Sony | DVP-FX750 | Sony DVP-FX750 FX750 Portable DVD Player Bruksanvisning

K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01COVmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 1 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
4-169-964-21(1)
Portable CD/DVD Player
Portable
CD/DVD Player
DVP-FX750
Betjeningsvejledning
DA
Käyttöohjeet
FI
Bruksanvisning
SV
DVP-FX750
© 2010 Sony Corporation
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 2 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
ADVARSEL
For at mindske risikoen for
brand eller elektrisk stød
må enheden ikke udsættes
for regn eller fugt.
For at undgå elektrisk stød
må kabinettet ikke åbnes.
Reparationsarbejde må kun
udføres af fagfolk.
Lysnetledningen må kun
udskiftes af en autoriseret
serviceforhandler.
Batterier må ikke udsættes
for kraftig varme, f.eks.
sollys, åben ild eller
lignende.
Denne mærkat sidder på
enhedens underside.
Dette apparat er klassificeret som
et KLASSE 1 LASER-produkt.
KLASSE 1 LASERproduktmærket sidder på
enhedens underside.
Kassering af gammelt elektrisk
og elektronisk udstyr (gældende i
EU og andre europæiske lande
med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på produktet eller
på dets emballage angiver, at
produktet ikke må behandles som
husholdningsaffald. Det skal i
stedet indleveres til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
Ved at sikre, at dette produkt
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for produktet.
Genbrug af materialer bidrager til
bevaring af naturens ressourcer.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt kan du
henvende dig til dine lokale
myndigheder,
renholdningsselskab eller den
butik, hvor du købte produktet.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter
sammen med dette produkt øger
risikoen for øjenskader. Forsøg
ikke at skille kabinettet ad, da
den laserstråle, der er anvendt i
CD/DVD-afspilleren, er skadelig
for øjnene. Reparationsarbejde
må kun udføres af fagfolk.
Bortskaffelse af udtjente batterier
(gældende i EU og andre
europæiske lande med separate
indsamlingssystemer).
Dette symbol på batteriet eller på
emballagen angiver, at det
batteri, der leveres med
produktet, ikke må behandles
som husholdningsaffald.
På nogle batterier anvendes dette
symbol i kombination med et
kemisk symbol. De kemiske
symboler for kviksølv (Hg) eller
bly (Pb) tilføjes, hvis batteriet
indeholder mere end 0,0005%
kviksølv eller 0,004% bly.
Ved at sikre, at disse batterier
bortskaffes korrekt, hindres
eventuelle negative følger for
miljø og mennesker, som ellers
kunne forårsages af forkert
affaldsbehandling for batteriet.
Genbrug af materialerne bidrager
til bevaring af naturens
ressourcer.
For produkter, der af hensyn til
sikkerhed, ydelse eller
dataintegritet kræver en
permanent tilslutning med et
indbygget batteri, må dette
batteri kun udskiftes af en
kvalificeret reparatør.
For at sikre, at batteriet bliver
behandlet korrekt, skal du ved
afslutningen af produktets levetid
indlevere det til et
indsamlingssted for genbrug af
elektrisk og elektronisk udstyr.
For alle andre batterier henvises
til afsnittet om, hvordan batteriet
fjernes sikkert fra produktet.
Indlever batteriet til et
indsamlingssted for genbrug af
udtjente batterier.
For nærmere oplysninger om
genbrug af dette produkt eller
batteri kan du henvende dig til
dine lokale myndigheder,
husholdningsaffaldsservice eller
den butik, hvor du købte
produktet.
Afspilleren må ikke skilles ad
eller ombygges. Det kan
forårsage elektrisk stød.
Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler eller Sony
servicecenter for udskiftning af
genopladelige batterier, intern
kontrol eller reparation.
2DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 3 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Forsigtighedsregler
• Monter systemet, så
lysnetledningen straks kan
afbrydes fra stikkontakten i
tilfælde af vanskeligheder.
• Afspilleren er ikke afbrudt fra
vekselstrømskilden (lysnettet),
så længe den er tilsluttet en
stikkontakt, heller ikke hvis
selve afspilleren er slukket.
• For at undgå fare for brand
eller stød må der ikke
anbringes væskefyldte
genstande, f.eks. vaser, på
enheden.
• For kraftigt lydtryk fra
øretelefoner og hovedtelefoner
kan forårsage høretab.
Producenten af dette produkt er
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Den autoriserede
repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. For alle spørgsmål
vedrørende service og garanti
henvises der til adresserne i de
særskilte service- eller
garantidokumenter.
VIGTIG MEDDELELSE
Forsigtig: Afspilleren kan
fastholde et stillvideobillede
eller skærmbillede på din
tv-skærm på ubestemt tid. Hvis
du lader stillvideobilledet eller
skærmbilledet stå på dit tv i
længere tid, risikerer du at
beskadige tv-skærmen
permanent. Plasma-tv’er og
projektions-tv’er er særligt
følsomme over for dette.
Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål om eller problemer
med afspilleren.
Ophavsret, licenser og
varemærker
• Dette produkt indeholder
teknologi til
ophavsretsbeskyttelse, der er
beskyttet af patenter i USA og
andre intellektuelle
ejendomsrettigheder. Brug af
denne teknologi til
ophavsretsbeskyttelse skal
autoriseres af Macrovision og
er beregnet til fremvisning i
private hjem og anden
begrænset brug, medmindre
Macrovision har givet
tilladelse til andet. Imitation og
demontering er forbudt.
• Fremstillet under licens fra
Dolby Laboratories. "Dolby"
og DD-symbolet er
varemærker, der tilhører Dolby
Laboratories.
• Logoerne "DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R",
"DVD VIDEO" og "CD" er
varemærker.
• MPEG Layer-3
lydkodingsteknologi og
patenter på licens fra
Fraunhofer IIS og Thomson.
• DivX®, DivX Certified® og
tilknyttede logoer er
varemærker, der tilhører DivX,
Inc. De bruges under licens.
• DETTE PRODUKT GIVES I
LICENS I HENHOLD TIL
MPEG-4 VISUAL PATENT
PORTFOLIO LICENSE TIL
EN FORBRUGERS
PERSONLIGE OG IKKE
KOMMERCIELLE BRUG
TIL AFKODNING AF
VIDEO I
OVERENSSTEMMELSE
MED MPEG-4 VISUAL
STANDARD ("MPEG-4
VIDEO"), SOM ER KODET
AF EN FORBRUGER SOM
EN PERSONLIG OG IKKE
KOMMERCIEL HANDLING
OG/ELLER MODTAGET
FRA EN
VIDEOLEVERANDØR, DER
HAR FÅET LICENS AF
MPEG LA TIL AT LEVERE
MPEG-4-VIDEO. DER
GIVES IKKE NOGEN
LICENS, HVERKEN
DIREKTE ELLER
INDIREKTE, TIL NOGEN
ANDEN BRUG. DER KAN
INDHENTES FLERE
OPLYSNINGER,
INKLUSIVE
OPLYSNINGER OM
REKLAME-, INTERN OG
KOMMERCIEL BRUG OG
LICENS HERTIL, FRA
MPEG LA, LLC. SE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Om denne
betjeningsvejledning
• I denne vejledning bruges
"disk" som en generel
reference for DVD’er eller
CD’er med mindre andet er
angivet i teksten eller på
illustrationerne.
• Ikoner som f.eks.
, der
er anført øverst i hver
forklaring, angiver hvilken
typer medier, der kan bruges
med den funktion, som
beskrives. For nærmere
oplysninger, se "Medier der
kan afspilles" (side 27).
• Vigtig information (for at
undgå ukorrekt drift) er anført
under b -ikonen. Interessant
information (tips og andre
nyttige oplysninger) er
anført under z -ikonen.
DA
3DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01COVmaster page=left
CEKTOC.fm
01GB01COV.book Page 4 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Indholdsfortegnelse
ADVARSEL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Oversigt over dele og knapper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Forberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrollere tilbehøret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Opladning af det genopladelige batteri . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Bruge bilbatteriadapteren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Tilslutning til et tv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Afspilning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspilning af diske . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Afspille MP3, JPEG og Videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Justere billedstørrelse og kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Indstillinger og justeringer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Bruge opsætningsdisplayet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Yderligere oplysninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Fejlfinding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Forsigtighedsregler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Medier der kan afspilles . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Indeks . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
29
30
4DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 5 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Oversigt over dele og
knapper
Se de sider, der er angivet i parentes, for
nærmere oplysninger.
Afspiller
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
CHARGE
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
Viser afspilningsinformationen.
• Ved afspilning af en DVD: Viser
afspilningsinformtionen og ændrer
afspilningsindstillingen. Se side 14.
• Ved afspilning af en CD: Hver gang
du trykker på knappen, skiftes der
mellem afspilningstid for spor og for
disk.
• Ved afspilning af en VIDEO CD:
Viser afspilningsinformationen.
• Ved afspilning af en videofil: Viser
afspilningsinformtionen og skifter
undertekster for DivX-videofiler.
For at skifte undertekster skal du
trykke på X/x og ENTER, mens
undertekstinformtionen vises.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Viser menuen.
• Ved afspilning af en CD eller
VIDEO CD: Hver gang du trykker
på knappen, skifter gentaget
afspilning, vilkårlig afspilning og
afspilning. (Kun når "PBC" er
indstillet til "Off" for VIDEO CD.)
• Ved afspilning af en JPEG-fil: Viser
listen over miniaturebilleder og
afspiller et slideshow. Se side 15.
PUSH CLOSE
HOLD
C DISPLAY-knap
D MENU-knap
OPEN
OPERATE
OFF ON
B Højttaler
OPTIONS
VOLUME
POWER
A LCD-panel (side 12)
DC IN
9.5V
B
Knapperne VOLUME+ og N (afspil) har
en berøringsprik. Brug berøringsprikken
som reference ved betjening af afspilleren.
C/X/x/c knap
Flytter fremhævelsen for at vælge et
vist punkt.
• Ved afspilning af en DVD eller
VIDEO CD: C/c på afspilleren
virker på samme måde som m/M
på fjernbetjeningen.
,fortsættes
5DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 6 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Midterknap (ENTER)
Til at indføre det valgte punkt.
• Ved afspilning af en DVD eller CD
eller VIDEO CD: ENTER på
afspilleren virker på samme måde
som N.
RETURN-knap
Går tilbage til den foregående visning.
OPTIONS-knap
Viser menuen til justering af
LCD-skærmen (side 17) og brug af
opsætningsdisplayet (side 18).
E VOLUME (lydstyrke) +/– knap
Justerer lydstyrken.
F N (afspil) -knap (side 12)
Starter eller genstarter afspilning.
L
(fjernbetjeningssensor)
Ved betjening med fjernbetjeningen
skal den rettes mod
fjernbetjeningssensoren .
M OPERATE-kontakt (side 12)
Slår afspilleren til eller fra.
N HOLD-kontakt
For at undgå utilsigtet betjening af
knapperne på afspilleren skal
HOLD-kontakten indstilles i pilens
retning.
Alle knapperne på afspilleren låses,
mens knapperne på fjernbetjeningen
stadig kan bruges til at betjene.
O PHONES (hovedtelefon) -stik A,
B
X (pause) -knap (side 12)
Holder pause i eller genstarter
afspilning.
x (stop) -knap (side 12)
Standser afspilning.
P USB-stik (type A) (side 16)
Tilslut en USB-enhed til dette stik.
Q AUDIO OUT-stik (side 11)
. (foregående)/> (næste)
-knap
R VIDEO OUT-stik (side 11)
Springer til begyndelsen af det
aktuelle kapitel, spor eller fil.
For at gå til begyndelsen af det
foregående kapitel/spor/scene skal du
trykke to gange.
S DC IN 9.5 V-stik (side 9, 10)
G Disklåg (side 12)
H OPEN-knap (side 12)
Åbner disklåget.
I PUSH CLOSE (side 12)
Lukker disklåget.
J POWER-indikator (side 12)
Tilslut lysnetadapteren eller
bilbatteriadapteren.
T INPUT SELECT-knap (side 16)
Hver gang du trykker på knappen,
skifter LCD-skærmens billede som
følger:
• Disk-indstilling (standard): Ved
afspilning af en disk, der er indsat.
• USB-indstilling: Ved afspilning af
DATA-filer på en tilsluttet
USB-enhed. Vises som "USB" på
LCD-skærmen, når du vælger denne
indstilling.
K CHARGE-indikator (side 9)
6DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 7 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Fjernbetjening
V TOP MENU-knap
Viser menuen eller ændrer
afspilningsindstillingen.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Viser topmenuen.
• Ved afspilning af en DVD VR:
Skifter mellem "Original" og "Play
List" på den playlist, der er lavet på
disken. Under afspilning kan du ikke
skifte. Tryk to gange på x, og tryk
på TOP MENU.
W
REPLAY/
knapper
ADVANCE-
Afspiller scenen/går kortvarigt hurtigt
fremad i den aktuelle scene (kun DVD
og DivX-videofiler).
X
Knapperne VOL +, talknap 5, N og
AUDIO har en berøringsprik. Brug
berøringsprikken som reference ved
betjening af afspilleren.
U Talknapper
Til at indtaste titel/kapitelnumre osv.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO
eller CD eller VIDEO CD: Søg
direkte ved at indføre titel/kapitel/
spornummeret med talknapperne, og
tryk på ENTER. (Kun når "PBC" er
indstillet til "Off" for VIDEO CD.)
For at skifte titel eller kapitel skal du
trykke på C/c.
CLEAR-knap
Rydder indtastningsfeltet.
m/M
-knapper
(scan/slow)
Går hurtigt bagud/fremad, når der
trykkes under afspilning.
Tryk gentagne gange for at ændre
hastigheden.
• Ved afspilning af en DVD: Går
langsomt bagud/fremad, når der
trykkes under pause. Tryk gentagne
gange for at ændre hastigheden.
• Ved afspilning af en VIDEO CD
eller videofil: Går langsomt fremad,
når der trykkes under pause. Tryk
gentagne gange for at ændre
hastigheden.
Afhængigt af disken er langsom
afspilning bagud ikke altid mulig, eller
billederne ser måske ikke jævne ud.
Y ANGLE-knap
Ændrer vinklen. Når "
" (Angle
Mark) vises, kan du ændre vinklen.
Afhængigt af disken vil du ikke altid
kunne ændre vinklen. (Kun DVD
VIDEO)
,fortsættes
7DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 8 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
AUDIO-knap
Ændrer lydsignalet.
• Ved afspilning af en DVD VIDEO:
Hver gang du trykker på knappen,
skifter sproget for lydsporet.
Afhængigt af disken kan udvalget af
sprog variere.
• Ved afspilning af en DVD VR: Hver
gang du trykker på knappen, skifter
typen af lydspor, der er optaget på en
disk mellem primær, sekundær og
primær/sekundær lyd.
• Ved afspilning af en CD eller
VIDEO CD: Hver gang du trykker
på knappen, skifter indstillingen
mellem stereo og mono
(venstre/højre).
• Ved afspilning af en DivX-videofil:
Hver gang du trykker på knappen,
skifter lydsignalet. Hvis "No Audio"
vises, understøtter afspilleren ikke
lydsignalet.
SUBTITLE-knap
Ændrer underteksterne.
• Ved afspilning af en DVD: Hver
gang du trykker på knappen, skifter
underteksterne. Afhængigt af disken
kan udvalget af sprog variere.
• Ved afspilning af en DivX-videofil:
Tryk på knappen under afspilning.
Tryk på X/x og ENTER, mens
undertekstinformation vises.
8DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 9 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Forberedelser
Kontroller, at du har følgende dele:
• Lysnetadapter (1)
• Bilbatteriadapter (1)
• Lyd-/videokabel (ministik × 2 y
phonostik × 3) (1)
• Fjernbetjening (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Forberedelser
Kontrollere tilbehøret
Opladning af det
genopladelige batteri
Oplad det genopladelige batteri, før
afspilleren bruges for første gang, eller når
batteriet er brugt op.
1 Tilslut lysnetadapteren.
Når opladning begynder, lyser
CHARGE-indikatoren orange.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Klargøring af fjernbetjeningen
Indsæt to R6-batterier (størrelse AA), så 3
og # på batteriernes ender passer til
mærkerne i rummet.
DC IN
9.5V
Til en stikkontakt
Lysnetadapter (medfølger)
Når opladning slutter, slukkes
CHARGE-indikatoren.
Afbryd lysnetadapteren.
z
Hvis POWER-indikatoren lyser i stedet for
CHARGE-indikatoren, er OPERATE-kontakten
indstillet til "ON". Indstil OPERATE-kontakten
til "OFF", og kontroller at CHARGE-indikatoren
lyser.
b
Oplad batteriet ved en temperatur i omgivelserne
på mellem 5 °C til 35 °C.
,fortsættes
9DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB04GETmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 10 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Opladningstid og afspilningstid
Bruge
bilbatteriadapteren
Opladningstid: ca. 3 timer
Afspilningstid: ca. 3 timer
De angivne tider gælder under følgende
forhold:
– Moderat temperatur (20 °C)
– Der bruges hovedtelefon
– Baggrundslys er indstillet til minimum
Afhængigt af temperaturen i omgivelserne eller
det genopladelige batteris tilstand kan
opladningstiden være længere, eller
afspilningstiden kan blive kortere.
Sådan kontrolleres batteriniveauet
Når afspilleren er standset, vises
batteri-indikatoren. Når batteriet er tømt,
vises
, eller CHARGE-indikatoren
blinker. Indstil OPERATE-kontakten til
"OFF", tilslut lysnetadapteren, og
genoplad batteriet.
Fyldt
Bilbatteriadapteren (medfølger) er
beregnet til et12 V-bilbatteri, negativ
jordforbindelse (brug det ikke med et
24 V-bilbatteri, positiv jordforbindelse).
1 Start motoren.
2 Tilslut bilbatteriadapteren.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Tømt
Til
cigarettænderudtag
Bilbatteriadapter
(medfølger)
3 Tænd for afspilleren.
b
• Føreren må ikke tilslutte eller afbryde
bilbatteriadapteren under kørsel.
• Læg ledningen, så den ikke forstyrrer føreren.
Placer ikke LCD-panelet, hvor føreren kan se
på det.
• Rengør cigarettænderudtaget. Hvis det er
beskidt, kan det forårsage problemer med
kontakten eller funktionsfejl.
• Brug bilbatteriadapteren med bilmotoren
kørende. Hvis den bruges med bilmotoren
slukket, kan bilbatteriet blive brugt op.
10DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 11 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Efter at have brugt afspilleren i en bil
Sluk afspilleren.
Tilslutning til et tv
Afbryd bilbatteriadapteren.
Sluk motoren.
b
• Afbryd ikke bilbatteriadapteren og sluk ikke
bilmotoren, før du slukker afspilleren. Det kan
beskadige afspilleren.
• Afbryd bilbatteriadapteren efter brug. Hvis
den holdes tilsluttet, kan bilbatteriet blive
brugt op.
• Efterlad ikke afspilleren eller tilbehøret i bilen.
Ved at benytte følgende tilslutning kan du
se billeder på dit tv eller din skærm.
Forberedelser
1
2
3
1 Tilslut afspilleren til dit tv eller
din skærm med lyd/videokablet
(medfølger).
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Til AUDIO/VIDEOindgangsstikket
på et tv eller en
skærm
Lyd-/videokabel
(medfølger)
z
• Når du afspiller en disk efter at have set
billeder med "USB", skal du trykke på INPUT
SELECT for at vælge disk-indstillingen. Se
side 6.
• Afspilleren kan tilsluttes til en AV-forstærker
på samme måde som et tv. Selvom tilslutning
er den samme som for et tv, bruges
lyd/videokablets gule stik ikke.
b
• Der vises intet billede på LCD-skærmen, mens
den er forbundet til et tv ved hjælp af
lyd-/videokablet.
• Se vejledningen til det udstyr, der skal
tilsluttes.
• Før du tilslutter, skal du slukke afspilleren og
det udstyr, der skal tilsluttes, og derefter
afbryde dem fra stikkontakterne.
11DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 12 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
4 Indsæt den disk, der skal
afspilles.
Afspilning
Læg den i med afspilningssiden nedad
og skub let til den, så den klikker på
plads.
Afspilning af diske
Afhængigt af disken kan nogle funktioner
være forskellige eller begrænsede. Se
betjeningsvejledningen til disken.
Tilslut lysnetadapteren.
N
Med afspilningssiden nedad
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
x
VOLUME
5 Skub til PUSH CLOSE på
disklåget for at lukke disklåget i.
OPEN
6 Tryk på N.
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
Afspilleren starter afspilningen.
Afhængigt af disken kan en menu
blive vist. Tryk på C/X/x/c for at
vælge punktet, og tryk på ENTER.
OPERATE
Sådan standses afspilning
1 Åbn LCD-panelet.
2 Skyd OPERATE-kontakten til
"ON".
Afspilleren tænder, og
POWER-indikatoren lyser grønt.
3 Tryk på OPEN for at åbne
disklåget.
Tryk på x.
Sådan holder du pause i afspilning
Tryk på X.
z
Når du afspiller en disk efter at have set billeder
med "USB", skal du trykke på INPUT SELECT
for at vælge disk-indstillingen. Se side 6.
b
• Diske lavet på DVD-optagere skal være
korrekt afsluttet for at kunne afspilles på
afspilleren. Se betjeningsvejledningen til
DVD-optageren for flere oplysninger om
afslutning.
• Disken kan stadig dreje rundt, når disklåget
åbnes. Vent, indtil den er holdt op med at dreje
rundt, før du tager disken ud.
12DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 13 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Bemærkninger om screensaveren
Sådan fortsætter du afspilning fra det
sted, hvor du standsede disken
(fortsætte-afspilning)
Om forskellig afspilningsbetjening
For at
Betjening
Ændre
Tryk på OPTIONS
LCD-billedstørrelsen for at vælge "LCD
Mode" (side 17).
Vise
DVD-menuen
Tryk på MENU
(side 5) eller TOP
MENU (side 7).
Kontrollere DVD’ens Tryk på DISPLAY
afspilningsinformation (side 14).
Afspille DVD’er*1
gentaget (gentaget
afspilning)
Tryk på DISPLAY
for at vælge
"Repeat" (side 14).
Når du trykker på N igen, efter du har
standset afspilning, starter afspilleren
afspilning fra det punkt, hvor du trykkede
på x.
Afspille DVD’er
Tryk gentagne
hurtigt bagud/fremad gange på C/c på
(scan-afspilning)
afspilleren for at
vælge hastigheden
(side 5).
z
• For at afspille fra begyndelsen af disken skal
du trykke to gange på x, og trykke på N.
• Når strømmen slås til igen, efter strømmen er
slået fra, begynder fortsætte-afspilning
automatisk.
Skifte mellem original Tryk gentagne
og playliste på DVD gange på TOP
(VR-indstilling)
MENU (side 7).
b
• Afhængigt af stoppunktet begynder
fortsætte-afspilning ikke altid fra præcis det
samme sted.
• Fortsætte-punktet slettes, når:
– Du åbner disklåget.
– Du trykker på INPUT SELECT.
Sådan afspilles VIDEO CD’er med
PBC-funktioner (PBC-afspilning)
Med PBC (Playback Control afspilningskontrol) kan du afspille VIDEO
CD’er interaktivt med en menu. Når du
begynder at afspille en VIDEO CD med
PBC-funktioner, vises menuen.
Vælg et punkt med talknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på ENTER. Følg
derefter instruktionerne i menuen (tryk på
N, når "Press SELECT". vises).
Afspilning
• Der vises et screensaver-skærmbillede,
når du lader afspilleren stå i pause eller
stop-indstilling uden at betjene i mere
end 15 minutter. Billedet forsvinder, når
du trykker på N. For opsætning af
"Screen Saver", se side 19.
• Afspilleren går i standby, 15 minutter
efter screensaver-funktionen starter.
Tryk på N for at komme ud af standby.
Kontrollere CD’ens
Tryk på DISPLAY
eller VIDEO CD’ens (side 5).
afspilningsinformation
Afspille CD’er eller
VIDEO CD’er*2
gentaget (gentaget
afspilning)
Tryk gentagne
gange på MENU
(side 5).
Afspille CD’er eller
VIDEO CD’er*2
vilkårligt (vilkårlig
afspilning)
Tryk gentagne
gange på MENU
(side 5).
Afspille VIDEO
CD’er*2 hurtigt
bagud/fremad
(scan-afspilning)
Tryk gentagne
gange på C/c på
afspilleren for at
vælge hastigheden
(side 5).
*1 Kun DVD VIDEO
*2 Kun når "PBC" er indstillet til "Off".
,fortsættes
13DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 14 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
• T.Time: Tiden vises, mens en titel
afspilles. "00:00:00" vises, når der
trykkes på ENTER. Indtast den
ønskede tidskode med talknapperne.
• C.Time: Tiden vises, mens et kapitel
afspilles. "00:00:00" vises, når der
trykkes på ENTER. Indtast den
ønskede tidskode med talknapperne.
• Repeat: Vælg " Chapter",
" Title", "
All" eller "Off"
ved at trykke på X/x.
• Time Disp.: "Title Elapsed" vises.
Vælg "Title Elapsed", "Title
Remain", "Chapter Elapsed" eller
"Chapter Remain" ved at trykke på
X/x.
Bruge afspilningsinformationdisplayet
Ved afspilning af en DVD kan du
kontrollere den aktuelle
afspilningsinformation. Med
afspilningsinformation-displayet kan du
også indstille en titel/kapitel eller ændre
lyd/undertekster osv.
Brug talknapperne på fjernbetjeningen til
at indføre tallene.
1
Tryk på DISPLAY, mens en DVD
afspilles.
Den aktuelle afspilningsinformation
vises.
Eksempel: Ved afspilning af en DVD
VIDEO
Aktuel
afspilningsinformation*
Punkter
3
Tryk på ENTER.
