Sony | RDR-GX210 | Sony RDR-GX210 Bruksanvisning

2-548-698-33(1)
DVD Recorder
Bruksanvisning
RDR-GX210
© 2005 Sony Corporation
VARNING!
Undvik risken för brand och elektriska
stötar genom att inte utsätta enheten för
regn eller fukt.
Öppna inte chassit eftersom det medför
risk för elstötar. Överlåt service till
behörig servicetekniker.
Nätkabeln får bar bytas ut av en
behörig servicetekniker.
Den här enheten är klassad som en
CLASS 1 LASER-produkt. Märket
CLASS 1 LASER PRODUCT
MARKING sitter på enhetens baksida.
OBS
Om du använder optiska instrument
tillsammans med den här produkten
finns risk för att ögonen skadas. Öppna
inte chassit till enheten eftersom
laserstrålen som den här DVDbrännare använder kan skada ögonen.
Överlåt service till behörig
servicetekniker.
CAUTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPENS.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. STRÄLEN ÄR FARLIG.
VARO!
KURSSI 3B NÄKYVÄ JA NÄKYMÄTÖN AVATTAESSA OLET ALTTIINA
LASERÄTEILYLLE. ÄLÄ KATSO SÄTEESEN.
Denna etikett finns på laserns
skyddshölje inuti enheten.
Säkerhetsföreskrifter
• Enheten drivs med 220-240 V
växelström (AC), 50/60 Hz.
Kontrollera att enhetens
drivspänning är samma spänning
som finns i nätet där du tänker
använda den.
• Ställ inga föremål som innehåller
vätska, t.ex. blomvaser på enheten så
minskar du risken för brand och
elektriska stötar.
SHOWVIEW är ett av Gemstar
Development Corporation registrerat
varumärke. SHOWVIEW System
tillverkas på licens från Gemstar
Development Corporation.
2
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på
produkten eller
emballaget anger att
produkten inte får
hanteras som
hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in
på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuellt negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Säkerhetsföreskrifter
Denna enhet har testats och
överensstämmer med de
begränsningar som finns i EMCdirektivet om att använda en
anslutningskabel kortare än 3 meter.
Säkerhet
Om något objekt eller någon vätska
kommer in i enheten bör du dra ur
brännarens kontakt ur vägguttaget
och låta en behörig servicetekniker
kontrollera den innan du använder
den igen.
Strömkällor
• Brännaren är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) så länge
kontakten sitter i ett vägguttag,
inte ens om du stängt av
brännaren.
• Om du vet med dig att du inte
kommer att använda brännaren
under en längre tid bör du koppla
bort den från vägguttaget. Dra
aldrig i sladden när du kopplar bort
nätkabeln från vägguttaget; greppa
om kontakten.
• Dra inte ur brännarens strömsladd
(vägguttaget) medan brännaren
används.
Placering
• Placera brännaren på en plats med
tillräcklig ventilation så undviker
du att den överhettas.
• Placera inte brännaren på ett mjukt
underlag, som till exempel en
matta, vilket kan blockera
ventilationshålen.
• Placera inte brännaren i trångt
utrymme, som till exempel i en
bokhylla eller liknande.
• Placera inte brännaren på en plats
där den utsätts för värme, direkt
solljus, damm eller mekaniska
stötar.
• Placera inte brännaren så att den
lutar. Den har enbart utformats för
att användas i horisontellt läge.
• Håll brännaren och skivor borta
från utrustning med starka
magnetfält, som till exempel
mikrovågsugnar eller stora
högtalare.
• Placera inga tunga föremål på
brännaren.
Inspelning
• Notera att inspelningens innehåll
kan under inga som helst
omständigheter inte kompenseras,
inklusive omständigheter som kan
uppstå på grund av fel i enhet.
• Gör provinspelningar innan själva
inspelningen görs.
Upphovsrätt
• TV-program, filmer, videoband,
skivor och annat material kan vara
upphovsrättsskyddat. Ej godkänd
inspelning av sådant material kan
strida mot upphovsrättslagar.
Användning av denna brännare
tillsammans med kabel-TVsändning kan kräva ett
godkännande från kabel-TVleverantören och/eller ägaren av
programmet.
• I den här produkten används
upphovsrättsteknik som skyddas
av patent i USA och andra skydd
för immateriell egendom.
Användandet av den här tekniken
för upphovsrättsskydd måste
godkännas av Macrovision och är
enbart avsedd för hemmabruk
samt vissa andra begränsade
visningar, såvida inte Macrovision
gett sitt godkännande för annan
användning. Omvänd utveckling
(”reverse engineering”) eller
disassemblering är förbjuden.
Om du har några frågor eller får
problem med brännaren kontaktar
du närmaste Sony-återförsäljare.
Om denna bruksanvisning
• Instruktionerna i den här
bruksanvisningen beskriver
fjärrkontrollens kontroller. Du kan
också använda kontrollerna på
brännaren om de har samma eller
liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Alternativens namn och
meddelande som visas på skärmen
följer inom parantes.
• Skärmbildsfigurerna som används
i denna bruksanvisning kanske
inte stämmer med vad din TVskärm visar.
• Förklaringen gällande skivor i
denna bruksanvisning hänvisar till
skivor som skapats av denna
brännare. Förklaringarna gäller
inte skivor som skapats av andra
brännare och spelas upp på denna
brännare.
Funktionen kopieringsskydd
Eftersom brännaren har en
kopieringsskyddsfunktion, kan
program som mottas via en extern
mottagare (medföljer ej) innehålla
kopieringsskyddade signaler
(funktionen kopieringsskydd) och
kan, beroende på typ av signal,
därför inte spelas in.
VIKTIGT MEDDELANDE
Fara! Den här brännaren kan visa
en stillbild eller en skärmmeny på
din TV-skärm hur länge som helst.
Låter du en stillbild eller en
skärmmeny visas på TV-skärmen
under en längre tid finns det risk att
skärmen skadas permanent.
Plasmabildskärmar och sådana
som använder sig av
projektionsteknik är särskilt i
riskzonen för den här typen av
skador.
3
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Säkerhetsföreskrifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Olika sätt du kan använda din DVD-brännare på . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Snabbguide till skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Anslutningar och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Ansluta brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Steg 1: Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Steg 2: Ansluta antennkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Steg 3: Ansluta videokablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Steg 4: Ansluta ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Steg 5: Ansluta nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Steg 6: Förbereda fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Steg 7: Initial inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Ansluta en videobandspelare eller liknande enhet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
Ansluta till en satellit eller digital mottagare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Ansluta Betal-TV/Canal Plus-dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Grundläggande funktion . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Installera och formatera en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Spela in ett program på en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Se det inspelade programmet (Title List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kontrollera uppspelningsinformation och speltid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Byta namn på inspelat program (Title Input) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Märka och skydda en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Spela en DVD-skiva på annan utrustning (slutbehandla) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Innan inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
Tidsinställd inspelning (Standard/ShowView) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Kontrollera/ändra/avbryta tidsinställningar (Timer List) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Inspelning utan timer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Inspelning via ansluten utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spela DVD- och VIDEO CD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Söka efter titel/kapitel/spår etc. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
Spela musik-CD-skivor och MP3-ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spela upp JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Radera och redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Innan redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Radera och redigera titlar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Redigera en titel i kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Redigera en Playlist . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
4
DV-dubbning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Innan DV-dubbning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ansluta en digital videokamera till DV IN-kontakten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Dubba från ett band i DV/Digital8-format till en DVD-skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Använda inställningsfönstren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Inställningar kanal och klocka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
Inställningar TV och Video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 74
Språkinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Inställningar barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 77
Inspelningsinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Återställa brännaren (Fabriksinställning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 80
Noteringar om denna brännare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Om i.LINK . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Förteckning över delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87
Ordlista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Lista över språkkoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Lista över områdeskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 94
Sakregister . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
5
Olika sätt du kan använda din DVD-brännare på
Snabb åtkomst av inspelade titlar – Title List
, Visa Title List för att se alla skivans titlar,
inklusive inspelningsdatum, längd och
minibild (sid. 30).
Title List
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Skapa ditt eget program – Playlist
, Spela in ett program på en DVD-RW-skiva
(VR-läge), radera, flytta och lägg till scener
efter eget önskemål, för att skapa ditt egna
originalprogram (sid. 60).
Original
Playlist
Dubba DV/Digital8-band – DV-dubbning
, Anslut din digitala videokamera till DV INjacket och dubba hela innehållet eller bara
vissa scener till en DVD-skiva (sid. 67).
Kontroll
Dubbning
6
Progressiv PAL-uppspelning
, Om din TV är kompatibel med progressiva
signaler, kan du njuta av exakt
färgreproducering och bilder av hög
kvalitet i läget Progressive.
Spela upp JPEG-bildfiler
, Du kan njuta av att se JPEG-bilder på din
TV-skärm. Ta först bilder med en
digitalkamera och spara i JPEG-format på
en CD-RW/CD-R-skiva på en dator. Spela
sedan upp CD-RW/CD-R-skivan på denna
brännare (sid. 58).
Fotografera
Spara
Spela upp!
En lista över inspelnings- och uppspelningsbara skivor finns på sid. 8.
7
Snabbguide till skivtyper
Inspelnings- och uppspelningsbara skivor
Skiva
Logotyp
Typ
Ikon
som
används i Formatera
denna
(nya skivor)
bruksanvisning
+RW
Automatiskt
formaterad
Spelbar på DVD+RW-skivor
kompatibla spelare
(automatiskt slutbehandlad)
VR
läge
-RWVR
Automatiskt
formaterad i VR-läge
Går endast att spela på spelare som är
VR-kompatibla
(slutbehandling ej nödvändig)
Videoläge
-RWVideo
Går att spela på de flesta DVDÅterformatera manuellt i
spelare (slutbehandling nödvändig)
videoläge (sid. 28)
(sid. 36)
DVD+RW
DVDRW
DVD+R
DVD-R
+R
Automatiskt
formaterad
Går att spela på de flesta DVD+Rkompatibla spelare (slutbehandling
nödvändig) (sid. 36)
-R
Automatiskt
formaterad
Går att spela på de flesta DVDspelare (slutbehandling nödvändig)
(sid. 36)
Versioner av skivor som går att använda
(gäller från februari, 2005)
• DVD+RW-skivor med 4x-hastighet eller lägre
• DVD-RW-skivor med 4x-hastighet eller lägre
(Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*1)
• DVD+R-skivor med 8x-hastighet eller lägre
• DVD-R-skivor med 8x-hastighet eller lägre
(Ver.2.0)
8
Kompatibilitet med
andra DVD-spelare
(slutbehandling)
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, och ”DVD-R” är
varumärken.
*1
*2
*3
CPRM (Content Protection for Recordable Media) är
en kodningsteknologi som skyddar upphovsrätt av
bilder.
Radera sista låten på skivan för att frigöra utrymme.
Radering av titlar frigör inte utrymme på skivan.
Inspelningsfunktioner
Skriv om
(sid. 38)
Spela in
16:9format
(sid. 78)
Redigeringsfunktioner
Automatis Radera
kt kapitel titel
(sid. 79)
(sid. 62)
Manuellt
Radera Akapitel
B (sid. 62)
(sid. 65)
Radera
kapitel/
Dölj
kapitel
(sid. 65)
Playlist
(sid. 60)
Ja
Nej
Ja
Ja *2
Nej
Ja
Nej/Ja
Nej
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja
Ja/Nej
Ja
Ja
Nej
Ja
Ja *2
Nej
Nej
Nej/Nej
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja *3
Nej
Ja
Nej/Ja
Nej
Nej
Nej
Ja
Ja *3
Nej
Nej
Nej/Nej
Nej
Skivor som inte kan spelas in på
• DVD-RW-skivor (Ver. 1.0)
• DVD+RW-skivor som inte är kompatibla med
2,4x-hastighet
• Skivor med dubbla lager
• 8 cm-skivor
,forts.
9
Uppspelningsbara skivor
Typ
Skivans
logotyp
Ikon
som
används
i denna
bruksanvisning
Kännetecken
DVD VIDEO
DVD
Skivor som till exempel filmer som kan köpas eller hyras
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD eller CD-R/CD-RW-skivor i VIDEO CD/Super
VIDEO CD-format
CD
Musik-CD-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor i musik-CDformat som kan köpas
CD
DATA CD
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som innehåller MP3ljudspår och JPEG-bildfiler
Notering om CD-skivor
Skivor som inte kan spelas
Brännaren kan spela upp CD-ROM/CD-R/CDRW-skivor som spelats in i följande format:
• formatet ljud-CD
• formatet video-CD
• MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler i format som
överensstämmer med ISO 9660* Level 1/Level
2, eller det utökade formatet (extended format),
Joliet
• Alla CD-ROM-skivor (inklusive PHOTO CD)
• CD-R/CD-RW-skivor, som inte spelats in i
formatet ovan
• Datapartier på CD-Extra-skivor
• DVD-ROM-skivor
• DVD-ljudskivor
• DVD-RAM-skivor
• DVD+R DL-skivor (dubbla lager)
• HD-lager på Super Audio CD-skivor
• DVD VIDEO med en annan områdeskod
(sid. 11)
* Ett logiskt format för filer och mappar på CD-ROMskivor, definierat av ISO (International Organization
for Standardization).
z Tips!
Denna brännare kan spela 8 cm CD-skivor och
slutbehandla 8 cm DVD-skivor.
10
Notering om uppspelningsfunktionerna för
DVD VIDEO/VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner för DVD VIDEO/
VIDEO-CD-skivor kan vara inställda av den som
skapat skivorna (programvaran). Eftersom den här
brännaren spelar upp DVD VIDEO/VIDEO-CDskivor efter det innehåll som skivtillverkaren
skapat kan det hända att vissa funktioner inte är
tillgängliga. Se även bruksanvisningen som följer
med DVD VIDEO/VIDEO-CD-skivorna.
Områdeskod (endast DVD VIDEO)
Din brännare har en områdeskod som finns
angiven på brännarens baksida. Du kan bara spela
upp DVD VIDEO-skivor (endast uppspelning)
som är märkta med samma kod. Det här systemet
används för att skydda upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor märkta med ALL kan också
spelas upp på den här brännaren.
Om du försöker spela upp en annan DVD VIDEOskiva, visas meddelandet [Playback prohibited by
region code] på TV-skärmen. På vissa DVD
VIDEO-skivor kanske det inte finns någon kod.
även om det är förbjudet att spela upp DVD
VIDEO-skivan pga. förbjudet område.
RDR–XXXX
X
XXV XXHz XXW
Obs
• Vissa DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R- eller
CD-RW/CD-R-skivor kan inte spelas upp på den här
brännaren. Det kan bl.a. bero på inspelningens kvalitet,
skivans status eller inspelningsutrustningen och den
programvara som skivan skapades med. Skivan spelas
inte upp om den inte har slutbehandlats. Mer
information finns i brännarens bruksanvisning.
• Du kan inte blanda VR-läge och Video-läge på samma
DVD-RW-skiva. Omformatera skivan för att ändra
dess format (sid. 28). Notera att skivans innehåll
raderas vid en omformatering.
• Du kan inte förkorta tiden som krävs för inspelning,
inte ens med höghastighetsskivor.
• Du rekommenderas att använda skivor med ”För
Video” tryckt på förpackningen.
• Du kan inte spela in på DVD-RW-skivor (Video-läge)
eller DVD-R-skivor som redan innehåller inspelningar
som gjorts av annan DVD-utrustning.
• I vissa fall kan du inte göra nya inspelningar på
DVD+RW-skivor som innehåller inspelningar som
gjorts av annan DVD-utrustning. Om du spelar in på
nytt skriver brännaren om DVD-menyn.
• Om skivan innehåller data som brännaren inte känner
igen, kan det hända att den raderas.
Områdeskod
Ljud-CD-skivor kodade med teknik för
upphovsrättsskydd
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som överensstämmer med standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor som är kodade med upphovsrättssignaler.
Tänk på att det kan finnas skivor som inte följer
CD-standarden och dessa kanske inte kan spelas
upp på enheten.
Notering om DualDiscs
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som överensstämmer med standarden
Compact Disc (CD). En DualDisc är en tvåsidig
skiva med DVD-inspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan. Kom ihåg att din
DualDiscs ljudsida kanske inte går att spela upp på
denna enhet på grund av att dessa skivor inte
överensstämmer med CD-standarden.
”DualDisc” är ett varumärke som tillhör Recording
Industry Association of America (RIAA).
11
Anslutningar och inställningar
Ansluta brännaren
Följ steg 1 till 6 för att ansluta brännaren och steg 7 för att utföra brännarens första inställningar (sid. 21).
Obs
•
•
•
•
Se till att alla kontakter sitter ordentligt så att du slipper glappkontakt med störningar som följd.
Se bruksanvisningen som följer med de komponenter som du tänker ansluta.
Du kan inte ansluta denna brännare till en TV som saknar SCART-kontakt eller videoingång.
Koppla bort nätkabeln från de olika enheterna innan du ansluter dem.
Steg 1: Packa upp
Kontrollera att följande finns med i förpackningen:
• Ljudkabel (stiftkontakt × 2 y stiftkontakt × 2) (1)
• Videokabel (stiftkontakt × 1 y stiftkontakt × 1) (1)
• Antennkabel (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
12
Steg 2: Ansluta antennkabeln
Anslut antennkabeln genom att följa stegen nedan. Anslut inte nätkabeln förrän du når ”Steg 5: Ansluta
nätkabeln” (sid. 18).
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DVD-brännare
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Anslutningar och inställningar
till AERIAL IN
AERIAL
IN
OUT
TV
till AERIAL OUT
Antennkabel (medföljer)
: Signalflöde
1
2
Koppla från antennkabeln från din TV och anslut den till AERIAL IN på brännarens bakre panel.
Anslut brännarens AERIAL OUT till antenningången på din TV, med hjälp av medföljande
antennkabel.
13
Steg 3: Ansluta videokablarna
Välj någon av anslutningsmodellerna A till D beroende på vilka kontakter som TV:n, projektorn eller
AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med. Detta aktiverar bildvisning. Ljudanslutningar förklaras i
”Steg 4: Ansluta ljudkablarna” (sid. 16).
C
S-videokabel
(medföljer ej)
INPUT
COMPONENT
VIDEO IN
Komponentvideokab
el (medföljer ej)
Y
S VIDEO
PB
D
(grön)
(blå)
PR
(röd)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
(blå)
till LINE 2 OUT
(S VIDEO)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
(grön)
till COMPONENT
VIDEO OUT
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-brännare
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
till i
LINE1-TV
(röd)
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO OUT
SELECT-brytare
VIDEO
till LINE 2 OUT (VIDEO)
B
INPUT
SCARTkabel
(medföljer ej)
VIDEO
Video
kabel (medföljer)
A
L
AUDIO
R
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
TV
: Signalflöde
Obs
Anslut inte fler än en typ av videokabel mellan brännaren och din TV samtidigt.
14
A Ansluta till en SCART-ingång
B Ansluta till en videoingång
Anslut videokabeln (medföljer) till gul LINE 2
OUT-kontakt (VIDEO). Du får bilder av
standardkvalitet.
Vissa inspelade bilder kanske inte passar din TVskärm. Hur du gör för att ändra bildproportionerna
beskrivs på se sid. 74.
Vid anslutning till en videobandspelare
Anslut din videobandspelare till brännarens LINE
3/DECODER-kontakt (sid. 24).
Obs
• Du bör tänka på att inte alla högupplösande TVapparater (High Definition TV) är fullt kompatibla med
den här produkten och kan orsaka oönskade störningar
av bilden. Om du får problem med den 625-progressiva
bildavsökningen rekommenderas du att växla över
anslutningen till utgången med standardupplösning.
Om du har några frågor angående en viss TV när det
gäller kompabiliteten med den här 625p DVDbrännaren kontaktar du vår kundservice.
• Om du kopplar brännaren till din TV via SCARTkontakterna ställs insignalkällan för TV:n automatiskt
in till brännaren när du startar brännaren. Tryck på TV/
DVD på fjärrkontrollen vid behov för att återfå
insignalkällan till din TV.
Anslutningar och inställningar
Anslut en SCART-kabel (medföljer ej) till LINE
1-TV-kontakten och din TV. Se till att alla
anslutningar sitter ordentligt, annars kan du råka
ut för brus och andra störningar.
Se bruksanvisningen till den TV du ansluter. Ställ
in VIDEO OUT SELECT-brytaren på bakre
panelen till ”RGB”.
Spela upp bilder i ”bredbild”
C Ansluta till en S VIDEO-ingång
Anslut en S-videokabel (medföljer ej) till LINE 2
OUT-kontakten (S-VIDEO). Du får
högkvalitativa bilder.
D Ansluta till
komponentvideoingångar (PB/CB, PR/
CR, Y)
Anslut COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna
med en komponentvideokabel (medföljer ej) eller
tre videokablar (medföljer ej) av samma typ och
längd. Då får du noggrann färgåtergivning och
hög bildkvalitet.
Ställ in VIDEO OUT SELECT-brytaren på bakre
panelen till ”COMPONENT”.
Om din TV accepterar progressiva signaler i 625pformat, måste du använda denna anslutning och
ställa in [Progressive Mode] i inställningsfönstret
[Settings] till [On] (se sid. 74). Indikatorlampan
PROGRESSIVE tänds på brännaren.
Grön
Grön
Blå
Blå
Röd
Röd
15
Steg 4: Ansluta ljudkablarna
Välj någon av anslutningsmodellerna A till B beroende på vilka kontakter som TV:n, projektorn eller
AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med.
Detta gör det möjligt att lyssna på ljud.
INPUT
A
VIDEO
Ljudkabel
(medföljer)
(vit)
LINE 2 OUT
(vit)
L
L
AUDIO
(röd)
AUDIO
(röd)
R
R
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
VIDEO
till LINE 2 OUT (AUDIO L/R)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-brännare
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
L
PB/CB
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
R
PR/CR
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
till DIGITAL OUT
(COAXIAL)
DIGITAL OUT
DIGITAL OUT
COAXIAL
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
till DIGITAL
OUT
(OPTICAL)
Optisk digitalkabel
(medföljer ej)
eller
[Högtalare]
till koaxial
digitalingång
till optisk
digitalingång
Bakre (L)
Främre (L)
Mitthögtalare
[Högtalare]
B
Bakre (R)
AV-förstärkare
(mottagare) med en
avkodare
Främre (R)
Subwoofer
: Signalflöde
z Tips!
I bruksanvisningen för de anslutna komponenterna finns information om hur du placerar högtalarna på bästa sätt.
Obs
Anslut inte din TV:s ljudutgång till LINE IN-kontakterna (AUDIO L/R) samtidigt. Detta gör att oönskat ljud hörs i din
TV:s högtalare.
16
B Ansluta till en digital ljudingång
Denna anslutning använder din TV- eller
stereoförstärkares (mottagares) två högtalare för
att höra ljudet. Anslut via ljudkabeln (medföljer).
Om din AV-förstärkare (mottagare) har en
Dolby*1 Digital, DTS*2, eller MPEGljudavkodare och en digitalingång, använder du
denna anslutning.
Anslut via en koaxial eller optisk digitalkabel
(medföljer ej).
Vit (L)
Vit (L)
Röd
(R)
Röd
(R)
• Surroundeffekt (sid. 50)
eller
Koaxial kabel
Optisk kabel
• Surroundeffekt
Dolby Digital (5.1-kanal), DTS (5.1-kanal),
MPEG audio (5.1-kanal)
Anslutningar och inställningar
A Ansluta till ljudingång L/R
Obs
Anslut inte LINE 4 IN- (AUDIO L/R) och LINE 2 OUTkontakterna (AUDIO L/R) till din TV:s ljudutgång
samtidigt. Detta gör att oönskat ljud hörs i din TV:s
högtalare.
*1
*2
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic”, och symbolen med dubbla D:n
är varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
”DTS” och ”DTS Digital Out” är registrerade
varumärken som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
Obs
• Efter att slutfört anslutningen B, gör du lämpliga
inställningar i inställningsfönstret [Audio] (sid. 76).
Om det finns en MPEG-ljudavkodare på din AVförstärkaren (mottagare) ställer du in [MPEG] till
[Bitstream] i inställningsfönstret [Audio] (sid. 76).
