Sony | BDP-S360 | Sony BDP-S360 Bruksanvisning

4-135-583-31(1)
Denna spelares mjukvara kan komma att uppdateras i framtiden. För närmare detaljer om
tillgängliga uppdateringar, se: http://support.sony-europe.com/
z
För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och tjänster, besök:
www.sony-europe.com/myproduct
TM
Bruksanvisning
Blu-ray Disc / DVD Player
BDP-S360/S363
4-135-583-31(1)
Printed in Hungary
© 2009 Sony Corporation
VARNING
Minska risken för brand och
elchock genom att inte utsätta
apparaten för regn eller fukt.
Öppna inte chassit eftersom det
medför risk för elstötar. Överlåt
service till behörig servicetekniker.
Batterier får inte utsättas för
extrem hetta, t.ex. solsken, eld eller
liknande.
VARNING!
Användning av optiska instrument
tillsammans med den här
produkten ökar risken för
ögonskador. Försök inte ta isär
höljet, eftersom laserstrålen som
används i den här Blu-ray Disc/
DVD-brännaren är farlig för
synen.
Hänvisa service endast till
kvalificerad personal.
Denna etikett finns på laserns
skyddshölje inuti enheten.
Den här apparaten är klassificerad
som en laserapparat av KLASS 1.
Märket CLASS 1 LASER
PRODUCT sitter på skyddshuset
till lasern innanför apparatens
hölje.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver
(Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri
bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av
denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
2
Tillverkare av denna produkt är
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Auktoriserad representant
för EMC och produkt-säkerhet är
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Germany. För service
och garanti ärenden, var vänlig att
titta i separat service och garanti
dokument.
Försiktighetsåtgärder
• Denna apparat drivs med 220 V
– 240 V växelström (AC),
50 Hz/60 Hz. Kontrollera att
enhetens driftspänning är
identisk med ditt lokala elnäts
spänning.
• Att placera kärl med vätska, t.ex.
blomvaser, på enheten medför
risk för elektriska stötar och fara
för brand.
• Installera apparaten så att det
omedelbart går att dra ut
stickkontakten ur vägguttaget
om det skulle uppstå något
problem.
Att observera angående
skivor
• För att hålla skivan ren ska den
alltid bara hållas i kanten.
Vidrör inte skivans spelyta.
Damm, fingeravtryck eller
repor på en skiva kan göra att
den inte går att spela.
• Utsätt inte skivan för direkt
solljus eller värmekällor som
exempelvis varmluftsventiler,
och lämna inte kvar den i en bil
som är parkerad i direkt
solljus, eftersom temperaturen
kan bli mycket hög inuti bilen.
• När du inte spelar skivorna ska
de förvaras i sitt fodral.
• Rengör skivan med en
rengöringsduk. Torka av
skivan från mitten och ut mot
kanten.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
• Använd inte lösningsmedel
som bensin, thinner eller de
skiv-/linsrengöringsmedel
eller antistatiska sprayer som
du kan köpa i handeln och som
är avsedda för rengöring av
vinylskivor.
• Om du själv har tryckt skivans
etikett så låt etiketten torka
innan du spelar skivan.
• Använd inte följande sorters
skivor.
– Linsrengöringsskivor.
– Skivor som inte är runda
(t.ex. skivor i vykortsformat
eller hjärtformiga skivor).
– Skivor med fastklistrade
etiketter eller klistermärken.
– Skivor med tejpbitar eller
limrester på.
• Försök inte plana om spelsidan
på en skiva för att ta bort repor
från ytan.
• Ställ aldrig vätskefyllda
behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå spelaren. Det kan leda
till brand eller elstötar. Ställ
heller aldrig spelaren i
närheten av vatten, som t.ex.
nära ett badkar eller en dusch.
Om något objekt eller någon
vätska hamnar innanför höljet,
ska du genast koppla bort
spelaren från
strömförsörjningen och låta
behörig personal kontrollera
den innan den används igen.
• Rör inte vid nätkabeln med
våta händer. Det kan leda till
elstötar.
Om placering
• Placera spelaren på en plats
med tillräcklig ventilation, så
att den inte överhettas.
• Ställ inte spelaren på en mjuk
yta som t.ex. en ryamatta som
kan täppa för
ventilationshålen.
• Installera inte den här
apparaten i ett slutet utrymme,
som t.ex. en bokhylla eller
liknande.
• Placera inte spelaren på en
plats där den utsätts för värme
eller där den är utsatt för direkt
solljus, mycket damm eller
mekaniska stötar.
• Ställ inte spelaren utomhus, i
fordon, ombord på båtar eller
liknande.
• Om spelaren tas direkt från en
kall till en varm plats eller om
den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan fukt
kondenseras på linserna inuti
spelaren. Om detta inträffar
kanske inte spelaren kommer
att fungera ordentligt. Ta då ur
skivan och låt spelaren stå
påslagen i en halvtimme tills
fukten avdunstat.
• Installera inte apparaten på en
lutande yta. Den är enbart
avsedd att användas i
horisontellt läge.
,forts.
3
• Håll undan apparaten och
skivorna från utrustning med
starka magneter, t.ex.
mikrovågsugnar eller stora
högtalare.
• Ställ inga tunga eller instabila
föremål ovanpå spelaren.
• Lägg aldrig någonting annat
än skivor i skivfacket. Det kan
leda till skador på spelaren
eller på det ilagda föremålet.
• Ta ur eventuella skivor innan
du flyttar spelaren. Annars kan
skivan skadas.
• Om spelaren ska flyttas så
koppla först loss nätkabeln och
alla andra kablar från spelaren.
Om strömkällor
• Spelaren är inte frånkopplad
från växelströmskällan
(nätströmmen) så länge den är
ansluten i vägguttaget, även
om själva spelaren stängts av.
• Om du inte kommer att
använda spelaren under en
längre tid bör du koppla bort
den från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar
bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om
kontakten.
• Var noga med följande
punkter för att undvika att
nätkabeln blir skadad. Använd
inte nätkabeln om den är
skadad, eftersom det medför
risk för elstötar eller brand.
– Se till att inte nätkabeln
kommer i klämm mellan
spelaren och en vägg, hylla,
eller liknande.
– Ställ inga tunga föremål
ovanpå nätkabeln, och dra
aldrig i själva nätkabeln.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du
lyssnar på ett avsnitt med
mycket låga signalstyrkor eller
ingen signal alls. Högtalarna kan
då skadas när ljudet
återkommer, kanske med full
styrka.
Om rengöring
Rengör höljet, panelen och
kontrollerna med en mjuk duk.
Använd inte skursvamp,
skurpulver eller lösningsmedel
som sprit eller tvättbensin.
Vid rengöring av skivor,
skiv-/linsrengöring
Använd inte de rengöringsskivor
eller den skiv-/linsrengöring
(våt- eller sprejtyp) som finns
tillgänglig i handeln. Dessa kan
skada apparaten.
Byte av delar
Om denna spelare repareras
samlas de utbytta delarna
eventuellt in för återanvändning
eller återvinning.
Upphovsrätt och
varumärken
• Denna produkt använder
immateriell
upphovsrättskyddsteknologi
som skyddas av amerikanska
patent och andra rättigheter till
immateriell egendom.
All användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi
kräver tillstånd från
Macrovision, och är endast
avsedd för hemmabruk och
annat begränsat tittande med
mindre än att särskilt tillstånd
erhållits från Macrovision.
S.k. reverse engineering och
isärtagning är förbjuden.
• ”AVCHD” och ”AVCHD”logon är varumärken för
Panasonic Corporation och
Sony Corporation.
• Java och alla Java-baserade
varumärken och logotyper är
varumärken eller registrerade
varumärken för Sun
Microsystems, Inc.
•
, ”XMB” och ”xross media
bar” är varumärken för Sony
Corporation och Sony
Computer Entertainment Inc.
• Denna produkt använder
High-Definition Multimedia
Interface (HDMI™)-teknik.
HDMI, HDMI-logon och
High-Definition Multimedia
Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för
HDMI Licensing LLC.
• ”Blu-ray Disc” är ett
varumärke.
• Logotyperna ”Blu-ray Disc”,
”DVD+RW”, ”DVD-RW”,
”DVD+R”, ”DVD-R”, ”DVD
VIDEO” och ”CD” är
varumärken.
• ”BD-LIVE”, ”BD-LIVE”logon och ”BONUSVIEW” är
varumärken för Blu-ray Disc
Association.
• ”x.v.Colour” och
”x.v.Colour”-logon är
varumärken för Sony
Corporation.
• ”BRAVIA Sync” och
”BRAVIA Sync”-logon är
varumärken för Sony
Corporation.
• ”PhotoTV HD” och ”PhotoTV
HD”-logon är varumärken för
Sony Corporation.
• Även alla andra system- och
produktnamn som omnämns i
denna bruksanvisning är i
regel varumärken eller
registrerade varumärken för
respektive tillverkare.
Symbolerna ™ och ® har i
regel utelämnats i denna
bruksanvisning.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Spelaren kan visa
en videostillbild eller en
skärmbild på TV-skärmen
hur länge som helst. Om du
låter bilden vara kvar på
skärmen under mycket lång
tid kan TV:n få permanenta
skador. Plasmabildskärmar
och skärmar som använder
sig av projektionsteknik är
mottagliga för den här typen
av skador.
Om du har några frågor eller får
problem med spelaren kan du
kontakta din närmsta Sonyåterförsäljare.
4
Angående den här
bruksanvisningen
• I denna bruksanvisning
används ordet ”skiva” som en
allmän beteckning på BDskivor, DVD-skivor och CDskivor, om inget annat anges i
texten eller figurerna.
• Ikoner som t.ex. BD
längst upp vid varje förklaring
anger vilka sorters media som
den beskrivna funktionen går
att använda för.
Se ”Skivor som går att spela”
(sidan 61) för närmare
detaljer.
• I instruktionerna i denna
bruksanvisning beskrivs hur
man använder knapparna på
fjärrkontrollen. Det går även
att använda kontrollerna på
spelaren som är märkta med
samma eller motsvarande
symboler som på
fjärrkontrollen.
• Det kan hända att
skärminformationen i
figurerna i den här
bruksanvisningen inte ser
exakt likadan ut som på din
TV-skärm.
• I figurerna visas modellen
BDP-S363.
• Sånt som är VIKTIGT att veta
(för att undvika felaktiga
manövrer) listas under ikonen
b. Sånt som är BRA att veta
(tips och annan praktisk
information) listas under
ikonen z.
5
Innehåll
VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutningar och inställningar
Anslutning av spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Steg 1: Anslutning till TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Anslutning till ett HDMI-uttag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Angående BRAVIA Sync-funktionerna
(gäller endast vid HDMI-anslutning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anslutning via komponentvideouttagen (Y, Pb/Cb, Pr/Cr) . . . . . . . . . . 17
Anslutning till ljud/videouttagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Steg 2: Anslutning till en A/V-förstärkare (receiver) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Anslutning via HDMI-uttagen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/COAXIAL) . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster kanal . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Steg 3: Hur man sätter i ett externt minne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Steg 4: Anslutning till ett nätverk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vid direkt anslutning till en bredbandsrouter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Vid anslutning via en trådlös LAN-router . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Steg 5: Anslutning av nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Steg 6: Förberedelser för fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
För att styra TV:n med fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Steg 7: Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Uppspelning
Uppspelning av BD-skivor/DVD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
Hur man använder BD-skivans eller DVD-skivans meny . . . . . . . . . . . 33
För att använda BONUSVIEW/BD-LIVE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sökning efter titlar/kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
Visning av speltid och uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Justering av bilden och ljudet för videomaterial . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Uppspelning av musik-CD-skivor och MP3-ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Uppspelning av fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Inställningar och justeringar
Hur man använder inställningsskärmarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Nätverksuppdatering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Videoinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
BD/DVD-uppspelningsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Fotoinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Systeminställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Nätverksinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Återställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
6
Övrig information
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Självdiagnosfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Skivor som går att spela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Bildutmatningsupplösning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Ljudsignaler som matas ut och inställningar på spelaren . . . . . . . . . . . . . . . 65
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Språkkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Områdeskoder för barnspärr . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
7
A THEATRE (sidan 16)
Delar och kontroller
Se sidorna inom parentes för närmare
information.
Fjärrkontrollen
Används för att automatiskt ställa in det
lämpligaste bildläget för filmer. När en
A/V-förstärkare (receiver) är ansluten
via en HDMI-kabel ställs även
högtalarutmatningen in automatiskt.
När en TV med biografläge är ansluten
via en HDMI-kabel ställs TV:ns
videoläge in på biografläget.
b
THEATRE-knappen fungerar bara när
spelaren är ansluten till en A/V-förstärkare
(receiver) eller TV som är kompatibel med
Sony Theatre Mode.
TV t (TV-ingångsväljare)
(sidan 26)
Används för att växla mellan TV:n och
övriga ingångar.
TV [/1 (på/standby) (sidan 26)
Används för att slå på TV:n eller ställa
den i standbyläge.
[/1 (på/standby) (sidan 28)
Används för att slå på spelaren eller ställa
den i standbyläge.
B Sifferknappar (sidan 34, 54)
Används för att mata in titelnummer,
kapitelnummer, osv.
2 (volym) +/– (sidan 26)
Används för att justera TV:ns volym.
TIME (sidan 11)
Används för att se den förflutna/
återstående speltiden på frontpanelens
display. Varje gång man trycker på
knappen ändras informationen på
displayen mellan den förflutna speltiden
och den återstående speltiden.
AUDIO (sidan 49)
Sifferknapp 5 och knapparna AUDIO, 2 + och
N har en upphöjd prick som känns med fingret.
Använd den pricken som hjälp för att styra
spelaren.
Används för att välja språkspår när det
finns ljudspår inspelade på olika språk på
en BD-ROM-skiva/DVD VIDEO-skiva.
Används för att välja ljudspår på CDskivor.
SUBTITLE (sidan 49)
Används för att välja textningsspråk när
det finns textning inspelad på flera olika
språk på en BD-ROM-skiva/DVD
VIDEO-skiva.
8
ANGLE
Används för att byta synvinkel när det
finns scener inspelade ur flera olika
vinklar på en BD-ROM-skiva/DVD
VIDEO-skiva.
C Färgknappar (röd/grön/gul/blå)
Genvägsknappar som används för att
välja vissa punkter på somliga BDmenyer. (De kan även användas för att
styra interaktiva Java-funktioner på BDskivor.)
D TOP MENU (sidan 33)
Används för att tända och släcka
toppmenyn på BD-skivor eller DVDskivor.
POP UP/MENU (sidan 33)
Används för att tända och släcka popupmenyn på BD-ROM-skivor eller
skivmenyn på DVD-skivor.
OPTIONS (sidan 33, 39)
En meny med olika alternativ som går att
välja tänds på skärmen.
HOME (sidan 31, 40)
Används för att komma till spelarens
hemmeny.
Används för att lämna hemmenyn när en
CD läggs i.
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning)
Används för att spela om scenen/
snabbspola fram genom scenen.
Varje gång man trycker på
snabbspolas den nuvarande scenen
framåt i 15 sekunder.
Varje gång man trycker på
spelas
den nuvarande scenen om i 10 sekunder.
m/M (snabbspolning bakåt/
framåt)
Används för att snabbspola bakåt/framåt
på skivan när knappen hålls intryckt
under uppspelning.
Varje gång man trycker på knappen
ändras sökhastigheten på följande sätt*:
Uppspelningsriktningen
M1 (×10) t M2 (×30) t M3
(×120)
Baklänges uppspelning
n (×1) t m1 (×10) t m2 (×30)
t m3 (×120)
När man trycker in knappen och håller
den intryckt fortsätter snabbspolningen
bakåt/framåt på vald hastighet ända tills
man släpper knappen igen.
RETURN
* Sökhastigheten ändras inte under
uppspelning av CD-skivor eller MP3ljudspår.
Multiplikationsvärdena för sökhastigheten är
bara ungefärliga.
Används för att återvända till föregående
skärm.
– För att återgå till normal uppspelning
trycker man på N.
</M/m/,
Uppspelning i slow motion eller ruta för
ruta (gäller endast i
uppspelningsriktningen)
Används för att spela upp BD-skivor/
DVD-skivor i slow motion när man
håller M intryckt i över en sekund i
pausläge.
Används för att mata fram bilden ruta för
ruta när man trycker kvickt på M i
pausläge.
– För att återgå till normal uppspelning
trycker man på N.
Används för att flytta markeringen för att
välja en visad punkt.
Mittknappen (ENTER)
Används för att mata in vald punkt.
E ./> (föregående/nästa)
Används för att hoppa till föregående/
nästa kapitel, spår eller fil.
För att hoppa tillbaka till början på
föregående spår trycker man två gånger
på ..
,forts.
9
N (uppspelning) (sidan 31)
x (stopp)
Används för att starta eller starta om
uppspelningen.
Används för att återuppta uppspelningen
från det ställe där du tryckte på x
(återupptagen uppspelning).