Sådan slukkes displayet
Tryk på DISPLAY eller RETURN.
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
D English
01 English
b
Afhængigt af disken vil du ikke altid kunne
vælge alle punkter.
Title Elapsed 00:12:01
Forløbet eller resterende tid
* Når en DVD (VR-indstilling) afspilles, vises
"PL" (playliste) eller "ORG" (original) ved
siden af titelnummeret.
2
Tryk på X/x for at vælge punkter, og
tryk på ENTER.
• Title: Vælg titelnummeret ved at
trykke på X/x eller talknapperne.
• Chapter: Vælg kapitelnummeret ved
at trykke på X/x eller talknapperne.
• Audio: Vælg lyden ved at trykke på
X/x.
• Subtitle: Vælg underteksterne ved at
trykke på X/x.
• Angle: Vælg vinklen ved at trykke
på X/x.
14DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 15 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Afspille MP3, JPEG og
Videofiler
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
./>
Tryk på > eller ..
Sådan standses afspilning
Tryk på x.
z
Hvis det antal af gange, der kan fremvises, er
forvalgt, kan du afspille DivX-videofilerne så
mange gange som det forvalgte antal. Følgende
bliver talt som én gang:
– Når der trykkes to gange på x.
– Når der slukkes for afspilleren (herunder
standby).
– Når disklåget åbnes.
– Når en anden fil afspilles.
– Når der trykkes på INPUT SELECT.
– Når USB-enheden afbrydes.
Afspilning
Du kan afspille MP3-, JPEG- og
videofiler. For nærmere oplysninger om
filer der kan afspilles, se "Medier der kan
afspilles" (side 27).
Når du indstiller et DATA-medie, vises en
liste over album.
DATA CD’er optaget i KODAK Picture
CD-format begynder automatisk
afspilning, når de indsættes.
Sådan går du til den næste eller
foregående fil
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1 Tryk på X/x for at vælge
albummet, og tryk på ENTER.
Listen over filer på albummet vises.
Eksempel: Listen over MP3-filer
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• For at gå til den næste eller
foregående side skal du trykke på
> eller ..
• For at vende tilbage til listen over
album skal du trykke på X/x for at
vælge
, og trykke på ENTER.
b
Afhængigt af filen kan det tage nogen tid, før
afspilning starter, eller afspilning vil ikke altid
kunne starte. For nærmere oplysninger om filer
der kan afspilles, se "Medier der kan afspilles"
(side 27).
Vælge en JPEG-fil
Sådan roteres et JPEG-billede
Tryk på C/X/x/c, mens billedfilen
fremvises. Roter hver fil.
c: Roterer billedet 90 grader med uret.
C: Roterer billedet 90 grader mod uret.
X/x: Vender billedet lodret om (op og
ned).
Sådan vises listen over
miniaturebilleder
Tryk på MENU.
Billedfilerne på albummet vises i
12 underskærmbilleder.
2 Tryk på X/x for at vælge filen,
og tryk på N eller ENTER.
Afspilning starter fra den valgte fil.
,fortsættes
15DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 16 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
2
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Tilslut en USB-enhed til USBstikket.
12
T
U
P
IN
Next
T
C
LE
E
S
Prev
Y
LA
P
IS
D
Slide Show
U
N
E
M
R
E
T
N
E
N
R
U
T
E
R
INPUT
SELECT
IN
DC V
9.5
1
Tryk på MENU.
EO
VID T
OU
N
IO
T
P
O
Afspille et slideshow
E
M
LU
O
V
• For at gå til den foregående eller
næste liste over miniaturebilleder
skal du vælge "b Prev" eller
"Next B" nederst på skærmbilledet,
og trykke på ENTER.
• For at forlade listen over
miniaturebilleder skal du trykke på
MENU.
AUDIO
T
OU
PH
ON
ES
B
A
LD
E
AT
ER
OP ON
F
OF
HO
USB-stik
USB-enhed
Sådan afbrydes en USB-enhed
1
Tryk på INPUT SELECT for at
fravælge "USB".
2
Afbryd USB-enheden.
Listen over miniaturebilleder vises.
2
Tryk på C/X/x/c for at vælge "Slide
Show" nederst på skærmbilledet,
og tryk på ENTER.
Et slideshow starter.
Sådan standses slideshow
Tryk på x for at vende tilbage til listen
over filer.
Tryk på MENU for at vende tilbage til
listen over miniaturebilleder.
Sådan holdes pause i slideshow
Tryk på X.
Afspille data på en USB-enhed
Du kan afspille DATA-filer på en
USB-enhed.
1
Om Sony USB-enheder, der
understøttes
Følgende Sony USB Memory Stick læser/
skriver og USB-flashdrev "Micro Vault"
understøttes: MSAC-US40, serie USM-J,
serie USM-JX, serie USM-J/B, serie
USM-L og serie USM-LX.
b
• Nogle DivX-filer har brug for mere
indlæsningstid med en USB-enhed.
• Afbryd ikke USB-enheden, mens dens
adgang-indikator blinker. Det kan forårsage
dataforstyrrelser eller datatab.
• USB-enheder, der kan tilsluttes til afspilleren,
er flashhukommelse og multiple-kortlæsere.
Andre enheder (digitalkamera, USB-hub og
lign.) kan ikke tilsluttes. Når der tilsluttes en
enhed, som ikke understøttes, vises en
fejlmeddelelse.
Tryk på INPUT SELECT for at vælge
"USB".
16DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 17 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
• Hue: Juster den røde/grønne
farvebalance ved at trykke på C/c.
• Color: Juster farvernes dybde ved at
trykke på C/c.
• Default: Alle indstillinger nulstilles
til fabriksindstillingerne.
Justere billedstørrelse
og kvalitet
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
1 Tryk på OPTIONS.
Menudisplayet vises.
4
Tryk på ENTER.
Afspilning
Du kan justere det billede, der vises på
LCD-skærmen.
* I "Normal" vises billeder i deres originale
konfiguration, og billedformatet bibeholdes.
4:3-billeder vises med sorte bånd på begge
sider af skærmbilledet. 4:3-letterbox-billeder
vises med sorte bånd på alle sider af
OPTIONS
skærmbilledet. I "Full" justeres billeder til at
RETURN
udfylde hele skærmen. 16:9-billeder vises i
deres originale konfiguration. (Sorte bjælker,
der er optaget på et 16:9-billede, kan ikke
slettes.) 4:3-billeder ser ud til at været strakt. I
"Zoom" vises 4:3-billeder i fuld bredde. Den
øvre og nedre dele af billedet bliver beskåret
lidt.
C/X/x/c
ENTER
2 Tryk på X/x for at vælge "LCD
Mode", og tryk på ENTER.
Sådan slås menudisplayet fra
Tryk to gange på OPTIONS eller
RETURN.
"LCD-indstilling"-displayet vises.
b
Afhængigt af disken er den skærmstørrelse, du
kan vælge, forskellig.
Punkter
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
Default
3 Tryk på X/x for at vælge
punkter, og tryk på ENTER.
• LCD Aspect: Billedstørrelsen skal
ændres. Vælg "Normal", "Full" eller
"Zoom" ved at trykke på X/x*.
• Backlight: Juster lysstyrken ved at
trykke på C/c.
• Contrast: Juster forskellen mellem
lyse og mørke områder ved at trykke
på C/c.
17DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB07ADV4
master page=left
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 18 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Indstillinger og justeringer
Bruge
opsætningsdisplayet
Ved at bruge opsætningsdisplayet kan du
lave forskellige indstillinger af punkter
som f.eks. billede og lyd.
Nogle diske har lagrede
afspilningsindstillinger, som har forrang.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
: General Setup (side 18)
Foretager afspillerrelaterede
indstillinger.
: Audio Setup (side 19)
Foretager lydindstillingerne i
overensstemmelse med
afspilningsforhold.
: Language Setup (side 20)
Foretager sprogindstillinger for
skærmdisplayet eller lydspor.
: Parental Control (side 20)
Indstiller begrænsningen i
forbindelse med forældrekontrol.
4 Vælg og juster hvert af følgende
punkter ved at trykke på X/x og
ENTER.
OPEN
x
PUSH CLOSE
1 Tryk på OPTIONS, når
Sådan slås opsætningsdisplayet fra
Tryk to gange på OPTIONS eller RETURN.
afspilleren er standset.
Menudisplayet vises.
Under fortsætte-afspilning kan du ikke
bruge opsætningsdisplayet. Tryk to
gange på x for at slette
fortsætte-afspilning, og tryk på
OPTIONS.
2 Tryk på X/x for at vælge
"Setup", og tryk på ENTER.
Opsætningsdisplayet vises.
opsætningskategori
Punkter
General Setup
Standardindstillingerne er understreget.
◆ TV Display
Vælger billedformatet for det tilsluttede tv.
Når du ser billeder på denne afspillers
LCD-skærm, skal du vælge "16:9" som
indstilling for "TV display".
4:3
Pan Scan
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-format-tv.
Viser automatisk et billede i
bredformat på hele skærmen
og afskærer de dele, der ikke
er plads til.
4:3
Letter Box
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et 4:3-format-tv.
Viser et billede i bredformat
med bånd på de øverste og
nederste dele af skærmen.
16:9
Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et bredformat-tv
eller et tv med
bredformatfunktion.
General Setup
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
3 Tryk på X/x for at vælge
opsætningskategorien, og tryk
på ENTER.
18DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB07ADV4
master page=right
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 19 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Med PBC-funktionen kan du
afspille VIDEO CD’er via
menuskærmbilledet.
Off
Slå PBC-funktionen fra.
◆ DivX® VOD
16:9
Indstillinger og justeringer
Viser registreringskoden og
deaktiveringskoden for afspilleren. For
flere oplysninger kan du gå til
http://vod.divx.com på internettet.
◆ Default
b
Afhængigt af disken kan "4:3 Letter Box" blive
valgt automatisk i stedet for "4:3 Pan Scan" eller
omvendt.
◆ Angle Mark (kun DVD VIDEO)
Viser vinkelmærket, når du kan ændre
synsvinklerne under afspilning af DVD’er, hvor
der er optaget flervinkler.
On
Vis vinkelmærket.
Off
Skjul vinkelmærket.
◆ Screen Saver
Screensaver-billedet vises, når du lader
afspilleren stå i pause eller stop-indstilling
i 15 minutter. Screensaveren hjælper med
at forebygge beskadigelse af din skærm
(indbrænding). Tryk på N for at slå
screensaveren fra.
On
Aktiverer screensaverfunktionen
Off
Deaktiverer screensaverfunktionen
Hver funktion nulstilles til dens originale
fabriksindstillinger. Bemærk, at alle dine
indstillinger går tabt.
Audio Setup
Standardindstillingen er understreget.
◆ Audio DRC (Dynamic Range Control)
(kun DVD)
Gør lyden tydelig, når der er skruet ned for
lydstyrken ved afspilning af en DVD, der
overholder "Audio DRC".
Standard
Standardlyd.
TV Mode
Gør lave lyde mere tydelige,
selv om du skruer ned for
lydstyrken.
Wide Range Giver dig en fornemmelse af,
at du er til stede ved en
liveoptræden.
◆ PBC
Du kan afspille interaktive programmer
med PBC (Playback Control afspilningskontrol) -funktionen på en
VIDEO CD, hvis den findes på disken
(side 13).
,fortsættes
19DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB07ADV4
master page=left
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 20 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Language Setup
◆ OSD (On-Screen Display skærmdisplay)
Parental Control
Skifter det viste sprog på skærmen.
Du kan begrænse afspilning af en DVD,
der har forældrekontrol-funktion.
Brug fjernbetjeningen til denne indstilling.
◆ Disc Menu (kun DVD VIDEO)
◆ Password (kun DVD VIDEO)
Skifter sprog for diskens menu.
Når du vælger "Original", vælges det
sprog, der har forrang på disken.
◆ Subtitle (kun DVD VIDEO)
Indfør eller skift et password. Indstil
passwordet for forældrekontrol-funktionen.
Indfør dit 4-cifrede password med
talknapperne på fjernbetjeningen.
Skifter undertekstsproget.
Når du vælger "Off", vises der ingen
undertekster.
Sådan ændres passwordet
1
Tryk på X/x for at vælge "Password",
og tryk på ENTER.
◆ Audio (kun DVD VIDEO)
2
Kontroller, at "Change" er valgt, og
tryk på ENTER.
Displayet til indtastning af passwordet
vises.
Skifter sprog for lydsporet.
Når du vælger "Original", vælges det
sprog, der har forrang på disken.
◆ DivX Subtitle
Parental Control
Vælger det sprog, som underteksterne på
DivX-videofilen skal vises på.
Old Password
New Password
CP1250
CP1251
Albansk, bosnisk, kroatisk,
tjekkisk, engelsk, tysk,
ungarsk, islandsk, irsk, polsk,
rumænsk, slovakisk, slovensk
Bulgarsk, hviderussisk,
engelsk, makedonsk,
moldavisk, russisk, serbisk,
ukrainsk
CP1253
Græsk
CP1254
Albansk, dansk, hollandsk,
engelsk, estisk, finsk, fransk,
gælisk, tysk, italiensk,
kurdisk (latin), norsk,
portugisisk, spansk, svensk,
tyrkisk
b
Hvis du vælger et sprog i "Disc Menu",
"Subtitle" eller "Audio", der ikke er optaget på
disken, bliver et af de optagede sprog automatisk
valgt.
Verify Password
OK
3
Indfør dit aktuelle password i "Old
Password", dit nye password i "New
Password" og "Verify Password", og
tryk på ENTER.
Hvis du indtaster passwordet forkert
Tryk på CLEAR, eller tryk på C for at
vende tilbage en efter en, før du trykker på
ENTER i trin 3, og indfør passwordet igen.
Hvis du glemmer dit password
Indfør "1369" i "Old Password", og indfør dit
nye password i "New Password" og "Verify
Password".
20DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB07ADV4
master page=right
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 21 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
◆ Parental Control (kun DVD VIDEO)
Indstil niveauet for begrænsning. Desto
lavere nummer, desto strengere
begrænsning.
For at indstille forældrekontrol skal du
først indstille passwordet.
Sådan indstilles forældrekontrol
(begrænset afspilning)
Tryk på X/x for at vælge "Parental
Control", og tryk på ENTER.
2
Tryk på X/x for at vælge niveauet for
begrænsning, og tryk på ENTER.
Desto lavere nummer, desto strengere
begrænsning.
Displayet til indtastning af passwordet
vises.
Indstillinger og justeringer
1
Parental Control
Password
OK
3
Indfør dit password, og tryk på
ENTER.
Sådan afspilles en disk, der har
forældrekontrol
Indsæt disken, og tryk på N - displayet til
at indføre dit password vises. Indfør dit
password med talknapperne på
fjernbetjeningen, og tryk på ENTER.
b
• Når du afspiller diske, der ikke har
forældrekontrol-funktionen, kan afspilning
ikke begrænses på afspilleren.
• Afhængigt af disken kan du blive bedt om at
ændre forældrekontrolniveauet ved afspilning
af disken. I så fald skal du indtaste dit
password, og derefter ændre niveauet. Hvis
fortsætte-afspilning-indstillingen annulleres,
indstilles niveauet på det tidligere niveau.
21DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 22 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Yderligere oplysninger
Fejlfinding
Hvis du får nogen af følgende problemer
ved brug af afspilleren, kan du bruge denne
fejlfindingsvejledning til afhjælpning af
fejlene, før du indleverer afspilleren til
reparation. Henvend dig til nærmeste
Sony-forhandler, hvis et problem ikke kan
løses.
Strøm
Strømmen slås ikke til.
, Kontroller, at lysnetadapteren er tilsluttet
forsvarligt (side 9).
, Kontroller, at det genopladelige batteri er
tilstrækkeligt opladet (side 9).
Der er sorte bjælker foroven og
forneden, når du spiller et 16:9-billede
på
LCD-skærmen.
, Indstil "16:9" for "TV Display" i
"General Setup" (side 18).
Lyd
Der er ingen lyd.
, Afspilleren er indstillet på pause eller
langsom afspilning.
, Afspilleren er indstillet på hurtigt fremad
eller hurtigt bagud.
Lydstyrken er lav.
, Lydstyrken er lav på nogle DVD’er.
Lydstyrken kan forbedres, hvis du
indstiller "Audio DRC" i "Audio Setup"
på "TV Mode" (side 19).
Betjening
Det genopladelige batteri kan ikke
oplades.
, Du kan ikke oplade det genopladelige
batteri, når strømmen er slået til. Indstil
OPERATE-kontakten til "OFF" (side 9).
Billede
Der er ikke noget billede/der er
billedforstyrrelser.
, Disken er beskidt eller defekt (side 26).
, Lysstyrken er indstillet til minimum.
Indstil lysstyrken for LCD (side 17).
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT SELECT (side 6).
Der ses sorte punkter, og røde, blå og
grønne punkter bliver stående på
LCD-skærmen.
, Dette er en egenskab ved LCD-skærmen,
det er ikke en funktionsfejl.
Der sker intet, når der trykkes på
knapperne.
, HOLD-kontakten er indstillet ikke i pilens
retning (side 6).
Disken afspilles ikke.
, Hvis disken er vendt om, vises
meddelelsen "No Disc" eller "Cannot
play this disc". Indsæt disken med
afspilningssiden nedad (side 12).
, Disken er ikke sat i, før den klikker på
plads (side 12).
, Der er indsat en disk, som ikke kan
afspilles. Kontroller, at regionskoden
passer til afspilleren, og at disken er
blevet afsluttet (side 27).
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT SELECT (side 6).
, Forældrekontrol er indstillet.
Indstillingen skal ændres (side 20).
, Der er dannet kondensvand inde i
afspilleren (side 25).
22DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 23 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
enkelte kopisignaler og restriktionsfri
signaler. Når der afspilles billeder, som
indeholder kopibeskyttelsessignaler, kan
en blå skærm blive vist i stedet for
billederne. Det kan tage et øjeblik, når
der søges efter billeder, som kan
afspilles. (For en afspiller, som ikke kan
afspille billeder, der kun indeholder en
kopibeskyttelse.)
Afspilleren starter og standser
automatisk afspilning af disken.
, Disken har en automatisk
afspilningsfunktion.
, Ved afspilning af diske med et
automatisk pausesignal, standser
afspilleren ved det automatiske
pausesignal.
Disken afspilles ikke fra begyndelsen.
Det kan tage nogen tid, før afspilning
starter.
, Det kan tage nogen tid, før afspilning af
DVD (VR-indstilling) starter.
Afspilningen kører fast.
, Når afspilningslaget på en DVD+R
DL/-R DL-disk ændres, kan afspilning
kører fast.
Underteksterne forsvinder.
, Når du ændrer afspilningshastighed eller
springer scener over under afspilning,
kan underteksterne forsvinde
midlertidigt.
"
" vises.
, Afspilning af filen er ikke understøttet.
"Copyright Lock" vises, og skærmen
bliver blå ved afspilning af en DVD
(VR-indstilling).
, Billeder hentet fra digitale udsendelser
og lign. kan indeholde
kopibeskyttelsessignaler, f.eks. hele
kopisignaler for komplet beskyttelse,
C/c virker ikke på menudisplayet.
, Afhængigt af disken, kan du muligvis
ikke bruge C/c på afspilleren for
diskmenuen. I så fald skal du bruge C/c
på fjernbetjeningen.
Yderligere oplysninger
, Gentaget afspilning eller blandet
afspilning er valgt (side 13).
, Fortsætte-afspilning er aktiveret
(side 13).
, Playlisten på den disk, der er lavet,
afspilles automatisk. For at afspille
originaltitler skal du trykke på TOP
MENU for at indstille "Original"
(side 7).
Fjernbetjeningen virker ikke.
, Batterierne i fjernbetjeningen er svage.
, Der er forhindringer mellem
fjernbetjeningen og afspilleren.
, Afstanden mellem fjernbetjeningen og
afspilleren er for stor.
, Fjernbetjeningen rettes ikke imod
fjernbetjeningssensoren på afspilleren.
, Fjernbetjeningssensoren rammes af
direkte sollys eller stærk belysning.
, Når AUDIO/SUBTITLE/ANGLEknapperne ikke virker, skal du vælge og
betjene dem fra DVD-menuen.
MP3-, JPEG- eller videofilen kan ikke
afspilles (side 28).
,
,
,
,
,
Det er ikke det korrekte filformat.
Det er ikke det korrekte filtypenavn.
Filen er beskadiget.
Filstørrelsen er for stor.
Når den valgte fil ikke er understøttet,
vises "Not Support", og filen bliver ikke
afspillet.
, Pga. den komprimeringsteknologi, der
bruges til DivX/MPEG-4-videofiler, kan
det tage nogen tid, før afspilning starter.
Fil- eller albumnavne vises ikke
korrekt.
, Afspilleren kan kun vise tal og
bogstaver. Andre tegn vises som " * "
(side 28).
,fortsættes
23DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 24 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Afspilleren virker ikke korrekt, eller
strømmen slås ikke fra.
Forsigtighedsregler
, Når statisk elektricitet el. lign. får
afspilleren til at virke unormalt, skal du
slå strømmen fra og lade afspilleren stå i
10 sekunder.
Kørselssikkerhed
Tilslutning
Der er ikke noget billede eller lyd på det
tilsluttede udstyr.
, Slut tilslutningskablet forsvarligt til igen
(side 11).
, Tilslutningskablet er beskadiget.
, Kontroller indstillingen af et tilsluttet tv
eller forstærker.
, Når "USB" vises, skal du trykke på
INPUT SELECT (side 6).
USB
Afspilleren genkender ikke en
USB-enhed, der er tilsluttet til
afspilleren.
, Slut USB-enheden forsvarligt til igen
(side 16).
, USB-enheden er beskadiget.
, Tryk på INPUT SELECT for at vælge
"USB" (side 16).
Brug ikke skærmen og hovedtelefonerne,
når du kører og cykler, eller når du styrer et
motorkøretøj/fartøj. Det kan forårsage en
trafikulykke, og det er ulovligt mange
steder. Det kan også være farligt at afspille
med hovedtelefonerne ved høj lydstyrke,
når du spadserer, især ved
fodgængerovergange. Udvis stor
forsigtighed, eller undgå helt at bruge
hovedtelefonerne i situationer hvor der kan
opstå fare.
Om sikkerhed
Hvis der skulle trænge en fast eller
flydende genstand ind i kabinettet, skal du
trække afspillerens stik ud og lade den
kontrollere af fagfolk, før du gør videre
brug af den.
Om strømkilder
• Træk afspillerens stik ud af
stikkontakten, hvis den ikke skal bruges i
længere tid. Afbryd lysnetadapteren ved
at tage fat om stikket. Træk aldrig i selve
ledningen.
• Rør ikke ved lysnetadapteren med våde
hænder. Det kan give elektrisk stød.
• Tilslut ikke lysnetadapteren til en eltransformer - den kan udvikle varme og
forårsage funktionsfejl.
Om temperaturstigninger
Der kan danne sig varme inden i
afspilleren under opladning, eller hvis den
bruges i lang tid. Det er ikke en
funktionsfejl.
24DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 25 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Om placering
Om LCD-skærmen
• Placer ikke afspilleren på et indelukket
sted, f.eks. en reolhylde el. lign.
• Afspillerens ventilationshuller må ikke
tildækkes med aviser, duge, gardiner el.
lign. Placer heller ikke afspilleren på et
blødt underlag, f.eks. et tæppe.
• Placer ikke afspilleren og adaptere i
nærheden af varmekilder, eller på et sted
hvor de udsættes for direkte sollys, meget
støv, sand, fugt, regn eller mekaniske
stød, eller i en bil med lukkede vinduer.
• Placer ikke afspilleren på skrå. Den er
kun beregnet til brug i vandret stilling.
• Hold afspilleren og diske væk fra udstyr
med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Pas på ikke at tabe afspilleren eller at
udsætte den for stærke stød. Placer ikke
tunge genstande på afspilleren og
tilbehøret.
• Selvom den er fremstillet med avanceret
teknologi, kan der af og til ses prikker i
forskellige farver på LCD-skærmen. Det
er ikke en funktionsfejl.
• Undgå at placere eller tabe genstande på
LCD-skærmens overflade. Udsæt ikke
skærmen for pres fra dine hænder eller
albuer.
• Pas på ikke at beskadige LCD-skærmens
overflade med et skarpt redskab.
• Hvis afspilleren bringes direkte fra kolde
til varme omgivelser eller placeres i et
meget fugtigt rum, kan der dannes
kondensvand på linserne inde i
afspilleren. Hvis det sker, virker
afspilleren muligvis ikke korrekt. I så
fald skal du tage disken ud og lade
afspilleren stå i ca. en halv time, indtil
fugten er fordampet. Tør fugt af LCDskærmens overflade med køkkenrulle el.
lign. Slå strømmen til igen senere.
• Hold linsen på afspilleren ren, og rør den
ikke. Hvis du rører ved linsen, kan linsen
beskadiges og forårsage funktionsfejl på
afspilleren. Lad disklåget stå lukket,
undtagen når du sætter diske i eller tager
dem ud.
• Slå strømmen fra, før du afbryder
lysnetadapteren og bilbatteriadapteren.
Undladelse af dette kan forårsage
funktionsfejl.
• I nogle lande kan der gælde regler for
bortkastelse af det batteri, der bruges til
at forsyne produktet med strøm.
Henvend dig til de lokale myndigheder.
• Pga. batteriets begrænsede levetid,
forringes dets kapacitet gradvist over tid
og ved gentagen brug. Udskift med et nyt
batteri, når det kun holder ca. halvdelen
af den normale tid.
• Batteriet må ikke oplades til dets fulde
kapacitet, når det oplades for første gang,
eller når det ikke har været brugt i
længere tid. Kapaciteten gendannes, når
det har været opladet og afladet flere
gange.
Yderligere oplysninger
Om betjening
Om det genopladelige batteri
Om lysnetadapteren og
bilbatteriadapteren
• Brug de adaptere, der leveres med
afspilleren, da andre adaptere kan
forårsage funktionsfejl.
• Må ikke skilles ad eller demonteres.
• Rør ikke ved metaldelene, da det kan
forårsage en kortslutning, som kan
beskadige adapterne, særligt hvis de
berøres med andre metalgenstande.
Om justering af lydstyrken
Skru ikke op for lydstyrken, når du lytter til
en passage med et meget lavt lydniveau
eller uden lydsignaler. Højttalerne kan
beskadiges, når der afspilles en passage
med et meget højt lydstyrkeniveau.
,fortsættes
25DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 26 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Om hovedtelefoner
Bemærkninger om diskene
• Undgå beskadigelse af hørelsen: Undgå
at bruge hovedtelefonerne med høj
lydstyrke. Hørespecialister fraråder at
afspille med vedvarende høj lydstyrke i
længere tid ad gangen. Hvis du får ringen
for ørerne, skal du skrue ned for
lydstyrken, eller helt undgå at bruge
hovedtelefonerne.
• Vis hensyn over for andre: Hold
lydstyrken på et moderat niveau. Så kan
du stadig høre, hvad der sker rundt om
dig, og vise hensyn over for andre
mennesker.
• Hold om diskens kanter, så den ikke
bliver beskidt. Undgå at berøre
overfladen.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne
med en blød klud, der er let fugtet med et
mildt rengøringsmiddel. Brug ikke en
slibesvamp, skurepulver eller
opløsningsmidler som f.eks. sprit eller
rensebenzin.
• Tør LCD-skærmens overflade let af med
en blød klud. For at undgå opsamling af
snavs, skal den tørres af ofte.
LCD-skærmens overflade må ikke tørres
af med en våd klud. Hvis der trænger
vand ind i den, kan det medføre
funktionsfejl.
• Hvis billedet/lyden bliver forvrænget,
kan linsen blive dækket med støv. Hvis
det sker, skal du bruge en almindelig
blæser til kameralinser til at rengøre
linsen. Linsen må ikke berøres direkte
under rengøring.
Om rengøring af diske, disk/linserensere
Brug ikke rensediske eller disk/linse-rensere
(af flydende eller spraytype). De kan
forårsage funktionsfejl.
• Udsæt ikke disken for direkte sollys eller
varmekilder, f.eks. varmluftskanaler, og
efterlad den ikke i en bil parkeret direkte
i solen, da der kan opstå betydelige
temperaturstigninger inde i bilen.
• Efter afspilning skal disken opbevares i
det tilhørende etui.
• Rens disken med en rengøringsklud.
Aftør disken fra midten og udad.
• Brug ikke opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, disk/linse-rensere
eller antistatisk spray beregnet til
vinylplader.
• Hvis du har trykt diskens mærkat, skal
den tørres før afspilning.
• Brug ikke følgende diske:
– En disk, der ikke er af standardform
(f.eks. kort eller hjerte).
– En disk med etiket eller mærkat påsat.
– En disk hvor der er rester af
klæbemiddel fra cellofantape eller en
mærkat.
26DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 27 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Medier der kan afspilles
Type
Disk-logo
DVD
Ikon
Egenskaber
• Almindelig DVD
• DVD+RW/DVD+R/
DVD+R DL i
+VR-indstilling
• DVD-RW/DVD-R/
DVD-R DL i
video-indstilling
Yderligere oplysninger
DVD-RW/DVD-R/DVD-R
DL i VR (Video Recording)
-indstilling
CD
• Musik-CD’er
• CD-R/CD-RW i
musik-CD-format
• VIDEO CD, der
indeholder Super VCD
• CD-R/CD-RW i video
CD-format eller Super
VCD-format
DATA-disk
eller USB
—
b
• Bemærkninger om medier der kan optages
Nogle medier der kan optages, kan ikke
afspilles på afspilleren som følge af
optagelsens kvalitet, mediets fysiske tilstand,
eller egenskaber ved optageenheden og
authoring-softwaren.
Disken afspiller ikke, hvis den ikke er blevet
afsluttet korrekt. For mere information
henvises til betjeningsvejledningen til
optageenheden. Bemærk, at nogle
afspilningsfunktioner ikke altid virker med
visse DVD+RW/+R/+R DL, selvom de er
blevet afsluttet korrekt. I så fald skal disken
fremvises ved normal afspilning.
DATA CD/DATA DVD
eller USB-enheder, der
indeholder MP3, JPEG eller
videofiler.
• For en afspiller, der ikke kan afspille
billeder, som kun indeholder en
kopibeskyttelse
Billeder i DVD (VR-indstilling) med
CPRM*-beskyttelse kan ikke afspilles, hvis de
indeholder et kopibeskyttelsessignal.
"Copyright Lock" vises.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) er en kodningsteknologi, der
beskytter ophavsretten for billeder.
,fortsættes
27DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 28 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Bemærkninger om MP3, JPEG
og videofiler
Afspilleren kan afspille følgende filer:
• MP3-filer med filtypenavnet ".mp3"*1.
• JPEG-filer med filtypenavnet ".jpg"*2.
• JPEG-billedfiler der overholder DCF
(Design rule for Camera File system)
-billedfilformatet.
• DivX-videofiler med filtypenavnet ".avi"
eller ".divx".
• MPEG-4-videofiler (Simple Profile) med
filtypenavnet ".mp4"*3.
• DATA CD’er skal være optaget i
overensstemmelse med ISO 9660
Level 1, eller det udvidede format Joliet.
• DATA DVD’er skal være optaget i
overensstemmelse med UDF (Universal
Disk Format).
*1 Filer i mp3PRO-format kan ikke afspilles.
*2 Filer med filtypenavnet ".jpe" eller ".jpeg"
kan afspilles ved at ændre filtypenavnet til
".jpg".
*3 Filer med ophavsretsbeskyttelse (Digital
Right Management) kan ikke afspilles. Filer i
MPEG-4 AVC-format kan ikke afspilles.
z
• Det kan tage nogen tid at afspille et komplekst
hierarki af mapper. Lav album som følger:
– Der bør højst være to hierarkier i medierne.
– Der bør højst være 50 album i medierne.
– Der bør højst være 100 filer på et album.
– Det samlede antal album og filer i medierne
bør højst være 800.
• Afspilleren afspiller filen i et album i den
rækkefølge, mediet blev optaget.
• Visse JPEG-filer kan ikke afspilles.
• Afspilleren kan ikke afspille en JPEG-fil, der
er større end 3.078 (bredde) × 2.048 (højde) i
normal indstilling, eller større end
2.000 (bredde) × 1.200 (højde) i progressive
JPEG. (Visse progressive JPEG-filer kan ikke
vises, selvom filstørrelsen ligger inden for
denne specificerede kapacitet.)
• Visse MPEG-4-videofiler kan ikke afspilles.
• Afspilleren kan ikke afspille en kombination af
to eller flere DivX/MPEG-4-videofiler.
• Afspilleren kan ikke afspille en DivX/
MPEG-4-videofil med en størrelse på mere
end 720 (bredde) × 576 (højde)/2 GB.
• Afspilleren kan muligvis ikke afspille visse
DivX/MPEG-4-videofiler, der er længere end
3 timer.
• Afhængigt af DivX/MPEG-4-videofilen er
normal afspilning ikke altid mulig. Billedet
kan være utydeligt, afspilning ser muligvis
ikke jævn ud, lyden kan springe og lign. Det
anbefales at lave filen med en lavere
bithastighed. Hvis der stadig er støj på lyden,
skal du kontrollere lydformatet. (MP3
anbefales for DivX-videofiler, og
MPEG-4-videofilen skal være AAC LC.)
Bemærk, at afspilleren ikke overholder WMA
(Windows Media Audio) -formatet.
• Afspilleren kan ikke afspille en videofil med
høj bithastighed på DATA CD’en jævnt. Det
anbefales at afspille med DATA DVD.
• Navne på filer eller album kan ikke altid vises
i deres fulde længde, hvis de er for lange.
Specialtegn vises som " * ".
• Afspilleren kan kun vise det albumnavn, der
afspilles nu. Alle album på det øvre lag vises
som "/../".
• Afspilningsinformation for visse filer vises
ikke altid korrekt.
b
• Afspilleren afspiller enhver fil i ovenstående
tabel, selv om filformatet er forskelligt.
Afspilning af disse data kan give støj, som kan
beskadige højtalerne.
• Nogle DATA-diske, der er lavet i Packet
Write-format, kan ikke afspilles.
• Nogle DATA-diske, der er lavet i
multisession, kan muligvis ikke afspilles.
28DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 29 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Bemærkninger om almindelige
diske
Specifikationer
System
Regionskode
Det er et system, som bruges til at beskytte
ophavsret. Regionskoden står på DVD
VIDEO-hylstret i overensstemmelse med
salgsområdet. DVD VIDEO’er mærket
"ALLE" eller "2" kan afspilles på
afspilleren.
ALL
En del afspilningsbetjening for DVD og
VIDEO CD kan være bevidst indstillet af
softwareproducenter. Da der kan afspilles
DVD’er og VIDEO CD’er i
overensstemmelse med det diskindhold,
som softwareproducenterne har udformet,
vil nogle afspilningsfunktioner ikke være
til rådighed. Se også den vejledning, der
følger med DVD’erne og VIDEO
CD’erne.
Bemærkninger om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille
diske, der overholder CD-standarden
(Compact Disc). DualDiscs og nogle
musikdiske kodet med teknologi til
ophavsretsbeskyttelse opfylder ikke
CD-standarden, og derfor er disse diske
ikke altid kompatible med dette produkt.
Udgange
VIDEO (videoudgang):
Ministik
AUDIO (lydudgang):
Stereo-ministik
PHONES (hovedtelefoner) A/B:
Stereo-ministik
USB:
USB-stik Type A (til tilslutning af
USB-hukommelse)
Yderligere oplysninger
Afspilningsbetjening for DVD og
VIDEO CD
Laser: Halvlederlaser
Signalformatsystem: PAL (NTSC)
LCD-skærm
Panelstørrelse (ca.): Bredde 7" (diagonal)
Driversystem: TFT aktiv matrix
Opløsning: 480 × 234 (effektivt antal pixels:
mere end 99,99%)
Generelt
Strømkrav:
9,5 V jævnstrøm (lysnetadapter/
bilbatteriadapter) 7,4 V jævnstrøm
(genopladeligt batteri)
Strømforbrug (DVD VIDEO-afspilning):
6,5 W (ved brug med hovedtelefoner)
Mål (ca.):
200 × 42,4 × 155 mm (bredde/højde/dybde)
inkl. fremspring
Vægt (ca.): 860 g
Driftstemperatur: 5 °C til 35 °C
Luftfugtighed ved drift: 25% til 80%
Lysnetadapter: 110-240 V vekselstrøm,
50/60 Hz
Bilbatteriadapter: 12 V jævnstrøm
Medfølgende tilbehør
Se side 9.
Specifikationer og design kan ændres uden
forudgående varsel.
29DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01COVI
master page=left
X.fm
01GB01COV.book Page 30 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
Indeks
Tal
16:9 18
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
A
Afspilningsinformation-display 14
Angle Mark 7, 19
Audio 20
Audio DRC 19
Audio Setup 19
C
CD 12, 27
R
Regionskode 29
S
Screen Saver 13, 19
Slideshow 16
T
TV Display 18
U
Undertekster 8, 20
USB 16
V
VIDEO CD 12, 27
Videofil (DivX/MPEG-4) 15, 28
Vilkårlig afspilning 13
D
DATA 15, 27
Disc Menu 20
DivX (videofil) 15, 28
DVD 12, 27
F
Fejlfinding 22
Fortsætte-afspilning 13
G
General Setup 18
Gentaget afspilning 13
J
JPEG 15, 28
L
Language Setup 20
LCD-billedformat 17
LCD-indstilling 17
Lyd 7
M
Medier der kan afspilles 27
MP3 15, 28
MPEG-4 (videofil) 15, 28
O
Opladningstid og afspilningstid 10
Opsætning 18
OSD (On-Screen Display - skærmdisplay) 20
P
Parental Control 20
Password 20
PBC 13, 19
30DA
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\DA\01GB01COVI
master page=BLANK_R
X.fm
01GB01COV.book Page 31 Friday, May 7, 2010 4:18 PM
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB01WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 2 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
VAROITUS
Älä altista laitetta sateelle
tai kosteudelle tulipalosekä sähköiskuvaaran
vähentämiseksi.
Älä avaa laitteen koteloa
sähköiskuvaaran
välttämiseksi. Jätä huolto- ja
korjaustyöt valtuutetun
huoltoliikkeen tehtäviksi.
Virtajohdon saa vaihtaa
ainoastaan valtuutettu
huoltoliike.
Paristoja eikä paristoja
sisältävää laitetta saa
altistaa liialliselle
kuumuudelle, kuten
auringonpaiste, tulipalo ja
vastaavat.
Tämä merkintä on laitteen
pohjassa.
Vanhojen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (Sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä tuotteessa tai sen
pakkauksessa oleva symboli
kertoo, ettei tuotetta saa hävittää
kotitalousjätteen mukana. Sen
sijaan se tulee luovuttaa
asianmukaiseen sähkö- ja
elektroniikkaromun
keräyspisteeseen.
Varmistamalla, että tuote
hävitetään asianmukaisesti, autat
estämään mahdollisia haitallisia
ympäristö- ja terveysvaikutuksia,
jotka tuotteen asiaton
hävittäminen voisi muuten
aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään
luonnonvaroja. Lisätietoja tämän
tuotteen kierrätyksestä saat
kunnalliselta viranomaisilta,
jätehuoltoyhtiöltä tai kaupasta,
josta ostit tuotteen.
Tämä soitin on luokiteltu
CLASS 1 LASER -tuotteeksi.
CLASS 1 LASER PRODUCT
-merkintä sijaitsee laitekotelon
pohjassa.
MUISTUTUS
Optisten instrumenttien
käyttäminen tämän laitteen
kanssa lisää silmävahinkojen
vaaraa. Koska tämän
CD-/DVD-soittimen lasersäde
on vahingollinen silmille, älä
yritä avata laitteen koteloa. Jätä
huolto- ja korjaustyöt valtuutetun
henkilökunnan tehtäväksi.
Käytettyjen paristojen
hävittäminen (sovellettavissa
Euroopan unionissa ja muissa
erillisiä keräysjärjestelmiä
käyttävissä Euroopan maissa)
Tämä akussa, paristossa tai sen
pakkauksessa esiintyvä symboli
ilmoittaa, ettei tätä tuotteen
mukana toimitettua akkua/
paristoa saa käsitellä
talousjätteen tapaan.
Joissakin akuissa tai paristoissa
tätä symbolia käytetään yhdessä
kemiallisen symbolin kanssa.
Elohopean (Hg) tai lyijyn
kemiallinen symboli (Pb)
lisätään, jos akussa on enemmän
kuin 0,0005% elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004% lyijyä.
Varmistamalla, että nämä akut
hävitetään oikein, autat estämään
sen luonnolle ja ihmisten
terveydelle mahdollisesti
aiheuttamat haittavaikutukset,
mitkä muussa tapauksessa
voisivat olla tuloksena tämän
akun väärästä hävittämistavasta.
Materiaalien kierrättäminen
auttaa säästämään luonnon
voimavaroja.
Silloin kun käytetään tuotteita,
jotka turva- tai tietoturvasyiden
takia vaativat jatkuvan yhteyden
sisäänrakennettuun paristoon,
tämä paristo tulee vaihdattaa
ainoastaan valtuutetulla
henkilökunnalla.
Akun oikean käsittelyn
varmistamiseksi jätä tuote sen
käyttöajan loputtua sopivaan
elektroniikka- ja sähkötuotteiden
kierrätyslaitokseen.
Kaikkien muiden paristojen
käytöstä on lisäohjeita
kappaleessa, jossa kuvataan
pariston (akun) irrottaminen
tuotteesta turvallisesti. Luovuta
paristo loppuun kuluneiden
paristojen kierrätyspisteeseen.
Yksityiskohtaisempia tietoja
tämän tuotteen tai akun
kierrättämisestä saat oman
paikkakuntasi
hallintoviranomaisilta,
talousjätteesi keräyksestä
vastaavalta yritykseltä sekä
liikkeestä, josta tämä tuote on
ostettu.
Älä pura tai tee muutoksia tähän
soittimeen. Seurauksena voi olla
sähköisku. Ota yhteys lähimpään
Sonyn jälleenmyyjään tai tai
valtuutettuun huoltoon
ladattavien akkujen
vaihtamiseksi, laitteen sisäosien
tarkistamiseksi tai korjaamiseksi.
2FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB01WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 3 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Yleisiä käyttö-ohjeita
• Sijoita tämä laite siten, että sen
virtajohto voidaan välittömästi
irrottaa pistorasiasta ongelmien
syntyessä.
• Vaikka laite kytkettäisiinkin
pois päältä, se ei ole koskaan
kokonaan irti sähköverkosta
ennen kuin sen virtajohto
irrotetaan pistorasiasta
• Älä aseta tulipalo- ja
sähköiskuvaaran välttämiseksi
tämän soittimen päälle
nesteillä täytettyjä esineitä,
kuten kukkamaljakoita tms.
• Liian voimakas äänentoisto
korvakuulokkeesta tai
kuulokkeista saattaa aiheuttaa
kuulovaurioita.
Tämän laitteen on valmistanut
Sony Corporation, 1-7-1 Konan,
Minato-ku, Tokyo, 108-0075
Japan. EMC:n valtuutettu
edustaja ja tuoteturvallisuudesta
vastaava yritys on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. Ota kaikissa huoltoa ja
takuita koskevissa asioissa
yhteys erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
TÄRKEÄ TIEDOTE
Muistutus: Tämä soitin pystyy
näyttämään pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttöä television
ruudulla loputtomiin. Jos jätät
pysäytyskuvan tai
kuvaruutunäytön tv-ruudulle
pitkäksi aikaa, television ruutu
saattaa vahingoittua pysyvästi.
Plasma- ja projektiotelevisiot
ovat erityisen herkkiä tässä
suhteessa.
Jos soittimen käytöstä on jotakin
kysyttävää tai siinä esiintyy
ongelmia, ota yhteys johonkin
Sonya myyvään liikkeeseen.
Kopiosuojat, lisenssit ja
tavaramerkit
• Tässä tuotteessa on
yhdysvaltalaisilla patenteilla ja
muilla
immateriaaliomaisuusoikeuksil
la suojattu kopiosuojatekniikka.
Tämän kopiosuojatekniikan
käyttöön on oltava lupa
Macrovisionilta, ja se on
tarkoitettu ainoastaan koti- ja
muuhun rajoitettuun käyttöön,
ellei Macrovision ole antanut
lupaa muuhun. Ohjelman
purkukoodin tietotekninen
avaaminen tai soittimen
purkaminen on kielletty.
• Valmistettu Dolby
Laboratories -yritykseltä
saadulla lisenssillä. Dolby ja
kaksois-D-symboli ovat Dolby
Laboratories -yrityksen
tavaramerkkejä.
• "DVD+RW"-, "DVD-RW"-,
"DVD+R"-, "DVD+R DL"-,
"DVD-R"-, "DVD VIDEO"- ja
"CD"-logot ovat
tavaramerkkejä.
• MPEG Layer-3 äänenkoodaustekniikka ja
patentit on lisensoinut
Fraunhofer IIS and Thomson.
• DivX®, DivX Certified® ja
niihin liittyvät logot ovat
DivX, Inc:n rekisteröityjä
tavaramerkkejä ja niitä
käytetään lisensoituina.
• TÄMÄ TUOTE ON
LISENSOITU MPEG-4
VISUAALISELLA
PATENTTISALKKULISENS
SILLÄ
HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN
KULUTTAJAKÄYTTÖÖN
VIDEOKOODAUSTA
VARTEN MPEG-4 VISUAALISEN
STANDARDIN
MUKAISESTI JA/TAI
MPEG-4-VIDEON
KOODAUKSEN
PURKAMISTA VARTEN,
JOKA OLI KOODATTU
KULUTTAJALÄHTÖISESTI
HENKILÖKOHTAISEEN JA
EI-KAUPALLISEEN
TOIMINTAAN JA/TAI JOKA
SAATIIN
VIDEOJAKELIJALTA,
JOKA OLI MPEG LA:N
LISENSOIMA MPEG-4VIDEON TUOTTAMISTA
VARTEN. LISENSSIÄ EI
MYÖNNETÄ EIKÄ
TARKOITETA MIHINKÄÄN
MUUHUN KÄYTTÖÖN.
LISÄTIETOJA, MUKAAN
LUKIEN NE, JOTKA
LIITTYVÄT MYYNNIN
EDISTÄMISEEN, SISÄISIIN
TAI KAUPALLISIIN
KÄYTTÖIHIN JA
LISENSOINTIIN, SAA
OSOITTEESTA HTTP://
WWW.MPEGLA.COM.
Tästä ohjekirjasta
• Tässä käsikirjassa nimikettä
"levy" käytetään DVD- ja
CD-levyjen yleisnimenä, ellei
tekstissä tai kuvissa viitata
muuhun.
• Kutakin selitystä edeltävä
kuvake, kuten
,
ilmoittaa, minkälaista mediaa
voidaan käyttää kulloinkin
selitettävässä toiminnossa.
Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa "Toistokelpoinen
media" (s. 27).
• TARPEELLISIA TIETOJA
(väärän käytön estäminen) on
kuvakkeen b kohdalla.
HYVÄ TIETÄÄ -tietoja
(vihjeitä ja muita hyödyllisiä
tietoja) on kuvakkeen z
kohdalla.
FI
3FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB01COVmaster page=left
CEKTOC.fm
01GB01COV.book Page 4 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Sisältö
VAROITUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Osien ja säädinten opas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Valmistelut . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Toimitettujen tarvikkeiden tarkistaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ladattavan akun lataaminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Autonakkusovittimen käyttö . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Liitännät tv:hen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Levyjen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
MP3-, JPEG- ja ja videotiedostojen toisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Kuvakoon ja -laadun säätäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Säädöt ja asetukset . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Asetusnäytön käyttäminen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Lisätietoja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Vianetsintä . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Yleisiä käyttö-ohjeita . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Toistokelpoinen media . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniset tiedot . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Hakemisto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
29
30
4FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 5 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Osien ja säädinten opas
A LCD-paneeli (s. 12)
B Kaiutin
Yksityiskohtaisempia tietoja käytöstä on
suluissa mainituilla sivuilla.
Soitin
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
C DISPLAY-painike
Näyttää toistotiedot
• DVD-levyn toiston aikana: Näyttää
toistotiedot ja vaihtaa toistotilaa. Lue
lisää sivulta s. 14.
• CD-levyn toiston aikana: Joka
kerran painiketta painettaessa näyttö
vaihtuu raidan toistoajan ja levyn
toistoajan näyttöjen välillä.
• VIDEO CD -levyn toiston aikana:
Näyttää toistotiedot.
• Videotiedoston toiston aikana:
Näyttää toistotiedot ja vaihtaa
DivX-videotiedostojen sisäisiä
tekstejä. Paina sisäisten tekstien
vaihtamiseksi X/x -painikkeita ja
ENTER-painiketta tekstitietoja
katsellessasi
OPEN
D MENU-painike
PUSH CLOSE
POWER
OPERATE
OFF ON
CHARGE
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Painikkeissa VOLUME+ ja N on
tunnistusnyppylä. Käytä sitä apuna
soittimen käytössä.
• DVD VIDEO -levyn toiston aikana:
Näyttää valikon.
• CD- tai VIDEO CD -levyn toiston
aikana: Joka kerta painiketta
painettaessa toiminto vaihtuu
toimintojen jatkuva toisto (Repeat
Play), satunnaissoitto (Shuffle Play)
ja normaali toisto (Play) välillä.
(Vain silloin kun "PBC"-asetuksena
on "Off" VIDEO CD -levyllä.)
• JPEG-tiedoston toiston aikana:
Näyttää listan kuvakkeista ja toistaa
diaesityksen. Lue lisää sivulta s. 15.
C/X/x/c -painike
Siirtää korostuksen esillä olevaan
asetusyksikköön.
• DVD- tai VIDEO CD -levyjen
toiston aikana: Soittimen C/c painikkeet toimivat samalla tavoin
kuin kauko-ohjaimen m/M painikkeet.
,jatkuu
5FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 6 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Keskipainike (ENTER)
Vahvistaa valitun yksikön valinnan.
• DVD-, CD- tai VIDEO CD -levyt:
Soittimen ENTER-painike toimii
samalla tavalla kuin N -painike.
RETURN-painike
Palaa edelliseen näyttöön.
OPTIONS-painike
Tuo esiin LCD-näytön säätövalikon
(s. 17) ja asetusvalikon käyttöohjeet
(s. 18).
E VOLUME (äänenvoimakkuus)
+/ – -painike
Säätää äänenvoimakkuutta.
F N (toisto) -painike (s. 12)
Käynnistää toiston tai keskeytetyn
toiston.
X -painike (tauko) (s. 12)
L
(kauko-ohjaimen anturi)
Laitetta kauko-ohjaimella käytettäessä
suuntaa kauko-ohjain kohti
kauko-ohjaimen anturia .
M OPERATE-kytkin (s. 12)
Kytkee soittimen päälle tai päältä.
N HOLD-kytkin
Soittimen painikkeiden tahattoman
käytön estämiseksi siirrä
HOLD-kytkintä nuolen suuntaan.
Kaikki soittimen painikkeet on nyt
lukittu, mutta kauko-ohjaimen
painikkeet ovat käytettävissä.
O PHONES (kuulokkeet)
-liitäntä A, B
P USB-liitäntä (A) (s. 16)
Kytke USB-laite tähän liitäntään.
Tauottaa tai käynnistää uudelleen
toiston.
