Sony AIR-SA20PK  Bruksanvisning
4-117-793-63(1)
Wireless
Audio System
Bruksanvisning_____________SE
Instrukcja obsługi___________PL
AIR-SA20PK
© 2008 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten
för regn eller fukt för att
undvika risk för brand eller
elstötar.
Täck inte för apparatens
ventilationsöppningar med tidningar,
bordsdukar, gardiner eller liknande,
eftersom det kan leda till brand. Ställ heller
aldrig brinnande föremål som t.ex. tända
stearinljus ovanpå apparaten.
Utsätt inte apparaten för droppande vätska
eller stänk, och ställ inte vätskefyllda
behållare som t.ex. blomvaser ovanpå
apparaten, eftersom det kan leda till brand
eller elstötar.
Strömmen till den här apparaten bryts
med hjälp av stickkontakten, så anslut
apparaten till ett lättåtkomligt vägguttag.
Om apparaten börjar bete sig konstigt på
något sätt så dra genast ut stickkontakten
ur vägguttaget.
Anläggningen är strömförande så länge
stickkontakten är isatt i vägguttaget, även
om strömbrytaren på själva anläggningen
är avstängd.
Installera inte anläggningen i ett slutet
utrymme som t.ex. i en bokhylla eller inuti
ett skåp.
Utsätt inte batterier eller apparater med
batterier isatta för alltför hög värme på
grund av direkt solljus, öppen eld, eller
liknande.
Märkplattan sitter på undersidan.
Gäller endast AIR-SA15R
Alltför högt ljudtryck från hörlurar kan
orsaka hörselskador.
SE
Att observera för kunden: följande
information gäller endast för
produkter som säljs i länder där EUdirektiv gäller.
Denna produkt är tillverkad av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad
representant för EMC och produktsäkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Tyskland. För
eventuella service- eller garantifrågor
hänvisar vi till adresserna som anges i de
separata service- och garantidokumenten.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen
och andra Europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget
anger att produkten inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället lämnas
in på uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter. Genom att
säkerställa att produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan
uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper
till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning
bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Relevanta tillbehör: Trådlös
sändaremottagare (EZW-RT10/EZWRT10A)
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU
och andra europiska
länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en kemisk
symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005%
kvicksilver eller 0,004% bly. Med att sörja
för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att
skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som
annars kunnat blivit orsakat av felaktig
avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt
batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker. För att
försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort batteriet
på ett säkert sätt. Lämna batteriet på
en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande
korrekt avfallshantering av denna produkt
eller batterier, vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation eller din
återförsäljare där du köpt produkten.
 ”S-AIR” och motsvarande logo är
varumärken för Sony Corporation.
 iPod är ett varumärke som tillhör
Apple Inc., registrerat i USA och andra
länder.
 Ordet ”Bluetooth” och motsvarande
logotyper tillhör Bluetooth SIG,
Inc. och används på licens av Sony
Corporation. Övriga varumärken
och produktnamn tillhör respektive
rättighetsinnehavare.
 Alla andra varumärken och
registrerade varumärken tillhör
sina respektive innehavare. I denna
bruksanvisning anges inte tecknen
och .
®
™
SE
SE
SE
Innehållsförteckning
Funktioner............................................... 6
Uppackning............................................ 7
Delar och kontroller............................. 8
Allra först
Anslutning av anläggningen..........16
S-AIR-anslutning..................................18
För att ställa klockan på
underenheterna..................................21
Övrigt
Felsökning.............................................32
Meddelanden på displayen.............36
Försiktighetsåtgärder........................36
Tekniska data........................................38
Kompatibla iPod-modeller..............40
Register...................................................41
Hur man använder
apparaten
Inställning av S-AIR-läget.................22
För att lyssna på iPod-musik via .
S-AIR-anslutning..................................23
För att lyssna på radio via S-AIRanslutning..............................................25
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet................................26
För att använda en separat A/Vkomponent...........................................27
För att ändra vad som visas på
displayen................................................28
Hur man använder
timerfunktionerna..............................29
För att stänga av underenheternas
fjärrstyrningsfunktion.......................31
För att ändra ljusstyrkan för
huvudenhetens belysning...............31
SE
Funktioner
AIR-SA20PK är en ”S-AIR”-kompatibel produkt som består av en S-AIR-huvudenhet av
typ AIR-SA15Ti och två S-AIR-underenheter av typ AIR-SA15R.
Genom att ansluta S-AIR-huvudenheten (kallas i fortsättningen enbart för
”huvudenheten”) till S-AIR-underenheterna (kallas i fortsättningen enbart för
”underenheterna”) med hjälp av ”S-AIR”-teknik går det att använda de olika enheterna
avskilt från varandra.
Du kan till exempel installera den ena underenheten i arbetsrummet och den andra
i sovrummet, och installera huvudenheten i vardagsrummet. Sedan kan du lyssna på
musik från huvudenheten i vardagsrummet genom att styra underenheterna.
Du kan även ansluta huvudenheten till en annan A/V-komponent som t.ex. en TV och
använda den för att spela upp ljud-, video- och fotomaterial i en iPod-spelare som är
ansluten till huvudenheten.
Arbetsrum
Sovrum
Underenhet
Underenhet
Vardagsrum
Huvudenhet och iPod-spelare
A/V-komponent
S-AIR (Sony Audio Interactive Radio frequency)
Numera är det vanligt med högkvalitetsmedia som DVD-skivor och digitala
sändningar.
För att garantera att de subtila nyanserna i sådana högkvalitetsmedia överförs utan
försämringar har Sony utvecklat en teknik vid namn ”S-AIR” för radioöverföring av
digitala ljudsignaler utan komprimering. Denna teknik används även i EZW-RT10/
EZW-RT10A.
Med denna teknik överförs digitala ljudsignaler utan komprimering i 2,4 GHzbandsområdet på ISM-bandet (för industri, vetenskap och medicin), som även
används för trådlösa nätverk och Bluetooth-applikationer.
SE
Uppackning
 Underenhet
Underenhet (AIR-SA15R) (2)
Kontrollera att alla följande delar fanns
med i förpackningen.
 Huvudenhet
Huvudenhet (AIR-SA15Ti) (1)
Trådlös sändaremottagare (EZWRT10 eller EZW-RT10A) (1)*
Trådlös sändaremottagare (EZWRT10 eller EZW-RT10A) (2)*
Fjärrkontroll (RM-ANU046) (2)
Fjärrkontroll (RM-ANU045) (1)
R03-batterier (storlek AAA) (4)*
R03-batterier (storlek AAA) (2)*
 Övrigt
FM-trådantenn (1)
Endera av följande två antenner medföljer.
eller
Bruksanvisning (detta häfte) (på
respektive språk)
Garanti (1)
* Både huvudenheten och underenheterna
använder samma sorters trådlösa
sändaremottagare och batterier.
AM-ramantenn (1)
iPod Dock-adaptrar
(1 uppsättning)
SE
Delar och kontroller
Huvudenhet (AIR-SA15Ti/Trådlös ljudsändare)
Frontpanel
Bakpanel
SE

POWER-indikator (18)
Lyser när huvudenheten är påslagen.

iPod-kontakt (17, 23, 27)
Placera en iPod-spelare på kontakten för
att lyssna på ljudmaterial som är lagrat i
iPod-spelaren.
Glöm inte att först ansluta en av de
medföljande iPod Dock-adaptrarna för
att kunna använda en iPod-spelare.
Se anvisningarna som medföljer iPod
Dock-adaptrarna för närmare detaljer
om hur de ska användas.
Delar och kontroller
Fjärrkontrollen för huvudenheten
(RM-ANU045)

S-AIR-indikator
Lyser när huvudenheten är påslagen
och den medföljande trådlösa
sändaremottagaren är isatt.

Huvudenheten: TUNING/SELECT
+/ (20, 23, 25, 26, 35)

ILLUMINATION (31)
Tryck för att ändra ljusstyrkan för
belysningen.
Tryck för att ställa in önskad station.
Tryck för att välja menypunkter.
Fjärrkontroll: TUNING +/ (25,
26)
Tryck för att ställa in önskad station.


BAND (25)
ENTER (20, 23, 26, 35)
Tryck för att välja radioband (FM eller
AM).

SYSTEM MENU (20, 23, 26, 35)
Tryck för att tända systemmenyn.
Tryck för att mata in inställningarna.

Belysning (31)
Ljusstyrkan går att ändra med hjälp av
ILLUMINATION-knappen .
Forts.

SE


Display (11)
Knappar för styrning av en iPodspelare
 (spelning/paus) (24)

Fjärrkontrollsensor

ANTENNA-uttag (16, 17)
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen.
/ (24)

Tryck för att hoppa till föregående/nästa
spår.
Håll knappen intryckt för att hitta ett
visst ställe i ett spår.
POWER-knapp (18, 32)
MENU (24)
Anslut den medföljande FMtrådantennen och AM-ramantennen.
Används för att slå på och stänga av
huvudenheten.

iPod AUDIO OUT L/R-uttag (27)
iPod VIDEO OUT-uttag (27)
Används för att ansluta en separat A/Vkomponent som t.ex. en TV.

S-AIR ID-omkopplare (17, 18)
Ställ in samma S-AIR ID-kod som för
underenheterna.

PAIRING-knapp (20)
Tryck för att återvända till föregående
meny.
Denna knapp fungerar i stort sett
likadant som menyknappen på en iPodspelare.
/ (24)
Tryck för att välja en menypunkt eller ett
spår som ska spelas.
ENTER (24)
Tryck för att utföra valt kommando eller
spela valt spår.

PARTY CH (23, 25, 27)
Tryck för att utföra hopparning.
Tryck för att välja ljudkälla när S-AIRläget är inställt på ”PARTY”.


EZW-RT10-fack (17)
Sätt i den medföljande trådlösa
sändaremottagaren här.
S-AIR MODE (23)
Tryck för att välja S-AIR-läge.

Lock till batterifacket (18)
10SE

Display
Delar och kontroller
PRESET +/ (27)
Tryck för att välja snabbvalsstation.

DISPLAY (23, 27, 28)
Tryck för att se information på displayen.

S-AIR-lägesindikator (23)

PAIRING-indikator (19)

Textinformation

Radiomottagningsläge (25)
Radiomottagning (25)
Forts.

11SE
Underenhet (AIR-SA15R/Trådlöst högtalarsystem)
Frontpanel
Bakpanel
12SE

 (spelning) (24, 30)
Tryck för att starta eller pausa
uppspelningen på iPod-spelaren som är
ansluten till huvudenheten.
 (paus) (24)
Tryck för att pausa eller starta
uppspelningen på iPod-spelaren som är
ansluten till huvudenheten.
/CANCEL (stopp/ångra) (24, 35)
Delar och kontroller
Fjärrkontrollen för underenheten
(RM-ANU046)
Tryck för att pausa uppspelningen
på iPod-spelaren som är ansluten till
huvudenheten.

/ (21, 24, 29)
Tryck för att hoppa till föregående/nästa
spår på iPod-spelaren som är ansluten till
huvudenheten.
Håll knappen intryckt för att hitta ett
visst ställe i ett spår på iPod-spelaren som
är ansluten till huvudenheten.

PRESET +/ (27)
 (strömbrytare) (18, 30, 35)
Tryck för att välja snabbvalsstation.
Tryck för att slå på respektive stänga av
underenheten.


Tryck för att se information från den
anslutna huvudenheten eller klockan på
displayen.
STANDBY-indikator (32)
Tänds när underenheten stängs av.

S-AIR CH (24, 26, 27)
Tryck för att välja S-AIR-kanalen för den
anslutna huvudenheten.
DISPLAY (28, 31, 35)

SLEEP (29)
Tryck för att ställa in insomningstimern.
Forts.

13SE


CLOCK TIMER/MENU (21, 29)
CLOCK TIMER/ENTER (21, 29, 31)
PAIRING-knapp (20)
Tryck för att ställa klockan och ställa in
väckningstimern.

VOLUME +/ (24, 29, 31)
Tryck för att justera volymen.

S-AIR-indikator (19)
Lyser när underenheten är ansluten till
huvudenheten.
Blinkar när underenheten inte är
ansluten till huvudenheten.

Fjärrkontrollsensor

Display (15)

-uttag (hörlursuttag)
Används för att koppla in ett par hörlurar
(medföljer ej).

S-AIR ID-omkopplare (17, 18)
Ställ in samma S-AIR ID-kod som på
huvudenheten.
14SE
Tryck för att utföra hopparning.

EZW-RT10-fack (17)
Sätt i den medföljande trådlösa
sändaremottagaren här.

Lock till batterifacket (18)
Display
Timerindikator (29)
Delar och kontroller


Textinformation

Trådlös signalstyrka
Visar S-AIR-signalstyrkan.

Spelning/paus

PAIRING-indikator (19)
15SE
Allra först
Anslutning av anläggningen
Huvudenhet
eller
Vägguttag
Underenhet
Vägguttag
 AM-ramantenn
 FM-trådantenn (Dra ut tråden horisontellt.)
 Den vita sidan för Nordamerika-modellen
 Den bruna sidan för övriga modeller
 Trådlös sändaremottagare
16SE
 Trådlös sändaremottagare
För att använda en iPod-spelare
Sätt först i en iPod Dock-adapter i iPodkontakten på huvudenheten.
Se anvisningarna som medföljer iPod
Dock-adaptrarna för närmare detaljer.
Allra först
Sätt i de medföljande trådlösa
sändaremottagarna (EZW-RT10 eller
EZW-RT10A) ordentligt i EZW-RT10facket på bakpanelen på respektive enhet.
Se till att -märket är vänt åt rätt håll
när du sätter i den medföljande trådlösa
sändaremottagaren (EZW-RT10 eller
EZW-RT10A). Annars finns det risk för
skador på apparaten.
Observera
Var noga med att stänga av huvudenheten
och underenheterna innan du sätter
i eller tar ut de medföljande trådlösa
sändaremottagarna (EZW-RT10 eller EZWRT10A). Annars finns det risk för skador på
apparaten.
Rör inte vid kontakterna på de medföljande
trådlösa sändaremottagarna (EZW-RT10
eller EZW-RT10A).
Stick aldrig in något annat än de medföljande
trådlösa sändaremottagarna (EZW-RT10
eller EZW-RT10A) i EZW-RT10-facken.
För att ta bort iPod Dock-adaptern lyfter
man upp den med nageln eller något platt
föremål med hjälp av hacket i adaptern.
Fack
 S-AIR ID-omkopplare
Ställ in samma S-AIR ID-kod på både
huvudenheten och underenheterna.
Se ”S-AIR-anslutning” (sidan 18) för
närmare detaljer om hur man ställer in
S-AIR ID-koden.
 FM/AM-antenner
Leta reda på ett ställa och en riktning
där mottagningen blir bra och sätt upp
antennerna där.
Håll undan antennerna från nätkabeln
för att undvika störningar.
 Nätanslutning
Sätt huvudenhetens nätkabel och
underenheternas nätsladdar i varsitt
vägguttag.
Forts.

