Sony | DVP-NS36 | Sony DVP-NS36 Bruksanvisning

2-661-164-42(1)
CD/DVD
Player
Bruksanvisning
DVP-NS36
DVP-NS37
© 2006 Sony Corporation
VARNING!
Du minskar risken för brand
och elektriska stötar genom
att inte utsätta den här
enheten för regn eller fukt.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i elektriska stötar.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
Nätkabeln får endast bytas ut
hos en fackkunnig reparatör.
Denna enhet är klassad som en
laserprodukt av klass 1. Det finns
ett märke på apparatens baksida
som anger produktens klassning.
OBS
Användning av optiska instrument
med denna produkt kan öka risken
för ögonskador. Eftersom
laserstrålen som används i denna
CD/DVD-spelare kan vålla
ögonskador ska du inte försöka att
plocka isär höljet.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör
2
Om skivor
du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
• Håll om kanterna på skivorna när
du hanterar dem. Vidrör inte
ytan.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Denna enhet drivs med 220-240
V växelström, 50/60 Hz.
Kontrollera att driftsspänningen
stämmer överens med
nätspänningen.
• För att undvika risk för brand
och/eller elektriska stötar ska du
inte placera objekt fyllda med
vätskor, t ex vaser, på apparaten.
Installation
• Placera inte apparaten i lutande
läge. Den är avsedd att stå
vågrätt.
• Placera såväl apparaten som
skivor långt ifrån utrustning med
starka magneter, t ex
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål
ovanpå apparaten.
• Utsätt inte skivorna för direkt
solljus eller värmen från t.ex.
varmluftutsläpp. Lämna inte
skivorna i en bil som är parkerad
i solen eftersom det kan bli
mycket varmt där.
• Förvara skivan i dess fodral efter
att du spelat den.
• Rengör skivan med en
rengöringsduk. Torka från
skivans mitt och utät kanterna.
• Använd inte lösningsmedel, som
t.ex. bensin, thinner eller skiv/
lins-rengörare som finns att köpa
i handeln och inte heller
antistatspray för LP-skivor av
vinyl.
• Om du har skrivit ut skivans
etikett måste du se till att den är
ordentligt torr innan du spelar
upp skivan.
Ställa in volymen
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
Om något objekt eller någon vätska kommer
in i enheten bör du genast koppla bort den
från strömförsörjningen och låta en behörig
servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) så länge kontakten
sitter i ett vägguttag, inte ens om du stängt
av själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att
använda spelaren under en längre tid bör du
koppla bort den från vägguttaget. Dra aldrig
i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
Placering
• Placera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation så undviker du att den
överhettas.
• Placera inte enheten på ett mjukt underlag,
t.ex. en matta.
• Placera inte enheten på en plats där den
utsätts för värme, direkt solljus, damm eller
mekaniska stötar.
Användning
• Om du flyttar spelaren direkt från en kall till
en varm omgivning, eller om du använder
den där det är fuktigt, kan fukt kondenseras
på linsen inne i enheten. Då kanske inte
spelaren fungerar ordentligt. Ta i så fall ut
skivan och låt spelaren vara på en
halvtimme, tills fukten har avdunstat.
• Ta ur eventuella skivor innan du flyttar
enheten. Annars riskerar du att skivan
skadas.
Om du höjer volymen under låga eller tysta
passager kan högtalarna skadas när ljudet
återkommer, kanske med full styrka.
Rengöring
Rengör chassit, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inga typer av
skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel
som t.ex. alkohol eller bensin.
Om rengöringsskivor och skiv/linsrengörare
Använd inte skiv/lins-rengörare som finns
att köpa i handeln (som vätska eller spray)
De kan orsaka funktionsstörningar hos
enheten.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Den här spelaren kan visa en
stillbild från en film eller skärmmenyerna
på TV-skärmen hur länge som helst. Låter
du en stillbild eller en skärmmeny visas på
TV-skärmen under en längre tid finns det
risk för att skärmen skadas permanent. TVapparater av typen Plasma Display Panel
och sådana som använder sig av
projektionsteknik är särskilt i riskzonen för
den här typen av skador.
Om du har några frågor eller får problem med
enheten kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
3
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om den här bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Den här spelaren kan spela upp följande skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Förteckning över delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Guide till visning av kontrollmenyn (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
Ansluta spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 1: Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Ansluta videokablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 4: Anslut ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 5: Ansluta nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 6: Snabbinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
14
14
14
15
17
19
19
Skivuppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Uppspelning av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Återuppta uppspelningen från den punkt där du stoppade skivan
(Återupptagen uppspelning/Återupptagning för flera skivor) . . . . . . . . . . 24
Använda DVD-menyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Välja ”ORIGINAL” eller ”PLAY LIST” på en DVD-RW/DVD-R-skiva . . . . . . . 26
Spela upp VIDEO-CD- skivor med PBC-funktioner (PBC-uppspelning) . . . . 27
Olika uppspelningslägen (Programmerad uppspelning, Slumpvis uppspelning,
Upprepad uppspelning, A-B repeterad uppspelning). . . . . . . . . . . . . . . . 28
Söka efter ett visst avsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Söka efter en viss punkt på en skiva (Sökning, avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
Söka efter en titel/ett kapitel/ett spår/ett avsnitt osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 33
Sökning med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Visa uppspelningstiden och den återstående tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ändra ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Inställningar för TV virtuellt surroundljud (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Titta på film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Ändra kameravinklarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa undertexter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera den uppspelade bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . .
Göra bilden skarpare (SKÄRPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
44
44
45
47
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Om MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48
Spela MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Titta på JPEG-bilder som ett bildspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
4
Titta på DivX®-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Om DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Spela upp DivX-videofiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Använda ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 58
Kontrollera din TV med den medföljande fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Använda inställningsfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in språk för fönster eller ljudspår (SPRÅKINSTÄLLNING). . . . . . . . . .
Inställningar för skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anpassade inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar för ljudet (LJUDINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
62
63
64
65
67
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Självdiagnosfunktion (när bokstäver/nummer visas i teckenfönstret) . . . . . .
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Språkkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över områdeskoder för barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
69
72
72
74
75
75
76
Om den här bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen beskriver kontrollerna på fjärrkontrollen. Du kan
också använda kontrollerna på själva spelaren om de har samma eller liknande namn som
kontrollerna på fjärrkontrollen.
• ”DVD” kan användas som en generell term för DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R-(+VR-läge)
och DVD-RW/DVD-R-skivor (videoläge).
• Vad de symboler som används i den här bruksanvisningen betyder visas nedan:
Symbol
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- i läget
+VR eller DVD-RW/DVD-R-skivor i videoläget
Funktioner tillgängliga för DVD-RW/DVD-R-skivor i VR-läge (Video
Recording)
Funktioner tillgängliga för VIDEO-CD-, Super VCD- eller CD-R/CD-RWskivor i video-CD-formatet eller formatet Super VCD
Funktioner tillgängliga för ljud-CD-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor i ljudCD-formatet
Funktioner som är tillgängliga för DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CDRW-skivor med MP3*1-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivX*2*3-videofiler)
Funktioner som är tillgängliga för DATA DVD-skivor (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/ DVD-R-skivor med MP3*1-ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX*2*3-videofiler).
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) är ett standardformat för komprimering av ljudinformation och som har
definierats av ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical
Commission) MPEG.
*2 DivX® är en teknik för komprimering av videofiler som utvecklats av DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified, och därtill associerade logotyper, är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används
under licens.
5
Den här spelaren kan
spela upp följande
skivtyper
Skivformat
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Ljud-CD
CD-RW/-R
Exempel på skivor som spelaren
inte kan spela upp
Spelaren kan inte spela upp följande skivor:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
spelats in i andra format än de format som
listas på den här sidan.
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD.
• Datapartier på CD-Extra-skivor.
• DVD Audio-skivor.
• DATA DVD-skivor som inte innehåller
MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivX
video-filer.
• HD-lager på Super Audio CD-skivor.
Spelaren kan inte heller spela upp följande
skivor:
• DVD VIDEO-skivor med en annan
områdeskod än spelarens.
• Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor).
• Skivor med fastklistrat papper eller
påklistrade etiketter.
• Skivor som har rester av självhäftande tejp
eller dekaler på sig.
Områdeskod
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”,
”DVD-R”, ”DVD-VIDEO” och logotypen
”CD” är varumärken.
Om CD/DVD-skivor
Den här spelaren kan spela upp CD-ROM/
CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer
med ISO 9660* Level 1/Level 2, eller det
utökade formatet (extended format), Joliet
– formatet KODAK Picture CD
* Ett logiskt format för filer och mappar på CDROM-skivor, definierat av ISO (International
Organization for Standardization).
Spelaren har en områdeskod som finns
angiven på spelarens baksida. Du kan bara
spela upp DVD VIDEO-skivor (endast
uppspelning) som är märkta med samma kod.
Det här systemet används för att skydda
upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor märkta med ALL kan
också spelas upp på den här spelaren.
Om du försöker spela upp en annan DVD
VIDEO-skiva, visas meddelandet ”Det är inte
tillåtet att spela upp denna skiva pga.
områdeskoden.” på TV-skärmen. På vissa
DVD VIDEO-skivor kan kodangivelse
saknas trots att det är förbjudet att spela upp
DVD VIDEO-skivan på grund av
restriktioner i området.
DVP–XXXX
Den här spelaren kan spela upp DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer
med UDF (Universal Disk Format).
6
X
00V 00Hz
NO.
00W
0-000-000-00
Områdeskod
Obs
• Om DVD+RW/DVD+R-skivor, DVD-RW/
DVD-R-skivor och CD-R/CD-RW-skivor
Vissa DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-Roch CD-R/CD-RW-skivor kan inte spelas upp på
den här spelaren. Det kan bl.a. bero på
inspelningens kvalitet, skivans status eller
inspelningsutrustningen och den programvara
som skivan skapades med.
Skivan spelas inte upp om den inte har stängts
(finalized) på rätt sätt med bränningsprogrammet.
Mer information finns i bruksanvisningen till
inspelningsutrustningen. Tänk på att vissa
uppspelningsfunktioner kanske inte fungerar med
vissa DVD+RW/DVD+R-skivor, även om de har
stängts på rätt sätt. I så fall spelar du upp skivan
med normal uppspelning. Dessutom kan vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in
med paketskrivning (packet write) inte spelas
upp.
• Ljud-CD-skivor kodade med teknik för
upphovsrättsskydd
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som överensstämmer med standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljudCDskivor som är kodade med
upphovsrättssignaler. Tänk på att det kan finnas
skivor som inte följer CD-standarden och de
kanske inte kan spelas upp på den här enheten.
• Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning på
andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
Upphovsrätt
I den här produkten används
upphovsrättsteknik som skyddas av patent i
USA och andra skydd för immateriell
egendom. Användandet av den här tekniken
för upphovsrättsskydd måste godkännas av
Macrovision och är enbart avsedd för
hemmabruk samt vissa andra begränsade
visningar, såvida inte Macrovision gett sitt
godkännande för annan användning. Omvänd
utveckling (”reverse engineering”) eller
disassemblering är förbjuden.
Om uppspelningsfunktionerna
för DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner för DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara inställda av den
som skapat skivorna. Eftersom den här
spelaren spelar upp DVD- och VIDEO-CDskivor efter det innehåll som skivtillverkaren
skapat, kan det hända att vissa funktioner inte
är tillgängliga. Se även bruksanvisningen
som följer med DVD- och VIDEO-CDskivorna.
7
Förteckning över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna som anges inom parentes.
Frontpanel
A [/1 (på/standby), knapp (22)
E A (öppna/stäng), knapp (22)
B Skivfack (22)
F H (spela upp), knapp (22)
C Frontpanelens teckenfönster (9)
G x (stopp), knapp (23)
D
H ./> (föregående/nästa), knappar
(32)
(fjärrsensor) (14)
Baksida
L
CENTER
A LINE OUT (VIDEO) (videoutgång
med linjenivå), kontakt (15)
B LINE OUT L/R (AUDIO), kontakter
(17)
8
C LINE (RGB)-TV-kontakt (15)
D DIGITAL OUT (COAXIAL) (koaxial
digitalutgång), kontakt (17)
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar upp DVD VIDEO/DVD-VR-lägesskivor
Skivtyp Uppspelningsstatus Tänds när du kan ändra vinkel (44)
Tänds under
Upprepad
uppspelning (30)
Aktuell ljudsignal (41)
Aktuell titel/kapitel eller speltid
(36)
När du spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBC (Playback Control) (27)
Skivtyp
Uppspelningsstatus
Tänds under A-B Upprepad uppspelning (31)
Aktuellt avsnitt eller speltid (36)
När du spelar upp en CD-, DATA DVD- (MP3-ljud/DivX-video), DATA CD- (MP3-ljudspår/
DivX-video) eller VIDEO-CD-skiva (utan PBC)
Tänds under Upprepad
Uppspelningsstatus uppspelning (30)
Aktuellt spår*1 (36)
Skivtyp*2
Tänds när du spelar upp MP3-ljudspår (48)
Uppspelningstid (36)
*1 När du spelar upp DivX Video-filer visas inte aktuellt spår.
*2 När du spelar DATA DVD-skivor visas DVD-indikatorn.
När du spelar upp VIDEO CD-skivor (utan PBC) visas VCD-indikatorn.
,forts.
9
Fjärrkontroll
I ./> (föregående/nästa), knappar
(23)
J
m/M
(avsökning/
långsamt), knappar (33)
K ZOOM (zoom), knapp (23, 51)
L SLOW PLAY/FAST PLAY (långsam
uppspelning/snabb uppspelning),
knappar (23)
M
N
(ljud), knapp (40)
(undertext), knapp (44)
O [/1 (på/standby), knapp (22)
P 2 (volym) +/–, knappar (61)
Knappen + har en punkt som du kan
känna med fingret.*
Q t (TV/video), knappar (61)
R PICTURE NAVI (bildnavigering),
knapp (35, 51)
S TIME/TEXT (tid/text), knapp (36)
T MENU (meny), knapp (26)
U ENTER (välj), knapp (19)
V DISPLAY (visning), knapp (11)
W H (spela), knapp (22)
Knappen H har en punkt som du kan
känna med fingret.*
X x (stopp), knapp (23)
Y X (paus), knapp (23)
Z SUR (surround), knapp (42)
wj
A TV [/1 (på/standby), knapp (61)
B Z (öppna/stäng), knapp (23)
C Sifferknappar (26)
Sifferknapp 5 har en punkt som du kan
känna med fingret.*
D CLEAR, knapp (28)
E TOP MENU (titelmeny), knapp (26)
F C/X/x/c, knappar (26)
G O RETURN (återgå), knapp (23)
H
10
/
(återuppspelning/steg/
sökning/steg), knappar (23, 33)
(vinkel), knapp (44)
* Använd den lilla punkten, som du kan känna med
fingret, som referens när du använder spelaren.
Guide till visning av kontrollmenyn (Magic Pad)
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck
på DISPLAY flera gånger i följd för att sätta på eller ändra visning av kontrollmenyn på följande
sätt:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast DATA CD/DATA DVD-skivor utan DivX-video-filer)
m
Kontrollmenyn stängs
Visning av kontrollmenyn
På kontrollmenyn, i visningsläge 1 och 2, visas olika information beroende på skivtyp.
Information för varje typ visas på sidorna inom parentes.
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD VIDEO-skiva.
Numret på det kapitel som spelas upp*2
Numret på den titel som spelas upp*1
Totalt antal titlar*1
Totalt antal kapitel*2
Alternativ på
kontrollmenyn
Vald inställning
Namn på den
funktion som det
markerade
alternativet på
kontrollmenyn tillhör
Verktyg för
menyhantering
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST
PÅ
PLAY
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp osv.)
Typ av skiva som
spelas upp*3
Uppspelningstid*4
Aktuell inställning
Alternativ
PROGRAM
ENTER
*1 Visar avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor
(PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO CD/
CD-skivor och albumnummer för DATA CDskivor/DATA DVD.
*2 Visar indexnummer för VIDEO-CD-skivor,
MP3-ljudspårnummer eller JPEGbildfilsnummer för DATA CD/DATA DVDskivor. DivX video-filnummer för DATA CD/
DATA DVD-skivor.
