ohjelmistoversioiden välillä. Lisätietoja on
Bluetooth-laitteen käyttöoppaassa.
Lähtövirta: 5 V
Enintään: 2,1 A
Bluetooth
Lähtö
Bluetooth-määritysten teholuokka 2
Suurin toimintamatka
Suora yhteys, noin 10 m*1
Taajuusalue
2,4 GHz:n taajuus (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Viestintäjärjestelmä
Bluetooth-määritysversio 2.1 + EDR (Enhanced Data Rate)
Yhteensopivat Bluetooth-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Tuetut koodekit*4
SBC (Subband Codec)
*1Toimintamatkaan vaikuttavat muun muassa laitteiden välissä
olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys, antennin toiminta,
käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
*2Bluetooth-standardin profiilit tarjoavat määritykset laitteiden
väliselle Bluetooth-tiedonsiirrolle.
*3Jotkin toiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä kaikissa
iPod-malleissa.
*4Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
Äänen kuunteleminen
Yleisiä tietoja
Pidä iPod ja laite korkeintaan 10 metrin päässä toisistaan
tätä toimintoa varten.
Tarkista seuraavat asiat ennen laitteen käyttöä.
iPodin Bluetooth-toiminto on päällä.
Laitteen ja iPodin paritus on suoritettu. Jos paritusta ei ole
suoritettu loppuun, suorita se uudelleen. (Katso ”iPodin
kanssa parittaminen”.)
Kaiutin
Woofer: Halkaisija noin 76 mm × 2
Tweeter: Halkaisija noin 25 mm × 2
1 Paina .
2 Ota Bluetooth-toiminto käyttöön painamalla
BLUETOOTH (
kaukosäätimessä).
Tuloliitäntä
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm stereoliitin)
Impedanssi: 50 kΩ
Keskimääräinen tulotaso: 245 mV
Lähtöteho
20 W + 20 W (harmoninen särö 1%)
Viimeksi yhdistetty iPod yhdistetään automaattisesti
uudelleen, kun Bluetooth-toiminto kytketään päälle.
Virtalähde
Nimellinen ulkoinen virtalähde: Tasajännite 20 V (mukana
toimitetulla verkkolaitteella (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/
60 Hz))
toistettavaksi iPodista. Lisätietoja on iPod-laitteen
käyttöoppaassa.
Mitat
Noin 356,0 mm × 168,1 mm × 155,8 mm (l/k/s)
(mukaan lukien ulos työntyvät osat ja ohjaimet)
3 Valitse haluttu musiikki, video, peli jne.
Vihje
Jos viimeksi yhdistetty iPod ei yhdisty automaattisesti
uudelleen, paina BLUETOOTH ( kaukosäätimessä). Jos
yhteyttä ei muodosteta vieläkään, valitse tämän laitteen
mallin nimi iPodista. (Suorita vaiheet 4 - 5 kohdasta
”iPodin kanssa parittaminen”.)
Yhdistä vaihtoehtoinen, tämän laitteen kanssa aiemmin
paritettu iPod painamalla BLUETOOTH
( kaukosäätimessä) parhaillaan yhdistetyn iPodin
yhteyden katkaisemiseksi. Valitse sen jälkeen laitteen
mallin nimi vaihtoehtoisesta iPodista, jonka haluat
yhdistää.
Voit ladata iPodia telakassa samalla, kun kuuntelet
musiikkia Bluetooth-yhteydellä.
Jos äänenvoimakkuus on alhainen, säädä ensin laitteen
äänenvoimakkuutta. Jos äänenvoimakkuus on silti
alhainen, säädä Bluetooth-laitteen äänenvoimakkuutta.
Kuuntelun lopettaminen
Katkaise Bluetooth-yhteys jollakin seuraavista tavoista.
Katkaise virta laitteesta.
Sammuta iPod.
Paina BLUETOOTH ( kaukosäätimessä), iPod tai
AUDIO IN.
Lopeta yhteys käyttämällä iPodia. Lisätietoja on iPodlaitteen käyttöoppaassa.