17SE
För att använda fjärrkontrollen
Skjut av locket till batterifacket och sätt
i de två medföljande R03-batterierna
(storlek AAA) med -sidan först
och vända på det sätt som visas i
nedanstående figur.
Fjärrkontrollen för huvudenheten
(RM-ANU045)
S-AIR-anslutning
Anslutningen går att upprätta helt
enkelt genom att ställa in samma S-AIR
ID-kod på både huvudenheten och
underenheterna.
1 Kontrollera att de trådlösa
sändaremottagarna är
ordentligt isatta i huvudenheten
och underenheterna (sidan 17).
2 Slå på huvudenheten och
underenheterna.
Huvudenhet
Fjärrkontrollen för underenheterna
(RM-ANU046)
Ställ in POWER-omkopplaren på
bakpanelen på ”ON”.
Huvudenhetens POWER-indikator
tänds.
Underenheter
Tryck på .
3 Ställ in samma S-AIR ID-kod
på både huvudenheten och
underenheterna.
Att observera angående
fjärrkontrollen
Vid normal användning bör batterierna vara
i ungefär ett halvår.
Sätt aldrig i ett gammalt batteri tillsammans
med ett nytt, och blanda inte olika sorters
batterier.
Om fjärrkontrollen inte ska användas på
länge så ta ut batterierna för att undvika
risken för batteriläckage och frätskador.
18SE
Huvudenhet
Ställ in S-AIR ID-omkopplaren på
bakpanelen på önskad S-AIR ID-kod.
Underenheter
Ställ in S-AIR ID-omkopplaren på
bakpanelen på samma S-AIR ID-kod
som huvudenheten.
Tips
Fabriksinställningen för S-AIR ID-koden
är ”A”.
4 Kontrollera anslutningen.
Före hopparningen
Anslutningen upprättas med hjälp av
S-AIR ID-koden (exempel).
Din anläggning
Grannens
anläggning
Huvudenhet
ID A
Allra först
Så fort anslutningen mellan
huvudenheten och underenheterna
har upprättats tänds S-AIRindikatorerna på underenheterna
och ”LINKED” visas på displayen på
underenheterna i ungefär 2 sekunder.
För att identifiera
huvudenheten med en viss
underenhet (hopparning)
Anslutningen går lätt att upprätta genom
att ställa in samma S-AIR ID-kod för
både huvudenheten och underenheterna.
Om en granne råkar ha en S-AIRhuvudenhet med samma S-AIR ID-kod
som din S-AIR-huvudenhet finns
det dock risk att du hör ljudet från
grannens S-AIR-huvudenhet via ditt
högtalarsystem. För att undvika det kan
man identifiera huvudenheten med en
bestämd underenhet genom att utföra
hopparning.
ID A
ID A
Underenhet 
Underenhet 
Efter hopparningen
Anslutningen upprättas enbart mellan
den hopparade huvudenheten och
underenheten.
Din anläggning
Grannens
anläggning
Huvudenhet
ID A
ID A
ID A
Underenhet 
Underenhet 
Hopparning
Forts.

19SE
1 Placera underenheten och
huvudenheten som ska paras
ihop nära varandra.
Para ihop huvudenheten med en
underenhet i taget.
2 Kontrollera att huvudenheten
och underenheten är påslagna.
3 Kontrollera att huvudenheten
och underenheten är inställda
på samma S-AIR ID-kod.
4 Tryck in PAIRING-knapparna på
bakpanelen på huvudenheten
och underenheten med något
spetsigt föremål.
Medan hopparningen utförs ändras
det som visas på huvudenhetens och
underenhetens displayer på följande
sätt:
”PAIRING”  ”COMPLETE”
För att nollställa hopparningen
Ställ in huvudenheten och underenheten
på olika S-AIR ID-koder.
För att avbryta hopparningsprocessen
medan den pågår
Tryck in PAIRING-knappen igen.
För att para ihop huvudenheten med
flera underenheter
Upprepa steg 1 till 4.
Om S-AIR-anslutningen är dålig
Eftersom denna S-AIR-produkt använder
radiovågor med samma frekvens
(2,4 GHz) som andra trådlösa system,
t.ex. trådlösa nätverk eller Bluetoothapparater, finns det risk att det uppstår
interferens eller att överföringen blir
dålig om andra trådlösa system används
i närheten av huvudenheten eller
underenheterna.
I så fall kan det hända att anslutningen
blir bättre om man ändrar RF CHANGEinställningen (radiofrekvensen) på
huvudenheten.
1 Tryck på SYSTEM MENU på
huvudenheten.
2 Tryck upprepade gånger
på TUNING/SELECT +/
på huvudenheten tills ”RF
CHG” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER på
huvudenheten.
3 Tryck upprepade gånger
på TUNING/SELECT +/ på
huvudenheten för att välja
önskad inställning.
Standardinställningen är
understruken.
AUTO:
Låt detta läge vara inställt i
normala fall. Huvudenheten
ändrar automatiskt RF CHANGEinställningen till ”ON” eller ”OFF”.
ON:
Huvudenheten sänder ljud genom
att söka efter den bästa kanalen för
överföringen.
20SE
OFF:
Huvudenheten använder en fast kanal
för ljudöverföringen. Om du väljer
detta läge så ställ även in den S-AIR
ID-kod som ger bäst anslutning.
4 Tryck på ENTER på
huvudenheten för att lämna
systemmenyn.
För att ställa klockan
på underenheterna
1 Tryck på / för att slå på
apparaten.
Allra först
Använd knapparna på respektive enhet
för att ställa klockan.
2 Välj klockinställningsläget.
Tryck på CLOCK/TIMER MENU.
Om det nuvarande funktionsläget
visas på displayen så tryck upprepade
gånger på / för att välja
”CLOCK”, och tryck sedan på
CLOCK/TIMER ENTER.
3 Ställ klockan.
Tryck upprepade gånger på
/ för att ställa in timtalet,
och tryck sedan på CLOCK/TIMER
ENTER. Gör på samma sätt för att
ställa in minuttalet.
Observera
Klockinställningen försvinner om man drar
ut stickkontakten ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
21SE
Hur man använder apparaten
Inställning av S-AIR-läget
När flera underenheter är anslutna går det antingen att lyssna på olika ljudkällor på
varje underenhet (MULTI SOURCE-läget) eller att lyssna på samma ljudkälla på båda
underenheterna (PARTY-läget) genom att ställa in S-AIR-läget.
Använd huvudenheten för att ställa in S-AIR-läget.
 MULTI SOURCE-läge
Arbetsrum
Sovrum
iPod
Radio
Underenhet
Underenhet
Vardagsrum
Huvudenhet och iPod-spelare
 PARTY-läge
Arbetsrum
Sovrum
iPod
Underenhet
Underenhet
Vardagsrum
Huvudenhet och iPod-spelare
22SE
iPod
Tryck upprepade gånger på S-AIR
MODE på fjärrkontrollen tills
indikatorn för önskat S-AIR-läge
tänds på displayen.
Standardinställningen är understruken.
PARTY:
Ställ in det här läget för att lyssna på
samma ljudkälla på alla underenheterna.
För att ställa in S-AIR-läget på
systemmenyn
1 Tryck på SYSTEM MENU på
huvudenheten.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten tills
”MODE” tänds på displayen, och tryck
sedan på ENTER på huvudenheten.
Använd underenheterna för att lyssna
på musiken i en iPod-spelare som är
ansluten till huvudenheten.
Den anslutna iPod-spelaren går att styra
antingen från huvudenheten eller från
underenheterna.
Se bruksanvisningen till iPod-spelaren
angående hur den ska användas.
Från huvudenheten
1 Placera iPod-spelaren i iPod-
Hur man använder apparaten
MULTI SOURCE:
Ställ in det här läget för att lyssna på olika
ljudkällor på varje underenhet.
För att lyssna på
iPod-musik via S-AIRanslutning
kontakten på nedanstående
sätt.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten för att
välja ”MULTI” eller ”PARTY”, och tryck
sedan på ENTER på huvudenheten.
Valt S-AIR-läge visas på displayen.
För att kontrollera S-AIR-läget när
huvudenhetens display är släckt
Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen.
Observera
När man ändrar S-AIR-läget väljs
automatiskt iPod-kanalen för de anslutna
underenheterna.
Om huvudenheten är ansluten till en S-AIRunderenhet (t.ex. AIR-SA10) som inte är
kompatibel med MULTI SOURCE-läget, så
ställ in huvudenheten på PARTY-läget. Sedan
går det att välja S-AIR-kanal från S-AIRunderenheten.
Nu går det att lyssna på den anslutna
iPod-spelaren från underenheterna.
2 Välj iPod-kanalen.
När S-AIR-läget är inställt på
”PARTY”:
Tryck upprepade gånger på PARTY
CH på fjärrkontrollen tills ”iPod”
tänds på displayen.
När S-AIR-läget är inställt på
”MULTI SOURCE”:
iPod-kanalen aktiveras internt. Gå
vidare till steg 3.
Forts.

23SE
3 Starta uppspelningen.
Använd kontrollerna på iPodspelaren för att sätta igång musiken.
Det går även att styra iPod-spelaren
med hjälp av fjärrkontrollen (se ”För
att styra iPod-spelaren med hjälp av
huvudenheten”).
För att
Hitta ett visst
ställe i ett spår
Välja vald
punkt
Från underenheterna
1 Placera en iPod-spelare på iPodkontakten på huvudenheten.
2 Välj iPod-kanalen.
Gå tillbaka till
föregående
meny
Tryck upprepade gånger på S-AIR
CH tills ”iPod” tänds på displayen.
3 Starta uppspelningen.
Använd kontrollerna på iPodspelaren för att sätta igång musiken.
Det går även att styra iPod-spelaren
med hjälp av fjärrkontrollen (se ”För
att styra iPod-spelaren med hjälp av
underenheterna”).
För att styra iPod-spelaren med hjälp
av huvudenheten
Det går att styra iPod-spelaren med hjälp
av följande knappar på fjärrkontrollen.
För att
Starta
uppspelningen
Pausa
uppspelningen
Välja meny
eller spår som
ska spelas
Hoppa mellan
spåren
24SE
Tryck på
.
.
Tryck en gång till på
 för att återuppta
uppspelningen.
/. Det går att
bläddra uppåt och
nedåt på iPodmenyerna.
/.
Tryck på
Håll /
intryckt under
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
ENTER. Det går att
välja punkter på i
princip samma sätt
som med mittknappen
på iPod-spelaren.
MENU. Det går att gå
tillbaka till föregående
meny på i princip
samma sätt som med
menyknappen på
iPod-spelaren.
För att styra iPod-spelaren med hjälp
av underenheterna
Det går att styra iPod-spelaren med hjälp
av följande knappar på fjärrkontrollen
eller på underenheten.
För att
Starta
uppspelningen
Pausa
uppspelningen
Hoppa mellan
spåren
Hitta ett visst
ställe i ett spår
Justera
volymen
Tryck på
.
,  eller /
CANCEL.
Tryck på  eller
 för att återuppta
uppspelningen.
/.
Håll /
intryckt under
uppspelningens gång
och släpp sedan
knappen på önskat
ställe.
VOLUME +/.
För att använda huvudenheten som
batteriladdare
Observera
Håll iPod-spelaren i samma vinkel som iPodkontakten på huvudenheten när du sätter på
eller ta av den, och undvik att vrida till eller
skaka iPod-spelaren för att undvika skador
på kontakten.
Bär inte omkring huvudenheten med en
iPod-spelare isatt i kontakten. Det kan leda
till fel.
Stöd huvudenheten med ena handen när
du sätter på eller tar av iPod-spelaren, och
var försiktig så att du inte råkar trycka på
kontrollerna på iPod-spelaren av misstag.
Pausa uppspelningen innan du kopplar loss
iPod-spelaren.
Det går inte att justera volymen från
huvudenheten.
Volymnivån ändras inte även om man
justerar den på iPod-spelaren.
Huvudenheten är endast avsedd att användas
tillsammans med en iPod-spelare. Det går
inte att använda några andra sorters bärbara
musikspelare.
Beroende på vilken iPod-modell du använder
och hur den är inställd kan det hända att den
inte accepterar somliga kommandon från
huvudenheten eller underenheterna, eller att
fel manöver utförs.
Sony påtar sig inget ansvar ifall data som
är inspelade på en iPod-spelare skulle gå
förlorade eller skadas när iPod-spelaren
används tillsammans med denna S-AIRprodukt.
För att lyssna på radio
via S-AIR-anslutning
Från huvudenheten
1 Välj radiokanal.
När S-AIR-läget är inställt på
”PARTY”:
Tryck upprepade gånger på PARTY
CH på fjärrkontrollen tills ”FM” eller
”AM” tänds på displayen.
När S-AIR-läget är inställt på
”MULTI SOURCE”:
Radiokanalen aktiveras internt. Gå
vidare till steg 2.
2 Välj ”FM” eller ”AM”.
Hur man använder apparaten
Det går att använda huvudenheten som
batteriladdare för iPod-spelaren när
huvudenheten är påslagen.
Laddningen startar så fort iPodspelaren placeras på iPod-kontakten.
Laddningstillståndet visas på iPodspelarens display. Se iPod-spelarens
bruksanvisning för närmare detaljer.
Om du vill sluta ladda upp iPod-spelaren
så ta av den från kontakten eller stäng av
huvudenheten.
Tryck upprepade gånger på BAND.
3 Utför automatisk
stationsinställning.
Tryck in TUNING +/ på
fjärrkontrollen (eller TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten)
och håll knappen intryckt tills
frekvensindikeringen börjar ändras,
och släpp sedan knappen.
”AUTO” tänds på displayen.
Sökningen avbryts automatiskt så
fort en station har ställts in, och
”TUNED” och ”ST” (för FM-program
i stereo) tänds.
När en station som erbjuder
RDS-tjänster är inställd visas
stationsnamnet på displayen.
Forts.

