Sony | BDV-Z7 | Sony BDV-Z7 Käyttöohjeet

G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDVZ7_DK\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\00COV-BDVZ7AEP\010COV.fm
master page=Right
010COV.fm Page 1 Tuesday, July 28, 2009 11:28 AM
4-136-892-21(1)
Softwaren til denne afspiller kan blive opdateret i fremtiden. Yderligere oplysninger
om tilgængelige opdateringer findes på adressen: http://support.sony-europe.com
Tämän soittimen ohjelmisto voidaan päivittää tulevaisuudessa. Lisätietoja
saatavilla olevista päivityksistä on osoitteessa: http://support.sony-europe.com
BD/DVD Home Theatre System
BDV-Z7
Betjeningsvejledning
DK
Käyttöohje
FI
© 2009 Sony Corporation
Sony Corporation
BDV-Z7
4-136-892-21(1)
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk02saf.fm]
dk_book.book Page 2 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
ADVARSEL
Du må ikke placere enheden et sted med begrænset
plads, f.eks. i en bogreol eller i et skab.
Du må ikke blokere enhedens ventilationsåbninger
med aviser, duge, gardiner osv. Du må ikke placere
kilder med åben ild, f.eks. tændte stearinlys, på
enheden.
Du må ikke udsætte enheden for dryp eller sprøjt og
anbringe genstande med væske, f.eks. en vase, på
enheden, da dette kan medføre brand eller elektrisk
stød.
Du må ikke udsætte batterier eller enheder med
batterier for meget høje temperaturer, f.eks. direkte sol,
åben ild eller lignende.
Kun til indendørs brug.
FORSIGTIG
Brug af optiske instrumenter sammen med dette
produkt vil øge risikoen for øjenskade. Da laserstrålen,
der anvendes i dette BD/DVD Home Theatre System
er skadelig for øjnene, må kabinettet aldrig skilles ad.
Service må kun udføres af fagfolk.
Denne mærkat findes på laserbeskyttelseshuset på
indersiden af kabinettet i kontrolenheden.
Dette produkt er
klassificeret som et
KLASSE 1 LASERprodukt. Denne mærkat
findes på
laserbeskyttelseshuset
på indersiden af
kabinettet i
kontrolenheden.
Om kontrolenheden
• Fabriksskiltet sidder udvendigt på undersiden af
enheden.
masterpage:Left
specdef v20070110
Håndtering af udtjente
elektriske og
elektroniske produkter
(Gælder for den
Europæiske Union og
andre europæiske
lande med separate
indsamlingssystemer)
Dette symbol på produktet eller
emballagen angiver, at produktet ikke må behandles
som husholdningsaffald. Det skal i stedet indleveres på
en deponeringsplads specielt indrettet til modtagelse
og oparbejdning af elektriske og elektroniske
produkter. Ved at sikre at produktet bortskaffes
korrekt, forebygges de eventuelle negative miljø- og
sundhedsskadelige påvirkninger, som en ukorrekt
affaldshåndtering af produktet kan forårsage.
Genindvinding af materialer vil medvirke til at bevare
naturens ressourcer. Yderligere information om
genindvindingen af dette produkt kan fås hos
myndighederne, det lokale renovationsselskab eller
butikken, hvor produktet blev købt.
Fjernelse af udtjente
batterier (gælder i den
Europæiske Union samt
europæiske lande med
særskilte
indsamlingssystemer)
Dette symbol på batteriet eller
emballagen betyder, at batteriet leveret med dette
produkt ikke må bortskaffes som husholdningsaffald.
På visse batterier kan dette symbol anvendes i
kombination med et kemisk symbol. Det kemiske
symbol for kviksølv (Hg) eller bly (Pb) er anført hvis
batteriet indeholder mere end 0,0005% kviksølv eller
0,004% bly. Ved at sikre at sådanne batterier
bortskaffes korrekt, tilsikres det, at de mulige negative
konsekvenser for sundhed og miljø, som kunne opstå
ved en forkert affaldshåndtering af batteriet,
forebygges. Materialegenindvendingen bidrager
ligeledes til at beskytte naturens resourcer. Hvis et
produkt kræver vedvarende elektricitetsforsyning af
hensyn til sikkerheden samt ydeevnen eller data
integritet, må batteriet kun fjernes af dertil uddannet
personale. For at sikre en korrekt håndtering af
batteriet bør det udtjente produkt kun afleveres på
dertil indrettede indsamlingspladse beregnet til
affaldshåndtering af elektriske og elektroniske
produkter. Med hensyn til øvrige batterier, se venligst
afsnittet der omhandler sikker fjernelse af batterier.
Batteriet skal derefter afleveres på et indsamlingsted
beregnet til affaldshåndtering og genindvinding af
batterier. Yderlige information om genindvinding af
2DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk02saf.fm]
dk_book.book Page 3 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
dette produkt eller batteri kan fås ved at kontakte den
kommunale genbrugsstation eller den butik, hvor
produktet blev købt.
Bemærkning til kunder: følgende informationer er kun
gældende for udstyr der er solgt i lande, hvor EUdirektiverne gælder.
Producenten af dette produkt er Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Den autoriserede repræsentant for EMC og
produktsikkerhed er Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
Henvendelser vedrørende service eller garanti skal ske
til de adresser, der står anført i de separate service- eller
garantidokumenter.
Forholdsregler
Dette udstyr er blevet testet og fundet i
overensstemmelse med de begrænsninger, der er
angivet i EMC-direktivet ved brug af et
tilslutningskabel, der er kortere end 3 m.
Om strømkilder
• Strømmen til systemet er ikke afbrudt, så længe
netledningen sidder i stikkontakten. Dette gælder
også, selvom selve systemet er blevet slukket.
• Da stikkontakten bruges til at afbryde enheden fra
strømmen, skal du slutte enheden til en lettilgængelig
stikkontakt. Hvis du bemærker noget unormalt ved
systemet, skal du omgående trække stikket ud af
stikkontakten.
Ophavsret og varemærker
• Dette produkt gør brug af teknologi til beskyttelse af
ophavsret i overensstemmelse med amerikanske
patenter og andre immaterielle rettigheder.
Brug af denne teknologi til beskyttelse af ophavsret
skal godkendes af Macrovision Corporation og er
kun beregnet til privatbrug og andre former for
begrænset visning, medmindre andet er godkendt af
Macrovision.
Reverse engineering eller disassemblering er forbudt.
• Dette system kan bruges med Dolby* Digital og
DTS** Digital Surround System.
* Fremstillet på licens fra Dolby Laboratories.
"Dolby", "Pro Logic" og det dobbelte
D-symbol er varemærker tilhørende Dolby
Laboratories.
** Fremstillet under følgende amerikanske
patentnumre: 5.451.942, 5.956.674, 5.974.380,
5.978.762, 6.226.616, 6.487.535, 7.392.195,
7.272.567, 7.333.929, 7.212.872 og andre
udstedte eller anmeldte patenter i USA eller
andre lande. DTS er et registreret varemærke,
masterpage:Right
specdef v20070110
og DTS-logoet, DTS-symbolet, DTS-HD og
DTS-HD Master Audio | Essential er
varemærker tilhørende DTS, Inc. © 1996-2008
DTS, Inc. Alle rettigheder forbeholdes.
• Systemet har integreret teknologien HDMITM (HighDefinition Multimedia Interface).
HDMI, HDMI-logoet og High-Definition
Multimedia Interface er varemærker eller
registrerede varemærker tilhørende HDMI Licensing
LLC.
• Java og alle Java-baserede varemærker og logoer er
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
Sun Microsystems, Inc.
• "BD-Live" og "BonusView" er varemærker
tilhørende Blu-ray Disc Association.
• "Blu-ray Disc" er et varemærke.
• Logoerne "Blu-ray Disc", "DVD+RW", "DVD-RW",
"DVD+R", "DVD-R", "DVD VIDEO" og "CD" er
varemærker.
• "BRAVIA" er et varemærke tilhørende Sony
Corporation.
• "AVCHD"-logoet og "AVCHD" er varemærker
tilhørende Matsushita Electric Industrial Co., Ltd. og
Sony Corporation.
• , "XMB", og "xross media bar" er varemærker
tilhørende Sony Corporation og Sony Computer
Entertainment Inc.
• "PLAYSTATION" er et varemærke tilhørende Sony
Computer Entertainment Inc.
• "x.v.Colour"og "x.v.Colour"-logoet er varemærker
tilhørende Sony Corporation.
• "PhotoTV HD" og "PhotoTV HD"-logoet er
varemærker tilhørende Sony Corporation.
• Andre navne på systemer og produkter er generelt
varemærker eller registrerede varemærker tilhørende
de respektive producenter. Symbolerne ™ og ® er
bruges ikke i denne vejledning.
DK
3DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk02saf.fm]
dk_book.book Page 4 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Om denne
betjeningsvejledning
• Anvisningerne i denne betjeningsvejledning
beskriver knapper på fjernbetjeningen. Du kan
også bruge knapperne på kontrolenheden, hvis
de har samme eller tilsvarende navne som
knapperne på fjernbetjeningen.
• De ikoner, f.eks.
, der vises øverst i
hver beskrivelse, angiver, hvilket medie der
kan bruges med den beskrevne funktion.
Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Understøttede diske" (side 88).
• I denne vejledning bruges "disk" som en
generel henvisning til BD'er, dvd'er og cd'er,
medmindre andet er angivet i teksten eller på
tegningerne.
• Kontrolmenuelementer varierer, afhængigt af
området.
• Standardindstillingen er understreget.
4DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk_TOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 5 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Indholdsfortegnelse
Om denne betjeningsvejledning..............4
Udpakning............................................... 6
Oversigt over dele og knapper ................8
Introduktion
Trin 1: Systeminstallation............ 14
Trin 2: Tilslutning af systemet..... 17
Trin 3: Udførelse af
Lynopsætning ......................... 29
Trin 4: Valg af kilden .................... 32
Trin 5: Surroundeffekt.................. 33
Afspilning
Afspilning af en BD/dvd....................... 35
Sådan får du adgang til BonusView/
BD-Live .......................................... 43
Afspilning af en cd................................ 44
Afspilning af billedfiler......................... 46
Lydindstilling
Valg af effekt, der passer til kilden ....... 48
Valg af lydformat, flersprogede spor
eller kanal ....................................... 49
Multipleks broadcast-lyd ...................... 50
Brug af lydeffekter ................................ 50
Tuner
Indstillinger og justeringer
Brug af installationsmenu..................... 66
[Netværksopdatering] ........................... 67
[Videoindstillinger] .............................. 68
[Lydindstillinger].................................. 71
[BD/DVD-visningsindstillinger] .......... 72
[Indstillinger for foto] ........................... 74
[HDMI-indstillinger] ............................ 74
[Systemindstillinger] ............................ 75
[Netværksindstillinger]......................... 76
[Lynopsætning]..................................... 77
[Nulstilling] .......................................... 78
Yderligere oplysninger
Forholdsregler....................................... 79
Bemærkninger om diske ....................... 80
Fejlfinding ............................................ 81
Selvdiagnosefunktion ........................... 87
Understøttede diske .............................. 88
Understøttede lydformater .................... 90
Opløsning for videoudgang .................. 91
Specifikationer...................................... 92
Liste over sprogkoder ........................... 93
Ordliste ................................................. 94
Indeks.................................................... 97
Brug af radioen ..................................... 52
Brug af radiodatasystemet (RDS) ......... 56
Ekstern lydenhed
Brug af DIGITAL MEDIA PORTadapteren......................................... 57
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync............................. 58
Indstilling af højttalerne........................ 60
Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening.................................. 62
Brug af timerfunktionen........................ 63
Brug af funktionen til dæmpning af
displaylys ........................................ 64
Ændring af lystype for den oplyste
LED ................................................ 64
Deaktivering af kontrolenhedens
knapper ........................................... 65
5DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
dk_book.book Page 6 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Udpakning
• Kontrolenhed (1)
• Højttalerkabler (2, hvid/rød)
• Betjeningsvejledning (denne
vejledning)
• Højttaler- og tv-tilslutning
• Software Licence
Information
• Fronthøjttalere (2)
• Videokabel (1)
Modeller i Storbritannien
• DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20) (1)
• Fjernbetjening (1)
• Subwoofer (1)
• R6-batterier (AA) (2)
• Betjeningsvejledning til
DIGITAL MEDIA PORTadapter (TDM-iP20).
• Rengøringsklud (1)
• FM-ledningsantenne (1)
eller
6DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
dk_book.book Page 7 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Klargøring af fjernbetjeningen
Isættelse af batterier i fjernbetjeningen
Sæt to R6-batterier (AA) (medfølger) i fjernbetjeningen, og sørg for, at batteriernes 3- og #-pol
vender korrekt.
• Du må ikke lade fjernbetjeningen ligge et meget varmt eller fugtigt sted.
• Du må ikke blande nye og gamle batterier.
• Du må ikke tabe genstande ned i fjernbetjeningens batterirum, f.eks. under udskiftning af batterierne.
• Hvis fjernbetjeningen ikke skal bruges i længere tid, skal batterierne tages ud for at forhindre eventuelle skader
forårsaget af lækkende batterier og korrosion.
7DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 8 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Oversigt over dele og
knapper
Yderligere oplysninger findes på siderne i
parentes.
•
•
: Til betjening af systemet
: Til betjening af tv
(yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Betjening af tv'et med den medfølgende
fjernbetjening" (side 62)).
A THEATRE (side 59)
Skifter automatisk til den optimale
videotilstand for film.
Fjernbetjening
ONE-TOUCH PLAY (side 35, 59)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
CLEAR
DIGITAL
2
SYSTEM
MENU
3
4
D.TUNING
5
Tænder systemet eller sætter det i
standbytilstand.
B SLEEP (side 63)
NIGHT (side 51)
OP
M ENU
UP /
TOP
ME
N
P
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
6
UR
N
SOUND MODE
7
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
Aktiverer nattilstanden.
DYNAMIC BASS (side 50)
Forstærker basfrekvenser.
HOME
FUNCTION
"/1 (tændt/standby) (side 28, 29, 35, 52)
Indstiller timerfunktionen.
DISPLAY
U
TV "/1 (tændt/standby) (side 62)
Tænder tv'et eller sætter det i
standbytilstand.
TIME
ANALOG
Et enkelt tryk på knappen, og tv'et tændes,
indstilles til afspilning af en BD/dvd, og
systemet starter automatisk afspilningen af
en disk.
8
SCENE SEARCH
TV (side 62)
Skifter til tv-betjening på fjernbetjeningen.
C Nummerknapper (side 35, 53, 62)
Gør det muligt at indtaste titel/
kapitelnummer, radiofrekvens osv.
PROG
9
DISPLAY
CLEAR (side 40, 55)
Sletter det, der er indtastet i feltet.
/ (tekst-tv) (side 62)
Knap nummer 5 og knappen
/DIGITAL,
PROG + og N er
blindfingermarkeringsknapper. Brug
blindfingermarkeringsknappen som
referencepunkt, når du betjener
fjernbetjeningen.
Åbner tekst-tv.
TIME (side 41)
Viser den forløbne/resterende spilletid på
frontpaneldisplayet.
- (side 62)
- gør det muligt at vælge et kanalnummer
over 10.
8DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 9 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
D
(lyd) (side 49, 50)
Vælger lydformat/spor.
(undertekst) (side 38)
Vælger sprog for undertekster, hvis der er
optaget undertekster på flere sprog på en
BD-rom/dvd-video.
D.TUNING (side 53)
Vælger radiofrekvenser.
(vinkel) (side 38)
Skifter til andre vinkler, hvis der er optaget
flere vinkler på en BD-rom/dvd-video.
SYSTEM MENU (side 33, 43, 50, 55, 63,
64)
Skifter til systemmenuen.
DIGITAL (side 62)
Skifter til digital tilstand.
ANALOG (side 62)
Skifter til analog tilstand.
(bredformat) (side 62)
Ændrer formatforhold for det tilsluttede tv.
E Farveknapper (rød/grøn/gul/blå)
(side 52, 76)
Genvejsknapper til valg af elementer i
menuer på nogle BD'er (kan også bruges til
Java-baseret interaktiv betjening af BD'er).
F TOP MENU (side 39)
Åbner eller lukker hovedmenuen på BD'er
eller dvd'er.
DISPLAY (side 41)
Gør det muligt at få vist
afspilningsoplysninger på tv-skærmen.
POP UP/MENU (side 39)
Åbner eller lukker BD-rom'ens pop opmenu eller menuen på en dvd.
OPTIONS (side 35, 44, 46, 52)
Gør det muligt at få vist indstillingsmenuen
på tv-skærmen.
HOME (side 29, 35, 44, 46, 52, 66)
C/X/x/c (side 29, 33, 35, 43, 44, 46, 50,
52, 55, 63, 64, 66)
Flytter markeringen, så det viste element
kan vælges.
(ENTER) (side 29, 33, 35, 43, 44, 46,
50, 52, 55, 63, 64, 66)
Anvender det valgte element.
(programoversigt) (side 62)
Viser den elektroniske programoversigt
(EPG).
TOOLS (side 62)
Viser betjeningsmenuen til den aktuelle
visning.
G FUNCTION (side 32, 35, 44, 46, 52, 57)
Vælger en kilde til afspilning.
SOUND MODE (side 48)
Vælger en passende lydtilstand til film eller
musik osv.
H ./> (forrige/næste) (side 35, 44,
46)
Skifter til forrige/næste kapitel, spor eller
fil. Tryk to gange på . for at gå til
begyndelsen af det forrige spor.
PRESET +/– (side 52)
Vælger en gemt radiostation.
REPLAY/ADVANCE (side 35)
Tryk på disse knapper for at afspille en
sekvens/gå hurtigt fremad i sekvensen.
m/M (hurtig tilbage/hurtig fremad)
(side 35, 44)
Tryk på disse knapper for at gå hurtigt
tilbage/fremad på disken under en
afspilning.
Hver gang du trykker på knappen, ændres
søgehastigheden.
Tryk på N for at skifte til normal
hastighed.
TUNING +/– (side 52)
Åbner og lukker menuen Home på
systemet.
Søger efter radiostationer.
RETURN (side 62, 76)
Starter eller genoptager en afspilning.
Afspiller et diasshow, når der isættes en
disk med JPEG-billedfiler.
Vender tilbage til den forrige visning.
N (afspil) (side 35, 44, 46)
9DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
dk_book.book Page 10 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
X (pause) (side 35, 44, 46)
Sætter en afspilning på pause eller
genoptager afspilningen.
x (stop) (side 35, 44, 46)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er
det sidste punkt, du afspillede, eller det
sidste billede i en billedmappe.
SCENE SEARCH (side 39)
Skifter til tilstanden Scenesøgn., der gør det
muligt at gå hurtigt fra sekvens til sekvens
inden for den aktuelle titel.
I
(lyd fra) (side 35, 44, 62)
Slår lyden fra midlertidigt.
2 (lydstyrke) +/– (side 35, 62)
Indstiller lydstyrken.
PROG +/– (side 62)
Vælger en højere eller lavere kanal.
c/C (side 62)
Når du har trykket på /, kan du vælge den
næste (c) eller forrige (C) side på tekst-tv.
t/
(tv-indgang) (side 62)
Skifter tv'ets indgangskilde til tv eller andre
indgangskilder.
DISPLAY (side 52)
Skifter visningen af radiooplysninger på
frontpaneldisplayet mellem frekvens og
stationens navn.
/
(oplysninger/vis skjult tekst)
(side 62)
Viser oplysninger.
10DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 11 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Kontrolenhed
Set fra oven
Med lukket frontlåge
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
Med åben frontlåge
A "/1 (tændt/standby) (side 35)
Tænder systemet, eller indstiller det til
standby.
B Z (åbn/luk)
Åbner og lukker diskskuffen.
C Oplyst LED (side 64)
D Oplyst LED med logo (side 64)
E Diskskuffe (side 35)
F
(fjernbetjeningsmodtager) (7)
G Frontpaneldisplay
H Afspilningsknapper (side 35)
x (stop)
Stopper afspilningen og husker stoppunktet
(genoptagelsespunktet).
Genoptagelsespunktet for en titel/et spor er
det sidste punkt, du afspillede, eller det
sidste billede i en billedmappe.
FUNCTION
Vælger en kilde til afspilning.
VOL +/–
Indstiller systemets lydstyrke.
I Beskyttelsesindikator (side 81)
Lyser rødt, når der registreres strømfejl osv.
N (afspil)
Starter eller genoptager en afspilning.
Afspiller et diasshow, når der isættes en
disk med JPEG-billedfiler.
11DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 12 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Frontpaneldisplay
Om indikatorer på frontpaneldisplayet
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
NTSC
EXT
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
BASS
NIGHT
WIDE STAGE
A Lyser, når systemet opretter
forbindelse til netværket.
J Lyser, når der sendes et 1920 × 1080p/
24 Hz-videosignal.
B Blinker, når timerfunktionen er
aktiveret (side 63).
K 2CH: Lyser under afspilning med "2CH
STEREO".
C Lyser, når der modtages en station
(kun radio) (side 52).
L Lyser, når lyden fra systemet er fjernet
(side 35, 44).
D Lyser, når [FM-tilstand] indstilles til
[Mono] – kun radio (side 52).
M Lyser, når funktionen DYNAMIC BASS
er slået til (side 50).
E Lyser, når der modtages stereolyd (kun
radio) (side 52).
N Lyser, når nattilstand er slået til (side
51).
F Lyser, når der modtages et videosignal
med farvesystemet NTSC.
O WIDE STAGE: Lyser under afspilning
med surroundeffekten "WIDE STAGE".
G Lyser, når den eksterne hukommelse
genkendes (side 26).
P Lyser, når der er isat en disk.
H Lyser, når HDMI OUT-stikket er sluttet
korrekt til HDCP-kompatibelt udstyr
(High-bandwidth Digital Content
Protection) med HDMI- eller DVIindgang (Digital Visual Interface).
Q Viser systemstatus, f.eks. kapitel-, titeleller spornummer, tidsoplysninger,
radiofrekvens, afspilningsstatus osv.
R Viser systemets afspilningsstatus.
I Lyser, når der modtages et 720p/1080i/
1080p-videosignal fra HDMI OUTstikket eller et 720p/1080i-videosignal
fra COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
12DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 13 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Kontrolenhedens bagside
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
A EXT-port (side 26)
B COMPONENT VIDEO OUT-stik (side 20)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
G SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)stik (side 23)
C ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL)-stik
(side 25)
H TV (DIGITAL IN OPTICAL)-stik (side 22)
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)-stik
(side 23)
J HDMI OUT-stik (side 20)
I Ventilationsåbninger
K LAN (100)-stik (side 27)
E AUDIO (AUDIO IN L/R)-stik (side 23)
F VIDEO OUT-stik (side 20)
Subwoofer
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
A Ventilationsåbninger
B SYSTEM CONTROL-stik (side 18)
C SPEAKER R-stik (side 19)
D SPEAKER L-stik (side 19)
13DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 14 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
Introduktion
Trin 1: Systeminstallation
Højttalernes placering
Du opnår den bedste lyd ved at placere alle højttalerne med samme afstand til lyttepositionen (A).
Placer systemet som vist nedenfor.
A Venstre fronthøjttaler (L)
B Højre fronthøjttaler (R)
C Subwoofer
D Kontrolenhed
B
A
D
A
C
A
• Du skal være forsigtig med at placere højttalerne og/eller højttalerfødderne på specialbehandlet gulv (vokset,
olieret, poleret osv.), da det kan give pletter eller misfarvning.
• Du må ikke læne dig op ad højttaleren, da den kan vælte.
• Afhængigt af subwooferens placering kan der opstå billedforvrængning på tv-skærmen. I dette tilfælde skal
subwooferen flyttes væk fra tv'et.
• Du må ikke blokere kontrolenhedens og subwooferens ventilationsåbninger.
• Der skal være samme afstand mellem fronthøjttalerne og lyttepositionen (dvs. som en ligebenet trekant).
• Fronthøjttalerne skal placeres mindst 0,6 m fra hinanden.
• Placer fronthøjttalerne, så de står længere fremme end tv'et. Sørg for, at der ikke er hindringer foran højttalerne.
Sådan placeres fronthøjttalerne
Under højttaleren findes en justerbar støtteanordning.
Du kan undgå, at højttaleren vælter, når den er sat op, ved at indstille den justerbare støtteanordning til
90° eller 180°.
14DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 15 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Vælg den ønskede vinkel.
Når højttalerne placeres lodret
90°
Introduktion
Når højttalerne placeres med samme
vinkel som kontrolenheden
180°
• Begge fronthøjttalere skal pege lige fremad. Højttalerne må ikke placeres skråt.
Korrekt
Forkert
Bemærkning om håndtering af subwooferen
Du må ikke tage fat i subwooferens åbninger, når den skal løftes. Dette kan beskadige højttalerdriveren.
Tag fat under bunden af subwooferen, hvis den skal løftes.
Subwoofer
Åbninger
Tip
• Det anbefales at placere subwooferen på et hårdt gulv.
• Du kan også vælge at placere subwooferen ude i siden med front mod lyttepositionen.
Montering af højttalerne på væggen
Forsigtig
• Kontakt et byggemarked eller en montør for at få oplysninger om vægmaterialer eller de skruer, der skal bruges.
• Brug skruer, der passer til væggens materiale og styrke. Hvis du skruer i gipsplader, skal du skrue skruerne fast på
en skinne og montere den på væggen. Placer højttalerne på en lodret, plan og bæredygtig væg.
• Sony er ikke ansvarlig for uheld eller skader, der skyldes ukorrekt montering, utilstrækkelig vægbæreevne eller
ukorrekt iskruning af skruer, naturkatastrofer osv.
15DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 16 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Før højttalerne monteres på en væg, skal du indstille den justerbare støtteanordning
under højttalerne til udgangsposition.
Introduktion
1
masterpage:Left
specdef v20080116
Justerbar støtteanordning
2
Slut højttalerkablet til højttaleren.
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #.
Kabelkappe
Venstre fronthøjttaler (L): Hvid
Højre fronthøjttaler (R): Rød
3
Find nogle skruer (medfølger ikke), der egner sig til hullet på bagsiden af hver højttaler.
Se nedenstående illustration.
Hul på bagsiden af højttaleren
5 mm
10 mm
4
Fastgør skruerne i væggen.
5 til 7 mm
5
Hæng højttalerne på skruerne.
Højttalerens bagside
16DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 17 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Trin 2: Tilslutning af systemet
Subwooferens underside
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
Venstre fronthøjttaler (L)
Subwoofer
Højre fronthøjttaler (R)
Netledning
Stik
FM-ledningsantenne
FUNCTION
VOL
Kontrolenhed
Videobåndoptager,
digital satellitmodtager,
PlayStation osv.
DIGITAL MEDIA
PORT-adapter
Tv
: Signalretning
17DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Du må ikke slutte subwooferens netledning til en stikkontakt, før alle andre tilslutninger er udført.
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 18 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
Tilslutning af kontrolenheden
Sæt kontrolenhedens systemstik i SYSTEM CONTROL-stikket på undersiden af subwooferen.
Isæt stikket fra SYSTEM CONTROL-kablet, og skru det fast med skruerne på stikket.
Stik
SYSTEM
ONLY
SYSTEM CONTROL-kabel
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Skruer
Blød klud (medfølger ikke)
Subwooferens underside
Kontrolenhedens bagside
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
18DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 19 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Højttalernes tilslutning
Højttalerkablernes stik og kabelkappe er favekodet alt efter højttalertypen. Tilslut højttalerkablerne, så
de matcher farven på subwooferens SPEAKER-stik.
Når du tilslutter subwooferen, skal stikket trykkes ind, indtil det klikker på plads.
Hvid
(Venstre fronthøjttaler (L))
Rød
(Højre fronthøjttaler (R))
SYSTEM
ONLY
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Blød klud (medfølger ikke)
Subwooferens underside
Fronthøjttalerne
Sådan sluttes højttalerkablerne til højttaleren
Sørg for, at højttalerkablerne sættes i de korrekte klemmer i højttalerne: Højttalerkablet med farvet
kabelkappe skal sættes i 3, og højttalerkablet uden farvet kabelkappe skal sættes i #. Du må ikke sætte
højttalerkablets isolering (gummiafdækning) ind i højttalerklemmerne.
Højttalerens bagside
Stik
Kabelkappe (+)
(–)
19DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Sådan sluttes højttalerkablerne til subwooferen
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 20 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Introduktion
Sådan undgås at kortslutte højttalerne
Kortslutning af højttalerne kan ødelægge systemet. Du skal derfor træffe følgende forholdsregler, når
højttalerne tilsluttes. Kontroller, at blottede ledningstråde i højttalerkablerne ikke kommer i kontakt
med en anden højttalerklemme eller med blottede ledningstråde fra et andet højttalerkabel, som vist
nedenfor.
Afisolerede kabelender er i kontakt
med hinanden, da der er fjernet for
meget isolering.
En afisoleret ende af et
højttalerkabel, der er i kontakt
med en anden højttalerklemme.
• Sørg for at sætte højttalerkablet i den korrekte klemme: 3 til 3 og # til #. Hvis kablerne byttes om, kommer
lyden til at mangle bas og bliver muligvis forvrænget.
Tilslutning af tv'et (videotilslutning)
Denne forbindelse sender et videosignal til tv'et.
Vælg tilslutningsmetoden i henhold til stikkene på dit tv.
Kontrolenhedens bagside
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
C Komponentvideokabel
(medfølger ikke)
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
100)
LAN(
A Videokabel
B HDMI-kabel (medfølger ikke)
Til HDMI IN-stikket
på tv'et.
Til videoindgangsstikket
på tv'et.
Til komponentvideoindgangsstikkene
på tv'et.
Metode 1: Tilslutning med videokabel (A)
Dette er den grundlæggende tilslutning.
20DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 21 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Metode 2: Tilslutning med HDMI-kabel* (B) og videokabel (A)
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
• Kontroller, at HDMI-kablets stik vender korrekt i forhold til kontrolenhedens HDMI-stik, og tilslut derefter HDMIkablet.
Metode 3: Tilslutning med komponentvideokabel (C) og videokabel (A)
Hvis dit tv ikke har et HDMI-stik, men er udstyret med komponentvideoindgangsstik, skal tv'et
tilsluttes med både komponentvideokabel og videokabel. Billedkvaliteten forbedres sammenlignet
med kun at bruge videokabelforbindelsen.
Når forbindelsen oprettes med et komponentvideokabel, skal du indstille udgangssignalet til
progressivt format (side 29, 69).
Hvis der skal vises billeder via DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal tv'et tilsluttes ved hjælp af
videokablet. Videosignaler fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren sendes ikke via COMPONENT
VIDEO OUT-stikket.
21DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Hvis dit tv har et HDMI-stik, skal tv'et tilsluttes med både HDMI-kabel og videokabel. Billedkvaliteten
forbedres sammenlignet med kun at bruge videokabelforbindelsen.
Når forbindelsen oprettes ved hjælp af et HDMI-kabel, skal udgangssignalets type vælges (side 29, 69).
Hvis der skal vises billeder via DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, skal tv'et tilsluttes ved hjælp af
videokablet. Videosignaler fra DIGITAL MEDIA PORT-adapteren sendes ikke via HDMI OUTstikket.
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 22 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
Tilslutning af tv'et (lydtilslutning)
Denne tilslutning sender et lydsignal fra tv'et til systemet. Brug denne tilslutning for at afspille tv-lyden
via systemet.
Kontrolenhedens bagside
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
MI
HD
OUT
D Digitalt optisk kabel
(medfølger ikke)
Til digitalt optisk
udgangsstik på tv'et.
Tilslutning med digitalt optisk kabel (D)
Via en digital lydforbindelse modtager systemet et Dolby Digital multipleks broadcast-signal, der gør
det muligt at afspille multipleks broadcast-lyd.
• Hvis du vil have fuldt udbytte af funktionen Kontrol til HDMI (side 58), skal du slutte systemet til tv'et med et
digitalt optisk kabel (D).
22DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 23 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tilslutning af andre komponenter
E DIGITAL MEDIA PORTadapter (side 57)
Kontrolenhedens bagside
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
SAT/C
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
TV
MI
HD
OUT
G Digitalt koaksialkabel
(medfølger ikke)
F Lydkabel
(medfølger ikke)
Til digitalt koaksialt udgangsstik
på videobåndoptager eller
digital satellitmodtager osv.
Til lydudgangsstik på
videobåndoptager, digital
satellitmodtager, Playstation
eller bærbar lydkilde osv.
• Tilslut DIGITAL MEDIA PORT-adapteren, så V-mærkerne er overfor hinanden. Adapteren fjernes ved at trække
ud i adapteren samtidig med, at du trykker på
.
• Når du slutter systemet til en komponent med et lydkabel (F), skal du vælge "AUDIO" for at afspille lyden fra
komponenten via systemet.
23DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Du kan lytte til de tilsluttede komponenter via systemets højttalere.
• DIGITAL MEDIA PORT-adapter: E (TDM-iP20 leveres med engelske modeller. Der kan også
bruges andre DIGITAL MEDIA PORT-adaptere).
• Videobåndoptager, digital satellitmodtager, PlayStation eller bærbar lydkilde osv. (medfølger ikke):
F
• Videobåndoptager eller digital satellitmodtager osv. (medfølger ikke), der har et digitalt koaksialt
udgangsstik: G
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 24 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
Hvis dit tv har flere lyd/videoindgange
Du kan høre lyden fra det tilsluttede tv via systemets højttalere. Tilslut komponenterne på følgende
måde.
Tv
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
Videobåndoptager, digital
satellitmodtager, PlayStation
osv.
System
FUNCTION
VOL
: Signalretning
Vælg komponenten på tv'et. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke har flere lyd/videoindgange, kræves en omskifter for at kunne modtage lyden fra mere
end en komponent.
24DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 25 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tilslutning af antenne
Introduktion
Sådan tilsluttes antennen
Kontrolenhedens bagside
DC5V AX
0.7A M
FM75IAL
COAX
ORT
DMP
NNA
ANTE
eller
FM-ledningsantenne
(medfølger)
• FM-ledningsantennen skal rettes helt ud.
• Når FM-ledningsantennen er tilsluttet, skal den placeres så vandret som muligt.
Tip
• Hvis FM-modtagelsen er dårlig, skal du bruge et 75-ohm koaksialkabel (medfølger ikke) til at slutte kontrolenheden
til en udendørs FM-antenne som vist nedenfor.
Udendørs FM-antenne
Kontrolenhedens
bagside
FM75
COAXIAL
ANTENNA
25DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 26 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Introduktion
Isættelse af den eksterne hukommelse
Isæt den eksterne hukommelse (USB-flashhukommelse på 1 GB eller større, f.eks. Sony USM2GL
eller USM2GH, medfølger ikke) i EXT-porten. Kontroller, at "EXT" lyser på frontpaneldisplayet, når
du tænder systemet. Ved at tilslutte en ekstern hukommelse kan du få adgang til mere indhold
(BonusView/BD-Live), afhængigt af disken (side 43).
Kontrolenhedens bagside
EXT
DC5V AX
0.5A M
MI
HD
OUT
00)
LAN(1
Eks.: Sony USM2GL (medfølger ikke)
Stikkene skal vende opad
• Sæt den eksterne hukommelse lige i. Hvis du tvinger den eksterne hukommelse på plads i porten, kan det beskadige
den eksterne hukommelse og kontrolenhedens EXT-port.
• Den eksterne hukommelse skal opbevares utilgængeligt for børn, så de ikke kommer til at sluge den.
• Der kan opstå fejl, hvis der trykkes hårdt ind på den eksterne hukommelse i porten.
• Sluk systemet, når du isætter eller fjerner den eksterne hukommelse for at undgå datafejl eller skader på den
eksterne hukommelse.
• Du må ikke isætte en ekstern hukommelse med billed- eller musikfiler, fordi dette kan beskadige dataene i den
eksterne hukommelse.
Sådan fjernes den eksterne hukommelse
1
2
Tryk på "/1 for at slukke systemet.
Tag den eksterne hukommelse ud af EXT-porten.
26DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 27 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tilslutning til netværket
Kontrolenhedens bagside
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
Tilslutning via en trådløs LANrouter
Direkte tilslutning til en
bredbåndsrouter
Netværkskabel
(medfølger ikke)
Netværkskabel
(medfølger ikke)
DMPORT
LAN(100)
Trådløs LAN-router
(adgangspunkt)
(medfølger ikke)
Bredbåndsrouter
(medfølger ikke)
Ethernet/trådløs
LAN-mediekonverter
(medfølger ikke)
Netværkskabel
(medfølger ikke)
Netværkskabel
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medfølger ikke)
ADSL-modem/
kabelmodem
(medfølger ikke)
Internet
Internet
Sådan opdateres systemets software via netværket
Se [Netværksopdatering] (side 67) og [Meddel. om softwareopdatering] (side 75).
• Du må ikke slutte en telefonforbindelse til LAN (100)-stikket, da der kan opstå fejl.
• Du må ikke slutte kontrolenhedens LAN-stik til pc'ens LAN-stik.
• Om der skal bruges et lige eller krydset netværkskabel afhænger af modemmet, routeren og netværkstypen (LAN).
Yderligere oplysninger om netværkskabler (LAN) findes i betjeningsvejledningen til modemmet eller routeren.
• Til optimal ydelse af BD-Live-funktioner anbefales brug af en internetforbindelse med en effektiv hastighed på 1
Mbps eller højere.
27DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Hvis du vil opdatere systemets software via et netværk, skal du slutte kontrolenhedens LAN (100)-stik
til din internetkilde med et netværkskabel. Du kan også få adgang til BD-Live (side 43).
Vælg de nødvendige indstillinger i [Internetindstillinger] i [Netværksindstillinger] (side 76).
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 28 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Introduktion
Tilslutning af netledning
Før du slutter subwooferens netledning til en stikkontakt, skal alle højttalerne sluttes til subwooferen.
Stikkontakt: Stikkontaktens
udformning varierer, afhængigt
af området.
Sådan tændes/slukkes systemet
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tryk på "/1.
Sådan spares strøm i standby
Kontroller, at følgende indstillinger er angivet:
– [Kontrol til HDMI] er indstillet til [Fra] (side 58).
– [Standbytilstand] er indstillet til [Normal] (side 75).
28DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 29 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
5
Tryk på
eller c.
Indstillingsmeddelelsen vises.
Introduktion
Trin 3: Udførelse af
Lynopsætning
Følg nedenstående trin for at bruge systemet
med de grundlæggende justeringer.
De viste elementer afhænger af modellen for det
pågældende land/område.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Denne meddelelse vises kun første gang
[Lynopsætning] gennemføres. Den vises
ikke, når [Lynopsætning] åbnes via
indstillingen [Opsætning].
0
6
Tryk på
eller c.
Installationsmenuen til valg af videokabel
vises.
C/X/x/c,
HOME
1
2
3
Tænd tv'et.
Tryk på [/1.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal vises på tv-skærmen.
Skærmen Lynopsætning til valg af
skærmsprog vises.
Hvis skærmen Lynopsætning ikke
vises
Åbn skærmen Lynopsætning igen. Se
"Sådan åbnes skærmen Lynopsætning igen"
(side 31).
4
Tryk på X/x for at vælge et
skærmsprog.
7
Tryk på X/x for at vælge det kabel, der
bruges til at slutte systemet til tv'et.
Kontroller forbindelsen mellem systemet
og tv'et (side 20).
• Hvis du slutter systemet til tv'et med et
HDMI-kabel, skal du vælge [HDMI], gå
til trin 8 og indstille opløsningen for
videoudgangen, så den passer til tv'et.
• Hvis du slutter systemet til tv'et med et
komponentvideokabel, skal du vælge
[Komponentvideo], gå til trin 8 og
indstille opløsningen for videoudgangen,
så den passer til tv'et.
• Når du tilslutter systemet og tv'et med
videokablet, skal du vælge [Video] og gå
til trin 9.
• Hvis du ikke slutter systemet til tv'et med et
HDMI-kabel, kan du ikke vælge [HDMI].
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik samtidig, skal du vælge
[Komponentvideo].
29DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 30 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
• Yderligere oplysninger om opløsning for
videoudgang findes i afsnittet "Opløsning for
videoudgang" (side 91).
8
Tryk på
vises. Vælg [Annuller]. Visningen skifter til
skærmen til indstilling af opløsningen.
• Hvis den valgte opløsning for videoudgangen er
forkert, vises der intet billede på skærmen. I
dette tilfælde skal du trykke på N og Z på
kontrolenheden og holde dem nede i mindst 5
sekunder for at nulstille opløsningen for
videoudgangen til den laveste opløsning. Hvis
du vil ændre opløsningen for videoudgangen,
skal du indstille [Format for videoudgang] i
[Videoindstillinger] (side 69).
eller c.
Installationsmenuen til valg af opløsning
for videoudgang vises. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet [Format for
videoudgang] (side 69).
Når du vælger [HDMI] i trin 7
9
Tryk på
eller c.
Du får vist installationsmenuen til valg af
formatforhold for det tv, der skal tilsluttes.
Du kan vælge [Auto], [480i/576i], [480p/
576p], [720p], [1080i] eller [1080p].
Hvis du tilslutter HDMI OUT-stik og andre
videoudgangsstik samtidig, sendes der
muligvis kun videosignaler fra HDMI
OUT-stikket, når der er valgt [Auto] eller
[1080p].
Når du vælger [Komponentvideo] i trin
7
10 Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
der passer til dit tv.
• [16:9]: Hvis du har et tv med widescreen
eller et standard 4:3-tv med widescreentilstand (side 68).
• [4:3]: Hvis du har et standard 4:3-tv
(side 68).
11 Tryk på
eller c.
Når du slutter systemet til tv'et med et
HDMI-kabel
Installationsmenuen for funktionen
[Kontrol til HDMI] vises. Gå til trin 12.
Du kan vælge [480i/576i], [480p/576p],
[720p] eller [1080i].
Når du skifter opløsning for
videoudgangen
Der vises et billede med den valgte
opløsning i ca. 30 sekunder, hvorefter du
bliver bedt om at bekræfte.
Følg vejledningen på skærmen, og gå til
næste trin.
Når du ikke slutter systemet til tv'et
med et HDMI-kabel
Installationsmenuen for [BDinternetforbindelse] vises. Gå til trin 14.
12 Tryk på X/x for at vælge indstillingen
for funktionen Kontrol til HDMI.
• Hvis billedet er forvrænget, eller der ikke vises
et billede, skal du vente i 30 sekunder uden at
trykke på en knap. [Er denne opløsning OK?]
30DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 31 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
13 Tryk på
eller c.
Installationsmenuen for [BDinternetforbindelse] vises.
14 Tryk på X/x for at vælge indstillingen
for BD-internetforbindelse.
17 Tryk på
.
Lynopsætningen er gennemført. Alle
tilslutninger og indstillinger er udført.
Sådan afsluttes Lynopsætning
Tryk på HOME i et vilkårligt trin.
Sådan åbnes skærmen
Lynopsætning igen
1
Tryk på HOME.
Menuen Home vises på tv-skærmen.
2
3
4
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge
[Lynopsætning], og tryk derefter på
.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Skærmen Lynopsætning vises.
Vælg [Tillad] for at tillade
internetforbindelser.
Hvis du ikke tillader forbindelser, skal du
vælge [Tillad ikke].
15 Tryk på
eller c.
Installationsmenuen for [Standbytilstand]
vises.
16 Tryk på X/x for at vælge
standbytilstanden.
Når du har slået denne funktion til, kan du
hurtigt betjene afspilleren.
Vælg [Hurtigstart], hvis du vil gøre
opstartstiden fra standbytilstand kortere.
Standardindstillingen er [Normal].
• Hurtig start øger strømforbruget og aktiverer
blæseren i standbytilstand.
31DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Vælg [Til] for at bruge funktionen [Kontrol
til HDMI] (side 58), når du tilslutter Sonykomponenter, der er kompatible med
funktionen Kontrol til HDMI.
Hvis du ikke bruger funktionen [Kontrol til
HDMI], skal du vælge [Fra].
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 32 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Introduktion
Trin 4: Valg af kilden
Du kan vælge en afspilningskilde.
masterpage:Left
specdef v20080116
• Når du slutter systemet til tv'et med et lydkabel, skal
du vælge "AUDIO" for at afspille tv-lyden via
systemet.
Hvis lyden fra en tilsluttet
komponent forvrænges
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
Du kan reducere indgangsniveauet for den
tilsluttede komponent. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet [Dæmp - AUDIO] (side 71).
FUNCTION
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil den
ønskede funktion vises på
frontpaneldisplayet.
Hver gang du trykker på FUNCTION, ændres
funktionen som følger:
"BD/DVD" t "TUNER FM" t"TV" t
"SAT/CABLE" t "DMPORT" t "AUDIO"
t...
Funktion
Kilde
"BD/DVD"
Disk, der spilles af systemet.
"TUNER FM"
FM-radio (side 52).
"TV"
Tv (komponent, der er sluttet til
TV (DIGITAL IN OPTICAL)stikket (side 22)).
"SAT/CABLE"
Komponent, der er sluttet til SAT/
CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL)-stikket (side 23).
"DMPORT"
DIGITAL MEDIA PORT-adapter
(side 57).
"AUDIO"
Komponent, der er sluttet til
AUDIO (AUDIO IN L/R)stikkene (side 23).
32DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 33 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Trin 5: Surroundeffekt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Valg af surroundeffekter baseret på din lyttepræference
1
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "AUDIO MENU" vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DEC. MODE" vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil den ønskede indstilling for "DEC. MODE" vises på
frontpaneldisplayet.
Yderligere oplysninger om indstillingerne for "DEC. MODE" findes i oversigten nedenfor.
5
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
33DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Introduktion
Du kan udnytte surroundeffekten ved at vælge en af indstillingerne for "DEC. MODE"
(afkodningstilstand). De gør det muligt at gengive den spændende og effektfulde biograflyd hjemme i
stuen.
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk04gst.fm]
dk_book.book Page 34 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Om højttalerudgangen
Introduktion
Standardindstillingen er "AUTO".
Indstillingen "DEC.
MODE"
Surroundeffekt
"AUTO"
Systemet sender automatisk lyden med en velegnet effekt, afhængigt af kilden.
• 2-kanalskilde: Sender 2-kanalslyd som den er.
• Flerkanalskilde: Simulerer 5.1-surroundsound med to fronthøjttalere og en
subwoofer. Indikatoren WIDE STAGE lyser på frontpaneldisplayet.
• Kilde fra USB/DMPORT: Gengiver et tydeligt forbedret lydbillede.
"2CH STEREO"
Denne tilstand sender 2-kanalslyd uanset den indgående lydsignaltype.
Flerkanalssurroundformater mikses ned til 2 kanaler. Indikatoren 2CH lyser på
frontpaneldisplayet.
Sådan deaktiveres surroundeffekten
Vælg "2CH STEREO" for "DEC. MODE".
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af indstillingen "DEC. MODE".
• Surroundeffekten annulleres, når lydtilstanden indstilles til "SPORTS".
Tip
• Systemet husker den sidst valgte indstilling for "DEC. MODE" for hver funktion.
Når du vælger en funktion, f.eks. "BD/DVD" eller "TUNER FM", skiftes der automatisk til den indstilling for
"DEC. MODE", som blev brugt for den pågældende funktion. Hvis du f.eks. afspiller en "BD/DVD", har valgt
"AUTO" som indstilling for "DEC. MODE" og skifter til en anden funktion, bruges "AUTO" igen, når du på et
senere tidspunkt vender tilbage til at afspille "BD/DVD".
34DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 35 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
4
Afspilning
Afspilning af en BD/dvd
Tryk på Z.
Ilæg en disk.
Læg en disk i diskskuffen, og tryk derefter
på Z.
Fremgangsmåden kan være anderledes eller
begrænset afhængigt af den valgte disk.
Se den betjeningsvejledning, der fulgte med din
disk.
Med
mærkatsiden
opad
Set fra oven
"/1
Z
Når du lægger en almindelig BD-rom eller
dvd-video i, starter afspilningen måske
automatisk afhængigt af disken. I dette
tilfælde skal du gå til trin 9.
