Sony | RDR-GX350 | Sony RDR-GX350 Bruksanvisning

3-113-758-82(1)
DVD Recorder
Bruksanvisning
För praktiska råd och tips och information om Sonys produkter och
tjänster, besök: www.sony-europe.com/myproduct
RDR-GX350
© 2007 Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte den här apparaten för
regn eller fukt, eftersom det kan
medföra risk för brand eller
elektriska stötar.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i elektriska stötar. Överlåt
allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Nätkabeln får bara bytas ut av en
behörig servicetekniker.
Utsätt inte batterier eller apparater
med batterier isatta för alltför hög
värme på grund av solljus, eld eller
liknande.
Den här apparaten är klassificerad
som en laserapparat av KLASS 1.
Markeringen KLASS 1
LASERAPPARAT sitter på
baksidan av apparaten.
OBSERVERA
Användning av optiska instrument
tillsammans med den här
produkten ökar risken för
ögonskador. Försök inte ta isär
höljet, eftersom laserstrålen som
används i den här DVD-brännaren
är farlig för synen.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga
tekniker.
Denna etikett sitter på
laseranordningens skyddshus
innanför höljet.
Försiktighetsåtgärder
• Den här apparaten drivs med
220 – 240 V växelström,
50/60 Hz. Kontrollera att
driftsspänningen stämmer
överens med nätspänningen.
2
• Ställ aldrig vätskefyllda
behållare som t.ex. blomvaser
ovanpå anläggningen, eftersom
det medför risk för brand eller
elstötar.
• Installera den här apparaten på
ett sådant sätt att det omedelbart
går att dra ut stickkontakten ur
vägguttaget om det skulle uppstå
något problem.
Omhändertagande av
gamla elektriska och
elektroniska produkter
(Användbar i den
Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder
med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion
rörande förbrukade
batterier (gäller i EU och
andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra
till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av
säkerhet, prestanda eller
dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett
inbyggt batteri, bör detta batteri
bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir
behandlat korrekt skall det
levereras till återvinningsstation
för elektriska produkter när det är
förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se
avsnittet om hur man tar bort
batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation
för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information
rörande korrekt avfallshantering av
denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt
kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Tillverkare av denna product
är Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan.
Auktoriserad representant
för EMC och produkt
säkerhet är Sony
Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Germany.
För service och garanti
ärenden, var vänlig att titta I
separat service och garanti
dokument.
Försiktighetsåtgärder
Den här utrustningen har testats
och befunnits hålla sig inom
gränserna i EMC-direktivet för
anslutningskablar på upp till
3 meter.
Angående säkerhet
Om det skulle komma in vätska
eller något föremål i apparatens
hölje så dra genast ut
stickkontakten ur vägguttaget
och låt kvalificerad personal
kontrollera apparaten innan du
använder den igen.
Angående strömkällor
• Brännaren är strömförande så
länge den är ansluten till ett
vägguttag, även om
strömbrytaren på själva
brännaren är frånslagen.
• Dra alltid ut stickkontakten ur
vägguttaget om brännaren inte
ska användas på länge. Håll i
stickkontakten när du kopplar
loss nätkabeln. Dra aldrig i
själva kabeln.
inspelningar eller liknande,
inklusive inspelningar som inte
kunnat utföras på grund av fel på
brännaren, eller om
inspelningsinnehållet gått
förlorat eller blivit skadat på
grund av fel på brännaren eller
reparationer som utförts på
brännaren. Sony åtar sig inte att
återställa, återskapa eller kopiera
inspelat material under några
som helst omständigheter.
Upphovsrätt
• Ställ brännaren på en plats med
tillräcklig ventilation för att
undvika att den blir överhettad.
• Ställ inte brännaren på en mjuk
yta som t.ex. en ryamatta som
kan täppa för
ventilationshålen.
• Ställ inte brännaren i ett slutet
utrymme som t.ex. i en
bokhylla eller liknande.
• Ställ inte brännaren på en plats
nära en värmekälla eller på en
plats där den utsätts för direkt
solljus eller stora mängder
damm eller där den lätts stöts
till.
• Ställ inte brännaren på en
lutande yta. Den är endast
avsedd att användas när den
står horisontellt.
• Håll undan brännaren och
skivor från utrustning med
starka magnetfält, som t.ex.
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Ställ inte tunga föremål
ovanpå brännaren.
• TV-program, filmer,
videoband, disken och annat
material kan vara
upphovsrättsskyddat.
Oauktoriserad inspelning av
sådant material kan strida mot
upphovsrättslagstiftningen.
Användning av den här
brännaren tillsammans med en
kabel-TV-mottagare kan även
kräva särskilt tillstånd från
kabel-TV-sändaren och/eller
programmets
rättighetsinnehavare.
• Denna produkt använder
immateriell
upphovsrättskyddsteknologi
som skyddas av amerikanska
patent och andra rättigheter till
immateriell egendom. All
användning av denna
upphovsrättsskyddsteknologi
kräver tillstånd från
Macrovision, och är endast
avsedd för hemmabruk och
annat begränsat tittande med
mindre än att särskilt tillstånd
erhållits från Macrovision.
S.k. reverse engineering och
isärtagning är förbjuden.
• Den här produkten använder
FontAvenue®-fonter på licens
från NEC corporation.
FontAvenue är ett registrerat
varumärke för NEC
corporation.
Angående inspelning
Kopieringsskyddsfunktionen
Gör ett par provinspelningar
innan du börjar göra riktiga
inspelningar.
Den här brännaren har en
kopieringsskyddsfunktion,
vilket innebär att det kan hända
att program som tas emot via en
separat mottagare (medföljer ej)
och innehåller
kopieringsskyddsignaler inte går
att spela in, beroende på
signalens typ.
Angående placering
Angående kompensation
för förlorade inspelningar
Sony kan inte hållas ansvariga
och lämnar ingen kompensation
för eventuella förlorade
VIKTIG ANMÄRKNING
Att observera: Den här
brännaren kan frysa en
videobild eller
textinformation obegränsat
länge på TV-skärmen. Om en
stillbild eller textinformation
visas alltför länge på en TVskärm finns det risk för
permanenta skador på TVskärmen. Plasmaskärmar och
projektor-TV-skärmar är
speciellt känsliga för detta.
Om du har några frågor om
brännaren eller det skulle uppstå
några problem med den så
kontakta närmaste Sonyhandlare.
Angående den här
bruksanvisningen
• I den här bruksanvisningen
används ordet ”skiva” för
såväl DVD-skivor som CDskivor, om inget annat
specifikt anges i texten eller
figurerna.
• Symboler som DVD som
visas ovanför respektive
förklaring anger vilka sorters
media som den funktion som
förklaras går att använda för.
• I instruktionerna i den här
bruksanvisningen används
knapparna på fjärrkontrollen.
Det går även att använda
kontrollerna på brännaren med
samma eller liknande namn
som de på fjärrkontrollen.
• Det kan hända att
skärminformationen i
figurerna i den här
bruksanvisningen inte ser
exakt likadan ut som på din
TV-skärm.
• Förklaringarna om DVDskivor i den här
bruksanvisningen gäller DVDskivor som skapats med den
här brännaren. Förklaringarna
gäller inte för DVD-skivor
som skapats med andra
brännare och sedan spelas upp
i den här brännaren.
3
Innehållsförteckning
VARNING . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Snabbguide till olika skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Inspelningsbara och uppspelningsbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Spelbara skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Anslutningar och inställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11
Anslutning av brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
Steg 1: Anslutning av antennkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
Steg 2: Anslutning av videokablarna/HDMI-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Angående SMARTLINK-funktionerna (gäller endast för
SCART-anslutningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
Angående HDMI-styrningsfunktionerna för 'BRAVIA' Theatre Sync
(gäller endast för HDMI-anslutningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Steg 3: Anslutning av ljudkablarna/HDMI-kabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
Steg 4: Anslutning av nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
Steg 5: Gör klart fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
För att styra TV:n med fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
Om du har en Sony DVD-spelare eller mer än en
Sony DVD-brännare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
Ändring av kanalordningen på brännaren med hjälp av
fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Steg 6: Enkel inställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
Anslutning av en videobandspelare eller liknande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning till LINE 1/DECODER-uttaget . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 23
Anslutning till LINE 2 IN-ingångarna på frontpanelen . . . . . . . . . . . . . . . 24
Anslutning till en satellitmottagare eller digital mottagare . . . . . . . . . . . . . . 25
Anslutning av en separat dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Anslutning av en dekoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
Kanalinställning för den separata analoga dekodern
(för betal-TV/Canal Plus). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
1. Hur man lägger i en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
2. Inspelning av ett program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
Kontroll av skivtillståndet under inspelningens gång. . . . . . . . . . . . . . . . 31
3. Uppspelning av inspelade program (titellista) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31
4. Kontroll av uppspelningstid och uppspelningsinformation . . . . . . . . . . . . 33
5. Ändring av namnet på ett inspelat program . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35
6. Inmatning av namn på skivor och skydd av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Inmatning av namnet på en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
För att skydda en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
7. För att kunna spela en skiva i annan DVD-utrustning (Stäng/öppna) . . . 38
Upphävning av slutbehandlingen för en skiva. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
8. Omformatering av en skiva . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
4
Timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42
Innan du börjar spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inspelningsformat . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 42
Inspelning av stereoprogram och tvåspråkiga program . . . . . . . . . . . . . 43
Bilder som inte går att spela in . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Timerinspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Snabbtimerfunktionen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Justering av bildkvaliteten för inspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Skapa kapitel inom en titel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kontroll/ändring/nollställning av timerinställningarna (Timerlista) . . . . . . . . . 48
Inspelning från ansluten utrustning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Inspelning från ansluten utrustning med en timer
(Automatisk inspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Inspelning från ansluten utrustning utan timer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Uppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52
Uppspelning av inspelade program/DVD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 52
Olika uppspelningsmöjligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Upprepad uppspelning av ett visst avsnitt (A-B repetering) . . . . . . . . . . 56
Upprepad uppspelning (Repetera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Skapa ditt eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Justering av bildkvaliteten . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 57
Sökning efter en viss tid/en titel/ett kapitel/ett spår, osv. . . . . . . . . . . . . . . . 59
Radering och redigering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .61
Innan du börjar redigera . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 61
Radering och redigering av en titel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Radering av en del av en titel (A-B-radering) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Radering och redigering av kapitel . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Uppdelning av ett kapitel (Dela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Radering av ett kapitel (Radera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Sammanslagning av flera kapitel (Slå ihop) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Skapa och redigera en spellista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Flyttning av en spellisttitel (Flytta.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Sammanslagning av flera spellisttitlar (Slå ihop). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Uppdelning av en spellisttitel (Dela) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 66
Flyttning av ett kapitel (Flytta.). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 67
Ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .68
Uppspelning av ljudspår från CD/DVD-skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Olika uppspelningsmöjligheter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Upprepad uppspelning av ett visst avsnitt (A-B repetering) . . . . . . . . . . 69
Upprepad uppspelning (Repetera) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 69
Skapa ditt eget program (Program) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Sökning efter ett ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 71
JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .72
Hur man använder ”Fotoalbum”-listan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Uppspelning av JPEG-bildfiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
Uppspelning av bildspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 73
,forts.
5
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .75
Skivinställningar (Skiv Inställningar) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 75
Inställningar för brännaren (Standard) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 76
Antenninställningar (Mottagare) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Auto kanalsökning. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Manuell kanalsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 78
Flytta kanaler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Bildinställningar (Video In / Ut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 81
Inställningar för ljudet som matas in (Ljud In) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 83
Inställningar för ljudet som matas ut (Ljud Ut) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 84
Språkinställningar (Språk) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 85
Inspelningsinställningar (Inspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 86
Uppspelningsinställningar (Avspelning) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 89
HDMI-inställningar (HDMI Utgång) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 91
Övriga inställningar (Alternativ) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 93
Ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .95
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95
Återställning av brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 101
Att observera angående den här brännaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 102
Tekniska data . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103
Att observera angående MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX-videofiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 104
Översikt över delar och kontroller . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 106
Språkkodslista . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 109
Lands/Områdeskoder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110
Register . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 111
6
Snabbguide till olika skivtyper
Inspelningsbara och uppspelningsbara skivor
Ikon som
används i
den här
bruksanvisningen
Formatering
(nya skivor)
Kompatibilitet med andra
DVD-spelare
(slutbehandling)
+RW
Formateras
automatiskt i +VRformat (DVD+RW
VIDEO)
Går att spela i DVD+RWkompatibla apparater
(slutbehandlas
automatiskt)
VRformat
-RWVR
Formatera i VRformat (sidan 29)
Går bara att spela i
apparater som är
kompatibla med VRformat (behöver ej
slutbehandlas)
Videoformat
-RWVideo
Formatera i Videoformat (sidan 29)
Går att spela i de flesta
DVD-spelare (måste
slutbehandlas) (sidan 38)
+R
Formateras
automatiskt i +VRformat (DVD+R
VIDEO)
Går att spela i de flesta
DVD-spelare (måste
slutbehandlas) (sidan 38)
Går endast att spela i
apparater som är
kompatibla med DVD-Rskivor i VR-format
(slutbehandling krävs)
(sidan 38)
Typ
Skivlogo
DVD+RW
DVD-RW
DVD+R
DVD+R DL
DVD-R
VRformat
-RVR
Formatera i VRformat (sidan 29)*1.
Formatering utförs
via ”Formatera”skärmen (sidan 40).
DVD-R
DL
Videoformat
-RVideo
Går att spela i de flesta
Formateras
automatiskt i Video- DVD-spelare (måste
slutbehandlas) (sidan 38)
format
,forts.
7
Skivversioner som går att använda (i april
2007)
• DVD+RW-skivor för upp till 8x hastighet
• DVD-RW-skivor för upp till 6x hastighet
(Ver.1.1, Ver.1.2 med CPRM*2)
• DVD+R-skivor för upp till 16x hastighet
• DVD-R-skivor för upp till 16x hastighet
(Ver.2.0, Ver.2.1 med CPRM*2)
• DVD+R DL-skivor (dubbla lager) för upp
till 8x hastighet
• DVD-R DL (dubbla lager)-skivor för upp
till 8x hastighet (Ver. 3.0 med CPRM*2)
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”, ”DVD+R
DL”, ”DVD-R” och ”DVD-R DL” är varumärken.
*1
När en oformaterad DVD-R-skiva läggs i den
här brännaren formateras den automatiskt i
Video-format. Om du vill formatera en ny DVDR-skiva i VR-format så använd ”Formatera”skärmen (sidan 40).
*2 CPRM (Content Protection for Recordable
Media) är en kodningsteknik som skyddar
upphovsrätten för bilder.
Skivor som det inte går att spela in på
• DVD-RAM-skivor
8
Spelbara skivor
Typ
Skivlogo
Ikon som
används i
den här
bruksanvisningen
Egenskaper
DVD VIDEO
DVD
Skivor som t.ex. filmer som finns att
köpa eller hyra
Den här brännaren uppfattar även
DVD-RAM-skivor* som DVD Videokompatibla skivor.
VIDEO CD
VCD
VIDEO CD-skivor eller CD-R/CDRW-skivor i VIDEO CD/Super VIDEO
CD-format
CD
Musik-CD-skivor eller CD-R/CD-RWskivor i musik-CD-format
CD
DATA DVD
—
DATA DVD
DVD+RW/DVD+R/DVD-RAM*skivor som innehåller MP3-ljudspår
eller DivX-videofiler
DVD-RW/DVD-R/DVD-ROM-skivor
som innehåller MP3-ljudspår, JPEGbildfiler eller DivX-videofiler
DATA CD
—
DATA CD
CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
innehåller antingen MP3-ljudspår,
JPEG-bildfiler eller DivX-videofiler
”DVD VIDEO” och ”CD” är varumärken.
DivX, DivX Certified och motsvarande logotyper
är varumärken för DivX, Inc. och används på
licens.
DivX® är en komprimeringsteknik för videofiler
som utvecklats av DivX, Inc.
* Om DVD-RAM-skivan har en avtagbar kassett så
ta av den innan du spelar skivan.
Skivor som inte går att spela upp
• PHOTO CD-skivor
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som är
inspelade i något annat format än vad som
anges i ovanstående tabell
• Datadelen på CD-Extra-skivor
• BD-skivor
• HD DVD-skivor
• Skivor som är inspelade med en AVCHDkompatibel DVD-videokamera
• DVD-ROM/DVD+RW/DVD-RW/
DVD+R/DVD-R-skivor som inte
innehåller några DVD Video-filer, DivXvideofiler, JPEG-bildfiler eller MP3ljudspår
• DVD Audio-skivor
• DVD-RAM-skivor som endast är av
kassett-typ
• HD-lagret på Super Audio CD-skivor
• DVD VIDEO-skivor med fel regionskod
(sidan 10)
• DVD-skivor som är inspelade på en annan
brännare och inte är korrekt slutbehandlade
,forts.
9
Maximalt antal inspelningsbara titlar
Skivtyp
Antal titlar
DVD-RW/DVD-R
99
DVD+RW/DVD+R
49
DVD+R DL
49
DVD-R DL
99
Att observera vid uppspelning av DVD
VIDEO/VIDEO CD-skivor
Det kan hända att vissa uppspelningsmanövrer
för DVD VIDEO-skivor/VIDEO CD-skivor
är förinställda av mjukvaruproducenterna.
Eftersom den här brännaren spelar DVD
VIDEO-skivor/VIDEO CD-skivor enligt det
skivinnehåll som mjukvaruproducenterna
bestämt, kan det hända att somliga
uppspelningsfunktioner inte går att använda.
Se anvisningarna som medföljer DVD
VIDEO/VIDEO CD-skivorna.
Regionskod (gäller endast DVD VIDEO)
Det finns en regionskod tryckt på baksidan av
brännaren och det går bara att spela upp DVD
VIDEO-skivor (som endast är avsedda för
avspelning) som är märkta med samma
regionskod. Detta system används för att
skydda upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor som är märkta med
ALL går också att spela i den här brännaren.
Om man försöker spela någon annan sorts
DVD VIDEO-skiva tänds meddelandet
”Uppspelning förbjuden av regionskoden.”
på TV-skärmen. Även om en viss DVD
VIDEO-skiva saknar regionskodsmärkning
kan det hända att den inte går att spela på
grund av regionsbegränsningarna.
Regionskod
Musikskivor som är kodade med
upphovsrättsskyddsteknik
Den här produkten är konstruerad för att
spela upp skivor som följer Compact Disc
(CD)-standarden.
På senare tid har vissa skivbolag börjat sälja
musikskivor som är kodade med olika sorters
upphovsrättsskyddsteknik. Observera att det
bland de skivorna förekommer skivor som
inte följer CD-standarden, vilket kan göra att
de inte går att spela i den här apparaten.
10
Notering om DualDiscs
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital
ljudinspelning på andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
b Anmärkningar
• Det kan hända att somliga DVD+RW/DVD+Rskivor, DVD-RW/DVD-R-skivor, DVD-RAMskivor och CD-RW/CD-R-skivor inte går att
spela i den här brännaren beroende på
inspelningskvaliteten eller skivans fysiska skick,
eller egenskaperna för den apparat och mjukvara
som användes för att spela in skivan. Skivan går
inte att spela om den inte är korrekt
slutbehandlad. Se bruksanvisningen till
inspelningsapparaten för närmare detaljer.
• Det går inte att blanda material i VR-format och
Video-format på en och samma DVD-RW-skiva.
Om du vill byta skivformat så formatera om
skivan (sidan 40). Observera att innehållet på
skivan raderas när man formaterar om den.
• Det går inte att förkorta den tid det tar att spela in
ens med höghastighetsskivor.
• Vi rekommenderar att du använder skivor som är
märkta ”För video” på förpackningen.
• Det går inte att lägga till nya inspelningar på
DVD+R-skivor, DVD-R-skivor eller DVD-RWskivor (i Video-format) som redan innehåller
inspelningar som är gjorda med annan DVDutrustning.
• I vissa fall kan det hända att det inte går att lägga
till nya inspelningar på DVD+RW-skivor som
redan innehåller inspelningar som är gjorda med
annan DVD-utrustning. Observera att den här
brännaren kommer att skriva om DVD-menyn
om en ny inspelning läggs till.
• Det går inte att redigera inspelningar på
DVD+RW-skivor, DVD-RW-skivor (i Videoformat), DVD+R-skivor eller DVD-R-skivor som
är inspelade med annan DVD-utrustning.
• Om en skiva innehåller PC-data som den här
brännaren inte kan känna igen, kan det hända att
dessa data raderas.
• Det kan hända att det inte går att spela in på,
redigera på eller kopiera till somliga
inspelningsbara skivor beroende på skivan.
• Lägg aldrig i några sorters skivor som inte går att
spela eller det inte går att spela in på i den här
brännaren. Det kan leda till fel på brännaren.
Anslutningar och inställningar
Anslutning av brännaren
b Anmärkningar
•
•
•
•
•
Se listan över medföljande tillbehör i avsnittet ”Tekniska data” (sidan 103).
Sätt i alla kontakter ordentligt för att undvika störningar.
Se även bruksanvisningarna till de olika komponenterna som ska kopplas in.
Det går inte att ansluta den här brännaren till en TV som saknar SCART-uttag eller videoingång.
Var noga med att dra ut de olika komponenternas stickkontakter ur vägguttaget innan du ansluter dem.
Anslutningar och inställningar
Utför steg 1 till 6 för att ansluta brännaren och ställa in den. Vänta med att koppla in nätkabeln
tills du kommit till ”Steg 4: Anslutning av nätkabeln” på sidan 18.
11
Steg 1: Anslutning av antennkabeln
Koppla in antennkabeln med hjälp av nedanstående procedur.
Vägg
till AERIAL IN
DVD-brännare
till AERIAL OUT
TV
till antenningången
Antennkabel (medföljer)
: Signalflöde
12
1
Koppla loss antennkabeln från TV:n och koppla in den i AERIAL IN-uttaget på
baksidan av brännaren.
2
Koppla ihop AERIAL OUT-uttaget på brännaren med antenningången på TV:n med
hjälp av den medföljande antennkabeln.
Steg 2: Anslutning av videokablarna/HDMI-kabeln
Välj ett av mönstren A till E i förhållande till ingångarna på din TV, bildskärm, projektor,
eller ljudkomponent som t.ex. en A/V-förstärkare (receiver). Det gör det möjligt att se bilden.
A
TV
Ljud/videokabel
(medföljer ej)
TV, projektor eller
ljudkomponent
Anslutningar och inställningar
B
till LINE 2 OUT
(VIDEO)
SCART-kabel (medföljer ej)
(gul)
till T LINE 3 – TV
DVD-brännare
(grön)
(blå)
till COMPONENT
VIDEO OUT
(grön)
(blå)
(röd)
till HDMI OUT
till LINE 2 OUT
(S VIDEO)
Komponentvideokabel
(medföljer ej)
S-video-kabel
(medföljer ej)
(röd)
C
D
TV, projektor eller
ljudkomponent
HDMI-kabel
(medföljer ej)
TV, projektor eller
ljudkomponent
E
TV, projektor eller
ljudkomponent
: Signalflöde
,forts.
13
A SCART-ingången
Vid anslutning till HDMI-uttaget
Om du ställer in punkten ”LINE 3 ut” på ”Svideo” eller ”RGB” på skärmen ”Video In /
Ut” (sidan 82), så använd en SCART-kabel
som passar till vald signal.
Följ nedanstående procedur. Observera att
HDMI-uttaget och kontakten kan skadas om
de hanteras felaktigt.
1
B Videoingången
Bilden visas med standardbildkvalitet.
C S VIDEO-ingången
Passa försiktigt ihop HDMI-kontakten
med HDMI-uttaget på baksidan av
brännaren med hjälp av deras form.
Kontrollera att kontakten inte är vänd
upp och ned eller sätts i på snedden.
Bilden visas med högre bildkvalitet.
D Komponentvideoingångarna (Y, PB/CB,
PR/CR)
Bilden visas med hög kvalitet och exaktare
färgåtergivning.
Om TV:n kan hantera signaler i progressivt
525p/625p-format så använd det här
anslutningssättet och ställ in punkten
”Progressiv” på ”Kompatibel” på skärmen
”Enkel inställning” (sidan 21). Ställ sedan in
punkten ”Komponentvideoutgång” på
”Progressiv” på ”Video In / Ut”-skärmen för
att mata ut progressiva videosignaler. Se
”Komponentvideoutgång” på sidan 82 för
närmare detaljer.
Kontakten är upp och ned
2
Snett
Stick in HDMI-kontakten rakt in i
HDMI-uttaget.
Undvik att böja eller trycka alltför hårt på
HDMI-kontakten.
E HDMI-ingången
Använd en certifierad HDMI-kabel
(medföljer ej) för att titta på digitala bilder
och lyssna på digitalt ljud med hög kvalitet
via HDMI OUT-utgången.
Om du ansluter en Sony-TV som är
kompatibel med HDMI-styrning så se
sidan 16.
För att det ska gå att se bilden från en ansluten
set top box-mottagare när set top boxmottagaren bara är ansluten till brännaren via
en SCART-kabel måste man slå på
brännaren.
b Anmärkningar
• Var noga med att alltid koppla loss HDMI-kabeln
innan du flyttar brännaren.
• Undvik att trycka alltför hårt på väggarna till
hyllan om du placerar brännaren i en hylla med
HDMI-kabeln ansluten. Det kan leda till skador
på HDMI-uttaget eller HDMI-kabeln.
• Undvik att vrida HDMI-kontakten när du sätter i
eller tar ut den ur HDMI-uttaget, eftersom det kan
leda till skador på HDMI-uttaget och kontakten.
Vid uppspelning av bilder i
”bredbildsformat”
Det kan hända att vissa inspelade bilder inte
ryms på TV-skärmen. Se sidan 89 om hur
man ändrar bildstorleken.
Om du ansluter en videobandspelare
Anslut videobandspelaren till LINE 1/
DECODER-uttaget på brännaren (sidan 23).
14
b Anmärkningar
* Den här DVD-brännaren använder HighDefinition Multimedia Interface (HDMI™)teknik.
HDMI, HDMI-logon och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken för HDMI Licensing
LLC.
Angående SMARTLINKfunktionerna (gäller endast
för SCART-anslutningar)
Om den anslutna TV:n (eller en annan
ansluten apparat som t.ex. en set top box) är
kompatibel med SMARTLINK, NexTView
Link*3, MEGALOGIC*1, EASYLINK*2,
CINEMALINK*2, Q-Link*3, EURO VIEW
LINK*4 eller T-V LINK*5, går det att
använda följande SMARTLINK-funktioner.
• Enknappsspelning (sidan 53)
• Nedladdning av stationsinställningsdata
Det går att ladda ner
stationsinställningsdata från TV:n till den
här brännaren, och sedan ställa in brännaren
med hjälp av dessa data under ”Enkel
inställning”.
• NexTView-nedladdning
Det går lätt att ställa in timern med hjälp av
TV:ns NexTView-nedladdningsfunktion.
Anslutningar och inställningar
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan
brännaren och TV:n samtidigt.
• Använd inte både anslutningssätt A och E
samtidigt.
• När brännaren ansluts till TV:n via en SCARTkabel ställs TV:n automatiskt in på ingången för
brännaren när uppspelningen startas. Tryck om
det behövs på TV t-knappen på fjärrkontrollen
för att gå tillbaka till TV-ingången.
• Om du ansluter brännaren till en TV med
SMARTLINK, så ställ in punkten ”LINE 3 ut” på
”Video” på skärmen ”Video In / Ut”.
• Det går inte att koppla ihop HDMI OUTutgången (anslutning E) med DVI-uttag som
inte är HDCP-kompatibla (t.ex. DVI-uttagen på
datorbildskärmar).
• Det matas inte ut några komponentvideosignaler
eller RGB-signaler när HDMI-anslutning
används.
Förberedelser för att använda
SMARTLINK-funktionerna
Ställ in punkten ”LINE 3 ut” på ”Video” på
skärmen ”Video In / Ut” (sidan 82) och
”SMARTLINK” på ”Bara denna inspelare”
på skärmen ”Alternativ” (sidan 94).
b Anmärkningar
• För att SMARTLINK-anslutningarna ska fungera
ordentligt krävs det en SCART-kabel med alla
21 stiften. Se även TV:ns bruksanvisning om du
använder detta anslutningssätt.
• Inte alla TV-apparater reagerar på ovanstående
funktioner.
