Sony | SRS-D4 | Sony SRS-D4 SRS-D4 2.1-kanavaiset multimediakaiuttimet Ohjekirjat / käyttöohjeet Correction

4-260-411-11(1)
Dansk
Læs denne betjeningsvejledning
grundigt, inden du tager systemet i
brug, og gem den til senere brug.
ADVARSEL
Active Speaker System
Betjeningsvejledning
Käyttöohjeet
For at mindske risikoen for brand
eller elektrisk stød må enheden
ikke udsættes for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød må
kabinettet ikke åbnes.
Overlad alt reparationsarbejde til
fagkyndige.
For at mindske risikoen for brand må
enhedens ventilationsåbninger ikke
være tildækket af aviser, duge, gardiner
el. lign.
Anbring ikke åben ild, f.eks. tændte
stearinlys, på enheden.
For at mindske risikoen for brand eller
elektrisk stød må enheden ikke
udsættes for dryp eller stænk, og der
må ikke anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på enheden.
Monter ikke apparatet på et indelukket
sted, f.eks. i et bogskab eller et
indbygget skab.
Da lysnetadapterens hovedstik bruges
til at afbryde lysnetadapteren fra
stikkontakten, skal det tilsluttes til en
let tilgængelig stikkontakt.
Hvis du bemærker noget unormalt ved
enheden, skal du straks afbryde den fra
stikkontakten.
Systemet er ikke afbrudt fra lysnettet,
så længe den er tilsluttet stikkontakten,
selvom selve systemet er blevet slukket.
Strømkilder
(Se fig. )
Tilslut lysnetadapteren til DC
IN 12V-stikket.
Bemærkninger om lysnetadapteren
 Brug kun den medfølgende
lysnetadapter. Brug ikke en anden
lysnetadapter, da det kan beskadige
systemet.
Stikkets polaritet
 Forbind lysnetadapteren til en
stikkontakt i nærheden. I tilfælde af
problemer skal der straks afbrydes
fra stikkontakten.
 Anbring ikke lysnetadapteren på en
boghylde eller et indelukket sted,
f. eks. i et skab.
 For at undgå brand eller elektrisk
stød må lysnetadapteren ikke bruges
på et sted, der er udsat for væske
eller fugt. Desuden må væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, ikke
anbringes på lysnetadapteren.
Tilslutning af
systemet (Se fig. )
1
Begge satellithøjttalere kan bruges
til både højre og venstre kanal. Når
subwooferen tilsluttes, udsender
højtaleren, der er tilsluttet til
RCH‑stikket, lyden fra højre kanal,
mens højttaleren, der er tilsluttet til
LCH-stikket, udsender lyden fra
venstre kanal.
Indstil satellithøjttaleren, der er
tilsluttet til RCH-stikket, til højre,
og indstil satellithøjttaleren, der er
tilsluttet til LCH-stikket, til venstre.
FORSIGTIG
Du advares om, at ændringer eller
modifikationer af en hvilken som helst
art, der ikke udtrykkeligt er godkendt i
denne vejledning, kan gøre din
godkendelse til at betjene dette udstyr
ugyldig.
SRS-D4
©2010 Sony Corporation
Printed in Denmark
CE-mærkets gyldighed er begrænset til
de lande, hvor det er gældende i
henhold til lovgivningen, hovedsaglig i
EØS-landene (Europæiske
Økonomiske Samarbejdsområde).

Kassering af udtjent
elektrisk og
elektronisk udstyr
(gældende i EU og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer).
Subwoofer (forside)
Subwoofer (etu)
Satellithøjttaler (L)
(forside)
Satelliittikaiutin (L) (etu)
Satellithøjttaler (R)
(forside)
Satelliittikaiutin (R) (etu)
Dette symbol på
produktet eller på dets emballage
angiver, at produktet ikke må
behandles som husholdningsaffald.
Det skal i stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at
sikre, at dette produkt bortskaffes
korrekt, hindres eventuelle negative
følger for miljø og mennesker, som
ellers kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer. For
nærmere oplysninger om genbrug af
dette produkt kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller den
butik, hvor du købte produktet.
Gælder for tilbehør: lysnetadapter
Subwoofer (bagside)/
Subwoofer (taka)
Bemærkning til kunder: følgende
information gælder kun for udstyr
solgt i lande, hvor EU-direktiver er
gældende.
Producenten af dette produkt er Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Den
autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327
Stuttgart, Tyskland. For alle forhold
omkring service eller garanti henvises
der til adresserne, der er oplyst i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.