Q AUDIO OUT -liitäntä (s. 11)
x -painike (pysäytys) (s. 12)
R VIDEO OUT -liitäntä (s. 11)
Keskeyttää toiston.
.(edellinen)/>(seuraava)
-painike
Siirtyy nykyisen/seuraavan jakson,
raidan tai tiedoston alkuun.
Edellisen jakson, raidan tai
kohtauksen alkuun siirtymiseksi paina
painiketta kahdesti.
G Levyluukku (s. 12)
H OPEN-painike (s. 12)
Avaa levyluukun.
I PUSH CLOSE (s. 12)
S DC IN 9,5 V -liitäntä (s. 9, 10)
Kytke verkkolaite tai auton akkuliitin
tähän liitäntään.
T INPUT SELECT -painike (s. 16)
Joka kerta kun painat tätä painiketta,
LCD-näytön näyttämä kuva vaihtuu
seuraavasti:
• Levytila (oletus): Soittimeen
asetettua levyä toistettaessa.
• USB-tila: Kun tähän laitteeseen
kytketty USB-laite toistaa
DATA-tiedostoja: Näytölle ilmestyy
USB-ilmaisin tämän tilan valitessasi.
Sulkee levyluukun.
J POWER-ilmaisin (s. 12)
K CHARGE-ilmaisin (s. 9)
6FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 7 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Kauko-ohjain
V TOP MENU -painike
Näyttää valikon tai toistotilan
muutoksen.
• DVD VIDEO -levyn toiston aikana:
Näyttää ylävalikon.
• DVD VR -levyä käytettäessä: Siirtyy
levyn yksikköjen "Original"
(Alkuperäinen) ja levylle luodun
toistolistan "Play List" välillä. Toiston
aikana ei tätä toimintoa voi vaihtaa.
Paina x -painiketta kahdesti ja sen
jälkeen TOP MENU -painiketta.
W
REPLAY/
-painikkeet
ADVANCE
Toistaa kohtauksen tai siirtää nykyisen
kohtauksen toistoa hieman eteenpäin
(Vain DVD- ja DivX-videotiedostot).
X
Painikkeissa VOL +, numeropainike 5, N
ja AUDIO on tunnistusnyppylä. Käytä sitä
apuna soittimen käytössä.
U Numeropainikkeet
Lisää nimikkeen tai jakson numerot
tms.
• DVD VIDEO- tai CD- tai VIDEO
CD -levyn toiston aikana: Suorita
haku kirjoittamalla nimikkeen,
jakson tai raidan numero
numeropainikkeilla ja painamalla
ENTER-painiketta. (Ainoastaan
silloin kun "PBC"-asetukseksi on
asetettu "Off" VIDEO CD -levyllä.)
Nimikkeen tai jakson vaihtamiseksi
paina C/c -painikkeita.
CLEAR-painike
Poistaa syötetyt tiedot.
m/M
(haku/hidas
toisto) -painikkeet
Toistaa pikatoistolla taakse- tai
eteenpäin painiketta toiston aikana
painettaessa.
Paina painiketta useita kertoja
nopeuden vaihtamiseksi.
• DVD-levyn toiston aikana: Toistaa
hitaalla toistolla taakse- tai eteenpäin
painiketta toistotauon aikana
painettaessa. Vaihda nopeus
painiketta painamalla.
• VIDEO CD -levyn tai
videotiedostojen toiston aikana:
Toistaa hitaalla toistolla taakse- tai
eteenpäin painiketta toistotauon
aikana painettaessa. Vaihda nopeus
painiketta painamalla.
Levystä riippuen ei hidas toisto
taaksepäin ole välttämättä
mahdollinen tai kuvat eivät toistu
pehmeän joustavasti.
Y ANGLE-painike
Vaihtaa kamerakulmaa. Kun "
"
(Kamerakulmamerkki) tulee esiin,
voit vaihtaa kulmaa. Levystä riippuen
et välttämättä pysty vaihtamaan
kulmaa. (Vain DVD VIDEO).
,jatkuu
7FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 8 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
AUDIO-painike
Muuttaa äänisignaalin asetuksia.
• DVD VIDEO -levyn toiston aikana:
Joka kerta kun painiketta painetaan,
ääniraidan kieli vaihtuu. Levystä
riippuen valittavien kielten
valikoima saattaa vaihdella.
• DVD VR -levyn toiston aikana: Joka
kerta kun painat painiketta, levylle
tallennettuja ääniraitojen tyyppi
siirtyy, pää-äänen, kakkosäänen ja
pää-/kakkosäänen välillä.
• CD- tai VIDEO CD -levyä
toistettaessa: Joka kerta painiketta
painettaessa tila siirtyy stereo- ja
monotilojen (vasen/oikea) välillä.
• DivX-videotiedoston toiston aikana:
Joka kerta kun painiketta painetaan,
audiosignaali vaihtuu. Jos näytölle
ilmestyy "No Audio" -ilmaisin,
soitin ei tue audiosignaalia.
SUBTITLE-painike
Vaihtaa tekstityksen kieltä.
• DVD-levyn toiston aikana: Joka
kerta kun painiketta painetaan,
tekstityskieli vaihtuu. Levystä
riippuen valittavien kielten
valikoima saattaa vaihdella.
• DivX-videotiedoston toiston aikana:
Vaihda sisäistä tekstitystä toiston
aikana tätä painiketta painamalla
Paina X/x -painikkeita ja
ENTER-painiketta tekstitystietojen
ollessa esillä.
8FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 9 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Valmistelut
Tarkista, että pakkaus sisältää seuraavat
tarvikkeet:
• Verkkolaite (1)
• Autonakkusovitin (1)
• AV-johto (miniplugi × 2 y
RCA-pistoke × 3) (1)
• Kauko-ohjain (1)
• R6-paristot (AA-koko) (2)
Kauko-ohjaimen valmistelu
Valmistelut
Toimitettujen
tarvikkeiden
tarkistaminen
Ladattavan akun
lataaminen
Lataa ladattava akku ennen soittimen
ensimmäistä käyttökertaa tai akun
tyhjennyttyä.
1 Verkkolaitteen kytkeminen.
Latauksen käynnistyttyä
CHARGE-ilmaisin alkaa loistaa
oranssisena.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Pistorasiaan
Aseta paristotilaan kaksi R6-paristoa
(AA-koko) niiden 3 ja # -päät
paristotilan merkintöjen mukaisesti.
Verkko/latauslaite (sisältyy toimitukseen)
Latauksen tultua valmiiksi
CHARGE-ilmaisimen valo sammuu.
Irrota verkkolaite.
z
Jos POWER-ilmaisimeen syttyy valo
CHARGE-ilmaisimen sijaan, OPERATE-kytkin
on "ON"-asennossa. Aseta OPERATE-kytkin
"OFF"-asentoon ja varmista, että
CHARGE-ilmaisimeen syttyy valo.
b
Lataa akku paikassa, jonka lämpötila on
5–35 °C.
,jatkuu
9FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB04GETmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 10 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Lataus- ja toistoajat
Autonakkusovittimen
käyttö
Latausaika: noin 3 tuntia
Toistoaika: noin 3 tuntia
Nämä ajat pitävät paikkansa seuraavilla
ehdoilla:
– Normaali lämpötila (20 °C)
– Kuulokekäyttö
– Taustavalo asetettuna minimiin
Latauspaikan lämpötilasta tai ladattavan akun
lämpötilasta riippuen latausaika saattaa olla
pitempi tai toistoaika lyhyempi.
Akun lataustason tarkistaminen
Kun soitin on pysäytystilassa, akun
ilmaisin tulee esiin. Kun akku on tyhjä
-ilmaisin tulee esiin tai
CHARGE-ilmaisin alkaa välkkyä. Aseta
OPERATE-kytkin "OFF"-asentoon, kytke
verkkolaite paikalleen ja lataa akku
täyteen.
Täynnä
Autonakkusovitin (toimitettu) on
tarkoitettu 12 V:n käyttöön, miinusmaalla
(älä käytä 24 V:n autonakkua, plusmaa).
1 Käynnistä moottori.
2 Kytke autonakkusovitin
paikalleen.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Tyhjä
Autonakkusovitin
(toimitettu)
Savukkeensytytinliitäntään
3 Kytke soitin päälle.
b
• Kuljettajan ei pidä kytkeä tai irrottaa
autonakkusovitinta auton ollessa liikkeessä.
• Asenna johto siten, ettei se estä auton hallintaa.
Älä myöskään sijoita LCD-paneelia siten, että
kuljettaja pystyy katselemaan sitä.
• Puhdista savukkeensytytinliitäntä. Jos se on
likainen, sähköliitäntä ei välttämättä toimi tai
siinä esiintyy häiriöitä.
• Käytä autonakkusovitinta silloin kun auton
moottori on käynnissä, jos sitä käytetään
moottorin ollessa sammutettuna, auton akun
varaus saattaa kulua loppuun.
10FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 11 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Kun soittimen käyttö on lopetettu
autossa.
Liitännät tv:hen
Kytke soitin päältä.
Irrota autonakkusovitin.
Sammuta moottori.
b
• Älä irrota autonakkusovitinta tai sammuta
autona moottoria ennen kuin olet kytkenyt
virran soittimesta. Tämän tekeminen voi
vahingoittaa soitinta.
• Irrota autonakkusovitin käytön jälkeen. Jos se
jätetään irrottamatta, autonakku voi tyhjentyä.
• Älä säilytä soitinta tai sen tarvikkeita autossa.
Voit katsella toistokuvaa tv:stä tai jostakin
monitorista tekemällä seuraavat liitännät.
Valmistelut
1
2
3
1 Kytke soitin tv:hen tai muuhun
näyttölaitteeseen (toimitetulla)
AV-johdolla.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Tv:n tai
näyttölaitteen
AUDIO/VIDEO
-tuloliitäntiin
AV-johto (sisältyy
toimitukseen)
z
• Kun aiot toistaa levyä katseltuasi kuvia
"USB"-toiminnolla, paina INPUT SELECT
-painiketta levytilan valitaksesi. Lue lisää
sivulta s. 6.
• Soitin voidaan kytkeä AV-vahvistimeen
samalla tavalla kuin tv:hen. Vaikka liitäntä on
sama kuin tv:hen, AV-johdon keltaista
pistoketta ei käytetä.
b
• Kuva ei näy LCD-näytöllä, jos soitin
kytketään tv:hen AV-johdolla.
• Lue ohjeet soittimeen kytkettävien laitteiden
mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Kytke virta soittimesta ja liitettävästä laitteesta
ja irrota sen jälkeen niiden virtajohdot
pistorasiasta ennen liitäntöjen tekemistä.
11FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 12 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
4 Aseta toistettava levy levytilaan.
Aseta levyn toistopuoli alaspäin ja
paina levyä sisäänpäin, kunnes se
napsahtaa paikalleen.
Toisto
Levyjen toisto
Levystä riippuen jotkut toiminnot voivat
olla erilaisia tai niiden käyttömahdollisuus
on rajoitettu. Lue levyn mukana toimitetut
käyttöohjeet.
Verkkolaitteen kytkeminen
N
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
RETURN
OPTIONS
x
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
5 Paina levyluukun PUSH CLOSE
-painiketta sen sulkemiseksi.
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
Soittopuoli alaspäin
HOLD
OPERATE
1 Avaa nestekidenäyttö.
2 Siirrä OPERATE-kytkin asentoon
"ON".
Soitin kytkeytyy päälle ja
POWER-ilmaisimeen syttyy vihreä
valo.
3 Paina OPEN-painiketta soittimen
kannen avaamiseksi.
6 Paina N.
Soitin käynnistää toiston.
Levystä riippuen esiin saattaa tulla
valikko. Valitse yksikkö C/X/x/c
-painikkeilla ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Toiston keskeyttämiseksi
Paina x -painiketta.
Toiston tauottamiseksi
Paina X -painiketta.
z
Kun aiot toistaa levyä katseltuasi kuvia
"USB"-toiminnolla, paina INPUT SELECT
-painiketta levytilan valitaksesi. Lue lisää sivulta
s. 6.
b
• DVD-tallentimilla luotujen levyjen tulee olla
oikein viimeisteltyjä, jotta niitä voitaisiin
toistaa tällä soittimella. Lisätietoja
viimeistelemisestä on DVD-tallentimen
käyttöohjeissa.
• Levy saattaa jatkaa pyörimistään senkin
jälkeen kun levyluukku on avattu. Odota,
kunnes pyörintä on lakannut, ennen kuin otat
pois levyn
12FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 13 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Huomautuksia näytönsäästäjästä
Toiston jatkaminen toiston edellisestä
lopettamiskohdasta (Toistomuistitoisto)
Kun painat N -painiketta uudelleen sen
jälkeen kun olet keskeyttänyt toiston,
soitin käynnistää toiston kohdasta, jossa x
-painiketta painettiin.
z
• Halutessasi käynnistää toiston levyn alusta,
paina kahdesti x -painiketta ja sen jälkeen N
-painiketta.
• Kun virta kytketään laitteeseen sen jälkeen kun
se on ensin katkaistu siitä, toistomuistitoisto
käynnistyy automaattisesti.
b
• Toiston keskeytyskohdasta riippuen ei
toistomuistitoiminto välttämättä käynnisty
tarkalleen samasta kohdasta.
• Keskeytyskohta katoaa sen jälkeen kun:
– olet avannut levyluukun.
– olet painanut INPUT SELECT -painiketta.
VIDEO CD -levyjen toisto PBC-toimintoja
käyttäen (PBC-toisto)
PBC-toiminto (Toistonohjaus)
mahdollistaa VIDEO CD -levyjen
vuorovaikutteisen toiston valikon avulla.
Kun olet aloittanut PBC-toiminnoilla
varustetun VIDEO CD -levyjen toiston,
valikko tulee esiin.
Valitse yksikkö kauko-ohjaimen
numeropainikkeilla ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta. Seuraa sen jälkeen
valikossa annettuja ohjeita (paina N
-painiketta silloin kun näyttöön ilmestyy
viesti "Press SELECT").
Eri toistotoiminnoista
Halutessasi
Paina painiketta
Vaihtaa
LCD-näytön
kuvakokoa
Valitse OPTIONSpainiketta painamalla
"LCD Mode" (s. 17).
Saada esiin
DVD-valikon
Paina MENU- (s. 5)
tai TOP MENU
-painiketta (s. 7).
Tarkistaa
DVD-toistotietoja
Paina DISPLAYpainiketta (s. 14).
Toistaa DVDlevyjä*1 jatkuvalla
toistolla (Repeat
Play)
Valitse DISPLAYpainikkeella "Repeat"
(s. 14).
Toistaa DVD-levyjä
pikatoistolla taaksetai eteenpäin
(Hakeva toisto)
Paina soittimen C/c
-painikkeita useita
kertoja nopeuden
valitsemiseksi (s. 5).
Toisto
• Näytönsäästäjän kuva tulee näkyviin, jos
jätät soittimen tauko- tai pysäytystilaan
pitemmäksi aikaa kuin 15 minuuttia N.
Näytönsäästäjän (Screen Saver)
asetuksista on lisätietoja kappaleessa
s. 19.
• Soitin siirtyy valmiustilaan 15 minuuttia
näytönsäästötoiminnon alkamisen
jälkeen. Paina N -painiketta
valmiustilan lopettamiseksi.
Vaihtaa
Paina TOP MENU
alkuperäisen levyn -painiketta useita
toistojärjestyksestä kertoja (s. 7).
DVD-levyn
toistolistan käyttöön
(VR-tila)
Tarkistaa CD- tai
VIDEO CD -levyn
toistotiedot
Paina DISPLAYpainiketta (s. 5).
Paina MENU
Toistaa CD- tai
-painiketta useita
VIDEO CD
2
-levyjä* jatkuvalla kertoja (s. 5).
toistolla (Jatkuva
toisto)
Toistaa CD- tai
VIDEO CD
-levyjä*2
satunnaissoitolla
(Satunnaissoitto)
Paina MENU
-painiketta useita
kertoja (s. 5).
Toistaa VIDEO CD
-levyjä*2
pikatoistolla taaksetai eteenpäin
(Hakeva toisto)
Paina soittimen C/c
-painikkeita useita
kertoja nopeuden
valitsemiseksi (s. 5).
*1 Vain DVD VIDEO -levyt
*2 vain silloin kuin "PBC"-toiminto on asetettu
asetukseen "Off".
,jatkuu
13FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 14 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
• T.Time (nimikkeen aika): Aikakoodi
tulee esiin nimikkeen toisto
aloitettaessa. Lukemat "00:00:00"
saadaan esiin painamalla
ENTER-painiketta. Kirjoita haluttu
aikakoodi numeropainikkeiden
avulla.
• C.Time (jakson aika): Aikakoodi
tulee esiin jakson toisto aloitettaessa.
Lukemat "00:00:00" saadaan esiin
painamalla ENTER-painiketta.
Kirjoita haluttu aikakoodi
numeropainikkeiden avulla.
• Repeat (jatkuva toisto): Valitse
" Chapter" (jakso), " Title"
(nimike), " All" (kaikki) tai "Off"
(päältä) X/x -painikkeilla.
• Time Disp. (aikanäyttö): Esiin tulee
"Title Elapsed" (kulunut aika)
-ilmaisin. Valitse "Title Elapsed"
(nimikkeestä kulunut aika), "Title
Remain" (nimikkeen jäännösaika),
"Chapter Elapsed" (jaksosta kulunut
aika), tai "Chapter Remain" (jakson
jäännösaika) X/x -painikkeilla.
Toistotietonäytön käyttö
Voit DVD-levyn toiston aikana tarkistaa
näytöltä toistotiedot. Toistotietonäytöstä
voit myös tehdä nimikkeen tai jakson
asetukset tai vaihtaa ääniraitaa tai
tekstityksiä, jne.
Lisää tarvittaessa numerot
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.
1
Paina DISPLAY-painiketta
DVD-levyn toiston aikana.
Nykyiset toistotiedot tulevat esiin.
Esimerkki: DVD VIDEO -levyä
toistettaessa.
Nykyiset
toistotiedot*
Yksiköt
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
D English
Title Elapsed 00:12:01
Kulunut tai jäljellä oleva aika
* Kun DVD-levyä (VR-tila) toistetaan,
"PL"- (toistolista) tai "ORG"-ilmaisin
(alkuperäinen) ilmestyy nimikkeen numeron
viereen.
2
Valitse X/x -painikkeilla
yksiköt ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
3
Paina ENTER-painiketta.
Näytön kytkemiseksi päältä
Paina DISPLAY- tai RETURN-painiketta.
b
Levystä riippuen et välttämättä pysty lisäämään
joitakin yksikköjä.
• Title (nimike): Valitse nimikkeen
numero X/x -painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
• Chapter (jakso): Valitse jakson
numero X/x -painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
• Audio (ääni): Valitse ääniasetus X/x
-painikkeilla.
• Subtitle (tekstitys): Valitse
tekstityskieli X/x -painikkeilla.
• Angle (kamerakulma): Valitse
kamerakulma X/x -painikkeilla.
14FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 15 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
MP3-, JPEG- ja ja
videotiedostojen toisto
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
./>
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
Paina > tai ..
Toiston keskeyttämiseksi
Paina x -painiketta.
z
Jos katselukertojen määrän ilmaisin tulee esiin,
voit toistaa DivX-videotiedostoja niin monta
kertaa kuin esivalittu määrä sallii. Seuraavat
tapahtumat lasketaan yhdeksi katselukerraksi:
– kun x -painiketta on painettu kahdesti.
– kun soitin kytketään päältä (mukaan lukien
valmiustila).
– kun levyluukku on avattu.
– – toisen tiedoston toisto.
– kun INPUT SELECT -painiketta on painettu.
– kun USB-laite on irrotettu.
Toisto
Voit toistaa MP3-, JPEG- ja
videotiedostoja. Yksityiskohtaisia tietoja
toistokelpoisista tiedostoista on kappaleessa
"Toistokelpoinen media" (s. 27).
Kun asetat soittimeen jonkin
DATA-median, esiin tulee albumilista.
KODAK Picture CD -formaattiin
tallennettujen DATA CD -levyjen toisto
käynnistyy automaattisesti.
Seuraavalle tai edelliselle sivulle
siirtymiseksi
b
Tiedostosta riippuen toiston alkaminen saattaa
kestää jonkin aikaa tai toisto ei käynnisty
ollenkaan. Yksityiskohtaisia tietoja on
kappaleessa "Toistokelpoinen media" (s. 27).
N
1 Valitse X/x -painikkeilla
albumi ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Albumin tiedostoluettelo tulee esiin.
Esimerkki: MP3-tiedostolista
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• Seuraavalle tai edelliselle sivulle
siirtymiseksi paina > -tai .
-painiketta.
• Albumilistalle palaamiseksi valitse
X/x -painikkeilla
ja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
2 Valitse X/x-painikkeillatiedosto
ja paina sen jälkeen N tai
ENTER-painiketta.
Toisto käynnistyy valitusta tiedostosta.
JPEG-tiedoston valinta
JPEG-kuvan kääntäminen
Paina kuvatiedoston katselun aikana
C/X/x/c -painikkeita. Käännä jokaista
tiedostoa.
c: Kääntää kuvatiedostoa 90 astetta
myötäpäivään.
C: Kääntää kuvatiedostoa 90 astetta
vastapäivään.
X/x: Kääntää kuvatiedoston
pystysuunnassa (ylösalaisin).
Kuvakelistan näyttäminen
Paina MENU-painiketta.
Albumin kuvatiedostot näkyvät
12 pienoiskuvana.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
12
Prev
Next
,jatkuu
15FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 16 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
• Siirtyäksesi edelliseen tai seuraavaan
kuvakelistaan valitse "b Prev" tai
"Next B" näytön alalaidasta ja paina
sen jälkeen ENTER-painiketta.
• Paina kuvakelistan sulkemiseksi
MENU-painiketta.
2
Kytke USB-laite tähän
USB-liitäntään.
T
U
P
IN
T
C
LE
E
S
Y
LA
P
IS
D
U
N
E
M
Diaesityksen esittäminen
R
E
T
N
E
N
R
U
T
E
R
INPUT
SELECT
IN
DC V
9.5
EO
VID T
OU
N
IO
T
P
O
E
M
LU
O
V
1
Paina MENU-painiketta.
AUDIO
T
OU
ES
ON
PH
B
A
LD
Kuvakelista tulee esiin.
2
E
AT
ER
OP ON
F
OF
Valitse C/X/x/c -painikkeilla "Slide
Show"näytön alalaidastaja paina sen
jälkeen ENTER-painiketta.
HO
USB-liitäntä
USB-laitteesta
Diaesitys käynnistyy.
USB-laitteen irrottaminen
Diaesityksen keskeyttämiseksi
Paina x -painiketta palataksesi
tiedostolistalle.
Paina MENU-painiketta palataksesi
kuvakelistalle.
Diaesityksen tauottaminen
Paina X -painiketta.
Datan toisto USB-laitteesta
Voit toistaa USB-laitteessa olevat
DATA-tiedostot.
1
Valitse INPUT SELECT -painikkeella
"USB".
1
Paina INPUT SELECT -painiketta
"USB"-laitteen valinnan
peruuttamiseksi.
2
Irrota USB-laite tästä laitteesta.
Tuetuista Sonyn USB-laitteista
Seuraaville Sonyn USB Memory Stick
-luku-/kirjoituslaitteille ja
USB-flash-laitteelle "Micro Vault" on
tuki: MSAC-US40, USM-J-sarja,
USM-JX-sarja, USM-J/B-sarja,
USM-L-sarja ja USM-LX-sarja.
b
• Joidenkin DivX-tiedostojen lataaminen kestää
kauemmin niitä USB-laitteesta ladattaessa.
• Älä irrota USB-laitetta silloin kun sen
käyttövalo vilkkuu. Jos irrotat sen, tuloksena
voi olla datan vioittuminen tai menetys.
• Tähän soittimeen voi kytkeä flashmuistilaitteita ja monikorttilukijoita. Muita
laitteita (digitaalinen valokuvakamera,
USB-keskitin tms.) ei voi kytkeä. Jos tähän
laitteeseen yritetään kytkeä laite, jolle ei ole
tukea, vikailmoitus ilmestyy soittimen
näytölle.
16FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 17 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Voit säätää LCD-näytöllä olevan kuvan
laatua.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
4
Toisto
• Contrast (kontrasti): Säädä kuvan
vaaleiden ja tummien alueiden eroa
painikkeilla C/c.
• Hue (värisävy): Säädän punaisen ja
vihreän tasapainoa painikkeilla C/c.
• Color (väri): Säädän värien
kylläisyyttä painikkeilla C/c.
• Default (Oletus): Palauta kaikki
asetukset tehdasasetuksiin.
Kuvakoon ja -laadun
säätäminen
Paina ENTER-painiketta.
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
OPEN
PUSH CLOSE
1 Paina OPTIONS-painiketta.
Valikkonäyttö tulee esiin.
2 Valitse X/x -painikkeilla "LCD
Mode" ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
"LCD Mode" -näyttö tulee esiin.
yksiköt
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
* "Normal"-tilassa kuvat näytetään
alkuperäisillä asetuksillaan ja kuvasuhteellaan.
4:3-kuvissa on mustat palkit molemmilla
laidoilla. 4:3 letter box -kuvissa on mustat
palkit kaikilla laidoilla. "Full"-tilassa kuvat
sovitetaan täyttämään koko ruutu. 16:9-kuvat
näytetään alkuperäisillä asetuksillaan.
(16:9-kuviin tallennettua mustaa palkkia ei voi
poistaa.) 4:3-kuvat vaikuttavat venytetyiltä.
"Zoom"-tilassa 4:3-kuvat näytetään koko
kuvan levyisinä. Kuvien ylä- ja alaosista on
leikattu pois pieni osa.
Valikkonäytön sulkemiseksi
Paina OPTIONS- tai RETURN-painiketta
kahdesti.
b
Valittava näyttökoko vaihtelee levystä riippuen.
