Sony | RDR-HX710 | Sony RDR-HX710 Bruksanvisning

C:\2589942821RDRHX510EC\SE01COVEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 1 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
2-589-942-82(1)
DVD Recorder
Bruksanvisining
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
© 2005 Sony Corporation
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE02WAREC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 2 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Undvik risken för brand och elektriska
stötar genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
Öppna inte höljet. Det kan resultera i
elektriska stötar. Överlåt allt
underhålls- och reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Nätkabeln får bar bytas ut av en
behörig servicetekniker.
Den här apparaten är klassificerad som
en laserapparat av KLASS 1. Märket
CLASS 1 LASER PRODUCT sitter på
skyddshuset till lasern innanför
apparatens hölje.
OBSERVERA
Användning av optiska instrument
tillsammans med den här produkten
ökar risken för ögonskador. Försök inte
ta isär höljet, eftersom laserstrålen som
används i den här DVD-brännaren är
farlig för synen.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Denna etikett sitter på
laseranordningens skyddshus innanför
höljet.
• Den här apparaten drivs med
220 - 240 V växelström, 50/60 Hz.
Kontrollera att driftsspänningen
stämmer överens med
nätspänningen.
• Ställ aldrig vätskefyllda behållare
som t.ex. blomvaser ovanpå
anläggningen, eftersom det medför
risk för brand eller elstötar.
Försiktighetsåtgärder
SHOWVIEW är ett av Gemstar
Development Corporation registrerat
varumärke. SHOWVIEW System
tillverkas på licens från Gemstar
Development Corporation.
Angående säkerhet
Den här utrustningen har testats och
befunnits hålla sig inom gränserna i
EMC-direktivet för
anslutningskablar på upp till 3 meter.
Om det skulle komma in vätska eller
något föremål i apparatens hölje så
dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och låt kvalificerad
personal kontrollera apparaten innan
du använder den igen.
Angående hårddisken
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall
i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Hårddisken har en hög
lagringsdensitet som möjliggör långa
inspelningstider och snabb tillgång
till lagrade data. Den kan dock lätt bli
skadad av stötar, vibrationer eller
damm, och bör hållas undan från
magneter. Var noga med följande
punkter för att undvika att viktiga
data går förlorade.
• Undvik att stöta till brännaren.
• Ställ inte brännaren på en plats där
den står ostadigt eller riskerar att
utsättas för vibrationer.
• Ställ inte brännaren på en varm
yta, t.ex. ovanpå en
videobandspelare eller förstärkare
(receiver).
• Använd inte brännaren på platser
med kraftiga temperaturväxlingar
(över 10°C/timme).
• Flytta inte brännaren med
nätkabeln ansluten till vägguttaget.
• Dra inte ut stickkontakten ur
vägguttaget när brännaren är
påslagen.
• Innan du drar ut stickkontakten ur
vägguttaget så stäng av brännaren
och kontrollera att hårddisken inte
används (klockan visas på
frontpanelens display och all
inspelning och kopiering är
avslutad).
• Vänta med att flytta brännaren i en
minut efter det att du dragit ut
stickkontakten ur vägguttaget.
• Försök inte byta ut eller
uppgradera hårddisken själv,
eftersom det kan leda till fel på
apparaten.
Om det skulle bli fel på hårddisken
går det inte att återställa förlorade
data. Hårddisken är bara ett tillfälligt
lagringsutrymme.
2
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE02WAREC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 3 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Angående reparation av
hårddisken
• Det kan hända att innehållet på
hårddisken kontrolleras om
brännaren lämnas in för reparation
eller inspektion i samband med fel
eller ombyggnad. Sony kommer
dock inte att kopiera aller spara
innehållet.
• Om hårddisken behöver
formateras om eller bytas ut,
kommer Sony att göra det efter
eget omdöme. Allt innehåll på
hårddisken kommer att raderas,
inklusive eventuellt material som
strider mot upphovsrättslagen.
Angående strömkällor
• Brännaren är strömförande så
länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om strömbrytaren
på själva brännaren är frånslagen.
• Dra alltid ut stickkontakten ur
vägguttaget om brännaren inte ska
användas på länge. Håll i
stickkontakten när du kopplar loss
nätkabeln. Dra aldrig i själva
kabeln.
• Kontrollera att brännarens
hårddisk inte används (för
inspelning eller kopiering) på
frontpanelens display innan du
drar ut stickkontakten ur
vägguttaget.
Angående placering
• Ställ brännaren på en plats med
tillräcklig ventilation för att
undvika att den blir överhettad.
• Ställ inte brännaren på en mjuk yta
som t.ex. en ryamatta som kan
täppa för ventilationshålen.
• Ställ inte brännaren i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla
eller liknande.
• Ställ inte brännaren på en plats
nära en värmekälla eller på en
plats där den utsätts för direkt
solljus eller stora mängder damm
eller där den lätts stöts till.
• Ställ inte brännaren på en lutande
yta. Den är endast avsedd att
användas när den står horisontellt.
• Håll undan brännaren och skivor
från utrustning med starka
magnetfält, som t.ex.
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Ställ inte tunga föremål ovanpå
brännaren.
Angående inspelning
• Observera att ingen kompensation
utgår för förlorat
inspelningsinnehåll under några
som helst omständigheter,
inklusive problem på grund av fel
på själva brännaren.
• Gör ett par provinspelningar innan
du börjar göra riktiga inspelningar.
Upphovsrätt
• TV-program, filmer, videoband,
disken och annat material kan vara
upphovsrättsskyddat.
Oauktoriserad inspelning av
sådant material kan strida mot
upphovsrättslagstiftningen.
Användning av den här brännaren
tillsammans med en kabel-TVmottagare kan även kräva särskilt
tillstånd från kabel-TV-sändaren
och/eller programmets
rättighetsinnehavare.
• Denna produkt använder
immateriell
upphovsrättskyddsteknologi som
skyddas av amerikanska patent
och andra rättigheter till
immateriell egendom. All
användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi
kräver tillstånd från Macrovision,
och är endast avsedd för
hemmabruk och annat begränsat
tittande med mindre än att särskilt
tillstånd erhållits från
Macrovision. S.k. reverse
engineering och isärtagning är
förbjuden.
Kopieringsskyddsfunktionen
Den här brännaren har en
kopieringsskyddsfunktion, vilket
innebär att det kan hända att
program som tas emot via en separat
mottagare (medföljer ej) och
innehåller kopieringsskyddsignaler
inte går att spela in, beroende på
signalens typ.
VIKTIG ANMÄRKNING
Om du har några frågor om
brännaren eller det skulle uppstå
några problem med den så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Angående den här
bruksanvisningen
Kontrollera
modellbeteckningen
Instruktionerna i den här
bruksanvisningen gäller för
3 modeller: RDR-HX510,
RDR-HX710 och RDR-HX910.
Kontrollera namnet på din
modell på frontpanelen på
brännaren.
• I den här bruksanvisningen kallas
den inbyggda hårddisken ibland
för ”HDD” (=”Hard Disc Drive”),
och ordet ”skiva” används som en
generell beteckning på såväl
hårddisken som DVD-skivor och
CD-skivor med mindre än att
annat anges i texten eller
figurerna.
• I instruktionerna i den här
bruksanvisningen används
knapparna på fjärrkontrollen. Det
går även att använda kontrollerna
på brännaren med samma eller
liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Det kan hända att
skärminformationen i figurerna i
den här bruksanvisningen inte ser
exakt likadan ut som på din TVskärm.
• I figurerna visas modellerna
RDR-HX710/HX910.
• Förklaringarna om DVD-skivor i
den här bruksanvisningen gäller
DVD-skivor som skapats med den
här brännaren. Förklaringarna
gäller inte för DVD-skivor som
skapats med andra brännare och
sedan spelas upp i den här
brännaren.
Att observera: Den här
brännaren kan frysa en videobild
eller textinformation obegränsat
länge på TV-skärmen. Om en
stillbild eller textinformation
visas alltför länge på en TVskärm finns det risk för
permanenta skador på TVskärmen. Plasmaskärmar och
projektor-TV-skärmar är
speciellt känsliga för detta.
3
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECTOC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 4 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Innehållsförteckning
VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Olika sätt att använda DVD-brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Snabbguide till olika skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Inspelningsbara och uppspelningsbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Spelbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anslutningar och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anslutning av brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Steg 1: Uppackning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Steg 2: Anslutning av antennkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Steg 3: Anslutning av videokablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Angående SMARTLINK-funktionerna (gäller endast för SCART-anslutningar). . . 15
Hur man använder PROGRESSIVE-knappen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Steg 4: Anslutning av ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Steg 5: Anslutning av nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Steg 6: Gör klart fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
För att styra TV:n med fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
För att styra volymen på A/V-förstärkaren (receivern) med fjärrkontrollen . . . . . . 20
Om du har en Sony DVD-spelare eller mer än en Sony DVD-brännare . . . . . . . . 21
Steg 7: Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anslutning av en videobandspelare eller liknande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning till LINE 3/DECODER-uttaget. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning till LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-ingångarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anslutning till en satellitmottagare eller digital mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Anslutning av en betal-TV/Canal Plus-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Anslutning av en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Inställning av betal-TV/Canal Plus-kanaler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
1. Hur man lägger i och formaterar en DVD-skiva (Skivinfo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Hur man lägger i en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Formatering av en DVD-skiva (Skivinfo) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
2. Inspelning av ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Kontroll av skivtillståndet under inspelningens gång . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
3. Uppspelning av inspelade program (titellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 34
4. Kontroll av uppspelningstid och uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Kontroll av speltiden/den återstående tiden. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
5. Ändring av namnet på ett inspelat program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
6. Inmatning av namn på skivor och skydd av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Inmatning av namnet på en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
För att skydda en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
7. För att kunna spela en skiva på annan DVD-utrustning (slutbeh.) . . . . . . . . . . . . . 40
Upphävning av slutbehandlingen av en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
4
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECTOC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 5 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Innan du börjar spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inspelningsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inspelning av stereoprogram och tvåspråkiga program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Bilder som inte går att spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Timerinspelning (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Manuell timerinställning (standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inspelning av TV-program med hjälp av ShowView-systemet
(gäller endast RDR-HX710/HX910). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Snabbtimerfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Justering av bildkvaliteten och storleken för inspelning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Skapa kapitel inom en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Kontroll/ändring/nollställning av timerinställningarna (timerlistan) . . . . . . . . . . . . . . . 49
Automatisk radering av gamla titlar (Autom. titelradering). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Inspelning från ansluten utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Inspelning från ansluten utrustning med en timer (Synkro-insp.) . . . . . . . . . . . . . 51
Inspelning från ansluten utrustning utan timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Olika uppspelningsmöjligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Justering av bildkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Justering av ljudkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Paus i en TV-sändning (TV-paus) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uppspelning från början på det program som håller på att spelas in
(Hackihäl-uppsp.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Uppspelning av ett redan inspelat program medan ett annat program spelas in
(samtidig inspelning och uppspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Sökning efter en titel/ett kapitel/ett spår, osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sökning med hjälp av tumnagelbilder (visuell sökning). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Sökning med hjälp av titelnummer eller tidskod . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Uppspelning av MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
För att välja ett MP3-album eller ett spår. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
För att välja ett JPEG-album eller en bild . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Angående MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler som den här brännaren kan spela . . . . . . . . . . 64
Angående uppspelningsordningen för album, spår och filer . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Radering och redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Innan du börjar redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Redigeringsmöjligheter för hårddisken och DVD-RW-skivor (i VR-format) . . . . . . 66
Redigeringsmöjligheter för DVD+RW/DVD-RW-skivor (i Video-format)/
DVD+R/DVD-R-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Radering och redigering av en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Radering av ett kapitel (Radera kapitel) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Radering en del av en titel (A-B-radering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Radering av flera titlar (Radera titlar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Uppdelning av en titel (Dela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Radering av alla titlar på en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Radering av titlar för att skapa mer skivutrymme (Skivkarta) . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Manuell kapitelindelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
5
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECTOC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 6 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Skapa och redigera en spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Flyttning av en spellisttitel (Ändra ordning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Sammanslagning av flera spellisttitlar (Slå samman) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Uppdelning av en spellisttitel (Dela). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Kopiering (HDD y DVD) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Innan du börjar kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Angående ”Kopier.format” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopiering av en enstaka titel (Titelkopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Kopiering av flera titlar (Kopiera valda titlar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/HX910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Innan DV-kopieringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Förberedelser för DV-kopiering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Kopiering av ett helt band i DV-format (enknappskopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Programredigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Antennmottagning och språkinställningar (Inställningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kanalinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Kanallista (ändring/avstängning av kanaler) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
TV-guidesida . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Bildinställningar (Video) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
Ljudinställningar (Ljud) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Inspelnings- och barnspärrsinställningar (Funktioner) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Skiv- och fjärrkontrollinställningar/fabriksinställningar (Andra inst.) . . . . . . . . . . . . . . 96
Enkel inst. (Återställning av brännaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 99
Självdiagnosfunktionen (När det visas bokstäver/siffror på displayen) . . . . . . . . . . . 105
Att observera angående den här brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Angående i.LINK (gäller endast RDR-HX710/HX910) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 108
Översikt över delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 114
Språkkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Områdeskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 117
6
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE03GETEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 7 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Olika sätt att använda DVD-brännaren
Inspelning/uppspelning
Användbara media och hänvisningssidor
Snabb access till inspelade
program
– Titellista
,
Spela upp ett program från
början medan det håller på att
spelas in
– Hackihäl-uppspelning
,
Titta på ett program medan ett
annat program håller på att
spelas in
– Samtidig inspelning och
uppspelning
,
Kopiering/redigering
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
”3. Uppspelning av inspelade program (titellista)” på
sidan 34
HDD
-RWVR
”Uppspelning från början på det program som håller på att
spelas in (Hackihäl-uppsp.)” på sidan 59
HDD
VCD
+RW
-RWVR -RWVideo
CD
DATA DVD DATA CD
+R
-R
”Uppspelning av ett redan inspelat program medan ett
annat program spelas in (samtidig inspelning och
uppspelning)” på sidan 60
Användbara media och hänvisningssidor
Skapa ditt eget program
– Spellista
,
Kopiera inspelade program till
och från hårddisken
– Kopiering (HDD y DVD)
,
Automatisk kopiering av DVkassetter
– DV-kopiering
(Gäller endast RDR-HX710/
HX910)
,
HDD
-RWVR
”Skapa och redigera en spellista” på sidan 71
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
”Kopiering (HDD y DVD)” på sidan 74
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
”DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/HX910)” på
sidan 79
En lista över vilka sorters skivor som det går att spela och spela in på finns på sidan 8.
7
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE03GET-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 8 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Snabbguide till olika skivtyper
Inspelningsbara och uppspelningsbara skivor
Ikon som
används i
den här
bruksanvisningen
Formatering
(nya skivor)
Kompatibilitet med andra DVDspelare (slutbehandling)
Den inbyggda
hårddisken
HDD
(Behöver ej
formateras)
Kopiera innehållet från
hårddisken till en DVD-skiva för
att spela det på andra DVDspelare
DVD+RW
+RW
Formateras automatiskt
i +VR-format
Går att spela i DVD+RWkompatibla apparater
(slutbehandlas automatiskt)
-RWVR
Formatera i VR-format
(sidan 36)
Går bara att spela i apparater som
är kompatibla med VR-format
(behöver ej slutbehandlas)
-RWVideo
Formatera i Videoformat (sidan 36)
Går att spela i de flesta DVDspelare (måste slutbehandlas)
(sidan 40)
+R
Formateras automatiskt
Går att spela i de flesta DVDspelare (måste slutbehandlas)
(sidan 40)
-R
Formateras automatiskt
Går att spela i de flesta DVDspelare (måste slutbehandlas)
(sidan 40)
Typ
Skivlogo
VRformat
DVDRW
*2
Videoformat
DVD+R
DVD+R DL
DVD-R
Användbara skivversioner (i mars 2005)
• DVD+RW-skivor för 8x hastighet eller
långsammare
• DVD-RW-skivor för 6x hastighet eller
långsammare (Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*1)
• DVD+R-skivor för 16x hastighet eller
långsammare
• DVD-R-skivor för 16x hastighet eller
långsammare (Ver.2.0, Ver.2.1)
• DVD+R DL-skivor (dubbla lager) för 2,4x
hastighet
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD+R DL”
och ”DVD-R” är varumärken.
*1
*2
CPRM (Content Protection for Recordable Media) är
en kodningsteknik som skyddar upphovsrätten för
bilder.
Det här märket används för DVD-RW-skivor för 4x
och 6x hastighet.
8
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942821RDRHX510EC\SE03GETEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 9 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
Inspelningsfunktioner
Redigeringsfunktioner
Omskrivning
(sidan 42)
Automatisk
kapitelindelning
(sidan 94)
Manuell
kapitelindelning
(sidan 71)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Nej
Inspelning i Omdöpning Radering
16:9-format av titlar
av titlar
(sidan 48)
(sidan 67) (sidan 69)
A-Bradering
(sidan 68)
Spellista
(sidan 71)
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Nej
Ja*3
Ja
Ja
Nej
Nej
Ja
Nej
Nej
Ja
Ja*4
Nej
Nej
Ja
Nej
Ja*3
Ja
Ja*4
Nej
Nej
Skivor som det inte går att spela in på
• 8 cm skivor
• DVD-R-skivor i VR-format
(videoinspelningsformat)
*3
*4
Gäller endast om inspelningsformatet är inställt på
LSP, SP, HSP eller HQ, och punkten ”Bildstorl. för
DVD-insp” är inställd på ”16:9”.
Det lediga skivutrymmet ökar inte av att man raderar
titlar.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
9
C:\2589942821RDRHX510EC\SE03GET-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 10 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
Spelbara skivor
Typ
Skivlogo
Ikon som
används i
den här
bruksanvisningen
Egenskaper
DVD VIDEO
DVD
Skivor som t.ex. filmer som finns att köpa eller
hyra
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor i
VIDEO CD/Super VIDEO CD-format
CD
Musik-CD-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor i
musik-CD format som finns att köpa
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVDROM-skivor som innehåller JPEG-bildfiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler
8 cm DVD+RW/
DVD-RW/
DVD-R-skivor
—
8 cm DVD+RW-, DVD-RW- och DVD-Rskivor som spelats in med en DVDvideokamera.
(Stillbilder som är inspelade med en DVDvideokamera går inte att spela upp.)
—
”DVD VIDEO” och ”CD” är varumärken.
Skivor som inte går att spela upp
• PHOTO CD-skivor
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som inte är
inspelade i musik-CD- eller Video CD-format,
eller inte innehåller några MP3- eller JPEG-filer
• Datadelen på CD-Extra-skivor
• DVD-ROM-skivor som inte innehåller JPEGfiler eller inte är i DVD Video-format.
•
•
•
•
DVD Audio-skivor
DVD-RAM-skivor
HD-lagret på Super Audio CD-skivor
DVD VIDEO-skivor med fel regionskod
(sidan 11)
• DVD-R-skivor som är inspelade i VR-format
(videoinspelningsformat)
10
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
C:\2589942821RDRHX510EC\SE03GETEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 11 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
Maximalt antal inspelningsbara titlar
Skiva
Antal titlar*
HDD
300
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
* Den maximala längden per titel är 8 timmar.
Att observera vid uppspelning av DVD VIDEO/
VIDEO CD-skivor
Det kan hända att vissa uppspelningsmanövrer för
DVD VIDEO-skivor/VIDEO CD-skivor är
förinställda av mjukvaruproducenterna. Eftersom
den här brännaren spelar DVD VIDEO-skivor/
VIDEO CD-skivor enligt det skivinnehåll som
mjukvaruproducenterna bestämt, kan det hända att
somliga uppspelningsfunktioner inte går att
använda. Se även instruktionerna som medföljer
DVD VIDEO-skivorna/VIDEO CD-skivorna.
Regionskoder (gäller endast DVD VIDEO)
Det finns en regionskod tryckt på baksidan av
brännaren och det går bara att spela upp DVD
VIDEO-skivor som är märkta med samma
regionskod. Detta system används för att skydda
upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor som är märkta med ALL går
också att spela i den här brännaren.
Om man försöker spela någon annan sorts DVD
VIDEO-skiva tänds meddelandet ”Uppspelning
förbjuden pga regionskoden.” på TV-skärmen.
Även om en viss DVD VIDEO-skiva saknar
regionskodsmärkning kan det hända att den inte
går att spela på grund av regionsbegränsningarna.
X
Regionskod
RDR–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Musikskivor som är kodade med
upphovsrättsskyddsteknik
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning på
andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här brännaren.
b Anmärkningar
• Det kan hända att vissa DVD+RW/DVD+R-skivor,
DVD-RW/DVD-R-skivor eller CD-RW/CD-R-skivor
inte går att spela i den här brännaren beroende på
inspelningskvaliteten eller skivans fysiska skick, eller
beroende på inspelningsapparatens och
skivbränningsmjukvarans egenskaper. Skivan går inte
att spela om den inte är korrekt slutbehandlad. Se
bruksanvisningen till inspelningsapparaten för närmare
detaljer.
• Det går inte att blanda material i VR-format och Videoformat på en och samma DVD-RW-skiva. Om du vill
byta skivformat så formatera om skivan (sidan 36).
Observera att innehållet på skivan raderas när man
formaterar om den.
• Det går inte att förkorta den tid det tar att spela in ens
med höghastighetsskivor.
• Vi rekommenderar att du använder skivor som är
märkta ”For Video” på förpackningen.
• Det går inte att lägga till nya inspelningar på DVD+Rskivor, DVD-R-skivor eller DVD-RW-skivor (i Videoformat) som redan innehåller inspelningar som är
gjorda med annan DVD-utrustning.
• I vissa fall kan det hända att det inte går att lägga till
nya inspelningar på DVD+RW-skivor som redan
innehåller inspelningar som är gjorda med annan
DVD-utrustning. Observera att den här brännaren
kommer att skriva om DVD-menyn om en ny
inspelning läggs till.
• Det går inte att redigera inspelningar på DVD+RWskivor, DVD-RW-skivor (i Video-format), DVD+Rskivor eller DVD-R-skivor som är inspelade med
annan DVD-utrustning.
• Om en skiva innehåller PC-data som den här brännaren
inte kan känna igen, kan det hända att dessa data
raderas.
• Det kan hända att det inte går att spela in på somliga
inspelningsbara skivor, beroende på skivan.
Den här produkten är konstruerad för att spela upp
skivor som följer Compact Disc (CD)-standarden.
På senare tid har vissa skivbolag börjat sälja
musikskivor som är kodade med olika sorters
upphovsrättsskyddsteknik. Observera att det
bland de skivorna förekommer skivor som inte
följer CD-standarden, vilket kan göra att de inte
går att spela i den här apparaten.
11
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 12 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Anslutningar och inställningar
Anslutning av brännaren
Följ steg 1 till 7 för att koppla in brännaren och justera inställningarna.
b Anmärkningar
•
•
•
•
Koppla in kablarna ordentligt för att undvika störningar.
Se även bruksanvisningarna till de olika komponenterna som ska kopplas in.
Det går inte att ansluta den här brännaren till en TV som saknar SCART-uttag eller videoingång.
Var noga med att dra ut de olika komponenternas stickkontakter ur vägguttaget innan du ansluter dem.
Steg 1: Uppackning
Kontrollera att du har följande delar:
• Nätkabel (1)
• Antennkabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (AA-storlek) (2)
12
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 13 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Steg 2: Anslutning av antennkabeln
Koppla in antennkabeln med hjälp av nedanstående procedur. Vänta med att koppla in nätkabeln tills du
kommit till ”Steg 5: Anslutning av nätkabeln” på sidan 18.
DVD-brännaren
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
Anslutningar och inställningar
till AERIAL IN
IN
OUT
AERIAL
TV
till AERIAL OUT
Antennkabel (medföljer)
: Signalflöde
1
Koppla loss antennkabeln från TV:n och koppla in den i AERIAL IN-uttaget på baksidan av
brännaren.
2
Koppla ihop AERIAL OUT-uttaget på brännaren med antenningången på TV:n med hjälp av den
medföljande antennkabeln.
13
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 14 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Steg 3: Anslutning av videokablarna
Välj ett av följande anslutningssätt, A till D, i förhållande till ingångarna på din TV-monitor, projektor,
eller A/V-förstärkare (receiver). Det gör det möjligt att se bilden.
A Anslutning till en SCART-ingång
Ställ in punkten ”Linjeutgång 1” på ”S-video” eller ”RGB” under ”Enkel inställning” (sidan 22), och
använd en SCART-kabel som motsvarar vald signaltyp.
B Anslutning till en videoingång
Bilden visas med standardbildkvalitet.
C Anslutning till en S VIDEO-ingång
Bilden visas med högre bildkvalitet.
D Anslutning till komponentvideoingångar (Y, PB/CB, PR/CR)
Bilden visas med hög kvalitet och exaktare färgåtergivning.
Om din TV kan hantera signaler i progressivt 525p/625p-format måste du använda det här
anslutningssättet och ställa in punkten ”Komponentutgångar” bland ”Video”-inställningarna på ”På”
(sidan 90). Tryck sedan på PROGRESSIVE på fjärrkontrollen för att mata ut progressiva videosignaler.
Se ”Hur man använder PROGRESSIVE-knappen” på sidan 16 för närmare detaljer.
B
INPUT
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
VIDEO
S-video-kabel
(medföljer ej)
INPUT
S VIDEO
C
L
AUDIO
TV, projektor eller A/Vförstärkare (receiver)
(gul)
R
TV, projektor eller A/Vförstärkare (receiver)
till LINE 2 OUT (VIDEO)
LINE 1 - TV
till LINE 2 OUT (S VIDEO)
DVD-brännaren
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
PB / CB
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
till i LINE 1 – TV
LINE 2 OUT
(röd)
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
(blå)
(grön)
SCART-kabel (medföljer ej)
till COMPONENT
VIDEO OUT
COMPONENT
VIDEO IN
Y
A
Komponentvideokabel
(medföljer ej)
TV
D
(grön)
PB/CB
(blå)
PR/CR
(röd)
TV, projektor eller A/Vförstärkare (receiver)
: Signalflöde
14
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 15 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Vid uppspelning av bilder i bredbildsformat
(”wide screen”)
Det kan hända att vissa inspelade bilder inte ryms
på TV-skärmen. Se sidan 89 om hur man ändrar
bildstorleken.
Anslut videobandspelaren till LINE 3/
DECODER-uttaget på brännaren (sidan 23).
b Anmärkningar
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan
brännaren och TV:n samtidigt.
• Det går inte att använda PROGRESSIVE-knappen med
anslutningarna B och C.
• När brännaren ansluts till TV:n via en SCART-kabel
ställs TV:n automatiskt in på ingången för brännaren
när uppspelningen startas. Tryck vid behov på t TV/
VIDEO för att återgå till TV-ingången.
• För att SMARTLINK-anslutningarna ska fungera
ordentligt krävs det en SCART-kabel med alla 21
stiften. Se även TV:ns bruksanvisning om du använder
detta anslutningssätt.
• Om du ansluter den här brännaren till en TV med
SMARTLINK så ställ in ”Linjeutgång 1” på ”Video”
under ”Enkel inställning”.
*1
*2
Angående SMARTLINKfunktionerna (gäller endast för
SCART-anslutningar)
*3
*4
*5
Om den anslutna TV:n (eller annan ansluten
utrustning som t.ex. en set top box) är kompatibel
med SMARTLINK, NexTView Link*3,
MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4, eller T-V LINK*5, kör den här brännaren
automatiskt SMARTLINK-funktionen när
anslutningarna enligt sätt A på sidan 14 är färdiga
(SMARTLINK-indikatorn tänds när du slår på
TV:n). Följande SMARTLINK-funktioner går att
använda.
• Nedladdning av stationsinställningsdata
Det går att ladda ner stationsinställningsdata från
TV:n till den här brännaren, och sedan ställa in
brännaren med hjälp av dessa data under ”Enkel
inställning”. Det gör ”Enkel inställning”proceduren mycket enklare. Var försiktig så att
du inte råkar koppla loss kablarna eller lämna
”Enkel inställning”-funktionen under den här
proceduren (sidan 22).
• TV-direktinspelning
Det går lätt att spela in det du tittar på på TV:n
(sidan 32).
Anslutningar och inställningar
Om du ansluter en videobandspelare
• Enknappsspelning
Det går att slå på brännaren och TV:n, ställa in
TV:n på ingången för brännaren, och starta
uppspelningen med en enda tryckning på Hknappen (uppspelningsknappen) (sidan 55).
• Enknappsmenyn
Det går att slå på brännaren och TV:n, ställa in
TV:n på brännarkanalen och se titellistmenyn
med en enda tryckning på TITLE LIST-knappen
(sidan 55).
• Enknappstimern
Det går att slå på brännaren och TV:n, ställa in
TV:n på brännarkanalen, och se
timerprogrammeringsmenyn med en enda
tryckning på [TIMER]-knappen (sidan 45).
• Automatisk avstängning
Brännaren stängs automatiskt av om den inte
används när man stänger av TV:n.
• NexTView-nedladdning
Det går lätt att ställa in timern med hjälp av
TV:ns NexTView-nedladdningsfunktion.
Se TV:ns bruksanvisning.
”MEGALOGIC” är ett registrerat varumärke för
Grundig Corporation.
”EASYLINK” och ”CINEMALINK” är varumärken
för Philips Corporation.
”Q-Link” och ”NexTView Link” är varumärken för
Panasonic Corporation.
”EURO VIEW LINK” är ett varumärke för Toshiba
Corporation.
”T-V LINK” är ett varumärke för JVC Corporation.
z Tips
SMARTLINK fungerar även för TV-apparater eller
annan utrustning med EPG Timer Control, EPG Title
Download, och Now Recording-funktioner. Se
bruksanvisningen till TV:n eller den andra utrustningen
för närmare detaljer.
b Anmärkningar
• SMARTLINK-funktionerna fungerar bara när ”Video”
är inställt för ”Linjeutgång 1”.
• Inte alla TV-apparater reagerar på ovanstående
funktioner.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
15
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 16 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Hur man använder PROGRESSIVEknappen
Med hjälp av PROGRESSIVE-knappen går det att
välja vilket signalformat som brännaren ska mata
ut videosignalerna i: interlace eller progressivt.
1
Anslut brännaren med hjälp av
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen
(anslutningssätt D på sidan 14).
2
Ställ in ”Komponentutgångar” bland
”Video”-inställningarna på ”På” (sidan 90).
3
Tryck på PROGRESSIVE-knappen.
”PROGRESSIVE” tänds på frontpanelens
display när brännaren matar ut progressiva
signaler.
Progressivt
Välj det här läget om:
– TV:n kan hantera progressiva signaler, och
– TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO
OUT-uttagen.
Observera att bilden blir otydlig eller inte visas
alls om man väljer progressiv signalutmatning när
något av ovanstående villkor inte är uppfyllt.
Interlace
Ställ in det här läget om:
– TV:n inte kan hantera progressiva signaler, eller
– TV:n är ansluten till några andra uttag än
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen (LINE 2
OUT (VIDEO eller S VIDEO)).
z Tips
När man väljer progressiv signalutmatning går det att
fininställa signalen i förhållande till den typ av mjukvara
man tittar på (sidan 90).
b Anmärkning
Observera att inte alla högupplösnings-TV-apparater är
fullt kompatibla med den här produkten, vilket kan göra
att det uppstår artefakter (mosaikliknande mönster) i
bilden. Om du har problem med 525/625 progressive
scan-bilder rekommenderar vi att du ställer om
anslutningen till ”standard definition”-utmatning. Om du
har några frågor om huruvida din TV är kompatibel med
den här DVD-brännaren som är av 525p/625p-modell, så
kontakta vår kundtjänst.
16
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 17 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Steg 4: Anslutning av ljudkablarna
Välj ett av följande anslutningssätt, A eller B, i förhållande tiill ingångarna på din TV-monitor,
projektor eller A/V-förstärkare (receiver). Det gör det möjligt att höra ljudet.
Med det här anslutningssättet matas ljudet ut genom TV:ns eller stereoförstärkarens (receiverns) två
högtalare. Följande surroundeffekter går att använda (sidan 56).
• TV: Dynamiskt, Brett, Natt
• Stereoförstärkare (receiver): Standard, Natt
B Anslutning till en digital ljudingång
Om din A/V-förstärkare (receiver) har en dekoder för Dolby*1 Digital, DTS*2 eller MPEG-ljud och en
digital ingång, så använd det här anslutningssättet. Det gör det möjligt att uppleva surroundeffekter med
hjälp av Dolby Digital (5,1 kanaler), DTS (5,1 kanaler) och MPEG-ljud (5,1 kanaler).
A
INPUT
(gul)
(röd)
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
Anslutningar och inställningar
A Anslutning till vänster/höger ljudingång
VIDEO
(vit)
(vit)
L
(gul)*
AUDIO
(röd)
R
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
TV, projektor eller A/Vförstärkare (receiver)
LINE 2 OUT
till LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
LINE 1 - TV
DVD-brännaren
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
AERIAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
LINE 2 OUT
till DIGITAL OUT (COAXIAL eller OPTICAL)
COAXIAL
eller
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Koaxial digitalkabel (medföljer ej)
Optisk digitalkabel (medföljer ej)
[Högtalare]
till den optiska
digitalingången
till den koaxiala
digitalingången
Bak (L)
B
Bak (R)
Fram (L)
Mitthögtalare
[Högtalare]
Fram (R)
A/V-förstärkare (receiver)
med dekoder
Subwoofer
: Signalflöde
* Den gula kontakten används för videosignaler (sidan 14).
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
17
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 18 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
z Tips
Placera ut högtalarna på rätt sätt enligt bruksanvisningen
till de anslutna komponenterna.
b Anmärkningar
• Anslut inte TV:ns ljudutgångar till LINE IN (RAUDIO-L)-uttagen samtidigt. Det gör att det matas ut
störningar ur TV:ns högtalare.
• Om du använder anslutningssättet A, så anslut inte
LINE IN (R-AUDIO-L)-uttagen och LINE 2 OUT (RAUDIO-L)-uttagen till TV:ns ljudutgångar samtidigt.
Det gör att det matas ut störningar ur TV:ns högtalare.
• Om du använder anslutningssättet B så gör
motsvarande inställningar under ”Ljudanslutningar”
bland ”Enkel inställning”-inställningarna (sidan 22)
när anslutningarna är färdiga. Annars kommer det att
inte att matas ut något ljud alls eller bara matas ut
kraftiga störningar ur högtalarna.
• Med anslutningssättet B går det inte att använda
surroundeffekterna på den här brännaren.
Steg 5: Anslutning av
nätkabeln
Koppla in den medföljande nätkabeln i AC INuttaget på brännaren. Sätt sedan i brännarens och
TV:ns stickkontakter i vägguttaget. När du
kopplat in nätkabeln måste du vänta en liten
stund innan det går att använda
brännaren. Vänta med att använda brännaren
tills displayen på frontpanelen tänds och
brännaren går över i standbyläge.
Om du ansluter ytterligare utrustning till den här
brännaren (sidan 23) så vänta med att ansluta
nätkabeln tills alla andra anslutningar är färdiga.
*1 Tillverkad
under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är varumärken
som tillhör Dolby Laboratories.
*2 ”DTS” och ”DTS Digital Out” är varumärken för
Digital Theater Systems, Inc.
~ AC IN
1
till AC IN
2
till ett vägguttag
18
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 19 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Steg 6: Gör klart
fjärrkontrollen
Det går att ställa in fjärrkontrollens signal för att
styra TV.
Om brännaren är ansluten till en A/V-förstärkare
(receiver) går det att styra A/V-förstärkarens
(receiverns) volym med den medföljande
fjärrkontrollen.
b Anmärkningar
• Beroende på apparaterna som ansluts kan det hända att
det inte går att använda alla nedanstående knappar för
att styra TV:n eller A/V-förstärkaren (receivern).
• När man matar in ett nytt kodnummer raderas det
gamla kodnumret.
• När man byter batterier i fjärrkontrollen kan det hända
att kodnumret återställs till fabriksinställningen. Mata i
så fall in rätt kodnummer igen.
Anslutningar och inställningar
Det går att styra brännaren med hjälp av den
medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier
(storlek AA) med polerna vända enligt 3- och #markeringarna inuti batterifacket. Rikta
fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn
på
brännaren när du använder den.
För att styra TV:n med
fjärrkontrollen
TV/DVDomkopplare
[/1
b Anmärkningar
• Om den medföljande fjärrkontrollen orsakar störningar
på andra Sony DVD-brännare eller DVD-spelare, så
ändra kommandolägesnumret för den här brännaren
(sidan 21).
• Använd batterierna på rätt sätt för att undvika risk för
läckage och frätskador. Om batterierna skulle börja
läcka så rör aldrig vid vätskan med bara händer.
Observera följande:
– Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt, eller batterier av olika fabrikat.
– Försök inte återuppladda batterierna.
