Sony | RDR-DC205 | Sony RDR-DC205 Bruksanvisning

4-261-478-41(1)
DVD Recorder
Bruksanvisning
För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och
tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct/
RDR-DC105/DC205
© 2009 Sony Corporation
Försiktighetsåtgärder
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för
regn eller fukt, eftersom det kan
medföra risk för brand eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i elektriska stötar.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Nätkabeln får bara bytas ut av en
behörig servicetekniker.
Utsätt inte batterier eller apparater
med batterier isatta för alltför hög
värme på grund av solljus, eld
eller liknande.
Den här apparaten är klassificerad
som en laserapparat av KLASS 1.
Markeringen KLASS 1
LASERAPPARAT sitter på
baksidan av apparaten.
OBSERVERA
Användning av optiska instrument
tillsammans med den här
produkten ökar risken för
ögonskador. Försök inte ta isär
höljet, eftersom laserstrålen som
används i den här DVD-brännaren
är farlig för synen.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Denna etikett sitter på
laseranordningens skyddshus
innanför höljet.
• Den här apparaten drivs med
220 – 240 V växelström,
50/60 Hz. Kontrollera att
driftsspänningen stämmer
överens med nätspänningen.
• Ställ aldrig vätskefyllda
behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eftersom
det medför risk för brand eller
elstötar.
• Installera den här apparaten på
ett sådant sätt att det omedelbart
går att dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om det skulle
uppstå något problem.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till
att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna
symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver
(Hg) eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat
av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens
resurser.
När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri
bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen
se avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering
av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
2
Tillverkare av denna product
är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Auktoriserad representant
för EMC och produkt
säkerhet är Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
För service och garanti
ärenden, var vänlig att titta i
separat service och garanti
dokument.
Försiktighetsåtgärder
Den här utrustningen har testats
och befunnits hålla sig inom
gränserna i EMC-direktivet för
anslutningskablar på upp till
3 meter.
Angående säkerhet
Om det skulle komma in vätska
eller något föremål i apparatens
hölje så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget
och låt kvalificerad personal
kontrollera apparaten innan du
använder den igen.
Angående hårddisken
Hårddisken har en hög
lagringsdensitet som möjliggör
långa inspelningstider och
snabb tillgång till lagrade data.
Den kan dock lätt bli skadad av
stötar, vibrationer eller damm,
och bör hållas undan från
magneter. Var noga med
följande punkter för att undvika
att viktiga data går förlorade.
• Undvik att stöta till
brännaren.
• Ställ inte brännaren på en
plats där den står ostadigt eller
riskerar att utsättas för
vibrationer.
• Ställ inte brännaren på en
varm yta, t.ex. ovanpå en
videobandspelare eller
förstärkare (receiver).
• Använd inte brännaren på
platser med kraftiga
temperaturväxlingar (över
10°C/timme).
• Flytta inte brännaren med
nätkabeln ansluten till
vägguttaget.
• Dra inte ut stickkontakten ur
vägguttaget när brännaren är
påslagen.
• Stäng av brännaren och
kontrollera att hårddisken inte
används (klockan har visats
på frontpanelens display i
minst 30 sekunder och all
inspelning och kopiering är
färdig) nar stickkontakten ska
dras ut ur vagguttaget.
• Vänta med att flytta brännaren
i en minut efter det att du
dragit ut stickkontakten ur
vägguttaget.
• Försök inte byta ut eller
uppgradera hårddisken själv,
eftersom det kan leda till fel
på apparaten.
Om det skulle bli fel på
hårddisken går det inte att
återställa förlorade data.
Hårddisken är bara ett tillfälligt
lagringsutrymme.
Angående reparation av
hårddisken
• Det kan hända att innehållet
på hårddisken kontrolleras om
brännaren lämnas in för
reparation eller inspektion i
samband med fel eller
ombyggnad. Sony kommer
dock inte att kopiera eller
spara innehållet.
• Om hårddisken behöver
formateras om eller bytas ut,
kommer Sony att göra det
efter eget omdöme. Allt
innehåll på hårddisken
kommer att raderas, inklusive
eventuellt material som
strider mot
upphovsrättslagen.
Angående strömkällor
• Brännaren är strömförande så
länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om
strömbrytaren på själva
brännaren är frånslagen.
• Dra alltid ut stickkontakten ur
vägguttaget om brännaren
inte ska användas på länge.
Håll i stickkontakten när du
kopplar loss nätkabeln. Dra
aldrig i själva kabeln.
,forts.
3
Angående placering
Upphovsrätt
• Ställ brännaren på en plats
med tillräcklig ventilation för
att undvika att den blir
överhettad.
• Ställ inte brännaren på en
mjuk yta som t.ex. en
ryamatta som kan täppa för
ventilationshålen.
• Ställ inte brännaren i ett slutet
utrymme som t.ex. i en
bokhylla eller liknande.
• Ställ inte brännaren på en
plats nära en värmekälla eller
på en plats där den utsätts för
direkt solljus eller stora
mängder damm eller där den
lätts stöts till.
• Ställ inte brännaren på en
lutande yta. Den är endast
avsedd att användas när den
står horisontellt.
• Håll undan brännaren och
skivor från utrustning med
starka magnetfält, som t.ex.
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Ställ inte tunga föremål
ovanpå brännaren.
• TV-program, filmer,
videoband, disken och annat
material kan vara
upphovsrättsskyddat.
Oauktoriserad inspelning av
sådant material kan strida mot
upphovsrättslagstiftningen.
Användning av den här
brännaren tillsammans med
en kabel-TV-mottagare kan
även kräva särskilt tillstånd
från kabel-TV-sändaren och/
eller programmets
rättighetsinnehavare.
• Denna produkt använder
immateriell
upphovsrättskyddsteknologi
som skyddas av amerikanska
patent och andra rättigheter
till immateriell egendom. All
användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi
kräver tillstånd från
Macrovision, och är endast
avsedd för hemmabruk och
annat begränsat tittande med
mindre än att särskilt tillstånd
erhållits från Macrovision.
S.k. reverse engineering och
isärtagning är förbjuden.
• All användning av denna
produkt för annat än
personligt bruk enligt MPEG2-standarden för kodning av
videoinformation för
förpackade media är
uttryckligen förbjuden utan
licens enligt tillämpliga patent
i MPEG-2-patentportföljen.
Sådan licens kan erhållas från
MPEG LA, L.L.C., 250 Steele
Street, Suite 300, Denver,
Colorado 80206, USA.
• ”PhotoTV HD” och
”PhotoTV HD”-logotypen är
varumärken för Sony
Corporation.
Angående inspelning
Gör ett par provinspelningar
innan du börjar göra riktiga
inspelningar.
Angående kompensation
för förlorade inspelningar
Sony kan inte hållas ansvariga
och lämnar ingen kompensation
för eventuella förlorade
inspelningar eller liknande,
inklusive inspelningar som inte
kunnat utföras på grund av fel
på brännaren, eller om
inspelningsinnehållet gått
förlorat eller blivit skadat på
grund av fel på brännaren eller
reparationer som utförts på
brännaren. Sony åtar sig inte att
återställa, återskapa eller
kopiera inspelat material under
några som helst
omständigheter.
4
Kopieringsskyddsfunktionen
Den här brännaren har en
kopieringsskyddsfunktion,
vilket innebär att det kan hända
att program som tas emot via en
separat mottagare (medföljer ej)
och innehåller
kopieringsskyddsignaler inte
går att spela in, beroende på
signalens typ.
VIKTIG ANMÄRKNING
Att observera: Den här
brännaren kan frysa en
videobild eller
textinformation obegränsat
länge på TV-skärmen. Om
en stillbild eller
textinformation visas alltför
länge på en TV-skärm finns
det risk för permanenta
skador på TV-skärmen.
Plasmaskärmar och
projektor-TV-skärmar är
speciellt känsliga för detta.
Om du har några frågor om
brännaren eller det skulle
uppstå några problem med den
så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Angående den här
bruksanvisningen
Kontrollera
modellbeteckningen
Instruktionerna i den här
bruksanvisningen gäller för
2 modeller: RDR-DC105
och RDR-DC205.
Kontrollera namnet på din
modell på frontpanelen på
brännaren.
• Förklaringarna om DVDskivor i den här
bruksanvisningen gäller
DVD-skivor som skapats med
den här brännaren.
Förklaringarna gäller inte för
DVD-skivor som skapats med
andra brännare och sedan
spelas upp i den här
brännaren.
• I den här bruksanvisningen
kallas den inbyggda
hårddisken ibland för ”HDD”
(=”Hard Disc Drive”), och
ordet ”skiva” används som en
generell beteckning på såväl
hårddisken som DVD-skivor
och CD-skivor med mindre än
att annat anges i texten eller
figurerna.
• Symboler som DVD som
visas ovanför respektive
förklaring anger vilka sorters
media som den funktion som
förklaras går att använda för.
Se ”Skivor som det går att
kopiera till” på sidan 98 och
”Skivor som går att spela” på
sidan 100 för närmare
detaljer.
• I instruktionerna i den här
bruksanvisningen används
knapparna på fjärrkontrollen.
Det går även att använda
kontrollerna på brännaren
med samma eller liknande
namn som de på
fjärrkontrollen.
• Det kan hända att
skärminformationen i
figurerna i den här
bruksanvisningen inte ser
exakt likadan ut som på din
TV-skärm.
• Information som är viktig att
känna till (för att undvika
felaktig användning) är
markerad med ikonen b.
Information som är bra att
känna till (tips och annan
praktisk information) är
markerad med ikonen z.
5
Innehållsförteckning
VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Översikt över delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Anslutningar och inställningar
Anslutning av brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Steg 1: Anslutning av antennkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Steg 2: Anslutning av TV:n och en ljudkomponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anslutning av en SCART-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anslutning av en HDMI-kabel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Anslutning av övriga kablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Angående ”Kontroll för HDMI”-funktionerna för BRAVIA Sync
(gäller endast vid HDMI-anslutning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Steg 3: Isättning av ett CAM-kort (Conditional Access Module) . . . . . . . . 19
Steg 4: Anslutning av nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Steg 5: Förberedelser för fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
För att styra TV-apparater med fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
För att ändra programpositionerna på brännaren med hjälp av
fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Steg 6: Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Anslutning av en videobandspelare eller liknande apparat . . . . . . . . . . . . 24
Anslutning till LINE 1/DECODER-uttaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anslutning till LINE 2 IN-ingångarna på frontpanelen . . . . . . . . . . . . 25
Anslutning av en separat dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anslutning av en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kanalinställning för den separata dekodern (den analoga betal-TV/
Canal Plus-dekodern) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Grundläggande användningssätt
Hur man använder systemmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Inspelning av ett TV-program på hårddisken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Hur man använder snabbtimerfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Uppspelning av ett inspelat program (Titellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
För att titta på TV-program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Visning av program/uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Hur man använder favoritlistan
(gäller endast för digitala sändningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
6
Inspelning på hårddisken
Hur man använder EPG-skärmen (den elektroniska programguiden) . . . . 35
Hur man använder den digitala favoritlistan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Enknappsinspelning med hjälp av EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Inspelning av TV-program med hjälp av EPG . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Manuell timerinställning (Manuellt) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Inspelning av program i stereo och tvåspråkiga program . . . . . . . . . 40
Kontroll/ändring/annullering av timerinställningar (Timerlista) . . . . . . . . . . 41
För att kontrollera/ändra timerinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
För att annullera timerinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Inspelning från en ansluten komponent . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Uppspelning
Uppspelning av skivor och inspelade program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Paus i en TV-sändning (TV-paus/Pause Live TV) . . . . . . . . . . . . . . . 45
För att titta på det program som håller på att spelas in från början
(Hackihäl-uppspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
För att spela upp en tidigare inspelning samtidigt som ett annat
program håller på att spelas in (samtidig inspelning och
uppspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
För att söka efter en viss tidpunkt/en titel/ett kapitel/ett spår, osv. . . 46
Upprepad uppspelning (Repetera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Uppspelning av DivX-filer/musikfiler/fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Kopiering av DivX-filer/musikfiler/fotofiler till hårddisken . . . . . . . . . . 48
Uppspelning av DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Uppspelning av musik-CD-skivor och MP3-filer . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Uppspelning av fotofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Uppspelning från en USB-enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Kopiering av DivX-filer/musikfiler/fotofiler till en skiva . . . . . . . . . . . . 55
Radering och redigering
Innan du börjar redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Radering och redigering av titlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Radering av en titel (Radera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Radering av en del av en titel (A-B-radering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Uppdelning av en titel (Dela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Inmatning av namn på en titel (Döp om) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
För att skapa och redigera en spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
För att skapa en spellisttitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Radering av en spellisttitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Redigering av en spellisttitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
,forts.
7
Kopiering (hårddisken y DVD-skivor)
Innan du börjar kopiera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopiering från hårddisken till en DVD-skiva
(hårddisken t DVD-skivor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Kopiering från en slutbehandlad DVD-skiva till hårddisken
(DVD-skivor t hårddisken) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Uppspelning av en skiva i andra DVD-spelare (Stäng/öppna) . . . . . . . . . . 64
Kopiering från en hårddiskvideokamera/DV-videokamera
Kopiering från en hårddiskvideokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Förberedelser för kopiering från en hårddiskvideokamera . . . . . . . . 67
Enknappskopiering från en hårddiskvideokamera
(ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Kopiering från en hårddiskvideokamera med hjälp av informationen
på skärmen (Hårddiskkamerakopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Kopiering från en DV-videokamera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Förberedelser för kopiering från en DV-videokamera . . . . . . . . . . . . 69
Enknappskopiering från en DV-videokamera
(ONE-TOUCH DUB) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Kopiering från en DV-videokamera med hjälp av informationen på
skärmen (DV-kopiering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Inställningar och justeringar
Hur man använder skivinställningsmenyerna (Skivinställningar) . . . . . . . . 72
Skivinställningar (Skivinformation) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Formatering av hårddisken (Hårddiskformatering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Hur man använder inställningsmenyerna (Grundinställningar) . . . . . . . . . 74
Klockinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Antenn- och mottagningsinställningar (Kanal) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Inställningar för brännaren (System 1) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Inställningar för brännaren (System 2) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Språkinställningar (Språk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bildinställningar (Video In / Ut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 82
Inställningar för ljudet som matas in (Ljud In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Inställningar för ljudet som matas ut (Ljud Ut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Begränsningsinställningar (Barnspärr) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 88
Enkel inställning (Återställning av brännaren) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
8
Ytterligare information
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 90
Återställning av brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97
Skivor som det går att kopiera till . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 98
Skivor som går att spela . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 100
Angående inspelningsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Språkkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Att observera angående den här brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Att observera angående MP3-filer, JPEG-bildfiler, DivX-videofiler och
i.Link . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 105
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 107
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
9
Översikt över delar och kontroller
Se sidorna inom parentes för närmare information.
Fjärrkontrollen
E Sifferknappar (46)
Sifferknapp 5 har en liten knopp som
känns med fingret*.
F INPUT (ingångsväljare) (42)
Används för att välja ingångskälla.
G CLEAR (47)
H ZOOM (54)
Används för att zooma in bilden över
hela skärmen.
I
(text) (33)
Denna knapp saknar funktion i somliga
områden.
J AUDIO (44)
AUDIO-knappen har en liten knopp
som känns med fingret*.
SUBTITLE (44)
Används för att välja textningsspråk.
MENU (44)
Används för att se skivans meny.
TIMER (39, 41)
K Röd (35)
L Grön (35)
M Gul (35)
A HDD (43)
Används för att gå över till
hårddiskläget.
DVD (43)
Används för att gå över till DVD-läget.
B [/1 (på/standby) (22)
Används för att slå på och stänga av
brännaren.
C Z (öppna/stäng) (43)
Används för att öppna och stänga
skivfacket.
D PROG (program) +/– (29)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
10
N Blå (35)
O SYSTEM MENU (28, 72)
TITLE LIST (30, 43, 56)
TOP MENU (44)
GUIDE (35)
Används för att tända EPG-skärmen.
P MARKER (30, 47)
Q INFO (information) (35)
Används för att se programinformation.
R </M/m/,/
(enter) (22)
Används för att välja önskad punkt.
S O RETURN (22)
T
(favoriter) (33, 36)
Används för att se favoritlistan.
U ./> (föregående/nästa)
(44)
PAGE +/– (35)
Används för att bläddra mellan sidorna i
programlistan.
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning) (44)
mc / CM (sökning/
långsam uppspelning/stillbild)
(44)
DAY +/– (35)
Används för att byta dag i
programlistan.
N (uppspelning) (43)
X (paus) (29, 44)
x (stopp) (43)
N-knappen har en liten knopp som
känns med fingret*.
V DISPLAY (33)
Används för att se
uppspelningstillståndet.
W z REC (29)
x REC STOP (29)
cz SYNCHRO REC
Denna knapp används ej.
REC MODE (29)
Används för att välja inspelningsformat.
X TV/RADIO (32)
Används för att växla mellan TVkanaler och radiokanaler.
Y TV [/1 (på/standby) (21)
TV t (ingångsväljare) (21)
TV 2 (volym) +/– (21)
TV PROG (program) +/– (21)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
Z TV/DVD (21)
Används för att växla mellan TV-läget
och DVD-läget.
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt
bland knapparna när man styr brännaren.
,forts.
11
Frontpanelen
A [/1 (på/standby) (22)
Används för att slå på och stänga av
brännaren.
B
(fjärrkontrollsensor) (20)
C Skivfack (43)
D Frontpanelens display (13)
E Z (öppna/stäng) (43)
K INPUT (ingångsväljare) (42)
Används för att välja ingångskälla.
L x REC STOP (29)
M z REC (29)
N RESET
Om brännaren inte fungerar som den ska
så tryck på RESET-knappen.
Används för att öppna och stänga
skivfacket.
O LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-uttag (25)
F N (uppspelning) (43)
N-knappen har en liten knopp som
känns med fingret*.
Används för att ansluta en
videobandspelare eller liknande
inspelningsapparat.
G x (stopp) (43)
P ONE-TOUCH DUB (67, 70)
Används för att starta kopiering från en
ansluten digital videokamera.
H Z (utmatning) (19)
Används för att mata ut CAM-kortet ur
CAM-facket.
I CAM (Conditional Access
Module)-fack (19)
Stäng av brännaren innan du sätter i eller
tar ut ett CAM-kort.
J PROGRAM +/– (29)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
12
Q
DV IN-uttag (69)
Används för att ansluta en DVvideokamera.
R
USB-uttag (48, 66)
Används för att ansluta en USB-enhet.
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt
bland knapparna när man styr brännaren.
Frontpanelens display
A Här visas följande:
•
•
•
•
•
Speltid/inspelningstid
Nuvarande titelnummer
Klocka
Programposition
UPDATE-indikering
”UPDATE” visas medan brännaren
håller på att uppdatera information.
B HDD
Lyser när hårddiskläget är valt.
DVD
Lyser när DVD-läget är valt.
C Timerindikator (39)
Lyser när timern är inställd för
inspelning.
D NTSC-indikator (83)
Lyser när en NTSC-skiva spelas.
E Skivtyp
”RW” lyser när en DVD+RW/DVDRW-skiva är ilagd.
”R” lyser när en DVD+R/DVD-R-skiva
är ilagd.
F Kommandolägesindikator (79)
Här visas det nuvarande
kommandolägesnumret för brännaren.
G Inspelningstillstånd
H Kopieringsriktningsindikator
I Uppspelningstillstånd
Bakpanelen
A AERIAL IN/OUT-uttag (15)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/
VIDEO)-uttag (17)
E DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttag
(17)
F AC IN-uttag (20)
C LINE 1/DECODER-uttag (24)
G LINE 3 – TV-uttag (16)
D HDMI OUT-uttag (16)
H COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR)-uttag (17)
13
Anslutningar och inställningar
Anslutning av brännaren
Utför steg 1 till 6 för att ansluta brännaren och ställa in den. Vänta med att sätta i
stickkontakten i vägguttaget tills du kommer till ”Steg 4: Anslutning av nätkabeln” på
sidan 20.
b
•
•
•
•
Se ”Tekniska data” (sidan 107) för en lista över medföljande tillbehör.
Sätt i alla kontakter ordentligt för att undvika störningar.
Se även bruksanvisningarna till de komponenter som ska anslutas.
Den här brännaren går inte att ansluta till en TV som inte har något SCART-uttag eller någon
videoingång.
• Var noga med att dra ut de olika komponenternas stickkontakter ur vägguttaget innan du ansluter dem.
14
Steg 1: Anslutning av antennkabeln
z
Du kan även ställa in punkten ”Standbyläge” på ”Läge2” på skärmen ”System 1” (sidan 78).
b
• Om antennen är en plattkabel (dubbeltrådig 300-ohmskabel) så använd en separat antennkontakt
(medföljer ej) för att ansluta antennen till brännaren.
• Om du har flera olika antennkablar så använd en AERIAL UHF/VHF-bandsmixer (medföljer ej) för att
ansluta antennen till brännaren.
Anslutningar och inställningar
Gör på följande sätt för att ansluta antennkabeln.
När brännaren är i standbyläge ställs punkten ”Standbyläge” in på ”Läge1”
(standardinställningen) på skärmen ”System 1” och bilden visas inte på TV-skärmen.
Om du vill titta på TV i standbyläge så ställ in punkten ”Standbyläge” på ”Läge2” i ”Steg 6:
Enkel inställning” (sidan 22) eller använd en signaldelare för att dela upp antennsignalen
mellan TV:n och brännaren.
Vägg
till AERIAL IN
DVD-brännare
till AERIAL OUT
till antenningången
Antennkabel (medföljer)
TV
: Signalflöde
1
Koppla loss antennkabeln från TV:n och anslut den till AERIAL IN-uttaget på
baksidan av brännaren.
2
Koppla ihop AERIAL OUT på brännaren med antenningången på TV:n med hjälp av
den medföljande antennkabeln.
15
Steg 2: Anslutning av TV:n och en ljudkomponent
Välj ett av följande anslutningsmönster i förhållande till ingångarna på TV:n, bildskärmen,
projektorn eller ljudkomponenten, som t.ex. en A/V-förstärkare (receiver).
Anslutning av en SCART-kabel
Om punkten ”LINE 3 ut [LINE 1 in]” är inställd på ”S-video [S-video]”, ”RGB [Video/
RGB]” eller ”RGB [Dekoder]” på skärmen ”Video In / Ut” (sidan 83), så använd en SCARTkabel som passar till vald signaltyp.
TV
DVD-brännare
SCART-kabel (medföljer ej)
Anslutning av en HDMI-kabel
Använd en certifierad HDMI-kabel för att få högsta möjliga digitala bild- och ljudkvalitet via
HDMI OUT-uttaget.
Om du ansluter en TV eller ljudkomponent från Sony som är kompatibel med funktionen
”Kontroll för HDMI” så se sidan 19.
För att ansluta en TV
DVD-brännare
TV
HDMI-kabel (medföljer ej)
För att ansluta en TV via en ljudkomponent
DVD-brännare
Ljudkomponent
TV
HDMI-kabel
(medföljer ej)
16
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Anslutning av övriga kablar
Anslutning till ljuduttagen
När man ansluter en TV till videouttagen går
det att se bilden.
När man ansluter en ljudkomponent till
ljuduttagen går det att höra ljudet.
A Komponentvideoutgångar (Y, PB/CB,
PR/CR)
C Digital ljudutgång (COAXIAL)
Röd
Röd
Blå
Blå
Grön
Grön
Bilden visas med högre kvalitet och exaktare
färgåtergivning.
Om TV:n kan hantera signaler i progressivt
525p/625p-format och du inte använder
HDMI-anslutning, så använd det här
anslutningssättet och ställ in punkten
”Progressiv” på ”Kompatibel” på skärmen
”Enkel inställning” (sidan 22). Det går även
att ställa in punkten ”Component video ut”
på ”Progressiv” på skärmen ”Video In / Ut”
för att mata ut progressiva videosignaler. Se
”Component video ut” på sidan 82 för
närmare detaljer.
Anslutningar och inställningar
Anslutning till videouttagen
Om din ljudkomponent har en Dolby*1
Digital-, DTS*2- eller MPEG Audiodekoder och en digital ingång, så använd det
här anslutningssättet. Då kan du uppleva
surroundeffekter med hjälp av Dolby Digital
(5,1 kanaler), DTS (5,1 kanaler) och MPEGljud (5,1 kanaler).
*1
*2
B Videoutgång
Gul
Bilden visas med standardkvalitet.
Gul
D AUDIO L/R-utgångar (vänster/höger
kanal)
Vit (L
(vänster))
Vit (L
(vänster))
Röd (R
(höger))
Röd (R
(höger))
Med detta anslutningssätt matas ljudet ut via
TV:ns eller ljudkomponentens två högtalare.
,forts.
17
Vid anslutning till HDMI-uttaget
Följ nedanstående procedur. Observera att
HDMI-uttaget och kontakten kan skadas om
de hanteras felaktigt.
1
Passa försiktigt ihop HDMI-kontakten
med HDMI-uttaget på baksidan av
brännaren med hjälp av deras form.
Kontrollera att kontakten inte är vänd
upp och ned eller sätts i på snedden.
Kontakten är upp och
ned
2
Inte rakt
Stick in HDMI-kontakten rakt in i
HDMI-uttaget.
Undvik att böja eller trycka på HDMIkontakten.
b
• Glöm inte att koppla loss HDMI-kabeln innan du
flyttar brännaren.
• Om du placerar brännaren i en hylla med HDMIkabeln ansluten, så undvik att trycka upp
brännaren mot hyllväggen. Då kan HDMIuttaget eller HDMI-kabeln skadas.
• Undvik att vrida på HDMI-kontakten när du
sätter i den i HDMI-uttaget eller tar ut den,
eftersom det kan leda till skador på HDMIuttaget och kontakten.
Vid uppspelning av bilder i
”bredbildsformat”
Det kan hända att somliga inspelade bilder
inte får plats på TV-skärmen. Se i så fall
sidan 82 angående hur man ändrar
bildstorleken.
Om du ansluter en videobandspelare
Anslut videobandspelaren till LINE 1/
DECODER-uttaget på brännaren (sidan 24).
18
z
Se bruksanvisningarna till de anslutna
komponenterna angående rätt placering av
högtalarna.
b
• Anslut inte brännaren till TV:n via både en
SCART-kabel och en HDMI-kabel samtidigt.
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan
brännaren och TV:n samtidigt.
• Om man ansluter brännaren till TV:n via
SCART-uttaget ställs TV:n automatiskt in på
ingången för brännaren när uppspelningen
startas. Tryck vid behov på TV t-knappen på
fjärrkontrollen för att ställa tillbaka ingången på
TV-ingången.
• Det går inte att koppla ihop HDMI OUT-uttaget
med DVI-uttag som inte är HDCP-kompatibla
(t.ex. DVI-uttag på datorbildskärmar).
• Progressiva komponentsignaler matas inte ut när
HDMI-anslutning används.
• Anslut inte TV:ns ljudutgångar till LINE 2 INingångarna (R-AUDIO-L-ingångarna)
samtidigt. Det gör att det matas ut störningar via
TV:ns högtalare.
• Om du använder AUDIO L/R-ingångarna på
brännaren, så anslut inte LINE 2 IN-ingångarna
(R-AUDIO-L-ingångarna) och LINE 2 OUTutgångarna (R-AUDIO-L-utgångarna) till TV:ns
ljudutgångar samtidigt. Det gör att det matas ut
störningar via TV:ns högtalare.
• Om du använder HDMI OUT-uttaget eller
DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttaget så gör de
inställningar som behövs på skärmen ”Ljud Ut”
(sidan 86) när anslutningarna är färdiga. Annars
hörs det inget ljud alls eller bara kraftiga
störningar via högtalarna.
* Den här DVD-brännaren använder HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)teknik.
HDMI, HDMI-logon och ”High-Definition
Multimedia Interface” är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI Licensing
LLC.
Steg 3: Isättning av ett
CAM-kort (Conditional
Access Module)
Genom att koppla ihop Sony-komponenter
som är kompatibla med ”Kontroll för
HDMI”-funktioner via en HDMI-kabel
(medföljer ej) blir följande manövrer ännu
enklare:
• Enknappsspelning (sidan 44)
• Avstängning av hela anläggningen
När man stänger av TV:n med
strömbrytaren på TV:ns fjärrkontroll
stängs även brännaren och alla andra
komponenter som är kompatibla med
”Kontroll för HDMI”-funktionerna av
automatiskt. Brännaren stängs dock inte av
under pågående inspelning eller kopiering
även om man stänger av TV:n.
• BRAVIA Sync-visning
Det går att styra brännaren genom att
trycka på SYNC MENU-knappen på
TV:ns fjärrkontroll.
Sätt i ett CAM-kort som du fått av din
tjänstleverantör för att ta emot kodade
digitala sändningar. Den här brännaren är
avsedd att användas tillsammans med
moduler som följer DVB-standarden.