Paino
Noin 2,2 kg
Vakiovarusteet
Kaukosäädin (litiumpariston kanssa) (1)
Verkkolaite (1)
Verkkovirtajohto (1)
Vertailuopas (tämä asiakirja) (1)
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPadmallit
Yhteensopivat iPod/iPhone/iPad-mallit ovat seuraavat.
Päivitä iPod/iPhone/iPad-laitteen ohjelmisto viimeisimpään
versioon, ennen kuin käytät sitä tämän laitteen kanssa.
Lightning-liittimen kanssa yhteensopivat mallit
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad Air
iPad mini Retina-näyttö
iPad (4. sukupolvi)
iPad mini
iPod touch (5. sukupolvi)
iPod nano (7. sukupolvi)*
Äänitulo
Kaukosäädin ei toimi.
Vaihda kaukosäätimen paristo uuteen, jos se on liian
heikko.
Varmista, että osoitat kaukosäätimellä laitteen
kaukosäätimen tunnistimeen.
Älä peitä (kaukosäätimen tunnistin) -tunnistinta tai
aseta mitään esineitä aivan sen eteen.
Poista kaikki esteet kaukosäätimen ja laitteen välistä.
Varmista, että kaukosäätimen tunnistimeen ei osu
kirkkaita valoja, kuten suoraa auringonvaloa tai
loisteputkivaloa.
Jos ongelma ei katoa, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
iPod-indikator
Strömindikator
Bluetooth-indikator
Ljudingångsindikator
Det är inte säkert att det går att ansluta till alla Bluetoothenheter.
—En enhet med Bluetooth-funktioner måste följa den
Bluetooth-standard som anges av Bluetooth SIG, Inc.
och vara autentiserad.
—Även om den anslutna enheten uppfyller den
ovanstående Bluetooth-standarden kan det hända att
vissa enheter inte ansluts eller fungerar på rätt sätt,
beroende på enhetens egenskaper eller specifikationer.
Beroende på den enhet som ansluts kan det ta en stund
innan kommunikationen startar.
Obs!
I referensguiden används ”iPod” som en generell term för
iPod-funktionerna på iPod, iPhone och iPad, om inget
annat anges i texten eller bilderna.
Om du har några problem eller frågor kan du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Förberedelser
MEGA BASS-indikator
Strömförsörjning
Automatisk avstängning
Om ingen åtgärd utförs på 20 minuter efter uppspelning av
musik (från en iPod i dockan, Bluetooth-anslutning eller
extern komponent ansluten till AUDIO IN-ingången) stängs
enheten automatiskt av.
Stöd
Använda nätadaptern
1 Anslut den medföljande nätkabeln till
nätadaptern.
Dockkontakt
Fjärrsensor
2 Anslut nätadaptern ordentligt till DC IN 20V-
uttaget på enhetens baksida och anslut den till ett
vägguttag.
Om nätadaptern
Dockningsfack
Använd endast den medföljande Sony-nätadaptern.
Polariteten på andra tillverkares kontakter kan vara
annorlunda. Underlåtenhet att använda medföljande
nätadapter kan orsaka funktionsstörning på enheten.
För att
Hitta en punkt med hjälp av
medhörning
Tryck på
 (framåt) eller
 (bakåt) på
fjärrkontrollen under
uppspelning och håll
ned tills du hittar
önskad punkt.
Gå tillbaka till föregående meny MENU på
fjärrkontrollen
Välja ett menyalternativ eller ett  (uppåt)/ (nedåt) på
spår för uppspelning
fjärrkontrollen
Aktivera det valda
ENTER på
menyalternativet eller starta
fjärrkontrollen
uppspelningen
* Under uppspelning leder den här åtgärden tillbaka till början av
det aktuella spåret. Om du vill gå tillbaka till föregående spår
trycker du två gånger.
Obs!
Om ett meddelande visas i displayen på en iPod touch,
iPhone eller iPad, se ”Om app”.
Vissa åtgärder kan skilja sig eller inte vara tillgängliga på
vissa modeller av iPod.
Om din iPods batterikapacitet är väldigt låg bör den
laddas en stund innan användning.
Sony iklär sig inget ansvar för eventuell förlust av eller
skada på inspelad information på iPod, när du använder
iPod ansluten till den här enheten.
Mer information om vilka krav på användningsmiljö som
gäller för iPod finns på hemsidan för Apple Inc.