– Ta ut batterierna om du inte tänker använda
fjärrkontrollen på länge.
– Om batterierna skulle börja läcka så torka noggrant
bort all vätska ur batterifacket innan du sätter i nya
batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn (som är märkt med
på frontpanelen) för stark belysning, t.ex. direkt solljus
eller ljuset från starka lampor. Det kan göra att
brännaren inte svarar på kommandon från
fjärrkontrollen.
Sifferknappar,
SET, -/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
2 +/–
0
t TV/VIDEO
1
2
3
Skjut TV/DVD-omkopplaren till TV-läget.
Håll [/1 intryckt.
Mata in TV:ns fabrikatkod (se
”Kodnummer för TV-apparater som går att
styra” nedan) med hjälp av
sifferknapparna.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
19
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 20 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
4
Släpp [/1.
När TV/DVD-omkopplaren är inställd på TVläget fungerar fjärrkontrollen på följande sätt:
Knappar
Gör så här
[/1
Slå på och stänga av
TV:n
2 (volym) +/–
PROG +/–
(bredbildsläge)
Justera volymen på
TV:n
Välja programpostion
på TV:n
Växla till/från
bredbildsläget på en
Sony bredbilds-TV
t TV/VIDEO
Byta ingång på TV:n
Sifferknappar och
SET, -/--*
Välja programpostion
på TV:n
* Om du använder sifferknapparna för att välja
programposition på TV:n så tryck på -/-- och
därefter på sifferknapparna för att mata in
tvåsiffriga nummer.
Fabrikat
Kodnummer
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Toshiba
38
LG
06
JVC
33
För att styra volymen på A/Vförstärkaren (receivern) med
fjärrkontrollen
TV/DVDomkopplare
[/1
För att använda t TV/VIDEO-knappen
(gäller endast vid SCART-anslutningar)
t TV/VIDEO-knappen används för att växla
mellan brännaren och den senast valda ingången
på TV:n. Rikta fjärrkontrollen mot brännaren när
du använder den här knappen. Den här knappen
fungerar även när TV/DVD-omkopplaren är
inställd på DVD.
När brännaren är ansluten till TV:n via SCARTuttagen ställs TV:n automatiskt in på
brännaringången när uppspelningen startar. Om
du vill titta på något annat så tryck på t TV/
VIDEO-knappen för att byta ingång på TV:n.
Kodnummer för TV-apparater som går att styra
Om det finns mer än ett kodnummer listat så prova
att mata in dem ett i taget tills du hittar ett
kodnummer som fungerar för din TV.
Fabrikat
Kodnummer
Sony
01 (standardinställning)
Aiwa
01 (standardinställning)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Loewe
06, 45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
2 +/–
1
2
Skjut TV/DVD-omkopplaren till DVD-läget.
3
Släpp [/1.
Håll [/1 intryckt och mata in fabrikatkoden
(se nedanstående tabell) för din A/Vförstärkare (receiver) med hjälp av
sifferknapparna.
Nu fungerar 2 (volym) +/– -knapparna för
att styra volymen på A/V-förstärkaren.
Om du vill styra volymen på TV:n i stället så
skjut TV/DVD-omkopplaren till TV-läget.
z Tips
Om du vill styra TV:ns volym även när TV/DVDomkopplaren är inställd på DVD, så gör om ovanstående
steg och mata in kodnumret 90 (fabriksinställningen).
20
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 21 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kodnummer för A/V-förstärkare (receivrar)
som går att styra
Om det finns mer än ett kodnummer listat så prova
att mata in dem ett i taget tills du hittar ett
kodnummer som fungerar för din A/V-förstärkare
(receiver).
1
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
Kodnummer
Sony
78, 79, 80, 91
Inställningar
Kanalinställniing
Video
Kanallista
Ljud
TV-guidesida
Funktioner
Klocka
Språk
Denon
84, 85, 86
Andra inst.
Kenwood
92, 93
Enkel inst.
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sansui
87
Technics
97, 98
3
Välj ”Andra inst.” och tryck på ENTER.
Anslutningar och inställningar
INSTÄLLNINGAR
Fabrikat
INSTÄLLNINGAR
Yamaha
94, 95, 96
Om du har en Sony DVD-spelare
eller mer än en Sony DVD-brännare
Om den medföljande fjärrkontrollen stör den
andra Sony DVD-brännaren eller DVD-spelaren,
så ställ in kommandolägesnumret för den här
brännaren och dess fjärrkontroll på ett annat
nummer än den andra Sony DVD-brännaren eller
DVD-spelaren.
Standardinställningen för kommandoläget för den
här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
M/m,
ENTER
O RETURN
COMMAND
MODEomkopplare
Inställningar
Formatera DVD-RW :
VR
Video
Tvåspråkig hårddiskinsp. :
Huvudljud
Ljud
Tvåspråkig DVD-insp. :
Huvudljud
Funktioner
Dämpad belysning :
Normal
Andra inst.
Strömbesparing :
Av
Autom. info-visning :
På
Kommandoläge :
DVD3
Enkel inst.
Fabriksinställningar
4
Välj ”Kommandoläge” och tryck på
ENTER.
INSTÄLLNINGAR
Inställningar
Formatera DVD-RW :
VR
Video
Tvåspråkig hårddiskinsp. :
Huvudljud
Ljud
Tvåspråkig DVD-insp. :
Huvudljud
Funktioner
Dämpad belysning :
Andra inst.
Strömbesparing :
Enkel inst.
Normal
Kommandoläge :
Av
DVD1
På
DVD2
DVD3
Fabriksinställningar
DVD3
Autom. info-visning :
5
Välj kommandoläge (DVD1, DVD2 eller
DVD3) och tryck på ENTER .
6
Ställ in COMMAND MODE-omkopplaren på
fjärrkontrollen på samma läge som du
valde ovan.
För att återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN.
Kontrollera att kommandolägesomkopplaren på
fjärrkontrollen är inställd på
standardinställningen DVD3 innan du försöker
ändra kommandoläget på brännaren. Om du
ändrar kommandoläget för fjärrkontrollen till
DVD1 eller DVD2 kan det hända att det inte går
att styra den här brännaren.
21
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 22 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
TV-typ
Om du har en bredbilds-TV så ställ in ”16:9”.
Om du har en standard-TV så ställ in antingen
”4:3 Letter Box” (bilden krymps så att den får
plats på skärmen) eller ”4:3 Pan Scan” (bilden
dras ut så att den fyller hela skärmen). Detta
avgör hur bilder i ”bredbildsformat” kommer
att visas på TV:n.
Steg 7: Enkel inställning
Ställ in grundinställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen för ”Enkel inställning”.
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Komponentutgångar
Om du använder COMPONENT VIDEO
OUT-utgången så ställ in ”På”.
PROG +/–
Linjeingång 3
Om du tänker ansluta en dekoder till LINE 3/
DECODER-uttaget så ställ in ”Ja”.
0
Linjeutgång 1
Ställ in ”Video” för att mata ut videosignaler.
Ställ in ”S-video” för att mata ut
S-videosignaler.
Ställ in ”RGB” för att mata ut RGBvideosignaler.
Välj ”Video” om du vill använda
SMARTLINK-funktionerna.
• Om du ställer in punkten
”Komponentutgångar” på ”På” går det inte
att välja ”RGB”.
Om du ställer in punkten ”Linjeingång 3” på
”Ja” går det inte att välja ”S-video”.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Slå på brännaren och ställ in TV:ns
ingångsväljare så att bilden från
brännaren visas på TV-skärmen.
Ett meddelande om startinställningarna visas.
• Om detta meddelande inte tänds så välj
”Enkel inst.” under ”INSTÄLLNINGAR”
på systemmenyn för att köra ”Enkel
inställning”-funktionen (”Inställningar och
justeringar” på sidan 84).
2
Tryck på ENTER.
Följ anvisningarna på skärmen för att göra
följande inställningar.
OSD
Välj språk för informationen som visas på
skärmen.
Mottagarsystem
Ställ in ditt land eller språk.
Programpositionsordningen ställs in i
förhållande till inställt land.
Om du vill ställa in positionerna för hand så se
sidan 84.
• Om du bor i ett fransktalande land som inte
är med i listan på skärmen så välj ”ELSE”.
Klocka
Brännaren söker automatiskt efter en
klocksignal. Om den inte hittar någon
klocksignal så ställ in klockan för hand med
</M/m/,, och tryck sedan på ENTER.
Ljudanslutningar
Om du har anslutit en an A/V-förstärkare
(receiver) via en optisk eller koaxial
digitalkabel så ställ in ”Ja: DIGITAL OUT”
och ställ in den digitala utsignalen (sidan 92).
3
Tryck på ENTER när ”Avsluta” tänds.
Därmed är proceduren för ”Enkel inställning”
klar.
För att återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN.
z Tips
• Om A/V-förstärkaren (receivern) är försedd med en
dekoder för MPEG-ljud, så ställ in punkten ”MPEG”
på ”MPEG” (sidan 92).
• Om du vill göra om proceduren för ”Enkel inställning”
så välj ”Enkel inst.” under ”INSTÄLLNINGAR” på
systemmenyn (sidan 98).
22
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 23 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Anslutning av en videobandspelare eller liknande
Anslutning till LINE 3/DECODER-uttaget
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 3/DECODER-uttaget på den här
brännaren.
Anslutningar och inställningar
Dra först ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter en videobandspelare eller liknande
inspelningsapparat till LINE IN-ingångarna på den här brännaren.
Använd DV IN-ingången på frontpanelen om apparaten har en DV-utgång (i.LINK-utgång) (gäller endast
RDR-HX710/HX910) (sidan 79).
Se även bruksanvisningen som medföljde apparaten som ska anslutas.
Om du vill spela in på den här brännaren så se ”Inspelning från ansluten utrustning utan timer” på
sidan 53.
TV
Videobandspelare
SCART-kabel (medföljer ej)
till SCART-ingången
till i LINE 3/DECODER
till i LINE 1 – TV
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-brännaren
b Anmärkningar
• Det går inte att spela in bilder som innehåller kopieringsskyddssignaler som förbjuder kopiering.
• Om man leder signalen från brännaren via videobandspelaren kan det hända att bilden blir otydlig på TV-skärmen.
DVDbrännare
Videobandspelare
TV
Var därför noga med att ansluta videobandspelaren till DVD-brännaren och TV:n i nedanstående ordning. Om du vill
titta på videoband så använd en annan linjeingång på TV:n.
Linjeingång 1
Videobandspelare
DVDbrännare
TV
Linjeingång 2
• SMARTLINK-funktionerna fungerar inte för apparater som är anslutna via DVD-brännarens LINE 3/DECODERuttag.
• När du spelar in på videobandspelaren från den här DVD-brännaren så ställ inte om ingången på TV:n genom att
trycka på t TV/VIDEO-knappen på fjärrkontrollen.
• Om du drar ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget går det inte att se bilden från den anslutna videobandspelaren.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
23
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 24 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Anslutning till LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-ingångarna
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 2 IN- eller LINE 4 IN-ingångarna
på den här brännaren. Om apparaten har ett S-video-uttag kan du använda en S-video-kabel i stället för
en ljud/videokabel.
Videobandspelare, osv.
OUTPUT
VIDEO
S VIDEO
AUDIO
L
R
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
S-video-kabel
(medföljer ej)
till LINE 2 IN
DVD-brännaren (framsidan)
(baksidan)
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / C R
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
till LINE 4 IN
Videobandspelare, e.d.
: Signalflöde
z Tips
Om den anslutna apparaten bara matar ut ljudet i mono så använd en ljudkabel som distribuerar monoljudet till både
höger och vänster kanal (medföljer ej).
b Anmärkningar
• Koppla inte in någonting i det gula LINE IN (VIDEO)-uttaget när du använder en S-videokabel.
• Koppla inte ihop utgångarna på den här brännaren med ingångarna på en annan apparat vars utgångar är anslutna till
ingångarna på den här brännaren. Det kan leda till störningar (rundgång).
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan brännaren och TV:n samtidigt.
24
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 25 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Anslutning till en satellitmottagare eller digital
mottagare
TV
till SCART-ingången
Anslutningar och inställningar
Anslut en satellitmottagare eller en digital mottagare till den här brännaren via LINE 3/DECODERuttaget. Dra ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter mottagaren.
Se nedan om hur man använder funktionen för synkroniserad inspelning.
Satellitmottagare, e.d.
SCART-kabel
(medföljer ej)
till i LINE 1 – TV
till i LINE 3/DECODER
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
DVD-brännaren
Om satellitmottagaren kan mata ut RGBsignaler
Den här brännaren kan ta emot RGB-signaler. Om
satellitmottagaren kan mata ut RGB-signaler så
koppla ihop TV SCART-uttaget på
satellitmottagaren med LINE 3/DECODERuttaget, och ställ in punkten ”Linjeingång 3” under
”Scart-inställning” på ”Video/RGB” bland
”Video”-inställningarna (sidan 90). Observera att
med det här anslutningssättet och de här
inställningarna går det inte att använda
SMARTLINK-funktionen. Om du vill använda
SMARTLINK-funktionen med en kompatibel set
top box, så se anvisningarna som medföljde din set
top box.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
25
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 26 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Om du vill använda funktionen för
synkroniserad inspelning
Man måste använda det här anslutningssättet för
att det ska gå att använda funktionen för
synkroniserad inspelning. Se ”Inspelning från
ansluten utrustning med en timer (Synkro-insp.)”
på sidan 51.
Ställ in punkten ”Linjeingång 3” under ”Scartinställning” bland ”Video”-inställningarna
(sidan 90) enligt specifikationerna för din
satellitmottagare. Se bruksanvisningen till
satellitmottagaren för närmare information.
Om du använder en B Sky B-mottagare så var
noga med att koppla ihop mottagarens VCR
SCART-uttag med LINE 3/DECODER-uttaget.
Ställ sedan in punkten ”Linjeingång 3” under
”Scart-inställning” enligt specifikationerna för
VCR SCART-uttaget på din satellitmottagare.
b Anmärkningar
• Ställ inte in punkten ”Linjeingång 3” under ”Scartinställning” bland ”Video”-inställningarna på
”Dekoder”.
• Synkroniserad inspelning fungerar inte med vissa
mottagare. Se mottagarens bruksanvisning för närmare
detaljer.
• Om du drar ut brännarens stickontakt ur vägguttaget
går det inte att se bilden från den anslutna mottagaren.
26
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 27 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Anslutning av en betal-TV/Canal Plus-dekoder
Det går att titta på och spela in betal-TV/Canal Plus-program genom att ansluta en dekoder (medföljer ej)
till brännaren. Dra ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter dekodern.
Anslutningar och inställningar
Anslutning av en dekoder
TV
Antennkabel
(medföljer)
till AERIAL IN
till SCART-ingången
Betal-TV/Canal Plusdekoder
SCART-kabel
(medföljer ej)
SCART-kabel (medföljer ej)
till i LINE 1 – TV
till AERIAL OUT
till i LINE 3/DECODER
DVD-brännaren
LINE 1 - TV
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
27
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BAS-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 28 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inställning av betal-TV/Canal Pluskanaler
4
Välj ”Scart-inställning” och tryck på
ENTER.
Video - Scart-inställning
Linjeutgång 1
Linjeingång 3
Video
Video/RGB
Video
Video
Video/RGB
S-video
Video
Dekoder
Video
Om du vill titta på eller spela in betal-TV/Canal
Plus-program så ställ in brännaren för att ta emot
de kanalerna med hjälp av skärminformationen.
Var noga med att utföra alla nedanstående steg för
att kanalerna ska bli rätt inställda.
5
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
S-video
S-video
Video
S-video
S-video
S-video
RGB
Video/RGB
Video
Tryck på M/m för att välja ”Video” eller
”RGB” för ”Linjeutgång 1”, ”Dekoder” för
”Linjeingång 3”, samt ”Video” för
”Linjeutgång 3”, och tryck sedan på
ENTER.
”Video”-inställningsskärmen tänds igen.
0
SYSTEM
MENU
6
Tryck på O RETURN för att flytta tillbaka
markören till den vänstra kolumnen.
7
Välj ”Inställningar” och tryck på ENTER.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
1
Linjeutgång 3
INSTÄLLNINGAR
Tryck på SYSTEM MENU.
Inställningar
Kanalinställniing
Video
Kanallista
Ljud
TV-guidesida
Funktioner
Klocka
Andra inst.
Språk
Enkel inst.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
8
Välj ”Kanalinställning” och tryck på
ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
Prog. 8
INSTÄLLNINGAR
BG
Inställningar
Kanalinställniing
Normal/kabel-TV :
Normal
Video
Kanallista
Kanalinst. :
K2
Ljud
TV-guidesida
Stationsnamn :
CDE
Funktioner
Klocka
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Andra inst.
Språk
Ljud :
NICAM
Enkel inst.
3
System :
9
Tryck på PROG +/– för att välja önskad
programposition.
Välj ”Video” och tryck på ENTER.
Vald programposition
Inställningar - Kanalinställning
INSTÄLLNINGAR
Inställningar
TV-typ :
16:9
System :
BG
Video
Pausläge :
Auto
Normal/kabel-TV :
Normal
Ljud
Komponentutgångar :
Av
Kanalinst. :
K 24
Funktioner
Progressivt läge :
Auto
Stationsnamn :
PQR
Andra inst.
Scart-inställning
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Linjeingång 4 :
Video
Prog. 6
Enkel inst.
28
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE04BASEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 29 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
10 Välj ”System” och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
DK
Kanalinst. :
KI 2
Stationsnamn :
CDE
L
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 6
För att återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN.
b Anmärkningar
DK, I eller L, och tryck sedan på ENTER.
Om du vill titta på TV i Frankrike så välj ”L”.
12 Välj ”Normal/kabel-TV” och tryck på
ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Normal
Kanalinst. :
2
KKabel-TV
Stationsnamn :
PQR
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 6
Anslutningar och inställningar
11 Tryck på M/m för att välja TV-system, BG,
• Om du ställer in ”Linjeingång 3” på ”Dekoder” i steg 5
ovan går det inte att välja ”L3”, eftersom Linje 3 då blir
en särskild linje för dekodern.
• Om du drar ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget
går det inte att se bilden från den anslutna dekodern.
13 Välj ”Normal” och tryck på ENTER.
Välj ”Kabel-TV” för att ställa in kabel-TVkanaler (CATV).
14 Välj ”Kanalinst.” och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
2
KK24
Stationsnamn :
PQR
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 6
15 Välj betal-TV/Canal Plus-kanal, och tryck
på ENTER.
16 Välj ”Betal-TV/CANAL+” och tryck på
ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K 24
Stationsnamn :
PQR
Betal-TV/CANAL+ :
Av
På
Ljud :
NICAM
Av
Prog. 6
17 Välj ”På” och tryck på ENTER.
29
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 30 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Formatering av en DVD-skiva
(Skivinfo)
Sju grundfunktioner
— Bekanta dig med DVD-brännaren
1. Hur man lägger i och
formaterar en DVD-skiva
(Skivinfo)
Hur man lägger i en skiva
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
+RW
-RWVR -RWVideo
Nya skivor formateras automatiskt när man lägger
i dem. Om det behövs går det att formatera om
DVD+RW- eller DVD-RW-skivor för hand så att
de blir tomma. För DVD-RW-skivor går det att
välja inspelningsformat (VR-format eller Videoformat) efter behov (sidan 8).
-R
DATA DVD DATA CD
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
2
Tryck på DVD.
Tryck på Z (öppna/stäng) och lägg i en
skiva i skivfacket.
1
Lägg i en skiva.
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Tryck på TOOLS.
TOOLS-menyn tänds.
Stäng
Stopp
Med inspelnings/uppspelningssidan vänd
nedåt
3
Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Vänta tills ”LOAD” släcks på frontpanelens
display.
Oanvända DVD-skivor formateras
automatiskt.
Radera
Skydda
Kopiering
Alternativ för skivan eller bilden
På TOOLS-menyn visas olika alternativ som
gäller för hela skivan (t.ex. skivskydd),
brännaren (t.ex. ljudinställningar under
inspelning), eller multipla punkter på
listmenyer (t.ex. radering av flera titlar). Vilka
alternativ som visas beror på situationen och
skivtypen.
30
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 31 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Flytta markören ner längs TOOLS-menyn
tills ”Skivinfo” är valt, och tryck sedan på
ENTER.
Exempel: När en DVD-RW-skiva (i VRformat) är ilagd.
Skivinformation
z Tips
• Genom att formatera om DVD-RW-skivor går det att
byta inspelningsformat på dem, eller att spela in på nytt
på DVD-RW-skivor som är slutbehandlade.
• För DVD+RW-skivor och DVD-RW-skivor (i Videoformat) går det att kontrollera det lediga utrymmet och
titlarnas plats på skivan med hjälp av skivkartan
(sidan 70).
b Anmärkning
Stäng
Skivnamn
Medium
DVD-RW
Format
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Datum
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Återst.
HQ : 0H30M
LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Skivskydd
Slutbeh.
Av
SP : 1H00M
EP : 2H00M
På den här modellen motsvarar 1 GB (utläses ”gigabyte”)
1 miljard bytes. Ju högre nummer, desto större
skivutrymme.
Radera allt
Formatera
2. 3 / 4. 7GB
1 ”Skivnamn” (gäller endast DVD)
2 ”Medium”: Skivtyp
3 ”Format”: Inspelningsformat (gäller endast
DVD-RW)
4 ”På”/”Av”: Anger om skyddet är
påslaget (gäller endast DVD-RW-skivor i
VR-format)
5 ”Titelnr.”: Totalt antal titlar
6 ”Datum”: Inspelningsdatumet för den
äldsta och den nyaste titeln (gäller endast
DVD)
7 ”Kontin. Återst. tid”/”Återst.” (ungefärlig)
• Den återstående inspelningstiden för
respektive inspelningsformat
• Mätare för skivutrymmet
• Återstående skivutrymme/totalt
skivutrymme
8 Skivinställningsknappar
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Skivnamn Movie
”Skivnamn” (sidan 39)
”Skivskydd” (sidan 40)
”Slutbeh.”/”Återställ” (sidan 40)
”Radera allt” (sidan 70)
”Formatera”
Vad som går att ställa in varierar beroende på
skivtypen.
4
5
Välj ”Formatera” och tryck på ENTER.
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
För DVD-RW-skivor: välj ”VR” eller
”Video”, och tryck på ENTER.
Allt innehåll på skivan raderas.
31
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 32 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
4
2. Inspelning av ett
program
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
Tryck på z REC.
Inspelningen startar.
Inspelningen avbryts automatiskt efter
8 timmars kontinuerlig inspelning eller när
hårddisken eller DVD-skivan blir full.
+R
-R
I det här avsnittet beskrivs det grundläggande
sättet att spela in ett TV-program som just håller
på att sändas på hårddisken (HDD) eller på en
skiva (DVD). Se sidan 42 angående hur man
spelar in med hjälp av timern.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x REC STOP som sitter under locket på
fjärrkontrollen.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
För att pausa inspelningen
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
Tryck på X REC PAUSE som sitter under locket
på fjärrkontrollen.
Tryck en gång till på knappen för att starta
inspelningen igen.
0
t TV/VIDEO
DISPLAY
X REC PAUSE
x REC STOP
z REC
1
För att titta på ett annat TV-program medan du
spelar in
Om TV:n är ansluten till LINE 1 – TV-uttaget så
ställ in TV:n på TV-ingången genom att trycka på
t TV/VIDEO-knappen, och välj sedan det
program som du vill titta på. Om TV:n är ansluten
till LINE OUT-utgången eller COMPONENT
VIDEO OUT-utgången så ställ in TV:n på TVingången genom att trycka på t TV/VIDEOknappen (sidan 19).
REC MODE
TV-direktinspelning
Tryck på HDD eller DVD.
Om du använder SMARTLINK-anslutningar går
det lätt att spela in det du tittar på på TV:n.
Tryck på z REC medan TV:n är påslagen eller i
standbyläge. Brännaren slås automatiskt på och
börjar spela in det du tittar på på TV:n.
Om du vill spela in på en DVD-skiva så lägg i
en inspelningsbar DVD-skiva (se ”Hur man
lägger i en skiva” på sidan 30).
2
Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition eller ingång som du vill
spela in ifrån.
3
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsformat.
b Anmärkning
Om ”TV” tänds på frontpanelens display går det inte att
stänga av TV:n eller byta kanal under TVdirektinspelning. Om du vill stänga av den här
funktionen så ställ in ”TV-direktinspelning” på ”Av”
bland ”Funktioner”-inställningarna (sidan 93).
Varje gång man trycker på knappen ändras
inställningen på TV-skärmen på följande sätt:
HQ
HSP
SP
SEP
SLP
EP
För närmare detaljer om de olika
inspelningsformaten, se sidan 42.
LSP
LP
32
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 33 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Angående Teletext-funktionen
Kontroll av skivtillståndet under
inspelningens gång
Det går att kontrollera inspelningsinformation
som t.ex. inspelningstiden och skivtypen.
Tryck två gånger på DISPLAY under pågående
inspelning.
Inspelningsinformationen visas.
* saknas i vissa områden
z Tips
Om du inte vill titta på TV medan du spelar in kan du
stänga av TV:n. Om du använder en dekoder så låt den
vara påslagen.
b Anmärkningar
• Efter att man trycker på z REC kan det ta en kort
stund innan inspelningen startar.
• Det går inte att ändra inspelningsformatet under
inspelningens gång eller i inspelningspausläge.
• Om det skulle bli strömavbrott kan det hända att
programmet som håller på att spelas in försvinner.
• Det går inte att titta på ett betal-TV/Canal Plusprogram medan ett annat betal-TV/Canal Plus-program
håller på att spelas in.
• För att det ska gå att använda funktionen för direkt TVinspelning måste brännarens klocka först vara rätt
ställd.
A Skivtyp/format
B Inspelningstillstånd
C Inspelningsformat
D Inspelningstid
Tryck på DISPLAY för att släcka informationen
igen.
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Vissa sändarsystem har en teletext-tjänst* (textTV) där hela program och deras data (titel, datum,
kanal, inspelningsstarttid, osv.) lagras dag för dag.
När brännaren spelar in ett program hämtar den
automatiskt programnamnet från teletext-sidorna
och lagrar det som titelnamn. Se ”TV-guidesida”
på sidan 87 för närmare detaljer.
Observera att teletext-informationen inte visas på
TV-skärmen. Om du vill se teletext-informationen
på TV-skärmen så tryck på t TV/VIDEO på
fjärrkontrollen för att gå över till TV-ingången.
33
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 34 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3. Uppspelning av inspelade
program (titellista)
Titellista med tumnagelbilder (Exempel: DVDRW-skiva i VR-format)
TITELLISTA
ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
AAB
Fre 28.10. 2005 13:00 (0H30M) LSP 0.9GB
-R
11 Travel
DEF
Ons 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
För att spela upp en inspelad titel väljer man den
titeln på titellistan.
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tis 25.10. 2005 9:00
GHI
Ons 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
m
Utvidgad titellista
TITELLISTA
0
TITLE LIST
M/m,
ENTER
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12
Tennis
AAB Fre
28.10
11
Travel
DEF Ons
26.10
10
Mystery
AAB Tis
25.10
9
World Sports
GHI
Ons
19.10
8
Family
DEF Mån
17.10
7
Nature
L3
Lör
15.10
6
News
GHI
Fre
14.10
5
Weather
L3
Tors
13.10
TOOLS
/
A Skivtyp:
m
M
H/X/x
Här visas medietypen: HDD eller DVD.
För DVD-RW-skivor (i VR-format) visas
även titeltypen (original eller spellista).
B Skivutrymme (återstående/totalt)
C Titelinformation:
1
Tryck på HDD eller DVD.
Om du väljer DVD så lägg i en DVD-skiva (se
”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30).
Beroende på skivan börjar den automatiskt
spelas.
2
Tryck på TITLE LIST.
Om du vill se en utvidgad titellista så tryck på
TOOLS för att välja ”Visa lista”, och tryck
sedan på ENTER.
Här visas titelnummer, titelnamn och
inspelningsdatum. På tumnagelstitellistan
visas även titelns storlek.
z (röd): Anger att den titeln just håller på att
spelas in.
: Anger att den titeln håller på att kopieras.
: Anger att titeln är skyddad.
”NEW” (eller N): Anger att titeln är
nyinspelad (och ännu inte har spelats upp)
(gäller endast HDD).
: Anger att uppdateringsfunktionen är
påslagen (gäller endast HDD) (sidan 44).
: Anger att den titeln innehåller
kopieringsskyddssignaler av ”Copy-Once”typ (gäller endast HDD) (sidan 76).
D Rullist:
Visas om inte alla titlarna får plats på listan.
För att se de andra titlarna trycker man på
M/m.
E Tumnagelbild för en titel
En stillbild visas för varje titel.
34
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 35 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
På undermenyn visas olika möjligheter som
bara gäller för vald punkt. Vad som visas
beror på modellen, situationen och skivtypen.
TITELLISTA
ORIGINAL
12 Tennis
4.3 / 4.7GB
Stäng
AAB
Spela
Fre 28.10. 2005 13:00 (0H30M) LSP 0.9GB
11 Travel
Spela fr. början
10 Mystery
Tis 25.10. 2005 9:00
9 World Sports
Kopiering
AAB
Visuell SLP
sökning
(1H00M)
0.8GB
Titelnamn
Radera kapitel GHI
SEP 0.6GB
Ons 19.10. 2005 20:00 (1H00M)
A-B-radering
Sorteringsordning
Osedd titel
(gäller endast
HDD)
Titlarnas inspelningsordning. Den
senast inspelade men ännu ej
uppspelade titeln visas längst upp i
listan. Spellisttitlar visas inte.
För att byta tumnagelbild för en titel (gäller
endast HDD/DVD-RW i VR-format)
Du kan välja din favoritscen för den tumnagelbild
som ska visas på titellistmenyn.
1
2
Tryck på TITLE LIST i stoppläge.
3
Välj ”Välj tumnagel” och tryck på ENTER.
Vald titel börjar spelas i bakgrunden.
4
Titta på bilden som spelas upp och tryck på
H, X, eller m/M för att välja den scen
som du vill använda som tumnagelbild, och
tryck sedan på ENTER.
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
5
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Den scenen ställs in som tumnagelbild för
titeln.
Undermenyn
4
Välj ”Spela” och tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald titel.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att bläddra mellan sidorna i listan
(sidläget)
Tryck på
/
medan listan visas. Varje gång
/
ändras hela titellistan till
man trycker på
nästa/föregående sida med titlar.
Angående titellistan för HDD/DVD-RW-skivor
(i VR-format)
Det går att växla mellan original och spellista för
titellistan.
Tryck på TOOLS medan titellistmenyn visas för
att välja antingen ”Original” eller ”Playlist”, och
tryck sedan på ENTER.
Se ”Redigeringsmöjligheter för hårddisken och
DVD-RW-skivor (i VR-format)” på sidan 66 för
närmare detaljer.
För att ändra titelordningen (sortera)
Tryck på TOOLS medan titellistmenyn visas för
att välja ”Sortera titlar”. Tryck på M/m för att välja
alternativ, och tryck på ENTER.
Ordning
Sorteringsordning
Efter datum
Titlarnas inspelningsordning. Den
senast inspelade titeln visas längst
upp i listan.
Efter titel
Alfabetisk ordning.
Efter nr.
Titelnummerordning.
Välj den titel vars tumnagelbild du vill ändra
och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Radera
DEF
SEP 0.3GB
Ons 26.10. 2005 20:00 (0H30M)
Skydda
Ordning
För att släcka titellistan
Tryck på TITLE LIST.
z Tips
• När en inspelning är klar ställs den första scenen
automatiskt in som tumnagelbild för den inspelningen
(titeln).
• Det går att välja ”TITELLISTA” på systemmenyn.
b Anmärkningar
• Det kan hända att titelnamnen inte visas för DVDskivor som är brända på andra DVD-brännare.
• Bokstäver som inte går att visa byts ut mot ”*”.
• Det kan ta ett par sekunder innan tumnagelbilderna
visas.
• Efter redigering kan det hända att titeltumnagelbilden
ändras tillbaka till den första scenen i inspelningen
(titeln).
• Efter kopiering försvinner titeltumnagelbilden som var
inställd för den ursprungliga inspelningen.
35
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 36 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
4. Kontroll av
uppspelningstid och
uppspelningsinformation
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
C Nuvarande funktion eller ljudinställningar
(visas bara tillfälligt)
Exempel: Dolby Digital 5,1 kanaler
Bak (L/R)
-R
1: Engelska DolbyDigital 3/2.1
DATA DVD DATA CD
Det går att kontrollera speltiden och den
återstående tiden för nuvarande titel, kapitel eller
spår. Det går även att kontrollera skivnamnet som
är inspelat på DVD/CD-skivan.
Fram (L/R) + Mitthögtalare
LFE (Lågfrekvenseffekt)
D Nuvarande vinkel
Skärm 2
Exempel: Vid uppspelning av en DVD-RW-skiva
(i VR-format)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TIME/TEXT
Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
A Skivtyp*1/format (sidan 8)
Varje gång man trycker på knappen ändras det
som visas på följande sätt:
B Titeltyp (visas bara för spellistor)
(sidan 66)
Skärm 1 t Skärm 2 t Skärmen släckt
C Uppspelningssätt
Vad som visas varierar beroende på skivtypen
eller uppspelningstillståndet.
D Inspelningsformat (sidan 42)
Skärm 1
Exempel: Vid uppspelning av en DVD VIDEOskiva
Titel 1
Vinkel3(5)
1: Engelska DolbyDigital 2/0
A Titelnummer/namn
(Antingen spårnumret, spårnamnet,
scennumret eller filnamnet visas för CDskivor, VIDEO CD-skivor, DATA DVDskivor och DATA CD-skivor.)
B Funktioner som går att använda för DVD
VIDEO-skivor (
vinkel/
ljudspår/
textning, osv.), respektive uppspelningsdata
för DATA DVD-skivor och DATA CD-skivor
E Uppspelningsmätare*2
F Titelnummer (kapitelnummer*3) (sidan 61)
(Antingen spårnumret, scennumret,
albumnumret*3 eller filnumret visas för CDskivor, VIDEO CD-skivor, DATA DVDskivor och DATA CD-skivor.)
G Albumnamnet visas för CD-skivor med
CD-text, DATA DVD-skivor och DATA
CD-skivor när man trycker upprepade
gånger på TIME/TEXT.
H Speltid (återstående tid*3)
*1
*2
*3
Super VIDEO CD-skivor visas som ”SVCD”, DATA
CD-skivor som ”CD” och DATA DVD-skivor som
”DVD”.
Visas inte för VIDEO CD-skivor, DATA DVD-skivor
och DATA CD-skivor.
Visas när man trycker upprepade gånger på TIME/
TEXT.
36
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 37 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
z Tips
• Om punkten ”DTS” är inställd på ”Av” bland ”Ljud”inställningarna, visas inte DTS-spårsalternativet på
skärmen även om skivan innehåller DTS-spår
(sidan 92).
• När punkten ”Autom. info-visning” är inställd på ”På”
(standardinställningen) bland ”Andra inst.”inställningarna (sidan 97) visas automatiskt
uppspelningsinformation när brännaren slås på osv.
Bokstäver och symboler som inte går att visa byts ut mot
”*”.
Speltid och nummer för nuvarande scen eller spår
Exempel: Vid uppspelning av en CD-skiva
Spårets speltid och nuvarande spår/indexnummer
m
Återstående tid för nuvarande spår
m
Speltid för skivan
m
Kontroll av speltiden/den
återstående tiden
Det går att se speltiden respektive den återstående
tiden på TV-skärmen och på frontpanelens
display.
Tryck upprepade gånger på TIME/TEXT.
Vad som visas varierar beroende på skivtypen
eller uppspelningstillståndet.
Återstående tid för skivan
m
CD-text (om det finns)
Exempel: Vid uppspelning av ett MP3-ljudspår
Speltid och nummer för nuvarande spår
m
Nuvarande albumnummer
Exempel: Vid visning av en JPEG-bild
Nuvarande filnummer och totalt antal filer i nuvarande
album
m
Frontpanelens display
Exempel: Vid uppspelning av en DVD-skiva
Speltid och nummer för nuvarande titel
Återstående tid för nuvarande titel
Nuvarande albumnummer och totalt antal album
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
b Anmärkning
Exempel: Vid uppspelning av en VIDEO CDskiva
b Anmärkningar
• Brännaren kan bara visa den första nivån i CD-text, t.ex
skivans namn.
• Bokstäver och symboler som inte går att visa byts ut
mot ”*”.
• Det kan hända att speltiden för MP3-ljudspår inte visas
rätt.
Speltid och nummer för nuvarande kapitel
Återstående tid för nuvarande kapitel
Exempel: Vid kopiering av en DVD-skiva
Återstående tid för den pågående kopieringen
37
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 38 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
5. Ändring av namnet på ett
inspelat program
5
Tryck på </M/m/, för att välja det
tecken du vill mata in, och tryck sedan på
ENTER.