*1
*2
*3
*4
*5
”MEGALOGIC” är ett registrerat varumärke för
Grundig Corporation.
”EASYLINK” och ”CINEMALINK” är
varumärken för Philips Corporation.
”Q-Link” och ”NexTView Link” är varumärken
för Panasonic Corporation.
”EURO VIEW LINK” är ett varumärke för
Toshiba Corporation.
”T-V LINK” är ett varumärke för JVC
Corporation.
,forts.
15
Angående HDMIstyrningsfunktionerna för
'BRAVIA' Theatre Sync (gäller
endast för HDMI-anslutningar)
Genom att koppla ihop HDMIstyrningskompatibla Sony-komponenter med
en HDMI-kabel (medföljer ej) blir följande
manövrer ännu enklare:
• Enknappsspelning (sidan 53)
• Avstängning av hela systemet
När man stänger av TV:n genom att trycka
på strömbrytaren på TV:ns fjärrkontroll
stängs även alla andra HDMIstyrningskompatibla komponenter av
automatiskt.
Förberedelser för att använda 'BRAVIA'
Theatre Sync-funktionerna
Ställ in punkten ”HDMI Kontroll” på ”På” på
skärmen ”HDMI Utgång” (sidan 93). Se
bruksanvisningen till TV:n för närmare
detaljer om TV-inställningarna.
b Anmärkningar
• Beroende på de anslutna komponenterna kan det
hända att HDMI-styrningsfunktionen inte
fungerar. Se bruksanvisningen till respektive
komponent.
• Den här brännaren har bara stöd för uppspelning
bland HDMI-styrningsfunktionerna. ”Player”
(”Spelare”) tänds på TV-skärmen när HDMIstyrningsfunktionerna används.
16
Steg 3: Anslutning av ljudkablarna/HDMI-kabeln
Välj anslutningssätt A eller B i förhållande till ingångarna på din TV, bildskärm, projektor,
eller ljudkomponent som t.ex. en A/V-förstärkare (receiver). Det gör det möjligt att höra ljudet.
[Högtalare]
Bak (H)
Ljudkomponent med
inbyggd dekoder
Fram (V)
A
Fram (H)
Mitthögtalare
Subwoofer
till koaxialingången/HDMIdigitalingången
eller
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
Anslutningar och inställningar
[Högtalare]
Bak (V)
till DIGITAL OUT (COAXIAL)
till HDMI OUT
till LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)
DVD-brännare
INPUT
B
VIDEO
(vit)
(gul)
(röd)
(vit)
L
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
(gul)*
AUDIO
R
(röd)
TV, projektor eller
ljudkomponent
: Signalflöde
* Den gula kontakten används för videosignaler (sidan 13).
A Den digitala ljudingången
Om din ljudkomponent har en inbyggd
dekoder för Dolby*1 Digital, DTS*2 eller
MPEG och en digital ingång, så använd det
här anslutningssättet. Det gör det möjligt att
uppleva surroundeffekter med hjälp av Dolby
Digital (5,1 kanaler), DTS (5,1 kanaler) och
MPEG-ljud (5,1 kanaler).
Om du ansluter en Sony-ljudkomponent som
är kompatibel med HDMI-styrning, så se
bruksanvisningen till den ljudkomponenten.
B Vänster/höger ljudingång
Med det här anslutningssättet matas ljudet ut
via TV:ns eller ljudanläggningens båda
högtalare.
,forts.
17
z Tips
Placera ut högtalarna på rätt sätt enligt
bruksanvisningen till de anslutna komponenterna.
b Anmärkningar
• Anslut inte TV:ns ljudutgångar till LINE IN (RAUDIO-L)-uttagen samtidigt. Det gör att det
matas ut störningar ur TV:ns högtalare.
• Om du använder anslutningssätt B så koppla inte
ihop LINE IN (R-AUDIO-L)-ingångarna och
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-ingångarna med
TV:ns ljudutgångar samtidigt. Det gör att det
matas ut störningar ur TV:ns högtalare.
• Om du använder anslutningssätt A, så gör
motsvarande inställningar på skärmen ”Ljud Ut”
(sidan 84) när du är färdig med anslutningarna.
Annars kommer det att inte att matas ut något ljud
alls eller bara matas ut kraftiga störningar ur
högtalarna.
• Om du ansluter brännaren till en ljudkomponent
via en HDMI-kabel måste du göra något av
följande:
– Anslut ljudkomponenten till TV:n via en
HDMI-kabel, eller
– Anslut brännaren till TV:n med hjälp av någon
annan sorts kabel än en HDMI-kabel (t.ex. en
komponentvideokabel, S-video-kabel eller
ljud/videokabel).
*1
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby” och symbolen med dubbla D:n är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
*2 ”DTS” och ”DTS Digital Out” är registrerade
varumärken för DTS, Inc.
18
Steg 4: Anslutning av
nätkabeln
Koppla in den medföljande nätkabeln i AC
IN-uttaget på brännaren. Sätt sedan i
brännarens och TV:ns stickkontakter i
vägguttaget. Efter att du har satt i
stickkontakten måste du vänta en liten
stund innan det går att använda
brännaren. Brännaren går att använda när
väl displayen på frontpanelen har tänts och
brännaren gått över i standbyläge.
Om du ansluter ytterligare utrustning till den
här brännaren (sidan 23) så vänta med att
ansluta nätkabeln tills alla andra anslutningar
är färdiga.
1
till AC IN
2
till ett vägguttag
Steg 5: Gör klart
fjärrkontrollen
Det går att ställa in fjärrkontrollens signal för
att styra TV:n.
b Anmärkningar
• Beroende på vilken sorts TV-apparat som ansluts
kan det hända att det inte går att styra den med
somliga av nedanstående knappar, eller rentav
ingen av knapparna.
• När man matar in ett nytt kodnummer raderas det
gamla kodnumret.
Anslutningar och inställningar
Det går att styra brännaren med hjälp av den
medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6batterier (storlek AA) med polerna vända
enligt 3- och #-markeringarna inuti
batterifacket. Rikta fjärrkontrollen mot
fjärrkontrollsensorn
på brännaren när du
använder den.
För att styra TV:n med
fjärrkontrollen
Sifferknappar
TV/DVD
b Anmärkningar
• Om den medföljande fjärrkontrollen stör en
annan Sony DVD-brännare eller DVD-spelare
som du har, så ändra kommandoläget för den här
brännaren (sidan 20).
• Använd batterierna på rätt sätt för att undvika risk
för läckage och frätskador. Om batterierna skulle
läcka så rör aldrig vid vätskan med bara händer.
Observera följande:
– Använd inte ett nytt batteri tillsammans med ett
gammalt, eller batterier av olika fabrikat.
– Försök inte återuppladda batterierna.
– Ta ut batterierna om du inte tänker använda
fjärrkontrollen på länge.
– Om batterierna skulle börja läcka så torka
noggrant bort all vätska ur batterifacket innan
du sätter i nya batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollsensorn (som är märkt
med
på frontpanelen) för stark belysning, t.ex.
direkt solljus eller ljuset från starka lampor. Det
kan göra att brännaren inte svarar på kommandon
från fjärrkontrollen.
• När man byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att kodnumret och kommandoläget
återställs till standardinställningarna. Mata i så
fall in rätt kodnummer och kommandoläge igen.
DISPLAY
TV 2 +/–
TV [/1
TV t
TV PROG
+/–
1
Tryck in TV [/1-knappen som sitter
nedtill på fjärrkontrollen och håll den
intryckt.
Tryck inte på [/1-knappen längst upp på
fjärrkontrollen.
2
Håll TV [/1-knappen intryckt och mata
in TV:ns fabrikatkod med
sifferknapparna.
För att mata in t.ex. ”09” trycker man på
”0” och därefter på ”9”. Släpp TV [/1knappen när du matat in den sista siffran.
,forts.
19
Kodnummer för TV-apparater som går
att styra
För att använda TV/DVD-knappen (gäller
endast vid SCART-anslutningar)
Om det finns mer än ett kodnummer listat
så prova att mata in dem ett i taget tills du
hittar ett kodnummer som fungerar för
din TV.
TV/DVD-knappen används för att växla
mellan TV-läget och DVD-läget. Tryck på
TV/DVD-knappen i stoppläge eller när ingen
meny visas på TV-skärmen. Rikta
fjärrkontrollen mot brännaren när du
använder den här knappen.
TV-läget: gå över till det här läget när du
huvudsakligen använder TV:ns mottagare.
När uppspelningen startar ställs TV:n
automatiskt in på ingången för brännaren.
DVD-läget: gå över till det här läget när du
huvudsakligen använder brännarens
mottagare.
För att kontrollera det nuvarande läget
trycker man på DISPLAY (sidan 33).
Fabrikat
Kodnummer
Sony
01 (standardinställning)
Hitachi
24
JVC
33
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
71
Sanyo
25
Thomson
43
Toshiba
38
Följande funktioner går att styra med
fjärrkontrollen:
Knappar
Används för att
TV [/1
Slå på och stänga av
TV:n.
TV 2 (volym)
+/–
Justera volymen på
TV:n.
TV PROG +/–
Välja
programposition på
TV:n.
TV t
(ingångsväljare)
Byta ingång på
TV:n.
Om du har en Sony DVD-spelare
eller mer än en Sony DVDbrännare
Om den medföljande fjärrkontrollen stör en
annan Sony DVD-brännare eller DVDspelare som du har, så ställ in
kommandoläget för den här brännaren och
den medföljande fjärrkontrollen på ett annat
läge än den andra Sony DVD-brännaren eller
DVD-spelaren efter att du utfört ”Steg 6:
Enkel inställning”.
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3.
Det går att kontrollera det nuvarande
kommandoläget på displayen på
frontpanelen. Se sidan 94 för närmare
detaljer.
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3.
Fjärrkontrollen fungerar inte om brännaren
och fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen. Ställ in samma
kommandoläge.
20
Ändring av kanalordningen på
brännaren med hjälp av
fjärrkontrollen
Ställ in grundinställningarna genom att följa
anvisningarna på skärmen för ”Enkel
inställning”.
Var försiktig så att du inte råkar koppla loss
kablarna eller lämna ”Enkel inställning”funktionen under den här proceduren.
[/1
Sifferknappar
Anslutningar och inställningar
Det går att ändra kanalordningen på
brännaren med hjälp av sifferknapparna.
Steg 6: Enkel inställning
ENTER
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
Exempel: för kanal 50
Tryck på ”5” och ”0”, och därefter på ENTER.
TV [/1
1
Slå på brännaren och TV:n. Ställ
sedan in TV:ns ingångsväljare så att
signalen från brännaren visas på TVskärmen.
”Språk”-skärmen tänds.
• Om skärmen ”Språk” inte tänds så välj
”Enkel inställning” på skärmen
”Standard” under ”Grundinställningar”
på systemmenyn (sidan 77).
2
Välj språk för meddelandena som
visas på skärmen med hjälp av </M/
m/,, och tryck sedan på ENTER.
Ett meddelande om startinställningarna
tänds på skärmen.
3
Välj ”Starta” med hjälp av M/m, och
tryck sedan på ENTER.
Följ anvisningarna på skärmen för att
göra följande inställningar.
,forts.
21
Auto kanalsökning
Om du ansluter en TV till den här
brännaren som inte använder
SMARTLINK så välj ”Autosökning”.
Välj sedan land/region med </, och
tryck på ENTER. Kanalordningen ställs
in i förhållande till valt land/vald region.
Om du ansluter en TV till den här
brännaren som använder SMARTLINK,
så välj ”Hämta från TV:n”. Välj sedan
land/region med </, och tryck på
ENTER. Kanalinställningsdata laddas
ner från TV:n till brännaren. (Se
bruksanvisningen till TV:n för närmare
detaljer.)
Om du vill hoppa över den här
inställningen så välj ”Ändra inte”.
Om du vill ställa in positionerna för hand
så se sidan 78.
Klockinställningar
Välj ”Automatisk” om det finns en kanal
i ditt område som sänder ut en tidssignal.
”Auto Klockinst.”-skärmen tänds.
1
Välj kanalen för den station som
sänder ut tidssignalen med </,.
2
Välj ”Start” med m och tryck på
ENTER.
Om brännaren inte kan hitta någon
klocksignal så tryck på
O RETURN och ställ klockan för
hand.
Välj ”Manuell” för att ställa klockan för
hand. ”Manuell klockinst.”-skärmen
tänds.
22
1
Välj tidszonen för ditt område med
</,, och tryck sedan på m.
2
Välj ”På” med </, om det är
sommartid nu och tryck sedan på
ENTER.
3
Ställ in datum, månad, årtal, timmar
och minuter med </M/m/,, och
tryck sedan på ENTER för att sätta
igång klockan.
TV-format (sidan 89)
Om din TV är i bredbildsformat så välj
”Bredbild (16:9)”. Om din TV är i
standardformat så välj ”Standard (4:3)”.
Detta avgör hur bilder i ”bredbildsformat”
kommer att visas på TV:n.
Progressiv
Om du ansluter en TV som kan hantera
signaler i progressivt format till den här
brännaren via COMPONENT VIDEO
OUT-utgångarna så välj ”Kompatibel”.
4
Välj ”Avsluta” med hjälp av M/m, och
tryck sedan på ENTER.
Därmed är ”Enkel inställning”proceduren klar.
För att återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN.
z Tips
Om du vill göra om ”Enkel inställning”-proceduren
så välj ”Enkel inställning” på skärmen ”Standard”
under ”Grundinställningar” på systemmenyn
(sidan 77).
Anslutning av en videobandspelare eller liknande
Anslutning till LINE 1/DECODER-uttaget
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 1/DECODER-uttaget
på den här brännaren.
TV
Videobandspelare
Anslutningar och inställningar
Dra först ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter en videobandspelare eller
liknande inspelningsapparat till LINE IN-ingångarna på den här brännaren.
Se bruksanvisningen till den apparat som ska anslutas för närmare detaljer.
Om du vill spela in på den här brännaren så se ”Inspelning från ansluten utrustning” på sidan 49.
SCART-kabel (medföljer ej)
till SCART-ingången
till i LINE 1/DECODER
till T LINE 3 – TV
DVD-brännare
b Anmärkningar
• Det går inte att spela in bilder som innehåller kopieringsskyddssignaler som förbjuder kopiering.
• Om man leder signalen från brännaren via videobandspelaren kan det hända att bilden blir otydlig på TVskärmen.
DVD-brännare
Videobandspelare
TV
Var noga med att ansluta videobandspelaren till DVD-brännaren och till TV:n i nedanstående ordning. Om
du vill titta på videoband så använd en annan linjeingång på TV:n.
Linjeingång 1
Videobandspelare
DVD-brännare
TV
Linjeingång 2
• SMARTLINK-funktionerna fungerar inte för apparater som är anslutna via DVD-brännarens LINE 1/
DECODER-uttag.
• För att titta på bilden från den anslutna videobandspelaren eller liknande apparater via brännaren när
brännaren är i standbyläge, ställer man in punkten ”Energispar-läge” på ”Av” (standardinställningen) på
skärmen ”Standard” (sidan 77).
• När du spelar in på videobandspelaren från den här DVD-brännaren så ställ inte om ingången på TV:n
genom att trycka på TV/DVD-knappen på fjärrkontrollen.
• Om du drar ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget går det inte att se bilden från den anslutna
videobandspelaren.
,forts.
23
Anslutning till LINE 2 IN-ingångarna på frontpanelen
Anslut en videobandspelare eller liknande inspelningsapparat till LINE 2 IN-ingångarna på den
här brännaren. Om apparaten har ett S-video-uttag kan du använda en S-video-kabel i stället för
en ljud/videokabel.
Videobandspelare e.d.
OUTPUT
S VIDEO
VIDEO
AUDIO
L
S-video-kabel
(medföljer ej)
R
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
till LINE 2 IN
DVD-brännare
: Signalflöde
z Tips
Om den anslutna apparaten bara matar ut ljud i mono så anslut bara till L(MONO)- och VIDEO-ingångarna
på framsidan av brännaren. Anslut ingenting till R-ingången.
b Anmärkningar
• Koppla inte in någonting i det gula LINE IN (VIDEO)-uttaget när du använder en S-video-kabel.
• Koppla inte ihop utgångarna på den här brännaren med ingångarna på en annan apparat vars utgångar är
anslutna till ingångarna på den här brännaren. Det kan leda till störningar (rundgång).
• Koppla inte in mer än en sorts videokabel mellan brännaren och TV:n samtidigt.
24
Anslutning till en satellitmottagare eller digital
mottagare
Satellitmottagare,
CanalSat-mottagare, e.d.
TV
Anslutningar och inställningar
Anslut en satellitmottagare eller en digital mottagare till den här brännaren via LINE 1/
DECODER-uttaget. Dra ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget innan du ansluter
mottagaren.
Se nedan om hur man använder funktionen för synkroniserad inspelning.
Ställ INTE in punkten ”LINE 1 IN” på ”Dekoder” på skärmen ”Video In / Ut” (sidan 82) om
du använder det här anslutningssättet.
SCART-kabel (medföljer ej)
till SCARTingången
till i LINE 1/DECODER
till T LINE 3 – TV
DVD-brännare
Om satellitmottagaren kan mata ut RGBsignaler
Den här brännaren kan ta emot RGBsignaler. Om satellitmottagaren kan mata ut
RGB-signaler så anslut dess TV SCARTuttag till LINE 1/DECODER-uttaget och ställ
in punkten ”LINE 1 IN” på ”RGB” på
skärmen ”Video In / Ut” (sidan 82). Se
bruksanvisningen till set top box-mottagaren.
b Anmärkningar
• Synkroniserad inspelning fungerar inte med vissa
mottagare. Se mottagarens bruksanvisning för
närmare detaljer.
• Om du drar ut brännarens stickkontakt ur
vägguttaget går det inte att se bilden från den
anslutna mottagaren.
Om du vill använda funktionen för
synkroniserad inspelning
Man måste använda det här anslutningssättet
för att det ska gå att använda funktionen för
synkroniserad inspelning. Se ”Inspelning
från ansluten utrustning med en timer
(Automatisk inspelning)” på sidan 49.
Ställ in punkten ”LINE 1 IN” på skärmen
”Video In / Ut” (sidan 82) enligt
specifikationerna för din satellitmottagare. Se
bruksanvisningen till satellitmottagaren för
närmare information.
25
Anslutning av en separat dekoder
Det går att titta på och spela in analoga betal-TV-program och Canal Plus-program genom att
ansluta en dekoder (medföljer ej) till brännaren. Dra ut brännarens stickkontakt ur vägguttaget
innan du ansluter dekodern. Observera att om man ställer in punkten ”LINE 1 IN” på
”Dekoder” i steg 7 i avsnittet ”Kanalinställning för den separata analoga dekodern (för betalTV/Canal Plus)” (sidan 27) går det inte att välja ”L1”, eftersom Linjeutgång 1 då reserveras för
dekodern.
Anslutning av en dekoder
Separat analog dekoder
(för betal-TV/Canal Plus)
TV
till AERIAL IN
Antennkabel
(medföljer)
till T LINE 3 – TV
till AERIAL OUT
till SCARTingången
SCART-kabel
(medföljer ej)
SCART-kabel
(medföljer ej)
till i LINE 1/DECODER
DVD-brännare
26
Kanalinställning för den
separata analoga dekodern (för
betal-TV/Canal Plus)
Välj ”LINE 3 ut” och tryck på ENTER.
5
Tryck på M/m för att välja ”Video”
eller ”RGB”, och tryck sedan på
ENTER.
6
Välj ”LINE 1 IN” och tryck på ENTER.
7
Tryck på M/m för att välja ”Dekoder”,
och tryck sedan på ENTER.
8
Tryck på O RETURN för att flytta
tillbaka markören till den vänstra
kolumnen.
9
Välj ”Mottagare” och tryck på ENTER.
Sifferknappar
Anslutningar och inställningar
Om du vill titta på eller spela in analoga
betal-TV/Canal Plus-program så ställ in
brännaren för att ta emot de kanalerna med
hjälp av skärminformationen.
Var noga med att utföra hela nedanstående
procedur för att programpositionerna ska bli
rätt inställda.
4
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
1
>
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
10 Välj ”Manuell kanalsökning” och
3
tryck på ENTER.
Välj ”Video In / Ut” och tryck på
ENTER.
11 Välj ”Nästa bild” och tryck på ENTER.
,forts.
27
12 Välj land/region och tryck på ENTER.
Programposition
13 Välj önskad programposition med
./> eller sifferknapparna.
14 Välj ”Kanal” med M/m.
15 Välj programposition på den separata
dekodern med </,.
16 Välj ”Ljudsystem” med M/m.
17 Tryck på </, för att välja ett
möjligt TV-system: B/G, D/K, I eller L.
Om du vill titta på TV i Frankrike så välj
”L”.
18 Välj ”Dekoder” med M/m.
19 Välj ”På” med </,, och tryck
sedan på ENTER.
För att återgå till föregående steg
Tryck på O RETURN.
28
b Anmärkningar
• Om du drar ut brännarens stickkontakt ur
vägguttaget går det inte att se bilden från den
anslutna dekodern.
• För att titta på program från den anslutna externa
dekodern (den analoga betal-TV/Canal Plusdekodern) under pågående inspelning trycker
man på PROGRAM +-knappen på brännaren
(”SCART THRU” tänds på frontpanelens
display). För att återgå till det som visades
tidigare trycker man på PROGRAM –-knappen
på brännaren (”SCART NORM” tänds på
frontpanelens display). Brännaren går
automatiskt över till den kanal som är inställd
med brännarens mottagare när inspelningen är
klar.
För att titta på program från den anslutna externa
dekodern (den analoga betal-TV/Canal Plusdekodern) medan brännaren är i standbyläge
ställer man in punkten ”Energispar-läge” på ”Av”
(standardinställningen) på skärmen ”Standard”
(sidan 77).
Åtta grundfunktioner
— Bekanta dig med DVD-brännaren
Om skivan är inspelningsbar i den här
brännaren går det att formatera om den
för hand så att den blir tom (sidan 40).
1. Hur man lägger i en
skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Z (öppna/
stäng)
1
Tryck på Z (öppna/stäng) och lägg i
en skiva i skivfacket.
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
-RVideo
Med inspelnings/
uppspelningssidan vänd nedåt
2
Tryck på Z (öppna/stäng) för att
stänga skivfacket.
Vänta tills ”LOAD” släcks på
frontpanelens display.
Oanvända DVD-skivor formateras
automatiskt.
• För DVD-RW-skivor
DVD-RW-skivor formateras i det
inspelningsformat (VR-format eller
Video-format) som är inställt med
punkten ”Formatera DVD-RW” under
”Standard” på skärmen ”Skiv
Inställningar” (sidan 75).
• För DVD-R-skivor
DVD-R-skivor formateras automatiskt
i Video-format. Om du vill formatera
en oanvänd DVD-R-skiva i VR-format
så gör det på ”Formatera”-skärmen
(sidan 40) innan du börjar spela in.
29
2. Inspelning av ett
program
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Inspelningen startar.
Inspelningen avbryts när DVD-skivan
blir full.
För att avbryta inspelningen
I det här avsnittet beskrivs det grundläggande
sättet för att spela in ett TV-program som just
håller på att sändas på en skiva (DVD). Se
sidan 42 angående hur man spelar in med
hjälp av timern.
PROG +/–
TV/DVD
DISPLAY
REC MODE
x REC
STOP
TV t
1
2
Lägg i en inspelningsbar DVD-skiva.
3
Tryck upprepade gånger på REC MODE
för att välja inspelningsformat.
Tryck på PROG +/– för att välja den
programposition eller ingång som du
vill spela in ifrån.
Varje gång man trycker på knappen
ändras inställningen på TV-skärmen på
följande sätt:
* Detta läge går bara att välja när punkten
”Man. inspelningsläge” är inställd på ”På (gå
till inst.)” på skärmen ”Inspelning”
(sidan 86).
För närmare detaljer om de olika
inspelningsformaten, se sidan 42.
30
Tryck på z REC.
-RVR
-RVideo
z REC
X REC
PAUSE
4
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
För att pausa inspelningen
Tryck på X REC PAUSE.
Tryck en gång till på knappen för att fortsätta
spela in.
För att titta på ett annat TV-program
medan du spelar in
Om TV:n är ansluten till T LINE 3 – TVuttaget så ställ in TV:n på TV-ingången
genom att trycka på TV/DVD-knappen, och
välj sedan det program som du vill titta på.
Om TV:n är ansluten till LINE 2 OUTutgången eller COMPONENT VIDEO OUTutgångarna så ställ in TV:n på TV-ingången
genom att trycka på TV t-knappen
(sidan 19).
b Anmärkningar
• Om man trycker på [/1-knappen medan
inspelningen pågår, slutar brännaren spela in och
stängs av.
• Efter det att man har tryckt på z REC-knappen
kan det ta en liten stund innan själva inspelningen
startar.
• Det går inte att byta inspelningsformat under
inspelningens gång.
• Om det skulle bli strömavbrott kan det hända att
programmet som håller på att spelas in försvinner.
• Det går inte att titta på ett betal-TV/Canal Plusprogram medan ett annat betal-TV/Canal Plusprogram håller på att spelas in.
Kontroll av skivtillståndet
under inspelningens gång
Det går att kontrollera
inspelningsinformation som t.ex.
inspelningstiden och skivtypen.
Inspelningsinformationen visas.
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
För att spela upp en inspelad titel väljer man
den titeln på titellistan.
PLAY
MODE
TITLE LIST
A Inspelningstillstånd
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
B Nuvarande inspelningsformat
(maximal DVD-inspelningstid)
(sidan 42)
.
H
X
>
x
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Tryck på DISPLAY under pågående
inspelning.
3. Uppspelning av
inspelade program
(titellista)
C Titelnummer och förfluten
inspelningstid
D Återstående tid
E Stationsnamn och
programpositionsnummer
1
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
Beroende på skivan börjar den
automatiskt spelas.
F Ljudinställning för nuvarande program
G Inspelningsrestriktioner för nuvarande
program
H TV-läge eller DVD-läge (sidan 20)
I Skivtyp/format
Tryck på DISPLAY för att släcka
informationen igen.
Lägg i en DVD-skiva.
2
Tryck på TITLE LIST.
Om du vill se en titellista med 8 titlar så
tryck på < för att välja ”Titelvisning”,
och sedan tryck på ENTER. Välj därefter
”8 titlar” med M/m och tryck på ENTER.
,forts.
31
Titellista med 4 titlar
(Exempel: DVD-RW-skiva i VR-format)
D Titelinformation:
Här visas titelnummer, miniatyrbilder för
titlarna (uppspelningsbilden för vald
titel, stillbilder för övriga titlar),
inspelningsdatum, titelnamn och titelns
storlek.
: Anger att titeln är skyddad.
E Återstående tid för den nuvarande
skivan med valt inspelningsformat
(t.ex. SP)
F Detaljerad information för vald titel
m
3
Titellista med 8 titlar
Välj en titel med M/m och tryck på
ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp)-knappen.
För att bläddra mellan sidorna i listan
(sidläget)
Tryck på ./> medan titellistan visas.
Varje gång man trycker på ./> ändras
hela titellistan till nästa/föregående sida med
titlar.
A Totalt antal titlar
B Undermeny:
Tryck på , för att se undermenyn.
På undermenyn visas olika möjligheter
som bara gäller för vald punkt. Vad som
visas beror på modellen, situationen och
skivtypen.
Undermeny
C Rullist:
Visas om inte alla titlarna får plats på
listan. För att se de andra titlarna trycker
man på M/m.
32
Angående titellistan för DVD-RW/DVD-Rskivor (i VR-format)
Det går att växla mellan originaltitlar och
spellisttitlar på titellistan.
1
2
Tryck på < medan titellistan visas.
3
Välj ”Original” eller ”Spellista” med
M/m, och tryck på ENTER.
Välj ”Spellista” med hjälp av M/m, och
tryck sedan på ENTER.
För att byta miniatyrbild för en titel
(Miniatyrbilder)
När en inspelning är klar ställs den första
scenen automatiskt in som miniatyrbild för
den inspelningen (titeln).
Du kan välja en favoritscen för
miniatyrbilden som visas på titellistan.
1
2
Välj en titel och tryck på ,.
Undermenyn tänds.
3
Välj ”Redigera” med hjälp av M/m, och
tryck sedan på ENTER.
4
Välj ”Välj indexbild” med hjälp av M/m,
och tryck sedan på ENTER.