Subwoofer (bagside)/
Subwoofer (taka)
Til stikkontakt
Pistorasiaan
Forsigtighedsregler
Om sikkerhed
Lysnetadapter (medfølger)
Verkkolaite (sisältyy
toimitukseen)
Til DC IN 12V-stik
DC IN 12V -liitäntään
Typeskiltet sidder udvendigt på
undersiden af subwooferen.
 Før du betjener systemet, skal du
sikre dig, at driftsspændingen på
systemet er identisk med den lokale
netspænding.
Købssted
Driftsspænding
Alle lande/regioner
100 V - 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz
 Brug kun den medfølgende
lysnetadapter.
Om betjening

Til INPUT-stik
INPUT-liitäntään
Gråt stik
Harmaa pistoke
 Hvis der kommer en genstand eller
væske ind i systemet, skal systemet
kontrolleres af fagkyndige, inden det
bruges igen.
 Satellithøjttalerne er magnetisk
afskærmede, men dette gælder ikke
for subwooferen. Lad ikke
indspillede bånd, ure, kreditkort
eller disketter med magnetisk
kodning ligge foran systemet i
længere tid.
Om placering
Satellithøjttaler (R)
(bagside)
Satelliittikaiutin (R) (taka)
Subwoofer (bagside)
Subwoofer (taka)
Satellithøjttaler (L)
(bagside)
Satelliittikaiutin (L) (taka)
 Stil ikke systemet på skrå.
 Anbring ikke systemet på et ujævnt
underlag. Dette gælder især for
subwooferen, hvor højttalergitteret
sidder udvendigt på undersiden.
 Systemet må ikke efterlades i
nærheden af varmekilder, eller på et
sted hvor det kan blive udsat for
direkte sollys, støv, fugt, regn eller
mekaniske stød.
Om rengøring
Brug ikke sprit, rensebenzin eller
fortynder til at rengøre kabinettet.
Til LCH-stik
Lch-liitäntään
Til RCH-stik
Rch-liitäntään
Pc el. lign.
PC tms.
Lydkabel (medfølger)
Audioliitäntäjohto
(sisältyy toimitukseen)
Korrekt
Oikein
Forkert
Väärin
Bærbar lydenhed el. lign.
Kannettava audiolaite, tms.
Til hovedtelefonstik (stereo-ministik)
Kuulokeliitäntään (stereominipistoke)
Hvis der kommer magnetiske
forstyrrelser på et tv eller en
skærm
Satellithøjttalerne er magnetisk
afskærmede, men dette gælder ikke for
subwooferen. Der kan være tilfælde,
hvor billedet på nogle tv'er/pc'er kan
blive magnetisk forvrænget. I så fald
skal du slukke for strømmen til tv'et/
pc'en én gang, og tænde igen efter 15
til 30 minutter. For en pc skal der tages
passende forholdsregler som f.eks.
lagring af data, før den slukkes.
Hvis der ikke opnås forbedring, skal
systemet placeres længere væk fra tv'et/
pc'en. Desuden skal du sørge for at
undgå at placere genstande, der
indeholder eller anvender magneter,
f. eks. stereomøbler, tv-stativer, legetøj
og lign., i nærheden af tv'et/pc'en. De
kan forårsage magnetisk forvrængning
af billedet på grund af magnetisk
påvirkning.
Henvend dig til nærmeste
Sony‑forhandler, hvis du har nogen
spørgsmål eller problemer vedrørende
systemet, som ikke er dækket i denne
vejledning.
Oversigt over dele
(Se fig. )
 Strømindikator
  (strøm) -knap
Tilslut satellithøjttalerne (L/R ‑
venstre/højre) til subwooferen.
2
Tilslut systemet til en
kildeenhed.
Brug lydkablet til at tilslutte.
Når systemet er tilsluttet til
monostikket på en kildeenhed
Lyden kommer muligvis ikke igennem
satellithøjttaleren, der er tilsluttet til
RCH-stikket.
Bemærkninger
Hvis indstillingen af lydstyrken på pc'en
(hovedlydstyrke, WAV-lydstyrke osv.) er
lav, kan lyden være utilstrækkelig. Hvis det
er tilfældet, skal du skrue op for lyden på
pc'en. For nærmere oplysninger om
lydstyrkeregulering på pc'en, se
betjeningsvejledningen til pc'en.
Sørg for, at tilslutningen af lydkablet og
stikket på kildeenheden er foretaget
korrekt.
Hvis du tilslutter systemet via en enhed
med en indbygget radio eller tuner, kan
radioudsendelser eller tv-lyd ikke altid
modtages, eller følsomheden kan være
betydeligt reduceret.
Hvis du fjerner lydkablet, mens
kildeenheden (pc el. lign.) er aktiveret, kan
udstyret eller din hørelse blive beskadiget
af en pludselig høj lyd. Sørg for at sænke
lydstyrken på kildeenheden (pc el. lign.) og
slukke for systemet, når du fjerner
lydkablet fra kildeenheden.
Fejlfinding
Hvis du får problemer med
højttalersystemet, kan du kontrollere
følgende liste og foretage den
foreslåede afhjælpning. Henvend dig til
nærmeste Sony-forhandler, hvis
problemet ikke løses.
Ingen lyd
 Kontroller, at både systemet og
kildeenheden er tændt.
 Skru op for lydstyrken på systemet.
 Skru lydstyrken på kildeenheden så
højt op som muligt, uden at lyden
forvrænges. For nærmere
oplysninger om lydstyrkeregulering,
se betjeningsvejledningen til
enheden.
 Sørg for, at alle tilslutninger er
foretaget korrekt.
 Hvis pc'ens funktion til dæmpning
af lyd er aktiveret, skal den
annulleres.
 Afbryd lydkablet fra systemet og
pc'en eller kildeenheden, og forbind
derefter lydkablet forsvarligt til
systemets INPUT-stik og
hovedtelefonstikket
(stereo‑ministik) på pc'en eller
kildeenheden igen.
Lavt lydniveau
 Skru lydstyrken på kildeenheden så
højt op som muligt, uden at lyden
forvrænges. For nærmere
oplysninger om lydstyrkeregulering,
se betjeningsvejledningen til
enheden.
 Skru op for lydstyrken på systemet.
 Sørg for, at pc'ens lydbalance er
indstillet til midten.
 Afbryd lydkablet fra systemet og
pc'en eller kildeenheden, og forbind
derefter lydkablet forsvarligt til
systemets INPUT-stik og
hovedtelefonstikket
(stereo‑ministik) på pc'en eller
kildeenheden igen.
Forvrænget lyd
 Skru lydstyrken på kildeenheden
ned til et niveau, hvor lyden ikke
længere er forvrænget. For nærmere
oplysninger om lydstyrkeregulering,
se betjeningsvejledningen til
enheden.
 Hvis kildeenheden har en
basforstærkerfunktion, skal den slås
fra.
 Skru ned for lydstyrken på systemet.
Der er summen og støj på
systemets udgangssignal.
 Sørg for, at alle tilslutninger er
foretaget korrekt.
 Sørg for, at ingen lydenheder er
placeret for tæt på et tv.
Strømindikatorens lysstyrke er
ustabil.
Strømindikatorens lysstyrke kan blive
ustabil, når der er skruet op for
lydstyrken.
Lyden kommer kun fra én af
satellithøjttalerne.
Hvis du tilslutter systemet til
monostikket på en kildeenhed,
kommer lyden muligvis kun fra én
satellithøjttaler.
Lytte til lyden
Specifikationer
Skru først ned for lydstyrken på
systemet. Når systemet tilsluttes til
hovedtelefonudgangen, skal der skrues
ned for lydstyrken på kildeenheden.
Højttaler
1
Tryk på -knappen for at
tænde.
Strømindikatoren lyser.
2
3
Start afspilning af
kildeenheden.
Juster lydstyrken.
VOLUME-knap: Justerer den
generelle lydstyrke.
BASS-knap: Justerer den lave tone
på subwooferen.
4
Tryk på -knappen for at
slukke efter brug.
Strømindikatoren slukkes.
Sådan justeres bassens
styrkeniveau
Drej BASS-knappen på subwooferen
for at justere basstyrken. Indstil
basstyrken til et niveau, hvor lyden
ikke er forvrænget. Herved forhindres
skader på systemet.
Bemærkninger
Hvis kildeenheden har en
basforstærkerfunktion eller
equalizerfunktion, skal den slås fra. Hvis
disse funktioner er slået til, kan lyden blive
forvrænget.
Selvom systemet er designet til brug med
en pc eller en bærbar lydenhed, kan
satellithøjttalerlyden blive afbrudt
midlertidigt, hvis systemets lydstyrke og
basstyrken er høj, afhængigt af
lydstyrkeindstilling, operativsystem og de
enheder, der er tilsluttet. Dette forårsages
af beskyttelseskredsløbet, det er ikke en
funktionsfejl. Skru ned for lydstyrken og
basstyrken under brug.
Tænde/slukke for
systemet
automatisk
Sådan virker funktionen
Automatisk tænd/sluk
 Denne funktion er kun tilgængelig,
når -knappen er i positionen ON.
 Hvis der er et indgangssignal,
tænder systemet automatisk.
 Hvis der ikke er et indgangssignal i
ca. 25 minutter eller mere*, slukker
systemet automatisk.
*Dette kan variere, afhængigt af hvordan
systemet anvendes.
Bemærkninger
Hvis indgangssignalets niveau er for lavt,
vil systemet ikke tænde automatisk.
Hvis en enhed, der udsender mikrobølger,
f.eks. en mobiltelefon, er i nærheden, kan
systemet utilsigtet blive tændt af enheden.
Hvis der ikke er forbundet en mobiltelefon
til systemet, kan systemet blive tændt
utilsigtet af støj eller et indkommende
opkald. Når du tilslutter en mobiltelefon,
skal du tænde/slukke systemet manuelt
med -knappen.
Systemet slukkes ikke altid automatisk på
grund af modtaget støj, afhængigt af
kildeenheden.
 Hvis der ikke er tilsluttet en enhed, slukkes
systemet ikke altid automatisk, eller det
kan tændes utilsigtet.
Begyndelsen af indgangssignalet kan ikke
altid høres, afhængigt af indgangssignalets
niveau.
Når systemet står uden opsyn, skal
‑knappen sættes til OFF for at forhindre
funktionsfejl.
Hvis
strømmen slås fra automatisk, er

knappen  stadig tændt, men
strømindikatoren slukkes. Systemet tændes
automatisk efter modtagelse af et
indgangssignal (f.eks. et musiksignal), og
derefter tændes strømindikatoren. Selv
uden indgangssignal (f.eks. musiksignal)
kan du tænde ved at slukke og derefter
tænde igen. Hvis der ikke er et
indgangssignal i ca. 25 minutter eller mere,
slukker systemet automatisk igen.
Højttalersystem
Satellithøjttaler (2): 46 mm,
fuldt område, magnetisk
afskærmet
Subwoofer (1): 95 mm
Kabinettype
Satellithøjttaler: Lukket
Subwoofer: Basrefleks
Impedans
Satellithøjttaler: 10 Ω
Subwoofer: 5 Ω
Forstærker
Udgangseffekt (reference)
Satellithøjttaler: 7 W +
7 W (10 % total harmonisk
forvrængning, 1 kHz,
10 Ω)
Subwoofer: 13 W (10 % total
harmonisk forvrængning,
100 Hz, 5 Ω)
Indgang Stereo-ministik × 1
Indgangsimpedans
5 kΩ (ved 1 kHz)
Generelt
Strøm
12 V jævnstrøm
(medfølgende lysnetadapter)
Mål (b/h/d)
Satellithøjttaler:
Ca. 94 × 176 × 119 mm
Subwoofer:
Ca. 200 × 196 × 213 mm
Vægt
Satellithøjttaler: Ca. 400 g
Subwoofer: Ca. 1.300 g
Medfølgende tilbehør
Lysnetadapter (AC-E1215) (1)
Betjeningsvejledning (1)
Lydkabel (stereo-ministik 
stereo‑ministik, ca. 2 m) (1)
Garantibevis (1)
Design og specifikationer kan ændres
uden forudgående varsel.
Suomi
Ennen kuin alat käyttää tätä järjestelmää,
lue tämä käsikirja huolella läpi ja säilytä
sitä varmassa tallessa mahdollista tulevaa
käyttöä varten.
Kytke verkkolaite DC IN 12V liitäntään.
Verkkolaitteesta
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle tai
kosteudelle tulipalo- sekä
sähköiskuvaaran vähentämiseksi.
Älä avaa koteloa sähköiskuvaaran
vähentämiseksi.
Jätä huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
henkilökunnan tehtäväksi.
Tulipalovaaran vähentämiseksi älä peitä
laitteen tuuletusaukkoja sanomalehdillä,
pöytäliinoilla, verhoilla yms.
Älä aseta avotulessa olevia esineitä, kuten
palavia kynttilöitä, laitteen päälle.
Tulipalovaaran ja sähköiskuriskin
pienentämiseksi älä altista laitetta
roiskuville tai läikkyville nesteille, äläkä
aseta nesteillä täytettyjä esineitä, kuten
kukkamaljakkoja, laitteen päälle.
Älä asenna laitetta suljettuun tilaan,
kuten ovilla varustettuun kaappiin tai
lipastoon.
Koska verkkolaitteen pääpistoketta
käytetään verkkolaitteen irrottamiseen
sähköverkosta, kytke verkkolaite helposti
käsiksi päästävään pistorasiaan.
Mikäli laite toimii epäluotettavasti, irrota
se välittömästi pistorasiasta.
Vaikka järjestelmä kytkettäisiinkin pois
päältä, se ei ole koskaan kokonaan irti
virtalähteestä ennen kuin sen virtajohto
irrotetaan pistorasiasta
 Käytä vain laitteen mukana
toimitettua verkkolaitetta.
Järjestelmän vaurioitumisen
välttämiseksi älä käytä mitään muuta
verkkolaitetta.
Pistokkeen napaisuus
 Kytke verkkolaite lähellä olevaan
pistorasiaan. Jos ongelmia ilmenee,
irrota se heti pistorasiasta.
 Älä sijoita verkkolaitetta kirjahyllyyn
tai suljettuun tilaan, kuten kaappiin.
 Tulipalon tai sähköiskun
välttämiseksi älä käytä verkkolaitetta
paikassa, jossa se on alttiina nesteelle
tai kosteudelle. Älä myöskään laita
verkkolaitteen päälle nesteellä
täytettyjä astioita, kuten maljakoita
tms.
Järjestelmän
kytkeminen (katso
kuva )
1
Laitteen omistajaa muistutetaan siitä, että
kaikki laitteeseen itse tehdyt muutokset
tai korjaukset, joita ei nimenomaisesti
mainita näissä käyttöohjeissa, saattavat
mitätöidä laitteen omistajan oikeuden
käyttää tätä laitetta.
CE-merkintä on rajoitettu käytettäväksi
ja se on voimassa ainoastaan niissä
maissa, joissa sillä on lainvoima,
etupäässä ETA-maissa (Euroopan
talousalue).
Sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee
Euroopan unionia ja
muita Euroopan maita,
joissa on erilliset
kierrätysjärjestelmät)
Tämä tuottessa tai sen
pakkauksessa esiintyvä symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotetta saa käsitellä
talousjätteen tapaan. Se tulee sen sijaan
jättää sopivaan sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden keräyspaikkaan.
Varmistamalla, että tämä tuote
hävitetään oikein, autat estämään
mahdolliset kielteiset vaikutukset
ympäristölle ja ihmisten terveydelle,
minkä tämän laitteen väärä
hävittämistapa muuten voisi aiheuttaa.
Materiaalien kierrättäminen auttaa
säästämään luonnon voimavaroja.
Yksityiskohtaisempia tietoja tämän
tuotteen kierrättämisestä saat oman
paikkakuntasi hallintoviranomaisilta,
talousjätteesi keräyksestä vastaavalta
yritykseltä sekä liikkeestä, josta tämä
tuote on ostettu.
Lisävarusteet: verkkolaite
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskeva ainoastaan laitteita,
jotka on myyty EU-direktiivejä
soveltavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japani. EMC-asioista ja
tuoteturvallisuudesta vastaava edustaja
on Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Saksa. Huolto- ja takuuasioissa katso
erillisissä huolto- tai takuuasiakirjoissa
ilmoitetut osoitteet.
Yleisiä
käyttöohjeita
Turvallisuudesta
Nimikilpi sijaitsee subwooferin pohjan
ulkopinnassa.
 Tarkista ennen laitteiston käytön
aloittamista, että sen käyttöjännite on
sama kuin omassa maassasi käytettävä.
Ostopaikka
Käyttöjännite
Kaikki maat/alueet
100 V – 240 V AC,
50/60 Hz
 Käytä vain laitteen mukana toimitettua
verkkolaitetta.
Käytöstä
 Jos järjestelmän sisään pääsee
räiskymään nestettä tai putoamaan
kiinteitä esineitä, toimita järjestelmä
tarkistettavaksi valtuutettuun
huoltoliikkeeseen ennen sen seuraavaa
käyttöä.
 Vaikka satelliittikaiuttimet on
magneettisuojattu, subwoofer ei ole,
joten älä jätä tallennettuja
videonauhoja, kelloja, luottokortteja
tai magneettikoodauksella varustettuja
levykkeitä laitteen eteen pitemmäksi
aikaa.
Järjestelmän sijoittamisesta
 Älä aseta järjestelmää kaltevaan
asentoon.
 Älä aseta järjestelmää epätasaiselle
pinnalle, etenkään subwooferia, sillä
kaiuttimen ritilä on pohjan
ulkopinnassa.
 Älä jätä järjestelmää lähelle
lämmönlähteitä tai paikkaan, jossa se
joutuu alttiiksi suoralle
auringonpaisteelle, liialliselle
pölylle,kosteudelle, sateelle tai
kolhuille.
Puhdistaminen
Älä käytä alkoholia, bentseeniä tai
tinneriä kotelon puhdistamiseen.
Jos tv:n tai näyttölaitteen
kuvaan tulee magneettisia
häiriöitä
Vaikka satelliittikaiuttimet on
magneettisuojattu, subwooferia ei ole, ja
joissakin tapauksissa joidenkin
televisioiden/tietokoneiden kuvaan voi
tulla magneettisia häiriöitä. Tässä
tapauksessa sammuta television/
tietokoneen virta ja kytke se takaisin 1530 minuutin kuluttua. Jos kyseessä on
tietokone, tee tarvittavat toimet, kuten
tietojen tallentaminen, ennen virran
sammuttamista.
Jos parannusta ei näy, siirrä järjestelmä
kauemmas televisiosta/tietokoneesta. Älä
myöskään aseta television/tietokoneen
lähelle esineitä, joihin on kiinnitetty tai
joissa on magneetteja, kuten
laitetelineitä, televisiojalustoja, leluja tms.
Magneettikenttä voi aiheuttaa kuvaan
magneettisia häiriöitä.
Jos järjestelmän käytöstä on jotakin
kysyttävää tai siinä ilmaantuu ongelmia,
joita ei ratkaistuksi tämän käsikirjan
avulla, ota yhteys lähimpään Sonya
myyvään liikkeeseen.
Osien
tunnistaminen
(katso kuva )
 Virtailmaisin
 VOLUME (lydstyrke) -knap
Jos järjestelmä kytketään sellaisen laitteen kautta, jossa on sisäänrakennettu radio tai
viritin, radiolähetyksiä tai TV:n ääntä ei välttämättä vastaanoteta tai herkkyys voi
vähentyä merkittävästi.
 RCH (højre højttaler) -stik
 VOLUME-säädin
(äänenvoimakkuus)
 LCH (venstre højttaler) -stik
 BASS-säädin (basso)
 DC IN 12V-stik
 Rch-liitäntä (oikea kaiutin)
 INPUT (indgang) -stik
 Lch-liitäntä (vasen kaiutin)
  (virta) -painike
Kytke satelliittikaiuttimet (L/R)
subwooferiin.
Kumpaa tahansa satelliittikaiutinta
voi käyttää sekä oikeassa että
vasemmassa kanavassa.
Subwooferiin kytkettäessä Rchliitäntään kytketty kaiutin toistaa
oikean kanavan äänen ja Lchliitäntään kanavaan kytketty
kaiutin vasemman kanavan äänen.
Aseta Rch-liitäntään kytketty
satelliittikaiutin oikealle puolelle ja
Lch-liitäntään kytketty
satelliittikaiutin vasemmalle
puolelle.
MUISTUTUS
Hvis du tilslutter systemet via en enhed med en indbygget radio eller tuner, kan
radioudsendelser eller tv-lyd ikke altid modtages, eller følsomheden kan være
betydeligt reduceret.
 BASS (bas) -knap
Virtalähteet
(katso kuva )
2
Kytke järjestelmä
äänilähteeseen.
Käytä kytketään
audioliitäntäjohtoa.
Kun järjestelmä on kytketty
äänilähteen monoliitäntään
Ääni ei välttämättä kuulu Rchliitäntään kytketystä
satelliittikaiuttimesta.
Huomautuksia
Jos PC:n äänenvoimakkuuden säätö
(master-äänenvoimakkuus,
WAV‑äänenvoimakkuus jne.) on pienellä,
ääni ei välttämättä ole riittävän voimakas.
Tällöin lisää PC:n äänenvoimakkuutta.
Lisätietoja PC:n äänenvoimakkuuden
säätämisestä on sen käyttöohjeissa.
Varmista, että audioliitäntäjohto on
kytketty kunnolla äänilähdelaitteen
liitäntään.
Jos järjestelmä kytketään sellaisen laitteen
kautta, jossa on sisäänrakennettu radio tai
viritin, radiolähetyksiä tai TV:n ääntä ei
välttämättä vastaanoteta tai herkkyys voi
vähentyä merkittävästi.
Jos irrotat audioliitäntäjohdon
äänilähdelaitteen (PC tms.) ollessa
toiminnassa, laite tai korvasi voivat
vaurioitua äkillisen kovan äänen vuoksi.
Muista pienentää äänilähdelaitteen (PC
tms.) äänenvoimakkuutta ja sammuttaa
virta järjestelmästä, kun irrotat
audioliitäntäjohdon äänilähdelaitteesta.
Vianetsintä
Jos kaiutinjärjestelmän kanssa ilmenee
ongelmia, tarkista seuraava luettelo ja
tee ehdotetut toimet. Jos ongelma ei
poistu, ota yhteys lähimpään Sonyn
jälleenmyyjään.
Ei ääntä
 Tarkista, että virta on kytketty sekä
tähän järjestelmään että
äänilähdelaitteeseen.
 Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta suuremmaksi.
 Säädä lähdelaitteen
äänenvoimakkuus mahdollisimman
suureksi ennen särön alkamista. Lue
lisätietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
 Tarkista, että kaikki liitännät on
tehty oikein.
 Jos PC:n äänenvoimakkuuden
säädön mykistystoiminto on
käytössä, peruuta se.
 Irrota audioliitäntäjohto
järjestelmästä ja PC:stä tai
äänilähdelaitteestsa; kytke sitten
audioliitäntäjohto kunnolla
järjestelmän INPUT-liitäntään ja
PC:n tai äänilähdelaitteen
kuulokeliitäntään
(stereominipistoke).
Pieni äänenvoimakkuus
 Säädä lähdelaitteen
äänenvoimakkuus mahdollisimman
suureksi ennen särön alkamista. Lue
lisätietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
 Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta suuremmaksi.
 Varmista, että PC:n äänen
tasapainoasetus on keskellä.
 Irrota audioliitäntäjohto
järjestelmästä ja PC:stä tai
äänilähdelaitteestsa; kytke sitten
audioliitäntäjohto kunnolla
järjestelmän INPUT-liitäntään ja
PC:n tai äänilähdelaitteen
kuulokeliitäntään
(stereominipistoke).
Säröytynyt ääni
 Säädä äänilähdelaitteen
äänenvoimakkuutta pienemmäksi,
kunnes ääni ei enää säröydy. Lue
lisätietoja äänenvoimakkuuden
säätämisestä laitteen mukana
toimitetuista käyttöohjeista.
 Jos äänilähdelaitteessa on
bassotehostustoiminto, kytke se pois
käytöstä.
 Säädä järjestelmän
äänenvoimakkuutta pienemmäksi.
Järjestelmän toistossa kuuluu
hurinaa tai kohinaa.
 Tarkista, että kaikki liitännät on
tehty oikein.
 Tarkista, ettei äänentoistolaitteita ole
asetettu liian lähelle televisiota.
Virtailmaisimen kirkkaus on
epävakaa.
Virtailmaisimen kirkkaus voi tulla
epävakaaksi, kun äänenvoimakkuutta
suurennetaan.
Ääni kuuluu vain yhdestä
satelliittikaiuttimesta.
Jos järjestelmä kytketään
äänilähdelaitteen monoliitäntään, ääni
voi kuulua vain yhdestä
satelliittikaiuttimesta.
Äänen
kuunteleminen
Tekniset tiedot
Säädä ensin tämän järjestelmän
äänenvoimakkuus nollille. Kun
järjestelmä kytketään
kuulokeliitäntään, säädä
äänilähtelaitteen äänenvoimakkuus
pieneksi.
Kaiutinjärjestelmä
Satellittikaiutin (2): 46 mm,
koko äänialue,
magneettisuojattu
Subwoofer (1): 95 mm
Kotelon tyyppi
Satelliittikaiutin: Suljettu
Subwoofer: Bassorefleksi
Impedanssi
Satelliittikaiutin: 10 Ω
Subwoofer: 5 Ω
1
Kytke virta painamalla
‑painiketta.
Virtailmaisin syttyy palamaan.
2
Aloita äänilähdelaitteen toisto.
3
Säädä äänenvoimakkuus.
VOLUME-säädin: Säätää yleistä
äänenvoimakkuutta.
BASS-säädin: Säätää subwooferin
matalia ääniä.
4
Sammuta virta käytön jälkeen
painamalla -painiketta.
Virtailmaisin sammuu.
Basson äänenvoimakkuuden
säätäminen
Säädä basson äänenvoimakkuutta
kääntämällä subwooferin
BASS‑säädintä. Säädä basson
äänenvoimakkuus säröttömälle tasolle
järjestelmän vahingoittumisen
välttämiseksi.
Huomautuksia
Jos äänilähdelaitteessa on
bassotehostustoiminto tai taajuuskorjain,
kytke se pois käytöstä. Jos nämä toiminnot
ovat käytössä, ääni voi säröytyä.
Vaikka tämä järjestelmä on suunniteltu
käytettäväksi PC:n tai kannettavan
äänentoistojärjestelmän kanssa, jos
järjestelmän äänenvoimakkuus ja basson
äänenvoimakkus ovat suurella,
äänenvoimakkuuden asetuksesta,
ohjelmistosta ja kytketyistä laitteista
riippuen satelliittikaiuttimien toistoääni
voi lakata. Tämä johtuu suojauspiiristä,
eikä kyseessä ole toimintahäiriö. Säädä
äänenvoimakkuus ja basson
äänenvoimakkuus pieneksi käytön aikana.
Kaiuttimet
Vahvistin
Viitelähtötaso
Satelliittikaiutin: 7 W +
7 W (10 % T.H.D., 1 kHz,
10 Ω)
Subwoofer: 13 W (10 %
T.H.D., 100 Hz, 5 Ω)
Tuloliitäntä
Stereominipistoke × 1
Ottoimpedanssi
5 kΩ (1 kHz)
Yleistä
Virta
Tasavirta, 12 V (toimitettu
verkkolaite)
Mitat (l/k/s)
Satelliittikaiutin:
N. 94 × 176 × 119 mm
Subwoofer:
N. 200 × 196 × 213 mm
Paino Satelliittikaiutin: N. 400 g
Subwoofer: N. 1 300 g
Toimitetut lisätarvikkeet:
Verkkolaite (AC-E1215) (1)
Käyttöohjeet (1)
Audioliitäntäjohto (stereominipistoke
 stereominipistoke, n. 2 m) (1)
Takuukortti (1)
Ulkonäköä ja teknisiä yksityiskohtia
voidaan muuttaa ilman
ennakkoilmoitusta.
Järjestelmän virran
kytkeminen/
sammuttaminen
automaattisesti
Auto Power -toiminnon
toiminta
 Tämä ominaisuus on käytettävissä
vain, kun -painike on
ON‑asennossa.
 Tulosignaalin tullessa järjestelmän
virta kytkeytyy automaattisesti.
 Jos signaalia ei tule vähintään noin
25 minuuttiin*, järjestelmä sammuu
automaattisesti.
*Tämä voi vaihdella järjestelmän
käyttötavan mukaan.
Huomautuksia
Jos tulosignaalin voimakkuus on liian
pieni, virta ei kytkeydy järjestelmään
automaattisesti.
Jos lähistöllä on mikroaaltoja tuottava laite,
kuten matkapuhelin, järjestelmän virta voi
kytkeytyä tahattomasti.
Jos matkapuhelin on liitetty järjestelmään,
virta voi kytkeytyä tahattomasti kohinan
tai saapuvan puhelun vuoksi. Kun
järjestelmään kytketään matkapuhelin,
kytke/sammuta järjestelmän virta
manuaalisesti -painikkeella.
Järjestelmä ei välttämättä sammu
automaattisesti vastaanotetun kohinan
vuoksi äänilähdelaitteesta riippuen.
 Jos mitään laitetta ei ole kytketty,
järjestelmä ei välttämättä sammu
automaattisesti tai sen virta voi kytkeytyä
tahattomasti.
Tulosignaalin alkua ei välttämättä kuulu
tulosignaalin voimakkuudesta riippuen.
Kun järjestelmä jätetään itsekseen,
sammuta virta painamalla -painiketta
toimintahäiriöiden välttämiseksi.
Jos virta sammuu automaattisesti,
‑painike pysyy toiminnassa mutta
virtailmaisin sammuu. Virta kytkeytyy
automaattisesti toimintaan tulosignaalin
(esim. musiikkisignaali) vastaanottamisen
jälkeen, ja sitten virtailmaisin syttyy.
Vaikka tulosignaalia (esim.
musiikkisignaali) ei olisi, voit kytkeä virran
sammuttamalla järjestelmän ja kytkemällä
virran takaisin. Jos signaalia ei tule
vähintään noin 25 minuuttiin, järjestelmä
sammuu uudelleen automaattisesti.
 DC IN 12V -liitäntä
 INPUT-liitäntä (tulo)
SRS-D4_EU8/CEK [GB/FR/ES/DE/IT/NL/SE/PT] 4-260-411-11(1)
Download PDF

advertising