Sony | SRS-XB2 | Sony SRS-XB2 Kannettava langaton BLUETOOTH®-kaiutin Viiteopas

4-587-045-31(1)
Personal Audio System
Referensmaterial
Viiteopas
Guia de Referência
Referencevejledning
Referanseveiledning
SRS-XB2
*2 Medföljande tillbehör är inte vattenbeständiga.
*3 IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Systemet har testats och funnits vara funktionsdugligt
efter exponering av direkta vattenstrålar från alla riktningar med ett munstycke på 6,3 mm i inre
diameter, där cirka 12,5 l vatten/min spolas ut under minst 3 minuter från ett avstånd på cirka 3
meter.
Systemets vattenbeständighet baseras på våra mätningar under förhållandena som beskrivs häri.
Observera att fel som uppstår på grund av vattenintrång som orsakas av att kunden använt
produkten på fel sätt inte täcks av garantin.
Undvika att vattenbeständigheten försämras
Kontrollera följande och använd systemet på rätt sätt.
ˎˎAnvänd inte och lämna inte systemet på en extremt varm eller kall plats (temperaturer utanför
intervallet 5 °C – 35 °C). Om systemet lämnas eller används på platser som ligger utanför
ovanstående temperaturintervall kan det hända att systemet stängs av automatiskt för att
skydda invändiga kretsar.
ˎˎVar försiktig så att du inte tappar systemet eller utsätter det för mekaniska stötar. Deformering
eller skada kan leda till att vattenbeständighetens prestanda försämras.
ˎˎAnvänd inte systemet på platser där det kan bli nedstänkt av en större mängd vatten eller
varmvatten. Systemet är inte utformat att utsättas för vattentryck. Användning av systemet på
platser som liknar de ovan, kan leda till funktionsfel.
ˎˎHäll inte varmt vatten direkt på systemet och torka inte systemet direkt med en hårfläkt eller
liknande apparat. Använd aldrig systemet på platser med höga temperaturer som t.ex. i bastun
eller nära en spis.
ˎˎVar försiktig när du hanterar locket. Locket är väldigt viktigt när det gäller systemets
vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när systemet används. Låt inte främmande
föremål komma in i systemet när locket stängs. Systemets vattenbeständiga prestanda kan
försämras vilket kan leda till funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i systemet, om
inte locket stängs helt.
©2016 Sony Corporation
Printed in China
Lue nämä ohjeet huolellisesti ennen järjestelmän käyttöä ja säilytä ne tulevaa tarvetta varten.
Varotoimet
Matkapuhelimen kanssa käyttöä koskevia huomautuksia
ˎˎLisätietoja matkapuhelimen käytöstä vastaanotettaessa puhelua samalla, kun ääntä toistetaan
BLUETOOTH-yhteyden kautta, on matkapuhelimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Turvallisuus
ˎˎPäälaitteen pohjassa ja USB-verkkolaitteen pinnalla on nimikyltti ja tärkeitä tietoja
turvallisuudesta.
ˎˎVarmista ennen järjestelmän käyttämistä, että sen käyttöjännite on sama kuin paikallisen
sähköverkon.
Ostopaikka
Käyttöjännite
Kaikki maat/alueet
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
USB-verkkolaitetta koskevia huomautuksia
ˎˎSammuta järjestelmä ennen USB-verkkolaitteen kytkemistä tai irrottamista.
Muussa tapauksessa seurauksena voi olla toimintahäiriö.
ˎˎKäytä ainoastaan toimitettua USB-verkkolaitetta ja micro-USB-kaapelia. Älä käytä mitään muuta
USB-verkkolaitetta, sillä se saattaa vahingoittaa järjestelmää.
USB-verkkolaitteen
USB-portin napaisuus
ˎˎLiitä USB-verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Irrota ongelmatilanteissa verkkolaite
välittömästi pistorasiasta.
ˎˎÄlä asenna USB-verkkolaitetta suljettuun tilaan kuten kirjahyllyyn tai kaappiin.
ˎˎTulipalon ja sähköiskun vaaran välttämiseksi älä tiputa tai roiskuta nestettä USB-verkkolaitteen
päälle äläkä aseta nesteitä sisältäviä astioita, kuten maljakoita, USB-verkkolaitteen päälle.
Sijoittaminen
Personliga ljudsystem
Innan du använder systemet bör du läsa igenom hela den här guiden och sedan spara den för
framtida referens.
Försiktighetsanvisningar
Angående användning av enheten med en mobiltelefon
ˎˎMer information om hur du använder en mobiltelefon när du tar emot ett telefonsamtal samtidigt
som du sänder ljudet med BLUETOOTH-anslutningen finns i bruksanvisningen som följde med
mobiltelefonen.
Om säkerhet
ˎˎMärketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på undersidan av huvudenheten och på
USB-adapterns yta.
ˎˎInnan du använder systemet ska du kontrollera att dess drivspänning stämmer överens med den
nätspänning som gäller där du befinner dig.
Inköpsland
Drivspänning
Alla länder/regioner
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Anmärkningar gällande USB-adaptern
ˎˎStäng av systemet innan du ansluter eller kopplar ur USB-adaptern.
Det kan i annat fall orsaka funktionsstörningar.
ˎˎAnvänd endast medföljande USB-adapter och mikro-USB-kabel. Använd ingen annan
USB-adapter för att undvika skador på systemet.
USB-portens poler på
USB-adaptern
ˎˎAnslut USB-adaptern till ett vägguttag i närheten. Koppla omedelbart bort den från vägguttaget
vid eventuella problem.
ˎˎInstallera inte USB-adaptern i trånga utrymmen som t.ex. en bokhylla eller inbyggd i ett skåp.
ˎˎUtsätt inte USB-adaptern för väta och stänk så minskar du risken för brand eller elstötar. Placera
inte heller vätskefyllda föremål på USB-adaptern, t.ex. blomvaser.
Om placering
ˎˎPlacera inte högtalaren så att den lutar.
ˎˎLämna inte systemet nära värmekällor, i direkt solljus, där det är dammigt, där det är mycket
fuktigt, i regn eller där det kan utsättas för mekaniska stötar.