*3 Visar Super VCD som ”SVCD”.
*4 Visar datumet för JPEG-filer.
Avsluta: DISPLAY
Stänga fönstret
Tryck på DISPLAY.
,forts.
11
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ Alternativets namn och funktion
TITEL (sid. 33)/AVSNITT (sid. 34)/SPÅR (sid. 34)
Använder du för att välja vilken titel eller vilket avsnitt eller spår som ska spelas upp.
KAPITEL (sid. 33)/INDEX (sid. 34)
Använder du för att välja vilket kapitel eller index som ska spelas upp.
SPÅR (sid. 33)
Använder du för att välja vilket spår som ska spelas upp.
ORIGINAL/PLAY LIST (sid. 26)
Använder du för att välja den titeltyp (DVD-RW/DVD-R i VR-läget) som ska spelas
upp, den ursprungliga ORIGINAL eller en redigerad uppspelningslista (PLAY LIST).
TID/TEXT (sid. 33)
Använder du för att ta reda på förfluten tid och återstående uppspelningstid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar DVD/CD-text eller DATA CD/DATA DVD-spårets/filens namn.
PROGRAM (sid. 28)
Använder du för att välja titel, kapitel eller spår för uppspelning i önskad ordning.
SLUMPMÄSSIG (sid. 29)
Använder du för att spela upp titlar, kapitel eller spår i slumpvis ordning.
REPETERA (sid. 30)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger
eller en titel/ett kapitel/spår/album/fil flera gånger.
A-B REPETERA (sid. 31)
Använder du för att ange ett visst avsnitt som ska spelas upp flera gånger.
EGNA BILDINSTÄLLNINGAR (sid. 45)
Justerar videosignalen från spelaren. Du kan välja den bildkvalitet som bäst passar det
program du tittar på.
SKÄRPA (sid. 47)
Använder du för att förstärka bildkonturerna så att bilden blir skarpare.
BARNLÅS (sid. 58)
Använder du för att begränsa uppspelningsmöjligheterna på den här spelaren.
INSTÄLLNINGAR (sid. 62)
SNABBINSTÄLLNINGAR (sid. 19)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmmenyerna, bildproportioner
för TV:n och utsignal för ljudet.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
Förutom snabbinställningarna kan du göra många andra inställningar.
ÅTERSTÄLLA
Återställer inställningarna under ”INSTÄLLNINGAR” till standardinställningarna.
ALBUM (sid. 34)
Använder du för att välja det album som innehåller det MP3-ljudspår eller den JPEGbildfiler som du vill spela upp.
FIL (sid. 34)
Använder du för att ange vilken JPEG-bildfil som ska visas.
ALBUM (sid. 34)
Använder du för att ange albumet med den DivX-videofil som ska spelas upp.
FIL (sid. 34)
Använder du för att ange vilken DivX-videofil som ska spelas upp.
12
DATUM (sid. 51)
Visar datumet när bilden togs med en digitalkamera.
INTERVALL (sid. 53)
Använder du för att ange hur länge bilderna ska visas på skärmen under ett bildspel.
EFFEKT (sid. 54)
Använder du för att välja effekter för bildväxlingen under ett bildspel.
LÄGE (MP3, JPEG) (sid. 52)
Använder du för att välja typ av information; MP3-ljudspår (LJUD), JPEG-bildfil
(BILD) eller både och (AUTO) vid uppspelning av DATA CD/DATA DVD-skivor.
z Tips!
Kontrollmenyns ikonindikator lyser
grönt
när du väljer ett
t
alternativ, förutom ”AV” (endast ”PROGRAM”,
”SLUMPMÄSSIG”, ”REPETERA”, ”A-B
REPETERA”, ”SKÄRPA”, ”EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR”). Indikatorn för
”ORIGINAL/PLAY LIST” lyser grönt när du väljer
”PLAY LIST” (standardinställning).
13
Anslutningar
Ansluta spelaren
Följ steg 1 till 6 för att ansluta och göra inställningarna för spelaren.
Obs
•
•
•
•
Se till att alla kontakter sitter ordentligt så att du slipper glappkontakt med störningar som följd.
Läs också bruksanvisningen som följer med de komponenter som du tänker ansluta.
Du kan inte ansluta den här spelaren till en TV som saknar SCART-kontakt eller videoingång.
Koppla bort nätkabeln från de olika enheterna innan du ansluter dem.
Steg 1: Packa upp
Kontrollera att följande finns med i förpackningen:
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra spelaren med den medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
genom att vända polerna 3 och # på batterierna så att de stämmer överens med motsvarande
markeringar i batterifacket. När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn
på spelaren.
Obs
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är mycket varmt eller fuktigt.
• Se upp, särskilt när du byter batterier, så att inga främmande föremål kommer in i fjärrkontrollen.
• Se till så att inte fjärrsensorn träffas av direkt solljus eller ljuset från blixtaggregat. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur
batterierna för att undvika risken för de frätskador som läckande batterier kan orsaka.
14
Steg 3: Ansluta videokablarna
Anslut spelaren till en TV, projektor eller AV-förstärkare (mottagare) med en videokabel. Välj
någon av anslutningsmodellerna A till B, beroende på vilka kontakter som TV:n, projektorn
eller AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med.
B
INPUT
(gul)
INPUT
VIDEO
Anslutningar
A
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
TV
L
AUDIO
R
SCART-kabel
(medföljer ej)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
(gul)
till LINE (RGB)-TV
till LINE OUT (VIDEO)
L
CENTER
CD/DVD-spelare
l: Signalflöde
A Om du ansluter till en videoingång
Anslut den gula kontakten på en ljud/videokabel (medföljer ej) till den gula (video) kontakten.
Du får bilder av standardkvalitet.
Gul
Vit (V)
Röd (H)
Gul
Vit (V)
Röd (H)
B Om du ansluter till en SCART-ingång
Anslut en SCART-kabel (medföljer ej). Se till att alla anslutningar sitter ordentligt, annars kan
du råka ut för brus och andra störningar. Om du ansluter med en SCART-kabel bör du
kontrollera om TV:n hanterar S video- eller RGB-signaler. Se bruksanvisningen till den TV som
du ansluter. Om du ställer ”LINE” på ”S VIDEO” eller ”RGB” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn (sid. 64) använder du en SCART-kabel som
kan hantera de olika signalerna.
Om du ansluter en TV med standard 4:3 bildskärm
Beroende på bildformatet på skivan kan det hända att bilden inte ryms på TV-skärmen. Hur du
gör för att ändra bildproportionerna beskrivs på sid. 64.
,forts.
15
Obs
• Anslut inte en videobandspelare eller liknande mellan TV:n och spelaren. Om du sänder signalerna från
spelaren via en videobandspelare kan bilden på TV-skärmen förlora skärpa. Om TV:n bara har en ljud/
video-ingång ansluter du spelaren dit.
Videobandspelare
CD/DVD-spelare
TV
Anslut
direkt
• Om du kopplar spelaren till TV:n via SCART-kontakterna ställs insignalkällan för TV:n automatiskt in på
spelaren när du startar uppspelningen. Om du då vill att insignalen ska växla tillbaka till TV:n trycker du
på t (TV/video) på fjärrkontrollen.
• Om du ställer in ”LINE” under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ”RGB” (sid. 19, 65) sänder spelaren inte
ut några komponentvideosignaler.
När du spelar upp skivor som spelats in med färgsystemet NTSC, sänder spelaren
videosignaler och inställningar osv. i NTSC-färgsystemet, vilket gör att bilden kanska inte
visas alls på TV-apparater som använder PAL-färgsystemet. Öppna i så fall skivfacket och ta
ut skivan.
16
Steg 4: Anslut ljudkablarna
(röd)
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
INPUT
(gul)*
A
VIDEO
(vit)
(vit)
(gul)*
(röd)
Anslutningar
Välj någon av anslutningsmodellerna A till B beroende på vilka kontakter som TV:n,
projektorn eller AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med.
Då kan du kan lyssna på det inspelade ljudet.
L
AUDIO
R
TV, projektor eller
AV-förstärkare
(mottagare)
till LINE OUT L/R (AUDIO)
L
CENTER
till DIGITAL OUT (COAXIAL)
CD/DVD-spelare
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
[Högtalare]
till koaxial
digitalingång
Bakre (V)
B
Bakre (H)
Främre (V)
Mitten
[Högtalare]
Främre (H)
AV-förstärkare
(mottagare) med
Subwoofer
: Signalflöde
* Den gula kontakten används för videosignaler (sid. 15).
z Tips!
I bruksanvisningarna som följer med de anslutna komponenterna finns information om hur du placerar
högtalarna på bästa sätt.
,forts.
17
A Ansluta till ljudingångarna
B Anslutning till en digital
V/H
ljudingång
Med den här anslutningen återges ljudet via
TV:ns eller stereoförstärkarens (mottagarens)
två högtalare. Anslut med hjälp av en ljud/
video-kabel (medföljer ej).
Använd den här anslutningen om AVförstärkaren (mottagaren) har digital ingång
och ljudavkodare för formatet Dolby
Digital*1, DTS*2 eller MPEG.
Anslut med hjälp av en koaxial digitalkabel
(medföljer ej).
Gul
Vit (V)
Röd (H)
Gul
Vit (V)
Koaxialkabel
Röd (H)
• Surroundeffekt (sid. 42)
TV: Dynamisk teater, dynamisk, rymd, natt
• Surroundeffekt
Dolby Digital (5.1 kanaler), DTS (5.1
kanaler), MPEG-ljud (5.1 kanaler)
Stereoförstärkare (mottagare): Standard, natt
*1
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic”, och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
*2 ”DTS” och ”DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
Obs
• När du är klar med anslutningarna gör du
motsvarande inställningar med hjälp av
snabbinställningarna (sid. 19). Om det finns en
MPEG-ljudavkodare på AV-förstärkaren
(mottagaren) ställer du ”MPEG” på ”MPEG”
under ljudinställningar (sid. 68). Annars hörs
inget ljud, eller så får du höga störljud från
högtalarna.
• TVS-effekterna på den här spelaren kan inte
användas med den här anslutningen.
• För att kunna lyssna på DTS-ljudspår måste du
använda den här anslutningen. DTS-ljudspår
sänds inte ut via LINE OUT L/R (AUDIO)kontakterna, även om du ställt ”DTS” på ”PÅ” i
snabbinställningarna (sid. 19).
18
Steg 5: Ansluta nätkabeln
Anslut spelarens och TV:ns nätkablar till ett vägguttag.
Följ nedanstående steg för att göra de grundinställningar som gör att du snabbt kan komma igång
med att använda spelaren.
Om du vill hoppa över en inställning trycker du på >. Om du vill backa till en föregående
inställning trycker du på ..
Anslutningar
Steg 6: Snabbinställning
ENTER
1 Slå på strömmen till TV:n.
2 Tryck på [/1.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
”Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING) visas nedtill på
skärmen. Om inte det här meddelandet
visas startar du snabbinställningarna
genom att välja ”SNABB” (snabb) under
”INSTÄLLNINGAR” (inställningar) i
kontrollmenyn (sid. 63).
4 Tryck på ENTER utan att sätta i en
skiva.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Välj språk genom att trycka
på X/x.
Spelaren visar menyer och undertexter på
det språk du valt.
6 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn, där du anger
bildproportionerna för den TV som du
tänker använda, visas.
Inställningsmenyn för val av språk för
skärmmenyerna visas.
,forts.
19
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
10Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn för val av kontakttyp
för anslutning av förstärkare (mottagare)
visas.
Är den här spelaren kopplad till en
föstärkare (mottagare)? Ange viken
anslutning du använder.
JA
7 Välj den inställning som passar
den TV du använder genom att
trycka på X/x.
◆ Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionerna 4:3)
med bredbildsläge
• 16:9 (sid. 64)
◆ Om du har en vanlig TV (med
bildproportionerna 4:3)
• 4:3 BREVLÅDEFORMAT eller 4:3
PAN&SCAN (sid. 64)
8 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn för val av
videoutsignaltyp från LINE (RGB)-TVkontakten visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
VIDEO
LINE:
VIDEO
S VIDEO
RGB
9 Välj vilken signaltyp som ska
sändas ut via LINE (RGB)-TVkontakten genom att trycka
på X/x.
◆ Videosignaler
• VIDEO (sid. 65)
◆ S-videosignaler
• S VIDEO (sid. 65)
◆ RGB-signaler
• RGB (sid. 65)
20
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
11Välj den typ av kontakt som du
eventuellt använder för att ansluta
en förstärkare (mottagare) genom
att trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Om du inte anslöt en AV-förstärkare
(mottagare) väljer du ”NEJ”. Gå sedan
vidare till steg 15.
Om du anslöt en AV-förstärkare
(mottagare) med bara en ljudkabel, väljer
du ”JA: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Gå sedan vidare till steg 15.
Om du ansluter en AV-förstärkare
(mottagare) med en koaxial digitalkabel
väljer du ”JA: DIGITAL OUTPUT”.
12Välj vilken typ av Dolby Digitalsignal som du vill sända till
förstärkaren (mottagaren) genom
att trycka på X/x.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
avkodare för formatet Dolby Digital
väljer du ”DOLBY DIGITAL”. Annars
väljer du ”D-PCM”.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
48kHz/16bit
48kHz/96kHz PCM:
13Tryck på ENTER.
”DTS” är valt.
Anslutningar
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
48kHz/96kHz PCM:
AV
PÅ
14Välj om du vill sända en DTSsignal till förstärkaren
(mottagaren) eller ej genom att
trycka på X/x.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
avkodare för formatet DTS väljer du
”PÅ”. Annars väljer du ”AV”.
15Tryck på ENTER.
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är klara.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
funktion för avkodning av MPEG-ljud
ställer du ”MPEG” på ”MPEG” (sid. 68).
21
4 Tryck på A på spelaren och
placera en skiva i skivfacket.
Skivuppspelning
Uppspelning av skivor
För vissa DVD/VIDEO-CD-skivor kan
tillvägagångssättet vara annorlunda eller ha
vissa begränsningar.
Se även bruksanvisningen som följer med
skivan.
Uppspelningssidan nedåt
5 Tryck på H.
Skivfacket stängs. Uppspelningen startas
(kontinuerlig uppspelning). Justera
volymen på TV:n eller förstärkaren
(mottagaren).
En meny kan visas på TV-skärmen,
beroende på vilken typ av skiva det är.
Information om DVD VIDEO-skivor
finns på sid. 26. Information om VIDEO
CD-skivor finns på sid. 27.
Stänga av spelaren
Tryck på [/1. Spelaren växlar över till
standbyläge.
ENTER
RETURN
z Tips!
Du kan ställa in så att spelaren stängs av automatiskt
om den befinner sig i stoppläge längre tid än 30
minuter Om du vill slå på eller stänga av den här
funktionen ställer du ”AUTOMATISK
AVSTÄNGNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ” eller
”AV” (sid. 65).
Obs
1 Slå på strömmen till TV:n.
2 Tryck på [/1.
Spelaren slås på.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
◆ När du använder en förstärkare
(mottagare)
Slå på strömmen till förstärkaren
(mottagaren) och välj den kanal som gör
att du hör ljudet från spelaren.
22
Skivor som skapas i DVD-inspelare måste vara
korrekt stängda (finalized) innan de kan spelas upp.
Mer information om stängning (finalizing), finns i
bruksanvisningen som medföljer DVD-inspelaren.
Om uppspelning av DTS-ljudspår från en
DVD VIDEO-skiva
• DTS-ljudsignaler sänds bara ut via DIGITAL
OUT-kontakten (COAXIAL).
• När du spelar upp en DVD VIDEO-skiva med
DTS-ljudspår ställer du ”DTS” på ”PÅ” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 68).
• Om du ansluter spelaren till ljudutrustning som
saknar avkodare för DTS ska du inte ställa ”DTS”
på ”PÅ” under ”LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 68). Om du gör det kan du råka ut för så höga
störljud från högtalarna att du riskerar att skada
såväl din hörsel som högtalarna.
*3 Endast video- och JPEG-bilder (förutom
BAKGRUND-bilder). Du kan flytta den
förstorade bilden med C/X/x/c. För vissa
skivor kan zomningsfunktionen avbrytas
automatiskt när du flyttar bilden.
