Sony | SRS-X5 | Sony SRS-X5 Langaton BLUETOOTH®-kaiutin Pika-asetus- ja aloitusopas

4-529-080-31(1)
Personal Audio System
Utför ihopparningsförfarandet på BLUETOOTH-enheten för att
4 identifiera
denna enhet.
Snabbstartsguide
Pika-aloitusopas
Guia de Iniciação Rápida
Hurtig startvejledning
Hurtigstartsveiledning
5
Välj ”SONY:SRS-X5”, när en lista över identifierade enheter visas på
BLUETOOTH-enhetens skärm.
Om du måste ange en kodnyckel i skärmen på BLUETOOTH-enheten anger
du ”0000”.
©2014 Sony Corporation Printed in China
Tryck på
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser
indikatorn på enheten med ett fast sken.
(BLUETOOTH)-
Ansluta till en ihopparad BLUETOOTH-enhet
1 Starta denna enhet.
2 Peka på (BLUETOOTH) PAIRING-knappen.
3 Upprätta BLUETOOTH-anslutning på BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser
indikatorn på enheten med ett fast sken.
Tryck på
samtal.
Varumärket BLUETOOTH® och dess logotyper tillhör Bluetooth SIG, Inc. och all
användning av dessa märken av Sony Corporation är licensierad.
ˎˎ N-märket är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör NFC Forum, Inc.
i USA och andra länder.
ˎˎ Android och Google Play är varumärken som tillhör Google Inc.
ˎˎ Andra varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
ˎˎ
Suomi
(BLUETOOTH)-
Sisältää ohjeet perustoiminnoista sekä laitteen yhdistämisestä
BLUETOOTH-laitteisiin.
Viiteopas
Sisältää varotoimenpiteet ja tekniset tiedot.
Käyttöopas
Lue Käyttöopasta tietokoneella tai älypuhelimella, kun haluat lisätietoja
laitteen käytöstä. Käyttöopas sisältää myös vianmääritysoppaan, joka
tarjoaa ratkaisuja mahdollisesti kohtaamiisi ongelmiin.
NFC-kompatibla smartphones med Android 2.3.3 eller senare installerat
Snabbstartsguide (det här dokumentet)
Ger dig instruktioner om hur du ansluter enheten till BLUETOOTHenheter samt grundläggande funktioner.
Referensguide
Ger dig information om försiktighetsåtgärder och
produktspecifikationer.
Hjälpguide
Läs hjälpguiden på din dator eller smartphone när du vill få mer
information om hur du använder enheten. Hjälpguiden innehåller
också en felsökningsguide som ger dig lösningar på problem som kan
uppstå.
Webbplats:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x5/zz/
Tvådimensionell kod:
NFC
NFC (Near Field Communication) är en teknik som möjliggör trådlös
kommunikation på korta avstånd mellan olika enheter som smartphones och
IC-taggar. Tack vare NFC-funktionen kan datakommunikation som t.ex.
BLUETOOTH-koppling enkelt upprättas genom att bara röra vid NFC-kompatibla
enheter tillsammans (d.v.s. vid N-märkets symbol eller tilldelad plats på
respektive enhet).
1
”NFC enkel anslutning” är en kostnadsfri Android-app som du kan ladda
ner från Google Play.
Ladda ner appen genom att söka efter ”NFC enkel anslutning” eller genom
att använda följande tvådimensionella kod. Kommunikationsavgifter krävs
för att ladda ner appen.
Nätadapter
(medföljer)
Smartphone svarar
(enheten identifierad)
Uppladdningen startar när enheten ansluts till ett vägguttag via
nätadaptern och CHARGE-lampan lyser orange. Laddningen är slutförd
inom cirka fyra timmar och indikatorn slocknar.
”NFC-pikayhteys” on ilmainen Android-sovellus, jonka voit ladata
Google Play -palvelusta.
Lataa sovellus etsimällä ”NFC-pikayhteys” tai käyttämällä seuraavaa
kaksiulotteista koodia. Sovelluksen lataamisesta voi aiheutua kuluja.
Tässä laitteessa on sisäinen uudelleenladattava litiumioniakku. Lataa akku
ennen laitteen ensimmäistä käyttökertaa.
1
Tryck på /-knappen (ström) för att starta denna enhet.
/-indikatorn (ström) lyser grön.
Lyser
(grön)
Aceso
(cor-de-laranja)
ˎˎ
Verkkolaite
(vakiovaruste)
O carregamento começa quando a unidade for ligada a uma tomada CA
através do adaptador de CA e o indicador CHARGE acender a cor-delaranja. O carregamento está concluído em cerca de quatro horas e o
indicador apaga-se.
Sovellus ei välttämättä ole saatavilla kaikissa maissa ja/tai kaikilla alueilla.
3 Käynnistä ”NFC-pikayhteys” -sovellus älypuhelimesta.
4 Kosketa tätä laitetta älypuhelimella.
Varmista, että sovelluksen ruutu näytetään.
Palaa (oranssi)
Avaa ensin älypuhelimen näytön lukitus.
Kosketa älypuhelimella laitteen N-kirjaimella merkittyä osaa, kunnes
älypuhelin reagoi. Jos laitteen virta on katkaistu, se kytketään
automaattisesti päälle, kun älypuhelin koskettaa sitä.
Älypuhelin reagoi
(laite tunnistettu)
Lataus käynnistyy, kun laite kytketään pistorasiaan verkkolaitteella ja
CHARGE-merkkivalo (oranssi) syttyy. Lataus kestää noin neljä tuntia, jolloin
merkkivalo sammuu.
Como efetuar a ligação sem fios com dispositivos
BLUETOOTH
Selecione o seu caso entre os 3 tipos de emparelhamento abaixo. Os dispositivos
BLUETOOTH têm de ser “emparelhados” entre si antecipadamente.
Emparelhar e ligar a um dispositivo
BLUETOOTH
Pode emparelhar a unidade com um máximo de 8 dispositivos BLUETOOTH. Ao
emparelhar com dois ou mais dispositivos BLUETOOTH, efetue o seguinte
procedimento de emparelhamento para cada dispositivo.
1
Langattoman yhteyden muodostaminen BLUETOOTHlaitteisiin
Pressione o botão / (alimentação) para ligar esta unidade.
O indicador / (alimentação) acende-se a verde.
Valitse oma tapauksesi 3 seuraavasta parinmuodostustyypistä. BLUETOOTHlaitteiden välille on muodostettava laiteparit etukäteen.
Aceso
(verde)
Parin muodostaminen ja yhteyden
muodostaminen BLUETOOTH-laitteeseen
Muodosta yhteys noudattamalla näytön ohjeita.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH)
-merkkivalo jää palamaan.
Yhteys katkaistaan koskettamalla laitetta uudelleen älypuhelimella.
Vihje
Kytke virta tähän laitteeseen painamalla / (virta)
-painiketta.
Palaa
(vihreä)
Följ anvisningarna på skärmen för att upprätta anslutningen.
När BLUETOOTH-anslutningen är upprättad, lyser (BLUETOOTH)indikatorn på enheten med ett fast sken.
Rör enheten med din smartphone igen för att koppla från.
Jos laitetta ei voi yhdistää, kokeile seuraavia.
ˎˎ Käynnistä sovellus älypuhelimella ja liikuta älypuhelinta hitaasti laitteen
N-merkin yläpuolella.
ˎˎ Jos älypuhelin on kotelossa, poista se kotelosta.
ˎˎ Varmista, että sovelluksen ruutu näytetään älypuhelimessa.
2 Toque no botão
O indicador
Kuunteleminen ja soittaminen
Musiikin kuunteleminen
Tips!
Profiili: A2DP, AVRCP
2Kosketa
Käynnistä toisto BLUETOOTH-laitteesta ja säädä äänenvoimakkuus.
(BLUETOOTH)
PAIRING -painiketta.
(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
Säädä äänenvoimakkuus sopivalle tasolle liitetystä laitteesta ja säädä
äänenvoimakkuutta laitteen VOL –/+ -painikkeilla.
Lyssna och ringa
Vilkkuu
(valkoinen)
Quando utiliza a função BLUETOOTH pela primeira vez e quando apenas
toca no botão (BLUETOOTH) PAIRING, o indicador (BLUETOOTH)
começa a piscar rapidamente a branco e a unidade entra
automaticamente em modo de emparelhamento.
e mantenha pressionado o botão (BLUETOOTH)
3 Toque
PAIRING até serem ouvidos sinais sonoros e o indicador
(BLUETOOTH) começar a piscar rapidamente a branco.
Os auscultadores entram no modo de emparelhamento.
A piscar depressa
(branco)
Profiler: A2DP, AVRCP
(BLUETOOTH)
PAIRING-knappen.
Starta uppspelningen på BLUETOOTH-enheten och justera därefter
volymen.
Ställ in volymen till en passande nivå på den anslutna enheten och justera
volymen med enhetens VOL –/+-knappar.
Blinkar
(vit)
Kun käytät BLUETOOTH-toimintoa ensimmäisen kerran ja kosketat
ainoastaan (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, (BLUETOOTH)
-merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti valkoisena ja laite siirtyy
parinmuodostustilaan automaattisesti.
Puhelun soittaminen/vastaanottaminen
Profiili: HSP, HFP
Kosketa ja pidä (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta, kunnes
3 kuuluu
piippauksia ja (BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa
o procedimento de emparelhamento no dispositivo
4 Efetue
BLUETOOTH para detetar esta unidade.
Mikrofoni
vilkkua nopeasti valkoisena.
Quando uma lista de dispositivos detetados aparece no visor do
dispositivo BLUETOOTH, selecione “SONY:SRS-X5”.
Se aparecer um pedido de introdução de palavra-chave no visor do
dispositivo BLUETOOTH, introduza “0000”.
Laite siirtyy parinmuodostustilaan.
När du använder BLUETOOTH-funktionen för första gången och när du
bara pekar på (BLUETOOTH) PAIRING-knappen, börjar (BLUETOOTH)indikatorn blinka snabbt vit och enheten växlar automatiskt till
ihopparningsläge.
(BLUETOOTH) PAIRING-knappen intryckt tills
3Håll
ljudsignaler hörs och (BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka
snabbt vit.
Enheten växlar nu till ihopparningsläge.
Blinkar
snabbt (vit)
Ringa ett samtal/ta emot ett samtal
PAIRING.
A piscar
(branco)
Lyssna på musik
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka vit.
(BLUETOOTH)
(BLUETOOTH) começa a piscar a branco.
Käytä laitetta, kun BLUETOOTH-laitteeseen on muodostettu BLUETOOTH-yhteys.
Använd enheten efter att du upprättat BLUETOOTH-anslutning till din BLUETOOTHenhet.
2 Peka på
Adaptador de CA
(fornecido)
DC IN
Huomautus
/ (virta) -merkkivalo palaa vihreänä.
Försök med följande om det inte går att ansluta till enheten.
ˎˎ Starta appen på din smartphone och rör din smartphone försiktigt över
enhetens N-märkta del.
ˎˎ Ta ur din smartphone om den ligger i ett fodral.
ˎˎ Se till så att applikationsskärmen visas på din smartphone.
A unidade contém uma bateria recarregável de iões de lítio incorporada.
Carregue a bateria antes de utilizar a unidade pela primeira vez.
Lataa kaksiulotteinen koodi käyttämällä
kaksiulotteisen koodin lukijasovellusta.
Laitteen lataaminen
1
Välj bland de 3 olika sätten att para ihop enheter, nedan. BLUETOOTH-enheter måste
i förväg ”paras ihop” med varandra.
Enheten kan paras ihop med upp till åtta BLUETOOTH-enheter. När ihopparning
sker med två eller fler BLUETOOTH-enheter måste följande
ihopparningsförfarande utföras för varje enhet.
Carregar a unidade
Aseta älypuhelimen NFC-toiminto päälle.
Katso lisätietoja älypuhelimen mukana toimitetuista käyttöohjeista.
Jos älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on Android 2.3.3 tai uudempi ja vanhempi
kuin Android 4.1, jatka vaiheeseen 2.
ˎˎ Jos älypuhelimesi käyttöjärjestelmä on Android 4.1 tai uudempi, jatka
vaiheeseen 4.
Enintään kahdeksan BLUETOOTH-laitetta voi muodostaa parin tämän laitteen
kanssa. Kun pari muodostetaan kahden tai useamman BLUETOOTH-laitteen
kanssa, suorita seuraavat toimenpiteet jokaiselle laitteelle.
Upprätta trådlös anslutning med BLUETOOTH-enheter
Ihopparning och anslutning med en
BLUETOOTH-enhet
1
Appen är eventuellt inte tillgänglig i vissa länder och/eller regioner.
DC IN
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x5/zz/
NFC (Near Field Communication) on tekniikka, jonka avulla saadaan lyhyen
kantaman langaton tiedonsiirto eri laitteiden, kuten älypuhelinten ja ICtunnisteiden, välille. NFC-toiminnon avulla voidaan saavuttaa tiedonsiirto
- esimerkiksi BLUETOOTH-laiteparin muodostamiseksi - helposti koskettamalla
NFC-yhteensopivia laitteita toisiinsa (ts. laitteiden N-Mark -symbolia tai
määrättyä kohtaa).
DC IN
Lås i förväg upp skärmen på din smartphone.
Rör din smartphone mot enhetens N-märkta del tills din smartphone
svarar. Om enheten är avstängd startas den när du rör din smartphone
över enheten.
Leia o Guia de Ajuda no seu computador ou smartphone quando
quiser saber como utilizar a unidade com mais detalhes. O Guia de
Ajuda contém também um guia de resolução de problemas que lhe
apresenta soluções para os problemas que poderá encontrar.
Código bidimensional:
2 Lataa ja asenna ”NFC-pikayhteys” -sovellus.
Obs!
Lyser (orange)
Guia de Ajuda
URL:
ˎˎ
Kaksiulotteinen koodi:
Se till så att applikationsskärmen visas.
Informa-o sobre precauções e especificações do produto.
NFC
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x5/zz/
3 Starta appen ”NFC enkel anslutning” på din smartphone.
4 Rör vid denna enhet med din smartphone.
Guia de Referência
NFC-yhteensopivat älypuhelimet, joissa asennettuna Android 2.3.3 tai uudempi
URL:
Ladda enheten
ˎˎ
Fornece-lhe instruções sobre como ligar a unidade com dispositivos
BLUETOOTH e operações básicas.
Yhden kosketuksen yhteys älypuhelimella
(NFC)
ˎˎ
2 Ladda ner och installera appen ”NFC enkel anslutning”.
Guia de Iniciação Rápida (este documento)
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH)
-merkkivalo jää palamaan.
Mer information finns i bruksanvisningen som medföljde din smartphone.
Om din smartphones operativsystem är Android 2.3.3 eller senare och lägre än
Android 4.1: fortsätt till steg 2.
ˎˎ Om din smartphones operativsystem är Android 4.1 eller senare: fortsätt till
steg 4.
Manuais fornecidos
(BLUETOOTH) -merkkivalo alkaa vilkkua valkoisena.
Aktivera NFC-funktionen på din smartphone.
Använd en app som läser tvådimensionella koder
för att ladda ner via den tvådimensionella koden.
Denna enhet har ett inbyggt, uppladdningsbart litiumjonbatteri. Ladda batteriet
innan du använder enheten för första gången.
1 Kytke virta tähän laitteeseen.
2Kosketa (BLUETOOTH) PAIRING -painiketta.
3 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
Português
Yhteensopivat älypuhelimet
Pika-aloitusopas (tämä asiakirja)
Kompatibla smartphones
Yhdistäminen paritettuun Bluetoothlaitteeseen
Kun laitetta kosketetaan älypuhelimella, se käynnistyy automaattisesti sekä
muodostaa laiteparin ja BLUETOOTH-yhteyden.
Toimitetut oppaat
Genom att röra enheten med en smartphone, startar enheten automatiskt och
fortsätter sedan med ihopparningen och BLUETOOTH-anslutningen.
Medföljande handböcker
-knappen på enheten när du tar emot ett inkommande
Gör på samma sätt när du tar emot ett inkommande samtal samtidigt som du
lyssnar på musik.
Ansluta till en smartphone med en
knapptryckning (NFC)
Svenska
-knappen på enheten för att avsluta ett samtal.
Upprätta BLUETOOTH-anslutning på BLUETOOTH-enheten.
(BLUETOOTH)-indikatorn börjar blinka vit.
SRS-X5
Använd din smartphone för att ringa ett samtal.
Vilkkuu nopeasti
(valkoinen)
Profil: HSP, HFP
a ligação BLUETOOTH a partir do dispositivo
5 Inicie
BLUETOOTH.
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.
Käytä älypuhelinta soittamiseen.
Lopeta puhelu painamalla laitteen
Mikrofon
laiteparin muodostus BLUETOOTH-laitteessa tämän
4 Suorita
laitteen havaitsemiseksi.
Kun havaittujen laitteiden luettelo näytetään BLUETOOTH-laitteen näytöllä,
valitse ”SONY:SRS-X5”.
Jos BLUETOOTH-laitteen näytöllä kysytään salasanaa, näppäile ”0000”.
5 Muodosta BLUETOOTH-yhteys BLUETOOTH-laitteesta.
Kun BLUETOOTH-yhteys on muodostettu, laitteen (BLUETOOTH)
-merkkivalo jää palamaan.
-painiketta.
Vastaa saapuvaan puheluun painamalla laitteen
-painiketta.
Toimi samalla tavalla, kun puhelu saadaan musiikin kuuntelun aikana.
BLUETOOTH®-sanan ja -logot omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja Sony Corporation käyttää
kyseisiä merkkejä yhtiön myöntämällä lisenssillä.
ˎˎ N Mark on NFC Forum, Inc. -yhtiön tavaramerkki tai rekisteröity tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja muualla maailmassa.
ˎˎ Android ja Google Play ovat Google Inc:n tavaramerkkejä.
ˎˎ Muut tavaramerkit ja kauppanimet ovat omistajiensa omaisuutta.
ˎˎ
Ligar a um dispositivo BLUETOOTH
emparelhado
1 Ligue esta unidade.
2 Toque no botão (BLUETOOTH)
O indicador
PAIRING.
(BLUETOOTH) começa a piscar a branco.
a ligação BLUETOOTH a partir do dispositivo
3 Inicie
BLUETOOTH.
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.
Tilslutning med en smartphone ved hjælp af
One-touch (NFC)
Dansk
Medfølgende vejledninger
Ligar com um smartphone através de Onetouch (NFC)
Hurtig startvejledning (dette dokument)
Tocando na unidade com um smartphone, a unidade é ligada automaticamente
e, em seguida, prossiga para emparelhar e ligar por BLUETOOTH.
Smartphones compatíveis
1
Gir deg instrukser om hvordan du kobler enheten til med BLUETOOTHenheter og grunnleggende operasjoner.
Kompatible smarttelefoner
Referencevejledning
NFC
Referanseveiledning
NFC
Indeholder sikkerhedsforanstaltninger og produktspecifikationer.
NFC (Near Field Communication) er en teknologi, der gør det muligt at etablere
trådløs kommunikation over korte afstande mellem forskellige enheder, f.eks.
smartphones og IC-tags. NFC-funktionen gør det nemt at opnå
datakommunikation – f.eks. BLUETOOTH-parring – de NFC-kompatible enheder
skal blot røre hinanden (dvs. røre symbolet N-Mark eller den angivne placering
på den enkelte enhed).
Inneholder forholdsregler og teknisk data om produktet.
NFC (Near Field Communication) er en teknologi som tillater trådløs
kommunikasjon mellom ulike enheter over en kort avstand, som smarttelefoner
og IC-tagger. Takket være NFC-funksjonen, kan datakommunikasjon, for
eksempel BLUETOOTH-paring, enkelt gjøres bare ved å berøre NFC-kompatible
enheter sammen (dvs, N-merkesymbolet eller det bestemte stedet på hver
enhet).
1
URL:
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x5/zz/
Aktiver NFC-funktionen på smartphonen.
Du kan finde flere oplysninger i smartphonens betjeningsvejledning.
Brug en QR-kodelæser-app til at downloade ved
hjælp af QR-koden.
Enheden har et indbygget, genopladeligt litium-ion-batteri. Første gang
enheden tages i brug, skal batteriet lades op.
Para descarregar o código bidimensional, utilize
uma aplicação para ler códigos bidimensionais.
Lyser (orange)
Vekselstrømsadapter
(medfølger)
Nota
Esta aplicação pode não estar disponível para transferência em certos países
ou regiões.
3 Inicie “Ligação fácil NFC” no smartphone.
4 Toque nesta unidade com o smartphone.
Hvis smarttelefonens operativsystem er Android 2.3.3 eller senere, og eldre
enn Android 4.1, går du videre til trinn 2.
ˎˎ Hvis smarttelefonens operativsystem er Android 4.1 eller nyere, går du videre
til trinn 4.
ˎˎ
Todimensjonal kode:
2 Last ned og installer appen "NFC enkel tilkobling".
"NFC enkel tilkobling" er en gratis Android-app som du kan laste ned fra
Google Play.
Last ned appen ved å søke etter "NFC enkel tilkobling" eller gå til den ved
hjelp av følgende todimensjonale kode. Gebyrer kan gjelde for nedlasting
av appen.
Lade enheten
For å laste ned den todimensjonale koden, bruker
du en leserapp for todimensjonal kode.
Appen er ikke tilgængelig i alle lande og/eller områder.
3 Start "NFC Nem Forbindelse" på smartphonen.
4 Rør denne enhed med smartphonen.
Sørg for, at programskærmen vises.
Merk
ˎˎ
Tent (oransje)
AC-adapter
(inkludert)
Lås smartphonens skærm op på forhånd.
Lad smartphonen være i kontakt med den del af enheden, der er mærket
med N, indtil smartphonen reagerer. Hvis enheden er slukket, tænder den,
når smartphonen rører den.
DC IN
DC IN
O Smartphone responde
(unidade reconhecida)
Smartphone reagerer
(enhed registreres)
Opladning starter, når enheden sluttes til en stikkontakt via
vekselstrømsadapteren, og CHARGE-indikatoren lyser orange. Opladning
tager ca. fire timer, og indikatoren slukker.
Sørg for at appskjermen vises.
Lås opp skjermen på smarttelefonen på forhånd.
Fortsett å berøre smarttelefonen med den N-merkede delen av enheten til
smarttelefonen reagerer. Hvis enheten er slått av, slås den på når
smarttelefonen berører den.
Pare og koble til med en BLUETOOTH-enhet
Følg vejledningen på skærmen for at oprette forbindelse.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren
(BLUETOOTH) på enheden tændt.
Rør enheden igen med smartphonen for at afbryde forbindelsen.
Denne enhed kan parres med op til otte BLUETOOTH-enheder. Ved parring med
to eller flere BLUETOOTH-enheder udføres følgende parringsprocedure for hver
enhed.
Ouvir e ligar
Enheten kan pares med opptil åtte BLUETOOTH-enheter. Ved paring med to
eller flere BLUETOOTH-enheter, utfører du følgende paringsfremgangsmåte for
hver enhet.
1
Tent
(grønn)
Prøv følgende, hvis det er vanskeligt at oprette forbindelse.
ˎˎ Start app'en på smartphonen, og bevæg smartphonen langsomt over den del
af enheden, der er mærket N.
ˎˎ Hvis smartphonen er i et etui, skal du fjerne etuiet.
ˎˎ Sørg for, at programskærmen vises på smartphonen.
Lyser
(grønt)
Følg anvisningene på skjermen for å etablere tilkoblingen.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH)
på enheten tent.
Berør enheten med smarttelefonen igjen for å koble fra.
Trykk på / (strøm)-knappen for å slå på enheten.
Indikatoren / (strøm) lyser grønt.
Tip
Tryk på knappen / (power) for at tænde enheden.
Indikatoren / (power) lyser grønt.
Tips
Hvis du ikke kan koble til enheten, kan du forsøke følgende.
ˎˎ Start appen på smarttelefonen, og flytt smarttelefonen sakte over den
N-merkede delen av enheten.
ˎˎ Hvis smarttelefonen er i et etui, tar du den ut av dette.
ˎˎ Sørg for at appskjermen vises på smarttelefonen.
Opkald og afspilning af musik
Sugestão
Se não conseguir ligar a unidade, tente o seguinte.
ˎˎ Inicie a aplicação no smartphone e mova lentamente o smartphone por cima
da parte marcada com N da unidade.
ˎˎ Se o smartphone estiver numa caixa, remova-a.
ˎˎ Certifique-se de que é apresentado o ecrã da aplicação no smartphone.
Smarttelefon svarer
(enhet gjenkjennes)
Velg situasjonen din fra de 3 ulike typene paring under. BLUETOOTH-enheter må
"pares" med hverandre på forhånd.
Vælg din situation blandt de 3 parringstyper nedenfor. BLUETOOTH-enheder skal
"parres" med hinanden på forhånd.
Parring og tilslutning med en BLUETOOTHenhed
Segue as instruções no ecrã para estabelecer a ligação.
Quando a ligação por BLUETOOTH for estabelecida, o indicador
(BLUETOOTH) na unidade permanece aceso.
Para desligar, volte a tocar na unidade com o smartphone.
Ladingen starter når enheten er koblet til et strømuttak via AC-adapter, og
CHARGE-indikatoren lyser oransje. Ladingen er fullført etter omtrent fire
timer og indikatoren slukkes.
Opprette trådløs tilkobling med BLUETOOTH-enheter
Sådan oprettes trådløs forbindelse til BLUETOOTHenheder
1
Betjen enheden, når du har oprettet BLUETOOTH-forbindelse til din BLUETOOTHenhed.
2 Tryk på knappen
Indikatoren
Afspilning af musik
(BLUETOOTH)
PAIRING.
(BLUETOOTH) begynder at blinke hvidt.
Opere a unidade após efetuar a ligação por BLUETOOTH com o seu dispositivo de
BLUETOOTH.
Blinker
(hvidt)
Ouvir música
Appen er kanskje ikke tilgjengelig i noen land og/eller regioner.
3 Start "NFC enkel tilkobling" på smarttelefonen.
4 Berør denne enheten med smarttelefonen.
Certifique-se de que é apresentado o ecrã da aplicação.
Desbloqueie previamente o ecrã do smartphone.
Continue a tocar no smartphone na parte marcada com N da unidade, até
o smartphone responder. Se a unidade estiver desligada, irá ligar-se
automaticamente quando o smartphone lhe tocar.
Aktiver NFC-funksjonen på smarttelefonen.
For mer informasjon, se bruksanvisningene som fulgte med
smarttelefonen.
Denne enheten har et innebygd litium-ion oppladbart batteri. Lad opp batteriet
før du bruker enheten for første gang.
Bemærk
ˎˎ
1
http://rd1.sony.net/help/speaker/srs‑x5/zz/
"NFC Nem forbindelse" er en gratis Android-app, som du kan downloade
fra Google Play.
Download app'en ved at søge efter "NFC Nem Forbindelse", eller få
adgang til den ved hjælp af følgende QR-kode. Der kan påløbe gebyrer i
forbindelse med download af app'en.
Sådan oplades enheden
NFC-kompatible smarttelefoner med Android 2.3.3 eller senere installert
URL:
2 Download og installer app'en "NFC Nem Forbindelse".
QR-kode:
Se o se smartphone OS for Android 2.3.3 ou superior e inferior a Android 4.1:
prossiga para o passo 2.
ˎˎ Se o seu smartphone OS for Android 4.1 ou superior: prossiga para o passo 4.
ˎˎ
Les hjelpveiledning på datamaskinen eller smarttelefonen for mer
detaljert informasjon om bruk av enheten. Hjelpveiledning inneholder
også en feilsøkingsguide som gir deg løsninger på problemer du kan
møte på.
Hvis smartphonens styresystem er Android 2.3.3 eller nyere og ældre end
Android 4.1, skal du gå til trin 2.
ˎˎ Hvis smartphonens styresystem er Android 4.1 eller nyere, skal du gå til trin 4.
ˎˎ
“Ligação fácil NFC” é uma aplicação Android gratuita que pode
descarregar em Google Play.
Descarregue a aplicação pesquisando por “Ligação fácil NFC” ou aceda à
mesma utilizando o código bidimensional. Poderão ser cobradas taxas por
descarregar a aplicação.
Hjelpveiledning
ˎˎ
Para obter detalhes, consulte o manual de instruções fornecido com o
smartphone.
2 Descarregue e instale a aplicação “Ligação fácil NFC”.
Hurtigstartsveiledning (dette dokumentet)
NFC-kompatible smartphones med Android 2.3.3 eller nyere installeret
Læs Hjælp Vejledningen på din computer eller smartphone, hvis du
ønsker detaljerede oplysninger om, hvordan du bruger enheden. Hjælp
Vejledningen indeholder også en fejlfindingsvejledning med løsninger
på de problemer, som du kan støde på.
Ligue a função NFC no smartphone.
Ved å berøre enheten med en smarttelefon, slås enheten på automatisk og går
deretter videre til paring og BLUETOOTH-tilkobling.
Kompatible smartphones
Hjælp Vejledning
NFC (Comunicação de Proximidade) é uma tecnologia que permite ligação sem
fios de curto alcance entre vários dispositivos, como smartphones e tags IC.
Graças à função NFC, a comunicação de dados - por exemplo, emparelhamento
por BLUETOOTH - pode ser conseguida facilmente apenas juntando dispositivos
compatíveis com NFC (isto é, no símbolo da marca N ou no local designado em
cada dispositivo).
Håndbøker inkludert
Indeholder anvisninger om, hvordan du opretter forbindelse mellem
enheden og BLUETOOTH-udstyr samt anvisninger om grundlæggende
betjening.
Smartphones compatíveis com NFC com Android 2.3.3 ou superior instalado
NFC
Ved at røre enheden med en smartphone tænder enheden automatisk og
fortsætter så med parring og oprettelse af BLUETOOTH-forbindelse.
Koble til en smarttelefon med One-touch
(NFC)
Norsk
2Berør
(BLUETOOTH)
Indikatoren
PAIRING-knappen.
(BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.
Profil: A2DP, AVRCP
Blinker
(hvit)
Start afspilning på BLUETOOTH-enheden, og juster lydstyrken.
Indstil lydstyrken til et passende niveau på den tilsluttede enhed, og juster
lydstyrken med knapperne VOL –/+ på enheden.
Lytte og ringe
Betjen enheten etter at du har opprettet en BLUETOOTH-tilkobling med
BLUETOOTH-enheten din.
Lytte til musikk
Profil: A2DP, AVRCP
Start avspilling på BLUETOOTH-enheten, og reguler lydnivået.
Still inn lydnivået til et passende nivå på den tilkoblede enheten, og tilpass
lydnivået med knappene VOL –/+ på enheten.
Perfil: A2DP, AVRCP
Inicie a reprodução no dispositivo de BLUETOOTH e ajuste o volume.
Når du bruker BLUETOOTH-funksjonen for første gang, og når du bare
berører (BLUETOOTH) PAIRING-knappen, vil indikatoren
(BLUETOOTH) begynne å blinke raskt hvitt og enheten går automatisk
inn i paringmodus.
Regule o volume para um nível adequado no dispositivo ligado e ajuste o
volume com os botões VOL –/+ na unidade.
Hvis det er første gang, du bruger BLUETOOTH-funktionen, og du kun
trykke på knappen (BLUETOOTH) PAIRING, blinker indikatoren
(BLUETOOTH) hurtigt hvidt, og enheden skifter automatisk til
parringstilstand.
Tryk på knappen (BLUETOOTH) PAIRING, og hold den nede,
3 indtil
der høres bip, og indikatoren (BLUETOOTH) begynder
Udgående opkald/Indgående opkald
Profil: HSP, HFP
Berør og hold (BLUETOOTH) PAIRING-knappen til pipelyder
3 høres
og indikatoren (BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt
raskt.
Profil: HSP, HFP
Mikrofon
at blinke hvidt hurtigt.
Blinker raskt
(hvit)
Enheden skifter til parringstilstand.
Realizar uma chamada/Receber uma
chamada
Gjøre et anrop / motta et anrop
Enheten går inn i paringmodus.
Mikrofon
Blinker hurtigt
(hvidt)
Perfil: HSP, HFP
Microfone
Udfør parringen på BLUETOOTH-enheden for at registrere
4 enheden.
Vælg "SONY:SRS-X5", når en liste over registrerede enheder vises på
BLUETOOTH-enhedens skærm.
Indtast "0000", hvis der kræves en adgangskode på BLUETOOTHenhedens skærm.
Opere o seu smartphone para realizar uma chamada.
Para terminar a chamada, pressione o botão
Pressione o botão
na unidade.
na unidade quando receber uma chamada.
Proceda da mesma forma quando receber uma chamada e estiver a ouvir
música.
A marca nominativa e os logótipos BLUETOOTH® são propriedade da Bluetooth SIG,
Inc. e qualquer uso de tais marcas pela Sony Corporation é feito sob licença.
ˎˎ A marca N é uma marca comercial ou uma marca comercial registada da NFC Forum,
Inc. nos Estados Unidos e noutros países.
ˎˎ Android e Google Play são marcas comerciais da Google Inc.
ˎˎ Outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade dos
respetivos proprietários.
ˎˎ
5 Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren
(BLUETOOTH) på enheden tændt.
Tilslutning med en parret BLUETOOTHenhed
1 Tænd enheden.
2 Tryk på knappen (BLUETOOTH) PAIRING.
3 Opret BLUETOOTH-forbindelsen fra BLUETOOTH-enheden.
Indikatoren
(BLUETOOTH) begynder at blinke hvidt.
Når BLUETOOTH-forbindelsen er oprettet, forbliver indikatoren
(BLUETOOTH) på enheden tændt.
Betjen din smartphone for at foretage et opkald.
Tryk på knappen
Tryk på knappen
på enheden for afslutte et opkald.
på enheden, når et opkald modtages.
Betjen på samme måde, når et opkald modtages, mens du hører musik.
BLUETOOTH®-ordmærket og logoer tilhører Bluetooth SIG, Inc. og enhver anvendelse
af disse mærker af Sony Corporation foregår under licens.
ˎˎ N-Mark er et varemærke eller registreret varemærke tilhørende NFC Forum, Inc. i USA
og i andre lande.
ˎˎ Android og Google Play er varemærker tilhørende Google Inc.
ˎˎ Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
ˎˎ
paringfremgangsmåten på BLUETOOTH-enheten for å
4 Utfør
oppdage denne enheten.
Når en liste over oppdagede enheter vises på displayet til BLUETOOTHenheten, velger du "SONY:SRS-X5".
Hvis et passord må tastes inn på displayet til en BLUETOOTH-enhet, taster
du inn "0000".
5 Gjør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH)
på enheten tent.
Koble til med en paret BLUETOOTH-enhet
1 Slå på denne enheten.
2Berør (BLUETOOTH) PAIRING-knappen.
3 Gjør BLUETOOTH-tilkoblingen fra BLUETOOTH-enheten.
Indikatoren
(BLUETOOTH) begynner å blinke hvitt.
Når BLUETOOTH-tilkoblingen er etablert, forblir indikatoren (BLUETOOTH)
på enheten tent.
Bruk smarttelefonen din til å gjøre et anrop.
Trykk på
Trykk på
-knappen på enheten for å avslutte en samtale.
-knappen på enheten når et anrop mottas.
Utfør samme metode når en samtale mottas når du lytter til musikk.
BLUETOOTH®-merket og -logoene eies av Bluetooth SIG, Inc., og enhver bruk av slike
merker av Sony Corporation skjer ifølge lisens.
ˎˎ N-merket er et varemerke eller registrert varemerke som tilhører NFC Forum, Inc. i
USA og andre land.
ˎˎ Android og Google Play er varemerker som tilhører Google Inc.
ˎˎ Andre varemerker og varenavn tilhører de respektive eierne.
ˎˎ
Download PDF

advertising