Annars hörs inget ljud alls eller ett högt brus i dina
högtalare.
• Denna brännares surroundljudeffekter kan inte
användas med anslutning B.
17
Steg 5: Ansluta nätkabeln
Anslut brännarens och TV:ns nätkablar
(strömkablar) till ett vägguttag. Efter att du
anslutit nätkabeln, måste du vänta en kort stund
innan brännaren används. Du kan använda
brännaren när frontpanelen tänds och brännaren
växlar till standbyläge.
Om du ansluter ytterligare utrustning till denna
brännare (sid. 24), skall du se till att ansluta
nätkabeln efter att alla anslutningar gjorts.
Steg 6: Förbereda
fjärrkontrollen
Du kan styra brännaren med den medföljande
fjärrkontrollen. Installera två R6-batterier (storlek
AA) genom att vända polerna 3 och # på
batterierna så att de stämmer överens med
motsvarande markeringar i batterifacket. När du
använder fjärrkontrollen riktar du den mot
fjärrsensorn
på brännaren.
till nätet
Obs
• Om medföljande fjärrkontroll stör dina andra DVDbrännare eller -spelare från Sony, kan du ändra
kommandolägets nummer för denna brännare (sid. 20).
• Använd batterierna på rätt sätt för att undvika risken för
frätskador som läckande batterier kan orsaka. Rör inte
vid vätskan med händerna vid läckage. Observera
följande:
– Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt, eller batterier från olika tillverkare.
– Försök inte ladda upp batterierna.
– Ta ur batterierna om du inte skall använda
fjärrkontrollen under en längre tid.
– Vid läckage skall vätska i batterifacket torkas ur och
nya batterier installeras.
• Utsätt inte fjärrsensorn (markerad med
på
frontpanelen) för starkt ljus, som till exempel direkt
solljus eller starka lampor. Brännaren kan då sluta
svara på fjärrkontrollens kommandon.
18
(bredbild)
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Obs
• Beroende på vilken enhet som anslutits, kan det vara
svårt att styra din TV eller AV-förstärkare (mottagare)
korrekt med vissa av knapparna nedan.
• Anger du ett nytt kodnummer raderas det kodnummer
du nyss angett.
• När du byter batterier i fjärrkontrollen kan det hända att
det kodnummer du angett återställs till den
ursprungliga inställningen. Ställ in rätt kodnummer
igen.
TV/DVDomkopplare
"/1
Sifferknapparna,
-/--
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
t (TV/video)
Växlar din TV:s
insignalskälla
Sifferknapparna, -/--*
Väljer programplacering på
din TV
* Om du använder sifferknapparna för att välja TV:ns
programplacering, trycker du -/-- följt av
sifferknapparna för att få ett tvåsiffrigt nummer.
Använda TV/DVD-knappen
(endast för SCART-anslutningar)
TV/DVD-knappen växlar mellan brännaren och
TV:ns senaste insignalkälla. Rikta fjärrkontrollen
mot brännaren när denna knapp används. Knappen
fungerar även om TV/DVD-omkopplaren ställts
in till DVD.
När du ansluter brännaren till din TV via SCARTkontakterna ställs insignalkällan för TV:n
automatiskt in till brännaren när du slår på
strömmen. Tryck på TV/DVD-knappen för att
växla TV:ns insignalskälla, för att se en annan
källa.
Anslutningar och inställningar
Du kan justera fjärrkontrollens signal för att styra
din TV.
Om du ansluter brännaren till en AV-förstärkare
(mottagare), kan du använda medföljande
fjärrkontroll för att styra AV-förstärkarens
(mottagarens) volym.
Växlar till eller från
bredbild för en bredbildsTV från Sony
2 +/–
0
t, TV/DVD
Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera
Om det finns fler kodnummer i listan kan du ange
dem ett i taget tills du hittar det kodnummer som
fungerar med den TV du använder.
1
2
3
4
För TV/DVD-omkopplaren till TV.
Håll ner [/1.
Ange din TV:s tillverkarkod (se
”Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera” nedan) med hjälp av
sifferknapparna.
Tillverkare
Kodnummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
23, 24, 72
Släpp upp [/1.
Loewe
06, 45
När TV/DVD-omkopplaren är inställd på TV,
kan fjärrkontrollen användas för att utföra
följande:
Nokia
15, 16, 69, 73
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08, 23, 45, 72
Saba
12, 13, 36, 43, 74, 75
[/1
Slår på eller stänger av
TV:n
2 (volym) +/–
Justera volymen på din TV
PROG +/–
Väljer programplacering på
din TV
Samsung
06, 22, 23, 71, 72
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
12, 13, 36, 43, 74, 75
,forts.
19
Tillverkare
Kodnummer
Tillverkare
Kodnummer
Thomson
12, 13, 43, 74, 75
Sony
78, 79, 80, 91
Toshiba
38
Denon
84, 85, 86
LG
06
Kenwood
92, 93
JVC
33
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Kontrollera volymen på AVförstärkaren (mottagaren) med
fjärrkontrollen
TV/DVDomkopplare
"/1
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
2 +/–
0
1
2
3
För TV/DVD-omkopplaren till DVD.
Håll ned [/1 och använd sifferknapparna för
att ange tillverkarkoden för AV-förstärkaren
(mottagare) (se tabellen nedan).
Sansui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
Om du har en DVD-spelare från Sony
eller fler än en DVD-brännare från
Sony
Om medföljande fjärrkontroll stör dina andra
DVD-brännare eller -spelare från Sony, ställer du
in kommandolägets nummer för denna brännare
och medföljande fjärrkontroll till ett som skiljer
sig från andra DVD-brännare eller -spelare från
Sony.
Standardinställning för denna brännares och
medföljande fjärrkontrolls kommandoläge är
”MODE3”.
x
Släpp upp [/1.
Du kontrollerar volymen på AV-förstärkaren
(mottagare) med 2 (volym) (+/–)-knapparna.
Om du vill styra TV:ns volym för du TV/
DVD-omkopplaren till TV.
./>
z Tips!
Om du vill styra TV:ns volym, fast TV/DVDomkopplaren är inställd på DVD, upprepar du stegen
ovan och anger kodnummer 90 (standard).
COMMAND
MODEomkopplare
Kodnummer för AV-förstärkare (mottagare)
som du kan styra
Om det finns fler kodnummer i listan kan du ange
dem ett i taget tills du hittar det kodnummer som
fungerar med den AV-förstärkare (mottagare)
som du använder.
1
20
Stänger av brännaren.
Tryck ner x (stopp) på brännaren tills
”MODE” visas på frontpanelens
skärmbild.
Steg 7: Initial inställning
3
När x (stopp) är intryckt, trycker du
upprepade gånger på ./> på
brännaren för att välja kommandoläge
(MODE1, 2 eller 3).
Använd Inställningsfönstret för att göra de initiala
inställningarna för användning av brännaren.
Slutför den initiala inställningen i följande
ordning.
Inställning mottagare och kanal
Frontpanelens skärmbild
m
Inställning av skärmspråk
m
4
Inställning klocka
För COMMAND MODE-omkopplaren på
fjärrkontrollen till det läge som motsvarar
det du valde ovan.
m
Inställning TV-typ
Anslutningar och inställningar
2
m
Inställning ljud- och videoanslutning (vid behov)
Följ stegen från ”Ställa in kanaler” till ”Ytterligare
inställningar” nedan.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
SET UP
Ställa in kanaler
1
2
3
Slå på strömmen till TV:n.
Tryck på [/1.
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
,forts.
21
4
Tryck på SET UP.
Inställningsfönstret visas, där du kan justera
brännarens inställningar. För mer information
om inställningsfönstret, se sid. 70.
Välja språk för visning på skärmen
1
Tryck på M/m för att välja
(språk), och tryck på ,.
2
Tryck på M/m för att välja [OSD] (visning
på skärmen), och tryck på ,.
Inställningsfönstret [Language] visas.
Settings
Auto Preset
France
Channel Settings
Clock
[Language]
Start
TV Aspect
Display Mode
Language
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
OSD
English
Menu
Deutsch
Audio
Italiano
Subtitle
Español
Português
5
Tryck på M/m för att välja ditt land och
tryck på ,.
Om ditt land inte finns i listan väljer du
[Other]. Om du väljer [Other] kan du inte
välja [Auto Adjust On] vid installationen av
[Clock] (sid. 73).
6
Tryck på ENTER när du valt [Start].
Brännaren söker automatiskt efter alla kanaler
som går att ta emot och ställer in dem.
3
Välj ett språk genom att trycka på M/m,
tryck sedan på ENTER.
Språket på skärmen ändras till valt språk.
4
Tryck på < för att återgå till
inställningsfönstret och följ stegen för
”Ställa klockan” (se nedan).
Settings
Auto Preset
Sweden
Ställa klockan
Channel Settings
Clock
Stop
1
Line1 Decoder
Tryck på M/m för att välja
och tryck på ,.
Progressive Mode
Inställningsfönstret [Settings] visas.
TV Aspect
Searching
11%
Display Mode
PBC
Factory Setup
2
För manuell inställning, avaktiverar eller
finjusterar du kanalerna, se ”[Channel
Settings]” i inställningsfönstret [Settings]
(sid. 71). Kunder i Frankrike ställer in varje
kanal till [SECAM] i menyn [Channel
Settings] om mottagningen är dålig (sid. 71).
7
22
Tryck på M/m för att välja [Clock], och
kontrollera att klockan ställts in korrekt.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Auto Adjust On
Auto Adjust Off
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
Tryck på < för att återgå till
inställningsfönstret och följ stegen för
”Välja språk för visning på skärmen” (se
nedan).
Om du inte vill ändra språk för visning på
skärmen går du till ”Ställa klockan” (sid. 22)
nedan.
[Settings],
00
Factory Setup
Ställ in klockan manuellt om den är felinställd
(sid. 73). Annars fungerar inte
tidsinspelningen.
3
Följ stegen i ”Ställa bildproportion för
ansluten TV” (se nedan).
Ställa bildproportion för ansluten
TV
1
Tryck på M/m för att välja [TV Aspect], och
tryck på ,.
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
2
Anslutningar och inställningar
Settings
Tryck på M/m för att välja bildproportion
för ansluten TV och tryck på ENTER.
[4:3]: För en standardskärmbild på 4:3 utan
bredbild. Välj [Display Mode] i
inställningsfönstret [Settings].
[16:9]: För en bredbilds-TV eller standard-TV
med bredbild.
3
Tryck på SET UP för att stänga
inställningsfönstret.
Se ”Ytterligare inställningar” nedan och gör
andra justeringar därefter.
Ytterligare inställningar
Följande justeringar kan vara nödvändiga
beroende på ansluten utrustning.
◆Om du ansluter en TV som accepterar formatet
progressiv 625p till COMPONENT VIDEO OUTkontakterna.
Ställ in [Progressive Mode] i inställningsfönstret
[Settings] till [On] (sid. 74).
◆Om du ansluter en AV-förstärkare (mottagare)
med ljudavkodare Dolby Digital, DTS eller MPEG.
Gör nödvändiga inställningar i inställningsfönstret
[Audio] (sid. 76).
Du kan göra andra justeringar via
inställningsfönstret, som till exempel bild, ljud
och textning. (Se ”Inställningar och justeringar”
på sid. 70.)
23
Ansluta en videobandspelare eller liknande enhet
Efter att brännarens nätkabel dragits ur vägguttaget, ansluter du en videobandspelare eller liknande
inspelningsenhet till denna brännares LINE IN-kontakter.
Använd DV IN-kontakten på frontpanelen om utrustningen har en DV-utgång (i.LINK-kontakt) (sid. 67).
Se också bruksanvisningen som levererades tillsammans med ansluten utrustning.
Se ”Inspelning via ansluten utrustning” (sid. 46) för att spela in på denna brännare.
Ansluta till LINE 3-kontakten
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsenhet till denna brännares LINE 3/DECODERkontakt.
TV
Videobandspelare
SCART-kabel
(medföljer ej)
till SCART-ingång
till i LINE
3/DECODER
till i
LINE1-TV
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-brännare
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
Obs
• Bilder som innehåller kopieringsskyddade signaler som förbjuder kopiering kan inte spelas in.
• Om du sänder inspelningssignalerna via en videobandspelare kan bilden på TV-skärmen förlora skärpa.
DVDbrännare
Videoband
spelare
TV
Se till att ansluta din videobandspelare till DVD-brännaren och din TV i den ordning som visas nedan. Se på
videoband via en andra linjeingång på din TV.
Linjeingång 1
Videoband
spelare
DVD-brännare
TV
Linjeingång 2
• När du spelar in till en videobandspelare från denna DVD-brännare, skall du inte växla insignalkälla till TV genom
att trycka på TV/DVD-knappen på fjärrkontrollen.
• Om du kopplar från brännaren från nätströmmen, kan du inte se signaler från ansluten videobandspelare.
24
Ansluta till LINE 2 IN eller LINE 4 IN-kontakterna
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsenhet till denna brännares LINE 2 IN eller LINE 4
IN-kontakt. Om utrustningen har en S-video-kontakt kan du använda en S-videokabel istället för en
videokabel, om du är ansluten till LINE 2 IN-kontakterna.
Anslutningar och inställningar
Videobandspelare etc.
OUTPUT
VIDEO
AUDIO
L
S VIDEO
R
Ljudkabel
(medföljer
ej)
Videokabel
(medföljer ej)
till LINE 2 IN
S-videokabel
(medföljer ej)
DVD-brännare (fram)
(bak)
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
till LINE 4 IN
Videobandsp
elare etc.
: Signalflöde
z Tips!
När ansluten utrustningen endast matar ut ljud i monoläge, använder du ljudkablar som fördelar monoljud till vänster/
höger kanal (medföljer ej).
Obs
• Anslut inte den gula LINE IN-kontakten (VIDEO) när en S-videokabel används.
• Anslut inte denna brännares utgångskontakt till annan utrustnings ingångskontakt, när den andra utrustningens
utgångskontakt är ansluten till denna brännares ingångskontakt. Brus (feedback) kan höras.
• Anslut inte fler än en typ av videokabel mellan brännaren och din TV samtidigt.
25
Ansluta till en satellit eller digital mottagare
Anslut en satellit eller digital mottagare till denna brännare via LINE 3/DECODER-kontakten. Dra ur
brännarens nätkabel ur vägguttaget när mottagaren ansluts.
TV
till SCART-ingång
SCART-kabel
(medföljer ej)
Satellitmottagare, etc.
till i
LINE1-TV
till i LINE
3/DECODER
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Tips!
Du behöver inte starta brännaren för att se signalerna från
ansluten mottagare på din TV.
Obs
• Om du använder en B Sky B-mottagare, skall du se till
att ansluta mottagarens VCR SCART-kontakt till LINE
3/DECODER-kontakten.
• Om du kopplar från brännaren från nätströmmen, kan
du inte se signaler från ansluten mottagare.
• När brännaren är avstängd godkänner inte LINE 3/
DECODER-kontakten signaler för skärmstorlek 16:9.
26
DVD-brännare
Ansluta Betal-TV/Canal Plus-dekoder
TV
Antennkabel
(medföljer)
till AERIAL IN
till SCART-ingång
SCART-kabel
(medföljer ej)
Anslutningar och inställningar
Du kan se och spela in program från betal-TV/Canal Plus om du ansluter en dekoder (medföljer ej) till
brännaren. Dra ur brännarens nätkabel ur vägguttaget när dekodern ansluts.
Ställ in brännaren så att den tar emot kanalerna från betal-TV/Canal Plus, med hjälp av
inställningsfönstret för att se eller spela in program. Se ”[Channel Settings]” i inställningsfönstret
[Settings] (sid. 71).
Betal-TV/Canal
Plus-dekoder
SCART-kabel
(medföljer ej)
till i
LINE1TV
till AERIAL
OUT
AERIAL
LINE 3 / DECODER
till i LINE
3/DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
DVD-brännare
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
z Tips!
Du behöver inte starta brännaren för att se signalerna från
ansluten mottagare på din TV.
Obs
• För att se eller spela in program från Betal-TV/Canal
Plus via LINE 1-TV-kontakten, ställer du in [Line1
Decoder] i inställningsfönstret [Settings] till [On]
(sid. 74).
• Om du kopplar från brännaren från nätströmmen, kan
du inte se signaler från ansluten dekoder.
27
6
Grundläggande funktion
Installera och formatera en
skiva
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
Efter att ”LOADING” försvinner från
frontpanelen, ber den dig att bekräfta.
7
8
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryck på ENTER när [OK] visas.
• En DVD-RW-skiva formaterar brännaren
automatiskt i VR-läge. För att formatera i
Videoläge, se ”Omformatera en skiva”
nedan.
TV/DVDomkopplare
"/1
Z
Tryck på < för att välja [OK] och tryck på
ENTER.
Brännaren börjar formatera skivan.
Skärmbilden visar den ungefärliga tid som
krävs.
-R
När du installerar en ny skiva ber brännaren dig att
formatera den. Följ stegen nedan för att formatera
skivan. Du kan också formatera om en DVD+RWeller DVD-RW-skiva för att få en tom skiva.
Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
z Tips!
En formaterad skiva kan du använda efter att
”LOADING” försvinner i frontpanelen i steg 6 ovan.
0
Omformatera en skiva
+RW
</M/m/,,
ENTER
SET UP
1
2
3
4
5
Slå på strömmen till TV:n.
-RWVR -RWVideo
Du kan radera allt på en skiva för att få en tom
skiva. För att formatera en ny DVD-RW-skiva i
Videoläge, måste skivan formateras om.
1
2
Installera en skiva.
3
4
Välj
Tryck på SET UP för att starta
inställningsfönstret.
[Disc Info] och tryck på ,.
Välj [Format DVD] och tryck på ,.
Tryck på &/1.
Disc Info
Brännaren slås på.
Format DVD
Start
Finalize
Ställ om ingångsväljaren på TV:n så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
Disc Name
Protect
För TV/DVD-omkopplaren till DVD.
Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
skiva i skivfacket.
5
Tryck på ENTER när du valt [Start].
Skärmbilden ber dig bekräfta.
• För DVD-RW-skivor, väljer du ett
inspelningsformat (VR-läge eller
Videoläge) och trycker på ENTER.
Märkt sida vänd uppåt
28
6
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Formatering startar.
Stoppa inspelning
Spela in ett program på en
skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
z Tips!
Denna brännare kan spela in på olika skivor. Välj skivtyp
efter eget önskemål (sid. 8).
Grundläggande funktion
Detta avsnitt introducerar grunderna i att spela in
aktuellt TV-program på en skiva.
För mer information om inspelning, se sid. 38.
Tryck på x. Notera att det tar ett par sekunder
innan inspelningen avbryts.
x
z REC
REC MODE
1
Installera en skiva.
För mer information om hur man installerar
och formaterar en ny skiva, se ”Installera och
formatera en skiva” (sid. 28).
2
Tryck på PROG +/– för att välja den
programplats du vill spela in.
3
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsläge.
Varje gång du trycker på knappen ändras
skärmbilden på TV-skärmen enligt följande:
HQ
SP
EP
SLP
För mer information om inspelningsläge, se
sid. 38.
4
Tryck på z REC.
Inspelning startar och ”z” (rött) visas i
frontpanelen.
Inspelning fortsätter tills du avbryter eller tills
skivan är full.
29
B Disc name (sid. 35):
Se det inspelade
programmet (Title List)
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
Visar skivtypen. Om det är en skiva i VRläge, visas ”VR” på frontpanelens skärmbild.
C Disc space bar/remaining time:
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att visa återstående tid för varje
inspelningsläge.
-R
Inspelade programs titlar på en skiva visas i Title
List, som också visar skivinformation, som till
exempel skivans namn, återstående tid etc. Följ
stegen nedan för att spela upp inspelat program.
Du kan också redigera individuella titlar i Title
List (sid. 61).
D Title’s thumbnail picture
Tryck på </, för att välja föregående/nästa
titel. Om fler än sex titlar finns i listan trycker
du på M/m för att visa titlar på föregående/
nästa sida rad för rad.
E Title information:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Visar titelnamn, inspelningsdatum och
inspelningstid.
Tryck på DISPLAY för att visa detaljerad
information för vald titel (finns ej tillgängligt
för titlar i Playlist).
0
3
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas med alternativ för vald
titel. Alternativen som visas skiljer sig åt
beroende på situation och skivtyp.
TITLE LIST
1/7
Title List
Original
x
DVD-RW
SLP
PICTURE
MARK
REC MODE
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Play
Chapter List
Erase
Edit
Playlist
1
2
Installera en skiva.
Alternativ för vald titel
Tryck på TITLE LIST.
Menyn Title List visas tillsammans med
skivans innehåll.
Exempel: Title List (Original) på en DVDRW-skiva (VR-läge)
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
A Title type (endast DVD-RW-skiva (VRläge)):
Visar titeltypen, original eller Playlist.
30
• Om du vill stänga undermenyn och välja
annan titel trycker du på O RETURN.
4
Välj [Play] och tryck på ENTER.
Uppspelning startar från vald titel på skivan.
Om Title List för DVD-RW-skivor (VR-läge)
Varje gång du trycker på TITLE LIST, kan du
växla Title List för att visa original eller Playlist.
”PLAYLIST” visas i frontpanelen när ”Playlist”
valts.
För mer information, se ”Redigeringar av titlar i
din Playlist” (sid. 60).
Ändra en titels minibild
Du kan välja favoritscen för minibilden som visas
i menyn Title List.
1
2
Spela en titel vars minibild du vill ändra.
Tryck på PICTURE MARK vid den scen du
vill ställa in som minibild.
En minibildsmarkering visas på skärmen och
scenen är inställd som titelns minibild.
Tryck på x.
Stänga av Title List
Tryck på O RETURN.
Chapter List
+RW
-RWVR
Obs
• Title List kanske inte visas för skivor som skapats på
andra DVD-brännare.
• Bokstäver som inte går att visa, visas som förvanskade
tecken.
• Titelminibilder visas endast på denna brännare.
• Det kan ta några sekunder innan minibilden visas.
• Efter redigering kan titelminibilden ändras till
inspelningens första scen (titel).
• Titelminiatyrer ställs in vid en punkt som finns ungefär
där knappen PICTURE MARK tryckts in, och
resultatet kan skilja sig något från det avsedda.
Grundläggande funktion
Avbryta uppspelningen
z Tips!
Efter inspelning ställs inspelningens första scen (titeln)
automatiskt in som minibild.
+R
Om du väljer [Chapter List] i undermenyn för en
titel, visas menyn Chapter List med titelinnehållet
som kapitel.
Du kan spela eller redigera individuella kapitel i
undermenyn, som visas när du väljer ett kapitel
och trycker på ENTER.
Chapter List
Original
Title 1
07/12 Tue
0:45:00
1/5
A Title information
B Chapter’s thumbnail picture
Tryck på </, för att välja föregående/nästa
kapitel. Om fler än sex kapitel finns i listan
trycker du på M/m för att visa kapitel på
föregående/nästa sida rad för rad.
Återgå till Title List
Välj ett kapitel och tryck på ENTER. Välj [Title
List] i undermenyn och tryck på ENTER.
31
Kontrollera
uppspelningsinformation
och speltid
Du kan kontrollera uppspelningsinformation och
återstående tid som visas på TV-skärmen eller i
frontpanelen.
[Time]: Den uppspelningstid som förflutit(53)
(visar också återstående tid när du trycker på
TIME)
[Audio]: Valt ljudspråk (endast DVD VIDEO)
eller ljudkanal (50)
[Subtitle]: Vald textning (50)
[Angle]: Vald vinkel/totala antalet vinklar (50)
[Sound]: Valt ljudläge (50)
Obs
Om ingen knapp trycks in under tio sekunder, stängs
visningen av uppspelningsinformation av.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Kontrollera uppspelningstid och
återstående tid
0
+RW
TIME
VCD
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
-RWVR -RWVideo
CD
+R
-R
DVD
DATA CD
Du kan se information om uppspelningstid eller
återstående tid som visas på TV-skärmen och i
frontpanelen.
Tryck upprepade gånger på TIME.
Använda visningen på skärmen
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Den information som visas skiljer sig åt beroende
på skivtyp och uppspelningsstatus.
DVD
VCD
Tryck på DISPLAY för att visa
uppspelningsinformation på TV-skärmen.
Den information som visas skiljer sig åt beroende
på skivtyp och uppspelningsstatus. Tryck på
DISPLAY igen för att stänga av visningen på
skärmen.
Du kan välja ett alternativ genom att trycka på
M/m och ändra eller välja inställningen genom att
trycka på </,. Information för varje typ visas
på sidorna inom parentes.
◆Frontpanelens skärmbild
Exampel: När DVD-skivor spelas
Uppspelningstid för och nummer på aktuell titel
TITLE
CHP
Återstående tid för den aktuella titeln
TITLE
CHP
Exampel: När CD-skivor spelas
Uppspelningstid för spår och spårets aktuella
nummer
1/7
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
1 ENG
1/1
SUR OFF
Title
[Title]: Titelns (eller spårets) aktuella nummer/
totala antalet titlar (eller spår) (53)
[Chapter]: Kapitlets aktuella nummer/totala
antalet kapitel (53)
32
m
Återstående tid för aktuellt spår
m
Uppspelningstid för skivan
m
Återstående tid för skivan
Obs
• Uppspelningstiden för MP3-ljudspår kanske inte visas
korrekt.
• Om du skapar en Playlist-titel som är längre än
”13:15:21”, nollställs displayen och räkningen startar
om (”0:00:00”).
Byta namn på inspelat
program (Title Input)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Grundläggande funktion
Titlar som spelats in på en skiva namnges som
standard i efterföljande ordning ([Title 1],
[Title 2], ...). Du kan döpa om titlar via
skärmbilden där tecken anges, vilken också visas
när en skiva eller en station döps om.
Upp till 21 tecken kan anges för en titel eller
skivans namn och 5 tecken för ett stationsnamn,
men det faktiska antalet tecken som visas i
menyer, som till exempel Title List, varierar.
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
1
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List.
För mer information om Title List, se sid. 30.
2
3
Välj en titel och tryck på ENTER.
Välj [Edit] i undermenyn och tryck på
ENTER.
Redigeringsalternativ för vald titel visas.
,forts.
33
4
Välj [Title Name] och tryck på ENTER.
• För att infoga mellanrum väljer du [Space]
och trycker på ENTER.
• För att infoga ett tecken flyttar du markören
till höger om den plats där du vill infoga det.
Välj tecken från teckenpaletten och tryck på
ENTER.
Skärmbilden för inmatning av tecken visas.
Standardtitelnamnet visas på
inmatningsraden.
Inmatningsrad
Ruta för teckentyp
7
Title 1
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Upper Case
Teckenpalett
• Tryck på </, för att flytta mellan
inställningsknapparna. För att flytta mellan
inställningsknapparna, teckenpaletten, och
rutan för teckentyp på skärmbilden trycker
du på M/m.
• Välj [b] eller [B] och tryck på ENTER, för
att flytta markören vänster eller höger på
inmatningsraden.
• Flytta markören till höger om tecknet i
inmatningsraden för att radera ett tecken.
Välj [Erase] och tryck på ENTER.
5
ABC
Erase
Inställningsknappar
Flytta till rutan för teckentyp och tryck på
</, för att välja teckentyp.
Valt tecken visas på inmatningsraden.
A
Upper Case
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Finish Cancel Space
0
Erase
• För att ange en bokstav med accent, väljer
du bokstaven följt av ett accenttecken.
Exempel: Välj ”a” och sedan ” ` ” för att
ange ”à”.
34
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
0
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Erase
• Om du vill återgå till Title List utan att döpa
om titeln, väljer du [Cancel] och trycker på
ENTER.
8
Välj [Finish] och tryck på ENTER.
Använda sifferknapparna
Du kan också använda sifferknapparna för att ange
tecken.
1
Välj den rad som innehåller de tecken som
skall matas in och tryck på en sifferknapp.
Exempel: För att ange ”MT”
Välj raden ”K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T”.
Tryck på siffran 3, följ av siffran 0.
Teckenpaletten ändras efter vilken teckentyp
du väljer.
Byt till teckenpaletten, tryck på </M/m/
, för att välja tecken och tryck på ENTER.
1
Finish Cancel Space
Du kan välja [Upper Case], [Lower Case]
eller [Symbol].
6
Upprepa steg 5 och 6 för att ange
återstående tecken.
2
Välj [Finish] och tryck på ENTER.
Märka och skydda en skiva
Obs
Märk skivan innan den slutbehandlas. När en skiva
slutbehandlats kan du inte ändra skivans namn.
Skydda en skiva
+RW
2
3
4
5
6
7
8
9
-RWVR
+R
Du kan skydda alla titlar på skivan för att
förhindra inspelning, redigering eller radering
genom olyckshändelse.
0
</M/m/,,
ENTER
1
2
Installera en skiva.
3
4
Välj
Tryck på SET UP för att starta
inställningsfönstret.
[Disc Info] och tryck på ,.
Grundläggande funktion
1
Välj [Protect] och tryck på ,.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Protect
SET UP
Off
On
Märka en skiva
5
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
En skiva märks automatiskt som skivans typ. Du
kan ändra skivans namn (upp till 21 tecken).
1
2
Installera en skiva.
3
4
Välj
Välj [On] och tryck på ENTER.
-R
Tryck på SET UP för att starta
inställningsfönstret.
[Disc Info] och tryck på ,.
Ta bort skyddet
Upprepa stegen ovan, och välj [Off] och tryck på
ENTER i steg 5.
z Tips!
För DVD+RW- och DVD+R-skivor kan du skydda
individuella titlar (sid. 63).
Välj [Disc Name] och tryck på ,.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Disc Name
Edit
Protect
5
Tryck på ENTER, när [Edit] valts.
Skärmbilden för inmatning av tecken visas.
För att ange tecken, se sid. 33.
35
Spela en DVD-skiva på
annan utrustning
(slutbehandla)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Slutbehandling är nödvändigt när du spelar skivor,
som spelats in på denna brännare, på annan DVDutrustning.
När du slutbehandlar en DVD+RW, DVD-RW
(Videoläge), DVD+R, eller DVD-R-skiva, skapas
automatiskt en DVD-meny som kan visas på
annan DVD-utrustning.
Kontrollera skillnaden mellan skivtyperna i
tabellen nedan innan slutbehandling utförs.
</M/m/,,
ENTER
Skillnader mellan skivtyper
+RW
-RWVR
-RWVideo
+R
-R
36
Skivor slutbehandlas automatiskt när de
tas ur brännaren. Du kanske däremot
måste slutbehandla skivan för viss
DVD-utrustning eller om
inspelningstiden är kort. Du kan redigera
eller spela in på skivan även efter
slutbehandling.
Slutbehandling är inte nödvändig när
skivan spelas på VR-kompatibel
utrustning.
Även om din andra DVD-utrustning är
VR-kompatibel måste du kanske
slutbehandla skivan, speciellt om
inspelningstiden är kort. Efter
slutbehandling kan du inte redigera eller
spela in på skivan. Om du vill redigera
eller spela in på skivan skall du köra en
reverserad slutbehandling.
Slutbehandling är nödvändigt när skivan
spelas på annan utrustning än denna
brännare. Efter slutbehandling kan du
inte redigera eller spela in på skivan. Om
du vill redigera eller spela in på skivan
skall du köra en reverserad
slutbehandling.
Slutbehandling är nödvändigt när skivan
spelas på annan utrustning än denna
brännare. Efter slutbehandling kan du
inte redigera eller spela in på skivan.
SET UP
1
2
Installera en skiva.
3
4
Välj
Tryck på SET UP för att starta
inställningsfönstret.
[Disc Info] och tryck på ,.
Välj [Finalize] och tryck på ,.
Disc Info
Format DVD
Finalize
Finalize
Disc Name
Protect
5
Välj [Finalize] och tryck på ENTER.
Skärmbilden ber dig bekräfta.
6
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Brännaren börjar slutbehandla skivan.
Ungefärlig återstående tid för
slutbehandlingen visas på skärmen. Vissa
skivor kräver mer tid än vad som anges.
7
Tryck på ENTER när [OK] visas.
Reversering av slutbehandlad DVD-RW-skiva
Om du inte kan spela in eller redigera en DVDRW-skiva som slutbehandlats (ett meddelande
visas), skall du köra en reversering av
slutbehandlingen genom att välja [Unfinalize] i
steg 5 ovan.
Obs
• Slutbehandlingstiden beror på skivans typ,
inspelningstid eller antalet titlar som spelats in på
skivan.
• Beroende på skivans status, inspelningen eller DVDutrustningen, kan det hända att skivor inte går att spela
även om skivan slutbehandlats.
• Brännaren kanske inte kan slutbehandla skivan, om den
spelats in på en annan brännare.
• Om brännarens tid är kort, kan det hända att skivan inte
går att spela på vissa DVD-spelare.
Grundläggande funktion
z Tips!
Du kan kontrollera om skivan har slutbehandlats eller
inte. Om du inte kan välja [Finalize] i steg 5 ovan, har
skivan redan slutbehandlats.
37
Obs
Spela in
Innan inspelning
Innan du börjar spela in…
• Denna brännare kan spela in på olika skivor.
Välj skivtyp efter eget önskemål (sid. 8).
• Använd Title List för att kontrollera tillgänglig
inspelningstid på skivan (sid. 30). På
DVD+RW- och DVD-RW-skivor, kan du radera
titlar för att frigöra utrymme (sid. 60).
z Tips!
• Upp till 49 titlar kan spelas in på en DVD+RW- eller
DVD+R-skiva. Övriga skivor kan spela in 99 titlar.
• På en DVD+RW-skiva kan du skriva över tidigare
inspelad titel (sid. 46).
• Du kan välja den bildstorlek som skall spelas in på
DVD-RW-skivor (VR-läge). Välj [4:3] eller [16:9] för
[Rec Aspect Ratio] i inställningsfönstret [Rec Setting]
(sid. 78).
Inspelningsläge
Denna brännare har fyra olika inspelningslägen
jämfört med inspelningslägena SP eller LP för
videobandspelare.
Välj inspelningsläge efter den tid och bildkvalitet
som behövs. Om till exempel bildkvaliteten är din
högsta prioritet väljer du läget High Quality (HQ).
Om du prioriterar inspelningstiden kan läget
Super Long Play (SLP) vara ett alternativ.
Tryck upprepade gånger på REC MODE för att
växla inspelningsläge.
Notera att inspelningstiden i följande tabell är
ungefärlig.
Inspelningsläge
Inspelningstid
(minuter)
HQ (Hög kvalitet)
R
120
EP
r
240
SLP (Lång spelning)
38
60
SP (Standardläge)
360
• Situationerna nedan kan göra så att inspelningstiden
ändras.
– Inspelning av ett program med dålig mottagning eller
ett program eller videokälla med dålig bildkvalitet.
– Inspelning på en skiva som redan redigerats.
– Inspelning av endast en stillbild eller ljud.
• Den återstående inspelningstid som visas är en
uppskattad tid, och kan skilja sig något från den
verkliga.
Inspelning av program i stereo och
på flera språk
Denna brännare kan mottaga och spela in program
i stereo och på flera språk, baserat på systemet
ZWEITON eller NICAM.
Innan du börjar spela in program på flera språk
trycker du upprepade gånger på knappen
(ljud) för att välja ljudkanal (Main+Sub, Main
eller Sub). Vald kanal visas på TV-skärmen och
ändras i inspelningen. Vid tidsinställda
inspelningar väljs ”Main+Sub” automatiskt.
Notera att du inte kan ändra ljudkanal under
inspelning.
ZWEITON-system (Tysk stereo)
När ett ZWEITON-baserat program i stereo eller
på flera språk mottas, visas ”ST” eller ”BIL” i
frontpanelen.
NICAM-system
När ett NICAM-baserat program i stereo eller på
flera språk mottas, visas ”NICAM” i frontpanelen.
För att spela in ett NICAM-program ställer du in
[NICAM/Standard] för [Channel Settings] i
inställningsfönstret [Settings] till on (standard).
Om ljudet hörs otydligt när du lyssnar på NICAMsändningar, ställer du in [NICAM/Standard] till
off (se ”[Channel Settings]” on sid. 71).
z Tips!
När du spelar på annan DVD-utrustning, kanske du inte
kan växla mellan ljuden main och sub för flerspråkiga
program. Välj antingen ”Main” eller ”Sub” innan du
startar uppspelningen om du planerar att spela skivan på
annan DVD-utrustning.
Oinspelbara bilder
Bilder med kopieringsskydd kan inte spelas in på
denna brännare.
När brännaren tar emot en skyddssignal för
kopiering, stoppar brännaren inspelningen.
Kopieringskontroll
signaler
Kopieringsfri
Inspelningsbara
skivor
+RW
Kopiera en gång
-RWVR -RWVideo
-R
-RWVR
Ver.1.1, Ver.1.2 med
CPRM*
Ingen kopiering
Ingen
* Den inspelbara skivan kan endast spelas på CPRMkompatibel utrustning.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan ställa in timern för totalt sju program upp
till en månad i förväg.
Det finns två olika sätt att ställa in timern: standard
och ShowView.
• Standard: Ställ in programmets datum, tid och
programplats manuellt.
• ShowView: Ange ShowView-nummer som
tilldelats varje TV-program (sid. 41).
Spela in
+R
Tidsinställd inspelning
(Standard/ShowView)
Obs
• Tidsinställda inspelningar kan inte göras om brännaren
är påslagen.
• Under inspelning kan du inte ställa in ytterligare
inspelningar.
Ställa in timern manuellt (Standard)
Z
'/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIMER
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
x
,forts.
39
1
Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
inspelbar skiva i skivfacket.
5
Tryck på ENTER.
Timer List visas med den tidsinställning du
gjort.
Timer List
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
Märkt sida vänd uppåt
2
Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Vänta tills ”LOADING” försvinner från
frontpanelen.
För mer information om hur man installerar
och formaterar en ny skiva, se ”Installera och
formatera en skiva” (sid. 28).
3
Tryck på TIMER.
Timer Standard
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
• Om menyn Timer List eller [ShowView]
visas, trycker du upprepade gånger på
TIMER för att byta skärmbilden till [Timer
Standard].
4
Tryck på </, för att välja ett alternativ
och tryck på M/m för att justera
inställningen.
[PR]: Väljer programplats eller insignalkälla.
[Date]: Ställer in datum upp till en månad i
förväg.
[Start]: Ställer in starttiden.
[Stop]: Ställer in stopptiden.
[Mode]: Väljer inspelningsläge (sid. 38). Om
du väljer [AT], kan du använda funktionen
Rec Mode Adjust. Se ”Rec Mode Adjust” på
sid. 41.
[Repeat]: Väljer ett alternativ för upprepning
från [Today], [Mon-Fri] och [Weekly].
[PDC/VPS]: Ställer in funktionen PDC/VPS.
Se ”Om funktionen PDC/VPS” nedan.
• Om du gör ett misstag, väljer du alternativet
och ändrar inställningen.
40
För att göra ytterligare en tidsinställning
trycker du på TIMER för att återgå till menyn
[Timer Standard] och upprepa steg 4 och 5.
6
Tryck på O RETURN för att stänga av
Timer List.
7
Tryck på '/1 för att ställa in din brännare
till standbyläge.
Indikatorlampan TIMER REC tänds på
frontpanelen och brännaren kan börja
inspelningen.
Avbryta inspelning under tidsinställd
inspelning
Tryck på x. Notera att det kan ta ett par sekunder
innan brännaren avbryter inspelningen.
Om funktionen PDC/VPS
PDC/VPS-signaler överförs med TV-program i
vissa sändningssystem. Dessa signaler försäkrar
att tidsinställda inspelningar görs oavsett
förseningar, tidig start eller avbrott.
◆Använda funktionen PDC/VPS
Ställ in [PDC/VPS] till [On] i steg 4 ovan. [*]
visas bredvid tiden [Start] för den tidsinställda
inspelningen i List.
När denna funktion aktiveras, börjar brännaren
söka i kanalen innan den tidsinställda
inspelningen startar. Om du ser på TV när
sökningen startar visas ett meddelande på TVskärmen. Om du vill se på TV växlar du till din
TV-mottagare.
Rec Mode Adjust
Om det inte finns tillräckligt med utrymme på
skivan för inspelningen, väljer brännaren
automatiskt det inspelningsläge som spelar in hela
programmet. För att använda denna funktion
väljer du [AT] som inspelningsläge och ställer in
[PDC/VPS] till [Off].
Om tidsinställningar överlappar
Om tidsinställningar överlappar visas [Dup. Date]
i Timer List. För mer information se ”När
tidsinställningar överlappar” (sid. 43).
Spela in TV-program med hjälp av
systemet ShowView
ShowView-systemet är en funktion som förenklar
inställning av timern. Ange bara det ShowViewnummer som finns i TV-programguiden.
Programmets datum, tid och kanal ställs in
automatiskt.
Kontrollera att kanalerna ställts in korrekt i
[Channel Settings] i inställningsfönstret [Settings]
(sid. 71).
'/1
Se ”Kontrollera/ändra/avbryta tidsinställningar
(Timer List)” (sid. 43).
z Tips!
• Du kan spela upp inspelat program genom att välja
programmets titel i menyn Title List.
• Du kan använda brännaren efter att timern ställts in.
Tryck bara på '/1 för att slå på brännaren. Tryck på
'/1 igen för att ställa brännaren i standbyläge innan
den tidsinställda inspelningen börjar.
Spela in
Bekräfta, ändra eller avbryt tidsinställd
inspelning
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Sifferknappar
0
TIMER
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
Obs
• Kontrollera att klockan ställts in korrekt innan
tidsinställd inspelning ställs in. Annars kan tidsinställd
inspelning inte utföras.
För att spela in ett satellitsänt program, slår du på
satellitmottagaren och väljer det satellitsända
programmet du vill spela in. Låt satellitmottagaren vara
påslagen tills brännaren slutfört inspelningen.
• Brännaren måste vara i standbyläge för att den
tidsinställda inspelningen skall utföras.
• Även om timern är inställd för inspelning av samma
program dagligen eller varje vecka, kan inte den
tidsinställda inspelningen utföras om den överlappar ett
program som har prioritet. [Dup. Date] visas för den
överlappade inställningen i Timer List. Kontrollera
prioriteringsordning för inställningarna (sid. 43).
• Även om timern ställts in, kan inte tidsinställda
inspelningar utföras när ett prioriterat program spelas
in.
• Funktionen Rec Mode Adjust fungerar endast med
tidsinställd inspelning och när funktionen PDC/VPS är
inställd till off. Den fungerar inte med Quick Timer
(sid. 45).
• Början av vissa inspelningar kan ibland inte utföras när
funktionen PDC/VPS används.
• Om indikatorn TIMER REC blinkar på frontpanelen,
skall du kontrollera att den inspelningsbara skivan
installerats på rätt sätt och att skivans tillgängliga
inspelningstid är tillräcklig.
x
1
2
Installera en inspelbar skiva.
Tryck två gånger på TIMER.
ShowView
Number
Repeat
Today
• Om menyn Timer List eller [Timer
Standard] visas, trycker du upprepade
gånger på TIMER för att byta skärmbilden
till [ShowView].
3
Tryck på sifferknapparna för att ange
ShowView-nummer.
• Om du anger fel trycker du på CLEAR och
anger korrekt nummer.
,forts.
41
4
Tryck på , för att flytta till [Repeat], och
tryck på M/m för att välja ett alternativ för
upprepning.
Du kan välja [Today], [Mon-Fri], eller
[Weekly].
5
Tryck på ENTER.
Programmets inställning av plats, datum,
start- och stopptid, inspelningsläge,
upprepningsläge och PDC/VPS (sid. 40)
visas.
Timer Standard
SP
100 Min Free
PR
Date
Start
Stop
Mode
Repeat
PDC/VPS
12
12/4 Tue
19:20
19:50
SP
Today
Off
Tryck på </, för att välja ett alternativ och
tryck på M/m för att ändra inställningen vid
behov.
6
Tryck på ENTER.
Timer List visas med den tidsinställning du
gjort.
Timer List
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
För att göra ytterligare en tidsinställning
trycker du på TIMER för att återgå till menyn
[ShowView] och upprepa steg 3 till 6.
7
Tryck på O RETURN för att stänga av
Timer List.
8
Tryck på '/1 för att ställa in din brännare
till standbyläge.
Indikatorlampan TIMER REC tänds på
frontpanelen och brännaren kan börja
inspelningen.
42
Avbryta inspelning under tidsinställd
inspelning
Tryck på x. Notera att det kan ta ett par sekunder
innan brännaren avbryter inspelningen.
Om tidsinställningar överlappar
Om tidsinställningar överlappar visas [Dup. Date]
i Timer List. För mer information, se ”När
tidsinställningar överlappar” (sid. 43).
Bekräfta, ändra eller avbryt tidsinställd
inspelning
Se ”Kontrollera/ändra/avbryta tidsinställningar
(Timer List)” (sid. 43).
z Tips!
• Funktionen Rec Mode Adjust fungerar också med
denna timermetod (sid. 41).
• Du kan använda brännaren efter att timern ställts in.
Tryck bara på '/1 för att slå på brännaren. Tryck på
'/1 igen för att ställa brännaren i standbyläge innan
den tidsinställda inspelningen börjar.
Obs
• Kontrollera att klockan ställts in korrekt innan
tidsinställd inspelning ställs in. Annars kan tidsinställd
inspelning inte utföras.
• Brännaren måste vara i standbyläge för att den
tidsinställda inspelningen skall utföras.
• Även om timern är inställd för inspelning av samma
program dagligen eller varje vecka, kan inte den
tidsinställda inspelningen utföras om den överlappar ett
program som har prioritet. [Dup. Date] visas för den
överlappade inställningen i Timer List. Kontrollera
prioriteringsordning för inställningarna (sid. 43).
• Även om timern ställts in, kan inte tidsinställda
inspelningar utföras när ett prioriterat program spelas
in.
• Början av vissa inspelningar kan ibland inte utföras när
funktionen PDC/VPS används.
• Om indikatorn TIMER REC blinkar på frontpanelen,
skall du kontrollera att den inspelningsbara skivan
installerats på rätt sätt och att skivans tillgängliga
inspelningstid är tillräcklig.
Kontrollera/ändra/avbryta
tidsinställningar (Timer
List)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
2
Programmets plats, datum, start- och stopptid,
inspelningsläge, upprepningsläge och PDC/
VPS för vald tidsinställning visas.
3
-R
Du kan kontrollera, ändra eller avbryta
tidsinställningarna via menyn Timer List.
Välj en tidsinställning och tryck på ENTER.
Tryck på </, för att välja ett alternativ
och tryck på M/m för att ändra
inställningen.
• Om du vill återgå till Timer List utan att
ändra trycker du på TIMER.
4
Tryck på ENTER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
Spela in
Informationen för vald tidsinställning
uppdateras.
Avbryta tidsinställningarna
1
0
Efter steg 1 ovan, väljer du en
tidsinställning och trycker på CLEAR.
Skärmbilden ber dig bekräfta.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
2
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Vald tidsinställning raderas från Timer List.
• Om du inte vill radera, väljer du [Cancel]
och trycker på ENTER i steg 2.
Stänga av Timer List
Tryck på O RETURN.
Ändra tidsinställningarna
Din Timer List kan innehålla upp till sju olika
tidsinställningar. Du kan välja en tidsinställning
och modifiera den innan inspelning startar.
1
Tryck upprepade gånger på TIMER för att
återgå till Timer List.
Alla tidsinställningar visas. Du kan
kontrollera information som t.ex.
inspelningsdatum, tid, inspelningsläge, etc.
När tidsinställningar överlappar
Om en tidsinställning överlappar en annan
tidsinställning (d.v.s. [Dup. Date] visas i Timer
List), har det program som börjar först prioritet
över det andra som spelas in när det andra är
färdigt.
7:00
8:00
9:00
stängs av
Timer List
10:00
A
B
: PDC/VPS
PR
Date
Start
Length
Mode
Check
12
12/4 Tue
19:20
30
SP
Rec. OK
12
13/4 Wed
20:00
30
SP
Dup. Date
10
13/4 Wed
20:15
15
SP
Dup. Date
◆När inspelningarna startar samtidigt
Programmet som ställts in först har prioritet. I
detta exempel har tidsinställning A ställts in efter
B, så därför kommer den första delen av
tidsinställning A inte att spelas in.