Används för att spela upp ett bildspel när
en skiva som innehåller JPEG-bildfiler är
ilagd.
Används för att stoppa uppspelningen
och lagra stoppunkten
(återupptagningspunkten) i minnet (sidan
32, 38).
Återupptagningspunkten för en titel/ett
spår är den punkt där uppspelningen
avbröts. För en fotomapp är det det senast
visade fotot.
DISPLAY (sidan 35)
Används för att se
uppspelningsinformation på skärmen.
X (paus)
Används för att pausa eller starta om
uppspelningen.
F
(lampa)
(gäller endast BDP-S363)
Lyser upp knapparna 4 och 5 (utom
</M/m/, och ENTER), vilket är
praktiskt när man använder
fjärrkontrollen när det är mörkt.
Frontpanelen
Knappen N har en liten knopp som känns med fingret. Använd den pricken som hjälp för att styra spelaren.
A [/1 (på/standby) (sidan 28)
Används för att slå på spelaren eller ställa
den i standbyläge.
B Skivfack (sidan 31)
C Blu-ray Disc-indikator
Lyser vitt när spelaren är påslagen.
Lyser blått under uppspelning av BDskivor.
D Frontpanelens display (sidan 11)
E Fjärrkontrollsensor (sidan 26)
F N (uppspelning), x (stopp)
(sidan 31)
Används för att starta och stoppa
uppspelningen.
G Z (öppna/stäng) (sidan 31)
Används för att öppna och stänga
skivfacket.
10
För att låsa skivfacket (barnlås)
Det går att låsa skivfacket för att förhindra att
det öppnas av misstag.
Håll N på spelaren intryckt i mer än
10 sekunder medan spelaren är påslagen tills
”LOCKED” tänds på frontpanelens display.
Därmed är skivfacket låst.
För att låsa upp skivfacket håller man N på
spelaren intryckt igen tills ”UNLOCK” tänds
på frontpanelens display.
Frontpanelens display
A N, X
Lyser under uppspelning eller i pausläge.
B HD (sidan 44)
Lyser under utmatning av 720p/1080i/
1080p-videosignaler via HDMI OUTuttaget eller 720p/1080i-videosignaler
via COMPONENT VIDEO OUTuttagen.
C HDMI (sidan 16)
Tänds när spelaren upptäcker en HDMIapparat.
z
Det kan även hända att ”T” (titel eller spår
(”title” respektive ”track” på engelska)), ”C”
(kapitel (”chapter” på engelska)), eller ”D”
(skiva (”disc” på engelska)) visas beroende på
skivan.
F Nätverksanslutningsindikator
Lyser under nätverksaccess och under
nedladdning av mjukvara för spelaren.
Se sidan 41 för närmare detaljer om hur
man laddar ner mjukvara för spelaren.
D EXT (sidan 23)
Lyser när ett externt minne upptäcks.
E Uppspelningsinformation
Här visas tidsinformation.
Tryck på TIME upprepade gånger under
uppspelning.
Informationen på displayen ändras på
följande sätt.
Vid uppspelning av en BD-ROM/DVD
VIDEO-skiva
Förfluten tid för nuvarande titel
r
Återstående tid för nuvarande titel
Vid uppspelning av en CD-skiva
Förfluten tid för nuvarande spår
r
Återstående tid för nuvarande spår
r
Förfluten tid för nuvarande skiva*
r
Återstående tid för nuvarande
skiva*
* Utom för MP3-ljudspår
,forts.
11
Bakpanelen
A DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttag
(sidan 21)
F EXT-fack (sidan 23)
B LINE OUT (R-AUDIO-L)-uttag
(sidan 17, 18, 22)
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-uttag (sidan 17)
C LINE OUT (VIDEO)-uttag
(sidan 18)
I HDMI OUT-uttag (sidan 15, 20)
D DIGITAL OUT (OPTICAL)-uttag
(sidan 21)
E Ventilationshål
Ventilationsfläkten sitter inuti spelaren.
12
G AC IN-uttag (sidan 25)
J LAN (100)-uttag (sidan 24)
Anslutning av spelaren
Utför steg 1 till 7 för att ansluta spelaren och
justera dess inställningar. Sätt inte i
stickkontakten i vägguttaget förrän du
kommer till ”Steg 5: Anslutning av
nätkabeln” (sidan 25).
Anslutningar och inställningar
Kontrollera att du har alla följande delar.
• Nätkabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Anslutningar och
inställningar
13
Steg 1: Anslutning till TV
Angående video/HDMI OUT-uttagen
Den här spelaren har följande videouttag. Anslut spelaren till TV:n i förhållande till ingångarna
på TV:n.
Genom att ansluta spelaren till TV:n med hjälp av en HDMI-kabel går det att titta på digitalt
material med hög bild- och ljudkvalitet via HDMI OUT-uttaget.
Uttagstyp
Hög
kvalitet
Bildupplösning
Anslutningssätt
Digitalt
Se ”Anslutning till ett
Högupplösning:
HDMI-uttag” (sidan 15).
1080/24p, 1080p,
1080i, 720p
Standardupplösning:
576p/480p, 576i/
480i
Analoga
Högupplösning:
1080i, 720p
Standardupplösning:
576p/480p, 576i/
480i
Se ”Anslutning via
komponentvideouttagen
(Y, Pb/Cb, Pr/Cr)”
(sidan 17).
Standardupplösning: Se ”Anslutning till ljud/
576i/480i
videouttagen” (sidan 18).
Standard
kvalitet
b
• Sätt i alla kablar ordentligt för att undvika
störningar.
• Se bruksanvisningen till de komponenter som ska
anslutas.
• Denna spelare går inte att ansluta till en TV som
saknar videoingång.
• Undvik att trycka alltför hårt på
anslutningskablarna. Om kablarna eller uttagen
trycks upp mot väggen i en stereomöbel eller
liknande kan de skadas.
14
För att ansluta spelaren till en TV med
DVI-ingång
Använd en HDMI-DVI-omvandlingskabel
(medföljer ej). Det går inte att mata in några
ljudsignaler via DVI-ingången, så om du
använder det här anslutningssättet måste du
även använda en annan kabel för ljudet
(sidan 19).
Observera även att det inte går att koppla ihop
den här spelarens HDMI OUT-uttag med
DVI-ingångar som inte är HDCP-kompatibla
(t.ex. DVI-ingångar på bildskärmar till
datorer).
Anslutning till ett HDMI-uttag
Blu-ray Disc/DVD-spelare
Anslutningar och inställningar
Koppla ihop spelaren och TV:n med hjälp av en HDMI-kabel för att titta på digitalt material
med hög bild- och ljudkvalitet via HDMI OUT-uttaget.
Om du ansluter en Sony-TV som är kompatibel med ”Kontroll för HDMI” (sidan 16) så se
bruksanvisningen till TV:n.
Om du ansluter en 1080/24p- eller 1080p-kompatibel TV så använd en höghastighets-HDMIkabel.
HDMI-kabel (medföljer ej)
TV
Att observera vid anslutning via HDMI
OUT-uttaget
Observera följande punkter, eftersom det
finns risk för skador på HDMI OUT-uttaget
och kontakten om man gör fel.
• Passa noggrant ihop HDMI-kontakten med
HDMI OUT-uttaget på baksidan av
spelaren med hjälp av deras form.
Kontrollera att kontakten inte är vänd upp
och ned eller sätts i snett.
• Var noga med att koppla loss HDMI-kabeln
innan du flyttar spelaren.
• Om spelaren placeras inuti en hylla med
HDMI-kabeln ansluten så undvik att trycka
alltför hårt på hyllväggen. Det kan leda till
skador på HDMI OUT-uttaget eller HDMIkabeln.
• Undvik att vrida på HDMI-kontakten när
du sätter i eller tar ut den.
,forts.
15
Angående indikatorerna för HDMIanslutning
När en ansluten HDMI-kompatibel
komponent upptäcks tänds HDMI-indikatorn
på frontpanelens display.
b
• Observera att inte alla högupplösnings-TVapparater är helt kompatibla med denna produkt,
vilket kan leda till att det förekommer artefakter i
bilden. Om det uppstår problem med 480i/576i/
480p/576p/720p/1080i/1080p-bilder
rekommenderar vi att du ändrar anslutningen till
LINE OUT VIDEO-utgången. Om du har några
frågor om huruvida din TV-apparat är kompatibel
med denna 480i/576i/480p/576p/720p/1080i/
1080p Blu-ray Disc/DVD-spelare, så kontakta
vår kundtjänst.
• Om bilden är otydlig, eller ser konstig ut, eller du
inte är nöjd med den av någon annan anledning,
så ändra bildutmatningsupplösningen i steg 3 för
punkten ”Bildutmatningsformat” på skärmen
”Videoinställningar” (sidan 44).
• Var noga med att bara använda en HDMI-kabel
som är märkt med HDMI-logon.
Angående BRAVIA Syncfunktionerna (gäller endast vid
HDMI-anslutning)
Genom att ansluta ”Kontroll för HDMI”
kompatibla Sony-komponenter via en
HDMI-kabel (medföljer ej) går det lättare att
styra spelaren, på nedanstående sätt:
• Enknappsspelning
När man trycker på någon av följande
knappar slås den anslutna TV:n på och dess
ingångsväljare ställs automatiskt in på
ingången för spelaren.
– [/1
– HOME: Hemmenyn tänds automatiskt
(sidan 9, 31, 40).
– N: Uppspelningen startar automatiskt
(sidan 33).
• Systemavstängning
När TV:n stängs av med hjälp av TV [/1knappen (strömbrytaren) på TV:ns
fjärrkontroll stängs även spelaren och
övriga HDMI-kompatibla komponenter av
automatiskt.
16
• Biografläget
När man trycker på THEATRE ställs
spelaren automatiskt in på det lämpligaste
bildläget för filmer. När en Sony A/Vförstärkare (receiver) är ansluten via en
HDMI-kabel ändras även ljudet genom
högtalarna automatiskt. När en TV med
biografläge är ansluten via en HDMI-kabel
ställs TV:ns videoläge in på biografläget.
Tryck en gång till på knappen för att återgå
till den ursprungliga inställningen.
• Språkföljning
När man byter språk för informationen på
TV-skärmen ändras även spelarens
informationsspråk när spelaren stängs av
och slås på igen.
Förberedelser för BRAVIA Syncfunktionerna
Ställ in punkten ”Kontroll för HDMI” på
”På” på skärmen ”Systeminställningar”
(sidan 52).
Se bruksanvisningen till TV:n eller övriga
anslutna komponenter beträffande
inställningarna på dem.
z
• När man ansluter en Sony-TV som är kompatibel
med funktionen för enkel inställning bland
”Kontroll för HDMI”-funktionerna med hjälp av
en HDMI-kabel, ändras automatiskt inställningen
för punkten ”Kontroll för HDMI” på spelaren till
”På” om punkten ”Kontroll för HDMI” på den
anslutna TV:n är inställd på ”På”. Se
bruksanvisningen till TV:n.
• När man ansluter en Sony-TV som är kompatibel
med BRAVIA Sync-funktioner via en HDMIkabel går det att styra spelarens grundfunktioner
med TV:ns fjärrkontroll om punkten ”Kontroll
för HDMI” på den anslutna TV:n är inställd på
”På”. Se bruksanvisningen till TV:n.
b
Beroende på de anslutna komponenterna kan det
hända att ”Kontroll för HDMI”-funktionerna inte
fungerar. Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
Anslutning via komponentvideouttagen (Y, PB/CB, PR/CR)
Koppla ihop COMPONENT VIDEO OUT-uttagen på spelaren med TV:n med hjälp av en
komponentvideokabel (medföljer ej). Det ger bild med hög kvalitet.
Glöm inte att även ansluta TV:n till LINE OUT (R-AUDIO-L)-uttagen med hjälp av ljud/
videokabeln (medföljer ej).
Anslutningar och inställningar
Blu-ray Disc/DVD-spelare
(grön)
(blå)
(röd)
Komponentvideokabel
(medföljer ej)
(grön)
(blå)
(röd)
(vit)
Ljud/videokabel
(medföljer ej)
(röd)
(röd)
Sätt i kontakterna i uttagen med
samma färg.
(vit)
Sätt i kontakterna i uttagen med
samma färg.
TV
: Signalflöde
b
Om du kopplar ihop spelaren och TV:n med en
komponentvideokabel, så sätt inte i ljud/
videokabelns videokontakt (den gula kontakten)
(medföljer ej).
,forts.
17
Anslutning till ljud/videouttagen
Koppla ihop LINE OUT (VIDEO, R-AUDIO-L)-uttagen på spelaren och TV:n med hjälp av
ljud/videokabeln (medföljer ej). Det ger bild och ljud av normal kvalitet.
Blu-ray Disc/DVD-spelare
(röd)
(vit)
(gul)
Ljud/videokabel
(medföljer ej)
(röd)
(vit)
(gul)
Sätt i kontakterna i uttagen
med samma färg.
TV
: Signalflöde
18
Steg 2: Anslutning till en A/V-förstärkare (receiver)
Angående ljud/HDMI OUT-uttagen
Den här spelaren är försedd med följande ljudutgångar. Anslut spelaren till A/V-förstärkaren
(receivern) i förhållande till ingångarna på A/V-förstärkaren (receivern).
Anslutningssätt
Digitalt
Se ”Anslutning via HDMI-uttagen” (sidan 20).
Se ”Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/
COAXIAL)” (sidan 21).
Analoga
Anslutningar och inställningar
Uttagstyp
Se ”Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster
kanal” (sidan 22).
z
Placera ut högtalarna på rätt sätt enligt
bruksanvisningarna till de anslutna
komponenterna.
,forts.
19
Anslutning via HDMI-uttagen
Om din A/V-förstärkare (receiver) har en HDMI-ingång så använd det här anslutningssättet. Då
får du ännu högre ljudkvalitet via den anslutna A/V-förstärkaren (receivern).
Om du vill lyssna med 7,1-kanaligt ljud så använd en High Speed HDMI-kabel.
Om du ansluter en Sony A/V-förstärkare (receiver) som är kompatibel med ”Kontroll för
HDMI”-funktioner (sidan 16), så se bruksanvisningen till A/V-förstärkaren (receivern).
Blu-ray Disc/DVD-spelare
HDMI-kabel (medföljer ej)
A/V-förstärkare (receiver)
HDMI-kabel (medföljer ej)
TV
1
Koppla ihop HDMI OUT-uttaget på
spelaren med A/V-förstärkaren
(receivern).
2
Ställ in punkten ”BD ljudinställning”
på ”Direkt” på skärmen
”Ljudinställningar” (sidan 47).
Om du vill lyssna på sekundärt ljud
(kommentarer) så ställ in punkten ”BD
ljudinställning” på ”Mixa”.
20
b
z
Kontrollera följande inställningar:
– Ställ in punkten ”Ljudutmatningsprioritet” på
”HDMI” på skärmen ”Ljudinställningar”
(sidan 46).
– Ställ in punkten ”Ljud (HDMI)” på ”Auto” på
skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 46).
Inte alla HDMI-kompatibla A/V-förstärkare
(receivrar) kan hantera 8-kanaliga linjära PCMsignaler. Se även bruksanvisningen till den anslutna
A/V-förstärkaren (receivern).
Om A/V-förstärkaren (receivern) har en inbyggd dekoder för Dolby*1 Digital, Dolby Pro Logic
eller DTS*2 och en digital ingång, kan du lyssna med surroundeffekter som är kodade med
Dolby Digital (5.1 kanaler), Dolby Pro Logic (4.0 kanaler) eller DTS (5.1 kanaler).
Blu-ray Disc/DVD-spelare
Anslutningar och inställningar
Anslutning via digitala uttag (OPTICAL/COAXIAL)
eller
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
Optisk digitalkabel
(medföljer ej)
A/V-förstärkare
(receiver)
: Signalflöde
1
Koppla ihop de digitala uttagen på
spelaren och A/V-förstärkaren
(receivern).
2
Ställ in punkten
”Ljudutmatningsprioritet” på
”Koaxial/optisk” på skärmen
”Ljudinställningar” (sidan 46).
,forts.
21
3
Gör lämpliga inställningar för
punkterna ”Dolby Digital” och ”DTS”
på skärmen ”Ljudinställningar”
(sidan 47).
*1
Annars matas det bara ut störningar på
hög volym ur högtalarna eller det hörs
inte något ljud alls.
*2
Anslutning via ljuduttagen för höger/vänster kanal
Om A/V-förstärkaren (receivern) bara har ljudingångar för höger och vänster kanal så använd
det här anslutningssättet.
Blu-ray Disc/DVD-spelare
(röd)
(vit)
Ljud/videokabel (medföljer ej)
(röd)
(vit)
Sätt i kontakterna i uttagen
med samma färg.
A/V-förstärkare
(receiver)
: Signalflöde
22
b
Steg 3: Hur man sätter i
ett externt minne
Stick in det externa minnet i V-riktningen
i EXT-facket så långt det går.
Kontrollera att EXT-indikatorn tänds på
frontpanelens display när spelaren slås på.