MENU,  (uppåt),  (nedåt) och ENTER-knappen på
huvudenheten och/eller på den medföljande
fjärrkontrollen fungerar bara tillsammans med Appleenheter (iPhone/iPad/iPod touch) installerade med upp
till iOS 6. De fungerar inte med iOS 7 eller senare.
Använd i så fall funktionerna direkt på Apple-enhetens
skärm.
Ta bort en iPod
För mer information, se ”Hur du hanterar en iPod”.
Ladda en iPod
Du kan använda enheten som batteriladdare för din iPod.
Laddningen påbörjas när din iPod ansluts till enheten.
Laddningsstatusen visas i iPod-enhetens teckenfönster. Mer
information finns i bruksanvisningen till din iPod.
Fjärrkontroll
Innan du använder den medföljande fjärrkontrollen för
första gången måste du ta bort isoleringsfilmen.
Rikta fjärrkontrollen mot (fjärrsensor) på enheten.
Strömindikatorn blinkar när kommandot från fjärrkontrollen
tas emot.
Lyssna på ljudet
Håll iPod-enheten och enheten inom 10 meter från
varandra under den här åtgärden.
Kontrollera följande innan du använder enheten.
Bluetooth-funktionen på iPod är aktiverad.
Enheten och iPod har parats ihop. Om ihopparningen
inte har slutförts, utför du den igen. (Se ”Para ihop med
en iPod”.)
1 Tryck på .
2 Tryck på BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen) för
att aktivera Bluetooth-funktionen.
Den senast anslutna iPod-enheten återansluts
automatiskt när Bluetooth-funktionen slås på.
3 Välj önskad musik, video, spel etc. som du vill
spela upp på din iPod. Mer information finns i
bruksanvisningen till din iPod.
Tips
Om den senast anslutna iPod-enheten inte återansluts
automatiskt, trycker du på BLUETOOTH ( på
fjärrkontrollen). Om den fortfarande inte återansluts,
väljer du den här enhetens modellnamn från din iPod.
(Utför steg 4 till 5 i ”Para ihop med en iPod”.)
Om du vill ansluta en annan iPod, som redan har parats
ihop med denna enhet, trycker du på BLUETOOTH ( på
fjärrkontrollen) för att koppla bort den anslutna iPodenheten. Välj sedan enhetens modellnamn på den nya
iPod du vill ansluta.
Du kan ladda din iPod i dockan medan du lyssnar på
musik via Bluetooth-anslutningen.
Om volymnivån är låg justerar du den först på enheten.
Om volymen fortfarande är för låg justerar du den på
Bluetooth-enheten.
Sluta lyssna
Avbryt Bluetooth-anslutningen på något av följande sätt.
Stäng av enheten.
Stäng av iPod-enheten.
Tryck på BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen), iPod eller
AUDIO IN.
Avbryt anslutningen från iPod-enheten. Mer information
finns i bruksanvisningen till din iPod.
Rensa listan med modeller som
redan parats ihop och registrerats i
enheten
Använda trådlös
musikströmning
1 Tryck på .
2 Tryck på BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen) för
Med en Bluetooth-anslutning kan du lyssna på ljudet från
en iPod eller annat Bluetooth-enhet trådlöst.
3 Håll ned BLUETOOTH och VOLUME − på
att aktivera Bluetooth-funktionen.
enheten samtidigt.
MEGA BASS-indikatorn blinkar.
Obs!
Du kan utföra steg 3 för att rensa listan även under en
pågående Bluetooth-anslutning.
Den här åtgärden kan inte utföras medan enheten paras
ihop.
Om du vill para ihop med den här enheten igen tar du
bort enhetens modellnamn från din iPod och utför sedan
ihopparningen igen. (Se ”Para ihop med en iPod”.)
VOLUME + (VOL + på fjärrkontrollen) och -knapparna har en upphöjd punkt.
Svenska
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det ökar
risken för brand och elstötar.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks över med
tidningar, bordsdukar, gardiner eller liknande. Placera inte
heller levande ljus på enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken
för brand eller elstötar; placera inte heller vätskefyllda
föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en bokhylla
eller instängd i ett skåp.