Kontakta din tjänstleverantör för att få rätt
sorts CAM-kort.
Stick in CAM-kortet så långt det går i
CAM-facket.
Anslutningar och inställningar
Angående ”Kontroll för
HDMI”-funktionerna för
BRAVIA Sync (gäller endast vid
HDMI-anslutning)
b
• Det kan hända att ”Kontroll för HDMI”funktionerna inte fungerar beroende på den
anslutna komponenten. Se bruksanvisningen till
respektive komponent.
• BRAVIA Sync-visningsfunktionen går bara att
använda om den anslutna TV:n har en SYNC
MENU-knapp. Se bruksanvisningen till TV:n
för närmare detaljer om BRAVIA Sync.
• För att det ska gå att använda BRAVIA Syncfunktionerna måste punkten ”Kontroll för
HDMI” vara inställd på ”På”
(standardinställningen) på skärmen ”System 1”
(sidan 79).
För att ta ut CAM-kortet
Tryck på Z till höger om CAM-facket.
b
• Detta CAM-fack är endast avsett för PC-kort av
Typ I och Typ II. Stick inte in några andra sorters
kort eller andra föremål i CAM-facket.
• Ta inte ut eller sätt i CAM-kortet medan du
håller på att titta på en sändning. Då syns det
ingen bild.
19
Steg 4: Anslutning av
nätkabeln
Steg 5: Förberedelser
för fjärrkontrollen
Sätt i den medföljande nätkabeln i AC INuttaget på brännaren. Sätt sedan i brännarens
och TV:ns stickkontakter i vägguttaget.
Efter att du har satt i stickkontakten måste
du vänta en liten stund innan det går
att använda brännaren. När
frontpanelens display tänds och brännaren
gått över i standbyläge går det att börja
använda brännaren.
Om du ansluter ytterligare komponenter till
den här brännaren (sidan 24) så vänta med
att sätta i deras stickkontakter tills alla andra
anslutningar är färdiga.
Det går att styra brännaren med hjälp av den
medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6batterier (storlek AA) med polerna (3 och
#) på batterierna vända enligt
markeringarna i batterifacket. Rikta
fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn
på brännaren när du använder den.
b
1
till AC IN
2
till ett vägguttag
20
• Om den medföljande fjärrkontrollen orsakar
störningar på en annan Sony DVD-brännare eller
spelare, så ändra kommandolägesnumret för den
här brännaren (sidan 79).
• Använd batterierna på rätt sätt för att undvika
risk för läckage och frätskador. Om det skulle
läcka ut batterivätska så undvik att röra vid den
med bara händer. Observera följande:
– Använd inte ett nytt batteri tillsammans med
ett gammalt, eller batterier av olika fabrikat.
– Försök inte återuppladda batterierna.
– Ta ut batterierna om fjärrkontrollen inte ska
användas på länge.
– Om ett batteri skulle börja läcka, så torka
noggrant bort all vätska från batterifacket och
sätt sedan i nya batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn (som är
markerad med
på frontpanelen) för stark
belysning, som t.ex. direkt solljus eller skenet
från en lampa. Då kan det hända att brännaren
inte svarar på signalerna från fjärrkontrollen.
• När man byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att kodnumret och kommandoläget
återställs till standardinställningen. Ställ i så fall
in rätt kodnummer och kommandoläge igen.
För att styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Det går att ställa in fjärrkontrollens signal
för att styra TV:n.
Kodnummer för TV-apparater som
går att styra
Om det finns mer än ett kodnummer i
listan för ditt fabrikat, så prova att mata
in dem i tur och ordning tills du hittar ett
som fungerar för din TV.
Fabrikat
Kodnummer
• Beroende på vilken sorts TV som är ansluten kan
det hända att det inte går att styra den med
somliga av nedanstående knappar, eller inte går
att styra den alls.
• När man matar in ett nytt kodnummer raderas det
gamla kodnumret.
Sony
01 (standardinställning)
Grundig
11
Hitachi
24
ITT
15, 16
Sifferknappar
TV [/1
TV/DVD
TV 2 +/–
1
TV t
TV PROG
+/–
Tryck in TV [/1-knappen nedtill på
fjärrkontrollen och håll den intryckt.
Tryck inte på [/1-knappen upptill på
fjärrkontrollen.
2
Fortsätt att hålla TV [/1-knappen
intryckt och mata in TV:ns fabrikatkod
med sifferknapparna.
För att till exempel mata in ”09” trycker
man på ”0” och därefter på ”9”. Släpp
TV [/1-knappen när du har matat in den
sista siffran.
JVC
33
LG/Goldstar
76
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 72
Saba
12, 13, 74
Samsung
22, 23, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43, 75
Toshiba
38
Anslutningar och inställningar
b
Följande funktioner går att styra med
fjärrkontrollen:
Knappar
Används för att
TV [/1
Slå på och stänga av
TV:n.
TV 2 (volym)
+/–
Justera volymen på
TV:n.
TV PROG +/–
Välja
programposition på
TV:n.
TV t
(ingångsväljare)
Byta ingång på
TV:ns.
,forts.
21
För att använda TV/DVD-knappen
(gäller endast vid SCART-anslutning)
TV/DVD-knappen används för att växla
mellan TV-läget och DVD-läget. Tryck på
TV/DVD-knappen i stoppläge eller när
ingen meny visas på TV-skärmen. Rikta
fjärrkontrollen mot brännaren när du
använder den här knappen.
TV-läget: ställ in det här läget om du
huvudsakligen använder TV:ns mottagare.
När uppspelningen startar ställs TV:n
automatiskt in på ingången för brännaren.
DVD-läget: ställ in det här läget om du
huvudsakligen använder brännarens
mottagare.
Steg 6: Enkel inställning
Ställ in de grundläggande inställningarna
genom att följa anvisningarna på skärmen
för ”Enkel inställning”.
Var försiktig så att du inte råkar koppla loss
några kablar eller avsluta ”Enkel
inställning”-funktionen under den här
proceduren.
[/1
För att ändra
programpositionerna på
brännaren med hjälp av
fjärrkontrollen
</M/m/,,
Det går att ändra programpositionerna på
brännaren med hjälp av sifferknapparna.
Exempel: för kanal 50
Tryck på ”5”, ”0”, och därefter på
O RETURN
.
TV [/1
1
Slå på brännaren och TV:n. Ställ
sedan in TV:ns ingångsväljare så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
2
Följ anvisningarna på skärmen för att
utföra respektive inställning, och
tryck sedan på
eller , för att gå
vidare till nästa punkt.
Språk (språk)
Välj språk för informationen som visas
på skärmen med hjälp av M/m.
Land
Ställ in ditt land/område med hjälp av
M/m.
22
Välj vilken typ av kanaler som ska
avsökas med hjälp av </, och
tryck på m.
”Alla”: Både digitala och analoga
kanaler avsöks.
”Digital”: Enbart digitala kanaler
avsöks.
”Analog”: Enbart analoga kanaler
avsöks.
Om du valde ”Analog” så gå vidare
till steg 3.
2
Välj vilken typ av tjänster som ska
avsökas (”Alla tjänster” eller ”Fria
tjänster”) med hjälp av </, och
tryck på m.
3
Välj ”Start” och tryck på
Brännaren börjar avsöka
programpositionerna.
.
TV-typ (sidan 82)
• Om du har en bredbilds-TV så välj
”16:9”.
• Om du har en vanlig TV så välj ”4:3
Letter Box” eller ”4:3 Pan Scan”.
Detta avgör hur bilder i
”bredbildsformat” kommer att visas på
TV:n.
Manuell klockinst.
Brännaren ställer klockan automatiskt.
Om brännaren inte kan hitta någon
tidssignal måste man dock ställa
klockan för hand.
Ställ in dag, månad, år, timmar och
minuter med hjälp av </M/m/,, och
tryck sedan på
för att starta klockan.
3
Tryck på
när ”Avsluta” visas.
Anslutningar och inställningar
Standbyläge (sidan 78)
Ställ in vilket läge som ska gälla när
brännaren stängs av.
• ”Ja (Läge 2)”: Insignaler matas ut även
när brännaren är i standbyläge.
• ”Nej (Läge 1)”: Inga insignaler matas
ut när brännaren är i standbyläge.
Auto kanalsökning (sidan 75)
1
Därmed är proceduren för ”Enkel
inställning” klar.
För att gå tillbaka till föregående step
Tryck på O RETURN.
z
Om du vill göra om proceduren för ”Enkel
inställning” så tryck på SYSTEM MENU och välj
”Enkel inställning” under ”Grundinställningar”
(sidan 89).
Progressiv
Om du ansluter en TV som kan hantera
progressivt format till den här brännaren
via COMPONENT VIDEO OUTuttagen, så välj ”Kompatibel”.
När HDMI-anslutning används
(sidan 16) hoppar brännaren över
punkten ”Progressiv”.
23
Anslutning av en videobandspelare eller liknande
apparat
Dra först ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter en videobandspelare
eller liknande inspelningsapparat till LINE IN-ingångarna på den här brännaren.
För att titta på bilden från en ansluten videobandspelare eller liknande apparat via brännaren
medan brännaren är i standbyläge ställer man in punkten ”Standbyläge” på ”Läge2” på
skärmen ”System 1” (sidan 78). Annars syns det ingen bild.
Om apparaten som ska anslutas har en DV-utgång (ett i.LINK-uttag) så använd DV IN-uttaget
på frontpanelen (sidan 69).
Se bruksanvisningen till komponenten som ska anslutas för närmare detaljer.
Om du vill spela in på den här brännaren så se ”Inspelning från en ansluten komponent” på
sidan 42.
Anslutning till LINE 1/DECODER-uttaget
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 1/DECODER-uttaget
på brännaren.
TV
Videobandspelare
SCART-kabel (medföljer ej)
till i LINE 1/DECODER
till SCART-ingången
till T LINE 3 – TV
DVD-brännare
b
• Bildmaterial som innehåller kopieringsskyddssignaler som förbjuder varje form av kopiering går inte att
spela in.
• Om signalerna från brännaren skickas via en videobandspelare kan det hända att det inte går att få en bra
bild på TV-skärmen.
DVD-brännare
Videobandspelare
TV
Var noga med att ansluta videobandspelaren till DVD-brännaren och TV:n i nedanstående ordning. Om
du vill titta på videokassetter så använd en annan linjeingång på TV:n.
Linjeingång 1
Videobandspelare
DVD-brännare
TV
Linjeingång 2
24
• Om du spelar in på en videobandspelare från den här DVD-brännaren så gå inte över till TV-ingången
genom att trycka på TV/DVD-knappen på fjärrkontrollen.
• Om brännarens stickkontakt dras ut ur vägguttaget går det inte att se bilden från den anslutna
videobandspelaren.
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 2 IN-ingångarna på
brännaren. Om apparaten som ska anslutas har ett S-video-uttag kan du använda en
S-videokabel i stället för en ljud/videokabel.
Videobandspelare e.d.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-videokabel
(medföljer ej)
R
Anslutningar och inställningar
Anslutning till LINE 2 IN-ingångarna på frontpanelen
Ljud/videokabel
(medföljer ej)
till LINE 2 IN
: Signalflöde
DVD-brännare
z
Om den anslutna komponenten bara matar ut ljud i mono, så anslut den bara till L(MONO)- och VIDEOingångarna på framsidan av brännaren. Anslut ingenting till R-ingången.
b
• Anslut ingenting till den gula LINE IN (VIDEO)-ingången om du använder en S-videokabel.
• Anslut inte utgångarna på den här brännaren till ingångarna på en komponent vars utgångar är anslutna
till ingångarna på brännaren. Det kan leda till störningar (rundgång).
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan brännaren och TV:n samtidigt.
25
Anslutning av en separat dekoder
Det går att titta på och spela in program via en separat dekoder (analog betal-TV/Canal Plusdekoder; medföljer ej) genom att ansluta den till brännaren. Dra ut brännarens stickkontakt ur
vägguttaget innan du ansluter dekodern.
För att titta på program via den anslutna separata dekodern (den analoga betal-TV/Canal Plusdekodern) medan brännaren är i standbyläge ställer man in punkten ”Standbyläge” på
”Läge2” på skärmen ”System 1” (sidan 78). Annars syns det ingen bild.
Observera att om man ställer in punkten ”LINE 3 ut [LINE 1 in]” på ”Video [Dekoder]” eller
”RGB [Dekoder]” i steg 5 i avsnittet ”Kanalinställning för den separata dekodern (den
analoga betal-TV/Canal Plus-dekodern)” (sidan 27), går det inte att välja ”L1” eftersom
linjeingång 1 då reserveras för dekodern.
Anslutning av en dekoder
TV
Separat dekoder (analog
betal-TV/Canal Plus-dekoder)
till AERIAL IN
Antennkabel
(medföljer)
till T LINE 3 – TV
till AERIAL OUT
till SCART-ingången
SCART-kabel
(medföljer ej)
SCART-kabel
(medföljer ej)
till i LINE 1/DECODER
DVD-brännare
26
Kanalinställning för den
separata dekodern (den
analoga betal-TV/Canal Plusdekodern)
1
Tryck på SYSTEM MENU.
välj programpositionen för den
separata dekodern med hjälp av
</,.
11 Välj ”Ljudsystem” med hjälp av M/m
och välj ett tillgängligt TV-system (B/
G, D/K, I eller L) med hjälp av
</,.
Om du vill titta på TV-sändningar i
Frankrike så välj ”L”.
12 Välj ”Dekoder” med hjälp av M/m,
och välj ”På” med hjälp av </,.
13 Tryck på den röda knappen
(”Spara”).
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”Grundinställningar” med hjälp
av M/m, och tryck på .
3
Välj ”Video In / Ut” med hjälp av M/
m, och tryck på .
4
Välj ”LINE 3 ut [LINE 1 in]” med hjälp
av M/m, och tryck på .
5
Tryck på M/m för att välja ”Video
[Dekoder]” eller ”RGB [Dekoder]”,
och tryck sedan på .
6
Tryck på O RETURN för att
återvända till ”Grundinställningar”skärmen.
7
Välj ”Kanal” med hjälp av M/m, och
tryck på .
8
Välj ”Manuell analog inställning”
med hjälp av M/m, och tryck på .
9
Välj önskad programposition med
hjälp av M/m, och tryck på den röda
knappen (”Redigera”).
Anslutningar och inställningar
Om du vill titta på och spela in analoga
betal-TV/Canal Plus-program så ställ in
brännaren på att ta emot de kanalerna med
hjälp av informationen på TV-skärmen.
Var noga med att utföra alla nedanstående
steg för att programpositionerna ska bli rätt
inställda.
10 Välj ”Kanal” med hjälp av M/m, och
För att gå tillbaka till föregående steg
Tryck på O RETURN.
b
• Om brännarens stickkontakt dras ut ur
vägguttaget går det inte att se bilden från den
anslutna dekodern.
• För att titta på program via den anslutna separata
dekodern (den analoga betal-TV/Canal Plusdekodern) medan brännaren är i standbyläge
ställer man in punkten ”Standbyläge” på
”Läge2” på skärmen ”System 1” (sidan 78).
27
Medium
Grundläggande användningssätt
Hur man använder
systemmenyn
Systemmenyn används för att styra de olika
funktionerna på brännaren.
SYSTEM
MENU
Timer Inspelning
</M/m/,,
1
Används för att se innehållet på hårddisken,
på en skiva, eller i en ansluten USB-enhet.
”Video (Titel)”: Används för att se titellistan
på hårddisken eller en DVD-skiva
(sidan 30).
”Video (DivX)”: Används för att se DivXlistan på hårddisken, en DATA DVD-skiva
eller en DATA CD-skiva (sidan 49).
”Musik”: Används för att se musiklistan på
hårddisken, en CD-skiva, en DATA DVDskiva eller en DATA CD-skiva (sidan 51).
”Foto”: Används för att se fotolistan på
hårddisken, en DATA DVD-skiva eller en
DATA CD-skiva (sidan 53).
”USB”: Används för att se DivX-listan/
musiklistan/fotolistan på en ansluten USBenhet (sidan 55).
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
Används för att tända en meny för
timerinspelning.
”Programguide”: Används för att ställa in ett
program för inspelning baserat på
informationen i den elektroniska
programguiden (EPG) (sidan 37).
”Timerlista”: Används för att ställa in
datumet, tidpunkten och programpositionen
för programmet för hand (sidan 39).
Hårddisk/DV-kamera
2
Välj en menyikon med hjälp av M/m,
och tryck på .
3
Välj ett alternativ med hjälp av M/m,
och tryck på .
Välj vid behov underalternativ med
hjälp av M/m, och tryck på .
Används för att se kopieringslistan.
”Hårddiskkamerakopiering”: Används för
att kopiera innehållet från en Sony
hårddiskvideokamera till brännarens
hårddisk via USB-uttaget på frontpanelen
(sidan 66).
”DV-kopiering”: Används för att kopiera
innehållet i en DV-videokamera till
brännarens hårddisk via DV IN-ingången på
frontpanelen (sidan 69).
Skivinställningar (sidan 72)
Används för att tända skivinställningsmenyn
för justering av olika hårddisk/DVDrelaterade inställningar.
Grundinställningar (sidan 74)
För att lämna systemmenyn
Tryck på SYSTEM MENU.
28
Används för att tända
grundinställningsmenyn för att ställa in
brännaren efter ditt eget tycke och smak.
För att pausa inspelningen
Inspelning av ett TVprogram på hårddisken
Tryck på X (paus).
För att återuppta inspelningen trycker man
på z REC.
För att byta inspelningsformat (gäller
endast för analoga sändningar)
HDD
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsformat innan
inspelningen startar.
Varje gång man trycker på knappen ändras
inställningen på TV-skärmen på följande
sätt:
b
Det går bara att använda hårddisken som
inspelningsdestination.
[/1
PROG +/–
INPUT
Se sidan 102 för närmare detaljer om
inspelningsformat.
För att titta på ett annat TV-program
medan du spelar in
Grundläggande användningssätt
I det här avsnittet beskrivs det
grundläggande sättet att spela in ett TVprogram som just håller på att sändas på
hårddisken (HDD). Se sidan 37 angående
hur man spelar in med hjälp av timern.
Om TV:n är ansluten till T LINE 3 – TVuttaget så ställ in TV:n på TV-ingången med
hjälp av TV/DVD-knappen och välj sedan
det program som du vill titta på. Om TV:n är
ansluten till LINE 2 OUT-uttagen eller
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen så
ställ in TV:n på TV-ingången med hjälp av
TV:n t-knappen (sidan 21).
b
X
z REC
x REC
STOP
REC MODE
TV [/1
1
Slå på brännaren och TV:n. Ställ
sedan in TV:ns ingångsväljare så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
2
Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition eller ingångskälla
som du vill spela in ifrån.
3
Tryck på z REC.
• När man har tryckt på z REC-knappen kan det
ta en liten stund innan inspelningen faktiskt
startar.
• Det kan ta en liten stund för brännaren att
avbryta eller pausa inspelningen.
• Det går inte att byta inspelningsformat medan
inspelningen pågår.
• Om det blir strömavbrott kan det hända att
programmet som höll på att spelas in raderas.
• Det går inte att titta på ett betal-TV/Canal Plusprogram medan ett annat betal-TV/Canal Plusprogram håller på att spelas in.
Inspelningsformatet ställs automatiskt
in på DR och inspelningen startar.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x REC STOP.
,forts.
29
Hur man använder
snabbtimerfunktionen
Det går att ställa in brännaren på att spela in
i steg om 30 minuter.
Tryck upprepade gånger på z REC för att
ställa in inspelningstiden.
För varje tryckning ökar tiden med 30
minuter. Den maximala tiden är 8 timmar.
Uppspelning av ett
inspelat program
(Titellista)
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
För att spela upp en inspelad titel väljer man
den titeln på titellistan.
b
(normal inspelning)
Tidsräkneverket räknar ner minut för minut
till 0:00, och sedan avslutar brännaren
inspelningen.
Den här brännaren kan bara spela in TV-program
på hårddisken. Om du vill spara program på en
DVD-skiva, så spela först in dem på hårddisken
och kopiera dem sedan till en DVD-skiva
(sidan 61).
HDD
DVD
För att stänga av snabbtimern
Tryck upprepade gånger på z REC tills
tidsräkneverket släcks. Brännaren återgår till
det vanliga inspelningsläget.
För att avbryta inspelningen trycker man på
x REC STOP.
Röd knapp
Grön knapp
MARKER
Blå knapp
Gul knapp
TITLE LIST
</M/m/,,
1
Tryck på HDD eller DVD.
Om du valde DVD så lägg i en DVDskiva (se ”Uppspelning av skivor och
inspelade program” på sidan 43).
Uppspelningen startar automatiskt,
beroende på skivan.
30
2
Tryck på TITLE LIST.
G Ikoner/titelnamn/inspelningsdatum:
• Endast de alternativ som går att välja
för valt medium visas.
• Endast de alternativ som går att välja
under inspelning visas.
Exempel: Hårddisk
3
B Förgranskning av vald titel:
Här visas en förgranskningsbild för vald
titel tillsammans med information
(titelnamn, inspelningsdatum och
tidpunkt, stationsnamn eller
programnummer, inspelningsformat,
titelstorlek, samt ikoner). Se ”Ikoner/
titelnamn/inspelningsdatum:” nedan för
närmare detaljer om ikonerna.
C Färgknappar:
Tryck på knappen med samma färg på
fjärrkontrollen.
Röd knapp (”Redigera”): Används för
att radera/kopiera titlar, osv.
Grön knapp (”Sortera”): Används för att
sortera titlar på olika sätt.
Gul knapp (”Gå till”): Används för att
gå över från titellistan till spellistor
(sidan 59) eller ”Visuell sökning”.
Blå knapp (”Medium”): Används för att
gå över till DivX-listan, musiklistan
eller fotolistan.
D Rullist:
Tänds om alla titlarna inte får plats på
listan. För att se de dolda titlarna trycker
man på M/m.
E Titelnummer/totalt antal titlar
F Återstående ledigt utrymme/total
kapacitet (ung.)
Välj en titel med hjälp av M/m och
tryck på .
Grundläggande användningssätt
A Medietyp: hårddisken eller DVD
: Anger att den titeln är skyddad.
”NEW”: Anger att den titeln är
nyinspelad (och inte har spelats upp
ännu).
: Anger att den titeln är inspelad med
hjälp av uppdateringsfunktionen.
Genre-ikoner: Anger titelns genre om
titeln innehåller genre-information.
Det går att kontrollera de olika genreikonsnamnen. Se ”För att söka efter
program i en viss genre (Genre)” på
sidan 38.
: Välj en titel och tryck på MARKER.
En bock tänds bredvid vald titel. Sedan
går det att redigera alla valda titlar på en
gång.
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp).
För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)
Tryck på ./> medan titellistan visas.
Varje gång man trycker på ./> ändras
titellistan till föregående/nästa sida med
titlar.
För att ändra ordningen mellan titlarna
1
Tryck på den gröna knappen (”Sortera”)
medan titellistan visas.
2
Välj en punkt med hjälp av M/m och
tryck på .
Ordning
Sorteras
Efter datum
I den ordning titlarna är
inspelade.
Ny*
I den ordning ännu ej
uppspelade titlar är
inspelade.
Efter genre*
I genre-ordning.
Efter namn
I alfabetisk ordning.
Efter längd
Efter inspelningslängd.
* Gäller endast hårddisken
,forts.
31
Visuell sökning
Välj en titel på titellistan och tryck på den
gula knappen ”Gå till” för att välja ”Visuell
sökning”.
Kapitlen inom vald titel visas på ”Visuell
sökning”-skärmen. Välj ett kapitel med
hjälp av </M/m/, och tryck på
för att
spela det.
För att titta på TVprogram
[/1
För att släcka titellistan
PROG +/–
Tryck på TITLE LIST.
INPUT
z
Varje gång man sorterar titlar med samma
sorteringsmetod, sorteras titlarna i stigande/
fallande ordning.
INFO
b
• Titelnamn visas inte för DVD-skivor som är
brända i andra DVD-brännare.
• Det kan ta ett par sekunder innan
miniatyrbilderna visas.
• Det kan hända att somliga funktioner inte går att
använda beroende på DVD-skivan.
DISPLAY
TV [/1
1
Slå på brännaren och TV:n. Ställ
sedan in TV:ns ingångsväljare så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
2
Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition eller ingångskälla
som du vill titta på.
För att välja programposition med hjälp
av kanallistan (gäller endast för digital
sändningar)
32
1
Tryck på
medan du tittar på TV.
Kanallistan tänds.
2
Välj programposition med hjälp av M/m
och tryck på .
Valt program visas.
För att se programinformation (gäller
endast för digitala sändningar)
Tryck på INFO medan du tittar på TV.
I informationsfältet visas en beskrivning av
det nuvarande programmet.
För att växla mellan beskrivningen av
nuvarande och nästa program trycker man på
</,.
Tryck på
(text) eller den knapp som
anges på skärmen av stationen.
Det går att se text som sänds samtidigt med
somliga program.
För att lämna texttjänsten trycker man på
eller följer anvisningarna på skärmen.
Visning av program/
uppspelningsinformation
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
DATA DVD
DATA CD
Det går att kontrollera olika sorters
information om nuvarande program, titel,
kapitel, spår, fil eller skiva.
Tryck på DISPLAY.
Vad som visas varierar i olika situationer.
Exempel: vid uppspelning av en titel på
hårddisken
Exempel: Dolby Digital 5.1ch
Talad beskrivning av
visuell information*
Fram (V/H) + Mitt
Bak (V/H)
LFE
(Lågfrekvenseffekter)
* Endast när det finns talade beskrivningar.
Tryck upprepade gånger på AUDIO för att
höra den talade beskrivningen på önskat
språk.
”På” tänds när en talad beskrivning matas
ut.
Grundläggande användningssätt
För att se digitala texttjänster (gäller
endast för digitala sändningar (finns ej i
somliga områden))
D Nuvarande funktion eller
ljudinställning (visas endast tillfälligt)
E Kanalnummer
Hur man använder favoritlistan
(gäller endast för digitala
sändningar)
Med hjälp av favorit-funktionen kan du:
• Lagra dina favoritkanaler på en av de fyra
TV-listorna eller fyra radiolistorna.
• Lägga till eller ta bort kanaler från
favoritlistan.
• Snabbt se favoritkanaler.
För att ställa in favoritlistan
1
Tryck upprepade gånger på
(favoriter) för att välja favoritlista.
För att växla mellan TV- och
radiofavoritlistan trycker man på TV/
RADIO.
A Programnamn/titelnamn
B Tillståndsinformation
Här visas medietypen/en tillståndsrad/
förfluten speltid
C Olika sorters information (beror på
situationen)
,forts.
33
2
Tryck på den gröna knappen (”Lägg
till”).
Alla TV- eller radiokanaler som inte är
med på favoritlistan visas.
3
Välj den kanal som du vill lägga till på
favoritlistan med hjälp av M/m och tryck
på den gröna knappen (”Lägg till”).
Vald kanal läggs till på favoritlistan.
• För att ta bort en kanal från
favoritlistan trycker man på den röda
knappen (”Ta bort”) efter steg 1. Välj
sedan den kanal som du vill ta bort från
favoritlistan med hjälp av M/m och
tryck på den röda knappen (”Ta bort”)
igen.
• För att bläddra mellan sidorna i listan
trycker man på ./>.
• För att återvända till favoritlistan
trycker man på O RETURN.
För att titta eller lyssna på en favoritkanal
34
1
Tryck upprepade gånger på
medan
du tittar på TV för att välja favoritlista.
För att växla mellan TV- och
radiofavoritlistan trycker man på TV/
RADIO.
2
Välj kanal med hjälp av M/m och tryck
på .
• För att bläddra mellan sidorna i
favoritlistan trycker man på ./
>.
• För att lämna favoritlistan trycker man
på O RETURN.
Tryck på GUIDE.
Inspelning på hårddisken
Exampel på en EPG-skärm:
Den elektroniska programguiden (EPG) är
en guide som visar TV-programschemat för
en eller flera dagar på TV-skärmen.
Med EPG går det snabbt och lätt att:
• Se en fullständig lista över alla tillgängliga
kanaler.
• Se en kanallista för ett visst datum eller en
viss genre.
• Ställa in ett program för inspelning
(sidan 37).
b
• Vilka digitala tjänster som finns och deras
innehåll beror på TV-stationerna.
• De digitala tjänsterna går inte att använda med
en gång när brännaren slås på för första gången.
A Nuvarande genre/favoritlista/TVläge/radioläge
Inspelning på hårddisken
Hur man använder EPGskärmen (den
elektroniska
programguiden)
Denna skärm består av ett informationsfält
och en 9-kanalig programlista för en 30minutersperiod.
B Här visas numret för den nuvarande
kanalen och stationens namn.
