Sony | SRS-XB01 | Sony SRS-XB01 Kannettava XB01 EXTRA BASS™ -BLUETOOTH®-kaiutin Viiteopas

Wireless Speaker
Referensmaterial
Viiteopas
Guia de referência
Referencevejledning
Referanseveiledning
SRS-XB01
Modulationsmetod
FHSS
Kompatibla BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Kodec som stöds*3
SBC (Subband Codec)
Överföringsomfång (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Driftfrekvens / Maximal uteffekt (BLUETOOTH)
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 0 dBm
*1 Det
faktiska avståndet kan variera beroende på olika faktorer som t.ex. hinder
mellan enheterna, magnetfält runt mikrovågsugnar, statisk elektricitet,
mottagningskänslighet, antennens prestanda, operativsystem, programvara
osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler visar användningsområdet för BLUETOOTHkommunikation mellan enheter.
*3Kodec: Ljudkomprimerings- och konverteringsformat
Mikrofon
Typ
Elektrisk kondensator
Riktningsegenskaper
Rundstrålande
Effektivt frekvensområde
200 Hz - 4 000 Hz
Allmänt
Ingång
Ström
4-739-403-31(1)
©2018 Sony Corporation
Printed in China
http://www.sony.net/
AUDIO IN-uttag (stereominiuttag)
5 V likström (DC) 500 mA (med USB-strömförsörjning) eller
med det inbyggda Ni-MH-batteriet
Driftstid för inbyggt batteri (med BLUETOOTH-anslutning)
Cirka 6 timmar*4*5
Om volymnivån på enheten är inställd på maximal nivå
kommer livslängden att bli cirka 3 timmar.*5
Mått (inklusive utstickande delar och reglage)
Cirka 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (b/h/d)
Vikt
Cirka 160 g inklusive batteri
Medföljande tillbehör
Mikro-USB-kabel (1), Rem (1)
*4När angiven musikkälla används och enhetens volymnivå ställs in på 26.
*5Tiden kan variera beroende på temperaturen och användningen.
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Svenska
Trådlös högtalare
Innan du använder enheten bör du läsa igenom hela den här guiden och sedan
spara den för framtida referens.
Försiktighetsanvisningar
Om säkerhet
•Märketiketten och viktig säkerhetsinformation sitter på undersidans utsida.
Om placering
•Placera inte enheten så att den lutar.
•Lämna inte enheten på en plats där den utsätts för höga temperaturer, t.ex. i
direkt solljus, i närheten av en värmekälla eller under belysningsutrustning.
•Enheten får inte användas eller lämnas i en bil.
Övrigt
•Använd inte och lämna inte enheten i en extremt kall eller varm plats
(temperaturer utanför intervallet 5 °C – 35 °C). Om enheten används eller
lämnas på platser som ligger utanför ovanstående temperaturintervall, kan
det hända att enheten stängs av automatiskt för att skydda invändiga kretsar.
•Om du använder systemet i höga temperaturer kan det hända att laddningen
stoppas eller att volymen sänks för att skydda batteriet.
•Det rekommenderas att du laddar batteriet när du ser att laddningsindikatorn
blinkar. Genom att ladda batteriet efter att indikatorn börjat blinka, kan du
använda batteriet längre.
•Även om du inte ska använda enheten under en längre tid bör du ladda
batteriet till full kapacitet var 6:e månad för att behålla dess prestanda.
Om upphovsrätt
•Android är ett varumärke som tillhör Google LLC.
•BLUETOOTH® märket och logotypen är registrerade varumärken som tillhör
Bluetooth SIG, Inc. och all användning av sådana märken av Sony Corporation
är licensierad.
•iPhone är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och i andra
länder.
•Övriga varumärken och varunamn tillhör respektive ägare.
•Markeringarna ™ och ® har utelämnats i dokumentet.
Anmärkning gällande vattenbeständig
funktion (läs igenom innan enheten
används)
Enhetens vattenbeständighet
Denna enhet har en vattenbeständig specifiktion*1,*2 för IPX5*3 enligt vad som
anges i ”Grad av skydd mot vattenintrång” för IEC60529 ”Skyddsgradering
gällande vattenintrång (IP-kod)”. Denna enhet är däremot inte helt vattentät.
Tappa inte enheten i ett badkar med varmvatten och använd den inte i vatten
avsiktligt.
Vätskor som specifikationerna av vattenbeständigheten
gäller för
Tillämpligt: färskvatten, kranvatten
Ej tillämpligt: andra vätskor än de ovan (tvålvatten, vatten med tvättmedel
eller badprodukter, schampo, varmt källvatten, poolvatten,
havsvatten osv.)
*1 Locket
måste stängas ordentligt.
*2De medföljande tillbehören och kontakterna på denna enhet (USB/AUDIO IN)
är varken vattenbeständiga eller dammsäkra.
*3IPX5 (grad av skydd mot vattenstrålar): Mer information finns i Hjälpguiden.
Enhetens vattenbeständighet baseras på våra mätningar under förhållandena
som beskrivs häri. Observera att fel som uppstår på grund av vattenintrång
som orsakas av att kunden använt produkten på fel sätt inte täcks av garantin.
Undvika att vattenbeständigheten försämras
Kontrollera följande och använd enheten på rätt sätt.
•Var försiktig så att du inte tapparenheten eller utsätter den för mekaniska
stötar. Deformering eller skada kan leda till att vattenbeständighetens
prestanda försämras.
•Använd inte enheten på platser där den kan bli nedstänkt av en större mängd
vatten eller varmt vatten. Enheten är inte utformad att utsättas för vattentryck.
Användning av enheten på platser som liknar de ovan, kan leda till
funktionsfel.
•Häll inte varmt vatten direkt på enheten och torka inte enheten direkt med en
hårfläkt eller liknande apparat. Använd aldrig enheten på platser med höga
temperaturer som t.ex. i bastun eller nära en spis.
•Var försiktig när du hanterar locket. Locket är väldigt viktigt när det gäller
enhetens vattenbeständighet. Se till så att locket är helt stängt när enheten
används. Låt inte främmande föremål komma in i enheten när locket stängs.
Enhetens vattenbeständiga prestanda kan försämras vilket kan leda till
funktionsfel som ett resultat av att vatten tränger in i enheten, om inte locket
stängs helt.
Suomi
Langaton kaiutin
Kehotamme lukemaan nämä käyttöohjeet kokonaan ennen laitteen käyttämistä
ja säilyttämään ne tulevaa tarvetta varten.
Varotoimet
Turvallisuus
•Ulkokuoren pohjassa on arvokilpi ja tärkeitä tietoja turvallisuudesta.
Sijoittaminen
Tekniska data
Högtalare
Högtalarsystem
Högtalarlåda
BLUETOOTH
Cirka 37,5 mm i diameter × 1
Passiv radiatormodell
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Maximalt kommunikationsavstånd
Sträcka med fri sikt cirka 10 m*1
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Mikrofoni
TyyppiElektreettikondensaattori
SuuntakuvioKaikkisuuntainen
Tehollinen taajuusalue
200 Hz - 4 000 Hz
Yleistä
Tulo
Virta
AUDIO IN -liitin (stereominiliitin)
DC 5 V 500 mA (USB-virtalähdettä käytettäessä) tai sisäinen
Ni-MH-akku
Sisäisen akun käyttöaika (BLUETOOTH-yhteyttä käytettäessä)
Noin 6 tuntia*4*5
Jos laitteen äänenvoimakkuus säädetään maksimiin, sen
toiminta-aika on noin 3 tuntia.*5
Mitat (mukaan lukien ulkonevat osat ja ohjaimet)
Noin 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (l/k/s)
Paino
Noin 160 g akku mukaan luettuna
Mukana toimitettu tarvike
Micro-USB-kaapeli (1), Hihna (1)
*4Kun käytetään määrättyä musiikkilähdettä ja laitteen äänenvoimakkuudeksi
on asetettu 26.
*5Aika voi vaihdella lämpötilan tai käyttöolosuhteiden mukaan.
Rakennetta ja teknisiä tietoja voidaan muuttaa ilman eri ilmoitusta.
Português
Altifalante Sem Fios
Antes de operar a unidade, leia atentamente este guia e guarde-o para futura
referência.
Precauções
Segurança
•A placa de características e as informações importantes sobre segurança
estão localizadas na parte de baixo exterior.
Instalação
•Não coloque a unidade inclinada.
•Não deixe a unidade num local exposto a altas temperaturas, como luz solar
direta, perto de uma fonte de calor ou debaixo de equipamento de
iluminação.
•Não utilize ou deixe a unidade num automóvel.
Muuta
Outras
•Älä käytä tai jätä laitetta erittäin kylmiin tai kuumiin ympäristöihin
(lämpötiloihin, jotka ovat korkeampia tai alhaisempia kuin 5 °C – 35 °C). Jos
laitetta käytetään tai jos se jätetään paikkaan, jonka lämpötila on yllä mainitun
alueen ulkopuolella, laite saattaa automaattisesti lakata suojelemasta sisäisiä
piirejä.
•Korkeissa lämpötiloissa lataus saattaa keskeytyä tai äänenvoimakkuus
pienentyä akun suojaamiseksi.
•Suosittelemme, että lataat akun, kun huomaat latausilmaisimen välkkyvän.