Utsätt inte batterierna (reservbatterier eller installerade
batterier) för höga temperaturer, som t.ex. solljus, eld eller
liknande under en längre tid.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla bort
enheten från elnätet, bör du ansluta enheten till ett
lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att enheten inte
fungerar som den ska, måste du genast koppla bort
kontakten från vägguttaget.
Även om du har slagit av strömmen på enheten är den inte
bortkopplad från nätspänningen så länge som den är
ansluten till ett vägguttag.
Etiketten och viktig säkerhetsinformation finns på
undersidan av huvudenheten och på nätadaptern.
VARNING!
Det finns risk för explosion om du gör fel när du byter
batteri. Byt bara ut batteriet mot ett batteri av samma typ.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart
för utrustning såld i länder som tillämpar
EU-direktiven
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Frågor som rör produkternas överensstämmelse,
grundar sig på Europeiska unionens lagstiftning skall ställas
till den auktoriserade representanten, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland.
För service och garantiärenden, vänligen se de adresser som
finns i de separata service och garantihandlingarna.
Härmed intygar Sony Corp. att denna utrustning står I
överensstämmelse med de väsentliga egenskapskrav och
övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande
hemsida: http://www.compliance.sony.de/
Användningen av RLAN-nätverket är begränsat:
—med avseende på privat användning, av Legislative
Decree 1.8.2003, nr. 259 (”Regler för elektronisk
kommunikation”). I synnerhet fastställer Article 104 att
ett tidigare allmänt godkännande krävs och Art. 105
fastställer när fri användning är tillåten;
—med avseende på tillhandahållande till allmänheten av
RLAN-åtkomst till telekomnät och -tjänster, av
Ministerial Decree 28.5.2003, efter ändringar, och Art.
25 (allmänt godkännande för elektroniska
kommunikationsnät och -tjänster) i förordningen för
elektroniska kommunikationer.
Om copyright och licenser
Varumärket Bluetooth® och dess logotyper tillhör Bluetooth
SIG, Inc. och all användning av dessa märken av Sony
Corporation är licensierad. Andra varumärken och
varunamn tillhör respektive ägare.
iPad, iPhone, iPod, iPod nano och iPod touch är
varumärken som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och
andra länder.
Lightning är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
”Made for iPod”, ”Made for iPhone” och ”Made for iPad”
betyder att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats specifikt
för anslutning till iPod, iPhone eller iPad, var och en för sig
och att tillverkaren garanterar att tillbehöret uppfyller de
standarder som Apple ställer gällande prestanda. Apple
ansvarar inte för denna enhets funktion eller för att den
uppfyller standarderna gällande säkerhet och bestämmelser.
Notera att användning av iPod, iPhone eller iPad
tillsammans med detta tillbehör kan påverka den trådlösa
prestandan.
Användning av denna radioutrustning är inte tillåtet i det
geografiska området inom en radie om 20 km från centrum
av Ny-Alesund, Svalbard i Norge.
Försiktighetsåtgärder
För att koppla bort nätströmmen, dra i själva kontakten,
inte i sladden.
Eftersom högtalaren i enheten innehåller en stark
magnet, bör du undvika att placera kreditkort eller andra
föremål i närheten av enheten t.ex. klockor med
fjäderverk, CRT-baserade TV-apparater eller projektorer,
för att enheten inte ska skadas av magneten.
Lämna aldrig enheten i närheten av värmekällor, som
t.ex. element eller varmluftutsläpp, inte heller i direkt
solljus, på dammiga platser eller där den kan utsättas för
vibrationer eller stötar.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt enheten så den
inte blir överhettad. Placera inte enheten på eller i
närheten av material som kan komma att täcka för
ventilationsöppningarna (t.ex. på mattor eller täcken eller
i närheten av gardiner).
Skulle någon vätska eller något föremål råka hamna inne i
enheten bör du genast koppla bort strömmen till enheten
och låta en behörig servicetekniker kontrollera den innan
du använder den igen.
Under ett åskväder får du inte röra vid antennen (aerial)
och kontakten.
Rör inte vid enheten med våta händer.
Placera inte enheten i närheten av vatten.
ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER
LITIUMBATTERIER
Vid byte av batteriet
Vid normal användning räcker batteriet (CR2025) ungefär
6 månader. När det inte längre går att kontrollera enheten
med fjärrkontrollen byter du ut batteriet mot ett nytt.
-sidan uppåt
Torka av batteriet med en torr trasa för bästa kontakt.
Se till att du vänder batteriet rätt när du sätter in det.
Håll inte i batteriet med en metallpincett, då det kan leda
till kortslutning.
Omhändertagande av gamla elektriska
och elektroniska produkter (Användbar i
den Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta
lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären
där du köpte varan.
Gäller tillbehör: Fjärrkontroll
Obs!
Om du vet med dig att du inte kommer att använda
fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur batteriet,
så att du undviker risken för frätskador som läckande
batterier kan orsaka.
Användning
Status
Bluetooth-indikator
(blå)
Bluetooth avstängt
Av
Bluetooth aktiverat, men inte
anslutet
Blinkar långsamt
Ihopparningsläge
Blinkar snabbt
Anslutet eller kommunicerar
Tänds
Para ihop med en iPod
Hur du hanterar en iPod
Sätta i en iPod
Håll iPod-enheten och enheten inom 1 meter från varandra
under den här åtgärden.
1 Tryck på .
2 Tryck på BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen) för
att slå på Bluetooth-funktionen när Bluetoothindikatorn är släckt.
Bluetooth-indikatorn blinkar långsamt.
3 Håll ned BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen).
När ihopparningen startar hörs två pipsignaler och
Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt.
Enhetens ihopparningsläge är aktiverat.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier, vänligen
kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
Om Bluetooth-kommunikation
Den trådlösa Bluetooth-tekniken fungerar på avstånd upp
till ca. 10 meter.
Det effektiva kommunikationsavståndet kan variera
beroende på hinder (kroppen, metall, väggar etc.) eller
elektromagnetiska störningar.
Enheten
Stålkabinett
Optimala prestanda
Begränsade prestanda
Följande förhållanden kan påverka Bluetoothkommunikationens känslighet.
—Det är ett hinder, t.ex. en människa eller vägg mellan
enheten och iPod-spelaren.
—En enhet som använder 2,4 GHz-frekvensen, t.ex. en
trådlös nätverksenhet, trådlös telefon eller
mikrovågsugn används nära enheten.
—Enheten monteras på en stålhylla.
Eftersom Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk
(IEEE802.11b/g/n) använder samma frekvens kan
mikrovågsstörningar uppstå som försämrar
kommunikationshastigheten, ger brus eller gör att
anslutningen inte fungerar när enheten används nära
trådlösa nätverksenheten. I så fall gör du följande.
—Använd enheten minst 10 m bort från trådlösa
nätverksenheter.
—Om enheten används inom 10 m från en trådlös
nätverksenhet stänger du av den trådlösa
nätverksenheten.
—Installera den här enheten och iPod-spelaren så nära
varandra som möjligt.
Mikrovågor som avges från en Bluetooth-enhet kan
påverka användningen av elektroniska medicinska
enheter. Stäng av den här enheten och iPod-spelaren på
följande platser, eftersom den kan orsaka en olycka.
—där lättantändlig gas är närvarande, på sjukhus, tåg,
flygplan eller på bensinstationer
—i närheten av automatiska dörrar eller brandlarm
Den här enheten stöder säkerhetsfunktioner som
uppfyller Bluetooth-standarden och ger en säker
anslutning när den trådlösa Bluetooth-tekniken används,
men säkerheten kan vara otillräcklig, beroende på
inställningen. Iaktta aktsamhet vid kommunikation med
trådlös Bluetooth-teknik.
Vi tar inget ansvar för ev. informationsläckage vid
användning av Bluetooth-kommunikation.
Du kan lyssna på ljudet från en extra komponent, t.ex. en
bärbar digital musikspelare, genom denna enhets högtalare.
Se till att alla komponenter är avstängda innan du gör några
anslutningar.
1 Anslut utgången på den bärbara digitala
musikspelaren (eller annan komponent) till
AUDIO IN-uttaget på enhetens baksida med en
passande ljudkabel (medföljer ej).
2 Tryck på  för att slå på enheten.
3 Tryck på AUDIO IN för att aktivera ljudingången.
”AUDIO IN” visas i displayen.
