Sony | GTK-XB5 | Sony GTK-XB5 Kraftfull hemmaljudanläggning med BLUETOOTH® Bruksanvisning

Ljudanläggning
för hemmabruk
Bruksanvisning
Komma igång
BLUETOOTH
Ljudjustering
Övriga funktioner
Övrig information
GTK-XB5
VARNING!
Täck inte över ventilationsöppningarna
på enheten med tidningar, dukar,
gardiner och liknande eftersom
det medför en risk för brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta
och placera inte vätskefyllda föremål,
till exempel vaser, ovanpå enheten,
så undviker du risk för brand och
elektriska stötar.
Huvudkontakten används för att koppla
bort enheten från elnätet. Anslut därför
enheten till ett lättåtkomligt vägguttag.
Dra omedelbart ut huvudkontakten från
vägguttaget om du märker att enheten
fungerar onormalt.
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, till exempel i en bokhylla eller
inbyggnadslåda.
Även om enheten är avstängd är den
inte bortkopplad från elnätet så länge
den är ansluten till ett eluttag.
Endast för inomhusbruk.
2SV
Kassering av uttjänta batterier och
elektrisk eller elektronisk utrustning
(gäller i EU och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på
produkten, batteriet eller
förpackningen anger att
produkten och batteriet inte
får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa
batterier kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver
(Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. När produkterna och
batterierna kasseras på rätt sätt kan
det förebygga de potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
vid felaktig avfallshantering. Återvinning
av material hjälper till att bevara
naturens resurser.
För produkter som av säkerhets-,
prestanda- eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning till ett
inbyggt batteri, bör detta batteri endast
bytas av behörig servicetekniker.
Lämna det förbrukade batteriet
och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation
för elektriska och elektroniska
produkter för att garantera en korrekt
hantering. Information om övriga
batterier finns i avsnittet om hur du
tar ut batterierna ur produkten på ett
säkert sätt. Lämna in batteriet på en
återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier. Om du vill ha
mer information om återvinningen
av produkten eller batteriet kontaktar
du ditt kommunkontor, den
lokala sophämtningstjänsten eller
återförsäljaren där du köpte produkten
eller batteriet.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser
enligt EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Belgium, bijkantoor
van Sony Europe Limited, Da Vincilaan
7-D1, 1935 Zaventem, Belgien. Adresser
och kontaktinformation för service- och
garantiärenden finns i den separata
service- och garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och
andra relevanta bestämmelser i direktivet
1999/5/EG.
Här hittar du mer Webbadress:
http://www.compliance.sony.de/
CE-märkningen är giltig endast
i de länder där den är obligatorisk
enligt lag, huvudsakligen i EESländerna (europeiska ekonomiska
samarbetsområdet).
Utrustningen har testats och
överensstämmer med de begränsningar
som finns i EMC-direktivet, gällande
användning av en anslutningskabel
kortare än 3 meter.
3SV
Den här handboken
Vissa bilder visas som
begreppsritningar och kan skilja sig
från de faktiska produkterna.
4SV
Innehållsförteckning
Den här handboken....................4
Guide till delar och kontroller.... 6
Komma igång
Starta anläggningen................... 8
Flytta anläggningen................... 8
Placera anläggningen vågrätt.... 8
Strömhantering.......................... 9
BLUETOOTH
Parkoppla anläggningen
med en BLUETOOTH-enhet...... 10
Lyssna på musik på en
BLUETOOTH-enhet.................... 11
BLUETOOTH-anslutning
med ett knapptryck via NFC......12
Trådlös BLUETOOTH-teknik...... 14
Uppspelning med kodek
för hög ljudkvalitet
(AAC/LDAC™)........................... 14
Ställa in viloläge för
BLUETOOTH...............................15
Aktivera eller inaktivera
BLUETOOTH-signalen............... 16
Använda ”SongPal” via
BLUETOOTH.............................. 16
Ljudjustering
Justera ljudet..............................17
Övriga funktioner
Använda funktionen
Party Chain................................ 18
Lyssna på musik trådlöst
med två anläggningar
(Speaker add-funktionen).........21
Lyssna på musik med
högtalarljus på.......................... 23
Använda tillvalsutrustning....... 23
Ställa in funktionen för
automatiskt viloläge................. 23
Övrig information
Information om kompatibla
enheter..................................... 24
Felsökning................................. 24
Försiktighetsåtgärder............... 26
Specifikationer.......................... 28
Anmärkning om licenser
och varumärken........................ 29
5SV
Guide till delar och kontroller
Ovansida
Högtalarljus*
(sidan 23)
Baksida
* Titta inte direkt på ljuskällan när högtalarljusen är tända.
6SV
  (av/på)-knapp
Tryck för att starta eller stänga av
anläggningen.
 (av/på)-indikator
——Lyser grön när anläggningen
sätts på.
——Lyser gul när anläggningen
stängs av och när
BLUETOOTH-viloläget aktiveras.
 LIGHT-knapp (sidan 23)
FUNCTION PAIRING-knapp
——Tryck flera gånger för att välja
BLUETOOTH- eller Audio Infunktionen.
——När BLUETOOTH-funktionen är
aktiverad, tryck för att aktivera
BLUETOOTH-parkoppling.

(BLUETOOTH)-indikator
(sidan 14)
AUDIO IN-indikator (sidan 23)

 Ljudutgångar och ljudingångar
Använd en ljudkabel (medföljer
inte) för att upprätta följande
anslutningar:
•• AUDIO/PARTY CHAIN OUT
L/R-uttag
——Anslut till ljudingångarna på
tillvalsutrustningen.
——Anslut till en annan
ljudanläggning för att
använda Party Chainfunktionen (sidan 18).
•• AUDIO/PARTY CHAIN IN
L/R-uttag
——Anslut till ljudutgångarna
på en tv eller ljud-/
videoutrustning. Ljudet
matas ut från anläggningen.
——Anslut till en annan
ljudanläggning för att
använda Party Chainfunktionen (sidan 18).
* +-knappen för volym har en upphöjd
punkt. Använd punkten som referens när
du använder anläggningen.