Valt tecken visas längst upp på skärmen.
Exempel: Mata in titelnamn
Det går att mata in namnet på DVD-skivor, titlar
och program. Det går att mata in upp till 64 tecken
per titel eller skivnamn, men hur många tecken
som faktiskt visas på menyer som titellistan
varierar. Här nedan beskrivs hur man ändrar
namnet på ett inspelat program.
Mata in titelnamn
1
6
"A"
2
Tillbaka
7
"a"
3
Nollställ
8
4
Mellansl.
9
Ångra
0
Avsluta
5
Sifferknappar,
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Teckentypen ändras i förhållande till det språk
som är inställt i ”Enkel inställning”. För vissa
språk går det att mata in accenttecken
(inklusive prickar och ringar).
För att mata in en bokstav med ett
accenttecken väljer man först accenttecknet
och därefter bokstaven.
Exempel: Välj ” ` ” och därefter ”a” för att
mata in ”à”.
Välj ”Mellansl.” för att mata in ett mellanslag.
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Symbol
6
Upprepa steg 4 och 5 för att mata in
återstående tecken.
Inmatningsrad
1
2
Tryck på TITLE LIST.
Mata in titelnamn
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
3
Välj ”Titelnamn” och tryck på ENTER.
Teckeninmatningsskärmen tänds.
4
1
-
6
"A"
2
c
Tillbaka
7
"a"
3
f
Nollställ
8
Mellansl.
9
Ångra
0
Avsluta
4
5
Tryck på </M/m/, för att flytta
markören till höger på skärmen och välj
”A” (stora bokstäver), ”a” (små
bokstäver), eller ”Symbol”, och tryck
sedan på ENTER.
Symbol
För att radera ett tecken flyttar man markören
till höger om det tecknet på inmatningsraden.
Välj ”Tillbaka” och tryck på ENTER.
För att skjuta in ett tecken flyttar man
markören till höger om det ställe där tecknet
ska skjutas in. Välj tecken och tryck på
ENTER.
För att radera alla tecknen väljer man
”Nollställ” och trycker på ENTER.
Vald sorts tecken visas.
7
Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
Om du vill nollställa inställningarna så välj
”Ångra”.
38
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 39 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inmatning med sifferknapparna
Det går även att mata in tecken med hjälp av
sifferknapparna.
1
Det går att utföra kommandon som gäller för hela
skivan med hjälp av skivinformationen på
skärmen.
Tryck på SET och välj sedan nästa tecken.
Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z Tips
• Det går att radera alla tecken som visas genom att
trycka på CLEAR och hålla knappen intryckt i mer än
2 sekunder.
• Det går att växla mellan ”A” (stora bokstäver), ”a”
(små bokstäver) och ”Symbol” även genom att trycka
på INPUT SELECT.
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
Inmatning av namnet på en skiva
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
2
3
Tryck upprepade gånger på en sifferknapp i
steg 5 ovan för att välja tecken.
Exempel:
Tryck en gång på sifferknapp 3 för att mata in
”D”.
Tryck tre gånger på sifferknapp 3 för att mata
in ”F”.
6. Inmatning av namn på
skivor och skydd av skivor
-R
Lägg i en skiva.
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivinfo”,
och tryck sedan på ENTER.
Exempel: När en DVD-RW-skiva (i VRformat) är ilagd.
Skivinformation
Stäng
Skivnamn
Skivnamn
Medium
DVD-RW
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Datum
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Format
Återst.
HQ : 0H30M
LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Skivskydd
Slutbeh.
Av
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Radera allt
Formatera
2. 3 / 4. 7GB
3
Välj ”Skivnamn” och tryck på ENTER.
Mata in skivnamnet i rutan ”Mata in
skivnamn” (sidan 38).
b Anmärkning
Det går att mata in upp till 64 tecken för namnet på en
DVD-skiva. Det kan hända att skivnamnet inte visas när
skivan spelas upp på annan DVD-utrustning.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
39
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 40 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
För att skydda en skiva
7. För att kunna spela en
skiva på annan DVDutrustning (slutbeh.)
-RWVR
1
Lägg i en skiva.
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivinfo”,
och tryck sedan på ENTER.
Skivinformation
Stäng
Skivnamn
Skivnamn
Medium
DVD-RW
Format
Titelnr.
Original 3 / Playlist 2
Datum
13.10.2005 ~ 28.10.2005
Återst.
HQ : 0H30M
LSP : 1H15M
SLP : 3H00M
HSP : 0H45M
LP : 1H30M
SEP : 4H00M
VR
Skivskydd
Slutbeh.
Av
SP : 1H00M
EP : 2H00M
Radera allt
Formatera
2. 3 / 4. 7GB
3
4
Välj ”Skivskydd” och tryck på ENTER.
Välj ”Skydda” och tryck på ENTER.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
För att det ska gå att spela skivor som bränns i den
här brännaren på annan DVD-utrustning måste de
slutbehandlas.
När man slutbehandlar en DVD+RW-skiva,
DVD-RW-skiva (i Video-format), DVD+R-skiva,
eller DVD-R-skiva, skapas det automatiskt en
DVD-meny som sedan även visas på annan DVDutrustning.
Kontrollera skillnaderna mellan olika skivtyper i
nedanstående tabell före slutbehandlingen.
Skillnader mellan skivtyper
+RW
Skivorna slutbehandlas automatiskt när
man tar ut dem ur brännaren. Det kan
dock hända att de behöver slutbehandlas
för att gå att spela på viss DVDutrustning, eller om inspelningstiden är
väldigt kort. Det går att redigera
materialet på skivan och att fortsätta
spela in på den även efter
slutbehandlingen.
-RWVR
Slutbehandling behövs inte för att spela
en skiva på utrustning som kan hantera
VR-format.
Även om din andra DVD-apparat kan
hantera VR-format kan det ändå hända
att skivan behöver slutbehandlas, i
synnerhet om inspelningstiden är väldigt
kort. Det går att redigera materialet på
skivan och att fortsätta spela in på den
även efter slutbehandlingen.
-RWVideo
Slutbehandling behövs för att det ska gå
att spela skivan på annan utrustning än
den här brännaren. Efter
slutbehandlingen går det inte att redigera
materialet på skivan eller att fortsätta
spela in på den. Om du vill spela in på
den skivan igen så upphäv
slutbehandlingen eller formatera om
skivan (sidan 36). Observera dock att
allt inspelat material försvinner när man
formaterar om en skiva.
+R
Slutbehandling behövs för att det ska gå
att spela skivan på annan utrustning än
den här brännaren. Efter
slutbehandlingen går det inte att redigera
materialet på skivan eller att fortsätta
spela in på den.
För att ta bort skyddet
Välj ”Skydda ej” i steg 4.
z Tips
Det går att slå på skyddet för varje titel för sig (sidan 67).
-R
40
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE05HOWEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 41 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Upphävning av slutbehandlingen
av en skiva
1
2
3
4
5
6
7
8
9
-RWVR -RWVideo
För DVD-RW-skivor (i Video-format)
0
TOOLS
1
Lägg i en skiva.
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivinfo”,
och tryck sedan på ENTER.
”Skivinformation”-skärmen tänds.
3
Välj ”Slutbeh.” och tryck på ENTER.
På displayen visas ungefär hur lång tid
slutbehandlingen kommer att ta, och du
uppmanas att bekräfta.
För DVD-RW-skivor (i VR-format)
Det kan hända att meddelandet ”Skivan var
slutbehandlad. Återställ slutbehandlingen.” tänds
om det inte går att spela in eller redigera på en
DVD-RW-skiva (i VR-format) som är
slutbehandlad i annan DVD-utrustning.
b Anmärkning
Den här brännaren kan inte upphäva slutbehandlingen för
DVD-RW-skivor (i Video-format) som är
slutbehandlade i andra DVD-brännare.
1
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Slubethandla
Ca. xx min krävs för att slutbehandla skivan.
Slutbehandlingen går ej att avbryta mitt i.
Vill du slutbehandla skivan?
OK
4
Ångra
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Lägg i en skiva.
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivinfo”,
och tryck sedan på ENTER.
Sju grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
</M/m/,,
ENTER
För DVD-RW-skivor (i Video-format) som är
slutbehandlade för att förhindra ytterligare
inspelning eller redigering går det att upphäva
slutbehandlingen och på så sätt göra det möjligt att
spela in och redigera igen.
Skivinformationsskärmen tänds.
3
Välj ”Återställ” och tryck på ENTER.
Brännaren börjar upphäva slutbehandlingen
av skivan.
Att upphäva slutbehandlingen kan ta ett par
minuter.
Brännaren börjar slutbehandla skivan.
z Tips
Det går att kontrollera om skivan är slutbehandlad eller
ej. Om det inte går att välja ”Slutbeh.” i steg 3 ovan,
betyder det att skivan redan är slutbehandlad.
b Anmärkningar
• Beroende på skivans skick, inspelningen eller DVDutrustningen, kan det hända att en skiva inte går att
spela trots att den är slutbehandlad.
• Det kan hända att det inte går att slutbehandla en skiva
i den här brännaren om den är inspelad i en annan
DVD-brännare.
41
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 42 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Timerinspelning
Inspelnings- Inspelningstid (timmar)
format
HDD
Innan du börjar spela in
Innan du börjar spela in...
HQ (Hög
kvalitet)
16
33
53
1
R 25
51
81
1h
30 m
33
67
107
2
LSP
r 42
85
135
2h
30 m
LP
r 51
103
164
3
EP
r 68
137
217
4
SLP
r 101
204
325
6
269
428
8
• Den här brännaren kan spela in på olika sorters
skivor. Välj skivtyp efter hur skivan ska
användas (sidan 8).
• Kontrollera att det finns tillräckligt med ledigt
utrymme på skivan för inspelningen (sidan 30).
På hårddisken, DVD+RW-skivor och DVDRW-skivor går det att öka det lediga
skivutrymmet genom att radera titlar (sidan 70).
• Justera bildkvaliteten och bildstorleken för
inspelningen om det behövs (sidan 48).
HSP
z Tips
Timerinspelningar utförs oavsett om brännaren är
påslagen eller ej. Det går att stänga av brännaren utan att
inspelningen påverkas, även efter det att inspelningen har
startat.
SEP (Lång
inspelningstid)
b Anmärkning
Om du vill kunna spela upp en inspelad DVD-skiva i
andra DVD-spelare så slutbehandla skivan (sidan 40).
Inspelningsformat
Den här brännaren har 8 olika inspelningsformat,
precis som SP- och LP-formaten på en
videobandspelare.
Välj ett lämpligt inspelningsformat i förhållande
till hur länge du vill spela in och önskad
bildkvalitet. Om till exempel bildkvaliteten är
viktigast så välj högkvalitetsläget (HQ). Om det är
viktigare att kunna spela in länge kan Super
Extended Play-läget (SEP) vara ett lämpligt val.
Observera att inspelningstiderna i följande tabell
bara är ungefärliga och de faktiska tiderna kan bli
annorlunda. Observera även att den maximala
kontinuerliga inspelningstiden per titel är 8
timmar. Material som är ännu längre kommer inte
att bli inspelat.
Tryck upprepade gånger på REC MODE för att
byta inspelningsformat.
DVD*
RDR- RDR- RDRHX510 HX710 HX910
SP (Standardläge)
134
* Inspelningstiden för DVD+R DL-skivor (dubbla lager)
är på följande sätt:
HQ: 1 timme 48 minuter
HSP: 2 timmar 42 minuter
SP: 3 timmar 37 minuter
LSP: 4 timmar 31 minuter
LP: 5 timmar 25 minuter
EP: 7 timmar 14 minuter
SLP: 10 timmar 51 minuter
SEP: 14 timmar 28 minuter
”HQ+”-läget
I läget ”HQ+” spelas bilden in med ännu högre
kvalitet än i HQ-läget på hårddisken. Ställ in
punkten ”HQ-inställning” bland ”Funktioner”inställningarna på ”HQ+” (sidan 95). Den
maximala inspelningstiden är 10 timmar för RDRHX510, 21 timmar för RDR-HX710, respektive
34 timmar för RDR-HX910. ”HQ” tänds på
displayen.
b Anmärkning
I nedanstående situationer kan det hända att
inspelningstiden inte blir alldeles exakt.
– Vid inspelning av ett program med dålig mottagning,
eller ett program eller videomaterial med dålig
bildkvalitet
– Vid inspelning på en skiva som redan har redigerats
– Vid inspelning av bara en stillbild eller bara ljud
42
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 43 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inspelning av stereoprogram och
tvåspråkiga program
Bilder med kopieringsskydd går inte att spela in
med den här brännaren.
Om brännaren tar emot en kopieringsskyddssignal
fortsätter den att spela in, men bara en grå skärm
blir inspelad.
KopieringsInspelningsbara skivor
skyddssignaler
Copy-Free
Copy-Once
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
HDD
-RWVR
Copy-Never
Timerinspelning
Den här brännaren tar automatiskt emot och spelar
in program i stereo och tvåspråkiga program
baserade på ZWEITON-systemet eller NICAMsystemet.
På hårddisken och på DVD-RW-skivor (i VRformat) går det att spela in både huvudkanalen och
underkanalen. När skivan sedan spelas går det att
växla mellan huvudkanalen och underkanalen.
Vid inspelning på hårddisken går det att välja
ljudspår före inspelningen. Välj ”Huvudljud”,
”Underljud” eller ”Huvud + underljud” för
punkten ”Tvåspråkig hårddiskinsp.” bland ”Andra
inst.”-inställningarna (sidan 96).
På DVD+RW-skivor, DVD-RW-skivor (i Videoformat), DVD+R-skivor och DVD-R-skivor går
det bara att spela in ett enda ljudspår i taget
(huvudkanalen eller underkanalen). Välj ljudspår
med hjälp av inställningsskärmen innan
inspelningen startar. Ställ in punkten ”Tvåspråkig
DVD-insp.” på ”Huvudljud”
(standardinställningen) eller ”Underljud” bland
”Andra inst.”-inställningarna (sidan 96).
Bilder som inte går att spela in
(Ver.1.1 med CPRM*)
Ingenting (en blank skärm blir
inspelad)
* Den inspelade skivan går bara att spela på CPRMkompatibel utrustning (sidan 8).
ZWEITON-systemet (det tyska stereosystemet)
När ett program som sänds i stereo tas emot, tänds
”Stereo” på displayen.
När ett tvåspråkigt ZWEITON-baserat program
tas emot, tänds ”Huvudljud”, ”Underljud” eller
”Huvud/underljud” på displayen.
NICAM-systemet
När ett stereoprogram eller ett tvåspråkigt
NICAM-baserat program tas emot tänds
”NICAM” på frontpanelens display.
Om du vill spela in ett NICAM-program så glöm
inte att ställa in punkten ”Ljud” under
”Kanalinställning” bland ”Inställningar”inställningarna på ”NICAM”
(standardinställningen). Om ljudet är dåligt när du
lyssnar på ett NICAM-program så ställ in punkten
”Ljud” på ”Standard” (se ”Kanalinställning” på
sidan 84).
z Tips
Det går att välja vilken ljudkanal du vill lyssna på
(huvudkanalen eller underkanalen) medan du spelar in ett
tvåspråkigt program med hjälp av
(ljud)-knappen.
Detta påverkar inte ljudet som spelas in.
43
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 44 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Timerinspelning (Standard/
ShowView)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Manuell timerinställning
(standard)
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
x REC STOP
Tryck på [TIMER].
Timer - Standard
OK
Ångra
Ställ in timern för hand.
-R
Det går att ställa in timern på att spela in upp till
30 program (8 program när PDC/VPS-funktionen
används), upp till en månad i förväg.
Det finns två olika sätt att ställa in timern:
standardmetoden och med hjälp av ShowView
(gäller endast RDR-HX710/HX910).
• Standard: Ställ in datumet, klockslaget och
programpositionen för programmet för hand.
• ShowView (gäller endast RDR-HX710/
HX910): Mata in det speciella ShowViewnumret för önskat TV-program (sidan 46).
1
1
Datum
Start
Stopp
Idag
:
:
ShowView
Prog.
PDC/VPS På
Media Form.
Detaljer
Uppd. Av
• Om skärmen ”Timer – ShowView” tänds så
tryck på < för att gå över till ”Standard”skärmen (gäller endast RDR-HX710/
HX910).
2
Välj önskad punkt med </, och justera
den med M/m.
”Datum”: Används för att ställa in datumet.
Denna punkt ändras på följande sätt:
Idag y I morgon y ...... y Tors 28.10
(1 månad senare) y Sön (varje söndag) y
...... y Lör (varje lördag) y Mån-Fre
(måndag till fredag) y Mån-Lör (måndag
till lördag) y Sön-Lör (söndag till lördag)
y Idag
”Start”: Används för att ställa in starttiden.
”Stopp”: Används för att ställa in sluttiden.
”Prog.”: Används för att välja
programposition eller ingång.
”Media”: Används för att välja
inspelningsmedium, HDD eller DVD.
”Form.”: Används för att välja
inspelningsformat (sidan 42).
• Om du vill ändra inställningarna för PDC/
VPS-funktionen eller
uppdateringsfunktionen, så välj ”Detaljer”
och tryck på ENTER. Välj punkt med
</, och ställ in den med M/m.
”PDC/VPS”: Används för att ställa in PDC/
VPS-funktionen. Se ”Angående PDC/VPSfunktionen” nedan.
”Uppd.” (gäller endast HDD): Används för att
automatiskt spela över ett redan inspelat
program som är inställt på att spelas in varje
dag eller varje vecka.
Välj ”Föregående” och ENTER för att återgå
till timerprogrammeringsmenyn.
• Om du råkar göra fel så välj den punkten
igen och ändra inställningen.
44
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 45 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Om timerinställningarna överlappar varandra
Timerlistan (sidan 49) tänds. TIMER RECindikatorn tänds på frontpanelen och
brännaren är redo att börja spela in.
Till skillnad från en videobandspelare
behöver man inte stänga av brännaren innan
timerinspelningen startar.
Överlappande timerinställningar visas på följande
sätt.
Timer
Timerinställningarna överlappar varandra. Vill du fortsätta?
Ons
29.10 21:00-22:00 AAB DVD SP
PDC/VPS
Ons
29.10 20:30-22:00 DEF DVD SP
PDC/VPS
Öppna locket på fjärrkontrollen och tryck på
x REC STOP. Observera att det kan ta ett par
sekunder för brännaren att avsluta inspelningen.
Angående PDC/VPS-funktionen
I vissa sändarsystem sänds det ut PDC/VPSsignaler tillsammans med TV-program. Dessa
signaler ser till att timerinspelningar utförs
oberoende av eventuella förseningar,
tidigareläggningar eller avbrott i sändningarna.
För att använda PDC/VPS-funktionen
Ställ in punkten ”PDC/VPS” på ”På” i steg 2 ovan.
När man slår på den här funktionen börjar
brännaren avsöka kanalen redan innan
timerinspelningen ska starta. Om du tittar på TV
när avsökningen startar tänds ett meddelande på
TV-skärmen. Om du vill fortsätta att titta på TV så
gå över till TV:ns mottagare eller stäng av PDC/
VPS-kanalavsökningsfunktionen.
Observera att om du stänger av PDC/VPSkanalavsökningsfunktionen startar inte
timerinspelningen.
För att stänga av PDC/VPS-kanalavsökningen
Tryck på TOOLS och välj ”PDC/VPS-sökning
av”.
Stäng av brännaren innan timerinspelningen ska
starta för att vara säker på att PDC/VPSfunktionen fungerar ordentligt. Det gör att PDC/
VPS-kanalavsökningsfunktionen automatiskt slås
på medan brännaren förblir avstängd.
Justera insp.format
Om det inte finns tillräckligt mycket ledigt
skivutrymme för inspelning ändrar brännaren
automatiskt inspelningsformatet så att det går att
spela in hela programmet. Låt den här funktionen
vara inställd på ”På” i vanliga fall.
Om du vill stänga av den här funktionen så tryck
på TOOLS medan timerlistan visas. Välj ”Justera
insp.format” och tryck på ENTER. Välj ”Av” och
tryck på ENTER.
OK
Ångra
Om du vill lagra inställningarna såsom de visas så
välj ”OK”. Det program som startar först har
företräde, och det andra programmet börjar inte
spelas in förrän det första programmet är slut.
Om du vill nollställa de överlappande
inställningarna så välj ”Ångra”.
Timerinspelning
För att avbryta en pågående timerinspelning
För att bekräfta, ändra eller nollställa en
timerinspelning
Se ”Kontroll/ändring/nollställning av
timerinställningarna (timerlistan)” på sidan 49.
För att förlänga inspelningstiden under
inspelningens gång
1
Tryck på TOOLS under inspelningens gång
för att välja ”Förlängd insp.”, och tryck sedan
på ENTER.
Förlängd insp.tid
Ställ in timerförlängningsfunktionen.
OK
Ångra
Ons 28.9 10:00-11:30 AAB
DVD SP
Förlängd tid
Av
2
Tryck på M/m för att välja tidslängd.
Tidslängden går att ställa in i steg om
10 minuter, upp till maximalt 60 minuter.
3
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Enknappstimern
Om du använder SMARTLINK-anslutningar går
det lätt att tända timerprogrammeringsmenyn.
Tryck på [TIMER] medan TV:n är påslagen eller i
standbyläge. Brännaren slås automatiskt på och
TV:n ställs in på ingången för brännaren.
Timerprogrammeringsmenyn tänds.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
45
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 46 Tuesday, March 1, 2005 6:51 PM
z Tips
Det går att spela upp det inspelade programmet genom att
välja titeln för det programmet på titellistan.
b Anmärkningar
• Om det tänds ett meddelande på skärmen om att skivan
är full, så byt skiva eller skapa ledigt utrymme för
inspelningen (gäller endast HDD/DVD+RW/DVDRW) (sidan 69).
• Kontrollera att klockan är rätt ställd innan du ställer in
timern för inspelning. Annars går det inte att spela in
med hjälp av timern.
Om du vill spela in ett satellitprogram så slå på
satellitmottagaren och välj det satellitprogram som du
vill spela in. Låt satellitmottagaren vara påslagen tills
inspelningen är färdig på brännaren. Om en annan
apparat med timerfunktion är ansluten går det att
använda funktionen för synkroniserad inspelning
(sidan 51).
• Även om timern är inställd på att spela in ett visst
program varje dag eller varje vecka utförs inte den
timerinspelningen om dess inställningar överlappar
inställningarna för ett annat program som har högre
prioritet. ”
” tänds bredvid de överlappande
inställningarna i timerlistan. Kontrollera
inställningarnas prioritetsordning.
• Även om timern är inställd går det inte att starta
timerinspelningen medan ett annat program med högre
prioritet håller på att spelas in.
• Funktionen för ändring av inspelningsformatet
fungerar bara för timerinspelningar när PDC/VPSfunktionen är avstängd. Den fungerar inte för
snabbtimern eller synkroniserad inspelning. Den
fungerar inte heller vid inspelning på hårddisken med
punkten ”Autom. titelradering” inställd på ”På”.
• Det kan hända att början på vissa inspelningar inte
kommer med när PDC/VPS-funktionen används.
• Det går inte att förlänga inspelningstiden när punkten
”PDC/VPS” är inställd på ”På”.
Inspelning av TV-program med
hjälp av ShowView-systemet
(gäller endast RDR-HX710/HX910)
ShowView-systemet är en funktion som gör det
lättare att ställa in timern. Mata bara helt enkelt in
ShowView-numret som finns listat i TVprogramguiden. Datumet, tidpunkten och
programpositionen för det programmet ställs in
automatiskt.
Kontrollera att programpositionerna är rätt
inställda under ”Kanalinställning” bland
”Inställningar”-inställningarna (sidan 84).
Sifferknappar,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
[TIMER]
</M/m/,,
ENTER
x REC STOP
z REC
1
Tryck på [TIMER].
Timer - ShowView
Ställ in timern genom att mata in tidskoden.
ShowView-nr.
OK
Ångra
Standard
• Om skärmen ”Timer – Standard” tänds så
tryck på < för att gå över till ”ShowView”skärmen.
2
Mata in ShowView-numret med
sifferknapparna och tryck sedan på SET.
• Om du råkar göra fel så tryck på CLEAR
och mata sedan in rätt nummer.
46
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 47 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Datumet, start- och stopptiden,
programpositionen, inspelningsformatet och
övriga inställningar (sidan 45) visas.
Snabbtimerfunktionen
Det går att ställa in brännaren på att spela in i steg
om 30 minuter.
Timer - ShowView
OK
Är följande timerinställning korrekt? Ändra
annars resp. punkt eller mata in tidskoden igen.
Datum
Start
Stopp Prog. Media Form.
21 : 00
22 : 00
12
PDC/VPS På
HDD
SP
Detaljer
Ändra
Tryck upprepade gånger på z REC för att
ställa in önskad tidslängd.
För varje tryckning ökar inspelningstiden med 30
minuter. Den maximala inspelningstiden är 6
timmar.
Uppd. Av
0:30
• Om du vill ändra inställningarna så tryck på
</, för att välja den punkt du vill ändra,
och tryck sedan på M/m för att ändra den
inställningen. För PDC/VPS-funktionen
respektive uppdateringsfunktionen väljer
man ”Detaljer” och ändrar inställningarna
(sidan 45).
Om du behöver mata in ShowView-numret på
nytt så välj ”Ändra”.
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
TIMER REC-indikatorn tänds på
frontpanelen, och brännaren är redo att börja
spela in.
1:00
5:30
6:00
(normal
inspelning)
Tidsräkneverket räknar ner minuterna till 0:00,
och därefter slutar brännaren att spela in (men den
stängs inte av). Även om man stänger av
brännaren under inspelningens gång fortsätter den
att spela in ända tills tidsräkneverket räknat ner till
noll.
Observera att snabbtimerfunktionen inte fungerar
om punkten ”TV-direktinspelning” är inställd på
”På” bland ”Funktioner”-inställningarna
(sidan 93).
Timerinspelning
Ons 28.9
Ångra
För att stänga av snabbtimern
Tryck upprepade gånger på z REC tills
räkneverket tänds på frontpanelens display.
Brännaren återgår till normal
inspelningshastighet.
För att avbryta en pågående timerinspelning
Öppna locket på fjärrkontrollen och tryck på
x REC STOP. Observera att det kan ta ett par
sekunder för brännaren att avsluta inspelningen.
Om timerinställningarna överlappar varandra
Se sidan 45.
För att förlänga inspelningstiden under
inspelningens gång
Se sidan 45.
För att bekräfta, ändra eller nollställa en
timerinspelning
Se ”Kontroll/ändring/nollställning av
timerinställningarna (timerlistan)” på sidan 49.
z Tips
Funktionen för ändring av inspelningsformatet fungerar
även med den här timermetoden (sidan 45).
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
47
C:\2589942821RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE06REC-EC.fm Page 48 Friday, April 15, 2005 1:20 PM
”Bildstorl. för HDD-insp”/”Bildstorl. för
DVD-insp”: Används för att ställa in
bildstorleken för programmet som ska spelas
in.
• 4:3 (standardinställning): Bildstorleken
ställs in på 4:3.
• 16:9: Bildstorleken ställs in på 16:9
(bredbild).
• Auto (gäller endast HDD): Den faktiska
bildstorleken ställs in automatiskt.
Justering av bildkvaliteten och
storleken för inspelning
Det går att justera kvaliteten och storleken för
bilden som spelas in.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
”Bildstorl. för DVD-insp” fungerar för DVDR-skivor och DVD-RW-skivor (i Videoformat) när inspelningsformatet är inställt på
HQ, HSP eller SP. För övriga
inspelningsformat är bildstorleken fast
inställd på ”4:3”.
För DVD-RW-skivor (i VR-format) spelas
bilden in i sin faktiska storlek oavsett vad som
ställs in här. Om till exempel en bild i
storleken 16:9 tas emot spelas den in storleken
16:9 på skivan även om punkten ”Bildstorl.
för DVD-insp” är inställd på ”4:3”.
För DVD+RW/DVD+R-skivor är
bildstorleken fast inställd på ”4:3”.
0
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
1
Tryck på TOOLS innan inspelningen startar
för att välja ”Inspelningsinst.”, och tryck
sedan på ENTER.
”Insp.-brusreduc.” (brusreducering): Minskar
störningarna i videosignalen.
Insp.inställningar
Välj den punkt du vill ändra.
Inspelningsformat :
SP
Bildstorl. för HDD-insp :
4:3
Bildstorl. för DVD-insp :
4:3
Insp.-brusreduc. :
2
”Insp.-videoequalizer”: Används för att
justera bilden på ett mer detaljerat sätt.
Tryck på M/m för att välja den punkt som du
vill justera, och tryck sedan på ENTER.
• Kontrast: Används för att ändra kontrasten.
• Ljusstyrka: Används för att ändra
ljusstyrkan överlag.
• Färgmättnad: Används för att göra färgerna
djupare eller tunnare.
Insp.-videoequalizer
2
Välj den punkt som du vill justera och tryck
på ENTER.
Justeringsskärmen tänds.
3
Exempel: Insp.-brusreduc.
Insp.-brusreduc.
Av
1
2
3
”Inspelningsformat”: Används för att välja
inspelningsformat i förhållande till önskad
inspelningstid och bildkvalitet. Se
”Inspelningsformat” på sidan 42 för närmare
information.
Justera inställningen med </M/m/,,
och tryck sedan på ENTER.
Standardinställningen är understruken.
”Insp.-brusreduc.”:
(svag) Av 1 ~ 2 ~ 3 (stark)
”Insp.-videoequalizer”:
• Kontrast: (svag) –3 ~ 0 ~ 3 (stark)
• Ljusstyrka: (mörk) –3 ~ 0 ~ 3 (ljus)
• Färgmättnad: (tunn) –3 ~ 0 ~ 3 (djup)
Upprepa steg 2 och 3 för att justera eventuella
ytterligare punkter.
48
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 49 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kontroll/ändring/
nollställning av
timerinställningarna
(timerlistan)
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
+R
-R
Det går att kontrollera, ändra och nollställa
timerinställningar med hjälp av timerlistan.
Skapa kapitel inom en titel
Det går att låta brännaren automatiskt dela in en
inspelning (titel) i olika kapitel genom att skjuta in
kapitelmarkeringar under inspelningens gång. Om
du vill stänga av den här funktionen så ställ in
”Autom. Kapitelindelning” bland ”Funktioner”inställningarna på ”Av” (sidan 93).
Vid inspelning på hårddisken eller en DVDRW-skiva (i VR-format)
Brännaren upptäcker förändringar i bilden och
ljudet och skjuter automatiskt in
kapitelmarkeringar. Det går även att lägga till och
ta bort kapitelmarkeringar för hand (sidan 71).
Vid inspelning på andra inspelningsbara
skivor
Kapitelmarkeringar skjuts in med ungefär
6 minuters mellanrum under inspelningen.
b Anmärkning
Vid kopiering (sidan 74) kommer kapitelmarkeringarna i
originalet inte med i kopian.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Timerinspelning
b Anmärkningar
• Om ett och samma program innehåller två olika
bildstorlekar spelas det in i inställd storlek. Om en
16:9-signal inte går att spela in i storleken 16:9 spelas
den dock in i storleken 4:3.
• När en bild i storleken 16:9 som är inspelad i storleken
4:3 spelas upp, blir bildstorleken fast inställd på 4:3
brevlådeformat oavsett vad som är inställt för punkten
”TV-typ” bland ”Video”-inställningarna (sidan 89).
• Det kan hända att det visas restbilder på skärmen när
”Insp.-brusreduc.” används.
• ”Insp.-videoequalizer”n påverkar inte signaler som
matas in via DV IN-ingången (gäller endast RDRHX710/HX910) och fungerar inte för RGB-signaler.
0
TIMER LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOOLS
/
1
Tryck på TIMER LIST.
Timerlistan tänds.
10:30
TIMERLISTA
Mån-lör
22:00-22:15 AAB
SP
Fre 29.10 20:30-21:30 DEF
SP
Fre 29.10 21:00-22:00 GHI
SLP
Lör 30.10 16:00-17:00 DEF
SLP
PDC
VPS
PDC
VPS
Timerinformation som inspelningsdatum,
tidpunkt, inspelningsformat, osv. visas.
: Anger att den inställningen överlappas av
en annan inställning.
(grön): Anger att den timerinspelningen
kan utföras.
z (röd): Anger att den timerinspelningen just
håller på att utföras.
a (grå): Anger att den timerinspelningen inte
kan utföras med valt inspelningsformat.
: Anger att det programmet håller på att
spelas in på hårddisken.
: Anger att det programmet håller på att
spelas in på en DVD-skiva.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
49
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 50 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
: Anger en inställning som
uppdateringsfunktionen är påslagen för.
Om inte alla timerinställningarna får plats på
listan tänds en rullist.
Tryck på M/m för att se de övriga
timerinställningarna.
2
Välj den timerinställning som du vill
kontrollera/ändra/nollställa, och tryck på
ENTER.
Undermenyn tänds.
3
Välj ett av alternativen och tryck på ENTER.
”Ändra”: Ändra timerinställningen.
Välj önskad punkt med </, och justera
den med M/m. För PDC/VPS-funktionen
respektive uppdateringsfunktionen väljer man
”Detaljer” och ändrar inställningarna
(sidan 45). Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Ändra
OK
Ångra
Ändra timerinställningen.
Datum
Start
Stopp
Prog. Media Form.
Mån-lör
22 : 00
22 : 15
AAB
HDD
Detaljer
SP
Om timerinställningarna överlappar varandra
Det program som startar först har företräde, och
det andra programmet börjar inte spelas in förrän
det första programmet är slut.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
blir inte inspelat
B
Om inspelningarna ska starta samtidigt
Det sist inställda programmet har företräde. I det
här exemplet ställs timerinställning B in efter A,
vilket betyder att början på programmet för
timerinställning A inte kommer att bli inspelat.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
B
När sluttiden för en inspelning är densamma
som starttiden för en annan inspelning
Efter det att den första inspelningen avslutats kan
det dröja en liten stund innan den andra
inspelningen startar.
7:00
9:00
10:00
A
PDC/VPS Av
Uppd. På
B
”Radera”: Radera timerinställningen. Välj
”OK” och tryck på ENTER.
För att bläddra mellan sidorna i listan
(sidläget)
Radera
Är du säker du vill radera denna timerinställning?
Mån-lör 22:00-22:15
HDD SP
AAB
För att släcka timerlistan
Ångra
OK
Tryck på
/
medan listan visas. Varje gång
/
ändras hela timerlistan
man trycker på
till nästa/föregående sida bland
timerinställningarna.
”Kontr. överlapp”: Kontrollera om
inställningarna överlappar varandra.
Kontr. överlapp
Timerinställningarna överlappar varandra.
Fre 29.10
20:30-21:30
DEF
DVD SP
Fre 29.10
21:00-22:00
GHI
DVD SLP PDC/VPS
PDC/VPS
Tryck på TIMER LIST eller O RETURN.
z Tips
Under inspelning går det inte att ändra
timerinställningarna för den inspelning som pågår, men
det går att förlänga inspelningstiden (sidan 45).
Stäng
Välj ”Stäng” för att återgå till timerlistan.
Om du vill ändra eller nollställa inställningen
så upprepa steg 2 och 3 ovan.
50
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 51 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inspelning från ansluten
utrustning
HDD
+RW
-RWVR -RW
+RVideo
+R
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Automatisk radering av gamla
titlar (Autom. titelradering)
INPUT SELECT
</M/m/,,
ENTER
HDD
TOOLS
Om det inte finns tillräckligt med utrymme för en
timerinspelning raderar brännaren automatiskt
gamla titlar som är inspelade på hårddisken. Den
äldsta, redan uppspelade titeln raderas. Skyddade
titlar raderas inte.
1
-R
Timerinspelning
b Anmärkningar
• När punkten ”PDC/VPS” är inställd på ”På” för en eller
flera timerinspelningar kan det hända att starttiderna
ändras om det skulle uppstå förseningar i sändningarna
eller om programmen tidigareläggs.
• Även om timern är inställd går det inte att starta
timerinspelningen medan ett annat program med högre
prioritet håller på att spelas in.
• Även om timern är inställd på att spela in ett visst
program varje dag eller varje vecka utförs inte den
timerinspelningen om dess inställningar överlappar
inställningarna för ett annat program som har högre
prioritet. ”
” tänds bredvid de överlappande
inställningarna i timerlistan. Kontrollera
inställningarnas prioritetsordning.
X REC PAUSE
x REC STOP
REC MODE
SYNCHRO
REC
Tryck på TIMER LIST.
Timerlistan tänds.
2
Tryck på TOOLS för att välja ”Autom.
titelradering”, och tryck sedan på ENTER.
3
Välj ”På” och tryck på ENTER.
Standardinställningen är ”Av”.
Inspelning från ansluten
utrustning med en timer
(Synkro-insp.)
Det går att ställa in brännaren på att automatiskt
spela in program från en ansluten apparat som är
försedd med en timerfunktion (t.ex. en
satellitmottagare). Anslut apparaten till LINE 3/
DECODER-uttaget på brännaren (sidan 25).