Övriga funktioner
Obs
För vissa avsnitt kan det hända att funktionerna för
återuppspelning och sökning inte går att använda.
CLEAR
(sökning)
Snabb eller långsam
uppspelning med ljud
Du kan lyssna på dialogen eller ljudet när du
spelar upp det aktuella avsnittet snabbt eller
långsamt.
ZOOM
SLOW PLAY
FAST PLAY
Skivuppspelning
(återuppspelning)
Under uppspelning tycker du på FAST
PLAY eller SLOW PLAY.
För att
Gör så här
Stoppa
Tryck på x
Hastigheten ändras när du trycker på antingen
FAST PLAY eller SLOW PLAY.
Göra paus
Tryck på X
Återgå till normal uppspelning
Återuppta
uppspelning efter
paus
Tryck på X eller H
Tryck på H.
Gå till nästa kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Tryck på >
Gå tillbaka till
föregående kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Tryck på .
Avbryta
uppspelningen och
mata ut skivan
Tryck på Z
Spela upp föregående
avsnitt igen*1
Tryck på
(återuppspelning)
under uppspelning
• Du kan bara använda den här funktionen med
DVD/VIDEO CD/Super VCD- och DVD-RW/
DVD-R-skivor i VR-läget.
• ”Går ej att genomföra” visas när den högsta eller
minsta hastigheten har nåtts.
• I lägena FAST PLAY och SLOW PLAY kan du
inte ändra kameravinkel (sid. 44), undertext (sid.
44) eller ljud (sid. 40). Ljudet kan bara ändras för
VIDEO CD/Super VCD-skivor.
• Funktionerna för snabb och långsam uppspelning
kan inte användas när du spelar upp DTSljudspår.
• Du kan inte använda funktionen för snabb eller
långsam uppspelning när du spelar upp en stillbild
från en DVD-RW/DVD-R-skiva i VR-läget.
Snabbspola det
aktuella avsnittet
framåt en liten bit*2
Tryck på
(sökning) under
uppspelning
Du kan låsa skivfacket så att barn inte kan
öppna det.
Förstora bilden*3
Tryck på ZOOM flera
gånger. Tryck på
CLEAR för att
avbryta.
När spelaren är i standbyläge trycker du
på O RETURN, ENTER och sedan på [/1
på fjärrkontrollen.
Obs
*1 Endast DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-Rskivor. Knappen kan användas utom för DivX
video-filer.
*2 Endast DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R-skivor. Knappen kan
användas utom för DivX video-filer.
Låsa skivfacket (Barnlås)
Spelaren startas och ”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster. Knapparna A
och Z på spelaren eller på fjärrkontrollen
fungerar inte när barnlåset är aktivt.
,forts.
23
Låsa upp skivfacket
När spelaren är i standbyläge trycker du på
O RETURN, ENTER och sedan på [/1
igen.
Obs
Skivfacket förblir låst även om du väljer
”ÅTERSTÄLLA” under ”INSTÄLLNINGAR” i
kontrollmenyn (sid. 63).
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
(Återupptagen uppspelning/
Återupptagning för flera skivor)
Spelaren lagrar information om den punkt där
du stoppade skivan.
Obs
• För DVD-RW/DVD-R-skivor i VR-läget och
CD-, DATA CD- och DATA DVD-skivor lagrar
spelaren återupptagningspunkten för den aktuella
skivan.
Återupptagningspunkten raderas när:
– du öppnar skivfacket
– du kopplar bort nätkabeln.
– spelaren växlar över till standbyläge (endast
DATA CD/DATA DVD-skivor).
• Återupptagen uppspelning kan inte användas
under slumpvis uppspelning eller programmerad
uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
24
Återuppta uppspelning för den
aktuella skivan (Återupptagen
uppspelning)
1
Under uppspelningen av en skiva
trycker du på x för att avbryta
uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
2
Skivuppspelning
Spelaren lagrar information om var du
stoppade skivan även om spelaren växlar över
till standbyläge genom att du tryckt på [/1.
Obs
• För att den här funktionen ska fungera måste
”FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” vara ställd på
”PÅ” (ursprungligt läge) (sid. 65).
• Informationen om var du stoppade skivan raderas
när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsmenyn.
• Om ”FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställd på
”PÅ” och du spelar upp en inspelad skiva, t.ex. en
DVD-RW-skiva, kan det hända att spelaren spelar
upp andra inspelade skivor från samma
återupptagningspunkt.
Tryck på H.
Spelaren startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
z Tips!
För att starta uppspelningen från början av skivan
trycker du två gånger på x. Tryck sedan på H.
Obs
• Punkten för återupptagen uppspelning av den
aktuella skivan raderas när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsmenyn.
– du drar ut nätkabeln
Lagra den punkt där du stoppade
skivan (Återupptagning för flera
skivor) (endast DVP-NS37)
Spelaren kan lagra information om var du
stoppade en skiva (för upp till 6 skivor) och
sedan återuppta uppspelningen från samma
ställe nästa gång du sätter i samma skiva. Om
du lagrar återupptagningspunkten för en
sjunde skiva raderas återupptagningspunkten
för den första skivan.
z Tips!
• För att starta uppspelningen från början av skivan
trycker du två gånger på x. Tryck sedan på H.
• Om du vill stänga av återupptagning för flera
skivor ställer du ”FORTSATT UPPSPELN.
MULTI” under ”SPECIALINSTÄLLNINGAR”
på ”AV” (sid. 66). Uppspelningen startar från
punkten för fortsatt uppspelning bara för den
skiva som för tillfället sitter i spelaren.
25
Använda DVD-menyerna
En DVD-skiva är uppdelad i långa sektioner
som består av bild- eller musikinformation
och kallas ”titlar”. När du spelar upp en
DVD-skiva som består av flera titlar kan du
välja önskad titel med TOP MENU-knappen.
När du spelar upp DVD-skivor som
innehåller olika alternativ som du kan välja
mellan, t.ex. språk för ljudet, språk för
undertexterna (textremsorna) osv., ställer du
in dessa alternativ med hjälp av MENUknappen.
Välja ”ORIGINAL” eller
”PLAY LIST” på en DVDRW/DVD-R-skiva
På vissa DVD-RW/DVD-R-skivor i läget VR
(Video Recording) används två olika typer av
titlar för uppspelning: de titlar som
ursprungligen spelats in (ORIGINAL) och de
titlar som kan skapas på inspelningsbara
DVD-spelare för att senare redigeras (PLAY
LIST). Du kan välja vilken typ av titlar som
du vill spela upp.
Sifferknappar
ENTER
TOP MENU
MENU
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
1 Tryck på TOP MENU eller MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Vad som finns på menyn varierar från
skiva till skiva.
2 Välj det alternativ som du vill
spela upp eller ändra genom att
trycka på C/X/x/c eller
sifferknapparna.
Om du trycker på sifferknapparna visas
nedanstående fönster.
Välj önskat alternativ genom att trycka på
sifferknapparna.
1
3 Tryck på ENTER.
26
2 Välj
(ORIGINAL/PLAY
LIST) genom att trycka på X/x och
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”ORIGINAL/PLAY
LIST” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
3 Välj inställning genom att trycka
på X/x.
• PLAY LIST: spelar upp de titlar som
skapats från ”ORIGINAL” för
redigering.
• ORIGINAL: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4 Tryck på ENTER.
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (PBC-uppspelning)
Obs
För vissa VIDEO-CD-skivor används ”Tryck på
SELECT” i bruksanvisningen som följer med
skivan i stället för ”Tryck på ENTER” i steg 3. I så
fall trycker du på H.
Skivuppspelning
PBC (Playback Control) gör att du kan spela
upp VIDEO-CD-skivor interaktivt via menyn
på TV-skärmen.
z Tips!
Om du vill du spela upp skivan utan att använda
PBC väljer du ett spår genom att trycka på ./
> eller sifferknapparna när spelaren är stoppad
och trycker sedan på H eller ENTER.
”Uppspelning utan PBC” visas på TV-skärmen och
spelaren startar oavbruten uppspelning. Du kan inte
spela upp stillbilder, t.ex. menyer.
Återgå till PBC-uppspelning genom att trycka två
gånger på x. Tryck sedan på H.
Siffer-knappar
ENTER
RETURN
1 Spela upp VIDEO-CD-skivor med
PBC-funktioner.
Valmenyn visas.
2 Välj önskat alternativ genom att
trycka på sifferknapparna.
3 Tryck på ENTER.
4 För interaktiv användning följer du
instruktionerna på menyn.
Tillvägagångssättet kan vara olika för
olika VIDEO-CD-skivor. Mer
information finns i bruksanvisningen
som följer med skivan.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
27
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST.
PÅ
Olika uppspelningslägen
(Programmerad uppspelning,
Slumpvis uppspelning, Upprepad
PLAY
DVD VIDEO
uppspelning, A-B repeterad
uppspelning)
Du kan använda följande uppspelningslägen:
• Programmerad uppspelning (sid. 28)
• Slumpvis uppspelning (sid. 29)
• Upprepad uppspelning (sid. 30)
• A-B repeterad uppspelning (sid. 31)
3
Välj ”SET t” genom att trycka på X/
x. Ttryck sedan på ENTER.
”SPÅR” visas när du spelar upp
VIDEO-CD- eller CD-skivor.
PROGRAM
CLEAR
RADERA ALLA
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ENTER
T
––
01
02
03
04
05
Titlar och spår som är
inspelade på skivan
DISPLAY
4
Tryck på c.
Markören flyttas till titeln eller spårraden
”T” (i det här fallet till ”01”).
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Obs
Uppspelningsläget avbryts när:
– du matar ut skivan.
– spelaren växlar över till standbyläge genom att du
tryckt på [/1.
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kapitel på en skiva
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i
önskad ordning genom skapa ett eget
program med en bestämd
uppspelningsordning för titlar, kapitel eller
spår. Du kan programmera in upp till 99 titlar,
kapitel eller spår.
1
Tryck på DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(PROGRAM) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”PROGRAM” visas.
28
5
Markera den titel, det kapitel eller det
spår som du vill ha med i programmet.
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
Antag att du t.ex. vill ha med kapitel ”03”
i titel ”02”.
Välj ”02” under ”T” genom att trycka på
X/x. Tryck sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Därefter väljer du ”03” under ”C” genom
att trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
PROGRAM
T
––
01
02
03
04
05
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning)”.
2
Markera programnumret för den titel, det
kapitel eller spår du vill ändra eller
avbryta med X/x, tryck sedan på c.
Tryck på CLEAR om du vill radera titeln,
kapitlet eller spåret från programmet.
3
Utför en ny programmering genom att
utföra steg 5. Om du vill avbryta ett
program väljer du ”--” under ”T”, tryck
sedan på ENTER.
Den titel och det kapitel du valt
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
Antag att du t.ex. vill ha med spår ”02” i
programmet.
Välj ”02” under ”T” genom att trycka på
X/x. Tryck sedan på ENTER.
Det spår du valt
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Avbryta alla titlar, kapitel eller spår i den
ordning de programmerades
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning)”.
2
3
Tryck på X och välj ”RADERA ALLA”.
Skivuppspelning
RADERA ALLA
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Ändra eller avbryta ett program
Tryck på ENTER.
z Tips!
Du kan tillämpa upprepad uppspelning eller
slumpvis uppspelning på inprogrammerade titlar,
kapitel eller spår. Under programmerad
uppspelning följer du stegen för upprepad
uppspelning (sid. 30) eller slumpvis uppspelning
(sid. 29).
Total uppspelningstid för de spår som
6
Obs
Om du vill programmera fler titlar,
kapitel eller spår upprepar du steg 4
till 5.
De programmerade titlarna, kapitlen och
spåren visas i den ordning du valde dem.
7
• När du programmerar spår för Super VCD-skivor
visas inte den totala uppspelningstiden.
• Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
Du startar den programmerade
uppspelningen genom att trycka på
H.
Spela upp spår i slumpvis
ordning (Slumpvis uppspelning)
Den programmerade uppspelningen
startar.
När programmet har spelats klart kan du
spela upp samma program igen genom att
trycka på H.
Du kan spela upp titlar, kapitel eller spår i
slumpvis ordning. Spelordningen blandas
olika i olika uppspelningar.
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 2.
Välj ”PÅ” i steg 3 och tryck sedan på ENTER
för att spela upp samma program igen.
2
Välj
(SLUMPMÄSSIG) genom
att trycka på X/x . Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”SLUMPMÄSSIG”
visas.
,forts.
29
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
AV
AV
TITEL
KAPITEL
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(REPETERA) genom att
trycka på X/x . Tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”REPETERA” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
3
Välj alternativ för slumpvis
uppspelning att trycka på X/x.
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
• TITEL
• KAPITEL
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SPÅR
3
◆ När programmerad uppspelning är
aktiverad
• PÅ: blandar de titlar, kapitel eller spår
som du valt för programmerad
uppspelning.
4
Välj det alternativ som du vill upprepa
uppspelningen för genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
• SKIVA: upprepar alla titlarna.
• TITEL: för upprepning av aktuell titel
på en skiva.
• KAPITEL: för upprepning av aktuellt
kapitel.
Tryck på ENTER.
Slumpvis uppspelning startas.
◆ När du spelar DVD-VR-lägesskivor
• SKIVA: upprepar alla titlar av den typ
du valt.
• TITEL: för upprepning av aktuell titel
på en skiva.
• KAPITEL: för upprepning av aktuellt
kapitel.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
z Tips!
• Du kan ställa in slumpvis uppspelning när
spelaren är i stoppläge. När du har valt alternativet
”SLUMPMÄSSIG” trycker du på H. Slumpvis
uppspelning startas.
• Om du väljer ”KAPITEL” kan upp till 200 kapitel
spelas upp i slumpvis ordning.
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SKIVA: upprepar alla spåren.
• SPÅR: för upprepning av aktuellt spår.
◆ När du spelar DATA CD/DATA DVDskivor
• SKIVA: upprepar alla album.
• ALBUM: upprepar det aktuella
albumet.
• SPÅR (endast MP3-ljudspår): upprepar
aktuellt spår.
• FIL (endast DivX video-filer): upprepar
aktuell fil.
Obs
Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
Spela upp upprepade gånger
(Upprepad uppspelning)
Du kan spela upp alla titlar eller spår på en
skiva eller en enskild titel, ett kapitel eller ett
spår flera gånger.
Du kan kombinera slumpvis uppspelning och
programmerad uppspelning.
PLAY
DVD VIDEO
◆ När programmerad uppspelning eller
slumpvis uppspelning är aktiverad
• PÅ: upprepar programmerad
uppspelning eller slumpvis
uppspelning.
4
Tryck på ENTER.
Upprepad uppspelning startas.
30
3
Återgå till normal uppspelning
Välj ”INST. t” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Inställningsstapeln för ”A-B
REPETERA” visas.
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 2.
z Tips!
Du kan ställa in upprepad uppspelning när spelaren
är i stoppläge. När du har valt alternativet
”REPETERA” trycker du på H. Upprepad
uppspelning startas.
A 18 - 1:32:30
Upprepa ett visst parti (A-B
Repeterad uppspelning)
Du kan spela upp en viss del av en titel, ett
kapitel eller av ett spår upprepade gånger.
(Den här funktionen kan du använda t.ex. när
du vill lära dig låttexter.)
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Startpunkten (punkt A) är därmed
inställd.
A 18 - 1:32:30
5
B 18 - 1:33:05
När du når slutpunkten (punkt B)
trycker du på ENTER igen.
De angivna punkterna visas och spelaren
upprepar den angivna sekvensen.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
Obs
Välj
(A-B REPETERA) genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”A-B REPETERA”
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
När du under uppspelning hittat
startpunkten (punkt A) för den del som
du vill spela upp upprepade gånger,
trycker du på ENTER.
Skivuppspelning
4
Obs
• Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
• Om du använder upprepad uppspelning för
DATA CD/DATA DVD-skivor med MP3ljudspår och JPEG-bildfiler med olika
uppspelningstider, kommer inte ljudet att
anpassas till bilden.
• När ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”BILD
(JPEG)” (sid. 52) kan du inte välja ”SPÅR”.
