Sony | DVP-NS330 | Sony DVP-NS330 Bruksanvisning

3-080-581-92(1)
CD/DVD
Player
Bruksanvisning
DVP-NS330
DVP-NS333
DVP-NS430
DVP-NS433
© 2003 Sony Corporation
VARNING!
För att undvika risk för brand
och/eller elektriska stötar ska
inte apparaten utsättas för
regn eller fukt.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i elektriska stötar.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
Nätkabeln får endast bytas ut
hos en fackkunnig reparatör.
Denna enhet är klassad som en
laserprodukt av klass 1. Det finns
ett märke på apparatens baksida
som anger produktens klassning.
OBS
Användning av optiska instrument
med denna produkt kan öka risken
för ögonskador. Eftersom
laserstrålen som används i denna
CD/DVD-spelare kan vålla
ögonskador ska du inte försöka att
plocka isär höljet.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
2
Välkommen!
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Denna enhet drivs med 220-240
V växelström, 50/60 Hz.
Kontrollera att driftsspänningen
stämmer överens med
nätspänningen.
• För att undvika risk för brand
och/eller elektriska stötar ska du
inte placera objekt fyllda med
vätskor, t ex vaser, på apparaten.
Installation
• Placera inte apparaten i lutande
läge. Den är avsedd att stå
vågrätt.
• Placera såväl apparaten som
skivor långt ifrån utrustning med
starka magneter, t ex
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål
ovanpå apparaten.
Tack för att du har köpt denna CD/
DVD-spelare från Sony. Innan du
börjar använda apparaten ska du
läsa igenom denna
bruksanvisningnoggrant och
hänvisa till den när du behöver mer
information eller hjälp.
Ställa in volymen
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Varning! – Använd inte optiska instrument
tillsammans med den här enheten. Du
riskerar att skada ögonen.
• Om något objekt eller någon vätska
kommer in i enheten bör du genast koppla
bort den från strömförsörjningen och låta en
behörig servicetekniker kontrollera den
innan du använder den igen.
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) så länge kontakten
sitter i ett vägguttag, inte ens om du stängt
av själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att
använda enheten under en längre tid bör du
koppla bort den från vägguttaget. Dra aldrig
i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
Placering
• Placera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation så undviker du att den
överhettas.
• Placera inte enheten på ett mjukt underlag,
t.ex. en matta, eftersom det då finns risk för
att ventilationsöppningarna täpps till.
• Placera inte enheten på en plats där den
utsätts för värme, direkt solljus, damm eller
mekaniska stötar.
Vrid inte upp volymen när du lyssnar på ett
avsnitt med låg ljudvolym, eller ett avsnitt
utan något ljud alls. Om du höjer volymen
under tysta passager kan högtalarna skadas
när ljudet återkommer, kanske med full
styrka.
Rengöring
Rengör chassit, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inga typer av
skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel
som t.ex. alkohol eller bensin.
Rengöring av skivor
Använd inte de rengöringsskivor som finns
på marknaden. De kan orsaka
funktionsstörningar.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Den här spelaren kan hålla en
stillbild från en film eller skärmmenyerna
på TV-skärmen hur länge som helst. Låter
du en stillbild eller en skärmmeny visas på
TV-skärmen under en längre tid finns det
risk att skärmen skadas permanent. TVapparater av typen Plasma Display Panel
och de som använder sig av
projektionsteknologi är särskilt i riskzonen
för den här typen av skador.
Om du har några frågor eller får problem med
enheten kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Användning
• Om du flyttar enheten från en kall till en
varm omgivning, eller om du använder den
där det är fuktigt kan fukt kondenseras på
linsen inne i enheten. Då finns det risk för
att spelaren inte fungerar som den ska. I så
fall tar du ur skivan och låter enheten stå
påslagen ungefär en halvtimme tills fukten
hunnit avdunsta.
• Ta ur eventuella skivor innan du flyttar
enheten. Annars riskerar du att skivan
skadas.
3
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Välkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om den här bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Följande skivor kan spelas på denna spelare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Index över delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Guide till kontrollmenyn (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Ansluta spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 1: Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Sätt in batterier i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Anslut videokablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 4: Anslut ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 5: Koppla in nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 6: Snabbinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
15
15
15
16
18
23
23
Spela upp skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Spela upp skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Återuppta uppspelningen från den punkt där du stoppade den (Återupptagen
uppspelning/Multi-disc Resume, återupptagen uppspelning för flera
skivor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Använda DVD-skivornas menyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Välja “ORIGINAL” eller “PLAY LIST” på en DVD-RW-skiva . . . . . . . . . . . . . 30
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner (PBC-uppspelning). . . . . 31
Uppspelning av MP3-ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Olika uppspelningsfunktioner (Programmerad, Slumpmässig, Upprepad och
A-B Repetera uppspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Söka efter ett avsnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Söka efter en viss punkt på en skiva (avsöka, slowmotion, söka, frysa
bildruta) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Söka efter titel/kapitel/spår/avsnitt eller liknande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Avsnittssökning (BILDNAVIGERING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Visa information om skivan. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Kontrollera uppspelningstiden och återstående tid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Granska uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Ändra ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Inställningar för TV Virtual Surround (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 50
4
Titta på filmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Byta kameravinkel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa undertext . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justering av bildkvaliteten (BNR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera den uppspelade bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . .
Förbättra den uppspelade bilden (DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING) . . . . . . . .
52
52
53
54
55
Använda olika tilläggsfunktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Kontrollera TVn med den medföljande fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Använda inställningsmenyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja språk för menyer eller ljudspår (SPRÅKINSTÄLLNING) . . . . . . . . . . .
Inställningar för visningen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Egna inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar för ljud (LJUDINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
61
62
63
64
65
Ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Självdiagnosfunktion (När bokstäver/nummer visas i teckenfönstret) . . . . . .
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kodlista över språk . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
68
70
71
73
74
75
5
Om den här
bruksanvisningen
Kontrollera modellbeteckningen
Den här bruksanvisningen gäller 4
modeller: DVP-NS330, DVP-NS333,
DVP-NS430 och DVP-NS433. På
framsidan av spelaren står
modellbeteckningen. Se efter vilken modell
du har.
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskriver kontrollerna på fjärrkontrollen.
Du kan också använda kontrollerna på
själva spelaren om de har samma eller
liknande namn som kontrollerna på
fjärrkontrollen.
• “DVD” kan användas som en generell term
för DVD VIDEO-, DVD-RW/DVD-R- och
DVD+RW/DVD+R-skivor.
• Vad som visas på skärmen skiljer sig något
åt beroende på var modellen har sålts.
• Vad de symboler som används i den här
bruksanvisningen betyder visas nedan:
Symbol
Betydelse
Funktioner tillgängliga för
DVD-VIDEO och DVD-RW/
DVD-R-skivor i videoläge och
DVD+RW/DVD+R-skivor
Funktioner tillgängliga för
DVD-RW-skivor i VR-läge
(Video Recording)
Funktioner tillgängliga för
VIDEO-CD-, Super VCDeller CD-R/CD-RW-skivor i
video-CD-formatet eller
formatet Super VCD
Funktioner tillgängliga för
ljud-CD-skivor och CD-R/CDRW-skivor i ljud-CD-formatet
Följande skivor kan
spelas på denna spelare
Skivformat
DVD VIDEO
(sid. 71)
DVD-RW
(sid. 71)
VIDEO-CD
Musik-CD
“DVD VIDEO” och “DVD-RW” är
varumärken.
Regionkod
Spelaren har en regionkod som finns angiven
på spelarens baksida. Du kan bara använda
DVD VIDEO-skivor (gäller endast
uppspelning) som är märkta med samma
regionkod. Systemet med regionkoder har
upphovsrättsliga orsaker.
DVD VIDEO med
denna spelare.
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett
standardformat som komprimerar
ljudinformation och som definierats av ISO/
MPEG.
6
kan också spelas på
Om du försöker spela upp andra DVD
VIDEO-skivor visas meddelandet “Det är
inte tillåtet att spela upp denna skiva pga
områdeskoden.” på TV-skärmen. Det finns
vissa DVD VIDEO-skivor som inte är märkta
med regionkod trots att uppspelningen av
DVD VIDEO-skivan är begränsad av en
regionkod.
X
DVP–XXXX
Funktioner tillgängliga för
DATA CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW-skivor med
MP3*-ljudspår)
ALL
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Regionkod
Exempel på skivor som inte kan
spelas på denna spelare
på att vissa av dessa skivor inte följer CDstandarden och kanske därför inte kan spelas upp
av den här produkten.
Följande skivor kan du inte spela på den här
spelaren:
• CD-ROM-skivor (inklusive PHOTO CD)/
CD-R/CD-RW-skivor som inte har spelats
in med följande format:
– musik-CD
– video-CD
– MP3-format enligt ISO9660* nivå 1/nivå
2 eller dess utökade format Joliet
• Datadelen av CD-Extra
• DVD-ROM
• DVD-ljudskivor
• HD-lager på Super Audio CD
Uppspelningsfunktioner för DVD
och VIDEO-CD
* Ett logiskt fil- och mappformat för CD-ROMskivor som definierats av ISO (International
Standard Organization).
Den här enheten använder en teknik för
upphovsrättskydd vars teknologi skyddas av
patent registrerade i USA, andra rättigheter till
immateriell egendom som tillhör Macrovision
Corporation och andra rättighetsinnehavare.
Användandet av denna teknologi för
upphovsrättsskydd måste godkännas av
Macrovision Corporation och är bara godkänd
att användas i hemmiljö och andra begränsade
sammanhang såvida inte Macrovision
Corporation godkänt något annat. “Reverse
engineering” och avkodning är förbjuden.
Inte heller följande skivor kan spelas på
den här spelaren:
• DVD VIDEO-skivor med en annan
regionkod än spelarens.
• Skivor som inte har standardform (t ex som
är kort- eller hjärtformade).
• Skivor med påklistrat papper eller
påklistrade etiketter.
• Skivor med limrester från tejp eller etiketter.
Obs
• Information om DVD-RW/DVD-R-skivor,
DVD+RW/ DVD+R-skivor och CD-R/CDRW-skivor
Vissa DVD-RW/DVD-R-, DVD+RW/DVD+Roch CD-R/CD-RW-skivor kan inte spelas upp på
den här spelaren på grund av skivans eller
inspelningens kvalitet. Orsaken kan också finnas
hos den utrustning eller den programvara som
användes när skivan spelades in.
Skivan kan inte spelas upp om den inte stängts
(“finalized”) på rätt sätt. Dessutom kan det hända
att bilder på DVD-RW-skivor med CPRM*skydd inte visas om de innehåller en
upphovsrättskyddssignal. “Copyright Skyddad”
visas på skärmen. Mer information finns i
bruksanvisningen till enheten du använder för
bränning av skivor. Tänk på att skivor som bränts
i formatet Packet Write (“paketbränning”) inte
kan spelas upp på den här spelaren.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media, innehållsskydd för inspelningsbara
medier) är en kodteknik som skyddar
upphovsrätten till bilder.
• Ljud-CD-skivor som kodats med
upphovsrättsteknologi
Den här produkten har tillverkats för uppspelning
av skivor som följer standarden Compact Disc
(CD).Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja
ljud-CD-skivor med upphovsrättssignaler. Tänk
Vissa uppspelningsfunktioner för DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan ha ställts in av
skivtillverkaren. Eftersom den här spelaren
spelar upp DVD- och VIDEO-CD-skivor efter
hur tillverkaren programmerat dem kan vissa
uppspelningsfunktioner ha valts bort. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följer med DVD- eller VIDEO-CD-skivan.
Upphovsrättskydd
Om skivor
• Du håller skivorna rena genom att hålla dem
i kanterna. Vidrör inte skivytan.
• Lämna inte skivorna i direkt solljus eller på
andra ställen där det är varmt, t.ex. i
närheten av ett varmluftsutsläpp eller i en
bil som är parkerad i solen, där
temperaturen kan bli mycket hög.
• När du inte använder skivorna bör du
förvara dem i deras fodral.
• Rengör skivorna med en mjuk duk.
Torka från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, speciella rengöringsmedel eller
antistatiska sprejer av den typ som används
för LP-skivor.
7
Index över delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parenteserna.
Framsidan
DVP-NS330/NS333
A
B
C
D
E
F
[/1 (på/standby), knapp (26)
Skivfack (26)
Frontpanelens teckenfönster (9)
(fjärrsensor) (15)
A (öppna/stäng), knapp (26)
Uppspelningsratt (40)
G
H
I
J
X (paus), knapp (27)
x (stopp), knapp (27)
SURROUND, knapp (50)
PICTURE MODE (bildläge), knapp
(54)
DVP-NS430/NS433
A
B
C
D
E
F
G
8
[/1 (på/standby), knapp (26)
Skivfack (26)
Frontpanelens teckenfönster (9)
(fjärrsensor) (15)
A (öppna/stäng), knapp (26)
H (spela), knapp (26)
X (paus), knapp (27)
H x (stopp), knapp (27)
I ./> (föregående/nästa), knappar
(40)
J SURROUND, knapp (50)
K PICTURE MODE (bildläge), knapp
(54)
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar upp DVD VIDEO/DVD-RW-skivor
Uppspelningss
Visas när du ändrar kameravinkel (52)
tatus
Skivtyp
Visas under upprepad Aktuell ljudsignal (48)
uppspelning (Repeat
Play) (38)
Aktuellt titel/kapitel eller
uppspelningstid (45)
När du spelaren VIDEO-CD- med uppspelningskontroll (PBC) (31)
Skivtyp
Uppspelningsstatus
Visas under A-B-upprepad
uppspelning (A-B Repeat Play) (38)
Aktuellt avsnitt eller aktuell
uppspelningstid (45)
När du spelar CD-, DATA CD- (MP3-ljud) eller VIDEO-CD-skivor (utan PBC)
Uppspelnings
status
Skivtyp
Visas under upprepad
uppspelning (Repeat
Play) (38)
Aktuellt spår (45)
Visas under uppspelning av MP3-ljudspår (32)
Uppspelningstid (45)
,forts.
9
Baksidan
DVP-NS330/NS333
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R-AUDIO-L
COAXIAL
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digital
utgång (koaxial)) (20) (21) (22)
B LINE OUT L/R (AUDIO) (linjeutgång
V/H (ljud)) (19) (20) (21)
C LINE OUT (VIDEO) (linjeutgång
(video)) (16)
D LINE (RGB) - TV (Linje (RGB)-TV)kontakt (16)
DVP-NS430/NS433
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A DIGITAL OUT (COAXIAL) (digital
utgång (koaxial)) (20) (21) (22)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (digital
utgång (optisk)) (20) (21) (22)
C LINE OUT L/R (AUDIO) (linjeutgång
V/H (ljud)) (19) (20) (21)
10
CENTER
D LINE OUT (VIDEO) (linjeutgång
(video)) (16)
E LINE (RGB) - TV (Linje (RGB)-TV)kontakt (16)
Fjärrkontroll
A TV [/1 (på/standby), knapp (60)
B Z (öppna/stäng), knapp (26)
C Sifferknappar (30)
Sifferknapp 5 har en upphöjning som du
kan känna med fingret.*
D CLEAR (radera), knapp (35)
E
(undertext), knapp (52)
F
(ljud), knapp (48)
G ./> (föregående/nästa), knappar
(27)
H
m/M
(sök/slow motion),
knappar(40)
I X (paus), knapp (27)
J H (spela), knapp (26)
Knappen H har en upphöjning du kan
känna med fingret.*
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
C/X/x/c, knappar (30)
DISPLAY (visning), knapp (12)
TOP MENU (titelmeny), knapp (30)
[/1 (på/standby), knapp (26)
2 (volym) +/–, knappar (60)
Knappen + har en upphöjning som du
kan känna med fingret.*
t (TV/video), knapp (60)
TIME/TEXT (tid/text), knapp (44)
PICTURE MODE (bildläge), knapp
(54)
(vinkel), knapp (52)
SUR (surround), knapp (50)
PICTURE NAVI (bildnavigering),
knapp (43)
REPEAT (repetera), knapp (38)
(direktsökning/steg), knapp
(27, 40)
(direkt återuppspelning/steg),
knapp (27, 40)
x (stopp), knapp (27)
ENTER (välj), knapp (23)
O RETURN (återgå), knapp (31)
MENU (meny), knapp (30, 33)
* Med hjälp av den upphöjda punkten kan du känna
dig fram till knappen och använda den som
referens när du kontrollerar spelaren.
11
Guide till kontrollmenyn (Magic Pad)
Du använder kontrollmenyn för att välja funktion och för att visa relaterad information. Du
öppnar kontrollmenyn och ändrar visningen av den genom att trycka flera gånger på DISPLAY
enligt följande:
, Kontrollmenyns visningsläge 1
m
Kontrollmenyns visningsläge 2 (endast för DVD/VIDEO-CD)
m
AVANCERAD (avancerat) visningsläge (endast för DVD. Se sidan 46.)
m
Kontrollmenyn stängs
z Tips!
Du kan hoppa över visningen AVANCERAD
genom att välja “AV” under “AVANCERAD” på
kontrollmenyn (sid. 46).
Kontrollmeny
Kontrollmenyns visningsläge 1 och 2 innehåller olika alternativ beroende på skivtyp. Mer
information om de olika alternativen finns på de sidor som anges inom parenteserna.
Exempel: Kontrollmenyns visningsläge 1 när du spelar en DVD VIDEO.
Numret på det kapitel som spelas upp**
Numret på den titel som spelas upp**
Totalt antal titlar*
Totalt antal kapitel**
Alternativ på
kontrollmenyn
Funktionsnamn
för det valda
alternativet på
kontrollmenyn
Uppspelningstid
Aktuell inställning
Alternativ
UNDERTEXT
ENTER
Visar avsnittsnummer på VIDEO CD (PBC är
aktiverat), spårnummer för VIDEO CD/CD,
albumnummer för DATA CD.
** Visar indexnummer för VIDEO CD/CD,
nummer på MP3-ljudspåret på DATA CD.
12
DVD VIDEO
AV
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Välj:
Dina
hanteringsalternativ
*
Typ av skiva som
spelas
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Valt alternativ
Uppspelningsstatus
(N Spela, X Paus,
x Stopp osv.)
Avbryt:
RETURN
Lista över kontrollmenyns alternativ
Alternativ Alternativtes namn, dess funktion och relevant skivtyp
TITEL (sid. 41)/AVSNITT (sid. 41)/SPÅR (sid. 41)
För att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
KAPITEL (sid. 41)/INDEX (sid. 41)
För att välja det kapitel eller index som ska spelas upp.
ALBUM (sid. 33)
För att välja det album som ska spelas upp.
SPÅR (sid. 41)
För att välja det spår som ska spelas upp.
INDEX (sid. 41)
För att välja det index som ska spelas upp.
ORIGINAL/PLAY LIST (sid. 30)
För att välja vilken typ av titlar (DVD-RW) som ska spelas upp, originaltitlarna
(ORIGINAL) eller en redigerad spellista (PLAY LIST).
TID/TEXT (sid. 41)
För att kontrollera uppspelningstid och återstående tid.
För att ange tidkod för bild- och musiksökning.
För att visa DVD/CD-text eller spårnamn för en DATA CD-skiva.
LJUD (sid. 48)
För att ändra ljudinställning.
UNDERTEXT (sid. 52)
För att visa undertext.
För att välja språk för undertexter.
VINKEL (sid. 52)
För att ändra kameravinkel.
TVS (TV Virtual Surround) (sid. 50)
För att välja läge för surroundljud.
AVANCERAD (sid. 46)
För att visa information (bitfrekvens eller lager) för den skiva som spelas upp.
BARNLÅS (sid. 56)
För att ställa in uppspelningsbegränsningar på den här spelaren.
INSTÄLLNINGAR (sid. 61)
SNABB inställning (sid. 23)
Använd snabbinställning (Quick Setup) för att välja önskat språk för
skärmmenyerna, bildproportionerna för TVn och utsignal för ljudet.
ANPASSAD
Förutom inställningarna under snabbinställning kan du ändra andra inställningar.
ÅTERSTÄLLA
Återställer inställningarna under “INSTÄLLNINGAR” till de ursprungliga värdena.
,forts.
13
PROGRAM (sid. 35)
För att välja titel, kapitel eller spår för uppspelning i önskad ordning.
SLUMPMÄSSIG (sid. 37)
För uppspelning av titlar, kapitel och spår i slumpvis ordning.
REPETERA (sid. 38)
För uppspelning av hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) upprepade gånger
eller en titel/ett kapitel/ett spår/ett album upprepade gånger.
A-B REPETERA (sid. 38)
För att ange ett avsnitt som du vill spela upp upprepade gånger.
BNR (sid. 53)
För att förbättra bildkvaliteten genom att minska de mosaikliknande mönster som
ibland kan visas på TVn.
EGNA BILDINSTÄLLNINGAR (sid. 54)
För att justera videosignalen från spelaren. Du kan välja den bildkvalitet som passar
bäst för det program du tittar på.
DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING (sid. 55)
Förstärker bildens konturer för att ge en skarpare bild.
BILDNAVIGERING (sid. 43)
För att dela upp skärmen i nio mindre skärmar så att du lättare kan hitta det avsnitt
du söker.
z Tips!
Kontrollmenys indikator lyser
grönt
när du väljer något
t
alternativ förutom “AV”. (Gäller endast “TVS”,
“PROGRAM”, “SLUMPMÄSSIG”,
“REPETERA”, “A-B REPETERA”, “BNR” och
“DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING”). Indikatorn
“VINKEL” lyser bara grönt när det går att ändra
kameravinkel. Indikatorn “EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR” lyser grönt när du har
valt någon annan inställning än “STANDARD”.
14
Anslutningar
Ansluta spelaren
Obs
• Se till att kablarna är ordentligt anslutna för att undvika störningar.
• Mer information om anslutningarna finns i bruksanvisningarna som medföljer de olika komponenter som
du tänker ansluta.
• Du kan inte ansluta den här spelaren till en TV som saknar SCART (EURO AV)-kontakt eller videoingång.
• Slå av strömmen till samtliga enheter innan du ansluter dem.
Anslutningar
Steg 1 till och med 6 beskriver hur du kopplar in spelaren och gör inställningarna på den.
Steg 1: Packa upp
Kontrollera att du har fått med följande:
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Steg 2: Sätt in batterier i fjärrkontrollen
Du kan kontrollera spelaren med den medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek
AA) genom att passa in batteriernas 3 och # enligt markeringarna i batterifacket. När du
använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn
på spelaren.
Obs
• Låt inte fjärrkontrollen ligga där det är varmt eller fuktigt.
• Det får inte komma in något främmande föremål i fjärrkontrollen. Se upp när du byter batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollen för direkt solljus eller ljuset från någon annan stark belysning. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur
batterierna så att du undviker att fjärrkontrollen skadas av läckande batterier.
,forts.
15
Steg 3: Anslut videokablarna
Använd en videokabel för att ansluta den här spelaren till en TV, projektor eller en AVförstärkare (mottagare). Välj något av anslutningssätten, A eller B beroende på vilken ingång
som finns tillgänglig på TVn, projektorn eller AV-förstärkaren (mottagaren).
till SCART (EURO AV)-ingången
TV
A
INPUT
(gul)
B
Ljud/videokabel
(medföljer inte)
VIDEO
L
AUDIO
R
SCART (EURO AV)kabel (medföljer inte)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
(gul)
till t LINE (RGB) - TV
till LINE OUT (VIDEO)
DIGITAL OUT
LINE OUT
LINE
(RGB)
-TV
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
CD/DVD-spelare
l : Signalflöde
A Om du ansluter till en videoingång
Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln (medföljer inte) till den gula videingången. Då
får du ett normalt bildkvalitetsläge.
Gul (video)
Vit (L)
Röd (R)
Gul (video)
Vit (L)
Röd (R)
De röda och vita kontakterna ansluter du till ljudingångarna (sid. 19). (Så här gör du om du bara
ansluter till en TV.)
B Om du ansluter till en SCART (EURO AV)-ingång
Anslut SCART (EURO AV)-kabel (medföljer inte). Se till att kontakterna sitter ordentligt så att
du inte råkar ut för brum och störningar. Innan du ansluter via SCART (EURO AV)-kabeln bör
du kontrollera att TVn kan hantera S-video eller RGB-signaler. Mer information finns i
bruksanvisningen till TVn. Om du ställer “LINE” på “S VIDEO” eller “RGB” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn (sid. 64) måste du använda en SCART
(EURO AV)-kabel som kan hantera respektive signal.
16
Om du ansluter till en TV med standardbildformatet 4:3
Obs
• Anslut inte spelaren till en videobandspelare. Det kan hända att bilden på TV-skärmen förlorar i skärpa om
signalerna från spelaren får passera via en videobandspelare. Om TVn bara har en ljud/videokontakt
ansluter du spelaren till den kontakten.
Anslutningar
Bilden från vissa skivor kan vara så stor att den inte ryms på TV-skärmen. Hur du gör för att
ändra bildproportionerna beskrivs på sid. 63.
Videobandspelare
CD/DVD-spelare
TV
Anslut direkt
• Om du ansluter spelaren till TVn via SCART (EURO AV)-kontakten ställs TVn automatiskt om till
spelaren när du startar uppspelningen. Om du vill ha tillbaka den vanliga TV-bilden trycker du på t på
fjärrkontrollen.
Om du spelar upp en skiva som spelats in med färgsystemet NTSC sänder spelaren ut
videosignalen, inställningsmenyn osv. i färgsystemet NTSC. Därför visas kanske ingen bild
på TV-apparater som bara kan hantera färgsystemet PAL. I så fall får du byta till en annan
skiva som är inspelad med färgsystemet PAL.
,forts.
17
Steg 4: Anslut ljudkablarna
Använd nedanstående tabell för att välja den anslutning som passar bäst för det system du
använder. Du bör också ta del av den information som finns i bruksanvisningarna till de
komponenter som du tänker ansluta.
Välj en anslutning
Välj någon av följande anslutningar,
A
till och med
Komponenter som ska anslutas
.
Anslutning
TV
• Surround-effekter: TVS DYNAMIK (sid. 50),
TVS RYMD (sid. 50)
A
(sid. 19)
Stereoförstärkare (mottagare) och två högtalare
• Surround-effekter: TVS STANDARD (sid. 51)
eller
MD/DAT-däck
• Surround-effekter: TVS STANDARD (sid. 51).
B
(sid. 20)
AV-förstärkare (mottagare) som har Dolby*
Surround (Pro Logic)-dekoder och 3 till 6
högtalare
• Surround-effekter: Dolby Surround (Pro Logic)
(sid. 71)
C
(sid. 21)
AV-förstärkare (mottagare) med digitala
anslutningar och en dekoder för Dolby Digital,
DTS** eller MPEG och 6 högtalare
• Surround-effekter:
– Dolby Digital (5.1 kanaler) (sid. 71)
– DTS (5.1 kanaler) (sid. 71)
– MPEG-ljud (5.1 kanaler) (sid. 72)
D
(sid. 22)
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby”, “Pro Logic”, och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
** “DTS” och “DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
18
D
Ditt system (exempel)
A
Anslutning till en TV
Med den här anslutningen återges ljudet via TVns högtalare. Om du använder en SCART
(EURO AV)-kabel för anslutning enligt B under “Steg 3: Anslut videokablarna” (sid. 16)
behöver du inte ansluta några ljudkablar till TVn.
Anslutningar
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
CENTER
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
A
LINE OUT
R-AUDIO-L
VIDEO
(gul)*
(gul)*
(vit)
(vit)
(röd)
till LINE OUT L/R
(AUDIO)
TV
(röd)
Ljud/videokabel
(medföljer inte)
till ljudingång
l : Signalflöde
* Den gula kontakten är avsedd för videosignalerna
(sid. 16).
z Tips!
Om du ansluter till en TV med monoljud använder
du en stereo-monokonverteringskabel (medföljer
inte). Anslut LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
till TVns ljudingång.
,forts.
19
B Anslutning till en stereoförstärkare (mottagare) och 2 högtalare/Ansluta
till ett MD-däck eller DAT-däck
Om stereoförstärkaren (mottagaren) bara har ljudingångar för L och R (vänster och höger)
använder du B-1 . Om förstärkaren (mottagaren) har en digital ingång eller om du ansluter till
ett MD- eller DAT-däck använder du B-2 . I så fall kan du också ansluta spelaren direkt till
MD- eller DAT-däcket utan att gå via stereoförstärkaren (mottagaren).
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
B-2
DIGITAL OUT
OPTICAL
R-AUDIO-L
LINE
(RGB)
-TV
VIDEO
Koaxialkabel för
digital anslutning
(medföljer inte)
B-1
Stereoljudkabel
(medföljer inte)
(vit)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
eller
eller
COAXIAL
OPTICAL
(röd)
till DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL*)
Optisk digitalkabel
(medföljer inte)
Ta bort skyddet över
kontakten innan du gör
anslutningen (endast
DVP-NS430/NS433)
(vit)
(röd)
till ljudingång
Stereoförstärkare (mottagare)
Främre (L)
MD/DAT-däck
Främre (R)
l : Signalflöde
* DVP-NS430/NS433 endast
20
VIDEO
till LINE OUT L/R (AUDIO)
till koaxial eller optisk
digital ingång
[Högtalare]
R-AUDIO-L
C Anslutning till en AV-förstärkare (mottagare) som har Dolby Surround
(Pro Logic)-dekoder och 3 till 6 högtalare
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
C-2
OPTICAL
R-AUDIO-L
LINE
(RGB)
-TV
Anslutningar
Du får bara Dolby Surround-effekt när du spelar upp skivor med Dolby Surround-ljud eller
skivor med flerkanaligt ljud (Dolby Digital).
Om förstärkaren (mottagaren) bara har ljudingångar för L och R (vänster och höger) använder
du C-1 . Om förstärkaren (mottagaren) har en digital ingång använder du C-2 .
VIDEO
Koaxialkabel för
digital anslutning
(medföljer inte)
DIGITAL OUT
C-1
Stereo-ljudkabel
(medföljer inte)
LINE OUT
(vit)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
eller
COAXIAL
OPTICAL
eller
R-AUDIO-L
(röd)
till DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL*)
VIDEO
till LINE OUT L/R (AUDIO)
Optisk digitalkabel
(medföljer inte)
Ta bort skyddet över
kontakten innan du gör
anslutningen (endast
DVP-NS430/NS433)
(vit)
(röd)
till ljudingång
till koaxial eller optisk
digital ingång
[Högtalare]
[Högtalare]
Förstärkare (mottagare) med
Dolby Surround-dekoder
Bakre (L)
Främre (L) Främre (R)
Bakre (R)
Subwoofer
Mittre
Bakre (mono)
l : Signalflöde
* DVP-NS430/NS433 endast
Obs
Om du ansluter 6 högtalare byter du ut den
enkanaliga bakre högtalaren mot en mitthögtalare, 2
bakre högtalare och en subwoofer.
,forts.
21
D Anslutning till en AV-förstärkare (mottagare) med digital ingång med en
ljuddekoder för Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS och 6 högtalare
Med den här anslutningen kan du använda AV-förstärkarens (mottagarens) avkodare för Dolby
Digital, MPEG-ljud eller DTS.
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
LINE OUT
L
LINE
(RGB)
-TV
CENTER
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
R-AUDIO-L
VIDEO
D
DIGITAL OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
OPTICAL
till DIGITAL OUT
(COAXIAL eller
OPTICAL*)
Koaxialkabel för
digital anslutning
(medföljer inte)
till koaxial digital ingång
[Högtalare]
Bakre (L)
eller
Optisk digitalkabel (medföljer inte)
Ta bort skyddet över kontakten
innan du gör anslutningen
(endast DVP-NS430/NS433)
till optisk digital ingång
AV-förstärkare (mottagare)
med dekoder
Subwoofer
[Högtalare]
Främre (L)
Bakre (R)
Mittre
Främre (R)
l : Signalflöde
* endast DVP-NS430/NS433
Obs
När du är klar med anslutningen ställer du “DOLBY
DIGITAL” på “DOLBY DIGITAL” och “DTS” på
“PÅ” under Quick Setup (snabbinställning) (sid.
23). Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
MPEG-dekoder ställer du “MPEG” på “MPEG”
(sid. 67). Annars hörs inget ljud eller bara kraftiga
störningar från högtalarna.
22
Steg 5: Koppla in nätkabeln
Koppla in nätkablarna till spelaren och TVn.
Med den snabbinställning som beskrivs här gör du ett minimum av grundinställningar så att du
snabbt kan komma igång med att använda spelaren.
Om du vill hoppa över en inställning trycker du på >. Om du vill komma tillbaka till
föregående justering trycker du på ..
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
Anslutningar
Steg 6: Snabbinställning
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Välj språk genom att trycka på
ENTER
X/x.
Det språk du väljer här används också för
menyer och undertexter (textremsor).
1 Slå på strömmen till TVn.
2 Tryck på [/1.
3 Ställ om ingångsväljaren på TVn
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
“Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
Tryck pä [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING visas nedtill på
skärmen. Om inte det här meddelandet
visas startar du snabbinställningen
genom att välja “QUICK”(SNABB)
under “SETUP”(INSTÄLLNINGAR) i
kontrollmenyn (sid. 62).
4 Tryck på ENTER utan att ha satt in
någon skiva.
Inställningsmenyn där du väljer vilket
språk som ska användas för
skärmmenyerna visas.
Vilka språk som du kan välja mellan
varierar beroende på spelarens modell.
6 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn för TV-bildens
proportioner visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
7 Välj den inställning som passar
den TV du använder genom att
trycka på X/x.
◆ Om du har en bredbilds-TV eller en
standard-TV med bildproportionerna 4:3
med bredbildsläge
• 16:9 (sid. 63)
◆ Om du har en standard-TV med
bildproportionerna 4:3
• 4:3 BREVLÅDEFORMAT eller 4:3
PAN&SCAN (sid. 63)
,forts.
23
8 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn för val av videosignal
från LINE (RGB)-TV-kontakten visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Välj den typ av videoutsignal som
du vill sända ut via LINE (RGB)-TVkontakten genom att trycka på
X/x.
◆ Videosignaler
• VIDEO (sid. 64)
◆ S-videosignaler
• S VIDEO (sid. 64)
A
• Om du bara anslutit en TV och
ingenting annat väljer du “NEJ”.
Snabbinställningen slutförs och
anslutningarna är färdiga.
B-1
B-2
signal som du vill sända till
förstärkaren (mottagaren) genom
att trycka på X/x.
Välj den signal som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 20 till 22
(från B till D ).
LJUDINSTÄLLNINGAR
AV
LJUD DÄMPNING:
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
Inställningsmenyn för val av kontakttyp
som förstärkaren (mottagaren) är
ansluten till visas.
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
11Välj den kontakttyp (om du har
några alternativ att välja mellan)
som du använt för att ansluta till
förstärkaren (mottagaren) genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Välj det alternativ som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 19 till 22
(från A till D ).
24
D
12Välj den typ av Dolby Digital-
10Tryck på ENTER.
JA
C-2
• Välj “DIGITAL OUTPUT”.
Inställningsmenyn för “DOLBY
DIGITAL” visas.
◆ RGB-signaler
• RGB (sid. 64)
Är den här spelaren kopplad till en
förstärkare (mottagare)? Ange vilken
anslutning du använder.
C-1
• Välj “LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Snabbinställningen är avslutad och alla
anslutningar är klara.
B-2
C-2
• D-PCM (sid. 66)
D
• DOLBY DIGITAL (bara om
förstärkaren (mottagaren) har en Dolby
Digital-dekoder) (sid. 66)
13Tryck på ENTER.
“DTS” markeras.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
AV
PA
14Bestäm om en DTS-signal ska
sändas till förstärkaren
(mottagaren) eller ej genom att
trycka på X/x.
B-2
C-2
• AV (sid. 67)
Anslutningar
Välj det alternativ som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 20 till 22
(från B till D ).
D
• PÅ (bara om förstärkaren (mottagaren)
har en DTS-dekoder) (sid. 67)
15Tryck på ENTER.
Snabbinställningen är slutförd Alla
anslutningar och inställningar är klara.
Om AV-förstärkaren (mottagare) har en
MPEG-dekoder ställer du “MPEG” på
“MPEG” (sid. 67).
Använda surroundeffekterna
För att få surroundljud från den här spelaren
eller förstärkaren (mottagaren) ställer du
följande alternativ enligt nedanstående
anvisningar för den ljudanslutning du valde
på sid. 20 till 22 (från B till D ). Dessa
inställningar är grundinställningar och
behöver inte justeras när du ansluter spelaren
för första gången. Mer information om hur du
använder inställningsmenyn finns på sid. 61.
Ljudanslutning (sid. 19 till 22)
A
• Du behöver inte göra några ytterligare
inställningar.
B-1
C-1
• Ställ “NEDMIXNING” på “DOLBY
SURROUND” (sid. 66)
• Om ljudet blir orent (distorderat) trots att du
sänker volymen ställer du “LJUD
DÄMPNING” på “PÅ” (sid. 65)
B-2
C-2
D
• Ställ “NEDMIXNING” på “DOLBY
SURROUND” (sid. 66)
• Ställ “DIGITAL UTGÅNG” på “PÅ”
(sid. 66)
25
4 Tryck på A på spelaren och lägg
Spela upp skivor
skivan i skivfacket.
Spela upp skivor
Beroende på DVD- eller VIDEO-CD-skivan
kan vissa funktioner vara annorlunda eller
begränsade.
Mer information finns i bruksanvisningen
som medföljer skivan.
[/1
H/Uppspelningsratt (endast
DVP-NS330/NS333)
A
Vänd uppspelningssidan nedåt.
5 Tryck på H.
Skivfacket stängs och spelaren börjar
spela upp skivan (oavbruten
uppspelning). Ställ in volymen på TVn
eller förstärkaren (mottagaren).
För vissa skivor visas en meny på TVskärmen. För DVD VIDEO-skivor, se
sid. 30. För VIDEO-CD-skivor, se sid.
31.
Stänga av spelaren
Tryck på [/1. Spelaren växlar över till
standbyläge.
Du kan göra så att spelaren stängs av
automatiskt om den stått i stoppläget i mer än
30 minuter. Du aktiverar den här funktionen
genom att ställa “AUTOMATISK
AVSTÄNGNING” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” på “PÅ”
(sid. 64).
Att observera vid uppspelning av DTSljudspår på en CD
1 Slå på strömmen till TVn.
2 Tryck på [/1.
Spelaren slås på.
3 Ställ om ingångsväljaren på TVn
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
◆ När du använder en förstärkare
(mottagare)
Sätt på förstärkaren (mottagaren) och välj
en kanal som gör att du kan höra ljudet
från spelaren.
26
• När du spelar upp DTS-kodade CD-skivor
sänds kraftiga störningar ut från de analoga
stereoutgångarna. Du undviker att skada
ljudsystemet genom att tänka på det här när
de analoga stereoutgångarna på spelaren är
anslutna till ett förstärkarsystem. För att få
uppspelning med DTS Digital Surround™
måste en extern dekoder för 5.1 kanaler vara
ansluten till spelarens digitala kontakter.
• Ställ ljudet på “STEREO” med knappen
(ljud) när du spelar upp DTS-ljudspår
från en CD-skiva (sid. 48).
• Spela inte upp DTS-ljudspår utan att först
ansluta spelaren till en ljudkomponent med
en inbyggd DTS-dekoder.
Spelaren sänder DTS-signalen via
DIGITAL OUT-utgången (COAXIAL eller
OPTICAL) även om “DTS” under
“LJUDINSTÄLLNINGAR” är ställt på
“AV” i menyinställningarna (sid. 67) vilket
kan skada din hörsel eller högtalarna.
Att observera vid uppspelning av DTSljudspår från en DVD VIDEO
Ytterligare funktioner
(direkt
återuppspelning)
Gör du så här
Gå tillbaka till
föregående kapitel,
spår eller avsnitt
under oavbruten
uppspelning
Tryck på . eller
vrid spelarens
uppspelningsratt* ett
ögonblick moturs
(endast DVP-NS330/
NS333)
Avbryta
uppspelningen för att
ta ur skivan
Tryck på Z
Spela upp föregående
avsnitt en gång till**
Tryck på
(direkt
återuppspelning)
under uppspelning
Spola det aktuella
avsnittet en aning
framåt***
Tryck på
(direktsökning) under
uppspelning
Spela upp skivor
• DTS-ljudsignaler sänds bara ut via
DIGITAL OUT-utgången (COAXIAL eller
OPTICAL).
• När du spelar upp DVD VIDEO-skivor med
DTS-ljudspår ställer du “DTS” på “PÅ”
under “LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 67).
• Om du ansluter spelaren till en
ljudutrustning som saknar DTS-dekoder ska
du inte ställa “DTS” på “PÅ” under
“LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 67).
Kraftiga störningar kan i så fall höras från
högtalarna, vilket kan skada din hörsel eller
högtalarna.
För att
*
Mer information om uppspelningsratten finner
du på sid. 40. (endast DVP-NS330/NS333)
** Gäller endast DVD VIDEO- och DVD-RW/
DVD-R-skivor
*** Gäller endast DVD VIDEO- och DVD-RW/
DVD-R- eller DVD+RW-skivor
z Tips!
• Funktionen för direkt återuppspelning kan du
använda t.ex. om du vill titta på ett avsnitt eller
höra en dialog som du missat.
• Funktionen för direktsökning kan du använda
t.ex. om du vill hoppa över ett avsnitt som du inte
vill se.
Obs
(direktsökning)
För att
Gör du så här
Avbryta
uppspelningen
Tryck på x
Göra paus i
uppspelningen
Tryck på X
Återuppta
uppspelningen efter
paus
Tryck på X eller H
Gå till nästa kapitel,
spår eller avsnitt
under oavbruten
uppspelning
Tryck på > eller
vrid spelarens
uppspelningsratt* ett
ögonblick medurs
(endast DVP-NS330/
NS333)
Det kan hända att du inte kan använda funktionen
för direkt återuppspelning eller direktsökning för
vissa avsnitt.
,forts.
27
Låsa skivfacket (barnspärr)
Du kan låsa skivfacket så att barn inte kan
öppna det.
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade den (Återupptagen
uppspelning/Multi-disc Resume,
återupptagen uppspelning för flera
skivor)
Spelaren startar uppspelningen från den
punkt där du avbröt den.
ENTER
RETURN
När spelaren är i standbyläge trycker du
på O RETURN, ENTER och sedan på [/1
på fjärrkontrollen.
Spelaren slås på och “LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster. Knappen Z på
spelaren och fjärrkontrollen kan inte
användas när barnlåset är aktiverat.
Låsa upp skivfacket
När spelaren är i standbyläge trycker du på
O RETURN, ENTER och sedan [/1 igen.
Obs
Även om du väljer “ÅTERSTÄLLA” under
“INSTÄLLNINGAR” på kontrollmenyn (sid. 62)
förblir skivfacket låst.
Återuppta uppspelningen av den
aktuella skivan (Återupptagen
uppspelning)
Spelaren lagrar information om var du
stoppade skivan även om du ställt den i
standbyläge genom att trycka på [/1.
1
När du spelar upp en skiva trycker du
på x för att stoppa uppspelningen.
“RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
2
Tryck på H.
Spelaren startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i Steg 1.
z Tips!
Om du vill starta uppspelningen från början av
skivan trycker du två gånger på x och sedan på H.
28
Obs
Lagra den punkt där du stoppade
skivan (Multi-disc Resume,
återupptagen uppspelning för
flera skivor) (endast DVP-NS333/
NS430/NS433)
Obs
• Om du vill använda den här funktionen måste
“FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” vara ställd på
“PÅ” (ursprunglig inställning) (sid. 65).
• Den punkt där du stoppade uppspelningen raderas
när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsmenyn.
• Det är inte säkert att den här funktionen fungerar
för alla skivor.
• Du kan inte använda återupptagen uppspelning
tillsammans med funktionerna för slumpmässig
uppspelning och programmerad uppspelning.
• Om “FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställt på “PÅ”
och du spelar upp en inspelad skiva, t.ex. en
DVD-RW-skiva, kan det hända att spelaren spelar
upp andra inspelade skivor från samma
återupptagningspunkt. Om du vill spela upp
skivan från början trycker du två gånger på x och
trycker sedan på H.
Spela upp skivor
• Uppspelningspunkten för den aktuella skivan
nollställs när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsmenyn.
– du öppnar skivfacket (endast DVP-NS330).
– du kopplar ur nätkabeln.
• När du spelar upp en CD-skiva raderas den punkt
där du stoppade skivan om du öppnar skivfacket
eller kopplar bort nätkabeln.
• När du spelar en DATA CD raderas den punkt där
du stoppade skivan om du ställer spelaren i
standbyläge, öppnar skivfacket eller kopplar ur
nätkabeln.
• Det är inte säkert att den här funktionen fungerar
för alla skivor.
• Du kan inte använda återupptagen uppspelning
tillsammans med funktionerna för slumpmässig
uppspelning och programmerad uppspelning.
Spelaren kan lagra den punkt där du stoppade
skivan för upp till sex skivor och återupptar
uppspelningen från den punkten nästa gång
du sätter i en av dessa skivor. När du lagrar en
punkt för återuppspelning för skiva nummer
sju raderas punkten för skiva nummer ett.
z Tips!
• Om du vill starta uppspelningen från början av
skivan trycker du två gånger på x och sedan på
H.
• Du stänger av Multi-disc Resume genom att ställa
“FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” på “AV” (sid.
65). Uppspelningen startar bara från den punkt
som gäller för den skiva som sitter i spelaren.
• För DVD-RW-skivor i VR-läge och för CD- och
DATA CD-skivor lagrar spelaren punkten för
återuppspelning för den aktuella skivan förutsatt
att skivfacket inte är öppet, att nätkabeln inte är
urkopplad eller, för DATA CD-skivor, att
spelaren inte går in i standbyläge.
29
Använda DVD-skivornas
menyer
En DVD-skiva är indelad i “titlar”, långa
sektioner som består av bild och musik. När
du spelar upp en DVD-skiva som består av
flera titlar kan du välja önskad titel med
knappen TOP MENU.
När du spelar DVD-skivor som tillåter att du
väljer alternativ, t.ex. språk för undertext och
ljud, väljer du dessa alternativ med MENUknappen.
Välja “ORIGINAL” eller
“PLAY LIST” på en DVDRW-skiva
Vissa DVD-RW-skivor har i VR-läge
(videoinspelning) två olika typer av titlar för
uppspelning: de titlar som spelats in från
början (ORIGINAL) och titlar som kan
skapas på inspelningsbara DVD-spelare och
användas för redigering (PLAY LIST). Du
kan välja vilken typ av titlar du vill spela upp.
Sifferknappar
ENTER
ENTER
TOP MENU
MENU
1 Tryck på TOP MENU eller MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Menyns innehåll varierar från skiva till
skiva.
2 Välj det du vill spela upp eller
ändra genom att trycka på
C/X/x/c eller på sifferknapparna.
När du trycker på sifferknapparna visas
följande.
Välj önskat alternativ med hjälp av
sifferknapparna.
1
3 Tryck på ENTER.
30
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(ORIGINAL/PLAY
LIST) genom att trycka på X/x och
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för “ORIGINAL/PLAY
LIST” visas.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
3 Väl inställning genom att trycka på
X/x.
• PLAY LIST: spelar upp titlar som
skapats från “ORIGINAL” för
redigering.
• ORIGINAL: spelar upp de titlar som
spelades in från början.
Med PBC (uppspelningskontroll) kan du
spela VIDEO-CD-skivor interaktivt genom
att följa menyn på TV-skärmen.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Spela upp skivor
4 Tryck på ENTER.
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (PBC-uppspelning)
Sifferknappar
ENTER
RETURN
1 Starta uppspelningen av en
VIDEO-CD-skiva med PBCfunktioner.
Menyn för det val du gjorde visas.
2 Välj önskat alternativnummer
genom att trycka på X/x eller
sifferknapparna.
3 Tryck på ENTER.
4 Följ menyinstruktionerna för
interaktiva funktioner.
Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer skivan
eftersom tillvägagångssättet kan variera
mellan olika VIDEO-CD-skivor.
,forts.
31
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
z Tips!
Vill du spela upp utan PBC-funktionen väljer du
spår genom att trycka på ./> eller
sifferknapparna när skivan är stoppad, tryck sedan
på H eller ENTER.
“Uppspelning utan PBC” visas på TV-skärmen och
spelaren startar oavbruten uppspelning. Du kan inte
spela upp stillbilder, som t.ex. en meny.
Om du vill återgå till PBC-uppspelning trycker du
två gånger på x och sedan på H.
Uppspelning av MP3ljudspår
Du kan spela upp DATA CD-skivor (CDROM/CD-R/CD-RW) som spelats in med
MP3-format (MPEG 1 Audio Layer 3).
Obs
• För vissa VIDEO CD-skivor kan “Tryck på
ENTER” i Steg 3 var ersatt med “Tryck på
SELECT” i den bruksanvisning som medföljer
skivan. I så fall trycker du på H.
• Du kan inte använda PBC-funktionerna för Super
VCD-skivor på den här spelaren. Super VCDskivor kan bara spelas upp i oavbrutet
uppspelningsläge.
ENTER
RETURN
MENU
1 Tryck på Z och sätt in en DATA
CD-skiva i skivfacket.
2 Tryck på H.
Skivfacket stängs och spelaren startar
uppspelningen av det första MP3ljudspåret i det första albumet på skivan.
Obs
• Den här spelaren kan spela upp MP3-ljudspår
med följande samplingsfrekvenser: 32 kHz,
44,1 kHz och 48 kHz.
• Uppspelningsordningen kan vara annorlunda än
den ordning som spåren redigerats i. Mer
information finns under “Uppspelningsordning
för MP3-ljudspår” på nästa sida.
32
Välja album och spår
1
Tryck på MENU.
Listan över MP3-album som spelats in på
den aktuella DATA CD-skivan visas.
1( 30)
2
Välj album med X/x och tryck sedan
på ENTER.
Uppspelning av en CD-skiva med flera
pålägg (multisession)
Listan över spåren i albumet visas.
Den här spelaren kan spela upp CD-skivor
med flera pålägg (Multi Session CD) när ett
MP3-ljudspår funnits med under den första
bränningen. MP3-ljudspår som bränts in
under senare sessioner kan också spelas upp.
Om ljudspår och bilder i ljud-CD- eller videoCD-formatet spelas in under den första
sessionen kommer endast den första
sessionen att spelas upp.
JAZZ
1(90)
0
0
0
0
0
0
0
3
Du kan spela upp MP3-ljudspår från CDROM- eller CD-R/CD-RW-skivor.
Förutsättningen är att skivan är inspelad
enligt standarden ISO9660 level 1, level 2
eller formatet Joliet. Annars kan inte spelaren
identifiera spåren.
Du kan också spela upp skivor som spelats in
med flera pålägg (multisession).
Mer information om inspelningsformatet
finns i bruksanvisningen till CD-R/CD-RWenheten eller bränningsprogramvaran
(medföljer inte).
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Välj spår med X/x och tryck sedan på
ENTER.
Uppspelningen av det spår du valde
startar. När ett spår eller album spelas
upp visas dess titel markerad (skuggad).
Obs
• Om du lägger filändelsen “.MP3” till filer som
inte är i MP3-format kan inte spelaren identifiera
formatet och kraftiga störningar hörs istället,
störningar som kan skada högtalarsystemet.
• Spelaren kan inte spela upp ljudspår i MP3PROformat.
Gå till nästa eller föregående sida
Uppspelningsordning för MP3-ljudspår
Tryck på c eller C.
Uppspelningsordningen för album och spår
på en DATA CD-skiva har följande struktur.
Återgå till föregående meny
Spela upp skivor
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Om MP3-ljudspår
Tryck på O RETURN.
Stänga menyn
Tryck på MENU.
Obs
• Du kan bara använda alfabetets bokstäver och
siffror i namn på album och spår. Alla andra
tecken visas som “*”.
• Det går inte att visa ID3-taggar.
,forts.
33
◆Informationsstruktur på skivan
Träd 1
Träd 2
Träd 3
Träd 4
Obs
Träd 5
ROOT
album
spår
Om du sätter in en DATA CD-skiva och
trycker på H spelas de numrerade spåren
upp i nummerordning från 1 till 7. Album
och spår som finns i det aktuella albumet
prioriteras före nästa album i samma träd.
(Exempel: C innehåller D därför spelas 4
upp före 5.)
När du trycker på MENU och listan med
MP3-album visas (sid. 33) ligger albumen
ordnade på följande sätt: A t B t C t
D t F t G. Album som inte innehåller
spår (t.ex. album E) visas inte i listan.
z Tips!
• Om du lägger till nummer (01, 02, 03 osv.) i
början av spårens filnamn spelas de upp i
nummerordning.
• Eftersom det tar längre tid att starta
uppspelningen av en skiva som innehåller många
träd rekommenderas du att inte skapa album med
fler än två träd.
34
• Beroende på vilket program du använder för att
skapa DATA CD-skivan kan
uppspelningsordningen skilja sig från
ovanstående exempel.
• Det är inte säkert att ovanstående
uppspelningsordning gäller om det finns fler än
999 album och spår på en DATA CD-skiva.
• Spelaren kan identifiera upp till 499 album
(spelaren räknar bara albumen som sådana,
inklusive album som inte innehåller MP3ljudspår). Spelaren spelar inte upp de album som
ligger efter de första 499 albumen. För de första
499 albumen spelar inte spelaren upp mer än en
kombination av sammanlagt 999 album och spår.
Olika
uppspelningsfunktioner
(Programmerad, Slumpmässig,
1
Tryck två gånger på DISPLAY (när du
spelar upp en CD-skiva trycker du en
gång).
Kontrollmenyn visas.
2
Upprepad och A-B Repetera
uppspelning)
Välj
(PROGRAM) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST.
PÅ
Du kan välja följande uppspelningslägen:
• Programmerad uppspelning (sid. 35)
• Slumpmässig uppspelning (sid. 37)
• Upprepad uppspelning (sid. 38)
• A-B Repetera (sid. 38)
DVD VIDEO
Spela upp skivor
Alternativen för “PROGRAM” visas.
Obs
Uppspelningsläget avbryts när:
– du öppnar skivfacket.
– spelaren växlar över till standbyläge genom att du
trycker på [/1.
3
Välj “INST. t” genom att trycka på
X/x och tryck sedan på ENTER.
“SPÅR” visas när du spelar upp
en VIDEO-CD- eller CD-skiva.
Skapa ett eget program
(Programmerad uppspelning)
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Du kan spela upp en skivas innehåll i den
ordning du vill ha det genom att skapa ett eget
program som bestämmer ordningen för titlar,
kapitel och spår på skivan. Du kan
programmera upp till 99 titlar, kapitel och
spår.
T
––
01
02
03
04
05
Spår eller titlar inspelade
på en skiva
4
Tryck på c.
Markören flyttas till kolumnen “T” för
titlar eller spår (i det här fallet “01”).
Sifferknappar
CLEAR
PROGRAM
ENTER
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
DISPLAY
Kapitel som finns
inspelade på skivan
,forts.
35
5
Välj den titel, det kapitel eller det spår
som du vill lägga in i programmet.
◆ När du spelar upp en DVD VIDEO
Antag att du vill lägga till kapitel “03”
från titel “02”.
Då väljer du “02” under “T” genom att
trycka på X/x eller sifferknapparna och
trycker sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
6
Om du vill lägga till andra titlar,
kapitel eller spår i programmet
upprepar du steg 4 och 5.
De titlar, kapitel och spår som ingår i
programmet visas i den ordning du valde
dem.
7
Starta programmet genom att trycka
på H.
Den programmerade uppspelningen
startar.
När programmet spelats upp kan du spela
upp samma program igen genom att
trycka på H.
C
++
01
02
03
04
05
06
Återgå till normal uppspelning
Därefter väljer du “03” under “C” genom
att trycka på X/x eller sifferknapparna
och trycker sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Vald titel och valt kapitel
◆ När du spelar upp en VIDEO-CD eller
CD
Antag att du vill lägga till spår “02”.
Då väljer du “02” under “T” genom att
trycka på X/x eller sifferknapparna och
trycker sedan på ENTER.
Valt spår
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Total uppspelningstid för de
programmerade spåren
36
Tryck på CLEAR eller välj “AV” i steg 3. Du
kan spela upp samma program igen genom att
välja “PÅ” i steg 3 och sedan trycka på
ENTER.
Stänga menyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills menyn
stängs.
Ändra eller avbryta ett program
1
Följ steg 1 till 3 under “Skapa ett eget
program (Programmerad uppspelning).”
2
Välj numret för den titel, det kapitel eller
spår som du vill ändra eller avbryta med
X/x eller sifferknapparna och tryck på c.
3
Om du vill lägga till något i programmet
följer du anvisningarna för steg 5. Du
avbryter ett program genom att välja “--”
under “T”, tryck sedan på ENTER.
Om du vill ta bort samtliga titlar, kapitel
eller spår i den ordning du programmerat
dem
1
Följ steg 1 till 3 under “Skapa ett eget
program (Programmerad uppspelning)”.
2
3
Tryck på X och välj “RADERA ALLA”.
Tryck på ENTER.
z Tips!
Du kan använda upprepad uppspelning och
slumpmässig uppspelning för de titlar, kapitel eller
spår som du har programmerat. Under
programmerad uppspelning följer du stegen under
“Upprepad uppspelning” (sid. 38) eller
“Slumpmässig uppspelning” (sid. 37).
3
Obs
• När du spelar upp Super VCD-skivor visas inte
den totala uppspelningstiden för de
programmerade spåren på skärmen.
• Den här funktionen kan du inte använda för
VIDEO CD-skivor med PCB-uppspelning.
◆ När du spelar upp en DVD VIDEO
• TITEL
• KAPITEL
◆ När programmerad uppspelning är
aktiverad
• PÅ: blandar titlar, kapitel eller spår
som du valt för programmerad
uppspelning.
4
Spela upp skivor
◆ När du spelar upp en VIDEO-CD eller
CD
• SPÅR
Uppspelning i slumpmässig
ordning (Slumpmässig
uppspelning)
Du kan låta spelaren “blanda”
uppspelningsordningen för titlar, kapitel eller
spår. Om du väljer en ny slumpmässig
uppspelning kommer ordningen förmodligen
att bli annorlunda.
Välj det alternativ du vill spela upp
med slumpmässig uppspelning
genom att trycka på X/x.
Tryck på ENTER.
Slumpmässig uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
CLEAR
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
ENTER
DISPLAY
1
Tryck två gånger på DISPLAY under
uppspelning (när du spelar upp en CDskiva trycker du en gång).
z Tips!
• Du kan ställa in slumpmässig uppspelning när
spelaren är stoppad. När du valt alternativet
“SLUMPMÄSSIG” trycker du på H.
Slumpmässig uppspelning startar.
• När du valt “KAPITEL” kan upp till 200 kapitel
på en skiva spelas upp i slumpmässig ordning.
Obs
Den här funktionen kan du inte använda för VIDEO
CD-skivor med PCB-uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(SLUMPMÄSSIG) genom
att trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “SLUMPMÄSSIG”
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
AV
TITEL
KAPITEL
,forts.
37
Spela upp upprepade gånger
(Upprepad uppspelning)
Du kan spela alla titlar eller spår på en skiva
eller en enda titel, ett enda kapitel eller ett
enda spår upprepade gånger.
Du kan använda en kombination av lägena
slumpmässig uppspelning och programmerad
uppspelning.
◆ När du spelar upp en VIDEO CD eller
CD
• SKIVA: upprepar alla spår.
• SPÅR: upprepar det aktuella spåret.
◆ När du spelar en DATA CD (MP3ljudspår)
• SKIVA: upprepar alla album.
• ALBUM: upprepar det aktuella
albumet.
• SPÅR: upprepar det aktuella spåret.
◆ När programmerad eller slumpmässig
uppspelning är aktiverad
• PÅ: upprepar programmerad eller
slumpmässig uppspelning.
Återgå till normal uppspelning
CLEAR
Tryck på CLEAR eller välj “AV” i steg 2.
REPEAT
z Tips!
• Du kan ställa in upprepad uppspelning när
spelaren är stoppad. När du valt alternativet
“REPETERA” trycker du på H. Upprepad
uppspelning startar.
• Du kan också välja “REPETERA” i
kontrollmenyn (sid. 12).
1
Obs
Tryck på REPEAT under uppspelning.
Följande meny visas.
SKIVA
2
Välj det alternativ du vill spela upp
upprepade gånger genom att trycka
flera gånger på REPEAT.
◆ När du spelar upp en DVD VIDEO
• SKIVA: upprepar alla titlar.
• TITEL: upprepar den aktuella titeln på
skivan.
• KAPITEL: upprepar det aktuella
kapitlet.
◆ När du spelar upp en DVD-RW
• SKIVA: upprepar alla titlar av den
valda typen.
• TITEL: upprepar den aktuella titeln på
skivan.
• KAPITEL: upprepar det aktuella
kapitlet.
38
Den här funktionen kan du inte använda för VIDEO
CD-skivor med PCB-uppspelning.
Upprepa ett visst avsnitt (A-B
Repetera)
Du kan spela upp ett visst avsnitt av en titel,
kapitel eller spår upprepade gånger. (Den här
funktionen kan du använda om du vill lära dig
texten i en låt eller liknande.)
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryck två gånger på DISPLAY under
uppspelning (när du spelar upp en CDskiva trycker du en gång).
Kontrollmenyn visas.
2
5
När du kommer till slutpunkten (punkt
B) trycker du på ENTER igen.
De inställda punkterna visas och spelaren
börjar upprepa den del som du har valt ut.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
PÅ
KAPITEL
TID
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
DVD VIDEO
AV
INST.
AV
DVD VIDEO
Spela upp skivor
Välj
(A-B REPETERA) genom
att trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “A-B REPETERA”
visas.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
3
Välj “INST. t” genom att trycka på
X/x och tryck sedan på ENTER.
Inställningarna för “A-B REPETERA”
visas.
A-B REPETERA
Ställ in punkt A med
4
ENTER .
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
• När du använder A-B Repetera avbryts
slumpmässig, upprepad och programmerad
uppspelning.
• A-B Repetera fungerar inte för titlar som
innehåller stillbilder på en DVD-RW-skiva i VRläge.
• A-B Repetera fungerar inte över flera titlar på en
DVD-RW-skiva i VR-läge.
Under uppspelning trycker du på
ENTER när du hittat startpunkten
(punkt A) av den del som du vill spela
upp upprepade gånger.
Startpunkten (punkt A) är därmed
inställd.
A-B REPETERA
Ställ in punkt B med
ENTER
.
KAPITEL
TID
A: 18 – 1 : 32 : 55
39
Söka efter ett avsnitt
Söka efter en viss punkt
på en skiva (avsöka,
slowmotion, söka, frysa bildruta)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på en skiva
genom att titta på bilden på TV-skärmen eller
spela upp den långsamt.
Tryck på
m eller M
när skivan
spelas upp. När du hittat den önskade punkten
återgår du till normal uppspelningshastighet
genom att trycka på H. Varje gång du
trycker på
m eller M
under
avsökningen ändras
uppspelningshastigheten. Varje gång du
trycker på knappen ändras indikatorn på det
sätt som visas nedan. De verkliga
hastigheterna kan vara olika för vissa skivor.
Uppspelningsriktning
×2B t 1M t 2M t 3M
3M (endast DVD VIDEO/DVD-RW/
VIDEO-CD)
×2B (endast DVD VIDEO/CD)
Motsatt riktning
×2b t 1m t 2m t 3m
(steg)
3m (endast DVD VIDEO/DVD-RW/
VIDEO-CD)
×2b (endast DVD VIDEO)
(steg)
Uppspelningsratt (endast
DVP-NS330/NS333)
Uppspelningshastigheten “×2B”/“×2b” är
ungefär dubbelt så snabb som normalt.
Uppspelningshastigheten “3M”/“3m” är
snabbare än “2M”/“2m” och
uppspelningshastigheten “2M”/“2m” är
snabbare än “1M”/“1m.”
Granska en bildruta i taget
(Slowmotion)
./> (endast DVP-NS430/NS433)
Obs
Det är inte säkert att alla de funktioner som beskrivs
här går att använda för alla DVD/VIDEO-CDskivor.
Hitta en viss punkt snabbt genom
att spela upp en skiva med
snabbspolning framåt eller
bakåt (Avsökning)
40
Tryck på
m eller M
när spelaren
är i pausläge. Du återgår till normal
uppspelningshastighet genom att trycka på
H.
Uppspelningshastigheten ändras varje gång
du trycker på
m eller M
under
uppspelning i slowmotion. Du kan välja
mellan två hastigheter. Varje gång du trycker
på knappen ändras indikatorn på följande sätt:
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD)
2
y1
Uppspelningshastigheten “2
långsammare än “1
”/“1
”/“2
”.
” är
Använda spelarens
uppspelningsratt (endast DVPNS330/NS333)
Söka efter titel/kapitel/
spår/avsnitt eller
liknande
Med hjälp av uppspelningsratten kan du söka
efter en viss punkt på en skiva på olika sätt.
Gå till nästa kapitel/spår/avsnitt
Hitta en punkt snabbt (Söka)
Om du söker efter en viss punkt i
uppspelningsriktningen vrider du
uppspelningsratten medurs under
uppspelning och håller den kvar där, eller
vrider den moturs om du vill hitta en punkt i
motsatt riktning. När du hittat önskad punkt
återgår du till normal uppspelningshastighet
genom att släppa uppspelningsratten.
Du kan söka efter en viss titel eller ett visst
kapitel på DVD-skivor och på VIDEO-CD/
CD/DATA CD-skivor kan du söka efter spår,
index eller avsnitt. Eftersom titlar och spår
har unika nummer på skivan kan du välja
önskad titel eller spår genom att ange
motsvarande nummer. Du kan också söka
efter ett avsnitt genom att använda tidkoden.
Söka efter ett avsnitt
För att gå till nästa kapitel/spår/avsnitt under
uppspelning vrider du snabbt
uppspelningsratten medurs eller moturs om
du vill gå bakåt.
Sifferknappar
CLEAR
Hitta en punkt snabbt genom att
använda föregående/nästaknappen (Sökning) (endast DVPNS430/NS433)
ENTER
DISPLAY
Du kan söka efter en viss punkt på en skiva
med hjälp av . / > på spelaren.
Under uppspelning håller du > på spelaren
intryckt för att hitta en viss punkt i
uppspelningsriktningen, eller håller .
intryckt om du vill hitta en punkt i motsatt
riktning. När du hittat önskad punkt återgår
du till normal uppspelningshastighet genom
att släppa knappen.
1 Tryck på DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj sökmetod genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar en DVD VIDEO/DVD-RW
skiva
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
TITEL
När spelaren är i pausläget trycker du på
(steg) för att gå till nästa bildruta.
Tryck på
(steg) för att gå till nästa
bildruta (endast DVD). Om du håller knappen
intryckt kan du titta på bildrutorna i en följd
efter varandra. Du återgår till normal
uppspelning genom att trycka på H.
TID/TEXT
KAPITEL
Om du vill söka efter en startpunkt genom att
ange tidkoden väljer du “TID/TEXT”.
◆ När du spelar en VIDEO CD utan PBCuppspelning
SPÅR
INDEX
,forts.
41
◆ När du spelar upp en VIDEO-CD-skiva
med PBC-uppspelning
AVSNITT
INDEX
◆ När du spelar upp en CD-skiva
SPÅR
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Söka efter ett avsnitt med hjälp av
tidkoden (endast DVD VIDEO/DVD-RW)
1
I steg 2 väljer du
TID/TEXT.
“T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) markeras.
2
Tryck på ENTER.
“T **:**:**” ändras till “T --:--:--.”
3
Ange tidkoden med sifferknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Om du t.ex. vill hitta ett avsnitt som
ligger 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder efter början skriver du
“2:10:20”.
INDEX
◆ När du spelar upp en DATA CD-skiva
(MP3-ljud)
ALBUM
SPÅR
Exempel: när du väljer
KAPITEL
markeras “** (**)” (där ** är ett tal).
Talet inom parentes anger det totala antalet
filer, kapitel, spår, index eller avsnitt.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Markerad rad
3 Tryck på ENTER.
“** (**)” ändras till “-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
4 Ange numret för den titel, kapitel,
spår, index eller avsnitt som du
vill söka efter genom att trycka på
X/x eller använd sifferknapparna.
Om du skriver in fel
Radera numret genom att trycka på
CLEAR, ange sedan ett annat nummer.
5 Tryck på ENTER.
Spelaren startar uppspelningen från det
nummer du angav.
42
z Tips!
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW) eller spår (CD)
genom att trycka på sifferknapparna och sedan
ENTER.
• Du kan visa det första avsnittet för titlar, kapitel
eller spår som finns inspelade på skivan på en
skärm som är uppdelad i 9 sektioner. Du kan starta
uppspelningen direkt genom att välja något av de
avsnitt som visas. Mer information finns under
“Avsnittssökning (BILDNAVIGERING)” på
nästa sida.
Obs
• Numret som visas för titeln, kapitlet eller spåret är
samma nummer som finns inspelat på skivan.
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVD-RW
i VR-läge.
• Du kan inte söka efter att avsnitt på en DVD+RWskiva med hjälp av tidkoden.
Återgå till normal uppspelning
Avsnittssökning
Tryck på O RETURN.
(BILDNAVIGERING)
z Tips!
Du kan också välja “BILDNAVIGERING” från
kontrollmenyn (sid. 12).
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre
skärmar och på det sättet få en överblick för
att snabbt kunna hitta önskat avsnitt.
Utföra avsökning efter titel,
kapitel eller spår (VISA TITEL,
VISA KAPITEL, VISA SPÅR)
Söka efter ett avsnitt
PICTURE
NAVI
Obs
• Du kan inte använda “BILDNAVIGERING” när
du spelar upp Super VCD-skivor.
• Det är inte säkert att du kan använda alla de
funktioner som beskrivs här; det beror på vilken
skiva du spelar upp.
• När du använder de här funktionerna är ljudet
avstängt.
ENTER
RETURN
1 Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande meny visas.
VISA KAPITEL
ENTER
2 Välj önskat alternativ genom att
trycka flera gånger på PICTURE
NAVI.
Vad de olika alternativen innebär
förklaras i det följande.
• VISA KAPITEL (endast DVD VIDEO)
• VISA TITEL (endast DVD VIDEO)
• VISA SPÅR (endast VIDEO CD)
3 Tryck på ENTER.
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre skärmar
och visa det titelns, kapitlets eller spårets
första avsnitt.
Du kan också starta uppspelningen från den
valda titeln, det valda kapitlet eller spåret. När
du utfört steg 3 under ”Avsnittssökning
(BILDNAVIGERING)” ovan, väljer du
avsnittet med hjälp av C/X/x/c och trycker
sedan på ENTER.
z Tips!
Om det finns fler än 9 titlar, kapitel eller spår visas
V i skärmens högra hörn.
För att visa övriga titlar, kapitel eller spår väljer du
det avsnitt som visas i det nedre högra hörnet
(position 9) och trycker sedan på x. Om du vill
återgå till föregående avsnitt väljer du avsnittet
överst till vänster (position 1) och trycker på X.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
43
Visa information om skivan
Kontrollera
uppspelningstiden och
återstående tid
Du kan kontrollera uppspelningstiden och
den återstående tiden för den aktuella titeln
liksom för det aktuella kapitlet eller spåret.
Du kan också granska DVD/CD-text eller
spårnamn (MP3-ljud) som finns inspelade på
skivan.
TIME/TEXT
◆ När du spelar upp en DVD VIDEO- eller
DVD-RW-skiva
• T *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–*:*:*
Återstående tid för den aktuella titeln
• C *:*:*
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–*:*:*
Återstående tid för det aktuella kapitlet
◆ När du spelar upp en VIDEO-CD-skiva
(med PBC-funktioner)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella
scenen
◆ När du spelar upp en VIDEO-CD- (utan
PBC-funktioner) eller en CD-skiva
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
• T–*:*
Återstående tid för det aktuella spåret
• D *:*
Uppspelningstid för den aktuella skivan
• D –*:*
Återstående tid för den aktuella skivan
◆ När du spelar upp en DATA CD-skiva
(MP3-ljud)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
◆ När du spelar upp en Super VCD-skiva
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
1 Tryck på TIME/TEXT under
uppspelning.
Följande meny visas.
T 1:01:57
Tids-information
2 Ändra tidsinformationen genom
Kontrollera DVD/CD-text eller spår och
albumnamn (MP3-ljud)
Tryck flera gånger på TIME/TEXT i steg 2
för att visa textinformationen som finns
inspelad på en DVD VIDEO/CD/DATA CD.
DVD/CD-text visas bara när det finns text
inspelad på skivan. Du kan inte ändra
textinformationen. Om det inte finns någon
textinformation på skivan visas “NO TEXT”.
att trycka flera gånger på TIME/
TEXT.
Vad teckenfönstret visar och vilken typ
av tid som du kan ändra beror på den
skiva du använder.
44
BRAHMS SYMPHONY
För DATA CD-skivor visas spår och
albumnamn för MP3-spår (sid. 47).
Granska information på
frontpanelens teckenfönster
Du kan visa tid och textinformation på TVskärmen men också på frontpanelens
teckenfönster. Informationen i frontpanelens
teckenfönster ändras på följande sätt när du
ändrar tidsinformationen på TV-skärmen.
När du spelar upp en VIDEO-CD- (utan
PBC-funktioner) eller en CD-skiva
Uppspelningstid för och nummer på
aktuellt spår
Återstående tid för det aktuella
spåret
När du spelar upp en DVD VIDEO- eller
DVD-RW-skiva
Uppspelningstid för skivan
Återstående tid för den aktuella
titeln
Återstående tid för skivan
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
Text
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Aktuellt spår och indexnummer
Visa information om skivan
Uppspelningstid för den aktuella titeln
(återgår automatiskt till början)
Text
Aktuell titel och kapitelnummer
(återgår automatiskt till början)
När du spelar upp en DATA CD-skiva
(MP3-ljud)
Uppspelningstid för och nummer på
aktuellt spår
z Tips!
• Avsnittsnummer och uppspelningstid visas när du
spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner.
• Text som är för lång för att få plats på en rad rullas
över frontpanelens teckenfönster.
• Du kan också granska tidsinformation och text via
kontrollmenyn (sid. 12).
Obs
• Beroende på vilken skiva eller vilket avsnitt som
spelas upp är det inte säkert att DVD/CD-text
eller spårnamn visas.
• Spelaren kan bara visa den första nivån av text på
DVD/CD-skivor, t.ex. skivans namn eller titel.
• Uppspelningstiden för MP3-ljudspår kanske inte
visas korrekt.
Spårnamn
45
Granska
uppspelningsinformation
Du kan visa information om till exempel
bithastighet eller vilket lager på skivan som
spelas upp.
• LAGER: visar lager och var
informationen hämtas (pickupens
plats).
4
Tryck på ENTER.
Stänga fönstret AVANCERAD
Välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
TIME/TEXT
Visning av de olika alternativen
Genom att trycka flera gånger på knappen
DISPLAY kan du visa antingen “BIT
HASTIGHET” eller “LAGER”, beroende på
vad du valde under “AVANCERAD”.
◆BIT HASTIGHET
ENTER
DISPLAY
BIT HASTIGHET
384kbps
0
Granska
uppspelningsinformation på
DVD-skivor (AVANCERAD)
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
genom att trycka på X/x.
(AVANCERAD) och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “AVANCERAD” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
10
Mbps
Video
När du spelar MPEG-ljudspår
BIT HASTIGHET
kbps
1000
0
0
1
5
Ljud
5
10
Mbps
Ljud
Video
Bithastigheten visar mängden video/
ljudinformation per sekund på en skiva. När
du spelar upp en skiva visas en ungefärlig
bithastighet för den uppspelade bilden Mbps
(megabit per sekund) och för ljudet visas
bithastigheten som kbps (kilobit per sekund).
Ju högre bithastighet, desto större mängd
information. Detta betyder emellertid inte
alltid bättre bild och ljudkvalitet.
◆LAGER
Visas när DVD-skivan
har dubbla lager
BIT HASTIGHET
AV
BIT HASTIGHET
LAGER
3
BIT HASTIGHET
384 kbps
0
5
10
Mbps
Välj alternativ genom att trycka på
X/x.
Mer information om alternativen finns
under “Visning av de olika alternativen”.
• BIT HASTIGHET: visar
bithastigheten.
46
Anger den ungefärlig uppspelningspunkten
för skivan som spelas upp.
Om det är en DVD-skiva med dubbla lager
anger spelaren vilket lager som spelas upp
(“Layer 0” eller “Layer 1”).
Mer information om lager finns på se sid. 71
(DVD VIDEO).
Granska
uppspelningsinformation för
DATA CD-skivor
Genom att trycka på TIME/TEXT när du
spelar upp MP3-ljudspår från en DATA CD
kan du visa bithastigheten för ljudet
(mängden ljudinformation per sekund för den
aktuella ljudsignalen).
Bit hastighet
T
17:30
128k
Albumnamn
Spårnamn
Visa information om skivan
JAZZ
RIVER SIDE
47
2 Välj önskad ljudsignal genom att
Ljudinställningar
Ändra ljudet
Om du spelar upp en DVD VIDEO som är
inspelad med flera ljudformat (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD VIDEO-skivan är
inspelad med flerspråkigt ljud kan du också
byta språk.
När det gäller CD-, DATA CD- och VIDEOCD-skivor kan du välja ljudet från höger eller
vänster kanal och sända ut ljudet från den
kanal du valt genom både höger och vänster
högtalare. Du kanske till exempel spelar upp
en skiva där sången ligger på höger kanal och
instrumenten på vänster kanal. Då kan du få
ut enbart instrumenten genom båda
högtalarna genom att välja vänster kanal.
DISPLAY
1 Tryc på
(audio) under
uppspelning.
Följande meny visas.
trycka flera gånger på
(audio).
◆ När du spelar upp DVD VIDEO
Vilka språk du kan välja bestäms av DVD
VIDEO-skivan.
När 4 siffror visas representerar de en
språkkod. I “Kodlista över språk” på sid.
74 finns information om de olika
språkkoder som används. Om samma
språkkod visas två eller flera gånger
betyder det att DVD VIDEO-skivan är
inspelad med flera ljudformat.
◆ När du spelar upp DVD-RW
Vilka typer av ljudspår som finns
inspelade visas. Standardinställningen är
understruken.
Exempel:
• 1: HUVUDKANAL (huvudljud)
• 1: SUBKANAL (sekundärljud)
• 1: HUVUDKANAL+SUBKANAL
(huvudljud och sekundärljud)
◆ När du spelar upp VIDEO-CD, CD eller
DATA CD (MP3 audio)
Standardinställningen är understruken.
• STEREO: Vanligt standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från vänster kanal (i mono)
• 2/H: Ljudet från höger kanal (i mono)
◆ När du spelar upp Super VCD
Standardinställningen är understruken.
• 1:STEREO: Stereoljudet från ljudspår 1
• 1:1/V: Ljudet från vänster kanal på
ljudspår 1 (i mono)
• 1:2/H: Ljudet från höger kanal på
ljudspår 1 (i mono)
• 2:STEREO: Stereoljudet från ljudspår 2
• 2:1/V: Ljudet från vänster kanal på
ljudspår 2 (i mono)
• 2:2/H: Ljudet från höger kanal på
ljudspår 2 (i mono)
z Tips!
Du kan också välja “LJUD” på kontrollmenyn (sid.
12).
1:ENGELSKA
Obs
Om du spelar upp en Super VCD-skiva som saknar
ljudspår 2 hörs inget ljud om du väljer
“2:STEREO”, “2:1/V” eller “2:2/H”.
48
Visa information om ljudet på
skivan
z Tips!
För Dolby Digital och DTS visas “LFE” alltid
inramat oavsett om LFE-signalens komponent
sänds ut eller ej.
Visa kontrollmenyn genom att trycka på
DISPLAY under uppspelning. Välj “LJUD”
med hjälp av X/x. De kanaler som spelas upp
visas på skärmen.
I exempelvis Dolby Digital kan flera signaler,
från mono till 5.1 kanaler, vara inspelade på
en DVD VIDEO-skiva. Hur många kanaler
som finns inspelade varierar mellan olika
DVD VIDEO-skivor.
Om “DTS” är ställt på “AV” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” visas inte DTS-spåret
som alternativ på skärmen även om det finns DTSspår på skivan (sid. 67).
Obs
Aktuellt ljudformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSKA
DVD VIDEO
L
C
R
LFE
LS
RS
Ljudinställningar
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
Aktuellt programformat som spelas upp**
*“PCM”, “MPEG”, “DTS” eller “DOLBY
DIGITAL” visas.
I fallet “DOLBY DIGITAL” visas
kanalerna i det spår som spelas upp med
siffror enligt följande:
För Dolby Digital 5.1 kanaler:
Bakre komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 + LFE-komponent 1
(lågfrekvens)
Mittre komponent
**Bokstäverna i visningen av
programformatet indikerar följande
ljudkomponenter:
L: Främre (vänster)
R: Främre (höger)
C: Mittre
LS: Bakre (vänster)
RS: Bakre (höger)
S:
Bakre (mono): Den bakre
komponenten i den bearbetade
Dolby Surround-signalen och
Dolby Digital-signalen
LFE: Lågfrekvenssignal
49
Inställningar för TV
Virtual Surround (TVS)
Om du ansluter en stereo-TV eller 2 främre
högtalare ger TVS (TV Virtual Surround)
surroundeffekter genom att skapa en ljudbild
som imiterar bakre högtalare med hjälp av
ljudet från de främre högtalarna (L, vänster
och R, höger) utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna. TVS har utvecklats
av Sony just för att du ska kunna få
surroundljud trots att du bara använder en
vanlig stereo-TV.
Om spelaren är inställd så att den sänder ut
signalen via DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL*)-kontakten hörs
surroundeffekten bara om “DOLBY
DIGITAL” är ställt på “D-PCM” och
“MPEG” är ställt på “PCM” under
“LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 66).
* Endast för DVP-NS430/NS433.
SUR
1 Tryck på SUR under uppspelning.
Följande meny visas.
TVS DYNAMIK
50
2 Välj något av TVS-ljuden genom
att trycka flera gånger på SUR.
Här följer en förklaring av vad de olika
alternativen innebär.
• TVS DYNAMIK
• TVS RYMD
• TVS NATT
• TVS STANDARD
Avbryta en inställning
Välj “AV” i steg 2.
◆TVS DYNAMIK
Av ljudet från de främre högtalarna (L/R,
vänster/höger) skapas ett par virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna.
Det här läget fungerar bäst när avståndet
mellan den främre vänstra (L) högtalaren och
den främre högra (R) högtalaren är kort,
ungefär som avståndet mellan de inbyggda
högtalarna i en stereo-TV.
TV
◆TVS RYMD
Av ljudet från de främre högtalarna (L/R,
vänster/höger) skapas ett par virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna. Den uppsättning
virtuella högtalare som skapas visas på
nedanstående bild.
Det här läget fungerar bäst när avståndet
mellan den främre vänstra (L) högtalaren och
den främre högra (R) högtalaren är kort,
ungefär som avståndet mellan de inbyggda
högtalarna i en stereo-TV.
TV
◆TVS NATT
Starka ljud, t.ex. ljudet från explosioner,
dämpas medan svagare ljud förblir
opåverkade. Det här läget rekommenderas
när du vill höra dialogen och ändå få
surroundljudet från “TVS RYMD” trots att
du lyssnar på låg volym.
◆TVS STANDARD
Av ljudet från de främre högtalarna (L/R,
vänster/höger) skapas ett par virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna. Den uppsättning
virtuella högtalare som skapas visas på
nedanstående bild. Det här läget använder du
när du vill använda TVS och har 2 separata
högtalare.
L
R
Ljudinställningar
L: Främre högtalare (vänster)
R: Främre högtalare (höger)
: Virtuell högtalare
z Tips!
• Du kan välja “TVS” genom att trycka på
spelarens SURROUND-knapp.
• Du kan också välja “TVS” på kontrollmenyn (sid.
12).
Obs
• Surroundeffekten blir svår att uppfatta om
signalen som spelas upp saknar komponent för de
bakre högtalarna.
• Stäng av surroundljudet på den anslutna TVn och
förstärkaren (mottagaren) när du använder något
av TVS-lägena.
• Du bör lyssna från en plats mellan högtalarna och
på lika avstånd från dem. Se också till att
högtalarna är placerade under likvärdiga
förhållanden med tanke på rummet.
• Det finns vissa skillnader i hur ljudet från olika
skivor blir när du använder “TVS NATT”.
• Om du lyssnar på MPEG-ljud via DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)-kontakten och
ställer “MPEG” på MPEG i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” hörs inget ljud från
högtalarna när du väljer något av TVS-lägena.
51
Visa undertext
Titta på filmer
Byta kameravinkel
Om olika kameravinklar (multi angles) finns
inspelade på DVD VIDEO-skivan för ett visst
avsnitt visas “ ” i frontpanelens
teckenfönster. Det betyder att du kan byta
kameravinkel.
Om det finns undertext (textremsor)
inspelade på skivan kan du ändra dem eller
visa/stänga av dem när som helst när DVDskivan spelas upp.
1 Tryck på
(undertext) under
uppspelning.
1 Tryck på
(vinkel) under
Följande meny visas.
uppspelning.
1:ENGELSKA
Numret för kameravinkelns visas i
teckenfönstret.
2
2 Välj inställning genom att trycka
flera gånger på
2 Välj kameravinkelns nummer
genom att trycka flera gånger på
(vinkel).
Kameravinkeln för avsnittet ändras till
den du valt.
z Tips!
Du kan också välja “VINKEL” i kontrollmenyn
(sid. 12).
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte byta
kameravinkel även om det finns flera
kameravinklar inspelade på DVD VIDEO-skivan.
(undertext).
◆ När du spelar upp en DVD VIDEO
Välj språk.
Vilka språk du kan välja varierar mellan
olika DVD VIDEO-skivor.
När 4 siffror visas representerar de en
språkkod. Mer information om de
språkkoder som används finns under
“Kodlista över språk” på sid. 74.
◆ När du spelar upp en DVD-RW
Välj “PÅ”.
Stänga av undertexter
Välj “AV” i steg 2.
z Tips!
Du kan också välja “UNDERTEXT” i
kontrollmenyn (sid. 12).
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om flerspråkiga undertexter är
inspelade på skivan. I vissa fall går de inte heller att
stänga av.
52
Justering av
bildkvaliteten (BNR)
4 Tryck på ENTER.
Skivan spelas upp med den inställning du
valt.
Stänga av “BNR”
Funktionen BNR (Block Noise Reduction)
påverkar bildkvaliteten genom att minska
“block noise” eller de mosaikliknande
mönster som ibland kan visas på TVn.
Välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
• Om inställningen gör att konturerna på bilden på
skärmen blir oskarpa ställer du “BNR” på “AV”.
• För vissa skivor och avsnitt har “BNR” ingen
effekt eller effekten kan vara svår att uppfatta.
Titta på filmer
ENTER
DISPLAY
1 Tryck två gånger på DISPLAY
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(BNR) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “BNR” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
1
2
3
AV
DVD VIDEO
3 Välj en nivå genom att trycka på
X/x.
• 1: minskar “block noise”.
• 2: minskar “block noise” ytterligare
jämfört med läge 1.
• 3: minskar “block noise” ytterligare
jämfört med läge 2.
53
Justera den uppspelade
bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR)
Du kan ställa in videosignalen från spelaren
för DVD- eller VIDEO-CD-skivor så att du
får den bildkvalitet du vill ha. Välj den
inställning som passar bäst för det program
som du tittar på.
PICTURE
MODE
1 Tryck på PICTURE MODE under
uppspelning.
Följande meny visas.
DYNAMISK 1
2 Välj önskad inställning genom att
trycka flera gånger på PICTURE
MODE.
Standardinställningen är understruken.
• STANDARD: visar bilden med
standardkvalitet.
• DYNAMISK 1: gör att bilden
framträder starkt markerad genom att
bildkontrast ökas liksom intensiteten på
färgerna.
• DYNAMISK 2: gör bilden mer
framträdande än DYNAMISK 1 genom
att ytterligare förstärka bildkontrasten
och färgintensiteten.
54
• FILM 1: gör detaljer i mörkare partier
av bilden tydligare genom att öka nivån
för svart färg.
• FILM 2: gör vita färger ljusare och
svarta färger fylligare samtidigt som
färgintensiteten ökas.
z Tips!
• När du tittar på film rekommenderas du att välja
“FILM 1” eller “FILM 2”.
• Du kan också ställa in bilden genom att trycka på
PICTURE MODE-knappen på spelaren.
• Du kan också välja “EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR” i kontrollmenyn (sid.
12).
Förbättra den
uppspelade bilden (DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING)
3 Välj nivå genom att trycka på X/x.
•
•
•
•
1: förstärker konturerna.
2: förstärker konturerna mer än läge 1.
3: förstärker konturerna mer än läge 2.
MJUKARE: gör bilden mjukare (endast
DVD).
4 Tryck på ENTER.
DVE (Digital Video Enhancer), den digitala
bildförbättringsfunktionen, gör att bilden
framträder klarare och skarpare genom att
förstärka bildkonturerna på TV-skärmen.
Den här funktionen kan också mjuka upp
skärmbilden.
Skivan spelas upp med den inställning du
valt.
Stänga av “DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING”
Välj “AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
ENTER
Titta på filmer
Obs
Eventuella störningar på skivan kan förstärkas
beroende på vilken inställning du har valt. I så fall
rekommenderas du att använda BNR-funktionen
(sid. 53) tillsammans med DVE-funktionen. Blir det
fortfarande ingen förbättring bör du minska DVEnivån eller välja “MJUKARE” (endast DVD) i steg
3 ovan.
DISPLAY
1 Tryck två gånger på DISPLAY
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
1
2
3
MJUKARE
AV
55
3
Använda olika tilläggsfunktioner
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “BARNLÅS” visas.
Låsa skivor (ANPASSAT
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BARNLÅS, BARNLÅS)
Du kan välja mellan två olika typer av
uppspelningsbegränsningar för den önskade
skivan.
• Anpassat barnlås
Du kan ställa in
uppspelningsbegränsningarna så att det inte
går att använda spelaren för att spela upp
olämpliga skivor på spelaren.
• Barnlås
För vissa DVD VIDEO-skivor finns
begränsningar när det gäller rätten att spela
upp materialet på dem; t.ex. på grund av
användarens ålder. Vissa avsnitt kan
blockeras eller bytas ut mot andra avsnitt.
Samma lösenord används för barnlåset som
för det anpassade barnlåset.
DVD VIDEO
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
4
Välj “PÅ t” genom att trycka på X/x
och tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Menyn för inmatning av nytt lösenord
visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffror och tryck sedan på ENTER .
Anpassat barnlås
Ange ett lösenord bestående av 4 siffror
med hjälp av sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Fönstret för att bekräfta lösenordet visas.
Du kan ställa in samma lösenord för Anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
låset för skiva nummer 41 raderas
inställningarna för den första skivan.
◆ Om du redan har angett ett lösenord.
Fönstret för att ange lösenordet visas.
Sifferknappar
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
ENTER
5
DISPLAY
1
Sätt in den skiva du vill låsa.
Om skivan spelas upp stoppar du
uppspelningen genom att trycka på x.
2
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
56
Ange det fyrsiffriga lösenordet med
hjälp av sifferknapparna, tryck sedan
på ENTER.
“Anpassat barnlås används.” visas och
kontrollmenyn visas på nytt.
Stänga av funktionen Anpassat barnlås
1
Följ steg 1 till 3 under “Anpassat
barnlås”.
2
Välj “AV t” genom att trycka på X/x
och tryck sedan på ENTER.
3
Ange det 4 siffror lösenordet med hjälp
av sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
Sifferknappar
ENTER
Spela upp en skiva för vilken funktionen
Anpassat barnlås används
1
DISPLAY
Sätt i skivan som det anpassade barnlåset
används på.
Menyn “ANPASSAT BARNLÅS” visas.
1
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
2
Ange det 4 siffror lösenordet med hjälp
av sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
Du kan nu spela upp skivan.
z Tips!
Om du glömmer koden matar du in de 6 siffrorna
“199703” med hjälp av sifferknapparna när du
uppmanas att ange lösenordet för “ANPASSAT
BARNLÅS” och trycker sedan på ENTER. Du
uppmanas sedan att ange ett nytt fyrsiffrigt
lösenord.
Obs
När du väl aktiverat det anpassade barnlåset för en
inspelad skiva, t.ex. en DVD-RW-skiva, kan det
hända att fönstret för inmatning av koden visas igen
när du satt i en annan inspelad skiva. Spela upp
skivan genom att ange koden.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
3
Välj “SPELARE t” genom att trycka
på X/x och tryck sedan på ENTER.
Använda olika tilläggsfunktioner
Alternativen för “BARNLÅS” visas.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Menyn för inmatning av nytt lösenord
visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffror och tryck sedan på ENTER .
Barnlås (begränsad uppspelning)
För vissa DVD VIDEO-skivor finns begränsningar
när det gäller rätten att spela upp materialet på dem;
t.ex. på grund av användarens ålder. Med
funktionen “BARNLÅS” kan du ställa in en
nivå som begränsar uppspelningen.
Ange ett lösenord bestående av 4 siffror
med hjälp av sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Fönstret för att bekräfta lösenordet visas.
,forts.
57
◆ Om du redan har angett ett lösenord.
Fönstret för att ange lösenordet visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
8:
7:
6:
5:
.
8
4
Ange det 4 siffror lösenordet med
hjälp av sifferknapparna, tryck sedan
på ENTER.
Välj önskad nivå med hjälp av X/x,
tryck sedan på ENTER.
Inställningen av barnlåset är färdig.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Menyn för inställning av nivån för
begränsad uppspelning visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
NC17
R
AV
USA
4:
PG13
USA
Ju lägre värde, desto striktare blir
begränsningen.
Stänga av barnlåsfunktionen
5
Välj “STANDARD” genom att trycka på
X/x och tryck sedan på ENTER.
De alternativ som du kan välja mellan för
inställningen “STANDARD” visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
6
AV
USA
USA
ÖVRIGA
Välj ett geografiskt område som nivå
för uppspelningsbegränsningen
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Du har nu valt ett geografiskt område.
Om du väljer “ÖVRIGA t” anger en
standardkod från tabellen på sid. 59 med
hjälp av sifferknapparna.
7
Välj “NIVÅ” genom att trycka på X/x
och tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för “NIVÅ”
visas.
58
Ställ “NIVÅ” på “AV” i steg 8.
Spela upp en skiva för vilken barnlåset
används
1
Sätt i skivan och tryck på H.
Fönstret för att ange lösenordet visas.
2
Ange det 4 siffror lösenordet med hjälp
av sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
Spelaren startar uppspelningen.
z Tips!
Om du glömmer koden tar du ur skivan och
upprepar steg 1 till 3 under “Barnlås (begränsad
uppspelning)”. När du ombeds att mata in koden
anger du “199703” med hjälp av sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER. Du uppmanas sedan att
ange ett nytt 4 siffror lösenord. När du angett en ny
4 siffror kod sätter du in skivan igen och trycker på
H. Mata in det nya lösenordet när menyn för
inmatning av lösenord visas.
Obs
• Du kan inte begränsa uppspelningen på den här
spelarn när du spelar upp skivor som inte har stöd
för barnlås.
• För vissa skivor ombeds du att ändra nivån på
barnlåset när du spelar upp skivan. I så fall anger
du lösenordet och ändrar sedan nivån. Om du
avbryter läget för återupptagen uppspelning
återgår nivån till den tidigare nivån.
Områdeskod
Byta lösenord
Standard
Kodnummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerna
2424
Finland
2165
Frankrike
2174
Indien
2248
Indonesien
2238
Italien
2254
Japan
2276
Kanada
2079
1
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för “BARNLÅS” visas.
3
Välj “LÖSENORD t” genom att
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Fönstret för att ange lösenordet visas.
Ange det 4 siffror lösenordet med
hjälp av sifferknapparna, tryck sedan
på ENTER.
5
Ange ett nytt lösenord som består av 4
siffror med hjälp av sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
6
Bekräfta det fyrsiffriga lösenordet
genom att mata in det igen med hjälp
av sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexico
2362
Nederländerna
2376
Nya Zeeland
2390
Norge
2379
Om du råkar ange fel kod
Österrike
2046
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
mata in det rätta lösenordet.
Pakistan
2427
Portugal
2436
Om du skriver fel
Ryssland
2489
Tryck på O RETURN.
Schweiz
2086
Stänga menyn
Singapore
2501
Spanien
2149
Tryck flera gånger på DISPLAY tills menyn
stängs.
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
Använda olika tilläggsfunktioner
4
59
Kontrollera TVn med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan ställa in nivån på ljudet, välja
ingångskälla och slå på och av strömmen till
en Sony TV med den medföljande
fjärrkontrollen.
Kontrollera andra TV-apparater
med fjärrkontrollen
Du kan också kontrollera ljudnivå,
ingångskälla och strömmen till TV-apparater
från andra tillverkare.
Om den TV du använder finns i nedanstående
tabell anger du tillverkarens kod.
1
Håll TV [/1 intryckt och tryck på
sifferknapparna för att ange TVapparatens tillverkningskod (se
nedanstående tabell).
2
Släpp upp TV [/1.
TV
Sifferknappar
Kodnummer för de TV-apparater du kan
kontrollera
Om det finns fler än ett kodnummer i listan
provar du ett nummer i taget tills du hittar det
som fungerar för den TV du använder.
Tillverkare
Kodnummer
Sony (ursprunglig 01
inställning)
Du kan kontrollera TVn med nedanstående
knappar.
Aiwa (ursprunglig 01
inställning)
Grundig
11
Hitachi
24
Slå på/av strömmen till TVn
JVC
33
2 (volym) +/–
Ställa in ljudvolymen på TVn
LG
06
t (TV/video)
Växla TVns ingångskälla
mellan TV och övriga
ingångsskällor.
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06
Genom att
trycka på
Kan du
TV [/1
Obs
Beroende på vilken enhet du ansluter kan det hända
att du inte kan kontrollera TVn med vissa knappar.
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Obs
• Om du anger ett nytt kodnummer raderas det
kodnummer du tidigare angett.
• När du byter batterierna i fjärrkontrollen kan det
hända att det kodnumret återställs till det
ursprungliga värdet. Då får du ställa in kodnumret
igen.
60
3 Välj “ANPASSAD” genom att
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsmenyn
Från inställningsmenyn kan du göra olika
inställningar för alternativ som t.ex. bild och
ljud. Du kan bland annat ställa in språk för
undertexter och inställningsmeny. Mer
information om de olika alternativen på
inställningsmenyn finns på sid. 62 till sid. 67.
Obs
Uppspelningsinställningar som lagrats på en viss
skiva har prioritet över inställningarna på
inställningsmenyn och det är inte i alla lägen säkert
att samtliga de funktioner som beskrivs går att
använda.
trycka på X/x och tryck sedan på
ENTER.
Inställningsmenyn visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
ENGELSKA
SKÄRMTEXT:
MENY:
ENGELSKA
URSPRUNGLIG
LJUD:
ENGELSKA
UNDERTEXT:
4 Välj inställningsalternativ från
inställningsmenyns lista genom
att trycka på X/x:
“SPRÅKINSTÄLLNING”,
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” eller
“LJUDINSTÄLLNINGAR”. Tryck
sedan på ENTER.
Valt alternativ
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
Inställningar och justeringar
Därmed har du valt ett av
inställningsalternativen.
Exempel:
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Inställningsalternativ
i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(INSTÄLLNINGAR)
genom att trycka på X/x och tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för “INSTÄLLNINGAR”
visas.
( 47 )
:
:
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
SNABB
DVD VIDEO
5 Välj alternativ med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Inställningsmöjligheterna för det valda
alternativet visas.
Exempel: “TV-TYP”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Alternativ
,forts.
61
6 Välj inställning med X/x och tryck
sedan på ENTER.
Därmed är inställningen utförd.
Exempel: “4:3 PAN&SCAN”
Vald inställning
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
Välja språk för menyer
eller ljudspår
(SPRÅKINSTÄLLNING)
Via “SPRÅKINSTÄLLNING” kan du välja
mellan olika språk för skärmmenyer och ljud.
Välj “SPRÅKINSTÄLLNING” i
inställningsmenyn. Mer information om hur
du använder teckenfönstret, se “Använda
inställningsmenyn” (sid. 61).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Stänga menyn
SVENSKA
SVENSKA
URSPRUNGLIG
SVENSKA
Tryck flera gånger på DISPLAY tills menyn
stängs.
Starta läget för snabbinställning
Välj “SNABB” i steg 3. Du gör de
grundläggande inställningarna genom att
följa instruktionerna från steg 5 i förklaringen
till snabbinställningarna (sid. 23).
Återställa alla inställningar som gjorts
under “INSTÄLLNINGAR”
1
Välj “ÅTERSTÄLLA” i steg 3 och tryck
sedan på ENTER.
2
Välj “JA” med X/x.
I det här läget kan du också avbryta
processen och återgå till kontrollmenyn
genom att välja “NEJ”.
3
Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklarats på sid.
62 till sid. 67 återgår till de ursprungliga
inställningarna. Tryck inte på [/1 under
tiden som spelaren återställer
inställningarna; den här proceduren tar
några sekunder att utföra.
◆ SKÄRMTEXT (skärmmenyer)
Ändrar språk för skärmtexten, menyerna som
visas på skärmen.
◆ MENY (endast DVD VIDEO)
Du kan välja språk för skivans menyer.
◆ LJUD (endast DVD VIDEO)
Byter språk för ljudet.
Om du väljer “URSPRUNGLIG” väljer du
det språk som har prioritet på skivan.
◆ UNDERTEXT (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk på undertexten (textremsorna)
som finns inspelad på DVD VIDEO-skivan.
Om du väljer “AUTO LJUD” ändras språket
för textremsorna enligt det språk du valde för
ljudet.
z Tips!
Om du väljer “ÖVRIGA t” i “MENY”,
“UNDERTEXT” eller “LJUD” anger du en
språkkod med hjälp av “Kodlista över språk” på
sid. 74 och sifferknapparna.
Obs
Om du väljer ett språk för “MENY”,
“UNDERTEXT” eller “LJUD” som inte är
tillgängligt på DVD VIDEO-skivan väljs
automatiskt ett av de tillgängliga språken.
62
Inställningar för
visningen
16:9
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Vilka inställningar du väljer beror på vilken
TV du anslutit.
Välj “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
inställningsmenyn. För information om hur
du använder inställningsmenyn, se “Använda
inställningsmenyn” (sid. 61).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
4:3 PAN&SCAN
Obs
För vissa DVD-skivor väljs “4:3
BREVLÅDEFORMAT” automatiskt istället för
“4:3 PAN&SCAN” eller tvärtom.
◆ SKÄRMSLÄCKARE
16:9
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Stänger av skärmsläckaren.
◆ TV-TYP
Det här läget väljer du när du
har anslutit en bredbilds-TV
eller en TV med
bredbildsfunktion.
4:3
Det här läget väljer du när du
BREVLÅDE- har anslutit en TV med
FORMAT
bildskärmsproportionerna 4:3.
Visar bredbild med svarta band
upptill och nedtill på skärmen.
4:3
Det här läget väljer du när du
PAN&SCAN har anslutit en TV med
bildskärmsproportionerna 4:3.
Visar bredbild så att den täcker
hela skärmen, men med de delar
som inte får plats beskurna.
◆ BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller den bild som ska
visas på TV-skärmen i stoppläget eller när du
spelar upp en CD- eller DATA CD-skiva
(MP3-ljudspår).
Inställningar och justeringar
Välj de bildproportioner som passar den
anslutna TVn (standard 4:3 eller
bredbildsläge).
Skärmsläckaren aktiveras när du lämnar
spelaren i paus- eller stoppläget under mer än
15 minuter, eller när du spelar upp en CD- eller
DATA CD-skiva (MP3-ljudspår) längre tid än
15 minuter. Skärmsläckaren hindrar att
skärmen skadas (genom inbrända skuggbilder).
Du stänger av skärmsläckaren genom att trycka
på H.
INNEHÅLLS Innehållsbilden (en stillbild)
BILD
visas, men bara om det finns en
bakgrundsbild inspelad på
skivan (CD-EXTRA osv.). Om
det inte finns någon
innehållsbild på skivan visas
istället bilden ”GRAFIK”.
GRAFIK
En bild som finns lagrad i
spelarens minne visas.
BLÅ
Bakgrundsfärgen är blå.
SVART
Bakgrundsfärgen är svart.
,forts.
63
◆ LINE
Väljer den metod som används för att sända
videosignaler via LINE (RGB)-TVkontakten på spelarens baksida.
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
S VIDEO
Sänder ut S-videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs
• Om den TV du använder inte kan hantera
S VIDEO- eller RGB-signaler visas ingen bild på
TV-skärmen även om du väljer “S VIDEO” eller
“RGB”. Mer information finns i
bruksanvisningen som medföljer TVn.
• Om TVn bara har en SCART (EURO AV)kontakt ska du inte välja “S VIDEO”.
Egna inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Det här inställningsalternativet använder du
för att göra inställningar som rör uppspelning
och andra inställningar.
Välj “SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
inställningsmenyn. För information om hur
du använder inställningsmenyn, se “Använda
inställningsmenyn” (sid. 61).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AUTOMATISK AVSTÄNGNING:
PÅ
AUTOUPPSPELNING:
AV
DIMMER:
LJUS
AUTO
PAUSLÄGE:
AV
SPÅRVAL:
PÅ
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
◆ AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Slår på/av den automatiska avstängningen.
PÅ
Spelaren växlar över till
standbyläge om du lämnar den i
stoppläge mer än 30 minuter.
AV
Stänger av den här funktionen.
◆ AUTOUPPSPELNING
Slår på/av inställningen för automatisk
uppspelning. Den här funktionen kan du t.ex.
använda när spelaren är ansluten till en timer
(medföljer inte).
AV
Stänger av den här funktionen.
PÅ
Startar uppspelningen
automatiskt när strömmen till
spelaren slås på.
◆ DIMMER
Justerar belysningen i frontpanelens
teckenfönster.
64
LJUS
Gör belysningen starkare.
MÖRK
Gör belysningen svagare.
◆ PAUSLÄGE (endast DVD VIDEO/DVDRW)
Väljer bild i pausläget.
AUTO
STILLBILD
Bilden, inklusive motiv som rör
sig dynamiskt, matas ut utan
fladder. Det här är det läge som
du bör välja som normalläge.
Bilden, inklusive motiv som
inte rör sig dynamiskt, matas ut
med hög upplösning.
◆ SPÅRVAL (endast DVD VIDEO)
Ger det ljudspår som innehåller flest kanaler
prioritet när du spelar upp en DVD VIDEOskiva på vilken flera ljudformat (formaten
PCM, MPEG-ljud, DTS eller Dolby Digital)
finns inspelade.
AV
Ingen prioritet ges.
AUTO
Prioritet ges.
Inställningar för ljud
(LJUDINSTÄLLNINGAR)
Via “LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du
ställa in ljudet efter
uppspelningsförhållandena och de
anslutningar du gjort.
Välj “LJUDINSTÄLLNINGAR” i
inställningsmenyn. För information om hur
du använder inställningsmenyn, se “Använda
inställningsmenyn” (sid. 61).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
Obs
◆ FORTSATT UPPSPELN. MULTI (endast
DVD VIDEO/VIDEO-CD) (endast
DVP-NS333/NS430/NS433)
Slår på/av inställningen för fortsatt
uppspelning för flera skivor. Fortsatt
(återupptagen) uppspelning kan lagras i
minnet för upp till 6 olika DVD VIDEO/
VIDEO-CD-skivor (sid. 28).
PÅ
AV
Inställningen för fortsatt
uppspelning lagras i minnet för
upp till sex skivor.
(Inställningarna finns kvar i
minnet även om du väljer AV.)
Lagrar inte inställningen för
fortsatt uppspelning i minnet.
Uppspelningen startar bara från
den punkt som gäller för den
skiva som sitter i spelaren.
◆ LJUD DÄMPNING (sänker ljudvolymen)
Om det uppspelade ljudet är orent
(distorderat) ställer du det här alternativet på
“PÅ”. Spelaren sänker nivån på ljudet som
matas ut.
Den här funktionen påverkar ljudet från
följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO) (linjeutgång V/H
(ljud))
– LINE (RGB) - TV-kontakt
AV
Det här läger bör du välja som
normalläge.
PÅ
Välj det här läget om ljudet från
högtalarna är orent (distorderat).
Inställningar och justeringar
• När du väljer “AUTO” kan det hända att språket
ändras. Inställningen för “SPÅRVAL” har högre
prioritet än inställningen “LJUD” för
“SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 62).
• Om du ställer “DTS” på “AV” (sid. 67) spelas inte
DTS-ljudspåret upp även om du ställt
“SPÅRVAL” på “AUTO”.
• Om ljudspår i formatet PCM, DTS, MPEG-ljud
och Dolby Digital har samma antal kanaler väljer
spelaren format i ordningen PCM, DTS, Dolby
Digital och MPEG-ljud.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control,
dynamisk nivåkontroll) (endast DVD
VIDEO/DVD-RW)
Gör ljudet klart även om du sänker volymen
när du spelar upp en DVD-skiva som hanterar
funktionen “AUDIO DRC”. Det här påverkar
signalen från följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO) (linjeutgång V/H
(ljud))
– LINE (RGB) - TV-kontakt
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakten, men bara när
,forts.
65
“DOLBY DIGITAL” är ställt på “D-PCM”
(sid. 66).
STANDARD Det här är det läge som du bör
välja som normalläge.
TV
Gör att låga ljud hörs tydligt
även när volymen är sänkt.
BEVARA
DYNAMIK
Ger dig känslan av att vara på
en livespelning.
◆ NEDMIXNING (endast DVD VIDEO/DVDRW)
Byter nedmixningsmetod till 2 kanaler när du
spelar upp en DVD-skiva som har inspelat
ljud för bakre kanaler eller som spelats in i
formatet Dolby Digital. Mer information om
de bakre signalkomponenterna finns under
“Visa information om ljudet på skivan” (sid.
49). Den här funktionen påverkar ljudet från
följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO) (linjeutgång V/H
(ljud))
– LINE (RGB) - TV-kontakt
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakten när “DOLBY
DIGITAL” är ställt på “D-PCM” (sid. 66).
Det här är det läge som du bör
DOLBY
SURROUND välja som normalläge.
Flerkanaliga ljudsignaler sänds
ut som två kanaler så att du kan
få surroundljud.
NORMAL
Ställa in den digitala utsignalen
Växlar metod för utmatning av ljudsignaler
när du ansluter en komponent som t.ex. en
förstärkare (mottagare) eller MD-däck med
digital ingång.
Mer information om anslutningarna finns på
sid. 18.
Välj “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” och
“DTS” när du ställt “DIGITAL UTGÅNG”
på “PÅ”.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
Om du ansluter en komponent som inte kan
hantera den ljudsignal du valt hörs höga
störningar (eller inget ljud alls) från
högtalarna; i värsta fall kan hörsel och
högtalare skadas.
◆ DOLBY DIGITAL (endast DVD VIDEO/
DVD-RW)
Väljer signaltyp för Dolby Digital.
D-PCM
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent som saknar
inbyggd Dolby Digitaldekoder. Du kan ställa in om
signalen hanterar Dolby
Surround (Pro Logic) eller ej
genom inställningarna för
alternativet “NEDMIXNING”
under
“LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 65).
DOLBY
DIGITAL
Det här läget väljer du när
spelaren är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
Dolby Digital-dekoder.
Flerkanaliga ljudsignaler mixas
ned till två kanaler så att du kan
lyssna på ljudet i ett
stereosystem.
◆ DIGITAL UTGÅNG
Väljer om ljudsignaler ska matas ut via
DIGITAL OUT-utgången (OPTICAL eller
COAXIAL).
66
PÅ
Det här är det läge som du bör välja
som normalläge. Om du väljer “PÅ”
finns mer information om övriga
inställningar under Ställa in den
digitala utsignalen.
AV
Påverkan från den digitala kretsen på
den analoga är minimal.
◆ MPEG (endast DVD VIDEO/DVD-RW)
Väljer typ av MPEG-ljudsignal.
PCM
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent som saknar
inbyggd MPEG-dekoder. När
du spelar upp MPEG-ljudspår
sänder spelaren ut
stereosignaler via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller
COAXIAL).
MPEG
Det här läget väljer du när
spelaren är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-dekoder.
◆ DTS (endast DVD VIDEO)
Väljer om DTS-signaler ska matas ut eller ej.
Det här läget väljer du när
spelaren är ansluten till en
ljudkomponent som saknar
inbyggd DTS-dekoder.
PÅ
Det här läget väljer du när
spelaren är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
DTS-dekoder.
Obs
Om du lyssnar på MPEG-ljud via DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)-kontakten och ställer
“MPEG” på MPEG i “LJUDINSTÄLLNINGAR”
hörs inget ljud från högtalarna när du väljer något av
TVS-lägena.
Inställningar och justeringar
AV
67
Ytterligare information
Felsökning
Om du råkar ut för något av följande problem
när du använder spelaren kan du ta hjälp av
den här felsökningsguiden för att försöka lösa
problemen innan du lämnar in enheten för
reparation. Om du inte kan lösa problemet på
egen hand kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
, Bildförhållandet kan inte ändras för den här
DVD-skivan.
Bilden är svartvit.
, I inställningsmenyn ställer du “LINE”
under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ett
alternativ som är anpassat efter den TV du
använder (sid. 63).
, Om du använder en SCART (EURO AV)kabel ska den ha alla stiften anslutna (21
stift).
Strömmen är inte påslagen.
Ljud
, Kontrollera att nätkabeln är korrekt
ansluten.
Inget ljud hörs.
Bild
Ingen bild syns eller bara bildstörningar
visas.
, Anslut alla kablar igen. Se till att alla
anslutningar är rätt utförda.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till TVn (sid. 16)
och ställ om ingångsväljaren på TVn så att
signalen från spelaren visas på TVskärmen.
, I inställningsmenyn ställer du “LINE”
under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ett
alternativ som är anpassat efter det system
du använder (sid. 64).
, Skivan är smutsig eller spräckt.
, Om bilden som sänds ut från spelaren till
TVn går via en videobandspelare eller om
anslutningen gjorts till en kombinations-TV
med integrerad TV och videobandspelare
(TV/VIDEO) kan det hända att
skyddssignalen för upphovsrätten för vissa
DVD-skivor påverkar bildkvaliteten. Om
du fortfarande har problem när du ansluter
spelaren direkt till TVn kan du försöka
ansluta spelaren till TVns S VIDEO-ingång
(sid. 16).
, Du spelar upp en skiva vars färgsystem inte
kan hanteras av den TV du använder.
68
Trots att du har ställt in bildförhållandet
för “TV-TYP” under
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” fyller inte
bilden ut hela skärmen.
, Anslut alla kablar igen. Se till att alla
anslutningar är rätt utförda.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Spelaren är ansluten till fel ingång på
förstärkaren (mottagaren) (sid. 20, 21, 22).
, Ingången för förstärkaren (mottagaren) är
felaktigt inställd.
, Spelaren är i pausläge eller spelar upp i
slowmotion.
, Spelaren är i läget för snabbspolning framåt
eller bakåt.
, Om ljudsignalen inte kommer via DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL) bör du
kontrollera ljudinställningarna (sid. 66).
, Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2 hörs inget ljud om du
väljer “2:STEREO”, “2:1/V” eller “2:2/H”.
Ljudet innehåller mycket störningar.
, När du spelar upp en CD-skiva med DTSljudspår sänds störningar ut från LINE OUT
L/R (AUDIO)-utgången eller DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL)utgången (sid. 26).
Ljudet är orent (distorderat).
, Ställ “LJUD DÄMPNING” under
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ”
(sid. 65).
Ljudnivån är låg.
, Ljudnivån är låg för vissa DVD-skivor.
Ljudnivån ökar om du ställer “AUDIO
DRC” på “TV” (sid. 65).
, Ställ “LJUD DÄMPNING” under
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “AV” (sid.
65).
upphovsrättsskyddssignal för en kopia och
begränsad upphovsrättsskyddssignal. När
bilder som innehåller
upphovsrättsskyddssignaler spelas upp kan
det hända att en blå skärm visas istället för
bilder. Det kan ta en stund innan spelaren
hittar bilder som kan spelas upp.
Användning
Namnet på albumet eller spåret för MP3ljud visas inte som det ska.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Spelaren kan bara visa alfanumeriska tecken.
Övriga tecken visas som “*”.
, Batterierna i fjärrkontrollen är svaga.
, Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen
och spelaren.
, Avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren är för långt.
, Du riktar inte fjärrkontrollen mot spelarens
fjärrsensor.
Skivan spelas inte upp.
MP3-ljudspåret kan inte spelas upp (sid.
32).
, Du har valt programmerad uppspelning,
slumpmässig uppspelning, upprepad
uppspelning eller A-B Repetera (sid. 35).
, Återupptagen uppspelning har aktiverats
(sid. 28).
Spelaren börjar spela upp skivan
automatiskt.
, Skivan har en funktion för automatisk
uppspelning.
, “AUTOUPPSPELNING” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställt på
“PÅ” (sid. 64).
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, När du spelar upp en skiva med signaler för
automatisk paus stannar spelaren skivan när
en autopaussignal registreras.
, DATA CD-skivan har inte spelats in i ett
MP3-format som följer standarden
ISO 9660 Level 1/Level 2 eller Joliet.
, MP3-ljudspåren har inte filändelsen
“.MP3”.
, Filerna är inte MP3-filer även om de har
filändelsen “.MP3”.
, Filen är inte av formatet MPEG1 Audio
Layer 3.
, Spelaren kan inte spela upp ljudspår i
MP3PRO-format.
Du kan inte utföra vissa funktioner som
t.ex. stopp, sökning, uppspelning i
slowmotion, upprepad uppspelning,
slumpmässig uppspelning eller
programmerad uppspelning.
“Copyright-skyddad” visas och skärmen
blir blå när du spelar upp en DVD-RWskiva.
Det går inte att ändra språk för ljudet.
, Bilden från digitala sändningar eller
liknande kanske innehåller
upphovsrättsskyddssignaler, som t.ex. en
fullständig upphovsrättsskyddssignal,
Ytterligare information
, Du har vänt skivan fel.
Sätt i skivan med uppspelningssidan riktad
nedåt.
, Skivan är skev.
, Spelaren kan inte spela upp vissa typer av
skivor (sid. 7).
, Regionkoden för DVD-skivan stämmer inte
med den som spelaren är inställd för.
, Fukt har kondenserats inne i spelaren (sid.
3).
, Spelaren kan inte spela upp en skiva som
inte är stängd på rätt sätt (finalized) (sid. 7).
Uppspelningen av skivan startar inte från
början av skivan.
, Beroende på den skiva du använder är det
inte säkert att du kan använda alla
funktioner som nämns ovan. Mer
information finns i bruksanvisningen till
skivan.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 30).
, DVD-skivan saknar flerspråkigt ljud.
, DVD-skivan tillåter inte att du ändrar språk
för ljudspåret.
,forts.
69
Det går inte att stänga av undertexterna
(textremsorna).
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 30).
, DVD-skivan saknar flerspråkiga
undertexter.
, DVD-skivan tillåter inte att du ändrar
textremsorna.
Det går inte att ändra kameravinkel.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 30).
, Det finns inga fler kameravinklar inspelade
på DVD-skivan.
, Kameravinkeln kan bara ändras när
indikatorn “
” tänds i frontpanelens
teckenfönster (sid. 9).
, DVD-skivan tillåter inte att du ändrar
kameravinkel.
Spelaren fungerar inte som den ska.
, Om statisk elektricitet eller liknande gör att
spelaren inte fungerar som den ska bör du
koppla bort strömmen till den.
5 nummer eller bokstäver visas på
skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
, Spelarens självdiagnosfunktion har
aktiverats. (Se tabellen på sid. 70.)
Skivfacket öppnas inte och “LOCKED”
visas i frontpanelens teckenfönster.
, Barnlåset är aktiverat (sid. 28).
Skivfacket öppnas inte och “TRAY
LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Kontakta Sony-återförsäljaren eller en
auktoriserad Sony serviceverkstad.
“DATAFEL” visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA CD-skiva.
, MP3-ljudspåret du försöker spela upp är
skadat.
, Filen är inte av formatet MPEG1 Audio
Layer 3.
70
Självdiagnosfunktion (När
bokstäver/nummer visas i
teckenfönstret)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förhindra att funktionsfel uppstår i spelaren
visas en servicekod i frontpanelens
teckenfönster. Koden består av fem tecken
(t.ex. C 13 50) i en kombination av en bokstav
och fyra siffror. Du kan tolka koden med
hjälp av följande tabell.
C:13:50
De tre första
tecknen i
servicekoden
Orsak och/eller åtgärd
C 13
Skivan är smutsig.
, Rengör skivan med en
mjuk duk (sid. 7).
C 31
Skivan har inte satts i
ordentligt.
, Sätt in skivan på rätt sätt.
E XX
(xx är ett tal)
Spelaren förebygger ett
funktionsfel genom att utföra
en självdiagnos.
, Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller
auktoriserade Sony
serviceverkstad och ge
dem servicekoden (5
tecken).
Exempel: E 61 10
Ordlista
Avsnitt (sid. 9)
För en VIDEO-CD-skiva med PBCfunktioner (uppspelningskontroll) delas
menyfönster, rörliga bilder och stillbilder in i
sektioner som kallas “avsnitt”.
Index (CD) / Video Index (VIDEO-CD) (sid.
12)
Ett tal (nummer) som delar in spår i sektioner
så att du lättare kan hitta en önskad punkt på
en CD- eller VIDEO-CD-skiva. På vissa
skivor finns inga index inspelade.
Kapitel (sid. 9)
Sektioner bestående av bild eller ljud som är
mindre än en titel. En titel består av flera
kapitel. På vissa skivor finns inga kapitel.
Dolby Digital (sid. 18, 66)
DVD VIDEO (sid. 6)
En skiva som innehåller upp till 8 timmars
film trots att dess diameter är densamma som
för en CD-skiva.
Kapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en sida är 4,7 GB (Giga Byte), vilket är 7
gånger mer än för en CD-skiva.
Lagringskapaciteten för en DVD-skiva med
dubbla lager och en sida är 8,5 GB, en DVDskiva med ett lager och dubbla sidor är 9,4
GB och en DVD-skiva med dubbla lager och
dubbla sidor är 17 GB.
Bildinformationen använder sig av MPEG 2formatet, en standard som används över hela
världen för digital komprimering.
Bildinformationen komprimeras till ungefär
1/40 (medelvärde) av dess ursprungliga
storlek. DVD-skivan använder sig också av
en teknologi med variabel kodningsnivå som
ändrar dataallokeringen efter vad bilden
kräver. Ljudinformation spelas in i
flerkanaligt format, t.ex. Dolby Digital, vilket
gör att du kan få en mer verklighetstrogen
ljudåtergivning.
Dessutom innehåller DVD-skivor olika
avancerade funktioner som t.ex. funktion för
flera kameravinklar, flera språk och barnlås.
DVD-RW (sid. 6)
En ljudbehandlingsteknologi som Dolby
Laboratories utvecklat för surroundljud. När
insignalen innehåller en surroundkomponent
sänder Pro Logic ut signaler för främre, mitt
och bakre högtalare. Den bakre kanalen är i
mono.
På DVD-RW-skivor kan man spela in flera
gånger och de har samma storlek som DVD
VIDEO-skivor. DVD-RW har två olika
lägen: VR- och Videoläge. DVD-RW-skivor
som skapats i videoläget har samma format
som DVD VIDEO, medan skivor som
skapats i formatet VR (Video Recording)
tillåter att du programmera och redigera
innehållet.
DTS (sid. 18, 67)
DVD+RW (sid. 6)
En digital komprimeringsteknologi som
Digital Theater Systems, Inc. utvecklat. Den
här teknologin hanterar 5.1-kanaligt
surroundljud. Formatet har den bakre kanalen
i stereo och det finns en separat
DVD+RW (plus RW) är inspelningsbara och
återinspelningsbara. DVD+RW-skivor
använder ett inspelningsformat som kan
jämföras med DVD VIDEO-formatet.
Dolby Surround (Pro Logic) (sid. 18)
Ytterligare information
En digital komprimeringsteknologi som
utvecklats av Dolby Laboratories. Den här
teknologin hanterar 5.1-kanaligt
surroundljud.. Formatet har den bakre
kanalen i stereo och det finns en separat
subwooferkanal. Dolby Digital erbjuder
samma separata 5.1 kanaler med hög digital
ljudkvalitet som används i biosalonger som
använder surroundsystemet “Dolby Digital”.
God kanalseparation uppnås genom att alla
kanaler spelas in separat och genom att all
ljudinformation behandlas digitalt uppstår
bara en försumbar försämring av
ljudkvaliteten.
subwooferkanal. DTS ger samma separata
5.1 kanaler med hög digital ljudkvalitet.
God kanalseparation uppnås genom att alla
kanaler spelas in separat och genom att all
ljudinformation behandlas digitalt uppstår
bara en försumbar försämring av
ljudkvaliteten.
,forts.
71
MPEG-ljud (sid. 18, 67)
Ett kodningssystem som är en internationell
kodningsstandard för komprimering av
ljudsignaler som definierats av ISO/IEC.
MPEG 1 hanterar upp till 2 kanaler i stereo.
MPEG 2, som används på DVD-skivor,
hanterar upp till 7.1-kanaligt surroundljud.
Spår (sid. 9)
Sektioner av bild eller musik på en CD- eller
VIDEO CD-skiva (motsvarar en “låt” eller ett
musikstycke).
Titel (sid. 9)
De längsta sektionerna av bild eller
musikinnehåll på en DVD-skiva, film eller
liknande, i ett videoprogram eller ett helt
album i ett ljudprogram.
72
Specifikationer
System
Allmänt
Laser: Halvledare
Signalformat: PAL/NTSC
Strömförsörjning:
220-240 V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning: 13 W
Storlek (ca..):
DVP-NS330/NS333:
430 × 55,5 × 244 mm (bredd/höjd/djup)
inklusive utstickande delar
DVP-NS430/NS433:
430 × 55,5 × 237 mm (bredd/höjd/djup)
inklusive utstickande delar
Vikt (ca.):
2,15 kg
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Driftsfuktighet: 25 % till 80 %
Ljudspecifikationer
Frekvensomfång: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz till 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz till
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz till 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/brusförhållande (S/N-förhållande):
115 dB (endast LINE OUT L/R
(AUDIO)-utgångarna)
Harmonisk distorsion: 0,003 %
Dynamikomfång: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Svaj: Ej mätbart (±0,001% W PEAK)
Signalerna från LINE OUT L/R (AUDIO)utgången är uppmätta. När du spelar upp
PCM-ljudspår med en samplingsfrekvens på
96 kHz konverteras utsignalen från DIGITAL
OUT (OPTICAL eller COAXIAL)-kontakten
till samplingsfrekvensen 48 kHz.
(Namn på kontakten: Kontakttyp/utnivå/
belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phono-kontakter/
2 Vrms/Över 10 kohm
DIGITAL OUT (OPTICAL)*: Optisk
utgång/–18 dBm (våglängd 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phonokontakter/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phono-kontakter/
1,0 Vp-p/75 ohm
Se sid. 15.
Rätt till ändring av specifikationer och
utförande förbehålles.
Ytterligare information
Utgångar
Medföljande tillbehör
* Endast DVP-NS430/NS433
73
Kodlista över språk
Mer information finns på sidorna 48, 52, 62.
Stavningen av språken följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
74
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Inte angivet
Sakregister
Nummer
16:9 63
4:3 BREVLÅDEFORMAT
63
4:3 PAN&SCAN 63
5.1 kanalers surroundljud 18
A
A-B REPETERA 38
ALBUM 41
Album 33
ANPASSAD 61
ANPASSAT BARNLÅS 56
Anslut 16
ÅTERSTÄLLA 62
Återupptagen uppspelning 28
AUDIO DRC 65
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING 64
AUTOUPPSPELNING 64
AVANCERAD 46
AVSNITT 41
Avsnitt 9, 71
Avsökning 40
B
BAKGRUND 63
BARNLÅS 57
Barnspärr 28
Batterier 15
BILDINSTÄLLNINGAR 54
BILDNAVIGERING 43
BIT HASTIGHET 46
BNR 53
C
CD 6, 26
D
DATA CD 6, 32
DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING 55
DIGITAL UTGÅNG 66
Digital utgång 66
DIMMER 64
Direkt återuppspelning 27
Direktsökning 27
DOLBY DIGITAL 22, 48,
66, 71
DTS 22, 48, 67, 71
DVD 6, 26, 71
DVD+RW 6, 27, 71
DVD-RW 6, 30, 71
E
EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR
54
F
Felsökning 68
Finna
en viss punkt genom att
granska bilden på TVskärmen 40
Fjärrkontroll 15, 60
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 29, 65
Frontpanelens teckenfönster 9
Frysa bildrutor 41
G
Göra anslutningarna 15
H
Hantering av skivor 7
Högtalare
Göra anslutningarna 18
I
INDEX 41
Index 71
INSTÄLLNINGAR 61
Inställningsmeny 61
K
KAPITEL 41
Kapitel 9, 71
Kontrollmeny 12
L
LAGER 46
LINE 64
LJUD 48, 62
LJUD DÄMPNING 65
LJUDINSTÄLLNINGAR 65
M
MENY 62
Menyer på DVD-skivor 30
MP3 6, 32
MPEG 22, 48, 67, 72
N
NEDMIXNING 66
O
Oavbruten uppspelning
CD/VIDEO CD 26
DVD 26
ORIGINAL 30
ORIGINAL/PLAY LIST 30
P
PAUSLÄGE 65
PBC-uppspelning 31
PLAY LIST 30
PRO LOGIC 21, 66, 71
PROGRAM 35
Programmerad uppspelning
35
R
REPETERA 38
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
63
Skärmmeny
Inställningsmeny 61
Kontrollmeny 12
SKÄRMSLÄCKARE 63
SKÄRMTEXT 62
Skivor som du kan använda 6
Slowmotion 40
SLUMPMÄSSIG 37
Slumpmässig uppspelning 37
SNABB 62
Snabbinställning 23, 62
Snabbspolning bakåt 40
Snabbspolning framåt 40
Söka 40
SPÅR 41
Spår 9, 32, 72
SPÅRVAL 65
SPECIALINSTÄLLNINGAR
64
SPRÅKINSTÄLLNING 62
SURROUND 18, 50
T
Teckenfönster
Frontpanelens
teckenfönster 9
Inställningsmeny 61
Kontrollmeny 12
TID/TEXT 41, 44
TITEL 41
Titel 9, 72
TOP MENU 30
TVS (TV Virtual Surround)
50
TV-TYP 63
U
UNDERTEXT 52, 62
Upprepad uppspelning 38
Uppspelningsratt 40
,forts.
75
V
VIDEO CD 6, 26
VINKEL 52
Visa information om ljudet på
skivan 49
VISA KAPITEL 43
VISA SPÅR 43
VISA TITEL 43
Tryckt på 100% återvunnet papper.
Sony Corporation
Download PDF

advertising