(N-Mark)-märke (sidan 13)
ADD-knapp (sidan 21)
ADD L/R-indikatorer (sidan 21)
 PARTY CHAIN-knapp (sidan 20)
PARTY CHAIN-indikator
(sidan 20)
EXTRA BASS-knapp
Tryck för att generera ett mer
dynamiskt ljud (sidan 17).
Indikatorstatusar
Status för indikatorer på enheten visas
på bilderna på följande sätt:
Indikatorns
status
Bild
Blinkar
Tänd
Avstängd
EXTRA BASS-indikator
(sidan 17)
 +*/–-knappar för volym
Tryck för att justera volymen.
 AC IN-uttag (sidan 8)
7SV
Flytta anläggningen
Komma igång
Starta anläggningen
1 Anslut nätströmskabeln
Koppla ur alla kablar innan du flyttar
anläggningen.
(medföljer) till AC IN-uttaget
på anläggningens baksida
och sedan till vägguttaget.
Obs!
Det är mycket viktigt att du placerar
händerna på rätt sätt när du flyttar
anläggningen för att förhindra person- och/
eller materialskador.
Placera anläggningen
vågrätt
Nätströmskabel
(medföljer)
Till vägguttag
Anläggningen startar i
demonstrationsläge och
demonstrationen startar
automatiskt.
2 Tryck på  för att sätta på
anläggningen.
-indikatorn lyser grön.
Inaktivera demonstrationen
Tryck på LIGHT medan
demonstrationen pågår.
Demonstrationen stoppas och
anläggningen försätts i viloläge.
När du trycker på LIGHT medan
anläggningen befinner sig i
viloläge eller när du kopplar ur och
återansluter nätströmskabeln försätts
anläggningen i demonstrationsläge.
8SV
Du kan även placera anläggningen vågrätt
enligt bilden nedan. (Placera sidan med
gummifötterna nedåt.)
Strömhantering
Anläggningen är inställd på att
stängas av automatiskt om den inte
används eller om ingen ljudsignal
identifieras under cirka 15 minuter. Mer
information hittar du i avsnittet ”Ställa
in funktionen för automatiskt viloläge”
(sidan 23).
Komma igång
9SV
BLUETOOTH
Parkoppla anläggningen
med en BLUETOOTHenhet
Parkoppling är en åtgärd där
BLUETOOTH-enheter registrerar
varandra i förväg. Parkopplingen
behöver bara ske en enda gång.
Om enheten är en NFC-kompatibel
smarttelefon behöver du inte
utföra parkopplingen manuellt.
(Se ”BLUETOOTH-anslutning med ett
knapptryck via NFC” (sidan 11).)
1 Placera BLUETOOTH-enheten
inom 1 meter från
anläggningen.
3 Tryck på FUNCTION
PAIRING
i mer än 3 sekunder.
(BLUETOOTH)-indikatorn blinkar
snabbt.
4 Utför parkopplingen på
BLUETOOTH-enheten.
Mer information hittar du
i BLUETOOTH-enhetens
bruksanvisning.
2 Välj BLUETOOTH-funktionen.
Tryck på  för att sätta på
anläggningen.
Tryck på FUNCTION
PAIRING flera gånger tills
(BLUETOOTH)-indikatorn på
enheten blinkar långsamt.
5 Välj ”GTK-XB5” på
BLUETOOTH-enhetens display.
Obs!
Tips
10SV
•• När det inte finns någon
parkopplingsinformation
i anläggningen (till exempel när du
använder BLUETOOTH-funktionen
för första gången på den
nya anläggningen) blinkar
(BLUETOOTH)-indikatorn snabbt
och anläggningens parkopplingsläge
aktiveras automatiskt. Fortsätt i så fall
med steg 4.
•• Om BLUETOOTH-anslutningen
är upprättad ska du koppla
bort BLUETOOTH-anslutningen
(sidan 11).
Om det krävs ett lösenord för
BLUETOOTH-enheten ska du ange
”0000”. Lösenordet kan även kallas
passkod, PIN-kod eller PIN-nummer.
6 Upprätta
BLUETOOTH-anslutningen
på BLUETOOTH-enheten.
När parkopplingen är slutförd
och BLUETOOTH-anslutningen
är upprättad slutar
(BLUETOOTH)-indikatorn på
anläggningen att blinka och förblir
tänd.
Anmärkningar
Du kan styra BLUETOOTH-enheten
genom att ansluta anläggningen och
BLUETOOTH-enheten via AVRCP.
Kontrollera följande innan du spelar
upp musik:
—BLUETOOTH-funktionen
—
på
BLUETOOTH-enheten är aktiverad.
—Parkopplingen
—
har slutförts
(sidan 10).
När anläggningen och
BLUETOOTH-enheten är anslutna
kan du styra uppspelningen via
BLUETOOTH-enheten.
1 Tryck på FUNCTION
PAIRING flera gånger tills
(BLUETOOTH)-indikatorn på
enheten tänds.
BLUETOOTH
Beroende på BLUETOOTH-enheten
kan det hända att anslutningen
startar automatiskt när
parkopplingen är slutförd.
Lyssna på musik på en
BLUETOOTH-enhet
•• Du kan parkoppla upp till åtta
BLUETOOTH-enheter. Om en nionde
BLUETOOTH-enhet parkopplas tas den
enhet som parkopplades först bort.
•• Upprepa steg 1 till 6 om du vill parkoppla
en annan BLUETOOTH-enhet.
Avbryta parkopplingen
Tryck på FUNCTION
PAIRING.
Radera all
registreringsinformation
om parkopplingen
Om du vill radera all
parkopplingsinformation ska
du återställa anläggningen till
fabriksinställningarna. Se ”Återställa
anläggningen” (sidan 26).
2 Upprätta en anslutning med
BLUETOOTH-enheten.
Den senast anslutna
BLUETOOTH-enheten ansluts
automatiskt.
Upprätta BLUETOOTH-anslutningen
från BLUETOOTH-enheten om
enheten inte är ansluten.
11SV
3 Starta uppspelningen
av en ljudkälla via
BLUETOOTH-enheten.
Mer information hittar du
i BLUETOOTH-enhetens
bruksanvisning.
4 Ställ in volymen.
Ställ först in volymen på
BLUETOOTH-enheten. Om volymen
fortfarande är för låg kan du ställa
in den på anläggningen med hjälp
av +/–-knapparna.
BLUETOOTH-anslutning
med ett knapptryck
via NFC
NFC (Near Field Communication) är
en trådlös teknik för korta avstånd
för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som smartphones och
IC-brickor.
Om du vidrör anläggningen med en
NFC-kompatibel smarttelefon, sker
följande automatiskt:
aktiveras.
—BLUETOOTH-funktionen
—
—Parkopplingen
—
och
BLUETOOTH-anslutningen upprättas.
Kompatibla smarttelefoner
Smarttelefoner med inbyggd
NFC-funktion (operativsystem:
Android™ 2.3.3 eller senare,
förutom Android 3.x)
Obs!
BLUETOOTH-enhet
Obs!
Om du försöker ansluta en annan
BLUETOOTH-enhet till anläggningen
kopplas den anslutna BLUETOOTH-enheten
bort.
Koppla bort
BLUETOOTH-anslutningen
Tryck på FUNCTION
än 3 sekunder.
PAIRING i mer
Beroende på BLUETOOTH-enheten
kan BLUETOOTH-anslutningen
avbrytas automatiskt när du stoppar
uppspelningen.
12SV
•• Anläggningen kan identifiera och ansluta
till en enda NFC-kompatibel smarttelefon
åt gången. Om du försöker ansluta en
annan NFC-kompatibel smarttelefon till
anläggningen, frånkopplas den anslutna
NFC-kompatibla smarttelefonen.
•• Beroende på den NFC-kompatibla
smarttelefonen kan du behöva utföra
följande åtgärder på den i förväg:
—— Aktivera NFC-funktionen. Mer
information finns i bruksanvisningen till
den NFC-kompatibla smarttelefonen.
—— Om den NFC-kompatibla smartphonen
har en äldre operativsystemversion
än Android 4.1.x ska du hämta och
starta appen ”NFC Easy Connect”.
NFC Easy Connect är en kostnadsfri app
för Android-smarttelefoner som du
kan hämta från Google Play™. (Appen
kanske inte är tillgänglig i alla länder/
regioner.)
1 Aktivera NFC-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
2 Vidrör BLUETOOTH-enheten,
exempelvis smarttelefonen
eller surfplattan, tills
BLUETOOTH-enheten börjar
vibrera.
4 Ställ in volymen.
Ställ först in volymen på
BLUETOOTH-enheten. Om volymen
fortfarande är för låg kan du ställa
in den på anläggningen med hjälp
av +/–-knapparna.
BLUETOOTH
-enhet
Tips
BLUETOOTH
Slutför upprättandet av
anslutningen enligt anvisningarna
i BLUETOOTH-enheten.
När BLUETOOTH-anslutningen
är upprättad slutar
(BLUETOOTH)-indikatorn att
blinka och förblir tänd.
Gör följande om parkopplingen och
upprättandet av BLUETOOTH-anslutningen
misslyckas:
—— Ta ut smarttelefonen ur fodralet om du
använder ett sådant.
—— Vidrör N-Mark-märket på anläggningen
med smarttelefonen igen.
—— Starta om appen ”NFC Easy Connect”.
Koppla bort
BLUETOOTH-anslutningen
3 Starta uppspelningen
av en ljudkälla via
BLUETOOTH-enheten.
Vidrör N-Mark-märket
på anläggningen med
BLUETOOTH-enheten igen.
Mer information hittar du
i BLUETOOTH-enhetens
bruksanvisning.
13SV
Trådlös
BLUETOOTH-teknik
BLUETOOTH-tekniken är en trådlös
teknik med kort räckvidd som
möjliggör trådlös datakommunikation
mellan digitala enheter. Trådlös
BLUETOOTH-teknik fungerar inom
en räckvidd på cirka 10 meter.
BLUETOOTH-version, profiler och
kodek som stöds
Mer information hittar du i avsnittet
”BLUETOOTH” (sidan 28).
(BLUETOOTH)-indikator
(BLUETOOTH)-indikatorn tänds
eller blinkar blått för att visa
BLUETOOTH-statusen.
Anläggningens status Indikatorns
status
Viloläge för
BLUETOOTH
Blinkar
långsamt
BLUETOOTH
-parkoppling
Blinkar
snabbt
BLUETOOTH-anslutningen Tänd
är upprättad
14SV
Uppspelning med kodek
för hög ljudkvalitet (AAC/
LDAC™)
Anläggningen kan ta emot data med
kodekformatet AAC eller LDAC från en
BLUETOOTH-enhet. Ljudet spelas upp
med högre kvalitet.
Du kan välja en av följande två
inställningar för ljudkodek med
hjälp av ”SongPal” (sidan 11):
Standardinställningen för
anläggningen är ”AUTO”.
För att inställningen ska tillämpas
måste du först koppla bort
BLUETOOTH-anslutningen
(sidan 12) och sedan upprätta
BLUETOOTH-anslutningen igen.
•• AUTO: Anläggningen identifierar
vilken kodek som används på
ljudenheten och väljer automatiskt
en optimal kodek bland SBC, AAC*
och LDAC*.
•• SBC: SBC används alltid, oberoende
av vilken kodek som används på
ljudenheten.
* Endast tillgänglig när
BLUETOOTH-enheten stöder denna kodek.
Obs!
Du kan få bättre ljudkvalitet om källenheten
är kompatibel med AAC/LDAC och
funktionen är inställd på ”AUTO”. Ljudet kan
dock avbrytas beroende på förhållandena
för BLUETOOTH-kommunikationen. Ställ i så
fall in funktionen på ”SBC”.