Spelarens baksida
Sony USM2GL
(medföljer ej)
Med logo-sidan vänd uppåt
För att ta bort det externa minnet
1
2
Anslutningar och inställningar
För att kunna utnyttja olika sorters
extramaterial (som t.ex. BONUSVIEW/BDLIVE) på somliga Blu-ray Disc krävs det ett
extraminne (medföljer ej).
Sätt i det externa minnet (ett USB-flashminne
på minst 1 GB, t.ex. Sony USM2GL,
USM4GL eller USM1GH) i EXT-uttaget att
använda som lokalt minne.
• Sätt i det externa minnet rakt in. Om man försöker
tvinga in det externa minnet i facket kan både det
externa minnet och spelaren skadas.
• Förvara det externa minnet utom räckhåll för
barn, så att de inte råkar svälja det externa minnet.
• Undvik att trycka onödigt hårt på det externa
minnet när det är isatt i facket, eftersom det då
kan gå sönder.
• Vi rekommenderar att du använder Sony
USM2GL som säljs från och med april 2009.
• Det kan hända att andra USB-flashenheter har
stöd för denna funktion. Vi kan dock inte
garantera att alla USB-flashminnen går att
använda.
• Om du sätter i något annat USB-flashminne än
Sony USM2GL så kontrollera att det är vänt på
rätt håll innan du sätter i det.
• Beroende på USB-flashminnet kan det hända att
det sticker ut ur EXT-facket. Försök aldrig trycka
in USB-flashminnet med våld i facket, och tryck
inte på den utskjutande delen.
• Sätt inte i något annat än ett USB-flashminne i
EXT-uttaget.
• Stäng alltid av spelaren när du sätter i eller tar ut
det externa minnet för att undvika att data eller
själva det externa minnet blir skadade.
• Om EXT-indikatorn inte tänds så stäng av
spelaren, ta ut det externa minnet och sätt i det
igen, och slå sedan på spelaren igen.
• Sätt inte i ett externt minne som innehåller foton
eller musikfiler, eftersom data i minnet då kan bli
förstörda.
• Om USB-flashminnet ska formateras om så
använd något av formaten FAT16 eller FAT32.
Tryck på [/1 för att stänga av spelaren.
Dra ut det externa minnet ur EXT-facket.
23
Steg 4: Anslutning till ett
nätverk
Anslut spelarens LAN (100)-uttag till ditt
Internet-nätverk via en LAN-kabel för att
uppdatera spelarens mjukvara. Det går även
att använda funktionen BD-LIVE (sidan 33).
1
Blu-ray Disc/DVD-spelare
Anslut spelarens LAN (100)-uttag till
ditt Internet-nätverk.
Metoder för Internetanslutning omfattar
bl.a.:
• Direkt anslutning till en
bredbandsrouter
• Anslutning via en trådlös LAN-router
Se även bruksanvisningarna till
bredbandsroutern eller den trådlösa
LAN-routern.
2
Vid direkt anslutning till en
bredbandsrouter
LAN-kabel
(medföljer ej)
Bredbandsrouter
Gör lämpliga inställningar för punkten
”Internetinställningar” på skärmen
”Nätverksinställningar” (sidan 53).
För att uppdatera spelarens mjukvara via
Internet
Till datorn
LAN-kabel
(medföljer ej)
Se ”Nätverksuppdatering” (sidan 41) och
”Meddelande om mjukvaruuppdat.”
(sidan 53).
ADSL-modem/
kabelmodem
b
Anslut inte en telefonlinje till LAN (100)-uttaget
eftersom det kan leda till fel.
För att använda BD-LIVE-funktionen
Se ”För att använda BONUSVIEW/BDLIVE” (sidan 33).
b
För att få fullt utbyte av BD-LIVE-funktionen
rekommenderar vi att du använder en
Internetanslutning med en effektiv hastighet på
åtminstone 1 Mbps, med hänsyn till dina
anslutningsförhållanden och nätverksmiljön.
24
Internet
Angående LAN-kablar
Beroende på modemet eller routern krävs det
olika sorters LAN-kablar, raka eller korsade.
Se bruksanvisningen till modemet eller
routern för närmare detaljer om LAN-kablar.
Vid anslutning via en trådlös
LAN-router
Blu-ray Disc/DVD-spelare
Gör först färdigt alla andra anslutningar och
sätt sedan i den medföljande nätkabeln i AC
IN-uttaget på spelaren. Sätt sedan i spelarens
och TV:ns stickkontakter i vägguttaget.
1
till AC IN
Anslutningar och inställningar
LAN-kabel
(medföljer ej)
Steg 5: Anslutning av
nätkabeln
2
till ett vägguttag
Ethernet/trådlös
LAN-omvandlare
Till datorn
Trådlös LAN-router
(accesspunkt)
LAN-kabel
(medföljer ej)
ADSL-modem/
kabelmodem
Internet
b
Koppla inte ihop spelarens LAN-uttag med LANuttaget på en dator.
25
Steg 6: Förberedelser för
fjärrkontrollen
Spelaren går att styra med den medföljande
fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) med polerna (3 och #) vända enligt
markeringarna inuti batterifacket. Rikta
fjärrkontrollen mot sensorn
på spelaren
(sidan 10) när den används.
För att styra TV:n med
fjärrkontrollen
Med den medföljande fjärrkontrollen går det
att styra volymen, ingången och påslagning/
avstängning på TV-apparater från Sony.
b
När man byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att kodnumret återställs till
standardinställningen. Ställ i så fall in rätt
kodnummer igen.
TV t
TV [/1
2 +/–
Sifferknappar
b
• Hantera batterier på rätt sätt för att undvika risk
för läckage och frätskador. Om ett batteri skulle
börja läcka så undvik att röra vid batterivätskan
med bara händer. Var noga med följande punkter:
– Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt, eller batterier av olika fabrikat.
– Försök inte ladda upp batterierna.
– Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska
användas på länge.
– Om batterierna börjar läcka så torka noggrant
bort all vätska från batterifacket och sätt i nya
batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn (som är markerad
med
på frontpanelen) för stark belysning, som
t.ex. direkt solljus eller ljuset från en lampa. Då
kan det hända att spelaren inte reagerar på
kommandon från fjärrkontrollen.
26
Knappar som används
Beroende på den anslutna TV:n kan det
hända att somliga av knapparna (TV [/1,
TV t eller 2 +/–) inte fungerar för att
styra TV:n, eller att ingen av knapparna
fungerar alls.
Knappar
Används för att
TV [/1
Slå på och stänga av
TV:n.
TV t (TVingångsväljare)
Växla mellan TVingången och övriga
ingångar på TV:n.
2 (volym) +/–
Justera volymen på TV:n.
För att styra TV-apparater av andra
fabrikat med fjärrkontrollen
BDP-S363
Det går även att styra volymen, ingången och
påslagning/avstängning på TV-apparater av
andra fabrikat än Sony.
Om TV:ns fabrikat finns med i nedanstående
lista så ställ in motsvarande fabrikatkod.
Fabrikat
Kodnummer
Sony
01
(standardinställning)
Grundig
11
24
ITT
15, 16
När man matar in ett nytt kodnummer raderas det
gamla kodnumret.
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Kodnummer för TV-apparater som går
att styra
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Om det finns mer än ett kodnummer i
listan för ett visst fabrikat, så prova dem
i tur och ordning tills du hittar en kod
som fungerar för din TV.
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
1
Håll TV [/1 intryckt och mata in TV:ns
fabrikatkod med sifferknapparna.
För att t.ex. mata in ”09” trycker man på
”0” och därefter på ”9”.
BDP-S360
Fabrikat
Kodnummer
Sony
01
(standardinställning)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
2
Anslutningar och inställningar
Hitachi
b
Släpp TV [/1.
27
Steg 7: Enkel inställning
4
Välj språk för informationen på
skärmen med M/m, och tryck på
ENTER.
Utför nedanstående steg för att göra minsta
möjliga grundinställningar för att använda
spelaren. Om man inte gör färdigt proceduren
för Enkel inställning tänds den skärmen igen
varje gång man slår på spelaren.
Utför nedanstående inställningar i tur och
ordning.
När spelaren slås på för allra första
gången
Vänta en liten stund innan spelaren slås på
och proceduren för Enkel inställning
startar.
TV [/1
Ett meddelande om
ursprungsinställningarna tänds.
5
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
6
Välj vilken sorts kabel som används
för anslutningen mellan spelaren och
TV:n, och tryck på ENTER.
[/1
</M/m/,,
ENTER
HOME
1
2
Slå på TV:n.
Tryck på [/1 för att slå på spelaren.
Spelaren slås på efter en kort stund.
3
Ställ in TV:ns ingångsväljare så att
bilden från spelaren visas på TVskärmen.
Skärmen för val av skärmspråk tänds.
• Om skärmen för val av skärmspråk inte
tänds
Tryck på HOME och välj ”Enkel
inställning” på skärmen ”Inställn.”
(sidan 55). Välj sedan ”Start” och tryck
på ENTER.
28
b
Om TV:n är ansluten både via HDMI OUTuttaget och någon annan videoutgång
samtidigt, så välj ”Komponentvideo”.
7
Gör lämpliga inställningar i
förhållande till de kablar som är
anslutna till TV:n.
Om du valde ”HDMI” i steg 6
1 Välj bildutmatningsupplösning för
den anslutna TV:n, och tryck på
ENTER.
Se sidan 44 för närmare detaljer om
bildutmatningsupplösning.
En testbild visas i ungefär
30 sekunder. Se ”Om du valde
”HDMI” i steg 6” (ovan) beträffande
testbilden.
Nuvarande bildutmatningsupplösning
b
Om ingen bild visas alls så tryck på
RETURN för att gå tillbaka till steg 6, och
välj sedan ”Komponentvideo” i stället.
2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
På displayen blir du uppmanad att
bekräfta.
3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på
ENTER.
Anslutningar och inställningar
1 Välj ”Start” och tryck på ENTER.
En testbild visas i ungefär
30 sekunder.
Exempel: när
bildutmatningsupplösningen är
inställd på 1080i
Om du valde ”Komponentvideo” i steg 6
b
Om ingen bild visas alls så tryck på
RETURN för att återvända till föregående
skärm, och ändra sedan
upplösningsinställningen.
2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
På displayen blir du uppmanad att
bekräfta.
3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på
ENTER.
Om du valde ”Video” i steg 6
Välj ett bildförhållande som passar till
TV:n, och tryck på ENTER.
Välj ”16:9” när en bredbilds-TV eller en
TV med bredbildsfunktion är ansluten.
Välj ”4:3” när en vanlig TV med 4:3skärm utan bredbildsfunktion är
ansluten.
,forts.
29
8
Välj ”Tillåt.” för att tillåta Internetanslutning från BD-material, och tryck
på ENTER.
Välj ”Tillåt ej.” om du inte vill tillåta
Internet-anslutning från BD-material.
9
Ställ in punkten ”Snabbstartläge” på
”På” eller ”Av”, och tryck på ENTER.
Se sidan 52 för närmare detaljer om
”Snabbstartläge”.
10 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
z
• Det går att återställa inställningarna till
fabriksinställningarna (sidan 55).
• Det går att göra om proceduren för ”Enkel
inställning” via punkten ”Enkel inställning” på
skärmen ”Inställn.” (sidan 55).
30
Uppspelning av BDskivor/DVD-skivor
BD
DVD
Uppspelning
Sifferknappar
</M/m/,,
ENTER
OPTIONS
HOME
N
x
X
Uppspelning
1
Ställ in TV:ns ingångsväljare så att
bilden från spelaren visas på TVskärmen.
2
Tryck på Z på spelaren och lägg i en
skiva i skivfacket.
Spelsidan vänd nedåt
3
Tryck på Z på spelaren för att stänga
skivfacket.
• När man lägger i en färdigköpt BDROM-skiva eller DVD VIDEO-skiva
kan det hända att den automatiskt
börjar spelas beroende på skivan.
,forts.
31
4
5
6
Tryck på HOME.
Välj ”Video” med </,.
Välj
med M/m, och tryck på N
eller ENTER.
För att fortsätta med uppspelningen från
det ställe där den avbröts förra gången
(återupptagen uppspelning)
Stoppa först uppspelningen och välj sedan
med M/m, och tryck på N eller ENTER.
Spelaren återupptar uppspelningen från det
ställe där du tryckte på x.
Om du vill spela om skivan från början så
tryck på OPTIONS för att välja ”Spela från
början”, och tryck därefter på ENTER. Titeln
spelas om från början.
b
För färdigköpta BD-ROM-skivor och
DVD VIDEO-skivor startar
uppspelningen automatiskt.
För BD-skivor och DVD-skivor som är
inspelade i andra apparater tänds
titellistan. Välj en titel med M/m, och
tryck på N eller ENTER.
Uppspelningen startar.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att pausa uppspelningen
Tryck på X.
z
På titellistan visas ”PL” (spellista) bredvid namnet
på titlar som har skapats genom att redigera
originaltitlar.
b
• Beroende på skivan kan det hända att somliga
uppspelningsmanövrer inte går att utföra. Se
anvisningarna som medföljer skivan.
• För BD-skivor och DVD-skivor som är inspelade
i andra apparater kan det hända att titellistan eller
titelnamn inte visas.
• Punkten där uppspelningen avbröts raderas ur
minnet när:
– skivfacket öppnas
– man spelar en annan titel
– man ändrar inställningarna på spelaren
– man tar bort det externa minnet (för BD-ROMskivor).
• Det kan hända att spelaren inte kan återuppta
uppspelningen beroende på skivan eller
stoppunkten.
För att spela åldersbegränsade BD-skivor
eller DVD-skivor (barnspärr)
För att kunna spela en åldersbegränsad BDskiva måste man ändra ”BD-barnspärr”inställningen på skärmen ”BD/DVDuppspelningsinställningar” (sidan 49).
När man lägger i en åldersbegränsad DVDskiva tänds en skärm för inmatning av
lösenordet.
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
Uppspelningen startar.
Se ”Lösenord” (sidan 51) angående hur man
registrerar ett lösenord eller ändrar
lösenordet.
För att spela spärrade BD-RE-skivor eller
BD-R-skivor (skivlås)
När man lägger i en BD-RE-skiva eller BDR-skiva som är spärrad med
skivlåsfunktionen tänds en skärm för
inmatning av lösenordet.
32
1
Mata in det fyrsiffriga lösenordet som
registrerades när skivan skapades med
sifferknapparna, och tryck på ENTER.
2
Välj en titel och tryck på N eller
ENTER.
Uppspelningen startar.
Enknappsspelning (gäller endast vid
HDMI-anslutning)
Tryck på N.
Spelaren och den anslutna TV:n slås på och
TV:ns ingångsväljare ställs in på ingången
för spelaren, och därefter startar
uppspelningen automatiskt.
Punkter
Detaljer
Titelsökning
Används för att söka
efter en titel och börja
spela den från början
(sidan 34).
Kapitelsökning Används för att söka
efter ett kapitel och
börja spela det från
början (sidan 34).
b
För att se toppmenyn
Olika inställningsalternativ
Under uppspelning av en BD-skiva eller
DVD-skiva går det att tända toppmenyn.
1
Tryck på OPTIONS.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
1
Tryck på TOP MENU under
uppspelningens gång.
Toppmenyn visas.
2
Välj punkt med M/m och tryck på
ENTER.
Vilka punkter som går att välja beror på
skivtypen och spelarens läge.
2
Välj punkt med </M/m/,.
Punkter
Detaljer
Videoinställningar
Används för att justera
inställningarna för
bilden (sidan 35).
Ljudinställningar
Används för att justera
inställningarna för
ljudet (sidan 36).
Titellista
Används för att se
titellistan.
Spela
Används för att spela
upp titeln från det ställe
där du tryckte på x.
Spela från
början
Används för att spela
upp titeln från början.
Toppmeny
Används för att se
skivans toppmeny
(sidan 33).
Meny/Popupmeny
Används för att se
popup-menyn för en
BD-ROM-skiva eller
skivmenyn för en DVDskiva (sidan 33).
Stopp
Används för att avbryta
uppspelningen.
Hur man använder BD-skivans
eller DVD-skivans meny
BD
Uppspelning
• När HDMI-anslutning används kan det dröja en
liten stund innan uppspelningsbilden visas på
skärmen, vilket kan göra att början på materialet
som spelas upp inte visas.
• Om du vill använda
enknappsspelningsfunktionen så ställ in punkten
”Kontroll för HDMI” på ”På”
(standardinställningen) på skärmen
”Systeminställningar” (sidan 52).
DVD
För att se popup-menyer
Somliga BD-ROM-skivor innehåller popupmenyer som visas utan att uppspelningen
avbryts.
1
Tryck på POP UP/MENU under
uppspelningens gång.
Popup-menyn visas.
2
Välj punkt med </M/m/,,
färgknapparna eller sifferknapparna, och
följ sedan anvisningarna på skärmen.
För att använda BONUSVIEW/
BD-LIVE
BD
Somliga BD-ROM-skivor som är märkta
med ”BD-LIVE-logon*” innehåller
bonusmaterial och andra data som går att
ladda ner till det externa minnet (lokala
minnet) och titta på.
*
1
Om en annan skiva är ilagd i spelaren
så ta ut den.
2
Stäng av spelaren.
,forts.
33
3
Sätt i ett externt minne (medföljer ej)
i EXT-facket på baksidan av spelaren.
Sökning efter titlar/kapitel
Det externa minnet används som lokalt
minne.
Kontrollera att det externa minnet är
ordentligt isatt i spelaren (sidan 23).
4
Om en titel innehåller kapitelmarkeringar går
det att söka efter kapitel.
Anslut spelaren till ett nätverk
(sidan 24).
1
5
6
Slå på spelaren.
7
Ställ in punkten ”BDInternetanslutning” på ”Tillåt.” på
skärmen ”BD/DVDuppspelningsinställningar”
(sidan 51).
BD
DVD
Tryck på OPTIONS under
uppspelningens gång eller i pausläge.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
2
Välj sökmetod med M/m och tryck på
ENTER.
”Titelsökning” (för BD-ROM-skivor/
DVD VIDEO-skivor)
”Kapitelsökning”
Lägg i en BD-ROM-skiva med
BONUSVIEW/BD-LIVE.
En nummerinmatningsskärm tänds.
Exempel: Kapitelsökning
Hur man sedan gör varierar beroende på
skivan. Se anvisningarna som medföljer
skivan.
För att radera data i det externa minnet
Det går att radera onödiga data.
1
Om en annan skiva är ilagd i spelaren så
ta ut den.
2
3
4
Tryck på HOME.
5
6
7
Välj skivnamn och tryck på OPTIONS.
Välj ”Video” med </,.
Välj ”Radera” och tryck på ENTER.
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Alla data på vald skiva raderas.
b
• Det kan hända att det nedladdade materialet inte
visas om du raderar data i det delade cacheminnet, beroende på skivan.
• Beroende på BD-ROM-skivan kan det hända att
skivnamnet inte visas.
Mata in titelns eller kapitlets nummer
med sifferknapparna.
Om du råkar göra fel så tryck upprepade
gånger på ”0” för att radera det inmatade
numret, och mata sedan in rätt nummer.
Välj ”BD-data” med M/m och tryck på
ENTER.
z
• Om du vill radera alla data i det externa minnet på
en gång så välj ”Radera allt” i steg 6.
• Tryck på ENTER i stället för OPTIONS i steg 5
för att hoppa över 6.
34
3
4
Tryck på ENTER.
Efter en liten stund startar uppspelningen
från och med valt nummer.
Visning av speltid och
uppspelningsinformation
BD
Justering av bilden och ljudet
för videomaterial
DVD
Det går att kontrollera titelinformation,
inklusive videoöverföringstakten, mm.
BD
För att justera bilden
Tryck på OPTIONS under
uppspelningens gång.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
2
Välj ”Videoinställningar” med M/m och
tryck på ENTER.
Skärmen ”Videoinställningar” tänds.
3
Välj punkt med M/m och tryck på
ENTER.
Standardinställningarna är understrukna.
Exempel: vid uppspelning av en BD-ROMskiva
Punkter
Detaljer
Bildkvalitetsläge
(Standard/
Ljust rum/
Mörkt rum)
Används för att välja
bildinställningar för
olika
belysningsförhållanden.
D Funktioner som går att välja
(
vinkel/
ljud/
textning)
Bildrutebrusreducering
(Av/Auto)
Används för att minska
slumpartade störningar i
bilden.
E Uppspelningsinformation
Här visas skivtyp/uppspelningssätt/
video-codec/bittal/
uppspelningstillstånd/speltid
(återstående tid*)
Blockbrusreducering
(Av/Auto)
Används för att minska
mosaikliknande
blockstörningar i
bilden.
Myggbrusreducering
(Av/Auto)
Används för att minska
mindre störningar i
kanterna av bilden
(myggbrus).
A Nuvarande vinkel
B Titelnummer eller namn
C Nuvarande ljudspår eller
textningsinställning
F Bildupplösning/videofrekvens
* Visas när man trycker på TIME upprepade
gånger.
z
• Det går även att kontrollera
uppspelningsinformationen på frontpanelens
display (sidan 11).
• Tryck på SUBTITLE, AUDIO eller ANGLE för
att kontrollera respektive typ av information.
4
Uppspelning
1
Tryck på DISPLAY.
Vilken information som visas varierar
beroende på skivtypen och spelarens
tillstånd.
DVD
Välj inställningar eller justera
inställningarna med </M/m/,, och
tryck sedan på ENTER.
Om du vill justera ytterligare punkter så
upprepa steg 3 och 4.
,forts.
35
b
b
• Ställ in TV:ns bildinställning på ’Standard’ innan
du ändrar inställningen för punkten
”Bildkvalitetsläge”.
• Skärmen ”Videoinställningar” går inte att tända
när den anslutna TV:n är inställd på biografläget
(sidan 16).
• Beroende på skivan eller scenen som spelas upp
kan det hända att effekten av inställningen för
punkterna ”Bildrutebrusreducering”,
”Blockbrusreducering” och
”Myggbrusreducering” inte blir särskilt märkbar.
• ”Ljudfilter”-funktionen fungerar inte för digitala
ljudsignaler som matas ut via HDMI OUT/
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)uttagen.
• Det kan hända att effekten av att ”Ljudfilter”inställningen ändras inte blir särskilt märkbar
beroende på skivan eller
uppspelningsförhållandena.
För att justera ljudegenskaperna
1
Tryck på OPTIONS under
uppspelningens gång.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
2
Välj ”Ljudinställningar” med M/m och
tryck på ENTER.
Skärmen ”Ljudinställningar” tänds.
3
Välj punkt med M/m och tryck på
ENTER.
Standardinställningarna är understrukna.
Punkter
Detaljer
Används för att justera
AV-SYNK
tidsskillnaden mellan
(kort) 0 ~
120 ms (lång) bilden och ljudet genom
att fördröja
ljudutmatningen i
förhållande till
bildutmatningen (0 –
120 millisekunder).
Ljudfilter
(gäller endast
för analoga
ljudsignaler)
4
36
• Skarp: Ger ett brett
frekvensområde med
rymdkänsla. Låt detta
läge vara inställt i
vanliga fall.
• Långsam: Ger ett
mjukt och varmt ljud.
Välj inställningar eller justera
inställningarna med </,, och tryck
sedan på ENTER.
Om du vill justera ytterligare punkter så
upprepa steg 3 och 4.
Uppspelning av musikCD-skivor och MP3ljudspår
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
CD
DATA CD
För att spela ett helt album väljer man det
albumet och trycker på N.
Olika inställningsalternativ
Tryck på OPTIONS.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
2
Välj punkt med M/m och tryck på
ENTER.
Vilka punkter som går att välja varierar
beroende på situationen.
*3
*1
BD-RE/BD-R-skivor som innehåller MP3ljudspår
*2 DVD-ROM-skivor och DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R-skivor som innehåller MP3ljudspår
*3 CD-ROM-skivor och CD-RW/CD-R-skivor
som innehåller MP3-ljudspår
1
Lägg i en musik-CD-skiva.
Musikspelarskärmen tänds.
2
Punkter
Detaljer
Spela
Används för att spela
valt spår.
Spela från
början
Används för att spela
om nuvarande spår från
början (gäller endast
musik-CD-skivor).
Stopp
Används för att sluta
spela spåret.
Tryck på N.
Uppspelningen startar.
Uppspelning
1
Olika manövrer för musikuppspelning
Knappar
Används för att
N
Används för att starta eller
starta om uppspelningen.
Används för att återuppta
uppspelningen från det ställe
där du tryckte på x (utom
för MP3-ljudspår).
För att välja spår på en musik-CD-skiva
x
1
2
3
Tryck på HOME.
Används för att avbryta
uppspelningen.
X
Används för att pausa
uppspelningen.
./>
4
Välj spår med hjälp av M/m, och tryck
sedan på N eller ENTER.
Används för att hoppa
tillbaka till början på det spår
som håller på att spelas eller
till början på nästa spår.
Tryck två gånger på . för
att hoppa tillbaka till
föregående spår.
m/M
Används för att snabbspola
bakåt/framåt när man
trycker på knappen under
pågående uppspelning.
TIME
Används för att byta
tidsinformation på TVskärmen och frontpanelens
display (sidan 11).
AUDIO
Används för att välja stereo
eller mono (utom för MP3ljudspår).
Välj
(Musik) med </,.
Välj
och tryck på ENTER.
Musiklistan tänds.
För att välja ett MP3-album eller ett spår
1
Lägg i en skiva som innehåller
MP3-ljudspår.
2
3
Välj
4
(Musik) med </,.
Välj
och tryck på ENTER.
En lista över album och spår visas.
Välj ett album eller ett spår med hjälp av
M/m, och tryck sedan på ENTER.
Om du väljer ett album, så välj sedan ett
spår i albumet med hjälp av M/m, och
tryck på N eller ENTER.
,forts.
37
b
• Punkten där uppspelningen avbröts
(återupptagningspunkten) raderas ur minnet när:
– skivfacket öppnas
– spelaren stängs av.
• Den här spelaren kan spela följande sorters MP3ljudspår.
– Format: MPEG-1 Audio Layer 3
– Samplingsfrekvens: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
– Antal kanaler: 2
– Bittal: 64 - 320 kbps
– Filstorlek: Max 1 GB
– Speltid: 1 - 9 000 sekunder
– Filtillägg: .mp3/.MP3
– Antal spår: Upp till 500 spår (inklusive
eventuella album)
• Den här spelaren kan inte upptäcka följande
sorters MP3-album eller spår.
– MP3-album eller spår med alltför långa namn
– MP3-album som innehåller MP3-ljudspår med
alltför långa namn
– MP3-album/spår på den 5:e nivån eller
därunder i trädstrukturen
• Den här spelaren kan inte spela följande sorters
MP3-album eller spår.
– MP3-ljudspår som är inspelade i mono
– MP3-album/spår som är inspelade på BD-Rskivor i andra format än UDF (Universal Disk
Format) 2.6
– MP3-album/spår som är inspelade på BD-REskivor i andra format än UDF (Universal Disk
Format) 2.5
• Det kan hända att den förflutna speltiden för
somliga MP3-ljudspår inte visas på rätt sätt.
Uppspelning av fotofiler
DATA BD
*1
DATA DVD
*2
DATA CD
*3
*1
BD-RE/BD-R-skivor som innehåller JPEGbildfiler
*2 DVD-ROM-skivor och DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R-skivor som innehåller JPEGbildfiler
*3 CD-ROM-skivor och CD-RW/CD-R-skivor
som innehåller JPEG-bildfiler
1
2
Tryck på HOME.
Välj
(Foto) med </,.
3
Välj
och tryck på ENTER.
Fillistan eller mapplistan tänds.
4
Välj en fil eller en mapp med M/m och
tryck på ENTER.
Om du väljer en mapp, så välj en fil i den
mappen med M/m, och tryck sedan på
ENTER.
Vald fotofil visas.
• Tryck på N för att spela upp ett
bildspel.
38
Punkter som går att ställa in under
uppspelningens gång
Tryck på OPTIONS under
uppspelningens gång.
En meny med inställningsalternativ
tänds.
2
Välj punkt med M/m och tryck på
ENTER.
Vilka punkter som går att välja varierar
beroende på situationen.
Punkter
Detaljer
Bildspelshastighet
Används för att ändra
uppspelningshastigheten
för ett bildspel.
• Snabb
• Normal
• Långsam
Stopp
Används för att avbryta
ett bildspel.
Vrid åt vänster Används för att vrida
bilden 90 grader moturs.
Vrid åt höger
Används för att vrida
bilden 90 grader
medurs.
Olika manövrer för fotouppspelning
Knappar
Används för att
x
RETURN
Används för att avbryta ett
bildspel.
X
Används för att pausa ett
bildspel.
./>
</,
Används för att se
föregående eller nästa foto.
DISPLAY
Används för att se
filinformation.
Uppspelning
1
b
• Om man försöker spela upp följande sorters
fotofiler tänds märket
på skärmen och
fotofilen går inte att spela upp.
– Fotofiler som är större än 8 192 bildpunkter (på
höjden eller bredden)
– Fotofiler som är mindre än 15 bildpunkter (på
höjden eller bredden)
– Fotofiler som är större än 32 MB
– Fotofiler med extrema bildförhållanden (större
än 50:1 eller 1:50)
– Fotofiler i progressivt JPEG-format
– Filer som har filtillägget ”.jpeg” eller ”.jpg”
men faktiskt inte är i JPEG-format
– Fotofiler med extremt långa namn
• Följande sorters fotofiler går inte att spela upp.
– Fotofiler som är inspelade på BD-R-skivor i
andra format än UDF (Universal Disk Format)
2.6
– Fotofiler som är inspelade på BD-RE-skivor i
andra format än UDF (Universal Disk Format)
2.5
• Följande sorters fotofiler eller mappar går inte att
visa på fillistan eller mapplistan.
– Filer med andra filtillägg än ”.jpeg” eller ”.jpg”
– Fotofiler med extremt långa namn
– Fotofiler på nivå 5 eller djupare i trädstrukturen
– Mapp nummer 501 och däröver om det finns
mer än 500 mappar och filer sammanlagt i ett
enda träd
• Det kan hända att fotofiler som redigerats på en
dator inte går att visa.
• Det kan hända att det inte visas några
miniatyrbilder för somliga fotofiler.
• För stora fotofiler kan det ta en liten stund innan
de visas eller innan ett bildspel börjar spelas upp.
För att se bilder med bästa möjliga
kvalitet
Om du har en Sony-TV som är kompatibel
med ”PhotoTV HD” kan du titta på bilder
med högsta möjliga kvalitet med hjälp av
följande anslutningar och inställningar.
1
Anslut spelaren till TV:n via en HDMIkabel (medföljer ej).
2
Ställ in TV:ns videoinställning på läget
[VIDEO-A].
Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer om [VIDEO-A].
b
”PhotoTV HD” går bara att använda när punkten
”HDMI-upplösning” är inställd på ”Auto”, ”1080i”
eller ”1080p” på skärmen ”Videoinställningar” på
spelaren (sidan 44).
39
Hur man använder
inställningsskärmarna
Välj
(Inställn.) på hemmenyn när du
behöver ändra spelarens inställningar.
1
2
Tryck på HOME.
3
Välj ikonen för den
inställningskategori du vill ändra med
M/m, och tryck på ENTER.
(Inställn.) med </,.
Se ”Inställningslista” (sidan 41) för
närmare detaljer om de olika
inställningsalternativen och
kategoriikonerna.
Exempel: Videoinställningar
Inställningar och
justeringar
4
40
Välj
Gör nödvändiga inställningar.
Inställningslista
Nätverksuppdatering
Följande inställningar går att göra.
Ikon
Beskrivning
Nätverksuppdatering
(sidan 41)
Används för att uppdatera
spelarens mjukvara.
Ljudinställningar (sidan 46)
Används för att göra
ljudinställningar i förhållande till
de uttag som används för
anslutningen.
BD/DVDuppspelningsinställningar
(sidan 49)
Används för att göra detaljerade
inställningar för BD/DVDuppspelning.
Fotoinställningar (sidan 51)
Används för att göra fotorelaterade inställningar.
Systeminställningar
(sidan 52)
Används för att göra olika
inställningar för själva spelaren.
Nätverksinställningar
(sidan 53)
Används för att göra detaljerade
inställningar för Internet- och
nätverksanslutning.
Enkel inställning (sidan 55)
Används för att köra om
proceduren för Enkel inställning
för att göra om de grundläggande
inställningarna.
1
Välj ”Nätverksuppdatering” med M/m
och tryck på ENTER.
Spelaren ansluts till nätverket och du blir
ombedd att bekräfta på displayen.
2
Välj ”OK” med </, och tryck på
ENTER.
Spelaren börjar ladda ner uppdateringen
och uppdaterar sedan mjukvaran
automatiskt.
När uppdateringen är färdig tänds
”FINISH” i 5 sekunder på frontpanelens
display, och därefter stängs spelaren
automatiskt av.
3
Inställningar och justeringar
Videoinställningar
(sidan 43)
Används för att göra
bildinställningar i förhållande till
de uttag som används för
anslutningen.
Det går att uppdatera spelarens mjukvara för
att förbättra dess funktioner.
Se följande webbsida för mer information om
uppdateringsfunktionen:
http://support.sony-europe.com/
Tryck på [/1 för att slå på spelaren.
Spelaren startar om med den uppdaterade
mjukvaran.
z
• ”VUP */9”-räkneverket (där ”*” anger
uppdateringsstegen) på frontpanelens display
visar hur uppdateringen framskrider.
• Det går att kontrollera den nuvarande
mjukvaruversionen genom att välja
”Systeminformation” på skärmen
”Systeminställningar” (sidan 53).
• Inställningarna på skärmen ”Inställn.” blir kvar
även efter uppdateringen.
• När punkten ”Meddelande om mjukvaruuppdat.”