Skärmen för val av miniatyrbildspunkt
tänds och den titeln börjar spelas upp.
5
Titta på bilden som spelas upp och tryck
på H, X, eller c
m/
M
C för att välja den scen som du
vill använda som miniatyrbild, och tryck
sedan på X.
Uppspelningen pausas.
Det går även att välja scen med PLAY
MODE-knappen (sidan 59).
6
Välj ”OK” med hjälp av M/m, och tryck
sedan på ENTER.
Den scenen ställs in som miniatyrbild för
titeln.
Tryck på O RETURN för att återvända
till titellistan.
För att släcka titellistan
+RW
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
+R
-RVR
CD
DATA DVD
DATA CD
Det går att kontrollera speltiden för
nuvarande titel, kapitel, spår eller skiva. Det
går även att kontrollera skivnamnet som är
inspelat på DVD/CD-skivan.
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Tryck på TITLE LIST.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor (i
VR-format): byt titellista om det behövs.
4. Kontroll av
uppspelningstid och
uppspelningsinformation
DISPLAY
Tryck upprepade gånger på DISPLAY.
Vad som visas varierar beroende på
skivtypen och uppspelningstillståndet.
Tryck på TITLE LIST.
I stoppläge
z Tips
Det går att välja ”Titellista” på systemmenyn.
Exempel: DVD-RW-skiva i VR-format
b Anmärkningar
• Det kan hända att titelnamnen inte visas för DVDskivor som är brända på andra DVD-brännare.
• Det kan ta ett par sekunder innan
miniatyrbilderna visas.
• Efter redigering kan det hända att miniatyrbilden
för en titel ändras tillbaka till den första scenen i
inspelningen (titeln).
• Om titellistan inte tänds när du trycker på TITLE
LIST-knappen betyder det att det inte finns någon
titellista på den DVD-skivan. Prova i så fall att
trycka på TOP MENU-knappen för att tända
DVD-menyn i stället.
,forts.
33
Under uppspelning
Exempel: DVD-R-skiva i Video-format
z Tips
• När punkten ”On Screen Display” är inställd på
”På” (standardinställningen) bland ”Alternativ”inställningarna (sidan 93) visas automatiskt
information på skärmen när brännaren används.
• Se ”För att skapa ledigt skivutrymme” (sidan 62)
angående hur man ökar det lediga skivutrymmet.
b Anmärkning
Det kan hända att speltiden för MP3-ljudspår inte
visas rätt.
A Uppspelningstillstånd
B Anger att Fortsatt uppspelning är
möjlig (sidan 53).
C Nuvarande inspelningsformat
(maximal DVD-inspelningstid)
(sidan 42)
D Återstående tid
E Stationsnamn och
programpositionsnummer
F Ljudinställning för nuvarande program
G Inspelningsrestriktioner för nuvarande
program
H TV-läge eller DVD-läge (sidan 20)
I Skivinformation
J Titeltyp (original eller spellista) för
DVD-RW/DVD-R-skivor i VR-format
K Skivtyp/format (sidan 7)
Skivor som är slutbehandlade i Videoformat visas som ”DVD-VIDEO”.
L Titelnummer-kapitelnummer
(sidan 59)
M Speltid
N Indikator för flera vinklar (sidan 53)
O Indikator för kopieringsskydd
(sidan 43)
P Dataöverföringsmätare och hastighet
34
5. Ändring av namnet på
ett inspelat program
4
Välj ”Titelnamn” och tryck på ENTER.
Teckeninmatningsskärmen tänds.
Det nuvarande namnet visas på
inmatningsraden.
Inmatningsrad
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
5
För att radera alla tecknen trycker man in
CLEAR-knappen och håller den intryckt
i mer än 2 sekunder.
6
7
</M/m/,,
ENTER
m
X
1
2
>
M
x
Tryck på TITLE LIST.
Välj en titel och tryck på ,.
Undermenyn tänds.
3
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
Tryck på </M/m/, för att välja det
tecken du vill mata in, och tryck sedan
på ENTER.
Valt tecken visas på inmatningsraden.
För att mata in ett mellanslag trycker man
på X (eller väljer ”Space” och trycker på
ENTER).
O RETURN
.
Välj ”CAPS” eller ”Små” med ./
>.
Tecknen i vald teckenuppsättning visas.
Teckentypen ändras i förhållande till det
språk som är inställt under ”Enkel
inställning”.
CLEAR
TITLE LIST
Flytta markören till det ställe där du
vill skjuta in tecknet med m/M.
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
Det går att mata in namnet på DVD-skivor,
titlar och program. Det går att mata in namn
på upp till 64 tecken för titlar som är
inspelade på DVD-RW/DVD-R-skivor (i
VR-format), respektive 40 tecken för titlar
som är inspelade på DVD+RW/DVD-RWskivor (i Video-format) eller DVD+R/DVDR-skivor (i Video-format), men hur många
tecken som faktiskt visas på olika menyer
som t.ex. titellistan varierar. Här nedan
beskrivs hur man ändrar namnet på ett
inspelat program.
8
Upprepa steg 6 och 7 för att mata in
återstående tecken.
För att radera ett tecken flyttar man
markören till det tecknet på
inmatningsraden och trycker på CLEAR
(eller väljer ”Clear” och trycker på
ENTER).
För att skjuta in ett tecken flyttar man
markören till höger om det ställe där
tecknet ska skjutas in. Välj sedan tecken
och tryck på ENTER.
För att radera alla tecknen trycker man in
CLEAR-knappen och håller den intryckt
i mer än 2 sekunder.
,forts.
35
9
Tryck på x (eller välj ”OK” och tryck
på ENTER).
För att avbryta inmatningen trycker man
på O RETURN.
6. Inmatning av namn på
skivor och skydd av
skivor
På skärmen ”Skiv Inställningar” går det att
utföra olika kommandon som gäller för hela
skivan.
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISC
SETUP
Inmatning av namnet på en
skiva
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Lägg i en skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
36
Tryck på DISC SETUP.
Välj ”Standard” och tryck på ENTER.
3
Välj ”Standard” och tryck på ENTER.
4
Välj ”Namnge skiva” och tryck på
ENTER.
4
Välj ”Skydda skiva” och tryck på
ENTER.
5
Välj ”Nästa bild” och tryck på ENTER.
5
6
Välj ”På” och tryck på ENTER.
Mata in skivans namn (sidan 35).
z Tips
Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
b Anmärkning
Det går att mata in namn på upp till 64 tecken på
DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor (i VR-format),
respektive upp till 40 tecken för DVD+RW-skivor/
DVD-RW-skivor (i Video-format)/DVD+Rskivor/DVD-R-skivor (i Video-format). Det kan
hända att skivnamnet inte visas när skivan spelas
upp på annan DVD-utrustning.
För att skydda en skiva
-RWVR
1
-RVR
Lägg i en skiva.
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
För att ta bort skyddet
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
3
Välj ”Av” i steg 5.
z Tips
• Det går att slå på skyddet för varje titel för sig
(sidan 62).
• Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
Tryck på DISC SETUP.
37
-RVR
7. För att kunna spela en
skiva i annan DVDutrustning (Stäng/öppna)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
+R
-RVR
-RVideo
-RVideo
För att det ska gå att spela skivor som bränns
i den här brännaren på annan DVD-utrustning
måste de slutbehandlas.
När man slutbehandlar en DVD+RW-skiva,
DVD-RW-skiva (i Video-format), DVD+Rskiva, eller DVD-R-skiva (i Video-format),
skapas det automatiskt en DVD-meny som
sedan även visas på annan DVD-utrustning.
Kontrollera skillnaderna mellan olika
skivtyper i nedanstående tabell före
slutbehandlingen.
Slutbehandling behövs. Skivan går
bara att spela i apparater med stöd
för DVD-R-skivor i VR-format.
Efter slutbehandlingen går det inte
att redigera eller spela in mer på
den skivan med den här brännaren.
Slutbehandling behövs för att det
ska gå att spela skivan på annan
utrustning än den här brännaren.
Efter slutbehandlingen går det inte
att redigera materialet på skivan
eller att fortsätta spela in på den.
SYSTEM
MENU
Skillnader mellan olika skivtyper
+RW
-RWVR
-RWVideo
38
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
Skivan slutbehandlas automatiskt
när man tar ut den ur brännaren. Det
kan dock hända att den behöver
slutbehandlas för att gå att spela på
viss DVD-utrustning, eller om
inspelningstiden är väldigt kort.
Det går att redigera materialet på
skivan och att fortsätta spela in på
den även efter slutbehandlingen.
Slutbehandling behövs inte för att
spela en skiva på utrustning som
kan hantera VR-format.
Även om din andra DVD-apparat
kan hantera VR-format kan det
ändå hända att skivan behöver
slutbehandlas, i synnerhet om
inspelningstiden är väldigt kort.
Det går att redigera materialet på
skivan och att fortsätta spela in på
den även efter slutbehandlingen.
Slutbehandling behövs för att det
ska gå att spela skivan på annan
utrustning än den här brännaren.
Efter slutbehandlingen går det inte
att redigera materialet på skivan
eller att fortsätta spela in på den.
Om du vill spela in på den skivan
igen så upphäv slutbehandlingen
(sidan 39) eller formatera om
skivan (sidan 40). Observera dock
att allt inspelat material försvinner
när man formaterar om en skiva.
DISC
SETUP
1
Lägg i en skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
Tryck på DISC SETUP.
3
Välj ”Stäng/öppna” och tryck på
ENTER.
z Tips
• Det går att kontrollera om skivan är slutbehandlad
eller ej. Tryck på DISPLAY efter steg 1
(sidan 33).
• Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
b Anmärkningar
Välj ”Stäng skiva” och tryck på
ENTER.
5
Välj ”Nästa bild” och tryck på ENTER.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor (i
VR-format) börjar brännaren
slutbehandla skivan. Gå vidare till steg 8.
6
(Gäller endast DVD+RW-skivor/DVDRW-skivor (i Video-format)/DVD+Rskivor/DVD-R-skivor (i Video-format))
Välj en titelmeny-stil och tryck på
ENTER.
Menyn visas med vald stil när man väljer
”toppmenyn” (eller ”menyn” för en
DVD+RW/DVD+R-skiva) på en DVDspelare.
7
(Gäller endast DVD+RW-skivor/DVDRW-skivor (i Video-format)/DVD+Rskivor/DVD-R-skivor (i Video-format))
Välj ”Ja” och tryck på ENTER.
Brännaren börjar slutbehandla skivan.
8
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
Upphävning av
slutbehandlingen för en skiva
-RWVR -RWVideo
För DVD-RW-skivor (i Video-format)
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
4
• Beroende på skivans skick, inspelningen eller
DVD-utrustningen, kan det hända att en skiva inte
går att spela trots att den är slutbehandlad.
• Det kan hända att det inte går att slutbehandla en
skiva i den här brännaren om den är inspelad i en
annan DVD-brännare.
• Om man lägger i en ännu ej slutbehandlad skiva i
en annan DVD-apparat kan det inspelade
innehållet skadas.
• På DVD+RW-skivor går det att fortsätta att
redigera och spela in på skivan även efter att den
är slutbehandlad. Titelmenyn visas dock inte.
Slutbehandla skivan igen för att se titelmenyn.
För DVD-RW-skivor (i Video-format) som
är slutbehandlade för att förbjuda ytterligare
inspelning eller redigering går det att
upphäva slutbehandlingen och på så sätt göra
det möjligt att spela in eller redigera igen.
För DVD-RW-skivor (i VR-format)
Om det inte går att spela in eller redigera på
en DVD-RW-skiva (i VR-format) som är
slutbehandlad i en annan DVD-apparat, så
upphäv slutbehandlingen av den skivan.
b Anmärkning
Den här brännaren kan inte upphäva
slutbehandlingen för DVD-RW-skivor (i Videoformat) som är slutbehandlade i andra DVDbrännare.
1
Lägg i en skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
,forts.
39
2
Tryck på DISC SETUP.
8. Omformatering av en
skiva
+RW
3
Välj ”Stäng/öppna” och tryck på
ENTER.
4
Välj ”Upphävn. av slutbeh.” och tryck
på ENTER.
-RWVR -RWVideo
-RVR
-RVideo
Nya skivor formateras automatiskt när man
lägger i dem. Om det behövs går det att
formatera om en DVD+RW-skiva, DVDRW-skiva eller DVD-R-skiva för hand för att
skapa en tom skiva. För DVD-RW-skivor
och DVD-R-skivor går det att välja
inspelningformat (VR-format eller Videoformat) efter behov.
</M/m/,,
ENTER
DISC
SETUP
5
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Brännaren börjar upphäva
slutbehandlingen av skivan.
Att upphäva slutbehandlingen kan ta ett
par minuter.
z Tips
Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
40
1
Lägg i en skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
Tryck på DISC SETUP.
Välj ”Formatera” och tryck på ENTER.
4
Välj punkt och tryck på ENTER.
”VR-läge”: Används för att formatera en
DVD-RW-skiva/DVD-R-skiva (i VRformat eller en oinspelad skiva) i VRformat.
”Video-läge”: Används för att formatera
en DVD-RW-skiva/DVD-R-skiva i
Video-format.
”Formatera DVD+RW”: Används för att
formatera en DVD+RW-skiva.
5
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Allt innehåll på skivan raderas.
z Tips
• Genom att formatera om DVD-RW-skivor går
det att byta inspelningsformat på dem, eller att
spela in på nytt på DVD-RW-skivor som är
slutbehandlade.
• Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
Åtta grundfunktioner — Bekanta dig med DVD-brännaren
3
b Anmärkning
Det går inte att formatera om inspelade DVD-Rskivor.
41
Timerinspelning
Innan du börjar spela
in
Innan du börjar spela in...
• Kontrollera att det finns tillräckligt med
ledigt utrymme på skivan för inspelningen
(sidan 33). På DVD+RW-skivor och DVDRW-skivor går det att öka det lediga
skivutrymmet genom att radera titlar
(sidan 62).
• Justera bildkvaliteten för inspelningen om
det behövs (sidan 46).
HQ (Hög kvalitet)
HSP
1h1m
1 h 51 m
1 h 30 m 2 h 41 m
2
3 h 35 m
2 h 30 m 4 h 29 m
ESP
r
3
5 h 23 m
LP
r
4
7 h 11 m
EP
r
6
10 h 46 m
SLP
r
8
14 h 21 m
10
17 h 57 m
*2
SEP (Lång
inspelningstid)
*2
För att se ytterligare möjligheter för
inspelningsformatet (de manuella
inspelningsformaten) kan du ställa in punkten
”Man. inspelningsläge” på ”På (gå till inst.)”
på skärmen ”Inspelning” (sidan 86).
För timerinspelningar går det även att ställa
in inspelningsformatet på ”AUTO”, vilket
gör att bästa möjliga inspelningskvalitet ställs
in i förhållande till det lediga skivutrymmet.
DVD+R DL*1
DVD-R DL*1
r
*1
Tryck upprepade gånger på REC MODE för
att byta inspelningsformat.
DVD*1
LSP
Om du vill kunna spela upp en inspelad DVD-skiva
i andra DVD-spelare så slutbehandla skivan
(sidan 38).
Med REC MODE-knappen går det att välja
mellan olika inspelningsformat, precis som
vanlig hastighet och tredubbel hastighet för
videokassetter.
Inspelningsformaten med högre kvalitet ger
bättre bild, men den större datamängden gör
samtidigt att den möjliga inspelningstiden
blir kortare.
Omvänt gäller att inspelningsformaten med
lägre kvalitet ger längre inspelningstid, men
grovkornigare bildkvalitet.
R
SP (Standardläge)
b Anmärkning
Inspelningsformat
42
Inspelningsformat
Ung. inspelningstid
(timmar)
Den ungefärliga inspelningstiden gäller för
12 cm DVD-skivor.
Vid inspelning på en DVD+RW-skiva eller
DVD+R-skiva är SLP den längsta
inspelningstiden som går att välja. När man
väljer SEP ändras inspelningsformatet
automatiskt till SLP.
z Tips
För att välja ett manuellt inspelningsformat på
enklaste sätt trycker man upprepade gånger på REC
MODE så att ”MN” tänds på skärmen, och väljer
sedan ett manuellt inspelningsformat med </,.
b Anmärkningar
• I nedanstående situationer kan det hända att
inspelningstiden inte blir alldeles exakt.
– Vid inspelning av ett program med dålig
mottagning, eller ett program eller
videomaterial med dålig bildkvalitet.
– Vid inspelning på en skiva som redan har
redigerats.
– Vid inspelning av bara en stillbild eller bara
ljud.
• Program spelas in med följande
aspektförhållanden.
– Med det ursprungliga aspektförhållandet vid
inspelning på DVD-RW/DVD-R-skivor (i VRformat).
– Med aspekten 4:3 vid inspelning på DVD+RWskivor/DVD+R-skivor.
• Vid inspelning på DVD-R DL-skivor (i Videoformat) delas titeln på det ställe där skivan byter
lager.
Inspelning av stereoprogram
och tvåspråkiga program
Bilder med kopieringsskydd går inte att spela
in med den här brännaren.
Kopieringsskyddssignaler
Copy-Free
Inspelningsbara skivor
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
Copy-Once
-RVideo
-RWVR (CPRM*)
-RVR
Copy-Never
-RVR
(CPRM*)
Timerinspelning
Den här brännaren tar automatiskt emot och
spelar in program i stereo och tvåspråkiga
program baserade på ZWEITON-systemet
eller NICAM-systemet.
På DVD-RW-skivor (i VR-format) och
DVD-R-skivor (i VR-format) går det att spela
in både huvudljudet och underljudet
samtidigt.
När skivan sedan spelas går det att växla
mellan huvudkanalen och underkanalen.
På DVD+RW-skivor, DVD+R-skivor, DVDRW-skivor (i Video-format) och DVD-Rskivor (i Video-format) går det bara att spela
in ett av ljudspåren åt gången (antingen
huvudljudet eller underljudet). Välj ljudspår
på skärmen ”Ljud In” innan du börjar spela
in. Ställ in punkten ”Tvåspråkig inspel.” på
”Språk A/Vänster” (standardinställningen)
eller ”Språk B / Höger” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 83).
Bilder som inte går att spela in
Ingenting
* Den inspelade skivan går bara att spela på CPRMkompatibel utrustning (sidan 7).
ZWEITON-systemet (det tyska
stereosystemet)
När ett program som sänds i stereo tas emot,
tänds ”Stereo” på displayen.
När ett tvåspråkigt ZWEITON-baserat
program tas emot, tänds ”V”, ”H” eller
”V+H” på displayen.
NICAM-systemet
Om du vill spela in ett NICAM-program så
glöm inte att ställa in punkten ”NICAM-val”
på ”NICAM” (standardinställningen) på
skärmen ”Ljud In”. Om ljudet är dåligt när du
lyssnar på ett NICAM-program så ställ in
punkten ”NICAM-val” på ”Standard”
(sidan 83).
z Tips
Det går att välja vilken ljudkanal du vill lyssna på
(huvudkanalen eller underkanalen) medan du
spelar in ett tvåspråkigt program med hjälp av
AUDIO-knappen. Detta påverkar inte ljudet som
spelas in.
43
Timerinspelning
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
2
Välj raden ”Ny inmatning” och tryck
på ENTER.
3
Välj punkt med </, och justera
inställningen med M/m. Tryck sedan
på ENTER.
-RVR
-RVideo
Det går att ställa in timern på att spela in upp
till 32 program sammanlagt (8 program när
VPS/PDC-funktionen används) upp till
30 dagar i förväg.
Ställ in datumet, klockslaget och
programpositionen för programmet för hand.
TIMER
</M/m/,,
ENTER
z REC
1
Tryck på TIMER.
”Timerlista”-skärmen tänds.
44
x REC
STOP
De punkter som går att justera listas
nedan.
”Prg/Kan”: Används för att ställa in
programpositionen.
”Datum”: Används för att ställa in
datumet (upp till 30 dagar framåt). Välj
inspelningssätt genom att trycka
upprepade gånger på M för att ställa in
timern på att spela in ett program på
samma tid varje dag eller varje vecka.
”Start”: Används för att ställa in
starttiden.
”Stopp”: Används för att ställa in
sluttiden.
”Förläng”: Används för att förlänga
inspelningstiden för en pågående
inspelning. Om ett program som är
inställt på att spelas in varje dag eller
varje vecka förlängs, läggs förlängningen
som ställs in manuellt här till vid följande
timerinspelningstillfällen.
Observera att när punkten ”VPS/PDC” är
inställd på ”På” går det inte att ställa in
punkten ”Förläng”.
• Om du vill göra mer detaljerade
inställningar så välj ”Välj detaljer” och
tryck på ENTER. Välj punkt med M/m
och ställ in den med </,.
”Inspelningsläge”: Används för att
ställa in inspelningsformatet (sidan 42).
”VPS/PDC”: Används för att ställa in
VPS/PDC-funktionen. Se ”Angående
VPS/PDC-funktionen” nedan.
”Tvåspråkig inspel.”: Används för att
ställa in vilket ljudspår som ska ställa in
(sidan 83).
• Om du vill mata in ett titelnamn så välj
”Namge titeln” och tryck på ENTER
(sidan 35).
• Om du råkar göra fel så välj den
punkten igen och ändra inställningen.
4
Välj ”OK” och tryck på ENTER.
För att avbryta en pågående
timerinspelning
Tryck på x REC STOP.
Observera att det kan ta ett par sekunder för
brännaren att avsluta inspelningen.
Det kan hända att det visas anvisningar på
skärmen när du trycker på x REC STOP.
Följ i så fall anvisningarna på skärmen.
Angående VPS/PDC-funktionen
I vissa sändarsystem sänds det ut VPS/PDCsignaler tillsammans med TV-program.
Dessa signaler ser till att timerinspelningar
utförs oberoende av eventuella förseningar,
tidigareläggningar eller avbrott i
sändningarna.
För att använda VPS/PDC-funktionen
Ställ in punkten ”VPS/PDC” på ”På” i steg 3
ovan.
När den här funktionen är påslagen börjar
brännaren avsöka kanalerna innan
timerinspelningen startar.
Justera insp.format
Om det inte finns tillräckligt mycket ledigt
skivutrymme för inspelning ändrar brännaren
automatiskt inspelningsformatet så att det går
att spela in hela programmet. Ställ in punkten
”Justera insp.format” på ”På” på skärmen
”Inspelning” (sidan 87).
En bekräftelseskärm tänds.
Välj ”Ja” för att lagra inställningarna som de
är.
Om du vill nollställa de överlappande
inställningarna så välj ”Nej”.
För att bekräfta, ändra eller nollställa en
timerinspelning
Se ”Kontroll/ändring/nollställning av
timerinställningarna (Timerlista)” på
sidan 48.
z Tips
Det går även att se timerskärmen genom att välja
”Timer Inspelning” på systemmenyn.
Timerinspelning
”Timerlista”-skärmen tänds (sidan 48).
Timerinspelningsindikatorn tänds på
frontpanelens display och brännaren är
redo att börja spela in.
Till skillnad från en videobandspelare
behöver man inte stänga av brännaren
innan timerinspelningen startar.
Om timerinställningarna överlappar
varandra
b Anmärkningar
• Kontrollera att klockan är rätt ställd innan du
ställer in timern för inspelning. Annars går det
inte att spela in med hjälp av timern.
• Om du vill spela in ett satellitprogram så slå på
satellitmottagaren och välj det satellitprogram
som du vill spela in. Låt satellitmottagaren vara
påslagen tills inspelningen är färdig på brännaren.
Om en annan apparat med timerfunktion är
ansluten går det att använda funktionen för
synkroniserad inspelning (sidan 49).
• Även om timern är inställd på att spela in ett visst
program varje dag eller varje vecka utförs inte
den timerinspelningen om dess inställningar
överlappar inställningarna för ett annat program
som har högre prioritet. ”Överlappande” tänds
bredvid de överlappande inställningarna i
timerlistan. Kontrollera inställningarnas
prioritetsordning (sidan 48).
• Även om timern är inställd går det inte att starta
timerinspelningen medan ett annat program med
högre prioritet håller på att spelas in.
• ”Justera insp.format”-funktionen fungerar bara
för timerinspelning när VPS/PDC-funktionen är
avstängd. Den fungerar inte för snabbtimern eller
synkroniserad inspelning.
• Det kan hända att början på vissa inspelningar
inte kommer med när VPS/PDC-funktionen
används.
• Det går inte att förlänga inspelningstiden när
punkten ”VPS/PDC” är inställd på ”På”.
• Inspelningsformatet går inte att ställa in på
”AUTO” när punkten ”VPS/PDC” är inställd på
”På”.
,forts.
45
Snabbtimerfunktionen
Det går att ställa in brännaren på att spela in i
steg om 30 minuter.
Tryck upprepade gånger på z REC för att
ställa in önskad tidslängd.
För varje tryckning ökar inspelningstiden
med 30 minuter. Den maximala
inspelningstiden är 6 timmar.
Justering av bildkvaliteten för
inspelning
Det går att justera bildkvaliteten genom att
välja en av förinställningarna. Det går även
att justera bildkvaliteten genom att ändra de
detaljerade inställningarna och att lagra upp
till tre uppsättningar egna inställningar i
minnet.
(normal inspelning)
Räkneverket räknar ner minut för minut till
0:00, och sedan avslutar brännaren
inspelningen (och stängs av).
SYSTEM
MENU
För att stänga av snabbtimern
</M/m/,,
ENTER
Tryck upprepade gånger på z REC tills
räkneverket tänds på frontpanelens display.
Brännaren återgår till normala
inspelningsläget.
För att avbryta inspelningen trycker man på
x REC STOP.
b Anmärkning
Om brännaren stängs av under pågående inspelning
avbryts inspelningen.
DISPLAY
1
Tryck på SYSTEM MENU i stoppläge.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”Bildinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj en förinställning och tryck på
ENTER.
”Mottagare”: TV-sändningar
”VCR”: Videokassetter
”DTV”: Digitala sändningar
”Minne1”/”Minne2”/”Minne3”: Dina
egna inställningar. Se ”För att skapa dina
egna inställningar” på sidan 47 angående
hur man skapar sina egna inställningar.
För att se de detaljerade inställningarna
för vald förinställning trycker man på
DISPLAY.
4
46
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
För att skapa dina egna inställningar
Välj ”Minne1”, ”Minne2” eller
”Minne3” i steg 3.
2
Välj ”Detaljerade inställn.” och tryck på
ENTER.
Skärmen för justering av detaljerade
inställningar tänds.
3
Välj punkt med M/m och justera
inställningarna med </,.
Se beskrivningen av skärmen för
närmare detaljer om de olika
inställningarna.
”Prog. Motion”: Används för att justera
progressiva videosignaler när punkten
”Komponentvideoutgång” är inställd på
”Progressiv” (sidan 82) eller när HDMIanslutningar används.
Välj ”Motion” för bilder med snabba
rörelser.
Välj ”Still” för bilder med få rörelser.
”Bio”: Används för att omvandla
progressiva videosignaler så att de
motsvarar den typ av DVD-material du
tittar på när punkten
”Komponentvideoutgång” är inställd på
”Progressiv” (sidan 82) eller när HDMIanslutningar används.
Välj ”Automatisk” för att automatiskt
avkänna typen (filmbaserat eller
videobaserat material) och ställa in rätt
omvandlingsläge. Låt det här läget vara
inställt i vanliga fall.
Välj ”Av” för att låta omvandlingsläget
vara fast inställt på läget för videobaserat
material.
”3-D Y/C”: Används för att justera
ljusstyrkan/färgseparationen för
videosignalerna.
Välj ”Motion” för bilder med snabba
rörelser.
Välj ”Still” för bilder med få rörelser.
”YNR” (luminansbrusreducering):
Används för att minska störningarna i
lumninanskomponenten i videosignalen.
”CNR” (kroma-brusreducering):
Används för att minska störningarna i
videosignalens krominansdel.
”Detalj”: Används för att justera skärpan
för bildkonturer.
”White AGC”: Slå på den här funktionen
för att justera nivån för vitt automatiskt.
”Vitförstärkning”: Används för att
justera intensiteten för vitt.
4
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
Inställningen lagras automatiskt i det
minne du valde i steg 1.
Timerinspelning
1
”Svartförstärkn.”: Används för att justera
intensiteten för svart.
”Svartnivå”: Används för att välja
svartnivå (inställningsnivå) för NTSCvideosignaler.
Välj ”PÅ” för att ta bort
inställningsnivån för 7,5 IRE.
Välj i vanliga fall ”AV”.
”Hue”: Används för att justera
färgbalansen.
”Chroma Level”: Används för att göra
färgerna djupare eller tunnare.
Skapa kapitel inom en titel
Brännaren kan automatiskt dela in
inspelningar (titlar) i kapitel genom att skjuta
in kapitelmarkeringar. Se ”Auto
kapitel(VR)”, ”Auto kapitel(V-läge)”,
respektive ”Auto kapitel(DVD+R/+RW)” på
skärmen ”Inspelning” (sidan 88) angående
hur man väljer intervall för kapitelmarkering
och hur man stänger av den här funktionen.
Vid inspelning på en DVD-R-skiva (i VRformat) eller DVD-RW-skiva (i VR-format)
går det att redigera kapitelmarkeringarna
(sidan 64).
47
Kontroll/ändring/
nollställning av
timerinställningarna
(Timerlista)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
2
Välj den timerinställning som du vill
kontrollera/ändra/nollställa, och tryck
på ,.
Undermenyn tänds.
3
Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
”Ändra”:
Ändra timerinställningen.
Välj punkt med </, och justera
inställningen med M/m. Välj ”OK” och
tryck på ENTER.
På timerlistan går det att kontrollera, ändra
och nollställa timerinställningar
(”Timerlista”).
TIMER
</M/m/,,
ENTER
.
1
>
Tryck på TIMER.
”Timerlista”-skärmen tänds.
”Radera”:
Radera timerinställningen. Välj ”Ja” och
tryck på ENTER.
”Skippa 1 gng”:
Används för att annulera en inspelning,
som annars utförs varje dag eller varje
vecka, en enda gång. När
timerinställningen har annulerats tänds
”Skippa 1 gng” bredvid den
timerinställningen i timerlistan
(”Timerlista”).
Om du vill ändra eller nollställa
inställningen så upprepa steg 2 och 3
ovan.
Om timerinställningarna överlappar
varandra
Timerinformation som
inspelningsdatum, tidpunkt,
inspelningsformat, osv. visas.
Om inte alla timerinställningarna får
plats på listan tänds en rullist.
Tryck på M/m för att se de övriga
timerinställningarna.
48
• Programmet som startar först har företräde
och hela det programmet spelas in.
• När det första programmet är färdiginspelat
startar den andra inspelningen efter en paus
på några tiotal sekunder (om sluttiden för en
inspelning är densamma som starttiden för
en annan inspelning).
• Om inspelningarna är inställda på att starta
på samma tid, utförs bara en av dem.
Annulera timerinställningen för det
program som du inte vill spela in.
z Tips
Det går att hoppa till den första/sista raden i
timerlistan med hjälp av ./> medan listan
visas.
Inspelning från ansluten
utrustning
b Anmärkningar
• När punkten ”VPS/PDC” är inställd på ”På” för
en eller flera timerinspelningar kan det hända att
starttiderna ändras om det skulle uppstå
förseningar i sändningarna eller om programmen
tidigareläggs.
• Även om timern är inställd går det inte att starta
timerinspelningen medan ett annat program med
högre prioritet håller på att spelas in.
• Även om timern är inställd på att spela in ett visst
program varje dag eller varje vecka utförs inte
den timerinspelningen om dess inställningar
överlappar inställningarna för ett annat program
som har högre prioritet. ”Överlappande” tänds
bredvid de överlappande inställningarna i
timerlistan. Kontrollera inställningarnas
prioritetsordning.
[/1
Timerinspelning
INPUT
</M/m/,,
ENTER
z REC
REC MODE
x REC
STOP
Inspelning från ansluten
utrustning med en timer
(Automatisk inspelning)
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Det går att ställa in brännaren på att
automatiskt spela in program från en ansluten
apparat som är försedd med en timerfunktion
(t.ex. en satellitmottagare). Anslut apparaten
till LINE 1/DECODER-uttaget på brännaren
(sidan 25).
När den anslutna apparaten slås på börjar
brännaren spela in programmet som matas in
via LINE 1/DECODER-uttaget.
1
Tryck upprepade gånger på REC MODE
för att välja inspelningsformat.
Se sidan 42 för närmare detaljer om
inspelningsformat.
,forts.
49
2
Välj önskad ljudsignal vid inspelning
av tvåspråkiga program.
Ställ in punkten ”Externt Ljud” på
”Tvåspråkigt” och punkten ”Tvåspråkig
inspel.” på ”Språk A/Vänster” eller
”Språk B / Höger” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 83).
Se sidan 43 för närmare detaljer om
tvåspråkig inspelning.
3
Ställ in timern på den anslutna
apparaten på tidpunkten för det
program som du vill spela in, och
stäng sedan av den apparaten.
4
Tryck in x REC STOP-knappen på
brännaren och håll den intryckt i mer
än 3 sekunder.
SYNCHRO REC-indikatorn tänds på
frontpanelens display och brännaren
stängs av. Brännaren är klar för
synkroniserad inspelning.
Det går även att ställa brännaren i
standbyläge för synkroniserad inspelning
genom att ställa in punkten ”Automatisk
inspelning” under ”Timer Inspelning” på
”Ja” på systemmenyn.
• Brännaren börjar inte spela in förrän den upptäckt
videosignalen från den anslutna apparaten. Det
kan hända att början på programmet inte blir
inspelat, oavsett om brännaren är påslagen eller
avstängd.
• Funktionen för synkroniserad inspelning fungerar
inte när punkten ”LINE 1 IN” är inställd på
”Dekoder” på skärmen ”Video In / Ut”
(sidan 82).
• Funktionen för synkroniserad inspelning fungerar
inte tillsammans med vissa mottagare. Se
mottagarens bruksanvisning för närmare detaljer.
• Funktionen för synkroniserad inspelning fungerar
inte när timern är inställd på att spela in ett
program via LINE 1/DECODER-uttaget och
VPS/PDC-funktionen är påslagen.
• När brännaren är i standbyläge för synkroniserad
inspelning fungerar inte den automatiska
klockinställningsfunktionen (sidan 76).
• För att det ska gå att använda funktionen för
synkroniserad inspelning måste brännarens
klocka först vara rätt ställd.
• För tvåspråkiga program går det bara att spela upp
den ljudsignal som valdes i steg 2.
Om timerinställningarna för en
synkroniserad inspelning överlappar
inställningarna för en annan
timerinspelning
För att avbryta en synkroniserad
inspelning innan den startar
Timerinspelningar har alltid företräde. Den
synkroniserade inspelningen startar inte
förrän timerinspelningen är färdig.
Tryck på [/1.
SYNCHRO REC-indikatorn på
frontpanelens display släcks.
Timerinspelning
För att avbryta en synkroniserad
inspelning under inspelningens gång
Tryck in z REC-knappen och håll den
intryckt i mer än 3 sekunder.
Funktionen för synkroniserad inspelning
stängs av men själva inspelningen fortsätter.
För att avbryta inspelningen
Tryck på x REC STOP. Välj sedan ”Ja” på
bekräftelseskärmen och tryck på ENTER.
50
b Anmärkningar
Synkroniserad
inspelning
blir inte inspelat
Inspelning från ansluten
utrustning utan timer
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
1
Lägg i en inspelningsbar DVD-skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
Tryck på INPUT för att välja ingång i
förhållande till de anslutningar du
gjort.
Det som visas på frontpanelens display
ändras på följande sätt:
Programposition
3
Välj önskad ljudsignal vid inspelning
av ett tvåspråkigt program på en DVDRW/DVD-R-skiva (i Video-format).
Ställ in punkten ”Externt Ljud” på
”Tvåspråkigt” och punkten ”Tvåspråkig
inspel.” på ”Språk A/Vänster” eller
”Språk B / Höger” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 83).
4
Tryck på pausknappen (eller
spelknappen) på den anslutna
apparaten för att lämna
uppspelningspausläget.
Uppspelningen startar på den anslutna
apparaten och uppspelningsbilden spelas
in på den här brännaren.
För att avbryta inspelningen trycker man
på x REC STOP på den här brännaren.
z Tips
Det går att justera inställningarna för
inspelningsbilden före inspelningen. Se ”Justering
av bildkvaliteten för inspelning” på sidan 46.
Timerinspelning
Det går att spela in från en ansluten
videobandspelare eller liknande apparat. Se
”Anslutning av en videobandspelare eller
liknande” på sidan 23 om hur man ansluter en
videobandspelare eller liknande apparat.
7
b Anmärkningar
• Vid inspelning av bilder från TV-spel kan det
hända att bilden blir otydlig.
• Program som innehåller en
kopieringsskyddssignal av Copy-Never-typ går
inte att spela in.
• När punkten ”Tvåspråkig inspel.” ställs in på
”Språk A/Vänster” eller ”Språk B / Höger” i steg
3 går det inte att välja ljud under uppspelningen i
följande fall.
– Vid inspelning i PCM-format.
– Vid inspelning på en DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R-skiva (i Video-format).
• Det går inte att välja ”L1” i steg 2 om punkten
”LINE 1 IN” är inställd på ”Dekoder” på skärmen
”Video In / Ut” (sidan 82).
Tryck upprepade gånger på REC MODE
för att välja inspelningsformat.
Se sidan 42 för närmare detaljer om
inspelningsformaten.
5
Sätt i originalbandet i den anslutna
apparaten och ställ den i
uppspelningspausläge.
6
Tryck på z REC.
Den här brännaren börjar spela in.
51
Exempel: DVD-RW-skiva i VR-format
Uppspelning
Uppspelning av
inspelade program/DVDskivor
+RW
+R
-RVR
VCD DATA DVD * DATA CD *
-RWVR -RWVideo
-RVideo
DVD
3
Välj en titel med M/m och tryck på
ENTER.
Uppspelningen startar från och med vald
titel.
* Gäller endast DivX-videofiler
För att använda menyn på DVD-skivan
Sifferknappar
AUDIO
SUBTITLE
ANGLE
SYSTEM
MENU
TOP MENU
/
.
CLEAR
PLAY
MODE
TITLE LIST
MENU
</M/m/,,
ENTER
DISPLAY
Lägg i en skiva.
• Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
• Om du lägger i en DVD VIDEO-,
VIDEO CD-, DATA DVD- eller
DATA CD-skiva, så tryck på H.
Uppspelningen startar.
2
Tryck på TITLE LIST.
Se ”3. Uppspelning av inspelade
program (titellista)” på sidan 31 för
närmare detaljer om titellistan.
52
b Anmärkning
H-knappen saknas på skivans meny.
>
H/X/x
1
När man spelar en DVD VIDEO-skiva, eller
en slutbehandlad DVD+RW-skiva, DVDRW-skiva (i Video-format), DVD+R-skiva
eller DVD-R-skiva (i Video-format), går det
att tända skivans menu genom att trycka på
TOP MENU eller MENU.
För att spela upp VIDEO CD-skivor/Super
VIDEO CD-skivor med PBC-funktioner
PBC (Playback Control)-funktionerna gör
det möjligt att spela upp VIDEO CD-skivor/
Super VIDEO CD-skivor på ett interaktivt
sätt med hjälp av menyer på TV-skärmen.
När man börjar spela en VIDEO CD/Super
VIDEO CD-skiva med PBC-funktioner tänds
menyn.
Välj en punkt med sifferknapparna och tryck
på ENTER. Följ sedan anvisningarna på
menyn (tryck på H när ”Tryck på SELECT”
tänds).
b Anmärkning
Det kan hända att somliga uppspelningsfunktioner
som sökning, upprepad spelning eller
programmerad spelning inte går att använda
samtidigt med PBC-funktionerna. Om du vill
använda de uppspelningsfunktionerna så starta
uppspelningen från titellistan med PBCfunktionerna avstängda.
För att byta vinkel
b Anmärkning
Om en skiva innehåller scener som är
inspelade ur flera olika vinklar tänds ”
”
på skärmen. Tryck på ANGLE under
uppspelningens gång.
Om du vill släcka vinkelindikatorn så ställ in
punkten ”Vinkel indikator” på ”Av” på
skärmen ”Avspelning” (sidan 91).
Återupptagen uppspelning fungerar inte för Super
VIDEO CD-skivor.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x.
Genom att trycka på M under
uppspelningens gång går det att snabbspola
framåt med ljud (utom för VIDEO CDskivor/Super VIDEO CD-skivor).
Inget ljud matas ut om man trycker två eller
flera gånger på M för att öka
sökhastigheten.
För att se registreringskoden för den här
brännaren
Välj ”Registreringskod.” under ”DivX” på
skärmen ”Alternativ” (sidan 94).
För att fortsätta uppspelningen från det
ställe där den avbröts förra gången
(återupptagen uppspelning)
När man trycker en gång till på H efter att
ha stoppat uppspelningen, återupptar
brännaren uppspelningen från det ställe där
man tryckte på x.
Om du vill börja från början så tryck en gång
till på x och därefter på H. Uppspelningen
börjar om från början på titeln/spåret/scenen.
Punkten där uppspelningen avbröts raderas
när:
– man öppnar skivfacket.
– man spelar en annan titel.
– man startar uppspelningen via titellistan.
– man redigerar titeln efter att ha stoppat
uppspelningen.
– man ändrar inställningarna på brännaren.
– man spelar in (gäller ej DVD-RW/DVD-Rskivor i VR-format).
– man drar ut stickkontakten ur vägguttaget.
När men lägger i en spärrad DVD-skiva tänds
en skärm för inmatning av ett lösenord på
TV-skärmen.
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
Brännaren börjar spela skivan.
Om du vill mata in ett lösenord eller ändra
lösenordet så se ”Barnspärr (gäller endast
DVD VIDEO)” på sidan 90.
Uppspelning
Snabbuppspelning med ljud (avsökning
med ljud)
För att spela barnförbjudna DVD-skivor
(Barnspärr)
För att låsa brännaren (Barnlås)
Det går att låsa alla knapparna på brännaren
så att inställningarna inte ändras av misstag.
Tryck in x-knappen på brännaren medan
brännaren är avstängd och håll den intryckt
tills ”LOCKED” tänds på frontpanelens
display. När barnlåset är påslaget fungerar
brännaren inte utom för timerinspelning och
synkroniserad inspelning.
För att låsa upp brännaren håller man xknappen på brännaren intryckt igen tills
”UNLOCKED” tänds på frontpanelens
display.
Enknappsspelning (fungerar endast med
SCART/HDMI-anslutningar)
Tryck på H. Det går att slå på brännaren och
TV:n och ställa in TV:n på ingången för
brännaren automatiskt med en enda tryckning
på H-knappen. Uppspelningen startar
automatiskt.
Ställ in punkten ”HDMI Kontroll” på ”På” på
skärmen ”HDMI Utgång” (sidan 93) för att
använda enknappsspelningsfunktionen.
z Tips
Det går även att starta uppspelningen genom att
trycka på H-knappen i steg 3 (sidan 52).
b Anmärkning
När HDMI-anslutningar används kan det uppstå en
kort fördröjning innan uppspelningsbilden visas på
TV-skärmen, så att bilden inte visas för början av
materialet som spelas upp.
,forts.
53
Olika uppspelningsmöjligheter
Se efter var följande knappar sitter i figuren på sidan 52.
Knappar
Användningssätt
AUDIO
Används för att välja ljudspår på skivan när man trycker upprepade
gånger på knappen i det vanliga uppspelningsläget.
DVD DATA DVD * DATA CD * : Används för att välja språk.
-RWVR
-RVR
DVD
*
VCD DATA DVD DATA CD *
* Gäller endast DivXvideofiler
SUBTITLE
DVD
DATA DVD * DATA CD *
-RWVR -RVR : Används för att välja huvudkanalen eller
underkanalen.
VCD : Används för att välja stereo- eller monoljud.
Används för att välja textningsspråk när man trycker upprepade
gånger på knappen.
* Gäller endast DivXvideofiler
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning)
Varje gång man trycker på
spelas scenen om med följande
tidslängd.
5 sekunder t 15 sekunder t 30 sekunder t 1 minut t
2 minuter t 3 minuter t 5 minuter t 10 minuter t
20 minuter t tiden ökar i steg om 10 minuter t 2 timmar
Varje gång man trycker på
spolas den nuvarande scenen fram
följande tidslängd.
30 sekunder t 1 minut t 1 minut 30 sekunder t 2 minuter t
3 minuter t 5 minuter t 10 minuter t 20 minuter t tiden
ökar i steg om 10 minuter t 2 timmar
. (föregående)/ >
(nästa)
(snabbsökning bakåt/framåt)
Används för att hoppa till början på föregående/nästa titel/kapitel/
scen/spår när man trycker på knappen under pågående
uppspelning.
Används för att hoppa till början på den första titeln/det första
spåret när man trycker på knappen i stoppläge.
Används för att snabbspola bilden bakåt/framåt när knappen hålls
intryckt under uppspelning.
Sökningshastigheten ändras på följande sätt:
snabbsökning bakåt snabbsökning framåt
mSnabbsp bak1*1 T t MSnabbsp frm1*2
mSnabbsp bak2 T T t t MSnabbsp frm2
mSnabbsp bak3*3 T T T t t t MSnabbsp frm3*3
mSnabbsp bak4*3 T T T T t t t t MSnabbsp frm4*3
När man håller knappen intryckt fortsätter snabbsökningen på vald
hastighet ända tills man släpper knappen igen.
*1
Genom att trycka en gång på m under uppspelningens gång går
det att spela upp materialet baklänges (fungerar inte för VIDEO CDskivor/Super VIDEO CD-skivor/DivX-videofiler).
*2 När man trycker en gång på M under uppspelningens gång
snabbspolas bilden framåt med ljud (fungerar inte för VIDEO CDskivor/Super VIDEO CD-skivor).
*3 Fungerar inte för VIDEO CD-skivor/Super VIDEO CD-skivor.
Tryck på H för att fortsätta spela upp skivan på normal hastighet.
54
Knappar
Användningssätt
(långsam uppspelning,
stillbild)
-RWVR -RWVideo
+RW
+R
-RVR
DVD
VCD
-RVideo
När knappen hålls intryckt i mer än en sekund i pausläge spelas
bilden upp i slow motion.
När man trycker kvickt på knappen i pausläge matas bilden fram
en ruta i taget.
Tryck på H för att fortsätta spela upp skivan på normal hastighet.
*1
*1*2
*1*2
X (paus)
Används för att pausa uppspelningen.
Tryck på H för att fortsätta spela upp skivan på normal hastighet.
Uppspelning
DATA DVD
DATA CD
*1 Endast i
uppspelningsriktningen
*2 Gäller endast DivXvideofiler
b Anmärkningar
• Det går inte att byta vinkel eller textning för titlar
som är inspelade i den här brännaren.
• JPEG-bildfiler som är inspelade med en DVDvideokamera går bara att spela upp som ett
bildspel. För videomaterial som innehåller både
JPEG-bildfiler och filmer kan brännaren bara
spela upp filmdelarna.
Att observera vid uppspelning av DVDskivor med DTS-ljudspår
DTS-ljudsignalerna matas bara ut via DIGITAL
OUT (COAXIAL)-uttaget.
När du spelar en DVD-skiva med DTS-ljudspår så
ställ in punkten ”DTS ut” på ”På” bland ”Ljud Ut”inställningarna (sidan 84).
,forts.
55
Upprepad uppspelning av ett
visst avsnitt (A-B repetering)
1
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
”Play Mode”-menyn tänds.
2
Välj ”A-B repetering” och tryck på
ENTER.
Upprepad uppspelning
(Repetera)
Det går att upprepa alla titlar/spår/filer eller
en enstaka titel, ett enstaka kapitel eller ett
enstaka spår på en skiva.
1
”Ställ in punkt A” är inställt.
”Play Mode”-menyn tänds.
2
3
3
Lyssna på ljudet och tryck på ENTER
vid startpunkten (punkt A) för det
avsnitt som ska upprepas.
Fortsätt med uppspelningen fram till
slutpunkten (punkt B), och tryck sedan
på ENTER.
Tryck på CLEAR eller ställ in punkten ”A-B
repetering” på ”Av” på ”Play Mode”-menyn.
z Tips
Det går att välja ”A-B repetering” under ”Play
Mode” på systemmenyn.
Välj det som ska upprepas med M/m.
*1
*2
A-B-upprepningen startar.
För att stänga av A-B-upprepningen
Välj ”Repetera” och tryck på ENTER.
”Repetera titel” (för DVD/DATA DVDskivor*1/DATA CD-skivor*1): Den
nuvarande titeln upprepas.
”Repetera kapitel” (för DVD-skivor):
Det nuvarande kapitlet upprepas.
”Repetera spåret” (för VIDEO CDskivor*2): Det nuvarande spåret
upprepas.
”Repetera programmet”: Det nuvarande
programmet upprepas (sidan 57).
”Repetera skivan”: (för VIDEO CDskivor*2/DVD-RW-skivor/DVD-Rskivor (i VR-format)): Alla spåren på
skivan upprepas.
”Ställ in punkt B” är inställt.
4
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
4
Gäller endast DivX-videofiler
Går bara att välja under uppspelning utan
PBC-funktioner
Tryck på ENTER.
Upprepningen startar.
För att stänga av upprepningen
b Anmärkning
Tryck på CLEAR eller ställ in punkten
”Repetera” på ”Repetering avstängd” på
”Play Mode”-menyn.
Vid upprepning av material på en DVD VIDEOskiva/DVD-RW-skiva (i Video-format)/DVD-Rskiva (i Video-format) måste startpunkten och
stoppunkten ställas in inom en och samma titel.
z Tips
Det går att välja ”Repetera” under ”Play Mode” på
systemmenyn.
b Anmärkning
Det går inte att välja ”Repetera programmet” om
det inte finns något program i minnet.
56
Skapa ditt eget program
(Program)
-RWVideo * -RVideo * VCD
* gäller endast slutbehandlade skivor
1
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
”Play Mode”-menyn tänds.
2
3
Välj ”Program” och tryck på ENTER.
Välj ”Skapa/redigera program” och
tryck på ENTER.
Vad som visas på skärmen ”Skapa/
redigera program” varierar beroende på
skivtypen.
Exempel: DVD
Tryck på CLEAR under uppspelningens gång
eller ställ in punkten ”Program” på ”Avsluta
programmerad avspelning.” på ”Play Mode”menyn.
För att radera programmet
Tryck på CLEAR i stoppläge eller ställ in
punkten ”Program” på ”Radera programlistan.” på ”Play Mode”-menyn.
z Tips
• Programmet du matade in finns kvar i minnet
även efter det att det är färdigspelat. Om du vill
spela samma program en gång till så ställ in
punkten ”Program” på ”Starta programmerad
avspelning.” på ”Play Mode”-menyn.
Programmet raderas dock om du tar ut skivan
eller trycker på [/1.
• Det går att upprepa programmet. Ställ in punkten
”Repetera” på ”Repetera programmet” på ”Play
Mode”-menyn (sidan 56).
• Det går att välja ”Program” under ”Play Mode”
på systemmenyn.
Uppspelning
Det går att spela upp innehållet på en skiva i
den ordning du själv vill genom att ändra om
ordningen mellan titlarna/kapitlen/albumen/
spåren på skivan för att skapa ditt eget
program. Det går att mata in ett program med
upp till 24 steg.
För att stänga av den programmerade
spelningen
Justering av bildkvaliteten
+RW
-RVideo
+R
-RVR
VCD DATA DVD * DATA CD *
-RWVR -RWVideo
DVD
* Gäller endast DivX-videofiler
4
Välj en titel eller ett album (t.ex. Titel
01) med M/m, och tryck på ENTER.
5
Välj ett kapitel eller ett spår (t.ex.
Kapitel 001) med M/m och tryck på
ENTER.
Kapitlet eller spåret lagras i programmet.
Om du råkar göra fel så välj det
stegnumret (t.ex. 01.) med </M/m och
tryck på CLEAR.
6
För att programmera in fler kapitel
eller spår trycker man på </M/m/,
för att välja stegnummer och upprepar
sedan steg 4 och 5.
7
Tryck på H.
Det går att justera kvaliteten för bilden som
matas in från en ansluten apparat, som t.ex.
en TV eller projektor, genom att välja en
förinställning. Det går även att justera
bildkvaliteten genom att ändra de detaljerade
inställningarna och att lagra upp till tre
uppsättningar egna inställningar i minnet.
1
Tryck på SYSTEM MENU under
pågående uppspelning eller i
pausläge.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”Bildinställningar” och tryck på
ENTER.
Programmet börjar spelas.
,forts.
57
3
Välj en förinställning med </, och
tryck på ENTER.
Dynamiskt: Ger en mer dynamisk bild
genom att öka kontrasten och
färgintensiteten.
Standard: Standardbild.
Proffsmonitor: Bilden visas i sitt
ursprungliga skick.
Minne1/Minne2/Minne3: Dina egna
inställningar. Se ”För att skapa dina egna
inställningar” nedan angående hur man
matar in sina egna inställningar.
För att se de detaljerade inställningarna
för vald förinställning trycker man på
DISPLAY.
4
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
För att skapa dina egna inställningar
58
1
Välj ”Minne1”, ”Minne2” eller
”Minne3” i steg 3.
2
Välj ”Detaljerade inställn.” och tryck på
ENTER.
Skärmen för justering av detaljerade
inställningar tänds.
3
Välj punkt med M/m och justera
inställningarna med </,.
Se beskrivningen av skärmen för
närmare detaljer om de olika
inställningarna.
”Prog. Motion”: Används för att justera
progressiva videosignaler när punkten
”Komponentvideoutgång” är inställd på
”Progressiv” (sidan 82) eller när punkten
”Skärmupplösning” är inställd på något
annat än ”720 x 576i” (eller ”720 x
480i”) (sidan 92).
Välj ”Motion” för bilder med snabba
rörelser.
Välj ”Still” för bilder med få rörelser.
”Bio”: Används för att omvandla
progressiva videosignaler så att de
motsvarar den typ av DVD-material du
tittar på när punkten
”Komponentvideoutgång” är inställd på
”Progressiv” (sidan 82) eller när punkten
”Skärmupplösning” är inställd på något
annat än ”720 x 576i” (eller ”720 x
480i”) (sidan 92).
Välj ”Auto1” för att automatiskt avkänna
materialets typ (filmbaserat eller
videobaserat) och ställa in motsvarande
omvandlingsläge. Låt det här läget vara
inställt i vanliga fall.
Om bilden ser konstig ut så välj ”Auto2”,
”På” eller ”Av”.
”YNR” (luminansbrusreducering):
Används för att minska störningarna i
videosignalens luminansdel.
”BNR” (blockbrusreducering): Används
för att minska ”blockstörningar” eller
mosaikliknande mönster i bilden.
”MNR” (myggbrusreducering): Används
för att minska de svaga störningarna som
uppstår i kanten av bilden.
Brusreduceringseffekten justeras
automatiskt inom respektive
inställningsområde i förhållande till
videobittalet och andra faktorer.
”Sharpness”: Gör konturerna skarpare.
”Detalj”: Används för att justera skärpan
för bildkonturer.
”Vitförstärkning”: Används för att
justera intensiteten för vitt.
”Svartförstärkn.”: Används för att justera
intensiteten för svart.
”Svartnivå”: Används för att välja
svartnivå (inställningsnivå) för
videosignalerna.
Välj ”PÅ” för att höja nivån för svart.
Välj det här läget om du tycker att bilden
är för mörk.
Välj ”AV” för att ställa in svartnivån för
insignalerna på standardnivån. Låt det
här läget vara inställt i vanliga fall.
”Gamma justering”: Används för att
justera hur mörka områden ska se ut.
”Hue”: Används för att justera
färgbalansen.
”Chroma Level”: Används för att göra
färgerna djupare eller tunnare.
4
Tryck på SYSTEM MENU för att
avsluta.
Inställningen lagras automatiskt i det
minne du valde i steg 1.
b Anmärkningar
+RW
+R
-RVR
DATA DVD * DATA CD *
* Gäller endast DivX-videofiler
-RVideo
-RWVR -RWVideo
DVD
VCD
Det går att söka efter titlar, kapitel, scener
eller spår på en skiva. Eftersom varje titel och
varje spår har sitt eget nummer går det att
välja titel eller spår genom att mata in dess
nummer. Det går även att söka efter en viss
scen med hjälp av tidskoden.
Uppspelning
• Om konturerna i bilden på TV-skärmen blir
suddiga så ställ in ”BNR” och/eller ”MNR” på
”Av”.
• Beroende på skivan eller scenen som spelas upp
kan det hända att effekten av inställningarna för
blockbrusreducering och myggbrusredurecing
blir svår att uppfatta. Det kan även hända att de
här funktionerna inte fungerar för vissa
skärmformat.
• Följande inställningar gäller inte för signaler som
matas ut via HDMI-uttaget:
– ”Sharpness”
– ”Vitförstärkning”
– ”Svartförstärkn.”
– ”Svartnivå”
– ”Gamma justering”
– ”Hue”
– ”Chroma Level”
Sökning efter en viss tid/
en titel/ett kapitel/ett
spår, osv.
Sifferknappar
PLAY
MODE
</M/m/,,
ENTER
1
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
”Play Mode”-menyn tänds.
2
3
Välj ”Sök” och tryck på ENTER.
Välj sökmetod och tryck på ENTER.
”Tids-sökning” (för DVD-skivor/DATA
DVD-skivor*1/DATA CD-skivor*1/
VIDEO CD-skivor*2*3): Används för att
söka efter en viss startpunkt genom att
mata in tidskoden.
”Sök titel” (för DVD-skivor/DATA
DVD-skivor*1/DATA CD-skivor*1)
”Sök kapitel” (för DVD-skivor)
”Sök spår” (för VIDEO CD-skivor*3)
*1
*2
*3
Gäller endast DivX-videofiler
Utom Super VIDEO CD-skivor
Går bara att välja under uppspelning utan
PBC-funktioner
,forts.
59
Nummerinmatningsskärmen tänds.
Exempel: Sök kapitel
4
Tryck på sifferknapparna för att välja
numret på önskad titel, önskat kapitel,
önskad tidskod, osv.
Till exempel: Tids-sökning
För att hitta scenen vid 2 timmar,
10 minuter och 20 sekunder matar man in
”21020”.
Om du råkar göra fel så välj ett annat
nummer.
5
Tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från valt nummer.
60
Radering och redigering
Innan du börjar redigera
På den här brännaren går det att redigera olika
skivtyper på olika sätt.
b Anmärkningar
Redigeringsfunktioner
Radering och redigering
• Det kan hända att det redigerade innehållet går
förlorat om skivan matas ut eller en
timerinspelning startar under redigeringens gång.
• DVD-skivor som är inspelade med en DVDvideokamera går inte redigera med den här
brännaren.
• Om det tänds ett meddelande om att skivans
kontrollinformation är full, så radera eller
redigera titlar som inte behövs längre.
• Det kan hända att det återstående skivutrymmet
som visas på skärmen inte stämmer med det
faktiska återstående utrymmet på skivan.
• När du redigerar en DVD+R-skiva eller DVD-Rskiva så avsluta all redigering innan du
slutbehandlar skivan. Det går inte att redigera
slutbehandlade skivor.
+RW
-RWVR
-RWVideo
-RVR
+R
Originaltitel
Spellisttitel
Ja
Ja
Ja
Titelnamn (sidan 62)
Ja
Ja
Ja
Välj indexbild (sidan 62)
Ja
Ja
Ja
-RVideo
Titel-redigering Radera (sidan 62)
Kapitelredigering
A-B-radering (sidan 63)
Nej
Ja
Ja
Dela (sidan 66)
Nej
Nej
Ja
Skydda (sidan 62)
Ja
Ja
Nej
Flytta. (sidan 66)
Nej
Nej
Ja
Slå ihop (sidan 66)
Nej
Nej
Ja
Skapa en spellista (sidan 65)
Nej
Nej
Ja
Ångra (sidan 62)
Ja
Ja
Ja
Dela (sidan 64)
Nej
Ja
Ja
Radera (sidan 65)
Nej
Ja
Ja
Flytta. (sidan 67)
Nej
Nej
Ja
Slå ihop (sidan 65)
Nej
Ja
Ja
,forts.
61
För att skapa ledigt skivutrymme
Det går att skapa ledigt skivutrymme på en
DVD+RW- eller DVD-RW-skiva (i Videoformat) genom att radera titeln med det
högsta numret på titellistan.
Radering och redigering
av en titel
+RW
-RWVR -RWVideo
+R
-RVR
-RVideo
Högsta titelnummer
I det här avsnittet beskrivs de grundläggande
redigeringsfunktionerna. Observera att
redigeringen inte går att upphäva. Om du vill
redigera materialet på en DVD-RW-skiva/
DVD-R-skiva (i VR-format) utan att ändra
originalinspelningarna så skapa en
spellisttitel (sidan 65).
Det går att skapa ledigt utrymme på en DVDRW-skiva (i VR-format) genom att radera
titlar.
Se ”Radering och redigering av en titel” på
sidan 62.
För DVD-R-skivor och DVD+R-skivor ökar
inte det lediga uttrymmet även om man
raderar titlar.
För att växla mellan spellistan och
originaltitellistan (gäller endast DVD-RWskivor/DVD-R-skivor i VR-format)
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
m
H
X
Det går att visa antingen spellisttitlarna på
titellistan (spellista), eller originaltitlarna på
titellistan (original).
1
2
Tryck på < medan titellistan visas.
3
Välj ”Original” eller ”Spellista” med
M/m, och tryck på ENTER.
M
Välj ”Spellista” med hjälp av M/m, och
tryck sedan på ENTER.
1
Tryck på TITLE LIST.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor i
VR-format: byt titellista (original eller
spellista) om det behövs.
2
Välj en titel och tryck på ,.
Undermenyn tänds.
3
Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
Titlar går att redigera på följande sätt.
”Radera”: Används för att radera vald
titel. Välj ”Ja” när du ombeds att
bekräfta.
”Redigera”: Används för att göra
följande redigeringar.
• ”Titelnamn”: Används för att mata in
eller ändra ett titelnamn (sidan 35).
62
2
Välj ”A-B-radering” och tryck på
ENTER.
Skärmen för inställning av punkt A
tänds.
Titeln börjar spelas upp.
3
Välj punkt A med hjälp av m/M
eller H, och tryck sedan på X.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på
titeln så tryck på X och därefter på
..
4
Välj ”Från” och tryck på ENTER.
Positionen för punkt A visas.
z Tips
Det går att mata in namn på DVD-skivor och att
ändra namnet på dem (sidan 36).
5
6
Tryck på H.
Radering av en del av en titel
(A-B-radering)
7
Välj ”Till” och tryck på ENTER.
-RWVR
-RVR
Det går att välja en viss del (scen) inom en
titel och radera den. Observera att det inte går
att återställa raderade scener.
1
Radering och redigering
• ”Välj indexbild”: Används för att ändra
titelns miniatyrbild som visas på
titellistan (sidan 33).
• ”A-B-radering”: Används för att radera
en del av titeln (sidan 63).
• ”Dela”: Används för att dela upp en
titel i två titlar (sidan 66).
• ”Redigera kap.”: Används för att
redigera kapitel inom en titel
(sidan 64).
• ”Skydda”: Används för att skydda
titeln. ” ” tänds bredvid den skyddade
titeln.
• ”Flytta.”: Används för att ändra
spelordningen för en titel (sidan 66).
• ”Slå ihop”: Används för att slå samman
två titlar till en enda titel (sidan 66).
”Skapa”: Används för att skapa en
spellista (sidan 65).
”Ångra”: Används för att upphäva den
senaste redigeringen.
Välj punkt B med hjälp av m/M
eller H, och tryck sedan på X.
Positionen för punkt B visas.
8
Välj ”Ja” och tryck på ENTER.
Scenen raderas.
För att avbryta ”A-B-radering”
Tryck på O RETURN. Titellistan tänds.
Utför proceduren till och med steg 2 i
”Radering och redigering av en titel”,
och välj sedan ”Redigera” och tryck
på ENTER.
z Tips
Det skjuts in en kapitelmarkering efter den raderade
scenen. Kapitelmarkeringen delar upp titeln i olika
kapitel på respektive sida om markeringen.
b Anmärkningar
• Det kan hända att det uppstår ett tillfälligt avbrott
i bilden eller ljudet på det ställe där man raderat
en del av en titel.
• Det kan hända att avsnitt på under 5 sekunder inte
går att radera.
63
Radering och redigering
av kapitel
-RWVR
5
Välj ett alternativ och tryck på ENTER.
Kapitel går att redigera på följande sätt.
”Dela”: Används för att dela upp ett
kapitel i två kapitel (sidan 64).
”Radera/flytta”
• ”Radera”: Används för att radera valt
kapitel (sidan 65).
• ”Flytta.” (för spellisttitlar på DVDRW-skivor/DVD-R-skivor i VRformat): Används för att ändra
kapitlens uppspelningsordning
(sidan 67).
”Slå ihop”: Används för att slå samman
två kapitel till ett (sidan 65).
-RVR
Det går att redigera enskilda kapitel inom en
titel. Om du vill redigera material på en
DVD-RW-skiva/DVD-R-skiva (i VRformat) utan att ändra originalinspelningarna
så skapa en spellista (sidan 65).
Uppdelning av ett kapitel (Dela)
1
Utför proceduren till och med steg 4 i
”Radering och redigering av kapitel”,
och välj sedan ”Dela”.
2
Välj ett kapitel med </, och tryck
på ENTER.
3
Välj delningspunkt med hjälp av m/
M eller H, och tryck sedan på X.
TITLE LIST
</M/m/,,
ENTER
.
m
H
X
1
M
Tryck på TITLE LIST.
För DVD-RW-skivor/DVD-R-skivor i
VR-format: byt titellista (original eller
spellista) om det behövs.
2
Välj den titel som innehåller det
kapitel som du vill redigera och tryck
på ,.
Undermenyn tänds.
3
4
64
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
Välj ”Redigera kap.” och tryck på
ENTER.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på
kapitlet så tryck på X och därefter på
..
4
Tryck på ENTER.
Kapitlet delas upp i två kapitel.
Radering av ett kapitel
(Radera)
1
Utför proceduren till och med steg 4 i
”Radering och redigering av kapitel”,
och välj sedan ”Radera”.
Skapa och redigera en
spellista
-RWVR
-RVR
Genom att redigera en spellista går det att
göra om redigeringen utan att själva
inspelningen ändras. Det går att skapa upp till
99 spellisttitlar.
Välj ett kapitel med </, och tryck
på ENTER.
TITLE LIST
3
(Endast för ett spellistkapitel)
Välj ”Radera” och tryck på ENTER.
</M/m/,,
ENTER
På displayen blir du ombedd att bekräfta.
4
.
m
H
X
Välj ”Ja” och tryck på ENTER.
Kapitlet raderas.
Radering och redigering
2
M
Sammanslagning av flera
kapitel (Slå ihop)
1
Utför proceduren till och med steg 4 i
”Radering och redigering av kapitel”,
och välj sedan ”Slå ihop”.
1
Tryck på TITLE LIST.
Gå över till spellistan (sidan 62).
2
Tryck på ,.
Undermenyn tänds.
3
Välj ”Skapa” och tryck på ENTER.
Originaltitlarna i titellistan visas.
4
Välj en originaltitel som du vill lägga
till på spellistan och tryck på ENTER.
Vald titel läggs till på spellistan.
5
2
Flytta sammanslagningsmarkören
med </, och tryck på ENTER.
Upprepa steg 3 och 4 för att välja alla
de titlar som du vill lägga till på
spellistan.
De två angränsande kapitlen vid
sammanslagningsmarkören slås ihop till
ett kapitel.
,forts.
65
Flyttning av en spellisttitel
(Flytta.)
1
5
Välj en titel som du vill slå samman
och tryck på ENTER.
6
Välj ”Ja” och tryck på ENTER.
Titlarna slås samman.
Tryck på TITLE LIST.
Gå över till spellistan (sidan 62).
2
3
4
Undermenyn tänds.
Uppdelning av en spellisttitel
(Dela)
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
-RWVR
Välj en spellisttitel och tryck på ,.
Välj ”Flytta.” och tryck på ENTER.
-RVR
Det går att dela upp en spellisttitel.
1
Tryck på TITLE LIST.
Gå över till spellistan (sidan 62).
2
Välj en spellisttitel och tryck på ,.
Undermenyn tänds.
5
3
4
Välj det nya stället för den titeln med
hjälp av M/m, och tryck sedan på
ENTER.
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
Välj ”Dela” och tryck på ENTER.
Skärmen för inställning av
delningspunkten tänds.
Titeln börjar spelas upp.
Titeln flyttas till det nya stället.
• Om du vill flytta fler titlar så börja om
från steg 2.
Sammanslagning av flera
spellisttitlar (Slå ihop)
1
Tryck på TITLE LIST.
Gå över till spellistan (sidan 62).
2
5
Välj en spellisttitel och tryck på ,.
• Om du vill hoppa tillbaka till början på
titeln så tryck på X och därefter på
..
Undermenyn tänds.
3
4
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
Välj ”Slå ihop” och tryck på ENTER.
Välj delningspunkt med hjälp av m/
M eller H, och tryck sedan på X.
6
Tryck på ENTER.
Titeln delas upp i två titlar.
66
Flyttning av ett kapitel (Flytta.)
1
Tryck på TITLE LIST.
Gå över till spellistan (sidan 62).
2
Välj den spellisttitel som innehåller
det kapitel som du vill flytta och tryck
på ,.
Undermenyn tänds.
3
4
Välj ”Redigera” och tryck på ENTER.
5
Välj ”Radera/flytta”.
6
Välj ett kapitel med </, och tryck
på ENTER.
7
8
Välj ”Flytta.” och tryck på ENTER.
Välj ”Redigera kap.” och tryck på
ENTER.
Radering och redigering
Välj vart det kapitlet ska flyttas med
</, och tryck på ENTER.
Kapitlet flyttas till det nya stället.
67
För att låsa brännaren (Barnlås)
Ljudspår
Uppspelning av ljudspår
från CD/DVD-skivor
CD
DATA DVD DATA CD
Det går att spela ljudspår på CD-skivor,
DATA DVD-skivor (DVD-ROM-skivor/
DVD+RW-skivor/DVD+R-skivor/DVDRW-skivor/DVD-R-skivor/DVD-RAMskivor) eller DATA CD-skivor (CD-ROMskivor/CD-R-skivor/CD-RW-skivor).
Det går att låsa alla knapparna på brännaren
så att inställningarna inte ändras av misstag.
Tryck in x-knappen på brännaren medan
brännaren är avstängd och håll den intryckt
tills ”LOCKED” tänds på frontpanelens
display. När barnlåset är påslaget fungerar
brännaren inte utom för timerinspelning och
synkroniserad inspelning.
För att låsa upp brännaren håller man
x-knappen på brännaren intryckt igen tills
”UNLOCKED” tänds på frontpanelens
display.
Olika uppspelningsmöjligheter
CD
AUDIO
TITLE
LIST
.
m
H
X
1
Knappar
Används för att
CLEAR
PLAY
MODE
AUDIO
Används för att välja stereoeller monoljud när man trycker
upprepade gånger på knappen i
läget för normal spelning.
</M/m/,,
ENTER
Används för att hoppa till nästa
./>
(föregående/ eller föregående spår när man
trycker på knappen under
nästa)
uppspelningens gång.
Används för att hoppa till nästa
eller föregående album på
MP3-skivor när man trycker
upprepade gånger på knappen.
>
M
x
Lägg i en skiva.
Se ”1. Hur man lägger i en skiva” på
sidan 29.
2
Tryck på H.
Uppspelningen startar.
För att avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp)-knappen.
z Tips
Det går att spela ljudspår med hjälp av titellistan.
Tryck på TITLE LIST. Välj sedan ett spår och tryck
på ENTER.
b Anmärkning
Om en DATA DVD-skiva innehåller videotitlar går
det inte att spela MP3-ljudspåren på den skivan.
68
DATA DVD DATA CD
m/M
(snabbsökning
bakåt/
framåt)
Används för att snabbspola
bilden bakåt/framåt när
knappen hålls intryckt under
uppspelning.
Sökningshastigheten ändras på
följande sätt:
snabbsökning bakåt
snabbsökning framåt
mSnabbsp bak1
T t
MSnabbsp frm1
mSnabbsp bak2
TT tt
MSnabbsp frm2
När man håller knappen
intryckt fortsätter
snabbsökningen på vald
hastighet ända tills man släpper
knappen igen.
Tryck på H för att fortsätta
spela upp skivan på normal
hastighet.
Knappar
Används för att
X (paus)
Används för att pausa
uppspelningen.
Tryck på H för att fortsätta
spela upp skivan på normal
hastighet.
4
Fortsätt med uppspelningen fram till
slutpunkten (punkt B), och tryck sedan
på ENTER.
A-B-upprepningen startar.
För att stänga av A-B-upprepningen
Att observera vid uppspelning av DTSljudspår på en CD-skiva
Upprepad uppspelning av ett
visst avsnitt (A-B repetering)
z Tips
Det går att välja ”A-B repetering” under ”Play
Mode” på systemmenyn.
b Anmärkning
”A-B repetering” fungerar inte för MP3-ljudspår.
Upprepad uppspelning
(Repetera)
CD
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
Play Mode-menyn tänds.
2
DATA DVD DATA CD
Det går att upprepa alla spåren eller ett
enstaka spår i ett album eller på en skiva.
1
CD
1
Ljudspår
• När man spelar DTS-kodade CD-skivor matas det
ut kraftiga störningar via LINE 3-TV/LINE 1/
DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)utgångarna. Var extra försiktig om LINE 3-TV/
LINE 1/DECODER/LINE 2 OUT (R-AUDIOL)-uttagen på brännaren är anslutna till en
ljudanläggning för att undvika skador på
högtalarna. För att det ska gå att lyssna på DTS
Digital Surround™ -ljud måste en separat DTSdekoder vara ansluten till brännarens DIGITAL
OUT-utgång.
• Ställ in ljudet på ”Stereo” med AUDIO-knappen
när du spelar DTS-ljudspår på en CD (sidan 68).
Tryck på CLEAR eller ställ in punkten ”A-B
repetering” på ”Av” på ”Play Mode”-menyn.
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
Play Mode-menyn tänds.
2
3
Välj ”A-B repetering” och tryck på
ENTER.
Välj ”Repetera” och tryck på ENTER.
Välj det som ska upprepas med M/m.
”Repetera skivan”: Alla spåren på skivan
upprepas.
”Repetera album” (utom för CD-skivor):
Nuvarande album upprepas.
”Repetera spåret”: Det nuvarande spåret
upprepas.
”Repetera programmet”: Det nuvarande
programmet upprepas (sidan 70).
”Ställ in punkt A” är inställt.
4
Tryck på ENTER.
Upprepningen startar.
3
Lyssna på ljudet och tryck på ENTER
vid startpunkten (punkt A) för det
avsnitt som ska upprepas.
”Ställ in punkt B” är inställt.
För att stänga av upprepningen
Tryck på CLEAR eller ställ in punkten
”Repetera” på ”Repetering avstängd” på
”Play Mode”-menyn.
z Tips
Det går att välja ”Repetera” under ”Play Mode” på
systemmenyn.
,forts.
69
b Anmärkning
6
Om du vill programmera in fler spår så
tryck på </M/m/, för att välja
stegnummer, och upprepa sedan steg
4 och 5.
7
Tryck på H.
”Repetera programmet” går bara att välja under
programmerad spelning.
Skapa ditt eget program
(Program)
CD
DATA DVD DATA CD
Det går att spela innehållet i ett album eller på
en skiva i den ordning du själv vill genom att
mata in ditt eget program. Det går att mata in
ett program med upp till 24 steg.
1
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
Play Mode-menyn tänds.
2
3
Välj ”Program” och tryck på ENTER.
Välj ”Skapa/redigera program” och
tryck på ENTER.
Vad som visas på skärmen ”Skapa/
redigera program” varierar beroende på
skivtypen.
Exempel: DATA DVD
4
Välj ett album (till exempel
01.BRAHMS) med M/m, och tryck på
,.
5
Välj ett spår (till exempel
001.SYMPHONY01) med M/m, och
tryck på ENTER.
Spåret lagras i programmet.
Om du råkar göra fel så välj det
stegnumret (t.ex. 01-001) med </M/m
och tryck på CLEAR.
70
Programmet börjar spelas.
För att stänga av den programmerade
spelningen
Tryck på CLEAR under uppspelningens gång
eller ställ in punkten ”Program” på ”Avsluta
programmerad avspelning.” på ”Play Mode”menyn.
För att radera programmet
Tryck på CLEAR i stoppläge eller ställ in
punkten ”Program” på ”Radera programlistan.” på ”Play Mode”-menyn.
z Tips
• Programmet du matat in finns kvar i minnet även
efter det att den programmerade spelningen är
klar. Om du vill spela samma program en gång till
så ställ in punkten ”Program” på ”Starta
programmerad avspelning.” på ”Play Mode”menyn. Programmet raderas dock om man matar
ut skivan eller trycker på ?/1.
• Det går att upprepa programmet. Ställ in punkten
”Repetera” på ”Repetera programmet” på ”Play
Mode”-menyn (sidan 69).
• Det går att välja ”Program” under ”Play Mode”
på systemmenyn.
4
Sökning efter ett
ljudspår
CD
Mata in numret på önskat album eller
spår med sifferknapparna.
Om du råkar göra fel så välj ett annat
nummer.
5
DATA DVD DATA CD
Tryck på ENTER.
Uppspelningen startar från valt nummer.
Det går att söka efter album och spår på en
skiva. Eftersom varje album och varje spår
har sitt eget nummer går det att välja album
och spår genom att mata in dess nummer.
z Tips
Det går även att välja album eller spår med M/m i
steg 4.
Sifferknappar
Ljudspår
PLAY
MODE
</M/m/,,
ENTER
1
Tryck på PLAY MODE under
uppspelningens gång.
Play Mode-menyn tänds.
2
3
Välj ”Sök” och tryck på ENTER.
Välj sökmetod och tryck på ENTER.
”Albumsökning” (utom för CD-skivor)
”Sök spår”
Nummerinmatningsskärmen tänds.
Exempel: Albumsökning
71
12-bildslista (Exempel: DVD)
JPEG-bildfiler
Hur man använder
”Fotoalbum”-listan
Det går att spela upp JPEG-bildfiler på
DATA DVD/DATA CD-skivor med hjälp av
”Fotoalbum”-listan.
4-bildslista
ANGLE
m
ZOOM
SYSTEM
MENU
</M/m/,,
ENTER
O RETURN
.
H
X
>
x
1-bildslista
1
Tryck på SYSTEM MENU.
Systemmenyn tänds.
2
Välj ”Fotoalbum” och tryck på ENTER.
”Fotoalbum”-listan tänds.
3
Välj ett album med M/m och tryck på
ENTER.
För att se en lista med 4 bilder respektive
1 bild trycker man på < för att välja
”Titelvisning” och trycker på ENTER.
Välj sedan ”4 bilder” eller ”1 bild” med
M/m och tryck på ENTER.
72
A Albumnamn
B Albumstorlek
m
C Undermeny:
För att läsa in filer eller mappar på nytt
Tryck på , för att se undermenyn.
På undermenyn visas olika möjligheter
som bara gäller för vald punkt. Vad som
visas beror på modellen, situationen och
skivtypen.
Om en skiva innehåller 1 000 eller fler filer
och/eller 100 eller fler mappar, så välj ”Visa
nästa” på ”Fotoalbum”-listan och tryck på
ENTER för att se de filer eller mappar som
inte lästs in.
Det kan ta ett par minuter att läsa in filerna
eller mapparna.
b Anmärkning
Miniatyrbilden för filer som inte går att spela upp i
den här brännaren visas som ” ”.
Uppspelning av JPEG-bildfiler
Undermeny
D Rullist:
E Album- och JPEG-bildfilsinformation:
”Fotoalbum”-listan tänds.
Gå över till albumlistan om det behövs.
2
Här visas bilden, JPEG-bildfilens
nummer, inspelningsdatum och tidpunkt,
namn och storlek.
För att bläddra mellan sidorna i listan
(sidläget)
Tryck på ./> medan ”Fotoalbum”listan visas. Varje gång man trycker på ./
> ändras hela ”Fotoalbum”-listan till
nästa/föregående sida med album/JPEGbildfiler.
För att växla mellan albumlistan och
JPEG-bildfilslistan
1
Tryck på < medan ”Fotoalbum”-listan
visas.
2
Välj ”Visningssätt” med M/m och tryck
på ENTER.
3
Välj ”Fil” eller ”Album” med M/m, och
tryck på ENTER.
För att släcka ”Fotoalbum”-listan
Tryck på SYSTEM MENU.
Utför steg 1 till 3 i ”Hur man använder
”Fotoalbum”-listan”.
Välj en JPEG-bildfil med M/m och
tryck på ENTER.
Vald JPEG-bildfil visas över hela
skärmen.
JPEG-bildfiler
Visas om alla JPEG-bildfilerna inte får
plats på listan. För att se de dolda JPEGbildfilerna trycker man på M/m.
1
För att se detaljerad information
1
2
Välj en JPEG-bildfil och tryck på ,.
Välj ”Detaljerad information” och tryck
på ENTER.
Detaljerad information för vald JPEGbildfil visas.
Uppspelning av bildspel
1
Utför steg 1 till 3 i ”Hur man använder
”Fotoalbum”-listan”.
”Fotoalbum”-listan tänds.
Växla mellan albumlistan och JPEGbildfilslistan om det behövs.
2
Välj ett album eller en JPEG-bildfil
med M/m, och tryck på H.
Bildspelet startar.
Om du trycker på H medan du väljer
JPEG-bildfil, startar bildspelet från vald
JPEG-bildfil.
,forts.
73
För att stoppa ett bildspel
Tryck på x (stopp) eller O RETURN.
För att pausa ett bildspel
Tryck på X (paus)-knappen.
För att se nästa/föregående bild under ett
bildspel
Tryck på ./>.
För att zooma in en bild
Tryck upprepade gånger på ZOOM under
bildspelet.
Varje gång man trycker på ZOOM ändras
förstoringen på nedanstående sätt.
2× t 4× t normal förstoring
Det går att flytta det område som ska zoomas
in med </M/m/,.
För att vrida runt en bild
Tryck upprepade gånger på ANGLE under
bildspelet.
Varje gång man trycker på ANGLE vrids
bilden 90° medurs.
z Tips
Det går att starta ett bildspel genom att välja ”Starta
bildspel” på undermenyn.
74
Formatera
Inställningar och justeringar
Skivinställningar (Skiv
Inställningar)
På skärmen ”Skiv Inställningar” går det att
justera olika inställningar för DVD-skivor.
Det går att formatera om DVD+RW-skivor,
DVD-RW-skivor och DVD-R-skivor så att
de blir tomma.
Se sidan 40 för närmare detaljer.
Stäng/öppna
Används för att slutbehandla en skiva så att
den går att spela i andra DVD-spelare.
Se sidan 38 för närmare detaljer.
Tryck på DISC SETUP.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Skiv Inställningar”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Standard
Namnge skiva
Det går att mata in namn på skivor.
Se sidan 36 för närmare detaljer.
Inställningar och justeringar
z Tips
Det går även att tända skivinställningsskärmen
genom att välja ”Skiv Inställningar” på
systemmenyn.
Skydda skiva
Det går att skydda skivor mot radering.
Se sidan 37 för närmare detaljer.
Formatera DVD-RW (gäller endast DVDRW)
När en ny, oformaterad DVD-RW-skiva
läggs i börjar brännaren automatiskt att
formatera den i VR-format eller Videoformat, efter vad som är inställt här nedan.
VR-läge
Skivan formateras automatiskt
i VR-format.
Video-läge
Skivan formateras automatiskt
i Video-format.
75
4
Inställningar för
brännaren (Standard)
På skärmen ”Standard” går det att ställa
klockan och göra andra inställningar för
brännaren.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Standard” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Standard”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Om du vill släcka skärmen igen så tryck
på SYSTEM MENU.
Tryck på m för att välja ”Start”, och tryck
sedan på ENTER.
• Om brännaren inte kan ta emot någon
tidssignal från någon station alls, så
tryck på O RETURN och ställ
klockan för hand.
• Om den automatiska
klockinställningsfunktionen inte kan
ställa klockan ordentligt där du bor, så
prova att använda en annan station för
den automatiska
klockinställningsfunktionen eller ställ
klockan för hand.
b Anmärkning
Den automatiska klockinställningsfunktionen
fungerar inte när brännaren är i standbyläge för
synkroniserad inspelning.
Manuell (Manuell klockinställning)
Används för att ställa klockan för hand.
1
Välj ”Klockinställningar” under
”Standard” och tryck på ENTER.
2
Välj ”Manuell” och tryck på ENTER.
3
Tryck på </, för att välja tidszonen
för ditt område och tryck på m.
4
Välj ”På” med </, om det är
sommartid nu och tryck sedan på
ENTER.
Klockinställningar
Automatisk (Automatisk klockinställning)
Används för att slå på den automatiska
klockinställningsfunktionen när en kanal i
ditt område sänder ut en tidssignal.
76
1
Välj ”Klockinställningar” under
”Standard” och tryck på ENTER.
2
Välj ”Automatisk” och tryck på ENTER.
3
Tryck upprepade gånger på </, tills
programpositionen visas för den station
som sänder ut tidssignalen.
5
Tryck på M/m för att ställa in datumet,
och tryck sedan på ,.
Ställ in månad, årtal, timmar och minuter
i tur och ordning. Tryck på </, för att
välja den punkt som ska ställas in, och
tryck sedan på M/m för att ställa in
siffrorna. Veckodagen ställs in
automatiskt.
Om du vill ändra siffrorna så tryck på <
för att hoppa tillbaka till den punkt som
ska ändras, och tryck sedan på M/m.
6
Tryck på ENTER för att sätta igång
klockan.
b Anmärkning
Strömbesparingsläget fungerar inte i följande fall,
även om punkten ”Energispar-läge” är inställd på
”Läge1” eller ”Läge2”.
– När en synkroniserad inspelning är inställd.
– När det finns en timerinspelning med punkten
”VPS/PDC” inställd på ”På” i timerlistan.
– SMARTLINK-funktionerna går inte att använda
när punkten ”Energispar-läge” är inställd på
”Läge1” eller ”Läge2”.
Inställn. för HJÄLP
På
Hjälpinformation visas för
GUI-skärmar.
Av
Hjälpinformation visas ej.
Ingående TV-system
Används för att ställa in TV-systemet vid
inspelning från ansluten utrustning.
Inspelning enligt TV-systemet
NTSC eller PAL-60.
PAL/
SECAM
Inspelning enligt TV-systemet
PAL eller SECAM.
b Anmärkning
Om det uppstår störningar i bilden när du ändrar
inställningen för punkten ”Ingående TV-system”
här, så ändra även inställningen för ”Ingående
färgsystem” (sidan 81). Om det fortfarande uppstår
störningar i bilden så håll x (stopp)-knappen
intryckt på brännaren och tryck på INPUT på
brännaren.
Välj detta om du vill köra ”Enkel
inställning”-programmet igen.
1
Välj ”Enkel inställning” under
”Standard” och tryck på ENTER.
2
3
Välj ”Start” och tryck på ENTER.
Följ anvisningarna för ”Enkel
inställning” (sidan 21) från och med
steg 2.
Inställningar och justeringar
NTSC
Enkel inställning (Återställning av
brännaren)
Energispar-läge
Används för att välja om brännaren ska gå
över i strömbesparingsläge när den stängs av
(till standbyläget).
Läge1
Endast antennsignalerna som
matas in matas ut till den
anslutna TV:n när brännaren är
i standbyläge.
Läge2
Inga insignaler alls matas ut när
brännaren är i standbyläge.
Av
Strömbesparingsläget används
inte. Låt det här läget vara
inställt i normala fall.
77
Hämta från TV:n
Antenninställningar
(Mottagare)
På skärmen ”Mottagare” går det att göra olika
inställningar för brännarens mottagardel och
kanalerna.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Mottagare” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Mottagare”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Om du vill släcka skärmen igen så tryck
på SYSTEM MENU.
Auto kanalsökning
Autosökning
Om TV:n som ansluts till den här brännaren
inte har SMARTLINK går det att lagra
kanaler automatiskt med hjälp av
”Autosökning”.
78
1
Välj ”Auto kanalsökning” under
”Mottagare” och tryck på ENTER.
2
Välj ”Autosökning” och tryck på
ENTER.
3
Välj land/region med </, och tryck
på ENTER.
Kanalordningen ställs in i förhållande till
valt land/vald region.
Det går att hoppa över oanvända
programpositioner och oönskade kanaler
(sidan 79).
Om TV:n som ansluts till den här brännaren
använder SMARTLINK går det att ladda ner
kanalinställningarna från TV:n.
Se TV:ns bruksanvisning för närmare
detaljer.
1
Välj ”Hämta från TV:n” och tryck på
ENTER.
2
Välj land/region med </, och tryck
på ENTER.
Kanalinställningsdata laddas ner från
TV:n till brännaren.
Det går att hoppa över oanvända
programpositioner och oönskade kanaler
(sidan 79).
Manuell kanalsökning
Används för att ställa in kanaler för hand.
Om vissa kanaler inte gick att ställa in med
”Enkel inställning”-funktionen kan du ställa
in dem för hand.
Om det inte hörs något ljud eller om bilden är
förvrängd kan det bero på att fel
mottagningssystem blivit inställt under
”Enkel inställning”. Ställ in rätt
mottagarsystem för hand med hjälp av
nedanstående steg.
1
Välj ”Manuell kanalsökning” under
”Mottagare” och tryck på ENTER.
2
3
Välj ”Nästa bild” och tryck på ENTER.
Välj land/region med </, och tryck
på ENTER.
Programposition
4
Tryck på ./> för att välja
programposition.
5
Välj den punkt som du vill ändra med
M/m, ändra inställningen med </,,
och tryck sedan på ENTER.
• Om du vill lagra kanaler på ytterligare
programpositioner så upprepa
proceduren från och med steg 4.
Överhoppning
På
Av
Välj det här läget om
programpositionen inte
används eller innehåller en
oönskad kanal.
Vald programposition hoppas
över när man trycker på PROG
+/–.
Vald programposition hoppas
inte över.
Kanal syst.
Ställ in regionen för att få bästa möjliga
mottagning.
Välj det här läget i Frankrike.
Västeuropa Välj det här läget i Västeuropa.
UK & Irland Välj det här läget i
Storbritannien och på Irland.
Östeuropa
Välj det här läget i Östeuropa.
Välj lämpligt TV-system (sidan 80).
B/G
Välj det här läget i Västeuropa,
utom i de länder som listas
under ”Mottagningsbara
kanaler” på sidan 80.
D/K
Välj det här läget i Östeuropa.
I
Välj det här läget i
Storbritannien och på Irland.
L
Välj det här läget i Frankrike.
Namn
Används för att mata in ett nytt stationsnamn
(på upp till 5 tecken) eller ändra namnet.
Brännaren måste ta emot kanalinformation
(t.ex. SMARTLINK-information) för att
stationsnamn ska visas automatiskt.
Tryck på , och därefter upprepade gånger
på </, för att välja tecken.
Om du vill byta tecken så tryck på M/m för att
flytta markören, och tryck sedan på </,.
Dekoder
Används för att ställa in kanaler för en separat
dekoder (analog dekoder för betal-TV/Canal
Plus).
Se sidan 27 för närmare detaljer.
Kanal
AFT
På
Används för att slå på den
automatiska
fininställningsfunktionen.
Låt det här läget vara inställt i
vanliga fall.
Av
Används för att justera bilden
för hand.
Tryck upprepade gånger på </, tills
önskad kanal visas.
• För att välja en kabelkanal eller
satellitkanal trycker du på </, tills
önskad kanal visas.
Inställningar och justeringar
Frankrike
Ljudsystem
• Om den automatiska
fininställningsfunktionen inte fungerar
ordentligt så välj ”Av” och tryck på m.
Tryck på </, tills bilden blir så tydlig
som möjligt, och tryck sedan på ENTER.
,forts.
79
Mottagningsbara kanaler
TV-system
Kanaltäckning
BG (Västeuropa,
utom de länder som
listas nedan)
E2 – E12 VHF
Italien A – H VHF
E21 – E69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
S01 – S05 CATV
DK (Östeuropa)
R1 – R12 VHF
R21 – R69 UHF
S1 – S20 CATV
S21 – S41 HYPER
L* (Frankrike)
B
CC1
116,75–124,75
C
CC2
124,75–132,75
D
CC3
132,75–140,75
D
CC4
140,75–148,75
E
CC5
148,75–156,75
F
CC6
156,75–164,75
F
CC7
164,75–172,75
G
CC8
172,75–180,75
H
CC9
180,75–188,75
CC10
188,75–196,75
I
CC11
196,75–204,75
J
CC12
204,75–212,75
J
CC13
212,75–220,75
B21 – B69 UHF
K
CC14
220,75–228,75
S1 – S20 CATV
L
CC15
228,75–236,75
Irland A – J VHF
Sydafrika 4 – 11, 13
VHF
S21 – S41 HYPER
L
CC16
236,75–244,75
S01 – S05 CATV
M
CC17
244,75–252,75
F2 – F10 VHF
N
CC18
252,75–260,75
F21 – F69 UHF
N
CC19
260,75–268,75
B – Q CATV
O
CC20
268,75–276,75
S21 – S41 HYPER
P
CC21
276,75–284,75
* Om du vill titta på TV i Frankrike så välj ”L”.
För att ställa in franska kabelkanaler
Den här brännaren kan avsöka CATVkanalerna B till Q och HYPERfrekvenskanalerna S21 till S41. På
kanalinställningsmenyn listas de kanalerna
som CC1 till CC44. Kanal B anges t.ex. som
nummer CC1 på kanalinställningsmenyn,
och kanal Q som nummer CC23 (se
nedanstående tabell). Om den CATV-kanal
som du vill ställa in anges med sin frekvens
(t.ex. 152,75 MHz), så leta upp motsvarande
kanalnummer i nedanstående tabell.
80
KanalMottagningsinställnings- bart frekvensnummer
område (MHz)
H
S01 – S05 CATV
I (Storbritannien/
Irland)
Motsv.
kanal
P
CC22
284,75–292,75
Q
CC23
292,75–300,75
S21
CC24
299,25–307,25
S22
CC25
307,25–315,25
S23
CC26
315,25–323,25
S24
CC27
323,25–331,25
S25
CC28
331,25–339,25
S26
CC29
339,25–347,25
S27
CC30
347,25–355,25
S28
CC31
355,25–363,25
S29
CC32
363,25–371,25
S30
CC33
371,25–379,25
S31
CC34
379,25–387,25
S32
CC35
387,25–395,25
S33
CC36
395,25–403,25
Motsv.
kanal
KanalMottagningsinställnings- bart frekvensnummer
område (MHz)
S34
CC37
403,25–411,25
S35
CC38
411,25–419,25
S36
CC39
419,25–427,25
S37
CC40
427,25–435,25
S38
CC41
435,25–443,25
S39
CC42
443,25–451,25
S40
CC43
451,25–459,25
S41
CC44
459,25–467,25
Bildinställningar (Video
In / Ut)
Skärmen ”Video In / Ut” används för att göra
olika inställningar för bilden, t.ex. för
storleken och färgerna.
Välj lämpliga inställningar i förhållande till
den sorts TV, mottagare eller dekoder som är
ansluten till DVD-brännaren.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Video In / Ut” och tryck på
ENTER.
Flytta kanaler
Efter det att kanalerna är inställda går det att
ändra ordningen mellan dem på listan som
visas.
Välj ”Flytta kanaler” under ”Mottagare”
och tryck på ENTER.
2
Välj ”Nästa bild” och tryck på ENTER.
3
Tryck på M/m för att välja den kanal som
du vill flytta, och tryck sedan på ,.
• För att se övriga sidor trycker man
upprepade gånger på ./>.
4
Tryck på M/m för att välja den
programposition dit du vill flytta kanalen
du valde i steg 3, och tryck sedan på
ENTER.
Kanalerna byter plats.
• Om du vill flytta fler kanaler så gör om
proceduren från och med steg 3.
Inställningar och justeringar
1
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Video In / Ut”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Ingående färgsystem
Används för att välja TV-system om det
uppstår störningar i bilden när du ändrar
inställningen för punkten ”Ingående TVsystem” (sidan 77).
Automatisk
Brännaren avkänner och
ställer automatiskt in rätt
TV-system för signalerna.
PAL
TV-systemet ställs in på
PAL när punkten ”Ingående
TV-system” är inställd på
”PAL/SECAM”.
SECAM
TV-systemet ställs in på
SECAM när punkten
”Ingående TV-system” är
inställd på ”PAL/SECAM”.
,forts.
81
z Tips
När punkten ”Ingående TV-system” är inställd på
”NTSC” går det att välja ”Automatisk”,
”3.58NTSC” eller ”PAL-60”.
Komponentvideoutgång
Används för att ställa in vilket signalformat
som brännaren ska mata ut videosignaler i via
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen,
interlace eller progressive.
Normal
(Interlace)
Signalerna matas ut i
interlace-format.
Progressiv
Signalerna matas ut i
progressivt format. Välj det
här läget när du vill titta på
progressiva signaler.
LINE 1 IN
Används för att välja metod för att mata in
videosignaler via LINE 1/DECODERingången. Om den här inställningen inte
motsvarar den sorts videosignaler som matas
in blir bilden dålig.
Video
Videosignaler matas in.
S-video
S-videosignaler matas in.
RGB
RGB-signaler matas in.
Dekoder
Välj det här läget när en
separat dekoder är ansluten
(analog dekoder för betalTV/Canal Plus). Om du
ansluter en kabelbox/
satellitmottagare som t.ex.
CanalSat behöver du inte
välja detta läge.
b Anmärkningar
• När punkten ”LINE 3 ut” är inställd på ”RGB”
går det inte att ställa in punkten
”Komponentvideoutgång”.
• Ställ inte in punkten ”LINE 3 ut” på ”RGB” om
brännaren är ansluten till en bildskärm eller
projektor enbart via COMPONENT VIDEO
OUT-uttagen. Om man ställer in in punkten
”LINE 3 ut” på ”RGB” i det fallet kan det hända
att det inte syns någon bild alls.
• Om det uppstår störningar i bilden när du ställer
in brännaren på progressivt format, så håll x
(stopp)-knappen intryckt på brännaren och tryck
på Z (öppna/stäng) på brännaren.
• Inga videosignaler matas ut vid HDMIanslutning.
LINE 3 ut
Används för att välja metod för att mata ut
videosignaler via LINE 3 – TV-uttaget.
Video
Videosignaler matas ut.
S-video
S-videosignaler matas ut.
RGB
RGB-signaler matas ut.
b Anmärkningar
• Om TV:n inte kan hantera S-videosignaler eller
RGB-signaler visas inte bilden på TV-skärmen på
valt sätt även om man väljer ”S-video” eller
”RGB”. Se bruksanvisningen som följde med
TV:n.
• SMARTLINK fungerar bara när ”Video” är
inställt.
• RGB-signaler matas inte ut vid HDMIanslutning.
82
NTSC på PAL TV
Brännaren omvandlar signaler som är
inspelade i NTSC-format till PAL-signaler
för att göra det möjligt att spela upp NTSCskivor på en TV som enbart är avsedd för
PAL. Se bruksanvisningen till TV:n.
På
Används för att spela upp
NTSC-skivor på en TV som
enbart är avsedd för PAL.
Av
Välj det här läget om den
anslutna TV:n är en
flersystems-TV (NTSCkompatibel TV).
Inställningar för ljudet
som matas in (Ljud In)
”Ljud In”-inställningarna gör det möjligt att
justera ljudet efter uppspelnings- och
anslutningsförhållandena.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Ljud In” och tryck på ENTER.
Normal
Låt det här läget vara inställt
i vanliga fall.
Komprimerat
Välj det här läget om
uppspelningsljudet i
högtalarna låter förvrängt.
Externt Ljud
Stereo
Välj det här läget vid
mottagning av
stereoprogram från en
ansluten apparat.
Tvåspråkigt
Välj det här läget vid
mottagning av
tvåspråkiga program från
en ansluten apparat.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Ljud In”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Tvåspråkig inspel.
Används för att välja vilket ljud som ska
spelas in.
Används för att spela in
huvudljudet för
tvåspråkiga program.
Språk B / Höger Används för att spela in
underljudet för
tvåspråkiga program.
NICAM-val (sidan 43)
b Anmärkning
NICAM
Låt det här läget vara inställt
i vanliga fall.
Standard
Välj det här läget om ljudet
för NICAM-sändningar är
dåligt.
Vid inspelning av tvåspråkiga ljudsignaler på en
DVD-RW/DVD-R-skiva i VR-format (utom i
PCM-läget) spelas båda ljudkanalerna in, så att det
sedan går att välja ljud vid uppspelningen.
Inställningar och justeringar
Språk A/
Vänster
Tuner ljudnivå
Om uppspelningsljudet låter förvrängt så ställ
in den här punkten på ”Komprimerat”.
Brännaren sänker nivån för ljudet som matas
ut.
Den här funktionen påverkar ljudet som
matas ut via följande uttag:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-utgångarna
– LINE 3 – TV-utgången
– LINE 1/DECODER-utgången
83
b Anmärkning
Inställningar för ljudet
som matas ut (Ljud Ut)
Om HDMI OUT-utgången är ansluten till en
apparat som inte kan hantera Dolby Digitalsignaler, matas det automatiskt ut PCM-signaler
även om man väljer ”Dolby Digital”.
På skärmen ”Ljud Ut” går det att välja hur
ljudsignalerna ska matas ut när en komponent
som t.ex. en förstärkare (receiver) med
digitalingång är ansluten.
Om man ansluter en komponent som inte kan
hantera vald sorts ljudsignaler kan det hända
att det matas ut kraftiga störningar (eller inte
hörs något ljud alls) ur högtalarna, vilket både
kan vara farligt för hörseln och orsaka skador
på högtalarna.
DTS ut (gäller endast DVD VIDEO-skivor)
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Ljud Ut” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Ljud Ut”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Används för att välja om DTS-signaler ska
matas ut eller ej.
På
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent med
inbyggd DTS-dekoder.
Av
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent utan
inbyggd DTS-dekoder.
b Anmärkning
Om HDMI-utgången är ansluten till en apparat som
inte kan hantera DTS-signaler, matas det inte ut
några signaler oavsett vad som är inställt för
punkten ”DTS ut”.
96kHz PCM ut (gäller endast DVD VIDEOskivor)
Används för att välja samplingsfrekvens för
ljudsignalen.
Dolby Digital ut (gäller endast DVDskivor)
Används för att välja signaltyp för Dolby
Digital-signaler.
Dolby Digital
Dolby Digital
-> PCM
84
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent med
inbyggd Dolby Digitaldekoder.
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent som saknar
inbyggd Dolby Digitaldekoder.
96kHz ->
48kHz
Ljudsignalerna för DVD
VIDEO-skivor omvandlas
till 48 kHz innan de matas
ut.
96kHz
Signaler i 96 kHz-format
matas ut som de är utan
omvandling. Om signalerna
innehåller
kopieringsskyddssignaler
matas de dock ut med
48 kHz.
b Anmärkningar
• Inställningen för punkten ”96kHz PCM ut” har
ingen effekt för ljudsignaler som matas ut via
LINE 2 OUT (R-AUDIO-L)-utgångarna eller
LINE 3 – TV/LINE 1/DECODER-utgången. Om
samplingsfrekvensen är 96 kHz omvandlas
signalerna helt enkelt till analoga signaler innan
de matas ut.
• Om HDMI OUT-utgången är ansluten till en
apparat som inte kan hantera 96 kHz-signaler,
matas det automatiskt ut 48 kHz PCM-signaler
även om man väljer ”96kHz”.
MPEG ut (gäller endast DVD VIDEOskivor)
Används för att välja signaltyp för MPEGljudsignaler.
MPEG
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent med
inbyggd MPEG-dekoder.
MPEG ->
PCM
Välj det här läget om
brännaren är ansluten till en
ljudkomponent utan
inbyggd MPEG-dekoder.
När ett MPEG-ljudspår
spelas matar brännaren ut
stereosignaler via
DIGITAL OUT
(COAXIAL)-uttaget.
Språkinställningar
(Språk)
På skärmen ”Språk” går det att justera olika
språkinställningar.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Språk” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Språk”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
b Anmärkning
Om HDMI OUT-utgången är ansluten till en
apparat som inte är kompatibel med MPEGljudsignaler, matas det automatiskt ut ”PCM”signaler även om man väljer ”MPEG”.
Används för att välja inställning för
dynamikomfånget (skillnaden mellan starka
och svaga ljud) för ”Audio DRC”-kompatibla
DVD-skivor. Detta påverkar ljudet som
matas ut via följande uttag:
– LINE 2 OUT R-AUDIO-L-utgångarna
– LINE 3 – TV-utgången
– LINE 1/DECODER-utgången
– DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTuttaget men bara när punkten ”Dolby
Digital ut” är inställd på ”Dolby Digital ->
PCM” (sidan 84).
På
Används för att göra svaga
ljud tydligare när man
skruvar ner volymen.
Av
Låt det här läget vara inställt
i vanliga fall.
Menyspråk
Används för att välja visningsspråk på
skärmen.
Språkval - ljud (gäller endast DVD VIDEO)
Inställningar och justeringar
Audio DRC (Dynamic Range Control)
(gäller endast DVD-skivor)
Används för att välja språk för ljudspåret.
Språkval - textning (gäller endast DVD
VIDEO)
Används för att välja språk för textningen
som finns inspelad på skivan.
,forts.
85
Auto språkval
”Auto språkval”-funktionen går att använda
när punkterna ”Språkval - ljud” och
”Språkval - textning” är inställda på samma
språk och punkten ”Textningsval” är inställd
på ”På”.
På
Av
För DVD VIDEO-skivor
vars huvudljudspår är på det
språk som är inställt för
”Språkval - ljud” och
”Språkval - textning”,
spelar brännaren upp
huvudljudspåret utan
textning.
För DVD VIDEO-skivor
vars huvudljudspår är på
något annat språk än vad
som är inställt för ”Språkval
- ljud” och ”Språkval textning”, spelar brännaren
upp huvudljudspåret med
textning på det språk du har
ställt in.
Inspelningsinställningar
(Inspelning)
På ”Inspelning”-skärmen går det att justera
inställningarna för inspelning.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Inspelning” och tryck på ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Inspelning”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
Funktionen avstängd.
Språkval - DVD-meny (gäller endast DVD
VIDEO)
Används för att välja språk för DVD-menyn.
Välj ”Textningsspråk” för att ställa in samma
språk som du har ställt in för ”Språkval textning”.
Man. inspelningsläge
På (gå till
inst.)
Gör det möjligt att välja alla
inspelningsformat.
Välj det här alternativet och
tryck på ENTER.
Välj sedan
inspelningsformat med </
, och tryck på ENTER.
Av
Gör det enbart möjligt att
välja standardinspelningsformaten.
Textningsval
På
Textning visas.
Av
Textning visas inte.
Assisterande
text
Speciell hjälptextning visas
om det finns.
z Tips
Om du väljer ”Annat” för ”Språkval - ljud”,
”Språkval - textning” eller ”Språkval - DVDmeny”, så tryck på m och mata in en språkkod från
”Språkkodslista” på sidan 109.
b Anmärkning
Om du väljer ett språk för ”Språkval - DVD-meny”,
”Språkval - textning” eller ”Språkval - ljud” som
inte finns inspelat på DVD VIDEO-skivan, används
ett av de inspelade språken automatiskt.
86
Format för manuell inspelning
I nedanstående tabell visas de ungefärliga
inspelningstiderna för olika DVD-typer med
respektive manuellt inspelningsformat, samt
motsvarande tid för
standardinspelningsformaten.
Inspelningstid för DVD-skivor
Ung. inspelningstid (timmar)
Inspelnings- DVD+RW/DVDDVD+R DL/
format
RW/DVD+R/
DVD-R DL
DVD-R-skivor
PCM
*1
1h1m
1 h 51 m
MN32 (HQ) 1 h 1 m
1 h 51 m
MN31
1h5m
1 h 57 m
MN30
1 h 10 m
2h6m
MN29
1 h 15 m
2 h 15 m
MN28
1 h 20 m
2 h 24 m
MN27
1 h 25 m
2 h 33 m
MN26
(HSP)
1 h 30 m
2 h 41 m
MN25
1 h 35 m
2 h 50 m
MN24
1 h 40 m
2 h 59 m
MN23
1 h 45 m
3h8m
MN22
1 h 50 m
3 h 17 m
3 h 35 m
MN20
2 h 10 m
3 h 53 m
MN19
2 h 20 m
4 h 11 m
MN18
(LSP)
2 h 30 m
4 h 29 m
MN17
2 h 40 m
4 h 47 m
MN16
2 h 50 m
5h5m
MN15
(ESP)
3
5 h 23 m
MN14
3 h 10 m
5 h 41 m
MN13
3 h 20 m
5 h 59 m
MN12
3 h 30 m
6 h 17 m
MN11
3 h 40 m
6 h 35 m
MN10
3 h 50 m
6 h 53 m
MN9 (LP)
4
7 h 11 m
MN8
4 h 30 m
8h4m
MN7
5
8 h 58 m
MN6 (EP)
6
10 h 46 m
MN5
7
12 h 34 m
MN4 (SLP) 8
14 h 21 m
MN3*2
*2
10
17 h 57 m
MN2*2
12
21 h 32 m
MN1*2
13 h 22 m
24
*1
Ljudsignaler spelas in i 48 kHz PCM-format,
och videosignaler i HQ-format. Välj vilket ljud
som ska spelas in för tvåspråkiga program
(sidan 83).
*2 Formaten SEP, MN1, MN2 och MN3 går inte att
välja för DVD+RW-skivor/DVD+R-skivor/
DVD+R DL-skivor. Vid inspelning på en
DVD+RW-skiva/DVD+R-skiva ändras
inspelningsformatet automatiskt till SLP, även
om SEP, MN1, MN2 eller MN3 är inställt här.
z Tips
Ljudsignaler spelas in i 2-kanaligt Dolby Digitalformat (utom i läget PCM).
Upplösning
Den första siffran gäller för när punkten
”Ingående TV-system” är inställd på
”NTSC”, och den andra siffran för när den
punkten är inställd på ”PAL/SECAM” på
skärmen ”Standard” (sidan 77).
För DVD-RW-skivor (i VR-format)/DVD-Rskivor (i VR-format)
PCM, MN32 till MN16: 720 × 480 / 720 ×
576
MN15 till MN12: 544 × 480 / 544 × 576
MN11 till MN9: 480 × 480 / 544 × 576
MN8 och MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 till MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Inställningar och justeringar
MN21 (SP) 2
Ung. inspelningstid (timmar)
Inspelnings- DVD+RW/DVDDVD+R DL/
format
RW/DVD+R/
DVD-R DL
DVD-R-skivor
För DVD+RW-skivor/DVD-RW-skivor (i
Video-format)/DVD+R-skivor/DVD-R-skivor
(i Video-format)
PCM, MN32 till MN9: 720 × 480 / 720 × 576
MN8 och MN7: 352 × 480 / 352 × 576
MN6 till MN1: 352 × 240 / 352 × 288
Justera insp.format
På
Inspelningsformatet
justeras automatiskt så att
det går att spela in hela
programmet (sidan 45).
Av
Funktionen avstängd.
(SEP )
,forts.
87
Miniatyrbild
Används för att välja den scen som ska visas
som en miniatyrbild på titellistan.
0 sekunder
Den första bildrutan i titeln
ställs in som miniatyrbild.
30 sekunder
En bildruta 30 sekunder in
från den första bildrutan
ställs in som miniatyrbild.
3 minuter
En bildruta 3 minuter in från
den första bildrutan ställs in
som miniatyrbild.
Auto kapitel(VR) (gäller endast DVD-RW/
DVD-R-skivor i VR-format)
På
Brännaren avkänner
ändringar i bilden och ljudet
och skjuter automatiskt in
kapitelmarkeringar.
Av
Inga kapitelmarkeringar
skjuts in.
b Anmärkning
Det faktiska mellanrummet mellan
kapitelmarkeringarna kan variera beroende på
mängden information i videomaterialet som ska
spelas in.
Auto kapitel(V-läge) (gäller endast DVDRW-skivor/DVD-R-skivor i Video-format)
88
Inga kapitel
Inga kapitelmarkeringar
skjuts in.
10 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 10 minuters
mellanrum.
15 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 15 minuters
mellanrum.
Auto kapitel(DVD+R/+RW) (gäller endast
DVD+RW/DVD+R)
Inga kapitel
Inga kapitelmarkeringar
skjuts in.
10 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 10 minuters
mellanrum.
15 minuter
Kapitelmarkeringar skjuts
in med ungefär 15 minuters
mellanrum.
Uppspelningsinställningar (Avspelning)
På skärmen ”Avspelning” går det att justera
olika uppspelningsinställningar.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Avspelning” och tryck på
ENTER.
Följande inställningsmöjligheter visas på
”Avspelning”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
4:3 Letter Box
4:3 Pan Scan
16:9
b Anmärkning
Beroende på skivan kan det hända att läget ”4:3
Letter Box” väljs automatiskt i stället för ”4:3 Pan
Scan” eller tvärtom.
Pausläge
Används för att välja bildkvalitet i pausläge.
En stabil stillbild visas, i
regel utan skakningar.
Frame
En skarpare stillbild visas,
men det finns risk för
skakningar.
Automatisk
En något mindre skarp men
mer stabil stillbild visas.
TV-typ
Ställ in storleken för uppspelningsbilden i
förhållande till den sorts TV som är ansluten
(bredbilds-TV eller en vanlig TV med 4:3skärm).
4:3 Letter Box Välj det här läget när en TV
med 4:3-skärm är ansluten.
Bilden visas i
bredbildsformat med svarta
band upptill och nedtill på
skärmen.
4:3 Pan Scan
Välj det här läget när en TV
med 4:3-skärm är ansluten.
Bilden visas automatiskt i
bredbildformat över hela
skärmen, och de delar som
inte får plats skärs av.
16:9
Välj det här läget när en
bredbilds-TV eller en TV
med bredbildsfunktion är
ansluten.
Skarvfri avspelning (gäller endast DVDRW/DVD-R-skivor i VR-format)
På
Uppspelningen blir smidig,
men till priset av en viss
förlust i precisionen för
redigeringspunkterna.
Av
Det kan förekomma
tillfälliga avbrott vid
redigeringspunkterna under
uppspelning av en spellista i
VR-format.
,forts.
Inställningar och justeringar
Field
89
Barnspärr (gäller endast DVD VIDEO)
6
Välj ”Kod” (geografiskt område) som
nivå för uppspelningsbegränsningarna
och tryck på ENTER.
Området ställs in.
• Om du väljer ”Nummer” så mata in
koden för ett land/område i tabellen på
sidan 110 med sifferknapparna, och
tryck sedan på ENTER.
7
Välj ”Ändra nivå” och tryck på ENTER.
”Barnspärr : Ändra nivå”-skärmen tänds.
8
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
9
Välj nivå.
Ju lägre värde, desto striktare
begänsningar.
För skivor med högre nivå än den
inställda nivån kommer uppspelningen
att begränsas.
Det går att begränsa uppspelningen av vissa
DVD VIDEO-skivor efter förutbestämda
nivåer, t.ex. tittarnas ålder. Det gör att vissa
scener kan hoppas över eller ersättas med
andra scener.
1
2
3
Välj ”Barnspärr” under ”Avspelning”
och tryck på ENTER.
Om du redan har registrerat ett lösenord
så gå vidare till steg 4.
Välj ”Ange lösenord” och tryck på
ENTER.
Skärmen för registrering av ett nytt
lösenord tänds.
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
10 Tryck på ENTER.
Därmed är barnspärrsinställningen klar.
Om du vill ta bort barnspärren för skivan
så välj ”Av” i steg 9.
Ändra lösenord
4
5
90
Välj ”Standard” och tryck på ENTER.
”Barnspärr : Standard”-skärmen tänds.
Mata in ditt fyrsiffriga lösenord med
sifferknapparna och tryck på ENTER.
1
Välj ”Barnspärr” under ”Avspelning”
och tryck på ENTER.
2
Välj ”Ändra lösenord” och tryck på
ENTER.
3
Mata in ditt gamla fyrsiffriga lösenord på
raden ”Nuvarande lösenord” med
sifferknapparna, och tryck sedan på
ENTER.
4
Mata in ett nytt lösenord på raden ”Nytt
lösenord” med sifferknapparna, och
tryck på ENTER.
b Anmärkningar
• Om du glömmer bort lösenordet måste du
återställa brännaren (sidan 101).
• För skivor som saknar barnspärrfunktion går det
inte att begränsa uppspelningen på den här
brännaren.
• Beroende på skivan kan det hända att du ombeds
att ändra barnspärrsnivån medan skivan spelas.
Mata i så fall in lösenordet och ändra nivån.
Vinkel indikator (gäller endast DVD
VIDEO-skivor)
På
”
” visas på TV-skärmen
om det finns scener som är
inspelade ur olika vinklar på
skivan.
Av
”
” visas inte på TVskärmen.
HDMI-inställningar
(HDMI Utgång)
På skärmen ”HDMI Utgång” går det att
justera olika inställningar för HDMIanslutningarna.
”HDMI Utgång” går bara att välja när det
finns utrustning ansluten till HDMI OUTuttaget.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”HDMI Utgång” och tryck på
ENTER.
,forts.
Inställningar och justeringar
Följande inställningsmöjligheter visas på
”HDMI Utgång”-skärmen.
Standardinställningarna är understrukna.
När man ansluter utrustning till HDMI
OUT-uttaget ställs punkterna
”Skärmupplösning”, ”4:3 Video Utgång”
och ”Färg” automatiskt in på lämpliga
inställningar.
91
Skärmupplösning
4:3 Video Utgång
Används för att välja vilken sorts
videosignaler som ska matas ut via HDMI
OUT-uttaget. Om bilden är otydlig, ser
konstig ut eller du inte är nöjd med den av
någon annan anledning, så prova någon
annan inställning som passar för skivan och
TV:n/projektorn osv. Se även
bruksanvisningen till TV:n/projektorn osv.
för närmare detaljer.
Denna inställning gäller bara när punkten
”TV-typ” är inställd på ”16:9” på skärmen
”Avspelning”.
Ställ in den här punkten på lämpligt läge för
att titta på bilder med en aspekt på 4:3. Om
det går att ändra aspektinställningen på TV:n,
så gör det i stället för att ändra inställningen
på brännaren.
Observera att den här inställningen bara
gäller vid HDMI-anslutning.
1920 x 1080p
Videosignaler i
1920×1080p-format matas
ut.
1920 x 1080i
Videosignaler i
1920×1080i-format matas
ut.
1280 x 720p
Videosignaler i 1280×720pformat matas ut.
720 x 576p*1
Videosignaler i 720×576pformat matas ut.
720 x 480p*2
Videosignaler i 720×480pformat matas ut.
720 × 576i*1
Videosignaler i 720×576iformat matas ut.
720 × 480i*2
Videosignaler i 720×480iformat matas ut.
Full
Välj det här läget om det går
att ändra aspekten på TV:n.
Normal
Välj det här läget om det
inte går att ändra aspekten
på TV:n. Bilder i 4:3-format
visas i sitt rätta format.
TV med aspekten 16:9
Färg
Används för att ställa in hur videosignaler ska
matas ut via HDMI-utgången.
RGB (0-255)
RGB-signaler (0-255)
matas ut. Välj det här läget
när en RGB-apparat (0255) är ansluten.
RGB (16-235)
RGB-signaler (16-235)
matas ut. Välj det här läget
om färgerna verkar alltför
mättade och svarta
områden är alltför mörka.
YCbCr 4:2:2
10-bits YCbCr 4:2:2komponentsignaler matas
ut.
YCbCr 4:4:4
8-bits YCbCr 4:4:4komponentsignaler matas
ut.
*1
Går bara att välja när punkten ”Ingående TVsystem” är inställd på ”PAL/SECAM” på
skärmen ”Standard” (sidan 77).
*2 Går bara att välja när punkten ”Ingående TVsystem” är inställd på ”NTSC” på skärmen
”Standard” (sidan 77).
b Anmärkningar
• Om det uppstår störningar i bilden när du ändrar
inställningen för punkten ”Skärmupplösning” så
håll x (stopp)-knappen på brännaren intryckt och
tryck på Z (öppna/stäng) på brännaren.
• När punkten ”Färg” är inställd på ”YCbCr 4:2:2”
på skärmen ”HDMI Utgång” går det inte att välja
”720 × 576i” (eller ”720 × 480i”).
92
b Anmärkningar
• Det kan hända att somliga inställningar inte går
att välja beroende på apparaten som är ansluten.
• När en DVI-apparat är ansluten går det inte att
välja ”YCbCr 4:2:2” eller ”YCbCr 4:4:4”.
• När punkten ”Skärmupplösning” är inställd på
”720 × 576i” (eller ”720 × 480i”) på skärmen
”HDMI Utgång” går det inte att välja ”YCbCr
4:2:2”.
Ljud Utgång
Används för att välja vilken sorts ljudsignaler
som ska matas ut via HDMI OUT-utgången.
Automatisk
Dolby Digital-, MPEGoch DTS-ljudsignaler
matas ut som en
bitströmssignal. Låt det
här läget vara inställt i
vanliga fall.
Alla ljudsignaler utom
DTS-signaler omvandlas
till PCM.
Bitstream
Prioritet
Välj det här läget om den
anslutna apparaten klarar
bitströmsljud.
På skärmen ”Alternativ” går det att göra
diverse andra inställningar för brännaren.
1
Tryck på SYSTEM MENU medan
brännaren är i stoppläge.
2
Välj ”Grundinställningar” och tryck på
ENTER.
3
Välj ”Alternativ” och tryck på ENTER.
”Alternativ”-skärmen tänds med följande
inställningsmöjligheter.
Standardinställningarna är understrukna.
b Anmärkningar
• Det kan hända att det inte matas ut några PCMsignaler även om man väljer ”Automatisk” här,
beroende på ”Ljud Ut”-inställningarna, antalet
ljudkanaler och den HDMI-anslutna apparaten.
• Punkten ”Ljud Utgång” går inte att ställa in när en
DVI-apparat är ansluten.
HDMI Kontroll
På
Av
Gör det möjligt att
använda HDMIstyrningsfunktionerna
(sidan 16).
Funktionen avstängd.
On Screen Display
På
Information visas
automatiskt på skärmen när
brännaren slås på, osv.
Av
Informationen visas bara
när man trycker på
DISPLAY.
Inställningar och justeringar
PCM
Övriga inställningar
(Alternativ)
Displayen på fronten
Används för att justera belysningen på
frontpanelens display.
På
Stark belysning.
Av
Används för att släcka
belysningen när brännaren
är avstängd.
,forts.
93
Kommandoläge
SMARTLINK
Används för att ändra brännarens
kommandoläge för att undvika störningar på
andra DVD-brännare eller DVD-spelare från
Sony.
1
Välj ”Kommandoläge” under
”Alternativ” och tryck på ENTER.
2
Välj kommandoläge (DVD1, DVD2 eller
DVD3) och tryck på ENTER.
Bara denna
inspelare
Gör det möjligt att använda
SMARTLINK-funktioner
för brännaren när brännaren
är i standbyläge.
Genomgående Gör det möjligt att använda
SMARTLINK-funktioner
för ansluten utrustning när
brännaren är i standbyläge.
b Anmärkning
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3.
Fjärrkontrollen fungerar inte om brännaren
och fjärrkontrollen är inställda på olika
kommandolägen. Ställ in samma
kommandoläge.
3
Ställ in fjärrkontrollen på samma
kommandoläge som du ställde in för
brännaren ovan.
Utför följande steg för att ställa in
kommandoläget på fjärrkontrollen.
1 Tryck in ENTER-knappen och håll
den intryckt.
2 Håll ENTER intryckt och mata in
koden för kommandoläget med
sifferknapparna.
Kommandoläge
Kodnummer
DVD1
sifferknapp 1
DVD2
sifferknapp 2
DVD3
sifferknapp 3
3 Håll både sifferknappen och ENTERknappen intryckta samtidigt i mer än
3 sekunder.
z Tips
Brännarens kommandoläge går att kontrollera på
frontpanelens display.
94
Kommandoläge
På frontpanelens
display
DVD1
”1” tänds.
DVD2
”2” tänds.
DVD3
Varken ”1” eller ”2” tänds.
b Anmärkning
Ställ in punkten ”Energispar-läge” på ”Av” på
skärmen ”Standard” (sidan 77) för att ställa in
punkten ”SMARTLINK” på ”Genomgående”.
DivX
Registreringskod.
Används för att se registreringskoden för
DivX-videofiler för den här brännaren.
Se http://www.divx.com/vod på Internet för
närmare information.
Det uppstår störningar i bilden.
Ytterligare information
Felsökning
Om du skulle råka ut för något av följande
problem medan du använder brännaren så
försök lösa problemet med hjälp av det här
felsökningsschemat innan du ringer till
reparatören. Om du trots allt inte lyckas lösa
problemet så kontakta närmaste Sonyhandlare.
Ström
Brännaren går inte att slå på.
, Kontrollera att nätkabeln är ordentligt
inkopplad.
Bild
Det syns ingen bild.
Det syns ingen bild eller det uppstår
störningar i bilden vid anslutning till HDMI
OUT-ugången.
Ytterligare information
, Koppla ur alla anslutningskablarna och
koppla in dem ordentligt igen.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningen till TV:n
(sidan 12).
, Ställ in TV:ns ingångsväljare (på t.ex.
”VCR” eller ”AV 1”) så att signalen från
brännaren visas på TV-skärmen.
, Kontrollera att ”Video In / Ut”inställningarna är rätt inställda för ditt TVsystem (sidan 81).
, Om brännaren bara är ansluten till TV:n via
COMPONENT VIDEO OUT-uttagen så
ställ in punkten ”Komponentvideoutgång”
bland ”Video In / Ut”-inställningarna på
”Progressiv” (sidan 82).
, Vid uppspelning av en DVD med dubbla
lager kan det hända att det uppstår ett
tillfälligt avbrott i bilden och ljudet på det
ställe där skivan byter lager.
, Om bildsignalen från brännaren skickas via
en videobandspelare på vägen till TV:n,
eller om brännaren är ansluten till en
kombinerad TV och videobandspelare, kan
det hända att kopieringsskyddssignalerna i
somligt DVD-material påverkar
bildkvaliteten. Om du inte blir av med det
här problemet ens om du ansluter brännaren
direkt till TV:n, så prova att ansluta
brännaren till TV:ns S VIDEO-ingång.
, Brännaren är inställd på progressivt format
trots att TV:n inte kan ta emot progressiva
signaler. Håll i så fall x (stopp)-knappen
intryckt på brännaren och tryck på
Z (öppna/stäng) på brännaren.
, Även om TV:n kan hantera signaler i
progressivt format (525p/625p) kan det
hända att bilden påverkas när brännaren
ställs in på progressivt format. Håll i så fall
x (stopp)-knappen intryckt på brännaren
och tryck på Z (öppna/stäng) på brännaren
för att ställa in den på vanligt interlaceformat.
, Titeln som spelas upp är inspelad med något
annat TV-system än TV:ns.
, Vid uppspelning av en DVD med dubbla
lager kan det hända att det uppstår ett
tillfälligt avbrott i bilden och ljudet på det
ställe där skivan byter lager.
, Prova följande: 1Stäng av brännaren och
slå på den igen. 2Stäng av den anslutna
komponenten och slå på den igen.
3Koppla loss HDMI-kabeln och sätt i den
igen.
, Om videosignalen matas ut via HDMI
OUT-uttaget kan det hända att det hjälper
att ändra inställningen för punkten
”Skärmupplösning” under ”HDMI Utgång”
(sidan 92). Anslut TV:n till brännaren via
någon annan videoutgång än HDMI OUT,
och ställ in TV:ns ingångsomkopplare på
motsvarande videoingång så att
skärminformationen syns på TV-skärmen.
Ändra ”Skärmupplösning”-inställningen
under ”HDMI Utgång”, och ställ tillbaka
TV-ingången på HDMI. Om bilden
fortfarande inte visas så gör om denna
procedur och prova andra alternativ.
,forts.
95
, En apparat som inte är HDCP-kompatibel
är ansluten till HDMI-ingången på
brännaren (sidan 13).
, Om det uppstår störningar i bilden när du
ändrar inställningen för punkten
”Skärmupplösning” så håll x (stopp)knappen på brännaren intryckt och tryck på
Z (öppna/stäng) på brännaren.
Ett TV-program visas inte över hela
skärmen.
, Ställ in kanalen för hand under ”Manuell
kanalsökning” bland ”Mottagare”inställningarna (sidan 78).
, Välj rätt ingång med INPUT-knappen, eller
välj TV-kanal med PROG +/–-knapparna.
Bilden är förvrängd för ett TV-program.
,
,
,
,
Rikta TV-antennen.
Justera bilden (se TV:ns bruksanvisning).
Flytta brännaren längre bort från TV:n.
Flytta TV:n längre bort från eventuella
hopbuntade antennkablar.
, Antennkabeln är ansluten till AERIAL
OUT-uttaget på brännaren. Koppla in
kabeln i AERIAL IN-uttaget.
, Brännaren är inställd på något annat TVsystem än TV:n. Håll x (stopp)-knappen
intryckt på brännaren och tryck på INPUT
på brännaren för att ändra brännarens TVsystem.
Det går inte att byta TV-kanal.
, Den kanalen är överhoppad (sidan 79).
, En timerinspelning har startat så att kanalen
ändrades.
Bilden från en apparat som är ansluten till
ingången på brännaren visas inte på
skärmen.
, Om apparaten är ansluten till LINE 1/
DECODER-uttaget så välj ”L1” på
frontpanelens display genom att trycka på
INPUT.
Om apparaten är ansluten till LINE 2 INuttaget så välj ”L2” på frontpanelens
display genom att trycka på INPUT.
96
Uppspelningsbilden eller bilden för TVprogrammet från apparaten som är
ansluten till brännaren är förvrängd.
, Om uppspelningsbilden från en DVDspelare, videobandspelare, eller mottagare
skickas via brännaren på vägen till TV:n,
kan det hända att
kopieringsskyddsignalerna i somligt
material påverkar bildkvaliteten. Koppla ur
den uppspelningsapparaten och anslut den
direkt till TV:n.
Bilden visas inte över hela skärmen.
, Ställ in punkten ”TV-typ” på skärmen
”Avspelning” enligt TV:ns
skärmförhållande (sidan 89).
Bilden fyller inte upp hela skärmen trots
att bildstorleken är inställd under ”TVtyp” bland ”Avspelning”-inställningarna.
, Bildskärmsförhållandet för den titeln är fast
inställt.
Bilden är i svartvitt.
, Kontrollera att punkten ”LINE 3 ut” bland
”Video In / Ut”-inställningarna är rätt
inställd för ditt TV-system (sidan 82).
, Om du använder en SCART-kabel så
kontrollera att alla trådarna används
(21 stift).
Ljud
Det hörs inget ljud.
, Gör om alla anslutningarna ordentligt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Fel ingång är vald på ljudkomponenten eller
ljudkomponenten är felaktigt ansluten.
, Brännaren är inställd på baklänges
uppspelning, snabbspolning, uppspelning i
slow motion, eller den är i pausläge.
, Om det inte matas ut några ljudsignaler via
DIGITAL OUT (COAXIAL)/HDMI OUTuttagen så kontrollera inställningen för
”Ljud Ut” (sidan 84).
, Brännaren stödjer bara ljudformaten MP3,
Dolby Digital och MPEG audio för DivXvideofiler. Tryck på AUDIO och välj MP3ljud eller MPEG-ljud.
Det matas inte ut något ljud via HDMI
OUT-utgången.
Det går inte att spela in eller spela upp ett
alternativt ljudspår.
, Prova följande: 1Stäng av brännaren och
slå på den igen. 2Stäng av den anslutna
komponenten och slå på den igen.
3Koppla loss HDMI-kabeln och koppla in
den igen.
, HDMI OUT-utgången är ansluten till en
DVI-apparat (DVI-uttag kan inte hantera
ljudsignaler).
, Apparaten som är ansluten till HDMI OUTuttaget klarar inte valt ljudsignalformat.
Ställ i så fall in punkten ”Ljud Utgång” på
”PCM” på skärmen ”HDMI Utgång”
(sidan 93).
, Ställ in punkten ”Externt Ljud” på
”Tvåspråkigt” på skärmen ”Ljud In”
(sidan 83) vid inspelning från den anslutna
apparaten.
, Det går inte att spela in tvåspråkiga spår
(huvudljudet och underljudet) på
DVD+RW-skivor, DVD-RW-skivor (i
Video-format), DVD+R-skivor eller DVDR-skivor (i Video-format). För att spela in
önskat språk ställer man in punkten
”Tvåspråkig inspel.” på skärmen ”Ljud In”
på ”Språk A/Vänster” eller ”Språk B /
Höger” före inspelningen (sidan 83). Om
du vill spela in både huvudljudet och
underljudet på en skiva så använd en DVDRW-skiva/DVD-R-skiva (i VR-format).
, Om du har anslutit en ljudkomponent till
DIGITAL OUT (COAXIAL)-utgången och
vill byta ljudspår för en DVD-RW/DVD-Rskiva (i VR-format) under uppspelningens
gång, så ställ in punkten ”Dolby Digital ut”
under ”Ljud Ut” på ”Dolby Digital ->
PCM” (sidan 84).
Ljudet låter förvrängt.
, Ställ in punkten ”Tuner ljudnivå” bland
”Ljud In”-inställningarna på
”Komprimerat” (sidan 83).
Det uppstår störningar i ljudet.
Uppspelning
Volymen är låg.
Brännaren kan inte spela en skiva.
, Ljudet är lågt inspelat på somliga DVDskivor.
Det kan hända att volymen blir bättre om du
ställer in punkten ”Audio DRC” bland
”Ljud Ut”-inställningarna på ”På”
(sidan 85).
, Ställ in punkten ”Tuner ljudnivå” bland
”Ljud In”-inställningarna på ”Normal”
(sidan 83).
, Skivan är ilagd upp och ned. Lägg i skivan
med etikettsidan vänd uppåt.
, Skivan är ilagd på fel sätt.
, Det har bildats kondens (imma) inuti
brännaren. Låt i så fall brännaren stå
påslagen om den är påslagen (respektive
avstängd om den är avstängd) i ungefär en
timme tills fukten avdunstat.
, Om skivan är inspelad i en annan brännare
och inte är slutbehandlad (sidan 38) kan det
hända att den inte går att spela i den här
brännaren.
,forts.
Ytterligare information
, När man spelar en CD med DTS-ljudspår
matas det ut kraftiga störningar via LINE 2
OUT R-AUDIO-L-utgångarna, LINE 3 –
TV-utgången och LINE 1/DECODERutgången (sidan 69).
97
Uppspelningen startar inte från början.
Det går inte att byta vinkel.
, Funktionen för återupptagen uppspelning är
påslagen (sidan 53).
, Du har lagt i en DVD-skiva vars titelmeny
eller DVD-meny automatiskt tänds på TVskärmen när man lägger i den. Använd
menyn för att starta uppspelningen.
, Det finns inga scener som är inspelade ur
flera olika vinklar på den DVD VIDEOskiva som håller på att spelas.
, Du försöker byta vinkel trots att ”
” inte
visas på TV-skärmen (sidan 53). Om du vill
se indikatorn ”
” när en scen finns
inspelad ur flera olika vinklar på skivan, så
ställ in punkten ”Vinkel indikator” på ”På”
på skärmen ”Avspelning” (sidan 91).
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man
byter vinkel.
, Prova att byta vinkel via DVD VIDEOskivans meny.
, Det går inte att byta vinkel för titlar som
spelas in med den här brännaren.
, Det går inte att byta vinkel under slow
motion-uppspelning eller i pausläge.
Brännaren börjar automatiskt spela upp
skivan.
, DVD VIDEO-skivan har en automatisk
uppspelningsstartfunktion.
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, Om DVD-skivan har en automatisk
paussignal, pausar brännaren automatiskt
uppspelningen vid paussignalen.
Det går inte att använda vissa funktioner
som stopp, sökning eller uppspelning i
slow-motion.
, Beroende på DVD-skivan kan det hända att
det inte går att använda somliga av
ovanstående funktioner. Se anvisningarna
som medföljde skivan.
Det går inte att att byta språk för
ljudspåret.
, DVD-skivan som spelas innehåller inte ljud
på flera olika språk.
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man
byter språk för ljudspåret.
, Prova att byta språk via DVD VIDEOskivans meny.
Det går inte att byta textningsspråk eller
stänga av textningen.
, DVD VIDEO-skivan som spelas innehåller
inte textning på flera olika språk.
, DVD VIDEO-skivan tillåter inte att man
byter språk för textningen.
, Prova att byta textningsspråk via DVD
VIDEO-skivans meny.
, Det går inte att ändra textningen för titlar
som spelas in med den här brännaren.
98
Det går inte att spela en DivX-videofil.
, Filen är inte i DivX-format.
, Filen har ett annat filtillägg än ”.avi” eller
”.divx”.
, DATA CD (DivX video)-skivan/DATA
DVD (DivX video)-skivan är inte skapad i
ett DivX-format som följer ISO9660 Nivå
1/Nivå 2, Romeo, Joliet eller UDF
(Universal Disk Format) 1.02, 1.50, 2.00,
eller 2.01.
, DivX-videofilen är större än 720 × 576
bildpunkter (bredd × höjd).
Det går inte att spela ett MP3-ljudspår.
, MP3-ljudspåret är inte inspelat i ett format
som den här brännaren kan spela upp
(sidan 104).
Det går inte att visa en JPEG-bildfil.
, JPEG-bildfilen är inte inspelad i ett format
som den här brännaren kan spela upp
(sidan 104).
, Progressiva JPEG-bilder går inte att spela
upp.
Inspelning/timerinspelning/
redigering
Det går inte att ändra programpositionen
från den programposition som du håller
på att spela in från.
, Ställ in TV:ns ingångsväljare på ”TV”.
Inspelningen startar inte med en gång när
du trycker på z REC.
, Vänta tills ”LOAD”, ”FORMAT” eller
”INFO WRITE” släcks på frontpanelens
display innan du använder brännaren.
Ingenting har blivit inspelat trots att
timern var rätt inställd.
En timerinspelning har inte blivit
fullständig eller började inte från början.
, Det blev strömavbrott under inspelningens
gång. Om strömmen återkommer under
tiden för timerinspelningen återupptar
brännaren inspelningen.
Om strömavbrottet varar mer än en timme
så ställ om klockan (sidan 76).
, Det finns en annan timerinställning inställd
med överlappande tider (sidan 48).
, Utrymmet på skivan räckte inte till.
, VPS/PDC-funktionen är igång.
Tidigare inspelat material har raderats.
, Data som är inspelade på en DVD-skiva i en
dator men som inte går att spela upp med
den här brännaren raderas från skivan när
man lägger i den.
VPS/PDC-funktionen fungerar inte.
, Kontrollera att klockan är ställd och
datumet rätt inställt.
, Kontrollera att den VPS/PDC-tid du ställde
in är korrekt (det kan vara fel i TVprogramguiden). Om det program du ville
spela in inte sänds med rätt VPS/PDCinformation börjar inte brännaren spela in.
, Om mottagningen är dålig kan det hända att
det uppstår störningar i VPS/PDC-signalen
så att brännaren inte kan starta
inspelningen.
Ytterligare information
, Det blev strömavbrott under inspelningens
gång.
, Brännarens inbyggda klocka har stannat på
grund av ett strömavbrott på över en timme.
Ställ om klockan (sidan 76).
, Den kanalen har stängts av efter det att
timern ställdes in för inspelning. Se
”Manuell kanalsökning” på sidan 78.
, Dra ut stickkontakten ur vägguttaget och
sätt i den igen.
, Programmet innehåller
kopieringsskyddssignaler som begränsar
möjligheten till kopiering.
, Det finns en annan timerinställning inställd
med överlappande tider (sidan 48).
, Det ligger ingen DVD-skiva i brännaren.
, Det fanns inte tillräckligt med utrymme på
skivan för inspelningen.
Inspelningen stannar inte när du trycker
på x.
, Tryck på x REC STOP.
Inspelningen avbryts inte genast när du
trycker på x REC STOP.
, Det tar ett par sekunder för brännaren att
lagra data på skivan innan inspelningen
avbryts.
Det kan hända att det visas anvisningar på
skärmen när du trycker på x REC STOP.
Följ i så fall anvisningarna på skärmen.
,forts.
99
Inspelning från ansluten
utrustning med en timer
Ingenting har blivit inspelat trots att du
ställt in brännaren på synkroniserad
inspelning på rätt sätt.
, Du hade glömt att stänga av den andra
apparaten. Stäng av den anslutna apparaten
och ställ brännaren i standbyläge för
synkroniserad inspelning (sidan 49).
, Brännaren var inte i standbyläge för
synkroniserad inspelning. Ställ brännaren i
standbyläge för synkroniserad inspelning.
Kontrollera att SYNCHRO REC-indikatorn
tänds på frontpanelens display (sidan 49).
, Apparaten är inte ansluten till LINE 1/
DECODER-ingången på brännaren.
, Brännaren är ansluten till TV-utgången på
den andra apparaten.
, Tiderna för den synkroniserade
inspelningen och en annan timerinspelning
överlappar varandra (sidan 50).
Informationsvisning
Klockan har stannat.
, Ställ om klockan (sidan 76).
, Klockan har stannat eftersom det varit
strömavbrott i mer än en timme. Ställ om
klockan (sidan 76).
Timerindikatorn blinkar.
, Det finns inte tillräckligt mycket utrymme
på skivan.
, Lägg i en inspelningsbar skiva i brännaren.
, Den ilagda DVD-skivan är skyddad
(sidan 37).
Klockan tänds inte på frontpanelens
display när brännaren stängs av.
, Punkten ”Displayen på fronten” måste vara
inställd på ”Av” bland ”Alternativ”inställningarna (sidan 93).
Fjärrkontrollen
En synkroniserad inspelning blev inte
fullständig.
, Timerinställningarna för den anslutna
apparaten överlappade en timerinställning
på brännaren (sidan 50).
, Det blev strömavbrott under inspelningens
gång.
, Du har tryckt på [/1-knappen innan den
synkroniserade inspelningen startade.
Brännaren börjar automatiskt spela in när
satellitmottagaren slås på.
, Funktionen för synkroniserad inspelning
har aktiverats. Stäng av satellitmottagaren
och funktionen för synkroniserad
inspelning (sidan 49).
100
Fjärrkontrollen fungerar inte.
, Brännaren och fjärrkontrollen är inställda
på olika kommandlägen. Ställ in samma
kommandoläge (sidan 94).
Standardinställningen för kommandoläget
för den här brännaren och den medföljande
fjärrkontrollen är DVD3. Det går att
kontrollera det nuvarande kommandoläget
på frontpanelens display (sidan 94).
, Batterierna är svaga.
, Fjärrkontrollen är för långt från brännaren.
, Fjärrkontrollens fabrikatkod har återställts
till standardinställningen när du bytte
batterier. Ställ in koden igen (sidan 19).
, Fjärrkontrollen är inte riktad mot
fjärrkontrollsensorn på brännaren.
Övrigt
Språket på skärmen ändras automatiskt.
, När punkten ”HDMI Kontroll” är inställd
på ”På” på skärmen ”HDMI Utgång”
(sidan 93) ändras språket på skärmen
automatiskt efter språkinställningarna på
den anslutna TV:n, t.ex. när man ändrar
språkinställningarna på TV:n.
Brännaren fungerar inte ordentligt.
, Tryck in [/1-knappen på brännaren och
håll den intryckt i mer än 5 sekunder tills
brännaren stängs av. Tryck sedan på [/1
igen för att slå på brännaren.
, Om brännaren uppträder konstigt på grund
av statisk elektricitet eller liknande, så stäng
av brännaren och vänta tills klockan tänds
på frontpanelens display. Dra sedan ut
brännarens stickkontakt ur vägguttaget,
vänta en stund och sätt i den igen.
Skivfacket öppnas inte när du trycker på Z
(öppna/stäng).
Inga knappar fungerar och ”LOCKED”
visas på frontpanelens display.
, Brännaren är låst. Stäng av barnlåset
(sidan 53, 68).
Skivfacket öppnas inte och
”TRAYLOCKED” tänds på frontpanelens
display.
, Kontakta närmaste Sony-handlare eller
auktoriserade Sony-serviceverkstad.
, Brännarens reparationsfunktion har
aktiverats för att reparera skivan. Låt
brännaren stå påslagen tills ”REPAIR”
släcks på frontpanelens display. Det kan
hända att vissa data går förlorade även om
reparationsfunktionen aktiveras.
”HDCP_ERR” tänds på frontpanelens
display.
, En apparat som inte är HDCP-kompatibel
är ansluten till HDMI-ingången på
brännaren. Anslut en apparat som är HDCPkompatibel (sidan 13).
Om bilden matas ut på rätt sätt kan du
strunta i det här meddelandet.
Det hörs mekaniska ljud från brännaren
trots att den är avstängd.
, Det kan höras ljud från brännaren medan
den håller på att ställa klockan med hjälp av
den automatiska
klockinställningsfunktionen, även om
brännaren är avstängd. Detta är inget fel.
Återställning av
brännaren
Det går att återställa alla inställningarna på
brännaren till fabriksinställningarna.
1
Kontrollera att brännaren är påslagen
och mata ut skivan.
2
Håll x (stopp)-knappen på brännaren
intryckt och tryck på [/1 på
brännaren.
Ytterligare information
, Det kan ta ett par sekunder innan skivfacket
öppnas efter inspelning eller redigering på
en DVD-skiva. Det beror på att brännaren
håller på att lägga till skivdata på skivan.
”REPAIR” tänds på frontpanelens display.
Alla inställningar återställs och
brännaren stängs av.
101
Att observera angående skivor
Att observera angående
den här brännaren
• Håll skivan ren genom att bara hålla den i
kanten. Rör inte vid ytan. Damm,
fingeravtryck eller repor på en skiva kan
göra att den inte går att spela.
När brännaren flyttas
• Om brännaren flyttas direkt från ett kallt
ställe till ett varmt, eller om den placeras i
ett mycket fuktigt rum, kan det bildas imma
på linserna inuti brännaren. Om det skulle
inträffa kan det hända att brännaren inte
fungerar ordentligt. Låt i så fall brännaren
stå påslagen om den är påslagen (respektive
avstängd om den är avstängd) i ungefär en
timme tills fukten avdunstat.
• Ta ut alla skivor innan du flyttar brännaren
för att undvika skador på skivorna.
Angående volymjustering
• Utsätt inte skivor för direkt solljus eller
värmekällor som element eller
varmluftkanaler, och låt dem inte ligga kvar
i en bil som står parkerad i solen, eftersom
temperaturen inuti bilen kan stiga avsevärt.
• Lägg tillbaka skivan i sin ask efter
spelningen.
• Rengör skivan med en rengöringsduk.
Torka skivan från mitten och ut mot kanten.
Skruva inte upp volymen när du lyssnar på ett
avsnitt med väldigt svag signal eller inget
ljud alls. Då finns det risk att högtalarna blir
skadade när ett avsnitt med stark signal
volym spelas upp sedan.
Angående rengöring
Rengör höljet, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk som fuktats lätt med mild
rengöringsmedelslösning. Använd inga
former av skursvampar, skurpulver, eller
lösningsmedel som sprit eller bensin.
Angående rengöringsskivor,
skivrengörare och linsrengörare
Använd inte rengöringsskivor eller skiv/
linsrengörare (inklusive sådana av våttyp
eller spraytyp). De kan orsaka fel på
brännaren.
102
• Använd inte lösningsmedel som bensin,
thinner, rengöringsmedel som finns i
handeln, eller antistat-spray som är avsedd
för LP-skivor av vinyl.
• Använd inte följande sorters skivor.
– skivor som inte är runda (t.ex. fyrkantiga
eller hjärtformiga skivor).
– skivor med fastklistrade etiketter.
– skivor med limrester efter tejp eller
etiketter.
Angående byte av delar
Om apparaten lämnas in för reparation kan
det hända att reparerade delar tas om hand för
återanvändning eller återvinning.
Tekniska data
System
Laser: Halvledarlaser
Kanaltäckning:
PAL/SECAM (B/G, D/K, I, L)
VHF: E2 till E12, R1 till R12, F2 till
F10, A till H i Italien, A till J på Irland,
4 till 11, 13 i Sydafrika
UHF: E21 till E69, R21 till R69, B21
till B69, F21 till F69
CATV: S01 till S05, S1 till S20, B till
Q i Frankrike
HYPER: S21 till S41
Ovanstående kanaltäckning garanterar bara
kanalmottagningen inom respektive område.
Det finns ingen garanti för att det faktiskt går
att ta emot signaler under alla förhållanden.
Se ”Mottagningsbara kanaler” (sidan 80) för
närmare detaljer.
Allmänt
Strömförsörjning: 220-240 V
växelström, 50/60 Hz
Effektförbrukning: 22 W
Yttermått (ca.):
430 × 66,5 × 286 mm (bredd/höjd/
djup) inkl. utskjutande delar
Vikt (ca.): 3,6 kg
Användningstemperatur: 5 till 35°C
Luftfuktighet vid användning: 25 till
80%
Medföljande tillbehör:
Nätkabel (1)
Antennkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
R6-batterier (AA-storlek) (2)
Ytterligare information
Videomottagning:
Frekvenssynthesizersystem
Ljudmottagning: Delad bärvågssystem
Antennutgång: 75-ohms asymmetrisk
antennkontakt
Timer: Klocka: Kvartslåst/Visningssätt:
24-timmarsklocka (digital)/Strömbackup: 1 timme
Videoinspelningsformat: MPEG-2,
MPEG-1
Ljudinspelningsformat/bittal: Dolby
Digital 2 kanaler
256 kbps/128 kbps (i EP-, SLP- och
SEP-format), PCM
LINE 3 – TV: 21 stift
CVBS OUT
S-Video/RGB UT (uppströms)
LINE 1/DECODER: 21 stift
CVBS IN/OUT
S-Video/RGB IN
Dekoder
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phono-uttag/0,5 Vtt/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR):
Phono-uttag/Y: 1,0 Vtt, PB/CB: 0,7 Vtt,
PR/CR: 0,7 Vtt
HDMI OUT: HDMI-standardkontakt med
19 stift
Rätt till ändringar i tekniska data och
utförande förbehålles.
Ingångar och utgångar
LINE 2 OUT
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/10 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vtt
(S VIDEO): 4-stifts mini-DIN/Y:1,0 Vtt,
C: 0,3 Vtt (PAL)
LINE 2 IN
(AUDIO): Phono-uttag/2 Vrms/minst
22 kohm
(VIDEO): Phono-uttag/1,0 Vtt
(S VIDEO): 4-stifts mini-DIN/Y:1,0 Vtt,
C: 0,3 Vtt (PAL)
103
Att observera angående
MP3-ljudspår, JPEGbildfiler och DivXvideofiler
Angående MP3-ljudspår, JPEGbildfiler och DivX-videofiler
MP3 är en ljudkomprimeringsteknik som
uppfyller vissa ISO/MPEG-normer. JPEG är
en bildkomprimeringsteknik.
Det går att spela upp ljudspår i MP3-format
(MPEG1 Audio Layer 3) och JPEG-bildfiler
på DATA CD-skivor (CD-ROM-/CD-R-/
CD-RW-skivor) eller JPEG-bildfiler på
DATA DVD-skivor (DVD-ROM-/DVDRW-/DVD-R-skivor).
DivX® är en teknik för komprimering av
videofiler som utvecklats av DivX, Inc.
Denna produkt är en officiell DivX®certified produkt. Det går att spela upp
DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CDRW-skivor) och DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR-skivor) som innehåller DivX-videofiler.
DATA DVD-skivor måste vara inspelade
enligt ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, Romeo,
Joliet, eller UDF (Universal Disk Format)
1.02, 1.50, 2.00* eller 2.01 för att brännaren
ska kunna upptäcka MP3-spår, JPEGbildfiler och DivX-videofiler på dem.
DATA CD-skivor måste vara inspelade
enligt ISO9660 Nivå 1, Nivå 2, Romeo eller
Joliet för att brännaren ska kunna upptäcka
MP3-spår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler på dem.
Det går även att spela skivor som är inspelade
i MultiSession/Border-format.
Se anvisningarna som medföljde skivenheten
och inspelningsmjukvaran (medföljer ej) för
närmare detaljer om inspelningsformat.
* Gäller ej MP3-ljudspår.
104
Att observera angående MultiSession/
Border-skivor
Om den första sessionen/bordern innehåller
ljudspår i musik-CD format eller bilder i
Video CD-format, spelas bara den första
sessionen/bordern.
MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler
och DivX-videofiler som den
här brännaren kan spela upp
Den här brännaren kan spela följande sorters
spår och filer:
– MP3-ljudspår med filtillägget ”.mp3”.
– JPEG-bildfiler med filtillägget ”.jpeg” eller
”.jpg”.
– Baseline-JPEG-bildfiler enligt
bildfilsformatet Exif 2.2* med ett Y:CB:CRförhållande på 4:4:4, 4:2:2 eller 4:2:0.
– DivX-videofiler med filtillägget ”.avi” eller
”.divx”.
* ”Exchangeable Image File Format”: Det filformat
som används för digitala stillbildskameror.
z Tips
Eftersom det tar längre tid att börja spela en skiva
med många nivåer rekommenderar vi att du
undviker att skapa skivor med mer än två nivåer.
b Anmärkningar
• Brännaren försöker spela alla data med
filtillägget ”.mp3”, ”.jpeg”, ”.jpg”, ”.avi” eller
”.divx”, även om filen faktiskt inte är i MP3-,
JPEG- eller DivX-format. Om sådana data spelas
upp kan det matas ut kraftiga störningar som kan
skada högtalarna.
• Beroende på skivan kan det hända att den inte går
att spela upp på vanligt sätt. Det kan t.ex. hända
att bilden blir otydlig, uppspelningen blir hackig,
ljudet hoppar, osv.
• Beroende på skivan kan det ta en liten stund innan
uppspelningen startar.
• Somliga filer går inte att spela.
• För MP3-ljudspår och DivX-videofiler kan
brännaren spela upp till 99 album av vardera
sorten på en DATA CD-skiva eller DATA DVDskiva. Det går att spela upp till 99 spår och filer
per album.
• För JPEG-bildfiler kan brännaren läsa in upp till
99 album och/eller upp till 999 filer per album på
en DATA CD/DATA DVD-skiva i taget. Läs in
resten av albumen för att titta på dem.
• Det kan ta en liten stund att gå vidare till nästa
album eller ett annat album.
• Storleken för bilder som går att visa är begränsad.
Följande bildstorlekar går att visa: 160–5 120 till
120–3 840 bildpunkter (bredd × höjd).
• Den här brännaren kan spela MP3-ljudspår som
är inspelade med en samplingsfrekvens på
32 kHz, 44,1 kHz eller 48 kHz.
• Det går bara att spela upp MP3-ljudspår på upp
till 1 GB.
• Den här brännaren kan inte hantera ljudspår i
mp3PRO-format.
• Brännaren kan inte spela upp DivX-videofiler
som är större än 720 × 576 bildpunkter (bredd ×
höjd) eller 4 GB.
• Det kan hända att brännaren inte kan spela DivXvideofiler som skapats genom att slå samma två
eller flera DivX-videofiler.
Ytterligare information
105
Översikt över delar och kontroller
Se sidorna inom parentes för närmare information.
Fjärrkontrollen
J SUBTITLE-knapp (54)
K PLAY MODE-knapp (56, 59, 69, 71)
1
2
3
L ZOOM-knapp (74)
4
5
6
7
8
9
M SYSTEM MENU-knapp (46, 57, 75)
TITLE LIST-knapp (31, 52, 62)
TIMER-knapp (44)
0
N MENU-knapp (52)
O TOP MENU-knapp (52)
P </M/m/,/ENTER-knapp (21)
Q O RETURN-knapp (21)
R DISPLAY-knapp (33)
S
/
(snabbomspelning/
snabbframmatning)-knappar (54)
T ./> (föregående/nästa)-knappar
(54, 68)
U mc / CM (sökning/
långsam uppspelning/stillbild)knappar (54, 68)
V H (uppspelnings)-knapp (52, 68, 73)
X (paus)-knapp (54, 68, 73)
x (stopp)-knapp (52, 68, 73)
A [/1 (på/standby)-knapp (21)
B Z (öppnings/stängnings)-knapp (29)
W DISC SETUP-knapp (36, 38, 40, 75)
C PROG (program) +/–-knappar (30)
X z REC-knapp (30)
X REC PAUSE-knapp (30)
x REC STOP-knapp (30)
REC MODE-knapp (30)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
D Sifferknappar (59)
Sifferknapp 5 har en liten knopp som
känns med fingret*.
Y TV 2 (volym) +/–-knappar (19)
E INPUT-knapp (ingångsväljare) (49)
Z TV [/1 (på/standby)-knapp (19)
F AUDIO-knapp (54, 68)
wj TV PROG (program) +/–-knappar (19)
AUDIO-knappen har en liten knopp som
känns med fingret*.
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
G CLEAR-knapp (35, 56, 69, 70)
wk TV t-knapp (ingångsväljare) (19)
H ANGLE-knapp (53, 74)
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt
bland knapparna när man styr brännaren med
fjärrkontrollen.
I TV/DVD-knapp (19)
106
H-knappen har en liten knopp som
känns med fingret*.
Frontpanelen
A [/1 (på/standby)-knapp (21)
H z REC-knapp (30)
B
I x REC STOP-knapp (30)
(fjärrkontrollsensor) (19)
C Skivfack (29)
D Frontpanelens display (107)
E Z (öppnings/stängnings)-knapp (29)
F N (uppspelnings)-knapp (52, 68, 73)
N-knappen har en liten knopp som
känns med fingret*.
G x (stopp)-knapp (52, 68, 73)
J PROGRAM +/–-knappar (30)
+-knappen har en liten knopp som känns
med fingret*.
K INPUT-knapp (ingångsväljare) (49)
L LINE 2 IN (S VIDEO/VIDEO/
L(MONO) AUDIO R)-ingångar (24)
* Den lilla knoppen gör det lättare att hitta rätt
bland knapparna när man styr brännaren.
Ytterligare information
Frontpanelens display
A SYNCHRO REC-indikator (49)
B Här visas följande:
• Speltid
• Nuvarande titel/kapitel/spår/
indexnummer
• Inspelningstid/inspelningsformat
• Klocka
• Programposition
C NTSC-indikator (77, 82)
D VPS/PDC-indikator (45)
E Timerindikator (44)
F Skivtyp
Lyser när en inspelningsbar DVD-Rskiva eller DVD-RW-skiva är ilagd.
G Kommandolägesindikator (94)
Här visas fjärrkontrollens
kommandoläge.
När brännarens kommandoläge är inställt
på DVD3 (standardinställningen) visas
varken ”1” eller ”2”.
H Inspelningstillstånd
I Uppspelningstillstånd
,forts.
107
Bakpanelen
A AERIAL IN/OUT-uttag (12)
F AC IN-uttag (18)
B LINE 2 OUT (R-AUDIO-L/VIDEO)utgångar (13, 17)
G LINE 3 – TV-uttag (13)
C LINE 1/DECODER-uttag (23)
I COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/
CB, PR/CR)-utgångar (13)
D HDMI OUT (High-Definition
Multimedia Interface)-utgång (13, 17)
E DIGITAL OUT (COAXIAL)-utgång
(17)
108
H LINE 2 OUT (S VIDEO)-utgång (13)
Språkkodslista
Se sidan 85 för närmare detaljer.
Stavningen av språkens namn följer ISO 639: 1988 (E/F).
Nummer Språk (kod)
Nummer Språk (kod)
Nummer Språk (kod)
Ytterligare information
109
Lands/Områdeskoder
Se sidan 90 för närmare detaljer.
110
Nummer
Område (kod)
Nummer
Område (kod)
0118
0121
0120
0205
0218
0301
0312
0314
0411
0609
0618
0405
0811
0914
0904
0920
1016
1118
Argentina (ar)
Australien (au)
Österrike (at)
Belgien (be)
Brasilien (br)
Canada (ca)
Chile (cl)
Kina (cn)
Danmark (dk)
Finland (fi)
Frankrike (fr)
Tyskland (de)
Hong Kong (hk)
Indien (in)
Indonesien (id)
Italien (it)
Japan (jp)
Korea (kr)
1325
1324
1412
1426
1415
1611
1608
1620
1821
1907
0519
1905
0308
2023
2008
0702
2119
Malaysia (my)
Mexico (mx)
Nederländerna (nl)
Nya Zealand (nz)
Norge (no)
Pakistan (pk)
Filippinerna (ph)
Portugal (pt)
Ryssland (ru)
Singapore (sg)
Spanien (es)
Sverige (se)
Schweiz (ch)
Taiwan (tw)
Thailand (th)
Storbritannien (gb)
USA (us)
Register
Termerna inom
citationstecken är de termer
som visas på de olika
inställningsskärmarna.
Siffror
”16:9” 89
”4:3 Letter Box” 89
”4:3 Pan Scan” 89
”96kHz PCM ut” 84
A
”A-B repetering” 56, 69
”A-B-radering” 63
”AFT” 79
”Albumsökning” 71
”Alternativ” 93
ANGLE 53, 74
Anslutning
antennkabel 12
HDMI-kabel 13, 17
ljudkablar 17
videokablar 13
Antenn 12
Användbara skivor 7, 9
AUDIO 54, 68
”Audio DRC” 85
”Auto kanalsökning” 22,
78
”Auto kapitel(DVD+R/
+RW)” 88
”Auto kapitel(V-läge)” 88
”Auto kapitel(VR)” 88
”Auto språkval” 86
”Automatisk” 76
Automatisk inspelning 49
Automatisk
klockinställning 22, 76
”Autosökning” 22, 78
”Avspelning” 89
Avsökning med ljud 53
B
F
Bakpanelen 108
Barnlås 53, 68
Barnspärr 53, 90
Batterier 19
Betal-TV 26
”Bildinställningar” 46, 57
Bildkvalitet 46, 57
Bildspel 73
'BRAVIA' Theatre Sync
16
”Bredbild (16:9)” 22
Felsökning 95
Fjärrkontrollen 19, 106
”Flytta kanaler” 81
”Flytta.” 66, 67
Format för manuell
inspelning 86
”Formatera” 40
”Formatera DVD-RW” 75
Formatering 40
”Fotoalbum” 72
Frontpanelen 107
Frontpanelens display 107
För att styra TV:n med
fjärrkontrollen 19
C
Canal Plus 26
CD 9
COMPONENT VIDEO
OUT 14
Copy-Free 43
Copy-Never 43
Copy-Once 43
CPRM 8
D
DATA CD 9
DATA DVD 9
”Dekoder” 27, 79, 82
”Dela” 64, 66
Delar och kontroller 106
DIGITAL OUT
(COAXIAL) 17
”Displayen på fronten” 93
DivX-videofiler 52
Dolby Digital 17, 84
DTS 17, 84
DVD VIDEO 9
DVD+R 7, 61
DVD+RW 7, 61
DVD-R 7, 61
DVD-RAM 9
DVD-RW 7, 61
E
”Energispar-läge” 77
Enkel inställning 21, 77
Enknappsspelning 15, 53
”Externt Ljud” 83
H
Hantering av skivor 102
HDMI
”4:3 Video Utgång”
92
”Färg” 92
”HDMI Kontroll” 93
”Ljud Utgång” 93
”Skärmupplösning”
92
HDMI OUT 14, 17
”HDMI Utgång” 91
HDMI-kabel 13, 17
Huvudljud 43, 83
”Hämta från TV:n” 22, 78
I
”Ingående färgsystem” 81
”Ingående TV-system” 77
INPUT 51
”Inspelning” 86
Inspelning 42
bildjustering 46
inspelningsformat 7,
31, 42
inspelningstid 31, 42
medan du tittar på ett
annat program
30
Inspelningsbara skivor 7
Inspelningsformat 31, 42
Inspelningstid 31, 42
”Inställn. för HJÄLP” 77
,forts.
111
J
JPEG-bildfiler 72
”Justera insp.format” 45,
87
Justering
inspelningsbild 46
uppspelningsbild 57
K
”Kanal” 79
”Kanal syst.” 79
Kapitel 34, 47
Kapitelnummer 34
”Klockinställningar” 22,
76
”Kommandoläge” 20, 94
”Komponentvideoutgång”
82
Kontroll/ändring/
nollställning av
timerinställningarna
(Timerlista) 48
Kopieringsskyddssignaler
43
L
Lands/områdeskoder 110
”LINE 1 IN” 82
LINE 1/DECODER 23
LINE 2 IN 24
”LINE 3 ut” 82
”Ljud In” 83
”Ljud Ut” 84
Ljudingångar 17
Ljudkabel 17
”Ljudsystem” 79
M
”Man. inspelningsläge” 86
”Manuell” 76
”Manuell kanalsökning”
78
Manuell klockinställning
22, 76
Mata in tecken 35
MENU 52
112
Meny
DVD-meny 52
Toppmeny 52
”Menyspråk” 85
”Miniatyrbild” 88
Miniatyrbilder 33
”Mottagare” 78
MP3-ljudspår 68
MPEG 17, 85
N
”Namn” 79
Namninmatning 36
NICAM 43, 83
”NICAM-val” 83
”NTSC på PAL TV” 82
Nätkabel 18
O
”On Screen Display” 93
Original 32, 61
P
”Pausläge” 89
PBC 52
PDC 45
PLAY MODE 56, 57, 69,
70
”Program” 57, 70
”Progressiv” 22
R
”Radera” 48, 62, 65
REC 30
REC MODE 42
REC STOP 30
”Redigera” 62
Redigering 61, 65
kapitel 64
spellista 65
titlar 62
Regionskod 10
”Registreringskod.” 94
”Repetera” 56, 69
”Repetera album” 69
”Repetera kapitel” 56
”Repetera programmet”
56, 69
”Repetera skivan” 56, 69
”Repetera spåret” 56, 69
”Repetera titel” 56
”RGB” 82
S
S VIDEO 14
Satellitmottagare 25
Sidläge 32, 73
Sifferknappar 59
Skapa en spellista 65
”Skarvfri avspelning” 89
”Skippa 1 gng” 48
”Skiv Inställningar” 36,
38, 40, 75
Skivinställningar 36, 38,
40, 75
Skivtyper 7, 61
Skivutrymme 62
”Skydda” 63
Skydda
skiva 37
titel 63
”Skydda skiva” 37
Slow-motion-uppspelning
55
Slutbehandling 38
”Slå ihop” 65, 66
SMARTLINK 15, 94
Snabbguide till olika
skivtyper 7
Snabbtimer 46
Spelbara skivor 7, 9
Spellista 32, 61
”Språk” 85
”Språkval - DVD-meny”
86
”Språkval - ljud” 85
”Språkval - textning” 85
”Standard” 75, 76
”Standard (4:3)” 22
Stillbild 55
”Stäng/öppna” 38
SUBTITLE 54
Super VIDEO CD 9
”S-video” 82
”Sök kapitel” 59
”Sök spår” 59, 71
”Sök titel” 59
Sökning
hopp till början på en
titel/ett kapitel/
ett spår 54, 68
JPEG-bildfil 74
ljudspår 68
snabbsökning bakåt/
framåt 54, 68
snabbuppspelning
med ljud 53
T
”Textningsval” 86
”Tids-sökning” 59
TIMER 44
Timerinspelning
automatisk inspelning
49
”Justera insp.format”
45
kontroll/ändring/
nollställning 48
Timerlista 48
Titel 34
Titellista 31
Tumnagelbilder 33
”Titelnamn” 62
Titelnummer 34
TOP MENU 52
”Tuner ljudnivå” 83
TV t 19, 30
TV/DVD 20, 30
”TV-format” 22
TV-system 79
”TV-typ” 89
”Tvåspråkig inspel.” 83
Tvåspråkig inspelning 43
U
Underljud 43, 83
”Upphävn. av slutbeh.” 39
Upphävning av
slutbehandling 39
Uppspelning 7, 52, 68, 72
”A-B repetering” 56,
69
DivX-videofiler 52
JPEG-bildfiler 72
MP3-ljudspår 68
”Program” 57, 70
”Repetera” 56, 69
slow-motionuppspelning 55
snabbframmatning 54
snabbomspelning 54
snabbsökning bakåt
54, 68
snabbsökning framåt
54, 68
snabbuppspelning
med ljud 53
stillbild 55
vridning 74
zoom 74
Återupptagen
uppspelning 53
Uppspelningssätt
”A-B repetering” 56,
69
”Program” 57, 70
”Repetera” 56, 69
Å
”Ångra” 63
Återstående tid 31, 34
Återställning av brännaren
77, 101
Återupptagen uppspelning
53
Ä
”Ändra” 48
Ö
”Överhoppning” 79
V
”Video” 82
VIDEO CD 9
”Video In / Ut” 81
Video-format 7
Videoingång 14
Videokabel 13
”Vinkel indikator” 53, 91
VPS 45
VR-format 7
Vridning 74
”Välj indexbild” 63
Z
Zoom 74
ZWEITON 43
113
114
115
Sony Corporation Printed in Hungary
Download PDF

advertising