B
PLAY
DVD VIDEO
• När du väljer A-B Repetera avbryts
inställningarna för slumpvis uppspelning,
upprepad uppspelning och programmerad
uppspelning.
• A-B repeterad uppspelning kan inte sträcka sig
över flera titlar.
• Det går inte att ställa in A-B Repetera för innehåll
på DVD-RW/DVD-R-skivor (VR-läge) där
stillbilder ingår.
AV
INST.
AV
31
Söka efter ett visst avsnitt
Söka efter en viss punkt
på en skiva (Sökning,
avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på skivan
genom att titta på filmen eller spela upp den
långsamt.
Hitta en viss punkt snabbt genom
att använda föregående/nästaknapparna (Sökning)
Du kan söka efter nästa eller föregående
kapitel, spår eller avsnitt med ./> på
spelaren.
För att gå till nästa eller föregående kapitel/
spår/avsnitt trycker du ett kort ögonblick på
> eller . under uppspelning. Du kan
också söka bakåt eller framåt genom att
trycka på och hålla ned > eller . och
släppa upp knappen när du kommit till önskad
punkt. (Sökning)
Hitta en viss punkt snabbt genom
att snabbspola skivan framåt
eller bakåt (avsökning)
(steg)
(steg)
Tryck på
m eller M
medan du
spelar upp en skiva. När du hittat den önskade
punkten återgår du till normal hastighet
genom att trycka på H. Varje gång du
trycker på
m eller M
under
avsökningen ändras
uppspelningshastigheten. Vid varje tryckning
ändras indikatorn enligt nedan. Den verkliga
hastigheten kan skilja sig för vissa skivor.
Uppspelningsriktning
×2B t 1M t 2M t 3M
Obs
• För vissa skivor kan du inte utföra de beskrivna
funktionerna.
• För DATA CD/DATA DVD-skivor kan du bara
söka efter en viss punkt i ett MP3-ljudspår eller en
DivX video-fil.
3M (endast DVD VIDEO/DVD-VR-läge/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD-skivor*)
×2B (endast DVD VIDEO/CD-skivor)
Motsatt riktning
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (endast DVD VIDEO/DVD-VR-läge/
VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD-skivor*)
×2b (endast DVD VIDEO-skivor)
* Endast DivX-video
32
Uppspelningshastigheten ”×2B”/”×2b” är
ungefär dubbla den normala hastigheten.
Uppspelningshastighet ”3M”/”3m” är
snabbare än ”2M”/”2m” och ”2M”/
”2m” är snabbare än ”1M”/”1m”.
Söka efter en titel/ett
kapitel/ett spår/ett
avsnitt osv.
Spela upp bildruta för bildruta
(Uppspelning i slowmotion)
Uppspelningsriktning
2
y1
Sifferknappar
Motsatt riktning (endast DVD VIDEO/DVDVR-läge)
2
Söka efter ett visst avsnitt
Tryck på
m eller M
när spelaren
är i pausläge. Tryck på H för att återgå till
normal hastighet.
Varje gång du trycker på
m eller M
under uppspelning i slowmotion ändras
uppspelningshastigheten. Du kan välja
mellan två olika hastigheter. Vid varje
tryckning ändras indikatorn på följande sätt:
Du kan söka på DVD-skivor efter titlar eller
kapitel och du kan söka på VIDEO CD/CD/
DATA CD/DATA DVD-skivor efter spår,
index, filer eller avsnitt. Eftersom titlarna och
spåren på skivan har unika nummer kan du
välja vad som ska spelas upp genom att ange
motsvarande nummer. Du kan dessutom söka
efter ett visst avsnitt genom att använda
tidkoden.
CLEAR
y1
ENTER
Uppspelningshastighet ”2 y”/”2
långsammare än ”1 y”/”1
”.
” är
DISPLAY
Obs
När det gäller DATA CD/DATA DVD-skivor
fungerar den här funktionen bara för DivX videofiler.
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när spelaren är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD VIDEO/
DVD-VR-läge-skivor) genom att trycka på
(steg). Återgå till normal
uppspelning genom att trycka på H.
Obs
• Du kan inte söka efter stillbilder på DVD-RW/
DVD-R-skivor i VR-läget.
• När det gäller DATA CD/DATA DVD-skivor
fungerar den här funktionen bara för DivX videofiler.
1 Tryck på DISPLAY (när du spelar
DATA CD/DATA DVD-skivor med
JPEG-bildfiler trycker du två
gånger).
Kontrollmenyn visas.
2 Välj sökmetod genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar DVD VIDEO/DVD-VRlägesskivor-skivor
TITEL
KAPITEL
TID/TEXT
Välj ”TID/TEXT” om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
,forts.
33
◆ När du spelar upp VIDEO-CD eller
Super VCD-skivor utan PBC-uppspelning
4 Ange numret för den titel, det
kapitel, spår, index eller avsnitt
osv. som du vill söka efter genom
att trycka på sifferknapparna.
SPÅR
INDEX
◆ När du spelar upp VIDEO-CD- eller
Super VCD-skivor med PBC-uppspelning
◆ Om du gör fel
Radera det felaktiga numret genom att
trycka på CLEAR. Välj sedan ett nytt
nummer.
AVSNITT
◆ När du spelar CD-skivor
SPÅR
◆ När du spelar DATA CD/DATA DVDskivor
5 Tryck på ENTER.
Spelaren startar uppspelningen från det
valda numret.
ALBUM
SPÅR (endast MP3-ljudspår)
FIL (endast JPEG-bildfiler)
◆ När du spelar upp DATA CD (DivX
video-filer)/DATA DVD-skivor (DivX
video-filer)
ALBUM
Söka efter ett avsnitt med hjälp av
tidkoden (endast DVD VIDEO/DVD-VRläge-skivor)
1
I steg 2 väljer du
TID/TEXT.
”T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är nu vald.
2
Tryck på ENTER.
”T **:**:**” ändras till ”T --:--:--”.
3
Ange tidkoden med sifferknapparna.
Tryck sedan på ENTER.
Om du t.ex. vill hitta ett avsnitt som du
vet finns 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder från början anger du ”2:10:20”.
FIL
Exempel: när du väljer
KAPITEL
”** (**)” väljs (** anger en siffra).
Siffran inom parentes anger det totala
antalet titlar, kapitel, spår, index, avsnitt,
album eller filer.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Vald rad
3 Tryck på ENTER.
”** (**)” ändras till ”-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
z Tips!
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD VIDEO/DVD-VR-läge), spår (CD/
DATA CD/DATA DVD) eller fil (DATA CD
(DivX-video)/DATA DVD (DivX-video)) genom
att först trycka på sifferknapparna och sedan på
ENTER.
• Du kan visa det första avsnittet av de titlar, kapitel
eller spår som spelats in på skivan på en skärm
som delats upp i 9 delar. Då kan du starta
uppspelningen direkt genom att välja något av
avsnitten. Mer information finns under ”Sökning
med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING)”
(sid. 35).
Obs
• Numret på titeln, kapitlet eller spåret som visas är
samma nummer som finns inspelat på skivan.
• Du kan inte använda tidkoden för att söka efter
avsnitt på DVD+RW/DVD+R-skivor.
34
Sökning med hjälp av
avsnitt (BILDNAVIGERING)
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar och
på det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Välj ett kapitel, en titel eller ett
PICTURE
NAVI
Uppspelningen startar från det valda
avsnittet.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Återgå till normal uppspelning under
pågående inställning
Tryck på O RETURN eller DISPLAY.
1 Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande fönster visas:
VISA KAPITEL
ENTER
Söka efter ett visst avsnitt
spår genom att trycka på C/X/x/c,
tryck sedan på ENTER.
z Tips!
Om det finns fler än 9 kapitel, titlar eller spår visas
V på den undre högra delen av skärmen.
För att visa ytterligare kapitel, titlar eller spår
markerar du de nedre avsnitten och trycker på x.
Om du sedan vill återgå till de föregående avsnitten
markerar du de övre avsnitten och trycker på X.
Obs
För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
2 Välj alternativ genom att trycka på
PICTURE NAVI flera gånger.
• VISA KAPITEL (endast DVD
VIDEO): visar det första avsnittet av
varje kapitel.
• VISA TITEL (endast DVD VIDEO):
visar det första avsnittet av varje titel.
• VISA SPÅR (endast VIDEO CD/
Super VCD): visar det första avsnittet
av varje spår.
3 Tryck på ENTER.
Det första avsnittet i varje kapitel, titel
eller spår visas på följande sätt:
35
Visa skivinformation
Visa uppspelningstiden
och den återstående
tiden
Du kan visa uppspelningstid och återstående
tid för den aktuella titeln, det aktuella kapitlet
eller spåret. Du kan dessutom kontrollera
vilken DVD/CD-text, vilket spårnamn (MP3ljud) eller vilket filnamn (DivX-video) som
spelats in på skivan.
TIME/TEXT
◆ När du spelar DVD VIDEO- eller DVDVR-lägesskivor-skivor
• T *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–*:*:*
Återstående tid för den aktuella titeln
• C *:*:*
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–*:*:*
Återstående tid för det aktuella kapitlet
◆ När du spelar upp VIDEO-CD eller
Super VCD-skivor (med PBC-funktioner)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
◆ När du spelar VIDEO-CD- (utan PBCfunktioner) eller CD-skivor
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
• T–*:*
Återstående tid för det aktuella spåret
• D *:*
Uppspelningstid för den aktuella skivan
• D –*:*
Återstående tid för den aktuella skivan
◆ När du spelar upp Super VCD-skivor
(utan PBC-funktioner)
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
1 Tryck på TID/TEXT under
uppspelning.
Följande fönster visas:
T 1:01:57
Tidinformation
2 Du kan visa annan tidinformation
genom att trycka flera gånger på
TID/TEXT.
Den tillgängliga tidinformationen beror
på vilken typ av skiva du spelar upp.
36
◆ När du spelar DATA CD (MP3-ljud)eller DATA DVD-skivor (MP3-ljud)
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
◆ När du spelar upp DATA CD (DivXvideo)- eller DATA DVD-skivor (DivXvideo)
• *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella filen
Visa uppspelningsinformationen
på en skiva
Läsa informationen i
frontpanelens teckenfönster
Visa DVD/CD-texten
Den tidinformation och den text som visas på
TV-skärmen kan du också visa i
frontpanelens teckenfönster. Informationen i
frontpanelens teckenfönster ändras på
följande sätt när du ändrar tidinformationen
på TV-skärmen.
Du visar den text som spelats in på DVD/CDskivan genom att trycka flera gånger på
TIME/TEXT i steg 2.
DVD/CD-text kan bara visas om det finns
någon text på skivan. Du kan inte ändra
texten. Om det inte finns någon text på skivan
visas ”NO TEXT”.
När du spelar DVD VIDEO- eller DVD-VRlägesskivor-skivor
Uppspelningstid för den aktuella titeln
Kontrollera albumnamn osv. på DATA CD
(MP3-ljudspår eller DivX-video)/DATA
DVD-skivor (MP3-ljudspår eller DivXvideo).
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen
och ljudets bithastighet (informationsmängd
per sekund för det aktuella ljudspåret) på TVskärmen genom att trycka på TIME/TEXT
när du spelar upp MP3-ljudspår på DATA
CD/DATA DVD-skivor eller DivXvideofiler på DATA CD/DATA DVD-skivor.
Återstående tid för den aktuella titeln
Visa skivinformation
BRAHMS SYMPHONY
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Bithastighet*
T
17:30
128k
Text
Aktuell titel och aktuellt
kapitelnummer
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
(återgår automatiskt till början)
Spår/fil-namn
* Visas när:
– ett MP3-ljudfilsspår på en DATA CD/DATA
DVD-skiva spelas upp.
– en DivX-videofil med MP3-ljud på en DATA
CD/DATA DVD-skiva spelas upp.
,forts.
37
När du spelar DATA CD (MP3-ljud)/DATA
DVD-skivor (MP3-ljud)
När du spelar VIDEO-CD- (utan PBCfunktioner) eller CD-skivor
Uppspelningstid för det aktuella
spåret och spårets nummer
Uppspelningstid för det
aktuella spåret och spårets
Spårnamn
Återstående tid för det aktuella
spåret
Aktuellt album och spårnummer
Uppspelningstid för skivan
(återgår automatiskt till början)
När du spelar upp DATA CD-skivor (DivXvideo) eller DATA DVD-skivor (DivX-video)
Återstående tid för skivan
Uppspelningstid för den aktuella
Aktuellt filnamn
Aktuellt album och filnummer
(återgår automatiskt till början)
Text
Aktuellt spår och indexnummer*
(återgår automatiskt till början)
* Aktuellt spår- och indexnummer visas bara vid
uppspelning av VIDEO CD-skivor.
z Tips!
• När du spelar upp VIDEO-CD-skivor utan PBCfunktioner visas spårnumret och indexnumret
efter texten.
• När du spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas avsnittets nummer eller
uppspelningstiden.
• Långa textstycken som inte får plats på en enda
rad rullas över teckenfönstret.
• Du kan också visa tidinformationen och texten via
kontrollmenyn (sid. 11).
38
Obs
• För vissa skivor visas kanske inte DVD/CDtexten eller spårnamnet.
• Spelaren kan bara visa DVD/CD-textens första
nivå, t.ex. skivnamn eller titel.
• Det är inte säkert att uppspelningstiden för MP3ljudspår och DivX-videofiler visas korrekt.
• Om du spelar upp en skiva med bara JPEGbildfiler visas ”NO AUDIO DATA” i
frontpanelens teckenfönster när ”LÄGE (MP3,
JPEG)” är inställt på ”AUTO”; ”JPEG” visas när
”LÄGE (MP3, JPEG)” är inställt på ”BILD
(JPEG)” i frontpanelens teckenfönster.
Visa skivinformation
39
Ljudinställningar
Ändra ljudet
När du spelar upp DVD VIDEO- eller DATA
CD (DivX-videofiler)/DATA DVD-skivor
(DivX-videofiler) med ljudet inspelat i flera
format (PCM, Dolby Digital, MPEG eller
DTS) kan du byta ljudformat. Om DVD
VIDEO-skivan har ljudspår på flera språk kan
du också byta språk.
När det gäller CD-, DATA CD-, DATA
DVD- och VIDEO-CD-skivor kan du välja
ljud från antingen höger eller vänster kanal
och låta den valda kanalen presenteras från
såväl höger som vänster högtalare samtidigt.
Antag t.ex. att du spelar en skiva där sången
är lagd på höger kanal och den instrumentala
delen på den vänstra. Då kan du lyssna på
enbart musiken genom båda högtalarna
genom att välja vänster kanal.
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
Det är DVD VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja.
De fyra siffror som visas är språkkoden.
Under ”Språkkoder” på sid. 75 finner du
information om vilket språk koden
motsvarar. Om samma språk visas två
eller flera gånger är DVD VIDEO-skivan
inspelad med flera ljudformat.
◆ När du spelar DVD-VR-lägesskivor
De olika typer av ljudspår som finns
inspelade på skivan visas. Ursprunglig
inställning är understruken.
Exempel:
• 1: HUVUDKANAL (huvudljud)
• 1: SUBKANAL (sekundärt ljud)
• 1: HUVUDKANAL+SUBKANAL
(huvudljud + sekundärt ljud)
◆ När du spelar upp VIDEO-CD-, CD-,
DATA CD (MP3-ljud)- eller DATA DVDskivor (MP3-ljud)
Ursprunglig inställning är understruken.
• STEREO: vanligt stereoljud
• 1/V: ljudet från vänster kanal (mono)
• 2/H: ljudet från höger kanal (mono)
◆ När du spelar upp DATA CD-skivor
(DivX-video) eller DATA DVD-skivor
(DivX-video)
Välj ett av de ljudsignalsformat som
visas. Om ”Inga ljuddata” visas, saknar
spelaren stöd för ljudsignalsformatet på
skivan.
1 Tryck på
(ljud) under
uppspelning.
Följande fönster visas:
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
2 Välj den ljudsignal du vill ha
genom att trycka på
gånger.
40
(ljud) flera
◆ När du spelar Super VCD-skivor
Ursprunglig inställning är understruken.
• 1:STEREO: stereoljudet från ljudspår 1
• 1:1/V: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 1:2/H: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 2:STEREO: stereoljudet från ljudspår 2
• 2:1/V: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• 2:2/H: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
Om ljudsignaler
Obs
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer
”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
• När du spelar upp DVD-RW/DVD-R-skivor i
VR-läget: Om du ansluter till en AV-förstärkare
(mottagare) via DIGITAL OUT (COAXIAL)kontakten och vill växla mellan ljudspåren ställer
du ”DOLBY DIGITAL” på ”D-PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR”.
Kontrollera formatet på
ljudsignalen
◆När du spelar DVD VIDEO-skivor
Exempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
Bakre (V/H)
Obs
• Om ”DTS” under ”LJUDINSTÄLLNINGAR” är
ställt på ”AV” visas inte alternativet för DTSspårval på skärmen även om skivan innehåller
DTS-spår (sid. 68).
• MPEG-ljudsignaler med fler än två kanaler visas
enligt ovan (3/2.1, 2/1) men bara de Främre (V)
och Främre (H) signalerna spelas upp från de två
främre högtalarna.
Ljudinställningar
Du kan kontrollera ljudsignalformatet genom
att trycka på
(ljud) flera gånger under
uppspelning. Formatet på den aktuella
ljudsignalen (Dolby Digital, DTS, PCM,
osv.) visas som nedan.
De ljudsignaler som spelats in på en skiva
innehåller nedanstående ljudelement
(kanaler). Varje enskild kanal sänds ut från en
separat högtalare.
• Främre (V)
• Främre (H)
• Mitthögtalare
• Bakre (V)
• Bakre (H)
• Bakre (mono): Den här signalen kan
antingen vara behandlad av Dolby Surround
Sound eller i Dolby Digitals format för
bakre ljud i mono.
• LFE-signal (Lågfrekvenseffekt)
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Främre (V/H) LFE
+ Mittkanal (Lågfrekvenseffekt)
Exempel:
Dolby Digital 3 kanaler
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
Främre (V/H)
Bakre (Mono)
◆När du spelar en DivX video-fil på en DATA
CD- eller DATA DVD-skiva
Exempel:
MP3-ljud
1: MP3 128k
Bithastighet
41
Avbryta inställningen
Inställningar för TV
virtuellt surroundljud (TVS)
Om du ansluter en stereo-TV eller två främre
högtalare kan du med TVS (TV virtuellt
surroundljud) få en ljudåtergivning som ger
surroundeffekt genom att virtuella bakre
högtalare skapas via de befintliga främre (V:
vänstra och H: högra) högtalarna utan att du
har några fysiska bakre högtalare anslutna.
TVS har utvecklats av Sony för att en stereoTV i hemmiljö ska kunna generera
surroundljud.
Om spelaren dessutom är inställd för att sända
ljudsignalerna via kontakten DIGITAL OUT
(COAXIAL) kan du bara få surroundeffekt
om ”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”DPCM” och ”MPEG” på ”PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 68).
SUR
Välj ”AV” i steg 2.
◆TVS DYNAMISK TEATER
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
virtuella bakre högtalare (STOR) och en
virtuell subwoofer utan att det finns några
fysiska bakre högtalare eller någon
subwoofer anslutna (se nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
TV
Sub
woofer
◆TVS DYNAMIK
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
virtuella bakre högtalare utan att det finns
några fysiska bakre högtalare anslutna (se
nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
TV
1 Tryck på SUR under uppspelning.
Följande fönster visas:
TVS DYNAMISK TEATER
2 Välj något av TVS-ljuden genom
att trycka flera gånger på SUR.
Se förklaringarna för de olika
alternativen i följande avsnitt.
• TVS DYNAMISK TEATER
• TVS DYNAMIK
• TVS RYMD
• TVS NATT
• TVS STANDARD
42
◆TVS RYMD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
med fem virtuella bakre högtalare utan att det
finns några fysiska bakre högtalare anslutna
(se nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
TV
Ljudinställningar
◆TVS NATT
Ljud med hög volym, t.ex. explosioner, är
nedtonade medan ljud med låg volym inte
påverkas. Den här funktionen är användbar
om du vill höra dialogen och använda
surroundeffekter i ”TVS RYMD” på låg
volym.
Obs
• Om ljudsignalen saknar signalkomponent för
bakre högtalare går det inte att höra
surroundeffekten.
• När du använder något av TVS-surroundlägena
bör du stänga av surroundinställningen på den
anslutna TV:n eller förstärkaren (mottagaren).
• Se till att du är placerad så du sitter mitt emellan
de båda högtalarna, har samma avstånd till dem
och att de är likvärdigt placerade ur akustisk
synpunkt.
• Det resultat du får av funktionen ”TVS NATT”
kan variera mellan olika skivor.
• TVS-surroundeffekterna kan inte användas när du
använder funktionerna för snabb eller långsam
uppspelning, trots att du kan ändra TVSsurroundlägena.
◆TVS STANDARD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
med tre virtuella bakre högtalare utan att det
finns några fysiska bakre högtalare anslutna
(se nedan). Använd den här inställningen när
du vill använda TVS med 2 separata
högtalare.
L
R
L: Främre högtalare (vänster)
R: Främre högtalare (höger)
: Virtuell högtalare
43
Visa undertexter
Titta på film
Ändra kameravinklarna
Om det finns undertext på en skiva kan du när
som helst medan du spelar upp skivan ändra
undertexten eller slå på eller stänga av den.
På vissa DVD VIDEO-skivor har flera
kameravinklar spelats in och då visas ”
”
i frontpanelens teckenfönster. Det innebär att
du kan ändra kameravinkeln.
1 Tryck på
(undertext) under
uppspelning.
Följande fönster visas:
1 Tryck på
(vinkel) under
uppspelning.
1:ENGELSKA
Numret på kameravinkeln visas i
fönstret.
2 Välj inställning genom att trycka
2
flera gånger på
2 Välj nummer på vinkeln genom att
trycka flera gånger på
(vinkel).
Avsnittet visas med den vinkel du valt.
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkel även om det finns flera
kameravinklar inspelade på den.
44
(undertext).
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
Välj språk.
Det är DVD VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
De fyra siffror som visas är språkkoden.
Under ”Språkkoder” på sid. 75 finner du
information om vilket språk koden
motsvarar.
◆ När du spelar DVD-VR-lägesskivor
Välj ”PÅ”.
◆ När du spelar upp DATA CD-skivor
(DivX-video) eller DATA DVD-skivor
(DivX-video)
Välj det språk som visas.
Justera den uppspelade
bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR)
Stänga av undertexten
Välj ”AV” i steg 2.
Obs
• För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. Du kanske inte heller
kan stänga av dem.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen
har filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och
innehåller undertextinformation i samma fil.
• När du spelar upp en skiva med undertexter kan
det hända att undertexten försvinner när du
trycker på FAST PLAY eller SLOW PLAY.
För att få önskad bildkvalitet kan du från
spelaren justera videosignaler i JPEG-format
från DVD-, VIDEO-CD-, DATA CD/DATA
DVD-skivor eller videosignaler från DATA
CD/DATA DVD-skivor med DivXvideofiler. Välj den inställning som bäst
passar det program du tittar på. Om du väljer
”MINNE” kan du finjustera varje element i
bilden (färg, ljusstyrka etc.).
Titta på film
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY under
uppspelning (När du spelar upp en
DATA CD- eller en DATA DVDskiva med JPEG-bildfiler trycker
du på knappen två gånger).
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR” visas.
,forts.
45
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
STANDARD
STANDARD
DYNAMISK 1
3 Välj en inställning genom att
trycka på X/x.
Ursprunglig inställning är understruken.
• STANDARD: visar bilden i
standardläge.
• DYNAMISK 1: kontrast och
färgintensitet ökas och bilden kan
uppfattas som mer dynamisk.
• DYNAMISK 2: skapar en mer
dynamisk bild än läget DYNAMISK 1
genom en ytterligare ökning av bildens
kontrast och färgintensitet.
• FILM 1: ökar svartnivån i bilden vilket
gör att detaljer i mörka bildpartier
framträder bättre.
• FILM 2: gör vita färger ljusare, svarta
färger fylligare och ökar
färgkontrasten.
• MINNE: för ytterligare finjustering av
bilden.
4 Tryck på ENTER.
Den valda inställningen aktiveras.
z Tips!
När du tittar på film rekommenderas du att välja
”FILM 1” eller ”FILM 2”.
46
Justera bildalternativ i ”MINNE”
Du kan justera de olika bildelementen vart
och ett för sig.
• BILD: ändrar kontrasten
• LJUSSTYRKA: ändrar den totala
ljusstyrkan
• FÄRG: gör färgerna djupare eller ljusare
• NYANS: ändrar färgbalansen
1
I steg 3 under ”Justera den
uppspelade bilden” väljer du
”MINNE” och trycker sedan på ENTER.
Justeringsstapeln
för ”BILD” visas.
(
)
C
01:32:55
0
BILD
2
Select :
ENTER
Cancel : RETURN
Tryck på C/c för att justera bildens
konstraster.
Tryck på X/x för att gå till nästa eller
föregående bildelement utan att spara de
aktuella inställningarna.
3
Tryck på ENTER.
Justeringen sparas och justeringsstapeln
för ”LJUSSTYRKA” visas.
4
Upprepa steg 2 och 3 för att justera
”LJUSSTYRKA”, ”FÄRG” och
”NYANS”.
Stänga fönstret
Tryck på O RETURN eller DISPLAY.
Göra bilden skarpare
(SKÄRPA)
3 Välj nivå genom att trycka på X/x.
• 1: förstärker konturerna.
• 2: förstärker konturerna mer än i läge 1.
4 Tryck på ENTER.
Den valda inställningen aktiveras.
Du kan förstärka bildernas konturer och på
det sättet få en skarpare bild.
Avbryta inställningen för ”SKÄRPA”
Välj ”AV” i steg 3.
ENTER
DISPLAY
Titta på film
1 Tryck på DISPLAY under
uppspelning (När du spelar upp en
DATA CD- eller en DATA DVDskiva med JPEG-bildfiler trycker
du på knappen två gånger).
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(SKÄRPA) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”SKÄRPA” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
1
2
AV
47
Spela upp MP3-ljud och JPEGbilder
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
MP3 är en teknik för komprimering av
ljudinformation och som uppfyller kraven
enligt ISO/IEC MPEG. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Du kan spela upp DATA CD/DATA DVDskivor som innehåller MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler.
DATA CD/DATA DVD-skivor som
den här spelaren kan spela upp
Du kan spela upp DATA CD- (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) eller DATA DVD-skivor
(DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/
DVD-R) som spelats in i formaten MP3
(MPEG-1 Audio Layer III) och JPEG.
För att spelaren ska kunna identifiera och
spela upp spåren (eller filerna) måste
skivorna vara inspelade i formatet ISO 9660
Level 1/ Level 2 eller Joliet och DATA DVDskivor i formatet Universal Disk Format
(UDF).
Mer information om inspelningsformat finns
i instruktionerna för CD-R/CD-RWenheterna eller för programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandard för digitala kameror som definierats
av JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Obs
• Spelaren spelar upp all information med
filändelsen ”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG”, även
om de inte är av formatet MP3 eller JPEG. Spelas
sådana filer upp kan ett högt brus alstras som kan
skada högtalarsystemet.
• Den här spelaren kan inte spela upp ljudfiler av
formatet mp3PRO.
• Vissa JPEG-filer går inte att spela upp.
• Du kan inte spela upp MP3-ljudspår/JPEGbildfiler från en DATA CD/DATA DVD-skiva
som innehåller DivX-videofiler.
Uppspelningsordning för album,
spår och filer
Album spelas upp i följande ordning:
◆Skivans struktur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
ROOT
Obs
Det är möjligt att spelaren inte kan spela upp vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in med
paketskrivning (packet write).
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som den här spelaren
kan spela upp
Den här spelaren kan spela upp följande spår
och filer:
– MP3-ljudspår med filändelsen ”.MP3”.
– JPEG-bildfiler med filändelsen ”.JPEG”
eller ”.JPG”.
– JPEG-bildfiler som uppfyller kraven enligt
bildfilformatet DCF*.
48
Album
Spår eller filer
Nivå 4
Nivå 5
När du sätter i en DATA CD/DATA DVDskiva och trycker på H spelas de numrerade
spåren (eller filerna) upp i följd efter
varandra, från 1 till 7. Eventuella underalbum/spår (eller filer) i det album som spelas
upp har högre prioritet i
uppspelningsordningen än nästa album på
samma nivå. (Exempel: C innehåller D så
4 spelas upp före 5.)
När du trycker på MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 50), ordnas
albumnamnen i följande ordning:
A t B t C t D t F t G. Album,
som inte innehåller några spår (eller filer)
(som i det här fallet album E), visas inte i
listan.
Du kan spela upp MP3-ljudspår och JPEGbildfiler från DATA CD- (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) eller DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR).
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
Obs
• Den programvara som användes då DATA CD/
DATA DVD-skivan skapades kan i vissa fall göra
att uppspelningsordningen blir annorlunda än
som den visades i ovanstående exempel.
• Det är inte säkert att ovanstående
uppspelningsordning gäller om det finns fler än
200 album och 300 spår/filer i vart och ett av
albumen.
• Spelaren kan identifiera upp till 200 album
(spelaren räknar bara album, inklusive album som
inte innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler).
Spelaren spelar inte upp de album som inte finns
med bland de första 200 identifierade albumen.
• Att gå vidare till nästa eller ett annat album kan ta
en stund.
z Tips!
Du kan visa skivinformationen när du spelar upp
MP3-ljudspår (sid. 36).
Obs
• DATA CD-skivor som spelats in i formatet
KODAK Picture CD spelas upp automatiskt när
du sätter in skivan i spelaren.
• Om inga MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler finns
på DATA CD/DATA DVD-skivan visas ”Inga
ljuddata” eller ”Inga bilddata” på skärmen.
,forts.
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
z Tips!
• Genom att lägga till ett nummer (01, 02, 03 osv.)
framför spår/filnamnen kan du bestämma
uppspelningsordningen för spåren (eller filerna)
på en skiva; spåren och filerna spelas då upp i den
ordningen.
• Eftersom uppspelningen för en skiva med många
mappnivåer tar längre tid att starta kan det vara en
god idé att inte skapa fler än två mappnivåer.
Spela MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler
49
Välja album
Välja ett MP3-ljudspår
1
1
Tryck på MENU.
En lista med albumen på skivan visas.
När ett album spelas upp är dess titel
skuggad.
Listan med spåren i albumet visas.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
3( 30)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
3
2
Välj det album som du vill spela upp
genom att trycka på X/x.
Tryck på H.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
För att välja MP3-ljudspår, se ”Välja ett
MP3-ljudspår” (sid. 50).
För att välja JPEG-bildfiler, se ”Välja en
JPEG-bildfil” (sid. 51).
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på c eller C.
Slå på/stänga av fönstret
Tryck flera gånger på MENU.
z Tips!
För det valda albumet kan du välja att spela upp
bara MP3-ljudspåren, JPEG-bildfilerna eller både
och, genom att ställa in ”LÄGE (MP3, JPEG)” (sid.
52).
50
Tryck på ENTER efter steg 2 under
”Välja album”.
Välj spår genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på c eller C.
För att återgå till föregående visning
Tryck på O RETURN.
För att gå till nästa eller föregående MP3ljudspår
Tryck på > eller . under uppspelning.
Du kan välja det första spåret i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning
av det sista spåret i det aktuella albumet.
Tänk på att du inte kan återgå till det
föregående albumet med .; för att komma
tilbaka till det föregående albumet måste du
välja det från albumlistan.
För att rotera en JPEG-bild
Välja en JPEG-bildfil
1
Tryck på PICTURE NAVI när du har valt
ett album i steg 2.
Bildfilerna i albumet visas på 16
delskärmar. En rullningslist visas till
höger.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
För att visa ytterligare bilder markerar du
nedre bilderna och trycker på x. Om du
vill återgå till föregående bild markerar
du de övre bilderna och trycker på X.
Välj den bild du vill visa genom att
trycka på C/X/x/c. Tryck sedan på
ENTER.
Den bild du valt visas.
Exempel
Rotationsriktning
För att förstora en JPEG-bild (ZOOM)
Tryck på ZOOM när bilden visas. Du kan
förstora bilden upp till fyra gånger den
ursprungliga bildstorleken och rulla den med
hjälp av C/X/x/c.
Återgå till normal visning genom att trycka på
CLEAR.
◆När du trycker en gång (x2)
Bilden förstoras två gånger den ursprungliga
storleken.
◆När du trycker två gånger (x4)
Bilden förstoras fyra gånger den ursprungliga
storleken.
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
2
Tryck på X/x när du visar bilden. Varje gång
du trycker på X roteras bilden 90 grader
moturs.
Återgå till normal visning genom att trycka på
CLEAR. Tänk på att bilden också återgår till
normal visning om du trycker på C/c för att
gå till nästa eller föregående bild.
Exempel: när du trycker en gång på X.
För att avbryta visningen av JPEG-bilden
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående JPEGbildfil
Tryck på C eller c under uppspelning. Du kan
välja den första filen i nästa album genom att
trycka på c under uppspelning av den sista
filen i det aktuella albumet.
Tänk på att du inte kan återgå till det
föregående albumet med C; för att komma
tillbaka till det föregående albumet måste du
välja det från albumlistan.
z Tips!
• När du visar JPEG-bildfiler kan du ställa in
alternativ som t.ex. ”INTERVALL” (sid. 53),
”EFFEKT” (sid. 54) och ”SKÄRPA”
(sid. 47).
• Du kan visa JPEG-bildfiler utan att spela upp MP3ljud genom att ställa ”LÄGE (MP3, JPEG)” på
”BILD (JPEG)” (sid. 52).
• Datumet då bilden togs visas vid sidan om
”DATUM” i kontrollmenyn (sid. 11). Tänk på att
det inte är säkert att datumet visas, beroende på
digitalkameran.
Obs
PICTURE NAVI kan inte användas om ”LJUD
(MP3)” är valt under ”LÄGE (MP3, JPEG)” (sid.
52).
51
Titta på JPEG-bilder som
ett bildspel
Från en DATA CD- eller DATA DVD-skiva
kan du visa JPEG-bildfiler i en följd efter
varandra, som ett bildspel.
Obs
• Bildspelet avbryts när du trycker på X/x eller
ZOOM. Du återupptar bildspelet genom att
genom att trycka på H.
• Du kan inte använda den här funktionen om
”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”LJUD (MP3)”
(sid. 52).
Visa ett bildspel med ljud (LÄGE
(MP3, JPEG))
När JPEG-bildfiler och MP3-ljudspår lagrats
i samma album kan du spela upp bildspelet
med ljud.
1
MENU
ENTER
DISPLAY
Tryck på DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(LÄGE (MP3, JPEG))
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för ”LÄGE (MP3, JPEG)”
visas.
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
1 Tryck på MENU.
En lista med albumen på DATA CD/
DATA DVD-skivan visas.
DATA CD MP3
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
3
• AUTO: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas
upp som ett bildspel.
• LJUD (MP3): spelar endast upp MP3ljudspår kontinuerligt.
• BILD (JPEG): spelar upp bara JPEGbildfilerna kontinuerligt.
2 Välj album genom att trycka på X/
x.
3 Tryck på H.
JPEG-bilderna från det album du valt
spelas upp som ett bildspel.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
52
Välj ”AUTO” (ursprungligt läge)
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
4
Tryck på MENU.
En lista med albumen på DATA CD/
DATA DVD-skivan visas.
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
6
Välj det album som innehåller både de
MP3-ljudspår och de JPEG-bildfiler
som du vill spela upp genom att trycka
på X/x.
Ange intervalltiden för
bildspelet (INTERVALL)
Du kan ställa in den tid som du vill att
bilderna ska visas på skärmen.
1
Tryck på DISPLAY två gånger när du
visar en JPEG-bild eller när spelaren
är i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(INTERVALL) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”INTERVALL” visas.
Tryck på H.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2006
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
Ett bildspel med ljud startar.
3
Ursprunglig inställning är understruken.
• NORMAL: ställer in varaktigheten på
mellan 6 och 9 sekunder.
• SNABB: för kortare intervall än med
NORMAL.
• LÅNGSAM 1: för längre intervall än
med NORMAL.
• LÅNGSAM 2: för längre intervall än
med LÅNGSAM 1.
Obs
• Den här funktionen kan inte användas om MP3ljudspåren och JPEG-bildfilerna inte är placerade
i samma album.
• Om uppspelningstiden för antingen JPEGbilderna eller MP3-ljudet är längre än
uppspelningstiden för den andra filtypen spelas
den längre filen spelas upp utan ljud respektive
utan bild.
• Om du spelar upp stora MP3-spår och JPEG-filer
på samma gång kan det hända att ljudet hoppar.
Du rekommenderas att ställa MP3-bithastigheten
på 128 kbps eller lägre när du skapar filen. Om
ljudet fortfarande hoppar kan du prova att minska
storleken på JPEG-filen.
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
4
Tryck på ENTER.
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
z Tips!
• Om du vill upprepa både MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler i ett visst album upprepar du
samma MP3-ljudspår eller album när ”LÄGE
(MP3, JPEG)” är ställt på ”AUTO”. För att
upprepa spåret eller albumet, se ”Upprepad
uppspelning (Upprepad uppspelning)” (sid. 30).
• Spelaren identifierar maximalt 200 album,
oberoende av det valda läget. För varje album kan
spelaren identifiera upp till 300 MP3-ljudspår och
300 JPEG-bildfiler när du valt ”AUTO”, 600
MP3-ljudspår när du valt ”LJUD (MP3)” och 600
JPEG-bildfiler när du valt ”BILD (JPEG)”.
DATA CD JPEG
Obs
Vissa JPEG-filer, särskilt de som är progressiva
eller JPEG-filer med mer än 3 000 000 bildpunkter,
kan ta längre tid att visa än andra bilder, vilket kan
göra att intervallen verkar längre än den inställning
du har valt.
,forts.
53
Välja hur bilderna ska visas
(EFFEKT)
Du kan välja hur bilderna ska visas under ett
bildspel.
1
Tryck på DISPLAY två gånger när du
visar en JPEG-bild eller när spelaren
är i stoppläge.
2
Välj
(EFFEKT) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”EFFEKT” visas.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2006
DATA CD JPEG
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
3
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Ursprunglig inställning är understruken.
• TYP 1: bilden faller in ovanifrån.
• TYP 2: bilden sveper in från vänster till
höger.
• TYP 3: bilden tänjs ut från mitten av
skärmen.
• TYP 4: bilderna presenteras med de
olika effekterna slumpvis valda.
• TYP 5: nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• AV: stänger av den här funktionen.
4
54
Tryck på ENTER.
Titta på DivX®-video
Om DivX-videofiler
DivX® är en komprimeringsteknik för
videofiler som har utvecklats av DivX, Inc.
Den här produkten är en officiell DivX®
Certified-produkt.
Du kan spela upp DATA CD- och DATA
DVD-skivor som innehåller DivX-videofiler.
DATA CD- och DATA DVD-skivor
som den här spelaren kan spela
upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format, och som har filändelsen
”.AVI,” eller ”.DIVX”. Spelaren spelar inte
upp filer med filtillägget ”.AVI” eller
”.DIVX” om de inte innehåller en DivXvideo.
z Tips!
Mer information om vilka MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler som kan spelas upp från DATA CD/
DATA DVD-skivor finns i ”DATA CD/DATA
DVD-skivor som den här spelaren kan spela upp”
(sid. 48).
Obs
• Spelaren kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofil när filen har kombinerats av två eller fler
DivX-videofiler.
• Spelaren kan inte spela upp en DivX-videofil vars
storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd)/2 GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden vara
otydlig eller ljudet hoppa.
• Spelaren kan inte spela upp vissa DivX video-filer
som överstiger 3 timmar.
Titta på DivX®-video
Uppspelning av DATA CD- (CD-ROM/CDR/CD-RW) och DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR) på den här spelaren begränsas av vissa
villkor:
– När det gäller DATA CD/DATA DVDskivor, som förutom MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler, också innehåller DivXvideofiler spelas bara DivX-videofiler upp.
Den här spelaren kan emellertid bara spela
upp DATA CD-skivor med det logiska
formatet ISO 9660 level 1/level 2 eller joliet,
samt DATA DVD-skivor av UDF-Format
(Universal Disk Format).
Mer information om inspelningsformat finns
i instruktionerna som medföljer
diskenheterna och programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
DivX-videofiler som den här
spelaren kan spela upp
Om uppspelningsordningen av data på
DATA CD-skivor eller DATA DVD-skivor
Se ”Uppspelningsordning för album, spår och
filer” (sid. 48). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som
används för att skapa DivX video-filen, eller
om det finns mer än 200 album och 600
DivX-videofiler i varje album.
Obs
Det är möjligt att spelaren inte kan spela upp vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in med
paketskrivning (Packet Write).
55
Välja album
Spela upp DivXvideofiler
1
Tryck på MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
Du kan spela upp DivX-videofiler från
DATA CD- (CD-ROM/CD-R/CD-RW) och
DATA DVD-skivor (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
RETURN
ENTER
DISPLAY
2
Välj det album som du vill spela upp
genom att trycka på X/x.
3
Tryck på H.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
Information om hur du väljer DivXvideofiler finns i ”Välja DivX-videofil”
(sid. 57).
z Tips!
Du kan visa skivinformation medan du spelar upp
en DivX-videofil (sid. 36).
Obs
• Om inga DivX-videofiler har spelats in på en
DATA CD/DATA DVD-skiva, visas ett
meddelande som informerar om att skivan inte
kan spelas upp.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas
eller vara otydlig. I det här fallet rekommenderas
du att skapa filen vid en lägre bithastighet. Om
ljudet fortfarande innehåller mycket brus,
rekommenderas ljudformatet MP3. Observera
dock att spelaren inte kan spela upp filer av
WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används
för DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden
att visas efter det att du har tryckt på H (spela
upp).
• Beroende på DivX video-filen, kan det hända att
ljudet inte stämmer överens med bilderna på
skärmen.
56
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på C eller c.
Slå på/stänga av fönstret
Tryck flera gånger på MENU.
Välja DivX-videofil
1
Tryck på ENTER efter steg 2 under
”Välja album”.
Listan med spåren i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII 2004
VENUS
2
Välj ett spår genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
Den valda filen spelas upp.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på C eller c.
Tryck på O RETURN.
För att gå till nästa eller föregående DivXvideofil utan att visa ovanstående fillista
Du kan välja nästa eller föregående DivXvideofil i samma album genom att trycka på
> eller ..
Du kan också välja den första filen i nästa
album genom att trycka på > när den sista
filen i det aktuella albumet spelas upp. Lägg
märke till att du inte kan återgå till föregående
album med .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
Titta på DivX®-video
För att återgå till föregående visning
z Tips!
Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofilerna så många gånger som numret
visar. Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när spelaren stängs av. Detta omfattar de gånger
då spelaren stängs av med den automatiska
avstängningsfunktionen. Tryck på X istället för
x för att avbryta visningen
– när skivfacket öppnas.
– när en annan fil spelas.
57
3
Använda ytterligare funktioner
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Låsa skivor (ANPASSAT
STOP
DVD VIDEO
BARNLÅS, BARNLÅS)
Du kan välja mellan två olika
begränsningstyper för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ställa in
uppspelningsbegränsningarna så att
spelaren inte spelar upp opassande skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD VIDEOskivor kan begränsas enligt en förinställd
nivå som t.ex. användarens ålder. Vissa
avsnitt kan blockeras eller bytas ut mot
lämpligare avsnitt.
Samma lösenord gäller för såväl barnlås som
anpassat barnlås.
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
4
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Fönstret för att ange nytt lösenord visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffroroch tryck sedan på
ENTER
5
Om skivan spelas upp avbryter du
uppspelningen genom att trycka på x.
2
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
58
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Efter meddelandet ”Anpassat barnlås
används.” visas kontrollmenyn igen.
Anpassat barnlås
Sätt in skivan som du vill låsa.
.
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
DISPLAY
1
ENTER
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
Sifferknappar
Du kan ställa in samma lösenord för anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
för skiva nummer 41 raderas inställningarna
för den första skivan.
Välj ”PÅ t” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Stänga av funktionen för anpassat barnlås
1
Följ steg 1 till 3 under ”Anpassat
barnlås”.
2
Välj ”AV t” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
3
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Spela upp en skiva med anpassat barnlås
1
Fönstret för att ange ett nytt lösenord
visas.
Sätt i en skiva som du har ställt in
anpassat barnlås för.
Fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS”
visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffroroch tryck sedan på
ENTER
.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på
2
ENTER
.
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Spelaren är nu klar för uppspelning.
z Tips!
Om du glömmer bort lösenordet anger du det 6siffriga numret ”199703” med sifferknapparna när
du i fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS” uppmanas
att ange lösenordet. Tryck sedan på ENTER.
Därefter ombeds du att ange ett nytt 4-siffrigt
lösenord.
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna. Tryck sedan på ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
4
Fönstret där du anger nivå för
begränsning av uppspelningen visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Barnlås (begränsad uppspelning)
1
5
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
STOP
DVD VIDEO
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
3
Välj ”SPELARE t” genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Välj ”STANDARD” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för
”STANDARD” visas.
Kontrollmenyn visas.
2
AV
USA
6
Använda ytterligare funktioner
Uppspelningen för vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Med ”BARNLÅS”
kan du ställa in en sådan nivå.
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
AV
USA
USA
ÖVRIGA
Välj ett geografiskt område som nivå
för begränsning av uppspelningen
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Området är nu valt.
Om du väljer ”ÖVRIGA t” väljer du
och anger en standardkod från tabellen på
sid. 75 med sifferknapparna.
,forts.
59
7
Välj ”NIVÅ” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för ”NIVÅ”
visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
8
NC17
R
Obs
• Om du spelar upp skivor som saknar funktion för
barnlås kan du inte begränsa uppspelningen på
den här spelaren.
• För vissa skivor kan det hända att du blir ombedd
att ändra nivån för barnlåset under tiden som
skivan spelas upp. I så fall anger du lösenordet
och ändrar sedan nivån. Om läget för
återupptagen uppspelning avbryts återgår nivån
till den tidigare.
Ändra lösenordet
Välj önskad nivå med X/x, tryck sedan
på ENTER.
1
Inställningen för barnlås är färdig.
Kontrollmenyn visas.
2
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
4:
PG13
USA
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
3
Välj ”LÖSENORD t” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
Ju lägre värde desto striktare är
begränsningen.
Stänga av funktionen för barnlåset
Ställ ”NIVÅ” på ”AV” i steg 8.
4
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
5
Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
6
Du bekräftar lösenordet genom att
ange det igen med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
Spela upp en skiva med barnlås
1
Sätt i skivan och tryck på H.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Spelaren startar uppspelningen.
z Tips!
Om du glömt lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1 till 3 under ”Barnlås (begränsad
uppspelning)”. När du blir ombedd att ange
lösenordet anger du ”199703” med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER. Därefter ombeds du att
ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du angett ett
nytt 4-siffrigt lösenord sätter du tillbaka skivan och
trycker på H. När fönstret för inmatning av
lösenordet visas anger du ditt nya lösenord.
60
Om du gjorde ett misstag när du angav
lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
ange sedan rätt nummer.
Kontrollera din TV med
den medföljande
fjärrkontrollen
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du
kontrollera ljudvolymen, signalkällan och
strömbrytaren på en Sony TV.
Om den TV du använder finns listad i
nedanstående tabell anger du tillverkarens
kod.
1
Håll ned TV [/1 och ange samtidigt
tillverkarens kod för den TV du
använder genom att trycka på
sifferknapparna (se nedanstående
tabell).
2
Släpp upp TV [/1.
TV
2 +/–
Sifferknappar
t
Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera
Om det finns fler kodnummer i listan kan du
ange dem ett i taget tills du hittar det
kodnummer som fungerar med den TV du
använder.
Tillverkare
Kodnummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
11
Hitachi
24
Du kan styra TV:n med hjälp av nedanstående
knappar.
JVC
33
LG
06
Genom att
trycka på
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Kan du
TV [/1
Slå på eller stänga av TV:n
Philips
06, 08
2 (volym) +/–
Justera volymen på TV:n
Samsung
06, 71
t (TV/video)
Växla TV:ns signalkälla
mellan TV:n och andra
signalkällor
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Obs
Beroende på vilken enhet som anslutits, kan det
vara svårt att kontrollera TV:n korrekt med vissa
(eller alla) knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
Kontrollera andra TV-apparater
med fjärrkontrollen
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du
även kontrollera ljudvolymen, signalkällan
och strömbrytaren på TV-apparater från
andra tillverkare än Sony.
Använda ytterligare funktioner
Grundig
Obs
• När du byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att det kodnummer du angett återställs till
den ursprungliga inställningen. Ställ i så fall in
rätt kodnummer igen.
• Beroende på vilken enhet som anslutits, kan det
vara svårt att kontrollera TV:n korrekt med vissa
(eller alla) knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
61
( 47 )
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsfönstret
Via inställningsfönstret kan du göra
inställningar för olika alternativ, t.ex. bild och
ljud. Du kan bland annat ange språk för
undertexter och inställningsfönster.
För mer information om de olika alternativen
i inställningsfönstret se sid. 63 till 68.
Obs
De uppspelningsinställningar som finns lagrade på
skivan har prioritet över inställningarna i
inställningsfönstret och det kan hända att inte alla
funktioner som beskrivs fungerar i varje enskilt fall.
:
STOP
DVD VIDEO
:
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
SNABB
3 Välj ”ANPASSAD” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Inställningsfönstret visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SVENSKA
SVENSKA
URSPRUNGLIG
SVENSKA
4 Tryck på X/x för att välja från
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
listan med de inställningar som du
kan göra: ”SPRÅKINSTÄLLNING”,
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” eller
”LJUDINSTÄLLNINGAR”. Därefter
trycker du på ENTER.
Därmed har du valt vilken typ av
inställning du vill göra.
EXEMPEL:
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Vald inställning
i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(INSTÄLLNINGAR)
genom att trycka på X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för ”INSTÄLLNINGAR”
visas.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
Möjliga inställningar
5 Välj alternativ genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för den valda
inställningstypen visas.
62
EXEMPEL: ”TV-TYP”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
SKÄRMSLÄCKARE:
16:9
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
LINE:
Alternativ
6 Välj ett alternativ genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är
därmed färdig.
Exempel: ”4:3 PAN&SCAN”
Ställa in språk för
fönster eller ljudspår
(SPRÅKINSTÄLLNING)
”SPRÅKINSTÄLLNING” gör att du kan
välja mellan flera olika språk för
skärmmenyer och ljudspår.
Välj ”SPRÅKINSTÄLLNING” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 62).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Vald inställning
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
SVENSKA
SVENSKA
URSPRUNGLIG
SVENSKA
◆ SKÄRMTEXT (skärmmeny)
Ändrar språket som används för
skärmvisningarna.
Växla till läget för snabbinställningar
Återställa alla inställningarna under
”INSTÄLLNINGAR”
1
Välj ”ÅTERSTÄLLA” i steg 3 och tryck
sedan på ENTER.
2
Välj ”JA” med X/x.
Här kan du också avsluta proceduren och
återgå till kontrollmenyn genom att välja
”NEJ”.
3
Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklaras på sid.
63 till 68 återställs till sina ursprungliga
inställningar. Tryck inte på [/1 under
tiden som återställningen pågår; det kan
ta några sekunder.
Du kan välja önskat språk för skivmenyn.
◆ LJUD (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer ”URSPRUNGLIG” används
det språk som har prioritet på skivan.
◆ UNDERTEXT (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD VIDEO-skivan.
Om du väljer ”AUTO LJUD” ändras språket
för undertexterna efter det språk du väljer för
ljudspåret.
Inställningar och justeringar
Välj ”SNABB” i steg 3. Gör de
grundläggande justeringarna genom att följa
instruktionerna från steg 5 under
förklaringarna för snabbinställning (sid. 19).
◆ MENY (endast DVD VIDEO)
z Tips!
Om du valt ”ÖVRIGA t” för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD” anger du en
språkkod från ”Språkkoder” på sid. 75 med
sifferknapparna.
Obs
Om du valt ett språk för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD”, som inte finns
tillgängligt på DVD VIDEO-skivan, används
istället automatiskt ett av de språk som finns
inspelade.
63
Inställningar för
skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
16:9
Välj en inställning som är anpassad efter den
TV som ska anslutas.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
Välj ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 62).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
VIDEO
LINE:
4:3 PAN&SCAN
Obs
För vissa DVD-skivor väljs automatiskt ”4:3
BREVLÅDEFORMAT” i stället för ”4:3
PAN&SCAN” eller vice versa.
◆ SKÄRMSLÄCKARE
◆ TV-TYP
Väljer bildproportionerna för TV:n (vanligt
4:3-format eller bredbildsformat).
16:9
Det här alternativet väljer du
när du ansluter en bredbilds-TV
eller en TV med
bredbildsfunktion.
4:3
Det här alternativet väljer du
BREVLÅDE när du anslutit en vanlig TV
FORMAT
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas med svarta
fält upptill och nedtill på
skärmen.
4:3
Det här alternativet väljer du
PAN&SCAN när du anslutit en vanlig TV
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas på hela
skärmen med de partier som
inte får plats beskurna.
64
Bilden från skärmsläckaren visas när du
lämnar spelaren i paus- eller stoppläge under
mer än 15 minuter eller när du spelar upp en
CD- eller DATA CD (MP3-ljud)/DATA
DVD-skiva (MP3-ljud) under mer än 15
minuter. Skärmsläckaren förebygger risken
för att skärmen skadas (genom ”spökbilder”).
Du stänger av skärmsläckaren genom att
trycka på H.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Stänger av skärmsläckaren.
◆ BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild
som visas på TV-skärmen när spelaren är i
stoppläget eller när du spelar upp en CD- eller
DATA CD (MP3-ljud)/DATA DVD-skiva
(MP3-ljud).
INNEHÅLLS Innehållsbilden (en stillbild)
visas, men bara om den finns
BILD
inspelad på skivan (CDEXTRA osv.). Om det inte
finns någon innehållsbild på
skivan visas bilden ”GRAFIK”.
GRAFIK
En förinställd bild som finns
lagrad i spelaren visas.
BLÅ
Blå bakgrundsfärg.
SVART
Svart bakgrundsfärg.
◆ LINE
Väljer typ av videosignaler från LINE
(RGB)-TV-kontakten på spelarens baksida.
Anpassade inställningar
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
S VIDEO
Sänder ut S-videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs
• Om inte TV:n kan hantera S-videosignalerna eller
RGB-signalerna visas ingen bild på TV-skärmen
trots att du väljer ”S VIDEO” eller ”RGB”. Se
även bruksanvisningen som följer med TV:n.
• Om TV:n bara har en SCART-kontakt (EURO
AV) väljer du inte ”S VIDEO”.
Används för inställningar för uppspelning
m.m.
Välj ”SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 62).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AUTOMATISK AVSTÄNGNING:
PÅ
AV
AUTOUPPSPELNING:
LJUS
DIMMER:
AUTO
PAUSLÄGE:
SPÅRVAL:
AV
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
PÅ
Registreringskod
DivX:
◆ AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Växlar mellan på och av för automatisk
avstängning.
PÅ
Spelaren växlar automatiskt
över till standbyläge om den
befinner sig i stoppläge längre
tid än 30 minuter
AV
Stänger av den här funktionen.
Växlar mellan på och av för automatisk
uppspelning. Den här funktionen kan du t.ex.
använda när spelaren är ansluten till en timer
(medföljer ej).
AV
Stänger av den här funktionen.
PÅ
Startar automatiskt
uppspelningen när spelaren slås
på med hjälp av en timer
(medföljer ej).
Inställningar och justeringar
◆ AUTOUPPSPELNING
◆ DIMMER
Justerar ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster.
LJUS
Belysningen blir ljus.
MÖRK
Belysningen tonas ned.
,forts.
65
◆ PAUSLÄGE (endast DVD VIDEO/DVDVR-läge)
Väljer bild för pausläget.
AUTO
STILLBILD
Bilden, inklusive motiv som rör
sig dynamiskt, återges utan att
bilden hoppar. Det här är
standardläget.
Bilden, inklusive motiv som
inte rör sig dynamiskt, återges
med hög upplösning.
◆ SPÅRVAL (endast DVD VIDEO)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD VIDEOskivor med flera ljudformat (PCM, MPEGljud, DTS eller formatet Dolby Digital)
inspelade.
AV
Ingen prioritering sker.
AUTO
Prioritering sker.
Obs
• När du ställer alternativet på ”AUTO” kan det
hända att språkinställningen ändras. Inställningen
för ”SPÅRVAL” har högre prioritet än
inställningen för ”LJUD” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 63).
• Om du ställer ”DTS” på ”AV” (sid. 68) spelas
inte DTS-ljudspåret upp även om du ställer
”SPÅRVAL” på ”AUTO”.
• Om ljudspår av formaten PCM, DTS, MPEG-ljud
och Dolby Digital har samma antal kanaler,
prioritetsordnas formaten så här: PCM, DTS,
MPEG-ljud och slutligen Dolby Digital.
◆ FORTSATT UPPSPELN. MULTI (endast
DVD VIDEO/VIDEO CD) (endast DVP-NS37)
Växlar mellan på och av för fortsatt
uppspelning multi. Inställningarna för fortsatt
uppspelning kan lagras i minnet för upp till 6
olika DVD VIDEO/VIDEO-CD-skivor
(sid. 25).
66
PÅ
Lagrar inställningarna för
fortsatt uppspelning i minnet för
upp till 6 skivor.
AV
Lagrar inte inställningarna för
fortsatt uppspelning i minnet.
Uppspelningen startar på
punkten för fortsatt uppspelning
bara för den skiva som för
tillfället sitter i spelaren.
Obs
Om du använder snabbinställning, kan det hända att
inställningen som sparats i minnet för
återupptagning av flera skivor, återgår till den
ursprungliga inställningen.
◆ DivX
Visar spelarens registreringskod. Mer
information finns på
http://www.divx.com
på Internet.
Inställningar för ljudet
(LJUDINSTÄLLNINGAR)
Med ”LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du
ställa in ljudet enligt rådande
uppspelningsförhållanden och de
anslutningar du gjort.
Välj ”LJUDINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 62).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ LJUD DÄMPNING (dämpning)
Om ljudet låter orent (distorderat) ställer du
det här alternativet på ”PÅ”. Spelaren sänker
ljudnivån.
Den här funktionen påverkar utsignalen från
följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
Det här är standardinställningen.
PÅ
Välj det här läget när ljudet i
högtalarna låter orent (distorderat).
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(endast DVD VIDEO/DVD-VR-läge)
Gör att ljudet blir tydligt även när volymen är
sänkt och du spelar upp en DVD-skiva som
kan hantera ”AUDIO DRC”.
Det här påverkar utsignalen från följande
kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
– Kontakterna DIGITAL OUT (COAXIAL),
men bara när ”DOLBY DIGITAL” är ställt
på ”D-PCM” (sid. 68).
Skapar en känsla av att du är
med på en konsert.
◆ NEDMIXNING (endast DVD VIDEO/DVDVR-läge)
Ändrar metod för nedmixning till 2 kanaler
när du spelar upp DVD-skivor med bakre
ljudkomponenter (kanaler) eller som spelats
in i formatet Dolby Digital. För mer
information om de bakre
signalkomponenterna, se ”Kontrollera
formatet på ljudsignalen” på sid. 41. Den här
funktionen påverkar utsignalen från följande
kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
– Kontakterna DIGITAL OUT (COAXIAL)
när ”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”DPCM” (sid. 68).
DOLBY
Det här är
SURROUND standardinställningen. För att
åstadkomma surroundljud
matas flerkanaliga ljudsignaler
ut till två kanaler.
NORMAL
Flerkanaliga ljudsignaler
mixas ned till två kanaler så att
du kan lyssna på ljudet via en
stereoanläggning.
◆ DIGITAL UTGÅNG
Avgör om ljudsignaler matas ut via
anslutningen DIGITAL OUT (COAXIAL).
PÅ
Det här är standardläget. När du väljer
”PÅ”, se ”Ställa in den digitala
utsignalen” för mer information om
inställningar (sid. 68).
AV
Påverkan från den digitala kretsen på
den analoga kretsen är minimal.
Inställningar och justeringar
AV
BEVARA
DYNAMIK
STANDARD Det här är standardläget.
TV
Gör att svaga ljud blir tydliga
även om du sänker volymen.
,forts.
67
Ställa in den digitala utsignalen
Ändrar metod för utmatning av ljudsignaler
när du ansluter en komponent som t.ex. en
förstärkare (mottagare) eller MD-spelare med
digital ingång.
Mer information om anslutningar finns på
sid. 17.
När du har ställt ”DIGITAL UTGÅNG” på
”PÅ” väljer du ”DOLBY DIGITAL”,
”MPEG”, ”DTS” och ”48 kHz/96 kHz
PCM”.
Om du ansluter en komponent som inte kan
hantera den valda ljudsignalen finns det risk
för att det genereras ett högt störljud som kan
skada såväl din hörsel som dina högtalare (det
kan också hända att du inte får något ljud
alls).
◆ DOLBY DIGITAL (endast DVD VIDEO/
DVD-VR-läge)
Anger signaltyp för Dolby Digital.
D-PCM
DOLBY
DIGITAL
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
Dolby Digital-avkodare.
Genom att göra justeringar för
alternativet ”NEDMIXNING”
under
”LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 67) kan du ange om
signalen överensstämmer med
Dolby Surround (Pro Logic)
eller ej.
Välj det här läget om spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
Dolby Digital-avkodare.
◆ MPEG (endast DVD VIDEO/DVD-VRläge)
Anger signaltyp för MPEG-ljud.
68
PCM
Välj det här läget om spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-avkodare. Om du spelar
upp MPEG-ljud sänder
spelaren ut stereosignalen via
DIGITAL OUT-kontakten
(COAXIAL).
MPEG
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-avkodare.
◆ DTS
Avgör om DTS-signaler ska sändas ut eller ej.
AV
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
DTS-avkodare.
PÅ
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
DTS-avkodare.
◆ 48kHz/96kHz PCM (endast DVD VIDEO)
Bestämmer samplingsfrekvensen för
ljudsignalen.
48kHz/16bit Ljudsignalerna för DVD
VIDEO-skivor konverteras
alltid till 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alla signaltyper, inklusive
96kHz/24bit, sänds ut i sina
ursprungliga format. Om
signalen däremot är kodad för
upphovsrättsskydd sänds den
bara ut i formatet 48kHz/16bit.
Obs
De analoga ljudsignalerna från kontakterna LINE
OUT L/R (AUDIO) påverkas inte av den här
inställningen och behåller den ursprungliga
samplingsfrekvensen.
Bilden är svartvit.
Övrig information
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem
när du använder spelaren kan du använda den
här felsökningsguiden för att se om du kan
åtgärda problemet innan du lämnar in
spelaren för reparation. Om du inte kan lösa
problemet på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen är inte påslagen.
, Kontrollera att nätkabeln är korrekt
ansluten.
Bild
Ingen bild/det är störningar i bilden.
Bilden fyller inte ut skärmen trots att
bildproportionerna är inställda under ”TVTYP” under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”.
Ljud
Det hörs inget ljud.
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Spelaren är ansluten till fel ingång på
förstärkaren (mottagaren) (sid. 17).
, Ingången för förstärkaren (mottagaren) är
inte korrekt inställd.
, Spelaren är i pausläge eller i läge för
uppspelning i slowmotion.
, Spelaren är i läge för snabbspolning framåt
eller bakåt.
, Om inte ljudsignalen kommer från
anslutningen DIGITAL OUT (COAXIAL)
kontrollerar du ljudinställningarna (sid. 67).
, Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2, hörs inget ljud om du
väljer ”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
, Om du spelar upp flerkanaliga MPEGljudspår, spelas bara den främre vänstra (V)
och den främre högra (H) signalen upp via
de två främre högtalarna.
Distorsion uppstår i ljudet.
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 67).
Ljudet är för lågt.
, Ljudvolymen är låg på vissa DVD-skivor.
Ljudvolymen kan förbättras om du sätter
”AUDIO DRC” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”TV”
(sid. 67).