är inställd på ”På” (standardinställningen)
meddelar spelaren när det finns en nyare
mjukvaruversion (sidan 53).
Återställning (sidan 55)
Används för att återställa
spelaren till
fabriksinställningarna.
,forts.
41
b
b
• Koppla inte loss nätkabeln eller LAN-kabeln
medan nedladdning pågår eller medan mjukvaran
håller på att uppdateras.
• Det går inte att göra något med spelaren, inte ens
att öppna skivfacket, medan uppdateringen pågår.
• Hur lång tid nedladdningen tar varierar beroende
på internetleverantören och
uppkopplingsförhållandena.
• Om det visas felmeddelanden angående
nätverksanslutningarna så kontrollera
nätverksinställningarna (se
”Internetinställningar” på sidan 53).
• Koppla inte ur nätkabeln medan uppdateringen
pågår.
• Det går inte att göra något med spelaren, inte ens
att öppna skivfacket, medan uppdateringen pågår.
För att uppdatera mjukvaran med hjälp av
en uppdateringsskiva
Det går att uppdatera spelaren och förbättra
dess funktioner med hjälp av en
uppdateringsskiva som du kan få från din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
1
Lägg i uppdateringsskivan.
På displayen blir du uppmanad att
bekräfta.
2
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Mjukvaruuppdateringen startar.
När uppdateringen är färdig tänds
”FINISH” i 5 sekunder på frontpanelens
display, och därefter öppnas skivfacket
automatiskt.
3
Ta ut skivan.
Spelaren stängs automatiskt av.
4
Tryck på [/1 för att slå på spelaren.
Spelaren startar om med den uppdaterade
mjukvaran.
z
• ”VUP */9”-räkneverket (där ”*” anger
uppdateringsstegen) på frontpanelens display
visar hur uppdateringen framskrider.
• Det går att kontrollera den nuvarande
mjukvaruversionen genom att välja
”Systeminformation” på skärmen
”Systeminställningar” (sidan 53).
• Inställningarna på skärmen ”Inställn.” blir kvar
även efter uppdateringen.
• För information om andra metoder att uppdatera
mjukvaran, se följande webbsida eller fråga
närmaste Sony-handlare eller auktoriserade
Sony-serviceverkstad:
http://support.sony-europe.com/
42
Videoinställningar
Standardinställningarna är understrukna.
TV-typ
Används för att ställa in TV:ns typ.
16:9
Välj det här läget när en TV
med skärm i 4:3-format utan
bredbildsfunktion är
ansluten.
Används för att välja hur bilden ska visas vid
uppspelning av material i 16:9-format på en
TV med 4:3-skärm (denna punkt går bara att
ställa in när punkten ”TV-typ” är inställd på
”4:3” och punkten ”Skärmformat” är inställd
på ”Fast bildförhållande”).
Letterbox
Bilden visas i full bredd med
svarta band upptill och
nedtill på skärmen.
Pan & Scan
Bilden visas i full höjd över
hela skärmen, men blir
avklippt i höger och vänster
kant.
Letterbox
Skärmformat
Används för att välja hur bilder i 4:3-format
ska visas på en bredbilds-TV (med skärm i
16:9-format).
Original
Välj det här läget när en TV
med bredbildsfunktion är
ansluten. Bilder i 4:3-format
visas i 16:9-format även på
en bredbildsskärm.
Fast
Bildförhållandet ändras så
bildförhållande att bilden fyller hela
skärmen.
Pan & Scan
Inställningar och justeringar
4:3
Välj det här läget när en
bredbilds-TV är ansluten
eller en TV med
bredbildsfunktion.
DVD-bildförhållande
b
Beroende på DVD-skivan kan det hända att
”Letterbox” väljs automatiskt i stället för ”Pan &
Scan” eller tvärtom.
Bioomvandlingsläge
Används för att ställa in
omvandlingsmetoden för videosignaler i
480p/576p, 720p, 1080i eller 1080p-format*
som matas ut via HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttaget.
* Gäller endast för HDMI
Auto
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall. Spelaren
avkänner automatiskt om
materialet är videobaserat
eller filmbaserat, och ställer
in den lämpligaste
omvandlingsmetoden.
Video
Omvandlingsmetoden som
är lämpligast för
videobaserat material
används alltid, oavsett
materialet.
,forts.
43
Bildutmatningsformat
Används för att välja vilket uttag som
videosignalerna ska matas ut genom (”TVanslutningsmetod”) och
utmatningsupplösningen (”HDMIupplösning”/”Komponentupplösning”).
1
Välj ”Bildutmatningsformat” under
”Videoinställningar” och tryck på
ENTER.
2
Välj vilket uttag videosignaler ska matas
ut genom med M/m och tryck på ENTER.
b
Om TV:n är ansluten både via HDMI OUTuttaget och någon annan videoutgång
samtidigt, så välj ”Komponentvideo”.
TV-anslutningsmetod
HDMI
Signalerna matas ut via
HDMI OUT-uttaget
enligt inställningen för
punkten ”HDMIupplösning” (sidan 44).
Komponentvideo Signalerna matas ut via
COMPONENT VIDEO
OUT-uttagen enligt
inställningen för
punkten
”Komponentupplösning”
(sidan 44).
Video
3
Signalerna matas ut via
LINE OUT VIDEOuttaget.
3 Välj ”OK” eller ”Ångra”, och tryck på
ENTER.
Följ anvisningarna på skärmen.
HD-indikatorn tänds under utmatning av
720p/1080i/1080p videosignaler.
b
Om TV:n är ansluten både via HDMI OUTuttaget och något annat videouttag samtidigt
kan det hända att det inte matas ut någon
bildsignal via det andra videouttaget, utan bara
via HDMI OUT-uttaget, om ”Auto” eller
”1080p” är inställt här (sidan 64).
Om även andra komponenter ska anslutas
samtidigt så tryck på RETURN för att gå
tillbaka till steg 2 och ändra inställningen för
punkten ”TV-anslutningsmetod”.
HDMI-upplösning/
Komponentupplösning
Auto (gäller
Låt detta läge vara
endast HDMI) inställt i vanliga fall.
Spelaren matar ut
signaler i ordning från
den högsta upplösning
TV:n kan hantera:
1080p > 1080i > 720p >
480p/576p > 480i/576i
Om bilden inte ser bra
ut så prova en annan
inställning som passar
bättre för TV:n.
(Om du valt ”HDMI” eller
”Komponentvideo”)
480i/576i
Videosignaler i 480i/
576i-format matas ut.
1 Välj vilken typ av signal som ska
matas ut via HDMI OUT-uttaget eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttaget
med M/m, och tryck på ENTER.
Om du ändrar
bildutmatningsupplösningen visas en
testbild i ungefär 30 sekunder.
480p/576p
Videosignaler i 480p/
576p-format matas ut.
720p
Videosignaler i 720pformat matas ut.
1080i
Videosignaler i 1080iformat matas ut.
b
Om ingen bild visas alls så tryck på
RETURN för att återvända till föregående
skärm, och ändra sedan
upplösningsinställningen.
44
2 Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
På displayen blir du uppmanad att
bekräfta.
1080p (gäller Videosignaler i 1080pendast HDMI) format matas ut.
BD-ROM 1080/24p-utmatning
Auto
1920 × 1080p/24 Hz
videosignaler matas bara ut
när en a 1080/24pkompatibel TV är ansluten
via HDMI OUT-uttaget.
På
1920 × 1080p/24 Hz
videosignaler matas ut
oavsett den anslutna TV:ns
typ.
Av
Välj detta läge om din TV
inte kan hantera 1080/24p
videosignaler.
b
Det kan hända att ingen bild visas för BD-ROMskivor om den anslutna TV:n inte är kompatibel
med 1080/24p och punkten ”BD-ROM 1080/24putmatning” är inställd på ”På”. Tryck i så fall på
HOME för att tända hemmenyn och ändra
inställningen för punkten ”BD-ROM 1080/24putmatning”.
Används för att välja färginställning för
videosignaler som matas ut via HDMI OUTuttaget. Välj ett läge som passar till den
anslutna TV-typen.
Auto
Spelaren avkänner
automatiskt den anslutna
TV:ns typ och ställer in
motsvarande
kulörinställningar.
YCbCr (4:2:2) YCbCr 4:2:2-videosignaler
matas ut.
YCbCr (4:4:4) YCbCr 4:4:4-videosignaler
matas ut.
RGB (16-235) Välj det här läget när en TV
är ansluten som bara kan
hantera ett begränsat RGBområde.
RGB (0-255)
Välj det här läget när en
RGB (0-255)-apparat är
ansluten.
Inställningar och justeringar
Används för att ställa in utmatningssättet för
videosignaler i 1920 × 1080p/24 Hz-format
vid uppspelning av filmbaserat material på
BD-ROM-skivor (720p/24 Hz eller 1080p/24
Hz).
1920 × 1080p/24 Hz videosignaler går bara
att mata ut när alla följande villkor är
uppfyllda.
– När en 1080/24p-kompatibel TV med
HDMI OUT-uttag är ansluten,
– Punkten ”Bildutmatningsformat” är inställd
på ”HDMI”, och
– ”HDMI-upplösning” är inställd på ”Auto”
eller ”1080p”.
YCbCr/RGB (HDMI)
HDMI Deep Colour-utmatning
Används för att ställa in färgdjupet för
bildsignalerna som matas ut via HDMI OUTutgången.
Färgdjupet anges som ett antal bitar. Ju högre
värde, desto fler olika färger går det att
återge. Den här spelaren har stöd för färgdjup
på upp till 12 bitar. Genom att ansluta
spelaren till en TV med stöd för Deep Colour
får man en noggrannare färgåtergivning än
när den är ansluten till en TV som saknar stöd
för Deep Colour.
Auto
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall.
12 bitar
Videosignaler i 12 bitarformat matas ut.
10 bitar
Videosignaler i 10 bitarformat matas ut.
Av
Välj detta läge om bilden är
instabil eller färgerna är
konstiga.
,forts.
45
x.v.Colour-utmatning
Används för att ställa in om xvYCCinformation ska överföras till den anslutna
TV:n.
Genom att spela upp xvYCC-kompatibelt
videomaterial på en TV med stöd för
x.v.Colour-visning går det att återge föremåls
färger på ett mer naturtroget sätt.
Auto
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall.
Av
Välj detta läge om bilden är
instabil eller färgerna är
konstiga.
Används för att ställa in bildvisningssättet för
pausläget under DVD-uppspelning. För BDROM-skivor eller skivor som innehåller
AVCHD-filer ställs punkten ”Pausläge”
automatiskt in på ”Auto”.
Bildruta
Standardinställningarna är understrukna.
Ljudutmatningsprioritet
Används för att välja vilka uttag som
ljudsignalerna ska matas ut genom.
2-kanaliga linjära PCM-signaler matas ut
med upp till 48 kHz via de andra utgångarna
än de prioriterade utgångarna.
HDMI
Ljudsignalerna matas ut via
HDMI OUT-utgången.
Koaxial/optisk Ljudsignalerna matas ut via
DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-utgången.
Pausläge
Auto
Ljudinställningar
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall. Dynamiska
rörliga bilder visas utan att
bli suddiga.
En fast bild visas med hög
upplösning.
Analog stereo Ljudsignalerna matas ut via
LINE OUT (R-AUDIO-L)utgångarna.
Ljud (HDMI)
Används för att välja signaltyp för HDMI
OUT-utgången.
Auto
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall. Ljudsignalerna
matas ut enligt
inställningarna på den
anslutna HDMI-apparaten.
2-kanalig
PCM
Ljudsignalerna mixas ner till
2-kanaliga linjära PCMsignaler innan de matas ut
via HDMI OUT-utgången.
b
Välj ”2-kanalig PCM” vid anslutning av en TV
eller A/V-förstärkare (receiver) som saknar stöd för
Dolby Digital eller DTS. Annars kan det hända att
det bara matas ut störningar eller inte matas ut något
ljud alls.
46
BD ljudinställning
Används för att ställa in om interaktivt ljud
och sekundärljud (kommentarer) ska mixas
in eller ej vid uppspelning av BD-skivor som
innehåller sådant ljud.
Mixa
Direkt
Det interaktiva ljudet och
sekundära ljudet mixas med
primärljudet och matas ut.
DTS
Används för att välja vilka ljudsignaler som
ska matas ut för DTS-skivor. Denna
inställning gäller för ljudet som matas ut via
DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)utgången.
Ljudet omvandlas till linjära
PCM-signaler. Välj detta
läge vid anslutning till en
ljudapparat som inte har
någon inbyggd DTSdekoder.
DTS
Välj detta läge vid
anslutning till en ljudapparat
med inbyggd DTS-dekoder.
Endast primärljudet matas
ut.
b
PCM-ljudsignaler med 96 kHz eller 192 kHz matas
ut med 48 kHz när punkten ”BD ljudinställning” är
inställd på ”Mixa”.
Ljuddämpning
Används för att dämpa ljudet för att undvika
att det blir förvrängt.
På
Ljuddämpningen påslagen.
Av
Ljuddämpningen avstängd.
48 kHz/96 kHz PCM
Används för att ställa in den maximala
samplingsfrekvensen för PCM-signaler som
matas ut via DIGITAL OUT (OPTICAL/
COAXIAL)-utgången.
48 kHz/16 bit
Ljudsignaler med en
samplingsfrekvens på
96 kHz matas ut med
48 kHz/16 bitar.
96 kHz/24 bit
Ljudsignaler med en
samplingsfrekvens på
96 kHz matas ut med
96 kHz/24 bitar.
Kopieringsskyddade
signaler matas dock ut med
48 kHz/16 bitar.
b
”Ljuddämpning” påverkar inte ljudet som matas ut
via HDMI OUT-utgången eller DIGITAL OUT
(OPTICAL/COAXIAL)-utgången.
Dolby Digital
Används för att välja vilka ljudsignaler som
ska matas ut för Dolby Digital-skivor.
Denna inställning gäller för ljudet som matas
ut via DIGITAL OUT (COAXIAL/
OPTICAL)-utgången.
PCMnedmixning
Ljudet omvandlas till linjära
PCM-signaler. Välj detta
läge vid anslutning till en
ljudapparat som inte har
någon inbyggd Dolby
Digital-dekoder.
Dolby Digital
Välj detta läge vid
anslutning till en ljudapparat
med inbyggd Dolby Digitaldekoder.
Inställningar och justeringar
PCMnedmixning
b
• Om man väljer ”96 kHz/24 bit” när en A/Vförstärkare (receiver) som saknar stöd för 96 kHz
är ansluten finns det risk att ljudet matas ut på
väldigt hög volym eller att det inte hörs något ljud
alls.
• Inställningen ”48 kHz/96 kHz PCM” har ingen
effekt när punkten ”Ljudutmatningsprioritet” är
inställd på ”HDMI” eller ”Analog stereo”.
,forts.
47
Ljuddynamikkontroll
Används för att välja dynamikomfång
(kompressionsgrad för ljudet) vid
uppspelning av BD-skivor eller DVD-skivor
med stöd för ”Ljuddynamikkontroll”.
Auto
Ljudet spelas upp med det
dynamikomfång som är
specificerat på skivan (gäller
endast BD-ROM-skivor).
För övriga sorters skivor
spelas ljudet upp på
”Standard”-nivå.
Standard
Ljudet spelas upp med en
kompressionsgrad mellan
”TV-läge” och ”Brett
omfång”.
TV-läge
Ljudet komprimeras
kraftigt. Svaga ljud blir
lättare att uppfatta.
Brett omfång
Ingen komprimering. Ljudet
blir mer dynamiskt.
b
• ”Ljuddynamikkontroll” fungerar bara för Dolby
Digital-, Dolby Digital Plus- och Dolby TrueHDljudsignaler.
• När punkten ”Dolby Digital” är inställd på
”Dolby Digital” på skärmen ”Ljudinställningar”
(sidan 47) påverkar inte ”Ljuddynamikkontroll”funktionen ljudet som matas ut via DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)-utgången. Detta
gäller dock inte i följande fall:
– när punkten ”BD ljudinställning” är inställd på
”Mixa” vid uppspelning av en BD-skiva.
– när punkten ”Ljudutmatningsprioritet” är
inställd på ”HDMI” eller ”Analog stereo”.
48
Nedmixning
Används för att ställa in hur mångkanaligt
ljud ska mixas ner till tvåkanaligt ljud.
Dolby
Surround
2-kanaligt Dolby Surround
(Pro Logic)-ljud matas ut.
Välj detta läge vid
anslutning av en ljudapparat
med stöd för Dolby
Surround (Pro Logic).
Normal
Ljudsignaler matas ut utan
Dolby Surround (Pro
Logic)-effekt. Välj detta
läge vid anslutning av en
ljudapparat utan stöd för
Dolby Surround (Pro Logic).
b
Inställningen för punkten ”Nedmixning” påverkar
inte bitströmsljudet som matas ut via DIGITAL
OUT (OPTICAL/COAXIAL)/HDMI OUTutgången.
BD/DVDuppspelningsinställningar
Standardinställningarna är understrukna.
