Sony | DVP-S525D | Sony DVP-S525D Bruksanvisning

3-865-642-93 (1)
CD/DVD Player
Bruksanvisning
SE
Bruksanvisning
NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DVP-S525D
 1999 by Sony Corporation
VARNING
Utsätt inte enheten för
regn eller fukt, eftersom
det innebär risk för brand
och/eller elektriska stötar.
Öppna inte höljet,
eftersom det innebär risk
för elektriska stötar.
Överlåt allt underhållsoch reparationsarbete till
fackkunniga tekniker.
Nätkabeln får bara bytas
vid en auktoriserad
serviceverkstad.
Välkommen!
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Den här enheten drivs med 220 - 240 V
AC, 50/60 Hz. Kontrollera att enhetens
driftsspänning är densamma som den
spänning som levereras från din lokala
elleverantör.
• Om något av misstag kommer in i
chassiet bör du genast koppla ur enheten
och låta en kvalificerad servicetekniker
kontrollera den innan du använder den
igen.
• Enheten är inte urkopplad från nätet så
länge som den är ansluten till
vägguttaget, även om själva enheten har
stängts av.
• Koppla ur enheten från vägguttaget om
du vet att du inte tänker använda den
under en längre tid. När du drar ur
sladden bör du tänka på att inte dra i
själva sladden, utan i kontakten.
Installation
Denna produkt är klassificerad som
en KLASS 1 LASER-produkt. KLASS
1 LASER-märkningen finns på
enhetens baksida.
Observera
Om du använder optiska instrument
tillsammans med produkten ökar risken
för ögonskador. Eftersom den laserstråle
som används i denna CD/DVD-spelare
kan skada ögonen ska du inte ta bort
höljet.
Överlåt allt underhålls- och
reparationsarbete till fackkunniga tekniker.
Denna etikett sitter på insidan av
skyddshöljet.
2SE
• Se till att luften kan cirkulera fritt runt
enheten så skyddar du den från att
överhettas.
• Placera inte enheten på sådana ytor
(mattor, täcken eller liknande) eller nära
material (gardiner, draperier) som kan
komma att blockera ventilationen.
• Installera inte enheten nära värmekällor
som t ex element eller värmeutsläpp,
eller på en plats i direkt solljus. Inte
heller på en plats där enheten kan
utsättas för rikligt med damm,
mekaniska vibrationer eller chockskador.
• Installera inte enheten i en lutande
vinkel. Den är bara gjord för att
användas horisontellt.
• Håll enhet och skivor borta från
utrustning som ger ifrån sig starka
magnetfält, som t ex mikrovågsugnar
och stora högtalare.
• Placera inte tunga föremål ovanpå
enheten.
• Om enheten direkt flyttats från ett kallt
till ett varmt ställe kan det hända att fukt
kondenseras inne i CD/DVD-spelaren
och kan orsaka funktionsstörningar i
dess linssystem. När du för första
gången har installerat enheten, eller om
du har flyttat den från ett kallt till ett
varmt ställe, bör du vänta ungefär en
timme innan du använder den.
Tack för att du visade oss förtroendet att
välja Sonys CD/DVD-spelare. Innan du
använder den bör du först läsa igenom
manualen noga. Spar den för framtida
bruk.
INNEHÅLLSFÖRTECKNING
Angående handboken 4
Denna spelare kan spela följande skivor 4
Försiktighetsåtgärder 6
Angående skivor 6
Komma igång 7
Packa upp 7
Anslutningar till TVn 8
Anslutningar för Mottagare (förstärkare) 11
5.1 Kanalanslutningar för surroundljud 14
Välja språk för bildskärmsmenyerna (On-Screen
Display) 16
Spela skivor
17
Spela skivor 17
Spela upp med olika hastigheter/bildruta för
bildruta 19
Återuppta uppspelning från den punkt du stannade
skivan (Resume Play) 20
Använda menyn för DVD-skivor 21
Spela upp VIDEO CD-skivor med PBC-funktioner
(PBC Playback) 22
Använda frontpanelens teckenfönster 23
Inställningar och justeringar
43
Använda Inställningsmenyn 43
Lista över alternativ på Inställningsmenyn 45
Ställa in språk för teckenfönster och ljud
(SPRÅKINSTÄLLNING) 46
Inställningar för skärmen
(SKÄRMINSTÄLLNINGAR) 47
Anpassade inställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR) 48
Ljudinställningar (LJUDINSTÄLLNINGAR) 51
Högtalarinställning 53
Kontrollera TVn eller AV-mottagaren (förstärkaren)
med den medföljande fjärrkontrollen 55
Ytterligare information 57
Felsökning 57
Självdiagnosfunktion 60
Specifikationer 61
Ordlista 62
Språkkoder 64
Index över delar och kontroller 65
Index 68
SE
Använda olika funktioner på
Kontrollmenyn 25
Använda Kontrollmenyn 25
Kontrollmenyns alternativ 27
Söka efter titel/kapitel/spår/index/avsnitt 28
Kontrollera uppspelningstiden och den kvarstående
tiden 29
Välja startpunkt med hjälp av tidkoden 29
Kontrollera skivans information 30
Ändra ljuden 31
Visa undertexter 32
Ändra vinklar 33
Inställningar för Digital Cinema Sound 34
Skapa ett eget program (Program Play) 36
Spela upp i slumpmässig ordning (Shuffle Play) 38
Upprepad uppspelning (Repeat Play) 39
Upprepa ett utvalt parti (A˜B Repeat) 39
Visa uppspelningsinformation 41
3SE
Angående handboken
Konventioner
Ikon
• Instruktionerna i den här handboken beskriver kontrollerna på
spelaren.
Du kan även använda kontrollerna på fjärrkontrollen om de
har samma eller liknande namn som de på spelaren.
• Ikonerna till höger används i den här handboken.
Betydelse
Betyder att du bara kan använda
fjärrkontrollen för att utföra uppgiften.
Z
Markerar tips och råd som underlättar
utförandet.
z
Indikerar funktioner för DVD VIDEOskivor.
Indikerar funktioner för VIDEO CDskivor.
Indikerar funktioner för ljud CD-skivor.
Denna spelare kan spela följande skivor
DVD VIDEO-skivor
VIDEO-CD
Ljud CD-skivor
Ljud + Video
Ljud
Skivlogo
Ljud + Video
Innehåll
Skivstorlek
Uppspelningstid
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD-singel)
Ungefär 4 h
(för enkelsidiga
DVD-skivor)/
ungefär 8 h (för
dubbelsidiga
DVD-skivor)
Ungefär 80 min
(för enkelsidiga
DVD-skivor)/
ungefär 160
min (för
dubbelsidiga
DVD-skivor)
74 min
20 min
74 min
20 min
“DVD VIDEO”-logon är ett varumärke.
När du spelar en NTSC-skiva sänder spelaren bara videosignalen i NTSC-systemet. Om TVn då är i PAL-läge uppstår störningar på bilden.
Regionkod för DVD-skivor som du kan spela på den här enheten
Denna DVD-spelare har en regionkod på baksidan av enheten och kan bara spela DVD-skivor
som är märkta med samma regionkod.
X
DVD-skivor märkta
ALL
kan också spelas på den här enheten.
Om du försöker att spela andra DVD-skivor visas meddelandet “Det är inte tillåtet att spela upp
MODEL NO.
Regionkod
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
denna skiva pga områdeskoden.” på TV-skärmen.
Vissa DVD-skivor kan sakna indikering av regionkod trots att du inte kan spela upp DVD-skivan på grund av gällande restriktioner för området.
Angående uppspelningsfunktioner av DVD-skivor och VIDEO CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner hos DVD- och VIDEO CD-skivor kan vara avsiktligt begränsade av programvarutillverkaren. Eftersom
uppspelningen av DVD-skivor och VIDEO CD-skivor på den här enheten styrs av den information som DVD-skivan innehåller, kan
det hända att vissa uppspelningsfunktioner inte är tillgängliga. Se även de instruktioner som medföljer DVD- och VIDEO CD-skivorna.
4SE
Termer för skivor
Skivor som spelaren inte kan hantera
• Titel
Det längsta avsnittet för en bild- eller ett musikstycke på en
DVD-skiva; en film osv, för ett bildavsnitt i ett videoprogram,
ett album osv, för ett musikstycke i ett ljudprogram. Varje titel
har ett titelnummer som hjälper dig att hitta den titel du
önskar.
Spelaren kan inte spela några andra skivor förutom de som är
listade på sidan 4. CD-R-skivor, CD-ROM-skivor, inklusive
PHOTO CD-skivor, datapartier på CD-EXTRA-skivor, DVDROM-skivor osv kan inte spelas.
• Kapitel
Avsnitt i en bild eller ett musikstycke som är mindre till
omfattningen än titlar. En titel är uppbyggd av flera kapitel.
Varje kapitel har ett kapitelnummer som hjälper dig att hitta
det kapitel du önskar. Vissa skivor saknar kapitelinformation.
• Spår
Avsnitt av en bild eller ett musikstycke på en VIDEO CD- eller
en CD-skiva. Varje spår har ett spårnummer som hjälper dig att
hitta det spår du önskar.
Skiva
DVDskivornas
struktur
Titel
Kapitel
Strukturen
hos VIDEO
CD- och
CD-skivor
Skiva
Spår
Index
• Index (CD) / Videoindex (VIDEO CD)
Nummer som delar in ett spår i avsnitt för att du lätt ska kunna
hitta en önskad del på en VIDEO CD-skiva eller CD-skiva.
Vissa skivor saknar index.
• Avsnitt
På en VIDEO CD-skiva med PBC-funktioner är menyskärmar,
rörliga bilder och stillbilder indelade i sektioner som kallas
“scener”. Varje scen har ett scennummer för att du lätt ska
kunna hitta den scen du vill.
Angående PBC (Playback Control) (VIDEO CD)
Denna spelare kan hantera ver. 1.1 och ver. 2.0 av standarden
VIDEO CD. Beroende av skivans typ kan du använda två olika
typer av uppspelning.
Skivtyp
Du kan
VIDEO CDskivor utan
PBC-funktioner
(ver. 1.1-skivor)
spela upp video (rörliga bilder) och
musik.
VIDEO CDskivor med
PBC-funktioner
(ver. 2.0-skivor)
spela upp interaktiva program med hjälp
av de menyer som visas på TVn (PBCuppspelning). Du har dessutom tillgång
till de uppspelningsfunktioner för video
som ver 1.1-skivor ger. Förutom det kan
du även visa de högupplösta stillbilder
som eventuellt finns på skivan.
När du spelar DTS*-kodade CD-skivor bildas ett högt störljud i
de analoga stereoutgångarna. För att undvika skador på
ljudsystemet bör du vidta vissa försiktighetsmått när du har
anslutit den analoga stereoutgången på DVD-spelaren till ett
förstärkarsystem. För att lyssna på DTS Digital Surround måste
en extern 5.1-kanals DTS Digital Surround-dekoder anslutas till
DVD-spelarens digitala utgång.
I den här produkten ingår copyrightskyddad teknologi som täcks
av det skydd som ges av patenträttigheter inom USA, liksom det
juridiska skydd som tillkommer immateriell egendom som tillhör
Macrovision Corporation och andra rättsinnehavare.
Användandet av denna copyrightskyddade teknologi måste
godkännas av Macrovision Corporation, och är avsedd för
hemmabruk och andra begränsade visningar såvida inte
Macrovision Corporation har gett sitt medgivande. “Reverse
engineering” eller isärtagande är förbjudet.
* “DTS” är ett varumärke som tillhör Digital Theater Systems,
Inc.
5SE
Försiktighetsåtgärder
Angående säkerhet
• Varning – Användande av optiska instrument
tillsammans med denna produkt medför risk för
ögonskador.
• Skulle något föremål eller någon vätska komma in i
enheten, bör du genast koppla ur spelaren och låta den
kontrolleras av kvalificerad servicetekniker innan du
använder den igen.
Angående strömkällor
• Spelaren är inte bortkopplad från strömkällan så länge
som den är ansluten till vägguttaget. Detta gäller även
om du har stängt av själva spelaren.
• Om du vet att du inte kommer att använda spelaren
under en längre tid bör du koppla ur den från
vägguttaget. När du drar ur nätkabeln ska du inte dra i
själva sladden, utan i kontakten.
• Om du skulle behöva byta ut nätkabeln bör du låta
detta arbete utföras av en kvalificerad servicetekniker.
Angående placering
• Placera spelaren där den får god ventilation så att du
undviker att värmen stiger inne i spelaren.
• Placera inte spelaren på en mjuk yta som t ex en matta
som kan täcka för ventilationshålen på spelarens
undersida.
• Placera inte spelaren på en plats nära värmekällor eller
på en plats i direkt solljus. Inte heller på en plats där
spelaren utsätts för extremt mycket damm eller
mekaniska chocker.
Angående användning
• Om spelaren flyttas direkt från en kall till en varm
plats, eller om den placeras i ett mycket fuktigt rum kan
det hända att fukt bildas på linserna inne i spelaren.
Om detta sker kan det hända att spelaren inte fungerar
som den ska. I så fall tar du ut skivan och lämnar
spelaren påslagen under ungefär en halvtimme tills
fukten avdunstat.
Angående justering av volymen
• Vrid inte upp volymen medan du lyssnar på en sektion
med mycket låg ljudnivå eller helt utan ljudsignaler.
Om du höjer volymen under dessa sektioner kan det
hända att högtalarna skadas när ett parti med särskilt
hög volym spelas upp.
Angående rengöring
• Rengör chassit, panelen och kontrollerna med en mjuk
trasa, lätt fuktad med ett milt rengöringsmedel. Använd
inte tejp eller klisterrullar av något slag, inte heller
tvättpulver eller lösningsmedel som t ex alkohol eller
bensin.
Kontakta din närmaste Sony-återförsäljare om du har
några frågor eller om problem uppstår med spelaren.
6SE
VIKTIGT
Varning: Den medföljande DVD-spelaren kan visa en
fryst videobild eller en meny (On-Screen Display) på
din TV-skärm i stort sätt hur länge som helst. Om du
lämnar den frysta bilden så att den visas på TVn
under en längre tid riskerar du att permanenta skador
uppstår på din TV-skärm. Projektions-TV-apparater
är särskilt känsliga.
Angående skivor
Angående hantering av skivor
• Håll skivorna rena genom att hålla dem i kanterna. Rör
aldrig själva ytan.
• Fäst inte papper eller tejp på skivan.
Om det kommer lim (eller liknande) på skivan bör du
rengöra den noga innan du använder den igen.
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller värmekällor
som t ex värmeutsläpp. Lämna inte heller skivor i en bil
som står parkerad i direkt solljus eftersom en markant
temperaturökning kan uppstå inne i bilen.
• Sätt tillbaka skivan i sitt fack när du har spelat den.
Angående rengöring
• Innan du spelar en skiva bör du rengöra den med en
rengöringsduk. Torka från skivans centrum och utåt.
• Använd inte rengöringsmedel som bensin, thinner eller
rengöringsmedel eller antistatspray för vinylskivor som
finns att köpa ute i handeln.
Komma igång
Kontrollera att du fått med följande:
• Anslutningssladd för ljud/video (1)
• S-videokabel (1)
• Fjärrkontroll RMT-D108P (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Komma igång
Den här delen beskriver hur du
ansluter CD/DVD-spelaren till en TV
(med ljud/videoingångar) och/eller
en AV-mottagare (förstärkare). Du kan
inte ansluta spelaren till en TV som
inte har videoingång. Se till att du har
slagit av strömmen till de olika
komponenterna innan du ansluter
dem.
Packa upp
Sätta batterier i fjärrkontrollen
Du kan styra spelaren med den medföljande
fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA). Se till
att du vänder dem rätt (passa ihop + och – på batterierna).
När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot g på
spelaren.
z Du kan styra TV- och AV-mottagare med den medföljande
fjärrkontrollen
Se sidan 55.
Obs!
• Lämna inte fjärrkontrollen på en extremt varm eller fuktig
plats.
• Se till att inga främmande föremål kommer in i fjärrkontrollen,
speciellt när du byter batterier.
• Utsätt inte fjärrkontrollens sensor för direkt solljus eller
blixtaggregat eftersom det kan skada den.
• Om du vet att du inte kommer att använda fjärrkontrollen
under en längre tid bör du ta ur batterierna. Då förebygger du
skador av batteriläckage och korrosion.
7SE
Anslutningar till TVn
Komma igång
Den här anslutningen använder du för att lyssna på ljudet
genom TVns högtalare (2 kanaler - vänster L, höger R).
Mer information finns i instruktionerna som medföljer de
komponenter som du tänker ansluta. Du kan inte ansluta
denna spelare till en TV som saknar EURO AV-anslutning
(SCART) och inte heller har en videoingång.
Kablar som behövs
EURO-AV-kabel (SCART) (medföljer ej) (2)
Se till att anslutningarna blir ordentligt utförda så undviker du
brum och störningar. Mer information finns i instruktionerna till
den TV som ska anslutas.
Obs!
• När du ställer “EURO AV UT” på “S VIDEO” eller “RGB”
under “SPECIALINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn
använder du EURO AV-kabeln (SCART) som är avsedd för
respektive signal.
• När du gör anslutningen med kabeln EURO-AV bör du se till
att TVn hanterar S VIDEO eller RGB. Mer information finns i
instruktionerna som medföljer TVn.
CD/DVD-spelare
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Till en AC-utgång
VCR
Till Ú EURO
AV1 (RGB)-TV
Till : EURO
AV2
Till EURO
AV-utången
(SCART)
TV
Till EURO
AV-ingången
(SCART)
: Signalflöde
8
SE
Om TVn har två EURO AV-anslutningar (SCART)
EURO AV 2
Ljud/Video-anslutningssladd (medföljer)
Gul
Vit (V)
Röd (H)
VCR
EURO AV
Gul
Vit (V)
Röd (H)
S-videokabel (medföljer)
TV
p Lyssna på ljudet genom TV-högtalarna
TV
INPUT
CD/DVD-spelare
L
AUDIO
EURO AV
EURO AV
Till EURO AV
1-ingång
(SCART)
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
S VIDEO IN
Till EURO AV
2-ingång
(SCART)
p Om TVn inte har någon S-videoingång
Anslut komponenten via VIDEO INPUT-ingången med
videoanslutningskabeln (medföljer ej) istället för S-videokabeln.
Videoanslutningskabel (medföljer ej)
CD/DVD-spelare
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
TV
INPUT
9SE
Komma igång
Du kan ansluta spelaren till en TV (som har ljud/video-ingång)
med den medföljande ljud/video-kabeln. Om TVn har en Svideoingång kan du ansluta komponenterna via S VIDEO OUTanslutningen med S-videokabeln (medföljer) istället för kabeln
för videoanslutning. Du får då en bättre bild. När du ansluter
kablarna bör du vara noga med att passa ihop kablarnas
färgmärkningar med ingångarnas färgkoder: Gul (video) till gul,
röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit.
CD/DVD-spelare
EURO AV 1 (RGB) – TV
Om TVn inte har någon EURO AV-anslutning
(SCART)
Anslutningar till TVn
Obs!
Komma igång
• Se instruktionerna som medföljer de komponenter som du
tänker ansluta.
• Anslut inte den här spelaren till ett videodäck. Om du utför
nedanstående anslutning och granskar bilden på en TV kan det
hända att det uppstår bildstörningar.
Videobandspelare
CD/DVDspelare
TV
Direktanslutning.
• Beroende på TVn eller mottagaren (förstärkaren) kan det hända
att ljudet låter illa på grund av att nivån på utgångssignalen är
för hög. I så fall ställer du “LJUD DÄMPNING” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ” men hjälp av
inställningsmenyn. Mer information finns på sidan 51.
• Om du inte kan visa bilderna från en video genom den här
spelaren då den är ansluten till en TV med RGB ställer du
på … (ljud/video) på TVn. Om du väljer
(RGB) kan
inte TVn ta emot signalen från videon.
• Om du tänker använda en videobandspelares SmartLinkfunktion ansluter du videobandspelaren till en TV med en
anslutning som följer SmartLink-specifikationerna och ansluter
CD/DVD-spelaren till TVn med en annan anslutning.
Inställningar för spelaren
Du måste göra vissa inställningar på spelaren beroende
på vilken TV eller andra komponenter som ska anslutas.
Du ändrar inställningarna med hjälp av
inställningsmenyn.
Mer information om hur du använder inställningsmenyn
finns på sidan 43.
• Ansluta spelaren till en widescreen-TV
I inställningsmenyn ställer du “TV-TYP” i
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på “16:9”
(standardinställning). Mer information finns på sidan
47.
• Ansluta spelaren till en vanlig TV
I inställningsmenyn ställer du “TV-TYP” i
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på “4:3
BREVLÅDEFORMAT” eller “4:3 PAN&SCAN”. Mer
information finns på sidan 47.
• Ansluta spelaren till en TV eller video via EUROAVanslutning som över
ensstämmer med Svideosignaler eller RGB-signaler
I inställningsmenyn ställer du “EURO AV UT” i
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” på “S VIDEO” eller
“RGB”. Mer information finns på sidan 48.
Denna spelare är avsedd för PAL-färgsystemet.
När du spelar en skiva som spelats in med
NTSC-färgsystemet sänder spelaren
videosignalen eller inställningsmenyn osv i
NTSC-färgsystemet vilket kan innebära att
bilden inte visas på TV-skärmen. I så fall
öppnar du skivfacket och tar ur skivan.
10SE
Anslutningar för Mottagare (förstärkare)
Den här anslutningen är till för att lyssna på ljudet genom
högtalare som är anslutna till en mottagare (förstärkare
som t ex en intern stereoförstärkare, en mottagare som har
en inbyggd Dolby Pro Logic-dekoder eller liknande). Se
instruktionerna som följer med de komponenter som du
tänker ansluta.
Du kan lyssna på 5.1-kanals surroundljud genom att
ansluta en mottagare (förstärkare) med 5.1kanalsingångar. Se sidan 34.
Kablar som behövs
När du ansluter kablarna bör du vara noga med att passa ihop
kablarnas färgmärkningar med färgkoderna på komponentens
ingångar: Röd (höger) till röd och vit (vänster) till vit. Se till att
du anslutit dem ordentligt så slipper du brum och oljud.
z Du kan lyssna på surroundljud med bara de främre
Vit (V)
Vit (V)
Röd (H)
Röd (H)
högtalarna anslutna
Du kan få en tredimensionell ljudbild (3D sound) med hjälp av
virtuella bakre högtalare som skapas av ljudet från de främre
högtalarna (vänster L, höger R) (Virtual Enhanced Surround).
Mer information finns på sidan 34.
CD/DVD-spelare
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Till LINE OUT
(AUDIO)
WOOFER
Till
S VIDEO OUT
Till en AC-utgång
TV
Till
S VIDEO-ingång
INPUT
S VIDEO
Mottagare (förstärkare)
Till ljudingång
CD
L
R
: Signalflöde
Obs!
Du kan inte se bilden med en S-videosignal om TVn som du
använder inte är anpassad till denna signaltyp. När TVn inte har
S VIDEO-ingång ansluter du komponenterna via VIDEO INPUTingången med hjälp av en videoanslutningskabel (medföljer ej)
istället för med S-videokabeln. Mer information finns på sidan 9.
Se instruktionerna som följde med TVn.
11SE
Komma igång
Anslutningskabel för ljud (medföljer ej) (1)
S-videokabel (medföljer) (1)
Anslutningar för Mottagare (förstärkare)
Komma igång
Om du har en digital komponent som t ex en
mottagare (förstärkare) med en digital
anslutning, DAT eller MD
Anslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-anslutningen med en optisk kabel eller en
koaxialkabel för digital överföring (medföljer ej).
När du spelar en DVD-skiva ställer du “DIGITAL UTGÅNG” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ” och sedan ställer du “DOLBY
DIGITAL” på “D-PCM”, “MPEG” på “PCM” och “DTS” på “AV” i
inställningsmenyn (sidan 51).
p Använda digital optisk kabel
(medföljer ej)
Ta av hylsan från kontakten och anslut den optiska
anslutningskabeln.
DIGITAL OUT
OPTICAL
Anslut komponenten via DIGITAL OUT OPTICAL- eller
COAXIAL-anslutningarna med en optiskt digitalkabel eller en
digital koaxialkabel (medföljer ej).
p Spela DVD- skivor som är inspelade i DTS-format
Ställ “DIGITAL UTGÅNG” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ”
och ställ sedan “DTS” på “PÅ” i inställningsmenyn (sidan
51).
p Spela DVD-skivor som spelats in i Dolby Digital-formatet
Optisk anslutningskabel (digital)
CD/DVD-spelare
Om du har en ljudkomponent med en inbyggd
DTS-dekoder eller dekoder för Dolby Digital eller
MPEG
Mottagare (förstärkare)
med en digital
anslutning, MD- eller
DAT-spelare osv
Ställ “DIGITAL UTGÅNG” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ”
och ställ sedan “DOLBY DIGITAL” på “DOLBY DIGITAL” i
inställningsmenyn (sidan 51).
p Spela DVD-skivor som spelats in i MPEG-format
Ställ “DIGITAL UTGÅNG” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ”
och ställ sedan “MPEG” på “MPEG” i inställningsmenyn
(sidan 51).
CD/DVD-spelare
Optisk digitalkabel eller digital
koaxialkabel
DIGITAL IN
COAXIAL
Ljudkomponenter
med inbyggd
DTS-dekoder,
dekoder för
DOLBY DIGITAL
eller MPEG
OPTICAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
p Använda digital koaxialkabel
Koaxialkabel för digitala signaler
(medföljer ej)
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
OPTICAL
Mottagare (förstärkare)
med digital anslutning,
MD- eller DAT-spelare
osv
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Obs!
• Se instruktionerna som medföljer de komponenter du tänker
ansluta.
• Du kan inte göra inspelningar av digitalt ljud från skivor som
är inspelade i flerkanaligt surroundformat direkt med en MDeller DAT-spelare.
När du utför ovanstående anslutningar ska du tänka på att
inte ställa “DOLBY DIGITAL” på “DOLBY DIGITAL”, “MPEG”
på “MPEG” och “DTS” på “PÅ”. I så fall riskerar du att
högtalarna ger ifrån sig ett starkt ljud som inte bara kan
skada högtalarna utan också utgör en fara för hörseln.
12SE
Högtalare
Obs!
• Se instruktionerna som medföljer de komponenter som du
tänker ansluta.
• När du inte anslutit en ljudkomponent med inbyggd DTSdekoder ställer du inte “DTS” på “PÅ”.
• När du inte anslutit en ljudkomponent med dekoder för
DOLBY DIGITAL ställer du inte “DOLBY DIGITAL” på “DOLBY
DIGITAL”.
• När du inte anslutit en ljudkomponent med inbyggd
dekoder för MPEG ställer du inte “MPEG” på “MPEG”.
Inställningar för spelaren
Komma igång
Vissa inställningar av spelaren kan vara nödvändiga
beroende på vilka komponenter som ska anslutas.
Använd inställningsmenyn för att ändra de olika
inställningarna.
Mer information om hur du använder inställningsmenyn
finns på sidan 43.
• För att lyssna på ljudet genom högtalar
e anslutna
till en (förstärkare) som är digitalt ansluten eller när
du låter ljudet gå ut till en digital komponent som t
ex en DAT- eller MD-spelare
När du spelar en DVD-skiva ställer du “DIGITAL
UTGÅNG” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ” och
ställer sedan “DOLBY DIGITAL” på “D-PCM”,
“MPEG” på “PCM” och “DTS” på “AV” i
inställningsmenyn (sidan 51). Detta är
standardinställningarna.
13SE
5.1 Kanalanslutningar för surroundljud
Komma igång
Vissa DVD-skivor har ett ljudspår med 5.1-kanaler
inspelade i något av formaten Dolby* Digital eller MPEG
AUDIO. Med en mottagare (förstärkare) med 5.1kanalsingångar och 5 (+1) högtalare kan du få en mycket
realistisk ljudbild i hemmiljö.
Femman (5) i beteckningen “5.1”-kanaler står för 2 främre
högtalare (vänster och höger), 2 bakre högtalare (vänster
och höger) och 1 mitthögtalare. Ettan efter femman (+1)
står för den bashögtalare (subwoofer) som återger basen.
Även om du har färre än 5 (+1) högtalare kommer
spelaren att sända signalerna till de olika högtalarna på
ett korrekt sätt.
Du kan använda VES (Virtual Enhanced Surround) med
hjälp av DCS (Digital Cinema Sound), en metod som Sony
har utvecklat. VES-systemet skapar surroundljud med
endast främre högtalare inkopplade. Mer information om
VES finns på sidan 34.
Obs!
Obs!
Vissa inställningar är nödvändiga för spelaren beroende
på vilka komponenter du tänker ansluta.
Använd inställningsmenyn eller kontrollmenyn för att
ändra de olika inställningarna.
Mer information om hur du använder inställningsmenyn
finns på sidan 43.
Mer information om hur du använder Digital Cinema
Sound finns på sidan 34.
När en DVD-skiva innehåller spår med 7.1-kanaler inspelade i
MPEG AUDIO-format är den utgående ljudsignalen nermixad till
5.1-kanalsformat.
Högtalarnas placering
För bästa möjliga surroundljud, rekommenderar vi att du
försöker uppfylla följande villkor.
• Använd högtalare med hög prestanda.
• Använd bakre högtalare och mitthögtalare som matchar
de främre högtalarna både till storlek och prestanda.
• Alla högtalare bör vara placerade på samma avstånd
från den plats som du lyssnar från.
• Placera om möjligt bashögtalaren (subwoofern) mellan
de främre (V, H) högtalarna.
• Anslut inte nätkabeln till ett vägguttag eller tryck på
1/u (POWER)- omkopplaren innan du är färdig med alla
anslutningarna.
• Se till att kontakterna är ordentligt intryckta i sina jack.
Glappande anslutningar inbjuder brum och störljud.
• Anslutningar och kontakter för anslutningskablarna är
färgkodade enligt:
Röda anslutningar och kontakter: Höger ljudkanal
Vita anslutningar och kontakter: Vänster ljudkanal
Du kan antingen använda röda eller vita kablar för att ansluta
den mittersta högtalaren och bashögtalaren (subwoofern).
• Mer information om hur du ansluter komponenten via
DIGITAL OUT OPTICAL- eller COAXIAL-anslutningen med
en optisk digitalkabel eller en digital koaxialkabel (medföljer ej)
finns på sidan 12.
Inställningar för spelaren
• Använda Dolby Digital eller MPEG AUDIO
surroundljud genom att ansluta spelar
en till en
mottagare (förstärkare) med 5.1-kanalsingångar
Placera högtalarna enligt anvisningarna på sidan 53.
Obs!
Placera inte den mittersta högtalaren eller de bakre högtalarna
längre bort från den punkt som du lyssnar från än de främre
högtalarna.
Kablar som behövs
Ljudkablar (medföljer ej)
Två kablar för 5.1CH OUTPUT FRONT- och REARanslutningarna
Vit (V)
Röd (H)
Vit (V)
Röd (H)
Monofona ljudkablar (medföljer ej)
Två för 5.1CH OUTPUT CENTER- och WOOFER-anslutningarna
Svart
S-videokabel (medföljer)
En kabel för S VIDEO OUT-anslutningarna
14SE
Svart
* Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” och double-D symbolen a är
varumärken som tillhör Dolby Laboratories.
Confidential Unpublished Works. ©1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Med ensamrätt.
TV
S VIDEO IN
Komma igång
CD/DVD-spelare
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
AV-mottagare
(förstärkare) med
5.1-kanalsingångar
WOOFER
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
DVD IN
COAX
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Mitthögtalare
INPUT
}
]
Främre
högtalare (H)
Bakre högtalare (H)
Bashögtalare
(subwoofer)
(aktiv typ)
Främre
högtalare (V)
}
]
Bakre högtalare (V)
15SE
Välja språk för bildskärmsmenyerna (On-Screen Display)
Komma igång
Du kan välja språk för inställningsmenyn, kontrollmenyn
och för de meddelanden som visas på skärmen.
Standardinställningen är “ENGLISH”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Välj “SVENSKA” med >/ . och tryck sedan på
ENTER.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
DVD MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SET UP
SVENSKA
ENGLISH
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
ENTER
0
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
?/>/.//
Avbryta användandet av inställningsmenyn
Tryck på SET UP.
Obs!
1
Tryck på SET UP och välj sedan “LANGUAGE
SETUP” med >/ . och tryck sedan på ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Välj “OSD” med >/ . och tryck sedan på/ eller
ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
16SE
, then
SETUP
.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
ENTER
.
Språken du kan välja är de som visas i steg 2. Mer information
finns på sidan 46.
Spela skivor
Detta kapitel beskriver hur du spelar
upp en DVD/CD/VIDEO CD.
Denna spelare är avsedd för PAL-färgsystemet.
När du spelar en skiva som spelats in med
NTSC-färgsystemet sänder spelaren
videosignalen eller inställningsmenyn osv i
NTSC-färgsystemet vilket kan innebära att
bilden inte visas på TV-skärmen. I så fall
öppnar du skivfacket och tar ur skivan.
Spela skivor
För vissa DVD- eller VIDEO CD-skivor kan några
funktioner vara annorlunda eller begränsande. Mer
information får du i de instruktioner som följer med
skivan.
1/u (POWER)
§ ·
Anslut hörlurar.
Justera hörlursvolymen.
1
Göra inställningar på TVn.
Slå på TVn och välj videoingången så att du kan se
bilderna från den här spelaren.
2
Tryck på 1/u (POWER) för att slå på spelaren.
Indikatorn (röd) ovanför 1/u (POWER)-knappen
ändras till grön och teckenfönstret på frontpanelen
tänds.
3
Tryck på §, och lägg skivan på skivtallriken.
Med den sida som ska
spelas upp vänd nedåt
4
Tryck på ·.
Skivfacket stängs och spelaren börjar uppspelningen
(Continuous Play). Justera volymen på TVn eller
mottagaren (förstärkaren).
Efter steg 4
pNär du spelar en DVD
En DVD-meny eller titelmeny kan visas på TV-skärmen
(se sidan 21).
pVid uppspelning av en VIDEO CD-skiva
Menyskärmen kan visas på TV-skärmen beroende på
VIDEO CD-skivan. Du kan spela skivan interaktivt
med hjälp av instruktionerna på skärmen. (PBC
Playback, det vill säga uppspelningskontroll, se sidan
22.)
17SE
Spela skivor
Vid användning av en mottagare (förstärkare)
Slå på mottagaren (förstärkaren) och välj sedan en
lämplig plats att lyssna på ljudet från.
Spela skivor
z Du kan slå på spelaren från fjärrkontrollen
Till
Funktion
Tryck på 1/u (POWER) när indikatorn ovanför 1/u (POWER)
-knappen på frontpanelen lyser rött.
Stop
Tryck på p.
Paus
Tryck på P.
Återupta uppspelning
efter paus
Tryck på P eller ·.
Spela bild för bild
Tryck på ' eller 7.
Spela upp i slow-motion
Tryck på
Gå till nästa kapitel, spår
eller avsnitt i oavbrutet
uppspelningsläge
Tryck på +.
Gå tillbaka till
föregående kapitel, spår
eller avsnitt i läget
kontinuerlig
uppspelning
Tryck på =.
Hitta en punkt medan
bilden visas (Scan)
Tryck på 3 eller #. När du hittar
den punkt du önskar trycker du på
· för att återgå till normal
hastighet.
Stanna uppspelningen
och ta ur skivan
Tryck på 6.
Obs!
• Om du lämnar spelaren eller fjärrkontrollen i paus- eller
stoppläge under längre tid än 15 minuter visas
skärmsläckarens bild automatiskt. Du kan stänga av den
genom att trycka på ·. (Om du vill avaktivera
skärmsläckarfunktionen finns mer information på sidan 47.)
• Indikatorn ovanför 1/u (POWER)-knappen lyser rött när
strömmen slås av.
• Om du inte använder spelaren eller fjärrkontrollen under mer
än 30 minuter och inte spelar en skiva slås strömmen av
automatiskt (Auto Power Off).
1/u (POWER)
§
=/+
Spela skivor
· P
1/u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
'/7
/
=/+
3/#
·
p
P
18SE
p
eller
.
Du kan spela skivor i olika lägen som t ex programmerad
uppspelning (Program Play) med hjälp av kontrollmenyn
på bildskärmen. Mer information om hur du använder
kontrollmenyn finns på sidan 25.
Spela upp med olika hastigheter/bildruta för bildruta
Genom att använda klickshutteln och JOG-knappen/
indikatorn på spelaren, kan du spela upp en DVD/CD/
VIDEO CD med olika hastigheter eller bild för bild. Varje
gång du trycker på JOG, ändras den mellan shuttel- och
jogläge.
JOG
Klickshuttel
Ändra hastighet på uppspelning
(shuttelläge)
Vrid på klickshutteln. Uppspelningshastigheten ändras
beroende på i vilken riktning och hur mycket du vred
enligt följande:
2) Snabbspolning framåt (ungefär 30 gånger den normala
hastigheten)
<
1) Snabbspolning framåt (ungefär 10 gånger den normala
hastigheten)
<
×2” (ungefär dubbelt den normala hastigheten)
<
( Uppspelning (normal hastighet)
<
1
Långsamt (uppspelningsriktning)
<
2
Långsamt (uppspelningsriktning
– långsammare än “1
”)
<
P Paus
<
2
Långsamt (motsatt riktning
”)
– långsammare än “1
<
1
Långsamt (motsatt riktning)
<
×2“ (ungefär dubbelt den normala hastigheten)
<
10 Snabbspolning bakåt (ungefär 10 gånger den normala
hastigheten)
<
20 Snabbspolning bakåt (ungefär 30 gånger den normala
hastigheten)
2) Snabbspolning framåt (Snabbare än “1)”)
<
1) Snabbspolning framåt
<
×2” (ungefär dubbelt den normala
hastigheten)*
<
( Uppspelning (normal hastighet)
<
1
Långsamt (uppspelningsriktning)**
<
2
Långsamt (uppspelningsriktning
– långsammare än “1
”)**
<
P Paus
<
10 Snabbspolning bakåt
<
20 Snabbspolning bakåt (Snabbare än “10”)
* Endast CD
** Endast VIDEO CD
Spela skivor
När du spelar en DVD-skiva
När du spelar en CD/VIDEO CD
Om du vrider klickshutteln snabbt ställs
uppspelningshastigheten direkt på 2)/20.
Återgå till kontinuerlig uppspelning
Tryck på ·.
z Söka efter en bild med knappen på fjärrkontrollen
Tryck på 3 eller #. Varje gång du trycker på 3 ändras
uppspelningshastigheten växelvis till 10 eller 20. Varje gång
du trycker på # ändras den växelvis till 1) eller 2). Tryck
på · för att återgå till normal hastighet.
z Spela upp i slow-motion genom att använda fjärrkontrollen
Tryck på
eller
. Varje gång du trycker på
eller
går
uppspelningshastigheten över till 1 Långsamt eller 2 Långsamt.
Tryck på · för att återgå till normal hastighet.
Obs!
Beroende på DVD-/VIDEO CD-skivan kan det hända att du inte
kan använda vissa av dessa funktioner.
Om du vrider klickshutteln snabbt ställs
uppspelningshastigheten direkt på 2)/20.
19SE
Spela upp med olika hastigheter/bildruta för
bildruta
Du kan spela upp skivan en bildruta i
taget genom att ändra
uppspelningshastigheten (jogläge)
1
Tryck på JOG.
JOG lyser när jogläget är aktiverat. När du trycker på
JOG växlar spelaren till pausläge.
2
Vrid klickshutteln.
Beroende på hur snabbt du vrider växlar
uppspelningen över till visning av bildruta för
bildruta i den riktning som du vridit klickshutteln.
Om du vrider den med jämn hastighet ett tag växlar
uppspelningen om till långsam eller normal hastighet.
Återuppta uppspelning
från den punkt du stannade
skivan (Resume Play)
Spelaren lagrar den punkt där du stannat skivan. Om
“RESUME” visas i frontpanelens teckenfönster kan du
starta uppspelningen från den punkten.
Så länge som du inte öppnar skivfacket är Resume Play
tillgänglig, även om du stänger av strömmen.
· p
För att återgår till kontinuerlig uppspelning
Tryck på ·.