C Här visas det program som är valt för
tillfället. Används även för att hoppa
omkring på listan.
Tryck på den gröna knappen (”Titta”)
för att titta på valt program.
D Stationsnamn
E Färgknappar
Tryck på knappen med samma färg på
fjärrkontrollen (”Spela in”, ”Titta” eller
”Genre”).
Röd knapp
Grön knapp
SYSTEM
MENU
TIMER
Blå knapp
Gul knapp
GUIDE
INFO
</M/m/,,
F Anger om det programmet är inställt
på att spelas in med timern (sidan 37).
G Tidsperiod
H Här visas nuvarande datum och
klockslag.
O RETURN
PAGE –
DAY –
PAGE +
DAY +
TV/RADIO
,forts.
35
Knapparna som går att använda på
programlistan
Knappar
Används för att
</M/m/,
Välja önskad punkt.
PAGE +/–
Se föregående/nästa
9 kanaler.
DAY +/–
Se programlistan för
föregående/nästa dag.
TV/RADIO
Används för att växla
mellan TV-kanaler och
radiokanaler.
Används för att se
favoritlistan.
INFO
Se detaljerad information
om valt program.
: Anger att det
programmet har
barnspärrsinformation
(sidan 88).
: Anger att det
programmet är ett
betalprogram.
Färgknappar
(röd, gul, grön,
blå)
Aktivera funktionen med
motsvarande färg på
skärmen.
Se
inspelningsinformationen
om det program som ska
spelas in.
36
TIMER
Tända timerlistan för att
ändra timerinställningarna.
O RETURN
Släcka EPG-skärmen och
gå tillbaka till föregående
skärm.
GUIDE/
SYSTEM
MENU
Släcka EPG-skärmen.
Hur man använder den digitala
favoritlistan
Du kan se dina favoritkanaler som du har
lagrat på favoritlistan på EPG-skärmen.
Se ”Hur man använder favoritlistan (gäller
endast för digitala sändningar)” på sidan 33
angående hur man lagrar kanaler på
favoritlistan.
Tryck upprepade gånger på
medan
EPG-skärmen visas för att välja en
favoritlista.
Vald favoritlista visas.
För att växla mellan TV- och
radiofavoritlistan trycker man på TV/
RADIO.
Enknappsinspelning
med hjälp av EPG
HDD
Innan du börjar spela in...
• Kontrollera att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme på hårddisken för
inspelningen (sidan 73). Det går att skapa
utrymme genom att radera titlar (sidan 56).
b
Det går bara att använda hårddisken som
inspelningsdestination.
Välj ett program med </M/m/,.
Tryck på den röda knappen (”Spela
in”).
” ” tänds bredvid programmet som
ställs in för timerinspelning. Brännaren
börjar automatiskt spela in när det
programmet startar.
Till skillnad från videobandspelare
behöver man inte stänga av brännaren
innan timerinspelningen startar.
• Om du vill ändra timerinställningarna
så se sidan 41.
För att avbryta en pågående
timerinspelning
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
Inspelning på hårddisken
Med hjälp av EPG-funktionen går det lättare
att ställa in timern. Välj bara helt enkelt det
program som du vill spela in på EPGskärmen. Datumet, tidpunkten och kanalen
för det programmet ställs in automatiskt.
Timern går att ställa in för att spela in upp till
32 program sammanlagt, upp till 8 dagar i
förväg.
2
3
z
• För att annulera en timerinspelning väljer man
programmet som är inställt på timerinspelning
och trycker på den röda knappen (”Ångra”).
• Du kan se dina favoritkanaler som du har lagrat
på favoritlistan på EPG-skärmen (sidan 36).
• Den här brännaren justerar automatiskt
inspelningsstart- och sluttiderna för program
som är inställda på EPG-timerinspelning även
om deras sändningstider ändras.
Röd knapp
GUIDE
</M/m/,,
1
Tryck på GUIDE.
37
Inspelning av TVprogram med hjälp av
EPG
4
För att söka efter program i en viss genre
(Genre)
1
Tryck på den gula knappen (”Genre”)
medan programlistan visas.
• Kontrollera att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme på hårddisken för
inspelningen (sidan 73). Det går att skapa
utrymme genom att radera titlar (sidan 56).
2
Välj en genre med hjälp av M/m och
tryck på .
Program i vald genre visas på
programlistan.
b
För att avbryta en pågående
timerinspelning
Innan du börjar spela in...
Det går bara att använda hårddisken som
inspelningsdestination.
1
2
3
Tryck på GUIDE.
Välj ett program med </M/m/,.
Tryck på
.
Inspelningsinformationen visas.
Det går att kontrollera datum, start- och
stopptider, programposition och övriga
inställningar.
38
.
” ” tänds bredvid programmet som
ställs in för timerinspelning. Brännaren
börjar automatiskt spela in när det
programmet startar.
Till skillnad från videobandspelare
behöver man inte stänga av brännaren
innan timerinspelningen startar.
• Om du vill ändra timerinställningarna
så se sidan 41.
HDD
När du har valt ett program som du vill spela
in på EPG-skärmen kan du kontrollera de
detaljerade inställningarna för timern.
Timern går att ställa in för att spela in upp till
32 program sammanlagt, upp till 8 dagar i
förväg.
Tryck på
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
z
• För att annulera en timerinspelning väljer man
programmet som är inställt på timerinspelning
och trycker på den röda knappen (”Ångra”).
• Du kan se dina favoritkanaler som du har lagrat
på favoritlistan på EPG-skärmen (sidan 36).
• Den här brännaren justerar automatiskt
inspelningsstart- och sluttiderna för program
som är inställda på EPG-timerinspelning även
om deras sändningstider ändras.
Manuell
timerinställning
(Manuellt)
4
Det går att ställa in timern på att spela in upp
till 32 program, upp till 30 dagar i förväg.
Ställ in datumet, tidpunkten och
programpositionen för programmet för
hand.
Tryck på INPUT för att växla mellan
digitala och analoga sändningar.
2
Tryck på TIMER.
”Timerlista” tänds.
3
Välj ”Lägg till ny timerinställning”
och tryck på den röda knappen (”Lägg
till”).
5
Tryck på
Inspelning på hårddisken
De punkter som går att ställa in listas
nedan.
”Källa”: Används för att ställa in
programpositionen.
Tryck på TV/RADIO för att växla
mellan digitala TV- och radiokanaler.
Tryck upprepade gånger på INPUT för
att byta ingångskälla.
”Datum”: Används för att ställa in
datumet (upp till 30 dagar i förväg). Välj
ett inspelningsmönster genom att trycka
upprepade gånger på M för att ställa in
timern på att spela in samma program
varje dag eller varje vecka.
”Start”: Används för att ställa in
starttiden.
”Slut”: Används för att ställa in
stopptiden.
”Form.”: Används för att ställa in
inspelningsformatet (gäller endast för
analoga sändningar) (sidan 102).
”Uppdat.”: Används för att automatiskt
ersätta den föregående
timerinspelningen med den nya (Endast
när punkten ”Datum” är inställd på
inspelning varje dag eller varje vecka).
• Om du råkar göra fel så välj den
punkten och rätta till inställningen.
HDD
1
Välj punkt med </, och justera
inställningen med M/m.
.
”Timerlista” tänds.
Timerinspelningsindikatorn tänds på
frontpanelens display och brännaren är
redo att börja spela in.
• Om du vill spela in ett satellitprogram
så slå på satellitmottagaren och välj
det satellitprogram som du vill spela
in. Låt satellitmottagaren vara
påslagen ända tills brännaren avslutat
inspelningen.
• Om du vill ändra timerinställningarna
så se sidan 41.
,forts.
39
För att avbryta en pågående
timerinspelning
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
Ställ in punkten ”Tvåspråkig inspel.” på
”Språk A/Vänster”
(standardinställningen) eller ”Språk B /
Höger” på skärmen ”Ljud In” (sidan 85)
före inspelningen.
För att göra detaljerade inställningar
Se sidan 84 angående
hårddiskinspelningsformat.
Tryck på motsvarande färgknapp i steg 4
ovan.
• Röd knapp (”Döp om”): En skärm för
inmatning av tecken tänds. Se ”Inmatning
av namn på en titel (Döp om)” på sidan 58
angående hur man matar in tecken.
z
Det går att se detaljerad programinformation på
”Timerlistan” med hjälp av INFO-knappen.
b
• Kontrollera that klockan är rätt ställd innan du
ställer in timern för inspelning. Annars går det
inte att spela in med timern.
• Även om timern är inställd på att spela in ett visst
program varje dag eller varje vecka, går det inte
att utföra den timerinspelningen om de
inställningarna överlappar inställningarna för ett
annat program med högre prioritet. ” ” tänds
bredvid överlappande inställningar i timerlistan.
Kontrollera prioritetsordningen mellan
inställningarna (sidan 41).
• Även om timern är inställd går det inte att spela
in med timern medan inspelning pågår av ett
annat program med högre prioritet.
Inspelning av program i stereo
och tvåspråkiga program
Den här brännaren tar automatiskt emot och
spelar in program i stereo och tvåspråkiga
program som är baserade på ZWEITONsystemet eller NICAM-systemet.
När punkten ”Tvåspråkig inspelning
(HDD)” är inställd på ”På” på skärmen
”Ljud In” (sidan 84) spelas både
huvudljudet och underljudet in på
hårddisken. Sedan går det att växla mellan
huvudljudet och underljudet när den titeln
spelas upp.
När punkten ”Tvåspråkig inspelning
(HDD)” är inställd på ”Av” på skärmen
”Ljud In” (sidan 84) spelas bara den ena
ljudkanalen (antingen huvudljudet eller
underljudet) in på hårddisken åt gången.
40
ZWEITON (det tyska stereosystemet)
När ett program i stereo tas emot tänds
”Stereo”.
När ett tvåspråkigt ZWEITON-baserat
program tas emot tänds ”A”, ”B” eller
”A+B”.
NICAM
Om du vill spela in ett NICAM-program så
glöm inte att ställa in punkten ”NICAM-val”
på ”NICAM” (standardinställningen) på
skärmen ”Ljud In”. Om ljudet är dåligt när
du lyssnar på en NICAM-sändning så ställ in
punkten ”NICAM-val” på ”Standard”
(sidan 84).
Kontroll/ändring/
annullering av
timerinställningar
(Timerlista)
För att annullera
timerinställningar
1
För att kontrollera/ändra
timerinställningar
2
Välj den timerinställning som du vill
annullera och tryck på den gröna
knappen (”Radera”).
3
Välj ”OK” och tryck på
.
För att släcka timerlistan
Tryck på SYSTEM MENU.
b
När man ändrar EPG-timerinställningarna stängs
uppdateringsfunktionen av automatiskt.
Om timerinställningarna överlappar
varandra
1
• Det program som startar först har företräde
och hela det programmet spelas in.
• När den första inspelningen är klar startar
den andra inspelningen med en fördröjning
på några tiotal sekunder (om sluttiden för
den ena inspelningen är densamma som
starttiden för den andra inspelningen).
• Om programmen som ska spelas in startar
samtidigt blir bara ett av dem inspelat.
Annullera timerinställningen för det
program som du inte tänker spela in.
Tryck på TIMER.
”Timerlista” tänds.
Om inte alla timerinställningarna syns
på skärmen så tryck på M/m för att se de
dolda timerinställningarna.
2
Välj den timerinställning som du vill
kontrollera eller ändra, och tryck på
.
3
Välj punkt med </, och ändra
inställningen med hjälp av M/m.
Om du inte vill ändra
timerinställningarna så tryck på
O RETURN för att gå tillbaka till
timerlistan.
4
Inspelning på hårddisken
”Timerlista” tänds.
Om inte alla timerinställningarna syns
på skärmen så tryck på M/m för att se de
dolda timerinställningarna.
HDD
Det går att kontrollera, ändra eller annullera
timerinställningarna med hjälp av
timerlistan.
Tryck på TIMER.
Tryck på
.
z
• Det går inte att ändra timerinställningarna för en
inspelning som redan pågår, men det går att
förlänga inspelningstiden på ”Timerlistan”
medan inspelningen pågår (sidan 41).
• Det går att hoppa till föregående/nästa sida i
timerlistan med hjälp av ./> medan listan
visas.
41
Inspelning från en
ansluten komponent
HDD
Det går att spela in från en ansluten
videobandspelare eller liknande apparat. Se
”Anslutning av en videobandspelare eller
liknande apparat” på sidan 24 angående hur
man ansluter videobandspelaren eller den
andra apparaten.
1
Tryck på INPUT för att välja
ingångskälla (”L1” eller ”L2”) i
förhållande till anslutningssättet.
2
Välj önskad ljudsignal vid inspelning
av tvåspråkiga program.
Ställ in punkten ”Externt Ljud” på
”Tvåspråkigt” och punkten ”Tvåspråkig
inspel.” på ”Språk A/Vänster” eller
”Språk B / Höger” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 84).
3
Tryck upprepade gånger på REC
MODE för att välja inspelningsformat.
Se sidan 102 för närmare detaljer om
inspelningsformat.
4
Sätt i originalbandet i den anslutna
komponenten och ställ den
komponenten i
uppspelningspausläge.
5
Tryck på z REC.
Brännaren börjar spela in.
6
Tryck på pausknappen (eller
uppspelningsknappen) på den
anslutna komponenten för att lämna
pausläget.
Uppspelningen startar på den anslutna
komponenten och uppspelningsbilden
spelas in på brännaren.
För att avbryta inspelningen trycker man
på x REC STOP på brännaren.
42
Om du ansluter en DV-videokamera som
har ett DV IN-uttag
Se ”Kopiering från en DV-videokamera” på
sidan 69.
Om du ansluter en hårddiskvideokamera
som har ett USB-uttag
Se ”Kopiering från en
hårddiskvideokamera” på sidan 66.
b
• När man spelar in bilden från TV-spel kan det
hända att bilden blir dålig.
• Program som innehåller skyddssignaler som
förbjuder kopiering går inte att spela in.
• När punkten ”Tvåspråkig inspelning (HDD)” är
inställd på ”Av” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 84), blir bara den ljudsignal som är vald i
steg 2 (”Språk A/Vänster” eller ”Språk B /
Höger”) inspelad. Observera att det då inte går
att välja den andra ljudsignalen efter
inspelningen.
• Det går inte att välja ”L1” i steg 1 om punkten
”LINE 3 ut [LINE 1 in]” är inställd på ”Video
[Dekoder]” eller ”RGB [Dekoder]” på skärmen
”Video In / Ut” (sidan 83).
3
Uppspelning
Vänta tills ”LOADING” släckts på
frontpanelens display.
• Om du lägger i en DVD VIDEO-skiva
eller VIDEO CD-skiva så tryck på
N. Uppspelningen startar.
Uppspelning av skivor
och inspelade program
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
4
Tryck på TITLE LIST.
Exempel: Hårddisk
VCD
Uppspelning
Z (öppna/
stäng)
HDD
Tryck på Z (öppna/stäng) för att
stänga skivfacket.
DVD
AUDIO
SUBTITLE
TITLE LIST
INFO
</M/m/,,
5
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
/
.
>
N/X/x
Välj en titel med hjälp av M/m och
tryck på
eller N.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp).
För att låsa skivfacket (barnlås)
1
Tryck på HDD eller DVD.
Om du trycker på HDD så gå vidare till
steg 4.
2
Tryck på Z (öppna/stäng) och lägg i
en skiva i skivfacket.
Det går att låsa skivfacket för att förhindra
att det öppnas av misstag.
Stäng av brännaren och håll x (stopp)
intryckt på brännaren tills ”LOCKED” tänds
på frontpanelens display. Skivfacket låses.
För att låsa upp skivfacket igen håller man
x (stopp) intryckt på brännaren tills
”UNLOCKED” tänds på frontpanelens
display.
b
Spelsidan vänd nedåt
Om barnlåset inte går att slå på så kontrollera att
punkten ”Displayen på fronten” är inställd på ”På”
(standardinställningen) på skärmen ”System 2”
(sidan 80).
,forts.
43
För att använda DVD-skivans meny
När man spelar en DVD VIDEO-skiva,
DVD+RW-skiva, DVD+R-skiva, eller en
slutbehandlad DVD-RW-skiva (i Videoformat) eller DVD-R-skiva (i Video-format)
går det att se skivans meny genom att trycka
på TOP MENU eller MENU.
För att spela en VIDEO CD/Super VIDEO
CD-skiva med PBC-funktioner
(uppspelningskontrollfunktioner)
1
Tryck på TOP MENU för att tända
menyn på VIDEO CD/Super VIDEO
CD-skivan.
2
Välj en punkt med hjälp av
sifferknapparna.
3
Följ anvisningarna på menyn.
Tryck på N när ”Tryck på SELECT”
tänds.
För att spela begränsade DVD-skivor
(Barnspärr)
När man lägger i en begränsad DVD-skiva
tänds en skärm för inmatning av lösenordet
på TV-skärmen.
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
Brännaren börjar spela skivan.
Se ”Begränsningsinställningar (Barnspärr)”
på sidan 88 angående hur man registrerar ett
lösenord eller ändrar lösenordet.
Enknappsspelning (gäller endast vid
HDMI-anslutning)
Tryck på N. Med en enda tryckning på
N-knappen slås både brännaren och TV:n
på automatiskt, och TV:n ställs in på
ingången för brännaren. Uppspelningen
startar automatiskt.
b
• När HDMI-anslutning används kan det ta en kort
stund innan uppspelningsbilden tänds på TVskärmen, vilket kan göra att början på materialet
som spelas upp inte hinner visas.
• Om du vill använda
enknappsspelningsfunktionen så ställ in punkten
”Kontroll för HDMI” på ”På”
(standardinställningen) på skärmen ”System 1”
(sidan 79).
Olika uppspelningsfunktioner för videomaterial
44
Knappar
Används för att
AUDIO
Välja ett av ljudspåren som finns inspelade på skivan när man trycker
upprepade gånger på knappen.
För DVD VIDEO-skivor och digitala TV-program som är inspelade på
hårddisken används den här knappen för att välja språk.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor (i VR-format) eller analoga TVprogram som är inspelade på hårddisken används knappen för att välja
huvudljudet eller underljudet.
För digitala TV-program som är inspelade med talade beskrivningar
används knappen för att välja språk för den talade beskrivningen. ”På” tänds
när en talad beskrivning matas ut.
SUBTITLE
Välja textningsspråk när man trycker upprepade gånger på knappen.
Om en fyrsiffrig språkkod visas så se ”Språkkodslista” på sidan 103.
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning)
Spela om scenen/snabbspola förbi nuvarande scen.
./>
(föregående/nästa)
Hoppa (tillbaka) till början på föregående/nuvarande/nästa titel/kapitel/
spår.
Knappar
Används för att
m/M
(snabbspola bakåt/
framåt)
Snabbspola bakåt/framåt på skivan.
Hastigheten ändras på följande sätt:
Snabbspolning framåt
M×1,5*1 t M 1 t M 2 t M 3*2 t M 4*2
Snabbspolning bakåt
m 1 t m 2 t m 3*2 t m 4*2
När man trycker in knappen och håller den intryckt fortsätter
snabbspolningen på vald hastighet ända tills man släpper knappen igen.
*1
För att återgå till normal uppspelning trycker man på N.
c
/
C*
(långsam
uppspelning,
stillbild)
Uppspelning
Genom att trycka en gång på M under uppspelningens gång går det att
snabbspola med ljud (ljudavsökning) (gäller ej för VIDEO CD-skivor/Super
VIDEO CD-skivor).
*2 Gäller ej för VIDEO CD-skivor/Super VIDEO CD-skivor.
Spela upp bilden i slow motion när man håller knappen intryckt i över en
sekund i pausläge.
Spela upp bilden ruta för ruta när man trycker kvickt på knappen i pausläge.
För att återgå till normal uppspelning trycker man på N.
* Endast i uppspelningsriktningen för VIDEO CD-skivor/Super VIDEO CDskivor.
X (paus)
Pausa uppspelningen.
För att återgå till normal uppspelning trycker man på N.
För att återuppta uppspelning från den
punkt där den avbröts (återupptagen
uppspelning)
När man trycker på N igen efter att ha
stoppat uppspelningen, återupptar brännaren
uppspelningen från den punkt där man
tryckte på x.
För att börja om från början trycker man på
den röda knappen (”Redigera”) på titellistan
för att välja ”Återuppta avspelning av”, och
trycker sedan på . Tryck därefter på N
för att starta uppspelningen från början på
titeln/spåret/kapitlet.
Paus i en TV-sändning (TVpaus/Pause Live TV)
Det går att pausa ett TV-program som
brännaren håller på att ta emot och fortsätta
titta på det vid ett senare tillfälle. Detta är
praktiskt när telefonen ringer eller man får
oväntat besök medan man tittar på ett TVprogram.
1
Bilden pausas.
b
Det ställe där uppspelningen avbröts raderas ur
minnet när man:
– öppnar skivfacket (gäller endast hårddisken).
– stänger av brännaren.
– spelar en annan titel (gäller ej hårddisken).
– man börjar spela upp en annan titel än den som
håller på att spelas in under inspelningens gång.
Tryck på X medan du tittar på ett TVprogram med hjälp av brännarens
mottagare.
2
Tryck på N för att fortsätta titta på
programmet.
Det kan ta en liten stund innan
uppspelningen startar.
z
Det går att spela in program på upp till 3 timmar.
,forts.
45
1
b
• Pausade titlar sparas inte på hårddisken.
• Denna funktion stängs av när:
– man trycker på x (stopp).
– man trycker på PROG +/–.
– man trycker på DVD.
– man trycker på SYSTEM MENU.
– man trycker på TITLE LIST.
– man trycker på INPUT.
– brännaren stängs av.
– en timerinspelning startar.
– man trycker på Z (öppna/stäng).
För att titta på det program
som håller på att spelas in från
början (Hackihäl-uppspelning)
HDD
Med hjälp av hackihäl-uppspelning går det
att titta på den redan inspelade delen av ett
program på hårddisken medan inspelningen
pågår. Man behöver inte vänta ända tills
inspelningen är klar.
Tryck på N medan inspelningen pågår.
Programmet som håller på att spelas in
börjar spelas upp från början.
Om man snabbspolar fram till den punkt
som just håller på att spelas in ändras
hackihäl-uppspelningen till vanlig
uppspelning.
Titellistan tänds.
• Om du vill spela upp en skiva så tryck
först på DVD och lägg i skivan.
2
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
För att söka efter en viss
tidpunkt/en titel/ett kapitel/
ett spår, osv.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
Med hjälp av ”samtidig inspelning och
uppspelning” går det att spela upp en skiva
eller ett redan inspelat program på
hårddisken samtidigt som ett annat program
håller på att spelas in. Uppspelningen
fortsätter även om en timerinspelning
startar.
46
-RWVR -RWVideo
DVD
+R
VCD
Det går att söka efter titlar, kapitel och spår
på en skiva. Eftersom varje titel och varje
spår har sitt eget nummer går det att välja
dem helt enkelt genom att mata in det
numret. Det går även att söka efter scener
med hjälp av tidskoden.
1
Tryck på INFO under pågående
uppspelning.
2
Välj sökmetod med hjälp av M/m.
”Sök titel” (för hårddisken/DVDskivor)
”Sök kapitel” (för hårddisken/DVDskivor)
”Sök spår” (för VIDEO CD-skivor*)
”Tids-sökning” (för hårddisken/DVDskivor/VIDEO CD-skivor*): Används
för att söka efter en startpunkt genom att
mata in tidskoden.
* Om du använder PBC-funktionerna för
uppspelningen så stäng av de funktionerna
genom att trycka på TITLE LIST före steg
1.
+R
VCD
Välj den titel du vill titta på och tryck
på .
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
För att spela upp en tidigare
inspelning samtidigt som ett
annat program håller på att
spelas in (samtidig inspelning
och uppspelning)
HDD
Tryck på TITLE LIST under pågående
inspelning.
3
Mata in numret för önskad titel eller
önskat kapitel, eller tidskoden med
hjälp av sifferknapparna eller
</,.
Exempel: Tids-sökning
För att hitta scenen vid 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder matar man
in ”21020”.
Om du råkar göra fel så välj ett annat
nummer.
4
Tryck på
.
”Skiva” (för VIDEO CD-skivor): hela
skivan upprepas.
Uppspelningen startar från valt nummer.
4
För att markera en scen som en favorit
(gäller endast hårddisken)
1
Tryck på MARKER under pågående
uppspelning.
Markeringsmenyn tänds längst ner på
skärmen.
2
Välj den scen som du vill markera med
hjälp av N, X eller m/M.
3
Tryck på den röda knappen (”Lägg till”)
vid den scen som du vill markera.
En markering läggs till.
För att söka efter markerade scener
trycker man på </, eller ./>.
För att ta bort en markering väljer man
den markeringen med hjälp av </,
eller ./> och trycker på den
gröna knappen (”Radera”).
För att lämna markeringsmenyn trycker
man på MARKER igen.
Upprepad uppspelning
(Repetera)
Det går att upprepa alla spåren eller en viss
titel/ett visst kapitel/ett visst spår på
hårddisken eller en skiva.
1
2
3
Tryck på INFO under normal
uppspelning.
Välj ”Repetera” med M/m.
För att upprepa bara ett viss avsnitt
(Repetera A-B)
1
2
Välj ”A-B” i steg 3.
3
Tryck på
igen för att ställa in
startpunkten (punkt A).
4
Tryck på
igen för att ställa in
slutpunkten (punkt B).
A-B-upprepningen startar.
Tryck på .
”Repetera A-B” tänds.
Uppspelning
Det går att lagra specifika delar av en titel i
brännarens minne och sedan spela upp dem
direkt när som helst. Upp till 99 scener går
att markera.
.
Upprepningen startar.
För att släcka ”Spelsätt”-menyn
Tryck på INFO, O RETURN eller
SYSTEM MENU.
Tryck på
För att stänga av upprepningen
Tryck på CLEAR eller ställ in punkten
”Repetera” på ”Av” på ”Spelsätt”-menyn.
För att släcka ”Spelsätt”-menyn
Tryck på INFO, O RETURN eller
SYSTEM MENU.
z
Om du vill spela en VIDEO CD-skiva upprepade
gånger så stäng först av PBC-funktionerna genom
att trycka på TITLE LIST innan steg 1.
b
• Start- och slutpunkten för ”Repetera A-B” måste
ställas in inom en och samma titel.
• Det går inte att ställa in ett avsnitt på under
7 sekunder för ”Repetera A-B”.
För att byta vinkel
1
Tryck på INFO under uppspelningens
gång för att välja ”Vinkel”.
2
Byt vinkel med </, och tryck på
.
b
Det går bara att byta vinkel när det finns material
inspelat ur olika vinklar på DVD-skivan.
Välj vad som ska upprepas med
</,.
”Titel” (för hårddisken/DVD-skivor):
nuvarande titel upprepas.
”Kapitel” (för hårddisken/DVD-skivor):
nuvarande kapitel upprepas.
”Spår” (för VIDEO CD-skivor):
nuvarande spår upprepas.
47
Uppspelning av DivXfiler/musikfiler/fotofiler
8
En bock tänds vid vald punkt.
• För att ta bort bocken trycker man en
gång till på MARKER.
• För att välja/välja bort alla punkter
trycker man upprepade gånger på den
gula knappen (”Val”).
• För att ändra ordningen mellan
punkterna trycker man på den gröna
knappen (”Sortera”) för att välja
”Namn”, ”Storlek” eller ”Datum”
(endast för fotofiler), och trycker
sedan på .
Kopiering av DivX-filer/
musikfiler/fotofiler till
hårddisken
1
Anslut en USB-enhet till USB-uttaget
på brännaren.
Se bruksanvisningen till USB-enheten
innan du ansluter den.
DVD-brännare
9
Upprepa steg 8 för att välja alla
mappar, filer eller spår som ska
kopieras.
Om du inte vill välja destinationsmapp
så hoppa över steg 10 och 11.
till USB-uttaget
10 Tryck på ,.
11 Välj kopieringsdestination (en mapp)
med hjälp av M/m och tryck sedan på
.
USB-enhet
För att skapa en ny mapp trycker man på
den gröna knappen (”Ny mapp”).
För att ändra mappnamnet trycker man
på den gula knappen (”Döp om”)
(sidan 58).
b
• Det kan hända att somliga USB-enheter inte
fungerar tillsammans med den här
brännaren.
• Den här brännaren kan upptäcka apparater
av typ Mass Storage Class (MSC) som är
FAT-kompatibla.
2
3
Välj en mapp, en fil eller ett spår som
ska kopieras och tryck på MARKER.
12 Tryck på den röda knappen (”Starta
kopier.”).
Tryck på HDD.
Valda punkter kopieras till hårddisken.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
4
5
6
Välj ”Medium” och tryck på
Välj ”USB” och tryck på
.
.
Välj filtyp (”Video (DivX)”, ”Foto”
eller ”Musik”) och tryck på .