Om användning
ˎˎStoppa inte in några främmande föremål i kontakter eller ventilationshål på systemets baksida.
Systemet kan kortslutas eller skadas.
Om rengöring
ˎˎAnvänd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner när du rengör höljet.
Övrigt
ˎˎFör att kunna använda funktionen för tillägg av högtalare krävs det två enheter. Endast SBC codec
stöds vid användning av funktionen för tillägg av högtalare.
ˎˎOm du har några frågor eller problem gällande systemet som inte behandlas i denna
bruksanvisning ska du kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Om upphovsrätt
ˎˎLDAC™ och LDAC-logotypen är varumärken som tillhör Sony Corporation.
ˎˎBLUETOOTH® ordmarkering och logotyper ägs av Bluetooth SIG, Inc. och användning av sådana
märken av Sony Corporation sker under licens.
ˎˎN-märket är ett varumärke eller registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc. i USA och andra
länder.
ˎˎÖvriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
Hur systemet hanteras när det utsatts för väta
Häll först bort allt vatten från systemet och torka sedan av all fukt med en mjuk, torr trasa, om
systemet utsätts för väta. Om fukt lämnas kvar på ytan kan det hända att systemet fryser, speciellt
på kalla platser, vilket kan leda till funktionsfel. Se till att du torkar av all fukt från systemet efter
användning.
Lägg systemet på en handduk eller en torr trasa. Låt det sedan ligga i rumstemperatur och låt torka
tills all fukt är borta.
Tekniska data
Högtalare
Högtalarsystem
Högtalarlåda
Cirka 42 mm i diameter × 2
Passiv radiatormodell
BLUETOOTH
Det faktiska avståndet kan variera beroende på olika faktorer som t.ex. hinder mellan enheterna,
magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet, mottagningskänslighet, antennens
prestanda, operativsystem, programvara osv.
2
* BLUETOOTH-standardprofiler visar användningsområdet för BLUETOOTH-kommunikationen
mellan enheter.
*3 Kodek: Ljudkomprimerings- och konverteringsformat
*4 Sekundär kodek
*5 Avancerad ljudkodning
*6 LDAC är en ljudkodningsteknik som utvecklats av Sony som möjliggör överföring av
högupplösningsljud (Hi-Res) även via BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad från BLUETOOTHkompatibla kodningstekniker som t.ex. SBC, fungerar den utan nedkonvertering av
högupplösningsljud*7 och tillåter ungefär tre gånger mer data*8 än andra tekniker som överför
via ett trådlöst BLUETOOTH-nätverk, med oöverträffad ljudkvalitet genom effektiv kodning och
optimerad packetering.
*7 Exklusive innehåll i DSD-format.
*8 I jämförelse med SBC (sekundär kodning) när en bithastighet på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) valts.
Mikrofon
Typ
Elektrisk kondensator
RiktningsegenskaperRundstrålande
Effektivt frekvensområde
100 Hz - 7 000 Hz
Allmänt
andra vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med tvättmedel eller
badprodukter, schampo, varmt källvatten, varmvatten, poolvatten,
havsvatten osv.)
*9 När den angivna musikkällan används och volymnivån på enheten ställs in på 10.
Om volymnivån på enheten är inställd på maximum kommer livslängden att bli cirka 3 timmar.
Tiden kan variera beroende på temperaturen och användningen.
Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten gäller för
Muuta
ˎˎKaiuttimen lisäystoimintoa käytettäessä tarvitaan kaksi laitetta. Vain SBC-koodekkia tuetaan, kun
käytetään kaiuttimen lisäystoimintoa.
ˎˎJos sinulla on tätä järjestelmää koskevia kysymyksiä tai ongelmia, joita ei käsitellä tässä oppaassa,
kysy neuvoa lähimmältä Sony-jälleenmyyjältä.
Tekijänoikeudet
Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät koskevat
färskvatten, kranvatten, svett
Detta system har en vattenbeständig specifikation*1,*2 för IPX5*3 enligt vad som anges i ”Grad av
skydd mot vattenintrång” för IEC60529 ”Skyddsgradering gällande vattenintrång (IP-kod)”. Detta
system är däremot inte helt vattentätt.
Tappa inte systemet i ett badkar med varmvatten och använd det inte i vatten avsiktligt. Vatten som
tränger in i systemet kan, beroende på användning orsaka brand, elektrisk stöt eller felfunktion.
Använd systemet i enlighet med följande.
Puhdistaminen
ˎˎÄlä puhdista koteloa alkoholilla, bensiinillä tai tinnerillä.
*1
Ej tillämpligt:
Systemets vattenbeständighet
Käyttäminen
ˎˎÄlä työnnä mitään pieniä esineitä tms. järjestelmän takana oleviin liittimiin tai ilmanvaihtoreikiin.
Muuten seurauksena voi olla järjestelmän oikosulku tai toimintahäiriö.
ˎˎLDAC™ ja LDAC-logo ovat Sony Corporationin tavaramerkkejä.
ˎˎBLUETOOTH®-sanamerkin ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc., ja Sony Corporation käyttää
kyseisiä merkkejä yhtiön myöntämällä lisenssillä.
ˎˎN-merkki on NFC Forum, Inc:n tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
ˎˎMuut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
Tillämpligt:
Anmärkning gällande vattenbeständig funktion
(läs igenom innan systemet används)
ˎˎÄlä aseta kaiutinta kallelleen.
ˎˎÄlä jätä järjestelmää lämmönlähteiden lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, runsaalle pölylle, kosteudelle, sateelle tai mekaaniselle iskulle.
