Sony | DVP-NS76H | Sony DVP-NS76H Bruksanvisning

2-666-956-41(2)
CD/DVD
Player
Bruksanvisning
DVP-NS76H
© 2006 Sony Corporation
VARNING!
Du minskar risken för brand
och elektriska stötar genom
att inte utsätta den här
enheten för regn eller fukt.
Öppna inte höljet. Det kan
resultera i elektriska stötar.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
Nätkabeln får endast bytas ut
hos en fackkunnig reparatör.
Denna enhet är klassad som en
laserprodukt av klass 1. Det finns
ett märke på apparatens baksida
som anger produktens klassning.
OBS
Användning av optiska instrument
med denna produkt kan öka risken
för ögonskador. Eftersom
laserstrålen som används i denna
CD/DVD-spelare kan vålla
ögonskador ska du inte försöka att
plocka isär höljet.
Service ska endast utföras av
kvalificerad personal.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning
av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt
bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare
upplysningar om återvinning bör
2
Om skivor
du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
• Håll om kanterna på skivorna när
du hanterar dem. Vidrör inte
ytan.
Säkerhetsföreskrifter
Säkerhet
• Denna enhet drivs med 220-240
V växelström, 50/60 Hz.
Kontrollera att driftsspänningen
stämmer överens med
nätspänningen.
• För att undvika risk för brand
och/eller elektriska stötar ska du
inte placera objekt fyllda med
vätskor, t ex vaser, på apparaten.
Installation
• Placera inte apparaten i lutande
läge. Den är avsedd att stå
vågrätt.
• Placera såväl apparaten som
skivor långt ifrån utrustning med
starka magneter, t ex
mikrovågsugnar och stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål
ovanpå apparaten.
• Utsätt inte skivorna för direkt
solljus eller värmen från t.ex.
varmluftutsläpp. Lämna inte
skivorna i en bil som är parkerad
i solen eftersom det kan bli
mycket varmt där.
• Förvara skivan i dess fodral efter
att du spelat den.
• Rengör skivan med en
rengöringsduk. Torka från
skivans mitt och utät kanterna.
• Använd inte lösningsmedel, som
t.ex. bensin, thinner eller skiv/
lins-rengörare som finns att köpa
i handeln och inte heller
antistatspray för LP-skivor av
vinyl.
• Om du har skrivit ut skivans
etikett måste du se till att den är
ordentligt torr innan du spelar
upp skivan.
Ställa in volymen
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
Om något objekt eller någon vätska kommer
in i enheten bör du genast koppla bort den
från strömförsörjningen och låta en behörig
servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.
Strömkällor
• Enheten är inte bortkopplad från
strömkällan (elnätet) så länge kontakten
sitter i ett vägguttag, inte ens om du stängt
av själva enheten.
• Om du vet med dig att du inte kommer att
använda spelaren under en längre tid bör du
koppla bort den från vägguttaget. Dra aldrig
i sladden när du kopplar bort nätkabeln från
vägguttaget; greppa om kontakten.
Placering
• Placera enheten på en plats med tillräcklig
ventilation så undviker du att den
överhettas.
• Placera inte enheten på ett mjukt underlag,
t.ex. en matta.
• Placera inte enheten på en plats där den
utsätts för värme, direkt solljus, damm eller
mekaniska stötar.
Användning
• Om du flyttar spelaren direkt från en kall till
en varm omgivning, eller om du använder
den där det är fuktigt, kan fukt kondenseras
på linsen inne i enheten. Då kanske inte
spelaren fungerar ordentligt. Ta i så fall ut
skivan och låt spelaren vara på en
halvtimme, tills fukten har avdunstat.
• Ta ur eventuella skivor innan du flyttar
enheten. Annars riskerar du att skivan
skadas.
Om du höjer volymen under låga eller tysta
passager kan högtalarna skadas när ljudet
återkommer, kanske med full styrka.
Rengöring
Rengör chassit, panelen och kontrollerna med
en mjuk duk, lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inga typer av
skurdukar, skurpulver eller lösningsmedel
som t.ex. alkohol eller bensin.
Om rengöringsskivor och skiv/linsrengörare
Använd inte skiv/lins-rengörare som finns
att köpa i handeln (som vätska eller spray)
De kan orsaka funktionsstörningar hos
enheten.
VIKTIGT MEDDELANDE
Varning: Den här spelaren kan visa en
stillbild från en film eller skärmmenyerna
på TV-skärmen hur länge som helst. Låter
du en stillbild eller en skärmmeny visas på
TV-skärmen under en längre tid finns det
risk för att skärmen skadas permanent. TVapparater av typen Plasma Display Panel
och sådana som använder sig av
projektionsteknik är särskilt i riskzonen för
den här typen av skador.
Om du har några frågor eller får problem med
enheten kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
3
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Om skivor. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om den här bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Den här spelaren kan spela upp följande skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
Förteckning över delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Guide till visning av kontrollmenyn (Magic Pad) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ansluta spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 1: Packa upp . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Ansluta Video-kablar/HDMI-kablar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 4: Anslut ljudkablarna Högtalare . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 5: Ansluta nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 6: Snabbinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
21
23
23
Skivuppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Uppspelning av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
Återuppta uppspelningen från den punkt där du stoppade skivan
(Återupptagning för flera skivor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27
Använda DVD-menyerna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
Välja ”ORIGINAL” eller ”PLAY LIST” på en DVD-RW/DVD-R-skiva . . . . . . . 29
Spela upp VIDEO-CD- skivor med PBC-funktioner (PBC-uppspelning) . . . . 30
Olika uppspelningslägen (Programmerad uppspelning, Slumpvis uppspelning,
Upprepad uppspelning, A-B repeterad uppspelning). . . . . . . . . . . . . . . . 31
Söka efter ett visst avsnitt. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Söka efter en viss punkt på en skiva (Sökning, avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
Söka efter en titel/ett kapitel/ett spår/ett avsnitt osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37
Sökning med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Visa uppspelningstiden och den återstående tiden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Ändra ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Inställningar för TV virtuellt surroundljud (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45
Titta på film . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Ändra kameravinklarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa undertexter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera den uppspelade bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . .
Göra bilden skarpare (SKÄRPA) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in bildkvaliteten (BNR, MNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in fördröjningen mellan bild och ljud (AV SYNK) . . . . . . . . . . . . . . . . .
4
47
47
48
50
51
52
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Om MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 54
Spela MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56
Titta på JPEG-bilder som ett bildspel. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Titta på DivX®-video . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Om DivX video-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 62
Spela upp DivX video-filer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Använda ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 65
Kontrollera din TV med den medföljande fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . 68
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70
Använda inställningsfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in språk för fönster eller ljudspår (SPRÅKINSTÄLLNING). . . . . . . . . .
Inställningar för skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Anpassade inställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar för ljudet (LJUDINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
70
72
72
74
76
Övrig information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Självdiagnosfunktion (när bokstäver/nummer visas i teckenfönstret) . . . . . .
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Språkkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Lista över områdeskoder för barnlås . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
79
82
83
85
86
86
87
,forts.
5
Om den här bruksanvisningen
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen beskriver kontrollerna på fjärrkontrollen. Du kan
också använda kontrollerna på själva spelaren om de har samma eller liknande namn som
kontrollerna på fjärrkontrollen.
• ”DVD” kan användas som en generell term för DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- (+VR läge)
och DVD-RW/DVD-R-skivor (videdäge).
• Vad de symboler som används i den här bruksanvisningen betyder visas nedan:
Symbol
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga för DVD VIDEO-, DVD+RW/DVD+R- i läget
+VR eller DVD-RW/DVD-R-skivor i videoläget
Funktioner tillgängliga för DVD-RW/DVD-R-skivor i VR-läge (Video
Recording)
Funktioner tillgängliga för VIDEO-CD-, Super VCD- eller CD-R/CD-RWskivor i video-CD-formatet eller formatet Super VCD
Funktioner tillgängliga för ljud-CD-skivor eller CD-R/CD-RW-skivor i ljudCD-formatet
Funktioner som är tillgängliga för DATA CD-skivor (CD-ROM/CD-R/CDRW-skivor med MP3*1-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivX*2*3-videofiler)
Funktioner som är tillgängliga för DATA DVD-skivor (DVD-ROM/DVD+RW/
DVD+R/DVD-RW/ DVD-R-skivor med MP3*1-ljudspår, JPEG-bildfiler och
DivX*2*3-videofiler)
*1 MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) är ett standardformat för komprimering av ljudinformation och som har
definierats av ISO (International Organization for Standardization)/IEC (International Electrotechnical
Commission) MPEG.
*2 DivX® är en teknik för komprimering av videofiler som utvecklats av DivX, Inc.
*3 DivX, DivX Certified, och därtill associerade logotyper, är varumärken som tillhör DivX, Inc. och används
under licens.
6
Den här spelaren kan
spela upp följande
skivtyper
Skivformat
DVD VIDEO
DVD-RW/-R
DVD+RW/+R
VIDEO CD/
Ljud-CD
CD-RW/-R
”DVD+RW”, ”DVD-RW”, ”DVD+R”,
”DVD-R”, ”DVD-VIDEO” och logotypen
”CD” är varumärken.
Om CD/DVD-skivor
Den här spelaren kan spela upp CD-ROM/
CD-R/CD-RW-skivor som spelats in i
följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer
med ISO 9660* Level 1/Level 2, eller det
utökade formatet (extended format), Joliet
– formatet KODAK Picture CD
* Ett logiskt format för filer och mappar på CDROM-skivor, definierat av ISO (International
Organization for Standardization).
Den här spelaren kan spela upp DVD-ROM/
DVD+RW/DVD-RW/DVD+R/DVD-Rskivor som spelats in i följande format:
– MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler och DivXvideofiler i format som överensstämmer
med UDF (Universal Disk Format).
Exempel på skivor som spelaren
inte kan spela upp
Spelaren kan inte spela upp följande skivor:
• CD-ROM/CD-R/CD-RW-skivor som
spelats in i andra format än de format som
listas på den här sidan.
• CD-ROM-skivor som spelats in i formatet
PHOTO CD.
• Datapartier på CD-Extra-skivor.
• DVD Audio-skivor.
• HD-lager på Super Audio CD-skivor.
• DATA DVD-skivor som inte innehåller
MP3-ljudspår, JPEG-bildfiler eller DivX
video-filer.
Spelaren kan inte heller spela upp följande
skivor:
• DVD VIDEO-skivor med en annan
regionskod än spelaren.
• Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade skivor).
• Skivor med fastklistrat papper eller
påklistrade etiketter.
• Skivor som har rester av självhäftande tejp
eller dekaler på sig.
Regionskod
Spelaren har en regionskod som finns
angiven på spelarens baksida. Du kan bara
spela upp DVD VIDEO-skivor (endast
uppspelning) som är märkta med samma
regionskod. Det här systemet används för att
skydda upphovsrätten.
DVD VIDEO-skivor märkta med ALL kan
också spelas upp på den här spelaren.
Om du försöker spela upp en annan DVD
VIDEO-skiva, visas meddelandet ”Det är inte
tillåtet att spela upp denna skiva pga.
områdeskoden.” på TV-skärmen. På vissa
DVD VIDEO-skivor kan uppgift om
regionskod saknas, trots att det är förbjudet
att spela upp DVD VIDEO-skivan på grund
av restriktioner i området.
DVP–XXXX
X
00V 00Hz
NO.
Regionskod
00W
0-000-000-00
,forts.
7
Obs
• Om DVD+RW/DVD+R-skivor, DVD-RW/
DVD-R-skivor och CD-R/CD-RW-skivor
Vissa DVD+RW/DVD+R-, DVD-RW/DVD-Roch CD-R/CD-RW-skivor kan inte spelas upp på
den här spelaren. Det kan bl.a. bero på
inspelningens kvalitet, skivans status eller
inspelningsutrustningen och den programvara
som skivan skapades med.
Skivan spelas inte upp om den inte har stängts
(finalized) på rätt sätt med bränningsprogrammet.
Mer information finns i bruksanvisningen till
inspelningsutrustningen. Tänk på att vissa
uppspelningsfunktioner kanske inte fungerar med
vissa DVD+RW/DVD+R-skivor, även om de har
stängts på rätt sätt. I så fall spelar du upp skivan
med normal uppspelning. Dessutom kan vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in
med paketskrivning (packet write) inte spelas
upp.
• Ljud-CD-skivor kodade med teknik för
upphovsrättsskydd
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som överensstämmer med standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljudCDskivor som är kodade med
upphovsrättssignaler. Tänk på att det kan finnas
skivor som inte följer CD-standarden och de
kanske inte kan spelas upp på den här enheten.
• Om DualDisc-skivor
En DualDisc är en tvåsidig skiva med DVDinspelning på en sida och digital ljudinspelning på
andra sidan.
Eftersom sidan med ljudmaterialet inte följer
Compact Disc (CD)-standarden kan det dock
hända att den inte går att spela i den här enheten.
Om uppspelningsfunktionerna
för DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner för DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara inställda av den
som skapat skivorna. Eftersom den här
spelaren spelar upp DVD- och VIDEO-CDskivor efter det innehåll som skivtillverkaren
skapat, kan det hända att vissa funktioner inte
är tillgängliga. Se även bruksanvisningen
som följer med DVD- och VIDEO-CDskivorna.
8
Upphovsrätt
I den här produkten används
upphovsrättsteknik som skyddas av patent i
USA och andra skydd för immateriell
egendom. Användandet av den här tekniken
för upphovsrättsskydd måste godkännas av
Macrovision och är enbart avsedd för
hemmabruk samt vissa andra begränsade
visningar, såvida inte Macrovision gett sitt
godkännande för annan användning. Omvänd
utveckling (”reverse engineering”) eller
disassemblering är förbjuden.
Förteckning över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna som anges inom parentes.
Frontpanel
A [/1 (på/standby), knapp (25)
F H (spela upp), knapp (25)
B Skivfack (25)
G x (stopp), knapp (26)
C Frontpanelens teckenfönster (11)
H ./> (föregående/nästa), knappar
(36)
D HDMI* (High-Definition Multimedia
Interface)-indicator (18, 73, 75, 84)
Tänds när HDMI OUT-kontakten är
korrekt ansluten till en HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection)kompatibel enhet med HDMI- eller
DVI (Digital Visual Interface)-ingång .
E A (öppna/stäng), knapp (25)
I PROGRESSIVE-knapp/indikator (19)
Tänds när spelaren skickar progressiva
signaler.
J Fjärrsensor (16)
* Den här spelare är baserad på version 1.1 av
specifikationerna för High-Definition Multimedia
Interface.
Den här DVD-spelaren har inbyggd HDMI™
(High-Definition Multimedia Interface)-teknik.
HDMI, HDMI-logotypen och High-Definition
Multimedia Interface är varumärken eller
registrerade varumärken som till hör HDMI
Licensing LLC.
,forts.
9
Baksida
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
L
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
S VIDEO OUT
A HDMI OUT-kontakt (kontakt för
högupplöst multimedia) jack (17)
E LINE OUT (VIDEO) (videoutgång
med linjenivå), kontakt (17)
B DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisk
digitalutgång), kontakt (21)
F LINE (RGB) - TV-kontakt (17)
C DIGITAL OUT (COAXIAL) (koaxial
digitalutgång), kontakt (21)
H COMPONENT VIDEO OUT
(komponentvideoutgångar), kontakter
(17) (Y, PB/CB, PR/CR)
D LINE OUT L/R (AUDIO), kontakter
(21)
10
G S VIDEO OUT, kontakt (17)
Frontpanelens teckenfönster
När du spelar upp skivor i DVD VIDEO/DVD-VR-läge
Skivtyp
Uppspelnings
Tänds när du kan ändra vinkel (47)
status
Tänds under
Upprepad
uppspelning (34)
Aktuell ljudsignal (44)
Aktuell titel/kapitel eller speltid
(40)
När du spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBC (Playback Control) (30)
Uppspelnings
status
Skivtyp
Tänds under A-B Upprepad
uppspelning (35)
Aktuellt avsnitt eller speltid (40)
När du spelar upp en CD-, DATA CD- (MP3-ljud/DivX-video), DATA DVD- (MP3-ljudspår/
DivX-video) eller VIDEO-CD-skiva (utan PBC)
Uppspelningsstatus
Skivtyp*2
Tänds under
Upprepad
uppspelning (34)
Aktuellt spår*1 (40)
Tänds när du spelar upp MP3-ljudspår (54)
Uppspelningstid (40)
*1 När du spelar upp DivX Video-filer visas inte aktuellt spår.
*2 När du spelar DATA DVD-skivor visas DVD-indikatorn.
När du spelar upp VIDEO CD-skivor (utan PBC) visas VCD-indikatorn.
,forts.
11
Fjärrkontroll
I ./> (föregående/nästa), knappar
(26)
J
m/M
(avsökning/
långsamt), knappar (37)
K ZOOM (zoom), knapp (26, 57)
L SLOW PLAY/FAST PLAY (långsam
uppspelning/snabb uppspelning),
knappar (26)
M
N
(ljud), knapp (43)
(undertext), knapp (47)
O [/1 (på/standby), knapp (25)
P 2 (volym) +/-, knappar (68)
Knappen + har en punkt som du kan
känna med fingret.*
Q t (TV/video), knapp (68)
R PICTURE NAVI (bildnavigering),
knapp (39, 57)
S TIME/TEXT (tid/text), knapp (40)
T MENU (meny), knapp (28)
U ENTER (välj), knapp (23)
V DISPLAY (visning), knapp (13)
W H (spela upp), knapp (25)
Knappen H har en punkt som du kan
känna med fingret.*
X x (stopp), knapp (26)
Y X (paus), knapp (26)
Z SUR (surround), knapp (45)
A TV [/1 (på/standby), knapp (68)
B Z (öppna/stäng), knapp (26)
C Sifferknappar (28)
Sifferknapp 5 har en punkt som du kan
känna med fingret.*
D CLEAR, knapp (31)
E TOP MENU (titelmeny), knapp (28)
F C/X/x/c, knappar (28)
G O RETURN (återgå), knapp (25, 27)
H
12
/
(återuppspelning/steg/
sökning/steg), knappar (26, 37)
wj
(vinkel), knapp (47)
* Använd den lilla punkten, som du kan känna med
fingret, som referens när du använder spelaren.
Guide till visning av kontrollmenyn (Magic Pad)
Använd kontrollmenyn för att välja en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck
på DISPLAY flera gånger i följd för att sätta på eller ändra visning av kontrollmenyn på följande
sätt:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (visas bara för vissa skivor)
m
Kontrollmenyn stängs
Visning av kontrollmenyn
På kontrollmenyn, i visningsläge 1 och 2, visas olika information beroende på skivtyp.
Information för varje typ visas på sidorna inom parentes.
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD VIDEO-skiva.
Numret på det kapitel som spelas upp*2
Numret på den titel som spelas upp*1
Totalt antal titlar*1
Totalt antal kapitel*2
Alternativ på
kontrollmenyn
Vald inställning
Namn på den funktion
som det markerade
alternativet på
kontrollmenyn tillhör
Verktyg för
menyhantering
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST.
PÅ
PLAY
DVD VIDEO
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp osv.)
Typ av skiva som
spelas upp*3
Uppspelnin3gstid*4
Aktuell
inställning
Alternativ
PROGRAM
ENTER
*1 Visar avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor
(PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEO CD/
CD-skivor och albumnummer för DATA CD/
DATA DVD-skivor.
*2 Visar indexnummer för VIDEO-CD-skivor,
MP3-ljudspårnummer eller JPEGbildfilsnummer för DATA CD/DATA DVDskivor. DivX video-filnummer för DATA CD/
DATA DVD-skivor.
*3 Visar Super VCD som ”SVCD”.
*4 Displays the date for JPEG files.
Avsluta: DISPLAY
Stänga fönstret
Tryck flera gånger på DISPLAY.
,forts.
13
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ Alternativets namn och funktion
TITEL (sid. 37)/AVSNITT (sid. 37)/SPÅR (sid. 37)
Använder du för att välja vilken titel eller vilket avsnitt eller spår som ska spelas upp.
KAPITEL (sid. 37)/INDEX (sid. 37)
Använder du för att välja vilket kapitel eller index som ska spelas upp.
SPÅR (sid. 37)
Använder du för att välja vilket spår som ska spelas upp.
ORIGINAL/PLAY LIST (sid.29)
Använder du för att välja vilken typ av titel (DVD-RW/DVD-R i VR-läge) som ska
spelas upp, den ursprungliga ORIGINAL eller en redigerad uppspelningslista (PLAY
LIST).
TID/TEXT (sid. 37)
Använder du för att ta reda på förfluten tid och återstående uppspelningstid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning efter bild och musik.
Visar DVD/CD-text eller DATA CD/DATA DVD-spårets/filens namn.
PROGRAM (sid.31)
Använder du för att välja titel, kapitel eller spår för uppspelning i önskad ordning.
SLUMPMÄSSIG (sid.33)
Använder du för att spela upp titlar, kapitel eller spår i slumpvis ordning.
REPETERA (sid.34)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera gånger
eller en titel/ett kapitel/spår/album/fil flera gånger.
A-B REPETERA (sid.35)
Använder du för att ange ett visst avsnitt som ska spelas upp flera gånger.
EGNA BILDINSTÄLLNINGAR (sid.48)
Justerar videosignalen från spelaren. Du kan välja den bildkvalitet som bäst passar det
program du tittar på.
SKÄRPA (sid. 50)
Använder du för att förstärka bildkonturerna så att bilden blir skarpare.
BNR (sid. 51)
Använder du för att ställa in bildkvaliteten genom att reducera blockstörningar, ”block
noise”, de mosaikliknande störningar som ibland kan uppträda på TV-skärmen.
MNR (sid. 51)
Använder du för att ställa in bildkvaliteten genom att reducera de svaga störningar som
ibland uppträder runt konturerna i bilden.
AV SYNK (sid. 52)
Använder du för att justera fördröjningen mellan bild och ljud.
BARNLÅS (sid.65)
Använder du för att begränsa uppspelningsmöjligheterna på den här spelaren.
INSTÄLLNINGAR (sid.70)
SNABBINSTÄLLNINGAR (sid.23)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmmenyerna, bildproportioner
för TV:n och utsignal för ljudet.
ANPASSADINSTÄLLNINGAR
Förutom snabbinställningarna kan du göra många andra inställningar.
ÅTERSTÄLLA
Återställer inställningarna under ”INSTÄLLNINGAR” till standardinställningarna.
14
ALBUM (sid. 37)
Använder du för att ange albumet med det MP3-ljudspår eller den JPEG-bildfiler som
ska spelas upp.
FIL (sid. 37)
Använder du för att ange vilken JPEG-bildfil som ska visas.
ALBUM (sid. 37)
Använder du för att ange albumet med den DivX-videofil som ska spelas upp.
FIL (sid. 37)
Använder du för att ange vilken DivX-videofil som ska spelas upp.
DATUM (sid. 58)
Visar datumet när bilden togs med en digitalkamera.
INTERVALL (sid.60)
Använder du för att ange hur länge bilderna ska visas på skärmen under ett bildspel.
EFFEKT (sid.61)
Använder du för att välja effekter för bildväxlingen under ett bildspel.
LÄGE (MP3, JPEG) (sid. 59)
Använder du för att välja typ av information; MP3-ljudspår (LJUD), JPEG-bildfil
(BILD) eller både och (AUTO) vid uppspelning av DATA CD/DATA DVD-skivor.
z Tips!
Kontrollmenyns ikonindikator lyser
grönt
när du väljer något
t
alternativ utom ”AV”. (endast ”PROGRAM”,
”SLUMPMÄSSIG”, ”REPETERA”, ”A-B
REPETERA”, ”SKÄRPA”, ”EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR”, ”BNR” och ”MNR”).
Indikatorn för ”ORIGINAL/PLAY LIST” lyser
grönt när du väljer ”PLAY LIST”
(standardinställning). Indikatorn för ”AV SYNK”
lyser grönt när inställningsvärdet överstiger 0 ms.
15
Anslutningar
Ansluta spelaren
Följ steg 1 till 6 för att ansluta och göra inställningarna för spelaren.
Obs
•
•
•
•
Se till att alla kontakter sitter ordentligt så att du slipper glappkontakt med störningar som följd.
Läs också bruksanvisningen som följer med de komponenter som du tänker ansluta.
Du kan inte ansluta den här spelaren till en TV som saknar SCART-kontakt eller videoingång.
Koppla bort nätkabeln från de olika enheterna innan du ansluter dem.
Steg 1: Packa upp
Kontrollera att följande finns med i förpackningen:
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra spelaren med den medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
genom att vända polerna 3 och # på batterierna så att de stämmer överens med motsvarande
markeringar i batterifacket. När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn
på spelaren.
Obs
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är mycket varmt eller fuktigt.
• Se upp, särskilt när du byter batterier, så att inga främmande föremål kommer in i fjärrkontrollen.
• Se till så att inte fjärrsensorn träffas av direkt solljus eller ljuset från blixtaggregat. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid bör du ta ur
batterierna för att undvika risken för de frätskador som läckande batterier kan orsaka.
16
Steg 3: Ansluta Video-kablar/HDMI-kablar
A
S VIDEO-kabel
(medföljer ej)
INPUT
B
Anslutningar
Anslut spelaren till en TV, projektor eller AV-förstärkare (mottagare) med en videokabel. Välj
någon av anslutningsmodellerna A till E, beroende på vilka kontakter som TV:n, projektorn
eller AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med.
För att visa bilder med progressiva signaler (525p eller 625p) på en kompatibel TV, projektor
eller bildskärm, måste du använda modell D. Välj modell C när du ansluter till en TV,
projektor eller AV-förstärkare (mottagare) som är utrustad med HDMI-ingång.
S VIDEO
(gul)
INPUT
Ljud/video-kabel
kabel (medföljer ej)
VIDEO
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
L
AUDIO
R
till S VIDEO OUT
TV, projektor eller
AV-förstärkare
(mottagare)
(gul)
till LINE OUT (VIDEO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
AUDIO
PB/CB
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
CD/DVD-spelare
till HDMI OUT
(grön)
(blå)
(röd)
till LINE
(RGB)-TV
SCART-kabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel
(medföljer ej)
C
till COMPONENT
VIDEO OUT
IN
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
COMPONENT
VIDEO IN
Y
(grön)
PB/CB
(blå)
PR/CR
(röd)
TV, projektor eller
AV-förstärkare
(mottagare)
: Signalflöde
D
INPUT
Komponentvideoka
bel (medföljer ej)
TV
E
,forts.
17
Obs
Om du ansluter till en progressiv TV rekommenderas du att bara använda modell D. Om du ansluter till TV:n
genom att använda både D och E, sänds en särskild kontrollsignal via SCART-kabeln vilket kan göra att
signalen växlar över till SCART-kontakten.
A Om du ansluter till en videoingång
Anslut den gula kontakten på en ljud/videokabel (medföljer) till den gula (video) kontakten. Du
får bilder av standardkvalitet.
När du använder den här anslutningen väljer du ”NORMAL (INTERLACE)”
(standardinställning) genom att trycka på PROGRESSIVE-omkopplaren på frontpanelen.
Gul
Vit (V)
Röd (H)
Gul
Vit (V)
Röd (H)
B Om du ansluter till en S VIDEO-ingång
Anslut en S VIDEO-kabel (medföljer ej). Du får högkvalitativa bilder.
När du använder den här anslutningen väljer du ”NORMAL (INTERLACE)”
(standardinställning) genom att trycka på PROGRESSIVE-omkopplaren på frontpanelen.
C Om du ansluter till en HDMI/DVI-ingång
Använd en certifierad Sony HDMI-kabel (medföljer ej) så att du verkligen får den höga kvalitet
på ljudet och bilden som du kan få via HDMI OUT-kontakten. När du ansluter till HDMI OUTkontakten måste du se till att kontakten på HDMI-kabeln är rättvänd och att du är försiktig när
du sätter ihop kontakterna. Se upp så att du inte böjer och klämmer ihop HDMI-kabeln.
Ansluta till en TV med DVI-ingång
Använd en HDMI-DVI-konverteringskabel (medföljer ej). DVI-kontakten kan inte hantera
ljudsignaler, så när du använder den här kontakten får du använda en annan kontakt för ljudet
(sid. 21). Dessutom måste du tänka på att det inte går att ansluta HDMI OUT-kontakten till DVIkontakter som inte är HDCP-kompatibla (t.ex. DVI-kontakter på datorbildskärmar).
D Om du ansluter till en bildskärm, projektor eller AV-förstärkare
(mottagare) med komponentvideoingångar (Y, PB/CB, PR/CR)
Anslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna med en
komponentvideokabel (medföljer ej) eller tre videokablar (medföljer ej) av samma typ och
längd. Då får du noggrann färgåtergivning och hög bildkvalitet. Du får bättre färgåtergivning
och bilder med hög kvalitet.
Använd den här anslutningen och tryck på PROGRESSIVE-knappen på frontpanelen, om TV:n
kan hantera progressiva signaler i formatet 525p/625p, så får du progressiva utsignaler. Mer
information finns under ”Använda PROGRESSIVE-omkopplaren” (sid.19).
18
Grön
Blå
Grön
Röd
Röd
Blå
Anslut en SCART-kabel (medföljer ej). Se till att alla anslutningar sitter ordentligt, annars kan
du råka ut för brus och andra störningar. Om du ansluter med en SCART-kabel bör du
kontrollera om TV:n hanterar S video- eller RGB-signaler. Se bruksanvisningen till den TV som
du ansluter. Om du ställer ”LINE” på ”S VIDEO” eller ”RGB” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i inställningsmenyn (sid. 74) använder du en SCART-kabel som
kan hantera de olika signalerna.
När du använder den här anslutningen väljer du ”NORMAL (INTERLACE)”
(standardinställning) genom att trycka på PROGRESSIVE-omkopplaren på frontpanelen.
Anslutningar
E Om du ansluter till en SCART-ingång
Om du ansluter en TV med standard 4:3 bildskärm
Beroende på bildformatet på skivan kan det hända att bilden inte ryms på TV-skärmen. Hur du
gör för att ändra bildproportionerna beskrivs på sid.72.
Obs
• Anslut inte en videobandspelare eller liknande mellan TV:n och spelaren. Om du sänder signalerna från
spelaren via en videobandspelare kan bilden på TV-skärmen förlora skärpa. Om TV:n bara har en ljud/
video-ingång ansluter du spelaren dit.
Videobandspelare
CD/DVD-spelare
TV
Anslut
direkt
• Om du ställer in ”LINE” under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ”RGB” (sid. 74) sänder spelaren inte ut
några komponentvideosignaler.
När du spelar upp skivor som spelats in med färgsystemet NTSC, sänder spelaren
videosignaler och inställningar osv. i NTSC-färgsystemet, vilket gör att bilden kanska inte
visas alls på TV-apparater som använder PAL-färgsystemet. Öppna i så fall skivfacket och ta
ut skivan.
Använda PROGRESSIVE-knappen
Med PROGRESSIVE-knappen på spelarens frontpanel väljer du vilket videosignalformat som
ska sändas ut: progressiva signaler eller radsprångsformat (interlace) samt konverteringsmetod
för progressiva signaler. PROGRESSIVE-indikatorn tänds när spelaren skickar progressiva
signaler.
Varje gång du trycker på PROGRESSIVE-knappen ändras visningen på följande sätt:
,
PROGRESSIVE AUTO
m
PROGRESSIVE VIDEO
m
NORMAL (INTERLACE)
,forts.
19
◆PROGRESSIVE AUTO
Välj den här inställningen när:
– TV:n kan hantera progressiva signaler och
– när TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna.
Det här är det normala valet under ovanstående förhållanden. I det här läget identifieras
programvarutypen automatiskt och en lämplig konverteringsmetod används.
Tänk på att bilderna inte blir skarpa eller inte visas alls om du väljer de här inställningarna och
inte båda ovanstående villkor är uppfyllda.
◆PROGRESSIVE VIDEO
Välj den här inställningen när:
– TV:n kan hantera progressiva signaler och
– när TV:n är ansluten till COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna och
– du vill använda konverteringsmetoden PROGRESSIVE VIDEO för videobaserad
programvara.
Välj den här inställningen om bilden är oskarp när du väljer PROGRESSIVE AUTO.
Tänk på att bilderna inte blir skarpa eller inte visas alls om du väljer de här inställningarna och
inte båda ovanstående villkor är uppfyllda.
◆NORMAL (INTERLACE) (radsprång)
Välj den här inställningen när:
- TV:n inte hanterar progressiva signaler eller
- när TV:n är ansluten till andra kontakter än COMPONENT VIDEO OUT (LINE OUT
(VIDEO) eller S VIDEO OUT).
Den här inställningen kan du inte använda när HDMI-indikatorn lyser.
Typ av DVD-programvara och konverteringsmetod
DVD-programvara kan delas in i två olika typer: filmbaserad och videobaserad programvara.
Videobaserad programvara har sitt ursprung i TV-tekniken, t.ex. drama eller
situationskomedier, och här visas rörliga bilder med 25 ramar/50 fält (30 ramar/60 fält) per
sekund. Filmbaserad programvara kommer från filmvärlden och här visas de rörliga bilderna
med 24 ramar per sekund. Viss DVD-programvara innehåller både video- och filmformat.
För att dessa bilder ska visas naturligt på skärmen när du sänder dem i progressivt format, måste
den progressiva signalen konverteras så att den passar den typ av DVD-programvara du tittar på
för tillfället.
Obs
• När du spelar upp videobaserad programvara med progressiva signaler kan konverteringsprocessen göra att
partier av vissa bilder verkar onaturliga när signalen sänds ut via COMPONENT VIDEO OUTkontakterna. Bilder från S VIDEO OUT- eller LINE OUT (VIDEO)-kontakterna påverkas inte eftersom de
sänds i normalt radsprångsformat.
• Om du ställer ”LINE” under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ”RGB” växlar spelaren till ”NORMAL
(INTERLACE)”. Det gör den även om du väljer ”PROGRESSIVE AUTO” eller ”PROGRESSIVE
VIDEO”.
20
Steg 4: Anslut ljudkablarna Högtalare
Välj någon av anslutningsmodellerna A, eller B, beroende på vilka kontakter som TV:n,
projektorn eller AV-förstärkaren (mottagaren) är utrustade med. Då kan du kan lyssna på det
inspelade ljudet.
INPUT
(gul)*
Ljud/video-kabel
(medföljer ej)
VIDEO
(vit)
A
(vit)
Anslutningar
(röd)
L
(gul)*
AUDIO
(röd)
R
TV, projektor eller
AV-förstärkare
(mottagare)
LINE OUT
VIDEO
R
AUDIO
L
till LINE OUT L/R (AUDIO)
LINE OUT
COAXIAL
VIDEO
AUDIO
R
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Y
PB/CB
L
LINE
(RGB)
-TV
PR/CR
COMPONENT VIDEO OUT
S VIDEO OUT
till DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)/HDMI OUT
CD/DVD-spelare
COAXIAL
eller eller
OPTICAL
HDMI OUT
DIGITAL OUT
Optisk digitalkabel
(medföljer ej) Ta bort
kontaktskyddet
innan du ansluter
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
HDMI-kabel (medföljer ej)
till digital koaxial eller
optisk/HDMI-ingång
[Högtalare]
Bakre (H)
Bakre (V)
Främre (V)
Mitten
B
[Högtalare]
AV-förstärkare
(mottagare) med
avkodare
Främre (H)
Subwoofer
: Signalflöde
* Den gula kontakten används för videosignaler (sid. 17).
z Tips!
I bruksanvisningarna som följer med de anslutna komponenterna finns information om hur du placerar
högtalarna på bästa sätt.
,forts.
21
A Ansluta till ljudingångarna
V/H
• Surroundeffekt
Dolby Digital (5.1 kanaler), DTS (5.1
kanaler), MPEG-ljud (5.1 kanaler)
Med den här anslutningen återges ljudet via
TV:ns eller stereoförstärkarens (mottagarens)
två högtalare. Anslut med hjälp av en ljud/
video-kabel (medföljer ej).
Gul
Vit (V)
Röd (H)
Gul
Vit (V)
*1
Röd (H)
• Surroundeffekt (sid. 45)
TV: Dynamisk teater, dynamisk, rymd, natt
*2
Tillverkad under licens från Dolby Laboratories.
”Dolby”, ”Pro Logic”, och symbolen med
dubbla D:n är varumärken som tillhör Dolby
Laboratories.
”DTS” och ”DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
Obs
Stereoförstärkare (mottagare): Standard, natt
B Anslutning till en digital
ljudingång
Använd den här anslutningen om AVförstärkaren (mottagaren) har digital ingång
och ljudavkodare för formatet Dolby
Digital*1, DTS*2 eller MPEG.
Anslut med en koaxial eller optisk
digitalkabel/HDMI-kabel (medföljer ej).
Koaxialkabel
Optisk kabel
HDMI-kabel
22
• När du är klar med anslutningen får du inte
glömma bort att ställa ”DOLBY DIGITAL” på
”DOLBY DIGITAL” och ”DTS” på ”PÅ” i
snabbinställningarna (sid. 23). Om det finns en
MPEG-ljudavkodare på AV-förstärkaren
(mottagaren) ställer du ”MPEG” på ”MPEG”
under ljudinställningar (sid. 77). Annars hörs
inget ljud, eller så får du höga störljud från
högtalarna.
• Om du ansluter en förstärkare (mottagare) som
kan hantera samplingsfrekvensen 96 kHz ställer
du ”48kHz/96kHz PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”96kHz/24bit”
(sid. 78).
• Den här spelarens TVS-effekter kan inte
användas med den här anslutningen.
• Om du ansluter spelaren till en AV-förstärkare
(mottagare) med en HDMI-kabel måste du göra
något av fölajnde:
– Anslut AV-förstärkaren (mottagaren) till TV:n
med HDMI-kabeln.
– Anslut spelaren till TV:n med en annan kabel än
en HDMI-kabel (kabel för komponentvideo, S
VIDEO-kabel eller en audio/video-kabel).
• När du ansluter till HDMI OUT-kontakten måste
du se till att kontakten på HDMI-kabeln är
rättvänd och att du är försiktig när du sätter ihop
kontakterna. Se upp så att du inte böjer och
klämmer ihop HDMI-kabeln.
Steg 5: Ansluta nätkabeln
Anslut spelarens och TV:ns nätkablar till ett vägguttag.
Följ nedanstående steg för att göra de grundinställningar som gör att du snabbt kan komma igång
med att använda spelaren.
Om du vill hoppa över en inställning trycker du på >. Om du vill backa till en föregående
inställning trycker du på ..
Anslutningar
Steg 6: Snabbinställning
ENTER
1 Slå på strömmen till TV:n.
2 Tryck på [/1.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
”Press [ENTER] to run QUICK
SETUP”(Tryck på [ENTER] för att starta
SNABBINSTÄLLNING) visas nedtill på
skärmen. Om inte det här meddelandet
visas kör du snabbinställningen genom
att välja ”QUICK” (SNABB) under
”SETUP”(INSTÄLLNINGAR) i
kontrolmenyn (sid.71).
4 Tryck på ENTER utan att sätta i en
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Välj ett språk genom att trycka på
X/x.
Spelaren visar menyer och undertexter på
det språk du valt.
6 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn, där du anger
bildproportionerna för den TV som du
tänker använda, visas.
skiva.
Inställningsmenyn för val av språk för
skärmmenyerna visas.
,forts.
23
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
HDMI-UPPLÖSNING:
YCBCR/RGB (HDMI): 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
7 Välj den inställning som passar
den TV du använder genom att
trycka på X/x.
◆ Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionerna 4:3)
med bredbildsläge
• 16:9 (sid.72)
◆ Om du har en vanlig TV (med
bildproportionerna 4:3)
• 4:3 BREVLÅDEFORMAT eller 4:3
PAN&SCAN (sid.72)
8 Tryck på ENTER.
Inställningsmenyn för val av kontakttyp
för anslutning av förstärkare (mottagare)
visas.
Är den här spelaren kopplad till en
förstärkare (mottagare)? Ange vilken
anslutning du använder.
JA
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
9 Välj den typ av kontakt som du
eventuellt använder för att ansluta
en förstärkare (mottagare) genom
att trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Om du inte anslöt en AV-förstärkare
(mottagare) väljer du ”NEJ”. Gå sedan
vidare till steg 13.
Om du anslöt en AV-förstärkare
(mottagare) med bara en ljudkabel, väljer
du ”JA: LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Gå sedan vidare till steg 13.
Om du anslöt en AV-förstärkare
(mottagare) med antingen en optisk eller
koaxial digital/HDMI-kabel väljer du
”JA: DIGITAL OUTPUT”.
24
Inställningsfönstret för ”DOLBY
DIGITAL” visas.
10Välj vilken typ av Dolby Digitalsignal som du vill sända till
förstärkaren (mottagaren) genom
att trycka på X/x.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
avkodare för formatet Dolby Digital
väljer du ”DOLBY DIGITAL”. Annars
väljer du ”D-PCM”.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
LJUDFILTER:
TVÄR
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
D-PCM
DTS:
DOLBY DIGITAL
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
11Tryck på ENTER.
”DTS” är valt.
LJUDINSTÄLLNINGAR
AV
LJUD DÄMPNING:
AUDIO DRC:
STANDARD
LJUDFILTE:
TVÄR
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
AV
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PÅ
DTS:
AV
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16 bit
12Välj om du vill sända en DTSsignal till förstärkaren
(mottagaren) eller ej genom att
trycka på X/x.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
avkodare för formatet DTS väljer du
”PÅ”. Annars väljer du ”AV”.
13Tryck på ENTER.
◆ Om du har valt ”DIGITAL OUTPUT” i
steg 9
• Snabbinställningen är utförd och
anslutningarna är klara.
• Om AV-förstärkaren (mottagaren) har
en funktion för avkodning av MPEGljud ställer du ”MPEG” på ”MPEG”
(sid. 77).
4 Tryck på A på spelaren och
placera en skiva i skivfacket.
Skivuppspelning
Uppspelning av skivor
Uppspelningssidan nedåt
5 Tryck på H.
Skivfacket stängs. Uppspelningen startas
(kontinuerlig uppspelning). Justera
volymen på TV:n eller förstärkaren
(mottagaren).
En meny kan visas på TV-skärmen,
beroende på vilken typ av skiva det är.
Information om DVD VIDEO-skivor
finns på sid.28. Information om VIDEO
CD-skivor finns på sid.30.
Skivuppspelning
För vissa DVD/VIDEO-CD-skivor kan
tillvägagångssättet vara annorlunda eller ha
vissa begränsningar.
Se även bruksanvisningen som följer med
skivan.
Stänga av spelaren
Tryck på [/1. Spelaren växlar över till
standbyläge.
ENTER
RETURN
1 Slå på strömmen till TV:n.
2 Tryck på [/1.
Spelaren slås på.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
◆ När du använder en förstärkare
(mottagare)
Slå på strömmen till förstärkaren
(mottagaren) och välj den kanal som gör
att du hör ljudet från spelaren.
z Tips!
Du kan ställa in så att spelaren stängs av automatiskt
om den befinner sig i stoppläge längre tid än 30
minuter Om du vill slå på eller stänga av den här
funktionen ställer du ”AUTOMATISK
AVSTÄNGNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ” eller
”AV” (sid.74).
Om uppspelning av DTS-ljudspår från en
DVD VIDEO-skiva
• DTS-ljudsignaler sänds bara ut via
DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL)/HDMI OUT-kontakten.
• När du spelar upp en DVD VIDEO-skiva
med DTS-ljudspår ställer du ”DTS” på
”PÅ” under ”LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 78).
• Om du ansluter spelaren till ljudutrustning
som saknar avkodare för DTS ska du inte
ställa ”DTS” på ”PÅ” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 78). Om
du gör det kan du råka ut för så höga störljud
från högtalarna att du riskerar att skada
såväl din hörsel som högtalarna.
,forts.
25
Obs
Skivor som skapas i DVD-inspelare måste vara
korrekt stängda (finalized) innan de kan spelas upp.
Mer information om stängning (finalizing), finns i
bruksanvisningen som följer med DVD-inspelaren.
CLEAR
(sökning)
ZOOM
SLOW PLAY
För att
26
Gör så här
Tryck på ZOOM flera
gånger. Tryck på
CLEAR för att
avbryta.
*1 Endast DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-Rskivor. Knappen kan användas, utom för DivX
video-filer.
*2 Endast DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW/DVD+R-skivor. Knappen kan
användas, utom för DivX video-filer.
*3 Endast video- och JPEG-bilder (förutom
BAKGRUND-bilder). Du kan flytta den
förstorade bilden med C/X/x/c. För vissa
skivor kan zomningsfunktionen avbrytas
automatiskt när du flyttar bilden.
Övriga funktioner
(återuppspelning)
För att
Förstora bilden*3
FAST PLAY
Gör så här
Obs
För vissa avsnitt kan det hända att funktionerna för
återuppspelning och sökning inte går att använda.
Snabb eller långsam
uppspelning med ljud
Du kan lyssna på dialogen eller ljudet när du
spelar upp det aktuella avsnittet snabbt eller
långsamt.
Stoppa
Tryck på x
Göra paus
Tryck på X
Återuppta
uppspelning efter
paus
Tryck på X eller H
Under uppspelning tycker du på FAST
PLAY eller SLOW PLAY.
Gå till nästa kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Tryck på >
Återgå till normal uppspelning
Gå tillbaka till
föregående kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge
Tryck på .
Avbryta
uppspelningen och
mata ut skivan
Tryck på Z
Spela upp föregående
avsnitt igen*1
Tryck på
(återuppspelning)
under uppspelning
Snabbspola det
aktuella avsnittet
framåt en liten bit*2
Tryck på
(sökning) under
uppspelning
Hastigheten ändras när du trycker på antingen
FAST PLAY eller SLOW PLAY.
Tryck på H.
Obs
• Du kan bara använda den här funktionen med
skivor av typen DVD/VIDEO CD/Super VCD
och DVD-RW/DVD-R i VR-läge.
• ”Går ej att genomföra” visas när den högsta eller
minsta hastigheten har nåtts.
• I lägena FAST PLAY och SLOW PLAY kan du
inte ändra kameravinkel (sid.47), undertext
(sid.47) eller ljud (sid.43). Ljudet kan bara ändras
för VIDEO CD/Super VCD-skivor.
• Funktionerna för snabb och långsam uppspelning
kan inte användas när du spelar upp DTSljudspår.
• Du kan inte använda funktionen för snabb eller
långsam uppspelning när du spelar upp en stillbild
från en skiva av typen DVD-RW/DVD-R i VRläge.
Låsa skivfacket (Barnlås)
Du kan låsa skivfacket så att barn inte kan
öppna det.
När spelaren är i standbyläge trycker du
på O RETURN, ENTER och sedan på [/1
på fjärrkontrollen.
Låsa upp skivfacket
När spelaren är i standbyläge trycker du på
O RETURN, ENTER och sedan på [/1
igen.
(Återupptagning för flera skivor)
Spelaren kan lagra information om var du
stoppade en skiva (för upp till 6 skivor) och
sedan återuppta uppspelningen från samma
ställe nästa gång du sätter i samma skiva. Om
du lagrar återupptagningspunkten för en 7:e
skiva raderas återupptagningspunkten för den
första skivan.
Skivuppspelning
Spelaren startas och ”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster. Knapparna A
och Z på spelaren eller på fjärrkontrollen
fungerar inte när barnlåset är aktivt.
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
Obs
Skivfacket förblir låst även om du väljer
”ÅTERSTÄLLA” under ”INSTÄLLNINGAR” i
kontrollmenyn (sid. 71).
1 Under uppspelningen av en skiva
trycker du på x för att avbryta
uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
2 Tryck på H.
Spelaren startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
z Tips!
För att starta uppspelningen från början av skivan
trycker du två gånger på x. Tryck sedan på H.
,forts.
27
Obs
• För att det här ska fungera måste ”FORTSATT
UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” vara ställd på
”PÅ” (ursprungligt läge) (sid.75).
• Informationen om var du stoppade skivan raderas
när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsmenyn.
• För DVD-RW/DVD-R-skivor i VR-läge samt
CD-, DATA CD- och DATA DVD-skivor kan
spelaren lagra information om
återupptagningspunkten för den aktuella skivan.
Återupptagningspunkten raderas när:
– du öppnar skivfacket
– du kopplar bort nätkabeln
– spelaren växlar över till standbyläge (endast
DATA CD/DATA DVD-skivor).
• Återupptagen uppspelning kan inte användas
under slumpvis uppspelning eller programmerad
uppspelning.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
• Om ”FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställd på
”PÅ” och du spelar upp en inspelad skiva, t.ex. en
DVD-RW-skiva, kan det hända att spelaren spelar
upp andra inspelade skivor från samma
återupptagningspunkt.
Använda DVD-menyerna
En DVD-skiva är uppdelad i långa sektioner
som består av bild- eller musikinformation
och kallas ”titlar”. När du spelar upp en
DVD-skiva som består av flera titlar kan du
välja önskad titel med TOP MENU-knappen.
När du spelar upp DVD-skivor som
innehåller olika alternativ som du kan välja
mellan, t.ex. språk för ljudet, språk för
undertexterna (textremsorna) osv., ställer du
in dessa alternativ med hjälp av MENUknappen.
Sifferknappar
TOP MENU
MENU
ENTER
1 Tryck på TOP MENU eller MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Vad som finns på menyn varierar från
skiva till skiva.
28
2 Välj det alternativ som du vill
spela eller ändra genom att trycka
på C/X/x/c eller motsvarande
sifferknapp.
1
På vissa DVD-RW/DVD-R-skivor i läget VR
(Video Recording) används två olika typer av
titlar för uppspelning: de titlar som
ursprungligen spelats in (ORIGINAL) och de
titlar som kan skapas på inspelningsbara
DVD-spelare för att senare redigeras (PLAY
LIST). Du kan välja vilken typ av titlar som
du vill spela upp.
Skivuppspelning
Om du trycker på sifferknapparna visas
nedanstående fönster.
Välj önskat alternativ genom att trycka på
sifferknapparna.
Välja ”ORIGINAL” eller
”PLAY LIST” på en DVDRW/DVD-R-skiva
3 Tryck på ENTER.
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(ORIGINAL/PLAY
LIST) genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”ORIGINAL/PLAY
LIST” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-VR
,forts.
29
3 Välj en inställning genom att
trycka på X/x.
• PLAY LIST: spelar upp de titlar som
skapats från ”ORIGINAL” för
redigering.
• ORIGINAL: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4 Tryck på ENTER.
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (PBC-uppspelning)
PBC (Playback Control) gör att du kan spela
upp VIDEO-CD-skivor interaktivt via menyn
på TV-skärmen.
Sifferknappar
ENTER
RETURN
1 Spela upp VIDEO-CD-skivor med
PBC-funktioner.
Valmenyn visas.
2 Välj önskat alternativ genom att
trycka på sifferknapparna.
3 Tryck på ENTER.
4 För interaktiv användning följer du
instruktionerna på menyn.
Tillvägagångssättet kan vara olika för
olika VIDEO-CD-skivor. Mer
information finns i bruksanvisningen
som följer med skivan.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
30
z Tips!
Om du vill du spela upp skivan utan att använda
PBC väljer du ett spår genom att trycka på ./
> eller sifferknapparna när spelaren är stoppad
och trycker sedan på H eller ENTER.
”Uppspelning utan PBC” visas på TV-skärmen och
spelaren startar oavbruten uppspelning. Du kan inte
spela upp stillbilder, t.ex. menyer.
Återgå till PBC-uppspelning genom att trycka två
gånger på x. Tryck sedan på H.
(Programmerad uppspelning,
Slumpvis uppspelning, Upprepad
uppspelning, A-B repeterad
uppspelning)
Du kan använda följande uppspelningslägen:
• Programmerad uppspelning (sid.31)
• Slumpvis uppspelning (sid.33)
• Upprepad uppspelning (sid.34)
• A-B repeterad uppspelning (sid.35)
CLEAR
Skivuppspelning
Obs
För vissa VIDEO-CD-skivor används ”Tryck på
SELECT” i bruksanvisningen som följer med
skivan i stället för ”Tryck på ENTER” i steg 3. I så
fall trycker du på H.
Olika uppspelningslägen
ENTER
DISPLAY
Obs
Uppspelningsläget avbryts när:
– du matar ut skivan.
– spelaren växlar över till standbyläge genom att du
tryckt på [/1.
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i
önskad ordning genom skapa ett eget
program med en bestämd
uppspelningsordning för titlar, kapitel eller
spår. Du kan programmera in upp till 99 titlar,
kapitel eller spår.
1
Tryck på DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
,forts.
31
2
Välj
(PROGRAM) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Alternativen för ”PROGRAM” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST.
PÅ
PLAY
DVD VIDEO
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Därefter väljer du ”03” under ”C” genom
att trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
3
PROGRAM
Välj ”INST. t” genom att trycka på
X/x. Ttryck sedan på ENTER.
RADERA ALLA
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
”SPÅR” visas när du spelar upp
VIDEO-CD- eller CD-skivor.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Den titel och det kapitel du valt
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
Antag att du t.ex. vill ha med spår ”02” i
programmet.
Välj ”02” under ”T” genom att trycka på
X/x. Tryck sedan på ENTER.
Titlar och spår som är
inspelade på skivan
4
Tryck på c.
Det spår du valt
Markören flyttas till titeln eller spårraden
”T” (i det här fallet till ”01”).
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kapitel på en skiva
5
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Total uppspelningstid för de spår som
6
Markera den titel, det kapitel eller det
spår som du vill ha med i programmet.
◆ När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
Antag att du t.ex. vill ha med kapitel ”03”
i titel ”02”.
Välj ”02” under ”T” genom att trycka på
X/x. Tryck sedan på ENTER.
32
T
––
01
02
03
04
05
Om du vill programmera fler titlar,
kapitel eller spår upprepar du steg 4
till 5.
De programmerade titlarna, kapitlen och
spåren visas i den ordning du valde dem.
7
Du startar den programmerade
uppspelningen genom att trycka på
H.
Programmerad uppspelning startar.
Den programmerade uppspelningen
startar. När programmet har spelats klart
kan du spela upp samma program igen
genom att trycka på H.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” efter steg 2.
Välj ”PÅ” i steg 3 och tryck sedan på ENTER
för att spela upp samma program igen.
Ändra eller avbryta ett program
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning)”.
2
Markera programnumret för den titel, det
kapitel eller spår du vill ändra eller
avbryta med X/x och tryck sedan på c.
Tryck på CLEAR om du vill radera titeln,
kapitlet eller spåret från programmet.
3
Du kan spela upp titlar, kapitel eller spår i
slumpvis ordning. Spelordningen blandas
olika i olika uppspelningar.
1
Kontrollmenyn visas.
2
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Avbryta alla titlar, kapitel eller spår i den
ordning de programmerades
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning).”
2
3
Tryck på X och välj ”RADERA ALLA”.
Tryck på ENTER.
PLAY
DVD VIDEO
AV
AV
TITEL
KAPITEL
3
z Tips!
Du kan tillämpa upprepad uppspelning eller
slumpvis uppspelning på inprogrammerade titlar,
kapitel eller spår. Under programmerad
uppspelning följer du stegen för upprepad
uppspelning (sid.34) eller slumpvis uppspelning
(sid.33).
Välj alternativ för slumpvis
uppspelning att trycka på X/x.
◆ När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
• TITEL
• KAPITEL
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SPÅR
Obs
• När du programmerar spår för Super VCD-skivor
visas inte den totala uppspelningstiden.
• Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
Välj
(SLUMPMÄSSIG) genom
att trycka på X/x . Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”SLUMPMÄSSIG”
visas.
Följ steg 5 för ny programmering. Om du
vill avbryta ett program väljer du ”--”
under ”T” och trycker sedan på ENTER.
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Skivuppspelning
1
Spela upp spår i slumpvis
ordning (Slumpvis uppspelning)
◆ När programmerad uppspelning är
aktiverad
• PÅ: blandar de titlar, kapitel eller spår
som du valt för programmerad
uppspelning.
4
Tryck på ENTER.
Slumpvis uppspelning startar.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
,forts.
33
z Tips!
• Du kan ställa in slumpvis uppspelning när
spelaren är i stoppläge. När du har valt alternativet
”SLUMPMÄSSIG” trycker du på H. Slumpvis
uppspelning startar.
• Om du väljer ”KAPITEL” kan upp till 200 kapitel
spelas upp i slumpvis ordning.
• KAPITEL: för upprepning av aktuellt
kapitel.
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SKIVA: upprepar alla spåren.
• SPÅR: upprepar aktuellt spår.
◆ När du spelar DATA CD/DATA DVDskivor
• SKIVA: upprepar alla album.
• ALBUM: upprepar det aktuella
albumet.
• SPÅR (endast MP3-ljudspår): upprepar
aktuellt spår.
• FIL (endast DivX video-filer): upprepar
aktuell fil.
Obs
Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
Spela upp upprepade gånger
(Upprepad uppspelning)
Du kan spela upp alla titlar eller spår på en
skiva eller en enskild titel, ett kapitel eller ett
spår flera gånger.
Du kan kombinera slumpvis uppspelning och
programmerad uppspelning.
1
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
◆ När programmerad uppspelning eller
slumpvis uppspelning är aktiverad
• PÅ: upprepar programmerad
uppspelning eller slumpvis
uppspelning.
4
Tryck på ENTER.
Upprepad uppspelning startar.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(REPETERA) genom att
trycka på X/x . Tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”REPETERA” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
AV
AV
SKIVA
TITEL
KAPITEL
3
Välj vad som ska repeteras genom att
trycka på X/x.
◆ När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
• SKIVA: upprepar alla titlarna.
• TITEL: för upprepning av aktuell titel
på en skiva.
• KAPITEL: för upprepning av aktuellt
kapitel.
◆ När du spelar upp skivor i DVD-VRläge
• SKIVA: upprepar alla titlar av den typ
du valt.
• TITEL: för upprepning av aktuell titel
på en skiva.
34
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
z Tips!
Du kan ställa in upprepad uppspelning när spelaren
är i stoppläge. När du har valt alternativet
”REPETERA” trycker du på H. Upprepad
uppspelning startar.
Obs
• Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD- eller Super VCD-skivor med PBCuppspelning.
• Om du använder upprepad uppspelning för
DATA CD/DATA DVD-skivor med MP3ljudspår och JPEG-bildfiler med olika
uppspelningstider, kommer inte ljudet att
anpassas till bilden.
• När ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”BILD
(JPEG)” (sid.59) kan du inte välja ”SPÅR”.
Upprepa ett visst parti
(A-B Repeterad uppspelning)
Du kan spela upp en viss del av en titel, ett
kapitel eller av ett spår upprepade gånger.
(Den här funktionen kan du använda t.ex. när
du vill lära dig låttexter.)
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(A-B REPETERA) genom
att trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”A-B REPETERA”
visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
När du når slutpunkten (punkt B)
trycker du på ENTER igen.
De angivna punkterna visas och spelaren
upprepar den angivna sekvensen.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
Obs
• När du väljer A-B Repetera avbryts
inställningarna för slumpvis uppspelning,
upprepad uppspelning och programmerad
uppspelning.
• A-B repeterad uppspelning kan inte sträcka sig
över flera titlar.
• Det går inte att ställa in A-B Repetera för innehåll
på DVD-RW/DVD-R-skivor (VR-läge) där
stillbilder ingår.
Skivuppspelning
1
5
AV
INST.
AV
3
Välj ”INST. t” genom att trycka på
X/x Tryck sedan på ENTER.
Inställningsstapeln för ”A-B
REPETERA” visas.
A 18 - 1:32:30
4
B
När du under uppspelning hittat
startpunkten (punkt A) för den del som
du vill spela upp upprepade gånger,
trycker du på ENTER.
Startpunkten (punkt A) är därmed
inställd.
A 18 - 1:32:30
B 18 - 1:33:05
35
Söka efter ett visst avsnitt
Söka efter en viss punkt
på en skiva (Sökning,
avsökning, uppspelning i
slowmotion, frysa bildrutor)
Du kan snabbt hitta en viss punkt på skivan
genom att titta på filmen eller spela upp den
långsamt.
Hitta en viss punkt snabbt genom
att använda föregående/nästaknapparna (Sökning)
Du kan söka efter nästa eller föregående
kapitel, spår eller avsnitt med ./> på
spelaren.
För att gå till nästa eller föregående kapitel/
spår/avsnitt trycker du ett kort ögonblick på
> eller . under uppspelning. Du kan
också söka bakåt eller framåt genom att
trycka på och hålla ned > eller . och
släppa upp knappen när du kommit till önskad
punkt. (Sökning)
Hitta en viss punkt snabbt genom
att snabbspola skivan framåt
eller bakåt (avsökning)
(steg)
(steg)
Tryck på
m eller M
medan du
spelar upp en skiva. När du hittat den önskade
punkten återgår du till normal hastighet
genom att trycka på H. Varje gång du
trycker på
m or M
under
avsökningen ändras
uppspelningshastigheten. Vid varje tryckning
ändras indikatorn enligt nedan. Den verkliga
hastigheten kan skilja sig mellan olika skivor.
Uppspelningsriktning
×2B t 1M t 2M t 3M
Obs
• För vissa skivor kan du inte utföra de beskrivna
funktionerna.
• För DATA CD/DATA DVD-skivor kan du bara
söka efter en viss punkt i ett MP3-ljudspår eller en
DivX video-fil.
3M (endast skivor av typen DVD VIDEO/DVDVR-läge/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2B (endast DVD VIDEO/CD-skivor)
Motsatt riktning
×2b t 1m t 2m t 3m
3m (endast skivor av typen DVD VIDEO/DVD
VR-läge/VIDEO CD/DATA CD*/DATA DVD*)
×2b (endast DVD VIDEO-skivor)
* Endast DivX-video
Uppspelningshastigheten ”×2B”/ ”×2b” är
ungefär dubbla den normala hastigheten.
Uppspelningshastighet ”3M”/”3m” är
snabbare än ”2M”/”2m” och ”2M”/
”2m” är snabbare än ”1M”/”1m”.
36
Spela upp bildruta för bildruta
(Uppspelning i slowmotion)
Uppspelningsriktning
2
y1
Motsatt riktning (endast DVD/DVD-VRläge)
2
y1
Uppspelningshastighet ”2 y”/”2
långsammare än ”1 y”/”1
”.
Du kan söka på DVD-skivor efter titlar eller
kapitel och du kan söka på VIDEO CD/CD/
DATA CD/DATA DVD-skivor efter spår,
index, fil eller avsnitt. Eftersom titlarna och
spåren på skivan har unika nummer kan du
välja vad som ska spelas upp genom att ange
motsvarande nummer. Du kan dessutom söka
efter ett visst avsnitt genom att använda
tidkoden.
Söka efter ett visst avsnitt
Tryck på
m eller M
när spelaren
är i pausläge. Tryck på H för att återgå till
normal hastighet.
Varje gång du trycker på
m eller M
under uppspelning i slowmotion ändras
uppspelningshastigheten. Du kan välja
mellan två olika hastigheter. Vid varje
tryckning ändras indikatorn på följande sätt:
Söka efter en titel/ett
kapitel/ett spår/ett
avsnitt osv.
” är
Obs
När det gäller DATA CD/DATA DVD-skivor kan
du bara använda den här funktionen för DivX
video-filer.
Sifferknappar
CLEAR
ENTER
DISPLAY
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när spelaren är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD/DVDVR-läge) genom att trycka på
(steg).
Återgå till normal uppspelning genom att
trycka på H.
Obs
• Du kan inte söka efter stillbilder på DVD-RW/
DVD-R-skivor i VR-läget.
• När det gäller DATA CD/DATA DVD-skivor
fungerar den här funktionen bara för DivX videofiler.
1 Tryck på DISPLAY (när du spelar
upp en DATA CD eller DATA DVD
med JPEG-bildfiler trycker du två
gånger.)
Kontrollmenyn visas.
2 Välj sökmetod genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar upp skivor av typen DVD
VIDEO/DVD-VR-läge
TITEL
KAPITEL
TID/TEXT
,forts.
37
Välj ”TID/TEXT” om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
4 Ange numret för den titel, det
kapitel, spår, index eller avsnitt
osv. som du vill söka efter genom
att trycka på sifferknapparna.
◆ När du spelar upp VIDEO-CD eller
Super VCD-skivor utan PBC-uppspelning
SPÅR
Om du gör fel
Radera det felaktiga numret genom att
trycka på CLEAR. Välj sedan ett nytt
nummer.
INDEX
◆ När du spelar upp VIDEO-CD- eller
Super VCD-skivor med PBC-uppspelning
AVSNITT
5 Tryck på ENTER.
◆ När du spelar CD-skivor
SPÅR
Spelaren startar uppspelningen från det
valda numret.
◆ När du spelar DATA CD/DATA DVDskivor
ALBUM
SPÅR (endast MP3-ljudspår):
FIL (endast JPEG-bildfiler)
◆ När du spelar upp DATA CD (DivXvide-ofiler)/DATA DVD (DivX videofiler)-skivor
ALBUM
Söka efter ett avsnitt med hjälp av
tidkoden (endast skivor av typen DVD
VIDEO/DVD-VR-läge)
1
I steg 2 väljer du
TID/TEXT.
”T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) är nu vald.
2
Tryck på ENTER.
”T **:**:**” ändras till ”T --:--:--.”
3
Ange tidkoden med sifferknapparna.
Tryck sedan på ENTER.
Om du t.ex. vill hitta ett avsnitt som du
vet finns 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder från början anger du ”2:10:20”.
FIL
Exempel: när du väljer
KAPITEL
”** (**)” väljs (** anger en siffra).
Siffran inom parentes anger det totala antalet
titlar, kapitel, spår, index, avsnitt, album eller
filer.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
PLAY
DVD VIDEO
Vald rad
3 Tryck på ENTER.
”** (**)” ändras till ”-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
z Tips!
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD VIDEO/DVD-VR-läge), ett spår
(CD/DATA CD/DATA DVD) eller en fil (DATA
CD (DivX video)/DATA DVD (DivX-video))
genom att först trycka på sifferknapparna och
sedan på ENTER.
• Du kan visa det första avsnittet av de titlar, kapitel
eller spår som spelats in på skivan på en skärm
som delats upp i 9 delar. Då kan du starta
uppspelningen direkt genom att välja något av
avsnitten. Mer information finns under ”Sökning
med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING)”
(sid.39).
PLAY
DVD VIDEO
Obs
• Numret på titeln, kapitlet eller spåret som visas är
samma nummer som finns inspelat på skivan.
• Du kan inte använda tidkoden för att söka efter
avsnitt på DVD+RW/DVD+R-skivor.
38
Sökning med hjälp av
avsnitt (BILDNAVIGERING)
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar och
på det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
4 Välj ett kapitel, en titel eller ett
PICTURE
NAVI
Uppspelningen startar från det valda
avsnittet.
ENTER
RETURN
DISPLAY
Återgå till normal uppspelning under
pågående inställning
Tryck på O RETURN eller DISPLAY.
1 Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande fönster visas:
VISA KAPITEL
ENTER
Söka efter ett visst avsnitt
spår genom att trycka på C/X/x/c.
Tryck sedan på ENTER.
z Tips!
Om det finns fler än 9 kapitel, titlar eller spår visas
V på den undre högra delen av skärmen.
För att visa ytterligare kapitel, titlar eller spår
markerar du de nedre avsnitten och trycker på x.
Om du sedan vill återgå till de föregående avsnitten
markerar du de övre avsnitten och trycker på X.
Obs
För vissa skivor kan du inte välja vissa funktioner.
2 Välj alternativ genom att trycka på
PICTURE NAVI flera gånger.
• VISA KAPITEL (endast DVD
VIDEO): visar det första avsnittet av
varje kapitel.
• VISA TITEL (endast DVD VIDEO):
visar det första avsnittet av varje titel.
• VISA SPÅR (endast VIDEO CD/
endast Super VCD): visar det första
avsnittet av varje spår.
3 Tryck på ENTER.
Det första avsnittet i varje kapitel, titel
eller spår visas på följande sätt:
39
Visa skivinformation
Visa uppspelningstiden
och den återstående
tiden
Du kan visa uppspelningstid och återstående
tid för den aktuella titeln, det aktuella kapitlet
eller spåret. Du kan dessutom kontrollera
vilken DVD/CD-text, vilket spårnamn (MP3ljud) eller vilket filnamn (DivX-video) som
spelats in på skivan.
TIME/TEXT
◆ När du spelar upp skivor i DVD VIDEO
eller DVD-VR-läge
• T *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T-*:*:*
Återstående tid för den aktuella titeln
• C *:*:*
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C *:*:*
Återstående tid för det aktuella kapitlet
◆ När du spelar upp VIDEO-CD eller
Super VCD-skivor (med PBC-funktioner)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
◆ När du spelar VIDEO-CD- (utan PBCfunktioner) eller CD-skivor
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
• T-*:*
Återstående tid för det aktuella spåret
• D *:*
Uppspelningstid för den aktuella skivan
• D -*:*
Återstående tid för den aktuella skivan
◆ När du spelar upp Super VCD-skivor
(utan PBC-funktioner)
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
1 Tryck på TIME/TEXT under
uppspelning.
Följande fönster visas:
T 1:01:57
Tidsinformation
2 Du kan visa annan tidsinformation
genom att trycka flera gånger på
TIME/TEXT.
Den tillgängliga tidsinformationen beror
på vilken typ av skiva du spelar upp.
40
◆ När du spelar DATA CD-skivor (MP3ljud) eller DATA DVD-skivor (MP3-ljud)
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
◆ När du spelar upp skivor av typen
DATA CD (DivX-video) eller DATA DVD
(DivX-video)
• *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella filen
Visa uppspelningsinformationen
på en skiva
Läsa informationen i
frontpanelens teckenfönster
Visa DVD/CD-texten
Den tidsinformation och den text som visas
på TV-skärmen kan du också visa i
frontpanelens teckenfönster. Informationen i
frontpanelens teckenfönster ändras på
följande sätt när du ändrar tidsinformationen
på TV-skärmen.
Du visar den text som spelats in på DVD/CDskivan genom att trycka flera gånger på
TIME/TEXT i steg 2.
DVD/CD-text kan bara visas om det finns
någon text på skivan. Du kan inte ändra
texten. Om det inte finns någon text på skivan
visas ”NO TEXT”.
När du spelar DVD VIDEO eller DVD-VRläge
Uppspelningstid för den aktuella titeln
Visa skivinformation
BRAHMS SYMPHONY
Kontrollera albumnamn osv. på DATA
CD(MP3 audio eller DivX video)/DATA
DVD (MP3 audio eller DivX video).
Du kan visa namnet på albumet/spåret/filen
samt bithastigheten för ljudet
(informationsmängd per sekund för det
aktuella ljudspåret) på TV-skärmen genom
att trycka på TIME/TEXT när du spelar upp
MP3-ljudspår eller DivX-videofiler på
DATA CD/DATA DVD-skivor.
Återstående tid för den aktuella
titeln
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
Återstående tid för det aktuella
kapitlet
Bithastighet*
T
17:30
128k
Text
Aktuell titel och aktuellt
kapitelnummer
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
Spår/fil-namn
(återgår automatiskt till början)
* Visas när:
– ett MP3-ljudfilsspår på en DATA CD/DATA
DVD-skiva spelas upp.
– en DivX-videofil med MP3-ljud på en DATA
CD/DATA DVD-skiva spelas upp.
,forts.
41
När du spelar DATA CD (MP3-ljud) eller
DATA DVD (MP3-ljud)
När du spelar VIDEO-CD-skivor (utan PBCfunktioner) eller CD-skivor
Uppspelningstid för det aktuella
spåret och spårets nummer
Uppspelningstid för den aktuella
titeln
Spårnamn
Återstående tid för det aktuella
spåret
Aktuellt album och spårnummer
Uppspelningstid för skivan
(återgår automatiskt till början)
När du spelar upp skivor av typen DATA CD
(DivX-video) eller DATA DVD (DivX-video)
Återstående tid för skivan
Uppspelningstid för den aktuella filen
Aktuellt filnamn
Aktuellt album och filnummer
(återgår automatiskt till början)
Text
z Tips!
• När du spelar upp VIDEO-CD-skivor utan PBCfunktioner visas spårnumret och indexnumret
efter texten.
• När du spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas avsnittets nummer eller
uppspelningstiden.
• Långa textstycken som inte får plats på en enda
rad rullas över teckenfönstret.
• Du kan också visa tidsinformationen och texten
via kontrollmenyn (sid.13).
Obs
• För vissa skivor visas kanske inte skivtexten eller
spårnamnet.
• Spelaren kan bara visa skivtextens första nivå,
t.ex. skivans namn eller titel.
• Det är inte säkert att uppspelningstiden för MP3ljudspår och DivX-videofiler visas korrekt.
• Om du spelar upp en skiva med bara JPEGbildfiler visas ”NO AUDIO DATA” i
frontpanelens teckenfönster när ”LÄGE (MP3,
JPEG)” är inställt på ”AUTO”; ”JPEG” visas när
”LÄGE (MP3, JPEG)” är inställt på ”BILD
(JPEG)” i frontpanelens teckenfönster.
42
Ljudinställningar
Ändra ljudet
1 Tryck på
(ljud) under
uppspelning.
Följande fönster visas:
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3/2.1
Ljudinställningar
När du spelar upp skivor av typen DVD
VIDEO eller DATA CD (DivX video-filer)/
DATA DVD (DivX video-filer) med ljudet
inspelat i flera format (PCM, Dolby Digital,
MPEG eller DTS) kan du byta ljudformat.
Om DVD VIDEO-skivan har ljudspår på
flera språk kan du också byta språk.
När det gäller CD-, DATA CD-, DATA
DVD- och VIDEO-CD-skivor kan du välja
ljud från antingen höger eller vänster kanal
och låta den valda kanalen presenteras från
såväl höger som vänster högtalare samtidigt.
Antag t.ex. att du spelar en skiva där sången
är lagd på höger kanal och den instrumentala
delen på den vänstra. Då kan du lyssna på
enbart musiken genom båda högtalarna
genom att välja vänster kanal.
◆ När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
DVD VIDEO-skivan avgör vilka språk
du kan välja mellan.
De 4 siffror som visas är språkkoden.
Under ”Språkkoder” på sid. 86 finner du
information om vilket språk koden
motsvarar. Om samma språk visas två
eller flera gånger är DVD VIDEO-skivan
inspelad med flera ljudformat.
◆ När du spelar upp skivor i DVD-VRläge
De olika typer av ljudspår som finns
inspelade på skivan visas. Ursprunglig
inställning är understruken.
Exempel:
• 1: HUVUDKANAL (huvudljud)
• 1: SUBKANAL (sekundärt ljud)
• 1: HUVUDKANAL+SUBKANAL
(huvudljud + sekundärt ljud)
◆ När du spelar upp skivor av typen
VIDEO-CD, CD, DATA CD (MP3-ljud)
eller DATA DVD (MP3-ljud)
Ursprunglig inställning är understruken.
• STEREO: vanligt stereoljud
• 1/V: ljudet från vänster kanal (mono)
• 2/H: ljudet från höger kanal (mono)
◆ När du spelar upp skivor av typen
DATA CD (DivX video) eller DATA DVD
(DivX video)
Välj ett av de ljudsignalsformat som
visas. Om ”Inga ljuddata” visas, saknar
spelaren stöd för ljudsignalsformatet på
skivan.
◆ När du spelar Super VCD-skivor
Ursprunglig inställning är understruken.
• 1:STEREO: stereoljudet från ljudspår 1
• 1:1/V: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 1:2/H: ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 2:STEREO: stereoljudet från ljudspår 2
• 2:1/V: ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• 2:2/H: ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
2 Välj den ljudsignal du vill ha
genom att trycka på
gånger.
(ljud) flera
,forts.
43
◆När du spelar en DivX video-fil på en DATA
CD- eller DATA DVD-skiva
Obs
• Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2, hörs inget ljud om du väljer
”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
• När du spelar upp en DVD-RW/DVD-R-skiva i
VR-läge: Om du ansluter till en AV-förstärkare
(mottagare) via DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL)/HDMI OUT-kontakten och vill växla
mellan ljudspåren, ställer du ”DOLBY
DIGITAL” på ”D-PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR”.
Kontrollera formatet på
ljudsignalen
Du kan kontrollera ljudsignalformatet genom
att trycka på
(ljud) flera gånger under
uppspelning. Formatet på den aktuella
ljudsignalen (Dolby Digital, DTS, PCM,
osv.) visas som nedan.
◆När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
Exempel:
Dolby Digital 5.1 kanaler
Bakre (V/H)
LFE
(Lågfrekvenseffekt)
1:ENGELSKA DOLBY DIGITAL 3 / 2 .1
Främre (V/H) + Mittkanal
Exempel:
Dolby Digital 3 kanaler
Främre (V/H)
Bakre (Mono)
2:SPANSKA DOLBY DIGITAL 2 / 1
44
Exempel:
MP3-ljud
1: MP3 128k
Bithastighet
Om ljudsignaler
De ljudsignaler som spelats in på en skiva
innehåller nedanstående ljudelement
(kanaler). Varje enskild kanal sänds ut från en
separat högtalare.
• Främre (V)
• Främre (H)
• Mitthögtalare
• Bakre (V)
• Bakre (H)
• Bakre (mono): Den här signalen kan
antingen vara behandlad av Dolby Surround
Sound eller i Dolby Digitals format för
bakre ljud i mono.
• LFE-signal (lågfrekvenseffekt)
Obs
Om ”DTS” under ”LJUDINSTÄLLNINGAR” är
ställt på ”AV” visas inte alternativet för DTSspårval på skärmen även om skivan innehåller
DTS-spår (sid. 78).
Inställningar för TV
virtuellt surroundljud (TVS)
att trycka flera gånger på SUR.
Se förklaringarna för de olika
alternativen i följande avsnitt.
• TVS DYNAMISK TEATER
• TVS DYNAMIK
• TVS RYMD
• TVS NATT
• TVS STANDARD
Avbryta inställningen
Välj ”AV” i steg 2.
◆TVS DYNAMISK TEATER
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
virtuella bakre högtalare (STOR) och en
virtuell subwoofer utan att det finns några
fysiska bakre högtalare eller någon
subwoofer anslutna (se nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
Ljudinställningar
Om du ansluter en stereo-TV eller två främre
högtalare kan du med TVS (TV virtuellt
surroundljud) få en ljudåtergivning som ger
surroundeffekt genom att virtuella bakre
högtalare skapas via de befintliga främre (V:
vänstra och H: högra) högtalarna utan att du
har några fysiska bakre högtalare anslutna.
TVS har utvecklats av Sony för att en stereoTV i hemmiljö ska kunna generera
surroundljud. Det här fungerar bara när du
spelar upp ett flerkanaligt Dolby audioljudspår.
Om spelaren dessutom är inställd för att sända
ljudsignalerna via kontakten DIGITAL OUT
(OPTICAL eller COAXIAL)/HDMI OUTkontakten, kan du bara få surroundeffekt om
”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”D-PCM”
och ”MPEG” på ”PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 77).
2 Välj något av TVS-ljuden genom
TV
Sub
woofer
SUR
1 Tryck på SUR under uppspelning.
Följande fönster visas:
TVS DYNAMISK TEATER
◆TVS DYNAMIK
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
virtuella bakre högtalare utan att det finns
några fysiska bakre högtalare anslutna (se
nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
TV
,forts.
45
◆TVS RYMD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
med fem virtuella bakre högtalare utan att det
finns några fysiska bakre högtalare anslutna
(se nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
TV
◆TVS NATT
Ljud med hög volym, t.ex. explosioner, är
nedtonade medan ljud med låg volym inte
påverkas. Den här funktionen är användbar
om du vill höra dialogen och använda
surroundeffekter i ”TVS RYMD” på låg
volym.
◆TVS STANDARD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa en uppsättning
med tre virtuella bakre högtalare utan att det
finns några fysiska bakre högtalare anslutna
(se nedan). Använd den här inställningen när
du vill använda TVS med 2 separata
högtalare.
L
R
L: Främre högtalare (vänster)
R: Främre högtalare (höger)
: Virtuell högtalare
46
Obs
• När du använder något av TVS-surroundlägena
bör du stänga av surroundinställningen på den
anslutna TV:n eller förstärkaren (mottagaren).
• Det resultat du får av funktionen ”TVS NATT”
kan variera mellan olika skivor.
• Om ljudsignalen saknar signalkomponent för
bakre högtalare går det inte att höra TVSeffekten.
• Om du väljer något av TVS-lägena sänder inte
spelaren något ljud från mitthögtalaren.
• Se till att du är placerad så du sitter mitt emellan
de båda högtalarna, har samma avstånd till dem
och att de är likvärdigt placerade ur akustisk
synpunkt.
• Om du använder DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)/HDMI OUT-kontakten och ställer
”DOLBY DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL”,
”MPEG” to ”MPEG,” and ”DTS” to ”PÅ” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” får du visserligen
ljud ur högtalarna, men utan SURROUNDeffekt..
• TVS-surroundeffekterna kan inte användas när du
använder funktionerna för snabb eller långsam
uppspelning, trots att du kan ändra TVSsurroundlägena.
Visa undertexter
Titta på film
Ändra kameravinklarna
Om det finns flera kameravinklar (multiangles) för ett visst avsnitt på en DVD
VIDEO-skiva visas ”
” i frontpanelens
teckenfönster. Det innebär att du kan ändra
kameravinkeln.
När du spelar upp skivor som har undertext
inspelad kan du när som helst under
uppspelningen slå på och stänga av
undertexten – du kan också byta språk på den.
(undertext) under
uppspelning.
Titta på film
1 Tryck på
Följande fönster visas:
1 Tryck på
(vinkel) under
uppspelning.
1:ENGELSKA
Numret på kameravinkeln visas i
fönstret.
2 Välj inställning genom att trycka
2
flera gånger på
2 Välj nummer på vinkeln genom att
trycka flera gånger på
(vinkel).
Avsnittet visas med den vinkel du valt.
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkeln även om det finns flera
kameravinklar inspelade på den.
(undertext).
◆ När du spelar upp DVD VIDEO-skivor
Välj språk.
Det är DVD VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja.
De 4 siffror som visas är språkkoden.
Under ”Språkkoder” på sid. 86 finner du
information om vilket språk koden
motsvarar.
◆ När du spelar upp skivor i DVD-VRläge
Välj ”PÅ”.
,forts.
47
◆ När du spelar upp skivor av typen
DATA CD (DivX video) eller DATA DVD
(DivX video)
Välj det språk som visas.
Justera den uppspelade
bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR)
Stänga av undertexten
Välj ”AV” i steg 2.
Obs
• För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. Du kanske inte heller
kan stänga av dem.
• Du kan ändra undertexterna om DivX-videofilen
har filtillägget ”.AVI” eller ”.DIVX” och
innehåller undertextinformation i samma fil.
• När du spelar upp en skiva med undertexter kan
det hända att undertexten försvinner när du
trycker på FAST PLAY eller SLOW PLAY.
För att få önskad bildkvalitet kan du från
spelaren justera videosignaler i JPEG-format
från DVD-, VIDEO-CD-, DATA CD/DATA
DVD-skivor eller videosignaler från DATA
CD/DATA DVD-skivor med DivXvideofiler. Välj den inställning som bäst
passar det program du tittar på. Om du väljer
”MINNE” kan du finjustera varje element i
bilden (färg, ljusstyrka etc.).
ENTER
RETURN
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY två gånger
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR” visas.
STANDARD
STANDARD
DYNAMISK 1
DYNAMISK 2
FILM 1
FILM 2
MINNE
48
DVD VIDEO
3 Välj en inställning genom att
trycka på X/x.
4 Tryck på ENTER.
Du kan justera de olika bildelementen vart
och ett för sig.
• BILD: ändrar kontrasten
• LJUSSTYRKA: ändrar den totala
ljusstyrkan
• FÄRG: gör färgerna djupare eller ljusare
• NYANS: ändrar färgbalansen
1
Justeringsstapeln
för ”BILD” visas.
(
)
C
01:32:55
BILD
2
Den valda inställningen aktiveras.
z Tips!
När du tittar på film rekommenderas du att välja
”FILM 1” eller ”FILM 2”.
I steg 3 under ”Justera den
uppspelade bilden” väljer du
”MINNE” och trycker sedan på ENTER.
Select :
0
ENTER
Cancel : RETURN
Tryck på C/c för att justera bildens
konstraster.
Titta på film
Ursprunglig inställning är understruken.
• STANDARD: visar bilden i
standardläge.
• DYNAMISK 1: kontrast och
färgintensitet ökas och bilden kan
uppfattas som mer dynamisk.
• DYNAMISK 2: skapar en mer
dynamisk bild än läget DYNAMISK 1
genom en ytterligare ökning av bildens
kontrast och färgintensitet.
• FILM 1: ökar svartnivån i bilden vilket
gör att detaljer i mörka bildpartier
framträder bättre.
• FILM 2: gör vita färger ljusare, svarta
färger fylligare och ökar
färgkontrasten.
• MINNE: för ytterligare finjustering av
bilden.
Justera bildalternativ i ”MINNE”
Tryck på X/x för att gå till nästa eller
föregående bildelement utan att spara de
aktuella inställningarna.
3
Tryck på ENTER.
Justeringen sparas och justeringsstapeln
för ”LJUSSTYRKA” visas.
4
Upprepa steg 2 och 3 för att justera
”LJUSSTYRKA”, ”FÄRG” och
”NYANS”.
Stänga fönstret
Tryck på O RETURN eller DISPLAY.
Obs
Inställningen ”LJUSSTYRKA” är inte tillgänglig
om du ansluter spelaren via LINE OUT (VIDEO)-,
S VIDEO OUT- eller LINE (RGB)-TV-kontakten
och väljer ”PROGRESSIVE AUTO” eller
”PROGRESSIVE VIDEO” med hjälp av knappen
PROGRESSIVE på frontpanelen.
49
Göra bilden skarpare
4 Tryck på ENTER.
Den valda inställningen aktiveras.
(SKÄRPA)
Avbryta inställningen för ”SKÄRPA”
Välj ”AV” i steg 3.
Obs
Du kan förstärka bildernas konturer och på
det sättet få en skarpare bild.
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY två gånger
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(SKÄRPA) genom att
trycka på X/x . Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”SKÄRPA” visas.
AV
AV
1
2
DVD VIDEO
3 Välj nivå genom att trycka på X/x.
• 1: förstärker konturerna.
• 2: förstärker konturerna mer än i läge 1.
50
Den här inställningen är inte tillgänglig om du
ansluter spelaren via LINE OUT (VIDEO)-, S
VIDEO OUT- eller LINE (RGB)-TV-kontakten
och väljer ”PROGRESSIVE AUTO” eller
”PROGRESSIVE VIDEO” med hjälp av knappen
PROGRESSIVE på frontpanelen.
Ställa in bildkvaliteten
3 Välj inställning genom att trycka
på X/x.
• AV: Avbryta ”BNR”-effekten
• PÅ: Avbryta inställningen för ”BNR”
(BNR, MNR)
4 Tryck på ENTER.
Du kan ställa in bildkvaliteten med hjälp av
”BNR” (Block Noise Reduction) och ”MNR”
(Mosquito Noise Reduction)
Skivan spelas upp med den valda
inställningen.
Avbryta inställningen för ”BNR”
Välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DISPLAY flera gånger tills
kontrollmenyn stängs.
ENTER
DISPLAY
Obs
Titta på film
• Om bildelementens konturer blir oskarpa ställer
du ”BNR” på ”AV”.
• Ibland, beroende på vilken skiva eller vilket
avsnitt du spelar upp, har ”BNR” ingen effekt,
eller så kan effekten vara svår att uppfatta.
Ställa in MNR
Ställa in BNR
Funktionen ”BNR” använder du för att ställa
in bildkvaliteten genom att reducera
blockstörningarna, ”block noise”, de
mosaikliknande störningar som ibland kan
uppträda på TV-skärmen.
1 Tryck på DISPLAY två gånger
under uppspelning.
1 Tryck på DISPLAY två gånger
Kontrollmenyn visas.
under uppspelning.
2 Välj
(BNR) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”BNR” visas.
DVD VIDEO
AV
AV
PÅ
Funktionen ”MNR” använder du för att ställa
in bildkvaliteten genom att reducera de svaga
störningar som ibland uppträder runt
konturerna i bilden.
Effekten av störningsreduceringen justeras
automatiskt inom de olika
inställningsintervallen bl.a. efter videons
bithastighet, men det är också andra faktorer
som påverkar.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(MNR) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”MNR” visas.
,forts.
51
DVD VIDEO
AV
AV
PÅ
Ställa in fördröjningen
mellan bild och ljud
(AV SYNK)
3 Välj inställning genom att trycka
på X/x.
• AV: Avbryta ”MNR”-effekten.
• PÅ: Aktivera ”MNR”-effekten.
När ljudet inte stämmer överens med bilden
som visas på skärmen kan du ställa in en
fördröjningen mellan bild och ljud.
4 Tryck på ENTER.
Skivan spelas upp med den valda
inställningen.
CLEAR
Avbryta inställningen för ”MNR”
Välj ”AV” i steg 3.
ENTER
DISPLAY
Stänga kontrollmenyn
Tryck på DISPLAY flera gånger tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
• Om bildelementens konturer blir oskarpa ställer
du ”MNR” på ”AV”.
• Ibland, beroende på vilken skiva eller vilket
avsnitt du spelar upp, har ”MNR” ingen effekt,
eller så kan effekten vara svår att uppfatta.
1 Tryck på DISPLAY två gånger
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(AV SYNK) genom att
trycka på X/x. Tryck sedan på
ENTER.
Följande fönster visas:
STOP
DVD VIDEO
0 ms
INST.
52
3 Välj ”INST. c” genom att trycka
på x. Tryck sedan på ENTER.
Justeringsstapeln för ”AV SYNK” visas.
AV SYNK
0ms
4 Ställ in fördröjningen genom att
trycka på c flera gånger.
Varje gång du trycker på C/c ändras
fördröjningen 10 millisekunder.
5 Tryck på ENTER.
Den valda inställningen aktiveras.
Tryck på CLEAR i steg 4.
Titta på film
Återställa ”AV SYNK”-inställningen
Obs
• Den här funktionen har ingen effekt om du
använder DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakten och har ställt ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG” eller ”DTS” under
LJUDINSTÄLLNINGAR på ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG” respektive ”PÅ” (sid. 77).
• Den här funktionen har ingen effekt om du
ansluter en Dolby Digital- eller DTS-kompatibel
enhet via HDMI OUT-kontakten och har ställt
”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG” eller ”DTS”
under LJUDINSTÄLLNINGAR på ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG” respektive ”PÅ” (sid. 76).
• När det gäller DATA CD/DATA DVD-skivor
kan du bara använda den här funktionen för DivX
video-filer.
53
Spela upp MP3-ljud och JPEGbilder
Om MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler
MP3 är en teknik för komprimering av
ljudinformation och som uppfyller kraven
enligt ISO/IEC MPEG. JPEG är en
bildkomprimeringsteknik.
Du kan spela upp DATA CD/DATA DVDskivor som innehåller MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler.
DATA CD/DATA DVD-skivor som
den här spelaren kan spela upp
Du kan spela upp DATA CD-skivor (CDROM/CD-R/CD-RW) eller DATA DVDskivor (DVD-ROM/DVD+RW/DVD+R/
DVD-RW/DVD-R) som spelats in i formaten
MP3 (MPEG-1 Audio Layer III) och JPEG.
För att spelaren ska kunna identifiera och
spela upp spåren (eller filerna) måste
skivorna vara inspelade i formatet ISO 9660
Level 1/ Level 2 eller Joliet och DATA DVDskivor i formatet Universal Disk Format
(UDF).
Mer information om inspelningsformat finns
i instruktionerna för CD-R/CD-RWenheterna eller för programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
Obs
Det är möjligt att spelaren inte kan spela upp vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in med
paketskrivning (Packet Write).
54
MP3-ljudspår eller JPEGbildfiler som den här spelaren
kan spela upp
Den här spelaren kan spela upp följande spår
och filer:
– MP3-ljudspår med filändelsen ”.MP3”.
– JPEG-bildfiler med filändelsen ”.JPEG”
eller ”.JPG”.
– JPEG-bildfiler som uppfyller kraven enligt
bildfilformatet DCF*.
* ”Design rule for Camera File system”:
Bildstandard för digitala kameror som definierats
av JEITA (Japan Electronics and Information
Technology Industries Association).
Obs
• Spelaren spelar upp all information med
filändelsen ”.MP3”, ”.JPG” eller ”.JPEG”, även
om de inte är av formatet MP3 eller JPEG. Spelas
sådana filer upp kan ett högt brus alstras som kan
skada högtalarsystemet.
• Den här spelaren kan inte spela upp ljudfiler av
formatet mp3PRO.
• Vissa JPEG-filer går inte att spela upp.
• Du kan inte spela upp MP3-ljudspår/JPEGbildfiler från en DATA CD/DATA DVD-skiva
som innehåller DivX-videofiler.
Uppspelningsordning för album,
spår och filer
Album spelas upp i följande ordning:
◆Skivans struktur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
z Tips!
• Genom att lägga till ett nummer (01, 02, 03 osv.)
framför spår/filnamnen kan du bestämma
uppspelningsordningen för spåren (eller filerna)
på en skiva; spåren och filerna spelas då upp i den
ordningen.
• Eftersom uppspelningen för en skiva med många
mappnivåer tar längre tid att starta kan det vara en
god idé att inte skapa fler än två mappnivåer.
ROOT
Obs
Album
Spår (MP3-ljudspår) eller
filer (JPEG-bildfiler)
När du sätter i en DATA CD/DATA DVDskiva och trycker på H spelas de numrerade
spåren (eller filerna) upp i följd efter
varandra, från 1 till 7. Eventuella underalbum/spår (eller filer) i det album som spelas
upp har högre prioritet i
uppspelningsordningen än nästa album på
samma nivå. (Exempel: C innehåller D så
4 spelas upp före 5.)
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
• Den programvara som användes då DATA CD/
DATA DVD-skivan skapades kan i vissa fall göra
att uppspelningsordningen blir annorlunda än
som den visades i ovanstående exempel.
• Det är inte säkert att ovanstående
uppspelningsordning gäller om det finns fler än
200 album och 300 spår/filer i vart och ett av
albumen.
• Spelaren kan identifiera upp till 200 album
(spelaren räknar bara album, inklusive album som
inte innehåller MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler).
Spelaren spelar inte upp de album som inte finns
med bland de första 200 identifierade albumen.
• Att gå vidare till nästa eller ett annat album kan ta
en stund.
När du trycker på MENU och listan med
albumnamn visas (sid. 57), ordnas
albumnamnen i följande ordning:
A t B t C t D t F t G. Album,
som inte innehåller några spår (eller filer)
(som i det här fallet album E), visas inte i
listan.
55
Spela MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler
Välja album
1
Tryck på MENU.
En lista med albumen på skivan visas.
När ett album spelas upp är dess titel
skuggad.
Du kan spela upp MP3-ljudspår och JPEGbildfiler från DATA CD- (CD-ROM/CD-R/
CD-RW) eller DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR).
CLEAR
PICTURE
NAVI
MENU
ENTER
RETURN
ZOOM
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
2
Välj det album som du vill spela upp
genom att trycka på X/x.
3
Tryck på H.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
För att välja MP3-ljudspår, se ”Välja ett
MP3-ljudspår” (sid.57).
För att välja JPEG-bildfiler, se ”Välja en
JPEG-bildfil” (sid.57).
Avbryta uppspelningen
z Tips!
Du kan visa skivinformationen när du spelar upp
MP3-ljudspår (sid. 40).
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på c eller C.
Obs
• DATA CD-skivor som spelats in i formatet
KODAK Picture CD spelas upp automatiskt när
du sätter in skivan i spelaren.
• Om inga MP3-ljudspår eller JPEG-bildfiler finns
på DATA CD/DATA DVD-skivan visas ”Inga
ljuddata” eller ”Inga bilddata” på skärmen.
56
Slå på/stänga av fönstret
Tryck flera gånger på MENU.
z Tips!
För det valda albumet kan du välja att spela upp
bara MP3-ljudspåren, JPEG-bildfilerna eller både
och, genom att ställa in ”LÄGE (MP3, JPEG)”
(sid.59).
Välja ett MP3-ljudspår
Välja en JPEG-bildfil
1
1
Tryck på ENTER efter steg 2 under
”Välja album”.
Listan med spåren i albumet visas.
Bildfilerna i albumet visas på 16
delskärmar. En rullningslist visas till
höger.
MY FAVOURITE SONG
1(256)
WALTZ FOR DEBBY
MY ROMANCE
MILES TONES
MY FUNNY VALENTINE
AUTUM LEAVES
ALL BLUES
S O M E D A Y M Y P R I N C E W ...
2
Välj spår genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
Avbryta uppspelningen
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på c eller C.
För att återgå till föregående visning
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
För att visa ytterligare bilder markerar du
nedre bilderna och trycker på x. Om du
vill återgå till föregående bild markerar
du de övre bilderna och trycker på X.
2
Välj den bild du vill visa genom att
trycka på C/X/x/c. Tryck sedan på
ENTER.
Den bild du valt visas.
Exempel
Tryck på O RETURN.
För att gå till nästa eller föregående MP3ljudspår
Tryck på > eller . under uppspelning.
Du kan välja det första spåret i nästa album
genom att trycka på > under uppspelning
av det sista spåret i det aktuella albumet.
Tänk på att du inte kan återgå till det
föregående albumet med .; för att komma
tilbaka till det föregående albumet måste du
välja det från albumlistan.
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
Tryck på x.
Tryck på PICTURE NAVI efter steg 2
under ”Välja album”.
För att gå till nästa eller föregående JPEGbildfil
Tryck på C eller c under uppspelning. Du kan
välja den första filen i nästa album genom att
trycka på c under uppspelning av den sista
filen i det aktuella albumet.
Tänk på att du inte kan återgå till det
föregående albumet med C; för att komma
tillbaka till det föregående albumet måste du
välja det från albumlistan.
,forts.
57
För att rotera en JPEG-bild
Tryck på X/x när du visar bilden. Varje gång
du trycker på X roteras bilden 90 grader
moturs.
Återgå till normal visning genom att trycka på
CLEAR. Tänk på att bilden också återgår till
normal visning om du trycker på C/c för att
gå till nästa eller föregående bild.
Exempel: när du trycker en gång på X.
Rotationsriktning
För att förstora en JPEG-bild (ZOOM)
Tryck på ZOOM när bilden visas. Du kan
förstora bilden upp till fyra gånger den
ursprungliga bildstorleken och rulla den med
hjälp av C/X/x/c.
Återgå till normal visning genom att trycka på
CLEAR.
◆När du trycker en gång (x2)
Bilden förstoras två gånger den ursprungliga
storleken.
◆När du trycker två gånger (x4)
Bilden förstoras fyra gånger den ursprungliga
storleken.
För att avbryta visningen av JPEG-bilden
Tryck på x.
z Tips!
• När du visar JPEG-bildfiler kan du ställa in
alternativ som t.ex. ”INTERVALL” (sid.60),
”EFFEKT” (sid.61) och ”SKÄRPA”
(sid.50).
• Du kan visa JPEG-bildfiler utan att spela upp MP3ljud genom att ställa ”LÄGE (MP3, JPEG)” på
”BILD (JPEG)” (sid.59).
• Datumet då bilden togs visas vid sidan av
”DATUM” i kontrollmenyn (sid.13). Tänk på att
det inte är säkert att datumet visas, beroende på
digitalkameran.
58
Obs
PICTURE NAVI kan inte användas om ”LJUD
(MP3)” är valt under ”LÄGE (MP3, JPEG)”
(sid.59).
Titta på JPEG-bilder som
ett bildspel
Från en DATA CD- eller DATA DVD-skiva
kan du visa JPEG-bildfiler i en följd efter
varandra, som ett bildspel.
Obs
• Bildspelet avbryts när du trycker på X/x eller
ZOOM. Om du vill återuppta bildspelet trycker
du på H.
• Du kan inte använda den här funktionen om
”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”LJUD (MP3)”
(sid. 59).
Visa ett bildspel med ljud (LÄGE
(MP3, JPEG))
När JPEG-bildfiler och MP3-ljudspår lagrats
i samma album kan du spela upp bildspelet
med ljud.
1
Tryck på DISPLAY i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
MENU
ENTER
2
DISPLAY
Välj
(LÄGE (MP3, JPEG))
genom att trycka på X/x. Tryck sedan
på ENTER.
Alternativen för ”LÄGE (MP3, JPEG)”
visas.
1 Tryck på MENU.
En lista med albumen på DATA CD/
DATA DVD-skivan visas.
DATA CD MP3
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
3
• AUTO: JPEG-bildfilerna och MP3ljudspåren från samma album spelas
upp som ett bildspel.
• LJUD (MP3): spelar bara upp MP3ljudspår kontinuerligt.
• BILD (JPEG): spelar bara upp JPEGbildfilerna kontinuerligt.
2 Välj album genom att trycka på
X/x.
3 Tryck på H.
JPEG-bilderna från det album du valt
spelas upp som ett bildspel.
Välj ”AUTO” (ursprungligt läge)
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
12(27)
18(34)
T
32:55
AUTO
AUTO
LJUD (MP3)
BILD (JPEG)
4
Tryck på MENU.
En lista med albumen på DATA CD/
DATA DVD-skivan visas.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
,forts.
59
3( 30)
ROCK BEST HIT
KARAOKE
MY FAVOURITE SONG
R&B
JAZZ
CLASSIC
SALSA OF CUBA
BOSSA NOVA
5
6
Välj det album som innehåller både de
MP3-ljudspår och de JPEG-bildfiler
som du vill spela upp genom att trycka
på X/x.
Ange intervalltiden för
bildspelet (INTERVALL)
Du kan ställa in den tid som du vill att
bilderna ska visas på skärmen.
1
Tryck på DISPLAY två gånger när du
visar en JPEG-bild eller när spelaren
är i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(INTERVALL) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”INTERVALL” visas.
Tryck på H.
3 ( 12)
4)
1(
29/10/2006
NORMAL
NORMAL
SNABB
LÅNGSAM 1
LÅNGSAM 2
Ett bildspel med ljud startar.
z Tips!
• Om du vill upprepa både MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler i ett visst album upprepar du
samma MP3-ljudspår eller album när ”LÄGE
(MP3, JPEG)” är ställt på ”AUTO”. För att
upprepa spåret eller albumet, se ”Upprepad
uppspelning (Upprepad uppspelning)” (sid.34).
• Spelaren identifierar maximalt 200 album,
oberoende av det valda läget. För varje album kan
spelaren identifiera upp till 300 MP3-ljudspår och
300 JPEG-bildfiler när du valt ”AUTO”, 600
MP3-ljudspår när du valt ”LJUD (MP3)” och 600
JPEG-bildfiler när du valt ”BILD (JPEG)”.
3
60
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Ursprunglig inställning är understruken.
• NORMAL: ställer in varaktigheten på
mellan 6 och 9 sekunder.
• SNABB: för kortare intervall än med
NORMAL.
• LÅNGSAM 1: för längre intervall än
med NORMAL.
• LÅNGSAM 2: för längre intervall än
med LÅNGSAM 1.
Obs
• Den här funktionen kan inte användas om MP3ljudspåren och JPEG-bildfilerna inte är placerade
i samma album.
• Om uppspelningstiden för antingen JPEGbilderna eller MP3-ljudet är längre än
uppspelningstiden för den andra filtypen spelas
den längre filen spelas upp utan ljud respektive
utan bild.
• Om du spelar upp stora MP3-spår och JPEG-filer
på samma gång kan det hända att ljudet hoppar.
Du rekommenderas att ställa MP3-bithastigheten
på 128 kbps eller lägre när du skapar filen. Om
ljudet fortfarande hoppar kan du prova att minska
storleken på JPEG-filen.
DATA CD JPEG
4
Tryck på ENTER.
Obs
Vissa JPEG-filer, särskilt de som är progressiva
eller JPEG-filer med mer än 3 000 000 bildpunkter,
kan ta längre tid att visa än andra bilder, vilket kan
göra att intervallen verkar längre än den inställning
du har valt.
Välja hur bilderna ska visas
(EFFEKT)
Du kan välja hur bilderna ska visas under ett
bildspel.
1
Tryck på DISPLAY två gånger när du
visar en JPEG-bild eller när spelaren
är i stoppläge.
2
Välj
(EFFEKT) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”EFFEKT” visas.
3 ( 12)
4)
1(
23/10/2006
DATA CD JPEG
TYP 1
TYP 1
TYP 2
TYP 3
TYP 4
TYP 5
AV
Välj en inställning genom att trycka på
X/x.
Ursprunglig inställning är understruken.
• TYP 1: bilden faller in ovanifrån.
• TYP 2: bilden sveper in från vänster till
höger.
• TYP 3: bilden tänjs ut från mitten av
skärmen.
• TYP 4: bilderna presenteras med de
olika effekterna slumpvis valda.
• TYP 5: nästa bild glider in över den
föregående bilden.
• AV: stänger av den här funktionen.
4
Spela upp MP3-ljud och JPEG-bilder
3
Tryck på ENTER.
61
Titta på DivX®-video
Om DivX video-filer
DivX® är en komprimeringsteknik för
videofiler som har utvecklats av DivX, Inc.
Den här produkten är en officiell DivX®certifierad produkt.
Du kan spela upp DATA CD- och DATA
DVD-skivor som innehåller DivX-videofiler.
DATA CD- och DATA DVD-skivor
som den här spelaren kan spela
upp
Uppspelning av DATA CD- (CD-ROM/CDR/CD-RW) och DATA DVD-skivor (DVDROM/DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVDR) på den här spelaren begränsas av vissa
villkor:
– När det gäller DATA CD/DATA DVDskivor, som förutom MP3-ljudspår och
JPEG-bildfiler, också innehåller DivXvideofiler spelas bara DivX-videofiler upp.
Den här spelaren kan emellertid bara spela
upp DATA CD-skivor med det logiska
formatet ISO 9660 level 1/level 2 eller joliet,
samt DATA DVD-skivor av UDF-Format
(Universal Disk Format).
Mer information om inspelningsformat finns
i instruktionerna som medföljer
diskenheterna och programvaran som du
använder för inspelning (medföljer ej).
Om uppspelningsordningen av data på
DATA CD-skivor eller DATA DVD-skivor
Se ”Uppspelningsordning för album, spår och
filer” (sid.55). Observera att
uppspelningsordningen inte alltid gäller,
beroende på vilken programvara som
används för att skapa DivX video-filen, eller
om det finns mer än 200 album och 600
DivX-videofiler i varje album.
Obs
Det är möjligt att spelaren inte kan spela upp vissa
DATA CD/DATA DVD-skivor som spelats in med
paketskrivning (packet write).
62
DivX-videofiler som den här
spelaren kan spela upp
Spelaren kan spela upp data som spelats in i
DivX-format, och som har filändelsen
”.AVI” eller ”.DIVX”. Spelaren spelar inte
upp filer med filtillägget ”.AVI” eller
”.DIVX” om de inte innehåller en DivXvideo.
z Tips!
Mer information om vilka MP3-ljudspår eller
JPEG-bildfiler som kan spelas upp från DATA CD/
DATA DVD-skivor finns i ”DATA CD- och
DATA DVD-skivor som den här spelaren kan spela
upp” (sid.54).
Obs
• Spelaren kan eventuellt inte spela upp en DivXvideofilen när filen har kombinerats av två eller
fler DivX-videofiler.
• Spelaren kan inte spela upp en DivX-videofilen
vars storlek överstiger 720 (bredd) × 576 (höjd)/
2 GB.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden vara
otydlig eller ljudet hoppa.
• Spelaren kan inte spela upp vissa DivX video-filer
som överstiger 3 timmar.
Spela upp DivX videofiler
Välja album
1
Tryck på MENU.
Skivans albumlista visas. Endast album
som innehåller DivX-videofiler
förekommer i listan.
Du kan spela upp DivX-videofiler från
DATA CD- (CD-ROM/CD-R/CD-RW) och
DATA DVD-skivor (DVD-ROM/
DVD+RW/DVD+R/DVD-RW/DVD-R).
3( 3)
SUMMER 2003
NEW YEAR'S DAY
MY FAVOURITES
MENU
ENTER
RETURN
2
Välj det album som du vill spela upp
genom att trycka på X/x.
3
Tryck på H.
Uppspelningen startar från det valda
albumet.
Information om hur du väljer DivXvideofiler finns i ”Välja DivXvideofilen” (sid. 64).
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Obs
• Om inga DivX-videofiler har spelats in på en
DATA CD/DATA DVD-skiva, visas ett
meddelande som informerar om att skivan inte
kan spelas upp.
• Beroende på DivX-videofilen, kan bilden pausas
eller vara otydlig. I det här fallet rekommenderas
du att skapa filen vid en lägre bithastighet. Om
ljudet fortfarande innehåller mycket brus,
rekommenderas ljudformatet MP3. Observera
dock att spelaren inte kan spela upp filer av
WMA-format (Windows Media Audio).
• På grund av komprimeringstekniken som används
för DivX-videofiler, kan det ta en stund för bilden
att visas efter det att du har tryckt på H (spela
upp).
• Beroende på DivX video-filen, kan det hända att
ljudet inte stämmer överens med bilderna på
skärmen.
Tryck på C eller c.
Slå på/stänga av fönstret
Titta på DivX®-video
z Tips!
Du kan visa skivinformation medan du spelar upp
en DivX-videofilen (sid. 40).
Tryck flera gånger på MENU.
,forts.
63
Välja DivX-videofilen
1
Tryck på ENTER efter steg 2 under
”Välja album”.
Listan med spåren i albumet visas.
MY FAVOURITES
1(2 )
HAWAII
VENUS
2
Välj ett spår genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
Den valda filen spelas upp.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på C eller c.
För att återgå till föregående visning
Tryck på O RETURN.
För att gå till nästa eller föregående DivXvideofilen utan att visa ovanstående
fillista
Du kan välja nästa eller föregående DivXvideofilen i samma album genom att trycka
på > eller ..
Du kan också välja den första filen i nästa
album genom att trycka på > när den sista
filen i det aktuella albumet spelas upp. Lägg
märke till att du inte kan återgå till föregående
album med .. Om du vill återgå till
föregående album väljer du det i albumlistan.
z Tips!
Om antalet visningar är förinställt, kan du spela upp
DivX-videofiler så många gånger som numret visar.
Följande förekomster tas med i beräkningen:
– när spelaren stängs av. Detta omfattar de gånger
då spelaren stängs av med den automatiska
avstängningsfunktionen. Tryck på X istället för
x för att avbryta visningen
– när skivfacket öppnas.
– när en annan fil spelas.
64
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Använda ytterligare funktioner
STOP
DVD VIDEO
Låsa skivor (ANPASSAT
BARNLÅS, BARNLÅS)
Du kan välja mellan två olika
begränsningstyper för en skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ställa in
uppspelningsbegränsningarna så att
spelaren inte spelar upp opassande skivor.
• Barnlås
Uppspelningen för vissa DVD VIDEOskivor kan begränsas enligt en förinställd
nivå som t.ex. användarens ålder. Vissa
avsnitt kan blockeras eller bytas ut mot
lämpligare avsnitt.
Samma lösenord gäller för såväl barnlås som
anpassat barnlås.
PÅ
AV
SPELARE
LÖSENORD
4
Välj ”PÅ t” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Fönstret för att ange nytt lösenord visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffroroch tryck sedan på
ENTER
.
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna och tryck sedan på
ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
Sifferknappar
ENTER
DISPLAY
5
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna och
tryck sedan på ENTER.
Efter meddelandet ”Anpassat barnlås
används.” visas kontrollmenyn igen.
Anpassat barnlås
Stänga av funktionen för anpassat barnlås
Du kan ställa in samma lösenord för anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
för skiva nummer 41 raderas inställningarna
för den första skivan.
1
Följ steg 1 till 3 under ”Anpassat
barnlås”.
2
Välj ”AV t” genom att trycka på X/x.
Tryck sedan på ENTER.
1
3
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
forts.
Sätt in skivan som du vill låsa.
Om skivan spelas upp avbryter du
uppspelningen genom att trycka på x.
2
Använda ytterligare funktioner
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
3
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
,forts.
65
Spela upp en skiva med anpassat barnlås
1
3
Sätt i en skiva som du har ställt in
anpassat barnlås för.
Fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS”
visas.
Välj ”SPELARE t” genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Fönstret för att ange nytt lösenord visas.
BARNLÅS
ANPASSAT BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffroroch tryck sedan på
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på
2
ENTER
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
4
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Uppspelningen för vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Med ”BARNLÅS”
kan du ställa in en sådan nivå.
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Fönstret där du anger nivå för
begränsning av uppspelningen visas.
Barnlås (begränsad uppspelning)
2
.
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Spelaren är nu klar för uppspelning.
z Tips!
Om du glömmer bort lösenordet anger du det 6siffriga numret ”199703” med sifferknapparna när
du i fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS” uppmanas
att ange lösenordet. Tryck sedan på ENTER.
Därefter ombeds du att ange ett nytt 4-siffrigt
lösenord.
1
ENTER
.
5
AV
USA
Välj ”STANDARD” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för
”STANDARD” visas.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
66
STOP
DVD VIDEO
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
USA
USA
ÖVRIGA
6
Välj ett geografiskt område som nivå
för begränsning av uppspelningen
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Området är nu valt.
Om du väljer ”ÖVRIGA t” väljer du
och anger en standardkod från tabellen på
sid.86 med sifferknapparna.
7
Välj ”NIVÅ” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för ”NIVÅ”
visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
8
z Tips!
Om du glömt lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1 till 3 under ”Barnlås (begränsad
uppspelning)”. När du blir ombedd att ange
lösenordet anger du ”199703” med sifferknapparna.
Tryck sedan på ENTER. Därefter ombeds du att
ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du angett ett
nytt 4-siffrigt lösenord sätter du tillbaka skivan och
trycker på H. När fönstret för inmatning av
lösenordet visas anger du ditt nya lösenord.
NC17
R
Obs
• Om du spelar upp skivor som saknar funktion för
barnlås kan du inte begränsa uppspelningen på
den här spelaren.
• För vissa skivor kan det hända att du blir ombedd
att ändra nivån för barnlåset under tiden som
skivan spelas upp. I så fall anger du lösenordet
och ändrar sedan nivån. Om läget för
återupptagen uppspelning avbryts återgår nivån
till den tidigare.
Ändra lösenordet
Välj önskad nivå med X/x, tryck sedan
på ENTER.
1
Inställningen för barnlås är färdig.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Kontrollmenyn visas.
2
4:
PG13
USA
Ställ ”NIVÅ” på ”AV” i steg 8.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
4
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparn, tryck sedan på ENTER.
forts.
5
Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
6
Du bekräftar lösenordet genom att
ange det igen med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
Spela upp en skiva med barnlås
1
Sätt i skivan och tryck på H.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Spelaren startar uppspelningen.
Välj ”LÖSENORD t” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Använda ytterligare funktioner
Stänga av funktionen för barnlåset
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
3
Ju lägre värde desto striktare är
begränsningen.
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Om du gjorde ett misstag när du angav
lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
ange sedan rätt nummer.
67
Kontrollera din TV med
den medföljande
fjärrkontrollen
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du
kontrollera ljudvolymen, signalkällan och
strömbrytaren på en Sony TV.
TV
Kontrollera andra TV-apparater
med fjärrkontrollen
Med den medföljande fjärrkontrollen kan du
även kontrollera ljudvolymen, signalkällan
och strömbrytaren på TV-apparater från
andra tillverkare än Sony.
Om den TV du använder finns listad i
nedanstående tabell anger du tillverkarens
kod.
1
Håll ned TV [/1 och ange samtidigt
tillverkarens kod för den TV du
använder genom att trycka på
sifferknapparna (se nedanstående
tabell).
2
Släpp upp TV [/1.
2 +/–
Sifferknappar
t
Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera
Om det finns fler kodnummer i listan kan du
ange dem ett i taget tills du hittar det
kodnummer som fungerar med den TV du
använder.
Du kan styra TV:n med hjälp av nedanstående
knappar.
Genom att
trycka på
Kan du
TV [/1
Slå på eller stänga av TV:n
2 (volym) +/-
Justera volymen på TV:n
t (TV/video)
Växla TV:ns signalkälla
mellan TV:n och andra
signalkällor.
Obs
Beroende på vilken enhet som anslutits, kan det
vara svårt att kontrollera TV:n korrekt med vissa
(eller alla) knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
68
Tillverkare
Kodnummer
Sony
01 (standard)
Aiwa
01 (standard)
Grundig
11
Hitachi
24
JVC
33
LG
06
Loewe
06
Panasonic
17, 49
Philips
06, 08
Samsung
06, 71
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
Obs
• När du byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att det kodnummer du angett återställs till
den ursprungliga inställningen. Ställ i så fall in
rätt kodnummer igen.
• Beroende på vilken enhet som anslutits, kan det
vara svårt att kontrollera TV:n korrekt med vissa
(eller alla) knapparna på den medföljande
fjärrkontrollen.
Använda ytterligare funktioner
69
STOP
DVD VIDEO
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsfönstret
Via inställningsfönstret kan du göra
inställningar för olika alternativ, t.ex. bild och
ljud. Du kan bland annat ange språk för
undertexter och inställningsfönster.
För mer information om de olika alternativen
i inställningsfönstret se sid. 72 till 78.
Obs
De uppspelningsinställningar som finns lagrade på
skivan har prioritet över inställningarna i
inställningsfönstret och det kan hända att inte alla
funktioner som beskrivs fungerar i varje enskilt fall.
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
SNABB
3 Välj ”ANPASSAD” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Inställningsfönstret visas:
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SVENSKA
SVENSKA
ORIGINAL
SVENSKA
4 Tryck på X/x för att välja från
ENTER
DISPLAY
listan med de inställningar som du
kan göra: ”SPRÅKINSTÄLLNING”,
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” eller
”LJUDINSTÄLLNINGAR”. Därefter
trycker du på ENTER.
Därmed har du valt vilken typ av
inställning du vill göra.
Exempel:
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
Vald inställning
i stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(INSTÄLLNINGAR)
genom att trycka på X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för ”INSTÄLLNINGAR”
visas.
70
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
AUTO
HDMI-UPPLÖSNING:
YCBCR
YCBCR/RGB (HDMI):
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Möjliga inställningar
5 Välj alternativ genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för den valda
inställningstypen visas.
Exempel: ”TV TYP”
3
Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklaras på sid.
72 till 76 återställs till sina ursprungliga
inställningar. Tryck inte på [/1 under
tiden som återställningen pågår; det kan
ta några sekunder.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
HDMI-UPPLÖSNING:
16:9
YCBCR/RGB (HDMI): 4:3 BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Alternativ
6 Välj ett alternativ genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är
därmed färdig.
Exempel: ”4:3 PAN & SCAN”
Vald inställning
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 PAN&SCAN
HDMI-UPPLÖSNING:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
VIDEO
LINE:
HELSKÄRM
4:3 UTSIGNAL:
Välj ”SNABB” i steg 3. Gör de
grundläggande justeringarna genom att följa
instruktionerna från steg 5 under
förklaringarna för snabbinställning (sid.23).
Återställa alla inställningarna under
”INSTÄLLNINGAR”
1
Välj ”ÅTERSTÄLLA” i steg 3 och tryck
sedan på ENTER.
2
Välj ”JA” med X/x.
Här kan du också avsluta proceduren och
återgå till kontrollmenyn genom att välja
”NEJ”.
Inställningar och justeringar
Växla till läget för snabbinställningar
71
Ställa in språk för
fönster eller ljudspår
(SPRÅKINSTÄLLNING)
”SPRÅKINSTÄLLNING” gör att du kan
välja mellan flera olika språk för
skärmmenyer och ljudspår.
Välj ”SPRÅKINSTÄLLNING” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 70).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Inställningar för
skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Välj en inställning som är anpassad efter den
TV som ska anslutas.
Välj ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 70).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
HDMI-UPPLÖSNING:
AUTO
YCBCR/RGB (HDMI):
YCBCR
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
LINE:
VIDEO
4:3 UTSIGNAL:
HELSKÄRM
SVENSKA
SVENSKA
ORIGINAL
SVENSKA
◆ TV-TYP
◆ SKÄRMTEXT (skärmmeny)
Ändrar språket som används för
skärmvisningarna.
◆ MENY (endast DVD VIDEO)
Du kan välja önskat språk för skivmenyn.
◆ LJUD (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer ”URSPRUNGLIG” används
det språk som har prioritet på skivan.
◆ UNDERTEXT (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD VIDEO-skivan.
Om du väljer ”AUTO LJUD” ändras språket
för undertexterna efter det språk du väljer för
ljudspåret.
z Tips!
Om du valt ”ÖVRIGA t” för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD” anger du en
språkkod från “Språkkoder” på sid. 86 med
sifferknapparna.
Obs
Om du valt ett språk för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD”, som inte finns
tillgängligt på DVD VIDEO-skivan, används
istället automatiskt ett av de språk som finns
inspelade.
72
Väljer bildproportionerna för TV:n (vanligt
4:3-format eller bredbildsformat).
16:9
Det här alternativet väljer du
när du ansluter en bredbilds-TV
eller en TV med
bredbildsfunktion.
4:3
Det här alternativet väljer du
BREVLÅDE när du ansluter en vanlig TV
FORMAT
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas med svarta
fält upptill och nedtill på
skärmen.
4:3
Det här alternativet väljer du
PAN&SCAN när du ansluter en vanlig TV
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas på hela
skärmen med de partier som
inte får plats beskurna.
◆ YCBCR/RGB (HDMI)
16:9
Väljer vilken typ av HDMI-signal som ska
sändas ut via HDMI OUT-kontakten.
4:3
BREVLÅDEFORMAT
YCBCR
Sänder YCBCR/-signaler
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs
• Om den uppspelade bilden innehåller störningar
ställer du ”YCBCR” på ”RGB.”
• Om HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
utrustning som har en DVI-kontakt sänds ”RGB”signaler ut automatiskt när du väljer ”YCBCR”.
4:3 PAN&SCAN
◆ SKÄRMSLÄCKARE
Obs
För vissa DVD-skivor väljs automatiskt ”4:3
BREVLÅDEFORMAT” i stället för ”4:3
PAN&SCAN” och vice versa.
◆ HDMI-UPPLÖSNING
AUTO
Det här är
standardinställningen.
1920×1080i
Sänder 1920×1080ivideosignaler.
1280×720p
Sänder 1280×720pvideosignaler.
720×480/576p
Sänder 720×480p- eller
720×576p-videosignaler.
Obs
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Stänger av skärmsläckaren.
◆ BAKGRUND
Väljer bakgrundsfärg eller bakgrundsbild
som visas på TV-skärmen när spelaren är i
stoppläget eller när du spelar upp en CD- eller
DATA CD-skiva (MP3-ljud)/DATA DVDskiva (MP3-ljud).
INNEHÅLLSBILD Innehållsbilden (en stillbild)
visas, men bara om den finns
inspelad på skivan (CDEXTRA osv.). Om det inte
finns någon innehållsbild på
skivan visas bilden ”GRAFIK”.
GRAFIK
En förinställd bild som finns
lagrad i spelaren visas.
BLÅ
Blå bakgrundsfärg.
SVART
Svart bakgrundsfärg.
Inställningar och justeringar
Väljer typ av videosignaler som ska sändas ut
via HDMI OUT-kontakten. När du väljer
AUTO (ursprunglig inställning) sänder
spelaren ut signaler med den högsta
upplösningen som TV:n kan hantera. Om
bilden inte är ren och naturlig, eller om du av
någon annan anledning inte är nöjd med den,
kan du försöka med ett annat alternativ som är
bättre avpassat efter den skiva, TV/projektor
osv. som du använder. Mer information finns
i bruksanvisningen till TV:n eller projektorn
osv.
Bilden från skärmsläckaren visas när du
lämnar spelaren i paus- eller stoppläge under
mer än 15 minuter eller när du spelar upp en
CD- eller DATA CD-skiva (MP3-ljud)/
DATA DVD-skiva (MP3-ljud) under mer än
15 minuter. Skärmsläckaren förebygger
risken för att skärmen skadas (genom
”spökbilder”). Du stänger av skärmsläckaren
genom att trycka på H.
• Även om du valt en annan inställning än ”AUTO”
och om den anslutna TV:n inte kan hantera
upplösningen ställer spelaren automatiskt in
videosignalerna så att de passar TV:n.
• När HDMI-indikatorn på frontpanelen tänds
förstoras bilder från S VIDEO OUT- och LINE
OUT (VIDEO)-kontakterna vertikalt. (Utom när
du valt 720 × 480/576p)
,forts.
73
◆ LINE
Väljer typ av videosignaler från LINE
(RGB)-TV-kontakten på spelarens baksida.
Anpassade inställningar
VIDEO
Sänder ut videosignaler.
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
S VIDEO
Sänder ut S-videosignaler.
RGB
Sänder ut RGB-signaler.
Obs
• Om inte TV:n kan hantera S-videosignalerna eller
RGB-signalerna visas ingen bild på TV-skärmen
trots att du väljer ”S VIDEO” eller ”RGB”. Se
även bruksanvisningen som följer med TV:n.
• Om TV:n bara har en SCART-kontakt (EURO
AV) väljer du inte ”S VIDEO”.
• När du väljer ”RGB” kan du inte använda
PROGRESSIVE-knappen eller COMPONENT
VIDEO OUT-kontakterna.
• Du kan inte välja ”RGB” när HDMI-indikatorn
lyser. ”RGB” växlar automatiskt om till
”VIDEO” när du slår på en ansluten HDMI-enhet.
Används för inställningar för uppspelning
m.m.
Välj ”SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 70).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
AUTOMATISK AVSTÄNGNING:
PÅ
AUTOUPPSPELNING:
AV
DIMMER:
LJUS
AUTO
PAUSLÄGE:
SPÅRVAL:
AV
PÅ
FORTSATT UPPSPELN. MULTI :
Registreringskod
DivX:
AUTO
LJUD (HDMI):
◆ 4:3 UTSIGNAL
Denna inställning är endast tillgänglig när du
ställer in ”TV-TYP” i
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” till ”16:9”.
Gör den här inställningen om du vill se
progressiva signaler med bildproportionerna
4:3. Om du kan ändra bildproportionerna på
TV:n och den är kompatibel med progressivt
format (525p/625p), ändrar du inställningen
på TV:n och inte på spelaren. Denna
inställning är endast tillgänglig när
”PROGRESSIVE AUTO” eller
”PROGRESSIVE VIDEO” har valts med
knappen PROGRESSIVE på frontpanelen.
HELSKÄRM Välj denna inställning när du
kan ändra bildproportionerna
på TV:n.
NORMAL
Välj denna inställning när du
inte kan ändra
bildproportionerna på TV:n.
Visar bilder med
proportionerna 16:9 med svarta
band till vänster och höger om
bilden.
TV med bildproportionerna 16:9
74
◆ AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Växlar mellan på och av för automatisk
avstängning.
PÅ
Spelaren växlar automatiskt
över till standbyläge om den
befinner sig i stoppläge längre
tid än 30 minuter
AV
Stänger av den här funktionen.
◆ AUTOUPPSPELNING
Växlar mellan på och av för automatisk
uppspelning. Den här funktionen kan du t.ex.
använda när spelaren är ansluten till en timer
(medföljer ej).
AV
Stänger av den här funktionen.
PÅ
Startar automatiskt
uppspelningen när spelaren slås
på med hjälp av en timer
(medföljer ej).
◆ DIMMER
Justerar ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster.
LJUS
Belysningen blir ljus.
MÖRK
Belysningen tonas ned.
AUTOSLÄCKNING Sänker belysningen om du inte
utför någon åtgärd på spelaren
under en viss tid.
◆ PAUSLÄGE (endast DVD VIDEO/DVDVR-läge)
AV
Lagrar inte inställningarna för
fortsatt uppspelning i minnet.
Uppspelningen startar på
punkten för fortsatt uppspelning
bara för den skiva som för
tillfället sitter i spelaren.
Obs
Om du använder snabbinställning, kan det hända att
inställningen som sparats i minnet för
återupptagning av flera skivor, återgår till den
ursprungliga inställningen.
Väljer bild för pausläget.
◆ DivX
AUTO
Bilden, inklusive motiv som rör
sig dynamiskt, återges utan att
bilden hoppar. Det här är
standardläget.
Visar spelarens registreringskod. Mer
information finns på
http://www.divx.com
på Internet
STILLBILD
Bilden, inklusive motiv som
inte rör sig dynamiskt, återges
med hög upplösning.
◆ LJUD (HDMI)
◆ SPÅRVAL (endast DVD VIDEO)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD VIDEOskivor med flera ljudformat (PCM, MPEGljud, DTS eller formatet Dolby Digital)
inspelade.
AV
Ingen prioritering sker.
AUTO
Prioritering sker.
Väljer typ av ljudsignaler som ska sändas ut
via HDMI OUT-kontakten.
AUTO
Det här är
standardinställningen. Sänder
ljudsignaler efter hur
inställningarna under
”DIGITAL UTGÅNG” är
gjorda (sid.77).
PCM
Konverterar Dolby Digital,
eller 96 kHz/24 bitars PCMsignaler till 48 kHz/16 bitars
PCM.
• När du ställer alternativet på ”AUTO” kan det
hända att språkinställningen ändras. Inställningen
för ”SPÅRVAL” har högre prioritet än
inställningen för ”LJUD” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid.72).
• Om ljudspår av formaten PCM, DTS, MPEG-ljud
och Dolby Digital har samma antal kanaler,
prioritetsordnas formaten så här: PCM, DTS,
MPEG-ljud och slutligen Dolby Digital.
Ett starkt ljud (eller eventuellt inget ljud alls) sänds
ut om du ansluter spelaren till en TV som inte är
kompatibel med DOLBY DIGITAL/DTS-signaler
och ”AUTO” är valt. I så fall väljer du ”PCM”.
Inställningar och justeringar
Obs
Obs
◆ FORTSATT UPPSPELN. MULTI (endast
DVD VIDEO/VIDEO CD)
Växlar mellan på och av för fortsatt
uppspelning multi. Inställningarna för fortsatt
uppspelning kan lagras i minnet för upp till 6
olika DVD VIDEO/VIDEO-CD-skivor
(sid.27).
PÅ
Lagrar inställningarna för
fortsatt uppspelning i minnet för
upp till 6 skivor.
75
Inställningar för ljudet
STANDARD Det här är standardläget.
TV
Gör att svaga ljud blir tydliga
även om du sänker volymen.
BEVARA
DYNAMIK
Skapar en känsla av att du är
med på en konsert.
(LJUDINSTÄLLNINGAR)
Med ”LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du
ställa in ljudet enligt rådande
uppspelningsförhållanden och de
anslutningar du gjort.
Välj ”LJUDINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Information om hur du
använder fönstret, se ”Använda
inställningsfönstret” (sid. 70).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
LJUDFILTER:
TVÄR
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
48kHz/96kHz PCM:
48kHz/16bit
◆ LJUD DÄMPNING (dämpning)
Om ljudet låter orent (distorderat) ställer du
det här alternativet på ”PÅ”. Spelaren sänker
ljudnivån.
Den här funktionen påverkar utsignalen från
följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
AV
Det här är standardinställningen.
PÅ
Välj det här läget när ljudet i
högtalarna låter orent (distorderat).
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(endast DVD VIDEO/DVD-VR-läge)
Gör att ljudet blir tydligt även när volymen är
sänkt och du spelar upp en DVD-skiva som
kan hantera ”AUDIO DRC”.
Det här påverkar utsignalen från följande
kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)/HDMI OUT-kontakten bara när
”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”D-PCM”
(sid.77).
76
◆ LJUDFILTER
Väljer ljudfilter för brusreducering av
frekvenser över 22,05 kHz (när ljudkällans
samplingsfrequens (Fs) är 44.1 kHz), 24 kHz
(när Fs är 48 kHz) eller 48 kHz (när Fs är över
96 kHz).
TVÄR
Ger ett brett frekvensomfång och
en vid rumskänsla.
FASAD
Ger ett mjukt, varmt ljud
Obs
Ibland, beroende på skiva och i vilken miljö du
spelar upp skivan, ger det digitala filtret så små
effekter att de är svåra att uppfatta.
◆ NEDMIXNING (endast DVD VIDEO/DVDVR-läge)
Ändrar metod för nedmixning till 2 kanaler
när du spelar upp DVD-skivor med bakre
ljudkomponenter (kanaler) eller som spelats
in i formatet Dolby Digital. För mer
information om de bakre
signalkomponenterna, se ”Kontrollera
formatet på ljudsignalen” (sid. 44). Den här
funktionen påverkar utsignalen från följande
kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– LINE (RGB)-TV-kontakten
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)/HDMI OUT-kontakten bara
när ”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”DPCM” (sid.77).
DOLBY
Det här är standardinställningen.
SURROUND För att åstadkomma surroundljud
matas flerkanaliga ljudsignaler
ut till två kanaler.
NORMAL
Flerkanaliga ljudsignaler mixas
ned till två kanaler så att du kan
lyssna på ljudet via en
stereoanläggning.
◆ DIGITAL UTGÅNG
Avgör om ljudsignaler matas ut via
anslutningen DIGITAL UTGÅNG
(OPTICAL eller COAXIAL)/HDMI OUTkontakten.
PÅ
AV
Det här är standardläget. När du väljer
”PÅ”, se ”Ställa in den digitala
utsignalen” för mer information om
inställningar.
◆ DOLBY DIGITAL (endast DVD VIDEO/
DVD-VR-läge)
Anger signaltyp för Dolby Digital.
D-PCM
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
Dolby Digital-avkodare.
Genom att göra justeringar för
alternativet ”NEDMIXNING”
under
”LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid.76) kan du ange om
signalen överensstämmer med
Dolby Surround (Pro Logic)
eller ej.
DOLBY
DIGITAL
Välj det här läget om spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
Dolby Digital-avkodare.
Påverkan från den digitala kretsen på
den analoga kretsen är minimal. Om
du använder HDMI OUT-kontakten
sänds PCM-ljud ut, beroende på vilken
utrustning du har anslutit. Om signalen
däremot är kodad för
upphovsrättsskydd sänds den bara ut i
formatet 48kHz/16bitars PCM.
Ställa in den digitala utsignalen
Ändrar metod för utmatning av ljudsignaler
när du ansluter en komponent som t.ex. en
förstärkare (mottagare) eller MD-spelare med
digital ingång.
Mer information om anslutningar finns på
sid.21.
När du har ställt ”DIGITAL UTGÅNG” på
”PÅ” väljer du ”DOLBY DIGITAL”,
”MPEG”, ”DTS” och ”48 kHz/96 kHz
PCM”.
Om du ansluter en komponent som inte kan
hantera den valda ljudsignalen finns det risk
för att det genereras ett högt störljud som kan
skada såväl din hörsel som dina högtalare (det
kan också hända att du inte får något ljud
alls).
Obs
Om HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
utrustning som inte kan hantera DOLBY
DIGITAL-signaler sänds ”D-PCM”-signaler ut
även om du väljer ”DOLBY DIGITAL”.
◆ MPEG (endast DVD VIDEO/DVD-VRläge)
Anger signaltyp för MPEG-ljud.
Välj det här läget om spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-avkodare. Om du spelar
upp flerkanaliga MPEGljudspår, spelas bara den främre
vänstra (V) och den främre
högra (H) signalen upp via de
två främre högtalarna.
MPEG
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-avkodare.
Obs
• Funktionen AV SYNK (sid. 52) har ingen effekt
om du använder DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakten och har ställt ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG” eller ”DTS” på ”DOLBY
DIGITAL”, ”MPEG” respektive ”PÅ” .
• Funktionen AV SYNK (sid. 52) har ingen effekt
om du ansluter en Dolby Digital- eller DTSkompatibel enhet via HDMI OUT-kontakten och
har ställt ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG” eller
”DTS” på ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG”
respektive ”PÅ”.
Inställningar och justeringar
PCM
Obs
Om HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
utrustning som inte kan hantera MPEG-ljudsignaler
sänds ”PCM”-signaler automatiskt ut även om du
väljer ”MPEG”.
,forts.
77
◆ DTS
Anger signaltyp för DTS-ljud.
AV
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
DTS-avkodare.
PÅ
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
DTS-avkodare.
Obs
Om HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
utrustning som inte kan hantera DTS-signaler sänds
”AV”-signaler ut även om du valt ”PÅ”.
◆ 48kHz/96kHz PCM (endast DVD VIDEO)
Bestämmer samplingsfrekvensen för
ljudsignalen.
48kHz/16bit Ljudsignalerna för DVD
VIDEO-skivor konverteras
alltid till 48kHz/16bit.
96kHz/24bit Alla signaltyper, inklusive
96kHz/24bit, sänds ut i sina
ursprungliga format. Om
signalen däremot är kodad för
upphovsrättsskydd sänds den
bara ut i formatet 48kHz/16bit.
Obs
• De analoga ljudsignalerna från kontakterna LINE
OUT L/R (AUDIO) påverkas inte av den här
inställningen och behåller den ursprungliga
samplingsfrekvensen.
• Om HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
utrustning som inte kan hantera 96 kHz/24 bitars
signaler sänds
48 kHz/16 bit PCM automatiskt ut även om du har
valt ”96kHz/24bit.”
78
Övrig information
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem
när du använder spelaren kan du använda den
här felsökningsguiden för att se om du kan
åtgärda problemet innan du lämnar in
spelaren för reparation. Om du inte kan lösa
problemet på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen är inte påslagen.
, Kontrollera att nätkabeln är korrekt
ansluten.
Bild
Ingen bild/det är störningar i bilden.
Övrig information
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningarna till TV:n
(sid. 17) och ställ om ingångsväljaren på
TV:n så att signalen från spelaren visas på
TV-skärmen.
, Välj en inställning för ”LINE” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” som passar
ditt system (sid. 72).
, Skivan är smutsig eller spräckt.
, Om bildsignalen från spelaren till TV:n
passerar via en videobandspelare, eller om
spelaren är ansluten till en kombination av
TV/VIDEO, kan det hända att den
upphovsrättsskyddssignal som finns
inspelad på vissa DVD-program påverkar
bildkvaliteten. Om du fortfarande har
problem, trots att du har anslutit spelaren
direkt till TV:n, kan du försöka ansluta
spelaren till TV:ns S VIDEO-ingång
(sid. 17).
, Du spelar upp en skiva som spelats in med
ett annat färgsystem än det som TV:n
använder.
, Du har ställt PROGRESSIVE-omkopplaren
på spelarens frontpanel på
”PROGRESSIVE AUTO” eller
”PROGRESSIVE VIDEO”
(PROGRESSIVE-indikatorn lyser), trots att
TV:n inte kan hantera progressiva signaler.
I så fall kopplar du bort HDMI-kabeln från
spelaren och väljer ”NORMAL
(INTERLACE)” så att PROGRESSIVEindikatorn slocknar.
, Även om TV:n är kompatibel med det
progressiva signalformatet 525p/625p kan
det hända att bilden påverkas när du ställer
in spelaren på progressivt format. I så fall
ställer du PROGRESSIVE-omkopplaren på
frontpanelen på ”NORMAL
(INTERLACE)” så att PROGRESSIVEindikatorn släcks och spelaren ställs på
normalt format med radsprång (interlace).
, Om du ställer in ”LINE” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” på ”RGB”
(sid. 72) sänder spelaren inte ut några
komponentvideosignaler.
, Spelaren är ansluten till ingången på en
enhet som inte är HDCP-kompatibel
(HDMI-indikatorn på frontpanelen lyser
inte). Se sid. 18.
, HDMI OUT-kontakten används som
videoutgång. Att ändra ”HDMIUPPLÖSNING” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” kan
eventuellt lösa problemen (sid. 72). Anslut
TV:n och spelaren via en annan
videokontakt än HDMI OUT och ställ om
TV:ns ingång till den videoanslutning du
använder så att du kan se skärmtexterna.
Ändra inställningen ”HDMIUPPLÖSNING” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” och ställ
tillbaka TV:ns ingång på HDMI. Om bilden
fortfarande inte visas gör du om proceduren
och försöker med andra alternativ.
, Om signalen från LINE OUT (VIDEO)eller S VIDEO OUT-kontakterna innehåller
störningar ändrar du inställningen för
”HDMI RESOLUTION” under ”SCREEN
SETUP” till ”720 × 480/576p”.
Bilden visas inte eller så är den full av
störningar när HDMI OUT-kontakten
anväds för anslutning.
, Försök något av följande: 1Stäng av
spelaren och slå på den igen. 2Stäng av
den anslutna utrustningen och slå på den
igen. 3Koppla bort HDMI-kabeln och
anslut den sedan igen.
,forts.
79
Bilden fyller inte ut skärmen trots att
bildproportionerna är inställda under ”TVTYP” under ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”.
, Bildproportionerna för DVD-skivan är
låsta. Bilden är svartvit.
Bilden är svartvit.
, Välj en inställning för ”LINE” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” som passar
din TV (sid. 72).
, På vissa TV-apparater kan det hända att
bilden blir svartvit när du spelar upp skivor
som spelats in med färgformatet NTSC.
, Om du använder en SCART-kabel ska det
vara en kabel där alla stiften är anslutna (21stift).
Distorsion uppstår i ljudet.
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 76).
Ljudet är för lågt.
Ljud
, Ljudvolymen är låg på vissa DVD-skivor.
Ljudvolymen kan förbättras om du sätter
”AUDIO DRC” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”TV”
(sid. 76).
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 76).
Det hörs inget ljud.
Hantering
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Spelaren är ansluten till fel ingång på
förstärkaren (mottagaren) (sid. 21).
, Ingången för förstärkaren (mottagaren) är
inte korrekt inställd.
, Spelaren är i pausläge eller i läge för
uppspelning i slowmotion.
, Spelaren är i läge för snabbspolning framåt
eller bakåt.
, Om inte ljudsignalen inte kommer från
anslutningen DIGITAL OUT (OPTICAL
eller COAXIAL)/HDMI OUT-kontakten
kontrollerar du ljudinställningarna (sid. 76).
, Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2, hörs inget ljud om du
väljer ”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
, Om du spelar upp flerkanaliga MPEGljudspår, spelas bara den främre vänstra (V)
och den främre högra (H) signalen upp via
de två främre högtalarna.
, Den utrustning som är ansluten till HDMI
OUT-kontakten kan inte hantera
ljudsignalformatet. I det här fallet ställer du
”LJUD(HDMI)” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PCM”
(sid. 75).
Det hörs inget ljud från HDMI OUTkontakten.
, Försök något av följande: 1Stäng av
spelaren och slå på den igen. 2Stäng av
den anslutna utrustningen och slå på den
igen. 3Koppla bort HDMI-kabeln och
anslut den sedan igen.
80
, HDMI OUT-kontakten är ansluten till en
DVI-enhet (DVI-kontakter kan inte hantera
ljudsignaler).
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
, Batterierna i fjärrkontrollen är svaga.
, Det kan finnas något hinder i vägen mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
, Avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren är för stort.
, Du riktar inte fjärrkontrollen mot
mottagaren för de infraröda signalerna på
spelaren.
Skivan spelas inte upp.
, Skivan sitter felvänd.
Sätt i skivan med uppspelningsytan riktad
nedåt.
, Skivan är skev.
, Spelaren kan inte spela upp vissa typer av
skivor (sid. 7).
, DVD-skivans regionskod stämmer inte
överens med spelarens.
, Det har bildats fukt inne i spelaren (sid. 3).
, Spelaren kan inte spela upp inspelade skivor
som inte är korrekt stängda (finalized)
(sid. 7).
Ett MP3-ljudspår kan inte spelas upp
(sid. 56).
, DATA CD-skivan är inte inspelad i
formatet MP3 enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
, DATA DVD-skivan är inte inspelad i ett
MP3-format som överensstämmer med
formatet UDF (Universal Disk Format).
, MP3-spåret har inte filändelsen ”.MP3”.
, Spåret har inte MP3-format trots att
filändelsen är ”.MP3”.
, Filen är inte av formatet MPEG-1 Audio
Layer III.
, Spelaren kan inte spela upp ljudspår av
formatet mp3PRO.
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”BILD
(JPEG)” (sid. 59).
, DATA CD/DATA DVD-skivan innehåller
en DivX-videofil.
JPEG-bildfilen kan inte visas (sid. 56).
, DATA CD-skivan är inte inspelad i
formatet JPEG enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
, DATA DVD-skivan är inte inspelad i ett
JPEG-format som överensstämmer med
formatet UDF (Universal Disk Format).
, Filändelsen är en annan än ”.JPEG” eller
”.JPG”.
, Bilden är större än 3 072 (bredd) × 2 048
(höjd) i normalt läge, eller större än 3 300
000 bildrutor i progressivt JPEG-format.
(Vissa progressiva JPEG-filer kan inte visas
även om bildstorleken är inom de angivna
ramarna.)
, Bilden får inte plats på skärmen (storleken
på bilden minskas).
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”LJUD
(MP3)” (sid. 59).
, DATA CD/DATA DVD-skivan innehåller
en DivX-videofil.
MP3-ljudspår och JPEG-bildfiler spelas
upp samtidigt.
DivX video-filen kan inte spelas.
, Filen har inte DivX-format.
, Filändelsen är en annan än ”.AVI” eller
”.DIVX”.
, DATA CD/DATA DVD-skivan (DivX
video) är inte inspelad i formatet DivX
enligt ISO 9660 Level 1/ Level 2 eller Joliet
/UDF.
, DivX video-filen är större än 720 (bredd) ×
576 (höjd).
Namnen på album/spår/filer visas inte
korrekt.
, Programmerad uppspelning, slumpvis
uppspelning, repeterad uppspelning eller AB repeterad uppspelning är vald (sid. 31).
, Återupptagen uppspelning har startat
(sid. 27).
Spelaren startar automatiskt
uppspelningen av skivan.
, Skivan har en funktion för automatisk
uppspelning.
, ”AUTOUPPSPELNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställt på
”PÅ” (sid. 74).
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, När en skiva med signal för automatiskt
pausläge spelas upp, avbryter spelaren
uppspelningen när den tar emot signalen för
automatiskt pausläge.
Vissa funktioner som t.ex. stopp, sökning,
snabb och långsam uppspelning,
uppspelning i slowmotion, upprepad
uppspelning, slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning kanske inte
kan utföras.
, Du kanske inte kan utföra alla de funktioner
som beskrivs ovan. Mer information finns i
bruksanvisningen till skivan.
Det går inte att ändra språk för ljudspåret.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 28).
, DVD-skivan saknar flerspråkiga ljudspår.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra språk för ljudspåret.
Övrig information
, ”LÄGE (MP3, JPEG)” är ställt på ”AUTO”
(sid. 59).
Skivan spelas inte upp från början.
Språket för undertexten kan inte ändras
eller stängas av.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 28).
, DVD-skivan saknar flerspråkiga
undertexter.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra undertexterna.
, Spelaren kan endast visa siffror och
bokstäver. Andra tecken visas som ”*”.
,forts.
81
Det går inte att ändra kameravinklarna.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 28).
, Det finns inte flera kameravinklar inspelade
på DVD-skivan.
, Vinkeln kan bara ändras när indikatorn
”
” tänds i frontpanelens teckenfönster
(sid. 11).
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra kameravinkel.
Spelaren fungerar inte som den ska.
Självdiagnosfunktion (när
bokstäver/nummer visas i
teckenfönstret)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förebygga en funktionsstörning, visas ett 5siffrigt servicenummer bestående av en
bokstav och fyra siffror (t.ex. C 13 50) på
skärmen och i frontpanelens teckenfönster.
Kontrollera nedanstående tabell.
, Om statisk elektricitet eller liknande har
gjort att spelaren inte fungerar som den ska
kopplar du bort nätkabeln till spelaren.
Fem siffror eller bokstäver visas på
skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
, Självdiagnosfunktionen har aktiverats. (Se
tabellen på sid. 82.)
Skivan matas inte ut och ”LOCKED” visas
i frontpanelens teckenfönster.
C:13:50
De första tre
Orsak och/eller åtgärd
tecknen i
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig eller har ett
format som inte den här
spelaren kan spela upp
(sid. 7).
, Rengör skivan med en
rengöringsduk eller
kontrollera skivans
format (sid. 2).
C 31
Skivan har inte satts i
ordentligt.
, Sätt in skivan korrekt.
E XX
(xx står för ett
nummer)
Spelaren har aktiverat
självdiagnosfunktionen för
att förhindra en
funktionsstörning.
, Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller
auktoriserade Sonyserviceverkstad och ge
dem servicenumret, som
består av 5 tecken.
Exempel: E 61 10
, Barnlåset är aktiverat (sid. 27).
Skivfacket öppnas inte och ”TRAY
LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Kontakta din Sony-återförsäljare eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
”Datafel” visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA CD- eller DATA DVDskiva.
, Det är något fel på den MP3-ljudfil/JPEGbildfil/DivX-videofil som du vill spela upp.
, Filen är inte av formatet MPEG-1 Audio
Layer III.
, JPEG-bildfilen följer inte formatet DCF
(sid. 54).
, JPEG-bildfilen har filändelsen ”.JPG” eller
”.JPEG”, men har inte formatet JPEG.
, Filen du vill spela upp har filtillägget
”.AVI” eller ”.DIVX”, men har inte
formatet DivX eller har formatet DivX, men
uppfyller inte kraven för en DivXcertifierad profil.
82
Ordlista
Album (sid. 56, 63)
En enhet i vilken du kan spara DivXvideofiler, JPEG-bildfiler och MP3-ljudspår
på DATA CD/DATA DVD-skivor.
(”Album” är ett begrepp som används för den
här spelaren.)
DVD VIDEO (sid. 6)
DivX® (sid. 62)
Digital videoteknik som utvecklats av DivX,
Inc. Video kodad med DivX-teknik ger
yppersta kvalitet trots en relativt liten
filstorlek.
DTS (sid. 18, 78)
Digital ljudkomprimering som Digital
Theater Systems, Inc. utvecklat. Den här
tekniken använder flerkanaligt surroundljud.
I det här formatet är den bakre kanalen i
stereo och det finns en separat
subwooferkanal. DTS ger samma höga
digitala ljudkvalitet med separata kanaler.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
DVD-RW (sid. 6)
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVD
VIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två
olika lägen: VR-läge och videoläge. DVDRW- skivor som skapats i videoläge har
samma format som DVD VIDEO-skivor
medan du för skivor som spelas in i VR-läget
(Video Recording) kan programmera och
redigera skivans innehåll.
DVD+RW (sid. 6)
DVD+RW-skivor (plus RW) är
inspelningsbara och återinspelningsbara.
Inspelningsformatet på DVD+RW-skivor är
jämförbart med DVD VIDEO-formatet.
Fil (sid. 55, 57)
JPEG-bild som spelats in på en DATA CD/
DATA DVD-skiva eller en DivX-video som
spelats in på en DATA CD/DATA DVDskiva. (”Fil” är ett begrepp som används för
den här spelaren). En enskild fil innehåller en
bild eller film.
Övrig information
En skiva som innehåller upp till åtta timmar
rörlig bild trots att den är lika stor som en
vanlig CD-skiva.
Kapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en sida är 4,7 GB (gigabyte), vilket är 7
gånger mer än för en CD-skiva. Kapaciteten
för DVD-skivor med dubbla lager och en sida
är 8,5 GB; för skivor med ett lager och dubbla
sidor är kapaciteten 9,4 GB och för skivor
med dubbla lager och dubbla sidor 17 GB.
Bildinformationen lagras i formatet MPEG 2,
en global standard för digital komprimering.
Bildinformationen komprimeras till ungefär
1/40 (i snitt) av den ursprungliga storleken.
DVD använder dessutom en kodningsteknik
som medger varierbar bithastighet, vilket gör
att informationsmängden kan varieras
beroende på bildens status.
Ljudinformationen spelas in i ett flerkanaligt
format, t.ex. Dolby Digital, vilket ger en mer
realistisk ljudupplevelse.
På DVD-skivor finns också många
avancerade funktioner, t.ex. möjlighet att
byta kameravinkel, välja språk och ställa in
barnlås.
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
Dolby Digital (sid. 18, 77)
Teknik för digital ljudkomprimering som
utvecklats av Dolby Laboratories. Den här
tekniken hanterar flerkanaligt surroundljud. I
det här formatet är den bakre kanalen i stereo
och det finns en separat subwooferkanal.
Dolby Digital ger samma högkvalitativa ljud
med separata kanaler som det ”Dolby
Digital”-system som används på biografer.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
,forts.
83
Filmbaserad programvara, videobaserad
programvara (sid. 20)
DVD-skivor kan antingen vara film- eller
videobaserade. Filmbaserade DVD-skivor
har samma bildhastighet (24 bildrutor per
sekund) som biograffilmer.
Videobaserade DVD-skivor, t.ex. TV-drama
och situationskomedier, visar bilderna med
en hastighet av 25 bildrutor/60 fält (30
bildrutor/60 fält) per sekund.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI är ett gränssnitt som kan hantera såväl
video- som ljudsignaler via en enda digital
anslutning. HDMI-anslutningen följer
standarden för digitala högupplösande
videosignaler och digitalt flerkanaligt ljud vid
anslutningen till AV-utrustning som t.ex.
HDMI-TV-apparater utan att signalerna
utsätts för någon försämring.
Eftersom videosignalerna är kompatibla med
det aktuella DVI-formatet (Digital Visual
Interface) kan HDMI-kontakterna användas
för anslutning till DVI-kontakter via en
HDMI-DVI-konverteringskabel. HDMIspecifikationerna stöder HDCP (Highbandwidth Digital Contents Protection) som
ären teknik för kopieringsskydd som i sin tur
använder en teknik för kodning av digitala
videosignaler.
Kapitel (sid. 11)
Delar av bild- eller musikinformation som är
mindre än titlar. En titel består av flera
kapitel. För vissa skivor finns inga kapitel
inspelade.
MPEG-ljud (sid. 18, 77)
Internationellt standardsystem från ISO/IEC
för komprimering av digitala ljudsignaler.
MPEG 1 kan hantera upp till 2-kanalig stereo.
MPEG 2, som används för DVD-skivor, kan
hantera upp till 7.1-kanaligt surroundljud.
84
Normalt format (Interlace) (sid. 20)
Det normala formatet med radsprång
(interlace) visar varannan linje i en bild som
ett separat ”fält” och är standardmetoden för
visning av TV-bilder. Fält med jämna
nummer visar bildlinjer med jämna nummer
och fält med udda nummer visar bildlinjer
med udda nummer.
Progressivt format (sid. 19)
I jämförelse med radsprångsformatet, som
skapar en bildruta genom att visa varannan
bildlinje (fält), visar det progressiva formatet
hela bilden på en gång, som en enda bildruta.
Det innebär att medan radsprångsformatet
visar 25 eller 30 bildrutor (50-60 fält) per
sekund kan det progressiva formatet visa 5060 bildrutor per sekund. Bildkvaliteten
förbättras och stillbilder, text och horisontella
linjer blir skarpare. Den här spelaren hanterar
de progressiva formaten 525 och 625.
Progressiv JPEG
Progressiva JPEG-filer förekommer mest på
Internet. De skiljer sig från övriga JPEG-filer
på det sättet att de ”tonas in” gradvis istället
för att byggas upp uppifrån och ned när de
visas med en webbläsare. På det sättet kan du
se hela bilden samtidigt som den laddas ned.
Titel (sid. 11)
Det längsta avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande när det gäller videoprogramvara
eller ett helt album när det gäller
ljudprogramvara.
Tekniska data
System
Allmänt
Laser: Halvledarlaser
Systemets signalformat: PAL/(NTSC)
Strömförsörjning:
220 -240 V växelström (AC), 50/60 Hz
Energiförbrukning: 12 W
Storlek (ca):
430 × 43 × 237 mm
(bredd/höjd/djup) inkl. utstickande delar
Vikt (ca): 1,92 kg
Driftstemperatur: 5 °C till 35 °C
Driftfuktighet: 25 % till 80 %
Ljudegenskaper
Frekvensåtergivning: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz till 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz till
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz till 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/brusförhållande (S/N-värde):
115 dB (endast LINE OUT L/R
(AUDIO)-kontakter)
Harmonisk distorsion: 0,003 %
Dynamikomfång: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Svaj: Ej mätbart (±0,001% W PEAK)
Medföljande tillbehör
Se sid. 16.
Specifikationer och utförande kan ändras
utan föregående meddelande.
Utgångar:
Övrig information
(Kontaktnamn: Kontakttyp/Utnivå/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phonokontakt/
2 Vrms/10 kohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
utgång/-18 dBm (våglängd 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt/0,5 Vp-p/75 ohm
HDMI OUT: Typ A (19 stift)
LINE OUT (VIDEO): Phonokontakt/
1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-stifts mini DIN/:
Y: 1,0 Vp-p, C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, PB/CB,
PR/CR): Phonokontakt/Y: 1,0 Vp-p, PB/
CB, PR/ CR: 0,7 Vp-p/75 ohm
85
Språkkoder
Mer information finns på sid.43, 47, 72.
Stavningen av de olika språken följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Ej
specificerat
Lista över områdeskoder för barnlås
Mer information finns på sid.sid. 66.
86
Kod Område
Kod Område
Kod Område
Kod Område
2044
2047
2046
2057
2070
2079
2090
2092
2115
2165
2174
2109
2248
2238
2254
2276
2304
2363
2362
2376
2390
2379
2427
2424
2436
2489
2501
2149
2499
2086
2528
2184
Argentina
Australien
Österrike
Belgien
Brasilien
Kanada
Chile
Kina
Danmark
Finland
Frankrike
Tyskland
Indien
Indonesien
Italien
Japan
Korea
Malaysia
Mexiko
Nederländerna
Nya Zeeland
Norge
Pakistan
Filippinerna
Portugal
Ryssland
Singapore
Spanien
Sverige
Schweiz
Thailand
Storbritannien
Sakregister
Nummer
16:9 72
4:3 BREVLÅDEFORMAT
72
4:3 PAN&SCAN 72
4:3 UTSIGNAL 74
48kHz/96kHz PCM 78
5.1 kanalers surroundljud 44
A
A-B REPETERA 35
ALBUM 37, 38
Album 55, 83
ANPASSAD 70
ANPASSAT BARNLÅS 65
Ansluta 16, 17
Ansluta 21
ÅTERSTÄLLA 71
Återuppspelning 26
Återupptagning 27
AUDIO DRC 76
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING 74
AUTOUPPSPELNING 74
AV SYNK 52
Avsökning 36
B
BAKGRUND 73
BARNLÅS 65
Barnlås 27
Batterier 16
BILDNAVIGERING 39, 57
Bildspel 59
BNR 51
CD 7, 25
D
DATA CD 6, 54, 62
DATA DVD 6, 54, 62
DATUM 58
DIGITAL UTGÅNG 76
Digital utsignal 77
DIMMER 75
DivX® 62, 75
DOLBY DIGITAL 43, 77,
83
DTS 43, 78, 83
DVD 6, 25, 83
DVD+RW 6, 26, 83
DVD-menyer 28
DVD-RW 6, 29, 83
E
EFFEKT 61
EGNA
F
FAST PLAY 26
Felsökning 79
FIL 37
Fil 83
Filmbaserad programvara 84
Fjärrkontroll 12, 16, 68
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 27, 75
Frontpanelens teckenfönster
11
Frysa bildrutor 37
H
Hantering av skivor 2
HDMI
HDMI 84
HDMI-UPPLÖSNING 73
LJUD (HDMI) 75
Hitta
en viss punkt genom att titta
på TV-skärmen 36
I
INDEX 37
INSTÄLLNINGAR 70
Inställningsfönster 70
INTERVALL 60
J
JPEG 54
K
KAPITEL 37
Kapitel 84
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD 25
DVD 25
Kontrollmeny 13
L
LÄGE (MP3, JPEG) 59
LINE 74
LJUD 43, 72
LJUD DÄMPNING 76
LJUDFILTER 76
LJUDINSTÄLLNINGAR 76
M
MENY 72
MINNE 49
MNR 51
MP3 6, 54
MPEG 43, 77, 84
N
NEDMIXNING 76
NORMAL (INTERLACE)
(radsprång) 19
Normalt format (interlace) 84
O
ORIGINAL 29
ORIGINAL/PLAY LIST 29
P
PAUSLÄGE 75
PBC-uppspelning 30
PLAY LIST 29
PROGRAM 31
Programmerad uppspelning
31
PROGRESSIVE AUTO 19
PROGRESSIVE VIDEO 19
Progressivt format 84
R
Radsprångsläge
(interlaceformat) 84
REPETERA 34
S
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
72
Skärmmenyer
Inställningsfönster 70
Visning av kontrollmenyn
13
SKÄRMSLÄCKARE 73
SKÄRMTEXT 72
SKÄRPA 50
Skivor som du kan använda 7
SLOW PLAY 26
SLUMPMÄSSIG 33
Slumpvis uppspelning 33
SNABB 71
Snabbinställning 23, 71
Snabbspola bakåt 36
Snabbspola framåt 36
Sökning 26, 36
SPÅR 38
SPÅRVAL 75
SPECIALINSTÄLLNINGAR
74
SPRÅKINSTÄLLNING 72
Surround 45
Övrig information
C
BILDINSTÄLLNINGAR
48
T
Teckenfönster
Frontpanelens teckenfönster
11
Inställningsfönster 70
Visning av kontrollmenyn
,forts.
87
13
TID/TEXT 38
TIME/TEXT 40
TITEL 37
Title 84
TOP MENU 28
TVS 45
TVS (TV virtuellt
surroundljud) 45
TV-TYP 72
U
UNDERTEXT 72
Upprepad uppspelning 34
Uppspelning i slowmotion 37
V
VIDEO CD 6, 25
Videobaserad programvara 84
VINKEL 47
VISA KAPITEL 39
VISA SPÅR 39
VISA TITEL 39
Z
ZOOM 26, 58
88
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan lättflyktiga
organiska föreningar.
Sony Corporation Printed in Malaysia
Download PDF