Välj USB-partition, om det behövs.
DivX-listan, fotolistan eller musiklistan
tänds.
7
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Kopiera”
och tryck sedan på .
Kopieringslistan tänds.
Vid kopiering av fotofiler från en USBenhet blir du tillfrågad på skärmen om
du vill sortera data efter datum. Välj
”Ja” eller ”Nej”.
48
För att kopiera DivX-filer/musikfiler/
fotofiler från en skiva till hårddisken
(DISC t hårddisken)
1
2
Tryck på DVD och lägg i en skiva.
3
4
Välj ”Medium” och tryck på
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
.
Utför steg 6 till 12 i ”Kopiering av
DivX-filer/musikfiler/fotofiler till
hårddisken” på sidan 48.
4
Att observera vid kopiering av filer
Uppspelning av DivX-videofiler
HDD DATA DVD DATA CD
Se sidan 55 angående hur man spelar upp
filer i en USB-enhet.
HDD
Röd knapp
Grön knapp
SYSTEM
MENU
MARKER
DVD
Blå knapp
Gul knapp
</M/m/,,
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
Välj ”Medium” och tryck på
A Medietyp: hårddisken, DVD, CD
eller USB
B Nuvarande mapp/filnamn och
filstorlek
C Färgknappar:
Tryck på knappen med samma färg
på fjärrkontrollen.
Röd knapp (”Redigera”): Används
för att radera/kopiera mappar/filer,
osv.
Grön knapp (”Sortera”): Används
för att sortera mappar/filer efter
namn eller storlek.
Gul knapp (”Textning”): Används
för att välja typsnitt för textningen.
Välj t.ex. ”Cyrillic (CP1251)” för
östeuropeiska språk, om texten ser
konstig ut.
Blå knapp (”Medium”): Används
för att gå över till titellistan,
musiklistan eller fotolistan.
D Rullist:
E Filnummer/totalt antal filer
Tryck på HDD eller DVD.
Om du valde DVD så lägg i en skiva (se
”Uppspelning av skivor och inspelade
program” på sidan 43).
2
.
DivX-listan tänds.
Endast de alternativ som går att välja för
valt medium visas.
Exempel: Hårddisk
Tänds när inte alla mappar/filer får
plats på skärmen. För att se de dolda
mapparna/filerna trycker man på
M/m.
N
1
Välj ”Video (DivX)” och tryck på
Uppspelning
• Musikfiler från CD-skivor omvandlas till MP3format. Musikfilerna döps automatiskt till
”TRACK01”, ”TRACK02”, osv.
• Medan filer håller på att kopieras går det inte att
utföra några andra manövrer, inklusive
timerinspelning. Om timern är inställd på att
starta medan kopieringen pågår, startar inte
timerinspelningen förrän kopieringen är klar.
• Somliga skivor går inte att kopiera till
hårddisken.
• Om hårddisken blir full under kopieringen tänds
ett varningsmeddelande. För att radera onödiga
punkter på DivX/foto/musiklistan väljer man
den punkten och trycker på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Radera”, och trycker
sedan på
.
• Att kopiera musikfiler från en CD-skiva tar
längre tid än att spela filerna, eftersom filerna
konverteras till MP3-format. Till exempel tar det
ungefär 70 minuter att kopiera en 60-minuters
musik-CD.
.
F Mappnamn/filnamn/filstorlek:
Välj en mapp/fil och tryck på
MARKER. En bock tänds bredvid
vald mapp/fil. Sedan går det att
redigera alla valda mappar/filer på
en gång.
För att se fillistan väljer man en
mapp och trycker på .
,forts.
49
5
Välj en fil med M/m och tryck på
eller N.
Uppspelningen startar.
Knappar
Används för att
m/M
(snabbspola
bakåt/framåt)
Snabbspola bakåt/framåt
på skivan när man trycker
på knappen under
pågående uppspelning.
Hastigheten ändras på
följande sätt:
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp).
För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)
Snabbspolning framåt
M1tM2
Se ”För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)” på sidan 31.
Snabbspolning bakåt
m1tm2
När man trycker in
knappen och håller den
intryckt fortsätter
snabbspolningen på vald
hastighet ända tills man
släpper knappen igen.
Olika uppspelningsmöjligheter
Knappar
Används för att
AUDIO*
Välja ett av ljudspåren
som finns inspelade på
skivan när man trycker
upprepade gånger på
knappen.
SUBTITLE*
Välja textningsspråk när
man trycker upprepade
gånger på knappen. Om
en DivX-fil innehåller
textning går det inte att
välja textning i andra
filer.
/
*
(snabbomspelning/
snabbframmatning)
Spela om scenen/
snabbspola förbi
nuvarande scen.
./>*
Hoppa (tillbaka) till
(föregående/nästa) början på föregående/
nuvarande/nästa fil.
För att återgå till normal
uppspelning trycker man
på N.
C*
(långsam
uppspelning,
stillbild)
Spela upp bilden i slow
motion när man håller
knappen intryckt i över en
sekund i pausläge.
Spela upp bilden ruta för
ruta när man trycker
kvickt på knappen i
pausläge.
För att återgå till normal
uppspelning trycker man
på N.
X (paus)
Pausa uppspelningen.
För att återgå till normal
uppspelning trycker man
på N.
* Gäller endast DivX-filer
För att söka efter filer eller en viss tid
(gäller endast DivX-filer)
50
1
Tryck på INFO under pågående
uppspelning.
2
Välj sökmetod med hjälp av M/m.
”Filsökning”
”Tids-sökning”: Används för att söka
efter en startpunkt genom att mata in
tidskoden.
3
4
Mata in numret för önskad fil eller
tidskoden med hjälp av sifferknapparna
eller </,.
Exempel: Tidssökning
För att hitta scenen vid 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder matar man
in ”21020”.
Om du råkar göra fel så välj ett annat
nummer.
HDD
Tryck på INFO under pågående
uppspelning.
2
3
Välj ”Repetera” med M/m.
DATA DVD DATA CD
HDD
Röd knapp
Grön knapp
SYSTEM
MENU
MARKER
DVD
Blå knapp
Gul knapp
Uppspelning
1
CD
Se sidan 55 angående hur man spelar upp
filer i en USB-enhet.
Tryck på .
Uppspelningen startar från valt nummer.
För att spela upp en viss mapp/fil
upprepade gånger (gäller endast DivXfiler)
4
Uppspelning av musik-CDskivor och MP3-filer
</M/m/,,
Välj vad som ska upprepas med </,.
”Mapp”: nuvarande mapp upprepas.
”Titel”: nuvarande fil upprepas.
Tryck på .
Upprepningen startar.
För att stänga av upprepningen väljer
man ”Av” i steg 3 eller trycker på
CLEAR.
För att se uppspelningsinformation
N
DISPLAY
1
Se ”Visning av program/
uppspelningsinformation” på sidan 33.
Tryck på HDD eller DVD.
Om du valde DVD så lägg i en skiva (se
”Uppspelning av skivor och inspelade
program” på sidan 43).
2
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
4
Välj ”Medium” och tryck på
Välj ”Musik” och tryck på
.
.
Musiklistan tänds.
Endast de alternativ som går att välja för
valt medium visas.
,forts.
51
F Mappnamn/spårnamn/filnamn/
speltid eller filstorlek:
Exempel: Hårddisk
A Medietyp: hårddisken, DVD, CD
eller USB
B Namnet på nuvarande mapp/spår/
fil samt uppspelningsinformation
C Färgknappar:
Tryck på knappen med samma färg
på fjärrkontrollen.
Röd knapp (”Redigera”): Används
för att radera/kopiera mappar/spår/
filer, gå över till spellistan
(sidan 52), mm.
Grön knapp (”Sortera”): Används
för att sortera filer efter namn eller
storlek.
Gul knapp (”Spelläge”): Används
för att ställa in spelsättet (upprepad
uppspelning eller slumpspelning).
Blå knapp (”Medium”): Används
för att gå över till titellistan, DivXlistan eller fotolistan.
D Rullist:
Tänds om inte alla mapparna/
spåren/filerna får plats på skärmen.
Tryck på M/m för att se de dolda
mapparna/spåren/filerna.
”9”: Markerar det spår/den fil som
håller på att spelas.
” ”: Välj en mapp/ett spår/en fil
och tryck på MARKER. En bock
tänds bredvid vald mapp/valt spår/
vald fil. Sedan går det att redigera
alla valda mappar/spår/filer på en
gång.
För att se en lista över spåren/filerna
väljer man en mapp med M/m och
trycker på .
5
eller N.
Uppspelningen startar.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp).
För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)
Se ”För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)” på sidan 31.
Olika uppspelningsmöjligheter
Se ”Olika uppspelningsmöjligheter” på
sidan 50.
För att se ID3-taginformation
Välj en MP3-fil på musiklistan och tryck på
DISPLAY.
Tryck på DISPLAY igen för att avsluta
visningen.
För att skapa en spellista
Det går att skapa spellistor på hårddisken.
1
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) på musiklistan för att välja
”Ny spellista”, och tryck sedan på .
”Ny spellista” tänds.
2
Välj en fil i musiklistan (till vänster)
som du vill lägga till på spellistan, och
tryck på .
För att ta bort en fil från spellistan
trycker man på , för att välja den filen
i spellistan (till höger) och trycker sedan
på .
För att flytta tillbaka markören till
musiklistan (till vänster) trycker man på
<.
E Spårnummer/filnummer/totalt
antal spår/filer
52
Välj spår/fil och tryck på
3
4
Upprepa steg 2 för att välja alla filer som
du vill lägga till på spellistan.
Tryck på den röda knappen (”Spara”).
Spellistan lagras och visas på skärmen.
För att gå tillbaka till musiklistan
trycker man på den blå knappen
(”Musiklista”).
4
Välj ”Foto” och tryck på
.
Fotolistan tänds.
Endast de alternativ som går att välja för
valt medium visas.
Exempel: Hårddisk
Att observera vid uppspelning av skivor
med DTS-ljudspår
A Medietyp: hårddisken, DVD, CD
eller USB
Uppspelning av fotofiler
B Fotomapp/filnamn
HDD DATA DVD DATA CD
C Datum för fotomappen/filen
Se sidan 55 angående hur man spelar upp
fotofiler från en USB-enhet.
Om du har en Sony-TV som är kompatibel
med ”PhotoTV HD” kan du titta på bilder
med ännu högre bildkvalitet.
HDD
Uppspelning
DTS-ljudsignaler matas bara ut via DIGITAL
OUT (COAXIAL)-uttaget eller HDMI OUTuttaget.
Om du spelar en skiva med DTS-ljudspår så ställ
in punkten ”DTS” på ”På” på skärmen ”Ljud Ut”
(sidan 86).
DVD
D Fotomappar/filer
” ”: Välj en mapp/fil och tryck på
MARKER. En bock tänds bredvid
vald mapp/fil. Sedan går det att
redigera alla valda mappar/filer på
en gång.
För att se en lista över fotofilerna
väljer man en mapp och trycker på
.
E Färgknappar:
Röd knapp
Grön knapp
SYSTEM
MENU
MARKER
Blå knapp
Gul knapp
</M/m/,,
1
Tryck på HDD eller DVD.
Om du valde DVD så lägg i en skiva (se
”Uppspelning av skivor och inspelade
program” på sidan 43).
2
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
Välj ”Medium” och tryck på
.
Tryck på knappen med samma färg
på fjärrkontrollen.
Röd knapp (”Redigera”): Används
för att radera/kopiera mappar/filer,
osv.
Grön knapp (”Sortera”): Används
för att sorterna filerna efter namn,
datum eller storlek.
Gul knapp (”Bildspel”): Används
för att starta ett bildspel. Det går
även att spela upp bildspel med ljud
(sidan 54).
Blå knapp (”Medium”): Används
för att gå över till titellistan,
musiklistan eller DivX-listan.
F Rullist:
Tänds när inte alla mappar/filer får
plats på skärmen. För att se de dolda
mapparna/filerna trycker man på
M/m.
,forts.
53
G Fotofilnummer/totalt antal
fotofiler
5
Välj en fotofil och tryck på
.
Fotofilen visas över hela skärmen.
• För att se föregående/nästa bild trycker
man på ./>.
• För att vrida runt bilden trycker man
på den gröna knappen (”Rotera”).
• För att starta ett bildspel från den
nuvarande bilden trycker man på N.
• För att gå tillbaka till fotolistan trycker
man på O RETURN.
z
Om man väljer fotofiler med hjälp av MARKERknappen visas bara valda fotofiler över hela
skärmen eller som ett bildspel.
b
• Det kan hända att inga miniatyrbilder visas för
somliga fotofiler.
• För material i en DVD-videokamera som
innehåller både JPEG-bildfiler och filmer kan
den här brännaren bara spela upp filmavsnitten.
1
Anslut brännaren till TV:n med hjälp av
en HDMI-kabel (medföljer ej).
2
Ställ in punkten ”HDMI-upplösning” på
”Automatisk (1080p)” eller ”1080i” på
skärmen ”Video In / Ut” (sidan 83).
3
Ställ in TV:ns skärmupplösning på
1080p eller 1080i.
Om TV:n är kompatibel med [VIDEOA] så ställ in dess video/fotoinställning
på [VIDEO-A]-läget.
Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
För att spela upp ett bildspel med ljud
(gäller endast hårddisken)
Det går att spela upp ett bildspel till ljud som
är lagrat på hårddisken. Gör först
musikspellistor genom att lägga till ljudspår
(se ”För att skapa en spellista” på sidan 52).
1
Utför först proceduren fram till och med
steg 4 i avsnittet ”Uppspelning av
fotofiler” på sidan 53, tryck sedan på
den gula knappen (”Bildspel”) medan en
fil är markerad för att välja
”Effektinställning”, och tryck till sist på
.
”Effektinställning” tänds.
2
3
Välj ”Musik” eller ”Hast.”.
4
Välj ”Start” och tryck på .
Bildspelet med ljud startar.
För att avbryta bildspelet trycker man på
O RETURN eller x (stopp).
För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)
Se ”För att bläddra mellan sidorna i listan
(Sidläget)” på sidan 31.
För att zooma in bild
54
1
Tryck på ZOOM medan bilden visas
över hela skärmen.
2
Tryck upprepade gånger på ZOOM eller
för att ändra förstoringen.
Varje gång man trycker på ZOOM eller
ändras förstoringen i nedanstående
ordning.
2× t 4× t normal förstoring
Välj önskad musikspellista eller
hastighet med hjälp av </M/m/,.
Om det inte finns några musikspellistor
på hårddisken går det inte att välja
musikspellista. Välj ”Upprepa allt” för
att spela upp alla filerna.
Angående ”PhotoTV HD”
b
Med hjälp av ”PhotoTV HD” går det att se
synnerligen detaljerade bilder med
fotoliknande subtila texturer och
färgnyanser. Genom att ansluta en Sonyapparat som är kompatibel med ”PhotoTV
HD” via en HDMI-kabel kan du uppleva
dina foton på ett helt nytt sätt i
häpnadsväckande högupplösning. Till
exempel går det att se den fina texturen i
människohud, blommor, sand och vågor på
en stor skärm med lika hög bildkvalitet som
på papperskopior.
• Om det inte finns några musikfiler på vald
musikspellista spelas bildspelet upp utan ljud.
• Inställningen för punkten ”Effektinställning”
gäller även nästa gång man spelar upp ett
bildspel. För att spela upp ett bildspel utan ljud
ställer man in punkten ”Musik” på ”Av”.
5
För att se fotoinformation
1
2
3
Tryck på DISPLAY medan bilden visas
över hela skärmen eller under
uppspelning av bildspel.
Fotofilens namn och nummer visas.
Färgknapparna visas också.
Tryck på motsvarande färgknapp för att
vrida runt bilden, justera hastigheten för
bildspelet, osv.
DivX-listan, fotolistan eller musiklistan
tänds.
6
Kopieringslistan tänds.
7
Det går att spela upp DivX-filer/musikfiler/
fotofiler i en ansluten USB-enhet.
Utför steg 1 till 6 i ”Kopiering av
DivX-filer/musikfiler/fotofiler till
hårddisken” på sidan 48.
2
Välj en fil och tryck på
.
• Se sidan 49 för närmare detaljer om
uppspelning av DivX-videofiler.
• Se sidan 51 för närmare detaljer om
uppspelning av musikfiler.
• Se sidan 53 för närmare detaljer om
uppspelning av fotofiler.
8
Upprepa steg 7 för att välja alla
mappar eller filer som du vill
kopiera.
9
Tryck på den röda knappen (”Starta
kopier.”).
Valda mappar/filer kopieras till skivan.
• Om skivan ska spelas i andra DVDspelare så slutbehandla den. Se steg 2
till 7 i avsnittet ”Uppspelning av en
skiva i andra DVD-spelare (Stäng/
öppna)” på sidan 64 för närmare
detaljer.
b
Koppla inte loss USB-enheten medan den
används. Stanna uppspelningen och släck
listmenyn i förväg.
Kopiering av DivX-filer/
musikfiler/fotofiler till en
skiva
Välj en mapp eller fil som du vill
kopiera och tryck på MARKER.
En bock tänds vid vald punkt.
• För att ta bort bocken trycker man en
gång till på MARKER.
• För att välja/välja bort alla punkter
trycker man upprepade gånger på den
gula knappen (”Val”).
• För att ändra ordningen mellan
punkterna trycker man på den gröna
knappen (”Sortera”) för att välja
”Namn”, ”Storlek” eller ”Datum”
(endast för fotofiler), och trycker
sedan på .
Uppspelning från en USBenhet
1
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Kopiera”
och tryck sedan på .
Uppspelning
Tryck en gång till på DISPLAY för att
släcka informationen igen.
Välj filtyp (”Video (DivX)”, ”Foto”
eller ”Musik”) och tryck på .
z
Se sidan 72 angående hur man formaterar DVDRW-skivor/DVD-R-skivor.
b
Det går att kopiera redigerade DivX-filer/
musikfiler/fotofiler till en skiva.
1
Lägg i en DVD-RW/DVD-R-skiva
(i Video-format).
2
3
Tryck på HDD.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
4
Välj ”Medium” och tryck på
• Det går inte att kopiera filer från hårddisken till
en USB-enhet.
• Det går inte att kopiera filer till en inspelningsbar
DVD-skiva som det redan finns material på som
är inspelat i en annan brännare eller apparat.
• Det kan hända att DATA DVD-skivor som
slutbehandlats i den här brännaren inte går att
spela i andra komponenter.
• Det går inte att kopiera bildspel till en skiva.
• Vid kopiering av mappar i mer än 2 lager, går det
bara att kopiera upp till 2 mapplager till skivan.
.
55
Radering och redigering
Innan du börjar redigera
Det går att redigera titlar på hårddisken.
b
• Titlar på DVD-skivor går inte att redigera. På
DVD-RW/DVD-R-skivor (i VR-format) går det
att radera titlar.
• Det kan hända att det redigerade innehållet går
förlorat om skivan matas ut eller en
timerinspelning startar medan redigeringen
pågår.
• Om det tänds ett meddelande om att skivans
kontrollinformation är full, så radera eller
redigera titlar som inte behövs längre.
• Det kan hända att det återstående skivutrymmet
som visas på skärmen inte stämmer med det
faktiska återstående utrymmet på skivan.
• Det går inte att radera eller redigera titlar under
pågående inspelning.
Radering och redigering
av titlar
I det här avsnittet beskrivs de grundläggande
redigeringsfunktionerna. Observera att
redigeringen inte går att upphäva. Om du vill
redigera titlar utan att ändra
originalinspelningarna så skapa en
spellisttitel (sidan 59).
1
2
Tryck på TITLE LIST.
Välj en titel och tryck på den röda
knappen (”Redigera”).
Undermenyn tänds.
3
Välj ett alternativ och tryck på
.
Titlar går att redigera på följande sätt.
”Radera”: Används för att radera valda
titlar (sidan 56).
”Kopiering”: Används för att se
kopieringslistan (sidan 61).
”Döp om”: Används för att ändra titelns
namn (sidan 58).
”Skydda”: Används för att skydda valda
titlar. ” ” tänds bredvid skyddade titlar.
”A-B-radering”: Används för att radera
en del av en titel (sidan 57).
”Dela”: Används för att dela upp en titel
i två titlar (sidan 57).
”Ny spellista”: Används för att skapa en
spellista (sidan 59).
”Välj alla”: Används för att välja alla
titlar.
”Välj bort alla”: Används för att ta bort
alla bockar.
Radering av en titel (Radera)
HDD
1
2
-RWVR
-RVR
Tryck på TITLE LIST.
Välj den titel som du vill radera med
M/m.
Om du bara vill radera vald titel så gå
vidare till steg 5.
3
Tryck på MARKER.
En bock tänds bredvid vald titel.
• För att ta bort bocken trycker man en
gång till på MARKER.
56
4
Upprepa steg 2 och 3 för att välja alla
titlar som du vill radera.
5
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Radera”
och tryck sedan på .
5
Därmed är startpunkten (punkt A)
inställd.
6
Välj ”Ja” och tryck på
.
Valda titlar raderas.
7
b
(”Slut”).
Välj ”Radera” och tryck på
.
På skärmen blir du uppmanad att
bekräfta.
8
Välj ”Ja” och tryck på
.
Scenen raderas.
Radering av en del av en titel
(A-B-radering)
9
Välj ”Avsluta” och tryck på
avsluta proceduren.
för att
HDD
Det går att välja en del av en titel (en scen)
och sedan radera bara den delen. Observera
att raderade scener inte går att återställa.
För att avbryta ”A-B-radering”
Tryck på O RETURN. Titellistan tänds.
b
• Det kan hända att bilden eller ljudet avbryts
tillfälligt på det ställe där en del av en titel är
raderad.
• Det kan hända att det inte går att radera avsnitt på
under ca. 3 sekunder.
1
2
Tryck på TITLE LIST.
3
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”A-Bradering” och tryck sedan på .
Uppdelning av en titel (Dela)
”A-B-radering” tänds.
HDD
Välj den titel som du vill radera en
del av med M/m.
Radering och redigering
Titlar på DVD+RW/DVD+R-skivor eller
DVD-RW/DVD-R-skivor (i Video-format)
går inte att radera.
Välj punkt B och tryck på
Därmed är slutpunkten (punkt B)
inställd.
• Om du vill ändra punkt A eller B så
välj ”Start” respektive ”Slut” med </
,, och gör sedan om proceduren från
och med steg 5 eller 6.
På skärmen blir du uppmanad att
bekräfta.
6
Välj punkt A med hjälp av m/M
osv., och tryck sedan på (”Start”).
När man vill kopiera en lång titel till en skiva
men inte vill sänka bildkvaliteten, kan man
dela upp titeln i två mindre titlar. Observera
att uppdelningen inte går att återställa.
1
2
4
Tryck på TITLE LIST.
Välj den titel som du vill dela upp i
två titlar med M/m.
Tryck på N för att starta
uppspelningen.
,forts.
57
3
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Dela” och
tryck sedan på .
3
”Dela” tänds.
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Döp om”
och tryck sedan på .
Det går att mata in upp till 31 tecken.
Inmatningsrad: nuvarande namn
4
Tryck på N för att starta
uppspelningen.
5
Välj delningspunkt med hjälp av
m/M osv., och tryck sedan på
(”Välj”).
4
Därmed är delningspunkten inställd.
• Om du vill ändra delningspunkten så
välj ”Välj” med < och gör om detta
steg.
6
Välj ”Dela” och tryck på
• För att radera alla tecknen trycker man
på den gula knappen (”Nollställ allt”).
5
.
Välj ”Ja” och tryck på
.
Titeln delas upp i två titlar.
För att avbryta ”Dela”
Tryck på O RETURN. Titellistan tänds.
Inmatning av namn på en titel
(Döp om)
HDD
1
2
Tryck på TITLE LIST.
Tryck på </M/m/, för att välja det
tecken som du vill mata in, och tryck
sedan på .
Valt tecken visas på inmatningsraden.
• För att mata in ett mellanslag väljer
man den blanka tangenten och trycker
på .
• För att växla mellan bokstäver och
symboler trycker man på den gröna
knappen (”ABCabc”/”Symboler”).
• För att radera ett tecken flyttar man
markören till höger om det tecknet på
inmatningsraden och trycker på den
röda knappen (”Backsteg”).
• För att skjuta in ett tecken flyttar man
markören till höger om det ställe där
tecknet ska skjutas in. Välj sedan
tecken och tryck på .
På skärmen blir du uppmanad att
bekräfta.
7
Flytta markören till den punkt där du
vill skjuta in tecknet med hjälp av
</M/m/,.
6
Tryck på den blå knappen (”Spara”).
För att avbryta inställningen trycker
man på O RETURN.
Välj den titel som du vill döpa om
med M/m.
b
Endast de tecken som visas på tangentbordet på
skärmen går att mata in på den här brännaren.
58
6
För att skapa och
redigera en spellista
Genom att redigera en spellista går det att
redigera hur många gånger som helst utan att
själva inspelningen ändras. Det går att skapa
upp till 99 spellisttitlar.
Därmed är slutpunkten inställd.
• Om du vill ändra start- eller
slutpunkten så välj ”Start” respektive
”Slut” med </,, och gör sedan om
proceduren från och med steg 5 eller 6.
7
Välj ”Lägg till” och tryck på
.
En scen för spellisttiteln skapas.
• Om du vill lägga till fler scener så
upprepa steg 5 till 7.
• Om du vill lägga till scener från en
annan titel, så byt titel med hjälp av
./>.
b
Spellisttitlar som innehåller titlar som är inspelade
med kopieringsskyddssignaler av ”Copy-Once”typ går inte att kopiera eller flytta (sidan 102).
8
Välj ”Avsluta” och tryck på
.
Spellisttiteln läggs till på spellistan.
HDD
1
2
Tryck på TITLE LIST.
3
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Ny
spellista” och tryck sedan på
För att avbryta ”Ny spellista”
Välj den titel som du vill ha med i
spellisttiteln.
.
”Ny spellista” tänds.
4
Tryck på N för att starta
uppspelningen.
5
Välj startpunkt med hjälp av m/M
osv., och tryck sedan på (”Start”).
Tryck på O RETURN. Titellistan tänds.
För att spela upp en spellisttitel
Radering och redigering
För att skapa en spellisttitel
Välj slutpunkt och tryck på
(”Slut”).
Det går att spela upp spellisttitlar på
hårddisken eller en DVD-RW/DVD-R-skiva
(i VR-format).
1
Tryck på den gula knappen (”Gå till”)
medan titellistan visas.
2
Välj ”Spellista” med hjälp av M/m, och
tryck på .
För att gå tillbaka till titellistan trycker
man på den gula knappen (”Titellista”)
igen.
3
Välj en spellisttitel med M/m och tryck
på .
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
z
Det går att söka efter spellisttitlar med hjälp av
INFO-knappen under uppspelningens gång
(”Musiklistsökning”).
Därmed är startpunkten inställd.
,forts.
59
För att ändra uppspelningsordningen för
titlarna på en spellista
1
Tryck på den gröna knappen (”Sortera”)
medan spellistan visas.
2
Välj ”Efter datum” eller ”Efter namn”
med M/m och tryck på .
3
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja ”Redigera
spellista” och tryck sedan på .
Spellistredigeringsmenyn tänds.
b
Det går inte att skapa en spellisttitel som innehåller
scener från både titlar i DR-format och titlar i
andra inspelningsformat.
Radering av en spellisttitel
4
HDD
1
Tryck på TITLE LIST för att gå över till
spellistan.
Se ”För att spela upp en spellisttitel” på
sidan 59 för närmare detaljer om hur
man går över till spellistan.
2
Utför steg 2 till 6 i ”Radering av en
titel (Radera)” på sidan 56.
Redigering av en spellisttitel
HDD
1
Tryck på TITLE LIST för att gå över till
spellistan.
Se ”För att spela upp en spellisttitel” på
sidan 59 för närmare detaljer om hur
man går över till spellistan.
2
60
Välj den spellisttitel som du vill
redigera med M/m.
Välj en scen som du vill redigera med
</M/m/,.
Tryck på
5
för att förgranska scenen.
Tryck på motsvarande färgknapp.
• Den gröna knappen (”Flytta”):
Används för att ändra scenordningen.
Välj det nya stället för scenen med
hjälp av </M/m/, och tryck på .
• Gul knapp (”Lägg till”): Används för
att lägga till en scen. Välj var du vill
skjuta in scenen med hjälp av </M/
m/,, och utför sedan steg 5 till 7 i
avsnittet ”För att skapa en spellisttitel”
på sidan 59.
• Blå knapp (”Radera”): Används för att
radera scenen.
För att avbryta ”Redigera spellista”
Tryck på O RETURN. Spellistan visas.
Kopiering (hårddisken y
DVD-skivor)
Innan du börjar kopiera
I det här kapitlet betyder ”kopiering” att
”kopiera en inspelad titel från den inbyggda
hårddisken (HDD) till en skiva, eller
omvänt”.
Läs först igenom följande
försiktighetsanvisningar som gäller för alla
kopieringsmetoderna innan du börjar.
Innan du börjar...
z
När man kopierar en spellisttitel blir den inspelad
som en originaltitel.
b
• Titlar som innehåller kopieringsskyddssignaler
flyttas. Se ”Kopieringbegränsningar” på sidan
102 för närmare detaljer om
”flyttningsfunktionen”.
• Det går inte att utföra några andra manövrer
medan kopiering pågår.
• Timerinspelningar startar inte medan
kopieringen pågår. Kontrollera innan du börjar
kopiera att det inte finns några timerinspelningar
som strax ska starta på timerlistan.
• Beroende på DVD-skivan kan det hända att
bildförhållandet ändras när en titel kopieras.
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Välj de titlar som du vill kopiera på vanlig
hastighet med hjälp av kopieringslistan.
1
Lägg i den DVD-skiva som du vill
kopiera till.
Se ”Uppspelning av skivor och
inspelade program” på sidan 43.
2
3
4
Tryck på HDD.
Tryck på TITLE LIST.
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja
”Kopiering” och tryck sedan på
.
Kopieringslistan tänds.
Kopiering (hårddisken y DVD-skivor)
• När man väl har kopierat en titel på
hårddisken till en DVD-skiva går det inte
att redigera den titeln på DVD-skivan.
Redigera titeln på hårddisken först.
• När man kopierar en spellisttitel som
innehåller scener i flera olika
inspelningsformat och kopieringsläget är
inställt på ”Original”, kopieras vald titel i
det nuvarande inspelningsformatet för
analoga sändningar (standardinställningen
är SP). Om du vill ändra
inspelningsformatet så välj något annat
kopieringsformat än ”Original”.
• Använd en DVD-RW/DVD-R-skiva (i
VR-format) för att kopiera material som
innehåller scener med olika
bildförhållanden från hårddisken till en
DVD-skiva.
Kopiering från
hårddisken till en DVDskiva (hårddisken t
DVD-skivor)
A Kopieringsriktning
B Total storlek för valda titlar (totalt
antal titlar)
C Detaljerad information om vald
titel
D Bock
E Ledigt utrymme på
kopieringsskivan (ungefärligt)
,forts.
61
5
Välj en titel som du vill kopiera och
tryck på MARKER.
En bock tänds bredvid vald titel.
• För att välja bort titeln trycker man en
gång till på MARKER.
• För att välja/välja bort alla punkter på
en gång trycker på den gula knappen
(”Val”) för att välja ”Välj alla” eller
”Välj bort alla”, och trycker sedan på
.
• För att växla mellan titellistan och
spellistan trycker man på den blå
knappen (”Byt lista”).
• För att ändra titelordningen trycker
man på den gröna knappen (”Sortera”)
för att välja ”Efter namn”, ”Efter
längd” osv., och trycker sedan på .
6
Upprepa steg 5 för att välja alla titlar
som du vill kopiera.
7
Tryck på den röda knappen (”Starta
kopier.”).
Kopieringsformatslistan tänds.
8
Välj kopieringsformat med M/m och
tryck på .
Kopieringen startar.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor
(i Video-format)/DVD+R-skivor blir du
tillfrågad på displayen om du vill
slutbehandla skivan efter kopieringen.
Om du väljer ”Ja” slutbehandlas skivan
när kopieringen är klar.
z
Se ”Skillnader mellan olika skivtyper” på sidan 64
angående formatering av nya DVD-skivor.
62
Angående kopieringsformat
• När man väljer ”Original” i steg 8:
– Titlar som är inspelade i DR-format samt
spellisttitlar som enbart innehåller scener
i DR-format konverteras till 6 Mbps när
de kopieras.
– Titlar som är inspelade i andra
inspelningsformat än DR-format
kopieras i sitt inspelningsformat.
– Spellisttitlar som innehåller scener i flera
olika inspelningsformat kopieras i det
nuvarande inspelningsformatet för
analoga sändningar
(standardinställningen är SP).
• Om man väljer något annat
kopieringsformat än ”Original” i steg 8,
kopieras alla valda titlar i valt
kopieringsformat. Om du vill välja olika
kopieringsformat för varje titel, så kopiera
titlarna en i taget.
• Kopieringshastigheten kan aldrig
överskrida brännarens maximala
kopieringshastighet även om man
använder skivor med stöd för högre
kopieringshastigheter. Det kan även hända
att brännaren inte kan kopiera på maximal
hastighet beroende på skivans skick.
För att se kopieringsinformation
Under kopieringens gång går det att
förhandsgranska titeln och kontrollera
kopieringsinformationen hela tiden. Tryck
på DISPLAY för att gömma undan
kopieringsinformationen.
För att avbryta kopieringen
1
Tryck på x REC STOP.
På skärmen blir du uppmanad att
bekräfta.
2
Välj ”Ja” och tryck på .
Om kopieringen avbryts mitt i blir inga
delar av den titeln kopierade till DVDskivan. Observera dock att det lediga
utrymmet sjunker i så fall på DVD+R/
DVD-R-skivor.
b
HDD
+RW
-RVR
-RVideo
-RWVR -RWVideo
+R
Det går att kopiera titlar från en
slutbehandlad DVD-skiva till hårddisken.
1
Lägg i den slutbehandlade DVD-skiva
som du vill kopiera från.
Se ”Uppspelning av skivor och
inspelade program” på sidan 43.
2
3
Tryck på DVD.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
4
5
6
Välj ”Medium” och tryck på
.
Välj ”Video (Titel)” och tryck på
Tryck på den röda knappen
(”Redigera”) för att välja
”Kopiering” och tryck sedan på
.
Kopiering (hårddisken y DVD-skivor)
• Tvåspråkiga titlar kopieras i stereo. Endast den
ljudsignal som är vald med hjälp av punkten
”Tvåspråkig inspel.” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 85) (”Språk A/Vänster”
(standardinställningen) eller ”Språk B / Höger”)
kopieras till DVD-skivan. För att kopiera en
tvåspråkig titel i något annat inspelningsformat
än DR med både huvud- och underljudet, måste
man kopiera varje titel var för sig till en DVDVR-skiva i ”Original”-format.
• Det går inte att kopiera titlar till slutbehandlade
DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor/DVD+Rskivor. Det går dock att kopiera till DVD-RWskivor som är slutbehandlade i den här brännaren
genom att först upphäva slutbehandlingen av
skivan (sidan 73).
• Talade beskrivningar och textning kopieras inte
till DVD-skivor.
• Radioprogram som spelats in med den här
brännaren går inte att kopiera till DVD-skivor.
• Eventuella kapitelmarkeringar i materialet som
ska kopieras blir också kopierade. Det kan dock
hända att kapitelmarkeringarnas position flyttas
en aning jämfört med originalet.
Kopiering från en
slutbehandlad DVDskiva till hårddisken
(DVD-skivor t
hårddisken)
.
Kopieringslistan tänds.
7
Välj en titel som du vill kopiera och
tryck på MARKER.
En bock tänds bredvid vald titel.
• För att välja bort titeln trycker man en
gång till på MARKER.
• För att välja/välja bort alla punkter på
en gång trycker på den gula knappen
(”Val”) för att välja ”Välj alla” eller
”Välj bort alla”, och trycker sedan på
.
8
Upprepa steg 7 för att välja alla titlar
som du vill kopiera.
9
Tryck på den röda knappen (”Starta
kopier.”).
Kopieringsformatslistan tänds.
,forts.
63
10 Välj kopieringsformat med M/m och
tryck på
.
Kopieringen startar.
z
När man väljer ”Original” i steg 10 kopieras
titlarna i det format som de är inspelade med.
För att avbryta kopieringen
1
Tryck på x REC STOP.
På skärmen blir du uppmanad att
bekräfta.
2
Välj ”Ja” och tryck på .
Om kopieringen avbryts mitt i blir inga
delar av den titeln kopierade till
hårddisken.
b
Uppspelning av en skiva
i andra DVD-spelare
(Stäng/öppna)
-RWVR -RWVideo
-RVR
-RVideo
Slutbehandling är nödvändig för att det ska
gå att spela skivor som är kopierade med den
här brännaren i andra DVD-spelare.
Kontrollera skillnaderna mellan olika
skivtyper i nedanstående tabell innan du
börjar med slutbehandlingen.
Skillnader mellan olika skivtyper
+RW
-RWVR
• Det går inte att kopiera från DVD VIDEO-skivor
till hårddisken.
• Tvåspråkiga titlar kopieras i stereo. Endast den
ljudsignal som är vald med hjälp av punkten
”Tvåspråkig inspel.” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 85) (”Språk A/Vänster”
(standardinställningen) eller ”Språk B / Höger”)
kopieras till hårddisken.
-RWVideo
64
+R
Slutbehandling behövs ej.
Slutbehandling behövs inte för att
spela skivan i en apparat som kan
hantera VR-format.
Efter slutbehandling går det inte att
kopiera mer material till den
skivan. Det går dock att redigera
igen på skivor som slutbehandlats i
den här brännaren genom att först
upphäva slutbehandlingen
(sidan 73) eller formatera om
skivan (sidan 72). Observera dock
att när man formaterar om en skiva
försvinner allt material som var
inspelat på den.
Även om den andra DVD-spelaren
i princip kan hantera VR-format
kan det ändå vara nödvändigt att
slutbehandla skivan, speciellt om
inspelningstiden är väldigt kort.
Slutbehandling är nödvändig för att
kunna spela skivan i andra DVDspelare än den här brännaren.
Efter slutbehandling går det inte att
kopiera mer material till den
skivan. Det går dock att kopiera
mer material till skivor som
slutbehandlats i den här brännaren
genom att först upphäva
slutbehandlingen (sidan 73) eller
formatera om skivan (sidan 72).
Observera dock att när man
formaterar om en skiva försvinner
allt material som var inspelat på
den.
-RVR
+R
-RVideo
1
Slutbehandling är nödvändig.
Skivan går bara att spela i DVDspelare som kan hantera DVD-Rskivor i VR-format.
Det går inte att redigera eller
kopiera på skivan efter
slutbehandlingen.
Slutbehandling är nödvändig för att
kunna spela skivan i andra DVDspelare än den här brännaren.
Efter slutbehandling går det inte att
kopiera mer material till den
skivan.
Lägg i en skiva.
Se ”Uppspelning av skivor och
inspelade program” på sidan 43.
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
Välj ”Skivinställningar” och tryck på
.
4
Välj ”Skivinformation” och tryck på
.
Skivinformationsskärmen tänds.
5
6
Välj ”Stäng/öppna” och tryck på
Välj ”Ja” och tryck på
.
.
Brännaren börjar slutbehandla skivan.
7
Kopiering (hårddisken y DVD-skivor)
2
Tryck på SYSTEM MENU för att lämna
favoritlistan.
z
För DVD+RW/DVD+R-skivor och DVD-RW/
DVD-R-skivor (i Video-format) skapas en DVDmeny.
b
• Beroende på skivans skick eller den andra DVDspelaren kan det hända att en skiva inte går att
spela även om den är slutbehandlad.
• Det kan hända att den här brännaren inte kan
slutbehandla skivor som är inspelade i andra
brännare.
• Om man lägger i en skiva som inte är
slutbehandlad i en annan DVD-spelare kan det
kopierade innehållet skadas.
65
b
Kopiering från en
hårddiskvideokamera/DV-videokamera
Kopiering från en
hårddiskvideokamera
Det går att kopiera innehållet i en Sony
hårddiskvideokamera till brännarens
hårddisk via USB-uttaget på frontpanelen.
Metoderna för att kopiera från en
hårddiskvideokamera inkluderar:
– Enknappskopiering
– Kopiering med hjälp av informationen på
skärmen
Följ anvisningarna i avsnittet ”Förberedelser
för kopiering från en hårddiskvideokamera”
och gå sedan vidare till avsnittet om
kopiering.
Innan du börjar kopiera från en
hårddiskvideokamera...
• Kontrollera att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme på brännarens hårddisk för
kopieringen (sidan 73). Det går att skapa
utrymme genom att radera titlar (sidan 56).
• Innehållet kopieras i det nuvarande
inspelningsformatet för analoga
sändningar och separata komponenter
(standardinställningen är SP). Om du vill
kontrollera eller ändra inspelningsformatet
så tryck på INPUT för att gå över till
ingången för analoga sändningar eller en
separat komponent, och tryck sedan
upprepade gånger på REC MODE.
z
• Om du vill kopiera via LINE IN-ingångarna så
se ”Inspelning från en ansluten komponent” på
sidan 42.
• Om du vill kopiera innehållet i
hårddiskvideokameran till en DVD-skiva, så
kopiera det först till brännarens hårddisk, och
redigera sedan titeln på hårddisken och kopiera
den till en DVD-skiva.
• Om brännarens hårddisk blir full eller om
kopieringen avbryts mitt i blir de delar som
redan hunnit kopieras kvar på hårddisken.
• 5,1-kanaligt Dolby Digital-ljud som spelats in
med en hårddiskvideokamera konverteras ner till
2 kanaler när det kopieras till den här brännaren.
66
• Det går inte att utföra timerinspelning eller några
andra manövrer medan kopieringen från
hårddiskvideokameran pågår.
• De kameror som stöds är Sony HDD SDvideokameror (med standardupplösning) som
lanserats från och med april 2009.
• Den här brännaren saknar stöd för AVCHDformat (HD = högupplösning). Det går bara att
kopiera bildmaterial i MPEG-2-format (SD =
standardupplösning).
• Om hårddiskvideokameran innehåller både
stillbilder och rörliga bilder, går det bara att
kopiera de rörliga bilderna till brännaren.
• Spellistor som skapats på hårddiskvideokameran
går inte att kopiera till brännaren.
• Vid kopiering från en hårddiskvideokamera
upptäcker brännaren information om
tagningsdatum och tidpunkt i
hårddiskvideokameran och använder den
informationen. Om hårddiskvideokamerans
klocka är fel inställd kan det hända att brännaren
inte kan kopiera innehållet ordentligt. Glöm inte
att ställa hårddiskvideokamerans klocka innan
du börjar filma.
• Det går inte att spela in datumet, tidpunkten eller
innehållet i hårddiskvideokamerans minne på
brännaren.
• När man kopierar material som är inspelat i ett
högkvalitetsläge på hårddiskvideokameran till
brännaren, kan kopieringen ta längre tid än
själva inspelningen.
• Ställ in brännaren och hårddiskvideokameran på
samma TV-system.
• Om det finns fler än 999 titlar på brännarens
hårddisk går det inte att kopiera innehållet i
hårddiskvideokameran till brännaren.
Hur titlar och kapitel skapas
Vid varje kopieringsmanöver delas
materialet som kopieras till brännaren upp i
olika titlar efter tagningsdatumet. Om
datumet ändras till påföljande datum under
en och samma tagningssession kommer hela
det materialet med i titeln för det datum när
tagningssessionens påbörjades.
Titlar delas in i kapitel. Varje
tagningssession i hårddiskvideokameran blir
till ett kapitel.
z
Titlarna döps automatiskt till ”USB *** (starttiden
för den första tagningssessionen)”.
b
b
Om den totala inspelningstiden överskrider
8 timmar eller det finns fler än 99 scener delas
materialet upp i två eller flera titlar vid
kopieringen, även om alla scenerna är inspelade
samma dag.
• Anslut hårddiskvideokameran direkt till
brännaren.
• Koppla inte loss USB-kabeln under pågående
kopiering.
• Om det inte går att mata in signalen på rätt sätt
via USB-uttaget på frontpanelen eller om det
inte går att styra brännaren på rätt sätt när en
hårddiskvideokamera är ansluten, så anslut
hårddiskvideokameran till LINE IN-ingångarna
och följ anvisningarna i avsnittet ”Inspelning
från en ansluten komponent” på sidan 42.
Förberedelser för kopiering
från en hårddiskvideokamera
Anslut hårddiskvideokameran till USButtaget på brännaren.
Se även bruksanvisningen till
hårddiskvideokameran före anslutningen.
1
Slå på hårddiskvideokameran och
brännaren.
2
Anslut hårddiskvideokameran till
USB-uttaget på frontpanelen.
Enknappskopiering från en
hårddiskvideokamera
(ONE-TOUCH DUB)
HDD
till USB-uttaget
USB-kabel
(medföljer ej)
Utför steg 1 till 3 i avsnittet
”Förberedelser för kopiering från en
hårddiskvideokamera” på sidan 67 och
tryck på ONE-TOUCH DUB på brännaren.
Brännaren börjar kopiera innehållet i
hårddiskvideokameran till titellistan för
brännarens hårddisk.
USB-uttag
Hårddiskvideokamera
: Signalflöde
3
Ställ in hårddiskvideokameran på
USB-läget (t.ex. ” COMPUTER”
eller ” USB CONNECT”).
För att avbryta kopieringen medan den
pågår
Kopiering från en hårddiskvideokamera/DV-videokamera
DVD-brännare
Det går att kopiera material från
hårddiskvideokameran till brännarens
hårddisk med en enda tryckning på ONETOUCH DUB-knappen på brännaren.
Den allra första gången man kopierar från
hårddiskvideokameran kopieras hela
innehållet till brännaren. I fortsättningen
kopieras bara nytagna sessioner som ännu
inte har kopierats till brännaren.
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta kopieringen.
Se bruksanvisningen till
hårddiskvideokameran för närmare
detaljer.
,forts.
67
6
b
• Knappen för enknappskopiering på
hårddiskvideokameran fungerar inte
tillsammans med den här brännaren.
• Vid enknappskopiering kopieras inte material
som redan har kopierats en gång till brännaren,
även om det har raderats från brännaren. Om du
vill kopiera samma material till brännaren en
gång till så återställ datumet och tidpunkten för
enknappskopiering genom att utföra proceduren
för ”Nollställ enknappskopiering” på skärmen
”System 2” (sidan 80), och utför sedan
enknappskopiering igen.
• Alla data om kopieriat material försvinner när
man återställer brännaren (sidan 97).
Kopiering från en
hårddiskvideokamera med
hjälp av informationen på
skärmen
(Hårddiskkamerakopiering)
HDD
Det går att kopiera innehållet i
hårddiskvideokameran till brännarens
hårddisk med hjälp av informationen på
skärmen.
1
Utför steg 1 till 3 i avsnittet
”Förberedelser för kopiering från en
hårddiskvideokamera” på sidan 67.
2
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
Välj ”Hårddisk/DV-kamera” och tryck
på .
4
Välj ”Hårddiskkamerakopiering” och
tryck på .
5
Välj ”Ja” eller ”Nej” med hjälp av
</, och tryck på .
Om du väljer ”Ja” sorteras alla scener i
hårddiskvideokameran efter datum och
delas upp i mappar med datumet som
namn.
Om du väljer ”Nej” visas en lista över
alla scener i hårddiskvideokameran.
68
Välj en scen/mapp som du vill
kopiera till brännaren med hjälp av
</M/m/, och tryck på MARKER.
En bock tänds bredvid vald punkt.
• För att ta bort bocken trycker man en
gång till på MARKER.
• För att välja/välja bort alla punkter på
en gång trycker på den gula knappen
(”Val”) för att välja ”Välj alla” eller
”Välj bort alla”, och trycker sedan på
.
• Tryck på
för att förgranska en scen
utan ljud. För att avsluta
förgranskningen trycker man på
x (stopp).
7
Upprepa steg 6 för att välja alla de
scener/mappar som du vill kopiera.
8
Tryck på den röda knappen (”Starta
kopier.”).
Brännaren börjar kopiera innehållet i
hårddiskvideokameran till titellistan för
brännarens hårddisk.
För att avbryta kopieringen
Tryck på x REC STOP. Det går även att
välja ”Avbryt” och trycka på .
z
Det går att välja upp till 999 scener att kopiera till
brännaren på en gång.
b
Kopiering från en DVvideokamera
I det här avsnittet beskrivs hur man kopierar
från en DV-videokamera via DV INingången på frontpanelen. Om du vill
kopiera via LINE IN-ingångarna så se
”Inspelning från en ansluten komponent” på
sidan 42.
DV IN-ingången på den här brännaren följer
i.LINK-standarden.
Följ anvisningarna i avsnittet ”Förberedelser
för kopiering från en DV-videokamera” och
gå sedan vidare till avsnittet om kopiering.
Se ”Angående i.LINK” på sidan 106 för
närmare information om i.LINK.
• Kontrollera att det finns tillräckligt mycket
ledigt utrymme på brännarens hårddisk för
kopieringen (sidan 73). Det går att skapa
utrymme genom att radera titlar (sidan 56).
Anslutningar
DVD-brännare
Hur kapitel skapas
Materialet som kopieras till hårddisken blir
till en enda titel. Denna titel delas in i
kapitel. Det skapas ett kapitel för varje
tagningssession på bandet och för varje paus
under kopieringen.
För att brännarens automatiska
kapitelindelningsfunktion ska fungera på
rätt sätt är det viktigt att DV-videokamerans
klocka är rätt ställd innan man börjar filma.
till DV IN
i.LINK-kabel
(medföljer ej)
Förberedelser för kopiering
från en DV-videokamera
Det går att ansluta en DV-videokamera till
DV IN-ingången på brännaren för att
kopiera eller redigera från band i DV/
Digital8-format. Det är hur lätt som helst
eftersom brännaren snabbspolar bandet åt
dig – du behöver inte själv göra någonting
med DV-videokameran.
Se även bruksanvisningen till DVvideokameran innan du ansluter den.
Kopiering från en hårddiskvideokamera/DV-videokamera
Innan du börjar kopiera från en DVvideokamera...
• Det går inte att spela in medan kopiering från en
DV-videokamera pågår.
• DV IN-ingången är endast en ingång. Det matas
inte ut några signaler via det uttaget.
• Det går inte att använda DV IN-ingången om:
– det inte går att mata in signaler via DV INingången på frontpanelen eller det inte går att
styra brännaren ordentligt när en digital
videokamera är ansluten (se ”Angående
i.LINK” på sidan 106). Anslut i så fall
kameran till LINE IN-ingången och följ
anvisningarna i avsnittet ”Inspelning från en
ansluten komponent” på sidan 42.
– insignalen inte är i DVC-SD format. Anslut
inte en digital videokamera i MICRO MVformat även om den har ett i.LINK-uttag.
– bildmaterialet på bandet innehåller
kopieringsskyddssignaler som begränsar
möjligheterna till inspelning.
• Ställ in brännaren och DV-videokameran på
samma TV-system (sidan 83).
• Om det finns fler än 999 titlar på hårddisken går
det inte att kopiera innehållet i DVvideokameran till brännaren.
DV-utgång
: Signalflöde
1
DV-videokamera
Sätt i originalbandet i DV/Digital8format i DV-videokameran och ställ
DV-videokameran i
videouppspelningsläge.
,forts.
69
2
Tryck upprepade gånger på REC
MODE på fjärrkontrollen för att välja
inspelningsformat.
Om du vill ändra inspelningsformatet så
tryck först på INPUT för att gå över till
ingången för den analoga sändningen
eller den externa ingången.
Se sidan 102 för närmare detaljer om
inspelningsformat.
3
Ställ in punkten ”DV ingång” på
skärmen ”Ljud In” (sidan 85).
Nu är du redo att börja kopiera. Välj en
av kopieringsmetoderna som beskrivs
på följande sidor.
b
• Det går bara att ansluta en digital
videokomponent åt gången till brännaren.
• Det går inte att styra brännaren med hjälp av
någon annan apparat eller en annan brännare av
samma modell.
• Det går inte att kopiera datumet, tidpunkten eller
innehållet i kassettminnet till hårddisken.
• Vid kopiering från ett band i DV/Digital8-format
som är inspelat med flera olika ljudspår, t.ex. ett
band med flera olika samplingsfrekvenser
(48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz), kan det hända
att ljudet blir konstigt eller inte hörs alls på det
ställe där samplingsfrekvensen ändras.
• Det kan hända att det uppstår tillfälliga
störningar i bilden eller att start- och
slutpunkterna för en titel blir annorlunda än vad
du har ställt in om det är något av följande
problem med original-DV/Digital8-bandet.
Anslut i så fall DV-videokameran till LINE INingången och följ anvisningarna i avsnittet
”Inspelning från en ansluten komponent”
(sidan 42):
– Det förekommer ett blankt mellanrum mitt i
det inspelade materialet på bandet.
– Bandets tidskod inte är sekventiell.
– Bildstorleken eller inspelningsformatet ändras
mitt på bandet som ska kopieras.
70
• Om brännaren är inställd på ett annat TV-system
än innehållet på DV-bandet, blir bara en blank
eller en helt svart skärm inspelad. Ställ in
punkten ”Ingående färgsystem” på skärmen
”Video In / Ut” på samma TV-system som
innehållet på DV-bandet är inspelat med
(sidan 83).
• Ställ in punkten ”Tvåspråkig inspel.” på
antingen ”Språk A/Vänster”
(standardinställningen) eller ”Språk B / Höger”
på skärmen ”Ljud In” (sidan 85) vid kopiering
av tvåspråkiga titlar från ett band i DV/Digital8format.
Enknappskopiering från en DVvideokamera (ONE-TOUCH DUB)
HDD
Det går att kopiera hela innehållet på ett
band i DV/Digital8-format till hårddisken
med bara en enda tryckning på ONETOUCH DUB-knappen på brännaren.
Brännaren styr DV-videokameran under
hela processen och gör färdigt kopieringen.
Utför steg 1 till 3 i avsnittet
”Förberedelser för kopiering från en DVvideokamera” på sidan 69 och tryck på
ONE-TOUCH DUB på brännaren.
Brännaren spolar tillbaka bandet och börjar
sedan kopiera innehållet på det.
När kopieringen är färdig spolar brännaren
tillbaka bandet till början igen.
För att avbryta kopieringen medan den
pågår
Tryck på SYSTEM MENU.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta kopieringen.
b
4
Välj ”DV-kopiering” och tryck på
• Om det förekommer ett blank mellanrum, bilder
som innehåller kopieringsskyddsignaler eller
signaler som är inspelade med ett annat TVsystem än vad brännaren är inställd på på bandet,
pausar brännaren kopieringen. Om brännaren tar
emot en inspelningsbar signal igen inom
5 minuter återupptar den automatiskt
kopieringen. Annars avslutas enknapps-DVkopieringen automatiskt.
• Enknapps-DV-kopieringen avslutas automatiskt
om brännaren inte uppfattar någon
inspelningsbar signal på över 12 sekunder i
början på bandet.
• Om en hårddiskvideokamera är ansluten till
USB-uttaget samtidigt, startar kopiering från
hårddiskvideokameran när man trycker på ONETOUCH DUB-knappen. Koppla först bort
hårddiskvideokameran från USB-uttaget innan
du börjar kopiera från DV-videokameran.
• Om en timerinspelning är inställd på att starta
under enknapps-DV-kopieringen tänds ett
meddelande. Följ i så fall anvisningarna på
skärmen.
5
Leta redan på den punkt på DV/
Digital8-bandet som du vill börja
kopiera ifrån med hjälp av m/M
osv., och tryck sedan på X.
6
Välj ”Inspelningsstart” och tryck på
.
HDD
Det går att välja enskilda scener och kopiera
dem under uppspelning av ett band i DV/
Digital8-format.
1
Utför steg 1 till 3 i avsnittet
”Förberedelser för kopiering från en
DV-videokamera” på sidan 69.
2
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
3
Välj ”Hårddisk/DV-kamera” och tryck
på .
Kopieringen startar på brännaren.
7
Välj ”REC pause” och tryck på
.
Kopieringen pausas på brännaren.
8
Tryck på N och upprepa steg 5 till 7
för att kopiera ytterligare scener.
9
Välj ”REC stop” och tryck på
.
Valda scener kopieras som en enda titel.
För att lämna läget för ”DV-kopiering”
Tryck på SYSTEM MENU.
b
• Det går inte att ställa in en scen som är kortare än
1 sekund.
• Brännaren pausar inspelningen om det
förekommer ett blankt mellanrum på bandet,
bilder som innehåller kopieringsskyddssignaler
eller signaler som är inspelade enligt något annat
TV-system än det som brännaren är inställd på.
Om brännaren uppfattar en inspelningsbar signal
igen inom 5 minuter återupptar den automatiskt
inspelningen. Annars avbryter brännaren DVkopieringen och går tillbaka till systemmenyn.
Kopiering från en hårddiskvideokamera/DV-videokamera
Kopiering från en DVvideokamera med hjälp av
informationen på skärmen
(DV-kopiering)
.
71
Inställningar och justeringar
Hur man använder
skivinställningsmenyerna
(Skivinställningar)
Dessa menyer används för att justera olika
inställningar för hårddisken och DVDskivor.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge eller under
pågående uppspelning.
2
Välj ”Skivinställningar” med hjälp av
M/m, och tryck på .
3
Välj önskad inställningspunkt med
M/m och tryck på .
Se förklaringarna i följande avsnitt.
Skivinställningar
(Skivinformation)
Det går att kontrollera skivinformation och
använda följande funktioner.
Exempel: När en DVD-RW-skiva (i VRformat) är ilagd.
1 ”Skivnamn”
2 ”Använt utrymme”/”Återstår” (ung.):
Här visas använd/återstående tid på
skivan med nuvarande
inspelningsformat (t.ex. SP-format).
3 ”Skivskydd”: Här visas om skyddet är
påslaget.
4 ”Skivtyp”
5 ”Formattyp”: Här visas
inspelningsformatet.
6 Skivinställningsknappar
Vilka inställningar som går att utföra
beror på skivtypen.
”Stäng/öppna” (sidan 64)/”Upphäv
slutbeh.” (sidan 73)
”Formatera”: Används för att formatera
en skiva. För DVD-RW-skivor måste
man även välja inspelningsformat (VRformat eller Video-format) (sidan 64).
b
Det kan hända att ”Skivinformation”-funktionen
inte fungerar för DVD-skivor som är skapade med
hjälp av annan DVD-utrustning.
72
Upphäv slutbeh.
Formatering av
hårddisken
(Hårddiskformatering)
Det går att upphäva slutbehandlingen för en
skiva som är slutbehandlad.
För DVD-RW-skivor (i Video-format)
För DVD-RW-skivor (i Video-format) som
slutbehandlats för att förhindra ytterligare
kopiering går det att upphäva
slutbehandlingen för att tillåta kopiering
igen.
Det går att kontrollera det använda/
återstående utrymmet på hårddisken och
använda följande funktioner.
För DVD-RW-skivor (i VR-format)
Om det inte går att redigera på en DVD-RWskiva (i VR-format) som har slutbehandlats i
en annan DVD-komponent, så upphäv
slutbehandlingen för den skivan.
b
Det kan hända att den här brännaren inte kan
upphäva slutbehandlingen för DVD-RW-skivor
(i Video-format) som har slutbehandlats i en annan
brännare.
3
Välj ”Upphäv slutbeh.” och tryck på
.
Välj ”Ja” och tryck på .
Brännaren börjar upphäva
slutbehandlingen för skivan.
Upphävningen kan ta ett par minuter.
Tryck på SYSTEM MENU för att lämna
favoritlistan.
B Hårddiskinställningsknappar
”Radera”: Används för att radera alla
titlar (utom skyddade titlar) på
hårddisken.
”Formatera”: Används för att formatera
om hårddisken om det har uppstått något
fel på den. Allt inspelat material på
hårddisken raderas vid formateringen.
Inställningar och justeringar
1
2
A ”Använt utrymme”/”Återstår” (ung.):
Här visas den använda/återstående
tiden med nuvarande
inspelningsformat (t.ex. DR-format)
och det använda/återstående
utrymmet på hårddisken.
73
Hur man använder
inställningsmenyerna
(Grundinställningar)
Det går att ändra olika inställningar för
brännaren, som t.ex. kanalinställningarna,
ljudinställningarna, osv.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge eller under
pågående uppspelning.
2
Välj ”Grundinställningar” med hjälp
av M/m, och tryck på .
3
Välj önskad inställningspunkt med
M/m och tryck på .
Se förklaringarna i följande avsnitt.
Standardinställningarna är
understrukna.
Klockinställningar
Brännaren ställer automatiskt klockan när
digitala kanaler har avsökts och lagrats.
Auto Klockinst.
Används för att slå på den automatiska
klockinställningsfunktionen när en station i
ditt område sänder ut en tidssignal.
Välj ”På” och tryck på .
• Om brännaren inte tar emot några
tidssignaler från någon station så välj ”Av”
och ställ klockan för hand.
Manuell klockinst.
Ställ in dag, månad, år, timmar och minuter
med hjälp av </M/m/,, och tryck sedan
på
för att starta klockan.
Sommartid
Välj ”På” om det är sommartid för tillfället
och tryck på .
74
För att avbryta avsökningen
Antenn- och
mottagningsinställningar
(Kanal)
Det går att göra olika mottagar- och
kanalinställningar för brännaren.
Tryck på O RETURN. När resultskärmen
tänds så välj ”Ja” för att spara resultatet.
b
När man ställer in kanaler med hjälp av ”Auto
kanalsökning” raderas timerinställningarna på
timerlistan.
Auto kanalsökning
Används för att ställa in kanaler automatiskt.
1
Ställ in respektive punkt med hjälp av
</,, och tryck sedan på m för att gå
vidare.
Kanaltyp
Både digitala och analoga
kanaler avsöks.
Digital
Enbart digitala kanaler
avsöks.
Analog
Enbart analoga kanaler
avsöks.
Inställningar och justeringar
Alla
Tjänsttyp
Alla
tjänster
Alla kanaler avsöks,
inklusive digitala
betalkanaler.
Fria
tjänster
Endast gratiskanaler
avsöks.
2
Välj ”Start” med hjälp av M/m, och
tryck på .
Brännaren börjar avsöka kanalerna.
Avsökningen kan ta en stund beroende
på landet/området eller inställningarna.
3
Välj ”Ja” och tryck på .
Om du ställde in ”Kanaltyp” på ”Alla” i
steg 1 fortsätter brännaren med att
avsöka analoga kanaler.
,forts.
75
b
Manuell digital inställning
Används för att ställa in digitala kanaler med
en viss frekvens.
Om det finns digitala markbundna kanaler
som inte går att ställa in med hjälp av ”Auto
kanalsökning”, så använd den här
funktionen för att ställa in dem för hand.
Om du vill behålla den nuvarande kanallistan vid
”Byt” osv så ställ in punkten ”Autom.
Uppdatering” på ”Av” (sidan 78).
Manuell analog inställning
Används för att redigera, radera eller ändra
ordningen för analoga kanaler.
1
Välj ”Tjänsttyp” med </, och tryck
på m (sidan 75).
1
Välj en kanal med hjälp av M/m och
tryck på den röda knappen (”Redigera”).
2
Ställ in punkten ”Kanalnummer” med
</,.
Punkterna ”Frekvens” och ”Bandbredd”
ställs in på motsvarande sätt. Om du vill
ställa in punkterna ”Frekvens” och
”Bandbredd” för hand så välj respektive
punkt med hjälp av M/m och ändra
inställningen med hjälp av </, eller
sifferknapparna.
2
Välj den punkt som du vill ändra med
hjälp av M/m och ändra inställningen
med hjälp av </,.
3
Tryck på den röda knappen (”Spara”).
• Om du vill lagra ytterligare kanaler så
gör om samma procedur från och med
steg 1.
• För att radera en kanal väljer man den
kanalen och trycker på den gröna
knappen (”Radera”).
• Se ”Digitalkanallista” på sidan 76
angående hur man ändrar ordningen
mellan kanalerna.
3
Välj ”Start” med hjälp av M/m, och
tryck på .
Brännaren börjar avsöka de digitala
kanalerna.
4
Välj ”Ja” och tryck på
.
För att avbryta avsökningen
Tryck på O RETURN. När resultskärmen
tänds så välj ”Ja” för att spara resultatet.
Digitalkanallista
Används för att slå på/stänga av eller ändra
ordningen för digitala kanaler.
Välj en kanal med hjälp av M/m och tryck på
motsvarande färgknapp.
• Grön knapp (”Använd ej”): Används för
att stänga av vald kanal. Avstängda kanaler
visas inte på EPG-skärmen och hoppas
över när man trycker på PROG +/–. Tryck
på den röda knappen (”Använd”) för att slå
på den kanalen igen.
• Gul knapp (”Byt”): Används för att ändra
kanalordningen. Välj den kanal som du vill
flytta och tryck på den gula knappen
(”Byt”). Välj sedan en annan
programposition som du vill flytta den
kanalen till och tryck på den gula knappen
(”Byt”).
• Blå knapp (”Signal”): Används för att se
signalstyrkan och signalens kvalitet.
Kanal syst.
Välj region för att få bästa möjliga mottagning.
Frankrike
Välj det här läget i Frankrike.
Västeuropa Välj det här läget i övriga
Västeuropa.
UK
Välj det här läget i
Storbritannien.
Östeuropa
Välj det här läget i Östeuropa.
Kanal
Tryck upprepade gånger på </, tills
önskad kanal visas.
• För att välja en kabel- eller satellitkanal trycker
man på </, tills önskad kanal visas.
Mottagningsbara kanaler
TV-system
Kanaltäckning
BG (Västeuropa,
utom de länder som
listas nedan)
E2 – E12 VHF
Italien A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
76
TV-system
Kanaltäckning
DK (Östeuropa)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
I (Storbritannien)
B21 – B69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L* (Frankrike)
F2 – F10 VHF
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
Motsvarande
kanal
KanalMottagningsinställnings- bart frekvensnummer
område (MHz)
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
K
CC14
220,75–228,75
L
CC15
228,75–236,75
L
CC16
236,75–244,75
M
CC17
244,75–252,75
N
CC18
252,75–260,75
N
CC19
260,75–268,75
O
CC20
268,75–276,75
P
CC21
276,75–284,75
CC22
284,75–292,75
CC23
292,75–300,75
* Om du vill titta på TV-sändningar i Frankrike så
välj ”L”.
S21
CC24
299,25–307,25
För att ställa in franska CATV-kanaler
Den här brännaren kan avsöka CATVkanalerna B - Q och HYPERfrekvenskanalerna S21 - S41. På
kanalinställningsmenyn anges de kanalerna
som CC1 - CC44. Till exempel anges kanal
B som kanalinställningsnummer CC1, och
kanal Q som kanalinställningsnummer
CC23 (se nedanstående tabell). Om den
CATV-kanal som du vill ställa in anges med
sin frekvens (t.ex. 152,75 MHz), så leta reda
på motsvarande kanalnummer i
nedanstående tabell.
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
Motsvarande
kanal
KanalMottagningsinställnings- bart frekvensnummer
område (MHz)
B
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
H
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
,forts.
Inställningar och justeringar
P
Q
S21 – S41 HYPER
77
AFT
På
Används för att slå på den
automatiska
fininställningsfunktionen.
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Av
Används för att justera bilden
för hand.
• Om den automatiska
fininställningsfunktionen inte har någon
effekt så välj ”Av” och tryck på m för att
välja ”Nivå”. Tryck på </, tills bilden
blir så tydlig som möjligt.
Inställningar för
brännaren (System 1)
Standbyläge
Läge1
När brännaren är avstängd:
– Insignaler som matas in via
LINE 1/DECODER-uttaget
matas inte ut via LINE 3 –
TV-uttaget (sidan 24) och en
ansluten separat dekoder går
inte använda (sidan 26).
– Antennsignaler matas inte ut
till den anslutna TV:n.
För att titta på TV måste man
använda en signaldelare för att
dela upp antennsignalerna
mellan TV:n och brännaren
(sidan 15).
Läge2
När brännaren är avstängd
matas insignaler via LINE 1/
DECODER-uttaget ut via
LINE 3 – TV-uttaget, och
antennsignaler matas ut till
den anslutna TV:n.
Effektförbrukningen i
standbyläge blir högre än i
”Läge1”.
Ljudsystem
Välj lämpligt TV-system (sidan 76).
B/G
Välj det här läget i Västeuropa,
utom i de länder som listas
under ”Mottagningsbara
kanaler” på sidan 76.
D/K
Välj det här läget i Östeuropa.
I
Välj det här läget i
Storbritannien.
L
Välj det här läget i Frankrike.
Namn
Tryck på </, för att ändra stationsnamnet
eller mata in ett nytt stationsnamn. Brännaren
måste ta emot kanalinformation för att
stationsnamn ska kunna visas automatiskt.
Se sidan 58 angående hur man matar in
tecken.
Automatisk avstängning
På
Brännaren stängs automatiskt
av om man inte trycker på
några knappar på 6 timmar i
stoppläge. På displayen blir du
uppmanad att bekräfta en
minut innan brännaren stängs
av. Om du vill låta brännaren
vara påslagen så välj ”Avbryt”
och tryck på .
Av
Funktionen avstängd.
Dekoder
Används för att ställa in kanaler för en
separat dekoder (för analoga betal-TV/Canal
Plus-kanaler).
Se sidan 27 för närmare detaljer.
Autom. Uppdatering
Används för att ställa in om kanallistan ska
uppdateras automatiskt eller ej.
78
På
Kanallistan uppdateras
automatiskt.
Av
Kanallistan uppdateras inte
automatiskt.
Automatisk kapitelindelning
Den här brännaren kan automatiskt dela in
en inspelning (titel) i kapitel genom att
skjuta in kapitelmarkeringar. Det går att
välja intervall för kapitelmarkering, samt att
stänga av den funktionen helt.
Av
Inga kapitelmarkeringar
skjuts in.
10 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 10 minuters
mellanrum.
15 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 15 minuters
mellanrum.
DivX®-registrering
Används för att se registreringskoden för
DivX-videofiler för den här brännaren.
ANGÅENDE DIVX VIDEO-ONDEMAND: Denna DivX Certified®-apparat
måste registreras för att det ska gå att spela
DivX Video-on-Demand (VOD)-material.
Besök vod.divx.com med denna kod för att
göra klart registreringsprocessen och lära
dig mer om DivX VOD.
Version
Det går att kontrollera mjukvaruversionen.
Kommandoläge
b
Används för att ändra brännarens
kommandoläge för att undvika interferens
med andra DVD-brännare eller spelare från
Sony.
1
Välj kommandoläge (”1”, ”2” eller ”3
(Standardinst.)”) och tryck på .
b
Tid i EP-läge
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är ”3”.
Fjärrkontrollen fungerar inte om den är
inställd på ett annat kommandoläge än
brännaren. Ställ in dem på samma
kommandoläge.
Det går att kontrollera kommandoläget för
brännaren på frontpanelens display
(sidan 13).
Används för att ställa in den maximala
möjliga kontinuerliga inspelningstiden i EPläge (gäller endast för analoga sändningar
eller program som spelas in från en separat
komponent).
6 timmar
Gör det möjligt att spela
in i 6 timmar i sträck.
8 timmar
Gör det möjligt att spela
in i 8 timmar i sträck med
lägre bildkvalitet.
Kontroll för HDMI
På
Gör det möjligt att
använda ”Kontroll för
HDMI”-funktionerna
(sidan 19).
Av
Funktionen avstängd.
2
Inställningar och justeringar
• Det faktiska intervallet mellan
kapitelmarkeringarna kan variera beroende på
mängden information i videomaterialet som
spelas in.
• ”Automatisk kapitelindelning”-funktionen går
inte att använda under kopiering.
Ställ in kommandoläget för
fjärrkontrollen på samma
kommandoläge som du ställde in för
brännaren ovan.
Utför följande procedur för att ställa in
kommandoläget på fjärrkontrollen.
1 Tryck in .
2 Håll
intryckt och mata in
kodnumret för kommandoläget med
hjälp av sifferknapparna.
3 Håll både sifferknappen och knappen intryckta samtidigt i mer än
tre sekunder.
79
Inställningar för
brännaren (System 2)
Automatisk slutbehandling
På
När man matar ut en skiva
ur brännaren slutbehandlar
brännaren automatiskt den
skivan.
Av
Funktionen avstängd.
Mjukvaruuppdatering
Det går att kontrollera den nuvarande
mjukvaruversionen för den inbyggda
digitala mottagaren och uppdatera den med
den senaste versionen.
Automatisk
Mjukvaran uppdateras
automatiskt. Låt det här
läget vara inställt i normala
fall.
Av
Mjukvaran uppdateras inte
automatiskt.
Start
Används för att uppdatera
mjukvaran för hand.
b
Stäng inte av brännaren medan mjukvaran håller
på att uppdateras.
CI information
Används för att CI-information. Vilken
information som visas beror på CI-modulen.
Nollställ enknappskopiering
Används för att återställa datumet och
tidpunkten för enknappskopiering från en
hårddiskvideokamera. Nästa time man
trycker på ONE-TOUCH DUB-knappen
kommer brännaren att kopiera hela
innehållet i hårddiskvideokameran. På
skärmen blir du uppmanad att bekräfta.
80
Displayen på fronten
Används för att justera belysningen på
frontpanelens display.
På
Stark belysning.
Av
Belysningen stängs av för
att spara ström när
anläggningen är avstängd.
b
När ”Av” är inställt här går barnlåsfunktionen inte
att använda. Om du vill använda barnlåset så välj
”På”.
Språkinställningar
(Språk)
Det går att göra olika språkinställningar.
Menyspråk
Används för att välja visningsspråk på
skärmen.
DVD-meny (gäller endast DVD
VIDEO-skivor)
Används för att byta språk för DVD-menyn.
DVD-ljud (gäller endast DVD
VIDEO-skivor)
DVD-textning (gäller endast
DVD VIDEO-skivor)
Används för att byta språk för textningen
bland de språk som finns inspelade på
skivan.
När man väljer ”Följ ljudet” ändras
textningsspråket i förhållande till det språk
som är valt för ljudspåret.
D.TV-textning(primär)/
D.TV-textning(sekundär)
D.TV-teletext(primär)/
D.TV-teletext(sekundär)
Används för att välja huvud- eller underljud,
textningsspråk eller text-TV-språk för
flerspråkiga program.
Om språket som är inställt under ”D.TVljud(primärt)”/”D.TV-textning(primär)”/
”D.TV-teletext(primär)” inte finns
tillgängligt, används det språk som är inställt
under ”D.TV-ljud(sekundärt)”/”D.TVtextning(sekundär)”/”D.TVteletext(sekundär)”.
• När man väljer ”Följ OSD” används det
språk som är inställt under ”Menyspråk”.
• När man väljer ”Följ ljudet” ändras
textningsspråket i förhållande till det språk
som är valt för ljudspåret.
z
Om du väljer ”Övrigt” för punkten ”DVD-meny”,
”DVD-ljud” eller ”DVD-textning”, så tryck på
och mata in en språkkod i ”Språkkodslista” på
sidan 103.
Inställningar och justeringar
Används för att byta språk för ljudspåret.
När man väljer ”Original” används det språk
som har företräde på själva skivan.
D.TV-ljud(primärt)/
D.TV-ljud(sekundärt)
b
Om man väljer ett språk som inte finns med på
DVD VIDEO-skivan, väljs ett av de inspelade
språken automatiskt.
81
b
Bildinställningar (Video
In / Ut)
Det går att göra olika justeringar för bilden,
t.ex. för storlek och färger, i förhållande till
den sorts TV, mottagare eller dekoder som är
ansluten till brännaren.
TV-typ
Ställ in uppspelningsbildens storlek i
förhållande till den anslutna TV:ns typ (en
bredbilds-TV eller TV med
bredbildsfunktion, eller en vanlig TV med
ett bildförhållande på 4:3).
16:9
Välj det här läget när en
bredbilds-TV eller en TV
med bredbildsfunktion är
ansluten.
4:3 Letter Box Välj det här läget när en
TV med ett bildförhållande
på 4:3 är ansluten. Bilden
visas i bredbildsformat
med svarta band längst upp
och längst ned på skärmen.
4:3 Pan Scan
16:9
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
82
Välj det här läget när en
TV med ett bildförhållande
på 4:3 är ansluten. Bilder i
bredbildsformat visas
automatiskt över hela
skärmen, och de delar som
inte får plats skärs av.
Beroende på skivan kan det hända att ”4:3 Letter
Box” ställs in automatiskt i stället för ”4:3 Pan
Scan” eller tvärtom.
Component video ut
Används för att välja signalformat för
videosignalerna som matas ut via
COMPONENT VIDEO OUT-utgångarna på
brännaren: interlace eller progressivt.
Normal
(Interlace)
Signalerna matas ut i
interlace-format.
Progressiv
Signalerna matas ut i
progressivt format. Välj
det här läget när du vill titta
på bilder i progressivt
format.
b
• När HDMI-anslutning (sidan 16) används går
det inte att välja ”Progressiv”.
• När punkten ”LINE 3 ut [LINE 1 in]” är inställd
på ”RGB [Video/RGB]” eller ”RGB
[Dekoder]”, går det inte att ställa in punkten
”Component video ut”.
• Om du ansluter brännaren till en bildskärm eller
projektor enbart via COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna, så ställ inte in punkten ”LINE
3 ut [LINE 1 in]” på ”RGB [Video/RGB]” eller
”RGB [Dekoder]”. Om du ställer in punkten
”LINE 3 ut [LINE 1 in]” på ”RGB [Video/
RGB]” eller ”RGB [Dekoder]” i detta fall kan
det hända att det inte syns någon bild.
• Om det uppstår störningar i bilden när brännaren
ställs in på progressivt format, så håll x (stopp)
intryckt på brännaren och tryck på Z (öppna/
stäng) på brännaren.
LINE 3 ut [LINE 1 in]
Används för att ställa in hur videosignaler
ska matas ut via LINE 3 – TV-uttaget och
hur videosignaler ska matas in via LINE 1/
DECODER-ingången. Om denna inställning
inte motsvarar den typ av videosignaler som
faktiskt matas in blir bilden dålig.
Video [Video/
RGB]
Videosignaler matas ut,
och videosignaler eller
RGB-signaler matas in.
Video
[Dekoder]
Videosignaler matas ut.
Välj det här läget när en
separat dekoder (analog
betal-TV/Canal Plusdekoder) är ansluten. Välj
inte det här läget om du
ansluter en kabelbox/
satellitmottagare som t.ex.
CanalSat.
S-videosignaler matas in
och ut.
RGB [Video/
RGB]
RGB-signaler matas ut,
och videosignaler eller
RGB-signaler matas in.
RGB
[Dekoder]
RGB-signaler matas ut.
Välj det här läget när en
separat dekoder (analog
betal-TV/Canal Plusdekoder) är ansluten. Välj
inte det här läget om du
ansluter en kabelbox/
satellitmottagare som t.ex.
CanalSat.
Används för att välja TV-system om det
förekommer störningar i bilden. Denna
inställning gäller vid inspelning av analoga
sändningar eller från en separat komponent.
Automatisk
Brännaren avkänner
automatiskt signalerna för
TV-systemet och ställer in
rätt TV-system.
PAL
Används för att ställa in
TV-systemet på PAL.
SECAM
Används för att ställa in
TV-systemet på SECAM.
HDMI-upplösning
Används för att välja vilken sorts
videosignaler som ska matas ut via HDMI
OUT-utgången. Om bilden är otydlig, ser
konstig ut eller du inte är nöjd med den av
någon annan anledning, så prova något annat
alternativ som passar för skivan och TV:n,
projektorn, osv. Se även bruksanvisningen
till TV:n, projektorn, osv.
Automatisk
(1080p)
Låt det här läget vara
inställt i normala fall.
Brännaren matar ut signaler
med början från den högsta
upplösning som TV:n kan
hantera:
1080p > 1080i > 720p >
576p(480p)
Om bildformatet inte blir
bra, så prova någon annan
inställning som passar
bättre för din TV.
1080i
Videosignaler i 1080iformat matas ut.
720p
Videosignaler i 720pformat matas ut.
576p
Videosignaler i
576p(480p)-format matas
ut.
b
Om TV:n inte kan hantera S-videosignaler eller
RGB-signaler visas inte bilden på valt sätt på TVskärmen även om man väljer ”S-video [S-video]”,
”RGB [Video/RGB]” eller ”RGB [Dekoder]”. Se
bruksanvisningen till TV:n.
Inställningar och justeringar
S-video [Svideo]
Ingående färgsystem
b
Om det uppstår störningar i bilden när du ändrar
inställningen för punkten ”HDMI-upplösning”, så
håll x (stopp) intryckt på brännaren och tryck på
Z (öppna/stäng) på brännaren.
,forts.
83
4:3 Video Utgång
Denna inställning gäller bara när punkten
”TV-typ” är inställd på ”16:9” på skärmen
”Video In / Ut”.
Ställ in den här punkten på lämpligt läge för
att titta på bildmaterial med ett
bildförhållande på 4:3. Om det går att ändra
inställningen för bildförhållandet på TV:n,
så gör det i stället för att ändra inställningen
på brännaren.
Observera att den här inställningen bara
gäller vid HDMI-anslutning.
Full
Välj det här läget om det
går att ändra
bildförhållandet på TV:n.
Normal
Välj det här läget om det
inte går att ändra
bildförhållandet på TV:n.
Bilder i 4:3-format visas
med sitt normala
bildförhållande.
Inställningar för ljudet
som matas in (Ljud In)
Det går att justera ljudet efter uppspelningsoch anslutningsförhållandena.
NICAM-val
Se sidan 40 för närmare detaljer om
NICAM-systemet.
NICAM
Låt det här läget vara
inställt i vanliga fall.
Standard
Välj det här läget om ljudet
för NICAM-sändningar är
dåligt.
Tvåspråkig inspelning (HDD)
Denna inställning gäller vid inspelning av
analoga sändningar eller från en separat
komponent.
På
För tvåspråkiga program
går det att spela in både
huvudljudet och
underljudet.
Av
För tvåspråkiga program
går det bara att spela in det
ena ljudspåret (antingen
huvudljudet eller
underljudet).
Ställ in punkten
”Tvåspråkig inspel.” på
”Språk A/Vänster”
(standardinställningen)
eller ”Språk B / Höger” på
skärmen ”Ljud In”
(sidan 85).
TV med ett bildförhållande på 16:9
b
Denna inställning har ingen effekt när punkten
”HDMI-upplösning” är inställd på ”576p”.
HDMI-färg
Används för att ställa in hur videosignaler
ska matas ut via HDMI-uttaget.
Automatisk
Brännaren avkänner
automatiskt den anslutna
TV:ns typ och ställer in
motsvarande färginställning.
RGB
Välj det här läget vid
anslutning till en RGBapparat.
b
Det kan hända att somliga inställningar inte går att
utföra beroende på den anslutna apparaten.
84
Tvåspråkig inspel.
Används för att välja vilket ljud som ska
spelas in.
Denna inställning gäller vid inspelning av
analoga sändningar eller från en separat
komponent, samt vid kopiering.
Språk A/
Vänster
Huvudljudet spelas in för
tvåspråkiga program.
Språk B /
Höger
Underljudet spelas in för
tvåspråkiga program.
Externt Ljud
Stereo
Välj det här läget vid
mottagning av
stereoprogram från
ansluten utrustning.
Tvåspråkigt
Välj det här läget vid
mottagning av tvåspråkiga
program från ansluten
utrustning.
b
b
När punkten ”Tvåspråkig inspelning (HDD)” är
inställd på ”På” (sidan 84) och man spelar in ett
tvåspråkigt program på hårddisken, spelas båda
ljudkanalerna in, så att det sedan går att välja ljud
vid uppspelningen.
DV ingång
Stereo1
Enbart originalljudet
spelas in. Låt det här läget
vara inställt i normala fall
vid kopiering av ett band i
DV-format.
Stereo2
Enbart det pålagda ljudet
spelas in.
Mixa
Både stereoljud 1 och 2
och spelas in.
AD-mixningsnivå
Används för att ställa in nivåförhållandet
mellan huvudljudet och talade
beskrivningar. Välj ett högre värde för att
öka volymen för den talade beskrivningen.
Standardinställningen är ”Mittläge”.
Inställningar och justeringar
Används för att välja hur ljudet ska matas in
vid kopiering från en DV-videokamera.
Välj bara ”Mixa” eller ”Stereo2” om du har
lagt på nytt ljud för materialet som är
inspelat med den digitala videokameran.
När ljudsignaler matas in via DV-ingången väljer
brännaren automatiskt ”Stereo” eller
”Tvåspråkigt”, oavsett vad som är inställt för
punkten ”Externt Ljud”.
85
Inställningar för ljudet
som matas ut (Ljud Ut)
Det går att ändra hur ljudsignalerna ska
matas ut när en annan komponent som t.ex.
en förstärkare (receiver) med en digital
ingång är ansluten.
DTS (gäller endast DVD VIDEOskivor)
Används för att ställa in om DTS-signaler
ska matas ut eller ej.
Av
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent utan
inbyggd DTS-dekoder.
På
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent med
inbyggd DTS-dekoder.
b
Om man ansluter en komponent som inte kan
hantera vald sorts ljudsignaler kan det matas ut
kraftiga störningar (eller inget ljud alls) ur
högtalarna, vilket kan orsaka hörselskador eller
skador på högtalarna.
b
Dolby Digital (gäller endast
hårddisken/DVD-skivor)
Används för att välja signaltyp för Dolby
Digital-signaler.
Dolby Digital
PCM
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent med
inbyggd Dolby Digitaldekoder.
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent utan
inbyggd Dolby Digitaldekoder.
Om HDMI-utgången är ansluten till en komponent
som inte kan hantera DTS-signaler, matas det inte
ut några signaler oavsett vad som är inställt för
punkten ”DTS”.
96kHz PCM (gäller endast DVD
VIDEO-skivor)
Används för att välja samplingsfrekvens för
ljudsignalen.