Med lukket frontlåge
FUNCTION
VOL
Med åben frontlåge
FUNCTION
Diskskuffe
N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
3
VOL
"/1
0
1
2
• Når du afspiller en disk på 8 cm, skal du lægge
den i skuffens inderste ring. Bemærk, at disken
ikke må ligge skævt i skuffens inderste ring.
• Du må ikke lægge mere end én disk i skuffen.
x
VOL +/–
FUNCTION
ONE-TOUCH
PLAY
Afspilning
5
6
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"BD/DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
7
8
Tryk på C/c for at vælge
[Video].
Tryk på X/x for at vælge
derefter på N eller
.
, og tryk
Nummerknapper
TIME
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Tænd dit tv.
Afspilningen starter, hvis det er en
almindelig BD-rom eller dvd-video.
Hvis BD'en eller dvd'en, er optaget på andet
udstyr, vises titellisten. Tryk på X/x for at
vælge den ønskede titel, og tryk derefter på
N eller
.
Afspilningen starter.
Indstil tv'ets indgangsvælger til
systemet.
Tryk på "/1.
Systemet tændes.
35DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 36 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
9
Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken.
Funktion
Tryk på
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
Find et punkt hurtigt
ved at afspille en disk
med hurtig frem- eller
tilbagespoling
(Scan)1)
M eller m under
afspilning af en disk. Hver
gang du trykker på M eller
m under scanningen,
ændres
afspilningshastigheden som
følger:
• Når du har indstillet funktionen [Kontrol til HDMI]
til [Til], kan det tv, der er sluttet til systemet med et
HDMI-kabel (medfølger ikke), betjenes synkront
med systemet. Yderligere oplysninger findes i
afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync" (side 58).
Afspilningsretning
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Modsat retning
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
Tip
• Du kan bestemme, hvor hurtigt der skal skrues op og
ned for lydstyrken.
Hvis du vil skrue hurtigt op og ned for lyden, skal du
trykke på 2 +/– på fjernbetjeningen eller VOL +/–
på kontrolenheden og holde den nede.
Hvis du vil indstille lyden mere præcist, skal du
trykke kort på 2 +/– på fjernbetjeningen eller på
VOL +/– på kontrolenheden.
Når du trykker på knappen og
holder den nede, spoles der
hurtigt fremad eller tilbage
med den valgte hastighed,
indtil du slipper knappen.
Gå tilbage til almindelig
hastighed ved at trykke på
N. De aktuelle hastigheder
afhænger af disken.
Andre betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Stop
x
Pause
X
Genoptag afspilning
efter en pause
X eller N
Gå til næste kapitel
>
Gå tilbage til det
forrige kapitel
. to gange inden for et
sekund.
Tryk en enkelt gang på .
for at gå til begyndelsen af det
aktuelle kapitel.
Slå lyden fra
midlertidigt
Fjern disken
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
knappen igen eller på 2 +
for at skrue op for lyden.
Langsom gengivelse, M i mere end et sekund i
frys billede (kun
pausetilstand. Når du i
afspilningsretning)
pausetilstanden trykker kort
på M, kan du afspille et
billede ad gangen (ikke alle
disks understøtter denne
funktion).
Gå tilbage til almindelig
afspilning ved at trykke på
N.
Gentag afspilningen
af den forrige
sekvens2)
(Hurtig afspilning)
under afspilningen.
(Hurtigt fremad) under
Gå hurtigt fremad i
den aktuelle sekvens3) afspilningen.
Z på kontrolenheden.
1)
Scanningshastighederne afhænger af disken.
2)Kun
BD/dvd-video/dvd-rw/dvd-r.
3)Kun
BD/dvd-video/dvd-rw/dvd-r/dvd+rw/dvd+r.
Sådan afspilles en BD eller dvd
med begrænsning (børnesikring)
Når du afspiller en begrænset BD
Gå til [BD-børnesikring] i [BD/DVDvisningsindstillinger] (side 72).
36DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 37 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Når du afspiller en begrænset dvd
Gå til [DVD-børnesikring] i [BD/DVDvisningsindstillinger] (side 72).
Tilgængelige elementer under
OPTIONS
1
Afspilning
Når du afspiller en begrænset BD eller dvd,
vises siden til indtastning af adgangskode på
skærmen.
Indtast den firecifrede adgangskode ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
Afspilningen starter.
Hvis du vil registrere eller ændre adgangskoden,
skal du læse afsnittet [Adgangskode] (side 73).
• Når du bruger HDMI-forbindelsen, kan der være en
forsinkelse, før afspilningsbilledet vises på skærmen,
og den første del af afspilningsbilledet vises muligvis
ikke.
• Hvis du vil bruge denne funktion, skal du indstille
[Kontrol til HDMI] til [Til] i [HDMI-indstillinger]
(side 74).
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
Sådan afspilles en BD-re eller BDr med begrænsning (disklås)
Når du afspiller en BD-re eller BD-r, der er
begrænset af disklåsefunktionen, vises siden til
indtastning af adgangskode på skærmen.
1
Indtast den firecifrede adgangskode,
der blev registreret, da du oprettede
disken, ved hjælp af
nummerknapperne, og tryk derefter på
.
2
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
De tilgængelige elementer varierer,
afhængigt af disktypen og situationen på
systemet.
Elementer
Beskrivelse
[Videoindstillinger]
Tilpasser indstillinger for
billedet (side 42).
[Titelliste]
Viser titellisten.
Vælg en titel, og tryk derefter på N
eller
.
[Afspil]
Afspiller titlen fra det sted,
hvor du trykkede på x.
Afspilningen starter.
[Afspil fra start]
Afspiller titlen fra
begyndelsen.
Ettryksafspilning (kun HDMIforbindelser)
[Topmenu]
Viser diskens topmenu
(side 39).
Tryk på ONE-TOUCH PLAY.
Systemet og det tilsluttede tv tændes, og
indgangsvælgeren på tv'et skifter til systemet, så
du kan afspille diskens indhold.
[Menu/Popup-menu]
Viser BD-rom'ens pop opmenu eller dvd'ens menu
(side 39).
2
[Stop]
Stopper en afspilning.
[Søg efter titel]
Søger efter en titel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 40).
[Søg efter kapitel]
Søger efter et kapitel og
starter afspilningen fra
begyndelsen (side 40).
37DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 38 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Ændring af vinkler
Hvis der er optaget flere vinkler af en sekvens på
en disk, kan du skifte visningsvinklen.
Tryk på
under en afspilning for at
vælge den ønskede vinkel.
Visning af undertekster
Genoptagelse af afspilning fra
det sted, hvor du stoppede en
disk
(Genoptag afspilning)
Når du stopper en disk, husker systemet det sted,
hvor du trykkede på x. Funktionen Genoptag
afspilning kan kun bruges, når der sidder en disk
i systemet – også selvom systemet er sat i
standby, når du trykker på "/1.
1
Hvis der er optaget undertekster på en disk, kan
du slå underteksterne til og fra under
afspilningen. Hvis der er optaget undertekster på
flere sprog på en disk, kan du ændre
underteksternes sprog under afspilningen eller
slå dem til og fra efter behov.
Tryk på
under afspilningen for at vælge
undertekster på det ønskede sprog.
2
Tryk på x for at stoppe afspilningen af
en disk.
Tryk på X/x for at vælge
derefter på N eller
.
, og tryk
Afspilningen starter fra det punkt, hvor du
stoppede disken i trin 1.
• Afhængigt af, hvor du stoppede disken, genoptager
systemet muligvis ikke afspilningen fra nøjagtigt
samme punkt.
• Stedet, hvor du stoppede afspilningen, slettes
muligvis, når:
– Du åbner diskskuffen.
– Du afspiller en anden titel.
– Du ændrer indstillingerne på systemet.
– Du fjerner netledningen.
– Du fjerner den eksterne hukommelse (for BDrom'er).
• Ikke alle diske understøtter denne funktion.
Sådan afspilles fra titlens
begyndelse
Tryk på OPTIONS for at vælge [Afspil fra start],
og tryk derefter på
. Afspilningen starter fra
begyndelsen af titlen.
38DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 39 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Brug af BD'ens eller dvd'ens
menu
Hurtig søgning efter en
sekvens
(SCENE SEARCH)
En BD/dvd er opdelt i mange sektioner, der
tilsammen udgør et billede eller musikstykke.
Disse sektioner kaldes "titler". Når du afspiller
en BD/dvd, der indeholder flere titler, kan du
vælge den ønskede titel med TOP MENU.
Du kan også vælge menuelementer som sprog
for undertekster og lyd med TOP MENU.
1
3
1
2
Tryk på C/X/x/c eller
nummerknapperne for at vælge det
element, som du vil afspille eller
ændre.
Tryk på
Tryk på SCENE SEARCH under
afspilningen, eller når den er sat på
pause.
Afspilningen sættes på pause, og der vises
en linje med sekvensindikatoren nederst på
skærmen (firkanten angiver det aktuelle
sted).
Tryk på TOP MENU.
Diskens menu vises på tv-skærmen.
Menuindholdet varierer, afhængigt af
disken.
2
Du kan hurtigt skifte mellem sekvenserne i den
aktuelle titel, der afspilles.
Afspilning
Sådan vises topmenuen
Tryk på C/c eller m/M, og hold den
nede for at flytte sekvensindikatoren til
den ønskede sekvens.
Sekvensindikator
.
Sådan vises pop op-menuer
Nogle BD-rom'er indeholder pop op-menuer,
der vises uden at forstyrre afspilningen.
1
Tryk på POP UP/MENU under
afspilningen.
Det aktuelle sted
Sekvensindikatoren på linjen vises omkring
det sted, der afspilles.
Pop op-menuen vises.
2
Tryk på C/X/x/c, farveknapperne eller
nummerknapperne for at vælge et
element, og følg anvisningerne på
skærmen.
3
Slip knappen på det sted, som du vil se.
Sekvensen på det sted, hvor du slap
knappen, sættes på pause.
Hvis du vil søge efter en sekvens igen, skal
du flytte sekvensindikatoren med C/c eller
m/M.
4
Tryk på SCENE SEARCH,
X.
, N eller
Afspilningen starter.
Sådan annulleres tilstanden
Scenesøgn
Tryk på SCENE SEARCH,
, N eller X.
Afspilningen startes fra det sted, hvor du
trykkede på knappen.
39DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 40 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
• Tilstanden Scenesøgn. er tilgængelig for titler på over
100 sekunder og under 100 timer.
• Ikke alle diske understøtter denne funktion.
Søgning efter en titel/et
kapitel
Du kan søge efter et kapitel, hvis titlen
indeholder kapitelmærker.
1
Tryk på OPTIONS under afspilningen,
eller når den er sat på pause.
Indstillingsmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge en
søgemetode, og tryk derefter på
.
• [Søg efter titel] (for en BD-rom/dvdvideo): Søger efter den ønskede titel.
• [Søg efter kapitel]: Søger efter det
ønskede kapitel.
Skærmbilledet til indtastning af nummeret
vises.
Eksempel: Kapitelsøgning
3
Tryk på nummerknapperne for at
indtaste nummeret på titlen eller
kapitlet.
Hvis du trykker forkert, skal du trykke på
CLEAR og indtaste et andet nummer.
4
Tryk på
.
Efter et stykke tid starter systemet
afspilningen fra det valgte nummer.
Sådan annulleres [Søg efter titel]/
[Søg efter kapitel]
Tryk på RETURN.
40DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 41 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Sådan vises spilletid og
resterende spilletid på
frontpaneldisplayet
Visning af spilletid og
afspilningsoplysninger
Tryk flere gange på TIME.
Du kan få vist titeloplysninger, herunder
hastigheden for overførsel af video osv.
Tryk på
DISPLAY under afspilningen.
1 Spilletid for den aktuelle titel
2 Resterende spilletid for den aktuelle titel
De viste oplysninger kan variere afhængigt af
disktypen og systemets status.
Afspilning
Hver gang du trykker på TIME under afspilning
af en disk, skifter visningen:
1y2
Nogle af de viste elementer forsvinder efter få
sekunder.
Eksempel: Når der afspilles en BD-rom
A Den aktuelt valgte vinkel
B Titelnummer eller navn
C Den aktuelt valgte lydindstilling
D Tilgængelige funktioner (
lyd/
undertekst)
vinkel/
E Afspilningsoplysninger
Viser disktype/afspilningstilstand/videocodec/bithastighed/statuslinje for afspilning/
spilletid (resterende spilletid*)
F Opløsning for udgang/videofrekvens
* Vises, når du trykker flere gange på TIME.
Tip
• Du kan også få vist afspilningsoplysninger på
frontpaneldisplayet.
• Du kan ændre alle indstillinger ved at trykke på
eller
.
,
41DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
dk_book.book Page 42 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tilpasning af videobilleder
1
Tryk på OPTIONS under afspilningen.
Indstillingsmenuen vises.
2
masterpage:Left
specdef v20070110
• Indstil tv'ets billedindstilling til [Standard], før du
skifter [Billedkvalitetstilstand].
• [Videoindstillinger] er deaktiveret, når tilstanden
Theatre er valgt på det tilsluttede tv (side 59).
• Det kan være svært at se effekten af [FNR], [BNR] og
[MNR], afhængigt af disken eller den sekvens, der
afspilles.
Tryk på X/x for at vælge
[Videoindstillinger], og tryk derefter på
.
Skærmen [Videoindstillinger] vises.
3
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
[Billedkvalitetstilstand]
Optimerer billedindstillingerne til
forskellige lysforhold.
• [Standard]
• [Lyst rum]
• [Biograf rum]
[FNR]
Reducerer tilfældig støj på billedet.
• [Fra]
• [Auto]
[BNR]
Reducerer mosaiklignede blokstøj på
billedet.
• [Fra]
• [Auto]
[MNR]
Reducerer mindre støj omkring billedets
konturer (moskito-støj).
• [Fra]
• [Auto]
4
Tryk på C/X/x/c for at vælge eller
tilpasse indstillingerne, og tryk
derefter på
.
Gentag trin 3 og 4 for at justere andre
elementer.
42DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 43 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Justering af forsinkelsen
mellem billedet og lyden
(A/V SYNC)
1
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "AUDIO
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "A/V
SYNC" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Nogle BD-rom'er med "BD-LIVE-logo" har
bonusindhold og andre data, der kan
downloades til den eksterne hukommelse (lokal
lagerenhed) og afspilles.
1
2
3
Tryk på X/x for at justere forsinkelsen
mellem billedet og lyden.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
• A/V SYNC er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
Fjern en eventuel disk fra
kontrolenheden.
Sluk systemet.
Sæt den eksterne hukommelse
(medfølger ikke) i EXT-porten på
bagsiden af kontrolenheden.
Den eksterne hukommelse bruges som
lokal lagerenhed.
Sørg for, at den eksterne hukommelse er sat
korrekt i kontrolenheden (side 26).
Du kan justere fra 0 ms til 300 ms i
intervaller på 25 ms.
5
Afspilning
Når lyden ikke passer til billedet på tv-skærmen,
kan du justere forsinkelsen mellem billedet og
lyden.
Sådan får du adgang til
BonusView/BD-Live
4
5
6
7
Slut systemet til et netværk (side 27).
Tænd systemet.
Indstil [BD-internetforbindelse] til
[Tillad] i [BD/DVDvisningsindstillinger] (side 73).
Isæt en BD-rom med BONUSVIEW/BDLIVE.
Fremgangsmåden varierer, afhængigt af
disken. Se den betjeningsvejledning, der
fulgte med disken.
Sådan slettes data i den eksterne
hukommelse
Du kan slette unødvendige data.
1
2
3
4
5
6
Fjern en eventuel disk fra
kontrolenheden.
Tryk på HOME.
Tryk på C/c for at vælge
[Video].
Tryk på X/x for at vælge [BD-data], og
tryk derefter på
.
Vælg navnet på disken, og tryk derefter
på OPTIONS.
Vælg [Slet], og tryk derefter på
.
43DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 44 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
7
Vælg [OK], og tryk derefter på
.
Dataene på den valgte disk slettes.
Afspilning af en cd
• Disknavnet vises muligvis ikke. Dette afhænger af
BD-rom'en.
Tip
• Hvis du vil slette alle data i den eksterne hukommelse
på en gang, skal du vælge [Slet alt] i trin 6.
• Tryk på
i stedet for OPTIONS i trin 5, og gå til
trin 6.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
TIME
C/X/x/c,
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
N
m/M
x
%
X
2 +/–
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"BD/DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Ilæg en cd.
Skærmen med musikafspilleren vises.
3
Tryk på N.
Afspilningen starter.
Aktuelt spornummer og forløben spilletid
4
Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken.
Lydstyrkeniveauet vises på tv-skærmen og
på frontpaneldisplayet.
44DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 45 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Sådan vælges et spor
1
2
Tilgængelige elementer under
OPTIONS
Tryk på HOME.
Tryk på C/c for at vælge
[Musik].
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
De tilgængelige elementer varierer,
afhængigt af disktypen og situationen på
systemet.
3
4
Elementer
Beskrivelse
[Afspil]
Afspiller det valgte spor.
Musiklisten vises.
[Afspil fra start]
(under afspilning)
Afspiller det aktuelle spor
fra begyndelsen.
Tryk på X/x for at vælge et spor, og tryk
derefter på N eller
.
[Afspil fra start]
(i stoptilstand)
Afspiller det valgte spor fra
begyndelsen.
Systemet afspiller det valgte spor.
[Stop]
Stopper en afspilning.
Tryk på
.
Afspilning
2
Andre betjeningsmuligheder
Funktion
Tryk på
Stop
x
Pause
X
Genoptag afspilning
efter en pause
X eller N
Start afspilningen fra det N
sted, hvor du trykkede
på x
Gå til næste spor
>
Gå tilbage til det forrige . to gange inden for et
spor
sekund.
Tryk en enkelt gang på
. for at gå til
begyndelsen af det aktuelle
spor.
Slå lyden fra
midlertidigt
Hvis du vil have lyden
tilbage, skal du trykke på
knappen igen eller på 2 +
for at skrue op for lyden.
Fjern disken
Z på kontrolenheden.
Hurtig tilbage-/
fremadspoling
Tryk på m eller M
under afspilningen.
• Stedet, hvor du stoppede afspilningen
(genoptagelsespunktet), slettes fra hukommelsen,
når:
– Du åbner diskskuffen.
– Du slukker systemet.
Sådan vises spilletid og
resterende spilletid på
frontpaneldisplayet
Tryk flere gange på TIME.
Hver gang du trykker på TIME under afspilning
af en disk, ændres visningen som følger:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
1 Spilletid for det aktuelle spor
2 Resterende spilletid for det aktuelle spor
3 Spilletid for disken
4 Resterende spilletid for disken
45DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 46 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Afspilning af billedfiler
1)
2)
5
Tryk på
.
Listen over filer eller mapper vises.
3)
1)
BD-re'er/BD-r'er, der indeholder JPEG-billedfiler.
2)
Dvd+rw'er/dvd+r'er/dvd-rw'er/dvd-r'er, der
indeholder JPEG-billedfiler.
3)
Cd-rw'er/cd-r'er, der indeholder JPEG-billedfiler.
Miniaturer af filer*
1
2
3
4
5
6
7
8
9
* Vises kun, hvis filen indeholder
miniatureoplysninger.
6
0
DISPLAY
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
OPTIONS
1
2
3
4
Andre betjeningsmuligheder
x
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"BD/DVD" vises på
frontpaneldisplayet.
Ilæg en disk, der indeholder billedfiler.
Tryk på HOME.
Tryk på C/c for at vælge
Når du vælger en mappe, skal du trykke på
X/x for at vælge en fil i mappen, og tryk
derefter på
.
Den valgte billedfil vises.
./>
N
X
Tryk på X/x for at vælge en fil eller
mappe, og tryk derefter på
.
[Foto].
Funktion
Tryk på
Afspil et diasshow
N
Stop et diasshow
x
Sæt et diasshow på
pause
X
Gå til det næste billede
>
Gå tilbage til det forrige .
billede
Vis filoplysninger
DISPLAY
46DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 47 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tilgængelige elementer under
OPTIONS
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
Elementer
Beskrivelse
[Diasshow-hastig.]1)2)
Ændrer diasshowets
hastighed.
• [Hurtig]
• [Normal]
• [Langsom]
[Stop]1)
Stopper et diasshow.
[Drej til venstre]1)
Drejer billedet 90 grader
mod uret.
[Drej til højre]1)
Drejer billedet 90 grader
med uret.
[Vis billede]2)
Viser det valgte billede.
[Diasshow]2)
Starter et diasshow.
1)
Vises, når du trykker på OPTIONS under afspilning
af billedfiler.
2)
Vises, når du trykker på OPTIONS, når listen over
filer/mapper vises.
Afspilning
2
• Følgende billedfiler eller mapper kan ikke vises på
listen over filer eller mapper.
– Billedfiler med et andet filtypenavn end ".jpeg" og
".jpg".
– Billedfiler med et meget langt navn.
– Billedfiler i 5. træ og billedfiler/mapper i 6. træ
eller lavere.
– Mapper ud over 500. mappe, når det samlede antal
mapper og filer i et enkelt træ overskrider 500.
• Billedfiler, der redigeres på en pc, kan muligvis ikke
afspilles.
• Der vises muligvis ikke miniaturebilleder for nogle
billedfiler.
• Det kan tage tid at få vist store billedfiler eller at starte
et diasshow.
Sådan vises billeder i høj
billedkvalitet
Hvis du har et Sony-tv, der er kompatibel med
"PhotoTV HD", skal du bruge nedenstående
tilslutning og indstilling for at opnå den bedste
billedkvalitet.
1
2
Slut systemet til tv'et med et HDMIkabel (medfølger ikke).
Indstil tv'ets videoindstilling til
tilstanden [VIDEO-A].
Yderligere oplysninger om [VIDEO-A]
findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
• Hvis du forsøger at afspille følgende billedfiler, vises
symbolet
på skærmen, og de kan ikke afspilles.
– Billedfiler med en bredde eller længde på over
8.192 pixel.
– Billedfiler med en bredde eller længde på under 15
pixel.
– Billedfiler, der er større end 32 MB.
– Billedfiler med et ekstremt formatforhold (større
end 50:1 eller 1:50).
– Billedfiler i progressivt JPEG-format.
– Billedfiler, der har filtypenavnet ".jpeg" eller
".jpg", men som ikke er i JPEG-format.
– Billedfiler med et meget langt navn.
• Følgende billedfiler kan ikke afspilles.
– Billedfiler, der er optaget på BD-r'er i alle formater
undtagen UDF 2.6 (Universal Disk Format).
– Billedfiler, der er optaget på BD-re'er i alle
formater undtagen UDF 2.5 (Universal Disk
Format).
47DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 48 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Lydindstilling
Valg af effekt, der
passer til kilden
Du kan vælge en passende lyd til film eller
musik.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Når du indstiller [Lydeffekt] til [Fra] (side 71),
indstilles lydtilstanden automatisk til "AUTO" og
lydtilstandens indstilling kan ikke ændres.
• Afhængigt af disken eller kilden kan den første del af
lyden kan være skåret væk, når du vælger "AUTO",
da systemet automatisk vælger den optimale tilstand.
Vælg en anden indstilling end "AUTO" for at undgå,
at noget af lyden fjernes.
• Ikke alle inputstreams understøtter brug af
lydtilstand.
Om synkronisering med
tilstanden Theatre
Når du aktiverer tilstanden Theatre ved at trykke
på THEATRE, skifter systemet automatisk
lydtilstand til "MOVIE", så lyden passer til lyd
fra film.
0
SOUND
MODE
Tryk flere gange på SOUND MODE under
afspilningen, indtil den ønskede tilstand
vises på frontpaneldisplayet.
• "AUTO": Systemet vælger automatisk
"MOVIE" eller "MUSIC" og bruger den
lydeffekt, der passer til disken eller
lydstrømmen.
• "MOVIE": Systemet sender lyd til film.
• "MUSIC": Systemet sender lyd til musik.
• "SPORTS": Systemet føjer efterklang til
sportsprogrammer.
• "NEWS": Systemet optimerer lyden til
programmer med tale, f.eks. nyhederne.
48DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk06sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 49 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
x Dvd-VR
Valg af lydformat,
flersprogede spor eller
kanal
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• [ Stereo (Lyd1)] og [ Stereo (Lyd2)] vises ikke,
når der kun er optaget én lydstream på disken.
x Cd
•[
•[
•[
Lydindstilling
Når systemet afspiller en BD/dvd-video, der er
optaget i flere lydformater (PCM, Dolby Digital,
MPEG-lyd eller DTS), kan du ændre
lydformatet. Hvis en BD/dvd-video indeholder
spor med flere sprog, kan du også ændre sproget.
På en cd kan du vælge lyden fra den højre eller
venstre kanal og lytte til lyden fra den valgte
kanal gennem den højre og venstre højttaler.
Typerne af lydspor på disken vises.
Eksempel:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Lyd1)]
• [ Stereo (Lyd2)]
• [ Hoved]
• [ Under]
• [ Hoved/Under]
Stereo]: Standardstereolyd.
1/V]: Lyd fra venstre kanal (mono).
2/H]: Lyd fra højre kanal (mono).
0
Tryk flere gange på
under
afspilningen for at vælge det ønskede
lydsignal.
Lydoplysningerne vises på tv-skærmen.
x BD/DVD VIDEO
Valg af sprog afhænger af BD/dvd-videoen.
Når der vises 4 cifre, angiver de en sprogkode.
Yderligere oplysninger om sprogkoder findes i
afsnittet "Liste over sprogkoder" (side 93). Når
det samme sprog vises to eller flere gange,
indeholder BD/dvd-videoen flere lydformater.
49DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 50 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Multipleks broadcastlyd
(DUAL MONO)
Dette system gør det muligt at høre multipleks
broadcast-lyd, når systemet modtager eller
afspiller et Dolby Digital-multipleks broadcastsignal.
• Hvis du ønsker at modtage Dolby Digital-signaler,
skal du slutte et tv eller en anden komponent til
systemet med et optisk eller koaksialt digitalkabel
(side 22, 23) og indstille den digitale udgangstilstand
for tv'et eller en anden komponent til Dolby Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Brug af lydeffekter
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
SYSTEM
MENU
X/x/c,
Genaktiverer basfrekvenser
0
Du kan genaktivere basfrekvenser.
Tryk på DYNAMIC BASS.
"D. BASS ON" vises på frontpaneldisplayet, og
basfrekvenserner forstærkes.
Når denne tilstand er aktiveret, lyser "BASS" på
frontpaneldisplayet.
Sådan deaktiveres lydeffekten
Tryk flere gange på
, indtil det
ønskede signal vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på DYNAMIC BASS, så "BASS"
forsvinder fra frontpaneldisplayet.
• "MAIN": Hovedsproget høres.
• "SUB": Det sekundære sprog høres.
• "MAIN/SUB": Der høres en blanding af
hovedsproget og det sekundære sprog.
50DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk06sou.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 51 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Lyd ved lav lydstyrke
Denne tilstand gør det muligt at høre lydeffekter
eller samtale som sad du i biografen, selvom
lyden høres ved lav lydstyrke. Dette er praktisk,
hvis du ser film sent om aftenen.
Du kan justere lyden ved at ændre lydens
tonebalance.
1
2
"NIGHT ON" lyser på frontpaneldisplayet, og
lydeffekten aktiveres.
Når nattilstand er slået til, lyser "NIGHT" på
frontpaneldisplayet.
3
Sådan deaktiveres lydeffekten
4
Tryk på NIGHT, så "NIGHT" forsvinder fra
frontpaneldisplayet.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "AUDIO
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "TONE"
vises på frontpaneldisplayet, og tryk
derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge indstillingen,
og tryk derefter på
.
Lydindstilling
Tryk på NIGHT.
Ændring i lydbalancen
• "BASS": Du kan justere basfrekvenserne.
• "TREBLE": Du kan justere
diskantfrekvenserne.
5
Tryk på X/x for at justere lyden.
Den justerede værdi vises på
frontpaneldisplayet. Du kan indstille
værdien fra –6 til +6.
6
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
7
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
51DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 52 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Autoindstilling] vises på tv-skærmen.
Scanningen stopper, når systemet finder en
station.
Tryk på TUNING +/– eller x for at stoppe
den automatiske indstilling.
"TUNED" og "STEREO" (for
stereoprogram) lyser på
frontpaneldisplayet.
Tuner
Brug af radioen
Lyden fra radioen kan sendes via systemets
højttalere.
Manuel indstilling
"/1
Tryk flere gange på TUNING +/–.
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
D.TUNING
RETURN
HOME
FUNCTION
TUNING +/–
Nummerknapper
3
SYSTEM
MENU
Farveknapper
Sådan slukkes radioen
C/X/x/c,
OPTIONS
Tilgængelige elementer under
OPTIONS
PRESET +/–
1
x
DISPLAY
2 +/–
Aktuelt bånd og
forprogrammeret nummer
Aktuel station
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Navn på station
Tip
• Du kan betjene tunerfunktionen med tunermenuen på
frontpaneldisplayet. Se "Betjening af tunerfunktionen
med systemmenuen" (side 55).
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Vælg en radiostation.
Automatisk indstilling
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning starter.
Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken.
Tryk på "/1.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
2
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
De tilgængelige elementer afhænger af
situationen.
Elementer
Beskrivelse
[Gem
hukommelse]
Gem 20 FM-stationer.
[Direkte
indstilling]
Indtast frekvensen på en station
direkte.
[Gem navn]
Indtast et navn til en gemt station.
[FM-tilstand]
Vælg mono eller stereo for
modtagelse af FM-programmer.
Sådan vises stationsnavn eller
frekvens på frontpaneldisplayet
Når systemet er indstillet til "TUNER FM", kan
du aflæse frekvensen på frontpaneldisplayet.
Tryk på DISPLAY.
Hver gang du trykker på DISPLAY på
fjernbetjeningen, ændres visningen som følger:
1 Stationens navn*
2 Frekvens**
* Vises, hvis du har indtastet et navn for en gemt
station.
** Vender tilbage til den oprindelige visning efter
nogle sekunder.
52DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 53 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Lagring af radiostationer
Du kan gemme 20 FM-stationer. Før du søger
efter radiostationer, skal du skrue helt ned for
lyden.
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
[Autoindstilling] vises på tv-skærmen.
Scanningen stopper, når systemet finder en
station.
"TUNED" og "STEREO" (for
stereoprogram) lyser på frontpaneldisplayet.
3
Tryk på OPTIONS.
5
6
Tryk på X/x for at vælge [Gem
hukommelse], og tryk derefter på
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
3
4
Tryk på X/x for at vælge [Direkte
indstilling], og tryk derefter på
.
Tryk på nummerknapperne for at
vælge frekvenser.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
.
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Tryk på
1
5
Indstillingsmenuen vises.
4
Når du kender frekvenserne, kan du vælge en
radiostation ved at indtaste frekvenserne direkte.
Tuner
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning
starter.
Valg af en radiostation ved
direkte indtastning af en
frekvens
.
Indstillingen udføres.
Sådan bruges D.TUNING
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk på D.TUNING.
Sådan ændres et gemt nummer
Tryk på PRESET +/– for at vælge det ønskede
gemte nummer, og følg derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
3
4
Tryk på nummerknapperne for at
vælge frekvenser.
Tryk på
.
Valg af en gemt radiostation
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station.
Det gemte nummer og frekvensen vises på
tv-skærmen og frontpaneldisplay.
Hver gang du trykker på knappen, stiller
systemet ind på en gemt station.
Tip
• Du kan vælge det gemte stationsnummer direkte
med nummerknapperne.
53DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 54 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Hvis der er støj på et FMprogram
Sådan indtastes tegn
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
1
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
2
3
Tryk på X/x for at vælge [FM-tilstand],
og tryk derefter på
.
1
Eksempel:
Tryk på nummerknappen 3 for at indtaste et
[D].
Tryk tre gange på nummerknappen 3 for at
indtaste et [F].
Tryk på X/x for at vælge [Mono].
• [Stereo]: Modtagelse i stereo.
• [Mono]: Modtagelse i mono.
"MONO" vises på frontpaneldisplayet.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Navngivning af gemte
stationer
Du kan indtaste et navn for en gemt station.
Navnet (f.eks. "XYZ") vises på
frontpaneldisplayet, når en station vælges.
Der kan kun indtastes et navn for hver gemt
station.
1
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
3
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
2
3
Tryk på c, og indtast det næste tegn.
Tryk på knappen BLUE ([Afslut]) for at
afslutte.
Du kan bruge følgende knapper til at indtaste
tegn.
Knapper
Beskrivelse
Rød knap
[Bgstavtype]
Skifter mellem alfabetet og tal på
tastaturet.
Grøn knap
[A/a]
Skifter mellem store og små
bogstaver på tastaturet.
Gul knap
[Symbol]
Viser tastaturet til symboler.
Blå knap
[Afslut]
Indtastningen anvendes, og
systemet vender tilbage til den
forrige visning.
CLEAR
[Ryd]/[Ryd alt]
Sletter tegnet til højre for
markøren.
Hvis du vil slette alle viste tegn,
skal du trykke på CLEAR og
holde den nede i mindst 2
sekunder.
RETURN
[Annuller]
Annullerer indtastningen og
vender tilbage til den forrige
visning.
C/X/x/c,
• Vælg en indtastningsfunktion
med C/X/x/c, og tryk derefter
på .
• Indtast tegn på følgende måde:
1Vælg et panel til valg af tegn
med C/X/x/c, og tryk derefter
på . 2Vælg et tegn med
C/c, og tryk derefter på .
Tryk på OPTIONS.
Indstillingsmenuen vises.
4
Tryk flere gange på nummerknapperne
for at vælge et tegn.
Tryk på X/x for at vælge [Gem navn],
og tryk på
.
Skærmen til indtastning af tegn vises.
Indtastning af tegn beskrives i følgende trin.
54DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 55 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Betjening af tunerfunktionen
med systemmenuen
9
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan ændres et gemt nummer
Du kan betjene tunerfunktionen med
systemmenuen på frontpaneldisplayet.
Tryk på PRESET +/– for at vælge det ønskede
gemte nummer, og følg derefter
fremgangsmåden fra trin 3.
Sådan gemmes radiostationer
Hvis der er støj på et FM-program
1
3
4
5
Hvis der er støj på et FM-program, kan du vælge
monomodtagelse. Der er ingen stereoeffekt,
men modtagelsen forbedres.
Tryk på TUNING +/–, og hold den nede,
indtil den automatiske scanning
starter.
1
2
Scanningen stopper, når systemet finder en
station. "TUNED" og "STEREO" (for
stereoprogram) lyser på
frontpaneldisplayet.
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "TUNER
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"MEMORY" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
Der vises et forudindstillet nummer på
frontpaneldisplayet.
TUNED
6
TUNED
STEREO
Tip
• Du kan vælge det forudindstillede nummer
direkte med nummerknapperne.
7
Tryk på
8
4
5
Gentag trin 2 til 7 for at gemme andre
stationer.
Tryk flere gange på X/x, indtil "FM
MODE" vises på frontpaneldisplayet.
Tryk på
STEREO
eller c.
Tryk på X/x for at vælge "MONO".
• "STEREO": Modtagelse i stereo.
• "MONO": Modtagelse i mono.
6
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
7
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Sådan navngives gemte stationer
Du kan indtaste et navn for en gemt station.
Navnet (f.eks. "ABC") vises på
frontpaneldisplayet, når en station vælges.
Der kan kun indtastes et navn for hver gemt
station.
1
.
"COMPLETE!" vises på
frontpaneldisplayet, og stationen gemmes.
Tryk flere gange på X/x, indtil "TUNER
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
TUNED
STEREO
Tryk på X/x for at vælge det ønskede
forudindstillede nummer.
Tryk på SYSTEM MENU.
Tuner
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"TUNER FM" vises på
frontpaneldisplayet.
Der stilles ind på den sidst brugte station.
2
3
Tryk flere gange på PRESET +/– for at
vælge den gemte station, der skal
oprettes et indeksnavn for.
Tryk på SYSTEM MENU.
55DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 56 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
4
5
Tryk flere gange på X/x, indtil "TUNER
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil "NAME
IN" vises på frontpaneldisplayet.
TUNED
6
7
STEREO
eller c.
Tryk på
Opret et navn med C/X/x/c.
Tryk på X/x for at vælge et tegn, og tryk
derefter på c for at flytte markøren til næste
position.
TUNED
STEREO
Du kan indtaste bogstaver, tal og andre
symboler for en radiostation.
Hvis du trykker forkert
Tryk flere gange på C/c, indtil det tegn, der
skal ændres, blinker. Tryk derefter på X/x
for at vælge det ønskede tegn.
Hvis du vil slette et tegn, skal du trykke
flere gange på C/c, indtil det tegn, der skal
slettes, blinker. Tryk derefter på CLEAR.
8
Tryk på
.
"COMPLETE!" vises på
frontpaneldisplayet, og navnet på stationen
gemmes.
9
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Brug af
radiodatasystemet (RDS)
Hvad er et radiodatasystem?
RDS (Radio Data System – Radiodatasystem) er
en programtjeneste, der giver radiostationer
mulighed for at sende yderligere oplysninger
sammen med det almindelige programsignal.
Denne tuner indeholder praktiske RDSfunktioner, f.eks. visning af stationens navn.
Stationens navn vises også på tv-skærmen.
RDS er kun tilgængelig på FM-stationer.*
* Det er ikke alle FM-stationer, der sender RDStjenester, og de tilbyder heller ikke samme typer
tjenester. Hvis du ikke har kendskab til RDSsystemet, kan du få oplysninger om RDStjenesterne i dit område ved henvendelse til de
lokale radiostationer.
Modtagelse af RDSudsendelser
Vælg en station på FM-båndet.
Når du stiller ind på en station, der sender RDStjenester, vises stationens navn* på
frontpaneldisplayet.
* Hvis RDS-udsendelsen ikke modtages, vises
stationens navn muligvis ikke på
frontpaneldisplayet.
• RDS fungerer muligvis ikke korrekt, hvis den station
der er stillet ind på, ikke sender RDS-signalet
optimalt, eller hvis signalstyrken er svag.
56DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 57 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Ekstern lydenhed
Brug af DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren
• Tilslut ikke andre adaptere end DIGITAL MEDIA
PORT-adapteren.
• Du må ikke tilslutte DIGITAL MEDIA PORTadapteren eller afbryde den fra kontrolenheden, mens
systemet er tændt.
• Afhængig af DIGITAL MEDIA PORT-adapterens
type vises der også billeder. I dette tilfælde sender
systemet kun et sammensat videosignal uden
hensyntagen til videosignalets type.
1
2
Tryk flere gange på FUNCTION, indtil
"DMPORT" vises på
frontpaneldisplayet.
Start afspilning af den tilsluttede
komponent.
Lyden og billederne fra den tilsluttede
komponent afspilles på systemet eller det
tilsluttede tv.
Yderligere oplysninger om betjeninger
findes i betjeningsvejledningen til
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Tip
• Afhængigt af typen af DIGITAL MEDIA PORTadapter kan du betjene en tilsluttet komponent ved
enten at bruge knapperne på fjernbetjeningen eller
kontrolenheden. Den følgende illustration viser et
eksempel på knapper, som kan bruges i dette tilfælde.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ekstern lydenhed
Du skal bruge DIGITAL MEDIA PORTadapteren (DMPORT), hvis du vil afspille lyd
fra en bærbar lydkilde eller en computer. Du kan
afspille lyd fra den tilsluttede komponent på
systemet ved at tilslutte en DIGITAL MEDIA
PORT-adapter.
De tilgængelige DIGITAL MEDIA PORTadaptere varierer fra område til område.
Yderligere oplysninger om tilslutning af
DIGITAL MEDIA PORT-adapteren findes i
afsnittet "Tilslutning af andre komponenter"
(side 23).
Afspilning af den tilsluttede
komponent på systemet
0
FUNCTION
X
./>
N
x
Sådan forbedres komprimeret lyd
Du kan forbedre komprimeret lyd, f.eks. en
MP3-lydfil. Denne effekt aktiveres automatisk,
når du indstiller "DEC. MODE" til "AUTO"
(side 33), mens funktionen "DMPORT" er valgt.
Vælg noget andet end "AUTO" for at annullere
effekten.
57DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
dk_book.book Page 58 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Andre betjeningsmuligheder
Brug af funktionen
Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync
Denne funktion er kun tilgængelig på tv, der
understøtter funktionen "BRAVIA" Sync.
Når du tilslutter Sony-komponenter, der er
kompatible med funktionen Kontrol til HDMI
ved hjælp af et HDMI-kabel, forenkles
betjeningen som følger:
– Tilstanden Theatre (side 59)
– Ettryksafspilning (side 59)
– Slukning af systemet (side 59)
– Lydgrænse (side 60)
– System Audio Control (side 59)
– Følg sprog (side 60)
Kontrol til HDMI er en fælles
kontrolfunktionsstandard, som bruges af CEC
(Consumer Electronics Control) til HDMI
(High-Definition Multimedia Interface).
Funktionen Kontrol til HDMI kan ikke bruges i
følgende situationer:
– Når du slutter systemet til en komponent, der
ikke understøtter funktionen Kontrol til
HDMI.
– Når en komponent ikke har et HDMI-stik.
Systemets fjernbetjening indeholder nyttige
knapper til betjening af tv'et, f.eks. THEATRE,
ONE-TOUCH PLAY og TV "/1. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet "Betjening af tv'et
med den medfølgende fjernbetjening" (side 62)
og i betjeningsvejledningen til tv'et.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
masterpage:Left
specdef v20070110
• Afhængigt af den tilsluttede komponent virker
funktionen Kontrol til HDMI muligvis ikke.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til komponenten.
• Funktionen Kontrol til HDMI virker muligvis ikke
ved tilslutning af komponenter fra andre producenter
end Sony. Dette gælder også, selvom komponenten er
kompatibel med funktionen Kontrol til HDMI.
Klargøring af funktionen
Kontrol til HDMI
(Kontrol til HDMI - Easy Setting)
Systemet er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting. Hvis tv'et er
kompatibelt med funktionen Kontrol til HDMI Easy Setting, kan systemfunktionen [Kontrol til
HDMI] indstilles automatisk ved at indstille
tv'et. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
Hvis tv'et ikke er kompatibelt med funktionen
Kontrol til HDMI - Easy Setting, skal
funktionen Kontrol til HDMI indstilles manuelt
for systemet og tv'et.
• Yderligere oplysninger om indstilling af tv'et findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
1
2
3
4
Sørg for, at systemet og tv'et er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
Tænd tv'et, og tryk derefter på [/1 for at
tænde systemet.
Skift indgangsvælger på tv'et, så
systemets signal, der sendes via HDMIindgangen, vises på tv-skærmen.
Indstil funktionen Kontrol til HDMI på
systemet og tv'et.
Funktionen Kontrol til HDMI aktiveres
samtidig for systemet og tv'et.
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
58DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 59 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Sådan indstilles funktionen
[Kontrol til HDMI] manuelt til
aktivering/deaktivering
afspilning), skal du trykke på N eller ONETOUCH PLAY.
1
Systemet og tv'et fungerer som følger
(eksempel):
Tryk på HOME.
Menuen Home vises på tv-skærmen.
2
3
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge [HDMIindstillinger], og tryk derefter på
.
Indstillingerne for [HDMI-indstillinger]
vises.
4
Tv
Tænder (hvis det ikke
allerede er tændt).
r
Skifter til funktionen
"BD/DVD".
r
Begynder at afspille
disken og lyden.
Tænder (hvis det ikke
allerede er tændt).
r
Skifter til HDMIindgang.
r
Skruer ned for lyden
(System Audio Control).
Tryk på X/x for at vælge indstillingen,
og tryk derefter på
.
• [Til]: Aktiveret.
• [Fra]: Deaktiveret.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges
under indstilling af funktionen Kontrol til HDMI på
systemet.
Brug af tilstanden Theatre
(Tilstanden Theatre)
Hvis tv'et understøtter tilstanden Theatre,
vælges den optimale videotilstand og lydkvalitet
for film, og tv-lyden sendes via
systemhøjttalerne. Alt sammen sker automatisk
– du skal kun trykke på THEATRE. Også tv'ets
videotilstand skifter til tilstanden Theatre.
Visning af BD/dvd med et
enkelt tryk på en knap
(Ettryksafspilning)
Et enkelt tryk på ONE-TOUCH PLAY, tv'et
tændes og indstilles til afspilning af en BD/dvd,
og systemet starter automatisk afspilningen af
en disk.
Ettryksafspilningen aktiveres også, når du
ilægger en disk. Hvis ettryksafspilningen ikke
starter (hvis du ilægger en disk, der ikke er
kompatibel med funktionen til automatisk
Synkroniseret slukning af
systemet og tv'et
(Slukning af systemet)
Når du slukker tv'et ved at trykke på knappen
POWER på tv'ets fjernbetjening eller trykker på
TV "/1 på systemets fjernbetjening, slukkes
systemet automatisk.
Andre betjeningsmuligheder
5
Tryk på X/x for at vælge [Kontrol til
HDMI], og tryk derefter på
.
System
• Før du bruger funktionen til slukning af systemet,
skal du indstille funktion for aktivering af tv'et.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
• Systemet eller de tilsluttede komponenter slukkes
muligvis ikke automatisk, afhængigt af statussen.
Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til de tilsluttede
komponenter.
Tv-lyd fra systemets højttalere
(System Audio Control)
Du kan nemt afspille tv-lyd via dette system.
Hvis du vil bruge denne funktion, skal systemet
og tv'et tilsluttes med et digitalt optisk kabel og
et HDMI-kabel (side 20).
Du kan bruge funktionen System Audio Control
som følger:
59DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 60 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
• Du kan let sende lyden fra tv'et via systemets
højttalere. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til tv'et.
• Når systemet tændes, sendes lyden fra tv'et via
systemets højttalere.
• Når lyden fra tv'et sendes via systemets
højttalere, kan du indstille lydstyrken og slå
lyden fra på systemet med fjernbetjeningen til
tv'et.
• Funktionen System Audio Control kan ikke bruges,
når tv'et er i tilstanden PAP (Picture And Picture).
Når tv'et afslutter tilstanden PAP, skifter tv'ets
outputmetode til den tilstand, der blev brugt
umiddelbart før tilstanden PAP.
• Når du tilslutter systemet og tv'et med et lydkabel,
kan du ikke bruge funktionen System Audio Control.
Indstilling af højttalerne
[Højttalerindstillinger]
Du opnår den bedste surroundsound ved at
angive højttalerafstanden fra lyttepositionen.
Juster derefter højttalernes lydstyrke og balance
til samme niveau ved hjælp af testtonen.
1
Menuen Home vises på tv-skærmen.
2
3
4
Indstilling af maksimalt
lydniveau for systemet
(Lydgrænse)
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu eller trykker på
THEATRE, høres der muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for
systemets lyd. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau. Yderligere
oplysninger findes i afsnittet [Lydgrænse]
(side 74).
Valg af sprog for
skærmvisninger på tv'et
(Følg sprog)
Hvis du skifter sprog for skærmvisninger på
tv'et, ændres sproget for systemets
skærmvisninger også, når systemet slukkes og
derefter tændes.
Tryk på HOME.
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Tryk på X/x for at vælge
[Lydindstillinger], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge
[Højttalerindstillinger], og tryk derefter
på
.
Skærmen [Højttalerindstillinger] vises.
5
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
Vælg følgende indstillinger.
x [Afstand]
Når du flytter højttalerne, skal du indstille
parametrene for afstanden (A) fra
lyttepositionen til højttalerne.
Du kan indstille parametrene fra 0,0 til 7,0
meter.
Højttalerne på tegningen svarer til følgende:
1Venstre fronthøjttaler (L)
2Højre fronthøjttaler (R)
3Subwoofer
1
2
3
A
[Front Vens/Højr] 3,0 m: Angiv afstanden til
fronthøjttalerne.
60DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
dk_book.book Page 61 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
[Subwoofer] 3,0 m: Angiv afstanden til
subwooferen.