Ljudingångsindikatorn tänds.
4 Sätt på den anslutna komponenten.
5 Spela upp den anslutna komponenten.
Ljudet från den anslutna komponenten matas ut genom
enhetens högtalare.
Obs!
Den typ av ljudkabel som behövs beror på den anslutna
komponenten. Se till att använda rätt typ av kabel.
Justera först enhetens volym om volymen är låg. Justera
volymen för ansluten utrustning om volymen fortfarande
är för låg.
Andra användbara funktioner
Tryck på MEGA BASS.
MEGA BASS-indikatorn tänds. För att återgå till normalt
ljud, tryck på knappen igen.
4 Utför ihopparningsproceduren på din iPod för att
upptäcka enheten. Välj ”Inställningar  Bluetooth”
och slå på Bluetooth-funktionen.
Bluetooth-indikatorn tänds.
Exempel: iPhone 5
Obs!
En iPod i ett fodral eller hölje kan sättas ned i den här
enheten. Om fodralet eller höljet däremot stör
anslutningen, tar du bort det innan du sätter i din iPod i
dockkontakten.
När du sätter i eller tar bort din iPod håller du den i
samma vinkel som dockkontakten på enheten. Dra inte
din iPod för långt framåt.
Håll ordentligt i enheten när du ska sätta i eller ta ur din
iPod.
Undvik att böja eller vrida din iPod eftersom kontakten
kan skadas.
Ta bort iPod-enheten vid transport, eftersom det kan leda
till felfunktion.
Slå på och stänga av
enheten
Om app
Det finns en dedikerad Dock-app för iPod touch/iPhone/
iPad på Apple App Store.
Sök efter ”D-Sappli” och ladda ned den kostnadsfria appen
för att läsa mer om funktionerna.
Funktioner
D-Sappli innehåller olika timerfunktioner: Larm, Uppsp.
Timer och Vilotimer.
Du kan ställa in upp till 10 larm, med låtar i din iPod eller
förinställda ljud i D-Sappli som larmljud.
Med Uppsp. Timer kan du spela upp/pausa önskad musik
vid önskad tidpunkt. Med Vilotimer kan du ange en tid
när musikuppspelningen ska avbrytas. Larm, Uppsp.
Timer och Vilotimer fungerar tillsammans med enhetens
strömförsörjning.
Larm, Uppsp. Timer och Vilotimer är bara tillgängliga
när D-Sappli är aktiverad.
D-Sappli innehåller en klockförstoringsfunktion.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation för elektriska produkter
när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man
tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade batterier.
Ansluta extra enheter
Förstärka basljudet
Ta bort en iPod
En lista över upptäckta enheter visas i displayen.
Enheten visas som ”RDP-X200iPN”.
Om ”RDP-X200iPN” inte visas, upprepar du från steg 3.
5 Välj ”RDP-X200iPN” på iPod-enhetens display
medan Bluetooth-indikatorn blinkar snabbt.
När ”Ansluten” visas i iPod-enhetens display är
ihopparningen och anslutningen klara.
Exempel: iPhone 5
Tryck på  (på/standby).
Strömindikatorn tänds när enheten slås på.
Obs!
Om du inte har laddat ned appen till din iPod touch/
iPhone/iPad, visas ett meddelande som uppmanar dig att
göra det.
Avaktivera appens länkfunktion för att sluta visa
meddelandet.
Om du vill avaktivera appens länkfunktion ansluter du
nätadaptern och trycker på / för att stänga av enheten.
Ta bort din iPod touch/iPhone/iPad från dockkontakten.
Håll ned  och / på enheten i minst 2 sekunder.
(Strömindikatorn blinkar två gånger när den avaktiveras.)
Om du vill aktivera länkfunktionen igen upprepar du
ovanstående steg. (Strömindikatorn blinkar en gång när
den aktiveras.)
Allmän information
Justera volymen
Tekniska data
Tryck på VOLUME +/− (VOL +/− på fjärrkontrollen).
Tips
Strömindikatorn blinkar tre gånger med grönt sken när
ljudet är inställt på högsta eller lägsta nivå.
iPod
Likströmsutgång: 5 V
MAX: 2,1 A
Bluetooth
Styra en iPod i dockan
1 Sätt i din iPod i dockkontakten.
Dockkontakten kan lutas något.