25SE
Från underenheterna
När en radiostation är inställd på
huvudenheten går det att lyssna på den
stationen med hjälp av följande steg.
För att det ska gå att ställa in en
radiostation från underenheterna
måste den stationen först vara lagrad i
snabbvalsminnet (se ”För att lyssna på en
snabbvalsstation från underenheterna”
(sidan 27)).
1 Välj radiokanal.
Tryck upprepade gånger på S-AIR
CH tills ”TUNER” tänds på displayen.
2 Välj ”FM” eller ”AM”.
Tryck in S-AIR CH-knappen och
håll den intryckt tills ”FM” ändras till
”AM” eller tvärtom.
För att ställa in en station med svag
signal från huvudenheten
Om ”TUNED” inte tänds på displayen
och sökningen inte stannar, så tryck
upprepade gånger på TUNING +/
på fjärrkontrollen (eller på TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten) för att
ställa in önskad station.
Lagring av
radiostationer i
snabbvalsminnet
Du kan lagra dina favoritradiostationer
i minnet så att de sedan går att ställa
in direkt helt enkelt genom att välja
motsvarande snabbvalsnummer.
Använd huvudenheten för att lagra
radiostationer.
1 Ställ in önskad station.
Se ”För att lyssna på radio via S-AIRanslutning” (sidan 25).
2 Tryck på SYSTEM MENU på
huvudenheten.
3 Tryck upprepade gånger
på TUNING/SELECT +/ på
huvudenheten tills ”MEMORY”
tänds på displayen, och
tryck sedan på ENTER på
huvudenheten.
För att minska bruset för en svag FMstation i stereo på huvudenheten
1 Tryck på SYSTEM MENU på
huvudenheten.
2 Tryck upprepade gånger på TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten tills
”FM MODE” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER på
huvudenheten.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING/
26SE
SELECT +/ på huvudenheten
tills ”MONO” tänds på displayen,
och tryck sedan på ENTER på
huvudenheten.
Ljudet hörs då inte i stereo längre, men
mottagningen blir bättre.
Snabbvalsnummer
4 Tryck upprepade gånger
på TUNING/SELECT +/ på
huvudenheten för att välja
önskat snabbvalsnummer.
Om det redan finns en annan station
lagrad på valt nummer, raderas
den gamla stationen och den nya
stationen lagras i stället.
5 Tryck på ENTER på
huvudenheten.
6 Upprepa steg 1 till 5 för att lagra
ytterligare stationer.
För att lyssna på en snabbvalsstation
med hjälp av huvudenheten
Tryck upprepade gånger på PRESET +/.
För att lyssna på en snabbvalsstation
med hjälp av underenheterna
1 Lagra radiostationer i huvudenhetens
minne (se ”Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet” (sidan 26)).
2 Välj radiokanal.
Tryck upprepade gånger på S-AIR CH
tills ”TUNER” tänds på displayen.
3 Välj ”FM” eller ”AM”.
Tryck in S-AIR CH-knappen och
håll den intryckt tills ”FM” ändras till
”AM” eller tvärtom.
4 Tryck upprepade gånger på PRESET
+/ för att välja snabbvalsstation.
För att kontrollera stationens frekvens
Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen
till huvudenheten eller på DISPLAY på
underenheten medan stationsnamnet
visas. För att återvända till
stationsnamnsvisningen trycker man på
DISPLAY medan frekvensen visas.
Det som visas ändras på både
huvudenhetens och underenheternas
display när man trycker på DISPLAY
på huvudenheten eller någon av
underenheterna.
Det går att lyssna på ljud och titta på
bilder från den anslutna iPod-spelaren på
en separat A/V-komponent.
1 Anslut en separat A/V-
komponent (t.ex. en TV) till iPod
AUDIO OUT L/R-uttagen och/
eller iPod VIDEO OUT-uttaget på
huvudenheten med hjälp av en
ljudkabel respektive videokabel
som säljs separat.
2 Placera en iPod-spelare på iPodkontakten på huvudenheten.
Hur man använder apparaten
Det går att lagra upp till 20 FMstationer och 10 AM-stationer.
Snabbvalsstationerna hålls kvar
i minnet i ungefär ett halvt dygn
även om stickkontakten dras
ut ur vägguttaget eller det blir
strömavbrott.
För att använda
en separat A/Vkomponent
3 Starta uppspelningen på iPodspelaren.
Se ”För att lyssna på iPod-musik via
S-AIR-anslutning” (sidan 23).
Observera
 Radioljudet går inte att mata ut via iPod
AUDIO OUT L/R-uttagen.
Justera videoinställningarna på iPod-spelaren
till lämpliga inställningar för förhållandena
innan du börjar titta på video.
Tips
Även om man ändrar S-AIR-läget eller S-AIRkanalen med hjälp av PARTY CH, fortsätter
ljudet och/eller bilden från den anslutna
iPod-spelaren att matas ut via iPod AUDIO
OUT L/R-uttagen respektive iPod VIDEO
OUT-uttaget.
27SE
För att ändra vad som
visas på displayen
Från huvudenheten
För att se information på displayen
Tryck på DISPLAY på fjärrkontrollen.
För att släcka displayen på
underenheten
När underenheten är avstängd
visas klockan. Det går att
stänga av klockvisningen för
att minska effektförbrukningen
(strömbesparingsläget).
Tryck på DISPLAY på huvudenheten
medan klockan visas.
Tryck en gång till på samma knapp för att
tända klockan igen.
Observera
Från underenheterna
För att ändra vilken information
som ska visas på displayen medan
underenheten är påslagen
Tryck på DISPLAY på underenheten.
Varje gång man trycker på knappen
ändras det som visas på displayen i
följande ordning:
När underenheten är ansluten till
huvudenheten:
Information om den anslutna
huvudenheten1)  Den anslutna
huvudenhetens modellnamn2) 
Klocka2)  ...
När underenheten inte är ansluten
till huvudenheten:
”S-AIR”  ”UNLINKED”2)  Klocka2)
 ...
Beroende på vilken iPod-modell som
används går det att se upp till 16 tecken i
följande information, t.ex. under uppspelning
på iPod-spelaren.
 Spårnamn
 Artistnamn
 Albumnamn
 Förfluten speltid för spåret
Tecken som inte går att visa visas som ”_”.
När man lyssnar på radio visas frekvensen
eller stationsnamnet.
2)
Visas i ungefär 8 sekunder.
1)
28SE
Oavsett vilket S-AIR-läget som är valt, om
samma S-AIR-kanal är inställd på flera
underenheter och man ändrar displayen på en
av dem, ändras även displayen på alla de andra
underenheterna (endast när information om
den anslutna huvudenheten visas).
Hur man använder
timerfunktionerna
Insomningstimer:
Du kan somna in till musik. Denna
funktion går att använda även om
klockan inte är ställd.
Tryck upprepade gånger på SLEEP.
Observera
Även om timern är inställd matas det inte
ut något ljud från underenheterna om
uppspelningen på den anslutna huvudenheten
tar slut inom den inställda tidsperieoden eller
om kommunikationen med huvudenheten
avbryts.
Väckningstimern:
Du kan vakna till ljudet från den anslutna
huvudenheten vid en viss tid.
Kontrollera att klockan är ställd.
1 Tryck upprepade gånger på
VOLUME +/ för att justera
volymen med hjälp av
volymindikatorn på displayen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER MENU.
3 Tryck upprepade gånger på
/ för att välja ”TIMER”,
och tryck sedan på CLOCK/
TIMER ENTER.
sätta igång.
Tryck upprepade gånger på
/ för att ställa in timtalet,
och tryck sedan på CLOCK/TIMER
ENTER.
Minutsiffrorna börjar blinka. Gör på
samma sätt som ovan för att ställa in
minuttalet.
5 Gör på samma sätt som i steg
4 för att ställa in hur dags
apparaten ska stängas av igen.
6 Tryck upprepade gånger på
/ för att välja önskat
alternativ.
Standardinställningen är
understruken.
ALARM:
En larmsignal matas ut.
Hur man använder apparaten
Underenheterna har två
olika timerfunktioner. Om
väckningstimern används samtidigt
med insomningstimern, har
insomningstimern företräde.
Använd knapparna på huvudenheten för
att ställa in timrarna.
4 Ställ in hur dags apparaten ska
AUTO:
Ljudet från den anslutna
huvudenheten matas ut. I följande fall
hörs det dock en larmsignal i stället.
Om kommunikationen med
huvudenheten avbryts.
Om det inte matas ut något ljud
från huvudenheten eller ljudnivån
är för lågt inställd.
Om huvudenheten inte är redo
för uppspelning vid den inställda
starttiden. Observera att larmet
fortsätter att ljuda även om
huvudenheten blir redo efter det
att starttiden har passerats.
7 Tryck på CLOCK/TIMER ENTER.
Timerinställningarna visas på
displayen.
”ON TIME” tänds på displayen och
timsiffrorna blinkar.
Forts.

29SE
8 Om du valde ”ALARM” i steg 6 så
gå vidare till steg 9..
Om du valde ”AUTO” i steg
6 så gör klart ljudkällan på
huvudenheten.
iPod:
Välj det spår som ska spelas med
timern och ställ iPod-spelaren i
pausläge.
Radio:
Ställ in önskad station (se ”För
att lyssna på radio via S-AIRanslutning” (sidan 25) och ”Lagring
av radiostationer i snabbvalsminnet”
(sidan 26)).
9 Tryck på  för att stänga av
apparaten.
Underenheten slås på ungefär
45 sekunder innan den inställda
tidpunkten.
Om underenheten redan är påslagen
vid den inställda tidpunkten aktiveras
inte väckningstimern.
För att stänga av larmet
Tryck på vilken knapp som helst.
För att aktivera timern igen eller
kontrollera timerinställningarna
1 Tryck på CLOCK/TIMER MENU.
”SELECT” blinkar på displayen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER ENTER.
3 Tryck upprepade gånger på
/ för att välja ”TIMER”.
4 Tryck på CLOCK/TIMER ENTER.
För att stänga av timern
1 Tryck på CLOCK/TIMER MENU.
”SELECT” blinkar på displayen.
2 Tryck på CLOCK/TIMER ENTER.
3 Tryck upprepade gånger på
/ för att välja ”OFF”.
4 Tryck på CLOCK/TIMER ENTER.
För att ändra inställningarna
Börja om från steg 1.
Observera
Även om ”AUTO” är inställt i steg 6 och iPodspelaren är redo för att startas av timern, kan
det hända att timerspelningen inte startar och
iPod-spelaren går över i pausläge om det redan
spelas musik på iPod-spelaren från en annan
underenhet när timern sätter igång. Tryck i så
fall på  på underenheten.
Tips
Väckningstimerinställningen hålls kvar i
minnet ända tills den tas bort igen för hand.
30SE
För att stänga av
underenheternas
fjärrstyrningsfunktion
1 Tryck på  för att stänga av
apparaten.
2 Tryck upprepade gånger på
DISPLAY tills klockan visas på
displayen.
Tryck upprepade gånger på
ILLUMINATION.
Varje gång man trycker på knappen
ändras ljusstyrkan i följande ordning:
Ljus  Dämpad  Av
Hur man använder apparaten
När flera underenheter används
nära varandra kan det hända att alla
underenheterna svarar på samma signal
från fjärrkontrollen så att huvudenheten
inte fungerar som den ska. För att
undvika detta kan man stänga av
underenheternas fjärrstyrningsfunktion.
Använd knapparna på den underenhet
vars fjärrstyrningsfunktion ska stängas
av.
För att ändra
ljusstyrkan för
huvudenhetens
belysning
3 Håll CLOCK/TIMER ENTER
intryckt och tryck på .
”RMT OFF” tänds på displayen och
underenheten stängs av. Om du
försöker styra den underenheten
med fjärrkontrollen tänds ”RMT
OFF” på displayen och underenheten
svarar inte på signalerna från
fjärrkontrollen.
För att slå på fjärrstyrningsfunktionen
igen
Utför steg 1 och 3 ovan och kontrollera
att ”RMT ON” tänds på displayen.
Observera
 och VOLUME +/ på fjärrkontrollen
fungerar även när fjärrstyrningsfunktionen är
avstängd.
31SE
Övrigt
Felsökning
1 Kontrollera att huvudenhetens
nätkabel och underenheternas
nätsladdar är ordentligt anslutna.
2 Leta reda på problemet i
nedanstående checklista och
vidta motsvarande åtgärder.
Om du trots allt inte lyckas bli av
med problemet så kontakta närmaste
Sony-handlare.
Om du behöver lämna in dessa
produkter för reparation så var noga
med att ta med hela anläggningen
(huvudenheten, underenheterna och
de trådlösa sändaremottagarna).
Den här produkten är en
systemprodukt, vilket innebär att
hela anläggningen behövs för att
kunna avgöra vad det är som behöver
repareras.
Om ”PROTECT” tänds på
huvudenhetens display
Ställ in POWER-omkopplaren på
bakpanelen to ”OFF” för att stänga
av huvudenheten, och dra sedan ut
stickkontakten ur vägguttaget. Kontrollera
att inget visas på displayen, sätt i
stickkontakten i vägguttaget igen, och ställ
tillbaka POWER-omkopplaren på ”ON”
för att slå på huvudenheten. Om du trots
allt inte lyckas bli av med problemet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Om STANDBY-indikatorn på
underenheten blinkar
32SE
Dra genast ut stickkontakten ur
vägguttaget och kontrollera om
det finns någonting som blockerar
ventilationshålen på baksidan av
underenheten.
Vänta tills STANDBY-indikatorn slutat
blinka, och sätt sedan i stickkontakten
och slå på apparaten igen. Om du trots
allt inte lyckas bli av med problemet så
kontakta närmaste Sony-handlare.
Allmänt
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Flytta undan alla eventuella
hinder mellan fjärrkontrollen och
fjärrkontrollsensorn, och se till att inga
lysrör lyser rakt på huvudenheten eller
underenheterna.
Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn.
Använd fjärrkontrollen närmare
huvudenheten eller underenheterna.
Underenhetens fjärrstyrningsfunktion
är avstängd. Slå på
fjärrstyrningsfunktionen (sidan 31).
Kontrollera att du använder
huvudenhetens fjärrkontroll
för att styra huvudenheten och
underenhetens fjärrkontroll för att
styra underenheten.
S-AIR-indikatorerna på
huvudenheten och underenheterna
är släckta.
Kontrollera att stickkontakterna är
ordentligt isatta i vägguttagen och att
huvudenheten och underenheterna är
påslagna.
Kontrollera att de medföljande trådlösa
sändaremottagarna är ordentligt isatta
i huvudenheten och underenheterna
(sidan 17).
Det går inte att att ansluta
huvudenheten och underenheterna.
(S-AIR-indikatorn på huvudenheten
är släckt och/eller S-AIR-indikatorn
på underenheten blinkat.)
Kontrollera att de medföljande trådlösa
sändaremottagarna är ordentligt isatta
i huvudenheten och underenheterna
(sidan 17).
S-AIR-kanalen ändras inte.
Kontrollera att huvudenheten och
underenheterna är rätt anslutna.
Om du använder en S-AIR-underenhet
som säljs separat (t.ex. AIR-SA10)
som inte är kompatibel med
MULTI SOURCE-läget, så ställ in
huvudenheten på PARTY-läget.
Det hörs inget ljud.
Om du använder ytterligare en S‑AIRhuvudenhet så placera den minst
8 meter ifrån den här huvudenheten.
Kontrollera att huvudenheten och
underenheterna är inställda på samma
S-AIR ID-kod.
Kontrollera hopparningsinställningen.
Placera huvudenheten och
underenheterna närmare varandra.
Sluta använda apparater som alstrar
elekotromagnetisk energi, som t.ex.
mikrovågsugnar.
Placera huvudenheten och
underenheterna på tillräckligt avstånd
från andra trådlösa apparater.
Sluta använda eventuella andra
trådlösa apparater.
Ändra S-AIR ID-kodsinställningen för
huvudenheten och underenheterna.
Stäng av huvudenheten och
underenheterna och slå sedan på dem
igen.
Kontrollera att stickkontakterna är
ordentligt isatta i vägguttagen och att
huvudenheten och underenheterna är
påslagna.
Höj volymen på underenheterna.
Kontrollera att inga hörlurar är
anslutna till -uttaget (hörlursuttaget)
på underenhetens bakpanel.
Ändra RF CHANGE-inställningen på
huvudenheten (sidan 20).
Övrigt
Om du använder ytterligare en S‑AIRhuvudenhet så placera den minst
8 meter ifrån den här huvudenheten.
Kontrollera att huvudenheten och
underenheterna är inställda på samma
S-AIR ID-kod.
Huvudenheten är hopparad med en
annan S-AIR-underenhet. Para ihop
huvudenheten med den underenhet
som ska användas.
Huvudenheten är hopparad med en
annan S-AIR-underenhet. Upphäv
hopparningen.
Placera huvudenheten och
underenheterna på tillräckligt avstånd
från andra trådlösa apparater.
Sluta använda eventuella andra
trådlösa apparater.
Huvudenheten eller underenheten
är avstängd. Kontrollera att
stickkontakterna är ordentligt isatta i
vägguttagen och att huvudenheten och
underenheterna är påslagna.
Det är störningar eller hack i ljudet.
Om du använder ytterligare en S‑AIRhuvudenhet så placera den minst
8 meter ifrån den här huvudenheten.
Placera huvudenheten och
underenheterna närmare varandra.
Sluta använda eventuella andra
apparater som alstrar elektromagnetisk
energi, som t.ex. mikrovågsugnar.
Placera huvudenheten och
underenheterna på tillräckligt avstånd
från andra trådlösa apparater.
Sluta använda eventuella andra
trådlösa apparater.
Ändra S-AIR ID-kodsinställningen för
huvudenheten och underenheterna.
Lägg inte en mobiltelefon i närheten av
huvudenheten eller underenheterna,
eftersom det kan leda till störningar.
Ändra RF CHANGE-inställningen på
huvudenheten (sidan 20).
Forts.

33SE
iPod
Det hörs inget ljud.
Kontrollera att iPod-spelaren är
ordentligt ansluten.
Kontrollera att musik spelas på iPodspelaren.
Justera volymen på underenheterna.
Updatera iPod-spelaren till den senaste
mjukvaruversionen.
iPod-spelaren går inte att styra från
huvudenheten eller underenheterna.
Kontrollera att iPod-spelaren är rätt
ansluten till huvudenheten och att
huvudenheten och underenheterna är
rätt anslutna.
Beroende på iPod-modellen och dess
inställningar kan det hända att det
inte går att styra iPod-spelaren från
huvudenheten eller underenheterna.
Updatera iPod-spelaren till den senaste
mjukvaruversionen.
Ljudet är förvrängt.
Skruva ner volymen för
underenheterna.
Ställ in iPod-spelarens ”EQ”inställning på ”Off ” eller ”Flat”.
iPod-spelaren går inte att ladda upp.
Kontrollera att iPod-spelaren är
ordentligt ansluten.
Kontrollera att huvudenhetens
stickkontakt är ordentligt isatt i
vägguttaget och att huvudenheten är
påslagen.
34SE
Det går inte att läsa in
spårinformation från iPod-spelaren.
Beroende på den iPod-modell som
används och dess inställningar kan
det hända att det inte går att läsa in
spårinformation ordentligt under
uppspelningens gång.
Underenheternas displayer kan bara
visa upp till 16 tecken.
Kontrollera att spårinformation finns
inmatad på iPod-spelaren.
Video/fotobilder från den anslutna
iPod-spelaren visas inte på TVskärmen.
Kontrollera att A/V-komponenten är
rätt ansluten.
Ställ in TV-ingången på den ingång
som huvudenheten är ansluten till.
Kontrollera att iPod-spelarens TVutmatningsfunktion är påslagen (se
bruksanvisningen till iPod-spelaren).
Kontrollera att iPod-spelaren är
kompatibel med videoutmatning (se
bruksanvisningen till iPod-spelaren).
Radio
Det brummar eller brusar kraftigt,
eller det går inte att ställa in några
stationer. (”TUNED” eller ”ST” blinkar
på huvudenhetens display.)
Anslut antennerna ordentligt.
Leta reda på ett ställe och en riktning
där mottagningen blir bättre och sätt
upp antennerna där i stället.
Håll undan antennerna från nätkabeln
för att undvika störningar.
Anslut en utomhusantenn som finns i
handeln.
Om den medföljande AM-antennen
har lossnat från plaststället så kontakta
närmaste Sony-handlare.
Stäng av annan elutrustning i närheten.
För att återställa huvudenheten till
fabriksinställningarna
För att återställa underenheten till
fabriksinställningarna
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
1 Dra ut stickkontakten ur vägguttaget
2 Tryck på SYSTEM MENU på
2 Tryck in /CANCEL, DISPLAY och
Om huvudenheten trots allt inte
fungerar som den ska så återställ den till
fabriksinställningarna.
och sätt i den igen, och slå sedan på
huvudenheten.
3 Tryck upprepade gånger på TUNING/
SELECT +/ på huvudenheten tills
”RESET” tänds på displayen, och tryck
sedan på ENTER på huvudenheten.
”RESET OK” tänds på displayen.
och sätt i den igen, och slå sedan på
apparaten.
 på huvudenheten samtidigt.
Alla inställningar som du själv gjort,
inklusive timern, klockan osv., raderas.
Övrigt
huvudenheten.
Om underenheten trots allt inte
fungerar som den ska så återställ den till
fabriksinställningarna.
4 Tryck på ENTER på huvudenheten
igen för att bekräfta återställningen.
Alla inställningar som du själv gjort,
t.ex. snabbvalsstationerna, raderas ur
minnet.
35SE
Meddelanden på
displayen
CANCEL : Tiden ute för hopparning.
COMPLETE : Hopparningen färdig.
ID A : S-AIR ID-koden är inställd på ”A”.
ID B : S-AIR ID-koden är inställd på ”B”.
ID C : S-AIR ID-koden är inställd på ”C”.
LINKED* : Underenheten är ansluten till
huvudenheten.
PAIRING : Hopparning pågår.
RMT OFF* : Underenheterna svarar
inte på signaler från fjärrkontrollen
eftersom fjärrstyrningsfunktionen är
inställd på ”RMT OFF”.
S-AIR* : Detta meddelande visas från
det att underenheten slås på till det att
anslutningen till huvudenheten har
upprättats.
TIME NG* : Väckningstimerns startoch sluttider är inställda på samma
klockslag.
UNLINKED* : Anslutningen till
huvudenheten har avbrutits.
* Visas bara på underenheterna.
36SE
Försiktighetsåtgärder
Att observera vid användning av
denna S-AIR-produkt
Eftersom S-AIR-produkten överför
ljud med hjälp av radiovågor kan det
uppstå hack i ljudet om radiovågorna
blockeras. Det beror på radiovågornas
egenskaper och inte på något fel.
Eftersom S-AIR-produkten överför
ljud med hjälp av radiovågor kan andra
apparater som alstrar elektromagnetisk
energi, t.ex. mikrovågsugnar, orsaka
störningar i ljudöverföringen.
Eftersom S-AIR-produkten använder
radiovågor på ett frekvensband som
även används av andra trådlösa system,
t.ex. trådlösa nätverk och Bluetoothapparater, finns det risk för dålig
överföring. Vidta i så fall följande
åtgärder:
Installera inte S-AIR-produkten i
närheten av andra trådlösa system.
Undvik att använda S-AIR-produkten
samtidigt med andra trådlösa system.
Överföringsavståndet varierar beroende
på användningsförhållandena. Leta
reda på ett ställe där överföringen
mellan huvudenheten och
underenheterna fungerar så bra som
möjligt, och installera huvudenheten
och underenheterna där.
Angående högtalarsystemet*
Det här högtalarsystemet är inte
magnetiskt avskärmat, vilket innebär att
det finns risk för störningar i bilden på
TV-apparater i närheten. Om det skulle
inträffa så stäng av TV:n, vänta i 15 - 30
minuter, och slå sedan på den igen.
Om det inte hjälper så flytta apparaten
längre bort från TV:n.
* Gäller endast underenheterna.
Rengöring av höljet
Rengör höljet med en mjuk torr
duk. Använd aldrig någon form
av skursvampar, skurpulver eller
lösningsmedel som thinner, sprit eller
bensin.
Övrigt
För säkerhets skull
Dra ut stickkontakterna ur vägguttagen
om huvudenheten och underenheterna
inte ska användas på länge. Håll alltid
i stickkontakten när du kopplar loss
nätkabeln och nätsladdarna. Dra aldrig
i själva sladden.
Om det skulle råka komma in något
föremål eller vätska i huvudenheten
eller underenheterna, så dra ut
stickkontakterna ur vägguttagen
och låt kvalificerad personal se över
apparaterna innan de används igen.
Huvudenhetens nätkabel och
underenheternas nätsladdar får
bara bytas av en kvalificerad
serviceverkstad.
Angående placeringen
Ställ inte huvudenheten eller
underenheterna på lutande ytor,
platser där det blir väldigt varmt,
kallt, dammigt eller fuktigt, platser
med dålig ventilation, eller platser där
apparaterna utsätts för vibrationer,
direkt solljus eller annan stark
belysning.
Var försiktig med att ställa
huvudenheten eller underenheterna på
ytor som är specialhandlade (med t.ex.
vax, olja eller polish) eftersom det kan
leda till fläckar på ytan.
Angående värmebildning
Att huvudenheten och underenheterna
blir varma när de används är normalt
och inget att oroa sig för.
Undvik att röra vid höljet om
apparaten har använts länge i ett sträck,
eftersom det då finns risk att höljet
blivit väldigt varmt.*
Täck inte för ventilationshålen.*
* Gäller endast underenheterna.
37SE
Tekniska data
Huvudenhet (AIR-SA15Ti)
Utgång
AUDIO OUT:
Spänning 775 mV, impedans 47 kohm
VIDEO OUT:
Max utnivå 1 Vtt, obalanserat, negativ
synk, belastningsimpedans 75 ohm
(för kompositvideoutgången)
Trådlös sändaremottagare
(EZW‑RT10/EZW-RT10A)
Kommunikationssystem:
S-AIR-specifikationer version 1.0
Frekvensband:
2,4000 GHz  2,4835 GHz
Moduleringsmetod:
DSSS
Strömförsörjning:
3,3 V likström, 350 mA
Yttermått (b/h/d):
50 × 13 × 60 mm
Vikt:
24 g
38SE
Radiodelen
FM-stereo-, FM/AMsuperheterodynmottagare
FM-radiodelen:
Stationsomfång:
87,5  108,0 MHz (steg om 50 kHz)
Antenn:
FM-trådantenn
Antennuttag:
75 ohm, obalanserat
Mellanfrekvens:
10,7 MHz
AM-radiodelen:
Stationsomfång:
531  1 602 kHz (steg om 9 kHz)
Antenn:
AM-ramantenn, uttag för extern
antenn
Mellanfrekvens:
450 kHz
Allmänt
Strömförsörjning:
230 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:
15 W
Yttermått (b/h/d) (exklusive nätdel):
Ca. 295 × 43 × 110 mm
Vikt (inklusive nätdel):
Ca. 1,1 kg
Underenhet (AIR-SA15R)
Förstärkardel
Uteffekt (DIN, märkeffekt):
3 + 3 W (3 ohm vid 1 kHz, DIN)
Kontinuerlig uteffekt (RMS, referensvärde):
4 + 4 W (3 ohm vid 1 kHz, 10% THD)
Utgång
 (stereo-miniuttag):
För hörlurar med en impedans på
minst 8 ohm
Högtalarsystem:
Fullbands, basreflextyp
Högtalarelement:
65 mm, kontyp (2)
Märkimpedans:
3 ohm
Kommunikationssystem:
S-AIR-specifikationer version 1.0
Frekvensband:
2,4000 GHz  2,4835 GHz
Moduleringsmetod:
DSSS
Strömförsörjning:
3,3 V likström, 350 mA
Yttermått (b/h/d):
50 × 13 × 60 mm
Vikt:
24 g
Allmänt
Strömförsörjning:
230 V växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning:
15 W
Effektförbrukning i standbyläge:
Max. 1 W
Yttermått (b/h/d):
Vikt:
Övrigt
Högtalare
Trådlös sändaremottagare
(EZW‑RT10/EZW-RT10A)
Ca. 300 × 136 × 115 mm
Ca. 2,2 kg
Rätt till ändringar förbehålles.
Halogenflammande medel har inte använts i
vissa tryckta kretskort.
39SE
Kompatibla iPod-modeller
Följande iPod-modeller går att använda tillsammans med den här huvudenheten.
Uppdatera iPod-spelaren med den senaste mjukvaruversionen innan du använder den.
iPod touch, 2:a
generationen
iPod classic
iPod, 4:e
generationen
(färgskärm)
40SE
iPod nano, 4:e
generationen (video)
iPod nano, 2:a
generationen
(aluminium)
iPod, 4:e
generationen
iPod touch, 1:a
generationen
iPod nano, 3:e
generationen (video)
iPod, 5:e
generationen (video)
iPod nano, 1:a
generationen
iPod mini
Register
A
R
Anslutning av andra
komponenter 27
Antenner 17
Återställning 35
Automatisk
stationsinställning 25
Radio 25
RF CHANGE 20
Batterier 18
Belysning 31
F
Felsökning 32
Fjärrkontroll 9, 13, 31
H
Hopparning 19
Huvudenhet 8
S-AIR 6
S-AIR-anslutning 18
S-AIR-läge 22
S-AIR ID 17, 18
Strömbesparingsläge 28
T
Övrigt
B
S
Timer
Insomningstimer 29
Väckningstimer 29
Trådlös sändaremottagare 17
U
Underenhet 12
I
Installation 6
iPod
Lyssna 23
Styrning 24
Uppladdning 25
iPod AUDIO OUT L/R 27
iPod Dock-adaptrar 17
iPod VIDEO OUT 27
K
Klocka 21
Kompatibla iPod-modeller 40
L
Lagring av radiostationer i
snabbvalsminnet 26
Larm 29
M
MULTI SOURCE-läge 22
P
PARTY-läge 22
41SE
OSTRZEŻENIE
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru
lub porażenia prądem, chroń
ten aparat przed deszczem i
wilgocią.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru, nie
zakrywaj otworów wentylacyjnych
aparatu gazetami, serwetkami, zasłonami
itp. Nie stawiaj także na aparacie źródeł
nieosłoniętego ognia, na przykład
zapalonych świec.
Aby zmniejszyć ryzyko pożaru lub
porażenia prądem, nie narażaj tego
aparatu na zamoczenie lub ochlapanie i nie
stawiaj na aparacie naczyń wypełnionych
płynem, takich jak wazony.
Ponieważ główna wtyczka służy do
odłączenia urządzenia od źródła prądu,
podłącz urządzenie do łatwo dostępnego
gniazda zasilania. Jeżeli zauważysz
jakiekolwiek nieprawidłowości w pracy
urządzenia, natychmiast odłącz główną
wtyczkę od gniazda zasilania.
Urządzenie nie jest odłączone od źródła
prądu dopóki jest podłączone do gniazdka
ściennego, nawet jeżeli samo urządzenie
jest wyłączone.
Nie ustawiaj urządzenia w zamkniętej
przestrzeni, takiej jak biblioteczka lub
wbudowana szafka.
Nie narażaj baterii ani urządzenia,
w którym znajdują się baterie na
oddziaływanie nadmiernie wysokiej
temperatury, której źródłem jest światło
słoneczne, ogień itp.
Tabliczka znamionowa znajduje się na
spodzie obudowy.
Tylko AIR-SA15R
Nadmierne ciśnienie fal dźwiękowych
w słuchawkach może być przyczyną
pogorszenia słuchu.
PL
Uwaga przeznaczona dla klientów:
poniższe informacje dotyczą
tylko sprzętu znajdującego się w
sprzedaży w krajach stosujących
dyrektywy UE.
Producentem tego produktu jest Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku,
Tokio, 108-0075 Japonia.
Autoryzowanym przedstawicielem
w sprawach kompatybilności
elektromagnetycznej (EMC) i
bezpieczeństwa produktu jest Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse
61, 70327 Stuttgart, Niemcy.
W sprawach związanych z serwisem lub
gwarancją, należy korzystać z adresów
podanych w osobnych dokumentach
dotyczących serwisu lub gwarancji.
Pozbycie się zużytego
sprzętu
(stosowane w krajach
Unii Europejskiej
i w pozostałych
krajach europejskich
stosujących własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na produkcie lub jego
opakowaniu oznacza, że produkt nie
może być traktowany jako odpad
komunalny, lecz powinno się go
dostarczyć do odpowiedniego punktu
zbiórki sprzętu elektrycznego i
elektronicznego, w celu recyklingu.
Odpowiednie zadysponowanie zużytego
produktu zapobiega potencjalnym
negatywnym wpływom na środowisko
oraz zdrowie ludzi, jakie mogłyby
wystąpić w przypadku niewłaściwego
zagospodarowania odpadów. Recykling
materiałów pomoże w ochronie
środowiska naturalnego. W celu uzyskania
bardziej szczegółowych informacji na
temat recyklingu tego produktu, należy
skontaktować się z lokalną jednostką
samorządu terytorialnego, ze służbami
zagospodarowywania odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
Stosowane akcesoria: Bezprzewodowy
nadajnik/odbiornik (EZW-RT10/EZWRT10A)
Pozbywanie się
zużytych baterii
(stosowane
w krajach Unii
Europejskiej
i w pozostałych
krajach europejskich
mających własne
systemy zbiórki)
Ten symbol na baterii lub na jej
opakowaniu oznacza, że bateria nie może
być traktowana jako odpad komunalny.
Symbol ten, dla pewnych baterii może
być stosowany w kombinacji z symbolem
chemicznym. Symbole chemiczne rtęci
(Hg) lub ołowiu (Pb) są dodawane,
jeśli bateria zawiera więcej niż 0,0005%
rtęci lub 0,004% ołowiu. Odpowiednio
gospodarując zużytymi bateriami, możesz
zapobiec potencjalnym negatywnym
wpływom na środowisko oraz zdrowie
ludzi, jakie mogłyby wystąpić w przypadku
niewłaściwego obchodzenia się z tymi
odpadami. Recykling baterii pomoże
chronić środowisko naturalne.
W przypadku produktów, w których ze
względu na bezpieczeństwo, poprawne
działanie lub integralność danych
wymagane jest stałe podłączenie do
baterii, wymianę zużytej baterii należy
zlecić wyłącznie wykwalifikowanemu
personelowi stacji serwisowej. Aby
mieć pewność, że bateria znajdująca
się w zużytym sprzęcie elektrycznym
i elektronicznym będzie właściwie
zagospodarowana, należy dostarczyć
sprzęt do odpowiedniego punktu zbiórki.
W odniesieniu do wszystkich pozostałych
zużytych baterii, prosimy o zapoznanie się
z rozdziałem instrukcji obsługi produktu
o bezpiecznym demontażu baterii. Zużytą
baterię należy dostarczyć do właściwego
punktu zbiórki.
W celu uzyskania bardziej szczegółowych
informacji na temat zbiórki i recyklingu
baterii należy skontaktować się z lokalną
jednostką samorządu terytorialnego,
ze służbami zajmującymi się
zagospodarowywaniem odpadów lub ze
sklepem, w którym zakupiony został ten
produkt.
 „S-AIR” i jego znak firmowy
są znakami handlowymi Sony
Corporation.
 iPod jest znakiem towarowym firmy
Apple Inc., zastrzeżonym w Stanach
Zjednoczonych i innych krajach.
 Znak słowny Bluetooth oraz logo
są własnością Bluetooth SIG, Inc.
i każde użycie tych znaków przez
Sony Corporation odbywa się w
ramach udzielonej licencji. Inne znaki
handlowe i nazwy handlowe należą do
ich właścicieli.
 Pozostałe znaki towarowe i zastrzeżone
znaki towarowe są własnością
odpowiednich podmiotów. W
niniejszej instrukcji nie używa się
znaków i .
™ ®
PL
PL
PL
Spis treści
Funkcje...................................................... 6
Zawartość opakowania....................... 7
Objaśnienie części i regulatorów.... 8
Czynności wstępne
Podłączenia systemu.........................16
Nawiązanie łączności S-AIR.............18
Nastawianie zegara urządzeń
podporządkowanych........................21
Inne
Rozwiązywanie problemów............32
Komunikaty...........................................36
Środki ostrożności..............................36
Dane techniczne.................................38
Obsługiwane modele urządzenia
iPod..........................................................40
Indeks......................................................41
Obsługa
Wybieranie trybu S-AIR.....................22
Słuchanie muzyki z urządzenia iPod
przy użyciu połączenia S-AIR..........23
Słuchanie radia przy użyciu
połączenia S-AIR..................................25
Programowanie
stacji radiowych...................................26
Używanie opcjonalnego
systemu AV............................................27
Zmiana wyświetlacza........................28
Korzystanie z timerów.......................29
Wyłączanie funkcji zdalnego
sterowania urządzeń
podporządkowanych........................31
Zmiana jasności oświetlenia
głównego urządzenia........................31
PL
Funkcje
AIR-SA20PK jest produktem kompatybilnym z „S-AIR”, składającym się z głównego
urządzenia S-AIR AIR-SA15Ti oraz z dwóch urządzeń podporządkowanych S-AIR
AIR-SA15R.
Po połączeniu głównego urządzenia S-AIR (zwanego dalej „głównym urządzeniem”)
z urządzeniami podporządkowanymi S-AIR (zwanymi dalej „urządzeniami
podporządkowanymi”) za pomocą technologii „S-AIR”, można używać każdego z tych
urządzeń w innym pomieszczeniu.
Na przykład możesz umieścić jedno z urządzeń podporządkowanych w pokoju w
którym pracujesz, drugie w sypialni, a główne urządzenie w salonie. Możesz wtedy,
operując urządzeniami podporządkowanymi, słuchać muzyki z ulokowanego w salonie
głównego urządzenia.
Możesz także podłączyć główne urządzenie do opcjonalnego systemu AV (na przykład
odbiornika TV) i na opcjonalnym systemie AV odbierać dźwięk, oglądać obraz wideo i
zdjęcia z urządzenia iPod, podłączonego do głównego urządzenia.
Pokój do pracy
Sypialnia
Urządzenie podporządkowane
Urządzenie podporządkowane
Salon
Główne urządzenie i iPod
PL
System AV
S-AIR (częstotliwość interaktywnego radia dźwiękowego Sony (Sony Audio
Interactive Radio))
W ostatnich czasach nastąpiło gwałtowne rozpowszechnienie nośników DVD,
cyfrowego nadawania programów i innych nośników wysokiej jakości.
Sony opracowało technologię transmisji cyfrowych sygnałów dźwiękowych bez
kompresji, nazywaną „S-AIR”, w celu zapewnienia, że subtelne niuanse tych nośników
wysokiej jakości mogą być transmitowane bez pogorszonej jakości, i zastosowało ją w
EZW-RT10/EZW-RT10A.
Technologia ta transmituje cyfrowe sygnały dźwiękowe bez kompresji korzystając
z zakresu częstotliwości 2,4 GHz ISM (Industrial, Scientific, and Medical – zakres
częstotliwości przemysłowych, badawczych i medycznych), tak jak bezprzewodowe
sieci lokalne LAN i aplikacje Bluetooth.
Zawartość opakowania
Sprawdź, czy w opakowaniu znajdują
się wszystkie poniższe elementy
wyposażenia.
 Główne urządzenie
Główne urządzenie (AIR-SA15Ti)
(1)
Bezprzewodowy nadajnik/
odbiornik (EZW-RT10 lub EZWRT10A) (1)*
Adaptery doka urządzenia iPod
(1 zestaw)
 Urządzenie podporządkowane
Urządzenie podporządkowane
(AIR-SA15R) (2)
Bezprzewodowy nadajnik/
odbiornik (EZW-RT10 lub EZWRT10A) (2)*
Pilot (RM-ANU045) (1)
Pilot (RM-ANU046) (2)
Baterie R03 (rozmiar AAA) (2)*
Baterie R03 (rozmiar AAA) (4)*
Antena przewodowa FM (1)
Dostarczona jest jedna z poniższych dwóch
anten.
lub
 Inne
Instrukcja obsługi (ten podręcznik)
(dostarczony w każdym języku)
Gwarancja (1)
Antena ramowa AM (1)
* Główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane korzystają z
bezprzewodowych nadajników/odbiorników
tego samego rodzaju.
PL
Objaśnienie części i regulatorów
Główne urządzenie (AIR-SA15Ti/Bezprzewodowy nadajnik audio)
Panel przedni
Panel tylny
PL

Wskaźnik zasilania POWER (18)
Świeci się, gdy główne urządzenie jest
włączone.

Gniazdo iPod (17, 23, 27)
Umieść urządzenie iPod w gnieździe, aby
słuchać zawartości audio zapisanej na
urządzeniu iPod.
Aby używać urządzenia iPod, należy
najpierw podłączyć dostarczony adapter
doka urządzenia iPod.
Szczegółowe informacje o dostarczonych
adapterach doka urządzenia iPod
znajdziesz w instrukcji załączonej do
adapterów doka urządzenia iPod.
Objaśnienie części i regulatorów
Pilot głównego urządzenia
(RM-ANU045)

Wskaźnik S-AIR
Świeci się, gdy główne urządzenie jest
włączone i włożony jest dostarczony
bezprzewodowy nadajnik/odbiornik.


Urządzenie: TUNING/SELECT +/
(20, 23, 25, 26, 35)
Naciśnij, aby zmienić jasność oświetlenia.
Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
Naciśnij, aby wybrać opcję menu.

Naciśnij, aby nastroić żądaną stację.
ILLUMINATION (31)
BAND (25)
Naciśnij, aby wybrać tryb odbioru FM
lub AM.

SYSTEM MENU (20, 23, 26, 35)
Naciśnij, aby wejść w menu systemu.
Pilot: TUNING +/ (25, 26)

ENTER (20, 23, 26, 35)
Naciśnij, aby zatwierdzić nastawienia.

Oświetlenie (31)
Można zmienić jasność za pomocą
ILLUMINATION .
Ciąg dalszy

PL


Wyświetlacz (11)
Przyciski sterowania urządzeniem
iPod
 (odtwarzanie/pauza) (24)

Czujnik pilota

Gniazda ANTENNA (16, 17)
/ (24)

Naciśnij, aby przejść do poprzedniej/
następnej ścieżki.
Naciśnij i przytrzymaj, aby znaleźć punkt
na ścieżce.
Przełącznik POWER (18, 32)
MENU (24)
Podłącz dostarczoną antenę przewodową
FM i antenę ramową AM.
Przełącz, aby włączyć lub wyłączyć
główne urządzenie.

Gniazda iPod AUDIO OUT L/R (27)
Gniazdo iPod VIDEO OUT (27)
Naciśnij, aby wrócić do poprzedniego
menu.
Działa bardzo podobnie do przycisku
menu na urządzeniu iPod.
/ (24)
Podłącz opcjonalny system AV, na
przykład odbiornik TV itp.
Naciśnij, aby wybrać opcję menu lub
ścieżkę do odtwarzania.

ENTER (24)
Przełącznik S-AIR ID (17, 18)
Wybierz S-AIR ID, aby wykonać
połączenie z urządzeniami
podporządkowanymi.

Przycisk PAIRING (20)
10PL
Naciśnij, aby zacząć lub wstrzymać
odtwarzanie.
Naciśnij, aby wykonać wybraną opcję lub
odtworzyć wybraną ścieżkę.

PARTY CH (23, 25, 27)
Naciśnij, aby wybrać źródło dźwięku gdy
tryb S-AIR jest nastawiony na „PARTY”.
Naciśnij, aby wykonać sparowanie.


S-AIR MODE (23)
Szczelina EZW-RT10 (17)
Naciśnij, aby wybrać tryb S-AIR.
Włóż dostarczony bezprzewodowy
nadajnik/odbiornik.

Pokrywa komory baterii (18)

Wyświetlacz
Objaśnienie części i regulatorów
PRESET +/ (27)
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację.

DISPLAY (23, 27, 28)
Naciśnij, aby zobaczyć informacje na
wyświetlaczu.

Wskaźnik trybu S-AIR (23)

Wskaźnik PAIRING (19)

Informacje tekstowe

Tryb odbioru radiowego (25)
Odbiór radiowy (25)
Ciąg dalszy

11PL
Urządzenie podporządkowane (AIR-SA15R/Bezprzewodowy system głośnikowy)
Panel przedni
Panel tylny
12PL

 (odtwarzanie) (24, 30)
Naciśnij, aby zacząć lub wstrzymać
odtwarzanie urządzenia iPod,
podłączonego do głównego urządzenia.
 (pauza) (24)
Naciśnij, aby wstrzymać lub zacząć
odtwarzanie urządzenia iPod,
podłączonego do głównego urządzenia.
/CANCEL (stop/anulowanie)
(24, 35)
Naciśnij, aby wstrzymać odtwarzanie
urządzenia iPod, podłączonego do
głównego urządzenia.
Objaśnienie części i regulatorów
Pilot urządzenia podporządkowanego
(RM-ANU046)

/ (21, 24, 29)

 (zasilanie) (18, 30, 35)
Naciśnij, aby przejść do poprzedniej/
następnej ścieżki urządzenia iPod,
podłączonego do głównego urządzenia.
Naciśnij i przytrzymaj, aby odnaleźć
punkt na ścieżce urządzenia iPod,
podłączonego do głównego urządzenia.
PRESET +/ (27)
Naciśnij, aby włączyć lub wyłączyć
urządzenie podporządkowane.
Naciśnij, aby wybrać zaprogramowaną
stację.


Wskaźnik STANDBY (32)
Świeci się, gdy urządzenie
podporządkowane jest wyłączone.

S-AIR CH (24, 26, 27)
Naciśnij, aby wybrać kanał S-AIR
podłączonego głównego urządzenia.
DISPLAY (28, 31, 35)
Naciśnij, aby na wyświetlaczu wyświetlić
informacje z podłączonego głównego
urządzenia lub zegar.

SLEEP (29)
Naciśnij, aby nastawić timer wyłączający.
Ciąg dalszy

13PL


CLOCK TIMER/MENU (21, 29)
CLOCK TIMER/ENTER (21, 29, 31)
Przycisk PAIRING (20)
Naciśnij, aby nastawić zegar i timer
dzienny.

VOLUME +/ (24, 29, 31)
Naciśnij, aby nastawić głośność.

Wskaźnik S-AIR (19)
Świeci się, gdy urządzenie
podporządkowane jest podłączone do
głównego urządzenia.
Miga, gdy urządzenie podporządkowane
nie jest podłączone do głównego
urządzenia.

Czujnik pilota

Wyświetlacz (15)

Gniazdo  (słuchawki)
Podłącz opcjonalne słuchawki.

Przełącznik S-AIR ID (17, 18)
Wybierz taki sam S-AIR ID, jaki posiada
główne urządzenie.
14PL
Naciśnij, aby wykonać sparowanie.

Szczelina EZW-RT10 (17)
Włóż dostarczony bezprzewodowy
nadajnik/odbiornik.

Pokrywa komory baterii (18)
Wyświetlacz
Wskaźnik timera (29)

Informacje tekstowe

Siła sygnału bezprzewodowego
Objaśnienie części i regulatorów

Pokazuje siłę sygnału S-AIR.

Odtwarzanie/Pauza

Wskaźnik PAIRING (19)
15PL
Czynności wstępne
Podłączenia systemu
Główne urządzenie
lub
Gniazdko zasilania
Urządzenie podporządkowane
Gniazdko zasilania
 Antena ramowa AM
 Antena przewodowa FM (Rozciągnij ją poziomo.)
 Biała strona dla modelu północnoamerykańskiego
 Brązowa strona dla innych modeli
 Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik
16PL
 Bezprzewodowy nadajnik/
odbiornik
Uwagi
Podczas wkładania lub wyjmowania
dostarczonego bezprzewodowego
nadajnika/odbiornika (EZW-RT10 lub
EZW-RT10A) koniecznie wyłącz główne
urządzenie i urządzenia podporządkowane.
Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Nie dotykaj styków dostarczonych
bezprzewodowych nadajników/odbiorników
(EZW-RT10 lub EZW-RT10A).
Do szczeliny EZW-RT10 nie wkładaj
żadnych innych urządzeń niż dostarczone
bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki (EZWRT10 lub EZW-RT10A).
Przed rozpoczęciem używania włóż
adaper doka urządzenia iPod do gniazda
iPod na głównym urządzeniu.
Szczegółowe informacje o dostarczonych
adapterach doka urządzenia iPod
znajdziesz w instrukcji załączonej do
adapterów doka.
Czynności wstępne
Włóż dostarczony bezprzewodowy
nadajnik/odbiornik (EZW-RT10 lub
EZW-RT10A) do szczeliny na EZWRT10, znajdującej się na tylnym panelu
każdego z urządzeń.
Podczas wkładania dostarczonego
bezprzewodowego nadajnika/odbiornika
(EZW-RT10 lub EZW-RT10A) zwróć
uwagę na prawidłowy kierunek znaku .
Niestosowanie się do tego zalecenia może
spowodować uszkodzenie urządzenia.
Używanie urządzenia iPod
Aby zdjąć adapter doka urządzenia
iPod, podważ go paznokciem lub
płaskim przedmiotem, używając szczliny
znajdującej się w adapterze.
Szczelina
 Przełącznik S-AIR ID
Nastaw taki sam S-AIR ID dla
głównego urządzenia i dla urządzeń
podporządkowanych. Szczegółowe
informacje o nastawieniu S-AIR ID
znajdziesz w „Nawiązanie łączności
S-AIR” (strona 18).
 Anteny FM/AM
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w których
jest dobry odbiór i wtedy ustaw antenę.
Umieść anteny z dala od przewodu
zasilania sieciowego, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
 Zasilanie
Podłącz do gniazda ściennego przewód
zasilania sieciowego i przewód zasilania.
Ciąg dalszy

17PL
Używanie pilota
Przesuń i zdejmij pokrywę komory
baterii, po czym włóż dwie dostarczone
baterie R03 (rozmiar AAA), stroną
oznaczoną  najpierw, zgodnie z
pokazanym niżej rozmieszczeniem
biegunów.
Pilot urządzenia głównego
(RM-ANU045)
Nawiązanie łączności
S-AIR
Można bez trudu nawiązać połączenie,
nastawiając taki sam S-AIR ID dla
głównego urządzenia i dla urządzeń
podporządkowanych.
1 Sprawdź, czy bezprzewodowe
nadajniki/odbiorniki są
solidnie osadzone w głównym
urządzeniu i w urządzeniach
podporządkowanych
(strona 17).
2 Włącz główne urządzenie i
Pilot urządzenia
podporządkowanego
(RM-ANU046)
urządzenia podporządkowane.
Główne urządzenie
Nastaw przełącznik POWER na
tylnym panelu na „ON”.
Zapali się wskaźnik POWER na
urządzeniu.
Urządzenia podporządkowane
Naciśnij .
3 Nastaw taki sam S-AIR ID dla
Uwagi o używaniu pilota
Przy normalnym używaniu baterie powinny
wystarczyć na około sześć miesięcy.
Nie używaj starej baterii razem z nową, ani
nie wkładaj baterii różnego rodzaju.
Jeżeli pilot nie będzie używany przez dłuższy
czas, wyjmij baterie aby uniknąć uszkodzeń
powstających na skutek wycieku z baterii i
korozji.
głównego urządzenia i dla
urządzeń podporządkowanych.
Główne urządzenie
Nastaw przełącznik S-AIR ID na
tylnym panelu na żądany S-AIR ID.
Urządzenia podporządkowane
Nastaw przełącznik S-AIR ID na
tylnym panelu na taki sam S-AIR ID,
jak dla głównego urządzenia.
Wskazówka
S-AIR ID jest fabrycznie nastawiony na „A”.
18PL
4 Sprawdź status połączenia.
Przed sparowaniem
Istniejące połączenie jest nawiązane przez
S-AIR ID (przykład).
Twój system
System w
sąsiedztwie
Główne urządzenie
ID A
Identyfikacja głównego
urządzenia z określonym
urządzeniem podporządkowanym
(Operacja sparowania)
Ustawienie takiego samego S-AIR
ID dla głównego urządzenia i dla
urządzeń podporządkowanych w celu
ustanowienia połączenia jest proste.
Jednak jeżeli twój sąsiad posiada główne
urządzenie S-AIR o takim samym S-AIR
ID co twoje główne urządzenie S-AIR, w
twoim zestawie może być słychać dźwięk
transmitowany przez główne urządzenie
S-AIR należące do twojego sąsiada.
Aby temu zapobiec, możesz przypisać
określone urządzenie podporządkowane
do głównego urządzenia, wykonując
operację sparowania.
ID A
Urządzenie
podporządkowane 
Czynności wstępne
Po nawiązaniu połączenia
między głównym urządzeniem i
urządzeniami podporządkowanymi,
zapalają się wskaźniki S-AIR na
urządzeniach podporządkowanych,
a na ich wyświetlaczach pojawia się
„LINKED” na około 2 sekundy.
ID A
Urządzenie
podporządkowane 
Po sparowaniu
Ustanowione zostało połączenie między
sparowanym głównym urządzeniem i
urządzeniem podporządkowanym.
Twój system
System w
sąsiedztwie
Główne urządzenie
ID A
ID A
Urządzenie
podporządkowane 
ID A
Urządzenie
podporządkowane 
Sparowanie
Ciąg dalszy

19PL
1 Umieść przeznaczone do
sparowania urządzenie
podporządkowane blisko
głównego urządzenia.
Sparuj główne urządzenie z
urządzeniami podporządkowanymi
kolejno, po jednym urządzeniu.
2 Sprawdź, czy włączone
jest zasilanie głównego
urządzenia i urządzenia
podporządkowanego.
3 Sprawdź, czy S-AIR ID
głównego urządzenia jest taki
sam, jak S-AIR ID urządzenia
podporządkowanego.
4 Naciśnij przyciski PAIRING
na tylnym panelu głównego
urządzenia i urządzenia
podporządkowanego,
korzystając z ostro
zakończonego przedmiotu.
Podczas operacji sparowania
wyświetlenia na głównym urządzeniu
i na urządzeniu podporządkowanym
zmieniają się następująco:
„PAIRING”  „COMPLETE”
Anulowanie sparowania
Zmień S-AIR ID głównego urządzenia i
urządzenia podporządkowanego na inne
S-AIR ID.
Przerwanie operacji sparowania
Naciśnij ponownie przycisk PAIRING.
Sparowanie głównego urządzenia
z wieloma urządzeniami
podporządkowanymi
Powtórz kroki od 1 do 4.
20PL
Jeżeli połączenie S-AIR jest
niestabilne
Ponieważ urządzenie S-AIR
korzysta z tej samej częstotliwości
fal radiowych (2,4 GHz) co inne
systemy bezprzewodowe, na przykład
bezprzewodowe sieci lokalne LAN
lub urządzenia Bluetooth, może to
powodować interferencję lub złej
jakości transmisję, jeżeli inne systemy
bezprzewodowe są używane w pobliżu
głównego urządzenia i/lub urządzeń
podporządkowanych.
W takim wypadku można poprawić
połączenie zmieniając nastawienie
RF CHANGE (Zmiana częstotliwości
radiowej) na głównym urządzeniu.
1 Naciśnij SYSTEM MENU na
urządzeniu.
2 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/
SELECT +/ na urządzeniu, aż
ukaże się „RF CHG”, po czym
naciśnij ENTER na urządzeniu.
3 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/
SELECT +/ na urządzeniu, aby
wybrać żądane nastawienie.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
AUTO:
Normalnie wybierz to nastawienie.
Główne urządzenie automatycznie
zmienia nastawienie RF CHANGE na
„ON” lub „OFF”.
ON:
Główne urządzenie transmituje
dźwięk, szukając najlepszego kanału
do transmisji.
4 Naciśnij ENTER na urządzeniu,
aby wyjść z menu systemu.
Nastawianie
zegara urządzeń
podporządkowanych
Do nastawienia zegara użyj przycisków
na urządzeniu.
1 Naciśnij /, aby włączyć
urządzenie.
2 Wybierz tryb nastawiania
zegara.
Czynności wstępne
OFF:
Główne urządzenie transmituje
dźwięk, używając stałego kanału
do transmisji. Gdy wybierzesz to
nastawienie, wybierz S-AIR ID, który
zapewni najlepsze połączenie.
Naciśnij CLOCK/TIMER MENU.
Kiedy na wyświetlaczu pojawi się
bieżący tryb, naciśnij wielokrotnie
/, aby wybrać „CLOCK”, a
następnie naciśnij CLOCK/TIMER
ENTER.
3 Nastaw czas.
Naciśnij wielokrotnie /, aby
nastawić godzinę, a następnie naciśnij
CLOCK/TIMER ENTER. Wykonaj te
same czynności, aby nastawić minuty.
Uwaga
Nastawienia zegara zostaną anulowane po
odłączeniu przewodu zasilania lub w wyniku
awarii sieci elektrycznej.
21PL
Obsługa
Wybieranie trybu S-AIR
Gdy podłączonych jest kilka urządzeń podporządkowanych, można słuchać różnych
źródeł dźwięku na każdym urządzeniu (Tryb MULTI SOURCE), lub tego samego źródła
dźwięku ze wszystkich urządzeń (Tryb PARTY), zależnie od wybranego trybu S-AIR.
Aby nastawić tryb S-AIR, użyj głównego urządzenia.
 Tryb MULTI SOURCE
Pokój do pracy
Sypialnia
iPod
Tuner
Urządzenie podporządkowane
Urządzenie podporządkowane
Salon
Główne urządzenie i iPod
 Tryb PARTY
Pokój do pracy
Sypialnia
iPod
Urządzenie podporządkowane
Urządzenie podporządkowane
Salon
Główne urządzenie i iPod
22PL
iPod
Naciśnij kilkakrotnie S-AIR
MODE na pilocie, aż wskaźnik
żądanego trybu S-AIR zapali się na
wyświetlaczu.
Nastawienie domyślne jest podkreślone.
PARTY:
Wybierz to nastawienie, aby słuchać
tego samego źródła dźwięku na każdym
urządzeniu podporządkowanym.
Wybieranie trybu S-AIR z menu
systemu
1 Naciśnij SYSTEM MENU na
urządzeniu.
2 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/SELECT
+/ na urządzeniu, aż ukaże się
„MODE”, po czym naciśnij ENTER na
urządzeniu.
Użyj urządzeń podporządkowanych,
aby słuchać muzyki z urządzenia iPod,
podłączonego do głównego urządzenia.
Podłączonym urządzeniem iPod można
sterować z głównego urządzenia lub z
urządzeń podporządkowanych.
Obsługa
MULTI SOURCE:
Wybierz to nastawienie, aby słuchać
różnych źródeł dźwięku na każdym
urządzeniu podporządkowanym.
Słuchanie muzyki z
urządzenia iPod przy
użyciu połączenia S-AIR
Informacje o używaniu urządzenia iPod
znajdziesz w przewodniku użytkownika
swojego urządzenia iPod.
Używanie głównego urządzenia
1 Umieść urządzenie iPod w
gnieździe iPod, jak pokazano
poniżej.
3 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/SELECT
+/ na urządzeniu, aby wybrać
„MULTI” lub „PARTY”, po czym naciśnij
ENTER na urządzeniu.
Wybrany tryb S-AIR pojawi się na
wyświetlaczu.
Sprawdzanie trybu S-AIR gdy
wyświetlacz głównego urządzenia jest
wyłączony
Naciśnij DISPLAY na pilocie.
Uwagi
Gdy zmienisz tryb S-AIR, kanał
iPod zostanie automatycznie
wybrany dla podłączonych urządzeń
podporządkowanych.
Gdy podłączasz główne urządzenie do
urządzenia podporządkowanego S-AIR (na
przykład AIR-SA10), które nie obsługuje
trybu MULTI SOURCE, nastaw główne
urządzenie na tryb PARTY. Możesz
wtedy wybrać kanał S-AIR z urządzenia
podporządkowanego S-AIR.
Teraz możesz słuchać podłączonego
urządzenia iPod przy użyciu urządzeń
podporządkowanych.
2 Wybierz kanał urządzenia iPod.
Gdy tryb S-AIR jest nastawiony na
„PARTY”:
Naciśnij kilkakrotnie PARTY CH na
pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się
„iPod”.
Gdy tryb S-AIR jest nastawiony na
„MULTI SOURCE”:
Kanał iPod zostaje wewnętrznie
uruchomiony. Przejdź do kroku 3.
Ciąg dalszy

23PL
3 Zacznij odtwarzanie.
Wykonaj operacje na urządzeniu
iPod, aby zacząć odtwarzanie muzyki.
Można także wykonywać pilotem
operacje na urządzeniu iPod (zobacz
„Sterowanie urządzeniem iPod przy
użyciu głównego urządzenia”).
Używanie urządzeń
podporządkowanych
1 Umieść urządzenie iPod w
gnieździe iPod na głównym
urządzeniu.
Operacja
Pominąć
ścieżkę
Znaleźć punkt
na ścieżce
Zatwierdzić
wybór opcji
Wrócić do
poprzedniego
menu
2 Wybierz kanał urządzenia iPod.
Naciśnij kilkakrotnie S-AIR CH, aż
na wyświetlaczu pojawi się „iPod”.
3 Zacznij odtwarzanie.
Wykonaj operacje na urządzeniu
iPod, aby zacząć odtwarzanie
muzyki. Można także wykonywać
pilotem operacje na urządzeniu iPod
(zobacz „Sterowanie urządzeniem
iPod przy użyciu urządzeń
podporządkowanych”).
Sterowanie urządzeniem iPod przy
użyciu głównego urządzenia
Można sterować urządzeniem iPod za
pomocą następujących przycisków na
pilocie.
Operacja
Rozpocząć
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
24PL
Wybrać menu
lub ścieżkę do
odtwarzania
Przycisk
.
.
Aby powrócić do
odtwarzania, ponownie
naciśnij .
/. Można przewijać
w górę lub w dół różne
menu urządzenia iPod.
Przycisk
/.
Naciśnij i przytrzymaj
/ podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
punkcie.
ENTER. Zatwierdzenie
wyboru opcji działa
bardzo podobnie do
centralnego przycisku
na urządzeniu iPod.
MENU. Powrót do
poprzedniego menu
działa bardzo podobnie
do przycisku menu na
urządzeniu iPod.
Sterowanie urządzeniem iPod przy
użyciu urządzeń podporządkowanych
Można sterować urządzeniem iPod za
pomocą następujących przycisków na
pilocie lub na urządzeniu.
Operacja
Rozpocząć
odtwarzanie
Wstrzymać
odtwarzanie
Pominąć
ścieżkę
Znaleźć
punkt na
ścieżce
Wyregulować
głośność
Przycisk
.
,  lub /CANCEL.
Aby powrócić do
odtwarzania, naciśnij
 lub .
/.
Naciśnij i przytrzymaj
/ podczas
odtwarzania i zwolnij
przycisk w żądanym
punkcie.
VOLUME +/.
Używanie głównego urządzenia jako
ładowarki
Uwagi
Podczas wkładania lub wyjmowania
urządzenia iPod utrzymuj urządzenie iPod
pod takim samym kątem, jak gniazdo iPod
na głównym urządzeniu, oraz nie obracaj ani
nie przechylaj urządzenia iPod, aby zapobiec
uszkodzeniu gniazda.
Nie przenoś głównego urządzenia z
urządzeniem iPod znajdującym się w
gnieździe. Możesz w ten sposób spowodować
usterkę.
Aby włożyć lub wyjąć urządzenie iPod,
przytrzymaj główne urządzenie jedną ręką
uważając, aby nie nacisnąć przez pomyłkę
przycisków na urządzeniu iPod.
Przed odłączeniem urządzenia iPod włącz
pauzę w odtwarzaniu.
Nie można nastawić głośności przy użyciu
głównego urządzenia.
Poziom głośności nie zmieni się, gdy
nastawisz go na urządzeniu iPod.
Główne urządzenie jest przeznaczone tylko
dla urządzenia iPod. Nie można podłączać
innych przenośnych odtwarzaczy audio.
Zależnie od używanego modelu urządzenia
iPod oraz jego statusu, operacje przy
użyciu głównego urządzenia i urządzeń
podporządkowanych mogą nie być
akceptowane lub niewłaściwe operacje mogą
zostać wykonane.
Firma Sony nie ponosi odpowiedzialności
za utratę lub uszkodzenie nagranych na
urządzeniu iPod danych podczas używania
urządzenia iPod razem z niniejszym
produktem S-AIR.
Słuchanie radia przy
użyciu połączenia S-AIR
Używanie głównego
urządzenia
1 Wybierz kanał tunera.
Gdy tryb S-AIR jest nastawiony na
„PARTY”:
Naciśnij kilkakrotnie PARTY CH na
pilocie, aż na wyświetlaczu pojawi się
„FM” lub „AM”.
Obsługa
Można używać głównego urządzenia jako
ładowarki akumulatora urządzenia iPod,
jeżeli główne urządzenie jest włączone.
Ładowanie zaczyna się z chwilą
umieszczenia urządzenia iPod w
gnieździe iPod. Status ładowania pojawi
się na wyświetlaczu urządzenia iPod.
Szczegółowe informacje znajdziesz w
przewodniku użytkownika urządzenia
iPod.
Aby zatrzymać ładowanie urządzenia
iPod, wyjmij urządzenie iPod lub wyłącz
główne urządzenie.
Gdy tryb S-AIR jest nastawiony na
„MULTI SOURCE”:
Kanał tunera zostaje wewnętrznie
uruchomiony. Przejdź do kroku 2.
2 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij kilkakrotnie BAND.
3 Wykonaj automatyczne
strojenie.
Naciśnij i przytrzymaj TUNING +/
na pilocie (lub TUNING/SELECT
+/ na urządzeniu), dopóki nie
zmieni się wskazanie częstotliwości,
po czym zwolnij.
Na wyświetlaczu zapali się „AUTO”.
Przeszukiwanie zatrzymuje się
automatycznie, gdy nastrojona
zostanie stacja, po czym pojawią
się „TUNED” i „ST” (tylko dla
stereofonicznych programów FM).
Gdy nastroisz stację, która oferuje
usługi RDS, nazwa stacji pojawi się na
wyświetlaczu.
Ciąg dalszy

25PL
Używanie urządzeń
podporządkowanych
Gdy stacja radiowa jest nastrojona na
głównym urządzeniu, można słuchać tej
stacji po wykonaniu poniższych kroków.
Aby nastroić stację radiową przy użyciu
urządzenia podporządkowanego,
stacja ta powinna zostać przedtem
zaprogramowana (zobacz „Przywołanie
zaprogramowanej stacji radiowej przy
użyciu urządzeń podporządkowanych”
(strona 27)).
1 Wybierz kanał tunera.
Naciśnij kilkakrotnie S-AIR CH, aż
na wyświetlaczu pojawi się „TUNER”.
2 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj S-AIR CH,
aż „FM” zmieni się na „AM” lub
odwrotnie.
Strojenie stacji o słabym sygnale przy
użyciu głównego urządzenia
Jeżeli nie pojawi się „TUNED” i
przeszukiwanie się nie zatrzyma,
naciśnij kilkakrotnie TUNING +/ na
pilocie (lub TUNING/SELECT +/ na
urządzeniu), aby nastroić żądaną stację.
Redukcja zakłóceń odbioru stacji FM
stereo o słabym sygnale, przy użyciu
głównego urządzenia
1 Naciśnij SYSTEM MENU na
urządzeniu.
2 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/SELECT
+/ na urządzeniu, aż ukaże się „FM
MODE”, po czym naciśnij ENTER na
urządzeniu.
3 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/SELECT
26PL
+/ na urządzeniu, aż ukaże się
„MONO”, po czym naciśnij ENTER na
urządzeniu.
Nie będzie efektu stereofonicznego, ale
odbiór ulegnie poprawie.
Programowanie stacji
radiowych
Możesz zaprogramować ulubione stacje
radiowe i błyskawicznie je nastawiać,
wybierając odpowiedni numer pamięci.
Do programowania stacji radiowych użyj
głównego urządzenia.
1 Nastrój żądaną stację.
Zobacz „Słuchanie radia przy użyciu
połączenia S-AIR” (strona 25).
2 Naciśnij SYSTEM MENU na
urządzeniu.
3 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/
SELECT +/ na urządzeniu, aż
ukaże się „MEMORY”, po czym
naciśnij ENTER na urządzeniu.
Numer pamięci
4 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/
SELECT +/ na urządzeniu, aby
wybrać żądany numer pamięci.
Jeżeli wybrany numer pamięci został
już przeznaczony dla innej stacji,
zostanie ona zamieniona na nową
stację.
5 Naciśnij ENTER na urządzeniu.
6 Powtórz kroki od 1 do 5, aby
zaprogramować inne stacje.
Przywołanie zaprogramowanej
stacji radiowej przy użyciu głównego
urządzenia
Naciśnij kilkakrotnie PRESET +/.
Przywołanie zaprogramowanej
stacji radiowej przy użyciu urządzeń
podporządkowanych
1 Zaprogramuj stacje radiowe na
głównym urządzeniu (zobacz
„Programowanie stacji radiowych”
(strona 26)).
2 Wybierz kanał tunera.
Naciśnij kilkakrotnie S-AIR CH, aż na
wyświetlaczu pojawi się „TUNER”.
3 Wybierz „FM” lub „AM”.
Naciśnij i przytrzymaj S-AIR CH,
aż „FM” zmieni się na „AM” lub
odwrotnie.
4 Naciśnij PRESET +/, aby wybrać
zaprogramowaną stację.
Sprawdzanie częstotliwości dla nazwy
stacji
Naciśnij DISPLAY na pilocie głównego
urządzenia lub DISPLAY na urządzeniu
podporządkowanym, gdy wyświetlana
jest nazwa stacji. Aby wrócić do nazwy
stacji, naciśnij DISPLAY gdy wyświetlana
jest częstotliwość.
Gdy naciśniesz DISPLAY na urządzeniu
głównym lub podporządkowanym,
wyświetlenie zostanie przełączone
zarówno na urządzeniu głównym, jak i
podporządkowanym.
Możesz odbierać audio i wideo
podłączonego urządzenia iPod na
opcjonalnym systemie AV.
1 Podłącz opcjonalny system AV
(na przykład odbiornik TV itp.)
do gniazd iPod AUDIO OUT L/R
i/lub do gniazda iPod VIDEO
OUT na głównym urządzeniu,
używając opcjonalnego
przewodu audio i/lub kabla
wideo.
Obsługa
Można zaprogramować nawet
20 stacji FM i 10 stacji AM.
Zaprogramowane stacje pozostają w
pamięci urządzenia przez około pół
dnia, nawet po odłączeniu przewodu
zasilania sieciowego lub awarii sieci
elektrycznej.
Używanie
opcjonalnego systemu
AV
2 Umieść urządzenie iPod w
gnieździe iPod na głównym
urządzeniu.
3 Zacznij odtwarzanie urządzenia
iPod.
Zobacz „Słuchanie muzyki z
urządzenia iPod przy użyciu
połączenia S-AIR” (strona 23).
Uwagi
 Dźwięk z tunera nie może być wyprowadzany
przez gniazda iPod AUDIO OUT L/R.
Zanim zaczniesz oglądać wideo, wyreguluj
nastawienia wideo na urządzeniu iPod tak,
aby były odpowiednie dla sytuacji.
Wskazówka
Nawet jeśli zmienisz tryb S-AIR lub kanał
S-AIR używając PARTY CH, audio i/lub wideo
z podłączonego urządzenia iPod będzie nadal
wyprowadzane z gniazd iPod AUDIO OUT
L/R i/lub z gniazda iPod VIDEO OUT.
27PL
Zmiana wyświetlacza
Używanie głównego
urządzenia
Aby zobaczyć informacje na
wyświetlaczu
Naciśnij DISPLAY na pilocie.
Używanie urządzeń
podporządkowanych
Zmiana informacji na wyświetlaczu
gdy włączone jest urządzenie
podporządkowane
Naciśnij DISPLAY na urządzeniu.
Przy każdym naciśnięciu przycisku
wyświetlacz zmienia się w następujący
sposób:
Gdy urządzenie podporządkowane
jest podłączone do głównego
urządzenia:
Informacje podłączonego głównego
urządzenia1)  Nazwa modelu
podłączonego głównego urządzenia2) 
Zegar2)  ...
Gdy urządzenie podporządkowane
nie jest podłączone do głównego
urządzenia:
„S-AIR”  „UNLINKED”2)  Zegar2)
 ...
Zależnie od modelu używanego urządzenia
iPod, można zobaczyć nawet 16 znaków
następujących informacji, na przykład
podczas odtwarzania z urządzenia iPod.
 Nazwa ścieżki
 Nazwa artysty
 Nazwa albumu
 Wykorzystany czas odtwarzania ścieżki
Znaki, które nie mogą być wyświetlane,
pojawią się jako „_”.
1)
28PL
Podczas słuchania radia wyświetlana jest
częstotliwość lub nazwa stacji.
2)
Wyświetlane przez około 8 sekund.
Wyłączanie wyświetlenia na
urządzeniu podporządkowanym
Gdy urządzenie podporządkowane
jest wyłączone, wyświetlany jest zegar.
Można wyłączyć wyświetlenie zegara, aby
zminimalizować ilość zużywanej energii
(Tryb Oszczędzania Energii).
Naciśnij DISPLAY, gdy wyświetlany jest
zegar.
Naciśnij przycisk ponownie, aby
wyświetlić zegar.
Uwaga
Niezależnie od wybranego trybu S-AIR, gdy
ten sam kanał S-AIR jest wybrany na kilku
urządzeniach podporządkowanych, zmiana
wyświetlenia na jednym z podporządkowanych
urządzeń spowoduje zmianę wyświetlenia
na wszystkich (tylko, gdy wyświetlane
są informacje podłączonego głównego
urządzenia).
Korzystanie z timerów
Timer wyłączający:
Możesz zasypiać słuchając muzyki.
Funkcja ta działa, nawet jeśli zegar nie
jest nastawiony.
Naciśnij wielokrotnie SLEEP.
Uwaga
Nawet jeśli timer został nastawiony, brak będzie
dźwięku z urządzeń podporządkowanych,
jeżeli odtwarzanie na podłączonym głównym
urządzeniu zakończy się w ciągu nastawionego
czasu, lub jeśli przerwana jest komunikacja z
głównym urządzeniem.
Timer dzienny:
Możesz budzić się o nastawionym czasie,
słuchając dźwięku z podłączonego
głównego urządzenia.
Koniecznie nastaw zegar.
1 Naciśnij kilkakrotnie VOLUME
+/, aby wyregulować
poziom głośności, obserwując
wskazanie poziomu głośności
na wyświetlaczu.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER MENU.
3 Naciśnij kilkakrotnie /,
aby wybrać „TIMER”, po czym
naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
Pojawi się komunikat „ON TIME” i
migać będzie wskaźnik godziny.
odtwarzania.
Naciśnij wielokrotnie /, aby
nastawić godzinę, a następnie naciśnij
CLOCK/TIMER ENTER.
Zacznie migać wskaźnik minut.
Wykonaj powyższe czynności, aby
nastawić minuty.
5 Wykonaj te same czynności co
w kroku 4, aby nastawić czas
zakończenia odtwarzania.
Obsługa
Urządzenia podporządkowane posiadają
dwie funkcje timera. Jeżeli użyjesz
dziennego timera razem z timerem
wyłączającym, timer wyłączający będzie
miał pierwszeństwo.
Do nastawienia timerów użyj przycisków
na urządzeniu.
4 Nastaw czas rozpoczęcia
6 Naciśnij kilkakrotnie /,
aby wybrać żądaną opcję.
Nastawienie domyślne jest
podkreślone.
ALARM:
Rozlega się dźwięk budzika.
AUTO:
Dźwięk jest wyprowadzany z
podłączonego głównego urządzenia.
Ale w następujących przypadkach
rozlega się dźwięk budzika.
Gdy komunikacja z głównym
urządzeniem jest przerwana.
Gdy dźwięk nie jest wyprowadzany
z głównego urządzenia, lub gdy
moc sygnału audio jest zbyt niska.
Gdy główne urządzenie nie
jest gotowe do odtwarzania w
nastawionym czasie rozpoczęcia.
Zauważ, że dźwięk budzika
będzie słychać nawet, jeśli
główne urządzenie będzie gotowe
do odtwarzania później niż
nastawiony czas rozpoczęcia.
7 Naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
Wyświetlacz pokaże nastawienia
timera.
Ciąg dalszy

29PL
8 Jeżeli w kroku 6 została wybrana
opcja „ALARM”, przejdź do kroku
9.
Jeżeli w kroku 6 została wybrana
opcja „AUTO”, przygotuj
źródło dźwięku na głównym
urządzeniu.
iPod:
Wybierz ścieżkę, która będzie
odtwarzana przez timer i nastaw
urządzenie iPod na tryb pauzy.
Tuner:
Nastrój żądaną stację (zobacz
„Słuchanie radia przy użyciu
połączenia S-AIR” (strona 25) i
„Programowanie stacji radiowych”
(strona 26)).
9 Naciśnij , aby wyłączyć
urządzenie.
Urządzenie podporządkowane
włączy się około 45 sekund przed
zaprogramowanym czasem.
Jeżeli urządzenie jest włączone, gdy
nadchodzi zaprogramowany czas,
timer dzienny nie zadziała.
Wyłączanie budzika
Naciśnij dowolny przycisk.
Ponowne włączenie lub sprawdzenie
timera
1 Naciśnij CLOCK/TIMER MENU.
Na wyświetlaczu będzie migać
„SELECT”.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
3 Naciśnij wielokrotnie /, aby
wybrać „TIMER”.
4 Naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
Wyłączanie timera
1 Naciśnij CLOCK/TIMER MENU.
Na wyświetlaczu będzie migać
„SELECT”.
2 Naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
3 Naciśnij wielokrotnie /, aby
wybrać „OFF”.
4 Naciśnij CLOCK/TIMER ENTER.
Zmiana ustawień
Zacznij od kroku 1.
Uwaga
Nawet jeśli w kroku 6 wybrana została opcja
„AUTO” i urządzenie iPod ma być odtwarzane
przy użyciu timera, odtwarzanie w funkcji
timera może się nie zacząć, a urządzenie
iPod może nastawić się na tryb pauzy, jeżeli
jest ono odtwarzane na innym urządzeniu
podporządkowanym wtedy, gdy uruchomi
się timer. W takim wypadku naciśnij  na
urządzeniu podporządkowanym.
Wskazówka
Nastawienie timera dziennego pozostanie tak
długo, dopóki nie zostanie anulowane ręcznie.
30PL
Wyłączanie
funkcji zdalnego
sterowania urządzeń
podporządkowanych
Naciśnij kilkakrotnie
ILLUMINATION.
Za każdym naciśnięciem przycisku
jasność oświetlenia zmienia się w
następujący sposób:
Obsługa
Gdy kilka urządzeń podporządkowanych
znajduje się blisko siebie, mogą
odbierać ten sam sygnał z pilota,
co może spowodować, że główne
urządzenie może nie działać właściwie.
Aby temu zapobiec, można wyłączyć
funkcję zdalnego sterowania urządzeń
podporządkowanych.
Użyj przycisków na tych urządzeniach
podporządkowanych, których funkcję
zdalnego sterowania chcesz wyłączyć.
Zmiana jasności
oświetlenia głównego
urządzenia
Jasne  Przyciemnione  Wyłączone
1 Naciśnij , aby wyłączyć
urządzenie.
2 Naciśnij kilkakrotnie DISPLAY, aż
pojawi się wyświetlenie zegara.
3 Naciśnij , jednocześnie
wciskając CLOCK/TIMER ENTER.
Na wyświetlaczu pojawi się „RMT
OFF” i włączy się urządzenie
podporządkowane. Jeżeli
spróbujesz sterować urządzeniem
podporządkowanym za pomocą
pilota, na wyświetlaczu pojawi
się „RMT OFF” i urządzenie nie
przyjmie sygnału z pilota.
Włączanie funkcji zdalnego
sterowania
Wykonaj kroki 1 i 3 powyżej i sprawdź,
czy na wyświetlaczu pojawiło się „RMT
ON”.
Uwaga
Nawet przy wyłączonej funkcji zdalnego
sterowania,  i VOLUME +/ na pilocie
będą nadal działać.
31PL
Inne
Rozwiązywanie problemów
1 Upewnij się, że przewód
zasilania sieciowego i przewód
zasilania są prawidłowo i
solidnie podłączone.
2 Znajdź problem na poniższej
liście i podejmij wskazane środki
zaradcze.
Jeżeli problem nie zniknie, skontaktuj
się z najbliższym sprzedawcą Sony.
Kiedy zanosisz produkt do
naprawy, koniecznie zanieś cały
system (główne urządzenie,
urządzenia podporządkowane oraz
bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki).
Urządzenie jest częścią zestawu i do
określenia części wymagającej naprawy
wymagany jest cały zestaw.
Jeżeli na wyświetlaczu głównego
urządzenia pojawi się „PROTECT”
Nastaw przełącznik POWER na tylnym
panelu na „OFF”, aby wyłączyć urządzenie,
po czym odłącz przewód zasilania
sieciowego. Po sprawdzeniu, że na
wyświetlaczu nie ma żadnego wskazania,
podłącz z powrotem przewód zasilania
sieciowego i nastaw przełącznik POWER
na „ON”, aby włączyć urządzenie. Jeżeli
problem nie zniknie, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Jeżeli miga wskaźnik STANDBY na
urządzeniu podporządkowanym
32PL
Natychmiast odłącz przewód zasilania
i sprawdź, czy nie są zablokowane
otwory wentylacyjne na tylnym panelu
urządzenia.
Kiedy wskaźnik STANDBY przestanie
migać, podłącz ponownie przewód
zasilania i włącz urządzenie. Jeżeli
problem nie zniknie, skontaktuj się z
najbliższym sprzedawcą Sony.
Dane ogólne
Pilot nie działa.
Usuń wszystkie przeszkody między
pilotem i czujnikiem pilota oraz
odsuń główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane od źródeł światła
jarzeniowego.
Skieruj pilota w stronę czujnika pilota.
Przysuń pilota bliżej głównego
urządzenia lub urządzeń
podporządkowanych.
Funkcja zdalnego sterowania
urządzenia podporządkowanego jest
wyłączona. Włącz funkcję zdalnego
sterowania (strona 31).
Sprawdź, czy używasz pilota głównego
urządzenia do sterowania głównym
urządzeniem i pilota urządzenia
podporządkowanego do sterowania
urządzeniem podporządkowanym.
Wskaźniki S-AIR na głównym
urządzeniu i urządzeniach
podporządkowanych są wyłączone.
Sprawdź, czy przewód zasilania
sieciowego i przewód zasilania
są solidnie podłączone i czy
główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane są włączone.
Sprawdź, czy dostarczone
bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki
są solidnie osadzone w głównym
urządzeniu i w urządzeniach
podporządkowanych (strona 17).
Połączenie głównego urządzenia z
urządzeniami podporządkowanymi
nie jest możliwe. (Wskaźnik S-AIR na
głównym urządzeniu jest wyłączony
i/lub miga wskaźnik S-AIR na
urządzeniu podporządkowanym.)
Sprawdź, czy dostarczone
bezprzewodowe nadajniki/odbiorniki
są solidnie osadzone w głównym
urządzeniu i w urządzeniach
podporządkowanych (strona 17).
Jeżeli używasz innego głównego
urządzenia S-AIR, umieść je w
odległości ponad 8 m od głównego
urządzenia.
Nie można zmienić kanału S-AIR.
Sprawdź, czy połączenie głównego
urządzenia z urządzeniami
podporządkowanymi jest prawidłowe.
Gdy używasz opcjonalnego urządzenia
podporządkowanego S-AIR (na
przykład AIR-SA10), które nie
obsługuje trybu MULTI SOURCE,
nastaw główne urządzenie na tryb
PARTY.
Nie słychać dźwięku.
Jeżeli używasz innego głównego
urządzenia S-AIR, umieść je w
odległości ponad 8 m od głównego
urządzenia.
Sprawdź S-AIR ID dla głównego
urządzenia i dla urządzeń
podporządkowanych.
Sprawdź ustawienie sparowania.
Rozmieść tak, aby główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane były
bliżej siebie.
Przerwij używanie innych
urządzeń emitujących energię
elektromagnetyczną, np. kuchenek
mikrofalowych.
Rozmieść tak, aby główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane były
odseparowane od innych urządzeń
bezprzewodowych.
Przerwij używanie innych urządzeń
bezprzewodowych.
Zmień nastawienia S-AIR ID
głównego urządzenia i urządzeń
podporządkowanych.
Wyłącz główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane, po czym włącz je z
powrotem.
Sprawdź, czy przewód zasilania
sieciowego i przewód zasilania
są solidnie podłączone i czy
główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane są włączone.
Zwiększ głośność urządzeń
podporządkowanych.
Sprawdź, czy słuchawki nie są
podłączone do gniazda  (słuchawki)
na tylnym panelu urządzeń
podporządkowanych.
Zmień nastawienie RF CHANGE na
głównym urządzeniu (strona 20).
Inne
Sprawdź S-AIR ID dla głównego
urządzenia i dla urządzeń
podporządkowanych.
Główne urządzenie jest
sparowane z innym urządzeniem
podporządkowanym S-AIR. Sparuj
główne urządzenie z używanym
urządzeniem podporządkowanym.
Główne urządzenie jest
sparowane z innym urządzeniem
podporządkowanym S-AIR. Anuluj
sparowanie.
Rozmieść tak, aby główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane były
odseparowane od innych urządzeń
bezprzewodowych.
Przerwij używanie innych urządzeń
bezprzewodowych.
Główne urządzenie lub urządzenie
podporządkowane jest wyłączone.
Sprawdź, czy przewód zasilania
sieciowego i przewód zasilania są
podłączone i włącz główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane.
Słychać szumy lub dźwięk jest
przerywany.
Jeżeli używasz innego głównego
urządzenia S-AIR, umieść je w
odległości ponad 8 m od głównego
urządzenia.
Rozmieść tak, aby główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane były
bliżej siebie.
Przerwij używanie innych
urządzeń emitujących energię
elektromagnetyczną, np. kuchenek
mikrofalowych.
Rozmieść tak, aby główne urządzenie
i urządzenia podporządkowane były
odseparowane od innych urządzeń
bezprzewodowych.
Ciąg dalszy