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Utgång
BLUETOOTH-specifikation effektklass 2
Maximalt kommunikationsavstånd
Sträcka med fri sikt cirka 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModulationsmetodFHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodec som stöds*3SBC*4, AAC*5, LDAC*6
Överföringsomfång (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
AUDIO IN-uttag (ø 3,5 mm stereominiuttag)
5 V likström (DC) (när medföljande USB-adapter är ansluten till 100 V - 240 V
växelström (AC), 50 Hz/60 Hz-strömförsörjning) eller när det inbyggda
litiumjonbatteriet används
Driftstid med litiumjonbatteri (med BLUETOOTH-anslutning)
Cirka 12 timmar*9
Mått (inklusive utstickande delar och reglage)
Cirka 191 mm × 62 mm × 65 mm (b/h/d)
Vikt
Cirka 480 g inklusive batteri
Medföljande tillbehör USB-adapter (1)
Kontakt (2)
Mikro-USB-kabel (1)
Bruksanvisning (2)
Referensmaterial (detta dokument) (2)
Garantikort (1)
*1 Locket måste stängas ordentligt.
Henkilökohtainen audiojärjestelmä
Lock
http://www.sony.net/
Svenska
Suomi
Ingång
Ström
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Huomautuksia vedenkestävyydestä
(lue ennen järjestelmän käyttöä)
Järjestelmän vedenkestävyys
Tämän järjestelmän vedenkestävyys vastaa määritystä *1,*2 IPX5*3 standardin IEC60529
IP-luokituksen ”Suojaus veden tunkeutumista vastaan” mukaisesti. Tämä järjestelmä ei kuitenkaan
ole täysin vesitiivis.
Älä pudota järjestelmää kuumaan veteen kylpyammeeseen tai tarkoituksellisesti käytä sitä vedessä.
Käytöstä riippuen järjestelmään päässyt vesi voi aiheuttaa tulipalon, sähköiskun tai toimintahäiriön.
Käytä järjestelmää ymmärtämällä täysin seuraavat asiat.
Käytettävissä:
makea vesi, vesijohtovesi, hiki
Ei käytettävissä:
muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka sisältää
puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma lähdevesi,
kuuma vesi, uima-allasvesi, merivesi jne.)
*1 Edellyttää, että suojus on kiinnitetty kunnolla.
*2 Toimitetut lisävarusteet eivät ole vedenkestäviä.
*3 IPX5 (suojattu vesisuihkulta): Järjestelmä on testattu ja sen on todettu säilyttävän
toimintakykynsä suorille vesisuihkuille altistettuna tilanteissa, joissa noin 12,5 litraa vettä
minuutissa suihkutetaan siihen yli 3 minuutin ajan noin 3 metrin etäisyydeltä sisähalkaisijaltaan
6,3 mm suuttimesta.
Järjestelmän vedenkestävyys perustuu tässä kuvatuissa olosuhteissa tehtyihin mittauksiin.
Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita, jotka ovat aiheutuneet
asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.
Vedenkestävyyden heikentymisen välttäminen
Tarkista seuraavat asiat ja käytä järjestelmää oikein.
ˎˎÄlä käytä tai jätä järjestelmää erittäin kuumaan tai kylmään ympäristöön (lämpötila alueen 5 °C
– 35 °C ulkopuolella). Jos järjestelmää käytetään tai se jätetään edellä mainitun alueen
ulkopuolelle, se saattaa pysähtyä automaattisesti sisäisen piirin suojaamiseksi.
ˎˎOle varovainen, ettet pudota järjestelmää tai altista sitä mekaanisille iskuille. Vääntyminen tai
vaurio voi heikentää vedenkestävyyttä.
ˎˎÄlä käytä järjestelmää paikassa, jossa siihen voi roiskua runsaasti vettä tai kuumaa vettä.
Järjestelmän rakenne ei kestä vedenpainetta. Järjestelmä käyttö edellä mainitussa paikassa voi
aiheuttaa toimintahäiriön.
ˎˎÄlä kaada kuumaa vettä tai puhalla kuumaa ilmaa hiustenkuivaajalla tai muulla laitteella suoraan
järjestelmään. Älä myöskään käytä laitetta koskaan erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunoissa
tai uunin vieressä.
ˎˎKäsittele suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden kannalta. Varmista
järjestelmää käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun suojus suljetaan, ole huolellinen,
ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei suljeta kunnolla, vedenkestävyys saattaa heikentyä
ja seurauksena voi olla järjestelmän toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.
Suojus
Märän järjestelmän hoito
Jos järjestelmä kastuu, poista ensin vesi ja pyyhi sitten kosteus pois järjestelmästä pehmeällä,
kuivalla liinalla. Etenkin kylmillä alueilla kosteuden jättäminen järjestelmän pinnalle saattaa
aiheuttaa sen jäätymisen ja toimintahäiriön. Muista pyyhkiä kosteus pois järjestelmän käytön
jälkeen.
Aseta järjestelmä pyyhkeen tai kuivan liinan päälle. Jätä se sitten huoneenlämpötilaan ja kuivata
järjestelmää, kunnes siinä ei enää ole kosteutta.
Tekniset tiedot
Kaiutinosa
Kaiutinjärjestelmä
Kotelon tyyppi
Halk. noin 42 mm × 2
Passiivisäteilijä
BLUETOOTH
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 3.0
BLUETOOTH-määrityksen teholuokka 2
Lähtö
Suurin toimintaetäisyys
Esteetön näköyhteys n. 10 m*1
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz- 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Tuettu koodekki* SBC*4 , AAC*5, LDAC*6
Lähetysalue (A2DP) 20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
*1 Todellinen kantama vaihtelee toimintaympäristön mukaan. Toimintamatkaan vaikuttavat muun
muassa laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin muodostamat magneettikentät,
staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys, antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja
ohjelmistosovellus.
*2 BLUETOOTH-vakioprofiilit ilmoittavat laitteiden välisen BLUETOOTH-yhteyden käyttötarkoituksen.
3
* Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
*4Alikaistakoodekki
*5 Edistynyt äänen koodaus
*6 LDAC on Sonyn kehittämä äänenkoodaustekniikka, joka mahdollistaa tarkan (Hi-Res) äänisisällön
lähettämisen, jopa BLUETOOTH-yhteydellä. Muista BLUETOOTH-yhteensopivista
koodaustekniikoista, kuten SBC, poiketen se ei alaskonvertoi tarkkaa äänisisältöä*7, ja
mahdollistaa muihin tekniikoihin verrattuna noin kolminkertaisen datamäärän*8 siirtämisen
langattoman BLUETOOTH-verkon kautta ennenkokemattomalla äänenlaadulla tehokkaan
koodauksen ja optimoidun pakkauksen ansiosta.