För mer information, se ”Hur du hanterar en iPod”.
2 Tryck på .
3 Tryck på iPod för att aktivera funktionen för iPod.
iPod-indikatorn tänds.
4 Tryck på .
Din iPod börjar spela upp.
Om din iPod inte börjar spelas upp styr du
uppspelningen direkt på din iPod.
Du kan manövrera din anslutna iPod via den här
enheten eller via din iPod.
För att
Göra paus i uppspelningen
Tryck på

För att återuppta
uppspelningen trycker
du på knappen igen.
Gå till nästa spår
 (framåt) på
fjärrkontrollen
Gå tillbaka till föregående spår
 (bakåt)* på
fjärrkontrollen
Uteffekt
20 W + 20 W (vid 1% harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
Extern strömkälla: Likströmsingång 20 V (med medföljande
nätadapter (AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz))
Mått
Ca. 356,0 mm × 168,1 mm × 155,8 mm (b/h/d)
(inkl. utstickande delar och kontroller)
Vikt
Ca. 2,2 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (med ett litiumbatteri) (1)
Nätadapter (1)
Nätkabel (1)
Referensguide (det här dokumentet) (1)
Kompatibla iPod/iPhone/iPadmodeller
Följande iPod/iPhone/iPad-modeller är kompatibla.
Uppdatera programvaran på din iPod/iPhone/iPad till den
senaste versionen innan du använder den med denna enhet.
Blixtkontakt fungerar med
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPad Air
iPad mini med Retina-skärm
iPad (4 generationen)
iPad mini
iPod touch (5 generationen)
iPod nano (7 generationen)*
Modeller kompatibla med trådlös
musikströmning
iPhone 5s
iPhone 5c
iPhone 5
iPhone 4s
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPad Air
iPad mini med Retina-skärm
iPad (4 generationen)
iPad mini
iPad (3 generationen)
iPad 2
iPad
iPod touch (5 generationen)
iPod touch (4 generationen)
iPod touch (3 generationen)
iPod touch (2 generationen)
iPod nano (7 generationen)
*Fjärrkommandot för ”MENU”, ””, ”” och ”ENTER” fungerar
bara med iPhone, iPad och iPod touch.
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan
föregående meddelande förbehålles.
Felsökning
Allmänt
Vad är ihopparning?
Bluetooth-enheter måste ”paras ihop” innan de kan
kommunicera med varandra.
Bluetooth-enheter behöver bara paras ihop en gång, såvida
inte information om ihopparningen tas bort.
Bluetooth-indikator
Avfallsinstruktion rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och andra
europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder
att batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt
sätt kommer du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet vill bidra till att
bevara naturens resurser.
Ihopparning
Ingång
AUDIO IN-uttag (ø 3,5 mm stereominiuttag)
Impedans: 50 kΩ
Genomsnittlig ingångsnivå: 245 mV
Obs!
Funktionen och displayen kan variera beroende på iPodmodell och/eller programversion. Mer information finns i
bruksanvisningen till din iPod.
Ihopparningsläget avbryts efter ca. 5 minuter. Om
ihopparningsläget avbryts halvvägs, börjar du om från
steg 3.
Om ihopparningen inte slutförs, börjar du om från steg 3.
Om du vill para ihop med en annan iPod, upprepa steg 1
till 5.
I steg 3, om du inte hör två pipsignaler eller om
Bluetooth-indikatorn inte blinkar snabbt, håll ned
BLUETOOTH ( på fjärrkontrollen) igen.
Om du stänger av enheten eller iPod-enheten innan
Bluetooth-anslutningen är klar, behålls inte
ihopparningsinformationen och ihopparningen slutförs
inte.
Information om ihopparning med andra Bluetoothenheter än iPod
Om du parar ihop med en annan Bluetooth-enhet än
iPod, kan det efter steg 3 bli nödvändigt att mata in ett
lösenord i din Bluetooth-enhet. I det här fallet matar du
in ”0000”.
Funktionen och displayen kan variera beroende på
Bluetooth-modell och/eller programversion. Mer
information finns i bruksanvisningen till Bluetoothenheten.
Ut
Bluetooth-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Avstånd utan hinder, ungefär 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz – 2,4835 GHz)
Kommunikationssystem
Bluetooth-specifikation version 2.1 + EDR (Enhanced Data
Rate)
Kompatibla Bluetooth-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP*3 (Audio/Video Remote Control Profile)
Codec som stöds*4
SBC (Subband Codec)
*1Det verkliga avståndet kan variera beroende på olika faktorer som
t.ex. hinder mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar,
statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens prestanda,
operativsystem, programvara osv.
*2Bluetooth-standardprofilerna anger specifikationerna för
Bluetooth-kommunikationen mellan enheter.
*3Vissa funktioner är ev. inte tillgängliga för vissa iPod-modeller.
*4Codec: Ljudkomprimerings- och konverteringsformat
Allmänt
Högtalare
Woofer: ca. 76 mm diam. × 2
Tweeter: ca. 25 mm diam. × 2
Enheten slås inte på när nätadaptern är ansluten.
Kontrollera att nätadaptern är ordentligt ansluten till
vägguttaget.
Det hörs inget ljud.
Justera VOLUME +/− (VOL +/− på fjärrkontrollen).
Det hörs brus.
Kontrollera att enheten inte används i närheten av aktiva
bärbara telefoner eller liknande.
Strömindikatorn blinkar.
Strömindikatorn blinkar när enheten tar emot en signal
från fjärrkontrollen. I det här fallet innebär blinkandet
inte att det föreligger något fel.
Vid användning av en iPod i dockan
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
Kontrollera att funktionen för iPod är aktiverad.
Vald funktion utförs inte.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
Kontrollera att din iPod är kompatibel med enheten. (Se
”Blixtkontakt fungerar med”.)
Det går inte att ladda din iPod.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
Se till att nätadaptern är ordentligt ansluten.
Kontrollera att din iPod är kompatibel med enheten. (Se
”Blixtkontakt fungerar med”.)
Vid användning av Bluetooth-anslutningen
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att enheten inte är för långt bort från iPodenheten eller att enheten inte störs av ett trådlöst nätverk,
en annan trådlös 2,4 GHz-enhet eller en mikrovågsugn.
Kontrollera att Bluetooth-anslutningen är rätt gjord
mellan enheten och iPod-enheten.
Para ihop enheten och iPod-enheten igen.
Håll utom räckhåll från metallföremål och metallytor.
Kontrollera att Bluetooth-funktionen är aktiverad.
Ljudet hoppar eller räckvidden är för kort.
Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning,
t.ex. ett trådlöst nätverk, en annan Bluetooth-enhet eller
en mikrovågsugn används i närheten, flyttar du dig bort
från sådana källor.
Ta bort ev. hinder mellan enheten och iPod-enheten eller
flytta dig bort från hindret.
Ställ enheten och iPod-enheten så nära varandra som
möjligt.
Flytta på enheten.
Flytta på iPod-enheten.
Anslutning kan inte göras.
Utför ihopparningen igen. (Se ”Para ihop med en iPod”.)
Kontrollera att din iPod är kompatibel med enheten. (Se
”Modeller kompatibla med trådlös musikströmning”.)
Ihopparning kan inte göras.
Flytta enheten och iPod-enheten närmare varandra.
Ta bort enheten från din iPod och utför ihopparningen
igen.
Kontrollera att din iPod är kompatibel med enheten. (Se
”Modeller kompatibla med trådlös musikströmning”.)
Ljudingång
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att ljudkabeln är ordentligt ansluten.
Kontrollera att den anslutna komponenten är i
uppspelningsläge.
Kontrollera att ljudingången är aktiverad.
Ljudet är lågt.
Kontrollera volymen på den anslutna komponenten.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Byt batteri i fjärrkontrollen om batteriet är svagt.
Se till att rikta fjärrkontrollen mot enhetens fjärrsensor.
Täck inte för eller ställ föremål direkt framför
(fjärrsensor) mottagaren.
Avlägsna alla hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
Se till så att fjärrsensorn inte utsätts för starkt solljus eller
lysrörsbelysning.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om problemet
kvarstår.
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement