Sony | GTK-X1BT | Sony GTK-X1BT Kraftfull hemmaljudanläggning med BLUETOOTH®  Bruksanvisning

4-485-790-13(2) (SE)
LJUDANLÄGGNING
Användarinstruktioner
Komma igång
USB-uppspelning
Bluetooth
Mottagare
Ljudjusteringar
Övriga funktioner
Övrig information
GTK-X1BT
VARNING!
Utsätt inte produkten för regn eller
fukt – det ökar risken för brand eller
elektriska stötar.
Täck inte över ventilationsöppningarna på
enheten med tidningar, dukar, gardiner och
liknande, eftersom det medför risk för brand.
Utsätt inte heller enheten för öppen eld
(t.ex. levande ljus).
Skydda enheten mot stänk och väta och
placera inte vätskefyllda föremål, t.ex. vaser,
ovanpå enheten, så undviker du risk för
brand och elektriska stötar.
Eftersom du använder nätströmskabeln för
att koppla bort apparaten från elnätet, bör du
se till att det vägguttag du använder är lätt att
komma åt. Om du upptäcker att något med
apparaten inte är som det ska måste du
omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Batterier och enheter med batterier får inte
utsättas för hög värme, till exempel direkt
solljus och eld.
Även om enheten är avstängd är den inte
bortkopplad från elnätet så länge den är
ansluten till ett eluttag.
Utrustningen har testats och
överensstämmer med de begränsningar som
finns i EMC-direktivet, gällande användning
av en anslutningskabel kortare än 3 meter.
2SE
För kunder i Europa
Avfallshantering
av uttjänta batterier
och elektriska och
elektroniska produkter
(gäller i EU och i andra
europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten, batteriet
eller förpackningen anger att produkten
och batteriet inte får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än 0,0005 %
kvicksilver eller 0,004 % bly. När
produkterna och batterierna kasseras på rätt
sätt kan det förebygga de potentiella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå vid
felaktig avfallshantering. Återvinning av
material hjälper till att bevara naturens
resurser.
För produkter som av säkerhets-, prestandaeller dataintegritetsskäl kräver permanent
anslutning till ett inbyggt batteri, bör detta
batteri endast bytas av behörig
servicetekniker. Lämna det förbrukade
batteriet och den elektriska och elektroniska
utrustningen på en återvinningsstation för
elektriska och elektroniska produkter för
att garantera en korrekt hantering.
Information om övriga batterier finns
i avsnittet om hur du tar ut batterierna ur
produkten på säkert sätt. Lämna in batteriet
på en återvinningsstation i behållaren för
förbrukade batterier. Om du vill ha mer
information om återvinningen av produkten
eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala
sophämtningstjänsten eller återförsäljaren
som du köpte produkten eller batteriet från.
Information till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som säljs i länder
med gällande EU-direktiv.
Denna produkt har tillverkats av eller på
uppdrag av Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan. Frågor
gällande produktöverensstämmelser enligt
EU:s lagar hänvisas till auktoriserad
representant, Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och kontaktinformation
för service- och garantiärenden finns
i den separata service- och
garantidokumentationen.
Härmed intygar Sony Corp. att denna
utrustning uppfyller väsentliga krav och
andra relevanta bestämmelser i direktivet
1999/5/EG.
Här hittar du mer information:
http://www.compliance.sony.de/
Licens- och varumärkesinformation
• iPhone och iPod touch är varumärken som
tillhör Apple Inc. och är registrerade i USA
och andra länder/regioner. App Store är ett
tjänstemärke som tillhör Apple Inc.
• Made for iPod och Made for iPhone
betyder att ett elektroniktillbehör har
utformats för att anslutas till iPod eller
iPhone och har certifierats av utvecklaren
för att uppfylla Apples standarder för
prestanda.
Apple kan inte hållas ansvariga för den
här enhetens funktion eller uppfyllande
av regulatoriska säkerhetsstandarder.
Obs! Om detta tillbehör används
tillsammans med iPod eller iPhone
kan det påverka trådlösa prestanda.
• Bluetooth®-logotyperna är registrerade
varumärken som ägs av Bluetooth SIG,
Inc. och all användning av dessa logotyper
av Sony Corporation sker under licens.
Övriga varumärken och märkesnamn
tillhör respektive ägare.
• N Mark är ett varumärke eller ett
registrerat varumärke som tillhör NFC
Forum, Inc. i USA och andra länder.
• © 2013 CSR plc och dess företagsgrupp.
Märket aptX® och aptX-logotypen är
varumärken som tillhör CSR plc eller
ett av företagen i dess företagsgrupp.
Märket kan vara registrerat i ett eller
flera rättskipningsområden.
• Android™ är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
• Google Play™ är ett varumärke som tillhör
Google Inc.
• Ljudkodningstekniken MPEG Layer-3 och
patent licensieras från Fraunhofer IIS och
Thomson.
• Windows Media är antingen ett registrerat
varumärke eller ett varumärke som tillhör
Microsoft Corporation i USA och i andra
länder/regioner.
• Den här produkten skyddas av
immateriell egendomsrätt tillhörande
Microsoft Corporation. Användning
eller distribution av sådan teknik utanför
produkten är inte tillåten utan licens
från Microsoft eller ett auktoriserat
Microsoft-dotterbolag.
• Alla andra varumärken och registrerade
varumärken tillhör sina respektive ägare.
I den här bruksanvisningen anges inte
symbolerna ™ och ®.
3SE
Innehållsförteckning
Guide till delar och kontroller ..... 5
Komma igång
Ansluta anläggningen ................... 8
Ställa in klockan ............................. 9
Ändra visning
i teckenfönstret............................. 10
USB-uppspelning
Spela upp en USB-enhet ............. 10
Bluetooth
Om den trådlösa Bluetoothtekniken......................................... 12
Ställa in Bluetooth-ljudkodec ..... 12
Ansluta en smarttelefon
med one touch-funktionen
(NFC) ............................................ 13
Lyssna på musik trådlöst
på en Bluetooth-enhet ................. 14
Ställa in Bluetooth-viloläge ......... 16
Ställa in Bluetooth-signalen ........ 16
Använda SongPal via
Bluetooth ....................................... 16
Mottagare
Lyssna på radio............................. 17
4SE
Ljudjusteringar
Justera ljudet .................................18
Skapa feststämning
(DJ EFFECT).................................18
Ställa in den vertikala
ljudeffekten....................................18
Övriga funktioner
Använda Party Chainfunktionen (partykedja) ..............19
Ställa in belysningen ....................21
Använda timern............................21
Använda tillvalsutrustning..........22
Inaktivera knapparna
på enheten (Barnlås) ....................22
Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen......................22
Övrig information
Webbplatser för kompatibla
enheter ...........................................23
Felsökning .....................................23
Meddelanden ................................26
Försiktighetsåtgärder ...................26
Specifikationer ..............................28
Guide till delar och kontroller
I den här bruksanvisningen beskrivs främst funktioner som utförs med fjärrkontrollen
men samma funktioner kan också utföras med knapparna på enheten om de har samma
eller liknande namn.
Enhet
– Sedd ovanifrån
– Sedd framifrån
Utstickande delar
5SE
– Sedd från höger (installerad horisontellt)
Obs!
Håll fingret på den tryckta symbolen när du trycker på knapparna på enheten. För knapp 9 ska
du dock trycka på de utstickande delarna enligt bilden (sidan 5).
Fjärrkontroll RM-AMU166
1 ?/1 (på/standby)
Slå på anläggningen eller försätt
den i viloläge.
B BLUETOOTH (sidan 12, 14, 15)
Tryck för att välja Bluetoothfunktionen.
Håll ned för att aktivera Bluetoothparkoppling under Bluetoothfunktionen.
C Enhet: FUNCTION
Fjärrkontroll: FUNCTION +/–
Välj en funktion.
D
+/– (välj mapp)
Välj en mapp på en USB-enhet.
E PARTY CHAIN (sidan 20)
Aktivera eller inaktivera Party
Chain-funktionen.
6SE
F
-port (USB) (sidan 10, 11)
Anslut en USB-enhet.
G
(N-Mark) (sidan 13)
NFC-indikering (Near Field
Communication).
H x (stopp)
Stoppa uppspelningen.
Tryck två gånger för att avbryta
återupptagningen av uppspelning
från USB-enheten.
Q EQ (sidan 18)
Välj förinställd ljudeffekt.
I m/M (snabbspola framåt/
bakåt)
Håll ned för att hitta en punkt på ett
spår eller i en fil under uppspelning.
S
R TIMER MENU (sidan 9, 21)
Ställ in klocka och timer.
Bekräfta inställningarna.
T OPTIONS
Öppna eller stäng alternativmenyn.
./> (gå bakåt/framåt)
Välj ett spår eller en fil.
U RETURN O
Återgå till föregående val.
Enhet: TUNING +/–
Fjärrkontroll: +/– (kanalsökning)
Ställ in den radiokanal som du vill
lyssna på under TUNER-funktionen.
V
J Enhet: NX (spela upp/pausa)
Fjärrkontroll: N* (spela upp),
X (pausa)
Starta eller pausa uppspelning
Tryck på NX eller N för att
återuppta uppspelningen från
USB-enheten.
K Teckenfönster
L Fjärrkontrollsensor
M Enhet: VOLUME/
DJ CONTROL +/–
Ställ in volymen.
Ställ in DJ EFFECT-nivån (sidan 18).
Du kan inte använda det här vredet
för att justera volymen om
DJ EFFECT är aktiverat.
Fjärrkontroll: VOLUME +*/–
Ställ in volymen.
N LED SPEAKER (sidan 21)
Ändra belysningen.
/ / /
Välj alternativ på alternativmenyn
eller timermenyn.
W TUNER MEMORY (sidan 17)
Ställ in radiokanal.
X PLAY MODE/TUNING MODE
Välj uppspelningsläge för en
USB-enhet (sidan 10).
Välj kanalinställningsläge (sidan 17).
Y REPEAT/FM MODE
Lyssna på en USB-enhet, ett spår eller
en fil upprepade gånger (sidan 11).
Välj FM-mottagningsläge (mono eller
stereo) (sidan 17).
Z SLEEP (sidan 21)
Ställ in insomningstimern.
wj DISPLAY (sidan 10)
Ändra informationen i
teckenfönstret.
* Knapparna VOLUME + och N har en
upphöjd punkt som du kan känna med
fingret. Använd punkten som referens
när du använder anläggningen.
O FLANGER, ISOLATOR, PHASER,
PAN (sidan 18)
Välj DJ EFFECT-typ.
P BASS BAZUCA (sidan 18)
Välj BASS BAZUCA-effekt.
7SE
Komma igång
Ansluta anläggningen
Till ett vägguttag
A FM ANTENNA-uttag
Hitta en plats och en orientering med bra
mottagning när du ställer in antennen.
Håll antennen borta från nätsladden och
USB-kabeln för att undvika störningar
i ljudet.
Exempel:
– AUDIO IN L/R-uttag
Ansluta till ljudutgångsuttagen på
tillvalsutrustning. Ljudet matas ut
via den här anläggningen.
– PARTY CHAIN IN/OUT L/R-uttag
Anslut till en annan ljudanläggning för
att använda Party Chain-funktionen
(sidan 19).
Exempel:
Dra ut FM-antennen
horisontellt.
* Kontaktens utformning varierar mellan
olika länder/områden.
8SE
B Ljud
C Ström
Använd en ljudsladd (ingår ej) om du
vill göra någon av följande anslutningar:
– AUDIO OUT L/R-uttag
Ansluta till ljudingångsuttagen
på tillvalsutrustning.
Anslut nätsladden till ett vägguttag.
Demonstrationen visas i teckenfönstret.
Tryck på ?/1 för att slå på anläggningen.
Demonstrationen avslutas automatiskt.
Om den medföljande adaptern på
kontakten inte passar in i vägguttaget
tar du bort den från kontakten (endast
för modeller som är utrustade med en
adapter).
Sätta i batterier
– Vertikal installation
Sätt i de två medföljande R6-batterierna
(AA-storlek) med polerna åt det håll som
visas på bilden.
• Använd inte ett gammalt batteri tillsammans
med ett nytt eller olika typer av batterier.
• Om du inte ska använda fjärrkontrollen under
en längre tid måste du ta ut batterierna för
att undvika skador p.g.a. batteriläckage och
korrosion.
Installera anläggningen
Anläggningen kan installeras horisontellt
eller vertikalt. Välj den installationstyp
som passar bäst för dig.
– Horisontell installation
Försiktighet!
Komma igång
Obs!
Undvik att sitta på eller trycka på anläggningen
– den kan välta och orsaka personskada. Var
noga med att placera anläggningen på en plan
yta och vidta lämpliga säkerhetsåtgärder,
särskilt om det kommer att finnas barn
i närheten.
Ställa in klockan
Du kan inte ställa in klockan
i energisparläge.
1 Tryck på ?/1 för att slå på
anläggningen.
2 Tryck på TIMER MENU.
Om PLAY SET visas i teckenfönstret
trycker du på / flera gånger för att
välja CLOCK och tryck sedan på .
3 Tryck på
/ flera gånger för
att ställa in timme och tryck
sedan på
.
4 Tryck på
/ flera gånger för
att ställa in minuter och tryck
sedan på .
9SE
Ändra visning
i teckenfönstret
Demonstrationen visas i teckenfönstret
när du sätter in nätsladdens kontakt
i ett vägguttag.
Tryck på DISPLAY flera gånger
när anläggningen är avstängd.
Demonstration
Teckenfönstret ändras och indikatorn
blinkar även om anläggningen är
avstängd.
No display (Power Saving Mode)
(Ingen visning (energisparläge))
Teckenfönstret stängs av för att spara
ström. Timern och klockan fortsätter
att fungera internt.
USB-uppspelning
Spela upp en USB-enhet
De ljudformat som kan spelas upp
på den här anläggningen är följande:
– MP3: filtillägget .mp3
– WMA: filtillägget .wma
– AAC: filtillägget .m4a, .mp4 eller .3gp
– WAV: filtillägget .wav
Om ljudfilerna har ovanstående filtillägg
men inte är i respektive format kan
anläggningen ge brus eller inte fungera
på rätt sätt.
Kontrollera informationen på
webbplatsen om kompatibla USB-enheter
(sidan 23).
1 Anslut en USB-enhet till
-porten.
Clock (Klocka)
Obs!
Klockvisningen går automatiskt in
i energisparläge efter ett par sekunder.
• Du kan använda din iPhone/iPod med
anläggningen via Bluetooth-anslutning.
• Du kan använda en USB-adapter
(medföljer ej) för att ansluta USB-enheten
till enheten om USB-enheten inte kan
anslutas till
-porten.
2 Tryck på FUNCTION +/– flera
gånger för att välja
USB-funktionen.
3 Tryck på N för att starta
uppspelningen.
Ändra uppspelningsläge
Tryck på PLAY MODE flera gånger.
• Normal uppspelning (tomt): spela
upp alla ljudfiler på en USB-enhet
• Mappuppspelning (FLDR)1): spela
upp alla ljudfiler i den angivna
mappen på en USB-enhet
• Slumpmässig uppspelning (SHUF)2)3):
spela upp alla ljudfiler slumpmässigt
på en USB-enhet
10SE
1)
Du kan inte välja mappuppspelning
och
samtidigt.
Du kan inte välja slumpmässig uppspelning
och repeterad uppspelning samtidigt.
3) När du stänger av anläggningen rensas
den valda slumpmässiga uppspelningen
och uppspelningsläget återgår till normal
uppspelning.
Visa information i teckenfönstret
2)
Tryck på DISPLAY flera gånger
medan anläggningen är påslagen.
Välja repeterad uppspelning
Obs!
Tryck flera gånger på REPEAT.
•
: repetera alla ljudfiler på en
USB-enhet eller i en mapp
•
: repetera en ljudfil
• Den totala uppspelningstiden för en
USB-enhet visas inte.
• Följande visas inte på rätt sätt:
– uppspelningstiden för en MP3-fil som
kodats med VBR (variabel bithastighet).
– mapp- och filnamn som inte följer
ISO9660 nivå 1, nivå 2 eller Joliet
i expansionsformatet.
• ID3-etikettinformation för MP3-filer visas
när ID3-etiketter av version 1 och version 2
används (information för ID3-etiketter av
version 2 har prioritet när ID3-etiketter av
både version 1 och version 2 används för
en MP3-fil).
• Uppspelningsordningen för anläggningen
kan skilja sig från uppspelningsordningen
på den anslutna digitala musikspelaren.
• Var noga med att stänga av anläggningen
innan du tar bort USB-enheten. Om du
tar bort en USB-enhet när anläggningen är
påslagen, kan informationen på USB-enheten
förstöras.
• Det går inte att garantera kompatibilitet
med all programvara för kodning/skrivning.
Om ljudfiler på USB-enheten ursprungligen
har kodats med inkompatibel programvara
kan dessa filer ge brus eller avbrott i ljudet
eller kanske inte spelas upp alls.
• Anläggningen klarar upp till
– 256 mappar på en USB-enhet.
– 65 536 ljudfiler på en USB-enhet.
– 256 ljudfiler i en mapp.
USB-uppspelning
Tänk på följande när du använder
en USB-enhet
Du kan visa informationen enligt följande:
• Uppspelningstiden, filnamnet
och mappnamnet.
• Titeln, artisten och albuminformationen.
Använda anläggningen som
batteriladdare
Du kan använda anläggningen som
batteriladdare för USB-enheter som har
en laddningsfunktion när anläggningen
är påslagen.
Tryck på FUNCTION +/– flera gånger
för att välja USB-funktionen.
Uppladdningen börjar när USB-enheten
ansluts till
-porten. Laddningsstatus
visas i teckenfönstret på USB-enheten.
Mer information finns i USB-enhetens
bruksanvisning.
11SE
Bluetooth
Om den trådlösa
Bluetooth-tekniken
Bluetooth-tekniken är trådlös teknik
för korta avstånd som möjliggör trådlös
datakommunikation mellan digitala
enheter. Den trådlösa Bluetooth-tekniken
fungerar inom en räckvidd på cirka
tio meter.
Bluetooth-version, -profiler och -kodec
som stöds
Bluetooth-version som stöds:
• Bluetooth Standard version 3.0
Bluetooth-profiler som stöds:
• A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
• AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Bluetooth-kodec som stöds:
• SBC (Sub Band Codec)
• AAC (Advanced Audio Coding)
• aptX (aptX Codec)
Ställa in Bluetoothljudkodec
Du kan ta emot data i AAC- eller aptXkodecformat från en Bluetooth-enhet.
1 Tryck på BLUETOOTH på enheten
för att välja Bluetooth-funktionen.
BT AUDIO visas i teckenfönstret.
2 Tryck på OPTIONS.
3 Tryck på flera gånger för att
välja BT AAC eller BT APTX och
tryck sedan på .
4 Tryck på
flera gånger för
att välja ON eller OFF och tryck
sedan på
.
• ON: Aktivera mottagning i AACeller aptX-kodecformat om BT AAC
respektive BT APTX har valts i steg 3.
• OFF: Ta emot i SBC-kodecformat.
Stäng alternativmenyn genom att
trycka på OPTIONS.
Obs!
Om BLUETOOTH-indikatorn
BLUETOOTH-indikatorn lyser eller
blinkar blått för att visa Bluetooth-status.
Anläggningsstatus
Indikatorstatus
Bluetooth-viloläge
Blinkar långsamt
Bluetooth-parkoppling
Blinkar snabbt
Bluetooth-anslutningen Tänds
är upprättad
12SE
• Du kan lyssna på ljud med hög kvalitet om
AAC eller aptX är valt. Om du inte kan lyssna
på AAC-ljud från din enhet väljer du OFF.
• Om du ändrar den här inställningen medan
anläggningen är ansluten till en Bluetoothenhet kopplas Bluetooth-enheten bort.
Anslut till Bluetooth-enheten igen genom
att utföra Bluetooth-anslutningen igen.
• Välj OFF för att inaktivera inställningen
om det uppstår avbrott i ljudet i AACkodecformat. Anläggningen tar då emot
SBC-kodec.
Ansluta en smarttelefon
med one touchfunktionen (NFC)
Vad är NFC?
Om du vidrör anläggningen med en
NFC-kompatibel smarttelefon sker
följande automatiskt:
– anläggningen slås på med
Bluetooth-funktionen aktiverad.
– parkopplingen slutförs.
– Bluetooth-anslutningen slutförs.
Kompatibla smarttelefoner
Smarttelefoner med inbyggd
NFC-funktion (operativsystem:
Android 2.3.3 eller senare, utom
Android 3.x)
2 Starta NFC Easy Connect-appen
på smarttelefonen.
Kontrollera att appens skärmbild visas.
3 Vidrör N-Mark-märket på
anläggningen med smarttelefonen
tills smarttelefonen vibrerar.
Bluetooth
NFC (Near Field Communication)
är en trådlös teknik för korta avstånd
för trådlös kommunikation mellan
olika enheter, som mobiltelefoner och
IC-brickor. Tack vare NFC-funktionen
kan datakommunikation enkelt upprättas
genom att enheten vidrör den särskilda
punkten på NFC-kompatibla enheter.
• Beroende på smarttelefonen kan
du använda NFC-funktionen utan
att installera appen. I så fall kan
användningen och specifikationerna
vara annorlunda. Mer information finns
i smarttelefonens bruksanvisning.
1 Hämta och installera NFC Easy
Connect-appen.
Hämta den kostnadsfria Androidappen från Google Play genom att
söka efter NFC Easy Connect eller
med hjälp av den tvådimensionella
koden nedan. Avgifter för
datakommunikation kan tillkomma.
Tvådimensionell kod * för direkt
åtkomst
* Använd en app som skannar
tvådimensionell kod.
Obs!
• Appen är kanske inte tillgänglig i vissa
länder/regioner.
Slutför anslutningen genom att
följa anvisningarna som visas på
smarttelefonen.
När Bluetooth-anslutningen är
upprättad slutar BLUETOOTHindikatorn att blinka och lyser i stället.
Bluetooth-enhetsnamnet visas
i teckenfönstret.
Du kan växla ljudkälla från
smarttelefonen till en annan
NFC-kompatibel Bluetooth-enhet.
Mer information finns i Bluetoothenhetens bruksanvisning.
13SE
Tips!
Gör följande om parkopplingen och
Bluetooth-anslutningen misslyckas.
– Starta om appen NFC Easy Connect
och för smarttelefonen långsamt över
N-Mark-märket.
– Om du använder ett kommersiellt fodral
på smarttelefonen tar du bort det.
Spela upp musik från smarttelefonen
Starta uppspelning av en ljudkälla på
smarttelefonen. Mer information om
uppspelning finns i smarttelefonens
bruksanvisning.
2 Tryck på BLUETOOTH på enheten
för att välja Bluetooth-funktionen.
BT AUDIO visas i teckenfönstret.
Obs!
Om anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet trycker du på
BLUETOOTH för att koppla bort
Bluetooth-enheten.
3 Håll ned BLUETOOTH på enheten
i minst två sekunder.
PAIRING blinkar i teckenfönstret.
4 Utför parkoppling på Bluetooth-
Koppla bort smarttelefonen
enheten.
Vidrör N-Mark-märket på anläggningen
med smarttelefonen igen.
Mer information finns i Bluetoothenhetens bruksanvisning.
5 Välj SONY:GTK-X1BT på
Lyssna på musik trådlöst
på en Bluetooth-enhet
Du kan lyssna på musik från en
Bluetooth-enhet via en trådlös anslutning.
Kontrollera informationen på
webbplatsen om kompatibla
Bluetooth-enheter (sidan 23).
Parkoppla anläggningen
med en Bluetooth-enhet
Parkoppling är en åtgärd där Bluetoothenheter registrerar varandra i förväg. När
en parkoppling har genomförts behöver
den inte genomföras igen. Om enheten är
en NFC-kompatibel smarttelefon behöver
du inte genomföra parkopplingen.
1 Placera Bluetooth-enheten inom
en meter från anläggningen.
14SE
Bluetooth-enhetens display.
Skriv 0000 om du måste ange ett
lösenord på Bluetooth-enheten.
6 Gör Bluetooth-anslutningen
på Bluetooth-enheten.
När parkopplingen är klar och
Bluetooth-anslutningen är upprättad
visas Bluetooth-enhetsnamnet
i teckenfönstret.
Beroende på Bluetooth-enheten
kan anslutningen eventuellt startas
automatiskt när parkopplingen är klar.
Du kan kontrollera Bluetoothenhetens adress genom att trycka
på DISPLAY flera gånger.
Obs!
• Du kan parkoppla upp till nio Bluetoothenheter. Om en tionde Bluetooth-enhet
parkopplas tas den enhet som parkopplades
först bort.
• Lösenord kan även kallas passkod, pinkod
eller PIN-nummer osv. beroende på enhet.
• Anläggningens parkopplingsviloläge avbryts
efter cirka fem minuter. Upprepa processen
från steg 1 om parkopplingen inte fungerar.
• Om du vill parkoppla till en annan Bluetoothenhet upprepar du processen från steg 1 till
steg 6.
Avbryta parkopplingen
Obs!
Håll ned BLUETOOTH på enheten
i minst två sekunder tills BT AUDIO
visas i teckenfönstret.
• Om anläggningen inte är ansluten till någon
Bluetooth-enhet ansluter den automatiskt till
den senast anslutna Bluetooth-enheten när du
trycker på N.
• Om du prövar att ansluta en annan Bluetoothenhet till anläggningen kopplas den för
tillfället anslutna Bluetooth-enheten bort.
Spela upp musik från en
Bluetooth-enhet
1 Tryck på BLUETOOTH på enheten
för att välja Bluetooth-funktionen.
BT AUDIO visas i teckenfönstret.
2 Upprätta en anslutning med
Bluetooth-enheten.
Den senast anslutna Bluetoothenheten ansluts automatiskt.
Utför Bluetooth-anslutningen från
Bluetooth-enheten om enheten inte
är ansluten.
När parkopplingen är klar
visas Bluetooth-enhetsnamnet
i teckenfönstret.
3 Tryck på N för att starta
uppspelningen.
Beroende på Bluetooth-enheten
– kanske du måste trycka på N
två gånger.
– kanske du måste starta uppspelning
av en ljudkälla på Bluetooth-enheten.
Koppla bort Bluetooth-enheten
Tryck på BLUETOOTH på enheten.
BT AUDIO visas i teckenfönstret.
Beroende på Bluetooth-enheten kan
Bluetooth-anslutningen eventuellt
avbrytas automatiskt när du stoppar
uppspelningen.
Radera all registreringsinformation
om parkopplingen
Bluetooth
Du kan styra en Bluetooth-enhet genom
att koppla ihop anläggningen och
Bluetooth-enheten med AVRCP.
Kontrollera följande innan du spelar
upp musik:
– Att Bluetooth-funktionen
i Bluetooth-enheten är aktiverad.
– Att parkoppling har utförts.
Använd knapparna på enheten för
att utföra den här åtgärden.
1 Tryck på BLUETOOTH för att
välja Bluetooth-funktionen.
BT AUDIO visas i teckenfönstret.
Om anläggningen är ansluten till
en Bluetooth-enhet visas Bluetoothenhetsnamnet i teckenfönstret.
Tryck på BLUETOOTH för att
koppla bort Bluetooth-enheten.
2 Tryck på LED SPEAKER i cirka
tre sekunder medan du håller
ned x.
BT HIST och CLEAR visas
i teckenfönstret och all
parkopplingsinformation raderas.
15SE
Ställa in Bluetooth-viloläge
Bluetooth-viloläget gör att anläggningen
kan slås på automatiskt när du upprättar
Bluetooth-anslutningen från en
Bluetooth-enhet.
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på / flera gånger för
att välja BT STBY och tryck
sedan på .
3 Tryck på
/ flera gånger
för att välja ON eller OFF.
4 Tryck på ?/1 för att stänga
• Du kan inte utföra följande åtgärder
när Bluetooth-signalen är inaktiverad:
– Parkoppla med enBluetooth-enhet
– Radera all information om parkopplingen
– Använda SongPal via Bluetooth
• Om Bluetooth-signalen är inaktiverad
kan den inte registreras och anslutning
kan inte upprättas från Bluetooth-enheten.
• Om du vidrör anläggningen med en
NFC-kompatibel smarttelefon eller
aktiverar Bluetooth-viloläget aktiveras
Bluetooth-signalerna automatiskt.
Använda SongPal via
Bluetooth
av anläggningen.
Om appen
När Bluetooth-viloläget är aktiverat
väntar anläggningen på en Bluetoothanslutning även om den är avstängd.
När en Bluetooth-anslutning är
upprättad slås anläggningen på
automatiskt.
Det finns en särskild app för den här
modellen på både Google Play och App
Store. Sök efter SongPal och hämta den
kostnadsfria appen så kan du ta reda på
mer om de praktiska funktionerna.
Obs!
Anläggningen kan inte gå in i Bluetooth-viloläge
om registreringsinformationen om parkoppling
raderas.
Ställa in Bluetoothsignalen
Du kan ansluta till anläggningen från
en parkopplad Bluetooth-enhet med
alla funktioner om Bluetooth-signalen
är aktiverad. Bluetooth-signalen är
aktiverad som standard.
Använd knapparna på enheten
för att utföra den här åtgärden.
Tryck på BLUETOOTH i cirka
tre sekunder medan du håller ned x.
BT ON eller BT OFF visas i teckenfönstret.
16SE
Obs!
Bluetooth-tekniken fungerar med
iPhone 5s, iPhone 5c, iPhone 5,
iPhone 4s, iPhone 4, iPhone 3GS,
iPod touch (femte generationen),
iPod touch (fjärde generationen).
Mottagare
Lyssna på radio
1 Tryck på FUNCTION +/– flera
gånger för att välja FM-bandet.
2 För automatisk sökning:
För manuell inställning:
Tryck på TUNING MODE flera
gånger tills AUTO och PRESET
slutar att visas i teckenfönstret.
Tryck sedan på +/– flera gånger
för att ställa in radiokanalen.
Obs!
Du kan lagra upp till 20 FM-kanaler
som dina favoritkanaler.
1 Ställ in den kanal du vill lyssna på.
2 Tryck på TUNER MEMORY.
Förinställningsnummer
3 Tryck på +/– flera gånger för att
välja förinställningsnummer och
tryck sedan på
.
COMPLETE visas i teckenfönstret.
Radiokanalen lagras.
Mottagare
Tryck på TUNING MODE
flera gånger tills AUTO visas
i teckenfönstret. Tryck därefter på +/–.
Sökningen stoppas automatiskt när
en kanal ställs in. TUNED och ST
(endast för FM-stereoprogram)
visas i teckenfönstret.
Om TUNED inte visas och sökningen
inte stoppas kan du trycka på x för
att stoppa sökningen. Utför sedan
manuell inställning (nedan).
Lagring av radiokanaler
i snabbvalsminnet
Ställa in en förinställd kanal
Tryck på TUNING MODE flera gånger
tills PRESET visas i teckenfönstret.
Tryck på +/– flera gånger för att
välja förinställningsnummer.
Om du ställer in en FM-kanal som sänder
RDS-data kommer information som
tjänstenamn och kanalnamn från sändningen.
Du kan kontrollera RDS-informationen
genom att trycka på DISPLAY flera gånger.
Tips!
Minska risken för statiskt brus på svaga
FM-stereokanaler genom att trycka på
FM MODE flera gånger tills MONO visas
i teckenfönstret.
17SE
Ljudjusteringar
Justera ljudet
Om du vill
Gör detta
Förstärka basen Tryck på BASS BAZUCA.
och skapa ett mer
kraftfullt ljud
Välja en
förinställd
ljudeffekt
Tryck på EQ flera gånger.
Avbryt den förinställda
ljudeffekten genom att
trycka på EQ flera gånger
för att välja FLAT.
Skapa feststämning
(DJ EFFECT)
Använd knapparna på enheten för
att utföra den här åtgärden.
1 Tryck på FLANGER, ISOLATOR,
PHASER eller PAN.
Den valda knappen tänds och
effekten aktiveras.
• FLANGER: Skapa en djup
flankeffekt som liknar ljudet hos
ett jetplan.
• ISOLATOR: Isolera ett specifikt
frekvensband genom att justera de
andra frekvensbanden, när du till
exempel vill fokusera på röster.
• PHASER: Skapa en serie med toppar
och dalar i frekvensspektrumet,
som en svepande effekt.
• PAN: Skapa en känsla av att ljudet
rör sig runt högtalarna mellan
vänster och höger kanal.
2 Vrid DJ CONTROL +/– för att justera
effektnivån.
18SE
Stänga av effekten
Tryck på den valda effektknappen igen.
Obs!
• DJ EFFECT stängs automatiskt av när
du stänger av anläggningen eller ändrar
funktionen eller mottagarbandet.
• Du kan inte använda VOLUME/DJ
CONTROL +/– för att justera volymen
om DJ EFFECT är aktiverat. Tryck på
VOLUME +/– på fjärrkontrollen för att
justera volymen.
Ställa in den vertikala
ljudeffekten
Du kan ställa in ljudeffekten så att den
automatiskt ändras efter anläggningens
installationstyp.
Om anläggningen installeras horisontellt
matar anläggningen ut stereoljudeffekter.
Om den installeras vertikalt förstärker den
översta högtalaren mellanregisterfrekvensen
medan den nedersta högtalaren förstärker
lågregisterfrekvensen.
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på / flera gånger för att
välja VERTICAL SOUND och tryck
sedan på .
3 Tryck på
flera gånger för att
välja AUTO eller OFF och tryck
sedan på
.
Stäng alternativmenyn genom att
trycka på OPTIONS.
När du gör anslutning A
Övriga funktioner
Använda Party Chainfunktionen (partykedja)
Du kan kedjekoppla flera ljudanläggningar
för att skapa en mer intressant partymiljö
och högre ljudutmatning.
Aktivera en anläggning i kedjan som
”partyvärd” och dela musiken. De andra
anläggningarna blir ”partygäster” och
spelar samma musik som ”partyvärden”.
• Valfri anläggning kan bli partyvärd
i den här anslutningen.
• Du kan välja en ny partyvärd när
Party Chain-funktionen är aktiverad.
Mer information finns i avsnittet
Välja en ny partyvärd (sidan 20).
• I den här anslutningen måste den
sista anläggningen vara ansluten
till den första anläggningen.
A Om en av anläggningarna inte
har Party Chain-funktionen
Första anläggningen
Ställa in partykedjan
Andra anläggningen
A Om alla anläggningar har Party
Chain-funktionen
Första anläggningen
Fortsätt anslutningen till den sista
anläggningen
Sista anläggningen
Andra anläggningen
Ljudjusteringar/Övriga funktioner
Du kan ställa in en partykedja genom
att koppla ihop alla anläggningar
med ljudsladdar (medföljer ej).
Koppla bort nätsladden innan
du ansluter kablarna.
När du gör anslutning B
Fortsätt anslutningen till den sista
anläggningen
Sista anläggningen
• Du kan ansluta den anläggning som
inte har Party Chain-funktionen till den
sista anläggningen. Se till att välja den
funktion som motsvarar AUDIO INuttagen på den sista anläggningen.
• Du måste välja den första anläggningen
som partyvärd så att alla anläggningar
spelar upp samma musik när Party
Chain-funktionen är aktiverad.
• I den här anslutningen är den sista
anläggningen inte ansluten till den
första anläggningen.
19SE
Lyssna på partykedjan
Gör följande för att aktivera Party Chainfunktionen.
1 Anslut nätsladden och slå på
alla anläggningar.
2 Justera volymen på alla
anläggningar.
3 Aktivera Party Chain-funktionen
på den anläggning som ska vara
partyvärd.
Tryck på FUNCTION +/– flera gånger
för att välja funktion (utom AUDIO
IN) och starta sedan uppspelningen.
Tryck på PARTY CHAIN på enheten.
PARTY och CHAIN visas
i teckenfönstret två gånger.
Alla anläggningar spelar upp
samma musik som partyvärden.
Obs!
• Beroende på hur många anläggningar som
är anslutna kan det dröja en stund innan
partyvärden börjar spela upp musiken.
• Om du ändrar volymnivån och ljudeffekten
på partyvärden har inte det någon effekt på
partygästens utmatning.
• Partygästen fortsätter att spela upp samma
musikkälla som partyvärden även om du
ändrar funktionen på partygästen. Du kan
dock justera volymen och ändra ljudeffekten
på partygästen.
• Den anläggning som inte har Party Chainfunktionen kan inte vara partyvärd.
• Information om hur andra anläggningar
ska hanteras finns i anläggningarnas
bruksanvisningar.
Välja en ny partyvärd
När du gör anslutning A kan du välja
en annan anläggning som ny partyvärd.
Upprepa steg 3 i Lyssna på partykedjan
på den anläggning som ska vara den
nya partyvärden.
Den nuvarande partyvärden blir
automatiskt partygäst. Alla anläggningar
spelar upp samma musik som den nya
partyvärden.
20SE
Obs!
• Innan du kan välja en annan anläggning som
ny partyvärd måste Party Chain-funktionen
ha slutförts på alla anläggningar.
• Upprepa steget ovan om den valda
anläggningen inte ändras till ny partyvärd
efter några sekunder.
Inaktivera partykedjan
Tryck på PARTY CHAIN på
partyvärdens enhet.
Obs!
Upprepa steget ovan om den valda
anläggningen inte inaktiverar partykedjan efter
några sekunder.
Ställa in ljudläge för partykedjan
Du kan välja ljudläget när Party Chainfunktionen är aktiverad.
Bästa möjliga ljudeffekt i en partymiljö
får du om anläggningarna till vänster
i rummet bara matar ut ljud från den
vänstra kanalen och anläggningarna till
höger bara matar ut ljud från den högra
kanalen.
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på / flera gånger för
att välja P.CHAIN MODE och
tryck sedan på
.
3 Tryck på
/ flera gånger för
att välja STEREO, RIGHT CH eller
LEFT CH och tryck sedan på
.
• STEREO: Mata ut stereoljudet.
• RIGHT CH: Mata ut monoljud
från den högra kanalen.
• LEFT CH: Mata ut monoljud
från den vänstra kanalen.
Stäng alternativmenyn genom att
trycka på OPTIONS.
Ställa in belysningen
Du kan välja bland en mängd olika
belysningsmönster. Belysningen skapar
ljuseffekter som baseras på musikkällan.
Tryck flera gånger på LED SPEAKER.
Varje gång du trycker på knappen ändras
mönstret.
1 Förbered ljudkällan och tryck
sedan på VOLUME +/– för att
justera volymen.
2 Tryck på TIMER MENU.
3 Tryck på / flera gånger
för att välja PLAY SET och
tryck sedan på .
4 Ställ in tiden för när
Stänga av belysningen
uppspelningen ska starta.
Tryck på LED SPEAKER flera gånger
för att välja LED OFF.
Tryck på / flera gånger för
att ställa in timme/minut och
tryck sedan på .
Obs!
Om du blir bländad av belysningens ljusstyrka
kan du tända lamporna i rummet eller stänga
av anläggningens belysning.
Använda timern
Insomningstimer
Du kan somna in medan du lyssnar på
musik. Anläggningen stängs av efter
den förinställda tiden.
Tryck på SLEEP flera gånger.
Avbryt insomningstimern genom att
trycka på SLEEP flera gånger för att
välja OFF.
Tips!
Tryck på SLEEP om du vill kontrollera
återstående tid innan anläggningen stängs av.
Uppspelningstimer
Du kan vaka upp till radion eller en
USB-enhet en förinställd tid.
Kontrollera att du har ställt in klockan.
i steg 4 för att ställa in tiden då
uppspelningen ska stoppas.
6 Tryck på
/ flera gånger för
att välja önskad ljudkälla och
tryck därefter på .
Övriga funktioner
Anläggningen har två timerfunktioner.
Om du använder båda har
insomningstimern prioritet.
5 Använd samma procedur som
7 Tryck på ?/1 för att stänga av
anläggningen.
Kontrollera timerinställningen eller
aktivera timern igen
1 Tryck på TIMER MENU.
TIMERSEL blinkar i teckenfönstret.
2 Tryck på .
3 Tryck på / flera gånger för att
välja PLAY SEL och tryck sedan på
.
Avbryta timern
Upprepa samma procedur som ovan och
välj OFF i steg 3 och tryck sedan på .
Obs!
• Anläggningen slås på före den förinställda
tiden. Om anläggningen slås på den
förinställda tiden eller om STANDBY
blinkar i teckenfönstret startar inte
uppspelningstimern.
• Använd inte anläggningen från det att den
slås på till dess att uppspelningen startas.
21SE
Använda
tillvalsutrustning
Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen
1 Tryck på VOLUME – flera gånger
Den här anläggningen har en automatisk
vilolägesfunktion. Med den här
funktionen växlar anläggningen
automatiskt till viloläge om den inte
används och inga ljudsignaler matas
ut från den på ungefär 15 minuter.
Som standard är den automatiska
vilolägesfunktionen aktiverad.
tills VOL MIN visas i teckenfönstret.
2 Ansluta tillvalsutrustning (sidan 8).
3 Tryck på FUNCTION +/– flera gånger
för att välja AUDIO IN-funktionen.
4 Starta uppspelningen från den
anslutna utrustningen.
5 Tryck på VOLUME + flera gånger
för att justera volymen.
Obs!
Det kan hända att anläggningen automatiskt
växlar till viloläge om volymen för den anslutna
utrustningen är för låg. Justera volymnivån
för utrustningen. Se Ställa in den automatiska
vilolägesfunktionen (sidan 22) om du vill stänga
av den automatiska vilolägesfunktionen.
Inaktivera knapparna
på enheten
(Barnlås)
Du kan inaktivera knapparna på enheten
(förutom ?/1) för att förhindra att de
används av misstag, till exempel av barn.
Håll ned x på enheten i mer än
fem sekunder.
CHILD och LOCK ON visas
i teckenfönstret.
Du kan bara styra anläggningen med
hjälp av knapparna på fjärrkontrollen.
Om du vill avbryta barnlåset trycker du
på x på enheten i minst fem sekunder
tills CHILD och LOCK OFF visas
i teckenfönstret.
Obs!
Barnlåsfunktionen avbryts när du kopplar
bort nätsladden.
22SE
1 Tryck på OPTIONS.
2 Tryck på / flera gånger för
att välja AutoSTBY och tryck
sedan på .
3 Tryck på
/ flera gånger
för att välja ON eller OFF.
Stäng alternativmenyn genom att
trycka på OPTIONS.
Obs!
• Meddelandet AutoSTBY blinkar
i teckenfönstret i två minuter innan
viloläget aktiveras.
• Den automatiska vilolägesfunktionen
fungerar när radion är på.
• Anläggningen kanske inte försätts i viloläge
i följande fall:
– när en ljudsignal registreras.
– under uppspelning av ljudfiler.
– medan den förinställda uppspelningstimern
eller insomningstimern pågår.
Övrig information
Allmänt
Anläggningen har gått in i viloläge.
Webbplatser för
kompatibla enheter
På följande webbplatser finns den
senaste informationen om kompatibla
USB-enheter och Bluetooth-enheter.
För kunder i Latinamerika:
<http://esupport.sony.com/LA>
För kunder i USA:
<http://esupport.sony.com/>
För kunder i Europa och Ryssland:
<http://support.sony-europe.com/>
För kunder i övriga länder eller regioner:
<http://www.sony-asia.com/support>
Felsökning
Observera att om servicepersonalen
byter ut delar under service kan de
komma att behålla dessa delar.
Om PROTECT och EXX (X är en siffra)
visas teckenfönstret
Koppla omedelbart ut nätsladden
ur vägguttaget.
• Kontrollera om det finns något som
blockerar enhetens ventilationshål.
• Ta bort den anslutna USB-enheten.
Kontrollera att det inte är några
problem med USB-enheten.
När du har kontrollerat punkterna
ovan och åtgärdat eventuella problem
ansluter du nätströmskabeln igen och
slår på anläggningen. Om problemet
kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Klock- eller timerinställningen avbryts.
• Nätsladden har kopplats bort eller
ett strömavbrott har inträffat. Ställ
in klockan (sidan 9) och timern
(sidan 21) igen.
Det matas inte ut något ljud.
• Ställ in volymen.
• Kontrollera anslutningen för
tillvalsutrustningen, om det finns
någon (sidan 8).
• Slå på den anslutna utrustningen.
Det brummar eller brusar kraftigt.
• Flytta bort anläggningen från
bruskällor.
• Anslut anläggningen till ett annat
vägguttag.
• Installera ett brusfilter (finns att
köpa i handeln) på nätsladden.
• Stäng av elektrisk utrustning
i omgivningen.
Timern fungerar inte.
• Kontrollera timerinställningen
och ställ in korrekt tid (sidan 21).
• Stäng av insomningstimerfunktionen
(sidan 21).
Övrig information
Om det skulle uppstå problem
med anläggningen kan du läsa om
problemet i felsökningslistan nedan
och vidta den korrigerande åtgärden.
Om problemet kvarstår kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
• Det är inte ett tecken på att något är fel.
Anläggningen växlar automatiskt till
viloläge om den inte används och
inga ljudsignaler matas ut från den
på ungefär 15 minuter (sidan 22).
Fjärrkontrollen fungerar inte.
• Avlägsna hinder mellan fjärrkontrollen
och enheten.
• Flytta fjärrkontrollen närmare enheten.
• Rikta fjärrkontrollen mot enhetens
sensor.
• Byt ut batterierna (R6/storlek AA).
• Flytta enheten lägre bort från lysrör.
CHILD och LOCK visas när du trycker
på någon av knapparna på enheten.
• Inaktivera barnlåsfunktionen
(sidan 22).
23SE
USB-enhet
Det matas inte ut något ljud.
• USB-enheten är felaktigt ansluten.
Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Slå sedan på
anläggningen.
Det hörs brus, avbrott eller
förvrängningar i ljudet.
• Du använder en USB-enhet som
inte stöds. Kontrollera informationen
på webbplatsen om kompatibla
USB-enheter (sidan 23).
• Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Slå sedan på
anläggningen.
• Själva musikdata innehåller brus
eller ljudet är förvrängt. Brus kan ha
förekommit i datorn när musikdata
skapades. Skapa musikdata igen.
• Den bithastighet som användes vid
kodning av ljudfilerna var låg. Skicka
ljudfiler med högre bithastigheter till
USB-enheten.
Meddelandet READING visas under
lång tid eller det tar lång tid innan
uppspelningen startar.
• I följande fall kan inläsningsprocessen
ta lång tid.
– Det finns många mappar och filer
på USB-enheten.
– Filstrukturen är mycket komplex.
– Minneskapaciteten är mycket stor.
– Internminnet är fragmenterat.
OVER CURRENT visas.
• Ett problem har upptäckts med
spänningsnivån från
-porten.
Stäng av anläggningen och ta bort
USB-enheten från porten. Kontrollera
att det inte är några problem med
USB-enheten. Om detta visningsmönster
kvarstår kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
24SE
Fel på visningen i teckenfönstret.
• Data som lagras på USB-enheten
kan ha skadats. Skicka musikdata
till USB-enheten igen.
• Endast siffror och bokstäver kan
visas som teckenkoder av den här
anläggningen. Andra tecken som
inte kan visas, visas som _.
USB-enheten kan inte identifieras.
• Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Slå sedan på
anläggningen.
• Kontrollera informationen på
webbplatsen om kompatibla
USB-enheter (sidan 23).
• USB-enheten fungerar inte korrekt.
Läs i bruksanvisningen till USB-enheten
om hur du hanterar problemet.
Uppspelningen startar inte.
• Stäng av anläggningen och anslut
USB-enheten igen. Slå sedan på
anläggningen.
• Kontrollera informationen på
webbplatsen om kompatibla
USB-enheter (sidan 23).
Uppspelningen startar inte från den
första filen.
• Ställ in uppspelningsläget till Normal
Play (Normal uppspelning) (sidan 10).
En ljudfil går inte att spela upp.
• MP3-filer i MP3 PRO-format går inte
att spela upp.
• En del AAC-filer kanske inte spelas
upp som de ska.
• En AAC-fil som har videoströmning
kan inte spelas upp.
• WMA-filer i Windows Media Audio
Lossless- och Professional-format
kan inte spelas upp.
• USB-enheter som är formaterade
med andra filsystem än FAT16 eller
FAT32 stöds inte.*
• Om du använder en partitionerad
USB-enhet kan du bara spela upp
ljudfiler i den första partitionen.
• Anläggningen kan bara spela upp
till ett djup av åtta mappar.
• Krypterade eller lösenordsskyddade
filer går inte att spela upp.
• Filer med DRM-copyrightskydd
(Digital Rights Management) kan inte
spelas upp på den här anläggningen.
* Den här anläggningen stöder FAT16 och
FAT32, men vissa USB-enheter kanske inte
stöder alla dessa FAT. Mer information finns
i bruksanvisningen till din USB-enhet. Du kan
också kontakta tillverkaren.
Bluetooth-enhet
Det går inte att genomföra parkoppling.
• Flytta Bluetooth-enheten närmare
anläggningen.
• Parkoppling kanske inte är möjlig om
det finns andra Bluetooth-enheter i
närheten av anläggningen. Stäng i så fall
av de andra Bluetooth-enheterna.
• Se till att korrekt lösenord har angetts
på Bluetooth-enheten.
Bluetooth-enheten kan inte registrera
den här enheten eller BT OFF visas
i teckenfönstret.
Ljudet från Bluetooth-enheten hörs
inte på anläggningen.
• Höj volymen på Bluetooth-enheten
först och justera sedan volymen med
VOLUME +/–.
Det brummar eller brusar kraftigt
eller ljudet är förvrängt.
• Om det finns hinder mellan
anläggningen och Bluetooth-enheten
tar du bort eller undviker dessa hinder.
• Om det finns utrustning som
genererar elektromagnetisk strålning,
till exempel ett trådlöst LAN-nätverk,
andra Bluetooth-enheter eller en
mikrovågsugn i närheten, flyttar
du dem längre bort.
• Vrid ned volymen på den anslutna
Bluetooth-enheten.
Det går inte att ansluta.
• Den Bluetooth-enhet du försökte
ansluta till har inte stöd för profilen
A2DP och kan inte anslutas till
anläggningen.
• Aktivera Bluetooth-funktionen
i Bluetooth-enheten.
• Upprätta en anslutning från Bluetoothenheten.
• Information om
parkopplingsregistreringen har raderats.
Genomför parkopplingen igen.
• Radera informationen om
parkopplingsregistreringen för
Bluetooth-enheten och genomför
parkopplingen igen.
Mottagare
Ljudet hoppar eller är ostadigt,
eller anslutningen försvinner.
Party Chain-funktionen kan inte
aktiveras.
• Anläggningen och Bluetooth-enheten
är för långt ifrån varandra.
• Kontrollera anslutningen (sidan 19).
• Se till att alla ljudkablar är korrekt
anslutna.
Det brummar eller brusar kraftigt eller
det går inte att lyssna på radiokanaler.
(TUNED eller ST blinkar i teckenfönstret.)
Övrig information
• Ställ in Bluetooth-signalen på BT ON
(sidan 16).
• Om det finns hinder mellan
anläggningen och Bluetooth-enheten
tar du bort eller undviker dessa hinder.
• Om det finns utrustning som genererar
elektromagnetisk strålning, till
exempel ett trådlöst LAN-nätverk,
andra Bluetooth-enheter eller en
mikrovågsugn i närheten, flyttar
du dem längre bort.
• Anslut antennen ordentligt.
• Ändra antennens plats och orientering
för att få bra mottagning.
• Anslut en extern antenn (finns att
köpa i handeln).
• Stäng av elektrisk utrustning
i omgivningen.
Party Chain (Partykedja)
25SE
PARTY och CHAIN blinkar
i teckenfönstret.
• AUDIO IN-funktionen har valts under
Party Chain-funktionen. Tryck på
FUNCTION +/– flera gånger för att
välja en annan funktion.
• Starta om anläggningen.
GUEST
Anläggningen blir partygäst när
Party Chain-funktionen aktiveras.
Party Chain-funktionen fungerar
inte ordentligt.
HOST
Anläggningen blir partyvärd när
Party Chain-funktionen aktiveras.
• Stäng av anläggningen. Slå sedan
på anläggningen och aktivera
Party Chain-funktionen.
NoDEVICE
Ingen USB-enhet har anslutits.
Återställa anläggningen
NO TRACK
Det finns inga spelbara filer på
anläggningen.
Om anläggningen fortfarande inte
fungerar korrekt kan du återställa
den till fabriksinställningarna.
Använd knapparna på enheten för
att utföra den här åtgärden.
1 Dra ur nätsladden och koppla
sedan in den igen.
2 Tryck på ?/1 för att slå på
anläggningen.
3 Tryck på FUNCTION i cirka tre
sekunder medan du håller ned x.
RESET visas i teckenfönstret.
Alla användarkonfigurerade
inställningar, till exempel de förinställda
radiokanalerna, timern och klockan,
återställs till fabriksinställningarna.
Meddelanden
Något av följande meddelanden kan
visas eller blinka i teckenfönstret när
anläggningen används.
CHILD LOCK
Barnlåsfunktionen har aktiverats.
CONNECT
Anläggningen ansluter till den senast
anslutna enheten när Bluetoothfunktionen är aktiv.
26SE
ERROR
USB-enheten kunde inte identifieras
eller en okänd enhet är ansluten.
NOT SUPPORT
En USB-enhet som det inte finns stöd
för är ansluten eller USB-enheten är
ansluten via en USB-hubb.
PAIRING
Anläggningen är i parkopplingsläge.
READING
Anläggningen läser in information
från USB-enheten. Vissa åtgärder
är inte tillgängliga.
TIME NG
Starttiden och sluttiden för
uppspelningstimern är samma.
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Om du inte ska använda anläggningen under
en längre tid bör du koppla ur nätsladden helt
från vägguttaget. Håll alltid i kontakten när
du ska koppla ur enheten. Dra aldrig i själva
sladden.
• Om ett föremål eller vätska skulle råka
komma in inuti anläggningen ska du genast
koppla bort strömmen till anläggningen.
Låt sedan en kvalificerad tekniker kontrollera
anläggningen innan du använder den igen.
• (För kunder i USA)
Ett av bladen på kontakten är bredare än de
andra av säkerhetsskäl och kan endast sättas
in i vägguttaget på ett sätt. Om du inte kan
föra in kontakten hela vägen in i uttaget
kontaktar du återförsäljaren.
• Nätströmskabeln får endast bytas ut hos
en kvalificerad återförsäljare.
Placering
• Placera inte anläggningen så att den lutar
eller på platser där det är mycket varmt, kallt,
dammigt, smutsigt eller fuktigt eller där det
saknas tillräcklig ventilation eller där den
utsätts för vibrationer, direkt solljus eller
starkt ljus.
• Var försiktig när du placerar anläggningen på
ytor som har specialbehandlats (till exempel
med vax, olja eller polish) eftersom ytan kan
missfärgas eller få fläckar.
• Om anläggningen tas direkt från en kall plats
till en varm eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum kan kondens bildas på linserna
inuti enheten och göra att anläggningen inte
fungerar som den ska. Låt i så fall anläggningen
vara avstängd tills kondensen avdunstat.
Värmebildning
• Värmebildning på enheten under drift är
helt normalt.
• Vidrör inte höljet om anläggningen har
använts kontinuerligt med hög volym
eftersom det kan ha blivit mycket varmt.
• Blockera inte ventilationshålen.
På högtalarsystemet
Rengöra höljet
Gör rent anläggningen med en mjuk trasa som
är lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Använd inte skursvamp, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, bensin eller sprit.
Bluetooth-kommunikation
• Bluetooth-enheter ska användas inom
tio meters avstånd (utan hinder) från
varandra. Den effektiva räckvidden för
kommunikation kan bli mindre under
följande förhållanden.
– Om en person, ett metallföremål, en vägg
eller något annat hinder befinner sig mellan
de enheter som har en Bluetooth -anslutning
– Platser där ett trådlöst LAN-nätverk är
installerat
– I närheten av mikrovågsugnar som används
– Platser där annan elektromagnetisk
strålning förekommer
Övrig information
Det inbyggda högtalarsystemet är inte
magnetiskt avskärmat och bilden på tv-skärmar
i närheten kan förvrängas magnetiskt.
Om det skulle inträffa, stäng av tv:n, vänta
15–30 minuter och slå sedan på den igen.
Om det inte blir någon förbättring flyttar
du anläggningen bort från tv:n.
• Bluetooth-enheter och trådlösa nätverk
LAN-nätverk (IEEE 802.11b/g) använder
samma frekvensband (2,4 GHz). Om du
använder en Bluetooth-enhet nära en enhet
med trådlös LAN-funktion kan det uppstå
elektromagnetisk störning. Det kan leda till
lägre dataöverföringshastigheter, brus eller
problem med anslutningen. Om detta
inträffar kan du pröva följande åtgärder:
– Pröva att ansluta den här anläggningen och
Bluetooth-enheten när du är minst tio meter
bort från den trådlösa LAN-utrustningen.
– Stäng av den trådlösa LAN-utrustningen
när du använder din Bluetooth-enhet inom
tio meters avstånd.
• Radiovågorna som sänds av anläggningen
kan störa funktionen hos vissa medicinska
enheter. Eftersom dessa störningar kan leda
till fel bör du alltid stänga av anläggningen
och Bluetooth-enheten på följande platser:
– På sjukhus, tåg, flyg, bensinstationer och på
platser där det kan finnas lättantändliga gaser
– Nära automatiska dörrar eller brandlarm
• Denna mottagare har stöd för
säkerhetsfunktioner som uppfyller
Bluetooth-specifikationen för att säkerställa
säker anslutning vid kommunikation med
Bluetooth-teknik. Denna säkerhet kan dock
vara otillräcklig, beroende på inställningar,
innehåll och andra faktorer. Du bör alltså
alltid vara försiktig när du kommunicerar
via Bluetooth-teknik.
• Sony kan inte hållas ansvarigt på något
sätt för skador eller andra förluster som
uppstått på grund av informationsläckor
vid kommunikation med Bluetooth-teknik.
• Bluetooth-kommunikation kan inte
nödvändigtvis garanteras med alla Bluetoothenheter som har samma profil som denna
anläggning.
• Bluetooth-enheter som är anslutna till
anläggningen måste överensstämma med
Bluetooth-specifikationen fastställd av
Bluetooth SIG, Inc. och måste vara certifierade
för överensstämmelse. Även om en enhet
överensstämmer med Bluetooth-specifikationen
kan det förekomma att Bluetooth-enhetens
egenskaper eller specifikationer gör det omöjligt
att ansluta, eller leder till andra styrmetoder,
annan visning eller drift.
• Det kan förekomma brus eller avklippt
ljud beroende på den Bluetooth-enhet
som är ansluten till anläggningen, samt på
kommunikationsmiljö och omgivningsvillkor.
27SE
Specifikationer
SPECIFIKATIONER FÖR
LJUDEFFEKT
UTEFFEKT OCH TOTAL HARMONISK
DISTORSION
(Gäller endast modell i USA)
Med 6 ohm belastning, båda kanalerna
drivna, 120 – 10 000 Hz, märkeffekt
75 watt per kanal minsta RMS-effekt,
med maximalt 0,09 % total harmonisk
distorsion från 250 milliwatt till
märkeffekten.
Förstärkardelen
Uppmätt under följande villkor:
Amerikansk modell:
AC 120 V AC, 60 Hz
Mexikansk modell:
AC 127 V AC, 60 Hz
Europeiska och ryska modeller:
AC 220–240 V, 50/60 Hz
Chilenska och bolivianska modeller:
AC 220–240 V, 50 Hz
Övriga modeller:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Uteffekt (märkt)
150 + 150 W (vid 6 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
RMS-uteffekt (referens)
250 + 250 W (per kanal vid 6 ohm,
1 kHz)
Ingångar
AUDIO IN/PARTY CHAIN IN L/R
Spänning 2 V, impedans 47 kilohm
Utmatning
AUDIO OUT/PARTY CHAIN OUT L/R
Spänning 2 V, impedans 1 kilohm
28SE
USB-delen
Format som stöds
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32–320 kbit/s, VBR
WMA: 48–192 kbit/s
AAC: 48–320 kbit/s
WAV: 16-bitars PCM
Samplingsfrekvenser
MP3 (MPEG 1 Audio Layer-3):
32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WMA: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
AAC: 32 kHz/44,1 kHz/48 kHz
WAV: 8–48 kHz
USB-enhet som stöds
MSC (Mass Storage Class)
Maximal ström
1A
-port (USB)
Typ A
Bluetooth-delen
Kommunikationssystem
Bluetooth Standard version 3.0
Utmatning
Bluetooth Standard Power Class 2
Största kommunikationsräckvidd
I siktlinje cirka m1)
Frekvensband
2,4 GHz-bandet (2,4000–2,4835 GHz)
Moduleringsmetod
FHSSFHSS (Freq Hopping Spread
Spectrum)
Kompatibla Bluetooth-profiler2)
A2DP (Advanced Audio Distribution
Profile)
AVRCP 1.3 (Audio Video Remote
Control Profile)
Kodec som stöds
SBC (Sub Band Codec)
AAC (Advanced Audio Coding)
aptX (aptX Codec)
1) Faktisk räckvidd varierar beroende
på faktorer som hinder mellan enheter,
magnetfält runt en mikrovågsugn, statisk
elektricitet, mottagningskänslighet,
antennens prestanda, operativsystem,
programvara och liknande.
2) Bluetooth-standardprofiler anger syftet med
Bluetooth-kommunikation mellan enheter.
FM-radiodelen
FM-stereo, FM-superheterodynmottagare
Antenn
FM-antenn
Inställningsområde
Amerikansk modell:
87,5 MHz–108,0 MHz
(i steg om 100 kHz)
Övriga modeller:
87,5 MHz–108,0 MHz
(i steg om 50 kHz)
Strömförbrukning (i energisparläge)
Europeiska och ryska modeller:
0,5 W (när BT STBY är inställt på OFF)
6 W (när BT STBY är inställt på ON)
Storlek (b × h × d) (cirka)
757 × 303 × 363 mm
Vikt (cirka)
13,8 kg
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
FM-antenn (1)
Utförande och specifikationer kan
ändras utan föregående meddelande.
Högtalardelen
Allmänt
Strömförsörjning
Amerikansk modell:
AC 120 V AC, 60 Hz
Mexikansk modell:
AC 127 V AC, 60 Hz
Europeiska och ryska modeller:
AC 220–240 V, 50/60 Hz
Chilenska och bolivianska modeller:
AC 220–240 V, 50 Hz
Övriga modeller:
AC 120–240 V, 50/60 Hz
Strömförbrukning
110 W
Övrig information
Högtalarsystemet
2-vägs, basreflex
Högtalarenhet
Woofer: 200 mm, kontyp
Diskanthögtalare: 66 mm, kontyp
Märkimpedans
6 ohm
29SE
©2014 Sony Corporation
Download PDF

advertising