7:00
• [Rec. OK] indikerar att timerinspelningen
utförs när du ställt in den. Om
tidsinställningar överlappar visas [Dup.
Date].
• [*] bredvid tiden [Start] indikerar att [PDC/
VPS] är inställt till [On] (sid. 40).
8:00
9:00
10:00
A
B
,forts.
43
◆När sluttiden för en inspelning och starttiden
för en annan är samma
När föregående inspelning är färdig, kan den
andra inspelning ha försenats.
7:00
8:00
9:00
Inspelning utan timer
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
10:00
A
B
Obs
• Under inspelning kan du inte ändra tidsinställning för
aktuell inspelning.
• När [PDC/VPS] är inställt till [On] för en eller fler
tidsinställda inspelningar, kan starttiden ändras om en
sändning försenas eller startas tidigare.
• Även om timern ställts in, kan inte tidsinställda
inspelningar utföras när ett prioriterat program spelas
in.
• Även om timern är inställd för inspelning av samma
program dagligen eller varje vecka, kan inte den
tidsinställda inspelningen utföras om den överlappar ett
program som har prioritet. [Dup. Date] visas för den
överlappade inställningen i Timer List. Kontrollera
prioriteringsordning för inställningarna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/–
0
t (TV/video),
TV/DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
X
x
REC MODE
z REC
INPUT
SELECT
1
2
Installera en inspelbar skiva.
3
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsläge.
Tryck på PROG +/– eller INPUT SELECT för
att välja den programplats eller
insignalkälla du vill spela in.
Varje gång du trycker på knappen ändras
skärmbilden på TV-skärmen enligt följande:
HQ
SP
EP
SLP
För mer information om inspelningsläge, se
sid. 38.
4
Tryck på z REC.
Inspelning startar och ”z” (rött) visas i
frontpanelen.
Inspelning fortsätter tills du avbryter eller tills
skivan är full.
44
Stoppa inspelning
Kontrollera Quick Timer
Tryck på x. Notera att det tar ett par sekunder
innan inspelningen avbryts.
Tryck en gång z REC under inspelning.
Återstående inspelningstid och annan
inspelningsinformation (programplats,
inspelningsläge etc.) visas tillfälligt på TVskärmen.
Ta paus i inspelning
Tryck på X. Tryck på knappen igen för att starta
inspelningen.
Avbryta eller stoppa Quick Timer
Se på ett annat TV-program under inspelning
z Tips!
Om du inte vill se på TV under inspelning kan du stänga
av din TV. När en dekoder används skall den vara igång.
Obs
• Efter att du tryckt på z REC, kan det ta en kort stund
innan inspelningen startar.
• Du kan inte ändra inspelningsläge under inspelning
eller vid paus i inspelningen.
• Om ett strömavbrott sker, kan det program du spelar in
raderas.
• Du kan inte se på ett program på Betal-TV/Canal Plus
under inspelning av ett annat program på PAY-TV/
Canal Plus
Använda funktionen Quick Timer
Tryck två gånger på z REC under inspelning för
att återfå brännaren till normalt inspelningsläge.
[Continue] visas tillfälligt på TV-skärmen.
Tryck på x för att stoppa inspelningen. Notera att
det tar ett par sekunder innan inspelningen
avbryts.
Spela in
Om din TV är ansluten till LINE 1-TV-kontakten,
ställer du in din TV till TV-ingången med hjälp av
knappen TV/DVD och väljer det program du vill
se. Om din TV är ansluten till LINE 2 OUT- eller
COMPONENT VIDEO OUT-kontakten, ställer
du in din TV till TV-ingång med hjälp av knappen
t (TV/video) (sid. 19).
Utöka Quick Timer
Tryck upprepade gånger z REC under inspelning.
Efter att brännaren återgått till normalt
inspelningsläge, förlängs inspelningstiden med 10
minuter (upp till skivans kapacitet).
Kontrollera status under inspelning
Du kan kontrollera inspelningsinformation som
t.ex. inspelningstid eller inspelningsläge, etc.
Tryck på DISPLAY under inspelning.
Inspelningsinformation visas på TV-skärmen.
0:19:55
Input : Pr. 8
MONO
SP 1H 40M Free
Du kan ställa in brännaren att spela in 10-minuters
intervaller.
Tryck upprepade gånger på z REC för att ställa
in varaktigheten.
Inspelningen startar efter att du tryckt första
gången. Quick Timer startar andra gången du
trycker och sedan ökas inspelningstiden med 10
minuter, inom skivans lediga utrymme, varje gång
du trycker.
Forts.
10M
20M
30M
A Förfluten inspelningstid
B Programplats eller insignalkälla
C Fältet inspelningsstatus
D Ljudkanal
E Inspelningsläge
F Skivans tillgängliga inspelningstid
Tryck på DISPLAY för att stänga av visningen.
Återstående inspelningstid visas tillfälligt på TVskärmen.
Räknaren i frontpanelen minskar till 0:00 (eller
när skivan är full), sedan slutar brännaren spela in
(strömmen stängs av).
z Tips!
Under inspelning kan du kontrollera inspelningstid och
annan information, som till exempel skivans typ/format,
titel-/kapitelnummer etc., vilket visas i frontpanelen
(sid. 89).
,forts.
45
Skapa kapitel i en titel
Brännaren delar automatiskt en inspelning (en
titel) i kapitel genom att infoga kapitelmarkeringar
vid 5, 10 eller 15-minutersintervaller under
inspelning. Välj intervallet [5Min], [10Min], eller
[15Min] för [Auto Chapter] i inställningsfönstret
[Rec Setting] (sid. 79).
z Tips!
Du kan skapa kapitel manuellt när en DVD+RW, DVDRW (VR-läge) eller DVD+R-skiva spelas (sid. 65).
Skriva över en inspelad titel
Inspelning via ansluten
utrustning
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan spela in via en ansluten videobandspelare
eller liknande enhet. För att ansluta en
videobandspelare eller liknande enhet, se
”Ansluta en videobandspelare eller liknande
enhet” (sid. 24). Använd DV IN-kontakten på
frontpanelen om utrustningen har en DV-utgång
(i.LINK-kontakt).
+RW
Du kan använda din Title List för att göra en ny
inspelning över den titel som tidigare spelats in på
skivan. För mer information om Title List, se
sid. 30.
1
2
Installera en DVD+RW-skiva.
3
4
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List.
5
Tryck på z REC.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Tryck på PROG +/– eller INPUT SELECT för
att välja en programplats eller
insignalkälla.
Tryck på </M/m/, för att välja den titel
du vill skriva över.
x
Stoppa inspelning
Tryck på x. Notera att det tar ett par sekunder
innan inspelningen avbryts.
z Tips!
Om du raderar en titel från en DVD+RW-skiva, visas den
som [Erased title] i din Title List. Detta ökar däremot inte
återstående tid på skivan. Du kan välja [Erased title] i
Title List och göra en ny inspelning över den förra
(sid. 62).
z REC
REC MODE
Inspelningen startar.
INPUT
SELECT
1
2
Installera en inspelbar skiva.
Tryck på INPUT SELECT för att välja en
insignalkälla enligt den anslutning du
gjort.
Frontpanelen ändras enligt följande:
programplats
LINE1
LINE4
DV
Obs
• En skyddad titel kan inte skrivas över (sid. 63).
• Om vald titel är kortare än den nya inspelningen eller
mindre än tio sekunder, skriver brännaren automatiskt
över nästa titel i Title List. Om du inte vill att en titel
skall skrivas över skyddar du den (sid. 63).
46
3
LINE2
LINE3
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att välja inspelningsläge.
Inspelningsläge ändras enligt följande:
HQ
SP
EP
SLP
4
Installera källbandet i ansluten utrustning
och ställ in paus i uppspelning.
5
Tryck på z REC på denna brännare och
knappen paus eller play på ansluten
utrustning samtidigt.
Inspelningen startar.
Tryck på x på brännaren för att stoppa
inspelningen.
Se ”DV-dubbning” (sid. 67) för en förklaring hur
du spelar in via en DV IN-kontakt.
Spela in
Om du ansluter en digital videokamera med en
DV IN-kontakt
Obs
• Vid inspelning av en videospelsbild, kanske inte
skärmen är tydlig.
• Program som innehåller en skyddssignal för kopiering
går inte att spela in. Brännaren stoppar automatiskt
inspelningen efter några sekunder.
47
3
Tryck på TITLE LIST.
För mer information om Title List, se ”Se det
inspelade programmet (Title List)” (sid. 30).
Uppspelning
Spela DVD- och VIDEO CDskivor
Exempel: DVD-RW-skiva (VR-läge)
1/7
Title List
Original
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
DVD
DVD-RW
SLP
VCD
Z
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
5
0
Välj [Play] och tryck på ENTER.
Uppspelning startar från vald titel på skivan.
TITLE LIST
MENU
Välja ett kapitel i din Chapter List (endast
DVD+RW, DVD-RW (VR.läge) och DVD+Rskivor)
x
1
Välj [Chapter List] i undermenyn i steg 5
ovan.
Chapter List för vald titel visas. För mer
information om Chapter List, se sid. 31.
2
3
Välj ett kapitel och tryck på ENTER.
</M/m/,,
ENTER
TOP MENU
H
1
Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
skiva i skivfacket.
Välj [Play] i undermenyn och tryck på
ENTER.
Uppspelningen startar från valt kapitel.
Använda DVD-menyerna
Uppspelningssidan nedåt
2
Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Om du installerar en DVD VIDEO- eller
VIDEO CD-skiva, trycker du på H.
Uppspelning startar automatiskt beroende på
skiva.
48
När du spelar en DVD VIDEO-skiva, eller en
slutbehandlad DVD+RW, DVD-RW (Videoläge), DVD+R eller DVD-R-skiva, kan du visa
skivans meny genom att trycka på TOP MENU
eller MENU.
Spela VIDEO CD-skivor med funktionerna PBC
PBC (Playback Control) gör att du kan spela upp
VIDEO-CD-skivor interaktivt via menyn på TVskärmen.
När du börjar spela en VIDEO CD-skiva med
PBC-funktioner visas menyn.
Välj ett alternativ med hjälp av sifferknapparna
och tryck på ENTER. Följ sedan instruktionerna i
menyn (tryck på H när ”Press SELECT” visas).
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
Återuppta uppspelning från den punkt du
stoppade skivan (Resume Play)
Uppspelning
Brännaren sparar den plats där du stoppade skivan
i minnet, även om skivan tas ur eller om brännaren
stängs av.
Tryck en gång på x för att stoppa uppspelning.
När du spelar skivan nästa gång, återupptar
brännaren uppspelning från den punkt där du
stoppade skivan.
Tryck två gånger på x för att starta från början.
Uppspelning startar från början av titeln/spåret/
scenen.
Den punkt där du stoppade uppspelningen
nollställs när:
– du spelar en annan titel.
– du redigerar titeln efter att du stoppat
uppspelningen.
– du ändrar brännarens inställningar.
– du spelar in.
Du spelar begränsade DVD-skivor (Barnlås)
Om du spelar en begränsad DVD-skiva, visas
meddelandet [Playback limited by Parental
Control.] och skärmbilden där du anger ditt
lösenord på TV-skärmen.
1
Ange ditt fyrsiffriga lösenord med hjälp av
sifferknapparna.
2
Tryck på ENTER för att välja [OK].
Brännaren startar uppspelningen.
För att registrera eller ändra lösenordet, se
”Inställningar barnlås” (sid. 77).
z Tips!
• För att spela utan PBC-funktioner, ställer du in [PBC]
till [Off] i inställningsfönstret [Settings] (sid. 75).
VIDEO CD-skivor spelas endast i kontinuerligt
uppspelningsläge.
• Du kan också använda knappen H i steg 4 (sid. 48)
för att starta uppspelning.
• För att spela en titel med dolda kapitel på en DVD+RW
eller DVD+R-skiva, väljer du [Full Play] i steg 5
(sid. 48). För mer information om dolda kapitel, se
sid. 65.
,forts.
49
Uppspelningsalternativ
Z
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SUR
ZOOM
/
m
/
M
./>
H
REPEAT
X
RANDOM
A-B
Knappar
Funktioner
Skivor
Z (öppna/stäng)
Stoppar uppspelning och öppnar skivfacket.
Alla skivor
X (paus)
Tar paus i uppspelning.
Alla skivor
. (föregående)/
> (nästa)
Hoppar till början av föregående/nästa titel/kapitel/
scen/spår.
Alla skivor
Snabbspolar skivan bakåt/framåt när man trycker på
knappen under uppspelning.
Sökhastigheten ändras enligt följande:
Alla skivor
(snabbspolning bakåt/
framåt)
snabbspolning bakåt
FR1 T
FR2 T T
FR3 T T T
FR4* T T T T
50
framåt
t FF1
t t FF2
t t t FF3
t t t t FF4*
* FR4 och FF4 finns
inte tillgängligt för
VIDEO CD-skivor.
Knappar
Funktioner
Skivor
Spelar i slow-motion när denna knapp trycks in
upprepade gånger i pausläge.
Uppspelningshastigheten ändras enligt följande:
Alla skivor
(långsam)
slow-motion bakåt**
SR1 T
SR2 T T
SR3 T T T
SR4 T T T T
/
(direkt
återuppspelning/
direktsökning)
Spelar upp scenen igen/snabbspolar scenen framåt en
kort bit.
söker fram bilden ram för ram i pausläge.
Väljer en av ljudspåren på den inspelade skivan när
knappen trycks in upprepade gånger.
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
+R
DVD
Uppspelning
(ljud)
framåt
t SF1
t t SF2
t t t SF3
t t t t SF4**
** SR1-SR4 och SF4
finn inte tillgängligt
för VIDEO CDskivor.
Alla skivor
DVD : Väljer språk.
+RW
+R
-R
-RWVR -RWVideo
Välj en av de inspelade ljudspåren.
SUR (Surround)
VCD :
Slår på Surroundeffekten ([SUR ON]) eller stänger av
([SUR OFF]) när knappen trycks in under
uppspelning. Surround låter dig njuta av virtuellt
surroundljud som skapas av vänster och höger
fronthögtalare.
(textning)
Väljer undertextens språk när knappen trycks in
upprepade gånger.
(vinkel)
Väljer vinkel när knappen trycks in upprepade gånger.
”
” visas kort vid den scen där vinkeln skall
ändras.
Om flera kameravinklar (multi-angles) på samma scen
spelats in på skivan, visas ”
” i frontpanelen.
Alla skivor
DVD
DVD
Återgå till normal uppspelning genom att trycka
på H.
Obs
• Om
visas, finns inte denna funktion tillgänglig för
skivan.
• När skivor som spelats in på denna brännare spelas, kan
inte vinklar och undertexter ändras.
• Du kan inte välja ljudspår 2 på Super VCD-skivor om
ett spår spelats in på skivan.
Förstora en videobild (Zooma)
Tryck upprepade gånger på ZOOM medan du ser
bilden enligt följande:
×2 gånger t ×4 gånger t normal storlek
2
Du kan flytta bilden med hjälp av </M/m/,.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka
på CLEAR.
Obs
Zoomfunktionen kanske inte fungerar beroende på
vilken skiva du använder.
,forts.
51
Upprepa uppspelning
Välj det alternativ som du vill spela upp
upprepade gånger genom att trycka på REPEAT.
[Chapter]: upprepar aktuellt kapitel. (endast
DVD-skivor)
[Title]: upprepar aktuell titel. (endast DVDskivor)
[Track]: upprepar aktuellt spår. (endast VIDEO
CD-skivor)
[All]: upprepar skivans alla spår. (Endast VIDEO
CD-skivor)
[Off]: upprepar inte uppspelning.
Se på TV i underbilden under uppspelning
(Picture-in-Picture)
Du kan se på ett TV-program i underbilden när en
skiva spelas.
Tryck på
(Picture-in-Picture) under uppspelning
för att visa underbilden på TV-skärmen.
Obs
• För en VIDEO CD-skiva med PBC-funktioner, ställer
du in [PBC] till [Off] i inställningsfönstret [Settings]
(sid. 75).
• Om du trycker på ./> (föregående/nästa), x
(stopp) eller
(direkt återuppspelning) vid
upprepad uppspelning (Repeat), avbryts den upprepade
uppspelningen.
Upprepa ett visst avsnitt (A-B)
Du kan spela upp en viss del av en titel, ett kapitel
eller spår upprepade gånger.
1
När du under uppspelning hittat startpunkten
(punkt A) för den del du vill spela upp
upprepade gånger, trycker du på A-B.
[A-] visas på TV-skärmen.
2
När du når slutpunkten (punkt B) trycker du
på A-B igen.
[A-B] visas och brännaren upprepar denna
specifika del.
Tryck på A-B igen och välj [Off] för att återgå
till normal uppspelning.
Obs
Upprepa A-B fungerar ibland inte för vissa Super VCDskivor.
Spela upp i slumpmässig ordning (endast
VIDEO CD eller Karaoke DVD)
Tryck på RANDOM under uppspelning.
[RANDOM] visas på TV-skärmen.
Tryck på RANDOM igen för att återgå till normal
uppspelning.
z Tips!
För att spela en annan titel i slumpmässig ordning trycker
du på ./>.
Obs
För en VIDEO CD-skiva med PBC-funktioner, ställer du
in [PBC] till [Off] i inställningsfönstret [Settings]
(sid. 75).
52
Tryck på PROG +/– eller INPUT SELECT för att
ändra programplats eller insignalkälla för
underbilden.
För att ändra underbildens placering trycker du på
</,. Varje gång du trycker flyttas underbilden
medurs eller moturs.
För att stänga av visning av underbilden trycker du
igen på
.
z Tips!
Om du ser på TV i helskärm trycker du på x för att
stoppa uppspelning.
Noteringar om Surroundeffekt
• Det är inte säkert att den här funktionen går att använda
för alla skivor.
• När du aktiverar denna funktion stänger du av
surroundinställningarna för ansluten TV eller
förstärkare (mottagare).
• Se till att du är placerad så du sitter mitt emellan de
båda högtalarna, har samma avstånd till dem och att de
är likvärdigt placerade ur akustisk synpunkt.
• Funktionen fungerar inte om du ansluter en förstärkare
via en DIGITAL OUT-kontakt (COAXIAL eller
OPTICAL).
Noteringar om att spela DTS-ljudspår på en
CD-skiva
När man spelar DTS-kodade CD-skivor, hörs brus från
de analoga stereouttagen. För att undvika att
ljudsystemet skadas, bör konsumenten vidta
försiktighetsåtgärder när brännarens analoga stereouttag
ansluts till en förstärkare. För att njuta av DTS Digital
Surround™-uppspelning, måste ett externt 5,1-kanals
kodningssystem anslutas till brännarens digitala uttag.
Noteringar om att spela DVD-skivor med ett
DTS-ljudspår
DTS-ljudsignaler matas endast ut via DIGITAL OUTkontakten (COAXIAL eller OPTICAL).
När du spelar en DVD-skiva med DTS-ljudspår, ställer
du in [DTS] till [On] i ljudinställningen [Audio] (sid. 76).
Söka efter titel/kapitel/
spår etc.
+RW
+R
-RWVR -RWVideo
-R
3
Tryck på sifferknapparna för att välja
nummer för den titel, kapitel, tidskod etc.
du önskar.
Till exempel: Tidsökning
För att hitta en scen efter 2 timmar, 10 minuter
och 20 sekunder anger du ”21020” och trycker
på SET.
Om du anger fel nummer trycker du på
CLEAR för att avbryta och väljer sedan ett
nytt nummer.
DVD
VCD
Du kan söka en DVD-skiva via titel eller kapitel
och VIDEO CD-skiva via spår. Eftersom titlar och
spår har unika nummer på skivan kan du välja titel
eller spår genom att ange motsvarande nummer.
Du kan dessutom söka efter ett visst avsnitt genom
att använda tidkoden.
Brännaren startar uppspelningen från det
valda numret eller scenen.
Sifferknapparna,
SET
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Placera bokmärke vid favoritscenen
Du kan låta brännaren lagra vissa delar av skivan i
minnet och spela upp när du vill. Upp till nio
bokmärken kan ställas in.
0
DISPLAY
</M/m/,,
ENTER
1
Uppspelning
z Tips!
Du kan också söka efter alternativ med hjälp av </, i
steg 3 ovan. Tryck på ENTER för att starta uppspelning.
BOOKMARK
Ställa in ett bokmärke
SEARCH
MODE
Under uppspelning trycker du på BOOKMARK
när du hittar en scen du vill bokmärka.
Bokmärkets nummer visas på TV-skärmen.
Söka efter en bokmärkt scen.
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Visningen på skärmen visas.
1
Tryck på SEARCH MODE.
Sökbild för bokmärke visas.
1/7
12-------
1/23
00:00:30
1 ENG
D
5.1CH
1 ENG
1/1
2
Tryck på </, eller sifferknapparna för att
välja bokmärkets nummer.
Uppspelningen startar från den bokmärkta
scen du valt.
3
Tryck på SEARCH MODE för att stänga av
visningen.
SUR OFF
Title
2
Välj ett sökalternativ och tryck på ENTER.
• Titel (för DVD-skivor)
• Kapitel (för DVD-skivor)
• Spår (för VIDEO CD-skivor med PBCfunktionen avstängd)
• Tid (söker efter startpunkten för angiven
tidskod)
,forts.
53
Radera bokmärket
1
Tryck på SEARCH MODE för att visa
sökbilden för bokmärke.
2
Tryck på </, eller sifferknapparna för att
välja numret för det bokmärke du vill radera
och tryck på CLEAR.
3
Tryck på SEARCH MODE för att stänga av
visningen.
Spela musik-CD-skivor och
MP3-ljudspår
CD
DATA CD
Brännaren kan spela upp MP3-ljudspår från
DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CD-RW).
För mer information om MP3-ljudspår, se ”Om
MP3-ljudspår” (sid. 57).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOP MENU
MENU
H
1
x
Installera en skiva.
Listmenyn visas på TV-skärmen.
Exempel: DATA CD-skivor
00:00:00
MP3
List
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Vissa CD-skivor startar automatiskt
uppspelning från början. Gå till steg 3 för att
välja ett spår.
2
Välj ett album och tryck på ENTER.
Listan med spåren i albumet visas.
För att återgå till albumlistan väljer du [
och trycker på ENTER.
3
]
Välj ett spår och tryck på H eller ENTER.
Uppspelningen startar från det valda albumet.
54
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
När du spelar skivan nästa gång, återupptar
brännaren uppspelning från den punkt där du
stoppade spåret.
Tryck två gånger på x för att spela från början av
skivan/spåret.
Noteringar om att spela DTS-ljudspår på en
CD-skiva
När man spelar DTS-kodade CD-skivor, hörs brus från
de analoga stereouttagen. För att undvika att
ljudsystemet skadas, bör konsumenten vidta
försiktighetsåtgärder när brännarens analoga stereouttag
ansluts till en förstärkare. För att njuta av DTS Digital
Surround™-uppspelning, måste ett externt 5,1-kanals
kodningssystem anslutas till brännarens digitala uttag.
Z
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SUR
m/M
./>
H
X
REPEAT
A-B
Uppspelning
z Tips!
• På CD-skivor kan du också välja spårets nummer
genom att trycka på sifferknapparna i steg 3 ovan.
• Tryck på M/m för att gå till nästa/föregående sida i
listan.
• Om du trycker på O RETURN, stoppas
uppspelningen och listmenyn försvinner. Tryck på
MENU för att visa listan igen.
• När skivan innehåller både MP3-ljudspår och JPEGbildfiler, kan du växla mellan listor. Tryck på TOP
MENU, tryck sedan på </, för att välja [MP3] eller
[JPEG] i övre delen av menyn och tryck på ENTER.
Uppspelningsalternativ
RANDOM
Knappar
Funktioner
Z (öppna/
stäng)
Stoppar uppspelning och
öppnar skivfacket.
X (paus)
Tar paus i uppspelning.
./>
(föregående/
nästa)
Hoppar till början av
föregående/nästa spår.
m/M
(snabbspolning
bakåt/framåt)
(finns ej för
DATA CDskivor)
Snabbspolar skivan bakåt/
framåt när man trycker på
knappen under uppspelning.
Sökhastigheten ändras enligt
följande:
Snabbspolning
bakåt framåt
FR1 T t FF1
FR2 T T t t FF2
FR3 T T T t t t FF3
,forts.
55
Knappar
Funktioner
SUR
(Surround)
Slår på Surroundeffekten
([SUR ON]) eller stänger av när
knappen trycks in under
uppspelning. Surround låter dig
njuta av virtuellt surroundljud
som skapas av vänster och
höger fronthögtalare. (Se
noteringarna om
Surroundeffekt på sid. 52.)
RANDOM
Spelar spår i slumpmässig
ordning när knappen trycks in.
[Random] visas.
REPEAT
Skapa egna program (Programmerad
uppspelning)
Du kan spela en skivas innehåll i den ordning du
vill genom att arrangera spåren på skivan. Upp till
99 spår för CD-skivor och 256 spår för DATA
CD-skivor kan programmeras. Programmet
nollställs när skivan tas ur.
CLEAR
Väljer de alternativ som skall
upprepas när knappen trycks in
upprepade gånger vid
uppspelning.
[TRACK]: upprepar aktuellt
spår.
[ALL]: upprepar alla spår på
skivan (CD) eller album
(DATA CD).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
x
H
A-B
(Upprepa AB)
Väljer en viss del som skall
upprepas när knappen trycks in
under uppspelning.
Tryck på knappen för att hitta
startpunkt (punkt A) för
avsnittet. [A] visas.
Tryck på knappen igen för att få
slutpunkten (punkt B). [A-B]
visas.
REPEAT
1
PROGRAM
Installera en skiva.
Listmenyn visas.
Exempel: DATA CD-skivor
Återgå till normal uppspelning genom att trycka
på H.
För att avbryta funktionen Surround,
Slumpmässig, Upprepa eller Upprepa A-B,
trycker du på knappen igen för att stänga av
indikatorn.
00:00:00
MP3
List
Program
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
Gå till steg 3 för att välja ett spår på en musikCD-skiva.
2
3
4
Välj ett album och tryck på ENTER.
Välj det spår du vill programmera.
Tryck på PROGRAM eller på , för att
välja [ ] (programmera) och tryck på
ENTER.
Valt spår visas i listan [Program].
56
00:00:00
Om MP3-ljudspår
003/009
MP3
List
Program
2-My Romance.mp3
1-Waltz for Debby.mp3
2-My Romance.mp3
3-Milestones.mp3
4-My Funny Valentine.mp3
5-Autumn Leaves.mp3
6-All Blues.mp3
7-In A Silent Way.mp3
5
Upprepa steg 2 till 4 för att lägga till fler
spår i listan.
För att lägga till alla spår på skivan väljer du
[
] (programmera alla) och trycker på
ENTER.
Välj det spår du vill skall spelas först i
listan [Program].
7
Du startar den programmerade
uppspelningen genom att trycka på H
eller ENTER.
Spåren i listan spelas i programmerad
ordning.
Uppspelningen stoppar efter att alla spår i
listan spelats.
Radera ett spår i listan [Program]
1
2
Välj spåret i listan [Program].
Tryck på CLEAR eller välj [ ] (radera) och
tryck på ENTER.
För att radera alla spår i listan väljer du [ ]
(radera alla) och trycker på ENTER.
Upprepa programmet
Under programmerad uppspelning trycker du på
REPEAT för att välja att alternativet skall
upprepas.
[TRACK]: upprepar aktuellt spår.
[ALL]: upprepar alla spår i listan.
Ingen visning: upprepar inte uppspelning.
Stoppa uppspelning under programmerad
uppspelning
z Tips!
• Uppspelning stoppar när alla MP3-ljudspår inom
albumet spelats upp.
• Eftersom uppspelningen för en skiva med många
mappnivåer tar längre tid att starta kan det vara en god
idé att inte skapa fler än två mappnivåer.
Uppspelning
6
MP3 är en teknik för komprimering av
ljudinformation som uppfyller kraven enligt ISO/
MPEG.
Du kan spela upp DATA CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) som spelats in i formatet MP3
(MPEG1 Audio Layer 3). För att brännaren ska
kunna identifiera och spela upp spåren måste de
vara inspelade i formatet ISO 9660 Level 1, Level
2 eller Joliet. Du kan också spela upp Multi
Session-skivor (skivor som har spelats in i flera
omgångar).
Mer information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/CD-RW-enheterna eller
för programvaran som du använder för inspelning
(medföljer ej).
Obs
• Det är möjligt att brännaren inte kan spela upp vissa
DATA CD-skivor som spelats in med paketskrivning
(Packet Write).
• Brännaren spelar data med ändelsen ”.MP3,” även om
det inte är MP3-format. Spelas sådan data upp kan ett
högt brus alstras som kan skada högtalarsystemet.
• Brännaren kan inte spela upp ljudfiler av formatet
MP3PRO.
• Brännaren kan identifiera upp till totalt 999 album och
spår på en DATA CD-skiva. Brännaren kanske inte kan
identifiera vissa skivor beroende på den
inspelningsenhet som användes för inspelning eller
skivans kvalitet.
• Brännaren kan spela MP3-ljudspår som spelats in i
följande samplingsfrekvenser: 32 kHz, 44,1 kHz,
48 kHz.
• Endast bokstäverna i alfabetet och siffror kan används
för att namnge album och spår.
• ID3-tags kan inte visas.
Tryck på x.
57
3
Spela upp JPEG-bildfiler
Vald bild visas i förhandsgranskningsfönstret.
• Om du ställer in hastighetsläget för bildspel
( ) till annat än [X] (avstängt), startar
bildspelet från vald fil. Se ”Njuta av ett
bildspel” nedan.
DATA CD
Du kan spela upp JPEG-bildfiler på DATA CDskivor (CD-R/CD-RW). För mer information om
JPEG-bildfiler, se ”Om JPEG-bildfiler” (sid. 59).
Välj den fil du vill se.
4
Tryck på H eller ENTER.
Vald bild visas på helskärm.
Rotera en bild
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryck på M/m när bilden visas. Varje gång du
trycker roteras bilden medurs eller moturs 90
grader.
0
Se föregående eller nästa bild
Tryck på ./> or </,.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TOP MENU
Tryck på x.
./>
H
z Tips!
• Tryck på M/m för att gå till nästa/föregående sida i
listan.
• Tryck på O RETURN upprepade gånger för att stänga
av listmenyn. Tryck på MENU för att visa listmenyn
igen.
x
X
1
Återgå till listmenyn
Installera en DATA CD-skiva.
Listmenyn visas på TV-skärmen.
Njuta av ett bildspel
JPEG
List
Du kan visa JPEG-bildfiler från en DATA CDskiva i en sekvens som ett bildspel.
Preview
JPEG Folder 1
JPEG Folder 2
JPEG Folder 3
JPEG Folder 4
1
Välj den mapp du vill se och tryck på
ENTER.
2
3
Tryck på , för att välja [
4
Tryck på </, för att välja
uppspelningshastighet, >>> (snabb), >>
(normal) eller > (långsam), och tryck på
ENTER.
JPEG Folder 5
JPEG Folder 6
JPEG Folder 7
JPEG Folder 8
Folder : JPEG Folder 1/
När skivan innehåller både MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler, kan du växla mellan listor.
Tryck på TOP MENU. Tryck på </, för
att välja [JPEG] i övre delen av menyn och
tryck på ENTER.
2
Välj en mapp och tryck på ENTER.
Listan med filer i mappen visas.
För att återgå till mapplistan väljer du [
och trycker på ENTER.
]
Tryck på m för att välja [ ]
(uppspelningshastighet).
JPEG
List
JPEG Folder 1
1-Image file1.jpg
2-Image file2.jpg
3-Image file3.jpg
4-Image file4.jpg
5-Image file5.jpg
6-Image file6.jpg
7-Image file7.jpg
Folder :
58
] (bildspel).
Preview
5
Välj en fil och tryck på H eller ENTER.
Bildspelet startar från vald bildfil.
För att ta paus i uppspelningen trycker du på
X.
För att stoppa bildspelet och återgå till
listmenyn trycker du på x eller
O RETURN.
Om JPEG-bildfiler
Uppspelning
JPEG är en bildkomprimeringsteknik.
Du kan spela upp DATA CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) som spelats in i JPEG-format. För
att brännaren ska kunna identifiera filerna måste
de vara inspelade i formatet ISO 9660 Level 1,
Level 2 eller Joliet.
Du kan också spela upp Multi Session-skivor
(skivor som har spelats in i flera omgångar). Mer
information om inspelningsformat finns i
instruktionerna för CD-R/CD-RW-enheterna eller
för programvaran som du använder för inspelning
(medföljer ej).
z Tips!
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03, etc.) framför
filerna, spelas filerna i den ordningen.
• Eftersom uppspelningen för en skiva med många
mappnivåer tar längre tid att starta kan det vara en god
idé att inte skapa fler än två mappnivåer.
Obs
• Brännaren kan endast spela filer med ändelsen ”.JPG.”
• Brännaren kan identifiera upp till 999 mappar och filer
på en skiva. Brännaren kanske inte kan identifiera vissa
skivor beroende på vilken inspelningsenhet som
användes vid inspelningen eller skivans kvalitet.
• Uppspelning kan ta längre tid att starta beroende på
skivans eller bildfilernas storlek.
• Bildstorleken som brännaren kan visa begränsas till
8 192 × 7 680 pixlar.
• Progressiv och ej förstörande komprimering av JPEGbildfiler stöds inte.
59
Radera och redigera
Skivtyp
Frigöra utrymme på skivan
DVD+RW
Radera skivans sista titel. Du kan
radera och skriva över titlar förutom
den sista, skärmbilden visar däremot
inte resultatet av kapacitetsökningen.
Raderade titlar visas som raderade i
menyn Title List.
DVD-RW
(VR-läge)
Radera någon av skivans
originaltitlar.
DVD-RW
(Video-läge)
Radera skivans sista titel.
DVD+R/
DVD-R
Du kan inte öka skivans kapacitet
eftersom de inte går att skriva över.
Innan redigering
Brännaren erbjuder olika redigeringsalternativ för
olika typer av skivor och titlar. Innan du redigerar
kontrollerar du dessa typer och väljer ett
tillgängligt alternativ.
Obs
• Redigerat innehåll kan försvinna om du tar ur skivan
under redigeringen.
• Slutför redigering och inspelning innan slutbehandling.
Ytterligare redigering eller inspelning kan inte utföras
på en slutbehandlad skiva.
• Om ett meddelande visas och indikerar att skivans
kontrollinformation är full, bör onödiga titlar raderas.
Redigeringar av titlar i videoläge/
originaltitlar
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Brännaren redigerar faktiska inspelningar på
skivan för titlar i videoläge på DVD+RW/DVDRW-skivor (Video-läge)/DVD+R/ DVD-Rskivor, och originaltitlar på DVD-RW-skivor
(VR-läge). Du kan inte ångra de redigeringar du
gjort och det ursprungliga innehållet är för alltid
förlorat.
z Tips!
När en DVD-RW-skiva (VR-läge) används, kan du
behålla det ursprungliga innehållet genom att redigera en
Playlist (se ”Redigeringar av titlar i din Playlist” nedan).
Frigöra utrymme på skivan (endast DVD+RW/
DVD-RW-skivor (VR-läge)/DVD-RW (Videoläge))
Obs
DVD+RW-skivors och DVD-RW-skivors (VR-läge)
tillgängliga kapacitet kanske inte kan visas korrekt.
Brännaren visar endast tillgänglig kapacitet efter skivans
sista titel.
Redigeringar av titlar i din Playlist
-RWVR
Du kan redigera en Playlist med DVD-RW-skivor
(VR.läge) som innehåller originaltitlar (faktiska
inspelningar på skivan). En Playlist är en grupp av
titlar i din Playlist som för redigeringsskäl skapats
från originaltiteln. När du skapar en Playlist lagras
endast den kontrollinformation som är nödvändig
vid uppspelning, som till exempel
uppspelningsordning, på skivan. Eftersom
originaltitlarna är oförändrade, kan titlar i din
Playlist omredigeras.
Exempel: Du har spelat in de sista matcherna av en
fotbollsturnering på en DVD-RW-skiva (VRläge). Du vill skapa ett sammandrag med målen
och andra höjdpunkter, samtidigt som du vill
behålla originalinspelningen.
Du kan frigöra utrymme på skivan genom att
radera titlar i Videoläge eller originaltitlar.
Effekten skiljer sig åt beroende på skivans typ och
titelns plats, enligt följande.
I detta fall kan du välja en titel eller ett kapitel och
skapa en Playlist-titel. Du kan även ändra
scenernas ordning med Playlist-titeln (sid. 66).
60
z Tips!
Du kan visa DVD-RW-skivans (VR-läge)
Playlist-titlar i Title List (Playlist), eller
originaltitlarna i Title List (Original). Tryck
upprepade gånger på TITLE LIST för att växla
mellan de två Title List-menyerna.
Lista över redigeringsalternativ
Detta avsnitt förklarar grundläggande
redigeringsfunktioner som är vanliga för titlar i
videoläge, originaltitlar och Playlist-titlar.
Notera att redigering i Videoläge och av
originaltitlar går ej att ångra eftersom de är
faktiska inspelningar på en skiva. Om du vill
redigera en DVD-RW-skiva (VR-läge) när du
samtidigt behåller originalinnehållet kan du skapa
och redigera en Playlist (sid. 65).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Radera och redigera
Välj bland följande alternativ och se sidorna inom
parantes. Vilken titeltyp och skivtyp som
alternativet gäller för visas i varje avsnitt.
– Märka en titel (sid. 62).
– Radera en titel (sid. 62).
– Radera en del av en titel (Radera A-B) (sid. 62).
– Skydda en titel (sid. 63).
– Dela en titel (sid. 63).
– Radera ett kapitel (sid. 64).
– Kombinera kapitel (sid. 64).
– Dölja ett kapitel (sid. 65).
– Skapa kapitel manuellt (sid. 65).
– Skapa en Playlist-titel (sid. 65).
– Lägga till innehåll i en befintlig Playlist-titel
(sid. 66).
– Ändra kapitlens ordning för en Playlist-titel
(sid. 66).
Radera och redigera titlar
m/M
x
Obs
H
När en titel för redigering väljs, bör du alltid notera
skillnaden mellan Videoläge/redigering originaltitel och
redigering Playlist-titel.
X
Obs
Om du redigerar en originaltitel efter att du skapat en
Playlist-titel, kan ändringarna påverka Playlist-titel.
1
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List.
Menyn Title List visas tillsammans med
skivans innehåll.
Tryck upprepade gånger på TITLE LIST för
att vid behov växla mellan Title List
(Original) och Title List (Playlist), vid
redigering av en DVD-RW-skiva (VR-läge).
Exempel: Title List (Original)
1/7
Title List
Original
DVD-RW
SLP
2:45:00
Free
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
,forts.
61
2
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas med alternativ för vald
titel.
[Chapter List]: Visar menyn Chapter List, där
titelinnehållet per kapitel visas (se ”Redigera
en titel i kapitel” på sid. 64).
[Erase]: Raderar titeln (sid. 62). För påföljd
gällande skivans kapacitet, se sid. 60.
[Protect]: Skyddar titeln mot radering eller
ändring (sid. 63).
[Edit]: Visar följande alternativ.
[Title Name]: Låter dig märka titeln
(sid. 62).
[Divide]: Delar titeln i två delar (sid. 63).
[A-B Erase]: Raderar en del av titeln
(sid. 62).
[Playlist]: Låter dig skapa en ny Playlist-titel
eller lägga till innehåll i en befintlig Playlisttitel (se ”Redigera en Playlist” på sid. 65).
3
Välj ett redigeringsalternativ och tryck på
ENTER.
Valt alternativ anpassas för titeln. Se sidorna
inom parantes för rätt förfarande.
Märka en titel
+RW
1
2
-RWVR -RWVideo
+R
Radera en titel
+RW
1
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Välj [Erase] i steg 3 av ”Radera och
redigera titlar” och tryck på ENTER.
Skärmbilden ber dig bekräfta.
2
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Titeln raderas.
z Tips!
• När du vill radera alla titlar kan du formatera om skivan
(sid. 28).
• När en titel raderats på en DVD+RW-skiva, visas
titelnamnet som raderat i menyn Title List. Du kan välja
att spela över den.
Radera en del av en titel
(Radera A-B)
-RWVR
1
Välj [Edit] i steg 3 av ”Radera och redigera
titlar” och tryck på ENTER.
2
Välj [A-B Erase] och tryck på ENTER.
Följande fönster visas:
-R
Välj [Edit] i steg 3 av ”Radera och redigera
titlar” och tryck på ENTER.
Title Edit
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Välj [Title Name] och tryck på ENTER.
Skärmbilden för inmatning av tecken visas.
Du kan ange upp till 21 tecken. Följ
förklaringen av ”Byta namn på inspelat
program (Title Input)” (sid. 33).
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
00:00:00
Aktuell uppspelningspunkt
z Tips!
Du kan märka eller märka om DVD-skivor (sid. 35).
62
3
Tryck på H, och sök den scen du vill
radera genom att trycka på x, X och
m/M.
4
Tryck på ENTER vid början av den scen som
skall raderas (punkt A).
Minibild för punkt A
Skydda en titel mot radering eller
ändring
+RW
Title Edit
Välj [Protect] i steg 3 av ”Radera och redigera
titlar” och tryck på ENTER.
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Point A
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
5
+R
00:15:00
Titeln är skyddad och [ ] (låst) visas i menyn
Title List.
Välj [Protect] igen för att ta bort skyddet.
00:15:00
Dela en titel
+RW
Tryck på ENTER vid slutet av scenen
(punkt B).
Välj [Edit] i steg 3 av ”Radera och redigera
titlar” och tryck på ENTER.
2
Välj [Divide] och tryck på ENTER.
Skärmbilden för inställning av delningspunkt
visas.
A-B Erase
Title 1
07/12 0:45:00
Point A
00:15:00
Title Edit
Set Point A
Set Point B
Cancel
OK
Divide
Title 2
07/12 0:45:00
00:15:20
Point B
Radera och redigera
Title Edit
1
00:15:20
#01
00:00:04
Minibild för punkt B
Divide
Cancel
OK
För att återställa antingen punkt A eller B,
väljer du [Cancel] och upprepar från steg 3.
6
7
00:00:00
Aktuell uppspelningspunkt
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Skärmbilden ber dig bekräfta.
Om du inte vill radera scenen, väljer du
[Cancel] och trycker på ENTER.
3
Tryck på H och sök efter den punkt du vill
dela genom att trycka på x, X och m/M.
Välj [OK] och tryck på ENTER.
4
Tryck på ENTER vid delningspunkten.
Scenen raderas.
Obs
• Bilder eller ljud kan avbrytas tillfälligt vid den punkt
där du raderar scenen.
• Kortare avsnitt än fem sekunder kan inte raderas.
• Det raderade avsnittet kan skilja sig något från de
punkter du valt.
• En kapitelmarkering görs inte vid raderingspunkten
A-B.
För att återställa punkten väljer du [Cancel]
och upprepar från steg 3.
5
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Titeln delas i två delar. Om du vill döpa om
titeln, se sid. 62.
Om du inte vill dela titeln, väljer du [Cancel]
och trycker på ENTER.
63
Redigera en titel i kapitel
4
Undermenyn visas med alternativ för valt
kapitel.
[Title List]: Visar menyn Title List (se
”Radera och redigera titlar” på sid. 61).
[Erase]: Raderar kapitlet (sid. 64).
[Edit]: Visar följande alternativ.
[Combine]: Kombinerar två kapitel till
ett (sid. 64).
[Hide/Show]: Döljer kapitlet/Visar dolt
kapitel (sid. 65).
[Move]: Låter dig ändra kapitlens
ordning inom titeln. Följ samma
instruktioner som för steg 6 i ”Ändra
kapitlens ordning för en Playlist-titel”
(sid. 66).
Du kan göra detaljerade redigeringar för en titel
genom att använda menyn Chapter List som visar
titelns innehåll kapitel för kapitel.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Välj ett kapitel och tryck på ENTER.
5
Välj ett redigeringsalternativ och tryck på
ENTER.
Valt alternativ anpassas för kapitlet. Se
sidorna inom parantes för rätt förfarande.
CHAPTER
MARK
Radera ett kapitel
-RWVR
1
1
Skärmbilden ber dig bekräfta.
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List.
Tryck upprepade gånger på TITLE LIST för
att vid behov växla mellan Title List
(Original) och Title List (Playlist), vid
redigering av en DVD-RW-skiva (VR-läge).
2
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
3
Välj [Erase] i steg 5 av ”Redigera en titel i
kapitel” och tryck på ENTER.
Menyn Chapter List visas med innehållet för
vald titel (visas som kapitel).
Exempel: Chapter List (Original)
Original
Title 1
07/12 Tue
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Kapitlet raderas.
Kombinera kapitel
+RW
Välj [Chapter List] och tryck på ENTER.
Chapter List
2
-RWVR
+R
1
Välj [Edit] i steg 5 av ”Redigera en titel i
kapitel” och tryck på ENTER.
2
Välj [Combine] och tryck på ENTER.
Valt kapitel kombineras med nästa kapitel i
din Title List.
0:45:00
1/5
Obs
Om nästa kapitel på DVD+RW- eller DVD+R-skivan är
dolt, skall du visa kapitlet i din Title List innan du
kombinerar. Se ”Dölja ett kapitel” (sid. 65).
64
Dölja ett kapitel
+RW
Redigera en Playlist
+R
Du kan hoppa över spelning av kapitel utan att
radera dem från skivan.
1
Välj [Edit] i steg 5 av ”Redigera en titel i
kapitel” och tryck på ENTER.
2
Välj [Hide] och tryck på ENTER.
Kapitlet visas skuggat i menyn Chapter List.
-RWVR
Genom att redigera en Playlist kan du göra detta
utan att ändra den faktiska inspelningen.
Detta avsnitt förklarar de redigeringsalternativ
som endast finna tillgängligt för Playlist-titlar.
Redigeringar som förklaras i föregående avsnitt
går också att använda när så markeras.
Obs
Spela en titel med dolda kapitel
Välj [Full Play] i steg 3 av ”Redigera en titel i
kapitel” och tryck på ENTER.
• Om du redigerar en originaltitel efter att du skapat en
Playlist-titel, kan resultatet påverka Playlist-titeln.
• Bilden är i pausläge när en redigerad scen spelas upp.
Radera och redigera
Visa kapitlet
Upprepa stegen ovan och välj [Show] i steg 2.
Obs
• Bilder eller ljud kan avbrytas tillfälligt vid den punkt
där du döljer kapitlet.
• På annan DVD-utrustning från Sony, hoppas inte dolda
kapitel över utan spelas upp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Skapa kapitel manuellt
+RW
-RWVR
</M/m/,,
ENTER
+R
Du kan skapa kapitel inom en titel genom att
infoga kapitelmarkeringar vid önskade punkter.
Tryck under uppspelning på CHAPTER MARK
där du vill dela titeln i kapitel.
Följande skärmbild visas vid delningspunkten.
Titelinnehåll före och efter denna scen blir
separata kapitel.
Skapa en Playlist-titel
1
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List
(Original).
Tryck igen på TITLE LIST om Title List
(Playlist) visas.
CHAPTER MARK
z Tips!
Du kan kombinera två kapitel till ett (sid. 64).
Obs
Om ett meddelande visas och indikerar att inga fler
kapitelmarkeringar kan infogas, kan du inte spela in eller
redigera.
2
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
[Playlist]: Visar namn på Playlist-titlar i
menyn Title List (Playlist).
[Chapter List]: Visar menyn Chapter List
(Original). När du vill lägga till ett
originalkapitel som en titel i din Playlist,
väljer du detta alternativ och trycker på
ENTER. Efter att menyn Chapter List
(Original) visas, väljer du kapitlet och trycker
på ENTER och fortsätter sedan till steg 3.
,forts.
65
3
4
Välj [Playlist] och tryck på ENTER.
Välj [New Playlist] och tryck på ENTER.
Titeln eller kapitlet läggs till din Playlist som
en ny Playlist-titel.
Tryck på TITLE LIST och upprepa stegen
ovan för att skapa fler Playlist-titlar.
Ändra kapitlens ordning för en
Playlist-titel
Du kan flytta kapitlen i en Playlist-titel för att
skapa en annan uppspelningsordning.
1
Lägga till innehåll i en befintlig
Playlist-titel
1
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List
(Original).
Tryck igen på TITLE LIST om Title List
(Playlist) visas.
2
3
Tryck igen på TITLE LIST om Title List
(Original) visas.
2
Välj [Playlist] och tryck på ENTER.
3
New Playlist
Title 1
Title 2
4
Chapter List
Playlist
Title 1
07/12 Tue
0:45:00
1/5
4
Välj ett kapitel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas med alternativ för valt
kapitel. För mer information, se ”Redigera en
titel i kapitel” (sid. 64).
5
6
7
Välj [Edit] och tryck på ENTER.
Välj [Move] och tryck på ENTER.
Välj en ny plats i din Chapter List och tryck
på ENTER.
Kapitlet flyttas till sin nya placering.
För att ytterligare ändra scenernas ordning,
upprepar du stegen ovan.
Om du vill döpa om titeln, se sid. 62.
Välj en Playlist-titel och tryck på ENTER.
Innehållet av originaltiteln som valdes i steg 2
läggs till Playlist-titeln. Om du vill döpa om
titeln, se sid. 62. Du kan ange upp till 21
tecken.
66
Välj [Chapter List] och tryck på ENTER.
Menyn Chapter List visas tillsammans med
titelns innehåll.
Skivans namn på Playlist-titlar visas (om
sådan finns).
Select a Playlist
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
[Playlist]: Visar namn på Playlist-titlar i
menyn Title List (Playlist).
[Chapter List]: Visar menyn Chapter List
(Original). När du vill lägga till ett
originalkapitel till en Playlist-titel, väljer du
detta alternativ och trycker på ENTER. Efter
att menyn Chapter List (Original) visas, väljer
du kapitlet och trycker på ENTER och
fortsätter sedan till steg 3.
Tryck på TITLE LIST för att visa Title List
(Playlist).
Obs
Bilder eller ljud kan avbrytas tillfälligt vid den punkt där
kapitlen ändras.
DV-dubbning
Innan DV-dubbning
Detta avsnitt förklarar dubbning med en digital
videokamera via frontpanelens DV IN-kontakt.
Om du vill dubba via LINE IN-kontakterna, se
”Inspelning via ansluten utrustning” (sid. 46).
Spela in från DV IN-kontakten
z Tips!
Om du planerar att redigera en skiva ytterligare efter den
initiala dubbningen, använder du DV IN-kontakten och
spelar in på en DVD-RW-skiva (VR-läge).
Du kan ansluta en digital videokamera till
brännarens DV IN-kontakt för att spela in eller
redigera på ett band i DV/Digital8-format.
Brännarens funktion är tydlig efter som den
snabbspolar bandet framåt och bakåt åt dig – du
behöver inte manövrera den själv. Gör enligt
följande för att börja använda denna brännares
”DV Edit”-funktioner.
Se också den digitala videokamerans
bruksanvisning före anslutning.
Obs
• DV IN-kontakterna är endast för ingång. Den matar
inte ut några utgångssignaler.
• Du kan inte använda DV IN-kontakten när:
– din digitalkamera inte fungerar tillsammans med
denna brännare. Anslut kameran till LINE INkontakten och följ instruktionerna i ”Inspelning via
ansluten utrustning” (sid. 46).
– ingångssignalen inte är DVC-SD-format. Anslut inte
en digital videokamera i MICRO MV-format, även
om den har en i.LINK-kontakt.
– bilderna på bandet innehåller kopieringsskyddade
signaler vilket begränsar inspelning.
• Om du vill spela skivan på annan DVD-utrustning,
slutbehandlar du skivan (sid. 36).
,forts.
DV-dubbning
Denna brännares DV IN-kontakt överensstämmer
med i.LINK-standard. Du kan ansluta annan
utrustning som har en i.LINK-kontakt (DV) och
spela in digitala signaler.
Följ instruktionerna i ”Ansluta en digital
videokamera till DV IN-kontakten”, och fortsätt
sedan med avsnittet om dubbning. För mer
information om i.LINK, se ”Om i.LINK” (sid.
86).
Ansluta en digital
videokamera till DV INkontakten
67
Anslutningar
DVD-brännare
till DV IN
Dubba från ett band i DV/
Digital8-format till en DVDskiva
+RW
i.LINK-kabel
(medföljer ej)
DV-utgång
Digital videokamera
+R
-RWVR -RWVideo
-R
Du kan spela in ett band i DV/Digital8-format på
en skiva. Brännaren styr den digitala
videokameran. Du kan snabbspola framåt, bakåt
och stoppa bandet med brännarens fjärrkontroll,
för att välja en scen.
◆Hur kapitel skapas
Det dubbade innehållet blir en titel och titeln delas
i kapitel. Brännaren delar titeln i kapitel efter
inställningen i inställningsfönstret [Rec Setting]
(5, 10 eller 15-minuters intervaller eller inte alls)
(sid.79).
Z
: Signalflöde
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
m/M
H
X
x
z REC
REC MODE
INPUT
SELECT
SET UP
1
Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
inspelbar skiva i skivfacket.
Se till att skivan har tillräckligt med ledigt
utrymme för att spela in innehållet på bandet.
Märkt sida vänd uppåt
68
2
Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Vänta tills ”LOADING” försvinner från
frontpanelen.
För mer information om hur man installerar
och formaterar en ny skiva, se ”Installera och
formatera en skiva” (sid. 28).
3
4
Digital8-format.
Uppspelningsbilden visas på skärmen.
För att din brännare skall kunna spela in eller
redigera, måste din digitala videokamera slås
på och ställas in på uppspelningsläge för
video.
13När du hittat den punkt du önskar trycker
Tryck upprepade gånger på INPUT SELECT
på fjärrkontrollen för att välja ”DV”.
LINE1
LINE2
LINE3
Tryck upprepade gånger på REC MODE på
fjärrkontrollen för att välja
inspelningsläge.
Inspelningsläge ändras enligt följande:
HQ
SP
EP
SLP
För mer information om inspelningslägen, se
sid. 38.
Tryck på SET UP på fjärrkontrollen.
Inställningsfönstret visas.
Välj
[Rec Setting] och tryck på ,.
Välj [DV Audio Input] och tryck på ,.
Rec Setting
Rec Mode Set
Rec Aspect Ratio
DV Audio Input
Stereo 1
Auto Chapter
Stereo 2
[Stereo 1] (standard): Spelar endast in i
originalljud. Detta alternativ skall normalt
väljas vid dubbning av ett band i DV-format.
[Stereo 2] Spelar endast in tilläggsljud. Välj
endast detta alternativ om du har lagt till en
andra ljudkanal vid inspelning med din
digitala videokamera.
inspelningen genom att trycka på m/M
när du ser den på skärmen.
du på X.
14Tryck på z REC.
Uppspelning startar från vald punkt och
brännaren startar inspelningen.
Stoppa inspelning
Tryck på x. Notera att det kan ta ett par sekunder
innan brännaren avbryter inspelningen.
Obs
DV-dubbning
LINE4
DV
7
8
11Tryck på H för att spela bandet i DV/
12Sök efter den punkt där du vill starta
Programplats
6
inställningsfönstret.
Installera källan, bandet i DV/Digital8format, i din digitala videokamera.
Vald ingång ändras enligt följande:
5
9 Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
10Tryck på O RETURN för att stänga av
• Om du vill spela skivan på annan DVD-utrustning,
slutbehandlar du skivan (sid. 36).
• Du kan inte ansluta fler än en digital videoutrustning
till brännaren.
• Du kan inte manövrera brännaren via en annan enhet
eller annan brännare av samma modell.
• Du kan inte spela in datum, tid eller kassettminnets
innehåll på skivan.
• Vid dubbning från ett band i DV/Digital8-format via
DV IN-jacket, startar brännaren inspelningen cirka fem
sekunder efter att bandet startats.
• Om du spelar in från ett band i DV/Digital8-format
med ett ljudspår som spelats in i flera
samplingsfrekvenser (48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz),
matas inget ljud eller ett onaturligt ljud ut när
samplingsfrekvensens brytpunkt på skivan spelas upp.
• Den inspelade bilden kan tillfälligt påverkas om
källbildens bildstorlek ändras eller om ingenting finns
inspelat på bandet.
• Vid dubbning från DV IN-jacket, spelas endast bilder
in i 4:3-format oavsett inställning för [Rec Aspect
Ratio] i inställningsfönstret [Rec Setting] (sid. 78). Du
kan välja den bildstorlek som endast skall användas på
DVD-RW-skivor (VR-läge).
• Oljud kan höras när du ändrar ljudets
samplingsfrekvens (t.ex. 48 kHz/16 bits t 32 kHz/12
bits).
• Video eller ljud kan försvinna under inspelning av
start-/stoppunkter på bandet.
• Om det finns ett tomt utrymme på bandet under en
sekund eller mer, avslutas DV-dubbning automatiskt.
69
1
Inställningar och justeringar
Tryck på SET UP när brännaren är i
stoppläge.
Inställningsfönstret visas.
Använda
inställningsfönstren
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Genom att använda inställningsfönstren kan du
göra olika justeringar för olika alternativ som till
exempel bild och ljud, men också välja språk för
textning.
Inställningsfönstret består av flera nivåer för
inställning. För att välja nästa nivå trycker du på
,. För att välja föregående nivå trycker du på
<.
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Inställningsalternativ:
[Settings], [Language], [Audio], [Parental
Control], [Rec Setting], [Disc Info]
För mer information om inställningsfönstret
[Disc Info], se ”Grundläggande funktion”
(sid. 28).
Obs
De uppspelningsinställningar som finns lagrade på
skivan har prioritet över inställningarna i
inställningsfönstret och det kan hända att inte alla
funktioner som beskrivs fungerar i varje enskilt fall.
2
Tryck på M/m för att välja det alternativ du
vill ställa in och tryck på ,.
Settings
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
1
2
3
TV Aspect
4
5
6
Display Mode
7
8
9
Line1 Decoder
Start
Progressive Mode
0
PBC
Factory Setup
3
</M/m/,,
ENTER
Tryck på M/m för att välja det alternativ du
vill ställa in och tryck på ,.
Tillgängliga alternativ visas.
Exempel: [TV Aspect]
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
SET UP
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
70
4
Tryck på M/m för att välja det alternativ du
vill ställa in och tryck på ENTER för att
bekräfta.
Vissa alternativ kräver ytterligare
inställningar.
Inställningar kanal och
klocka
Inställningsfönstret [Settings] hjälper dig ställa in
brännarens inställningar av mottagare, klocka och
kanal.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
4:3
Display Mode
16:9
Line1 Decoder
Progressive Mode
Välj
[Settings] i inställningsfönstret.
Information om hur du använder fönstret, se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70).
PBC
Settings
Factory Setup
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Stänga av inställningsfönstret
Display Mode
Tryck på SET UP.
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
Ställer automatiskt in all kanaler som går att se.
Välj land. Välj sedan [Start] och tryck på ENTER.
[Channel Settings]
Ställer manuellt in kanaler.
Om vissa kanaler inte kan ställas in via funktionen
Auto Preset kan de ställas in manuellt.
Om inget ljud hörs eller om bilden är förvrängd,
kan fel mottagningssystem ställts in under [Auto
Preset]. Ställ in korrekt mottagningssystem
manuellt i stegen nedan.
1
Inställningar och justeringar
[Auto Preset]
Välj [Channel Settings] och tryck på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Setting
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
,forts.
71
2
Tryck på ENTER när du valt [Setting].
Menyn Channel List visas.
PR-01
3
NICAM
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
NICAM
Channel Settings
Station Name
Move
Erase
Decoder On/Off
NICAM/Standard
Tryck på </, för att välja ett alternativ och
tryck på M/m för att ändra inställningen.
[PR] indikerar vald programplats.
PR
Seek
1
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Ch.
Fine
C2
0
OK
[Seek]: Söker en kanal automatisk. Sökningen
stoppar när brännaren tar emot en kanal.
[Ch.]: Ändrar kanalnummer.
[Fine]: Finjusterar kanalen för att få en bättre
bild.
[PAL/SECAM]: Detta alternativ visas endast
för valda modeller. Kunder i Frankrike bör
växla kanal från PAL till SECAM vid dålig
mottagning.
Station
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Välj ett alternativ i undermenyn och tryck på
ENTER.
[Channel Settings]: Ställer in kanalen
manuellt. Se ”Ställa in kanalerna manuellt”
nedan.
[Station Name]: Ändrar stationsnamnet.
Skärmbilden för inmatning av tecken visas.
För att ange tecken, se sid. 33.
[Move]: Sorterar programplatserna i din
Channel List. Tryck på M/m för att flytta vald
programplats till ny plats.
[Erase]: Avaktiverar en programplats du inte
behöver.
[Decoder On/Off]: Ställer in dekoderns
kanaler. Denna inställning behövs för att se på
eller spela in program från betal-TV/Canal
Plus. Tryck på ENTER så att [Decoder] visas
på skärmbilden. Tryck på ENTER igen för att
stänga av inställningen.
[NICAM/Standard]: Ställer in NICAMsändningens kanaler. Normalt sett visas
[NICAM] på skärmbilden. Om ljudet från
NICAM-sändningar inte hörs klart, trycker du
på ENTER så att [NICAM] försvinner från
skärmen.
Obs
Se till att välja den rätta programplatsen du vill
avaktivera. Om du avaktiverar fel programplats av
misstag, måste du ställa in den kanalen manuellt.
72
1
Tryck på M/m för att välja den programplats
du vill ställa in och tryck på ENTER.
PR-01
4
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
◆Ställa in kanalerna manuellt
När du väljer [Channel Settings] i steg 4 ovan,
visas bildskärmen för inställning av kanaler.
2
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Inställningen lagras och skärmbilden återgår
till din Channel List.
För att ställa in andra kanaler följer du steg 3
och framåt i Inställning av Channel List
(sid. 71).
◆Kanaler som går att ta emot
TV-system
Kanaltäckning
E2 - E12 VHF
BG (länder i
Västeuropa, förutom
Italia A – H VHF
de nedan)
Färgsystem: PAL
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (länder i
Östeuropa)
Färgsystem: PAL
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
TV-system
Kanaltäckning
I (Storbritannien/
Irland)
Färgsystem: PAL
Ireland A – J VHF
3
South Africa 4 – 13 VHF
B21 – B69 UHF
Tryck på M/m för att ställa in dag och tryck på
,.
Ställ in månad, år, timma och minuter i denna
ordning. Tryck på </, för att ställa in det
alternativ som skall ställas in, tryck sedan på
M/m för att ställa in siffrorna.
S1 – S20 CATV
För att ändra siffrorna trycker du på < för att
återgå till det alternativ som skall ställas in
och trycker sedan på M/m.
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
L (Frankrike)
Färgsystem:
SECAM
F2 – F10 VHF
4
Tryck på ENTER för att starta klockan.
F21 – F69 UHF
B – Q CATV
S21 – S41 HYPER
[Clock]
◆[Auto Adjust]
Aktiverar funktionen Automatisk inställning av
klocka när en kanal där du bor sänder en tidssignal.
1
Välj [Clock] och tryck på ,.
Settings
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Auto Adjust On
Auto Adjust Off
Date
12 /
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
Factory Setup
2
Välj [Auto Adjust On] och tryck på ENTER.
Inställningar och justeringar
Auto Preset
z Tips!
Om du väljer [Auto Adjust On], aktiveras funktionen
Automatisk inställning av klocka när brännaren stängs
av.
◆Ställa in klockan manuellt
Om funktionen Automatisk inställning av klocka
inte ställde in klockan till tiden där du bor, bör du
ställa in klockan manuellt.
1
2
Välj [Clock] och tryck på ,.
Tryck på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
Auto Adjust On
TV Aspect
Auto Adjust Off
Display Mode
Date
12
Progressive Mode
Year
2005
PBC
Time 12 :
04
Line1 Decoder
00
Factory Setup
73
Inställningar TV och Video
Dessa inställningar justerar alternativ som kan
härledas till bilden, som till exempel storlek.
Välj inställningar efter den typ av TV, mottagare
eller dekoder som är ansluten till brännaren.
Välj
[Settings] i inställningsfönstret.
Information om hur du använder fönstret, se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70). De
ursprungliga inställningarna är understrukna.
[16:9]
[4:3 Letter Box]
[4:3 Pan Scan]
Settings
Auto Preset
Sweden
Channel Settings
Clock
Start
TV Aspect
Display Mode
Obs
Beroende på skiva kan [Letter Box] väljas automatiskt
istället för [Pan Scan] eller vice versa.
Line1 Decoder
Progressive Mode
PBC
Factory Setup
[TV Aspect]
[Line1 Decoder]
Ställer in LINE 1-TV-kontakten för inmatning av
kodade videosignaler.
[ Off ]
Matar in signalerna från LINE 1TV-kontakten. Detta är
standardläget.
[ On ]
Signalinmatning från LINE 1TV-kontakten matas ut i LINE 3/
DECODER-kontakten för
avkodning. Den avkodade
signalen mats sedan in via LINE
3/DECODER-kontakten så att du
kan spela in eller se på program
på betal-TV/Canal Plus. I detta
fall väljer du ”LINE 1” genom att
trycka på INPUT SELECT.
Väljer bildproportionerna för TV:n (vanligt 4:3format eller bredbildsformat).
[ 4:3 ]
Välj detta alternativ när du
ansluter till en TV med formatet
4:3. När du väljer [4:3], ställer du
in [Display Mode] nedan.
[ 16:9 ]
Det här alternativet väljer du när
du ansluter till en bredbilds-TV
eller en TV med
bredbildsfunktion.
[Display Mode]
Välj hur en bredbild skall visas på skärmen när
[4:3] valts för [TV Aspect].
74
[ Letter
Box ]
Bilder i bredbildsläge visas med
svarta fält upptill och nedtill på
skärmen.
[ Pan
Scan ]
Bild i bredbildsläge visas
automatiskt på hela skärmen med
de partier som inte får plats
beskurna.
[Progressive Mode] (Visa i progressivt format)
Väljer om COMPONENT VIDEO OUTkontakterna matar ut progressiva signaler.
[ Off ]
Välj detta om din TV inte är
kompatibel med progressiva
signaler eller om din TV är
ansluten till andra kontakter än
COMPONENT VIDEO OUT.
[ On ]
Välj detta alternativ när din TV
accepterar progressiva signaler i
625p-format och din TV är
ansluten till COMPONENT
VIDEO OUT-kontakterna. Du
kan då njuta av noggrann
färgåtergivning och hög
bildkvalitet.
Obs
• Du kan inte välja [On] om VIDEO OUT SELECTbrytaren på den bakre panelen ställts in till ”RGB”
(sid.15). Se till att den ställs in till ”COMPONENT”.
• När du ställer in till [On], visas bilder på en
progressivkompatibel TV eller bildskärm. Signaler
skickas bara till COMPONENT VIDEO OUTkontakterna i progressivt läge. Ta ur skivan och stäng
skivfacket för att avbryta inställningen. Tryck och håll
sedan ner x (stopp) på brännaren under fem sekunder.
• Om din TV inte accepterar progressiva signaler ställs
[Progressive Mode] automatiskt in till [Off] efter några
sekunder.
Språkinställningar
I inställningsfönstret [Language] kan du välja det
språk som visas på brännarens skärmbild och
skivor.
Välj
[Language] i inställningsfönstret. Se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70) för
information om hur du använder skärmbilden.
De ursprungliga inställningarna är understrukna.
Language
[PBC] (Playback Control)
Aktiverar/avaktiverar funktionen PBC när
VIDEO CD-skivor spelas.
OSD
English
Menu
Deutsch
Audio
Italiano
Subtitle
Español
Português
Funktionen PBC har inte
aktiverats. VIDEO CD-skivor
med PBC spelas på samma sätt
som audio CD-skivor.
[ On ]
PBC-funktionen aktiveras när
VIDEO CD-skivor med PBC
spelas.
[OSD] (Visning på skärmen)
Ändrar språket som används för
skärmvisningarna.
[Menu] (endast DVD VIDEO)
Byter DVD-menyns språk.
[Audio] (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för ljudspåret.
[Subtitle] (endast DVD VIDEO)
Inställningar och justeringar
[ Off ]
Ändrar språk för de undertexter som finns
inspelade på skivan.
[ Original ]
Väljer det språk som har prioritet
på skivan.
[ Other ]
Skärmbilden där du skall ange
språkkod visas. Tryck på
sifferknapparna för att ange ett
fyrsiffrigt kodnummer från ”Lista
över språkkoder” (sid. 93) och
tryck på ENTER.
Obs
Om du valt språk i [Menu], [Subtitle] eller [Audio] som
inte finns tillgängligt på DVD VIDEO-skivan, används
istället automatiskt ett av de språk som finns inspelade.
75
[MPEG] (endast DVD VIDEO)
Ljudinställningar
I inställningsfönstret [Audio] kan du justera ljudet
efter uppspelnings- och anslutningsförhållanden.
Väljer typ av MPEG-ljudsignal när DIGITAL
OUT-kontakt (OPTICAL eller COAXIAL)
används.
[ PCM ]
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd MPEG-avkodare.
Om du spelar MPEG-ljudspår,
matar brännaren ut stereosignaler
via DIGITAL OUT-kontakten
(OPTICAL eller COAXIAL).
[ Bitstream ]
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
med inbyggd MPEG-avkodare.
Välj
[Audio] i inställningsfönstret.
Information om hur du använder fönstret, se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70). De
ursprungliga inställningarna är understrukna.
Audio
Dolby Digital
D-PCM
DTS
Dolby Digital
MPEG
Sampling Freq.
Audio DRC
Vocal
[Sampling Freq.] (endast DVD VIDEO)
Väljer samplingsfrekvensen för ljudsignalen.
[ 48kHz ]
Ljudsignalerna för DVD VIDEOskivor konverteras alltid till
48 kHz/16 bit.
[ 96kHz ]
Alla signaltyper, inklusive
96 kHz/24 bit, sänds ut i sina
ursprungliga format.
[Dolby Digital] (endast DVD-skivor)
Väljer typ av Dolby Digital-signal när DIGITAL
OUT-kontakt (OPTICAL eller COAXIAL)
används.
[ D-PCM ]
Välj det här läget om brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd Dolby Digitalavkodare.
[ Dolby
Digital ]
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
med inbyggd Dolby Digitalavkodare.
[DTS] (endast DVD VIDEO)
Väljer om DTS-signaler skall matas ut eller inte
när DIGITAL OUT-kontakt (OPTICAL eller
COAXIAL) används.
76
[ Off ]
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd DTS-avkodare.
[ On ]
Välj det här läget när brännaren är
ansluten till en ljudkomponent
med inbyggd DTS-avkodare.
[Audio DRC] (Dynamic Range Control) (Endast
Dolby Digital DVD-skivor)
Gör att ljudet blir tydligt även när volymen sänks
och du spelar upp en DVD-skiva som kan hantera
[Audio DRC]. Det här påverkar utsignalen från
följande kontakter:
– LINE 2 OUT-kontakter (AUDIO L/R)
– LINE 1-TV-kontakt
– LINE 3/DECODER-kontakt
– DIGITAL OUT-kontakt (OPTICAL eller
COAXIAL), endast när [Dolby Digital] ställts in
till [D-PCM] (sid. 76).
[ Off ]
Detta är standardläget.
[ On ]
Gör att svaga ljud blir tydliga
även om du sänker volymen.
Inställningar barnlås
Uppspelning av vissa DVD VIDEO-skivor kan
begränsas enligt en förinställd nivå som t.ex.
användarens ålder. Vissa avsnitt kan blockeras
eller bytas ut mot lämpligare avsnitt.
Välj
[Parental Control] i inställningsfönstret.
Information om hur du använder fönstret, se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70).
[Set Password]
Ställer in eller ändrar lösenord för [Parental
Control].
1
[Vocal] (endast Karaoke DVD)
Mixar karaoke-kanaler till normal stereo.
Denna funktion är endast effektiv för flerkanals
karaoke DVD-skivor.
Välj [Set Password] och tryck på ,.
Om du inte angett lösenord, visas skärmbilden
där ett nytt lösenord skall anges.
Parental Control
Set Password
Change
Parental Control
Delete
New Password
Area Code
Mixar inte karaoke-kanaler till
normal stereo. Du kan stänga av
sångguiden på en flerkanalsDVD.
[ On ]
Detta är standardläget.
OK
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Ange lösenordet igen för att bekräfta och
tryck på ENTER när du valt [OK].
Lösenordet lagras.
• Om du skriver fel trycker du upprepade
gånger på < för att radera en siffra i taget,
ange sedan det rätta lösenordet.
2
För att ändra lösenordet trycker du på ENTER
när du valt [Change].
[Erase]: Raderar lösenordet. Ange det
registrerade lösenordet och tryck på ENTER.
3
Ange det registrerade lösenordet och tryck på
ENTER.
4
Ange ett nytt fyrsiffrigt lösenord och tryck på
ENTER.
5
Ange lösenordet igen för att bekräfta och
tryck på ENTER.
,forts.
Inställningar och justeringar
[ Off ]
77
z Tips!
Om du glömmer lösenordet kan du radera det och
registrera ett nytt.
Tryck på SET UP för att starta inställningsfönstret. Ange
det sexsiffriga numret 210499 med hjälp av
sifferknapparna. Välj [OK] och tryck på ENTER. Det
registrerade lösenordet raderas.
[Parental Control]
Väljer begränsningsnivå.
1
Välj [Parental Control] och tryck på ,.
Inspelningsinställningar
I inställningsfönstret [Rec Setting] kan du justera
inspelningsbildens kvalitet och storlek.
Välj
[Rec Setting] i inställningsfönstret.
Information om hur du använder fönstret, se
”Använda inställningsfönstren” (sid. 70). De
ursprungliga inställningarna är understrukna.
Rec Setting
Parental Control
Set Password
No Limit
Rec Mode Set
HQ
Parental Control
Level 8 (Adult)
Rec Aspect Ratio
SP
Area Code
Level 7
DV Audio Input
EP
Level 6
Auto Chapter
SLP
Level 5
Level 4
Level 3
Level 2
Level 1 (Kids)
Skärmbilden ber dig ange lösenordet.
[Rec Mode Set]
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
3
Välj nivå och tryck på ENTER.
Ju lägre nivå desto striktare är begränsningen.
Om du väljer [No Limit] aktiveras inte
funktionen Barnlås.
Väljer ett av följande inspelningslägen: HQ (Hög
kvalitet), SP (Standarduppspelning), EP (Utökad
uppspelning), SLP (Superlång uppspelning).
[Area Code]
Väljer en kod för ett geografisk område som
begränsningsnivå för uppspelning. Se ”Lista över
områdeskoder” (sid. 94).
1
2
Välj [Area Code] och tryck på ,.
3
Tryck på M/m för att ange den första
bokstaven av ett område och tryck på ,.
4
[Rec Aspect Ratio] (endast DVD-RW (VRläge))
Väljer bildstorlek för det program som skall spelas
in.
Vid inspelning på andra skivor än DVD-RWskivor (VR-läge) låser man skärmbilden till 4:3.
[ 4:3 ]
Ställer in bildstorleken till 4:3.
[ 16:9 ]
Ställer in bildstorleken till 16:9
(bredbildsläge).
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Tryck på M/m för att ange den andra
bokstaven och tryck på ENTER.
[DV Audio Input]
Väljer stereospår vid inspelning från en digital
videokamera till frontpanelens DV IN-kontakt.
[ Stereo 1 ]
Spelar in originalljudet vid
fotografering. Detta alternativ
skall normalt väljas vid dubbning
av ett band i DV/Digital8-format.
[ Stereo 2 ]
Spelar endast in ytterligare ljud
som överdubbats efter
fotografering.
Obs
• När du spelar upp skivor som saknar funktion för
barnlås kan du inte begränsa uppspelningen på denna
brännare.
• För vissa skivor kan det hända att du blir ombedd att
ändra barnlåsets nivå under tiden som skivan spelas
upp. I så fall anger du lösenordet och ändrar sedan
nivån.
78
[Auto Chapter]
Delar automatiskt en inspelning (en titel) i kapitel
genom att infoga kapitelmarkeringar vid specifika
intervaller. Markeringarna infogas när
inspelningen görs.
[ Off ]
Ingen kapitelmarkering infogas.
[ 5Min ]
Ställer in intervallet till 5 minuter.
[ 10Min ]
Ställer in intervallet till 10
minuter.
[ 15Min ]
Ställer in intervallet till 15
minuter.
Obs
Återställa brännaren
(Fabriksinställning)
Välj detta alternativ för att återställa brännaren till
alla standardinställningar. Inställningarna för
[Parental Control], [Auto Preset], [Clock] och
[OSD] förblir som de sparats.
1
Tryck på SET UP för att starta
inställningsfönstret.
2
3
Välj
Beroende på i vilken storlek som inspelningen görs, kan
det faktiska intervallet skilja sig från valt intervall i [Auto
Chapter]. Valt intervall bör endast användas som ett
approximativt värde för att skapa kapitel.
[Settings] och tryck på ,.
Välj [Factory Setup] och tryck på ,.
Settings
Auto Preset
Channel Settings
Clock
TV Aspect
Display Mode
Line1 Decoder
Progressive Mode
Factory Setup
4
Start
Tryck på ENTER när du valt [Start].
Skärmbilden ber dig bekräfta.
5
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Inställningar och justeringar
PBC
79
Övrig information
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem när du
använder brännaren kan du använda den här
felsökningsguiden för att se om du kan åtgärda
problemet innan du lämnar in den för reparation.
Om du inte kan lösa problemet på egen hand
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Det går inte att slå på strömmen.
, Kontrollera att nätkabeln är korrekt ansluten.
Bild
Det finns ingen bild.
, Anslut alla anslutningskablar och se till att de
sitter fast ordentligt.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till din TV (sid. 13).
, Ställ om ingångsväljaren på din TV (till exempel
till ”VCR”) så att signalen från brännaren visas
på TV-skärmen.
, Om du ansluter brännaren till din TV via LINE 1TV-kontakten, ställer du in VIDEO OUT
SELECT-brytaren på den bakre panelen till
”RGB” (sid. 14).
, Om du ansluter brännaren till din TV endast via
COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna,
ställer du in VIDEO OUT SELECT-brytaren på
den bakre panelen till ”COMPONENT”
(sid. 14).
, När [Progressive Mode] ställts in till [On]
(sid.74), skickas endast signaler till
COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna.
, Denna brännare kan inte spela in NTSC-signaler.
Bildstörning sker.
, Om bildsignalen från brännaren till din TV
passerar via en videobandspelare, eller om
brännaren är ansluten till en kombination av TV/
VIDEO, kan det hända att signalen för
kopieringsskydd som finns inspelad på vissa
DVD-program påverkar bildkvaliteten. Om du
fortfarande har problem med detta, trots att du
har anslutit brännaren direkt till din TV, kan du
försöka ansluta brännaren till TV:ns S VIDEOingång.
80
, Du har ställt in brännaren till progressivt format
(indikatorn PROGRESSIVE tänds) även om din
TV inte kan acceptera progressiva signaler. Ta ur
skivan och stäng skivfacket om så är fallet. Tryck
och håll sedan ner x (stopp) på brännaren under
fem sekunder.
, Även om din TV är kompatibel med det
progressiva formatet (625p) kan det hända att
bilden påverkas när du ställer in brännaren till
progressivt format. Ta ur skivan och stäng
skivfacket om så är fallet. Tryck och håll sedan
ner x (stopp) på brännaren under fem sekunder.
, Du spelar upp en skiva som spelats in med ett
annat färgsystem än det som TV:n använder.
Mottagningen av TV-program fyller inte hela
skärmen.
, Ställ in kanalen manuellt i [Channel Settings] i
inställningsfönstret [Settings] (sid. 71).
, Välj korrekt källa med hjälp av knappen INPUT
SELECT eller välj valfritt TV-program för en
kanal med hjälp av knapparna PROG +/–.
TV-programmets bild är förvrängd.
,
,
,
,
Rikta om TV:ns antenn.
Justera bilden (se din TV:s bruksanvisning).
Placera brännaren och din TV längre isär.
Placera TV:n och hopbuntade antennkablar
längre isär.
, RF-kabeln är ansluten till brännarens AERIAL
OUT-kontakt. Anslut kabeln till AERIAL INkontakten.
TV-kanalerna kan inte ändras.
, Kanalen är avaktiverad (sid. 71).
, En tidsinställd inspelning startade vilket ändrade
kanalerna.
Bilder från utrustning ansluten till brännarens
ingångskontakt visas inte på skärmen.
, Om utrustningen är ansluten till LINE 1-TVkontakten, väljer du ”LINE 1” på frontpanelens
skärmbild genom att trycka på INPUT SELECT.
Om utrustningen är ansluten till LINE 2 INkontakterna, väljer du ”LINE 2” på
frontpanelens skärmbild genom att trycka på
INPUT SELECT.
Om utrustningen är ansluten till LINE 4 INkontakterna, väljer du ”LINE 4” på
frontpanelens skärmbild genom att trycka på
INPUT SELECT.
Om utrustningen är ansluten till LINE 3/
DECODER-kontakten, väljer du ”LINE 3” på
frontpanelens skärmbild genom att trycka på
INPUT SELECT.
Om utrustningen är ansluten till DV INkontakten, (vanligtvis anslutning till en digital
videokamera) väljer du ”DV” på frontpanelens
skärmbild genom att trycka på INPUT SELECT.
Uppspelningsbilden eller TV-programmet från
utrustningen ansluten via brännaren är
förvrängd.
Bilden fyller inte hela skärmen.
, Ställ in [TV Aspect] i inställningsfönstret
[Settings] i enlighet med din TV:s
bildproportioner (sid. 74).
Bilden fyller inte ut skärmen trots att
bildproportionerna är inställda under [TV
Aspect] i inställningsfönstret [Settings].
, Bildproportionerna för DVD-skivan är låsta.
Bilden är svartvit.
, Om du använder en SCART-kabel ska det vara
en kabel där alla stiften är anslutna (21-stift).
Ljudet är bullrigt.
, När en CD-skiva med DTS-ljudspår spelas, hörs
oljud från LINE 2 OUT-kontakterna (AUDIO L/
R), LINE 1-TV-kontakten eller LINE 3/
DECODER-kontakten (sid. 52).
Ljudet är för lågt.
, Ljudvolymen är låg på vissa DVD-skivor.
Ljudvolymen kan förbättras om du ställer in
[Audio DRC] i inställningsfönstret [Audio] till
[On](sid. 77).
Ett alternativt ljudspår kan inte spela in eller
spelas upp.
, Om en annan ljudkanal än ”Main+Sub” valts,
kan du inte spela in både ljudet main och sub.
Kontrollera vilken ljudkanal som valts innan du
börjar inspelningen.
, Om du anslutit en AV-förstärkare till DIGITAL
OUT-kontakten (OPTICAL eller COAXIAL)
och vill ändra ljudspår under uppspelning, ställer
du in [Dolby Digital] i inställningsfönstret
[Audio] till [D-PCM] (sid. 76).
Övrig information
, Om uppspelningsbilden från en DVD-spelare,
videobandspelare eller mottagare går genom din
brännare innan den når din TV, kan signalen för
kopieringsskydd, som vissa program har,
påverka bildkvaliteten. Koppla från
uppspelningsutrustningen i fråga och anslut den
direkt till din TV.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Inställningen för insignalkälla på förstärkaren
eller anslutningen till förstärkaren är felaktig.
, Brännaren befinner sig i läget uppspelning bakåt,
snabbspolning framåt, slow-motion eller paus.
, Om inte ljudsignalen kommer via DIGITAL
OUT-kontakterna (OPTICAL eller COAXIAL)
kontrollerar du inställningarna för [Audio]
(sid. 76).
Uppspelning
Skivan spelas inte upp.
, Skivan ligger upp och ner. Sätt i skivan med
uppspelningssidan nedåt.
, Skivan har inte satts i ordentligt.
, Det har bildats fukt inne i brännaren. Ta ut skivan
och låt brännaren vara på en halvtimme, tills
fukten har avdunstat.
, Om skivan spelades in på en annan brännare, kan
inte brännaren spela skivan om den inte
slutbehandlats (sid. 36).
Skivan spelas inte upp från början.
Ljud
Det hörs inget ljud.
, Anslut alla anslutningskablar och se till att de
sitter fast ordentligt.
, Återuppta uppspelning hade aktiverats (sid. 49).
, Du har installerat en skiva vars titelmeny eller
DVD-meny visas automatiskt på TV-skärmen
när den installeras. Använd menyn för att starta
uppspelning.
,forts.
81
Brännaren startar automatiskt uppspelningen
av skivan.
, DVD VIDEO-skivan har en funktion för
automatisk uppspelning.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, Om skivan har en signal för automatiskt
pausläge, avbryter brännaren uppspelningen när
den tar emot signalen för automatiskt pausläge.
Vissa funktioner som till exempel Stopp, Sök
eller Uppspelning i slow-motion kan inte
utföras.
, Du kanske inte kan utföra alla de funktioner som
beskrivs ovan. Se instruktionerna som
levererades med skivan.
Det går inte att ändra språk för ljudspåret.
, Flerspråkiga ljudspår spels inte in på skivan som
spelas.
, DVD VIDEO-skivan blockerar möjligheten att
ändra språk för ljudspåret.
, Försök att ändra språk med hjälp av DVD
VIDEO-skivans meny.
Språket för undertexten kan inte ändras eller
stängas av.
, Flerspråkiga undertexter spelas inte in på DVD
VIDEO-skivan.
, DVD VIDEO-skivan blockerar möjligheten att
ändra undertexterna.
, Försök att ändra undertext med hjälp av DVD
VIDEO-skivans meny.
, Undertexterna kan inte ändras för de titlar som
spelats in av denna brännare.
Det går inte att ändra kameravinklarna.
, Det finns inte flera kameravinklar inspelade på
DVD VIDEO-skivan.
, Du försöker ändra vinklarna när ”
” inte visas
på frontpanelens skärmbild (sid. 50).
, DVD VIDEO-skivan blockerar ändring av
vinklar.
, Försök att ändra vinkel med hjälp av DVD
VIDEO-skivans meny.
, Vinklarna kan inte ändras för de titlar som
spelats in av denna brännare.
82
MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler spelas inte.
, MP3-ljudspåren eller JPEG-bildfilerna spelas in
i ett format som denna brännare inte kan spela
upp (sid. 10).
Inspelning/tidsinställd inspelning/
redigering
Programplatsen kan inte ändras för den kanal
du spelar in.
, Ställ in din TV:s insignalkälla till ”TV”.
Inspelningen startar inte omedelbart efter att
du tryckt på z REC.
, Manövrera endast brännaren efter att
”LOADING”, ”INITIALIZE”, eller ”WRITE
DISC” försvinner från frontpanelens skärmbild.
Ingenting spelades in även om du ställt in
tidsinställningen korrekt.
, Brännaren startades när den tidsinställda
starttiden för inspelning var. Ställ in brännaren
till standby-läge innan tidsinställd inspelning
startar.
, Ett strömavbrott skedde under uppspelning.
, Brännarens interna klocka stoppades på grund av
ett strömavbrott. Ställ om klockan (sid. 73).
, Kanalen avaktiverades efter att den tidsinställda
inspelningen ställdes in. Se [Channel Settings]
på sidan 71.
, Dra ur nätkabeln ur vägguttaget och anslut den
sedan igen.
, Programmet innehåller kopieringsskyddade
signaler som förhindrar kopiering.
, Annan tidsinställning överlappade
tidsinställningen (sid. 43).
, Det finns ingen inspelbar skiva i brännaren.
, Det är inte tillräckligt med utrymme på skivan
för att klara inspelningen.
, Skivan är skyddad (DVD+RW, DVD-RW,
DVD+R) (sid. 35).
, Brännaren utförde DV-dubbning (sid. 67).
Inspelningen avbryts inte omedelbart efter att
du tryckt på x.
, Det tar några sekunder för brännaren att mata in
data på skivan innan inspelningen kan stoppas.
Tidsinställd inspelning är inte slutförd eller
startade inte från början.
Fjärrkontroll
, Ett strömavbrott skedde innan eller under
inspelning. Ställ om klockan (sid. 73).
, Annan tidsinställning överlappade
tidsinställningen (sid. 43).
, Det är inte tillräckligt med utrymme på skivan
för att klara inspelningen.
, Funktionen PDC/VPS fungerar (sid. 40).
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
Skivans innehåll raderades.
, Data som spelats in på en DVD-skiva via en
dator raderas från skivan när skivan installeras.
Funktionen PDC/VPS fungerar inte.
Skärmbild
Klockan har stannat.
, Ställ in klockan igen (sid. 73).
, Klockan stannade på grund av strömavbrott.
Ställ om klockan (sid. 73).
TIMER REC-indikatorn blinkar.
, Det finns inte tillräckligt med utrymme på
skivan.
, Installera en inspelbar skiva i brännaren.
Indikationen för inspelningsläge är ej korrekt.
, När inspelning eller dubbning pågår under
mindre än tre minuter, kan indikationen för
inspelningsläge visas på fel sätt. Själva
inspelningen är korrekt utförd i valt
inspelningsläge.
Annan utrustning från Sony svarar på
fjärrkontrollens signaler.
, Samma kommandoläge har ställts in för både
utrustningen och brännaren. Ställ in ett annat
kommandoläge för brännaren (sid. 20).
Övrigt
Brännaren fungerar inte som den ska.
, Starta om brännaren. Tryck ner "/1 under minst
tio sekunder för att stänga av brännaren. Tryck
på Z (öppna/stäng) och ta ut skivan om den
fortfarande sitter kvar i brännaren.
, När till exempel statisk elektricitet gör att
brännaren inte fungerar normalt, stänger du av
brännaren och väntar tills klockan visas i
frontpanelen. Dra sedan ur kontakten ur
vägguttaget och låt den vara utdragen ett tag och
koppla sedan in den igen.
Övrig information
, Kontrollera att klocka och datum ställts in
korrekt.
, Kontrollera att PDC/VPS-tiden du ställt in är
korrekt (det kan stå fel i TV-programguiden).
Om den sändning du ville spela in inte sände bra
PDC/VPS-information, startar inte brännaren
inspelningen.
, Om mottagningen är dålig, kan PDC/VPSsignalen ha förändrats och brännaren kanske inte
kan spela in.
, [PDC/VPS] är inställt till [Off] (sid. 40).
, Batterikapaciteten är svag.
, Fjärrkontrollen är för långt ifrån brännaren.
, Fjärrkontrollens tillverkarkod återgick till
standardinställning när du bytte batterier. Ställ
om koden (sid. 19).
, Slå på strömmen till brännaren.
, Fjärrkontrollen riktas inte mot fjärrsensorn på
brännaren.
, Olika kommandolägen har ställts in för
brännaren och fjärrkontrollen. Ställ in samma
kommandoläge (sid. 20).
, Ställ in TV/DVD-omkopplaren till DVD
(sid. 19).
Skivfacket öppnas inte efter att du tryckt på Z
(öppna/stäng).
, Det kan ta några sekunder innan skivfacket
öppnas efter att du spelat in eller redigerat en
skiva. Detta på grund av att brännaren lägger in
data på skivan.
Ett mekaniskt ljud hörs när brännaren är
frånslagen.
, När brännaren justerar klockan för funktionen
Automatisk inställning av klocka eller skannar
kanalerna för funktionen PDC/VPS, kan
driftsljud (som till exempel den interna fläkten)
höras, även när strömmen är frånslagen. Detta är
inget fel.
83
Noteringar om denna
brännare
Användning
• Om du flyttar brännaren direkt från en kall till en
varm omgivning, eller om du använder den där
det är fuktigt kan fukt kondenseras på linsen inne
i enheten. Om detta sker kanske inte brännaren
fungerar ordentligt. Ta i så fall ut skivan och låt
brännaren vara på en halvtimme, tills fukten har
avdunstat.
• Ta ur eventuella skivor innan du flyttar
brännaren. Annars riskerar du att skivan skadas.
Ställa in volymen
Höj inte volymen under låga eller tysta passager.
Högtalarna kan då skadas när ljudet återkommer,
kanske med full styrka.
Rengöring
Rengör chassit, panelen och kontrollerna med en
mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inga typer av
skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel som
t.ex. alkohol eller bensin.
Rengöring av skivor
Använd inte de rengöringsskivor som finns på
marknaden. De kan orsaka funktionsstörningar.
Noteringar om skivorna
• Håll om kanterna på skivorna när du hanterar
dem. Vidrör inte ytan. Damm, fingeravtryck
eller repor på skivan kan göra att den inte går att
spela.
84
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmen från t.ex. varmluftutsläpp. Lämna inte
skivorna i en bil som är parkerad i solen eftersom
det kan bli mycket varmt där.
• Förvara skivan i dess fodral efter att du spelat
den.
• Rengör skivan med en rengöringsduk. Torka
från skivans mitt och utåt kanterna.
• Använd inte heller något rengöringsmedel eller
antistatisk spray som du kan köpa i handeln och
som brukar användas för rengöring av
vinylskivor.
• Använd inte följande skivor.
– Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor).
– Skivor med fastklistrat papper eller påklistrade
etiketter.
– Skivor med cellofantejp eller självhäftande
dekaler.
Tekniska data
System
Laser: Halvledarlaser
Kanaltäckning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 till E12, R1 till R12, F1 till F10,
Italien A till H, Irland A till J, Sydafrika 4 till
13/UHF: E21 till E69, R21 till R69, B21 till
B69, F21 till F69/CATV: S01 till S05, S1 till
S20, Frankrike B till Q/HYPER: S21 till S41
Kanaltäckningen ovan försäkrar endast
kanalmottagning inom dessa frekvenser. Den
garanterar inte förmågan att ta emot signaler under
alla omständigheter.
Videomottagning: System för frekvensfiltrering
Ljudmottagning: System för delad bärvåg
Aerial out: 75-ohms asymmetriskt antennuttag
Timer: Klocka: Quartz-låst/Timerindikation:
24-timmars cykel (digital)
Inspelningsformat video: MPEG Video
Inspelningsformat ljud: Dolby Digital/2-kanals
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/600 ohms
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stift mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 2 IN/LINE 4 IN
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/mer än 47 kilohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vp-p
(S VIDEO): 4-stift mini DIN/Y:1,0 Vp-p,
C: 0,3 Vp-p (PAL)
LINE 1 -TV: 21-stift
CVBS IN/OUT
RGB OUT (uppströms)
LINE 3/DECODER: 21-stift
CVBS IN/OUT
Avkodare
DV IN: 4-stift/i.LINK S100
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk utgång/
–18 dBm (våglängd: 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-uttag/
0,5 Vp-p/75 ohm
Allmänt
Strömförsörjning: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning: 30W
Mått (ca.): 430 × 75 × 293 mm (bredd/höjd/djup)
inkl. utstående delar
Vikt (ca.): 4,0 kg
Drifttemperatur: 5°C till 35°C
Driftfuktighet: 25 % till 80 %
Medföljande tillbehör:
Ljudkabel (1)
Videokabel (1)
Antennkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Specifikationer och utförande kan ändras utan
föregående meddelande.
Kompatibla färgsystem
Denna brännare har skapats för att spela in och
spela upp med färgsystemet PAL.
Signalerna från färgsystemet SECAM kan
mottagas eller spelas in men spelas endast upp i
färgsystemet PAL. Inspelning av videokällor
baserade på andra färgsystem kan inte garanteras.
Övrig information
Ingång och utgång
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vp-p, PB/CB: 0,7 Vp-p,
PR/CR: 0,7 Vp-p
85
Om i.LINK
Denna brännares DV IN-kontakt är i.LINKkompatibel. Detta avsnitt beskriver standard och
funktioner gällande i.LINK.
Vad är i.LINK?
i.LINK är ett digitalt seriegränssnitt för hantering
av digital video, digitalt ljud och annan tvåriktad
data mellan utrustningar som har i.LINK-kontakt
och för att styra annan utrustning.
i.LINK-kompatibel utrustning kan anslutas via en
enda i.LINK-kabel. Möjliga applikationer är
funktioner och dataöverföringar med digital AVutrustning av olika slag. När två eller fler i.LINKkompatibla enheter ansluts till brännaren i en
sammanfogad länk, är funktion och
dataöverföring möjlig med inte bara den
utrustning som är ansluten till brännaren utan
också med andra enheter via den direktanslutna
utrustningen.
Notera däremot att funktionsmetoderna kan ibland
variera efter den anslutna utrustningens
egenskaper och specifikationer och att funktion
och dataöverföring ibland inte är möjlig för vissa
enheter som ansluts.
Obs
Normalt sett kan endast en enhet anslutas till denna
brännare via i.LINK-kabeln (DV-anslutningskabel). När
denna brännare ansluts till i.LINK-kompatibel utrustning
med två eller flera i.LINK-kontakter (DV-kontakter), bör
du se bruksanvisningen för den utrustning som skall
anslutas.
Om namnet ”i.LINK”
i.LINK är en mer familjär term för
dataöverföringsbuss IEEE 1394, vilken SONY
rekommenderat, och är ett varumärke som
godkänts av många företag.
IEEE 1394 är en internationell standard som
standardiserats av Institute of Electrical and
Electronics Engineers.
i.LINK-överföringshastighet
i.LINK’s maximala överföringshastighet varierar
efter vilken utrustning som används. Tre
maximala överföringshastigheter definieras:
S100 (ca. 100 Mbps*)
S200 (ca. 200 Mbps)
S400 (ca. 400 Mbps)
Överföringshastigheten ställs upp under ”Teknisk
data” i bruksanvisningen för varje enhet. Den
visas också bredvid i.LINK-kontakten på viss
utrustning.
Maximal överföringshastighet för den utrustning
som inte har en indikering, som till exempel
denna, är ”S100”.
När enheter ansluts till utrustning med annan
maximal överföringshastighet, skiljer sig
hastigheten ibland från den överföringshastighet
som indikerats.
*Vad är Mbps?
Mbps står för megabits per sekund eller mängden data
som kan skickas eller mottas på en sekund. En
överföringshastighet på 100 Mbps betyder att 100
megabits data kan skickas under en sekund.
Brännarens i.LINK-funktioner
För mer information om hur man dubbar när
denna brännare är ansluten till annan
videoutrustning med DV-kontakter, se sid. 67.
Denna brännares DV-kontakt kan endast mata in
DVC-SD-signaler. Den kan inte mata ut signaler.
DV-kontakten accepterar inte MICRO MVsignaler från utrustning som till exempel en digital
MICRO MV-videokamera med en i.LINKkontakt.
För ytterligare försiktighetsåtgärder se noteringar
på sid.67.
Se brännarens bruksanvisning för mer information
om försiktighetsåtgärder när brännaren ansluts.
i.LINK-kabel som krävs
Använd i.LINK 4-stift-till-4-stift-kabel från Sony
(vid DV-dubbning).
i.LINK och
86
är varumärken.
Förteckning över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna som anges inom parentes.
Frontpanel
Knapparna på brännaren har samma funktion som knapparna på fjärrkontrollen, om de har samma eller
liknande namn.
A @/1 (på/standby), knapp (21, 28, 39, 41)
H z REC, knapp (29, 44, 46, 68)
B Frontpanelens skärmbild (32, 89)
I
C Skivfack (28)
D TIMER REC-indikator (39, 41)
J ./> (föregående/nästa), knappar (20,
50, 55)
E A (öppna/stäng), knapp (28, 50, 55)
K PROGRAM +/–, knappar (29, 44)
F PROGRESSIVE-indikator (15)
L
G H (spela), knapp (48, 54)
M LINE 2 IN-kontakter (VIDEO, AUDIO
L/R, S VIDEO) (25)
DV IN-kontakt (67)
Övrig information
X (paus), knapp (44, 50, 55, 58)
(fjärrsensor) (18)
x (stopp), knapp (20, 29, 30, 74)
,forts.
87
Fjärrkontroll
Knapparna på fjärrkontrollen har samma funktion
som knapparna på brännaren, om de har samma
eller liknande namn. Knappar med en orange
punkt bredvid, kan användas för din TV när TV/
DVD-omkopplaren är inställd till TV.
A TV/DVD-omkopplare (19, 20, 28)
B Z (öppna/stäng), knapp (28, 50, 55)
C Sifferknappar* (34, 41, 53)
SET, knapp (53)
Sifferknapp 5 har en punkt som du kan känna
med fingret.
D CLEAR/-/-- (tiosiffrig), knapp (41, 43, 53)
E
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
(ljud), knapp* (50)
Knappen har en punkt som du kan känna med
fingret.
(undertext), knapp (50)
(vinkel), knapp (50)
F TIME, knapp (32)
G DISPLAY, knapp (32, 45, 53)
H
(Picture-in-Picture) knapp (52)
I </M/m/,/ENTER, knapp (21, 30, 33)
J O RETURN, knapp (30, 39, 43, 54, 58)
K TOP MENU, knapp (48, 54, 58)
L . (föregående)/> (nästa),
knappar (50, 55, 58)
M z REC, knapp (29, 44, 46, 68)
N INPUT SELECT, knapp (46, 68)
O REC MODE, knapp (29, 38, 46, 68)
P REPEAT, knapp (52, 55)
Q SET UP, knapp (21, 28, 70)
R A-B, knapp (52, 55)
S [/1 (på/standby), knapp (19, 21, 28, 39, 41)
T PROG (program) +/–, knappar* (29, 44)
Knappen + har en punkt som du kan känna
med fingret.
U
2 (volym) +/–, knappar (19)
V t (TV/video), TV/DVD, knapp (19, 45)
W SUR (surround), knapp (50, 55)
ZOOM, knapp (51)
X
(bredbild), knapp (19)
Y TIMER, knapp (39, 41, 43)
Z TITLE LIST, knapp (30, 48, 61)
88
wj BOOKMARK, knapp (53)
SEARCH MODE, knapp (53)
wk
(direkt återuppspelning)/
(direktsökning), knappar (50)
wl MENU, knapp (48, 54)
e; m
/
M (sök), knappar (50, 55)
ea H (spela), knapp* (48, 54)
Knappen har en punkt som du kan känna med
fingret.
es CHAPTER MARK, knapp (65)
PICTURE MARK, knapp (31)
ed RANDOM, knapp (52, 55)
ef PROGRAM, knapp (56)
eg COMMAND MODE, omkopplare (DVD
1, 2, 3) (20)
* Använd den lilla punkten, som du kan känna med
fingret, som referens när du använder brännaren.
X (paus), knapp (44, 50, 55, 58)
x (stopp), knapp (29, 30)
Frontpanelens skärmbild
DVD
RW
V CD
PLAYLIST
D
VR TITLE TV TRK CHP NICAM
ST
BIL
HQ SP EP SLP
I Ljudsignalsindikatorer (32, 50, 54)
B Skivtyp*/inspelningsformat (8)
J PLAYLIST-indikator (30, 60)
Övrig information
A Uppspelnings-/inspelningsstatus (32, 45)
C TV-indikator (19)
D NICAM-indikator (38)
E ST(stereo)/BIL(flerspråkig)-indikator (38)
F Indikatorer för inspelningsläge (29, 38, 46,
68)
G Visar följande (32, 45, 53):
•
•
•
•
•
H
Uppspelad tid/återstående tid
Aktuell titel-/kapitel-/spårnummer
Inspelad tid/återstående tid
Klocka
Programplats
(vinkel), indikator (50)
*Visar DATA CD-skivor som ”CD”.
,forts.
89
Bakre panel
AERIAL
LINE 3 / DECODER
DIGITAL OUT
COMPONENT LINE 2 OUT
VIDEO OUT
LINE 4 IN
COAXIAL
IN
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
LINE 1
- TV
VIDEO OUT LINE 2 OUT
SELECT
RGB
PB/CB
L
L
AUDIO
AUDIO
DIGITAL OUT
PR/CR
R
R
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OUT
COMPONENT
OPTICAL
S VIDEO
Y
VIDEO
VIDEO
A AERIAL IN/OUT-kontakter (13)
90
B LINE 3/DECODER-kontakt (24, 26, 27)
F LINE 4 IN-kontakter (AUDIO L/R,
VIDEO) (25)
C DIGITAL OUT-kontakt (COAXIAL) (16)
G Nätkabel (18)
D COMPONENT VIDEO OUT-kontakter
(PB/CB, PR/CR, Y) (14)
H DIGITAL OUT-kontakt (OPTICAL) (16)
E LINE 2 OUT-kontakter (AUDIO L/R,
VIDEO) (14, 16)
J VIDEO OUT SELECT-brytare (14)
I LINE 2 OUT-kontakt (S VIDEO) (14)
K LINE 1 – TV-kontakt (14)
Ordlista
Album (sid. 54)
En enhet där du kan spara MP3-ljudspår på en
DATA CD-skiva. (Album är ett begrepp som
används för den här brännaren.)
Dolby Digital (sid. 76)
Teknik för digital ljudkomprimering som
utvecklats av Dolby Laboratories. Den här
tekniken hanterar flerkanaligt surroundljud. I det
här formatet är den bakre kanalen i stereo och det
finns en separat subwooferkanal. Dolby Digital
ger samma högkvalitativa digitala ljud med
separata kanaler som det ”Dolby Digital”-system
som används på biografer.
Kanalseparationen är god eftersom alla kanaler
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
DTS (sid. 76)
DVD+RW (sid. 8)
En DVD+R (läs ”plus R”) är en inspelbar skiva
som har samma storlek som DVD VIDEO.
Innehåll kan endast spelas in en gång på en
DVD+R-skiva och har samma format som en
DVD VIDEO-skiva.
DVD-R (sid. 8)
En DVD-RW är en inspelbar skiva som är lika stor
som en DVD VIDEO-skiva. Innehåll kan endast
spelas in en gång på en DVD-R-skiva och har
samma format som en DVD VIDEO-skiva.
DVD VIDEO (sid. 10)
En skiva som innehåller upp till åtta timmar rörlig
bild trots att den är lika stor som en vanlig CD-skiva.
Kapaciteten för en DVD-skiva med ett lager och
en sida är 4,7 GB (Gigabyte), vilket är 7 gånger
mer än för en CD-skiva. Kapaciteten för DVDskivor med dubbla lager och en sida är 8,5 GB; för
skivor med ett lager och dubbla sidor är
kapaciteten 9,4 GB och för skivor med dubbla
lager och dubbla sidor 17 GB.
Bildinformationen lagras i formatet MPEG 2, en
global standard för digital komprimering.
Bildinformationen komprimeras till ungefär 1/40
(i snitt) av den ursprungliga storleken. DVD
använder dessutom en kodningsteknik som
medger varierbar bithastighet, vilket gör att
informationsmängden kan varieras beroende på
bildens status. Ljudinformationen spelas in i ett
flerkanaligt format, t.ex. Dolby Digital, vilket ger
en mer realistisk ljudupplevelse.
På DVD-skivor finns också många avancerade
funktioner, t.ex. möjlighet att byta kameravinkel,
välja språk och ställa in barnlås.
Övrig information
En teknologi för digital ljudkomprimering som
Digital Theater Systems, Inc. utvecklat. Den här
tekniken använder flerkanaligt surroundljud. I det
här formatet är den bakre kanalen i stereo och det
finns en separat subwooferkanal. DTS ger samma
höga digitala ljudkvalitet med separata kanaler.
Kanalseparationen är god eftersom alla kanaler
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
DVD+R (sid. 8)
En DVD+RW-skiva (läs ”plus RW”) är
inspelningsbar och återinspelningsbar.
Inspelningsformatet på DVD+RW-skivor är
jämförbart med DVD VIDEO-formatet.
DVD-RW (sid. 8)
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVD
VIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två olika
lägen: VR-läge och videoläge. DVD-skivor som
skapats i videoläge har samma format som DVD
VIDEO-skivor, medan du för skivor som spelas in
i VR-läget (Video Recording) kan programmera
och redigera skivans innehåll.
,forts.
91
Fil (sid. 58)
En JPEG-bild som spelats in på en DATA CDskiva. (Fil är ett begrepp som används för den här
brännaren.) En enskild fil innhåller en bild.
Kapitel (sid. 53)
Delar av bild- eller musikinformation som är
mindre än titlar. En titel består av flera kapitel. För
vissa skivor finns inga kapitel inspelade.
Mapp (sid. 58)
En enhet som du kan spara JPEG-bildfiler på en
DATA CD-skiva. (Mapp är ett begrepp som
används för den här brännaren.)
MPEG-ljud (sid. 76)
Internationellt standardsystem från ISO/IEC för
komprimering av digitala ljudsignaler. MPEG 2,
som används för DVD-skivor, kan hantera upp till
7.1-kanaligt surroundljud.
Original (sid. 60)
Titlar som spelats in på en DVD-RW-skiva (VRläge). Radering av originaltitlar frigör utrymme på
skivan.
Playlist (sid. 60)
Uppspelningsinformation som skapats från den
faktiska inspelningen på en DVD-RW-skiva (VRläge). En Playlist lämnar originaltitlar som de är,
och innehåller endast information som behövs för
uppspelning. En Playlist-titel tar väldigt lite
utrymme på skivan.
Progressivt format (sid. 74)
I jämförelse med radsprångsformatet, som skapar
en bildruta genom att visa varannan bildlinje
(fält), visar det progressiva formatet hela bilden på
en gång, som en enda bildruta. Det innebär att
medan radsprångsformatet visar 25-30 bildrutor/
50-60 fält per sekund kan det progressiva formatet
visa 50/60 bildrutor per sekund. Bildkvaliteten
förbättras och stillbilder, text och horisontella
linjer blir skarpare.
Radsprångsläge (interlaceformat) (sid. 74)
Det normala formatet med radsprång (interlace)
visar varannan linje i en bild som ett separat ”fält”
och är standardmetoden för visning av bilder på
TV. Fält med jämna nummer visar bildlinjer med
92
jämna nummer och fält med udda nummer visar
bildlinjer med udda nummer.
Signaler för kopieringsskydd (sid. 39)
Kopieringsskydd som ägaren av upphovsrätten
etc. ställt in. Dessa signaler finns i viss
programvara eller vissa TV-program och
förhindrar inspelning på brännaren.
Spår (sid. 53)
Delar av bild- eller musikinformation på en
VIDEO CD-, CD- eller DATA CD-skiva (längden
på ett musikstycke). (Spår är ett begrepp som
används för den här brännaren.)
Titel (sid. 53)
Det längsta avsnittet i en film eller ett musikstycke
på en DVD-skiva, film eller liknande när det gäller
videoprogramvara eller ett helt album när det
gäller ljudprogramvara.
Lista över språkkoder
För mer information, se sid. 75.
Stavningen i listan följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Språk
Kod
Kod
Språk
Kod
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Irish
Italian
Japanese
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian; Lettish
Lingala
Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maltese
Maori
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7465
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7784
7773
Marathi
7782
Moldavian
7779
Mongolian
7778
Nauru
7865
Nepali
7869
Norwegian
7879
Oriya
7982
Punjabi
8065
Pashto; Pushto 8083
Persian
7065
Polish
8076
Portuguese
8084
Quechua
8185
Rhaeto-Romance
8277
Romanian
8279
Russian
8285
Samoan
8377
Sanskrit
8365
Scots Gaelic
7168
Serbian
8382
Serbo-Croatian 8372
Shona
8378
Sindhi
8368
Singhalese
8373
Slovak
8375
Slovenian
8376
Somali
8379
Spanish
6983
Sundanese
8385
Swahili
8387
Swedish
8386
Tagalog
8476
Tajik
8471
Tamil
8465
Språk
Kod
Tatar
Telugu
Thai
Tibetan
Tigrinya
Tonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8484
8469
8472
6679
8473
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Övrig information
Abkhazian
6566
Afar
6565
Afrikaans
6570
Albanian
8381
Amharic
6577
Arabic
6582
Armenian
7289
Assamese
6583
Aymara
6588
Azerbaijani
6590
Bashkir
6665
Basque
6985
Bengali; Bangla 6678
Bhutani
6890
Bihari
6672
Breton
6682
Bulgarian
6671
Burmese
7789
Byelorussian 6669
Cambodian
7577
Catalan
6765
Chinese
9072
Corsican
6779
Croatian
7282
Czech
6783
Danish
6865
Dutch
7876
English
6978
Esperanto
6979
Estonian
6984
Faroese
7079
Fiji
7074
Finnish
7073
French
7082
Frisian
7089
Språk
93
Lista över områdeskoder
För mer information, se sid. 78.
Områdeskod
Områdeskod
Områdeskod
Områdeskod
AF
AN
FI
FJ
FR
GB
GL
GR
HK
HM
LY
MA
MC
MN
MV
MX
MY
NG
NL
NO
NP
NZ
OM
PA
PH
PK
PL
PT
PY
RO
RU
SA
SE
SG
SI
SK
SN
SV
TH
TR
TW
UA
UG
US
UY
UZ
VN
ZA
ZW
AR
AT
AU
BE
BO
BR
BT
CA
CG
CH
CL
CN
CO
CR
CZ
DE
DK
EC
EG
ES
ET
94
Afghanistan
Holland
Antillerna
Argentina
Österrike
Australien
Belgien
Bolivia
Brasilien
Bhutan
Kanada
Kongo
Schweiz
Chile
Kina
Colombia
Costa Rica
Tjeckien
Tyskland
Danmark
Ecuador
Egypten
Spanien
Etiopien
HR
HU
ID
IL
IN
IT
JM
JP
KE
KH
KR
KW
LK
LU
Finland
Fiji
Frankrike
Storbritannien
Grönland
Grekland
Hong Kong
Heard och
McDonaldsöarna
Kroatien
Ungern
Indonesien
Israel
Indien
Italien
Jamaica
Japan
Kenya
Kambodja
Sydkorea
Kuwait
Sri Lanka
Luxemburg
Libyen
Marocko
Monaco
Mongoliet
Maldiverna
Mexiko
Malaysia
Nigeria
Holand
Norge
Nepal
Nya Zeeland
Oman
Panama
Filippinerna
Pakistan
Polen
Portugal
Paraguay
Rumänien
Ryssland
Saudiarabien
Sverige
Singapore
Slovenien
Slovakien
Senegal
El Salvador
Thailand
Turkiet
Taiwan
Ukraina
Uganda
USA
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
Sydafrika
Zimbabwe
Sakregister
Ord inom parantes visas i
skärmtexten.
Siffror
[16:9] 23, 74, 78
[4:3] 23, 74, 78
[48kHz] 76
[96kHz] 76
A
[A-B Erase] 62
Album 54, 91
Ange tecken 33
Ansluta
antennkabeln 13
ljudkablarna 16
videokablarna 14
Antenn 13
Användbara skivor 8, 10
Återstående tid 32
Återställa brännaren 79
Återuppta uppspelning 49
Audio 75, 76
[Audio DRC] 77
[Auto Adjust] 73
[Auto Chapter] 46, 79
[Auto Preset] 21, 71
Automatisk inställning av
klocka 22, 73
B
Bakre panel 90
Barnlås 49, 77, 78
Batterier 18
Betal-TV 27
Bildspel 58
[Bitstream] 76
Bokmärke 53
C
Canal Plus 27
CD 10
Channel List 72
[Channel Settings] 71
Chapter List 31, 48, 64, 66
[Clock] 22, 73
[Combine] 64
COMPONENT VIDEO OUT
14
CPRM 8
D
DATA CD 10
[Decoder On/Off] 72
DIGITAL OUT 16
Digital videokamera 67
[Disc Info] 28
[Disc Name] 35
[Display Mode] 74
[Divide] 63
Dolby Digital 17, 76, 91
[D-PCM] 76
DTS 76, 91
[DV Audio Input] 69, 78
DV IN 67
DVD VIDEO 10, 91
DVD+R 8, 91
DVD+RW 8, 91
DVD-R 8, 91
DVD-RW 8, 60, 91
DV-dubbning 67
E
[Edit] 35, 62, 64
[Erase] 62, 64, 72
F
[Factory Setup] 79
Färgsystem 85
Felsökning 80
Fil 58, 92
[Finalize] 36
[Fine] 72
Fjärrkontroll 18, 88
[Format DVD] 28
Frontpanel 87
Frontpanelens skärmbild 32,
89
[Full Play] 49, 65
H
I
i.LINK 86
Ingen kopiering 39
INPUT SELECT 46, 69
Inspelning på flera språk 38
Inspelningsbara skivor 8
Inställningsfönster 70
J
JPEG-bildfiler 58
K
Kapitel 46, 65, 92
Kommandoläge 20
Kopiera en gång 39
Kopieringsfri 39
Kopieringsskydd 92
L
[Letter Box] 74
LINE 1 – TV 14
LINE 2 IN 25
LINE 2 OUT 14, 16
LINE 3/DECODER 24, 26,
27
LINE 4 IN 25
[Line1 Decoder] 74
Ljudkabel 16
M
Manuell inställning av klocka
73
Mapp 58, 92
MENU 48
Meny 75
DVD-meny 48
Översta meny 48
Minibild 31
[Move] 66, 72
MP3-ljudspår 54
MPEG 76, 92
N
Nätkabel 18
NICAM 38, 72
Hantering av skivor 84
[Hide] 65
,forts.
95
O
Radsprångsläge
(interlaceformat) 92
REC 29, 44
[Rec Aspect Ratio] 78
Rec Mode Adjust 41
[Rec Mode Set] 78
[Rec Setting] 69, 78
Redigera 60
Rengöra skivor 84
Skivtyper 8
Slumpmässig uppspelning 52,
56
Snabbguide till skivtyper 8
Sökning
Hitta början av titeln/
kapitlet/spåret 50,
55
snabbspolning bakåt 50,
55
snabbspolning framåt
50, 55
Sökläge 53
Spår 54, 92
Spela in 29, 38, 44, 46, 78
Inspelningsformat 8
Inspelningsläge 38, 78
Inspelningstid 38
Skriva över en inspelad
titel 46
under tiden man tittar på
ett annat program
45
[Station Name] 72
[Stereo 1] 78
[Stereo 2] 78
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen 19
Super VIDEO CD 10
[SUR ON] 51, 56
Surround 17, 51, 52, 56
S
T
Områdeskod 78, 94
Original 30, 60, 92
P
[Pan Scan] 74
PBC (Playback Control) 48,
75
[PCM] 76
PDC 40
Picture-in-Picture 52
Playlist 30, 60, 65, 92
Programmerad uppspelning
56
Progressivt läge 15, 74, 92
[Protect] 35, 63
Q
Quick Timer 45
R
S VIDEO 14, 15
[Sampling Freq.] 76
SET 53
[Set Password] 77
[Show] 65
ShowView 41
Sifferknappar 33, 41, 53
Signaler kopieringskontroll
39
Skapa kapitel 65
Skärmbild
Frontpanelens
skärmbild 32, 89
Inställningsfönster 70
Visning på skärmen 32
Skärmspråk 21, 75
96
Textning 51, 75
Tidsinställd inspelning
kontrollera/ändra/
avbryta 43
manuell inställning 39
Rec Mode Adjust 41
ShowView 41
Timer List 43
TIME 32
TIMER 39, 41
Timer List 43
Titel 30, 48, 92
TITLE LIST 30, 48
Title List 30, 48, 61
[Title Name] 34, 62
TOP MENU 48
[TV Aspect] 23, 74
TV/DVD 45
TV/DVD-omkopplare 19, 28
U
Undermeny 30
[Unfinalize] 37
Upprepa A-B 52, 56
Upprepa uppspelning 52, 56
Uppspelning 48, 50, 54
Återuppta uppspelning
49
direkt återuppspelning
51
direktsökning 51
Slumpmässig
uppspelning 52, 56
snabbspolning bakåt 50,
55
snabbspolning framåt
50, 55
Upprepa A-B 52, 56
Upprepa uppspelning
52, 56
Uppspelning
slow-motion 51
Uppspelningsbara skivor 10
Uppspelningstid 32
Utrymme på skivan 60
V
VIDEO CD 10, 48
VIDEO OUT
SELECT-brytare 15
Videoingång 15
Videokabel 14
Videoläge 8
Vinkel 51
Visning på skärmen 32
Inställningsfönster 70
Undermeny 30
[Vocal] 77
VPS 40
VR-läge 8
Z
Zooma 51
ZWEITON 38
Tryckt med vegetabilisk olje-baserad
färg utan lättflyktiga organiska
föreningar.
Sony Corporation Printed in China
Download PDF