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”AV”
(sid. 67).
Övrig information
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningarna till TV:n
(sid. 15) och ställ om ingångsväljaren på
TV:n så att signalen från spelaren visas på
TV-skärmen.
, Välj en inställning för ”LINE” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” som passar
systemet (sid. 64).
, Skivan är smutsig eller spräckt.
, Om bildsignalen från spelaren till TV:n
passerar via en videobandspelare, eller om
spelaren är ansluten till en kombination av
TV/VIDEO, kan det hända att den
upphovsrättsskyddssignal som finns
inspelad på vissa DVD-program påverkar
bildkvaliteten.
, Du spelar upp en skiva som spelats in med
ett annat färgsystem än det som TV:n
använder.
, Välj en inställning för ”LINE” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” som passar
TV:n (sid. 64).
, På vissa TV-apparater kan det hända att
bilden blir svartvit när du spelar upp skivor
som spelats in med färgformatet NTSC.
, Om du använder en SCART-kabel ska det
vara en kabel där alla stiften är anslutna (21stift).
, Bildproportionerna för DVD-skivan är
låsta.
,forts.
69
Hantering
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
, Batterierna i fjärrkontrollen är svaga.
, Det kan finnas något hinder i vägen mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
, Avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren är för stort.
, Du riktar inte fjärrkontrollen mot
mottagaren för de infraröda signalerna på
spelaren.
Skivan spelas inte upp.
, Skivan sitter felvänd.
Sätt i skivan med uppspelningsytan riktad
nedåt.
, Skivan är skev.
, Spelaren kan inte spela upp vissa typer av
skivor (sid. 6).
, DVD-skivans områdeskod stämmer inte
överens med spelarens.
, Det har bildats fukt inne i spelaren (sid. 3).
, Spelaren kan inte spela upp inspelade skivor
som inte är korrekt stängda (finalized)
(sid. 6).
Ett MP3-ljudspår kan inte spelas upp
(sid. 49).
, DATA CD-skivan är inte inspelad i
formatet MP3 enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
, DATA DVD-skivan är inte inspelad i ett
MP3-format som överensstämmer med
formatet UDF (Universal Disk Format).
, MP3-spåret har inte filändelsen ”.MP3”.
, Spåret har inte MP3-format trots att
filändelsen är ”.MP3”.
, Filen är inte av formatet MPEG-1 Audio
Layer III.
, Spelaren kan inte spela upp ljudspår av
formatet mp3PRO.
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”BILD
(JPEG)” (sid. 52).
, DATA CD/DATA DVD-skivan innehåller
en DivX-videofil.
JPEG-bildfilen kan inte visas (sid. 49).
, DATA CD-skivan är inte inspelad i
formatet JPEG enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
, DATA DVD-skivan är inte inspelad i ett
JPEG-format som överensstämmer med
formatet UDF (Universal Disk Format).
, Filändelsen är en annan än ”.JPEG” eller
”.JPG”.
70
, Bilden är större än 3 072 (bredd) × 2 048
(höjd) i normalt läge, eller större än 3 300
000 bildrutor i progressivt JPEG-format.
(Vissa progressiva JPEG-filer kan inte visas
även om bildstorleken är inom de angivna
ramarna.)
, Bilden får inte plats på skärmen (storleken
på bilden minskas).
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”LJUD
(MP3)” (sid. 52).
, DATA CD/DATA DVD-skivan innehåller
en DivX-videofil.
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler spelas
upp samtidigt.
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”AUTO”
(sid. 52).
DivX video-filen kan inte spelas.
, Filen har inte DivX-format.
, Filändelsen är en annan än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
, DATA CD- (DivX video)/DATA DVDskivan (DivX video) är inte inspelad i
formatet DivX enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet /UDF.
, DivX video-filen är större än 720 (bredd) ×
576 (höjd).
Namnen på album/spår/filer visas inte
korrekt.
, Spelaren kan endast visa siffror och
bokstäver. Andra tecken visas som ”*”.
Skivan spelas inte upp från början.
, Programmerad uppspelning, slumpvis
uppspelning, repeterad uppspelning eller AB repeterad uppspelning är valt (sid. 28).
, Återupptagen uppspelning har startat
(sid. 24).
Spelaren startar automatiskt
uppspelningen av skivan.
, Skivan har en funktion för automatisk
uppspelning.
, ”AUTOUPPSPELNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställt på
”PÅ” (sid. 65).
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, När en skiva med signal för automatiskt
pausläge spelas upp, avbryter spelaren
uppspelningen när den tar emot signalen för
automatiskt pausläge.
Vissa funktioner som t.ex. stopp, sökning,
snabb och långsam uppspelning,
uppspelning i slowmotion, upprepad
uppspelning, slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning kanske inte
kan utföras.
, Du kanske inte kan utföra alla de funktioner
som beskrivs ovan. Mer information finns i
bruksanvisningen till skivan.
Det går inte att ändra språk för ljudspåret.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 26).
, DVD-skivan saknar flerspråkiga ljudspår.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra språk för ljudspåret.
Språket för undertexten kan inte ändras
eller stängas av.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 26).
, DVD-skivan saknar flerspråkiga
undertexter.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra undertexterna.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 26).
, Det finns inte flera kameravinklar inspelade
på DVD-skivan.
, Vinkeln kan bara ändras när indikatorn
”
” tänds i frontpanelens teckenfönster
(sid. 9).
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra kameravinkel.
, Självdiagnosfunktionen har aktiverats (Se
tabellen på sid. 72.)
Skivan matas inte ut och ”LOCKED” visas
i frontpanelens teckenfönster.
, Barnlåset är aktiverat (sid. 23).
Skivfacket öppnas inte och ”TRAY
LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Kontakta din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
”Datafel” visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA CD- eller DATA DVDskiva.
, Det är något fel på den MP3-ljudfil/JPEGbildfil/DivX-videofil som du vill spela upp.
, Filen är inte av formatet MPEG-1 Audio
Layer III.
, JPEG-bildfilen följer inte formatet DCF
(sid. 48).
, JPEG-bildfilen har filändelsen ”.JPG” eller
”.JPEG”, men har inte formatet JPEG.
, Filen du vill spela upp har filtillägget
”.AVI” eller ”.DIVX” men har inte formatet
DivX, eller har formatet DivX men följer
inte en DivX Certified-profil.
Övrig information
Det går inte att ändra kameravinklarna.
Fem siffror eller bokstäver visas på
skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
Spelaren fungerar inte som den ska.
, Om statisk elektricitet eller liknande har
gjort att spelaren inte fungerar som den ska
kopplar du bort nätkabeln till spelaren.
71
Självdiagnosfunktion (när
bokstäver/nummer visas i
teckenfönstret)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förebygga en funktionsstörning, visas ett 5siffrigt servicenummer bestående av en
bokstav och fyra siffror (t.ex. C 13 50) på
skärmen och i frontpanelens teckenfönster.
Kontrollera nedanstående tabell.
C:13:50
Ordlista
Album (sid. 50, 56)
En enhet i vilken du kan spara DivXvideofilter, JPEG-bildfiler eller MP3-ljudspår
på en DATA CD/DATA DVD-skiva.
(”Album” är ett begrepp som används för den
här spelaren.)
Kapitel (sid. 9)
Delar av bild- eller musikinformation som är
mindre än titlar. En titel består av flera
kapitel. För vissa skivor finns inga kapitel
inspelade.
DivX® (sid. 55)
De första tre
Orsak och/eller åtgärd
tecknen i
servicenumret
C 13
72
Skivan är smutsig eller har ett
format som inte den här
spelaren kan spela upp
(sid. 6).
, Rengör skivan med en
rengöringsduk eller
kontrollera skivans
format (sid. 2).
C 31
Skivan har inte satts i
ordentligt.
, Sätt in skivan korrekt.
E XX
(xx står för ett
nummer)
Spelaren har aktiverat
självdiagnosfunktionen för
att förhindra en
funktionsstörning.
, Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller
auktoriserade Sonyserviceverkstad och ge
dem servicenumret, som
består av 5 tecken.
Exempel: E 61 10
Digital videoteknologi som utvecklats av
DivX, Inc. Video kodad med DivX-teknik ger
yppersta kvalitet trots en relativt liten
filstorlek.
Dolby Digital (sid. 18, 68)
Teknik för digital ljudkomprimering som
utvecklats av Dolby Laboratories. Den här
tekniken hanterar flerkanaligt surroundljud. I
det här formatet är den bakre kanalen i stereo
och det finns en separat subwooferkanal.
Dolby Digital ger samma högkvalitativa ljud
med separata kanaler som det ”Dolby
Digital”-system som används på biografer.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
DTS (sid. 18, 68)
Digital ljudkomprimering som Digital
Theater Systems, Inc. utvecklat. Den här
tekniken använder flerkanaligt surroundljud.
I det här formatet är den bakre kanalen i
stereo och det finns en separat
subwooferkanal. DTS ger samma höga
digitala ljudkvalitet med separata kanaler.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
DVD VIDEO (sid. 5)
MPEG-ljud (sid. 18, 68)
En skiva som innehåller upp till åtta timmar
rörlig bild trots att den är lika stor som en
vanlig CD-skiva.
Kapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en sida är 4,7 GB (gigabyte), vilket är 7
gånger mer än för en CD-skiva. Kapaciteten
för DVD-skivor med dubbla lager och en sida
är 8,5 GB; för skivor med ett lager och dubbla
sidor är kapaciteten 9,4 GB och för skivor
med dubbla lager och dubbla sidor 17 GB.
Bildinformationen lagras i formatet MPEG 2,
en global standard för digital komprimering.
Bildinformationen komprimeras till ungefär
1/40 (i snitt) av den ursprungliga storleken.
DVD använder dessutom en kodningsteknik
som medger varierbar bithastighet, vilket gör
att informationsmängden kan varieras
beroende på bildens status.
Ljudinformationen spelas in i ett flerkanaligt
format, t.ex. Dolby Digital, vilket ger en mer
realistisk ljudupplevelse.
På DVD-skivor finns också många
avancerade funktioner, t.ex. möjlighet att
byta kameravinkel, välja språk och ställa in
barnlås.
Internationellt standardsystem från ISO/IEC
för komprimering av digitala ljudsignaler.
MPEG 1 kan hantera upp till 2-kanalig stereo.
MPEG 2, som används för DVD-skivor, kan
hantera upp till 7.1-kanaligt surroundljud.
Titel (sid. 9)
Det längsta avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande när det gäller videoprogramvara
eller ett helt album när det gäller
ljudprogramvara.
DVD-RW (sid. 5)
DVD+RW (sid. 5)
DVD+RW-skivor (plus RW) är
inspelningsbara och återinspelningsbara.
Inspelningsformatet på DVD+RW-skivor är
jämförbart med DVD VIDEO-formatet.
Övrig information
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVD
VIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två
olika lägen: VR-läge och videoläge. DVDRW- skivor som skapats i videoläge har
samma format som DVD VIDEO-skivor
medan du för skivor som spelas in i VR-läget
(Video Recording) kan programmera och
redigera skivans innehåll.
Fil (sid. 48, 51)
JPEG-bild som spelats in på en DATA CD/
DATA DVD-skiva eller en DivX-video som
spelats in på en DATA CD/DATA DVDskiva. (”Fil” är ett begrepp som används för
den här spelaren). En enskild fil innehåller en
bild eller film.
73
Tekniska data
System
Allmänt
Laser: Halvledarlaser
Systemets signalformat: PAL/(NTSC)
Strömförsörjning:
220 – 240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Energiförbrukning: 9 W
Storlek (ca):
430 × 43 × 208 mm
(bredd/höjd/djup) inkl. utstickande delar
Vikt (ca): 1,75 kg
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Driftfuktighet: 25 % till 80 %
Ljudegenskaper
Frekvensåtergivning: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz till 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz till
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz till 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/brusförhållande (S/N-värde):
115 dB (endast LINE OUT L/R
(AUDIO)-kontakter)
Harmonisk distorsion: 0,003 %
Dynamikomfång: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Svaj: Ej mätbart (±0,001% W PEAK)
Utgångar
(Kontaktnamn: Kontakttyp/Utnivå/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phonokontakt/
2 Vrms/10 kohm
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt/0,5 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phonokontakt/
1,0 Vp-p/75 ohm
74
Medföljande tillbehör
Se sid. 14.
Specifikationer och utförande kan ändras
utan föregående meddelande.
Språkkoder
Mer information finns på sid. 40, 44, 63.
Stavningen i listan följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej
specificerat
Övrig information
Kod Språk
Lista över områdeskoder för barnlås
Mer information finns på sid. sid. 59.
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Brasilien
Kanada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexiko
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Pakistan
Filippinerna
Portugal
Ryssland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
75
Sakregister
Nummer
F
16:9 64
4:3 BREVLÅDEFORMAT
64
4:3 PAN&SCAN 64
48kHz/96kHz PCM 68
5.1-kanalers surroundljud 18
FAST PLAY 23
Felsökning 69
FIL 34
Fil 73
Fjärrkontroll 10, 14, 61
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 25, 66
Frontpanelens teckenfönster 9
Frysa bildrutor 33
A
A-B REPETERA 31
ALBUM 34
Album 48, 72
ANPASSAD 62
ANPASSAT BARNLÅS 58
Ansluta 14
ÅTERSTÄLLA 63
Äteruppspelning 23
Återupptagen uppspelning 24
AUDIO DRC 67
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING 65
AUTOUPPSPELNING 65
AVSNITT 33
Avsökning 32
INDEX 34
INSTÄLLNINGAR 62
Inställningsfönster 62
INTERVALL 53
B
J
BAKGRUND 64
BARNLÅS 58
Barnlås 23
Batterier 14
BILDNAVIGERING 35, 51
Bildspel 52
C
CD 6, 22
D
Hantering av skivor 2
Hitta
en viss punkt genom att titta
på TV-skärmen 32
Högtalare
Ansluta 17
I
JPEG 5, 48
K
KAPITEL 33
Kapitel 72
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD 22
DVD 22
Kontrollmeny 11
L
DATA CD 5, 48, 55
DATA DVD 5, 48, 55
DATUM 51
DIGITAL UTGÅNG 67
Digital utsignal 68
DIMMER 65
DivX® 55, 66
DOLBY DIGITAL 40, 68,
72
DTS 40, 68, 72
DVD 5, 22, 73
DVD+RW 23, 73
DVD-menyer 26
DVD-RW 5, 26, 73
LÄGE (MP3, JPEG) 52
LINE 65
LJUD 40, 63
LJUD DÄMPNING 67
LJUDINSTÄLLNINGAR 67
E
ORIGINAL 26
ORIGINAL/PLAY LIST 26
EFFEKT 54
EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR
45
76
H
M
MENY 63
MINNE 46
MP3 5, 48
MPEG 40, 68, 73
N
PLAY LIST 26
PROGRAM 28
Programmerad uppspelning
28
R
REPETERA 30
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
64
Skärmmenyer
Inställningsfönster 62
Visning av kontrollmenyn
11
SKÄRMSLÄCKARE 64
SKÄRMTEXT 63
SKÄRPA 47
SLOW PLAY 23
SLUMPMÄSSIG 29
Slumpvis uppspelning 29
SNABB 63
Snabbinställning 19, 63
Snabbspola bakåt 32
Snabbspola framåt 32
Sökning 32
SPÅR 34
SPÅRVAL 66
SPECIALINSTÄLLNINGAR
65
Spelbara skivor 6
SPRÅKINSTÄLLNING 63
Surround 42
T
Teckenfönster
Frontpanelens teckenfönster
9
Inställningsfönster 62
Visning av kontrollmenyn
11
TID/TEXT 33, 36
TITEL 33
Title 73
TOP MENU 26
TVS (TV virtuellt
surroundljud) 42
TV-TYP 64
NEDMIXNING 67
U
O
UNDERTEXT 63
Upprepad uppspelning 30
Uppspelning i slowmotion 33
P
PAUSLÄGE 66
PBC-uppspelning 27
V
VIDEO CD 5, 22
VINKEL 44
VISA KAPITEL 35
VISA SPÅR 35
VISA TITEL 35
Z
ZOOM 23, 51
Övrig information
77
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga
organiska föreningar.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF

advertising