• Der sendes ingen testtone fra HDMI OUT-stikket.
• [Afstand] er muligvis ikke tilgængelig. Dette
afhænger af indgangssignalet.
• Tryk på 2 +/– for at justere lydstyrken for alle
højttalerne på én gang.
Tip
x [Niveau]
Du kan justere højttalernes lydniveau. Du kan
indstille parametrene fra –6,0 dB til +6,0 dB.
Det er lettere at udføre indstillingen, hvis
[Testtone] er indstillet til [Til].
Andre betjeningsmuligheder
[Front Vens/Højr] 0,0 dB: Indstil
fronthøjttalernes niveau.
[Subwoofer] 0,0 dB: Indstil subwooferens
niveau.
x [Testtone]
Højttalerne udsender en testtone, der gør det
muligt at indstille [Niveau].
[Fra]: Der høres ingen testtone fra højttalerne.
[Til]: Testtonen høres skiftevis fra de enkelte
højttalere, mens niveauet justeres. Når du vælger
et af menuelementerne under
[Højttalerindstillinger], høres testtonen skiftevis
fra hver højttaler.
Juster lydniveauet på følgende måde.
1
2
3
4
5
6
7
Indstil [Testtone] til [Til].
Tryk på X/x for at vælge [Niveau], og
tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge den ønskede
højttalertype, og tryk derefter på
.
Tryk på C/c for at vælge venstre eller
højre højttaler, og tryk derefter på X/x
for at indstille niveauet.
Tryk på
.
Gentag trin 3 til 5.
Tryk på RETURN.
Systemet vender tilbage til den forrige
visning.
8
9
Tryk på X/x for at vælge [Testtone], og
tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [Fra], og tryk
derefter på
.
61DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 62 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Betjening af tv'et med
den medfølgende
fjernbetjening
Producent
Kodenummer
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
Hvis du justerer fjernbetjeningens signal, kan du
betjene dit tv med den medfølgende
fjernbetjening.
RCA/PROSCAN
510
• Når du skifter batterierne i fjernbetjeningen, nulstilles
kodenummeret muligvis til standardindstillingen
(SONY). Angiv det relevante kodenummer igen.
Klargøring af fjernbetjeningen
til betjening af tv'et
Tryk på TV [/1, og hold den nede, mens du
indtaster tv-producentens kode (se
skemaet nedenfor) med
nummerknapperne. Slip knappen TV [/1.
Hvis du har angivet producentens kode korrekt,
blinker knappen TV langsomt to gange. Hvis
indstillingen er angivet forkert, blinker TVknappen hurtigt fem gange.
Kodenumre for tv'er, der kan
betjenes
Hvis der er angivet mere end ét kodenummer,
skal du indtaste dem enkeltvis, indtil du finder
den kode, der passer til dit tv.
Producent
Kodenummer
SONY
501 (standard), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Betjening af tv'et med
fjernbetjeningen
Tv'et kan betjenes med følgende knapper. Hvis
du vil bruge disse knapper (gælder ikke
THEATRE, TV [/1, t/ ), skal du vælge
tilstanden TV på fjernbetjeningen, så TV lyser i
1 sekund.
Hvis du vil afslutte tilstanden TV, skal du trykke
på TV, så TV blinker fire gange.
• Hvis du trykker på en af følgende knapper, mens tv'et
er indstillet til tilstanden TV, lyser TV (ikke alle
knapper kan bruges, og TV lyser muligvis ikke,
afhængigt af producentens indstilling).
• Når du trykker på andre end de nedenstående
knapper, når fjernbetjeningen er indstillet til TV,
blinker TV fire gange, og fjernbetjeningen afslutter
tilstanden TV, og systemet betjenes i den funktion,
der blev trykket på.
• Ikke alle tv understøtter brug af fjernbetjening og
nogle eller alle knapperne.
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
Tryk på
Funktion
ITT
521, 522
TV "/1
Tænd eller sluk tv'et.
JVC
516
THEATRE
Få billederne tilpasset til film.
LOEWE
518
MITSUBISHI/MGA 527
NEC
503
62DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 63 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tryk på
Funktion
t/
Skift tv'ets indgangskilde mellem
tv og andre kilder.
Når du har trykket på /, kan du
stoppe på den aktuelle side på
tekst-tv.
2 +/–
Juster tv'ets lydstyrke.
PROG +/–,
c/C
Vælg tv-kanal.
Når du har trykket på /, kan du
vælge den næste (c) eller forrige
(C) side på tekst-tv.
Slå tv-lyden fra midlertidigt.
Nummerknapper, Vælg tv-kanal.
Når du har trykket på /, kan du
vælge en side på tekst-tv ved at
indtaste sidens trecifrede nummer.
Brug af timerfunktionen
Du kan indstille systemet til at slukke efter et
bestemt stykke tid, så du kan falde i søvn til
musik. Tiden kan indstilles i intervaller på 10
minutter.
Tryk på SLEEP.
Hver gang du trykker på SLEEP, ændres
minutvisningen (resterende tid) med 10
minutter.
Når du indstiller timerfunktionen, blinker
"SLEEP" på frontpaneldisplayet.
HOME
Åbn tv'ets menu.
ANALOG
Skift til analog tilstand.
DIGITAL
Skift til digital tilstand.
Sådan ændres den resterende tid
Vis oplysninger.
Tryk flere gange på SLEEP for at vælge den
ønskede tid.
/
/
Åbn tekst-tv.
Åbn den elektroniske
programoversigt (EPG).
TOOLS
Åbn betjeningsmenuen til den
aktuelle visning.
RETURN
Gå tilbage til den forrige kanal
eller det forrige lag på tv'ets menu.
Skift formatforhold for det
tilsluttede tv.
C/X/x/c,
Vælg et element i menuen.
Tryk én gang på SLEEP.
Sådan indstilles timeren med
systemmenuen
1
2
3
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "SLEEP
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Andre betjeningsmuligheder
Sådan kontrolleres den
resterende tid
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Minutvisningen (resterende tid) ændres i
intervaller på 10 minutter.
Tip
• Knappernes funktioner er identiske med knapperne
på fjernbetjeningen til SONY-tv. Yderligere
oplysninger findes i betjeningsvejledningen til tv'et.
Tip
• Du kan vælge den resterende tid med
nummerknapperne. I dette tilfælde kan du
forudindstille tiden i intervaller på 1 minut.
4
Tryk på
.
Indstillingen udføres, og "SLEEP" blinker
på frontpaneldisplayet.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
63DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 64 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Brug af funktionen til
dæmpning af displaylys
Ændring af lystype for
den oplyste LED
Du kan indstille lysstyrken for
frontpaneldisplayet, den oplyste LED med logo
og den oplyste LED.
(Lystilstand)
Du kan vælge, om LED'en skal lyse konstant,
eller kun når der trykkes på en knap.
1
2
1
2
3
4
Tryk på SYSTEM MENU.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DISP
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk flere gange på X/x, indtil
"DIMMER" vises på
frontpaneldisplayet, og tryk derefter på
eller c.
3
4
Tryk på X/x for at vælge
frontpaneldisplayets lysstyrke.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
6
5
Tryk flere gange på X/x, indtil "ILLUM
MODE" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
Tryk på X/x for at vælge en indstilling.
Tryk på
.
Indstillingen udføres.
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
Tryk flere gange på X/x, indtil "DISP
MENU" vises på frontpaneldisplayet,
og tryk derefter på
eller c.
• "STANDARD": LED'en lyser konstant.
• "SIMPLE": LED'en lyser i ca. 10
sekunder efter, at der er trykket på en knap
på kontrolenheden (gælder ikke knappen
\/1).
• "DIMMER OFF": Lyst.
• "DIMMER ON": Mørkt.
5
Tryk på SYSTEM MENU.
6
Tryk på SYSTEM MENU.
Systemmenuen lukkes.
64DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk09oth.fm]
dk_book.book Page 65 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Deaktivering af
kontrolenhedens
knapper
(Børnelås)
Du kan deaktivere knapperne på kontrolenheden
(gælder ikke "/1) for at undgå forkert betjening,
f.eks. på grund af børns leg (børnelås).
Tryk på x på kontrolenheden, og hold den
nede i mindst 5 sekunder.
Andre betjeningsmuligheder
"CHILD LOCK" og "ON" vises på
frontpaneldisplayet.
Funktionen for børnelås aktiveres, og knapperne
på kontrolenheden låses (du kan betjene
systemet med fjernbetjeningen).
Du kan annullere ved at trykke på x og holde
den nede i mindst 5 sekunder, så "CHILD LOCK"
og "OFF" vises på frontpaneldisplayet.
• Når du betjener knapperne på kontrolenheden, mens
funktionen for børnelås er aktiveret, vises "CHILD
LOCK" på frontpaneldisplayet.
65DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 66 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Du kan konfigurere følgende indstillinger.
Indstillinger og justeringer
Brug af
installationsmenu
Du kan foretage forskellige indstillinger af
elementer, f.eks. billede og lyd.
Vælg
(Opsætning) i menuen Home, når du
vil ændre systemets indstillinger.
• Afspilningsindstillinger, der er gemt på disken, har
forrang over indstillingerne i installationsmenuen og
understøtter ikke alle heri beskrevne funktioner.
1
2
Tryk på HOME.
Ikon
Beskrivelse
[Netværksopdatering]
(side 67)
Opdaterer systemets software.
[Videoindstillinger] (side 68)
Til angivelse af
videoindstillinger ud fra typen af
tilslutningsstik.
[Lydindstillinger] (side 71)
Til angivelse af lydindstillinger
ud fra typen af tilslutningsstik.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
(side 72)
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for afspilning af
BD/dvd.
Menuen Home vises på tv-skærmen.
[Indstillinger for foto]
(side 74)
Tryk på C/c for at vælge
[Opsætning].
Til angivelse af fotorelaterede
indstillinger.
[HDMI-indstillinger] (side 74)
Til angivelse af HDMIindstillinger.
[Systemindstillinger]
(side 75)
Til angivelse af systemrelaterede
indstillinger.
[Netværksindstillinger]
(side 76)
3
Tryk på X/x for at vælge ikonet for den
installationskategori, som du vil
ændre, og tryk derefter på
.
Eksempel: [Videoindstillinger]
Til angivelse af detaljerede
indstillinger for internet og
netværk.
[Lynopsætning] (side 77)
Kører Lynopsætning igen for at
angive grundlæggende
indstillinger.
[Nulstilling] (side 78)
Gendanner systemets
standardindstillinger.
66DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
dk_book.book Page 67 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
4
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
Indstillingerne for det valgte element vises.
Eksempel: [Tv-type]
Indstillinger
5
Tryk på X/x for at vælge en indstilling,
og tryk derefter på
.
[Netværksopdatering]
Du kan opdatere og forbedre systemets
funktioner.
Yderligere oplysninger om
opdateringsfunktioner findes på følgende
websted:
http://support.sony-europe.com/
• Du må ikke afbryde netledningen eller
netværkskablet, mens systemet downloader eller
opdaterer software.
• Det er ikke muligt at betjene enheden, herunder åbne
diskskuffen, under opdateringen.
• Downloadtiderne kan variere afhængigt af udbyderen
eller forbindelsens status.
• Hvis der vises fejlmeddelelser for
netværksforbindelser, skal du kontrollere
netværksforbindelsen med [Netværksdiagnostik]
under [Internetindstillinger] i [Netværksindstillinger]
(side 76).
Tip
Valgt indstilling
• Tælleren "UPDATE */9" ("*" angiver trinnet i
opdateringen) på frontpaneldisplayet viser også
status for opdateringen.
• Du kan få vist softwarens aktuelle version ved at
vælge [Systeminformation] under
[Systemindstillinger] (side 75).
• Indstillingerne i [Opsætning] bibeholdes efter
opdateringen.
• Systemet viser oplysninger om nye
softwareversioner, når [Meddel. om
softwareopdatering] er indstillet til [Til] (standard)
(side 75).
Indstillinger og justeringer
Indstillingen vælges, og installationen er nu
udført.
Indstillingerne for det valgte element vises.
Eksempel: [4:3]
masterpage:Right
specdef v20070110
67DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
dk_book.book Page 68 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Opdatering af systemets
software via netværket
1
[Videoindstillinger]
Tryk på X/x for at vælge
[Netværksopdatering], og tryk derefter
på
.
Systemet opretter forbindelse til netværket,
og du bliver bedt om at bekræfte.
2
Tryk på C/c for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
Systemet begynder at downloade, hvorefter
softwaren opdateres automatisk.
Når opdateringen er afsluttet, vises
"COMPLETE!" i 5 sekunder på
frontpaneldisplayet, og systemet slukkes
automatisk.
3
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Systemet starter med den opdaterede
software.
Sådan opdateres systemets
software via opdateringsdisk
Du kan opdatere og forbedre systemets
funktioner med en opdateringsdisk fra en Sonyforhandler eller et lokalt autoriseret Sonyservicecenter.
1
Isæt opdateringsdisken.
Du bliver bedt om at bekræfte.
2
Vælg [OK], og tryk derefter på
.
Softwareopdateringen starter.
Når opdateringen er afsluttet, vises
"COMPLETE!" i 5 sekunder på
frontpaneldisplayet, og systemet slukkes
automatisk.
3
Du kan angive videoindstillinger ud fra typen af
tilslutningsstik.
x [Tv-type]
Du kan vælge formatforhold for det tilsluttede
tv.
[16:9]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter
et widescreen-tv eller et tv med widescreenfunktion.
[4:3]: Vælg denne indstilling, når du tilslutter et
tv med 4:3-skærm uden widescreen-funktion.
x [Skærmformat]
Du kan vælge skærmkonfiguration for et 4:3billede på et 16:9 widescreen-tv.
[Original]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter et tv med widescreen-funktion. Viser et
4:3-billede i formatforholdet 16:9 på et
widescreen-tv.
[Fast bred.-højde-fh.]: Ændrer billedets
størrelse, så det passer til skærmens størrelse
med det oprindelige formatforhold.
x [Bredde-højde-forhold for DVD]
Du kan vælge en skærmkonfiguration for
afspilning af 16:9-billeder på et tv med en 4:3skærm (kan vælges, når [Tv-type] er indstillet til
[4:3], og [Skærmformat] er indstillet til [Fast
bred.-højde-fh.]).
[Letter Box]: Viser en bred skærm med sorte
bjælker øverst og nederst.
Tryk på "/1 for at tænde systemet.
Systemet starter med den opdaterede
software.
4
masterpage:Left
specdef v20070110
[Pan & Scan]: Viser et billede i sin fulde højde
på hele skærmen med beskårne sider.
Tryk på Z for at fjerne disken.
68DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 69 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
x [Konversionstilstand for biograf]
Du kan indstille konverteringsmetoden for
videosignalerne 480p/576p, 720p, 1080i eller
1080p* fra HDMI OUT-stikket eller
COMPONENT VIDEO OUT-stikkene.
* Kun HDMI
[Auto]: Vælges normalt. Systemet registrerer
automatisk, om materialet er video- eller
filmbaseret og skifter til den passende
konverteringsmetode.
[Video]: Den konverteringsmetode, der passer
til videobaseret materiale, vælges altid uanset
materialet.
x [Format for videoudgang]
1
Tryk på X/x for at vælge stiktypen for
videoudgangssignaler, og tryk derefter
på
.
• Når du tilslutter HDMI OUT-stikket og andre
videoudgangsstik samtidig, skal du vælge
[Komponentvideo].
[Tv-tilslutningsmetode]
[HDMI]: Sender signaler via HDMI OUTstikket afhængigt af nedenstående
indstilling for [HDMI-opløsning].
[Komponentvideo]: Sender signaler via
COMPONENT VIDEO OUT-stikket
afhængigt af nedenstående indstilling for
[Komponentopløsning].
[Video]: Udgangssignaler fra VIDEO
OUT-stik.
(Når du vælger [HDMI] eller
[Komponentvideo])
Tryk på X/x for at vælge signaltype for
HDMI OUT-stikket eller COMPONENT
VIDEO OUT-stikkene, og tryk derefter
på
.
Hvis du skifter opløsning for
videoudgangen, vises der et billede med
den valgte opløsning i ca. 30 sekunder,
hvorefter du bliver bedt om at bekræfte.
Følg vejledningen på skærmen.
"HD" lyser på frontpaneldisplayet, når der
sendes et videosignal af typen 720p/1080i/
1080p.
• Hvis billedet er forvrænget, eller der ikke vises
et billede, skal du vente i 30 sekunder uden at
trykke på en knap. Visningen skifter til skærmen
til indstilling af opløsningen.
• Hvis den valgte opløsning for videoudgangen er
forkert, vises der ingen billeder på skærmen, når
du trykker på en knap i 30 sekunder. I dette
tilfælde skal du trykke på N og Z på
kontrolenheden og holde dem nede i mindst 5
sekunder for at nulstille opløsningen for
videoudgangen til den laveste opløsning.
• Hvis du tilslutter HDMI OUT-stik og andre
videoudgangsstik samtidig, sendes der muligvis
ikke videosignaler fra andre stik, undtagen
HDMI OUT-stikket, når der er valgt [Auto] eller
[1080p].
Indstillinger og justeringer
Du kan vælge stiktypen for
videoudgangssignaler. Yderligere oplysninger
findes i afsnittet "Opløsning for videoudgang"
(side 91).
2
[HDMI-opløsning]/
[Komponentopløsning]
[Auto] (kun HDMI): Vælges normalt.
Systemet starter med at sende signaler med
den højeste opløsning, som tv'et accepterer:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Hvis billedformatet ikke er som ønsket, skal
du prøve en anden indstilling, der passer til
dit tv.
[480i/576i]: Sender 480i/576ivideosignaler.
[480p/576p]: Sender 480p/576pvideosignaler.
[720p]: Sender 720p-videosignaler.
[1080i]: Sender 1080i-videosignaler.
[1080p] (kun HDMI): Sender 1080pvideosignaler.
69DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 70 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
x [BD-ROM 1080/24p-udgang]
x [x.v.-farvegengivelse]
Du kan indstille udgangen til 1920 × 1080p/24
Hz-videosignaler, når du afspiller filmbaseret
materiale på BD-rom'er (720p/24 Hz eller
1080p/24 Hz).
Der kan sendes 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når alle følgende betingelser er
opfyldt.
– Du tilslutter et 1080/24p-kompatibelt tv med
HDMI OUT-stikket.
– [Format for videoudgang] er indstillet til
[HDMI].
– [HDMI-opløsning] er indstillet til [Auto] eller
[1080p].
Indikatoren 24P lyser, når der sendes et 1920 ×
1080p/24 Hz-videosignal.
Angiver, om der skal sendes xvYCCoplysninger til det tilsluttede tv.
Ved at kombinere xvYCC-kompatibel video
med et tv, der understøtter visning af x.v.Colour,
bliver det muligt at gengive naturlige farver
mere præcist.
[Auto]: Sender kun 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, når du tilslutter et 1080/24pkompatibelt tv med HDMI OUT-stikket.
[Til]: Sender 1920 × 1080p/24 Hzvideosignaler, uanset typen af det tilsluttede tv.
[Fra]: Vælg denne indstilling, når dit tv ikke er
kompatibelt med 1080/24p-videosignaler.
[Auto]: Vælges normalt.
[Fra]: Vælg denne indstilling, hvis billedet er
ustabilt, eller farverne er unaturlige.
x [Pausetilstand] (kun BD/dvd-video/dvd-r/
dvd-rw)
Du kan vælge billedet i pausetilstand.
[Auto]: Billedet, herunder motiver i bevægelse,
vises uden flimren. Du skal som regel vælge
denne indstilling.
[Billede]: Billedet, herunder statiske motiver,
vises i høj opløsning.
• Der sendes muligvis ikke videosignaler, når [BDROM 1080/24p-udgang] er indstillet til [Til].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
Du kan vælge farveindstilling for videosignaler,
der sendes via HDMI OUT-stikket. Vælg den
indstilling, der passer til typen af det tilsluttede
tv.
[Auto]: Registrerer automatisk typen af den
eksterne enhed og skifter til en passende
farveindstilling.
[YCbCr (4:2:2)]: Sender YCbCr 4:2:2videosignaler.
[YCbCr (4:4:4)]: Sender YCbCr 4:4:4videosignaler.
[RGB (16-235)]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter en enhed med et HDCP-kompatibelt
DVI-stik.
[RGB (0-255)]: Vælg denne indstilling, når du
tilslutter en enhed af typen RGB (0-255).
70DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 71 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Lydindstillinger]
Gør det muligt at vælge lydindstillinger.
x [BD lydindstilling]
Du kan vælge om interaktiv lyd (knaplyd,
lydeffekter osv.) og sekundær lyd
(kommentering) skal blandes, når du afspiller en
BD, der indeholder denne type lyd.
[Miks]: Sender den lyd, der opnås ved at blande
den interaktive lyd og den sekundære lyd til en
primær lyd.
[Direkte]: Sender kun den primære lyd.
x [Lyd-DRC] (kun BD/dvd-video)
[Auto]: Udfører afspilning i det dynamiske
område, der er angivet af disken (kun BD-rom).
[Fra]: Det dynamiske område komprimeres
ikke.
[Til]: Systemet gengiver lydsporet med det
dynamiske område, der var tiltænkt under
optagelsen.
• Når du indstiller [BD/dvd-lydudgang] til [HDMIprioritet], vises en bekræftelse på tv-skærmen. Tryk
på C/c for at vælge [OK] for at afslutte indstillingen.
• Når du indstiller [BD/dvd-lydudgang] til [HDMIprioritet], deaktiveres funktionerne "DEC. MODE",
NIGHT, SOUND MODE, "TONE" og DYNAMIC
BASS.
• Når funktionen System Audio Control (side 59)
aktiveres, ændres denne indstilling muligvis
automatisk.
x [Lydeffekt]
Du kan aktivere/deaktivere systemets
lydeffekter ("DEC. MODE", NIGHT, SOUND
MODE, "TONE", DYNAMIC BASS).
[Til]: Aktiverer systemets lydeffekter. Den øvre
grænse for samplingsfrekvensen indstilles til 48
kHz.
[Fra]: Lydeffekter er deaktiveret. Vælg denne
indstilling, hvis du ikke vil angive
samplingfrekvensens øvre grænse.
Indstillinger og justeringer
Du kan komprimere lydsporets dynamiske
område. [Lyd-DRC] er praktisk, hvis du ser film
ved lav lydstyrke om natten.
[Højttalerprioritet]: Sender flerkanalslys via
systemets højttalere og sender lineære 2-kanalsPCM-signaler via HDMI OUT-stikket.
[HDMI-prioritet]: Sender 2-kanalsstereolyd via
systemets højttalere og aktiverer lyd via HDMI
OUT-stikket. Lydformatet fra HDMI OUTstikket afhænger af den tilsluttede komponent.
x [Dæmp - AUDIO]
Der kan forekomme forvrængning, når der
afspilles lyd fra en komponent, der er tilsluttet
AUDIO (AUDIO IN L/R)-stikkene. Du kan
undgå forvrængning ved at reducere
indgangsniveauet på systemet. Forvrængningen
afhænger af den tilsluttede komponent og er
ikke en fejl.
• Ikke alle lydeffekter i DTS96/24-format fungerer,
selvom du indstiller [Lydeffekt] til [Til].
x [Højttalerindstillinger]
Indstil højttalerne for at opnå den bedst mulige
lyd. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Indstilling af højttalerne" (side 60).
[Til]: Dæmper indgangsniveauet.
Udgangsniveauet ændres.
[Fra]: Normalt indgangsniveau.
x [BD/dvd-lydudgang]
Systemet kan ikke sende flerkanalslyd via
HDMI OUT-stikket og systemets højttalere
samtidigt. Du kan vælge outputmetoden.
[Kun højttaler]: Sender kun flerkanalslyd via
systemets højttalere.
71DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 72 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
aldersbegrænsningsniveau fra [0] til [255]
med C/X/x/c og nummerknapperne.
[BD/DVDvisningsindstillinger]
Sådan annulleres indstillingen for
Børnesikring
Vælg [Ingen restriktioner].
Du kan angive detaljerede indstillinger for
afspilning af BD/dvd.
x [BD/DVD-menu]
Du kan vælge standardsproget for menuer på
BD-rom'er og dvd-videoer.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast
koden for dit sprog som beskrevet i afsnittet
"Liste over sprogkoder" (side 93).
x [Lyd]
Du kan vælge standardsproget for spor på BDrom'er og dvd-videoer.
Når du vælger [Original], vælges det
prioriterede sprog på disken.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast
koden for dit sprog som beskrevet i afsnittet
"Liste over sprogkoder" (side 93).
x [Undertekster]
Du kan vælge standardsproget for undertekster
på BD-rom'er og dvd-videoer.
Når du vælger [Vælg sprogkode], vises
skærmen til indtastning af sprogkoden. Indtast
koden for dit sprog som beskrevet i afsnittet
"Liste over sprogkoder" (side 93).
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
systemet (side 78) og angive en ny adgangskode (se
[Adgangskode] (side 73)).
• Når du afspiller diske uden børnesikring, kan
systemet ikke begrænse afspilningen.
• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis bedt
om at ændre børnesikringsniveauet, mens disken
afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste din
adgangskode og derefter ændre niveauet.
• Når der er valgt [255] i [Vælg aldersbegrænsning],
annulleres indstillingen Børnesikring.
Tip
• Du kan ændre adgangskoden. Se [Adgangskode]
(side 73).
x [DVD-børnesikring]
Gør det muligt at begrænse afspilningen af
bestemte dvd-videoer i overensstemmelse med
et foruddefineret niveau, f.eks. brugerens alder.
Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med
andre sekvenser.
1
2
3
Indtast din firecifrede adgangskode
med nummerknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge et niveau, og
tryk derefter på
.
x [BD-børnesikring]
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.
Afspilningen af nogle BD-rom'er kan begrænses
efter brugernes alder. Sekvenser kan blokeres
eller skiftes ud med andre sekvenser.
Sådan annulleres indstillingen for
Børnesikring
1
2
3
Indtast din firecifrede adgangskode
med nummerknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge en
aldersbegrænsning, og tryk derefter på
.
Jo lavere værdi, jo strengere begrænsning.
Hvis du vælger [Vælg aldersbegrænsning],
kan du indtaste en
Vælg [Ingen restriktioner].
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
systemet (side 78) og angive en ny adgangskode (se
[Adgangskode] (side 73)).
• Når du afspiller diske uden børnesikring, kan
systemet ikke begrænse afspilningen.
• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis bedt
om at ændre børnesikringsniveauet, mens disken
afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste din
adgangskode og derefter ændre niveauet.
72DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 73 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Sådan ændres adgangskoden
Tip
• Du kan ændre adgangskoden. Se [Adgangskode]
(side 73).
1
x [Regionskode for børnesikring]
2
Afspilningen af nogle BD-rom'er og dvdvideoer kan begrænses efter geografisk område.
Sekvenser kan blokeres eller skiftes ud med
andre sekvenser.
1
2
3
Indtast din firecifrede adgangskode
med nummerknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge en
områdebegrænsning, og tryk derefter
på
.
• Hvis du glemmer adgangskoden, skal du nulstille
systemet (side 78) og angive en ny adgangskode (se
[Adgangskode] (side 73)).
• Når du afspiller diske uden børnesikring, kan
systemet ikke begrænse afspilningen.
• Afhængigt af den valgte disk bliver du muligvis bedt
om at ændre børnesikringsniveauet, mens disken
afspilles. I dette tilfælde skal du indtaste din
adgangskode og derefter ændre niveauet.
4
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
Indtast en ny adgangskode med
nummerknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
x [Afspilningslag for hybriddisk]
Du kan vælge en lagprioritet, når du afspiller en
hybriddisk. Hvis du vil ændre indstillingen, skal
du slukke for systemet og tænde det igen.
[BD]: Afspiller BD-lag.
[DVD/CD]: Afspiller dvd- og cd-lag.
x [BD-internetforbindelse]
Du kan angive, om indholdet på en BD (i
tilstanden BDMV), der afspilles, må oprette
forbindelse til internettet. Denne funktion
kræver en netværksforbindelse og -indstillinger
(side 76).
[Tillad]: Du skal som regel vælge denne
indstilling.
[Tillad ikke]: Blokerer internetforbindelse.
Indstillinger og justeringer
Når du vælger [Vælg regionskode], vises
skærmen til indtastning af regionskoden.
Indtast koden for områdebeskyttelsen som
beskrevet i afsnittet "Børnesikring/Liste
over områdekoder" (side 93).
3
Efter trin 1 skal du indtaste din
firecifrede adgangskode med
nummerknapperne.
Tip
• Du kan ændre adgangskoden. Se [Adgangskode]
(side 73).
x [Adgangskode]
Du kan angive eller ændre adgangskoden for
funktionen Børnesikring. En adgangskode gør
det muligt at angive en begrænsning for
afspilning af BD-rom'er og dvd-video. Hvis det
er nødvendigt, kan du bruge forskellige
begrænsningsniveauer for BD-rom'er og dvdvideoer.
1
2
Indtast din firecifrede adgangskode
med nummerknapperne.
Tryk på X/x for at vælge [OK], og tryk
derefter på
.
73DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 74 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Indstillinger for
foto]
Gør det muligt at vælge fotorelaterede
indstillinger.
x [Diasshow-hastig.]
Du kan ændre hastigheden for diasshow.
[Hurtig]: Billederne skifter hurtigt.
[Normal]: Billederne skifter i normal hastighed.
[Langsom]: Billederne skifter langsomt.
[HDMI-indstillinger]
Gør det muligt at vælge HDMI-indstillinger.
x [Kontrol til HDMI]
Gør det muligt at slå funktionen [Kontrol til
HDMI] til/fra. Denne funktion er tilgængelig,
når systemet og tv'et tilsluttes med et HDMIkabel. Yderligere oplysninger findes i afsnittet
"Brug af funktionen Kontrol til HDMI for
"BRAVIA" Sync" (side 58).
[Til]: Du kan betjene de komponenter, der er
tilsluttet med et HDMI-kabel.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
x [Lydgrænse]
Hvis du ændrer tv'ets outputmetode til
systemhøjttaleren i tv'ets menu eller trykker på
THEATRE, aktiveres System Audio Control
(side 59), og der høres muligvis en høj lyd
afhængigt af, hvor højt der er skruet op for lyden
på systemet. Du kan undgå dette ved at
begrænse det maksimale lydniveau.
[Niveau 3]: Det maksimale lydniveau indstilles
til 15.
[Niveau 2]: Det maksimale lydniveau indstilles
til 20.
[Niveau 1]: Det maksimale lydniveau indstilles
til 30.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
• Denne funktion er kun tilgængelig, når du slutter
systemet til tv'et med et HDMI-kabel og indstiller
[Kontrol til HDMI] til [Til].
74DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 75 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Systemindstillinger]
Gør det muligt at vælge systemrelaterede
indstillinger.
x [Meddel. om softwareopdatering]
Du kan få oplysninger om nye versioner af
softwaren. Oplysningerne vises på tv-skærmen,
når du tænder for systemet. Denne funktion
kræver en netværksforbindelse og -indstillinger
(side 76).
x [Skærmsprog]
Du kan vælge det sprog, der skal vises på
skærmen.
[Til]: Indstiller systemet til at give dig besked
om ny versioner af softwaren (side 67).
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
x [Standbytilstand]
Du kan få systemet til at starte hurtigere, når du
tænder det.
[Hurtigstart]: Gør opstartstiden fra
standbytilstand kortere. Du kan hurtigt betjene
systemet, når du har tændt det.
[Normal]: Standardindstillingen.
x [Systeminformation]
Du kan få vist versionen af systemets software
og MAC-adressen.
Indstillinger og justeringer
• Når [Standbytilstand] er indstillet til [Hurtigstart]:
– Strømforbruget er højere, end når
[Standbytilstand] er indstillet til [Normal].
– Blæseren aktiveres muligvis, afhængigt af den
omgivende temperatur.
x [Automatisk visning]
Du kan få vist oplysninger, når du skifter
lydtilstand eller under afspilningen.
[Til]: Viser automatisk oplysninger på skærmen,
når du skifter visningstitel, billedtilstand,
lydsignal osv.
[Fra]: Viser kun oplysninger, når du trykker på
DISPLAY.
x [Pauseskærm]
Pauseskærmen vises, når du ikke har brugt
systemet i over 15 minutter, mens en
skærmvisning, f.eks. menuen Home, vises på tvskærmen. Pauseskærmen forhindrer, at
skærmenheden beskadiges (ghosting).
[Til]: Aktiverer funktionen Pauseskærm.
[Fra]: Deaktiverer funktionen.
75DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 76 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Netværksindstillinger]
3
Du kan angive detaljerede indstillinger for
internet og netværk.
x [Internetindstillinger]
Disse elementer er nødvendige, når du opretter
forbindelse til internettet via et netværkskabel.
Indtast de pågældende værdier (alfanumeriske
tegn) for din bredbåndsrouter eller en trådløs
LAN-router. Obligatoriske indstillinger
varierer, afhængigt af internetudbyderen eller
routeren. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen fra internetudbyderen
eller til routeren.
1
2
Tryk på X/x for at vælge [IPadresseindhentning], og tryk derefter
på
.
Skærmen [Proxyindstillinger] vises.
Gå til trin 8, hvis proxyserveren ikke har en
bestemt indstilling.
4
5
6
Tryk på X/x for at vælge [Brug af
proxyserver], og tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [Til], og tryk
derefter på
.
Vælg [Proxyserver] og [Port], og
indtast indstillingerne.
Yderligere oplysninger om indtastning af
proxyserveren findes i afsnittet "Sådan
indtastes tegn" (side 76).
7
8
Tryk på X/x for at vælge et element, og
tryk derefter på
.
[Brug DHCP]: Vælg dette, når DHCPserverindstillinger (Dynamic Host
Configuration Protocol) er tilgængelige fra
din internetudbyder. De nødvendige
netværksindstillinger til systemet tildeles
automatisk.
Hvis du indstiller [DNS-server
autoindhentning] til [Fra], skal du indstille
følgende elementer:
– [DNS-server (Primær)]
– [DNS-server (Sekundær)]
Hvis din internetudbyder har en
bestemt proxyserverindstilling, skal du
trykke på X/x for at vælge
[Proxyindstillinger] og trykke på
.
9
Tryk på RETURN.
Tryk på X/x for at vælge
[Netværksdiagnostik], og tryk derefter
på
.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
10 Kontroller, at meddelelsen
[Netværksforbindelser er korrekte.]
vises.
Opsætning gennemføres. Hvis meddelelsen
ikke vises, skal du følge meddelelserne på
skærmen.
Sådan indtastes tegn
Skærmen til indtastning af tegn vises, når du
vælger [Proxyserver] i [Proxyindstillinger].
[Brug statisk IP-adres.]: Angiv IP-adressen
manuelt afhængigt af dit netværksmiljø.
Indstil følgende elementer:
– [IP-adresse]
– [Subnetmaske]
– [Standard gateway]
– [DNS-server (Primær)]
– [DNS-server (Sekundær)]
• Når du angiver adresserne [DNS-server
(Primær)]/[DNS-server (Sekundær)] manuelt,
skal du indtaste adressen [DNS-server
(Primær)]. Ellers indstilles
[Internetindstillinger] forkert.
76DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
dk_book.book Page 77 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
1
Tryk flere gange på nummerknapperne
for at vælge et tegn.
Eksempel:
Tryk en gang på nummerknappen 3 for at
indtaste et [D].
Tryk tre gange på nummerknappen 3 for at
indtaste et [F].
2
3
Tryk på c, og indtast det næste tegn.
Tryk på den blå knap ([Afslut]) for at
afslutte.
masterpage:Right
specdef v20070110
[Lynopsætning]
Du kan køre Lynopsætning igen for at foretage
grundlæggende indstillinger.
1
2
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Følg vejledningen fra trin 4 i afsnittet
"Trin 3: Udførelse af Lynopsætning"
(side 29).
Du kan bruge følgende knapper til at indtaste
tegn.
Beskrivelse
Rød knap
[Bgstavtype]
Skifter mellem alfabetet og tal på
tastaturet.
Grøn knap
[A/a]
Skifter mellem store og små
bogstaver på tastaturet.
Gul knap
[Symbol]
Viser tastaturet til symboler.
Blå knap
[Afslut]
Indtastningen anvendes, og
systemet vender tilbage til den
forrige visning.
CLEAR
[Ryd]/[Ryd alt]
Sletter tegnet til højre for
markøren.
Hvis du vil slette alle viste tegn,
skal du trykke på CLEAR og
holde den nede i mindst 2
sekunder.
RETURN
[Annuller]
Annullerer indtastningen og
vender tilbage til den forrige
visning.
C/X/x/c,
• Vælg en indtastningsfunktion
med C/X/x/c, og tryk derefter
på .
• Indtast tegn på følgende måde:
1Vælg et panel til valg af tegn
med C/X/x/c, og tryk derefter
på . 2Vælg et tegn med
C/c, og tryk derefter på .
Indstillinger og justeringer
Knapper
77DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk10set.fm]
dk_book.book Page 78 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Nulstilling]
Gendannelse af
systemindstillinger, der ikke
er beskyttet med adgangskode
Du kan gendanne systemets
standardindstillinger. Indstillingerne kan
gendannes efter funktionsgruppe. Alle
indstillinger i gruppen gendannes.
1
2
Tryk på
for at vælge [Nulstil til
standardindstillinger fra fabrikken], og
tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge de
indstillinger, der skal gendannes til
standardindstillinger, og tryk derefter
på
.
Du kan gendanne standardindstillinger for
følgende indstillinger:
– [Videoindstillinger]
– [Lydindstillinger]
– [BD/DVD-visningsindstillinger] (bortset
fra indstillinger for [BD-børnesikring],
[DVD-børnesikring], [Regionskode for
børnesikring], [Adgangskode])
– [Indstillinger for foto]
– [HDMI-indstillinger]
– [Systemindstillinger]
– [Netværksindstillinger]
– [Alle indstillinger] (bortset fra
indstillinger for [BD-børnesikring],
[DVD-børnesikring], [Regionskode for
børnesikring], [Adgangskode])
Du bliver bedt om at bekræfte.
masterpage:Left
specdef v20070110
Gendannelse af systemets
standardindstillinger
Du kan gendanne systemets
standardindstillinger – herunder indstillinger,
der vedrører adgangskode.
1
2
Tryk på
for at vælge [Nulstil til
standardindstillinger fra fabrikken], og
tryk derefter på
.
Tryk på X/x for at vælge [Alle
indstillinger], og tryk derefter på
3
Tryk på x og VOL – på kontrolenheden,
og hold dem nede i mindst 5 sekunder.
Alle systemets standardindstillinger
gendannes, og systemet slukkes.
• Indstillinger, der nævnes i afsnittet "Tilpasning af
videobilleder" (side 42), gendannes ikke.
• Når [Alle indstillinger] vælges, gendannes alle
indstillinger bortset fra dem, der er knyttet til
adgangskode, og systemet slukkes.
• Indstillinger, der nævnes i afsnittet "Tilpasning
af videobilleder" (side 42), gendannes ikke.
3
.
Du bliver bedt om at bekræfte.
Tryk på C/c for at vælge [Start], og tryk
derefter på
.
Vælg [Annuller] for at annullere.
78DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 79 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Om betjening
Yderligere oplysninger
Forholdsregler
Om sikkerhed
• Undlad at anbringe genstande med væske, f.eks. en
vase, på systemet og placere systemet i nærheden af
vand, f.eks. et badekar eller en bruser, da dette kan
medføre brand eller elektrisk stød. Hvis du spilder
væske eller ting ned i kabinettet, skal du afbryde
strømmen til systemet og få den kontrolleret af en
kvalificeret tekniker, før den bruges igen.
• Du må ikke røre netledningen med våde hænder.
Dette kan medføre elektrisk stød.
Om strømkilder
• Tag netledningen ud af stikkontakten, hvis systemet
ikke skal bruges i en længere periode. Træk i stikket,
aldrig i ledningen.
• Placer systemet på et sted med tilstrækkelig
ventilation for at undgå overophedning af systemet.
• Når der afspilles ved høj lydstyrke i længere tid,
bliver kabinettet meget varmt. Dette er ikke en fejl.
Rør ikke ved kabinettet. Du må ikke placere
systemetn et sted med begrænset plads, hvor
ventilationen er dårlig, da dette kan medføre
overophedning.
• Du må ikke blokere ventilationsåbningerne ved at
anbringe noget på systemet. Systemet er udstyret med
en højeffektforstærker. Hvis ventilationsåbningerne
blokeres, kan systemet blive for varmt, og der kan
opstå fejl.
• Du må ikke placere systemet på overflader som
tæpper osv. eller i nærheden af f.eks. gardiner, der
kan blokere ventilationsåbningerne.
• Du må ikke anbringe systemet på et sted med
begrænset plads, f.eks. i en bogreol eller lignende.
• Anbring ikke systemet i nærheden af varmekilder,
f.eks. radiatorer, ventilationskanaler eller på steder
med direkte sollys, meget støv, mekaniske
vibrationer eller rystelser.
• Du må ikke placere systemet i skrå stilling. Det er kun
beregnet til at blive betjent i vandret stilling.
• Anbring ikke systemet og diskene i nærheden af
komponenter med kraftige magneter, f.eks.
mikrobølgeovne eller store højttalere.
• Du må ikke anbringe tunge genstande på systemet.
Om lydstyrkeregulering
• Du må ikke skrue op for lyden, når du lytter til en
sektion med meget lave lyde eller uden lyd. Hvis du
gør dette, kan højttalerne blive ødelagt, når der
pludselig afspilles en sektion med meget kraftig lyd.
Om rengøring
• Rengør kabinettet, panelet og knapperne med en blød
klud, der er let fugtet med et mildt rengøringsmiddel.
Du må ikke bruge skuresvampe, skurepulver eller
opløsningsmidler, f.eks. sprit eller rensebenzin.
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler, hvis du har
spørgsmål, eller hvis der opstår problemer med
systemet.
Om diskrengøring, disk/
linserensemidler
• Du må ikke bruge rensediske eller disk/
linserensemidler (f.eks. flydende eller fra spray).
Disse kan forårsage fejl i enheden.
Yderligere oplysninger
Om placering
• Hvis systemet bringes direkte fra et koldt til et varmt
sted eller placeres i et rum med høj luftfugtighed, er
der risiko for, at der dannes kondensvand på linserne
inde i afspilleren. Hvis der dannes kondens, fungerer
systemet muligvis ikke korrekt. I sådanne situationer
skal disken fjernes, og systemet skal stå tændt i cirka
en halv time, indtil fugten er fordampet.
• Hvis du flytter systemet, skal eventuelle diske
fjernes, da de ellers kan blive beskadiget.
• Hvis der falder noget ned i kabinettet, skal strømmen
til systemet afbrydes, og enheden skal efterses af en
autoriseret tekniker, før den tages i brug igen.
Om udskiftning af dele
• Hvis dette system skal repareres, skal de udskiftede
dele muligvis indleveres til genbrug eller genvinding.
Om tv-skærmens farver
• Hvis højttalerne forstyrrer tv-skærmens farver, skal
du slukke tv'et og tænde det igen efter 15 til 30
minutter. Hvis farverne fortsat er uregelmæssige, skal
højttalerne placeres længere væk fra tv'et.
VIGTIGT!
Forsigtig: Dette system kan vise et stillvideobillede
eller et billede på tv-skærmen i ubegrænset tid. Hvis
stillvideobilledet eller billedet på tv-skærmen vises
i længere tid, er der risiko for permanent
beskadigelse af tv-skærmen. Projektions-tv er
særlig følsomme over for dette fænomen.
79DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 80 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Om flytning af systemet
Før systemet flyttes, skal du kontrollere, at der ikke
sidder en disk i enheden og tage netledningen ud af
stikkontakten.
Bemærkninger om diske
Om håndtering af diske
• Hold i diskens kant for ikke at gøre
diskoverfladen snavset. Du må ikke røre ved
overfladen.
• Du må ikke sætte papir eller tape på disken.
• Du må ikke udsætte disken for direkte sollys
eller varmekilder, f.eks. varmeblæsere, og den
må ikke efterlades i en bil, der er parkeret i
direkte sollys, da temperaturen i bilen kan stige
voldsomt.
• Anbring disken i coveret efter afspilning.
Om rengøring
• Rengør disken med en rengøringsklud før
afspilning.
Aftør disken fra midten og ud.
• Du må ikke bruge opløsningsmidler, f.eks.
rensebenzin, fortynder, rensemidler eller
antistatisk spray, der er beregnet til vinyl-lp'er.
Dette system kan kun afspille en almindelig
rund disk. Der kan opstå fejl, hvis du forsøger at
afspille en disk med en afvigende form (f.eks.
kort-, hjerte- eller stjerneformet).
Du må ikke bruge en disk, hvor der er påsat
mærkater eller fastgjort ringe.
80DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 81 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Fejlfinding
Hvis du oplever nogle af følgende problemer under afspilningen, kan du i første omgang bruge denne
fejlfindingsvejledning til selv at forsøge at løse problemet. Hvis problemet fortsætter, skal du kontakte
den nærmeste Sony-forhandler.
Bemærk, at serviceteknikeren kan beholde eventuelle dele, der fjernes under reparationen.
Strøm
Løsningsforslag
Der er ingen strøm.
• Kontroller, at netledningen er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at systemkablet er tilsluttet korrekt.
• Tryk på "/1, når "STANDBY" er forsvundet fra frontpaneldisplayet.
Hvis beskyttelsesindikatoren til
højre på frontpaneldisplayet
blinker.
Tryk på "/1 for at slukke systemet, og kontroller følgende, når der ikke længere
er lys i beskyttelsesindikatoren.
• Er højttalerkablerne (+ og –) kortsluttet?
• Bruger du de korrekte højttalere?
• Er systemets ventilationsåbninger blokeret?
• Er der noget, der blokerer blæseren?
• Tænd systemet, når ovenstående punkter er kontrolleret, og eventuelle
problemer løst. Hvis ovenstående punkter ikke løser problemet, skal du
kontakte den nærmeste Sony-forhandler.
Yderligere oplysninger
Symptom
81DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 82 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Billede
Symptom
Løsningsforslag
Der vises intet billede.
• Videotilslutningskablerne er ikke tilsluttet korrekt.
• Videotilslutningskablerne er beskadigede.
• Systemet er ikke sluttet til det rigtige tv-indgangsstik (side 20).
• Tv'ets videoindgang er ikke indstillet til at vise billeder fra systemet.
• Kontroller outputmetoden på systemet (side 20).
• Sæt tilslutningskablet godt i igen.
• Systemet er sluttet til en enhed, der ikke er HDCP-kompatibel (High-bandwidth
Digital Content Protection) (der er ikke lys i "HDMI" på frontpaneldisplayet)
(side 20).
• Når du afspiller en dvd med to lag, afbrydes video- og lydsignalet muligvis et
øjeblik på det sted, hvor lagene skifter.
Der vises intet billede, når der er • Tryk på N og Z på kontrolenheden, og hold dem nede i mindst 5 sekunder for
valgt en forkert opløsning for
at nulstille opløsningen for videoudgangen til den laveste opløsning.
videoudgangen i [Format for
videoudgang].
Der sendes ikke videosignaler
• Indstil [Format for videoudgang] til [Komponentvideo] (side 69).
fra stikkene, undtagen fra HDMI
OUT-stikket, når HDMI OUTstikket og andre
videoudgangsstik tilsluttes
samtidig.
Det mørke område på billedet er • Indstil [Billedkvalitetstilstand] til [Standard] (standardindstilling) (side 42).
for mørkt/det lyse område er for
lyst eller unaturligt.
Billedet vises ikke korrekt.
• Kontroller indstillingerne i [Format for videoudgang] (side 69).
Der er støj på billedet.
• Disken er snavset eller defekt.
• Hvis billedsignalet fra systemet skal gennem videobåndoptageren, før det når
tv'et, kan visse BD/dvd-programmers kopisikringssignal påvirke
billedkvaliteten. Hvis der stadig er problemer, selvom du slutter systemet
direkte til tv'et, skal du prøve at slutte systemet til de andre indgangsstik.
Billedet fylder ikke hele tv• Formatforholdet for disken kan ikke ændres.
skærmen, selvom du har valgt
formatforhold under [Tv-type] i
[Videoindstillinger].
Der opstår farveforstyrrelser på
tv-skærmen.
• Hvis højttalerne bruges med et CRT-tv eller en projektor, skal højttalerne
placeres mindst 0,3 meter fra tv'et.
• Hvis der fortsat er farveuregelmæssigheder, skal du slukke for tv'et og tænde
det igen efter 15 til 30 minutter.
• Hvis der højres hyletoner, skal du placere højttalerne længere væk fra tv'et.
• Sørg for, at der ikke er magnetiske genstande (magnetlås på tv-bordet,
medicinsk udstyr, legetøj m.v.) i nærheden af højttalerne.
82DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 83 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Lyd
Symptom
Løsningsforslag
Der er ingen lyd.
• Højttalerkablet er ikke tilsluttet korrekt.
• Tryk på % på fjernbetjeningen, hvis indikatoren MUTING vises på
frontpaneldisplayet.
• Systemet er sat på pause. Tryk på N for at skifte til normal afspilning.
• Der spoles frem eller tilbage. Tryk på N for at skifte til normal afspilning.
• Kontroller højttalerindstillingerne (side 60).
• Der køres langsomt eller trinvist fremad. Tryk på N for at skifte til normal
afspilning.
• Når du slutter systemet til tv'et med et lydkabel, skal du vælge "AUDIO" ved at
trykke på FUNCTION for at høre tv-lyd.
Der kommer ikke lyd fra HDMI • HDMI OUT-stikket er sluttet til en DVI-enhed (Digital Visual Interface) –
OUT-stikket.
DVI-stik accepterer ikke lydsignaler.
• Prøv følgende: 1 Sluk og tænd systemet. 2 Sluk og tænd den tilsluttede
komponent. 3 Fjern og isæt HDMI-kablet.
• Indstil [BD/dvd-lydudgang] til [HDMI-prioritet] (side 71).
Lydsignalerne fra venstre og
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
højre er ubalancerede eller byttet
om.
• Kontroller, at højttalerne og komponenterne er tilsluttet korrekt.
• Kontroller, at tilslutningskablerne er placeret på afstand af en transformer eller
motor, og at kablerne er mindst 3 meter fra et tv eller lysstofrør.
• Flyt tv'et væk fra lydkomponenterne.
• Stikkene er snavsede. Tør dem af med en klud, der er let fugtet med sprit.
• Rengør disken.
(side 49).
Lyden mister stereoeffekten, når • Vælg stereolyd ved at trykke på
du afspiller en cd.
• Sørg for, at systemet en tilsluttet korrekt.
Surroundeffekten er vanskelig at • Kontroller indstillingen "DEC. MODE" (side 33).
høre under afspilning af Dolby • Afhængigt af BD'en/dvd'en er udgangssignalet muligvis ikke et fuldt 5.1Digital-, DTS- eller MPEG-lyd. kanalssignal. Det kan være i mono eller stereo, selvom lydsporet er optaget i
Dolby Digital- eller MPEG-lydformat.
Starten af lyden er skåret væk.
• Indstil lydtilstanden til "MOVIE" eller "MUSIC" (side 48).
• Vælg "2CH STEREO" som "DEC. MODE" (side 33).
Lydeffekter er deaktiveret.
• Effekten af SOUND MODE, DYNAMIC BASS, NIGHT, "TONE" og "DEC.
Yderligere oplysninger
Der høres kraftig summen eller
støj.
MODE" deaktiveres muligvis, afhængigt af inputstreamen (side 71).
83DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 84 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Betjening
Symptom
Løsningsforslag
Der kan ikke stilles ind på
radiostationer.
• Kontroller, at antennerne er tilsluttet korrekt. Juster antennerne, eller tilslut
eventuelt en ekstern antenne.
• Stationernes signalstyrke er for svag til automatisk tuning. Brug Direkte
indstilling (side 53).
• Der er ikke gemt stationer, eller de gemte stationer er blevet slettet (under
scanning efter gemte stationer). Gem stationerne (side 52).
• Tryk på DISPLAY, indtil frekvensen vises på frontpaneldisplayet.
Fjernbetjeningen virker ikke.
• Fjern eventuelle hindringer mellem fjernbetjeningen og kontrolenheden.
• Afstanden mellem fjernbetjeningen og kontrolenheden er for stor.
• Fjernbetjeningen er ikke rettet mod fjernbetjeningsmodtageren på
kontrolenheden.
• Batterierne i fjernbetjeningen er ved at være opbrugt.
• Hvis du ikke kan udføre menubetjeninger via frontpaneldisplayet, skal du
trykke på HOME på fjernbetjeningen.
Disken afspilles ikke.
• Disken er snavset.
• Der er ikke ilagt en disk.
• Disken vender forkert.
Ilæg disken med afspilningssiden nedad.
• Disken ligger skævt i diskskuffen.
• Du forsøger at afspille en disk med et format, der ikke kan afspilles på dette
system (side 88).
• BD'ens/dvd'ens områdekode passer ikke til systemet.
• Der er dannet kondens i kontrolenheden. Kondensen kan beskadige linserne.
Fjern disken, og lad systemet stå tændt i ca. en halv time.
• Systemet kan ikke afspille en disk, der ikke er afsluttet korrekt (side 88).
JPEG-billedfilen kan ikke
afspilles.
• Følgende billedfiler kan ikke afspilles.
– Billedfiler med en bredde eller længde på over 8.192 pixel.
– Billedfiler med en bredde eller længde på under 15 pixel.
– Billedfiler, der er større end 32 MB.
– Billedfiler med et ekstremt formatforhold (større end 50:1 eller 1:50).
– Billedfiler i progressivt JPEG-format.
– Billedfiler, der har filtypenavnet ".jpeg" eller ".jpg", men som ikke er i
JPEG-format.
– Billedfiler med et meget langt navn.
– Billedfiler, der er optaget på BD-r'er i alle formater undtagen UDF 2.6
(Universal Disk Format).
– Billedfiler, der er optaget på BD-re'er i alle formater undtagen UDF 2.5
(Universal Disk Format).
• Billedfiler, der redigeres på en pc, kan muligvis ikke afspilles.
• Billedfiler, der ikke passer til tv-skærmen.
Filnavnet vises ikke korrekt.
• Systemet kan kun vise ISO 8859-1-kompatible tegnformater. Andre
tegnformater vises muligvis ikke korrekt.
• Indtastede tegn vises muligvis ikke korrekt afhængigt af den skrivesoftware,
der blev brugt.
Disken afspilles ikke fra
begyndelsen.
• Der er valgt Genoptag afspilning.
Tryk på OPTIONS, og vælg [Afspil fra start]. Tryk på
.
• Titlen eller BD'ens/dvd'ens menu vises automatisk på tv-skærmen.
84DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 85 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Symptom
Løsningsforslag
Systemet begynder automatisk at • BD'en/dvd'en indeholder en automatisk afspilningsfunktion.
afspille disken.
Afspilningen stopper
automatisk.
• En disk kan indeholde et autopausesignal. Når du afspiller en sådan disk,
stopper systemet afspilningen ved autopausesignalet.
Du kan ikke udføre funktioner,
f.eks. stop og søg.
• Ikke alle diske understøtter ovenstående handlinger. Yderligere oplysninger
findes i betjeningsvejledningen til disken.
Meddelelserne vises ikke på tv- • Vælg det ønskede skærmsprog i installationsmenuen under [Skærmsprog] i
skærmen på det ønskede sprog.
[Systemindstillinger] (side 75).
Sproget for lydsporet/
undertekster eller vinkler kan
ikke ændres.
• Prøv at bruge BD'ens eller dvd'ens menu i stedet for at vælge direkte med
knappen på fjernbetjeningen (side 39).
• Der findes ikke spor med flere sprog/undertekster eller flere vinkler på den BD
eller dvd, der afspilles.
• Det er ikke muligt at ændre sproget for lydsporet/undertekster eller vinkler på
BD'en eller dvd'en.
Diskskuffen åbner ikke, og du
• Prøv følgende: 1 Tryk på VOL – og Z på kontrolenheden, og hold dem nede
kan ikke fjerne disken, selvom
i mindst 5 sekunder for at åbne diskskuffen. 2 Tag disken ud. 3 Tag
du trykker på Z. Prøv følgende: netledningen ud af stikkontakten, og sæt den i igen efter nogle minutter.
En disk kan ikke skubbes ud, og • Kontakt din Sony-forhandler eller et lokalt, autoriseret Sony-servicecenter.
"LOCKED" vises på
frontpaneldisplayet.
Funktionen Kontrol til HDMI
virker ikke.
• Kontroller HDMI-forbindelsen, når der ikke er lys i "HDMI" på
frontpaneldisplayet (side 20).
• Indstil [Kontrol til HDMI] i [HDMI-indstillinger] til [Til] (side 74).
• Sørg for, at den tilsluttede komponent er kompatibel med funktionen [Kontrol
til HDMI].
• Kontroller, at netledningen er sluttet korrekt til den tilsluttede komponent.
• Kontroller indstillingen for funktionen Kontrol til HDMI for den tilsluttede
komponent. Yderligere oplysninger findes i betjeningsvejledningen til
komponenten.
• Hvis du ændrer HDMI-tilslutningen, tilslutter eller fjerner netledningen, eller
hvis der opstår strømsvigt, skal du indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMIindstillinger] til [Fra] og derefter indstille [Kontrol til HDMI] i [HDMIindstillinger] til [Til] (side 74).
• Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 58).
Yderligere oplysninger
Systemet fungerer ikke, som det • Tag netledningen ud af stikkontakten, og sæt det i igen efter nogle minutter.
plejer.
Der sendes ingen lyd fra
• Sørg for, at det tilsluttede tv er kompatibelt med funktionen System Audio
systemet og tv'et, når funktionen Control.
System Audio Control bruges. • Yderligere oplysninger findes i afsnittet "Brug af funktionen Kontrol til HDMI
for "BRAVIA" Sync" (side 58).
Den eksterne hukommelse
genkendes ikke.
• Prøv følgende: 1 Sluk systemet. 2 Vend den eksterne hukommelse, så stikket
vender opad, ret den ind efter EXT-porten, og sæt den eksterne hukommelse i
EXT-porten (side 26). 3 Tænd systemet. 4 Kontroller, at indikatoren EXT
lyser på frontpaneldisplayet.
Bonusindhold eller andre data på • Prøv følgende: 1 Tag disken ud. 2 Sluk systemet. 3 Tag den eksterne
en BD-rom kan ikke afspilles.
hukommelse ud, og sæt den i igen (side 26). 4 Tænd systemet. 5 Kontroller,
at indikatoren EXT lyser på frontpaneldisplayet. 6 Isæt BD-rom'en med
BonusView/BD-Live.
85DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 86 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Symptom
Løsningsforslag
Der vises en meddelelse på
skærmen om, at der mangler
plads på den lokale lagerenhed.
• Slet unødvendige data i den eksterne hukommelse (side 43).
• Kontroller, at den eksterne hukommelse er på 1 GB eller derover.
Systemet fungerer ikke, og
"CHILD LOCK" vises på
frontpaneldisplayet, når du
trykker på en knap på
kontrolenheden.
• Slå børnelåsfunktionen fra (side 65).
Systemmenuen virker ikke.
• Tryk på HOME på fjernbetjeningen.
86DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 87 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Selvdiagnosefunktion
Når selvdiagnosefunktionen er aktiveret for at
forhindre fejl på systemet, vises der en fejlkode
på frontpaneldisplayet, eller
vises alene
uden meddelelser på skærmen. I disse
situationer skal du kontrollere følgende:
Når der vises en fejlkode på
frontpaneldisplayet
Fejlkode
Løsningsforslag
Exxxx
Kontakt den nærmeste Sonyforhandler eller en autoriseret Sonyserviceafdeling, og oplys fejlkoden.
Yderligere oplysninger
SYSTEM ERR Tag netledningen ud af
UPDATE NG stikkontakten, sæt den i igen, og
tænd derefter systemet. Hvis
systemet ikke fungerer normalt,
skal du kontakte den nærmeste
Sony-forhandler eller en autoriseret
Sony-serviceafdeling.
Når
vises alene uden
meddelelser på skærmen
Kontakt den nærmeste Sony-forhandler eller en
autoriseret Sony-serviceafdeling.
87DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 88 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Understøttede diske
Type
Disklogo
Karakteristika
Blu-ray Disc
Ikon
BD-rom og BD-re/BD-r i tilstanden
BDMV og BDAV, herunder 8 cm
diske (med et lag) og DL-diske.
Dvd-video
Diske som film, der kan købes eller
lejes.
Dvd/data-dvd
Dvd+rw/dvd+r i +VR-tilstand eller
dvd-rw/dvd-r i video- og VRtilstand, herunder 8-cm-diske (med
et lag) og dvd+r DL/dvd-r DL-diske.
Dvd+rw/dvd+r/dvd-rw/dvd-r, der
indeholder JPEG-billedfiler*.
AVCHD
TM
Cd
Data-cd
Diske, der er optaget i AVCHDformat**.
Musik-cd eller cd-r/cd-rw i musikcd-format.
–
Cd-r/cd-rw, der indeholder JPEGbilledfiler.
* JPEG-format, der overholder UDF (Universal Disk Format).
** Nogle diske i AVCHD-format kan muligvis ikke afspilles afhængigt af optageforholdene. En disk i AVCHDformat kan ikke afspilles, hvis den ikke er afsluttet korrekt.
Bemærkninger om BD-rom-kompatibilitet
Da Blu-ray Disc-specifikationerne er nye og stadig udvikler sig, kan nogle diske muligvis ikke afspilles
afhængigt af disktypen og versionen.
Lydudgangen varierer afhængigt af den kilde, der er sluttet til udgangsstikket og de valgte
lydindstillinger.
Diske, der ikke kan afspilles
•
•
•
•
•
•
•
•
•
BD'er med hylster.
Dvd-ram'er.
HD-dvd'er.
Dvd-audio-diske.
Foto-cd'er.
Datasektioner på cd-Extra'er.
VCD'er/Super VCD'er.
HD-lag på Super Audio CD'er.
BD-rom'er/dvd-videoer med en anden områdekode (side 89).
88DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 89 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
• En disk med en afvigende form (f.eks. kort- eller hjerteformet).
• En disk med påklæbet papir eller klistermærker.
• En disk, hvor der sidder stykker af cellofantape eller klistermærker på.
Bemærkning om afspilningsfunktioner for en BD/dvd
Nogle afspilningsfunktioner for en BD/dvd kan være bevidst fastsat af softwareproducenterne.
Systemet afspiller en BD/dvd i overensstemmelse med det diskindhold, som softwareproducenterne
har udviklet, og derfor er alle afspilningsfunktioner muligvis ikke tilgængelige. Yderligere oplysninger
findes i vejledningen til BD'en/dvd'en.
Områdekode (kun BD-rom/dvd-video)
Systemets områdekode findes på undersiden af kontrolenheden, og systemet kan kun afspille BD-romr/
dvd-videoer (kun afspilning), der er mærket med en tilsvarende områdekode. Denne
sikkerhedsforanstaltning bruges til at beskytte ophavsretten.
Dvd-video, der er mærket ALL , kan også afspilles.
Hvis du forsøger at afspille andre dvd-videoer, vises meddelelsen [Regionskoden tillader ikke
afspilning.] på tv-skærmen. Det er ikke sikkert, at der er angivet en områdekode på BD-rom'en/dvdvideoen, selvom den ikke må afspilles i det pågældende område.
Bemærkninger om BD-re/BD-r, dvd+rw/dvd+r, dvd-rw/dvd-r og cd-r/cd-rw
Bemærkninger om diske
Dette produkt er beregnet til at afspille diske, der følger cd-standarden (Compact Disc).
DualDisc og nogle andre musikdiske, der er kodet med ophavsretsbeskyttende teknologier, overholder
ikke cd-standarden (Compact Disc), og derfor kan de muligvis ikke afspilles på dette produkt.
Yderligere oplysninger
Ikke enhver BD-re/BD-r, dvd+rw/dvd+r, dvd-rw/dvd-r og cd-r/cd-rw kan afspilles på dette system på
grund af optagekvaliteten, diskens fysiske tilstand, optageenhedens egenskaber eller softwarens
oprindelse. BD-r'er, der er optaget på en pc kan ikke afspilles, hvis der kan optages postscripts.
En cd eller dvd kan ikke afspilles, hvis ikke den er korrekt afsluttet. Yderligere oplysninger findes i
betjeningsvejledningen til optageenheden. Bemærk, at ikke alle afspilningsfunktioner virker sammen
med nogle dvd+rw'er/dvd+r'er, også selvom de er afsluttet korrekt. I sådanne tilfælde skal disken
afspilles på almindelig vis.
Bemærkning om dvd'er med to lag
Der kan opstå afbrydelser i afspilningen af billeder og lyd, når der skiftes fra det ene lag til det andet.
Bemærkning om 8-cm BD-re/8-cm BD-r
Nogle 8 cm BD-re'er/8 cm BD-r'er kan ikke afspilles på dette system.
Bemærkning om BD-re/BD-r
Dette system understøtter BD-re ver. 2.1 og BD-r ver. 1.1 og 1.2, herunder BD-r af organisk pigment
(LTH-type).
89DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 90 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Understøttede lydformater
Systemet understøtter følgende lydformater.
Format
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
"BD/DVD"
a
"SAT/CABLE"
"TV"
(DIGITAL IN)
a
Funktion
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
a
a
a
a
a*
a
a
–
a
–
a
–
–
–
a: Understøttet format.
–: Ikke-understøttet format.
* Kun BD.
• Ovenstående skema gælder kun, når du indstiller [BD lydindstilling] til [Direkte] (side 71). Hvis der bruges en
anden indstilling, afhængigt af lydformatet, afkodes lyden muligvis automatisk til et passende format.
• Systemet understøtter ikke afspilning af MP3-filer.
90DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 91 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Opløsning for videoudgang
Opløsningen varierer afhængigt af indstillingen for [Format for videoudgang] i [Videoindstillinger]
(side 68).
Opløsningsindstilling
Når [Format for videoudgang] er indstillet
til [HDMI]
Når [Format for videoudgang] er indstillet
til [Komponentvideo]
VIDEO OUTstik
COMPONENT
VIDEO OUTstik
HDMI OUTstik
VIDEO OUTstik
COMPONENT
VIDEO OUTstik
HDMI OUTstik
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
intet billede
intet billede
1080p
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
kan ikke
vælges
* Beskyttet indhold på dvd'er sendes i opløsningen 480p/576p.
Når [Format for videoudgang] er indstillet til [Video]
Om opløsning for videoudgangen på DIGITAL MEDIA PORT-adapteren
480i/576i-videosignaler sendes via VIDEO OUT-stikket, uafhængigt af opløsningsindstillingen, og
videosignalerne sendes ikke fra HDMI OUT- og COMPONENT VIDEO OUT-stikkene, når der
afspilles indhold via DIGITAL MEDIA PORT-adapteren.
Yderligere oplysninger
480i/576i-videosignaler sendes via VIDEO OUT- eller COMPONENT VIDEO OUT-stikket, og 480p/
576p-videosignaler sendes via HDMI OUT-stikket.
91DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 92 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Specifikationer
Forstærker
Udgangseffekt (nominel) Front*: 80 W + 80 W
(ved 4 ohm, 1 kHz,
1 % THD)
Subwoofer*: 108 W
(ved 3 ohm, 100 Hz,
1 % THD)
RMS-udgangseffekt (reference)
Front*: 105 W (pr. kanal
ved 4 ohm, 1 kHz, 10 %
THD)
Subwoofer*: 140 W
(ved 3 ohm, 100 Hz,
10 % THD)
* Der sendes muligvis ingen lyd, afhængigt af
indstillingerne for "DEC. MODE" og kilden.
Indgange (analog)
AUDIO
Følsomhed: 450/250 mV
Indgange (digital)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedans: 75 ohm
BD/dvd/cd-system
Signalformat
PAL/NTSC
FM-tuner
Modtageområde
Antenne
Antennestik
Mellemfrekvens
Kvartskontrolleret digital
PLL-synthesizer
87,5 MHz til 108,0 MHz
(intervaller på 50 kHz)
FM-ledningsantenne
75 ohm, ubalanceret
10,7 MHz
Video
Udgange
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
2-vejshøjttalersystem,
3 drivere, Bass-refleks
Woofer: 50 mm
keglemembran × 2
Tweeter: 20 mm
keglemembran
4 ohm
81 mm × 265 mm ×
130 mm (b/h/d)
81 mm × 265 mm × 95 mm
(b/h/d) med justerbar
støtteanordning
0,91 kg
Subwoofer (SA-WSZ7)
Strømkrav
Strømforbrug
Højttalersystem
Højttalerenhed
Nominel impedans
Mål (ca.)
Vægt (ca.)
220 V til 240 V AC,
50/60 Hz
Tændt: 110 W
Standby: 0,3 W
(i energisparetilstand)
Subwoofer, Bass-refleks
160 mm keglemembran
3 ohm
187 mm × 445 mm ×
340 mm (b/h/d)
9,4 kg
Kontrolenhed (HCD-Z7)
Tuner
System
Højttalere
Fronthøjttaler (SS-TSZ7)
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohm
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohm
Udgangseffekt (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V DC
Udgangsspænding (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (maks.)
Udgangseffekt (EXT)
5 V DC
Udgangsspænding (EXT) 500 mA (maks.)
LAN(100)
100BASE-TX-stik
Mål (ca.)
350 mm × 69 mm ×
277 mm (b/h/d)
Vægt (ca.)
3,6 kg
Der tages forbehold for ændring af design og
specifikationer uden varsel.
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohm
HDMI OUT: Type A
(19 ben)
92DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 93 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Liste over sprogkoder
Sprogenes stavemåde er i henhold til standarden ISO 639:1988 (E/F).
Kode Sprog
Kode Sprog
Kode Sprog
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ikke angivet
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Yderligere oplysninger
Kode Sprog
Børnesikring/Liste over områdekoder
Kode Område
Kode Område
Kode Område
Kode Område
2044
2047
2057
2070
2079
2090
2093
2115
2424
2165
2174
2200
2376
2219
2248
2238
2239
2254
2276
2092
2304
2333
2363
2362
2390
2379
2427
2428
2436
2489
2086
2501
2149
2184
2499
2543
2528
2109
2046
Argentina
Australien
Belgien
Brasilien
Canada
Chile
Colombia
Danmark
Filippinerne
Finland
Frankrig
Grækenland
Holland
Hongkong
Indien
Indonesien
Irland
Italien
Japan
Kina
Korea
Luxembourg
Malaysia
Mexico
New Zealand
Norge
Pakistan
Polen
Portugal
Rusland
Schweiz
Singapore
Spanien
Storbritannien
Sverige
Taiwan
Thailand
Tyskland
Østrig
93DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 94 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
BD-rom
Ordliste
AVCHD
AVCHD-formatet er et High Definition-format
til digitale videokameraer, der bruges til at
optage SD- (Standard Definition) eller HDsignaler (High Definition) af typen 1080i* eller
720p** på dvd'er med en effektiv
kodningsteknologi til datakomprimering.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet bruges til at
komprimere videodata, og Dolby Digital- eller
Linear PCM-systemet bruges til at komprimere
lyddata. MPEG-4 AVC/H.264-formatet kan
komprimere billeder mere effektivt end
almindelige billedkomprimeringsformater.
MPEG-4 AVC/H.264-formatet gør det muligt at
optage videosignaler i HD (High Definition) på
et digitalt videokamera og gemme dem på en
dvd-disk på samme måde som et tv-signal i SD
(Standard Definition).
* En HD-specifikation, der bruger 1080 effektive
scanningslinjer og interlace-formatet.
** En HD-specifikation, der bruger 720 effektive
scanningslinjer og det progressive format.
BD-J-program
Formatet BD-rom understøtter Java til
interaktive funktioner.
"BD-J" giver indholdsudbyderne næsten
ubegrænset funktionalitet, når de skal oprette
interaktive BD-rom-titler.
BD-r
BD-r (Blu-ray Disc Recordable) er en Blu-ray
Disc, der kan skrives på én gang, og som har
samme kapacitet som nedenstående BD. Da det
indhold, som du har optaget på BD-r'en, ikke
kan overskrives, kan den bruges til lagring af
vigtige data eller til opbevaring og distribution
af videomateriale.
BD-re
BD-re (Blu-ray Disc Rewritable) er en Blu-ray
Disc, der kan skrives på igen og igen, og som har
samme kapacitet som nedenstående BD.
Genskrivningsfunktionen gør det muligt at
foretage omfattende redigering og opdatering af
indhold.
BD-rom'er (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
er kommercielt fremstillede diske, der har
samme kapacitet som nedenstående BD. Ud
over almindeligt film- og videoindhold har disse
diske avancerede funktioner som interaktivt
indhold, betjening via pop op-menuer, valg af
undertekster og diasshow. Selvom en BD-rom
kan indeholde alle former for data, indeholder de
fleste BD-rom'er film i HD-format til afspilning
på Blu-ray Disc-/dvd-afspillere.
Blu-ray Disc (BD)
Et diskformat, der er udviklet til optagelse/
afspilning af HD-video (High Definition) (til
HDTV, osv.) og til lagring af store mængder af
data. En Blu-ray Disc med et lag kan indeholde
op til 25 GB, og en Blu-ray Disc med to lag kan
indeholde op til 50 GB data.
Børnesikring
En BD/dvd-funktion til begrænsning af
afspilningen af diske afhængigt af brugernes
alder og i henhold til reglerne om
aldersbegrænsning for det enkelte land.
Begrænsningen varierer fra disk til disk. Når den
er aktiveret, kan disken ikke afspilles, voldelige
sekvenser springes over eller erstattes med andre
sekvenser, mv.
Dolby Digital
Dette biograflydformat er mere avanceret end
Dolby Surround Pro Logic. I dette format
udsender surroundhøjttalerne stereolyd med et
udvidet frekvensområde, og der er også en
uafhængig subwooferkanal til dyb bas. Formatet
kaldes også "5.1", fordi subwooferkanalen er
designet som en 0.1-kanal (eftersom den kun
bruges, når der er behov for dybe baseffekter).
Alle seks kanaler i dette format optages hver for
sig for at opnå den uovertrufne kanaladskillelse.
Da alle signalerne behandles digitalt, er
signalforringelsen desuden mindre.
Dolby Digital Plus
Blev udviklet som en udvidelse til Dolby
Digital, den lydkodningsteknologi, der
understøtter 7.1-flerkanalssurroundsound.
94DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 95 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD er en Losslesskodningsteknologi, der understøtter op til 8
kanaler af flerkanalssurroundsound til næste
generation af optiske diske. Den lyd, der
gengives, er tro over for den oprindelige kilde
bit for bit.
DTS
Digital lydkomprimeringsteknologi, der er
udviklet af DTS, Inc. Denne teknologi er
tilpasset 5.1-kanalssurroundsound. Dette format
består af stereobagkanal og indeholder en
separat subwooferkanal. DTS frembringer de
samme separate 5.1-kanaler med digital lyd af
høj kvalitet. Den gode kanalseparation opnås
med separat optagelse af alle kanaldata og
digital behandling.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audio har en maksimal
transmissionshastighed på 24,5 Mbps og bruger
Lossless-komprimering (Lossless), og DTS-HD
Master Audio svarer til en maksimal
samplingfrekvens på 192 kHz og maksimalt 7,1
kanaler.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI er et interface, som understøtter både
video og lyd via en enkelt digital forbindelse,
hvilket giver dig digitale billeder og digital lyd i
høj kvalitet. HDMI understøtter HDCP (Highbandwidth Digital Content Protection), en
kopibeskyttelse, der omfatter kodning af digitale
videosignaler.
Interlace-formatet er NTSC-systemets
standardmetode til visning af tv-billeder med 30
enkeltbilleder pr. sekund. Hvert enkeltbillede
scannes to gange – skiftevis mellem de lige
scanningslinjer og de ulige scanningslinjer –
med 60 gange pr. sekund.
LTH (Low to High)
LTH er et optagesystem, der understøtter BDr'er af organisk pigment.
PhotoTV HD
"PhotoTV HD" giver meget detaljerede billeder
og fotolignende gengivelse af fine teksturer og
farver. Hvis du tilslutter en Sony-enhed, der
understøtter "PhotoTV HD", via et HDMIkabel, åbner der sig en helt ny verden af
enestående fotos i fuld HD-kvalitet. For
eksempel kan de fine farvenuancer i vores hud, i
blomster, sand og bølger nu vises på en stor
skærm i smuk fotolignende kvalitet.
Pop op-menu
En avanceret menubetjening, der er tilgængelig
på BD-rom'er. Pop op-menuerne vises, når der
trykkes på POP UP/MENU under afspilningen,
og kan betjenes under afspilningen.
Progressivt format
(sekventielt scanning)
I modsætning til interlace-formatet kan det
progressive format gengive 50 til 60
enkeltbilleder pr. sekund ved at gengive alle
scanningslinjer (525 linjer for NTSC). Den
overordnede billedkvalitet forbedres og
stillbilleder, tekst og horisontale linjer virker
skarpere. Formatet er kompatibelt med 525 eller
625 progressivt format.
Yderligere oplysninger
Blev udviklet som en udvidelse af formatet DTS
Digital Surround. Det understøtter en maksimal
samplingsfrekvens på 96 kHz og 7.1flerkanalssurroundsound.
DTS-HD High Resolution Audio har en
maksimal transmissionshastighed på 6 Mbps
med Lossy-komprimering (Lossy).
Interlace-format
(Interlace-scanning)
x.v.Colour
x.v.Colour er en almindelig betegnelse for
xvYCC-standarden, der er foreslået af Sony.
xvYCC er en international standard for farverum
i video.
Denne standard kan gengive et bredere
farveområde end den aktuelt brugte standard.
95DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk11add.fm]
dk_book.book Page 96 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
24p True Cinema
Film, der er optaget med et filmkamera, består af
24 billeder pr. sekund.
Da almindelige tv-apparater (både CRT og
fladskærme) viser billeder med intervaller på
1/60 eller 1/50 sekund, vises de 24 billeder ikke
i et jævnt tempo.
På et tv med 24p-funktion, vises hvert billede i
intervaller på 1/24 sekund – samme interval som
på det kamera, som filmen blev optaget med, og
gengivelsen er dermed tro mod det originale
biografbillede.
96DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\01
DK\02-BDVZ7AEP\dk_IX.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 97 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Indeks
Tal
F
24p True Cinema 96
Fjernbetjening 7
FM MODE 52
Format for videoudgang 69
Frontpaneldisplay 12
A
A/V SYNC 43
Adgangskode 73
Afspilningslag for hybriddisk
73
Automatisk visning 75
AVCHD 88, 94
B
BD lydindstilling 71
BD/DVD-menu 72
BD/DVD-visningsindstillinger
72
BDAV 88
BD-børnesikring 72
BD-data 43
BD-internetforbindelse 73
BD-Live 43
BDMV 88
BD-r 94
BD-re 94
Blu-ray Disc 94
BonusView 43
Bredde-højde-forhold for DVD
68
Børnelås 65
Børnesikring 36, 72, 94
C
G
H
Pauseskærm 75
Pausetilstand 70
PhotoTV HD 47, 95
POP UP/MENU 39
Progressivt format 95
HDMI
YCbCr/RGB 70
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 95
HDMI-indstillinger 74
Hurtig afspilning 36
Hurtigt fremad 36
Højttalerindstillinger 60, 71
Afstand 60
Niveau 61
I
Indstillinger for foto 74
Interlace-format 95
Internetindstillinger 76
K
Kontrol til HDMI 37, 58, 74
Kontrolenhed 11
Konversionstilstand for biograf
69
D
Liste over sprogkoder 93
LTH 95
Lyd 72
Lyd-DRC 71
Lydeffekt 71
Lydindstillinger 71
Lynopsætning 29, 77
Lystilstand 64
Ettryksafspilning 37
Områdekode 89
Opdater 67
OPTIONS 47
P
L
E
O
Genoptag afspilning 38
Cd 44, 88
Diasshow-hastig. 74
DIGITAL MEDIA PORT 57
DIMMER 64
Disklås 37
Dolby Digital 49, 94
Dolby Digital Plus 94
Dolby TrueHD 95
DTS 49, 95
DTS-HD 95
Dvd 35, 88
DVD-børnesikring 72
DYNAMIC BASS 50
Dæmp - AUDIO 71
NIGHT 51
Nulstilling 78
M
R
RDS 56
Regionskode for børnesikring
73
S
Skærmformat 68
Skærmsprog 75
SLEEP 63
SLEEP MENU 63
Standbytilstand 75
Subwoofer 13
SYSTEM MENU 33, 43, 51,
63, 64
Systeminformation 75
T
Testtone 61
TONE 51
Tv-type 68
U
Understøttede diske 88
Undertekster 72
V
Videoindstillinger 68
Vinkel 38
Multipleks broadcast-lyd 50
X
N
x.v.Colour 70, 95
NAME IN 56
Navngivning af gemte stationer
54
Netværksindstillinger 76
Netværksopdatering 67
97DK
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi02saf.fm]
dk_book.book Page 2 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
VAROITUS
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten umpinaiseen
kirjahyllyyn tai kaappiin.
Älä peitä laitteen tuuletusaukkoja esimerkiksi
sanomalehdellä, liinalla tai verhoilla, jotta tulipalon
vaara voidaan välttää. Älä myöskään aseta avotulta,
esimerkiksi palavaa kynttilää, laitteen päälle.
Suojaa laite tippuvalta ja roiskuvalta vedeltä äläkä
sijoita laitteen päälle maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä, jotta tulipalon tai sähköiskun vaara
voidaan välttää.
Älä altista paristoja tai laitetta, jossa on paristo,
kuumuudelle, kuten auringonpaisteelle, tulelle tai
muulle vastaavalle.
Vain sisäkäyttöön.
VAROITUS
Optisten laitteiden käyttäminen tämän tuotteen kanssa
voi vahingoittaa silmiä. Tässä BD/DVD Home Theatre
System -järjestelmässä käytettävä lasersäde
vahingoittaa silmiä, joten älä yritä avata koteloa.
Laitteen saa huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Tämä tarra sijaitsee laitteen ohjausyksikön sisällä
olevan laserin suojakotelossa.
Tämä tuote on
LUOKAN 1
LASERLAITE. Tämä
merkintä sijaitsee
laitteen ohjausyksikön
sisällä olevan laserin
suojakotelossa.
Tietoja ohjausyksiköstä
• Nimilaatta sijaitsee laitteen pohjassa.
masterpage:Left
specdef v20070110
Käytöstä poistetun
sähkö- ja
elektroniikkalaitteen
hävitys (Euroopan
Unioni ja muiden
Euroopan maiden
keräysjärjestelmät)
Symboli, joka on merkitty
Tuotteeseen tai sen
pakkaukseen, osoittaa, että tätä tuotetta ei saa käsitellä
talousjätteenä. Tuote on sen sijaan luovutettava
sopivaan sähkö-ja elektroniikkalaitteiden
kierrätyksestä huolehtivaan keräyspisteeseen. Tämän
tuotteen asianmukaisen hävittämisen varmistamisella
autetaan estämään sen mahdolliset ympäristöön ja
terveyteen kohdistuvat haittavaikutukset, joita voi
aiheutua muussa tapauksessa tämän tuotteen
epäasianmukaisesta jätekäsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Tarkempia tietoja
tämän tuotteen kierrättämisestä saat paikallisilta
ympäristöviranomaisilta.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys
(koskee Euroopan
unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa
on erillisiä
keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi. Tietyissä paristoissa tätä symbolia
voidaan käyttää yhdessä kemikaalia ilmaisevan
symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja
elohopea (Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos
paristo sisältää enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai
enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että
paristo poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla,
estetään mahdollisia negatiivisia vaikutuksia luonnolle
ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä
hävittäminen saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys
auttaa säästämään luonnonvaroja. Mikäli tuotteen
turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen
vaatii, että paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen,
tulee pariston vaihto suorittaa valtuutetun huollon
toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu
tuote käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden
vastaanottopisteeseen. Muiden paristojen osalta
tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu
paristo paristojen vastaanottopisteeseen. Lisätietoja
tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta
2FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi02saf.fm]
dk_book.book Page 3 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote
on ostettu.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat
ainoastaan laitteita, joita myydään EU:n direktiivejä
noudattavissa maissa.
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1
Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani. Tuotteen
EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa.
Kaikissa tuotteen huolto- tai takuuasioissa ottakaa
yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
Varotoimet
Tämän laitteen on testeissä todettu olevan EMCdirektiivin rajoitusten mukainen käytettäessä
liitäntäkaapelia, joka on enintään 3 metrin pituinen.
Virtalähteet
• Järjestelmä on kytkettynä sähköverkkoon aina, kun
virtajohto on liitettynä pistorasiaan, vaikka virta olisi
katkaistu järjestelmän virtakytkimellä.
• Koska järjestelmä irrotetaan virtalähteestä
irrottamalla virtajohto pistorasiasta, kytke järjestelmä
pistorasiaan, johon on esteetön pääsy. Jos järjestelmä
toimii epänormaalisti, irrota pistoke pistorasiasta
välittömästi.
Tekijänoikeudet ja tavaramerkit
• Tässä tuotteessa on käytetty tekijänoikeuksien
suojaamiseen tarkoitettua tekniikkaa, jota suojaavat
Yhdysvalloissa myönnetyt patentit ja muut
immateriaalioikeudet.
Tämän tekijänoikeuksien suojaamiseen tarkoitetun
tekniikan käyttäminen edellyttää Macrovisionin
lupaa, ja tekniikka on tarkoitettu vain kotikäyttöön tai
muuhun rajoitettuun käyttöön, ellei Macrovision ole
nimenomaan myöntänyt tätä laajempaan käyttöön
oikeuttavaa lupaa.
Järjestelmän purkaminen ja aukikoodaus on kielletty.
• Tämä järjestelmä on varustettu Dolby* Digital- ja
DTS**- ja Digital Surround System -toiminnoilla.
* Valmistettu Dolby Laboratoriesin lisenssillä.
”Dolby”, ”Pro Logic” ja kaksois-D-symboli
ovat Dolby Laboratoriesin tavaramerkkejä.
** Valmistettu lisenssillä Yhdysvalloissa
myönnettyjen patenttien (numerot 5 451 942;
5 956 674; 5 974 380; 5 978 762; 6 226 616;
6 487 535; 7 392 195; 7 272 567; 7 333 929;
7 212 872) ja muiden Yhdysvalloissa sekä
muualla maailmassa myönnettyjen ja
haettavana olevien patenttien nojalla. DTS on
rekisteröity tavaramerkki, ja DTS-logot ja
-symboli, DTS-HD sekä DTS-HD Master
Audio | Essential ovat tavaramerkkejä, joiden
masterpage:Right
specdef v20070110
omistaja on DTS, Inc. © 1996-2008 DTS, Inc.
Kaikki oikeudet pidätetään.
• Tässä järjestelmässä on käytetty High-Definition
Multimedia Interface (HDMITM) -teknologiaa.
HDMI, HDMI-logo ja High-Definition Multimedia
Interface ovat HDMI Licensing LLC:n
tavaramerkkejä tai rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• Java ja kaikki Java-johdanteiset tavaramerkit ovat
Sun Microsystems, Inc:n tavaramerkkejä tai
rekisteröityjä tavaramerkkejä.
• ”BD-Live” ja ”BonusView” ovat Blu-ray Disc
Associationin tavaramerkkejä.
• ”Blu-ray Disc” on tavaramerkki.
• ”Blu-ray Disc”-, ”DVD+RW”-, ”DVD-RW”-,
”DVD+R”-, ”DVD-R”-, ”DVD VIDEO”- ja ”CD”logot ovat tavaramerkkejä.
• ”BRAVIA” on Sony Corporationin tavaramerkki.
• ”AVCHD” ja ”AVCHD”-logo ovat Matsushita
Electric Industrial Co., Ltd:n ja Sony Corporationin
tavaramerkkejä.
• , ”XMB” ja ”xross media bar” ovat Sony
Corporationin ja Sony Computer Entertainment Inc:n
tavaramerkkejä.
• ”PLAYSTATION” on Sony Computer
Entertainment Inc:n tavaramerkki.
• ”x.v.Colour” ja ”x.v.Colour”-logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• ”PhotoTV HD” ja ”PhotoTV HD” -logo ovat Sony
Corporationin tavaramerkkejä.
• Muut järjestelmien tai tuotteiden nimet ovat yleensä
valmistajiensa tavaramerkkejä tai rekisteröityjä
tavaramerkkejä. Merkintöjä ™ ja ® ei käytetä tässä
asiakirjassa.
FI
3FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi02saf.fm]
dk_book.book Page 4 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Tietoja tästä
käyttöohjeesta
• Tässä käyttöohjeessa viitataan
kaukosäätimessä oleviin painikkeisiin. Voit
käyttää myös ohjausyksikön painikkeita, jos
niiden nimet ovat samat tai samantapaiset kuin
kaukosäätimen painikkeiden nimet.
• Kuvausten yläpuolella näkyvät kuvakkeet,
kuten
, osoittavat kyseisen toiminnon
kanssa käytettävän tietovälineen tyypin.
Lisätietoja on kohdassa ”Toistettavat levyt”
(sivu 87).
• Tässä käyttöohjeessa käytetään BD-, DVD- ja
CD-levyistä yleisnimitystä ”levy”, ellei
tekstissä tai kuvissa ole muuta ilmaistu.
• Ohjausvalikon vaihtoehdot voivat vaihdella
alueittain.
• Oletusasetus näkyy alleviivattuna.
4FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi_TOC.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 5 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Sisällysluettelo
Tietoja tästä käyttöohjeesta.....................4
Pakkauksen avaaminen ...........................6
Osat ja painikkeet.................................... 8
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Järjestelmän
asentaminen............................ 14
Vaihe 2: Järjestelmän
kytkeminen .............................. 17
Vaihe 3: Pika-asetusten
tekeminen ................................ 29
Vaihe 4: Signaalilähteen
valitseminen ............................ 32
Vaihe 5: Surround-äänen
kuunteleminen ........................ 33
Toisto
BD-/DVD-levyn toistaminen ................ 35
BonusView/BD-Live-sisällön
katseleminen ................................... 43
CD-levyn toistaminen ........................... 44
Valokuvatiedostojen toistaminen.......... 45
Äänen säätäminen
Signaalilähteeseen sopivan tehosteen
valitseminen.................................... 48
Äänimuodon, monikielisten raitojen tai
kanavan valitseminen ..................... 49
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen ................................ 50
Äänitehosteiden käyttäminen................ 50
Viritin
Radion kuunteleminen .......................... 52
RDS (Radio Data System) -järjestelmän
käyttäminen .................................... 56
Ulkoinen äänilaite
DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen
käyttäminen .................................... 57
Muut toiminnot
”BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen
käyttäminen .................................... 58
Kaiuttimien asetukset ........................... 60
Television ohjaaminen vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä .......... 62
Uniajastimen käyttäminen .................... 63
Himmennystoiminnon käyttäminen ..... 64
LED-valon valaistuksen
muuttaminen................................... 64
Ohjausyksikön painikkeiden
poistaminen käytöstä ...................... 65
Asetukset ja säädöt
Asetusnäytön käyttäminen.................... 66
[Verkkopäivitys]................................... 67
[Videoasetukset] ................................... 68
[Ääniasetukset] ..................................... 71
[BD/DVD-katseluasetukset]................. 72
[Valokuva-asetukset] ............................ 74
[HDMI-asetukset] ................................. 74
[Järjestelmäasetukset] ........................... 75
[Verkkoasetukset] ................................. 76
[Pika-asetus] ......................................... 77
[Nollaus] ............................................... 78
Lisätietoja
Varotoimet ............................................ 79
Tietoja levyistä ..................................... 80
Vianmääritys......................................... 81
Automaattinen vianmääritystoiminto ... 86
Toistettavat levyt .................................. 87
Tuetut äänimuodot................................ 89
Videosignaalin tarkkuus ....................... 90
Tekniset tiedot ...................................... 91
Kielikoodien luettelo ............................ 92
Sanasto.................................................. 93
Hakemisto............................................. 96
5FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
dk_book.book Page 6 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Pakkauksen avaaminen
• Ohjausyksikkö (1)
• Kaiutinjohdot (2, valkoinen/
punainen)
• Käyttöohje (tämä opas)
• Kaiuttimien ja television
liitännät
• Software Licence
Information
Ison-Britannian mallit
• Etukaiuttimet (2)
• Videokaapeli (1)
• DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin (TDM-iP20)
(1)
• Kaukosäädin (1)
• Bassokaiutin (1)
• R6 (koko AA) -paristot (2)
• DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen
käyttöohje (TDM-iP20)
• Puhdistusliina (1)
• FM-johtoantenni (1)
tai
6FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
dk_book.book Page 7 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Kaukosäätimen valmisteleminen
Paristojen asettaminen kaukosäätimeen
Aseta kaksi R6 (koko AA) -paristoa (vakiovaruste) paristolokeroon niin, että niiden navat 3 ja #
tulevat oikeille puolille lokeron sisällä olevien merkintöjen mukaisesti.
• Älä jätä kaukosäädintä kuumaan tai kosteaan paikkaan.
• Älä käytä uutta paristoa yhdessä vanhan kanssa.
• Varo erityisesti paristoja vaihtaessasi, ettei kaukosäätimen sisään joudu vieraita esineitä.
• Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan, poista paristot, jotta kaukosäädin ei vioitu mahdollisen
paristovuodon tai syöpymisen seurauksena.
7FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 8 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
A THEATRE (sivu 59)
Osat ja painikkeet
Ottaa automaattisesti käyttöön elokuvien
katseluun parhaiten soveltuvan videotilan.
Lisätietoja on sulkeissa olevilla sivuilla.
ONE-TOUCH PLAY (sivut 35, 59)
Kun painat painiketta, television virta
kytkeytyy, television ohjelmanlähteeksi
valitaan BD/DVD ja järjestelmä aloittaa
toiston automaattisesti.
Kaukosäädin
TV "/1 (päällä/valmiustila) (sivu 62)
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
TV
1
Kytkee televisioon virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
DYNAMIC
BASS
TV
1
2
3
4
5
6
7
8
9
CLEAR
0
TIME
DIGITAL
ANALOG
SYSTEM
MENU
2
"/1 (päällä/valmiustila) (sivut 28, 29, 35,
52)
Kytkee järjestelmään virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
3
B SLEEP (sivu 63)
Asettaa uniajastimen.
4
NIGHT (sivu 51)
D.TUNING
5
Yötilan aktivointi.
DYNAMIC BASS (sivu 50)
P
U
OP
M ENU
UP /
TOP
ME
N
DISPLAY
Vahvistaa bassotaajuuksia.
6
RET
OP
T
TO IO N S
OL
S
TV (sivu 62)
UR
N
Ottaa kaukosäätimen televisiotoiminnot
käyttöön.
HOME
FUNCTION
SOUND MODE
7
PRESET
REPLAY ADVANCE PRESET
TUNING
TUNING
C Numeropainikkeet (sivut 35, 53, 62)
Voit antaa esimerkiksi nimikkeen, jakson
numeron tai radiotaajuuden.
8
SCENE SEARCH
CLEAR (sivut 40, 55)
PROG
Tyhjentää syöttökentän.
9
/ (tekstitelevisio) (sivu 62)
DISPLAY
Tekstitelevisio.
TIME (sivu 40)
Näyttää kuluneen tai jäljellä olevan
toistoajan etupaneelin näytössä.
Numeropainikkeessa 5 sekä painikkeissa
/
DIGITAL, PROG + ja N on kosketuspiste.
Käytä kosketuspistettä apunasi käyttäessäsi
kaukosäädintä.
•
•
: järjestelmän toiminnot
: television toiminnot
(lisätietoja on kohdassa ”Television
ohjaaminen vakiovarusteena toimitetulla
kaukosäätimellä” (sivu 62).)
- (sivu 62)
--painikkeella voit valita kanavan
numeron, joka on suurempi kuin 10.
D
(ääni) (sivut 49, 50)
Valitsee äänimuodon ja -raidan.
(tekstitys) (sivu 38)
Valitsee tekstityskielen, jos BD-ROM- tai
DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielinen tekstitys.
8FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 9 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
D.TUNING (sivu 53)
Valitsee radiotaajuudet.
(kulma) (sivu 38)
Vaihtaa kuvakulmaa, jos BD-ROM- tai
DVD VIDEO -levylle on tallennettu useita
kuvakulmia samasta kohtauksesta.
SYSTEM MENU (sivut 33, 42, 50, 55, 63,
64)
(opas) (sivu 62)
Tuo näkyviin sähköisen ohjelmaoppaan
(EPG).
TOOLS (sivu 62)
Tuo näkyviin senhetkisen näytön
toimintonäytön.
G FUNCTION (sivut 32, 35, 44, 45, 52, 57)
Avaa järjestelmävalikon.
Valitsee toistettavan kohteen.
DIGITAL (sivu 62)
SOUND MODE (sivu 48)
Siirtyminen digitaaliseen tilaan.
Valitsee esimerkiksi elokuville tai
musiikille sopivan äänitilan.
ANALOG (sivu 62)
Siirtyminen analogiseen tilaan.
(laajakuva) (sivu 62)
Liitetyn television kuvasuhteen
muuttaminen.
E Väripainikkeet (punainen/vihreä/
keltainen/sininen) (sivut 52, 76)
H ./> (edellinen/seuraava) (sivut
35, 44, 45)
Siirtyy seuraavaan tai edelliseen jaksoon,
raitaan tai tiedostoon. Voit siirtyä edellisen
raidan alkuun painamalla . kahdesti.
PRESET +/– (sivu 52)
Valitsee esiviritetyn radioaseman.
Pikanäppäimet, joilla voi valita tiettyjä BDlevyn valikkoja (tai käyttää BD-levyn
vuorovaikutteisia Java-toimintoja).
F TOP MENU (sivu 39)
Avaa tai sulkee BD- tai DVD-levyn
päävalikon.
DISPLAY (sivu 40)
Toistotietojen näyttäminen
televisioruudulla.
POP UP/MENU (sivu 39)
Avaa tai sulkee BD-ROM-levyn pop-upvalikon tai DVD-levyn valikon.
OPTIONS (sivut 35, 44, 45, 52)
Tuo asetusvalikon televisioruutuun.
HOME (sivut 29, 35, 44, 45, 52, 66)
Avaa tai sulkee järjestelmän päävalikon.
RETURN (sivut 62, 76)
Palaa edelliseen näyttöön.
C/X/x/c (sivut 29, 33, 35, 42, 44, 45, 50,
52, 55, 63, 64, 66)
Siirtää korostuksen vaihtoehdon kohdalle.
(ENTER) (sivut 29, 33, 35, 42, 44, 45,
50, 52, 55, 63, 64, 66)
Vahvistaa tehdyn valinnan.
REPLAY/ADVANCE (sivu 35)
Toistaa kohtauksen uudelleen tai pikasiirtää
sitä hetkellisesti eteenpäin.
m/M (pikasiirto eteen- tai
taaksepäin) (sivut 35, 44)
Pikasiirtää levyä eteen- tai taaksepäin, kun
painiketta painetaan toiston aikana.
Selausnopeus muuttuu aina, kun painiketta
painetaan.
Voit palauttaa normaalinopeuden
painamalla N.
TUNING +/– (sivu 52)
Etsii radioasemia.
N (toisto) (sivut 35, 44, 45)
Aloittaa toiston tai jatkaa toistoa tauon
jälkeen.
Aloittaa diaesityksen, kun laitteeseen
laitetaan JPEG-kuvatiedostoja sisältävä
levy.
X (tauko) (sivut 35, 44, 45)
Keskeyttää toiston tai jatkaa toistoa.
x (pysäytys) (sivut 35, 44, 45)
Pysäyttää toiston ja tallentaa
pysäytyskohdan (jatkokohdan) muistiin.
Nimikkeen tai raidan jatkokohta on
viimeinen toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
9FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
dk_book.book Page 10 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
SCENE SEARCH (sivu 39)
Kohtauksen hakutoiminto, joka
mahdollistaa nopean siirtymisen
toistettavan nimikkeen kohtauksesta
toiseen.
I
(mykistys) (sivut 35, 44, 62)
Mykistää äänen tilapäisesti.
2 (äänenvoimakkuus) +/– (sivut 35,
62)
Säätää äänenvoimakkuutta.
PROG +/– (sivu 62)
Valitsee seuraavan tai edellisen kanavan.
c/C (sivu 62)
Kun olet painanut /, voit valita seuraavan
(c) tai edellisen (C) tekstisivun.
t/
(TV-signaalilähde) (sivu 62)
Television signaalilähteen vaihtaminen
television ja muiden lähteiden välillä.
DISPLAY (sivu 52)
Vaihtaa etupaneelin näytössä näkyvät
radiotiedot taajuudesta aseman nimeksi ja
päinvastoin.
/
62)
(tiedot / tekstin paljastus) (sivu
Tuo näkyviin tiedot.
10FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 11 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Ohjausyksikkö
Ylhäältä
Etukansi suljettuna
FUNCTION
VOL
FUNCTION
VOL
Etukansi avattuna
A "/1 (päällä/valmiustila) (sivu 35)
Kytkee järjestelmään virran tai kytkee sen
valmiustilaan.
B Z (avaa/sulje)
Aloittaa diaesityksen, kun laitteeseen
laitetaan JPEG-kuvatiedostoja sisältävä
levy.
x (pysäytys)
E Levykelkka (sivu 35)
Pysäyttää toiston ja tallentaa
pysäytyskohdan (jatkokohdan) muistiin.
Nimikkeen tai raidan jatkokohta on
viimeinen toistettu kohta tai
valokuvakansion viimeinen valokuva.
F
FUNCTION
Avaa tai sulkee levykelkan.
C LED-valo (sivu 64)
D Logon LED-valo (sivu 64)
(kaukosäätimen tunnistin) (sivu 7)
G Etupaneelin näyttö
Valitsee toistettavan kohteen.
H Toistopainikkeet (sivu 35)
VOL +/–
N (toisto)
Aloittaa toiston tai jatkaa toistoa tauon
jälkeen.
Säätää järjestelmän äänenvoimakkuutta.
I Suojausilmaisin (sivu 81)
Palaa punaisena, kun järjestelmä havaitsee
ongelman esim. virransyötössä.
11FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 12 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Etupaneelin näyttö
Etupaneelin näytön ilmaisimet
SLEEP
TUNED MONO
STEREO
NTSC
EXT
HDMI
HD
24P
2CH MUTING
BASS
NIGHT
WIDE STAGE
A Palaa, kun järjestelmä on yhteydessä
verkkoon.
J Palaa, kun laite lähettää 1920 × 1080p /
24 Hz:n videosignaalia.
B Vilkkuu, kun uniajastin asetetaan. (sivu
63)
K 2CH: Palaa, kun toiston aikana on
käytössä ”2CH STEREO”.
C Palaa, kun radioasema vastaanotetaan.
(Vain radio) (sivu 52)
L Palaa, kun järjestelmän ääni on
mykistetty. (sivut 35, 44)
D Palaa, kun [FM-tila]-asetuksena on
[Monofoninen]. (Vain radio) (sivu 52)
M Palaa, kun DYNAMIC BASS -toiminto
on käytössä. (sivu 50)
E Palaa, kun stereolähetystä
vastaanotetaan. (Vain radio) (sivu 52)
N Palaa, kun yötila on käytössä. (sivu 51)
F Palaa, kun videosignaalia lähetetään
NTSC-värijärjestelmällä.
G Palaa, kun laite tunnistaa ulkoisen
muistin. (sivu 26)
H Palaa, kun HDMI OUT -liitäntä
kytketään HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection)
-yhteensopivaan laitteeseen, jossa on
HDMI- tai DVI (Digital Visual Interface)
-tuloliitäntä.
O WIDE STAGE: Palaa, kun toiston
aikana on käytössä ”WIDE STAGE”
-surround-tehoste.
P Palaa, kun laitteeseen asetetaan levy.
Q Näyttää järjestelmän tilan, kuten
jakson, nimikkeen tai raidan numeron,
aikatiedot, radiotaajuuden, toistotilan
jne.
R Näyttää järjestelmän toistotilan.
I Palaa, kun HDMI OUT -liitännästä
lähetetään 720p/1080i/1080pvideosignaalia tai COMPONENT VIDEO
OUT -liitännästä lähetetään 720p/1080ivideosignaalia.
12FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi03par.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 13 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Ohjausyksikön takaosa
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
L
AUDIO
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
A EXT-liitäntä (sivu 26)
F VIDEO OUT -liitäntä (sivu 20)
B COMPONENT VIDEO OUT -liitännät
(sivu 20)
G SAT/CABLE (DIGITAL IN COAXIAL)
-liitäntä (sivu 23)
C ANTENNA (FM 75Ω COAXIAL) -liitäntä
(sivu 25)
H TV (DIGITAL IN OPTICAL) -liitäntä (sivu
22)
D DMPORT (DIGITAL MEDIA PORT)
-liitäntä (sivu 23)
I Ilmanvaihtoaukot
E AUDIO (AUDIO IN L/R) -liitännät (sivu
23)
K LAN (100) -liitäntä (sivu 27)
J HDMI OUT -liitäntä (sivu 20)
Bassokaiutin
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
A Ilmanvaihtoaukot
B SYSTEM CONTROL -liitäntä (sivu 18)
C SPEAKER R -liitäntä (sivu 19)
D SPEAKER L -liitäntä (sivu 19)
13FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 14 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
Käytön aloittaminen
Vaihe 1: Järjestelmän asentaminen
Kaiuttimien sijoittaminen
Sijoita kaikki kaiuttimet yhtä kauaksi kuuntelupaikasta (A), jotta äänentoisto toimii parhaalla
mahdollisella tavalla.
Sijoita järjestelmä alla olevan kuvan mukaisesti.
A Vasen etukaiutin (L)
B Oikea etukaiutin (R)
C Bassokaiutin
D Ohjausyksikkö
B
A
D
A
C
A
• Ole varovainen, kun sijoitat kaiuttimen ja/tai kaiutinjalustan erikoiskäsitellylle (esimerkiksi vahatulle, kiillotetulle
tai öljytylle) lattialle, sillä ne voivat aiheuttaa tahroja tai värjäytymiä.
• Älä nojaa kaiuttimeen tai ota siitä tukea, sillä kaiutin voi tällöin kaatua.
• Television kuvaan voi tulla häiriöitä riippuen bassokaiuttimen sijoituspaikasta. Siirrä bassokaiutinta tällaisessa
tapauksessa kauemmas televisiosta.
• Älä tuki ohjausyksikön tai bassokaiuttimen ilmanvaihtoaukkoja.
• Aseta etukaiuttimien välinen etäisyys samaksi kuin kaiuttimien etäisyys kuuntelupaikasta (jolloin tuloksena on
tasakylkinen kolmio).
• Etukaiuttimien välisen etäisyyden on oltava vähintään 0,6 m.
• Aseta etukaiuttimet television etupuolelle. Varmista, että kaiuttimien edessä ei ole heijastavia esteitä.
Etukaiuttimien sijoittaminen
Kaiuttimen pohjassa on käännettävä säätötuki.
Voit estää kaiuttimen kaatumisen kääntämällä säätötukea joko 90° tai 180°, kun asetat kaiuttimen
paikalleen.
14FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 15 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Valitse kulma mielesi mukaan.
Kun kaiuttimet asetetaan pystysuoraan
90°
Käytön aloittaminen
Kun kaiuttimet asetetaan samaan
kulmaan kuin ohjausyksikkö
180°
• Molempien etukaiuttimien tulee osoittaa suoraan eteenpäin. Älä aseta kaiuttimia kulmittain.
Väärin
Oikein
Bassokaiuttimen käsittelyä koskeva huomautus
Kun nostat bassokaiutinta, älä aseta kättäsi sen aukkoon. Kaiutinelementti voi vaurioitua. Kun nostat
bassokaiutinta, tartu sen pohjaan.
Bassokaiutin
Aukot
• Bassokaiutin on suositeltavaa sijoittaa kovapintaiselle lattialle.
• Voit sijoittaa bassokaiuttimen kummalle puolelle tahansa, kunhan se osoittaa kuuntelupaikkaan päin.
Jos kaiuttimet asennetaan seinälle
Varoitus
• Kysy rautakaupasta tai asentajalta neuvoja käytettävistä ruuveista ja seinämateriaalista.
• Käytä seinämateriaaliin sopivia ruuveja. Kipsilevyseinä on erityisen hauras, joten kiinnitä ruuvit lujasti levyn
takana olevaan koolinkiin. Asenna kaiuttimet pystysuoralle ja tasaiselle seinälle, joka on vahvistettu
asianmukaisella tavalla.
• Sony ei vastaa onnettomuuksista tai vahingoista, jotka aiheutuvat virheellisestä asennuksesta, heikosta seinän
rakenteesta, ruuvien virheellisestä kiinnityksestä, luonnonmullistuksesta tms.
15FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 16 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
1
Ennen kuin asennat kaiuttimet seinälle, varmista, että kaiuttimien pohjissa olevat
säätötuet on palautettu alkuperäisiin asentoihinsa.
Säätötuki
2
Kytke kaiutinjohto kaiuttimeen.
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto
liitäntään 3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #.
Värillinen holkki
Vasen etukaiutin (L): Valkoinen
Oikea etukaiutin (R): Punainen
3
Käytä ruuveja (lisävaruste), jotka sopivat kaiuttimien takana oleviin reikiin. Katso
seuraavia kuvia.
Kaiuttimen takana oleva reikä
5 mm
10 mm
4
Kiinnitä ruuvit seinään.
5–7 mm
5
Ripusta kaiuttimet ruuvien varaan.
Kaiuttimen takaosa
16FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 17 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Vaihe 2: Järjestelmän kytkeminen
Bassokaiuttimen pohja
SYSTEM CONTROL
ONLY FOR HCD-Z7
SPEAKER
IMPEDANCE USE 4
FRONT R
FRONT L
Vasen etukaiutin (L)
Bassokaiutin
Oikea etukaiutin (R)
Virtajohto
Liitin
FM-johtoantenni
FUNCTION
Ohjausyksikkö
VOL
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin
Televisio
: signaalin kulkusuunta
17FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Käytön aloittaminen
Älä kytke bassokaiuttimen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin kaikki muut kytkennät ovat valmiita.
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 18 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
Ohjausyksikön kytkeminen
Kytke ohjausyksikön järjestelmäliitännän kaapeli bassokaiuttimen pohjan SYSTEM CONTROL
-liitäntään.
Työnnä SYSTEM CONTROL -kaapelin liitin paikalleen ja kiristä sitten liittimen ruuvit.
Liitin
SYSTEM
ONLY
SYSTEM CONTROL
-kaapeli
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Ruuvit
Pehmeä liina (lisävaruste)
Bassokaiuttimen pohja
Ohjausyksikön takaosa
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
18FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
dk_book.book Page 19 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Kaiuttimien kytkeminen
Käytön aloittaminen
Kaiutinjohtojen kytkeminen bassokaiuttimeen
Kaiutinjohtojen liittimien ja holkkien värit vastaavat kaiuttimien värejä. Kytke kaiutinjohdot
bassokaiuttimen SPEAKER-liitäntöihin niin, että värit täsmäävät.
Kun kytket liittimen bassokaiuttimeen, työnnä liitin liitäntään siten, että se napsahtaa.
Valkoinen
(vasen etukaiutin (L))
Punainen
(oikea etukaiutin (R))
SYSTEM
ONLY
FRONT
SPEAKE
R
FRONT
IMPE
L
FOR
CON
HCD
TROL
-Z7
R
DANCE
USE
4
Pehmeä liina (lisävaruste)
Bassokaiuttimen pohja
Etukaiuttimet
Kaiutinjohtojen kytkeminen kaiuttimiin
Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin kaiutinliitäntöihin: väriholkillinen kaiutinjohto liitäntään
3 ja holkiton kaiutinjohto liitäntään #. Varmista, että kaiutinjohtojen eristeet (kumipäällyste) eivät
joudu kaiutinliitäntöihin.
Kaiuttimen takaosa
Liitin
Värillinen holkki (+)
(–)
19FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 20 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
Kaiuttimien oikosulun estäminen
Oikosulku kaiuttimissa saattaa vaurioittaa järjestelmää. Voit estää oikosulun noudattamalla seuraavia
varotoimia kaiuttimia kytkiessäsi. Varmista, että kaiutinjohdon paljas osa ei pääse koskettamaan muita
kaiutinliitäntöjä tai toisten kaiutinjohtojen paljaita osia, kuten alla on kuvattu.
Kaiutinjohtojen paljaat osat
koskettavat toisiaan, koska eristettä
on poistettu liiaksi.
Kaiutinjohdon paljas osa
koskettaa toista
kaiutinliitäntää.
• Varmista, että kytket kaiutinjohdot oikeisiin liitäntöihin: 3 liitäntään 3 ja # liitäntään #. Jos johdot on kytketty
väärin päin, bassoääni puuttuu ja ääni voi olla vääristynyttä.
Television kytkeminen (kuvayhteys)
Videosignaali siirretään televisioon tämän yhteyden kautta.
Valitse kytkentätapa televisiossa olevien liitäntöjen mukaan.
Ohjausyksikön takaosa
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
MI
HD
OUT
L IN
DIGITA AL
COAXI
SAT/C
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
C
Komponenttivideokaapeli
(lisävaruste)
TV
100)
LAN(
A Videokaapeli
B HDMI-kaapeli (lisävaruste)
Television HDMI IN
-liitäntään.
Television
videotuloliitäntään.
Television komponenttivideotuloliitäntöihin.
Tapa 1: kytkentä videokaapelilla (A)
Tämä on peruskytkentä.
20FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 21 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tapa 2: kytkentä HDMI*-kaapelilla (B) ja videokaapelilla (A)
* HDMI (High-Definition Multimedia Interface)
• Varmista, että ohjausyksikön HDMI-liitäntä ja HDMI-kaapelin liitin ovat samassa asennossa ja kytke HDMIkaapeli vasta sitten.
Tapa 3: kytkentä komponenttivideokaapelilla (C) ja videokaapelilla (A)
Jos televisiossa ei ole HDMI-liitäntää, mutta siinä on komponenttivideotuloliitännät, kytke televisioon
sekä komponenttivideokaapeli että videokaapeli. Kuvan laatu on tällöin parempi kuin pelkkää
videokaapeliyhteyttä käytettäessä.
Jos kytkentä tehdään komponenttivideokaapelilla, lähtösignaalin tyyppi täytyy asettaa progressiiviseen
muotoon (sivut 29 ja 69).
Kuvan katseleminen DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kautta edellyttää, että televisio on kytketty
videokaapelilla. DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen videosignaaleja ei siirretä COMPONENT
VIDEO OUT -liitännän kautta.
21FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Käytön aloittaminen
Jos televisiossa on HDMI-liitäntä, kytke televisio sekä HDMI- että videokaapelilla. Kuvan laatu on
tällöin parempi kuin pelkkää videokaapeliyhteyttä käytettäessä.
Jos kytkentä tehdään HDMI-kaapelilla, lähtösignaalin tyyppi täytyy valita (sivut 29 ja 69).
Kuvan katseleminen DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kautta edellyttää, että televisio on kytketty
videokaapelilla. DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen videosignaaleja ei siirretä HDMI OUT
-liitännän kautta.
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 22 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
Television kytkeminen (ääniyhteys)
Television audiosignaali siirretään järjestelmään tämän kytkennän kautta. Käytä tätä kytkentää, jos
haluat kuunnella television ääntä järjestelmästä.
Ohjausyksikön takaosa
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5V X
0.7A MA
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
MI
HD
OUT
L IN
DIGITA AL
COAXI
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
SAT/C
TV
D Optinen
digitaalikaapeli
(lisävaruste)
Television optiseen
digitaalilähtöliitäntään.
Kytkentä optisella digitaalikaapelilla (D)
Digitaalisen audiokytkennän avulla voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos järjestelmä vastaanottaa
Dolby Digital -multiplex-lähetyssignaalin.
• Saat hyödynnettyä HDMI-ohjaustoiminnon (sivu 58) kaikki ominaisuudet, kun kytket järjestelmän televisioon
optisella digitaalikaapelilla (D).
22FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 23 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Muiden laitteiden kytkeminen
E DIGITAL MEDIA PORT
-sovitin (sivu 57)
Ohjausyksikön takaosa
T
EO OU R
T VID
PR/C
ONEN
COMP
PB/CB
Y
DC5VMAX
0.7A
FM75IAL
COAX
L
DIO IN
R AU
O
L IN
DIGITA AL
OPTIC
EXT
DC5VMAX
0.5A
100)
LAN(
L IN
DIGITA AL
COAXI
SAT/C
ABLE
VIDEO
OUT
RT
DMPO
NNA
ANTE
AUDI
TV
MI
HD
OUT
G Digitaalinen
koaksiaalikaapeli
(lisävaruste)
F Audiokaapeli
(lisävaruste)
Videonauhurin, digitaalisen
satelliittivastaanottimen tms.
digitaaliseen
koaksiaalilähtöliitäntään.
Videonauhurin, digitaalisen
satelliittivastaanottimen,
PlayStationin, kannettavan
äänilaitteen tms.
audiolähtöliitäntöihin.
• Kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitin siten, että V-merkit ovat kohdakkain. Kun vedät sovittimen irti, paina
-merkillä merkittyjä kohtia.
• Kun kytket järjestelmän ja laitteen audiokaapelilla (F), valitse ”AUDIO”, jos haluat kuunnella laitteen ääntä tämän
järjestelmän kautta.
23FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Käytön aloittaminen
Voit kuunnella kytkettyjen laitteiden ääntä järjestelmän kaiuttimista.
• DIGITAL MEDIA PORT -sovitin: E (TDM-iP20 on vakiovaruste Ison-Britannian malleissa. Voit
käyttää myös muita DIGITAL MEDIA PORT -sovittimia.)
• Videonauhuri, digitaalinen satelliittivastaanotin, PlayStation, kannettava äänilaite tms. (lisävaruste):
F
• Videonauhuri, digitaalinen satelliittivastaanotin tms. (lisävaruste), jossa on digitaalinen
koaksiaalilähtöliitäntä: G
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 24 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Jos televisiossa on useita audio-/videotuloliitäntöjä
Voit siirtää äänen järjestelmän kaiuttimiin kytketyn television kautta. Kytke laitteet seuraavalla tavalla.
Käytön aloittaminen
Televisio
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Videonauhuri, digitaalinen
satelliittivastaanotin,
PlayStation tms.
Järjestelmä
FUNCTION
VOL
: signaalin kulkusuunta
Valitse laite televisiosta. Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
Jos televisiossa ei ole useita audio-/videotuloliitäntöjä, useamman kuin yhden laitteen äänen
vastaanottaminen edellyttää valitsinta.
24FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 25 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Antennin kytkeminen
Käytön aloittaminen
Antennin kytkeminen
Ohjausyksikön takaosa
DC5V AX
0.7A M
FM75IAL
COAX
ORT
DMP
NNA
ANTE
tai
FM-johtoantenni
(vakiovaruste)
• Avaa FM-johtoantenni täyteen pituuteensa.
• Kun olet liittänyt FM-johtoantennin, asenna se mahdollisimman vaakasuoraan asentoon.
• Jos FM-antennin kuuluvuus on huono, liitä ohjausyksikkö FM-ulkoantenniin 75 ohmin koaksiaalikaapelilla
(lisävaruste) alla olevan kuvan mukaisesti.
FM-ulkoantenni
Ohjausyksikön
takaosa
FM75
COAXIAL
ANTENNA
25FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Left
specdef v20080116
dk_book.book Page 26 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Käytön aloittaminen
Ulkoisen muistin asentaminen
Aseta ulkoinen muistilaite (vähintään 1 Gt:n USB-flash-muisti, esimerkiksi Sonyn USM2GL tai
USM2GH, lisävaruste) EXT-liitäntään. Varmista, että ”EXT” tulee etupaneelin näyttöön, kun
järjestelmään kytketään virta. Kun kytket ulkoisen muistin, voit katsella tietyillä levyillä olevaa
lisäsisältöä (BonusView/BD-Live) (sivu 43).
Ohjausyksikön takaosa
EXT
DC5V AX
0.5A M
MI
HD
OUT
00)
LAN(1
Esim. Sony USM2GL (lisävaruste)
Liittimien puoli ylöspäin
• Työnnä ulkoinen muisti paikalleen suorassa. Jos ulkoinen muisti työnnetään liitäntään väkisin, sekä ulkoinen muisti
että ohjausyksikön EXT-liitäntä voi vaurioitua.
• Säilytä ulkoinen muisti pienten lasten ulottumattomissa, sillä he voivat vahingossa niellä sen.
• Älä työnnä ulkoista muistia liitäntään liiallisella voimalla, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
• Katkaise järjestelmästä virta ennen ulkoisen muistin asentamista tai irrottamista, sillä muuten ulkoinen muisti tai
sen sisältämät tiedot voivat vaurioitua.
• Älä aseta laitteeseen valokuva- tai musiikkitiedostoja sisältävää ulkoista muistia, sillä tiedot voivat vaurioitua.
Ulkoisen muistin irrottaminen
1
2
Katkaise virta järjestelmästä painamalla "/1.
Vedä ulkoinen muisti pois EXT-liitännästä.
26FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 27 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Verkkoyhteyden muodostaminen
Ohjausyksikön takaosa
EXT
COMPONENT VIDEO OUT
DC5V
0.5A MAX
Y
PB/CB
PR/CR
HDMI
OUT
DC5V
0.7A MAX
LAN(100)
Yhteyden muodostaminen
suoraan
laajakaistareitittimeen
DIGITAL IN
OPTICAL
DIGITAL IN
COAXIAL
TV
SAT/CABLE
VIDEO
OUT
R AUDIO IN
AUDIO
L
FM75
COAXIAL
ANTENNA
DMPORT
Yhteyden muodostaminen
WLAN-reitittimen kautta
Verkkokaapeli
(lisävaruste)
Verkkokaapeli
(lisävaruste)
WLAN-reititin
(liitäntäpiste)
(lisävaruste)
LAN(100)
Laajakaistareititin
(lisävaruste)
Ethernet/WLANmediamuunnin
(lisävaruste)
Verkkokaapeli
(lisävaruste)
ADSL-modeemi/
kaapelimodeemi
(lisävaruste)
Verkkokaapeli
(lisävaruste)
ADSL-modeemi/
kaapelimodeemi
(lisävaruste)
Internet
Internet
Järjestelmän ohjelmiston päivittäminen verkon kautta
Lisätietoja on kohdissa [Verkkopäivitys] (sivu 67) ja [Ohjelmiston päivitysilmoitus] (sivu 75).
• Älä liitä puhelinlinjaa LAN (100) -liittimeen, sillä se saattaa aiheuttaa toimintahäiriön.
• Älä kytke ohjausyksikön LAN-liitäntää tietokoneen LAN-liitäntään.
• Käytettävä verkkokaapeli (suora tai ristiinkytketty) vaihtelee modeemin tai reitittimen mukaan. Lisätietoja
tarvittavasta verkkokaapelista on modeemin tai reitittimen mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos haluat varmistaa BD-Live-toimintojen toimivuuden, suosittelemme Internet-yhteyden todelliseksi nopeudeksi
vähintään 1 Mbps:n nopeutta.
27FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Käytön aloittaminen
Kun haluat päivittää järjestelmän ohjelmiston verkon kautta, kytke ohjausyksikön LAN (100) -liitäntä
Internet-lähteeseen verkkokaapelilla. Voit myös käyttää BD-Live-palvelua (sivu 43).
Tee tarvittavat asetukset [Verkkoasetukset]-kohdan [Internet-asetukset]-kohdassa (sivu 76).
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
dk_book.book Page 28 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Käytön aloittaminen
Virtajohdon kytkeminen
Älä kytke bassokaiuttimen virtajohtoa pistorasiaan, ennen kuin olet kytkenyt kaikki muut kaiuttimet
bassokaiuttimeen.
Pistorasia: pistorasioiden
muodot vaihtelevat alueittain.
Järjestelmän virran kytkeminen ja katkaiseminen
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Paina "/1.
Virran säästäminen valmiustilassa
Tarkista, että seuraavat asetukset on määritetty:
– [HDMI-Ohjaus]-asetuksena on [Pois] (sivu 58).
– [Valmiustila]-asetuksena on [Norm.] (sivu 75).
28FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 29 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
5
Paina
tai c.
Asennusilmoitus tulee esiin.
Käytön aloittaminen
Vaihe 3: Pika-asetusten
tekeminen
Seuraavien vaiheiden avulla voit tehdä
järjestelmän käyttöönotossa tarvittavat
perusasetukset.
Näkyvissä olevat kohteet vaihtelevat maittain.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Tämä ilmoitus tulee näkyviin vain [Pikaasetus]-toiminnon ensimmäisellä
käyttökerralla. Se ei tule näkyviin
käytettäessä [Asetukset]-kohdan [Pikaasetus]-toimintoa.
0
6
C/X/x/c,
Paina
tai c.
Videokaapelin asetusnäyttö tulee näkyviin.
HOME
1
2
3
Kytke televisioon virta.
Paina [/1.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän signaali näkyy
television kuvaruudussa.
Näyttökielen pika-asetusnäyttö tulee
näkyviin.
Jos pika-asetusnäyttö ei tule näkyviin
Palaa pika-asetusnäyttöön. Lisätietoja on
kohdassa ”Pika-asetusnäyttöön
siirtyminen” (sivu 31).
4
Valitse näyttötekstien kieli X/xpainikkeilla.
7
Valitse ohjausyksikön ja television
kytkemiseen käytettävä kaapeli X/xpainikkeilla.
Tarkista ohjausyksikön ja television
välinen yhteys (sivu 20).
• Jos kytket järjestelmän ja television
toisiinsa HDMI-kaapelilla, valitse
[HDMI], siirry vaiheeseen 8 ja valitse
televisioon sopiva videosignaalin
tarkkuus.
• Jos kytket järjestelmän ja television
toisiinsa komponenttivideokaapelilla,
valitse [Komponenttivideo], siirry
vaiheeseen 8 ja valitse televisioon sopiva
videosignaalin tarkkuus.
• Jos kytket järjestelmän ja television
toisiinsa videokaapelilla, valitse [Video]
ja siirry vaiheeseen 9.
• Jos järjestelmää ja televisiota ei kytketä toisiinsa
HDMI-kaapelilla, [HDMI]-asetusta ei voi
valita.
29FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
Käytön aloittaminen
dk_book.book Page 30 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
• Jos kytket HDMI OUT -liitännän yhdessä
muiden videolähtöliitäntöjen kanssa, valitse
[Komponenttivideo].
• Lisätietoja videosignaalin tarkkuudesta on
kohdassa ”Videosignaalin tarkkuus” (sivu 90).
8
Paina
masterpage:Left
specdef v20080116
• Jos kuva on vääristynyt tai kuvaa ei näy, odota
noin 30 sekuntia painamatta mitään painiketta.
Esiin tulee kysymys [Onko tämä tarkkuus OK?].
Paina [Peruuta]. Tarkkuudenasetusnäyttö palaa
ruutuun.
• Jos valittu videosignaalin tarkkuus on väärä,
ruudulle ei tule kuvaa. Palauta tällöin
videosignaalin tarkkuusasetus pienimmäksi
mahdolliseksi pitämällä ohjausyksikön N- ja
Z-painikkeita painettuna yli 5 sekunnin ajan.
Voit muuttaa videosignaalin tarkkuusasetusta
valitsemalla [Videoasetukset]-kohdassa
[Videokuvan esitysmuoto] (sivu 69).
tai c.
Videosignaalin tarkkuuden asetusnäyttö
tulee näkyviin. Lisätietoja on kohdassa
[Videokuvan esitysmuoto] (sivu 69).
Kun vaiheessa 7 on valittu [HDMI]
9
Paina
tai c.
Esiin tulee liitettävän television
kuvasuhteen asetusnäyttö.
Valitse [Automaattinen], [480i/576i],
[480p/576p], [720p], [1080i] tai [1080p].
Jos kytket HDMI OUT -liitännän yhdessä
muiden videolähtöliitäntöjen kanssa,
videosignaalia lähetetään ehkä vain HDMI
OUT -liitännästä, jos [Automaattinen] tai
[1080p] on valittuna.
Kun vaiheessa 7 on valittu
[Komponenttivideo]
10 Valitse televisiota vastaava asetus X/xpainikkeilla.
• [16:9]: Laajakuvatelevisio tai normaali
4:3-kuvasuhteen televisio
laajakuvatilassa. (sivu 68)
• [4:3]: Normaali 4:3-kuvasuhteen
televisio. (sivu 68)
11 Paina
tai c.
Jos järjestelmä kytketään televisioon
HDMI-kaapelilla
Valitse [480i/576i], [480p/576p], [720p] tai
[1080i].
Kun lähtevän videosignaalin
tarkkuusasetus valitaan
Näkyviin tulee noin 30 sekunnin ajaksi
kuva valitulla tarkkuudella, minkä jälkeen
esiin tulee vahvistuspyyntö.
Noudata ruudulla näkyviä ohjeita ja siirry
seuraavaan vaiheeseen.
Esiin tulee [HDMI-Ohjaus]-toiminnon
asetusnäyttö. Siirry vaiheeseen 12.
Jos järjestelmää ei kytketä televisioon
HDMI-kaapelilla
Esiin tulee [BD-Internet-yhteys]-toiminnon
asetusnäyttö. Siirry vaiheeseen 14.
30FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
masterpage:Right
specdef v20080116
dk_book.book Page 31 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
12 Valitse HDMI-ohjaus-toiminto X/x-
16 Valitse valmiustila X/x-painikkeilla.
painikkeilla.
• Pikakäynnistystila lisää sähkönkulutusta ja
saattaa aktivoida puhaltimen valmiustilassa.
Valitse [Päällä], jos haluat käyttää [HDMIOhjaus]-toimintoa (sivu 58) järjestelmään
kytkettyjen HDMI-ohjaus-yhteensopivien
Sony-laitteiden kanssa.
Jos et halua käyttää [HDMI-Ohjaus]toimintoa, valitse [Pois].
13 Paina
17 Paina
.
Pika-asetus on valmis. Kaikki liitännät ja
asetukset on tehty.
Poistuminen pika-asetuksesta
Paina HOME missä tahansa vaiheessa.
tai c.
Esiin tulee [BD-Internet-yhteys]-toiminnon
asetusnäyttö.
14 Valitse BD-Internet-yhteys-asetus X/x-
Pika-asetusnäyttöön siirtyminen
1
Paina HOME.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
painikkeilla.
2
3
4
Valitse
[Asetukset] C/cpainikkeilla.
Valitse [Pika-asetus] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Valitse [Käynnistä] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Esiin tulee pika-asetusnäyttö.
Jos haluat sallia Internet-yhteydet, valitse
[Salli].
Jos et halua sallia yhteyksiä, valitse [Älä
salli].
15 Paina
tai c.
Esiin tulee [Valmiustila]-toiminnon
asetusnäyttö.
31FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Käytön aloittaminen
Kun tämä toiminto on otettu käyttöön, voit
käyttää soitinta nopeasti.
Valitse [Pikakäynnistys], jos haluat
lyhentää aikaa, joka kuluu laitteen
käynnistymiseen valmiustilasta.
Oletusasetus on [Norm.].
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
Käytön aloittaminen
dk_book.book Page 32 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Vaihe 4: Signaalilähteen
valitseminen
• Kun kytket järjestelmän ja television audiokaapelilla,
valitse ”AUDIO”, jos haluat kuunnella television
ääntä tämän järjestelmän kautta.
Voit valita toistolähteen.
Jos kytketyn laitteen
äänentoistossa on häiriöitä
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Voit alentaa kytketyn laitteen
äänenvoimakkuutta. Lisätietoja on kohdassa
[Vaimenna - AUDIO] (sivu 71).
0
FUNCTION
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä näkyy haluamasi
toiminto.
Toiminto muuttuu jokaisella FUNCTIONpainikkeen painalluksella seuraavasti.
”BD/DVD” t ”TUNER FM” t”TV” t
”SAT/CABLE” t ”DMPORT” t ”AUDIO”
t…
Toiminto
Lähde
”BD/DVD”
Levy, jota toistetaan
järjestelmässä
”TUNER FM”
FM-radio (sivu 52)
”TV”
Televisio (TV (DIGITAL IN
OPTICAL) -liitäntään kytketty
laite (sivu 22))
”SAT/CABLE”
SAT/CABLE (DIGITAL IN
COAXIAL) -liitäntään kytketty
laite (sivu 23)
”DMPORT”
DIGITAL MEDIA PORT -sovitin
(sivu 57)
”AUDIO”
AUDIO (AUDIO IN L/R)
-liitäntöihin kytketty laite
(sivu 23)
32FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
dk_book.book Page 33 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20080116
Vaihe 5: Surround-äänen kuunteleminen
Käytön aloittaminen
Voit kuunnella surround-ääntä valitsemalla jonkin ”DEC. MODE” (purkutila) -asetuksista. Voit
nauttia elokuvateatterin äänentoistosta kotonasi.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
SYSTEM MENU
X/x/c,
Surround-tehosteiden valitseminen kuuntelumieltymysten mukaan
1
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näytössä lukee ”AUDIO MENU” ja paina
sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näytössä lukee ”DEC. MODE” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes etupaneelin näytössä näkyy haluamasi ”DEC. MODE”
-asetus.
Alla olevassa taulukossa on kuvaukset ”DEC. MODE” -asetuksista.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
33FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi04gst.fm]
dk_book.book Page 34 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20080116
Tietoja kaiuttimien äänentoistosta
Käytön aloittaminen
Oletusasetus on ”AUTO”.
”DEC. MODE” -asetus
Surround-tehoste
”AUTO”
Järjestelmä toistaa äänen automaattisesti siihen sopivin tehostein signaalilähteen
mukaan.
• 2-kanavainen lähde: Toistaa 2-kanavaisen äänen sellaisenaan.
• Monikanavainen lähde: Simuloi 5.1-kanavaisen surround-äänentoiston kahdella
etukaiuttimella ja bassokaiuttimella. Etupaneelin näytön WIDE STAGE -ilmaisin
palaa.
• Signaalilähde USB/DMPORT-tuloliitännästä: Ääni toistetaan vahvistettuna ja
selkeänä.
”2CH STEREO”
Toistaa 2-kanavaista ääntä järjestelmän tulosignaalin tyypistä riippumatta.
Monikanavaiset surround-tallenteet yhdistetään 2-kanavaisiksi. Etupaneelin näytön
2CH-ilmaisin palaa.
Surround-tehosteen poistaminen käytöstä
Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi ”2CH STEREO”.
• ”DEC. MODE” -asetusta ei ehkä voi käyttää kaikkien tulosignaalien kohdalla.
• Surround-tehoste poistetaan käytöstä, kun äänitilaksi valitaan ”SPORTS”.
• Järjestelmä muistaa kunkin toiminnon viimeksi käytetyn ”DEC. MODE” -asetuksen.
Aina kun jokin toiminto, kuten ”BD/DVD” tai ”TUNER FM” valitaan, kyseisessä toiminnossa viimeksi käytetty
”DEC. MODE” -asetus palautetaan automaattisesti käyttöön. Jos esimerkiksi valitset ”BD/DVD”-toiminnon, jonka
”DEC. MODE” -asetuksena on ”AUTO”, käytät jotakin muuta toimintoa ja palaat sitten ”BD/DVD”-toimintoon,
”AUTO” otetaan jälleen käyttöön.
34FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 35 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
3
Paina "/1.
Järjestelmään kytkeytyy virta.
Toisto
4
5
6
Paina Z.
Aseta levy laitteeseen.
Aseta levykelkkaan yksi levy ja paina Z.
Joidenkin levyjen toiminnot voivat olla erilaisia
tai osittain rajoitettuja.
Katso lisätietoja levyn mukana toimitetusta
käyttöohjeesta.
Toisto
BD-/DVD-levyn
toistaminen
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”BD/DVD”.
Tekstipuoli
ylöspäin
Ylhäältä
"/1
Z
Kun levykelkkaan asetetaan kaupallisessa
levityksessä oleva BD-ROM- tai DVD
VIDEO -levy, toisto saattaa alkaa
automaattisesti. Siirry tällöin vaiheeseen 9.
Etukansi suljettuna
FUNCTION
VOL
• Jos toistettavana on 8 cm:n levy, aseta se
levykelkan sisimpään kehään. Varmista, että
levy ei ole vinossa.
• Älä aseta kelkkaan enempää kuin yksi levy.
Etukansi avattuna
FUNCTION
Levykelkka
N
x
VOL +/–
FUNCTION
ONE-TOUCH
PLAY
7
8
Valitse
[Video] C/c-painikkeilla.
Valitse
X/x-painikkeilla ja paina
sitten N tai
.
"/1
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
DISPLAY
TOP MENU
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
/
SCENE
SEARCH
2 +/–
1
2
VOL
Numeropainikkeet
TIME
SYSTEM
MENU
POP UP/
MENU
OPTIONS
./>
N
m/M
x
X
Kytke televisioon virta.
Jos kyseessä on kaupallisessa levityksessä
oleva BD-ROM- tai DVD VIDEO -levy,
toisto alkaa.
Jos kyseessä on muulla laitteella tallennettu
BD- tai DVD-levy, esiin tulee
tiedostoluettelo. Valitse haluamasi nimike
X/x-painikkeilla ja paina sitten N tai
.
Toisto alkaa.
Valitse televisiosta tätä järjestelmää
vastaava tuloliitäntä.
35FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 36 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
9
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
Toiminto
Painike
Kohdan haku
toistamalla levyä
nopeasti eteen- tai
taaksepäin (Haku)1)
Paina levyn toiston aikana
M tai m. Kun painat Mtai m-painiketta haun
aikana, toistonopeus muuttuu
joka kerralla seuraavasti:
• Kun [HDMI-Ohjaus]-toiminnon asetuksena on
[Päällä], HDMI-kaapelilla (lisävaruste) järjestelmään
kytkettyä televisiota voidaan käyttää synkronoidusti
järjestelmän kanssa. Lisätietoja on kohdassa
””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivu 58).
Eteenpäin
M1 (×10) t M2 (×30)
t M3 (×120)
Taaksepäin
n (×1) t m1 (×10) t
m2 (×30) t m3 (×120)
• Voit muuttaa äänenvoimakkuuden säätämisnopeutta.
Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta nopeasti, pidä
kaukosäätimen 2 +/– -painiketta tai ohjausyksikön
VOL +/– -painiketta painettuna.
Jos haluat säätää äänenvoimakkuutta tarkasti, paina
kaukosäätimen
2 +/– -painiketta tai ohjausyksikön VOL +/–
-painiketta lyhyesti.
Jos pidät painiketta
painettuna, pikasiirto eteentai taaksepäin jatkuu valitulla
nopeudella, kunnes vapautat
painikkeen.
Voit palata normaaliin
nopeuteen painamalla N.
Todelliset nopeudet voivat
vaihdella eri levyillä.
Muut toiminnot
Toiminto
Painike
Pysäytys
x
Tauko
X
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen
X tai N
Siirtyminen
seuraavaan jaksoon
>
Palaaminen edelliseen . kahdesti sekunnissa.
jaksoon
Painamalla .-painiketta
kerran voit siirtyä nykyisen
jakson alkuun.
Äänen tilapäinen
mykistys
Poista levy
Voit peruuttaa mykistyksen
painamalla painiketta
uudelleen tai säätämällä
äänenvoimakkuutta
painikkeella 2 +.
Z ohjausyksikössä.
Hidastettu toisto,
M yli sekunnin ajan
kuvan pysäytys (vain taukotilassa. Painamalla Mtoistosuunnassa)
painiketta lyhyesti
taukotilassa voit toistaa
yhden kuvan kerrallaan.
(Tämä toiminto ei ole
mahdollinen kaikilla
levyillä.)
Voit palata normaalitoistoon
painamalla N.
(välitön
Edellisen kohtauksen
uudelleentoisto) toiston
uudelleentoisto2)
aikana.
Nykyisen kohtauksen
(välitön siirtyminen
hetkellinen pikasiirto eteenpäin) toiston aikana.
eteenpäin3)
1)Hakunopeudet
2)
voivat vaihdella levyittäin.
Vain BD-, DVD VIDEO-, DVD-RW- ja DVD-Rlevyt.
3)Vain
BD-, DVD VIDEO-, DVD-RW-, DVD-R-,
DVD+RW- ja DVD+R-levyt.
Suojatun BD- tai DVD-levyn
toistaminen (käytönvalvonta)
Suojatun BD-levyn toistaminen
Muuta [BD-käytönvalvonta]-asetus kohdassa
[BD/DVD-katseluasetukset] (sivu 72).
36FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 37 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Suojatun DVD-levyn toistaminen
OPTIONS-valikon vaihtoehdot
Muuta [DVD-käytönvalvonta]-asetus kohdassa
[BD/DVD-katseluasetukset] (sivu 72).
1
Kun toistat suojattua BD- tai DVD-levyä, esiin
tulee näyttö, jossa pyydetään antamaan salasana.
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla ja paina
.
Toisto alkaa.
Lisätietoja salasanan rekisteröimisestä tai
muuttamisesta on kohdassa [Salasana]
(sivu 73).
2
Kun toistat levyn lukituksella suojattua BD-REtai BD-R-levyä, esiin tulee näyttö, jossa
pyydetään antamaan salasana.
1
2
Valikko tulee näkyviin.
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
vaihtelevat levyn tyypin ja järjestelmän
tilan mukaan.
Vaihtoehdot
Lisätiedot
[Videoasetukset]
Säätää kuvan asetuksia
(sivu 41).
[Nimikeluettelo]
Tuo näkyviin
nimikeluettelon.
[Toista]
Toistaa nimikkeen alkaen
kohdasta, jossa xpainiketta on painettu.
Syötä numeropainikkeilla
nelinumeroinen levyn luomisen aikana
rekisteröity salasana ja paina
.
[Toista alusta]
Toistaa nimikkeen alusta.
[Päävalikko]
Tuo näkyviin levyn
päävalikon (sivu 39).
Valitse nimike ja paina N tai
[Valikko/Avattava
valikko]
Tuo näkyviin BD-ROMlevyn ponnahdusvalikon tai
DVD-levyn valikon
(sivu 39).
.
Toisto alkaa.
Toisto yhdellä painalluksella
(vain HDMI-yhteys)
Paina ONE-TOUCH PLAY.
Järjestelmän ja siihen kytketyn television virrat
kytkeytyvät ja television ohjelmalähteeksi
valitaan järjestelmä, minkä jälkeen voit katsella
levyn sisältöä.
[Lopeta]
Lopettaa toiston.
[Nimikehaku]
Etsii nimikkeen ja aloittaa
sen toiston alusta (sivu 40).
[Jaksohaku]
Etsii jakson ja aloittaa sen
toiston alusta (sivu 40).
Toisto
Suojatun BD-RE- tai BD-R-levyn
toistaminen (levyn lukitus)
Paina OPTIONS.
• Jos HDMI-kytkentä on käytössä, kuva saattaa tulla
näkyviin pienellä viiveellä ja toistettavan kuvan
alkuosa saattaa jäädä näkemättä.
• Jos haluat käyttää tätä toimintoa, valitse [HDMIOhjaus]-asetukseksi [Päällä] kohdassa [HDMIasetukset] (sivu 74).
37FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 38 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Kuvakulmien vaihtaminen
Jos levylle on tallennettu useita kuvakulmia
samasta kohtauksesta, voit vaihtaa kuvakulmaa.
Valitse haluamasi kulma painamalla toiston
aikana
.
Tekstityksen ottaminen
käyttöön
Toiston jatkaminen kohdasta,
johon levy pysäytettiin
(Toiston jatkaminen)
Kun lopetat levyn toiston, järjestelmä muistaa,
missä kohdassa painoit x-painiketta. Jos et
poista levyä, toiston jatkamistoiminto toimii,
vaikka laite siirrettäisiin valmiustilaan "/1painikkeella.
1
2
Jos levylle on tallennettu tekstitys, voit ottaa sen
käyttöön tai poistaa sen käytöstä levyn toiston
aikana. Jos levylle on tallennettu tekstitys
usealla kielellä, voit vaihtaa tekstityksen kieltä
levyn toiston aikana sekä ottaa milloin tahansa
tekstityksen käyttöön tai poistaa sen käytöstä.
Valitse haluamasi tekstityskieli painamalla
toiston aikana
.
Kun levyä toistetaan, voit keskeyttää
toiston painamalla x.
Valitse
X/x-painikkeilla ja paina
sitten N tai
.
Järjestelmä aloittaa toiston kohdasta, jossa
pysäytit levyn vaiheessa 1.
• Keskeytyskohta voi olla sellainen, että levyn toisto ei
jatku täsmälleen samasta paikasta.
• Toiston jatkamiskohta voi nollautua, jos
– levykelkka avataan
– toinen nimike toistetaan
– järjestelmän asetuksia muutetaan
– virtajohto irrotetaan
– ulkoinen muisti irrotetaan (koskee BD-ROMlevyjä).
• Tämä toiminto ei ehkä toimi oikein kaikkien levyjen
kohdalla.
Toistaminen nimikkeen alusta
Valitse [Toista alusta] painamalla OPTIONS ja
paina sitten
. Toisto alkaa nimikkeen alusta.
38FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 39 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
BD- tai DVD-levyn valikon
käyttäminen
Kohtauksen etsiminen
nopeasti
(Kohtauksen haku)
BD- ja DVD-levyt on jaettu useisiin kuva- ja
musiikkiosuuksiin. Näitä osuuksia kutsutaan
”nimikkeiksi”. Kun toistat BD- tai DVD-levyä,
jolla on useita nimikkeitä, voit valita haluamasi
nimikkeen päävalikosta.
Päävalikosta voit valita myös esimerkiksi
tekstityksen ja ääniraidan kielen.
1
Paina TOP MENU.
Levyn valikko tulee television
kuvaruutuun.
Valikon vaihtoehdot vaihtelevat levyn
mukaan.
2
3
Voit siirtyä nopeasti toistettavan nimikkeen
kohtauksesta toiseen.
1
Toisto
Päävalikon tuominen näkyviin
Paina SCENE SEARCH toiston aikana
tai taukotilassa.
Toisto keskeytyy ja näytön alareunaan tulee
näkyviin palkki, jossa on kohtauksen
ilmaisin (neliö, joka ilmaisee nykyisen
kohdan).
2
Siirrä ilmaisin haluamasi kohtauksen
kohdalle pitämällä C/c tai m/M
painettuna.
Kohtauksen ilmaisin
Valitse toistettava tai muutettava kohta
C/X/x/c-painikkeilla tai
numeropainikkeilla.
Paina
.
Pop-up-valikoiden tuominen
näkyviin
Joissakin BD-ROM-levyissä on pop-upvalikoita, jotka tulevat näkyviin toistoa
keskeyttämättä.
1
Paina toiston aikana POP UP/MENU.
Pop-up-valikko tulee esiin.
2
Nykyinen kohta
Kohtauksen ilmaisin näkyy palkissa
toistettavan kohdan ympärillä.
3
Valitse haluamasi vaihtoehto C/X/x/cpainikkeilla, väripainikkeilla tai
numeropainikkeilla ja noudata
ruudussa näkyviä ohjeita.
Vapauta painike kohdassa, jonka
haluat katsoa.
Kohta, jossa painike vapautettiin, tulee
näkyviin taukotilassa.
Jos haluat etsiä uuden kohtauksen, siirrä
kohtauksen ilmaisinta painamalla C/c tai
m/M.
4
Paina SCENE SEARCH,
, N tai X.
Toisto alkaa.
Kohtauksen haun peruuttaminen
Paina SCENE SEARCH,
, N tai X.
Toisto alkaa kohdasta, jossa painoit painiketta.
• Kohtauksen haku on käytettävissä, jos nimikkeen
pituus on yli 100 sekuntia ja alle 100 tuntia.
• Tämä toiminto ei ole mahdollinen kaikilla levyillä.
39FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 40 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Nimikkeen tai jakson
etsiminen
Toistoajan ja toiston tietojen
tuominen näkyviin
Jaksoja voi etsiä, jos nimikkeessä on jaksojen
merkit.
Voit tarkistaa nimikkeen tiedot, esimerkiksi
videon siirtonopeuden.
1
Paina toiston aikana
2
Paina OPTIONS toiston aikana tai
taukotilassa.
DISPLAY.
Valikko tulee näkyviin.
Näkyviin tulevat tiedot vaihtelevat levyn tyypin
ja järjestelmän tilan mukaan.
Valitse etsimistapa X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Esimerkki: BD-ROM-levyä toistettaessa
• [Nimikehaku] (BD-ROM/DVD VIDEO):
Etsii halutun nimikkeen.
• [Jaksohaku]: Etsii halutun jakson.
Esiin tulee näyttö, jossa voit antaa
numeron.
Esimerkki: Jaksohaku
A Valittu kuvakulma
B Nimikkeen numero tai nimi
C Parhaillaan valittuna oleva ääniasetus
3
4
Anna haluamasi nimikkeen tai jakson
numero numeropainikkeilla.
D Käytettävissä olevat toiminnot (
kuvakulma/
ääni/
tekstitys)
Jos näppäilet väärin, paina CLEAR ja anna
uusi numero.
E Toistotiedot
Näyttää levyn tyypin, toiston tilan, videon
pakkauksen, bittinopeuden, toiston tilapalkin,
toistoajan (jäljellä olevan ajan*)
Paina
.
Hetken kuluttua järjestelmä alkaa valitun
numeron toiston.
[Nimikehaku]/[Jaksohaku]toiminnon peruuttaminen
Paina RETURN.
F Lähtösignaalin tarkkuus, videotaajuus
* Tulee näkyviin, kun TIME painetaan toistuvasti.
• Voit tarkistaa toiston tiedot myös etupaneelin
näytöstä.
• Voit muuttaa asetuksia painamalla
,
tai
.
40FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 41 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan
katsominen etupaneelin näytöstä
Videoiden kuvan säätäminen
Paina toistuvasti TIME.
1 Toistettavan nimikkeen toistoaika
2 Toistettavan nimikkeen jäljellä oleva aika
1
Paina toiston aikana OPTIONS.
Toisto
Aina, kun painat TIME levyn toiston aikana,
näyttö muuttuu:
1y2
Valikko tulee näkyviin.
2
Valitse [Videoasetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
[Videoasetukset]-näyttö tulee esiin.
Jotkin kohteet saattavat kadota näkyvistä
muutaman sekunnin kuluttua.
3
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
[Kuvalaatutila]
Optimoi kuva-asetukset eri
valaistusoloissa.
• [Normaali]
• [Val. huone]
• [Teatteri]
[FNR]
Vähentää kuvassa esiintyviä satunnaisia
häiriöitä.
• [Pois]
• [Autom.]
[BNR]
Vähentää kuvan pikselöitymishäiriöitä.
• [Pois]
• [Autom.]
[MNR]
Vähentää kuvien ääriviivoissa ilmeneviä
lieviä häiriöitä (ääriviivakohinaa).
• [Pois]
• [Autom.]
4
Valitse asetukset tai muuta niitä
C/X/x/c-painikkeilla ja paina sitten
.
Jos haluat muuttaa muita asetuksia, toista
vaiheet 3 ja 4.
41FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 42 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
• Aseta television kuva-asetukseksi [Standard] ennen
[Kuvalaatutila]-asetusten muuttamista.
• [Videoasetukset] eivät ole käytettävissä, jos kytketty
televisio on teatteritilassa (sivu 59).
• Joitakin levyä tai kohtauksia toistettaessa [FNR]-,
[BNR]- tai [MNR]-asetusten vaikutusta voi olla
vaikea huomata.
Kuvan ja äänen välisen viiveen
säätäminen
(A/V SYNC)
Jos ääni ei vastaa television kuvaruudussa
näkyvää kuvaa, voit säätää kuvan ja äänen
välisen viiveen.
1
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”AUDIO
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”A/V
SYNC” ja paina sitten
tai c.
Säädä kuvan ja äänen välistä viivettä
X/x-painikkeilla.
Viiveen voi säätää välille 0 ms - 300 ms 25
ms:n välein.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
• A/V SYNC -asetus ei ehkä vaikuta kaikkiin
tulosignaaleihin.
42FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 43 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
BonusView/BD-Livesisällön katseleminen
1
2
3
Valitse [OK] ja paina sitten
.
Valitun levyn tiedot poistetaan.
• Kaikkien BD-ROM-levyjen nimi ei tule näkyviin.
• Jos haluat poistaa kaikki ulkoisessa muistissa olevat
tiedot, valitse vaiheessa 6 [Pyyhi kaikki].
• Voit ohittaa vaiheen 6 painamalla vaiheessa 5
OPTIONS-painikkeen sijaan.
Toisto
Joihinkin ”BD-LIVE-logolla” varustettuihin
BD-ROM-levyihin kuuluu lisäsisältöä ja muita
tietoja, jotka voi ladata ulkoiseen muistiin
paikallista toistamista varten.
7
Jos ohjausyksikössä on levy, poista
se.
Katkaise järjestelmästä virta.
Aseta ulkoinen muisti (lisävaruste)
ohjausyksikön takaosassa olevaan
EXT-liitäntään.
Ulkoista muistia käytetään paikallisena
tallennuspaikkana.
Varmista, että ulkoinen muisti on asetettu
oikein ohjausyksikköön (sivu 26).
4
5
6
7
Kytke järjestelmä verkkoon (sivu 27).
Kytke järjestelmään virta.
Valitse [BD/DVD-katseluasetukset]kohdan [BD-Internet-yhteys]asetukseksi [Salli] (sivu 73).
Aseta laitteeseen BONUSVIEW/BDLIVE-toiminnolla varustettu BD-ROMlevy.
Toiminta vaihtelee eri levyillä. Katso
lisätietoja levyn mukana toimitetuista
käyttöohjeista.
Tietojen poistaminen ulkoisesta
muistista
Voit poistaa tarpeettomat tiedot.
1
2
3
4
5
6
Jos ohjausyksikössä on levy, poista
se.
Paina HOME.
Valitse
[Video] C/c-painikkeilla.
Valitse [BD-tiedot] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Valitse levy nimi ja paina OPTIONS.
Valitse [Pyyhi] ja paina sitten
.
43FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 44 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Raidan valitseminen
CD-levyn toistaminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
1
2
HOME
OPTIONS
FUNCTION
./>
N
m/M
%
2 +/–
.
x
4
Valitse raita X/x-painikkeilla ja paina
sitten N tai
.
Järjestelmä toistaa valitun raidan.
Muut toiminnot
X
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”BD/DVD”.
Aseta levy paikalleen.
Musiikkisoitin-näyttö tulee esiin.
3
Paina
Esiin tulee musiikkiluettelo.
C/X/x/c,
2
[Musiikki] C/c-painikkeilla.
Valitse
TIME
3
1
Paina HOME.
Paina N.
Toisto alkaa.
Toiminto
Painike
Pysäytys
x
Tauko
X
Toiston jatkaminen
tauon jälkeen
X tai N
Toiston aloittaminen
kohdasta, jossa xpainiketta painettiin.
N
Siirtyminen seuraavaan >
raitaan
Palaaminen edelliseen
raitaan
Äänen tilapäinen
mykistys
Toistettavan raidan numero ja kulunut aika
4
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Äänenvoimakkuuden taso näkyy
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
. kahdesti sekunnissa.
Painamalla .-painiketta
kerran voit siirtyä nykyisen
raidan alkuun.
Voit peruuttaa mykistyksen
painamalla painiketta
uudelleen tai säätämällä
äänenvoimakkuutta
painikkeella 2 +.
Poista levy
Z ohjausyksikössä.
Pikasiirto eteen- tai
taaksepäin
m tai M toiston aikana.
44FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 45 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
OPTIONS-valikon vaihtoehdot
1
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
2
Valokuvatiedostojen
toistaminen
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
vaihtelevat levyn tyypin ja järjestelmän
tilan mukaan.
Vaihtoehdot
Lisätiedot
[Toista]
Toistaa valitun raidan.
[Toista alusta] (toiston
aikana)
Toistaa nykyisen raidan
alusta.
[Toista alusta]
(pysäytystilassa)
Toistaa valitun raidan
alusta.
[Lopeta]
Lopettaa toiston.
1)
2)
Toisto
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
3)
1)
JPEG-kuvatiedostoja sisältävät BD-RE- ja BD-Rlevyt
2)JPEG-kuvatiedostoja
sisältävät DVD+RW-,
DVD+R-, DVD-RW- ja DVD-R-levyt
3)
JPEG-kuvatiedostoja sisältävät CD-RW- ja CD-Rlevyt
1
2
3
4
5
6
7
8
9
0
• Kohta, jossa toisto on pysäytetty (jatkokohta)
poistetaan muistista, kun
– levykelkka avataan
– järjestelmästä katkaistaan virta.
Toistoajan ja jäljellä olevan ajan
katsominen etupaneelin näytöstä
DISPLAY
C/X/x/c,
HOME
FUNCTION
1 Toistettavan raidan toistoaika
2 Toistettavan raidan jäljellä oleva aika
3 Levyn toistoaika
4 Levyn jäljellä oleva aika
./>
N
Paina toistuvasti TIME.
Aina, kun TIME-painiketta painetaan levyn
toiston aikana, näyttö vaihtuu seuraavasti:
1 t 2 t 3 t 4 t 1 t ...
OPTIONS
x
X
1
2
3
4
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”BD/DVD”.
Aseta valokuvatiedostoja sisältävä
levy paikalleen.
Paina HOME.
Valitse
[Valokuva] C/c-painikkeilla.
45FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 46 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
5
Paina
OPTIONS-valikon vaihtoehdot
.
Tiedosto- tai kansioluettelo tulee esiin.
1
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
vaihtelevat tilanteen mukaan.
Tiedostojen pienoiskuvat*
Vaihtoehdot
Lisätiedot
[Diaesitysnopeus]1)2)
Muuttaa diaesityksen
nopeutta.
• [Nopea]
• [Norm.]
• [Hidas]
[Lopeta]1)
Pysäyttää diaesityksen.
[Kierrä vasemm.]1)
Kiertää valokuvaa 90
astetta vastapäivään.
[Kierrä oikealle]1)
Kiertää valokuvaa 90
astetta myötäpäivään.
[Katso kuva]2)
Näyttää valitun kuvan.
[Diaesitys]2)
Aloittaa diaesityksen.
* Näkyvät vain, jos tiedostoissa on
pienoiskuvatiedot.
6
Valitse haluamasi tiedosto tai kansio
X/x-painikkeilla ja paina sitten
.
Valitse kansiosta haluamasi tiedosto X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valittu valokuvatiedosto tulee näkyviin.
Muut toiminnot
Toiminto
Painike
Diaesityksen
aloittaminen
N
Diaesityksen
pysäyttäminen
x
Diaesityksen
keskeyttäminen
X
Siirtyminen seuraavaan >
valokuvaan
Palaaminen edelliseen
valokuvaan
Tiedoston tietojen
tuominen näkyviin
.
DISPLAY
1)
Tulee näkyviin, kun OPTIONS painetaan
valokuvatiedoston toiston aikana.
2)
Tulee näkyviin, kun OPTIONS painetaan tiedoston
tai kansion ollessa näkyvissä.
• Jos yrität toistaa seuraavanlaisia valokuvatiedostoja,
-merkki tulee näkyviin eikä valokuvia voi toistaa.
– valokuvatiedostot, joiden pysty- tai vaakakoko on
suurempi kuin 8 192 kuvapistettä
– valokuvatiedostot, joiden pysty- tai vaakakoko on
pienempi kuin 15 kuvapistettä
– valokuvatiedostot, joiden koko on yli 32 Mt
– valokuvat, joiden kuvasuhde on hyvin erikoinen
(yli 50:1 tai 1:50)
– Progressive JPEG -muotoiset valokuvat
– valokuvatiedostot joiden tunniste on ”.jpeg” tai
”.jpg”, mutta jotka eivät ole JPEG-muotoisia
– valokuvatiedostot, joiden nimi on hyvin pitkä.
• Seuraavia valokuvatiedostoja ei voi toistaa:
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-Rlevyille, joiden muoto on jokin muu kuin UDF
(Universal Disk Format) 2.6
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-RElevyille, joiden muoto on jokin muu kuin UDF
(Universal Disk Format) 2.5.
46FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi05ply.fm]
dk_book.book Page 47 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Toisto
• Seuraavat valokuvatiedostot eivät näy tiedosto- tai
kansioluettelossa:
– valokuvatiedostot, joiden tunniste on ”.jpeg” tai
”.jpg”
– valokuvatiedostot, joiden nimi on hyvin pitkä
– valokuvatiedostot, jotka ovat kansiotasolla 5 ja
valokuvatiedostot/kansiot, jotka ovat kansiotasolla
6 tai sitä alempana
– 500:nen kansion ylittävät kansiot, jos yksittäisessä
kansiotasossa on yli 500 kansiota ja tiedostoa.
• Tietokoneella käsitellyt valokuvat eivät ehkä tule
näkyviin.
• Kaikkien valokuvatiedostojen pikkukuvat eivät ehkä
tule näkyviin.
• Jos valokuvatiedostot ovat suuria, niiden näyttäminen
ruudulla tai diaesityksen aloittaminen saattaa kestää
jonkin aikaa.
Kuvien katseleminen korkealla
kuvanlaadulla
Jos käytössäsi on ”PhotoTV HD” -yhteensopiva
Sonyn televisio, voit katsella kuvia korkealla
kuvanlaadulla käyttämällä seuraavia asetuksia
ja kytkentöjä.
1
2
Kytke järjestelmä televisioon HDMIkaapelilla (lisävaruste).
Valitse television videoasetukseksi
[VIDEO-A].
Katso lisätietoja [VIDEO-A]-asetuksesta
television käyttöoppaasta.
47FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 48 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Äänen säätäminen
Signaalilähteeseen
sopivan tehosteen
valitseminen
Voit valita elokuville tai musiikille sopivan
äänitilan.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• Jos [Äänitehoste]-asetukseksi valitaan [Pois]
(sivu 71), äänitilaksi tulee automaattisesti ”AUTO”
eikä äänitilan asetusta voi muuttaa.
• Kun ”AUTO”-asetus on käytössä, ääni ei ehkä kuulu
alusta asti tiettyjen levyjen ja signaalilähteiden
kohdalla, koska järjestelmä valitsee optimitilan
automaattisesti. Voit estää äänen häviämisen
valitsemalla jonkin muun kuin ”AUTO”-asetuksen.
• Äänitilaa ei ehkä voi käyttää kaikkien tulosignaalien
kohdalla.
Tietoja teatteritilan
synkronoinnista
Kun teatteritila otetaan käyttöön painamalla
THEATRE, järjestelmä valitsee automaattisesti
elokuvien äänen sopivan ”MOVIE”-äänitilan.
0
SOUND
MODE
Paina toiston aikana toistuvasti SOUND
MODE, kunnes haluamasi tilan ilmaisin
näkyy etupaneelin näytössä.
• ”AUTO”: Järjestelmä valitsee ”MOVIE”- tai
”MUSIC”-tilan automaattisesti ja tuottaa
äänen levyn tai äänivirran ominaisuuksien
mukaan.
• ”MOVIE”: Järjestelmä tuottaa elokuviin
soveltuvan äänen.
• ”MUSIC”: Järjestelmä tuottaa musiikkiin
soveltuvan äänen.
• ”SPORTS”: Järjestelmä lisää kaikua
urheiluohjelmaan.
• ”NEWS”: Järjestelmä tuottaa äänen
puheohjelmaan, kuten uutisiin.
48FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi06sou.fm]
dk_book.book Page 49 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
x DVD-VR
Äänimuodon,
monikielisten raitojen
tai kanavan
valitseminen
1
2
3
4
5
6
7
8
9
• [ Stereo (Ääni1)] ja [ Stereo (Ääni2)] eivät tule
näkyviin, jos levylle on tallennettu vain yksi
äänivirta.
x CD
Äänen säätäminen
Jos järjestelmässä toistettavan BD-/DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu useissa
äänimuodoissa (PCM, Dolby Digital, MPEGaudio tai DTS), äänimuodon voi vaihtaa. Jos
BD-/DVD VIDEO -levylle on tallennettu
monikielisiä raitoja, voit vaihtaa myös kielen.
CD-levyjä toistettaessa voit valita oikean tai
vasemman kanavan äänen ja kuunnella valitun
kanavan ääntä sekä oikeasta että vasemmasta
kaiuttimesta.
Esiin tulee levylle tallennettujen ääniraitojen
tyypit.
Esimerkki:
• [ Stereo]
• [ Stereo (Ääni1)]
• [ Stereo (Ääni2)]
• [ Pää]
• [ 2-ääni]
• [ Pää/2-ääni]
• [ Stereo]: Normaali stereoääni.
• [ 1/V]: Vasemman kanavan ääni
(monofoninen).
• [ 2/O]: Oikean kanavan ääni (monofoninen).
0
Valitse haluamasi äänisignaali painamalla
toiston aikana toistuvasti
-painiketta.
Äänitiedot tulevat näkyviin television
kuvaruutuun.
x BD / DVD VIDEO
Valittavissa olevat kielet vaihtelevat BD-/DVD
VIDEO -levyn mukaan.
Kieli saattaa näkyä 4-numeroisena koodina.
Kohdassa ”Kielikoodien luettelo” (sivu 92) on
kerrottu, mitä kieltä koodi vastaa. Jos sama kieli
näkyy kaksi kertaa tai useammin, BD-/DVD
VIDEO -levyn ääni on tallennettu useilla
äänimuodoilla.
49FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi06sou.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 50 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Multiplex-lähetysäänen
kuunteleminen
Äänitehosteiden
käyttäminen
(DUAL MONO)
Voit kuunnella multiplex-lähetysääntä, jos
järjestelmä vastaanottaa tai toistaa Dolby Digital
-multiplex-lähetyssignaalin.
NIGHT
1
2
3
4
5
6
7
8
9
DYNAMIC
BASS
0
• Dolby Digital -signaalin vastaanottaminen edellyttää,
että järjestelmään on kytketty televisio tai jokin muu
laite optisella tai koaksiaalisella digitaalikaapelilla
(sivut 22, 23) ja että television tai muun laitteen
digitaaliseksi lähtöasetukseksi on valittu Dolby
Digital.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
SYSTEM
MENU
X/x/c,
0
Bassotaajuuksien
vahvistaminen
Voit vahvistaa bassotaajuuksia.
Paina DYNAMIC BASS.
Etupaneelin näyttöön tulee ”D. BASS ON” ja
bassotaajuuksien vahvistus otetaan käyttöön.
Kun tämä tila on käytössä, etupaneelin näytössä
näkyy ”BASS”.
Paina toistuvasti
, kunnes etupaneelin
näytössä näkyy haluamasi signaali.
• ”MAIN”: Ensisijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”SUB”: Toissijaisen kielen ääni toistetaan.
• ”MAIN/SUB”: Ensisijaisen ja toissijaisen
kielen äänet toistetaan yhdessä.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Paina DYNAMIC BASS, jolloin ”BASS”
poistuu etupaneelin näytöstä.
50FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi06sou.fm]
dk_book.book Page 51 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Äänen kuunteleminen
alhaisella voimakkuudella
Äänen säätäminen
Voit nauttia elokuvateatterimaisista
äänitehosteista tai dialogista myös hiljaisella
äänenvoimakkuudella. Ominaisuudesta on
hyötyä, kun katselet elokuvia öisin.
Paina NIGHT.
Etupaneelin näyttöön tulee ”NIGHT ON” ja
kyseinen äänitehoste otetaan käyttöön.
Kun yötila on käytössä, ”NIGHT” syttyy
etupaneelin näytössä.
Äänitehosteen poistaminen
käytöstä
Paina NIGHT, jolloin ”NIGHT” poistuu
etupaneelin näytöstä.
Sävytasapainon muuttaminen
Voit säätää ääntä muuttamalla sen
sävytasapainoa.
1
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”AUDIO
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TONE” ja
paina sitten
tai c.
Valitse haluamasi asetus X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
• ”BASS”: Voit säätää bassotaajuuksia.
• ”TREBLE”: Voit säätää
diskanttitaajuuksia.
5
Säädä ääntä X/x-painikkeilla.
Muutettu arvo tulee näkyviin etupaneelin
näyttöön. Arvon voi määrittää välille –6 ja
+6.
6
Paina
.
Asetus on tehty.
7
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
51FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 52 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Automaattinen viritys] tulee näkyviin
television kuvaruutuun. Haku päättyy, kun
laite löytää aseman.
Voit lopettaa automaattisen virityksen
painamalla TUNING +/– tai x.
”TUNED” ja ”STEREO” (stereoääninen
ohjelma) tulevat etupaneelin näyttöön.
Viritin
Radion kuunteleminen
Voit kuunnella radiota järjestelmän kaiuttimien
kautta.
Manuaalinen viritys
Paina toistuvasti TUNING +/– .
"/1
CLEAR
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Numeropainikkeet
SYSTEM
MENU
Väripainikkeet
0
D.TUNING
RETURN
C/X/x/c,
OPTIONS
HOME
FUNCTION
3
Radion sammuttaminen
Paina "/1.
OPTIONS-valikon vaihtoehdot
1
PRESET +/–
TUNING +/–
x
DISPLAY
2 +/–
Valittu asema
Valittu taajuus ja pikavalintanumero
FM 7
88.00 MHz
SONY RADIO
Aseman nimi
Säädä äänenvoimakkuutta painamalla
2 +/–.
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
2
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Käytettävissä olevat vaihtoehdot
vaihtelevat tilanteen mukaan.
Vaihtoehdot
Lisätiedot
[Pikavalintamuisti] Esiviritä 20 FM-asemaa.
[Suoraviritys]
Voit antaa aseman taajuuden
suoraan.
[Pikaval.
Nimensyöttö]
Anna pikavalinta-asemalle nimi.
[FM-tila]
Valitse FM-ohjelmille mono- tai
stereovastaanotto.
Aseman nimen tai taajuuden
katsominen etupaneelin näytöstä
Kun asetuksena on ”TUNER FM”, voit
tarkastaa taajuuden etupaneelin näytöstä.
• Voit käyttää radiota käyttämällä etupaneelin näytössä
näkyvää viritinvalikkoa. Lisätietoja on kohdassa
”Radion käyttäminen järjestelmävalikon kautta”
(sivu 55).
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Valitse radiokanava.
Automaattinen viritys
Paina DISPLAY.
Näyttö muuttuu jokaisella kaukosäätimen
DISPLAY-painikkeen painalluksella
seuraavasti:
1 Aseman nimi*
2 Taajuus**
* Tulee näkyviin, jos esiviritetylle asemalle on
annettu nimi.
** Alkuperäinen näyttö palautuu, kun useita sekunteja
on kulunut.
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
52FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 53 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Radioasemien esivirittäminen
Voit esivirittää 20 FM-asemaa. Varmista ennen
virittämistä, että äänenvoimakkuus on säädetty
minimiin.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
[Automaattinen viritys] tulee näkyviin
television kuvaruutuun.
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
”TUNED” ja ”STEREO” (stereoääninen
ohjelma) tulevat etupaneelin näyttöön.
3
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
4
5
6
Valitse [Pikavalintamuisti] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
Paina
.
Asetus on tehty.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– ja tee sitten vaiheen 3
toimet.
Esiviritetyn aseman
valitseminen
1
Radiokanavan valitseminen
taajuus syöttämällä
Kun tiedät radiokanavan taajuuden, voit valita
kanavan suoraan antamalla sen taajuuden.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Viritin
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
• Voit valita aseman pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
3
4
5
Valitse [Suoraviritys] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Valitse taajuudet painamalla
numeropainikkeita.
Paina
.
Asetus on tehty.
Käyttäminen D.TUNINGtoiminnon avulla
1
2
3
4
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Paina D.TUNING.
Valitse taajuudet painamalla
numeropainikkeita.
Paina
.
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
Valitse esiviritetty asema painamalla
toistuvasti PRESET +/–.
Pikavalintanumero ja taajuus näkyvät
televisioruudussa sekä etupaneelin
näytössä.
Aina kun painat painiketta, järjestelmä
siirtyy johonkin esiviritettyyn asemaan.
53FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 54 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Jos FM-lähetyksessä on
häiriöitä
Merkkien kirjoittaminen
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
1
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
2
3
Paina
.
Asetus on tehty.
Valitse merkki painamalla toistuvasti
numeropainiketta.
Esimerkki:
Kirjoita [D] painamalla numeron 3
painiketta kerran.
Kirjoita [F] painamalla numeron 3
painiketta kolme kertaa.
Valitse [Monofoninen] X/x-painikkeilla.
• [Stereo]: Stereovastaanotto.
• [Monofoninen]: Monovastaanotto.
Etupaneelin näytössä näkyy ”MONO”.
4
1
Valitse [FM-tila] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
2
3
Paina c ja kirjoita uusi merkki.
Lopeta painamalla BLUE painiketta
([Lopeta]).
Merkkejä voi kirjoittaa seuraavilla painikkeilla.
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”XYZ”) tulee etupaneelin
näyttöön, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi antaa vain
yhden nimen.
1
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
3
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET +/–.
Paina OPTIONS.
Valikko tulee näkyviin.
4
Valitse [Pikaval. Nimensyöttö] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Painikkeet
Lisätiedot
Punainen painike
[Kirj.tyyppi]
Vaihtaa kirjoitettavat merkit
kirjaimista numeroiksi ja
päinvastoin.
Vihreä painike
[A/a]
Vaihtaa kirjainkoon isoista
pieniksi ja päinvastoin.
Keltainen painike Tuo näkyviin symbolien
[Merkki]
kirjoittamiseen käytettävän
näppäimistön.
Sininen painike
[Lopeta]
Kirjoitettu teksti syötetään
järjestelmään, ja edellinen näyttö
palaa ruutuun.
CLEAR
Poistaa kohdistimen oikealla
[Tyhjennä]/[Tyhj. puolella olevan merkin.
kaikki]
Jos haluat poistaa kaikki näkyvät
merkit, pidä CLEAR-painiketta
painettuna kahden sekunnin ajan.
RETURN
[Peruuta]
Palaa edelliseen näyttöön ja
peruuttaa kirjoitetut merkit.
Esiin tulee näyttö, jossa voit kirjoittaa
merkkejä. Voit kirjoittaa merkkejä
noudattamalla seuraavia vaiheita.
54FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi07rad.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 55 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Painikkeet
Lisätiedot
C/X/x/c,
• Valitse kirjoitustoiminto
painamalla C/X/x/c ja paina
.
• Kirjoita merkkejä seuraavalla
tavalla:
1Valitse
merkkienvalintapaneeli
painamalla C/X/x/c ja paina
. 2Valitse merkki
painamalla C/c ja paina .
• Voit valita pikavalintanumeron suoraan
numeropainikkeilla.
7
Paina
.
Etupaneelin näytössä lukee
”COMPLETE!” ja asema tallennetaan.
8
9
Tallenna muut asemat toistamalla
vaiheita 2 - 7.
Paina SYSTEM MENU.
Radion käyttäminen
järjestelmävalikon kautta
Voit käyttää radiota etupaneelin näytössä
näkyvän järjestelmävalikon kautta.
Radioasemien esivirittäminen
1
2
3
4
5
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Pikavalintanumeron
muuttaminen
Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET +/– ja tee sitten vaiheen 3
toimet.
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä
Jos FM-lähetyksessä on häiriöitä, voit valita
monovastaanoton. Tämän jälkeen ääni ei ole
stereofoninen, mutta se kuuluu aiempaa
paremmin.
Pidä TUNING +/– painettuna, kunnes
automaattinen haku alkaa.
1
2
Haku päättyy, kun laite löytää aseman.
”TUNED” ja ”STEREO” (stereoääninen
ohjelma) tulevat etupaneelin näyttöön.
3
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”MEMORY” ja paina sitten
tai c.
STEREO
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”FM
MODE”.
TUNED
4
5
STEREO
tai c.
Paina
Valitse ”MONO” X/x-painikkeilla.
• ”STEREO”: Stereovastaanotto.
• ”MONO”: Monovastaanotto.
Pikavalintanumero tulee etupaneelin
näyttöön.
TUNED
Viritin
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
6
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Valitse haluamasi pikavalintanumero
X/x-painikkeilla.
TUNED
7
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
STEREO
55FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi07rad.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 56 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen
Voit antaa nimen esiviritetyille asemille. Nimi
(esimerkiksi ”ABC”) tulee etupaneelin
näyttöön, kun asema valitaan.
Kullekin esiviritetylle asemalle voi antaa vain
yhden nimen.
1
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
FM”.
Käyttöön tulee viimeksi kuunneltu asema.
2
3
4
5
Valitse nimettävä esiviritetty asema
painamalla toistuvasti PRESET +/–.
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”TUNER
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”NAME IN”.
TUNED
6
7
STEREO
RDS (Radio Data System)
-järjestelmän
käyttäminen
Tietoja RDS (Radio Data
System) -järjestelmästä
Radio Data System (RDS) on järjestelmä, jonka
avulla radioasemat voivat lähettää tavallisen
ohjelmasignaalin mukana lisätietoja. Tällä
virittimellä voi käyttää monia RDSominaisuuksia, kuten aseman nimen näyttöä.
Aseman nimi näkyy myös televisioruudussa.
RDS-ominaisuudet ovat käytettävissä vain FMasemissa.*
* Kaikki FM-asemat eivät tarjoa RDS-palvelua
eivätkä samanlaisia palveluja. Jos RDS-järjestelmä
ei ole sinulle tuttu, kysy paikallisilta radioasemilta
tietoja alueesi RDS-palveluista.
tai c.
Paina
Kirjoita nimi C/X/x/c-painikkeilla.
Valitse merkki X/x-painikkeilla ja siirrä
sitten kohdistinta c-painikkeella.
RDS-lähetysten
vastaanottaminen
Valitse asema FM-alueelta.
TUNED
STEREO
Radioaseman nimeen voi lisätä kirjaimia,
numeroita ja muita erikoismerkkejä.
Jos teet virheen
Paina toistuvasti C/c-painikkeita, kunnes
muutettava merkki alkaa vilkkua, ja valitse
sitten haluamasi merkki X/x-painikkeilla.
Voit poistaa merkin painamalla toistuvasti
C/c-painikkeita, kunnes poistettava merkki
vilkkuu, ja painamalla sitten CLEAR.
8
Paina
Kun virität RDS-tietoja lähettävän aseman,
aseman nimi* näkyy etupaneelin näytössä.
* Jos RDS-lähetystä ei vastaanoteta, aseman nimi ei
ehkä näy etupaneelin näytössä.
• RDS-ominaisuudet eivät ehkä toimi oikein, jos asema
ei välitä RDS-signaalia oikein tai jos signaali on
heikko.
.
Etupaneelin näytössä lukee
”COMPLETE!” ja aseman nimi
tallennetaan.
9
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
56FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi08ext.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 57 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Ulkoinen äänilaite
DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen käyttäminen
• Älä kytke muita sovittimia kuin DIGITAL MEDIA
PORT -sovitin.
• Älä kytke DIGITAL MEDIA PORT -sovitinta
ohjausyksikköön tai irrota sitä siitä, kun järjestelmän
virta on kytkettynä.
• Tietyntyyppiset DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet lähettävät myös kuvaa. Tällöin
järjestelmä lähettää pelkästään
komposiittivideosignaalia videosignaalin tyypistä
riippumatta.
1
2
Paina toistuvasti FUNCTION, kunnes
etupaneelin näytössä lukee
”DMPORT”.
Aloita toisto kytketyssä laitteessa.
Kytketyn laitteen ääni ja kuvat toistetaan
järjestelmässä tai kytketyssä televisiossa.
Lisätietoja käytöstä on DIGITAL MEDIA
PORT -sovittimen käyttöoppaassa.
• Joidenkin DIGITAL MEDIA PORT -sovittimien
kanssa on mahdollista käyttää kytkettyä laitetta
kaukosäätimen tai ohjausyksikön painikkeiden
avulla. Seuraavassa kuvassa näkyvät painikkeet, joita
voidaan käyttää tällaisessa tapauksessa:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Ulkoinen äänilaite
DIGITAL MEDIA PORT (DMPORT)
-sovitinta käytetään äänen kuuntelemiseen
kannettavasta äänilaitteesta tai tietokoneesta.
Kytkemällä DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen voit kuunnella kytketyn laitteen
ääntä tässä järjestelmässä.
Saatavilla olevat DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimet vaihtelevat alueittain.
Lisätietoja DIGITAL MEDIA PORT
-sovittimen kytkemisestä on kohdassa ”Muiden
laitteiden kytkeminen” (sivu 23).
Kytketyllä laitteella
toistaminen tämän
järjestelmän kautta
0
FUNCTION
./>
N
x
X
Pakatun äänen laadun
parantaminen
Voit parantaa pakatun äänen, kuten MP3äänitiedostojen, laatua. Tämä toiminto otetaan
käyttöön automaattisesti, kun ”DEC. MODE”
-asetukseksi valitaan ”AUTO” (sivu 33)
”DMPORT”-toiminnon ollessa valittuna. Voit
poistaa toiminnon käytöstä valitsemalla jonkin
muun kuin ”AUTO”-vaihtoehdon.
57FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
dk_book.book Page 58 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Muut toiminnot
”BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen
Tämä toiminto on käytettävissä ainoastaan
”BRAVIA” Sync -toiminnolla varustetuissa
televisioissa.
Jos kytket Sony-laitteita, jotka ovat
yhteensopivia HDMI-ohjauksen kanssa HDMIkaapelilla, laitteiden käyttäminen helpottuu
seuraavasti.
– Teatteritila (sivu 59)
– Toisto yhdellä painalluksella (sivu 59)
– Järjestelmän virrankatkaisu (sivu 59)
– Äänitason rajoitus (sivu 60)
– Järjestelmän äänenhallinta (sivu 59)
– Kielen seuranta (sivu 60)
HDMI-ohjaus on ohjaustoimintostandardi, jota
käytetään CEC (Consumer Electronics Control)
-laitteiden HDMI (High-Definition Multimedia
Interface) -toiminnoissa.
HDMI-ohjausta ei voi käyttää seuraavissa
tapauksissa:
– jos tämä järjestelmä kytketään laitteeseen,
joka ei ole yhteensopiva Sonyn HDMIohjauksen kanssa
– jos laitteessa ei ole HDMI-liitäntää.
Järjestelmän kaukosäätimessä on television
ohjaamiseen tarkoitettuja hyödyllisiä
painikkeita, kuten THEATRE, ONE-TOUCH
PLAY ja TV "/1. Lisätietoja on kohdassa
”Television ohjaaminen vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä” (sivu 62) sekä
television käyttöohjeessa.
THEATRE
ONE-TOUCH
PLAY
DYNAMIC
BASS
• HDMI-ohjausta ei ehkä voi käyttää kaikkien
kytkettyjen laitteiden kanssa. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• HDMI-ohjaus ei ehkä toimi, jos kytket muun kuin
Sony-laitteen, vaikka kytkettävä laite olisikin
yhteensopiva HDMI-ohjauksen kanssa.
HDMI-ohjauksen käytön
valmistelu
(HDMI-ohjaus - Pika-asetus)
Tämä järjestelmä on yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa. Jos televisio
on yhteensopiva HDMI-ohjauksen pikaasetuksen kanssa, voit ottaa järjestelmän
[HDMI-Ohjaus]-toiminnon käyttöön
automaattisesti ottamalla sen käyttöön
televisiossa. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
Jos televisio ei ole yhteensopiva HDMIohjauksen pika-asetuksen kanssa, ota
järjestelmän ja television HDMI-ohjaukset
käyttöön manuaalisesti.
• Lisätietoja television asetuksista on television
käyttöohjeissa.
1
2
3
4
Varmista, että järjestelmä on kytketty
televisioon HDMI-kaapelilla.
Kytke virta televisioon ja kytke sitten
järjestelmän virta painamalla [/1.
Valitse television ohjelmalähde niin,
että järjestelmän HDMI-tulosignaali
näkyy television kuvaruudussa.
Valitse HDMI-ohjaus televisiosta ja
järjestelmästä.
Järjestelmän ja television HDMI-ohjaustoiminto otetaan samanaikaisesti käyttöön.
[HDMI-Ohjaus]-toiminnon
manuaalinen käyttöönotto tai
käytöstä poistaminen
TV
BRAVIA Sync
SLEEP NIGHT
masterpage:Left
specdef v20070110
TV
1
Paina HOME.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
58FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 59 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
2
3
Valitse
[Asetukset] C/cpainikkeilla.
Tämä järjestelmä ja televisio toimivat (esim.)
seuraavasti:
Valitse [HDMI-asetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Tämä järjestelmä
Televisio
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
”BD/DVD”-toiminto
otetaan käyttöön.
r
Levyn toisto alkaa ja
äänet kuuluvat.
Virta kytkeytyy. (Ellei se
ole jo kytkettynä.)
r
HDMI-tuloliitäntä
otetaan käyttöön.
r
Äänenvoimakkuus
hiljennetään.
(Järjestelmän
äänenhallinta)
Esiin tulee [HDMI-asetukset]-valikko.
4
5
Valitse [HDMI-Ohjaus] X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
• [Päällä]: Käytössä.
• [Pois]: Ei käytössä.
• Järjestelmän äänenhallinta ei toimi järjestelmän
HDMI-ohjauksen asettamisen aikana.
(Teatteritila)
Jos televisiosi tukee teatteritilaa, THEATREpainikkeen painaminen optimoi kuvan- ja
äänenlaadun elokuviin sopiviksi, ja television
ääni toistetaan automaattisesti järjestelmän
kaiuttimien kautta. Teatteritila otetaan käyttöön
myös televisiossa.
BD-/DVD-levyn katseleminen
yhdellä painalluksella
(Toisto yhdellä painalluksella)
Kun painat ONE-TOUCH PLAY -painiketta,
television virta kytkeytyy, television
signaalilähteeksi valitaan BD/DVD ja
järjestelmä aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
Toisto yhdellä painalluksella otetaan käyttöön
myös, kun laitteeseen asetetaan levy. Jos toisto
yhdellä painalluksella ei toimi (kun laitteeseen
asetetaan levy, joka ei tue automaattista
toistonaloitustoimintoa), paina N tai ONETOUCH PLAY.
Television virran
katkaiseminen yhdessä
järjestelmän virran kanssa
(Järjestelmän virrankatkaisu)
Kun katkaiset television virran television
kaukosäätimen POWER-painikkeella tai
järjestelmän kaukosäätimen TV "/1painikkeella, järjestelmän virta katkeaa
automaattisesti.
Muut toiminnot
Teatteritilan käyttäminen
• Valitse television virran katkaisutoiminto, ennen kuin
käytät järjestelmän virrankatkaisutoimintoa.
Lisätietoja on television käyttöohjeessa.
• Järjestelmän tai kytkettyjen laitteiden virta ei ehkä
katkea automaattisesti järjestelmän tilasta riippuen.
Lisätietoja aiheesta on kytkettyjen laitteiden mukana
toimitetuissa käyttöoppaissa.
Television äänen
kuunteleminen järjestelmän
kaiuttimien kautta
(Järjestelmän äänenhallinta)
Television äänen kuunteleminen tämän
järjestelmän kautta on helppoa.
Saat tämän toiminnon käyttöösi kytkemällä
järjestelmän televisioon optisella
digitaalikaapelilla ja HDMI-kaapelilla (sivu 20).
59FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 60 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Voit käyttää järjestelmän äänenhallintaa
seuraavasti:
• Television äänen siirtäminen kuulumaan
järjestelmän kaiuttimien kautta on
yksinkertaista. Lisätietoja on television
käyttöohjeessa.
• Kun järjestelmään kytketään virta, television
ääni kuuluu järjestelmän kaiuttimista.
• Kun television ääni toistetaan järjestelmän
kaiuttimista, voit säätää järjestelmän
äänenvoimakkuutta tai mykistää sen television
kaukosäätimellä.
• Jos televisio on PAP-tilassa (kuva kuvassa),
järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä. Kun
television PAP-tila poistetaan käytöstä, televisio
palaa käyttämään PAP-tilaa edeltänyttä signaalia.
• Jos järjestelmä ja televisio kytketään audiokaapelilla,
järjestelmän äänenhallinta ei ole käytössä.
Järjestelmän
äänenvoimakkuuden
korkeimman tason
asettaminen
(Äänitason rajoitus)
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta tai painamalla THEATRE-painiketta,
järjestelmästä voi kuulua voimakas ääni
äänenvoimakkuusasetuksista riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa. Lisätietoja on kohdassa
[Äänitason rajoitus] (sivu 74).
Television kuvaruutunäytön
kielen vaihtaminen
(Kielen seuranta)
Kun television kuvaruutunäytön kieli
vaihdetaan, myös järjestelmän kuvaruutunäytön
kieli vaihtuu, kun järjestelmästä ensin
katkaistaan virta ja sen jälkeen kytketään se
uudelleen.
Kaiuttimien asetukset
[Kaiutinasetukset]
Saat parhaimman mahdollisen äänen
määrittämällä kaiuttimien etäisyydet
kuuntelupaikan mukaan. Säädä sitten
kaiuttimien äänitaso ja tasapaino samalle tasolle
testiäänen avulla.
1
Paina HOME.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
3
4
Valitse
[Asetukset] C/cpainikkeilla.
Valitse [Ääniasetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse [Kaiutinasetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
[Kaiutinasetukset]-näyttö tulee esiin.
5
Valitse vaihtoehto X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Tee seuraavat asetukset.
x [Etäisyys]
Jos siirrät kaiuttimien paikkaa, muuta
etäisyysasetukset (A) vastaamaan
kuuntelupaikan ja kaiuttimien välisiä
etäisyyksiä.
Asetukset voivat olla 0,0 - 7,0 metriä.
Kuvan näkyvät seuraavat kaiuttimet:
1Vasen etukaiutin (L)
2Oikea etukaiutin (R)
3Bassokaiutin
1
2
3
A
[Etu Vas./Oik.] 3,0 m: Määritä etukaiuttimen
etäisyys.
60FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
dk_book.book Page 61 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Subwoofer] 3,0 m: Määritä bassokaiuttimen
etäisyys.
• [Etäisyys]-asetus ei ehkä vaikuta kaikkiin
tulosignaaleihin.
x [Taso]
masterpage:Right
specdef v20070110
• Testiäänen signaalia ei lähetetä HDMI OUT
-liitännän kautta.
• Voit säätää kaikkien kaiuttimien
äänenvoimakkuuden yhdellä kertaa painamalla
2 +/–.
Voit säätää kaiuttimien äänenvoimakkuutta.
Asetukset voivat olla –6,0...+6,0 dB. Voit
helpottaa säätöjen tekemistä valitsemalla
[Testiääni]-asetukseksi [Päällä].
Muut toiminnot
[Etu Vas./Oik.] 0,0 dB: Määritä etukaiuttimen
etäisyys.
[Subwoofer] 0,0 dB: Määritä bassokaiuttimen
äänenvoimakkuus.
x [Testiääni]
Kaiuttimista kuuluu testiääni, jonka avulla voit
määrittää [Taso]-asetuksen.
[Pois]: Testiääni ei kuulu kaiuttimista.
[Päällä]: Testiääni kuuluu jokaisesta
kaiuttimesta vuorotellen äänenvoimakkuutta
säädettäessä. Kun valitset jonkin
[Kaiutinasetukset]-vaihtoehdon, testiääni
kuuluu vuorotellen jokaisesta kaiuttimesta.
Säädä äänenvoimakkuudet seuraavasti.
1
2
3
4
5
6
7
Valitse [Testiääni]-asetukseksi
[Päällä].
Valitse [Taso] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse haluamasi kaiutintyyppi X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse vasen tai oikea kaiutin C/cpainikkeilla ja säädä sitten
äänenvoimakkuus X/x-painikkeilla.
Paina
.
Toista vaiheet 3 - 5.
Paina RETURN.
Järjestelmä palaa edelliseen näyttöön.
8
9
Valitse [Testiääni] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Valitse [Pois] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
61FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 62 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Television ohjaaminen
vakiovarusteena
toimitetulla
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota vakiovarusteena
toimitetulla kaukosäätimellä, kun mukautat sen
signaalin.
• Kun vaihdat kaukosäätimen paristot, koodi voi
palautua itsestään oletusasetukseksi (SONY). Syötä
oikea koodi.
Kaukosäätimen
valmisteleminen televisiota
varten
Pidä TV [/1 -painike painettuna ja syötä
television valmistajan koodi (ks. taulukko)
numeropainikkeilla. Vapauta TV [/1
-painike.
Jos valmistajan koodi on asetettu oikein, TVpainike välähtää hitaasti kaksi kertaa. Jos koodi
määritettiin väärin, TV-painike välähtää viisi
kertaa nopeasti.
Ohjattavien televisioiden koodit
Jos luettelossa on useita koodeja, kokeile niitä
yksitellen, kunnes löydät televisioosi sopivan
koodin.
Valmistaja
Koodi
SONY
501 (oletus), 502
DAEWOO
506
EMERSON
567
FUNAI
548
GE
509
GOLDSTAR/LG
503, 517, 544, 568
GRUNDIG
533
HITACHI
514
ITT
521, 522
JVC
516
LOEWE
518
Valmistaja
Koodi
MITSUBISHI/MGA 527
NEC
503
NOKIA
521, 522, 573, 575
PANASONIC
553, 572
PHILIPS
515, 518, 557, 570
PIONEER
526
RADIO SHACK
565
RCA/PROSCAN
510
SABA
530, 537, 558
SAMSUNG
515, 517, 544, 566, 569, 571,
574
SANYO
508, 545
SHARP
535, 565
TELEFUNKEN
547, 558
THOMSON
547, 549
TOSHIBA
541, 551
ZENITH
543
Television ohjaaminen
kaukosäätimellä
Voit ohjata televisiota seuraavilla painikkeilla.
Jos haluat käyttää näitä painikkeita (muita kuin
THEATRE, TV [/1, t/ ), ota
kaukosäätimen televisiotila käyttöön painamalla
TV-painiketta niin, että TV palaa 1 sekunnin
ajan.
Jos haluat poistaa televisiotilan käytöstä, paina
TV-painiketta niin, että TV välähtää neljä
kertaa.
• Jos painat jotakin seuraavista painikkeista TV-tilassa,
TV syttyy. (Jotkin painikkeet eivät ehkä ole käytössä
valmistajan asetusten mukaan eikä TV syty.)
• Jos jotakin muuta kuin seuraavassa mainittuja
painikkeita painetaan kaukosäätimen ollessa
televisiotilassa, TV välähtää neljä kertaa,
kaukosäädin poistuu televisiotilasta automaattisesti
ja järjestelmän toimintatilaksi tulee painetun
painikkeen mukainen tila.
• Jotkin tai mitkään painikkeet eivät ehkä toimi
tietyissä televisioissa.
62FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 63 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Toiminto
TV "/1
Television virran kytkeminen ja
katkaiseminen.
THEATRE
Elokuvia varten optimoidun
kuvan katseleminen.
t/
Television signaalilähteen
vaihtaminen television ja muiden
lähteiden välillä.
Kun olet painanut /, voit asettaa
esillä olevan sivun pitoon.
2 +/–
Television äänenvoimakkuuden
säätö.
PROG +/–,
c/C
Television kanavien valinta.
Kun olet painanut /, voit valita
seuraavan (c) tai edellisen (C)
tekstisivun.
Mykistää television äänen
tilapäisesti.
Numeropainikkeet, -
Television kanavien valinta.
Kun olet painanut /, voit valita
tekstisivun syöttämällä sen
kolminumeroisen sivunumeron.
HOME
Tuo näkyviin television valikon.
ANALOG
Siirtyminen analogiseen tilaan.
DIGITAL
Siirtyminen digitaaliseen tilaan.
/
/
Tuo näkyviin tiedot.
Tekstitelevisio.
Tuo näkyviin sähköisen
ohjelmaoppaan (EPG).
TOOLS
Tuo näkyviin esillä olevan näytön
toimintovalikon.
RETURN
Palaa television edelliseen
kanavaan tai valikkotasoon.
Uniajastimen
käyttäminen
Voit asettaa laitteen sammumaan määrättynä
ajankohtana, niin että voit nukahtaa musiikkia
kuunnellen. Ajan voi määrittää 10 minuutin
jaksoissa.
Paina SLEEP.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu 10
minuutin välein kullakin SLEEP-painikkeen
painalluksella.
Kun uniajastin otetaan käyttöön, etupaneelin
näytössä vilkkuu ”SLEEP”.
Jäljellä olevan ajan
tarkastaminen
Paina SLEEP kerran.
Jäljellä olevan ajan muuttaminen
Valitse haluttu aika painamalla toistuvasti
SLEEP.
Uniajastimen asettaminen
järjestelmävalikosta
1
2
3
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”SLEEP
MENU” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• Voit määrittää jäljellä olevan ajan
numeropainikkeilla. Tällöin ajan voi määrittää 1
minuutin jaksoissa.
Valikon vaihtoehdon valinta.
• Näillä painikkeilla on samat toiminnot kuin SONYtelevision kaukosäätimen painikkeilla. Lisätietoja on
television käyttöohjeessa.
Paina SYSTEM MENU.
Minuuttinäyttö (jäljellä oleva aika) muuttuu
10 minuutilla.
Liitetyn television kuvasuhteen
muuttaminen.
C/X/x/c,
Muut toiminnot
Painike
4
Paina
.
Asetus määritetään ja etupaneelin näytössä
vilkkuu ”SLEEP”.
5
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
63FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 64 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Himmennystoiminnon
käyttäminen
LED-valon valaistuksen
muuttaminen
Etupaneelin näytön, logon LED-valon ja LEDvalon kirkkauksia voidaan säätää.
(Valaistustila)
Voit asettaa LED-valon joko palamaan
jatkuvasti tai vain silloin, kun painikkeita
painetaan.
1
2
3
4
Paina SYSTEM MENU.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”DISP
MENU” ja paina sitten
tai c.
1
2
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”DIMMER”
ja paina sitten
tai c.
3
Määritä etupaneelin näytön kirkkaus
X/x-painikkeilla.
• ”DIMMER OFF”: Kirkas.
• ”DIMMER ON”: Tumma.
5
Paina
4
.
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”DISP
MENU” ja paina sitten
tai c.
Paina X/x-painikkeita, kunnes
etupaneelin näytössä lukee ”ILLUM
MODE” ja paina sitten
tai c.
Valitse asetus X/x-painikkeilla.
• ”STANDARD”: valo palaa aina.
• ”SIMPLE”: valo palaa noin 10 sekunnin
ajan, kun jotakin ohjausyksikön painiketta
(ei koske \/1-painiketta) painetaan.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
5
Paina
.
Asetus on tehty.
6
Paina SYSTEM MENU.
Järjestelmävalikko poistuu näytöstä.
64FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi09oth.fm]
dk_book.book Page 65 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
Ohjausyksikön
painikkeiden
poistaminen käytöstä
(Lapsilukko)
Voit vähentää väärinkäytön vaaraa erityisesti
lasten kohdalla (lapsilukko) poistamalla
ohjausyksikön painikkeet käytöstä ("/1painiketta lukuun ottamatta).
Paina ohjausyksikön x-painiketta yli 5
sekunnin ajan.
Muut toiminnot
Etupaneelin näytössä lukee ”CHILD LOCK” ja
”ON”.
Lapsilukko otetaan käyttöön ja ohjausyksikön
painikkeet lukittuvat. (Järjestelmää voi käyttää
kaukosäätimellä.)
Voit poistaa lukituksen painamalla x-painiketta
yli 5 sekunnin ajan niin, että etupaneelin
näyttöön tulee näkyviin ”CHILD LOCK” ja
”OFF”.
• Jos ohjausyksikön painikkeita painetaan lapsilukon
ollessa käytössä, etupaneelin näyttöön tulee teksti
”CHILD LOCK”.
65FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 66 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Voit tehdä seuraavat asetukset.
Asetukset ja säädöt
Kuvake
Asetusnäytön
käyttäminen
Päivittää järjestelmän
ohjelmiston.
[Videoasetukset] (sivu 68)
Tekee videoasetukset liitännän
tyypin mukaan.
Voit muuttaa esimerkiksi kuvan ja äänen
asetuksia.
Valitse päävalikosta
(Asetukset), jos haluat
muuttaa järjestelmän asetuksia.
[Ääniasetukset] (sivu 71)
Tekee ääniasetukset liitännän
tyypin mukaan.
[BD/DVD-katseluasetukset]
(sivu 72)
Tekee BD-/DVD-toiston tarkat
asetukset.
• Levylle tallennetut toistoasetukset kumoavat
asetusnäytön asetukset, joten kaikki tässä kuvatut
toiminnot eivät välttämättä toimi.
1
[Valokuva-asetukset]
(sivu 74)
Tekee valokuviin liittyvät
asetukset.
Paina HOME.
Päävalikko avautuu television
kuvaruutuun.
2
Selitys
[Verkkopäivitys] (sivu 67)
[HDMI-asetukset] (sivu 74)
Tekee HDMI-asetukset.
Valitse
[Asetukset] C/cpainikkeilla.
[Järjestelmäasetukset]
(sivu 75)
Tekee järjestelmään liittyvät
asetukset.
[Verkkoasetukset] (sivu 76)
Tekee Internet- ja
verkkoasetukset.
[Pika-asetus] (sivu 77)
Suorittaa Pika-asetus-toiminnon
uudelleen ja tekee
perusasetukset.
3
[Nollaus] (sivu 78)
Valitse asetusluokan kuvake X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Palauttaa järjestelmän asetukset
tehdasasetuksiksi.
Esimerkki: [Videoasetukset]
4
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot.
Esimerkki: [TV:n tyyppi]
Vaihtoehdot
66FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
dk_book.book Page 67 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
5
Valitse asetus X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Asetus on valittu ja määritykset tehty.
Esiin tulevat valitun kohdan vaihtoehdot.
Esimerkki: [4:3]
Valittu asetus
masterpage:Right
specdef v20070110
[Verkkopäivitys]
Voit päivittää ja laajentaa järjestelmän
toimintoja.
Lisätietoja päivitystoiminnoista on seuraavassa
verkkosivustossa:
http://support.sony-europe.com/
• Älä irrota virtajohtoa tai verkkokaapelia ohjelmiston
lataamisen tai päivittämisen aikana.
• Mikään toiminto, mukaan lukien levykelkan
avaaminen, ei ole käytettävissä päivityksen aikana.
• Latausajat voivat vaihdella palveluntarjoajan tai
linjan kunnon mukaan.
• Jos esiin tulee verkkoyhteyttä koskevia
virheilmoituksia, tarkista verkkoyhteydet
valitsemalla [Verkkoasetukset] -valikon [Internetasetukset]-kohdasta [Verkon vianmääritys] (sivu 76).
Asetukset ja säädöt
• Päivityksen edistyminen näkyy myös etupaneelin
näytön ”UPDATE */9” -laskurissa (”*” osoittaa
päivityksen vaiheen).
• Voit tarkastaa ohjelmiston nykyisen version
valitsemalla [Järjestelmäasetukset]-valikosta
[Järjestelmätiedot] (sivu 75).
• [Asetukset]-valikon asetukset eivät muutu
päivityksen aikana.
• Järjestelmä ilmoittaa saatavilla olevista uusista
ohjelmistopäivityksistä, jos [Ohjelmiston
päivitysilmoitus] -asetus on [Päällä] (oletusasetus)
(sivu 75).
Järjestelmän ohjelmiston
päivittäminen verkon kautta
1
Valitse [Verkkopäivitys] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Järjestelmä muodostaa yhteyden verkkoon
ja näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
2
Valitse [OK] C/c-painikkeilla ja paina
sitten
.
Järjestelmä aloittaa lataamisen ja päivittää
ohjelmiston automaattisesti.
Kun päivitys on valmis, etupaneelin
näytössä lukee ”COMPLETE!” 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen järjestelmän virta
katkaistaan automaattisesti.
67FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 68 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
3
Kytke virta järjestelmään painamalla
"/1.
Järjestelmä käynnistyy käyttäen päivitettyä
ohjelmistoa.
Järjestelmän ohjelmiston
päivittäminen levyltä
Voit päivittää ja laajentaa järjestelmän
toimintoja käyttämällä Sony-jälleenmyyjän tai
valtuutetun Sony-huollon toimittamaa
päivityslevyä.
1
Aseta päivityslevy laitteeseen.
Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
2
Valitse [OK] ja paina
.
Ohjelmiston päivitys alkaa.
Kun päivitys on valmis, etupaneelin
näytössä lukee ”COMPLETE!” 5 sekunnin
ajan, jonka jälkeen järjestelmän virta
katkaistaan automaattisesti.
3
Kytke virta järjestelmään painamalla
"/1.
Järjestelmä käynnistyy käyttäen päivitettyä
ohjelmistoa.
4
[Videoasetukset]
Voit tehdä videoasetukset liitännän tyypin
mukaan.
x [TV:n tyyppi]
Voit valita kytkettävän television kuvasuhteen.
[16:9]: Valitse tämä vaihtoehto, jos käytössä on
laajakuvatelevisio tai laajakuvatoiminnolla
varustettu televisio.
[4:3]: Valitse tämä vaihtoehto, jos kytket 4:3kuvasuhteen television, jossa ei ole
laajakuvatoimintoa.
x [Näyttömuoto]
Voit valita, miten 4:3-kuvasuhde näytetään
laajakuvatelevisiossa, jossa on 16:9-näyttö.
[Alkuperäinen]: Valitse tämä vaihtoehto, jos
käytössä on laajakuvatoiminnolla varustettu
televisio. 4:3-kuva näkyy 16:9-suhteisena myös
laajakuvatelevisiossa.
[Kiinteä kuvasuhde]: Muuttaa kuvan kokoa
siten, että se mahtuu ruutuun alkuperäisessä
kuvasuhteessa.
Poista levy painamalla Z.
x [DVD:n kuvasuhde]
Voit valita, miten 16:9-kuvasuhde näytetään
televisioissa, joissa on 4:3-ruutu (valittavissa,
kun [TV:n tyyppi] on [4:3] ja [Näyttömuoto] on
[Kiinteä kuvasuhde]).
[Letterbox]: Näyttää kuvan laajakuvana siten,
että kuvaruudun ala- ja yläreunaan jää musta
alue.
[Pan & Scan]: Näyttää kuvan koko ruudun
laajuisena siten, että reunat rajautuvat pois.
68FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 69 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
x [Elokuvamuunnostila]
Voit asettaa muunnosmenetelmän HDMI OUT
-liitännästä tai COMPONENT VIDEO OUT
-liitännöistä tuleville 480p/576p-, 720p-, 1080itai 1080p* -videosignaaleille.
* Vain HDMI
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
Järjestelmä tunnistaa automaattisesti, onko
materiaali video- vai elokuvaperäistä, ja ottaa
automaattisesti käyttöön sopivan
muunnosmenetelmän.
[Video]: Videoperäiselle materiaalille sopivia
muunnosmenetelmä valitaan aina
automaattisesti materiaalista riippumatta.
x [Videokuvan esitysmuoto]
1
Valitse liitännän tyyppi X/x-painikkeilla
ja paina sitten
.
• Jos kytket HDMI OUT -liitännän yhdessä
muiden videolähtöliitäntöjen kanssa, valitse
[Komponenttivideo].
[TV:n liitäntätapa]
[HDMI]: Signaali lähetetään HDMI OUT
-liitännän kautta [HDMI-resoluutio]asetuksen mukaisella tarkkuudella.
[Komponenttivideo]: Signaali lähetetään
COMPONENT VIDEO OUT -liitännän
kautta [Komponenttitarkkuus]-asetuksen
mukaisella tarkkuudella.
[Video]: Signaalit lähetetään VIDEO OUT
-liitännän kautta.
2
(Jos asetukseksi valitaan [HDMI] tai
[Komponenttivideo])
Valitse X/x-painikkeilla HDMI OUT- tai
COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen
signaalin tyyppi ja paina sitten
.
Kun videosignaalin tarkkuutta muutetaan,
näkyviin tulee noin 30 sekunnin ajaksi kuva
valitulla tarkkuudella, minkä jälkeen esiin
tulee vahvistuspyyntö.
Noudata ruudulla näkyviä ohjeita.
• Jos kuva on vääristynyt tai kuvaa ei näy, odota
noin 30 sekuntia painamatta mitään painiketta.
Tarkkuudenasetusnäyttö palaa ruutuun.
• Jos valittu videosignaalin tarkkuus on väärä,
ruudulle ei tule kuvaa, kun jotakin painiketta
painetaan 30 sekunnin ajan. Palauta tällöin
videosignaalin tarkkuusasetus pienimmäksi
mahdolliseksi pitämällä ohjausyksikön N- ja
Z-painikkeita painettuna yli 5 sekunnin ajan.
• Jos kytket HDMI OUT -liitännän yhdessä
muiden videolähtöliitäntöjen kanssa,
videosignaalia ei ehkä lähetetä muista kuin
HDMI OUT -liitännästä, jos [Automaattinen]
tai [1080p] on valittuna.
[HDMI-resoluutio]/
[Komponenttitarkkuus]
[Automaattinen] (vain HDMI): Valitse
normaalisti tämä.
Järjestelmä aloittaa signaalin lähettämisen
suurimmasta television sallimasta
tarkkuudesta:
1080p > 1080i > 720p > 480p/576p > 480i/
576i
Jos kuvan muoto ei ole oikea, kokeile
jotakin muuta televisioon sopivaa asetusta.
[480i/576i]: Lähettää 480i/576ivideosignaalia.
[480p/576p]: Lähettää 480p/576pvideosignaalia.
[720p]: Lähettää 720p-videosignaalia.
[1080i]: Lähettää 1080i-videosignaalia.
[1080p] (vain HDMI): Lähettää 1080pvideosignaalia.
Asetukset ja säädöt
Voit valita videosignaalien lähetyksessä
käytettävän liitännän. Lisätietoja on kohdassa
”Videosignaalin tarkkuus” (sivu 90).
”HD” syttyy laitteen etupaneelin näytössä,
kun lähetettävä videosignaali on 720p/
1080i/1080p.
x [BD-ROM 1080/24p -lähtö]
Voit asettaa lähtösignaaliksi 1920 × 1080p/24
Hz -videosignaalin, kun toistat elokuvaperäistä
materiaalia BD-ROM-levyiltä (720p/24 Hz tai
1080p/24 Hz).
1920 × 1080p/24 Hz -videosignaalia voi
lähettää, kun seuraavat ehdot täyttyvät:
– Järjestelmään on kytketty 1080/24pyhteensopiva televisio HDMI OUT -liitännän
kautta.
– [Videokuvan esitysmuoto] on [HDMI].
69FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
dk_book.book Page 70 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
– [HDMI-resoluutio] on [Automaattinen] tai
[1080p].
24P-ilmaisin syttyy, kun 1920 × 1080p/24 Hz
-videosignaalia lähetetään.
[Automaattinen]: 1920 × 1080p/24 Hz
-videosignaalia lähetetään vain, kun 1080/24pyhteensopiva televisio on kytketty järjestelmään
HDMI OUT -liitännällä.
[Päällä]: 1920 × 1080p/24 Hz -videosignaalia
lähetetään kytketyn television tyypistä
riippumatta.
[Pois]: Valitse tämä, jos televisio ei ole
yhteensopiva 1080/24p-videosignaalin kanssa.
masterpage:Left
specdef v20070110
x [Taukomuoto] (vain BD-/DVD VIDEO-,
DVD-R- ja DVD-RW-levyt)
Voit valita taukotilassa näkyvän kuvan.
[Automaattinen]: Kuva, mukaan lukien
liikkuvat kohteet, näkyy värinättömänä. Valitse
normaalisti tämä asetus.
[Ruutu]: Kuva, mukaan lukien liikkumattomat
kohteet, näkyy suuritarkkuuksisena.
• Videosignaalia ei ehkä lähetetä, jos [BD-ROM 1080/
24p -lähtö] on [Päällä].
x [YCbCr/RGB (HDMI)]
Voit asettaa HDMI OUT -liitännän kautta
lähettävän videosignaalin väriasetuksen. Valitse
asetus, joka vastaa järjestelmään kytketyn
television tyyppiä.
[Automaattinen]: Tunnistaa ulkoisen laitteen
tyypin automaattisesti ja ottaa tarvittavan
väriasetuksen käyttöön.
[YCbCr (4:2:2)]: Lähettää YCbCr 4:2:2
-videosignaalia.
[YCbCr (4:4:4)]: Lähettää YCbCr 4:4:4
-videosignaalia.
[RGB (16-235)]: Valitse tämä asetus, jos
kytkettävässä laitteessa on HDCP-yhteensopiva
DVI-liitäntä.
[RGB (0-255)]: Valitse tämä asetus, jos kytket
RGB (0-255) -laitteen.
x [x.v-värilähtö]
Määrittää, lähetetäänkö kytkettyyn televisioon
xvYCC-tietoja.
XvYCC-yhteensopiva video yhdistettynä x.v.Colour-näyttöä tukevaan televisioon
mahdollistaa luonnollisen värintoiston.
[Automaattinen]: Valitse normaalisti tämä.
[Pois]: Valitse tämä, jos kuva on epävakaa ja
värit vaikuttavat luonnottomilta.
70FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
dk_book.book Page 71 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Ääniasetukset]
Voit tehdä ääniasetukset.
x [BD-ääniasetus]
Voit valita, sekoitetaanko vuorovaikutteinen
ääniraita (esim. painike- ja tehosteäänet) ja
toissijainen ääniraita (kommenttiraita)
toistettaessa BD-levyjä, joissa on tällainen
ääniraita.
[Sekoita]: Lähettää äänisignaalin, joka on saatu
aikaan sekoittamalla vuorovaikutteinen
ääniraita ja toissijainen ääniraita pääääniraitaan.
[Suora]: Lähettää vain pää-ääniraidan.
Voit pakata ääniraidan dynaamisen alueen.
[Audio DRC] -toiminto on hyödyllinen
katseltaessa elokuvia öisin hiljaisella
äänenvoimakkuudella.
[Automaattinen]: Toistaa äänen levyn
määrittämällä dynaamisella taajuusalueella
(vain BD-ROM).
[Pois]: Dynaamista aluetta ei pakata.
[Päällä]: Järjestelmä toistaa ääniraidan sillä
dynaamisella alueella, jollaiseksi äänittäjä sen
tarkoitti.
x [Vaimenna - AUDIO]
Äänessä voi ilmetä häiriöitä, jos käytössä on
AUDIO (AUDIO IN L/R) -liitäntöihin kytketty
laite. Voit estää häiriöt alentamalla järjestelmän
äänenvoimakkuutta. Kyseessä ei ole vika, vaan
ilmiö johtuu kytkettävistä laitteista.
[Päällä]: Äänen tulotaso vaimennetaan. Äänen
lähtötaso muuttuu.
[Pois]: Äänen tulotaso on normaali.
[Vain kaiutin]: Monikanavainen ääni toistetaan
vain järjestelmän kaiuttimista.
[Kaiutinprioriteetti]: Monikanavainen ääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista ja 2kanavaiset lineaariset PCM-signaalit lähetetään
HDMI OUT -liitännästä.
[HDMI-prioriteetti]: 2-kanavainen stereoääni
toistetaan järjestelmän kaiuttimista ja
äänisignaali lähetetään HDMI OUT -liitännästä.
HDMI OUT -liitännästä lähetettävän äänen
muoto määräytyy kytketyn laitteen mukaan.
• Kun [BD/DVD-äänilähtö]-asetukseksi valitaan
[HDMI-prioriteetti], televisioruutuun tulee
vahvistusilmoitus. Viimeistele asetus valitsemalla
[OK] C/c-painikkeilla.
• Kun [BD/DVD-äänilähtö]-asetukseksi valitaan
[HDMI-prioriteetti], ”DEC. MODE”- NIGHT-,
SOUND MODE-, ”TONE”- ja DYNAMIC BASS
-toiminnot poistetaan käytöstä.
• Kun järjestelmän äänenhallinta (sivu 59) otetaan
käyttöön, tämä asetus voi muuttua automaattisesti.
x [Äänitehoste]
Voit ottaa järjestelmän äänitehosteet (”DEC.
MODE”, NIGHT, SOUND MODE, ”TONE”,
DYNAMIC BASS) käyttöön tai poistaa ne
Asetukset ja säädöt
x [Audio DRC] (vain BD-/DVD VIDEO -levyt)
masterpage:Right
specdef v20070110
käytöstä.
[Päällä]: Järjestelmän äänitehosteet ovat
käytössä. Näytteenottotaajuuden ylärajaksi on
asetettu 48 kHz.
[Pois]: Äänitehosteet eivät ole käytössä. Valitse
tämä, jos et halua määrittää
näytteenottotaajuudelle ylärajaa.
• Jos kyseessä on DTS96/24-muoto, jotkin
äänitehosteet eivät toimi, vaikka [Äänitehoste]-asetus
olisi [Päällä].
x [Kaiutinasetukset]
Saat parhaimman mahdollisen äänen
määrittämällä kaiutinasetukset. Lisätietoja on
kohdassa ”Kaiuttimien asetukset” (sivu 60).
x [BD/DVD-äänilähtö]
Järjestelmä ei voi lähettää monikanavaista ääntä
HDMI OUT -liitännästä ja toistaa sitä samaan
aikaan järjestelmän kaiuttimista. Voit valita
lähetystavan.
71FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 72 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Jos [Valitse ikärajoitus] valitaan, voit
määrittää ikärajoituksen välille [0] ja [255]
C/X/x/c- ja numeropainikkeilla.
[BD/DVDkatseluasetukset]
Käytönvalvonta-asetuksen
peruuttaminen
Voit tehdä BD-/DVD-toiston tarkat asetukset.
x [BD/DVD-valikko]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
valikoiden oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta ”Kielikoodien
luettelo” (sivu 92) ja anna se.
x [Audio]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
ääniraidan oletuskielen.
Kun valitset [Alkuperäinen]-vaihtoehdon,
levylle määritetty ensisijainen kieli tulee
käyttöön.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta ”Kielikoodien
luettelo” (sivu 92) ja anna se.
x [Tekstitys]
Voit valita BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
tekstityksen oletuskielen.
Kun [Valitse kielikoodi] valitaan, esiin tulee
näyttö, jossa voi antaa kielikoodin. Tarkista
haluamasi kielikoodi kohdasta ”Kielikoodien
luettelo” (sivu 92) ja anna se.
x [BD-käytönvalvonta]
Valitse [Ei rajoituksia].
• Jos unohdat salasanan, voit nollata järjestelmän
asetukset (sivu 78) ja määrittää uuden salasanan
(katso [Salasana] (sivu 73)).
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tässä järjestelmässä.
• Joidenkin levyjen toiminnot voivat olla erilaisia tai
osittain rajoitettuja. Anna tällöin salasana ja vaihda
tasoa.
• Jos [Valitse ikärajoitus] -asetuksena on [255],
käytönvalvonta poistetaan käytöstä.
• Voit vaihtaa salasanan. Lisätietoja on kohdassa
[Salasana] (sivu 73).
x [DVD-käytönvalvonta]
Joidenkin DVD VIDEO -levyjen toistoa
voidaan rajoittaa esimerkiksi käyttäjien iän
mukaan. Kohtauksien katselu voidaan estää tai
kyseiset kohtaukset voidaan korvata muilla
kohtauksilla.
1
2
3
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse taso X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Joidenkin BD-ROM-levyjen toistoa voi rajoittaa
käyttäjien iän mukaan. Kohtauksien katselu
voidaan estää tai kyseiset kohtaukset voidaan
korvata muilla kohtauksilla.
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi
on rajoitus.
1
Valitse [Ei rajoituksia].
2
3
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse ikärajoitus X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Mitä pienempi arvo valitaan, sitä tiukempi
on rajoitus.
Käytönvalvonta-asetuksen
peruuttaminen
• Jos unohdat salasanan, voit nollata järjestelmän
asetukset (sivu 78) ja määrittää uuden salasanan
(katso [Salasana] (sivu 73)).
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tässä järjestelmässä.
• Joidenkin levyjen toiminnot voivat olla erilaisia tai
osittain rajoitettuja. Anna tällöin salasana ja vaihda
tasoa.
72FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 73 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Salasanan vaihtaminen
• Voit vaihtaa salasanan. Lisätietoja on kohdassa
[Salasana] (sivu 73).
1
x [Käytönvalvonnan aluekoodi]
2
Joidenkin BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyjen
toistaminen saattaa olla rajoitettu tietylle
maantieteelliselle alueelle. Kohtauksien katselu
voidaan estää tai kyseiset kohtaukset voidaan
korvata muilla kohtauksilla.
1
2
3
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Valitse aluerajoitus X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
• Jos unohdat salasanan, voit nollata järjestelmän
asetukset (sivu 78) ja määrittää uuden salasanan
(katso [Salasana] (sivu 73)).
• Jos toistat levyä, jossa ei ole
käytönvalvontatoimintoa, levyn toistoa ei voi
rajoittaa tässä järjestelmässä.
• Joidenkin levyjen toiminnot voivat olla erilaisia tai
osittain rajoitettuja. Anna tällöin salasana ja vaihda
tasoa.
4
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Anna uusi salasana
numeropainikkeilla.
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
x [Hybridilevyn toistokerros]
Voit valita, mikä kerros on etusijalla
hybridilevyjä toistettaessa. Asetuksen muutos
tulee voimaan, kun katkaiset järjestelmästä
virran ja kytke sen sitten uudelleen.
[BD]: Toistaa BD-kerroksen.
[DVD/CD]: Toistaa DVD- tai CD-kerroksen.
x [BD-Internet-yhteys]
Voit valita, sallitaanko BD-levyjen (BDMVtilassa) sisällön Internet-yhteydet. Toiminnon
käyttäminen edellyttää, että verkkoyhteys on
luotu ja sen vaatimat asetukset määritetty
(sivu 76).
Asetukset ja säädöt
Kun [Valitse aluekoodi] valitaan, esiin
tulee näyttö, jossa voi antaa aluekoodin.
Tarkista haluamasi kielikoodi kohdasta
”Käytönvalvonnan koodien ja aluekoodien
luettelo” (sivu 92) ja anna se.
3
Anna vaiheen 1 jälkeen
nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
[Salli]: Valitse normaalisti tämä.
[Älä salli]: Internet-yhteyttä ei sallita.
• Voit vaihtaa salasanan. Lisätietoja on kohdassa
[Salasana] (sivu 73).
x [Salasana]
Voit asettaa tai vaihtaa käytönvalvonnan
salasanan. Salasanan avulla voit rajoittaa BDROM- tai DVD VIDEO -levyjen toistamista.
Voit tarvittaessa asettaa BD-ROM- ja DVD
VIDEO -levyille eri rajoitustasot.
1
2
Syötä nelinumeroinen salasana
numeropainikkeilla.
Valitse [OK] X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
73FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 74 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Valokuvaasetukset]
Voit tehdä valokuviin liittyviä asetuksia.
x [Diaesitysnopeus]
Voit muuttaa diaesityksen nopeutta.
[Nopea]: Valokuvat vaihtuvat nopeasti.
[Norm.]: Valokuvat vaihtuvat normaalilla
nopeudella.
[Hidas]: Valokuvat vaihtuvat hitaasti.
[HDMI-asetukset]
Voit tehdä HDMI-asetukset.
x [HDMI-Ohjaus]
Voit ottaa [HDMI-Ohjaus]-toiminnon käyttöön
tai poistaa sen käytöstä. Tämä toiminto on
käytettävissä, kun järjestelmä kytketään
televisioon HDMI-kaapelilla. Lisätietoja on
kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMIohjauksen käyttäminen” (sivu 58).
[Päällä]: HDMI-kaapelilla kytkettyjä laitteita
voi käyttää kummankin kytketyn laitteen kautta.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Äänitason rajoitus]
Jos siirrät television äänen toistettavaksi
järjestelmän kaiuttimista television valikon
kautta tai painamalla THEATRE-painiketta,
järjestelmän äänenhallinta (sivu 59) otetaan
käyttöön ja järjestelmästä voi kuulua voimakas
ääni äänenvoimakkuusasetuksista riippuen. Voit
välttää tämän rajoittamalla äänenvoimakkuuden
korkeinta tasoa.
[Taso3]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
15.
[Taso2]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
20.
[Taso1]: Äänenvoimakkuuden korkein taso on
30.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
• Tämä toiminto on käytettävissä vain, kun järjestelmä
on kytketty televisioon HDMI-kaapelilla ja [HDMIOhjaus] on [Päällä].
74FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 75 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Järjestelmäasetukset]
Voit tehdä järjestelmään liittyviä asetuksia.
x [OSD]
Voit valita järjestelmän kuvaruutunäyttöjen
kielen.
x [Valmiustila]
Voit lyhentää järjestelmän käynnistymiseen
kuluvaa aikaa.
[Pikakäynnistys]: Lyhentää valmiustilasta
käynnistymiseen kuluvaa aikaa. Voit käyttää
järjestelmää nopeasti päälle kytkemisen jälkeen.
[Norm.]: Oletusasetus.
x [Ohjelmiston päivitysilmoitus]
Voit saada tietoja uusista ohjelmistoversioista.
Tiedot tulevat näkyviin television kuvaruutuun,
kun järjestelmään kytketään virta. Toiminnon
käyttäminen edellyttää, että verkkoyhteys on
luotu ja sen vaatimat asetukset määritetty
(sivu 76).
[Päällä]: Järjestelmä ilmoittaa saatavilla olevista
uusista ohjelmistopäivityksistä (sivu 67).
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
x [Järjestelmätiedot]
Saat näkyviin järjestelmän ohjelmistoversion ja
MAC-osoitteen.
Asetukset ja säädöt
• Kun [Valmiustila]-asetuksena on [Pikakäynnistys],
– virrankulutus on suurempi kuin jos [Valmiustila]asetuksena on [Norm.].
– tuuletin voi käynnistyä ympäristön lämpötilasta
riippuen.
x [Autom. näyttö]
Voit valita, että järjestelmässä näkyy tietoja
äänitilojen vaihtamisen tai toiston aikana.
[Päällä]: Tiedot näkyvät automaattisesti
ruudulla, kun esimerkiksi katsottava nimike,
kuvatila tai äänisignaali vaihtuu.
DISPLAY
[Pois]: Tiedot näkyvät vain, kun
painetaan.
x [Näytönsäästäjä]
Näytönsäästäjäkuva tulee näkyviin, kun
järjestelmä on ollut käyttämättömänä yli 15
minuuttia ja kuvaruutunäyttö, esimerkiksi
päävalikko, on ollut näkyvissä. Näytönsäästäjä
auttaa estämään näyttölaitteeseen syntyviä
vaurioita (jälkikuvia).
[Päällä]: Ottaa näytönsäästäjän käyttöön.
[Pois]: Poistaa toiminnon käytöstä.
75FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 76 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Verkkoasetukset]
3
Voit tehdä Internet- ja verkkoasetukset.
[Välityspalvelinasetukset]-näyttö tulee
esiin.
Jos kiinteää välityspalvelinasetusta ei
tarvita, siirry vaiheeseen 8.
x [Internet-asetukset]
Nämä asetukset on tehtävä, jos muodostat
yhteyden Internetiin verkkokaapelin kautta.
Anna laajakaista- tai WLAN-reititintäsi
vastaavat (aakkosnumeeriset) arvot.
Määritettävät asetukset voivat vaihdella
käytettävän Internet-palveluntarjoajan tai
reitittimen mukaan. Katso lisätietoja Internetpalveluntarjoajasi toimittamista tai reitittimesi
mukana toimitetuista käyttöoppaista.
1
2
4
5
6
[Käytä DHCP:tä]: Valitse tämä asetus, jos
Internet-palveluntarjoajallasi on DHCP
(Dynamic Host Configuration Protocol)
-palvelin. Järjestelmän tarvitsemat
verkkoasetukset määritetään
automaattisesti.
Jos valitset [DNS-palvelimen autom. haku]
-asetukseksi [Pois], tee seuraavat asetukset:
– [DNS-palvelin (ensisijainen)]
– [DNS-palvelin (toissijainen)]
Valitse [Välityspalvelimen käyttö] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse [Päällä] X/x-painikkeilla ja
paina sitten
.
Valitse [Välityspalvelin] ja [Portti] ja tee
tarvittavat asetukset.
Lisätietoja välityspalvelimen
määrittämisestä on kohdassa ”Merkkien
kirjoittaminen” (sivu 76).
Valitse [IP-osoitteen hakeminen] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse kohde X/x-painikkeilla ja paina
sitten
.
Jos Internet-palveluntarjoajallasi on
kiinteä välityspalvelinasetus, valitse
[Välityspalvelinasetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
7
8
9
Paina RETURN.
Valitse [Verkon vianmääritys] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Valitse [Käynnistä] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
10 Tarkista, että [Verkkoyhteydet
toimivat.] -sanoma tulee esiin.
Asetukset on määritetty. Jos sanoma ei tule
esiin, toimi kuvaruudulla näkyvien
ohjeiden mukaisesti.
Merkkien kirjoittaminen
[Käytä staatt. IP-osoit.]: Anna oikea IPosoite manuaalisesti.
Tee seuraavat asetukset:
– [IP-osoite]
– [Aliverkon peite]
– [Oletusyhdyskäytävä]
– [DNS-palvelin (ensisijainen)]
– [DNS-palvelin (toissijainen)]
Merkkien kirjoittamiseen käytettävä näyttö
tulee esiin, kun valitset
[Välityspalvelinasetukset]-kohdasta
[Välityspalvelin].
• Jos määrität [DNS-palvelin (ensisijainen)]/
[DNS-palvelin (toissijainen)] -osoitteet
manuaalisesti, anna [DNS-palvelin
(ensisijainen)] -osoite. Muussa tapauksessa
[Internet-asetukset] ovat virheellisiä.
76FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 77 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
1
Valitse merkki painamalla toistuvasti
numeropainiketta.
Esimerkki:
Kirjoita [D] painamalla numeron 3
painiketta.
Kirjoita [F] painamalla numeron 3
painiketta kolme kertaa.
2
3
Paina c ja kirjoita uusi merkki.
Lopeta painamalla sinistä painiketta
([Lopeta]).
[Pika-asetus]
Voit tehdä perusasetukset suorittamalla pikaasetuksen uudelleen.
1
2
Valitse [Käynnistä] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Noudata kohdan ”Vaihe 3: Pikaasetusten tekeminen” (sivu 29) ohjeita
vaiheesta 4 eteenpäin.
Merkkejä voi kirjoittaa seuraavilla painikkeilla.
Painikkeet
Lisätiedot
Punainen painike
[Kirj.tyyppi]
Vaihtaa kirjoitettavat merkit
kirjaimista numeroiksi ja
päinvastoin.
Vihreä painike
[A/a]
Vaihtaa kirjainkoon isoista
pieniksi ja päinvastoin.
Asetukset ja säädöt
Keltainen painike Tuo näkyviin symbolien
[Merkki]
kirjoittamiseen käytettävän
näppäimistön.
Sininen painike
[Lopeta]
Kirjoitettu teksti syötetään
järjestelmään, ja edellinen näyttö
palaa ruutuun.
CLEAR
Poistaa kohdistimen oikealla
[Tyhjennä]/[Tyhj. puolella olevan merkin.
kaikki]
Jos haluat poistaa kaikki näkyvät
merkit, pidä CLEAR-painiketta
painettuna kahden sekunnin ajan.
RETURN
[Peruuta]
Palaa edelliseen näyttöön ja
peruuttaa kirjoitetut merkit.
C/X/x/c,
• Valitse kirjoitustoiminto
painamalla C/X/x/c ja paina
.
• Kirjoita merkkejä seuraavalla
tavalla:
1Valitse
merkkienvalintapaneeli
painamalla C/X/x/c ja paina
. 2Valitse merkki
painamalla C/c ja paina .
77FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi10set.fm]
dk_book.book Page 78 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
[Nollaus]
Muiden kuin salasanaan
liittyvien järjestelmäasetusten
nollaaminen
Voit palauttaa järjestelmäasetukset
tehdasasetuksiksi. Asetukset voidaan palauttaa
toimintoryhmittäin. Kaikki ryhmän asetukset
nollataan.
1
2
Valitse [Palauta oletusasetukset]
painamalla
ja paina sitten
.
Valitse palautettavat asetukset X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Voit nollata seuraavat asetukset:
– [Videoasetukset]
– [Ääniasetukset]
– [BD/DVD-katseluasetukset] (lukuun
ottamatta [BD-käytönvalvonta]-, [DVDkäytönvalvonta]-, [Käytönvalvonnan
aluekoodi]- ja [Salasana]-asetuksia)
– [Valokuva-asetukset]
– [HDMI-asetukset]
– [Järjestelmäasetukset]
– [Verkkoasetukset]
– [Kaikki asetukset] (lukuun ottamatta
[BD-käytönvalvonta]-, [DVDkäytönvalvonta]-, [Käytönvalvonnan
aluekoodi]- ja [Salasana]-asetuksia)
Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
masterpage:Left
specdef v20070110
Kaikkien järjestelmäasetusten
palauttaminen
oletusasetuksiksi
Voit palauttaa kaikki järjestelmäasetukset
(mukaan lukien salasana-asetukset)
oletusasetuksiksi.
1
2
Valitse [Palauta oletusasetukset]
painamalla
ja paina sitten
.
Valitse [Kaikki asetukset] X/xpainikkeilla ja paina sitten
.
Näyttöön tulee vahvistuspyyntö.
3
Paina ohjausyksikön x- ja VOL –
-painikkeita yhtä aikaa yli 5 sekunnin
ajan.
Kaikki järjestelmäasetukset palautetaan
oletusasetuksiksi ja järjestelmän virta
katkaistaan.
• Kohdan ”Videoiden kuvan säätäminen” (sivu 41)
asetuksia ei nollata.
• Kun [Kaikki asetukset] valitaan, kaikki
järjestelmäasetukset, salasanaan liittyviä
asetuksia lukuun ottamatta, nollataan ja
järjestelmän virta katkaistaan.
• Kohdan ”Videoiden kuvan säätäminen”
(sivu 41) asetuksia ei nollata.
3
Valitse [Käynnistä] C/c-painikkeilla ja
paina sitten
.
Voit peruuttaa valitsemalla [Peruuta].
78FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 79 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
• Älä aseta painavia esineitä järjestelmän päälle.
Lisätietoja
Varotoimet
Turvallisuus
• Tulipalon tai sähköiskun vaaran takia järjestelmän
päälle ei saa asettaa maljakkoa tai muita nestettä
sisältäviä esineitä eikä järjestelmää saa sijoittaa
lähelle vettä, kuten kylpyammeen tai suihkun
läheisyyteen. Jos järjestelmän sisään pääsee kiinteitä
esineitä tai nesteitä, keskeytä järjestelmän käyttö,
irrota virtajohto pistorasiasta ja toimita järjestelmä
huoltoon.
• Älä koske virtajohtoon kostein käsin. Se saattaa
aiheuttaa sähköiskun.
Virtalähteet
Sijoittaminen
• Jotta järjestelmä ei kuumenisi liikaa, sijoita se
paikkaan, jossa on riittävä ilmanvaihto.
• Kun järjestelmää käytetään pitkään suurella
äänenvoimakkuudella, sen kotelo voi kuumentua.
Tämä ei ole vika. Vältä kuitenkin koskettamasta
koteloa. Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan,
jonka tuuletus ei ole riittävä. Muutoin järjestelmä voi
ylikuumentua.
• Älä aseta järjestelmän päälle mitään, jotta
ilmanvaihtoaukot eivät peity. Järjestelmässä on
tehokas vahvistin. Jos ilmanvaihtoaukot on peitetty,
järjestelmä voi ylikuumentua ja vioittua.
• Älä sijoita järjestelmää sellaiselle alustalle
(esimerkiksi matolle tai peitteelle) tai lähelle sellaista
materiaalia (esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia
järjestelmän ilmanvaihtoaukot.
• Älä sijoita järjestelmää suljettuun tilaan, kuten
umpinaiseen kirjahyllyyn tai vastaavaan.
• Älä sijoita järjestelmää lämmityslaitteiden,
ilmanvaihtokanavien tai muiden lämmönlähteiden
lähelle tai paikkaan, jossa se on alttiina suoralle
auringonvalolle, pölylle, tärinälle tai iskuille.
• Älä sijoita järjestelmää kaltevalle alustalle. Laite on
suunniteltu käytettäväksi ainoastaan vaakasuorassa
asennossa.
• Älä sijoita järjestelmää tai levyjä mikroaaltouunin,
kookkaiden kaiuttimien tai muiden voimakkaita
magneettikenttiä aiheuttavien laitteiden lähelle.
• Jos järjestelmä tuodaan kylmästä suoraan lämpimään
paikkaan tai sijoitetaan hyvin kosteaan tilaan,
järjestelmän sisällä oleviin linsseihin voi tiivistyä
kosteutta. Tällöin järjestelmä ei ehkä toimi oikein.
Jos näin käy, poista levy ja kytke järjestelmään virta
noin puoleksi tunniksi, jotta kosteus haihtuu.
• Poista levy järjestelmästä, ennen kuin siirrät sitä.
Muutoin levy voi vahingoittua.
• Jos järjestelmän sisään pääsee vieraita esineitä,
keskeytä järjestelmän käyttö, irrota virtajohto
sähköverkosta ja toimita järjestelmä huoltoon.
Äänenvoimakkuuden säätäminen
• Älä lisää äänenvoimakkuutta, kun kuuntelet hyvin
hiljaista tai äänetöntä levyn osaa. Muutoin kaiuttimet
voivat vahingoittua, kun äänenvoimakkuus äkillisesti
kasvaa.
Puhdistaminen
• Puhdista kotelo, paneeli, painikkeet ja säätimet
mietoon pesuaineliuokseen kostutetulla pehmeällä
liinalla. Älä käytä hankaustyynyjä,
tahranpoistoaineita tai liuottimia, kuten alkoholia tai
bensiiniä.
Jos sinulla on järjestelmään liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään Sonyjälleenmyyjään.
Lisätietoja
• Irrota virtajohto pistorasiasta, jos et aio käyttää
järjestelmää pitkään aikaan. Irrota virtajohto
pistorasiasta vetämällä pistokkeesta. Älä koskaan
vedä johdosta.
Käyttäminen
Puhdistuslevyt, levyjen/linssin
puhdistusaineet
• Älä käytä puhdistuslevyjä tai levyjen/linssin
puhdistusaineita (juoksevaa nestettä tai
sumutetta). Nämä voivat vioittaa laitetta.
Osien vaihtaminen
• Jos järjestelmää korjataan, korjatut osat voidaan ottaa
talteen uudelleenkäyttöä tai kierrätystä varten.
Television kuvan värit
• Jos kaiuttimet vääristävät television kuvan värejä,
katkaise televisiosta virta ja kytke virta takaisin 15 30 minuutin kuluttua. Jos television kuvan värien
vääristyminen jatkuu, siirrä kaiuttimet kauemmas
televisiosta.
79FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 80 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
TÄRKEÄ HUOMAUTUS
Varoitus: Tämä laite voi pitää pysäytyskuvaa tai
kuvaruutunäyttökuvaa television kuvaruudussa
rajoituksettoman ajan. Jos jätät pysäytyskuvan tai
näyttökuvan television kuvaruutuun pitkäksi ajaksi,
kuvaruutu saattaa vahingoittua pysyvästi.
Projektiotelevisiot ovat erityisen herkkiä.
Tietoja levyistä
Levyjen käsittely
• Tartu levyyn vain sen reunoista, jotta levy
pysyy puhtaana. Älä kosketa levyn pintaa.
• Älä kiinnitä levyyn paperia tai teippiä.
Laitteen siirtäminen
Varmista ennen järjestelmän siirtämistä, että sisällä ei
ole levyä ja irrota virtajohto pistorasiasta.
• Älä jätä levyä suoraan auringonvaloon äläkä
ilmanvaihtokanavan tai muiden
lämmönlähteiden lähelle. Älä jätä levyä
auringonpaisteeseen pysäköityyn autoon, sillä
lämpötila auton sisällä saattaa nousta hyvin
korkeaksi.
• Sijoita levy omaan koteloonsa käytön jälkeen.
Puhdistaminen
• Ennen kuin alat käyttää levyä, puhdista se
puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
• Älä käytä puhdistamiseen bensiiniä, tinneriä
tai muita liuottimia äläkä alan liikkeissä
myytäviä puhdistusaineita tai vinyylilevyjen
hoitamiseen tarkoitettuja antistaattisia
suihkeita.
Jos toistettava levy ei ole pyöreä (vaan
esimerkiksi suorakaiteen, sydämen tai tähden
muotoinen), järjestelmään voi tulla
toimintahäiriö.
Älä kiinnitä levyihin myynnissä olevia
tarvikkeita, kuten etikettejä tai nimitarroja.
80FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 81 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Vianmääritys
Jos jokin seuraavista ongelmista ilmenee järjestelmän käytön aikana, yritä ratkaista ongelma näiden
vianmääritysohjeiden avulla, ennen kuin viet järjestelmän huoltoon. Jos ongelma ei ratkea, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Huomaa, että jos huolto vaihtaa joitakin osia korjauksen aikana, niitä ei ehkä palauteta.
Virta
Oire
Korjaustoimenpide
Virta ei ole kytkettynä.
• Varmista, että virtajohto on kytketty kunnolla.
• Varmista, että järjestelmäkaapeli on kiinnitetty kunnolla.
• Paina "/1, kun ”STANDBY” katoaa etupaneelin näytöstä.
Kuva
Oire
Korjaustoimenpide
Kuvaa ei näy.
• Videokaapelit eivät ole kunnolla paikallaan.
• Videokaapelit ovat vioittuneet.
• Järjestelmää ei ole kytketty oikeaan TV-tuloliitäntään (sivu 20).
• Televisiosta ei ole valittu sitä videotuloliitäntää, johon järjestelmä on kytketty.
• Tarkasta laitteen lähtösignaalin tyyppi (sivu 20).
• Kytke liitäntäkaapeli takaisin paikalleen.
• Järjestelmä on kytketty signaalilähteeseen, joka ei ole HDCP (High-bandwidth
Digital Content Protection) -yhteensopiva (etupaneelin ”HDMI”-ilmaisin ei
pala) (sivu 20).
• Toistettaessa kaksikerroksista DVD-levyä videon ja äänen toisto saattaa
hetkeksi keskeytyä kerrosten vaihtokohdassa.
Lisätietoja
Jos etupaneelin näytön oikeassa Katkaise järjestelmästä virta painamalla "/1 ja tarkista seuraavat kohdat, kun
reunassa oleva suojausilmaisin suojausilmaisin katoaa näkyvistä.
vilkkuu.
• Ovatko kaiutinjohdot + ja – oikosulussa?
• Ovatko vain määritetyt kaiuttimet käytössä?
• Ovatko laitteen päällä olevat ilmanvaihtoaukot tukossa?
• Estääkö jokin tuuletinta pyörimästä?
• Kun olet tarkastanut ja mahdollisesti korjannut edellä mainitut asiat, kytke
järjestelmän virta. Jos et löydä ongelman syytä, vaikka olet tarkastanut edellä
mainitut kohdat, ota yhteys lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
• Palauta videon lähtötarkkuus pienimmäksi mahdolliseksi pitämällä
Jos [Videokuvan esitysmuoto]
-kohdassa valittu videosignaalin ohjausyksikön N- ja Z-painikkeita painettuna yli 5 sekunnin ajan.
tarkkuus on väärä, kuva ei näy.
Videosignaali lähetetään vain
HDMI OUT -liitäntään, jos
HDMI OUT ja jokin muu
videoliitäntä on kytkettynä
samanaikaisesti.
• Valitse [Videokuvan esitysmuoto] -asetukseksi [Komponenttivideo] (sivu 69).
Kuvan tummat alueet ovat liian
tummia tai kirkkaat alueet liian
kirkkaita.
• Valitse [Kuvalaatutila]-asetukseksi [Normaali] (oletus) (sivu 41).
Kuva ei toistu oikein.
• Tarkista [Videokuvan esitysmuoto] -asetukset (sivu 69).
81FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
dk_book.book Page 82 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Oire
Korjaustoimenpide
Kuvassa on kohinaa.
• Levy on likainen tai vioittunut.
• Jos järjestelmästä tuleva kuvasignaali kulkee videonauhurin kautta televisioon,
joihinkin BD-/DVD-ohjelmiin liitetty kopiointisuojaus saattaa huonontaa
kuvan laatua. Jos ongelmia esiintyy yhä, vaikka kytket järjestelmän suoraan
televisioon, kytke järjestelmä johonkin toiseen tuloliitäntään.
Vaikka kuvasuhde on valittu
• Levyn kuvasuhde on määritetty kiinteästi.
[Videoasetukset]-valikon [TV:n
tyyppi] -kohdasta, kuva ei täytä
koko kuvaruutua.
Televisioruudussa näkyy
värivirheitä.
• Jos käytät kaiuttimia kuvaputkitelevision tai projektorin kanssa, sijoita
kaiuttimet vähintään 0,3 metrin päähän televisiosta.
• Jos värivirheet eivät poistu, katkaise televisiosta virta, odota 15 - 30 minuuttia
ja kytke virta takaisin.
• Jos kaiuttimista kuuluu voimakkaita häiriöääniä, sijoita ne kauemmaksi
televisiosta.
• Varmista, että kaiuttimien lähellä ei ole magneettisia esineitä (televisiojalustan
magneettisalpaa, terveydenhoitolaitetta, lelua jne.).
Ääni
Oire
Korjaustoimenpide
Ääntä ei kuulu.
• Kaiutinjohtoa ei ole kytketty kunnolla.
• Paina kaukosäätimen %-painiketta, jos etupaneelin näytössä lukee MUTING.
• Järjestelmä on taukotilassa. Palaa normaaliin toistotilaan painamalla Npainiketta.
• Pikasiirto eteenpäin tai taaksepäin on käytössä. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla N-painiketta.
• Tarkista kaiutinasetukset (sivu 60).
• Käytössä on hidastettu toisto tai siirto eteenpäin. Palaa normaaliin toistotilaan
painamalla N-painiketta.
• Kun kytket järjestelmän ja television audiokaapelilla, valitse ”AUDIO”
painamalla FUNCTION, jos haluat kuunnella television ääntä.
HDMI OUT -liitännän kautta ei • HDMI OUT -liitäntään on kytketty DVI (Digital Visual Interface) -laite (DVIkuulu ääntä.
liitännät eivät tue äänisignaaleja).
• Kokeile seuraavaa: 1 Katkaise järjestelmästä virta ja kytke se uudelleen. 2
Katkaise liitetystä laitteesta virta ja kytke se uudelleen. 3 Irrota HDMI-kaapeli
ja liitä se uudelleen.
• Valitse [BD/DVD-äänilähtö]-asetukseksi [HDMI-prioriteetti] (sivu 71).
Vasemman ja oikean puolen
äänet ovat epätasapainossa tai
väärinpäin.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty oikein ja kunnolla.
Äänessä on voimakasta hurinaa
tai kohinaa.
• Varmista, että kaiuttimet ja muut laitteet on kytketty toisiinsa kunnolla.
• Varmista, että kytkentäkaapelit ovat etäällä muuntajista ja moottoreista ja
vähintään 3 metrin päässä televisiosta ja loistevalaisimista.
• Siirrä televisio kauemmas äänilaitteista.
• Liittimet ja liitännät ovat likaisia. Pyyhi ne kevyesti puhdistusalkoholiin
kostutetulla liinalla.
• Puhdista levy.
Äänen stereofonisuus katoaa
CD-levyä kuunneltaessa.
(sivu 49).
• Valitse stereoääni painamalla
• Varmista, että järjestelmä on kytketty oikein.
82FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 83 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Oire
Korjaustoimenpide
Tilaäänivaikutelmaa on vaikea
kuulla toistettaessa Dolby
Digital-, DTS- tai MPEGääniraitaa.
• Tarkista ”DEC. MODE” -asetus (sivu 33).
• BD-/DVD-levystä riippuen lähtevä signaali ei ehkä ole 5.1-kanavainen.
Signaali voi olla mono- tai stereoääninen, vaikka ääniraita on Dolby Digital- tai
MPEG-tyyppinen.
Ääni ei kuulu alusta asti.
• Valitse äänitilaksi ”MOVIE” tai ”MUSIC” (sivu 48).
• Valitse ”DEC. MODE” -asetukseksi ”2CH STEREO” (sivu 33).
Äänitehosteet eivät ole käytössä. • SOUND MODE-, DYNAMIC BASS-, NIGHT-, ”TONE”- ja ”DEC. MODE” -tilojen
tehosteet eivät ehkä ole käytettävissä kaikkien tulosignaalien kohdalla (sivu 71).
Käyttö
Korjaustoimenpide
Radioasemia ei voi virittää.
• Varmista, että antennijohto on kiinnitetty kunnolla. Säädä antennia tai liitä
ulkoinen antenni tarvittaessa.
• Asemien signaalinvoimakkuus on liian heikko (käytettäessä automaattista
viritystä). Käytä suoraviritystä (sivu 53).
• Pikavalinta-asemia ei ole tallennettu tai ne on poistettu muistista (pikavalintaasemia selattaessa). Aseta pikavalinta-asemat (sivu 52).
• Paina DISPLAY-painiketta, kunnes taajuus näkyy etupaneelin näytössä.
Kaukosäädin ei toimi.
• Kaukosäätimen ja ohjausyksikön välissä on este.
• Kaukosäätimen ja ohjausyksikön välinen etäisyys on liian suuri.
• Kaukosäädintä ei ole suunnattu ohjausyksikössä olevaan kaukosäätimen
tunnistimeen.
• Kaukosäätimen paristojen varaus on heikko.
• Jos valikkotoimintoja ei voi käyttää etupaneelin näytön kautta, paina
kaukosäätimen HOME-painiketta.
Levyä ei voi toistaa.
• Levy on likainen.
• Laitteessa ei ole levyä.
• Levy on väärin päin.
Aseta levy toistopuoli alaspäin.
• Levy on asetettu levykelkkaan vinossa.
• Yrität toistaa levyä, jonka muotoa järjestelmä ei tue (sivu 87).
• BD-/DVD-levyn aluekoodi ei vastaa järjestelmän aluekoodia.
• Ohjausyksikön sisään on tiivistynyt kosteutta, joka voi vahingoittaa linssejä.
Poista levy ja jätä järjestelmään virta noin puoleksi tunniksi.
• Järjestelmä ei voi toistaa levyä, jota ei ole viimeistelty oikein (sivu 87).
Lisätietoja
Oire
83FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 84 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Oire
Korjaustoimenpide
JPEG-kuvatiedoston toisto ei
onnistu.
• Seuraavia valokuvatiedostoja ei voi toistaa:
– valokuvatiedostot, joiden pysty- tai vaakakoko on suurempi kuin 8 192
kuvapistettä
– valokuvatiedostot, joiden pysty- tai vaakakoko on pienempi kuin 15
kuvapistettä
– valokuvatiedostot, joiden koko on yli 32 Mt
– valokuvat, joiden kuvasuhde on hyvin erikoinen (yli 50:1 tai 1:50)
– Progressive JPEG -muotoiset valokuvat
– valokuvatiedostot joiden tunniste on ”.jpeg” tai ”.jpg”, mutta jotka eivät ole
JPEG-muotoisia
– valokuvatiedostot, joiden nimi on hyvin pitkä
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-R-levyille, joiden muoto on jokin
muu kuin UDF (Universal Disk Format) 2.6
– valokuvatiedostot, jotka on tallennettu BD-RE-levyille, joiden muoto on
jokin muu kuin UDF (Universal Disk Format) 2.5.
• Tietokoneella käsitellyt valokuvat eivät ehkä tule näkyviin.
• Se ei mahdu televisioruutuun.
Tiedostojen nimet eivät näy
oikein.
• Järjestelmä voi näyttää vain ISO 8859-1-yhteensopivia merkistöjä. Muut
merkkimuodot voivat näkyä väärin.
• Käytetystä kirjoitusohjelmistosta riippuen jotkin merkit saattavat näkyä väärin.
Levyn toisto ei ala alusta.
• Toiston jatkamistoiminto on valittu.
Paina OPTIONS ja valitse [Toista alusta], paina sitten .
• Nimike tai BD-/DVD-valikko tulee automaattisesti television kuvaruutuun.
Laite aloittaa levyn toiston
automaattisesti.
• BD-/DVD-levyssä on automaattinen toistonaloitustoiminto.
Toisto pysähtyy automaattisesti. • Jotkin levyt voivat sisältää automaattisen taukosignaalin. Kun tällaista levyä
toistetaan, järjestelmä lopettaa toiston automaattisen taukosignaalin kohdalla.
Joitakin toimintoja, esimerkiksi
pysäytystä ja hakua, ei voi
käyttää.
• Joidenkin levyjen toiston aikana ei voi käyttää kaikkia edellä mainittuja
toimintoja. Lisätietoja on levyn mukana toimitetussa käyttöoppaassa.
Television kuvaruudussa
näkyvät viestit eivät ole
halutunkielisiä.
• Valitse haluamasi näyttökieli asetusnäytön [OSD]-valikossa kohdassa
[Järjestelmäasetukset] (sivu 75).
Ääniraidan tai tekstityksen kieltä • Käytä BD- tai DVD-levyn valikkoa kaukosäätimen painikkeen sijasta
tai kuvakulmaa ei voi muuttaa.
(sivu 39).
• Toistettavalle BD- tai DVD-levylle ei ole tallennettu monikielistä ääniraitaa tai
tekstitystä tai useita kuvakulmia samasta kohtauksesta.
• Ääniraidan tai tekstityksen kielen tai kuvakulman vaihtaminen on estetty BDtai DVD-levyllä.
Levykelkka ei avaudu eikä levyä • Kokeile seuraavaa: 1 Avaa levykelkka pitämällä ohjausyksikön painikkeita
voi poistaa, vaikka painat Z.
VOL – ja Z painettuna yli 5 sekunnin ajan. 2 Poista levy laitteesta. 3 Irrota
virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
Levyä ei voi poistaa ja
etupaneelin näytössä lukee
”LOCKED”.
• Ota yhteyttä Sony-jälleenmyyjään tai lähimpään valtuutettuun Sony-huoltoon.
Järjestelmä ei toimi normaalisti. • Irrota virtajohto pistorasiasta ja kytke se takaisin vasta usean minuutin kuluttua.
84FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 85 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Oire
Korjaustoimenpide
HDMI-ohjaus ei toimi.
• Jos etupaneelin näyttöön ei tule ”HDMI”-ilmaisinta, tarkista HDMI-kytkentä
(sivu 20).
• Valitse [HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Päällä]
(sivu 74).
• Varmista, että kytketty laite tukee [HDMI-Ohjaus]-toimintoa.
• Varmista, että kytketyn laitteen virtajohto on kytketty kunnolla.
• Tarkasta kytketyn laitteen HDMI-ohjauksen asetukset. Lisätietoja on laitteiden
mukana toimitetuissa käyttöohjeissa.
• Jos muutat HDMI-kytkentää, kytket ja irrotat virtajohdon tai sähköt katkeavat,
valitse [HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Pois] ja valitse
sitten [HDMI-asetukset]-valikon [HDMI-Ohjaus]-asetukseksi [Päällä]
(sivu 74).
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivu 58).
Järjestelmästä tai televisiosta ei
kuulu ääntä käytettäessä
järjestelmän äänenhallintaa.
• Varmista, että kytketty televisio tukee järjestelmän äänenhallintaa.
• Lisätietoja on kohdassa ””BRAVIA” Syncin HDMI-ohjauksen käyttäminen”
(sivu 58).
Laite ei tunnista ulkoista muistia. • Kokeile seuraavaa: 1 Katkaise järjestelmästä virta. 2 Käännä ulkoisen
muistin liitin ylöspäin, kohdista se EXT-liitännän kanssa ja työnnä ulkoinen
muisti sitten EXT-liitäntään. (sivu 26). 3 Kytke järjestelmään virta. 4
Tarkista, että etupaneelin näytön EXT-ilmaisin syttyy.
Ruutuun tulee ilmoitus, jossa
kerrotaan, ettei paikallinen
tallennustila riitä.
Lisätietoja
BD-ROM-levyllä olevaa
• Kokeile seuraavaa: 1 Poista levy laitteesta. 2 Katkaise järjestelmästä virta.
bonussisältöä tai muita tietoja ei 3 Irrota ulkoinen muisti ja aseta se takaisin paikalleen (sivu 26). 4 Kytke
voi toistaa.
järjestelmään virta. 5 Tarkista, että etupaneelin näytön EXT-ilmaisin syttyy.
6 Aseta BonusView/BD-Live-toiminnolla varustettu BD-ROM-levy
paikalleen.
• Poista tarpeettomat tiedot ulkoisesta muistista (sivu 43).
• Varmista, että käytössä on vähintään 1 Gt:n ulkoinen muisti.
Järjestelmä ei toimi ja
• Poista lapsilukko käytöstä (sivu 65).
etupaneelin näyttöön tulee teksti
”CHILD LOCK”, kun
ohjausyksikön painikkeita
painetaan.
Järjestelmävalikko ei toimi.
• Paina kaukosäätimen HOME-painiketta.
85FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
dk_book.book Page 86 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
Automaattinen
vianmääritystoiminto
Kun automaattinen vianmääritystoiminto on
käytössä järjestelmän virhetoimintojen
estämiseksi, etupaneelin näyttöön tulee
virhekoodi tai vain symboli
ilman mitään
virheilmoitusta. Tarkista silloin seuraavat
seikat.
Etupaneelin näytössä näkyy
virhekoodi
Virhekoodi
Korjaustoimi
Exxxx
Ota yhteyttä lähimpään Sonyjälleenmyyjään tai paikalliseen
valtuutettuun Sony-huoltoon ja
ilmoita virhekoodi.
SYSTEM ERR Irrota virtajohto pistorasiasta, kytke
UPDATE NG virtajohto takaisin ja kytke
järjestelmään sitten uudelleen virta.
Jos järjestelmä ei vieläkään toimi
normaalisti, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Sony-huoltoon.
Etupaneelin näytössä näkyy vain
Ota yhteyttä lähimpään Sony-jälleenmyyjään tai
valtuutettuun Sony-huoltoon.
86FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 87 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Toistettavat levyt
Tyyppi
Levyn logo
Ominaisuudet
Blu-ray Disc
Kuvake
BDMV- ja BDAV-muotoiset BDROM-, BD-RE- ja BD-R-levyt,
mukaan lukien 8 cm:n levyt
(yksikerroksiset) ja DL-levyt
DVD VIDEO
Esimerkiksi ostetut tai vuokratut
elokuvia sisältävät levyt
DVD/DATA DVD
+VR-muotoiset DVD+RW- ja
DVD+R-levyt tai VR-muotoiset
DVD-RW- ja DVD-R-levyt,
mukaan lukien 8 cm:n levyt
(yksikerroksiset) sekä DVD+R DLja DVD-R DL -levyt
JPEG*-kuvatiedostoja sisältävät
DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RWja DVD-R-levyt
TM
CD
DATA CD
AVCHD-muodossa tallennetut
levyt**
Musiikki-CD-levyt tai musiikkiCD-muotoiset CD-R- tai CD-RWlevyt
–
Lisätietoja
AVCHD
JPEG-kuvatiedostoja sisältävät CDR- ja CD-RW-levyt
* UDF (Universal Disk Format) -yhteensopiva JPEG-muoto.
** Joidenkin AVCHD-muotoisten levyjen tallentaminen ei ehkä onnistu. AVCHD-muotoista levyä ei voi toistaa, jos
sitä ei ole viimeistelty oikein.
Huomautuksia BD-ROM-levyjen yhteensopivuudesta
Blu-ray Disc -määritykset ovat uusia ja ne muuttuvat nopeasti, joten kaikentyyppisiä ja -versioisia
levyjä ei ehkä voi toistaa.
Äänentoisto vaihtelee äänilähteen, lähtöliitännän ja valittujen ääniasetusten mukaan.
Levyt, joita ei voi toistaa
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Lippaalliset BD-levyt.
DVD-RAM-levyt.
HD DVD -levyt.
DVD Audio -levyt.
PHOTO CD -levyt.
CD-Extra-levyjen dataosat.
VCD- ja Super VCD -levyt.
Super Audio CD -levyjen HD-kerros.
BD-ROM- ja DVD VIDEO -levyt, joissa on eri aluekoodi (sivu 88).
87FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
dk_book.book Page 88 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Left
specdef v20070110
• Muodoltaan tavallisesta poikkeavat levyt (esimerkiksi kortin tai sydämen muotoiset levyt).
• Levyt, joihin on kiinnitetty paperia tai tarroja.
• Levyt, joissa on teipistä tai tarrasta jäänyttä liimaa.
BD- ja DVD-levyjen toistamista koskeva huomautus
Jotkin BD- tai DVD-levyn toisto-ominaisuudet ovat ohjelmistokehittäjien varta vasten määrittämiä.
Koska tämä laite toistaa BD- ja DVD-levyt sen mukaan, mitä levylle on tallennettu, kaikki
toistotoiminnot eivät välttämättä ole käytettävissä. Lisätietoja asiasta on BD-/DVD-levyn mukana
toimitettavissa ohjeissa.
Aluekoodi (vain BD-ROM / DVD VIDEO)
Järjestelmän aluekoodi on painettu ohjausyksikön pohjaan. Järjestelmä toistaa BD-ROM-/DVD
VIDEO (vain toisto) -levyjä vain, jos niissä on sama aluekoodi. Tämä on tehty tekijänoikeuksien
suojaamiseksi.
Tällä laitteella voi toistaa myös sellaisia DVD VIDEO -levyjä, joissa on merkintä ALL .
Jos yrität toistaa muita DVD VIDEO -levyjä, television kuvaruutuun tulee teksti [Aluekoodi estää
toiston.]. Aluekoodimerkintä voi puuttua joistakin BD-ROM- tai DVD VIDEO -levyistä, joiden
käyttöä aluekoodit silti rajoittavat.
BD-RE-, BD-R-, DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW-, DVD-R-, CD-R- tai CD-RWlevyjä koskevia huomautuksia
Joitakin BD-RE-, BD-R-, DVD+RW-, DVD+R-, DVD-RW-, DVD-R-, CD-R- tai CD-RW-levyjä ei
voi toistaa tällä laitteella levyn tallennuslaadun tai fyysisen kunnon vuoksi tai tallennuslaitteen ja
tallennusohjelman ominaisuuksista johtuen. Tietokoneella tallennettuja BD-R-levyjä ei voi toistaa, jos
PostScript-tiedostot ovat tallennettavia.
CD- tai DVD-levyä ei voi toistaa, jos sitä ei ole viimeistelty oikein. Lisätietoja on tallennuslaitteen
käyttöoppaissa. Huomaa, että jotkin toistotoiminnot eivät ehkä toimi joidenkin DVD+RW- tai
DVD+R-levyjen kanssa, vaikka ne olisi viimeistelty oikein. Katso levyä normaalilla toistolla
tällaisessa tapauksessa.
Levyjä koskevia huomautuksia
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD) -standardin mukaisten levyjen toistamiseen.
DualDisc-levyt, ja jotkin tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla varustetut musiikkilevyt, eivät tue
Compact Disc (CD) -standardia, joten sellaiset levyt eivät ehkä ole yhteensopivia tämän laitteen
kanssa.
Kaksikerroksisia DVD-levyjä koskeva huomautus
Kuvan ja äänen toisto saattaa hetkeksi keskeytyä kerrosten vaihtokohdassa.
8 cm:n BD-RE- ja BD-R-levyjä koskeva huomautus
Joitakin 8 cm:n BD-RE- tai BD-R-levyjä ei voi toistaa tällä järjestelmällä.
BD-RE- ja BD-R-levyjä koskeva huomautus
Tämä järjestelmä tukee version 2.1 BD-RE- sekä version 1.1 ja 1.2 BD-R-levyjä, mukaan lukien
Organic Pigment -tyyppinen BD-R (LTH-tyyppi).
88FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 89 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tuetut äänimuodot
Tämä järjestelmä tukee seuraavia äänimuotoja:
Muoto
LPCM 2ch
LPCM 5.1ch,
LPCM 7.1ch
Dolby Digital
Dolby
TrueHD,
Dolby Digital
Plus
DTS
”BD/DVD”
a
a
a
a
”SAT/CABLE”
”TV”
(DIGITAL IN)
a
–
a
–
Toiminto
DTS-ES
Discrete 6.1,
DTS-ES
Matrix 6.1,
DTS96/24
DTS-HD
High
Resolution
Audio
DTS-HD
Master
Audio
a
a*
a
a
a
–
–
–
a: Muotoa tuetaan.
–: Muotoa ei tueta.
* Vain BD.
Lisätietoja
• Edellä oleva taulukko koskee vain tilannetta, jossa [BD-ääniasetus] on [Suora] (sivu 71). Jos käytössä on jokin muu
asetus, äänisignaalin purkamiseen saatetaan käyttää jotakin muuta muotoa.
• Tässä järjestelmässä ei voi toistaa MP3-muotoisia tiedostoja.
89FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 90 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Videosignaalin tarkkuus
Signaalin tarkkuus vaihtelee sen mukaan, mikä [Videokuvan esitysmuoto] -asetus on valittu kohdassa
[Videoasetukset] (sivu 68).
[Videokuvan esitysmuoto] on [HDMI]
Tarkkuusasetus
[Videokuvan esitysmuoto] on
[Komponenttivideo]
VIDEO OUT
-liitäntä
COMPONENT
VIDEO OUT
-liitännät
HDMI OUT
-liitäntä
VIDEO OUT
-liitäntä
COMPONENT
VIDEO OUT
-liitännät
HDMI OUT
-liitäntä
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480i/576i
480p/576p
480i/576i
480p/576p
720p
480i/576i
480i/576i
720p
480i/576i
720p*
720p*
1080i
480i/576i
480i/576i
1080i
480i/576i
1080i*
1080i*
1080p
ei kuvaa
ei kuvaa
1080p
ei voi valita
ei voi valita
ei voi valita
* DVD-levyjen suojatun sisällön tarkkuus on 480p/576p.
Kun [Videokuvan esitysmuoto] -asetuksena on [Video]
480i/576i-videosignaali lähetetään VIDEO OUT- tai COMPONENT VIDEO OUT -liitäntöjen kautta,
ja 480p/576p-videosignaali lähetetään HDMI OUT -liitännän kautta.
Tietoja DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen videosignaalin
lähtötarkkuudesta
480i/576i-videosignaalit lähetetään VIDEO OUT -liitännästä tarkkuusasetuksesta riippumatta eikä
videosignaaleja lähetetä HDMI OUT- ja COMPONENT VIDEO OUT -liitännöistä, kun sisältöä
toistetaan DIGITAL MEDIA PORT -sovittimen kautta.
90FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Right
specdef v20070110
dk_book.book Page 91 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Tekniset tiedot
Kaiuttimet
Etukaiutin (SS-TSZ7)
Kaiutinjärjestelmä
Vahvistinosa
Lähtöteho (nimellinen)
Etukaiutin*: 80 W + 80 W
(4 ohmia, 1 kHz,
harmoninen särö 1 %)
Bassokaiutin*: 108 W
(3 ohmia, 100 Hz,
harmoninen särö 1 %)
RMS-lähtöteho (vertailuarvo)
Etukaiutin*: 105 W
(kanavaa kohden 4 ohmia,
1 kHz, harmoninen särö
10 %)
Bassokaiutin*: 140 W
(3 ohmia, 100 Hz,
harmoninen särö 10 %)
* Joillakin ”DEC. MODE” -asetuksilla ja
Kaiutinyksikkö
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Bassokaiutin (SA-WSZ7)
Käyttöjännite
Tehonkulutus
signaalilähteillä ääntä ei ehkä kuulu.
BD/DVD/CD-järjestelmä
Signaalijärjestelmä
PAL/NTSC
FM-viritinosa
Viritysalue
Antenni
Antenniliitännät
Välitaajuus
Kaiutinyksikkö
Nimellisimpedanssi
Mitat (noin)
Paino (noin)
Ohjausyksikkö (HCD-Z7)
Viritinosa
Järjestelmä
Kaiutinjärjestelmä
220 V - 240 V, AC,
50/60 Hz
Päällä: 110 W
Valmiustilassa: 0,3 W
(virransäästötilassa)
Bassokaiutin,
bassorefleksi
160 mm, kartiotyyppinen
3 ohmia
187 mm × 445 mm ×
340 mm (l/k/s)
9,4 kg
Lisätietoja
Tuloliitännät (analogiset)
AUDIO
Herkkyys: 450/250 mV
Tuloliitännät (digitaaliset)
SAT/CABLE (COAXIAL)
Impedanssi: 75 ohmia
2-tiekaiuttimet,
3 elementtiä,
bassorefleksijärjestelmä
Bassoelementti: 50 mm,
kartiotyyppinen × 2
Diskantti: 20 mm,
kartiotyyppinen
4 ohmia
81 mm × 265 mm ×
130 mm (l/k/s)
81 mm × 265 mm × 95 mm
(l/k/s) säätötuen kanssa
0,91 kg
Kidelukittu digitaalinen
PLL-synteesiviritin
87,5 MHz - 108,0 MHz
(tarkkuus 50 kHz)
FM-johtoantenni
75 ohmia,
tasapainottamaton
10,7 MHz
Lähtöjännite (DIGITAL MEDIA PORT)
5 V, DC
Lähtövirta (DIGITAL MEDIA PORT)
700 mA (enintään)
Lähtöjännite (EXT)
5 V, DC
Lähtövirta (EXT)
500 mA (enintään)
LAN(100)
100BASE-TX-liitäntä
Mitat (noin)
350 mm × 69 mm ×
277 mm (l/k/s)
Paino (noin)
3,6 kg
Video-osa
Lähtöliitännät
VIDEO: 1 Vp-p 75 ohmia
COMPONENT:
Y: 1 Vp-p 75 ohmia
Rakennetta ja teknisiä tietoja saatetaan muuttaa siitä
erikseen ilmoittamatta.
PB/CB, PR/CR: 0,7 Vp-p
75 ohmia
HDMI OUT: tyyppi A
(19-nastainen)
91FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 92 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Kielikoodien luettelo
Kielten kirjoitusasu noudattaa ISO 639: 1988 (E/F) -standardia.
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
Koodi Kieli
1027
1028
1032
1039
1044
1045
1051
1052
1053
1057
1059
1060
1061
1066
1183
1186
1194
1196
1203
1209
1217
1226
1229
1233
1235
1239
1245
1248
1253
1254
1257
1261
1269
1283
1287
1297
1298
1299
1300
1301
1305
1307
1311
1313
1326
1327
1332
1334
1345
1347
1349
1350
1352
1353
1356
1357
1358
1363
1365
1369
1376
1379
1393
1403
1408
1417
1428
1435
1436
1463
1481
1507
1508
1509
1511
1512
1513
1514
1515
1516
1517
1521
1525
1527
1528
1529
1531
1532
1534
1535
1538
1539
1540
1543
1557
1564
1572
1581
1587
1613
1632
1665
1684
1697
Samoan
Shona
Somali
Albanian
Serbian
Siswati
Sesotho
Sundanese
Swedish
Swahili
Tamil
Telugu
Tajik
Thai
Tigrinya
Turkmen
Tagalog
Setswana
Tonga
Turkish
Tsonga
Tatar
Twi
Ukrainian
Urdu
Uzbek
Vietnamese
Volapük
Wolof
Xhosa
Yoruba
Chinese
Zulu
1703
Ei määritetty
1067
1070
1079
1093
1097
1103
1105
1109
1130
1142
1144
1145
1149
1150
1151
1157
1165
1166
1171
1174
1181
Afar
Abkhazian
Afrikaans
Amharic
Arabic
Assamese
Aymara
Azerbaijani
Bashkir
Byelorussian
Bulgarian
Bihari
Bislama
Bengali;
Bangla
Tibetan
Breton
Catalan
Corsican
Czech
Welsh
Danish
German
Bhutani
Greek
English
Esperanto
Spanish
Estonian
Basque
Persian
Finnish
Fiji
Faroese
French
Frisian
Irish
Scots Gaelic
Galician
Guarani
Gujarati
Hausa
Hindi
Croatian
Hungarian
Armenian
Interlingua
Interlingue
Inupiak
Indonesian
Icelandic
Italian
Hebrew
Japanese
Yiddish
Javanese
Georgian
Kazakh
Greenlandic
Cambodian
Kannada
Korean
Kashmiri
Kurdish
Kirghiz
Latin
Lingala
Laothian
Lithuanian
Latvian; Lettish
Malagasy
1482
1483
1489
1491
1495
1498
1501
1502
1503
1505
1506
Maori
Macedonian
Malayalam
Mongolian
Moldavian
Marathi
Malay
Maltese
Burmese
Nauru
Nepali
Dutch
Norwegian
Occitan
(Afan)Oromo
Oriya
Punjabi
Polish
Pashto; Pushto
Portuguese
Quechua
RhaetoRomance
Kirundi
Romanian
Russian
Kinyarwanda
Sanskrit
Sindhi
Sangho
Serbo-Croatian
Singhalese
Slovak
Slovenian
Käytönvalvonnan koodien ja aluekoodien luettelo
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
Koodi Alue
2376
2044
2047
2057
2070
2090
2149
2424
2219
2238
2248
2239
2184
2254
2046
2276
2079
2092
2093
2304
2200
2333
2363
2362
2379
2427
2436
2428
2174
2499
2109
2501
2165
2086
2543
2115
2528
2390
2489
Alankomaat
Argentiina
Australia
Belgia
Brasilia
Chile
Espanja
Filippiinit
Hongkong
Indonesia
Intia
Irlanti
Iso-Britannia
Italia
Itävalta
Japani
Kanada
Kiina
Kolumbia
Korea
Kreikka
Luxemburg
Malesia
Meksiko
Norja
Pakistan
Portugali
Puola
Ranska
Ruotsi
Saksa
Singapore
Suomi
Sveitsi
Taiwan
Tanska
Thaimaa
Uusi-Seelanti
Venäjä
92FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
dk_book.book Page 93 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
BD-ROM
Sanasto
AVCHD
AVCHD on digitaalinen
teräväpiirtovideomuoto, jolla tallennetaan joko
1080i-* tai 720p-muotoisia** SD (standard
definition)- tai HD (high definition) -signaaleja
DVD-levyille käyttäen tehokkaita
tiedonpakkausmenetelmiä. Videotiedot
pakataan MPEG-4 AVC/H.264 -muodossa ja
äänitiedot Dolby Digital- tai Linear PCM
-järjestelmällä. MPEG-4 AVC/H.264 -muoto
mahdollistaa kuvien tehokkaamman
pakkauksen kuin tavalliset
kuvanpakkausmuodot. MPEG-4 AVC/H.264
-muoto mahdollistaa digitaalisella
videokameralla kuvattujen
teräväpiirtovideoiden tallentamisen DVDlevyille aivan kuin kyseessä olisi
normaalitarkkuuksinen televisiosignaali.
BD-J-sovellus
BD-ROM-muoto tukee Javalla toteutettuja
vuorovaikutteisia toimintoja.
”BD-J”-toiminnon ansiosta sisällöntuottajilla on
monipuoliset mahdollisuudet luoda
vuorovaikutteisia BD-ROM-tuotteita.
BD-R
BD-R (Blu-ray Disc Recordable) on Blu-ray
Disc -levy, jolle voi tallentaa sisältöä kerran.
Sen tallennuskapasiteetti on sama kuin
edempänä esiteltävän BD-levyn. Koska levyn
sisällön päälle ei voi kirjoittaa, BD-R-levyjä voi
käyttää tietojen arkistoimiseen tai
videomateriaalin tallentamiseen ja
levittämiseen.
BD-RE
BD-RE (Blu-ray Disc Rewritable) on Blu-ray
Disc -levy, jolle voi tallentaa monta kertaa. Sen
tallennuskapasiteetti on sama kuin edempänä
esiteltävän BD-levyn. Uudelleentallennettavuus
mahdollistaa monipuoliset muokkaus- ja
ajansiirtotoiminnot.
Blu-ray Disc (BD)
Tallennusväline, joka on kehitetty
teräväpiirtovideoiden tallentamiseen ja
toistamiseen (esimerkiksi
teräväpiirtotelevisioissa) sekä suurten
tietomäärien tallentamiseen. Yksikerroksiseen
Blu-ray Disc -levyyn voi tallentaa enintään 25
Gt tietoja, kaksikerroksiseen Blu-ray Disc
-levyyn 50 Gt.
Dolby Digital
Tämä elokuvateattereissakin käytettävä
äänimuoto on edistyneempi kuin Dolby
Surround Pro Logic. Tässä muodossa surroundkaiuttimet toistavat taajuusalueeltaan laajaa
stereoääntä, jonka lisäksi mukana on erillinen
matalia bassotaajuuksia toistava bassokanava.
Tästä muodosta käytetään myös nimeä ”5.1” ja
bassokaiuttimen kanavaksi on määritetty kanava
0.1 (koska se toimii vain, kun tarvitaan matala
bassoefekti). Kaikki tämän äänimuodon kuusi
kanavaa äänitetään erillisinä, jotta
saavutettaisiin mahdollisimman suuri
kanavaerotus. Koska kaikki signaalit käsitellään
digitaalisesti, signaali huononee tavallista
vähemmän.
Lisätietoja
* Teräväpiirtotekniikka, jossa käytetään 1080 juovan
pyyhkäisyä ja lomitusmuotoa.
** Teräväpiirtotekniikka, jossa käytetään 720 juovan
pyyhkäisyä ja progressiivista muotoa.
BD-ROM (Blu-ray Disc Read-Only Memory)
-levyt ovat myytäviä tallennusvälineitä, joiden
tallennuskapasiteetti on saman kuin edempänä
esiteltävien BD-levyjen. Tavallisten elokuvien
ja videoiden lisäksi näille levyille voi tallentaa
lisäominaisuuksia, kuten vuorovaikutteista
sisältöä, pop-up-valikoita, valinnaisia
tekstitysmahdollisuuksia ja diaesityksiä. BDROM-levylle voi tallentaa mitä tahansa sisältöä,
mutta useimmiten siinä on teräväpiirtoelokuvia,
joita voi toistaa Blu-ray Disc- tai DVDsoittimilla.
Dolby Digital Plus
Dolby Digital -äänikoodaustekniikan laajennus,
joka tukee 7.1-monikanavaääntä.
Dolby TrueHD
Dolby TrueHD on häviämätön
äänenkoodaustekniikka, joka tukee uuden
sukupolven optisten tallennusvälineiden
mahdollistamaa 8-kanavaista surround-ääntä.
Toistettu ääni on bitti bitiltä sama kuin
alkuperäinen tallennettu ääni.
93FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 94 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
DTS
DTS, Inc:n kehittämä digitaalisen äänen
pakkausmenetelmä. Tämä teknologia on
yhteensopiva 5.1-kanavaisen surround-äänen
kanssa. Takakanava on stereofoninen ja lisäksi
tekniikka sisältää erillisen bassokanavan. DTS
tuottaa samat 5.1 erillistä kanavaa
korkealaatuista digitaalista ääntä. Kanavaerotus
on hyvä, koska kaikki kanavatiedot tallennetaan
erillisinä ja käsitellään digitaalisesti.
DTS-HD High Resolution Audio
DTS Digital Surround -muodosta kehitetty
tekniikka. Se tukee enintään 96 kHz:n
näytteenottotaajuutta ja 7.1-monikanavaääntä.
DTS-HD High Resolution Audio -tekniikan
enimmäissiirtonopeus on 6 Mbps käytettäessä
häviöllistä pakkausta.
DTS-HD Master Audio
DTS-HD Master Audion enimmäissiirtonopeus
on 24,5 Mbps ja siinä käytetään häviötöntä
pakkausta. DTS-HD Master Audio -tekniikan
enimmäisnäytteenottotaajuus on 192 kHz ja se
tukee 7.1-monikanavaääntä.
HDMI (High-Definition Multimedia
Interface)
HDMI on liitäntä, joka tukee sekä kuvaa että
ääntä yhdessä digitaalisessa yhteydessä. Sen
avulla digitaalisen kuvan ja äänen laatu ovat
huippuluokkaa. HDMI-määritys tukee HDCP:tä
(High-bandwidth Digital Content Protection),
joka on digitaalisten videosignaalien
koodaustekniikkaa sisältävä tekijänoikeuksien
suojaustekniikka.
Käytönvalvonta
BD/DVD-järjestelmän toiminto, jolla levyjen
toistoa voidaan rajoittaa käyttäjän iän
perusteella eri maiden säädösten mukaisesti.
Levyjen rajoitukset vaihtelevat: kun rajoitus
tulee voimaan, levyn toisto voidaan estää,
väkivaltaiset jaksot voidaan ohittaa tai ne
voidaan korvataan muilla kohtauksilla jne.
Lomiteltu muoto
(lomiteltu pyyhkäisy)
Lomiteltu muoto on NTSC-standardin
mukainen menetelmä, jolla televisiokuvaa
näytetään nopeudella 30 kuvaruutua sekunnissa.
Jokainen kuvaruutu pyyhkäistään kahdesti –
parilliset ja parittomat juovat erikseen 60 kertaa
sekunnissa.
LTH (Low to High)
LTH on tallennusjärjestelmä, joka tukee
Organic Pigment -tyyppisiä BD-R-levyjä.
PhotoTV HD
”PhotoTV HD” mahdollistaa kuvien
näyttämisen ruudulla tarkasti ja valokuvamaiset
yksityiskohdat säilyttäen. Järjestelmään HDMIkaapelilla kytkettyjen Sony ”PhotoTV HD”
-yhteensopivien laitteiden kautta valokuvia voi
katsella Full HD -laatuisina. Esimerkiksi ihon,
kukkien tai aallokon hienovaraiset kuviot
näyttäytyvät suurella kuvaruudulla kauniin
valokuvamaisina.
Pop-up-valikko
BD-ROM-levyjen mahdollistama uusi
valikkotoiminto. Pop-up-valikko tulee esiin,
kun POP UP/MENU -painiketta painetaan
toiston aikana. Niitä voi käyttää toiston
keskeytymättä.
Progressiivinen muoto
(peräkkäispyyhkäisy)
Toisin kuin lomiteltu muoto, progressiivinen
muoto toistaa 50 - 60 kuvaa sekunnissa
pyyhkäisemällä kaikki juovat kerralla (525
juovaa NTSC-järjestelmässä). Yleinen
kuvanlaatu on siten parempi ja pysäytyskuvat,
teksti ja vaakaviivat tarkempia. Tämä muoto on
yhteensopiva 525- tai 625-juovaisen
progressiivisen muodon kanssa.
x.v.Colour
x.v.Colour on Sonyn uudelle xvYCCstandardille ehdottama kutsumanimi.
xvYCC on kansainvälinen väriavaruusstandardi
videoille.
Standardi mahdollistaa laajemman värialueen
kuin lähetyksissä nykyisin käytettävä standardi.
94FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi11add.fm]
dk_book.book Page 95 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
masterpage:Right
specdef v20070110
24p True Cinema
Elokuvakameralla kuvatussa filmissä on 24
kuvaa sekunnissa.
Tavanomaisissa televisioissa (sekä kuvaputkiettä taulutelevisioissa) kuva kuitenkin vaihtuu
1/60 tai 1/50 sekunnin välein, joten elokuvan 24
kuvaa eivät toistu tasaisella nopeudella.
Jos järjestelmä kytketään 24p-yhteensopivaan
televisioon, kuvat toistetaan 1/24 sekunnin
välein — taajuus on sama kuin
elokuvakameroissa, joten elokuva näyttää
samalta kuin elokuvateatterissa.
Lisätietoja
95FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi_IX.fm]
masterpage:Left
specdef v20070110
dk_book.book Page 96 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
Hakemisto
Numerot
F
P
24p True Cinema 95
FM MODE 52
A
H
A/V SYNC 42
Aluekoodi 88
Audio 72
Audio DRC 71
Autom. näyttö 75
AVCHD 87, 93
HDMI
YCbCr/RGB 70
HDMI (High-Definition
Multimedia Interface) 94
HDMI-asetukset 74
HDMI-Ohjaus 37, 58, 74
Hybridilevyn toistokerros 73
PhotoTV HD 47, 94
Pika-asetus 29, 77
POP UP/MENU 39
Progressiivinen muoto 94
Päivitys 67
B
Bassokaiutin 13
BD/DVD-katseluasetukset 72
BD/DVD-valikko 72
BDAV 87
BD-Internet-yhteys 73
BD-käytönvalvonta 72
BD-Live 43
BDMV 87
BD-R 93
BD-RE 93
BD-tiedot 43
BD-ääniasetus 71
Blu-ray Disc 93
BonusView 43
C
I
Internet-asetukset 76
J
Järjestelmätiedot 75
K
Kaiutinasetukset 60, 71
Etäisyys 60
Taso 61
Kaukosäädin 7
Kielikoodien luettelo 92
Kuvakulma 38
Käytönvalvonnan aluekoodi 73
Käytönvalvonta 36, 72, 94
CD 44, 87
L
D
Lapsilukko 65
Levyn lukitus 37
Lomiteltu muoto 94
LTH 94
Diaesitysnopeus 74
DIGITAL MEDIA PORT 57
DIMMER 64
Dolby Digital 49, 93
Dolby Digital Plus 93
Dolby TrueHD 93
DTS 49, 94
DTS-HD 94
DVD 35, 87
DVD:n kuvasuhde 68
DVD-käytönvalvonta 72
DYNAMIC BASS 50
M
Multiplex-lähetysääni 50
N
NAME IN 56
NIGHT 51
Nollaus 78
Näyttömuoto 68
Näytönsäästäjä 75
E
O
Elokuvamuunnostila 69
Esiviritettyjen asemien
nimeäminen 54
Etupaneelin näyttö 12
Ohjausyksikkö 11
OPTIONS 46
OSD 75
R
RDS 56
S
Salasana 73
SLEEP 63
SLEEP MENU 63
SYSTEM MENU 33, 42, 51,
63, 64
T
Taukomuoto 70
Tekstitys 72
Testiääni 61
Toistettavat levyt 87
Toisto yhdellä painalluksella 37
Toiston jatkaminen 38
TONE 51
TV:n tyyppi 68
V
Vaimenna - AUDIO 71
Valaistustila 64
Valmiustila 75
Valokuva-asetukset 74
Verkkoasetukset 76
Verkkopäivitys 67
Videoasetukset 68
Videokuvan esitysmuoto 69
Välitön siirtyminen eteenpäin
36
Välitön uudelleentoisto 36
X
x.v.Colour 70, 94
Ä
Ääniasetukset 71
Äänitehoste 71
96FI
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi_IX.fm]
masterpage:None Right
dk_book.book Page 97 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi_IX.fm]
masterpage:None Left
dk_book.book Page 98 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
filename[G:\Sagyou\07 Jul\0728\850146S BDV-Z7\4136892211\4136892211BDVZ7AEP\02
FI\02-BDVZ7AEP\fi_IX.fm]
masterpage:None Right
dk_book.book Page 99 Tuesday, July 28, 2009 3:54 PM
model name [BDV-Z7]
[4-136-892-21(1)]
Download PDF

advertising