När den anslutna apparaten slås på börjar
brännaren spela in programmet som matas in via
LINE 3/DECODER-uttaget.
1
Välj HDD eller DVD innan du börjar spela
in.
Om du valde DVD så lägg i en inspelningsbar
DVD-skiva (se ”Hur man lägger i en skiva” på
sidan 30).
2
Ställ in punkten ”Synkro-insp.” bland
”Funktioner”-inställningarna på ”Spela in
på hårddisken” respektive ”Spela in på
DVD” (sidan 95).
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
51
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 52 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Tryck upprepade gånger på INPUT SELECT
för att välja ”L3”.
4
Välj linjeingång vid inspelning av ett
tvåspråkigt program på hårddisken eller
en DVD-RW-skiva (i VR-format).
Tryck på TOOLS för att välja ”Linjeljud in”,
och tryck sedan på ENTER. Välj sedan
”Tvåspråkigt”, och tryck på ENTER.
Se sidan 43 för närmare detaljer om
tvåspråkig inspelning.
5
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsformat.
Se sidan 42 för närmare detaljer om
inspelningsformaten.
6
Ställ in timern på den anslutna apparaten
på tidpunkten för det program som du vill
spela in, och stäng sedan av den
apparaten.
7
Tryck på SYNCHRO REC.
SYNCHRO REC-indikatorn tänds på
frontpanelen. Brännaren är klar för
synkroniserad inspelning.
Brännaren börjar automatiskt spela in när den
tar emot en insignal från den anslutna
apparaten. Brännaren slutar spela in när den
anslutna apparaten stängs av.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x REC STOP eller SYNCHRO REC.
För att avbryta den synkroniserade
inspelningen
Tryck på SYNCHRO REC.
SYNCHRO REC-indikatorn på brännaren släcks.
b Anmärkningar
• Brännaren börjar inte spela in förrän den upptäckt
videosignalen från den anslutna apparaten. Det kan
hända att början på programmet inte blir inspelat,
oavsett om brännaren är påslagen eller avstängd.
• Under synkroniserad inspelning går det inte att utföra
andra manövrer som vanlig inspelning.
• Om du vill använda den anslutna apparaten medan
brännaren är i standbyläge för synkroniserad
inspelning, så stäng av den synkroniserade
inspelningen genom att trycka på SYNCHRO REC.
Glöm inte att sedan stänga av den anslutna apparaten
och trycka på SYNCHRO REC för att slå på den
synkroniserade inspelningen innan timerinspelningen
ska starta.
• Funktionen för synkroniserad inspelning fungerar inte
när punkten ”Linjeingång 3” under ”Scart-inställning”
bland ”Video”-inställningarna är inställd på ”Dekoder”
(sidan 91).
• Funktionen för synkroniserad inspelning fungerar inte
tillsammans med vissa mottagare. Se mottagarens
bruksanvisning för närmare detaljer.
• När brännaren är i standbyläge för synkroniserad
inspelning fungerar inte den automatiska
klockinställningsfunktionen (sidan 88).
• För att det ska gå att använda funktionen för
synkroniserad inspelning måste brännarens klocka
först vara rätt ställd.
Om timerinställningarna för en synkroniserad
inspelning överlappar inställningarna för en
annan timerinspelning
Oavsett om det ena programmet ska spelas in med
synkroniserad inspelning, har det program som
startar först företräde, och det andra programmet
börjar inte spelas in förrän det första programmet
är slut.
7:00
8:00
9:00
10:00
Första
programmet
Andra
programmet
blir inte inspelat
52
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE06RECEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 53 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Om du ansluter en digital videokamera med
DV IN-ingång (gäller endast RDR-HX710/
HX910)
Inspelning från ansluten
utrustning utan timer
1
Tryck på HDD eller DVD.
Om du valde DVD så lägg i en inspelningsbar
DVD-skiva (se ”Hur man lägger i en skiva” på
sidan 30).
2
Tryck på INPUT SELECT för att välja ingång
i förhållande till de anslutningar du gjort.
Se ”DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/
HX910)” på sidan 79 för en beskrivning av hur
man spelar in via DV IN-ingången.
z Tips
Det går att justera inställningarna för inspelningsbilden
före inspelningen. Se ”Justering av bildkvaliteten och
storleken för inspelning” på sidan 48.
b Anmärkningar
• Vid inspelning av bilder från TV-spel kan det hända att
bilden blir otydlig.
• Program som innehåller en kopieringsskyddssignal av
Copy-Never-typ går inte att spela in. Brännaren
fortsätter att spela in, men bara en blank skärm blir
inspelad.
Timerinspelning
Det går att spela in från en ansluten
videobandspelare eller liknande apparat. Se
”Anslutning av en videobandspelare eller
liknande” på sidan 23 om hur man ansluter en
videobandspelare eller liknande apparat. Använd
DV IN-ingången på frontpanelen om den andra
apparaten har en DV-utgång (ett i.LINK-uttag)
(gäller endast RDR-HX710/HX910).
Det som visas på frontpanelens display ändras
på följande sätt:
Programposition
3
L1
L2
L3
L4
DV*
Välj linjeingång vid inspelning av ett
tvåspråkigt program på hårddisken eller
en DVD-RW-skiva (i VR-format).
Tryck på TOOLS för att välja ”Linjeljud in”,
och tryck sedan på ENTER. Välj sedan
”Tvåspråkigt”, och tryck på ENTER.
Se sidan 43 för närmare detaljer om
tvåspråkig inspelning.
4
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsformat.
Se sidan 42 för närmare detaljer om
inspelningsformaten.
5
Tryck på X REC PAUSE för att ställa den
här brännaren i inspelningspausläge.
6
Sätt i originalbandet i den anslutna
apparaten och ställ den i
uppspelningspausläge.
7
Tryck på X REC PAUSE på den här
brännaren och på pausknappen eller
uppspelningsknappen på den anslutna
apparaten samtidigt.
Inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen trycker man på
x REC STOP på den här brännaren.
* Gäller endast RDR-HX710/HX910
53
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 54 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Exempel: DVD-RW (i VR-format)
Uppspelning
TITELLISTA ORIGINAL
4.3 / 4.7GB
12 Tennis
AAB
Fre 28.10. 2005 13:00 (0H30M) LSP 0.9GB
Uppspelning
11 Travel
DEF
Ons 26.10. 2005 20:00 (0H30M) SEP 0.3GB
10 Mystery
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
Tis 25.10. 2005 9:00
AAB
(1H00M) SLP 0.8GB
9 World Sports
DATA DVD DATA CD
GHI
Ons 19.10. 2005 20:00 (1H00M) SEP 0.6GB
3
Välj titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
Z
HDD
DVD
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/–
INPUT
SELECT
SUR
TITLE LIST
TOP MENU
MENU
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
4
Välj ”Spela” och tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald titel.
För att använda menyn på DVD-skivan
När man spelar en DVD VIDEO-skiva, eller en
slutbehandlad DVD+RW-skiva, DVD-RW-skiva
(i Video-format), DVD+R-skiva eller DVD-Rskiva, går det att tända skivans menu genom att
trycka på TOP MENU eller MENU.
För att spela VIDEO CD-skivor med PBCfunktioner
PROGRESSIVE
/
>
.
H/X/x
PBC (Playback Control)-funktionerna gör det
möjligt att spela upp VIDEO CD-skivor
interaktivt med hjälp av en meny på TV-skärmen.
När man börjar spela en VIDEO CD med PBCfunktioner tänds menyn.
Välj en punkt med sifferknapparna och tryck på
ENTER. Följ sedan anvisningarna på menyn
(tryck på H när ”Press SELECT” tänds).
PBC-funktionerna på Super VIDEO CD-skivor
fungerar inte på den här brännaren. Super VIDEO
CD-skivor går bara att spela upp i läget för
kontinuerlig spelning.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x.
1
Tryck på HDD eller DVD.
• Om du valde DVD så lägg i en skiva (se
”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30).
• Om du lägger i en DVD VIDEO-, VIDEO
CD- eller CD-skiva så tryck på H.
Uppspelningen startar.
2
Tryck på TITLE LIST.
Se ”3. Uppspelning av inspelade program
(titellista)” på sidan 34 för närmare detaljer
om titellistan.
Snabbuppspelning med ljud (avsökning med
ljud)
Genom att trycka på M under uppspelning av en
titel som är inspelad på hårddisken går det att spela
upp bilden på hög hastighet medan talet eller
ljudet hörs (”x1.5” tänds).
Inget ljud matas ut om man trycker två eller flera
gånger på M för att öka sökhastigheten.
54
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 55 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
För att fortsätta uppspelningen från det ställe
där den avbröts förra gången (återupptagen
uppspelning)
När man trycker en gång till på H efter att ha
stoppat uppspelningen, återupptar brännaren
uppspelningen från det ställe där man tryckte
på x.
Om du vill börja om från början så tryck på
TOOLS för att välja ”Spela fr. början”, och tryck
sedan på ENTER. Uppspelningen börjar om från
början på titeln/spåret/scenen.
b Anmärkning
Det går inte att återuppta uppspelningen från TVpausläget.
Uppspelning av barnförbjudna DVD-skivor
(barnspärr)
Det går att låsa skivfacket för att förhindra att barn
matar ut skivan.
Slå på brännaren och håll x intryckt tills
”LOCKED” tänds på frontpanelens display.
Z (öppna/stäng)-knappen fungerar inte när
barnlåset är påslaget.
För att låsa upp skivfacket igen håller man
x intryckt tills ”UNLOCKED” tänds på
frontpanelens display medan brännaren är
påslagen.
Enknappsspelning
Om du använder SMARTLINK-anslutningar går
det lätt att starta uppspelningen.
Tryck på H. Brännaren och TV:n slås
automatiskt på och TV:n ställs in på ingången för
brännaren. Uppspelningen startar automatiskt.
Uppspelning
Punkten där uppspelningen avbröts raderas när:
– man öppnar skivfacket (gäller ej HDD).
– man spelar en annan titel (gäller ej HDD).
– man växlar mellan original eller spellista på
titellistmenyn (gäller endast HDD/DVD-RWskivor i VR-format).
– man redigerar titeln efter att ha stoppat
uppspelningen.
– man ändrar inställningarna på brännaren.
– man stänger av brännaren (gäller endast VIDEO
CD/CD/ DATA DVD/DATA CD).
– man spelar in (gäller ej HDD/DVD-RW-skivor i
VR-format).
– man växlar mellan JPEG och MP3.
För att låsa skivfacket (barnlås)
Enknappsmenyn
Om du använder SMARTLINK-anslutningar går
det lätt att tända titellistan.
Tryck på TITLE LIST. Brännaren och TV:n slås
automatiskt på och TV:n ställs in på ingången för
brännaren. Titellistan tänds.
z Tips
• Det går även att starta uppspelningen genom att trycka
på H-knappen i steg 3 (sidan 54).
• Barnlåset förblir påslaget även om man väljer
”Fabriksinställningar” bland ”Andra inst.”inställningarna (sidan 97).
När man lägger i en spärrad DVD-skiva tänds
meddelandet ”Vill du tillfälligt ändra barnspärren
till *?” på TV-skärmen.
1
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Lösenordsinmatningsskärmen tänds.
2
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna.
3
Tryck på ENTER för att välja ”OK”.
Brännaren börjar spela skivan.
Om du vill mata in ett lösenord eller ändra
lösenordet så se ”Barnspärr (gäller endast DVD
VIDEO)” på sidan 94.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
55
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 56 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Olika uppspelningsmöjligheter
Se efter var följande knappar sitter i figuren på sidan 54.
Knappar
Användningssätt
(ljudspår)
HDD -RWVR
VCD
Används för att välja ljudspår på skivan när man trycker upprepade gånger på
knappen.
DVD
CD
DVD : Används för att välja språk.
HDD -RWVR : Används för att välja huvudkanalen eller underkanalen.
VCD
(textning)
(vinkel)
Används för att välja vinkel när man trycker upprepade gånger på knappen.
Om det finns scener som är inspelade ur flera olika vinklar på skivan tänds
”
” på frontpanelens display.
DVD
SUR (surround)
+R
-RWVR -RWVideo
-R
: Används för att välja stereo- eller monoljud.
Används för att välja textningsspråk när man trycker upprepade gånger på
knappen.
DVD
+RW
CD
DVD
Används för att välja TVS-effekt när man trycker upprepade gånger på
knappen.
Med hjälp av TVS* (TV Virtual Surround) går det att uppleva virtuella
surroundeffekter som skapas enbart med hjälp av höger och vänster främre
högtalare. Vald inställning visas på frontpanelens display i ett par sekunder.
”TVS OFF”: Ingen surroundeffekt
”TVS DYNAMIC”: Ett par virtuella bakre högtalare skapas.
”TVS WIDE”: Fem par virtuella bakre högtalare skapas.
”TVS NIGHT”: Fem par virtuella bakre högtalare skapas. Detta läge är
effektivt på låg volym.
”TVS STANDARD”: Tre par virtuella bakre högtalare skapas. Detta läge är
effektivt när man använder två separata främre högtalare.
* TVS är utvecklat av Sony för att skapa ett hem-surroundljud enbart med
hjälp av en stereo-TV.
PROGRESSIVE
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
HDD
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
Används för att ställa om videoutsignalen mellan interlace-format och
progressivt format (sidan 16).
Används för att spela om en scen/spola fram en scen.
DVD
. (föregående)/
> (nästa)
Används för att hoppa till början på föregående/nästa titel/kapitel/scen/spår.
På hårddisken går det dock inte att hoppa till början på föregående/nästa titel.
56
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 57 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Knappar
Användningssätt
Används för att snabbspola bilden bakåt/framåt när knappen hålls intryckt
(snabbsökning bakåt/framåt) under uppspelning.
Sökningshastigheten ändras på följande sätt:
snabbsökning bakåt snabbsökning framåt
m1 T t 1M*1
m2 T T t t 2M
m3*2 T T T t t t 3M*2
När man håller knappen intryckt fortsätter snabbsökningen på vald hastighet
ända tills man släpper knappen igen.
*1 Genom att
(långsam uppspelning,
stillbild)
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
När knappen hålls intryckt i mer än en sekund i pausläge spelas bilden upp i
slow motion.
När man trycker kvickt på knappen i pausläge matas bilden fram en ruta i
taget.
Uppspelning
trycka en gång på M under uppspelning av en titel som är inspelad
på hårddisken går det att spela upp bilden snabbt med ljud (”x1.5” tänds).
*2 m3 och 3M fungerar bara för hårddisken och DVD-skivor.
DVD VCD *
* Endast i
uppspelningsriktningen
X (paus)
Används för att pausa uppspelningen.
Tryck på H för att fortsätta spela upp skivan på normal hastighet.
b Anmärkningar
• Om du vill använda TVS-funktionen så ställ in punkten
”Digital utgång” på ”På”, punkten ”Dolby Digital” på
”D-PCM” och punkten ”MPEG” på ”PCM” bland
”Ljud”-inställningarna.
• Det kan hända att volymen sjunker när
surroundeffekterna slås på.
• Om uppspelningssignalen inte innehåller några
signaler för bakre högtalare blir surroundeffekterna
svåra att uppfatta.
Det kan även hända att surroundeffekterna är svåra att
uppfatta beroende på den titel som spelas och på miljön
där brännaren används.
• Om du använder ett av brännarens surroundlägen så
stäng av surroundfunktionerna på den anslutna TV:n
eller förstärkaren (receivern).
• Se till att lyssningspositionen hamnar mittemellan
högtalarna och att högtalarna är placerade på liknande
ställen.
• Det går inte att byta vinkel eller textning för titlar som
är inspelade i den här brännaren.
• Om MPEG-ljudsignaler matas ut via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-utgången och punkten ”MPEG” är
inställd på ”MPEG” bland ”Ljud”-inställningarna,
matas det inte ut något ljud ur högtalarna om man väljer
ett TVS-läge.
• 96 kHz PCM-ljud och DTS-ljud saknar
surroundeffekter.
• Surroundeffekterna fungerar inte under
snabbuppspelning med ljud.
Att observera vid uppspelning av DTS-ljudspår
på en CD-skiva
• När man spelar DTS-kodade CD-skivor matas det ut
kraftiga störningar via de analoga stereoutgångarna.
Om de analoga stereoutgångarna på brännaren är
anslutna till en förstärkare eller ljudanläggning bör du
vidta lämpliga försiktighetsåtgärder för att undvika
skador på ljudanläggningen. För att det ska gå att
lyssna på DTS Digital SurroundTM-ljud måste man
ansluta en separat 5,1-kanalig dekoder till brännarens
digitalutgång.
• Ställ in ljudet på ”Stereo” med
(ljud)-knappen
när du spelar ett DTS-ljudspår på en CD (sidan 56).
Att observera vid uppspelning av DVD-skivor
med DTS-ljudspår
DTS-ljudsignalerna matas bara ut via DIGITAL OUT
(COAXIAL- eller OPTICAL)-uttaget.
När du spelar en DVD-skiva med DTS-ljudspår så ställ
in punkten ”DTS” på ”På” bland ”Ljud”-inställningarna
(sidan 92).
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
57
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 58 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Justering av bildkvaliteten
HDD
DVD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Standardinställningarna är understrukna.
”Luminansbrusred.”:
(svag) Av 1
2 3 (stark)
”Kromabrusred.”:
(svag) Av 1
2 3 (stark)
”Blockbrusred.”:
(svag) Av 1
2 3 (stark)
2 3 (stark)
”MNR”: (svag) Av 1
”Digital videoförstärkn.”*:
(svag) Av 1
2 3 (stark)
”Uppsp.videoequalizer”:
• Kontrast: (svag) –3 ~ 0 ~ 3 (stark)
• Ljusstyrka: (mörk) –3 ~ 0 ~ 3 (ljus)
• Färgmättnad: (tunn) –3 ~ 0 ~ 3 (djup)
• Färgton: (röd) –3 ~ 0 ~ 3 (grön)
Upprepa steg 2 och 3 för att justera eventuella
ytterligare punkter.
-R
VCD
Tryck på TOOLS under uppspelningens
gång för att välja ”Videoinställningar”,
och tryck sedan på ENTER.
Videoinställningar
Välj den punkt du vill ändra.
Luminansbrusred. :
2
Kromabrusred. :
2
Blockbrusred. :
2
MNR :
1
Digital videoförstärkn. :
Av
Uppsp.videoequalizer
2
Välj punkt och tryck på ENTER.
Justeringsskärmen tänds.
”Luminansbrusred.”
(luminansbrusreducering): Används för att
minska störningarna i
lumninanskomponenten i videosignalen.
”Kromabrusred.” (kroma-brusreducering):
Används för att minska störningarna i kromakomponenten i videosignalen.
”Blockbrusred.” (blockbrusreducering):
Används för att minska ”blockstörningar”
eller mosaikliknande mönster i bilden.
”MNR” (myggbrusreducering): Används för
att minska de svaga störningarna som uppstår
i kanten av bilden. Brusreduceringseffekten
justeras automatiskt inom respektive
inställningsområde i förhållande till
videobittalet och andra faktorer.
”Digital videoförstärkn.” (digital
videoförstärkning): Gör konturerna skarpare.
”Uppsp.videoequalizer” (uppspelningsvideoequalizer): Används för att justera bilden mer
detaljerat.
Välj en punkt och tryck på ENTER.
• Kontrast: Används för att ändra kontrasten.
• Ljusstyrka: Används för att ändra
ljusstyrkan överlag.
• Färgmättnad: Används för att göra färgerna
djupare eller tunnare.
• Färgton: Används för att ändra
färgbalansen.
Tryck på </, för att justera
inställningen, och tryck sedan på ENTER.
* ”1” gör konturerna mjukare i bilden. ”2” gör att
konturerna framhävs, och i läget ”3” framhävs de
ännu mer än i läget ”2”.
b Anmärkningar
• Om konturerna i bilden på TV-skärmen blir suddiga så
ställ in ”Blockbrusred.” och/eller ”MNR” på ”Av”.
• Beroende på skivan eller scenen som spelas upp kan det
hända att effekten av inställningarna för
blockbrusreducering, myggbrusredurecing,
lumninansbrusreducering och kromabrusreducrering
blir svår att uppfatta. Det kan även hända att dessa
funktioner inte fungerar för vissa skärmstorlekar.
• När den digitala videoförstärkningsfunktionen används
kan det hända att eventuella störningar i titeln
framträder tydligare. I så fall rekommenderar vi att du
använder blockbrusreduceringsfunktionen tillsammans
med den digitala videoförstärkningen. Om det inte
hjälper så ställ in nivån för den digitala
videoförstärkningen på ”1” eller ”Av”.
Justering av ljudkvaliteten
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DATA CD
1
Tryck på TOOLS under uppspelningens
gång för att välja ”Ljudinställningar”, och
tryck sedan på ENTER.
2
Välj punkt och tryck på ENTER.
”Surround” (TVS): Används för att välja
surroundläge. Se ”Olika
uppspelningsmöjligheter” på sidan 56 för
närmare information.
58
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 59 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
* Samplingsfrekvens för ljudkällan. Den här
funktionen fungerar bara för att justera signaler
som matas ut via uttagen LINE 1 – TV, LINE 3/
DECODER, och LINE 2 OUT (AUDIO L/R).
3
Tryck på </M/m/, för att välja
inställning, och tryck sedan på ENTER.
b Anmärkning
Det kan hända att det inte märks någon effekt av att man
ändrar ljudfiltret beroende på skivan eller
uppspelningsmiljön.
Paus i en TV-sändning (TV-paus)
Det går att pausa ett TV-program som håller på att
sändas, och sedan titta färdigt på det vid ett senare
tillfälle. Detta är praktiskt t.ex. när det ringer eller
man får oväntat besök medan man tittar på ett TVprogram.
1
Tryck på X medan du tittar på ett TVprogram via den här brännaren.
Bilden pausas. Det går att pausa bilden i upp
till tre timmar.
News
ABCD 9
Stereo
2
Tryck på X eller en gång till på H för att
fortsätta titta på programmet.
b Anmärkningar
• Pausade titlar sparas inte på hårddisken.
• Den här funktionen stängs av när:
– man trycker på x (stopp).
– man trycker på PROG +/–.
– man trycker på DVD.
– man trycker på Z (öppna/stäng).
– man trycker på TITLE LIST.
– man trycker på INPUT SELECT.
– brännaren stängs av.
– en timerinspelning eller synkroniserad inspelning
startar.
– PDC/VPS-funktionen är ”På” och en kanalavsökning
startar.
– man startar en DV-kopiering eller vanlig kopiering.
• Det kan ta ett par sekunder innan uppspelningen av det
pausade programmet återupptas.
• Även om man snabbspolar fram det inspelade
programmet blir det alltid en tidsskillnad på minst en
minut mellan det inspelade programmet och den
nuvarande TV-sändningen.
Uppspelning
”Ljudfilter”: Används för att välja ett digitalt
filter för att minska bruset över 22,05 kHz (när
Fs* är 44,1 kHz), 24 kHz (när Fs är 48 kHz),
eller 48 kHz (när Fs är över 96 kHz).
• Skarpt (standardinställning): Ger ett brett
frekvensomfång och rymdkänsla.
• Mjukt: Ger ett mjukt och varmt ljud.
”AV-SYNK”: När bilden är fördröjd gör den
här funktionen att även ljudet fördröjs så att
det förblir synkroniserat med bilden (0 till
120 ms). Ju högre värde, desto längre
ljudfördröjning för synkronisering med
bilden. Glöm inte att ställa tillbaka den här
inställningen till 0 ms (standardinställningen)
vid kopiering till en videobandspelare eller
annan videoinspelningsapparat.
Uppspelning från början på det
program som håller på att spelas in
(Hackihäl-uppsp.)
HDD
-RWVR
Med hjälp av ”hackihäl-uppspelning” går det att
titta på den redan inspelade delen av ett program
samtidigt som det håller på att spelas in. Man
behöver inte vänta ända tills inspelningen är klar.
Tryck på TOOLS under inspelningens gång för
att välja ”Hackihäl-uppsp.”, och tryck sedan
på ENTER.
Uppspelningen startar från början på det program
som håller på att spelas in.
Om du snabbspolar fram till den punkt som just
håller på att spelas in, ändras hackihäluppspelningen till vanlig uppspelning.
TV-paus
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
59
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 60 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
• För DVD-RW-skivor (i VR-format) fungerar inte den
här funktionen under inspelning:
– på en DVD-RW-skiva för 1x hastighet.
– i inspelningsformatet HQ eller HSP.
• DVD-bilden fryses i ett par sekunder på TV-skärmen
när man snabbspolar bilden framåt/bakåt eller
använder snabbomspelning eller snabbframmatning
under inspelningen.
• Hackihäl-uppspelning går att använda från och med en
minut efter inspelningsstarten.
• Även om man snabbspolar fram det inspelade
programmet blir det alltid en tidsskillnad på minst en
minut mellan det inspelade programmet och den
nuvarande TV-sändningen.
Uppspelning av ett redan inspelat
program medan ett annat program
spelas in (samtidig inspelning och
uppspelning)
HDD
DVD
+RW
VCD
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
*2
Exempel: Spela en annan titel på hårddisken
under inspelning på hårddisken.
1
Tryck på TITLE LIST under inspelningens
gång för att tända titellistan för hårddisken.
2
Välj den titel du vill spela och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Spela” på undermenyn och tryck på
ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald titel.
Exempel: Spela en DVD-skiva under
inspelning på hårddisken.
1
Tryck på DVD under inspelningens gång och
lägg i DVD-skivan i brännaren.
2
Tryck på TITLE LIST för att tända titellistan
för DVD-skivan.
3
Välj den titel du vill spela och tryck på
ENTER.
4
Välj ”Spela” på undermenyn och tryck på
ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald titel.
DATA DVD DATA CD
Med hjälp av ”Samtidig inspelning och
uppspelning” går det att titta på ett redan inspelat
program samtidigt som ett annat program håller på
att spelas in. Uppspelningen fortsätter även om en
timerinspelning startar. Använd den här
funktionen på följande sätt:
• Under inspelning på hårddisken:
Spela upp en annan titel på hårddisken.
Det går även att spela upp ett redan inspelat
program på en DVD-skiva genom att trycka på
DVD.
• Under inspelning på en DVD-skiva:
Spela upp ett redan inspelat program på
hårddisken genom att trycka på HDD.
• Under inspelning på en DVD-RW-skiva (i VRformat)*1:
Spela upp en annan titel på samma DVD-RWskiva (i VR-format).*2
*1
Det går även att spela DVD VIDEO-skivor,
VIDEO CD-skivor, Super VIDEO CD-skivor,
CD-skivor, DATA DVD, eller DATA CD under
inspelning på hårddisken.
b Anmärkning
Det går inte att spela upp en DVD-skiva eller VIDEO
CD-skiva som är inspelad enligt NTSC-systemet
samtidigt som inspelning pågår på hårddisken. Glöm inte
att ställa in punkten ”TV-system” på ”PAL” när du spelar
en VIDEO CD-skiva (sidan 95).
Samtidig inspelning och uppspelning fungerar inte vid
inspelning:
– på en DVD-RW-skiva för 1x hastighet.
– i inspelningsformatet HQ eller HSP.
Det kan hända att det uppstår störningar i bilden
beroende på inspelningens skick, eller vid
uppspelning av en titel som är inspelad i HQ-format
eller HSP-format. Bilden fryses i ett par sekunder på
TV-skärmen när man snabbspolar bilden framåt/bakåt
eller använder snabbomspelning eller
snabbframmatning.
60
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 61 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Sökning efter en titel/ett
kapitel/ett spår, osv.
Sökning med hjälp av titelnummer
eller tidskod
HDD
DVD
Sifferknappar,
SET
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
VISUAL
SEARCH
Sökning med hjälp av
tumnagelbilder (visuell sökning)
+R
Nummerinmatningsskärmen tänds.
Exempel: Titelsökning
-R
Tryck på VISUAL SEARCH under
uppspelningens gång.
VISUELL SÖKNING
Titel : -- (21)
9 World Sports
Numret inom parentes anger det totala antalet
titlar, spår, osv.
2
Välj en scen med hjälp av </,, och
tryck sedan på ENTER.
Vald scen börjar spelas.
Tryck på sifferknapparna för att välja
numret på önskad titel, önskat kapitel,
önskat spår, önskad tidskod, osv.
Till exempel: Tidssökning
För att hitta scenen vid 2 timmar, 10 minuter
och 20 sekunder matar man in ”21020”.
Om du råkar göra fel så tryck på CLEAR för
att radera numret, och välj sedan ett annat
nummer.
Kapitel 4(30)
0:12:45
2
-R
Tryck på TOOLS under uppspelningens
gång för att välja sökmetod, och tryck
sedan på ENTER.
Varje kapitel visas som en tumnagelbild. Det gör
det möjligt att söka efter önskad scen visuellt.
1
+R
DATA DVD DATA CD
”Titelsökning” (för DVD-skivor)
”Kapitelsökning” (för HDD/DVD-skivor)
”Spårsökning” (för CD-skivor/DATA CDskivor)
”Sökning” (för VIDEO CD-skivor)
”Albumsökning” (för DATA DVD/DATA
CD-skivor)
”Tidssökning” (för HDD/DVD-skivor):
Används för att söka efter en viss startpunkt
genom att mata in tidskoden.
”Filsökning” (för DATA DVD/DATA CDskivor)
TOOLS
-RWVR -RWVideo
CD
Uppspelning
</M/m/,,
ENTER
+RW
-RWVR -RWVideo
Det går att söka på en skiva efter titlar, kapitel,
scener eller spår. Eftersom varje titel och varje
spår har sitt eget nummer går det att välja titel eller
spår genom att mata in dess nummer. Det går även
att söka efter en viss scen med hjälp av tidskoden.
1
HDD
+RW
VCD
3
Tryck på SET.
Uppspelningen startar från valt nummer.
b Anmärkning
”Titelsökning” fungerar inte på hårddisken.
61
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 62 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Uppspelning av MP3ljudspår och JPEG-bildfiler
DATA DVD DATA CD
För att välja ett MP3-album eller
ett spår
1
Albumlistan tänds.
Om du vill byta sida så tryck på
Det går att spela upp MP3-ljudspår och JPEGbildfiler på DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/
CD-RW-skivor) och JPEG-bildfiler på DATA
DVD-skivor (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R-skivor).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2
3
Symphony
Classic
3
Samba
Dance
4
Live
Jazz
5
Piano
Jazz
6
My heart
Pop music
7
Paradise
Pop music
8
The Best
Pop music
Classic
Välj ett album och tryck på ENTER.
Välj ”Öppna album” och tryck på ENTER.
1
01 Holiday
2
02 Lonely
3
03 Candy
4
04 Rainy day
x
5
05 Station
6
06 Magic
7
07 Moon
8
08 Butterfly
Tryck på H.
För MP3-skivor startar uppspelningen från
det första MP3-ljudspåret på skivan.
För JPEG-filer startar ett bildspel med
bilderna på skivan.
Om en DATA CD-skiva innehåller både
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler, startar
uppspelningen från JPEG-bildfilerna den
första gången man trycker på H.
.
8 The Best
>
M
H
Lägg i en skiva.
/
TITELLISTA
TOOLS
Se ”Hur man lägger i en skiva” på sidan 30.
2
Opera
2
Spårlistan tänds.
Om du vill byta sida så tryck på
4
1
1
Undermenyn tänds.
TIME/TEXT
</M/m/,,
ENTER
.
m
.
Musikalbum
TITLE LIST
/
/
TITELLISTA
0
DISPLAY
Tryck på TITLE LIST.
Välj ett spår och tryck på ENTER.
”Spela”: Används för att spela spåret.
”Spela fr. början”: Används för att spela
början på spåret.
”Spårdata”: Används för att se information
om spåret som t.ex. artistens namn och
albumnamnet.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att snabbsöka framåt eller bakåt i ett spår
Tryck på m/M under uppspelningens gång.
För att hoppa till nästa eller föregående MP3ljudspår
Tryck på . eller > under uppspelningens
gång. När man trycker upprepade gånger på .
eller > hoppar apparaten till nästa respektive
föregående album.
62
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 63 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
För att hoppa till nästa eller föregående album
För att vrida en bild
Tryck på
/
z Tips
Tryck på
och mono.
Tryck på TOOLS medan bilden visas för att välja
”Vrid åt höger” eller ”Vrid åt vänster”, och tryck
sedan på ENTER.
(ljud)-knappen för att växla mellan stereo
under uppspelningens gång.
För att ändra uppspelningshastigheten för ett
bildspel
För att välja ett JPEG-album eller
en bild
Tryck på TITLE LIST.
Albumlistan tänds.
Om du vill byta sida så tryck på
För att hoppa till nästa eller föregående album
/
.
Välj ”Öppna album” och tryck på ENTER.
b Anmärkningar
Bildlistan tänds.
Om du vill byta sida så tryck på
• Om en DVD-skiva, som t.ex. en skiva från en DVDvideokamera, innehåller både videomaterial och JPEGbilder, går det bara att spela upp videomaterialet.
• För vissa JPEG-filer, i synnerhet sådana som består av
mer än 3 miljoner pixlar, kan det hända att intervallet
vid bildspel blir längre.
• Vridna JPEG-bilder sparas inte när man trycker på x
eller byter mapp.
• Bilder som är större än 720 × 480 bildpunkter
förminskas till 720 × 480 bildpunkter när de visas.
• Bilder som är större än 4 megabytes går inte att visa.
• Progressiva JPEG-bilder går inte att visa.
• Om man försöker spela upp en trasig fil eller en fil som
inte uppfyller uppspelningsvillkoren, tänds
men
brännaren kan inte spela upp själva filen.
1
Flowers
ROOT
2
Aquarium
Summer
3
Festival
Summer
4
Hiking
Summer
5
Tennis match
Summer
6
Zoo
Summer
7
Consert
Winter
8
Party
Winter
Välj ett album och tryck på ENTER.
/
.
TITELLISTA
6 Zoo
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
DSC00029 25.11.2005 15:50
4
medan JPEG-bilden visas.
Undermenyn tänds.
Fotoalbum
3
/
z Tips
• När man spelar en DATA CD-skiva som innehåller
både MP3-filer och JPEG-filer går det att växla mellan
fotoalbum och musikalbum genom att trycka på
</,-knapparna när albumlistan visas.
• Det går att vrida en JPEG-bild genom att trycka på
</,-knapparna när bilden visas.
• Tryck upprepade gånger på DISPLAY för att se
information om JPEG-albumet eller bilden på TVskärmen. Tryck sedan på TIME/TEXT för att växla
mellan nuvarande bildnummer och nuvarande
albumnummer.
TITELLISTA
2
Tryck på
Välj en bild och tryck på ENTER.
”Öppna bild”: Används för att visa bilden
över hela skärmen.
”Bildspel”: Används för att spela upp bilderna
i albumet som ett bildspel.
”Bilddata”: Används för att se information om
när bilden är tagen.
Uppspelning
1
Tryck på TOOLS medan albumlistan eller
bildlistan visas för att välja ”Bildspelshastighet”,
och tryck sedan på ENTER. Välj sedan hastighet
mellan ”Snabb”, ”Normal” och ”Långs.”.
För att avbryta visningen av en JPEG-bild
Tryck på x.
För att se nästa eller föregående bild
Tryck på ./> medan bilden visas.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
63
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 64 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Angående MP3-ljudspår och JPEGbildfiler
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler
som den här brännaren kan spela
MP3 är en ljudkompressionsteknik som uppfyller
vissa ISO/MPEG-bestämmelser. JPEG är en
bildkompressionsteknik.
Det går att spela upp ljudspår i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3) och JPEG-bildfiler på
DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CD-RWskivor), samt JPEG-bildfiler på DATA DVDskivor (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVDRW/DVD-R-skivor).
DATA CD-skivorna måste vara inspelade enligt
formatet ISO9660 Nivå 1, Nivå 2 eller Joliet för
att brännaren ska kunna upptäcka MP3-spåren.
DATA DVD-skivor måste vara inspelade i
Universal Disc Format (UDF). Det går även att
spela skivor som är inspelade i MultiSessionformat.
Se anvisningarna som medföljde CD-R/CD-RW/
DVD-R/DVD-RW-enheten och
inspelningsmjukvaran (medföljer ej) för närmare
detaljer om inspelningsformat.
Den här brännaren kan spela följande sorters spår
och filer:
– MP3-ljudspår med filtillägget ”.MP3”, ”.mp3”
eller ”Mp3”.
– JPEG-bildfiler med filtillägget ”.JPEG”, ”.jpg”,
”.JPG”, ”.Jpg”, ”.jpeg” eller ”.Jpeg”.
– JPEG-bildfiler i DCF*-bildfilformat.
Att observera angående MultiSession/Borderskivor
* ”Design rule for Camera File system”: En bildstandard
för digitalkameror som fastställts av JEITA (Japan
Electronics and Information Technology Industries
Association).
b Anmärkningar
• Brännaren försöker spela alla data med filtillägget
”.MP3”, ”.mp3”, ”Mp3”, ”.JPEG”, ”.jpg”, ”.JPG”,
”.Jpg”, ”.jpeg” eller ”.Jpeg”, även om filen inte faktiskt
är i MP3- eller JPEG-format. Om sådana data spelas
upp kan det matas ut kraftiga störningar som kan skada
högtalarna.
• Den här brännaren kan inte hantera ljudspår i
mp3PRO-format.
• Somliga filer går inte att spela.
• Bokstäver som inte går att visa byts ut mot ”*”.
Om den första sessionen/bordern innehåller MP3ljudspår eller JPEG-bildfiler, spelar brännaren
även MP3-ljudspåren och JPEG-bildfilerna i
övriga sessioner/borders. Om den första
sessionen/bordern innehåller ljudspår i musik-CD
format eller bilder i Video CD-format, spelas bara
den första sessionen/bordern.
b Anmärkning
Det kan hända att den här brännaren inte kan spela vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som skapats i Packet
Write-format.
64
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE07PLA-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 65 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
Angående uppspelningsordningen
för album, spår och filer
Album spelas upp i följande ordning:
Skivinnehållets struktur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ROOT
Uppspelning
Album
• Beroende på mjukvaran som användes för att skapa
DATA DVD/DATA CD-skivan kan det hända att
uppspelningsordningen blir annorlunda än i
ovanstående figur.
• Det går inte att spela upp mer än 199 olika mappar
sammanlagt. (Även mappar som inte innehåller några
JPEG/MP3-filer räknas.)
• Det går inte att spela upp mer än 999 mappar och filer
sammanlagt. (Även andra filer än JPEG/MP3-filer och
mappar som inte innehåller några JPEG/MP3-filer
räknas med.)
• Brännaren kan inte upptäcka mer än 200 filer och
undermappar sammanlagt i varje mapp. (Mappar som
inte innehåller några JPEG/MP3-filer räknas också
med.)
• Det kan ta en liten stund att gå vidare till nästa album
eller ett annat album.
• Den här brännaren har stöd för MP3-ljudbittal på upp
till 160 kbps.
MP3-ljudspår/
JPEG-bildfil
När man lägger i en DATA CD/DATA DVDskiva och trycker på H, spelas de numrerade
spåren (eller filerna) upp i tur och ordning, från 1
till 7. Eventuella underalbum/spår (eller filer)
inom valt album har företräde framför nästa album
på samma nivå. (Exempel: C innehåller D så 4
spelas före 5.) När man trycker på TITLE LIST
så att albumnamnslistan tänds (sidan 37), listas
albumnamnen i följande ordning: A t B t C
t D t F t G. Album som inte innehåller
några spår (eller filer) (t.ex. album E) visas inte
på listan.
z Tips
• Om man lägger till nummer (01, 02, 03, osv.) i början
på spårnamnen/filnamnen när de lagras på en skiva,
spelas spåren och filerna i den ordningen.
• Eftersom det tar längre tid att börja spela en skiva med
många nivåer rekommenderar vi att du undviker att
skapa skivor med mer än två nivåer.
65
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 66 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
För att skapa och redigera spellisttitlar
Radering och redigering
Innan du börjar redigera
På den här brännaren går det att redigera olika
skivtyper på olika sätt. Innan du börjar redigera så
kontrollera skivtypen på frontpanelens display,
och välj sedan bland möjligheterna för den
skivtypen (sidan 8).
b Anmärkningar
• Det kan hända att det redigerade innehållet går förlorat
om skivan matas ut eller en timerinspelning startar
under redigeringens gång.
• DVD-skivor som är skapade i en DVD-videokamera
går inte att redigera i den här brännaren.
Redigeringsmöjligheter för
hårddisken och DVD-RW-skivor
(i VR-format)
HDD -RWVR
Det går att utnyttja olika avancerade
redigeringsfunktioner. Först och främst finns det
två möjligheter för hårddisken och DVD-RWskivor (i VR-format): att redigera antingen
originalinspelningen (”originalet”), eller
uppspelningsinformation som skapats från
originalet (en s.k. ”spellista”). Eftersom de båda
alternativen har olika egenskaper och olika
fördelar, bör du läsa igenom följande och välja det
alternativ som passar bäst för ändamålet.
För att redigera originaltitlar
Redigeringar i originaltitlar är slutgiltiga. Om du
vill behålla originalinspelningen som den är, så
skapa en spellista och redigera den i stället (se
nedan). Följande funktioner går att använda för
originaltitlar:
– Mata in namnet på en titel (sidan 67).
– Skydda en titel mot radering (sidan 67).
– Radera en titel (sidan 67).
– Radera flera titlar på en gång (sidan 69).
– Radera en del av en titel (A-B-radering)
(sidan 68).
– Radera alla titlar på skivan (sidan 70).
– Radera ett kapitel (sidan 68).
– Dela upp en titel i två titlar (gäller endast HDD)
(sidan 69).
En spellista är en grupp spellisttitlar som skapats
från originaltiteln för redigeringsändamål. När
man skapar en spellista lagras bara den
kontrollinformation som behövs för
uppspelningen på skivan, t.ex.
uppspelningsordningen. Eftersom originaltitlarna
blir kvar som de är, går det att göra om
redigeringen av spellisttitlar.
Exempel: Du har spelat in de sista matcherna i en
fotbollsturnering på en DVD-RW-skiva
(i VR-format). Du vill skapa ett sammandrag med
målscenerna och andra höjdpunkter, men du vill
också behålla originalinspelningarna.
Original
Spellista
I det här fallet kan du ställa samman
höjdpunktsscenerna till en spellisttitel. Det går till
och med att ändra om ordningen mellan scenerna
inom spellisttiteln (”Skapa och redigera en
spellista“ på sidan 71).
Följande avancerade redigeringsfunktioner går att
använda för spellisttitlar:
– Skydda titlar mot radering (gäller endast HDD)
(sidan 67).
– Mata in namnet på en titel (sidan 67).
– Radera en titel (sidan 67).
– Radera flera titlar på en gång (sidan 69).
– Radera en del av en titel (A-B-radering)
(sidan 68).
– Ändra om titelordningen (gäller endast DVDRW-skivor (i VR-format)) (sidan 72).
– Dela upp en titel i flera titlar (sidan 69).
– Slå samman flera titlar till en enda titel
(sidan 73).
– Radera ett kapitel (sidan 68).
z Tips
Det går att se skivans spellisttitlar på spellist-titellistan,
och originaltitlarna på originaltitellistan. För att växla
mellan de två titellistorna trycker man på TOOLS medan
en titellista visas, och väljer ”Original” respektive
”Playlist”.
66
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 67 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
• För en spellisttitel kallas det upp data från
originaltitlarna för uppspelning. När en originaltitel
används för en spellisttitel går det inte att radera
originaltiteln.
• Om det tänds ett meddelande om att skivans
kontrollinformation är full, så radera eller redigera titlar
som inte behövs längre.
• Spellisttitlar som innehåller titlar som är inspelade med
en kopieringsskyddssignal av ”Copy-Once”-typ går
inte att kopiera eller flytta (sidan 76).
+RW
-RWVideo
+R
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
I det här avsnittet beskrivs de grundläggande
redigeringsfunktionerna. Observera att
redigeringen inte går att upphäva. Om du vill
redigera material på hårddisken eller en DVDRW-skiva (i VR-format) utan att ändra
originalinspelningarna, så skapa en spellisttitel
(sidan 71).
-R
Det går att utföra enklare redigeringsmanövrer.
Eftersom titlar i Video-format är faktiska
inspelningar på skivan går det inte att upphäva de
redigeringar du gör. Följande
redigeringsfunktioner går att använda för titlar i
Video-format:
– Skydda en titel mot radering (sidan 67).
– Mata in namnet på en titel (sidan 67).
– Radera en titel (sidan 67).
– Radera flera titlar på en gång (sidan 69).
– Radera en del av en titel (A-B-radering) (gäller
endast DVD+RW-skivor) (sidan 68).
– Radera alla titlar på skivan (sidan 70).
– Radera titlar för att skapa mer skivutrymme
(med hjälp av skivkartan) (gäller endast
DVD+RW-skivor och DVD-RW-skivor (i
Video-format)) (sidan 70).
b Anmärkningar
• När du redigerar en DVD+R-skiva eller DVD-R-skiva
så avsluta all redigering innan du slutbehandlar skivan.
Det går inte att redigera en skiva som är slutbehandlad.
• Det lediga utrymmet på skivan ökar inte även om man
raderar titlar på en DVD+R-skiva eller DVD-R-skiva.
• Om det tänds ett meddelande om att skivans
kontrollinformation är full, så radera eller redigera titlar
som inte behövs längre.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Radering och redigering
Redigeringsmöjligheter för
DVD+RW/DVD-RW-skivor (i Videoformat)/DVD+R/DVD-R-skivor
Radering och redigering av
en titel
</M/m/,,
ENTER
TOOLS
>
M
.
m
X
CHAPTER
MARK ERASE
CHAPTER
MARK
1
Tryck på TITLE LIST.
För titlar på hårddisken eller en DVD-RWskiva i VR-format: tryck om det behövs på
TOOLS och välj ”Original” eller ”Playlist” på
TOOLS-menyn för att byta titellista.
2
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
3
Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
Titlar går att redigera på följande sätt.
”Radera”: Används för att radera vald titel.
Välj ”OK” när du blir uppmanad att bekräfta.
”Skydda”: Används för att skydda titeln. Välj
”På” när skyddsskärmen tänds. ” ” tänds
bredvid den skyddade titeln. För att ta bort
skyddet väljer man ”Av”.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
67
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 68 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
”Titelnamn”: Används för att mata in eller
ändra ett titelnamn (sidan 38).
”Välj tumnagel”: Används för att ändra titelns
tumnagelbild som visas på titellistan
(sidan 35).
”A-B-radering”: Används för att radera en del
av titeln (sidan 68).
”Radera kapitel”: Används för att radera
kapitel inom titeln medan tumnagelbilderna
visas (se nedan).
”Dela”: Används för att dela upp en titel i två
titlar (sidan 69).
z Tips
• Det går att radera flera titlar på en gång (sidan 69), eller
radera alla titlar på skivan på en gång (sidan 70).
• Det går att automatiskt radera titlar som redan har
spelats upp.
• Det går att mata in namn på DVD-skivor och att ändra
namnet på dem (sidan 39).
b Anmärkning
Spellisttitlar på DVD-RW-skivor (i VR-format) går inte
att skydda.
Radering av ett kapitel (Radera
kapitel)
HDD -RWVR
En tumnagelbild visas för varje kapitel. Det går
lätt att välja och radera ett visst avsnitt inom en
titel.
Observera att raderade kapitel inte går att
återställa.
1
2
Välj tumnagelbilden för ett kapitel med
hjälp av </,, och tryck sedan på
ENTER.
Radera valda kapitel
9 World Sports
Kapitel 4(30)
0:12:45
OK
Ångra
Återställ allt
• Om du vill välja bort en titel så tryck en gång
till på ENTER.
• Om du vill radera flera kapitel på en gång så
upprepa steg 2.
• Om du vill välja bort allting så välj ”Återställ
allt”.
3
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
4
Välj ”Ja” och tryck på ENTER.
Radering en del av en titel
(A-B-radering)
HDD
+RW
-RWVR
Det går att välja en viss del (scen) inom en titel och
radera den. Observera att det inte går att återställa
raderade scener.
1
Utför proceduren till och med steg 2 i
”Radering och redigering av en titel”, och
välj sedan ”Radera kapitel” och tryck på
ENTER.
Utför proceduren till och med steg 2 i
”Radering och redigering av en titel”, och
välj sedan ”A-B-radering” och tryck på
ENTER.
Skärmen för inställning av punkt A tänds.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på titeln
så tryck på X och därefter på ..
A-B-rad. (Ställ in punkt A)
5 Weather
Uppspelningspunkt
2
Välj punkt A genom att trycka på m/M,
och därefter på ENTER.
Skärmen för inställning av punkt B tänds.
68
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 69 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj punkt B genom att trycka på m/M,
och därefter på ENTER.
3
En bock tänds i rutan bredvid vald titel.
• Om du vill ta bort bocken så tryck en gång
till på ENTER.
• Om du vill ta bort alla bockarna så välj
”Återställ allt”.
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
• Om du vill ändra punkt A eller B så välj
”Ändra A” respektive ”Ändra B” och gå
tillbaka till steg 2 eller 3.
• Om du vill förgranska titeln som den
kommer att se ut utan de scener som ska
raderas, så välj ”Förgranska” (gäller ej
DVD+RW-skivor).
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
z Tips
En kapitelmarkering skjuts in på det ställe där scenen
raderades. Kapitelmarkeringen delar upp titeln i olika
kapitel på respektive sida om markeringen.
Radera titlar
Välj de titlar som ska raderas.
OK
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
Ångra
Återställ allt
4
Upprepa steg 3 för att välja alla de titlar
som du vill radera.
5
När du valt färdigt titlarna så välj ”OK”,
och tryck på ENTER.
En lista över titlarna som kommer att raderas
tänds för bekräftelse.
• Om du vill ändra ditt val så välj ”Ändra” och
gör om proceduren från steg 3.
6
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Radering och redigering
Scenen raderas och du blir tillfrågad om du
vill radera ytterligare scener.
• Om du vill fortsätta att radera så välj ”Ja”
och gör om proceduren från och med steg 2.
• Om du är färdig så välj ”Nej”.
Välj en titel och tryck på ENTER.
Titlarna raderas.
b Anmärkningar
• Det kan hända att det uppstår ett tillfälligt avbrott i
bilden eller ljudet på det ställe där man raderat en del av
en titel.
• Det kan hända att avsnitt på under 5 sekunder inte går
att radera.
• På DVD+RW-skivor kan det hända att den del som
raderas avviker något från punkterna som du ställde in.
Radering av flera titlar (Radera
titlar)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Uppdelning av en titel (Dela)
HDD -RWVR *
När man vill kopiera en lång titel till en skiva men
inte vill sänka bildkvaliteten, kan man dela upp
titeln i två kortare titlar. Observera att
uppdelningen inte går att återställa.
* På DVD-RW-skivor (i VR-format) går det bara att dela
upp spellisttitlar.
1
Tryck om det behövs på TOOLS och välj
”Original” eller ”Playlist” på TOOLS-menyn
för att byta titellista.
Det går att välja och radera mer än en titel i taget
med hjälp av TOOLS-menyn.
1
2
Tryck på TITLE LIST.
Tryck på TOOLS för att välja ”Radera
titlar”, och tryck sedan på ENTER.
Tryck på TITLE LIST.
2
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
Skärmen för val av titlar att radera tänds.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
69
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 70 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj ”Dela” och tryck på ENTER.
Skärmen för inställning av delningspunkten
tänds. Titeln börjar spelas upp i bakgrunden.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på titeln
så tryck på X och därefter på ..
Dela
4
+RW
Välj delningspunkt genom att trycka på
m/M, och tryck sedan på ENTER.
1
2
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Tom titel
HQ: 0H30M
LP : 1H30M
Följ anvisningarna på sidan 38. Efter att du
matat in ett nytt namn delas titeln upp i två
delar.
HDD
1
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivinfo”,
och tryck sedan på ENTER.
Skivinformationsskärmen tänds.
2
3
Välj ”Radera allt” och tryck på ENTER.
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Alla titlar på skivan raderas (utom skyddade
titlar).
Tryck på TOOLS för att välja ”Skivkarta”,
och tryck sedan på ENTER.
Skivkarta
Välj ”Ja” och tryck på ENTER för att mata
in ett nytt namn.
Radering av alla titlar på en skiva
Lägg i en skiva och tryck på TITLE LIST.
Skivkartsskärmen tänds.
• För att kontrollera det lediga utrymmet
väljer man utrymme genom att trycka
på </,.
Skärmen för inmatning av titelnamnet tänds.
• Om du vill använda samma titelnamn som
innan så välj ”Nej”.
6
-RWVideo
Vid inspelning på en DVD+RW-skiva eller DVDRW-skiva (i Video-format) söker brännaren efter
det största lediga utrymmet på skivan och lagrar
materialet där. Innan du börjar kan du kontrollera
skivans tillstånd med hjälp av skivkartan, och
radera titlar för att skapa tillräckligt med utrymme
för inspelningen.
1 Vacation
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
• Om du vill ändra delningspunkten så välj
”Ändra”.
5
Radering av titlar för att skapa mer
skivutrymme (Skivkarta)
HSP: 0H45M
EP : 2H00M
SP : 1H00M
SLP: 3H00M
Radera
2.3 GB
LSP: 1H15M
SEP: 4H00M
Ångra
• Om b eller B tänds i endera kanten på
skärmen går det att skrolla skärmen i sidled
genom att trycka på </,.
3
Välj en titel genom att trycka på </,,
och tryck sedan på ENTER.
Skärmen för val av titlar att radera tänds.
• Om du vill välja bort en titel så tryck en gång
till på ENTER.
• Om du vill radera ytterligare titlar så
upprepa steg 3.
Skivkarta
2 Journey
Fre 17.9.2004 20:00 (1H00M)
Radera
SP 0.6GB
Ångra
Vald titel
70
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 71 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
4
Välj ”Radera” och tryck på ENTER.
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
5
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Valda titlar raderas så att det lediga
skivutrymmet ökar.
• Om du vill ändra ditt val så välj ”Ändra”.
Manuell kapitelindelning
Skapa och redigera en
spellista
HDD -RWVR
Genom att redigera en spellista går det att göra om
redigeringen utan att själva inspelningen ändras.
Det går att skapa upp till 97 spellisttitlar.
b Anmärkning
HDD
-RWVR
Tryck på CHAPTER MARK på det ställe där du
vill dela upp titeln i olika kapitel.
När man har skapat en spellisttitel från originaltitlar går
det inte att radera eller redigera de originaltitlarna.
1
2
Välj en titel för att starta kopieringen.
Scenlista
ORIGINAL
För att ta bort kapitelmarkeringar
b Anmärkningar
• Vid kopiering försvinner eventuella kapitelmarkeringar
som du har matat in.
• Om du vill skjuta in kapitelmarkeringar för hand under
inspelning så ställ in punkten ”Autom.
Kapitelindelning” bland ”Funktioner”-inställningarna
på ”Av”.
Tryck på TOOLS för att välja ”Skapa
spellista”, och tryck sedan på ENTER.
Skapa spellista
Varje gång man trycker på knappen tänds
”Markerar...” på skärmen och scenerna till vänster
och höger om markeringen blir till separata
kapitel.
Det går att slå samman två kapitel genom att ta
bort kapitelmarkeringen under uppspelning.
Tryck på ./> för att söka efter ett
kapitelnummer, och tryck sedan på CHAPTER
MARK ERASE medan kapitlet som innehåller
den kapitelmarkering du vill ta bort visas.
Nuvarande kapitel slås samman med föregående
kapitel.
Tryck på TITLE LIST.
3
Ångra
12
Tennis
28.10
11
Travel
26.10
10
Mystry
25.10
9
World Sports
19.10
8
Family
17.10
7
Nature
15.10
Radering och redigering
Det går att skjuta in kapitelmarkeringar för hand
på valfria ställen under uppspelning eller
inspelning.
Välj den titel som du vill ta med i
spellisttiteln och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
”Ladda”: Används för att lägga till en del av
titeln som en scen i spellisttiteln.
”Ladda hela”: Används för att lägga till hela
titeln som en scen i spellisttiteln. När titeln har
lagts till så gå vidare till steg 8.
4
Välj ”Ladda” och tryck på ENTER.
Skärmen för inställning av startpunkten (INpunkten) tänds. Titeln börjar spelas upp i
bakgrunden.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på titeln
så tryck på X och därefter på ..
Kopiera (Välj IN-punkt)
9 World Sports
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
71
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 72 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
5
6
Välj IN-punkt genom att trycka på m/
M, och tryck sedan på ENTER.
och tryck på ENTER.
Skärmen för inställning av slutpunkten (UTpunkten) tänds, och titeln fortsätter att spelas
upp i bakgrunden.
För att spela upp spellisttiteln
Välj UT-punkt genom att trycka på m/
M, och tryck sedan på ENTER.
Tryck på TOOLS medan titellistmenyn visas. Välj
sedan ”Playlist” och tryck på ENTER. Välj en titel
när spellist-titellistmenyn tänds och tryck på H.
Ett meddelande om bekräftelse tänds på
skärmen.
Om du vill ändra IN-punkten eller UTpunkten så välj ”Ändra IN” respektive ”Ändra
OUT” och gör om steg 5 eller 6. För att se vald
scen väljer du ”Förgranska”.
7
10 Välj ”OK” för att använda standardnamnet
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
z Tips
När en spellisttitel skapas blir IN- och UT-punkterna till
kapitelmarkeringar, och varje scen blir ett kapitel.
b Anmärkning
Det kan hända att bilden pausas när den redigerade
scenen spelas upp.
Scenlistmenyn tänds med alla valda scener.
Total speltid för
vald scen
Scenlista
Totalt antal scener
Total 0:13:19
scen- 1
OK
1
World Sports
Avbryt
Flyttning av en spellisttitel (Ändra
ordning)
-RWVR
0:10:26 - 0:23:45
Lägg till
Förgranska
Det går att ändra ordningen för en spellisttitel på
spellist-titellistan.
1
• Om du vill lägga till fler scener så välj ”Lägg
till” och gå till steg 3.
• Om du vill förgranska alla inlästa scener i
den listade ordningen så välj ”Förgranska”.
8
Välj den scen som du vill redigera om och
tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
”Flytta”: Används för att ändra
scenordningen.
”Radera”: Används för att radera scenen.
Valet nollställs.
”Förgranska”: Används för att se
tumnagelbilder för scenerna.
”Ändra IN”: Gör det möjligt att ändra INpunkten. Gör sedan om proceduren från och
med steg 5.
”Ändra OUT”: Gör det möjligt att ändra UTpunkten. Gör sedan om proceduren från och
med steg 6.
9
Tryck på TITLE LIST för att tända spellisttitellistan.
Om originaltitellistan tänds så tryck på
TOOLS och välj ”Playlist”.
2
Välj den titel som du vill flytta och tryck på
ENTER.
Undermenyn tänds.
3
Välj ”Ändra ordning” och tryck på ENTER.
Ändra ordning
1
15.9
Vacation
Ångra
Vart vill du flytta den här titeln?
2
4
Journey
17.9
Välj det nya stället för den titeln genom att
trycka på M/m, och tryck sedan på ENTER.
Titeln flyttas till det nya stället.
När du är klar med redigeringen av
scenlistan så välj ”OK” och tryck på
ENTER.
Skärmen för inmatning av titelnamnet tänds.
Om du vill mata in ett nytt namn så välj ”Mata
in” (sidan 38).
72
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE08EDTEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 73 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Sammanslagning av flera
spellisttitlar (Slå samman)
Tryck på TITLE LIST för att tända spellisttitellistan.
Om originaltitellistan tänds så tryck på
TOOLS och välj ”Playlist”.
2
Välj ett namn och tryck på ENTER.
Titlarna slås samman.
b Anmärkning
HDD -RWVR
1
7
Tryck på TOOLS för att välja ”Slå
samman”, och tryck sedan på ENTER.
Om det finns fler kapitel i den sammanslagna titeln än
vad som är tillåtet, slås kapitlen i slutet ihop till ett enda
kapitel.
Uppdelning av en spellisttitel
(Dela)
HDD -RWVR
Skärmen för val av titlar tänds.
Välj en titel och tryck på ENTER.
Ett nummer tänds för titlarna i den ordning du
väljer dem.
Om du vill välja bort en titel så tryck en gång
till på ENTER.
Det går att dela upp en spellisttitel. Se sidan 69
angående hur man gör.
Slå samman
Välj de titlar som ska slås samman.
1
4
OK
4
Yacht
25. 9
3
Cruising
25. 9
2
Journey
17. 9
1
Vacation
15. 9
Ängra
Radering och redigering
3
Återställ allt
Upprepa steg 3 för att välja alla de titlar
som du vill slå samman.
Om du vill välja bort alla titlar så välj
”Återställ allt”.
5
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
En lista över titlarna som ska slås samman
tänds.
Om du vill ändra ditt val så välj ”Ändra” och
gå tillbaka till steg 3.
Slå samman
Slå samman titlarna i följande ordning.
1
4
Yacht
25. 9
2
3
Cruising
25. 9
OK
6
Ändra
Ångra
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
Skärmen för val av titelnamn bland valda titlar
tänds.
Om du vill mata in ett nytt namn så välj ”Mata
in text” och följ anvisningarna på sidan 38.
Om du vill ändra ditt val så välj ”Ändra” och
gå till steg 3.
73
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE09DUBEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 74 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kopiering (HDD y DVD)
Innan du börjar kopiera
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
I det här kapitlet betyder ”kopiering” att ”kopiera en
inspelad titel från den inbyggda hårddisken (HDD)
till en annan skiva, eller vice versa”. Det går att
välja att kopiera en titel i taget (Titelkopiering – se
”Kopiering av en enstaka titel (Titelkopiering)” på
sidan 76), eller flera titlar på en gång (Kopiering av
flera titlar – se ”Kopiering av flera titlar (Kopiera
valda titlar)” på sidan 77).
Läs igenom följande försiktighetsanvisningar som
gäller för båda kopieringsmetoderna innan du
börjar.
Om du vill spela in från en digital videokamera
som är ansluten till DV IN-ingången (gäller endast
RDR-HX710/HX910) så se ”DV-kopiering (gäller
endast RDR-HX710/HX910)” på sidan 79. Om du
vill spela in från en apparat som är ansluten till
LINE IN-ingångarna så se ”Inspelning från
ansluten utrustning utan timer” på sidan 53.
• För en titel som innehåller material i olika
bildstorlekar (16:9 eller 4:3):
– Vid kopiering från hårddisken till en DVDRW-skiva (i Video-format) eller en DVD-Rskiva bestäms bildstorleken av inställningen för
punkten ”Bildstorl. för DVD-insp” (sidan 48).
– Vid kopiering från hårddisken till en
DVD+RW- eller DVD+R-skiva blir
bildstorleken alltid 4:3.
– Vid kopiering från hårddisken till en DVDRW-skiva (i VR-format) får kopian samma
bildstorlek som originalet.
z Tips
• Vid kopiering av en spellisttitel spelas den in som en
originaltitel.
• Vid kopiering från en DVD-skiva till hårddisken spelas
bilden och ljudet in på samma sätt som på originalet.
b Anmärkningar
• Slutbehandla skivan om du vill kunna spela den
kopierade skivan i andra DVD-apparater (sidan 40).
• Det kan hända att brännaren inte fungerar på det sätt
som beskrivs här beroende på skivans skick. Följ
anvisningarna som visas på skärmen.
• Det går inte att kopiera från DVD VIDEO-skivor till
hårddisken.
• Tumnagelbilderna som är inställda för originaltiteln
(sidan 35) kommer inte med på kopian.
Innan du börjar...
• Välj skivtyp efter hur skivan ska användas
(sidan 8). Den här brännaren kan spela in på
olika sorters skivor.
• Det går inte att kopiera både huvudljudet och
underljudet på en DVD+RW-skiva, DVD-RWskiva (i Video-format), DVD+R-skiva, eller
DVD-R-skiva. Ställ in punkten ”Tvåspråkig
DVD-insp.” på antingen ”Huvudljud”
(standardinställningen) eller ”Underljud” bland
”Andra inst.”-inställningarna (sidan 96) för
tvåspråkiga program.
• Timerinspelningar och synkroniserade
inspelningar startar inte medan kopiering pågår.
Kontrollera timerlistmenyn innan du börjar och
se efter att det inte finns några timerinspelningar
som ska starta medan kopieringen pågår.
• Om punkten ”Autom. Kapitelindelning” bland
”Funktioner”-inställningarna är inställd på ”På”
skjuts det automatiskt in kapitelmarkeringar med
ungefär 6 minuters mellanrum under kopiering
från hårddisken till en DVD-skiva, eller när
brännaren upptäcker att bilden och ljudet ändras
under kopiering från en DVD-skiva till
hårddisken. Kapitelmarkeringarna i materialet
som kopieras kommer inte med i kopian.
Angående ”Kopier.format”
På den här brännaren visas inspelningsformatet för
kopiering som ”Kopier.format”. Det finns två
olika kopieringssätt: Snabbkopiering och
kopiering med formatomvandling. Läs igenom
följande förklaring och välj metod i förhållande till
den tid det tar, skivutrymmet och bildkvaliteten.
Kopiering på hög hastighet (snabbkopiering)
HDD , +RW / -RWVR / -RWVideo / +R /
-R
Med den här metoden går det att kopiera material
som är lagrat på hårddisken till en höghastighetsDVD (DVD+RW-skivor för 8x hastighet/DVDRW-skivor för 6x hastighet/DVD+R-skivor för 16x
hastighet/DVD-R-skivor för 16x hastighet, eller
långsammare versioner av respektive skivtyp), utan
att själva inspelningsformatet ändras.
74
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE09DUBEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 75 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Ställ in punkten ”Kopier.format” på ”Fort” på
skärmen ”Titelkopiering” eller ”Kopiera valda
titlar” (sidan 76). Det går inte att välja ”Fort” när
titlar som inte går att snabbkopiera är valda (som
t.ex. sådana titlar som beskrivs under
”Anmärkningar” nedan). Den tid som kopieringen
åtminstone tar anges i följande tabell (ungefärliga
tider).
Tiden det tar att snabbkopiera från hårddisken till
en DVD-skiva (för ett 60-minutersprogram)*1
6x
6x*3
Inspelningsformat
HöghastighetsDVDRW
HöghasHöghas- Höghas- DVD+R
tighetstighets- tighets- (dubbla
DVD+
DVD-R DVD+R lager)
RW
HQ
10 m
10 m
8m
8m
25 m
HSP
6m
40 s
6m
40 s
5m
5m
16 m
40 s
SP
5m
5m
8x*4
3m
45 s
8x*4
3m
45 s
2,4x
12 m
30 s
LSP
4m
4m
3m
3m
10 m
LP
3m
20 s
3m
20 s
2m
30 s
2m
30 s
8m
20 s
EP
2m
30 s
2m
30 s
2m
2m
6m
15 s
SLP
1m
40 s
60 m*5 1 m
15 s
60 m*5 60 m*5
SEP
1m
15 s
60 m*5 56 s
60 m*5 60 m*5
*1
*2
*3
*4
*5
Tiderna i ovanstående tabell är endast avsedda som ett
riktmärke. När man faktiskt kopierar går det även åt tid
för att skapa kontrollinformation och andra data på
skivan.
Detta är den maximala inspelningshastigheten på den
här brännaren. Värdet kan variera beroende på skivans
skick. Det kan även hända att den här brännaren inte
kan spela in på maximal hastighet på skivor med stöd
för ännu högre inspelningshastigheter än det maximala
värdet.
Den maximala hastigheten för skivenheten i den här
brännaren är 6x när DVD+RW-skivor för 6x hastighet
används.
Hastigheten för skivenheten i den här brännaren är 8x
när DVD+R/DVD-R-skivor för 8x hastighet används.
Snabbkopiering går inte att använda för att kopiera
titlar som är inspelade i SLP-format eller SEP-format
på DVD+RW-skivor och DVD+R-skivor.
• Snabbkopiering går inte att använda för följande sorters
titlar:
– Titlar som är inspelade i HQ+-format.
– Titlar som innehåller både huvudljud och underljud
(utom DVD-RW-skivor (i VR-format)).
– Titlar som är inspelade med blandad bildaspekt (4:3
och 16:9 osv.) (utom DVD-RW-skivor (i VRformat)).
• Vid kopiering till en DVD-RW-skiva (i Video-format)
eller en DVD+RW/DVD+R/DVD-R-skiva kan det
hända att delar av redigerade titlar blir kvar på skivan.
Om du har redigerat en titel så använd metoden för
kopiering med omvandling av inspelningsformatet. Det
gör att pauserna mellan scenerna jämnas ut.
• Vid kopiering till en DVD+R DL-skiva kan det hända
att det uppstår ett tillfälligt avbrott i bilden på det ställe
där skivan byter lager.
Kopiering med omvandling av
inspelningsformatet
HDD n +RW / -RWVR / -RWVideo /
+R
/
-R
Gör det möjligt att kopiera från hårddisken till en
DVD-skiva eller omvänt med ett annat
inspelningsformat än på originalinspelningen.
Genom att till exempel kopiera en HQ-titel (med
stor datamängd) till SP-format går det att minska
datamängden och på så sätt göra det möjligt att
lagra fler titlar på mindre utrymme.
Välj ett annat format än det för
originalinspelningen under ”Kopier.format” i
proceduren i ”Kopiering av en enstaka titel
(Titelkopiering)” på sidan 76 eller ”Kopiering av
flera titlar (Kopiera valda titlar)” på sidan 77.
När en titel som är inspelad på hårddisken i HQformat eller HQ+-format omvandlas till ett annat
format, ställer brännaren automatiskt in ett
lämpligt bittal för att bibehålla
originalinspelningens bildkvalitet i så hög grad
som möjligt.
Kopiering (HDD y DVD)
Hastighet*2
b Anmärkningar
b Anmärkning
Bildkvaliteten ökar inte av att man omvandlar en titel till
ett annat format med högre bildkvalitet.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
75
C:\2589942811RDRHX510EC\SE09DUBEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 76 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kopieringsbegränsningar
Det går inte att kopiera filmer och andra DVD
VIDEO-skivor till hårddisken. Vid kopiering från
en DVD-skiva till hårddisken spelas det in en grå,
blank skärm för scener som innehåller
kopieringsskyddssignaler.
Copy-Free
(Ingen
kopieringsskyddssignal)
Copy-Once
HDD
HDD
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
,
-RWVR
,
-R
*
* Gäller endast CPRM-kompatibla DVD-RW-skivor (i
VR-format)
CPRM (Content Protection for Recordable Media) är
en kodningsteknik som skyddar upphovsrätten för
bilder.
Flyttning
HDD ,
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Kopiering av en enstaka titel
(Titelkopiering)
Kopiering
,
Kopieringsskyddssignaler
Kopiering
1
Lägg i den DVD-skiva som du vill kopiera
till eller ifrån.
2
Tryck på HDD eller DVD för att välja
kopieringskälla.
3
Tryck på TITLE LIST för att tända
titellistmenyn.
4
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
5
Välj ”Kopiering” och tryck på ENTER.
Skärmen för val av kopieringsformat tänds.
Om en titel som är markerad med
(sidan 76) är vald på titellistan tänds en skärm
för bekräftelse.
Om du vill flytta titeln så välj ”Ja”.
-RWVR
Titlar som innehåller kopieringsskyddssignaler av
”Copy-Once”-typ går bara att flytta från
hårddisken till en DVD-RW-skiva (i VR-format)*
(när titeln har flyttats raderas originaltiteln från
hårddisken). Flyttningen utförs med hjälp av
samma procedur som vid kopiering (sidan 76).
Titlar som innehåller kopieringsskyddssignaler av
”Copy-Once”-typ är markerade med
.
Titelkopiering
2.0GB
2.6GB
Titeln kommer att kopieras. Välj kop.format.
1 World Cup Final
b Anmärkningar
• Följande sorters titlar på hårddisken går inte att flytta.
– Skyddade titlar
– Spellisttitlar
– Originaltitlar som används på en spellista
• Om flyttningmanövern avbryts innan den är färdig
raderas inte titeln på hårddisken.
Kopier.format
SP 2.0 GB
Insp.format : SP
Start
Ångra
A Titelns storlek (ca.)
B Kopieringsriktning
C Ledigt utrymme på skivan som titeln
ska kopieras till (ca.)
* Gäller endast CPRM-kompatibla DVD-RW-skivor (i
VR-format).
D Information om titeln som ska kopieras
E Kopieringsformat och utrymmet efter
kopieringen (ca.)
6
Välj ”Kopier.format”.
76
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE09DUBEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 77 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
7
Välj kopieringsformat genom att trycka på
M/m.
Snabb*
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
EP
LSP
LP
* Tänds om den titeln går att snabbkopiera
(sidan 74).
Kopiering av flera titlar (Kopiera
valda titlar)
Det går att välja och kopiera upp till 30 titlar på en
gång. Det går att välja kopieringsformat för varje
titel för sig.
Lägg i den DVD-skiva som du vill kopiera
till eller ifrån.
2
Tryck på HDD eller DVD för att välja
kopieringskälla.
För att automatiskt justera kopieringsformatet
(Autokopiering)
3
Tryck på TITLE LIST för att tända
titellistmenyn.
Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme
på målskivan ställer brännaren automatiskt in ett
kopieringsformat med något lägre bildkvalitet i
förhållande till det lediga utrymmet. Om
skivutrymmet inte räcker till med valt
kopieringsformat tänds följande skärm efter
steg 8.
4
Tryck på TOOLS för att välja ”Kopiera valda
titlar”, och tryck sedan på ENTER.
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Kopieringsriktningen visas på frontpanelens
display (sidan 37).
Kopiera valda titlar
Autokopiering
Återställ
5
Ångra
För att avbryta kopieringen
z Tips
• Om skivutrymmet fortfarande inte räcker till för valt
kopieringsformat, så radera onödiga delar av titeln eller
skapa mer skivutrymme genom att radera andra titlar på
skivan (sidan 70).
• Det går att stänga av brännaren medan kopieringen
pågår. Brännaren gör färdigt kopieringen även om den
stängs av.
Start
Ångra
4 World Tour – Asia 3
25.6
3 World Cup Final
20.6
2 World Tour – Asia 2
18.6
1 World Tour – Asia 1
11.6
Inställningar
Återställ
Välj titlar i den ordning du vill kopiera dem
och tryck på ENTER.
Titlarna numreras i vald ordning. Om du vill
välja bort en titel så tryck en gång till på
ENTER.
Om en titel som är markerad med
(sidan 76) är vald på titellistan tänds en skärm
för bekräftelse.
Om du vill flytta titlarna så välj ”Ja”.
Välj ”Autokopiering” och tryck på ENTER för att
starta kopieringen. Om du vill välja ett annat
kopieringsformat för hand, så välj ”Återställ” och
gå tillbaka till steg 7.
Tryck på TOOLS för att välja ”Avbryt kopiering”,
och tryck sedan på ENTER. Välj ”Ja” när du
frågas om bekräftelse och tryck på ENTER.
4.6GB
ORIGINAL
Titelkopiering
Minnet räcker inte till för kopieringen.
Välj "Autokopiering" eller byt format.
0.0 GB
Välj titlar i den ordning de ska kopieras.
Kopiering (HDD y DVD)
1
8
6
Upprepa steg 5 för att välja alla de titlar
som du vill kopiera.
Om du vill göra detaljerade inställningar för
de olika titlarna så välj ”Inställningar” (se
”För att justera inställningarna för respektive
titel” nedan). Om du vill välja bort allting så
välj ”Återställ” och gå tillbaka till steg 5.
7
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Kopieringsriktningen visas på frontpanelens
display (sidan 37).
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
77
C:\2589942811RDRHX510EC\SE09DUBEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 78 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
För att justera inställningarna för respektive
titel
För att automatiskt justera kopieringsformatet
(Autokopiering)
Det går att göra detaljerade inställningar för var
och en av de valda titlarna vid kopiering av flera
titlar.
Om det inte finns tillräckligt med ledigt utrymme
på målskivan ställer brännaren automatiskt in ett
kopieringsformat med något lägre bildkvalitet i
förhållande till det lediga utrymmet. Samma
kopieringsformat ställs in för alla titlarna. Om
skivutrymmet inte räcker till för valt
kopieringsformat tänds följande skärm efter steg 8
i ”Kopiering av flera titlar (Kopiera valda titlar)”
på sidan 77.
1
Välj ”Inställningar” i steg 6 i ”Kopiering av
flera titlar (Kopiera valda titlar)” på sidan 77
och tryck på ENTER.
Följande inställningsskärm tänds.
Om du vill välja om titlar så välj ”Ändra” och
gå till 5 i ”Kopiering av flera titlar (Kopiera
valda titlar)” ovan. Om du vill låta brännaren
justera kopieringsformatet så att alla de valda
titlarna får plats, så välj ”Autoläge”.
Kopiera valda titlar
För lite minne. Ställ in "Autokopiering"
eller välj något annat.
Autokopiering
Kopiera valda titlar
2.1GB
Justera inställningarna för kopieringen här.
4.6GB
Start
1
World Tour – Asia 1
11.6
Insp.format SP Kopier.format: Fort 0.3GB
Ångra
2
World Tour – Asia 2
18.6
Insp.format SP Kopier.format: Fort 0.3GB
Autoläge
3
World Tour – Asia 3
25.6
Insp.format SP Kopier.format: Fort 0.3GB
4
World Cup Final
20.6
Insp.format SP Kopier.format: Fort 1.2GB
Ändra
1 Total storlek för de valda titlarna
2 Kopieringsriktning
3 Ledigt utrymme på skivan som titeln
ska kopieras till (ca.)
Ändra
Ångra
Välj ”Autokopiering” och tryck på ENTER. Om
du bara har valt en enda titel så välj ”OK”.
För att avbryta kopieringen
Tryck på TOOLS för att välja ”Avbryt kopiering”,
och tryck sedan på ENTER. Välj ”Ja” när du
frågas om bekräftelse och tryck på ENTER.
z Tips
• Det går att stänga av brännaren medan kopieringen
pågår. Brännaren gör färdigt kopieringen även om den
stängs av.
• Det går att starta kopieringen av flera titlar genom att
välja ”KOPIERING” på systemmenyn.
4 Information om titeln som ska kopieras
(titelnamn, originalformat,
kopieringsformat, samt datastorlek
efter kopieringen)
5 Kopieringsordning
2
Välj den titel som du vill justera
inställningarna för, och tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
”Kopieringsläge”: Används för att välja
kopieringsformat för respektive titel
(sidan 74).
”Ändra ordning”: Används för att flytta en
titel för att på så sätt ändra
kopieringsordningen. Tryck på M/m för att
välja det nya stället, och tryck sedan på
ENTER.
”Ångra”: Används för att välja bort en titel.
Den titeln kommer inte att kopieras.
3
4
Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
När du är klar med inställningarna så välj
”Start” och tryck på ENTER.
78
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE10OTHEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 79 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
DV-kopiering
(gäller endast RDR-HX710/HX910)
Innan DV-kopieringen
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
material från en digital videokamera via DV INingången på frontpanelen. Om du vill kopiera via
LINE IN-ingångarna i stället så se ”Inspelning
från ansluten utrustning utan timer” på sidan 53.
För att spela in via DV IN-ingången
Anslutningar
DVD-brännaren
till DV IN
z Tips
Om du tänker redigera materialet efter det att du kopierat
det, så använd DV IN-ingången och spela in på en DVDRW-skiva (i VR-format) eller på hårddisken.
i.LINK-kabel (medföljer ej)
Förberedelser för DV-kopiering
Det går att ansluta en digital videokamera till DV
IN-ingågen för att spela in eller redigera material
från ett band i DV/Digital 8-format. Det är hur lätt
som helst eftersom brännaren snabbspolar bandet
åt dig – du behöver inte göra något på den digitala
videokameran. Gör följande för att börja använda
DV-redigeringsfunktionerna på den här
brännaren.
Se även bruksanvisningen till den digitala
videokameran innan du kopplar in den.
DV-utgång
Digital videokamera
DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/HX910)
DV IN-ingången på den här brännaren följer
i.LINK-standarden. Det går att ansluta vilken
annan apparat som helst som är försedd med ett
i.LINK (DV)-uttag och spela in digitala signaler.
Följ anvisningarna i avsnittet ”Förberedelser för
DV-kopiering”, och gå sedan vidare till avsnittet
om kopiering. För närmare information om
i.LINK, se ”Angående i.LINK (gäller endast
RDR-HX710/HX910)” på sidan 108.
• DV IN-uttaget är endast en ingång. Det matas inte ut
några signaler via det uttaget.
• Det går inte att använda DV IN-ingången om:
– din digitala videokamera inte fungerar tillsammans
med den här brännaren. Anslut i så fall kameran till
LINE IN-ingången och följ anvisningarna i avsnittet
”Inspelning från ansluten utrustning utan timer” på
sidan 53.
– insignalen inte är i DVC-SD-format. Koppla inte in
en digital videokamera i MICRO MV-format även
om den har ett i.LINK-uttag.
– bilderna på bandet innehåller
kopieringsskyddssignaler, som begränsar
möjligheterna till inspelning.
• Om du vill kunna spela skivan i andra DVD-apparater
så slutbehandla den (sidan 40).
: Signalflöde
1
Tryck på HDD eller DVD för att välja
inspelningsdestination.
Om du valde DVD så lägg i en skiva (se ”Hur
man lägger i en skiva” på sidan 30).
2
Sätt i originalbandet i DV/Digital 8-format
i den digitala videokameran.
För att det ska gå att spela in eller redigera på
brännaren, måste den digitala videokameran
vara inställd på videouppspelningsläget.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
79
C:\2589942811RDRHX510EC\SE10OTHEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 80 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Tryck upprepade gånger på INPUT SELECT
på fjärrkontrollen för att välja ”DV”.
Det som visas på frontpanelens display ändras
på följande sätt:
Programposition
4
L1
L2
L3
L4
DV
Tryck upprepade gånger på REC MODE på
fjärrkontrollen för att välja
inspelningsformat.
Inspelningsformatet ändras på följande sätt:
HQ
SEP
HSP
SLP
SP
LSP
EP
LP
Se sidan 42 för närmare detaljer om
inspelningsformaten.
5
Tryck på TOOLS på fjärrkontrollen för att
välja ”DV-ljud in”, och tryck sedan på
ENTER. Ställ sedan in vilket ljud som ska
matas in.
b Anmärkningar
• Det går inte att ansluta mer än en digital videoapparat
till brännaren samtidigt.
• Det går inte att styra brännaren med hjälp av någon
annan apparat eller med en annan brännare av samma
modell.
• Det går inte att spela in datumet, klockan eller
innehållet i kassettminnet på skivan.
• Vid inspelning från ett band i DV/Digital 8-format som
är inspelat med flera ljudspår, t.ex. ett band med flera
olika samplingsfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz, eller
32 kHz), matas det inte ut något ljud eller ljudet låter
konstigt på det ställe på skivan där
samplingsfrekvensen ändras.
• För att det ska gå att använda brännarens ”Autom.
Kapitelindelning”-funktion (sidan 81) måste klockan
på den digitala videokameran vara rätt ställd vid
tagningen.
• Det kan hända att bilden som spelas in påverkas
tillfälligt om bildstorleken ändras i det inspelade
materialet, eller om det inte finns någonting inspelat på
bandet.
”Stereo 1” (standardinställningen): Bara
originalljudet spelas in. Låt detta läge vara
inställt i vanliga fall när du kopierar band i
DV-format.
”Mix”: Både stereokanal 1 och 2 spelas in.
”Stereo 2”: Bara det pålagda ljudet spelas in.
Välj bara ”Mix” eller ”Stereo 2” om du har
lagt på en extra ljudkanal för materialet som är
inspelat med den digitala videokameran.
Nu är du klar att börja kopiera. Välj en av
kopieringsmetoderna på följande sidor.
z Tips
• Det går att stänga av brännaren medan kopieringen
pågår. Brännaren gör färdigt kopieringen även om den
stängs av.
• Det går att justera inställningarna för inspelningsbilden
före inspelningen. Se ”Justering av bildkvaliteten och
storleken för inspelning” på sidan 48.
80
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE10OTHEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 81 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kopiering av ett helt band i
DV-format
(enknappskopiering)
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Det går att spela in hela innehållet på ett band i
DV/Digital 8-format på en skiva med en enda
tryckning på ONE-TOUCH DUB-knappen på
brännaren. Brännaren styr den digitala
videokameran under hela processen och avslutar
sedan inspelningen.
Utför steg 1 till 5 i avsnittet ”Förberedelser för
DV-kopiering” på sidan 79, och tryck sedan på
ONE-TOUCH DUB på brännaren.
Brännaren spolar tillbaka bandet och börjar sedan
spela in innehållet på bandet.
När inspelningen är klar spolar brännaren tillbaka
bandet i den digitala videokameran.
För att avbryta kopieringen mitt i
Öppna locket på fjärrkontrollen och tryck på
x REC STOP. Observera att det kan ta ett par
sekunder för brännaren att avsluta inspelningen.
z Tips
• Om du ställer in punkten ”Slutbehandla skivan” under
”Enknappskopiering” på ”Auto” bland ”Funktioner”inställningarna (sidan 95) slutbehandlas den inspelade
skivan automatiskt när inspelningen är klar (utom för
DVD-RW-skivor (i VR-format)).
• Det går att spela upp en annan, redan inspelad titel på
hårddisken medan enknappskopieringen pågår.
b Anmärkningar
• Om det förekommer ett blankt mellanrum på över
5 minuter mellan inspelningarna på bandet, avslutas
enknappskopieringen automatiskt.
• Brännaren spelar in ett blankt avsnitt på 5 minuter
innan den avslutar kopieringen. Om du vill avbryta
inspelningen av det blanka avsnittet så tryck på x REC
STOP.
HDD
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Det går att välja scener på ett band i DV/Digital 8format och sedan automatiskt spela in valda scener
på hårddisken eller en DVD-skiva.
För att använda den här funktionen behöver du
göra följande:
Anslut den digitala videokameran och gör
klart för inspelning
m
Välj och redigera de scener som du vill
kopiera
Snabbspola bandet framåt och bakåt med hjälp av
brännarens fjärrkontroll för att välja scener. Valda
scener kopieras inte till skivan ännu i det här läget.
Brännaren lagrar bara IN- och UT-punkterna i
minnet för scenerna som är valda för kopiering.
Det går även att nollställa scenvalet, välja bort
scener, eller ändra ordningen mellan scenerna.
m
Kopiera valda scener
När du valt färdigt scenerna snabbspolar
brännaren automatiskt bandet fram och tillbaka
och spelar in scenerna på hårddisken eller en
DVD-skiva.
Hur kapitel skapas
Materialet som kopieras till hårddisken eller en
DVD-skiva lagras som en enda titel. När punkten
”Autom. Kapitelindelning” bland ”Funktioner”inställningarna är inställd på ”På” delas denna titel
upp i kapitel. Vid kopiering till hårddisken eller en
DVD-RW-skiva (i VR-format) blir varje
tagningssession på bandet till ett kapitel på skivan.
För andra sorters skivor delar brännaren upp titeln
i kapitel med ungefär 6 minuters mellanrum.
1
DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/HX910)
Hur kapitel skapas
Materialet som kopieras till hårddisken eller en
DVD-skiva lagras som en enda titel. När punkten
”Autom. Kapitelindelning” bland ”Funktioner”inställningarna är inställd på ”På” delas denna titel
upp i kapitel. Vid kopiering till hårddisken eller en
DVD-RW-skiva (i VR-format) blir varje
tagningssession på bandet till ett kapitel på skivan.
För andra sorters skivor delar brännaren upp titeln
i kapitel med ungefär 6 minuters mellanrum.
Programredigering
Utför steg 1 till 5 i ”Förberedelser för DVkopiering” på sidan 79, och tryck sedan på
SYSTEM MENU.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
81
C:\2589942811RDRHX510EC\SE10OTHEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 82 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
2
Välj ”DV-REDIGERING” och tryck på
ENTER.
6
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
En ny scenlistmeny tänds med vald scen.
Om du vill lägga till en scen så välj ”Lägg
till”.
På skärmen blir du tillfrågad om du vill börja
välja scener.
Scenval
Vill du välja en scen?
DV-REDIGERING SCENLISTA
Start
Ångra
• Om du tidigare har lagrat ett program blir du
tillfrågad om du vill redigera ett redan
befintligt program eller skapa ett nytt
program. Om du vill fortsätta att redigera ett
redan befintligt program, så välj ”Sparade
data” och gå vidare till steg 6.
3
A Tumnagelbild
B Tidsinformation
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
C Total längd för programmet
Skärmen för inställning av IN-punkten
(början på scenen) tänds.
Scenen börjar spelas upp i bakgrunden.
D Totalt antal scener
7
Välj IN-punkt genom att trycka på
m/M, och tryck sedan på ENTER.
Skärmen för inställning av UT-punkten (slutet
på scenen) tänds. Scenen börjar spelas upp i
bakgrunden från och med IN-punkten.
Välj UT-punkt genom att trycka på
m/M, och tryck sedan på ENTER.
På skärmen blir du tillfrågad om du vill lägga
till vald scen på scenlistmenyn.
Om du vill förgranska scenen så välj
”Förgranska”.
Om du vill ändra IN-punkten eller UTpunkten så välj ”Ändra IN” respektive ”Ändra
OUT”, och gör sedan om proceduren från och
med steg 4.
När du är färdig med att lägga till scener,
så välj den scen som du vill redigera och
tryck på ENTER.
Undermenyn tänds.
”Flytta”: Används för att ändra
scenordningen. Följ anvisningarna på
skärmen för att ändra ordningen genom att
trycka på M/m och ENTER.
”Radera”: Används för att radera scenen. När
du ombeds att bekräfta så välj ”OK”.
”Förgranska”: Används för att spela upp vald
scen.
”Ändra IN”: Används för att ändra
startpunkten för scenen. Gör om proceduren
från och med steg 4.
”Ändra OUT”: Används för att ändra
slutpunkten för scenen. Gör om proceduren
från och med steg 5.
Kontrollerar…
5
Avbryt
Lägg till
Välj scen (välj IN-punkt)
4
OK
0:00:30-0:00:52
0H00M22S
1
Total 0:00:22
scen- 1
8
När du är klar med redigeringen av
scenlistan så välj ”OK” och tryck på
ENTER.
Skärmen för inmatning av titelnamnet tänds.
Om du vill mata in ett nytt namn så välj ”Mata
in”, och följ anvisningarna på sidan 38.
Titelnamn
Scenval
Vill du kopiera scenen mellan
IN-punkten 0:00:30 och OUT-punkten 0:00:52 ?
OK
Ångra
Förgranska
Ändra IN
Mata in titelnamnet.
DV 11.10.03 13:30 - 12.11.03 16:46
Ändra OUT
OK
Mata in
82
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE10OTHEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 83 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
9
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
b Anmärkningar
Standardtitelnamnet ställs in, och på skärmen
blir du tillfrågad om du vill börja spela in.
Om du vill byta skivtyp så välj ”Medium” och
tryck på M/m. Om du vill byta
kopieringsformat så välj ”Kopier.format” och
tryck på M/m.
• Det kan hända att materialet som spelas in på
hårddisken eller en DVD-skiva inte blir inspelat på
skivan på inprogrammerat sätt om bandets tidskod inte
är sekventiell eller om det förekommer blanka
mellanrum mellan inspelningarna på bandet. Se i så fall
”Inspelning från ansluten utrustning utan timer” på
sidan 53.
• Det kan hända att programmets start- och slutpunkter
blir annorlunda än vad du ställt in om något av följande
gäller för bandet i DV/Digital 8-format som du spelar
in ifrån:
– Inspelningsformatet har ändrats under inspelningens
gång.
– Det förekommer ett blankt mellanrum mitt i det
inspelade materialet på bandet.
• Om man ställer in början på bandet som IN-punkt och
slutet på bandet som UT-punkt kan det hända att INoch UT-punkterna flyttas en aning vid kopieringen.
• Det går inte att ställa in en scen på mindre än en sekund.
DV-kopiering
2.6GB
Byt kopieringsformat vid behov.
Välj "Start" för att starta kopieringen.
Medium
Kopier.format
DVD
SP 0.8GB
Start
Ångra
Nödvändig datakapacitet för kopieringen.
10 Välj ”Start” och tryck på ENTER.
DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/HX910)
Brännaren börjar spela in innehållet på bandet
i den inprogrammerade ordningen.
• Om inspelningen inte får plats på grund av
det kopieringsformat som är valt, blir du
tillfrågad på skärmen om du vill fortsätta.
Om du vill ändra kopieringsformatet så välj
”Återställ” och gör om proceduren från och
med steg 9.
Om du vill låta brännaren ställa in
kopieringsformatet automatiskt så välj
”Autokopiering”.
• Om det inte finns tillräckligt med
skivutrymme ens efter att du ändrat
kopieringsformatet, blir du tillfrågad på
skärmen om du bara vill spela in så långt det
går.
Om du vill fortsätta så välj ”OK”.
För att avbryta kopieringen mitt i
Öppna locket på fjärrkontrollen och tryck på
x REC STOP. Observera att det kan ta ett par
sekunder för brännaren att avsluta inspelningen.
83
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 84 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
2
Tryck på PROG +/– för att välja
programposition.
Inställningar och justeringar
Vald programposition
Inställningar - Kanalinställning
Antennmottagning och
språkinställningar
(Inställningar)
Skärmen ”Inställningar” används för att göra
inställningar för brännarens mottagardel, klocka
och programpositioner.
1
2
3
3
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K2
Stationsnamn :
CDE
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Inställningar - Kanalinställning
4
Välj ”Inställningar” och tryck på ENTER.
Alternativen på skärmen ”Inställningar”
tänds. Standardinställningarna är
understrukna.
Om du vill släcka skärmen igen så tryck
upprepade gånger på SYSTEM MENU.
Prog. 8
Välj ”System” och tryck på ENTER.
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
System :
System :
BG
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
DK
Kanalinst. :
KI 3
Stationsnamn :
AAB
L
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 8
Välj lämpligt TV-system, BG, DK, I, eller L,
och tryck sedan på ENTER (sidan 85).
BG
Välj det här läget i
Västeuropa, utom i de länder
som listas under
”Mottagningsbara kanaler” på
sidan 85.
DK
Välj det här läget i Östeuropa.
I
Välj det här läget i
Storbritannien och på Irland.
L
Välj det här läget i Frankrike.
INSTÄLLNINGAR
Inställningar
Kanalinställning
Video
Kanallista
Ljud
TV-guidesida
Funktioner
Klocka
Andra inst.
Språk
Enkel inst.
5
Kanalinställning
Inställningar - Kanalinställning
Används för att ställa in programpositioner för
hand.
Om vissa programpositioner inte gick att ställa in
med ”Enkel inställning”-funktionen kan du ställa
in dem för hand.
Om det inte hörs något ljud eller om bilden är
förvrängd kan det bero på att fel
mottagningssystem blivit inställt under ”Enkel
inställning”. Ställ in rätt mottagningssystem för
hand med hjälp av nedanstående procedur.
1
Välj ”Normal/kabel-TV” och tryck på
ENTER.
Välj ”Kanalinställning” under ”Inställningar”
och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K3
Stationsnamn :
AAB
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 1
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Normal
Kanalinst. :
3
KKabel-TV
Stationsnamn :
CDE
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 8
6
Välj ”Normal” och tryck på ENTER.
Välj ”Kabel-TV” för att ställa in kabel-TVkanaler (CATV).
7
Välj ”Kanalinst.” och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
3
KK2
Stationsnamn :
CDE
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 8
84
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 85 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
8
9
Tryck upprepade gånger på M/m tills önskad
kanal visas, och tryck sedan på ENTER.
Kanalerna avsöks i ordningen i nedanstående
tabell.
• Om du vet numret på önskad kanal kan du
använda sifferknapparna. Om du t.ex. vill
ställa in kanal 5, så tryck först på ”0” och
därefter på ”5”. Tryck sedan på ENTER.
Mottagningsbara kanaler
TV-system
Kanaltäckning
BG (Västeuropa,
utom de länder som
listas nedan)
E2 - E12 VHF
Italien A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
Välj ”Ljud” och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K5
Stationsnamn :
CDE
Betal-TV/CANAL+ :
Av
NICAM
Ljud :
NICAM
Standard
S21 – S41 HYPER
Prog. 8
S01 – S05 CATV
DK (Östeuropa)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
NICAM
Standard
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Välj det här läget om ljudet
för NICAM-sändningar är
dåligt.
S01 – S05 CATV
I (Storbritannien/
Irland)
Irland A – J VHF
Sydafrika 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
Inställningar - Kanalinställning
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K5
Stationsnamn :
CDE
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
På
AFT :
Av
Prog. 8
På
Används för att slå på den
automatiska
fininställningsfunktionen. Låt
det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Av
Gör det möjligt att justera
bilden för hand.
12 Välj ”På” för att slå på AFT-funktionen, och
tryck sedan på ENTER.
• Om den automatiska
fininställningsfunktionen inte fungerar
ordentligt så välj ”Av” och tryck på ENTER.
Tryck på </, när fininställningsmätaren
tänds tills bilden blir så tydlig som möjligt,
och tryck sedan på ENTER.
• Om du vill ställa in fler kanaler så gör om
proceduren från och med steg 2.
Inställningar och justeringar
S1 – S20 CATV
10 Välj ”NICAM” och tryck på ENTER.
11 Välj ”AFT” och tryck på ENTER.
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L (Frankrike)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
För att ställa in franska kabelkanaler
Den här brännaren kan avsöka CATV-kanalerna B
till Q och HYPER-frekvenskanalerna S21 till S41.
På kanalinställningsmenyn listas de kanalerna
som S1 till S44. Kanal B anges t.ex. som nummer
S1 på kanalinställningsmenyn, och kanal Q som
nummer S23 (se nedanstående tabell). Om den
CATV-kanal som du vill ställa in anges med sin
frekvens (t.ex. 152,75 MHz), så leta upp
motsvarande kanalnummer i nedanstående tabell.
Motsv.
kanal
Kanalinställningsnummer
Mottagningsbart
frekvensområde
(MHz)
B
S1
116,75–124,75
C
S2
124,75–132,75
D
S3
132,75–140,75
D
S4
140,75–148,75
E
S5
148,75–156,75
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
85
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 86 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Motsv.
kanal
Kanalinställningsnummer
Mottagningsbart
frekvensområde
(MHz)
Motsv.
kanal
Kanalinställningsnummer
Mottagningsbart
frekvensområde
(MHz)
F
S6
156,75–164,75
S39
S42
443,25–451,25
F
S7
164,75–172,75
S40
S43
451,25–459,25
G
S8
172,75–180,75
S41
S44
459,25–467,25
H
S9
180,75–188,75
H
S10
188,75–196,75
I
S11
196,75–204,75
J
S12
204,75–212,75
Stationsnamn
J
S13
212,75–220,75
Används för att mata in ett nytt stationsnamn (på
upp till 5 tecken) eller ändra namnet. Brännaren
måste ta emot kanalinformation (t.ex.
SMARTLINK-information) för att
stationsnamnet ska kunna visas automatiskt.
K
S14
220,75–228,75
1
L
S15
228,75–236,75
L
S16
236,75–244,75
M
N
S17
S18
Välj ”Kanalinställning” under ”Inställningar”
och tryck på ENTER.
Inställningar - Kanalinställning
244,75–252,75
252,75–260,75
N
S19
260,75–268,75
O
S20
268,75–276,75
P
S21
276,75–284,75
P
S22
284,75–292,75
Q
S23
292,75–300,75
S21
S24
299,25–307,25
S22
S25
307,25–315,25
S23
S26
315,25–323,25
S24
S27
323,25–331,25
System :
BG
Normal/kabel-TV :
Normal
Kanalinst. :
K3
Stationsnamn :
AAB
Betal-TV/CANAL+ :
Av
Ljud :
NICAM
Prog. 1
2
Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition som du vill mata in eller
ändra stationsnamnet för.
3
Välj ”Stationsnamn” och tryck på ENTER.
Teckeninmatningsskärmen tänds.
Mata in stationsnamn
S25
S28
331,25–339,25
S26
S29
339,25–347,25
S27
S30
347,25–355,25
S28
S31
355,25–363,25
S29
S32
363,25–371,25
S30
S33
371,25–379,25
S31
S34
379,25–387,25
S32
S35
387,25–395,25
S33
S36
395,25–403,25
S34
S37
403,25–411,25
S35
S38
411,25–419,25
S36
S39
419,25–427,25
S37
S40
427,25–435,25
S38
S41
435,25–443,25
1
6
"A"
2
Tillbaka
7
"a"
3
Nollställ
8
4
Mellansl.
9
Ångra
0
Avsluta
5
Symbol
Se sidan 38 om hur man matar in tecken.
4
Välj ”Avsluta” och tryck på ENTER.
Betal-TV/CANAL+
Används för att ställa in betal-TV/Canal Pluskanaler.
Se sidan 28 för närmare detaljer.
86
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 87 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkning
Kanallista (ändring/avstängning av
kanaler)
Används för att ändra eller stänga av vissa
programpositioner efter det att kanalerna är
inställda. Om det finns programpositioner som
inte används eller innehåller kanaler som du inte
behöver, kan du stänga av dem.
Det går även att ändra stationsnamn. Om ett
stationsnamn inte visas går det att mata in för
hand.
1
Välj ”Kanallista” under ”Inställningar” och
tryck på ENTER.
Inställningar - Kanallista
2
Prog.
Kanal
1
K3
AAB
2
K5
FGH
3
K12
4
K21
5
K23
6
K24
Namn
TV-guidesida
Vissa sändarsystem har en teletext-tjänst* (textTV) där hela program och deras data (titel, datum,
kanal, inspelningsstarttid, osv.) lagras dag för dag.
Det finns en TV-guidesida för varje veckodag.
När brännaren spelar in ett program hämtar den
automatiskt programnamnet från teletext-sidorna
och lagrar det som titelnamn. Numren på TVguidesidorna beror helt och hållet på
sändningsinnehållet och kan därför ändras. I så
fall kan det hända att du måste ställa in de TVguidesidnumren för hand på TV-guidesidmenyn.
* Saknas i somliga områden.
PQR
Tryck på M/m tills valmarkeringen flyttas till
raden för önskad programposition.
Vald kanal skjuts in på den nya
programpositionen.
1
Välj ”TV-guidesida” under ”Inställningar”,
och tryck på , eller ENTER.
TV-guidesidmenyn tänds.
2
Välj den programposition för vilken du vill
ställa in eller ändra TV-guidesidan genom att
trycka på PROG +/–.
• TV-guidesidnumren (t.ex. P301) visas
automatiskt när brännaren upptäcker dem.
Inställningar - TV-guidesida
Sön
P 301
Mån
P 302
Tis
P 303
Ons
P 304
Tors
P 305
Fre
P 306
Lör
P 307
• Om brännaren inte upptäcker några
sidnummer (P000) måste du ställa in rätt
TV-guidesidnummer för hand.
Inställningar - TV-guidesida
Inställningar - Kanallista
Sön
P 000
Mån
P 000
Prog.
Kanal
Namn
1
K3
AAB
Tis
P 000
2
K12
Ons
P 000
3
K21
Tors
P 000
4
K5
Fre
P 000
5
K23
Lör
P 000
6
K24
FGH
Prog. 4
Inställningar och justeringar
Tryck på M/m för att välja raden som
innehåller den programposition som du vill
ändra eller stänga av.
För att ändra programpositionen trycker man
på ENTER och går vidare till steg 3.
För att stänga av den trycker man på CLEAR
och går vidare till steg 5. Avstängda
positioner hoppas över när man trycker på
PROG +/–.
För att bläddra till sidorna för
programposition 7 till 99 trycker man
upprepade gånger på M/m.
3
Var noga med att välja rätt när du väljer en
programposition som ska stängas av. Om du råkar stänga
av fel programposition måste du ställa in den kanalen för
hand igen.
Prog. 4
PQR
4
Tryck på ENTER för att bekräfta
inställningen.
5
Om du vill ändra eller stänga av ytterligare
programpositioner så upprepa proceduren
från och med steg 2.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
87
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 88 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
Välj det TV-guidesidnummer som du vill
ändra och tryck på ENTER.
Inställningar - TV-guidesida
4
Sön
PP 000
0 0
Mån
P 000
Tis
P 000
Ons
P 000
Tors
P 000
Fre
P 000
Lör
P 000
Prog. 4
0
Tryck på sifferknapparna eller </M/m/,
för att mata in TV-guidesidnumret, och tryck
sedan på ENTER för att bekräfta
inställningen.
• Om du råkar göra fel så tryck på CLEAR
och mata sedan in rätt nummer.
Om du vill ställa in eller ändra ytterligare TVguidesidnummer så upprepa steg 3 och 4
ovan.
Klocka
Automatisk justering
Används för att slå på den automatiska
klockinställningsfunktionen när en kanal i ditt
område sänder ut en tidssignal.
1
Välj ”Klocka” under ”Inställningar” och tryck
på ENTER.
2
Välj ”Automatisk justering” och tryck på
ENTER.
Inställningar - Klocka
Automatisk justering :
Nuvarande tid :
3
4
z Tips
Om du vill se teletext-information på TV-skärmen under
sändningens gång, så gå över till TV:ns mottagare genom
att trycka på t TV/VIDEO.
1
Tors 1. 1. 2004. 21:39
Välj ”På” och tryck på ,.
Tryck upprepade gånger på M/m tills
programpositionen för stationen som sänder
ut tidssignalen visas, och tryck sedan på
ENTER.
Inställningar - Klocka
Automatisk justering :
Nuvarande tid :
b Anmärkningar
• Mata in ”000” i steg 4 ovan om du inte vill använda
TV-guidesidnumren för automatisk namninmatning. I
stället lagrar brännaren ett standardtitelnamn
(programposition, starttid - stopptid).
• Se teletext-informationen på TV-skärmen för att hitta
TV-guidesidnummer med titlar på program och deras
starttider.
• Om teletext-TV-guiden har en sida som alltid visar
dagens program, så mata in den sidan för alla dagar.
• Om du börjar spela in mer än tre minuter innan den
schemalagda programstarten, kan det hända att rätt
namninformation inte överförs.
• Observera att det kan hända att den här funktionen inte
fungerar ordentligt med program som sänds av vissa
stationer.
• Om sändaren uppdaterar teletext-informationen i
samma ögonblick som inspelningen startar kan det
hända att namnet som ställs in för titeln inte motsvarar
det inspelade programmet. I så fall kan det hända att du
måste mata in rätt namn för hand (sidan 38).
Av
På
1
Tors 1. 1. 2004. 21:39
• Om brännaren inte tar emot någon tidssignal
från någon station ändras ”Automatisk
justering” automatiskt tillbaka till ”Av” och
menyn för manuell klockinställning tänds på
skärmen.
z Tips
När punkten ”Automatisk justering” är inställd på ”På”
aktiveras den automatiska klockinställningsfunktionen
varje gång brännaren stängs av.
b Anmärkning
Den automatiska klockinställningsfunktionen fungerar
inte när brännaren är i standbyläge för synkroniserad
inspelning.
För att ställa klockan för hand
Om den automatiska klockinställningsfunktionen
inte kan ställa klockan ordentligt där du bor, så
prova att använda en annan station för den
automatiska klockinställningsfunktionen eller
ställ klockan för hand.
1
Välj ”Klocka” under ”Inställningar” och tryck
på ENTER.
2
Välj ”Automatisk justering” och tryck på
ENTER.
Inställningar - Klocka
Automatisk justering :
Nuvarande tid :
Av
1
Tors 1. 1. 2004. 21:39
88
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 89 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
3
4
Välj ”Av” och tryck på ENTER.
Välj ”Nuvarande tid” och tryck på ENTER.
Bildinställningar (Video)
Klocka - Nuvarande tid
Ställ in klockan och datumet för hand.
Lör 1
5
1
2005
0 : 00
Tryck på M/m för att ställa in datumet, och
tryck sedan på ,.
Ställ in månaden, årtalet, timmar och minuter
i tur och ordning. Tryck på </, för att välja
den punkt som ska ställas in, och tryck sedan
på M/m för att ställa in siffrorna. Veckodagen
ställs in automatiskt.
Om du vill ändra siffrorna så tryck på < för
att hoppa tillbaka till den punkt som ska
ändras, och tryck sedan på M/m.
6
Tryck på ENTER för att sätta igång klockan.
Videoinställningarna används för att justera olika
bildrelaterade inställningar som storleken och
färgerna.
Välj lämpliga inställningar i förhållande till den
sorts TV, mottagare eller dekoder som är ansluten
till DVD-brännaren.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Video” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Video”-skärmen. Standardinställningarna är
understrukna.
Språk
INSTÄLLNINGAR
TV-typ :
16:9
OSD (Information på TV-skärmen)
Video
Pausläge :
Auto
Ljud
Komponentutgångar :
Av
Används för att välja visningsspråk på skärmen.
Funktioner
Progressivt läge :
Auto
Andra inst.
Scart-inställning
Linjeingång 4 :
DVD-meny (gäller endast DVD VIDEO)
Video
Enkel inst.
Används för att välja språk för DVD-menyn.
Ljud (gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja språk för ljudspåret.
När ”Original” är inställt används det språk som
har företräde på skivan.
Textning (gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja språk för textningen som
finns inspelad på skivan.
När ”Följ ljudet” är inställt ändras
textningsspråket i förhållande till det språk som är
inställt för ljudspåret.
z Tips
Om du väljer ”Övriga” för ”DVD-meny”, ”Textning”
eller ”Ljud” kan du välja ett språk i ”Språkkodslista” på
sidan 116 och mata in motsvarande kod med
sifferknapparna.
b Anmärkning
Om du väljer ett språk för ”DVD-meny”, ”Textning”
eller ”Ljud” som inte finns inspelat på DVD VIDEOskivan, används ett av de inspelade språken automatiskt.
TV-typ
Används för att ställa in bildstorleken vid
uppspelning av en titel som är inspelad från
videomaterial i 16:9-format (sidan 48) eller en
färdigköpt DVD-film i 16:9-format.
Ställ in storleken för uppspelningsbilden i
förhållande till den sorts TV som är ansluten
(bredbilds-TV eller en vanlig TV med 4:3-skärm)
16:9
Välj det här läget när en bredbildsTV eller en TV med
bredbildsfunktion är ansluten.
4:3 Letter
Box
Välj det här läget när en TV med
4:3-skärm är ansluten. Bilden
visas i bredbildsformat med svarta
band upptill och nedtill på
skärmen.
4:3 Pan
Scan
Välj det här läget när en TV med
4:3-skärm är ansluten. Bilden
visas automatiskt i bredbildformat
över hela skärmen, och de delar
som inte får plats skärs av.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
Inställningar och justeringar
Inställningar
89
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 90 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Progressivt läge
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
b Anmärkning
Beroende på skivan kan det hända att läget ”4:3 Letter
Box” väljs automatiskt i stället för ”4:3 Pan Scan” eller
tvärtom.
Pausläge (gäller endast hårddisken/DVDskivor)
Används för att välja bildkvalitet i pausläge.
Auto
Bilden, inklusive föremål som rör
sig, matas ut utan flimmer. Låt det
här läget vara inställt i vanliga fall.
Bildruta
Bilden, inklusive föremål som inte
rör sig, matas ut med hög
upplösning.
DVD-mjukvara kan delas in i två grupper:
filmbaserat material och videobaserat material.
Videobaserat material är gjort för TV, t.ex. TVserier och komediprogram, och bilden visas med
30 rutor/60 fält (25 rutor/50 fält) per sekund.
Filmbaserat material bygger på biograffilmer och
bilden visas med 24 rutor per sekund. Somliga
DVD-skivor innehåller både videomaterial och
filmmaterial.
För att sådana bilder ska kunna visas på ett
naturligt sätt på skärmen när de matas ut i
progressivt format (med 50 eller 60 rutor per
sekund), måste den progressiva videosignalen
omvandlas så att den motsvarar den typ av DVDmaterial man tittar på.
Det går att fininställa den progressiva 525p/625pvideosignalen som matas ut när man trycker på
PROGRESSIVE (”PROGRESSIVE” tänds).
Observera att en TV som klarar progressivt format
måste vara ansluten till COMPONENT VIDEO
OUT-uttagen (sidan 14).
Auto
Materialets typ (filmbaserat eller
videobaserat) avkänns automatiskt
och motsvarande
omvandlingsläge ställs in. Låt det
här läget vara inställt i vanliga fall.
Video
Används för att fast ställa in
omvandlingsläget för videobaserat
material.
Komponentutgångar
Används för att välja om videosignaler ska matas
ut via COMPONENT VIDEO OUT-utgångarna.
På
Komponentvideosignaler matas
ut. Välj det här läget när du vill
titta på progressiva signaler.
Av
Inga signaler matas ut.
b Anmärkningar
• När punkten ”Linjeutgång 1” är inställd på ”RGB”, går
det inte att ställa in punkten ”Komponentutgångar” på
”På”.
• Ställ inte in ”Av” om brännaren är ansluten till en
bildskärm eller en projektor enbart via COMPONENT
VIDEO OUT-uttagen. Om man ställer in ”Av” i det
fallet kan det hända att bilden inte visas alls.
Scart-inställning
Används för att ställa in hur signaler ska matas in/
ut via SCART-uttagen på brännarens bakpanel.
Välj inställning för respektive punkt nedan i
förhållande till de uttag och den metod som ska
användas.
Linjeutgång 1
Används för att välja metod för att mata ut
videosignaler via LINE 1 – TV-uttaget.
RGB
RGB-signaler matas ut.
Video
Videosignaler matas ut.
S-video
S-videosignaler matas ut.
90
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 91 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
• Om TV:n inte kan hantera S-videosignaler eller RGBsignaler visas det ingen bild på TV-skärmen även om
man väljer ”S-video” eller ”RGB”. Se
bruksanvisningen som följde med TV:n.
• Det går inte att välja ”RGB” när punkten
”Komponentutgångar” ovan är inställd på ”På”.
• SMARTLINK fungerar bara när ”Video” är inställt.
Linjeingång 3
Används för att välja metod för att mata in
videosignaler via LINE 3/DECODER-ingången.
Om den här inställningen inte motsvarar den sorts
videosignaler som matas in blir bilden dålig.
Video/
RGB
Videosignaler eller RGB-signaler
matas in.
Dekoder
Välj det här läget när en betal-TV/
Canal Plus-dekoder är ansluten.
S-video
S-videosignaler matas in.
Ljudinställningar (Ljud)
”Ljud”-inställningarna gör det möjligt att justera
ljudet efter uppspelnings- och
anslutningsförhållandena.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Ljud” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Ljud”-skärmen. Standardinställningarna är
understrukna.
INSTÄLLNINGAR
Linjeutgång 3
Används för att välja metod för att mata ut
videosignaler via LINE 3/DECODER-uttaget.
Videosignaler matas ut.
S-video
S-videosignaler matas ut.
Ljuddämpning :
Video
Ljuddynamikkontroll : Standard
Ljud
Nedmixning :
Av
Funktioner
Ljudanslutningar
Dolby Surround
Andra inst.
Enkel inst.
Ljuddämpning
Linjeingång 4
Används för att välja metod för att mata in
videosignaler via LINE 4 IN-ingången på
baksidan av brännaren.
Video
Videosignaler matas in.
S-video
S-videosignaler matas in.
Om uppspelningsljudet låter förvrängt så ställ in
den här punkten på ”På”. Brännaren sänker nivån
för ljudet som matas ut.
Den här funktionen påverkar ljudet som matas ut
via följande uttag:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-utgångarna
– LINE 1 – TV-uttaget
– LINE 3/DECODER-uttaget
På
Välj det här läget om
uppspelningsljudet i högtalarna
låter förvrängt.
Av
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
Inställningar och justeringar
Video
Inställningar
91
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 92 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Ljuddynamikkontroll (kontroll av
dynamikomfånget) (gäller endast DVD-skivor)
Den här funktionen gör ljudet tydligare när man
skruvar ner volymen när man spelar en DVDskiva som följer ”Ljuddynamikkontroll”normerna. Detta påverkar ljudet som matas ut via
följande uttag:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-utgångarna
– LINE 1 – TV-uttaget
– LINE 3/DECODER-uttaget
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)utgången, men bara när punkten ”Dolby Digital”
är inställd på ”D-PCM” (sidan 92).
Standard
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
TV-läge
Används för att göra svaga ljud
tydligare när man skruvar ner
volymen.
Brett
omfång
Ljudanslutningar
Följande inställningspunkter används för att välja
hur ljudsignalerna ska matas ut när en komponent
som t.ex. förstärkare (receiver) med en digital
ingång är ansluten.
Se ”Steg 4: Anslutning av ljudkablarna” på
sidan 17 för närmare detaljer om anslutningarna.
Om du ställer in ”Digital utgång” på ”På” så ställ
även in punkterna ”Dolby Digital”, ”MPEG”,
”DTS”, och ”48kHz/96kHz PCM”.
Om en komponent ansluts som inte kan hantera
vald sorts ljudsignaler, matas det ut kraftiga
störningar ur högtalarna (eller det hörs inget ljud
alls), vilket kan leda till såväl hörselskador som
skador på högtalarna.
1
Välj ”Ljudanslutningar” under ”Ljud” och
tryck på ENTER.
Ljud - Ljudanslutningar
Digital utgång :
Ger en känsla av att man befinner
sig på en live-konsert.
På
Dolby Digital :
D-PCM
MPEG :
PCM
DTS :
Av
48kHz/96kHz PCM :
48kHz/16bit
Nedmixning (gäller endast DVD-skivor)
Används för att ställa in hur ljudet ska mixas ner
till två kanaler för DVD-skivor som innehåller
bakre ljudkomponenter (kanaler) eller är
inspelade i Dolby Digital-format. För närmare
detaljer om de bakre ljudkomponenterna, se
”4. Kontroll av uppspelningstid och
uppspelningsinformation” på sidan 36. Den här
funktionen påverkar ljudet som matas ut via
följande uttag:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-utgångarna
– LINE 1 – TV-uttaget
– LINE 3/DECODER-uttaget
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller COAXIAL)utgången när punkten ”Dolby Digital” är inställd
på ”D-PCM” (sidan 92).
Dolby
Surround
Normal
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Mångkanaliga ljudsignaler matas
ut genom två kanaler så att det går
att uppleva surroundljud.
2
3
4
Välj ”Digital utgång” och tryck på ENTER.
På
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Av
Den digitala kretsens
inverkan på den analoga
kretsen blir minimal.
Välj ”På” och tryck på ENTER.
Ställ in vilken sorts digital utsignal som ska
användas.
• Dolby Digital (gäller endast hårddisken/DVDskivor)
Används för att välja signaltyp för Dolby Digitalsignaler.
D-PCM
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent som
saknar inbyggd Dolby Digitaldekoder. Surroundeffekten för
signalerna som matas ut bestäms av
inställningen för punkten
”Nedmixning” bland ”Ljud”inställningarna.
Dolby
Digital
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent med
inbyggd Dolby Digital-dekoder.
Mångkanaliga ljudsignaler mixas
ner till två kanaler för att skickas
genom en stereoanläggning.
92
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 93 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
• DTS (gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja om DTS-signaler ska matas
ut eller ej.
På
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
med inbyggd DTS-dekoder.
Av
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd DTS-dekoder.
• MPEG (gäller endast DVD VIDEO)
Används för att välja signaltyp för MPEGljudsignaler.
PCM
MPEG
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd MPEG-dekoder. När
ett MPEG-ljudspår spelas matar
brännaren ut stereosignaler via
DIGITAL OUT (COAXIAL)utgången.
Inspelnings- och
barnspärrsinställningar
(Funktioner)
Med hjälp av ”Funktioner”-inställningarna går det
att justera olika inspelnings- och
barnspärrsinställningar.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Funktioner” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Funktioner”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
med inbyggd MPEG-dekoder.
INSTÄLLNINGAR
48kHz/
16bit
Ljudsignalen från DVD-skivan
omvandlas till 48 kHz/16 bitar
innan den matas ut.
96kHz/
24bit
Alla signaler i formatet 96 kHz/
24 bitar matas ut som de är utan
omvandling. Signaler som
innehåller
kopieringsskyddssignaler matas
dock ut med 48 kHz/16 bitar.
b Anmärkningar
• Inställningen ”48kHz/96kHz PCM” har ingen effekt
för ljudsignaler som matas ut via LINE 2 OUT
(R-AUDIO-L)-utgångarna. Om samplingsfrekvensen
är 96 kHz omvandlas signalerna helt enkelt till analoga
signaler på 96 kHz innan de matas ut.
• Om MPEG-ljudsignaler matas ut via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-utgången och punkten ”MPEG” är
inställd på ”MPEG” bland ”Ljud”-inställningarna,
matas det inte ut något ljud ur högtalarna om man väljer
ett TVS-läge.
TV-direktinspelning : På
Video
Autom. Kapitelindelning : På
Ljud
Barnspärr
Funktioner
Enknappskopiering
Andra inst.
Synkro-insp. :
Spela in på hårddisken
HQ-inställning :
HQ
TV-system :
PAL
Skärmsläckare :
På
Enkel inst.
TV-direktinspelning (gäller endast HDD/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-R)
På
Gör det lätt att spela in det du tittar
på på TV:n med hjälp av
SMARTLINK.
Av
Används för att stänga av
funktionen för direkt TVinspelning.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
Inställningar och justeringar
• 48kHz/96kHz PCM (gäller endast DVD
VIDEO)
Används för att välja samplingsfrekvens för
ljudsignalen.
Inställningar
93
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 94 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
2
Autom. Kapitelindelning
Används för att ställa in om inspelningar (titlar)
automatiskt ska delas in i kapitel under
inspelningens eller kopieringens gång.
På
Av
För material på hårddisken eller en
DVD-RW-skiva (i VR-format)
upptäcker brännaren ändringar i
bilden och ljudet och skjuter
automatiskt in kapitelmarkeringar.
För övriga sorters inspelningsbara
skivor skjuter brännaren in
kapitelmarkeringar med ungefär
6 minuters mellanrum.
Funktioner - Barnspärr
3
Funktioner - Barnspärr
USA
Välj ”Standard” och tryck på , eller
ENTER.
Valmöjligheterna för ”Standard” visas.
Nivå :
Av
Standard :
USA
USA
Lösenord
Övriga
4
Välj ett geografiskt område för
uppspelningsbegränsningarna och tryck på
ENTER.
Området ställs in.
• Om du väljer ”Övriga” så välj en
områdeskod i tabellen (sidan 116) och mata
in den med hjälp av sifferknapparna. Välj
sedan ”OK” och tryck på ENTER.
5
Välj ”Nivå” och tryck på ENTER.
Valmöjligheterna för ”Nivå” visas.
Funktioner - Barnspärr
Det går att begränsa uppspelningen av vissa DVD
VIDEO-skivor efter förutbestämda nivåer, t.ex.
tittarnas ålder. Det gör att vissa scener kan hoppas
över eller ersättas med andra scener.
Välj ”Barnspärr” under ”Funktioner” och
tryck på ENTER.
• Om du inte har matat in något lösenord,
tänds skärmen för registrering av ett nytt
lösenord.
Av
Standard :
Funktioner - Barnspärr
Barnspärr (gäller endast DVD VIDEO)
1
Nivå :
Lösenord
Inga kapitelmarkeringar skjuts in.
b Anmärkningar
• Det faktiska mellanrummet mellan
kapitelmarkeringarna kan variera beroende på
mängden information i videomaterialet som ska spelas
in.
• Vid DV-kopiering (gäller endast RDR-HX710/
HX910) till hårddisken eller en DVD-RW-skiva (i VRformat) skjuts det automatiskt in kapitelmarkeringar på
de ställena där inspelningarna startar på bandet när
punkten ”Autom. Kapitelindelning” är inställd på ”På”.
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna, och välj sedan ”OK” och
tryck på ENTER.
Nivå :
Av
Standard :
8
Lösenord
7
6
5
4
Ju lägre värde, desto striktare begänsningar.
För skivor med högre nivå än den inställda
nivån kommer uppspelningen att begränsas.
6
Välj nivå och tryck på ENTER.
Därmed är barnspärrsinställningen klar.
Mata in ett nytt lösenord.
OK
Ångra
• Om du redan har registrerat ett lösenord,
tänds skärmen för inmatning av lösenordet.
Funktioner - Barnspärr
Om du vill ta bort barnspärren för skivan så
ställ in ”Nivå” på ”Av” i steg 6.
Om du vill ändra lösenordet så välj
”Lösenord” i steg 3 och tryck på ENTER. När
lösenordsregistreringsskärmen tänds så mata
in ett nytt fyrsiffrigt lösenord med
sifferknapparna, och välj sedan ”OK” och
tryck på ENTER.
Mata in lösenordet
OK
Ångra
94
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 95 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
b Anmärkningar
• Om du råkar glömma bort lösenordet går det att
nollställa det genom att välja ”Barnspärr” under
”Fabriksinställningar” bland ”Andra inst.”inställningarna (sidan 97).
• För skivor som saknar barnspärrfunktion går det inte att
begränsa uppspelningen på den här brännaren.
• Beroende på skivan kan det hända att du ombeds att
ändra barnspärrsnivån medan skivan spelas. Mata i så
fall in lösenordet och ändra nivån.
Enknappskopiering (gäller endast RDR-HX710/
HX910)
Följande inställningsmöjligheter visas för
enknappskopieringsfunktionen.
Slutbehandla skivan (för alla inspelningsbara
skivor utom DVD-RW-skivor i VR-format)
Används för att välja om skivan automatiskt ska
slutbehandlas efter enknappskopiering (sidan 81).
Skivan slutbehandlas automatiskt
efter enknappskopieringen.
Manuell
Gör det möjligt att slutbehandla
skivan för hand.
Används för att välja TV-system vid uppspelning
av VIDEO CD-skivor (inklusive Super VIDEO
CD-skivor).
PAL
Skivan spelas upp enligt PALsystemet.
NTSC
Skivan spelas upp enligt NTSCsystemet.
Skärmsläckare
Skärmsläckaren tänds om brännaren inte används
på över 10 minuter medan information som t.ex.
systemmenyn visas på TV-skärmen.
Skärmsläckaren används för att förhindra att
bildskärmen blir skadad på grund av spökbilder.
På
Skärmsläckaren påslagen.
Av
Skärmsläckaren avstängd.
Inställningar och justeringar
Auto
TV-system
Synkro-insp.
Används för att välja inspelningsdestination vid
synkroniserad inspelning (sidan 51).
Spela in
på hårddisken
Inspelning på hårddisken.
Spela in
på DVD
Inspelning på DVD-skivor.
HQ-inställning (gäller endast HDD)
Används för att välja vilket HQ-format som ska
användas vid inspelning på hårddisken (sidan 42).
HQ+
Används för att spela in med högre
kvalitet (ca. 15 Mbps).
HQ
Används för att spela in i vanligt
HQ-format.
95
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 96 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Tvåspråkig hårddiskinsp. (gäller endast HDD)
Skiv- och
fjärrkontrollinställningar/
fabriksinställningar (Andra
inst.)
Med hjälp av ”Andra inst.”-inställningarna går det
att göra olika andra inställningar för brännarens
användningssätt.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Andra inst.” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Andra inst.”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
INSTÄLLNINGAR
Inställningar
Formatera DVD-RW :
VR
Video
Tvåspråkig hårddiskinsp. :
Huvudljud
Ljud
Tvåspråkig DVD-insp. :
Huvudljud
Funktioner
Dämpad belysning :
Normal
Andra inst.
Strömbesparing :
Av
Autom. info-visning :
På
Kommandoläge :
DVD3
Enkel inst.
Fabriksinställningar
Formatera DVD-RW (gäller endast DVD-RW)
När en ny, oformaterad DVD-RW-skiva läggs i
börjar brännaren automatiskt att formatera den i
VR-format eller Video-format, efter vad som är
inställt här nedan.
VR
Skivan formateras automatiskt i
VR-format.
Video
Skivan formateras automatiskt i
Video-format.
Används för att välja vilket ljud som ska spelas in
på hårddisken.
Huvudljud
Används för att spela in
huvudljudet för tvåspråkiga
program.
Underljud
Används för att spela in
underljudet för tvåspråkiga
program.
Huvud +
underljud
Används för att spela in både
huvudljudet och underljudet för
tvåspråkiga program.
b Anmärkning
Om man ställer in ändring av inspelningsformatet vid
kopiering från en DVD-skiva till hårddisken, spelas det
ljud in som är inspelat på originalet (DVD-skivan)
oavsett vad som är inställt här.
Tvåspråkig DVD-insp. (för alla
inspelningsbara skivor utom DVD-RW-skivor i
VR-format)
Används för att välja vilket ljud som ska spelas in
på en inspelningsbar skiva. Den här inställningen
behöver inte göras vid inspelning på DVD-RWskivor (i VR-format) där både huvudljudet och
underljudet spelas in.
Huvudljud
Används för att spela in
huvudljudet för tvåspråkiga
program.
Underljud
Används för att spela in
underljudet för tvåspråkiga
program.
Dämpad belysning
Används för att justera belysningen på
frontpanelens display.
Normal
Stark belysning.
Strömbesparing
Svag belysning. Används för att
släcka belysningen när brännaren
är avstängd.
b Anmärkning
När punkten ”Strömbesparing” bland ”Andra inst.”inställningarna är inställd på ”På”, släcks frontpanelens
display när brännaren ställs i standbyläge, oavsett vad
som är inställt här.
96
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 97 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Strömbesparing
Fabriksinställningar
Används för att välja om brännaren ska gå över i
strömbesparingsläge när den stängs av (till
standbyläget).
Gör det möjligt att välja inställningar gruppvis och
återställa dem till fabriksinställningarna.
Observera att alla inställningar som du själv har
gjort då går förlorade.
På
Används för att ställa in brännaren
på strömbesparing. Frontpanelens
display släcks när brännaren är i
standbyläge.
Av
Strömbesparingsläget används
inte. Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
b Anmärkningar
• Strömbesparingsläget aktiveras inte i följande fall,
även om punkten ”Strömbesparing” är inställd på ”På”.
– När en synkroniserad inspelning är inställd.
– När det finns en timerinställning med punkten ”PDC/
VPS” inställd på ”På” i timerlistan.
• SMARTLINK-funktionerna fungerar inte när punkten
”Strömbesparing” är inställd på ”På”.
1
Välj ”Fabriksinställningar” under ”Andra
inst.”, och tryck på , eller ENTER.
Skärmen för val av inställningsgrupp tänds.
2
Välj den grupp inställningar som du vill
återställa till fabriksinställningarna bland
”Inställningar”, ”Video”, ”Ljud”,
”Funktioner”, ”Andra inst.”, ”Barnspärr” och
”Alla”, och tryck sedan på , eller ENTER.
3
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Valda inställningar återställs till
fabriksinställningarna.
4
Tryck på ENTER när ”Avsluta” tänds.
Autom. info-visning
Information visas automatiskt på
skärmen när brännaren slås på,
osv.
Av
Informationen visas bara när man
trycker på DISPLAY.
Inställningar och justeringar
På
Kommandoläge
Används för att byta kommandoläge för brännaren
om du har annan DVD-utrustning som använder
samma kommandoläge. Glöm inte att ställa in
kommandolägesomkopplaren på fjärrkontrollen
på samma läge som du ställer in här. Se ”Om du
har en Sony DVD-spelare eller mer än en Sony
DVD-brännare” på sidan 21 för närmare detaljer.
DVD1
Välj det här läget om
standardkommandoläget orsakar
problem med annan DVDutrustning.
DVD2
Välj det här läget om
standardkommandoläget orsakar
problem med annan DVDutrustning.
DVD3
Brännarens
standardkommandoläge.
97
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE11ADJ-EC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 98 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Enkel inst.
(Återställning av brännaren)
Välj detta om du vill köra ”Enkel inställning”programmet igen.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan brännaren
är i stoppläge.
2
Välj ”INSTÄLLNINGAR” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Enkel inst.” och tryck på ENTER.
INSTÄLLNINGAR
Inställningar
Video
Ljud
Funktioner
Andra inst.
Enkel inst.
4
5
6
Enkel inst.
Tryck på ENTER.
Välj ”Start”.
Följ anvisningarna för ”Enkel inst.”
(sidan 22) från och med steg 2.
98
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 99 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Det uppstår störningar i bilden.
Ytterligare information
Felsökning
Om du skulle råka ut för något av följande
problem medan du använder brännaren så försök
lösa problemet med hjälp av det här
felsökningsschemat innan du ringer till
reparatören. Om du trots allt inte lyckas lösa
problemet så kontakta närmaste Sony-handlare.
Ström
Brännaren går inte att slå på.
, Kontrollera att nätkabeln är ordentligt inkopplad.
Bild
Det syns ingen bild.
, Ställ in kanalen för hand under
”Kanalinställning” bland ”Inställningar”inställningarna (sidan 84).
, Välj rätt ingång med INPUT SELECT-knappen,
eller välj TV-kanal med PROG +/– -knapparna.
Ytterligare information
, Koppla ur alla anslutningskablarna och koppla in
dem ordentligt igen.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till TV:n (sidan 13).
, Ställ in TV:ns ingångsväljare (på t.ex. ”VCR”läget) så att signalen från brännaren visas på TVskärmen.
, Kontrollera att punkten ”Scart-inställning” bland
”Video”-inställningarna är rätt inställd för ditt
TV-system (sidan 90).
, Om brännaren bara är ansluten till TV:n via
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen så ställ in
punkten ”Komponentutgångar” bland ”Video”inställningarna på ”På” (sidan 90).
, Den här brännaren kan inte spela in NTSCsignaler.
, Om bildsignalen från brännaren skickas via en
videobandspelare på vägen till TV:n, eller om
brännaren är ansluten till en kombinerad TV och
videobandspelare, kan det hända att
kopieringsskyddssignalerna i somligt DVDmaterial påverkar bildkvaliteten. Om du inte blir
av med det här problemet ens om du ansluter
brännaren direkt till TV:n, så prova att ansluta
brännaren till TV:ns S VIDEO-ingång.
, Brännaren är inställd på progressivt format
(PROGRESSIVE-indikatorn lyser) trots att
TV:n inte kan hantera progressiva signaler.
Tryck i så fall på PROGRESSIVE så att
PROGRESSIVE-indikatorn släcks.
, Även om TV:n kan hantera signaler i progressivt
format (525p/625p) kan det hända att bilden
påverkas när brännaren ställs in på progressivt
format. Tryck i så fall på PROGRESSIVE så att
PROGRESSIVE-indikatorn släcks och
brännaren ställs in på vanligt format (interlace).
, Du försöker spela upp en DVD-skiva som är
avsedd för något annat TV-system än TV:ns.
, Det kan hända att det uppstår störningar i bilder
som spelas in på hårddisken, men det beror på
hårddiskens egenskaper och är inte något fel.
,forts.
99
Ett TV-program visas inte över hela skärmen.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 100 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Bilden är förvrängd för ett TV-program.
,
,
,
,
Rikta TV-antennen.
Justera bilden (se TV:ns bruksanvisning).
Flytta brännaren längre bort från TV:n.
Flytta TV:n längre bort från eventuella
hopbuntade antennkablar.
, RF-kabeln är ansluten till AERIAL OUT-uttaget
på brännaren. Koppla in kabeln i AERIAL INuttaget.
Uppspelningsbilden eller bilden för TVprogrammet från apparaten som är ansluten
till brännaren är förvrängd.
, Om uppspelningsbilden från en DVD-spelare,
videobandspelare, eller mottagare skickas via
brännaren på vägen till TV:n, kan det hända att
kopieringsskyddsignalerna i somligt material
påverkar bildkvaliteten. Koppla ur den
uppspelningsapparaten och anslut den direkt till
TV:n.
Det går inte att byta TV-kanal.
, Kanalen är avstängd (sidan 87).
, En timerinspelning har startat så att kanalen
ändrades.
Bilden från en apparat som är ansluten till
ingången på brännaren visas inte på skärmen.
, Om apparaten är ansluten till LINE 1 – TVuttaget så välj ”L1” på frontpanelens display
genom att trycka på PROG +/– eller INPUT
SELECT.
Om apparaten är ansluten till LINE 2 INingångarna så välj ”L2” på frontpanelens display
genom att trycka på PROG +/– eller INPUT
SELECT.
Om apparaten är ansluten till LINE 4 INingångarna så välj ”L4” på frontpanelens display
genom att trycka på PROG +/– eller INPUT
SELECT.
Om apparaten är ansluten till LINE 3/
DECODER-uttaget så välj ”L3” på
frontpanelens display genom att trycka på
PROG +/– eller INPUT SELECT.
Om apparaten är ansluten till DV IN-ingången
(detta gäller framför allt vid anslutning av en
digital videokamera), så välj ”DV” på
frontpanelens display genom att trycka på
PROG +/– eller INPUT SELECT (gäller endast
RDR-HX710/HX910).
, Om en S-videokabel är ansluten till brännarens
LINE 4 IN-ingång så ställ in punkten
”Linjeingång 4” bland ”Video”-inställningarna
på ”S-video” (sidan 91).
Bilden visas inte över hela skärmen.
, Ställ in punkten ”TV-typ” bland ”Video”inställningarna enligt TV:ns storleksförhållande
(sidan 89).
Bilden fyller inte upp hela skärmen trots att
bildstorleken är inställd under ”TV-typ” bland
”Video”-inställningarna.
, Bildskärmsförhållandet för den titeln är fast
inställt.
Bilden är i svartvitt.
, Kontrollera att punkten ”Linjeutgång 1” under
”Scart-inställning” bland ”Video”inställningarna är inställd på rätt sätt i
förhållande till din TV (sidan 90).
, Om du använder en SCART-kabel så kontrollera
att alla trådarna används (21 stift).
Ljud
Det hörs inget ljud.
, Gör om alla anslutningarna ordentligt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Fel ingång är inställd på förstärkaren eller
brännaren är inte rätt ansluten till förstärkaren.
, Brännaren är inställd på baklänges uppspelning,
snabbspolning, uppspelning i slow motion, eller
den är i pausläge.
, Om ingen ljudsignal matas ut via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-uttagen så
kontrollera ”Ljud”-inställningarna (sidan 91).
100
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 101 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Ljudet låter förvrängt.
, Ställ in punkten ”Ljuddämpning” bland ”Ljud”inställningarna på ”På” (sidan 91).
Det uppstår störningar i ljudet.
, När man spelar en CD med DTS-ljudspår matas
det ut kraftiga störningar via LINE 2 OUT RAUDIO-L-utgångarna, LINE 1 – TV-uttaget och
LINE 3/DECODER-uttaget (sidan 57).
Volymen är låg.
, Ljudet är lågt inspelat på somliga DVD-skivor.
Det kan hända att volymen blir bättre om du
ställer in punkten ”Ljuddynamikkontroll” bland
”Ljud”-inställningarna på ”TV-läge” (sidan 92).
, Ställ in punkten ”Ljuddämpning” bland ”Ljud”inställningarna på ”Av” (sidan 91).
, En av TVS-effekterna är påslagen (sidan 56).
Det går inte att spela in ett alternativt ljudspår.
Brännaren kan inte spela en skiva (gäller ej
hårddisken).
, Skivan är ilagd upp och ned. Lägg i skivan med
etikettsidan vänd uppåt.
, Skivan är ilagd på fel sätt.
, Det har bildats kondens (imma) inuti brännaren.
Ta ut skivan och låt brännaren stå påslagen i
ungefär en timme tills fukten avdunstat.
, Om skivan är inspelad i en annan brännare kan
det hända att den inte går att spela i den här
brännaren om den inte är slutbehandlad
(sidan 40).
Uppspelningen startar inte från början.
, Funktionen för återupptagen uppspelning är
påslagen (sidan 55).
, Du har lagt i en DVD-skiva vars titelmeny eller
DVD-meny automatiskt tänds på TV-skärmen
när man lägger i den. Använd menyn för att starta
uppspelningen.
Brännaren börjar automatiskt spela upp
skivan.
, DVD VIDEO-skivan har en automatisk
uppspelningsstartfunktion.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, Om DVD-skivan har en automatisk paussignal,
pausar brännaren automatiskt uppspelningen vid
paussignalen.
Ytterligare information
, När du spelar in från en annan ansluten apparat så
ställ in punkten ”Linjeljud in” på TOOLS-menyn
på ”Tvåspråkigt” (sidan 53).
, Flerspråkiga spår (både huvudljudet och
underljudet) går inte att spela in på DVD+RWskivor, DVD-RW-skivor (i Video-format),
DVD+R-skivor eller DVD-R-skivor. Välj vilket
språk som ska spelas in genom att välja
”Huvudljud” eller ”Underljud” för punkten
”Tvåspråkig DVD-insp.” bland ”Andra inst.”inställningarna innan du börjar spela in
(sidan 96). Om du vill spela in både huvudljudet
och underljudet så spela in på en DVD-RWskiva (i VR-format).
, Det går inte att spela in både huvudljudet och
underljudet samtidigt på några andra skivor än
hårddisken eller DVD-RW-skivor (i VRformat). Om du vill spela in på hårddisken så
ställ in punkten ”Tvåspråkig hårddiskinsp.”
bland ”Andra inst.”-inställningarna på ”Huvud +
underljud” (sidan 96).
, Om en A/V-förstärkare är ansluten till DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-uttagen och
du vill byta ljudspår för en DVD-RW-skiva (i
VR-format) under uppspelningens gång, så ställ
in punkten ”Dolby Digital” bland ”Ljud”inställningarna på ”D-PCM” (sidan 92).
Uppspelning
Det går inte att använda vissa funktioner som
stopp, sökning eller uppspelning i slowmotion.
, Beroende på DVD-skivan kan det hända att det
inte går att använda somliga av ovanstående
funktioner. Se anvisningarna som medföljde
skivan.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
101
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 102 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Det går inte att att byta språk för ljudspåret.
, DVD-skivan som spelas innehåller inte ljud på
flera olika språk.
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man byter
språk för ljudspåret.
, Prova att byta språk via DVD VIDEO-skivans
meny.
Inspelning/timerinspelning/
redigering
Det går inte att ändra programpositionen från
den programposition som du håller på att
spela in från.
, Ställ in TV:ns ingångsväljare på ”TV”.
Det går inte att byta textningsspråk eller
stänga av textningen.
, DVD VIDEO-skivan som spelas innehåller inte
textning på flera olika språk.
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man byter
språk för textningen.
, Prova att byta textningsspråk via DVD VIDEOskivans meny.
, Det går inte att ändra textningen för titlar som
spelas in med den här brännaren.
Det går inte att byta vinkel.
, Det finns inga scener som är inspelade ur flera
olika vinklar på den DVD VIDEO-skiva som
håller på att spelas.
, Du försöker byta vinkel trots att ”
” inte visas
på TV-skärmen (sidan 56).
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man byter
vinkel.
, Prova att byta vinkel via DVD VIDEO-skivans
meny.
, Det går inte att byta vinkel för titlar som spelas in
med den här brännaren.
Det går inte att spela ett MP3-ljudspår.
, MP3-ljudspåret är inte inspelat i ett format som
den här brännaren kan spela upp (sidan 62).
Det går inte att visa en JPEG-bildfil.
, JPEG-bildfilen är inte inspelad i ett format som
den här brännaren kan spela upp (sidan 62).
, Progressiva JPEG-bilder går inte att spela upp.
Inspelningen startar inte med en gång när du
trycker på z REC.
, Vänta tills ”LOAD”, ”FORMAT” eller
”INFOWRITE” släcks på frontpanelens display
innan du använder brännaren.
Ingenting har blivit inspelat trots att timern var
rätt inställd.
, Det blev strömavbrott under inspelningens gång.
, Brännarens inbyggda klocka har stannat på
grund av ett strömavbrott på över en timme. Ställ
om klockan (sidan 88).
, Den kanalen har stängts av efter det att timern
ställdes in för inspelning. Se ”Kanalinställning”
på sidan 84.
, Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och sätt i
den igen.
, ”PDC/VPS-sökning av” är inställt på TOOLSmenyn (sidan 45).
, Programmet innehåller kopieringsskyddssignaler
som begränsar möjligheten till kopiering.
, Det fanns en annan timerinställning som
överlappade de här timerinställningarna
(sidan 50).
, Det ligger ingen DVD-skiva i brännaren.
, Det fanns inte tillräckligt med utrymme på
skivan för inspelningen.
, En DV-kopiering pågick på brännaren (gäller
endast RDR-HX710/HX910).
TV-pausfunktionen fungerar inte.
, Inspelning pågår på hårddisken eller hårddisken
är full.
102
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 103 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inspelningen avbryts inte genast när du trycker
på x REC STOP.
, Det tar ett par sekunder för brännaren att lagra
data på skivan innan inspelningen avbryts.
Inspelningen avbryts inte när du trycker på x.
, Öppna locket på fjärrkontrollen och tryck på
x REC STOP.
En timerinspelning har inte blivit fullständig
eller började inte från början.
, Det blev strömavbrott under inspelningens gång.
Om strömmen återkommer under tiden för
timerinspelningen återupptar brännaren
inspelningen.
Om strömavbrottet varar mer än en timme så ställ
om klockan (sidan 88).
, Det fanns en annan timerinställning som
överlappade de här timerinställningarna
(sidan 50).
, Skivutrymmet räckte inte till.
, PDC/VPS-funktionen är igång.
Tidigare inspelat material har raderats.
Ingenting har blivit inspelat trots att
inställningarna för synkroniserad inspelning
var rätt gjorda.
, Du hade glömt att stänga av den andra apparaten.
Stäng av den anslutna apparaten och ställ
brännaren i standbyläge för synkroniserad
inspelning (sidan 51).
, Brännaren var inte i standbyläge för
synkroniserad inspelning. Tryck på SYNCHRO
REC för att ställa brännaren i standbyläge för
inspelning. Kontrollera att SYNCHRO RECindikatorn tänds på frontpanelen (sidan 51).
, Brännaren är ansluten till TV-utgången på den
andra apparaten.
En synkroniserad inspelning blev inte
fullständig.
, Timerinställningarna för den anslutna apparaten
överlappade en timerinställning på brännaren
(sidan 52).
, Det blev strömavbrott under inspelningens gång.
Brännaren börjar automatiskt spela in när
satellitmottagaren slås på.
, Funktionen för synkroniserad inspelning har
aktiverats. Stäng av satellitmottagaren och
funktionen för synkroniserad inspelning
(sidan 51).
Ytterligare information
, Data som är inspelat på en DVD-skiva i en dator
raderas från skivan när man lägger i den.
, Punkten ”Autom. titelradering” på TOOLSmenyn (som tänds när man trycker på TOOLS
medan timerlistmenyn visas) är inställd på ”På”
(sidan 51).
, Titel har uppdaterats och spelats över (sidan 44).
Inspelning från en annan apparat
med timer
PDC/VPS-funktionen fungerar inte.
, Kontrollera att klockan är ställd och datumet rätt
inställt.
, Kontrollera att du ställt in rätt PDC/VPS-tid (det
kan vara fel i TV-programguiden). Om den
station som du vill spela in från inte sänder ut rätt
PDC/VPS-information kan inte brännaren starta
inspelningen.
, Om mottagningen är dålig kan det hända att det
uppstår störningar i PDC/VPS-signalen så att
brännaren inte kan starta inspelningen.
, ”PDC/VPS-sökning av” är inställt (sidan 45).
Displayen
Klockan har stannat.
, Ställ om klockan (sidan 88).
, Klockan har stannat eftersom det varit
strömavbrott i mer än en timme. Ställ om
klockan (sidan 88).
TIMER REC-indikatorn blinkar.
, Det finns inte tillräckligt mycket utrymme på
skivan.
, Lägg i en inspelningsbar skiva i brännaren.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
103
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 104 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inspelningsformatsindikeringen är fel.
, Om en inspelning eller kopiering är kortare än tre
minuter kan det hända att inspelningsformatet
visas fel. Själva inspelningen blir korrekt utförd i
valt inspelningsformat.
, Efter uppspelning av titlar i SLP- eller SEPformat kan det hända att
inspelningsformatsindikeringen ändras beroende
på det inspelade programmet.
Klockan visas inte på frontpanelens display.
, Punkten ”Dämpad belysning” bland ”Andra
inst.”-inställningarna är inställd på
”Strömbesparing” (sidan 96).
, Punkten ”Strömbesparing” bland ”Andra inst.”inställningarna är inställd på ”På”, och brännaren
är i standbyläge (sidan 97).
Övrigt
Brännaren fungerar inte ordentligt.
, Starta om brännaren. Tryck in [/1-knappen på
brännaren och håll den intryckt i mer än tio
sekunder tills ”WELCOME” tänds på
frontpanelens display.
, Om brännaren uppträder konstigt på grund av
statisk elektricitet eller liknande, så stäng av
brännaren och vänta tills klockan tänds på
frontpanelens display. Dra sedan ut brännarens
stickkontakt ur vägguttaget, vänta en stund och
sätt i den igen.
Fem siffror eller bokstäver visas på
frontpanelens display.
, Självdiagnosfunktionen har aktiverats (se
tabellen på sidan 105).
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Batterierna är svaga.
, Fjärrkontrollen är för långt från brännaren.
, Fjärrkontrollens fabrikatkod har återställts till
standardinställningen när du bytte batterier. Ställ
in koden igen (sidan 19).
, Slå på brännaren.
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot
fjärrkontrollsensorn på brännaren.
, Brännaren och fjärrkontrollen är inställda på
olika kommandlägen. Ställ in samma
kommandoläge (sidan 21).
Standardinställningen för kommandoläget för
den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3.
, Ställ in TV/DVD-omkopplaren på DVD
(sidan 20).
En annan Sony-apparat reagerar på
fjärrkontrollen.
Skivfacket öppnas inte när du trycker på Z
(öppna/stäng).
, Det kan ta ett par sekunder innan skivfacket
öppnas efter inspelning eller redigering på en
DVD-skiva. Det beror på att brännaren håller på
att lägga till skivdata på skivan.
Skivfacket öppnas inte och ”TRAY LOCKED”
tänds på frontpanelens display.
, Kontakta närmaste Sony-handlare eller
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
”RECOVERY” tänds på frontpanelens display.
, Brännarens återställningsfunktion aktiverades
när brännaren slogs på eftersom det blivit
strömavbrott eller brännaren stängts av under
pågående inspelning. Låt brännaren vara
påslagen tills ”RECOVERY” släcks på
frontpanelens display.
, Samma kommandoläge är inställt för både den
apparaten och för brännaren. Ställ in ett annat
kommandoläge för brännaren (sidan 21).
104
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942821RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 105 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
”HDD ERROR” tänds på frontpanelens display.
, Det har blivit fel på hårddisken. Håll @/1 på
brännaren intryckt i tio sekunder tills
”WELCOME” tänds på frontpanelens display.
Om det inte hjälper för att lösa problemet så
formatera om brännarens hårddisk genom att
trycka in HDD-knappen på brännaren och hålla
den intryckt i över tio sekunder tills ”FORMAT”
tänds på frontpanelens display. Observera att allt
som var inspelat på hårddisken då kommer att
raderas. Om det inte heller hjälper så kontakta
närmaste Sony-handlare.
”FAN ERROR” tänds på frontpanelens display.
, Kontrollera att ventilationshålen på baksidan av
brännaren inte är blockerade. Dra sedan genast ut
stickkontakten ur vägguttaget. Låt brännaren
vara avstängd en stund, och sätt sedan i
stickkontakten i vägguttaget igen och tryck på
[/1 på brännaren.
Det hörs konstiga mekaniska ljud när
brännaren är avstängd.
Skivfacket öppnas inte och det går inte att ta ut
skivan när du trycker på Z (öppna/stäng).
, Stäng av brännaren. Vänta tills klockan tänds på
frontpanelens display, och dra sedan ut
stickkontakten ur vägguttaget. Håll knappen A
på brännaren intryckt medan du sätter i
stickkontakten igen, och släpp sedan knappen
när skivfacket öppnas. Håll därefter knappen [/1
på brännaren intryckt i ca. tio sekunder tills
”WELCOME” tänds på frontpanelens display.
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att det blir fel på brännaren, tänds ett
servicenummer på fem tecken (t.ex. C 13 00) som
består av en kombination av en bokstav och fyra
siffror på frontpanelens display. Kontrollera i så
fall följande tabell.
De första tre
tecknen i
servicenumret
Orsak och/eller
motåtgärder
C 13
Det är problem med hårddisken.
, Kontakta närmaste Sonyhandlare eller auktoriserade
serviceverkstad.
DVD-skivan är smutsig.
, Rengör skivan med en mjuk
duk.
C 31
DVD/CD-skivan är inte rätt
ilagd.
, Ta ut skivan och lägg i den
igen på rätt sätt.
E XX
(xx står för ett
nummer)
Självdiagnosfunktionen har
aktiverats för att förhindra att
det blir fel på brännaren.
, Kontakta närmaste Sonyhandlare eller auktoriserade
serviceverkstad och ange de
fem tecknen i
servicenumret.
Exempel: E 61 10
Ytterligare information
, Det kan höras manöverljud (t.ex. från den
inbyggda fläkten) trots att brännaren är avstängd
medan brännaren håller på att ställa klockan med
hjälp av den automatiska
klockinställningsfunktionen eller avsöka kanaler
för PDC/VPS-funktionen. Detta är inget fel.
Självdiagnosfunktionen
(När det visas bokstäver/
siffror på displayen)
”LOCKED” tänds på frontpanelens display.
, Skivfacket är låst. Stäng av barnlåset (sidan 55).
105
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 106 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Att observera angående skivor
Att observera angående
den här brännaren
• Håll skivan ren genom att bara hålla den i
kanten. Rör inte vid ytan. Damm, fingeravtryck
eller repor på en skiva kan göra att den inte går
att spela.
När brännaren flyttas
• Om brännaren flyttas direkt från ett kallt ställe
till ett varmt, eller om den placeras i ett mycket
fuktigt rum, kan det bildas imma på linserna
inuti brännaren. Om det skulle inträffa kan det
hända att brännaren inte fungerar ordentligt. Ta i
så fall ut skivan och låt brännaren stå påslagen i
ungefär en halvtimme tills fukten avdunstat.
• Ta ut alla skivor innan du flyttar brännaren.
Annars kan skivan bli skadad.
Angående volymjustering
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett
avsnitt med väldigt svag signal eller inget ljud alls.
Då finns det risk att högtalarna blir skadade när ett
avsnitt med stark signal volym spelas upp sedan.
• Utsätt inte skivor för direkt solljus eller
värmekällor som element eller varmluftkanaler,
och låt dem inte ligga kvar i en bil som står
parkerad i solen, eftersom temperaturen inuti
bilen kan stiga avsevärt.
• Lägg tillbaka skivan i sin ask efter spelningen.
• Rengör skivan med en rengöringsduk. Torka
skivan från mitten och ut mot kanten.
Angående rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med en
mjuk duk som fuktats lätt med mild
rengöringsmedelslösning. Använd inga former av
skursvampar, skurpulver, eller lösningsmedel som
sprit eller bensin.
Angående reparation av hårddisken
• Det kan hända att data som är lagrade på
hårddisken behöver läsas i testsyfte, men det
finns ingen avsikt att kopiera eller lagra data,
titlar eller annan information.
• Om hårddisken skulle behöva bytas ut eller
formateras kommer det att ske efter vårt
omdöme. Observera att alla data som fanns
lagrade på hårddisken kommer att gå förlorade i
så fall (inklusive eventuella data som strider mot
upphovsrättslagen).
• Använd inte lösningsmedel som bensin, thinner,
rengöringsmedel som finns i handeln, eller
antistat-spray som är avsedd för LP-skivor av
vinyl.
• Använd inte följande sorters skivor.
– skivor som inte är runda (t.ex. fyrkantiga eller
hjärtformiga skivor).
– skivor med fastklistrade etiketter.
– skivor med limrester efter tejp eller etiketter.
Angående rengöringsskivor
Använd inte sådana rengöringsskivor som finns i
handeln. De kan orsaka fel på brännaren.
106
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 107 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Tekniska data
System
Laser: Halvledarlaser
Kanaltäckning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 till E12, R1 till R12, F2 till F10, A
till H i Italien, A till J på Irland, 4 till 13 i
Sydafrika/UHF: E21 till E69, R21 till R69,
B21 till B69, F21 till F69/CATV: S01 till S05,
S1 till S20, B till Q i Frankrike/HYPER: S21
till S41
Ovanstående kanaltäckning garanterar bara
kanalmottagningen inom respektive område. Det
finns ingen garanti för att det faktiskt går att ta
emot signaler under alla förhållanden.
Ingångar och utgångar
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/10 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stifts mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/minst 22 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stifts mini-DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 – TV: 21 stift
CVBS IN/UT
S-Video/RGB UT (uppströms)
LINE 3/DECODER: 21 stift
CVBS IN/UT
S-Video/RGB IN
S-Video UT (nedströms)
Dekoder
Allmänt
Strömförsörjning: 220-240 V växelström,
50/60 Hz
Effektförbrukning:
RDR-HX510: 52 W
RDR-HX710: 53 W
RDR-HX910: 55 W
Yttermått (ca.): 430 × 65 × 328 mm (bredd/
höjd/djup) inkl. utskjutande delar
Hårddiskkapacitet:
RDR-HX510: 80 GB
RDR-HX710: 160 GB
RDR-HX910: 250 GB
Vikt (ca.):
RDR-HX510: 4,8 kg
RDR-HX710/HX910: 4,9 kg
Användningstemperatur: 5°C till 35°C
Luftfuktighet vid användning: 25% till 80%
Medföljande tillbehör:
Nätkabel (1)
Antennkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
Ytterligare information
Videomottagning: Frekvenssynthesizersystem
Ljudmottagning: Delad bärvågssystem
Antennutgång: 75-ohms asymmetrisk
antennkontakt
Timer: Klocka: Kvartslåst/Visningssätt:
24-timmarsklocka (digital)/Ström-backup:
1 timme
Videoinspelningsformat: MPEG Video
Ljudinspelningsformat/bittal: Dolby Digital
2 kanaler/256 kbps
DV IN: 4-stift/i.LINK S100 (gäller endast RDRHX710/HX910)
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk utgång/
–18 dBm (våglängd: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-uttag/
0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
Rätt till ändringar i tekniska data och utförande
förbehålles.
Kompatibla TV-system
Den här brännaren är konstruerad för att spela in
enligt systemet PAL, men kan spela upp signaler
enligt både PAL-systemet och NTSC-systemet.
SECAM-signaler går att ta emot och spela in, men
kommer att spelas upp enligt PAL-systemet. Vi
kan inte garantera att det går att spela in
videomaterial enligt andra TV-system.
107
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 108 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Angående i.LINK (gäller
endast RDR-HX710/HX910)
DV IN-uttaget på den här brännaren är ett i.LINKkompatibelt DV IN-uttag. I det här avsnittet
beskrivs i.LINK-standarden och dess funktioner.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriellt gränssnitt för att
hantera digitalt video- och ljudmaterial och andra
data i båda riktningarna mellan apparater som är
försedda med i.LINK-uttag, och för att styra annan
apparat.
i.LINK-kompatibel apparat går att koppla ihop
med hjälp av en enda i.LINK-kabel. Det gör det
möjligt att utföra olika manövrer och överföra data
mellan olika digitala A/V-komponenter. När två
eller flera i.LINK-kompatibla apparater är
anslutna till den här brännaren i en kedja, går det
att utföra manövrer och dataöverföringar inte bara
med den apparat som är direkt ansluten till
brännaren utan även med de andra apparaterna i
kedjan via den direktanslutna apparaten.
Observera dock att användningssättet ibland
varierar beorende på egenskaperna och
specifikationerna för de anslutna apparaterna, och
att somliga manövrer och dataöverföringar ibland
inte går att utföra för somliga apparater.
b Anmärkning
I normala fall går det bara att ansluta en enda apparat till
den här brännaren via en i.LINK-kabel (DVanslutningskabel). Om den här brännaren ska anslutas till
en annan i.LINK-kompatibel apparat med två eller flera
i.LINK-uttag (DV-uttag), så se bruksanvisningen till den
andra apparaten som ska anslutas.
Angående namnet ”i.LINK”
i.LINK är en vanligare beteckning på
datatransportbussen IEEE 1394 som föreslagits av
SONY, och som är ett varumärke som godkänts av
många företag.
IEEE 1394 är en internationell standard som
fastställts av Institute of Electrical and Electronics
Engineers.
i.LINK-baudtal
Det maximala baudtalet för i.LINK varierar
beroende på apparaten. Tre olika maximala
baudtal finns definierade:
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Baudtalet finns listat i avsnittet ”Tekniska data” i
bruksanvisningen för respektive komponent. Det
finns även angivet i närheten av i.LINK-uttaget på
somliga apparater.
Det maximala baudtalet på apparater där det inte
finns speciellt markerat, som t.ex. den här
brännaren, är ”S100”.
När en apparat ansluts till annan apparat med ett
annat maximalt baudtal, kan det hända att
baudtalet avviker från det angivna baudtalet.
* Vad är Mbps?
Mbps är en förkortning för ”megabits per sekund”, dvs.
mängden data som går att sända eller ta emot varje
sekund. Ett baudtal på 100 Mbps innebär t.ex. att det
går att sända 100 megabits data per sekund.
108
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 109 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
i.LINK-funktioner på den här
brännaren
Se sidan 79 för närmare detaljer om hur man
kopierar när den här brännaren är ansluten till
annan videoapparat som är försedd med DV-uttag.
Genom DV-uttaget på den här brännaren går det
bara att mata in DVC-SD-signaler. Det går inte att
mata ut signaler genom det uttaget. DV-uttaget
accepterar inte MICRO MV-signal från apparater
som t.ex. en digital MICRO MV-videokamera
som är försedd med ett i.LINK-uttag.
Se även anmärkningarna på sidan 79 för
ytterligare försiktighetsåtgärder.
När annan apparat ska anslutas till den här
brännaren så se även bruksanvisningarna till den
andra apparaten för ytterligare
försiktighetsåtgärder.
i.LINK-kabel som behövs
Använd en Sony i.LINK-kabel med 4 stift i varje
ände (för DV-kopiering).
är varumärken.
Ytterligare information
i.LINK och
109
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 110 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Översikt över delar och kontroller
Se sidorna inom parentes för närmare information.
Fjärrkontrollen
A TV/DVD-omkopplare (19)
B Z (öppnings/stängnings)-knapp (36)
C [/1 (på/standby)-knapp (22)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D HDD-knapp (32)
DVD-knapp (36)
E PROG (program) +/–-knappar (32)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
F Sifferknappar (46, 61)
SET-knapp (46)
Sifferknapp 5 har en liten knopp som känns
med fingret*.
G
2 (volym) +/–-knappar (19)
H CLEAR/-/-- (tiotals)-knapp (46)
I
(ljud)-knapp (56)
(textnings)-knapp (56)
J INPUT SELECT-knapp (53, 79)
t TV/VIDEO-knapp (19)
K DISPLAY-knapp (36)
TIME/TEXT-knapp (36)
L [TIMER]-knapp (44, 46)
M SUR (surround)-knapp (56)
N SYSTEM MENU-knapp (81, 84)
TITLE LIST-knapp (34, 54, 62, 67)
TIMER LIST-knapp (49)
O TOP MENU-knapp (54)
P MENU-knapp (54)
Q </M/m/,/ENTER-knapp (22)
R O RETURN-knapp (49)
S TOOLS-knapp (30)
T
(snabbomspelnings)/
(snabbframmatnings)-knappar (34, 62)
U ./> (föregående/nästa)-knappar
(56)
110
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 111 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
V mc /
knappar (56)
CM (söknings)-
W VISUAL SEARCH-knapp (61)
X H (uppspelnings)-knapp (54)
X (paus)-knapp (56)
x (stopp)-knapp (54)
H-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
Y z REC-knapp (32)
X REC PAUSE-knapp (32)
x REC STOP-knapp (32)
Z REC MODE-knapp (32)
wj CHAPTER MARK/CHAPTER MARK
ERASE-knappar (71)
wk SYNCHRO REC-knapp (51)
wl
(bredbilds)-knapp (19)
e;
(vinkel)-knapp (56)
ea COMMAND MODE-omkopplare
(DVD 1,2,3) (21)
es PROGRESSIVE-knapp (16)
Ytterligare information
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt bland
knapparna när man styr brännaren med fjärrkontrollen.
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
111
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 112 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Frontpanelen
RDR-HX510
RDR-HX710/HX910
A [/1 (på/standby)-knapp (22)
L INPUT SELECT-knapp (53, 79)
B Frontpanelens display (37, 113)
M REC MODE-knapp (42)
C Skivfack (30)
N LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/AUDIO
L/R)-utgångar (24)
D TIMER REC-indikator (44)
SYNCHRO REC-indikator (51)
O
DV IN-uttag (79)
E A (öppnings/stängnings)-knapp (36)
P ONE-TOUCH DUB-knapp (81)
F HDD-knapp/indikator (32)
DVD-knapp/indikator (36)
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt bland
knapparna när man styr brännaren med fjärrkontrollen.
G
(fjärrkontrollsensor) (19)
H H (uppspelnings)-knapp (54)
X (paus)-knapp (56)
x (stopp)-knapp (54)
I z REC-knapp (32)
X REC PAUSE-knapp (32)
x REC STOP-knapp (32)
J ./> (föregående/nästa)-knappar
(56)
K PROGRAM +/–-knappar (32)
+-knappen har en liten knopp som känns med
fingret*.
112
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 113 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Frontpanelens display
HDD
DVD RW
VR
DVD
VCD
NICAM
TV
PROGRESSIVE
SMARTLINK
A HDD/DVD-indikatorer
Här visas valt inspelningsmedium och
uppspelnings/inspelnings/
kopieringstillståndet.
F Här visas följande (37):
•
•
•
•
•
•
B Skivtyp*/inspelningsformat
C NICAM-indikator (43)
D Ljudsignalsindikatorer (36)
Speltid/återstående tid
Nuvarande titel/kapitel/spår/indexnummer
Inspelningstid/inspelningsformat
Klocka
Programposition
TV-direktinspelningsindikering (32): ”TV”
tänds på platsen för de sista två siffrorna.
G
E TV-indikator (32)
(vinkel)-indikator (56)
H SMARTLINK-indikator (14)
I PROGRESSIVE-indikator (16)
z Tips
Det går att släcka frontpanelens display när brännaren stängs av genom att ställa in punkten ”Dämpad belysning” på
”Strömbesparing” bland ”Andra inst.”-inställningarna (sidan 96).
Bakpanelen
LINE 1 - TV
Ytterligare information
* För DATA CD-skivor visas ”CD”.
LINE 3
Y
COAXIAL
IN
/DECODER
OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
R-AUDIO-L
VIDEO
S VIDEO
DIGITAL OUT
AERIAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
PB / CB
PR / CR
OPTICAL
LINE 4 IN
A AERIAL IN/OUT-utgångar (13)
LINE 2 OUT
~ AC IN
COMPONENT
VIDEO OUT
B LINE 1 – TV-uttag (14)
G LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)utgångar (14, 17)
C LINE 3/DECODER-uttag (23)
H LINE 4 IN (S VIDEO)-uttag (24)
D COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)-utgångar (14)
I LINE 4 IN (R-AUDIO-L/VIDEO)utgångar (24)
E AC IN-uttag (18)
J DIGITAL OUT (COAXIAL/OPTICAL)utgångar (17)
F LINE 2 OUT (S VIDEO)-uttag (14)
113
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 114 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Ordlista
Dolby Digital (sidan 92)
Digital ljudkomprimeringsteknik som utvecklats
av Dolby Laboratories. Den här tekniken används
för mångkanaligt surroundljud. I det här formatet
är de bakre kanalerna i stereo och det finns en
separat subwooferkanal. Dolby Digital ger samma
diskreta kanaler för digitalt ljud med hög kvalitet
som används för ”Dolby Digital”surroundljudanläggningar för biografbruk.
Eftersom data för alla kanalerna spelas in var för
sig blir kanalseparationen god, och eftersom
databehandlingen för alla kanalerna sker digitalt
blir försämringen minimal.
DTS (sidan 92)
Digital ljudkomprimeringsteknik som utvecklats
av Digital Theater Systems, Inc. Den här tekniken
används för mångkanaligt surroundljud. I det här
formatet är de bakre kanalerna i stereo och det
finns en separat subwooferkanal. DTS ger samma
diskreta kanaler för digitalt ljud med hög kvalitet
som används för DTS-surroundljudanläggningar
för biografbruk.
Eftersom data för alla kanalerna spelas in var för
sig blir kanalseparationen god, och eftersom
databehandlingen för alla kanalerna sker digitalt
blir försämringen minimal.
DVD+R (sidan 8)
En DVD+R-skiva (utläses ”plus R”) är en sorts
inspelningsbar skiva i samma storlek som en DVD
VIDEO-skiva. På en DVD+R-skiva går det bara
att spela in material en gång, i samma format som
på en DVD VIDEO-skiva.
DVD+RW (sidan 8)
En DVD+RW-skiva (utläses ”plus RW”) är en
sorts inspelningsbar och omskrivningsbar skiva.
På DVD+RW-skivor används ett
inspelningsformat som är jämförbart med DVD
VIDEO-formatet.
DVD-R (sidan 8)
En DVD-R är en sorts inspelningsbar skiva i
samma storlek som en DVD VIDEO-skiva. På en
DVD-R-skiva går det bara att spela in material en
gång, i samma format som på en DVD VIDEOskiva.
DVD-RW (sidan 8)
En DVD-RW-skiva är en sorts inspelningsbar och
omskrivningsbar skiva i samma storlek som en
DVD VIDEO-skiva. För DVD-RW-skivor finns
det två olika format: VR-format och Videoformat. DVD-skivor som är inspelade i Videoformat har samma format som DVD VIDEOskivor. På skivor som är skapade i VR (Video
Recording)-format går det att programmera och
redigera innehållet.
DVD VIDEO (sidan 10)
En sorts skiva i samma storlek som en CD som
kan innehålla upp till 8 timmar rörliga bilder.
Datakapaciteten för en enkelsidig DVD-skiva i ett
lager är 4,7 GB (Gigabyte), vilket är 7 gånger så
mycket som på en CD. Datakapaciteten för en
enkelsidig DVD-skiva med två lager är 8,5 GB,
kapaciteten för en dubbelsidig DVD-skiva med ett
lager är 9,4 GB, och kapaciteten för en
dubbelsidig DVD-skiva med dubbla lager är
17 GB.
För bilddata används formatet MPEG 2, som är en
internationell standard för digital komprimering.
Bilddata komprimeras till ungefär 1/40 av
originalstorleken (i genomsnitt). För DVD
används även en variabel kodningstakt som ändrar
mängden data som skrivs i förhållande till hur
bilden ser ut. Ljudinformation lagras i ett
mångkanaligt format, t.ex. Dolby Digital, som gör
att ljudet känns mer levande.
För DVD-skivor finns det dessutom olika
avancerade funktioner som olika vinklar, olika
språk, samt barnspärrsfunktioner.
Hårddisken (sidan 2)
En hårddisk är ett helt mekaniskt system som
består av en eller flera skivor och en läsnings/
skrivningsanordning. Skivorna är styva, runda
plattor som är täckta med ett tunt magnetiskt lager.
Magnethuvudena lagrar data på de snabbt
roterande skivorna, vilket gör det möjligt att läsa
och skriva data på ett snabbt och effektivt sätt.
Interlace-format (sidan 16)
I interlace-format visas varannan linje i en bild
som ett enda ”fält”. Detta är standardmetoden för
att visa bilder på en TV. Fältet med jämnt nummer
består av linjerna med jämnt nummer i bilden, och
fältet med udda nummer består av linjerna med
udda nummer.
114
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 115 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Kapitel (sidan 61)
Titel (sidan 61)
En mindre indelning av bild- eller musikmaterial
än titlar. En titel består av flera kapitel. Beroende
på skivan kan det dock hända att den inte är
indelad i några kapitel.
Den längsta indelningen av bild- eller
musikmaterial på en DVD-skiva, t.ex. en hel film
för videomaterial eller ett helt album för
ljudmaterial.
Kopieringsskyddssignaler (sidan 43)
Kopieringsbegränsningar som ställts in av
upphovsrättsägaren osv. Somliga filmer och TVprogram innehåller sådana signaler som begränsar
möjligheten att spela in dem på den här brännaren.
MPEG-ljud (sidan 92)
Ett internationellt standardiserat kodningssystem
som används för att komprimera digitala
ljudsignaler och som godkänts av ISO/IEC.
MPEG 2, som används på DVD-skivor, kan
hantera surroundljud med upp till 7,1 kanaler.
Original (sidan 66)
Titlarna som faktiskt är inspelade på hårddisken
eller en DVD-RW-skiva (i VR-format). När man
raderar originaltitlar ökar det lediga utrymmet på
skivan.
Ytterligare information
Progressivt format (sidan 16)
Jämfört med interlace-formatet i vilket varannan
linje i bilden (vartannat fält) visas omväxlande för
att tillsammans skapa en bildruta, visas hela bilden
på en gång som en bildruta i progressivt format.
Det betyder att medan det bara är möjligt att visa
25-30 rutor/50-60 fält per sekund i interlaceformat, går det att visa 50/60 rutor per sekund i
progressivt format. Bildkvaliteten ökar överlag,
och stillbilder, text, och horisontella linjer blir
skarpare.
Spellista (sidan 66)
Uppspelningsinformation som skapas utifrån de
faktiska inspelningarna på hårddisken eller en
DVD-RW-skiva (i VR-format). När man
använder en spellista blir originaltitlarna kvar som
de är. Spellistan innehåller bara den information
som behövs för att styra uppspelningen. En
spellisttitel tar upp väldigt lite skivutrymme.
Spår (sidan 61)
Mindre del av musikmaterialet på en CD
(motsvarande en låt) eller videomaterialet på en
VIDEO CD.
115
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE12ADDEC.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 116 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Språkkodslista
Se sidan 89 för närmare detaljer.
Stavningen för språken följer ISO 639: 1988 (E/F)-standarden.
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volap k
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej specificerat
Områdeskoder
Se sidan 94 för närmare detaljer.
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexico
Nederländerna
Nya Zealand
Norge
Pakistan
Filippinerna
Portugal
Ryssland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
116
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECIX.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 117 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Register
Termerna inom
citationstecken är de termer
som visas på de olika
inställningsskärmarna.
Siffror
16:9 22, 89
4:3 Letter Box 22, 89
4:3 Pan Scan 22, 89
”48kHz/96kHz PCM” 93
A
”A-B-radering” 68
”AFT” 85
Album 36, 65
Albumnummer 36
”Albumsökning” 61
”Andra inst.” 96
Anslutning 14
antennkabel 13
ljudkablar 17
videokablar 14
Antenn 13
Användbara skivor 8, 10
”Autom. info-visning” 97
”Autom. Kapitelindelning” 94
”Autom. titelradering” 51
”Automatisk justering” 88
Automatisk klockinställning
88
”AV-SYNK” 59
Avsökning med ljud 54
B
Bakpanelen 113
Barnlås 55
Barnspärr 55, 94
Batterier 19
Betal-TV 27
Bildkvalitet 48, 58
”Bildstorl. för DVD-insp” 48
Bildstorlek 48
”Blockbrusred.” 58
C
F
Canal Plus 27
CD 10
CHAPTER MARK 71
CHAPTER MARK ERASE
71
COMPONENT VIDEO OUT
14
Copy-Free 43
Copy-Never 43
Copy-Once 43
CPRM 8
”Fabriksinställningar” 97
Felsökning 99
”Filsökning” 61
Fjärrkontrollen 19, 110
”Flytta” 72, 82
”Formatera” 30
”Formatera DVD-RW” 96
Formatering 30
Frontpanelen 112
Frontpanelens display 37, 113
”Funktioner” 93
”Färgmättnad” 48, 58
”Färgton” 58
”Förgranska” 72, 82
”Förlängd insp.” 45
D
DATA CD 10
”Dekoder” 28
”Dela” 69
Delar och kontroller 110
”Digital utgång” 92
”Digital videoförstärkn.” 58
Digital videokamera 79
Dolby Digital 17, 92, 114
DTS 93, 114
DV IN 79
DVD VIDEO 10, 114
DVD+R 8, 114
DVD+RW 8, 114
”DVD-meny” 89
DVD-R 8, 114
DVD-RW 8, 114
DVD-RW-skivor (i Videoformat) 67
DV-kopiering 79
Enknappskopiering 81,
95
Programredigering 81
”DV-ljud in” 80
”DV-REDIGERING” 82
”Dämpad belysning” 96
E
Enkel inst. 22, 98
Enknappskopiering 81, 95
Enknappsmenyn 55
Enknappsspelning 55
Enknappstimern 45
G
GB 31
H
Hackihäl-uppspelning 59
Hantering av skivor 106
I
i.LINK 108
Information på TV-skärmen
Skärmspråk 22, 89
Informationsvisning
frontpanelens display
37, 113
INPUT SELECT 53, 80
”Insp.-brusreduc.” 48
”Insp.-videoequalizer” 48
Inspelning 42, 51, 93
bildjustering 48
inspelningsformat 8, 33,
42
inspelningstid 33
medan du tittar på ett
annat program 32
”Uppd.” 44
,forts.
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
117
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECIX.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 118 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
Inspelningsbara skivor 8
”Inspelningsformat” 48
”Inspelningsinst.” 48
Inspelningstid 42
”Inställningar” 84
Interlace 114
Interlace-format 114
J
JPEG-bildfiler 62
Justera insp.format 45
Justering
inspelningsbild 48
uppspelningsbild 58
uppspelningsljud 58
K
”Kabel-TV” 84
”Kanalinställniing” 84
”Kanallista” 87
Kapitel 36, 49, 71, 115
Kapitelnummer 36
”Kapitelsökning” 61
Klocka 22, 88
”Kommandoläge” 21, 97
”Komponentutgångar” 90
Komponentvideoingångar 14
”Kontr. överlapp” 50
”Kontrast” 48, 58
Kontroll/ändring/nollställning
av timerinställningar
(timerlistan) 49
”Kopier.format” 74
Kopiering
”Inställningar” 78
”Kopier.format” 74
Kopiering med
omvandling av
inspelningsformatet
75
Snabbkopiering 74
”Kopieringsläge” 83
Kopieringsskydd 115
Kopieringsskyddssignaler 43
”Kromabrusred.” 58
L
P
”Ladda” 71
”Ladda hela” 71
LINE 2 IN 24
LINE 3/DECODER 23
LINE 4 IN 24
”Linjeingång 3” 91
”Linjeingång 4” 91
”Linjeljudingång” 52, 53
”Linjeutgång 1” 90
”Linjeutgång 3” 91
”Ljud” 89
Ljud 56, 91
”Ljudanslutningar” 22
”Ljuddynamikkontroll” 92
”Ljudfilter” 59
”Ljudinställningar” 58
Ljudkabel 17
Ljudkvalitet 58
”Ljusstyrka” 48, 58
”Luminansbrusred.” 58
”Pausläge” 90
”Betal-TV/CANAL +” 86
PBC 54
PDC 45
Programredigering 81
Progressivt 16, 115
”Progressivt läge” 90
M
Manuell klockinställning 88
Mata in tecken 38
MENU 54
Meny
DVD-meny 54
Toppmeny 54
”Mix” 80
”MNR” 58
Mottagarsystem 22
MP3-ljudspår 62
MPEG 93, 115
N
Namninmatning 39
”Nedmixning” 92
NICAM 43, 85
”Normal” 84
”Nuvarande tid” 89
Nätkabel 18
O
Områdeskod 116
Original 35, 66, 115
R
”Radera” 50, 67, 72, 82
”Radera allt” 70
”Radera titlar” 69
REC 32
REC PAUSE 32
REC STOP 81
RECOVERY 104
Redigering 66, 71
DV-redigering 79
Regionskod 11
Rengöringsskivor 106
”RGB” 22, 90
S
S VIDEO 14
Samtidig inspelning och
uppspelning 60
”Scart-inställning” 90
Scenlista 72
SET 20, 39
ShowView 46
Sidläge 35
Sifferknappar 39, 46
Skapa kapitel 71
”Skapa spellista” 71
”Skivinfo” 30, 39, 70
Skivinställningar 30, 39, 70,
96
Skivkarta 70
Skivtyper 8
Skivutrymme 31
”Skydda” 67
Skydda
skiva 39
titel 67
118
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942811RDRHX510EC\SE01WARECIX.fm
master page=right
SE01WAR-EC.book Page 119 Tuesday, March 1, 2005 5:16 PM
”Skydda skiva” 40
Skärmsläckare 95
Slow-motion-uppspelning 57
”Slutbehandla” 41
”Slutbehandla skivan” 95
Slutbehandling 40, 41
”Slå samman” 73
SMARTLINK 15
Snabbguide till olika
skivtyper 8
Snabbtimer 47
Sortera 35
”Spela fr. början” 55
Spelbara skivor 10
Spellista 35, 66, 71, 115
Språk 89
Spår 115
”Spårsökning” 61
”Stationsnamn” 86
”Stereo 1” 80
”Stereo 2” 80
Stillbild 57
”Strömbesparing” 97
Styra TV:n med
fjärrkontrollen 19
Super VIDEO CD 10
Surround 56
”S-video” 22, 90
Synkroniserad inspelning 51
”System” 84
”Sökning” 61
Sökning
avsökning med ljud 54
hopp till början på en
titel/ett kapitel/ett
spår 56
snabbsökning bakåt/
framåt 56
sökmetod 61
visuell sökning 61
T
U
Teletext 33, 87
Textning 56, 89
”Tidssökning” 61
TIME/TEXT 37
TIMER 44
Timerinspelning
justering av
inspelningsformatet
45
kontroll/ändring/
nollställning 49
manuell inställning 44
ShowView 46
synkroniserad inspelning
51
Timerlista 49
Titel 36, 115
Titellista 34, 54
Sortera 35
Tumnagelbilder 35
”Titelnamn” 68
Titelnummer 36
”Titelsökning” 61
TITLE LIST 54
TOP MENU 54
Tumnagelbild 35
TV/DVD-omkopplare 19
TV/VIDEO 32
”TV-direktinspelning” 32, 93
”TV-guidesida” 87
TV-paus 59
TVS (TV Virtual Surround)
56
”TV-system” 95
TV-system 84, 107
”TV-typ” 22, 89
”Tvåspråkig DVD-insp.” 96
”Tvåspråkig hårddiskinsp.”
96
Tvåspråkig inspelning 43
”Tvåspråkigt” 52, 53
Upphävning av
slutbehandling 41
”Uppsp.videoequalizer” 58
Uppspelning 10, 36, 54, 56,
57
avsökning med ljud 54
JPEG-bildfiler 62
MP3-ljudspår 62
slow-motionuppspelning 57
snabbframmatning 56
snabbomspelning 56
snabbsökning bakåt 57
snabbsökning framåt 57
stillbild 57
återupptagen
uppspelning 55
Uppspelningsmätare 36
Uppspelningssätt 36
V
”Video” 22, 89, 90
VIDEO CD 10
Video-format 8
Videoingång 14
”Videoinställningar” 58
Videokabel 14
Vinkel 56
Visuell sökning 61
VPS 45
VR-format 8, 66
”Välj tumnagel” 68
Z
ZWEITON 43
Å
Återstående tid 36
”Återställ” 41
Återställning av brännaren 98
Återupptagen uppspelning 55
Ä
”Ändra” 50
”Ändra IN” 72, 82
”Ändra OUT” 72, 82
119
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-81(1)
C:\2589942821RDRHX510EC\SE01WARECIX.fm
master page=left
SE01WAR-EC.book Page 120 Thursday, April 14, 2005 3:26 PM
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga
organiska föreningar.
Sony Corporation Printed in Malaysia
RDR-HX510/HX710/HX910
2-589-942-82(1)
Download PDF

advertising