BD/DVD-meny
Det kan hända att uppspelningen för somliga
BD-ROM-skivor är begränsad efter tittarnas
ålder. Somliga scener kan vara blockerade
eller bytas ut mot andra scener.
1
Välj ”BD-barnspärr” under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck
på ENTER.
2
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
3
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Ju lägre värde desto striktare
begränsningar.
Genom att välja ”Välj åldersgräns” går
det att ställa in åldern från ”0” till ”255”
med hjälp av </M/m/, och
sifferknapparna.
• För att stänga av barnspärrsfunktionen
väljer man ”Inga begränsningar”.
Ljud
Används för att välja standardljudspråk för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När man väljer ”Original” väljs det språk som
har företräde på skivan.
När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en
skärm för inmatning av en språkkod. Mata in
koden för önskat språk enligt
”Språkkodslista” (sidan 67).
Textning
Används för att välja standardtextningsspråk
för BD-ROM-skivor och DVD VIDEOskivor.
När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en
skärm för inmatning av en språkkod. Mata in
koden för önskat språk enligt
”Språkkodslista” (sidan 67).
Välj åldersgräns och tryck på ENTER.
Inställningar och justeringar
Används för att välja standardmenyspråk för
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
När man väljer ”Välj språkkod.” tänds en
skärm för inmatning av en språkkod. Mata in
koden för önskat språk enligt
”Språkkodslista” (sidan 67).
BD-barnspärr
z
Det går att ändra lösenordet (se ”Lösenord” på
sidan 51).
b
• Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ
spelaren (sidan 55) och ställ in ett nytt lösenord
(se ”Lösenord” på sidan 51).
• Det går inte att begränsa uppspelningen för skivor
som saknar barnspärrsfunktion på den här
spelaren.
• Beroende på skivan kan det vara nödvändigt att
ändra barnspärrsnivån under uppspelningens
gång. Mata i så fall in lösenordet och ändra sedan
nivån.
• Om man ställer in ”255” för punkten ”Välj
åldersgräns” stängs barnspärrsfunktionen av.
,forts.
49
DVD-barnspärr
Det kan hända att uppspelningen för somliga
DVD VIDEO-skivor är begränsad efter
tittarnas ålder. Somliga scener kan vara
blockerade eller bytas ut mot andra scener.
1
Välj ”DVD-barnspärr” under ”BD/
DVD-uppspelningsinställningar” och
tryck på ENTER.
2
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
3
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Välj nivå och tryck på ENTER.
Ju lägre värde desto striktare
begränsningar.
• För att stänga av barnspärrsfunktionen
väljer man ”Inga begränsningar”.
Regionskod för barnspärr
Det kan hända att uppspelningen av somliga
BD-ROM-skivor och DVD VIDEO-skivor är
begränsad i olika geografiska områden.
Somliga scener kan vara blockerade eller
bytas ut mot andra scener.
1
Välj ”Regionskod för barnspärr”
under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck
på ENTER.
2
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
3
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
När man väljer ”Välj regionskod” tänds
en skärm för inmatning av regionskoden.
Mata in områdeskoden enligt listan
”Områdeskoder för barnspärr”
(sidan 67).
z
Det går att ändra lösenordet (se ”Lösenord” på
sidan 51).
b
• Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ
spelaren (sidan 55) och ställ in ett nytt lösenord
(se ”Lösenord” på sidan 51).
• Det går inte att begränsa uppspelningen för skivor
som saknar barnspärrsfunktion på den här
spelaren.
• Beroende på skivan kan det vara nödvändigt att
ändra barnspärrsnivån under uppspelningens
gång. Mata i så fall in lösenordet och ändra sedan
nivån.
50
Välj område och tryck på ENTER.
z
Det går att ändra lösenordet (se ”Lösenord” på
sidan 51).
b
• Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ
spelaren (sidan 55) och ställ in ett nytt lösenord
(se ”Lösenord” på sidan 51).
• Det går inte att begränsa uppspelningen för skivor
som saknar barnspärrsfunktion på den här
spelaren.
• Beroende på skivan kan det vara nödvändigt att
ändra barnspärrsnivån under uppspelningens
gång. Mata i så fall in lösenordet och ändra sedan
nivån.
Lösenord
Fotoinställningar
Används för att ställa in eller ändra
lösenordet för barnspärrsfunktionen.
Lösenordet används för att begränsa
uppspelning av BD-ROM-skivor och DVD
VIDEO-skivor. Om det behövs går det att
ställa in olika begränsningsnivåer för BDROM-skivor och DVD VIDEO-skivor.
1
Standardinställningen är understruken.
Bildspelshastighet
Används för att ändra
uppspelningshastigheten för ett bildspel.
Snabb
Fotona ändras snabbt.
Normal
Fotona ändras på normal
hastighet.
2
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
Långsam
Fotona ändras långsamt.
3
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
För att ändra lösenordet
1
Utför proceduren fram till och med steg 3
och mata sedan in ett nytt lösenord med
sifferknapparna.
2
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Inställningar och justeringar
Välj ”Lösenord” under ”BD/DVDuppspelningsinställningar” och tryck
på ENTER.
Uppspeln.lager för
hybridskivor
Används för att välja lagerprioritet för
hybridskivor. För att ändra denna inställning
måste man stänga av spelaren och slå på den
igen.
BD
BD-lagret spelas.
DVD/CD
DVD-lagret eller CD-lagret
spelas.
BD-Internetanslutning
Används för att ställa in om Internetanslutning ska vara tillåtet eller ej från den
BD-skiva (i BDMV-format) som spelas. För
att detta ska fungera måste spelaren vara
ansluten till ett nätverk och motsvarande
nätverksinställningar gjorda (sidan 53).
Tillåt.
Låt detta läge vara inställt i
vanliga fall.
Tillåt ej.
Internetanslutning ej tillåten.
51
Systeminställningar
Standardinställningarna är understrukna.
OSD-språk
Används för att välja språk för spelarens
informationsskärmar.
Dämpad belysning
Används för att justera belysningen för
frontpanelens display.
Spelaren stängs automatiskt av om man inte
trycker på några knappar på själva spelaren
eller på fjärrkontrollen på över 30 minuter,
utom under uppspelning av BD/DVD/CDskivor eller fotofiler, eller under uppdatering
av mjukvaran.
På
”Automatisk avstängning”funktionen påslagen.
Av
Funktionen avstängd.
Automatisk
informationsvisning
Ljus
Stark belysning.
Mörk
Svag belysning.
På
Av
Displaybelysningen släcks
under uppspelning. Under
annat än uppspelning
används svag belysning.
Information visas
automatiskt på skärmen vid
byte av uppspelad titel,
bildläge, ljudsignaler, osv.
Av
Information visas bara när
man trycker på DISPLAY.
Kontroll för HDMI
På
Gör det möjligt att använda
”Kontroll för HDMI”funktionerna (sidan 16).
Av
Funktionen avstängd.
Snabbstartläge
På
Starttiden förkortas när
spelaren slås på.
Av
Standardinställningen.
b
När punkten ”Snabbstartläge” är inställd på ”På”,
– blir effektförbrukningen högre än när punkten
”Snabbstartläge” är inställd på ”Av” och
– kan det hända att ventilationsfläkten sätter igång
beroende på omgivningstemperaturen.
52
Automatisk avstängning
Skärmsläckare
Skärmsläckaren tänds om man inte gör något
med spelaren på över 15 minuter medan en
informationsskärm som t.ex. hemmenyn
visas på TV-skärmen. Skärmsläckaren
används för att undvika skador (spökbilder)
på bildskärmen.
På
Skärmsläckaren tänds.
Av
Funktionen avstängd.
Meddelande om
mjukvaruuppdat.
Används för att se information om nya
mjukvaruversioner. För att detta ska fungera
måste spelaren vara ansluten till ett nätverk
och motsvarande nätverksinställningar
gjorda (sidan 53).
Spelaren informerar om nya
mjukvaruversioner
(sidan 41).
Av
Funktionen avstängd.
Systeminformation
Internetinställningar
Dessa punkter måste ställas in när spelaren
ansluts till Internet via en LAN-kabel. Mata
in respektive (alfanumeriska) värde för din
bredbandsrouter eller trådlösa LAN-router.
Vilka punkter som behöver ställas in kan
variera beroende på din Internetleverantör
eller routern. Se anvisningarna från din
Internetleverantör eller bruksanvisningen till
routern för närmare detaljer.
1
Välj ”Internetinställningar” under
”Nätverksinställningar” och tryck på
ENTER.
2
Välj ”Sätt att erhålla IP-adress” och
tryck på ENTER.
3
Välj en punkt och tryck på ENTER.
Används för att se information om spelarens
mjukvaruversion och MAC-adress.
Erhåll
automatiskt
Välj detta läge när det
går att få DHCP
(Dynamic Host
Configuration
Protocol)serverinställningar från
din Internetleverantör.
Alla nödvändiga
nätverksinställningar
för spelaren ställs då in
automatiskt.
Manuellt
Ställ in IP-adressen för
hand i förhållande till
din nätverksmiljö.
Inställningar och justeringar
På
Nätverksinställningar
• Om du väljer ”Erhåll automatiskt”
Om du ställer in punkten ”Erhåll DNSserver autom.” på ”Av” så ställ in
följande punkt:
– DNS-server (primär)/DNS-server
(sekundär)
• Om du väljer ”Manuellt”
Ställ in följande punkter:
– IP-adress
– Subnet Mask
– Standard-gateway
– DNS-server (primär)/DNS-server
(sekundär)
,forts.
53
b
1
Tryck upprepade gånger på en
sifferknapp för att välja tecken.
Exempel:
Tryck en gång på sifferknapp 3 för att
mata in bokstaven ”D”.
Tryck tre gånger på sifferknapp 3 för att
mata in bokstaven ”F”.
2
Tryck på , och mata sedan in nästa
tecken.
3
Tryck på den blå knappen (”Avsluta”) för
att avsluta inmatningen.
Om du ställer in adresserna för ”DNS-server
(primär)”/”DNS-server (sekundär)” för hand
så mata in ”DNS-server (primär)”-adressen.
Annars kommer ”Internetinställningar” att bli
felaktiga.
4
Om din ISP har en bestämd proxyserverinställning så välj ”Proxyinställningar” med M/m och tryck på
ENTER.
Skärmen ”Proxy-inställningar” tänds.
Om det inte finns någon bestämd
inställning för proxy-servern så gå vidare
till steg 8.
Knappar
Detaljer
Den röda
knappen
(Bokstavstyp)
Används för att växla
mellan bokstäver och
siffror.
Den gröna
knappen (A/a)
Används för att växla
mellan stora och små
bokstäver.
Tryck på RETURN.
Den gula
knappen
(Symboler)
Används för att tända
tangentbordet för
symboler.
Välj ”Nätverksdiagnos” med M/m och
tryck på ENTER.
Den blå
knappen
(Avsluta)
Används för att registrera
det du matat in, varefter
spelaren återgår till det den
visade tidigare.
RETURN
(Ångra)
Används för att avbryta
inmatningen och återgå till
det som visades tidigare.
</M/m/,,
ENTER
• Välj en
inmatningsfunktion med
</M/m/, och tryck
på ENTER.
• Mata in tecken på
följande sätt: 1Välj
teckenpanel med </M/
m/, och tryck på
ENTER. 2Välj tecken
med </, och tryck på
ENTER.
5
Ställ in punkten ”Använd proxyserver”
på ”På”.
6
Välj ”Proxyserver” och ”Port”, och
mata in inställningarna.
Se ”För att mata in tecken” (sidan 54)
angående hur man matar in proxyservern.
7
8
9 Välj ”Start” och tryck på ENTER.
10 Kontrollera att meddelandet
”Nätverksanslutningarna är
korrekta.” tänds.
Därmed är inställningen klar. Om det
meddelandet inte tänds så följ
anvisningarna på skärmen.
För att mata in tecken
När man väljer ”Proxyserver” under ”Proxyinställningar” tänds en
teckeninmatningsskärm.
54
Knappar som används
Enkel inställning
Används för att köra om proceduren för
Enkel inställning för att göra om de
grundläggande inställningarna.
1
2
Det går att återställa spelaren till
fabriksinställningarna genom att välja en
inställningsgrupp. Alla inställningarna inom
den gruppen återställs.
Välj ”Enkel inställning” och tryck på
ENTER.
1
Välj ”Start” med </, och tryck på
ENTER.
Välj ”Återställning” och tryck på
ENTER.
2
Följ anvisningarna i avsnittet ”Steg 7:
Enkel inställning” (sidan 28) från och
med steg 4.
Välj ”Återställning till
fabriksinställningarna” och tryck på
ENTER.
3
Välj vilka inställningar du vill
återställa till fabriksinställningarna,
och tryck på ENTER.
På displayen blir du uppmanad att
bekräfta.
Följande inställningar går att återställa:
– Videoinställningar
– Ljudinställningar
– BD/DVD-uppspelningsinställningar
– Fotoinställningar
– Systeminställningar
– Nätverksinställningar
– Alla inställningar
4
Inställningar och justeringar
3
Återställning
Välj ”Start” med </, och tryck på
ENTER.
b
Om du väljer ”Alla inställningar” i steg 3,
– alla inställningar inom
(Inställn.) återställs.
– Punkter under ”Videoinställningar” och
”Ljudinställningar” som går att justera genom att
trycka på OPTIONS under pågående uppspelning
(sidan 35) återställs inte.
55
Felsökning
Om något av följande problem skulle inträffa
medan du använder spelaren, så försök först
åtgärda problemet med hjälp av detta
felsökningsschema innan du ringer efter
reperatören. Om du trots allt inte lyckas bli av
med problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Strömförsörjning
Spelaren slås inte på.
, Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
, Det tar en kort stund innan spelaren slås på.
Meddelandet ”En ny mjukvaruversion
finns tillgänglig på nätverket. Uppdatera
under "Nätverksuppdatering".” tänds på
skärmen när spelaren slås på.
Övrig information
, Se ”Nätverksuppdatering” (sidan 41)
angående hur man uppdaterar spelaren till
den nyaste mjukvaruversionen.
Skivor
Skivan börjar inte spelas.
, Skivan är smutsig.
, Skivan är ilagd upp och ned. Lägg i skivan
med uppspelningssidan vänd nedåt.
, Skivan är skev.
, Skivan är i ett format som den här spelaren
inte kan spela upp (sidan 62).
, BD-skivans eller DVD-skivans regionskod
motsvarar inte spelarens regionskod.
, Spelaren kan inte spela hembrända skivor
som inte är korrekt slutbehandlade
(sidan 62).
56
Bild
Se även ”Anslutning till ett HDMI-uttag”
(sidan 15) vid anslutning av komponenter
med hjälp av en HDMI-kabel.
Det är ingen bild eller det är störningar i
bilden.
Mörka områden i bilden är för mörka eller
ljusa områden är för ljusa eller ser
konstiga ut.
, Ställ in punkten ”Bildkvalitetsläge” på
”Standard” (standardinställningen) (se
”Justering av bilden och ljudet för
videomaterial” på sidan 35).
, Kontrollera att alla anslutningskablar är
ordentligt anslutna.
, Kontrollera att inga anslutningskablar är
skadade.
, Kontrollera anslutningen till TV:n
(sidan 14) och ställ in TV:ns ingångsväljare
så att bilden från spelaren visas på TVskärmen.
, Vid uppspelning av en BD/DVD-skiva med
dubbla lager kan det hända att det uppstår
ett kort avbrott i bilden och ljudet på det
ställe där skivan byter lager.
Bilden matas inte ut på rätt sätt.
Det visas ingen bild alls när fel
bildutmatningsupplösning är inställd för
punkten ”Bildutmatningsformat”.
Se även ”Anslutning via HDMI-uttagen”
(sidan 20) vid anslutning av komponenter
med hjälp av en HDMI-kabel.
Bilden täcker inte hela skärmen trots att
bildförhållandet är inställt med punkten
”DVD-bildförhållande” under
”Videoinställningar”.
, Bildförhållandet är fast inställt på själva
DVD-skivan (sidan 43).
Det matas inte ut några bildsignaler via de
andra utgångarna än HDMI OUT-utgången
vid anslutning till både HDMI OUTutgången och andra bildutgångar
samtidigt.
, Ställ in punkten ”Bildutmatningsformat” på
”Komponentvideo” på skärmen
”Videoinställningar” (sidan 44).
Det visas ingen bild för BD-ROM-skivor.
, Kontrollera inställningen för punkten ”BDROM 1080/24p-utmatning” på skärmen
”Videoinställningar” (sidan 45).
Ljud
Övrig information
, Håll x på spelaren intryckt i mer än
10 sekunder för att återställa
bildutmatningsupplösningen till den lägsta
upplösningen.
, Kontrollera inställningarna för punkten
”Bildutmatningsformat” på skärmen
”Videoinställningar” (sidan 44).
Det hörs inget ljud.
, Kontrollera att alla anslutningskablar är
ordentligt anslutna.
, Kontrollera att inga anslutningskablar är
skadade.
, Kontrollera anslutningen till A/Vförstärkaren (receivern) (sidan 19) och ställ
in A/V-förstärkarens (receiverns)
ingångsväljare så att ljudsignalerna från
spelaren matas ut via A/V-förstärkaren
(receivern).
, Spelaren är i avsökningsläge.
, Om det inte matas ut några ljudsignaler via
DIGITAL OUT (OPTICAL/COAXIAL)/
HDMI OUT-utgången så kontrollera
ljudinställningarna (sidan 46).
Ljudet matas inte ut på rätt sätt.
, Kontrollera inställningen för punkten
”Ljudutmatningsprioritet” på skärmen
”Ljudinställningar” (sidan 46).
,forts.
57
Volymen är låg.
, Volymen är låg på somliga BD-skivor och
DVD-skivor.
, Prova att ställa in punkten
”Ljuddynamikkontroll” på ”TV-läge” på
skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 48).
, Ställ in punkten ”Ljuddämpning” på ”Av”
på skärmen ”Ljudinställningar” (sidan 47).
HD-ljud (Dolby Digital Plus, Dolby
TrueHD, DTS-HD High Resolution Audio,
eller DTS-HD Master Audio) matas inte ut
som en bitström.
, Ställ in punkten ”BD ljudinställning” på
”Direkt” på skärmen ”Ljudinställningar”
(sidan 47).
, Kontrollera att den anslutna A/Vförstärkaren (receivern) kan hantera
respektive HD-ljudformat.
Interaktivt ljud matas inte ut.
, Ställ in punkten ”BD ljudinställning” på
”Mixa” på skärmen ”Ljudinställningar”
(sidan 47).
HDMI
Det syns ingen bild eller hörs inget ljud
vid anslutning via HDMI OUT-utgången.
, Prova följande: 1Stäng av spelaren och slå
på den igen. 2Stäng av den anslutna
utrustningen och slå på den igen. 3Koppla
loss HDMI-kabeln och sätt i den igen.
Det syns ingen bild alls eller det är
störningar i bilden vid anslutning via
HDMI OUT-utgången.
, HDMI OUT-utgången är ansluten till en
DVI-apparat som saknar stöd för
upphovsrättsskyddsteknik.
, Om HDMI OUT-utgången används för att
mata ut bildsignaler kan det hjälpa att ändra
bildutmatningsupplösningen (sidan 44).
Det matas inte ut något ljud via HDMI
OUT-utgången.
, HDMI OUT-utgången är ansluten till en
DVI-apparat (DVI-uttag är inte avsedda för
ljudsignaler).
58
Ljudet matas inte ut på rätt sätt vid
anslutning via HDMI OUT-utgången.
, Apparaten som är ansluten till HDMI OUTutgången kan inte hantera ljudformatet som
används på spelaren. Kontrollera
ljudinställningarna (sidan 46).
Skärmspråket ändras automatiskt vid
anslutning via HDMI OUT-utgången.
, När punkten ”Kontroll för HDMI” är
inställd på ”På” (sidan 52) ändras
skärmspråket automatiskt i förhållande till
språkinställningen på den anslutna TV:n
(om man ändrar inställningen på TV:n,
osv.).
”Kontroll för HDMI”-funktionerna
fungerar inte (BRAVIA Sync).
, Kontrollera att den anslutna komponentens
stickkontakt är ordentligt isatt i vägguttaget.
, Om HDMI-indikatorn inte tänds på
frontpanelens display så kontrollera HDMIanslutningen (sidan 15, 20).
, Kontrollera att punkten ”Kontroll för
HDMI” är inställd på ”På” (sidan 52).
, Kontrollera att den anslutna komponenten
är kompatibel med ”Kontroll för HDMI”funktioner. Se bruksanvisningen till den
komponenten för närmare detaljer.
, Kontrollera den anslutna komponentens
inställningar för ”Kontroll för HDMI”funktionerna. Se bruksanvisningen till den
komponenten för närmare detaljer.
, Om du ändrar HDMI-anslutningen så stäng
av spelaren och slå på den igen.
, Om det blir strömavbrott så ställ in punkten
”Kontroll för HDMI” på ”Av”, och ställ
sedan in den på ”På” igen (sidan 52).
, Se avsnittet ”Angående BRAVIA Syncfunktionerna (gäller endast vid HDMIanslutning)” (sidan 16) för närmare detaljer
om ”Kontroll för HDMI”-funktionerna.
, Om spelaren är ansluten till en TV via en
A/V-förstärkare (receiver) som inte är
kompatibel med ”Kontroll för HDMI”funktioner kan det hända att det inte går att
styra TV:n från spelaren.
, När spelaren är ansluten till en TV via en
A/V-förstärkare (receiver) och du ändrar
HDMI-anslutningen, drar ut och sätter i
stickkontakten, eller det blir strömavbrott,
så prova följande: 1Ställ in A/Vförstärkarens (receiverns) ingångsväljare så
att bilden från spelaren visas på TVskärmen. 2Ställ in punkten ”Kontroll för
HDMI” på ”Av” och ställ sedan in den på
”På” igen (sidan 52). Se bruksanvisningen
till A/V-förstärkaren (receivern).
Externt minne (lokalt minne)
Det externa minnet upptäcks inte.
Bonusmaterial eller andra data på en BDROM-skiva går inte att spela upp.
, Prova följande: 1Ta ut skivan. 2Stäng av
spelaren. 3Ta bort det externa minnet och
sätt i det igen (sidan 23). 4Slå på spelaren.
5Kontrollera att EXT-indikatorn tänds på
frontpanelens display. 6Lägg i en BDROM-skiva med BONUSVIEW/BD-LIVE.
Det tänds ett meddelande om att det inte
finns tillräckligt mycket utrymme i det
lokala minnet på skärmen.
, Radera onödiga data från det externa
minnet (sidan 34).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Batterierna i fjärrkontrollen är för svaga
(sidan 26).
, Fjärrkontrollen är för långt ifrån spelaren.
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot sensorn på
spelaren.
Filnamn visas inte på rätt sätt.
, Den här spelaren kan bara visa tecken i
format enligt ISO 8859-1-normerna. Det
kan hända att andra teckenformat visas på
annat sätt.
, Beroende på den mjukvara som användes
för att bränna skivan kan det hända att
inmatade tecken visas på annat sätt.
Skivan börjar inte spelas från början.
, Funktionen för återupptagen uppspelning är
påslagen (sidan 32).
Övrig information
, Prova följande: 1Stäng av spelaren.
2Passa ihop V-märket på det externa
minnet med EXT-märket på V-facket och
sätt i det externa minnet (sidan 23). 3Slå
på spelaren. 4Kontrollera att EXTindikatorn tänds på frontpanelens display.
Användning av spelaren
Somliga manövrer som stopp eller
sökning går inte att utföra.
, Beroende på skivan kan det hända att
somliga manövrer inte går att utföra. Se
anvisningarna som medföljde skivan.
Det går inte att byta språk för ljudet eller
textningen eller att byta vinkel.
, Prova att använda BD-skivans eller DVDskivans meny i stället för att använda
direktknapparna på fjärrkontrollen
(sidan 33).
, Det finns inte ljud/textning på flera olika
språk eller scener som är inspelade ur olika
vinklar på BD-skivan eller DVD-skivan
som håller på att spelas.
, BD-skivan eller DVD-skivan tillåter inte att
man byter språk för ljudet/textningen eller
att man byter vinkel.
,forts.
59
Skivfacket öppnas inte och ”LOCKED”
eller ”TLK ON” tänds på frontpanelens
display.
, Om ”LOCKED” tänds är spelaren låst. Lås
upp barnlåset genom att hålla N på
spelaren intryckt tills ”UNLOCK” tänds på
frontpanelens display (sidan 10).
, Om ”TLK ON” tänds, så kontakta din
Sony-handlare eller närmaste auktoriserade
Sony-serviceverkstad.
Skivfacket öppnas inte och det går inte att
mata ut skivan trots att du har tryckt på Z.
, Prova följande: 1Stäng av spelaren och dra
ut stickkontakten ur vägguttaget. 2Håll Z
på spelaren intryckt och sätt i
stickkontakten igen. 3Fortsätt hålla Z på
spelaren intryckt ända tills skivfacket
öppnas. 4Ta ut skivan. 5Vänta tills
”WAIT” tänds på frontpanelens display,
och håll sedan [/1 på spelaren intryckt i
mer än 10 sekunder tills spelaren slås på
igen.
Spelaren reagerar inte på några knappar.
, Det har bildats kondens inuti spelaren
(sidan 3).
, Håll [/1 på spelaren intryckt i mer än
10 sekunder tills indikatorerna på
frontpanelens display släcks.
Om spelaren fortfarande inte reagerar på
knapparna så dra ut stickkontakten ur
vägguttaget och sätt i den igen.
60
Självdiagnosfunktionen
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att det blir fel på spelaren tänds en
felkod på frontpanelens display, eller också
tänds enbart
utan några andra
meddelanden på hela skärmen.
Kontrollera i så fall följande punkter.
Om en felkod tänds på frontpanelens
display
Felkod
Motåtgärder
Exxxx
SYS ERR
VUP NG
Kontakta närmaste Sonyhandlare eller auktoriserade
Sony-serviceverkstad och
meddela felkoden.
FAN ERR
• Kontrollera att
ventilationshålen på baksidan
av spelaren inte är blockerade.
• Placera spelaren på en plats
med tillräcklig ventilation, så
att den inte överhettas.
Om bara
tänds utan några andra
meddelanden på hela skärmen
Kontakta närmaste Sony-handlare eller
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
Skivor som går att spela
Typ
Skivlogo
Ikon som
används i
denna
bruksanvisning
BD-ROM-skivor och BD-RE/BD-Rskivor i BDMV- och BDAV-format,
inklusive 8 cm-skivor (med ett lager)
och DL-skivor
DATA BD
BD-RE/BD-R-skivor som innehåller
MP3-ljudspår* eller JPEG-bildfiler
DVD
Skivor med t.ex. filmer som går att köpa
eller hyra
DVD
DVD+RW/DVD+R-skivor i +VRformat och DVD-RW/DVD-R-skivor i
videoformat eller VR-format, inklusive
8 cm-skivor (med ett lager) och DVD+R
DL/DVD-R DL-skivor
DVD
DATA DVD
DVD-ROM-skivor och DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/DVD-R-skivor som
innehåller MP3-ljudspår* eller JPEGbildfiler
DATA DVD
CD
CD
Musik-CD-skivor eller CD-R/CD-RWskivor i musik-CD format
DATA CD
—
DATA CD
* MP3 (MPEG-1 Audio Layer 3) är ett
standardformat för komprimering av ljuddata
som definierats av den internationella
standardiseringsorganisationen (ISO) och den
internationella elektrotekniska kommissionen
(IEC).
Övrig information
BD
Blu-ray Disc
DVD VIDEO
Egenskaper
CD-ROM-skivor och CD-R/CD-RWskivor som innehåller MP3-ljudspår*
eller JPEG-bildfiler
MPEG Layer-3-ljudkodningsteknik och patent
används på licens från Fraunhofer IIS och
Thomson.
,forts.
61
Att observera angående kompatibiliteten
för BD-ROM-skivor
Regionskoder (gäller endast BD-ROMskivor/DVD VIDEO-skivor)
Eftersom Blu-ray Disc-specifikationerna är
nya och utvecklas hela tiden kan det hända att
somliga skivor inte går att spela på grund av
deras typ eller version.
Vilket ljud som matas ut beror på ljudkällan,
vilka uttag som används för anslutningen,
och ljudinställningarna. Se sidan 65 för
närmare detaljer.
Det finns en regionskod tryckt på baksidan av
spelaren och den kan bara spela BD-ROMskivor/DVD VIDEO-skivor (som endast är
avsedda för uppspelning) som är märkta med
samma regionskod. Detta system används för
att skydda upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor som är märkta med
ALL går också att spela i den här spelaren.
Skivor som inte går att spela
Beroende på BD-ROM/DVD VIDEO-skivan
kan det hända att det inte finns någon
regionskod angiven på den trots att den
faktiskt är regionskodad och därför inte går
att spela i den här spelaren.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD-skivor med kassett
DVD-RAM-skivor
HD DVD-skivor
DivX-skivor
DVD Audio-skivor
PHOTO CD-skivor
Datadelen på CD-Extra-skivor
VCD-skivor/Super VCD-skivor
HD-lagret på Super Audio CD-skivor
Ljudmaterialsidan på DualDisc-skivor
BD-ROM-skivor/DVD VIDEO-skivor med
fel regionskod (sidan 62).
Att observera vid uppspelning av BDskivor/DVD-skivor
Det kan hända att somliga
uppspelningsmanövrer på BD-skivor/DVDskivor är förinställda av
mjukvaruproducenterna. Eftersom den här
spelaren spelar BD-skivor/DVD-skivor
enligt det skivinnehåll som
mjukvaruproducenterna har designat kan det
hända att somliga uppspelningsfunktioner
inte går att använda. Se anvisningarna som
medföljer BD-skivorna/DVD-skivorna.
62
Regionskoder
b
• Att observera angående BD-RE/BD-Rskivor, DVD+RW/DVD+R-skivor, DVD-RW/
DVD-R-skivor och CD-R/CD-RW-skivor
Det kan hända att somliga BD-RE/BD-R-skivor,
DVD+RW/DVD+R-skivor, DVD-RW/DVD-Rskivor eller CD-R/CD-RW-skivor inte går att
spela i den här spelaren på grund av
inspelningskvaliteten eller skivans fysiska skick,
eller på grund av egenskaperna för den apparat
och den mjukvara som användes för att spela in
skivan.
CD-skivor och DVD-skivor som inte är korrekt
slutbehandlade går inte att spela. Se
bruksanvisningen till inspelningsapparaten för
närmare detaljer. Observera att det kan hända att
somliga uppspelningsfunktioner inte fungerar för
vissa DVD+RW/DVD+R-skivor även om de är
korrekt slutbehandlade. Titta i så fall på den
skivan med hjälp av vanlig uppspelning.
• Musikskivor som är kodade med
upphovsrättsskyddsteknik
Den här produkten är konstruerad för att spela
upp skivor som följer Compact Disc (CD)standarden. Somliga skivbolag säljer musikskivor
som är kodade med olika sorters
upphovsrättsskyddsteknik. Observera att det
bland de skivorna förekommer skivor som inte
följer CD-standarden, vilket kan göra att de inte
går att spela i den här apparaten.
Angående uppspelning av skivor som är
inspelade i AVCHD-format
Den här spelaren kan spela skivor i AVCHDformat.
TM
Vad är AVCHD-format?
AVCHD-formatet är ett högupplösningsformat för
digitala videokameror som används för att spela in
antingen SD-signaler (med standardupplösning)
eller HD-signaler (med högupplösning) enligt
antingen 1080i-specifikationerna*1 eller 720p
specifikationerna*2 på DVD-skivor, med hjälp av
effektiv datakomprimerings- och kodningsteknik.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet används för att
komprimera bilddata, och Dolby Digital eller linjär
PCM för att komprimera ljuddata. Med MPEG-4
AVC/H.264-format går det att komprimera bilder
på ett mer effektivt sätt än med vanliga
bildkomprimeringsformat. Med MPEG-4 AVC/
H.264-formatet går det spela in videosignaler med
högupplösning (HD) som är inspelade med en
digital videokamera på DVD-skivor, på samma sätt
som för TV-signaler med standardupplösning (SD).
Övrig information
• Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning på
andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
• Att observera angående BD/DVD-skivor
med dubbla lager
Det kan uppstå ett kort avbrott i
uppspelningsbilden och ljudet på det ställe där
skivan byter lager.
• Att observera angående 8 cm BD-REskivor/8 cm BD-R-skivor
Somliga 8 cm BD-RE-skivor/8 cm BD-R-skivor
går inte att spela i den här spelaren.
• Att observera angående BD-RE-skivor/
BD-R-skivor
Den här spelaren har stöd för BD-RE-skivor av
version 2.1 och 1.1, 1.2, och BD-R-skivor av
version 1.3 inklusive BD-R skivor av organisk
pigmenttyp (LTH-typ).
• Att observera angående DTS 5.1 MUSIC
DISC
Den här spelaren kan spela DTS 5.1 MUSIC
DISC. Ljudsignalerna matas ut i de format som
anges i tabellen ”Ljudsignaler som matas ut och
inställningar på spelaren” på sidan 65.
*1
Ett högupplösningsformat som använder 1080
effektiva avsökningslinjer och interlace-format.
*2 Ett högupplösningsformat som använder 720
effektiva avsökningslinjer och progressivt
format.
b
• Det kan hända att somliga skivor i AVCHDformat inte går att spela beroende på
inspelningens skick.
• Skivor i AVCHD-format som inte är korrekt
slutbehandlade går inte att spela.
63
Bildutmatningsupplösning
Utmatningsupplösningen varierar beroende på inställningen för punkten
”Bildutmatningsformat” under ”Videoinställningar” (sidan 44).