Spela skivor
z Spela upp bildvis genom att använda fjärrkontrollen
Tryck på ' eller 7. Varje gång du trycker på den här
knappen visas en ny bildruta.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
·
p
1
För att stoppa uppspelningen trycker du på p
medan skivan spelas upp.
“RESUME” visas i frontpanelens teckenfönster och
meddelandet “Vid uppspelning nästa gång, börjar
skivan om från den punkt den avbröts.” visas på TVskärmen.
Om “RESUME” inte visas är inte Resume Play
tillgänglig.
2
Tryck på ·.
Spelaren börjar uppspelningen från den punkt där du
stannade skivan i steg 1.
z Spela upp från början av skivan
När uppspelningstiden visas på frontpanelens teckenfönster
innan du börjar uppspelningen trycker du på p för att återställa
uppspelningstiden och trycker sedan på ·.
20SE
Använda menyn för DVDskivor
Använda titelmenyn
Obs!
ENTER ?/>/.//
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD MENU
0
TITLE
Spela skivor
• Alla DVD-skivor medger inte att Resume Play-funktionen
används.
• Resume Play är inte tillgänglig i lägena slumpvis uppspelning
(Shuffle Play) eller programmerad uppspelning (Program
Play).
• I vissa fall (beroende på var du stannade uppspelningen) kan
det hända att uppspelningen börjar på en annan punkt än där
du stoppade den.
• Punkten där du stannade uppspelningen raderas ur minnet
när:
– du öppnar eller stänger skivfacket
– du kopplar ur nätkabeln
– du ändrar uppspelningsläge
– du påbörjar uppspelning efter att ha valt en titel, kapitel
eller spår
– du ändrar inställningarna för “SKÄRMTEXT”, “DVD
MENY”, “LJUD” eller “UNDERTEXT” i
“SPRÅKINSTÄLLNING” i inställningsmenyn eller
“AUDIO” eller “SUBTITLE” i kontrollmenyn
– du ändrar inställningarna för “TV-TYP” i
“SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn
– du ändrar inställningarna för “BARNLÅS” i
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn
En DVD-skiva är indelade i långa partier bestående av
bild- eller musikavsnitt som kallas “titlar”. När du spelar
en DVD-skiva som inehåller flera titlar kan du välja
önskad titel via titelmenyn.
DVD MENU
ENTER
?/>/.//
1
Tryck på TITLE.
Titelmenyn visas på TV-skärmen. Innehållet på menyn
varierar från skiva till skiva.
2
Tryck på ?/>/.// för att välja den titel du vill
spela.
För vissa skivor kan du välja titel med hjälp av
sifferknapparna.
3
Tryck på ENTER.
Spelaren börjar spela upp den valda titeln.
Obs!
• För vissa DVD-skivor kan det hända att du inte får möjlighet
att välja titel.
• Vad menyn egentligen kallas varierar från skiva till skiva. För
vissa DVD-skivor kan den kallas “title menu”, för andra
“menu” eller “title “ (och motsvarande svenska termer) i de
instruktioner som följer med skivan. Likaså kan “Press
ENTER.” också skrivas “Press SELECT.” osv.
21SE
Använda menyn för DVD-skivor
Använda DVD-menyn
Vissa DVD-skivor ger dig möjlighet att välja
skivinnehållet från menyn. När du spelar upp sådana
DVD-skivor kan du från DVD-menyn välja språk för
textremsorna, vilket språk ljudet ska spelas upp på osv.
1
Tryck på DVD MENU.
DVD-menyn visas på TV-skärmen. Menyinnehållet
varierar från skiva till skiva.
2
Välj det alternativ som du vill ändra genom att
trycka på ?/>/.//.
För vissa skivor kan du välja alternativ med hjälp av
sifferknapparna.
3
Om du vill ändra andra alternativ upprepar du steg
2.
4
Tryck på ENTER.
Spela upp VIDEO CD-skivor
med PBC-funktioner (PBC
Playback)
När du spelar upp VIDEO CD med PBC-funktioner (ver.
2.0-skivor) får du möjlighet att använda enkla interaktiva
funktioner, t ex sökfunktioner och liknande.
PBC-uppspelning gör det möjligt att spela upp VIDEO
CD-skivor interaktivt med hjälp av menyerna på TVskärmen.
På denna spelare kan du använda sifferknapparna,
ENTER, =, +, >/. och ˆRETURN för att
kontrollera PCB-uppspelningar.
=/+
>/.
ENTER
Spela skivor
z Om du vill välja språk för DVD-menyn
ˆRETURN
Ändra inställningarna genom att använda
“SPRÅKINSTÄLLNING” i Inställningsmenyn. Mer information
finns på sidan 46.
Sifferknappar
Obs!
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
För vissa DVD-skivor kan “DVD menu” helt enkelt kallas för
“menu” (eller motsvarande på svenska) i de instruktioner som
följer med skivan.
=/+
>
ENTER
ˆRETURN
.
22SE
1
För att börja spela upp en VIDEO CD-skiva med
PBC-funktioner, följer du stegen 1 till och med 4 i
“Spela skivor” på sidan 17.
2
Välj numret för det önskade alternativet.
På spelaren
Välj alternativets nummer med hjälp av >/..
På fjärrkontrollen
Tryck på sifferknappen för önskat val.
3
Tryck på ENTER.
4
Du utför de interaktiva funktionerna genom att
följa instruktionerna på menyskärmen.
Se instruktionerna som följer med skivan eftersom
sättet att utföra funktionerna kan vara olika för olika
VIDEO CD-skivor.
Använda frontpanelens
teckenfönster
Z
Gå tillbaka till menyfönstret
Tryck på ˆRETURN, = eller +
z När du spelar VIDEO CD-skivor med PBC-funktioner
Du kan kontrollera informationen för skivan, som t ex det
totala antalet titlar, spår eller kvarstående tid, med hjälp
av frontpanelens teckenfönster.
PBC-uppspelningen startar automatiskt.
z Avbryta PBC-uppspelning av en VIDEO CD-skiva med PBCfunktioner för att i stället spela upp skivan i läget kontinuerlig
uppspelning (Continuous Play)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Det finns två metoder.
• Innan du börjar uppspelningen väljer du önskat spår med
=eller + och trycker sedan på ENTER eller ·.
• Innan du börjar uppspelningen väljer du numret på spåret med
sifferknapparna på fjärrkontrollen och trycker sedan på ENTER
eller ·.
“Uppspelning utan PBC” visas på TV-skärmen och spelaren
växlar till kontinuerlig uppspelning (Continuous Play). Du kan
nu inte spela upp stillbilder som t ex en menyskärm.
För att återgå till PBC-uppspelning trycker du på p två gånger
och sedan på ·.
TIME/TEXT
Spela skivor
Obs!
Beroende på VIDEO CD-skivan kan det hända att
instruktionerna till skivan använder uttrycket “Press SELECT.” i
stället för “Press ENTER.” i steg 3.
Under uppspelning av en DVD-skiva
Visa information medan du spelar upp skivan
Aktuellt
surroundformat
Lyser när spelaren
Aktuellt
sänder ut NTSCUppspelningskapitelnummer
signalen
status
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Skivtyp Aktuellt
Tänds när
uppspelnings- du kan
läge
ändra
vinkeln
Uppspelningstid
Aktuellt
titelnummer
Kontrollera återstående tid
Tryck på TIME/TEXT.
Varje gång du trycker på TIME/TEXT medan du spelar
upp en skiva ändras visningen i teckenfönstret enligt
följande.
23SE
Använda frontpanelens teckenfönster
z Uppspelning av VIDEO CD-skivor med PBC-funktioner
Uppspelningstid och
aktuellt kapitelnummer
Det aktuella avsnittsnumret visas istället för det aktuella spåroch indexnumret. I detta fall ändras inte frontpanelens
teckenfönster när du trycker på TIME/TEXT. Om TEXT finns
inspelad på skivan ändras frontpanelens teckenfönster till Textteckenfönstret när du trycker på TIME/TEXT (se sidan 30).
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
Kvarstående tid för
det aktuella kapitlet
VIDEO CD
DVD
CD
Tryck på TIME/
TEXT.
Tryck på TIME/
TEXT.
Uppspelningstid och
aktuellt titelnummer
VIDEO CD
DVD
CD
Uppspelningstid och nummer
för det aktuella spåret
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Tryck på TIME/
TEXT.
Kvarstående tid för
aktuell titel
VIDEO CD
DVD
CD
Kontrollera den kvarstående tiden
Tryck på TIME/TEXT.
Varje gång du trycker på TIME/TEXT medan du spelar
upp en skiva ändras teckenfönstret enligt följande.
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Spela skivor
VIDEO CD
DVD
CD
Tryck på TIME/
TEXT.
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
MIN
SEC
Tryck på TIME/
TEXT.
Kvarstående tid för det
aktuella spåret
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Text
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryck på TIME/
TEXT.
Uppspelningstid för skivan
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Tryck på TIME/TEXT.
Obs!
• För vissa DVD-skivor kan det hända att kapitelnumret eller
tiden inte visas eller att du inte kan ändra frontpanelens
teckenfönster.
• Under slumpvis uppspelning (Shuffle Play) och programmerad
uppspelning (Program Play) visas inte uppspelningstiden för
titeln. Den kvarstående tiden för titeln visas inte heller.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryck på TIME/
TEXT.
Text
VIDEO CD
DVD
CD
När du spelar upp en CD/VIDEO CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
SEC
Tryck på TIME/
TEXT.
Kvarstående tid för skivan
VIDEO CD
DVD
CD
MIN
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Tryck på TIME/TEXT.
Visa information medan du spelar upp en skiva
Lyser under
PBCuppspelning
(endast
Uppspelnings- VIDEO CD)
status
VIDEO CD
DVD
CD
Skivtyp
Obs!
Lyser när
spelaren
sänder ut
NTSCsignalen
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Musikregister
(Music Calendar)*
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Uppspelningstid
Aktuellt
Aktuellt Aktuellt
uppspårindexnummer
spelnings- nummer
läge
* Spårnumren visas i musikkalendern. När det är över 15 spår
visas ” efter “15”. Spårnumret försvinner när spåret har spelats
upp.
24SE
Under slumpvis uppspelning (Shuffle Play), programmerad
uppspelning (Program Play) eller PBC-uppspelning visas inte
uppspelningstiden eller den kvarstående tiden för skivan.
Använda olika
funktioner på
Kontrollmenyn
Detta kapitel beskriver hur du spelar
skivor i olika lägen och hur du
bekvämt kommer åt de olika
funktionerna med hjälp av menyn på
bildskärmen (Kontrollmenyn).
Använda Kontrollmenyn
Z
Från kontrollmenyn kan du välja startpunkt,
uppspelningsordning, byta kameravinklar, göra
inställningar för digitalt biografljud (Digital Cinema
Sound), osv.
Vilka alternativ som finns tillgängliga beror på skivans
typ.
Mer information om de olika alternativen på
Kontrollmenyn finns på sidorna 28 till 42.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
?/>/.//
Tryck på DISPLAY för att visa Kontrollmenyn på TVskärmen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Välj:
DVD
ENTER
25SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
ENTER
DISPLAY
Använda kontrollmenyn
2
Välj det önskade alternativet med hjälp av >/. och
tryck sedan på /eller ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Obs!
Vissa alternativ på Kontrollmenyn kräver ett annat
tillvägagångssätt än när du väljer dem som inställningar. Mer
information om dessa alternativ finns på motsvarande sidor.
DVD
Avbryta Kontrollmenyn när du använder den
Tryck på ˆRETURN.
1: ENGELSKA
Val
För att visa andra alternativ
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras visningen av
Kontrollmenyn enligt följande:
Välj:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
/Kontrollmeny
.
Teckenfönstret ADVANCED (Se sidan 41.)
.
Stäng av Kontrollmenyn
DVD
z Vissa alternativ kan du visa med hjälp av fjärrkontrollen
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
1: ENGELSKA
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
Välj:
3
ENTER
Du kan visa vissa alternativ genom att trycka på knapparna på
fjärrkontrollen. I så fall visas bara det alternativ som du valde.
Mer information om hur de olika alternativen och operationerna
fungerar tillsammans med fjärrkontrollen finns på respektive
sidor.
Avbryt: RETURN
Välj det önskade alternativet med hjälp av >/. och
tryck sedan på ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Aktuellt alternativ
visas markerat
1: ENGELSKA
AV
1: ENGELSKA
2:FRANSKA
3: SPANSKA
Välj:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
AV
Välj:
26SE
ENTER
Val
Avbryt: RETURN
DVD
Kontrollmenyns alternativ
TITLE
(endast DVD) (sidan 28)
CHAPTER
(endast DVD) (sidan 28)
TRACK
(endast VIDEO CD/CD) (sidan 28)
INDEX
(endast VIDEO CD/CD) (sidan 28)
SCENE
(VIDEO CD, endast under PBC-
uppspelning) (sidan 28)
Du kan utföra en sökning genom att välja titel/kapitel/
spår/index.
TIME/TEXT
(sidorna 29 och 30)
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
kvarstående tiden för den aktuella titeln/kapitlet/ spåret
och den totala kvarstående tiden på skivan.
Du kan utföra en sökning genom att ange tidkoden.
Du kan kontrollera DVD TEXT eller CD TEXT på skivan
på TV-skärmen och frontpanelens teckenfönster.
(sidan 31)
SUBTITLE
(endast DVD) (sidan 32)
För DVD-skivor med flerspråkiga undertexter kan du
ändra språk för undertexten när du själv vill medan du
spelar DVD-skivan. Du kan även stänga av undertexten
när som helst.
ANGLE
PROGRAM
(sidan 36)
Du kan spela upp innehållet på skivan i den ordning du
själv önskar genom att arrangera ordningen på titlarna,
kapitlen eller spåren på skivan med hjälp av ett program
som du själv skapar.
SHUFFLE
(sidan 38)
Du kan låta spelaren mixa eller blanda (“shuffle”) titlar,
kapitel eller spår och sedan spela upp dem i slumpvis
ordning. Uppspelningsordningen behöver inte vara
identisk med resultatet från en föregående mixning.
REPEAT
(sidan 39)
Du kan spela alla titlar/spår på en skiva eller en enstaka
titel/kapitel/spår flera gånger.
A-B
REPEAT
(sidan 39)
Du kan spela upp ett särskilt parti eller ett visst kapitel
eller spår flera gånger.
ADVANCED
(endast DVD) (sidan 41)
Du kan visa information om det som spelas upp:
bithastighet, tidigare bithastigheter och vilken position på
skivan som spelas upp (lagret).
(endast DVD) (sidan 33)
För DVD där olika kameravinklar har använts kan du
ändra vinkeln för de avsnitt som spelats in från olika
vinklar.
VES
(sidan 34)
Välj ett läge som ger flerkanaligt surroundljud som t ex
Dolby Digital och MPEG.
Även om du enbart ansluter främre högtalare kan du med
hjälp av VES (Virtual Enhanced Surround, det vill säga
virtuellt surroundljud) lyssna på tredimensionellt ljud
genom att använda funktionen 3D sound imaging. Den
här funktionen använder ljudet från de främre högtalarna
(V, H) för att simulera ett bakre högtalarpar. Resultatet blir
att du lyssnar på en tredimensionell ljudbild utan att ha
bakre högtalare.
27SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
AUDIO
För DVD-skivor som är inspelade med flerspråkigt ljud
kan du välja språk medan du spelar dem.
När det gäller multiplexa CD-skivor och VIDEO CDskivor, kan du välja att lyssna på ljudet från höger eller
vänster kanal och sedan lyssna på ljudet från den kanal
du valde från både höger och vänster högtalare.
Du kan få en kraftigare 3D-upplevelse av ljudet när du
ansluter en mottagare (förstärkare) med 5.1kanalsingångar, 2 främre högtalare, 2 bakre högtalare, 1
mitthögtalare och 1 bashögtalare (subwoofer).
Söka efter titel/kapitel/spår/index/avsnitt Z
Du kan utföra en sökning genom att välja titel/kapitel/
spår/index/avsnitt.
Välj “TITLE”, “ CHAPTER”, “ TRACK”, “INDEX” eller
“SCENE” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
När du spelar upp DVD-skivor visas “TITLE” och
“CHAPTER”.
När du spelar upp VIDEO CD/CD-skivor visas “TRACK”
och “INDEX”. När du spelar upp en VIDEO CD-skiva
med PBC-funktioner visas “SCENE”.
2
Tryck på / eller ENTER.
“
” ändras till “— —
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
“.
DVD
TITLE
Sifferknappar
ENTER
TRACK
3
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
CHAPTER
Välj numret för titeln, kapitlet, spåret eller indexet
som du vill söka efter med hjälp av sifferknapparna
och tryck sedan på ENTER.
Spelaren börjar sökningen. Om du vill radera numret
trycker du på CLEAR innan du trycker på ENTER.
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
Avbryta val
Tryck på ˆRETURN.
Välj:
1
ENTER
Obs!
Välj “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK” eller “INDEX”
genom att använda >/..
“
” visas markerat. (
betyder i denna
handledning alternativa nummer). Nummer inom
parenteser anger totala antalet titlar, kapitel, spår eller
index.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Välj:
28SE
ENTER
DVD
• Antalet titlar, kapitel eller spår som visas motsvarar vad som
finns inspelat på skivan.
• Indexnummer visas inte under PBC-uppspelning av VIDEO
CD-skivor.
Kontrollera
uppspelningstiden och den
kvarstående tiden
Z
Du kan kontrollera uppspelningstiden och den
kvarstående tiden för den aktuella titeln /kapitlet/spåret
och den totala återstående tiden på skivan.
Tryck på DISPLAY. Tryck sedan på TIME/TEXT på
fjärrkontrollen för att ändra tidsinformationen.
Du kan också kontrollera DVD TEXT och CD TEXT. Se
sidan 30.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
TIME/TEXT
Välja startpunkt med hjälp
av tidkoden Z
Du kan utföra sökning genom att ange tidkoden.
Välj “TIME/TEXT” efter det att du har tryckt på
DISPLAY.
Tidkoden motsvarar på ett ungefär den aktuella
uppspelningstiden. Om du t.ex. vill söka efter ett avsnitt
som befinner sig 2 timmar 30 minuter och 20 sekunder
från börjar anger du 2:30:20.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
TIME/TEXT
DVD
Välj:
ENTER
1
När du spelar en DVD-skiva
p TIME/TEXT
• C–
: Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–
: Kvarstående tid för det aktuella
kapitlet
• T–
: Uppspelningstid för den aktuella
titeln
• T–
: Kvarstående tid för den aktuella
titeln
När du spelar en VIDEO CD-skiva (under PBCuppspelning)
pTIME/TEXT
•
: Uppspelningstid för det aktuella avsnittet
När du spelar VIDEO CD-skivor (i kontinuerligt
uppspelningsläge) eller CD-skivor
pTIME/TEXT
• T–
: Uppspelningstid för det aktuella spåret
• T–
: Kvarstående tid för det aktuella spåret
• D–
: Uppspelningstid för den aktuella skivan
• D–
: Kvarstående tid för den aktuella skivan
ENTER
Välj “C
aktuella kapitlet).
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Välj:
2
“ (uppspelningstid av det
DVD
ENTER
Tryck på / eller ENTER.
Tidkoden ändras till “T – – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
Sifferknappar
DVD
ENTER
z Du kan visa fönstret “TIME/TEXT” med hjälp av
fjärrkontrollen.
Tryck på TIME/TEXT på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker
på knappen ändras tidsinformationen.
29SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
Välj:
DVD
Välja startpunkt med hjälp av tidkoden
3
Mata in tidkoden genom att använda
sifferknapparna och tryck sedan på ENTER.
Spelaren börjar sökningen. Om du vill radera numret
trycker du på CLEAR innan du trycker på ENTER.
Avbryta inmatning
Tryck på ˆRETURN.
Obs!
När du skriver in tidkoden skriver du in uppspelningstiden för
titeln.
Kontrollera skivans
information
Z
Du kan visa DVD TEXT och CD TEXT på skivorna på TVskärmen och på frontpanelens teckenfönster.
DVD TEXT- och CD TEXT-skivor innehåller inspelad
information som inte kan ändras.
Tryck på DISPLAY. Tryck sedan på TIME/TEXT på
fjärrkontrollen tills DVD/CD TEXT visas.
Informationen visas nedtill i teckenfönstret.
TIME/TEXT
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
DVD/CD
TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
z Du kan visa fönstren “TIME/TEXT” med hjälp av
fjärrkontrollen
Tryck på TIME/TEXT på fjärrkontrollen. För att visa DVD/CD
TEXT trycker du på TIME/TEXT tills DVD/CD TEXT visas.
Obs!
Endast DVD TEXT på engelska visas.
30SE
Ändra ljuden Z
För DVD-skivor inspelade med flerspråkiga ljud kan du
välja det språk du vill medan du spelar en DVD-skiva.
För multiplexa CD- och VIDEO CD-skivor kan du välja att
höra ljudet från antingen höger eller vänster kanal och
sedan lyssna på ljudet från den valda kanalen från höger
och vänster högtalare samtidigt. I så fall kommer
stereoeffekten att gå förlorad, men det kan finnas fall när
du vill ha det så, t ex om du har en skiva där sången
ligger på höger kanal och instrumenten på vänster. Om
du då bara vill höra instrumenten väljer du vänster kanal,
och kan då höra instrumenten från båda högtalarna.
Välj “AUDIO” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGELSKA
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
PROGRAM FORMAT
3: SPANSKA
DOLBY DIGITAL 3/2.1
AUDIO
L
C
R
Välj:
ENTER
LS
RS
Avbryt: RETURN
pAUDIO
Uppspelning av en DVD-skiva
Välj språk. Språken som du kan välja kan vara olika för
olika DVD-skivor. När 4 siffror visas representerar de en
landskod. På sidan 64 finns en lista med landskoder.
Uppspelning av en VIDEO CD- eller CD-skiva
• STEREO : Standard stereoljud
• 1/V (1/L) : Ljudet från vänster kanal (mono)
• 2/H (2/R) : Ljudet från höger kanal (mono)
z Du kan visa fönstret “AUDIO” med hjälp av fjärrkontrollen.
Tryck på AUDIO på fjärrkontrollen.
Obs!
• För vissa DVD-skivor kan du inte ändra språket även om
flerspråkigt ljud finns inspelat på DVD-skivan.
• Medan du spelar upp en CD/VIDEO CD-skiva kommer det
vanliga stereoljudet att återställas när du:
– öppnar eller stänger skivtallriken
– stänger av strömmen
• Medan du spelar upp en DVD-skiva kan ljudet ändras när du:
– öppnar eller stänger skivfacket
– ändrar titeln
• Om språket visas som ett 4-siffrigt nummer kan du ta reda på
vilket språk numret står för med hjälp av listan på sidan 64.
När du väljer “AUDIO” visas på skärmen vilka kanaler
som ljudet spelas upp genom.
Med Dolby Digital-format kan signaler från mono till 5.1kanaler spelas in på en DVD-skiva. Hur många kanaler
som verkligen använts är olika för olika DVD-skivor.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSKA
DVD
Aktuellt
ljudformat*
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
Aktuellt
uppspelningsformat
för programmet**
LFE
LS
Välj:
RS
ENTER
*“PCM,” “DTS,” “DOLBY DIGITAL” eller “MPEG”
visas. I fallet “DOLBY DIGITAL” visas de inspelade
kanalerna med nummer enligt:
Dolby Digital 5.1-kanaler:
Bakre komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Främre komponent 2
+ Mittkomponent 1
LFE-komponent
(Low Frequency
Effect) 1
** Bokstäverna som visas för programformatet har
följande betydelse:
L:
Främre (V)
R:
Främre (H)
C:
Mitten (mono)
LS: Bakre (V)
RS: Bakre (H)
S:
Bakre (mono) – den bakre komponenten i den
stereosignal som produceras av Dolby Surround
och signalen Dolby Digital.
LFE: – LFE (Low Frequency Effect)
31SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
LFE
Visa information om ljudet på skivan
Ändra ljuden
Visa undertexter Z
De visade exemplen är de som följer:
•PCM (stereo)
För DVD-skivor där det finns inspelade undertexter kan
du själv visa eller ta bort undertexterna under tiden som
du spelar upp skivan.
För DVD-skivor med flerspråkiga undertexter kan du
byta språk medan du spelar upp skivan samtidigt som du
kan välja om undertexten ska visas eller ej. Du kan t ex
välja ett språk som du vill lära dig och aktivera
undertexterna när du behöver dem.
Välj “SUBTITLE” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
C 01:32:55
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Välj:
ENTER
•Dolby Surround
12(27)
18(34)
C 01:32:55
C 01:32:55
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
SUBTITLE
DVD
1: ENGELSKA
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
S
Välj:
ENTER
Välj:
•Dolby Digital 5.1ch
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
C 01:32:55
1: ENGELSKA
C
Avbryt: RETURN
R
pSUBTITLE
Välj språk. Vilka språk du kan välja beror på DVD-skivan.
När 4 siffror visas indikerar de en landskod. Listan på
sidan 64 visar de olika landskoderna.
RS
z Du kan visa fönstret “SUBTITLE” med hjälp av fjärrkontrollen
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
ENTER
LFE
LS
Välj:
ENTER
Tryck på SUBTITLE på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på
knappen ändras alternativen.
•DTS
1: ENGELSKA
Obs!
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Välj:
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGELSKA
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Välj:
L
R
LS
RS
ENTER
z Du kan ta reda på om en programvara är inspelad med Dolby
Surround-kodning genom att titta på förpackningen
Använd skivor med
-logon. Det är bara när skivorna är
märkta med den här logotypen som du kan använda Dolby
Digital.
32SE
• När du spelar upp en DVD-skiva som saknar undertexter kan
inga undertexter visas.
• För vissa DVD-skivor kan du inte aktivera undertexterna även
om de finns inspelade.
• För vissa DVD-skivor kan du inte avaktivera undertexterna.
• Om språket visas som ett 4-siffrigt nummer kan du se vilket
språk de motsvarar med hjälp av listan på sidan 64.
• Undertexternas typ och hur många språk de finns för varierar
från skiva till skiva.
• För vissa DVD-skivor kan du inte ändra undertexterna även
om de finns inspelade för flera språk.
• Medan du spelar upp en DVD-skiva kan undertexterna ändras
när du:
– öppnar eller stänger skivfacket
– ändrar titeln
Ändra vinklar Z
För DVD-skivor där olika kameravinklar använts för ett
avsnitt (multi-angles) kan du byta kameravinkel. Om ett
sådant avsnitt t ex visar ett framrusande tåg kan du
kanske visa avsnittet med tåget sett framifrån eller
utsikten från höger eller vänster sida av tåget utan att
själva rörelsen avbryts.
Välj “ANGLE” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
När du kan byta kameravinkel lyser indikatorn “ANGLE“
grönt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Välj en kameravinkel genom att ange ett nummer
med hjälp av sifferknapparna eller med >/.. Tryck
sedan på ENTER.
Vinkeln ändras till den vinkel du valt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
5(9)
DVD
Välj:
1(9)
ANGLE
DVD
ENTER
Obs!
Välj:
ENTER
Välj “ANGLE”.
z Du kan i förväg ange vilken vinkel som ska användas
12(27)
18(34)
C 01:32:55
z Du kan välja vinkel med hjälp av fjärrkontrollen
1(9)
ANGLE
Välj:
2
DVD
Ange vinkel när “ANGLE” inte visas i frontpanelens
teckenfönster. För avsnitt, som det finns flera kameravinklar
inspelade för, väljs en av vinklarna automatiskt.
Tryck på ANGLE på fjärrkontrollen. Varje gång du trycker på
knappen ändras kameravinkeln.
ENTER
Tryck på /.
Numret för kameravinkeln ändras till “–”. Siffran
inom parenteser visar hur många vinklar det finns
totalt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
–(9)
Sifferknappar
ENTER
33SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
1
• Antalet kameravinklar varierar från skiva till skiva och mellan
avsnitt och avsnitt. Du kan bara välja mellan de vinklar som
finns inspelade.
• För vissa DVD-skivor kan du inte ändra vinkeln, även om det
finns flera vinklar inspelade.
Inställningar för Digital Cinema Sound Z
Välj ett läge som gör att du kan använda flerkanaligt
surroundljud, som t ex Dolby Digital och MPEG.
Även om du enbart ansluter främre högtalare kan du med
hjälp av VES (Virtual Enhanced Surround, det vill säga
virtuellt surroundljud) lyssna på tredimensionellt ljud
genom att använda funktionen 3D sound imaging. Du
skapar då virtuella bakre högtalare med hjälp av ljudet
från de främre högtalarna (L, R).
Du kan få en kraftigare 3D-upplevelse av ljudet när du
ansluter en mottagare (förstärkare) med 5.1kanalsingångar, 2 främre högtalare, 2 bakre högtalare, 1
mitthögtalare och 1 bashögtalare (subwoofer).
Välj “VES” efter det att du har tryckt på DISPLAY. När
du har valt ett alternativ (förutom “AV”) lyser indikatorn
för “VES” grönt.
Den effekt de olika alternativen ger
AV
Sänder signalerna från alla kanaler som finns inspelade på
skivan, t ex 2 kanaler för stereoljudet från CD-skivor eller
5 kanaler för Dolby Digital på en DVD-skiva. När du
ansluter färre än 5 (+1) högtalare skickar spelaren på ett
korrekt sätt utgångssignalen för den högtalare som saknas
till de andra högtalarna.
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Använder 3D sound imaging för att skapa virtuella bakre
högtalare av ljudet från de främre högtalarna (L, R) utan
att det finns bakre högtalare anslutna. Ljudbilden för de
virtuella högtalarna reproduceras enligt bilden nedan.
L
R
Obs!
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
Om du vill använda det ursprungliga Dolby Digital-ljudet via
anslutningarna 5.1CH OUTPUT, måste du bl a justera
högtalarnas position och avstånd. Mer information om detta
finns på sidan 53.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VES
DVD
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Använder 3D sound imaging för att skapa virtuella bakre
högtalare av ljudet från de främre högtalarna (L, R) utan
att det finns bakre högtalare anslutna. Ljudbilden för de
virtuella högtalarna reproduceras enligt bilden nedan.
AV
AV
VES A
VES B
Välj:
ENTER
Avbryt: RETURN
pVES
Välj det önskade alternativet. Mer information om de
olika alternativen finns under rubriken “Den effekt de
olika alternativen ger”.
• AV
• VES A*
• VES B*
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND (FÖRSTÄRKT
SURROUND)
* Dessa inställningar påverkar också signalen från LINE OUT
(AUDIO)-anslutningarna.
Obs!
De alternativ som visas varierar beroende på inställningen av
“HÖGTALARINSTÄLLN” (sidan 53).
Medan du spelar en DVD-skiva kan du endast välja “AV”, “VES
A” eller “VES B” när “BAK” i “STORLEK” är ställd på “INGEN”
i fönstret “HÖGTALARINSTÄLLN”.
34SE
L
R
NORMAL SURROUND
Programvara med 2-kanaliga ljudsignaler avkodas med
Dolby Pro Logic för att skapa surroundeffekter.
ENHANCED SURROUND (FÖRSTÄRKT SURROUND)
Skapar en större närvarokänsla från Pro Logic-källor med
monofont ljud från de bakre högtalarna. Skapar en
stereoliknande effekt i de bakre kanalerna.
Obs!
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
• Vissa skivor saknar stöd för bakre ljud. I så fall kan du inte få
3D-surroundeffekt.
• I samband med att du väljer ett alternativ klipps ljudet bort för
ett ögonblick.
• När signalen som spelas upp inte innehåller
surroundkomponenten kan effekten vara svår att uppfatta även
om du väljer “VES A” eller “VES B.”
• Om du bara ansluter främre högtalare kan inte “NORMAL
SURROUND” och “ENHANCED SURROUND (FÖRSTÄRKT
SURROUND)” väljas.
• Ljudet kommer inte från de bakre högtalarna när du ställer
“VES” på “VES A” eller “VES B” på Kontrollmenyn, även om
du har anslutit bakre högtalare.
• Placera högtalarna så att de bildar en liksidig triangel med den
plats du lyssnar på, annars kan effekterna vara svåra att
uppfatta även om du väljer “VES A” eller “VES B.”
• Om signalen kommer från DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) hörs bara surroundeffekten när du ställer “DOLBY
DIGITAL” på “D-PCM” och “MPEG” på “PCM” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR”.
• När du spelar ljudspår med 96 kHz samplingsfrekvens bör du
vara noga med att välja “AV”, annars konverteras utsignalen
till samplingsfrekvensen 48 kHz. (Förutom när spelaren sänder
ljudsignalen från DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL))
• När du ansluter mitthögtalare och bashögtalare (subwoofer)
kan du även höra ljudet från dessa högtalare.
När du väljer “VES A” eller “VES B” skickar inte spelaren ut
ljudet från mitthögtalaren.
• När du väljer “VES A” eller “VES B” ställer du
surroundinställningarna för den anslutna utrustningen (t.ex.
förstärkaren) på “AV”.
z Du kan välja alternativet “VES” med VES-knappen
Tryck på VES på spelaren. Varje gång du trycker på knappen
ändras alternativen i en bestämd ordning.
35SE
Skapa ett eget program (Program Play)
Z
Du kan spela upp titlarna, kapitlen eller spåren på skivan
i den ordning du själv vill genom att skapa ett eget
program. Program lagras på spelaren och kan innehålla
upp till 99 titlar, kapitel och spår.
Välj “PROGRAM” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
När du valt “PÅ” lyser indikatorn “PROGRAM” grönt.
DVD
ENTER
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
Skapa ett program
Välj “INST./” i “PROGRAM”.
Programmeringsfönstret visas.
“SPÅR” visas när du spelar upp en
VIDEO CD- eller en CD-skiva.
T
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Ställ in:
Starta: PLAY
Avbryt: RETURN
pPROGRAM
• AV: normal uppspelning.
• INST./: med det här alternativet kan du skapa egna
program.
• PÅ: spelar upp ett program (Program Play).
1
Titel
AV
AV
INST.
PÅ
Välj:
Tryck på /.
“01” visas markerat. Du kan nu välja den första titeln
eller spåret som du vill programmera in.
PROGRAM
12(27)
18(34)
C 01:32:55
PROGRAM
2
3
ENTER
––
01
02
03
04
05
Avsluta:
T
RADERA ALLA
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Ställ in:
Starta: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
T
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
ENTER
––
01
02
03
04
05
Avsluta:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL 0 1 – 0 2
2. TITEL
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Ställ in:
Starta: PLAY
36SE
++
01
02
03
04
05
06
pNär du spelar en DVD-skiva
När både titlar och kapitel är inspelade på skivan
väljer du först titel och sedan kapitel. “++” betyder
“alla”.
Ställ in:
Starta: PLAY
Avsluta:
C
Välj titel, kapitel eller det spår du som vill ha med i
programmet med hjälp av >/. och tryck sedan på
ENTER.
Du kan t ex välja titel eller spår 2.
(Du kan välja med hjälp av sifferknapparna och
knappen ENTER. Då visas det nummer du har valt på
skärmen.)
PROGRAM
PROGRAM
Kapitel
ENTER
Avsluta:
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
C
++
01
02
03
04
05
06
pNär du spelar upp en VIDEO CD- eller CD-skiva
Välj det spår som du vill programmera.
Total tid för de
programmerade spåren
0:15:30
T
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR 0 2
2. SPÅR
3. SPÅR – –
4. SPÅR – –
5. SPÅR – –
6. SPÅR – –
7. SPÅR – –
Ställ in:
Starta: PLAY
VIDEO CD
DVD
CD
ENTER
––
01
02
03
04
05
Avsluta:
PROGRAM
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Radera den programmerade ordningen
För att radera den programmerade ordningen för alla
titlar, kapitel eller spår väljer du “RADERA ALLA” i steg
2.
För att avbryta det valda programmet väljer du först
program med hjälp av >/. i steg 2 och trycker sedan på
CLEAR. Du kan också välja “- -” i steg 3 och sedan trycka
på ENTER.
z Programmet finns kvar även efter det att du har avslutat
den programmerade uppspelningen (Program Play).
När du trycker på · kan du spela upp samma program igen.
z Du kan utföra upprepad uppspelning (Repeat Play) eller
slumpmässig uppspelning (Shuffle Play) av de titlar, kapitel och
spår som du har programmerat in.
Under programmerad uppspelning (Program Play) trycker du på
REPEAT eller SHUFFLE. Du kan också välja “PÅ” för “REPEAT”
eller “SHUFFLE” på Kontrollmenyn.
Tryck på PROGRAM.
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
4
Upprepa steg 3 om du vill programmera andra
titlar, kapitel eller spår.
De programmerade titlarna, kapitlen eller spåren visas
i ordning från 2.
5
Tryck på · för att starta uppspelningen av
programmet (Program Play).
Obs!
• Antalet titlar, kapitel eller spår som visas är det antal titlar,
kapitel och spår som finns inspelade på skivan.
• Programmet avbryts när du:
– öppnar eller stänger skivfacket
– stänger av strömmen
• För vissa DVD-skivor kan du inte använda programmerad
uppspelning (Program Play).
• Medan du använder PBC-uppspelning kan du inte ställa in ett
program om du inte först stannar uppspelningen.
Avbryta programmerad uppspelning (Program
Play)
Tryck på CLEAR.
Avbryta programmeringen
Tryck på PROGRAM.
Ändra programmeringen
1 I steg 2 väljer du programnummer för den titel, det
kapitel eller spår som du vill ändra genom att använda
>/..
2 Programmera nytt innehåll med hjälp av
instruktionerna i steg 3.
37SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
z Du kan visa fönstret “PROGRAM” med hjälp av
fjärrkontrollen
Spela upp i slumpmässig ordning (Shuffle Play)
Z
Du kan göra så att spelaren mixar eller blandar (“shuffle”)
titlar eller spår för att sedan spela upp dem i slumpmässig
ordning. Uppspelningsordningen behöver inte vara
identisk med resultatet från en föregående mixning.
Välj “SHUFFLE” efter att du tryckt på DISPLAY. När du
valt “PÅ” lyser indikatorn “SHUFFLE” grönt.
z Du kan välja slumpvis uppspelning under stoppläge
När du valt alternativet “SHUFFLE” trycker du på ·.
Spelaren börjar slumpvis uppspelning.
z Du kan visa fönstret “SHUFFLE” genom att trycka på
knappen
Tryck på SHUFFLE.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SHUFFLE
DVD
KAPITEL
AV
TITEL
KAPITEL
Välj:
ENTER
Avbryt: RETURN
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
pSHUFFLE
Välj inställningar för slumpmässig uppspelning (Shuffle
Play).
När du spelar en DVD med programmerad
uppspelning (Program Play) ställd på AV
• AV: skivan spelas inte upp i slumpmässig ordning.
• TITEL: spelaren blandar ordningen på titlarna och
spelar sedan upp dem i slumpmässig ordning.
• KAPITEL: spelaren blandar ordningen på kapitlen och
spelar sedan upp dem i slumpmässig ordning.
När du spelar en VIDEO CD-, CD- eller DVD-skiva
med programmerad uppspelning (Program Play)
ställd på PÅ
• AV: skivan spelas inte upp i slumpmässig ordning.
• PÅ: spelaren blandar ordningen på titlar eller spår och
spelar sedan upp dem i slumpmässig ordning.
När du spelar en VIDEO CD- eller CD-skiva med
programmerad uppspelning (Program Play) ställd
på AV
• AV: skivan spelas inte upp i slumpmässig ordning.
• SPÅR: spelaren blandar ordningen på spåren och spelar
sedan upp dem i slumpmässig ordning.
Avbryta slumpmässig uppspelning (Shuffle Play)
Tryck på CLEAR.
38SE
Obs!
• Shuffle Play avbryts när du:
– öppnar eller stänger skivfacket
– stänger av strömmen
• För vissa DVD-skivor kan du inte använda slumpmässig
uppspelning (Shuffle Play).
• Upp till 200 kapitel på en skiva kan spelas i slumpmässig
ordning när du valt “KAPITEL”.
Upprepad uppspelning
(Repeat Play)
Z
Upprepa ett utvalt parti
(A˜B Repeat)
Z
Du kan spela alla titlar/spår på en skiva eller bara
enstaka titlar/kapitel/spår.
I lägena slumpmässig uppspelning (Shuffle Play) och
programmerad uppspelning (Program Play) kommer
spelaren att repetera titlar eller spår i en slumpmässig
respektive programmerad ordning.
När du spelar upp VIDEO CD-skivor kan du inte utföra
upprepad uppspelning (Repeat Play) samtidigt som du
använder PBC-uppspelning (sidan 22).
För vissa DVD-skivor kan du inte använda upprepad
uppspelning (Repeat Play).
Välj “REPEAT” efter det att du har tryckt på DISPLAY.
Om du inte väljer “AV” lyser indikatorn “REPEAT” grönt.
Du kan spela upp en bestämd del av en titel, ett kapitel
eller spår upprepade gånger. Funktionen är mycket
användbar när du t ex lär dig sångtexter.
Under PBC-uppspelning av VIDEO CD-skivor (sidan 22)
är den här funktionen bara tillgänglig när du spelar upp
rörliga bilder.
För vissa DVD-skivor kan du inte använda A˜B
upprepad uppspelning (Repeat Play).
Välj “A-B REPEAT” efter det att du har tryckt på
DISPLAY. Under A˜B Repeat Play, indikatorn för “A-B
REPEAT” lyser grönt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Välj:
INST.
AV
INST.
A–B
REPEAT
ENTER
Avbryt: RETURN
pREPEAT
Väljer inställningen upprepad uppspelning (Repeat Play).
När du spelar en DVD-skiva med programmerad
uppspelning (Program Play) och slumpmässig
uppspelning (Shuffle Play) är ställda på AV
• AV: upprepad uppspelning är inte aktiverad.
• SKIVA: upprepar alla titlar.
• TITEL: upprepar den aktuella titeln.
• KAPITEL: upprepar det aktuella kapitlet.
DVD
Välj:
ENTER
Avbryt: RETURN
pA-B REPEAT
• INST./: ställer in punkterna A och B.
• AV: det utvalda partiet av en titel/kapitel/spår spelas
inte upp flera gånger.
När du spelar en VIDEO CD/CD-skiva med
programmerad uppspelning (Program Play) och
slumpmässig uppspelning (Shuffle Play) är
ställda på AV
• AV: upprepad uppspelning är inte aktiverad.
• SKIVA: upprepar alla spår på skivan.
• SPÅR: upprepar det aktuella spåret.
När programmerad uppspelning (Program Play)
eller slumpmässig uppspelning (Shuffle Play) är
ställda på PÅ
• AV: upprepad uppspelning är inte aktiverad.
• PÅ: upprepar programmerad uppspelning (Program
Play) eller slumpmässig uppspelning (Shuffle Play).
Avbryta upprepad uppspelning (Repeat Play)
Tryck på CLEAR.
z Du kan välja repeterad uppspelning under stoppläge
När du valt alternativet “REPEAT” trycker du på ·.
Spelaren börjar repeterad uppspelning.
z Du kan visa fönstret “REPEAT” genom att trycka på den här
knappen.
Tryck på REPEAT.
Obs!
Upprepad uppspelning avbryts när du stänger av strömmen.
39SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
SKIVA
REPEAT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Upprepa ett utvalt parti (A˜B Repeat)
Välj ett parti för upprepad A˜Buppspelning
1
Välj “INST./” i “A-B REPEAT”.
Inställningsmenyn för A˜B REPETERA visas.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
När du nått slutpunkten av det parti som du vill
upprepa (punkt B) trycker du på ENTER igen.
De inställda punkterna visas och partiet spelas upp
gång på gång.
“A-B” visas i teckenfönstret under upprepad A˜Buppspelning.
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
DVD
INST.
AV
INST.
Välj:
KAPITEL TID
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
PÅ
ENTER
Avbryt: RETURN
12(27)
18(34)
C 01:32:55
PLAY
DVD
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
A–B REPETERA
Ställ in punkt A med
ENTER
.
Välj:
DVD
ENTER
Avbryta upprepad A˜B-uppspelning (Repeat
Play)
Tryck på CLEAR.
z Du kan visa inställningarna för A˜B-uppspelning genom
att trycka på knappen
Tryck på A˜B på fjärrkontrollen.
Återgå:
2
RETURN
Obs!
När du under uppspelning hittat den punkt där du
vill att den upprepade uppspelningen ska börja
(punkt A) trycker du på ENTER.
Startpunkten (punkt A) ställs in.
C
01:32:55
A–B REPETERA
Ställ in punkt B med
ENTER
.
KAPITEL TID
A: 18 – 01 : 32 : 55
Avbryt:
40SE
CLEAR
• Du kan ställa in upprepad A˜B-uppspelning bara för ett
specifikt parti.
• Upprepad A˜B-uppspelning avbryts när du:
– öppnar eller stänger skivfacket
– stänger av strömmen
• När du ställer in för upprepad A˜B-uppspelning försvinner
inställningarna för slumpmässig uppspelning (Shuffle Play)
och programmerad uppspelning (Program Play).
• För vissa DVD- och VIDEO CD-skivor kan du inte använda
upprepad A˜B-uppspelning beroende på avsnittet eller
skivan.
Visa uppspelningsinformation Z
Du kan visa information om det som spelas upp:
bithastighet, tidigare bithastigheter och vilken position på
skivan som spelas upp (lagret).
Medan du spelar upp en skiva visas alltid information om
ungefärlig bithastighet för bilderna uttryckt i Mbps
(ungefär detsamma som antal miljoner bitar per sekund)
medan värdet för ljudet uttrycks i kbps (ungefär
detsamma som antal tusen bitar per sekund).
Välj “ADVANCED” efter det att du har tryckt på
DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Visning av de olika alternativen
BIT HASTIGHET
BIT HASTIGHET
DVD
0
5
384 kbps
Mbps
10
Ljud
Video
När du spelar MPEG AUDIO-ljudspår
ADVANCED
TIDIGARE BITFREKVENS
Välj:
ENTER
När du spelar DVD-skivor
• BIT HASTIGHET: visar bithastigheten.
• TIDIGARE BITFREKVENS: visar bithastighet och
tidigare bithastigheter.
• LAGER: visar lager och den position på skivan som
spelas upp.
• AV: stänger teckenfönstret ADVANCED.
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Ljud
Video
Bithastigheten är ett mått på hur stora ljud- och
bilddatamängder som finns lagrade på skivan. Ju högre
bithastigheten är, desto större informationsmängder rör
det sig om. Det betyder emellertid inte att du får bättre
bild- eller ljudkvalitet.
TIDIGARE BITFREKVENS
Bitfrekvensintervall
Min.
Max.
Senaste
bitfrekvensintervall
0
5
Mbps
10
Visar historiken för de datamängder som har överförts
vid bilduppspelningen fram till den senaste
överföringen.
41SE
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
BIT HASTIGHET
pADVANCED
Visa uppspelningsinformation
LAGER
Visas när DVD-skivan har
dubbla lager
Indikerar ungefär från var på skivan uppspelningen sker.
Om DVD-skivan har dubbla lager visar spelaren vilket
lager som spelas upp.
Mer information om lager finns på sidan 62 (DVD).
Använda olika funktioner på Kontrollmenyn
42SE
Inställningar
och justeringar
Det här kapitlet beskriver hur du
utför inställningar och justeringar
med hjälp av Inställningsmenyn på
bildskärmen (on-screen SET UP
menu). Du måste räkna med att du
behöver göra en del inställningar och
justeringar när du använder spelaren
för första gången.
Det här kapitlet beskriver också hur
du ställer in fjärrkontrollen så att du
kan använda den för att kontrollera
TVn eller AV-mottagaren
(förstärkaren).
Använda Inställningsmenyn
Z
Med hjälp av Inställningsmenyn kan du dels utföra de
inledande inställningarna i samband med att du
installerar spelaren, dels justera kvalitén på bild och ljud,
ställa in de olika utgångarna osv. Du kan också ställa in
språk för undertexterna och Inställningsmenyn, införa
restriktioner för vad barn får se osv.
Mer information om de olika inställningsalternativen
finns på sidorna 46 till och med 54.
Obs!
Du kan bara visa Inställningsmenyn när spelaren befinner sig i
stoppläge.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SET UP
0
ENTER
1
Tryck på SET UP så visas Inställningsmenyn på TVskärmen.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
DVD MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SVENSKA
ENGLISH
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
43SE
Inställningar och justeringar
?/>/.//
Använda Inställningsmenyn
2
Välj huvudalternativ med hjälp av >/. och tryck
sedan på ENTER.
Det valda huvudalternativet visas markerat.
Huvudalternativ
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
DVD MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
4
Välj önskad inställning med hjälp av ?/>/.//
och tryck sedan på ENTER.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
SVENSKA
ENGLISH
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
4:3 PAN&SCAN
TV-TYP:
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLBILD
BAKGRUND:
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
Inställningar och justeringar
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
3
Välj önskat alternativ med hjälp av >/. och tryck
sedan på / eller ENTER.
Avbryta Inställningsmenyn direkt
Tryck på SET UP på fjärrkontrollen.
Obs!
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
44SE
Vissa alternativ på Inställningsmenyn kräver fler operationer än
bara det att du väljer ett alternativ. Mer information om dessa
alternativ finns på respektive sida.
Lista över alternativ på Inställningsmenyn
Standardinställningarna är understrukna.
SPRÅKINSTÄLLNING (sidan 46)
SPECIALINSTÄLLNINGAR (sidan 48)
SKÄRMTEXT
EURO AV UT
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
RGB
AUTOUPPSPELNING
AV
ESPAÑOL
TIMER
NEDERLANDS
DEMO1
DEMO2
DANSK
SVENSKA
DIMMER
SUOMI
PORTUGUÊS
AV
PAUSLÄGE
AUTO
STILLBILD
ENGLISH
FRANÇAIS
LJUS
MÖRK
NORSK
DVD MENY
VIDEO
S VIDEO
BARNLÅS /
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
LJUDINSTÄLLNINGAR (sidan 51)
NEDERLANDS
DANSK
LJUD DÄMPNING
SVENSKA
SUOMI
AUDIO DRC
BEVARA DYNAMIK
SPÅRVAL
NEDMIXNING
ÖVRIGA /
DOLBY SURROUND
NORMAL
DIGITAL UTGÅNG
(samma som DVD MENY)
UNDERTEXT
AV
AUTO
CHINESE
URSPRUNGLIG
Inställningar och justeringar
NORSK
LJUD
STANDARD
TV
PORTUGUÊS
JAPANESE
AV
PÅ
PÅ
DOLBY DIGITAL
AV
MPEG
AUTO LJUD
DTS
(samma som DVD MENY)
HÖGTALARINSTÄLLN. (sidan 53)
SKÄRMINSTÄLLNINGAR (sidan 47)
STORLEK
TV-TYP
MITTEN
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAK
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE
BAKGRUND
FRAM
16:9
PÅ
SUBWOOFER
AVSTÅND
FRAM
AV
MITTEN
INNEHÅLLSBILD
BAK
GRAFIK
BALANS
SVART
FRAM
BAK
BLÅ
NIVÅ
MITTEN
BAK
SUBWOOFER
TESTTON
AV
PÅ
45SE
Ställa in språk för teckenfönster och ljud
(SPRÅKINSTÄLLNING) Z
Välj “SPRÅKINSTÄLLNING” efter det att du har tryckt
på SET UP.
Med “SPRÅKINSTÄLLNING” kan du välja språk för
visning på bildskärmen (on-screen display) och ljudet.
Standardinställningar är understrukna.
Obs!
När du väljer ett språk som inte finns inspelat på DVD-skivan väljs
automatiskt ett av de inspelade språken (gäller inte för
“SKÄRMTEXT”).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
DVD MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SVENSKA
ENGLISH
URSPRUNGLIG
AUTO LJUD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
Inställningar och justeringar
pSKÄRMTEXT
Ändrar språket för visning på bildskärmen (on-screen
display).
• ENGLISH (ENGELSKA)
• FRANÇAIS (FRANSKA)
• DEUTSCH (TYSKA)
• ITALIANO (ITALIENSKA)
• ESPAÑOL (SPANSKA)
• NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)
• DANSK (DANSKA)
• SVENSKA (SVENSKA)
• SUOMI (FINSKA)
• NORSK (NORSKA)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISKA)
pDVD MENY
Ändrar språket för DVD-menyn.
• ENGLISH (ENGELSKA)
• FRANÇAIS (FRANSKA)
• DEUTSCH (TYSKA)
• ITALIANO (ITALIENSKA)
• ESPAÑOL (SPANSKA)
• NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)
• DANSK (DANSKA)
• SVENSKA (SVENSKA)
• SUOMI (FINSKA)
• NORSK (NORSKA)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISKA)
•
(RYSKA)
• CHINESE (KINESISKA)
• JAPANESE (JAPANSKA)
• ÖVRIGA/
Om du väljer “ÖVRIGA/” skriver du in språkkoden för
landet med hjälp av sifferknapparna. En lista med språkkoder
finner du på sidan 64.
När du har gjort ditt val visas den 4-siffriga språkkoden.
46SE
pLJUD
Ändrar språket för ljudet.
• URSPRUNGLIG: det språk som har högst prioritet på
skivan
• ENGLISH (ENGELSKA)
• FRANÇAIS (FRANSKA)
• DEUTSCH (TYSKA)
• ITALIANO (ITALIENSKA)
• ESPAÑOL (SPANSKA)
• NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)
• DANSK (DANSKA)
• SVENSKA (SVENSKA)
• SUOMI (FINSKA)
• NORSK (NORSKA)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISKA)
•
(RYSKA)
• CHINESE (KINESISKA)
• JAPANESE (JAPANSKA)
• ÖVRIGA/
Om du väljer “ÖVRIGA/” skriver du in språkkoden för
landet med hjälp av sifferknapparna. En lista med språkkoder
finner du på sidan 64.
När du har gjort ditt val visas den 4-siffriga språkkoden.
pUNDERTEXT
Ändrar språket för undertexten.
• AUTO LJUD*
• ENGLISH (ENGELSKA)
• FRANÇAIS (FRANSKA)
• DEUTSCH (TYSKA)
• ITALIANO (ITALIENSKA)
• ESPAÑOL (SPANSKA)
• NEDERLANDS (HOLLÄNDSKA)
• DANSK (DANSKA)
• SVENSKA (SVENSKA)
• SUOMI (FINSKA)
• NORSK (NORSKA)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISKA)
•
(RYSKA)
• CHINESE (KINESISKA)
• JAPANESE (JAPANSKA)
• ÖVRIGA/
Om du väljer “ÖVRIGA/” skriver du in språkkoden för
landet med hjälp av sifferknapparna. En lista med språkkoder
finner du på sidan 64.
När du har gjort ditt val visas den 4-siffriga språkkoden.
* Om du väljer “AUTO LJUD” ändras språket för undertexterna
till det språk du valde för “LJUD”.
Inställningar för skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Z
Tryck på SET UP och välj “SKÄRMINSTÄLLNINGAR”.
Under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” kan du ställa in
skärmen efter uppspelningsförhållandena.
Standardinställningarna är understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pBAKGRUND
Bestämmer bakgrundsfärg eller den bild som visas på TVskärmen i stoppläge eller när du spelar upp en CD-skiva.
• INNEHÅLLSBILD: Signaturbilden visas i bakgrunden,
men i så fall måste den finnas inspelad på skivan.
• GRAFIK: En grafisk bild som tidigare lagrats i spelarens
minne visas som bakgrund.
• BLÅ: Blått som bakgrundsfärg.
• SVART: Svart som bakgrundsfärg.
Obs!
Om du spelar en skiva som saknar signaturbild och du har valt
“INNEHÅLLSBILD” som inställning för “BAKGRUND” visas
automatiskt den bild som finns lagrad i spelaren.
16:9
4:3
BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
Obs!
För vissa DVD-skivor väljs “4:3 BREVLÅDEFORMAT”
automatiskt istället för “4:3 PAN&SCAN” och vise versa.
47SE
Inställningar och justeringar
pTV-TYP
Bestämmer formfaktorn (för bildskärmen) för den TV som
ska anslutas.
• 16:9: När du ansluter spelaren till en wide-screen-TV.
• 4:3 BREVLÅDEFORMAT: När du ansluter spelaren till
en vanlig TV. Bilder i brett format visas med svarta
band upptill och nedtill på skärmen.
• 4:3 PAN&SCAN: När du ansluter spelaren till en vanlig
TV. Visar bilder i det breda formatet så att de täcker hela
skärmen, men bilden visas beskuren.
pSKÄRMSLÄCKARE
Aktiverar och avaktiverar skärmsläckaren. Om du
aktiverar skärmsläckaren visas skärmsläckarbilden när du
lämnar spelaren eller fjärrkontrollen i paus- eller
stoppläge under längre tid än 15 minuter eller när du
spelar upp en CD-skiva i mer än 15 minuter.
Skärmsläckaren är ett effektivt sätt att undvika skador på
bildskärmen.
• PÅ: Aktiverar skärmsläckaren.
• AV: Stänger av skärmsläckaren.
Anpassade inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Z
Tryck på SET UP och välj “SPECIALINSTÄLLNINGAR”.
Med “SPECIALINSTÄLLNINGAR” kan du ställa in vissa
parametrar som styr uppspelningsförhållandena.
Standardinställningarna är understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
EURO AV UT:
AUTOUPPSPELNING:
DIMMER:
PAUSLÄGE:
BARNLÅS
VIDEO
AV
LJUS
AUTO
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pEURO AV UT
Bestämmer metod för att sända videosignaler från
anslutningarna EURO AV 1(RGB)-TV på spelarens
baksida.
• VIDEO: Sänder videosignaler.
• S VIDEO: Sänder S video signaler.
• RGB: Sänder RGB-signaler.
pPAUSLÄGE (endast DVD)
Bestämmer vilken bild som ska visas i pausläge.
• AUTO: En bild med föremål som rör sig visas utan
flimmer. Det här är den position som du bör använda
som normalinställning.
• STILLBILD: En bild med orörliga föremål visas med
hög upplösning.
pBARNLÅS /
Med det här alternativet kan du skriva in ett lösenord och
ange nivå för de begränsningar som ska gälla för DVDskivor som har uppspelningsrestriktioner för barn.
Mer information finns i avsnittet “Begränsad uppspelning
för barn (Barnlås)”.
Begränsad uppspelning för barn (barnlås)
Tryck på SET UP och välj “SPECIALINSTÄLLNINGAR”.
För vissa DVD-skivor finns begränsningar när det gäller
vilken ålder som är lämplig för att ta del av innehållet.
Med funktionen “Barnlås” (Parental Control) kan du välja
nivå för vilka restriktioner som ska gälla.
Inställningar och justeringar
Obs!
• Om TVn inte är anpassad för S video eller RGB-signaler visas
ingen bild på TV-skärmen även om du väljer “S VIDEO” eller
“RGB”. Mer information om detta finns i instruktionerna som
följde med TVn.
• Välj inte “S VIDEO” om din TV bara har EURO AV IN.
pAUTOUPPSPELNING
Bestämmer vilken inställning som ska gälla för
autouppspelning när du ansluter nätsladden till
vägguttaget.
• AV: Använder inte “TIMER”, “DEMO1” eller “DEMO2”
för att starta uppspelningen.
• TIMER: Börjar spela upp en skiva automatiskt när du
kopplar nätsladden till nätet. Du kan påbörja
uppspelningen vid vilken tidpunkt du vill genom att
ansluta en timer (medföljer ej).
• DEMO1: Börjar automatiskt uppspelningen av
demonstration 1.
• DEMO2: Börjar automatiskt uppspelningen av
demonstration 2.
pDIMMER
Justerar belysningen för frontpanelens teckenfönster.
• LJUS: Gör frontpanelens teckenfönster ljus.
• MÖRK: Gör frontpanelens belysning mörk.
• AV: Stänger av frontpanelens belysning.
48SE
SPECIALINSTÄLLNINGAR
EURO AV UT:
AUTOUPPSPELNING:
DIMMER:
PAUSLÄGE:
BARNLÅS
VIDEO
AV
LJUS
AUTO
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
1
Välj “BARNLÅS” med hjälp av >/. och tryck sedan
på ENTER.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
EURO AV UT:
AUTOUPPSPELNING:
DIMMER:
PAUSLÄGE:
BARNLÅS
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
VIDEO
AV
LJUS
AUTO
pNär du inte redan har angett ett lösenord
4
Fönstret för inskrivning av lösenord visas.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
Ange lösenord. Ange ett tal med fyra
siffror och tryck på ENTER .
För att återgå tryck på RETURN .
Tryck på SETUP för att avbryta.
AV
USA
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pNär du redan har angett ett lösenord
Fönstret för att bekräfta lösenordet visas. Hoppa över steg 2.
5
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
Välj “STANDARD” med hjälp av >/. och tryck
sedan på /.
ENTER .
Välj ett område som standard för nivån på
uppspelningskontrollen med hjälp av >/. och
tryck sedan på /.
Om du väljer “ÖVRIGA/” väljer du och skriver in
standardkoden i tabellen med hjälp av sifferknapparna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
För att återgå tryck på RETURN .
Tryck på SETUP för att avbryta.
2
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
6
SPECIALINSTÄLLNINGAR
Välj “NIVÅ” med hjälp av >/. och tryck sedan på /.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
Ange lösenordet igen för att bekräfta
och tryck på ENTER .
För att återgå tryck på RETURN .
Tryck på SETUP för att avbryta.
3
AV
AV
8:
7:
6:
5:
NC17
R
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
Du bekräftar lösenordet genom att skriva in det en
gång till. Använd sifferknapparna och avsluta med
att trycka på ENTER.
Fönstret för inställning av begränsningsnivån för
uppspelning och för ändring av lösenordet visas.
Välj önskad nivå med hjälp av >/. och tryck sedan
på ENTER.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
SPECIALINSTÄLLNINGAR
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
ÄNDRA LÖSENORD
7
4:
PG13
USA
AV
USA
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
Ju lägre värdet är desto striktare är kontrollen.
49SE
Inställningar och justeringar
Skriv in ett lösenord besående av 4 siffror med
hjälp av sifferknapparna och tryck sedan på ENTER.
De siffror du skriver in visas som asterisker ( ) och
du uppmanas sedan att bekräfta lösenordet.
AV
USA
USA
ÖVRIGA
Anpassade inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR)
Återgå till den normala skärmen
Tryck på SET UP.
Standard
Kodnummer
Australien
2046
Belgien
2057
Kanada
2079
Kina
2092
Danmark
2115
Finnland
2165
Frankrike
2174
Tyskland
2109
Hongkong
2219
Indonesien
2238
När du har bestämt en nivå för uppspelningskontrollen och satt i
DVD-skivan visas skärmen BARNLÅS. Om du skriver in
lösenordet avaktiveras barnlåset.
När du avslutar uppspelningen av DVD-skivan aktiveras åter
den kontrollnivå som du har satt för barnlåset.
Italien
2254
Japan
2276
Malaysia
2363
Nederländerna
2376
z Om du har glömt bort ditt lösenord
Norge
2379
Filippinerna
2424
Ryssland
2489
Obs!
Singapore
2501
• När du spelar DVD-skivor som saknar barnlåsfunktion, kan
uppspelningen inte begränsas på denna spelare.
• Om du inte har angett ett lösenord kan du inte ändra
inställningarna för barnlåset.
• För vissa DVD-skivor kan det hända att du får en fråga om du
vill ändra nivån för barnlåset medan du spelar upp skivan. I så
fall skriver du först in lösenordet, och sedan kan du ändra
nivån.
När du avslutar uppspelningen av DVD-skivan återgår nivån
till den ursprungliga.
Spanien
2149
Sverige
2499
Schweiz
2086
Taiwan
2543
Thailand
2528
Storbritannien
2184
Stänga av barnlåsfunktionen och spela upp DVDskivan när du har skrivit in ditt lösenord.
Ställ “NIVÅ” på “AV” i steg 7 och tryck sedan på ·.
Ändra lösenordet
1 Efter steg 3 väljer du “ÄNDRA LÖSENORD” med hjälp
av >/. och trycker sedan på / eller ENTER.
Fönstret för ändring av lösenord visas.
2 Skriv in det nya lösenordet genom att följa
instruktionerna för steg 2 och 3.
z Du kan avaktivera barnlåsfunktionen direkt efter det att du
har lagt in DVD-skivan (Barnlåset är tillfälligt ur funktion)
Skriv in det 6-siffriga numret “199703” i steg 2. Då raderas det
aktuella lösenordet. Följ sedan proceduren från steg 2 för att
skriva in ett nytt lösenord.
Inställningar och justeringar
50SE
Ljudinställningar (LJUDINSTÄLLNINGAR)
Tryck på SET UP och välj “LJUDINSTÄLLNINGAR”.
Med “LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du ställa in ljudet
efter uppspelningsförhållandena.
Standardinställningarna är understrukna.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
SPÅRVAL:
AV
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
PÅ
DIGITAL UTGÅNG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
pSPÅRVAL
Gör att ljudspår med största antalet kanaler inspelade får
högre prioritet när du spelar upp en DVD-skiva som
innehåller olika ljudformat. Om flera ljudkanaler spelats
in i något av formaten PCM, DTS, MPEG AUDIO eller
Dolby Digital kommer ljudet från de kanaler i formaten
PCM, DTS, MPEG AUDIO eller Dolby Digital-format
som har högst nummer att spelas upp.
• AV: Ingen prioritering sker.
• AUTO : Prioritering sker.
Obs!
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pLJUD DÄMPNING
Kontrollerar inställningen av utsignalen från
anslutningarna LINE OUT (AUDIO), EURO AV (1, 2) och
5.1CH OUTPUT efter den ljudutrustning du tänker
ansluta.
• AV: Avaktiverar ljuddämpningsfunktionen (audio
attenuation).
• PÅ: Minskar utnivån på ljudet så att ingen distorsion
uppstår.
Obs!
pAUDIO DRC (Dynamic Range Control)
Gör ljudet klart även då det är nedvridet, t ex när du
spelar en DVD-skiva nattetid. Alternativet påverkar
utsignalen från anslutningen DIGITAL OUT bara när
“PCM” i “DIGITAL UTGÅNG” är ställd på “PÅ” och
påverkar också utsignalen från anslutningarna LINE OUT
(AUDIO), EURO AV (1, 2) och 5.1CH OUTPUT.
• STANDARD: Detta läge är standardläget.
• TV: Gör även låga ljud klarare vilket gör det till en bra
inställning nattetid. Alternativet rekommenderas
särskilt när du lyssnar på ljudet genom högtalarna på
TVn.
• BEVARA DYNAMIK: Ger känslan av att vara på en
konsert. Om du använder högtalare med god kvalitet
blir upplevelsen starkare.
Obs!
• När du spelar upp DVD-skivor utan AUDIO DRC-funktionen
kan effekten på ljudet vara svår att uppfatta.
• När det här alternativet är ställt på “BEVARA DYNAMIK” kan
det hända att volymen på ljudet från andra utgångar än 5.1CH
OUTPUT blir lägre än vanligt.
• Du kan inte välja “BEVARA DYNAMIK” när du har valt
alternativet “INGEN” för “STORLEK” i
“HÖGTALARINSTÄLLN.”.
pNEDMIXNING*
Ändrar metod för nedmixning när du spelar en DVDskiva på vilken 3 eller fler kanaler spelats in i formatet
Dolby Digital.
• DOLBY SURROUND: När spelaren är ansluten till en
ljudkomponent som kan hantera Dolby Surround (Pro
Logic).
• NORMAL: När spelaren är ansluten till en
standardljudkomponent.
* Inställningen påverkar följande anslutningar:
–LINE OUT (AUDIO)
–DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL).
pDIGITAL UTGÅNG
Reglerar utsignalerna via anslutningarna DIGITAL OUT
OPTICAL och COAXIAL.
• PÅ: Detta är normalläget. När du väljer “PÅ” väljer du
“DOLBY DIGITAL”, “MPEG” och “DTS”. Mer
information om hur du gör inställningarna finns i
avsnittet “Inställning för signalen till den digitala
utgången”.
• AV: När spelaren inte sänder signalerna via
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL och
COAXIAL. Om du väljer detta läge kommer den
digitala kretsens påverkan på den analoga att vara
minimal.
51SE
Inställningar och justeringar
Insällningen påverkar inte utsignalen från anslutningarna
DIGITAL OUT OPTICAL och COAXIAL.
• Om du väljer “AUTO” för det här alternativet kan det hända
att språket ändras beroende på inställningen för “LJUD” i
“SPRÅKINSTÄLLNING”.
Inställningen “SPÅRVAL” har högre prioritet än inställningen
för “LJUD” i “SPRÅKINSTÄLLNING” (sidan 46).
• Om du ställer “DTS” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “AV”
spelas inte DTS-ljudspåret upp även om du ställer in det här
alternativet på “AUTO” och den ljudkanal som har högst
nummer är inspelad i DTS-format.
• Om PCM-, DTS-, MPEG AUDIO- och Dolby Digital-ljudspåren
har samma nummer som de högsta kanalarna kommer
spelaren att välja PCM, DTS, Dolby Digital och MPEG AUDIO,
i denna ordning.
• För vissa DVD-skivor kan ljudet som har högsta prioritet redan
vara förutbestämt. I så fall kan du inte välja “AUTO” för att
prioritera något av formaten DTS, MPEG AUDIO eller Dolby
Digital.
Ljudinställningar (LJUDINSTÄLLNINGAR)
Obs!
• När du spelar upp ljudspår med samplingsfrekvensen 96 kHz
konverteras utsignalerna från DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) till 48 kHz. När signalerna skickas från LINE OUT
(AUDIO)-anslutningen, står samplingsfrekvensen kvar på
96kHz och utsignalerna konverteras till analoga signaler.
• Om du väljer “AV” kan du inte ställa in “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” eller DTS”.
Inställning för signalen till den digitala
utgången
Om du väljer “PÅ” ställer du också in “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” och DTS”.
Ändrar metoderna för att sända ljudsignaler när du
ansluter en digital komponent som t ex en mottagare
(förstärkare) med digital ingång, en ljudkomponent med
inbyggd DTS-dekoder eller en DAT- eller MD-spelare via
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL eller COAXIAL
med en digital optisk kabel eller koaxialkabel. Mer
information om anslutningen finner du på sidan 12.
Inställningar och justeringar
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
SPÅRVAL:
AV
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
PÅ
DIGITAL UTGÅNG:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pDOLBY DIGITAL
Bestämmer hur Dolby Digital-utsignaler ska hanteras via
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL och COAXIAL.
Du kan inte välja detta alternativ om du ställer “DIGITAL
UTGÅNG” på “AV”.
• D-PCM (Downmix PCM): När du spelar upp ljudspår
med Dolby Digital mixas ljudsignalen ner till 2 kanaler.
Med inställningarna för alternativet “NEDMIXNING” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du ställa in om signalen
är av typen Dolby Surround (Pro Logic) eller ej.
• DOLBY DIGITAL: När spelaren är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd Dolby Digital-dekoder.
Obs!
Om spelaren är ansluten till en ljudkomponent som saknar
inbyggd Dolby Digital dekoder (avkodare) ställer du inte
“DOLBY DIGITAL” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “DOLBY
DIGITAL”. Om du gör det kan det hända att du inte får något
ljud alls när du spelar ett Dolby Digital-ljudspår eller, vad som
kan vara värre, att en hög signal som kan skada både öron och
högtalare alstras.
52SE
pMPEG
Bestämmer hur MPEG AUDIO-utsignaler ska hanteras via
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL och COAXIAL.
Du kan inte välja det här alternativet om du har ställt
“DIGITAL UTGÅNG” på “AV”.
• PCM: När spelaren är ansluten till en ljudkomponent
som saknar inbyggd MPEG-dekoder. När du spelar upp
MPEG AUDIO-ljudspår sänder spelaren stereosignaler
från MPEG AUDIO via anslutningarna DIGITAL OUT
OPTICAL och COAXIAL.
• MPEG: När spelaren är ansluten till en ljudkomponent
som har inbyggd MPEG-dekoder.
Obs!
Om spelaren är ansluten till en ljudkomponent som saknar
inbyggd MPEG-dekoder ska du inte ställa “MPEG” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “MPEG”. Om du spelar upp ett
MPEG AUDIO-ljudspår riskerar du i så fall att en hög signal
som kan skada både öron och högtalare alstras.
Obs!
Spelaren sänder bara ut det analoga MPEG-ljudet från de främre
högtalarna när du ställer “DIGITAL UTGÅNG” i
“LJUDINSTÄLLNINGAR” på “PÅ” och sedan ställer “MPEG”
på “MPEG”.
pDTS
Bestämmer hur DTS-signaler ska hanteras via
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL och COAXIAL.
Du kan inte välja det här alternativet om du har ställt
“DIGITAL UTGÅNG” på “AV”.
• AV: När spelaren är ansluten till en ljudkomponent som
saknar inbyggd DTS-dekoder.
• PÅ: När spelaren är ansluten till en ljudkomponent som
har inbyggd DTS-dekoder.
Obs!
Välj rätt inställning. Om du väljer fel inställning kan det hända
att inget ljud hörs eller att det förvridna ljud du får är så högt att
du riskerar både öron och högtalare.
• Spela inte DTS-ljudspår utan att ha anslutit en
komponent med en inbyggd DTS-dekoder. Detta
är förutsättningen för att du ska kunna höra
DTS-ljud.
• När du spelar upp DTS-ljudspår på en CD-skiva
kan det hända att ett högt ljud sänds via LINE
OUT (AUDIO)-, 5.1CH OUTPUT- och PHONESanslutningarna. Ljudet är så starkt att det kan
skada både öron och högtalare.
• När du spelar DTS-ljudspår från en DVD-skiva
kommer inget ljud via utgångarna LINE OUT
(AUDIO), 5.1CH OUTPUT och PHONES.
Högtalarinställning
Uppspelning av DTS-ljudspår från en CD-skiva
• Spela inte upp DTS-ljudspår utan att spelaren är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd DTS-dekoder. Spelaren skickar ut
DTS-signalerna via DIGITAL OUT OPTICAL- och COAXIALanslutningarna även om “DTS” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” är
ställd på “AV” i inställningsmenyn. Om ljudkomponenten inte
kan avkoda DTS-signalerna kan detta leda till öronskador eller
skador på högtalarna.
• DTS-indikatorn på frontpanelen lyser inte även om spelaren
skickar DTS-signalen via anslutningarna DIGITAL OUT
OPTICAL eller COAXIAL.
• Ställ in ljudet på “STEREO” när du spelar DTS-ljudspår från en
CD-skiva. (Se “Ändra ljuden” på sidan 31). Om du ställer in
ljudet på “1/V” eller “2/H” får du inte ut någon ljudsignal från
anslutningarna DIGITAL OUT OPTICAL och COAXIAL.
Angående uppspelning av DTS-ljudspår från en DVD-skiva
HÖGTALARINSTÄLLN.
STORLEK:
AVSTÅND:
BALANS:
NIVÅ:
AV
TESTTON:
FRAM:
MITTEN:
BAK:
SUBWOOFER:
STOR
STOR
STOR
JA
För att ställa in trycker du på
och sedan ENTER .
pSTORLEK
Här anger du storleken på de anslutna högtalarna.
• FRAM
— STOR: Detta är vad du normalt bör välja.
— LITEN: Välj det här alternativet om ljudet låter
trasigt eller om surroundeffekten är svår att uppfatta.
Det här alternativet aktiverar kretsarna för
omdirigering av basljud i Dolby Digital och sänder
högtalarens basljud till subwoofrar.
• MITTEN
— INGEN: Välj det här alternativet om du inte ansluter
en mitthögtalare.
— STOR: Detta är vad du normalt bör välja.
— LITEN: Välj det här alternativet om ljudet låter
trasigt. Det här alternativet aktiverar kretsarna för
omdirigering av basljud i Dolby Digital och sänder
högtalarens basljud till andra högtalare.
• BAK
— INGEN: Välj det här alternativet om du inte ansluter
bakre högtalare.
— STOR: Detta är vad du normalt bör välja.
— LITEN: Välj det här alternativet om ljudet låter
trasigt eller om surroundeffekten är svår att uppfatta.
Det här alternativet aktiverar kretsarna för
omdirigering av basljud i Dolby Digital och sänder
högtalarens basljud till andra högtalare.
• SUBWOOFER
— INGEN: Välj det här alternativet om du inte ansluter
en subwoofer. Det här alternativet aktiverar
kretsarna för omdirigering av basljud i Dolby Digital
och sänder ut LFE-signalerna från de främre
högtalarna.
— JA: Om du ansluter en subwoofer väljer du det här
alternativet för att skicka ut den lågfrekventa LFEkanalen (Low Frequency Effect) från subwoofern.
53SE
Inställningar och justeringar
• Ingen ljudsignal kommer via anslutningarna LINE OUT(AUDIO) och PHONES.
• Om spelaren är ansluten till en ljudkomponent som saknar
inbyggd DTS-dekoder ställer du inte “DTS” i “DIGITAL
UTGÅNG” på “PÅ” på inställningsmenyn. Om du gör det och
spelar upp ett DTS-ljudspår riskerar du att generera ett högt
ljud som kan skada såväl öron som högtalare.
• Om du ställt “DTS” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på “AV” får
du inte någon ljudsignal från anslutningarna DIGITAL OUT
OPTICAL och COAXIAL även om du spelar DTS-ljudspår från
DVD-skivor.
• Indikatorn DTS på frontpanelens teckenfönster lyser när du
spelar DTS-ljudspår.
Tryck på SET UP och välj “HÖGTALARINSTÄLLN.”.
För att uppnå bästa möjliga surroundljud bör du först
ange storleken på de anslutna högtalarna och deras
avstånd från din lyssningsposition. Ställ också in balans
och nivå. Använd sedan testsignalen för att justera
högtalarnas volym så att de har samma nivå.
Mer information om högtalaranslutningar finns på
sidorna 14 till och med 15.
Högtalarinställning
Obs!
• När du väljer ett alternativ kommer ljudet att tystna ett kort
ögonblick.
• Delningsfrekvensen för subwoofern är vald till 100 Hz.
• Ställ subwooferns delningsfrekvens så hög som möjligt.
• Inställningarna för andra högtalare kan bidra till att göra så att
ljudet från subwoofern verkar överdrivet.
• Om dina högtalare är för små för att återge låga basfrekvenser
bör du ställa in alla högtalarinställningar på “LITEN” och låta
en subwoofer hantera lågfrekventa basljud.
pAVSTÅND
Du kan ställa in avståndet för högtalarna enligt följande.
Standardvärden anges inom parenteser.
• FRAM (3,6 m)
De främre högtalarnas avstånd kan ställas in från 1 till
15 meter i steg om 0,2 meter.
• MITTEN (3,6 m)
Mitthögtalarens avstånd kan ställas in från 0,6 meter
bortom till 1,6 meter hitom de främre högtalarna (dvs
närmare den position du lyssnar från) i steg om 0,2 meter.
• BAK (3,0 m)
Den bakre högtalarens avstånd kan ställas in från ett
avstånd som är lika med avståndet till de främre
högtalarna till ett avstånd 5 meter närmare din
lyssningsposition steg om 0,2 meter .
Inställningar och justeringar
Obs!
• När du ställer in avståndet kommer ljudet att tystna ett kort
ögonblick.
• Om de enskilda högtalarna i det främre eller bakre
högtalarparet inte befinner sig på samma avstånd från den
position du lyssnar från ställer du in värdena efter den
högtalare som befinner sig närmast.
• Placera inte de bakre högtalarna längre bort från den plats som
du lyssnar från än de främre högtalarna.
pBALANS
Du kan ställa in balansen för högtalarna enligt följande.
Standardvärden anges inom parenteser.
• FRAM (0 dB)
Justera balansen mellan den främre vänstra och högra
högtalaren (–6 dB till +6 dB i steg om 0,5 dB).
• BAK (0 dB)
Justera balansen mellan den bakre vänstra och högra
högtalaren (–6 dB till +6 dB i steg om 0,5 dB).
pNIVÅ
Du kan ställa in nivån för högtalarna enligt följande.
Standardvärden anges inom parenteser.
• MITTEN (0 dB)
Justera nivån för den mittersta högtalaren (–6 dB till +6
dB i steg om 0,5 dB).
• BAK (0 dB)
Justera nivån för de bakre högtalarna (–6 dB till +6 dB i
steg om 0,5 dB).
• SUBWOOFER (0 dB)
Justera nivån för subwoofern (–10 dB till +6 dB i steg
om 0,5 dB steg).
pTESTTON
Du kan höra testsignalen från de olika högtalarna i följd
efter varandra.
• AV: Testsignalen sänds inte genom högtalare.
• PÅ: Under justering av “BALANS” eller “NIVÅ” hörs
testsignalen samtidigt från båda högtalarna i paret.
Obs!
Du kan inte höra testsignalen medan du spelar upp en skiva. Se
till att du har avbrutit uppspelningen innan du använder
testsignalen.
Justera ljudet för alla högtalare på en gång
Använd volymkontrollen på mottagaren (förstärkaren).
Återgå till standardinställningen
Välj alternativ och tryck sedan på CLEAR.
Justera volymen på högtalaren
1
Stoppa uppspelningen, tryck på SET UP och välj
sedan “HÖGTALARINSTÄLLN.”.
2
Välj “TESTTON” och ställ “TESTTON” på “PÅ”.
Testsginalen kommer att höras från de olika
högtalarna i följd efter varandra.
3
Välj “BALANS” eller “NIVÅ” och justera värdet från
den plats du lyssnar från för “BALANS” och “NIVÅ”
med hjälp av >/..
Under denna justering sänds testsignalen samtidigt
från båda högtalarna i paret.
4
Stäng av testsignalen genom att först välja
“TESTTON” och sedan “AV”.
Obs!
Om du väljer “VES A” eller “VES B” i “VES” i Kontrollmenyn
kan du bara justera nivå och balans för de främre högtalarna.
54SE
Kontrollera TVn eller AV-mottagaren (förstärkaren) med
den medföljande fjärrkontrollen Z
Om du justerar signalen från den medföljande
fjärrkontrollen kan du kontrollera TVn med den.
Standardinställning är att den kan användas för att
kontrollera Sony TV-apparater som är märkta med g.
När du ansluter spelaren till en Sony AV-mottagare
(förstärkare) kan du också använda fjärrkontrollen för att
ställa in förstärkaren så att den tar emot signalerna från
den här spelaren.
TV/DVD•AV CENTERomkopplare
Sifferknappar
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Tillverkare
Kodnummer
Sony (standard)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
Inställningar och justeringar
Kontrollera TV-apparater med
fjärrkontrollen
1
Skjut TV/DVD•AV CENTER-omkopplaren till TV.
2
Håll 1/u (POWER) nedtryckt och skriv in
tillverkarens kod för TVn (se tabellen) med hjälp av
sifferknapparna. Släpp sedan upp 1/u (POWER).
Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera med fjärrkontrollen
Om det finns fler möjliga kodnummer i listan kan du
pröva dem ett efter ett tills du hittat det nummer som
fungerar för din TV.
Obs!
• När du skriver in ett nytt kodnummer kommer det nummer du
skrivit in tidigare att raderas.
• När du byter ut batterierna i fjärrkontrollen kan det hända att
kodnumret återställs till 01 (Sony). Du måste då skriva in det
rätta numret igen.
55SE
Kontrollera TVn eller AV-mottagaren (förstärkaren) med den medföljande fjärrkontrollen
När du ställer TV/DVD•AV CENTER-omkopplaren på
TV kan du kontrollera TVn med hjälp av nedanstående
nycklar.
TV/DVD•AV CENTERomkopplare
Sifferknappar/
ENTER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
?
1/u (POWER)
TV/DVD
WIDE MODE
TV/VIDEO
TV PROG
Kontrollera en AV-mottagare (förstärkare)
med fjärrkontrollen
1
Skjut TV/DVD•AV CENTER-omkopplaren till
DVD•AV CENTER.
2
Håll 1/u (POWER) nedtryckt och skriv in
tillverkarens kod för din AV-mottagare (se tabellen)
med hjälp av sifferknapparna. Släpp sedan upp
1/u (POWER).
VOL
Tillverkare
Kodnummer
Sony
91(standard),
88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sunsui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
–
90*
ENTER
Inställningar och justeringar
Genom att trycka på
Du kan
1/u (POWER)
Slå på och av TVn
TV/VIDEO
Välja ingångskälla för TVn mellan TVn
och videobandspelare
TV/DVD*
Välja ingångskälla för TVn mellan TVn
och CD/DVD-spelare
VOL
Justera volymen på TVn
TV PROG
Välja programposition på TVn
WIDE MODE
Slå på eller av wide-screenbild
Sifferknappar och
ENTER
Välja programposition på TVn
* Om du ansluter TVn via anslutningen EURO AV OUT ställs
ingångskällan för TVn automatiskt in när du startar
uppspelningen eller trycker på någon knapp förutom
1/u (POWER). I så fall trycker du på TV/DVD för att leda
ingången till TVn igen.
* Om du väljer kodnummer 90 kan du justera volymen på
TVn även om TV/DVD•AV CENTER-omkopplaren står
på DVD•AV CENTER, såvida du inte kontrollerar en AVmottagare (förstärkare) med fjärrkontrollen.
Kodnummer för mottagare (förstärkare) som du
kan kontrollera med fjärrkontrollen
Om det finns fler möjliga kodnummer i listan kan du
pröva dem ett efter ett tills du hittat det nummer som
fungerar för din mottagare
Du kan också ändra ljudvolymen för AV-mottagaren
(förstärkaren) med VOL.
Obs!
• För vissa TV-apparater fungerar inte de ovan nämnda
knapparna för att kontrollera TVn, eller så fungerar bara en del
av dem.
• Om du använder sifferknapparna för att välja programposition
på TVn och vill ange tvåsiffriga nummer trycker du först på
? och sedan sifferknapparna.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Obs!
56SE
Vissa AV-mottagare (förstärkare) kan inte kontrolleras med
fjärrkontrollen.
Ytterligare
information
Felsökning
Om du råkar ut för något av följande problem när du
använder spelaren kan du använda denna
felsökningsguide för att hitta och lösa problemet. Skulle det
ändå vara så att du inte kan lösa problemet på detta sätt
ber vi dig ta kontakt med närmaste Sony-återförsäljare.
Ström
Strömmen är inte påslagen.
/ Om indikatorn ovanför 1/u (POWER)-knappen
inte lyser, kontrollerar du att nätsladden är korrekt
ansluten.
Bild
Ingen bild.
/ Kontrollera att spelaren är korrekt ansluten.
/ Anslutningskabeln för videon kan vara skadad.
Byt ut den mot en ny.
/ Kontrollera att du anslutit spelaren till
videoingången på TVn (sidan 8).
/ Slå på TVn.
/ Kontrollera att du valt videoingången på TVn så
att den kan visa bilderna från spelaren.
/ I inställningsmenyn ställer du “EURO AV UT” i
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” på det alternativ
som passar ditt system (sidan 48).
Bildformatet kan inte ändras även om du ställer
in “TV-TYP” under “SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
Inställningsmenyn och du spelar upp en widescreenbild.
/ Bildformatet är förutbestämt på DVD-skivan.
/ Om du ansluter spelaren med en S-videokabel bör
du ansluta den direkt till TVn, annars kan det
hända att du inte kan ändra bildformatet.
/ För vissa TV-apparater kan du inte ändra
bildformatet.
57SE
Ytterligare information
Bilden är störd.
/ Rengör skivan.
/ Om videosignalen från din DVD-spelare går till
TVn via en videospelare, kan kopieringskyddet,
som finns i vissa DVD-program, påverka bildens
kvalitet. Om problemet kvarstår sedan du har
kontrollerat anslutningarna bör du försöka att
ansluta DVD-spelaren direkt till TVns
S-videoingång (förutsatt att TVn har en sådan
ingång) (sidan 10).
/ Bildstörningar visas när spelaren är ansluten till
TVn via videospelaren.
Undvik att ansluta spelaren till videospelaren;
anslut den direkt till TVn (sidan 10).
Felsökning
Fem tecken (nummer och bokstäver) visas i
frontpanelens teckenfönster.
/ Självdiagnosfunktionen var aktiverad. På sidan 60
finns en tabell som förklarar vad koderna betyder.
Där får du hjälp att vidta de nödvändiga
åtgärderna.
Bilden är svartvit.
/ På inställningsmenyn ställer du för “EURO AV
UT” under “SPECIALINSTÄLLNINGAR” in ett
alternativ som passar TVn (sidan 48).
/ För vissa TV-apparater kan bilden bli svartvit när
du spelar upp en skiva som spelats in med NTSCfärgsystemet.
Ljud
Ytterligare information
Inget ljud hörs.
/ Kontrollera att spelaren är korrekt ansluten.
/ Ljudkabeln är skadad. Byt ut den mot en ny.
/ Kontrollera att du verkligen har anslutit spelaren
till ljudingångarna på mottagaren (förstärkaren)
(sidan 11).
/ Kontrollera att du slagit på TVn och mottagaren
(förstärkaren).
/ Kontrollera att du har valt rätt läge på mottagaren
(förstärkaren) för att lyssna på ljudet från spelaren.
/ Spelaren står i pausläge eller i uppspelningsläget
Slow-motion. Återgå till normal uppspelning
genom att trycka på ·.
/ Snabbspolning framåt (1) eller 2)) eller
snabbspolning bakåt (10 eller 20) pågår.
Återgå till normal uppspelning genom att trycka
på ·.
/ Kontrollera högtalarnas anslutningar och
inställningar (sidorna 14 och 53). Se även
instruktionerna till mottagaren (förstärkaren).
/ När du vill spela upp ljudspår som spelats in med
Dolby Digital/MPEG AUDIO ljudspår och vill att
signalen ska gå till utgångarna DIGITAL OUT
ställer du “DIGITAL UTGÅNG” på “PÅ” i
Inställningsmenyn. Detta är en förutsättning för att
utgången DIGITAL OUT ska kunna användas
(sidan 51).
/ När du spelar DTS-ljudspår kommer inget ljud
från utgångarna LINE OUT (AUDIO), 5.1CH
OUTPUT och PHONES (sidan 52).
58SE
Störande ljud hörs.
/ Rengör skivan.
/ När du spelar upp DTS-ljudspår från en CD-skiva
kommer störljud från LINE OUT (AUDIO) -, 5.1CH
OUTPUT och PHONES-utgångarna (sidan 52).
Ljudet är distorderat (förvrängt).
/ I inställningsmenyn ställer du “LJUD
DÄMPNING” i “LJUDINSTÄLLNINGAR” på
“PÅ” (sidan 51).
Stereoeffekten försvinner när du spelar upp en
VIDEO CD- eller CD-skiva.
/ Ställ “AUDIO” på “STEREO” i Kontrollmenyn
(sidan 31).
/ Kontrollera anslutningarna noga så att de är
korrekt gjorda och inte glappar (sidorna 8, 11, 14).
Surroundeffekten är svår att uppfatta när du
spelar ett Dolby Digital-ljudspår.
/ Kontrollera högtalarnas anslutningar och
inställningar (sidorna 14 och 53). Mer information
finns i instruktionerna till mottagaren
(förstärkaren).
/ För vissa DVD-skivor får du inte ut hela
kanaluppsättningen för det 5.1-kanaliga ljudet,
utan ljudet blir i mono eller stereo även om
ljudspåren är inspelat i Dolby Digital-formatet.
Ljudet hörs bara från den mittersta högtalaren.
/ För vissa skivor hörs ljudet bara från den mittersta
högtalaren.
/ Ställ “VES” på “AV”, “VES A” eller “VES B” i
kontrollmenyns teckenfönster (sidan 34).
Ljudet hörs bara från främre högtalare.
/ Anslut bakre högtalare och ställ “VES” på “VES A”
eller “VES B” i Kontrollmenyn (sidan 34).
Välj det andra alternativet.
Operation
Fjärrkontrollen fungerar inte.
/ Ta bort föremål som kan skymma spelaren för
fjärrkontrollen.
/ Minska avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren.
/ Rikta fjärrkontrollen mot sensorn g på spelaren.
/ Byt ut batterierna i fjärrkontrollen mot nya om du
misstänker att batterierna har blivit svaga.
Skivan spelas inte upp.
/ Ingen skiva finns i spelaren (“Sätt i en skiva.” Visas
på TV-skärmen).
Sätt i en skiva.
/ Sätt i skivan korrekt med den sida som ska spelas
upp vänd nedåt mot skivtallriken.
/ Rengör skivan.
/ Spelaren kan inte spela upp CD-ROM-skivor osv
(sidan 5).
Sätt i en DVD-, VIDEO CD- eller CD-skiva.
/ Kontrollera regionkoden för DVD-skivan (sidan 4).
/ Fukt har bildats inuti spelaren. Ta ur skivan och låt
spelaren stå påslagen i ungefär en halvtimme så att
fukten hinner avdunsta (sidan 6).
Spelaren börjar spela upp DVD-skivan
automatiskt.
/ DVD-skivan har automatisk
uppspelningsfunktion.
Uppspelningen stannar automatiskt.
/ För vissa skivor finns en automatisk paussignal
(auto pause) inspelad. När du spelar upp sådana
skivor stannar uppspelningen automatiskt vid
signalen.
Avbryta uppspelning, sökning, slowmotionuppspelning, upprepad uppspelning
(Repeat Play), slumpmässig uppspelning (Shuffle
Play) eller programmerad uppspelning (Program
Play) osv, kan inte utföras
/ För vissa skivor kan du inte utföra ovanstående
funktioner.
Språk för ljudet kan inte ändras när du spelar
upp en DVD-skiva.
/ Flerspråkigt ljud finns inte inspelat på DVDskivan.
/ DVD-skivan medger inte att du ändrar språk.
Språk för undertexten kan inte ändras när du
spelar upp en DVD-skiva.
/ Det finns inga flerspråkiga undertexter inspelade
på DVD-skivan.
/ DVD-skivan medger inte att du ändrar språk för
undertexterna.
Undertexten kan inte stängas av när du spelar
upp en DVD-skiva.
/ För vissa DVD-skivor kan du inte stänga av
undertexten.
Vinklarna kan inte ändras när du spelar upp en
DVD-skiva.
/ Det finns inte fler kameravinklar (multi-angles)
inspelade på DVD-skivan.
/ Ändra vinklarna när “ANGLE” visas på
frontpanelens teckenfönster (sidan 33).
/DVD-skivan tillåter inte att kameravinklarna
ändras.
Spelaren fungerar inte som den ska.
/ Statisk elektricitet osv kan påverka spelarens
funktioner.
Koppla ur nätsladden och anslut den igen.
Ingenting visas på frontpanelens teckenfönster.
/ I Inställningsmenyn är “DIMMER” under
“SPECIALINSTÄLLNINGAR” inställd på “AV”.
Ställ “DIMMER” på “LJUS” eller “MÖRK” (sidan
48).
Skivfacket öppnas inte och “LOCKED” visas på
frontpanelens teckenfönster.
/ Kontakta din Sony-återförsäljare eller en lokal
auktoriserad Sony-verkstad.
59SE
Ytterligare information
Spelaren börjar inte från början när du spelar
upp en skiva.
/ Du har valt något av lägena upprepad
uppspelning (Repeat Play), slumpmässig
uppspelning (Shuffle Play) eller programmerad
uppspelning (Program Play). Tryck på CLEAR
(sidorna 36 till 40).
/ Du har valt Resume Play.
Tryck på p på frontpanelen eller på fjärrkontrollen
innan du börjar uppspelningen (sidan 20).
/ En titelmeny eller en DVD-meny visas automatiskt
på TV-skärmen när du spelar upp en DVD-skiva
eller en inställningsmeny visas automatiskt på TVskärmen när du spelar upp VIDEO CD-skivor med
PBC-funktioner.
Meddelanden visas inte på TV-skärmen på det
språk du önskar.
/ I Inställningsmenyn väljer du språk för
skärmmeddelanden med “SKÄRMTEXT” under
“SPRÅKINSTÄLLNING” (sidan 46).
Självdiagnosfunktion
När självdiagnosfunktionen används för att förebygga funktionsfel visas ett
blinkande servicenummer bestående av fem tecken (en kombination av
bokstäver och siffror) i frontpanelens teckenfönster. Nedanstående tabell visar
vad koderna betyder.
Första tre tecknen
Orsak och/eller vad du kan göra för att rätta till felet
C13
•Skivan är smutsig.
/Rengör skivan med en rengöringsduk (sidan 6).
C31
•Skivan har inte satts i ordentligt.
/Öppna skivfacket och sätt i skivan som den ska.
Exx (xx står för vilket nummer som helst)
•Självdiagnosfunktionen har utlösts för att förhindra funktionsfel hos spelaren.
/När du kontaktar din Sony-återförsäljare eller annan behörig Sony-verkstad bör du
ha det 5-siffriga servicenumret till hands. (Exempel: E:61:10)
Ytterligare information
60SE
Specifikationer
CD/DVD-spelare
Allmänt
Laser
Halvledarlaser
Signalformat
PAL/(NTSC)
Ljudspecifikationer
Frekvensomfång
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz till 44 kHz
(±1 dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz till 22 kHz
(±0,5 dB)
CD: 2 Hz till 20 kHz (±0,5 dB)
Signal/brusförhållande
Mer än 110 dB (bara LINE OUT (AUDIO)anslutningarna)
Olinjär distorsion
Mindre än 0,0025%
Dynamikomfång
Mer än 100 dB (DVD)
Mer än 98 dB (CD)
Lågfrekvent svaj (wow och fladder)
Ej mätbart
(±0,001% W PEAK)
Strömförsörjning
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Strömförbrukning
17 W
Dimensioner (ungefärliga)
430 × 95 × 305 mm (b/h/d)
inkl. utstående delar
Vikt (ungefärlig)
3,4 kg
Driftstemperatur
5° C till 35° C
Luftfuktighet (drift)
5% till 90%
Medföljande tillbehör
Se sidan 7.
* Signalerna från LINE OUT (AUDIO)- och 5.1 ch L,Ranslutningarna är uppmätta. När du spelar upp PCM-ljudspår med
96 kHz samplingsfrekvens kommer utsignalen från DIGITAL OUT
(OPTICAL, COAXIAL) att konverteras till samplingsfrekvensen 48
kHz.
Rätt till ändring av utförande och specifikationer förbehålles.
Utgångar och ingångar
Utnivå
Belastningsimpedans
Phonokontakter
2 Vrms (vid
50 kohm)
Över 10 kohm
DIGITAL OUT Kontakt för
optokabel
(OPTICAL)
–18 dBm
Våglängd: 660 nm
DIGITAL OUT Phonokontakt
(COAXIAL)
0,5 V p-p
75 ohm terminerad
1,0 V p-p
75 ohm, negativ
synk
LINE OUT
(AUDIO)
LINE OUT
(VIDEO)
Phonokontakter
S VIDEO OUT
4-stifts mini- Y: 1,0 V p-p 75 ohm, negativ
DIN
synk
C: 0,3 V p-p 75 ohm terminerad
(PAL)
0,286 V p-p
(NTSC)
PHONES
Teleplugg
12 mW
32 ohm
5.1CH
OUTPUT
Phonokontakter
2 Vrms (vid
50 kohm)
Över 10 kohm
Ytterligare information
Typ av
kontakt
61SE
Ordlista
Barnlås (sidan 48)
En funktion på DVD-skivan som du kan använda för att
begränsa uppspelningen av skivan för yngre användare.
Varje land har sina åldersgränser. Begränsningen varierar
från olika skivor; när den är aktiverad kan uppspelningen
vara helt förbjuden, våldsamma scener kan hoppas över
eller bytas ut med andra scener osv.
Bitvärde (sidan 41)
Det här värdet talar om hur stor datamängd per sekund
som finns komprimerad på DVD-skivan. Som enhet
används Mbps (megabitar per sekund). 1 Mbps är
detsamma som 1 000 000 bitar per sekund. Ju högre
bitvärdet är, desto större är mängden data. Det är inte
detsamma som att du får högre kvalitet på bilderna.
DCS (Digital Cinema Sound, digitalt biografljud)
(sidan 34)
Det samlande namnet för en rad olika tekniker som
används för att skapa surroundljud i hemmiljö. För att
uppleva surroundljudet som i en biosalong i hemmiljö,
simuleras inte ljudet som vanligt som i en konsertsal, utan
i en studio för filmredigering. Den här spelaren kan
hantera VES-systemet (Virtual Enhanced Surround) som
används av olika DCS-program. Med VES-systemet är det
möjligt att skapa en ljudbild med virtuella bakre högtalare
med hjälp av ljudet från de främre högtalarna (L, R) utan
att bakre högtalare behöver vara anslutna.
Ytterligare information
Dolby Digital (sidorna 14 och 31)
Digital teknik för komprimering som har utvecklats av
Dolby Laboratories Corporation. Den här tekniken kan
hantera 5.1-kanalers surroundljud. Den bakre kanalen är
stereo och det finns en separat subwooferkanal. Dolby
Digital ger samma separata 5.1-kanaler av högkvalitativt
digitalt ljud som återfinns i Dolby Digital ljudsystem för
film. Den goda kanalsepareringen uppnås genom att alla
kanaldata är inspelade som separata kanaler och har
bearbetats digitalt.
Dolby Pro Logic (sidorna 34 och 51)
Teknik för komprimering av ljudsignaler som utvecklats
för surroundljud av Dolby Laboratories Corporation. När
ingångssignalen innehåller surroundkomponenten sänder
Pro Logic-processen ut signaler för främre högtalare,
mitthögtalare och bakre högtalare. Den bakre kanalen är i
mono.
62SE
DTS (sidan 52)
Digital ljudkomprimering som utvecklats av Digital
Theater Systems, Inc. Den här tekniken är kompatibel
med 5.1-kanalers surroundljud. Den bakre kanalen är i
stereo och det finns en separat subwooferkanal. DTS
erbjuder samma 5.1-separerade kanaler med digitalt ljud i
hög kvalitet. Den goda kanalsepareringen uppnås genom
att alla kanaldata är inspelade som separata kanaler och
har bearbetats digitalt.
DVD (sidan 4)
En skiva som kan innehålla upp till 8 timmar rörliga
bilder trots att formatet är detsamma som en vanlig CDskiva.
Datakapaciteten för enkelsidiga DVD-skivor med ett lager
är 4,7 GB (gigabyte), vilket är 7 gånger högre kapacitet än
en CD-skiva. Datakapaciteten för enkelsidiga DVD-skivor
med dubbla lager är 8,5 GB och datakapaciteten hos en
DVD-skiva med ett lager och två sidor är 9,4 GB. Det finns
också dubbelsidiga DVD-skivor med dubbla lager.
Datakapaciteten hos dessa skivor är 17 GB.
Bildinformationen lagras i MPEG 2-formatet, en
världsstandard för komprimering av bildinformation.
Komprimeringen gör att bilddata kan lagras på ungefär
1/40 av vad som normalt skulle krävas. DVD-skivor
använder också ett system (variable rate coding) som
varierar den mängd information som ska allokeras
beroende på bildens status.
Ljudet är inspelat med Dolby Digital, men även med
PCM. Det här gör att du får ett ljud som ger en stark
närvarokänsla.
Dessutom kan DVD-skivor innehålla ytterligare
funktioner som t ex flera kameravinklar, möjlighet till
flera språk och barnlås.
Flerspråksfunktion (Multilingual) (sidorna 16,
32, 46)
På vissa DVD-skivor finns ljud och undertexter inspelade
på flera språk.
Kameravinklar (Multi-angle) (sidan 33)
På vissa DVD-skivor kan somliga scener finnas inspelade
ur olika kameravinklar, dvs man har använt flera kameror
för att filma vissa scener.
Kapitel (sidan 5)
Partier av en bild eller musikstycke på en DVD-skiva.
Kapitel är mindre omfattande än titlar; en titel består av
flera kapitel. Varje kapitel är tilldelat ett kapitelnummer
som du kan använda för att hitta det kapitel du söker.
MPEG AUDIO (sidora 34 och 52)
Internationell standardiserat kodningssystem för att
komprimera digitalt ljud som definierats av ISO/IEC.
MPEG 1 kan hantera 2-kanalers stereo. MPEG 2 som
används på DVD-skivor kan hantera upp till 7.1-kanalers
surroundljud.
PBC (Playback Control, uppspelningskontroll)
(sidan 22)
På vissa skivor (VIDEO CD version 2.0) finns kodade
signaler som du kan använda för att kontrollera
uppspelningen.
Med hjälp av menyer som finns inspelade på VIDEO CDskivor med PBC-funktioner får du tillgång till enkla
interaktiva program, kan använda sökfunktioner och
liknande.
Spår (sidan 5)
Partier av bilder eller ett musikstycke på CD- eller VIDEO
CD-skivor. Varje spår är tilldelat ett spårnummer som gör
det möjligt för dig att hitta det spår du önskar.
Titel (sidan 5)
Det mest omfattande partiet av en bild eller ett
musikstycke på DVD-skivor; kan vara en film eller
liknande, en bilduppsättning i ett videoprogram eller ett
album osv. Varje titel är tilldelat ett titelnummer som gör
det möjligt för dig att hitta den titel du önskar.
Ytterligare information
VIDEO CD (sidan 4)
En CD-skiva som innehåller rörliga bilder.
Bildinformationen är lagrad i MPEG 1-format, en
världsstandard för komprimering av digitala bilder.
Bildinformation komprimeras till ungefär 1/140 av sin
ursprungliga storlek. Därför kan en 12 cm VIDEO CDskiva innehålla upp till 74 minuter rörliga bilder.
VIDEO CD-skivor innehåller också komprimerad
ljudinformation. Ljud som ligger utanför det hörbara
området komprimeras, medan ljud som kan uppfattas av
det mänskliga örat inte komprimeras. VIDEO CD-skivor
kan innehålla 6 gånger mer ljudinformation än
konventionella CD-skivor.
Det finns 2 olika versioner av VIDEO CD-skivor.
• Version 1.1: Du kan bara spela upp ljud och rörliga
bilder.
• Version 2.0: Du kan spela upp högupplösta stillbilder
och också få tillgång till PBC-funktioner.
Den här spelaren kan hantera båda dessa versioner.
63SE
Språkkoder
Mer information finns på sidorna 32 och 46.
Stavningen av språken följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Ytterligare information
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
Kod
Språk
1027
Afar
1186
Scots Gaelic
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galician
1352
Mongolian
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavian
1515
Sundanese
1039
Amharic
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Swedish
1044
Arabic
1209
Hausa
1357
Malay
1517
Swahili
1045
Assamese
1217
Hindi
1358
Maltese
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Croatian
1363
Burmese
1525
Telugu
1052
Azerbaijani
1229
Hungarian
1365
Nauru
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armenian
1369
Nepali
1528
Thai
1057
Byelorussian
1235
Interlingua
1376
Dutch
1529
Tigrinya
1059
Bulgarian
1239
Interlingue
1379
Norwegian
1531
Turkmen
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesian
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Icelandic
1408
Oriya
1535
Tonga
1067
Tibetan
1254
Italian
1417
Punjabi
1538
Turkish
1070
Breton
1257
Hebrew
1428
Polish
1539
Tsonga
1079
Catalan
1261
Japanese
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatar
1093
Corsican
1269
Yiddish
1436
Portuguese
1543
Twi
1097
Czech
1283
Javanese
1463
Quechua
1557
Ukrainian
1103
Welsh
1287
Georgian
1481
Rhaeto-Romance
1564
Urdu
1105
Danish
1297
Kazakh
1482
Kirundi
1572
Uzbek
1109
German
1298
Greenlandic
1483
Romanian
1581
Vietnamese
1130
Bhutani
1299
Cambodian
1489
Russian
1587
Volapük
1142
Greek
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
English
1301
Korean
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kashmiri
1498
Sindhi
1665
Yoruba
1149
Spanish
1307
Kurdish
1501
Sangho
1684
Chinese
1150
Estonian
1311
Kirghiz
1502
Serbo-Croatian
1697
Zulu
1151
Basque
1313
Latin
1503
Singhalese
1703
Ej angivet
1157
Persian
1326
Lingala
1505
Slovak
1165
Finnish
1327
Laothian
1506
Slovenian
1166
Fiji
1332
Lithuanian
1507
Samoan
1171
Faroese
1334
Latvian; Lettish
1508
Shona
1174
French
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisian
1347
Maori
1511
Albanian
1183
Irish
1349
Macedonian
1512
Serbian
64SE
Index över delar och kontroller
Mer information om de olika delarna finns på de sidor som anges inom parenteser.
Frontpanelen
1
2 3
!™ !£
4
5
6
!¢
!∞
8
!¶
!•
9 !º !¡
!ª @º @¡ @™ @£
!¡ JOG (knapp/indikator) (19)
Tryck för att spela upp en skiva bild för bild.
!™ PHONES (anslutning) (17)
Här kopplar du in hörlurarna.
!£ PHONE LEVEL (kontroll) (17)
Här justerar du volymen för hörlurarna.
!¢ PROGRAM (knapp) (37)
Tryck för att visa fönstret “PROGRAM” på TVskärmen.
!∞ Frontpanelens teckenfönster (23)
Indikerar uppspelningstider osv.
!§ REPEAT (knapp) (39)
Tryck för att visa fönstret “REPEAT” på TV-skärmen.
!¶ CLEAR (knapp) (37, 38, 39)
Tryck för att återgå till kontinuerlig uppspelning osv.
!• ·PLAY (knapp) (17)
Tryck för att spelar upp en skiva.
!ª PPAUSE (knapp) (18)
Tryck för att göra paus i uppspelningen av en skiva.
@º pSTOP (knapp) (18, 20)
Tryck för att avbryta uppspelningen av en skiva.
@¡ TITLE (knapp) (21)
Tryck för att visa titelmenyn på TV-skärmen.
@™ DVD MENU (knapp) (21)
Tryck för att visa DVD-menyn på TV-skärmen.
@£ ˆRETURN (knapp) (22, 26)
Tryck för att återgå till föregående skärm osv.
65SE
Ytterligare information
1 g (fjärrsensor) (7)
Tar emot fjärrkontrollens signaler.
2 1/u (POWER) knapp och indikator (17)
Tryck för att slå på och stänga av strömmen till
enheten.
3 VES (knapp/indikator) (35)
Tryck för att välja alternativ för “VES”. Varje gång du
trycker på knappen ändras alternativet.
Indikatorn lyser när du inte har ställt in “VES” på
“AV”.
4 SHUFFLE (knapp) (38)
Tryck för att visa fönstret “SHUFFLE” på TV-skärmen.
5 MULTICHANNEL (indikator) (34)
Lyser enligt följande:
– ett Dolby Digital-ljudspår på DVD-skivan spelas
– ett MPEG ljudspår på DVD-skivan spelas
– skivan är inte isatt
6 Skivfack (17)
Placera en skiva i skivfacket.
7 §OPEN/CLOSE (knapp) (17)
Tryck för att öppna och stänga skivfacket.
8 =/+ PREV/NEXT-knapp (18)
Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår eller för att
gå tillbaka till föregående kapitel eller spår.
9 Klickshuttel (19)
Ändrar uppspelningshastigheten.
!º ?/>/.///ENTER (knapp)
Tryck för att välja och aktivera alternativ och
inställningar.
!§
7
Index över delar och kontroller
Paneler på baksidan
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Ytterligare information
1 EURO AV 1 (RGB) -TV (anslutning) (8, 48)
Ansluts till en TV med EURO AV-anslutning för att
sända spelarens signaler till TVn. Som format för
utsignalen kan du välja S VIDEO eller RGB. Välj det
som passar bäst (sidan 48).
2 EURO AV 2 (anslutning) (8)
Ansluts till en videoutrustning med EURO AVanslutning för att spelaren ska kunna ta emot signalen
från videoutrustningen.
3 5.1CH OUTPUT (anslutningar) (15)
Ansluts till en mottagare (förstärkare) som har 5.1kanalsingångar.
4 DIGITAL OUT (OPTICAL) (anslutning) (12)
Ansluts till en ljudkomponent med optisk
anslutningskabel (digital).
5 DIGITAL OUT (COAXIAL) (anslutning) (12)
Ansluts till en ljudkomponent med digital
koaxialkabel.
6 LINE OUT (AUDIO) (anslutningar) (9, 11)
Ansluts till ljudingången på TVn eller mottagaren
(förstärkaren).
7 LINE OUT (VIDEO) (anslutning) (9)
Ansluts till videoingången på en TV eller en
bildskärm.
8 S VIDEO OUT-anslutning (9, 11)
Ansluts till S videoingången på TVn eller monitorn.
66SE
R
WOOFER
Fjärrkontrollen
!º
1
2
!¶
!¡
3
1
2
3
!•
4
4
5
6
!ª
7
8
9
5
6
7
8
9
!º
!¡
!™
!£
!¢
0
@º
@¡
@™
@£
@¢
@∞
@§
@¶
@•
!™
!£
!¢
!∞
!§
!¶
!∞
!•
!§
@ª
!ª
@º
@™
1 TV/DVD•AV CENTER-omkopplare (55)
Väljs för att kontrollera spelaren, TVn eller mottagaren
(förstärkaren) med fjärrkontrollen.
2 6OPEN/CLOSE (knapp) (17)
Tryck för att öppna eller stänga skivfacket.
3 Sifferknappar
Tryck för att välja alternativ och inställningar.
4 CLEAR /? (tiotalssiffra) (knapp) (37, 38, 39)
Tryck för att återgå till kontinuerlig uppspelning osv.
5 REPEAT (knapp) (39)
Tryck för att visa fönstret “REPEAT” på TV-skärmen.
6 SHUFFLE (knapp) (38)
Tryck för att visa fönstret “SHUFFLE” på TV-skärmen.
7 A˜B (knapp) (40)
Tryck för att visa fönstret “A˜B REPEAT” på TVskärmen.
8 PROGRAM (knapp) (37)
Tryck för att visa fönstret “PROGRAM” på TVskärmen.
9 AUDIO (knapp) (31)
@£
@¢
@∞
@§
@¶
@•
@ª
67SE
Ytterligare information
@¡
Tryck för att ändra ljudet medan du spelar upp en
DVD- eller VIDEO CD-skiva.
ANGLE (knapp) (33)
Tryck för att byta kameravinkel när du spelar upp en
DVD-skiva. (Förutsätter att det finns fler
kameravinklar inspelade.)
'/7 STEP (knappar) (18)
Tryck för att spela upp en skiva bild för bild.
=/+PREV/NEXT (knappar) (18)
Tryck för att gå till nästa kapitel eller spår eller för att
gå tillbaka till föregående kapitel eller spår.
·PLAY (knapp) (17)
Tryck för att spela upp en skiva.
TITLE (knapp) (21)
Tryck för att visa Titelmenyn på TV-skärmen.
?/>/.///ENTER (knapp)
Tryck för att välja och aktivera alternativ och
inställningar.
DISPLAY (knapp) (25)
Tryck för att visa Kontrollmenyn på TV-skärmen så att
du kan ställa in justera alternativen.
1/u (POWER) (knapp) (17)
Tryck för att slå på och stänga av strömmen till
spelaren och TVn.
SET UP (knapp) (43)
Tryck för att visa Inställningsmenyn på TV-skärmen
för inställning och justering av alternativen.
TV/DVD (knapp) (56)
Tryck för att välja ingångskälla för TVn mellan TVn
och CD/DVD-spelare.
ENTER (knapp)
Tryck för att aktivera alternativ och inställningar.
TV/mottagare (förstärkare) (funktionsknappar) (56)
Kontrollerar TV-apparater och mottagare (förstärkare).
TIME/TEXT (knapp) (23)
Visar uppspelningstiden för skivan osv, på
frontpanelens teckenfönster.
SUBTITLE (knapp) (32)
Visar Kontrollmenyns “SUBTITLE”-meny.
/
SLOW (knappar) (18)
Tryck för att spela upp en skiva i slow-motion.
3/# (SCAN) (knappar) (18, 19)
Tryck för att söka en viss punkt medan du tittar på
bilden.
pSTOP (knapp) (18, 20)
Tryck för att avbryta uppspelningen av en skiva.
PPAUSE-knapp (18)
Tryck för att göra paus i uppspelningen av en skiva.
DVD MENU (knapp) (21)
Tryck för att visa DVD-menyn på TV-skärmen.
ˆRETURN (knapp) (22, 26)
Tryck för att återgå till föregående skärm osv.
Index
Siffror
H
4:3 LETTER BOX 47
4:3 PAN & SCAN 47
5.1-kanalers surroundljud 14, 34
16:9 47
A
A-B REPEAT 39
A˜B Upprepa 39
ANGLE 33
Ansluta 8, 11, 14
Användbara skivor 4
AUDIO 31
AUDIO DRC 51
AUTOUPPSPELNING 48
Avsnitt 5
AVSTAND 54
INDEX 28
Inställningsmeny 43
K
Kameravinkel 33
Kapitel 5, 28
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD 17
DVD 17
Kontrollmeny 25
Ytterligare information
F, G
Felsökning 57
Fjärrkontroll 7, 55
Frontpanelens teckenfönster 23
68SE
Teckenfönster
Frontpanelens teckenfönster
23
Inställningsmeny 43
Kontrollmeny 25
TESTTON 54
TIME/TEXT 23
Titel 5, 28, 63
TITLE 28
Titelmeny 21
TRACK 28
TV-TYP 47
LJUD 46
LJUD DÅMPNING 51
LJUDINSTÅLLNINGAR 51
M, N, O
MPEG 52
NIVÅ 54
D, E
DIGITAL UTGÅNG 51
Digital utgång 12, 51
DIMMER 48
Dolby Digital 14, 31
DTS 52
DVD 17
DVD MENU 22
DVD MENY 46
T
L
C
CD 17
CHAPTER 28
S-videoutång 9, 11
SCENE 28
SHUFFLE 38
SKÅRMINSTÅLLNINGAR 47
SKÅRMSLÅCKARE 47
SKÅRMTEXT 46
Slumpmässig uppspelning 38
Snabbspolning framåt 19
Snabbspolning bakåt 19
Söka. Se Hitta.
Spår 5, 28, 63
SPÅRVAL 51
SPECIALINSTÅLLINGAR 48
SPRÅKINSTÅLLNING 46
STORLEK 53
SUBTITLE 32
I, J
B
BAKGRUND 47
BALANS 54
BARNLÅS 48
Batterier 7
Bildskärmsmenyer (OSD)
Inställningsmeny 43
Kontrollmeny 25
BREVLÅDEFORMAT 47
S
Hantering av skivor 6
Hitta
ett visst ställe 18
genom att titta på TV-skärmen
19
Höghastighetssökning 19
Högtalare
anslutningar 15
inställningar 53
HÖGTALARINSTÅLLN 53
P, Q
PAN&SCAN 47
PBC-funktioner 22
PBC-uppspelning 22, 63
PRO LOGIC 34, 51
PROGRAM 36
Programmerad uppspelning 36
U
Uppspelning i slow-motion
18, 19
V, W, X, Y, Z
VES 34
VIDEO CD 17
VIRTUAL SURROUND 34
Å, Ä, Ü
R
REPEAT 39
Återuppta uppspelning 20
Ytterligare information
69SE
ADVARSEL
Utsett ikke enheten for
regn eller fuktighet, da
dette kan gi fare for brann
eller elektrisk støt.
Åpne ikke kabinettet, da
dette kan gi elektrisk støt.
Service skal kun utføres av
kvalifisert personell.
Strømledningen må kun
skiftes av et godkjent
serviceverksted.
Velkommen!
Forholdsregler
Sikkerhet
• Denne enheten virker med 220 - 240 V
vekselstrøm, 50/60 Hz. Sjekk at enhetens
driftsspenning er identisk med
spenningen der den skal brukes.
• Hvis du mister noe inn i kabinettet, må
du trekke ut kontakten og få enheten
sjekket av kvalifisert personell før du
bruker den igjen.
• Enheten er ikke koblet fra lysnettet så
lenge den er koblet til et strømuttak, selv
om selve enheten er slått av.
• Plugg ut støpselet fra veggen hvis
enheten ikke er i bruk over en lengre
periode. Når du plugger ut ledningen,
må du dra i pluggen og aldri i ledningen.
Installering
Dette apparatet er klassifisert som et
LASER KLASSE 1-produkt.
Produktmerkingen for LASER
KLASSE 1 er plassert på baksiden av
apparatet.
ADVARSEL
Bruken av optiske instrumenter sammen
med dette produktet vil øke faren for
øyeskader. Siden laserstrålen som brukes i
denne CD/DVD-spilleren er skadelig for
øynene, må du ikke prøve å demontere
kabinettet.
Service skal kun utføres av kvalifisert
personell.
Denne etiketten er plassert på det
laserbeskyttende dekselet inne i enheten.
2NO
• Sørg for god luftsirkulasjon for å
forhindre varmedannelse inne i enheten.
• Plasser ikke enheten på overflater
(tepper, pledd osv) eller nær
stoffmateriale (gardiner, forheng) som
kan blokkere ventilasjonsåpningene.
• Installer ikke enheten nær varmekilder
som radiatorer eller vifteovner, eller på
et sted som er utsatt for direkte sollys,
mye støv, mekaniske vibrasjoner eller
støt.
• Installer ikke enheten slik at den står
skrått. Den er laget for å bli brukt kun i
horisontal posisjon.
• Hold enheten og platene borte fra utstyr
med sterke magneter, som for eksempel
mikrobølgeovner eller store høyttalere.
• Plasser ikke tunge ting på enheten.
• Hvis enheten flyttes direkte fra et kaldt
til et varmt sted, kan fuktighet
kondensere inne i CD/DVD-spilleren og
forårsake skade på linsene. Første gang
du installerer enheten, eller hvis du
flytter den fra et kaldt til et varmt sted,
må du vente omtrent en time før du
bruker den.
Takk for at du kjøpte denne Sony CD/
DVD-spilleren. Før du bruker enheten, bør
du lese denne bruksanvisningen nøye og
ta godt vare på den til fremtidig bruk.
INNHOLD
Om denne bruksanvisningen 4
Denne spilleren kan spille følgende plater 4
Forholdsregler 6
Merknader om plater 6
Komme i gang 7
Pakke opp 7
Tilkobling av TV 8
Tilkobling av mottaker (forsterker) 11
Tilkobling av 5.1-kanals surround 14
Velge språk for skjermvinduet 16
Spille plater
17
Spille plater 17
Avspilling i forskjellige hastigheter/bilde for
bilde 19
Fortsette avspilling fra det stedet du stoppet platen
(Fortsett avspilling) 20
Bruke menyen for hver DVD 21
Spille VIDEO-CDer med PBC-funksjoner (PBCavspilling) 22
Bruke frontpanelvinduet 23
Innstillinger og justeringer
43
Bruke oppsettvinduet 43
Menyvalgliste for oppsettvinduet 45
Stille inn språk for vinduer og lyd
(SPRÅKOPPSETT) 46
Innstillinger for vindu (SKJERMOPPSETT) 47
Egne innstillinger (EGET OPPSETT) 48
Innstillinger for lyd (LYDOPPSETT) 51
Høyttaleroppsett 53
Styre fjernsynsapparat eller AV-mottaker (forsterker)
med fjernkontrollen 55
Tilleggs-informasjon
57
Feilsøking 57
Selvdiagnose-funksjonen 60
Spesifikasjoner 61
Glossar 62
Liste over språkkoder 64
Indeks over deler og kontroller 65
Indeks 68
NO
Bruke forskjellige funksjoner med
kontrollmenyen 25
Bruke kontrollmenyvinduet 25
Punktliste for kontrollmeny 27
Søke etter tittel/kapittel/spor/indeks/sekvens 28
Sjekke spilletid og gjenstående tid 29
Velge et startpunkt ved å bruke tidskoden 29
Se informasjon om platen 30
Endre lyden 31
Vise undertekster 32
Endre vinkel 33
Innstillinger for Digital Cinema Sound 34
Lage ditt eget program (Programavspilling) 36
Avspilling i vilkårlig rekkefølge (Vilkårlig
avspilling) 38
Avspilling gjentatte ganger (Gjenta avspilling) 39
Gjenta en spesiell del (Gjenta A˜B) 39
Se avspillingsinformasjon 41
3NO
Om denne bruksanvisningen
Konvensjoner
• Instruksjonene i denne bruksanvisningen beskriver kontrollene
på spilleren.
Du kan også bruke kontrollene på fjernkontrollen hvis de har
samme eller lignende navn som dem på spilleren.
• Ikonene til høyre brukes i denne bruksanvisningen:
Ikon
Betydning
Angir at du kan bruke bare
fjernkontrollen for å utføre oppgaven.
Z
Angir tips og hint for å gjøre oppgaven
lettere.
z
Angir funksjoner for DVD-VIDEOer.
Angir funksjoner for VIDEO-CDer.
Angir funksjoner for lyd-CDer.
Denne spilleren kan spille følgende plater
DVD-VIDEOer
VIDEO-CDer
Lyd-CDer
Lyd + video
Lyd + video
Lyd
Platelogo
Innhold
Platestørrelse
Spilletid
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
12 cm
8 cm
(CD-singel)
Cirka 4 t (for
enkeltsidig
DVD)/cirka 8 t
(for
dobbeltsidig
DVD)
Cirka 80 min.
(for enkeltsidig
DVD)/cirka
160 min. (for
dobbeltsidig
DVD)
74 min.
20 min.
74 min.
20 min.
Logoen “DVD VIDEO” er et varemerke.
Hvis du spiller av en NTSC-plate, viser spilleren bare videosignalet i NTSC-systemet. Hvis TVen da har PAL-systemmodus, blir det støy på
bildet.
Områdekode for DVDer som du kan spille på denne enheten
DVD-spilleren din har en områdekode trykket på baksiden av enheten, og vil kun spille
DVDer som er merket med samme områdekode.
DVDer merket
ALL
X
MODEL NO.
Områdekode
DVP–8306
CD/DVD PLAYER
AC 110V 60Hz
NO.
22W
SONY CORPORATION
MADE IN JAPAN
3-444-464-01
kan også spilles på denne enheten.
Hvis du prøver å spille en annen DVD, vil meldingen “Denne platen kan ikke spilles grunnet
områdebegrensning” vises på TV-skjermen.
Avhengig av type DVD er ikke nødvendigvis områdekoden merket selv om det er forbudt å spille DVDen på grunn av
områdebegrensninger.
Merknad om avspilling av DVDer og VIDEO-CDer
For noen DVDer og VIDEO-CDer kan avspillingfunksjonene være fastsatt av programvareprodusentene. Siden denne spilleren spiller
DVDer og VIDEO-CDer med et innhold som er fastlagt av programvareprodusentene , kan noen avspillingsfunksjoner være
utilgjengelige. Se også bruksanvisningen som følger med DVDene eller VIDEO-CDene.
4NO
Betegnelser for platene
Plater som spilleren ikke kan spille av
• Tittel
En komplett del, for eksempel en filmtittel eller en musikktittel
på en DVD, en film eller liknende for videoprogramvare, eller
et album eller liknende for lydprogramvare. Hver tittel er
tildelt et tittelnummer slik at du kan finne frem til den tittelen
du vil ha.
Spilleren kan ikke spille av andre plater enn de som er nevnt i
tabellen på side 4. CD-R, CD-ROMer, inklusive PHOTO-CDer,
dataseksjoner i CD-EXTRAer, DVD-ROMer og så videre kan ikke
spilles av.
• Kapittel
En del av en film eller et musikkstykke, ikke hele tittelen. Hver
tittel består av flere kapitler. Hvert kapittel er tildelt et
kapittelnummer slik at du kan finne frem til det kapitlet du vil
ha. Avhengig av platen kan det hende at det ikke er spilt inn
kapitler.
• Spor
Deler av en film eller et musikkstykke på en VIDEO-CD eller
en CD. Hvert spor er tildelt et spornummer slik at du kan finne
frem til det sporet du vil ha.
DVDstruktur
Plate
Tittel
Kapittel
VIDEO-CD
eller CDstruktur
Plate
Spor
Indeks
• Indeks (CD) / Video-indeks (VIDEO-CD)
Et nummer som deler et spor inn i seksjoner, slik at det er lett å
finne fram til det stedet du vil på en VIDEO-CD eller en CD.
Avhengig av platen kan det hende at det ikke er spilt inn
indekser.
• Sekvens
På en VIDEO-CD med PBC-funksjoner er menyskjermbilder,
film og stillbilder delt inn i seksjoner kalt “sekvenser”. Hver
sekvens er tildelt et sekvensnummer slik at det er lett for deg å
finne frem til den sekvensen du vil ha.
Merknad om PBC (Playback Control) (VIDEO-CDer)
Denne spilleren er tilpasset VIDEO-CD-standarder, Ver. 1.1 og
Ver. 2.0. Avhengig av platetype kan du benytte to former for
avspilling.
Platetype
Du kan
VIDEO-CDer uten
PBC-funksjoner
(Ver. 1.1-plater)
Bruke både videoavspilling (film) og
musikk.
VIDEO-CDer med
PBC-funksjoner
(Ver. 2.0-plater)
Spille av interaktiv programvare ved å
bruke menyskjermbilder vist på TVskjermen (PBC-avspilling) i tillegg til
videoavspillingsfunksjonene på Ver 1.1plater. I tillegg kan du spille av stillbilder
med høy oppløsning, hvis disse er
inkludert på platen.
Når du spiller DTS*-kodete CDer, kan det høres støy fra de
analoge stereoutgangene. For å unngå mulig skade på
lydsystemet, er det viktig å ta nødvendige forholdsregler når de
analoge stereoutgangene på DVD-spilleren er koblet til et
forsterkersystem. For å kunne bruke DTS Digital Surround™ avspilling, må et eksternt 5.1-kanalers DTS Digital Surround™ dekodersystem være koblet til den digitale utgangen på DVDspilleren.
Dette produktet inneholder opphavsrettslig beskyttet teknologi
som er beskyttet av metodekrav for spesielle patenter i USA og
annen eiendomsrett i følge åndsverksloven tilhørende
Macrovision Corporation og andre eiere. Denne opphavsrettslige
beskyttede teknologien kan bare brukes med tillatelse fra
Macrovision Corporation, og er kun ment for bruk i private hjem
eller andre begrensete visninger hvis det ikke er gitt tillatelse fra
Macrovision Corporation. Kopiering eller demontering er
forbudt.
* “DTS” er et varemerke for Digital Theater Systems, Inc.
5NO
Forholdsregler
Om sikkerhet
• Advarsel – Bruken av optiske instrumenter sammen
med dette produktet vil øke faren for øyeskader.
• Hvis en gjenstand eller væske kommer inn i kabinettet,
må du plugge ut kontakten og få spilleren sjekket av
kvalifisert personell før den brukes igjen.
Om strømkilder
• Spilleren er ikke koblet fra strømnettet så lenge den er
koblet til vegguttaket, selv om selve spilleren er slått av.
• Hvis spilleren skal stå ubrukt over lengre tid, må du
koble den fra vegguttaket. Når du skal koble fra
strømkabelen (nettledningen) må du holde i selve
pluggen og aldri trekke i ledningen.
• Hvis strømkabelen må skiftes, må dette kun gjøres av et
godkjent serviceverksted.
Om plassering
• Plasser spilleren på et sted med god luftventilasjon for å
forhindre varmedannelse i spilleren.
• Plasser ikke spilleren på myke overflater, som for
eksempel tepper, som kan blokkere ventilasjonshullene
i bunnen.
• Plasser ikke spilleren nær varmekilder eller på et sted
som er utsatt for direkte sollys, mye støv eller
mekaniske støt.
Om bruk
• Hvis spilleren blir fraktet direkte fra et kaldt til et varmt
sted, eller blir plassert i et veldig fuktig rom, kan
fuktighet kondensere på linsene inne i spilleren. Hvis
dette skjer, vil ikke spilleren fungere ordentlig. Fjern i så
fall platen og la spilleren være avslått i omtrent en halv
time inntil fuktigheten fordamper.
Om volumjustering
• Skru ikke opp volumet når du lytter til et område på
platen som har lave eller ingen lydsignaler. Hvis du gjør
dette, kan høyttalerne skades når du igjen kommer til et
område med høy lyd.
VIKTIG MERKNAD
Advarsel: Den medfølgende DVD-spilleren kan holde
et stillbilde eller skjermmenybilde på
fjernsynsskjermen i uendelig lang tid. Hvis du lar
bildet stå på fjernsynsskjermen over en lang periode,
risikerer du permanent skade på fjernsynsskjermen.
Store fjernsynsapparat basert på projeksjonsteknologi
er meget ømfintlige overfor dette.
Merknader om plater
Om håndtering av plater
• Hold platen i kanten for å holde den ren. Rør ikke
overflaten.
• Fest ikke papir eller limbånd på platen.
Hvis det er lim eller lignende på platen, må dette fjernes
fullstendig før platen brukes.
• Utsett ikke platen for direkte sollys eller varmekilder,
som for eksempel varmerør, og la den ikke ligge i en bil
som står i direkte sollys, da temperaturen inne i bilen
kan stige betraktelig.
• Legg platen tilbake i omslaget etter bruk.
Om rengjøring
• Rengjør platen med en klut før bruk. Tørk platen fra
midten og utover.
Om rengjøring
• Rengjør kabinettet, panelet og kontrollene med en myk
klut fuktet lett med et mildt vaskemiddel. Bruk ikke
skrubbesvamp, skurepulver eller løsemidler, som for
eksempel alkohol eller rensebensin.
Hvis du har spørsmål eller problemer med spilleren, ta
kontakt med din nærmeste Sony-forhandler.
6NO
• Bruk ikke løsemidler, slik som rensebensin, tynner,
rengjøringsmidler eller antistatisk spray for vinylplater.
Komme i gang
Kontroller at du har følgende deler:
• Lyd-/videokabel (1)
• S-videokabel (1)
• Fjernkontroll RMT-D108P (1)
• R6-batterier (størrelse AA) (2)
Komme i gang
Denne delen beskriver hvordan du
kobler CD/DVD-spilleren til en TV
(med lyd-/videojacker) og/eller en
AV-mottaker (forsterker). Du kan ikke
koble denne spilleren til en TV som
ikke har en videokontakt. Pass på å
slå av strømmen på hver enhet før du
kobler dem sammen.
Pakke opp
Sette batterier inn i fjernkontrollen
Du kan styre spilleren ved å bruke den medfølgende
fjernkontrollen. Sett inn to R6-batterier (størrelse AA).
Pass på at + og - på batteriene samsvarer med + og – i
fjernkontrollen. Når du bruker fjernkontrollen, sikt på
fjernkontrollsensoren g på spilleren.
z Du kan også styre TVer og AV-mottakere ved å bruke den
medfølgende fjernkontrollen.
Se side 55.
Merk
• Oppbevar ikke fjernkontrollen på et svært varmt eller fuktig
sted.
• Pass på at fremmedlegemer ikke kommer inn i fjernkontrollen,
særlig når du skifter batterier.
• Utsett ikke fjernkontrollen for direkte sollys eller annet sterkt
lys. Dette kan medføre funksjonsfeil.
• Hvis fjernkontrollen ikke skal brukes på en lang stund, bør du
fjerne batteriene for å unngå eventuelle skader på grunn av
batterilekkasje og etsing.
7NO
Tilkobling av TV
Komme i gang
Bruk denne tilkoblingen hvis du vil høre lyden gjennom
TV-høyttalere (2 kanaler - V, H). Se bruksanvisningen som
hører til komponenten. Du kan ikke koble denne spilleren
til en TV uten en kontakt for EURO AV (SCART) eller en
videokontakt.
Nødvendige kabler
Kabelen EURO-AV (SCART) (medfølger ikke) (2)
Pass på å feste koblingene skikkelig slik at brumming og støy
unngås. Se bruksanvisningen som hører til TVen.
Merk
• Når du setter “EURO AV UT” til “S VIDEO” eller “RGB” under
“EGET OPPSETT” i oppsettvinduet, bruk kabelen EURO AV
(SCART) som passer for valgt signal.
• Hvis du kobler til ved hjelp av kabelen EURO-AV, må du
kontrollere at TVen tilsvarer S VIDEO eller RGB. Se
bruksanvisningen som hører til TVen du skal koble til.
CD/DVD-spiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
WOOFER
Til strømuttak
Videospiller
Til Ú EURO
AV1 (RGB)-TV
Til : EURO
AV2
Til utgang for
EURO AV
(SCART)
TV
Til inngang
for EURO AV
(SCART)
: Signalstrøm
8NO
Hvis TVen har to kontakter for EURO AV (SCART)
EURO AV 2
Lyd-/videokabel (medfølger)
Gul
Hvit (V)
Rød (H)
Videospiller
EURO AV
Gul
Hvit (V)
Rød (H)
S-videokabel (medfølger)
TV
p Hvis du vil høre lyden gjennom TV-høyttalere
TV
INPUT
CD/DVD-spiller
EURO AV
L
AUDIO
EURO AV
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
Til inngang
for EURO AV
1 (SCART)
S VIDEO
OUT
R
S VIDEO IN
Til inngang
for EURO AV
2 (SCART)
p Hvis TVen ikke har inn-kontakt for S-video
Koble til komponenten via VIDEO INPUT-kontakten ved hjelp av
videokabelen (medfølger ikke) i stedet for S-videokabelen.
Videokabel (medfølger ikke)
CD/DVD-spiller
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
TV
S VIDEO
OUT
INPUT
9NO
Komme i gang
Du kan koble spilleren til en TV (med inn-jacker for lyd-/video )
ved å bruke den medfølgende lyd-/videokabelen. Hvis TVen har
en inn-kontakt for S-video , koble til komponenten via S VIDEO
OUT-kontakten med S-videokabelen (medfølger) i stedet for
videokabelen. Du får da bedre bilde. Når du kobler til kablene,
må du passe på at de fargekodete kablene passer til de riktige
jackene på komponentene: Gul (video) til Gul, Rød (høyre) til
Rød og Hvit (venstre) til Hvit.
CD/DVD-spiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
Hvis TVen ikke har kontakter for EURO AV
(SCART)
Tilkobling av TV
Merk
Komme i gang
• Se i bruksanvisningen som hører til komponenten som skal
kobles til.
• Koble ikke denne spilleren til en videospiller. Hvis du kobler til
som vist nedenfor, kan det komme støy på bildet.
Videospiller
CD/DVDspiller
Oppsett for spilleren
Enkelte oppsett for spilleren er avhengige av hvilke
komponenter som skal kobles til.
Bruk oppsettvinduet til å forandre de forskjellige
innstillingene.
Se side 43 for detaljer om bruk av oppsettvinduet.
TV
Koble
direkte til.
• Avhengig av hvilken TV eller mottaker (forsterker) du har, kan
lydforstyrrelse forekomme fordi ut-nivået på lyden er høyt.
Hvis dette er tilfelle, sett “LYDUTJEVNING” i “LYDOPPSETT”
som “PÅ” i oppsettvinduet. Se side 51 for detaljer.
• Hvis du ikke kan se bildene fra en videospiller gjennom denne
spilleren koblet til TVen med RGB, sett
til …(Lyd/
(RGB), kan ikke TVen
Video) på TVen. Hvis du velger
motta signalet fra videospilleren.
• Hvis du vil bruke SmartLink-funksjonen på en videospiller,
kobler du videospilleren til en TV som har en kontakt tilpasset
Smartlink-funksjon, og kobler CD/DVD-spilleren til TVen med
en annen kontakt.
• Hvis du vil koble til en widescreen-TV
I oppsettvinduet setter du “TV-TYPE” i
“SKJERMOPPSETT” til “16:9” (standardinnstilling). Se
side 47 for detaljer.
• Hvis du vil koble spilleren til en vanlig TV
I oppsettvinduet setter du “TV-TYPE” i
“SKJERMOPPSETT” til “4:3 LETTER BOX” eller “4:3
PAN SCAN”. Se side 47 for detaljer.
• Hvis du vil koble spilleren til en TV eller videospiller
via EURO AV-kontakten som passer til Svideosignaler eller RGB-signaler
I oppsettvinduet setter du “EURO AV UT” i “EGET
OPPSETT” til “S VIDEO” eller “RGB”. Se side 48 for
detaljer.
Denne spilleren er tilpasset fargesystemet
PAL. Når du spiller en plate som er spilt inn
med fargesystemet NTSC, viser spilleren
videosignalet, oppsettvinduet og så videre i
fargesystemet NTSC, og bildet vil kanskje ikke
komme frem på skjermen. Hvis dette skjer,
åpne plateskuffen og fjern platen.
10NO
Tilkobling av mottaker (forsterker)
Bruk denne tilkoblingen for å høre lyden gjennom
høyttalere koblet til en mottaker (en forsterker som for
eksempel en integrert stereoforsterker, en mottaker med
innebygd Dolby Pro Logic-dekoder eller lignende). Se
bruksanvisningen som hører til komponenten som skal
kobles til.
Du kan få 5.1-kanals surroundlyd ved å koble til en
mottaker (forsterker) med 5.1-kanalinnganger. Se side 34.
Nødvendige kabler
Når du kobler til kablene, må du passe på at de fargekodete
kablene passer til de riktige jackene på komponentene: Rød
(høyre) til Rød og Hvit (venstre) til Hvit. Pass på at koblingene er
festet godt, slik at du unngår brumming og støy.
z Du kan få surround selv om bare fronthøyttalere er koblet til
Du kan bruke 3D-lydavbilding for å lage virtuelle høyttalere bak
ved hjelp av lyden fra fronthøyttalerne (V, H) uten å faktisk bruke
høyttalere bak (Virtual Enhanced Surround, virtuell avansert
surround). Se side 34 for detaljer.
Hvit (V)
Hvit (V)
Rød (H)
Rød (H)
CD/DVD-spiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Til LINE OUT
(AUDIO)
WOOFER
Til et strømuttak
Til S VIDEO UT
TV
Til S VIDEOinngang
INPUT
S VIDEO
Mottaker (forsterker)
Til lydinngang
CD
L
R
: Signalstrøm
Merk
Du kan se bildet med S-videosignal selv om TVen ikke er
tilpasset dette. Hvis TVen ikke har S VIDEO-inngang, kobler du
til komponenten via VIDEO INPUT-kontakten ved hjelp av
videokabelen (medfølger ikke) i stedet for S-videokabelen. Se
side 9 for detaljer.
Se også bruksanvisningen som hører til TVen.
11NO
Komme i gang
Lydkabel (medfølger ikke) (1)
S-videokabel (medfølger) (1)
Tilkobling av mottaker (forsterker)
Komme i gang
Hvis du har en digital komponent, som for
eksempel en mottaker (forsterker) med digital
kontakt, DAT eller minidisk.
Hvis du har en lydkomponent med innebygget
DTS-dekoder, Dolby Digital-dekoder eller MPEGdekoder
Koble til komponenten via kontakten DIGITAL OUT OPTICAL
eller COAXICAL ved hjelp av en optisk digital kabel eller en
digital koaksialkabel (medfølger ikke).
Når du spiller en DVD, setter du “DIGITAL UT” i “LYDOPPSETT”
til “PÅ”, og deretter “DOLBY DIGITAL” til “D-PCM”, “MPEG” til
“PCM” og “DTS” til “AV” i oppsettvinduet (side 51).
Koble til komponenten via kontakten DIGITAL OUT OPTICAL
eller COAXIAL ved hjelp av en optisk digital kabel eller en
digital koaksialkabel (medfølger ikke).
p Når du bruker en optisk digital kabel
p Når du spiller en DVD som er spilt inn i Dolby Digitalformat
p Når du spiller en DVD som er spilt inn i DTS-format
Sett “DIGITAL UT” i “LYDOPPSETT” til “PÅ”, og sett så
“DTS” til “PÅ” i oppsettvinduet (side 51).
Sett “DIGITAL UT” i “LYDOPPSETT” til “PÅ”, og sett så
“DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL” i oppsettvinduet
(side 51).
Optisk digital kabel
(medfølger ikke)
p Når du spiller en DVD som er spilt inn i MPEG-format.
Fjern hetten og plugg i den optiske digitale kabelen.
CD/DVD-spilleren
DIGITAL OUT
OPTICAL
Sett “DIGITAL UT” i “LYDOPPSETT” som “PÅ”, og sett så
“MPEG” som “MPEG” i oppsettvinduet (side 51).
Mottaker (forsterker)
med digital kontakt,
minidiskspiller, DATspiller eller liknende.
CD/DVD-spiller
Optisk digital kabel eller
digital koaksialkabel
DIGITAL IN
COAXIAL
Lydkomponent
med innebygd
DTS-dekoder,
DOLBY DIGITALdekoder eller
MPEG-dekoder
OPTICAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
p Når du bruker en digital koaksialkabel
Merk
Digital koaksialkabel
(medfølger ikke)
CD/DVD-spiller
DIGITAL OUT
OPTICAL
Mottaker (forsterker)
med digital kontakt,
minidiskspiller, DATspiller eller liknende.
DIGITAL IN
COAXIAL
COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Merk
• Se bruksanvisningen som hører til komponenten som skal
kobles til.
• Du kan ikke gjøre digitale lydopptak av plater som er spilt inn
med multisurroundformat direkte gjennom minidiskspiller
eller DAT-spiller.
Hvis du kobler til som beskrevet over, må du ikke sette
“DOLBY DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” til “MPEG”
og “DTS” til “PÅ”. Hvis du gjør dette, vil det komme en
høy lyd fra høyttalerne som kan skade hørselen eller
høyttalerne.
12NO
Høyttalere
• Se bruksanvisningen som hører til komponenten som skal
kobles til.
• Når du kobler til en lydkomponent som ikke har innebygd
DTS-dekoder, må du ikke sette “DTS” til “PÅ”.
• Når du kobler til en komponent som ikke har innebygd
DOLBY DIGITAL-dekoder, må du ikke sette “DOLBY
DIGITAL” til “DOLBY DIGITAL”.
• Når du kobler til en komponent som ikke har innebygd
MPEG-dekoder, må du ikke sette “MPEG” til “MPEG”.
Oppsett for spilleren
Komme i gang
Enkelte oppsett for spilleren er avhengige av hvilke
komponenter som skal kobles til.
Bruk oppsettvinduet for å forandre de forskjellige
innstillingene.
Se side 43 for å få vite hvordan du bruker oppsettvinduet.
• Hvis du vil høre lyd gjennom høyttalere koblet til en
mottaker (forsterker) som har en digital kontakt,
eller få lyd ut via en digital komponent, som for
eksempel en DAT- eller minidiskspiller.
Når du spiller en DVD, sett “DIGITAL UT” i
“LYDOPPSETT” som “PÅ”, og sett så “DOLBY
DIGITAL” som “D-PCM”, “MPEG” som “PCM” og
“DTS” som “AV” i oppsettvinduet (side 51). Dette er
standardinnstillingene.
13NO
Tilkobling av 5.1-kanals surround
Komme i gang
Noen DVDer har lydspor med opptil 5.1 kanaler spilt inn
i Dolby* Digital eller MPEG AUDIO-format. Hvis du
bruker en mottaker (forsterker) med 5.1 kanalinnganger
og 5 (+1) høyttalere, kan du få mer livaktig lyd hjemme.
“5 kanaler” står for de 2 fronthøyttalerne (Venstre og
Høyre), 2 høyttalere bak (Venstre og Høyre) og en
høyttaler i midten. “0.1 kanal” (+1) står for subwooferen
som produserer bassen.
Selv om du har færre enn 5 (+1) høyttalere, distribuerer
spilleren signalene til høyttalerne på riktig måte.
Du kan bruke VES-systemet (Virtual Enhanced Surround)
ved hjelp av DCS-metoden (Digital Cinema Sound) Sony
har utviklet. VES-systemet gir surround-lyd kun ved å
bruke fronthøyttalere. Hvis du vil vite mer om VESmodus, kan du se side 34.
Merk
Når en DVD har lydspor med 7.1 kanaler spilt inn i MPEG
AUDIO-format, blir lydsignalene mikset ned til 5.1 kanaler.
Plassering av høyttalere
Vi anbefaler følgende forhold for å få best mulig
surroundlyd.
• Bruk høyttalere med høy ytelse.
• Bruk høyttalere bak og i midten som tilsvarer
fronthøyttalerne når det gjelder størrelse og ytelse.
• Alle høyttalere bør være i samme avstand fra
lytteposisjonen.
• Plasser, hvis mulig, subwooferen mellom
fronthøyttalerne (V, H).
Merk
• Koble ikke strømkabelen til et strømuttak eller trykk på 1 /u
(POWER) strømbryteren før alle koblingene er klare.
• Kabelkontaktene må være plugget helt inn i jackene. Løse
kontakter kan føre til brumming og støy.
• Kablenes jacker og plugger er fargekodet som følger:
Røde jacker og plugger: Høyre lydkanal
Hvite jacker og plugger: Venstre lydkanal
Du kan enten bruke røde eller hvite kabler for å koble til
midthøyttaleren og subwooferen.
• Hvis du kobler til komponenten via kontakten DIGITAL OUT
OPTICAL eller COAXICAL ved hjelp av en optisk digital kabel
eller en digital koaksialkabel (medfølger ikke), se side 12.
Oppsett for spilleren
Enkelte oppsett for spilleren er avhengig av hvilke
komponenter som skal kobles til.
Bruk oppsettvinduet eller kontrollmenyvinduet for å
forandre de forskjellige innstillingene.
Se side 43 for detaljer om hvordan du bruker
oppsettvinduet.
Se side 34 for detaljer om Digital Cinema Sound.
• Hvis du vil høre Dolby Digital- eller MPEG AUDIOsurroundlyd ved å koble spilleren til en mottaker
(forsterker) med 5.1-kanals innganger
Still inn hver høyttalers plassering eller avstand og så
videre. Se side 53.
Merk
Plasser ikke høyttalerne bak og i midten lenger borte fra
lytteposisjonen enn det fronthøyttalerne er.
Nødvendige kabler
Lydkabler (medfølger ikke)
To til pluggene 5.1CH OUTPUT FRONT og REAR
Hvit (V)
Rød (H)
Hvit (V)
Rød (H)
Mono-lydkabler (medfølger ikke)
To til pluggene 5.1CH OUTPUT CENTER og WOOFER
Svart
Svart
S-videokabel (medfølger)
En til S VIDEO OUT-jackene
* Fremstilt på lisens fra Dolby Laboratories.
“Dolby”, “AC-3”, “Pro Logic” og dobbel-D-symbolet a er
varemerker for Dolby Laboratories.
Konfidensielt upublisert arbeid. ©1992-1997 Dolby
Laboratories, Inc. Med enerett.
14NO
TV
S VIDEO IN
Komme i gang
CD/DVD-spiller
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
R
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
AV-mottaker
(forsterker)
med 5.1
kanalinnganger
WOOFER
DIGITAL
TV/LD
DVD
VIDEO 2
VIDEO 1
MONITOR S-LINK
AC OUTLET
CTRL A1
TV/LD IN
AC-3 RF
DVD IN
PRE OUT
5.1 INPUT
FRONT
DVD IN
COAX
S-VIDEO
IN
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
IN
VIDEO
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO S-VIDEO
IN
OUT
VIDEO
VIDEO
S-VIDEO
OUT
VIDEO
REAR
FRONT
CENTER
L
L
R
R
REAR
WOOFER
CENTER
OPT
AUDIO
IN
TV/LD IN OPT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
AUDIO
IN
AUDIO
OUT
WOOFER
AUDIO
IN
SPEAKERS
L
B
FRONT
A
REAR
CENTER
CD IN OPT
MD/DAT IN OPT
+
R
SIGNAL
GND
IN
IN
IN
REC OUT
IN
REC OUT
IN
R
L
R
L
R
L
L
MD/DAT OUT OPT
–
y
R
PHONO TUNER
CD
MD/DAT
TAPE
}
}
]
]
}
]
Midthøyttaler
INPUT
}
]
Høyttaler bak (H)
Fronthøyttaler
(H)
Subwoofer
(Aktiv type)
Fronthøyttaler
(V)
}
]
Høyttaler bak (V)
15NO
Velge språk for skjermvinduet
Komme i gang
Du kan velge språk for oppsettvinduet,
kontrollmenyvinduet eller meldingene som vises på
skjermen. Standardinnstillingen er “ENGLISH”.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
3
Velg “NORSK” ved å bruke >/. , og trykk så
ENTER.
SPRÅKOPPSETT
OSD:
DVD-MENY:
LYD:
UNDERTEKST:
SET UP
NORSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYDEN
ENTER
0
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Slik avbryter du en innstillingsøkt i
oppsettvinduet underveis:
Trykk SET UP.
?/>/.//
Merk
1
Trykk SET UP og velg “LANGUAGE SETUP” ved å
bruke >/., og trykk så ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
2
, then
SETUP
ENGLISH
ENGLISH
ORIGINAL
AUDIO FOLLOW
ENTER
.
.
Velg “OSD” ved å bruke >/., trykk så / eller
ENTER.
LANGUAGE SETUP
OSD:
DVD MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
To set, press
To quit, press
16NO
, then
SETUP
.
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
ENTER
.
Du kan velge mellom de språkene som er vist i trinn 2. Se side 46
for detaljer.
Spille plater
Dette kapittelet beskriver hvordan du
spiller en DVD/CD/VIDEO-CD.
Spille plater
Avhengig av hvilken DVD eller VIDEO-CD du br uker,
kan noen funksjoner vær e forskjellige eller begr ensede.
1/u (POWER)
Denne spiller en er tilpasset far gesystemet P AL.
Når du spiller en plate som har far gesystemet
NTSC, viser spilleren videosignalet eller
oppsettvinduet osv i far gesystemet NTSC, og
det er mulig bildet ikke kommer fr em på
skjer men. Hvis dette skjer , åpner du
plateskuf fen og fjer ner platen.
Koble til
hodetelefoner.
1
§ ·
Juster volumet i hodetelefonene.
Still inn TVen.
Skru på TVen og velg videokanalen slik at du kan se
bildene fra spiller en.
2
Trykk 1/u (POWER) for å slå på spilleren.
Indikator en (rød) over knappen 1/u (POWER) blir
grønn og fr ontpanelvinduet lyser opp.
3
Trykk § og plasser platen i plateskuffen.
Med avspillingssiden
vendt nedover
4
Trykk ·.
Plateskuf fen lukkes og spiller en star ter avspilling
(Kontinuerlig avspilling). Juster volumet på TV en eller
mottaker en (forsterker en).
Etter Trinn 4
pNår du spiller en DVD
En DVD-meny eller tittelmeny kan komme fr em på
skjermen (se side 21).
pNår du spiller en VIDEO-CD
Menyskjer men kan komme fr em på TV-skjer men,
avhengig av VIDEO-CDen. Du kan spille av platen
interaktivt ved å følge instr uksjonene på menyskjer men.
(Se side 22 for PBC-avspilling.)
17NO
Spille plater
Hvis du bruker mottaker (forsterker)
Skru på mottaker en (forsterker en) og velg riktig
posisjon slik at du kan hør e lyden fra spiller en.
Spille plater
z Du kan slå på spilleren ved hjelp av fjernkontrollen
Hvis du vil
Gjør følgende
Trykk 1/u (POWER) når indikatoren over knappen 1/u
(POWER)lyser rødt.
Stoppe
Trykk p.
Ta en pause
Trykk P.
Fortsette avspilling
etter pause
Trykk P eller ·.
Spille av bilde for bilde
Trykk ' eller 7.
Spille av sakte
Trykk
Gå til neste kapittel, spor
eller sekvens i
kontinuerlig
avspillingsmodus
Trykk +.
Gå tilbake til forrige
kapittel, spor eller
sekvens i kontinuerlig
avspillingsmodus
Trykk =.
Finne frem til et bestemt
sted mens du ser på
bildet (Skanne)
Trykk 3 eller #. Når du finner
stedet du er ute etter, trykker du
· for å gå tilbake til normal
hastighet.
Stoppe avspilling og
fjerne platen
Trykk 6.
Merk
• Hvis spilleren eller fjernkontrollen står i pause- eller
stoppmodus i mer enn 15 minutter, kommer
skjermbeskytterbildet automatisk frem. Trykk · for å fjerne
skjermbeskytterbildet. (Se side 47 hvis du vil slå av
skjermbeskytterfunksjonen.)
• Indikatoren over knappen 1/u (POWER) lyser rødt når
strømmen er slått av.
• Hvis ikke spilleren eller fjernkontrollen blir brukt på 30
minutter når det ikke blir spilt en plate, blir strømmen
automatisk slått av. (Auto Strøm Av-funksjon)
1/u (POWER)
§
=/+
Spille plater
· P
1/u (POWER)
6
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
'/7
/
=/+
3/#
·
p
P
18NO
p
eller
.
Du kan spille plater i forskjellige modi, som for eksempel
Programavspilling, ved å br uke skjer mmenyen
(kontr ollmeny). Se side 25 for br uk av kontr ollmenyen.
Avspilling i forskjellige hastigheter/bilde for bilde
Ved å br uke hastighetshjulet og JOG-knappen/
indikator en på spiller en kan du spille av en DVD/CD/
VIDEO-CD i forskjellige hastigheter eller bilde for bilde.
Hver gang du trykker JOG, skifter den mellom
hurtigmodus og saktemodus.
JOG
hastighetshjul
Hvis du vil endre avspillingshastigheten
(hurtigmodus)
Vri på hastighetshjulet. A vspillingshastigheten endr es som
følger , avhengig av r etning og vinkel på vridningen:
2) Hurtig fremspoling (omtrent 30 ganger normal hastighet)
<
1) Hurtig fremspoling (omtrent ti ganger normal hastighet)
<
×2” (omtrent dobbel hastighet)
<
( Avspilling (normal hastighet)
<
1
Sakte (avspillingsretning)
<
2
Sakte (avspillingsretning
<
– saktere enn “1
”)
P Pause
<
2
Sakte (motsatt retning
<
– saktere enn “1
”)
1
Sakte (motsatt retning)
<
×2“ (omtrent dobbel hastighet)
<
10 Hurtig tilbakespoling (omtrent ti ganger normal
hastighet)
<
20 Hurtig tilbakespoling (omtrent 30 ganger normal
hastighet)
2) Hurtig fremspoling (fortere enn “1)”)
<
1) Hurtig fremspoling
<
×2” (omtrent dobbel hastighet)*
<
( Avspilling (normal hastighet)
<
1
Sakte (avspillingsretning)**
<
2
Sakte (avspillingsretning
– saktere enn “1
”)**
<
P Pause
<
10 Hurtig tilbakespoling
<
20 Hurtig tilbakespoling (fortere enn “10”)
* kun CD
** kun VIDEO-CD
Hvis du vrir hastighetshjulet hurtig rundt, endres
avspillingshastigheten til 2)/20 med en gang.
Hvis du vil gå tilbake til kontinuerlig avspilling
Trykk ·.
z Hvis du vil lete etter et bilde ved å bruke knappen på
fjernkontrollen
Trykk 3 eller #. Hver gang du trykker 3, går
avspillingshastigheten vekselvis til 10 eller 20. Hver gang
du trykker #, går den vekselvis til 1) eller 2). Trykk · når
du vil gå tilbake til normal hastighet.
z Spille av i saktemodus ved hjelp av fjernkontrollen
Trykk
eller
. Hver gang du trykker
eller
, går
avspillingshastigheten til 1 Sakte eller 2 Sakte. Trykk · når du
vil gå tilbake til normal hastighet.
Merk
Noen av funksjonene kan være utilgjengelige, avhengig av
hvilken DVD/VIDEO-CD du bruker.
Hvis du vrir hastighetshjulet hurtig rundt, endres
avspillingshastigheten til 2)/20 med en gang.
19NO
Spille plater
Når du spiller av en DVD
Når du spiller av en CD/VIDEO-CD
Avspilling i forskjellige hastigheter/bilde for
bilde
Hvis du vil spille platen bilde for bilde og
endre avspillingshastigheten (saktemodus)
1
Trykk JOG.
JOG lyser når spiller en er i saktemodus. Hvis du
trykker JOG, tar spiller en pause.
2
Vri på hastighetshjulet.
Avhengig av vridningshastighet går avspillingen over
til bilde for bilde i den r etningen som hastighetshjulet
er vridd. Hvis du vrir hastighetshjulet i jevn hastighet
en stund, blir avspillingshastigheten sakte eller
normal.
Fortsette avspilling fra det
stedet du stoppet platen
(Fortsett avspilling)
Spilleren lagr er det stedet der du stoppet platen. Hvis
“RESUME” kommer frem på fr ontpanelvinduet, kan du
fortsette avspillingen fra dette stedet.
Fortsett avspilling er tilgjengelig selv om du skr ur
strømmen av , så lenge du ikke åpner plateskuf fen.
Hvis du vil gå tilbake til kontinuerlig avspilling
Trykk ·.
· p
z Spille av bilde for bilde ved hjelp av fjernkontrollen
Spille plater
Trykk ' eller 7. Hver gang du trykker på knappen, går
filmen ett bilde fremover eller bakover.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
·
p
1
Når du spiller en plate, trykker du p for å stoppe
avspillingen.
“RESUME” kommer frem i fr ontpanelvinduet, og
meldingen “Når du spiller av neste gang, vil platen
star te fra der du stoppet sist”. kommer fr em på TVskjermen.
Hvis “RESUME” ikke kommer frem, er ikke For tsett
avspilling tilgjengelig.
2
Trykk ·.
Spilleren star ter avspilling fra det stedet du stoppet
platen i T rinn 1.
z Hvis du vil spille fra begynnelsen av platen
Når spilletiden kommer frem på frontpanelvinduet trykker du p
for å stille tilbake spilletiden, og trykker så ·.
20NO
Bruke menyen for hver
DVD
Bruke tittelmenyen
Merk
ENTER ?/>/.//
TITLE
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DVD MENU
0
TITLE
Spille plater
• Fortsett avspilling kan være utilgjengelig, avhengig av DVDen.
• Fortsett avspilling er ikke tilgjengelig i Vilkårlig-modus eller
Programavspilling-modus.
• Spilleren kan fortsette avspillingen fra et annet sted avhengig
av hvor du stoppet platen.
• Stedet der du stoppet platen blir slettet hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du kobler fra strømkabelen
– du endrer spillemodus
– du starter avspilling etter å ha valgt en tittel, et kapittel eller
et spor
– du endrer innstillingene i “OSD”, “DVD-MENY”, “LYD”
eller “UNDERTEKST” i “SPRÅKOPPSETT” i
oppsettvinduet, og “AUDIO” eller “SUBTITLE” i
kontrollmenyvinduet
– du endrer innstillingene i “TV-TYPE” i “SKJERMOPPSETT”
i oppsettvinduet
– du endrer innstillingene i “BARNESIKRING” i “EGET
OPPSETT” i oppsettvinduet
En DVD er delt inn i filmer eller musikkstykker , kalt
“titler”. Når du spiller en DVD som inneholder fler e titler ,
kan du velge den tittelen du vil ha ved å br uke
tittelmenyen.
DVD MENU
ENTER
?/>/.//
1
Trykk TITLE.
Tittelmenyen kommer fr em på TV-skjer men. Innholdet
i menyen varier er fra plate til plate.
2
Trykk ?/>/.// for å velge tittelen du vil spille.
Avhengig av hvilken plate du spiller , kan du br uke
nummerknappene for å velge tittel.
3
Trykk ENTER.
Spilleren begynner å spille tittelen du valgte.
Merk
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke får
velge tittel.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan en “tittelmeny” også
bare bli kalt en “meny” eller “tittel” i bruksanvisningen som
følger med platen. “Trykk ENTER.” kan også hete “Trykk
SELECT.”.
21NO
Bruke menyen for hver DVD
Spille VIDEO-CDer med PBCfunksjoner (PBC-avspilling)
Bruke DVD-menyen
Noen DVDer lar deg velge innholdet på platen ved å
bruke menyen. Når du spiller disse DVDene kan du velge
språk for under tekstene, lyd og så vider e ved å br uke
DVD-menyen.
1
Trykk DVD MENU.
DVD-menyen kommer fr em på TV-skjer men.
Innholdet i menyen varier er fra plate til plate.
2
Trykk ?/>/.// for å velge hva du vil endre.
Avhengig av hvilken plate du spiller , kan du br uke
nummerknappene for å velge.
3
Hvis du vil endre flere ting, gjentar du Trinn 2.
4
Trykk ENTER.
Når du spiller VIDEO-CDer med PBC-funksjoner (Ver.
2.0-plater), kan du br uke enkle interaktive operasjoner ,
operasjoner med søkefunksjon osv .
PBC-avspilling lar deg spille VIDEO-CDer interaktivt ved
å følge menyskjer men på TV-skjer men.
På denne spiller en kan du br uke nummerknappene,
ENTER,=, +, >/. og ˆRETURN når du har en
PBC-avspilling.
=/+
>/.
ENTER
z Hvis du vil velge språk for DVD-menyen
ˆRETURN
Spille plater
Endre innstillingene ved å bruke “SPRÅKOPPSETT” i
oppsettvinduet. Se side 46 for detaljer.
Merk
Nummerknapper
Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan en “DVD-meny” bare
bli kalt en “meny” i bruksanvisningen som følger med platen.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
=/+
>
ENTER
ˆRETURN
.
22NO
1
Begynn å spille en VIDEO-CD med PBC-funksjoner
ved å følge trinnene 1 til 4 under “Spille plater” på
side 17.
2
Velg det nummeret du vil ha.
På spilleren
Trykk >/. for å velge riktig nummer .
På fjernkontrollen
Trykk nummerknappen som tilsvar er det riktige
nummeret.
3
Trykk ENTER.
4
Følg instruksjonene på menyskjermen for
interaktive operasjoner.
Se br uksanvisningen som hør er til platen, da
prosedyr en kan varier e avhengig av VIDEO-CD.
Bruke frontpanelvinduet
Z
Gå tilbake til menyskjermen
Trykk ˆRETURN,= eller +.
Du kan se informasjon om platen, som for eksempel totalt
antall titler , spor eller hvor mye tid som gjenstår , ved å
bruke fr ontpanelvinduet.
z Hvis du spiller VIDEO-CDer med PBC-funksjoner
starter PBC-avspilling automatisk.
z Når du vil avbryte PBC-avspilling av en VIDEO-CD med PBC-
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
funksjoner og spille platen i Kontinuerlig avspillingsmodus
Det finnes to måter å gjøre det på.
• Før du begynner avspillingen, velger du sporet du ønsker ved
å bruke = eller +, og trykker så ENTER eller ·.
• Før du begynner avspillingen, velger du spornummeret ved å
bruke nummerknappene på fjernkontrollen, og trykker så
ENTER eller ·.
“Spille uten PBC” kommer frem på TV-skjermen og spilleren
starter Kontinuerlig avspilling. Du kan ikke spille av stillbilder,
som for eksempel en menyskjerm.
Hvis du vil gå tilbake til PBC-avspilling, trykker du to ganger
på p og deretter ·.
Avhengig av hvilken VIDEO-CD du spiller, kan “Trykk ENTER.”
i Trinn 3 hete “Trykk SELECT.” i bruksanvisningen som hører til
platen.
Hvis du spiller av en DVD
Vindusinformasjon under avspilling av plate
Nåværenede
surroundformat
Lyser når spilleren
sender i NTSCAvspillingssignalet
status
VIDEO CD
DVD
CD
Nåværende
kapittelnummer
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Platetype Nåværende Lyser når
avspillings- du kan
modus
endre
vinkelen
Nåværende
Spilletid
tittelnummer
Sjekke hvor mye tid som gjenstår
Trykk TIME/TEXT
.
Hver gang du trykker TIME/TEXT mens platen spilles,
endres vinduet som vist i følgende diagram.
23NO
Spille plater
Merk
TIME/TEXT
Bruke frontpanelvinduet
z Hvis du spiller VIDEO-CDer med PBC-funksjoner
Spilletid og kapittelnummer
VIDEO CD
DVD
CD
Trykk TIME/TEXT.
Gjenstående tid for kapittelet
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Spille plater
Digital DISC
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
HOUR
MIN
SEC
HOUR
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
MIN
SEC
Trykk TIME/TEXT.
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
VIDEO CD
DVD
CD
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være
kapittelnummeret eller tiden ikke kommer frem, eller du ikke
kan endre frontpanelvinduet.
• Mens du bruker Vilkårlig avspilling eller Programavspilling vil
ikke tittelens spilletid og gjenstående tid bli vist.
Hvis du spiller av en CD/VIDEO-CD
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
Platetype
Nåværende Nåværende Nåværende
avspillings- spornummer indeksnummer
modus
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
MIN
SEC
Spilletid
* Numre på spor vises i Musikkalenderen. Når det er mer enn 15
spor, vises ” etter “15”. Spornummeret forsvinner etter
spillingen.
MIN
SEC
Trykk TIME/TEXT.
Gjenstående tid for platen
VIDEO CD
DVD
CD
Lyser når
spilleren
sender i NTSCsignalet
Musikkalender*
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Trykk TIME/TEXT.
Tekst
Vindusinformasjon under avspilling av plate
Lyser under
PBC-avspilling
Avspillings- (kun VIDEO
CD)
status
Trykk TIME/TEXT.
Platens spilletid
Merk
24NO
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
Trykk TIME/TEXT.
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Gjenstående tid for sporet
Trykk TIME/TEXT.
Tekst
VIDEO CD
DVD
CD
Spilletid og spornummer
Trykk TIME/TEXT.
Gjenstående tid for tittelen
VIDEO CD
DVD
CD
Sjekke gjenstående tid
Trykk TIME/TEXT
.
Hver gang du trykker TIME/TEXT under avspilling av en
plate, endr er visningen seg i henhold til følgende
diagram.
Trykk TIME/TEXT.
Spilletid og tittelnummer
VIDEO CD
DVD
CD
Det nåværende sekvensnummeret blir vist i stedet for det
nåværende spornummeret og det nåværende indeksnummeret.
Når dette er tilfelle, endres ikke frontpanelvinduet hvis du
trykker TIME/TEXT. Hvis TEKST er spilt inn på platen, endres
frontpanelvinduet til et tekstvindu når du trykker TIME/TEXT
(se side 30).
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
Digital DISC TITLE CHAPTER
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
HOUR
MIN
SEC
Trykk TIME/TEXT.
Merk
Hvis du bruker Vilkårlig avspilling, Programavspilling eller PBCavspilling, blir ikke platens spilletid og gjenstående tid på platen
vist.
Bruke
forskjellige
funksjoner
med
kontrollmenyen
Bruke kontrollmenyvinduet
Z
Ved å bruke kontrollmenyvinduet kan du velge
startpunkt, spille av i den rekkefølgen du ønsker, endre
vinklene, stille inn Digital Cinema Sound og så videre.
Menyvalgene varierer avhengig av hvilken plate du
spiller.
Se sidene 28 til 42 for detaljer om hvert menyvalg i
kontrollmenyvinduet.
Dette kapitlet beskriver hvordan du
spiller plater i forskjellige modi, og
hvordan du bruker de praktiske
funksjonene i skjermmenyen
(kontrollmenyen).
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
ENTER
1
?/>/.//
Trykk DISPLAY for å vise kontrollmenyvinduet på
TV-skjermen.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Velg:
DVD
ENTER
25NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
DISPLAY
Bruke kontrollmenyvinduet
2
Velg det menyvalget du ønsker ved å bruke >/.,
og trykk så / eller ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Merk
Noen menyvalg i kontrollmenyvinduet krever andre operasjoner
enn å velge innstilling. Se de relevante sidene for detaljer om
disse menyvalgene.
DVD
Hvis du vil avbryte bruken av
kontrollmenyvinduet
Trykk ˆRETURN.
1: ENGELSK
Menyvalg
Hvis du vil vise andre menyvalg
Hver gang du trykker DISPLAY, endrer
kontrollmenyvinduet seg som følger:
Velg:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
1: ENGELSK
AV
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Velg:
3
/Kontrollmenyvindu
.
ADVANCED-vindu (Se side 41.)
.
Kontrollmenyvindu av
z Du kan vise enkelte menyvalg ved å bruke fjernkontrollen
Noen menyvalg kan bli vist ved å trykke på knappen på
fjernkontrollen. Når du gjør dette, blir bare dette menyvalget vist.
Hvis du vil vite mer om bruk av fjernkontrollen for et menyvalg,
se siden som tar opp dette menyvalget.
ENTER
Avbryt:
RETURN
Velg det menyvalget du ønsker ved å bruke >/.,
og trykk så ENTER.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Gjeldende menyvalg
merket
1: ENGELSK
AV
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
Velg:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
AV
Velg:
26NO
ENTER
Punkter
Avbryt:
RETURN
DVD
Punktliste for kontrollmeny
TITLE
(bare DVD) (side 28)
CHAPTER
(bare DVD) (side 28)
TRACK
(bare VIDEO-CD/CD) (side 28)
INDEX
(bare VIDEO-CD/CD) (side 28)
SCENE
(bare VIDEO-CD under PBC-avspilling)
(side 28)
Du kan søke ved å velge tittel/kapittel/spor/indeks.
TIME/TEXT
(side 31)
Du kan spille av innholdet på platen i den rekkefølgen du
vil ved å fastsette rekkefølgen på titlene, kapitlene eller
sporene slik at du lager ditt eget program.
SHUFFLE
(side 38)
Du kan få spilleren til å “stokke” titler, kapitler og spor, og
spille dem av i vilkårlig rekkefølge.
Avspillingsrekkefølgen kan være forskjellig fra forrige
“stokking”.
REPEAT
(side 39)
Du kan gjenta alle titlene/sporene på en plate eller gjenta
én enkelt tittel/kapittel/spor.
A-B
REPEAT
(side 39)
Du kan gjenta en spesiell del av en tittel, et kapittel eller et
spor.
ADVANCED
(bare DVD) (side 41)
Du kan få informasjon om bit-hastighet, visning av bithastighet eller posisjonen platen blir spilt i (lag).
(bare DVD) (side 32)
Hvis du har DVDer som er spilt inn med flerspråklige
undertekster, kan du endre språket i underteksten når
som helst mens du spiller DVDen, og skru den på eller av
når du måtte ønske det.
ANGLE
(bare DVD) (side 33)
Hvis du har DVDer som er spilt inn med forskjellige
vinkler (multivinkler), kan du endre vinklene i de
sekvensene som er spilt inn med slike.
VES
(side 34)
Velg modus for å få flerkanals surroundlyd, som for
eksempel Dolby Digital og MPEG.
Selv om du bare kobler til fronthøyttalere, gjør Virtual
Enhanced Surround (VES) det mulig å høre 3D-lyd ved å
bruke 3D-lydavbilding til å skape virtuelle høyttalere bak
fra lyden fra fronthøyttalerne (V, H) uten å faktisk bruke
høyttalere bak.
Du merker den effektive 3D-lyden hvis du kobler til en
mottaker (forsterker) med 5.1 kanalinnganger, 2
fronthøyttalere, 2 høyttalere bak, en midthøyttaler og en
subwoofer.
27NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Hvis du har DVDer som er spilt inn med flerspråklig lyd,
kan du velge hvilket språk du vil ha når du lytter til dem.
Hvis du har multiplekse CDer eller VIDEO-CDer, kan du
velge lyden fra enten høyre eller venstre kanal og høre
denne gjennom både de høyre og de venstre høyttalerne.
SUBTITLE
(side 36)
(side 29, 30)
Du kan sjekke spilletid, gjenstående tid for nåværende
tittel/kapittel/spor og total gjenstående tid på platen.
Du kan søke ved å legge inn tidskoden.
Du kan sjekke platens DVD-TEXT eller CD-TEKST på TVskjermen og frontpanelvinduet.
AUDIO
PROGRAM
Søke etter tittel/kapittel/spor/indeks/sekvens
Z
Du kan søke ved å velge tittel/kapittel/spor/indeks/
sekvens.
Velg “TITLE” (tittel), “CHAPTER” (kapittel), “TRACK”
(spor), “INDEX” (indeks) eller “SCENE” (sekvens) etter at
du har trykket DISPLAY.
Når du spiller av en DVD, blir “TITLE” og “ CHAPTER”
vist.
Når du spiller av en VIDEO-CD/CD, blir “TRACK” og
“INDEX” vist. Når du spiller av en VIDEO-CD med PBCfunksjoner, blir “SCENE” vist.
2
Trykk / eller ENTER.
“
” endres til “— —
12(27)
– –(34)
C 01:32:55
TITLE
Tallknapper
TRACK
3
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SCENE
DVD
INDEX
“.
DVD
ENTER
Velg nummeret på tittelen, kapitlet, sporet eller
indeksen du vil søke etter, og trykk så ENTER.
Spilleren begynner å søke. Hvis du vil avbryte
nummeret, trykker du CLEAR før du trykker ENTER.
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Hvis du vil avbryte valget
Trykk ˆRETURN.
CHAPTER
Merk
Velg:
1
• Antall titler, kapitler eller spor som blir vist gjelder de titler,
kapitler eller spor som er spilt inn på en plate.
• Indeksnumrene blir ikke vist under PBC-avspilling av VIDEOCDer.
ENTER
Velg “TITLE”, “CHAPTER”, “TRACK” eller “INDEX”
ved å bruke >/..
“
” er uthevet. (
betyr i denne
bruksanvisningen valgfritt nummer.) Numre i
parentes står for det totale antall titler, kapitler, spor
eller indekser.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Velg:
28NO
ENTER
DVD
Sjekke spilletid og
gjenstående tid
Z
Velge et startpunkt ved å
bruke tidskoden Z
Du kan se spilletid og gjenstående tid for nåværende
tittel/kapittel/spor, og gjenstående tid på hele platen.
Trykk DISPLAY. Trykk deretter TIME/TEXT på
fjernkontrollen for å endre tidsinformasjonen.
Du kan også sjekke DVD-TEKST og CD-TEKST. Se side
30.
Du kan søke ved å taste inn tidskoden.
Velg “TIME/TEXT” etter at du har trykket DISPLAY.
Tidskoden tilsvarer omtrentlig spilletid. Hvis du for
eksempel ønsker å søke etter en scene 2 timer, 30 minutter
og 20 sekunder etter starten, skriver du 2:30:20.
TIME/TEXT
TIME/TEXT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Velg:
Velg:
DVD
ENTER
1
Hvis du spiller en VIDEO-CD (under PBCavspilling)
pTIME/TEXT
•
: Spilletid for nåværende sekvens
Hvis du spiller en VIDEO-CD (i kontinuerlig
avspilling) eller CD
pTIME/TEXT
• T–
: Spilletid for nåværende spor
• T–
: Gjenstående tid for nåværende spor
• D–
: Spilletid for nåværende plate
• D–
: Gjenstående tid for nåværende plate
Velg “C
kapittel).
“ (spilletid for nåværende
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Velg:
2
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Hvis du spiller en DVD
p TIME/TEXT
• C–
: Spilletid for nåværende kapittel
• C–
: Gjenstående tid for nåværende
kapittel
• T–
: Spilletid for nåværende tittel
• T–
: Gjenstående tid for nåværende tittel
ENTER
DVD
ENTER
Trykk / eller ENTER.
Tidskoden endres til “T – – : – – : – –”.
12(27)
18(34)
T – –:– –:– –
DVD
z Du kan vise “TIME/TEXT” ved å bruke fjernkontrollen.
Trykk TIME/TEXT på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på
knappen, vil tidsinformasjonen endres.
Tallknapper
ENTER
29NO
Velge et startpunkt ved å bruke tidskoden
3
Tast inn tidskoden ved å bruke nummerknappene,
og trykk så ENTER.
Spilleren begynner å søke. Hvis du vil avbryte
nummeret, trykker du CLEAR før du trykker ENTER.
Hvis du vil avbryte inntastingen
Trykk ˆRETURN.
Merk
Se informasjon om platen
Z
Du kan sjekke platens DVD-TEKST eller CD-TEKST på
TV-skjermen og frontpanelvinduet.
DVD-TEKST og CD-TEKST er informasjon som er spilt
inn på platen, og som ikke kan endres.
Trykk DISPLAY. Trykk så TIME/TEXT på fjernkontrollen
inntil DVD/CD-TEXT blir vist.
Informasjonen blir vist nederst i vinduet.
Tast inn spilletid for tittelen når du taster inn tidskoden.
TIME/TEXT
DVD/CDTEKST
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
BRAHMS SYMPHONY NO – 4
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
z Du kan vise “TIME/TEXT” ved å bruke fjernkontrollen
Trykk TIME/TEXT på fjernkontrollen. Hvis du vil vise DVD/
CD-TEXT, trykker du TIME/TEXT inntil DVD/CD-TEXT blir
vist.
Merk
DVD-TEKST blir bare vist på engelsk.
30NO
Endre lyden Z
Hvis du har DVDer som er spilt inn med flerspråklig lyd,
kan du velge det språket du vil ha mens du spiller
DVDen.
Hvis du har multiplekse CDer eller VIDEO-CDer, kan du
velge lyden fra høyre eller venstre kanal og høre denne
gjennom både høyre og venstre høyttalere. Hvis du gjør
dette, mister lyden stereoeffekten. Hvis du har en plate
som inneholder en sang, kan for eksempel vokalen
komme ut høyre kanal og instrumentalen ut venstre. Hvis
du bare vil høre instrumentalen, kan du velge venstre
kanal og høre den fra begge høyttalerne.
Velg “AUDIO” etter du har trykket DISPLAY.
AUDIO
12(27)
18(34)
DVD
C 01:32:55
1: ENGELSK
1: ENGELSK
2: FRANSK
PROGRAM FORMAT
3: SPANSK
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
Velg:
ENTER
LS
Avbryt:
RS
RETURN
pAUDIO
Hvis du spiller en DVD
Velg språk. Hvilke språk du kan velge avhenger av
DVDen. Hvis fire siffer blir vist, representerer de
landkoden. Velg landkoden fra listen på side 64.
Hvis du spiller en VIDEO-CD eller en CD
• STEREO : Standard stereolyd
• 1/V (1/L) : Lyden fra venstre kanal (mono)
• 2/H (2/R) : Lyden fra høyre kanal (mono)
zDu kan vise “AUDIO”-vinduet ved å bruke fjernkontrollen
Trykk AUDIO på fjernkontrollen.
Merk
• Avhengig av hvilken DVD du bruker, kan det være du ikke kan
endre språk selv om flerspråklig lyd er spilt inn på DVDen.
• Når du spiller CD/VIDEO-CDen vil standard stereoavspilling
bli gjenopptatt hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du slår av strømmen
• Når du spiller DVDen kan lyden bli endret hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du endrer tittel
• Hvis språket er vist som et firesifret tall, se listen over
språkkoder på side 64.
Hvis du velger “AUDIO” blir avspillingskanalene vist på
skjermen.
I formatet Dolby Digital kan signalene fra mono til 5.1
kanaler bli spilt inn på en DVD. Avhengig av hvilken
DVD du spiller, kan antall innspilte kanaler variere.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
1: ENGELSK
DVD
Nåværende
lydformat*
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
Velg:
RS
ENTER
Nåværende
avspillingsprogramformat**
* “PCM”, “DTS”, “DOLBY DIGITAL” eller “MPEG” blir
vist. Hvis formatet er “DOLBY DIGITAL”, blir kanalene
i sporet som spilles vist etter nummer på følgende måte:
Hvis formatet er Dolby Digital 5.1 ch:
Bakre komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2. 1
Frontkomponent 2
+ Midtkomponent 1
LFE
(Lavfrekvenseffekt)
komponent 1
** Bokstavene i programformatvinduet betyr følgende:
L:
Front (V)
R:
Front (H)
C:
Midt (mono)
LS: Bak (V)
RS: Bak (H)
S:
Bak (mono) – den bakre komponenten til det
prosesserte stereosignalet i Dolby Surround og
Dolby Digital-signalet.
LFE: – LFE (Lavfrekvenseffekt)
31NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
LFE
Vise lydinformasjon om platen
Endre lyden
Vise undertekster Z
Vinduene viser følgende eksempler:
•PCM (stereo)
Hvis du har DVDer der det er spilt inn undertekster, kan
du slå disse av og på når du vil mens du spiller DVDen.
Hvis du har DVDer der det er spilt inn flerspråklige
undertekster, kan du endre språket i undertekstene når
som helst mens du spiller DVDen, eller slå dem av og på
etter ønske. Du kan for eksempel velge et språk du har
lyst å lære deg, og slå disse undertekstene på for å forstå
mer.
Velg “SUBTITLE” etter du har trykket DISPLAY.
C 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
PCM 48kHz 24bits
Velg:
ENTER
12(27)
18(34)
C 01:32:55
•Dolby Surround
C 01:32:55
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 2/0
DOLBY SURROUND
L
C
R
SUBTITLE
DVD
1: ENGELSK
AV
1: ENGELSK
2: FRANSK
3: SPANSK
S
Velg:
ENTER
Velg:
ENTER
Avbryt:
RETURN
•Dolby Digital 5.1ch
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
z Du kan vise “SUBTITLE” -vinduet ved å bruke fjernkontrollen
LFE
LS
Velg:
RS
ENTER
•DTS
PROGRAM FORMAT
DTS 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
ENTER
•MPEG
1: ENGELSK
PROGRAM FORMAT
MPEG 2/2
Velg:
L
R
LS
RS
ENTER
z Du finner Dolby Surround-kodet programvare ved å se på
emballasjen
Bruk plater med logoen
. For å kunne spille av med Dolby
Digital, må du bruke plater som har denne logoen.
32NO
Trykk SUBTITLE på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på
knappen vil menyvalget skifte.
Merk
1: ENGELSK
Velg:
pSUBTITLE
Velg språk. Hvilke språk du kan velge avhenger av
DVDen. Hvis fire siffer vises, indikerer disse språkkoden.
Velg språkkoden fra listen på side 64.
• Hvis du spiller en DVD der det ikke er spilt inn undertekster,
vil det ikke komme frem undertekster i det hele tatt.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
slå på undertekstene selv om de er spilt inn på platen.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
slå av undertekstene.
• Hvis språket blir vist som et firesifret tall, må du se i listen på
side 64.
• Hvilke typer og hvor mange språk undertekstene finnes i,
varierer fra plate til plate.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
endre undertekstene selv om flerspråklige undertekster er spilt
inn på platen.
• Når du spiller DVDen kan undertekstene skifte hvis du:
– åpner eller lukker plateskuffen
– endrer tittel
Endre vinkel Z
Hvis du har DVDer der det er spilt inn forskjellige vinkler
(multivinkler) for en sekvens, kan du endre vinklene.
Hvis du for eksempel spiller en sekvens med et tog i fart,
kan du vise utsikten fra toget enten sett forover, sett fra
venstre vindu eller sett fra høyre vindu uten at togets
bevegelser blir forstyrret.
Når du har trykket DISPLAY, velger du “ANGLE”. Hvis
vinklene kan endres, lyser indikatoren for “ANGLE”
grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Angi nummeret på vinklene ved å bruke
nummerknappene eller >/., og trykk deretter
ENTER.
Vinkelen endres til det du har valgt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
5(9)
DVD
1(9)
ANGLE
DVD
Velg:
ENTER
Merk
Velg:
ENTER
Velg “ANGLE”.
z Du kan angi vinkelen på forhånd
12(27)
18(34)
C 01:32:55
ANGLE
z Du kan velge vinkel ved å bruke fjernkontrollen.
1(9)
Velg:
2
DVD
Angi vinkelen når “ANGLE” ikke er vist på frontpanelvinduet.
Når det kommer en sekvens der det er spilt inn multivinkler, blir
vinkelen automatisk valgt.
Trykk ANGLE på fjernkontrollen. Hver gang du trykker på
knappen, endres vinkelen.
ENTER
Trykk /.
Nummeret på vinkelen endres til “–.” Tallet i parentes
viser det totale antall vinkler.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
–(9)
Tallknapper
ENTER
33NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
1
• Antall vinkler varierer fra plate til plate eller fra sekvens til
sekvens. Antall vinkler som endres i en sekvens, er det antall
som er spilt inn for den sekvensen.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
endre vinklene selv om multivinkler er spilt inn på DVDen.
Innstillinger for Digital Cinema Sound Z
Velg modus for å få flerkanals surroundlyd, som for
eksempel Dolby Digital og MPEG.
Selv om du bare kobler til fronthøyttalere, gjør Virtual
Enhanced Surround det mulig å få 3D-lyd ved å bruke
3D-lydavbilding til å skape virtuelle høyttalere bak fra
lyden av fronthøyttalerne (L, R), uten faktisk å bruke
høyttalere bak.
Du merker den mer effektive 3D-lyden hvis du kobler til
en mottaker (forsterker) med 5.1 kanalinnganger, 2
fronthøyttalere, 2 bakre høyttalere, 1 midthøyttaler og 1
subwoofer.
Velg “VES” etter du har trykket DISPLAY. Når du velger
et menyvalg fra listen, bortsett fra “AV”, lyser indikatoren
for “VES” grønt.
Effekten av hvert menyvalg
AV
Legger ut alle kanalsignalene som er spilt inn på platen,
for eksempel 2-kanals signaler for stereolyden på en CD,
eller 5-kanals signaler for Dolby Digital-lyden på en DVD.
Hvis du kobler til færre enn 5 (+1) høyttalere, distribuerer
spilleren ut-signalene fra den manglende høyttaleren til
de andre høyttalerne.
VES (Virtual Enhanced Surround) A
Bruker 3D-lydavbilding til å skape virtuelle høyttalere
bak av lyden fra fronthøyttalerne (L, R), uten faktisk å
bruke høyttalere bak. De virtuelle høyttalerne blir
fremstilt som vist i illustrasjonen under.
L
R
Merk
Hvis du vil høre den originale lyden fra Dolby Digital gjennom
5.1CH OUTPUT-kontaktene, må du stille inn alle
høyttalerposisjoner, avstander osv. Se side 53 for informasjon om
innstillingene.
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
12(27)
18(34)
C 01:32:55
VES
DVD
VES (Virtual Enhanced Surround) B
Bruker 3D-lydavbilding til å skape virtuelle høyttalere
bak av lyden fra fronthøyttalerne (L, R), uten faktisk å
bruke høyttalere bak. De virtuelle høyttalerne blir
fremstilt som vist i illustrasjonen under.
AV
AV
VES A
VES B
Velg:
ENTER
Avbryt:
RETURN
pVES
Velg menyvalget du ønsker. Se “Effekten av hvert
menyvalg” for detaljer om de forskjellige menyvalgene.
• AV
• VES A*
• VES B*
• NORMAL SURROUND
• ENHANCED SURROUND (AVANSERT SURROUND)
* Disse innstillingene påvirker også lyden fra kontaktene LINE
OUT (AUDIO).
Merk
Hvilke menyvalg som vises, avhenger av innstillingene i
“HØYTTALEROPPSETT” (side 53).
Når du spiller av en DVD, kan du bare velge “AV”, “VES A” eller
“VES B” hvis “BAK” i “STØRRELSE” er satt til “INGEN” i
vinduet “HØYTTALEROPPSETT”.
34NO
L
R
NORMAL SURROUND
Programvare med 2-kanals lydsignaler blir dekodet med
Dolby Pro Logic for å skape surroundeffekter.
ENHANCED SURROUND (AVANSERT SURROUND)
Gir større følelse av tilstedeværelse fra Pro Logic-kilden
med monolyd i kanalene bak. Gir en stereoaktig effekt i
kanalene bak.
Merk
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
• Noen plater har ikke baklyd, og da kan du ikke få 3Dsurround-effekt.
• Når du gjør et menyvalg, blir det et kort avbrudd i lyden.
• Hvis spillesignalet ikke inneholder surround-komponenten,
kan det være vanskelig å høre effektene selv om du velger
“VES A” eller “VES B”.
• Hvis du bare kobler til fronthøyttalerne, kan du ikke velge
“NORMAL SURROUND” og “ENHANCED SURROUND”.
• Lyden kommer ikke fra de bakre høyttalerne hvis du setter
“VES” som “VES A” eller “VES B” i kontrollmenyvinduet, selv
om du har koblet til høyttalere bak.
• Sett fronthøyttalerne slik at de danner et likesidet triangel med
lytteposisjonen. Hvis ikke, kan effekten være vanskelig å høre
selv om du velger “VES A” eller “VES B”.
• Hvis spilleren sender ut signalet fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL), vil surround-effekten bare høres når du setter
“DOLBY DIGITAL” til “D-PCM”, og “MPEG” til “PCM” i
“LYDOPPSETT”.
• Hvis du spiller lydspor med en samplin gsfrekvens på 96 kHz,
må du passe på å velge “AV”, ellers vil ut-signalene bli
konvertert til 48 kHz (samplingsfrekvens). (Bortsett fra når
spilleren sender lydsignalene fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL))
• Hvis du kobler til en midthøyttaler og en subwoofer, kan du
også høre lyden fra midthøyttaleren og subwooferen.
Hvis du velger “VES A” eller “VES B”, legger ikke spilleren ut
lyd fra midthøyttaleren.
• Hvis du velger “VES A” eller “VES B,” måurroundinnstillingene for tilknyttede enheter, som for eksempel
forsterkeren, settes til “AV”.
z Du kan velge det menyvalget du ønsker under “VES” ved å
bruke VES-knappen
Trykk VES på spilleren. Hver gang du trykker på knappen endres
menyvalgene i rekkefølge.
35NO
Lage ditt eget program (Programavspilling)
Z
Du kan spille av platens innhold i den rekkefølgen du
ønsker, ved å ordne rekkefølgen på titlene, kapitlene eller
sporene på platen og dermed lage ditt eget program. Ett
program, som kan inneholde inntil 99 titler, kapitler og
spor, kan lagres i spilleren.
Velg “PROGRAM” etter du har trykket DISPLAY. Når du
velger “PÅ”, lyser indikatoren for “PROGRAM” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
PROGRAM
2
Tittel
PROGRAM
DVD
Oppsett:
start: PLAY
ENTER
Avbryt:
3
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Lage programmet
Velg “OPPSETT/” i “PROGRAM”.
Programmeringsvinduet kommer frem.
“SPOR” vises hvis du spiller en
VIDEO-CD eller en CD.
PROGRAM
T
SLETT ALLE
1. TITTEL
2. TITTEL – –
3. TITTEL – –
4. TITTEL – –
5. TITTEL – –
6. TITTEL – –
7. TITTEL – –
Oppsett:
start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
avslutt:
ENTER
––
01
02
03
04
05
avslutt:
C
++
01
02
03
04
05
06
PROGRAM
Velg tittelen, kapitlet eller sporet du vil
programmere ved å bruke >/., og trykk så ENTER.
Velg for eksempel tittel eller spor 2.
(Du kan også bruke nummerknappene og ENTERknappen for å velge. Da blir det valgte nummeret vist
på skjermen.)
pHvis du spiller en DVD
Hvis både titler og kapitler er spilt inn på platen,
velger du først tittel og deretter kapittel. “++” står
for “alle”.
PROGRAM
T
SLETT ALLE
1. TITTEL – –
2. TITTEL – –
3. TITTEL – –
4. TITTEL – –
5. TITTEL – –
6. TITTEL – –
7. TITTEL – –
Oppsett:
start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
avslutt:
PROGRAM
PROGRAM
PROGRAM
SLETT ALLE
1. TITTEL 0 1 – 0 2
2. TITTEL
3. TITTEL – –
4. TITTEL – –
5. TITTEL – –
6. TITTEL – –
7. TITTEL – –
Oppsett:
start: PLAY
36NO
Kapittel
RETURN
pPROGRAM
• AV: normal avspilling.
• OPPSETT/: gjør det mulig å lage ditt eget program.
• PÅ: spiller Programavspilling.
1
T
SLETT ALLE
1. TITTEL – –
2. TITTEL – –
3. TITTEL – –
4. TITTEL – –
5. TITTEL – –
6. TITTEL – –
7. TITTEL – –
AV
AV
OPPSETT
PÅ
Velg:
Trykk /.
“01” er uthevet. Det er klart for å stille inn den første
tittelen eller det første kapitlet i programmet.
ENTER
avslutt:
T
––
01
02
03
04
05
PROGRAM
C
++
01
02
03
04
05
06
pHvis du spiller en VIDEO-CD eller CD
Velg sporet du vil programmere.
Total tid for de
programmerte sporene
0:15:30
T
PROGRAM
SLETT ALLE
1. SPOR 0 2
2. SPOR
3. SPOR – –
4. SPOR – –
5. SPOR – –
6. SPOR – –
7. SPOR – –
Oppsett:
start: PLAY
ENTER
––
01
02
03
04
05
avslutt:
PROGRAM
Hvis du vil avbryte programmeringsrekkefølgen
Hvis du vil avbryte alle titlene, kapitlene eller sporene i
programmeringen, velger du “SLETT ALLE” i Trinn 2.
Hvis du vil slette et spesielt program, velger du dette ved
å bruke >/. i Trinn 2 og trykker så CLEAR, eller velger
“- -” i Trinn 3 og trykker så ENTER.
zProgrammet bevares selv etter at Programavspilling er ferdig
Hvis du trykker ·, kan du spille det samme programmet en
gang til.
zDu kan bruke Gjenta avspilling eller Vilkårlig avspilling på de
programmerte titlene, kapitlene eller sporene.
Under Programavspilling trykker du REPEAT eller SHUFFLE.
Du kan også sette “REPEAT” eller “SHUFFLE” til “PÅ” i
kontrollmenyvinduet.
zDu kan vise “PROGRAM”-vinduet ved å bruke
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS
VIDEO CD PBC ANGLE NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
DVD REPEAT 1
PGM A–B
CD SHUFFLE
fjernkontrollen.
Trykk PROGRAM.
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
VIDEO CD
DVD
CD
Digital DISC TITLE CHAPTER 2
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
MPEG DTS NTSC TRACK INDEX
HOUR
MIN
SEC
PBC ANGLE
REPEAT 1
PGM A–B
SHUFFLE
4
Hvis du vil programmere andre titler, kapitler eller
spor, gjenta Trinn 3.
De programmerte titlene, kapitlene eller sporene blir
vist i rekkefølge fra 2.
5
Trykk · for å starte Programavspilling.
• Numrene på titlene, kapitlene og sporene som blir vist, er de
som er spilt inn på platen.
• Programmet blir avbrutt hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du slår av strømmen
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
bruke Programavspilling.
• Under PBC-avspilling kan du ikke stille inn et program uten at
du stopper avspillingen.
Hvis du vil avbryte Programavspilling
Trykk CLEAR.
Hvis du vil avbryte programmeringen
Trykk PROGRAM.
Hvis du vil endre programmeringen
1 I Trinn 2 velger du programnummeret til tittelen,
kapitlet eller sporet du vil endre ved å bruke >/..
2 Følg Trinn 3 for ny programmering.
37NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Merk
Avspilling i vilkårlig rekkefølge (Vilkårlig avspilling)
Z
Spilleren kan “stokke” titler eller spor og spille dem av i
vilkårlig rekkefølge. Avspillingsrekkefølgen kan variere
fra forrige “stokking”.
Velg “SHUFFLE” etter du har trykket DISPLAY. Når du
velger “PÅ” lyser indikatoren for “SHUFFLE” grønt.
z Du kan angi Vilkårlig avspilling i stoppmodus
Etter at du har valgt “SHUFFLE”, trykker du ·.
Spilleren starter Vilkårlig avspilling.
z Du kan vise “SHUFFLE”-vinduet ved å trykke på knappen
Trykk SHUFFLE.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
SHUFFLE
KAPITTEL
AV
TITTEL
KAPITTEL
Velg:
ENTER
DVD
• Vilkårlig avspilling blir avbrutt hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du slår av strømmen
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du ikke kan
bruke Vilkårlig avspilling.
• Hvis “KAPITTEL” er valgt, kan opptil 200 kapitler på en plate
spilles av i vilkårlig rekkefølge.
Avbryt:
RETURN
pSHUFFLE
Velger innstillingene for Vilkårlig avspilling.
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Hvis du spiller en DVD og hvis Programavspilling
står på AV
• AV: spiller ikke platen i vilkårlig rekkefølge
• TITTEL: “stokker” titlene og spiller dem av i vilkårlig
rekkefølge.
• KAPITTEL: “stokker” kapitlene og spiller dem av i
vilkårlig rekkefølge.
Hvis du spiller en VIDEO-CD, CD eller DVD (hvis
Programavspilling står som AV)
• AV: spiller ikke platen i vilkårlig rekkefølge.
• PÅ: “stokker” titlene og spiller dem av i vilkårlig
rekkefølge.
Hvis du spiller en VIDEO-CD eller CD (hvis
Programavspilling står som PÅ)
• AV: spiller ikke platen i vilkårlig rekkefølge.
• SPOR: “stokker” sporene og spiller dem av i vilkårlig
rekkefølge.
For å avbryte Vilkårlig avspilling
Trykk CLEAR.
38NO
Merk
Avspilling gjentatte ganger
(Gjenta avspilling)
Z
Gjenta en spesiell del
(Gjenta A˜B)
Z
Du kan gjenta avspilling av alle titlene/sporene på en
plate, eller en enkelt tittel/kapittel/spor.
I modiene Vilkårlig avspilling eller Programavspilling
gjentar spilleren titlene eller sporene i den stokkete eller
programmerte rekkefølgen.
Du kan ikke bruke Gjenta avspilling under PBC-avspilling
av VIDEO-CDer (side 22).
Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du
ikke kan bruke Gjenta avspilling.
Velg “REPEAT” etter at du har trykket DISPLAY. Hvis du
ikke velger “AV,” vil indikatoren for “REPEAT” lyse
grønt.
Du kan spille en spesiell del av en tittel, et kapittel eller et
spor gjentatte ganger. Dette er nyttig hvis du skal lære
tekster utenat.
Under PBC-avspilling av VIDEO-CDer (side 22), er denne
funksjonen kun tilgjengelig når du spiller av levende
bilder.
Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du
ikke kan bruke Gjenta avspilling A˜B.
Velg “A-B REPEAT” etter at du har trykket DISPLAY.
Under Gjenta avspilling A˜B lyser indikatoren for “A-B
REPEAT” grønt.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
AV
PLATE
TITTEL
KAPITTEL
PLATE
Velg:
A–B
REPEAT
ENTER
Avbryt:
RETURN
pREPEAT
Velger innstillingen til Gjenta avspilling.
Hvis du spiller en DVD, og hvis Programavspilling
og Vilkårlig avspilling er satt til AV.
• AV: spiller ikke av gjentatte ganger.
• PLATE: gjentar alle titlene.
• TITTEL: gjentar nåværende tittel.
• KAPITTEL: gjentar nåværende kapittel.
DVD
OPPSETT
AV
OPPSETT
Velg:
ENTER
Avbryt:
RETURN
pA-B REPEAT
• OPPSETT/: stiller punktene A og B.
• AV: spiller ikke av en spesiell del av en tittel/kapittel/
spor gjentatte ganger.
Hvis du spiller en VIDEO-CD/CD, og hvis
Programavspilling og Vilkårlig avspilling er satt
som AV
• AV: spiller ikke av gjentatte ganger.
• PLATE: gjentar alle sporene på platen.
• SPOR: gjentar nåværende spor.
Hvis Programavspilling og Vilkårlig avspilling er
satt til PÅ
• AV: spiller ikke av gjentatte ganger.
• PÅ: gjentar Programavspilling eller Vilkårlig avspilling.
Hvis du vil avbryte Gjenta avspilling
Trykk CLEAR.
z Du kan angi Gjenta avspilling i stoppmodus
Etter at du har valgt “REPEAT”, trykker du ·.
Spilleren starter Gjenta avspilling.
z Du kan vise “REPEAT”-vinduet ved å trykke på knappen
Trykk REPEAT.
Merk
Gjenta avspilling blir avbrutt hvis du slår av maskinen.
39NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
REPEAT
12(27)
18(34)
C 01:32:55
DVD
Gjenta en spesiell del(Gjenta A˜B)
Stille inn en del til Gjenta A˜B
1
Velg “OPPSETT/” i “A-B REPEAT”.
Innstillingsvinduet for A˜B REPEAT kommer frem.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
3
Når du kommer til sluttpunktet (punkt B), trykker
du ENTER en gang til.
Innstillingspunktene blir vist, og spilleren begynner å
gjenta denne spesielle delen.
“A-B” kommer frem på frontpanelvinduet under
Gjenta avspilling A˜B.
DVD
12(27)
18(34)
C 0 1 : 34 : 30
OPPSETT
AV
OPPSETT
Velg:
ENTER
Avbryt:
12(27)
18(34)
C 01:32:55
A–B GJENTA
Angi punkt A med
Velg:
PLAY
DVD
ENTER
.
KAPITTEL TID
A: 18 – 01 : 32 : 55
B: 18 – 01 : 34 : 30
PÅ
RETURN
DVD
ENTER
Hvis du vil avbryte Gjenta avspilling A˜B
Trykk CLEAR.
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
z Du kan vise innstillingsvinduet for Gjenta A˜B ved å trykke
på knappen
Trykk A˜B på fjernkontrollen.
Tibake:
2
RETURN
Merk
Trykk ENTER når du under avspilling finner
startpunktet (punkt A) for delen som skal spilles av
gjentatte ganger.
Startpunktet (punkt A) er stilt inn.
C
8(3 )
01:32:55
A–B GJENTA
Angi punkt B med
ENTER
.
KAPITTEL TID
A: 18 – 01 : 32 : 55
Avbryt:
40NO
CLEAR
• Du kan bare stille inn Gjenta A˜B på en spesiell del.
• Gjenta A˜B blir avbrutt hvis:
– du åpner eller lukker plateskuffen
– du slår av strømmen
• Når du stiller inn Gjenta A˜B, blir innstillingene for Vilkårlig
avspilling og Programavspilling avbrutt.
• Avhengig av sekvensen på DVDen eller VIDEO-CDen, kan det
være du ikke kan stille inn Gjenta A˜B.
Se avspillingsinformasjon Z
Du kan sjekke avspillingsinformasjon om bit-hastighet,
visning av bit-hastighet eller delen der platen blir spilt
(lag).
Når du spiller en plate, blir alltid den omtrentlige bithastigheten vist som Mbps (Megabit per sekund) og lyden
som kbps (Kilobit per sekund).
Velg “ADVANCED” etter du har trykket DISPLAY.
12(27)
18(34)
C 01:32:55
Vinduer for hvert menyvalg
BIT-HASTIGHET
DVD
BIT-HASTIGHET
0
384 kbps
Mbps
10
5
Lyd
Video
Når du spiller av MPEG AUDIO-lydspor
ADVANCED
VISNING AV BIT-HASTIGHET
ENTER
Velg:
pADVANCED
BIT-HASTIGHET
kbps
1000
Mbps
10
0
0
5
Lyd
Video
Bit-hastighet refererer til mengden av video/lyddata per
sekund på en plate. Jo høyere bit-hastigheten er, jo mer
data er det på platen. Når bit-hastigheten er høy, er det
mye data på platen, men dette betyr ikke alltid at bildeeller lydkvaliteten er bedre.
VISNING AV BIT-HASTIGHET
Bit-hastighetsnivå
Min.
Maks.
Siste bithastighetsnivå
0
5
Mbps
10
Viser avspillingens bit-hastighet de siste minuttene.
41NO
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
Når du spiller av en DVD
• BIT-HASTIGHET: viser bit-hastighet.
• VISNING AV BIT-HASTIGHET: viser bit-hastighet og
visning av bit-hastighet.
• LAG: viser lag og hvilket punkt som er plukket opp.
• AV: slår av ADVANCED-vinduet.
Se avspillingsinformasjon
LAG
Vises når DVDen har dobbelt lag
Angir omtrentlig hvor på platen det spilles. Hvis det er en
DVD med dobbelt lag, vil spilleren angi hvilket lag som
leses.
For detaljer om lag, se side 62 (DVD).
Bruke forskjellige funksjoner med kontrollmenyen
42NO
Innstillinger og
justeringer
Dette kapitlet beskriver hvordan du
stiller inn og justerer OPPSETTmenyen på skjermen. De fleste
innstillingene og justeringene må du
gjøre første gang du bruker spilleren.
Dette kapittelet beskriver også
hvordan du stiller inn fjernkontrollen
slik at du kan bruke den til å styre
TVen eller AV-mottakeren
(forsterkeren).
Bruke oppsettvinduet
Z
Ved å bruke oppsettvinduet kan du gjøre det første
oppsettet, justere bilde- og lydkvalitet, stille inn
forskjellige andre alternativer for utdata og så videre. Du
kan også velge språk for undertekstene og
oppsettvinduet, begrense avspilling for barn med mere.
Se sidene 46 til 54 for detaljer om hvert menyvalg i
oppsettvinduet.
Merk
Du kan kun vise oppsettvinduet når spilleren er i stoppmodus.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SET UP
0
ENTER
?/>/.//
Trykk SET UP for å vise oppsettvinduet på TVskjermen.
SPRÅKOPPSETT
OSD:
DVD-MENY:
LYD:
UNDERTEKST:
Trykk
Trykk
SETUP
NORSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYDEN
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
43NO
Innstillinger og justeringer
1
Bruke oppsettvinduet
2
Velg det hovedmenyvalget du ønsker ved å bruke
>/., og trykk så ENTER.
Det valgte hovedmenyvalget blir uthevet.
Hovedmenyvalg
SPRÅKOPPSETT
OSD:
DVD-MENY:
LYD:
UNDERTEKST:
Trykk
Trykk
SETUP
4
Velg innstillingen du ønsker ved å bruke ?/>/./
/, og trykk deretter ENTER.
SKJERMOPPSETT
TV-TYPE:
SKJERMBESKYTTER:
BAKGRUNN:
NORSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYDEN
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
Trykk
Trykk
.
Innstillinger og justeringer
3
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
Velg menyvalget du ønsker ved å bruke >/., og
trykk deretter / eller ENTER.
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
SKJERMOPPSETT
TV-TYPE:
4:3 PAN SCAN
SKJERMBESKYTTER:
PÅ
BAKGRUNN:
OMSLAGSBILDE
SKJERMOPPSETT
TV-TYPE:
16:9
SKJERMBESKYTTER:
PÅ
BAKGRUNN:
OMSLAGSBILDE
Trykk
Trykk
SETUP
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Trykk
Trykk
.
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Hvis du vil avbryte bruken av oppsettvinduet
Trykk SET UP på fjernkontrollen.
Merk
SKJERMOPPSETT
16:9
TV-TYPE:
PÅ
SKJERMBESKYTTER:
OMSLAGSBILDE
BAKGRUNN:
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
SKJERMOPPSETT
TV-TYPE:
SKJERMBESKYTTER:
BAKGRUNN:
Trykk
Trykk
44NO
SETUP
ENTER
.
16:9
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Noen menyvalg i oppsettvinduet krever andre operasjoner enn
bare å velge innstilling. Se de enkelte sidene som omhandler
disse menyvalgene for detaljer.
Menyvalgliste for oppsettvinduet
Standardinnstillingene er understreket.
SPRÅKOPPSETT (side 46)
EGET OPPSETT (side 48)
OSD
EURO AV UT
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
RGB
AUTOSPILL
AV
ESPAÑOL
TIMER
NEDERLANDS
DEMO1
DEMO2
DANSK
SVENSKA
DIMMER
SUOMI
PORTUGUÊS
AV
PAUSEMODUS
AUTO
ENKELTBILDE
ENGLISH
FRANÇAIS
LYS
MØRK
NORSK
DVD-MENY
VIDEO
S VIDEO
BARNESIKRING /
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
LYDOPPSETT (side 51)
NEDERLANDS
DANSK
LYDUTJEVNING
SVENSKA
SUOMI
LYD-DRC
BREDT LYDOMRÅDE
SPORVALG
NEDMIKSING
ANDRE /
DOLBY SURROUND
NORMAL
DIGITAL UT
(samme som DVD-MENY)
UNDERTEKST
AV
AUTO
CHINESE
ORIGINAL
Innstillinger og justeringer
NORSK
LYD
STANDARD
TV
PORTUGUÊS
JAPANESE
AV
PÅ
PÅ
DOLBY DIGITAL
AV
MPEG
FØLG LYDEN
DTS
(samme som DVD-MENY)
HØYTTALEROPPSETT (side 53)
SKJERMOPPSETT (side 47)
STØRRELSE
TV-TYPE
MIDT
4:3 LETTER BOX
BAK
4:3 PAN SCAN
SKJERMBESKYTTER
PÅ
SUBWOOFER
AVSTAND
AV
BAKGRUNN
FRONT
16:9
MIDT
BAK
OMSLAGSBILDE
GRAFIKK
BALANSE
FRONT
BAK
BLÅ
SVART
FRONT
NIVÅ
MIDT
BAK
SUBWOOFER
TESTTONE
AV
PÅ
45NO
Stille inn språk for vinduer og lyd (SPRÅKOPPSETT)
Z
Velg “SPRÅKOPPSETT” etter du har trykket SET UP.
“SPRÅKOPPSETT” gjør det mulig å stille inn forskjellige
språk for skjermvinduer eller lyd.
Standardinnstillingene er understreket.
Merk
Hvis du velger et språk som ikke er spilt inn på DVDen, blir ett
av de innspilte språkene automatisk valgt, bortsett fra for “OSD”.
SPRÅKOPPSETT
OSD:
DVD-MENY:
LYD:
UNDERTEKST:
Trykk
Trykk
SETUP
NORSK
ENGLISH
ORIGINAL
FØLG LYDEN
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Innstillinger og justeringer
pOSD (Skjermvindu)
Bytter språk i skjermvinduet.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (NEDERLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
pDVD-MENY
Bytter språk i DVD-menyen.
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (NEDERLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Hvis du velger “ANDRE/”, velger og legger du inn
språkkoden fra listen ved å bruke nummerknappene (side 64).
Når du har valgt språk, blir den firesifrete språkkoden vist.
46NO
pLYD
Bytter språket for lyden.
• ORIGINAL: språket som er prioritert på platen
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (NEDERLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Hvis du velger “ANDRE/”, velger og legger du inn
språkkoden fra listen ved å bruke nummerknappene (side 64).
Når du har valgt språk, blir den firesifrete språkkoden vist.
pUNDERTEKST
Bytter språk i undertekstene.
• FØLG LYDEN*
• ENGLISH (ENGELSK)
• FRANÇAIS (FRANSK)
• DEUTSCH (TYSK)
• ITALIANO (ITALIENSK)
• ESPAÑOL (SPANSK)
• NEDERLANDS (NEDERLANDSK)
• DANSK (DANSK)
• SVENSKA (SVENSK)
• SUOMI (FINSK)
• NORSK (NORSK)
• PORTUGUÊS (PORTUGISISK)
•
(RUSSISK)
• CHINESE (KINESISK)
• JAPANESE (JAPANSK)
• ANDRE/
Hvis du velger “ANDRE/”, velger og legger du inn
språkkoden fra listen ved å bruke nummerknappene (side 64).
Når du har valgt språk, blir den firesifrete språkkoden vist.
* Hvis du velger “FØLG LYDEN”, blir språket i undertekstene
endret i henhold språket du valgte i “LYD”.
Innstillinger for vindu (SKJERMOPPSETT) Z
Velg “SKJERMOPPSETT” etter du har trykket SET UP.
“SKJERMOPPSETT” gjør det mulig å stille inn vinduet
etter avspillingsforholdene.
Standardinnstillingene er understreket.
SKJERMOPPSETT
TV-TYPE:
16:9
SKJERMBESKYTTER:
PÅ
BAKGRUNN:
OMSLAGSBILDE
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
pTV-TYPE
Velger sideforholdet for TVen som skal kobles til.
• 16:9: hvis du kobler en widescreen-TV til spilleren
• 4:3 LETTER BOX: hvis du kobler en normal TV til
spilleren. Viser et bredt bilde med striper øverst og
nederst på skjermen.
• 4:3 PAN SCAN: hvis du kobler en normal TV til
spilleren. Viser det brede bildet over hele skjermen, med
en del automatisk kuttet bort.
pSKJERMBESKYTTER
Slår av og på skjermbeskytteren. Hvis du slår på
skjermbeskytteren, kommer skjermbeskytterbildet frem
hvis spilleren står i pause- eller stoppmodus i 15 minutter,
eller hvis du spiller av en CD i mer enn 15 minutter.
Skjermbeskytteren er nyttig for å forhindre at skjermen
blir skadet.
• PÅ: slår på skjermbeskytteren.
• AV: slår av skjermbeskytteren.
pBAKGRUNN
Velger bakgrunnsfarge eller bilde på TV-skjermen når den
er i stoppmodus eller mens du spiller av en CD.
• OMSLAGSBILDE: Omslagsbildet kommer frem i
bakgrunnen, men kun hvis omslagsbildet allerede er
spilt inn på platen.
• GRAFIKK: Det grafiske bildet som er lagret i spillerens
minne på forhånd, kommer frem i bakgrunnen.
• BLÅ: Bakgrunnsfargen er blå.
• SVART: Bakgrunnsfargen er svart.
Merk
Hvis en plate som ikke inneholder omslagsbilde, spilles mens
“BAKGRUNN” er satt til “OMSLAGSBILDE”, vil det grafiske
bildet som er lagret i spilleren, automatisk vises i bakgrunnen.
Innstillinger og justeringer
16:9
4:3 LETTER BOX
4:3 PAN SCAN
Merk
Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan “4:3 LETTER BOX” bli
valgt automatisk i stedet for “4:3 PAN SCAN” og omvendt.
47NO
Egne innstillinger (EGET OPPSETT) Z
Velg “EGET OPPSETT” etter du har trykket SET UP.
“EGET OPPSETT” gjør det mulig å stille inn
avspillingsvilkårene.
Standardinnstillingene er understreket.
EGET OPPSETT
EURO AV UT:
AUTOSPILL:
DIMMER:
PAUSEMODUS:
BARNESIKRING
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
VIDEO
AV
LYS
AUTO
ENTER
pPAUSEMODUS (bare DVD)
Velger bildet i pausemodus.
• AUTO: Et bilde som inneholder elementer i dynamisk
bevegelse blir vist uten dirring. Velg normalt denne
posisjonen.
• ENKELTBILDE: Et bilde uten elementer i dynamisk
bevegelse blir vist med høy oppløsning.
pBARNESIKRING /
Stiller inn passord og avspillingsbegrensningsnivå hvis
du spiller DVDer med barnesikring.
Se “Begrense avspilling for barn (Barnesikring)” for
detaljer.
.
pEURO AV UT
Velger hvordan videosignalene fra kontaktene EURO AV
1(RGB)-TV på spillerens bakpanel blir lagt ut.
• VIDEO: legger ut videosignalene.
• S VIDEO: legger ut S-videosignalene.
• RGB: legger ut RGB-signalene.
Begrense avspilling for barn
(Barnesikring)
Velg “EGET OPPSETT” etter du har trykket SET UP.
Avspillingen av enkelte DVDer kan begrenses etter
brukerens alder. Funksjonen “Barnesikring” gjør det
mulig å stille inn et nivå for avspillingsbegrensningen.
EGET OPPSETT
EURO AV UT:
AUTOSPILL:
DIMMER:
PAUSEMODUS:
BARNESIKRING
Merk
Innstillinger og justeringer
• Hvis TVen din ikke er tilpasset S-video- eller RGB-signalene,
kommer det ikke frem noe bilde på skjermen selv om du velger
“S VIDEO” eller “RGB”. Se bruksanvisningen som følger med
TVen.
• Hvis TVen din bare har en EURO AV IN-kontakt, må du ikke
velge “S VIDEO”.
pAUTOSPILL
Velger innstillingene til Autospill når du kobler
strømkabelen til strømuttaket.
• AV: bruker ikke “TIMER”, “DEMO1” eller “DEMO2” til
å begynne avspilling.
• TIMER: begynner automatisk å spille av en plate når du
kobler strømkabelen til strømuttaket. Hvis du kobler til
en timer (medfølger ikke), kan du starte avspillingen
når du måtte ønske det.
• DEMO1: begynner automatisk avspilling av
demonstrasjon 1.
• DEMO2: begynner automatisk avspilling av
demonstrasjon 2.
pDIMMER
Justerer belysningen i frontpanelvinduet.
• LYS: gjør frontpanelvinduet lyst.
• MØRK: gjør frontpanelvinduet mørkt.
• AV: slår av belysningen i frontpanelvinduet.
48NO
Trykk
Trykk
1
SETUP
VIDEO
AV
LYS
AUTO
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Velg “BARNESIKRING” ved å bruke >/., og trykk så
ENTER.
EGET OPPSETT
EURO AV UT:
AUTOSPILL:
DIMMER:
PAUSEMODUS:
BARNESIKRING
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
VIDEO
AV
LYS
AUTO
ENTER
.
4
pHvis du ikke har lagt inn passord
Velg “STANDARD” ved å bruke >/., og trykk så /.
Vinduet hvor du kan legge inn passord kommer frem.
EGET OPPSETT
EGET OPPSETT
BARNESIKRING
NIVÅ:
STANDARD:
ENDRE PASSORD
BARNESIKRING
Tilgangspassord. Angi et tall med 4
siffer og trykk ENTER .
Trykk
Trykk
Trykk
Trykk
RETURN for å gå tilbake.
SETUP for å avbryte.
pHvis du allerede har lagt inn passord
Vinduet hvor du kan bekrefte passord kommer frem.
Hopp over Trinn 2.
5
EGET OPPSETT
BARNESIKRING
Angi passord og trykk på
ENTER .
SETUP
for å angi, og deretter
for å avbryte.
EGET OPPSETT
RETURN for å gå tilbake.
SETUP for å avbryte.
Tast inn et passord med 4 siffer ved å bruke
nummerknappene, og trykk så ENTER.
Sifrene endres til stjerner ( ), og vinduet for
bekrefting av passord kommer frem.
Trykk
Trykk
6
EGET OPPSETT
RETURN for å gå tilbake.
SETUP for å avbryte.
7
for å angi, og deretter
for å avbryte.
.
AV
AV
8:
7:
6:
5:
for å angi, og deretter
for å avbryte.
NC17
R
ENTER
.
Velg det nivået du ønsker ved å bruke >/., og
trykk så ENTER.
EGET OPPSETT
4:
PG13
USA
AV
USA
Trykk
Trykk
SETUP
SETUP
BARNESIKRING
NIVÅ:
STANDARD:
ENDRE PASSORD
EGET OPPSETT
Trykk
Trykk
ENTER
Velg “NIVÅ” ved å bruke >/., og trykk så /.
Trykk
Trykk
Bekreft passordet ved å taste det inn med
nummerknappene, og trykk så ENTER.
Vinduet hvor du kan endre passordet og stille inn
nivået for avspillingsbegrensning kommer frem.
BARNESIKRING
NIVÅ:
STANDARD:
ENDRE PASSORD
for å angi, og deretter
for å avbryte.
BARNESIKRING
NIVÅ:
STANDARD:
ENDRE PASSORD
Angi passordet en gang til for å
bekrefte, og trykk ENTER .
3
SETUP
AV
USA
USA
ANDRE
EGET OPPSETT
BARNESIKRING
Trykk
Trykk
.
ENTER
.
SETUP
for å angi, og deretter
for å avbryte.
ENTER
.
Jo lavere verdien er, jo strengere er begrensningen.
49NO
Innstillinger og justeringer
2
ENTER
Velg et område som standard for
avspillingsbegrensningsnivået ved å bruke >/..
Trykk så /.
Hvis du velger “ANDRE/”, velger og taster du inn
standardkoden i tabellen under ved å bruke
nummerknappene.
BARNESIKRING
NIVÅ:
STANDARD:
ENDRE PASSORD
Trykk
Trykk
AV
USA
Egne innstillinger (EGET OPPSETT)
Hvis du vil gå tilbake til den vanlige skjermen
Trykk SET UP.
Standard
Kodenummer
Østerrike
2046
Belgia
2057
Canada
2079
Kina
2092
Danmark
2115
Finland
2165
Frankrike
2174
z Du kan slå av barnesikringen rett etter du har satt inn
Tyskland
2109
DVDen (barnesikring midlertidig annullert)
Hong Kong
2219
Indonesia
2238
Italia
2254
Japan
2276
Malaysia
2363
Nederland
2376
Norge
2379
Filippinene
2424
Russland
2489
Singapore
2501
Spania
2149
Sverige
2499
Sveits
2086
Taiwan
2543
Thailand
2528
Storbritannia og Nord-Irland
2184
Hvis du vil slå av barnesikringen og spille av
DVDen etter å ha lagt inn passordet.
Sett “NIVÅ” til “AV” i Trinn 7, og trykk så ·.
Hvis du vil endre passordet
1 Velg “ENDRE PASSORD” etter Trinn 3 ved å bruke
>/., og trykk så / eller ENTER.
Vinduet hvor du kan endre passordet kommer frem.
2 Følg Trinnene 2 og 3 for å legge inn et nytt passord.
Når du stiller inn avspillingsbegrensning og setter inn DVDen,
kommer vinduet BARNESIKRING frem. Tast inn passordet hvis
du vil slå av barnesikringen.
Når du stopper avspillingen av DVDen, går barnesikringsnivået
tilbake til det opprinnelige.
z Hvis du har glemt passordet
Tast inn de 6 sifrene “199703” i Trinn 2 for å slette det nåværende
passordet. Hvis du vil legge inn et nytt passord, følg prosedyren
fra Trinn 2 en gang til.
Merk
Innstillinger og justeringer
• Hvis du spiller av DVDer uten barnesikringsfunksjon, kan du
ikke begrense avspilling på denne spilleren.
• Hvis du ikke legger inn et passord, kan du ikke endre
innstillingene for avspillingsbegrensning.
• Avhengig av hvilken DVD du spiller, kan det være du blir
spurt om å endre barnesikringsnivået mens du spiller av
platen. Hvis dette skjer, må du taste inn passordet og endre
nivået.
Når du stopper avspillingen av DVDen, går
barnesikringsnivået tilbake til opprinnelig innstilling.
50NO
Innstillinger for lyd (LYDOPPSETT)
Velg “LYDOPPSETT” etter at du har trykket SET UP.
“LYDOPPSETT” lar deg stille inn lyden i henhold til
avspillingsbetingelsene.
Standardinnstillinger er understreket.
LYDOPPSETT
LYDUTJEVNING:
AV
LYD-DRC:
STANDARD
SPORVALG:
AV
NEDMIKSING:
DOLBY SURROUND
PÅ
DIGITAL UT:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
pLYDUTJEVNING
Angir oppsett for lyd ut fra kontaktene LINE OUT
(AUDIO), EURO AV (1, 2) og 5.1CH OUTPUT, avhengig
av lydutstyret som skal kobles til.
• AV: slår av lydutjevning.
• PÅ: reduserer nivået for lyd ut slik at det ikke oppstår
lydforvrenging.
Merk
pLYD-DRC (Dynamic Range Control)
Innstillingen gir klar lyd ved lavt volum, for eksempel
hvis man spiller en DVD sent om kvelden. Dette har bare
innvirkning på lyden fra DIGITAL OUT-kontakten hvis
“PCM” i “DIGITAL UT” er satt til “PÅ”, og har
innvirkning på lyd ut fra kontaktene LINE OUT
(AUDIO), EURO AV (1, 2) og 5.1CH OUTPUT.
• STANDARD: Velg vanligvis denne innstillingen.
• TV: Gir klar lyd selv med lavt volum. Passer ved
spilling om natten. Innstillingen anbefales spesielt hvis
du bruker høyttalerne i TVen for å ta inn lyden.
• BREDT LYDOMRÅDE: Gir deg følelsen av å være
tilstede på en forestilling. Når du bruker høyttalere av
god kvalitet, er effekten størst.
Merk
• Når du spiller DVDer uten LYD-DRC-funksjonen, kan det være
vanskelig å høre effekten på lyden.
• Hvis dette menyvalget er satt til “BREDT LYDOMRÅDE”, kan
lydvolumet fra andre kontakter enn 5.1CH OUTPUTkontaktene være lavere enn vanlig.
• “BREDT LYDOMRÅDE” kan ikke velges hvis du har valgt
“INGEN” i “STØRRELSE” under “HØYTTALEROPPSETT”.
pSPORVALG
Innstillingen gir lydsporet som inneholder flest kanaler,
prioritet når du spiller en DVD der flere lydformater er
innspilt. Hvis flere lydkanaler er innspilt i formatene
PCM, DTS, MPEG AUDIO eller Dolby Digital, vil lyden
med flest kanaler innspilt i formatene PCM, DTS, MPEG
AUDIO eller Dolby Digital spilles.
Merk
• Når du angir innstillingen “AUTO” for dette elementet, kan
språket endres avhengig av “LYD”-innstillingene i
“SPRÅKOPPSETT”.
Innstillingen “SPORVALG” har høyere prioritet enn “LYD”innstillingene i “SPRÅKOPPSETT” (side 46).
• Hvis du angir at “DTS” i “LYDOPPSETT” skal være “AV”, vil
DTS-lydsporet ikke spilles selv om du har angitt at
innstillingen skal være “AUTO” og lydsporet som har flest
kanaler er innspilt i DTS-format.
• Hvis lydsporene for PCM, DTS, MPEG AUDIO og Dolby
Digital har samme antall kanaler, velger spilleren lydspor i
følgende rekkefølge: PCM, DTS, Dolby Digital og MPEG
AUDIO.
• Avhengig av DVDen, kan det være forutbestemt hvilket
lydspor som har prioritet. Hvis det er tilfellet, kan du ikke angi
prioritet til formatene DTS, MPEG AUDIO eller Dolby Digital
ved å velge “AUTO”.
pNEDMIKSING*
Bytter nedmiksingsmetode når du spiller av en DVD der
det er spilt inn tre eller flere kanaler i formatet Dolby
Digital.
• DOLBY SURROUND: når spilleren er koblet til en
lydkomponent som er kompatibel med Dolby Surround
(Dolby Pro Logic).
• NORMAL: når spilleren er koblet til en vanlig
lydkomponent.
* Innstillingen har innvirkning på følgende kontakter:
– LINE OUT (AUDIO)
– DIGITAL OUT (OPTICAL, COAXIAL).
pDIGITAL UT
Sender signaler ut via kontaktene DIGITAL OUT
OPTICAL og COAXIAL.
• PÅ: Vanligvis velges dette alternativet. Når du velger
“PÅ”, må du stille inn “DOLBY DIGITAL”, “MPEG” og
“DTS”. Hvis du vil vite mer om hvordan du kan stille
inn disse, se “Stille inn det digitale ut-signalet”.
• AV: Når spilleren ikke sender ut lydsignalene via
kontaktene DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL, har
den digitale kretsen minimal innvirkning på den
analoge kretsen.
Merk
• Hvis du spiller av lydsignalene med en samplingsfrekvens på
96 kHz, vil utsignalene fra DIGITAL OUT (OPTICAL,
COAXIAL) konverteres til en samplingsfrekvens på 48 kHz.
Hvis signalene sendes ut fra LINE OUT (AUDIO)-kontakten,
vil samplingsfrekvensen forbli 96kHz, og ut-signalene
konverteres til analoge signaler.
• Hvis du velger “AV”, kan du ikke velge “DOLBY DIGITAL”,
“MPEG” og DTS”.
51NO
Innstillinger og justeringer
Innstillingen har ingen innvirkning på lyd ut fra kontaktene
DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL.
• AV: Ingen prioritert rekkefølge angitt.
• AUTO : Prioritert rekkefølge angitt.
Innstillinger for lyd (LYDOPPSETT)
Stille inn det digitale ut-signalet
Hvis du har valgt “PÅ”, må du stille inn “DOLBY
DIGITAL”, “MPEG” og DTS”.
Bytter mellom forskjellige måter å legge ut lydsignaler på
hvis du kobler til en digital komponent som for eksempel
en mottaker (forsterker) med digital kontakt, en
lydkomponent med innebygd DTS-dekoder, en DAT eller
en minidisk via kontaktene DIGITAL OUT OPTICAL eller
COAXIAL ved hjelp av en optisk digital kabel eller en
digital koaksialkabel. Se side 12 for detaljer om
tilkoblingen.
pMPEG
Velger signaltypen MPEG AUDIO til kontaktene DIGITAL
OUT OPTICAL og COAXIAL. Dette valget er ikke
tilgjengelig dersom “DIGITAL UT” er satt som “AV”.
• PCM: hvis spilleren er koblet til en enhet som ikke har
innebygget MPEG-dekoder. Dersom du spiller av
MPEG AUDIO, vil stereosignaler tatt fra MPEG AUDIO
bli sendt ut fra spilleren via kontaktene DIGITAL OUT
OPTICAL og COAXIAL.
• MPEG: hvis spilleren er koblet til en enhet som har en
innebygget MPEG-dekoder.
Merk
LYDOPPSETT
LYDUTJEVNING:
AV
LYD-DRC:
STANDARD
SPORVALG:
AV
NEDMIKSING:
DOLBY SURROUND
PÅ
DIGITAL UT:
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
Dersom spilleren er koblet til en enhet som ikke har
innebygget MPEG-dekoder, må du ikke sette “MPEG” i
“LYDOPPSETT” til verdien “MPEG”. I så fall kan kraftig støy
komme ut av høyttalerne når du spiller av et MPEG AUDIOlydspor. Dette kan skade hørselen eller føre til at høyttalerene
ødelegges.
Merk
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
ENTER
.
Innstillinger og justeringer
pDOLBY DIGITAL
Velger ut-signaler i Dolby Digital via kontaktene DIGITAL
OUT OPTICAL og COAXIAL. Du kan ikke velge dette
hvis du setter “DIGITAL UT” til “AV”.
• D-PCM (PCM-nedmiksing): når du spiller lydsporene
Dolby Digital, blir lydsignalene mikset ned til to
kanaler. Med innstillingene i menyvalget
“NEDMIKSING” i “LYDOPPSETT”, kan du velge om
signalene er tilpasset Dolby Surround (Dolby Pro
Logic).
• DOLBY DIGITAL: når spilleren er koblet til en
lydkomponent med innebygd dekoder for Dolby
Digital.
Merk
Hvis spilleren er koblet til en lydkomponent som ikke har
innebygd dekoder for Dolby Digital, må du ikke sette “DOLBY
DIGITAL” i “LYDOPPSETT” til “DOLBY DIGITAL”. I så fall
kan en høy lyd, eller ingen lyd, komme fra høyttalerne når du
spiller et lydspor med Dolby Digital. Dette kan medføre
hørselskade eller ødelegge høyttalerne.
52NO
Spilleren vil kun avgi analog MPEG-lyd fra fronthøyttalerne
dersom du setter “DIGITAL UT” i “LYDOPPSETT” til “PÅ”, og
deretter setter “MPEG” som “MPEG”.
pDTS
Velger DTS-signaltype til kontaktene DIGITAL OUT
OPTICAL og COAXIAL. Dette valget er ikke tilgjengelig
dersom “DIGITAL UT” er satt som “AV”.
• AV: hvis spilleren er koblet til en enhet som ikke har
innebygget DTS-dekoder.
• PÅ: hvis spilleren er koblet til en enhet som har
innebygget DTS-dekoder.
Merk
Velg riktig innstilling. Hvis ikke kan merkelige lyder, eller ingen
lyd i det hele tatt, komme fra høyttalerne. Dette kan skade
hørselen eller føre til at høyttalerne blir ødelagt.
• Spill ikke av DTS-lydspor uten å koble spilleren
til en enhet som har innebygget DTS-dekoder.
Du kan ikke lytte til DTS-lydspor med mindre du
kobler spilleren til en enhet som har innebygget
DTS-dekoder.
• Hvis du spiller DTS-lydspor på en CD, kan det
komme en høy lyd fra kontaktene LINE OUT
(AUDIO), 5.1CH OUTPUT og PHONES. Dette kan
skade hørselen, eller føre til at høyttalerne eller
hodetelefonene blir ødelagt.
• Dersom du spiller av DTS-lydspor fra en DVD, vil
det ikke komme lyd fra kontaktene LINE OUT
(AUDIO), 5.1CH OUTPUT og PHONES.
Høyttaleroppsett
Viktig å vite når du spiller DTS-lydspor fra en CD
• Spill ikke av DTS-lydspor uten å koble spilleren til en enhet
som har innebygget DTS-dekoder. Spilleren sender DTSsignalet via kontaktene DIGITAL OUT OPTICAL og COAXIAL
selv om “DTS” i “LYDOPPSETT” settes til “AV” i oppsettet.
Dette kan skade hørselen, eller føre til at høyttalerne ødelegges.
• DTS-indikatoren på frontpanelet vil ikke lyse, selv om spilleren
sender DTS-signalet via kontaktene DIGITAL OUT OPTICAL
og COAXIAL.
• Velg “STEREO” når du spiller DTS-lydspor fra en CD. (Se
“Endre lyden” på side 31.) Dersom du velger “1/V” eller “2/
H” vil det ikke komme lyd ut fra kontaktene DIGITAL OUT
OPTICAL eller COAXIAL.
Viktig å vite når du spiller DTS-lydspor fra en DVD
• Det vil ikke komme lyd fra kontaktene LINE OUT (AUDIO)
eller PHONES.
• Dersom spilleren er koblet til en enhet som ikke har innebygget
DTS-dekoder, må du unngå å velge “DTS” i “DIGITAL UT”
som “PÅ” i oppsettet. Ellers vil kraftig støy høres når du spiller
av et DTS-lydspor. Dette kan skade hørselen, eller forårsake at
høyttalerne blir ødelagt.
• Dersom du velger “DTS” i “LYDOPPSETT” til “AV”, vil det
ikke komme lyd fra kontaktene DIGITAL OUT OPTICAL eller
COAXIAL selv om du spiller DTS-lydspor fra DVD.
• DTS-indikatoren på frontpanelvinduet lyser når du spiller av
DTS-lydspor.
Trykk SET UP, og velg så “HØYTTALEROPPSETT”.
Du oppnår best mulig surroundlyd hvis du først angir
størrelsen på høyttalerne du har koblet til, samt deres
avstand fra lytterposisjonen. Velg så balanse og nivå. Bruk
deretter testtonen til å justere høyttalervolumene til
samme nivå.
Se sidene 14 og 15 for hjelp med å koble opp høyttalerne.
HØYTTALEROPPSETT
STØRRELSE:
AVSTAND:
BALANSE:
NIVÅ:
AV
TESTTONE:
FRONT:
MIDT:
BAK:
SUBWOOFER:
Trykk
Trykk
SETUP
for å angi, og deretter
for å avslutte.
STOR
STOR
STOR
JA
ENTER
.
53NO
Innstillinger og justeringer
pSTØRRELSE
Velger størrelsen på høyttalerne som skal kobles til.
• FRONT
— STOR: Velges vanligvis.
— LITEN: Dersom lyden spraker, eller
surroundeffekten er vanskelig å høre, brukes dette
valget. Da aktiveres bassomdirigeringskretsene i
Dolby Digital, og bassen blir omdirigert til
subwooferen.
• MIDT
— INGEN: Dersom du ikke ønsker å koble til noen
høyttaler, brukes dette valget.
— STOR: Velges vanligvis.
— LITEN: Dersom lyden spraker, bruker du dette
valget. Da aktiveres bassomdirigeringskretsene i
Dolby Digital, og bassen blir omdirigert til en annen
høyttaler.
• BAK
— INGEN: Dersom du ikke ønsker å koble til bakre
høyttalere, brukes dette valget.
— STOR: Velges vanligvis.
— LITEN: Dersom lyden spraker, bruker du dette
valget. Da aktiveres bassomdirigeringselektronikken
i Dolby Digital, og bassen blir omdirigert til en annen
høyttaler.
• SUBWOOFER
— INGEN: Dersom du ikke kobler til en subwoofer,
brukes dette valget. Da aktiveres
bassomdirigeringselektronikken i Dolby Digital, og
LFE-signalene blir omdirigert til fronthøyttalerne.
— JA: Dersom du kobler til en subwoofer, bruker du
dette valget for å sende kanalen med LFE
(lavfrekvenseffekt) til subwooferen.
Høyttaleroppsett
Merk
• Når du velger fra menyen, vil lyden forsvinne et øyeblikk.
• Grensefrekvens for subwooferen er satt til 100 Hz.
• Velg en så høy nedre frekvens for subwooferen som mulig.
• Subwooferen kan spille med for høyt lydnivå, avhengig av
innstillingene til de andre høyttalerne.
• Dersom høyttalerne er for små til å reprodusere lave
bassfrekvenser, kan du sette alle høyttalerinnstillinger til
“LITEN”, og bruke en subwoofer for lavfrekvent lyd.
pAVSTAND
Du kan endre avstanden til hver høyttaler som vist
nedenunder. Standardinnstillingene er vist i parentes.
• FRONT (3,6m)
Fronthøyttaleravstand kan angis i trinn på 0,2 meter fra
1 til 15 meter.
• MIDT (3,6m)
Midthøyttaleravstand kan angis i trinn på 0,2 meter fra
0,6 meter fra fronthøyttaler til en posisjon 1,6 meter
nærmere lytterposisjonen.
• BAK (3,0m)
Bakre høyttaleravstand kan angis i trinn på 0,2 meter fra
en avstand lik fronthøyttaleravstand til en posisjon 5
meter nærmere lytterposisjonen.
Merk
Innstillinger og justeringer
• Når du angir en avstand, vil lyden kuttes et øyeblikk.
• Dersom hver av fronthøyttalerne eller de bakre høyttalerne
ikke plasseres i lik avstand fra din lytterposisjon, angir du
avstanden til den nærmeste høyttaleren.
• Unngå å plassere bakre høyttaler lengre borte fra din
lytterposisjon enn fronthøyttalerne.
pBALANSE
Du kan regulere balansen til hver høyttaler som vist
nedenunder. Standardinnstillingene er angitt i parentes.
• FRONT (0dB)
Justerer balansen mellom venstre og høyre
fronthøyttaler (–6dB til +6dB i trinn på 0,5dB).
• BAK (0dB)
Justerer balansen mellom venstre og høyre høyttaler
bak (–6dB til +6dB i trinn på 0,5dB).
pNIVÅ
Du kan regulere nivået til hver høyttaler som vist
nedenfor. Standardinnstillingene er angitt i parentes.
• MIDT (0dB)
Justerer nivået til midthøyttaleren (–6dB til +6dB i trinn
på 0,5dB).
• BAK (0dB)
Justerer nivået til bakhøyttalerne (–6dB til +6dB i trinn
på 0,5dB).
• SUBWOOFER (0dB)
Justerer nivået til subwooferen (–10dB til +6dB i trinn
på 0.5dB).
pTESTTONE
Du vil høre testtonen fra hver høyttaler i rekkefølge.
• AV: Ingen testtone blir avspilt.
• PÅ: Ved justering av “BALANSE” eller “NIVÅ” vil
testtonen avspilles i begge høyttalere samtidig.
Merk
Mens du spiller av en plate kan du ikke høre testtonen. Gjør
testen etter at du har stanset avspilling.
Hvis du vil regulere volumet til alle høyttalerne
samtidig
Bruk mottakerens (forsterkerens) volumkontroll.
Hvis du vil gå tilbake til standardinnstilling
Velg ønsket menyvalg, og trykk CLEAR.
Regulere høyttalervolumet
1
Stopp avspilling, trykk SET UP og velg
“HØYTTALEROPPSETT”.
2
Velg “TESTTONE”, og sett “TESTTONE” til “PÅ”.
Du vil nå høre testtonen fra hver høyttaler etter tur.
3
Sitt i lytterposisjonen, og velg “BALANSE” eller
“NIVÅ”. Reguler verdien til “BALANSE” og “NIVÅ
ved å bruke >/..
Mens du foretar denne justeringen, vil testtonen
sendes ut i begge høyttalerne samtidig.
4
Velg “TESTTONE”, og sett “TESTTONE” til “AV” for
å skru av testtonen.
Merk
Dersom du velger “VES A” eller “VES B” i “VES” i
oppsettvinduet, kan du ikke regulere nivået eller balansen til
høyttalerne, bortsett fra fronthøyttalerne.
54NO
Styre fjernsynsapparat eller AV-mottaker (forsterker) med
fjernkontrollen Z
Dersom du endrer fjernkontrollsignalet, kan du styre
TVen din med fjernkontrollen. Standardinnstillingen er
Sony-TVer som har g merket.
Dersom du kobler spilleren til en Sony AV-mottaker
(forsterker), kan du også velge inngangssignalet til
mottakeren (forsterkeren) ved hjelp av fjernkontrollen.
TV/DVD•AV
CENTER-bryter
Nummerknapper
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Fabrikant
Kode
Sony (standardinnstilling)
01
Grundig
11
Hitachi
24
Loewe
45
Nokia
15, 16, 69
Panasonic
17, 49
Philips
06, 07, 08
Saba
12, 13
Samsung
22, 23
Sanyo
25
Sharp
29
Telefunken
36
Thomson
43
Toshiba
38
0
1
Skyv TV/DVD•AV CENTER-bryteren over til TV.
2
Hold inne 1/u (POWER), og tast inn fabrikantkoden
til TVen (se tabellen) ved hjelp av
nummerknappene. Slipp deretter 1/u (POWER).
Innstillinger og justeringer
Styring av fjernsynsapparater med
fjernkontrollen
Koder til styrbare fjernsynsapparat
Dersom mer enn en kode er angitt, kan du forsøke å taste
inn kodene en for en helt til du finner en som fungerer
med TVen.
Merk
• Når du taster inn en ny kode, vil den forrige bli slettet.
• Når du bytter batterier i fjernkontrollen, kan kodenummeret
blir satt tilbake til 01 (Sony). Du må da taste inn koden på nytt.
55NO
Styre fjernsynsapparat eller AV-mottaker (forsterker) med fjernkontrollen
Dersom du setter TV/DVD•AV CENTER-bryteren til TV,
kan du styre TVen ved hjelp av knappene under.
TV/DVD•AV
CENTER-bryter
Nummerknapper/
ENTER
Styre AV-mottakeren (forsterkeren) med
fjernkontrollen
1
Skyv TV/DVD•AV CENTER-bryteren over til DVD•AV
CENTER.
2
Hold inne 1/u (POWER), og skriv inn
fabrikantkoden for din AV-mottaker (se tabellen
under) ved hjelp av nummerknappene. Slipp
deretter 1/u (POWER).
1/u (POWER)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
?
TV/DVD
WIDE MODE
TV/VIDEO
TV PROG
VOL
ENTER
Innstillinger og justeringer
Ved å trykke på
Kan du
1/u (POWER)
Slå på eller av TVen
TV/VIDEO
Velge mellom TV og videospiller som
inngangssignal for TVen
TV/DVD*
Velge mellom TV og CD/DVD-spiller
som inngangssignal for TVen
VOL
Justere volumet på TVen
TV PROG
Velge programstilling på TVen
WIDE MODE
Skru på eller av det brede bildet
Nummerknapper
og ENTER
Velge programstilling på TVen
* Hvis du kobler spilleren til TVen via kontaktene EURO AV
OUT, vil inngangskilden for TVen automatisk gå til spilleren
idet du starter avspilling eller trykker en vilkårlig knapp
unntatt 1/u (POWER). Trykk i så fall TV/DVD for å få
inngangskilden tilbake til TVen.
Fabrikant
Kode
Sony
91(standardinnstilling),
88, 89
Denon
84, 85, 86
Kenwood
92, 93
Onkyo
81, 82, 83
Pioneer
99
Sunsui
87
Technics
97, 98
Yamaha
94, 95, 96
–
90*
* Hvis du skriver inn kodenummer 90, kan du justere
volumet på TVen selv om TV/DVD•AV CENTER-bryteren
står på DVD•AV CENTER, så fremt du ikke styrer en AVmottaker (forsterker) med fjernkontrollen.
Koder for styrbare mottakere (forsterkere)
Dersom mer enn en kode er oppgitt, kan du forsøke å
taste dem inn en etter en helt til du finner en som fungerer
med mottakeren (forsterken).
Du kan også endre lydvolumet til AV-mottakeren ved
hjelp av VOL.
Merk
• Avhengig av modellen kan det være at du ikke kan styre TVen
eller bruke enkelte av knappene som er omtalt over.
• Dersom du bruker nummerknappene til å velge
programstilling på TVen, kan du trykke ? for å angi et
tosifret nummer.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
VOL
Merk
Avhengig av hvilken AV-mottaker (forsterker) du har, kan det
hende du ikke kan styre den med fjernkontrollen.
56NO
Tilleggsinformasjon
Feilsøking
Bruk denne veiledningen til å finne hjelp dersom du får
vanskeligheter med spilleren. Dersom problemet
vedvarer, kontakt din nærmeste Sony-forhandler.
Strømtilførsel
Apparatet får ikke strøm.
/ Dersom ikke indikatoren over knappen 1/u
(POWER) lyser, må du sjekke at strømkabelen er
ordentlig tilkoblet.
Bilde
Bildet kommer ikke frem på skjermen.
/ Sjekk at spilleren er ordentlig tilkoblet.
/ Videokabelen er skadet. Bytt den ut med en ny.
/ Sørg for at spilleren er tilkoblet videoinngangen på
TVen (side 8).
/ Sørg for at TVen er skrudd på.
/ Sørg for at du velger video som inngangssignal på
TVen, slik at du kan se bildet fra spilleren.
/ Velg verdier for “EURO AV UT” under “EGET
OPPSETT” i oppsettvinduet som passer til ditt
system (side 48).
Forholdet mellom høyde og bredde på skjermen
kan ikke endres selv om du angir “TV-TYPE”
under “SKJERMOPPSETT” i oppsettvinduet ved
avspilling av widescreenbilder.
/ Høyde/bredde-forholdet er fastlåst på DVDen.
/ Dersom du kobler til spilleren med en S-kabel,
koble den direkte til TVen. Ellers kan det være du
ikke kan endre høyde/bredde-forholdet.
/ Det går muligens ikke an å endre høyde/breddeforholdet grunnet TVen.
Tallene eller bokstavene på fem tegn vises på
skjermen.
/ Selvdiagnose-funksjonen er aktivert. Se tabellen på
side 60 for å få vite hva du kan gjøre.
57NO
Tilleggsinformasjon
Bildet inneholder støy.
/ Rens platen.
/ Dersom videosignalet fra DVD-spilleren må gå
gjennom videospilleren, kan kopibeskyttelsen som
benyttes på enkelte DVD-spor forringe
bildekvaliteten. Hvis du fremdeles har problemer
etter å ha gått igjennom tilkoblingene, kan du
forsøke å koble DVD-spilleren direkte til TVens S
VIDEO-inngang, dersom TVen har en slik inngang
(side 10).
/ Bildestøyen kommer når spilleren er tilkoblet TV
via en videospiller.
Unngå å koble spilleren til videospilleren. Koble
spilleren direkte til TVen (side 10).
Feilsøking
Bildet er i svart/hvitt.
/ Sett “EURO AV UT” under “EGET OPPSETT” i
oppsettvinduet til den verdien som passer for
TVen (side 48).
/ Bildet kan bli svart/hvitt dersom platen er spilt inn
med NTSC-systemet. Dette avhenger av TVen.
Lyd
Tilleggsinformasjon
Ingen lyd høres.
/ Sjekk at spilleren er ordentlig tilkoblet.
/ Lydkabelen er ødelagt. Erstatt den med en ny.
/ Sørg for at spilleren er koblet til lydinngangene på
mottakeren (forsterkeren) (side 11).
/ Sørg for at du slår på TVen og mottakeren
(forsterkeren)
/ Sørg for at du velger riktig innstilling på
mottakeren (forsterkeren), slik at du kan høre
lyden fra spilleren.
/ Spilleren står i pausemodus, eller holder på med
sakte avspilling. Trykk · for å gå tilbake til
normal avspilling.
/ Du bruker hurtig fremspoling (1) eller 2))
eller hurtig tilbakespoling (10 eller 20). Trykk
· for å gå tilbake til normal avspilling.
/ Sjekk høyttalernes tilkoblinger og innstillinger
(side 14, 53). Se i brukerhåndboken til mottakeren
(forsterkeren).
/ Dersom du spiller av Dolby Digital/MPEG
(AUDIO) lydspor, og forsøker å sende dette ut via
utgangene DIGITAL OUT, sett “DIGITAL UT” til
“PÅ” i oppsettvinduet. Ellers vil det ikke komme
lyd fra utgangene DIGITAL OUT (side 51).
/ Dersom du spiller av DTS-lydspor, vil ingen lyd
komme ut av utgangene LINE OUT (AUDIO),
5.1CH OUTPUT og PHONES (side 52).
Støy kan høres.
/ Rens platen.
/ Dersom du spiller av DTS-lydspor fra en CD, vil
støy høres fra utgangene LINE OUT (AUDIO),
5.1CH OUTPUT og PHONES (side 52).
Lyden forvrenges.
/ Sett “LYDUTJEVNING” til “PÅ” under
“LYDOPPSETT” i oppsettvinduet (side 51).
58NO
Stereo forsvinner når du spiller av en VIDEO CD
eller en CD.
/ Sett “LYD” som “STEREO” i kontrollmenyvinduet
(side 31).
/ Sørg for at du kobler til spilleren ordentlig (sidene
8, 11, 14).
Virkningen av surround er vanskelig å høre når
du spiller av et Dolby Digital-lydspor.
/ Sjekk høyttalernes tilkoblinger og innstillinger
(sidene 14, 53). Se brukerhåndboken som hører til
mottakeren (forsterkeren).
/ Avhengig av DVD-platen kan det hende
utgangssignalet ikke er fullstendig 5.1-kanals, men
mono eller stereo, selv om lydsporet er spilt inn i
Dolby Digital-format.
Lyden kommer bare fra midthøyttaleren.
/ Avhengig av platen kan lyden komme bare fra
midthøyttaleren.
/ Sett “VES” til “AV”, “VES A” eller “VES B” i
kontrollmenyvinduet (side 34).
Lyden kommer bare fra fronthøyttalerne.
/ Du valgte “VES” til “VES A” eller “VES B” i
kontrollmenyvinduet da du koblet til
bakhøyttalerne (side 34).
Bytt om valget.
Bruk
Fjernkontrollen virker ikke.
/ Fjern hindringer mellom fjernkontrollen og
spilleren.
/ Bruk fjernkontrollen i nærheten av spilleren.
/ Hold fjernkontrollen mot sensoren g på spilleren.
/ Bytt ut alle batteriene i fjernkontrollen med nye
dersom de er dårlige.
Platen lar seg ikke avspille.
/ Det er ingen plate i spilleren (“Sett inn platen.”
kommer frem på TV-skjermen). Legg i en plate.
/ Legg platen riktig på plass i plateskuffen.
Avspillingssiden skal være ned.
/ Rens platen.
/ Spilleren kan ikke spille av CD-ROMer og
liknende (side 5). Legg i en DVD, en VIDEO-CD
eller CD.
/ Sjekk områdekoden til DVDen (side 4).
/ Det har kommet kondens inne i spilleren. Ta ut
platen, og la spilleren stå på i omtrent en halv time
(side 6).
Spilleren starter ikke fra begynnelsen når du
spiller av en plate.
/ Du har valgt Gjenta avspilling, Vilkårlig avspilling
eller Programavspilling. Trykk CLEAR (sidene 36
til 40).
/ Resume Play er valgt.
Trykk p på frontpanelet eller på fjernkontrollen før
du starter avspilling (side 20).
/ En tittelmeny eller en DVD-meny kommer
automatisk frem på TV-skjermen når du spiller av
en DVD, eller et oppsettvindu dukker automatisk
opp på TV-skjermen når du spiller av en VIDEOCD med PBC-funksjoner.
Spilleren starter automatisk å spille av DVDen.
/ DVD-platen har automatisk avspillingsfunksjon.
Avspilling stopper automatisk.
/ Avhengig av platen kan et pausesignal være spilt
inn. Når du spiller av en slik plate, vil spilleren
stoppe ved dette signalet.
Kameravinkel kan ikke endres når du spiller av
en DVD.
/ Flere kameravinkler er ikke spilt inn på platen.
/ Bytt kameravinkel når “ANGLE” (vinkel) vises i
frontpanelvinduet (side 33).
/ Bytting av kameravinkel er blokkert på DVDen.
Spilleren virker ikke ordentlig.
/ Statisk elektrisitet og liknende kan påvirke
spillerens funksjoner.
Koble fra strømkabelen én gang, og koble den på
igjen.
Ingenting vises i frontpanelvinduet.
/ ”DIMMER” under “EGET OPPSETT” i
oppsettvinduet er satt til “AV.” Sett “DIMMER” til
“LYS” eller “MØRK” (side 48).
Plateskuffen åpnes ikke, og “LOCKED” kommer
frem på frontpanelvinduet.
/ Ta kontakt med Sonyforhandleren eller ditt lokale
autoriserte Sony-serviceverksted.
Det er ikke mulig å stoppe avspilling, søke, bruke
sakte avspilling, Gjenta avspilling, Vilkårlig
avspilling eller Programavspilling.
/ Mulighetene for å utføre de nevnte operasjonene
kan variere fra plate til plate.
Tilleggsinformasjon
Meldinger på TV-skjermen kommer ikke i det
språket du ønsker.
/ I oppsettvinduet velger du skjermmenyspråk i
“OSD” under “SPRÅKOPPSETT” (side 46).
Språket for lyden kan ikke endres når du spiller
av en DVD.
/ Flerspråklig lyd er ikke spilt inn på platen.
/ Det er lagt inn blokkering for bytting av språk.
Språket for underteksten kan ikke endres når du
spiller av en DVD.
/ Flerspråklige undertekster er ikke spilt inn på
platen.
/ Det er lagt inn blokkering for bytting av
undertekster.
Underteksten kan ikke skrus av når du spiller av
en DVD.
/ Det kan være umulig å skru av undertekstene.
Dette avhenger av DVD-platen.
59NO
Selvdiagnose-funksjonen
Når selvdiagnosefunksjonen trer i kraft for å forhindre at spilleren fungerer feil,
vil et servicenummer på fem tegn (en kombinasjon av en bokstav og tall) blinke
på skjermen. Hvis dette skjer, kan du konsultere følgende tabell.
De første tre bokstavene
Årsak og/eller anbefalt handling
C13
•Platen er skitten.
/Rens platen med en klut (side 6).
C31
•Platen er ikke lagt i riktig.
/Åpne plateskuffen og legg i platen riktig.
Exx (xx er et tall)
•Selvdiagnose-funksjonen trådte i kraft for å hindre spilleren i å fungere feilaktig.
/Oppgi servicekoden på fem-tegn dersom du tar kontakt med din Sony-forhandler
eller ditt lokale autoriserte Sony serviceverksted. (for eksempel: E:61:10)
Tilleggsinformasjon
60NO
Spesifikasjoner
CD/DVD-spiller
Generelt
Laser
Halvlederlaser
Signalsystem PAL/(NTSC)
Nettspenning
220 – 240 V AC, 50/60 Hz
Strømforbruk
Lydkarakteristika
Frekvensrespons
DVD (PCM 96 kHz): 2 Hz til 44 kHz
(±1 dB)*
DVD (PCM 48 kHz): 2 Hz til 22 kHz
(±0.5 dB)
CD: 2 Hz til 20 kHz (±0.5 dB)
Signal-til-støyforhold
Bedre enn 110 dB (kun kontaktene LINE
OUT (AUDIO))
Harmonisk forvrengning
Mindre enn 0,0025%
Dynamisk område
Bedre enn 100 dB (DVD)
Bedre enn 98 dB (CD)
Wow and flutter (Forvrengning som følge av hastighetsavvik)
Ikke målbart
(±0,001% W PEAK)
17 W
Dimensjoner (ca.)
430 × 95 × 305 mm (b/h/d)
inkl. utstikkende deler.
Vekt (ca.)
3,4 kg
Brukstemperatur
5 °C til 35 °C
Fuktighet
5% til 90%
Medfølgende tilbehør
Se side 7.
* Signalene er målt fra kontaktene LINE OUT (AUDIO) og 5.1-kanals
V,H. Når man spiller av PCM-lydspor med 96 kHz
samplingsfrekvens, vil utgangssignalene fra DIGITAL OUT
(OPTICAL, COAXIAL) omformes til 48 kHz (samplingfrekvens).
Design og spesifikasjoner kan endres uten forvarsel.
Utganger og innganger
Utgangsnivå
Lastimpedans
Phonojacker
2 Vrms (ved
50 kOhm)
Over 10 kOhm
–18 dBm
DIGITAL OUT Optiske
utgangskontakter
(OPTICAL)
Bølgelengde:
660 nm
DIGITAL OUT Phonojack
(COAXIAL)
0,5 Vp-p
75 Ohm
terminert
LINE OUT
(VIDEO)
Phonojacker
1,0 Vp-p
75 Ohm,
negativ synk
S VIDEO OUT
4-pinners mini
DIN
Y: 1,0 Vp-p
75 Ohm,
negativ synk
75 Ohm
terminert
C: 0,3 Vp-p
(PAL)
0,286 Vp-p
(NTSC)
PHONES
Phonojack
12 mW
32 Ohm
5.1CH
OUTPUT
Phonojacker
2 Vrms (ved
50 kOhm)
Over 10 kOhm
Tilleggsinformasjon
LINE OUT
(AUDIO)
Type jack
61NO
Glossar
Avspillingskontroll (PBC) (side 22)
Dette er signaler kodet inn på VIDEO-CDer (Versjon 2.0)
for å styre avspillingen.
Ved å bruke menyene som er spilt inn på VIDEO-CDer
med PBC-funksjon, kan du spille av enkle interaktive
program, programmer med søkefunksjoner osv.
Barnesikring (side 48)
En DVD-funksjon som begrenser avspillingen av
innholdet på platen i henhold til alderen på brukeren og
aldersgrensene i det enkelte land. Begrensningen vil
variere fra plate til plate. Når den er aktivert, vil
avspilling kunne være helt blokkert, voldsscener kuttes ut
eller erstattes med andre scener og så videre.
Bit-hastighet (side 41)
Verdi som angir mengden videodata komprimert på en
DVD per sekund. Enheten er Mbps (Megabit per sekund).
1 Mbps indikerer at mengden data per sekund er
1.000.000 bit. Jo høyere bit-hastigheten er, jo større er
mengden data. Dette betyr ikke alltid at bildet blir bedre.
Tilleggsinformasjon
Digital Cinema Sound (DCS) (side 34)
Den generelle betegnelsen på en teknologi som Sony har
utviklet for at du skal kunne nyte sorroundlyd hjemme
hos deg selv. For at du skal kunne få surroundlyd av
kinokvalitet i ditt eget hjem, vil spilleren simulere lyden i
et filmstudio istedenfor i en konsertsal. Denne spilleren
benytter VES-systemet (Virtual Enhanced Surround) fra
ulike DCS-programmer. VES-systemet kan skape
illusjonen av å ha et par bakre høyttalere (uten at du har
slike høyttalere), bare ved hjelp av fronthøyttalerne (V, H).
Dolby Digital (side 14, 31)
En digital lydkomprimeringsteknologi som Dolby
Laboratories Corporation har utviklet. Denne teknologien
er tilpasset 5.1-kanals surroundlyd. Bakre kanal er i stereo,
og det er en separat subwoofer-kanal. Dolby Digital gir de
samme 5.1 separate kanalene med høykvalitets digitallyd
som man finner i Dolby Digital-kinosaler. Den gode
kanalseparasjonen oppnås ved å spille inn alle kanalene
hver for seg, og etterbehandle dem digitalt.
Dolby Pro Logic (side 34, 51)
Teknologi for behandling av lydsignaler som Dolby
Laboratories Corporation utviklet for surround-lyd. Når
inngangssignalet har en surroundkomponent, vil Pro
Logic teknikken gjenskape signalene fra fremre, midt- og
bakkanal. Bakre kanal er i mono.
62NO
DTS (side 52)
En digital lydkomprimeringsteknologi som Digital
Theater Systems, Inc. har utviklet. Denne teknologien er
tilpasset 5.1-kanals surround. Bakre kanal er i stereo, og
det er dessuten en separat kanal for subwoofer. DTS gir
de samme 5.1 separate kanalene med digital
høykvalitetslyd. Den gode kanalseparasjonen oppnås ved
å spille inn alle kanalene hver for seg, og etterbehandle
dem digitalt.
DVD (side 4)
En plate som inneholder opptil 8 timer levende bilder,
selv om platens diameter er identisk med en CD.
Lagringskapasiteten til en enlags, enkeltsidig DVD er 4,7
Gb (Gigabyte). Dette er 7 ganger mer enn for en CD.
Videre er kapasiteten til en tolags, enkeltsidig DVD på 8,5
Gb. Enlags, dobbeltsidig DVD klarer 9,4 Gb, og tolags
dobbeltsidig DVD kan lagre 17 Gb.
Bildedataene benytter MPEG 2-formatet, en av de globale
teknologistandardene for datakompresjon. Bildedataene
komprimeres til omtrent 1/40 av den opprinnelige
størrelsen. DVD bruker også en teknologi hvor en
varierende innkodingshastighet endrer dataene som skal
lagres i henhold til bildets forfatning.
Lyddata blir spilt inn i både Dolby Digital og PCM, noe
som gjør at du får mer virkelighetsnær lydgjengivelse.
I tillegg har DVDer en rekke avanserte funksjoner, for
eksempel flere kameravinkler, endring av språk og
barnesikring.
Flerspråksfunksjon (side 16, 32, 46)
På enkelte DVD-plater spilles det inn flere lydspor eller
undertekster for samme film.
Kapittel (side 5)
Deler av en film eller et musikkstykke som er mindre enn
hele tittelen. En tittel består av flere kapitler. Hvert
kapittel er tildelt et kapittelnummer slik at du kan finne
frem til det kapitlet du vil ha.
MPEG-AUDIO (side 34, 52)
Et kodingssystem godkjent av ISO/IEC for kompresjon av
digitale lydsignaler. MPEG 1 gir opptil 2-kanals stereo.
MPEG 2 som brukes på DVD-plater, støtter opptil 7.1kanals surround.
Multivinkelfunksjon (side 33)
På enkelte DVD-plater spilles en scene inn med flere
kameravinkler samtidig.
Spor (side 5)
Deler av en film eller et musikkstykke på en VIDEO-CD
eller en CD. Hvert spor er tildelt et spornummer slik at du
kan finne frem til det sporet du ønsker.
Tittel (side 5)
En komplett del, for eksempel en filmtittel eller en
musikktittel på en DVD, en film eller liknende for
videoprogramvare, eller et album eller liknende for
lydprogramvare. Hver tittel er tildelt et tittelnummer, slik
at du lett kan finne frem til den tittelen du vil ha.
VIDEO-CD (side 4)
En CD som inneholder film.
Bildedataene lagres i MPEG 1-format, en av de globale
standardene for digital kompresjonsteknologi.
Bildedataene komprimeres til ca 1/140 av sin
opprinnelige størrelse. Slik kan en 12 cm VIDEO-CD
inneholde inntil 74 minutter film.
VIDEO-CDer kan også inneholde kompakte lyddata.
Lyder utenfor vårt hørselsområde komprimeres, mens
lydene vi kan høre ikke blir det. VIDEO-CDer kan lagre 6
ganger så mye lyd som vanlige CDer.
Det finnes 2 utgaver av VIDEO-CD.
• Versjon 1.1: Avspilling av film og lyd.
• Versjon 2.0: Avspilling av stillbilder. PBC-funksjoner.
Denne spilleren støtter begge versjoner.
Tilleggsinformasjon
63NO
Liste over språkkoder
Se side 32 og 46 for detaljer.
Stavingen av språkene følger ISO 639-standarden: 1988 (E/F).
Kode
Språk
Kode Språk
Kode Språk
Kode
Språk
Tilleggsinformasjon
1027
Afar
1186
Skotsk-gælisk
1350
Malayalam
1513
Siswati
1028
Abkhazian
1194
Galicisk
1352
Mongolsk
1514
Sesotho
1032
Afrikaans
1196
Guarani
1353
Moldavisk
1515
Sundanesisk
1039
Amharisk
1203
Gujarati
1356
Marathi
1516
Svensk
1044
Arabisk
1209
Hausa
1357
Malaisk
1517
Swahili
1045
Assamisk
1217
Hindi
1358
Maltesisk
1521
Tamil
1051
Aymara
1226
Kroatisk
1363
Burmansk
1525
Telugu
1052
Aserbajdsjansk
1229
Ungarsk
1365
Naurisk
1527
Tajik
1053
Bashkir
1233
Armensk
1369
Nepalsk
1528
Thai
1057
Hviterussisk
1235
Interlingua
1376
Nederlandsk
1529
Tigrinya
1059
Bulgarsk
1239
Interlingue
1379
Norsk
1531
Turkmensk
1060
Bihari
1245
Inupiak
1393
Occitan
1532
Tagalog
1061
Bislama
1248
Indonesisk
1403
(Afan) Oromo
1534
Setswana
1066
Bengali; Bangla
1253
Islandsk
1408
Oriya
1535
Tongansk
1067
Tibetansk
1254
Italiensk
1417
Punjabi/panjabi
1538
Tyrkisk
1070
Bretonsk
1257
Hebraisk
1428
Polsk
1539
Tsonga
1079
Katalansk
1261
Japansk
1435
Pashto; Pushto
1540
Tatarisk
1093
Korsikansk
1269
Jiddisch
1436
Portugisisk
1543
Twi
1097
Tsjekkisk
1283
Javanesisk
1463
Quechua
1557
Ukrainsk
1103
Walisisk
1287
Georgisk/grusisk
1481
Retoromansk
1564
Urdu
1105
Dansk
1297
Kasakhisk
1482
Kirundi
1572
Usbekisk
1109
Tysk
1298
Grønlandsk
1483
Rumensk
1581
Vietnamesisk
1130
Bhutansk
1299
Kambodsjansk
1489
Russisk
1587
Volapyk
1142
Gresk
1300
Kannada
1491
Kinyarwanda
1613
Wolof
1144
Engelsk
1301
Koreansk
1495
Sanskrit
1632
Xhosa
1145
Esperanto
1305
Kasjmirsk
1498
Sindi
1665
Yoruba
1149
Spansk
1307
Kurdisk
1501
Sangho
1684
Kinesisk
1150
Estisk
1311
Kirgisisk
1502
Serbokroatisk
1697
Zulu
1151
Baskisk
1313
Latin
1503
Singalesisk
1703
Ikke angitt
1157
Persisk
1326
Lingala
1505
Slovakisk
1165
Finsk
1327
Laotisk
1506
Slovensk
1166
Fiji
1332
Litauisk
1507
Samoansk
1171
Færøysk
1334
Latvisk
1508
Shona
1174
Fransk
1345
Malagasy
1509
Somali
1181
Frisisk
1347
Maori
1511
Albansk
1183
Irsk
1349
Makedonsk
1512
Serbisk
64NO
Indeks over deler og kontroller
Se sidene som er angitt i parentes hvis du trenger detaljer.
Frontpanel
1
2 3
!™ !£
4
5
6
!¢
!∞
8
!¶
!•
9 !º !¡
!ª @º @¡ @™ @£
!™ PHONES-kontakt (17)
Koble hodetelefonene til denne kontakten.
!£ PHONE LEVEL-kontroll (17)
Justerer volumet i hodetelefonene.
!¢ PROGRAM-knapp (37)
Viser “PROGRAM”-vinduet på TV-skjermen.
!∞ Frontpanelvindu (23)
Angir spilletid osv.
!§ REPEAT-knapp (39)
Viser “REPEAT”-vinduet på TV-skjermen.
!¶ CLEAR-knapp (37, 38, 39)
Trykk hvis du vil gå tilbake til kontinuerlig avspilling
osv.
!• ·PLAY-knapp (17)
Spiller av en plate.
!ª PPAUSE-knapp (18)
Stopper avspilling midlertidig.
@º pSTOP-knapp (18, 20)
Stopper avspilling av en plate.
@¡ TITLE-knapp (21)
Viser tittelmenyen på TV-skjermen.
@™ DVD MENU-knapp (21)
Viser DVD-menyen på TV-skjermen.
@£ ˆRETURN-knapp (22, 26)
Trykk hvis du vil gå tilbake til den forrige skjermen du
valgte eller lignende.
65NO
Tilleggsinformasjon
1 g (fjernkontrollsensor) (7)
Tar imot signalene fra fjernkontrollen.
2 1/u (POWER) (knapp og indikator) (17)
Slår av og på strømmen til spilleren.
3 VES-knapp/indikator (35)
Velger menyvalget i “VES”. Hver gang du trykker på
knappen, endres menyvalget.
Hvis du ikke setter “VES” til “AV”, lyser indikatoren.
4 SHUFFLE-knapp (38)
Viser “SHUFFLE”-vinduet på TV-skjermen.
5 MULTICHANNEL-indikator (34)
Lyser som følger:
– avspilling av lydspor i Dolby Digital på DVDen
– avspilling av MPEG-lydspor på DVDen
– platen er ikke satt inn
6 Plateskuff (17)
Legg en plate i skuffen.
7 § OPEN/CLOSE-knapp (17)
Åpner eller lukker plateskuffen.
8 =/+ PREV/NEXT-knapp (18)
Trykk hvis du vil gå til neste kapittel eller spor, eller
for å tilbake til forrige kapittel eller spor.
9 Hastighetshjul (19)
Endrer avspillingshastigheten.
!º ?/>/.///ENTER-knapp
Velger og utfører menyvalg eller innstillinger.
!¡ JOG-knapp/indikator (19)
Trykk hvis du vil spille av en plate bilde for bilde.
!§
7
Indeks over deler og kontroller
Bakpanel
EURO AV 1 (RGB) – TV
EURO AV 2
5.1CH OUTPUT
FRONT
REAR CENTER
L
DIGITAL OUT
LINE OUT
R - AUDIO - L VIDEO
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
PCM/DTS/MPEG
DOLBY DIGITAL (AC-3)
Tilleggsinformasjon
1 EURO AV 1 (RGB)-TV-kontakt (8, 48)
Sender signaler fra spilleren til TVen med EURO AVkontakt. Du kan velge enten videosignalene, Svideosignalene eller RGB-signalene som utsignalformat. Velg den som passer (side 48).
2 EURO AV 2-kontakt (8)
Kobles til videoutstyret med EURO AV-kontakten for å
ta inn signalene fra dette utstyret.
3 5.1CH OUTPUT-kontakter (15)
Kobles til en mottaker (forsterker) med 5.1-kanalers
inn-kontakter.
4 DIGITAL OUT (OPTICAL)-kontakt (12)
Kobles til en lydkomponent ved hjelp av den optiske
digitale kabelen.
5 DIGITAL OUT (COAXIAL)-kontakt (12)
Kobles til en lydkomponent ved hjelp av den digitale
koaksialkabelen.
6 LINE OUT (AUDIO)-kontakter (9, 11)
Kobles til inn-lydkontaktene på TVen eller mottakeren
(forsterkeren).
7 LINE OUT (VIDEO)-kontakt (9)
Kobles til inn-videokontakten på TVen eller
monitoren.
8 S VIDEO OUT-kontakt (9, 11)
Kobles til inn-kontaktene for S-video på TVen eller
skjermen.
66NO
R
WOOFER
Fjernkontroll
1
2
!¶
3
1
2
3
!•
4
4
5
6
!ª
7
8
9
5
6
7
8
9
!º
!¡
!™
!£
!¢
0
@º
@¡
@™
@£
@¢
@∞
@§
@¶
@•
!∞
!§
@ª
67NO
Tilleggsinformasjon
1 TV/DVD•AV CENTER-bryter (55)
Bytter mellom å styre spilleren, TVen eller mottakeren
(forsterkeren) med fjernkontrollen.
2 6OPEN/CLOSE-knapp (17)
Åpner eller lukker plateskuffen.
3 Nummerknapper
Velger menyvalg eller innstillinger.
4 CLEAR /? (to siffer)-knapp (37, 38, 39)
Trykk for å gå tilbake til kontinuerlig avspilling osv.
5 REPEAT-knapp (39)
Viser “REPEAT”-vinduet på TV-skjermen.
6 SHUFFLE-knapp (38)
Viser “SHUFFLE”-vinduet på TV-skjermen.
7 A˜B-knapp (40)
Viser “A˜B REPEAT”-vinduet på TV-skjermen.
8 PROGRAM-knapp (37)
Viser “PROGRAM”-vinduet på TV-skjermen.
9 AUDIO-knapp (31)
Endrer lyden når du spiller av en DVD eller en
VIDEO-CD.
!º ANGLE-knapp (35)
Endrer vinklene når du spiller av en DVD.
!¡ '/7 STEP-knapper (18)
Spiller av en plate bilde for bilde.
!™ =/+PREV/NEXT-knapper (18)
Trykk hvis du vil gå til neste kapittel eller spor, eller gå
tilbake til forrige kapittel eller spor.
!£ ·PLAY-knapp (17)
Spiller av en plate.
!¢ TITLE-knapp (21)
Viser tittelmenyen på TV-skjermen.
!∞ ?/>/.///ENTER-knapp
Velger og utfører menyvalg og innstillinger.
!§ DISPLAY-knapp (25)
Viser kontrollmenyvinduet på TV-skjermen slik at du
kan stille inn eller justere menyvalgene.
!¶ 1/u (POWER)-knapp (17)
Slår av og på strømmen til spilleren og TVen.
!• SET UP-knapp (43)
Viser oppsettvinduet på TV-skjermen slik at du kan
stille inn eller justere menyvalgene.
!ª TV/DVD-knapp (56)
Trykk hvis du vil velge inn-kilde for TVen. Du kan
velge mellom TVen og CD/DVD-spilleren.
@º ENTER-knapp
Utfører menyvalg eller innstillinger.
@¡ TV/mottaker (forsterker)-styreknapper (56)
Styrer TVer og mottakere (forsterkere).
@™ TIME/TEXT-knapp (23)
Viser platens spilletid osv i frontpanelvinduet.
@£ SUBTITLE-knapp (32)
Viser “SUBTITLE”-menyen i kontrollmenyvinduet.
@¢
/
SLOW-knapper (18)
Spiller av en plate i saktemodus.
@∞ 3/# (SCAN)-knapper (18, 19)
Finner frem til et sted mens du ser på bildet.
@§ pSTOP-knapp (18, 20)
Stopper avspilling av en plate.
@¶ PPAUSE-knapp (18)
Stopper avspilling midlertidig.
@• DVD MENU-knapp (21)
Viser DVD-menyen på TV-skjermen.
@ª ˆRETURN-knapp (22, 26)
Trykk hvis du vil gå tilbake til den forrige skjermen
osv som var valgt.
Indeks
Tall
H, I, J
4:3 LETTER BOX 47
4:3 PAN SCAN 47
5.1-kanals Surround 14, 34
16:9 47
Hurtig fremspoling 19
Hurtig tilbakespoling 19
Høyhastighetssøk 19
Høyttalere
oppsett 53
tilkobling 15
HØYTTALEROPPSETT 53
Håndtere plater 6
INDEX 28
A
A˜B Gjenta 39
A-B REPEAT 39
ANGLE 33
Anvendbare plater 4
AUDIO 31
AUTOSPILL 48
AVSTAND 54
K
Kapittel 5, 28
Koble til 8, 11, 14
Kontinuerlig avspilling
CD/VIDEO-CD 17
DVD 17
Kontrollmenyvindu 25
B
BAKGRUNN 47
BALANSE 54
BARNESIKRING 48
Batterier 7
L
LETTER BOX 47
LYD 46
LYD-DRC 51
LYDOPPSETT 51
LYDUTJEVNING 51
C
CD 17
CHAPTER 28
D, E
Tilleggsinformasjon
DIGITAL UT 51
Digitale ut-signaler 12, 51
DIMMER 48
Dolby Digital 14, 31
DTS 52
DVD 17
DVD-meny 22, 46
EGET OPPSETT 48
F, G
Feilsøking 57
Finne
et spesielt sted 18
ved å se på TV-skjermen 19
Fjernkontroll 7, 55
Fortsett avspilling 20
Frontpanelvindu 23
SonyNO
Corporation
68
Printed in Japan
M, N
MPEG 52
NIVÅ 54
O
Oppsettvindu 44
OSD 46
P, Q, R
PAN SCAN 47
PBC-avspilling 22, 63
PBC-funksjoner 22
PRO LOGIC 34, 51
PROGRAM 36
Programavspilling 36
REPEAT 39
S
S video ut 9, 11
Sakte avspilling 18, 19
SEKVENS 28
Sekvens 5
SHUFFLE 38
SKJERMBESKYTTER 47
Skjermmeny
Kontrollmenyvindu 25
Oppsettvindu 43
SKJERMOPPSETT 47
Spor 5, 28, 63
SPORVALG 51
SPRÅKOPPSETT 46
STØRRELSE 53
SUBTITLE 32
Søke. Se Finne.
T, U
TESTTONE 54
Tilkobling 8, 11, 14
TIME/TEXT 23
TITLE 28
Tittel 5, 28, 63
Tittelmeny 21
TRACK 28
TV-TYPE 47
V, W, X, Y, Z, Æ, Ø, Å
VES 34
VIDEO-CD 17
Vilkårlig avspilling 38
Vindu
Frontpanelvindu 23
Kontrollmenyvindu 25
Oppsettvindu 43
Vinkel 33
VIRTUAL SURROUND 34
Download PDF

advertising