*7 Poislukien DSD-muotoiset sisällöt.
*8 Verrattuna SBC:hen (alikaistakoodaus), kun bittinopeudeksi on valittu 990 kbps (96/48 kHz) tai
909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Mikrofoni
TyyppiElektreettikondensaattori
SuuntakuvioKaikkisuuntainen
Tehollinen taajuusalue
100 Hz - 7 000 Hz
Yleistä
Tulo
Virta
AUDIO IN -liitin (ø 3,5 mm:n stereominiliitin)
DC 5 V (käytettäessä toimitettua AC 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz
-virtalähteeseen kytkettyä USB-verkkolaitetta) tai sisäinen litiumioniakku
Litiumioniakun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)
Noin 12 tuntia*9
Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)
Noin 191 mm × 62 mm × 65 mm (l/k/s)
Massa
Noin 480 g akku mukaan luettuna
Mukana toimitetut tarvikkeet
USB-verkkolaite (1)
Pistoke (2)
Micro-USB-kaapeli (1)
Käyttöohjeet (2)
Viiteopas (tämä asiakirja) (2)
Takuukortti (1)
*9 Kun käytetään määritettyä musiikkilähdettä ja laitteen äänenvoimakkuuden tasoksi on asetettu
10.
Jos laitteen äänenvoimakkuuden taso asetetaan maksimiin, käyttöaika on noin 3 tuntia.
Aika voi vaihdella lämpötilan tai käyttöolosuhteiden mukaan.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Português
Sistema de Áudio Pessoal
Antes de utilizar o sistema, leia cuidadosamente este guia e guarde-o para referência no futuro.
Precauções
Nota para utilização com um telemóvel
ˎˎPara obter informações sobre o funcionamento do seu telemóvel quando receber uma chamada
telefónica enquanto transmite som, utilizando a ligação BLUETOOTH, consulte o manual de
instruções fornecido com o telemóvel.
Segurança
ˎˎA placa de identificação e informações importantes relativas a segurança estão localizadas na
parte inferior exterior da unidade principal e na superfície do transformador de CA USB.
ˎˎAntes de utilizar o sistema, certifique-se de que a tensão de funcionamento do sistema é
idêntica à da corrente elétrica local.
Local onde foi adquirido
Tensão de funcionamento
Todos os países/regiões
100 V – 240 V CA, 50 Hz/60 Hz
Notas relativas ao transformador de CA USB
ˎˎDesative o sistema antes de ligar ou desligar o transformador de CA USB.
Caso contrário, poderá provocar uma avaria.
ˎˎUtilize apenas o transformador de CA USB e o cabo micro USB fornecido. Para evitar danificar o
sistema, não utilize qualquer outro transformador de CA USB.
Polaridade da porta USB
do transformador de CA
USB
ˎˎLigue o transformador de CA USB a uma tomada de parede próxima (rede elétrica). Caso ocorra
algum problema, desligue-o imediatamente da tomada de parede (rede elétrica).
ˎˎNão instale o transformador de CA USB num espaço confinado, como uma estante ou um
armário embutido.
ˎˎPara reduzir o risco de incêndio ou choque elétrico, não exponha o transformador de CA USB a
pingos ou salpicos, nem coloque objetos com líquidos, como jarras, sobre o transformador de CA
USB.
Instalação
ˎˎNão coloque o altifalante numa posição inclinada.
ˎˎNão deixe o sistema num local perto de fontes de calor ou sujeito à incidência direta dos raios
solares, pó excessivo, humidade ou choques mecânicos.
Funcionamento
ˎˎNão insira objetos de pequenas dimensões, etc., nas tomadas ou no orifício de ventilação
existente na parte de trás do sistema. O sistema poderá entrar em curto-circuito ou avariar.
Limpeza
ˎˎNão utilize álcool, benzina ou decapante para limpar a caixa.
Outras
ˎˎSão necessárias duas unidades ao utilizar a função de adicionar coluna. Apenas o codec SBC é
suportado ao utilizar a função de adicionar coluna.
ˎˎSe tiver dúvidas ou problemas relativos a este sistema que não sejam referidos neste manual,
consulte o agente Sony mais próximo.
Relativas aos direitos de autor
ˎˎLDAC™ e o logótipo de LDAC são marcas comerciais da Sony Corporation.
ˎˎA marca nominativa e logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG, Inc. e
permanece sob licença qualquer utilização de tais marcas pela Sony Corporation.
ˎˎA Marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum, Inc. nos
Estados Unidos da América e noutros países.
ˎˎAs outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos respetivos
proprietários.
Notas sobre a capacidade de resistência à água
(Ler antes de utilizar o sistema)
Desempenho à prova de água do sistema
Este sistema tem uma especificação de resistência à água*1,*2 de IPX5*3 como especificado em
“Graus de proteção contra a entrada de água” da IEC60529 “Classificação de proteção contra
entrada (Código IP)”. No entanto, este sistema não é completamente estanque à água.
Não deixe cair o sistema em água quente numa banheira nem o utilize propositadamente dentro
de água. Dependendo da utilização, a entrada de água no sistema pode provocar fogo, choques
elétricos ou avarias.
Utilize o sistema com plena compreensão do seguinte.
Líquidos aos quais as especificações de desempenho de resistência à água se aplicam
Aplicável:
água doce, água canalizada
Não aplicável:
líquidos diferentes dos acima indicados (água com sabão, água com
detergente ou produtos de banho, champô, água de nascente
quente, água quente, água de piscina, água do mar, etc.)
*1 Requer que a tampa esteja bem apertada.
*2 Os acessórios fornecidos não são resistentes à água.
*3 IPX5 (Grau de proteção contra jatos de água): o sistema foi testado e verificou-se que
permanece funcional após exposição direta a jatos de água utilizando um bocal de 6,3 mm de
diâmetro interno, a partir de qualquer direção, onde aproximadamente 12,5 L/min de água é
aplicada durante um período superior a 3 minutos, a uma distância de cerca de 3 metros.
O desempenho de resistência à água do sistema é baseado nas nossas medições, nas condições
aqui descritas. Tenha em atenção que as avarias resultantes da imersão em água provocados
pela utilização incorreta por parte do cliente não são abrangidas pela garantia.
Para evitar a deterioração do desempenho de resistência à água
Verifique o seguinte e utilize o sistema corretamente.
ˎˎNão utilize nem deixe o sistema num ambiente extremamente quente ou frio (temperatura fora
do intervalo entre 5 °C e 35 °C). Se o sistema for utilizado ou deixado num ambiente com
temperatura fora do intervalo acima indicado, o sistema pode parar automaticamente para
proteção dos circuitos internos.
ˎˎTenha cuidado para não deixar cair o sistema ou para não o expor a choques mecânicos. A
deformação ou os danos podem provocar a deterioração do desempenho de resistência à água.
ˎˎNão utilize o sistema num local em que possa ser atingido por uma grande quantidade de água
ou por água quente. O sistema não tem uma conceção resistente à pressão de água. A utilização
do sistema num local como o acima referido pode provocar avarias.
ˎˎNão verta nem faça incidir diretamente água a alta temperatura ou ar quente de um secador ou
de qualquer outro aparelho sobre o sistema. De igual modo, nunca utilize o sistema em locais
com temperatura elevada, como por exemplo em saunas ou perto de um fogão.
ˎˎManuseie a tampa com cuidado. A tampa assume um papel muito importante na manutenção
do desempenho de resistência à água. Ao utilizar o sistema, certifique-se de que a tampa está
completamente fechada. Ao fechar a tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos
estranhos no interior. Se a tampa não estiver completamente fechada pode ocorrer uma
deterioração do desempenho de resistência à água e podem surgir avarias no sistema
resultantes da entrada de água no sistema.
Dansk
Tampa
Audio system til personlig lyd
Norsk
Hætte
Inden du bruger systemet, bedes du læse denne vejledning omhyggeligt og gemme den til senere
brug.
Forholdsregler
Se o sistema ficar molhado, retire primeiro a água do sistema e, em seguida, limpe a humidade do
sistema, utilizando um pano seco e suave. Especialmente em regiões frias, deixar humidade na
superfície do mesmo pode provocar o congelamento do sistema, bem como avarias. Certifique-se
de que limpa a humidade após utilizar o sistema.
Envolva o sistema numa toalha ou pano seco. Depois, deixe à temperatura ambiente e seque o
sistema até que não restem vestígios de humidade.
Características técnicas
Secção do altifalante
Sistema de altifalantes
Aprox. 42 mm de diâ. × 2
Modelo de radiador passivo
Tipo de caixa
BLUETOOTH
Sistema de comunicação
Especificação BLUETOOTH, versão 3.0
Saída
Especificação BLUETOOTH Classe de Energia 2
Alcance máximo de comunicação
Campo de visão de aprox. 10 m*1
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação
FHSS
Perfis BLUETOOTH compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
3
Codec suportado* SBC*4 , AAC*5, LDAC*6
Alcance de transmissão (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frequência de amostragem 44,1 kHz)
*1 O alcance real varia consoante alguns fatores, como obstáculos entre dispositivos, campos
magnéticos junto de um micro-ondas, eletricidade estática, sensibilidade da receção,
desempenho da antena, sistema operativo, aplicações de software, etc.
*2 Os perfis da norma BLUETOOTH indicam o objetivo da comunicação BLUETOOTH entre
dispositivos.
*3 Codec: Compressão do sinal de áudio e formato de conversão
*4 Codec da sub-banda
*5 Codificação de áudio avançada
*6 LDAC é uma tecnologia de codificação de áudio desenvolvida pela Sony que permite a
transmissão de Áudio de Alta Resolução (Hi-Res) mesmo através de uma ligação BLUETOOTH. Ao
contrário de outras tecnologias de codificação compatíveis com BLUETOOTH, como a SBC, esta
funciona sem qualquer compressão do Áudio de Alta Resolução*7 e permite a transmissão de
aproximadamente três vezes mais dados*8 do que as outras tecnologias através de uma rede
sem fios BLUETOOTH, oferecendo uma qualidade de som sem precedentes graças a uma
codificação eficiente e a uma divisão em pacotes otimizada.
*7 Excluindo os conteúdos em formato de dados DSD.
*8 Em comparação com o SBC (Subband Coding) quando está selecionada a taxa de bits de 990
Kbps (96/48 kHz) ou 909 Kbps (88,2/44,1 kHz).
Microfone
Tipo
Condensador de eletrete
Característica direcional
Omnidirecional
Gama de frequências efetiva
100 Hz - 7.000 Hz
Geral
Entrada
Alimentação
Tomada AUDIO IN (minitomada estéreo de ø 3,5 mm)
DC 5 V (ao utilizar o transformador de CA USB fornecido ligado a uma fonte
de alimentação CA de 100 V - 240 V, 50 Hz/60 Hz) ou ao utilizar uma bateria
de iões de lítio incorporada
Duração de utilização da bateria de iões de lítio (utilizando a ligação BLUETOOTH)
Aprox. 12 horas*9
Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)
Aprox. 191 mm × 62 mm × 65 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 480 g bateria incluída
Acessórios fornecidos
Transformador de CA USB (1)
Ficha (2)
Cabo micro USB (1)
Instruções de operação (2)
Guia de Referência (este documento) (2)
Cartão de garantia (1)
*9 Quando é utilizada a fonte de música especificada e o nível do volume da unidade é definido
para 10.
Se o nível do volume da unidade for definido para o máximo, o ciclo de vida será de aprox. 3
horas.
O tempo pode variar em conformidade com a temperatura ou as condições de utilização.
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Hette
Forholdsregler
Bemærkning til brug med en mobiltelefon
Como cuidar do sistema caso se molhe
Personlig lydanlegg
Før bruk av systemet må du lese denne håndboken nøye og ha den tilgjengelig for fremtidig
referanse.
