Sony | RDR-GX380 | Sony RDR-GX380 Bruksanvisning

3-876-079-31
DVD Recorder
Bruksanvisning
Användbara tips och information om Sonys produkter och tjänster finns
på vår hemsida: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-GX380
© 2008 Sony Corporation
VARNING!
Utsätt inte enheten för regn eller fukt,
så minskar du risken för brand och
elektriska stötar.
Du undviker elektriska stötar
genom att inte öppna ytterhöljet. Låt
kvalificerad teknisk personal sköta
servicen.
Batterier eller apparater som innehåller
batterier får inte utsättas för överdriven
värme såsom direkt solljus, eld eller
liknande.
Denna enhet är en KLASS 1 LASERprodukt. Markeringen för LASER
KLASS 1 finns på baksidan av
enheten.
VIKTIGT!
Att använda optiska instrument i
närheten av den här produkten ökar
risken för ögonskador. Laserstrålen
som används i den här DVDinspelaren är skadlig för ögonen och
man bör därför inte plocka isär höljet.
Låt kvalificerad teknisk personal sköta
servicen.
CAUTION
CLASS 3B VISIBLE AND INVISIBLE LASER RADIATION WHEN OPEN.
AVOID EXPOSURE TO THE BEAM.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING VED ÅBNING.
UNDGÅ UDSAETTELSE FOR STRÅLING.
ADVARSEL
KLASSE 3B SYNLIG OG USYNLIG LASERSTRÅLING NÅR DEKSEL ÅPENS.
UNNGÅ EKSPONERING FOR STRÅLEN.
VARNING
KLASS 3B SYNLIG OCH OSYNLIG LASERSTRÅLNING NÄR DENNA DEL ÄR
ÖPPNAD. STRÅLEN ÄR FARLIG.
VARO
AVATTAESSA OLET ALTTIINA LUOKAN 3B NÄKYVÄÄ JA NÄKYMÄTÖNTÄ
LASERSÄTEILYLLE VARO ALTISTUMISTA SÄTEELLE.
VORSICHT
SICHTBARE UND UNSICHTBARE LASERSTRAHLUNG KLASSE 3B, WENN
ABDECKUNG GEÖFFNET. NICHT DEM STRAHL AUSSETZEN.
Denna etikett finns på laserenhetens
skyddshölje inuti spelaren.
2
Försiktighetsåtgärder
• Den här enheten är konstruerad
för att fungera med 220 – 240
V växelström, 50/60 Hz.
Kontrollera att enhetens spänning
överensstämmer med ditt lokala
elnät.
• Att placera kärl med vätska, t.ex.
blomvaser, på enheten medför risk
för elektriska stötar och fara för
brand.
• Installera systemet så att nätkabeln
omedelbart kan dras ur vägguttaget
om problem uppstår.
Kassering av gammal
elektrisk eller elektronisk
utrustning (tillämpligt i den
europeiska gemenskapen
och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten eller
dess förpackning anger att produkten
inte får behandlas som hushållsavfall.
Den ska istället överlämnas till lämplig
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikutrustning.
Genom att säkerställa att produkten
bortskaffas på rätt sätt bidrar du
till att förhindra möjliga negativa
konsekvenser för miljö och hälsa
som annars skulle kunna bli fallet
vid olämplig avfallshantering.
Återvinningen av material bidrar
till att bevara naturresurser. Om
du behöver mer information om
återvinning av den här produkten
kontaktar du ditt lokala miljökontor,
en återvinningsstation eller affären där
du köpte produkten.
Kassering av gamla batterier
(tillämpligt i den europeiska
gemenskapen och andra
europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Den här symbolen på batteriet eller
dess förpackning anger att batteriet
som levereras med denna produkt inte
får hanteras som hushållsavfall.
Genom att säkerställa att dessa
batterier kasseras på korrekt sätt
hjälper du till att förhindra negativa
konsekvenser för miljö och hälsa
som annars skulle kunna bli fallet vid
olämplig avfallshantering. Återvinning
av material bidrar till att bevara
naturresurser.
När det gäller produkter som för
säkerhet, prestanda eller dataintegritet
kräver en permanent anslutning till ett
inbyggt batteri, ska detta batteri endast
bytas av kvalificerad servicepersonal.
För att säkerställa att batteriet tas
omhand på rätt sätt ska produkten,
när dess livslängd är slut, överlämnas
till lämpligt uppsamlingsställe
för återvinning av elektrisk och
elektronisk utrustning.
När det gäller alla andra batterier,
se avsnittet om hur man på ett
säkert sätt tar bort batteriet från
produkten. Lämna batteriet på en
återvinningsstation för förbrukade
batterier.
Om du behöver mer information om
återvinning av den här produkten
eller batteriet, kontaktar du ditt lokala
miljökontor, en återvinningsstation
eller affären där du köpte produkten.
Denna produkt har
tillverkats av Sony
Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Befullmäktigat
ombud avseende EMC
och produktsäkerhet är
Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
För alla kontakter avseende
service- eller garantifrågor
hänvisas till adresserna som
finns i separata serviceeller garantidokument.
Försiktighetsåtgärder
Om säkerhet
Om ett föremål eller vätska
kommer in i enheten, ska du dra
ur nätkontakten och få enheten
kontrollerad av en auktoriserad
tekniker innan du använder den
igen.
Om strömkällor
• Inspelaren är inte bortkopplad från
nätström så länge nätsladden sitter
i vägguttaget, även om inspelaren
i sig är avstängd.
• Om du inte tänker använda
inspelaren under en längre period,
se till att koppla bort den från
elnätet. Håll i själva kontakten, ej
nätkabeln, när du ska dra den ur
vägguttaget.
Om placering
• Placera spelaren på ett ställe med
tillräcklig ventilation så att den
inte blir för varm.
• Placera inte enheten på en mjuk
yta som exempelvis en matta som
kan blockera ventilationshålen på
undersidan.
• Installera inte inspelaren i ett
trångt utrymme som exempelvis
en bokhylla eller liknande.
• Placera inte enheten nära
värmekällor, eller där den kan
utsättas för direkt solljus, mycket
damm eller mekaniska stötar.
• Placera inte inspelaren så att den
lutar. Den är avsedd att placeras
i horisontell position på ett plant
underlag.
• Placera inte vare sig inspelaren
eller skivor i närheten av starka
magnetiska fält, som alstras av
t ex mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål på
inspelaren.
• Att placera kärl med vätska, t.ex.
blomvaser, på enheten medför risk
för elektriska stötar och fara för
brand.
Om inspelning
Gör en provinspelning innan du
påbörjar den faktiska inspelningen.
•,fortsättning
3
Ingen ersättning för förlorade
inspelningar
Sony är inte ersättningsskyldig
och kompenserar inte förlorade
inspelningar eller andra förluster,
detta gäller även när inspelningar
av någon anledning, inklusive
fel på inspelaren, inte görs eller
när innehållet från en inspelning
förloras eller skadas på grund av
ett fel på inspelaren eller på grund
av felaktig reparation som gjorts på
inspelaren. Sony kommer inte under
några omständigheter att återställa,
återskapa eller reproducera det
inspelade innehållet.
Upphovsrätt
• Tv-program, filmer, videoband
och annat material kan vara
upphovsrättsligt skyddat.
Icke-auktoriserad inspelning av
sådant material kan strida mot
gällande lagar om upphovsrätt.
Du kan dessutom behöva tillstånd
från kabel-tv-leverantören eller
ägaren av programmen för att få
ansluta den till kabel-tv-nätet.
• Inspelningsutrustning får endast
användas för lagenlig kopiering
och du uppmanas att noga
kontrollera vad som är lagenlig
kopieringen i det område där du
använder enheten. Det är olagligt
att kopiera upphovsrättsskyddat
material, till exempel filmer eller
musik, om man inte fått tillstånd
från upphovsrättsägarna eller om
kopiering tillåts på grund av ett
lagligt undantag.
• I denna produkt ingår teknik för
upphovsrättsskydd som omfattas
av patent i USA och andra
immateriella äganderättigheter.
Användning av denna teknik
för skydd av upphovsrätt måste
auktoriseras av Macrovision
och gäller för användning i
hemmet och andra begränsade
visningsmiljöer såvida inte
Macrovision godkänt någonting
annat. Baklängeskonstruktion och
nedmontering är förbjuden.
4
Kopieringsskyddsfunktion
Om den här bruksanvisningen
Eftersom inspelaren har en
kopieringsskyddsfunktion, kan
program som tas emot genom en
extern tuner (medföljer ej) innehålla
kopieringsskyddssignaler och därför
inte vara inspelningsbara, beroende
på typ av signal.
• I denna bruksanvisning, används
”skiva” som en allmän benämning
för DVD-skivor eller CD-skivor
om inte något annat anges i texten
eller bilderna.
• När ikoner som till exempel
DVD , är placerade ovanför en
förklaring, indikerar det vilken
typ av media som kan användas
med den funktion som förklaras.
Mer information finns i avsnittet
”Skivor som kan spelas in och
spelas upp” på sidan 79.
• Instruktionerna i denna
bruksanvisning beskriver
kontrollerna på fjärrkontrollen. Du
kan också använda kontrollerna
på inspelaren om de har samma
eller liknande namn som de på
fjärrkontrollen.
• Illustrationerna av skärmbilder
som används i denna
bruksanvisning kanske inte
matchar vad som visas på din TVskärm.
• Förklaringarna beträffande DVDskivor i denna bruksanvisning,
syftar på DVD-skivor som
skapats med denna inspelare.
Förklaringarna gäller inte DVDskivor som skapats på andra
inspelare och spelas upp på den
här inspelaren.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning! Systemet kan
visa en videostillbild
eller en skärmmeny på
TV-skärmen hur länge
som helst. Om du låter
stillbilden eller skärmmenyn
vara kvar på TV-skärmen
under mycket lång tid
kan TV:n få permanenta
skador. Plasmaskärmar och
projektions-TV-apparater är
speciellt känsliga för detta.
Om du har frågor eller problem med
inspelaren, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Innehållsförteckning
VARNING! .................................................................................................................... 2
Försiktighetsåtgärder . .................................................................................................. 3
Guide till delar och kontroller ........................................................................................ 7
Uppkopplingar och inställningar..................................................... 11
Koppla in inspelaren ................................................................................................... 11
Steg 1: Ansluta antennkabeln .................................................................................... 12
Steg 2: Ansluta videokablar/HDMI-kabel . .................................................................. 13
Steg 3: Ansluta ljudkabel/HDMI-kabel ........................................................................ 16
Steg 4: Ansluta nätkabeln .......................................................................................... 17
Steg 5: Förbereda fjärrkontrollen . .............................................................................. 18
Steg 6: Startinställningar ............................................................................................ 20
Ansluta VCR eller liknande enhet . ............................................................................. 22
Ansluta till en satellitmottagare eller digital mottagare ............................................... 24
Ansluta en PAY-TV-/Canal Plus-avkodare ................................................................. 25
Ansluta en USB-enhet ................................................................................................ 26
Grundläggande användning........................................................... 27
Använda systemmenyn .............................................................................................. 27
Sätta i och formatera en skiva .................................................................................... 28
Spela in ett program på en skiva ................................................................................ 29
Visa det inspelade programmet (Titellista) ................................................................. 30
Kontrollera uppspelningsinformation och uppspelningstid ......................................... 32
Byta namn på det inspelade programmet (inmatning av titel) .................................... 33
Namnge och skydda en skiva .................................................................................... 34
Spela en DVD-skiva på annan utrustning (Stänga) . .................................................. 35
Inspelning................................................................................ 37
Före inspelning ........................................................................................................... 37
Timerinspelning .......................................................................................................... 38
Kontrollera/ändra/avbryta timerinställningar (Timerlista) ............................................ 40
Spela in utan timern ................................................................................................... 41
Spela in från ansluten utrustning ................................................................................ 44
Uppspelning............................................................................. 45
Uppspelning ............................................................................................................... 45
Söka efter titel/kapitel/spår etc. .................................................................................. 50
Spela musik CD-skivor och MP3-ljudspår .................................................................. 51
Spela JPEG-bildfiler ................................................................................................... 53
Radera och redigera................................................................... 54
Innan du redigerar ...................................................................................................... 54
Radera och redigera titlar ........................................................................................... 55
Redigera en titel enligt kapitel .................................................................................... 58
Redigera en Spellista ................................................................................................. 60
•,fortsättning
5
DV-kopiering............................................................................. 62
Före DV-kopiering ...................................................................................................... 62
Ansluta en digital videokamera till DV IN-uttaget ....................................................... 62
Kopiera från ett DV-/Digital8-band till en DVD-skiva .................................................. 63
Inställningar och justeringar.......................................................... 65
Använda inställningsmenyer ...................................................................................... 65
Inställningar för kanal och tid (Allmänt) ...................................................................... 66
Språkinställningar ....................................................................................................... 69
Ljudinställningar ......................................................................................................... 69
Inställningar för barnspärr (Lås) ................................................................................. 7 1
Inspelningsinställningar (Video) ................................................................................. 72
Skivinställningar ......................................................................................................... 73
Återställa inspelaren (Grundinställning) ..................................................................... 74
Övrig information....................................................................... 75
Felsökning .................................................................................................................. 75
Skivor som kan spelas in och spelas upp .................................................................. 79
Skivor som kan användas .......................................................................................... 81
Lista över språkkoder ................................................................................................. 83
Lista över landskoder ................................................................................................. 83
Om denna inspelare ................................................................................................... 84
Om MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler, DivX-videofiler och i.Link ...................................... 85
Tekniska specifikationer ............................................................................................. 86
Index . ......................................................................................................................... 88
6
Guide till delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som anges inom parentes.
Fjärrkontroll
GDISPLAY (32)
Visar uppspelningsstatus eller
skivinformation.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
H./> (föregående/nästa) (47, 52)
c/C
(direkt
återuppspelning/direkt
framåtspolning/frys bildruta) (47)
m
/
M (sök/långsamt) (47)
H (uppspelning) (45, 51, 53)
X (paus) (47, 52, 53)
x (stopp) (45, 51, 53)
Knappen H har en förhöjning som kan
kännas med fingret *.
Iz REC (41)
x REC STOP (38, 41)
CHAPTER MARK (59)
Skapar kapitel inom en titel.
REC MODE (29, 37, 41)
Väljer inspelningsläge.
JTV [/1 (på/standby) (18)
TV t (val av ingång) (18)
A[/1 (på/standby) (20)
Startar eller stänger av inspelaren.
BPROG (program) +/– (29)
Knappen + har en förhöjning som kan kännas
med fingret *.
CINPUT (val av ingång) (43)
Väljer en insignalkälla.
TV 2 (volym) +/– (18)
TV PROG (program) +/– (18)
Knappen + har en förhöjning som kan kännas
med fingret *.
KSEARCH (50)
Visar menyn för sökning av markeringar.
LMARKER (50)
DCLEAR (40)
Markerar den önskade punkten under
uppspelning.
ETV/DVD (18)
MENU (45)
FSYSTEM MENU (27)
</M/m/,/ENTER (20)
Växlar mellan TV-läge och DVD-läge.
TOP MENU (45)/TITLE LIST (30)
TIMER (38)
Visar skivans meny.
Väljer ett önskat alternativ.
O RETURN (20)
•,fortsättning
7
MSUBTITLE (47)
Väljer språk för textremsan.
ANGLE (47)
Byter vinklar eller roterar en bild under
uppspelning av bildspel.
PLAY MODE (49, 52)
ZOOM (48)
Zoomar en bild under uppspelning eller i
pausläge.
NAUDIO (47)
Knappen AUDIO har en förhöjning som kan
kännas med fingret *.
OSifferknappar (50)
Knapp nummer 5 har en förhöjning som kan
kännas med fingret *.
PZ (öppna/stäng) (28)
Öppnar eller stänger skivfacket.
*Använd förhöjningen för att hitta de olika knapparna
när du använder systemet.
8
Frontpanel
A[/1 (på/standby) (20)
Startar eller stänger av inspelaren.
BSkivfack (28)
CFrontpanelens teckenfönster
Visar inspelarens aktuella status.
REC: Indikerar när inspelning pågår.
TV: Indikerar när inspelaren är i TVtunerläge.
PM: Indikerar eftermiddagstid.
: Indikerar att timerinspelning pågår eller
att timerinspelning har programmerats.
: Visar inspelarens aktuella status
(tid, programnummer, etc.).
D
(fjärrsensor) (18)
EZ (öppna/stäng) (28)
Öppnar eller stänger skivfacket.
FN (uppspelning) (45, 51, 53)
Knappen N har en förhöjning som kan
kännas med fingret.*
Gx (stopp) (45, 51, 53)
Hz REC (41)
IPROGRAM +/– (29)
Knappen + har en förhöjning som kan kännas
med fingret *.
JRESOLUTION-knapp (14)
Används för att välja en upplösning som är
lämplig för TV:n.
K
DV IN-uttag (62)
Anslut en DV-videokamera till detta uttag.
L
USB-uttag (typ A) (26)
Anslut en USB-enhet till detta uttag.
MLINE 2 IN (VIDEO/L(MONO) AUDIO
R)-uttag (23)
Anslut en VCR eller liknande
inspelningsenhet till dessa uttag.
*Använd förhöjningen för att hitta de olika knapparna
när du använder systemet.
•,fortsättning
9
Baksidan
AAC IN-kontakt (17)
BCOMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR)-uttag (13)
10
EHDMI OUT (high-definition
multimedia interface)-uttag (13)
FLINE 1-TV-uttag (13)
CLINE 3/DECODER-uttag (22, 24)
GAUDIO OUT (L/R)-uttag (16)
DAERIAL IN/OUT-uttag (12)
HDIGITAL OUT (COAXIAL)-uttag (16)
Uppkopplingar och inställningar
Koppla in inspelaren
bObservera!
• I avsnittet ”Tekniska specifikatione” (sidan 86) finns en lista med medföljande tillbehör.
• Sätt i kablarna ordentligt för att undvika oönskat brus.
• Se anvisningarna som medföljer enheterna som ska anslutas.
• Du kan inte ansluta denna inspelare till en TV som saknar ett SCART-uttag eller videoingång.
• Koppla alltid bort nätkabeln för varje enhet innan du gör anslutningar.
Uppkopplingar och inställningar
Följ steg 1 till 5 för att koppla in inspelaren och steg 6 för att göra startinställningarna för inspelaren
(sidan 20).
Koppla inte in nätkabeln innan du når ”Steg 4: Ansluta nätkabeln” (sidan 17).
11
Steg 1: Ansluta antennkabeln
Anslut antennkabeln genom att följa stegen nedan.
TV
till AERIAL IN
till AERIAL
OUT
till antenningång
Antennkabel (medföljer)
DVD-inspelare
: Signalflöde
1 Koppla bort antennkabeln från TV:n och anslut den till AERIAL IN på inspelarens baksida.
2 Anslut AERIAL OUT på inspelaren till antenningången på TV:n, med hjälp av den
medföljande antennkabeln.
12
Steg 2: Ansluta videokablar/HDMI-kabel
Välj någon av anslutningsmodellerna A till C, beroende på ingången på TV, projektor eller
ljudkomponent, t ex AV-förstärkare (receiver). Detta gör att du kan visa bilder.
Uppkopplingar och inställningar
A
TV
SCART-kabel (medföljer ej)
till LINE 1-TV
DVD-inspelare
(grön)
(blå)
(röd)
till HDMI OUT
till COMPONENT
VIDEO OUT
Komponentvideokabel
(medföljer ej)
(grön)
(blå)
B
HDMI-kabel
(medföljer ej)
(röd)
C
TV, projektor eller
ljudenhet
TV, projektor eller
ljudenhet
: Signalflöde
•,fortsättning
13
A SCART-ingång
När du ställer in [Format, videosignal ut] på
[RGB] under inställningarna för [Allmänt]
(sidan 68), ska du använda en SCART-kabel som
är lämplig för den valda signalen.
Ansluta till HDMI OUT-uttaget
Följ stegen nedan. Felaktig hantering kan skada
HDMI OUT-uttaget och kontakten.
1
B Ingångar för komponentvideo (Y, PB/CB,
PR/CR)
Detta ger exakt färgåtergivning och bilder med
hög kvalitet.
Om TV-apparaten tar emot progressiva
signaler i formatet 576p, ska du använder
denna anslutning och ställa in RESOLUTIONknappen på framsidan på ”576p” (sidan 9). Ställ
därefter in [Format, videosignal ut] på [YPbPr]
i inställningarna för [Allmänt] för att överföra
progressiva videosignaler (sidan 68).
C HDMI-ingång
Använd en godkänd HDMI-kabel (medföljer
ej) för att erhålla bilder och ljud av hög kvalitet
via HDMI OUT-uttaget. När du sedan tittar på
bilderna, justerar du videosignalens upplösning
genom att trycka på RESOLUTION-knappen på
inspelaren. Indikatorn på frontpanelen ändras vid
varje tryckning:
576i t 576p t 720p
R
r
1080p T
1080i
Sätt på inspelaren om du vill se signalerna från
den anslutna digitalboxen om digitalboxen är
ansluten till inspelaren med en SCART-kabel.
Rikta in HDMI-kontakten mot HDMI OUTuttaget (titta på uttagets och kontaktens form)
när du ansluter.
Kontrollera att kontakten inte är upp och
nervänd eller vinklad.
MI
T
OU
HD
MI
Kontakten är upp och
ner
2
T
OU
HD
Inte rak
För in HDMI-kontakten rakt in i HDMI OUTuttaget.
Böj inte HDMI-kontakten och tryck inte på den.
MI
T
OU
HD
bObservera!
• Koppla alltid bort HDMI-kabeln när du flyttar
inspelaren.
• Använd inte för mycket tryck på höljet, om du
placerar inspelaren på höljet med HDMI-kabeln
ansluten. Det kan skada HDMI OUT-uttaget eller
HDMI-kabeln.
• Vrid inte HDMI-kontakten när du ansluter till eller
kopplar bort från HDMI OUT-uttaget, för att undvika
att skada HDMI OUT-uttaget och kontakten.
Spela upp bilder i bredbildsformat
Vissa inspelade bilder kanske inte passar på TVskärmen. Information om hur du ändrar bildens
storlek finns på sidan 68.
Ansluta till en VCR
Anslut din VCR till LINE 3/DECODER-uttaget
på inspelaren (sidan 22).
14
Uppkopplingar och inställningar
bObservera!
• Anslut inte fler än en typ av videokabel mellan
inspelaren och din TV samtidigt.
• Använd inte anslutningarna A och Csamtidigt.
• Konsumenter bör observera att inte alla HDTVapparater är fullt kompatibla med denna produkt
vilket kan leda till att artefakter visas i bilden. Om det
uppstår problem vid användning av 625 progressiv
avsökning rekommenderas att användaren växlar
till ”Standard Definition”. Om du har frågor rörande
kompatibiliteten för din TV och denna modell 625p
DVD-inspelare, kontakta vårt kundservicecenter.
• Om du ansluter inspelaren till din TV via SCARTuttaget, ställs TV:ns ingång automatiskt in på
inspelaren när du startar inspelaren. Om så krävs
trycker du på TV t -knappen på fjärrkontrollen för
att återställa TV:ns ingång.
• Du kan inte ansluta HDMI OUT-uttaget
(anslutningsmetod C) till DVI-uttag som
inte är HDCP-kompatibla (t ex DVI-uttag på
datorbildskärmar).
• Om TV-apparaten kan ta emot progressiva
videosignaler, matas progressiva signaler i formatet
576p ut från COMPONENT VIDEO OUT-uttagen,
även om du väljer 720p, 1080i eller 1080p med
RESOLUTION-knappen.
• Om du ansluter till HDMI OUT-uttaget med en
upplösning på 720p, 1080i eller 1080p, ställs
bildformatet automatiskt in på 16:9. För att visa
bilden i bildformatet 4:3 ställer du in den utmatade
upplösningen på 576i eller 576p genom att trycka
på inspelarens RESOLUTION-knapp och ställer in
bildformatet för den anslutna TV:n på 4:3.
*Denna DVD-inspelare utnyttjar HDMI™-teknik
(High-Definition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör HDMI Licensing LLC.
15
Steg 3: Ansluta ljudkabel/HDMI-kabel
Välj någon av anslutningsmodellerna A till B, beroende på ingången på TV, projektor eller
ljudkomponent, t ex AV-förstärkare (receiver). Detta gör att du kan lyssna på ljud.
[Högtalare]
[Högtalare]
Bak (L)
Bak (R)
Ljudkomponent med
en avkodare
Fram (L)
A
Fram (R)
Center
Subwoofer
till koaxial-/HDMI-digitalingång
eller
Koaxial-digitalkabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
till DIGITAL OUT (COAXIAL)
till HDMI OUT
PCM/DTS/
MPEG/
DOLBY DIGITAL
COAXIAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
DVD-inspelare
till AUDIO OUT (L/R)
INPUT
L
(vit)
(röd)
B
AUDIO
R
(vit)
Ljudkabel
(medföljer ej)
(röd)
TV, projektor eller
ljudenhet
: Signalflöde
16
A Digital ljudingång
B Audio L/R (vänster/höger)-ingångar
Om ljudenheten har en Dolby*1 Digital-, DTS*2eller MPEG-ljudavkodare och en digital ingång,
använder du denna anslutning. Du kan lyssna
på surroundljud i formaten Dolby Digital (5.1kanaler), DTS (5.1-kanaler) och MPEG (5.1kanaler).
Denna anslutning utnyttjar TV:ns eller
ljudenhetens två högtalare för ljudet.
z Tips!
Se bruksanvisningen för de anslutna enheterna, för rätt
placering av högtalare.
–Ansluta ljudenheten till TV:n med HDMI-kabeln, eller
–Ansluta inspelaren till TV:n med en
komponentvideokabel.
Steg 4: Ansluta nätkabeln
Anslut den medföljande nätkabeln till AC
IN-kontakten på inspelaren. Anslut därefter
inspelaren och TV-apparaten till ett nätuttag. .
När du har anslutit nätkabeln, måste du vänta
en kort stund innan du börjar använda
inspelaren. Du kan börja använda inspelaren
när frontpanelens teckenfönster tänds och
inspelaren ställer sig i standbyläge.
Om du ansluter ytterligare utrustning till denna
inspelare (sidan 22), ska du alltid ansluta
nätkabeln efter att alla andra anslutningar har
gjorts.
Uppkopplingar och inställningar
bObservera!
• Anslut inte TV:ns ljudutgångar till LINE 2 IN
(R-AUDIO-L)-uttagen samtidigt. Detta orsakar
oönskat brus från TV:ns högtalare.
• Med anslutning B, ska du inte ansluta LINE 2 IN
(R-AUDIO-L)- och AUDIO OUT (L/R)-uttagen till
din TV:s ljudutgångar samtidigt. Detta orsakar oönskat
brus från TV:ns högtalare.
• När du har gjort klart anslutning A, ställer du in
lämpliga inställningar under [Ljud] (sidan 69). Gör du
inte det hörs antingen inget ljud alls eller ett högt ljud i
högtalarna.
• När du ansluter inspelaren till en ny ljudenheten med
hjälp av en HDMI-kabel, behöver du göra endera av
följande:
*1 Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
Dolby och symbolen med dubbel D är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
*2 Tillverkad på licens under amerikanskt patentnr.
5 451 942 och andra amerikanska och
världsomspännande patent som är utfärdade eller
under behandling. DTS och DTS Digital Out är
registrerade varumärken och DTS-logotyperna och
symbolen är varumärken för DTS, Inc. © 1996-2007
DTS, Inc. Alla rättigheter förbehållna.
~AC IN
1
till AC IN
2
till eluttag
17
Steg 5: Förbereda
fjärrkontrollen
Du kan styra inspelaren med fjärrkontrollen.
Sätt i två R6-batterier (storlek AA) enligt
polaritetmärkningen, 3 och #, i batterifacket.
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på
inspelaren vid användning.
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen
Du kan justera fjärrkontrollens signal för att styra
TV:n.
bObservera!
• Beroende på den anslutna enheten kan det hända att
du inte kan styra TV:n med vissa av knapparna nedan
eller samtliga knappar nedan.
• Om du anger en ny kod kommer föregående
kodinställning att tas bort.
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
bObservera!
• Om den medföljande fjärrkontrollen stör dina övriga
Sony DVD-inspelare eller –spelare, ändrar du
kommandoläget för denna inspelare (sidan 19).
• Använd batterierna korrekt för att undvika läckage
och korrosion. Om batterierna börjar läcka måste du
undvika att vidröra vätskan med dina bara händer.
Observera följande:
–Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett gammalt
batteri, och använd inte batterier från olika tillverkare
tillsammans.
–Försök inte att återladda batterierna.
–Ta ur batterierna om du inte tänker använda
fjärrkontrollen under en längre period.
–Om batteriläckage inträffar, torkar du bort all vätska i
batterifacket innan nya batterier sätts i.
• Utsätt inte fjärrsensorn (markerad
på frontpanelen)
för starkt ljus, t ex starkt solljus eller en kamerablixt.
Inspelaren kanske inte svarar på fjärrkontrollen.
• Om du byter batterier i fjärrkontrollen, kan kodnumret
och kommandoläget komma att återställas till
standardinställningen. Ange då lämpligt kodnummer
och kommandoläge igen.
TV/DVD
DISPLAY
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1 Håll TV [/1, som är placerad längst ner på
fjärrkontrollen, intryckt.
Tryck inte på knappen [/1 överst på
fjärrkontrollen.
2 Med knappen TV [/1 nedtryckt, anger
du TV:ns tillverkarkod med hjälp av
sifferknapparna.
Om du till exempel vill ange ”09”, trycker
du på ”0” och därefter på ”9.” När du angett
den sista siffran, släpper du upp TV [/1
-knappen.
18
Koder för TV-apparater som går att styra
Om det finns flera kodnummer för samma
tillverkare i listan, kan du försöka ange dem
ett efter ett tills du hittar det som passar din
TV.
Kodnummer
Sony
01 (standard)
Hitachi
24
JVC
33
LG/Goldstar
76
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08, 72
Samsung
71
Sharp
29
Toshiba
38
Om den medföljande fjärrkontrollen stör andra
Sony DVD-inspelare eller -spelare, ställ in
kodnumret för den här inspelaren och den
medföljande fjärrkontrollen till ett som skiljer
sig från den andra Sony DVD-inspelaren eller
DVD-spelaren efter att du har gjort klart ”Steg 6:
Startinställningar”.
Standardinställning för kommandoläge för
inspelaren och den medföljande fjärrkontrollen
är ”3”.
Fjärrkontrollen fungerar inte om olika
kommandolägen är inställda för inspelaren och
fjärrkontrollen. Ställ in samma kommandoläge.
Uppkopplingar och inställningar
Tillverkare
Om du har en Sony DVD-spelare
eller mer än en Sony DVD-inspelare
x
Följande funktioner kan utföras med
fjärrkontrollen:
Knappar
Funktioner
TV [/1
Startar eller stänger av
TV:n.
TV 2 (volym) +/–
Justera TV:ns volym.
PROGRAM +/-
Sifferknappar
TV PROG +/–
Väljer programläget
på TV:n.
TV t (välj ingång)
Växlar TV:ns
insignalkälla.
Använda TV/DVD-knappen
(endast SCART-anslutningar)
TV/DVD-knappen växlar mellan TV läge
och DVD-läge. Tryck på TV/DVD-knappen i
stoppläge eller när ingen meny visas på TVskärmen. Rikta fjärrkontrollen mot inspelaren när
du använder denna knapp.
TV-läge: växla till detta läge när du
huvudsakligen använder TV:ns tuner. När
du startar uppspelning, ställ TV:ns ingång
automatiskt på inspelaren.
DVD-läge: växla till detta läge när du
huvudsakligen använder inspelarens tuner.
Om du vill kontrollera det aktuella läget, trycker
du på DISPLAY (sidan 32).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
1 Stäng av inspelaren.
2 Håll x intryckt på inspelaren tills ”codE”
visas i frontpanelens teckenfönster.
3 Tryck på PROGRAM
+/– på inspelaren för
att välja kommandoläge (1, 2 eller 3).
Det valda kommandoläget visas i
frontpanelens teckenfönster.
4 Håll ned fjärrkontrollens knapp ENTER och
1, 2 eller 3 sifferknapp som motsvarar det
kommandoläge som valdes i steg 3, under
mer än tre sekunder.
•,fortsättning
19
Byta inspelarens
programpositioner med hjälp av
fjärrkontrollen
Du kan byta inspelarens programpositioner med
hjälp av sifferknapparna.
Exempel: för kanal 50
Tryck på ”5”, ”0” och därefter på ENTER.
Steg 6: Startinställningar
Gör de grundläggande justeringarna
genom att följa skärmanvisningarna under
”Startinställningar”.
Var noga med att inte koppla bort kablarna eller
avsluta funktionen ”Startinställningar” under
denna procedur.
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
TV [/1
1 Slå på inspelaren och TV:n. Ställ in TV-
apparatens ingångsväljare så att signalen
från inspelaren visas på TV-skärmen.
Menyn [SPRÅK] visas.
2 Välj ett språk för skärmmenyerna med
hjälp av M/m, och tryck på ENTER.
3 Kontrollera antennanslutningen enligt
anvisningarna på skärmen och tryck på
ENTER.
4 Medan [Start] är valt trycker du på ENTER.
Auto kanalsökning startar.
För att avbryta Auto kanalsökning, väljer du
[Avbryt] och trycker på ENTER.
För att ställa in programpositioner manuellt,
se sidan 67.
När Auto kanalsökning är klar, visas
[Klockinställningar].
20
5 Välj [Auto] och tryck på ENTER.
Funktionen för automatisk inställning av
klocka är inte tillgänglig för rysk modell.
Information om hur du manuellt ställer in
klockan finns på sidan 67.
[Stäng] och trycker på ENTER.
Återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN eller < enligt
anvisningarna på skärmen.
z Tips!
Om du vill köra ”Startinställningar” igen, väljer du rätt
inställningsalternativ från inställningsmenyn (sidan 65).
Uppkopplingar och inställningar
6 När startinställningarna är klara, väljer du
21
Ansluta VCR eller liknande enhet
När du har kopplat bort inspelarens nätkabel från nätström, ansluter du VCR eller liknande
inspelningsenhet till LINE IN-uttagen på denna inspelare.
Använd DV IN-uttaget på frontpanelen om utrustningen har ett DV-uttag (i.LINK-uttag) (sidan 62).
Se även bruksanvisningen som medföljer den anslutna utrustningen.
Information om hur du spelar in med denna inspelare finns i avsnittet ”Spela in från ansluten
utrustning” (sidan 44).
Ansluta till LINE 3/DECODER-uttaget
Anslut en VCR eller liknande inspelningsenhet till LINE 3/DECODER-uttaget på denna inspelare.
VCR
TV
SCART-kabel
(medföljer ej)
till SCART-ingång
till LINE 3/
DECODER
till LINE 1-TV
DVD-inspelare
bObservera!
• Bilder som innehåller kopieringsskyddssignaler som förhindrar kopiering kan inte spelas in.
• Om signalerna från inspelaren går via VCR kanske du inte får en tydlig bild på TV-skärmen.
DVD-inspelare
VCR
TV
Anslut alltid din VCR till DVD-inspelaren och TV:n i den ordning som visas nedan. Om du vill titta på videoband ska du
använda en annan ingång på TV:n.
Ingång 1
VCR
DVD-inspelare
TV
Ingång 2
• När du spelar in på en VCR från denna DVD-inspelare, ska du inte växla ingången till TV genom att trycka på TV/DVDknappen på fjärrkontrollen.
• Om du vill titta på bilder från en ansluten VCR eller liknande enhet, genom inspelaren medan inspelaren är i standbyläge,
ställer du in [Energisparläge] på [Av] (standard) under inställningarna [Allmänt] (sidan 68).
• Om du kopplar bort inspelarens nätkabel, kommer du inte kunna se signalerna från den anslutna VCR.
22
Ansluta till LINE 2 IN-uttagen
Anslut en VCR eller liknande inspelningsenhet till den här inspelarens LINE 2 IN-uttag.
VCR, etc.
OUTPUT
Uppkopplingar och inställningar
VIDEO
AUDIO
L
R
Ljud-/videokabel
(medföljer ej)
till LINE 2 IN
DVD-inspelare
: Signalflöde
z Tips!
När den anslutna utrustningen endast avger monoljud, använder du ljudkablar som leder monoljud till vänster/höger kanaler
(medföljer ej).
bObservera!
• Anslut inte denna inspelares utgång till en annan utrustnings ingång samtidigt som den andra utrustningens utgång är
ansluten till den här inspelarens ingång. Detta kan orsaka oljud (medföljer ej).
• Anslut inte fler än en typ av videokabel mellan inspelaren och din TV samtidigt.
23
Ansluta till en satellitmottagare eller digital mottagare
Anslut en satellitmottagare eller digital mottagare till LINE 3/DECODER-uttaget på denna inspelare.
Koppla bort inspelarens nätkabel från vägguttaget när du ansluter mottagaren.
TV
till SCART-ingång
Satellitmottagare,
CanalSat, etc.
till LINE 3/
DECODER
SCART-kabel
(medföljer ej)
till
LINE 1-TV
DVD-inspelare
z Tips!
Du behöver inte sätta på inspelaren för att visa signaler från den anslutna mottagaren på din TV.
bObservera!
• Om du använder en B Sky B-mottagare, ska du ansluta mottagarens VCR SCART-uttag till LINE 3/DECODER-uttaget.
• Om du kopplar bort inspelarens nätkabel, kommer du inte kunna se signalerna från den anslutna videobandspelaren.
24
Ansluta en PAY-TV-/Canal Plus-avkodare
TV
Antennkabel (medföljer)
till AERIAL IN
till SCART-ingång
PAY-TV-/Canal
Plus-avkodare
Uppkopplingar och inställningar
Du kan titta på eller spela in PAY-TV-/Canal Plus-program om du ansluter en avkodare (medföljer ej)
till inspelaren. Koppla bort inspelarens nätkabel från vägguttaget när du ansluter avkodaren.
När du vill visa eller spela in PAY-TV-/Canal Plus-program ställer du in inspelaren så att den tar emot
kanalerna med hjälp av inställningsmenyn. Se avsnittet ”[Manuell kanalsökning]” under [Allmänt]
(sidan 66).
SCART-kabel
(medföljer ej)
SCART-kabel
(medföljer ej)
till LINE 3/
DECODER
till
LINE 1-TV
till AERIAL
OUT (TO TV)
DVD-inspelare
z Tips!
Du behöver inte sätta på inspelaren för att visa signaler från den anslutna mottagaren på din TV.
bObservera!
• När du vill visa eller spela in PAY-TV-/Canal Plus-program från LINE 1-TV-uttaget, ställer du in [LINE 3 IN] under
inställningsmenyn [Allmänt] på [Avkodare] (sidan 68).
• Om du kopplar bort inspelarens nätkabel, kommer du inte kunna visa signalerna från den anslutna avkodaren.
• För att visa den anslutna avkodarens (PAY-TV/Canal Plus-dekoder) program medan inspelaren är i standbyläge, ställer du
”Energisparläge” under [Allmänt]-inställningarna på [Av] (standard) (sidan 68).
25
Ansluta en USB-enhet
Du kan ansluta en USB-enhet till USB-uttaget på inspelaren för att spela MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
eller DivX-videofiler. Läs bruksanvisningen som medföljer USB-enheten innan du ansluter den.
Information om hur du spelar upp från det isatta USB-minnet finns i ”Spela upp från USB-minnet” på
sidan 46.
DVD-inspelare
till USB-uttag
USB-minne
bObservera!
• Denna inspelare stöder endast USB-minnen med
FAT16- eller FAT32-format.
• USB-minne som kräver ytterligare
programinstallationer när du har anslutit dem till en
dator, stöds inte.
• Denna inspelare är kompatibel med USB-minnen som
stöder USB 1.1.
• Det är inte säkert att alla typer av USB-enheter kan
användas med denna inspelare.
26
SYSTEM MENU
Grundläggande användning
Använda systemmenyn
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
Video (Titel)
Timerinspelning
Video(DivX)
Setup
Foto
Musik
[Media] (sidan 45)
Visar innehållet för en skiva eller ett USB-minne.
[Video (Titel)]: Visar Titellista.
[Video (DivX)]: Visar Film Lijst på en DATA
DVD-skiva eller ett USB-minne.
[Foto]: Visar Fotoalbum på DATA DVD- eller
DATA CD-skiva, eller USB-minne.
[Musik]: Visar Musikjukebox på en DATA DVDeller DATA CD-skiva, eller ett USB-minne.
Grundläggande användning
Systemmenyn visas när du trycker på knappen
SYSTEM MENU och innehåller menyalternativ
för inspelarens funktioner.
Välj ett alternativ genom att trycka på M/m
och ENTER. Om det behövs väljer du ett
underalternativ och trycker på ENTER.
Media
Du kan välja DivX-videofiler, JPEG-bildfiler eller
MP3-ljudspår på en DATA CD/DATA DVDskiva eller ett USB-minne.
Välj en filtyp och tryck på ENTER. Välj därefter
en mediatyp [Skiva] eller [USB].
[Timerinspelning] (sidan 38)
Visar Timerlista.
Används för att ställa in en ny timerinspelning
för en skiva samt för att ändra eller avbryta
timerinspelningar som har ställts in.
[Setup] (sidan 65)
Visar inställningsmenyn för att ställa in
inspelaren enligt eget önskemål.
27
Sätta i och formatera en
skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
När du först sätter i en ny skiva, frågar inspelaren
dig om du vill formatera skivan. Följ stegen
nedan för att formatera en skiva. Du kan också
formatera om en DVD+RW- eller DVD-RWskiva för att radera allt innehåll på skivan.
Z
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
6 Tryck på ENTER medan [OK] är valt.
Inspelaren börjar formatera skivan.
Teckenfönstret visar ungefärlig tid som krävs.
•För en DVD-RW-skiva, formaterar inspelaren
automatiskt i Video-läge. Om du vill formatera
i VR-läge, se avsnittet ”Formatera om en
skiva” nedan.
z Tips!
För en formaterad skiva kan du använda skivan efter att
”REAd” försvunnit från frontpanelens teckenfönster i
steg 5 ovan.
Formatera om en skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
Du kan radera allt innehåll på en skiva för att
skapa en tom skiva. Om du vill formatera en ny
DVD-RW-skiva i VR-läge, formaterar du om
skivan.
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1 Sätt i en skiva.
2 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
1 Slå på TV:n.
2 Tryck på &/1.
Inspelaren slås på.
3 Ställ in TV-apparatens ingångsväljare så
att signalen från inspelaren visas på TVskärmen.
4 Tryck på Z (öppna/stäng), och placerar en
skiva på skivtallriken.
3 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
4 Välj [Skiva] och tryck på ENTER.
5 Välj [Formatera DVD] och tryck på ENTER.
Formatera DVD
Start
Stäng
Namnge skiva
Skydda skiva
PBC
DivX
6 Medan [Start] är valt trycker du på ENTER.
Du ombeds att bekräfta.
Etikettsidan uppåt
5 Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
När texten ”REAd” försvinner från
frontpanelens teckenfönster, efterfrågas
bekräftelse.
•Inspelaren formaterar automatiskt DVD-Rskivor.
28
•För DVD-RW-skivor, välj ett
inspelningsformat (VR-läge eller Video-läge)
och tryck på ENTER.
7 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Formateringen startar.
Spela in ett program på en
skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
1
2
3
4
5
6
7
8
9
PROG +/-
0
x REC STOP
z REC
Inspelningen startar och ”REC” (röd) visas i
frontpanelens teckenfönster.
Inspelningen fortsätter tills du avbryter
inspelningen eller tills skivan är full.
Avbryta inspelning
Tryck på x REC STOP. Observera att det kan ta
några sekunder innan inspelningen avbryts.
z Tips!
Denna inspelare kan spela in på olika typer av skivor.
Välj den typ av skiva som bäst passar dina behov (sidan
79).
Grundläggande användning
I detta avsnitt beskrivs de grundläggande
åtgärderna för att spela in det aktuella TVprogrammet på en skiva.
Mer information om inspelning finns på sidan 37.
4 Tryck på z REC.
REC MODE
1 Sätt i en skiva.
Information om hur du sätter i och formaterar
en ny skiva, finns i avsnittet ”Sätta i och
formatera en skiva” (sidan 28).
2 Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition som du vill spela in.
3 Tryck på REC MODE flera gånger för att
välja inspelningsläget.
Varje gång du trycker på knappen ändras
informationen på TV-skärmen i följande
ordning:
HQ
SP
LP
EP
ULP
Mer information om inspelningsläge finns på
sidan 37.
29
BSkivnamn (sidan 34):
Visa det inspelade
programmet (Titellista)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Visar typ av skiva.
CSkivutrymme/återstående tid:
Tryck flera gånger på REC MODE för
att visa återstående tid i vart och ett av
inspelningslägena.
-R
Titlarna för programmen som är inspelade på
skivan visas i Titellista, som också innehåller
skivinformation som till exempel skivnamn,
återstående tid, etc. Följ stegen nedan för att spela
upp det inspelade programmet.
Du kan också redigera individuella titlar från
Titellista (sidan 55).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DTitelns miniatyrbild Tryck på </, för
att välja föregående/nästa titel. Om listan
innehåller mer än sex titlar, trycker du på
M/m för att visa titlar på föregående/nästa
sida, rad för rad.
ETitelinformation:
Visar titelnamn, inspelningsdatum och
inspelningstid.
Tryck på DISPLAY för att visa detaljerad
information för den valda titeln (kan inte
användas för en spellisttitel).
3 Välj en titel och tryck på ENTER.
0
Undermenyn visas med alternativ som
är tillgängliga för den valda titeln Vilka
alternativ som visas varierar beroende på
situationen och typ av skiva.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
O RETURN
Titellista Original
1/7
DVD-VR
2tim 45min
SP Återstår
x
REC MODE
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Spela upp
Sök
Radera
Redigera
Spellista
1 Sätt i en skiva.
2 Tryck på TITLE LIST.
Alternativ för den valda titel
Menyn för Titellista visas med innehållet på
skivan.
Exempel: Titellista (Original) på en DVD-RWskiva (VR-läge)
Titellista Original
1/7
DVD-VR
2tim 45min
SP Återstår
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
•Om du vill stänga av undermenyn och välja en
annan titel, trycker du på O RETURN.
4 Välj [Spela upp] och tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från den valda titeln
på skivan.
•Välj [Full uppsp.] för att spela en titel
inklusive dolda kapitel på en DVD+RW/
DVD+R-skiva. Mer information om dolda
kapitel finns på sidan 59.
0:15:00
Om Titellista för DVD-RW-skivor (VR-läge)
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
ATyp av titel (DVD-RW (endast VR-läge)):
Visar typ av titel, original eller Spellista.
30
Varje gång du trycker på TITLE LIST kan du
växla Titellista så att den visar original eller
Spellista.
Mer information finns i avsnittet ”Redigeringar
för spellisttitlar” (sidan 54).
Om du vill söka efter en specifikt punkt i titeln
Välj [Sök] och tryck på ENTER i steg 4. Välj
[Tid] och tryck på ENTER.
Medan du tittar på förhandsvisningen, trycker
du på </, för att välja startpunkten. Varje
tryckning flyttar punkten framåt eller bakåt en
minut (eller fem minuter om du håller kvar).
Tryck därefter på ENTER.
Grundläggande användning
Avbryta uppspelning
Tryck på x.
Stänga av Titellista
Tryck på O RETURN.
Kapitellista
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
bObservera!
• Titellista kanske inte visas för skivor som skapats på
andra DVD-inspelare.
• Bokstäver som inte kan visas, visas som korrupta
tecken.
• Miniatyrbilder för titlar visas endast på denna
inspelare.
• Det kan ta några sekunder innan miniatyrbilderna
visas.
-R
När du väljer [Kapitel] under [Sök] från
undermenyn för en titel, visas menyn för
Kapitellista och titelinnehållet visas som kapitel.
Du kan spela eller redigera individuella kapitel
från undermenyn, vilket visas när du väljer ett
kapitel och trycker på ENTER.
Kapitellista Original
1/5
Title 1
07/12/2008 Sön 0:45:00
AUTO
ATitelinformation
BKapitlets miniatyrbild
Tryck på </, för att välja föregående/
nästa kapitel. Om listan innehåller mer än sex
kapitel, trycker du på M/m för att visa kapitel
på föregående/nästa sida, rad för rad.
Återgå till Titellista
Välj ett kapitel och tryck på ENTER. Välj
[Titellista] från undermenyn och tryck på
ENTER.
z Tips!
Efter inspelning visas den första bilden i inspelningen
(titeln) automatiskt som miniatyrbild.
31
Kontrollera
uppspelningsinformation
och uppspelningstid
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
VCD
Ändra eller välja inställningen
Tryck på DISPLAYtvå gånger.
Mer information om varje alternativ finns på
sidorna inom parenteserna.
Exempel: När du spelar en DVD-skiva
DVD
1/1
Du kan visa uppspelningsinformation och
återstående tid på TV-skärmen genom att
trycka upprepade gånger på DISPLAY. Visade
alternativ varierar, beroende på typ av skiva och
uppspelningsstatus.
DVD
1/23
0:00:30
D5.1CH
1.ENG
1 ENG
1/1
Normal
TITEL
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
Tryck på DISPLAY för att visa diverse
uppspelningsinformation på TV-skärmen.
Exempel: När du spelar en DVD-skiva
DVD
0:00:01 / 0:45:00
Titel
:1/1
Kapitel : 1 / 23
(titel): Aktuellt titel nemmer - (eller spår-)
spårnummer/totalt antal titlar (eller spår) (sidan
50)
(kapitel): Aktuellt kapitelnummer/totalt antal
kapitel (sidan 50)
(tid): Förfluten uppspelningstid (sidan 50)
(ljud): Valt ljudspråk (endast DVD VIDEO)
eller ljudkanal (sidan 47)
(undertext): Vald undertext (sidan 47)
(vinkel): Vald vinkel/totalt antal vinklar (sidan
47)
(ljud): Valt ljudläge. Valt ljudläge. Välj [3D
SUR.] för att lyssna på virtuella surroundljudeffekter som skapats från vänster och höger
fronthögtalare.
bObservera!
• Om inga knappar trycks under tio sekunder, försvinner
visningen av uppspelningsinformationen.
• Speltiden för MP3-ljudspår kanske inte visas korrekt.
• Om du skapar en Spellista som är längre än
”19:59:59,” återställs räknaren på frontpanelen till
”10:00:00” och startar om räkningen.
Att observera om surround-effekter
AFörfluten uppspelningstid/återstående tid
BAktuellt titel- och kapitelnummer/totalt
antal titlar och kapitel
bObservera
Vid uppspelning på en annan DVD-utrustning av
en inspelad titel som är längre än 12 timmar, visas
eventuellt inte korrekt tid.
32
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda med alla skivor.
• När du aktiverar den här funktionen, ska du stänga av
surroundinställningarna för den anslutna TV:n eller
förstärkaren (receiver).
• Kontrollera att din position då du lyssnar är mellan
och på samma avstånd från högtalarna och att
högtalarna är placerade i samma typ av omgivning.
• Funktionen fungerar inte om du ansluter en förstärkare
med hjälp av DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI
OUT-uttaget.
[Titel] och tryck på ENTER.
Byta namn på det inspelade 4 Välj
Menyn för inmatning av tecken visas.
Inmatningsfält
Fält för val av teckentyp
programmet (inmatning av
titel)
Språk
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Blanksteg
Radera
OK
Inställningsknappar
0
Avbryt
Teckenuppsättning
•Tryck på </, för att flytta mellan
inställningsknapparna. För att flytta mellan
inställningsknapparna, teckenuppsättningen
och fältet för val av teckentyp, trycker du på
M/m.
•För att flytta markören åt vänster eller höger
inom inmatningsfältet, väljer du [b] eller [B]
och trycker på ENTER.
•Om du vill radera ett tecken flyttar
du markören till höger om tecknet i
inmatningsfältet. Välj [Radera] och tryck på
ENTER.
Grundläggande användning
Titlarna som är inspelade på en skiva namnges i
sekvens ([Title 1], [Title 2], …) som standard. Du
kan byta namn på titlar med hjälp av funktionen
för inmatning av tecken, som även visas för att
byta namn på en skiva eller en station.
Upp till 21 tecken kan matas in för ett titel- eller
skivnamn och 5 tecken för ett stationsnamn, men
det faktiska antalet tecken som visas i menyer
som Titellista, kommer att variera.
Västerländska versaler
1
5 Flytta till fältet för val av teckentyp och
tryck på </, för att välja typ av tecken.
Du kan välja [Västerländska versaler],
[Västerländska gemener] eller [Symbol].
1 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista.
Mer information om Titellista finns på sidan
30.
2 SVälj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
•För DVD-RW-skivor (Videoläge) och DVDR-skivor, väljer du [Titel] och trycker på
ENTER. Skärmen för inmatning av tecken i
steg 4 visas.
Följ stegen 4 till 8 nedan.
3 Välj [Redigera] och tryck på ENTER.
Teckenuppsättningen växlar enligt vilken
teckentyp du har valt.
6 Flytta till teckenuppsättningen och tryck
på </M/m/, för att välja tecken, och
tryck på ENTER.
Det valda tecknet visas i inmatningsfältet.
A
Språk
Västerländska versaler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B
C
D
E
F
G
H
I
0
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
Alternativen för vald titel visas.
Blanksteg
Radera
OK
Avbryt
•Om du vill skriva en bokstav med ett
accenttecken, väljer du bokstaven följd av ett
accenttecken.
Exempel: Välj ”a” och därefter ” ` ” för att
skriva ”à.”.
•,fortsättning
33
•För att mata in ett blanksteg, väljer du
[Blanksteg] och trycker på ENTER.
•För att infoga ett tecken flyttar du markören
till höger om den position där du vill infoga
tecknet. Välj tecknet från teckenuppsättningen
och tryck på ENTER.
Namnge och skydda en
skiva
7 Upprepa stegen 5 och 6 för att mata in
återstående tecken.
ABC
Språk
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Västerländska versaler
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
Q
R
S
T
K
L
M
N
O
P
U
V
W
X
Y
Z
Blanksteg
Radera
OK
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
Avbryt
•Om du vill återgå till Titellista utan att byta
namn på titel, väljer du [Avbryt] och trycker
på ENTER.
8 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Använda sifferknapparna
Du kan även använda sifferknapparna för att mata
in tecken.
1
Välj raden som innehåller de tecken som ska
matas in och tryck på en sifferknapp.
Exempel: För att mata in ”MT”
Välj raden ”K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T”.
Tryck på knappen för siffran 3 följt av knappen
för siffran 0.
2
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Namnge en skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
En skiva ges automatiskt namn enligt dess
skivtyp. Du kan ändra skivnamnet (upp till 21
tecken).
1 Sätt i en skiva.
2 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
3 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
4 Välj [Skiva] och tryck på ,.
5 Välj [Namnge skiva] och tryck på ,.
Formatera DVD
Stäng
Namnge skiva
Skydda skiva
PBC
DivX
34
Redigera
6 Medan [Redigera] är valt trycker du på
ENTER.
Menyn för inmatning av tecken visas.
Information om inmatning av tecken finns på
sidan 33.
Skydda en skiva
-RWVR
Du kan skydda alla titlar på skivan för att
förhindra oavsiktlig inspelning, redigering eller
radering.
1 Sätt i en skiva.
2 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
+RW
-RWVR -RWVideo
Skillnader mellan olika skivtyper
+RW
Denna typ av skivor stängs
automatiskt när de tas ur inspelaren.
Du kan emellertid behöva stänga
skivan för viss DVD-utrustning, eller
om inspelningstiden är kort. Du kan
redigera eller spela in på skivan även
efter att den har stängts.
-RWVR
Denna typ av skivor måste stängas
om de ska spelas upp på någon
annan som utrustning annan än den
här inspelaren. Kan endast spelas på
spelare som är kompatibla med VRläget. Du kan inte redigera eller spela
in på skivan efter att den har stängts.
Om du vill redigera eller spela in på
skivan igen, ska du öppna skivan.
-RWVideo
Denna typ av skivor måste stängas
om de ska spelas upp på någon annan
utrustning än den här inspelaren. Du
kan inte redigera eller spela in på
skivan efter att den har stängts. Om du
vill redigera eller spela in på skivan
igen, ska du öppna skivan.
+R
Denna typ av skivor måste stängas
om de ska spelas upp på någon annan
utrustning än den här inspelaren. Du
kan inte redigera eller spela in på
skivan efter att den har stängts.
3 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
Formatera DVD
Stäng
Namnge skiva
Skydda skiva
Av
PBC
På
DivX
6 Välj [På] och tryck på ENTER.
Ta bort bildskyddet
Upprepa stegen ovan, välj [Av] och tryck på
ENTER i steg 6.
z Tips!
Du kan ställa in skyddet för en enskilda titlar (sidan 57).
-R
Du måste stänga skivan om du vill spela skivor
som spelats in med denna inspelare på annan
DVD-utrustning.
När du stänger en DVD+RW-, DVD-RW(Video-läge), DVD+R- eller DVD-R- skiva,
skapas automatiskt en DVD-meny, som kan visas
på annan DVD-utrustning.
Innan du stänger skivan ska du kontrollera
skillnaden mellan olika skivtyper i tabellen
nedan.
systemmenyn.
4 Välj [Skiva] och tryck på ,.
5 Välj [Skydda skiva] och tryck på ,.
+R
Grundläggande användning
bObservera!
Namnge skivan innan du stänger den. När en skiva väl
har stängts, kan du inte ändra skivnamnet.
Spela en DVD-skiva på
annan utrustning (Stänga)
-R
•,fortsättning
35
1
2
3
4
5
6
7
8
9
z Tips!
Du kan kontrollera om skivan har stängts och inte.
Om du inte kan välja [Stäng] i steg 6 ovan, har skivan
redan stängts.
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
1 Sätt i en skiva.
2 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
3 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
4 Välj [Skiva] och tryck på ,.
5 Välj [Stäng] och tryck på ,.
Formatera DVD
Stäng
Stäng
Namnge skiva
Öppna
Skydda skiva
PBC
DivX
6 Välj [Stäng] och tryck på ENTER.
Du ombeds att bekräfta.
7 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Inspelaren börjar stänga skivan.
Ungefärlig återstående tid för stängningen
visas på skärmen. Vissa skivor kan kräva mer
tid än vad som indikeras.
8 Tryck på ENTER när [OK] visas.
Öppna en DVD-RW-skiva
Om du inte kan spela in eller redigera på en
DVD-RW-skiva som har stängts (ett meddelande
visas), öppnar du skivan genom att välja [Öppna]
i steg 6 ovan.
36
bObservera!
• Hur lång tid som krävs för att stänga en skiva beror
på skivtyp, inspelningstid eller antalet titlar som är
inspelade på skivan.
• Beroende på skivans skick, inspelningen eller DVDutrustningen, kanske en skiva inte kan spelas upp även
om den har stängts.
• Inspelaren kanske inte kan stänga skivan om den har
spelats in på en annan inspelare.
• Om inspelningstiden är kort, kanske skivan inte kan
spelas upp på vissa DVD-spelare.
Inspelning
Före inspelning
Innan du börjar spela in
z Tips!
• Upp till 49 titlar kan spelas in på en DVD+RW-skiva
eller DVD+R-skiva. För andra inspelningsbara skivor,
kan 99 titlar spelas in.
• Om du använder en DVD+RW-skiva, kan du skriva
över en titel som spelats in tidigare (sidan 43).
Inspelningsläge
På samma sätt som VCR har inspelningslägena
SP (standard play) eller LP (long play), har denna
inspelare fem olika inspelningslägen.
Välj ett inspelningsläge enligt den tid och
bildkvalitet du behöver. Om exempelvis
bildkvalitet är din högsta prioritet, väljer du
HQ-läget (High Quality). Om du prioriterar
inspelningstid är ULP-läget (Ultra Long Play) ett
möjligt alternativ.
Tryck på REC MODE flera gånger för växla
inspelningslägen.
Observera att inspelningstiderna i följande tabell
är en ungefärlig guide.
Inspelningsläge
Inspelningstid
(minuter)
HQ (hög kvalitet)
60
SP (standardläge)
R
120
LP
r
240
EP
360
ULP (extremt lång
inspelningstid)
840
Spela in program i stereo och eller
program med flera språk
Inspelning
•Denna inspelare kan spela in på olika typer av
skivor. Välj den typ av skiva som bäst passar dina
behov (sidan 79).
•Använd Titellista för att kontrollera tillgänglig
inspelningstid för skivan (sidan 30). För
DVD+RW-skivor och DVD-RW-skivor, kan
du radera titlar för att skapa ledigt skivutrymme
(sidan 54).
bObservera!
• Följande situationer kan orsaka att inspelningstiden
förändras något.
– Inspelning av ett program med dålig mottagning
eller ett program eller videokälla med dålig
bildkvalitet.
– Inspelning på en skiva som redan har redigerats.
– Inspelning av endast en stillbild eller bara ljud.
• Den återstående inspelningstid som visas är en
uppskattning och den faktiska tiden kan vara
annorlunda.
• Vid inspelning i ULP-läge, är den maximala
kontinuerliga inspelningstiden 720 minuter.
Denna inspelare kan ta emot och spela in program
i stereo och tvåspråkiga program baserat på
ZWEITON-systemet eller NICAM-systemet.
För DVD-RW-skivor (videoläge)/DVD-Rskivor trycker du flera gånger på AUDIO för att
välja ljudkanal (Huvud+Sub, Huvud eller Sub)
före inspelning. Den valda kanalen visas på
TV-skärmen och används för inspelningen. För
DVD+RW/DVD-RW (VR-läge)/DVD+R-skivor
väljs ”Huvud+Sub” automatiskt. Observera att du
inte kan byta ljudkanal under inspelning.
ZWEITON-systemet (tysk stereo)
När ett stereoprogram eller ett tvåspråkigt
program baserat på ZWEITON tas emot, visas
[STEREO] eller [Tvåspråkig] på TV-skärmen.
NICAM-system
När ett stereoprogram eller ett tvåspråkigt
program baserat på NICAM tas emot, visas [N]
(NICAM) på skärmen.
Om du vill spela in ett NICAM-program, måste
du ställa in [NICAM/Standard] under [Manuell
kanalsökning] i inställningsmenyn [Allmänt]
på [På] (standard). Om ljudet inte är tydligt när
du lyssnar på NICAM-sändningar, ställer du
[NICAM/Standard] på [Av]. (Mer information
finns under ”[Manuell kanalsökning]” på sidan
66.)
z Tips!
När du spelar upp på annan DVD-utrustning kan du
eventuellt inte växla mellan huvudljud och subljud för
tvåspråkiga program. Välj antingen ”Huvud” eller ”Sub”
innan du börjar spela in om du planerar att spela en
DVD-RW (videoläge)/DVD-R-skiva på annan DVDutrustning.
•,fortsättning
37
Bilder som inte kan spelas in
Bilder med kopieringsskydd kan inte spelas in
med denna inspelare.
När inspelaren tar emot en
kopieringsskyddssignal, avbryts inspelningen.
Signaler för
Inspelningsbara skivor
kopieringsbegränsning
Fri kopiering
+RW
+R
Kopiera en gång
-RWVR -RWVideo
Timerinspelning
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Du kan ställa in timern för totalt 16 program, upp
till en månad i förväg.
bObservera!
Under inspelning kan du inte ställa in ytterligare
timerinspelningar.
Z
-R
[/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
-RWVR
Ver.1.1, Ver.1.2 med
CPRM*
Ingen kopiering
TIMER
Inga
*Den inspelade skivan kan endast spelas upp på en
CPRM-kompatibel utrustning.
bObservera!
Även om du tar bort en scen som innehåller signaler för
kopieringsskydd, finns inspelningsbegränsningarna kvar
på den titeln.
-R
O RETURN
</M/m/,,
ENTER
x REC STOP
1 Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
Etikettsidan uppåt
2 Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Vänta tills ”REAd” försvinner från
frontpanelens teckenfönster.
Information om hur du sätter i och formaterar
en ny skiva, finns i avsnittet ”Sätta i och
formatera en skiva” (sidan 28).
3 Tryck på TIMER.
Timerlista visas.
38
4 Välj [Ny] och tryck på ENTER.
Timerinspelningsmenyn visas.
Timerinspelning
100 min. ledigt
PR
Datum
Start
Stopp
Läge
12
12/10 Sun
19:20
19:50
SP
Tryck på x REC STOP. Tryck på ENTER innan
bekräftelsemeddelandet stängs av. Observera att
det kan ta några sekunder för inspelaren att stanna
inspelningen.
Justera REC-läge
5 Tryck på </, för att välja ett alternativ
och tryck på M/m för att justera
inställningen.
Om inställningarna för timer överlappar
varandra
När inställningarna för timer överlappar, visas
[Upprepa datum] i Timerlista. Mer information
finns i avsnittet ”När timerinställningarna
överlappar varandra” på (sidan 40).
Bekräfta, ändra eller avbryta timerinspelning
•Om du gör ett misstag väljer du alternativet
och ändrar inställningen.
Mer information finns i avsnittet ”Kontrollera/
ändra/avbryta timerinställningar (Timerlista)”
(sidan 40).
Timerlista visas med den timerinställning
som du gjorde .
z Tips!
Du kan spela upp det inspelade programmet genom att
välja programtiteln i menyn för Timerlista.
6 Tryck på ENTER.
Timerlista
PR
Datum
Start
Längd
1/2
Mode
Kontrollera
SP
Inspelning OK
Ny
12
12/10 Sön
19:20
30min
Välj [Ny] och tryck på ENTER för att göra en
annan timerinspelning. Upprepa steg 5 och 6.
7 Tryck på O RETURN för att stänga av
Timerlista.
” ” tänds i frontpanelens teckenfönster och
inspelaren är klar för inspelning.
Du behöver inte stänga av inspelaren innan
timerinspelningen startar.
•För att spela in ett satellitprogram slår
du på satellitmottagaren och väljer det
satellitprogram som du vill spela in. Låt
satellitmottagaren vara på tills inspelningen
har avslutats.
Inspelning
[PR]: Väjer programposition eller
insignalkälla.
[Datum]: Ställer in ett datum upp till en
månad framåt i tiden.
[Start]: Ställer in starttiden.
[Stopp]: Ställer in stopptiden.
[Läge]: Väljer inspelningsläge (sidan 37).
Om du väljer [AT], kan du använda
funktionen Justera REC-läge. Se avsnittet
”Justera REC-läge” på sidan 39.
Om det inte finns tillräckligt med ledigt
skivutrymme för inspelningen, väljer inspelaren
automatiskt det inspelningsläge som kommer
att spela in hela programmet. Om du vill
använda denna funktion, väljer du [AT] som
inspelningsläge.
bObservera!
• Kontrollera att klockan är korrekt inställd innan du
startar timerinspelning. Om inte, går det inte att göra
timerinspelning.
• Även om timern är inställd på samma dagliga eller
veckovisa program, kan inte timerinspelningen
göras om den överlappar med ett program som har
prioritet. [Upprepa datum] visas för den överlappande
inställningen i Timerlista. Kontrollera inställningarnas
prioriteringsordning (sidan 40).
• Även om timern är inställd, kan timerinspelningar inte
göras medan inspelaren spelar in ett program som har
prioritet.
• Funktionen Justera REC-läge fungerar endast med en
timerinspelning. Den fungerar inte med snabbtimern
(sidan 42).
• Om ” ” blinkar i frontpanelens teckenfönster,
kontrollerar du att en inspelningsbar skiva har satts i
korrekt sätt och att den tillgängliga inspelningstiden på
skivan är tillräckligt.
Avbryta inspelning under timerinspelning
Ändra ingångsväljaren på TV:n så att bekräftelsen
visas på TV-skärmen.
39
Kontrollera/ändra/
avbryta timerinställningar
(Timerlista)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan kontrollera, ändra eller avbryta
timerinställningarna med hjälp av menyn för
Timerlista.
2 Välj en timerinställning och tryck på
ENTER.
Menyn för timerinspelning i steg 4 under
”Timerinspelning” (sidan 38) visas.
Programpositionen, datum, start- och
stopptider och inspelningsläge för den valda
timerinställningen visas.
3 Tryck på </, för att välja ett
alternativ och tryck på M/m för att ändra
inställningen.
•Om du vill återgå till Timerlista, utan att ändra,
trycker du på TIMER.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Tryck på ENTER.
CLEAR
0
TIMER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Informationen för den valda
timerinställningen uppdateras.
Annullera timerinställningarna
1 Efter steg 1 ovan, väljer du en
timerinställning och trycker på CLEAR.
Du ombeds att bekräfta.
2 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Den valda timerinställningen tas bort från
Timerlista.
Ändra timerinställningarna
•Om du vill avbryta raderingen, väljer du
[Avbryt] och trycker på ENTER i steg 2.
Timerlista kan innehålla upp till 16
timerinställningar. Du kan välja en
timerinställning och ändra den innan inspelningen
startar.
1 Tryck på TIMER flera gånger för att
aktivera Timerlista.
Samtliga timerinställningar visas i listan.
Du kan kontrollera information som t ex
inspelningsdatum, tid, inspelningsläge, etc.
Timerlista
PR
Datum
Start
Längd
Läge
Kontrollera
1/2
Tryck på O RETURN.
När inställningarna för timer överlappar
varandra.
Om en timerinställning överlappar med en annan
timerinställning (dvs [Upprepa datum] visas i
Timerlista), har det program som startar först
prioritet och det andra programmet början bara
spelas in när det första programmet är klart.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Ny
12
12/10 Sön
19:20
30min
SP
Inspelning OK
12
13/10 Mån
20:00
30min
SP
Upprepa datum
10
13/10 Mån
20:15
15min
SP
Upprepa datum
•[Inspelning OK] indikerar att
timerinspelningen kommer att utföras enligt
dina inställningar. När inställningarna för
timer överlappar, visas [Upprepa datum].
40
Stänga av Timerlista
spelas inte in
B
uNär inspelningarna startar samtidigt
Det program som har ställts in först har prioritet.
I detta exempel har timerinställning A ställts in
efter B, så den första delen av timerinställning A
kommer inte att spelas in.
7:00
8:00
9:00
10:00
A
Spela in utan timern
+RW
B
-RWVR -RWVideo
uNär sluttiden för en inspelning och starttiden
för en annan är samma
Efter att ha avslutat den första inspelningen, kan
den andra inspelningen bli fördröjd.
7:00
8:00
9:00
10:00
B
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PROG +/INPUT
TV/DVD
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
bObservera!
• Under inspelning, kan du inte ändra inställningen för
den aktuella inspelningen.
• Även om timern är inställd, kan timerinspelningar inte
göras medan inspelaren spelar in ett program som har
prioritet.
• Även om timern är inställd på samma dagliga eller
veckovisa program, kan inte timerinspelningen
göras om den överlappar med ett program som har
prioritet. [Upprepa datum] visas för den överlappande
inställningen i Timerlista. Kontrollera inställningarnas
prioriteringsordning.
-R
Inspelning
A
+R
X PAUSE
z REC
x REC STOP
REC MODE
TV T (välj
ingång)
1 Sätt i en skiva som kan spelas in.
2 Tryck på PROG +/- eller INPUT för att välja
programposition eller ingångskälla som
du vill spela in.
3 Tryck på REC MODE flera gånger för att
välja inspelningsläget.
Varje gång du trycker på knappen ändras
informationen på TV-skärmen i följande
ordning:
HQ
SP
LP
EP
ULP
Mer information om inspelningsläge finns på
sidan 37.
4 Tryck på z REC.
Inspelningen startar och ”REC” (röd) visas i
frontpanelens teckenfönster.
Inspelningen fortsätter tills du avbryter
inspelningen eller tills skivan är full.
•,fortsättning
41
Avbryta inspelning
Kontrollera snabbtimern
Tryck på x REC STOP. Observera att det kan ta
några sekunder innan inspelningen avbryts.
Tryck på z REC en gång under inspelning.
Återstående inspelningstid och annan
inspelningsinformation (programposition,
inspelningslägen, etc.) visas momentant på TVskärmen.
Pausa inspelningen
Tryck på X PAUSE. Du återstartar inspelningen
genom att trycka på knappen igen.
Titta på ett annat TV-program medan du
spelar in
Om TV:n är ansluten till LINE 1-TV-uttaget,
ställer du in TV:n på TV-insignal med hjälp
av TV/DVD-knappen och väljer det program
som du vill titta på. Om TV:n är ansluten till
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen ställer du in
TV:n på TV-ingången med TV t-knappen och
väljer programmet som du vill visa (sidan 18).
z Tips!
Om du inte vill se på TV medan du spelar in kan du
stänga av TV-apparaten. När du använder en avkodare,
kontrollera att den inte stängs av.
bObservera!
• Efter att du har tryckt på z REC, kan det ta ett kort
tag att börja spela in.
• Du kan inte ändra inspelningsläge medan du spelar in
eller under inspelningspaus.
• Vid strömavbrott kan det program som du spelar in,
komma att raderas.
• Du kan inte titta på ett PAY-TV- eller Canal Plusprogram när du spelar in ett annat program från en
PAY-TV- eller Canal Plus-kanal.
Avbryta eller stoppa snabbtimern
Återställa inspelaren till normalt
inspelningsläge,Tryck på z REC två gånger
under inspelning. [Fortsätt] visas ett ögonblick på
TV-skärmen.
Du avbryter inspelningen genom att trycka på x
REC STOP-knappen. Observera att det kan ta
några sekunder innan inspelningen avbryts.
Utöka snabbtimern
Tryck på z REC upprepade gånger under
inspelning. Efter att inspelare har återgått till
normalt inspelningsläget, utökas inspelningstiden
med tio minuter (skivans fulla kapacitet).
Kontrollera status under
inspelning
Du kan kontrollera inspelningsinformation som till
exempel inspelningstid eller inspelningsläge, etc.
Tryck på DISPLAY under inspelning.
Inspelningsinformationen visas på TV-skärmen.
00:19:55
Fortsätt
DVD
Använda snabbtimern
Du kan enkelt öka inspelarens inspelningstid i 10minuters steg.
Tryck på z REC upprepade gånger för att
ställa in varaktigheten.
Inspelningen startar efter den första tryckningen.
Snabbtimern startar efter den andra tryckningen,
och därefter ökar varje ytterligare tryckning
inspelningstiden med 10 minuter inom det
tillgängliga lediga utrymmet på skivan.
Fortsätt
10M
20M
30M
Återstående inspelningstid visas momentant på
TV-skärmen.
Timerräknaren i frontpanelens teckenfönster
räknar ner till 0:00 (eller tills skivan är full),
därefter avbryter inspelaren inspelningen
(strömmen stängs av).
42
In : PR12
SP 1H40M ledigt
MONO
12/10/2008
19 : 20
AInspelningsläge
BTillgänglig inspelningstid för skivan
CFält för inspelningsstatus
DLjudkanal
EProgramposition eller ingång
FAktuellt datum/tid
GFörfluten inspelningstid
Tryck på DISPLAY för att stänga av visningen.
Skapa kapitel inom en titel
inspelaren automatiskt över även nästa titel i Titellista.
Om du inte vill att en titel ska skrivas över, kan du
skydda den titel (sidan 57).
Inspelaren delar automatiskt in en inspelning
(en titel) i kapitel genom att infoga
kapitelmarkeringar med 5- eller 10-minuters
intervall under inspelning. Välj intervall
[5 minuter] eller [10 minuter] för [Automatiskt
kapitel] under inställningen för [Video] (sidan
72).
Inspelning
z Tips!
• Du kan skapa kapitel manuellt när du spelar en
DVD+RW-, DVD-RW- (VR-läge) eller DVD+R-skiva
(sidan 59).
• Vid inspelning i ULP-läge, läggs kapitelmarkeringar
in med 10-minuters intervall.
Skriva över en inspelad titel
+RW
Du kan använda Titellista för att göra en ny
inspelning ovanpå en titel som tidigare spelats in
på skivan. Mer information om Titellista finns på
sidan 30.
1 Sätt i en DVD+RW.
2 Tryck på PROG +/- eller INPUT för att välja
programposition eller ingångskälla.
3 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista.
4 Tryck på </M/m/, för att välja titeln
som du vill skriva över.
5 Tryck på z REC.
Inspelningen startar.
Avbryta inspelning
Tryck på x REC STOP. Observera att det kan ta
några sekunder innan inspelningen avbryts.
z Tips!
Om du tar bort en titel från en DVD+RW-skiva visas
den i Titellista med [Radera]. Detta ökar inte återstående
tid på skivan. Återstående tid ökar emellertid vid
radering av den sista titeln. Du kan välja [Radera] i
Titellista och göra en ny inspelning ovanpå den (sidan
56).
bObservera!
• Det går inte att skriva över en skyddad titel (sidan 57).
• Om den valda titeln är kortare än den nya
inspelningen, eller kortare än tio sekunder, skriver
43
Spela in från ansluten
utrustning
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan spela in från en ansluten VCR eller
liknande enhet. Information om hur du ansluter en
videospelare eller liknande enhet, finns i avsnittet
”Ansluta en VCR eller liknande enhet ” (sidan
22). Använd DV IN-uttaget på frontpanelen om
utrustningen har ett DV-uttag (i.LINK-uttag).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Sätt i bandet som du vill spela in från i
den anslutna utrustningen och ställ in
uppspelningspaus.
5 Tryck samtidigt på z REC på den
här inspelaren och paus- eller
uppspelningsknappen på den anslutna
utrustningen.
Inspelningen startar.
Du avbryter inspelningen genom att trycka
på x REC STOP-knappen på den här
inspelaren.
Ansluta en digital videokamera med ett DV
IN-uttag
INPUT
0
Se avsnittet ”DV-kopiering” (sidan 62) för en
förklaring av hur man spelar in från DV INuttaget.
bObservera!
• När man spelar in en bild från ett videospel, blir bilden
kanske inte tydlig.
• Program som innehåller kopieringsskyddssignaler
(Ingen kopiering) kan inte spelas in. Inspelaren
avbryter automatiskt inspelningen efter några
sekunder.
REC MODE
z REC
x REC STOP
1 Sätt i en skiva som kan spelas in.
2 Tryck på INPUT för att välja en ingång
baserat på den anslutning du har gjort.
Visningen i frontpanelens teckenfönster
ändras enligt följande:
Programläge
L1
dV
L2
L3
3 Tryck på REC MODE flera gånger för att
välja inspelningsläget.
Inspelningsläget växlar enligt följande:
HQ
44
SP
LP
EP
ULP
3 Tryck på TITLE LIST.
Mer information om Titellista finns i avsnittet
”Visa det inspelade programmet (Titellista)”
(sidan 30).
Uppspelning
Uppspelning
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
Exempel: DVD-RW (VR-läge)
VCD DATA DVD DATA CD
Titellista Original
Information om hur du spelar upp från det
anslutna USB-minnet finns på sidan 46.
Information om hur du spelar MP3-ljudspår eller
visar JPEG-bildfiler finns på sidorna 51 och 53.
2tim 45min
SP Återstår
Z
2
3
4
5
6
7
8
9
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
Undermenyn visas.
TOP MENU/
TITLE LIST
5 Välj [Spela upp] och tryck på ENTER.
Uppspelning startar från den valda titeln på
skivan.
MENU
</M/m/,,
ENTER
H
Title 2
0:45:00 09/12
4 Välj en titel och tryck på ENTER.
0
SYSTEM
MENU
Title 1
07/12
x
1 Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
skiva i skivfacket.
z Tips!
• Du kan även använda H-knappen för att starta
uppspelning. Uppspelning startar automatiskt
beroende på skivan.
• För att spela upp en titel som innehåller dolda kapitel
på en DVD+RW/DVD+R-skiva väljer du [Full uppsp.]
i steg 5. Mer information om dolda kapitel finns på
sidan 59.
Välja ett kapitel i Kapitellista (endast
DVD+RW, DVD-RW, DVD+R och DVD-R)
1
2
Uppspelningssidan vänd nedåt
2 Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Skivans meny kan visas när en DVD VIDEOeller VIDEO CD-skiva sätts i.
Välj titel eller kapitel som du vill spela upp
med hjälp av </M/m/, etc, för DVD-skivor;
sifferknapparna för VIDEO CD-skivor.
Uppspelning
Sifferknappar
1
1/7
DVD-VR
3
4
Välj [Sök] från undermenyn i steg fem ovan och
tryck på ,.
Välj [Kapitel] och tryck på ENTER. Kapitellista
för den valda titeln visas. Mer information om
Kapitellista finns på sidan 31.
Välj det kapitel du vill spela och tryck på
ENTER.
Undermenyn visas.
Välj [Spela upp] och tryck på ENTER.
Uppspelningen startas från det valda kapitlet.
Använda DVD-skivans meny
När du spelar en DVD VIDEO-skiva, eller en
stängd DVD+RW-, DVD-RW- (Video-läge),
DVD+R-, eller DVD-R-skiva, kan du visa
skivans meny genom att trycka på TOP MENU
eller MENU.
•,fortsättning
45
Spela upp VIDEO CD-skivor med PBCfunktioner
PBC-uppspelning (Playback Control) gör att du
kan spelas upp VIDEO CD-skivor interaktivt
genom att följa instruktionerna på menyn på TVskärmen.
När du spelar upp en VIDEO CD-skiva med
PBC-funktioner, visas menyn.
Välj ett alternativ med sifferknapparna och tryck
på ENTER. Följ instruktionerna i menyn
(tryck på H när ”Tryck på SELECT” visas).
z Tips!
För att spela upp utan PBC-funktioner ställer du in
[PBC] på [Av] i [Skiva]-inställningarna (sidan 73).
VIDEO CD-skivor spelas endast i kontinuerligt
uppspelningsläge.
bObservera!
Det går inte att ställa in [PBC] på [Av] i [Skiva]inställningarna (sidan 73) för en Super VCD.
Spela upp DivX videofiler
När du sätter i en DATA CD/DATA DVD-skiva
som innehåller DivX-videofiler, visas Film Lijst.
Välj en fil och tryck på ENTER.
Välj [Spela upp] i undermenyn och tryck på
ENTER. Mer information om DixV-videofiler
finns på sidan 85.
z Tips
• Om skärmen för Fotoalbum eller Musikjukebox visas
trycker du flera gånger på TITLE LIST för att växla
mellan listorna.
• Om du trycker på O RETURN stoppas
uppspelningen och listmenyn försvinner. För att
aktivera listmenyn igen trycker du på TITLE LIST.
z Tips!
För DVD VIDEO-skivor sparar inspelaren stoppunkten
även om du öppna skrivfacket eller stänger av
inspelaren.
Spela DVD-skivor med begränsad uppspelning
(Barnspärr)
Om du spelar en begränsad DVD-skiva, visas
meddelandet [Uppspelning begränsad av barnlås.]
och funktionen för inmatning av lösenord visas
på TV-skärmen. Ange ditt fyrsiffriga lösenord med
hjälp av sifferknapparna. Uppspelningen startas.
Information om hur du registrerar eller ändrar
lösenordet, finns i avsnittet ”Inställningar för
barnspärr (Lås)” (sidan 71).
Spela upp från USB-minnet
Du kan spela upp DivX-videofiler, JPEG-bildfiler
eller MP3-ljudspår på det isatta USB-minnet.
1 Sätt i ett USB-minne i USB-uttaget på
frontpanelen (sidan 26).
2 Tryck på SYSTEM MENU för att aktivera
systemmenyn.
Tryck på x.
3 Välj [Media] och tryck på ENTER.
4 Välj [Video (DivX)], [Foto], eller [Musik],
Återuppta uppspelningen från den punkt där
du stoppade skivan (Återuppta uppspelning)
5 Välj [USB] och tryck på ENTER.
Avbryta uppspelning
Inspelaren lagrar punkten där du stoppade skivan
även om skivan tas ur eller inspelaren stängs av.
Tryck på x en gång för att avbryta
uppspelningen. När du spelar skivan nästa gång,
återupptar inspelaren uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan. Om du vill börja
spela upp från början, trycker två gånger på x.
Uppspelningen startar från början av titeln/
spåret/scenen
Punkten där du stoppade raderas om:
–du öppnar skivfacket.
–du stänger av inspelaren.
46
–du spelar en annan titel.
–du växlar Titellista till original eller Spellista.
–du redigerar titeln efter att ha avbrutit
uppspelningen.
–du ändrar inställningarna på inspelaren.
–du gör en inspelning.
–du kopplar bort nätkabeln.
och tryck på ENTER.
Skärmen för Film Lijst, Fotoalbum eller
Musikjukebox visas.
6 Välj ett spår eller en fil och tryck på
ENTER.
7 Välj [Spela upp] för filmer och musik;
[Helskärm] för foton, och tryck på ENTER.
Mer information om musiklistan eller
Fotoalbum finns på sidorna 51 och 53.
bObs!
• Ta inte bort USB-minnen under användning. Stoppa
uppspelningen och stäng av listmenyn innan.
Uppspelningsalternativ
Z
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
ZOOM
PLAY MODE
</M/m/,,
ENTER
./>
m
/
M
X
Uppspelning
c/C
H
x
Knappar
Funktioner
Skivor
Z (öppna/stäng)
Avbryter uppspelningen och öppnar skivfacket.
Alla skivor
X (paus)
Pausar uppspelning.
Alla skivor
. (föregående)/
> (nästa)
Går till början av föregående/nästa titel/kapitel/scen/
spår.
Alla skivor
Snabbspolar skivan bakåt/framåt när du trycker
upprepade gånger under uppspelning.
Sökhastigheten ändras enligt följande:
snabbt framåt
M 1 t M 2 t M 3 t M 4*1 t M 5*1*2
snabbt bakåt
n (spela upp bakåt) t m 1 t m 2 t m 3
t m 4*1 t m 5*1*2
Alla skivor
(snabbspolning bakåt/
framåt)
*¹inte tillgängligt för
VIDEO CD-skivor.
*2inte tillgängligt för
DivX-videofiler.
•,fortsättning
47
Knappar
(långsam)
(direkt
återuppspelning/
direkt
framåtspolning)
(frys bildruta)
AUDIO
Funktioner
Skivor
Spelar upp i slowmotion när knappen trycks upprepade +RW -RWVR -RWVideo
gånger i pausläge.
+R
-R
DVD
Uppspelningshastigheten ändras enligt följande:
VCD
långsamt framåt
1t
2t
3t
4*3
*3inte tillgängligt för
långsamt bakåt *3
VIDEO CD-skivor.
1t
2t
3t
4
Återuppspelar scenen/snabbspolar ett avsnitt framåt
när den trycks under uppspelning.
Spelar upp en ram åt gången vid tryckning i pausläge
(inte tillgängligt för DVD+R DL skivor).
Väljer ett av ljudspåren som är inspelade på skivan när
knappen trycks upprepade gånger.
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
DVD
DATA DVD DATA CD
+R
-RWVR -RWVideo
+RW
-R
DVD
DATA DVD DATA CD
+R
Alla skivor
DVD DATA DVD DATA CD : Väljer språk.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Väljer ett av de inspelade ljudspåren.
VCD :
SUBTITLE
Väljer språk för textremsan när den trycks in.
DVD DATA DVD DATA CD
ANGLE
Väljer en vinkel när den trycks upprepade gånger.
”
” visas kort vid scener där vinkeln kan ändras.
Om det finns olika vinklar för en bildsekvens
inspelad på skivan, visas ”
” i frontpanelens
teckenfönster.
DVD
För att återuppta normal uppspelning trycker du
på H.
bObservera!
• Om ” ” visas är denna funktion inte tillgänglig på
skivan.
• När du spelar upp skivor som spelats in på denna
inspelare, kan vinklar och undertext inte ändras.
• För en Super VCD-skiva, kan du inte välja ljudspår 2
om det bara finns ett spår på skivan.
• Vinkelfunktionen är inte tillgänglig för DivXvideofiler.
• Om DivX-undertexter inte visas korrekt trycker du
på X när undertexten visas. Därefter håller du ned
SUBTITLE i cirka 3 sekunder för att visa menyn för
språkkod. Tryck på </, för att ändra språkkoden
tills undertexten visas korrekt. Tryck på H för att
fortsätta spela upp.
Förstora en videobild (zoom)
Tryck på ZOOM upprepade gånger under
uppspelning eller paus.
Förstoringen ändras enligt följande:
×1 t ×2 t ×4
2
Du kan flytta bilden med hjälp av </M/m/,.
För att återuppta normal uppspelning trycker du
på CLEAR.
48
bObservera!
• Zoomfunktionen fungerar eventuellt inte beroende på
skivan.
• Zoomfunktionen är inte tillgänglig för VIDEO CDskivor och DivX-videofiler.
Spela upprepade gånger
bObservera!
• För en VIDEO CD-skiva med PBC-funktion, ställer
du in [PBC] på [Av] under inställningen [Skiva] (sidan
73).
• Om du trycker på x eller
(direkt
återuppspelning) under upprepad uppspelning, avbryts
upprepad uppspelning.
• Upprepad uppspelning är inte tillgänglig för DivXvideofiler.
• Vid uppspelning av DTS-kodade CD-skivor kan
kraftigt brus höras från LINE 1-TV-, LINE 3/
DECODER- eller AUDIO OUT (L/R)-uttagen. För att
undvika möjlig skada på ljudsystemet ska användaren
vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när LINE 1-TV-,
LINE 3/DECODER- eller AUDIO OUT (L/R)-uttagen
på inspelaren är anslutna till ett förstärkarsystem. För
att lyssna på uppspelning av DTS Digital Surround™
måste en extern DTS-avkodare anslutas till DIGITAL
OUT (COAXIAL)-uttaget på inspelaren.
• Ställ in ljudet på ”Stereo” med hjälp av AUDIOknappen när du spelar upp DTS-ljudspår på en CDskiva (sidan 48)
Om att spela upp DVD-skivor med DTSljudspår
DTS-ljudsignaler avges endast via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-uttaget.
När du spelar en DVD-skiva med DTS-ljudspår, ställer
du in [DTS ut] på [På] i inställningen för [Ljud] (sidan
69).
Uppspelning
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE för att
välja vad som ska upprepas.
[Kapitel]: upprepar aktuellt kapitel. (Endast
DVD-skivor)
[Titel]: upprepar aktuellt spår. (Endast DVDskivor)
[Spår]: repeterar aktuellt spår. (Endast VIDEOCD-skivor)
[Alla]: upprepar alla spår på skivan. (Endast
DVD-RW (VR-läge)/VIDEO CD-skivor)
[Av]: ingen upprepning.
Om att spela upp DTS-ljudspår från en CDskiva
Upprepa ett angivet avsnitt (A-B-upprepning)
Du kan spela upp en specifik del av en titel, ett
kapitel eller ett spår upprepade gånger.
1
Vid uppspelning, när du hittar startpunkten
(punkt A) för stycket som ska spelas upp
upprepade gånger trycker du på PLAY MODE.
2
När du kommer till slutpunkten (punk B) trycker
du på ENTER.
[A-] visas på TV-skärmen.
[A-B] visas och inspelaren börjar upprepa
detta specifika avsnitt.
För att återgå till normal uppspelning, trycker
på PLAY MODE upprepade gånger för att
välja [Av].
bObservera!
• A-B-upprepning kanske inte fungerar som det ska med
vissa Super VCD-skivor.
• Upprepning A-B är inte tillgänglig för DivXvideofiler.
49
Om du anger fel nummer trycker du på
</,, för att välja det nummer som ska
annulleras och därefter anger du ett annat
nummer.
Söka efter titel/kapitel/
spår etc.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
DVD
Inspelaren startar uppspelningen från det
valda numret eller scenen.
VCD DATA DVD DATA CD
Du kan börja spela upp från exakt den titel,
kapitel eller punkt som du önskar.
sifferknappar
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Markera en favoritscen
CLEAR
MARKER
O RETURN
z Tips!
Du kan söka efter en specifik punkt i titeln med hjälp av
Titellista (sidan 31).
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
SEARCH
1 Tryck på DISPLAY två gånger under
Du kan låta inspelaren lagra specifika avsnitt
av skivan i minnet och snabbt spela upp dem
närhelst du vill. Upp till sex markeringen kan
göras.
Markera en scen
Tryck på MARKER under uppspelning, när du
hittar en scen som du vill markera.
Markeringens nummer visas på TV-skärmen.
Söka den markerade scenen
1
uppspelning.
Tryck på SEARCH.
Funktionen för sökning av markeringar visas.
Sök märke
DVD
1/1
DVD
1/23
0:00:30
D5.1CH
1.ENG
1 ENG
1/1
Normal
TITEL
2 Välj en söktitel och tryck på ENTER.
•TITEL (för DVD-skivor)
•Kapitel (för DVD-skivor utom för DivXvideofiler)
•SPÅR (för VIDEO CD-skivor med PBCfunktionen avstängd)
•Tid: söker efter startpunkten för den inmatade
tidskoden (inte tillgänglig för DVD+R DL-skivor)
3 Tryck på sifferknapparna för att välja
numret för den titel, kapitel, tidskod etc,
som du önskar.
Exempel: Tidsökning För att finna det
önskade avsnittet vid 2 timmar, 10 minuter
och 20 sekunder, skriver du ”21020” och
trycker på ENTER.
50
2
Tryck på </M/m/,, för att välja önskad scen
och tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från den markerade
scenen som du valde.
3
Tryck på O RETURN för att ta bort
funktionen.
Radera markeringarna
1
Tryck på SEARCH för att visa funktionen för
sökning av markeringar.
2
Tryck på </M/m/, för att välja den
markerade scenen och tryck på CLEAR.
Du ombeds bekräfta.
3
4
Välj [OK] och tryck på ENTER.
Tryck på O RETURN för att ta bort
funktionen.
Spela musik CD-skivor och
MP3-ljudspår
CD
]
Undermenyn visas.
Inspelaren kan spela musik-CD-skivor och MP3ljudspår på DATA CD/DATA DVD-skivor och
USB-minnen. Mer information om MP3-ljudspår
finns på sidan 85.
Information om hur du spelar upp från USBminnet finns på sidan 46.
2
3
4
5
6
7
8
9
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
x
1 Sätt i en skiva.
Fönstret Musikjukebox visas på TV-skärmen.
Exempel: DATA-CD-skivor
Musikjukebox
Rot
Uppspelningen startas från det valda spåret.
•Om du väljer [Slumpval], kan du spela upp
spåren på skivan i slumpmässig ordning.
Avbryta uppspelning
Tryck på x.
När du startar uppspelning nästa gång, återupptar
inspelaren uppspelningen från den punkt där du
stoppade spåret.
Tryck på x två gånger för att spela upp från
början av skivan/spåret.
TITLE LIST
H
5 Välj [Spela upp] och tryck på ENTER.
9 Totalt
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
0001.mps
•Om Fotoalbum eller Film Lijst visas, trycker
du flera gånger på TITLE LIST för att växla
mellan listorna.
•Vissa CD-skivor börjar automatiskt spela upp
från början. När du väljer ett spår, går du till
steg 4.
•För att spela upp spår på denna nivå, väljer du
spåret och trycker på H.
2 Välj ett album och tryck på ENTER.
Uppspelning
1
0
00:00:00
STEREO
Spårlistan visas.
För att återgå till albumlistan, väljer du [
och trycker på ENTER.
4 Välj ett spår och tryck på ENTER.
DATA DVD DATA CD
CD
3 Välj [Öppna] och tryck på ENTER.
z Tips!
• För CD-skivor kan också välja spårnummer genom att
trycka på sifferknapparna i steg 4 ovan.
• Tryck på M/m för att gå till nästa/föregående sida i
listan.
• Om du trycker på O RETURN, avbryts
uppspelningen och listmenyn försvinner. Om du vill
visa listmenyn igen, trycker du på TITLE LIST.
• Tryck på DISPLAY för att visa detaljerad information
för det valda spåret.
Om att spela upp DTS-ljudspår från en CDskiva
• Vid uppspelning av DTS-kodade CD-skivor kan
kraftigt brus höras från LINE 1-TV-, LINE 3/
DECODER- eller AUDIO OUT (L/R)-uttagen. För att
undvika möjlig skada på ljudsystemet ska användaren
vidta lämpliga försiktighetsåtgärder när LINE 1-TV-,
LINE 3/DECODER- eller AUDIO OUT (L/R)-uttagen
på inspelaren är anslutna till ett förstärkarsystem.
För att lyssna på ljud i formatet av DTS Digital
Surround™ måste en extern DTS-avkodare anslutas
till DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttaget på inspelaren.
• Ställ in ljudet på ”Stereo” med hjälp av AUDIOknappen när du spelar upp DTS-ljudspår på en CDskiva (sidan 52).
Om att spela upp DVD-skivor med DTSljudspår
DTS-ljudsignaler avges endast via DIGITAL OUT
(COAXIAL)-uttaget.
När du spelar en DVD-skiva med DTS-ljudspår, ställer
du in [DTS ut] på [På] i inställningen för [Ljud] (sidan
69).
Undermenyn visas.
•,fortsättning
51
Spela upprepade gånger
Uppspelningsalternativ
Z
AUDIO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
PLAY MODE
Tryck upprepade gånger på PLAY MODE för att
välja vad som ska upprepas.
[Spår]: repeterar aktuellt spår.
[Mapp]: Repeterar aktuell mapp (endast DATA
CD/ DATA DVD).
[Alla]: upprepar alla spår på skivan (endast CDskivor).
[Av]: ingen upprepning.
För att repetera ett specifikt avsnitt
(upprepning A-B)
./>
H
Du kan spela ett specifikt avsnitt för ett (endast
CD-skivor) spår upprepade gånger.
1
m/M
[A-] visas på TV-skärmen.
X
2
Knappar
Funktioner
Z (öppna/
stäng)
Avbryter uppspelningen och
öppnar skivfacket.
X (paus)
Pausar uppspelning.
./>
(föregående/
nästa)
Återvänder till början av aktuellt
spår eller nästa spår.
m/M
(snabbspolning
bakåt/
framåt) (Inte
tillgängligt för
DATA CDskivor/DATA
DVD-skivor)
Snabbspolar skivan bakåt/framåt
när du trycker upprepade gånger
under uppspelning.
Sökhastigheten ändras enligt
följande:
snabbt framåt
MtM1tM2
snabbt bakåt
mtm1tm2
AUDIO
Väljer ljudspåret på skivan när den
trycks flera gånger.
För att återuppta normal uppspelning trycker du
på H.
52
Tryck på PLAY MODE under uppspelning, när
du hittar startpunkten (punkt A) för avsnittet
som du vill repetera.
Tryck på ENTER när du har nått slutpunkten
(punkt B), Tryck på ENTER.
[A-B] visas och inspelaren börjar repetera
detta specifika avsnitt. För att återgå till
normal uppspelning trycker du på PLAY
MODE flera gånger för att välja [Av].
4 Välj den fil du vill visa och tryck på
Spela JPEG-bildfiler
ENTER.
DATA DVD DATA CD
Du kan spela upp JPEG-bildfiler på DATA CD/
DATA DVD-skivor och USB-minnen. Mer
information om JPEG-bildfiler finns på sidan 85.
Information om hur du spelar upp från USBminnet finns på sidan 46.
2
3
4
5
6
7
8
9
5 Välj [Helskärm] och tryck på ENTER.
Den valda bilden visas i helskärm.
Rotera en bild
Tryck på M/m när du visar bilden. För varje
tryckning roterar bilden medurs eller moturs 90
grader.
Visa föregående eller nästa bild
Tryck på ./> eller </,.
0
Återgå till listmenyn
TITLE LIST
Tryck på x.
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
z Tips!
• Tryck på M/m för att gå till nästa/föregående sida i
listan.
• Tryck på O RETURN upprepade gånger för att
stänga av listmenyn. För att aktivera listmenyn igen
trycker du på TITLE LIST.
• Tryck på ENTER eller DISPLAY för att aktivera eller
inaktivera knappguiden längst ner på skärmen.
./>
H
x
X
Uppspelning
1
Undermenyn visas.
För att starta ett bildspel, väljer du [Bildspel]
och trycker på ENTER.
Visa ett bildspel
1 Sätt i en skiva.
1 Efter steg 4 under ”Spela JPEG-bildfiler”
Fotoalbum visas på TV-skärmen.
(sidan 53), väljer du [Bildspel] och trycker
på ENTER.
Fotoalbum
/
CD
En popupmeny visas.
[Objekt] – [Alla] (fast inställning): Spelar alla
fotofiler på skivan.
[Hastighet]: Välj mellan [Normal], [Snabb]
och [Långsam] genom att trycka på </,.
•Om Musikjukebox eller Film Lijst visas,
trycker du flera gånger på TITLE LIST för att
växla mellan listorna.
•För att visa ett foto på denna nivå, väljer du
filen och trycker på H.
2 Välj en mapp och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
Objekt
Hastighet
Start
Alla
Normal
Avbryt
2 Välj [Start] och tryck på ENTER.
3 Välj [Öppna] och tryck på ENTER.
Fillistan visas.
För att återgå till mapplistan, väljer du [
och trycker på ENTER.
Bildspel
Bildspelet startar från den valda bildfilen.
]
•För att pausa uppspelningen, trycker du på X.
•För att avbryta bildspelet och återgå till
listmenyn, trycker på x eller O RETURN.
53
Frigöra skivutrymme (endast DVD+RW/DVDRW (VR-läge)/DVD-RW (Video-läge))
Radera och redigera
Innan du redigerar
Denna inspelare erbjuder olika
redigeringsalternativ för olika skiv- och titeltyper.
Innan du börjar redigera, kontrollera dessa typer
och välj ett tillgängligt alternativ.
bObservera!
• Du kan förlora redigerat innehåll om du tar bort skivan
medan du redigerar.
• Avsluta redigering och inspelning innan du stänger
av skivan. Ingen mer redigering eller inspelning kan
göras på en skiva.
• Om ett meddelade visas och indikerar att skivans
kontrollinformation är full, raderar du onödiga titlar.
Redigeringar för videolägestitlar/
originaltitlar
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
För Video-lägestitlar på DVD+RW-/DVD-RWskivor (Video-läge)/DVD+R-/ DVD-R-skivor,
och originaltitlar på DVD-RW-skivor (VR-läge),
redigerar inspelaren faktiska inspelningar på
skivan. Du kan inte ångra redigeringarna som
du har gjort, och originalinnehållet kommer
följaktligen att förloras.
z Tips!
När du använder en DVD-RW-skiva (VR-läge), kan du
spara originalinnehållet genom att redigera en Spellista
(se ”Redigering av Spellista” nedan).
54
Du kan utnyttja skivkapacitet genom att radera
Video-läge eller originaltitlar. Effekten varierar
beroende på skivtyp och titelns placering, enligt
följande.
Typ av skiva Frigöra skivutrymme
DVD+RW
Radera den senaste titeln på
skivan. Du kan radera och skriva
över andra titlar än den senaste,
men visningen kommer emellertid
inte att visa den resulterande
kapacitetsökningen. Raderade
titlar visas raderade i menyn för
Titellista.
DVD-RW
(VR-läge)
Radera originaltitlar var som helst
på skivan.
DVD-RW
(Video-läge)
Radera den senaste titeln på
skivan.
DVD+R/
DVD-R
Du kan inte öka skivkapaciteten,
eftersom de inte är
omskrivningsbara.
bObservera!
För DVD+RW-skivor och DVD-RW-skivor (VR-läge),
kanske inte skivans tillgängliga kapacitet visas korrekt.
Inspelaren visar endast tillgänglig kapacitet efter den
sista titeln på skivan.
Redigeringar för spellisttitlar
-RWVR
För DVD-RW-skivor (VR-läge), kan du redigera
en Spellista medan du behåller originaltitlarna
(faktiska inspelningar på skivan). En Spellista
är en grupp av spellisttitlar som skapats från
originaltitlar för att kunna redigeras. När
du skapar en Spellista, lagras endast den
kontrollinformation som krävs för uppspelning,
t ex uppspelningsordning, på skivan. Eftersom
originaltitlarna lämnas orörda, kan Spellista
redigeras på nytt.
Exempel: Du har spelat in de senaste matcherna
från ett fotbollsturnering på en DVD-RW-skiva
(VR-läge). Du vill skapa ett sammandrag med
mål och andra höjdpunkter, men du vill också
spara originalinspelningen.
Radera och redigera titlar
Om detta inträffar, kan du välja en titel eller
ett kapitel och skapa en Spellista. Du kan även
arrangera om scenernas ordning inom Spellista
(sidan 61).
Detta avsnitt förklarar de grundläggande
redigeringsfunktionerna för video, originaltitlar
och Spellista.
Observera att redigeringar på Video-läge och
originaltitlar är permanenta eftersom de är de
faktiska inspelningarna på skivan. Om du vill
redigera en DVD-RW (VR-läge) medan du
behåller originalinnehållet, skapar och redigerar
du en Spellista (sidan 60).
z Tips!
–Namnge en titel (sidan 56).
–Radera en titel (sidan 56).
–Radera en del av en titel (A-B-Radera) (sidan 56).
–Skydda en titel (sidan 57).
–Dela en titel (sidan 57).
–Dölja en titel (sidan 58).
–Radera ett kapitel (sidan 59).
–Sätta ihop kapitel (sidan 59).
–Dölja ett kapitel (sidan 59).
–Skapa kapitel manuellt (page 59).
–Skapa en Spellista (page 60).
–Lägga till innehåll på en Spellista (sidan 61).
–Arrangera om kapitel inom en Spellista (sidan 61).
bObservera!
När du väljer en titel för redigering, ska du alltid
observera ovanstående skillnander mellan videoläge/
redigering av originaltitel och redigering av Spellista.
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
Lista med redigeringsalternativ
Välj från följande alternativ och se sidorna inom
parentes för mer information. Titeltyp och skivtyp
som alternativet kan användas på indikeras i varje
avsnitt.
1
</M/m/,,
ENTER
Radera och redigera
För DVD-RW-skivor (VR-läge), kan du visa
skivans Spellista i Titellista (Spellista), eller
originaltitlarna i Titellista (original). Tryck på
TITLE LIST upprepade gånger för att växla till
Titellista menyer.
H
X
m/M
x
bObservera!
Om du redigerar en originaltitel efter att du har skapat
en Spellista, kan redigeringarna påverka Spellista.
1 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista.
Menyn för Titellista visas och visar
skivinnehållet.
När du redigerar en DVD-RW-skiva (VRläge), trycker du på TITLE LIST upprepade
gånger för att växla mellan Titellista
(Original) och Titellista (Spellista), om det
behövs.
Exempel: Titellista (Original).
•,fortsättning
55
Titellista Original
1/7
DVD-VR
2tim 45min
z Tips!
Du kan namnge eller byta namn på DVD-skivor (sidan
34).
SP Återstår
Title 1
07/12
Title 2
0:45:00 09/12
Title 3
1:00:00 10/12
0:15:00
Title 4
13/12
Title 5
0:10:00 16/12
Title 6
0:10:00 19/12
0:25:00
2 Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas med alternativ som är
tillgängliga för den valda titeln.
[Sök]: Visar sökalternativen.
[Kapitel]: Visar Kapitellista för uppspelning
och redigering (sidan 58).
[Radera]: Raderar titeln (sidan 56).
Information om påverkan på skivans
kapacitet, finns på sidan 54.
[Skydda skiva]: Skyddar titeln från radering
eller förändring (sidan 57).
[Redigera]: Visar följande alternativ.
[Titel]: Används till att namnge titeln (sidan
56).
[Dela]: Delar titeln i två (sidan 57)
[A-B-Radera]: Raderar en del av titeln
(sidan 56).
[Dölj/Visa]: Döljer titeln eller visar en dold
titel (sidan 58).
[Spellista]: Används till att skapa en ny
Spellista eller lägga till innehåll på en
befintlig Spellista (se ”Redigera en Spellista”
på sidan 60).
3 Välj ett redigeringsalternativ och tryck på
ENTER.
Det valda alternativet tillämpas på titeln. Se
sidorna inom parentes för information om
anvisningarna.
Namnge en titel
+RW
-RWVR -RWVideo
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
redigera titlar” och tryck på ENTER.
För DVD-RW-skivor (Videoläge) och DVDR-skivor, väljer du [Titel] i steg 1.
2 Välj [Titel] och tryck på ENTER.
Menyn för inmatning av tecken visas.
Följ anvisningarna i avsnittet ”Byta namn
på det inspelade programmet (inmatning av
titel)” (sidan 33).
+R
-R
1 Välj [Radera] i steg 3 av ”Radera och
redigera titlar” och tryck på ENTER.
Du ombeds att bekräfta.
2 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Titeln raderas.
z Tips!
• Om du vill radera samtliga titlar, kan du formatera
skivan (sidan 28).
• När du har tagit bort en titel på en DVD+RW-skiva,
visas titelnamnet som raderat i menyn Titellista. Du
kan välja den för att spela över (sidan 43).
Radera en del av en titel (Radera
A-B)
-RWVR
1 Välj [Redigera] i steg 3 av ”Radera och
redigera titlar” och tryck på ENTER.
2 Välj [Radera A-B], och tryck på ENTER.
Följande skärm visas.
Redigera
Radera A-B
Afspil & vælg startpunkt (A)
Title 1
07/12 0:45:00
(A)
Startpunkt
Slutpunkt
Avbryt
OK
1 Välj [Redigera] i steg 3 av ”Radera och
56
Radera en titel
00:00:00
(B)
Aktuell uppspelningspunkt
3 Tryck på H, och sök efter scenen som du
vill radera genom att trycka på x, X, och
m/M.
4 Tryck på ENTER i början av scenen som
ska raderas (punkt A).
Miniatyrbild av punkt A
+RW
Redigera
Radera A-B
Afspil & vælg slutpunkt (B)
+R
-RWVR
Välj [Skydda skiva] i steg 3 av ”Radera och
redigera titlar” och tryck på ENTER.
Title 1
07/12 0:45:00
(A)
Startpunkt
Slutpunkt
Avbryt
OK
Skyddar en titel från radering eller
förändring
00:15:00
00:15:00
(B)
5 Tryck på H, och sök efter scenen som du
vill radera genom att trycka på x, X, och
m/M.
Titeln skyddas och [ ] (låst) visas i Titellista
meny.
För att avbryta skyddet, upprepar du stegen ovan
och väljer [Oskyddad].
Dela en titel
+RW
redigera titlar” och tryck på ENTER.
Redigera
Radera A-B
2 Välj [Dela] och tryck på ENTER.
Välj Avbryt eller Klar.
Title 1
07/12 0:45:00
(A)
00:15:00
Funktionen för inställning av delningspunkt
visas.
Radera och redigera
6 Tryck på ENTER i slutet av scenen som ska 1 Välj [Redigera] i steg 3 av ”Radera och
raderas (punkt B).
Redigera
Startpunkt
Slutpunkt
Avbryt
OK
Dela
00:15:20
(B)
00:15:20
Title 2
07/12 0:45:00
Miniatyrbild av punkt B
Om du vill återställa antingen punkt A eller
B, väljer du [Avbryt] och upprepar från steg
3.
7 Välj [OK], och tryck på ENTER.
Du ombeds att bekräfta.
Om du inte vill radera scenen, väljer du
[Avbryt] och trycker på ENTER.
8 Välj [OK], och tryck på ENTER.
Scenen raderas.
bObservera!
• Bilder eller ljud kan tillfälligt avbrytas vid den punkt
där du raderar scenen.
• Avsnitt som är kortare än tre sekunder tas eventuellt
inte bort.
• Det raderade avsnittet kanske är aningen annorlunda
jämfört med punkterna du valde.
• En kapitelmarkering görs inte vid punkten för Radera
A-B.
#01
Dela
Avbryt
OK
00:00:04
00:00:00
Aktuell uppspelningspunkt
3 Tryck på H, och sök efter punkten som
du vill dela genom att trycka på x, X, och
m/M.
4 Tryck på ENTER vid den första
delningspunkten.
Den första delningspunkten ställs in.
Om du vill återställa punkten, väljer du
[Avbryt] och upprepar från steg 3.
5 Tryck på H och sök efter punkten som du
vill ta bort genom att trycka på x, X och
m/M.
6 Tryck på ENTER vid den andra
delningspunkten.
Den andra punkten ställs in.
•,fortsättning
57
7 Välj [OK] från undermenyn och tryck på
ENTER.
Titeln delas i två delar. Information om hur
du byter namn på titeln finns på sidan 56.
Om du inte vill dela titeln, väljer du [Avbryt]
från undermenyn och trycker på ENTER.
Dölja en titel
Redigera en titel enligt
kapitel
Du kan göra detaljerad redigering av en titel
med hjälp av menyn för kapitelistan som visar
titelinnehållet enligt kapitel.
+RW
Du kan hoppa över uppspelning av titlar utan att
ta bort dem från skivan.
1 Välj [Redigera] i steg 3 under ”Ta bort och
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
redigera titlar” och tryck på ENTER.
2 Välj [Dölj] och tryck på ENTER.
</M/m/,,
ENTER
Titeln visas skuggad i menyn Titellista.
Visa en dold titel
Upprepa stegen ovan och välj [Visa].
CHAPTER
MARK
1 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista.
När du redigerar en DVD-RW-skiva (VRläge), trycker du på TITLE LIST upprepade
gånger för att växla Titellista (Original) och
Titellista (Spellista), om det behövs.
2 Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
3 Välj [Sök] och tryck på ENTER.
4 Välj [Kapitel] och tryck på ENTER.
Menyn för Kapitellista visas med innehållet
för den valda titeln (visad som tecken).
Exempel: Kapitellista (Original).
Kapitellista Original
1/5
Title 1
07/12/2008 Sön 0:45:00
58
AUTO
5 Välj ett kapitel och tryck på ENTER.
6 Välj ett redigeringsalternativ och tryck på
ENTER.
Det valda alternativet tillämpas på kapitlet.
Se sidorna inom parentes för information om
anvisningarna.
Radera ett kapitel
-RWVR
1 Välj [Radera] i steg 6 av ”Redigera en
titel enligt kapitel” och tryck på ENTER.
Du ombeds att bekräfta.
2 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Kapitlet raderas.
Sätta ihop kapitel
+RW
-RWVR
Dölja ett kapitel
+RW
+R
Du kan hoppa över att spela kapitel utan att
radera dem från skivan.
Välj [Dölj] i steg 6 för ”Redigera en titel
genom kapitel” och tryck på ENTER.
Kapitlen visas skuggade i Kapitellista meny.
Spela titeln utan att hoppa över dolda kapitel
Välj en titel i Titellista och tryck på ENTER.
Välj [Full uppsp.] i undermenyn och tryck på
ENTER.
Visa ett dolt kapitel
Upprepa stegen ovan och välj [Visa].
bObservera!
• Bilder eller ljud kan tillfälligt avbrytas vid den punkt
där du döljer kapitlet.
• På annan Sony DVD-utrustning, spelas dolda kapitel
utan att hoppas över.
Radera och redigera
Undermenyn visas med alternativ som är
tillgängliga för det valda kapitlet.
[Titel]: Återgår till menyn för Titellista (se
avsnittet ”Radera och redigera titlar” på sidan
55).
[Radera]: Raderar kapitlet (sidan 59).
[Sätt ihop]: Sätter ihop två kapitel till ett
(sidan 59).
[Dölj/Visa]: Döljer kapitlet/visar dolda
kapitel (sidan 59).
[Flytta]: Gör att du kan ändra
kapitelordningen inom spellistetiteln (se
”Arrangera om kapitel inom en spellistetitel”
på sidan 61).
[Spellista]: Används till att skapa en ny
Spellista eller lägga till innehåll på en
befintlig Spellista (se ”Redigera en Spellista”
på sidan 60).
Skapa kapitel manuellt
+RW
-RWVR
+R
Du kan skapa kapitel inom en titel genom att
infoga kapitelmarkeringar vid önskade punkter.
Under uppspelning eller inspelning, trycker du
på CHAPTER MARK där du vill dela upp titeln
i kapitel.
Följande bild visas vid delningspunkten.
Titelinnehållet före och efter denna scen blir
separata kapitel.
+R
Kapitel
Välj [Sätt ihop] i steg 6 för ”Redigera en titel
genom kapitel” och tryck på ENTER.
Det valda kapitlet sätts ihop med nästa kapitel i
Kapitellista.
bObservera!
Om nästa kapitel på DVD+RW- eller DVD+R-skivan
är dolt, visar du kapitlet i Titellista innan du sätter ihop
dem. Se avsnittet ”Dölja ett kapitel” (sidan 59).
z Tips!
• Du kan sätta ihop två kapitel till ett (sidan 59).
• Titlar delas automatiskt upp i kapitel under inspelning
om [Automatiskt kapitel] under [Video] är aktiverat
(sidan 72).
•,fortsättning
59
bObservera!
Om ett meddelande visas och indikerar att inga fler
kapitelmarkeringen kan läggas till, kanske du inte kan
spela in eller redigera.
Redigera en Spellista
-RWVR
Genom att redigera Spellista kan du redigera
eller återredigera utan att ändra de faktiska
inspelningarna.
Detta avsnitt behandlar de redigeringsalternativ
som finns tillgängliga endast för Spellista. De
typer av redigeringar som förklarats i tidigare
avsnitt är också tillämpliga, om så indikeras.
bObservera!
• Om du redigerar en originaltitel efter att du har skapat
en Spellista, kan redigeringarna påverka Spellista.
• Bilden kan pausas när en redigerad scen spelas upp.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
Skapar en Spellista
1 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista
(Original).
Tryck på TITLE LIST en gång till om
Titellista (Spellista) visas.
2 Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
[Sök]: Visar sökalternativen.
[Kapitel]: Visar Kapitellista (original). Välj
detta och tryck på ENTER om du vill lägga
till ett originalkapitel som en Spellista. Efter
att Kapitellista (original) visas väljer du
kapitlet och trycker på ENTER, gå därefter
till steg 3.
[Spellista]: Gör att du kan skapa en ny
Spellista eller lägga till innehåll till en
befintlig Spellista.
3 Välj [Spellista] och tryck på ENTER.
60
4 Välj [Ny Spellista] och tryck på ENTER.
Kapitellista Spellista
Titeln eller kapitlet läggs till Spellista som en
ny Spellista.
Om du vill skapa fler Spellista, trycker du på
TITLE LIST och upprepar stegen ovan.
Lägga till innehåll till en befintlig
Spellista
1 Välj en titel eller ett kapitel i steg 2 i
”Skapa en Spellista” (sidan 60).
2 Välj [Spellista] och tryck på ENTER.
Skivans namn på Spellista visas (om det finns
några).
Undermenyn visas.
6 Välj [Flytta] och tryck på ENTER.
7 Välj en ny placering i Kapitellista och
tryck på ENTER.
3 Välj en Spellista och tryck på ENTER.
.
Kapitlet flyttas till en ny plats.
Om du vill göra fler ändringar av scenernas
ordning, upprepar du stegen ovan.
Information om hur du byter namn på titeln
finns på sidan 56.
bObservera!
Bilder eller ljud kan tillfälligt avbrytas vid den punkt där
kapitlen växlar.
Radera och redigera
Ny spellista
Title 2
AUTO
5 Välj ett kapitel och tryck på ENTER.
Välj en spellista.
Title 1
1/5
Title 1
07/12/2008 Sön 0:45:00
Innehållet för originaltitel eller -kapitel som
valdes i steg 1 läggs till i spellistetiteln. Om
du vill byta namn på titeln, se sidan 56.
Arrangera om kapitel inom en
spellisttitel
Du kan flytta kapitel inom en Spellista för att få
en annan uppspelningsordning.
1 Tryck på TITLE LIST för att visa Titellista
(Spellista).
Tryck på TITLE LIST en gång till om
Titellista (Original) visas.
2 Välj en titel och tryck på ENTER.
Undermenyn visas.
3 Välj [Sök] och tryck på ENTER.
4 Välj [Kapitel] och tryck på ENTER.
Menyn för Kapitellista visas med
titelinnehållet.
61
DV-kopiering
Före DV-kopiering
I detta avsnitt förklaras kopiering med en digital
videokamera via DV IN-uttaget på frontpanelen.
Information om hur du kopierar med LINE INuttagen finns i avsnittet ”Spela in från är ansluten
utrustning” (sidan 44).
Spela in från DV IN-uttaget
DV IN-uttaget på denna inspelare följer i.LINKstandarden. Du kan ansluta vilken annan
utrustning som helst som har ett i.LINK (DV)uttag och spelar in digitala signaler.
Följ anvisningarna i avsnittet ”Ansluta en digital
videokamera till DV IN-uttaget ” och fortsätt
därefter med avsnittet om kopiering. Mer
information om i.LINK, finns i avsnittet ”Om
i.LINK” (sidan 86).
z Tips!
Om du planerar att redigera skivan efter den
ursprungliga kopieringen, använder du DV IN-uttaget
och spelar in på en DVD-RW-skiva (VR-läge).
Ansluta en digital
videokamera till DV INuttaget
Du kan ansluta en digital videokamera till DV
IN-uttaget på inspelaren för att spela in eller
redigera från ett band i DV-/Digital8-format.
Det är enkelt att spela in eftersom inspelaren
snabbspolar bandet framåt och bakåt åt dig, du
behöver inte styra den digitala videokameran. Gör
följande för att starta inspelarens funktioner för
”DV-redigering”.
Se även instruktionsmanualen som medföljer den
digitala videokameran innan du ansluter.
bObservera!
• DV IN uttaget är endast för insignaler. Det avger inga
signaler.
• Du kan inte använda DV IN-uttaget om:
–din digitala videokamera inte fungerar med denna
inspelare. Anslut kameran till LINE IN-uttaget och
följ anvisningarna i avsnittet ”Spela in från ansluten
utrustning” (sidan 44).
–insignalen är inte i DVC-SD-format. Anslut inte en
digital videokamera med MICRO MV-format även om
den har ett i.LINK-uttag.
–bilderna på bandet innehåller kopieringsskyddssignaler,
som begränsar inspelning.
• Om du vill spela skivan på annan DVD-utrustning,
stänger du skivan (sidan 35).
• Inspelaren stöder inte HDV-läge.
Anslutningar
DVD-inspelare
till DV IN
i.LINK-kabel
(medföljer ej)
DV-uttag
Digital videokamera
: Signalflöde
62
Kopiera från ett DV-/
Digital8-band till en DVDskiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-R
Du kan spela in ett band i DV-/Digital8-format
till en skiva. Inspelaren styr den digitala
videokameran. Du kan snabbspola bandet framåt,
bakåt och stoppa det för att välja en scen med
hjälp av inspelarens fjärrkontroll.
uHur kapitel skapas
Kopierat innehåll blir en titel och titeln delas
upp i kapitel. Inspelaren delar upp titlar i kapitel
enligt inställningarna under [Video] (5- eller 10minutersintervall, eller delar inte upp alls) (sidan
72).
2 Tryck på Z (öppna/stäng) för att stänga
skivfacket.
Vänta tills ”REAd” försvinner från
frontpanelens teckenfönster.
Information om hur du sätter i och formaterar
en ny skiva, finns i avsnittet ”Sätta i och
formatera en skiva” (sidan 28).
3 Sätt i DV-/Digital8-bandet i den digitala
videokameran.
För att inspelaren ska kunna spela
in eller redigera, måste den digitala
videokameran var påslagen och inställd på
videouppspelning.
4 Tryck upprepade gånger på INPUT på
fjärrkontrollen för att välja ”dV.”
Den valda ingången växlar enligt följande:
Programposition
L3
dV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
INPUT
0
SYSTEM
MENU
L2
5 Tryck flera gånger på REC MODE
DV-kopiering
Z
L1
på fjärrkontrollen för att välja
inspelningsläget.
Inspelningsläget växlar enligt följande:
HQ
SP
LP
EP
ULP
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
H
m/M
z REC
x REC STOP
X
REC MODE
Mer information om inspelningsläge finns på
sidan 37.
6 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
7 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
8 Välj
1 Tryck på Z (öppna/stäng) och placera en
inspelningsbar skiva i skivfacket.
Kontrollera att skivan har tillräckligt mycket
ledigt utrymme för att spela in innehållet på
bandet.
[Video]-inställning och tryck på
,.
9 Välj [DV ingång] och tryck på ,.
Inspelningsläge DVD
DV ingång
Stereo 1
LINE 3 IN
Stereo 2
Automatiskt kapitel
Etikettsidan uppåt
•,fortsättning
63
[Stereo 1] (standard): Spelar endast in
originalljud. Välj normalt detta när du
kopierar ett band i DV-format.
[Stereo 2]: Spelar endast in ytterligare ljud.
Välj detta endast om du har lagt till en andra
ljudkanal vid inspelning med din digitala
videokamera.
10Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
11Tryck på O RETURN för att ta bort
inställningsfunktionen.
12Tryck på H för att starta uppspelningen
från DV-/Digital8-bandet.
Den uppspelade bilden visas på skärmen.
13Du tittar på skärmen och söker efter den
punkt där du vill starta inspelningen
genom att trycka på m/M.
14När du hittar punkten som du söker,
trycker du på X.
15Tryck på z REC.
Uppspelningen startar från den valda punkten
och inspelaren startar inspelningen.
Avbryta inspelning
Tryck på x REC STOP. Observera att det kan ta
några sekunder innan inspelningen avbryts.
bObservera!
• Om du vill spela skivan på annan DVD-utrustning,
stänger du skivan (sidan 35).
• Du kan inte ansluta mer än en digital video-enhet till
inspelaren.
• Du kan inte styra inspelaren med hjälp av en annan
enhet eller en annan inspelare av samma modell.
• Du kan inte spela in datum, tid eller innehåll från
kassettminnet till skivan.
• När du kopierar från ett DV-/Digital8-band via DV
IN-uttaget, börjar inspelaren spela in ungefär fem
sekunder efter att bandet börjar spelas upp.
• Om du kopierar ett band i DV/Digital8-format som har
redigerats på en dator med DV IN-uttag, kan allt ljud
som spelats in på Stereo 2-spåret endast ha spelats in
som brus.
• Om du spelar in från ett DV-/Digital8-band med ett
ljudspår som spelats in med flera samplingsfrekvenser
(48 kHz, 44,1 kHz eller 32 kHz), avges inget ljud eller
onaturligt ljud när man spelar upp den punkt på skivan
där samplingsfrekvensen växlar.
• Den inspelade bilden kan momentant påverkas om
bildstorleken för källbilden ändras, eller om ingenting
har spelats in på skivan.
• Det kan uppstå brus när man växlar ljudsamplingsläge
(t ex.48 kHz/16 bitar t 32 kHz/12 bitar).
64
• Videon eller ljudet kan försvinna under inspelning av
start-stoppunkter på bandet.
• Om bandet innehåller ett tomt avsnitt som är 1 sekund
eller längre, avbryts DV-kopieringen automatiskt.
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsmenyer
3 Tryck på M/m för att välja alternativet som
du vill ställa in, och tryck på ,.
Auto kanalsökning
Sverige
Start
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
TV-typ
Genom att använda inställningsmenyer kan du
göra olika justeringar för till exempel bild och
ljud, samt även välja språk för undertext.
Inställningsmenyerna består av flera nivåer för att
ställa in alternativ. För att välja nästa nivå, trycker
du på ,. För att välja en tidigare nivå, trycker
du på <.
bObservera!
Uppspelningsinställningarna som är lagrade på skivan
har prioritet framför inställningarna i inställningsmenyn
och det är inte säkert att alla funktioner går att använda.
LINE 3 IN
Format, videosignal ut
Energisparläge
Grundinställning
4 Tryck på M/m för att välja funktionen som
du vill ställa in, och tryck på ,.
Tillgängliga alternativ för funktionen visas.
Exempel: [TV-typ]
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
4:3 Letterbox
LINE 3 IN
4:3 Pan & scan
6
Format, videosignal ut
16:9
9
Energisparläge
2
3
4
5
7
8
Grundinställning
0
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
5 Tryck på M/m för att välja alternativ som
du vill ställa in, och tryck på ENTER för att
bekräfta.
Vissa funktioner kräver ytterligare
inställningar.
Inställningar och justeringar
TV-typ
1
Auto kanalsökning
1 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
2 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
Inställningsmenyn visas.
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
TV-typ
4:3 Letterbox
LINE 3 IN
4:3 Pan & scan
Format, videosignal ut
16:9
Energisparläge
Grundinställning
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
TV-typ
LINE 3 IN
Stänga av inställningsmenyn
Tryck på O RETURN.
Format, videosignal ut
Energisparläge
Grundinställning
Inställningsmenyn visas:
[Allmänt], [Språk], [Ljud], [Lås], [Video],
[Skiva]
65
Inställningar för kanal och
tid (Allmänt)
2
Med [Allmänt]-inställningar kan du ställa in
kanaler, klocka och annat för inspelaren.
Välj
[Allmänt] i inställningsmenyn.
Information om hur du använder
inställningsmenyn finns i avsnittet ”Använda
inställningssmenyer” (sidan 65).
Standardinställningarna är understrukna.
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Tryck på ENTER medan [Välj] är valt.
Menyn för kanallistan visas.
PR-01
3
NICAM
Start
Klockinställningar
PR-01
LINE 3 IN
Energisparläge
Grundinställning
4
[Auto kanalsökning]
Förinställer automatiskt in de kanaler som kan
tas emot.
Välj land. Välj därefter [Start] och tryck på
ENTER.
[Manuell kanalsökning]
Förinställer manuellt kanaler.
Om en del kanaler inte kan ställas in med
funktionen Auto kanalsökning, kan du ställa in
dem manuellt.
Om vissa kanaler inte ställs in med funktionen
Auto kanalsökning kan du förinställa dem
manuellt.
Om inget ljud hörs eller om bilden är förvrängd,
kan fel tunersystem ha förinställts under
[Auto kanalsökning]. Ställ manuellt in korrekt
tunersystem enligt stegen nedan.
1
Välj [Manuell kanalsökning] och tryck på ,.
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
TV-typ
LINE 3 IN
Format, videosignal ut
Energisparläge
Grundinställning
66
NICAM
Manuell kanalsökning
Namn
Flytta
Radera
Avkodare På/Av
Nicam/Standard
Format, videosignal ut
Välj
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Tryck på M/m för att välja den programposition
som du vill ställa in, och tryck på ENTER för att
bekräfta.
Sverige
TV-typ
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
PR
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
Ch.
C 12
C 23
C7
C 27
C 17
C 33
C 34
C 47
C 10
Fine
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Kanal
AWB1
AWB2
DTV
CH2
LHTV
CSN
PTGLE
PSG
TV2
Välj ett alternativ från undermenyn och tryck på
ENTER.
[Manuell kanalsökning]: Ställer in kanalen
manuellt. Se avsnittet ” Ställa in kanaler
manuellt” nedan (sidan 67).
[Namn]: Ändrar stationsnamnet. Menyn för
inmatning av tecken visas. Information om
inmatning av tecken finns på sidan 33.
[Flytta]: Sorterar programpositioner i
kanallistan. Tryck på M/m för att flytta den
valda programpositionen till en ny plats.
[Radera]: Inaktiverar en programposition som
du inte behöver.
[Avkodare på/av]: SStäller in kanaler för
avkodaren. Du behöver denna inställning för
att kunna titta på eller spela in PAY-TV-/
Canal plus-program. Tryck på ENTER så
att [Avkodare] visas i teckenfönstret. Tryck
på ENTER en gång till för att stänga av
inställningen.
[NICAM/Standard]: Ställer in kanaler för
NICAM-sändning. Normalt är [NICAM] tänt
i teckenfönstret. Om ljudet från NICAMsändningen inte är tydligt, trycker du på
ENTER så att [NICAM] försvinner.
bObservera!
Kontrollera att du valt den programposition som du vill
inaktivera. Om du inaktiverar en programposition av
misstag, måste du återställa kanalen manuellt.
uStälla in kanaler manuellt
När du väljer [Manuell kanalsökning] i steg 4
ovan, visas funktionen för inställning av kanaler.
1
Tryck på </, för att välja alternativ och tryck
på M/m för att ändra inställningen.
TV-system
Kanaltäckning
I (Storbritannien/
Irland)
Färgsystem: PAL
Ireland A - J VHF
[PR]indikerar den valda programpositionen.
PR
Sök
01
Ch.
Fine
C2
0
B21 - B69 UHF
S1 - S20 CATV
S21 - S41 HYPER
S01 - S05 CATV
OK
[Sök]: SSöker efter en kanal automatiskt.
Sökningen avbryts när inspelaren hittar en kanal.
[Ch.]: Ändrar kanalnummer.
[Fine]: ”Fine” ställer in kanalen så att man
erhåller en tydligare bild.
[PAL/SECAM]: Visas endast för valda
modeller. Kunder i Frankrike, kan växla kanaler
från PAL till SECAM om mottagningen är dålig.
2
Sydafrika 4 - 11, 13 VHF
Välj [OK] och tryck på ENTER.
F2 - F10 VHF
F21 - F69 UHF
B - Q CATV
S21 - S41 HYPER
[Klockinställningar]
u[Auto] (inte tillgänglig för rysk modell)
Aktiverar funktionen för automatisk
klockinställning när ett program i ditt lokala
område sänder en tidssignal.
1
Välj [Klockinställningar] och tryck på ,.
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
Auto
TV-typ
Manuell
LINE 3 IN
Format, videosignal ut
TV-system
Kanaltäckning
BG (länder i
Västeuropa, förutom
de som anges i listan
nedan)
Färgsystem: PAL
E2 - E12 VHF
Italia A - H VHF
E21 - E69 UHF
S1 - S20 CATV
S21 - S41 HYPER
S01 - S05 CATV
DK (länder i
Östeuropa)
Färgsystem: PAL
R1 - R12 VHF
R21 - R69 UHF
S1 - S20 CATV
S21 - S41 HYPER
2
Datum 12 /
4
2008
Energisparläge
År
Grundinställning
Tid 12 :
00
Inställningar och justeringar
Inställningen lagras och visningen återgår till
kanallistan.
Om du vill ställa in andra kanaler som
snabbval, följer du anvisningarna från steg 3 i
avsnittet om inställning av kanallistan (sidan
66).
uHur kapitel skapas
L (Frankrike)
Färgsystem:
SECAM
Välj [Auto] och tryck på ENTER.
z Tips!
Om du väljer [Auto] aktiveras funktionen för automatisk
klockinställning när inspelaren stängs av.
u[Manuell]
Om funktionen för automatisk klockinställning
inte ställde in klockan korrekt för det område där
du finns ställer du in klockan manuellt.
1
Välj [Klockinställningar] och tryck på ,.
S01 - S05 CATV
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
Auto
TV-typ
Manuell
LINE 3 IN
Format, videosignal ut
2
Datum 12 /
4
2008
Energisparläge
År
Grundinställning
Tid 12 :
00
Välj [Manuell] och tryck på ENTER.
•,fortsättning
67
3
Tryck på M/m för att ställa in dagen, och tryck
på ,.
Ställ in månad, år, timme och minuter i
sekvens. Tryck på </, för att välja
alternativ som du vill ställa in, och tryck på
M/m för att ställa in nummer.
4
Ställer in LINE 3/DECODER-uttaget för
inmatning av kodade videosignaler.
[ Avkodare ]
Välj detta när du ansluter en
PAY-TV-/Canal Plus- avkodare.
[ Annan
enhet ]
Välj detta när du ansluter andra
enheter än ovan nämnda avkodare
(t ex VCR).
För att ändra nummer, trycker du på < för
att återgå till alternativet som ska ändras, och
trycker på M/m.
[Format, videosignal ut]
Tryck på ENTER för att starta klockan.
Välj enligt TV-anslutningen.
[TV-typ]
[ RGB ]
Väljer bildformatet för den anslutna TV:n (4:3
standard eller bredbild).
Välj detta när du ansluter via
LINE 1-TV-uttaget.
[ YPbPr ]
Välj detta när du ansluter via
COMPONENT VIDEO OUTuttagen.
[ 4:3 Letter
Box ]
[ 4:3 Pan
Scan ]
[ 16:9 ]
Välj detta när du ansluter till en
TV med 4:3-skärm. Visar en bred
bild med svarta band på den övre
och nedre delen av skärmen.
Välj detta när du ansluter till
en TV med 4:3-skärm. Visar
automatiskt bredbilden över hela
skärmen och klipper bort de delar
som inte passar in.
Välj detta när du ansluter till en
bredbilds-TV eller en TV med
bredbildsfunktion.
[4:3 Letter Box]
[4:3 Pan Scan]
[16:9]
bObservera!
• Beroende på skivan kan [4:3 Letter Box] kanske väljas
automatiskt i stället för [4:3 Pan Scan] eller tvärtom.
• Om du ansluter till HDMI OUT-uttaget med en
upplösning på 720p, 1080i eller 1080p är inställningen
alltid [16:9].
68
[LINE 3 IN]
[Energisparläge]
Välj om du vill att frontpanelens teckenfönster
ska stängas av när enheten är avstängd.
[ Av ]
Frontpanelens teckenfönster
förblir tänd.
[ På ]
Stänger av frontpanelens
teckenfönster.
[Grundinställning]
Återställer inspelarens inställningar till
fabriksinställningarna. Se anvisningar på
sidan 74.
Observera att inställningarna för Barnspärr i
[Lås]-inställningarna inte ändras.
Språkinställningar
Ljudinställningar
Med inställningen [Språk] kan du välja ett språk
för inspelarens teckenfönster och skivor.
Med [Ljud]-inställningar kan du ställa in ljudet
i enlighet med uppspelningsförhållandena och
anslutningarna.
Välj [Språk] i inställningsmenyn. Information
om hur du använder inställningsmenyn finns i
avsnittet ”Använda inställningssmenyer” (sidan
65).
Standardinställningarna är understrukna.
[Ljud] i inställningsmenyn. Information
Välj
om hur du använder inställningsmenyn finns i
avsnittet ”Använda inställningssmenyer” (sidan
65). Standardinställningarna är understrukna.
Skärmmeny
Português
Dolby Digital ut
Dolby Digital -> PCM
Skivmeny
Русский
DTS ut
Dolby Digital
Skivljud
Español
MPEG ut
Skivtextning
Svenska
96kHz PCM ut
∝䇁
Audio DRC
ᾼ㜖
Röst
Dansk
Suomi
Norsk
[Dolby Digital ut] (endast DVD-skivor)
Ändrar språk för texten på skärmen.
Väljer typ av Dolby Digital-signal.
[Skivmeny] (endast DVD VIDEO-skivor)
Växlar språk för DVD-menyn.
[Skivljud] (endast DVD VIDEO-skivor)
Ändrar språk för ljudspåret.
[Skivtextning] (endast DVD VIDEO-skivor)
[ Dolby
Digital t
PCM ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet utan en
inbyggd Dolby Digital-avkodare.
[ Dolby
Digital ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet med en
inbyggd Dolby Digital-avkodare.
Växlar språk för undertext som är inspelad på
skivan.
[ Original ]
Väljer det språk som har fått
prioritet på skivan.
[ Övriga ]
Skärmbilden för inmatning av
en språkkod visas. Tryck på
sifferknapparna för att ange ett
fyrsiffrigt nummer från ”Lista
över språkkoder” (sidan 83) och
tryck på ENTER.
[ Av ]
Stänger av undertexten.
bObservera!
Om du väljer ett språk för [Skivmeny], [Skivtextning]
eller [Skivljud] som inte är inspelat på DVD VIDEOskivan, väljs automatiskt ett av de inspelade språken.
Inställningar och justeringar
[Skärmmeny]
bObservera
Detta påverkar utmatningen från DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-uttagen.
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till en utrustning
som inte är kompatibel med Dolby Digital-signaler
väljer du [Dolby Digital t PCM].
[DTS ut] (endast DVD-VIDEO-skivor)
Väljer om inspelaren ska avge DTS-signaler eller
ej.
[ Av ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet utan en
inbyggd DTS-avkodare.
[ På ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet med en
inbyggd DTS-avkodare.
•,fortsättning
69
bObservera
Detta påverkar utmatningen från DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-uttagen.
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till utrustning som
inte är kompatibel med DTS-signaler väljer du [Av].
[MPEG ut] (endast DVD-VIDEO-skivor)
–DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUT-uttag
endast när [Dolby Digital ut] är inställd på [Dolby
Digital PCM] (sidan 69).
[ Av ]
Välj normalt det här alternativet.
[ På ]
Gör att lågt ljud är tydligt även om
du sänker volymen.
Väljer typ av MPEG-ljudsignal.
[Röst] (endast Karaoke DVD-skiva)
[ MPEG
t PCM ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet utan en
inbyggd MPEG-avkodare.
Om du spelar upp MPEG-ljudspår
avger inspelaren stereosignaler.
[ MPEG ]
Välj detta när inspelaren är
ansluten till en ljudenhet med en
inbyggd MPEG-avkodare.
bObservera
Detta påverkar utmatningen från DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-uttagen.
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till en utrustning
som inte är kompatibel MPEG-ljudsignaler väljer du
[MPEG t PCM].
[96kHz PCM ut] (endast DVD VIDEO-skivor)
Väljer ljudsignalens samplingsfrekvens.
[ 96kHz t
48kHz ]
Ljudsignalen för DVD VIDEOskivor konverteras alltid till 48
kHz/16 bitar.
[ 96kHz ]
Alla typer av signaler inklusive
96 kHz/24 bitar avges i
originalformat.
bObservera
Detta påverkar utmatningen från DIGITAL OUT
(COAXIAL)/HDMI OUT-uttagen.
Om HDMI OUT-uttaget är anslutet till en utrustning
som inte är kompatibel 96 kHz-signaler väljer du
[96kHz t 48kHz].
[Audio DRC] (Dynamic Range Control) (endast
Dolby Digital DVD-skivor)
Gör att ljudet är klart även om volymen har
minskats när du spelar upp en DVD-skiva som
följer standarden [Audio DRC]. Detta påverkar
signaler från följande uttag:
–AUDIO OUT (L/R)-uttag
–LINE 1-TV-uttag
–LINE 3/DECODER-uttag
70
Blandar karaokekanaler till normal stereo.
Denna funktion fungerar endast för karaokeDVD-skivor med flera kanaler.
[ Av ]
Blandar inte karaokekanaler till
normal stereo. Du kan stänga
av sången på med flera kanaler
DVD-skivor.
[ På ]
Välj normalt det här alternativet.
Inställningar för barnspärr
(Lås)
För vissa DVD VIDEO-skivor kan uppspelningen
begränsas enligt en förbestämd nivå, till exempel
användarens ålder. Scener kan spärras eller bytas
ut mot andra scener.
Välj
[Lås] i inställningsmenyn. Information om
hur du använder inställningsmenyn finns i avsnittet
”Använda inställningssmenyer” (sidan 65).
[Barnspärr]
Väljer klassificeringsnivån.
1
Välj [Barnspärr] och tryck på ,.
Barnspärr
Av
Ange lösenord
Nivå 8
Landskod
Nivå 7
Nivå 6
Nivå 5
Nivå 4
Nivå 2
Nivå 1
Du ombeds att ange ett lösenord.
2
Ange det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna.
3
Välj nivån och tryck på ENTER.
Ju lägre nivå, desto striktare begränsning.
Om du väljer [Av] aktiveras inte funktionen
Barnspärr.
[Ange lösenord]
Ändrar eller tar bort lösenordet för
barnspärrfunktionen.
1
Välj [Ange lösenord] och tryck på ,.
Om du inte har angett ett lösenord visas
skärmen där du anger ett nytt lösenord.
Barnspärr
Ändra
Ange lösenord
Delete
Nytt
Lösenord
Landskod
2
För att ändra lösenordet trycker du på ENTER
medan [Ändra] är valt.
[Radera]: Tar bort lösenordet. Ange det
registrerade lösenordet.
3
4
5
Ange det registrerade lösenordet.
Ange in ett nytt fyrsiffrigt lösenord.
Ange lösenordet igen för att bekräfta det.
z Tips!
IOm du glömmer lösenordet, rensar du det och
registrerar ett nytt lösenord.
Tryck på SYSTEM MENU och välj [Setup] för att
aktivera inställningsmenyn. Ange det sexsiffriga numret
210499 med sifferknapparna. Välj [OK] och tryck på
ENTER. Det registrerade lösenordet raderas.
[Landskod]
Väljer en kod för ett geografiskt område som
klassificeringsnivå för uppspelning. Se ”Lista
över landskoder” (sidan 83).
1
2
Välj [Landskod] och tryck på ,.
3
Tryck på M/m för att ange den första siffran för
området och tryck på ,.
4
Ange det fyrsiffriga lösenordet med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
Tryck på M/m för att mata in den andra siffran
och tryck på ENTER.
Inställningar och justeringar
Nivå 3
•Om du skriver inte fel, trycker du flera gånger
på < för att ta bort siffrorna en och en,
därefter anger du det igen.
bObservera!
• När du spelar upp skivor som inte har funktionen
Barnspärr kan du inte begränsa uppspelningen på
denna inspelare.
• Beroende på vilken skiva som används kanske du
ombeds att ändra nivån för barnspärr medan skivan
spelas. I detta fall anger du ditt lösenord och ändrar
sedan nivå.
Ange ett fyrsiffrigt lösenord med sifferknapparna.
Mata in lösenordet igen för att bekräfta.
Lösenordet sparas.
71
Inspelningsinställningar
(Video)
Med [Video]-inställningen kan du justera
inställningarna för inspelning.
Välj
[Video] i inställningsmenyn.
Information om hur du använder menyn finns
i ”Använda inställningsmenyer” (sidan 65).
Standardinställningarna är understrukna.
Inspelningsläge DVD
HQ
DV ingång
SP
LINE 3 In
LP
Automatiskt kapitel
EP
ULP
[Inspelningsläge DVD]
Väljer ett av de följande inspelninglägena:
HQ, SP, LP, EP och ULP (i bildkvalitetsordning).
[DV ingång]
Väljer stereospår vid inspelning från en digital
videokamera som är ansluten till DV IN-uttaget
på frontpanelen.
[ Stereo 1 ]
Spelar in originalljudet från
tagningen. Välj normalt detta vid
kopiering av band i DV/ Digital8format.
[ Stereo 2 ]
Spelar endast in extra ljud som
kopierats över efter tagning.
[LINE 3 In]
Väljer en metod för inmatning av videosignaler
för LINE 3/DECODER-uttaget. Bilden blir inte
tydlig om denna inställning inte överensstämmer
med typen av videosignal.
72
[ Auto ]
Videosignalen spårar automatiskt
den videosignal som tas emot.
[ Video ]
Matar in kompositvideosignaler.
[ RGB ]
Matar in RGB-signaler.
[ S-Video ]
Matar in S-Video-signaler.
[Automatiskt kapitel]
Delar automatiskt upp en inspelning (titel) i
kapitel genom att lägga in kapitelmarkeringar vid
angivna intervall. Markeringarna läggs in under
inspelning.
[ Inga kapitel ]
Ingen kapitelmarkering läggs in.
[ 5 minuter ]
Ställer in intervallet på fem
minuter.
[ 10 minuter ]
Ställer in intervallet på tio
minuter.
bObservera!
Beroende på storleken för inspelningen som görs, kan
det faktiska intervallet var annorlunda än det som valts i
[Automatiskt kapitel]. Vid inspelning i ULP-läge, ställs
intervallet in på 10-minuter. Det valda intervallet ska
endast användas som en approximation för att skapa
kapitel.
[DivX]
Skivinställningar
Inställningarna för [Skiva] innehåller
skivrelaterade alternativ som till exempel
skivskydd och skivetikett.
Visar den här enhetens registreringskod för
DivX® VOD (Video On Demand), vilken
krävs för att kunna hyra eller köpa skivor från
webbplatsen för DivX® VOD-tjänster (www.divx.
com/vod). Ange registreringskoden och tryck
därefter på ENTER.
Markera
[Skiva] i inställningsmenyn.
Information om hur du använder menyn finns
i ”Använda inställningsmenyer” (sidan 65).
Standardinställningarna är understrukna.
Formatera DVD
Start
Stäng
Namnge skiva
Skydda skiva
PBC
DivX
[Stäng]
Genom att ”stänga” skivor kan de spelas på annan
DVD-utrustning. Mer information finns på sidan
35.
[Namnge skiva]
Inställningar och justeringar
[Formatera DVD]
Du kan manuellt formatera om en DVD+RWeller DVD-RW-skiva för att skapa en tom skiva.
Mer information finns på sidan 28.
Namnge eller byt namn på inspelade skivor för att
göra dem urskiljbara på skärmen (sidan 33).
[Skydda skiva]
Skyddar en skiva som spelats in så att
informationen inte kan raderas eller ändras (sidan
35).
[PBC] (uppspelningskontroll)
Aktiverar eller inaktiverar PBC-funktionen när
VIDEO CD-skivor spelas.
[ Av ]
PBC-funktionen är inte aktiverad.
VIDEO CD-skivor med PBC
spelas upp på samma sätt som
ljud-CD-skivor.
[ På ]
PBC-funktionen är aktiverad vid
uppspelning av VIDEO CD-skivor
med PBC.
73
Återställa inspelaren
(Grundinställning)
Välj detta för att återställa inspelarens
alla standardinställningar. Observera
att inställningarna för barnspärr i [Lås]inställningarna inte ändras.
1 Tryck på SYSTEM MENU för att visa
systemmenyn.
2 Välj [Setup] och tryck på ENTER.
3 Välj [Allmänt] och tryck på ,.
4 Välj [Grundinställning] och tryck på ,.
Auto kanalsökning
Manuell kanalsökning
Klockinställningar
TV-typ
LINE 3 IN
Format, videosignal ut
Energisparläge
Grundinställning
Ställ in
5 Tryck på ENTER medan [Ställ in] är vald.
Du ombeds att bekräfta.
6 Välj [OK] och tryck på ENTER.
Startinställningar startar (se sidan 20).
74
Övrig information
Felsökning
Om du får något av följande problem när
du använder inspelaren, använd denna
felsökningsguide för att få hjälp att lösa
problemet innan du begär reparationer. Om något
problem kvarstår kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Strömförsörjning
Enheten startar inte.
, Kontrollera att nätsladden är ordentligt ansluten.
Bild
Du får ingen bild.
TV-programmottagningen fyller inte skärmen.
, Ställ in kanalen manuellt i [Manuell
kanalsökning] under [Allmänt] (sidan 66).
, Välj rätt källa med INPUT-knappen eller välj en
valfri kanal för ett TV-program med PROG +/–
knapparna.
Bilderna för TV-programmet är förvrängda.
, Rikta om TV-antennen.
, Justera bilden (se TV:ns bruksanvisning).
, Placera inspelaren och TV:n längre ifrån
varandra.
, Placera TV:n och buntade antennkablar längre
ifrån varandra.
, Antennkabeln är ansluten till AERIAL OUTuttaget på inspelaren. Anslut kabeln till
AERIAL IN-uttaget.
Övrig information
, Anslut alla anslutningskablar ordentligt igen.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till TV:n (sidan 12).
, Vrid TV:ns ingångsväljare (t ex till ”VCR” och
”AV1”) så att signalen från inspelaren visas på
TV-skärmen.
, Om du ansluter inspelaren till TV:n via LINE
1-TV-uttaget ställer du in [Format, videosignal
ut] under [Allmänt] på [RGB] (sidan 68).
, Om du endast ansluter inspelaren till en TV via
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen, ansluter
du via LINE 1-TV-uttaget och ställer in [Format,
videosignal ut] i [Allmänna]-inställningar på
[YPbPr] (sidan 68).
, Om [Format, videosignal ut] under [Allmänt] är
inställt på [YPbPr] (sidan 68) avges signalerna
endast till COMPONENT VIDEO OUT-uttagen.
, Denna inspelare kan inte spela in NTSCsignaler.
, Du har ställt in inspelaren på progressivt format
trots att TV:n inte kan ta emot progressiva
signaler. I detta fall tar du ur skivan och
stänger skivfacket. Därefter trycker du på
RESOLUTION-knappen på inspelaren för att
ändra signalerna.
, Även om TV:n kan ta emot signaler i
progressivt format (525p/625p) kan bilden
påverkas när du ställer in inspelaren på
progressivt format. I detta fall tar du bort skivan
och stänger skivfacket. Därefter trycker du på
RESOLUTION-knappen på inspelaren för att
ändra signalerna.
, Du spelar en skiva inspelad med ett annat
färgsystem än det som TV:n har.
Det går inte att byta TV-kanaler.
, Kanalen är inaktiverad (sidan 66).
, En timerinspelning som ändrade kanalerna har
startat.
Det är störningar i bilden.
, Om bildsignalen från inspelaren går igenom en
VCR till TV-apparaten eller om du har anslutit
en kombinerad TV/VIDEO, kan signalen
för kopieringsskydd som finns i vissa DVDprogram påverka bildkvalitén.
•,fortsättning
75
Bilder från utrustning som är ansluten till
inspelarens ingångar visas inte på skärmen.
, Om utrustningen är ansluten till LINE
1-TV-uttaget, väljer du ”L1” i frontpanelens
teckenfönster genom att trycka på INPUT.
Om utrustningen är ansluten till LINE 2
IN-uttagen, väljer du ”L2” i frontpanelens
teckenfönster genom att trycka på INPUT.
Om utrustningen är ansluten till LINE
3/ DECODER-uttaget, väljer du ”L3” i
frontpanelens teckenfönster genom att trycka på
INPUT.
Om utrustningen är ansluten till DV IN-uttaget
(detta används vanligen för att ansluta en digital
videokamera), väljer du ”dV” i frontpanelens
teckenfönster genom att trycka på INPUT.
Bilden som visas eller TV-programmet från
utrustningen som anslutits via inspelaren är
förvrängd.
, Om bilden som visas från en DVD-spelare,
VCR eller tuner går genom inspelaren
innan den kommer till TV:n, kan signalen
för kopieringsskydd som finns i vissa
program påverka bildkvalitén. Koppla bort
uppspelningsutrustningen och anslut den direkt
till TV:n.
Bilden fyller inte hela skärmen.
, Ställ in [TV-typ] under [Allmänt] i enlighet med
TV:ns skärmstorlek (sidan 68).
Bilden fyller inte upp skärmen även om
sidförhållandet har ställts in i [TV-typ] under
[Allmänt].
, Skärmstorleken för titeln är fast.
Bilden är svartvit.
, Om du använder en SCART-kabel ska du
kontrollera att du använder en som utnyttjar alla
stift (21 stift).
Ljud
Du får inget ljud.
, Anslut alla anslutningskablar ordentligt igen.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Inställningen för ingång på ljudenheten eller
anslutningen till ljudenheten är felaktig.
, Inspelaren är i läge för bakåtspolning,
snabbspolning framåt, slow motion eller paus.
, Om du inte får någon ljudsignal genom
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTuttagen kontrollerar du [Ljud]-inställningarna
(sidan 69).
Ljudet innehåller störningar.
, När du spelar en CD med DTS-ljudspår kan
störningar komma från ljuduttagen AUDIO
OUT (L/R)-uttagen, LINE 1-TV-uttaget eller
LINE 3/DECODER-uttaget (sidan 49).
Inspelat eller uppspelat ljud är inte i stereo.
, TV:n är inte stereokompatibel.
, Sändningsprogrammet är inte i stereoformat.
, AV-utgångarna på inspelaren är inte anslutna till
TV AV-ingångarna.
Ljudnivån är låg.
, Ljudnivån är låg på vissa DVD-skivor.
Ljudnivån kan förbättras om du ställer [Audio
DRC] i [Ljud]-inställningar på [På] (sidan
70).
Ett alternativt ljudspår kan inte spelas in eller
spelas upp.
, Om en annan ljudkanal än ”Huvud+Sub” väljs,
kan du inte spela in både huvudljudet och
subljudet på DVD-RW (videoläge)/DVD-Rskivor. Kontrollera den valda ljudkanalen före
inspelning.
, Om du har anslutit en AV-förstärkare till
DIGITAL OUT (COAXIAL)-uttaget och vill
ändra ljudspår under uppspelning, ställer du
[Dolby Digital ut] under [Ljud] på [Dolby
Digital t PCM] (sidan 69).
Uppspelning
Inspelaren spelar inte upp alla typer av skivor.
, Skivan ligger upp och ner. Sätt i skivan med
uppspelningssidan vänd nedåt.
, Skivan har inte satts i ordentligt.
, Kondens har bildats inuti inspelaren. Om
inspelaren i detta fall är på låter du den vara
på (om den är avstängd låter du den vara det) i
cirka en timme tills fukten har avdunstats.
, Om skivan spelades in på en annan inspelare
och inte stängdes (sidan 35), kan inte inspelaren
spela skivan.
, Avbryt klassificeringsfunktionen eller ändra
klassificeringsnivån (sidan 71).
76
Skivan spelas inte upp från början.
, Fortsatt uppspelning var aktiverad (sidan 46).
, Du har satt i en skiva vars titelmeny eller DVDmeny visas automatiskt på TV-skärmen när den
först sätts i. Använd menyn för att börja spela
upp.
Inspelaren börjar spela upp automatiskt.
, DVD VIDEO-skivor har en automatisk
uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stoppas automatiskt.
, Om det finns en paussignal på DVD-skivan
stoppas uppspelningen vid paussignalen.
En del funktioner som till exempel att stoppa
, söka eller spela upp i slowmotion kan inte
utföras.
, Beroende på DVD-skivan kan du eventuellt
inte utföra en del av funktionerna ovan. Se
anvisningarna som följde med skivan.
Det går inte att ändra språket för ljudspåret.
Du kan inte ändra språk på textremsan eller
stänga av den.
, DVD VIDEO-skivan har inte flera
undertextspråk.
, Språk för undertext kan inte bytas på grund av
inställningar på DVD VIDEO-skivan.
, Försök att ändra undertexten med DVD VIDEOskivans meny.
, Undertexten kan inte ändras för titlar som
spelats in på denna inspelare.
Det går inte att byta vinklar.
, DVD VIDEO-skivan som spelas upp innehåller
inte flera inspelade vinklar.
” inte visas
, Du försöker ändra vinklarna när ”
på TV-skärmen (sidan 47).
, Du kan inte byta vinkel på denna DVD VIDEOskiva.
, Försök att ändra vinkeln med DVD VIDEOskivans meny.
MP3-ljudspåren, JPEG-bildfilerna, DivXvideofilerna spelas inte.
, MP3-ljudspåren, JPEG-bildfilerna, DivXvideofilerna är inte inspelade i ett format som
inspelaren kan spela upp (sidan 81).
Inspelning/timerinspelning/
redigering
Programpositionen kan inte ändras från
programmet som du spelar in.
, Ställ in TV:ns ingångskälla på ”TV”.
Inspelning startar inte omedelbart efter att du
tryckt på z REC.
, Använd inspelaren endast efter att ”REAd”
försvinner från frontpanelens teckenfönster.
Ingenting spelades in trots att du ställt in
timerinställningarna rätt.
, Ett strömavbrott skedde under inspelningen.
, Inspelarens interna klocka stannade på grund
av ett strömavbrott. Ställ in klockan igen (sidan
67).
, Kanalen inaktiverades efter att
timerinställningen ställdes in. Se ”Kanal- och
klockinställningar (Allmänt)” (sidan 66).
, Koppla bort nätsladden från elförsörjningen och
anslut den igen.
, Programmet innehåller kopieringsskyddssignaler
som begränsar kopiering.
, En annan timerinställning överlappar
timerinställning (sidan 40).
, Det finns ingen DVD-skiva i inspelaren.
, Det finns inte tillräckligt med skivutrymme för
inspelningen.
, Skivan är skyddad (DVD-RW (VR-läge)) (sidan
35).
, Inspelaren höll på med DV-kopiering (sidan 62).
Övrig information
, Den DVD som spelas har inte ljudspår med flera
språk.
, Språk för ljudspår kan inte bytas på grund av
inställningar på DVD VIDEO-skivan.
, Försök att ändra språket med DVD VIDEOskivans meny.
, Vinklarna kan inte ändras för titlar som spelats
in på denna inspelare.
Inspelning stannar inte omedelbart efter att
du tryckt på x REC STOP.
, Det tar några sekunder för inspelaren att mata in
skivinformation innan inspelningen kan stoppas.
Anvisningar kan visas på skärmen efter att
du tryckt på x REC STOP. I så fall följer du
anvisningarna som visas.
•,fortsättning
77
Timerinspelning är inte fullständig eller
startade inte från början.
Annan Sony-utrustning reagerar på
fjärrkontrollen.
, Ett strömavbrott inträffade innan eller under
inspelning. Ställ in klockan igen (sidan 67).
, En annan timerinställning överlappar
timerinställning (sidan 40).
, Skivutrymmet var inte tillräckligt.
, Samma kommandoläge är inställt för
utrustningen och inspelaren. Ställ in ett annat
kommandoläge för inspelaren (sidan 19).
Tidigare inspelat innehåll raderades.
, Data som inte kan spelas på denna inspelare
men som spelats in på en DVD-skiva med hjälp
av en dator raderas från skivan när den sätts i.
Teckenfönster
Klockan har stannat.
, Ställ in klockan igen (sidan 67).
, Klockan stannade på grund av ett strömavbrott.
Ställ in klockan igen (sidan 67).
Indikatorn ” ” blinkar.
, Skivan har inte tillräckligt med ledigt utrymme.
, Sätt i en skiva som det går att spela in på i
inspelaren.
Indikeringen för inspelningsläge är fel.
, När inspelningen eller kopieringen är kortare än
tre minuter, kan indikeringen för inspelningsläge
vara felaktig. Den faktiska inspelningen utförs
rätt i det valda inspelningsläget.
Fjärrkontroll
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Batterierna är svaga.
, Fjärrkontrollen är för långt från inspelaren.
, Det finns ett hinder mellan fjärrkontrollen och
inspelaren.
, Fjärrkontrollens tillverkarkod återgick till
standardinställningen när du bytte batterierna.
Ställ in koden (sidan 19).
, Starta inspelaren.
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot fjärrsensorn på
inspelaren.
, Olika kommandolägen är inställda för
inspelaren och fjärrkontrollen. Ställ
in samma kommandoläge (sidan 19).
Standardinställningen för kommandoläge
för denna inspelare och den medföljande
fjärrkontrollen är ”3 (standardinställning)”.
Du kan kontrollera det aktuella kommandoläget
i frontpanelens teckenfönster (sidan 19).
78
Övrigt
Inspelaren detekterar inte ett USB-minnen
som har anslutits.
, Kontrollera att USB-minnet är ordentligt
anslutet till inspelaren (sidan 26).
, Kontrollera att USB-minnet inte är skadat.
Inspelaren fungerar inte som den ska.
, Starta om inspelaren. Tryck ned ?/1 på
inspelaren i mer än fem sekunder tills inspelaren
stängs av. Om en skiva finns i inspelaren trycker
du på Z (öppna/stäng) och tar bort skivan.
, Om statisk elektricitet etc. gör att inspelaren inte
fungerar normalt, stänger du av den och väntar
tills klockan visas i frontpanelens teckenfönster.
Därefter kopplar du bort inspelaren och låter
den vara avstängd ett tag, sedan ansluter du den
igen.
Skivfacket öppnas inte efter att du tryckt på Z
(öppna/stäng).
, Det kan ta några sekunder för skivfacket att
öppnas efter att du har spelat in eller redigerat en
DVD-skiva. Detta beror på att inspelaren lägger
till skivdata på skivan.
Det hörs ett mekaniskt ljud när inspelaren är
avstängd.
, Ljud kan höras medan inspelaren justerar
klockan för funktionen automatisk
klockinställning och även andra driftsljud (t ex
ljud från den interna fläkten) kan höras, trots att
strömmen är avstängd. Detta är inte ett fel.
Skivor som kan spelas in och spelas upp
Typ
Skivlogotyp
Symboler
som används
i denna
bruksanvisning
DVD+RW
+RW
DVD-RW
VR-läge
Formatera
(nya skivor)
Kompatibilitet med
andra DVD-spelare
(stänga)
Formateras
automatiskt i +VRläge (DVD+RW
VIDEO)
Kan spelas på
DVD+RW-kompatibla
spelare (måste stängas)
(sidan 35)
Formateras i VRläge (sidan 28)
Kan spelas på spelare
som är kompatibla med
VR-läge (måste stängas)
(sidan 35)
Formateras i
videoläge (sidan
28)
Kan spelas på de flesta
DVD-spelare (måste
stängas) (sidan 35)
-RWVR
Videoläge
-RWVideo
DVD+R
DVD-R
Videoläge
-R
Formateras
automatiskt i
videoläge
Övrig information
+R
Formateras
Kan spelas på de flesta
automatiskt i +VR- DVD-spelare (måste
läge (DVD+R
stängas) (sidan 35)
VIDEO)
Kan spelas på de flesta
DVD-spelare (måste
stängas) (sidan 35)
•,fortsättning
79
Skivversioner som kan användas (fr o m maj
2008)
•8x-hastighet eller långsammare DVD+RW-skivor
•6x-hastighet eller långsammare DVD-RW-skivor
(Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*)
•16x-hastighet eller långsammare DVD+R-skivor
•16x-hastighet eller långsammare DVD-R-skivor
(Ver.2.0, Ver.2.1 med CPRM*)
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R” och ”DVD-R” är
varumärken.
*CPRM (Content Protection for Recordable Media) är
en teknik för kodning som skyddar bilders copyright.
Skivor som det inte går att spela in på
•DVD-R DL (lager)-/+R DL (dubbla lager)-skivor
•DVD-RAM-skivor
•8-cm skivor
Max. antal titlar som kan spelas in
Skiva
Antal titlar
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
bObservera!
• Du kan inte blanda VR-läge och videoläge på samma
DVD-RW-skiva. För att ändra skivans format
formaterar du den igen (sidan 28). Observera att
skivans innehåll raderas när du formaterar den.
• Det går inte att korta ner tiden som erfordras för
inspelning ens med höghastighetsskivor.
• Du rekommenderas använda skivor med ”For Video”
tryckt på förpackningen.
• Det går inte att lägga till nya inspelningar till
DVD+R-, DVD-R- eller DVD-RW-skivor (videoläge)
som innehåller inspelningar som skapats med annan
DVD-utrustning.
• I en del fall kan du eventuellt inte lägga till nya
inspelningar till DVD+RW-skivor som innehåller
inspelningar som gjorts på annan DVD-utrustning.
Observera att denna inspelare skriver om DVD-menyn
om du lägger till en ny inspelning.
• Det går inte att redigera inspelningar på DVD+RW-,
DVD-RW (videoläge)-, DVD+R- eller DVD-R-skivor
som skapats med annan DVD-utrustning.
• Om skivan innehåller information från en dator
som inte denna inspelare känner igen kan den
informationen raderas.
• Det går eventuellt inte att spela in, redigera eller
kopiera på en del skivor som det går att spela in på,
beroende på skivan.
• Sätt inte i skivor som inte kan spelas in på eller spelas
på den här inspelaren. Detta kan göra att inspelaren
inte fungerar.
80
Skivor som kan användas
Typ
Skivlogotyp
Symboler
som används
i denna
bruksanvisning
Egenskaper
DVD-VIDEO
DVD
Skivor med inspelade filmer som finns
att köpas eller hyras Den här inspelaren
identifierar även DVD-RAM-skivor* som
DVD Video-kompatibla skivor.
VIDEO-CD
VCD
VIDEO CD- eller CD-R/CD-RW-skivor i
VIDEO CD/Super VIDEO CD-format
CD
CD
Musik CD-skivor eller CD-R/CD-RWskivor i musik CD-format
–
DATA DVD
DATA-CD
–
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller antingen MP3-ljudspår, JPEGbildfiler eller DivX-videofiler
”DVD VIDEO” och ”CD” är varumärken.
DivX, DivX Certified och tillhörande logotyper är
varumärken som tillhör DivX, Inc. och som används
under licens.
DivX® är en videofilskomprimeringsteknik som
utvecklats av DivX, Inc.
*Om DVD-RAM-skivan har en kassett som kan tas
bort, tar du bort den innan du spelar upp skivan.
Skivor som inte kan spelas
•PHOTO CD-skivor
•CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
ett annat format än de som finns i tabellen ovan.
•Datadelen på CD-Extras-skivor
•BD-skivor (Blu-ray-skivor)
•HD DVD-skivor
•Skivor som spelats in med en AVCHD-kompatibel
DVD-videokamera
•DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/ DVD+R/DVDR-skivor som inte innehåller DVD-video, DivXvideo, JPEG-bildfiler eller MP3-ljudspår.
•DVD-ljudskivor
•Endast DVD-RAM-skivor i kassetter
•HD-lager på Super Audio CD-skivor
•DVD-VIDEO-skivor med en annan områdeskod
(sidan 81).
•DVD-skivor som spelats in på en annan inspelare
och som inte har avslutats på rätt sätt.
Övrig information
DATA-DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM-skivor*
som innehåller MP3-ljudspår eller DivXvideofiler
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM-skivor
som innehåller MP3-ljudspår, JPEGbildfiler eller DivX-videofiler
Notering om uppspelningsfunktioner för DVD
VIDEO/VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner på DVD VIDEO-/
VIDEO CD-skivor kan vara förinställda av
programvarutillverkaren. Eftersom denna
inspelare spelar upp DVD VIDEO-/VIDEO
CD-skivor beroende på innehållet på skivan som
levereras av programtillverkaren kanske inte alla
uppspelningsfunktioner är tillgängliga. Se även
instruktionerna som medföljer DVD VIDEOskivorna och VIDEO CD-skivorna.
Regionskod (endast DVD VIDEO-skivor)
Inspelaren har en regionskod tryck på baksidan
av enheten och kan endast spela DVD VIDEOskivor
•,fortsättning
81
(endast uppspelning) som är märkta med samma
regionskoder. Detta system används för att
skydda upphovsrätter. DVD VIDEO-skivor
märkta med ALL kan också spelas på denna
inspelare.
Om du försöker spela andra DVD VIDEOskivor visas meddelandet ”Playback prohibited
by region code” (Uppspelning förhindrar av
regionskod.) på TV-skärmen. Beroende på
DVD VIDEO-skivan kan det vara förbjudet
att spela upp DVD VIDEO-skivan på grund av
områdesrestriktioner även om ingen regionskod
finns markerad på skivan.
Regionskod
Ljud-CD-skivor som kodats med teknik för
skydd av upphovsrätt
Den här produkten har tillverkats för uppspelning
av skivor som följer standarden Compact Disc
(CD). Olika musikskivor som kodats med teknik
för copyrightskydd marknadsförs av en del
skivbolag. Tänk på att vissa av dessa skivor inte
följer CD-standarden och kanske därför inte kan
spelas upp av den här produkten.
Notering om DualDisc-skivor
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning
på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
inspelaren.
bObservera!
• Vissa DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-R-,
DVD-RAM- eller CD-RW/CD-R-skivor kan
inte spelas upp på denna inspelare på grund av
inspelningskvalitén, skivans fysiska skick eller
egenskaper hos inspelningsutrustningen och
programmet som används för att skapa skivan.
Skivan kan inte spelas om den inte har stängts på
rätt sätt. Mer information finns i inspelningsenhetens
bruksanvisning.
• Om skivan innehåller information från en dator
som inte denna inspelare känner igen kan den
informationen raderas.
• Sätt inte i skivor som inte kan spelas in på eller spelas
på den här inspelaren. Detta kan göra att inspelaren
inte fungerar.
82
Lista över språkkoder
Mer information finns på sidan 69.
Stavning av språk är enligt standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod
Språk Kod
Språk Kod
Språk Kod
Abkhazian
Afar
Afrikaans
Albanian
Amharic
Arabic
Armenian
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Basque
Bengali; Bangla
Bhutani
Bihari
Breton
Bulgarian
Burmese
Byelorussian
Chinese
Croatian
Czech
Danish
Dutch
English
Esperanto
Estonian
Faroese
Fiji
Finnish
French
Frisian
6566
6565
6570
8381
6577
6582
7289
6583
6588
6590
6665
6985
6678
6890
6672
6682
6671
7789
6669
9072
7282
6783
6865
7876
6978
6979
6984
7079
7074
7073
7082
7089
Galician
Georgian
German
Greek
Greenlandic
Guarani
Gujarati
Hausa
Hebrew
Hindi
Hungarian
Icelandic
Indonesian
Interlingua
Irish
Italian
Javanese
Kannada
Kashmiri
Kazakh
Kirghiz
Korean
Kurdish
Laothian
Latin
Latvian; Lettish
Lingala Lithuanian
Macedonian
Malagasy
Malay
Malayalam
Maori
7176
7565
6869
6976
7576
7178
7185
7265
7387
7273
7285
7383
7378
7365
7165
7384
7487
7578
7583
7575
7589
7579
7585
7679
7665
7686
7678
7684
7775
7771
7783
7776
7773
Marathi
Moldavian
Mongolian
Nauru
Nepali
Norwegian
Oriya
Punjabi
Pashto; Pushto
Persian
Polish
Portuguese
Quechua
Rhaeto-Romance
Romanian
Russian
Samoan
Sanskrit
Scots Gaelic
Serbian
Serbo-Croatian
Shona
Sindhi
Singhalese
Slovak
Slovenian
Spanish
Sundanese
Swahili
Swedish
Tagalog
Tajik
Tamil
7782
7779
7778
7865
7869
7879
7982
8065
8083
7065
8076
8084
8185
8277
8279
8285
8377
8365
7168
8382
8372
8378
8368
8373
8375
8376
6983
8385
8387
8386
8476
8471
8465
Telugu
Thai
Tonga
Turkish
Turkmen
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
VolapŸk
Welsh
Wolof
Xhosa
Yiddish
Yoruba
Zulu
8469
8472
8479
8482
8475
8487
8575
8582
8590
8673
8679
6789
8779
8872
7473
8979
9085
Övrig information
Språk Lista över landskoder
Mer information finns på sidan 71.
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
AF
AN
AR
AT
AU
BE
BO
BR
BT
BY
CA
CG
CH
CL
CN
CO
CR
CY
CZ
DE
DK
EC
EG
ES
ET
FI
FJ
FR
GB
GL
GR
HK
HR
HU
ID
IE
IL
IN
IT
JM
JP
KE
KH
KR
KW
LK
LU
LY
MA
MC
MN
MV
MX
MY
NG
NL
NO
NP
NZ
OM
PA
PE
PH
PK
PL
PT
PY
RO
RU
SA
SE
SG
SI
SK
SN
SV
TH
TR
TW
UA
UG
US
UY
UZ
VN
ZA
ZW
Afghanistan
Netherlands
Antilles
Argentina
Austria
Australia
Belgium
Bolivia
Brazil
Bhutan
Belarus
Canada
Congo
Switzerland
Chile
China
Colombia
Costa Rica
Cyprus
Czech Republic
Germany
Denmark
Ecuador
Egypt
Spain
Ethiopia
Finland
Fiji
France
Great Britain
Greenland
Greece
Hong Kong
Croatia
Hungary
Indonesia
Ireland
Israel
India
Italy
Jamaica
Japan
Kenya
Cambodia
South Korea
Kuwait
Sri Lanka
Luxembourg
Libya
Morocco
Monaco
Mongolia
Maldives
Mexico
Malaysia
Nigeria
Netherlands
Norway
Nepal
New Zealand
Oman
Panama
Peru
Philippines
Pakistan
Poland
Portugal
Paraguay
Romania
Russian
Federation
Saudi Arabia
Sweden
Singapore
Slovenia
Slovak Republic
Senegal
El Salvador
Thailand
Turkey
Taiwan
Ukraine
Uganda
United States
Uruguay
Uzbekistan
Vietnam
South Africa
Zimbabwe
83
Om denna inspelare
Om användning
•Om inspelaren tas in direkt från en kall till en varm
plats, eller placeras i ett mycket fuktigt rum, kan
kondens uppstå på linserna inuti inspelaren. Om
detta inträffa fungerar eventuellt inte inspelaren
på rätt sätt. Om inspelaren är på låter du den i
detta fall vara på (om den är avstängt, låter du den
vara avstängd) i cirka en timme tills fukten har
avdunstat.
•När du flyttar inspelaren tar du ut eventuell skiva
för att undvika att skada den.
Justera volymen
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett
avsnitt med mycket låga signalstyrkor eller ingen
signal alls. Om du gör det, kan högtalarna skadas
när ett avsnitt med hög nivå spelas.
Om skivor
•För att hålla skivan ren ska den alltid bara hållas
i kanten. Vidrör inte skivans spelyta. Damm
fingeravtryck eller repor på skivan kan göra att den
inte kan spelas upp på rätt sätt.
•Låt inte skivan ligga i direkt solljus, nära
värmekällor t ex en varmluftsventil eller i en bil
som är parkerad i solen eftersom temperaturen kan
bli mycket hög inuti bilen.
•När du inte spelar en skiva ska den förvaras i dess
fodral
•Rengör skivan med en rengöringsduk. Torka av
den från mitten och utåt.
Rengöring
Rengör höljet, panelen och reglagen med en mjuk
duk fuktad med milt rengöringsmedel. Använd
inte skursvamp, skurpulver eller lösningsmedel
som sprit eller tvättbensin.
Vid rengöring av skivor, skiv-/linsrengöring
Använd inte de rengöringsskivor eller den
skiv-/linsrengöring (våt- eller sprejtyp) som
finns tillgänglig i handeln. Detta kan göra att
inspelaren inte fungerar som den ska.
•Använd inga lösningsmedel som tvättbensin,
thinner, andra rengöringsmedel eller antistatiskt
spray avsedd för vinylskivor.
•Använd inte följande skivor.
–En skiva som inte är av standardformat (t ex
kort- eller hjärtformade skivor).
–En skiva med en påklistrad etikett eller märke.
–En skiva som har cellofantejp eller
klistermärke fäst på sig.
Om byte av delar
Om denna enhet repareras, kan utbytta delar
komma att samlas in för återanvändning.
84
Om MP3-ljudspår, JPEGbildfiler, DivX-videofiler
och i.Link
Om MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
och DivX-videofiler
Om MultiSession/Border-skivor
Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller Video CD-format spelas in vid den första
”sessionen”/”border”, spelas endast den första
”sessionen”/”border” upp.
Inspelaren kan spela följande spår och filer:
–MP3-ljudspår med filändelsen ”.mp3”.
–JPEG-bildfiler med filändelsen ”.jpeg” eller ”.jpg”.
–DivX-videofiler med filändelsen ”.avi” eller
”.divx”.
z Tips!
Eftersom det tar längre tid att börja spela upp en skiva
med många träd rekommenderar vi att du inte skapar
album med fler än två träd.
bObservera!
• Inspelaren spelar all data med någon av filändelserna
”.mp3”, ”.jpeg”, ”.jpg”, ”.avi” eller ”.divx” även om
det inte är i MP3-, JPEG- eller DivX-format. Om dessa
data spelas kan det skapa ett högt störningsljud som
kan skada högtalarsystemet.
• Beroende på skivan fungerar eventuellt inte normal
uppspelning. Bilden kan till exempel vara otydlig,
uppspelningen är eventuell ojämn, ljudet kan hoppa
och så vidare.
• Beroende på skivan kan det ta ett tag innan
uppspelningen startar.
• En del filer kan eventuellt inte spelas.
• Vad gäller MP3-ljudspår och DivX-videofiler, kan
inspelaren spela upp till totalt 650 album och filer.
• Vad gäller JPEG-bildfiler, kan inspelaren läsa upp till
totalt 650 album och filer på en DATA CD/DATA
DVD-skiva eller en ansluten USB-enhet vid ett
tillfälle. För att visa album som inte har lästs, laddar
du dem igen.
• För DivX-videofiler kan inspelaren spela videofiler på
upp till 30 bildrutor/s.
• Undertextfiler för DivX-videofiler stöder filändelsen
”.smi”, ”.srt”, ”.sub” eller ”.txt.”
• Det kan ta tid innan spelaren går vidare till nästa eller
ett annat album.
• Bildstorleken som kan visas är begränsad. Följande
bildstorlekar kan visas: 6 000 pixlar på bredden och 4
499 pixlar på höjden (mindre än 4 MB).
• Denna inspelare stöder MP3-ljudspår som spelats in
med en samplingsfrekvens på 32 kHz, 44,1 kHz och
48 kHz.
• Det går inte att spela mer än 1 GB MP3-ljudspår.
• Inspelaren stöder inte ljudspår i mp3PRO-format.
• Inspelaren kan inte spela upp en DivX-videofil som är
större än 720 (bredd) × 576 (höjd) eller 4 GB.
• Inspelaren kan kanske inte spela upp en DivX-videofil
när filen har satts ihop från två eller flera DivXvideofiler.
• Inspelaren stöder inte DivX DRM.
•,fortsättning
Övrig information
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som följer
särskilda ISO/MPEG-föreskrifter. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Du kan spela ljudspår i MP3-format (MPEG1
Audio Layer 3) på DATA CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW) eller DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD-RW/DVD-R/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RAM) eller spela upp JPEG-bildfiler på
DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CD-RW)
eller DATA DVD-skivor (DVD-ROM/DVD-RW/
DVD-R).
DivX® är en komprimeringsteknik för videofiler
som utvecklats av DivX, Inc. Den här produkten
är en officiell DivX® Certified-produkt. Du
kan spela DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) och DATA DVD-skivor (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R/DVDRAM) som innehåller DivX-videofiler.
DATA DVD-skivor måste spelas in enligt
formaten ISO9660 Level 1 eller Level 2 för
att inspelaren ska identifiera MP3-spår, JPEGbildfiler och DivX-videofiler.
DATA CD-skivor måste spelas in enligt formaten
ISO9660 Level 1, Level 2 eller Joliet för att
spelaren ska identifiera MP3-ljudspåren, JPEGbildfilerna och DivX-videofilerna.
Du kan även spela Multi Session/Border-skivor.
Mer information om inspelningsformat finns i
anvisningarna som medföljer skivenheterna och
programvaran som du använder för inspelning
(medföljer ej).
MP3-ljudspråk, JPEG-bildfiler eller
DivX-videofiler som inspelaren kan
spela
85
Om i.LINK
DV IN-uttaget på denna inspelare är i.LINKkompatibelt för digitala videokameror.
i.LINK är ett mer vardagligt namn på databuss
IEEE 1394 som tagits fram av SONY. Det är ett
varumärke som godkänts av många företag.
IEEE 1394 är en internationell standard från
Institute of Electrical and Electronics Engineers.
Anvisningar om hur man kopierar när inspelaren
är ansluten till annan videoutrustning med DVuttag finns på sidan 62.
DV IN-uttaget på den här inspelaren kan endast
ta emot DVC-SD-signaler. Den kan inte mata ut
signaler. DV IN-uttaget kan inte ta emot MICRO
MV-signaler från utrustningar som till exempel
en MICRO MV-digitalvideokamera med ett
i.LINK-uttag.
Ytterligare försiktighetsåtgärder finns på sidan
62.
Mer information om försiktighetsåtgärder vid
anslutning av denna inspelare finns även i
bruksanvisningen för den utrustning som den ska
anslutas till.
bObservera!
Normalt kan endast en enhet anslutas till denna
inspelare med i.LINK-kabeln (DV-anslutningskabel).
Vid anslutning av denna inspelare till i.LINKkompatibel utrustning med två eller flera i.LINK-uttag
(DV-uttag), se bruksanvisningen för den utrustning som
ska anslutas.
i.LINK och
är varumärken.
Tekniska specifikationer
System
Laser: Halvledarlaser
Kanaltäckning:
PAL (B/G, D/K, I)/SECAM (L)
VHF: E2 till E12, R1 till R12, F2 till F10,
Italien A till H, Irland A till J, Sydafrika 4
till 11, 13
UHF: E21 till E69, R21 till R69, B21 till
B69, F21 till F69
CATV: S01 till S05, S1 till S20, Frankrike
B till Q
HYPER: S21 till S41
Kanaltäckningen ovan säkerställer endast
kanalmottagning inom dessa områden. Den
garanterar inte möjligheten att ta emot signaler
under alla förhållanden. Kanalerna som kan tas
emot skiljer sig beroende på landet eller regionen.
Videomottagning: :
Frekvenssynthesizersystem
Ljudmottagning: System med ”Split carrier”
Antennutgång: 75 ohm asymmetriskt antennuttag
Timer: Klocka: Kvartslåst/Timerindikering: 24timmars cykel (digital)
Videoinspelningsformat: MPEG-2
Ljudinspelningsformat/tillämplig
bithastighet: Digital 2 kanaler
256 kbit/s (i HQ- och SP-läge), 192 kbit/s (i LPoch EP-läge), 96 kbit/s (i ULP-läge)
In- och utgångar
AUDIO OUT: Phono-uttag/2 Vrm/600 ohm
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/mer än 47 kilohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vp-p
LINE 1-TV: 21 stift
CVBS IN/OUT
RGB OUT (uppåtström)
LINE 3/DECODER: 21 stift
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Avkodare
86
DV IN: 4 stift/i.LINK S100
DIGITAL OUT (COAXIAL): Phono-uttag/ 0,5
Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT
(Y, PB/CB, PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vp-p,
PB/CB: 0,7 Vp-p, PR/CR: 0,7 Vp-p
HDMI OUT: HDMI™-kontakt
USB: USB-uttag Typ A
Allmänt
Strömförsörjning: 220-240 V AC, 50/60 Hz
Energiförbrukning: 20 W
Mått (ca):
430 × 53 × 258 mm (bredd/höjd/djup)
inkl. utskjutande delar
Vikt (ca): 2.6 kg
Driftstemperatur: 5ºC till 35ºC
Luftfuktighet vid drift: 25% till 80%
Medföljande tillbehör:
Nätsladd (1)
Antennkabel (1)
Fjärrkontroll (remote) (1)
R6-batterier (storlek AA) (2)
Övrig information
Konstruktion och specifikationer kan komma att
ändras utan föregående meddelande
87
Index
Ord inom hakparenteser visas i
skärmmenyerna
Siffror
[16:9] 68
[4:3 Letter Box] 68
[4:3 Pan Scan] 68
[96kHz] 70
[96kHz PCM ut] 70
[96kHz t 48kHz] 70
A
[A-B Radera] 56
A-B upprepning 49
Album 51
[Ange lösenord] 71
Ansluta
antennkabel 12
HDMI-kabeln 13, 16
ljudkablarna 16
USB-enheten 26
videokablarna 13
Antenn 12
Återställa inspelaren 74
Återuppta uppspelning 46
[Audio DRC] 70
[Auto kanalsökning] 66
[Automatiskt kapitel] 43, 72
[Avkodare på/av] 66
B
Baksidan 10
Barnspärr 46, 71
Batterier 18
Bildspel 53
Bokmärke 50
C
Canal Plus 25
CD 81
COMPONENT VIDEO OUT
14
CPRM 80
88
D
I
F
J
DATA CD 81
DATA DVD 81
[Dela] 57
Delar och kontroller 7
DIGITAL OUT (COAXIAL)
16
Digital videokamera 62
DISPLAY 32
DivX 81
Dolby Digital 16, 69
[Dolby Digital t PCM] 69
[Dölj] 58, 59
DTS 16, 69
DV IN 62
DVD VIDEO 81
DVD+R 79
DVD+RW 79
DVD-R 79
DVD-RAM 81
DVD-RW 54, 79
[DV-ingång] 63, 72
DV-kopiering 62
Felsökning 75
Fil 53
[Fine] 67
[Flytta] 61, 66
[Formatera DVD] 28
Fri kopiering 38
Frontpanel 9
[Full uppsp] 30, 45, 59
G
[Grundinställning] 74
H
Hantering av skivor 84
HDMI OUT 14, 16
HDMI-kabel 13, 16
i.LINK 86
Ingen kopiering 38
INPUT 44, 63
Inspelning 29, 37, 41, 43, 72
inspelningsformat 79
inspelningsläge 37, 72
inspelningstid 37
medan man tittar på ett
annat program 42
Skriva över en inspelad
title 43
Regionkod 81
Fjärrkontroll 7, 18
Upprepad uppspelning 49, 52
Inspelning med timer
Justera REC-läge 39
kontrollera/ändra/avbryta
40
Timerlista 40
Inspelningsbara skivor 79
[Inspelningsläge DVD] 72
Inställningsmeny 65
JPEG-bildfiler 53
Justera REC-läge 39
K
Kanallista 66
Kapitel 43, 59
Kapitellista 31, 45, 58, 61
[Klockinställningar] 67
Kommandoläge 19
Kopiera en gång 38
L
Landskod 71, 83
LINE 1-TV 13
LINE 2 IN 23
[Line 3 In] 68
LINE 3/DECODER 22, 24,
25
Ljud 48, 69
Ljudingång 16
Ljudkabel 16
M
[Öppna] 36
Original 30, 54
OSD-språk 69
[Oskyddad] 35
Skivtyper 79, 81
Skivutrymme 54
[Skydda skiva] 57
Snabbtimer 42
[Sök] 31
Söka
lokalisera början av
titeln/kapitlet/
spåret 47, 52
snabbspolning bakåt
47, 52
snabbspolning framåt
47, 52
Spår 50
Spellista 30, 54, 60
[Stäng] 36
Startinställningar 20
[Stereo 1] 72
[Stereo 2] 72
Styra TV-apparater med
fjärrkontrollen 18
Super VIDEO CD 81
Surround 32
Systemmeny 27
P
T
[Manuell kanalsökning] 66
Mapp 53
Mata in tecken 33
MENU 45
Meny
DVD-meny 45
TOP MENU 45
MP3-ljudspår 51
MPEG 16, 70
[MPEG t PCM] 70
N
[Namn] 66
[Namnge skiva] 34
Nätsladd 17
NICAM 37, 66
O
PAY-TV 25
PBC (Playback Control) 46
Progressivt läge 68
R
[Radera] 56, 59, 66
REC 29, 41
REC MODE 37
[Redigera] 35, 56
Redigering 54
[Röst] 70
S
Timerlista 40
Titel 30, 45
[Titel] 33, 56
Titellista 30, 45, 55
TV t 18
TV/DVD 19, 42
Tvåspråkiga inspelningar 37
[TV-typ] 68
Uppspelning 45, 47, 51, 79,
81
A-B-upprepning 49
Återuppta uppspelning
46
snabbspolning framåt
47, 52
direkt återuppspelning 48
direkt framspolning 48
snabbspolning bakåt
47, 52
Upprepad uppspelning
49, 52
Uppspelning i
slow-motion 48
V
VIDEO CD 46, 81
Videokabel 13
Videoläge 79
Vinkel 48
[Visa] 58, 59
VR-läge 79
Z
Zoom 48
ZWEITON 37
U
Undermeny 30
Undertext 48, 69
[Sätt ihop] 59
Sifferknappar 34, 50
Signaler för
kopieringsbegränsning 38
Skapa kapitel 59
Skärmtext (OSD)
Inställningsmeny 65
Skivor som kan användas
79, 81
Skivor som kan spelas 79, 81
89
Tryckt med VOC-fritt (Volatile Organic
Compound) vegetabiliskt oljebaserat
bläck.
Sony Corporation
Printed in Indonesia
Download PDF