Kun lataat akun ilmaisimen alettua välkkyä, akku kestää kauemmin.
•Vaikka et aikoisi käyttää laitetta pitkään aikaan, ylläpidä akun tehoa lataamalla
se täyteen kuuden kuukauden välein.
Tekijänoikeudet
•Android on Google LLC:n tavaramerkki.
•BLUETOOTH®-sanamerkki ja -logot ovat rekisteröityjä tavaramerkkejä, jotka
omistaa Bluetooth SIG, Inc. ja joita Sony Corporation käyttää lisenssin alaisena.
•iPhone on Apple Inc:n rekisteröity tavaramerkki Yhdysvalloissa ja muissa
maissa.
•Muut tavaramerkit ja tuotenimet ovat omistajiensa omaisuutta.
•™- ja ®-merkkejä ei käytetä asiakirjoissa.
Huomautuksia vedenkestävyydestä
(lue ennen laitteen käyttöä)
Laitteen vedenpitävyys
Tällä laitteella on vedenpitävyysmääritelmä *1,*2 / IPX5*3, joka vastaa
IEC60529-standardin ”Suojaus veden tunkeutumista vastaan (IP-koodi)” kohtaa
”Suojausasteet veden tunkeutumista vastaan”. Tämä laite ei kuitenkaan ole
täysin vesitiivis.
Älä pudota laitetta kylpyammeen kuumaan veteen äläkä käytä sitä
tarkoituksella vedessä.
Nesteet, joita vedenkestävyyden suorituskykymääritelmät
koskevat
Käytettävissä:
makea vesi, vesijohtovesi
Ei käytettävissä: muut kuin edellä mainitut nesteet (saippuavesi, vesi, joka
sisältää puhdistusaineita tai kylpyvaahtoa, shampoo, kuuma
lähdevesi, uima-allasvesi, merivesi jne.)
*1 Edellyttää, että suojus on kiinnitetty kunnolla.
*2Toimitetut lisävarusteet ja tämän laitteen liittimet (USB/AUDIO IN) eivät ole
veden- tai pölynkestäviä.
*3IPX5 (suojattu vesisuihkulta): Lisätietoja on annettu kayttooppaassa.
Laitteen vedenpitävyys perustuu tässä kuvailluissa olosuhteissa tehtyihin
mittauksiin. Huomaa, että takuu ei kata veteen upottamiseen liittyviä vaurioita,
jotka ovat aiheutuneet asiakkaan laitteen väärinkäytöstä.
Vedenkestävyyden heikentymisen välttäminen
Tarkasta seuraavat ja käytä laitetta oikein.
•Älä pudota tätä laitetta äläkä altista sitä mekaanisille iskuille.
Epämuodostumat tai vauriot saattavat heikentää vedenpitävyyttä.
•Älä käytä laitetta paikassa, jossa sille voi roiskua paljon kylmää tai kuumaa
vettä. Laitetta ei ole suunniteltu kestämään veden painetta. Laitteen käyttö
yllä mainitussa paikassa voi aiheuttaa toimintahäiriöitä.
•Älä kaada kuumaa vettä äläkä suuntaa hiustenkuivaajan tai muun laitteen
kuumaa ilmavirtaa suoraan tätä laitetta kohti. Älä myöskään koskaan käytä
laitetta erittäin kuumissa paikoissa, kuten saunassa tai hellan lähellä.
•Käsittele suojusta varovasti. Suojus on erittäin tärkeä vedenkestävyyden
kannalta. Varmista laitetta käytettäessä, että suojus on täysin suljettu. Kun
suojus suljetaan, ole huolellinen, ettei sisään jää vierasesineitä. Jos suojusta ei
suljeta kunnolla, vedenkestävyys saattaa heikentyä ja seurauksena voi olla
laitteen toimintahäiriö, kun siihen pääsee vettä.
Suojus
Märän laitteen huolto
Häll först bort allt vatten från enheten och torka sedan av all fukt med en mjuk,
torr trasa, om enheten utsätts för väta. Om fukt lämnas kvar på ytan kan det
hända att enheten fryser, speciellt på kalla platser, vilket kan leda till
funktionsfel.
Se till att du torkar av all fukt från enheten efter användning.
Lägg enheten på en handduk eller en torr trasa. Låt sedan enheten ligga i
rumstemperatur och torka tills det inte finns någon fukt kvar.
*1 Todellinen kantama vaihtelee toimintaympäristön mukaan. Toimintamatkaan
vaikuttavat muun muassa laitteiden välissä olevat esteet, mikroaaltouunin
muodostamat magneettikentät, staattinen sähkö, vastaanoton herkkyys,
antennin suorituskyky, käyttöjärjestelmä ja ohjelmistosovellus.