När punkten ”Bildutmatningsformat” är
inställd på ”HDMI”
Inställd
upplösning
LINE OUT
VIDEO
-uttag
COMPONENT
VIDEO-uttag
HDMI OUT
-uttag
LINE OUT
VIDEO
-uttag
COMPONENT
VIDEO-uttag
HDMI OUT
-uttag
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
Går ej att
välja
Går ej att
välja
Går ej att
välja
1080p
Ingen bild
Ingen bild
* Skyddat material på DVD-skivor matas ut med
upplösningen 480p/576p. Skyddat material på
BD-skivor matas ut med upplösningen 576p.
När punkten ”Bildutmatningsformat” är
inställd på ”Video”
480i/576i-videosignaler matas ut via LINE
OUT VIDEO-utgången eller COMPONENT
VIDEO-utgången, och 480p/576pvideosignaler matas ut via HDMI OUTutgången.
64
När punkten ”Bildutmatningsformat” är
inställd på ”Komponentvideo”
Ljudsignaler som matas ut och inställningar på
spelaren
Vilket ljud som matas ut beror på vilken ljudkälla, vilka utgångar och vilken A/V-förstärkare
(receiver) som används. Kontrollera vilka ljudformat som A/V-förstärkaren (receivern) har stöd
för, anslutningarna till A/V-förstärkaren (receivern) och inställningsmönstret under
”Ljudinställningar” i nedanstående tabeller för att få det ljud du vill ha.
För att spela
Anslutningar och inställningar
Ljudformat som stöds
Ljuduttag på
Utmatad ljudsignal av A/V-förstärkaren
spelaren*1
(receivern)
Skiva/ljudkälla
HD Audio*3
BD
HD Audio*2
Upp till LPCM 7.1ch*3 Mångkanalig LPCM
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS*4
Dolby Digital/DTS
A
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
A
DIGITAL OUT
C
Mångkanalig LPCM
HDMI OUT
A
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
Mångkanalig LPCM
HDMI OUT
B
LPCM 2ch
2-kanaliga LPCM
DIGITAL OUT
C
HDMI OUT
B
DIGITAL OUT
C
Dolby Digital/ Dolby Digital/DTS
DTS
Upp till LPCM 7.1ch
LPCM 7.1ch/
LPCM 5.1ch
HDMI OUT
Digital/ Dolby Digital/DTS
DVD Dolby
DTS
Dolby Digital/DTS
Dolby Digital/DTS
Övrig information
HD Audio*2
Inställningsmönster för
”Ljudinställningar”
”Ljudinställningar”
Inställningsmönster
AB
Ljudutmatnings Ljud (HDMI)*6
prioritet*5
(sidan 46)
(sidan 46)
HDMI
Auto
BD
ljudinställning
(sidan 47)
A Direkt
B Mixa eller
DTS*6
(sidan 47)
Dolby Digital*6
(sidan 47)
—
—
DTS
Dolby Digital
Direkt
C
*1
*2
*3
*4
*5
Koaxial/optisk
—
Vid anslutning till LINE OUT (R-AUDIO-L)uttagen matas 2-kanaliga signaler ut.
HD Audio inkluderar formaten Dolby TrueHD,
Dolby Digital Plus, DTS-HD Master Audio och
DTS-HD High Resolution Audio.
För Dolby TrueHD och DTS-HD Master Audio:
ställ in punkten ”HDMI-upplösning” under
”Bildutmatningsformat” på något annat än
”480i/576i” eller ”480p/576p” på skärmen
”Videoinställningar” (sidan 44).
2-kanaliga eller fåkanaliga primära/sekundära
ljudsignaler matas ut som 2-kanaliga LPCMsignaler.
2-kanaliga LPCM-signaler matas ut via de andra
utgångarna än de prioriterade utgångarna.
—
*6
I följande fall matas det ut 2-kanaliga LPCMsignaler:
– när punkten ”Ljud (HDMI)” är inställd på ”2kanalig PCM” på skärmen
”Ljudinställningar”.
– när punkten ”Dolby Digital”/”DTS” är inställd
på ”PCM-nedmixning” på skärmen
”Ljudinställningar”.
– vid uppspelning av en DVD-skiva med
MPEG-ljud.
65
Tekniska data
System
Laser: Halvledarlaser
Ingångar och utgångar
(Uttagsnamn:
Uttagstyp/Utnivå/Belastningsimpedans)
LINE OUT R-AUDIO-L:
Phono-uttag/2 Vrms/10 kohm
DIGITAL OUT (OPTICAL):
Optisk utgång/–18 dBm
(våglängd 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-uttag/0,5 Vtt/75 ohm
HDMI OUT:
HDMI 19-stifts standardkontakt
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vtt/
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vtt/75 ohm
LINE OUT VIDEO:
Phono-uttag/1,0 Vtt/75 ohm
LAN (100):
100BASE-TX-uttag
EXT:
Fack för anslutning av externt minne
Likström ut: Max 5 V 500 mA
Allmänt
Strömförsörjning:
220–240 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:
22 W
Mått (ung.):
430 × 216 × 56 mm
(bredd/djup/höjd) inkl. utskjutande delar
Vikt (ung.):
2,1 kg
Användningstemperatur:
5 till 35 °C
Luftfuktighet vid användning:
25 till 80 %
Medföljande tillbehör
Se sidan 13.
Rätt till ändringar förbehålles.
66
Språkkodslista
Se sidan 49 för närmare detaljer.
Den engelska stavningen av språkens namn följer ISO 639: 1988 (E/F)-normerna.
Kod Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Övrig information
ospecificerat
Områdeskoder för barnspärr
Se sidan 50 för närmare detaljer.
Nummer, område (kod)
2044, Argentina (ar)
2047, Australien (au)
2046, Österrike (at)
2057, Belgien (be)
2070, Brasilien (br)
2079, Canada (ca)
2090, Chile (cl)
2092, Kina (cn)
2093, Colombia (co)
2115, Danmark (dk)
2165, Finland (fi)
2174, Frankrike (fr)
2109, Tyskland (de)
2200, Grekland (gr)
2219, Hong Kong (hk)
2248, Indien (in)
2238, Indonesien (id)
2239, Irland (ie)
2254, Italien (it)
2276, Japan (jp)
2304, Korea (kr)
2333, Luxemburg (lu)
2363, Malaysia (my)
2362, Mexico (mx)
2376, Holland (nl)
2390, Nya Zeeland (nz)
2379, Norge (no)
2427, Pakistan (pk)
2424, Filippinerna (ph)
2428, Polen (pl)
2436, Portugal (pt)
2489, Ryssland (ru)
2501, Singapore (sg)
2149, Spanien (es)
2499, Sverige (se)
2086, Schweiz (ch)
2543, Taiwan (tw)
2528, Thailand (th)
2184, Storbritannien (gb)
67
BD-R (sidan 61)
Ordlista
AACS
”Advanced Access Content System” är en
specifikation för hantering av digitalt
underhållningsmaterial på nästa generation
av förinspelade optiska media. Denna
specifikation gör det möjligt för konsumenter
att uppleva digitalt underhållningsmaterial,
inklusive material med hög upplösning.
AVCHD (sidan 63)
AVCHD-formatet är ett
högupplösningsformat för digitala
videokameror som används för att spela in
antingen SD-signaler (med
standardupplösning) eller HD-signaler (med
högupplösning) enligt antingen 1080ispecifikationerna*1 eller 720p
specifikationerna*2 på DVD-skivor, med
hjälp av effektiv datakomprimerings- och
kodningsteknik. MPEG-4 AVC/H.264formatet har anpassats för att komprimera
videodata, och Dolby Digital eller linjär PCM
används för att komprimera ljuddata. I
formatet MPEG-4 AVC/H.264 går det att
komprimera bildmaterial på ett mer effektivt
sätt än i vanliga bildkomprimeringsformat.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gör det
möjligt att spela in videosignaler med hög
upplösning (HD) som är inspelade med en
digital videokamera på DVD-skivor på
samma sätt som vanliga TV-signaler med
standardupplösning (SD).
*1
En högupplösningsspecifikation som använder
1080 effektiva avsökningslinjer och interlaceformat.
*2 En högupplösningsspecifikation som använder
720 effektiva avsökningslinjer och progressivt
format.
BD-J-program
BD-ROM-format har stöd för Java för olika
interaktiva funktioner.
”BD-J” ger producenterna näst intill
obegränsade funktionsmöjligheter för att
skapa interaktiva BD-ROM-titlar.
68
En BD-R-skiva (Blu-ray Disc Recordable) är
en sorts inspelningsbar Blu-ray Disc-skiva
som bara går att skriva en enda gång, och som
finns i samma storlekar som BD-skivor (se
nedan). Eftersom material som en gång
skrivits på en BD-R-skiva inte går att skriva
över sedan, är BD-R-skivor lämpliga t.ex. för
att arkivera värdefulla data eller för att lagra
och distribuera videomaterial.
BD-RE (sidan 61)
En BD-RE-skiva (Blu-ray Disc Rewritable)
är en sorts inspelningsbar Blu-ray Disc-skiva
som går att skriva om flera gånger, och som
finns i samma storlekar som BD-skivor (se
nedan). Omskrivningsfunktionen möjliggör
extensiv redigering och olika
tidsförskjutningsfunktioner.
BD-ROM (sidan 61)
BD-ROM-skivor (Blu-ray Disc Read-Only
Memory) är förinspelade skivor som finns i
handeln i samma storlekar som BD-skivor (se
nedan). Förutom vanliga filmer och annat
videomaterial kan sådana skivor innehålla
olika extrafunktioner som t.ex. interaktivt
material, popup-menyer för förenklade
manövrer, val av visningssätt för textning,
samt bildspel. Även om BD-ROM-skivor i
princip kan innehålla vilken sorts data som
helst, kommer de flesta BD-ROM-skivor i
praktiken att innehålla filmer i
högupplösningsformat för uppspelning på
Blu-ray Disc/DVD-spelare.
Blu-ray Disc (BD) (sidan 61)
Ett skivformat som utvecklats för inspelning/
uppspelning av videomaterial med
högupplösning (HD) (för HDTV, osv.), och
för lagring av stora mängder data. En Blu-ray
Disc-skiva med ett lager kan innehålla upp
till 25 GB data, och en Blu-ray Disc-skiva
med dubbla lager kan innehålla upp till
50 GB data.
Deep Colour (sidan 45)
Detta är en typ av videosignaler för vilka
färgdjupet har utvidgats vid utmatning via ett
HDMI-uttag. För en spelare som inte är
kompatibel med Deep Colour går antalet
färger för varje bildpunkt att utrycka med
högst upp till 24 bitar (16 777 216 färger). För
en spelare som är kompatibel med Deep
Color går antalet färger för varje bildpunkt att
uttrycka med ännu fler bitar, t.ex. 36 bitar.
Med fler bitar går det att göra
gradskillnaderna i färgdjupet ännu finare, så
att kontinuerliga färgskiftningar visas på ett
smidigare sätt.
Dolby Digital Plus (sidan 65)
Dolby TrueHD (sidan 65)
Dolby TrueHD är en förlustlös
kodningsteknik med stöd för upp till
8 kanaler surroundljud för nästa generation
av optiska skivor. Ljudet som återges
motsvarar originalljudet bit-för-bit.
DTS-HD High Resolution Audio (sidan 65)
En vidareutveckling av DTS Digital
Surround-formatet. Med stöd för
samplingsfrekvenser på upp till 96 kHz, och
upp till 7.1-kanaligt surroundljud.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maximal överföringstakt på 6 Mbps, med
förlustgivande komprimering.
DTS-HD Master Audio (sidan 65)
DTS-HD Master Audio har en maximal
överföringstakt på 24,5 Mbps, använder
förlustlös komprimering, och motsvarar en
maximal samplingsfrekvens på 192 kHz med
upp till 7.1 kanaler.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) (sidan 15)
HDMI är ett gränssnitt för både bild och ljud
via en gemensam digital anslutning. Vid
HDMI-anslutning överförs bildsignaler med
standardupplösning eller högupplösning och
mångkanaliga ljudsignaler till A/Vkomponenter som t.ex. HDMI-förberedda
TV-apparater i digital form utan försämring.
LTH (Low to High (Låg Till Hög))
(sidan 63)
LTH är ett inspelningssystem som används
för BD-R-skivor av organisk pigment-typ.
PhotoTV HD (sidan 39)
”PhotoTV HD” ger ytterst detaljerade bilder
och möjlighet till subtila texturer och färger
som på fotografier. Genom att ansluta Sonys
”PhotoTV HD”-kompatibla apparater via en
HDMI-kabel kan du uppleva en helt ny
fotovärld med bländande
högupplösningskvalitet. Därigenom blir det
t.ex. möjligt att visa den fina strukturen hos
människohud, blommor, sand och vågor på
en stor skärm med fantastisk fotoliknande
kvalitet.
Övrig information
En ljudkodningsteknik som är en
vidareutveckling av Dolby Digital-formatet
för mångkanaligt surroundljud med upp till
7.1 kanaler.
HDMI-specifikationerna stödjer HDCP
(High-bandwidth Digital Contents
Protection), en kopieringsskyddsteknik för
digitalt underhållningsmaterial för HDMI.
Popup-meny (sidan 33)
En sorts avancerade menyer som används på
BD-ROM-skivor. Popup-menyn tänds när
man trycker på POP UP/MENU under
uppspelningens gång och gör det möjligt att
utföra olika menykommandon medan
uppspelningen pågår.
x.v.Colour (sidan 46)
x.v.Colour är ett annat namn på xvYCCstandarden som föreslagits av Sony.
xvYCC är en internationell standard för
kulörrymden för videomaterial.
Men denna standard går det att uttrycka ett
bredare kulöromfång än med den standard
som används för vanliga TV-sändningar.
24p True Cinema (sidan 45)
Filmer som spelas in med en filmkamera
består av 24 bildrutor per sekund.
Eftersom vanliga TV-apparater (med såväl
bildrör som flata paneler) visar antingen 50
eller 60 bildrutor per sekund, betyder det att
de 24 bildrutorna inte visas med jämn
hastighet.
När en TV med 24p-funktion är ansluten
spelar den här spelaren upp varje bildruta i 1/
24 sekund — samma intervall som när filmen
spelades in med filmkameran, vilket innebär
att bild återges naturtroget på samma sätt som
på en biograf.
69
Register
Termer inom parentes
används i informationen på
TV-skärmen.
Siffror
24p True Cinema 69
A
AACS 68
ANGLE 9
Anslutning
A/V-förstärkare
(receiver) 19
TV 14
AUDIO 8
”Automatisk avstängning”
52
AVCHD 63, 68
B
Barnlås 10, 60
Barnspärr 32, 49
Batterier 26
”BD/DVDuppspelningsinställningar”
49
”BD-data” 34
BD-LIVE 23, 33
BD-R 61, 68
BD-RE 61, 68
Bildspel 38
Bildutmatningsupplösning
64
Bitström 58
Blu-ray Disc 61, 68
BONUSVIEW 33
BRAVIA Sync 16, 58
C
CD 61
70
D
M
Deep Colour 45, 69
DISPLAY 10
Dolby Digital 21, 47
Dolby Digital Plus 65, 69
Dolby TrueHD 65, 69
DTS 21, 47
DTS-HD 65, 69
DVD 61
”Dämpad belysning” 52
MAC-adress 53
Mata in tecken 54
Mjukvaruuppdatering 24,
41, 53
MP3-ljudspår 37, 61
”Musik” 37
E
Enkel inställning 28, 55
Enknappsspelning 16, 33
Externt minne 23, 33, 59
F
Felsökning 56
Fjärrkontrollen 8, 26, 27
”Foto” 38
”Fotoinställningar” 51
Frontpanelens display 11
Färgknappar 9
H
HD Audio 65
HDMI 15, 20, 28, 44, 45,
46, 58, 69
Hemmenyn 40
HOME 9, 31, 40
I
”Inställn.” 40
K
Kapitel 34
”Kontroll för HDMI” 16,
33, 52, 58
L
”Ljudinställningar” 36, 46
Ljudutmatningsignaler 65
”Ljudutmatningsprioritet”
46
Lokalt minne 23, 33, 59
LTH 69
N
”Nätverksdiagnos” 54
”Nätverksinställningar” 53
”Nätverksuppdatering”
24, 41
O
OPTIONS 9, 33, 37, 39
”OSD-språk” 52
P
PhotoTV HD 39, 69
POP UP/MENU 9, 33
R
Regionskoder 62
S
Självdiagnosfunktionen 60
Skivinformation 35
Skivlås 32
Skivor som går att spela 61
”Snabbstartläge” 52
Språkföljning 16
SUBTITLE 8
Systemavstängning 16
”Systeminställningar” 52
Sökning 34
T
THEATRE 8, 16
Titel 34
TOP MENU 9
”TV-typ” 43
U
Uppdatering 24, 41
Uppspelning i slow motion
9
Uppspelning ruta för ruta 9
V
”Video” 31
”Videoinställningar” 35,
43
X
x.v.Colour 46, 69
Å
”Återställning” 55
Återställning av spelaren
55
Återupptagen uppspelning
10, 32, 38
71
Download PDF

advertising