96kHz >
48kHz
Ljudsignalerna för DVD
VIDEO-skivor omvandlas
till 48 kHz innan de matas
ut.
96kHz
Signaler i 96 kHz-format
matas ut som de är utan
omvandling. Signaler som
innehåller
upphovsrättsskyddssignaler
omvandlas dock till
48 kHz.
b
Om en komponent som inte är kompatibel med
Dolby Digital-signaler är ansluten till HDMI
OUT-uttaget, matas det automatiskt ut PCMsignaler även om ”Dolby Digital” är inställt här.
b
Om en komponent som inte är kompatibel med
96 kHz-signaler är ansluten till HDMI OUTuttaget, matas det automatiskt ut 48 kHz PCMsignaler i stället, oavsett om ”96kHz” är inställt
här.
86
MPEG (gäller endast DVD
VIDEO-skivor)
Används för att välja signaltyp för MPEGljudsignaler.
PCM
MPEG
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent utan
inbyggd MPEG-dekoder.
När ett MPEG-ljudspår
spelas matar brännaren ut
stereosignaler via
DIGITAL OUT
(COAXIAL)-uttaget.
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till
en ljudkomponent med
inbyggd MPEG-dekoder.
b
DRC (Dynamic Range Control)
(gäller endast DVD-skivor)
Används för att ställa in dynamikomfånget
(skillnaden mellan starka och svaga ljud) för
”DRC”-kompatibla DVD-skivor. Detta
påverkar ljudet som matas ut via följande
utgångar:
– LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-uttag
– LINE 3 – TV-uttag
– LINE 1/DECODER-uttag
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-utgången när punkten ”Dolby
Digital” är inställd på ”PCM” (sidan 86).
Av
Låt det här läget vara
inställt i vanliga fall.
På
Används för att göra svaga
ljud tydligare även om man
skruvar ner volymen.
Används för att välja vilken sorts
ljudsignaler som ska matas ut via HDMI
OUT-utgången.
Automatisk
Ljudsignaler i Dolby
Digital-, MPEG- och
DTS-format matas ut
som en bitströmssignal.
Låt det här läget vara
inställt i vanliga fall.
PCM
Alla ljudsignaler utom
DTS-signaler omvandlas
till PCM.
b
• Det kan hända att PCM-signaler inte matas ut
även om man ställer in ”Automatisk” här,
beroende på ”Ljud Ut”-inställningarna, antalet
ljudkanaler och apparaten som är ansluten till
HDMI-utgången.
• Punkten ”HDMI-ljud” går inte att ställa in när en
DVI-apparat är ansluten.
Inställningar och justeringar
Om en komponent som inte är kompatibel med
MPEG-ljudsignaler är ansluten till HDMI OUTuttaget matas det automatiskt ut PCM-signaler,
även om ”MPEG” är inställt här.
HDMI-ljud
87
Begränsningsinställningar
(Barnspärr)
Det går att ställa in ett lösenord för att spärra
somliga manövrer.
Om inget lösenord är inställt ännu tänds en
skärm för inmatning av ett fyrsiffrigt
lösenord. Mata in det nya lösenordet med
sifferknapparna.
DTV Åldersnivå
Det går att begränsa somliga digitala TVprogram till tittare över en viss åldersgräns.
För att titta på eller spela in program vars
åldersgräns överskrider den inställda
åldersgränsen måste man mata in lösenordet.
1
2
Välj åldersbegränsning och tryck på
DVD Avspelning (gäller endast
DVD VIDEO-skivor)
Det går att begränsa uppspelningen av
somliga DVD VIDEO-skivor efter en viss
nivå, t.ex. tittarnas ålder. Det kan göra att
somliga scener inte går att spela upp eller
ersätts med andra scener.
88
.
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
För att ta bort begränsningen väljer man
”Av” (standardinställningen) i steg 1.
1
Välj nivå och tryck på .
Ju lägre värde, desto striktare
begränsningar.
Uppspelningen begränsas för skivor
vars nivå överskrider den inställda
nivån.
2
Mata in det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
Om du vill ta bort
uppspelningsbegränsningen för den
skivan så välj ”Av”
(standardinställningen) i steg 1.
Ändra lösenord
Det går att ändra lösenordet för ”Barnspärr”
-inställningarna.
Mata in det gamla fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna, och mata sedan in ett nytt
lösenord.
b
Om du råkar glömma bort lösenordet så återställ
brännaren (sidan 97).
Enkel inställning
(Återställning av
brännaren)
Välj det här läget för att göra om proceduren
för ”Enkel inställning”.
Följ anvisningarna för ”Enkel inställning”
(sidan 22).
Inställningar och justeringar
89
Bild
Ytterligare information
Det syns ingen bild.
Felsökning
Om du skulle råka ut för något av följande
problem när du använder brännaren så
försök lösa problemet med hjälp av det här
felsökningsschemat innan du ringer till
reparatören. Om du trots allt inte lyckas bli
av med problemet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Ström
Brännaren går inte att slå på.
, Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
ansluten.
Brännaren stängs av när TV:n stängs av.
, Det beror på BRAVIA Sync-funktionerna.
Ställ in punkten ”Kontroll för HDMI” på
”Av” på skärmen ”System 1” för att stänga
av den funktionen (sidan 79).
Mottagaren
En viss kanal går inte att hitta, eller
lagras inte i minnet, eller hoppas över.
, Dra inte ut stickkontakten ur vägguttaget
medan ”POWER OFF” blinkar på
frontpanelens display. Brännaren håller på
att uppdatera EPG och annan information.
, Om du har ändrat kanalinställningarna så
stäng av brännaren, vänta en liten stund
medan brännaren lagrar inställningarna,
och slå sedan på den igen. Koppla inte loss
nätkabeln under denna procedur.
, Kontrollera att antennen är ordentligt
ansluten till brännaren.
, Hör efter i affären om det går att ta emot
digitala signaler där du bor.
, Kontrollera antenninstallationen.
, Om kanallistan som du har ställt in inte
lagras, så ställ in punkten ”Autom.
Uppdatering” på ”Av” på skärmen
”Kanal” (sidan 78).
90
, Koppla ur alla anslutningskablar och sätt i
dem ordentligt igen.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till TV:n
(sidan 15).
, Ställ in TV:ns ingångsväljare (på t.ex.
”VCR” eller ”AV 1”) så att bildsignalen
från brännaren visas på TV-skärmen.
, Kontrollera att inställningarna på skärmen
”Video In / Ut” stämmer med ditt TVsystem (sidan 82).
, Om brännaren är ansluten till TV:n enbart
via COMPONENT VIDEO OUTutgången så ställ in punkten ”Component
video ut” på skärmen ”Video In / Ut” på
”Progressiv” (sidan 82).
, Ställ in punkten ”Standbyläge” på ”Läge2”
på skärmen ”System 1” (sidan 78).
, En kodad kanal är inställd. Sätt i rätt sorts
CAM-kort (sidan 19).
, Ett program i HD-format
(högupplösningsformat) är inställt.
, En radiokanal är inställd.
”Ingen signal.” tänds på TV-skärmen.
, Kontrollera att bildsignalformatet är
inställt på PAL/SECAM. Den här
brännaren kan inte spela upp eller spela in
material i några andra bildsignalformat.
Det uppstår störningar i bilden.
, Om bildsignalen som matas ut från
brännaren skickas via en videobandspelare
till TV:n, eller om brännaren är ansluten till
en kombinerad TV och videobandspelare,
kan kopieringsskyddssignalerna i somliga
DVD-program påverka bildkvaliteten. Om
problemet inte försvinner ens när du
ansluter brännaren direkt till TV:n, så
prova att ansluta brännaren till TV:ns
S VIDEO-ingång.
, Om brännaren är inställd på progressivt
format så håll x (stopp) intryckt på
brännaren och tryck på Z (öppna/stäng) på
brännaren. Då ställs brännaren in på
vanligt interlace-format.
, Titeln som spelas upp är inspelad enligt
något annat TV-system än det som TV:n är
inställd på.
, Det kan förekomma störningar i bilder som
är inspelade på hårddisken, men det beror
på hårddiskens egenskaper och är inte
något fel.
, Vid uppspelning av en DVD-skiva med
dubbla lager kan det uppstå ett tillfälligt
avbrott i bilden och ljudet på det ställe där
skivan byter lager.
Det syns ingen bild eller uppstår
störningar i bilden från en komponent
som är ansluten till DV IN-ingången.
, Prova följande: 1Stäng av brännaren och
slå på den igen. 2Stäng av den anslutna
komponenten och slå på den igen.
3Koppla loss i.LINK-kabeln och sätt i
den igen.
Det syns ingen bild eller uppstår störningar
i bilden från en komponent som är ansluten
till HDMI OUT-ingången.
Det går inte att ta emot TV-program.
, Ställ in kanalen för hand på skärmen
”Kanal” enligt anvisningarna i avsnittet
”Manuell digital inställning” (sidan 76)
eller ”Manuell analog inställning”
(sidan 76).
, Välj rätt ingång med hjälp av INPUTknappen eller välj valfri TV-kanal med
hjälp av PROG +/–-knapparna. Den
nuvarande ingången går att kontrollera på
frontpanelens display.
Bilden är dålig.
, Signalen är för svag. För digitala
sändningar går det att kontrollera
signalstyrkan med hjälp av den blå
knappen (”Signal”) på den
”Digitalkanallista” på skärmen ”Kanal”
(sidan 76).
Bilden för ett TV-program är förvrängd.
, Rikta TV-antennen.
, Justera bilden (se TV:ns bruksanvisning).
, Flytta brännaren och TV:n längre ifrån
varandra.
, Flytta TV:n och eventuella hopbuntade
antennkablar längre ifrån varandra.
, Antennkabeln är ansluten till AERIAL
OUT-uttaget på brännaren. Anslut kabeln
till AERIAL IN-uttaget.
, Ställ in TV:ns skärmformat så att det
passar till bilden.
, Ställ in punkten ”HDMI-upplösning” på
”576p” på skärmen ”Video In / Ut”
(sidan 83).
Det går inte att byta TV-kanal.
, En timerinspelning har startat, vilket har
gjort att kanalen har ändrats.
Bilden från en komponent som är
ansluten till en ingång på brännaren
visas inte på skärmen.
, Tryck på INPUT för att byta ingångskälla.
Välj ”L1” på frontpanelens display om
komponenten är ansluten till LINE 1/
DECODER-ingången, och ”L2” om
komponenten är ansluten till LINE 2 INingången.
, När punkten ”Standbyläge” är inställd på
”Läge1” på skärmen ”System 1” matas inte
signaler som matas in via LINE 1/
DECODER-ingången ut via LINE 3 – TVutgången. Ställ in punkten ”Standbyläge”
på ”Läge2” på skärmen ”System 1”
(sidan 78).
Ytterligare information
, Prova följande: 1Stäng av brännaren och
slå på den igen. 2Stäng av den anslutna
komponenten och slå på den igen.
3Koppla loss HDMI-kabeln och sätt i den
igen.
, Brännaren är ansluten till en apparat som
inte är HDCP-kompatibel.
, Om det uppstår störningar i bilden när du
ändrar inställningen för punkten ”HDMIupplösning”, så håll x (stopp) intryckt på
brännaren och tryck på Z (öppna/stäng) på
brännaren.
, Kontrollera antenninstallationen.
Uppspelningsbilden eller bilden för ett
TV-program från en komponent som är
ansluten till brännaren är förvrängd.
, Om uppspelningsbilden som matas ut från
en DVD-spelare, videobandspelare eller
mottagare skickas via brännaren på vägen
till TV:n, kan det hända att
upphovsrättssignalerna i somliga program
påverkar bildkvaliteten. Koppla loss den
uppspelningskomponenten och anslut den
direkt till TV:n (sidan 24).
,forts.
91
Bilden visas inte över hela skärmen.
, Ställ in punkten ”TV-typ” på skärmen
”Video In / Ut” enligt TV:ns skärmformat
(sidan 82).
Bilden visas inte över hela skärmen trots
att rätt skärmformat är inställt för
punkten ”TV-typ” på skärmen ”Video In /
Ut”.
, Bildskärmsförhållandet för den titeln är
fast inställt.
Bilden är i svartvitt.
, Kontrollera att punkten ”LINE 3 ut [LINE
1 in]” på skärmen ”Video In / Ut” är rätt
inställd i förhållande till ditt TV-system
(sidan 83).
, Om du använder en SCART-kabel så
kontrollera att den använder alla 21 stiften.
Ljud
Det hörs inget ljud.
, Koppla loss alla kablar och sätt i dem igen
på rätt sätt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Fel ingångskälla är inställd på
ljudkomponenten eller ljudkomponenten
är fel ansluten.
, Brännaren är inställd på baklänges
uppspelning, snabbspolning, uppspelning i
slow motion eller pausläge.
, Om det inte matas ut någon ljudsignal via
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-uttaget, så kontrollera inställningen
för punkten ”Ljud Ut” (sidan 86).
, Den här brännaren har bara stöd för MP3ljud, Dolby Digital-ljud och MPEG-ljud
för DivX-videofiler. Tryck på AUDIO för
att välja ett ljudsignalformat som det finns
stöd för.
, Om den talade beskrivningen inte matas ut
via DIGITAL OUT (COAXIAL)utgången så ställ in punkten ”MPEG” på
”PCM” på skärmen ”Ljud Ut” setup
(sidan 87).
92
Det matas inte ut något ljud via HDMI
OUT-utgången.
, Prova följande: 1Stäng av brännaren och
slå på den igen. 2Stäng av den anslutna
komponenten och slå på den igen.
3Koppla loss HDMI-kabeln och sätt i den
igen.
, HDMI OUT-utgången är ansluten till en
DVI-apparat. (Det går inte att mata in eller
ut ljudsignaler via DVI-uttag.)
, Komponenten som är ansluten till HDMI
OUT-utgången kan inte hantera inställt
ljudsignalformat. Ställ i så fall in punkten
”HDMI-ljud” på ”PCM” på skärmen ”Ljud
Ut” (sidan 87).
Volymen är låg.
, Ljudet är inspelat på låg volym på somliga
DVD-skivor.
Det kan hända att volymen blir bättre om
du ställer in punkten ”DRC” på skärmen
”Ljud Ut” på ”På” (sidan 87).
Det går inte att spela in eller spela upp ett
alternativt ljudspår.
, Ställ in punkten ”Externt Ljud” på
”Tvåspråkigt” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 85) vid inspelning från en ansluten
komponent.
, Gör motsvarande inställningar på skärmen
”Ljud In” (sidan 84) för att spela in eller
spela upp flerspråkiga spår (huvudljud
eller underljud).
, Om du har anslutit en ljudkomponent till
DIGITAL OUT (COAXIAL)-utgången
och vill byta ljudspår för hårddisken (och
punkten ”Tvåspråkig inspelning (HDD)”
är inställd på ”På” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 84)) under uppspelningens gång, så
ställ in punkten ”Dolby Digital” på
skärmen ”Ljud Ut” på ”PCM” (sidan 86).
Ljudet är dåligt.
, Signalen är för svag. För digitala
sändningar går det att kontrollera
signalstyrkan med hjälp av den blå
knappen (”Signal”) på ”Digitalkanallista”
på skärmen ”Kanal” (sidan 76).
, Kontrollera antenninstallationen.
Inspelning/timerinspelning/
redigering
Det går inte att spela in på en DVD-skiva.
, Det går bara att använda hårddisken som
inspelningsdestination.
Det går inte att ändra programposition
från den programposition som du håller
på att spela in från.
, Ställ in TV:ns ingångsväljare på ”TV”.
Inspelningen startar inte med en gång
när man trycker på z REC.
, Vänta med att använda brännaren tills
”LOADING”, ”FORMATTING” eller
”INFO WRITE” har släckts på
frontpanelens display.
Inget har blivit inspelat trots att timern
var rätt inställd för inspelningen.
, Det tar ett par sekunder för brännaren att
mata in skivdata innan inspelningen kan
avslutas.
Inspelningen avbryts inte när man trycker
på x.
, Tryck på x REC STOP.
En timerinspelning blev inte fullständig
eller började inte från början.
, Det blev strömavbrott under inspelningens
gång. Om strömmen kommer tillbaka
under tiden för timerinspelningen
återupptar brännaren inspelningen.
Om strömavbrottet varar längre än
30 minuter måste man ställa om klockan
(sidan 74).
, En annan timerinställning överlappade
timerinställningarna (sidan 41).
, Det fanns inte tillräckligt med utrymme på
hårddisken.
Tidigare inspelat material har raderats.
, Data som är inspelade på en DVD-skiva
med hjälp av en dator men som inte går att
spela upp på den här brännaren raderas
från skivan när den skivan läggs i.
Redigeringsresultatet sparades inte på
en skiva.
Ytterligare information
, Det blev strömavbrott under inspelningens
gång.
, Brännarens inbyggda klocka har stannat
eftersom det varit strömavbrott i mer än
30 minuter. Ställ om klockan (sidan 74).
, Den kanalen har stängts av eller tagits bort
efter det att timerinspelningen ställdes in.
Se avsnitten ”Digitalkanallista” (sidan 76)
och ”Manuell analog inställning”
(sidan 76).
, Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och
sätt i den igen.
, Programmet innehöll
kopieringsskyddssignaler (betal-TV,
AVC) som begränsar möjligheterna till
kopiering, eller en kodad kanal var inställd.
, Ett program med barnspärrsinformation
var inställt för inspelning. Om skärmen för
inmatning av lösenordet tänds innan
inspelningen startar, så mata in det
fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna. Lösenordet måste matas
in för att det ska gå att spela in program
vars åldersgräns överskrider den inställda
åldersgränsen (sidan 88).
, En annan timerinställning överlappade
timerinställningarna (sidan 41).
, Det fanns inte tillräckligt mycket utrymme
på hårddisken för inspelningen.
, Brännaren höll på att kopiera.
Inspelningen avbryts inte med en gång
när man trycker på x REC STOP.
, Efter redigeringen på skivan blev det
strömavbrott eller stickkontakten drogs ut
ur vägguttaget innan redigeringen hann
sparas.
, För DVD-skivor som är inspelade med
hjälp av annan DVD-utrustning kan det
hända att redigeringsresultatet inte lagras
på rätt sätt.
Det går inte redigera några titlar.
, Det går inte att radera eller redigera titlar
medan inspelning eller kopiering pågår.
, För radiotitlar går det att ändra namnet
eller radera dem.
,forts.
93
Uppspelning
Brännaren kan inte spela en viss skiva
(gäller ej hårddisken).
, Skivan är ilagd upp och ned. Lägg i skivan
med etikettsidan vänd uppåt.
, Skivan är inte ilagd på rätt sätt.
, Det har bildats kondens (imma) inuti
brännaren. Se ”Att observera angående den
här brännaren” på sidan 104.
, Om skivan är inspelad i en annan brännare
men inte är slutbehandlad (sidan 64) går
den inte att spela i den här brännaren.
Uppspelningen börjar inte från början.
, Funktionen för återupptagen uppspelning
är påslagen (sidan 45).
, Du har lagt i en DVD-skiva för vilken
titelmenyn eller DVD-menyn automatiskt
tänds på TV-skärmen när man lägger i den.
Starta i så fall uppspelningen med hjälp av
menyn (sidan 44).
Brännaren börjar automatiskt spela
skivan.
, Den ilagda DVD VIDEO-skivan har en
automatisk uppspelningsfunktion.
, Beroende på DVD-skivan kan det hända
att uppspelningen startar automatiskt när
man trycker på TITLE LIST.
, Det finns inte textning på olika språk på
den DVD VIDEO-skiva som håller på att
spelas.
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man
byter språk för ljudspåret eller textningen.
, Försök att byta språk med hjälp av DVD
VIDEO-skivans meny.
, Om du har ändrat språket för DVD-menyn
så mata ut DVD-skivan och sätt i den igen
för att ändringen ska träda i kraft.
Det går inte att byta vinkel.
, Materialet är inte inspelat ur olika vinklar
på den DVD-skiva som håller på att spelas.
, DVD-skivan tillåter inte att man byter
vinkel.
, Försök att byta vinkel med hjälp av DVDskivans meny.
, Det går inte att byta vinkel för titlar som
spelas in på den här brännaren.
Det går inte att spela en viss DivXvideofil.
, DivX-videofilen är skapad i något format
som den här brännaren inte kan spela upp
(sidan 105).
, Det kan hända att somliga DivX-videofiler
på skivor eller i USB-enheter inte går att
spela upp på ett smidigt sätt. Kopiera i så
fall de DivX-videofilerna till hårddisken
först och spela sedan upp dem från
hårddisken.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, Om DVD-skivan har en automatisk
paussignal, avbryter brännaren
uppspelningen vid paussignalen.
Somliga funktioner som stopp, sökning
eller uppspelning i slow motion går inte
att utföra.
, Det kan hända att somliga av ovanstående
manövrer inte går att utföra beroende på
själva DVD-skivan. Se anvisningarna som
medföljer skivan.
Det går inte att byta språk för ljudspåret
eller textningen, eller textningen går inte
att släcka.
, Det finns inte spår inspelade på flera olika
språk på den DVD-skiva som håller på att
spelas.
94
En viss MP3-fil går inte att spela.
, MP3-filen är inspelad i något format som
den här brännaren inte kan spela upp
(sidan 105).
En viss fotofil går inte att spela upp.
, Fotofilen är inspelad i något format som
den här brännaren inte kan spela upp
(sidan 105).
, Det kan ta en liten stund att spela upp
progressiva JPEG-bildfiler.
TV-pausfunktionen fungerar inte.
, Hårddisken är full.
, Ställ in TV:ns ingångsväljare på ingången
för brännaren och använd brännarens
mottagare för att titta på TV-program.
Kopiering
Du har kopierat en titel men den titeln
visas inte på hårddiskens titellista.
, Den titeln innehöll en
kopieringsskyddsignal, så den har flyttats i
stället (sidan 102).
Du har kopierat en titel från hårddisken
till en DVD-skiva, men den titeln visas
inte på DVD-skivans titellista.
, Bokstäver och symboler som inte visas på
tangentbordet på skärmen för funktionen
”Döp om” (sidan 58) byts ut mot ”#”.
, Beroende på DVD-skivan kan det hända
att titelns namn inte blir kopierat.
Det går inte att kopiera från en
hårddiskvideokamera.
Displayen
Klockan har stannat eller går fel.
, Ställ om klockan för hand (sidan 74).
Timerindikatorn blinkar.
, Det finns inte tillräckligt mycket utrymme
på hårddisken.
Klockan tänds inte på frontpanelens
display när brännaren stängs av.
, Punkten ”Displayen på fronten” är inställd
på ”Av” på skärmen ”System 2”
(sidan 80).
, I somliga områden kan det hända att vissa
bokstäver och symboler inte visas på rätt
sätt.
Indikeringen för inspelningsformatet är
fel.
, Om det inspelade eller kopierade
materialet är kortare än 5 minuter kan det
hända att fel inspelningsformatsindikering
visas. Observera att själva inspelningen
eller kopieringen har blivit rätt utförd i valt
inspelningsformat.
Fjärrkontrollen
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Fjärrkontrollen och brännaren är inställda
på olika kommandolägen. Ställ in dem på
samma kommandoläge (sidan 79).
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är ”3”. Det går att
kontrollera det nuvarande kommandoläget
på frontpanelens display (sidan 13).
, Batterierna är svaga.
, Fjärrkontrollen är för långt från brännaren.
, Fjärrkontrollens fabrikatkod har återställts
till standardinställningen i samband med
batteribyte. Mata in koden igen (sidan 21).
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot
fjärrkontrollsensorn på brännaren.
Ytterligare information
, En hårddiskvideokamera som det inte
finns stöd för på den här brännaren är
ansluten (sidan 66).
, Hårddiskvideokameran är inte inställd på
USB-anslutningsläget (sidan 67).
, Hårddiskvideokameran innehåller bara
material som redan har kopierats en gång
till brännaren, och du försöker kopiera med
hjälp av ONE-TOUCH DUB-knappen.
Om du vill kopiera samma material till
brännaren igen, så utför proceduren i
avsnittet ”Nollställ enknappskopiering” på
skärmen ”System 2” (sidan 80), och gör
sedan om enknappskopieringen.
Namnet på en titel eller en station visas
inte på rätt sätt.
Övrigt
Brännaren upptäcker inte en USB-enhet
som är ansluten till brännaren.
, Kontrollera att USB-enheten är ordentligt
ansluten till brännaren (sidan 48).
, Kontrollera att inte USB-enheten eller
någon kabel är skadad.
, Kontrollera att USB-enheten är påslagen.
, USB-enheten är ansluten via ett USB-nav.
Anslut USB-enheten direkt till brännaren.
, Den här brännaren kan upptäcka apparater
av typ Mass Storage Class (MSC) som är
FAT-kompatibla.
,forts.
95
Visningsspråket på skärmen ändras
automatiskt.
, När punkten ”Kontroll för HDMI” är
inställd på ”På” (standardinställningen) på
skärmen ”System 1” (sidan 79) ändras
visningsspråket på skärmen automatiskt i
förhållande till språkinställningen på den
anslutna TV:n, om man ändrar
språkinställningarna på TV:n, osv.
BRAVIA Sync-funktionerna fungerar inte.
, TV:n är inte kompatibel med BRAVIA
Sync.
, Punkten ”Kontroll för HDMI” är inställd
på ”Av” på skärmen ”System 1”
(sidan 79).
, Brännaren är ansluten till TV:n via en
förstärkare. Anslut brännaren direkt till
TV:n.
Brännaren fungerar inte som den ska.
, Tryck på RESET-knappen på frontpanelen
(sidan 12). Tryck sedan på [/1 för att slå
på brännaren.
, Om brännaren beter sig konstigt på grund
av statisk elektricitet eller liknande, så
stäng av brännaren och vänta tills klockan
tänds på frontpanelens display. Dra sedan
ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget,
vänta en liten stund, och sätt sedan i den
igen.
Skivfacket öppnas inte när man trycker på
Z (öppna/stäng).
, Det kan ta ett par sekunder innan
skivfacket öppnas efter att man har
kopierat eller redigerat på en DVD-skiva.
Det beror på att brännaren håller på att
lägga till skivdata på skivan.
, Brännaren är låst. Stäng av barnlåset
(sidan 43).
, Beroende på skivan kan det hända att
brännaren kontrollerar om skivan är
slutbehandlad innan den matas ut ur
brännaren.
Skivfacket öppnas inte och det går inte att
mata ut skivan när man trycker på Z
(öppna/stäng).
, Stäng av brännaren. Vänta tills klockan
tänts på frontpanelens display och dra
sedan ut stickkontakten ur vägguttaget.
(Om brännaren inte stängs av eller om inte
klockan tänds på frontpanelens display, så
dra ut stickkontakten i alla fall.) Håll Z
intryckt på brännaren och sätt i
stickkontakten i vägguttaget igen, och
släpp sedan knappen när skivfacket
öppnas.
”REPAIR ERR” tänds på frontpanelens
display.
, Brännarens reparationsfunktion har
aktiverats för att reparera hårddisken eller
den ilagda skivan. Låt brännaren vara
påslagen tills ”REPAIR ERR” släcks på
frontpanelens display. Det kan hända att en
del data går förlorade även om
reparationsfunktionen aktiveras.
”E01” tänds på frontpanelens display.
, Det är fel på hårddisken. Kontakta
närmaste Sony-handlare. Observera att
innehållet på hårddisken kan komma att
raderas när brännaren repareras.
”E02” tänds på frontpanelens display.
, Hårddiskinformationen är fel. Det går inte
att spela in mer på hårddisken. Formatera
hårddisken enligt anvisningarna under
”Formatera” i avsnittet
”Hårddiskformatering” (sidan 73).
Observera att allt inspelat material på
hårddisken raderas vid formateringen. Om
det inte avhjälper problemet så kontakta
närmaste Sony-handlare.
”UPDATE” tänds på frontpanelens
display.
, Brännaren håller på att uppdatera EPG och
annan information.
Barnspärrsfunktionen fungerar inte.
, Kontrollera inställningen för punkten
”DTV Åldersnivå” på skärmen
”Barnspärr” (sidan 88).
96
Det hörs mekaniska ljud när brännaren är
avstängd.
, Det kan höras manöverljud (t.ex. från den
inbyggda fläkten) medan brännaren håller
på att uppdatera EPG-information och
annan information, även om brännaren är
avstängd. Detta är inget fel.
Brännaren stängs plötsligt av medan den
används.
, Brännaren stängs automatiskt av om den
upptäcker något problem.
Kontakta närmaste Sony-handlare.
Återställning av
brännaren
Det går att återställa alla brännarens
inställningar till fabriksinställningarna.
1
Kontrollera att brännaren är påslagen
och mata ut eventuella skivor.
2
Håll x (stopp) intryckt på brännaren
och tryck på [/1 på brännaren.
Alla inställningar återställs och
brännaren stängs av.
Ytterligare information
97
Skivor som det går att kopiera till
Typ
Skivlogo
Ikon i den Formatering
här
(nya skivor)
bruksanvisningen
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VRformat
-RWVR
Videoformat
-RWVideo
DVD+R
DVD-R
VRformat
-RVR
DVD-R
DL
98
Formatera i VRGår att spela i DVD+RWformat (DVD+RW kompatibla spelare
VIDEO) (sidan 72) (behöver inte
slutbehandlas)
Formatera i VRformat (sidan 72)
Videoformat
-RVideo
Går bara att spela i spelare
som är kompatibla med
VR-format (behöver ej
slutbehandlas)
Formatera i Video- Går att spela i de flesta
DVD-spelare
format (sidan 72)
(slutbehandling krävs)
(sidan 64)
Formatera i VRformat (DVD+R
VIDEO)
Går att spela i de flesta
DVD-spelare
(slutbehandling krävs)
(sidan 64)
Formatera i VRformat
Går bara att spela i spelare
som är kompatibla med
DVD-R-skivor i VRformat (slutbehandling
krävs) (sidan 64)
+R
DVD+R DL
Kompatibilitet med andra
DVD-spelare
(slutbehandling)
Formatera i Video- Går att spela i de flesta
format
DVD-spelare
(slutbehandling krävs)
(sidan 64)
Skivversioner som går att använda
(i april 2009)
• DVD+RW-skivor för upp till 8x hastighet
• DVD-RW-skivor (Ver.1.1, Ver.1.2 med
CPRM*) för upp till 6x hastighet
• DVD+R-skivor för upp till 16x hastighet
• DVD-R-skivor (Ver.2.0, Ver.2.1 med
CPRM*) för upp till 16x hastighet
• DVD+R DL-skivor (dubbla lager) för upp
till 8x hastighet
• DVD-R DL-skivor (dubbla lager) (Ver.3.0
med CPRM*) för upp till 8x hastighet
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD+R
DL”, ”DVD-R” och ”DVD-R DL” är varumärken.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) är en kodningsteknik som skyddar
upphovsrätten för bildmaterial.
Skivor som det inte går att kopiera till
b
• Det går inte att spela in TV-program eller
material från en komponent direkt på en skiva.
• Det går inte att blanda VR-format och Videoformat på en och samma DVD-RW-skiva. Om
du vill byta skivformat så formatera om skivan
(sidan 72). Observera att allt inspelat material på
skivan raderas vid omformatering.
• Vi rekommenderar att du använder skivor som är
märkta med ”For Video” på förpackningen.
• I somliga fall kan det hända att det inte går att
kopiera titlar till skivor som redan innehåller
titlar som är inspelade med annan DVDutrustning. Observera att om en ny titel kopieras
till en DVD+RW-skiva kommer den här
brännaren att skriva om DVD-menyn.
• Det kan hända att det inte går att redigera på eller
kopiera till somliga inspelningsbara skivor,
beroende på själva skivan.
• Lägg inte i skivor som det inte går att kopiera till
eller skivor som inte går att spela i den här
brännaren. Det kan leda till fel på brännaren.
• DVD-RAM-skivor
Det maximala antalet titlar som går att
kopiera till en skiva
Antal titlar
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
Ytterligare information
Skivtyp
99
Skivor som går att spela
Typ
Skivlogo
Ikon i den här
bruksanvisningen
DVD VIDEO
DVD
Skivor med t.ex. filmer som går att köpa
eller hyra
Den här brännaren uppfattar även
DVD-RAM-skivor*1 som DVD Videokompatibla skivor.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-skivor och CD-R/CD-RWskivor i VIDEO CD/Super VIDEO CDformat
CD
Musik-CD-skivor och CD-R/CD-RWskivor i musik-CD-format
CD*2
DATA DVD*3
—
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAMskivor*1 som innehåller MP3-filer*4
eller DivX-videofiler
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM-skivor
som innehåller MP3-filer*4, JPEGbildfiler eller DivX-videofiler
DATA CD*2
—
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller antingen MP3-filer*4, JPEGbildfiler eller DivX-videofiler
”DVD VIDEO” och ”CD” är varumärken.
*1
Om DVD-RAM-skivan har en avtagbar kassett,
så ta av den innan du lägger i skivan.
*2 Det går att kopiera material på CD-skivor/
DATA CD-skivor till hårddisken (sidan 48).
*3 Det går att kopiera material på DATA DVDskivor till hårddisken (sidan 48). Det går även
att kopiera material från hårddisken till DATA
DVD-skivor (sidan 55).
*4 MPEG Layer-3 ljudkodningstekniken och
patenterna licensieras från Fraunhofer IIS och
Thomson.
100
Egenskaper
Skivor som inte går att spela
• PHOTO CD-skivor
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som är
inspelade i något annat format än vad som
anges i ovanstående tabell
• Datadelen på CD-Extra-skivor
• BD-skivor (Blu-ray Discs)
• HD DVD-skivor
• Skivor som är inspelade med en AVCHDkompatibel DVD-videokamera
• Skivor som innehåller både videotitlar och
datafiler.
• DVD Audio-skivor
• DVD-RAM-skivor som endast är av
kassett-typ
• HD-lagret på Super Audio CD-skivor
• DVD VIDEO-skivor med fel regionskod
(sidan 101)
• DVD-skivor som är inspelade i en annan
brännare men inte korrekt slutbehandlade
Att observera vid uppspelning av DVD
VIDEO-skivor/VIDEO CD-skivor
Det kan hända att vissa
uppspelningsmanövrer för DVD VIDEOskivor/VIDEO CD-skivor är förinställda av
mjukvaruproducenterna. Eftersom den här
brännaren spelar upp DVD VIDEO-skivor/
VIDEO CD-skivor enligt det skivinnehåll
som mjukvaruproducenterna bestämt, kan
det hända att somliga
uppspelningsfunktioner inte går att använda.
Se anvisningarna som medföljer DVD
VIDEO/VIDEO CD-skivan.
b
• Det kan hända att somliga DVD+RW/DVD+Rskivor, DVD-RW/DVD-R-skivor, DVD-RAMskivor eller CD-RW/CD-R-skivor inte går att
spela i den här brännaren på grund av
inspelningskvaliteten eller skivans fysiska skick,
eller egenskaperna för apparaten och mjukvaran
som användes för inspelningen. Skivor som inte
är korrekt slutbehandlade går inte att spela. Se
bruksanvisningen till inspelningsapparaten för
närmare detaljer.
• Lägg inte i skivor som inte går att spela i den här
brännaren. Det kan leda till fel på brännaren.
Regionskoder (gäller endast DVD VIDEO)
Regionskod
Ytterligare information
Det finns en regionskod tryckt på baksidan
av brännaren och det går bara att spela DVD
VIDEO-skivor (som endast är avsedda för
uppspelning) som är märkta med samma
regionskod. Detta system används för att
skydda upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor som är märkta med ALL
går också att spela i den här brännaren.
Om man försöker spela någon annan sorts
DVD VIDEO-skiva tänds meddelandet
”Uppspelning förbjuden av regionskoden.”
på TV-skärmen. Beroende på DVD VIDEOskivan kan det hända att det inte finns någon
regionskod angiven, trots att den DVD
VIDEO-skivan inte går att spela på grund av
regionsbegränsningarna.
Att observera angånde skivor
Den här brännaren är konstruerad för att
spela skivor som följer Compact Disc (CD)standarden. Det förekommer DualDiscs och
somliga sorters musikskivor som är kodade
med upphovsrättsskyddsteknik som inte
följer Compact Disc (CD)-standarden. Det
kan hända att sådana skivor inte går att spela
i den här brännaren.
101
b
Angående
inspelningsformat
Precis som vanligt ×3-inspelningsformat för
videokassetter går det att välja önskat
inspelningsformat med hjälp av REC
MODE-knappen.
Inspelningsformat med högre kvalitet ger
vackrare bild, men den större mängden data
medför även att det inte går att spela in lika
länge.
Omvänt gäller att en lägre inställning ger
längre inspelningstid, men den minskade
mängden data gör att bildkvaliteten blir
grövre.
• Den maximala kontinuerliga inspelningstiden på
hårddisken är 8 timmar per titel. Titlar som är
längre än 8 timmar delas upp i flera titlar.
• I följande fall kan det hända att inspelningstiden
inte blir exakt.
– Vid inspelning av ett program med dålig
mottagning eller videomaterial med dålig
bildkvalitet.
– Vid inspelning av enbart stillbilder eller enbart
ljud.
Angående kopieringsskydd
Kopieringsskyddat bildmaterial går inte att
spela in på den här brännaren.
Kopieringbegränsningar
RDR-DC105
RDR-DC205
DR* (Direktinspelning)
56
88
Det går inte att kopiera filmer och andra
DVD VIDEO-skivor till hårddisken. Det går
heller inte att kopiera scener som innehåller
kopieringsskyddsignaler från en DVD-skiva
till hårddisken.
Titlar som innehåller
kopieringsskyddssignaler av ”Copy-Once”typ går bara att flytta från hårddisken till en
DVD-RW/DVD-R-skiva (i VR-format)*
(När titeln har flyttats raderas originaltiteln
från hårddisken). Flyttningen utförs med
hjälp av kopieringslistan.
HQ (Hög
kvalitet)
27
43
Skivor som går att använda för skyddade
signaler
SP (Normalkvalitet)
56
88
KopieringsSkivor som går att
skyddssignaler använda
LP (Lång tid)
110
175
EP (Förlängt
format)
(6 timmar)
135
210
Copy-Free
HDD +RW
(Inga
-RWVideo +R
kopieringsskyddssignaler) -RVideo
EP (Förlängt
format)
(8 timmar)
225
355
I nedanstående tabell anges den ungefärliga
inspelningstiden på hårddisken i respektive
inspelningsformat.
Inspelningstid i respektive
inspelningsformat
Inspelningsformat
Ungefärlig inspelningstid
(timmar)
* Det går att spela in digitala TV-program direkt
utan att bildkvaliteten försämras. Den
ungefärliga inspelningstiden som anges ovan
gäller vid inspelning med 6 Mbps.
Copy-Once
-RWVR
-RVR
HDD
-RWVR *
-RVR *
Copy-Never
Inga
* Gäller endast CPRM-kompatibla DVD-RW/
DVD-R-skivor (i VR-format).
Den inspelade skivan går bara att spela i CPRMkompatibla komponenter (sidan 99).
CPRM (Content Protection for Recordable
Media) är en kodningsteknik som skyddar
upphovsrätten för bildmaterial.
b
Skyddade titlar på hårddisken går inte att flytta.
102
Språkkodslista
Se sidan 81 för närmare detaljer.
Stavningen av språknamnet följer ISO 639: 1988 (E/F).
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Ytterligare information
ej angivet
103
Att observera angånde skivor
Att observera angående
den här brännaren
• Håll skivan ren genom att bara hålla den i
kanten. Rör inte vid ytan. Damm,
fingeravtryck eller repor på en skiva kan
göra att den inte går att spela.
När brännaren ska flyttas
• Om brännaren flyttas direkt från ett kallt
ställe till ett varmt ställe, eller om den
placeras i ett mycket fuktigt rum, kan det
bildas imma på linserna inuti brännaren.
Om det skulle inträffa kan det hända att
brännaren inte fungerar ordentligt. Låt i så
fall brännaren stå påslagen om den redan är
påslagen i ungefär är en timme tills fukten
avdunstat (om den är avstängd så låt den
vara avstängd).
• Ta ut alla skivor innan du flyttar brännaren,
och undvik att utsätta hårddisken för slag
eller stötar för att undvika skador på skivan
eller hårddisken (sidan 3).
• Utsätt inte skivor för direkt solljus eller
värmekällor som element eller
varmluftskanaler. Låt heller inte skivor
ligga kvar i en bil som står parkerad rakt i
solen, eftersom temperaturen inuti bilen
kan stiga kraftigt.
• Lägg tillbaka skivan i sin ask efter
spelningen.
• Rengör skivan med en rengöringsduk.
Torka av skivan från mitten och ut mot
kanten.
Angående volymjustering
Skruva inte upp volymen medan du lyssnar
på ett avsnitt med väldigt svaga signaler eller
inga ljudsignaler alls. Då kan det hända att
högtalarna skadas när ett avsnitt med stark
signal sedan spelas upp.
Angående rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk som fuktats med mild
rengöringsmedelslösning. Använd aldrig
några former av skursvampar, skurpulver
eller lösningsmedel som sprit eller bensin.
104
• Använd aldrig lösningsmedel som bensin,
thinner, eller rengöringsmedel eller
antistatspray som finns i handeln för LPskivor av vinyl.
• Använd inte följande sorters skivor.
– Skivor som inte är runda (t.ex.
vykortsskivor eller hjärtformade skivor).
– Skivor med fastklistrade etiketter.
– Skivor med tejpbitar eller limrester.
Angående rengöringsskivor,
skivrengörare och linsrengörare
Angående byte av delar
Använd inte rengöringsskivor,
skivrengörare eller linsrengörare (inte
heller av våttyp eller spraytyp). Det kan
leda till fel på brännaren.
Om den här apparaten lämnas in för
reparation kan det hända att reparerade delar
tas om hand för återanvändning eller
återvinning.
Att observera angående
MP3-filer, JPEGbildfiler, DivX-videofiler
och i.Link
Angående MP3-filer, JPEGbildfiler och DivX-videofiler
* Gäller ej för MP3-filer.
Om den första sessionen/bordern innehåller
ljudspår i musik-CD-format eller bilder i
video-CD-format, spelas bara den första
sessionen/bordern.
MP3-filer, JPEG-bildfiler och
DivX-videofiler som den här
brännaren kan spela upp
Den här brännaren kan spela följande sorters
spår och filer:
– MP3-filer med filtillägget ”.mp3”.
– JPEG-bildfiler med filtillägget ”.jpeg”
eller ”.jpg”.
– Baseline JPEG-bildfiler som följer
bildfilsformatet Exif 2.2* och har ett
Y:CB:CR-förhållande på 4:4:4, 4:2:2 eller
4:2:0.
– DivX-videofiler med filtillägget ”.avi”
eller ”.divx”.
* ”Exchangeable Image File Format”: Det
filformat som används för digitala
stillbildskameror.
b
• Brännaren försöker spela alla data med
filtillägget ”.mp3”, ”.jpeg”, ”.jpg”, ”.avi” eller
”.divx” även om filen faktiskt inte är i MP3-,
JPEG- eller DivX-format. När sådana data
spelas upp kan det matas ut kraftiga störningar
som kan orsaka skador på högtalarna.
• Beroende på skivan kan det hända att den inte
går att spela på normalt sätt. Det kan t.ex. hända
att bilden är dålig, uppspelningen är osmidig
eller ljudet hoppar.
• Beroende på skivan kan det hända att det tar en
liten stund innan uppspelningen startar.
• Somliga filer går inte att spela.
• Det maximala antalet mappar och filer som går
att spela upp från hårddisken eller en USB-enhet
är 500. På skivor som är formaterade och
kopierade i den här brännaren går det att spela
upp maximalt 500 mappar och filer sammanlagt.
• På hårddisken och i USB-enheter kan det finnas
upp till 8 mapplager. På skivor som är
formaterade i den här brännaren kan det finnas
upp till 2 mapplager.
• Det kan ta en liten stund att hoppa till nästa mapp
eller en annan mapp.
• Den finns begränsningar för hur stora bilder som
går att visa. Följande bildstorlekar går att visa:
upp till 8 000 × 8 000 bildpunkter (bredd × höjd).
• Den här brännaren kan spela upp progressiva
JPEG-bildfiler på upp till 2 MB.
,forts.
Ytterligare information
MP3 är en teknik för ljudkomprimering som
uppfyller vissa ISO/MPEG-regler. JPEG är
en teknik för bildkomprimering.
DivX® är ett registrerat varumärke för
DivX, Inc. och används på licens.
Angående DivX Video: DivX® är ett digitalt
videoformat som skapats av DivX, Inc.
Detta är en officiell DivX Certified apparat
för uppspelning av DivX-videofiler. Besök
www.divx.com för närmare information och
mjukvaruverktyg för konvertering av filer
till DivX-videoformat.
Det går att spela upp filer i MP3/JPEG/
DivX-format på hårddisken, DATA CDskivor (CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor),
DATA DVD-skivor (DVD-ROM/DVDRW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R/DVDRAM-skivor) eller i USB-enheter.
DATA DVD-skivor måste vara inspelade
enligt ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, Romeo,
Joliet eller UDF (Universal Disk Format)
1.02, 1.50, 2.00* eller 2.01.
DATA CD-skivor måste vara inspelade
enligt ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, Romeo eller
Joliet.
Det går även att spela skivor som är
inspelade i MultiSession/Border-format.
Se bruksanvisningen till skivenheten och
inspelningsmjukvaran (medföljer ej) för
närmare detaljer om inspelningsformatet.
Att observera angående MultiSession/
Border-skivor
105
• Den här brännaren har stöd för MP3-filer som är
inspelade med en samplingsfrekvens på 32 kHz,
44,1 kHz eller 48 kHz.
• Det går bara att spela upp MP3-filer på upp till
4 GB.
• Den här brännaren kan inte spela upp ljudspår i
mp3PRO-format.
• Den här brännaren kan inte spela upp DivXvideofiler som är större än 720 × 576 bildpunkter
(bredd × höjd) eller 4 GB.
• Det kan hända att brännaren inte kan spela upp
DivX-videofiler som skapats genom att slå
samman två eller flera DivX-videofiler.
• Observera att storleken på JPEG-bildfiler som
kopieras till hårddisken kan komma att ökas
automatiskt så att de passar på TV-skärmen.
• Det går inte att kopiera JPEG-bildfiler till en
DATA DVD-skiva som är slutbehandlad i en
annan brännare eller annan apparat.
Angående i.LINK
DV IN-ingången på den här brännaren är
kompatibel med i.LINK för digitala
videokameror.
i.LINK är en vanligare beteckning på
datatransportbussen IEEE 1394 som
föreslagits av Sony och är ett varumärke som
godkänts av många företag.
IEEE 1394 är en internationell standard som
fastställts av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
Se sidan 69 för närmare detaljer om
kopiering när den här brännaren är ansluten
till en annan videokomponent med DVuttag.
DV IN-ingången på den här brännaren är
bara avsedd för inmatning av DVC-SDsignaler. Det matas inte ut några signaler via
det uttaget. Det går inte att mata in MICRO
MV-signaler via DV IN-ingången, t.ex. från
en digital MICRO MV-videokamera med
i.LINK-uttag.
Se anmärkningarna på sidan 69 för
ytterligare försiktighetsåtgärder.
När andra komponenter ansluts till den här
brännaren så se även bruksanvisningarna till
de komponenterna för närmare detaljer om
försiktighetsåtgärderna vid anslutningen.
106
b
I normala fall går det bara att ansluta en enda
komponent till den här brännaren via en i.LINKkabel (DV-anslutningskabel). Om brännaren ska
anslutas till en i.LINK-kompatibel komponent
som har två eller flera i.LINK-uttag (DV-uttag), så
se bruksanvisningen till den komponenten.
i.LINK och
är varumärken.
Tekniska data
System
Laser: Halvledarlaser
Överföringsstandard (för digitala
sändningar): DVB-T
Kanaltäckning (för digitala sändningar):
VHF/UHF
Kanaltäckning (för analoga sändningar):
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 till E12, R1 till R12, F2 till
F10, A till H i Italien, A till J på Irland
UHF: E21 till E69, R21 till R69, B21
till B69, F21 till F69
CATV: S01 till S05, S1 till S20, B till
Q i Frankrike
HYPER: S21 till S41
Videomottagning:
Frekvenssynthesizersystem
Ljudmottagning: Delad bärvågssystem
Antennutgång: 75-ohms asymmetrisk
antennkontakt
Timer: Klocka: Kvartslåst/Visningssätt:
24-timmarsklocka (digital)
Videoinspelningsformat: MPEG-2,
MPEG-1
Ljudinspelningsformat/bittal:
DVB-T: DR (direktinspelning)
(TS-inspelning)
ATT: Dolby Digital 2 kanaler
(HQ, SP, LP, EP (6 timmar):
256 kbps, EP (8 timmar): 128 kbps)
Ytterligare information
Ovanstående kanaltäckning garanterar bara
kanalmottagningen inom respektive område.
Det finns ingen garanti för att det faktiskt går
att ta emot signaler under alla förhållanden.
Vilka kanaler som går att ta emot varierar i
olika länder och områden.
Ingångar och utgångar
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/10 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vtt
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/minst
22 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vtt
(S VIDEO): 4-stifts mini-DIN/Y: 1,0 Vtt,
C: 0,3 Vtt (PAL)
LINE 3 – TV: 21 stift
CVBS OUT
S-Video/RGB OUT (uppströms)
LINE 1/DECODER: 21 stift
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekoder
DV IN: 4 stift/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-uttag/
0,5 Vtt/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vtt,
PB/CB: 0,7 Vtt, PR/CR: 0,7 Vtt
HDMI OUT: HDMI™-uttag
USB:
USB-uttag (för anslutning av digital
stillbildskamera, minneskortläsare,
USB-minne, hårddiskvideokamera
och separat hårddisk)
Conditional Access Module: CAM
(Conditional Access Module)-fack
Allmänt
Strömförsörjning: 220-240 V växelström,
50/60 Hz
Effektförbrukning: 45 W
Yttermått (ca.):
430 × 71,5 × 258 mm (bredd/höjd/
djup) inkl. utskjutande delar
,forts.
107
Hårddiskkapacitet:
RDR-DC105: 160 GB
RDR-DC205: 250 GB
Maximalt antal inspelningsbara titlar*:
999
Vikt (ca.): 4,1 kg
Användningstemperatur: 5 till 35°C
Luftfuktighet vid användning: 25 till 80%
Medföljande tillbehör:
Nätkabel (1)
Antennkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
* Den maximala längden per titel är 8 timmar.
Rätt till ändringar i tekniska data och
utförande förbehålles.
108
Register
Termerna inom
citationstecken är de termer
som visas på de olika
inställningsskärmarna.
Siffror
”96kHz PCM” 86
A
”A-B-radering” 57
”AD-mixningsnivå” 85
”AFT” 78
Anslutning
antennkabeln 15
HDMI-kabeln 16
videokablarna 16
Antenn 15
”Auto kanalsökning” 23,
75
”Auto Klockinst.” 74
”Autom. Uppdatering” 78
”Automatisk avstängning”
78
”Automatisk
kapitelindelning” 79
”Automatisk
slutbehandling” 80
B
Bakpanelen 13
Barnlås 43
”Barnspärr” 44, 88
Batterier 20
Betal-TV 26
BRAVIA Sync 19
C
CAM 19
Canal Plus 26
CD 100
”CI information” 80
”Component video ut” 82
Conditional Access
Module 19
Copy-Free 102
Copy-Never 102
Copy-Once 102
CPRM 99
D
”D.TV-ljud(primärt)” 81
”D.TV-ljud(sekundärt)”
81
”D.TV-teletext(primär)”
81
”D.TVteletext(sekundär)” 81
”D.TV-textning(primär)”
81
”D.TVtextning(sekundär)” 81
DATA CD 100
DATA DVD 100
”Dekoder” 27, 78
”Dela” 57
Delar och kontroller 10
Digitala tjänster
EPG 35
”Digitalkanallista” 76
”Displayen på fronten” 80
DivX-videofiler 49
”DivX®-registrering” 79
Dolby Digital 17, 86
”DRC” 87
DTS 17, 86
”DTV Åldersnivå” 88
”DV ingång” 70, 85
”DV-kopiering” 71
DV-videokamera 69
”DVD Avspelning” 88
DVD VIDEO 100
DVD+R 98, 100
DVD+RW 98, 100
”DVD-ljud” 81
”DVD-meny” 81
DVD-R 98, 100
DVD-RAM-skivor 100
DVD-ROM 100
DVD-RW 98, 100
”DVD-textning” 81
”Döp om” 56, 58
E
Enkel inställning 22, 89
Enknappsspelning 44
EPG
För att se en lista över
tillgängliga
kanaler 35
”Externt Ljud” 85
F
”Filsökning” 50
Fjärrkontrollen 10, 20
Frontpanelen 12
Frontpanelens display 13
G
”Grundinställningar” 74
H
Hackihäl-uppspelning 46
Hantering av skivor 104
HDMI
”4:3 Video Utgång”
84
”HDMI-färg” 84
”HDMI-ljud” 87
”HDMI-upplösning”
83
”Kontroll för HDMI”
79
HDMI-kabel 16
Huvudljud 40, 85
”Hårddiskformatering” 73
”Hårddiskkamerakopiering” 68
Hårddiskvideokamera 66
I
i.LINK 106
”Ingående färgsystem” 83
Inspelning
inspelningsformat
102
inspelningstid 102
medan man tittar på
ett annat
program 29
,forts.
109
Inspelningsformat 102
Inspelningstid 102
K
”Kanal” 75, 76
”Kanal syst.” 76
”Kapitel” 47
”Klockinställningar” 74
”Kommandoläge” 79
”Kopiering” 56
Kopiering
Flyttning 102
från en slutbehandlad
DVD-skiva till
hårddisken 63
från hårddisken till
en DVD-skiva
61
Kopieringsformat 98
Kopiering från en DVvideokamera 69
”DV-kopiering” 71
Enknappskopiering
70
Kopiering från en
hårddiskvideokamera 66
Enknappskopiering
67
”Hårddiskkamerakopiering” 68
Kopieringsskyddssignaler
102
L
”Land” 22
”LINE 3 ut [LINE 1 in]”
83
”Ljud In” 84
”Ljud Ut” 86
Ljudavsökning 45
”Ljudsystem” 78
Ljudutgångar 17
M
”Manuell analog
inställning” 76
”Manuell digital
inställning” 76
110
”Manuell klockinst.” 23,
74
Meny
DVD-skivans meny
44
Toppmenyn 44
”Menyspråk” 81
”Mjukvaruuppdatering”
80
MPEG 17, 87
N
”Namn” 78
NICAM 40
”NICAM-val” 84
”Nollställ
enknappskopiering” 80
”Ny spellista” 56
Nätkabel 20
P
Pause Live TV 45
PBC 44
PhotoTV HD 54
”Progressiv” 23
R
”Radera” 56
Redigering 56
Spellista 59
titlar 56
Regionskod 101
”Repetera” 47
S
Samtidig inspelning och
uppspelning 46
Sidläget 31
Skapa en spellista 59
”Skiva” 47
”Skivinformation” 72
”Döp om” 58
”Formatera” 72
”Skivinställningar” 64, 72
Skivinställningar 64
Skivor som går att
använda 98, 100
Skivtyper 98, 100
Skydd
titel 56
”Skydda” 56
Slutbehandling 64
Snabbtimer 30
”Sommartid” 74
Spelbara skivor 100
Spellista 59
Spelsätt
”Repetera” 47
”Språk” 22, 81
”Spår” 47
”Standbyläge” 23, 78
Stillbild 45, 50
”Stäng/öppna” 64
Super VIDEO CD-skivor
100
”System 1” 78
”System 2” 80
”Sök kapitel” 46
”Sök spår” 46
”Sök titel” 46
Sökning
hoppa till början på
en titel/
ett kapitel/
ett spår/
en fil 44, 50
ljudavsökning 45
snabbspola bakåt/
framåt 45, 50
T
”Tid i EP-läge” 79
”Tids-sökning” 46, 50
Timerinspelning
EPG-timerinställning
37, 38
kontrollera/ändra/
annullera 41
Manuell inställning
39
Timerlista 41
”Titel” 47
Titellistan 30
”Sortera” 31
TV-paus 45
TV-system 78
”TV-typ” 23, 82
”Tvåspråkig inspel.” 85
Tvåspråkig inspelning 40
”Tvåspråkig inspelning
(HDD)” 84
U
Underljud 40, 85
”Upphäv slutbeh.” 73
Upprepning
”Mapp” 51
”Titel” 51
Uppspelning 43, 100
DivX-videofiler 49
Fotofiler 53
ljudavsökning 45
MP3-filer 51
musik-CD-skivor 51
”Repetera” 47
snabbframmatning
44, 50
snabbomspelning 44,
50
snabbspolning bakåt
45, 50
snabbspolning framåt
45, 50
stillbild 45, 50
uppspelning i slow
motion 45, 50
zoom 54
återupptagen
uppspelning 45
Uppspelning i slow
motion 45, 50
USB 67
Z
Zoom 54
ZWEITON 40
Å
Återställning av brännaren
89, 97
Återupptagen uppspelning
45
Ä
”Ändra lösenord” 88
V
”Version” 79
VIDEO CD 100
”Video In / Ut” 82
Video-format 98
Videokabel 16
Videoutgångar 17
”Visuell sökning” 32
VR-format 98
”Välj alla” 56
”Välj bort alla” 56
111
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF