Sony | DVP-F250 | Sony DVP-F250 Bruksanvisning

3-083-975-71(1)
CD/DVD
Player
Bruksanvisning
DVP-F250
© 2003 Sony Corporation
VARNING!
Undvik risk för brand och
elskador genom att inte
utsätta enheten för regn eller
fukt.
Undvik elskador genom att
inte öppna enhetens chassi.
Överlåt service till en behörig
servicetekniker.
Nätkabeln får bara bytas av
behörig servicetekniker.
Den här enheten klassas som en
CLASS 1 LASER. Märkningen
CLASS 1 LASER PRODUCT
finns på sidan av enheten.
VAR FÖRSIKTIG!
Du riskerar att skada ögonen om du
använder optiska instrument
tillsammans med den här
produkten. Laserstrålen i CD/
DVD-spelaren kan skada ögonen;
plocka därför inte isär enheten.
Överlåt service till en behörig
servicetekniker.
2
Välkommen!
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Den här enheten drivs med 110240 V växelström (AC), 50/60
Hz. Kontrollera att enhetens
drivspänning stämmer överens
med nätspänningen på den plats
där du befinner dig.
• Undvik risk för brand och
elskador genom att inte placera
vätskefyllda föremål på enheten,
t.ex. vaser och liknande.
Installation
• Placera inte enheten så att den
lutar. Den har konstruerats för att
stå plant eller vertikalt när den
används.
• Håll enhet och skivor borta från
utrustning med starka magneter,
t.ex. mikrovågsugnar eller stora
högtalare.
• Placera inte tunga föremål på
enheten.
• Etiketten med
modellbeteckningen sitter på
sidan av enheten.
Vi tackar för att du visade oss
förtroendet att välja Sony CD/
DVD Player. Innan du använder
spelaren bör du läsa igenom
handledningen. Spara den – du
kanske behöver den igen.
Om volyminställning
Försiktighetsåtgärder
Säkerhet
• Var försiktig! – Du riskerar att skada
ögonen om du använder optiska instrument
tillsammans med den här produkten.
• Om du råkar tappa något så att det hamnar
inne i spelaren, eller om du råkar spilla
vätska i den, bör du genast koppla bort
strömmen. Låt sedan en behörig
servicetekniker kontrollera spelaren innan
du använder den igen.
Om strömförsörjningen
• Spelaren är inte bortkopplad från
nätspänningen så länge den är ansluten till
ett vägguttag, även om du har slagit av
strömmen på spelaren.
• Vet du med dig att du inte kommer att
använda spelaren under en längre tid bör du
koppla bort den från vägguttaget. Ta bort
nätkabeln genom att greppa om kontakten,
dra aldrig i själva sladden.
Om placering
• För att förhindra att spelaren blir onödigt
varm bör du placera den på en plats som
medger tillräcklig ventilation.
• Placera inte spelaren på mjuka ytor, t.ex. en
matta, som kan täcka för ventilationshålen.
• Placera inte spelaren i närheten av
värmekällor eller i direkt solljus. Placera
den inte heller på platser där den utsätts för
mycket damm eller mekaniska stötar.
• Placera inte enheten där det är ont om
utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Vrid inte upp volymen när du lyssnar på ett
parti där ljudet är lågt eller när inget ljud alls
hörs. Gör du det finns det risk att högtalarna
skadas när ljudet blir starkt igen.
Om rengöring
Rengör chassit, panelen och reglagen med en
mjuk duk lätt fuktad med ett milt
rengöringsmedel. Använd inga typer av
skurdukar med slipmedel, skurpulver eller
lösningsmedel som t.ex. alkohol eller bensin.
Om rengöring av skivorna
Använd inte rengöringsskivor av den typ som
finns att köpa i handeln. De kan orsaka
funktionsstörningar.
VIKTIG INFORMATION!
Varning!: Den här spelaren kan hålla kvar
en stillbild eller en skärmmeny på TVskärmen under mycket lång tid. Om du låter
en och samma bild ligga kvar på TVskärmen under en längre tid finns det risk
för permanenta skador på skärmen. LCDskärmar (plasmaskärmar) och projektorTV-apparater är särskilt känsliga för detta.
Om du har några problem eller frågor,
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Om användning
• Om du flyttar spelaren direkt från kyla till
värme, eller om du placerar den i ett mycket
fuktigt rum, kan det bildas fukt på linsen
inne i spelaren. Då fungerar spelaren
antagligen inte som den ska. I så fall tar du
ur skivan och lämnar spelaren påslagen
under ungefär en halvtimme tills fukten
hunnit avdunsta.
• Ta ur eventuella skivor innan du flyttar
spelaren. Gör du inte det kan skivorna
skadas.
3
Innehållsförteckning
VARNING! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Välkommen! . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
Försiktighetsåtgärder . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
Om den här bruksanvisningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Den här spelaren kan spela upp följande skivtyper . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
Om skivorna. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8
Förteckning över delar och kontroller. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
Guide över visningen av kontrollmenyn (Magic Pad). . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13
Anslutningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16
Ansluta spelaren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 1: Öppna förpackningen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 3: Anslut videokablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 4: Anslut ljudkablarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 5: Fäst stället . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 6: Anslut nätkabeln . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Steg 7: Snabbinställning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
16
16
16
17
20
25
26
26
Skivuppspelning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
Uppspelning av skivor . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Återuppta uppspelningen från den punkt där du stoppade skivan
(Återupptagning för flera skivor). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Använda DVD-skivornas menyer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Välja ”ORIGINAL” eller ”PLAY LIST” på en DVD-RW-skiva . . . . . . . . . . . . .
Spela upp VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner (PBC-uppspelning). . . . .
Uppspelning av ett MP3-ljudspår . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Olika uppspelningslägen (Programmerad uppspelning, Slumpvis
uppspelning, Upprepad uppspelning, A-B Repetera) . . . . . . . . . . . . . . .
29
31
32
33
34
35
37
Söka efter ett avsnitt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Söka efter en viss punkt på en skiva (avsökning, uppspelning i slowmotion,
sökning, frysa bildrutor) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43
Söka efter en titel/ett kapitel/spår/avsnitt osv. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44
Sökning med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 46
Visa skivinformation . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47
Kontrollera uppspelningstiden och den återstående tiden . . . . . . . . . . . . . . . 47
Visa uppspelningsinformationen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49
Ljudinställningar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
Ändra ljudet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 51
TVS-inställningar (TVS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4
Titta på filmer . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 55
Ändra kameravinklarna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Visa undertexter. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera bildens kvalitet (BNR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Justera den uppspelade bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . .
Förbättra den uppspelade bilden (DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING) . . . . . . . .
55
55
56
57
58
Använda ytterligare funktioner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Låsa skivor (ANPASSAT BARNLÅS, BARNLÅS) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 59
Kontrollera TV:n med den medföljande fjärrkontrollen. . . . . . . . . . . . . . . . . . 63
Inställningar och justeringar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 64
Använda inställningsfönstret . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Ställa in språk för teckenfönstret eller ljudspår (SPRÅKINSTÄLLNING) . . . .
Inställningar för skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . .
Specialinställningar (SPECIALINSTÄLLNINGAR). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Inställningar för ljudet (LJUDINSTÄLLNINGAR) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
64
66
66
68
69
Ytterligare information . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 72
Felsökning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Självdiagnosfunktion (när bokstäver/nummer visas i teckenfönstret) . . . . . .
Ordlista. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Tekniska data. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Språkkoder. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Sakregister. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
72
74
75
77
78
79
5
Om den här
bruksanvisningen
• Tillvägagångssätten och vad som visas i
teckenfönstret kan variera en aning
beroende på var du köpt din modell. Om
inte annat anges är det de europeiska
modellerna som har använts för
illustrationerna. Om det finns några
skillnader i användning mellan de olika
modellerna, anges det klart och tydligt i
texten, t.ex. ”(endast europeiska modeller)”.
• Instruktionerna i den här bruksanvisningen
beskriver kontrollerna för fjärrkontrollen.
Du kan också använda kontrollerna på
spelaren om de har samma eller liknande
namn som de på fjärrkontrollen.
• ”DVD” kan användas som allmän term för
DVD VIDEO-, DVD-RW/DVD-R- och
DVD+RW/DVD+R-skivor.
• Vad de olika ikoner som används i den här
bruksanvisningen betyder beskrivs nedan:
Symbol
Den här spelaren kan
spela upp följande
skivtyper
Skivformat
DVD VIDEO
(sid. 75)
DVD-RW
(sid. 75)
VIDEO-CD
Ljud-CD-skivor
”DVD VIDEO” och ”DVD-RW” är
varumärken.
Regionkod
Betydelse
Funktioner som är tillgängliga
för DVD-VIDEO- och DVDRW/DVD-R-skivor i
videoläget eller för DVD+RW/
DVD+R-skivor
Spelaren har en regionkod som finns angiven
på spelaren. Du kan bara spela upp DVD
VIDEO-skivor (endast uppspelning) som är
märkta med med samma regionkod. Det här
systemet är ett skydd för upphovsrätten.
Funktioner tillgängliga för
DVD-RW-skivor i läget VR
(videoinspelning)
DVD VIDEO-skivor märkta med ALL kan
också spelas upp på den här spelaren.
Funktioner som är tillgängliga
för VIDEO-CD-, Super VCDoch CD-R/CD-RW-skivor i
formatet video-CD eller Super
VCD
Funktioner som är tillgängliga
för ljud-CD-skivor eller CD-R/
CD-RW-skivor i formatet ljudCD
Om du försöker spela upp andra DVD
VIDEO-skivor visas meddelandet ”Det är
inte tillåtet att spela upp denna skiva pga
områdeskoden.” på TV-skärmen. Vissa DVD
VIDEO-skivor har ingen regionkod angiven,
men uppspelningen kan ändå vara begränsad
av en regionkod.
X
Funktioner tillgängliga för
DATA CD-skivor (CD-ROM/
CD-R/CD-RW-skivor med
MP3* ljudspår)
* MP3 (MPEG1 Audio Layer 3) är ett
standardformat för komprimering av
ljudinformation som definierats av ISO/MPEG.
6
DVP–XXXX
00V 00Hz
00W
NO.
0-000-000-00
Regionkod
Exempel på skivor som spelaren
inte kan spela upp
Spelaren kan inte spela upp följande skivor:
• Inga CD-ROM-skivor (inklusive PHOTO
CD-skivor)/CD-R/CD-RW förutom de som
spelats in med följande format:
– formatet ljud-CD
– formatet video-CD
– formatet MP3 enligt ISO9660* Level 1/
Level 2 eller Joliet, det utökade
(extended) formatet
• Datapartier på CD-Extra-skivor
• DVD-ROM-skivor
• DVD Audio-skivor
• HD-lager på Super Audio CD-skivor
* Ett logiskt format för filer och mappar på CDROM-skivor, definierat av ISO (International
Standard Organization).
Spelaren kan inte heller spela upp följande
skivor:
• DVD VIDEO-skivor med en annan
regionkod än spelarens.
• Skivor som inte är av standardformat (t.ex.
kort- eller hjärtformade).
• Skivor med fastklistrat papper eller
påklistrade etiketter.
• Skivor som har rester av självhäftande tejp
eller dekaler på sig.
Obs
• Om DVD-RW/DVD-R-, DVD+RW/DVD+Roch CD-R/CD-RW-skivor
Vissa DVD-RW/DVD-R-, DVD+RW/DVD+Roch CD-R/CD-RW-skivor kan inte spelas upp på
den här spelaren. Det kan bl.a. bero på
inspelningens kvalitet, skivans status eller
inspelningsutrustningen och den programvara
som skivan skapades med.
Skivan spelas inte upp om den inte har stängts
(finalized) på rätt sätt med bränningsprogrammet.
Det kan dessutom hända att bilder på DVD-RWskivor med CPRM*-skydd inte kan spelas upp om
de innehåller upphovsrättskyddsignaler.
”Copyright-skyddad” visas på skärmen. Mer
information finns i bruksanvisningen till
inspelningsutrustningen. Tänk på att skivor som
skapats med paketskrivning (Packet Write) inte
kan spelas upp.
* CPRM (Content Protection for Recordable
Media) är en teknik för kodning som skyddar
upphovsrätten hos bilder.
• Ljud-CD-skivor kodade med teknik för
upphovsrättsskydd
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som överensstämmer med standarden
Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja ljud-CDskivor som är kodade med upphovsrättssignaler.
Du bör vara medveten om att vissa av dessa skivor
inte följer CD-standarden vilket gör att de
eventuellt inte kan spelas upp med den här
produkten.
Om uppspelningsfunktionerna
för DVD- och VIDEO-CD-skivor
Vissa uppspelningsfunktioner för DVD- och
VIDEO-CD-skivor kan vara inställda av den
som skapat skivorna (programvaran).
Eftersom den här spelaren spelar upp DVDoch VIDEO-CD-skivor efter det innehåll som
skivtillverkaren skapat kan det hända att vissa
funktioner inte finns tillgängliga. Se även
bruksanvisningen som följer med DVD och
VIDEO-CD-skivorna.
Upphovsrätt
I den här produkten finns teknik för
upphovsrättsskydd inbyggd, som i sin tur
skyddas av metodanspråk enligt vissa USApatent samt andra rättigheter till immateriell
egendom som tillhör Macrovision
Corporation och andra rättsinnehavare.
Användandet av den här tekniken för
upphovsrättsskydd måste godkännas av
Macrovision Corporation och är enbart
avsedd för hemmabruk samt vissa andra
begränsade visningar, såvida inte
Macrovision Corporation gett sitt
godkännande för annan användning. Omvänd
ingenjörskonst (”reverse engineering”) eller
disassemblering är förbjuden.
7
Om skivorna
• Håll om kanterna på skivorna när du
hanterar dem. Vidrör inte ytan.
• Utsätt inte skivorna för direkt solljus eller
värmen från värmekällor, t.ex.
varmluftutsläpp. Lämna inte skivorna i en
bil som är parkerad i solen eftersom det kan
bli mycket varmt där.
• När du använt en skiva bör du förvara den i
sitt fodral.
• Rengör skivan med en rengöringsduk.
Torka från skivans mitt och utåt kanterna.
• Använd aldrig lösningsmedel som t.ex.
bensin eller thinner. Använd inte heller
något rengöringsmedel eller antistatisk
spray som du kan köpa i handeln och som
brukar användas för rengöring av
vinylskivor.
8
Förteckning över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna inom parenteserna.
Frontpanel
DISPLAY
POSITION
A Frontpanelens teckenfönster (10)
B
(fjärrsensor) (16)
C DISPLAY POSITION (bildposition),
knapp (10)
D N (spela), knapp (29)
E x (stopp), knapp (30)
F . / > (föregående/nästa),
knappar (30)
G [/1 (på/standby), knapp (29)
H Z (öppna/stäng), knapp (29)
I Skivfack (29)
J Ställ (25)
,fortsättning
9
Frontpanelens teckenfönster
Du kan ställa in frontpanelens teckenfönster efter hur du placerar spelaren.
När du trycker på DISPLAY POSITION-knappen på spelaren växlas teckenfönstret mellan två
lägen: (A och B).
A Med spelaren upprättstående
DVD VCD MP3
D
1
B Med spelaren liggande
DVD
VCD
MP3
D
1
A Aktuell titel/aktuellt kapitel/avsnitt/
spår/uppspelningstid eller annan
skivinformation (48)
B Skivtyp
C Tänds när du spelar upp MP3-ljudspår
(35)
D Tänds när du kan ändra kameravinkeln
(55)
E Aktuell ljudsignal (51)
F Uppspelningsstatus
G Uppspelningsläge (tänds under
upprepad uppspelning eller A-B
repeterad uppspelning) (37)
z Tips!
Du kan justera ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster med ”DIMMER” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” (sid. 68).
10
Baksida
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
A DIGITAL OUT (OPTICAL) (optisk
digitalutgång), kontakt (22) (23) (24)
B DIGITAL OUT (COAXIAL) (koaxial
digitalutgång), kontakt (22) (23) (24)
C COMPONENT VIDEO OUT
(komponentvideoutgång), kontakter
(17)
D S VIDEO OUT (s-videoutgång),
kontakt (17)
E LINE OUT (VIDEO) (videoutgång
med linjenivå), kontakt (17)
F LINE OUT L/R (AUDIO) (vänster och
höger ljudutgångar med linjenivå),
kontakter (21) (22) (23)
,fortsättning
11
Fjärrkontroll
A TV [/1 (på/standby), knapp (63)
B Z (öppna/stäng), knapp (29)
C Sifferknappar (32)
Sifferknapp 5 har en punkt som du kan
känna med fingret.*
D CLEAR (radera), knapp (37)
E
(undertext), knapp (55)
F
(ljud), knapp (51)
G ./> (föregående/nästa), knappar
(30)
H
m/M
(avsökning/
långsamt), knappar (43)
I X (paus), knapp (30)
J H (spela), knapp (29)
Knappen H har en punkt som du kan
känna med fingret.*
K
L
M
N
O
P
Q
R
S
T
U
V
W
X
Y
Z
wj
wk
C/X/x/c, knappar (32)
DISPLAY (visning), knapp (13)
TOP MENU (titelmeny), knapp (32)
[/1 (på/standby), knapp (29)
2 (volym) +/–, knappar (63)
Knappen + har en punkt som du kan
känna med fingret.*
t (TV/video), knapp (63)
TIME/TEXT (tid/text), knapp (47)
PICTURE MODE (bildläge), knapp
(57)
(vinkel), knapp (55)
SUR (surround), knapp (53)
PICTURE NAVI (bildnavigering),
knapp (46)
REPEAT (repetera), knapp (40)
(direktsökning/steg), knapp
(30, 43)
(direktuppspelning/steg),
knapp (30, 43)
x (stopp), knapp (30)
ENTER (välj), knapp (26)
O RETURN (återgå), knapp (34)
MENU (meny), knapp (32, 35)
* Använd den lilla punkten, som du kan känna med
fingret, som referens när du använder spelaren.
12
Guide över visningen av kontrollmenyn (Magic Pad)
Använd kontrollmenyn när du väljer en funktion och när du vill se relaterad information. Tryck
flera gånger på DISPLAY för att aktivera eller ställa om visningen av kontrollmenyn enligt
följande:
, Kontrollmeny, visningsläge 1
m
Kontrollmeny, visningsläge 2 (endast DVD/VIDEO-CD)
m
AVANCERAD visning (endast DVD. Se sid. 49.)
m
Kontrollmeny, ingen visning
z Tips!
Du kan hoppa över visningsläget AVANCERAD
genom att välja ”AV” under ”AVANCERAD” i
kontrollmenyn (sid. 49).
Visning av kontrollmenyn
Visningslägena 1 och 2 för kontrollmenyn visar olika alternativ beroende på skivans typ. Mer
information om varje alternativ finns på sidorna inom parenteserna.
Exempel: Visningsläge 1 för kontrollmenyn när du spelar upp en DVD VIDEO-skiva.
Numret på det kapitel som spelas upp**
Numret på den titel som spelas upp*
Totalt antal titlar*
Totalt antal kapitel**
Alternativ på
kontrollmenyn
Typ av skiva som
spelas upp
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Markerat (valt)
alternativ
Namn på den
funktion som det
markerade
alternativet på
kontrollmenyn tillhör
Verktyg för
menyhantering
DVD VIDEO
Uppspelningstid
Aktuell inställning
AV
AV
1: ENGELSKA
2: FRANSKA
3: SPANSKA
UNDERTEXT
Välj:
Uppspelningsstatus
(N Uppspelning,
X Paus,
x Stopp osv.)
Alternativ
ENTER
Avbryt:
RETURN
*
Visar avsnittets nummer för VIDEO-CD-skivor
(PBC är aktiverat), spårnummer för VIDEOCD/CD-skivor och albumnummer för DATA
CD-skivor.
** Visar indexnumret för VIDEO-CD/CD-skivor
och spårnummer för MP3-ljudspår på DATA
CD-skivor.
,fortsättning
13
Lista över alternativ på kontrollmenyn
Alternativ Alternativ, funktion, tillhörande skivtyp
TITEL (sid. 44)/AVSNITT (sid. 44)/SPÅR (sid. 44)
Använder du för att välja titel, avsnitt eller spår som ska spelas upp.
KAPITEL (sid. 44)/INDEX (sid. 44)
Använder du för att välja kapitel eller index som ska spelas upp.
ALBUM (sid. 35)
Använder du för att välja album som ska spelas upp.
SPÅR (sid. 44)
Använder du för att välja spår som ska spelas upp.
INDEX (sid. 44)
Använder du för att välja index som ska spelas upp.
ORIGINAL/PLAY LIST (sid. 33)
Använder du för att välja typ av titel (DVD-RW) som ska spelas upp, ORIGINAL
eller en redigerad uppspelningslista (PLAY LIST).
TID/TEXT (sid. 44)
Använder du för att kontrollera förfluten tid och återstående uppspelningstid.
Använder du för att ange tidkod vid sökning av bild och musik.
Visar också text på DVD/CD-skivor eller spårnamn på DATA CD-skivor.
LJUD (sid. 51)
Använder du för att ändra ljudinställning.
UNDERTEXT (sid. 55)
Använder du för att visa undertext.
Ändrar språk för undertexten.
VINKEL (sid. 55)
Använder du för att ändra vinkeln.
TVS (TV Virtual Surround) (sid. 53)
Använder du för att välja surroundfunktioner.
AVANCERAD (sid. 49)
Använder du för att visa information (bithastighet eller lager) för den skiva som
spelas upp.
BARNLÅS (sid. 59)
Använder du för att ställa in begränsningar vid uppspelning på den här spelaren.
INSTÄLLNINGAR (sid. 64)
SNABB, inställningar (sid. 26)
Använd snabbinställningarna när du väljer språk för skärmmenyerna,
bildproportioner för TV:n och utsignalen för ljudet.
ANPASSAD, inställningar
Förutom snabbinställningarna kan du justera många andra inställningar.
ÅTERSTÄLLA
Återställer inställningarna under ”INSTÄLLNINGAR” till sina ursprungliga,
fabriksinställda värden.
14
PROGRAM (sid. 37)
Använder du för att välja titel, kapitel eller spår för uppspelning i önskad ordning.
SLUMPMÄSSIG (sid. 39)
Använder du för att spela upp titlar, kapitel eller spår i slumpvis ordning.
REPETERA (sid. 40)
Använder du för att spela upp hela skivan (alla titlar/alla spår/alla album) flera
gånger eller en titel/ett kapitel/spår/album flera gånger.
A-B REPETERA (sid. 41)
Använder du för att bestämma ett visst avsnitt som ska spelas upp flera gånger.
BNR (sid. 56)
Använder du för att justera bildens kvalitet genom att minska de ”blockstörningar”
eller mosaikmönster som ibland kan dyka upp på TV-skärmen.
EGNA BILDINSTÄLLNINGAR (sid. 57)
Använder du för att justera videosignalen från spelaren. Du kan välja bildkvalitet så
att den passar det program du tittar på.
DIGITAL BILDFÖRBÄTTRING (sid. 58)
Använder du för att förstärka konturerna på bilden så att bilden blir skarpare.
BILDNAVIGERING (sid. 46)
Använder du för att dela upp skärmen i 9 mindre bilder, vilket gör det lättare att
snabbt hitta önskat avsnitt.
z Tips!
Kontrollmenyns indikator-ikon lyser grönt
när du valt något annat
t
alternativ än ”AV”. (endast ”TVS”, ”PROGRAM”,
”SLUMPMÄSSIG”, ”REPETERA”, ”A-B
REPETERA”, ”BNR”, ”DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING”). Indikatorn ”VINKEL”
lyser bara grönt när du kan ändra kameravinklarna.
Indikatorn ”EGNA BILDINSTÄLLNINGAR”
lyser grönt när du har valt någon annan inställning
än ”STANDARD”.
15
Anslutningar
Ansluta spelaren
Följ steg 1 till 7 för att ansluta och göra inställningarna för spelaren.
Obs
•
•
•
•
Se till att alla kontakter sitter ordentligt så att du slipper glappkontakt med störningar som följd.
Läs också bruksanvisningen som följer med de komponenter du tänker ansluta.
Du kan inte ansluta den här spelaren till en TV som saknar SCART (EURO AV)-kontakt eller videoingång.
Koppla bort nätkabeln från de olika enheterna innan du ansluter dem.
Steg 1: Öppna förpackningen
Kontrollera att följande finns med i förpackningen:
• Ljud/videokabel (stiftkontakt × 3 y stiftkontakt × 3) (1)
• Fjärrkontroll (1)
• R6-batterier (storlek AA) (2)
• Ställ (1)
• Skruv (1)
• En EURO AV-adapter medföljer de europeiska modellerna.
Steg 2: Sätt batterierna i fjärrkontrollen
Du kan styra spelaren med den medföljande fjärrkontrollen. Sätt i två R6-batterier (storlek AA)
genom att vända polerna 3 och # på baterierna så att de stämmer överens med motsvarande
markeringar i batterifacket. När du använder fjärrkontrollen riktar du den mot fjärrsensorn
på spelaren.
Obs
• Låt inte fjärrkontrollen bli liggande där det är mycket varmt eller fuktigt.
• Se upp så att inga främmande föremål kommer in i fjärrkontrollen, särskilt när du byter batterierna.
• Se till så att inte fjärrsensorn träffas av direkt solljus eller ljuset från blixtaggregat. Det kan leda till
funktionsstörningar.
• Om du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid, bör du ta ur
batterierna. Då undviker du risken för de frätskador som läckande batterier kan orsaka.
16
Steg 3: Anslut videokablarna
Anslut spelaren till en TV, projektor eller AV-förstärkare (mottagare) med en videokabel. Välj
någon av anslutningsmodellerna A till D beroende på hur anslutningarna på TV:n, projektorn
eller AV-förstärkaren (mottagaren) ser ut.
(grön)
Anslutningar
S VIDEO-kabel
(medföljer ej)
Komponent
videokabel
(medföljer ej)
(grön)
(blå)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
(blå)
(röd)
TV, projektor eller AVförstärkare (mottagare)
(grön)
(röd)
(blå)
(röd)
till S VIDEO OUT
till COMPONENT
VIDEO OUT
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
(gul)
AUDIO
L
VIDEO
till LINE
OUT
(VIDEO)
(gul)
(gul)
(gul)
TV, projektor eller
AV-förstärkare
(mottagare)
Ljud/videokabel
(medföljer)
(gul)
TV
l : Signalflöde
Ljud/videokabel
(medföljer)
EURO AV-adapter
(medföljer de
europeiska modellerna)
,fortsättning
17
A Om du ansluter till en videoingång
Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln (medföljer) till den gula (video) kontakten. Du
får bilder med standardkvalitet.
Gul (video)
Gul (video)
Vit (V)
Vit (V)
Röd (H)
Röd (H)
Använd de röda och vita kontakterna när du ansluter till ljudingångarna (sid. 21). (Bara när du
ansluter till en TV.)
B Om du ansluter till en S VIDEO-ingång
Använd en S VIDEO-kabel (medföljer ej). Du får bilder med hög kvalitet.
C Om du ansluter till en SCART (EURO AV)-ingång (endast europeiska modeller)
Anslut EURO AV-adaptern (medföljer de europeiska modellerna) till SCART (EURO AV)ingången på TV:n och anslut sedan spelaren till EURO AV-adaptern med ljud/videokabeln
(medföljer). Anslut den gula kontakten på ljud/videokabeln till den gula (video) kontakten.
Använd de röda och vita kontakterna när du ansluter ljudingångarna (sid. 21).
Gul (video)
Gul (video)
Vit (V)
TV
Röd (H)
Vit (V)
EURO AV-adapter
Röd (H)
D Om du ansluter till en bildskärm, projektor eller AV-förstärkare (mottagare)
med komponentvideoingångar (Y, CB, CR)
Anslut komponenten via COMPONENT VIDEO OUT-kontakterna med en
komponentvideokabel (medföljer ej) eller tre videokablar (medföljer ej) av samma typ och
längd. Du får då noggrann färgåtergivelse och hög bildkvalitet.
Grön
Grön
Blå
Blå
Röd
Röd
Om du ansluter en TV med standard 4:3 bildskärm
Beroende på bildformatet på skivan kan det hända att bilden inte ryms på TV-skärmen. Hur du
gör för att ändra bildproportionerna beskrivs på sid. 66.
Ändra färgsystemet (endast modeller för Asien/Oceanien)
Om spelarens skärmmeny inte visas på den anslutna TV:n byter du färgsystem på spelaren så att
det passar TV:n (dvs. NTSC eller PAL).
Slå först av strömmen till spelaren genom att trycka på @/1, tryck sedan på @/1 igen medan du
håller x på spelaren intryckt. Spelaren slås på igen och namnet på det aktuella färgsystemet
rullar över frontpanelens teckenfönster.
18
Obs
Anslut inte spelaren till en videobandspelare. Om du sänder signalerna från spelaren via en videobandspelare
kan bilden på TV-skärmen förlora skärpa. Om TV:n bara har en ljud/videoingång ansluter du spelaren dit.
Videobandspelare
TV
Anslut
direkt
Anslutningar
CD/DVD-spelare
För europeiska modeller:
Om du spelar upp en skiva som spelats in med färgsystemet NTSC sänder spelaren ut
videosignalen, inställningsmenyn osv. med färgsystemet NTSC. I så fall kanske det inte alls
visas någon bild på TV-apparater som använder PAL som färgsystem. I så fall öppnar du
skivfacket och tar ur skivan.
19
Steg 4: Anslut ljudkablarna
Nedanstående exempel visar olika anslutningsmöjligheter. Välj den modell som passar ditt
system bäst. Se till att du också läser bruksanvisningen till de komponenter du ska ansluta.
Välj en anslutning
Välj någon av följande anslutningar,
A
till
Komponenter som ska anslutas
.
Anslutning
TV
• Surroundeffekter: TVS DYNAMIK (sid. 53),
TVS RYMD (sid. 53)
A
(sid. 21)
Stereoförstärkare (mottagare) och två högtalare
• Surroundeffekter: TVS STANDARD (sid. 54)
eller
MD-spelare/DAT-spelare
• Surroundeffekter: TVS STANDARD (sid. 54).
B
(sid. 22)
AV-förstärkare (mottagare) med en avkodare
för formatet Dolby* Surround (Pro Logic) och 3
till 6 högtalare
• Surroundeffekter: Dolby Surround (Pro Logic)
(sid. 75)
C
(sid. 23)
AV-förstärkare (mottagare) med digitala
ingångar och en ljudavkodare för formatet
Dolby Digital, DTS** eller MPEG och 6
högtalare
• Surroundeffekter:
– Dolby Digital (5.1 kanaler) (sid. 75)
– DTS (5.1 kanaler) (sid. 75)
– MPEG-ljud (5.1 kanaler) (sid. 76)
D
(sid. 24)
*
Tillverkad under licens från Dolby
Laboratories. ”Dolby”, ”Pro Logic” och
symbolen med dubbla D:n är varumärken som
tillhör Dolby Laboratories.
** ”DTS” och ”DTS Digital Out” är varumärken
som tillhör Digital Theater Systems, Inc.
20
D
Uppställning
(exempel)
A
Ansluta till en TV
Med den här anslutningen återges ljudet via TV:ns högtalare.
CD/DVD-spelare
Anslutningar
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
A
LINE OUT
R
AUDIO
(röd)
L
VIDEO
(vit)
(gul)*
till ljudingång
till LINE OUT
L/R (AUDIO)
TV
(röd)
(vit)
Ljud/videokabel
(medföljer)
(gul)*
l : Signalflöde
För europeiska modeller:
Använd EURO AV-adaptern
(medföljer) för anslutning till SCART
(EURO AV)-ingången på TV:n.
* Den gula kontakten används för videosignaler
(sid. 17).
z Tips!
Om du ansluter till en TV med monoljud kan du
använda en kabel för konvertering mellan stereo
och mono (medföljer ej). Anslut LINE OUT L/R
(AUDIO)-kontakterna till TV:ns ljudingång.
,fortsättning
21
B Ansluta till en stereoförstärkare (mottagare) och 2 högtalare/Ansluta till
en MD- eller DAT-spelare
Om stereoförstärkaren (mottagaren) bara har ljudingångar för vänster och höger ljudkanal (L
och R) använder du B-1 . Om förstärkaren (mottagaren) har en digital ingång, eller när du
ansluter till en MD- eller DAT-spelare, använder du B-2 . I så fall kan du också ansluta
spelaren direkt till MD- eller DAT-spelaren utan att gå via en stereoförstärkare (mottagare).
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
AUDIO
L
VIDEO
B-2
DIGITAL OUT
B-1
Optisk digitalkabel
(medföljer ej)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
OPTICAL COAXIAL
AUDIO
VIDEO
till LINE OUT L/R (AUDIO)
eller
(röd)
till DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
L
(vit)
eller
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
Stereoljudkabel
(medföljer ej)
(röd)
(vit)
till koaxial eller
optisk digitalingång
till ljudingång
[Högtalare]
Stereoförstärkare (mottagare)
Främre (V)
MD-spelare/DAT-spelare
Främre (H)
l : Signalflöde
z Tips!
För anslutning B-1 kan du använda den
medföljande ljud/videokabeln istället för att
använda en separat ljudkabel.
22
C Ansluta till en AV-förstärkare (mottagare) med en avkodare för formatet
Dolby Surround (Pro Logic) och 3 till 6 högtalare
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
Anslutningar
Du får bara Dolby Surround-effekt när du spelar upp ljud av formatet Dolby Surround eller
flerkanaliga (Dolby Digital) skivor.
Om stereoförstärkaren (mottagaren) bara har ljudingångar för vänster och höger ljudkanal (L
och R) använder du C-1 . Om förstärkaren (mottagaren) har en digital ingång använder du
C-2 .
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
C-2
DIGITAL OUT
AUDIO
L
VIDEO
C-1
Optisk digitalkabel
(medföljer ej)
LINE OUT
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
R
OPTICAL COAXIAL
AUDIO
L
till LINE OUT L/R (AUDIO)
eller
(röd)
till DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
VIDEO
(vit)
eller
Stereo
ljudkabel
(medföljer ej)
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
(röd)
(vit)
till koaxial eller
optisk digitalingång
till ljudingång
[Högtalare]
[Högtalare]
Förstärkare (mottagare) med en
avkodare för formatet Dolby Surround
Bakre (V) Bakre (H) Subwoofer
Mitthögtalare
Bakre
(mono)
l : Signalflöde
z Tips!
För anslutning C-1 kan du använda den
medföljande ljud/videokabeln istället för att
använda en separat ljudkabel.
Främre (V) Främre (H)
Obs
Om du ansluter 6 högtalare byter du ut den bakre
monohögtalaren mot en mitthögtalare, 2 bakre
högtalare och en subwoofer.
,fortsättning
23
D Ansluta till en AV-förstärkare (mottagare) med en digital ingång och en
avkodare för formatet Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS och 6 högtalare
Med den här anslutningen kan du använda AV-förstärkarens (mottagarens) avkodningsfunktion
för Dolby Digital, MPEG-ljud eller DTS.
CD/DVD-spelare
DIGITAL OUT
COMPONENT VIDEO OUT
Y
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
CB
CR
S VIDEO
OUT
OPTICAL COAXIAL
LINE OUT
R
D
DIGITAL OUT
AUDIO
L
VIDEO
till DIGITAL OUT
(COAXIAL eller OPTICAL)
PCM/DTS/MPEG/
DOLBY DIGITAL
OPTICAL COAXIAL
Koaxial digitalkabel
(medföljer ej)
eller
Optisk digitalkabel (medföljer ej)
Bakre (V)
Främre (H)
till koaxial digitalingång
till optisk digitalingång
[Högtalare]
[Högtalare]
AV-förstärkare (mottagare) med avkodare
Bakre (H)
Främre (V) Mitthögtalare
Subwoofer
l : Signalflöde
z Tips!
Använd anslutning D när du ansluter till 7 eller
fler högtalare (6.1-kanaler eller fler).
24
Obs
När anslutningen är färdig ställer du ”DOLBY
DIGITAL” på ”DOLBY DIGITAL” och ”DTS” på
”PÅ” i snabbinställningen (sid. 26). Om AVförstärkaren (mottagaren) har en funktion för
avkodning av MPEG-ljud ställer du ”MPEG” på
”MPEG” (sid. 70). Annars hörs inget ljud eller du
får bara starka störljud från högtalarna.
Steg 5: Fäst stället
1 Skruva fast stället på spelaren med den medföljande skruven.
Anslutningar
Du kan placera spelaren stående eller liggande. Det medföljande stället använder du om du
tänker använda spelaren stående. Om du använder spelaren liggande kan du fortsätta till “Steg
6: Anslut nätkabeln” (sid. 26).
2 Ställ upp spelaren.
z Tips!
Du kan ändra läge på frontpanelens teckenfönster
genom att trycka på DISPLAY POSITION på
spelaren. Innehållet i teckenfönstret kan visas
vertikalt eller horisontellt (sid. 10).
Obs
• Använd bara det medföljande stället om du tänker
placera spelaren stående. Skruva inte fast stället
om du tänker använda spelaren liggande.
• Ta tag om spelaren, inte i stället, om du tänker
flytta den. Om du lyfter spelaren i stället kan det
gå sönder.
• Använd inte spelaren stående utan att stället är
monterat. Utan ställ står spelaren ostadigt och det
finns risk för att den välter.
• Se till att inte små barn kommer åt skruvarna; det
finns risk att de sväljer dem.
25
Steg 6: Anslut nätkabeln
När du anslutit alla komponenter kopplar du in spelarens och TV:ns nätkabel till ett vägguttag.
Steg 7: Snabbinställning
Följ nedanstående steg för att göra de grundinställningar som gör att du snabbt kan komma igång
med att använda spelaren.
Om du vill hoppa över en inställning trycker du på >. Om du vill backa till en föregående
inställning trycker du på ..
Skärmmenyerna kan variera lite med olika modeller. Om inget annat anges används de
europeiska modellerna för illustrationerna.
ENTER
1 Slå på strömmen till TV:n.
2 Tryck på [/1.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
”Press [ENTER] to run QUICK SETUP”
(Tryck på ENTER för att starta
SNABBINSTÄLLNING) visas nedtill på
skärmen. Om inte det här meddelandet
visas startar du snabbinställningarna
genom att välja ”QUICK” (SNABB)
under ”SETUP” (INSTÄLLNINGAR) i
kontrollmenyn (sid. 65).
4 Tryck på ENTER utan att ha satt i
en skiva.
26
Inställningsfönstret för val av språk för
skärmmenyerna visas.
De språk du kan välja mellan varierar
beroende på spelarens modell.
LANGUAGE SETUP
OSD:
MENU:
AUDIO:
SUBTITLE:
ENGLISH
ENGLISH
FRANÇAIS
DEUTSCH
ITALIANO
ESPAÑOL
NEDERLANDS
DANSK
SVENSKA
5 Välj språk genom att trycka på
X/x.
Det språk du väljer här används även för
menyer och undertexter.
6 Tryck på ENTER.
Inställningsfönstret för val av TV:ns
bildproportioner visas.
B-1
B-2
7 Välj den inställning som passar
den TV du använder genom att
trycka på X/x.
◆ Om du har en bredbilds-TV eller en
vanlig TV (med bildproportionen 4:3)
med bredbildsläge
• 16:9 (sid. 66)
◆ Om du har en vanlig TV (med
bildproportionen 4:3)
• 4:3 BREVLÅDEFORMAT eller 4:3
PAN&SCAN (sid. 66)
LINE OUTPUT L/R (AUDIO)
DIGITAL OUTPUT
NEJ
9 Välj den typ av kontakt som du
eventuellt använder för att ansluta
en förstärkare (mottagare) genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Välj det alternativ som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 21 till 24
( A till D ).
D
10Välj den typ av Dolby Digitalsignal som du vill sända till
förstärkaren (mottagaren) genom
att trycka på X/x.
Välj den signal som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 22 till 24
( B till D ).
LJUDINSTÄLLNINGAR
AV
LJUD DÄMPNING:
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
D-PCM
MPEG:
DOLBY DIGITAL
DTS:
Inställningsfönstret för val av kontakttyp
för anslutning av förstärkare (mottagare)
visas.
JA
C-2
• Välj ”DIGITAL OUTPUT”.
Inställningsfönstret för ”DOLBY
DIGITAL” visas.
8 Tryck på ENTER.
Är den här spelaren kopplad till en
förstärkare (mottagare)? Ange vilken
anslutning du använder.
C-1
• Välj ”LINE OUTPUT L/R (AUDIO)”.
Snabbinställningen är slutförd och
anslutningarna klara.
Anslutningar
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
A
• Om du bara ansluter en TV och inget
annat väljer du ”NEJ”. Därmed är
snabbinställningen klar och
anslutningarna färdiga.
B-2
C-2
• D-PCM (sid. 70)
D
• DOLBY DIGITAL (bara om
förstärkaren (mottagaren) har en
avkodare för formatet Dolby Digital)
(sid. 70)
11Tryck på ENTER.
”DTS” är valt.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
AV
PÅ
,fortsättning
27
12Välj om du vill sända en DTSsignal till förstärkaren
(mottagaren) eller ej genom att
trycka på X/x.
Välj det alternativ som passar den
ljudanslutning du valde på sid. 22 till 24
( B till D ).
B-2
C-2
• AV (sid. 71)
D
• PÅ (bara om förstärkaren (mottagaren)
har en avkodare för formatet DTS)
(sid. 71)
13Tryck på ENTER.
Snabbinställningen är slutförd. Alla
anslutningar och inställningar är färdiga.
Om AV-förstärkaren (mottagaren) har en
funktion för avkodning av MPEG-ljud
ställer du ”MPEG” på ”MPEG” (sid. 70).
Använda surroundeffekterna
För att du ska kunna använda
surroundeffekterna på den här förstärkaren
(mottagaren), ställer du in alternativen enligt
nedanstående beskrivning för den
ljudanslutning du valde på sid. 22 till 24
( B till D ). Vart och ett av dessa
alternativ är av ursprunglig inställning och
behöver inte justeras när du ansluter spelaren
för första gången. Mer information om hur du
använder inställningsfönstret finns på sid. 64.
Ljudanslutning (sid. 21 till 24)
A
• Du behöver inte göra några ytterligare
inställningar.
B-1
C-1
• Ställ ”NEDMIXNING” på ”DOLBY
SURROUND” (sid. 70)
• Om ljudet låter orent trots att du har sänkt
volymen kan du pröva att ställa ”LJUD
DÄMPNING” på ”PÅ” (sid. 69)
28
B-2
C-2
D
• Ställ ”NEDMIXNING” på ”DOLBY
SURROUND” (sid. 70)
• Ställ ”DIGITAL UTGÅNG” på ”PÅ”
(sid. 70)
2 Tryck på [/1.
Spelaren slås på.
Skivuppspelning
Uppspelning av skivor
Se även bruksanvisningen som följer med
skivan.
så att signalen från spelaren visas
på TV-skärmen.
◆ När du använder en förstärkare
(mottagare)
Slå på strömmen till förstärkaren
(mottagaren) och välj den kanal som gör
att du hör ljudet från spelaren.
4 Tryck på Z på spelaren och
Skivuppspelning
För vissa DVD/VIDEO-CD-skivor kan
tillvägagångssättet vara annorlunda eller ha
vissa begränsningar.
3 Ställ om ingångsväljaren på TV:n
placera en skiva i skivfacket.
Se till att skivan hamnar rätt efter
utformningen av skivfacket.
Z
DISPLAY
POSITION
Skivans
uppspelningsyta ska
ligga vänd in mot
skivfacket
N
[/1
Se till att skivan hamnar rätt efter
skivfackets utformning också när du
använder spelaren stående.
5 Tryck på H.
Skivfacket stängs och spelaren startar
uppspelningen (kontinuerlig
uppspelning). Justera volymen på TV:n
eller förstärkaren (mottagaren).
Beroende på skiva kan det hända att en
meny visas på TV-skärmen. För DVD
VIDEO-skivor, se sid. 32. För VIDEOCD-skivor, se sid. 34.
1 Slå på strömmen till TV:n.
Stänga av spelaren
Tryck på [/1. Spelaren växlar över till
standbyläge.
,fortsättning
29
z Tips!
För europeiska modeller
Spelaren slås av automatiskt om du lämnar den i
stoppläge i mer än 30 minuter (Auto Power Off,
funktion för automatisk avstängning) (sid. 68).
Modeller för Asien/Oceanien
Du kan få spelaren att stänga av sig automatiskt när
du lämnat den i stoppläge under mer än 30 minuter.
Du aktiverar den här funktionen genom att ställa
”AUTOMATISK AVSTÄNGNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(ursprunglig inställning är ”AV”) (sid. 68).
Obs
• När du spelar upp 8 cm CD-skivor och använder
spelaren stående vertikalt ska du använda adapter
(medföljer ej).
• Använd inte adapter när du spelar upp 8 cm
DVD-skivor; se också till att spelaren är placerad
liggande.
Ytterligare funktioner
Om uppspelning av DTS-ljudspår på en
CD-skiva
• När du spelar upp DTS-kodade CD-skivor
sänds höga störljud ut via de analoga
stereokontakterna. För att undvika att
ljudsystemet skadas bör du vara försiktig
och vidta lämpliga åtgärder om de analoga
stereokontakterna på spelaren är anslutna
till ett förstärkarsystem. För uppspelning av
DTS Digital Surround™ måste du ansluta
ett 5.1-kanaligt avkodningssystem till
spelarens digitala kontakter.
• Ställ in ljudet på ”STEREO” med knappen
(ljud) när du spelar upp DTS-ljudspår
från en CD-skiva (sid. 51).
• Spela inte upp DTS-ljudspår utan att först
ansluta spelaren till en ljudkomponent med
inbyggd DTS-avkodare.
Spelaren sänder ut DTS-signalerna via
DIGITAL OUT-kontakten (COAXIAL
eller OPTICAL) även om ”DTS” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” är ställd på
”AV” i inställningsmenyn (sid. 71). Utan
rätt avkodning kan både hörsel och
högtalare skadas.
Om uppspelning av DTS-ljudspår på en
DVD VIDEO-skiva
• DTS-ljudsignaler sänds bara ut via
DIGITAL OUT-kontakten (COAXIAL
eller OPTICAL).
• När du spelar upp en DVD VIDEO-skiva
med DTS-ljudspår ställer du ”DTS” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 71).
• Om du ansluter spelaren till en
ljudkomponent utan en DTS-avkodare ska
du inte ställa ”DTS” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 71). Resultatet kan annars bli höga
störljud från högtalarna som både kan skada
såväl hörsel som högtalare.
30
(direkt
återuppspelning)
(instant replay)
(direktsökning)
(instant search)
För att
Gör du så här
Stoppa
Tryck på x
Göra paus
Tryck på X
Återuppta
Tryck på X eller H
uppspelning efter paus
Gå till nästa kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge.
Tryck på >
Gå tillbaka till
föregående kapitel,
spår eller avsnitt i
kontinuerligt
uppspelningsläge.
Tryck på .
Avbryta
uppspelningen och ta
ur skivan
Tryck på Z
Spela upp föregående
avsnitt igen*
Tryck på
(direkt
återuppspelning)
under uppspelning
Snabbspola det
aktuella avsnittet
framåt en liten bit**
Tryck på
(direktsökning) under
uppspelning
*
Endast för DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-Rskivor
** Endast för DVD VIDEO/DVD-RW/DVD-R/
DVD+RW-skivor
z Tips!
• Funktionen för direkt återuppspelning kan
användas när du vill titta en gång till på ett avsnitt
eller höra en dialog som du missat.
• Funktionen för direktsökning kan du använda när
du vill hoppa över ett visst avsnitt.
Återuppta uppspelningen
från den punkt där du
stoppade skivan
(Återupptagning för flera skivor)
Obs
Låsa skivfacket (Barnlås)
Du kan låsa skivfacket så att barn inte kan
öppna det.
Spelaren kan lagra punkten där du stoppade
en skiva (för upp till 6 skivor) och sedan
återuppta uppspelningen från den lagrade
punkten nästa gång du sätter i samma skiva.
Om du lagrar en återupptagningspunkt för en
sjunde skiva raderas återupptagningspunkten
för den första skivan.
Skivuppspelning
För vissa avsnitt kan det hända att funktionen för
direkt återuppspelning eller direktsökning inte går
att använda.
ENTER
RETURN
När spelaren är i standbyläge trycker du
på O RETURN, ENTER och sedan på [/1
på fjärrkontrollen.
Spelaren slås på och ”LOCKED” visas i
frontpanelens teckenfönster. Knappen Z på
spelaren eller fjärrkontrollen kan inte
användas när barnlåset är aktiverat.
Låsa upp skivfacket
När spelaren är i standbyläge trycker du på
O RETURN, ENTER och sedan på [/1
igen. ”UNLOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
Obs
Skivfacket förblir låst även om du väljer
”ÅTERSTÄLLA” under ”INSTÄLLNINGAR” i
kontrollmenyn (sid. 65).
1 Under uppspelningen av en skiva
trycker du på x för att avbryta
uppspelningen.
”RESUME” visas i frontpanelens
teckenfönster.
2 Tryck på H.
Spelaren startar uppspelningen från den
punkt där du stoppade skivan i steg 1.
z Tips!
• För att starta uppspelningen från början av skivan
trycker du två gånger på x, tryck sedan på H.
• För DVD-RW-skivor i VR-läge, CD-skivor och
DATA CD-skivor lagrar spelaren
återupptagningspunkten för den aktuella skivan så
länge du inte öppnar skivfacket eller kopplar ur
nätkabeln. För DATA CD-skivor raderas
återupptagningspunkten också när spelaren växlar
över till standbyläge.
,fortsättning
31
Obs
• För att den här funktionen ska fungera måste
”FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” vara ställd på
”PÅ” (ursprungligt läge) (sid. 69).
• Den punkt där du stoppade uppspelningen
nollställs när:
– du byter uppspelningsläge.
– du ändrar inställningarna i inställningsfönstret.
• Det är inte säkert att den här funktionen går att
använda för alla skivor.
• Återupptagen uppspelning kan inte användas
under slumpvis uppspelning eller programmerad
uppspelning.
• Om ”FORTSATT UPPSPELN. MULTI” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställd på
”PÅ” och du spelar upp en inspelad skiva, t.ex. en
DVD-RW-skiva, kan det hända att spelaren spelar
upp andra inspelade skivor från samma
återupptagningspunkt. För att spela upp skivan
från början trycker du två gånger på x, tryck
sedan på H.
Använda DVD-skivornas
menyer
En DVD-skiva är uppdelad i långa sektioner
som består av bild eller musik och kallas
”titlar”. När du spelar upp en DVD-skiva som
består av flera titlar kan du välja önskad titel
med TOP MENU-knappen.
När du spelar upp DVD-skivor som
innehåller olika alternativ som du kan välja
mellan, t.ex. språk för undertexterna
(textremsorna), språk för ljudet osv. ställer du
in dessa alternativ med hjälp av MENUknappen.
Sifferknappar
ENTER
TOP MENU
MENU
1 Tryck på TOP MENU eller MENU.
Skivans meny visas på TV-skärmen.
Menyinnehållet varierar från skiva till
skiva.
2 Välj det alternativ du vill spela upp
eller ändra genom att trycka på
C/X/x/c eller sifferknapparna.
Om du trycker på sifferknapparna visas
följande fönster.
Välj önskat alternativ genom att trycka på
sifferknapparna.
1
3 Tryck på ENTER.
32
Välja ”ORIGINAL” eller
”PLAY LIST” på en DVDRW-skiva
på X/x.
• PLAY LIST: spelar upp de titlar som
skapats från ”ORIGINAL” för
redigering.
• ORIGINAL: spelar upp de titlar som
ursprungligen spelades in.
4 Tryck på ENTER.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Skivuppspelning
Vissa DVD-RW-skivor i läget VR (Video
Recording) använder sig av två olika typer av
titlar för uppspelning: de titlarna som
ursprungligen spelats in (ORIGINAL) och
titellistor (PLAY LIST) som kan skapas på
DVD-spelare som det går att spela in med. Du
kan välja vilken typ av titlar du vill spela upp.
3 Välj inställning genom att trycka
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
i stoppläget.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(ORIGINAL/PLAY
LIST), genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”ORIGINAL/PLAY
LIST” visas.
12(27)
18(34)
PLAY LIST
PLAY LIST
ORIGINAL
DVD-RW
33
Spela upp VIDEO-CDskivor med PBCfunktioner (PBC-uppspelning)
PBC (Playback Control) gör att du kan spela
upp VIDEO-CD-skivor interaktivt via menyn
på TV-skärmen.
Sifferknappar
ENTER
RETURN
1 Spela upp VIDEO-CD-skivor med
PBC-funktioner.
Valmenyn visas.
2 Ange numret för det alternativ du
väljer genom att trycka på X/x
eller sifferknapparna.
3 Tryck på ENTER.
4 Följ instruktionerna på menyn för
interaktiv användning.
Eftersom tillvägagångssättet skiljer sig åt
mellan olika VIDEO-CD-skivor finns
mer information i bruksanvisningen som
följer med skivan.
Återgå till menyn
Tryck på O RETURN.
34
z Tips!
Vill du spela upp skivan utan att använda PBC
väljer du ett spår genom att trycka på ./>
eller sifferknapparna när spelaren är stoppad, tryck
sedan på H eller ENTER.
”Uppspelning utan PBC” visas på TV-skärmen och
spelaren startar kontinuerlig uppspelning. Du kan
inte spela upp stillbilder, t.ex. menyer.
Återgå till PBC-uppspelning genom att trycka två
gånger på x, tryck sedan på H.
Obs
• För vissa VIDEO-CD-skivor används ”Tryck på
SELECT” i bruksanvisningen som följer med
skivan i stället för ”Tryck på ENTER” i steg 3. I
så fall trycker du på H.
• Den här spelaren kan inte hantera PBCfunktionerna för Super VCD-skivor. Super VCDskivor kan bara spelas upp i kontinuerligt
uppspelningsläge.
Uppspelning av ett MP3ljudspår
Välja album och spår
1
Tryck på MENU.
En lista med de MP3-album som spelats
in på DATA CD-skivan visas.
Du kan spela upp DATA CD-skivor (CDROM/CD-R/CD-RW) med information som
spelats in i formatet MP3 (MPEG 1 Audio
Layer 3).
1( 30)
2
Skivuppspelning
ROCK BEST HIT
KARAOKE
JAZZ
R&B
MY FAVORITE SONGS
CLASSICAL
SALSA OF CUBA
BOSSANOVA
Välj ett album genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Listan med spåren i albumet visas.
JAZZ
1(90)
ENTER
0
0
0
0
0
0
0
RETURN
MENU
1 Tryck på Z och placera en DATA
CD-skiva i skivfacket.
2 Tryck på H.
Skivfacket stängs och spelaren börjar
spela upp det första MP3-ljudspåret i
skivans första album.
3
1
2
3
4
5
6
7
SHE IS SPECIAL
ALL YOU NEED IS ...
SPICY LIFE
HAPPY HOUR
RIVER SIDE
5
TAKE TIME,TAKE TIME
Välj ett spår genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
Det spår du valde spelas upp. När ett spår
eller album spelas upp är dess titel
skuggat.
För att gå till nästa eller föregående sida
Tryck på c eller C.
Obs
• Spelaren kan spela upp MP3-filer som spelats in
med följande samplingsfrekvenser: 32 kHz,
44,1 kHz och 48 kHz.
• Uppspelningsordningen kan skilja sig från den
redigerade ordningen. Mer information finns
under ”Uppspelningsordningen för MP3ljudspår” på sid. 36.
För att återgå till föregående visning
Tryck på O RETURN.
Stänga av teckenfönstret
Tryck på MENU.
Obs
• I namn på album och spår kan du bara använda
bokstäver och siffror. Alla andra tecken visas som
”*”.
• ID3-taggar kan inte visas.
,fortsättning
35
Om MP3-ljudspår
Du kan spela upp MP3-spår på CD-ROMoch CD-R/CD-skivor. För att spelaren ska
kunna identifiera och spela upp spåren måste
de vara inspelade i formaten ISO9660 level 1,
level 2 eller Joliet.
Du kan också spela upp Multi Session-skivor
(skivor som har spelats in i flera omgångar).
Mer information om inspelningsformat finns
i instruktionerna för CD-R/CD-RW-enheten
eller för programvaran som du använder för
inspelning (medföljer ej).
Uppspelningsordningen för MP3-ljudspår
Uppspelningsordningen för album och spår
på DATA CD-skivor är som följer.
◆Skivans struktur
Nivå 1
Nivå 2
Nivå 3
Nivå 4
Nivå 5
ROOT
Uppspelning av Multi Session CD-skivor
Den här spelaren kan spela upp Multi
Session-CD-skivor om MP3-ljudspår har
spelats in under den första bränningen. MP3filer, som spelats in under senare bränningar,
kan också spelas upp.
Om ljudspår och bilder i musik-CD-format
eller video-CD-format spelats in under den
första bränningen, kan bara filer från den
första bränningen spelas upp.
Obs
• Om du anger filändelsen ”.MP3” för filer som inte
är av MP3-format, kan inte spelaren identifiera
informationen. Detta kan i stället genererar ett
högt störljud, som kan skada högtalarsystemet.
• Spelaren kan inte spela upp ljudspår av formatet
MP3PRO.
album
spår
När du sätter i en DATA CD-skiva och
trycker på H spelas de numrerade spåren
upp från 1 till 7. Eventuella underalbum/
spår i det album som spelas upp har högre
prioritet i uppspelningsordningen än nästa
album på samma nivå. (Exempel: C
innehåller D så 4 spelas upp före 5.)
När du trycker på MENU och listan med
MP3-album visas (sid. 35), presenteras de i
följande ordning: A t B t C t D t
F t G. Album som inte innehåller spår
(som i det här fallet album E), visas inte i
listan.
z Tips!
• Genom att lägga till ett nummer (01, 02, 03 osv.)
framför spårets filnamn kan du bestämma
uppspelningsordningen.
• Eftersom uppspelningen för en skiva med många
mappnivåer tar längre tid att starta kan det vara en
god idé att inte skapa fler än två mappnivåer.
36
Obs
Olika uppspelningslägen
(Programmerad uppspelning,
Slumpvis uppspelning, Upprepad
uppspelning, A-B Repetera)
Du kan använda följande uppspelningslägen:
• Programmerad uppspelning (sid. 37)
• Slumpvis uppspelning (sid. 39)
• Upprepad uppspelning (sid. 40)
• A-B Repetera (sid. 41)
Skivuppspelning
• Den programvara som användes då DATA CDskivan skapades kan i vissa fall göra att
uppspelningsordningen blir annorlunda än som
visades med ovanstående exempel.
• Likaså kan uppspelningsordningen bli en annan
om det finns fler än totalt 999 album och spår på
DATA CD-skivan.
• Spelaren kan identifiera upp till 499 album
(spelaren räknar bara album, inklusive album som
inte innehåller MP3-ljudspår). Spelaren spelar
inte upp de album som inte finns med bland de
första 499 identifierade albumen. För de första
499 albumen spelar inte spelaren upp fler spår än
att summan av antalet album och spår tillsammans
blir 999.
Obs
Uppspelningsläget avbryts när:
– du öppnar skivfacket.
– spelaren växlar över till standbyläget genom att
du tryckt på [/1.
Skapa egna program
(Programmerad uppspelning)
Du kan spela upp innehållet på en skiva i
önskad ordning genom skapa ett eget
program med en bestämd
uppspelningsordning för titlar, kapitel eller
spår. I ett program kan du lägga in upp till 99
titlar, kapitel och spår
Sifferknappar
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryck två gånger på DISPLAY (när du
spelar CD-skivor trycker du en gång).
Kontrollmenyn visas.
,fortsättning
37
2
Välj
(PROGRAM) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
Alternativen för ”PROGRAM” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
AV
INST.
PÅ
DVD VIDEO
T
––
01
02
03
04
05
C
++
01
02
03
04
05
06
Därefter väljer du ”03” under ”C” genom
att trycka på X/x eller sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
3
Välj ”INST t” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL 0 2 – 0 3
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
”SPÅR” visas när du spelar upp
VIDEO-CD- eller CD-skivor.
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
––
01
02
03
04
05
Den titel och det kapitel du valt
◆ När du spelar en VIDEO-CD- eller CDskiva
Antag att du t.ex. vill ha med spår ”02” i
programmet.
Då väljer du ”02” under ”T” genom att
trycka på X/x eller sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
Titlar och spår
på skivan
4
Tryck på c.
Det spår du valt
Markören flyttas till titeln eller spårraden
”T” (i det här fallet till ”01”).
PROGRAM
RADERA ALLA
1. TITEL – –
2. TITEL – –
3. TITEL – –
4. TITEL – –
5. TITEL – –
6. TITEL – –
7. TITEL – –
T
C
––
01
02
03
04
05
++
01
02
03
04
05
06
Kapitel på en skiva
5
PROGRAM
RADERA ALLA
1. SPÅR
02
––
2. SPÅR
––
3. SPÅR
––
4. SPÅR
––
5. SPÅR
––
6. SPÅR
––
7. SPÅR
0:15:30
T
––
01
02
03
04
05
Total uppspelningstid för de spår
som finns med i programmet
6
Markera den titel, det kapitel eller det
spår du vill ha med i programmet.
◆ När du spelar en DVD VIDEO-skiva
Antag att du t.ex. vill ha med kapitel ”03”
i titel ”02”.
Då väljer du ”02” under ”T” genom att
trycka på X/x eller sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
38
T
––
01
02
03
04
05
Vill du programmera fler titlar, kapitel
eller spår upprepar du steg 4 till 5.
De programmerade titlarna, kapitlen och
spåren visas i den ordning du valde dem.
7
Du startar den programmerade
uppspelningen genom att trycka på
H.
Den programmerade uppspelningen
startar.
När programmet har spelats klart kan du
spela upp samma program igen genom att
trycka på H.
Återgå till normal uppspelning
Du kan låta spelaren ”slumpa” uppspelningen
av titlar, kapitel eller spår. Efterföljande
slumpvisa uppspelningar ger troligen en
annan uppspelningsordning än den första.
Skivuppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
Vill du spela upp samma program igen väljer
du ”PÅ” i steg 3 och trycker sedan på
ENTER.
Spela upp spår i slumpvis
ordning (Slumpvis uppspelning)
Stänga teckenfönstret
Tryck flera gånger på DISPLAY tills fönstret
stängs.
Ändra eller avbryta ett program
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning)”.
2
Välj programnumret för den titel, det
kapitel eller spår du vill ändra eller
avbryta med X/x eller sifferknapparna,
tryck sedan på c.
3
Utför en ny programmering genom att
följa steg 5. Om du vill avbryta ett
program väljer du ”--” under ”T”, tryck
sedan på ENTER.
Avbryta alla titlar, kapitel eller spår i den
ordning de programmerades
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1
Tryck två gånger på DISPLAY under
uppspelning (när du spelar upp CDskivor trycker du en gång).
Kontrollmenyn visas.
2
1
Följ steg 1 till 3 under ”Skapa egna
program (Programmerad uppspelning)”.
Välj
(SLUMPMÄSSIG) genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
2
3
Tryck på X och välj ”RADERA ALLA”.
Alternativen för ”SLUMPMÄSSIG”
visas.
Tryck på ENTER.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
z Tips!
Du kan använda upprepad uppspelning eller
slumpvis uppspelning för de programmerade
titlarna, kapitlen eller spåren. Under programmerad
uppspelning följer du stegen för ”upprepad
uppspelning” (sid. 40) eller ”slumpvis
uppspelning” (sid. 39).
Obs
• När du spelar Super VCD-skivor visas inte den
totala uppspelningstiden för de programmerade
spåren.
• Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD-skivor med PBC-uppspelning.
DVD VIDEO
AV
AV
TITEL
KAPITEL
3
Välj det alternativ som du vill spela
upp slumpvis genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
• TITEL
• KAPITEL
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SPÅR
,fortsättning
39
◆ När programmerad uppspelning är
aktiverad
• PÅ: slumpar de titlar, kapitel eller spår
du valt för programmerad uppspelning.
4
1
Tryck på REPEAT (repetera) under
uppspelning.
Följande fönster visas.
Tryck på ENTER.
SKIVA
Slumpvis uppspelning startar
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
z Tips!
• Du kan göra inställningarna för slumpvis
uppspelning när spelaren är i stoppläge. När du
valt alternativet ”SLUMPMÄSSIG” trycker du på
H. Slumpvis uppspelning startar.
• Om du väljer ”KAPITEL” kan upp till 200 kapitel
spelas upp i slumpmässig ordning.
Obs
Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD-skivor med PBC-uppspelning.
Välj det alternativ du vill upprepa
uppspelningen för genom att trycka
flera gånger på REPEAT.
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
• SKIVA: upprepar alla titlarna.
• TITEL: upprepar den aktuella titeln på
skivan.
• KAPITEL: upprepar det aktuella
kapitlet.
◆ När du spelar upp DVD-RW-skivor
(VR-läge)
• SKIVA: upprepar alla titlar av den typ
du valt.
• TITEL: upprepar den aktuella titeln på
skivan.
• KAPITEL: upprepar det aktuella
kapitlet.
Upprepad uppspelning (Uppread
uppspelning)
◆ När du spelar VIDEO-CD- eller CDskivor
• SKIVA: upprepar alla spår.
• SPÅR: upprepar det aktuella spåret.
Du kan spela upp alla titlar eller spår på en
skiva eller en enskild titel, ett kapitel eller ett
spår flera gånger.
Du kan kombinera slumpvis uppspelning och
programmerad uppspelning.
◆ När du spelar DATA CD-skivor (MP3ljud)
• SKIVA: upprepar alla album.
• ALBUM: upprepar det aktuella
albumet.
• SPÅR: upprepar det aktuella spåret.
◆ När programmerad uppspelning eller
slumpvis uppspelning är aktiverat
• PÅ: upprepad programmerad
uppspelning eller slumpvis
uppspelning.
CLEAR
REPEAT
40
2
Återgå till normal uppspelning
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 2.
z Tips!
• Du kan göra inställningarna för upprepad
uppspelning när spelaren är i stoppläge. När du
valt alternativet ”REPETERA” trycker du på H.
Upprepad uppspelning startar.
• Du kan också välja ”REPETERA” från
kontrollmenyn (sid. 13).
AV
INST.
AV
Du kan inte använda den här funktionen för
VIDEO-CD-skivor med PBC-uppspelning.
Välj ”INST. t” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Inställningsfönstret för ”A-B
REPETERA” visas.
Skivuppspelning
3
Obs
DVD VIDEO
Upprepa ett visst parti (A-B
Repetera)
A-B REPETERA
Du kan spela upp en viss del av en titel, ett
kapitel eller spår upprepade gånger. (Den här
funktionen kan du använda t.ex. när du vill
lära dig låttexter.)
Ställ in punkt A med
4
ENTER .
När du under uppspelning hittat
startpunkten (punkt A) för den del du
vill spela upp upprepade gånger,
trycker du på ENTER.
Startpunkten (punkt A) är därmed
inställd.
CLEAR
A-B REPETERA
ENTER
Ställ in punkt B med
DISPLAY
1
Tryck två gånger på DISPLAY under
uppspelning (när du spelar upp CDskivor trycker du en gång).
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(A-B REPETERA) genom
att trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”A-B REPETERA”
visas.
ENTER
.
KAPITEL
TID
A: 18 – 1 : 32 : 55
5
När du når slutpunkten (punkt B)
trycker du på ENTER igen.
De angivna punkterna visas och spelaren
upprepar den angivna sekvensen.
12(27)
18(34)
T
1 : 34 : 30
DVD VIDEO
PÅ
KAPITEL
TID
A: 18 – 1 : 32 : 55
B: 18 – 1 : 34 : 30
,fortsättning
41
Återgå till normal uppspelning
Tryck på CLEAR eller välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
• När du väljer A-B Repetera avbryts
inställningarna för slumpvis uppspelning,
upprepad uppspelning och programmerad
uppspelning.
• A-B repeterad uppspelning kan inte användas för
titlar som innehåller stillbilder på DVD-RWskivor i VR-läget.
• A-B repeterad uppspelning kan inte användas för
flera titlar på DVD-RW-skivor i VR-läget.
42
Söka efter ett avsnitt
Söka efter en viss punkt
på en skiva (avsökning,
uppspelning i slowmotion, sökning,
frysa bildrutor)
Tryck på
m eller M
medan du
spelar upp en skiva. När du hittat den önskade
punkten återgår du till normal hastighet
genom att trycka på H. Varje gång du
trycker på
m eller M
under
avsökning ändras uppspelningshastigheten
(hastigheten varierar mellan olika skivtyper).
Vid varje tryckning ändras indikatorn på
följande sätt:
Uppspelningsriktning
× 2B t 1M t 2M t 3M
Söka efter ett avsnitt
Du kan snabbt hitta en viss punkt på skivan
genom att titta på bilden eller spela upp den
långsamt.
Hitta en viss punkt snabbt genom
att snabbspola skivan framåt
ellerbakåt (avsökning)
3M (endast DVD VIDEO/DVDRW/VIDEO-CD)
× 2B (endast DVD VIDEO/CD)
(steg)
(step)
(step)
(steg)
Motsatt riktning
× 2b t 1m t 2m t 3m
3m (endast DVD VIDEO/DVD-RW/
VIDEO-CD)
× 2b (endast DVD VIDEO)
Uppspelningshastigheten ”× 2B”/“× 2b” är
ungefär dubbla den normala hastigheten.
Uppspelningshastighet ”3M”/”3m” är
snabbare än ”2M”/”2m” och ”2M”/
”2m” är snabbare än ”1M”/“1m”.
DISPLAY
POSITION
Spela upp bildruta för bildruta
(uppspelning i slowmotion)
N
./>
Tryck på
m eller M
när spelaren
är i pausläge. Återgå till normal hastighet
genom att trycka på H.
Varje gång du trycker på
m eller
M
under uppspelning i slowmotion
ändras uppspelningshastigheten. Du kan välja
mellan två olika hastigheter. Vid varje
tryckning ändras indikatorn på följande sätt:
Obs
För vissa DVD/VIDEO-CD-skivor kan du inte
utföra de funktioner som beskrivs här.
,fortsättning
43
Uppspelningsriktning
2
Söka efter en titel/ett
kapitel/spår/avsnitt osv.
y1
Motsatt riktning (endast DVD)
2
y1
Uppspelninsgshastighet ”2
långsammare än ”1
”/”1
”/”2
”.
” är
Hitta en viss punkt snabbt genom
att använda föregående/nästaknappen (sökning)
Du kan söka efter en viss punkt på skivan med
. / > på spelaren.
Under uppspelning trycker du på > om du
vill hitta en viss punkt i
uppspelningsriktningen, eller trycker på .
för att hitta en viss punkt i motsatt riktning.
När du hittat önskad punkt återgår du till
normal uppspelningshastighet genom att
släppa upp knappen.
Spela upp en bildruta i taget
(Frysa bildrutor)
Gå till nästa bildruta genom att trycka på
(steg) när spelaren är i pausläge. Gå
till föregående bildruta (endast DVD) genom
att trycka på
(steg). Om du håller
knappen intryckt kan du spela upp bildrutorna
i en följd. Återgå till normal uppspelning
genom att trycka på H.
Du kan söka på DVD-skivor efter titel eller
kapitel och du kan söka på VIDEO-CD/CD/
DATA CD-skivor efter spår, index eller
avsnitt. Eftersom titlar och spår tilldelas
unika nummer på skivan kan du välja vad
som ska spelas upp genom att ange
motsvarande nummer. Du kan dessutom söka
efter ett visst avsnitt genom att använda
tidkoden.
Sifferknappar
CLEAR
ENTER
DISPLAY
1 Tryck på DISPLAY.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj sökmetod genom att trycka på
X/x.
◆ När du spelar DVD VIDEO/DVD-RWskivor
TITEL
KAPITEL
TID/TEXT
Välj ”TID/TEXT” om du vill söka efter
startpunkten genom att ange tidkoden.
◆ När du spelar upp VIDEO-CD-skivor
utan PBC-uppspelning
SPÅR
INDEX
44
◆ När du spelar upp VIDEO-CD-skivor
med PBC-uppspelning
AVSNITT
5 Tryck på ENTER.
Spelaren startar uppspelningen från det
valda numret.
INDEX
◆ När du spelar CD-skivor
SPÅR
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
INDEX
Söka efter ett avsnitt med hjälp av
tidkoden (endast DVD VIDEO/DVD-RW)
1
I steg 2 väljer du
TID/TEXT.
”T **:**:**” (uppspelningstid för den
aktuella titeln) visas markerat.
2
Tryck på ENTER.
”T **:**:**” ändras till ”T --:--:--.”
Ange tidkoden med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
Om du t.ex. vill hitta ett avsnitt som du
vet finns 2 timmar, 10 minuter och 20
sekunder från början anger du ”2:10:20”.
SPÅR
Exempel: om du väljer
KAPITEL markeras ”** (**)”(** står för
ett nummer).
Talet inom parentes visar totala antalet
titlar, kapitel, spår, index eller avsnitt.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
Vald rad
3 Tryck på ENTER.
”** (**)” ändras till ”-- (**)”.
12(27)
(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
3
Söka efter ett avsnitt
◆ När du spelar DATA CD-skivor (MP3ljud)
ALBUM
z Tips!
• När kontrollmenyn är stängd kan du söka efter ett
kapitel (DVD VIDEO/DVD-RW) eller spår (CD)
genom att trycka på sifferknapparna och sedan på
ENTER.
• Du kan visa det första avsnittet för de titlar,
kapitel eller spår som spelats in på skivan på en
skärm som delats upp i 9 delar. Då kan du starta
uppspelningen direkt genom att välja något av
avsnitten. Mer information finns under “Sökning
med hjälp av avsnitt (BILDNAVIGERING)” på
sid. 46.
Obs
4 Välj den titel, det kapitlet, spår,
index eller avsnittsnummer som
du vill söka dig fram till genom att
trycka på X/x eller
sifferknapparna.
• Numret på titeln, kapitlet eller spåret som visas är
samma nummer som finns inspelat på skivan.
• Du kan inte söka efter en stillbild på en DVDRW-skiva i VR-läget.
• Du kan inte använda tidkoden för att söka efter
avsnitt på DVD+RW-skivor.
Om du valt fel nummer
Avbryt det felvalda numret genom att
trycka på CLEAR, välj sedan ett nytt
nummer.
45
Sökning med hjälp av
avsnitt (BILDNAVIGERING)
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar
och på det sättet snabbt hitta önskat avsnitt.
PICTURE
NAVI
ENTER
RETURN
1 Tryck på PICTURE NAVI under
uppspelning.
Följande fönster visas.
VISA KAPITEL
ENTER
2 Välj alternativ genom att trycka
z Tips!
Du kan också välja ”BILDNAVIGERING” från
kontrollmenyn (sid. 13).
Obs
• Om du spelar upp en video-CD-skiva (med PBC
aktiverat) med bildnavigering och trycker på
O RETURN avbryts PBC-uppspelningen och
skivan startar uppspelningen från början utan
PBC.
• Du kan inte använda ”BILDNAVIGERING” när
du spelar upp Super VCD-skivor.
• För vissa skivor kan du inte använda alla
funktioner.
• Ljudet stängs av när du använder den här
funktionen.
Avsöka titeln, kapitlet eller
spåret (VISA TITEL, VISA
KAPITEL, VISA SPÅR)
Du kan dela upp skärmen i 9 mindre delar och
på det sättet visa det första avsnittet för titlar,
kapitel eller spår.
Du kan också starta uppspelningen från den
valda titeln eller det valda spåret. När du
utfört steg 3 under ”Sökning med hjälp av
avsnitt (BILDNAVIGERING)” ovan väljer
du avsnitt med C/X/x/c och trycker sedan på
ENTER.
z Tips!
Om det finns fler än 9 titlar, kapitel eller spår visas
V på den undre högra delen av skärmen.
För att visa resterande titlar, kapitel eller spår väljer
du avsnittet längst ned till höger (position 9) och
trycker sedan på x. Du återgår till föregående
avsnitt genom att välja det övre vänstra avsnittet
(position 1) och trycker sedan på X.
flera gånger på PICTURE NAVI.
Se förklaringarna för de olika
alternativen i följande avsnitt.
• VISA KAPITEL (endast DVD VIDEO)
• VISA TITEL (endast DVD VIDEO)
• VISA SPÅR (endast VIDEO-CD)
3 Tryck på ENTER.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på O RETURN.
46
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Visa skivinformation
Kontrollera
uppspelningstiden och
den återstående tiden
TIME/TEXT
◆ När du spelar upp VIDEO-CD-skivor
(med PBC-funktioner)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella
avsnittet
◆ När du spelar upp VIDEO-CD- (med
PBC-funktioner) eller CD-skivor
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
• T–*:*
Återstående tid för det aktuella spåret
• D *:*
Uppspelningstid för den aktuella skivan
• D –*:*
Återstående tid för den aktuella skivan
Visa skivinformation
Du kan kontrollera uppspelningstiden och
den återstående tiden för den aktuella titeln,
det aktuella kapitlet eller spåret. Du kan också
visa DVD/CD-text och spårnamn (MP3-ljud)
som finns inspelade på skivan.
◆ När du spelar DVD VIDEO- eller DVDRW-skivor
• T *:*:* (timmar: minuter: sekunder)
Uppspelningstid för den aktuella titeln
• T–*:*:*
Återstående tid för den aktuella titeln
• C *:*:*
Uppspelningstid för det aktuella
kapitlet
• C–*:*:*
Återstående tid för det aktuella kapitlet
◆ När du spelar DATA CD-skivor (MP3ljud)
• *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
◆ När du spelar upp Super VCD-skivor
• T *:* (minuter: sekunder)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
1 Tryck på TIME/TEXT under
uppspelning.
Följande fönster visas.
T 1:01:57
Tidinformation
Visa DVD/CD-text eller namn på spår och
album (MP3-ljud)
Du visar den text som spelats in på DVD
VIDEO/CD/DATA CD-skivorna genom att
trycka flera gånger på TIME/TEXT i steg 2.
DVD/CD-text visas bara när det verkligen
finns text inspelad på skivan. Du kan inte
ändra texten. Om skivan inte innehåller
någon text visas ”NO TEXT”.
2 Du kan visa annan
tidinformationen genom att trycka
flera gånger på TIME/TEXT.
Vad som visas i teckenfönstret och vilken
typ av tidinformation du kan få bestäms
av skivan som du spelar upp.
BRAHMS SYMPHONY
För MP3-filer på DATA CD-skivor visas
spårnamn och albumnamn (sid. 50).
,fortsättning
47
Läsa informationen i
frontpanelens teckenfönster
När du spelar upp VIDEO-CD- (med PBCfunktioner) eller CD-skivor
Uppspelningstid och nummer på det
aktuella spåret
Den text och tidinformation som visas på TVskärmen kan du också visa i frontpanelens
teckenfönster. Informationen i frontpanelens
teckenfönster ändras på följande sätt när du
ändrar tidinformationen på TV-skärmen.
Återstående tid för det aktuella spåret
När du spelar DVD VIDEO- eller DVD-RWskivor
Uppspelningstid för den aktuella titeln
Uppspelningstid för skivan
Återstående tid för den aktuella titeln
Återstående tid för skivan
Uppspelningstid för det aktuella kapitlet
Text
Återstående tid för det aktuella kapitlet
Aktuellt spår och indexnummer
(återgår automatiskt till början)
Text
Aktuell titel och kapitelnummer
z Tips!
• När du spelar upp VIDEO-CD-skivor med PBCfunktioner visas avsnittets nummer eller
uppspelningstiden.
• Långa textstycken som inte får plats på en enda
rad rullas över teckenfönstret.
• Du kan även visa tidinformationen och texten via
kontrollmenyn (sid. 13).
(återgår automatiskt till början)
Obs
När du spelar DATA CD-skivor (MP3-ljud)
Uppspelningstid för det aktuella spåret
Spårnamn
48
• För vissa skivor visas kanske inte DVD/CDtexten eller spårnamnet.
• Spelaren kan bara visa DVD/CD-textens första
nivå, t.ex. skivnamn eller titel.
• Det är inte säkert att uppspelningstiden för MP3ljudspår visas korrekt.
• BIT HASTIGHET: visar
informationsmängden mätt i antal bitar
per sekund.
• LAGER: visar aktuellt lager och var
pickupen befinner sig.
Visa uppspelningsinformationen
Du kan visa information om t.ex. bithastighet
eller vilket skivlager som spelas upp.
4
Tryck på ENTER.
Stänga teckenfönstret AVANCERAD
Välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
TIME/TEXT
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
ENTER
DISPLAY
Genom att trycka flera gånger på DISPLAY
kan du visa antingen ”BIT HASTIGHET”
eller ”LAGER” beroende på vilket som var
valt under ”AVANCERAD”.
◆BIT HASTIGHET
BIT HASTIGHET
Visa uppspelningsinformationen
på DVD-skivor (AVANCERAD)
384kbps
0
5
10
Mbps
Visa skivinformation
Hur de olika alternativen visas
Ljud
Video
Under uppspelning av MPEG-ljudspår
1
2
Tryck på DISPLAY under uppspelning.
BIT HASTIGHET
Kontrollmenyn visas.
0
Välj
(AVANCERAD) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”AVANCERAD” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
BIT HASTIGHET
AV
BIT HASTIGHET
LAGER
3
DVD VIDEO
BIT HASTIGHET
384 kbps
0
5
10
Mbps
Välj alternativ genom att trycka på
X/x.
0
kbps
1000
5
10
Mbps
Ljud
Video
Bithastigheten talar om hur stor mängd ljud/
videoinformation per sekund som skivan
innehåller. När du spelar upp en skiva visas
ett ungefärligt mått på den uppspelade bildens
bithastighet mätt i Mbps (megabit, dvs.
antalet miljoner bitar per sekund) medan
ljudet visas som kbps (kilobit, dvs. antal tusen
bitar per sekund). Ju högre värde, desto större
mängd information. Det är samtidigt inte
säkert att ett högt värde på bithastigheten
motsvarar högre bild- eller ljudkvalitet.
De olika alternativen förklaras närmare
nedan under ”Hur de olika alternativen
visas”.
,fortsättning
49
◆LAGER
Visas för DVD-skivor
som har dubbla lager
Anger på ett ungefär var på skivan
uppspelning för tillfället sker.
Om DVD-skivan har dubbla lager anges från
vilket lager uppspelningen sker (”Lager 0”
eller ”Lager 1”).
Mer information om lager, se sid. 75 (DVD
VIDEO).
Visa information om DATA CDskivor
Om du trycker på TIME/TEXT medan du
spelar upp MP3-ljudspår på en DATA CDskiva kan du få reda på bithastigheten för
ljudet (dvs. informationsmängden per sekund
för ljudet).
Bithastighet
T
17:30
128k
JAZZ
RIVER SIDE
Albumnamn
50
Spårnamn
2 Välj den ljudsignal du vill ha
Ljudinställningar
Ändra ljudet
(ljud) flera
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
Det är DVD VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
De fyra siffror som eventuellt visas är
språkkoden. Under ”Språkkoder” på
sid. 78 finner du information om vad de
fyra siffrorna betyder. Om samma språk
visas två eller flera gånger är DVD
VIDEO-skivan inspelad med flera
ljudformat.
◆ När du spelar upp DVD-RW-skivor
(VR-läge)
De olika typer av ljudspår som finns
inspelade på skivan visas. Ursprunglig
inställning är understruken.
Exempel:
• 1: HUVUDKANAL (huvudljud)
• 1: SUBKANAL (sekundärt ljud)
• 1: HUVUDKANAL+SUBKANAL
(huvudljud och sekundärtljud)
Ljudinställningar
När du spelar upp DVD VIDEO-skivor där
ljudet är inspelat i flera format (PCM, Dolby
Digital, MPEG audio eller DTS) kan du byta
ljudformat. Om DVD VIDEO-skivan har
ljudspår på flera språk kan du också byta
språk.
När det gäller CD-, DATA CD- och VIDEOCD-skivor kan du välja ljud från höger eller
vänster kanal och låta den valda kanalen
presenteras från såväl höger som vänster
högtalare samtidigt. Antag t.ex. att du spelar
en skiva där sången är lagd på höger kanal
och den instrumentala delen på den vänstra.
Då kan du lyssna på enbart musiken genom
båda högtalarna genom att välja vänster
kanal.
genom att trycka på
gånger.
◆ När du spelar upp VIDEO-CD-, CD- och
DATA CD (MP3-ljud) -skivor
Ursprunglig inställning är understruken.
• STEREO: Vanligt standardstereoljud
• 1/V: Ljudet från vänster kanal (mono)
• 2/H: Ljudet från höger kanal (mono)
DISPLAY
1 Tryck på
(ljud) under
uppspelning.
◆ När du spelar upp Super VCD-skivor
Ursprunglig inställning är understruken.
• 1:STEREO: Stereoljudet från ljudspår 1
• 1:1/V: Ljudet från vänster kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 1:2/H: Ljudet från höger kanal för
ljudspår 1 (mono)
• 2:STEREO: Stereoljudet från ljudspår 2
• 2:1/V: Ljudet från vänster kanal för
ljudspår 2 (mono)
• 2:2/H: Ljudet från höger kanal för
ljudspår 2 (mono)
Följande fönster visas.
1:ENGELSKA
z Tips!
Du kan också välja ”LJUD” från kontrollmenyn
(sid. 13).
Obs
Om du spelar upp en Super VCD-skiva där ljudspår
2 inte finns inspelat, hörs inget ljud om du väljer
”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
,fortsättning
51
Visa ljudinformationen på en
skiva
z Tips!
När det gäller Dolby Digital och DTS visas alltid
”LFE” innesluten i en obruten linje oavsett om
LFE-komponenten sänds ut eller ej.
Visa kontrollmenyn genom att trycka på
DISPLAY under uppspelning. Välj ”LJUD”
med hjälp av X/x. De kanaler som spelas upp
visas på skärmen.
På en DVD VIDEO-skiva med t.ex. Dolby
Digital kan flera signaler, från mono till 5.1
kanaler, vara inspelade. Hur många kanaler
som finns inspelade varierar mellan olika
DVD VIDEO-skivor.
Om ”DTS” under ”LJUDINSTÄLLNINGAR” är
ställt på ”AV” visas inte spårvalalternativet DTS på
skärmen även om DTS-spår är inspelade på skivan
(sid. 71).
Aktuellt ljudformat*
12(27)
18(34)
T
1:32:55
1: ENGELSKA
DVD VIDEO
PROGRAM FORMAT
DOLBY DIGITAL 3/2.1
L
C
R
LFE
LS
RS
Programformat som används för tillfället**
* ”PCM”, ”MPEG”, ”DTS” eller ”DOLBY
DIGITAL” visas.
I fallet ”DOLBY DIGITAL” visas kanalerna i det
ljudspår som spelas upp med nummer enligt
följande:
För Dolby Digital 5.1 kanaler:
Bakre komponent 2
DOLBY DIGITAL 3 / 2 . 1
Främre komponent 2 + LFE (lågfrekvent
signal) -komponent 1
Mittkomponent 1
** Bokstäverna i visningen av programformatet
visar ljudkomponenterna enligt följande:
L:
R:
C:
LS:
RS:
S:
Främre (vänster)
Främre (höger)
Mittre
Bakre (vänster)
Bakre (höger)
Bakre (mono): Den bakre,
bearbetade komponenten i Dolby
Surround och Dolby Digitalsignalen
LFE: Lågfrekvenseffektens signal
52
Obs
TVS-inställningar (TVS)
genom att trycka flera gånger på
SUR.
Du kan välja mellanföljande alternativ;
vad de innebär förklaras i det följande.
• TVS DYNAMIK
• TVS RYMD
• TVS NATT
• TVS STANDARD
Avbryta inställningen
Välj ”AV” i steg 2.
◆TVS DYNAMIK
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna (se nedan).
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
Ljudinställningar
Om du ansluter en stereo-TV eller två främre
högtalare kan du med TVS (TV Virtual
Surround) få en ljudavbildning som ger
surroundeffekt genom att virtuella bakre
högtalare skapas från de befintliga främre
(vänstra och högra) högtalarna utan att du har
några bakre högtalare anslutna. TVS har
utvecklats av Sony för att en enda stereo-TV
i hemmiljö ska kunna skapa surroundljud.
Om spelaren är inställd för att sända
ljudsignalerna via anslutningen DIGITAL
OUT (COAXIAL eller OPTICAL) kan du
bara få surroundeffekt om ”DOLBY
DIGITAL” är ställt på ”D-PCM” och
”MPEG” är ställt på ”PCM” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” (sid. 70).
2 Välj någon av TVS-ljudbilderna
TV
SUR
1 Tryck på SUR under uppspelning.
◆TVS RYMD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna. Nedanstående
illustration visar hur uppsättningen virtuella
högtalare skapas.
Det här läget fungerar bra när avståndet
mellan de främre vänstra och högra
högtalarna är kort, som fallet är med de
inbyggda högtalarna på en stereo-TV.
Följande fönster visas.
TV
TVS DYNAMIK
,fortsättning
53
◆TVS NATT
Starka ljud som t.ex. ljudet från explosioner
dämpas medan svagare ljud lämnas
opåverkade. Det här läget är lämpligt att
använda när du vill kunna höra dialogerna
och samtidigt som du vill använda den
surroundeffekt som ”TVS RYMD” ger fast
volymen är låg.
◆TVS STANDARD
Använder ljudet från de främre (vänstra och
högra) högtalarna för att skapa virtuella bakre
högtalare utan att det finns några fysiska
bakre högtalare anslutna. Nedanstående
illustration visar hur uppsättningen virtuella
högtalare skapas. Den här inställningen
använder du om du vill använda funktionen
TVS med två separata högtalare.
L
R
L: Främre högtalare (vänster)
R: Främre högtalare (höger)
: Virtuell högtalare
z Tips!
Du kan också välja ”TVS” från kontrollmenyn
(sid. 13).
Obs
• Om ljudsignalen saknar signalkomponent för
bakre högtalare blir surroundeffekten svår att
uppfatta.
• När du använder något av TVS-lägena bör du
stänga av surroundinställningen på den anslutna
TV:n eller förstärkaren (mottagaren).
• Se till att du är placerad så du sitter mitt emellan
de båda högtalarna, har samma avstånd till dem
och att de är likvärdigt placerade ur akustisk
synpunkt.
• Resultatet från funktionen ”TVS NATT” kan
variera mellan olika skivor.
• Om du lyssnar till MPEG-ljudsignaler via
anslutningen DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) och har ställt ”MPEG” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”MPEG” hörs
inget ljud från högtalarna när du väljer någon av
TVS-lägena.
54
Visa undertexter
Titta på filmer
Ändra kameravinklarna
Om det finns undertext på en DVD-skiva kan
du ändra undertexten, slå på eller av den, när
som helst medan du spelar upp skivan.
Om det finns flera kameravinklar (multiangles) för ett visst avsnitt på en DVD
VIDEO-skiva visas ” ” i frontpanelens
teckenfönster. Det betyder att du kan ändra
kameravinkeln.
1 Tryck på
(undertext) under
Titta på filmer
uppspelning.
Följande fönster visas.
1 Tryck på
1:ENGELSKA
(vinkel) under
uppspelning.
Numret på kameravinkeln visas i
teckenfönstret.
2
2 Välj nummer på vinkeln genom att
trycka flera gånger på
(vinkel).
Avsnittet visas med den vinkel du valt.
z Tips!
Du kan också välja ”VINKEL” från kontrollmenyn
(sid. 13).
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
kameravinkeln även om det finns flera
kameravinklar inspelade på den.
2 Välj inställning genom att trycka
flera gånger på
(undertext).
◆ När du spelar DVD VIDEO-skivor
Välj språk.
Det är DVD VIDEO-skivan som avgör
vilka språk du kan välja mellan.
De fyra siffror som eventuellt visas är
språkkoden. Under ”Språkkoder” På
sid. 78 finner du information om vad de
fyra siffrorna betyder.
◆ När du spelar DVD-RW-skivor
Välj ”PÅ”.
Stänga av undertexten
Välj ”AV” i steg 2.
z Tips!
Du kan också välja ”UNDERTEXT” från
kontrollmenyn (sid. 13).
Obs
För vissa DVD VIDEO-skivor kan du inte ändra
undertexten även om det finns undertexter på flera
språk inspelade på skivan. I vissa fall kan du inte
heller stänga av dem.
55
Justera bildens kvalitet
(BNR)
Funktionen BNR (Block Noise Reduction)
kan förbättra bildens kvalitet genom att
minska de ”blockstörningar” eller
mosaikmönster som ibland kan dyka upp på
TV-skärmen.
4 Tryck på ENTER.
Skivan spelas upp med den inställning du
valt.
Avbryta inställningen för ”BNR”
Välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
• Om konturerna på bilden på skärmen blir suddiga
ställer du ”BNR” på ”AV”.
• Beroende på skivan eller det avsnitt som spelas
upp kan det hända att du inte får någon effekt av
BNR-funktionen eller så kan effekten vara svår att
uppfatta.
ENTER
DISPLAY
1 Tryck två gånger på DISPLAY
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(BNR) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”BNR” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
1
2
3
AV
DVD VIDEO
3 Välj nivå genom att trycka på X/x.
• 1: minskar ”blockstörningar”.
• 2: minskar ”blockstörningar” mer än i
läge 1.
• 3: minskar ”blockstörningar” mer än i
läge 2.
56
Justera den uppspelade
bilden (EGNA BILDINSTÄLLNINGAR)
Du kan justera DVD- eller VIDEO-CDskivans videosignal från spelaren för att få
önskad bildkvalitet. Välj den inställning som
bäst passar det program du tittar på.
• FILM 1: ökar svartnivån i bilden vilket
gör att detaljer framträder bättre i
mörka bildpartier.
• FILM 2: gör vita färger ljusare, svarta
färger fylligare och ökar
färgkontrasten.
z Tips!
• När du tittar på film rekommenderas du att välja
”FILM 1” eller ”FILM 2”.
• Du kan också välja ”EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR” från kontrollmenyn
(sid. 13).
PICTURE
MODE
Titta på filmer
1 Tryck på PICTURE MODE under
uppspelning.
Följande fönster visas.
DYNAMISK 1
2 Välj önskad inställning genom att
trycka flera gånger på PICTURE
MODE.
Ursprunglig inställning är understruken.
• STANDARD: visar bilden i
standardläge.
• DYNAMISK 1: kontrast och
färgintensitet ökas och bilden kan
uppfattas som mer dynamisk.
• DYNAMISK 2: skapar en mer
dynamisk bild än läget DYNAMISK 1
genom en ytterligare ökning av bildens
kontrast och färgintensitet.
57
Förbättra den
uppspelade bilden (DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING)
3 Välj nivå genom att trycka på X/x.
•
•
•
•
1: förstärker konturerna.
2: förstärker konturerna mer än i läge 1.
3: förstärker konturerna mer än i läge 2.
MJUKARE: gör bilden mjukare (endast
DVD).
4 Tryck på ENTER.
Funktionen DVE (Digital Video Enhancer)
skapar en klarare och skarpare bild genom att
bildkonturerna på TV-skärmen förstärks.
Med den här funktionen kan du också få
bilderna att verka mjukare på skärmen.
Skivan spelas upp med den inställning du
valt.
Avbryta inställningen för ”DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING”
Välj ”AV” i steg 3.
Stänga kontrollmenyn
Tryck flera gånger på DISPLAY tills
kontrollmenyn stängs.
Obs
För vissa skivor och avsnitt kan de störningar som
finns på skivan förstärkas. Om du råkar ut för det
kan du använda BNR-funktionen(sid. 56)
tillsammans med DVE-funktionen. Om bilden
fortfarande inte blir bättre kan du pröva att minska
nivån för den digitala bildförbättringen eller välja
”MJUKARE” (endast DVD) i steg 3.
ENTER
DISPLAY
1 Tryck två gånger på DISPLAY
under uppspelning.
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Alternativen för ”DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
AV
1
2
3
MJUKARE
AV
58
DVD VIDEO
3
Använda ytterligare funktioner
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
12(27)
18(34)
T
1:32:55
Låsa skivor (ANPASSAT
DVD VIDEO
BARNLÅS, BARNLÅS)
Du kan välja mellan två olika
begränsningstyper för önskad skiva.
• Anpassat barnlås
Du kan ställa in
uppspelningsbegränsningarna så att
spelaren inte spelar upp opassande skivor.
• Barnlås
För vissa DVD VIDEO-skivor kan
uppspelningen begränsas enligt en
förinställd nivå som t.ex. användarens ålder.
Vissa avsnitt kan blockeras helt eller bytas
ut mot lämpligare avsnitt.
Samma lösenord gäller för såväl barnlås som
anpassat barnlås.
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
4
Välj ”PÅ t” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Fönstret för att ange ett nytt lösenord
visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffror och tryck sedan på ENTER .
Du kan ställa in samma lösenord för anpassat
barnlås för upp till 40 skivor. När du ställer in
lösenordsskyddet för skiva nummer 41
raderas inställningarna för den första skivan.
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
Använda ytterligare funktioner
Anpassat barnlås
Sifferknappar
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
ENTER
DISPLAY
1
Sätt in skivan som du vill låsa.
Om skivan spelas upp avbryter du
uppspelningen genom att trycka på x.
2
5
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
Efter meddelandet ”Anpassat barnlås
används.” visas kontrollmenyn igen.
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
,fortsättning
59
Stänga av funktionen för anpassat barnlås
1
Följ steg 1 till 3 under ”Anpassat
barnlås”.
2
Välj ”AV t” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
3
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Sifferknappar
Spela upp en skiva med anpassat barnlås
1
ENTER
Sätt i en skiva som du har ställt in
anpassat barnlås för.
Fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS”
visas.
ANPASSAT BARNLÅS
Barnlåset är redan anpassat. Ange
lösenord och tryck på ENTER .
DISPLAY
1
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Spelaren är nu klar för uppspelning.
z Tips!
Om du glömmer bort lösenordet anger du det 6siffriga numret ”199703” med sifferknapparna när
du i fönstret ”ANPASSAT BARNLÅS” uppmanas
att ange lösenordet, tryck sedan på ENTER.
Därefter ombeds du att ange ett nytt 4-siffrigt
lösenord.
Obs
När du väl har ställt in anpassat barnlås för en
inspelad skiva, t.ex. en DVD-RW-skiva, kan det
hända att lösenordsfönstret visas igen när du sätter
in en annan inspelad skiva. Spela upp skivan genom
att ange lösenordet.
Barnlås (begränsad uppspelning)
Uppspelningen för vissa DVD VIDEO-skivor
kan begränsas enligt en förinställd nivå som
t.ex. användarens ålder. Funktionen
”BARNLÅS” ger dig möjlighet att välja en
nivå för att begränsa uppspelningen.
60
12(27)
18(34)
T
1:32:55
DVD VIDEO
PÅ
SPELARE
LÖSENORD
AV
3
Välj ”SPELARE t” genom att trycka
på X/x, tryck sedan på ENTER.
◆ Om du inte har angett ett lösenord
Fönstret för att ange ett nytt lösenord
visas.
BARNLÅS
Ange ett nytt lösenord med 4
siffror och tryck sedan på ENTER .
Ange ett 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Ett fönster där du ombeds att bekräfta
lösenordet visas.
◆ Om du redan har angett ett lösenord
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
AV
8:
7:
6:
5:
BARNLÅS
Ange lösenord och tryck på
ENTER
.
8
4
NC17
R
Välj önskad nivå med X/x, tryck sedan
på ENTER.
Inställningen för barnlås är färdig.
Ange eller skriv om det 4-siffriga
lösenordet med sifferknapparna, tryck
sedan på ENTER.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
Fönstret där du anger nivå för
begränsning av uppspelningen visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
AV
USA
4:
PG13
USA
Ju lägre värde desto striktare är
begränsningen.
5
Välj ”STANDARD” genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för
”STANDARD” visas.
BARNLÅS
NIVÅ:
STANDARD:
6
AV
USA
USA
ÖVRIGA
Välj ett geografiskt område som nivå
för begränsning av uppspelningen
genom att trycka på X/x, tryck sedan
på ENTER.
Området är nu valt.
Om du väljer ”ÖVRIGA t” väljer du
och anger en standardkod från tabellen på
sid. 62 med sifferknapparna.
7
Ställ ”NIVÅ” på ”AV” i steg 8.
Spela upp en skiva med barnlås
1
Sätt i skivan och tryck på H.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
2
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på ENTER.
Spelaren startar uppspelningen.
Använda ytterligare funktioner
Stänga av funktionen för barnlåset
z Tips!
Om du glömt lösenordet tar du ur skivan och
upprepar steg 1 till 3 under ”Barnlås (begränsad
uppspelning)”. När du blir ombedd att ange
lösenordet anger du ”199703 med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER. Därefter ombeds du att
ange ett nytt 4-siffrigt lösenord. När du angett ett
nytt 4-siffrigt lösenord sätter du tillbaka skivan och
trycker på H. När fönstret för inmatning av
lösenordet visas anger du ditt nya lösenord.
Välj ”NIVÅ” genom att trycka på X/x,
tryck sedan på ENTER.
De alternativ du kan välja för ”NIVÅ”
visas.
,fortsättning
61
Obs
• Om du spelar upp skivor som saknar funktion för
barnlås kan du inte begränsa uppspelningen på
den här spelaren.
• För vissa skivor kan det hända att du blir ombedd
att ändra nivån för barnlåset under tiden som
skivan spelas upp. I så fall anger du lösenordet
och ändrar sedan nivån. Om läget för
återupptagen uppspelning avbryts återgår nivån
till den tidigare.
Kodnummer
Österrike
2046
Ändra lösenordet
1
Standard
Kodnummer
Argentina
2044
Australien
2047
Belgien
2057
Brasilien
2070
Chile
2090
Danmark
2115
Filippinerna
2424
Finland
2165
Frankrike
2174
Indien
2248
Indonesien
2238
Tryck på DISPLAY när spelaren är i
stoppläge.
Kontrollmenyn visas.
2
Områdeskod
62
Standard
Välj
(BARNLÅS) genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för ”BARNLÅS” visas.
3
Välj ”LÖSENORD t” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på ENTER.
Fönstret för inmatning av lösenordet
visas.
4
Ange det 4-siffriga lösenordet med
sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
5
Ange ett nytt 4-siffrigt lösenord med
sifferknapparna, tryck sedan på
ENTER.
6
Du bekräftar lösenordet genom att
ange det igen med sifferknapparna,
tryck sedan på ENTER.
Italien
2254
Japan
2276
Kanada
2079
Kina
2092
Korea
2304
Malaysia
2363
Mexiko
2362
Nederländerna
2376
Norge
2379
Nya Zeeland
2390
Stänga av teckenfönstret
Pakistan
2427
Tryck flera gånger på DISPLAY tills fönstret
stängs.
Portugal
2436
Ryssland
2489
Schweiz
2086
Singapore
2501
Spanien
2149
Storbritannien
2184
Sverige
2499
Thailand
2528
Tyskland
2109
Om du gjort ett misstag när du angett
lösenordet
Tryck på C innan du trycker på ENTER och
ange sedan rätt nummer.
Om du gjort fel
Tryck på O RETURN.
Kontrollera TV:n med den
medföljande
fjärrkontrollen
Du kan kontrollera volym, ingångskälla och
strömbrytare på en TV från Sony med den
medföljande fjärrkontrollen.
1
Håll TV [/1 intryckt och ange sedan
tillverkarens kod för den TV du
använder genom att trycka på
sifferknapparna (se nedanstående
tabell).
2
Släpp upp TV [/1.
Kodnummer för TV-apparater som du kan
kontrollera
Om det finns fler kodnummer i listan kan du
ange dem ett i taget tills du hittar det
kodnummer som fungerar med den TV du
använder.
TV
Sifferknappar
Tillverkare
Kodnummer
Sony (ursprunglig 01
inställning)
Aiwa (ursprunglig 01
inställning)
11
Hitachi
24
JVC
33
Du kan kontrollera TV:n med nedanstående
knappar.
LG
06
Loewe*
06
Tryck på
För att
Panasonic
17, 49
Slå på eller av TV:n
Philips
06, 08
Justera volymen på TV:n
Samsung
06
Växla TV:ns ingångskälla
mellan TV och övriga
ingångskällor.
Sanyo
25
Sharp
29
Thomson
43
Toshiba
38
TV [/1
2 (volym) +/–
t (TV/video)
Obs
Beroende på vilken enhet du ansluter kan det hända
att du inte kan kontrollera TV:n med vissa knappar.
Kontrollera andra TV-apparater
med fjärrkontrollen
Du kan också kontrollera volym,
ingångskälla och strömbrytare på en TV från
en annan tillverkare än Sony.
Om TV:n du använder finns i nedanstående
lista anger du motsvarande tillverkarkod.
Använda ytterligare funktioner
Grundig
* Endast europeiska modeller.
Obs
• För vissa TV-apparater kanske inte några eller
alla knappar fungerar även om du angett rätt
tillverkarkod.
• Anger du ett nytt kodnummer raderas det
kodnummer du nyss angett.
• När du byter batterier i fjärrkontrollen kan det
hända att det kodnumret du angett återställs till
den ursprungliga inställningen. Då ställer du in
det kodnummer du vill ha igen.
63
( 47 )
Inställningar och justeringar
Använda
inställningsfönstret
Via inställningsfönstret kan du göra
inställningar för olika alternativ, t.ex. bild och
ljud. Du kan bland annat ange språk för
undertexterna och inställningsfönstret. För
mer information om det olika alternativen i
inställningsfönstret se sid. 66 till 71.
Skärmmenyerna kan variera lite beroende på
modell. Tänk på de skillnader som anges i
texten, t.ex. ”endast modeller för Asien”.
:
DVD VIDEO
:
SNABB
ANPASSAD
ÅTERSTÄLLA
SNABB
3 Välj ”ANPASSAD” genom att
trycka på X/x, tryck sedan på
ENTER.
Inställningsfönstret visas.
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
SVENSKA
SVENSKA
URSPRUNGLIG
SVENSKA
Obs
De uppspelningsinställningar som finns lagrade på
skivan har prioritet över inställningarna i
inställningsfönstret och det kan hända att inte alla
funktioner som beskrivs fungerar i varje enskilt fall.
4 Tryck på X/x för att välja från
listan med de inställningar som du
kan göra: ”SPRÅKINSTÄLLNING”,
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”,
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” eller
”LJUDINSTÄLLNINGAR”. Därefter
trycker du på ENTER.
ENTER
DISPLAY
Därmed har du valt vilken typ av
inställning du vill göra.
Exempel:
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”
Vald inställning
1 Tryck på DISPLAY när spelaren är
i stoppläge.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
Kontrollmenyn visas.
2 Välj
(INSTÄLLNINGAR)
genom att trycka på X/x, tryck
sedan på ENTER.
Alternativen för ”INSTÄLLNINGAR”
visas.
64
Möjliga inställningar
5 Välj alternativ genom att trycka på
X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativen för den valda
inställningstypen visas.
Exempel: ”TV-TYP”
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
16:9
TV-TYP:
16:9
SKÄRMSLÄCKARE:
4:3 BREVLÅDEFORMAT
BAKGRUND:
4:3 PAN&SCAN
Alternativ
6 Välj ett alternativ genom att trycka
Återställa alla inställningarna under
”INSTÄLLNINGAR”
1
Välj ”ÅTERSTÄLLA” i steg 3 och tryck
sedan på ENTER.
2
Välj ”JA” med X/x.
Här kan du också avsluta proceduren och
återgå till kontrollmenyn genom att välja
”NEJ”.
3
Tryck på ENTER.
Alla inställningar som förklaras på sid.
66 till 71 återställs till sina ursprungliga
inställningar. Tryck inte på [/1 under
tiden som återställningen pågår; det kan
ta några sekunder.
på X/x, tryck sedan på ENTER.
Alternativet väljs och inställningen är
därmed färdig.
Exempel: ”4:3 PAN&SCAN”
Vald inställning
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
4:3 PAN&SCAN
SKÄRMSLÄCKARE:
PÅ
BAKGRUND:
INNEHÅLLSBILD
Tryck flera gånger på DISPLAY tills fönstret
stängs.
Inställningar och justeringar
Stänga teckenfönstret
Växla till läget för snabbinställningar
Välj ”SNABB” i steg 3. Gör de
grundläggande justeringarna genom att följa
instruktionerna från steg 5 under
förklaringarna för snabbinställning (sid. 26).
65
Ställa in språk för
teckenfönstret eller
ljudspår (SPRÅKINSTÄLLNING)
Med ”SPRÅKINSTÄLLNING” kan du välja
mellan flera olika språk för skärmmenyerna
och ljudspåret.
Välj ”SPRÅKINSTÄLLNING” i
inställningsfönstret. Använda teckenfönstret,
se ”Använda inställningsfönstret” (sid. 64).
SPRÅKINSTÄLLNING
SKÄRMTEXT:
MENY:
LJUD:
UNDERTEXT:
Inställningar för
skärmen (SKÄRMINSTÄLLNINGAR)
Välj en inställning som är anpassad efter den
TV som ska anslutas.
Välj ”SKÄRMINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Använda teckenfönstret,
se ”Använda inställningsfönstret” (sid. 64).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
TV-TYP:
16:9
PÅ
SKÄRMSLÄCKARE:
INNEHÅLLSBILD
BAKGRUND:
SVENSKA
SVENSKA
URSPRUNGLIG
SVENSKA
◆ TV-TYP
◆ SKÄRMTEXT (skärmmeny)
Ändrar språk som används för teckenfönstret
som visas på skärmen.
◆ MENY (endast DVD VIDEO)
Du kan välja önskat språk för skivmenyn.
◆ LJUD (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för ljudspåret.
När du väljer ”ORIGINAL” används det
språk som har prioritet på skivan.
◆ UNDERTEXT (endast DVD VIDEO)
Ändrar språk för de undertexter som finns på
DVD VIDEO-skivan.
Om du väljer ”AUTO LJUD” ändras språket
för undertexterna enligt det språk du valt för
ljudspåret.
z Tips!
Om du valt ”ÖVRIGA t” för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD” anger du en
språkkod från “Språkkoder” på sid. 78 med
sifferknapparna.
Obs
Om du valt ett språk för ”MENY”,
”UNDERTEXT” eller ”LJUD” som inte finns
tillgängligt på DVD VIDEO-skivan används istället
automatiskt ett av de språk som finns inspelade.
66
Väljer bildproportionerna för TV:n (vanligt
4:3-format eller bredbildsformat).
16:9
Det här alternativet väljer du
när du ansluter en bredbilds-TV
eller en TV med
bredbildsfunktion.
Det här alternativet kan du välja
4:3
BREVLÅDE- när du ansluter en vanlig TV
FORMAT
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas med svarta
fält i skärmens över- och
underdel.
4:3
Det här alternativet kan du välja
PAN&SCAN när du ansluter en vanlig TV
med formatet 4:3. Bilder i
bredbildsläge visas på hela
skärmen med de partier som
inte får plats beskurna.
◆ SKÄRMSLÄCKARE
16:9
4:3
BREVLÅDEFORMAT
4:3 PAN&SCAN
Bilden från skärmsläckaren visas när du lämnar
spelaren i paus- eller stoppläge i mer än 15
minuter eller när du spelar upp en CD- eller
DATA CD-skiva (MP3-ljud) i mer än 15
minuter. Skärmsläckaren förebygger risken att
skärmen skadas (genom ”spökbilder”). Du
stänger av skärmsläckaren genom att trycka på
H.
PÅ
Aktiverar skärmsläckaren.
AV
Stänger av skärmsläckaren.
◆ BAKGRUND
Obs
För vissa DVD-skivor väljs ”4:3
BREVLÅDEFORMAT” automatiskt istället för
”4:3 PAN&SCAN” eller vice versa.
◆ FÄRGSYSTEM (endast VIDEO-CD)
(endast modeller för Asien/Oceanien)
Väljer färgsystem när du spelar upp VIDEOCD-skivor.
AUTO
PAL
Ändrar videoformatet för NTSC
VIDEO-CD-skivor och sänder
ut signalerna med PAL-sytemet.
NTSC
Ändrar videoformatet för PAL
VIDEO-CD-skivor och sänder
ut signalerna med systemet
NTSC.
INNEHÅLLSBILD Innehållsbilden (en stillbild)
visas, men bara om den finns
inspelad på skivan (CDEXTRA osv.). Om det inte
finns någon innehållsbild på
skivan visas bilden ”GRAFIK”.
GRAFIK
En förinställd bild som finns
lagrad i spelaren visas.
BLÅ
Blå bakgrundsfärg.
SVART
Svart bakgrundsfärg.
Inställningar och justeringar
Sänder videosignalen i det
system VIDEO-CD-skivan
använder, antingen PAL eller
NTSC. Om TV:n du använder är
av typen DUAL väljer du
AUTO.
Väljer färg eller bild för den bakgrundsbild
som visas på TV-skärmen i stoppläget eller
när du spelar upp en CD- eller DATA CDskiva (MP3-ljud).
Obs
• Du kan inte ändra färgsystem för DVD-skivor.
• Du kan ändra färgsystemet för den här spelaren så
att det passar den TV som du använder (sid. 17).
67
Specialinställningar
(SPECIALINSTÄLLNINGAR)
◆ PAUSLÄGE (endast DVD VIDEO/DVDRW)
Väljer bild för pausläget.
AUTO
Bilden, inklusive motiv som rör
sig dynamiskt, återges utan att
bilden hoppar. Det här är
standardvalet.
STILLBILD
Bilden, inklusive motiv som
inte rör sig dynamiskt, återges
med hög upplösning.
Används för inställningar för uppspelning
m.m.
Välj ”SPECIALINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Använda teckenfönstret,
se ”Använda inställningsfönstret” (sid. 64).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
SPECIALINSTÄLLNINGAR
PÅ
AUTOMATISK AVSTÄNGNING:
AUTOUPPSPELNING:
AV
LJUS
DIMMER:
AUTO
PAUSLÄGE:
AV
SPÅRVAL:
PÅ
FORTSATT UPPSPELN. MULTI:
◆ SPÅRVAL (endast DVD VIDEO)
Ger prioritet åt det ljudspår som har flest antal
kanaler när du spelar upp DVD VIDEOskivor med flera ljudformat (PCM, MPEGljud, DTS eller formatet Dolby Digital)
inspelade.
AV
Ingen prioritering sker.
AUTO
Prioritering sker.
◆ AUTOMATISK AVSTÄNGNING
Växlar mellan på och av för automatisk
avstängning. För modeller för Asien/
Oceanien är ursprunglig inställning ”AV”.
PÅ
Spelaren växlar över till
standbyläge när den lämnas
oanvänd i mer än 30 minuter.
AV
Stänger av den här funktionen.
◆ AUTOUPPSPELNING
Växlar mellan på och av för automatisk
uppspelning. Den här funktionen kan du t.ex.
använda när spelaren är ansluten till en timer
(medföljer ej).
AV
Stänger av den här funktionen.
PÅ
När spelaren slås på startar
uppspelningen automatiskt.
◆ DIMMER
Justerar ljusstyrkan i frontpanelens
teckenfönster.
68
LJUS
Belysningen blir ljus.
MÖRK
Belysningen tonas ned.
AV
Stänger av belysningen.
Obs
• När du ställer alternativet på ”AUTO” kan det
hända att språkinställningen ändras. Inställningen
för ”SPÅRVAL” har högre prioritet än
inställningen för ”LJUD” under
”SPRÅKINSTÄLLNING” (sid. 66).
• Om du ställer ”DTS” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”AV” (sid. 71)
spelas inte DTS-ljudspåret upp även om du ställer
”SPÅRVAL” på ”AUTO”.
• Om ljudspår av formaten PCM, DTS, MPEG-ljud
och Dolby Digital har samma antal kanaler
prioritetsordnas formaten så här: PCM, DTS,
Dolby Digital och slutligen MPEG-ljud.
◆ FORTSATT UPPSPELN. MULTI (endast
DVD VIDEO/VIDEO-CD)
Växlar mellan på och av för fortsatt
uppspelning multi. Inställningarna för
återupptagen uppspelning kan lagras i minnet
för upp till 6 olika DVD VIDEO/VIDEOCD-skivor(sid. 31).
PÅ
AV
Lagrar inställningarna för
återupptagen uppspelning i
minnet för upp till sex skivor.
(Inställningarna ligger kvar i
minnet även om du väljer AV.)
Lagrar inte inställningarna för
återupptagen uppspelning i
minnet. Uppspelningen startar
på punkten för återupptagen
uppspelning bara för den skiva
som för tillfället sitter i
spelaren.
Inställningar för ljudet
(LJUDINSTÄLLNINGAR)
Med ”LJUDINSTÄLLNINGAR” kan du
ställa in ljudet enligt rådande
uppspelningsförhållanden och de
anslutningar du gjort.
Välj ”LJUDINSTÄLLNINGAR” i
inställningsfönstret. Använda teckenfönstret,
se ”Använda inställningsfönstret” (sid. 64).
De ursprungliga inställningarna är
understrukna.
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
◆ LJUD DÄMPNING (dämpning)
AV
Det här är standardvalet.
PÅ
Välj det här läget när ljudet i
högtalarna låter orent (distorderat).
Inställningar och justeringar
Om ljudet låter orent (distorderat) ställer du
det här alternativet på ”PÅ”. Spelaren sänker
ljudnivån.
Den här funktionen påverkar ljudet från LINE
OUT L/R (AUDIO)-kontakterna.
◆ AUDIO DRC (Dynamic Range Control)
(endast DVD VIDEO/DVD-RW)
Gör att ljudet blir tydligt även när volymen är
sänkt och du spelar upp en DVD-skiva som
hanterar formatet ”AUDIO DRC”. Det här
påverkar utsignalen från följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakterna, men bara när
”DOLBY DIGITAL” är ställt på ”D-PCM”
(sid. 70).
STANDARD Det här är standardvalet.
TV
Gör att svaga ljud blir tydliga
även om du sänker volymen.
BEVARA
DYNAMIK
Ger dig känslan att vara med på
en konsert.
,fortsättning
69
◆ NEDMIXNING (endast DVD VIDEO/DVDRW)
Ändrar metod för nedmixning till 2 kanaler
när du spelar upp DVD-skivor med bakre
ljudkomponenter (kanaler) eller som spelats
in i formatet Dolby Digital. Mer information
om bakre signalkomponenter finns under
”Visa ljudinformationen på en skiva”
(sid. 52). Den här funktionen påverkar
utsignalen från följande kontakter:
– LINE OUT L/R (AUDIO)-kontakterna
– DIGITAL OUT (OPTICAL eller
COAXIAL)-kontakten när ”DOLBY
DIGITAL” är ställt på ”D-PCM” (sid. 70).
LJUDINSTÄLLNINGAR
LJUD DÄMPNING:
AV
AUDIO DRC:
STANDARD
NEDMIXNING:
DOLBY SURROUND
DIGITAL UTGÅNG:
PÅ
D-PCM
DOLBY DIGITAL:
MPEG:
PCM
DTS:
AV
Om du ansluter en komponent som inte kan
hantera den valda ljudsignalen kan det hända
att du inte får något ljud alls, men det finns
också risk för att det genereras ett högt
störljud som kan skada såväl din hörsel som
dina högtalare.
DOLBY
Det här är standardvalet. För
SURROUND att åstadkomma surroundljud
sänds flerkanaliga ljudsignaler
ut till två kanaler.
◆ DOLBY DIGITAL (endast DVD VIDEO/
DVD-RW)
NORMAL
D-PCM
Välj detta läge när spelaren är
ansluten till en ljudkomponent
utan inbyggd Dolby Digitalavkodare. Du kan ange om
signalen överensstämmer med
Dolby Surround (Pro Logic)
eller ej genom att göra
justeringar för alternativet
”NEDMIXNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR”
(sid. 69).
DOLBY
DIGITAL
Välj det här läget om spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
Dolby Digital-avkodare.
Flerkanaliga ljudsignaler
mixas ned till två kanaler så att
du kan lyssna på det via en
stereoanläggning.
Anger signaltyp för Dolby Digital.
◆ DIGITAL UTGÅNG
Avgör om ljudsignaler matas ut via
anslutningen DIGITAL OUT (COAXIAL
eller OPTICAL).
PÅ
AV
Det här är standardvalet. Om du väljer
”PÅ” finns information om fler
inställningar under ”Ställa in den
digitala utsignalen”.
Påverkan från den digitala kretsen på
den analoga kretsen är minimal.
◆ MPEG (endast DVD VIDEO/DVD-RW)
Ställa in den digitala utsignalen
Ändrar metod för utmatning av ljudsignaler
när du ansluter en komponent som t.ex. en
förstärkare (mottagare) eller MD-spelare med
digital ingång.
Mer information om anslutningarna finns på
sid. 20.
Välj ”DOLBY DIGITAL”, ”MPEG” eller
”DTS” när du ställt ”DIGITAL UTGÅNG”
på ”PÅ”.
70
Anger signaltyp för MPEG-ljud.
PCM
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
MPEG-avkodare. När du spelar
upp MPEG-ljudspår sänder
spelaren ut stereosignaler via
anslutningen DIGITAL OUT
(OPTICAL eller COAXIAL).
MPEG
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
MPEG-avkodare.
◆ DTS (endast DVD VIDEO)
Anger om du vill sända ut DTS-signaler eller
ej.
AV
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent utan inbyggd
DTS-avkodare.
PÅ
Välj det här läget när spelaren
är ansluten till en
ljudkomponent med inbyggd
DTS-avkodare.
Obs
Om du lyssnar till MPEG-ljudsignaler via
anslutningen DIGITAL OUT (COAXIAL eller
OPTICAL) och har ställt ”MPEG” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på MPEG hörs inget
ljud från högtalarna när du väljer någon av TVSlägena.
Inställningar och justeringar
71
Ytterligare information
Felsökning
Om du stöter på något av följande problem
när du använder spelaren kan du använda den
här felsökningsguiden för att se om du kan
åtgärda problemet innan du lämnar in
spelaren för reparation. Om du inte kan lösa
problemet på egen hand kontaktar du
närmaste Sony-återförsäljare.
Strömförsörjning
Strömmen är inte påslagen.
, Kontrollera att nätkabeln är korrekt
ansluten.
Bild
Ingen bild syns/bildstörningar visas.
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskablarna är skadade.
, Kontrollera anslutningarna till TV:n
(sid. 17) och ställ om ingångsväljaren på
TV:n så att signalen från spelaren visas på
TV-skärmen.
, Skivan är smutsig eller spräckt.
, Om bildsignalen från spelaren till TV:n
passerar via en videobandspelare, eller om
spelaren är ansluten till en kombination av
TV/videobandspelare, kan det hända att den
upphovsrättsskyddsignal som finns inspelad
på vissa DVD-program påverkar
bildkvaliteten. Om du fortfarande har
problem, trots att du har anslutit spelaren
direkt till TV:n, kan du försöka ansluta
spelaren till TV:ns S VIDEO-kontakt
(sid. 17).
, Om TV:n inte hanterar det färgsystem som
spelaren använder byter du färgsystem på
spelaren (modeller för Asien/Oceanien).
Mer information finns på sid. 18. (Du kan
inte ändra färgsystem för själva DVDskivan.)
72
Bilden fyller inte ut skärmen även om
bildproportionerna är korrekt inställda
under ”TV-TYP” under
”SKÄRMINSTÄLLNINGAR”.
, Bildproportionerna för DVD-skivan är
låsta.
Ljud
Inget ljud hörs.
, Kontrollera anslutningskabeln och se till att
den sitter fast ordentligt.
, Anslutningskabeln är skadad.
, Spelaren är ansluten till fel ingång på
förstärkaren (mottagaren) (sid. 22, 23, 24).
, Ingången för förstärkaren (mottagaren) är
inte korrekt inställd.
, Spelaren är i pausläge eller i läge för
uppspelning i slowmotion.
, Spelaren är i läge för snabbspolning framåt
eller bakåt.
, Om inte ljudsignalen kommer från
anslutningen DIGITAL OUT (OPTICAL
eller COAXIAL) kontrollerar du
ljudinställningarna (sid. 70).
, Om du spelar upp en Super VCD-skiva som
saknar ljudspår 2, hörs inget ljud om du
väljer ”2:STEREO”, ”2:1/V” eller ”2:2/H”.
Ljudet innehåller störningar.
, När du spelar upp en CD-skiva med DTSljudspår sänds ett störljud ut via
anslutningen LINE OUT L/R (AUDIO)
eller anslutningen DIGITAL OUT
(OPTICAL eller COAXIAL) (sid. 30).
Distorsion uppstår i ljudet.
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”PÅ”
(sid. 69).
Ljudet är för lågt.
, Ljudnivån är låg för vissa DVD-skivor.
Ljudnivån kan eventuellt bli högre om du
ställer ”AUDIO DRC” på ”TV” (sid. 69).
, Ställ ”LJUD DÄMPNING” under
”LJUDINSTÄLLNINGAR” på ”AV”
(sid. 69).
Hantering av spelaren
Titeln på MP3-albumet eller spåret visas
felaktigt.
Fjärrkontrollen fungerar inte som den ska.
, Spelaren kan bara visa bokstäver och siffror.
Andra tecken visas som ”*”.
, Batterierna i fjärrkontrollen är svaga.
, Det kan finnas något hinder i vägen mellan
fjärrkontrollen och spelaren.
, Avståndet mellan fjärrkontrollen och
spelaren är för stort.
, Du riktar inte fjärrkontrollen mot
mottagaren för de infraröda signalerna på
spelaren.
, Fjärrsensorn på spelaren är utsatt för stark
belysning.
Skivan spelas inte upp.
, Skivan sitter felvänd.
Sätt i skivan med uppspelningsytan riktad
nedåt mot skivfacket (sid. 29).
, Skivan är skev.
, Spelaren kan inte spela upp vissa typer av
skivor (sid. 7).
, Områdeskoden för DVD-skivan stämmer
inte överens med spelaren (sid. 6).
, Det har bildats fukt inne i spelaren (sid. 3).
, Spelaren kan inte spela upp en inspelad
skiva som inte är korrekt stängd (finalized)
(sid. 7).
, DATA CD-skivan är inte inspelad i
formatet MP3 enligt ISO 9660 Level 1/
Level 2 eller Joliet.
, MP3-spåret har inte filändelsen ”.MP3”.
, Spåret har inte MP3-format trots att
filändelsen är ”.MP3”.
, Filen är inte av formatet MPEG1 Audio
Layer 3.
, Spelaren kan inte spela upp ljudspår av
formatet MP3PRO.
När du spelar upp en DVD-RW-skiva visas
”Copyright-skyddad” och skärmen blir
blå.
, Bilder som tagits från digitala sändningar
eller liknande kanske innehåller
upphovsrättsignaler, t.ex. fullständiga
upphovsrättsignaler, upphovsrättsignaler
för enstaka kopiering eller restriktionsfria
signaler. När bilder som innehåller
upphovsrättsignaler spelas upp kan det
hända att en blå bild visas istället för själva
bilden. Det kan ta en stund för spelaren att
hitta bilder som kan spelas upp.
, Programmerad uppspelning, slumpvis
uppspelning, repeterad uppspelning eller AB repeterad uppspelning har valts (sid. 37).
, Återupptagen uppspelning har startat
(sid. 31).
Spelaren startar automatiskt
uppspelningen av skivan.
, Skivan har en funktion för automatisk
uppspelning.
, ”AUTOUPPSPELNING” under
”SPECIALINSTÄLLNINGAR” är ställt på
”PÅ” (sid. 68).
Uppspelningen avbryts automatiskt.
, När en skiva med signal för automatiskt
pausläge spelas upp avbryter spelaren
uppspelningen när den tar emot signalen för
automatiskt pausläge.
Vissa funktioner som t.ex. stopp, sökning,
uppspelning i slowmotion, upprepad
uppspelning, slumpvis uppspelning eller
programmerad uppspelning kanske inte
kan utföras.
, För vissa skivor kan du inte utföra de
funktioner som beskrivs ovan. Mer
information finns i bruksanvisningen som
följer med skivan.
Ytterligare information
Ett MP3-ljudspår kan inte spelas upp
(sid. 35).
Skivan spelas inte upp från början.
Språket för ljudspåret kan inte ändras.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 32).
, Flerspråkiga ljudspår finns inte inspelade på
den DVD-skiva som spelas upp.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra språk för ljudspåret.
,fortsättning
73
Språket för undertexten kan inte ändras
eller slås av.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 32).
, Flerspråkiga undertexter finns inte
inspelade på den DVD-skiva som spelas
upp.
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra undertexterna.
Kameravinklarna kan inte ändras.
, Försök att använda DVD-skivans meny
istället för direktvalsknappen på
fjärrkontrollen (sid. 32).
, Det finns inte flera kameravinklar inspelade
på den DVD-skiva som spelas upp.
, Kameravinkeln kan bara ändras när
indikatorn ”
” tänds i frontpanelens
teckenfönster (sid. 10).
, DVD-skivan blockerar möjligheten att
ändra kameravinkel.
Spelaren fungerar inte som den ska.
, Om statisk elektricitet eller liknande har
gjort att spelaren inte fungerar som den ska
kopplar du bort nätkabeln till spelaren.
Fem nummer eller bokstäver visas på
skärmen och i frontpanelens
teckenfönster.
, Självdiagnosfunktioner har aktiverats. (Se
tabellen på sid. 74.)
Skivfacket öppnas inte och ”LOCKED”
visas i frontpanelens teckenfönster.
, Barnlåset är aktiverat (sid. 31).
Skivfacket öppnas inte och ”TRAY
LOCKED” visas i frontpanelens
teckenfönster.
, Kontakta Sony-återförsäljaren eller en
auktoriserad Sony-serviceverkstad.
”DATAFEL.” visas på TV-skärmen när du
spelar upp en DATA CD-skiva.
, Det är något fel på den MP3-ljudfil du vill
spela upp.
, Filen är inte av formatet MPEG1 Audio
Layer 3.
74
Självdiagnosfunktion (när
bokstäver/nummer visas i
teckenfönstret)
När självdiagnosfunktionen aktiveras för att
förebygga en funktionsstörning, visas en
teckenföljd bestående av en bokstav och fyra
siffror (t.ex. C 13 50) på skärmen och i
frontpanelens teckenfönster. Om en sådan
kod visas kan du få mer information ur
följande tabell.
C:13:50
De första tre
Orsak och/eller åtgärder
tecknen i
servicenumret
C 13
Skivan är smutsig.
, Rengör skivan med en
mjuk duk (sid. 8).
C 31
Skivan har inte satts i
ordentligt.
, Sätt in skivan korrekt.
E XX
(xx står för ett
nummer)
Spelaren har aktiverat
självdiagnosfunktionen för
att förhindra en
funktionsstörning.
, Kontakta närmaste Sonyåterförsäljare eller
auktoriserade Sonyserviceverkstad och ge
dem servicenumret, som
består av 5 tecken.
Exempel: E 61 10
Ordlista
Avsnitt (sid. 10)
På VIDEO-CD-skivor med PBC-funktioner
(uppspelningskontroll) är menyskärmar,
rörliga bilder och stillbilder indelade i
sektioner som kallas ”avsnitt”.
Dolby Digital (sid. 20, 70)
Teknik för digital ljudkomprimering som
utvecklats av Dolby Laboratories. Den här
tekniken hanterar flerkanaligt surroundljud. I
det här formatet är den bakre kanalen i stereo
och det finns en särskild subwooferkanal.
Dolby Digital ger ett högkvalitativt ljud med
separata kanaler, liknande det Dolby Digitalsystem som används på biograferna.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
Dolby Surround (Pro Logic) (sid. 20)
DTS (sid. 20, 71)
Digital ljudkomprimering som Digital
Theater Systems, Inc. utvecklat. Den här
tekniken använder flerkanaligt surroundljud.
I det här formatet är den bakre kanalen i
stereo och det finns en separat
subwooferkanal. DTS ger samma goda
digitala ljudkvalitet med flera separata
kanaler.
Kanalseparationen är god eftersom kanalerna
spelas in var för sig och eftersom kanalerna
behandlas digitalt sker bara en försumbar
ljudförsämring.
En skiva som innehåller upp till åtta timmar
rörlig bild även om dess diameter är
densamma som för en vanlig CD-skiva.
Kapaciteten för en DVD-skiva med ett lager
och en sida är 4,7 GB (Gigabyte), vilket är 7
gånger mer än för en CD-skiva. Kapaciteten
för den DVD-skiva med dubbla lager och en
sida är 8,5 GB; för en skiva med ett lager och
dubbla sidor är den 9,4 GB och för en skiva
med dubbla lager och dubbla sidor är den 17
GB.
Bildinformationen är lagrad i formatet MPEG
2, en världstäckande standard för digital
komprimering. Bildinformationen
komprimeras till ungefär 1/40 av den
ursprungliga storleken. DVD använder
dessutom en kodningsteknik som medger
varierbar bithastighet, vilket gör att
informationsmängden kan varieras beroende
på bildens status. Ljudinformation spelas in i
ett flerkanaligt format, t.ex. Dolby Digital,
vilket ger en mer realistisk ljudupplevelse.
På DVD-skivor finns också många
avancerade funktioner, t.ex. möjligheten att
byta kameravinkel, välja språk och ställa in
barnlås.
DVD-RW (sid. 6)
DVD-RW-skivor är inspelningsbara och
återinspelningsbara och lika stora som DVD
VIDEO-skivor. DVD-RW-skivor har två
olika lägen: VR-läge och videoläge. DVDRW-skivor som skapats i videoläge har
samma format som DVD VIDEO-skivor
medan du i VR-läget (Video Recording) kan
programmera och redigera skivans innehåll.
Ytterligare information
Teknik för behandling av ljudsignaler som
Dolby Laboratories utvecklat för
surroundljud. När insignalen innehåller en
surroundkomponent sänder Pro Logicprocessen ut signaler för främre kanaler,
mittkanal och bakre kanal. Den bakre kanalen
är i mono.
DVD VIDEO (sid. 6)
DVD+RW (sid. 6)
DVD+RW-skivor (plus RW) är
inspelningsbara och återinspelningsbara.
Inspelningsformatet på DVD+RW-skivor är
jämförbart med DVD VIDEO-formatet.
Index (CD) / Videoindex (VIDEO-CD)
(sid. 13)
Nummer som används för att dela in ett spår i
olika sektioner för att det ska vara lättare att
hitta en viss punkt på CD- och VIDEO-CDskivor. Det är inte alla skivor som har ett
index inspelat.
,fortsättning
75
Kapitel (sid. 10)
Bild eller musikinformation som är mindre än
titlar. En titel består av flera kapitel. För vissa
skivor finns inga kapitel inspelade.
MPEG-ljud (sid. 20, 70)
Internationellt standardsystem från ISO/IEC
för komprimering av digitala ljudsignaler.
MPEG 1 kan hantera upp till 2-kanalig stereo.
MPEG 2, som används för DVD-skivor, kan
hantera upp till 7.1-kanaligt surroundljud.
Spår (sid. 10)
Delar av bild eller musik på en CD- eller
VIDEO-CD-skiva (längden på ett
musikstycke).
Titel (sid. 10)
Det längsta avsnittet i en film eller ett
musikstycke på en DVD-skiva, film eller
liknande när det gäller videoprogram eller ett
album när det gäller ljudprogram.
76
Tekniska data
System
Allmänt
Laser: Halvledare
Systemets signalformat: PAL/NTSC
Strömförsörjning:
110-240 V, 50/60 Hz
Energiförbrukning: 10 W
Storlek (ca.):
55 × 215 × 305 mm (bredd/höjd/djup)
inklusive utstickande delar;
130 × 233 × 305 mm (bredd/höjd/djup)
när stället används
Vikt (ca.):
2,0 kg; 2,2 kg när stället används
Drifttemperatur: 5 ° C till 35 ° C
Driftfuktighet: 25 % till 80 %
Ljudsystem
Frekvensåtergivning: DVD VIDEO (PCM
96 kHz): 2 Hz till 44 kHz (±1,0 dB)/
DVD VIDEO (PCM 48 kHz): 2 Hz till
22 kHz (±0,5 dB)/CD: 2 Hz till 20 kHz
(±0,5 dB)
Signal/brusförhållande (S/N-värde):
115 dB (endast LINE OUT L/R
(AUDIO)-kontakterna)
Harmonisk distorsion: 0,003 %
Dynamikomfång: DVD VIDEO: 103 dB/
CD: 99 dB
Svaj: Ej mätbart (±0,001 % W PEAK)
Signalerna från LINE OUT L/R (AUDIO)kontakterna är uppmätta. När du spelar upp
PCM-ljudspår med en samplingsfrekvens på
96 kHz konverteras utsignalen från
anslutningen DIGITAL OUT (OPTICAL
eller COAXIAL) till 48 kHz.
(Kontaktnamn: Kontakttyp/Utnivå/
Belastningsimpedans)
LINE OUT (AUDIO): Phonokontakt
(RCA)/2 Vrms/Över 10 kohm
DIGITAL OUT (OPTICAL): Optisk
utgång/–18 dBm (våglängd 660 nm)
DIGITAL OUT (COAXIAL):
Phonokontakt (RCA) /0,5 Vp-p/75 ohm
COMPONENT VIDEO OUT (Y, CB , CR):
Phonokontakt (RCA) /Y: 1,0 Vp-p/CB ,
CR : 0,7 Vp-p/75 ohm
LINE OUT (VIDEO): Phonokontakt
(RCA)/1,0 Vp-p/75 ohm
S VIDEO OUT: 4-stifts mini-DIN/
Y: 1,0 Vp-p/C: 0,3 Vp-p (PAL),
0,286 Vp-p (NTSC)/75 ohm
Se sid. 16.
Specifikationer och utförande kan ändras
utan föregående meddelande.
Ytterligare information
Utgångar
Medföljande tillbehör
77
Språkkoder
Mer information finns under 51, 55, 66.
Stavningen för de olika språken följer standarden ISO 639: 1988 (E/F).
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
Kod Språk
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
78
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian;
Lettish
1345 Malagasy
1436
1463
1481
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
SerboCroatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703 Inte angivet
Sakregister
Nummer
E
O
16:9 66
4:3 BREVLÅDEFORMAT
66
4:3 PAN&SCAN 66
5.1 kanalers surround 20
EGNA
BILDINSTÄLLNINGAR
57
ORIGINAL 33
ORIGINAL/PLAY LIST 33
F
PAUSLÄGE 68
PBC-uppspelning 34
PLAY LIST 33
PRO LOGIC 23, 75
PROGRAM 37
Programmerad uppspelning
37
A
A-B REPETERA 41
ALBUM 44
Album 35
ANPASSAD 64
ANPASSAT BARNLÅS 59
Ansluta 16, 17
ÅTERSTÄLLA 65
AUDIO DRC 69
AUTOMATISK
AVSTÄNGNING 68
AUTOUPPSPELNING 68
AVANCERAD 49
AVSNITT 44
Avsnitt 75
Avsökning 43
B
BAKGRUND 67
BARNLÅS 60
Barnlås 31
Batterier 16
BILDINSTÄLLNINGAR 57
BILDNAVIGERING 46
BIT HASTIGHET 49
BNR 56
C
CD 6, 29
D
DATA CD 6, 35
DIGITAL
BILDFÖRBÄTTRING 58
DIGITAL UTGÅNG 70
Digital utsignal 70
DIMMER 68
Direkt återuppspelning 30
Direktsökning 30
DOLBY DIGITAL 24, 51,
70, 75
DTS 24, 51, 71, 75
DVD 6, 29, 75
DVD+RW 6, 30, 75
DVD-menyer 32
DVD-RW 6, 33, 75
FÄRGSYSTEM 67
Felsökning 72
Fjärrkontroll 16, 63
FORTSATT UPPSPELN.
MULTI 69
Frontpanelens teckenfönster
10
Frysa bildrutor 44
G
GRAFIK 67
P
R
REPETERA 40
S
KAPITEL 44
Kapitel 76
Kontinuerlig uppspelning
CD/VIDEO CD 29
DVD 29
Kontrollmeny 13
SKÄRMINSTÄLLNINGAR
66
Skärmmenyer
Inställningsfönster 64
Visning av kontrollmenyn
13
SKÄRMSLÄCKARE 67
SKÄRMTEXT 66
SLUMPMÄSSIG 39
Slumpvis uppspelning 39
SNABB 65
Snabbinställning 26, 65
Snabbspola bakåt 43
Snabbspola framåt 43
Sökning 43
SPÅR 44
Spår 35, 76
SPÅRVAL 68
SPECIALINSTÄLLNINGAR
68
SPRÅKINSTÄLLNING 66
Ställ 25
SURROUND 20, 53
L
T
LAGER 50
LJUD 51, 66
LJUD DÄMPNING 69
LJUDINSTÄLLNINGAR 69
Teckenfönster
Frontpanelens
teckenfönster 10
Inställningsfönster 64
Visning av kontrollmenyn
13
TID/TEXT 44, 47
TITEL 44
Titel 76
TOP MENU 32
TVS (TV virtuellt
surroundljud) 53
TV-TYP 66
H
Hantering av skivor 8
Hitta
en viss punkt genom att titta
på TV-skärmen 43
Högtalare
Ansluta 20
I
INDEX 44
Index 75
INNEHÅLLSBILD 67
INSTÄLLNINGAR 64
Inställningsfönster 64
K
M
MENY 66
MP3 6, 35
MPEG 24, 51, 70, 76
N
NEDMIXNING 70
,fortsättning
79
U
UNDERTEXT 55, 66
Upprepad uppspelning 40
Uppspelning i slowmotion 43
Uppspelningsbara skivor 6
V
VIDEO-CD 6, 29
VINKEL 55
VISA KAPITEL 46
Visa ljudinformationen på en
skiva 52
VISA SPÅR 46
VISA TITEL 46
80
81
82
83
Tryckt på 100% återvunnet papper med
vegetabilisk olje-baserad färg utan
lättflyktiga organiska föreningar.
Sony Corporation
Download PDF