Default
3 Valitse X/x -painikkeilla
yksiköt ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
• LCD Aspect (kuvakoon valinta):
Vaihda kuvakokoa. Valitse "Normal"
(normaali) "Full" (täyskuva) tai
"Zoom" (zoom) painikkeilla X/x*.
• Backlight (taustavalo): Säädä kuvan
kirkkaus painikkeilla C/c.
17FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB07ADV4master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 18 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Säädöt ja asetukset
Asetusnäytön
käyttäminen
Asetusnäyttöä käyttämällä voit tehdä eri
yksiköiden, kuten kuvan ja äänen,
asetuksia.
Joihinkin levyihin on tallennettu
toistoasetukset, jotka ovat etusijalla.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
VOLUME
RETURN
: General Setup (Yleiset asetukset)
(s. 18)
Tekee soittimeen liittyviä asetuksia.
: Audio Setup (audioasetukset) (s. 19)
Tekee toisto-olosuhteiden mukaisia
ääniasetuksia.
: Language Setup (kieliasetukset)
(s. 20)
Tekee ruutunäytön tai ääniraidan
kieliasetukset.
: Parental Control (Käytönvalvonta)
(s. 20)
Tekee käytövalvonta-asetukset.
4 Valitse kukin seuraavista
yksiköistä ja tee niiden asetukset
painamalla X/x -painikkeita
ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
OPEN
x
PUSH CLOSE
1 Paina OPTIONS-painiketta
soittimenollessapysäytystilassa.
Valikkonäyttö tulee esiin.
Et pysty käyttämään
toistomuistitoiston aikana
asetusnäyttöä. Paina x -painiketta
kahdesti toistomuistitoiston
keskeyttämiseksi ja paina sen jälkeen
OPTIONS-painiketta.
2 Valitse X/x -painikkeilla
"Setup", ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Näytölle ilmestyy asetusnäyttö.
asetustyyppi
yksiköt
General Setup
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
3 Valitse X/x -painikkeilla
asetustyyppi ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Asetusnäytön sulkeminen
Paina OPTIONS- tai RETURN-painiketta
kahdesti.
General Setup (Yleiset
asetukset)
Oletusasetukset on alleviivattu.
◆ TV Display (Tv-näyttö)
Valitsee soittimeen kytketyn tv:n
kuvasuhteen.
Katsellessasi kuvia tämän soittimen
LCD-näytöstä, aseta "TV display"
-asetukseksi "16:9".
4:3
Valitse tämä asetus silloin
Pan Scan kun kytket laitteistoon
4:3-kuvasuhteen tv:n. Se
näyttää automaattisesti koko
tv-ruudun kattavan laajakuvan
ja leikkaa pois siihen
sopimattomat osat.
4:3
Valitse tämä asetus silloin kun
Letter Box kytket laitteistoon
4:3-kuvasuhteen tv:n. Se
näyttää laajakuvan, jonka yläja alalaidoissa on palkit.
16:9
Valitse tämä yksikkö silloin kun
kytket soittimeen laajakuvatv:n tai laajakuvatoiminnolla
varustetun tv:n.
18FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB07ADV4master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 19 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On (päällä) PBC-toimintoa käyttämällä
voit toistaa VIDEO CD
-levyjä valikkonäytön avulla.
Off (päältä) Kytkee PBC-toiminnon
päältä.
◆ DivX® VOD
16:9
Näyttää soittimen rekisteröinti- ja
passivointikoodit. Lisätietoja on sivustolla
http://vod.divx.com.
Säädöt ja asetukset
◆ Default (oletus)
b
Levystä riippuen "4:3 Letter Box"
-kuvasuhdeasetus saattaa tulla valituksi
automaattisesti "4:3 Pan Scan" -kuvasuhteen
sijaan tai päinvastoin.
◆ Kamerakulman merkki (Vain DVD
VIDEO -levyt)
Tuo esiin kamerakulman merkin, jos vaihdat
kamerakulmaa useilla eri kamerakulmilla
tallennetun DVD-levyn toiston aikana.
On (päällä) Näyttää kamerakulman
merkin.
Off (päältä) Piilottaa kamerakulman
merkin.
◆ Näytönsäästäjä
Näytönsäästökuva tulee esiin kun olet
jättänyt soittimen tauko- tai pysäytystilaan
15 minuutiksi. Näytönsäästäjä estää
näyttölaitteesi vahingoittumisen
(haamukuvat). Paina N -painiketta
näytönsäästäjän sulkemiseksi.
Jokaisella toiminnolla on oma
alkuperäinen tehdasasetus. Pidä mielessä,
että kaikki tekemäsi yksikön asetukset
katoavat.
Audio Setup
(Audioasetukset)
Oletusasetus on alleviivattu.
◆ Audio DRC (Dynamiikka alueen säätö)
(Vain DVD-levyillä)
Tekee äänestä selkeämmän, kun
äänenvoimakkuutta on laskettu
toistettaessa "Audio DRC" -yhteensopivaa
DVD-levyä.
Maa
Vakioääni
TV Mode
(tv-tila)
Toistaa matalat äänet
selvempinä, vaikka
äänenvoimakkuutta olisikin
laskettu huomattavasti.
Wide Range Aikaansaa elävää musiikkia
(laaja
muistuttavan tunnelman.
äänikuva)
On (päällä) Aktivoi
näytönsäästötoiminnon.
Off (päältä) Sulkee
näytönsäästötoiminnon.
◆ PBC
Voit käyttää vuorovaikutteisia ohjelmia
VIDEO CD -levyn PBC-toiminnon avulla
(Playback Control), mikäli tämä on
käytettävissä (s. 13).
,jatkuu
19FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB07ADV4master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 20 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Language Setup
(Kieliasetukset)
◆ OSD (Kuvaruutunäyttö)
Vaihtaa näytössä käytettävää kieltä.
◆ Disc Menu (Levyvalikko) (Vain DVD
VIDEO -levyt)
Vaihtaa levyvalikon kieltä.
Jos valitset "Original", levyllä etusijalla
oleva kieli valitaan.
◆ Subtitle (Tekstitys) (Vain DVD
VIDEO -levyt)
Vaihtaa tekstityksen kieltä.
Jos valitset "Off," tekstityksiä ei näytetä.
Käytönvalvonta
Voit rajoittaa käytönvalvontatoiminnolla
varustetun DVD-levyn
toistomahdollisuuksia.
Käytä tätä asetusta kauko-ohjaimen avulla.
◆ Password (Salasana) (Vain DVD
VIDEO -levyt)
Kirjoita tai vaihda salasana. Aseta
käytönvalvontatoiminnon salasana.
Kirjoita 4-numeroinen salasana
kauko-ohjaimen numeropainikkeilla.
Halutessasi vaihtaa salasanan
1
Valitse X/x -painikkeilla
"Password" ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
2
Varmista, että "Change" on valittu ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee esiin.
◆ Audio (Ääni) (Vain DVD VIDEO -levyt)
Vaihtaa ääniraidan kielen.
Jos valitset "Original", levyllä etusijalla
oleva kieli valitaan.
◆ DivX Subtitle (DivX-levyjen tekstitys)
Valitsee kielen, jolla DivX-videotiedoston
ulkoiset tekstitykset näytetään.
CP1250
CP1251
Parental Control
Old Password
New Password
Albania, bosnia, kroatia,
tšekki, englanti, saksa, unkari,
islanti, iiri, puola, romania,
slovakki, sloveeni
Bulgaria, valkovenäjä,
englanti, makedonia,
moldavia, venäjä, serbia,
ukraina
CP1253
Kreikka
CP1254
Albania, tanska, hollanti,
englanti, viro, suomi, ranska,
skotti, saksa, italia, kurdi
(latina), norja, portugali,
espanja, ruotsi, turkki
b
Jos valitset kohdissa "Disc Menu", "Subtitle" tai
"Audio" kielen, jota ei ole tallennettu levylle,
jokin levylle tallennetuista kielistä valitaan
automaattisesti.
Verify Password
OK
3
Kirjoita nykyinen salasana kohtaan
"Old Password", ja uusi salasanasi
kohtiin "New Password" ja "Verify
Password" ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Jos kirjoitat salasanasi väärin
Paina CLEAR- tai C -painiketta
palataksesi taaksepäin askel askeleelta
ennen kuin painat ENTER-painiketta
kohdassa 3, ja kirjoita salasana uudelleen.
Jos olet unohtanut salasanan
Kirjoita "1369" kohtaan "Old Password" ja
kirjoita uusi salasana kohtiin "New Password" ja
"Verify Password".
20FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB07ADV4master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 21 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
◆ Käytönvalvonta (Vain DVD
VIDEO -levyt)
Aseta rajoitustaso. Mitä pienempi arvo,
sitä tiukempi rajoitus.
Käytönvalvontatoiminnon käyttämiseksi
sinun on ensin kirjoitettava salasanasi.
Käytönvalvontatoiminnon käyttäminen
(rajoitettu toisto)
Valitse X/x -painikkeilla "Parental
Control" ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
2
Valitse X/x -painikkeilla rajoitustaso ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
Mitä pienempi arvo, sen tiukempi
rajoitus.
Salasanan kirjoitusnäyttö tulee esiin.
Säädöt ja asetukset
1
Parental Control
Password
OK
3
Kirjoita salasanasi ja paina sen jälkeen
ENTER-painiketta.
Käytönvalvonnalla varustetun levyn
toistaminen
Aseta levy soittimeen ja paina N
-painiketta. Salasanan kirjoitusnäyttö tulee
esiin. Lisää salasanasi käyttämällä
kauko-ohjaimen numeropainikkeita ja
paina sen jälkeen ENTER-painiketta.
b
• Toistaessasi levyjä, joissa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, et voi rajoittaa
toistoa tällä soittimella.
• Levystä riippuen sinua ehkä pyydetään
muuttamaan käytönvalvonnan tasoa levyn
toiston aikana. Jos näin käy, kirjoita salasana ja
muuta tasoa. Jos toistomuistitila Resume Play
peruuntuu, taso palaa edelliselle tasolle.
21FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 22 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Lisätietoja
Vianetsintä
Näytön ylä- ja alareunoissa näkyy mustia
palkkeja silloin kun toistat
16:9-kuvaa LCD-näytöllä.
, Aseta "General Setup" -valikosta "TV
Display" -asetukseksi "16:9" (s. 18).
Jos soittimen käytössä esiintyy
seuraavassa mainittuja ongelmia, käytä
tätä vianetsintäopasta ongelman
korjaamiseen, ennen kuin viet soittimen
korjattavaksi. Ellei ongelma korjaannu, ota
yhteys johonkin Sonya myyvään
liikkeeseen avun saamiseksi.
Ääni
Virta
Äänenvoimakkuus on liian matala.
Soitin ei kytkeydy päälle.
, Tarkista, että virtajohto on kiinnitetty
kunnolla (s. 9).
, Tarkista, että ladattavassa akussa on
riittävästi latausta (s. 9).
Ääntä ei kuulu.
, Soitin on tauko- tai hidastettu toisto
-tilassa.
, Soitin on pikatoisto eteen- tai taaksepäin
-tilassa.
, Joiden DVD-levyjen äänenvoimakkuus
on matala. Äänenvoimakkuus saattaa
parantua, jos asetat "Audio Setup"
-valikosta "Audio DRC" -asetukseksi
"TV Mode" (s. 19).
Paina painiketta
Ladattavaa ei voi ladata.
, Et pysty lataamaan ladattavaa akkua
virran ollessa päällä soittimessa. Aseta
OPERATE-kytkin asentoon "OFF"
(s. 9).
Kuva
Kuva ei tule esiin/kuvassa näkyy
kuvakohinaa.
, Levy on likainen tai viallinen (s. 26).
, Taustavalon kirkkaus on asetettu
minimiin. Säädä LCD-näytön kirkkautta
(s. 17).
, Jos "USB"-ilmaisin näkyy näytöllä,
paina INPUT SELECT -painiketta (s. 6).
LCD-näytölle ilmestyy mustia pisteitä ja
punaiset, siniset sekä vihreät pisteet
jäävät näkymään sille.
, Tämän on LCD-näytön rakenteellinen
ominaisuus, eikä mikään toimintavika.
Mitään ei tapahdu painikkeita
painettaessa.
, HOLD-kytkin on asetettu nuolen
suuntaiseen asentoon (s. 6).
Levyä ei voi toistaa.
, Jos levy on väärinpäin, näytölle ilmestyy
"No Disc" tai "Cannot play this disc."
-viesti. Aseta levy paikalleen toistopuoli
alaspäin (s. 12).
, Levyä ei ole asetettu levytilaan siten, että
sen on napsahtanut paikalleen (s. 12).
, Soittimeen on asetettu toistokelvoton
levy. Varmista, että levyn aluekoodi
vastaa soittimen aluekoodi ja että levy on
viimeistelty (s. 27).
, Jos "USB"-ilmaisin näkyy näytöllä,
paina INPUT SELECT -painiketta (s. 6).
, Käytönvalvontatoiminto on käytössä.
Vaihda asetusta (s. 20).
, Soittimen sisään on tiivistynyt kosteutta
(s. 25).
22FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 23 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Toistettaessa kuvia, joissa on
kopiosuojasignaaleita sininen näyttö
tulee esiin kuvien sijaan. Saattaa kestää
jonkin aikaa ennen kuin toistokelpoisia
kuvia tulee esiin. (Tämä koskee vain
soittimia, joilla ei voi toistaa
kopiosuojattuja kuvia.)
Soitin käynnistää ja pysäyttää levyn
toiston automaattisesti.
, Levyllä on automaattinen toistotoiminto.
, Automaattisella taukosignaalilla
varustettua levyä toistettaessa soitin
keskeyttää toiston automaattisen
taukosignaalin kohdalla.
Levyn toisto ei käynnisty alusta.
Toiston käynnistyminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
, DVD-levyn (VR-tila) toiston
käynnistyminen saattaa kestää jonkin
aikaa.
Toisto jumiutuu yhteen kohtaan.
, DVD+R DL-/-R DL -levyjen
toistokerroksen vaihtuessa toisto saattaa
jumiutua.
Tekstitykset häviävät.
, Tekstitykset saattavat kadota
vaihtaessasi toistonopeutta tai
hypätessäsi tiettyjen kohtausten ohi
toiston aikana.
"
"-ilmaisin tulee esiin.
, Tiedoston toistolle ei ole tukea.
Näytölle ilmestyy "Copyright lock"
-ilmaisin ja näytön väri vaihtuu siniseksi
DVD-levyä (VR-tila) toistettaessa.
, Digitaalisista lähetyksistä yms.
kaapatuissa kuvissa saattaa olla
kopiosuojasignaaleita, kuten täydelliset
kopiosuojasignaaleja, yhden kopion
signaaleja ja rajoittamattomia signaaleja.
, Et pysty levystä riippuen välttämättä
käyttämään soittimen C/c -painikkeita
levyvalikkotoimintoihin. Käytä tässä
tapauksessa kauko-ohjaimen C/c
-painikkeita.
Lisätietoja
, Jatkuva toisto (Repeat Play) tai
satunnaissoitto (Shuffle Play) on valittu
(s. 13).
, Toiston jatkaminen keskeytyskohdasta
-toiminto on aktivoitunut (s. 13).
, Luodun levyn levylista toistetaan
automaattisesti. Alkuperäisten
nimikkeiden toistamiseksi aseta TOP
MENU -painikkeella asetukseksi
"Original" (s. 7).
C/c ei toimi valikkonäytössä.
Kauko-ohjain ei toimi.
, Kauko-ohjaimen paristot ovat heikot.
, Kauko-ohjaimen ja soittimen välillä on
esteitä.
, Kauko-ohjaimen ja soittimen etäisyys on
liian suuri.
, Kauko-ohjainta ei ole suunnattu kohti
soittimen kauko-ohjainanturia.
, Suora auringonvalo tai voimakas
valaistus kohdistuu suoraan
kauko-ohjaimen anturiin.
, Silloin kun AUDIO/SUBTITLE/
ANGLE-painikkeet eivät toimi, käytä
laitetta DVD-valikosta.
MP3-, JPEG- tai videotiedostoja ei voi
toistaa (s. 28).
,
,
,
,
,
Tiedostoformaatti ei ole yhteensopiva.
Tiedostolaajennus ei ole yhteensopiva.
Tiedosto on vaurioitunut.
Tiedostokoko on liian suuri.
Ellei valitulle tiedostolle ole tukea, "Not
Support" -ilmaisin ilmestyy näytölle,
eikä tiedostoa voida toistaa.
, Toiston käynnistyminen saattaa kestää
jonkin aikaa DivX-/MPEG-4videotiedostojen pakkauksessa käytetyn
tekniikan johdosta.
Tiedostojen ja albumien nimet eivät näy
oikein.
, Soittimella voi näyttää ainoastaan
numeroita ja aakkosia. Muut kirjainmerkit
näytetään merkkinä " * " (s. 28).
,jatkuu
23FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 24 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Soitin ei toimi kunnolla tai siitä ei katkea
virta
Yleisiä käyttö-ohjeita
, Kun staattinen sähkö tms. aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriöitä, kytke siitä
virta ja anna sen palautua rauhassa noin
10 sekunnin ajan.
Liikenneturvallisuudesta
Liitännät
Tähän soittimeen kytketyssä laitteessa ei
ole kuvaa eikä ääntä.
, Kytke liitäntäjohto uudelleen kunnolla
paikalleen (s. 11).
, Liitäntäjohdossa on vikaa.
, Tarkista tähän soittimeen kytketyn tv:n
tai vahvistimen asetukset.
, Jos "USB"-ilmaisin näkyy näytöllä,
paina INPUT SELECT -painiketta (s. 6).
USB
Soitin ei tunnista siihen kytkettyä
USB-laitetta.
, Irrota ja kytke USB-laite turvallisesti
uudelleen (s. 16).
, USB-laite on vioittunut.
, Valitse INPUT SELECT -painikkeella
"USB" (s. 16).
Älä käytä näyttölaitetta tai kuulokkeita
autoa ajaessasi, pyöräillessäsi tai mitään
moottoroitua ajoneuvoa ajaessasi. Jos teet
niin, seurauksena voi olla
liikenneonnettomuus, ja tällainen käyttö
on lain vastaista monessa maassa. Tämän
lisäksi voi olla vaarallista soittaa soitinta
suurella äänenvoimakkuudella käveltäessä
ja kuulokkeita käytettäessä, erityisesti
suojateillä. Soitinta tulisi käyttää
huolellisesti ja mahdollisissa
vaaratilanteissa sen käyttöä tulisi välttää.
Turvallisuudesta
Jos soittimen sisään pääsee putoamaan
jokin kiinteä esine tai sinne pääsee
roiskumaan nestettä, irrota virtajohto
pistorasiasta ja tarkistuta laite
valtuutetussa huoltoliikkeessä ennen sen
seuraavaa käyttöä.
Virtalähteistä
• Jos et aio käyttää soitinta pitkään aikaan,
irrota soitin pistorasiasta. Kun irrotat
verkkolaitteen pistorasiasta, vedä itse
pistokkeesta, älä koskaan itse johdosta.
• Älä koske verkkolaitteeseen märin käsin.
Seurauksena voi olla sähköisku.
• Älä kytke verkko/latauslaitetta
matkasähkömuuntajaan, joka saattaa
synnyttää lämpöä ja aiheuttaa
toimintahäiriön.
Lämpötilan noususta
Laitteen sisälle saattaa kerääntyä lämpöä
sen akun latauksen tai pitkän käytön
aikana. Tämä ei ole toimintavika.
24FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 25 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Soittimen käyttöpaikasta
LCD-näytöstä
• Älä sijoita soitinta suljettuun tilaan, kuten
suljettuun kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä peitä soittimen tuuletusaukkoja
sanomalehdillä, pöytäliinoilla tai verhoilla
yms. Älä myöskään sijoita soitinta
pehmeällä alustalle, kuten matolle.
• Älä käytä laitteen ja verkkolaitteen
vakinaisena käyttöpaikkana lähellä
lämmönlähteitä sijaitsevia paikkoja tai
paikkoja, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, liialliselle pölylle tai
hiekalle, kosteudelle, sateelle tai
mekaaniselle kolhuille, tai autoa, jonka
ikkunat ovat kiinni.
• Älä asenna soitinta kaltevalle tasolle. Se
on suunniteltu käytettäväksi vain
vaakasuorassa asennossa.
• Asenna soitin etäälle ja säilytä levyjä
etäällä voimakkaita magneetteja
sisältävistä laitteista, kuten
mikroaaltouunit ja suuret kaiuttimet.
• Vältä soittimen pudottamista ja liiallista
kolhimista. Älä aseta raskaita esineitä
soittimen tai sen tarvikkeiden päälle.
• Vaikka soittimen nestekidenäyttö onkin
valmistettu suurtarkkuustekniikkaa
hyväksikäyttäen, siinä voi silloin tällöin
näkyä erivärisiä pisteitä. Tämä ei ole
toimintahäiriö.
• Älä aseta tai pudota mitään esineitä
nestekidenäytön pinnalle. Älä myöskään
paina sitä käsilläsi tai kyynärpäilläsi.
• Älä vahingoita nestekidenäytön pintaa
terävillä esineillä.
• Jos soitin tuodaan suoraan kylmästä
paikasta lämpimään tai jos sitä käytetään
hyvin kosteassa huoneessa, sen sisällä
oleviin lukupäihin saattaa tiivistyä
kosteutta. Jos näin käy, soitin ei ehkä
toimi kunnolla. Ota pois tällöin
soittimesta siinä mahdollisesti oleva levy,
ja jätä soitin "kuivumaan" noin puoleksi
tunniksi kosteuden haihduttamiseksi.
Kuivaa pois LCD-näytön pinnalla oleva
kosteus puhdistusliinalla tai vastaavalla.
Kytke soitin päälle myöhemmin.
• Pidä soittimen lukupää puhtaana, äläkä
koske siihen. Lukupään koskettaminen
saattaa vahingoittaa sitä ja aiheuttaa
soittimeen toimintahäiriön. Pidä
levykansi suljettuna, paitsi silloin kun
asetat soittimeen tai otat siitä pois levyjä.
• Kytke virta laitteesta ennen
verkkolaitteen tai autonakkusovittimen
irrottamista. Ellet tee niin, seurauksena
voi olla toimintahäiriö.
• Joidenkin maiden lainsäädännössä
saattaa olla määräyksiä tämän tuotteen
teholähteenä olevan akun hävittämisestä.
Ota yhteys vastaavaan paikalliseen
viranomaiseen.
• Koska akun käyttöaika on rajattu, sen
huononee ajan mittaan sitä jatkuvasti
käytettäessä. Osta uusi akku silloin kun
se kestää vain puolet normaalista
käyttöajasta
• Akku ei välttämättä tule ladatuksi täyteen
kapasiteettiinsa silloin kun se ladataan
ensimmäisen kerran tai kun sitä ei ole
käytetty pitkään aikaan. Akun kapasiteetti
palautuu, kun sitä on ladattu ja lataus on
käytetty loppuun useampia kertoja.
Lisätietoja
Käytöstä
Ladattavasta akusta
Verkkolaitteesta ja
autonakkusovittimesta
• Käytä tässä laitteessa toimitettuja
sovittimia, koska muiden sovitinten
käyttö saattaa aiheuttaa toimintavian.
• Älä pura laitetta tai pyri avaamaan sen
ohjelman tietoteknistä purkukoodia.
• Älä kosketa metalliosiin, koska ne
saattavat aiheuttaa oikosulun ja
vaurioittaa sovittimia, erityisesti silloin
kun niihin kosketaan metallisesineillä.
Äänenvoimakkuuden säätämisestä
Älä lisää äänenvoimakkuutta
kuunnellessasi hyvin hiljaisia tai
audiosignaaleja sisältämättömiä kohtia.
Mikäli teet niin, kaiuttimet saattavat
vahingoittua silloin kun levyn
voimakkainta kohtaa toistetaan.
,jatkuu
25FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 26 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Kuulokkeista
Levyjä koskevia huomautuksia
• Kuulovaurioiden estäminen: Vältä
kuulokkeiden käyttöä suurella
äänenvoimakkuudella.
Kuuloasiantuntijat neuvovat välttämään
jatkuvaa, kovaäänistä ja
keskeytymätöntä käyttöä. Jos korvasi
alkavat soida, laske äänenvoimakkuutta
tai pidä käytössä tauko.
• Muiden huomioon ottaminen: Pidä
kuunteluvoimakkuus kohtuullisella
tasolla. Silloin kuulet myös ulkopuoliset
äänet ja voit helpommin ottaa huomioon
myös lähistöllä oleskelevat ihmiset.
• Jotta levy pysyisi puhtaana, tartu siihen
vain sen laidoista. Älä kosketa
toistopintaa.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, etupaneeli, säätimet ja
painikkeet pehmeällä, mietoon
puhdistusliuokseen kostutetulla liinalla.
Älä käytä hankaavaa sientä,
hankausjauheita tai liuottimia, kuten
alkoholia tai bentseeniä.
• Pyyhi LCD-näytön pinta kevyesti
puhtaaksi pehmeällä ja kuivalla liinalla.
Likakerääntymien estämiseksi tee tämä
säännöllisin väliajoin. Älä pyyhi
LCD-näytön pintaa märällä liinalla. Jos
sen sisään pääsee vettä, seurauksena voi
olla toimintahäiriö.
• Jos kuvassa tai äänessä esiintyy säröä,
lukupään pinnalla saattaa olla pölyä.
Käytä siinä tapauksessa
kuluttajakäyttöön myytävää
kameraobjektiivien puhdistamiseen
tarkoitettua puhallinharjaa lukupään
puhdistamiseen. Vältä objektiivien
koskettamista suoraan käsilläsi
puhdistamisen aikana.
Puhdistuslevyistä, levyn/lukupään
puhdistusaineista
Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyn/
lukupään puhdistusainetta (märkä- tai
suihketyyppinen). Ne voivat aiheuttaa
laitteeseen toimintahäiriön.