ˎˎFor detaljerede oplysninger om betjening af din mobiltelefon, når du modtager et telefonopkald,
mens lyden sendes ved hjælp af BLUETOOTH-forbindelsen, henvises der til brugsvejledningen,
som fulgte med mobiltelefonen.
Vedrørende sikkerhed
ˎˎFabriksskiltet og vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed er placeret under hovedenheden og
på USB-vekselstrømsadapteren.
ˎˎFør du betjener systemet, skal du sørge for, at systemets driftsspænding er identisk med den, der
gælder for den lokale strømforsyning.
Merknad ved bruk av mobiltelefon
Sådan behandles systemet, når det er vådt
Hvis systemet bliver vådt, skal vandet fjernes fra systemet, og fugten tørres af systemet med en
blød, tør klud. Særligt i kolde områder kan fugt på overfladen forårsage, at systemet fryser, hvilket
medfører fejlfunktion. Sørg for at tørre fugt af efter brug af systemet.
Placer systemet på et håndklæde eller en tør klud. Efterlad det derefter i stuetemperatur, og lad
systemet tørre, indtil der ikke er mere fugt tilbage.
ˎˎDu finner informasjon om bruk av mobiltelefon når du mottar en telefonsamtale under overføring
av lyd ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen, i brukerveiledningen som følger med
mobiltelefonen.
Om sikkerhet
ˎˎNavneplaten og viktig informasjon angående sikkerhet er plassert nederst på utsiden av
hovedenheten og på overflaten av USB AC-adapteren.
ˎˎFør du begynner å bruke systemet, må du forvisse deg om at driftsspenningen til systemet er
identisk med driftsspenningen til den lokale strømtilførselen.
Slik håndteres systemet når det er vått:
Hvis systemet blir vått, må først vannet fjernes fra systemet. Deretter tørkes gjenværende fukt av
med en myk og tørr klut. Fukt på overflaten kan, spesielt i kalde områder, føre til at systemet fryser
og slutter å virke som det skal. Sørg for å tørke av fukt etter at systemet har vært brukt.
Plasser systemet på et håndkle eller en tørr klut. La det deretter stå i romtemperatur og tørke til det
ikke er noe fukt igjen.
Købssted
Driftsspænding
Specifikationer
Kjøpssted
Driftsspenning
Spesifikasjoner
Alle lande/områder
100 V – 240 V vekselstrøm, 50 Hz/60 Hz
Højttalerafsnit
Alle land/regioner
100 V – 240 V AC, 50 Hz/60 Hz
Høyttalerseksjon
Bemærkninger om USB-vekselstrømsadapteren
ˎˎSluk systemet, før du tilslutter eller fjerner USB-vekselstrømsadapteren.
Ellers kan der opstå fejl.
ˎˎBrug kun den medfølgende USB-vekselstrømsadapter og mikro-USB-kablet. Du må ikke bruge en
anden USB-vekselstrømsadapter, da dette kan beskadige systemet.
USB-portens polaritet på
USB-vekselstrømsadapteren
ˎˎSlut USB-vekselstrømsadapteren til en lettilgængelig stikkontakt. Hvis der opstår problemer, skal
du omgående trække stikket ud af stikkontakten.
ˎˎDu må ikke placere USB-vekselstrømsadapteren et sted med begrænset plads, f.eks. i en bogreol
eller i et skab.
ˎˎDu må ikke udsætte USB-vekselstrømsadapteren for dryp eller sprøjt og placere genstande med
væske, f.eks. en vase, på USB-vekselstrømsadapteren, da dette kan øge risikoen for brand eller
elektrisk stød.
Om placering
ˎˎHøjttaleren må ikke stå skråt.
ˎˎSystemet må ikke anbringes i nærheden af varme eller på steder med direkte sollys, store
støvmængder, fugt, regn eller mekaniske stød.
Om betjening
ˎˎSmå genstande e.l. må ikke indsættes i stikkene eller ventilationshullet bag på systemet. Det kan
kortslutte systemet eller få det til at stoppe med at fungere.
Om rengøring
ˎˎBrug ikke alkohol, rensebenzin eller fortyndervæske til at rengøre kabinettet.
Andet
ˎˎTo enheder er påkrævet ved brug af funktionen tilføj højttaler. Kun SBC-codec understøttes ved
brug af funktionen tilføj højttaler.
ˎˎHvis du har spørgsmål eller problemer vedrørende dette system, der ikke er gennemgået i denne
vejledning, kan du kontakte din nærmeste Sony-forhandler.
Om ophavsret
ˎˎLDAC™ og LDAC-logoet er varemærker tilhørende Sony Corporation.
ˎˎBLUETOOTH®-mærket og -logoerne tilhører Bluetooth SIG, Inc., og Sony Corporations brug af
disse sker under licens.
ˎˎN Mark er et varemærke eller et registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA og andre
lande.
ˎˎAndre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
Bemærkninger til vandafvisende egenskaber
(læses før systemet tages i brug)
Systemets vandafvisende egenskaber
Dette system har vandafvisende specifikationer *1,*2 for IPX5*3 som angivet i "Beskyttelsesgrad mod
indtrængen af vand" i IEC60529 "Kapslingsklassificering (IP-kode)". Dette system er dog ikke helt
vandtæt.
Tab ikke systemet i varmt vand i et badekar, og brug det ikke bevidst i vand. Afhængigt af brugen,
kan vand trænge ind i systemet og forårsage brand, elektrisk stød eller fejlfunktion.
Brug systemet med fuld forståelse af følgende.
Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for
Relevant:
ferskvand, vandhanevand, sved
Ikke relevant:
andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med skyllemiddel
eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand, varmt vand, poolvand,
saltvand osv.)
*1 Kræver, at hætten er sikkert fastgjort.
*2 Det medfølgende tilbehør er ikke vandafvisende.
*3 IPX5 (Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand): Systemet er blevet testet og forbliver
funktionelt efter udsættelse for direkte vandstrømme vha. en dyse med en intern diameter på
6,3 mm fra alle retninger, hvor ca. 12,5 l/min vand påføres i længere tid end 3 minutter fra en
afstand på ca. 3 meter.