33PL
Przerwij używanie innych urządzeń
bezprzewodowych.
Zmień nastawienia S-AIR ID
głównego urządzenia i urządzeń
podporządkowanych.
Nie umieszczaj telefonu komórkowego
w pobliżu głównego urządzenia
i urządzeń podporządkowanych,
ponieważ może to spowodować
zakłócenia.
Zmień nastawienie RF CHANGE na
głównym urządzeniu (strona 20).
iPod
Nie słychać dźwięku.
Upewnij się, że urządzenie iPod jest
prawidłowo podłączone.
Upewnij się, że urządzenie iPod
odtwarza muzykę.
Wyreguluj głośność urządzeń
podporządkowanych.
Zaktualizuj urządzenie iPod, aby
używać najnowszego oprogramowania.
Urządzeniem iPod nie można
sterować z głównego urządzenia lub
z urządzeń podporządkowanych.
Sprawdź, czy urządzenie iPod i główne
urządzenie są prawidłowo połączone
i czy połączenie głównego urządzenia
z urządzeniami podporządkowanymi
jest prawidłowe.
Zależnie od używanego modelu
urządzenia iPod oraz jego
statusu, operacje przy użyciu
głównego urządzenia i urządzeń
podporządkowanych mogą nie być
możliwe.
Zaktualizuj urządzenie iPod, aby
używać najnowszego oprogramowania.
Dźwięk jest zniekształcony.
Zmniejsz głośność urządzeń
podporządkowanych.
Nastaw „EQ” na urządzeniu iPod na
„Wył.” lub „Bez korekcji”.
34PL
Nie można ładować urządzenia iPod.
Upewnij się, że urządzenie iPod jest
prawidłowo podłączone.
Sprawdź, czy przewód zasilania
sieciowego jest solidnie podłączony
oraz czy główne urządzenie jest
włączone.
Nie można uzyskać informacji o
ścieżkach z urządzenia iPod.
Zależnie od używanego modelu
urządzenia iPod oraz jego statusu,
prawidłowe uzyskanie w czasie
odtwarzania informacji o ścieżkach
może nie być możliwe.
Na wyświetlaczach urządzeń
podporządkowanych można wyświetlić
maksymalnie 16 znaków.
Sprawdź, czy informacje o ścieżkach
zostały wprowadzone do urządzenia
iPod.
Obraz wideo/zdjęcie z podłączonego
urządzenia iPod nie pojawia się na
ekranie TV.
Wykonaj połączenie zgodnie z
posiadanym systemem AV.
Przełącz wejście TV na wejście wideo
podłączone do głównego urządzenia.
Sprawdź, czy nastawienie wyjścia TV
na urządzeniu iPod jest włączone
(Zobacz w przewodniku użytkownika
urządzenia iPod).
Sprawdź, czy urządzenie iPod
obsługuje wyjście wideo (Zobacz w
przewodniku użytkownika urządzenia
iPod).
Tuner
Silny przydźwięk lub szumy, lub
nie można odbierać stacji. (Na
wyświetlaczu głównego urządzenia
miga „TUNED” lub „ST”.)
Podłącz prawidłowo anteny.
Zlokalizuj miejsce i kierunek, w
których jest dobry odbiór i wtedy
ponownie ustaw anteny.
Aby zresetować główne urządzenie do
nastawień fabrycznych
Jeżeli główne urządzenie nadal nie
pracuje prawidłowo, zresetuj je do
nastawień fabrycznych.
Aby zresetować urządzenie
podporządkowane do nastawień
fabrycznych
Jeżeli urządzenie podporządkowane
nadal nie pracuje prawidłowo, zresetuj je
do nastawień fabrycznych.
1 Odłącz i podłącz ponownie przewód
zasilania, a następnie włącz
urządzenie.
2 Naciśnij jednocześnie /CANCEL,
DISPLAY i  na urządzeniu.
Wszystkie ustawienia wykonane przez
użytkownika, np. timer, zegar itp.,
zostaną skasowane.
Inne
Umieść anteny z dala od przewodu
zasilania sieciowego, aby uniknąć
przechwytywania szumów.
Podłącz dostępną w handlu antenę
zewnętrzną.
Jeżeli dostarczona antena AM
oderwała się od plastikowej
podstawki, skonsultuj się z najbliższym
sprzedawcą Sony.
Wyłącz sprzęt elektryczny znajdujący
się w pobliżu.
1 Odłącz i podłącz z powrotem
przewód zasilania sieciowego, po
czym włącz urządzenie.
2 Naciśnij SYSTEM MENU na
urządzeniu.
3 Naciśnij kilkakrotnie TUNING/SELECT
+/ na urządzeniu, aż ukaże się
„RESET”, po czym naciśnij ENTER na
urządzeniu.
Pojawi się „RESET OK”.
4 Naciśnij ponownie ENTER na
urządzeniu, aby potwierdzić
nastawienie.
Zostaną usunięte wszystkie
nastawienia skonfigurowane
przez użytkownika, na przykład
zaprogramowane stacje radiowe.
35PL
Komunikaty
CANCEL : Czas na wykonanie
sparowania upłynął.
COMPLETE : Sparowanie zakończone.
ID A : Ustawia identyfikator S-AIR na
„A”.
ID B : Ustawia identyfikator S-AIR na „B”.
ID C : Ustawia identyfikator S-AIR na
„C”.
LINKED* : Urządzenie podporządkowane
jest podłączone do głównego
urządzenia.
PAIRING : Trwa sparowanie.
RMT OFF* : Urządzenia
podporządkowane nie przyjmują
sygnałów z pilota, ponieważ funkcja
zdalnego sterowania jest nastawiona na
„RMT OFF”.
S-AIR* : Wyświetlany od
momentu włączenia urządzenia
podporządkowanego do nawiązania
łączności z głównym urządzeniem.
TIME NG* : Czas rozpoczęcia i
zakończenia timera dziennego
nastawione są na tę samą godzinę.
UNLINKED* : Komunikacja z głównym
urządzeniem jest przerwana.
* Wyświetlane tylko na urządzeniach
podporządkowanych.
36PL
Środki ostrożności
Uwagi dotyczące urządzenia S-AIR
Urządzenie S-AIR przesyła dźwięk
za pośrednictwem fal radiowych,
dlatego jeżeli na drodze fal znajdują się
przeszkody, mogą wystąpić przerwy
w dźwięku. Jest to właściwość fal
radiowych a nie usterka urządzenia.
Urządzenie S-AIR przesyła dźwięk za
pośrednictwem fal radiowych, dlatego
inne urządzenia wytwarzające energię
elektromagnetyczną, np. kuchenki
mikrofalowe, mogą mieć wpływ na
przesyłanie dźwięku.
Urządzenie S-AIR korzysta z tej
samej częstotliwości co inne systemy
bezprzewodowe, np. bezprzewodowe
sieci lokalne lub urządzenia Bluetooth,
co może powodować interferencję lub
słabą transmisję. Jeżeli tak się dzieje,
podejmij następujące działania:
Nie umieszczaj urządzenia S-AIR
w pobliżu innych systemów
bezprzewodowych.
Nie korzystaj jednocześnie z
urządzenia S-AIR i innych systemów
bezprzewodowych.
Zakres transmisji zależy od
warunków, w jakich urządzenie
jest używane. Zlokalizuj miejsca, w
których transmisja między głównym
urządzeniem i urządzeniami
podporządkowanymi jest
najbardziej efektywna i umieść tam
główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane.
Ustawianie
Nie ustawiaj głównego urządzenia
ani urządzeń podporządkowanych
w pozycji pochylonej, ani w
miejscach bardzo gorących, zimnych,
zakurzonych, brudnych, wilgotnych,
pozbawionych właściwej wentylacji lub
narażonych na drgania, bezpośrednie
światło słoneczne lub jasne światło.
Zachowaj ostrożność stawiając
główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane na powierzchniach
o specjalnym wykończeniu (na
przykład woskowanych, olejowanych,
pastowanych), ponieważ może dojść
do zaplamienia lub odbarwienia
powierzchni.
Nagrzewanie się urządzenia
Nagrzewanie się głównego urządzenia i
urządzen podporządkowanych podczas
pracy jest czymś normalnym i nie
powinno niepokoić.
Nie dotykaj obudowy, jeżeli urządzenie
było używane bez przerwy przy dużej
głośności, ponieważ obudowa mogła
się nagrzać.*
Nie zasłaniaj otworów
wentylacyjnych.*
* Tylko urządzenia podporządkowane.
Zestaw głośnikowy*
Zastaw głośnikowy nie jest ekranowany
magnetycznie i obraz w znajdujących
się w pobliżu telewizorach może
zostać zniekształcony na skutek pola
magnetycznego. W takim przypadku
wyłącz telewizor, odczekaj 15 do 30
minut i włącz go ponownie.
Jeżeli nie będzie poprawy, odsuń
urządzenie od telewizora.
Inne
Uwagi dotyczące bezpieczeństwa
Jeżeli główne urządzenie i urządzenia
podporządkowane nie będą używane
przez dłuższy czas, odłącz całkowicie
przewód zasilania sieciowego oraz
przewód zasilania od gniazda
ściennego. Gdy odłączasz przewody
urządzeń, zawsze chwytaj za wtyczkę.
Nigdy nie ciągnij za sam przewód.
Jeżeli do wnętrza głównego urządzenia
lub urządzeń podporządkowanych
dostanie się ciało stałe lub płyn, odłącz
urządzenia od sieci elektrycznej i
przed ponownym użyciem oddaj do
sprawdzenia specjalistom.
Przewód zasilania sieciowego
i przewód zasilania mogą być
wymienione tylko w autoryzowanym
serwisie.
* Tylko urządzenia podporządkowane.
Czyszczenie obudowy
Czyść obudowę miękką, suchą
ściereczką. Nie używaj żadnych
ostrych myjek, proszku do szorowania
ani rozpuszczalników, takich jak
rozcieńczalniki, benzyna, czy alkohol.
37PL
Dane techniczne
Główne urządzenie (AIR-SA15Ti)
Gniazdo wyjściowe
AUDIO OUT:
napięcie 775 mV, impedancja
47 kiloomów
VIDEO OUT:
Maks. poziom wyjścia 1 Vp-p,
nierównoważne, synchr. negatywna,
impedancja obciążeniowa 75 omów
(Wyjście wideo Composite)
Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
System komunikacji:
Dane techniczne S-AIR wersja 1.0
Zakres częstotliwości:
2,4000 GHz  2,4835 GHz
Metoda modulacji:
DSSS
Zasilanie:
DC 3,3 V, 350 mA
Wymiary (szer./wys./głęb.):
50 × 13 × 60 mm
Masa:
24 g
38PL
Sekcja tunera
FM stereo, FM/AM tuner
superheterodynowy
Sekcja tunera FM:
Zakres strojenia:
87,5  108,0 MHz (odstęp 50 kHz)
Antena:
Antena przewodowa FM
Złącza anteny:
75 omów nierównoważnych
Częstotliwość pośrednia:
10,7 MHz
Sekcja tunera AM:
Zakres strojenia:
531  1 602 kHz (odstęp 9 kHz)
Antena:
Antena ramowa AM, złącze anteny
zewnętrznej
Częstotliwość pośrednia:
450 kHz
Dane ogólne
Zasilanie:
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Zużycie mocy:
15 W
Wymiary (szer./głęb./wys.) (wyłączając
zasilacz sieciowy):
Około 295 × 43 × 110 mm
Masa (włączając zasilacz sieciowy):
Około 1,1 kg
Urządzenie podporządkowane
(AIR‑SA15R)
Sekcja wzmacniacza
Moc wyjściowa DIN (znamionowa):
3 + 3 W (3 omy przy 1 kHz, DIN)
Ciągła śr. kw. waż. mocy wyjściowej (moc
odniesienia):
4 + 4 W (3 omy przy 1 kHz, 10% całk.
znieksz.harm.)
Można podłączyć słuchawki
nagłowne o impedancji przynajmniej
8 omów
Sekcja zestawów głośnikowych
Zestaw głośnikowy:
Pełnozakresowy, typ z odbiciem
basów
Głośniki:
65 mm, typ stożkowy (2)
Impedancja znamionowa:
3 omy
System komunikacji:
Dane techniczne S-AIR wersja 1.0
Zakres częstotliwości:
2,4000 GHz  2,4835 GHz
Metoda modulacji:
DSSS
Zasilanie:
DC 3,3 V, 350 mA
Wymiary (szer./wys./głęb.):
50 × 13 × 60 mm
Masa:
24 g
Dane ogólne
Inne
Gniazdo wyjściowe
 (mini gniazdo stereo):
Bezprzewodowy nadajnik/odbiornik
(EZW-RT10/EZW-RT10A)
Zasilanie:
230 V prądu zmiennego, 50/60 Hz
Zużycie mocy:
15 W
Pobór mocy w trybie czuwania:
Maks. 1 W
Wymiary (szer./wys./głęb.):
Masa:
Około 300 × 136 × 115 mm
Około 2,2 kg
Budowa i dane techniczne mogą ulec
zmianie bez powiadomienia.
W niektórych płytkach obwodów
drukowanych używane są bezhalogenowe
środki zmniejszające palność.
39PL
Obsługiwane modele urządzenia iPod
Możesz używać następujących urządzeń iPod na głównym urządzeniu. Przed użyciem
aktualizuj urządzenie iPod, aby posiadało najnowsze oprogramowanie.
40PL
iPod touch 2nd gen.
iPod nano 4th gen.
(wideo)
iPod touch 1st gen.
iPod nano 3rd gen.
(wideo)
iPod classic
iPod nano 2nd gen.
(aluminium)
iPod 5th gen. (wideo)
iPod nano 1st gen.
iPod 4th gen.
(kolorowy
wyświetlacz)
iPod 4th gen.
iPod mini
Indeks
A
R
Adaptery doka urządzenia
iPod 17
Anteny 17
Radio 25
Resetowanie 35
RF CHANGE 20
Rozmieszczenie 6
Rozwiązywanie problemów
32
B
S
Główne urządzenie 8
S-AIR 6
S-AIR ID 17, 18
Sparowanie 19
Strojenie automatyczne 25
I
T
G
iPod
Ładowanie 25
Słuchanie 23
Sterowanie 24
iPod AUDIO OUT L/R 27
iPod VIDEO OUT 27
O
Obsługiwane urządzenia
iPod 40
Oświetlenie 31
P
Pilot 9, 13, 31
Podłączenie innego sprzętu
27
Połączenie S-AIR 18
Programowanie stacji
radiowych 26
Inne
Baterie 18
Bezprzewodowy nadajnik/
odbiornik 17
Budzik 29
Timer
Timer dzienny 29
Timer wyłączający 29
Tryb MULTI SOURCE 22
Tryb oszczędzania energii 28
Tryb PARTY 22
Tryb S-AIR 22
U
Urządzenie podporządkowane
12
Z
Zegar 21
41PL
42PL
Inne
43PL
Printed in China
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertising