Sony | BDV-N990W | Sony BDV-N990W BDV-N990W Kotiteatterijärjestelmä Käyttöohjeet

4-418-141-12(2) (FI)
Blu-ray Disc™­/
DVD-kotiteatterijärjestelmä
Käyttöohjeet
BDV-N990W/BDV-N890W/BDV-N790W
VAROITUS
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan,
kuten umpinaiseen kirjahyllyyn tai
kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja
esimerkiksi sanomalehdellä, liinalla
tai verhoilla, sillä siitä voi seurata
tulipalo. Älä myöskään aseta
avotulta, esimerkiksi palavaa
kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta
vedeltä äläkä sijoita laitteen päälle
maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai
sähköiskun vaara voidaan välttää.
Älä altista paristoja tai laitetta, jossa
on paristo, kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Loukkaantumisvaaran takia laite
on kiinnitettävä tukevasti seinään
tai lattiaan asennusohjeiden
mukaisesti.
Vain sisäkäyttöön.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen
tämän tuotteen kanssa voi
vahingoittaa silmiä. Tässä Blu-ray
Disc / DVD Home Theatre System
­järjestelmässä käytettävä lasersäde
vahingoittaa silmiä, joten älä yritä
avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain
ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tuote on LUOKAN 3R
LASERLAITE. Laserin
suojakotelon avaaminen voi altistaa
näkyvälle ja näkymättömälle
lasersäteilylle. Varo, ettei säteily osu
suoraan silmiin.
2FI
Tämä merkintä sijaitsee laitteen
sisällä olevan laserin
suojakotelossa.
Tämä tuote on LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä merkintä on
laitteen takapuolella.
Euroopassa asuvat
asiakkaat
Käytöstä
poistettujen
sähkö- ja
elektroniikkalai
tteiden
hävittäminen
(sovellettavissa Euroopan
unionissa ja muissa
Euroopan maissa, joissa on
erilliset keräysjärjestelmät)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli
tarkoittaa, että laitetta ei saa
käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräysja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite
hävitetään asianmukaisesti, voit
auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita
muuten voi aiheutua laitteen
epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää
luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen
käsittelystä, talteenotosta ja
kierrätyksestä on saatavilla
paikallisilta
ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä,
josta laite on ostettu.
Käytöstä
poistettujen
paristojen
hävitys
(sovellettavissa
Euroopan
unionissa ja
muissa Euroopan maissa,
joissa on erilliset
keräysjärjestelmät)
Tämä symboli paristossa tai sen
pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia
ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb)
ilmaisevat symbolit, jos paristo
sisältää enemmän kuin 0,0005 %
elohopeaa tai enemmän kuin
0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan
kuuluvalla tavalla, estetään
mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa.
Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus,
suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi
kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun
huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä
poistettu tuote käsitellään
asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista
käyttöohjeesta miten paristo
irrotetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo
paristojen vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen
kierrätyksestä saa paikallisilta
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat
tiedot koskevat ainoastaan laitteita,
joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on
Sony Corporation, 1-7-1 Konan
Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Sähkömagneettista yhteensopivuutta
ja tuoteturvallisuutta koskevissa
asioissa valtuutettu edustaja on Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Huoltoa ja takuuta koskevissa
asioissa pyydämme ottamaan
yhteyttä erillisissä huolto- ja
takuuasiakirjoissa mainittuihin
osoitteisiin.
Päälaiteessa
Nimilaatta on laitteen pohjassa.
Varotoimet
Tämän laitteen on testeissä todettu
olevan EMC-direktiivin rajoitusten
mukainen, kun käytössä on
enintään 3 metrin pituinen
liitäntäkaapeli. (vain Euroopan
malli)
Virtalähteet
• Laite on kytkettynä sähköverkkoon
aina, kun virtajohto on liitettynä
pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu laitteen virtakytkimellä.
• Koska laite irrotetaan
virtalähteestä irrottamalla
virtajohto pistorasiasta, kytke laite
pistorasiaan, johon on esteetön
pääsy. Jos laite toimii
epänormaalisti, irrota pistoke
pistorasiasta välittömästi.
3D-videokuvan
katselemiseen liittyviä
seikkoja
Jotkut henkilöt voivat saada fyysisiä
oireita (silmien rasittumista,
väsymystä tai pahoinvointia) 3Dvideokuvan katselusta. Sony
suosittelee, että kaikki katselijat
pitävät säännöllisin välein taukoja
katsellessaan 3D-videokuvaa.
Taukojen pituuden ja taajuuden
tarve vaihtelee henkilöittäin.
Toimi itsellesi parhaalla tavalla.
Jos koet epämiellyttäviä oireita,
lopeta 3D-videokuvan katselu,
kunnes oireet häviävät. Ota
tarvittaessa yhteys lääkäriin.
Tutustu myös (i) muiden tämän
laitteen kanssa käytettävien
laitteiden käyttöohjeisiin ja/tai
varoituksiin tai tuotteen mukana
toimitetun Blu-ray Disc ­levyn
sisältöön sekä (ii)
Internet-sivustoomme
(http://esupport.sony.com/),
jossa on uusimmat tiedot aiheesta.
Pienten (erityisesti alle
kuusivuotiaiden) lasten näköaisti
on vielä kehitysvaiheessa.
Kysy lisätietoja lääkäriltä
(lastenlääkäriltä tai
silmälääkäriltä), ennen kuin annat
lasten katsoa 3D-videokuvaa.
Aikuisten tulee tarkkailla lapsiaan
ja varmistaa, että he noudattavat
edellä mainittuja suosituksia.
Langaton lähetinvastaanotin (EZW-RT50)
ja Blu-ray Disc-/DVD
Home Theatre System
(BDV-N990W/
BDV-N890W)
(Singaporessa asuvat
asiakkaat)
Langaton lähetinvastaanotin (EZW-RT50)
ja Blu-ray Disc-/
DVD-vastaanotin
(HBD-N790W)
(Euroopassa asuvat
asiakkaat)
Lisätietoja on kohdassa
Langattoman tuotteen
vaatimustenmukaisuusilmoitus
(sisältyy toimitukseen).
Kopiosuojaus
• Blu-ray Disc- ja DVD-levyissä
käytetään kehittyneitä
suojausjärjestelmiä. Nämä
järjestelmät, joita kutsutaan
AACS (Advanced Access Content
System) ­ ja CSS (Content
Scramble System) ­järjestelmiksi,
saattavat sisältää toistoon,
analogiseen signaaliin ja muihin
vastaaviin toimintoihin liittyviä
rajoituksia. Tämän tuotteen
toiminta ja tuotteeseen asetetut
rajoitukset saattavat vaihdella
ostopäivämäärän mukaan, sillä
AACS:n hallintoelin saattaa
ostopäivämäärän jälkeen ottaa
käyttöön uusia tai muuttaa
olemassa olevia rajoitussääntöjä.
• Cinavia-tekniikkaa koskeva
huomautus
Tässä tuotteessa käytetään
Cinavia-tekniikkaa rajoittamaan
kaupalliseen käyttöön tuotettujen
elokuvien, videoiden ja niiden
äänisisällön luvattomien
kopioiden käyttöä. Jos järjestelmä
havaitsee, että käytössä on luvaton
kopio, näyttöön tulee ilmoitus, ja
toisto tai kopiointi keskeytyy.
Lisätietoja Cinavia-tekniikasta on
Cinavia Online Consumer
Information Center
­asiakaspalvelussa osoitteessa
http://www.cinavia.com.
Lisätietoja Cinaviasta voi pyytää
myös postitse lähettämällä oman
osoitteen sisältävän postikortin
osoitteeseen: Cinavia Consumer
Information Center,
P.O. Box 86851, San Diego, CA,
92138, USA.
Tekijänoikeudet ja
tavaramerkit
• Tässä laitteessa on Dolby* Digital,
mukautuva tilaäänidekooderimatriisi Dolby Pro Logic ja DTS**
Digital Surround System.
* Valmistettu Dolby
Laboratories ­yhtiön
lisenssillä.
Dolby, Pro Logic ja kaksoisD-symboli ovat Dolby
Laboratories ­yhtiön
tavaramerkkejä.
** Valmistettu seuraavien
Yhdysvaltojen
patenttinumeroiden
lisenssien alaisena:
3FI
5,956,674; 5,974,380;
6,226,616; 6,487,535;
7,212,872; 7,333,929;
7,392,195; 7,272,567.
Lisäksi muita patentteja
on myönnetty ja haetaan
Yhdysvalloissa ja
maailmanlaajuisesti.
DTS-HD, symboli sekä
yhdistetty DTS-HD ja
symboli ovat DTS, Inc.
­yhtiön rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Tuote
sisältää ohjelmiston.
© DTS, Inc. Kaikki
oikeudet pidätetään.
• Tässä laitteessa käytetään HighDefinition Multimedia Interface
(HDMI™) ­tekniikkaa.
HDMI, HDMI-logo ja HighDefinition Multimedia Interface
ovat HDMI Licensing LLC
­yhtiön tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä
Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
• Java on Oraclen ja/tai sen
osakkuusyhtiöiden tavaramerkki.
• BD-LIVE ja BONUSVIEW ovat
Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• Blu-ray Disc on tavaramerkki.
• Blu-ray Disc­, DVD+RW­,
DVD-RW­, DVD+R­, DVD-R­,
DVD VIDEO- ja CD-logot ovat
tavaramerkkejä.
• Blu-ray 3D ja Blu-ray 3D-logo
ovat Blu-ray Disc Associationin
tavaramerkkejä.
• BRAVIA on Sony Corporationin
tavaramerkki.
• AVCHD ja AVCHD-logo ovat
Panasonic Corporationin ja
Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• , XMB, ja xross media bar ovat
Sony Corporationin ja Sony
Computer Entertainment Inc.:n
tavaramerkkejä.
• PlayStation on Sony Computer
Entertainment Inc. ­yhtiön
rekisteröity tavaramerkki.
• Musiikin ja videoiden
tunnistustekniikan ja liittyvät
tiedot tarjoaa Gracenote®.
Gracenote on musiikin
4FI
tunnistustekniikan ja liittyvän
sisällön toimituksen alan
standardi. Lisätietoja on
osoitteessa www.gracenote.com.
CD­, DVD­, Blu-ray Disc- sekä
musiikki- ja videotiedot toimittaa
Gracenote, Inc., copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote.
Gracenote Ohjelmisto, copyright
© 2000–tämä päivä Gracenote.
Tätä tuotetta ja palvelua koskee
yksi tai useampi patentti, jonka
omistaa Gracenote. Katso
Gracenote-sivustosta alustava
luettelo soveltuvista Gracenotepatenteista. Gracenote, CDDB,
MusicID, MediaVOCS,
Gracenote-logo ja ­logotyyppi
sekä Powered by Gracenote ­logo
ovat Gracenoten rekisteröityjä
tavaramerkkejä tai
tavaramerkkejä Yhdysvalloissa
ja/tai muissa maissa.
• Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Access®
ja Wi-Fi Alliance® ovat Wi-Fi
Alliancen rekisteröityjä merkkejä.
• Wi-Fi CERTIFIED™, WPA™,
WPA2™ ja Wi-Fi Protected
Setup™ ovat Wi-Fi Alliancen
merkkejä.
• Wi-Fi CERTIFIED-logo on Wi-Fi
Alliancen sertifiointimerkki.
• Wi-Fi Protected Setup-merkki on
Wi-Fi Alliancen merkki.
• PhotoTV HD ja PhotoTV HDlogo ovat Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• MPEG Layer-3
­äänikoodaustekniikkaa ja
­patentteja käytetään Fraunhofer
IIS:n ja Thomsonin luvalla.
• Tässä tuotteessa käytetään
lisenssillä Verance Corporationin
omistamaa tekniikkaa, joka on
suojattu Yhdysvaltojen patentilla
7 369 677 ja muilla Yhdysvalloissa
ja maailmanlaajuisesti
myönnetyillä ja haetuilla
patenteilla. Lisäksi tiettyjä
tällaisen tekniikan osa-alueita
suojaavat tekijänoikeudet ja
liikesalaisuudet. Cinavia on
Verance Corporationin
tavaramerkki. Copyright 2004–
2010 Verance Corporation.
Verance pidättää kaikki oikeudet.
Takaisinmallinnus ja purkaminen
on kielletty.
• iPhone, iPod, iPod classic, iPod
nano ja iPod touch ovat Apple
Inc:n Yhdysvalloissa ja muissa
maissa rekisteröimiä
tavaramerkkejä. (Ei Venäjällä
myytävät mallit)
• Made for iPod- ja Made for
iPhone ­merkinnät tarkoittavat,
että elektroninen lisälaite on
suunniteltu käytettäväksi
erityisesti iPod- tai iPhonelaitteen kanssa ja lisälaitteen
kehittäjä takaa, että laite on
Applen suorituskykyä koskevien
standardien mukainen.
Apple ei vastaa tämän laitteen
toiminnasta tai siitä, että laite on
turvallisuusmääräysten ja muiden
lakisääteisten standardien
mukainen. Huomaa, että tällaisen
lisälaitteen käyttö iPod- tai
iPhone-laitteen kanssa voi
vaikuttaa langattomaan
suorituskykyyn. (Ei Venäjällä
myytävät mallit)
• Windows Media on Microsoft
Corporationin rekisteröity
tavaramerkki tai tavaramerkki
Yhdysvalloissa ja/tai muissa
maissa.
Tässä tuotteessa on käytetty
tekniikkaa, joka on Microsoftin
aineetonta omaisuutta koskevien
oikeuksien alainen. Kyseisen
tekniikan käyttö ja jakelu tämän
tuotteen ulkopuolella on kielletty
ilman asianmukaista Microsoftin
myöntämää lupaa.
Sisällön omistajat suojaavat
aineetonta omaisuutta koskevia
oikeuksiaan, mukaan lukien
sisällön tekijänoikeuksia,
Microsoft® PlayReady™
­sisällönkäyttöteknologialla.
Tämä laite käyttää PlayReadysuojattua sisältöä ja/tai
WMDRM-suojattua sisältöä
PlayReady-tekniikan avulla. Jos
laite ei rajoita sisällön käyttöä
toivotulla tavalla, sisällön
omistaja voi pyytää Microsoftia
peruuttamaan laitteen kyvyn
käyttää PlayReady-suojattua
sisältöä. Peruuttamisen ei tulisi
vaikuttaa suojaamattomaan
sisältöön eikä sisältöön, joka on
suojattu jollakin muulla
tekniikalla. Sisällön omistajat
voivat edellyttää, että päivität
PlayReadyn, ennen kuin voit
käyttää heidän sisältöään. Jos
kieltäydyt päivityksestä, et voi
käyttää päivitystä edellyttävää
sisältöä.
• DLNA®, DLNA-logo ja DLNA
CERTIFIED™ ovat Digital Living
Network Alliancen
tavaramerkkejä, palvelumerkkejä
tai sertifiointimerkkejä.
• Opera®-selaimen julkaisija on
Opera Software ASA. Copyright
1995–2010 Opera Software ASA.
Kaikki oikeudet pidätetään.
• Kaikki muut tavaramerkit ovat
omistajiensa omaisuutta.
• Muut järjestelmien tai tuotteiden
nimet ovat yleensä valmistajiensa
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkintöjä ™ ja
® ei käytetä tässä asiakirjassa.
Loppukäyttäjän
käyttöoikeustiedot
Gracenote®-palvelun
loppukäyttäjän
käyttöoikeussopimus
Tämä sovellus tai laite sisältää
ohjelmiston, jonka valmistaja on
Gracenote, Inc., Emeryville,
Kalifornia (”Gracenote”).
Gracenoten ohjelmiston
(”Gracenote-ohjelmisto”) avulla
tämä sovellus voi tunnistaa levyn
ja/tai tiedoston ja hakea musiikkiin
liittyviä tietoja, kuten nimi­,
esittäjä­, kappale- ja nimiketietoja
(”Gracenote-tiedot”),
verkkopalvelimista tai upotetuista
tietokannoista (yhdessä ”Gracenotepalvelimet”) ja suorittaa muita
toimintoja. Voit käyttää Gracenotetietoja ainoastaan tämän
sovelluksen tai laitteen
tarkoitettujen loppukäyttäjän
toimintojen puitteissa.
Suostut siihen, että käytät
Gracenote-tietoja, Gracenoteohjelmistoa ja Gracenotepalvelimia ainoastaan omaan
henkilökohtaiseen, ei-kaupalliseen
käyttöön. Hyväksyt, ettet luovuta,
kopioi, siirrä tai lähetä Gracenoteohjelmistoa tai mitään Gracenotetietoja kolmansille osapuolille.
HYVÄKSYT, ETTET KÄYTÄ TAI
HYÖDYNNÄ GRACENOTETIETOJA, GRACENOTEOHJELMISTOA TAI
GRACENOTE-PALVELIMIA
MUUTEN KUIN TÄSSÄ
NIMENOMAISESTI
SALLITUILLA TAVOILLA.
Hyväksyt, että ei-yksinomainen
Gracenote-tietojen, Gracenoteohjelmiston ja Gracenotepalvelimien käyttöoikeus päättyy,
jos et noudata näitä rajoituksia. Jos
käyttöoikeus päättyy, käyttäjän on
lopetettava Gracenote-tietojen,
Gracenote-ohjelmiston ja
Gracenote-palvelinten käyttö.
Gracenote pidättää kaikki oikeudet
Gracenote-tietoihin, Gracenoteohjelmistoon ja Gracenotepalvelimiin, mukaan lukien kaikki
omistusoikeudet. Gracenote ei
missään tapauksessa ole velvollinen
maksamaan korvausta käyttäjälle
mistään käyttäjän antamista
tiedoista. Hyväksyt, että Gracenote,
Inc. voi panna täytäntöön tässä
sopimuksessa määritettyjä
oikeuksiaan käyttäjää vastaan
omissa nimissään.
Gracenote-palvelu käyttää
yksilöivää tunnistetta kyselyjen
seurantaan tilastointia varten.
Satunnaisesti määritetyn
numeerisen tunnisteen avulla
Gracenote-palvelu voi laskea
kyselyt tunnistamatta, kuka ne on
lähettänyt. Lisätietoja Gracenotetietosuojakäytännöstä on
Gracenote-palvelun
verkkosivustossa.
Gracenote-ohjelmisto ja kaikki
Gracenote-tiedot on lisensoitu
käyttäjälle ”SELLAISENAAN”.
Gracenote ei anna mitään
nimenomaisia tai oletettuja
ilmoituksia tai takuita Gracenotepalvelinten Gracenote-tietojen
virheettömyydestä. Gracenote
pidättää oikeuden poistaa tietoja
Gracenote-palvelimista tai muuttaa
tietoluokkia Gracenoten
tarpeelliseksi katsomasta syystä.
Mitään takuita ei anneta Gracenoteohjelmiston tai Gracenotepalvelinten virheettömyydestä tai
siitä, että Gracenote-ohjelmisto tai
Gracenote-palvelimet toimivat
keskeytyksettä. Gracenote ei ole
velvollinen antamaan käyttäjälle
parannettuja tai uusia tietotyyppejä
tai ­luokkia, joita Gracenote saattaa
tarjota tulevaisuudessa, ja voi
lopettaa palvelujen tarjoamisen
milloin tahansa.
GRACENOTE KIISTÄÄ KAIKKI
NIMENOMAISET JA OLETETUT
TAKUUT, MUKAAN LUKIEN
RAJOITTAMATTA OLETETUT
TAKUUT TUOTTEEN
KAUPALLISTETTAVUUDESTA,
SOVELTUVUUDESTA
TIETTYYN TARKOITUKSEEN,
OMISTUSOIKEUDESTA TAI
OMISTUSOIKEUDEN
LOUKKAAMATTOMUUDESTA.
GRACENOTE EI TAKAA
GRACENOTE-OHJELMISTOA
TAI GRACENOTE-PALVELIMIA
KÄYTTÄMÄLLÄ SAATUJA
TULOKSIA. GRACENOTE EI
MISSÄÄN TILANTEESSA
VASTAA MISTÄÄN SYYSTÄ
SATTUNEISTA
SEURAAMUKSELLISISTA TAI
SATUNNAISISTA
VAHINGOISTA TAI VOITTOJEN
TAI TULOJEN MENETYKSESTÄ.
© Gracenote, Inc. 2009
5FI
REAL-OHJELMISTON
LOPPUKÄYTTÄJÄN
KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS (vain
Singaporen, Thaimaan ja
Taiwanin mallit)
1. Loppukäyttäjillä ei ole oikeutta
muokata, kääntää,
takaisinmallintaa, purkaa,
hajottaa tai millään muulla
tavalla yrittää saada selville
Realin kehittämää ohjelmistoa
tai millään muulla tavalla toistaa
ohjelmiston toimintaa lukuun
ottamatta niiltä osin kuin tämä
rajoitus on nimenomaisesti
kielletty sovellettavassa laissa.
2. Real kiistää kaikki nimenomaiset
ja oletetut takuut ja ehdot,
mukaan lukien takuut tai ehdot
tuotteen kaupallistettavuudesta
ja soveltuvuudesta tiettyyn
käyttötarkoitukseen, ja sulkee
pois kaikki vastuut epäsuorista,
erityisistä, satunnaisista ja
seuraamuksellisista vahingoista,
mukaan lukien rajoituksetta
menetetyt voitot tai
vaihtojärjestelmät.
6FI
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa
viitataan kaukosäätimessä
oleviin painikkeisiin.
Voit käyttää myös laitteen
painikkeita, jos niiden nimet
ovat samat tai samantapaiset
kuin kaukosäätimen
painikkeiden nimet.
• Tässä käyttöohjeessa
käytetään BD­, DVD­,
Super Audio CD- ja CDlevyistä yleisnimitystä levy,
ellei tekstissä tai kuvissa ole
muuta ilmaistu.
• Tämä käyttöohje on
tarkoitettu malleille
BDV-N990W, BDV-N890W
ja BDV-N790W. Kuvissa on
käytetty mallia BDV-N990W.
Tekstissä on selvästi mainittu
mahdolliset toimintaerot,
esimerkiksi ”vain
BDV-N990W”.
• Osa kuvista on
havainnollistavia piirroksia,
jotka saattavat poiketa
todellisista tuotteista.
• Televisioruudussa näkyvät
kohteet voivat vaihdella
alueittain.
• Oletusasetus näkyy
alleviivattuna.
Sisällys
Tietoja tästä käyttöohjeesta....................... 6
Pakkauksen avaaminen ............................. 8
Osat ja painikkeet ..................................... 11
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: järjestelmän
asentaminen .............................. 16
Vaihe 2: järjestelmän
kytkeminen ................................ 17
Kaiuttimien kytkeminen ............... 17
Television kytkeminen ................. 18
Muiden laitteiden kytkeminen
(digisovitin jne.) ........................ 19
Antennin kytkeminen ................... 21
Vaihe 3: verkkoyhteyden
valmisteleminen ........................ 21
Vaihe 4: langattoman järjestelmän
asentaminen ............................... 22
Vaihe 5: Pika-asetus-toiminnon
käyttäminen ............................... 24
Vaihe 6: signaalilähteen
valitseminen .............................. 25
Vaihe 7: tilaäänen toistaminen ...... 26
Toisto
Levyn toistaminen .................................... 27
Toistaminen USB-laitteesta .................... 28
iPod­/iPhone-sisällön toistaminen ........ 28
Toistaminen verkosta............................... 30
Käytettävissä olevat asetukset
ja toiminnot........................................ 32
Äänen säätäminen
Äänimuodon, monikielisten raitojen
tai kanavan valitseminen .................. 35
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen ................................... 35
Viritin
Radion kuunteleminen ............................ 36
Radio Data System (RDS) ­järjestelmän
käyttäminen........................................ 37
Tarvittavien kaiutinasetusten
automaattinen kalibrointi ................ 38
Kaiuttimien asetukset .............................. 39
Uniajastimen käyttäminen...................... 40
Laitteen painikkeiden poistaminen
käytöstä ............................................... 40
Television ohjaaminen vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä............ 41
Etupaneelin näytön ja virtailmaisimen
kirkkauden muuttaminen ................ 41
Virransäästö valmiustilassa..................... 41
Verkkosivujen selaaminen ...................... 41
Langattoman järjestelmän
lisäasetukset........................................ 43
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen ..................... 45
[Verkkopäivitys]....................................... 45
[Näyttöasetukset] ..................................... 46
[Ääniasetukset]......................................... 47
[BD/DVD-katseluasetukset]................... 48
[Käytönvalvonta-asetukset] .................... 48
[Musiikkiasetukset].................................. 49
[Järjestelmäasetukset] .............................. 49
[Ulkoisen tulon asetukset] ...................... 50
[Verkkoasetukset] .................................... 50
[Pika-asetus].............................................. 51
[Nollaus].................................................... 51
Lisätietoja
Varotoimet ................................................ 52
Tietoja levyistä .......................................... 53
Vianmääritys............................................. 54
Toistettavat levyt ...................................... 58
Toistettavat tiedostotyypit ...................... 59
Tuetut äänimuodot .................................. 60
Tekniset tiedot .......................................... 61
Kielikoodien luettelo................................ 63
Hakemisto ................................................. 64
Muut toiminnot
BRAVIA Syncin HDMI-ohjaustoiminnon
käyttäminen........................................ 38
7FI
Pakkauksen avaaminen
BDV-N990W
• Etukaiuttimet (2)
• Kaiuttimien
pohjasuojukset (4)
• Alustat (4)
• Kaukosäädin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Surround-kaiuttimet (2)
• Etukaiuttimien ja surroundkaiuttimien alaosat (4)
• Videokaapeli (1)
(vain Venäjän mallit)
• Keskikaiutin (1)
• Kaiuttimen ruuvit
(hopeiset) (4)
• High Speed HDMI -kaapeli
(1) (vain Intian, Lähi-idän,
Singaporen, Thaimaan ja
Taiwanin mallit)
• Kaiuttimen ruuvit
(mustat) (12)
• Bassokaiutin (1)
• Jalusta (1)
• Surround-vahvistin (1)
• Johtosuojus (1)
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Kaiutinjohdot (4, punainen/
valkoinen/harmaa/sininen)
• Jalustan ruuvit (3)
• FM-johtoantenni (1)
tai
8FI
• Käyttöohjeet
• Pika-asennusopas
• Kaiuttimen asennusohje
BDV-N890W
• Etukaiuttimet (2)
• Kaiuttimien pohjasuojukset (2) • Kalibrointimikrofoni (1)
• Alustat (2)
• High Speed HDMI -kaapeli (1)
• Etukaiuttimien alaosat (2)
• Surround-kaiuttimet (2)
• Surround-vahvistin (1)
• Keskikaiutin (1)
• Ruuvit (hopeiset) (2)
• Ruuvit (mustat) (6)
• Bassokaiutin (1)
• FM-johtoantenni (1)
tai
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Käyttöohjeet
• Pika-asennusopas
• Kaiuttimen asennusohje
• Kaukosäädin (1)
• Kaiutinjohdot
(2, punainen/valkoinen)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
9FI
BDV-N790W
• Etukaiuttimet (2)
• FM-johtoantenni (1)
• Videokaapeli (1)
tai
• Surround-vahvistin (1)
• Kaukosäädin (1)
• Surround-kaiuttimet (2)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• Langattomat lähetinvastaanottimet (2)
• Kalibrointimikrofoni (1)
• Keskikaiutin (1)
• iPod/iPhonetelakointiasema
(TDM-iP30) (1)
• Bassokaiutin (1)
• USB-kaapeli (1)
10FI
• Pika-asennusopas
• Kaiuttimen asennusohje
• Viiteopas
• Langattoman tuotteen
vaatimustenmukaisuusilmoitus
Osat ja painikkeet
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
Etupaneeli
Aukko
USB 2
FUNCTION
VOL
VOL
BDV-N990W
BDV-N890W
BDV-N790W
USB 2
Aukko
A Levypaikka (sivu 27)
Kosketuspainikkeet/ilmaisimet
B Etupaneelin näyttö
Nämä painikkeet ovat käytettävissä, kun
kosketuspainikkeiden ilmaisimet palavat.
Voit ottaa ilmaisimet käyttöön tai poistaa ne
käytöstä [Valaistus/näyttö]-asetuksen avulla
(sivu 49). Kun [Valaistus/näyttö]-asetuksena
on [Auto], ilmaisimet on poistettu käytöstä.
Tässä tapauksessa kosketa mitä tahansa
kosketuspainiketta. Kun ilmaisin syttyy,
kosketa haluttua painiketta.
C
D
(kaukosäätimen tunnistin)
USB 2 ­liitäntä (sivu 28)
Avaa suojus työntämällä kynsi aukkoon.
E Kosketuspainikkeet/ilmaisimet
N (toisto)
x (pysäytys)
./> (edellinen/seuraava)
Z (poista levy)
FUNCTION (sivu 25)
Huomautus
• Painikkeet toimivat kevyestä kosketuksesta.
Älä paina painikkeita liian voimakkaasti.
Valitsee toistettavan kohteen.
VOL +/–
F Virtailmaisin
Palaa, kun järjestelmän virta on kytkettynä.
G "/1 (virta/valmiustila)
Kytkee laitteeseen virran tai kytkee laitteen
valmiustilaan.
11FI
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näytön ilmaisimet
A Palaa, kun toistuva toisto on käytössä.
F Näyttää järjestelmän tilan, kuten
radiotaajuuden.
B Palaa, kun stereolähetystä
vastaanotetaan. (vain radio)
C Palaa, kun järjestelmässä on käytössä
PARTY STREAMING ­toiminto.
D Palaa, kun mykistys on käytössä.
E Palaa, kun HDMI (OUT) ­liitäntä kytketään
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) ­yhteensopivaan laitteeseen,
jossa on HDMI- tai DVI (Digital Visual
Interface) ­tuloliitäntä.
Kun painat DISPLAY, suoratoiston tiedot
ja signaalin purun tila näkyvät näytössä, jos
toiminnon asetuksena on TV.
Suoratoiston tiedot ja signaalin purun tila
eivät välttämättä ole näkyvissä suoratoiston
tai purettavan kohteen mukaan.
Takapaneeli
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
R
A.CAL MIC
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
AUDIO IN
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
A Langattoman lähetin-vastaanottimen
paikka (sivu 22)
G TV (DIGITAL IN OPTICAL) -liitäntä (sivu 18)
B
I A.CAL MIC -liitäntä (sivut 24, 38)
USB 1 -liitäntä (sivu 28)
C LAN (100) -liitäntä (sivu 21)
H AUDIO (AUDIO IN L/R) -liitännät (sivu 19)
D VIDEO OUT -liitäntä (sivu 18)
J ANTENNA (FM COAXIAL 75Ω) -liitäntä
(sivu 21)
E HDMI (IN 1/IN 2) -liitännät (sivu 19)
K SPEAKERS-liitännät (sivu 17)
F HDMI (OUT) -liitäntä (sivu 18)
12FI
ECM-AC3
Surround-vahvistin
Etupaneeli
Takapaneeli
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
EZW-RT50
SECURE LINK
LINK/STANDBY
A "/1 (virta)
B LINK/STANDBY-merkkivalo (sivu 23)
Voit tarkistaa päälaitteen ja surroundvahvistimen välisen langattoman
yhteyden tilan.
C Langattoman lähetin-vastaanottimen
(EZW-RT50) paikka
D SPEAKERS-liitännät
E SECURE LINK -painike (sivu 43)
Käynnistää Secure Link -toiminnon.
13FI
B Numeropainikkeet (sivut 36, 41)
Kaukosäädin
Syöttää esimerkiksi nimikkeiden ja jaksojen
numerot sekä asemien pikavalintanumerot.
AUDIO (sivu 35)
SPEAKERS
TV AUDIO
TV
1
DIMMER
1
2
3
4
5
6
7
8
SLEEP
9
FUNCTION
ANGLE
2
9
AUDIO
0
3
POP UP/ MENU
4
RETURN
OPTIONS
SOUND MODE
SOUND MODE
HOME
3D
PRESET
PRESET
TUNING
8
5
SEN
TUNING
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM- tai
DVD VIDEO ­levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
C Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen)
SUBTITLE
TOP MENU
Valitsee äänimuodon ja ­raidan.
SUBTITLE
BRAVIA Sync
6
Pikanäppäimet, joilla voi valita tiettyjä
BD-levyn valikkoja (tai käyttää BD-levyn
vuorovaikutteisia Java-toimintoja).
D TOP MENU
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
POP UP/MENU
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn avattavan
valikon tai DVD-levyn valikon.
OPTIONS (sivut 26, 32, 41)
DISPLAY
TV
TV
7
Tuo asetusvalikon televisioruutuun tai
etupaneelin näyttöön. (Sijainti vaihtelee
valitun toiminnon mukaan.)
RETURN
Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa
AUDIO, 2 + ja N on kosketuspiste. Käytä
kosketuspistettä apunasi, kun käytät
kaukosäädintä.
•
: television toiminnot
(Lisätietoja on kohdassa Television
ohjaaminen vakiovarusteena toimitetulla
kaukosäätimellä (sivu 41).)
A Z (poista levy)
SPEAKERS TVyAUDIO
Valitsee, kuuluuko television ääni
järjestelmän kaiuttimista vai television
kaiuttimista. Tätä toiminto toimii vain,
jos [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on
[Päällä] (sivu 49).
TV "/1 (virta/valmiustila) (sivu 41)
Kytkee televisioon virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
"/1 (virta/valmiustila) (sivut 24, 36)
Kytkee järjestelmään virran tai siirtää
järjestelmän valmiustilaan.
14FI
Palaa edelliseen näyttöön.
C/X/x/c
Siirtää korostuksen näkyvissä olevaan
vaihtoehtoon.
(vahvistus)
Vahvistaa tehdyn valinnan.
E SOUND MODE +/– (sivu 26)
Valitsee äänitilan.
HOME (sivut 24, 36, 38, 39, 41, 43, 45)
Avaa tai sulkee järjestelmän päävalikon.
3D
Muuntaa 2D-sisällön simuloituun
3D-muotoon, kun 3D-yhteensopiva
laite on kytkettynä.
SEN
Avaa Sony Entertainment Network™
­verkkopalvelun.
F Toistopainikkeet
Lisätietoja on kohdassa Toisto (sivu 27).
./> (edellinen/seuraava)
Siirry edelliseen tai seuraavaan jaksoon,
raitaan tai tiedostoon.
m/M (nopeutus/hidastus/kuvan
pysäytys)
Pikasiirto taakse­/eteenpäin levyn toiston
aikana. Selausnopeus muuttuu aina,
kun painiketta painetaan.
Ottaa käyttöön hidastetun toiston, jos
painiketta painetaan yli sekunnin ajan
taukotilassa. Toistaa kuvan kerrallaan,
kun painiketta painetaan taukotilassa.
Huomautus
• Hidastettu toisto ja yksittäisen kehyksen toisto
eivät ole käytettävissä Blu-ray 3D Disc ­levyjen
toiston aikana.
N (toisto)
Aloittaa toiston tai jatkaa toistoa tauon
jälkeen (toiston jatkaminen).
Ottaa käyttöön Toisto yhdellä
painalluksella ­toiminnon (sivu 38), kun
järjestelmään on kytketty virta ja
BD/DVD­toiminto on käytössä.
H DISPLAY (sivut 27, 30, 41)
Tuo toisto- ja verkkoselaustiedot näkyviin
televisioruutuun.
Tuo etupaneelin näyttöön esimerkiksi
esiviritetyn radioaseman ja taajuuden.
I DIMMER
Vaihtaa etupaneelin näytön ja
virtailmaisimen kirkkautta 2 tasolla.
SLEEP (sivu 40)
Asettaa uniajastimen.
FUNCTION (sivut 25, 36)
Valitsee toistettavan kohteen.
Määrittämällä [Ulkoisen tulon asetukset]
(sivu 50), voit ohittaa käyttämättömät
tuloliitännät, kun valitset toimintoa.
ANGLE
Vaihtaa katselukulmaa, jos BD-ROM­/
DVD VIDEO ­levylle on tallennettu useita
katselukulmia.
X (tauko)
Keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa.
x (pysäytys)
Pysäyttää toiston ja tallentaa
pysäytyskohdan (jatkokohdan) muistiin.
Nimikkeen tai raidan jatkokohta on
viimeinen toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
Radiopainikkeet
Lisätietoja on kohdassa Viritin (sivu 36).
PRESET +/–
TUNING +/–
G
(mykistys)
Mykistää äänen tilapäisesti.
2 (äänenvoimakkuus) +/– (sivu 36)
Säätää äänenvoimakkuutta.
TV 2 (äänenvoimakkuus) +/–
Säätää TV:n äänenvoimakkuutta.
TV t (TV-signaalilähde)
Television signaalilähteen vaihtaminen
television ja muiden lähteiden välillä.
15FI
Jalustan kiinnittäminen
laitteeseen
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: järjestelmän
asentaminen
(vain BDV-N990W)
Voit asentaa laitteen korotetulle tasolle
kiinnittämällä jalustan.
1
Järjestelmän sijoittaminen
Työnnä jalustassa olevat nastat laitteen
pohjassa oleviin reikiin.
Asenna järjestelmä alla olevan kuvan
mukaisesti.
A
B
F
C
G
D
E
Jalusta (vakiovaruste)
2
Kiinnitä jalusta ruuveilla.
H
A Etukaiutin (L (vasen))
B Etukaiutin (R (oikea))
C Keskikaiutin
D Surround-kaiutin (L (vasen))
E Surround-kaiutin (R (oikea))
F Bassokaiutin
G Laite
H Surround-vahvistin
Huomautus
• Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai
kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi
vahatulle, kiillotetulle tai öljytylle) lattialle, sillä
ne voivat aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
• Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, sillä
kaiutin voi tällöin kaatua.
• Tämän järjestelmän kaiutin ei ole antimagneettinen.
Tästä syystä kaiutin saattaa aiheuttaa värien
epätasaisuutta, jos se sijoitetaan lähelle
kuvaputkitelevisiota tai projektoria.
Vihje
• Voit asentaa kaiuttimet seinälle. Lisätietoja on
mukana toimitetussa kaiuttimen asennusohjeessa.
16FI
Ruuvit (vakiovaruste)
Älä kytke laitteen ja surround-vahvistimen
virtajohtoja pistorasiaan, ennen kuin kaikki
muut kytkennät on tehty.
Lisätietoja kaiuttimien asentamisesta on
mukana toimitetussa kaiuttimen
asennusohjeessa (vain BDV-N990W/
BDV-N890W).
Surround-vahvistimeen
Harmaa
(oikea surroundkaiutin (R))
Sininen
(vasen surroundkaiutin (L))
L
R
IMPEDANCE USE 3-16
SPEAKERS
Huomautus
• Jos kytket toisen laitteen, jossa on
äänenvoimakkuuden säädin, säädä sen
äänenvoimakkuus tasolle, jolla ääni kuuluu häiriöttä.
Kaiuttimien kytkeminen
Kytke kaiutinjohdot laitteen SPEAKERSliitäntöihin niin, että värit täsmäävät.
Kun kytket liittimen laitteeseen, työnnä liitin
liitäntään siten, että se napsahtaa.
Laitteeseen
Punainen
(oikea etukaiutin (R))
Valkoinen
(vasen etukaiutin (L))
Violetti
(bassokaiutin)
Vihreä
(keskikaiutin)
SPEAKERS
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
17FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 2: järjestelmän
kytkeminen
Käytön aloittaminen
Television kytkeminen
Valitse jokin seuraavista kytkentätavoista television tuloliitäntöjen mukaan.
B
A
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
C
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
D
Videoyhteydet
A
ARC
High Speed HDMI -kaapeli1) (toimitetaan
vain Intian, Lähi-idän, Singaporen,
Thaimaan ja Taiwanin mallien mukana)
Laadukas
2)
tai
OUT
B
VIDEO OUT
Videokaapeli
(vakiovaruste vain Venäjällä
myytävissä malleissa3))
Vakiolaatu
1)
High Speed HDMI ­kaapeli
Jos television HDMI IN ­liitäntä tukee ARC (Audio Return Channel) ­toimintoa, HDMI-kaapeliyhteys voi lähettää
televisiosta myös digitaalisen äänisignaalin. Lisätietoja Audio Return Channel ­toiminnon asetuksesta on kohdassa
[Audio Return Channel] (sivu 49).
3)
Mukana toimitettu videojohto on iPod-/iPhone-telakointiaseman kytkemistä varten. (vain Euroopan ja Australian
BDV-N790W-malli)
2)
Ääniyhteydet
Jos järjestelmää ei kytketä ARC-toimintoa tukevan television HDMI-liitäntään, valitse asianmukainen
ääniliitäntä, jotta voit kuunnella television ääntä järjestelmän kaiuttimista.
C
TV
OPTICAL
Laadukas
Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
D
AUDIO
L
Äänikaapeli (lisävaruste)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
18FI
R
Vakiolaatu
Muiden laitteiden kytkeminen (digisovitin jne.)
Käytön aloittaminen
Kytke järjestelmä, muut laitteet ja TV seuraavasti.
TV
Videolähtö*
Laite
(Digisovitin, videonauhuri, PlayStation®
tai digitaalinen satelliittivastaanotin jne.)
Kytkentä A
Kytkentä B, C
Signaalin kulkusuunta
: videosignaali
: äänisignaali
Järjestelmä
* Tätä kytkentää ei tarvitse tehdä kytkennässä A (HDMI-yhteys).
Valitse jokin seuraavista kytkentätavoista laitteen liitäntätyypin mukaan.
TV
OPTICAL
USB 1
AUDIO
L
ANTENNA
VIDEO OUT
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
SPEAKERS
ARC
LAN (100)
IN 1
A
IN 2
OUT
DIGITAL IN
B
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L SUBWOOFER CENTER
C
A
Laadukas
HDMI-kaapeli* (lisävaruste)
HDMI OUT
IN 1
IN 2
B
TV
OPTICAL
Optinen digitaalikaapeli (lisävaruste)
DIGITAL OUT
OPTICAL
DIGITAL IN
C
AUDIO
L
Äänikaapeli (lisävaruste)
L
AUDIO
OUTPUT
R
AUDIO IN
R
Vakiolaatu
* Käytä High Speed HDMI ­kaapelia.
19FI
Kun käytät kytkentää A
Käytön aloittaminen
Tämän kytkennän kautta voi lähettää sekä video- että äänisignaaleja.
Huomautus
• HDMI (IN 1/2) ­liitäntöjen videosignaalit lähetetään HDMI (OUT) ­liitännästä ainoastaan, jos HDMI1- tai
HDMI2-toiminto on valittuna.
• Jos haluat lähettää äänisignaalia HDMI (IN 1/2) ­liitännöistä HDMI (OUT) ­liitäntään, äänilähtöasetuksia on
mahdollisesti muutettava. Lisätietoja on [Ääniasetukset]-luvun kohdassa [äänilähtö] (sivu 47).
• Voit vaihtaa HDMI (IN 1) ­liitäntään kytketyn laitteen äänituloliitännän TV (DIGITAL IN OPTICAL) ­liitäntään.
Lisätietoja on kohdassa [HDMI-asetukset]-valikon [HDMI1-äänitulotila]-asetus (sivu 49). (Vain Euroopan malli.)
Kun käytät kytkentää B, C
Kytke järjestelmä niin, että järjestelmän ja muiden laitteiden videosignaalit lähetetään televisioon ja
laitteiden äänisignaalit lähetetään järjestelmään.
Huomautus
• Jos teet kytkennän B C, valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdan [HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Pois] (sivu 49).
• Voit kuunnella laitteen ääntä valitsemalla AUDIO-toiminnon, jos kytkentätapana on B.
20FI
Antennin kytkeminen
Laitteen takapaneeli
Vihje
AUDIO
L
ANTENNA
COAXIAL 75
A.CAL MIC
R
AUDIO IN
ECM-AC3
FM
FRONT R
FRONT L
tai
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
Huomautus
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se
mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
Vihje
• Jos FM-radiovastaanotossa on häiriöitä, liitä laite
FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla
(lisävaruste).
• Liitä järjestelmä verkkoon suorittamalla [Helpot
verkkoasetukset] ­toiminto. Lisätietoja on kohdassa
Vaihe 5: Pika-asetus-toiminnon käyttäminen
(sivu 24).
Valitse yhteystapa käytössä olevan LANympäristön (lähiverkon) mukaan.
• Jos käytössä on langaton LAN
Järjestelmässä on sisäänrakennettu Wi-Fitoiminto, ja voit liittää järjestelmän verkkoon
määrittämällä verkkoasetukset.
• Jos käytössä on muu kuin langaton LAN
Liitä järjestelmä verkkoon muodostamalla
yhteys LAN-kaapelin avulla seuraavasti.
Laitteen takapaneeli
TV
OPTICAL
USB 1
VIDEO OUT
ARC
LAN (100)
IN 1
IN 2
OUT
DIGITAL IN
Laajakaistareititin
LAN
LAN-kaapeli (lisävaruste)
Ennen verkkoasetusten määrittämistä
Jos langattoman lähiverkon reititin (tukiasema)
on Wi-Fi Protected Setup (WPS) ­yhteensopiva,
voit määrittää verkkoasetukset helposti WPSpainikkeen avulla.
Jos tukiasema ei tue kyseistä ominaisuutta,
selvitä seuraavat tiedot etukäteen ja kirjoita ne
alla varattuun tilaan.
• Verkon nimi (SSID*), jolla verkko**
tunnistetaan.
• Suojausavain (WEP-avain, WPA-avain),
jos langaton verkko on suojattu**.
21FI
Käytön aloittaminen
Vaihe 3: verkkoyhteyden
valmisteleminen
Käytön aloittaminen
* SSID (Service Set Identifier) on nimi, jonka avulla
langattomat verkot ovat tunnistettavissa.
** Tarkista langattoman lähiverkon reitittimen
asetukset, jotta saat SSID-nimen ja suojausavaimen
tiedot. Lisätietoja:
– lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa:
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
Vaihe 4: langattoman
järjestelmän asentaminen
Laite lähettää äänen surround-vahvistimeen,
joka on kytketty surround-kaiuttimiin. Voit
ottaa langattoman yhteyden käyttöön
seuraavien vaiheiden avulla.
1
– lisätietoja on langattoman lähiverkon reitittimen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
– ota yhteyttä langattoman lähiverkon reitittimen
valmistajaan.
Liitä langaton lähetin-vastaanotin
laitteeseen.
Laitteen takapaneeli
Langattoman LAN-yhteyden suojaus
Langattomassa LAN-yhteydessä tietoja siirretään
radioaalloilla. Niinpä langaton signaali voi olla
mahdollista kaapata. Tämä järjestelmä tukee
erilaisia langatonta tiedonsiirtoa suojaavia
toimintoja. Määritä suojausasetukset oikein
verkkoympäristösi mukaisesti.
x Suojaamaton
Vaikka voit helposti määrittää asetuksia, kuka
tahansa voi kaapata langattomalla yhteydellä
lähetettäviä tietoja tai tunkeutua langattomaan
verkkoosi ilman erityisiä työkaluja. Muista, että
luvattoman käytön tai tietojen kaappauksen
riski on mahdollinen.
Langaton lähetin-vastaanotin
2
Liitä langaton lähetin-vastaanotin
surround-vahvistimeen.
Surround-vahvistimen takapaneeli
x WEP
WEP-tekniikka suojaa tiedonsiirtoa estämällä
ulkopuolisia kaappaamasta tietoja tai käyttämästä
langatonta verkkoa luvatta. WEP on vanha
suojaustekniikka, jolla voidaan yhdistää myös
vanhat laitteet, jotka eivät tue TKIP/AESsalausta.
EZ
x WPA-PSK (TKIP), WPA2-PSK (TKIP)
TKIP-suojaustekniikka on kehitetty WEP:ssä
havaittujen puutteiden korjaamiseksi. TKIPtekniikalla tietoturva on parempi kuin WEP:llä.
x WPA-PSK (AES), WPA2-PSK (AES)
AES-suojaustekniikka käyttää kehittynyttä
suojausmenetelmää, joka on erilainen kuin
WEP ja TKIP.
AES-tekniikalla tietoturva on parempi kuin
WEP:llä tai TKIP:llä.
22FI
T50
W-R
Langaton lähetin-vastaanotin
3
Kytke laitteen verkkovirtajohto
pistorasiaan.
Varmista ennen verkkovirtajohdon
kytkemistä, että kaikki kytkennät on tehty
oikein kohdassa Vaihe 2: järjestelmän
kytkeminen (sivu 17).
4
Kytke virta järjestelmään painamalla "/1.
"/1
Kytke surround-vahvistimen
verkkovirtajohto pistorasiaan.
LINK/STANDBY-merkkivalo
LINK/STANDBY
Kun langaton yhteys on käytössä, LINK/
STANDBY-merkkivalo muuttuu vihreäksi.
Jos LINK/STANDBY-merkkivalo ei syty,
katso lisätietoja kohdasta Langaton ääni
(sivu 56).
LINK/STANDBY-merkkivalo
LINK/STANDBY-merkkivalo osoittaa
langattoman yhteyden tilan seuraavasti.
Merkkivalo
Tila
Muuttuu
vihreäksi.
Järjestelmän virta on kytketty,
langaton yhteys on käytössä ja
surround-signaaleja
vastaanotetaan.
Muuttuu
oranssiksi.
Järjestelmän virta on kytketty,
langaton yhteys on käytössä
Secure Link -toiminnon avulla ja
surround-signaaleja
vastaanotetaan.
Vilkkuu hitaasti
vihreänä tai
oranssina.
Langaton lähetys ei ole käytössä.
Muuttuu
punaiseksi.
Surround-vahvistin on
valmiustilassa ja järjestelmä on
valmiustilassa tai langaton yhteys
on poissa käytöstä.
Ei käytössä.
Surround-vahvistimen virta on
katkaistu.
Surround-vahvistin siirtyy valmiustilaan
automaattisesti, kun päälaite on valmiustilassa
tai langaton yhteys poistetaan käytöstä.
Surround-vahvistimen virta kytkeytyy
automaattisesti, kun päälaitteen virta kytketään
ja langaton yhteys otetaan käyttöön.
Langattoman yhteyden määrittäminen
Jos käytössä on useita langattomia laitteita tai jos
naapurit käyttävät langattomia laitteita,
laitteiden toiminnassa voi esiintyä häiriöitä.
Voit estää tämän määrittämällä päälaitteen ja
surround-vahvistimen välisen langattoman
yhteyden (Secure Link -toiminto). Lisätietoja on
kohdassa Langattoman järjestelmän
lisäasetukset (sivu 43).
Johtosuojuksen kiinnittäminen
laitteeseen
(vain BDV-N990W)
Voit suojata liittimet johtosuojuksella, kun laite
on asennettu korotetulle tasolle jalustan avulla.
Huomautus
• Varmista, että langaton lähetin-vastaanotin on liitetty
laitteeseen (sivu 22) ennen johtosuojuksen
kiinnittämistä.
Työnnä johtosuojuksessa olevat nastat
laitteen taustassa oleviin reikiin.
Johtosuojus (vakiovaruste)
Vilkkuu nopeasti Langatonta lähetin-vastaanotinta
vihreänä.
ei ole asetettu oikein langattoman
lähetin-vastaanottimen paikkaan.
Vilkkuu
punaisena.
Surround-vahvistimen suojaus on
käytössä.
23FI
Käytön aloittaminen
5
Tietoja valmiustilasta
Käytön aloittaminen
6
Vaihe 5: Pika-asetustoiminnon käyttäminen
Seuraavien vaiheiden avulla voit määrittää
järjestelmän perusasetukset ja tarvittavat
verkkoasetukset.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
1
Suorita [Helppo alkuasennus] ­toiminto.
Tee perusasetukset nuolipainikkeilla
C/X/x/c- ja
­painikkeilla
noudattamalla näyttöön tulevia ohjeita.
C/X/x/c
Valitse seuraava asetus käytössä olevan
kytkentätavan (sivu 18) mukaan.
• HDMI-kaapeliyhteys: Noudata
televisioruudussa näytettyjä ohjeita.
• Videokaapeliyhteys: Valitse [16:9] tai
[4:3], jotta kuva näkyy ruudussa oikein.
Aseta kaksi R6 (koko AA) ­paristoa
(vakiovaruste) paristolokeroon niin,
että niiden navat 3 ja # tulevat oikeille
puolille lokeron sisällä olevien
merkintöjen mukaisesti.
Lisätietoja [Helppo alkuasennus]
­toiminnon [Automaattinen kalibrointi]
­asetuksista on kohdassa Tarvittavien
kaiutinasetusten automaattinen kalibrointi
(sivu 38).
7
2
3
Kytke televisioon virta.
Kytke kalibrointimikrofoni takapaneelin
A.CAL MIC -liitäntään.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä
kaiuttimien ja kalibrointimikrofonin välillä
saa olla esteitä.
4
5
Helpot verkkoasetukset ­näyttö tulee
näkyviin.
8
Näyttökielen pika-asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Seuraa näyttöön tulevia ohjeita ja määritä
verkkoasetukset nuolipainikkeilla
.
C/X/x/c ja painikkeella
Jos järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä
verkkoon, katso kohtaa Verkkoyhteys
(sivu 57) tai Langaton LAN-yhteys
(sivu 58).
Paina [/1-painiketta.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Kun olet tehnyt [Helppo alkuasennus]
­toiminnon, tee [Helpot
verkkoasetukset]. Valitse [Helpot
verkkoasetukset] painamalla C/X/x/cpainiketta ja paina sitten
.
Helppo alkuasennus -näytön tai Helpot
verkkoasetukset -näytön avaaminen
uudelleen
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television kuvaruutuun.
24FI
2
Valitse
[Asetukset] painamalla C/cpainiketta.
3
Valitse [Pika-asetus] painamalla X/x ja
paina sitten
­painiketta.
4
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [Helppo alkuasennus]
• [Helpot verkkoasetukset]
Vaihe 6: signaalilähteen
valitseminen
Voit valita toistolähteen.
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
toiminto.
Kun painat FUNCTION-painiketta kerran,
nykyinen toiminto tulee näkyviin etupaneelin
näyttöön. Kun painat FUNCTION-painiketta
uudelleen, toiminto vaihtuu jokaisella
painalluksella seuraavasti.
BD/DVD t USB1 t USB2 t FM t
HDMI1 t HDMI2 t TV t AUDIO t
BD/DVD t …
Toiminto
Lähde
BD/DVD
Järjestelmässä toistettava levy tai
verkkolaite
USB1/USB2
USB-laite tai iPod/iPhone, joka on
kytketty
USB 1- (sivu 12) tai
USB 2 ­liitäntään (sivu 11)
FM
FM-radio (sivu 36)
HDMI1/HDMI2 Laite, joka on kytketty
takapaneelin HDMI (IN 1)- tai
HDMI (IN 2) ­liitäntään (sivu 19)
TV
Laite (televisio tms.), joka on
kytketty takapaneelin TV
(DIGITAL IN OPTICAL)
­liitäntään, tai Audio Return
Channel ­toiminnon kanssa
yhteensopiva televisio, joka on
kytketty takapaneelin HDMI
(OUT) ­liitäntään (sivu 18)
AUDIO
Laite, joka on kytketty
takapaneelin AUDIO (AUDIO IN
L/R) ­liitäntöihin (sivu 19)
Vihje
Joitakin toimintoja voidaan vaihtaa TV-näytön kautta
painamalla FUNCTION, X/x ja .
25FI
Käytön aloittaminen
Helppo alkuasennus ­näyttö tai Helpot
verkkoasetukset ­näyttö tulee näkyviin.
Käytön aloittaminen
Äänitila
Tehoste
[3D Surround]
(”3D SUR.”)
[3D Surround] on Sonyn
ainutlaatuinen algoritmi, joka luo
virtuaalisen äänikentän katsojan
korvan lähelle. Sen tuottamassa
3D-äänikokemuksessa on syvyyttä
ja voimakas läsnäolon vaikutelma.
[Sports]
(”SPORTS”)
Järjestelmä tuottaa
urheiluohjelmien katselemiseen
soveltuvan äänen.
[Night]
(”NIGHT”)
Soveltuu elokuvien katselemiseen
öiseen aikaan vaimentamalla
voimakkaita ääniä ja säilyttämällä
puheäänen tason selkeänä.
Paina toiston aikana toistuvasti SOUND MODE
+/–, kunnes haluamasi tilan ilmaisin näkyy
etupaneelin näytössä tai TV-näytössä.
[Hall]
(”HALL”)
Järjestelmä luo konserttisalin
äänimaailmaa muistuttavan
vaikutelman.
Voit valita seuraavat kohteet. Taulukon
kulmasulkeissa näkyvä teksti ([--]) näkyy TVnäytössä ja lainausmerkeissä kirjoitettu teksti
(”--”) näkyy etupaneelin näytössä.
[2ch Stereo]
(”2CH ST.”)
Järjestelmä toistaa äänen
etukaiuttimista ja
bassokaiuttimesta äänimuodosta ja
kanavien lukumäärästä
riippumatta.
Vaihe 7: tilaäänen
toistaminen
Kun olet tehnyt edellä kuvatut vaiheet ja
aloittanut toiston, voit helposti valita
esiohjelmoituja, erilaisia äänilähteitä varten
räätälöityjä äänitiloja. Voit nauttia
elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
Äänitilan valitseminen
Äänitila
Tehoste
[Auto]
(”AUTO”)
Järjestelmä valitsee [Movie]- tai
[Music]-tilan automaattisesti ja
tuottaa äänen levyn tai äänivirran
ominaisuuksien mukaan.
• 2-kanavainen lähde: järjestelmä
simuloi surround-äänen
2-kanavaisista lähteistä ja toistaa
äänen 5.1-kanavaisista
kaiuttimista monistamalla
2-kanavaisen äänen kaikkiin
kaiuttimiin.
• Monikanavainen lähde:
järjestelmä toistaa äänen
kaiuttimista signaalilähteen
kanavien lukumäärän mukaan.
[Movie]
(”MOVIE”)
Järjestelmä tuottaa elokuvien
katselemiseen soveltuvan äänen.
[Music]
(”MUSIC”)
Järjestelmä tuottaa musiikin
kuuntelemiseen soveltuvan äänen.
[Audio Enhancer] Järjestelmä optimoi 2-kanavaisen
(”ENHANCER”) lähteen tehostamalla äänen
pakkauksessa menetettyjä ääniä.
Vaihteleva äänenvoimakkuus
säädetään automaattisesti, joten
voit nauttia äänisisällöstä sopivasti
tehostetulla voimakkuudella.
26FI
[Demo Sound] Järjestelmä tuottaa selkeän äänen,
(”DEMO SND”) joka soveltuu esimerkiksi
esitelmien esittämiseen.
Vihje
• Jos määrität äänitilaksi [Auto] ja toistat Berliinin
filharmonian Internet-sisältöä, järjestelmä siirtyy
automaattisesti BERLIN PHILHARMONIC HALL
­tilaan (vain alueilla, jossa palvelu on saatavilla).
Äänitilan valitseminen asetusvalikosta
1
2
Paina ensin OPTIONS ja valitse sitten
[Sound Mode] painamalla X/x.
Paina lopuksi
.
Valitse äänitila X/x-painikkeilla ja paina
sitten
­painiketta.
Huomautus
• Äänitila on valittavissa ainoastaan silloin, kun
[Äänitehoste]-asetuksena on [Sound Mode päällä]
(sivu 47). Jos [Äänitehoste]-asetuksena on muu kuin
[Sound Mode päällä], äänitilan asetus ei ole käytössä.
Vihje
• Jos haluat toistaa 2-kanavaisen tulolähteen, kuten
CD-levyn, ääntä monikanavaisena, valitse [Auto],
[Sports], [3D Surround] tai [Hall].
3
Aseta laitteeseen BONUSVIEW/BD-LIVEtoiminnolla varustettu BD-ROM-levy.
Toisto
Levyn toistaminen
Lisätietoja levyistä, joita laitteilla voi toistaa,
on kohdassa Toistettavat levyt (sivu 58).
1
2
Valitse television ohjelmalähde niin, että
järjestelmän signaali näkyy television
kuvaruudussa.
Vihje
• Voit poistaa tietoja USB-muistista valitsemalla
[Video]-kohdassa [Pyyhi BD-tiedot] ja
painamalla sitten ­painiketta. Kaikki BUDAkansioon tallennetut tiedot poistetaan.
Toisto
Toiminta vaihtelee eri levyillä. Katso
lisätietoja levyn mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Aseta levy laitteeseen.
Blu-ray 3D -sisällön katseleminen
Voit toistaa Blu-ray 3D ­levyjä, joissa
on 3D-logo*.
*
1
• Liitä järjestelmä 3D-yhteensopivaan
televisioon High Speed HDMI -kaapelin
avulla (kuuluu vakiovarusteena vain
Intian, Lähi-idän, Singaporen, Thaimaan
ja Taiwanin malleihin).
• Aseta [Näyttöasetukset]-kohdan [3Dlähtöasetus]- ja [TV:n ruutukokoasetus
3D:lle] ­asetukset (sivu 46).
Toisto käynnistyy.
Jos toisto ei käynnisty automaattisesti,
valitse
[Video]­,
[Musiikki]- tai
[Valokuva] ­luokassa
ja paina
­painiketta.
BONUSVIEW-/BD-LIVE-sisällön
katseleminen
Joissakin BD-LIVE-logolla* varustetuissa
BD-ROM-levyissä on lisäsisältöä ja muita
tietoja, jotka voi ladata toistettavaksi
paikallisesti.
Valmistele Blu-ray 3D ­levyn toisto.
2
Aseta laitteeseen Blu-ray 3D ­levy.
Toiminta vaihtelee eri levyillä. Lisätietoja
on levyn mukana toimitetussa
käyttöohjeessa.
Vihje
• Tutustu myös 3D-yhteensopivan television
käyttöohjeisiin.
*
1
Kytke USB-laite
(sivu 12).
USB 1 ­liitäntään
Käytä paikallisena muistina vähintään
1 Gt:n USB-muistia.
2
Valmistele BD-LIVE-sisällön toisto (vain
BD-LIVE).
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
• Valitse [BD-Internet-yhteys]-asetukseksi
[Salli] (sivu 48).
27FI
Toistotietojen tuominen
näkyviin
Voit tarkistaa esimerkiksi toistoon liittyvät
tiedot painamalla DISPLAY.
Näkyviin tulevat tiedot vaihtelevat levyn tyypin
ja järjestelmän tilan mukaan.
Toistaminen USB-laitteesta
Laitteella voi toistaa kytketyssä USB-laitteessa
olevia video­, musiikki- ja valokuvatiedostoja.
Lisätietoja muista tiedostotyypeistä, joita
laitteella voi toistaa, on kohdassa Toistettavat
tiedostotyypit (sivu 59).
1
Esimerkki: BD-ROM-levyn toistaminen
Kytke USB-laite
USB 1 ­liitäntään
(sivu 12) tai
USB 2 ­liitäntään (sivu 11).
Ennen kuin kytket USB-laitteen, katso sen
mukana toimitettuja käyttöohjeita.
2
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
4
A Lähtösignaalin tarkkuus, videotaajuus
B Nimikkeen numero tai nimi
C Valittuna oleva ääniasetus
D Käytettävissä olevat toiminnot (
kuvakulma,
ääni,
tekstitys)
E Toistotiedot
Näyttää toistotilan, toiston tilapalkin, levyn
tyypin, videon pakkauksen, bittinopeuden,
toistuvan toiston tyypin, toistoajan ja
kokonaistoistoajan
F Jakson numero
G Valittuna oleva kuvakulma
Valitse
[Video],
[Musiikki] tai
[Valokuva] painamalla C/cpainiketta.
Valitse
[USB-laite (USB1)] tai
[USB-laite (USB2)] painamalla
X/x ja paina sitten
.
Huomautus
• Älä irrota USB-laitetta toiminnon aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen USB-laitteen
kytkemistä tai irrottamista, sillä muutoin USBlaite tai sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
iPod-/iPhone-sisällön
toistaminen
(Ei Venäjällä myytävät mallit)
Järjestelmällä voi toistaa musiikkia, videoita* ja
valokuvia* iPod- ja iPhone-laitteista sekä ladata
näiden laitteiden akun.
* Vain Euroopan ja Australian mallit.
Yhteensopivat iPod-/iPhone-mallit
Päivitä iPod­/iPhone-laitteeseen uusin
ohjelmisto, ennen kuin käytät laitetta tässä
järjestelmässä.
Yhteensopivat mallit: iPod touch 4th generation,
iPod touch 3rd generation, iPod touch
2nd generation, iPod nano 6th generation, iPod
nano 5th generation (videokamera), iPod nano
4th generation (video), iPod nano 3rd generation
(video), iPod classic, iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G
28FI
iPod-/iPhone-sisällön toistaminen
järjestelmästä
1
4
(Vain Euroopan ja Australian mallit)
Kytke iPod­/iPhone-telakointiasema
USB 1 ­liitäntään (sivu 12) tai
USB 2
­liitäntään (sivu 11) ja aseta sitten iPod­/
iPhone-laite iPod­/iPhonetelakointiasemaan.
x Jos valitsit [Video]* tai [Musiikki]
vaiheessa 3
Toisto
Video- tai musiikkitiedostot näkyvät
televisioruudussa. Siirry seuraavaan
vaiheeseen.
Kun toistat video- tai valokuvatiedostoja,
kytke iPod­/iPhone-telakointiaseman
videolähtöliitäntä television
videotuloliitäntään videokaapelilla ennen
iPod- tai iPhone-laitteen asettamista
iPod­/iPhone-telakointiasemaan.
Laitteen
USB 1 ­liitäntä
tai
USB 2 ­liitäntä
Valitse [iPod (USB1)] tai [iPod (USB2)]
painamalla X/x ja paina sitten
.
x Jos valitsit [Valokuva] vaiheessa 3*
Teksti [Vaihda TV:n tuloksi videotulo,
johon on...] näkyy televisioruudussa.
Valitse television ohjelmalähde niin, että
iPod- tai iPhone-laitteen signaali näkyy
television kuvaruudussa. Käynnistä sitten
diaesitys suoraan iPod- tai iPhone-laitteen
kautta.
TV
* Vain Euroopan ja Australian mallit.
5
VIDEO IN
USB-kaapeli (vakiovaruste)
iPod­/iPhone-telakointiasema
(vakiovaruste)
V I D E O O UT
USB
Videokaapeli (vakiovaruste)
(muut mallit)
Kytke iPod/iPhone
USB 1 ­liitäntään
(sivu 12) tai
USB 2 ­liitäntään (sivu 11)
iPod­/iPhone-laitteen USB kaapelilla.
2
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
Valitse
[Video]*,
[Musiikki] tai
[Valokuva]* painamalla C/cpainiketta.
* Vain Euroopan ja Australian mallit.
Valitse toistettava tiedosto painamalla
C/X/x/c ja
­painikkeita.
Järjestelmä toistaa iPod- tai iPhone-laitteen
ääntä.
Kun toistat videotiedostoa, valitse
television ohjelmalähde niin, että iPod- tai
iPhone-laitteen signaali näkyy television
kuvaruudussa. (Vain Euroopan ja
Australian mallit.)
Voit ohjata iPod- tai iPhone-laitetta
mukana toimitetun kaukosäätimen
painikkeilla.
Lisätietoja näiden laitteiden käytöstä on
iPod- ja iPhone-laitteiden käyttöohjeissa.
Huomautus
• Jos haluat muuttaa järjestelmäasetuksia (kuten
äänitila-asetusta), kun katselet kuvia iPod- tai iPhonelaitteesta television kautta, valitse järjestelmän
ohjelmalähde televisiosta ennen järjestelmän
käyttämistä. (Vain Euroopan ja Australian mallit.)
• iPod- tai iPhone-laite latautuu, kun se on kytketty
järjestelmään, jos järjestelmään on kytketty virta.
• Sony ei vastaa iPod­/iPhone-laitteeseen
tallennettujen tietojen mahdollisesta häviämisestä tai
vahingoittumisesta, kun iPod­/iPhone-laite on
kytketty tähän laitteeseen.
• Älä irrota iPod­/iPhone-laitetta toiston aikana.
Katkaise järjestelmästä virta ennen iPod­/iPhonelaitteen kytkemistä tai irrottamista, sillä muutoin
iPod­/iPhone-laite tai sen sisältämät tiedot voivat
vaurioitua.
29FI
• Järjestelmä tunnistaa vain iPod­/iPhone-laitteen,
joka on aiemmin kytketty järjestelmään.
• Järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä, kun videotai valokuvatiedostoja toistetaan iPod- tai iPhonelaitteesta (vain Euroopan ja Australian mallit).
• Järjestelmä tunnistaa enintään 5 000 tiedostoa
(mukaan lukien kansiot).
Toistaminen verkosta
Sony Entertainment Network
(SEN) -palvelun käyttäminen
Sony Entertainment Network toimii Internetsisällön yhdyskäytävänä, jonka kautta voit tilata
laitteeseen erilaista viihdettä.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
• Joissakin maissa tai joillakin alueilla osa Internetsisällöstä ei ehkä ole käytettävissä.
Valmistele Sony Entertainment Network.
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
2
3
B Toiston tilapalkki
Tilapalkki, nykyisen toistokohdan osoitin,
toistoaika, videotiedoston kesto
C Verkkoyhteyden ilmaisin
Ilmaisee langattoman yhteyden
signaalinvoimakkuuden.
Ilmaisee kiinteää yhteyttä.
D Verkon yhteysnopeus
E Seuraavan videotiedoston nimi
F Nykyisen valitun videotiedoston nimi
Vihje
• Osa Internet-sisällöstä edellyttää rekisteröitymistä
tietokoneen kautta, ennen kuin sitä voi toistaa.
Lisätietoja on seuraavassa verkkosivustossa:
1
A Ohjausnäyttö
Paina C/X/x/c tai
, jos haluat
toistotoiminnot näkyviin.
Paina SEN-painiketta.
Valitse Internet-sisältö tai tilauspalvelu
painamalla C/X/x/c-painiketta ja paina
sitten
.
Kotiverkon tiedostojen
toistaminen (DLNA)
Voit toistaa video­, musiikki- ja valokuvatiedostoja
muista DLNA-hyväksytyistä laitteista kytkemällä
laitteet kotiverkkoon.
Tätä laitetta voi käyttää soittimena ja
muuntimena.
• Palvelin: tallentaa ja lähettää tiedostoja
• Soitin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta
• Muunnin: vastaanottaa ja toistaa tiedostoja
palvelimesta ja on ohjattavissa toisen laitteen
kautta (ohjain)
• Ohjain: käyttää muunnin laitetta
Palvelin
Videon suoratoiston ohjauspaneeli
Ohjauspaneeli tulee näkyviin, kun
videotiedoston toisto käynnistyy. Näkyvissä
olevat kohteet voivat vaihdella Internetsisällöntarjoajan mukaan.
Voit palauttaa tiedot näkyviin painamalla
DISPLAY.
Soitin
(tämä järjestelmä)
30FI
Soitin
Huomautus
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
• Valmistele muut DLNA-hyväksytyt laitteet.
Lisätietoja on näiden laitteiden käyttöohjeissa.
• Älä käytä järjestelmää sen mukana toimitetulla
kaukosäätimellä ja DLNA-ohjaimella
samanaikaisesti.
• Lisätietoja DLNA-ohjaimesta on DLNA-ohjaimen
käyttöohjeessa.
DLNA-palvelimeen tallennettujen
tiedostojen toistaminen (DLNA-soitin)
Valitse DLNA-palvelinkuvake päävalikon
[Video]­,
[Musiikki]- tai
[Valokuva]-valikosta ja valitse sitten
toistettava tiedosto.
Vihje
• Järjestelmä on yhteensopiva Windows 7:n mukana
toimitettavan Windows Media® Player 12 ­ohjelman
Play To ­toiminnon kanssa.
Toisto
Valmistele DLNA-toiminnon käyttö.
Saman musiikin toistaminen eri
huoneissa (PARTY STREAMING)
Palvelin
Soitin
(tämä järjestelmä)
Etätiedostojen toistaminen
käyttämällä järjestelmää DLNAohjaimen (muuntimen) kautta
Voit käyttää järjestelmää DLNA-hyväksytyn
ohjaimen kanssa (kuten iPhone), kun toistat
DLNA-palvelimeen tallennettuja tiedostoja.
Voit toistaa samaa musiikkia samanaikaisesti
kaikkien PARTY STREAMING ­toimintoa
tukevien ja kotiverkkoon liitettyjen Sonylaitteiden kautta.
[Musiikki] ­valikon sisältöä ja FM- ja
AUDIO-toimintoja voidaan käyttää PARTY
STREAMING ­toiminnon kanssa.
Saatavilla on kahdentyyppisiä PARTY
STREAMING ­yhteensopivia laitteita.
• PARTY-isäntä: toistaa ja lähettää musiikkia.
• PARTY-vieras: toistaa PARTY-isännän
lähettämää musiikkia.
Tätä laitetta voi käyttää PARTY-isäntänä tai
PARTY-vieraana.
Palvelin
PARTY-isäntä
(tämä järjestelmä)
Ohjain
Muunnin
(tämä järjestelmä)
Ohjaa järjestelmää DLNA-ohjaimen avulla.
Lisätietoja toiminnon käyttämisestä on DLNAohjaimen käyttöohjeessa.
PARTY-vieras
PARTY-vieras
Valmistele PARTY STREAMING.
• Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
• Varmista, että kytketty laite tukee PARTY
STREAMING ­toimintoa.
31FI
Järjestelmän käyttäminen PARTYisäntänä
Valitse kappale
[Musiikki] ­valikosta,
radioasema
[Radio] ­valikosta
[AUDIO]
[Tulo] ­valikosta, paina
OPTIONS ja käynnistä toisto sitten valitsemalla
asetusvalikosta [Käynnistä PARTY].
Voit sulkea toiston painamalla OPTIONS ja
valitsemalla sitten asetusvalikosta [Sulje PARTY].
Huomautus
• Jos toistettava sisältö ei ole yhteensopiva PARTY
STREAMING ­toiminnon kanssa, järjestelmä
pysäyttää PARTY-toiston automaattisesti.
Järjestelmän käyttäminen PARTYvieraana
Valitse
[Musiikki] ­valikosta
[PARTY]
ja valitse sitten PARTY-isäntälaitteen kuvake.
Voit poistua PARTY-toiminnosta painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitsemalla sitten
[Poistu PARTYSta].
Voit sulkea PARTY-toiminnon painamalla
OPTIONS-painiketta ja valitsemalla sitten
[Sulje PARTY].
A Sisältötiedot
Näyttää sisältöön liittyviä tietoja, kuten
nimen, osajaon, raidan tai artistin.
B [Toistohistoria]
Näyttää luettelon aiemmin toistetuista
BD-ROM­, DVD-ROM- ja CD-DA
(musiikki-CD) ­levyjen nimikkeistä. Valitse
nimike, josta haluat hakea sisältötietoja.
C [Hakuhistoria]
Näyttää luettelon aiemmista [Videohaku]- tai
[Musiikkihaku]-toiminnolla tehdyistä hauista.
Lisätietojen hakeminen
Valitse kohde luetteloista ja valitse sitten
hakupalvelu.
Huomautus
• PARTY STREAMING ­toiminnon kanssa
yhteensopivien tuotteiden valikoima ja saatavuus
vaihtelevat alueittain.
Video- ja musiikkitietojen
hakeminen
Voit vastaanottaa sisältötietoja Gracenotetekniikan avulla hakea sisältöön liittyviä tietoja.
1
2
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
Aseta laitteeseen levy, jossa on sisältöä,
jota koskevia tietoja haluat hakea.
Voit tehdä videohaun BD-ROM- tai
DVD-ROM-levyltä ja musiikkihaun
CD-DA-levyltä (musiikki-CD).
3
4
Valitse
[Video] tai
[Musiikki]
C/c-painikkeiden avulla.
Valitse
[Videohaku] tai
[Musiikkihaku] X/x-painikkeiden
avulla.
Sisältötiedot tulevat näkyviin.
32FI
Käytettävissä olevat
asetukset ja toiminnot
Saat erilaisia asetuksia ja toistotoimintoja
näkyviin painamalla OPTIONS. Käytettävissä
olevat vaihtoehdot vaihtelevat tilanteen
mukaan.
Yleiset asetukset ja toiminnot
Toiminto
Tiedot
[Sound Mode]
Vaihtaa äänitilan asetusta
(sivu 26).
[Satunnaisasetus]
(vain iPod/iPhone)
(Ei Venäjällä
myytävät mallit)
Asettaa satunnaisen toiston.
[Toista asetus]
Asettaa toistuvan toiston.
Tiedot
Toiminto
Tiedot
[3D-valikko]
[Simuloitu 3D]: Säätää
simuloitua 3D-tehostetta.
[3D-syvyyden säätö]: Säätää
3D-kuvien syvyyttä.
[2D-toisto]: Vaihtaa toiston
2D-kuvaan.
[Videoasetukset]
[Toista/Lopeta]
Käynnistää tai pysäyttää
toiston.
[Toista alusta]
Toistaa kohteen alusta.
[Käynnistä PARTY]
Aloittaa Party-toiston
valitusta lähteestä.
Tämä vaihtoehto ei ehkä tule
näkyviin kaikkia äänilähteitä
käytettäessä.
[Poistu PARTYsta]
Lopettaa Party-toiston, jossa
järjestelmä on osallisena.
PARTY STREAMING
­toiminto jatkuu muiden
siihen osallistuvien laitteiden
välillä.
[Sulje PARTY]
PARTY-isäntä: Lopettaa
Party-toiston.
PARTY-vieras: Lopettaa
Party-toiston, jossa
järjestelmä on osallisena.
PARTY STREAMING
­toiminto kaikissa siihen
osallistuvissa laitteissa.
• [Kuvalaatutila]: Valitsee
kuva-asetukset. [Auto],
[Mukautettu 1] ja
[Mukautettu 2] ovat
käytettävissä vain HDMIyhteyden kanssa.
• [Kuvioinnin jälleenmast.]:
Säätää reunojen terävyyttä
ja yksityiskohtia.
• [Supertarkkuus]: Parantaa
tarkkuutta.
• [Pehmennys]: Vähentää
näytöllä näkyvää
kaistautumaa pehmentämällä
sävyjyrkkyyttä litteillä
alueilla.
• [Kontrastin jälleenmast.]:
Moduloi kuvan sovittamalla
mustan ja valkoisen tasot
automaattisesti niin, ettei
näyttö ole liian tumma.
• [Kirkas musta]: Säätää
kuvan tummien alueiden
toistoa. Kaikkea sävytystä ei
vaimenneta, joten mustat
sävyt toistetaan kauniin
syvinä.
Vain
[Video]
Toiminto
Tiedot
[A/V SYNC]
Säätää kuvan ja äänen välistä
viivettä. Lisätietoja on
kohdassa Kuvan ja äänen
välisen viiveen säätäminen
(sivu 34).
[3D-lähtöasetus]
Määrittää, lähettääkö laite
3D-videosignaalia
automaattisesti.
Huomautus
• Tämä asetus ei vaikuta
HDMI (IN 1)- ja
HDMI (IN 2) ­liitännän
3D-videosignaaliin.
[Tauko]
Keskeyttää toiston.
[Päävalikko]
Tuo näkyviin BD- tai DVDlevyn päävalikon.
[Valikko/Avattava
valikko]
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn avattavan valikon tai
DVD-levyn valikon.
[Nimikehaku]
Etsii halutun nimikkeen
BD-ROM­/DVD VIDEO
­levyltä ja käynnistää toiston
alusta.
[Jaksohaku]
Etsii jakson ja aloittaa sen
toiston alusta.
[Ääni]
Valitsee äänimuodon ja
­raidan.
[Tekstitys]
Valitsee tekstityskielen, jos
BD-ROM- tai DVD VIDEO
­levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
Toisto
Toiminto
33FI
Toiminto
Tiedot
[Kulma]
Vaihtaa kuvakulmaa, jos
BD-ROM- tai DVD VIDEO
­levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
[IP-sisällön NR Pro]
Säätää Internet-sisällön
kuvanlaatua.
[Videohaku]
Näyttää BD-ROM­,
DVD-ROM­, CD-DA-levyn
(musiikki-CD-levyn) tiedot
Gracenote-tekniikan avulla.
Vain
[Musiikki]
Toiminto
[Musiikkihaku]
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
Asetustapa vaihtelee toiminnon mukaan.
Kun käytössä on muu kuin FM- tai TVtoiminto
1
Näyttää CD-äänilevyn
(CD-DA) tiedot Gracenotetekniikan avulla.
Tiedot
[Diaesitys]
Aloittaa diaesityksen.
[Diaesitysnopeus]
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
[Diaesit. tehoste]
Asettaa tehosteen diaesitystä
toistettaessa.
[Diaesit. taustam.]
• [Pois]: Poistaa toiminnon
käytöstä.
• [Musiikki USB:ltä]: Ottaa
käyttöön [Lisää diaes.
taustam.] ­kohdassa
tallennetut
musiikkitiedostot.
• [Toista CD-äänilevyltä]:
Ottaa käyttöön CD-DAlevyjen (musiikki-CDlevyjen) raidat.
[Vaihda näyttö]
Vaihtaa [Ruudukkonäkymä]ja [Luettelonäkymä]näkymien välillä.
[Kierrä vasemm.]
Kiertää valokuvaa 90 astetta
vastapäivään.
[Kierrä oikealle]
Kiertää valokuvaa 90 astetta
myötäpäivään.
[Katso kuva]
Näyttää valitun kuvan.
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
Valitse X/x-painikkeilla [A/V SYNC] ja
paina sitten
­painiketta.
Säädä kuvan ja äänen välistä viivettä
C/c-painikkeilla.
Viiveen voi säätää välille 0–300 ms 25 ms:n
välein.
[Valokuva]
Toiminto
34FI
(A/V SYNC)
Tiedot
[Lisää diaes. taustam.] Tallentaa USB-muistin
musiikkitiedostot
diaesityksen taustamusiikiksi.
Vain
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen
4
Paina
­painiketta.
Asetus on tehty.
Kun käytössä on TV-toiminto
1
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko tulee näkyviin etupaneelin
näyttöön.
2
3
Paina X/x-painiketta toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä lukee A/V SYNC.
Paina sitten
­ tai c-painiketta.
Säädä kuvan ja äänen välistä viivettä
X/x-painikkeilla.
Viiveen voi säätää välille 0–300 ms 25 ms:n
välein.
4
Paina
­painiketta.
Asetus on tehty.
5
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko katoaa etupaneelin näytöstä.
x CD
Äänen säätäminen
Jos järjestelmässä toistettava BD­/
DVD VIDEO -levy on tallennettu useissa
äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio tai DTS) tai monikielisille raidoille,
äänimuodon tai kielen voi vaihtaa.
CD-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti AUDIO-painiketta.
Äänitiedot tulevat näkyviin television
kuvaruutuun.
x BD/DVD VIDEO
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat BD­/
DVD VIDEO ­levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä 4-numeroisena koodina.
Kohdassa Kielikoodien luettelo (sivu 63) on
kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli
näkyy kaksi kertaa tai useammin, BD­/
DVD VIDEO ­levyn ääni on tallennettu
useissa äänimuodoissa.
x DVD-VR
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
(DUAL MONO)
Äänen säätäminen
Äänimuodon, monikielisten
raitojen tai kanavan
valitseminen
• [ Stereo]: Normaali stereoääni.
• [ 1/V]: vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [ 2/O]: oikean kanavan ääni (monofoninen).
• [ L+R]: vasemman ja oikean kanavan ääni
lähetetään jokaisesta kaiuttimesta.
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa tai toistaa Dolby Digital
­multiplex-lähetyssignaalin.
Huomautus
• Dolby Digital ­signaalin vastaanottaminen edellyttää,
että TV (DIGITAL IN OPTICAL) ­liittimeen on
kytketty televisio tai jokin muu laite optisella
digitaalikaapelilla (sivut 18, 19). Jos television HDMI
IN ­liitin tukee Audio Return Channel ­toimintoa
(sivut 18, 49), Dolby Digital ­signaali voidaan
vastaanottaa HDMI-kaapelin kautta.
Paina AUDIO-painiketta toistuvasti, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
signaali.
• MAIN: ensisijaisen kielen ääni toistetaan.
• SUB: toissijaisen kielen ääni toistetaan.
• MAIN/SUB: ensisijaisen ja toissijaisen kielen
äänet toistetaan yhdessä.
Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen
tyypit.
Esimerkki:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ääni1)]
• [ Stereo (Ääni2)]
• [ Pää]
• [ 2-ääni]
• [ Pää/2-ääni]
Huomautus
• [ Stereo (Ääni1)] ja [ Stereo (Ääni2)] eivät tule
näkyviin, jos levylle on tallennettu vain yksi äänivirta.
35FI
Radioasemien esivirittäminen
Viritin
Radion kuunteleminen
Voit esivirittää enintään 20 asemaa. Varmista
ennen virittämistä, että äänenvoimakkuus on
säädetty minimiin.
1
1
2
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Valitse radiokanava.
2
Automaattinen viritys
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
[Automaattinen viritys] tulee näkyviin
television kuvaruutuun. Haku päättyy,
kun järjestelmä löytää aseman.
Voit poistaa automaattisen virityksen
käytöstä painamalla mitä tahansa painiketta
paitsi 2 +/–.
Manuaalinen viritys
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
3
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
4
5
6
Valitse [Pikavalintamuisti] X/xpainikkeiden avulla ja paina sitten
­painiketta.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla ja paina sitten
­painiketta.
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2–5.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Pikavalintanumeron muuttaminen
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– ja tee sitten toimet
vaiheesta 3 eteenpäin.
1
Paina OPTIONS-painiketta.
Asetusvalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
Valitse [FM-tila] X/x-painikkeiden avulla
ja paina sitten
­painiketta.
3
Valitse [Monofoninen] painamalla X/x.
• [Stereo]: stereovastaanotto.
• [Monofoninen]: monovastaanotto.
4
Paina
­painiketta.
Asetus on tehty.
Vihje
Esiviritetyn aseman valitseminen
1
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Pikavalintanumero ja taajuus näkyvät
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
• Voit määrittää kunkin esiviritetyn aseman [FM-tila]asetuksen erikseen.
Vihje
Radion sammuttaminen
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
Paina "/1-painiketta.
36FI
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
Haku päättyy, kun järjestelmä löytää
aseman.
Paina toistuvasti TUNING +/– .
3
Paina FUNCTION-painiketta toistuvasti,
kunnes etupaneelin näytössä lukee FM.
Radio Data System (RDS)
-järjestelmän käyttäminen
(vain Euroopan malli)
Tietoja RDS (Radio Data System)
-järjestelmästä
Viritin
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
Aseman nimi näkyy myös televisioruudussa.
RDS-lähetysten vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy etupaneelin näytössä.
Huomautus
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali
on heikko.
• Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua eivätkä
samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä ei ole
sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta tietoja
alueesi RDS-palveluista.
Vihje
• Kun vastaanotat RDS-lähetystä, DISPLAY-painiketta
painamalla voit vaihtaa etupaneelin näytössä
näytettäviä tietoja seuraavasti:
Aseman nimi t Taajuus t Pikavalintanumero t
Signaalin purun tila* t Aseman nimi t …
* Tulee näkyviin, kun [Äänitehoste]-asetuksena
on [Dolby Pro Logic], [DTS Neo:6 Cinema] tai
[DTS Neo:6 Music] (sivu 47).
37FI
Muut toiminnot
BRAVIA Syncin HDMIohjaustoiminnon
käyttäminen
Tämä toiminto on käytettävissä BRAVIA Sync
­toiminnolla varustetuissa televisioissa.
Jos kytket HDMI-ohjaustoimintoa tukevat
Sony-laitteet HDMI-kaapelilla, laitteiden
käyttäminen helpottuu.
• Jos television tai muiden laitteiden ääni
kuuluu järjestelmän kaiuttimista, voit vaihtaa
kaiuttimia, joista television ääni toistetaan,
painamalla SPEAKERS TVyAUDIO.
• Kun television tai muiden laitteiden ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista, voit säätää
järjestelmän äänenvoimakkuutta tai mykistää
sen television kautta.
Audio Return Channel
Saat television äänen kuuluviin järjestelmästä
vain yhdellä HDMI-kaapelilla. Lisätietoja
asetuksesta on kohdassa [Audio Return
Channel] (sivu 49).
Huomautus
Kielen seuranta
• Jos haluat käyttää BRAVIA Sync ­toimintoa, kytke
virta järjestelmään ja kaikkiin järjestelmään
liitettyihin laitteisiin. Laitteet on liitettävä HDMIkaapelilla.
Kun television kuvaruutunäytön kieli
vaihdetaan, myös järjestelmän
kuvaruutunäytön kieli vaihtuu, kun
järjestelmästä ensin katkaistaan virta ja sen
jälkeen kytketään se uudelleen.
HDMI-ohjaus - Pika-asetus
Voit ottaa järjestelmän [HDMI-Ohjaus]toiminnon käyttöön automaattisesti ottamalla
vastaavan asetuksen käyttöön televisiossa.
Lisätietoja HDMI-ohjaustoiminnosta on
kohdassa [HDMI-asetukset] (sivu 49).
Järjestelmän virrankatkaisu
Voit katkaista järjestelmän virran television
virran katkaiseminen yhdessä.
Reitityksen ohjaus
Jos toisto yhdellä painalluksella ­toiminto on
käytössä kytketyssä laitteessa, järjestelmään
kytkeytyy virta, ja järjestelmän toimintatilaksi
tulee HDMI1 tai HDMI2 (käytössä olevan
HDMI-liitännän mukaan). Television
ohjelmalähteeksi valitaan automaattisesti se
HDMI-tulo, johon järjestelmä on kytketty.
Huomautus
• Järjestelmän virta ei katkea automaattisesti, jos
toistetaan musiikkia tai jos FM-toiminto on käytössä.
Toisto yhdellä painalluksella
Kun painat kaukosäätimen N-painiketta,
järjestelmän ja television virta kytkeytyy ja
television tulosignaalin lähteeksi asetetaan
HDMI-tulo, johon järjestelmä on kytketty.
Järjestelmän äänenhallinta
Voit yksinkertaistaa television tai muiden
laitteiden äänen toistamista.
Voit käyttää järjestelmän äänenhallintaa
seuraavasti:
• Kun järjestelmään kytketään virta, television
tai muiden laitteiden ääni kuuluu järjestelmän
kaiuttimista.
38FI
Tarvittavien
kaiutinasetusten
automaattinen kalibrointi
[Automaattinen kalibrointi]
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto Calibration) luo
ihanteellisen kuunteluelämyksen säätämällä
kaiuttimien etäisyyteen, sijaintiin ja
ääniominaisuuksiin liittyviä asetuksia
automaattisesti.
Huomautus
• Järjestelmästä kuuluu voimakas testiääni, kun
[Automaattinen kalibrointi] alkaa.
Äänenvoimakkuutta ei voi pienentää. Ota lapset ja
naapurit huomioon.
x Mittaus epäonnistui.
• Varmista ennen [Automaattinen kalibrointi]
-toiminnon tekemistä, että kaikki kaiuttimet on
liitetty laitteeseen ja surround-vahvistimeen.
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
Noudata ilmoituksen ohjeita ja yritä
uudelleen valitsemalla [OK].
Huomautus
• Älä käytä järjestelmää [Automaattinen kalibrointi]
­toiminnon aikana.
2
Valitse
[Asetukset] painamalla C/cpainiketta.
3
Valitse [Ääniasetukset] painamalla X/x ja
paina sitten
.
Kaiuttimien asetukset
Valitse [Automaattinen kalibrointi]
painamalla X/x ja paina sitten
.
[Kaiutinasetukset]
4
5
Kytke kalibrointimikrofoni takapaneelin
A.CAL MIC ­liitäntään.
Aseta kalibrointimikrofoni korvien tasalle
esimerkiksi jalustan (lisävaruste) avulla.
Kaiuttimien etupuolten on oltava
kalibrointimikrofoniin päin eikä kaiuttimien
ja kalibrointimikrofonin välillä saa olla esteitä.
6
1
Paina
Päävalikko avautuu television kuvaruutuun.
Valitse
[Asetukset] painamalla C/cpainiketta.
3
Valitse [Ääniasetukset] painamalla X/x ja
paina sitten
.
4
­painiketta.
[Automaattinen kalibrointi] käynnistyy.
Järjestelmä säätää kaiutinasetukset
automaattisesti.
Mittauksen aikana tulee olla hiljaa.
Paina HOME-painiketta.
2
Valitse [OK] painamalla X/x.
Voit peruuttaa valitsemalla [Peruuta].
7
Saat parhaimman mahdollisen tilaäänen
määrittämällä kaiuttimien etäisyyden
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien tasapainoa testiäänen avulla.
Muut toiminnot
Esiin tulee [Automaattinen kalibrointi]
-toiminnon vahvistusnäyttö.
Valitse [Kaiutinasetukset] painamalla
X/x ja paina sitten
.
[Kaiutinasetukset]-näyttö tulee esiin.
5
Valitse vaihtoehto X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Tarkista seuraavat asetukset.
Huomautus
• Varmista ennen [Automaattinen kalibrointi] toiminnon aloittamista, että surroundvahvistimeen on kytketty virta ja että se on
sijoitettu sopivaan paikkaan, jotta langaton
yhteys toimii.
8
Vahvista [Automaattinen kalibrointi]
­toiminnon lopputulos.
Kunkin kaiuttimen etäisyys ja taso näkyy
TV-näytössä.
Huomautus
• Jos mittaus epäonnistui, noudata ilmoituksen
ohjeita ja tee [Automaattinen kalibrointi]
uudelleen.
9
Valitse [OK] tai [Peruuta] painamalla
X/x ja paina sitten
.
x Mittaus onnistui.
Irrota kalibrointimikrofoni ja valitse sitten
[OK]. Tulokset astuvat voimaan.
x [Etäisyys]
Jos siirrät kaiuttimien paikkaa, muuta
etäisyysasetukset vastaamaan kuuntelupaikan ja
kaiuttimien välisiä etäisyyksiä.
Asetukset voivat olla 0,0–7,0 metriä.
[Etu Vas./Oik.] 3,0 m: määritä etukaiuttimen
etäisyys.
[Keski] 3,0 m: määritä keskikaiuttimen etäisyys.
[Surround Vas./Oik.] 3,0 m: määritä surroundkaiuttimen etäisyys.
[Subwoofer] 3,0 m: määritä bassokaiuttimen
etäisyys.
x [Taso]
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Asetukset voivat olla –6,0...+6,0 dB. Voit
helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[Testiääni]-asetukseksi [Päällä].
39FI
[Etu Vas./Oik.] 0,0 dB: määritä etukaiuttimien
äänenvoimakkuus.
[Keski] 0,0 dB: määritä keskikaiuttimen
äänenvoimakkuus.
[Surround Vas./Oik.] 0,0 dB: määritä surroundkaiuttimien äänenvoimakkuus.
[Subwoofer] 0,0 dB: määritä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus.
x [Uudelleensijoitus]
9
Valitse [Pois] painamalla X/x ja paina
sitten
.
Huomautus
• Testiäänen signaalia ei lähetetä HDMI (OUT)
­liitännän kautta.
Vihje
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden yhdellä kertaa
painamalla 2 +/–.
Voit parantaa tilaäänitehostetta korjaamalla
kaiuttimien sijaintia virtuaalisesti.
[Päällä]: Voit kuunnella ääntä [Automaattinen
kalibrointi] ­toiminnon määrittämästä
virtuaalisesta kaiutinsijainnista.
[Pois]: Voit kuunnella ääntä kaiuttimen
todellisesta sijainnista.
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
välein.
Huomautus
Paina SLEEP-painiketta.
• Tämä asetus määritetään [Automaattinen
kalibrointi] ­toiminnon avulla.
Etupaneelin näytön minuuttinäyttö (jäljellä
oleva aika) muuttuu 10 minuutin välein kullakin
SLEEP-painikkeen painalluksella.
x [Testiääni]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [Taso]-asetuksen.
[Pois]: testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[Päällä]: testiääni kuuluu vuoronperään
kustakin kaiuttimesta, kun äänenvoimakkuutta
säädetään. Kun valitset jonkin
[Kaiutinasetukset]-vaihtoehdon, testiääni
kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
Säädä äänenvoimakkuudet seuraavasti.
1
2
Valitse [Taso] painamalla X/x ja paina
sitten
.
Valitse haluamasi kaiutintyyppi X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
4
Valitse vasen tai oikea kaiutin C/cpainikkeilla ja säädä sitten
äänenvoimakkuus X/x-painikkeilla.
Paina
­painiketta.
Toista vaiheet 3–5.
Paina RETURN-painiketta.
Järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.
8
Kun asetat uniajastimen, jäljellä oleva aika tulee
näkyviin 5 minuutin välein.
Kun aikaa on jäljellä alle 2 minuuttia,
SLEEP vilkkuu etupaneelin näytössä.
Jäljellä olevan ajan tarkastaminen
Paina SLEEP-painiketta kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Valitse haluttu aika painamalla toistuvasti
SLEEP.
Valitse [Testiääni]-asetukseksi [Päällä].
3
5
6
7
40FI
Uniajastimen käyttäminen
Valitse [Testiääni] painamalla X/x ja
paina sitten
.
Laitteen painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Lapsilukko)
Voit vähentää laitteen väärinkäytön vaaraa
erityisesti lasten kohdalla (lapsilukko)
poistamalla laitteen painikkeet käytöstä
("/1-painiketta lukuun ottamatta).
Paina laitteen x-painiketta yli 5 sekunnin
ajan.
Etupaneelin näytössä lukee LOCKED.
Lapsilukko otetaan käyttöön ja laitteen
painikkeet lukittuvat. (Järjestelmää voi käyttää
kaukosäätimellä.)
Voit poistaa lukituksen painamalla xpainiketta yli 5 sekunnin ajan niin, että
etupaneelin näyttöön tulee näkyviin UNLOCK.
Huomautus
• Jos laitteen painikkeita painetaan, kun lapsilukko on
käytössä, etupaneelin näytössä vilkkuu teksti
LOCKED.
Etupaneelin näytön ja
virtailmaisimen kirkkauden
muuttaminen
Paina DIMMER-painiketta.
Voit ohjata televisiota vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä, kun mukautat sen
signaalin.
Huomautus
• Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodi voi
palautua itsestään oletusasetukseksi (SONY).
Aseta asianmukainen koodinumero uudelleen.
Kaukosäätimen valmisteleminen
television käyttöä varten
Pidä TV "/1-painike painettuna ja anna
television valmistajan koodi (ks. taulukko)
numeropainikkeilla. Vapauta sitten TV "/1painike.
Jos asetuksen määrittäminen ei onnistu,
tallennettu koodi ei muutu. Anna koodinumero
uudelleen.
Ohjattavien televisioiden koodit
Jos luettelossa on useita koodeja, kokeile niitä
yksitellen, kunnes löydät televisioosi sopivan
koodin.
Valmistaja
Koodinumero
SONY
01 (oletus)
LG
05
PANASONIC
06
PHILIPS
02, 03, 07
SAMSUNG
02, 08
TOSHIBA
04
Virransäästö valmiustilassa
Tarkista, että molemmat seuraavista asetuksista
on määritetty:
– [HDMI-asetukset]-kohdassa [HDMIOhjaus]-asetuksena on [Pois] (sivu 49).
– [Pikakäynnistystila]-asetuksena on [Pois]
(sivu 49).
Muut toiminnot
Television ohjaaminen
vakiovarusteena
toimitetulla
kaukosäätimellä
Etupaneelin näytön ja virtailmaisimen kirkkaus
muuttuu kullakin DIMMER-painikkeen
painalluksella.
Verkkosivujen selaaminen
1
Valmistele Internetin selaus.
Liitä järjestelmä verkkoon (sivu 21).
2
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
Valitse
[Verkko] painamalla C/cpainiketta.
4
Valitse X/x-painikkeilla [Internet-selain]
ja paina sitten
­painiketta.
[Internet-selain]-näyttö tulee näkyviin.
Huomautus
• Jotkin verkkosivustot eivät näy oikein tai niitä ei voi
näyttää.
Osoitteen kirjoittaminen
Valitse asetusvalikosta [URL-syöte].
Kirjoita osoite ohjelmiston näppäimistöllä ja
valitse sitten [Enter].
41FI
Oletusaloitussivun asettaminen
Kun sivu, jonka haluat asettaa aloitussivuksi,
näkyy näytössä, valitse asetusvalikosta
[Aseta aloitussivuksi].
Palaaminen edelliselle sivulle
Valitse asetusvalikosta [Edellinen sivu].
Jos edellinen sivu ei tule näkyviin, vaikka valitset
[Edellinen sivu], valitse asetusvalikosta
[Ikkunaluettelo] ja valitse sitten luettelosta sivu,
johon haluat palata.
Internet-selaimen sulkeminen
Paina HOME-painiketta.
Internet-selaimen näyttö
Voit tarkistaa verkkosivuston tiedot painamalla
DISPLAY-painiketta. Näkyviin tulevat tiedot
vaihtelevat verkkosivuston ja sivun tilan
mukaan.
G Tekstinsyöttökenttä
Paina ­painiketta ja avaa sitten ohjelmiston
näppäimistö valitsemalla asetusvalikosta
[Tulo].
H Selauspalkki
Siirrä sivun näyttöä vasemmalle, ylös, alas tai
oikealle painamalla C/X/x/c-painikkeita.
Käytettävissä olevat asetukset ja
toiminnot
Saat erilaisia asetuksia ja toimintoja näkyviin
painamalla OPTIONS.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot vaihtelevat
tilanteen mukaan.
Vaihtoehdot
Tiedot
[Selaimen asetukset]
Tuo näkyviin Internetselaimen asetukset.
• [Zoomaus]: Suurentaa tai
pienentää näytetyn sisällön
kokoa.
• [JavaScript-asetukset]:
Ottaa JavaScriptin käyttöön
tai poistaa sen käytöstä.
• [Evästeasetukset]:
Määrittää, hyväksytäänkö
selainevästeet.
• [SSL-hälytysnäyttö]: Ottaa
SSL:n käyttöön tai poistaa
sen käytöstä.
[Tulo]
Tuo näkyviin ohjelmiston
näppäimistön, jonka avulla
voi kirjoittaa merkkejä
verkkosivuston selaamisen
aikana.
[Katkaisu]
Siirtää kohdistimen
tekstinsyöttökentän
seuraavalle riville.
[Poista]
Poistaa yhden merkin
kohdistimen vasemmalta
puolelta tekstin syötön
aikana.
[Ikkunaluettelo]
Näyttää luettelon kaikista
avoimista verkkosivustoista.
Voit palata aiemmin
näytettyyn verkkosivustoon
valitsemalla ikkunan.
A Sivun otsikko
B Sivun osoite
C Osoitin
Siirrä osoitinta C/X/x/c-painikkeiden avulla.
Aseta osoitin avattavan linkin kohdalle ja
paina sitten ­painiketta. Linkitetty
verkkosivusto tulee näkyviin.
D SSL-kuvake
Tulee näkyviin, kun linkitetty osoite on
suojattu.
E Signaalinvoimakkuuden ilmaisin
Näkyy näytössä, kun järjestelmä on liitetty
langattomaan verkkoon.
F Edistymispalkki/latauskuvake
Näkyy näytössä, kun sivua luetaan tai kun
tiedostoa ladataan/siirretään.
42FI
[Kirjanmerkkiluettelo] Tuo kirjanmerkkiluettelon
näkyviin.
Vaihtoehdot
Tiedot
[URL-syöte]
Voit kirjoittaa osoitteen, kun
ohjelmiston näppäimistö on
näkyvissä.
[Edellinen sivu]
Siirtyy edelliseen näytettyyn
sivuun.
[Seuraava sivu]
Siirtyy aiemmin näytettyyn
seuraavaan sivuun.
[Peruuta lataus]
Keskeyttää sivun lataamisen.
[Lataa uudelleen]
Lataa saman sivun uudelleen.
[Lisää kirjanmerkki]
Lisää näytössä näkyvän
verkkosivuston
kirjanmerkkiluetteloon.
[Avaa uut. ikkunaan] Avaa linkin uudessa
ikkunassa.
[Merkkikoodaus]
Asettaa merkkien koodin.
[Näytä sertifikaatti]
Näyttää SSL-yhteensopivien
sivujen lähettämät
palvelinsertifikaatit.
Langattoman yhteyden käyttöön
ottaminen tiettyjen laitteiden
välillä
[Secure Link]
Voit määrittää päälaitteen ja surroundvahvistimen välisen langattoman yhteyden
Secure Link -toiminnon avulla.
Tämän toiminnon avulla voidaan poistaa
häiriötä, jos käytössä on useita langattomia
laitteita tai jos naapurit käyttävät langattomia
laitteita.
1
Paina HOME-painiketta.
Muut toiminnot
[Aseta aloitussivuksi] Asettaa näytössä näkyvän
verkkosivuston
oletusaloitussivuksi.
Langattoman järjestelmän
lisäasetukset
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
4
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
Valitse [Järjestelmäasetukset] painamalla
X/x ja paina sitten
.
Valitse [Langaton ääniliitäntä]
painamalla X/x ja paina sitten
.
[Langaton ääniliitäntä] -näyttö tulee
näkyviin.
5
6
7
Valitse [Secure Link] painamalla
X/x-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
Valitse X/x-painikkeilla [Päällä] ja paina
sitten
.
Paina surround-vahvistimen takana
olevaa SECURE LINK -painiketta.
Siirry seuraavaan vaiheeseen muutaman
minuutin kuluttua.
43FI
8
6
Valitse [Käynnistä] painamalla
C/c-painiketta ja paina sitten
-painiketta.
Voit palata edelliseen näyttöön valitsemalla
[Peruuta].
9
Kun viesti [Secure Link on määritetty.]
tulee näkyviin, paina
.
Surround-vahvistin on yhdistetty
päälaitteeseen ja LINK/STANDBYmerkkivalo muuttuu oranssiksi.
Jos viesti [Secure Link -määritystä ei voi
tehdä.] tule näkyviin, noudata
kuvaruudussa näkyviä ohjeita.
Secure Link -toiminnon peruuttaminen
Päälaiteessa
Valitse [Pois] yllä olevassa vaiheessa 6.
Surround-vahvistimessa
Pidä surround-vahvistimen takana olevaa
SECURE LINK -painiketta painettuna, kunnes
LINK/STANDBY-merkkivalo muuttuu
vihreäksi tai vilkkuu vihreänä.
Jos langaton yhteys on epävakaa
[RF-kanava]
Jos käytät useita langattomia järjestelmiä, kuten
langatonta LAN (Local Are Network) -verkkoa
tai Bluetooth-laitteita, langattomat signaalit
voivat olla epävakaita. Tällöin voit yrittää
parantaa yhteyttä [RF-kanava]-asetuksen avulla.
1
Paina HOME-painiketta.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
4
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
Valitse [Järjestelmäasetukset] painamalla
X/x ja paina sitten
.
Valitse [Langaton ääniliitäntä]
painamalla X/x ja paina sitten
.
[Langaton ääniliitäntä] -näyttö tulee
näkyviin.
5
44FI
Valitse [RF-kanava] painamalla X/x ja
paina sitten
.
Valitse haluamasi asetus X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
• [Automaattinen]: Valitse normaalisti
tämä. Järjestelmä valitsee automaattisesti
parhaan kanavan langatonta yhteyttä
varten.
• [1], [2], [3]: Järjestelmä lähettää ääntä
tietyn kanavan kautta. Valitse kanava,
joka antaa parhaan langattoman
yhteyden.
Huomautus
Yhteys voi parantua, jos muutat muiden langattomien
järjestelmien lähetyskanavia (taajuuksia). Lisätietoja
on muiden langattomien järjestelmien käyttöoppaissa.
Kuvake
Selitys
[Verkkoasetukset] (sivu 50)
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen
Voit muuttaa esimerkiksi kuva- ja ääniasetuksia.
Oletusasetukset näkyvät alleviivattuina.
Tekee Internet- ja
verkkoasetukset.
[Pika-asetus] (sivu 51)
Suorittaa Pika-asetus-toiminnon
uudelleen ja tekee
perusasetukset.
[Nollaus] (sivu 51)
Huomautus
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut
toiminnot eivät välttämättä toimi.
1
Paina HOME-painiketta.
[Verkkopäivitys]
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
3
Lisätietoja päivitystoiminnoista on seuraavassa
verkkosivustossa:
Valitse
[Asetukset] painamalla
C/c-painiketta.
Valitse asetusluokan kuvake
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Voit tehdä seuraavat asetukset.
Kuvake
Selitys
[Verkkopäivitys] (sivu 45)
Päivittää järjestelmän
ohjelmiston.
[Näyttöasetukset] (sivu 46)
Tekee näyttöasetukset liitännän
tyypin mukaan.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
Asetukset ja säädöt
2
Palauttaa järjestelmän asetukset
tehdasasetuksiksi.
Ohjelmiston päivityksen aikana teksti
UPDATING näkyy etupaneelin näytössä.
Kun päivitys on valmis, päälaitteen virta katkeaa
automaattisesti. Odota, että ohjelmistopäivitys
on valmis. Älä katkaise päälaitteen virtaa äläkä
käytä päälaitetta tai televisiota.
[Ääniasetukset] (sivu 47)
Tekee ääniasetukset liitännän
tyypin mukaan.
[BD/DVD-katseluasetukset]
(sivu 48)
Tekee BD­/DVD-toiston tarkat
asetukset.
[Käytönvalvonta-asetukset]
(sivu 48)
Tekee käytönvalvonnan tarkat
asetukset.
[Musiikkiasetukset] (sivu 49)
Tekee Super Audio CD ­toiston
tarkat asetukset.
[Järjestelmäasetukset] (sivu 49)
Tekee järjestelmään liittyvät
asetukset.
[Ulkoisen tulon asetukset]
(sivu 50)
Määrittää tulon ohitusasetuksen
kullekin ulkoiselle tulolle.
45FI
[Näyttöasetukset]
x [3D-lähtöasetus]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[Pois]: Valitse tämä, jos haluat kaiken sisällön
näkyvän 2D-muotoisena.
Huomautus
• Tämä asetus ei vaikuta HDMI (IN 1)- ja HDMI (IN 2)
­liitännän 3D-videosignaaliin.
x [Elokuvamuunnostila]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Laite tunnistaa automaattisesti, onko materiaali
video- vai elokuvaperäistä, ja ottaa
automaattisesti käyttöön sopivan
muunnosmenetelmän.
[Video]: Videoperäiselle materiaalille sopiva
muunnosmenetelmä valitaan aina
automaattisesti materiaalista riippumatta.
x [Videokuvan esitysmuoto]
x [TV:n ruutukokoasetus 3D:lle]
Määrittää 3D-yhteensopivan television
näytön koon.
Huomautus
• Tämä asetus ei vaikuta HDMI (IN 1)- tai HDMI (IN 2)
­liitännän kautta tuleviin 3D-videosignaaleihin.
x [TV:n tyyppi]
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3kuvasuhteen television, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
x [Näyttömuoto]
[Koko kuva]: Valitse tämä vaihtoehto, jos
käytössä on laajakuvatoiminnolla varustettu
televisio. 4:3-kuva näkyy 16:9-suhteisena myös
laajakuvatelevisiossa.
[Normaali]: Muuttaa kuvan kokoa siten, että se
mahtuu ruutuun alkuperäisessä kuvasuhteessa.
x [DVD:n kuvasuhde]
[Letterbox]: Näyttää kuvan laajakuvana siten,
että kuva ylä- ja alapuolella on musta alue.
[Pan & Scan]: Näyttää täysikorkuisen kuvan
koko kuvaruudussa niin, että osa kuvan sivuista
jää näkymättä.
46FI
[HDMI]: Valitse normaalisti [Automaattinen].
Valitse [Alkuperäinen tarkkuus], jos haluat
käyttää levyyn tallennettua tarkkuutta. (Jos
tarkkuus on pienempi kuin vakiolaatu, se
skaalautuu ylöspäin vakiolaaduksi.)
[Video]: Asettaa pienimmän tarkkuuden
automaattisesti.
x [BD-ROM 24p ­lähtö]
[Automaattinen]: 1920 × 1080p/24 Hz:n
videosignaalia lähetetään vain, kun 1080/24pyhteensopiva televisio on kytketty järjestelmään
HDMI (OUT) ­liitännällä.
[Päällä]: Valitse tämä, jos televisio on
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
[Pois]: Valitse tämä, jos televisio ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
x [DVD-ROM 24p-lähtö]
[Automaattinen]: 1920 × 1080p/24 Hz:n
videosignaalia lähetetään vain, kun 1080/24pyhteensopiva televisio on kytketty järjestelmään
HDMI (OUT) ­liitännällä.
[Pois]: Valitse tämä, jos televisio ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
[Automaattinen]: Tunnistaa ulkoisen laitteen
tyypin automaattisesti ja ottaa tarvittavan
väriasetuksen käyttöön.
[YCbCr (4:2:2)]: Lähettää YCbCr 4:2:2
­videosignaalia.
[YCbCr (4:4:4)]: Lähettää YCbCr 4:4:4
­videosignaalia.
[RGB]: Valitse tämä asetus, jos kytkettävässä
laitteessa on HDCP-yhteensopiva DVI-liitäntä.
x [HDMI-syvävärilähtö]
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[16 bittiä], [12 bittiä], [10 bittiä]: Lähettää 16­,
12- tai 10-bittistä videosignaalia, jos kytketty
televisio tukee Deep Colour ­signaalia.
[Pois]: Valitse tämä, jos kuva on epävakaa ja
värit vaikuttavat luonnottomilta.
x [SBM] (Super Bit Mapping)
[Päällä]: Pehmentää HDMI (OUT) ­liitännästä
lähetettyjen videosignaalien sävyjyrkkyyttä.
[Pois]: Valitse tämä, jos toistat vääristyneitä
videosignaaleja tai epäluonnollisia värejä.
[Automaattinen]: Kuva, mukaan lukien
liikkuvat kohteet, näkyy värinättömänä.
Valitse normaalisti tämä asetus.
[Ruutu]: Kuva, mukaan lukien liikkumattomat
kohteet, näkyy suuritarkkuuksisena.
[Ääniasetukset]
x [äänilähtö]
Voit valita äänisignaalin lähtöliitännän.
[Kaiutin]: Monikanavainen ääni toistetaan vain
järjestelmän kaiuttimista.
[Kaiutin + HDMI]: Monikanavainen ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista ja
2-kanavaiset lineaariset PCM-signaalit
lähetetään HDMI (OUT) ­liitännästä.
[HDMI]: Ääni lähetetään vain HDMI (OUT)
­liitännästä. Äänen muoto määräytyy kytketyn
laitteen mukaan.
Huomautus
• Kun [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi valitaan [Päällä]
(sivu 49), [äänilähtö]-asetus muuttuu automaattisesti
[Kaiutin + HDMI]-asetukseksi eikä asetusta voi
muuttaa.
• Äänisignaaleja ei lähetetä HDMI (OUT) ­liitännästä,
jos [äänilähtö]-asetuksena on [Kaiutin + HDMI] ja
[HDMI1-äänitulotila]-asetuksena (sivu 49) on [TV].
(Vain Euroopan malli.)
• Kun [äänilähtö]-asetuksena on [HDMI],
TV-toiminnon lähtösignaalin muoto on
2-kanavainen lineaarinen PCM-signaali.
x [BD-äänen MIX-asetus]
x [Äänitehoste]
[Päällä]: Lähettää äänisignaalin, joka on saatu
aikaan sekoittamalla vuorovaikutteinen
ääniraita ja toissijainen ääniraita pääääniraitaan.
[Pois]: Lähettää vain pää-ääniraidan.
Voit ottaa järjestelmän äänitehosteet (SOUND
MODE ­asetus (sivu 26)) käyttöön tai poistaa ne
käytöstä.
Voit simuloida tilaääntä valitsemalla
2-kanavaiselle lähteelle asetuksen [Dolby Pro
Logic], [DTS Neo:6 Cinema] tai
[DTS Neo:6 Music].
x [Audio DRC]
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[Automaattinen]: Toistaa äänen levyn
määrittämällä dynaamisella taajuusalueella
(vain BD-ROM).
[Päällä]: Järjestelmä toistaa ääniraidan sillä
dynamiikalla, jollaiseksi äänittäjä sen tarkoitti.
[Pois]: Dynamiikkaa ei pakata.
x [Vaimenna ­ AUDIO]
Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on
AUDIO (AUDIO IN L/R) ­liitäntöihin kytketty
laite. Voit estää häiriöt vaimentamalla laitteen
äänenvoimakkuutta.
Asetukset ja säädöt
x [Taukomuoto] (vain BD­/DVD VIDEO­,
DVD-R- ja DVD-RW-levyt)
[Päällä]: Äänen tulotaso vaimennetaan.
Lähtötaso alentuu tällä asetuksella.
[Pois]: Normaali tulotaso.
[Sound Mode päällä]: Äänitilan tilaäänitehoste
otetaan käyttöön (sivu 26). Näytteenottotaajuuden
ylärajaksi on asetettu 48 kHz.
[Dolby Pro Logic]: Järjestelmä simuloi tilaäänen
2-kanavaisista lähteistä ja toistaa äänen kaikista
5.1-kanavaisista kaiuttimista (Dolby Pro Logic
­signaalin purku).
[DTS Neo:6 Cinema]/[DTS Neo:6 Music]:
Järjestelmä simuloi tilaäänen 2-kanavaisista
lähteistä ja tuottaa 6.1-kanavaisen äänen
(DTS Neo:6 Cinema­/DTS Neo:6 Music-tilan
signaalin purku).
[Pois]: Äänitehosteet eivät ole käytössä. Kuulet
äänen sellaisena kuin se on tallennettu.
47FI
x [Kaiutinasetukset]
x [BD-Internet-yhteys]
Saat parhaimman mahdollisen surround-äänen
määrittämällä kaiuttimet. Lisätietoja on
kohdassa Kaiuttimien asetukset (sivu 39).
[Salli]: Valitse normaalisti tämä.
[Älä salli]: Internet-yhteyttä ei sallita.
x [Automaattinen kalibrointi]
Voit kalibroida tarvittavat asetukset
automaattisesti. Lisätietoja on kohdassa
Tarvittavien kaiutinasetusten automaattinen
kalibrointi (sivu 38).
[Käytönvalvontaasetukset]
x [Salasana]
[BD/DVDkatseluasetukset]
Voit asettaa tai vaihtaa käytönvalvonnan
salasanan. Salasanalla voit rajoittaa BD-ROMtai DVD VIDEO -levyjen sekä Internetvideoiden toistamista. Voit tarvittaessa asettaa
BD-ROM- ja DVD VIDEO -levyille eri
rajoitustasot.
x [BD/DVD-valikon kieli]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
valikoiden oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 63) ja anna se.
x [Audiokieli]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO ­levyjen
ääniraidan oletuskielen.
Kun valitset [Alkuperäinen]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 63) ja anna se.
Joidenkin BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
toistaminen saattaa olla rajoitettu tietylle
maantieteelliselle alueelle. Kohtauksien katselu
voidaan estää tai kyseiset kohtaukset voidaan
korvata muilla kohtauksilla. Noudata näkyviin
tulevia ohjeita ja anna nelinumeroinen
salasanasi.
x [BD-käytönvalvonta]/[DVDkäytönvalvonta]/[Internetvideoiden
käytönvalvonta]
Kun käytönvalvonta otetaan käyttöön,
kohtauksien katselu voidaan estää tai kyseiset
kohtaukset voidaan korvata muilla kohtauksilla.
Noudata näkyviin tulevia ohjeita ja anna
nelinumeroinen salasanasi.
x [Tekstityskieli]
x [Luokittelematon internetvideo]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO ­levyjen
tekstityksen oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta Kielikoodien
luettelo (sivu 63) ja anna se.
[Salli]: Sallii luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
[Estä]: Estää luokittelemattomien Internetvideoiden toiston.
x [BD-hybridilevyn toistokerros]
[BD]: Toistaa BD-kerroksen.
[DVD/CD]: Toistaa DVD- tai CD-kerroksen.
48FI
x [Käytönvalvonnan aluekoodi]
[Musiikkiasetukset]
x [Super Audio CD:n toistokerros]
[Super Audio CD]: Toistaa Super Audio CD
­kerroksen.
[CD]: Toistaa CD-kerroksen.
x [Super Audio CD:n toistokanavat]
[DSD 2ch]: Toistaa 2-kanavaisen alueen.
[DSD Multi]: Toistaa monikanavaisen alueen.
x [OSD-kieli]
Voit valita järjestelmän kuvaruutunäyttöjen
kielen.
x [Langaton ääniliitäntä]
Voit määrittää langattoman järjestelmän
lisäasetukset. Lisätietoja on kohdassa
Langattoman järjestelmän lisäasetukset
(sivu 43).
Voit myös tarkistaa langattoman yhteyden tilan.
Kun langaton yhteys on käytössä, [Tila]-kohdan
oikealla puolella lukee [OK].
x [Valaistus/näyttö]
Voit valita kosketuspainikkeiden (sivu 11) ja
etupaneelin näytön (sivu 12) tilan.
[Päällä]: Kosketuspainikkeet ja etupaneelin
näyttö ovat jatkuvasti valaistuna.
[Automaattinen]: Kosketuspainikkeet ja
etupaneelin näyttö poistetaan käytöstä,
kun järjestelmää ei käytetä.
x [HDMI-asetukset]
[HDMI-Ohjaus]
[Päällä]: Käytössä. HDMI-kaapelilla kytkettyjä
laitteita voi käyttää kummankin kytketyn
laitteen kautta.
[Pois]: Ei käytössä.
[Audio Return Channel]
Tämä toiminto on käytettävissä, jos järjestelmä
kytketään sellaisen TV:n HDMI IN-liitäntään,
joka tukee Audio Return Channel ­toimintoa.
[Automaattinen]: Järjestelmä voi vastaanottaa
digitaalista äänisignaalia televisiosta
automaattisesti HDMI-kaapelilla.
[Pois]: Ei käytössä.
Huomautus
Asetukset ja säädöt
[Järjestelmäasetukset]
[Pysty/Vaaka]: Molemmat etäanturit ovat
käytössä. Pystysuuntainen anturi on etusijalla.
[Pysty]: Ainoastaan pystysuuntaisessa
asennossa käytettävä etäanturi on käytössä.
[Vaaka]: Ainoastaan vaakasuuntaisessa
asennossa käytettävä etäanturi on käytössä.
• Tätä toimintoa voi käyttää vain, jos [HDMI-Ohjaus]asetuksena on [Päällä].
[HDMI1-äänitulotila] (vain Euroopan mallit)
Voit valita HDMI (IN 1) ­liitäntään kytketyn
laitteen äänitulon.
[HDMI1]: HDMI (IN 1) ­liitäntään kytketyn
laitteen ääni tulee HDMI (IN 1) ­liitännän
kautta.
[TV]: HDMI (IN 1) ­liitäntään kytketyn laitteen
ääni tulee TV (DIGITAL IN OPTICAL)
­liitännän kautta.
x [Pikakäynnistystila]
x [Etäanturi] (vain BDV-N990W)
[Päällä]: Lyhentää valmiustilasta
käynnistymiseen kuluvaa aikaa. Voit käyttää
järjestelmää nopeasti päälle kytkemisen jälkeen.
[Pois]: Oletusasetus.
Voit valita etäanturin käytön päälaitteen
asennustavan mukaan.
x [Aseman virransäästö]
[Päällä]: Vähentää virrankulutusta, kun
äänenvoimakkuuden taso on matala.
[Pois]: Normaalitila. Järjestelmä voi toistaa
äänenvoimakkuutta.
Pystysuorassa
asennossa
Vaakasuorassa
asennossa
49FI
x [Automaattinen virrankatkaisu]
[Päällä]: Ottaa [Automaattinen virrankatkaisu]
­toiminnon käyttöön. Jos järjestelmää ei käytetä
30 minuuttiin, se siirtyy automaattisesti
valmiustilaan.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
[Ulkoisen tulon
asetukset]
Ohitusasetuksen avulla voit kätevästi ohittaa
käyttämättömät tuloliitännät, kun valitset
toimintoa.
x [Autom. näyttö]
[Päällä]: Tiedot näkyvät automaattisesti
ruudulla, kun esimerkiksi katsottava nimike,
kuvatila tai äänisignaali vaihtuu.
[Pois]: Tiedot näkyvät vain, kun DISPLAYpainiketta painetaan.
x [HDMI1]/[HDMI2]/[TV]/[AUDIO]
[Älä ohita]: Järjestelmä ei ohita valittua
toimintoa, kun toimintoa valitaan painamalla
FUNCTION.
[Ohita]: Järjestelmä ohittaa valitun toiminnon,
kun toimintoa valitaan painamalla FUNCTION.
x [Näytönsäästäjä]
[Päällä]: Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
[Pois]: Ei käytössä.
[Verkkoasetukset]
x [Ohjelmiston päivitysilmoitus]
[Päällä]: Järjestelmä ilmoittaa saatavilla olevista
uusista ohjelmistopäivityksistä (sivu 45).
[Pois]: Ei käytössä.
x [Gracenote-asetukset]
[Automaattinen]: Lataa levyn tiedot
automaattisesti, kun pysäytät toiston.
Lataamisen edellytyksenä on, että järjestelmä
on yhdistetty Internetiin.
[Manuaalinen]: Lataa levyn tiedot, kun
[Videohaku] tai [Musiikkihaku] valitaan.
x [Järjestelmätiedot]
Saat näkyviin järjestelmän ohjelmistoversion
ja MAC-osoitteen.
x [Internet-asetukset]
Kytke järjestelmä valmiiksi verkkoon.
Lisätietoja on kohdassa Vaihe 3:
verkkoyhteyden valmisteleminen (sivu 21).
[Lankamääritykset]: Valitse tämä, jos yhdistät
järjestelmän laajakaistareitittimeen
lähiverkkokaapelin avulla.
[Langattomat asetukset (sis.rak.)]: Valitse tämä,
jos langaton verkkoyhteys muodostetaan
sisäänrakennetun langattoman LAN-yhteyden
avulla.
[Näytä verkon tila]: Näyttää verkon nykyisen
tilan.
Vihje
x [Ohjelmistolisenssitiedot]
Voit tarkistaa ohjelmiston käyttöoikeustiedot.
• Lisätietoja saat siirtymällä seuraavaan
verkkosivustoon ja tutustumalla usein kysyttyihin
kysymyksiin.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
x [Verkkoyhteyden vianmääritys]
Suorittamalla verkkoyhteyden vianmäärityksen
voit tarkistaa, onko verkkoyhteys muodostettu
oikein.
50FI
x [Yhteyspalvelimen asetukset]
Määrittää, näkyykö yhdistetty DLNA-palvelin.
[Pika-asetus]
x [Renderer-perusasetukset]
x [Helppo alkuasennus]
[Automaattinen käyttöoikeus]: Määrittää,
annetaanko uudelle havaitulle DLNAohjaimelle automaattisesti käyttöoikeus.
[Älykäs valinta]: Sony DLNA ­ohjain voi löytää
järjestelmän laitteeksi, jota voi käyttää
infrapunasäteellä. Voit ottaa tämän toiminnon
käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
[Renderer-nimi]: Näyttää järjestelmän nimen
sellaisena kuin se näkyy muiden verkossa
olevien DLNA-laitteiden luettelossa.
Suorittaa [Helppo alkuasennus] ­toiminnon ja
tekee perusasetukset. Noudata ruudulla näkyviä
ohjeita.
Määrittää, hyväksytäänkö DLNA-ohjaimilta
tulevat käskyt.
Suorittaa [Helpot verkkoasetukset] ­toiminnon
ja määrittää verkon perusasetukset. Noudata
ruudulla näkyviä ohjeita.
[Nollaus]
x [Palauta oletusasetukset]
x [PARTY-automaattikäynnistys]
[Päällä]: Aloittaa PARTY-toiston tai liittyy
olemassa olevaan PARTY-toistoon PARTY
STREAMING ­toiminnon kanssa
yhteensopivan laitteen pyynnöstä.
[Pois]: Ei käytössä.
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehdasasetuksiksi valitsemalla asetusten
ryhmän. Kaikki ryhmän asetukset nollataan.
Asetukset ja säädöt
x [Renderer-käyttöoikeudet]
x [Helpot verkkoasetukset]
x [Alusta henkilökohtaiset tiedot]
Voit poistaa tallentamasi henkilökohtaiset
tiedot järjestelmästä.
x [Media Remote ­laitteen rekisteröinti]
Rekisteröi Media Remote ­laitteen.
x [Rekisteröidyt Media Remote ­laitteet]
Tuo näkyviin luettelon rekisteröidyistä Media
Remote ­laitteista.
x [Etäkäynnistys]
[Päällä]: Sallii järjestelmän käynnistämisen
Media Remote ­laitteen avulla.
[Pois]: Ei käytössä.
51FI
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun vaaran takia järjestelmän
päälle ei saa asettaa maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä eikä järjestelmää saa sijoittaa lähelle
vettä, kuten kylpyammeen tai suihkun läheisyyteen.
Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä esineitä tai
nesteitä, keskeytä järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
pistorasiasta ja toimita järjestelmä huoltoon.
• Älä koske virtajohtoon kostein käsin. Se saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
Käyttäminen
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
laitetta pitkään aikaan. Irrota virtajohto pistorasiasta
vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan vedä johdosta.
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
järjestelmän sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein. Jos
näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta noin
puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos laitteen sisään pääsee vieraita esineitä, keskeytä
laitteen käyttö, irrota virtajohto sähköverkosta ja
toimita laite huoltoon.
Sijoittaminen
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jossa ilmanvaihto ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä
voi ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka voi tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita järjestelmää tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Virtalähteet
52FI
• Älä aseta etupaneelin eteen metalliesineitä. Ne voivat
rajoittaa radioaaltojen vastaanottoa.
• Älä sijoita järjestelmää paikkaan, jossa käytetään
lääketieteellisiä laitteita. Lääketieteellisiin laitteisiin
voi tulla toimintahäiriö.
• Jos käytät sydämentahdistinta tai muuta
lääketieteellistä laitetta, kysy neuvoa lääkäriltä tai
laitteen valmistajalta ennen langattoman LANtoiminnon käyttöä.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä, tahranpoistoaineita
tai liuottimia, kuten alkoholia tai bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Osien vaihtaminen
• Jos järjestelmää korjataan, korjatut osat voidaan ottaa
talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin
15–30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Huomio: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Laitteen siirtäminen
• Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä, ja irrota virtajohto pistorasiasta.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Lisätietoja
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon
äläkä ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon,
sillä lämpötila auton sisällä saattaa nousta
hyvin korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Tässä järjestelmässä voi toistaa vain tavallisia
pyöreitä levyjä. Jos toistettava levy ei ole pyöreä
(vaan esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai
tähden muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
53FI
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee
järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista
ongelma näiden vianmääritysohjeiden avulla,
ennen kuin viet järjestelmän huoltoon.
Jos ongelma ei ratkea, ota yhteyttä lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia
korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Jos vika on langattomassa äänitoiminnossa,
pyydä Sony-jälleenmyyjää tarkistamaan koko
järjestelmä yhdessä (päälaite ja surroundvahvistin).
Etupaneelin näytössä lukee vuorotellen PROTECT ja
PUSH PWR.
t Katkaise järjestelmästä virta painamalla "/1painiketta ja tarkista seuraavat asiat, kun
STANDBY-viesti katoaa näkyvistä.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat
ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmän virta. Jos et löydä ongelman
syytä, vaikka olet tarkastanut edellä mainitut
kohdat, ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Etupaneelin näytössä lukee LOCKED.
Yleistä
t Poista lapsilukko käytöstä (sivu 40).
Etupaneelin näytössä lukee DEMO. LOCK.
t Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kaukosäädin ei toimi.
Etupaneelin näytössä lukee Exxxx.
t Kaukosäätimen ja laitteen välinen etäisyys on
liian suuri.
t Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuunSony Sonyhuoltoon ja ilmoita virhekoodi.
Virta ei kytkeydy laitteeseen.
Levy ei tule ulos laitteesta eikä levyä voi poistaa,
vaikka painat Z-painiketta.
t Kokeile seuraavaa:
1 Pidä laitteen N- ja Z-painikkeita
painettuna yli 5 sekunnin ajan, jotta levy
tulee ulos.
2 Poista levy laitteesta.
3 Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se
takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
näkyy television kuvaruudussa ilman viestejä.
t Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään
tai paikalliseen valtuutettuun Sony-huoltoon.
Kuva
Kuvaa ei näy.
t Tarkista laitteen lähtösignaalin tyyppi
(sivu 18).
Järjestelmä ei toimi normaalisti.
t Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se
takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
Ilmoitukset
[Uusi ohjelmistoversio on löytynyt verkosta. Suorita
päivitys kohdasta ”Verkkopäivitys”.] ­viesti näkyy
television kuvaruudussa.
t Lisätietoja järjestelmän päivittämisestä
uudempaan ohjelmistoversioon on kohdassa
[Verkkopäivitys] (sivu 45).
54FI
Kuvaa ei näy, kun HDMI-kaapeli on kytketty.
t Laite on kytketty signaalilähteeseen, joka ei ole
HDCP (High-bandwidth Digital Content
Protection) ­yhteensopiva (etupaneelin
HDMI-ilmaisin ei pala) (sivu 18).
HDMI (IN 1)- tai HDMI (IN 2) ­liitännän kautta tuleva
3D-kuva ei näy televisioruudulla.
t 3D-kuvat eivät ehkä näy kaikkia televisio- tai
videolaitteita käytettäessä.
Jos [Videokuvan esitysmuoto] ­kohdassa valittu
videosignaalin tarkkuus on väärä, kuva ei näy.
t Palauta videon lähtötarkkuus pienimmäksi
mahdolliseksi pitämällä laitteen N- ja VOL –
­painikkeita painettuna yli 5 sekunnin ajan.
Kuvan tummat alueet ovat liian tummia tai kirkkaat
alueet liian kirkkaita.
t Valitse [Kuvalaatutila]-asetukseksi [Normaali]
(oletus) (sivu 33).
Kuva ei toistu oikein.
Kuvaa ei näy iPod- tai iPhone-laitteen video- tai
valokuvatiedoston toistamisen jälkeen.
(Vain Euroopan ja Australian mallit.)
t Valitse televisiosta järjestelmän ohjelmalähde.
Ääni
Ääntä ei kuulu.
t Kaiutinjohtoja ei ole kytketty kunnolla.
t Tarkista kaiutinasetukset (sivu 39).
t Tarkista [Näyttöasetukset]-kohdasta
[Videokuvan esitysmuoto] ­asetukset
(sivu 46).
t Jos analogista ja digitaalista signaalia
lähetetään samanaikaisesti, valitse
[Näyttöasetukset]-kohdassa [BD-ROM
24p ­lähtö] tai [DVD-ROM 24p ­lähtö]
­asetukseksi [Pois] (sivu 46).
t Jos toistat BD-ROM-levyjä, tarkista
[Näyttöasetukset]-valikon [BD-ROM
24p ­lähtö] ­asetukset (sivu 46).
HDMI (IN 1)- tai HDMI (IN 2) ­liitäntään kytketyn
laitteen Super Audio CD ­ääntä ei toisteta.
Kuvassa on kohinaa.
t Valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdassa
[HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Päällä] (sivu 49). Valitse lisäksi
[Järjestelmäasetukset]-kohdassa [HDMIasetukset]-valikon [Audio Return Channel]
­asetukseksi [Auto] (sivu 49).
t Varmista, että televisio tukee Audio Return
Channel ­toimintoa.
t Varmista, että HDMI-kaapeli on kytketty
sellaiseen television liitäntään, joka tukee
Audio Return Channel ­toimintoa.
Kuva ei näy täysikokoisena televisioruudussa.
t Tarkista [Näyttöasetukset]-kohdan [TV:n
tyyppi] ­asetukset (sivu 46).
t Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
Televisioruudussa näkyy värivirheitä.
t Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai
projektorin kanssa, sijoita kaiuttimet
vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
t Jos värivirheet eivät poistu, katkaise
televisiosta virta, odota 15–30 minuutin ja
kytke virta takaisin.
t Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole
magneettisia esineitä (esimerkiksi
televisiojalustan magneettisalpaa,
terveydenhoitolaitetta tai lelua).
Television ääni ei kuulu HDMI (OUT) ­liitännän
kautta, kun Audio Return Channel ­toiminto on
käytössä.
Lisätietoja
t Puhdista levy.
t Jos järjestelmästä tuleva kuvasignaali kulkee
videonauhurin kautta televisioon, joihinkin
BD­/DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus
saattaa huonontaa kuvan laatua. Jos ongelmia
esiintyy yhä, vaikka kytket laitteen suoraan
televisioon, kytke laite johonkin toiseen
tuloliitäntään.
t HDMI (IN 1)- ja HDMI (IN 2)-liitännän
kautta ei voi toistaa kopiosuojattua
äänimateriaalia. Kytke laitteen analoginen
äänilähtöliitäntä toisen laitteen AUDIO
(AUDIO IN L/R) ­liitäntöihin.
Järjestelmä ei toista TV-ohjelmien ääniä oikein,
kun se on kytketty digisovittimeen.
t Valitse [Järjestelmäasetukset]-kohdassa
[HDMI-asetukset]-valikon [Audio Return
Channel] ­asetukseksi [Pois] (sivu 49).
t Tarkista liitännät (sivu 19).
Äänessä on voimakasta hurinaa tai kohinaa.
t Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
t Puhdista levy.
Äänen stereofonisuus katoaa CD-levyä
kuunneltaessa.
t Valitse stereoääni painamalla AUDIO
(sivu 35).
55FI
Ääni kuuluu vain keskikaiuttimesta.
t Joidenkin levyjen ääni saattaa kuulua vain
keskikaiuttimesta.
Surround-kaiuttimista ei kuulu ääntä tai ääni on
hyvin heikko.
t Tarkista kaiutinliitännät ja ­asetukset
(sivut 17, 39).
t Tarkista äänitilan asetus (sivu 26).
t Surround-kaiutinten vaikutus saattaa olla
joissakin lähteissä huomaamaton.
t Toistettava lähde on 2-kanavainen.
Kytketyn laitteen äänentoistossa on häiriöitä.
Alenna kytketyn laitteen äänenvoimakkuutta
valitsemalla [Vaimenna ­ AUDIO] (sivu 47).
Langaton ääni
Langaton yhteys ei ole käytössä tai ääntä ei kuulu
surround-kaiuttimista.
t Tarkista surround-vahvistimen LINK/
STANDBY-merkkivalon tila.
• Ei käytössä.
– Tarkista, että surround-vahvistimen
virtajohto on kytketty kunnolla.
– Kytke surround-vahvistimen virta
painamalla surround-vahvistimen
"/1-painiketta.
• Vilkkuu nopeasti vihreänä.
– 1 Paina surround-vahvistimen
"/1-painiketta.
2 Liitä langaton lähetin-vastaanotin
surround-vahvistimeen oikein.
3 Paina surround-vahvistimen
"/1-painiketta.
• Vilkkuu punaisena.
– Katkaise surround-vahvistimen virta
painamalla "/1 ja tarkista seuraavat
kohdat.
1 Ovatko kaiutinjohdot + ja –
oikosulussa?
2 Ovatko surround-vahvistimen
ilmanvaihtoaukot tukossa?
Kun olet tarkistanut ja mahdollisesti
korjannut edellä mainitut asiat, kytke virta
surround-vahvistimeen. Jos et löydä
ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut
edellä mainitut kohdat, ota yhteyttä
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
56FI
• Vilkkuu hitaasti vihreänä tai oranssina tai
muuttuu punaiseksi.
– Varmista, että langaton lähetinvastaanotin on liitetty päälaitteeseen
oikein.
– Määritä [Secure Link] -asetus uudelleen
(sivu 43).
– Ääniyhteys on heikkolaatuinen. Siirrä
surround-vahvistinta, kunnes LINK/
STANDBY-merkkivalo palaa vihreänä tai
oranssina.
– Siirrä järjestelmä kauemmas muista
langattomista laitteista.
– Älä käytä muita langattomia laitteita
samanaikaisesti.
• Muuttuu vihreäksi tai oranssiksi.
– Tarkista kaiutinliitännät ja -asetukset.
Surround-kaiuttimista kuuluu kohinaa tai surroundkaiuttimien ääni hyppii.
t Langaton yhteys on epävakaa. Vaihda
[Langaton ääniliitäntä] -kohdan [RF-kanava]asetusta (sivu 44).
t Asenna päälaite ja surround-vahvistin
lähemmäs toisiaan.
t Älä asenna päälaitetta ja surround-vahvistinta
suljettuun telineeseen, metallitelineeseen tai
pöydän alle.
Viritin
Radioasemia ei voi virittää.
t Varmista, että antennijohto on kiinnitetty
kunnolla. Säädä antennia tai liitä ulkoinen
antenni tarvittaessa.
t Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko
(käytettäessä automaattista viritystä).
Käytä manuaalista viritystä.
Toistaminen
Levyä ei voi toistaa.
t BD­/DVD-levyn aluekoodi ei vastaa
järjestelmän aluekoodia.
t Laitteen sisään on tiivistynyt kosteutta, joka
voi vahingoittaa linssejä. Poista levy ja jätä
laitteeseen virta noin puoleksi tunniksi.
t Järjestelmä ei voi toistaa levyä, jota ei ole
viimeistelty oikein (sivu 58).
Tiedostojen nimet eivät näy oikein.
t Järjestelmä voi näyttää vain ISO 8859-1yhteensopivia merkistöjä. Muut
merkkimuodot voivat näkyä väärin.
t Käytetystä kirjoitusohjelmistosta riippuen
jokin merkit saattavat näkyä väärin.
Levyn toisto ei ala alusta.
t Toiston jatkamistoiminto on valittuna. Valitse
[Toista alusta] painamalla OPTIONS ja paina
sitten .
Toisto ei jatku kohdasta, johon viimeksi pysäytit sen.
t Joissakin levyissä toiston jatkamiskohta voi
nollautua, jos
• levykelkka avataan
• USB-laite irrotetaan
• toistetaan muuta sisältöä
• laitteen virta katkaistaan.
t Yritä muuttaa asetuksia BD- tai DVD-levyn
valikosta.
t Toistettavalle BD- tai DVD-levylle ei ole
tallennettu monikielistä ääniraitaa tai
tekstitystä tai useita kuvakulmia samasta
kohtauksesta.
BD-ROM-levyllä olevaa bonussisältöä tai muita
tietoja ei voi toistaa.
t Kokeile seuraavaa:
1 Poista levy laitteesta.
2 Katkaise järjestelmästä virta.
3 Irrota USB-laite ja kytke se uudelleen
(sivu 28).
4 Kytke järjestelmään virta.
5 Aseta BONUSVIEW/BD-LIVEtoiminnolla varustettu BD-ROM-levy
laitteeseen.
USB-laite
BRAVIA Internet Video
Kuvan­/äänenlaatu on huono/ joidenkin ohjelmien,
erityisesti nopealiikkeisten tai tummia kohtauksia
sisältävien, yksityiskohdat eivät näy.
t Kuvan­/äänenlaatu voi olla huono Internetsisällöntarjoajasta johtuvista syistä.
t Kuvan­/äänenlaatu voi parantua, jos
yhteysnopeutta muutetaan. Sony suosittelee,
että vakiolaatuista videota katseltaessa
yhteysnopeus on vähintään 2,5 Mb/s ja
teräväpiirtovideota katseltaessa vähintään
10 Mb/s.
t Kaikki videot eivät sisällä ääntä.
Kuva on pieni.
Lisätietoja
Ääniraidan tai tekstityksen kieltä tai kuvakulmaa ei
voi muuttaa.
t Tarkista, ettei USB-laite tai kaapeli ole
vioittunut.
t Tarkista, että USB-laitteen virta on kytketty.
t Jos USB-laite on kytketty USB-keskittimen
kautta, irrota se ja kytke USB-laite suoraan
tähän laitteeseen.
t Zoomaa kuvaa painamalla X.
BRAVIA Sync ([HDMI-Ohjaus])
[HDMI-Ohjaus]-toiminto ei toimi (BRAVIA Sync).
t Tarkista, että [HDMI-Ohjaus]-toiminnon
asetuksena on [Päällä] (sivu 49).
t Jos vaihdat HDMI-kytkentää, katkaise
järjestelmästä virta ja kytke se uudelleen.
t Jos sähköt katkeavat, valitse [HDMI-Ohjaus]asetukseksi [Pois] ja valitse [HDMI-Ohjaus]asetukseksi sitten [Päällä] (sivu 49).
t Tarkista seuraavat asiat ja katso lisätietoja
laitteiden mukana toimitetuista käyttöohjeista.
• Kytketty laite tukee [HDMI-Ohjaus]toimintoa.
• Kytketyn laitteen [HDMI-Ohjaus]toiminnon asetukset ovat oikein.
Järjestelmä ei tunnista USB-laitetta.
t Kokeile seuraavaa:
1 Katkaise järjestelmästä virta.
2 Irrota USB-laite ja kytke se uudelleen.
3 Kytke järjestelmään virta.
t Varmista, että USB-laite on kytketty kunnolla
(USB) ­liitäntään.
Verkkoyhteys
Järjestelmä ei voi muodostaa yhteyttä verkkoon.
t Tarkista verkkoyhteys (sivu 21) ja
verkkoasetukset (sivu 50).
57FI
Langaton LAN-yhteys
Tietokoneella ei voi muodostaa Internet-yhteyttä,
kun [Wi-Fi Protected Setup (WPS)] ­toiminto on
suoritettu.
t Reitittimen langattoman yhteyden asetukset
voivat muuttua automaattisesti, jos Wi-Fi
Protected Setup ­toimintoa käytetään ennen
reitittimen asetusten määrittämistä. Muuta
tällöin tietokoneen langattomia
yhteysasetuksia vastaavasti.
Järjestelmä ei voi muodostaa verkkoyhteyttä tai
verkkoyhteys on epävakaa.
t Tarkista, että langattoman LAN-reitittimen
virta on kytketty.
t Tarkista verkkoyhteys (sivu 21) ja
verkkoasetukset (sivu 50).
t Mahdollinen tiedonsiirtoetäisyys saattaa olla
lyhyempi käyttöympäristön, kuten
seinämateriaalien, radioaaltojen vastaanottoolosuhteiden tai järjestelmän (tai langattoman
USB-lähiverkkosovittimen) ja langattoman
LAN-reitittimen välissä olevien esineiden tai
esteiden mukaan. Siirrä järjestelmä ja langaton
LAN-reititin lähemmäs toisiaan.
t 2,4 GHz:n taajuusaluetta käyttävät laitteet,
kuten mikroaaltouunit, Bluetooth-laitteet tai
digitaaliset langattomat laitteet, voivat häiritä
tiedonsiirtoa. Siirrä laite kauemmas näistä
laitteista tai sammuta muiden laitteiden virta.
Haluttu langaton reititin ei näy langattomien
verkkojen luettelossa.
t Palaa edelliseen näyttöön painamalla
RETURN ja valitse uudelleen [Langattomat
asetukset (sis.rak.)] / [USB:n langattomat
määritykset]. Jos järjestelmä ei edelleenkään
havaitse WLAN-reititintä, valitse [Manuaal.
rekisteröinti].
58FI
Toistettavat levyt
Blu-ray Disc
BD-ROM1)
BD-R/BD-RE2)
DVD3)
DVD-ROM
DVD-R/DVD-RW
DVD+R/DVD+RW
CD3)
CD-DA (musiikki-CD-levy)
CD-ROM
CD-R/CD-RW
Super Audio CD
1)
Blu-ray Disc ­määritykset ovat uusia ja ne muuttuvat
nopeasti, joten kaikentyyppisiä ja ­versioisia levyjä ei
ehkä voi toistaa. Äänentoisto vaihtelee äänilähteen,
lähtöliitännän ja valittujen ääniasetusten mukaan.
2)
BD-RE: versio 2.1
BD-R: versiot 1.1, 1.2, 1.3, mukaan lukien Organic
Pigment ­tyyppiset BD-R-levyt (LTH-tyyppi)
Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi
toistaa, jos PostScript-tiedostot ovat tallennettavia.
3)
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole
viimeistelty oikein. Lisätietoja on tallennuslaitteen
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
Levyt, joita ei voi toistaa
• Lippaalliset BD-levyt
• BDXL-levyt
• DVD-RAM-levyt
• HD DVD ­levyt
• DVD Audio ­levyt
• PHOTO CD ­levyt
• CD-Extra-levyjen dataosat
• Super VCD ­levyt
• DualDisc-levyjen ääniaineiston puoli
Levyjä koskeva huomautus
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
­standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, sekä eräät muut
tekijänoikeussuojauksella varustetut
musiikkilevyt, eivät ole Compact Disc (CD)
-standardin mukaisia. Tämän vuoksi nämä levyt
eivät ehkä ole yhteensopivia tämän tuotteen
kanssa.
BD- ja DVD-levyjen toistamista koskeva
huomautus
Jotkin BD- tai DVD-levyn toisto-ominaisuudet
ovat ohjelmistokehittäjien varta vasten
määrittämiä. Koska tämä järjestelmä toistaa
BD­ ja DVD-levyt sen mukaan, mitä levylle on
tallennettu, kaikki toistotoiminnot eivät
välttämättä ole käytettävissä.
Toistettavat tiedostotyypit
Video
Tiedostomuoto
Tiedostotunnisteet
MPEG-1 Video/PS1)5)
MPEG-2 Video/PS,
TS1)6)
.mpg, .mpeg, .m2ts, .mts
Xvid
.avi
MPEG4/AVC1)5)
Kuvan ja äänen toisto saattaa hetkeksi keskeytyä
kerrosten vaihtokohdassa.
.mkv, .mp4, .m4v, .m2ts,
.mts
WMV91)5)
.wmv, .asf
AVCHD2)
3)5)
Aluekoodi (vain BD-ROM/DVD VIDEO)
Real video7)
.rmvb
Kaksikerroksisia BD-/DVD-levyjä
koskeva huomautus
Musiikki
Tiedostomuoto
Tiedostotunnisteet
MP3 (MPEG-1 Audio
Layer III)
.mp3
AAC/HE-AAC1)4)5)
.m4a
WMA9 Standard1)4)
.wma
LPCM
.wav
Lisätietoja
Järjestelmän aluekoodi on painettu laitteen
pohjaan. Järjestelmä toistaa BD-ROM­/
DVD VIDEO (vain toisto) ­levyjä vain, jos niissä
on sama aluekoodi tai ALL .
Valokuvat
Tiedostomuoto
Tiedostotunnisteet
JPEG
.jpg, .jpeg
GIF8)
.gif
PNG8)
.png
MPO9)
.mpo
1)
Järjestelmällä ei voi toistaa DRM-koodattuja
tiedostoja.
2) AVCHD-versio 2.0 (AVCHD 3D/progressiivinen)
­yhteensopiva.
3)
Järjestelmällä voi toistaa AVCHD-muotoisia
tiedostoja, jotka on tallennettu esimerkiksi
digitaalisella videokameralla. AVCHD-muotoisten
tiedostojen katseleminen edellyttää, että AVCHDmuotoisia tiedostoja sisältävä levy on viimeistelty
oikein.
4)
Järjestelmällä ei voi toistaa Lossless-tekniikalla yms.
koodattuja tiedostoja.
5) Järjestelmällä ei voi toistaa näitä tiedostoja DLNAtoiminnon kautta.
6)
Järjestelmä toistaa vakiotarkkuudella vain DLNAtoiminnon kautta.
7)
Vain Singaporen, Thaimaan ja Taiwanin mallit.
8) Järjestelmällä ei voi toistaa animoituja PNG- tai GIFtiedostoja.
9)
Muista kuin 3D,-muotoisista MPO-tiedostoista
näytetään vain pääkuva tai ensimmäinen kuva.
59FI
Huomautus
• Tiedoston muoto, koodaus tai tallennustapa tai
DLNA-palvelimen tila saattaa estää tiedoston
toistamisen.
• Joitakin tietokoneella muokattuja tiedostoja ei voi
ehkä toistaa.
• Järjestelmä tunnistaa BD­, DVD- ja CD-levyiltä sekä
USB-laitteista seuraavat tiedostot tai kansiot:
– enintään 9. tasolla olevat kansiot, mukaan lukien
pääkansio
– enintään 500 tiedostoa/kansiota yhdessä
kerroksessa.
• Järjestelmä tunnistaa DLNA-palvelimesta seuraavat
tiedostot tai kansiot:
– enintään 19. tason kansiot
– enintään 999 tiedostoa/kansiota yhdessä
kerroksessa.
• Jotkin USB-laitteet eivät ehkä toimi tämän
järjestelmän kanssa.
• Järjestelmä tunnistaa Mass Storage Class (MSC)
­massamuistilaitteet (esimerkiksi Flash-muistin tai
kiintolevyn), Still Image Capture ­kuvansiirtolaitteet
(SICD) ja 101-näppäimiset näppäimistöt.
• Katkaise järjestelmästä virta ennen USB-muistin tai
muiden laitteiden kytkemistä tai irrottamista, jotta
USB-muisti ja muut laitteet tai niiden sisältämät
tiedot eivät vioitu.
• Järjestelmä ei ehkä toista tasaisesti DATA CD ­levyllä
olevia videotiedostoja, joiden bittinopeus on suuri.
Bittinopeudeltaan suurten videotiedostojen
toistamista suositellaan DATA DVD tai
DATA BD ­levyltä.
Tuetut äänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja:
Toiminto
Muoto
BD/DVD
HDMI1
HDMI2
TV
(DIGITAL IN)
LPCM 2ch
a
a
a
LPCM 5.1ch
a
a
–
LPCM 7.1ch
a
–
–
Dolby Digital
a
a
a
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
a
–
–
DTS
a
a
a
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1
–
–
–
DTS96/24
a
–
–
DTS-HD High
Resolution
Audio
a
–
–
DTS-HD
Master Audio
a
–
–
a: Muotoa tuetaan.
–: Muotoa ei tueta.
Huomautus
• HDMI (IN 1) ja HDMI (IN 2) eivät hyväksy
kopiosuojattuja äänimuotoja, kuten Super Audio CD
tai DVD-Audio.
• LPCM 2ch ­muodon digitaalisen signaalin tuettu
näytteenottotaajuus on enintään 96 kHz, kun
käytössä on HDMI1- tai HDMI2-toiminto, ja 48 kHz,
kun käytössä on TV-toiminto.
• LPCM 5.1ch ­muodon digitaalisen signaalin tuettu
näytteenottotaajuus on enintään 48 kHz, kun
käytössä on HDMI1- tai HDMI2-toiminto.
60FI
FM-viritinosio
Tekniset tiedot
Viritysalue
Vahvistinosio
Video-osio
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
HDMI-osio
Liitin
Antenni
Antenniliitännät
Kaiuttimet
Etukaiutin (SS-TSB113) malleille BDV-N990W/
BDV-N890W
Mitat (noin)
Paino (noin)
Mitat (noin)
Paino (noin)
Mitat (noin)
Tyyppi A (19-nastainen)
NTSC/PAL
Tyyppi A (USB-muistin,
muistikortin lukijan
sekä digitaalisen
valokuvakameran ja
videokameran
kytkemiseen)
LAN (100) ­liitäntä
100BASE-TX-liitäntä
Langaton LAN-osio
Standardienmukaisuus
Taajuus ja kanava
Paino (noin)
IEEE 802.11 b/g/n
2,4 GHz–2,4835 GHz
[CH1–13]
106 mm × 649 mm ×
86 mm (l/k/s) (seinään
asennettava osa)
256 mm × 1 200 mm ×
256 mm (l/k/s) (koko
kaiutin)
1,2 kg (seinään asennettava
osa)
2,8 kg (koko kaiutin)
Surround-kaiutin (SS-TSB111) malleille
BDV-N890W/BDV-N790W
Mitat (noin)
LAN-osio
98 mm × 318 mm ×
103 mm (l/k/s)
0,7 kg
Surround-kaiutin (SS-TSB114) mallille
BDV-N990W
USB-osio
USB 1/2 ­liitäntä:
106 mm × 649 mm ×
86 mm (l/k/s) (seinään
asennettava osa)
256 mm × 1 200 mm ×
256 mm (l/k/s)
(koko kaiutin)
1,3 kg (seinään asennettava
osa)
2,9 kg (koko kaiutin)
Etukaiutin (SS-TSB112) mallille BDV-N790W
BD­/DVD­/Super Audio CD­/CD-järjestelmä
Signaalijärjestelmä
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
87,5–108,0 MHz (tarkkuus
50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
Lisätietoja
LÄHTÖTEHO (nimellinen)
Vasen/oikea etukaiutin: 78 W + 78 W (3 ohmia,
1 kHz, harmoninen
särö 1 %)
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea etukaiutin: 125 W (kanavaa kohti
3 ohmia, 1 kHz)
Keskikaiutin:
250 W (6 ohmia, 1 kHz)
Bassokaiutin:
250 W (6 ohmia, 80 Hz)
Tuloliitännät (analogiset)
AUDIO (AUDIO IN)
Herkkyys: 3,0 V/1,0 V
Tuloliitännät (digitaaliset)
TV (Audio Return Channel/OPTICAL)
Tuetut muodot: LPCM
2CH (enintään 48 kHz),
Dolby Digital, DTS
HDMI (IN 1)/HDMI (IN 2) Tuetut muodot: LPCM
5.1CH (enintään 48 kHz),
LPCM 2CH (enintään
96 kHz), Dolby Digital, DTS
Lähtösignaalit
Järjestelmä
Paino (noin)
98 mm × 255 mm × 91 mm
(l/k/s)
0,6 kg
Keskikaiutin (SS-CTB111)
Mitat (noin)
Paino (noin)
331 mm × 59 mm × 57 mm
(l/k/s)
0,5 kg
Bassokaiutin (SS-WSB112), mallille
BDV-N990W
Mitat (noin)
Paino (noin)
211 mm × 337 mm ×
411 mm (l/k/s)
7,2 kg
61FI
Bassokaiutin (SS-WSB111) malleille
BDV-N890W/BDV-N790W
Mitat (noin)
Paino (noin)
191 mm × 326 mm ×
376 mm (l/k/s)
5,6 kg
Yleistä
Tehontarve
Taiwanin mallit:
Muut mallit:
Tehonkulutus
Mitat (noin)
Paino (noin)
120 V–240 V AC, 50/60 Hz
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Toiminnassa: 115 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
460 mm × 74 mm ×
226 mm (l/k/s) ulkonevat
osat mukaan lukien
460 mm × 74 mm ×
239 mm (l/k/s) (kun
langaton lähetinvastaanotin on asennettu)
460 mm × 148 mm ×
226 mm (l/k/s) (jalustan
kanssa ja johtosuojus
kiinnitettynä) (vain
BDV-N990W)
3,6 kg
Surround-vahvistin (TA-SA300WR)
Vahvistinosio
LÄHTÖTEHO (vertailu)
Vasen/oikea surround-kaiutin
125 W (kanavaa kohden
3 ohmia, 1 kHz)
Nimellisimpedanssi:
3–16 Ω
Tehontarve
Taiwanin mallit:
120 V–240 V AC, 50/60 Hz
Muut mallit:
220 V–240 V AC,
50/60 Hz
Tehonkulutus
Toiminnassa: 50 W
Valmiustilan tehonkulutus 0,5 W (valmiustilassa)
0,2 W (virta katkaistuna)
Mitat (noin)
206 mm × 60 mm ×
236 mm (l/k/s), kun
langaton lähetinvastaanotin on asennettu
Paino (noin)
1,3 kg
Langaton lähetin-vastaanotin (EZW-RT50)
Yhteysjärjestelmä
Taajuuskaista
Modulaatiomenetelmä
Käyttöjännite
Mitat (noin)
Paino (noin)
62FI
Langattoman
äänimäärityksen versio 1.0
5,725–5,875 GHz
DSSS
DC 3,3 V, 300 mA
30 mm × 9 mm × 60 mm
(l/k/s)
10 g
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
• Valmiustilan tehonkulutus 0,3 W (päälaite), 0,2 W
(surround-vahvistin).
• Digitaalisella S-Master-vahvistimella saavutetaan yli
85 %:n hyötysuhde.
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) ­standardia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
Koodi Kieli
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto;
Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Koodi Kieli
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
Lisätietoja
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Ei määritetty
Käytönvalvonnan koodien ja aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Hongkong
Intia
Indonesia
Koodi Alue
Irlanti
Italia
Itävalta
Japani
Kiina
Kolumbia
Korea
Kreikka
Luxemburg
Malesia
Meksiko
Koodi Alue
Norja
Pakistan
Puola
Portugali
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Taiwan
Koodi Alue
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
Yhdistynyt
kuningaskunta
63FI
Hakemisto
Numeerinen
E
N
3D 27
3D-lähtöasetus 46
Elokuvamuunnostila 46
Etupaneeli 11
Etupaneelin näyttö 12
Etäanturi 49
Etäkäynnistys 51
Nollaus 51
Näyttöasetukset 46
Näyttömuoto 46
Näytönsäästäjä 50
A
A/V SYNC 34
Aluekoodi 59
Alusta henkilökohtaiset
tiedot 51
Aseman virransäästö 49
Audio DRC 47
Audio Return Channel 49
Audiokieli 48
Autom. näyttö 50
Automaattinen
kalibrointi 38, 48
Automaattinen
virrankatkaisu 50
B
BD/DVD-katseluasetukset 48
BD/DVD-valikon kieli 48
BD-hybridilevyn
toistokerros 48
BD-Internet-yhteys 48
BD-käytönvalvonta 48
BD-LIVE 27
BD-ROM 24p -lähtö 46
BD-äänen MIX-asetus 47
BONUSVIEW 27
BRAVIA Sync 38
C
CD 58
D
D.C.A.C. (Digital Cinema Auto
Calibration) 38
Diaesitys 34
DLNA 30, 51
Dolby Digital 35
DTS 35
DVD 58
DVD:n kuvasuhde 46
DVD-käytönvalvonta 48
DVD-ROM 24p-lähtö 46
F
FM-tila 36
Ohjelmistolisenssitiedot 50
OSD-kieli 49
G
P
Gracenote-asetukset 50
Palauta oletusasetukset 51
PARTYautomaattikäynnistys 51
Pika-asetus 24, 51
Pikakäynnistystila 49
Päivitys 45
H
HDMI
YCbCr/RGB (HDMI) 46
HDMI-Ohjaus 38
HDMI-ohjaus 49
HDMI-syvävärilähtö 47
Helpot verkkoasetukset 51
Helppo alkuasennus 51
I
Internet-asetukset 50
Internet-sisältö 30
Internetvideoiden
käytönvalvonta 48
J
Järjestelmätiedot 50
K
Kaiutinasetukset 39, 48
Etäisyys 39
Taso 39
Kaukosäädin 14
Kielikoodien luettelo 63
Käytönvalvonnan aluekoodi 48
Käytönvalvonta-asetukset 48
L
Langaton ääniliitäntä 49
Lapsilukko 40
Luokittelematon
internetvideo 48
M
Media Remote -laitteen
rekisteröinti 51
Multiplex-lähetysääni 35
Musiikkiasetukset 49
64FI
O
R
RDS 37
Rekisteröidyt Media Remote laitteet 51
Renderer-käyttöoikeudet 51
Renderer-perusasetukset 51
S
Salasana 48
SBM 47
SLEEP 40
Super Audio CD:n
toistokanavat 49
Super Audio CD:n
toistokerros 49
Surround-vahvistin 13
T
Takapaneeli 12
Taukomuoto 47
Tekstityskieli 48
Testiääni 40
Toistettavat levyt 58
Toistotiedot 28
TV:n ruutukokoasetus 3D 46
TV:n tyyppi 46
U
Ulkoisen tulon asetukset 50
USB 28
V
Vaimenna - AUDIO 47
Valaistus/näyttö 49
Verkkoasetukset 50
Verkkopäivitys 45
Verkkoyhteyden
vianmääritys 50
Videokuvan esitysmuoto 46
W
WEP 22
WPA2-PSK (AES) 22
WPA2-PSK (TKIP) 22
WPA-PSK (AES) 22
WPA-PSK (TKIP) 22
Y
Yhteyspalvelimen asetukset 51
Ä
Ääniasetukset 47
Äänilähtö 47
Äänitehoste 47
65FI
Järjestelmän ohjelmistoa saatetaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja saatavilla olevista
päivityksistä on seuraavassa osoitteessa.
Euroopassa ja Venäjällä asuvat asiakkaat:
http://support.sony-europe.com/hub/hub.html
Muiden maiden/alueiden asiakkaat:
http://www.sony-asia.com/section/support
©2012 Sony Corporation
(2)
Download PDF

advertising