Systemets vandafvisende egenskaber er baseret på vores målinger under betingelserne, der er
beskrevet heri. Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af vandindtrængen forårsaget af
kundens forkerte brug, ikke er dækket af garantien.
Sådan undgås forringelse af de vandafvisende egenskaber
Kontrollér følgende, og brug systemet korrekt.
ˎˎBrug eller efterlad ikke systemet i ekstremt varme eller kolde omgivelser (temperatur uden for
intervallet på 5 °C - 35 °C). Hvis systemet bruges eller efterlades uden for ovenstående interval,
kan systemet automatisk stoppe for at beskytte det indvendige kredsløb.
ˎˎVær forsigtig med ikke at tabe systemet eller udsætte det for mekanisk stød. Deformation eller
beskadigelse kan medføre forringelse af de vandafvisende egenskaber.
ˎˎBrug ikke systemet på et sted, hvor der er store mængder vand, eller varmt vand kan sprøjte på
det. Systemets design er ikke modstandsdygtig over for vandtryk. Brug af systemet på
ovenstående sted kan forårsage en fejlfunktion.
ˎˎHæld ikke varmt vand, eller blæs ikke varm luft fra en hårtørrer eller andet apparat direkte på
systemet. Brug heller ikke systemet på varme steder, som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et
komfur.
ˎˎHåndter hætten forsigtigt. Hætten spiller en meget vigtig rolle i vedligeholdelse af de vandtætte
egenskaber. Sørg for, at hætten er lukket helt, når systemet bruges. Vær forsigtig, så der ikke
trænger fremmedlegemer ind, når hætten lukkes. Hvis hætten ikke er lukket helt, kan de
vandafvisende egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion som et resultat af vand, der
trænger ind i systemet.
Højttaler
Kabinet
Ca. 42 mm dia. × 2
Passivafkølet model
BLUETOOTH
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 3.0
Udgang
BLUETOOTH-specifikation, strømklasse 2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
ModulationsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (profil til avanceret lydoverførsel)
AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/video)
HSP (headsetprofil)
HFP (håndfriprofil)
Understøttet codec*3SBC*4 , AAC*5, LDAC*6
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske rækkevidde vil variere, afhængigt af faktorer som f.eks. forhindringer mellem
enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn, statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed,
antenneydelse, operativsystem, softwareprogram osv.
2
* BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTH-kommunikation mellem
enheder.
*3 Codec: Komprimering af lydsignal og konverteringsformat
*4 Codec for underbånd
*5 Avanceret lydkodning
*6 LDAC er en lydkodningsteknologi, der er udviklet af Sony og som tillader transmission af indhold
med lyd i høj opløsning (Hi-Res), selv via en BLUETOOTH-forbindelse. I modsætning til andre
BLUETOOTH-kompatible kodningsteknologier, f.eks. SBC, fungerer den uden nedkonvertering af
Hi-Res-indhold*7 og muliggør ved hjælp af effektiv kodning og optimerede pakker en
transmission via et trådløst BLUETOOTH-netværk af ca. tre gange så meget data*8 som andre
teknologier – og det endda med en uovertruffen lydkvalitet.
*7 Undtagen indhold i DSD-format.
*8 Sammenlignet med SBC (Subband Coding), når der er valgt en bithastighed på 990 kbps (96/
48 kHz) eller 909 kbps (88,2/44,1 kHz).
Mikrofon
Type
Electret condenser
RetningOmnidirektionel
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7.000 Hz
Generelt
Indgang
Strøm
AUDIO IN-stik (ø 3,5 mm stereoministik)
5 V DC, (med den medfølgende USB-vekselstrømsadapter sluttet til 100 V til
240 V AC, 50 Hz/60 Hz-strømforsyning) eller med indbygget litium-ionbatteri
Brugstid for litium-ion-batteri (med BLUETOOTH-forbindelse)
Ca. 12 timer*9
Mål (herunder fremspring og knapper)
Ca. 191 mm × 62 mm × 65 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 480 g med batteri
Medfølgende tilbehør
USB-vekselstrømsadapter (1)
Stik (2)
Mikro-USB-kabel (1)
Betjeningsvejledning (2)
Referencevejledning (dette dokument) (2)
Garantibevis (1)
*9 Når
den specifikke musikkilde bruges, og lydstyrken på enheden er indstillet til 10.
Hvis lydstyrken på enheden er indstillet til maksimum, vil brugstiden være ca. 3 timer.
Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller betingelserne under brug.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Om USB AC-adapteren
ˎˎVed tilkobling eller frakobling av USB AC-adapteren, slå av systemet på forhånd.
Ellers kan det føre til funksjonsfeil.
ˎˎBruk kun den medfølgende USB AC-adapteren og mikro-USB-kabelen. For å unngå skade på
systemet, ikke bruk en annen USB AC-adapter.
Polariteten til USB-porten
på USB AC-adapteren
ˎˎKoble USB AC-adapteren til en stikkontakt i nærheten. Koble den straks fra stikkontakten hvis det
oppstår et problem.
ˎˎUSB AC-adapteren må ikke monteres på innelukkede steder, som en bokhylle eller et innebygd
skap.
ˎˎFor å redusere risikoen for brann eller elektrisk støt, må du ikke utsette USB AC-adapteren for
drypping eller spruting, og du må ikke plassere gjenstander med vann, som blomstervaser, på
USB AC-adapteren.
Retningslinjer for plassering
ˎˎIkke sett høyttaleren på skrå.
ˎˎIkke la systemet stå i nærheten av varmekilder, eller på et sted som er utsatt for direkte sollys,
mye støv, fuktighet, regn eller mekaniske støt.
Retningslinjer for betjening
ˎˎIkke stikk små gjenstander e.l. inn i kontaktene eller ventilasjonshullet på baksiden av systemet.
Systemet kan kortslutte eller slutte å fungere som det skal.
Retningslinjer for rengjøring
ˎˎIkke bruk alkohol, bensin eller tynner til å rengjøre kabinettet.
Annet
ˎˎTo enheter kreves ved bruk av tilføringsfunksjon for høyttaler. Kun SBC-kodeksen støttes ved bruk
av tilføringsfunksjon for høyttaler.
ˎˎHvis du har spørsmål eller problemer som gjelder dette systemet og som du ikke finner svar på i
denne håndboken, bør du konsultere din nærmeste Sony-forhandler.
Om opphavsrett
ˎˎLDAC™ og LDAC-logoen er varemerker for Sony Corporation.
ˎˎOrdmerket BLUETOOTH® og BLUETOOTH-logoene tilhører Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av
slike merker av Sony Corporation er lisensiert.
ˎˎN-merket er et varemerke eller et registrert varemerke for NFC Forum, Inc. i USA og i andre land.
ˎˎAndre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
Merknader om vanntetthet
(må leses før systemet tas i bruk)
Systemets vanntetthet
Dette systemet har en vannmotstandig spesifikasjon*1,*2 på IPX5*3 som spesifisert i
"Beskyttelsesgrader mot inntrenging av vann" i IEC60529 "Inntrengingsbeskyttelsesrangering
(IP-kode)". Men dette systemet er ikke helt vanntett.
Ikke senk systemet ned i varmt vann i et badekar eller bruk det i vann med hensikt. Avhengig av
bruk kan vann som kommer inn i systemet, føre til brann, elektrisk støt eller funksjonssvikt.
Bruk systemet under full forståelse av det følgende.
Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for
Gjelder:
Ferskvann, kranvann, svette
Gjelder ikke:
Andre væsker enn de ovennevnte (såpevann, vann med vaskemidler,
dusjsåpe eller sjampo, vann fra varme kilder, varmt vann,
bassengvann, sjøvann osv.)
*1 Krever at hetten sitter ordentlig på.
*2 Det medfølgende tilbehøret er ikke vanntett.
*3 IPX5 (grad av beskyttelse mot vannstråler): Systemet er testet og funnet å forbli funksjonelt etter
å ha blitt utsatt for direkte stråler av vann fra en dyse med en innvendig diameter på 6,3 mm fra
alle retninger, der ca. 12,5 l vann per minutt påføres i en periode på minst tre minutter fra en
avstand på ca. tre meter.
Systemets vanntetthet er basert på våre målinger under forhold som er beskrevet her. Vær
oppmerksom på at funksjonssvikt som et resultat av vanninntrengning på grunn av feil bruk av
kunden, ikke dekkes av garantien.
For å unngå svekkelse av vanntettheten
Kontroller det følgende og bruk systemet riktig.
ˎˎIkke bruk eller oppbevar systemet i svært varme eller kalde miljøer (temperaturer utenfor
området 5 °C–35 °C). Hvis systemet brukes eller oppbevares utenfor det ovennevnte
temperaturområdet, kan systemet automatisk stoppe å beskytte interne kretser.
ˎˎVær forsiktig så ikke systemet faller ned eller utsettes for mekanisk støt. Deformering eller skader
kan svekke vanntettheten.
ˎˎIkke bruk systemet på steder der store mengder vann eller varmt vann kan sprute på det.
Systemet har ikke en design som kan motstå vanntrykk. Bruk av systemet på steder som overfor,
kan føre til funksjonssvikt.
ˎˎIkke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårtørker eller annet apparat direkte
på systemet. Bruk heller aldri systemet på steder med høy temperatur, for eksempel i badstue
eller ved en ovn.
ˎˎHåndter hetten med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle når det gjelder å opprettholde
vanntettheten. Sørg for at hetten er helt lukket når systemet er i bruk. Kontroller at det ikke er
noen fremmedobjekter på innsiden før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket, kan
vanntettheten bli svekket og føre til funksjonsfeil i systemet fordi det kommer inn vann i
systemet.
Høyttalersystem
Type innkapsling
Ca. 42 mm dia. × 2
Passiv radiatormodell
BLUETOOTH
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 3.0
Utmating
BLUETOOTH-spesifikasjon strømklasse 2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Synslinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
ModuleringsmetodeFHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttet kodek*3SBC*4 , AAC*5, LDAC*6
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks. hindringer mellom
enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk elektrisitet, mottaksfølsomhet,
antenneytelse, operativsystem, programvare osv.
2
* BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTH-kommunikasjon mellom enheter.
*3 Kodek: Audiosignalkompresjon og konverteringsformat
*4Lavbånd-kodek
*5 Avansert lydkoding
*6 LDAC er en lydkodingsteknologi utviklet av Sony som muliggjør overføring av høyoppløselig
(Hi-Res) lydinnhold, selv over en BLUETOOTH-forbindelse. Til forskjell fra andre BLUETOOTHkompatible kodingsteknologier som SBC, fungerer den uten noe nedkonvertering av
høyoppløselig lydinnhold*7, og tillater omtrent tre ganger mer data*8 enn de andre teknologier
som skal overføres over et BLUETOOTH trådløst nettverk med overlegen lydkvalitet, ved hjelp av
effektiv koding og optimert pakking.
*7 Ekskludere innhold i DSD-format.
*8 Sammenlignet med SBC (delbånd koding) når bithastigheten på 990 kbps (96/48 kHz) eller 909
kbps (88,2/44,1 kHz) er valgt.
Mikrofon
TypeElectret-kondensator
Retningskjennetegn Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde
100 Hz til 7000 Hz
Generelt
Inngang
Strøm
AUDIO IN-port (diameter 3,5 mm stereominikontakt)
DC 5 V (med USB AC-adapteren som følger med koblet til AC 100 V - 240 V,
50 Hz/60 Hz strømforsyning) eller med innebygd litium-ion-batteri
Litiumion-batteriets brukstid (ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen)
Ca. 12 timer*9
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 191 mm × 62 mm × 65 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 480 g med batteri
Medfølgende tilbehør
USB AC-adapter (1)
Plugg (2)
Mikro-USB-kabel (1)
Bruksanvisning (2)
Referanseveiledning (dette dokumentet) (2)
Garantiseddel (1)
*9 Når den spesifiserte musikkilden brukes og volumnivået til enheten er satt til 10.
Hvis lydnivået til enheten er innstilt til maksimalt nivå, vil brukslevetiden være omtrent 3 timer.
Tiden kan variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Download PDF

advertising