• Älä altista levyä suoralle
auringonpaisteelle tai lämmönlähteille,
kuten kuumailmakanavat, tai jätä niitä
suoraan auringonpaisteeseen
pysäköityyn autoon, koska lämpötila voi
nousta huomattavasti auton sisällä.
• Kun olet lopettanut levyn toiston, aseta
se takaisin koteloonsa.
• Puhdista levy puhdistusliinalla. Pyyhi
levyä keskustasta ulospäin.
• Älä käytä liuottimia, kuten bensiiniä,
tinneriä, levyn tai lukupäiden
puhdistusaineita, äläkä vinyyli-LPlevyille tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
• Jos olet juuri hiljattain tulostanut levyn
etiketin, kuivaa etiketti ennen levyn
toistamista.
• Älä käytä seuraavanlaisia levyjä:
– Standardimuodosta poikkeavat levyt
(esim. kortin- tai sydämenmuotoiset).
– Levyt, joihin on kiinnitetty etiketti tai
tarra.
– Levy, johon on kiinnitetty teippiä tai
tarra.
26FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 27 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Toistokelpoinen media
Tyyppi
Levyn logo
DVD
Kuvake
Ominaisuudet
Lisätietoja
• Kuluttajakäyttöön
myytävä DVD
• DVD+RW-/DVD+R-/
DVD+R DL -levyt
+VR-tilassa
• DVD-RW-/DVD-R-/
DVD-R DL -levyt
videotilassa
DVD-RW-/DVD-R-/
DVD-R DL -levyt
VR-tilassa (Video
Recording)
CD
• Musiikki-CD:t
• CD-R-/CD-RW-levyt
musiikki-CD-formaatissa
• VIDEO CD -levyt,
mukaan lukien Super
VCD:t
• CD-R-/CD-RW-levyt
video-CD-formaatissa tai
Super VCD -formaatissa
DATA-levy
tai USB
—
b
• Huomautuksia tallennuskelpoisesta
mediasta
Joitakin tallennusmedioita ei voi toistaa tällä
soittimella median tallennuslaadun tai fyysisen
tilan vuoksi tai tallennuslaitteen tai
varmennusohjelmiston ominaisuuksien vuoksi.
Levyä ei voi toistaa, ellei sitä ole viimeistelty
oikein. Lisätietoja on tallennuslaitteen
käyttöohjeissa. Kaikki toistotoiminnot eivät
toimi kaikilla DVD+RW-/+R-/+R DL -levyillä,
vaikka ne olisikin viimeistelty oikein. Toista
levyä tässä tapauksessa normaalitoistolla.
DATA CD-/DATA
DVD-levyt tai USB-laitteet,
joihin on tallennettu MP3-,
JPEG- tai videotiedostoja.
• Koskee vain soitinta, joka ei voi toistaa
kopiosuojatoiminnolla varustettuja kuvia
DVD-levyn (VR-tila) kuvia, joissa on
CPRM*-suojaus, ei voi toistaa, jos niissä on
kopiosuojasignaali. Näytölle ilmestyy viesti
"Copyright lock".
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) on koodaustekniikka, joka toimii
kuvien kopiosuojana.
,jatkuu
27FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 28 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Huomautuksia MP3-, JPEG- ja
videotiedostoista
Tällä soittimella voi toistaa seuraavia
tiedostoja:
• MP3-tiedostot, joiden tiedostotarkenne
on ".mp3"*1.
• JPEG-tiedostot, joiden tiedostotarkenne
on ".jpg"*2.
• (Design rule for Camera File system)
-kuvatiedostoformaatin kanssa
yhteensopivat JPEG-kuvatiedostot.
• DivX-videotiedostot, joiden
tiedostotarkenne on ".avi" tai ".divx".
• MPEG-4-videotiedostot (yksinkertainen
profiili), joiden tiedostotarkenne on
".mp4"*3.
• DATA CD -levyt tulee olla tallennettuna
ISO 9660 Level 1 -tason tai sen
laajennusformaatin Joliet mukaisesti.
• DATA DVD -levyjen tulee olla
tallennettuna UDF-formaatin (Universal
Disk Format) mukaisesti.
*1 Tiedostoformaatin mp3 PRO mukaisia
tiedostoja ei voi toistaa.
*2 Tiedostotarkenteella ".jpe" tai ".jpeg"
varustetut tiedostot voidaan toistaa, jos
tiedostotarkenteeksi muutetaan ".jpg".
*3 Kopiosuojalla (Digital Right Management)
varustettuja tiedostoja ei voi toistaa. Formaatin
MPEG-4 AVC tiedostoja ei voi toistaa.
z
• Monimutkaiseen kansiorakenteeseen
sisältyvien tiedostojen toiston käynnistyminen
saattaa kestää jonkin aikaa. Luo albumit
seuraavalla tavalla:
– Mediassa ei saa olla kahta useampaa
hierarkista tasoa.
– Mediassa olevien albumien määrä ei saa
ylittää 50:tä.
– Albumissa olevien tiedostojen määrä ei saa
ylittää 100:aa.
– Mediassa olevien albumien ja tiedostojen
määrä ei saa ylittää 800:aa.
• Soitin toistaa albumin tiedostot niiden
tallennusjärjestyksessä.
b
• Soitin toistaa minkä tahansa edellä olevassa
taulukossa olevan tiedoston, vaikka
tiedostoformaatti poikkeaisikin siinä
näytetystä. Tällaisen tiedoston toistaminen
saattaa kuitenkin aiheuttaa melua, joka
puolestaan saattaa vahingoittaa kaiuttimia.
• Pidä mielessä, että joitakin
pakettikirjoitusformaatilla (Packet Write)
tallennettuja DATA-levyjä ei voi toistaa.
• Joitakin usealla eri sessiolla luotuja
DATA-levyjä ei välttämättä voi toistaa.
• Joitakin JPEG-levyjä ei voi toistaa.
• Tämä soitin ei pysty toistamaan
JPEG-tiedostoa, joka on suurempi kuin
3 078 (leveys) × 2 048 (korkeus)
normaalitilassa, tai suurempaa kuin
2 000 (leveys) × 1 200 (korkeus)
lomittamattomassa JPEG-tilassa. (Joitakin
lomittamattomia JPEG-tiedostoja ei voi
näyttää näytöllä, vaikka niiden koko olisikin
sallituissa rajoissa.)
• Joitakin MPEG-4 videotiedostoja ei voi
toistaa.
• Soitin ei välttämättä pysty toistamaan kahden
tai useamman DivX-/MPEG-4-videotiedoston
yhdistelmää.
• Tämä soitin ei pysty toistamaan DivX-/
MPEG-4-videotiedostoa, jonka koko on
suurempi kuin 720 (leveys) × 576 (korkeus)/
2 Gt.
• Soitin ei välttämättä pysty toistamaan tiettyjä,
3:a tuntia pitempiä DivX-/MPEG-4videotiedostoja.
• DivX-/MPEG-4-videotiedostosta riippuen ei
normaali toisto välttämättä toimi. Kuvasta
saattaa tulla epätarkka, toistosta voi tulla
nykivää tai ääneen saattaa tulla katkoksia tms.
Tällöin suositellaan hitaammalla
bittinopeudella varustetun tiedoston luomista.
Jos ääni on edelleen kohinainen, tarkista
audioformaatti, (MP3 on suositeltu
audioformaatti DivX-tiedostoille ja
MPEG-4-videotiedoston tulee olla AAC LC
-formaatissa). Pidä kuitenkin mielessä, että
tämä soitin ei tue WMA-formaattia (Windows
Media Audio).
• Soitin ei välttämättä toista DATA CD -levyn
nopean bittinopeuden videotiedostoa
joustavasti. Sitä suositellaan toistettavaksi
DATA DVD -levyltä.
• Tiedostojen ja albumien nimet eivät välttämättä
näy kokonaan, jos ne ovat liian pitkiä.
Erikoismerkit näytetään merkkeinä " *. "
• Tämä soitin pystyy näyttämään ainoastaan
parhaillaan soitettavan albumin nimen.
Kaikkien ylemmän kerroksen albumien nimet
näytetään merkeillä "/../".
• Joidenkin tiedostojen toistotiedot eivät
välttämättä näy oikein.
28FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 29 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Huomautuksia
kuluttajakäyttöön myytävistä
levyistä
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Laser: Puolijohdelaser
Signaaliformaattijärjestelmä: PAL (NTSC)
Aluekoodi
On järjestelmä, jolla suojataan
tekijänoikeuksia. Aluekoodi näkyy DVD
VIDEO -levyn kotelossa myyntialueen
mukaisesti. Niitä DVD VIDEO -levyjä,
joiden kotelossa lukee "ALL" tai "2", voi
soittaa tällä soittimella.
VIDEO (videotoisto):
Minijakki
AUDIO (audiotoisto):
Stereominijakki
PHONES (kuulokkeet) A/B:
Stereominijakki
USB:
USB-liitäntätyyppi A (USB-muistin
liitäntä)
Lisätietoja
ALL
Lähtöliitännät
LCD-näyttö
DVD- ja VIDEO CD -levyjen
toistotoiminnot
Joissakin DVD- ja VIDEO-CD-levyjen
toiminnoissa saattaa olla tallenteen
tuottajien asettamia rajoituksia. Koska tämä
laite toistaa DVD- ja VIDEO-CD-levyt
kullakin levyllä olevan levytuottajan
suunnitteleman tallenteen mukaisesti, jotkin
toiminnot eivät ehkä aina ole käytettävissä.
Tutustu myös DVD- ja VIDEO-CD-levyjen
omissa pakkauksissa oleviin ohjeisiin.
Huomautuksia levyistä
Tämä tuote on suunniteltu toistamaan
levyjä, jotka ovat yhteensopivia Compact
Disc (CD) -standardin kanssa. Dual
Disc-levyt ja muutamat muut
kopiosuojatekniikalla koodatut levyt eivät
ole yhteensopivia Compact Disc (CD)
-standardin kanssa. Sen vuoksi nämä levyt
eivät välttämättä ole yhteensopivia tämän
tuotteen kanssa.
Paneelin koko (noin):
18 cm (kulmasta kulmaan)
Käyttöjärjestelmä:
TFT-aktiivimatriisi
Tarkkuus:
480 × 234 (tehokkaiden kuvapisteiden
osuus: yli 99,99%)
Yleistä
Käyttöjännite:
DC 9,5 V (Verkkolaite/Autonakkusovitin)
DC 7,4 V (ladattava akku)
Virrankulutus (DVD VIDEO -toisto):
6,5 W (kuulokkeita käytettäessä)
Mitat (noin):
200 × 42,4 × 155 mm (leveys/korkeus/
syvyys) mukaan lukien ulkonevat osat
Paino (noin): 860 g
Käyttölämpötila: 5 - 35 °C
Käyttölämpötila: 25 - 80%
Verkkolaite: 110 - 240 V AC, 50/60 Hz
Autonakkusovitin: 12 V DC
Toimitetut lisävarusteet
Katso s. 9.
Ulkonäköä ja yksityiskohtia voidaan muuttaa
ilman ennakkoilmoitusta.
29FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB01COVIX
master page=left
.fm
01GB01COV.book Page 30 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
Hakemisto
Numeeriset tiedot
16:9 18
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
A
S
Satunnaissoitto 13
T
Tekstitykset 8, 20
Toistokelpoinen media 27
Toistomuistitoisto 13
Toistotietonäyttö 14
TV Display 18
Tv-näyttö 18
Aluekoodi 29
Asetukset 18
Audio DRC 19
Audio Setup (Audioasetukset) 19
U
C
CD 12, 27
Vianetsintä 22
VIDEO CD 12, 27
Videotiedosto (DivX/MPEG-4) 15, 28
D
Ä
DATA 15, 27
Diaesitys 16
Disc Menu (Levyvalikko) 20
DivX (videotiedosto) 15, 28
DVD 12, 27
USB 16
V
Ääni 7, 20
G
General Setup 18
J
Jatkuva toisto 13
JPEG 15, 28
K
Kamerakulmamerkki 7, 19
Käytönvalvonta 20
L
Language Setup (Kieliasetukset) 20
Lataus- ja toistoajat 10
LCD Aspect 17
LCD-tila 17
M
MP3 15, 28
MPEG-4 (videotiedosto) 15, 28
N
Näytönsäästäjä 13, 19
O
OSD (Kuvaruutunäyttö) 20
P
Password (Salasana) 20
PBC 13, 19
30FI
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\FI\01GB01COVIX
master page=BLANK_R
.fm
01GB01COV.book Page 31 Friday, May 7, 2010 4:20 PM
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB01WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 2 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
VARNING!
För att minska brandrisken
eller risken för elektriska
stötar ska du inte utsätta
denna apparat för regn eller
fukt.
Öppna inte enhetens
ytterhölje; du kan få en
elektrisk stöt. Vänd dig till
kvalificerad teknisk
personal för service.
Nätsladden får endast bytas
ut hos en kvalificerad
serviceinrättning.
Batterier eller batterier som
installerats i apparater ska
inte utsättas för extrem
värme, t ex solsken, brand
eller liknande.
Denna etikett finns på enhetens
undersida.
Denna enhet är en KLASS 1
LASERAPPARAT. Märkningen
för KLASS 1 LASERAPPARAT
finns på enhetens undersida.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (tillämpligt i den
Europeiska Unionen och andra
europeiska länder med särskilda
uppsamlingssystem)
Denna symbol på produkt eller
förpackning visar att denna
produkt inte ska hanteras som
hushållsopor. Den ska istället
lämnas in på lämpligt
uppsamlingsställe för
återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning. Genom
att säkerställa att produkten
bortskaffas på ett riktigt sätt,
bidrar du till att förhindra
negativa konsekvenser för miljö
och hälsa som annars skulle
kunna bli följden vid olämplig
avfallshantering. Återvinningen
av material bidrar till att bevara
naturresurser. Om du behöver
mer information om återvinning
av den här produkten kontaktar
du ditt lokala miljökontor, en
återvinningsstation eller affären
där du köpte produkten.
VAR FÖRSIKTIG!
Att använda optiska instrument i
närheten av den här produkten
ökar risken för ögonskador.
Laserstrålen som används i denna
CD-/DVD-spelare är skadlig för
ögonen, plocka därför inte isär
höljet. Låt kvalificerad teknisk
personal sköta servicen.
Omhändertagande av gamla
batterier (tillämpligt i den
Europeiska Unionen och andra
europeiska länder med särskilda
uppsamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet
eller dess förpackning anger att
batteriet som levereras med
denna produkt inte får hanteras
som hushållsavfall.
På vissa batterier används denna
symbol i kombination med en
kemisk symbol. De kemiska
symbolerna för kvicksilver (Hg)
eller bly (Pb) läggs till om
batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller
0,004% bly.
Genom att garantera att dessa
batterier kasseras korrekt hjälper
du till att förhindra möjliga
negativa konsekvenser för miljö
och hälsa som annars skulle
kunna bli fallet vid olämplig
avfallshantering. Återvinningen
av material bidrar till att bevara
naturresurser.
I fallet med produkter som för
säkerhet, prestanda eller
dataintegritet kräver en
permanent kontakt med ett
inbyggt batteri, ska detta batteri
endast bytas av kvalificerad
servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas
omhand på rätt sätt ska
produkten, när dess livslängd är
slut, lämnas in till lämpligt
uppsamlingsställe för
återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
När det gäller alla andra batterier
hänvisas till avsnittet om hur du
på ett säkert sätt tar bort batterier
från produkten. Lämna in
batteriet till lämpligt
uppsamlingsställe för
återvinning av gamla batterier.
Om du behöver mer information
om återvinning av den här
produkten eller batteriet
kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en
återvinningsstation eller affären
där du köpte produkten.
Ta inte isär eller bygg om
spelaren. Om du gör det kan det
leda till elstötar. Kontakta din
närmaste Sony-återförsäljare
eller Sony servicecenter för byte
av laddningsbara batterier,
invändiga kontroller eller
reparationer.
2SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB01WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 3 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Säkerhetsanvisningar
• Installera detta system så att
nätkabeln omedelbart kan dras
ur vägguttaget om problem
uppstår.
• Spelaren är inte bortkopplad
från elnätet så länge den är
ansluten till vägguttaget även
om spelaren har slagits av.
• Placera inga föremål som
innehåller vätska, till exempel
vaser, på enheten, eftersom
detta kan leda till brand eller
elstötar.
• För högt ljudtryck från
öronsnäckor och hörlurar kan
orsaka hörselskador.
Denna produkt har tillverkats av
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075
Japan. Befullmäktigat ombud
avseende EMC och
produktsäkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För alla kontakter
avseende service- eller
garantifrågor hänvisas till
adresserna som finns i separata
service- eller garantidokument.
VIKTIG UPPLYSNING!
Var försiktig: Spelaren kan
hålla en stillbild eller
skärmbild på en TV-skärm
under obegränsad tid. Om du
lämnar en stillbild eller en
skärmbild på TV-skärmen
under en längre period riskerar
du beständiga skador på
TV-skärmen. TV-apparater
med plasmaskärmar och
projektionsskärmar är särskilt
känsliga för detta.
Om du har frågor eller problem
med spelaren, kontakta närmaste
Sony-återförsäljare.
Copyright, licenser och
varumärken
• I denna produkt ingår teknik
för copyrightskydd som
omfattas av patent i USA och
andra rättigheter för
immateriell egendom.
Användning av denna
copyrightskyddade teknik
måste auktoriseras av
Macrovision och är endast
avsedd för hemmabruk och
andra begränsade visningar om
ingen speciell auktorisering
erhållits från Macrovision.
Baklängeskonstruktion och
nedmontering är förbjuden.
• Tillverkad under licens från
Dolby Laboratories. Dolby och
symbolen dubbel-D är
varumärken som tillhörande
Dolby Laboratories.
• Logotyperna"DVD+RW",
"DVD-RW", "DVD+R",
"DVD+R DL", "DVD-R",
"DVD VIDEO", och"CD" är
varumärken.
• MPEG Layer-3
ljudkodningsteknologi och
patent licensierade från
Fraunhofer IIS och Thomson.
• DivX®, DivX Certified® och
associerade logotyper är
registrerade varumärken som
tillhör DivX, Inc. och används
på licens.
• DENNA PRODUKT ÄR
LICENSIERAD UNDER
PATENTPORTFÖLJEN
MPEG-4 VISUAL FÖR
PERSONLIG OCH ICKEKOMMERSIELL
ANVÄNDNING AV EN
KONSUMENT FÖR
AVKODNING AV VIDEO I
ENLIGHET MED
STANDARDEN MPEG-4
VISUAL (MPEG-4-VIDEO)
SOM KODADES AV EN
KUND FÖR PERSONLIG
OCH ICKE-KOMMERSIELL
VERKSAMHET OCH/
ELLER ERHÖLLS FRÅN EN
VIDEODISTRIBUTÖR SOM
LICENSIERATS AV MPEG
LA FÖR ATT
TILLHANDAHÅLLA
MPEG-4-VIDEO. INGEN
LICENS HAR GETTS ELLER
SKA INBEGRIPA NÅGON
ANNAN ANVÄNDNING.
YTTERLIGARE
INFORMATION
INKLUSIVE SÅDAN SOM
GÄLLER
SÄLJFRÄMJANDE, INTERN
OCH KOMMERSIELL
ANVÄNDNING OCH
LICENSIERING KAN
ERHÅLLAS FRÅN MPEG
LA, LLC. SE HTTP://
WWW.MPEGLA.COM
Om denna
bruksanvisning
• I den här bruksanvisningen
används "skiva" som en allmän
hänvisning till DVD- eller
CD-skivor, om inte något annat
anges i texten eller bilderna
• Ikoner som till exempel
ovanför en förklaring
anger vilken typ av media som
kan användas med funktionen
som förklaras. Mer information
finns i "Media som kan spelas"
(sida 27).
• Information som krävs (för att
förhindra felaktig användning)
finns under ikonen b. Övrig
information (tips och annan
användbar information) finns
under ikonen z.
SV
3SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB01COVmaster page=left
CEKTOC.fm
01GB01COV.book Page 4 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Namn på delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
Förberedelser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Kontrollera tillbehören . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Ladda det laddningsbara batteriet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Använda bilbatteriadaptern . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
Ansluta till en TV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spela skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Spela upp MP3, JPEG och Videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Justera bildens storlek och kvalitet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Använda SETUP-menyn . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Säkerhetsanvisningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Media som kan spelas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska specifikationer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Index . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
22
24
27
29
30
4SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 5 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
A LCD-panel (sida 12)
Namn på delar och
kontroller
B Högtalare
Mer information finns på de sidor som
anges inom parentes.
Spelare
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
C DISPLAY-knapp
Visar uppspelningsinformationen.
• Vid uppspelning av en DVD-skiva:
Tar fram uppspelningsinformationen
och växlar uppspelningsläge. Se
sida 14.
• Vid uppspelning av en CD-skiva:
Varje gång du trycker på knappen
växlar spelaren mellan spårets
uppspelningstid och skivans
uppspelningstid.
• Vid uppspelning av en VIDEO
CD-skiva: Tar fram
uppspelningsinformationen.
• Vid uppspelning av en videofil: Tar
fram uppspelningsinformation och
växlar den interna undertexten för
DivX-videofiler. För att växla den
interna undertexten trycker du på
X/x och ENTER medan
undertextinformationen visas.
OPEN
PUSH CLOSE
D MENU-knapp
POWER
OPERATE
OFF ON
CHARGE
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
• Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva: Tar fram menyn.
• Vid uppspelning av en CD- eller
VIDEO CD-skiva: Varje gång du
trycker på knappen växlar enheten
mellan upprepad uppspelning,
blandad uppspelning och
uppspelning. (Endast när "PBC" är
inställt på "Off" för VIDEO CD.)
• Vid uppspelning av en JPEG-fil: Tar
fram listan med miniatyrbilder och
spelar ett bildspel. Se sida 15.
C/X/x/c -knapp
Knapparna VOLUME+ och N
(uppspelning) har en taktil märkning.
Använd märkningen för att lättare hitta
bland knapparna när du använder spelaren.
Flyttar markeringen för att välja ett
visat alternativ.
• Vid uppspelning av en DVD- eller
VIDEO CD-skiva: C/c på spelaren
fungerar på samma sätt som
m/M på fjärrkontrollen.
,Fortsättning följer
5SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 6 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Mittenknapp (ENTER)
Bekräftar valt alternativ.
• Vid uppspelning av en DVD-, CDeller VIDEO CD-skiva: ENTER på
spelaren fungerar på samma sätt som
N.
RETURN-knapp
Återgår till föregående visning.
OPTIONS-knapp
Visar menyn för att justera
LCD-skärmen (sida 17)och använda
inställningsmenyn (sida 18).
E VOLUME (ljudvolym)+/– -knapp
L
(fjärrsensor)
När du använder fjärrkontrollen ska du
rikta den mot fjärrsensorn .
M OPERATE-omkopplare (sida 12)
Slår på eller stänger av spelaren.
N HOLD-omkopplare
För att undvika att du oavsiktligt
trycker in någon knapp på spelaren ska
du ställa HOLD-omkopplaren i pilens
riktning.
Alla knapparna på spelaren låses men
knapparna på fjärrkontrollen kan
användas.
Justerar volymen.
F N (uppspelning)-knapp
(sida 12)
Startar eller återstartar uppspelningen.
X pausknapp (sida 12)
Pausar eller återstartar uppspelningen.
x stoppknapp (sida 12)
Avbryter uppspelningen.
. (föregående)/>
(nästa)-knapp
Hoppar till början av det aktuella/nästa
kapitel, spår eller fil.
Tryck två gånger för att gå till början
av föregående kapitel/spår/scen.
G Skivlock (sida 12)
H OPEN-knapp (sida 12)
Öppnar skivlocket.
I PUSH CLOSE (sida 12)
Stänger skivlocket.
O PHONES (hörlurar) -uttag A, B
P USB-uttag (typ A) (sida 16)
Anslut en USB-enhet till detta uttag.
Q AUDIO OUT-uttag (sida 11)
R VIDEO OUT-uttag (sida 11)
S DC IN 9,5 V-uttag (sida 9, 10)
För anslutning av nätadapter eller
bilbatteriadapter.
T INPUT SELECT-knapp (sida 16)
Varje gång du trycker på knappen
ändras LCD-skärmens visning enligt
följande:
• Skivläge (standard): Vid inspelning
av en isatt skiva.
• USB-läge: Vid uppspelning av
DATA-filer på en ansluten
USB-enhet. "USB" visas på
LCD-skärmen om du väljer
detta läge.
J POWER-indikator (sida 12)
K CHARGE-indikator (sida 9)
6SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB02WARmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 7 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Fjärrkontroll
V TOP MENU-knapp
Visar menyn eller ändrar
uppspelningsläge.
• Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva: Visar toppmenyn.
• Vid uppspelning av en DVD
VR-skiva: Växlar mellan "Original"
och "Play List" på spellistan som
skapats med skivan. Det går inte att
växla under uppspelning. Tryck på
x två gånger och tryck på TOP
MENU.
W
REPLAY/
knappar
ADVANCE-
Spelar om scenen/snabbspolar den
aktuella scenen kort framåt (endast
DVD- och DivX-videofiler).
X
Knapparna VOL +, sifferknappen 5, N
och AUDIO-knapparna har en taktil
märkning. Använd märkningen för att
lättare hitta bland knapparna när du
använder spelaren.
U Sifferknappar
För inmatning av nummer för titel/
kapitel etc.
• Vid uppspelning av en DVD
VIDEO- eller CD- eller VIDEO
CD-skiva: Sök direkt genom att mata
in titel-/kapitel-/spårnummer med
hjälp av sifferknapparna och tryck på
ENTER. (Endast när "PBC" är
inställt på "Off" för VIDEO CD.) För
att växla en titel eller kapitel, tryck
på C/c.
CLEAR-knapp
m/M
(skanna/
långsamt) -knappar
Snabbspolar bakåt/framåt när den
trycks under uppspelning.
Tryck upprepade gånger för att ändra
hastigheten.
• Vid uppspelning av en DVD-skiva:
Spelar långsamt bakåt/framåt när
den trycks under paus. Tryck
upprepade gånger för att ändra
hastigheten.
• Vid uppspelning av en VIDEO
CD- eller videofil: Spelar långsamt
framåt när den trycks under paus.
Tryck upprepade gånger för att ändra
hastigheten.
Beroende på skivan kanske långsam
uppspelning bakåt inte är möjligt eller
så visas bilderna inte jämnt.
Y ANGLE-knapp
Ändrar vinkeln. När "
"
(Vinkelmarkering)visas, kan du ändra
vinkel. Beroende på skivan kanske du
inte kan ändra vinkeln. (endast DVD
VIDEO-skivor)
Tar bort allt i inmatningsfältet.
,Fortsättning följer
7SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB02WARmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 8 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
AUDIO-knapp
Ändrar ljudsignalen.
• Vid uppspelning av en DVD
VIDEO-skiva: Varje gång du trycker
på knappen växlas språket för
ljudspåret. Vilka språk som kan
väljas varierar beroende på skivan.
• Vid uppspelning av en DVD
VR-skiva: Varje gång du trycker på
knappen växlar typen av ljudspår på
skivan mellan huvudljud, underljud
och huvud-/underljud.
• Vid uppspelning av en CD- eller
VIDEO CD-skiva: Varje gång du
trycker på knappen växlar läget
mellan stereo och mono (vänster/
höger).
• Vid uppspelning av en DivXvideofil: Varje gång du trycker på
knappen växlar ljudsignalen. Om
"No Audio" visas, stödjer inte
spelaren ljudsignalen.
SUBTITLE-knapp
Växlar undertexten.
• Vid uppspelning av en DVD-skiva:
Varje gång du trycker på knappen
växlar undertexten. Vilka språk som
kan väljas varierar beroende på
skivan.
• Vid uppspelning av en DivXvideofil: Tryck på knappen för att
ändra den interna undertexten under
uppspelning. Tryck på X/x och
ENTER under visning av
undertextinformation.
8SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 9 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Förberedelser
Kontrollera att följande tillbehör finns
med:
• Växelströmsadapter (1)
• Bilbatteriadapter (1)
• Ljud-/videokabel (minikontakt × 2 y
phonokontakt × 3) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6 (storlek AA)-batterier (2)
Förberedelser
Kontrollera tillbehören
Ladda det
laddningsbara batteriet
Ladda det laddningsbara batteriet innan du
använder spelaren första gången eller när
det är urladdat.
1 Anslut nätadaptern.
När laddningen börjar tänds
CHARGE-indikatorn i orange.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
Förbereda fjärrkontrollen
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) enligt
polaritetmärkningen (3 och #) i
batterifacket.
DC IN
9.5V
Till ett vägguttag
Nätadapter (medföljer)
När laddningen är klar släcks
CHARGE-indikatorn.
Koppla bort nätadaptern.
z
Om POWER-indikatorn tänds i stället för
CHARGE-indikatorn är OPERATEomkopplaren ställd på "ON". Ställ in
OPERATE-omkopplaren på "OFF" och
kontrollera att CHARGE-indikatorn tänds.
b
Ladda batteriet vid en omgivningstemperaturer
på mellan 5 °C och 35 °C.
,Fortsättning följer
9SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB04GETmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 10 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Laddningstid och uppspelningstid
Laddningstid: cirka 3 timmar
Uppspelningstid: cirka 3 timmar
De angivna tiderna gäller under följande
förhållanden:
– Måttlig temperatur (20 °C)
– Användning av hörlurar
– Bakgrundsbelysningen ställd på lägsta möjliga
nivå
Beroende på omgivningstemperaturen eller de
laddningsbara batteriernas skick kan
laddningstiden vara längre eller
uppspelningstiden kan förkortas.
Kontrollera batterinivån
Använda
bilbatteriadaptern
Bilbatteriadaptern (medföljer)är avsedd
för ett 12 V bilbatteri, negativ jord (använd
inte med ett 24 V bilbatteri, positiv jord).
1 Starta motorn.
2 Anslut bilbatteriadaptern.
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
När spelaren stoppas visas
batteriindikatorn. När batteriet är tomt
visas
eller så blinkar CHARGEindikatorn. Ställ in OPERATEomkopplaren på "OFF", anslut nätadaptern
och ladda batteriet.
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
DC IN
9.5V
Till
cigarettändaruttag
Fulladdat
Helt urladdat
Bilbatteriadapter
(medföljer)
3 Slå på spelaren.
b
• Föraren får inte ansluta eller koppla bort
bilbatteriadaptern under körning.
• Dra kabeln så att den inte stör föraren. Placera
inte heller LCD-panelen på en plats där föraren
kan titta.
• Rengör cigarettändaruttaget. Om det är
smutsigt kan det orsaka kontaktfel eller
felfunktion.
• Använd bilbatteriadaptern när bilmotorn är
igång. Om den används när bilmotorn är
avstängd kan bilbatteriet laddas ur helt.
10SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB04GETmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 11 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
När spelaren har använts i en bil
Stäng av spelaren.
Ansluta till en TV
Koppla bort bilbatteriadaptern.
Stäng av motorn.
b
• Koppla inte bort bilbatteriadaptern eller stäng
av bilmotorn innan du stänger av spelaren. Om
du gör det kan du skada spelaren.
• Koppla bort bilbatteriadaptern efter
användning. Om den lämnas ansluten kan
bilbatteriet laddas ur helt.
• Lämna inte spelaren eller tillbehör i bilen.
Du kan titta på bilder på din TV eller
bildskärm med följande anslutning.
Förberedelser
1
2
3
1 Anslut spelaren till TV:n och
bildskärmen med hjälp av ljud-/
videokabeln (medföljer).
OPERATE
OFF ON
HOLD
PHONES
A
AUDIO
OUT
AUDIO
OUT
VIDEO
OUT
DC IN
9.5V
B
VIDEO
OUT
Till AUDIO/
VIDEO-ingången
på en TV eller
bildskärm
Audio/video-kabel
(medföljer)
z
• När du ska spela upp en skiva efter att ha tittat
på bilder via"USB"ska du trycka på INPUT
SELECT för att välja skivläget. Se sida 6.
• Spelaren kan ansluta till en AV-förstärkare på
samma sätt som en TV. Även om anslutningen
är samma som för en TV ska den gula
kontakten på ljud-/videokabeln inte användas.
b
• Ingen bild visas på LCD-skärmen medan
enheten är ansluten till en TV med ljud-/
videokabeln.
• Se instruktionerna som medföljer utrustningen
som ska anslutas.
• Innan du ansluter ska du stänga av spelaren
och utrustningen som ska anslutas, och koppla
bort dem från vägguttagen.
11SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 12 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
4 Sätt i skivan som ska spelas.
Placera skivan med uppspelningssidan
neråt och tryck försiktigt tills det
klickar.
Uppspelning
Spela skivor
Vissa funktioner kan vara annorlunda eller
begränsade beroende på skivan. Se
bruksanvisningen som medföljde skivan.
Anslut nätadaptern.
N
Uppspelningssidan vänd nedåt
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
X
ENTER
OPEN
PUSH
CLOSE
RETURN
OPTIONS
x
VOLUME
5 Tryck på PUSH CLOSE på
skivlocket för att stänga
skivlocket.
OPEN
6 Tryck på N.
PUSH CLOSE
OPERATE
OFF ON
HOLD
Spelaren börjar spela upp.
Beroende på skivan kan en meny
visas. Tryck på C/X/x/c för att välja
objektet och tryck på ENTER.
OPERATE
Stoppa uppspelning
1 Öppna LCD-panelen.
2 Skjut OPERATE-omkopplaren till
"ON".
Spelaren startar och POWERindikatorn tänds och lyser grön.
3 Tryck på OPEN för att öppna
skivlocket.
Tryck på x.
Pausa under uppspelning
Tryck på X.
z
När du ska spela upp en skiva efter att ha tittat på
bilder via "USB" ska du trycka på INPUT
SELECT för att välja skivläget. Se sida 6.
b
• Skivor som skapats med en DVD-brännare
måste finaliseras korrekt för att spelas på den
här spelaren. Mer information om finalisering
finns i bruksanvisningen som medföljer
DVD-brännaren.
• Skivan kan fortfarande snurra när skivlocket
öppnas. Vänta tills den slutar snurra innan du
tar ur skivan.
12SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 13 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Att observera beträffande
skärmsläckare
Om olika uppspelningsfunktioner
Funktion
Ändra LCD-bildens
storlek
Tryck på
OPTIONS för att
välja "LCD
Mode" (sida 17).
Visa DVD-menyn
Tryck på MENU
(sida 5)eller TOP
MENU (sida 7).
Kontrollera DVD-uppspelningsinformationen
Tryck på
DISPLAY
(sida 14).
För att återuppta uppspelning från
punkten där du stoppade skivan
(Resume Play)
Spela DVD-skivor*1
upprepade gånger
(Repeat Play)
Tryck på
DISPLAY för att
välja "Repeat"
(sida 14).
När du trycker på N igen efter att du
stoppat uppspelningen, startar spelaren
uppspelningen från punkten där du tryckte
på x.
Spela DVD-skivor med Tryck upprepade
hög hastighet bakåt eller gånger på C/c på
framåt (Scan Play)
spelaren för att
välja hastigheten
(sida 5).
z
• För att spela skivan från början trycker du två
gånger på x och därefter trycker du på N.
• När du slår på strömmen igen efter att den har
varit avstängd, återupptas uppspelningen
automatiskt.
Växla mellan original
Tryck på TOP
och spellista i DVD-läge MENU
(VR-läge)
upprepade gånger
(sida 7).
b
• Beroende på stoppunkten kanske
uppspelningen inte startar från exakt samma
punkt.
• Återupptagningspunkten raderas när:
– du öppnar skivfacket.
– du trycker på INPUT SELECT.
Spela VIDEO CD-skivor med
PBC-funktioner (PBC Playback)
Med PBC (Playback Control)kan du spela
upp VIDEO CD-skivor interaktivt med
hjälp av en meny. När du börjar spelar upp
en VIDEO CD-skiva med PBC-funktioner
visas menyn.
Välj ett alternativ med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen och
tryck på ENTER. Följ därefter
anvisningarna i menyn (tryck på N när
"Press SELECT." visas).
Uppspelning
För att
• En skärmsläckarbild visas om du lämnar
spelaren i pausläge eller stoppläge utan
att styra den under mer än 15 minuter.
Bilden försvinner när du trycker på N.
För inställning av "Skärmsläckare", se
sida 19.
• Spelaren ställer sig i standbyläge
15 minuter efter att skärmsläckarfunktionen startat. Tryck på N för att lämna
standbyläget.
Kontrollera
Tryck på
uppspelningsinformation DISPLAY
en för CD- eller VIDEO (sida 5).
CD-skivor
Spela upp CD-skivor eller Tryck på MENU
upprepade gånger
VIDEO CD-skivor*2
upprepade gånger
(sida 5).
(Repeat Play)
Spela upp CD-skivor eller Tryck på MENU
upprepade gånger
VIDEO CD-skivor*2
slumpmässigt (Shuffle
(sida 5).
Play)
Spela VIDEO CDskivor*2 skivor med hög
hastighet bakåt eller
framåt (Scan Play)
Tryck upprepade
gånger på C/c på
spelaren för att
välja hastigheten
(sida 5).
*1 endast DVD VIDEO
*2 Endast när "PBC" är inställt på "Off".
,Fortsättning följer
13SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 14 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
• Angle: Välj vinkel genom att trycka
på X/x.
• T.Time: Tiden visas medan titel
spelas upp. "00:00:00" visas genom
att man trycker på ENTER. Ange
önskad tidskod genom att trycka på
sifferknapparna.
• C.Time: Tiden visas medan ett
kapitel spelas upp. "00:00:00" visas
genom att man trycker på ENTER.
Ange önskad tidskod genom att
trycka på sifferknapparna.
• Repeat: Välj " Chapter", "
Title", " All", eller "Off" genom
att trycka på X/x.
• Time Disp.: "Title Elapsed" visas.
Välj "Title Elapsed", "Title Remain",
"Chapter Elapsed", eller "Chapter
Remain"genom att trycka på X/x.
Använda visningen av
uppspelningsinformation
Medan du spelar en DVD-skiva kan du
kontrollera den aktuella
uppspelningsinformationen. Med hjälp av
visningen av uppspelningsinformation kan
du även ställa in en titel/ett kapitel eller
ändra ljud/undertext och så vidare.
Använd sifferknapparna på fjärrkontrollen
när du matar in siffror.
1
Tryck på DISPLAY medan du spelar
upp en DVD-skiva.
Den aktuella uppspelningsinformationen visas.
Exempel: När du spelar en
DVD-VIDEO-skiva
Aktuell
uppspelningsinformation*
Alternativ
3
Tryck på ENTER.
Stänga av skärmen
Menu
Title
02/07
Chapter
03/20
Audio
01 5.1CH
Subtitle
01 English
Tryck på DISPLAY eller RETURN.
D English
Title Elapsed 00:12:01
b
För vissa skivor kan du inte välja vissa
funktioner.
Förfluten eller återstående tid
* När en DVD-skiva (VR-läge) spelas, visas
"PL" (playlist) eller"ORG" (original) intill
titelnumret.
2
Tryck på X/x för att välja alternativ
och tryck på ENTER.
• Title: Välj titelnummer genom att
trycka på X/x eller sifferknapparna.
• Chapter: Välj kapitelnummer genom
att trycka på X/x eller
sifferknapparna.
• Audio: Välj ljudet genom att trycka
på X/x.
• Subtitle: Välj undertext genom att
trycka på X/x.
14SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 15 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
För att gå till nästa eller föregående fil
Spela upp MP3, JPEG
och Videofiler
C/X/x/c
ENTER
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
MENU
Stoppa uppspelning
Tryck på x.
z
Om antalet visningar är förinställt, kan du spela
upp DivX-videofiler så många gånger som det
förinställda antalet. Följande förekomster tas
med i beräkningen:
– när x trycks två gånger.
– när spelaren stängs av (inklusive standbyläge).
– när skivlocket öppnas.
– när en annan fil spelas.
– när INPUT SELECT trycks.
– när USB-enheten kopplas bort.
Uppspelning
Du kan spela MP3, JPEG och videofiler.
Mer information om filer som kan spelas
upp finns i "Uppspelningsbara media"
(sida 27).
När du ställer in ett DATA-media, visas en
lista med album.
DATA CD-skivor inspelade i KODAK
Picture CD-format spelas upp automatiskt
när du sätter i skivan.
Tryck på > eller ..
ENTER
RETURN
OPTIONS
./>
VOLUME
x
OPEN
PUSH CLOSE
X
N
1 Tryck på X/x för att välja
albumet och tryck på ENTER.
Listan med filerna i albumet visas.
Exempel: Listan med MP3-filer
Dir:001
MY BEST
..
BEST HITS
BEST3
01 Stardust
02 Fire
03 Wing
• Gå till nästa eller föregående sida
och tryck på > eller ..
• För att återgå till albumlistan trycker
du på X/x för att välja
och
trycker på ENTER.
2 Tryck på X/x för att välja filen
och tryck på N eller ENTER.
Uppspelningen startas från den valda
filen.
b
Beroende på filen kan det ta tid innan
uppspelningen startar eller så kan den kanske
inte starta. Mer information om filer som kan
spelas upp finns i "Uppspelningsbara media"
(sida 27).
Välja en JPEG-fil
Rotera en JPEG-bild
Tryck på C/X/x/c medan bildfilen visas.
Rotera alla filer.
c: Rotera bilden 90 grader medurs.
C: Rotera bilden 90 grader moturs.
X/x: Vänder bilden vertikalt (upp och ner).
Visa listan med miniatyrbilder
Tryck på MENU.
Bildfilerna i albumet visas på
12 delskärmar.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Slide Show
12
Prev
Next
,Fortsättning följer
15SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 16 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
• För att gå till föregående eller nästa
lista med miniatyrbilder väljer du
"b Prev" eller "Next B" längst ner
på skärmen och trycker på ENTER.
• För att avsluta listan med
miniatyrbilder trycker du på MENU.
2
Anslut en USB-enhet till USButtaget.
T
U
P
IN
T
C
LE
E
S
Y
LA
P
IS
D
U
N
E
M
Spela ett bildspel
R
E
T
N
E
N
R
U
T
E
R
INPUT
SELECT
IN
DC V
9.5
EO
VID T
OU
N
IO
T
P
O
E
M
LU
O
V
1
Tryck på MENU.
AUDIO
T
OU
PH
ON
ES
B
A
LD
Listan med miniatyrbilder visas.
2
E
AT
ER
OP ON
F
OF
Tryck på C/X/x/c för att välja
"Slide Show" längst ner på skärmen
och tryck på ENTER.
HO
USB-uttag
USB-enhet
Ett bildspelet startar.
Koppla bort en USB-enhet
Avbryta bildspelet
Tryck på x för att återgå till listan med
filer.
Tryck på MENU för att återgå till listan
med miniatyrbilder.
Pausa bildspelet
Tryck på X.
Spela data på en USB-enhet
Du kan spela upp DATA-filer på en
USB-enhet.
1
Tryck på INPUT SELECT för att välja
"USB".
1
Tryck på INPUT SELECT för att
avmarkera "USB".
2
Koppla bort USB-enheten.
Om understödda Sony USB-enheter
Följande Sony USB Memory Stick-läsare/
-skrivare och USB-flashenhet "Micro
Vault" stöds: MSAC-US40, USM-Jserien, USM-JX-serien, USM-J/B-serien,
USM-L-serien och USM-LX-serien.
b
• Vissa DivX-filer tar längre tid att ladda med en
USB-enhet.
• Koppla inte bort USB-enheten medan dess
kontrollampa blinkar. Om du gör det kan data
förstöras eller förloras.
• USB-enheter som kan ansluta till spelaren är
flashminne och flerkortsläsare. Andra enheter
(digital stillbildskamera, USB-hubb etc.) kan
inte anslutas. När en enhet som inte stöds
ansluts visas ett felmeddelande.
16SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB05PLY1master page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 17 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
• Hue: Justera den röda och gröna
färgbalansen genom att trycka på
C/c.
• Color: Justera färgrikedomen genom
att trycka på C/c.
• Default: Återställer alla inställningar
till fabriksstandardarna.
Justera bildens storlek
och kvalitet
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
ENTER
RETURN
OPTIONS
VOLUME
OPEN
PUSH CLOSE
1 Tryck på OPTIONS.
Menybilden visas.
4
Tryck på ENTER.
Uppspelning
Du kan justera bilden som visas på
LCD-skärmen.
* I "Normal", visas bilder med deras
ursprungliga konfiguration och bibehåller sina
sidförhållanden. 4:3-bilder visas med svarta
band på båda sidor av skärmen. 4:3 letter boxOPTIONS
bilder visas med band på alla sidor av skärmen.
RETURN
I "Full" justeras bilder för att fylla ut hela
skärmen. 16:9-bilder visas med deras
ursprungliga konfiguration. (Svarta band som
spelats in i en 16:9-bild kan inte raderas.)
4:3-bilder visas utsträckta. I "Zoom", visas
4:3-bilder med full bredd. De övre och nedre
områdena av bilden visas en aning beskurna.
C/X/x/c
ENTER
2 Tryck på X/x för att välja "LCD
Mode" och tryck på ENTER.
Avsluta menybilden
Tryck på OPTIONS eller RETURN två
gånger.
"LCD Mode"-bilden visas.
b
Beroende på skivan kan skärmstorlekarna som
du kan välja variera.
alternativ
LCD Mode
LCD Aspect :
Full
Backlight :
10
Contrast :
10
Hue :
0
Color :
10
Default
3 Tryck på X/x för att välja
alternativ och tryck på ENTER.
• LCD Aspect: Ändra bildens storlek.
Välj "Normal", "Full" eller "Zoom"
genom att trycka på X/x*.
• Backlight: Justera ljusstyrkan genom
att trycka på C/c.
• Contrast: Justera skillnaden mellan
ljusa och mörka områden genom att
trycka på C/c.
17SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB07ADV4
master page=left
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 18 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
3 Tryck på X/x för att välja
Inställningar och justeringar
Använda SETUP-menyn
Genom att använda inställningsmenyn kan
du göra olika justeringar för till exempel
bild och ljud.
De uppspelningsinställningar som finns
lagrade på vissa skivor har högst prioritet.
INPUT SELECT
DISPLAY
MENU
C/X/x/c
ENTER
ENTER
RETURN
OPTIONS
OPTIONS
inställningskategori och tryck
på ENTER.
: General Setup (sida 18)
Gör spelarrelaterade inställningar.
: Audio Setup (sida 19)
Gör ljudinställningar enligt
uppspelningsförhållanden.
: Language Setup (sida 20)
Gör språkinställningar för
skärmvisning och ljudspår.
: Parental Control (sida 20)
Ställer in gränsen för barnlås.
4 Välj och justera vart och ett av
VOLUME
RETURN
OPEN
x
PUSH CLOSE
1 Tryck på OPTIONS när spelaren
är i stoppläge.
Menybilden visas.
Under återupptagen uppspelning
(Resume Play)kan du inte använda
inställningsmenyn. Tryck på x två
gånger för att radera återupptagen
uppspelning och tryck på OPTIONS.
2 Tryck på X/x för att välja
"Setup" och tryck på ENTER.
Setup-menyn visas.
inställningskategori
alternativ
följande alternativ genom att
trycka på X/x och ENTER.
Stänga av inställningsmenyn
Tryck på OPTIONS eller RETURN två
gånger.
General Setup
Standardinställningarna är understrukna.
◆ TV Display
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n.
När du tittar på bilder på den här spelarens
LCD-skärm ska du ställa in"16:9" för "TV
display" -inställningen.
4:3
Pan Scan
Välj detta när du ansluter till
en TV med 4:3-skärm. Visar
automatiskt vidbilden på hela
skärmen och klipper bort de
delar som inte passar in.
4:3
Letter Box
Välj detta när du ansluter en
TV med 4:3-skärm. Visar en
bred bild med band i övre och
undre delen av skärmen.
16:9
Välj detta när du ansluter en
vidbilds-TV eller en TV med
en funktion för vidbild.
General Setup
TV Display :
16 : 9
Angle Mark :
Screen Saver :
PBC :
DivX VOD :
Default
On
On
On
Deactivated
18SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB07ADV4
master page=right
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 19 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
4:3 Pan Scan
4:3 Letter Box
On
Med PBC-funktionen kan du
spela upp VIDEO CD-skivor
via menyskärmen.
Off
Stäng av PBC-funktionen.
◆ DivX® VOD
16:9
Inställningar och justeringar
Visar spelarens registreringskod och
inaktiveringskod. Mer information finns
på Internet på webbadressen
http://vod.divx.com.
◆ Standard
b
Beroende på skivan kan "4:3 Letter Box" -format
väljas automatiskt istället för "4:3 Pan Scan"
-format eller tvärtom.
◆ Vinkelmarkering (endast DVD VIDEO)
Visar vinkelmarkeringen när du kan ändra
visningsvinklar under uppspelning av DVDskivor som är inspelade med flera vinklar.
On
Visa vinkelmärket.
Off
Dölja vinkelmärket.
◆ skärmsläckare
Skärmsläckaren visas när du lämnar
systemet i paus- eller stoppläge under
15 minuter. Skärmsläckaren hjälper till att
förhindra att skärmen skadas (fastbrända
bilder). Tryck på N för att stänga av
skärmsläckaren.
On
Aktiverar
skärmsläckarfunktionen.
Off
Inaktiverar
skärmsläckarfunktionen.
Varje funktion återgå till dess ursprungliga
fabriksinställningar. Observera att alla
dina inställningar kommer att förloras.
Ljudinställning
Standardinställningen är understruken.
◆ Audio DRC (Dynamic Range Control)
(endast DVD-skivor)
Gör att ljudet är klart även om volymen har
minskats när du spelar upp en DVD-skiva
som följer standarden Audio DRC.
Standard
Standardljud.
TV Mode
Gör att lågt ljud är tydligt
även om du sänker volymen.
Wide Range Ger dig en känsla av att vara
på en live-föreställning.
◆ PBC
Du kan spela upp interaktiva program med
hjälp av PBC (Playback Control)
-funktionen på en VIDEO CD-skiva om
tillgängligt (sida 13).
,Fortsättning följer
19SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB07ADV4
master page=left
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 20 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Språkinställning
◆ OSD (On-Screen Display,
skärmvisning)
Växlar språk för skärmvisningen.
◆ Skivmeny (endast DVD VIDEO)
Växlar språk för skivans meny.
Om du väljer "Original" kommer språket
som har prioritet på skivan att väljas.
Parental Control
Du kan begränsa uppspelningen av en
DVD-skiva som har barnlåsfunktion.
Använd fjärrkontrollen när du använder
denna inställning.
◆ Lösenord (endast DVD VIDEO)
◆ Undertext (endast DVD VIDEO)
Ange eller ändra ett lösenord. Ställ in
lösenordet för barnlåsfunktionen. Ange
ditt lösenord på 4 siffror med
sifferknapparna på fjärrkontrollen.
Växlar undertextspråk.
När du väljer "Off" visas ingen undertext.
För att ändra lösenordet
◆ Audio (endast DVD VIDEO)
1
Växlar språk för ljudspåret.
Om du väljer "Original" kommer språket
som har prioritet på skivan att väljas.
Tryck på X/x för att välja "Password"
och tryck på ENTER.
2
Kontrollera att "Change" är valt och
tryck på ENTER.
Skärmbilden för att skriva in lösenord
visas.
◆ DivX Subtitle
Väljer språk för att visa extern undertext
för DivX-videofilen.
CP1250
CP1251
Parental Control
Old Password
Albanska, Bosniska,
Kroatiska, Tjeckiska,
Engelska, Tyska, Ungerska,
Isländska, Irländska, Polska,
Rumänska, Slovakiska,
Slovenska
Bulgariska, Vitryska,
Engelska, Makadoniska,
Moldaviska, Ryska, Serbiska,
Ukrainiska
CP1253
Grekiska
CP1254
Albanska, Danska,
Holländska, Engelska,
Estländska, Finska, Franska,
Gaeliska, Tyska, Italienska,
Kurdiska (Latin), Norska,
Portugisiska, Spanska,
Svenska, Turkiska
b
Om du under "Disc Menu", "Subtitle" eller
"Audio" väljer ett språk som inte finns inspelat
på skivan kommer automatiskt ett av de
inspelade språken att väljas.
New Password
Verify Password
OK
3
Ange ditt aktuella lösenord i fältet
"Old Password", ditt nya lösenord i
fältet "New Password" och i fältet
"Verify Password" och tryck på
ENTER.
Om du gör ett misstag medan du skriver
in lösenordet
Tryck på CLEAR eller tryck på C för att ta
bort tecken ett efter ett innan du trycker på
ENTER i steg 3, och mata in lösenordet på
nytt.
Om du har glömt lösenordet
Ange "1369" i "Old Password" och ange ditt nya
lösenord i "New Password" och"Verify
Password".
20SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB07ADV4
master page=right
-CEK.fm
01GB01COV.book Page 21 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
◆ Parental Control (endast DVD VIDEO)
Ställ in begränsningsnivån. Ju lägre värdet
är desto striktare är begränsningen.
För att ställa in barnlås måste du ställa in
ett lösenord först.
Ställa in barnlås (begränsad
uppspelning)
Tryck på X/x för att välja"Parental
Control"och tryck på ENTER.
2
Tryck på X/x för att ställa in
begränsningsnivån och tryck på
ENTER. Ju lägre värdet är desto
striktare är begränsningen.
Skärmbilden för att skriva in lösenord
visas.
Inställningar och justeringar
1
Parental Control
Password
OK
3
Ange ditt lösenord och tryck på
ENTER.
Så här spelar du upp en skiva med
barnlås aktivera
Sätt i skivan och tryck på N. Skärmbilden
för inskrivning av lösenordet visas. Mata
in ditt lösenord med hjälp av
sifferknapparna på fjärrkontrollen och
tryck på ENTER.
b
• När du spelar upp skivor som inte har
barnlåsfunktionen kan du inte begränsa
uppspelningen på spelaren.
• Beroende på vilken skiva som används kanske
du ombeds att ändra barnlåsnivån medan
skivan spelas. I detta fall anger du ditt lösenord
och ändrar sedan nivå. Om läget återuppta
uppspelning (Resume Play) avbryts, återtas
tidigare nivå.
21SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 22 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Övrig information
Felsökning
Om du får något av följande problem när
du använder spelaren, använd denna
felsökningsguide för att få hjälp att lösa
problemet innan du begär reparationer.
Om något problem skulle kvarstå, kontakta
din närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Spelaren startar inte.
, Kontrollera att nätadaptern är ordentligt
ansluten (sida 9).
, Kontrollera att det laddningsbara
batteriet är tillräckligt laddat (sida 9).
Svarta band visas i de övre och nedre
områdena när du spelar en 16:9-bild på
LCD-skärmen.
, Ställ in "16:9" för "TV Display" i
"General Setup" (sida 18).
Ljud
Inget ljud hörs.
, Spelaren är i pausläge eller i långsamt
uppspelningsläge.
, Spelaren står i läge för snabbspolning
framåt eller bakåt.
Ljudnivån är låg.
, Ljudnivån är låg på vissa DVD-skivor.
Ljudnivån kan förbättras om du ställer
"Audio DRC" i "Audio Setup" på "TV
Mode" (sida 19).
Funktion
Det laddningsbara batteriet kan inte
laddas.
, Du kan inte ladda det laddningsbara
batteriet när strömmen är påslagen. Ställ
in OPERATE-omkopplaren på "OFF"
(sida 9).
Ingenting händer när knappar och
trycks.
, HOLD-omkopplaren står i läget i pilens
riktning (sida 6).
Det går inte att spela upp skivan.
Bild
Ingen bild visas eller bildstörningar
förekommer.
, Skivan är smutsig eller felaktig (sida 26).
, Ljusstyrkan är inställd på lägsta möjliga
nivå. Justera LCD-skärmens ljusstyrka
(sida 17).
, När "USB" visas trycker du på INPUT
SELECT (sida 6).
Svarta punkter visas och röda, blå och
gröna punkter fortsätter visas på
LCD-skärmen.
, Detta är en normal egenskap hos en
LCD-skärm och inte något fel.
, Om skivan vänds visas meddelandet "No
Disc" eller "Cannot play this disc". Sätt i
skivan med uppspelningssidan vänd
nedåt (sida 12).
, Skivan är inte på plats förrän det klickar
(sida 12).
, En skiva som inte kan spelas sitter i.
Kontrollerar att regionskoden matchar
spelaren och att skivan har finaliserats
(sida 27).
, När "USB" visas trycker du på INPUT
SELECT (sida 6).
, Barnlås är aktiverat. Ändra inställningen
(sida 20).
, Det har bildats kondens inuti spelaren
(sida 25).
22SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 23 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
innehåller kopieringsskyddssignaler kan
en blå skärm visas i stället för bilderna.
Det kan ta en stund medan sökning efter
bilder som kan spelas utförs. (Endast för
spelare som inte kan spela upp bilder
som innehåller kopieringsskyddssignal.)
Spelaren startar och stoppar
uppspelningen av skivan automatiskt.
, Skivan innehåller en funktion för
automatisk uppspelning.
, När du spelar skivor som innehåller en
paussignal stoppas uppspelningen vid
paussignalen.
Skivan spelas inte upp från början.
Det tar tid att starta uppspelningen.
, Det kan ta tid att starta uppspelningen i
DVD-läge (VR-läge).
Uppspelningen låser sig.
, När uppspelningslagret för en DVD+R
DL/-R DL-skiva ändras, kan
uppspelningen låsa sig.
Undertexten försvinner.
, När du ändrar uppspelningshastigheten
eller hoppar över scener under
uppspelning kan undertexten försvinna
tillfälligt.
"
" visas.
, Uppspelning av filen stöds inte.
"Copyright lock" visas och skärmen blir
blå när man spelar en DVD-skiva
(VR-läge).
, Bilder som spelats in från digitala
sändningar etc. kan innehålla
kopieringsskyddssignaler, t.ex.
fullständigt kopieringsskydd, enkelt
kopieringsskydd och begränsningsfria
signaler. När man spelar upp bilder som
, Beroende på skivan kanske du inte kan
använda C/c på spelaren för skivmenyn.
Använd i så fall C/c på fjärrkontrollen.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Fjärrkontrollens batterier är svaga.
, Ta bort eventuella hinder mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
, Avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren är för långt.
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot
spelarens fjärrsensor.
, Fjärrsensorn utsätts för direkt solljus
eller stark belysning.
, När AUDIO/SUBTITLE/ANGLEknapparna inte fungerar, kan du välja och
styra från DVD-menyn.
Övrig information
, Upprepad uppspelning eller blandad
uppspelning är valt (sida 13).
, Spelaren har fortsatt spela upp efter ett
avbrott (sida 13).
, Spellistan för den skapade skivan spelas
automatiskt. För att spela originaltitlar
trycker du på TOP MENU och ställer in
"Original" (sida 7).
C/c fungerar inte vid menyvisning.
MP3-, JPEG- eller videofilen kan inte
spelas (sida 28).
,
,
,
,
,
Felaktigt filformat.
Filnamnstillägget är felaktigt.
Filen är skadad.
Filstorleken är för stor.
Om den valda filen inte stöds visas "Not
Support" och filen spelas inte upp.
, På grund av komprimeringstekniken som
används för DivX/MPEG-4-videofiler
kan det ta lite tid innan uppspelningen
startar.
Fil- eller albumnamn visas inte korrekt.
, Spelaren kan endast visa siffror och
bokstäver. Övriga tecken visas som " * "
(sida 28).
,Fortsättning följer
23SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 24 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Spelaren fungerar inte som den ska
eller strömmen stängs inte av.
Säkerhetsanvisningar
, När statisk elektricitet etc. får spelaren
att fungera onormalt, ska du stänga av
strömmen och låta den vara avstängd
under tio sekunder.
Säkerhet i trafiken
Uppkoppling
Ingen bild eller inget ljud avges från
den anslutna utrustningen.
, Sätt i anslutningskabeln igen ordentligt
(sida 11).
, Anslutningskabeln är skadad.
, Kontrollera inställningen för den
anslutna TV:n eller förstärkaren.
, När "USB" visas trycker du på INPUT
SELECT (sida 6).
USB
Spelaren identifierar inte en USB-enhet
som är ansluten till spelaren.
, Återanslut USB-enheten ordentligt
(sida 16).
, USB-enheten är skadad.
, Tryck på INPUT SELECT för att välja
"USB" (sida 16).
Använd inte bildskärmsenheten och
hörlurar under bilkörning, cykling eller när
du kör något annat motordrivet fordon. Det
kan orsaka trafikfara och är olagligt i en del
länder. Det är även potentiellt farligt att
spela med hög volym under promenad,
speciellt vid övergångsställen. Du bör vara
väldigt försiktig eller inte använda
spelaren alls vid potentiellt riskfyllda
situationer.
Om säkerhet
Om ett föremål eller vätska kommer in i
enheten, dra ur nätkontakten och få
spelaren kontrollerad av en auktoriserad
tekniker innan du använder den igen.
Om strömförsörjning
• Om du inte tänker använda spelaren
under en längre period, se till att koppla
bort den från elnätet. Dra i själva
kontakten, aldrig i nätkabeln, när du ska
koppla ur nätadaptern.
• Rör inte nätadaptern med våta händer.
Om du gör det kan det leda till stötar.
• Anslut inte nätadaptern till en.
resetransformator som kan generera
värme och orsaka fel.
Om temperaturhöjningar
Värme kan byggas upp inuti spelaren om
den laddas eller om den används under
lång tid. Detta är inte ett fel.
24SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 25 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Om placering
Om LCD-skärmen
• Placera inte spelaren i ett instängt
utrymme som en bokhylla eller liknande.
• Täck inte över spelarens ventilationshål
med tidningar, bordsdukar, gardiner etc.
Och placera inte spelaren på en mjuk yta,
till exempel en matta.
• Lämna inte spelaren och adaptern på
platser nära värmekällor eller där den kan
utsättas för direkt solljus, stora mängder
damm, sand, fukt, regn, mekaniska stötar
eller i en bil med stängda fönster.
• Placera inte spelaren så att den lutar. Den
är avsedd att placeras i horisontell
position på ett plant underlag.
• Förvara spelaren och skivorna på avstånd
från utrustning med starka magnetiska
fält, till exempel mikrovågsugnar eller
stora högtalare.
• Tappa inte enheten och utsätt den inte för
stötar. Placera inga tunga föremål på
spelaren och tillbehör.
• Även om den tillverkas med
högprecisionsteknik kan LCD-skärmen
ibland visa punkter med diverse färger.
Detta är inte ett fel.
• Placera eller tappa inte föremål på
LCD-ytan. Tryck inte heller med händer
eller armbågar.
• Skada inte LCD-ytan med ett verktyg
med skarpa kanter.
• Om du tar in spelaren direkt från en kall
plats till en varm eller placerar den i ett
fuktigt rum, kan kondens bildas på
linserna inuti spelaren. Om detta inträffar
kommer inte spelaren att fungera riktigt.
I detta fall ska du ta bort skivan och låt
spelaren stå under cirka en halv timme
tills fukten har avdunstat. Torka av fukt
från LCD-skärmens yta med en tygtrasa
etc. Slå på strömmen igen senare.
• Håll spelarens lins ren och vidrör den
inte. Om man rör vid linsen kan den
skadas och göra att spelaren inte fungerar
som den ska. Låt skivlocket vara stängt
förutom när du sätter i eller ta bort skivor.
• Stäng av strömmen innan du kopplar ur
nätadaptern eller bilbatteriadaptern. Om
du inte gör det kan det orsaka fel.
• I en del länder finns bestämmelser om
hur man avfallshanterar de batterier som
används i denna produkt. Rådfråga
lokala myndigheter.
• På grund av batteriets begränsade
livslängd minskar dess kapacitet gradvis
över tiden med upprepad användning.
Byt mot ett nytt batteri när det endast
klarar halva den normala tidsperioden.
• Batteriet kanske inte kan laddas till dess
fulla kapacitet när det laddas första
gången eller när det inte har använts
under en lång tid. Kapaciteten återställs
när batteriet har laddats och laddats ur
flera gånger.
Övrig information
Om användning
Om laddningsbara batteri
Om nätadaptern och bilbatteriadaptern
• Använd medföljande adaptrar för
spelaren eftersom andra adaptrar kan
orsaka felfunktion.
• Ta inte isär enheten och
baklängeskonstruera den inte.
• Vidrör inte metalldelarna eftersom det
kan orsaka en kortslutning och skada
adaptrarna, speciellt om de vidrörs med
andra metallföremål.
Varning avseende volyminställning
Höj inte volymen medan du lyssnar på ett
stycke med lågt ljud eller när inga
ljudsignaler finns. Om du gör det kan
högtalarna skadas om det senare kommer
ett avsnitt med hög ljudnivå.
,Fortsättning följer
25SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 26 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Om hörlurar
Om skivor
• Förhindra hörselskador: Undvik höga
volymer när du använder hörlurar.
Hörselexperter varnar för kontinuerligt,
högt och utdraget spelande. Om du
upplever att det ringer i öronen, minska
volymen eller sluta använda hörlurarna
• Visa hänsyn till andra: Håll volymen på
en lagom nivå. Detta gör att du hör ljud i
din omgivning och att du fortfarande kan
ta hänsyn till människorna i din närhet.
• Håll i skivans kanter så inte skivan får
fingeravtryck. Rör inte ytan.
Om rengöring
• Rengör höljet, panelen och kontrollerna
med en mjuk trasa som fuktats lätt med
ett milt rengöringsmedel. Använt inte
någon typ av skurduk, skurmedel eller
lösningar som alkohol eller bensen.
• Torka LCD-ytan lätt med en mjuk, torr
trasa. För att förhindra att den blir
smutsig ska du torka den regelbundet.
Torka inte LCD-ytan med en våt trasa.
Om det kommer in vatten kan det leda till
fel.
• Om bilden/ljudet är förvrängt kan linsen
täckas med smuts. Om detta inträffar ska
man använda en luftborste som finns att
köpa i handeln för att rengöra linsen.
Undvik att vidröra linsen direkt under
rengöring.
Om rengöring av skivor, skiv-/
linsrengörare
Använd inte rengöringsskivor eller skiv-/
linsrengörare (inklusive rengörare av våta
typen eller sprejtypen). Detta kan göra att
spelaren inte fungerar som den ska.
• Utsätt inte skivan för direkt solljus eller
värmekällor, t ex varmluftskanaler, eller
lämna den i en bil parkerad i direkt
solljus eftersom temperaturen kan stiga
avsevärt inuti bilen.
• Förvara skivan i dess fodral när du inte
spelar den.
• Rengör skivan med en rengöringsduk.
Torka av skivorna från mitten och utåt.
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, skiv-/linsrengörare eller
antistatiska sprejer avsedda för
LP-skivor.
• Om du har skrivit ut en skivetikett, låt
den torka innan du spelar upp skivan.
• Använd inte följande skivor:
– En skiva med en icke-standard form
(t ex ett kort eller ett hjärta).
– Skivor med en etikett eller tejp på dem.
– En skiva som har cellofantejp eller en
etikett på ytan.
26SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 27 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Media som kan spelas
Typ
Skivlogotyp
DVD
Symbol
Egenskaper
• Kommersiell DVD-skiva
• DVD+RW-skivor/
DVD+R-skivor/DVD+R
DL-skivor i +VR-läge
• DVD-RW-skivor/DVDR-skivor/DVD-R DLskivor i videoläge
Övrig information
DVD-RW-skivor/DVD-Rskivor/DVD-R DL-skivor i
VR-läge (Video Recording)
CD
• Musik CD-skivor
• CD-R-skivor/CD-RWskivor i musik CD-format
• VIDEO CD-skivor som
innehåller Super VCD
• CD-R-skivor/CD-RWskivor i video CD-format
eller Super VCD-format
DATA-skiva
eller USB
—
b
• Att observera beträffande inspelningsbara
media
Vissa inspelningsbara media kan inte spelas på
spelaren på grund av inspelningskvalitet eller
fysiskt skick för detta media, eller egenskaperna
för inspelningsenheten och
inspelningsprogramvaran.
Skivan kan inte spelas om den inte har
finaliserats korrekt. Mer information finns i
inspelningsenhetens bruksanvisning. Observera
att vissa uppspelningsfunktioner eventuellt inte
fungerar med vissa DVD+RW-/+R-/+R
DL-skivor även om de har finaliserats på rätt
sätt. Visa skivan med normal uppspelning i
detta fall.
DATA CD/DATA DVD
eller USB-enheter som
innehåller MP3-, JPEGeller videofiler.
• För spelare som inte kan spela bilder som
endast innehåller ett kopieringsskydd
Bilder i DVD (VR-läge)med CPRM*-skydd
kan inte spelas om de innehåller en
kopieringsskyddssignal. "Copyright lock"
visas.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) är en teknik för kodning som skyddar
bilders copyright.
,Fortsättning följer
27SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=left
CEK.fm
01GB01COV.book Page 28 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Att observera om MP3, JPEG
och videofiler
Följande filer kan spelas på den här
spelaren:
• MP3-filer med filnamnstillägget
".mp3"*1.
• JPEG-filer med filnamnstillägget".jpg"*2.
• JPEG-bildfiler som följer
bildfilsformatet DCF (Design rule for
Camera File system).
• DivX-videofiler med filnamnstilläggen
".avi" eller ".divx."
• MPEG-4-videofiler (enkel profil)med
filnamnstillägget".mp4"*3.
• DATA CD-skivor måste spelas in enligt
ISO 9660 Level 1, eller dess utökade
format, Joliet.
• DATA DVD-skivor måste spelas in
enligt UDF (Universal Disk Format).
*1 Filer i mp3PRO-format kan inte spelas.
*2 Filer med filnamnstillägget ".jpe" eller
".jpeg" kan spelas genom att
filnamnstillägget ändras till ".jpg."
*3 Filer med copyrightskydd (Digital Rights
Management) kan inte spelas upp. Filer i
MPEG-4 AVC-format kan inte spelas.
z
• Det kan ta tid att spela upp mappar i en
komplex hierarki. Skapa album enligt
följande:
– Antalet hierarkier på media får inte vara mer
än två.
– Antalet album på media måste vara 50 eller
färre.
– Antalet filer på ett album måste vara 100
eller färre.
– Det totala antalet album och filer i media
måste vara 800 eller färre.
• Spelaren spelar filen i ett album i den ordning
som media spelats in.
• Vissa DATA-skivor skapade i Packet Writeformat kan inte spelas.
• Vissa DATA-skivor som skapats med flera
sessioner kanske inte kan spelas.
• Vissa JPEG-filer kan inte spelas.
• Spelaren kan inte spela en JPEG-fil som är
större än 3 078 (bredd) × 2 048 (höjd) i normalt
läge, eller större än 2 000 (bredd) × 1 200 (höjd)
i progressiv JPEG. (Vissa progressiva
JPEG-filer kan inte visas även om storleken
är inom den angivna kapaciteten.)
• Vissa MPEG-4 videofiler kan inte spelas.
• Spelaren kan inte spela en kombination av två
eller flera DivX-/MPEG-4-videofiler.
• Spelaren kan inte spela en DivX/MPEG-4videofil större än 720 (bredd) × 576 (höjd)/
2 GB.
• Spelaren kan inte spela vissa DivX/MPEG-4
videofiler som är längre än 3 timmar.
• Beroende på DivX/MPEG-4 videofilen är
normal uppspelning eventuellt inte möjlig.
Bilden kan vara otydlig, uppspelningen är
eventuellt inte jämn eller så kan eventuellt
ljudet ha avbrott etc. Du rekommenderas att
skapa en fil med en lägre bithastighet. Om
ljudet fortfarande är störande, kontrollera
ljudformatet. (MP3 rekommenderas för DivX
videofiler, och MPEG-4 videofiler ska vara
AAC LC.) Observera att spelaren däremot inte
stöder WMA-formatet (Windows Media
Audio).
• Spelaren kan eventuellt inte spela upp
videofiler jämnt på DATA CD-skivor. Du
rekommenderas att spela upp med DATA
DVD-skivor.
• Namnen på filerna eller albumen visas
eventuellt inte helt om de är för långa.
Specialtecken visas som " *. "
• Spelaren kan endast visa namnet på den skiva
som spelas för tillfället. Alla album som är
placerade på den övre nivån visas som "/../."
• Uppspelningsinformation för vissa filer
kanske inte kan spelas upp korrekt.
b
• Spelaren spelar upp alla filer i tabellen ovan
även om filformatet skiljer sig. När den typen
av data spelas kan oljud uppstå som kan skada
högtalare.
28SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB09ADDmaster page=right
CEK.fm
01GB01COV.book Page 29 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Att observera beträffande
kommersiella skivor
Tekniska
specifikationer
Regionkoder
Det är systemet som används för att skydda
copyright. Regionskoden som visas på
DVD VIDEO-förpackningar är beroende
av i vilket område de sålts. DVD VIDEOskivor med märkningen "ALL" eller "2"
spelas på spelaren.
ALL
Vissa uppspelningsfunktioner på DVDoch VIDEO-CD-skivor kan vara
förinställda av programvarutillverkaren.
Eftersom denna spelare spelar upp DVDoch VIDEO-CD-skivor i enlighet med
skivinnehållet som programtillverkaren
konstruerat är vissa funktioner eventuellt
inte tillgängliga. Se även anvisningarna
som följde med DVD- och VIDEO-CDskivorna.
Om skivor
Denna produkt är utformad för att spela
upp skivor som följer CD-standarden
(Compact Disc). DualDiscs och vissa
musikskivor som kodats med
copyrightskyddstekniker följer inte CD
(Compact Disc)-standarden. Därför är
dessa skivor kanske inte kompatibla med
denna produkt.
Laser: Halvledarlaser
Signalformatsystem: PAL (NTSC)
Utgångar
VIDEO (videoutgång):
Miniuttag
AUDIO (ljudåtgång):
Stereo miniuttag
PHONES (hörlurar) A/B:
Stereo miniuttag
USB:
USB-uttag Typ A (För anslutning av
USB-minne)
Övrig information
Funktioner för uppspelning av DVD- och
VIDEO CD-skivor
System
Liquid Crystal Display
Panelstorlek (cirka): 18 cm/7 tum breda
(diagonal)
Drivsystem: TFT aktiv matris
Upplösning: 480 × 234 (fungerande pixlar: mer
än 99,99%)
Allmänt
Strömkrav:
DC 9,5 V (nätadapter/bilbatteriadapter)
DC 7,4 V (laddningsbart batteri)
Strömförbrukning (DVD VIDEO-uppspelning):
6,5 W (vid användning med hörlurar)
Dimensioner (cirka):
200 × 42,4 × 155 mm (bredd/höjd/djup)
inklusive utskjutande delar
Vikt (cirka): 860 g
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Driftsfuktighet: 25% till 80%
Nätadapter: 110-240 V AC, 50/60 Hz
Billbatteriadapter: 12 V DC
Medföljande tillbehör
Se sida 9.
Konstruktion och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande.
29SV
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB01COVI
master page=left
X.fm
01GB01COV.book Page 30 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
Index
Sifferuttryck
4:3 Letter Box 18
4:3 Pan Scan 18
16:9 18
R
Regionkoder 29
Repeat Play 13
Resume Play 13
S
A
Shuffle Play 13
Skivmeny 20
skärmsläckare 13, 19
Språkinställning 20
Audio DRC 19
T
B
TV Display 18
bildspel 16
U
C
CD 12, 27
Undertext 8, 20
USB 16
D
V
DATA 15, 27
DivX (videofil) 15, 28
DVD 12, 27
F
VIDEO CD-skiva 12, 27
Videofil (DivX/MPEG-4) 15, 28
Vinkelmarkering 7, 19
Visning av uppspelningsinformation 14
Felsökning 22
G
General Setup 18
I
Inställningar 18
J
JPEG 15, 28
L
Laddningstid och uppspelningstid 10
LCD Aspect 17
LCD Mode 17
Ljud 7, 20
Ljudinställning 19
Lösenord 20
M
Media som kan spelas 27
MP3 15, 28
MPEG-4 (videofil) 15, 28
O
OSD (On-Screen Display, skärmvisning) 20
P
Parental Control 20
PBC 13, 19
30GB
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB01COVI
master page=BLANK_R
X.fm
01GB01COV.book Page 31 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
master page=left
K:\Projects\SONY_SonyNordic\Jobb\2010\Dvd\MP03S406\Layout\SV\01GB10BCOCEK.fm
01GB01COV.book Page 32 Wednesday, May 12, 2010 6:21 PM
z
Du kan finde gode råd, tips og oplysninger om Sonys
produkter og tjenester ved at gå ind på:
www.sony-europe.com/myproduct/
Hyödyllisiä vihjeitä, vinkkejä ja tietoja Sony-tuotteista
ja palveluista on sivustolla
www.sony-europe.com/myproduct/
För användbara tips och information om Sonys
produkter och service, se vår hemsida:
www.sony-europe.com/myproduct/
4-169-964-21(1)
Sony Corporation Printed in China
DVP-FX750
4-169-964-21(1)
Download PDF

advertising