*2BLUETOOTH-standardiprofiilit ilmaisevat laitteiden välisen BLUETOOTHyhteyden käyttötarkoituksen.
*3Koodekki: äänisignaalin pakkaus- ja muuntomuoto
•Älä aseta laitetta kaltevaan asentoon.
•Älä jätä laitetta korkeille lämpötiloille altistuvaan paikkaan, kuten suoraan
auringonvaloon, lämpölähteiden lähelle tai valaistuslaitteiden alle.
•Älä käytä laitetta autossa äläkä jätä sitä autoon.
Lock
Hur enheten hanteras när den utsatts för väta
Yhteensopivat BLUETOOTH-profiilit*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Tuettu koodekki*3
SBC (Subband Codec)
Lähetysalue (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (näytteenottotaajuus 44,1 kHz)
Käyttötaajuus / Suurin teho (BLUETOOTH)
2 400 MHz - 2 483,5 MHz / < 0 dBm
•Não utilize ou deixe a unidade num ambiente extremamente frio ou quente
(temperatura fora da amplitude térmica de 5 ºC – 35 ºC). Se a unidade foi
utilizada ou deixada fora da amplitude térmica acima, a unidade pode parar
automaticamente para proteger os circuitos internos.
•Com temperaturas elevadas, o carregamento poderá parar ou o volume
poderá diminuir para proteger a bateria.
•Recomenda-se carregar a bateria quando o indicador de carga estiver a piscar.
Se carregar a bateria depois de o indicador começar a piscar, poderá utilizar a
bateria durante mais tempo.
•Mesmo se não pretender utilizar a unidade por um período prolongado,
carregue a bateria até à capacidade máxima a cada seis meses para manter o
seu desempenho.
Sobre os direitos de autor
•Android é uma marca comercial da Google LLC.
•A marca e os logos BLUETOOTH® são marcas registadas propriedade da
Bluetooth SIG, inc. e a utilização de tais marcas pela Sony Corporation está sob
licença.
•iPhone é uma marca comercial da Apple Inc., registada nos EUA e outros
países.
•As outras marcas comerciais e nomes de marcas comerciais são propriedade
dos respetivos proprietários.
•As marcas ™ e ® estão omitidas nos documentos.
Notas sobre a capacidade de resistência à
água (ler antes de utilizar a unidade)
Desempenho de resistência à água da unidade
Esta unidade tem uma especificação de resistência à água*1,*2 de IPX5*3
conforme especificado nos “Graus de proteção contra a entrada de água” da
norma IEC60529 “Classificação de proteção contra entrada (Código IP)”.
Contudo, esta unidade não é completamente estanque.
Não deixe cair a unidade em água quente numa banheira nem a utilize
propositadamente em água.
Líquidos aos quais as especificações de desempenho de
resistência à água se aplicam
Aplicável:
água doce, água canalizada
Não aplicável: líquidos diferentes dos acima indicados (água com sabão,
água com detergente ou produtos de banho, champô, água
de nascente quente, água de piscina, água do mar, etc.)
*1 Requer que a tampa esteja bem apertada.
*2Os acessórios fornecidos e os conectores desta unidade (USB/AUDIO IN) não
são à prova de água nem à prova de poeira.
*3IPX5 (Grau de proteção contra jatos de água): Para obter mais informações,
consulte o Guia de ajuda.
O desempenho de resistência à água da unidade baseia-se nas nossas
medições nas condições aqui descritas. Tenha em atenção que as avarias
resultantes da imersão em água provocados pela utilização incorreta por parte
do cliente não são abrangidas pela garantia.
Para evitar a deterioração do desempenho de resistência à
água
Verifique o seguinte e utilize a unidade corretamente.
•Tenha cuidado para não deixar a unidade cair ou sujeitá-la a choque
mecânico. A deformação ou danos podem deteriorar o desempenho de
resistência à água.
•Não utilize a unidade num local com grande quantidade de água ou onde
possa ser salpicada por água quente. A unidade não tem um design resistente
à pressão da água. A utilização da unidade no local mencionado acima pode
provocar uma avaria.
•Não verta água a alta temperatura ou direcione ar quente de um secador ou
qualquer outro aparelho diretamente para a unidade. Além disso, nunca utilize
a unidade em locais de alta temperatura como saunas ou perto de um fogão.
•Manuseie a tampa com cuidado. A tampa assume um papel muito importante
na manutenção do desempenho de resistência à água. Ao utilizar a unidade,
certifique-se de que a tampa está completamente fechada. Ao fechar a
tampa, tenha cuidado para que não fiquem objetos estranhos no interior. Se a
tampa não estiver completamente fechada pode ocorrer uma deterioração do
desempenho de resistência à água e podem surgir avarias na unidade
resultantes da entrada de água na unidade.
Tampa
Jos laite kastuu, poista ensin vesi laitteesta ja pyyhi sitten kosteus laitteesta
pehmeällä ja kuivalla pyyhkeellä. Jos laitteen pinnalle jää kosteutta erityisesti
kylmissä paikoissa, se voi jäätyä ja siinä voi esiintyä toimintahäiriöitä.
Varmista, että pyyhit kosteuden laitteesta käytön jälkeen.
Aseta laite pyyhkeelle tai kuivalle kankaalle. Jätä laite sitten huoneenlämpöön ja
kuivaa laitetta, kunnes se ei ole enää kostea.
Tekniset tiedot
Kaiutinosa
Como tratar da unidade quando estiver molhada
Kaiutinjärjestelmä
Kotelon tyyppi
BLUETOOTH
Halk. noin 37,5 mm × 1
Passiivisäteilijä
Tiedonsiirtojärjestelmä
BLUETOOTH-määrityksen versio 4.2
Suurin toimintaetäisyys
Esteetön näköyhteys n. 10 m*1
Taajuuskaista
2,4 GHz:n kaista (2,4000 GHz- 2,4835 GHz)
Modulaatiomenetelmä
FHSS
Se a unidade ficar molhada, primeiro retire a água da unidade e, em seguida,
limpe a humidade na unidade com um pano macio e seco. Especialmente em
regiões frias, deixar humidade na respetiva superfície pode fazer com que a
unidade congele e avarie.
Certifique-se de que limpa a humidade depois de utilizar a unidade.
Ponha a unidade numa toalha ou pano seco. Em seguida, deixe-a à temperatura
ambiente e seque a unidade até não haver humidade.
Características técnicas
Secção do altifalante
Sistema de altifalantes
Aprox. 37,5 mm de diâ. × 1
Tipo de caixa
Modelo de radiador passivo
BLUETOOTH
Sistema de comunicação
Especificação BLUETOOTH, versão 4.2
Alcance máximo de comunicação
Campo de visão de aprox. 10 m*1
Banda de frequências
Banda de 2,4 GHz (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Método de modulação
FHSS
Perfis BLUETOOTH compatíveis*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Codec suportado*3
SBC (Subband Codec)
Alcance de transmissão (A2DP)
20 Hz - 20.000 Hz (Frequência de amostragem 44,1 kHz)
Frequência de funcionamento / Potência emitida máxima (BLUETOOTH)
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 0 dBm
*1 O alcance real varia consoante alguns fatores, como obstáculos entre
dispositivos, campos magnéticos junto de um micro-ondas, eletricidade
estática, sensibilidade da receção, desempenho da antena, sistema operativo,
aplicações de software, etc.
*2Os perfis normalizados BLUETOOTH indicam o objetivo das comunicações
BLUETOOTH entre dispositivos.
*3Codec: Compressão do sinal de áudio e formato de conversão
Sådan behandles enheden, når den er våd
Dette gjør du hvis enheten blir våt
Specifikationer
Spesifikasjoner
Højttalerafsnit
Høyttalerseksjon
BLUETOOTH
BLUETOOTH
Hvis enheden bliver våd, skal du først fjerne vandet fra enheden og derefter
tørre fugten af enheden vha. en blød tør klud. Især i kolde områder kan fugt,
hvis den efterlades på overfladen, muligvis forårsage at enheden fryser og
fejlfungerer.
Sørg for at tørre fugten af efter brug af enheden.
Placer enheden på et håndklæde eller tør klud. Efterlad den derefter ved
rumtemperatur og tør enheden af indtil der ikke er noget fugt tilbage.
Højttaler
Kabinet
Ca. 37,5 mm dia. × 1
Passivafkølet model
Kommunikationssystem
BLUETOOTH-specifikation version 4.2
Maksimalt kommunikationsområde
I fri luftlinje ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz (2,4000 GHz til 2,4835 GHz)
Modulationsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (profil til avanceret lydoverførsel)
AVRCP (profil til fjernbetjening af lyd/video)
HSP (headsetprofil)
HFP (håndfriprofil)
Understøttet codec*3
SBC (Subband Codec)
Transmissionsområde (A2DP)
20 Hz til 20.000 Hz (samplingfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal udgangseffekt (BLUETOOTH)
2.400 MHz - 2.483,5 MHz / < 0 dBm
Tipo
Condensador de eletrete
Característica direcional
Omnidirecional
Gama de frequências efetiva
200 Hz - 4.000 Hz
*1 Den faktiske rækkevidde vil variere, afhængigt af faktorer som f.eks.
forhindringer mellem enheder, magnetfelter rundt om en mikrobølgeovn,
statisk elektricitet, modtagelsesfølsomhed, antenneydelse, operativsystem,
softwareprogram osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler angiver formålet med BLUETOOTHkommunikation mellem enheder.
*3Codec: Komprimering af lydsignal og konverteringsformat
Geral
Mikrofon
Microfone
Entrada
Alimentação
Tomada AUDIO IN (mini-tomada estéreo)
CC 5 V 500 mA (utilizando a fonte de alimentação USB) ou
utilizando a bateria Ni-MH integrada
Duração de utilização da bateria incorporada (utilizando a ligação BLUETOOTH)
Aprox. 6 horas*4*5
Se o nível de volume da unidade estiver ajustado no máximo,
a duração será aprox. 3 horas.*5
Dimensões (incluindo peças salientes e controlos)
Aprox. 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (l/a/p)
Peso
Aprox. 160 g bateria incluída
Acessório fornecido
Cabo micro USB (1), Correia (1)
*4Quando a fonte específica de música é utilizada e o nível de volume da
unidade está definido para 26.
*5O tempo pode variar em conformidade com a temperatura ou as condições
de utilização.
Design e características técnicas sujeitos a alterações sem aviso prévio.
Dansk
Trådløs højttaler
Læs denne vejledning grundigt igennem inden anvendelse af enheden og
opbevar den til fremtidig brug.
Forholdsregler
Om ophavsret
•Android er et varemærke tilhørende Google LLC.
•Ordet BLUETOOTH® og de tilhørende logoer er varemærker tilhørende
Bluetooth SIG, Inc. og anvendes af Sony Corporation på licens.
•iPhone er et varemærke tilhørende Apple Inc. registreret i USA og andre lande.
•Andre varemærker og handelsnavne tilhører deres respektive ejere.
•Mærkerne ™ og ® er udeladt i dokumenterne.
Bemærkninger til vandafvisende
egenskaber (læs inden brug af enheden)
Vandbestandighedsydelsen for enheden
Denne enhed har en vandbestandighedsspecifikation *1,*2 som IPX5*3, som
specificeret i “Grader af beskyttelse mod indtrængen af vand” i IEC60529
“Kapslingsklasse (IP-kode)”. Men denne enhed er ikke helt vandtæt.
Tab den ikke ned i varmt vand i et badekar og brug den ikke med vilje i vand.
Væsker, som de vandafvisende egenskaber gælder for
Relevant:
ferskvand, vandhanevand
Ikke relevant: andre væsker end ovenstående (sæbevand, vand med
skyllemiddel eller badesæbe, shampoo, varmt kildevand,
poolvand, saltvand osv.)
*1 Kræver, at hætten er sikkert fastgjort.
*2Det medfølgende tilbehør og stikkene på denne enhed (USB/AUDIO IN) er
hverken vandtætte eller støvtætte.
*3IPX5 (Beskyttelsesgrad mod indtrængen af vand): Yderligere oplysninger
findes i Hjælpevejledning.
Vandbestandighedsydelsen for enheden er baseret på vores målinger under
de heri beskrevne forhold. Bemærk, at fejlfunktioner, som et resultat af
vandindtrængen forårsaget af kundens forkerte brug, ikke er dækket af
garantien.
Sådan undgås forringelse af de vandafvisende egenskaber
Kontroller følgende og brug enheden korrekt.
•Pas på ikke at tabe enheden eller udsætte den for mekanisk stød. Deformering
eller beskadigelse kan forårsage forringelse af vandbestandighedsydelsen.
•Brug ikke enheden på et sted hvor store vandmængder eller varmt vand
muligvis sprøjter på den. Enhedens design er ikke bestandigt over for
vandtryk. Brug af enheden på stedet ovenfor kan muligvis forårsage en
funktionsfejl.
•Hæld ikke vand med høj temperatur og blæs ikke varm luft fra en hårtørrer
eller noget andet apparat direkte på enheden. Brug endvidere aldrig enheden
på steder med høj temperatur som f.eks. i saunaer eller i nærheden af et
komfur.
•Håndter hætten forsigtigt. Hætten spiller en meget vigtig rolle i
vedligeholdelse af de vandtætte egenskaber. Sørg for, at hætten er lukket helt,
når enheden bruges. Vær forsigtig, så der ikke trænger fremmedlegemer ind,
når hætten lukkes. Hvis hætten ikke er lukket helt, kan de vandafvisende
egenskaber forringes og medføre en fejlfunktion som et resultat af vand, der
trænger ind i enheden.
Hætte
Mikrofon
Generelt
*4Når en bestemt musikkilde bruges, og enhedens lydstyrkeniveau er indstillet
til 26.
*5Tiden kan variere, afhængigt af temperaturen eller betingelserne under brug.
*4Når den spesifikke musikkilden brukes og volumnivået til enheten er satt til
26.
*5Tiden kan variere, avhengig av temperaturen eller bruksforholdene.
Design og specifikationer kan ændres uden varsel.
Forbehold om endringer i design og spesifikasjoner uten nærmere varsel.
Indgang
Strøm
AUDIO IN-stik (stereoministik)
5 V jævnstrøm 500 mA (vha. USB-strømforsyning) eller ved
brug af det indbyggede Ni-MH batteri
Brugstid for indbygget batteri (med BLUETOOTH-forbindelse)
Ca. 6 timer*4*5
Hvis enhedens lydstyrkeniveau er indstillet til maksimum, vil
brugstiden være på ca. 3 timer.*5
Mål (herunder fremspring og knapper)
Ca. 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (b/h/d)
Vægt
Ca. 160 g med batteri
Medfølgende tilbehør
Mikro-USB-kabel (1), Rem (1)
Norsk
Trådløs høyttaler
Forholdsregler
•Anvend og efterlad ikke enheden i et ekstremt koldt eller varmt miljø
(temperatur uden for området af 5 °C – 35 °C). Hvis enheden anvendes eller
efterlades uden for området ovenfor, kan enheden automatisk stoppe med at
beskytte det interne kredsløb.
•Ved høj temperatur kan opladningen stoppe eller lydstyrken bliver muligvis
reduceret for at beskytte batteriet.
•Det anbefales, at du oplader batteriet, når du ser opladningsindikatoren
blinke. Ved at oplade batteriet efter indikatoren begynder at blinke, kan du
anvende batteriet længere.
•Selv hvis du ikke til hensigt at anvende enheden i lang tid, skal du oplade
batteriet til dets fulde kapacitet én gang hver 6 måneder for at bevare dets
ydelse.
*1 Den faktiske rekkevidden vil variere, avhengig av faktorer som f.eks.
hindringer mellom enhetene, magnetiske felt rundt en mikrobølgeovn, statisk
elektrisitet, mottaksfølsomhet, antenneytelse, operativsystem, programvare
osv.
*2BLUETOOTH-standardprofiler angir formålet med BLUETOOTHkommunikasjon mellom enheter.
*3Kodek: Lydsignalkompresjon og konverteringsformat
Generelt
Om placering
Andet
Kommunikasjonssystem
BLUETOOTH-spesifikasjon versjon 4.2
Maksimum kommunikasjonsrekkevidde
Synsfelt ca. 10 m*1
Frekvensbånd
2,4 GHz-bånd (2,4000 GHz - 2,4835 GHz)
Moduleringsmetode
FHSS
Kompatible BLUETOOTH-profiler*2
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control Profile)
HSP (Headset Profile)
HFP (Hands-free Profile)
Støttet kodek*3 SBC (Subband Codec)
Overføringsrekkevidde (A2DP)
20 Hz - 20 000 Hz (Samplingsfrekvens 44,1 kHz)
Driftsfrekvens / Maksimal utgangseffekt (BLUETOOTH)
2400 MHz - 2483,5 MHz / < 0 dBm
TypeElectret-kondensator
Retningskarakteristikk
Virker i flere retninger
Effektivt frekvensområde
200 Hz til 4000 Hz
Før du tar i bruk enheten, må du lese denne veiledningen grundig. Ta vare på
veiledningen for senere bruk.
•Placer ikke enheden skråt.
•Efterlad ikke enheden på et sted udsat for høje temperaturer, som f.eks. i
direkte sollys, i nærheden af en varmekilde eller under belysningsudstyr.
•Brug og efterlad ikke enheden i en bil.
Høyttalersystem Ca. 37,5 mm dia. × 1
Type innkapsling Passiv radiatormodell
Type
Electret condenser
RetningOmnidirektionel
Effektivt frekvensområde
200 Hz til 4.000 Hz
Vedrørende sikkerhed
•Navnepladen og vigtige oplysninger angående sikkerhed er placeret
udvendigt på bunden.
Dersom enheten blir våt, må du først fjerne vannet fra enheten og deretter tørke
fuktighet av enheten med en myk og tørr klut. Spesielt i kalde regioner kan
enheten fryse og slutte å fungere dersom fuktighet blir værende på enhetens
overflate.
Husk å tørke av fuktighet når enheten har vært i bruk.
Legg enheten på et håndkle eller et tørt tøystykke. Deretter lar du den ligge og
tørke i romtemperatur til det ikke er fuktighet igjen på den.
Om sikkerhet
•Navneplaten og viktig informasjon om sikkerhet finner du nederst på
eksteriøret.
Retningslinjer for plassering
•Ikke plasser enheten slik at den står i en helling.
•Ikke forlat enheten på et sted hvor den blir utsatt for høye temperaturer, slik
som i direkte sollys, nær en varmekilde eller under lamper og andre lyskilder.
•Ikke bruk eller forlat enheten i en bil.
Annet
•Ikke bruk eller forlat enheten i ekstremt kalde eller varme omgivelser
(temperaturer utenfor området 5 °C – 35 °C). Hvis enheten brukes eller forlates
i temperaturer utenfor dette området, kan det være den automatisk slår seg
av for å beskytte de indre kretsene.
•Ved høy temperatur kan ladingen stoppe eller volumet kan reduseres for å
beskytte batteriet.
•Det anbefales at du lader batteriet når du ser at ladeindikatoren blinker. Hvis
du lader batteriet etter at indikatoren har begynt å blinke, kan du bruke
batteriet lenger.
•Selv om du ikke har tenkt å bruke enheten på en god stund, bør du lade opp
batteriet til full kapasitet hver sjette måned for å ivareta batteriets ytelse.
Om opphavsrett
•Android er et varemerke tilhørende Google LLC.
•BLUETOOTH®-ordmerket og logoene er registrerte varemerker som eies av
Bluetooth SIG, Inc. og all bruk av slike merker av Sony Corporation skjer under
lisens.
•iPhone er et varemerke tilhørende Apple Inc., registrert i USA og andre land.
•Andre varemerker og merkenavn eies av de respektive eierne.
•™- og ®-merker er utelatt i dokumentene.
Merknader om vanntetthet
(må leses før enheten tas i bruk)
Enhetens vannavstøtende egenskaper
Denne enheten har en vannavstøtende spesifikasjon *1,*2 av IPX5*3 som angitt i
“Degrees of protection against ingress of water” i IEC60529 “Ingress Protection
Rating (IP-kode)”. Enheten er imidlertid ikke helt vanntett.
Enheten må ikke slippes ned i varmt vann i et badekar eller brukes med vilje i
vann.
Væsker som vanntetthetsspesifikasjonene gjelder for
Gjelder:
Ferskvann, kranvann
Gjelder ikke: Andre væsker enn de ovennevnte (såpevann, vann med
vaskemidler, dusjsåpe eller sjampo, vann fra varme kilder,
bassengvann, sjøvann osv.)
*1 Krever at hetten sitter ordentlig på.
*2Det medfølgende utstyret og kontaktene til denne enheten (USB/AUDIO IN)
er verken vanntette eller støvsikre.
*3IPX5 (grad av beskyttelse mot vannstråler): For detaljer, se Hjelpeveiledning.
Enhetens vannavstøtende egenskaper er utregnet basert på våre egne
målinger under forholdene som er beskrevet i dette dokumentet. Vær
oppmerksom på at funksjonssvikt som et resultat av vanninntrengning på
grunn av feil bruk av kunden, ikke dekkes av garantien.
For å unngå svekkelse av vanntettheten
Sjekk følgende og bruk enheten korrekt.
•Pass på at du ikke mister enheten eller utsetter den for mekaniske støt.
Deformasjon eller skade kan føre til forringelse av de vannavstøtende
egenskapene.
•Ikke bruk enheten på et sted hvor store mengder kaldt eller varmt vann kan
sprute på den. Enheten er ikke utformet for å tåle vanntrykk. Enheten kan få
funksjonfeil dersom den brukes på et slikt sted.
•Ikke hell vann med høy temperatur eller blås varm luft fra en hårføner eller
annet apparat på enheten direkte. Enheten må heller ikke brukes på steder
med høy temperatur, slik som i badstuer eller i nærheten av en ovn.
•Håndter hetten med forsiktighet. Hetten spiller en svært viktig rolle når det
gjelder å opprettholde vanntettheten. Sørg for at hetten er helt lukket når
enheten er i bruk. Kontroller at det ikke er noen fremmedobjekter på innsiden
før lukking av hetten. Hvis hetten ikke er helt lukket, kan vanntettheten bli
svekket og føre til funksjonsfeil i enheten fordi det kommer inn vann i den.
Hette
Inngang
Strøm
AUDIO IN-kontakt (stereominikontakt)
DC 5 V 500 mA (ved bruk av USB-strømforsyningen) eller ved
bruk av det innebygde Ni-MH-batteriet
Det innebygde batteriets brukstid (ved bruk av BLUETOOTH-tilkoblingen)
Ca. 6 timer*4*5
Hvis enhetens lydvolum er stilt til maksimalt, vil brukstiden
være på ca. 3 timer.*5
Dimensjoner (inkludert utstikkende deler og kontroller)
Ca. 81,5 mm × 57,5 mm × 56,5 mm (b/h/d)
Vekt
Ca. 160 g med batteri
Medfølgende tilbehør
Mikro-USB-kabel (1), Bærereim (1)
Download PDF