Sony | SA-WD100 | Sony SA-WD100 Bruksanvisning

A
POWER SAVE
PHASE
AUTO
OFF
C
D
NORMAL
REVERSE
Luidspreker (L)
Högtalare (L, vänster)
Versterker
Förstärkare
Luidspreker (R)
Högtalare (R, höger)
L ch
Versterker
Förstärkare
E
R ch
AV AMP
Hi-Fi AMP
SPEAKER IN
L
Voorluidspreker
Främre högtalare
L
R
L
C
R
R
Bruin/Brun
Geel/Gul
LINE IN
IN
LINE OUT
R
Rood/Röd
Groen/Grön
OUT
Active Subwoofer
L
LINE OUT
LINE
SA-WD100
R
C
L
SPEAKER OUT
Oranje/Orange
SPEAKER OUT
B
4-239-773-31(2)
Blauw/Blå
Deze aansluitingen worden niet
gebruikt wanneer uw hifi-versterker niet
over een middenkanaal beschikt.
Om HiFi-förstärkaren saknar mittkanal
använder du inte de här anslutningarna.
*
Twist en omwikkel de plus en min
draad met isolatietape om
kortsluiting te voorkomen.
Vrid och tvinna ihop plus och
minusändarna och isolera dem
med eltejp för att undvika
kortslutning.
Er zijn twee manieren
Två anslutningsmöjligheter
110-120V
220-240V
110-120V
POWER SAVE
R/L
PHASE
AUTO
OFF
220-240V
R/R
NORMAL
REVERSE
POWER SAVE
PHASE
AUTO
OFF
SPEAKER IN
NORMAL
REVERSE
SPEAKER IN
IN
IN
OUT
LINE
OUT
R
C
L
SPEAKER OUT
LINE
Deze woofer
Den här woofern
R
C
L
SPEAKER OUT
Achterluidspreker
Bakre högtalare
Deze woofer
Den här woofern
Er zijn twee manieren
Två anslutningsmöjligheter
Nederlands
Svenska
WAARSCHUWING
Installeren
Stel het apparaat niet bloot aan regen of
vocht, om brand- of elektrocutiegevaar te
voorkomen.
Om brand te voorkomen, mogen de ventilatieopeningen
van het apparaat niet worden afgedekt door kranten,
tafelkleden, gordijnen, enz. Zet ook geen brandende
kaarsen op het apparaat.
Plaats geen met vloeistof gevulde voorwerpen zoals
bijvoorbeeld een vaas op het toestel om elektrocutie of
brand te voorkomen.
Open de behuizing niet om elektrocutie te voorkomen.
Laat het toestel alleen nakijken door bevoegd
vakpersoneel.
Voorzorgsmaatregelen
Veiligheid
• Kontroleer, alvorens de ultralaag-luidspreker op het
stopkontakt aan te sluiten, of de bedrijfsspanning van
uw ultralaag-luidspreker overeenkomt met de
plaatselijke netspanning.
• Verbreek de aansluiting van het netsnoer op het
stopkontakt wanneer u denkt de ultralaag-luidspreker
geruime tijd niet te gebruiken. Trek voor het verbreken
van de aansluiting op het stopkontakt altijd aan de
stekker en nooit aan het snoer zelf.
• Mocht er vloeistof of een voorwerp in het inwendige van
de ultralaag-luidspreker terechtkomen, verbreek dan de
aansluiting op het stopkontakt en laat de ultralaagluidspreker eerst door een deskundige nakijken alvorens
het apparaat weer in gebruik te nemen.
• Mocht het nodig zijn het netsnoer te vervangen, laat dit
dan uitsluitend bij een erkende vakhandel verrichten.
De stekker uit het stopcontact trekken.
Zet de POWER schakelaar af alvorens de stekker uit het
stopcontact te trekken.
Bij in- en uitschakelen van de versterker of
andere apparatuur
Draai eerst de volumeregelaar van de versterker terug
naar de minimumstand.
Voorkomen van beschadiging aan de
ultralaag-luidspreker
• Let op dat u de volumeregelaar van de versterker niet
te hoog instelt, om beschadiging door pieken in het
ingangsvermogen te voorkomen.
• Tracht in geen geval de ombouw van de luidspreker te
openen of wijzigingen in de luidspreker of het
scheidingsfilter-netwerk aan te brengen.
Betreffende magnetisch afgeschermde
luidsprekers
(Ter voorkoming van kleurafwijkingen op TVschermen e.d. in de buurt)
Dit systeem is magnetisch afgeschermd.
De magneet is heel krachtig en dus kan er wat
magnetische lekkage optreden. Indien het toestel wordt
gebruikt met een televisie of projector, moet u het 30 cm
van die televisie of andere apparatuur af zetten.
Indien het toestel te dicht bij de televisie of andere
apparatuur wordt geplaatst, kunnen er kleurafwijkingen
zichtbaar zijn op het scherm.
Wanneer zich storing in de kleurweergave
voordoet...
t Schakel het TV-toestel uit en schakel het na 15 à 30
minuten weer in.
Als de kleuren weer verstoord worden...
t Zet dan de luidsprekers en het TV-toestel wat
verder uit elkaar.
Als er een loeiende toon gaat “rondzingen”
Zet de luidspreker verder bij de versterker uit de buurt of
verminder de geluidssterkte op de versterker.
Betreffende de opstelling
• Plaats deze ultralagetonen-luidspreker niet te dicht bij
een warmtebron, zoals een kachel of
verwarmingsradiator. Zet de ultralaag-luidspreker ook
niet in de volle zon, op een stoffige plaats of ergens waar
cleze blootstaat aan mechanische trillingen of schokken.
• Een goede ventilatie is van het grootste belang om te
voorkomen dat de temperatuur in de woofer te hoog
oploopt. Installeer de woofer op een plaats waar
voldoende lucht circuleert. Zet de woofer niet op een
zachte ondergrond.
• Ga voorzichtig te werk wanneer u de luidspreker op
een speciaal behandelde vloer (met was of olie
behandeld, gepolijst, enzovoort) plaatst; anders kunnen
vlekken of verkleuringen optreden.
Aangezien het menselijk gehoor niet in staat is
nauwkeurig de richting en plaats te bepalen waar
de basgeluiden van de lagetonenluidspreker
(beneden 200 Hz) vandaan komen, kunt u de
lagetonenluidspreker zonder bezwaar neerzetten
waar u wilt. Voor de beste basweergave is het
aanbevolen de luidspreker op een zo stevig
mogelijke ondergrond te zetten, om externe
resonantie te vermijden.
Opmerkingen
• Plaats de woofer ong. 5 cm van de muur.
• Plaats geen zware voorwerpen op de luidspreker en ga
er niet op zitten.
• Bij opstelling van deze luidspreker midden in een
kamer kunnen de bassen erg verzwakt worden. Dit is
te wijten aan het optreden van een staande golf. Om dit
verschijnsel te vermijden, dient u het apparaat niet in
het midden van de kamer te zetten. Mocht dit echter
toch gewenst zijn, dan kunt u het optreden van een
staande golf voorkomen door het onderbreken van
grote parallelle oppervlakken in de kamer, bijvoorbeeld
door plaatsing van een boekenkast halverwege een
wand e.d.
Het systeem aansluiten (A)
Overzicht
U kunt dit subwoofersysteem aansluiten op een
hifi-versterker (voor stereo installaties) of een A/
V-versterker.
(De meeste hifi-versterkers hebben geen LINE
OUT* aansluitingen voor een subwoofer.)
* LINE OUT heet soms ook MONO OUT, MIX OUT of
SUBWOOFER OUT, naargelang van het merk.
Voor u begint
• Zet de versterker en de woofer af alvorens een
aansluiting te verrichten.
• Gebruik de aansluitsnoeren die bij de
betreffende apparatuur is geleverd. Indien u
niet over voldoende snoeren beschikt om de
nodige aansluitingen te verrichten, moet u zich
eventueel los verkrijgbare aansluitsnoeren
aanschaffen.
• Sluit de stekkers stevig aan om ruis te
voorkomen.
• Sluit het netsnoer van de woofer aan op een
stopcontact.
• De CENTER uitgang kan niet met de woofer
worden verbonden voor Dolby Pro Logic. In
sommige Dolby Pro Logic modes wordt geen
bass-geluid geproduceerd.
Bij gebruik van de subwoofer- of
superwooferuitgangen
Sommige versterkers kunnen niet krachtig genoeg
zijn.
Indien het geluidsniveau van de woofer te laag is,
verdient het aanbeveling de
luidsprekeraansluitingen van de versterker en de
SPEAKER IN aansluitingen van de woofer te
verbinden.
Wat heb ik nodig?
Audiokabel (meegeleverd) (B)
Een versterkerkabel (meegeleverd) (C)
Verbind de luidsprekerkabel met de juiste
aansluiting op de componenten: + met + en – met
–. Indien de draden worden omgewisseld, is het
geluid vervormd en is er te weinig bass.
Het is handig om te beslissen dat de gestreepte
luidsprekerdraad altijd de min (–) is en bijgevolg
dient te worden aangesloten op de min (–) klem
om verkeerde aansluitingen te vermijden.
Indien een luidsprekerkabel kortsluit, dient u een
los verkrijgbare kabel te aan te sluiten.
Aansluiting op een hifi-versterker
(met stereo installatie)
Voor stereo aansluiting worden alleen de R en L
kanalen gebruikt. Voor het middenkanaal twist
en omwikkelt u de plus en min draad met
isolatietape om kortsluiting te voorkomen.
Aansluiting op versterker en luidsprekers
(D)
Verbind de SPEAKER IN aansluitingen van het
toestel met de luidsprekeruitgangen van de
versterker.
Sluit het L en R kanaal aan.
Sluit de luidsprekers aan op SPEAKER IN op het
toestel.
Aansluiting op een A/V-versterker
(5,1ch stereo installatie)
De luidsprekers kunnen op twee manieren
worden aangesloten: sluit de R, C en L kanalen
aan of sluit aan op LINE IN.
Aansluiting op versterker en luidsprekers
(E)
Verbind de SPEAKER IN aansluitingen van het
toestel met de voorluidsprekeruitgangen van de
versterker.
Sluit de voorluidsprekers aan op SPEAKER OUT
op het toestel.
Verbind de achterluidsprekers met de
achterluidsprekeraansluitingen van de versterker.
* Koppel de isolatiebuis los om het middenkanaal te
gebruiken.
Opmerkingen
• De SPEAKER OUT aansluitingen kunnen steeds
worden gebruikt, hoe groot of klein het
satellietluidsprekersysteem ook is.
Voor grotere satellietluidsprekers kunnen de LINE IN
aansluitingen worden gebruikt.
• Bij kleinere satellietsystemen kan het bass-geluid
minder luid zijn, afhankelijk van de instellingen van de
A/V-versterker of een DVD-speler.
VARNING!
Utsätt inte lågbashögtalaren för regn och fukt
för att undvika riskerna för brand och/eller
elektriska stötar.
Se till att anläggningens ventilationshål inte är täckta av
tidningar, dukar, gardiner eller liknande. Det medför
risk för brand. Ställ heller aldrig tända stearinljus ovanpå
anläggningen.
Förebygg risken för brand och elektriska stötar genom
att inte placera föremål som innehåller vätska, t.ex.
blomvaser, på apparaten.
Öppna inte chassit så undviker du risken för elektriska
stötar. Överlåt all service åt utbildade tekniker.
Att observera
Angående säkerhet
• Kontrollera innan låsbashögtalaren tas i bruk att
märkspänningen stämmer överens med lokal
nätspänning.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget när denna
lågbashögtalare inte ska användas under en längre
tidsperiod. Dra i stickkontakten, aldrig i kabeln, för att
koppla ur nätkabeln.
• Dra ut stickkontakten ur nätuttaget om du skulle råka
spilla vätska eller tappa någonting i högtalaren. Låt en
fackkunnig reparatör besiktiga högtalaren innan den
tas i bruk igen.
• Nätkabelbytet får endast utföras av en fackkunnig
tekniker som Sonys representant har godkänt.
Om du behöver koppla bort nätkabeln
Innan du tar bort nätkabeln från vägguttaget ställer du
POWER-omkopplaren på OFF.
Före strömpåslag till ansluten förstärkare
eller ansluten ljudkälla
Sänk volymnivån på förstärkaren till miniminivå.
Att undvika skador på lågbashögtalaren
• Var försiktig, när volymreglaget på ansluten
förstärkare används för att höja volymen, för att
undvika för hög ineffekt till högtalaren.
• Ta aldrig isär högtalarlådan. Bygg inte heller om de
inbyggda högtalarelementen och/eller det inbyggda
kabelnätet.
Magnetiskt avskärmade högtalare
(begränsar färgstörningar på närbelägna
bildskärmar och TV-apparater)
Systemet är magnetiskt avskärmat.
Trots avskärmningen kan den mycket starka magneten i
högtalaren göra att det förekommer ett visst magnetiskt
läckage. Om du använder enheten i närheten av en
bildskärm med katodstrålerör (t.ex. en bildskärm,
projektor eller TV) bör du se till att avståndet till den är
minst 30 cm.
Om du placerar enheten för nära kan den orsaka
färgavvikelser på skärmen.
När färgerna börjar skifta ...
t Slå av strömmen till tv:n och vänta i 15 - 30
minuter. Slå därefter på strömmen igen.
När färgerna fortfarande är avvikande ...
t Placera högtalaren på längre avstånd från tv:n.
När det uppstår akustisk återkoppling
(tjutande störningar)
Ändra på högtalarens placering eller styr volymen på
förstärkaren till lägre nivå.
Angående placering
• Placera inte lågbashögtalaren på en plats där den
utsätts för värme, som t. ex. nära ett element, solsken,
damm, mekaniska vibrationer och/eller stötar.
• God ventilation är A och O när det gäller att förhindra
skadlig upphettning av subwoofern. Därför måste du
se till att den placeras där luften kan cirkulera fritt runt
den. Placera den inte på ett mjukt underlag.
• Var försiktig om du placerar högtalaren på ett
ytbehandlat golv (vaxat, oljat, polerat eller liknande)
eftersom golvet kan få fläckar eller missfärgas.
Angående rengöring
Torka lågbashögtalaren med en mjuk trasa, som fuktats i
vatten. Använd inte slipande rengöringsmedel eller
starka kemiska lösningar, som t. ex. spritlösningar eller
bensin.
Reinigen van de behuizing
Avbrott i ljudet
Maak de buitenkant van het apparaat schoon met een
zachte doek, licht bevochtigd met water en zonodig wat
afwasmiddel. Gebruik nooit een schuursponsje of
schuurmiddel, noch een oplosmiddel zoals alkohol of
wasbenzine, aangezien dergelijke middelen de afwerking
van het apparaat kunnen aantasten.
Om enheten varit hårt belastad eller använts
kontinuerligt under en längre tid, kan det hända att den
inbyggda säkerhetskretsen klipper av ljudet. Stäng i så
fall av enheten (OFF) och slå sedan på den igen.
Betreffende geluidsonderbrekingen
Bij een hoog uitgangsvermogen of langdurig gebruik kan de
weergave worden onderbroken door de geïntegreerde
beveiliging van het toestel. Zet het toestel dan af en weer aan.
Mocht u na het lezen nog vragen of problemen
met betrekking tot het apparaat hebben, aarzel
dan niet kontakt op te nemen met de
dichtstbijzijnde Sony handelaar.
 2002 Sony Corporation
Printed in China
Rådfråga affären där lågbashögtalaren köptes,
eller Sonys representant, när du råkar ut för
svårigheter eller vill ställa frågor som inte
besvaras i denna bruksanvisning.
Placering
Eftersom det mänskliga örat inte kan uppfatta i
vilken riktning eller varifrån basljudet (under 200
Hz) via lågbashögtalaren återges, kan
lågbashögtalaren placeras var som helst i
lyssningsrummet. För bästa möjliga
basåtergivning rekommenderar vi emellertid att
lågbashögtalaren placeras på ett stadigt golv där
resonans knappast kan uppstå.
OBS!
• Placera woofern ungefär 5 cm från väggen.
• Placera inte någonting på denna högtalare. Sätt dig inte
på högtalaren.
• När lågbashögtalaren placeras mitt i lyssningsrummet,
försämras basåtergivningen märkbart. Detta beror på
den stående vågen i rummet. Placera inte högtalaren
mitt i rummet eller nollställ den stående vågen, som
beror på parallella ytor i rummet, genom att till
exempel placera en bokhylla mot en vägg.
Koppla ihop systemet (A)
Översikt
Du kan ansluta det här subwoofersystemet till en
HiFi-förstärkare (för stereosystem) eller en
förstärkare för ljud/video.
(De flesta HiFi-förstärkare har inte LINE OUT*kontakter för en subwoofer).
* LINE OUT kan även heta MONO OUT, MIX OUT eller
SUBWOOFER OUT, beroende på tillverkare.
Anslutning till HiFi-förstärkare (med
stereosystem)
För en stereoanslutning använder du bara
kanalerna för R (höger) och L (vänster). Plus och
minusändarna för mitthögtalarens kablar bör du
tvinna ihop och isolera med eltejp så att du
undviker risken för kortslutning.
Ansluta förstärkare och högtalare (D)
Anslut enhetens SPEAKER IN-terminaler till
förstärkarens utgångar.
Anslut båda kanalerna L och R.
Anslut högtalarna till enhetens SPEAKER INterminaler.
Anslutning till ljud/video-förstärkare
(med ett 5,1-kanaligt stereosystem)
Högtalarna kan anslutas på två sätt: Du kan
ansluta kanalerna R (höger), C (mitten) och L
(vänster) eller göra anslutningen till LINE INkontakterna.
Ansluta förstärkare och högtalare (E)
Anslut enhetens SPEAKER IN-terminaler till
förstärkarens utgångar för främre högtalare.
Anslut de främre högtalarna till enhetens
SPEAKER OUT-terminaler.
Anslut de bakre högtalarna till förstärkarens
utgångar för bakre högtalare.
* Om du vill använda mittkanalen tar du bort
isoleringsröret.
Obs!
Innan du börjar
• Slå av förstärkaren och woofern innan du gör
några anslutningar.
• Använd de ljudkablar som följer med
respektive enhet. Om du behöver fler kablar
måste du köpa dem som saknas.
• Se till att anslutningarna sitter ordentligt, så
slipper du onödiga ljudstörningar.
• Anslut subwooferns nätkabel till ett vägguttag.
• Du kan inte ansluta CENTER-utgången om du
tänker använda funktionen Dolby Pro Logic för
woofern. Basen sänds inte ut för vissa av Dolby
Pro Logics lägen.
När du använder subwooferns eller
superwooferns utgångar
Vissa förstärkare ger inte en tillräckligt hög
utnivå.
Om ljudnivån för woofern är låg rekommenderar
vi att du ansluter wooferns SPEAKER INterminaler till förstärkarens högtalarterminaler.
Vilka kablar behövs?
Ljudkabel (medföljer) (B)
En kabel för anslutning till förstärkaren
(medföljer) (C)
Se till att du ansluter högtalarkablarna till rätt
terminal på komponenterna: + till + och – till –.
Om du sätter kablarna fel kan du få
ljudstörningar och det kan göra basljudet svagare.
Det är lättare att koppla rätt om du bestämmer
dig för att använda den högtalarkabel som är
märkt med en vit linje som negativ pol (–) och
ansluter den till den negativa (–) terminalen. Då
undviker du onödiga anslutningsfel.
Skulle en högtalarkabel vara för kort köper du en
kabel med passande längd.
• Oavsett storleken på det satellitsystem du använder det kan vara stort eller litet - kan du använda
SPEAKER OUT-terminalerna.
För större satellitsystem kan du använda LINE INkontakterna.
• I mindre satellitsystem kan basen i ljudbilden
försvagas, beroende på inställningarna på ljud/videoförstärkaren eller DVD-spelaren.
F
Versterker
Förstärkare
G
H
I
J
MONO OUT
LEVEL
LEVEL
BOOST ON
OFF
POWER
CUT OFF FREQ.
MIN
Andere woofer
En annan woofer
SA-WD100
IN
POWER
LINE
IN
MAX
CUT OFF FREQ.
100Hz
3
2
75Hz
140Hz
AUTO
OFF
ON/STANDBY
Active Subwoofer
BOOST ON
OFF
POWER SAVE
50Hz
MIN
200Hz
POWER indicator
POWER-indikator
50Hz
MAX
LEVEL
BASS
BOOST
200Hz
170Hz
4
1
50Hz
200Hz
CUT OFF FREQ
OUT
OUT
LINE
Deze woofer
Den här woofern
Nederlands
Bij gebruik van twee of meer
subwoofers (F)
Svenska
3
Het netsnoer aansluiten
• Sluit het netsnoer van de woofer en de
versterker aan op een stopcontact.
• Zet altijd eerst de woofer af alvorens de stekker
in te steken of uit te trekken.
4
Zet de versterker aan en kies de
programmabron.
2
Druk op POWER.
De woofer schakelt aan en de POWER
indicator licht groen op.
3
Laat de geluidsbron spelen.
Regel het VOLUME zodat het geluid van de
voorluidsprekers niet is vervormd.
Wanneer het geluid van een aan te sluiten
luidspreker is vervormd, zal ook het geluid
van de woofer zijn vervormd.
Het toestel automatisch aan en uit laten
schakelen
— Automatische aan-/uitschakelfunctie (H)
Wanneer de woofer aan staat (de POWER
indicator licht groen op) en er geen signaal wordt
ingevoerd gedurende ongeveer zeven minuten,
wordt de POWER indicator rood en schakelt de
woofer over naar de stroomspaarstand. Wanneer
in deze stand een signaal naar de woofer wordt
gestuurd, schakelt deze automatisch aan
(automatische aan-/uitschakelfunctie).
Om deze functie af te zetten, schuift u de POWER
SAVE schakelaar op het achterpaneel naar OFF.
Verhelpen van storingen
Draai aan de LEVEL regelaar zodat u iets
meer bass hoort dan voorheen. Draai de
regelaar rechtsom om het volume te
verhogen. Draai de regelaar linksom om het
volume te verlagen.
Mocht zich bij het gebruik van de ultralaagluidspreker een probleem voordoen, neemt u dan
even deze lijst met kontrolepunten door. Is de
storing aan de hand hiervan niet te verhelpen,
raadpleeg dan a.u.b. uw dichtstbijzijnde Sony
handelaar.
Speel uw favoriete song en film.
Zangers en bass-stemgeluiden lenen zich het
best tot afstelling. Stel het volume van de
voorluidsprekers in op het normale niveau.
Weergave (G)
1
Regel het volume op de woofer.
5
Kies de fasepolariteit.
Gebruik de PHASE keuzeschakelaar om de
fasepolariteit te kiezen.
6
Herhaal stap 1 tot 4 voor instelling naar
wens.
Nadat u de woofer naar wens hebt ingesteld,
gebruikt u de VOLUME regelaar op de
versterker om het volume van de woofer af te
stemmen op dat van de andere luidsprekers.
Wanneer u het versterkervolume regelt, hoeft
u de woofer niet in te stellen.
Opmerkingen
• Indien het geluid vervormt wanneer u meer bass
toevoegt via uw versterker (met DBFB, GROOVE, een
grafische equalizer, enz.), moet u de bass-versterking
afzetten en de klank regelen.
• Zet het woofervolume niet op het maximum. Hierdoor
kan het bass-geluid verzwakken. Bovendien kan er dan
meer ruis hoorbaar zijn.
• Door NORMAL of REVERSE te kiezen met de PHASE
keuzeschakelaar, wordt de polariteit omgekeerd en
wordt de bass-weergave in bepaalde
luisteromgevingen versterkt (afhankelijk van het type
voorluidsprekers, de wooferpositie en de instelling van
de kantelfrequentie). Ook het geluidsveld kan hierdoor
worden beïnvloed. Kies de instelling waarbij het geluid
optimaal is in de normale luisterpositie.
Opmerkingen
• Zet de toonregeling van de versterker (BASS, TREBLE,
enz.) of equalizer nooit te hoog.
Gebruik nooit een testdisc met sinusgolven van 20Hz
tot 50Hz. Speel geen abnormale geluiden (b.v.
rondzingen van een microfoon, tikkend geluid van een
gekraste LP, overdreven bass, enz.) met hoog volume.
Indien u dat toch doet, kunnen de luidsprekers worden
beschadigd.
Bij weergave van een speciale disc met abnormaal
versterkt bass-geluid, kan er samen met het geluid ook
ruis hoorbaar zijn. Verlaag dan het volume.
• Het subwooferuitgangssignaal (DOLBY digital signal)
van de apart verkrijgbare digital surround processor is
10 dB hoger ingesteld door Dolby laboratories
Licensing Corporation. Regel het subwooferniveau bij
normaal gebruik.
• Zet het volume van de woofer niet te laag om te
voorkomen dat de automatische aan-/uitschakelfunctie
in werking treedt en de woofer overschakelt naar de
stroomspaarstand.
De versterker instellen
Voor Dolby Digital*
Indien uw versterker inwendig of uitwendig is
aangesloten op een Dolby Digital processor, moet
u de parameters van uw luidsprekersysteem
specifiëren via de instelmenu’s van de versterker.
Raadpleeg de onderstaande tabel voor de juiste
instellingen. Meer details over de instelprocedure
vindt u in de gebruiksaanwijzing van uw
versterker.
Kies de Micro Satellite Position op een Sonyversterker, indien aanwezig.
De luidspreker geeft geen geluid.
•Kontroleer of deze ultralaag-luidspreker en
de andere geluidsapparatuur geheel naar
behoren is aangesloten, met alle stekkers
stevig in de aansluitbussen.
•Draai de LEVEL regelaar naar rechts om de
geluidssterkte te verhogen.
•Zet de INPUT ingangskeuzeschakelaar in de
SPEAKER of LINE stand.
•Stel de geluidssterkte opnieuw in.
Het geluid valt plotseling weg.
•Wellicht is er kortsluiting in de
luidsprekersnoeren. Kontroleer de
aansluitingen van de snoeren.
•Zet de hoofdschakelaar af en vervolgens weer
aan.
Het geluid klinkt vervormd.
•Dit kan te wijten zijn aan het ingangssignaal
(een zwak doorkomende radiozender e.d.).
•De geluidssterkte van de geluidsbron of de
versterker staat te hoog ingesteld.
•Stel het CUT OFF FREQ filterpunt in op
150Hz (de maximum-stand) voor het afspelen
van een Dolby Digital geluidsbron.
Er klinkt een storende bromtoon of andere
bijgeluiden.
•Zorg dat de aarddraad van de platenspeler
op een goed aardingspunt wordt aangesloten.
•Er is ergens een los kontakt, tussen de
stekkers van de aansluitsnoeren en de
stekkerbussen. Steek de stekkers stevig over
de volle lengte in de aansluitbussen.
•De stereo-installatie pikt storing op van een te
dichtbij staand TV-toestel. Zet de
geluidsapparatuur en de TV verder uit elkaar,
of schakel de TV uit.
Technische gegevens
Systeem
Type luidspreker
Active Subwoofer
Luidspreker-eenheid
Woofer: 13,5 cm diam., conustype
För att få bästa möjliga kvalitet av
lågnivåkonverteraren i Dolby digital ställer
du CUT OFF FREQ så högt som möjligt när
du spelar upp med Dolby digital.
När du använder två eller fler
subwoofrar (F)
Ansluta nätkabeln
• Anslut wooferns och förstärkarens nätkablar
till ett vägguttag.
• Se till att strömmen till woofern är avslagen
innan du ansluter eller kopplar ur några
nätkablar.
3
Vrid LEVEL-kontrollen så att du kan höra
basljudet lite tydligare än tidigare. För att
öka volymen vrider du kontrollen medurs.
Vill du minska ljudvolymen vrider du
kontrollen moturs.
Lyssna på ljudet (G)
4
1
Slå på förstärkaren och välj programkälla.
2
Tryck på POWER.
Woofern slås på och POWER-indikatorn
lyser grönt.
Justera ljudnivån för woofern.
Spela upp din favoritlåt eller film.
Musik med manssång och andra röster med
mycket bas passar bäst för justeringar. Ställ
volymen för de främre högtalarna på samma
nivå som vanligt.
5
Välj faspolaritet.
Du väljer faspolaritet med PHASE-väljaren.
3
Spela upp programkällan.
Justera VOLUME (ljudvolymen) så att ljudet
från de främre högtalarna blir rent och fritt
från störningar.
Om ljudet från en ansluten förstärkare
innehåller ljudstörningar, gör också ljudet
från woofern det.
6
När du är nöjd med wooferinställningarna
anpassar du woofervolymen med de andra
högtalarna med hjälp av VOLUMEkontrollen på förstärkaren. Du behöver inte
göra om wooferinställningarna när du
ändrar volymen på förstärkaren.
Slå på/av ljudet automatiskt
— funktionen Auto power on/off (H)
När woofern är påslagen (POWER-indikatorn
lyser grönt) och ingen signal matas in under
ungefär sju minuter slår POWER-indikatorn om
till rött och woofern växlar över till
energisparläge. När sedan en signal sänds till
woofern slås den på automatiskt (automatisk på/
av-funktion för systemet).
För att avaktivera den här funktionen skjuter du
POWER SAVE-omkopplaren på baksidan till
OFF.
Obs!
• Ställ aldrig förstärkarens tonkontroll (t.ex. BASS
(bas),TREBLE (diskant)) eller equalizerns utgång på
alltför hög nivå.
Använd inte testskivor av den typ som finns att köpa i
handeln och som spelar upp sinusvågor på 20-50 Hz.
Se till att inga onormala ljud (t.ex. rundgång från en
mikrofon, skrap från en repad LP-skiva, allt för hög bas
eller liknande) spelas upp på hög volym. Detta kan
skada högtalarna.
Om du spelar upp en skiva med onormalt hög bas, kan
det hända att störande ljud matas ut tillsammans med
originalljudet. I så fall bör du sänka ljudvolymen.
• Subwooferns utsignal (DOLBY digitalsignal) från den
digitala surroundprocessor, som säljs separat, är ställd
10 dB högre av Dolby laboratories Licensing
Corporation. Vid normal användning bör du justera
subwooferns nivå.
• Om du sänker woofervolymen alltför mycket kan det
hända att den automatiska på/av-funktionen aktiveras,
vilket gör att woofern växlar över till energisparläget.
Upprepa steg 1 till 4 tills inställningarna är
som du vill ha dem.
Obs!
• Om distorsion uppstår i ljudet när du slår på
förstärkarens basförstärkning (som t.ex. DBFB,
GROOVE eller via en grafiska equalizer) avaktiverar
du basförstärkningen och justerar ljudet.
• Vrid inte upp volymen för woofern till maximal nivå.
Det kan göra att basen i ljudbilden verkar svagare och
du kan dessutom få in ovidkommande störljud i
ljudbilden.
• Väljer du NORMAL eller REVERSE med hjälp av
PHASE-väljaren växlas polariteten, vilket kan ge en
bättre basåtergivning i vissa ljudmiljöer (beroende på
typ av främre högtalare, wooferns placering och hur
klippfrekvensen är ställd). Det kan även påverka
ljudets vidd och stabilitet, liksom hur ljudfältet
upplevs. Välj den inställning som ger det ljud du
föredrar när du lyssnar från din normala
lyssningsposition.
Ställa in förstärkaren
För Dolby Digital*
Om förstärkaren är internt eller externt ansluten
till en Dolby Digital-processor, bör du använda
förstärkarens inställningsmenyer för att ange
högtalarsystemets parametrar.
Nedanstående tabell visar rätt inställningar. Mer
information om hur du gör inställningarna finns i
bruksanvisningen som följer med förstärkaren.
Välj läget Micro Satellite Position om det valet
finns på en Sony-förstärkare.
Felsökning
Gå igenom den nedanstående felsökningen, om
det skulle uppstå något fel, för att reparera felet.
Rådfråga Sonys representant när felet inte går att
reparera.
Ljudet återges inte.
•Kontrollera att samtliga anslutningar gjorts på
korrekt sätt.
•Vrid reglaget LEVEL medurs för att höja
volymnivån.
•Ställ väljaren INPUT i korrekt läge, SPEAKER
eller LINE.
•Återställ nivån.
Ljudåtergivningen avbryts plötsligt.
•Kanhända kortslutning i högtalarkablarna.
Anslut kablarna på korrekt sätt.
•Slå av strömbrytaren och slå sedan på den
igen.
Distorsion.
•Fel på ingående ljudsignaler.
•För hög insignalnivå.
•Vrid reglaget CUT OFF FREQ till ett läge med
så hög övergångsfrekvens som möjligt vid
återgivning av ljud som kodats med Dolby
digital.
Märkbart brum eller märkbara störningar.
•Anslut skivspelarens jordledning på korrekt
sätt.
•Kontakterna på anslutningskablarna har inte
anslutits till in/utgångarna på korrekt sätt.
Utför anslutningarna på korrekt sätt.
•Störningar som beror på intillstående tv.
Flytta stereon på l ängre avstånd från tv:n
eller slå av strömmen till tv:n.
Tekniska data
Högtalartyp och högtalarelement
Typ
Aktiv lågbashögtalare
Högtalarelement
Lågbaselement: 13,5 cm diameter, kontyp
Praktisk, maximal uteffekt
200 watt (DIN)
Frekvensomfång vid ljudåtergivning
Gebruik van de luidsprekeraansluitingen
(luidsprekerinstellingen)
Maximaal bruikbaar uitgangsvermogen
Voor
Instellen op
Frekwentiebereik weergave
Voorluidsprekers
LARGE
26 Hz tot 200 Hz
Middenluidspreker
LARGE (of WIDE)
Instelbare grensfrekwentie
Klankregeling (I)
Achterluidsprekers
SMALL
50 Hz tot 200 Hz
Justera ljudet (I)
U kunt het geluid van de woofer afstemmen op
dat van de voorluidsprekers. Een krachtig bassgeluid klinkt levensechter.
Subwoofer
ON
Faseschakelaar
Du kan justera ljudet för woofern för att anpassa
det till ljudet från de främre högtalarna.
Förstärkning av basen kan ge det totala ljudet mer
atmosfär.
För
Ställ den på
Främre högtalare
LARGE
Mitthögtalare
LARGE (eller WIDE)
LINE IN: enpolig koppling
SPEAKER IN: högtalarintag (ELP-kontakt 6P)
Bakre högtalare
SMALL
Utgångar
1
Ställ BASS BOOST* på ON.
Subwoofer
ON
* BASS BOOST
BASS BOOST, som vanligtvis är ställd på
ON, kan orsaka störningar eller
ljudförvrängningar beroende på vilken typ
av ljudprogramvara som du spelar upp.
I så fall ställer du BASS BOOST på OFF.
Om ljudet fortfarande inte är rent kan du
pröva att vrida LEVEL-ratten moturs.
När du använder LINE IN-kontakterna
(högtalarinställningar)
LINE OUT: utgång av stiftkontaktstyp
SPEAKER OUT: utgångsterminaler
1
Zet BASS BOOST* op ON.
* BASS BOOST
BASS BOOST staat meestal op ON en kan
bij sommige software ruis of vervorming
veroorzaken.
Zet BASS BOOST op OFF indien dat het
geval is.
Indien het geluid nog altijd niet normaal is,
draai dan de LEVEL knop linksom.
Opmerking
Er is keuze uit diverse software, b.v., CD, SACD,
DVD en DVD-Audio, enz.
Compatibele systemen zijn: 2,1ch, 5,1ch en 6,1ch,
enz., alsook diverse satellietsignalen.
Afhankelijk van het systeem regelt u LEVEL zo tot
u een optimaal subwoofergeluid bekomt.
200 watt (DIN)
NORMAL, REVERSE (omgekeerd)
Bij gebruik van de LINE IN aansluitingen
(luidsprekerinstellingen)
Ingangen
Voor
Ingangsaansluitingen
Instellen op
Voorluidsprekers
Middenluidspreker
Achterluidsprekers
Subwoofer
SMALL of Micro Satellite
Position of 120 Hz
LINE IN: tulpstekkerbussen
SPEAKER IN: luidspreker-aansluitklemmen
(6-polige ELP-stekker)
Uitgangen
ON
LINE OUT: pinuitgang
SPEAKER OUT: uitgangen
Voor LFE zet u alles op LARGE.
Algemeen
* “Dolby”, “Pro Logic” og det dobbelte D-symbol er
varemærker tilhørende Dolby Laboratories.
Stroomvoorziening
220 – 240 V wisselstroom, 50/60 Hz
Obs!
Stroomverbruik
Det finns många olika typer av ljudprogramvara,
t.ex. CD, SACD, DVD och DVD-Audio.
System som kan hanteras är: 2,1-, 5,1- och 6,1kanaligt m.fl., samt olika satellitsignaler.
Beroende på system justerar du nivån för ljudet
med LEVEL för att få optimal utnivå för
subwoofern.
50 watt
1 watt (wachtstand)
Afmetingen
Ca. 165 × 325 × 425 mm (b/h/d)
Gewicht
2
De kantelfrequentie regelen. (J)
10 kg
Draai aan de CUT OFF FREQ regelaar
afhankelijk van de weergavefrequenties van
uw voorluidsprekers.
Hou hierbij rekening met het volgende.
Bijgeleverd toebehoren
1Zeer kleine luidsprekers: 5 – 7 cm diam.
2Kleine luidsprekers: 8 – 15 cm diam.
3Middelgrote luidsprekers: 16 – 24 cm
diam.
4Grote luidsprekers: meer dan 25 cm
diam.
Om de low level converter-functie van Dolby
Digital optimaal te benutten, zet u CUT OFF
FREQ zo hoog mogelijk bij weergave in
Dolby Digital.
Audio-aansluitsnoer
(1 tulpstekker – 1 tulpstekker) (1)
Luidsprekersnoeren (1)
Wijzigingen in ontwerp en technische gegevens
voorbehouden, zonder kennisgeving.
2
Justera klippfrekvensen. (J)
Vrid på CUT OFF FREQ-kontrollen med
hänsyn till de frekvenser som återges från de
främre högtalarna.
Följande information hjälper dig att göra
justeringarna.
1Typiska mycket små högtalare: 5 – 7 cm
i diameter.
2Typiska små högtalare: 8 – 15 cm i
diameter.
3Typiska medelstora högtalare: 16 – 24
cm i diameter.
4Typiska stora högtalare: större än 25 cm
i diameter.
26 Hz till 200 Hz
Övergångsfrekvens för diskant
Från 50 Hz till 200 Hz
Högtalarfas
När du använder högtalarterminalerna
(högtalarinställningar)
För
Ställ den på
Främre högtalare
SMALL eller
Micro Satellite
Position eller 120 Hz
Mitthögtalare
Bakre högtalare
Subwoofer
ON
För LFE ställer du alla inställningar på LARGE.
* “Dolby”, “Pro Logic” och dubbel-D-symbolen är
registrerade varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
NORMAL (normalfas), REVERSE (omkastad fas)
Ingångar
Ingångar/intag
Allmänt
Strömförsörjning
220 – 240 V nätspänning, 50/60 Hz
Strömförbrukning
50 watt
1 watt (standbyläge)
Dimensioner
ca. 165 × 325 × 425 mm (b/h/d)
Vikt
10 kg
Medföljande tillbehör
Ljudkabel
(1 phonokontakt - 1 phonokontakt) (1)
Högtalarkablar (1)
Rätt till ändringar förbehålles.
Download PDF

advertising