LDAC är en ljudkodningsteknik som
har utvecklats av Sony och som
möjliggör överföring av ljudinnehåll
med formatet High-Resolution
(Hi-Res) Audio även via en
BLUETOOTH-anslutning. Till skillnad
från andra BLUETOOTH-kompatibla
kodningstekniker, som
SBC, fungerar LDAC utan
nedkonvertering av Hi-Res
Audio-innehåll1). Tekniken tillåter
dessutom sändning av cirka
tre gånger mer data2) än andra
tekniker för sändning via trådlösa
BLUETOOTH-nätverk och ger en
oöverträffad ljudkvalitet tack vare
effektiv kodning och optimerad
datapaketering.
Ställa in viloläge för
BLUETOOTH
Exklusive innehåll med DSD-format.
2)
I jämförelse med SBC (Subband
Coding) när bithastigheten 990 kbit/s
(96/48kHz) eller 909 kbit/s
(88,2/44,1 kHz) har valts.
Inaktivera BLUETOOTH-viloläget för att
minska strömförbrukningen i viloläge
(miljövänligt läge).
Inställningen kan enbart konfigureras
med hjälp av ”SongPal”. Mer
information om ”SongPal” hittar du
i avsnittet ”Använda ”SongPal” via
BLUETOOTH” (sidan 11).
Tips
BLUETOOTH
1)
När viloläget för BLUETOOTH är
aktiverat sätts anläggningen på
automatiskt när du upprättar en
BLUETOOTH-anslutning via en
BLUETOOTH-enhet. Inställningen är
inaktiverad som standard.
15SV
Aktivera eller inaktivera
BLUETOOTH-signalen
Använda ”SongPal” via
BLUETOOTH
Du kan ansluta till anläggningen från
en parkopplad BLUETOOTH-enhet
via alla funktioner om anläggningens
BLUETOOTH-signal är aktiverad.
Inställningen är aktiverad som
standard.
Appen
Tryck på FUNCTION PAIRING
och +-knappen för volym i mer
än 5 sekunder.
Obs!
Du kan styra anläggningen med hjälp
av den kostnadsfria appen ”SongPal”,
som du kan hämta från Google Play
eller App Store. Sök efter ”SongPal”
eller skanna in QR-koden nedan och
hämta appen om du vill veta mer om
de praktiska funktionerna.
Du kan inte utföra följande åtgärder när du
inaktiverar BLUETOOTH-signalen:
—— Parkoppla och/eller ansluta en
BLUETOOTH-enhet
—— Använda ”SongPal” via BLUETOOTH
Upprepa åtgärden ovan om du vill aktivera
BLUETOOTH-signalen.
När du har hämtat ”SongPal” till din
smarttelefon/iPhone kan du göra
följande:
Justera ljudet (EQ)
Du kan justera ljudet genom att välja
bland en mängd olika förinställda EQinställningar.
Skapa partystämning (DJ EFFECT)
Du kan styra ljudet dynamiskt genom
att välja en av de tre ljudeffekterna
(FLANGER/ISOLATOR/WAH).
Välja inställningar på anläggningen
Du kan välja inställningar som
automatiskt viloläge och annat på
anläggningen.
Konfigurera inställningarna för
BLUETOOTH-funktionen
Du kan konfigurera olika inställningar
för BLUETOOTH-funktionen såsom
BLUETOOTH-ljudkodek, viloläge för
BLUETOOTH osv.
16SV
 Mer information hittar du i SongPalhjälpen.
http://info.songpal.sony.net/help/
Obs!
Justera ljudet
Om du vill
Gör så här
Justera
volymen
Tryck på
+/–-knapparna.
Skapa ett mer Tryck på EXTRA BASS.
dynamiskt
EXTRA BASS-indikatorn
ljud
tänds och lyser rött
medan EXTRA BASSfunktionen aktiveras.
Ljudjustering
•• Om ”SongPal”-appen inte
fungerar korrekt ska du koppla
bort BLUETOOTH-anslutningen
(sidan 12) och sedan upprätta
BLUETOOTH-anslutningen igen så att
BLUETOOTH-anslutningen fungerar
normalt.
•• Vad du kan styra via ”SongPal” beror på
den anslutna enheten.
•• Appens specifikation och utformning
kan komma att ändras utan föregående
meddelande.
Ljudjustering
17SV
Övriga funktioner
Använda funktionen Party Chain
Du kan seriekoppla flera ljudanläggningar för att skapa en spännande partymiljö
och få bättre ljudkvalitet.
En aktiverad anläggning i kedjan utses till ”Party Host” som musiken ska delas
från. Övriga anläggningar blir ”Party Guests” och spelar upp samma musik som
”Party Host”.
Ställa in Party Chain
Upprätta en seriekoppling genom att ansluta alla anläggningar via ljudkablar
(medföljer inte).
Koppla från nätströmskabeln innan du ansluter kablarna.
 Om alla anläggningar har funktionen Party Chain
Exempel: Ansluta med hjälp av den här anläggningen som första anläggning
Anslut alla
anläggningar.
Sista
anläggningen
Andra anläggningen
Första anläggningen
•• Den sista anläggningen måste anslutas till den första.
•• Valfri anläggning kan bli en Party Host.
•• Du kan ändra en annan anläggning i kedjan till Party Host. Mer information
hittar du i avsnittet ”Välja en ny Party Host” (sidan 18).
•• Se till att (BLUETOOTH)-funktionen är vald. Du kan inte aktivera Party Chainfunktionen när Audio In-funktionen är vald.
18SV
 Om en av anläggningarna saknar Party Chain-funktionen
Exempel: Ansluta med hjälp av den här anläggningen som första anläggning
Anslut alla
anläggningar.
Sista
anläggningen*
Första anläggningen
* Anslut anläggningen som saknar Party Chain-funktionen till den sista anläggningen.
Var noga med att välja funktionen Audio In på den sista anläggningen.
•• Den sista anläggningen är inte ansluten till den första.
•• Du måste välja den första anläggningen som Party Host så att alla anläggningar
spelar upp samma musik när Party Chain-funktionen aktiveras.
•• Ljud från en anläggning som inte har Party Chain-funktionen kan bli en aning
fördröjd.
Övriga funktioner
Andra anläggningen
19SV
Använda Party Chain
1 Anslut nätströmskabeln och
sätt på alla anläggningar.
2 Justera volymen på varje
anläggning separat.
3 Aktivera Party Chain-
funktionen på den
anläggning som ska fungera
som Party Host.
Exempel: När du använder denna
anläggning som Party Host
Tryck på FUNCTION PAIRING
flera gånger för att välja valfri
funktion.
Välj inte Audio In-funktionen när
du ansluter via  (sidan 18).
Om du väljer den här funktionen
fungerar inte ljudet.
Tryck sedan på PARTY CHAIN
för att starta uppspelningen.
PARTY CHAIN-indikatorn tänds.
Anläggningen som fungerar
som Party Host startar Party
Chain och övriga anläggningar
blir automatiskt Party Guests.
Alla anläggningar spelar upp
samma musik som Party Host.
Obs!
•• Beroende på hur många anläggningar
som är anslutna kan det dröja ett tag
innan Party Guests börjar spela upp musik.
•• Om du ändrar volymen och ljudeffekten
på Party Host, påverkas inte
ljudutmatningen på Party Guests.
•• Detaljerad information om funktionen
på andra anläggningar hittar du i
anläggningarnas bruksanvisningar.
20SV
Välja en ny Party Host
Du kan bara välja en ny Party
Host när du ansluter med hjälp
av  (sidan 18). Upprepa
steg 3 i ”Använda Party Chain” på
anläggningen som ska fungera som
ny Party Host. Den befintliga Party
Host blir automatiskt Party Guest.
Alla anläggningar spelar upp samma
musik som den nya Party Host.
Obs!
•• För att du ska kunna välja en annan
anläggning som ny Party Host, måste
funktionen Party Chain vara aktiverad på
alla anläggningar i kedjan.
•• Upprepa steg 3 i ”Använda Party Chain”
om den valda anläggningen inte blir ny
Party Host inom några sekunder.
Inaktivera seriekopplingen
Tryck på PARTY CHAIN på Party Host.
Obs!
Tryck på PARTY CHAIN på Party Host en
gång till om Party Chain-funktionen inte
inaktiveras inom några sekunder.
Party Chain-indikator
Party Chain-indikatorn tänds eller
blinkar för att visa anläggningens
status.
Anläggningens
status
Indikatorns status
Party Host
Tänd
Party Guest
Blinkar
Lyssna på musik trådlöst
med två anläggningar
(Speaker addfunktionen)
PAIRING
på anläggning  flera
gånger tills (BLUETOOTH)indikatorn på enheten tänds.
5 Tryck på ADD på
anläggning  tills ADD
L/R-indikatorerna på
enheten börjar blinka.
Därefter ändras statusen
på båda anläggningarnas
L/R-indikatorer från att blinka
till att lysa med fast sken medan
(BLUETOOTH)-indikatorn på
anläggning  släcks.
Övriga funktioner
Den här funktionen kräver två
GTK-XB5-anläggningar. Genom att
ansluta två GTK-XB5-anläggningar
via BLUETOOTH kan du lyssna på
musik på ett mer kraftfullt sätt. Du
kan dessutom välja ljudutmatning
i dubbelt läge (båda anläggningarna
spelar upp samma ljud) eller stereoläge
(stereoljud).
I anvisningarna nedan beskrivs de båda
anläggningarna som ”anläggning ”
(eller huvudanläggningen) och
”anläggning ”.
4 Tryck på FUNCTION
Aktivera Speaker add-funktionen
1 Placera två
GTK-XB5-anläggningar på en
meters avstånd från varandra.
2 Tryck på FUNCTION
PAIRING
på anläggning  flera
gånger tills (BLUETOOTH)indikatorn på enheten tänds.
3 Tryck på ADD på
anläggning  tills ADD
L/R-indikatorerna börjar
blinka.
Anläggningen försätts i Speaker
add-läge.
Tips
Om anslutningen via Speaker addfunktionen upprättas mycket snabbt
kan L/R-indikatorerna på anläggning 
tändas direkt utan att blinka.
21SV
6 Tryck på ADD på anläggning
 flera gånger för att välja
utsignalsläge.
ADD L/R-indikatorerna på båda
anläggningarna visar aktuellt
utsignalsläge.
Varje gång du trycker på ADD
ändras utsignalsläget enligt
följande:
 : Dubbelt läge
(stereo/stereo)
Spela upp musik med två
anläggningar
1 Aktivera parkopplingsläget
på anläggning  och
upprätta sedan en
BLUETOOTH-anslutning med
en BLUETOOTH-enhet.
Information om parkoppling hittar
du i ”Parkoppla anläggningen med
en BLUETOOTH-enhet” (sidan 10)
eller ”BLUETOOTH-anslutning
med ett knapptryck via NFC”
(sidan 12).
Glöm inte att parkoppla
BLUETOOTH-enheten
med anläggning 
(huvudanläggningen).
2 Starta uppspelningen på
BLUETOOTH-enheten och ställ
in volymen.
 : Stereoläge (L-/R-kanal)
Mer information hittar du i
avsnittet ”Lyssna på musik på en
BLUETOOTH-enhet” (sidan 11).
Volymjusteringar som ställs in på
den ena anläggningen används
automatiskt på den andra.
Obs!
 : Stereoläge (R-/L-kanal)
Tips
Du kan ändra utsignalsläget via
anläggning  (huvudanläggningen)
som du aktiverade Speaker addläget på.
•• Om en eller flera BLUETOOTH-enheter
såsom en BLUETOOTH-mus eller
ett BLUETOOTH-tangentbord är
anslutet till BLUETOOTH-enheten
som ska anslutas till anläggningen
kan distorsion eller brus förekomma i
anläggningens utsignal. Koppla i så fall
bort BLUETOOTH-anslutningen mellan
BLUETOOTH-enheten och den andra
BLUETOOTH-enheten eller -enheterna.
•• Om du återställer en av anläggningarna
medan du använder funktionen Speaker
add, måste du stänga av den andra
anläggningen. Om du inte stänger av
den andra anläggningen innan du startar
om Speaker add-funktionen kan det bli
problem med BLUETOOTH-anslutningen
och det utgående ljudet.
Inaktivera funktionen Speaker add
Tryck på ADD tills ADD
L/R-indikatorerna slocknar.
Tips
22SV
Om du inte inaktiverar funktionen försöker
anläggningen upprätta den senast använda
anslutningen nästa gång du startar
anläggningen.
Lyssna på musik med
högtalarljus på
1 Tryck på LIGHT.
Stänga av Speaker Lightsfunktionen
Tryck på LIGHT igen.
Obs!
Om LED-lamporna är störande, kan du
släcka belysningen i rummet eller stänga av
LED-lamporna.
Använda
tillvalsutrustning
1 Anslut en tillvalsutrustning
(dvs. WALKMAN®,
smarttelefon, TV, DVDspelare, IC-inspelare osv.)
till AUDIO/PARTY CHAIN IN
L/R-uttagen på anläggningen
med hjälp av en ljudkabel
(medföljer ej).
Justera först volymen på den
anslutna utrustningen. Om
volymen fortfarande är för låg kan
du ställa in den på anläggningen
med hjälp av +/–-knapparna.
Obs!
Anläggningen kan försättas i viloläge
automatiskt om volymen på den anslutna
utrustningen är för låg. Höj i så fall
volymen på utrustningen. Information
om hur du stänger av den automatiska
vilolägesfunktionen hittar du i avsnittet
”Ställa in funktionen för automatiskt
viloläge” (sidan 21).
Ställa in funktionen för
automatiskt viloläge
Anläggningen är inställd på att
stängas av automatiskt om den
inte används och ingen ljudsignal
identifieras under cirka 15 minuter.
Stäng av funktionen genom att
trycka på  i mer än 3 sekunder
medan anläggningen är
påslagen.
Övriga funktioner
Högtalarljuset tänds.
Du kan även välja olika ljuslägen
såsom följande via ”SongPal”
(sidan 16).
•• RAVE: ett ljusläge som är
lämpligt för dansmusik med
mycket blinkande
•• CHILL: ett ljusläge som är
lämpligt för lugn musik
•• RANDOM FLASH OFF: ett ljusläge
utan blinkande som är lämpligt
för all musik, inklusive dansmusik
•• HOT: Ljusläge med varm färg
•• COOL: Ljusläge med sval färg
•• STROBE: ett ljusläge med en
elektroniskt blinkande vit färg
4 Ställa in volymen
Upprepa åtgärden för att stänga av
funktionen.
Du kan även konfigurera inställningen
och kontrollera om funktionen
är aktiverad eller inaktiverad
via ”SongPal”. Information om
”SongPal” hittar du i avsnittet
”Använda ”SongPal” via BLUETOOTH”
(sidan 16).
2 Tryck på FUNCTION
PAIRING flera gånger tills
AUDIO IN-indikatorn på
enheten tänds.
3 Starta uppspelningen på den
anslutna utrustningen.
23SV
Övrig information
Information om
kompatibla enheter
BLUETOOTH-kommunikation för
iPhone och iPod touch
Kompatibel med
•• iPhone SE
•• iPhone 6s Plus
•• iPhone 6s
•• iPhone 6 Plus
•• iPhone 6
•• iPhone 5s
•• iPhone 5c
•• iPhone 5
•• iPhone 4s
•• iPod touch (sjätte generationen)
•• iPod touch (femte generationen)
Webbplatser med information
om kompatibla enheter
På nedanstående webbplatser hittar
du den senaste informationen om
kompatibla BLUETOOTH-enheter.
För kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
För kunder i Kanada:
http://esupport.sony.com/CA
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
För kunder i övriga länder och
regioner:
http://www.sony-asia.com/support
Felsökning
Om det inträffar problem när du
använder anläggningen, bör du
följa anvisningarna nedan innan
du kontaktar närmaste Sonyåterförsäljare. Anteckna det eventuella
felmeddelandet som referens.
1 Kontrollera om felet finns
med i listan i avsnittet
”Felsökning”.
2 Se följande webbplatser för
kundsupport.
För kunder i USA:
http://esupport.sony.com/
För kunder i Kanada:
http://esupport.sony.com/CA
För kunder i Europa:
http://www.sony.eu/support
För kunder i Latinamerika:
http://esupport.sony.com/LA
För kunder i övriga länder och
regioner:
http://www.sony-asia.com/
support
Du hittar den senaste
supportinformationen och svar
på vanliga frågor på de här
webbplatserna.
Obs! Om servicepersonalen byter ut
delar vid service behåller de eventuellt
dessa delar.
Allmänt
Anläggningen sätts inte på.
•• Kontrollera att nätströmskabeln är
ordentligt ansluten.
Anläggningen har försatts i viloläge.
•• Detta är inget fel. Anläggningen
försätts automatiskt i viloläge om
den inte används eller om inga
ljudsignaler avges under cirka
15 minuter (sidan 23).
24SV
Det matas inte ut något ljud.
•• Ställ in volymen.
•• Kontrollera anslutningen till den
eventuella tillvalsutrustningen.
•• Starta den anslutna utrustningen.
•• Koppla från nätströmskabeln, anslut
den igen och starta anläggningen.
•• Om det inte går att ansluta
till anläggningen från
en redan parkopplad
BLUETOOTH-enhet ska du radera
parkopplingsinformationen i
BLUETOOTH-enheten och sedan
utföra parkopplingen igen
(sidan 10).
Det brummar eller brusar kraftigt.
•• Flytta bort anläggningen från
eventuella störningskällor.
•• Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
•• Installera ett brusfilter (finns att köpa
i handeln) på nätströmskabeln.
•• Stäng av annan elektrisk utrustning
som finns i närheten.
Ljudet hoppar eller är ostadigt, eller
anslutningen försvinner.
•• Flytta anläggningen och
BLUETOOTH-enheten närmare
varandra.
•• Avlägsna eller undvik eventuella
hinder mellan anläggningen och
BLUETOOTH-enheten.
•• Flytta undan utrustning som
genererar elektromagnetisk
strålning, till exempel trådlöst
nätverk, annan BLUETOOTH-enhet
eller mikrovågsugn i närheten.
Det uppstår rundgång.
•• Sänk volymen.
BLUETOOTH-enhet
BLUETOOTH-enheten kan inte
identifiera anläggningen.
•• Ställ in BLUETOOTH-signalen på
(sidan 16).
Det går inte att ansluta.
•• BLUETOOTH-enheten du försöker
ansluta har inte stöd för A2DPprofilen och kan inte anslutas till
anläggningen.
•• Aktivera BLUETOOTH-funktionen på
BLUETOOTH-enheten.
•• Upprätta en anslutning från
BLUETOOTH-enheten.
•• Parkopplingsinformationen har
raderats. Utför parkopplingen igen.
Ljudet från BLUETOOTH-enheten hörs
inte i anläggningen.
•• Höj först volymen på
BLUETOOTH-enheten och justera
sedan volymen med hjälp av
+/–-knapparna.
Det brummar eller brusar kraftigt,
eller ljudet är förvrängt.
•• Avlägsna eller undvik eventuella
hinder mellan anläggningen och
BLUETOOTH-enheten.
•• Flytta undan utrustning som
genererar elektromagnetisk
strålning, till exempel trådlöst
nätverk, annan BLUETOOTH-enhet
eller mikrovågsugn i närheten.
•• Sänk volymen på den anslutna
BLUETOOTH-enheten.
Övrig information
Det går inte att utföra parkoppling.
•• Flytta BLUETOOTH-enheten närmare
anläggningen.
•• Parkoppling kanske inte kan
utföras om det finns andra
BLUETOOTH-enheter i närheten av
anläggningen. Stäng i så fall av de
andra BLUETOOTH-enheterna.
•• Var noga med att ange rätt lösenord
när du väljer anläggningens
namn (denna anläggning) på
BLUETOOTH-enheten.
Funktionerna Party Chain och
Speaker Add
Det går inte att aktivera Party
Chain-funktionen.
•• Kontrollera anslutningarna
(sidan 18).
•• Kontrollera att ljudkablarna är
ordentligt anslutna.
•• Välj en annan funktion än Audio In
(sidan 20).
25SV
Funktionen Party Chain fungerar inte
korrekt.
•• Stäng av anläggningen. Starta den
igen för att aktivera funktionen
Party Chain.
Det går inte att ansluta en
BLUETOOTH-enhet när Speaker
Add-funktionen är aktiverad.
•• Anslut två GTK-XB5-anläggningar.
Parkoppla sedan en
BLUETOOTH-enhet
med anläggningen där
(BLUETOOTH)-indikatorn
blinkar. Upprätta därefter
BLUETOOTH-anslutningen.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
•• Dra ut nätströmskabeln ur vägguttaget
om anläggningen inte ska användas
under en längre tid. Håll alltid i kontakten
när du ska koppla ur enheten. Dra aldrig i
själva kabeln.
•• Koppla bort nätströmskabeln från
vägguttaget om det kommer in
föremål eller vätska i anläggningen.
Låt en kvalificerad tekniker kontrollera
anläggningen innan du använder den
igen.
•• Nätströmskabeln får endast bytas av en
kvalificerad reparatör.
Om placering
Återställa anläggningen
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar korrekt kan du återställa den
till fabriksinställningarna.
1 Koppla ur nätströmskabeln,
anslut den igen och sätt
sedan på anläggningen.
2 Tryck på FUNCTION
PAIRING
och –-knappen för volym
i mer än 5 sekunder.
När indikatorerna för ,
(BLUETOOTH) och AUDIO IN
blinkar i mer än 3 sekunder har alla
dina användarinställningar, såsom
parkopplingsinformation, återställts
till fabriksinställningarna.
Obs!
Om du återställer anläggningen
kan det hända att det inte går att
ansluta BLUETOOTH-enheten. Radera
i så fall parkopplingsinformationen
på BLUETOOTH-enheten och utför
parkopplingen igen (sidan 10).
•• Placera inte anläggningen på ett lutande
underlag eller på en plats där den utsätts
för stark värme eller kyla, damm, smuts,
fukt, vibrationer, direkt solljus eller stark
belysning, eller på en plats med dålig
ventilation.
•• Var försiktig när du placerar anläggningen
på ytor som har specialbehandlats
(exempelvis med vax, olja eller polish),
eftersom ytan kan bli fläckig eller
missfärgas.
•• Stänk inte vatten på enheten. Enheten är
inte vattentät.
Värmeutveckling
•• Det är normalt att anläggningen blir varm
vid användning.
•• Undvik att vidröra höljet om anläggningen
har använts under lång tid på hög volym,
eftersom höljet då kan bli mycket varmt.
•• Täck inte för ventilationshålen.
Högtalarsystemet
Det inbyggda högtalarsystemet är inte
magnetiskt avskärmat, vilket kan leda till
bildstörningar på TV-apparater i närheten.
Om detta inträffar, stäng av TV:n, vänta
i 15–30 minuter och slå på den igen.
Placera anläggningen långt ifrån TV:n om
problemet kvarstår.
Rengöra anläggningens hölje
Rengör anläggningen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel.
Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensin eller
sprit.
26SV
BLUETOOTH-kommunikation
•• BLUETOOTH-enheter som är anslutna
till den här anläggningen måste
följa BLUETOOTH-specifikationen
från Bluetooth SIG, Inc. och måste
ha certifierats att följa den. Även
om en enhet överensstämmer med
BLUETOOTH-specifikationen kan det
förekomma fall där BLUETOOTH-enhetens
egenskaper eller specifikationer gör det
omöjligt att ansluta eller resulterar i att
styrmetoder, displayer eller användning
ser annorlunda ut.
•• Det kan hända att det förekommer
brus eller att ljudet stängs av beroende
på den BLUETOOTH-enhet som är
ansluten till anläggningen eller på
grund av kommunikations- eller
omgivningsförhållandena.
Övrig information
•• BLUETOOTH-enheter bör användas inom
ungefär tio meter (utan hinder i vägen)
från varandra. Den effektiva räckvidden
för kommunikation kan bli mindre under
följande förhållanden.
—— När en person, ett metallföremål,
en vägg eller annat hinder befinner
sig mellan enheterna med en
BLUETOOTH-anslutning
—— på platser där det finns trådlösa nätverk
—— i närheten av mikrovågsugnar som
används
—— på platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer
•• BLUETOOTH-enheter och trådlös
nätverksutrustning (IEEE 802.11b/g)
använder samma frekvensband (2,4 GHz).
När du använder BLUETOOTH-enheten
nära en enhet med trådlös
nätverksfunktion, kan det uppstå
elektromagnetisk störning. Detta kan
orsaka lägre dataöverföringshastighet,
brus eller anslutningsproblem. Om detta
inträffar kan du pröva följande åtgärder:
—— Använd anläggningen på minst
10 meters avstånd från den trådlösa
nätverksutrustningen.
—— Stäng av strömmen till den trådlösa
nätverksutrustningen när du använder
BLUETOOTH-enheten inom ett avstånd
på 10 meter.
—— Placera anläggningen och
BLUETOOTH-enheten så nära varandra
som möjligt.
•• Radiovågorna som sänds ut från
anläggningen kan störa funktionen
hos vissa medicinska enheter. Eftersom
dessa störningar kan orsaka fel bör
du alltid stänga av anläggningen och
BLUETOOTH-enheten på följande platser:
—— på sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer
och platser där det kan finnas
lättantändliga gaser
—— nära automatiska dörrar eller brandlarm
•• Anläggningen har stöd för
säkerhetsfunktioner som uppfyller
BLUETOOTH-specifikationerna för
att garantera säkra anslutningar
vid kommunikation med hjälp av
BLUETOOTH-teknik. Säkerheten kan
dock vara otillräcklig beroende på
inställningsinnehållet och andra faktorer.
Var alltid försiktig när du kommunicerar
via BLUETOOTH-teknik.
•• Sony avsäger sig allt ansvar för
skador eller annan förlust till följd av
informationsläckor vid kommunikation
med hjälp av BLUETOOTH-teknik.
•• Det inte säkert att
BLUETOOTH-kommunikation fungerar
med alla BLUETOOTH-enheter som har
samma profil som den här anläggningen.
27SV
Specifikationer
Högtalare
Diskanthögtalare:
50 mm × 2, kontyp
Subwoofer:
130 mm × 2, kontyp
Ingångar
AUDIO/PARTY CHAIN IN L/R:
Spänning 2 V, impedans 10 kohm
Utgångar
AUDIO/PARTY CHAIN OUT L/R:
Spänning 2 V, impedans 600 ohm
BLUETOOTH
Kommunikationssystem:
BLUETOOTH standardversion 3.0
Utgång:
BLUETOOTH-standard effektklass 2
Maximal kommunikationsräckvidd:
Siktlinje cirka 10 m1)
Frekvensband:
2,4 GHz-band (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod:
FHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibla BLUETOOTH-profiler2):
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP (Audio Video Remote Control
Profile)
SPP (Serial Port Profile)
Kodek som stöds:
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
LDAC
Faktisk räckvidd varierar beroende på
faktorer som hinder mellan enheterna,
magnetiska fält runt mikrovågsugnar,
statisk elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens kapacitet, operativsystem,
programvara osv.
2)
BLUETOOTH-standardprofiler anger syftet
med BLUETOOTH-kommunikation mellan
enheter.
1)
28SV
Allmänt
Strömförsörjning:
Modell i Nordamerika: AC 120 V,
60 Hz
Övriga modeller: 120 V AC –
240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning:
30 W
Strömförbrukning i viloläge:
När BLUETOOTH-viloläget är
inaktiverat: 0,5 W (ekoläge)
När BLUETOOTH-viloläget är
aktiverat: 2,8 W (alla trådlösa
nätverksportar aktiverade)
Mått (B/H/D) (cirka):
262 mm × 524 mm × 273 mm
Vikt (cirka):
7 kg
Antal komponenter:
1 del
Medföljande tillbehör:
Nätströmskabel (1)
Nätadapter* (1) (medföljer endast
i vissa områden)
* Adaptern är inte avsedd för
användning i Chile, Paraguay och
Uruguay. Använd nätadaptern i de
länder där den är nödvändig.
Utförande och specifikationer kan ändras
utan föregående meddelande.
Anmärkning om licenser
och varumärken
Övrig information
•• BLUETOOTH®-ordmärket och
logotyperna är registrerade
varumärken som tillhör Bluetooth
SIG, Inc. All användning av dessa
logotyper av Sony Corporation sker
under licens. Övriga varumärken
och märkesnamn tillhör respektive
ägare.
•• N-Mark är ett varumärke eller
registrerat varumärke som tillhör
NFC Forum, Inc. i USA och andra
länder.
•• Google Play och Android är
varumärken som tillhör Google Inc.
•• LDAC™ och LDAC-logotypen
är varumärken som tillhör
Sony Corporation.
•• Apple, Apple-logotypen, iPhone
och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc., registrerade i USA
och andra länder. App Store är ett
tjänstmärke som tillhör Apple Inc.
•• ”Made for iPod” och ”Made for
iPhone” innebär att ett elektroniskt
tillbehör har utformats specifikt
för anslutning till iPod respektive
iPhone, samt att produkten
certifierats av utvecklaren för att
uppfylla prestandakraven från Apple.
Apple kan inte hållas ansvarigt
för den här enhetens funktion
eller uppfyllande av regulatoriska
säkerhetsstandarder. Obs! Om detta
tillbehör används tillsammans med
iPod eller iPhone kan det påverka
trådlös prestanda.
•• WALKMAN och WALKMANlogotypen är registrerade
varumärken som tillhör
Sony Corporation.
•• Alla andra varumärken och
registrerade varumärken tillhör
sina respektive ägare. I den här
bruksanvisningen skrivs inte
symbolerna TM och ® ut.
29SV
©2016 Sony Corporation
4-597-264-21(1) (SV)
Download PDF

advertising