Sony | RDP-NWG400B | Sony RDP-NWG400B Bruksanvisning

Nederlands
Het toestel in- en uitschakelen
WAARSCHUWING
Stel het toestel niet bloot aan regen of vocht om het risico op brand of
elektrische schokken te verminderen.
Stel het apparaat niet bloot aan waterdruppels of spatten en plaats geen voorwerpen die
zijn gevuld met water, zoals vazen, op het apparaat. Zo kunt u het risico op brand of
elektrische schokken verkleinen.
Het naamplaatje bevindt zich aan de onderkant van het apparaat.
Active Speaker
Hierbij verklaart Sony Corp. dat dit toestel in overeenstemming is met de essentiële eisen
en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Nadere informatie kunt u
vinden op: http://www.compliance.sony.de/
Installeer het apparaat niet in een krappe ruimte, zoals in een boekenkast of inbouwkast.
Gebruiksaanwijzing
Bruksanvisning
De stekker van de netspanningsadapter wordt gebruikt om de netspanningsadapter los te
koppelen; steek de stekker daarom in een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt.
Indien u een afwijking opmerkt aan de netspanningsadapter, trekt u het snoer
onmiddellijk uit het stopcontact.
Nominaal stroomverbruik 2 A
Stel de batterijen (geplaatste accu of batterijen) niet langdurig bloot aan overmatige
warmte, zoals zonlicht, vuur en dergelijke.
Het toestel inschakelen
1. Druk op de /-knop (afb.  ) op het toestel of de afstandsbediening.
Wanneer het toestel ingeschakeld is, licht de /-aanduiding (afb.  ) groen op.
Wanneer u het toestel bedient of het toestel een opdracht ontvangt van de
afstandsbediening, knippert de statusaanduiding.
Wanneer u muziek beluistert via de Bluetooth-verbinding, kunt u het toestel ook
inschakelen door de volgende stappen uit te voeren:
Stel de BLUETOOTH/STANDBY-knop in op ON en activeer de Bluetooth-verbinding
via de "WALKMAN" of het Bluetooth-apparaat.
Zie "Over de Bluetooth-stand-byfunctie".
Noorwegen
Gebruik van deze radioapparatuur is niet toegelaten in het geografische gebied binnen
een straal van 20 km vanaf het centrum van Ny-Ålesund, Svalbard.
Opmerking voor klanten: de volgende informatie geldt enkel voor
apparatuur verkocht in landen waar de EU-richtlijnen van kracht zijn
De fabricant van dit product is Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. De geauthoriseerde vertegenwoordiging voor EMC en produkt
veiligheid is Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Duitsland. Voor service- of garantiezaken verwijzen wij u graag naar de addressen in de
afzonderlijke service/garantie documenten.
RDP-NWG400B
©2012 Sony Corporation
Printed in Malaysia
Italië: het gebruik van het RLAN-netwerk is geregeld:
met betrekking tot privégebruik door het wettelijk besluit van 1.8.2003, nr. 259
("Regelgeving voor elektronische communicatie"). In het bijzonder geeft Artikel 104 aan
wanneer er voordien een algemene toelating moet bekomen worden en geeft Artikel 105
aan wanneer vrij gebruik toegelaten is:
met betrekking tot het leveren van toegang aan mensen tot telecommunicatienetwerken
en -diensten via RLAN, door het bij amendement gewijzigde ministeriële besluit
28.5.2003 en door Artikel 25 (algemene toelating voor elektronische
communicatienetwerken en -diensten) van de Regelgeving voor elektronische
communicatie.

Verwijdering van oude elektrische en elektronische
apparaten (van toepassing in de Europese Unie en andere
Europese landen met gescheiden inzamelingssystemen)
Dit symbool op het product of op de verpakking wijst erop dat dit
product niet als huishoudelijk afval mag worden behandeld. Het moet
echter naar een inzamelingspunt worden gebracht waar elektrische en
elektronische apparatuur wordt gerecycled. Als u ervoor zorgt dat dit
product op de correcte manier wordt verwerkt, helpt u mogelijke
negatieve gevolgen voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval
van verkeerde afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij
tot het behoud van natuurlijke bronnen. Voor meer details in verband met het recyclen
van dit product, kan u contact opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie
belast met de verwijdering van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt
gekocht.
Verwijdering van oude batterijen (van toepassing in de
Europese Unie en andere Europese landen met
afzonderlijke inzamelingssystemen)
Dit symbool op de batterij of op de verpakking wijst erop dat de batterij,
meegeleverd met van dit product niet als huishoudelijk afval behandeld

mag worden.
Op sommige batterijen kan dit symbool gebruikt worden in combinatie met een
chemisch symbool. Het chemisch symbool voor kwik (Hg) of lood (Pb) wordt
toegevoegd wanneer de batterij meer dan 0,0005 % kwik of 0,004 % lood bevat.
Door deze batterijen op juiste wijze af te voeren, helpt u mogelijke negatieve gevolgen
voor mens en milieu die zouden kunnen veroorzaakt worden in geval van verkeerde
afvalbehandeling te voorkomen. Het recycleren van materialen draagt bij tot het behoud
van natuurlijke bronnen.
In het geval dat de producten om redenen van veiligheid, prestaties dan wel in verband
met data-integriteit een permanente verbinding met een ingebouwde batterij vereisen,
mag deze batterij enkel door gekwalificeerd servicepersoneel vervangen te worden. Om
ervoor te zorgen dat de batterij op een juiste wijze zal worden behandeld, dient het
product aan het eind van zijn levenscyclus overhandigd te worden aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van elektrisch en elektronisch materiaal.
Voor alle andere batterijen verwijzen we u naar het hoofdstuk over hoe de batterij veilig
uit het product te verwijderen. Overhandig de batterij aan het desbetreffende
inzamelingspunt voor de recyclage van batterijen.
Voor meer details in verband met het recyclen van dit product of batterij, kan u contact
opnemen met de gemeentelijke instanties, de organisatie het belast met de verwijdering
van huishoudelijk afval of de winkel waar u het product hebt gekocht.

Overzicht
De RDP-NWG400B is een actieve luidspreker die gebruikmaakt van Bluetoothtechnologie.
 U kunt het geluid van een Bluetooth-apparaat zoals een "WALKMAN" beluisteren
door draadloos verbinding te maken met dit toestel.
 Wanneer u een "WALKMAN" via Bluetooth verbindt met dit toestel, wordt het toestel
automatisch ingeschakeld. (Bluetooth-stand-byfunctie)
 U kunt het geluid van een "WALKMAN" beluisteren door deze aan te sluiten op de
WM-PORT-stekker op het toestel. U kunt het toestel ook gebruiken als batterijlader
terwijl u muziek beluistert.
 Dit toestel is uitgerust met een AUDIO IN-aansluiting voor het beluisteren van geluid
van een optionele component die geen ondersteuning biedt voor Bluetooth of niet
uitgerust is met een WM-PORT-aansluiting.
 De USB-aansluiting* kan gebruikt worden voor het opladen van een "WALKMAN" of
een MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon.
*uitsluitend bestemd voor opladen
Apparaten die compatibel zijn met het toestel
Bluetooth-apparaten die u wilt verbinden met het toestel moeten ondersteuning bieden
voor A2DP (Advanced Audio Distribution Profile).
Raadpleeg voor meer informatie over apparaten die compatibel zijn met het toestel
"Ondersteunde modellen" onder "Specificaties".


Opmerking
Verplaats het toestel niet als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is.
Verbind geen apparaten die niet ondersteund worden. De werking met dergelijke apparaten wordt
niet gegarandeerd.
De werking kan niet gegarandeerd worden, zelfs niet wanneer u ondersteunde "WALKMAN"modellen gebruikt.
Onderdelen en bedieningselementen (zie afb.
)
(a)
(b)
 /-knop (aan/stand-by)
 /-aanduiding (aan/stand-by)
 BLUETOOTH/STANDBY-knop
(Bluetooth-stand-by)
Wanneer Bluetooth-stand-by
ingesteld is op ON, schakelt het
toestel over naar de Bluetooth-standbystand, zelfs als het toestel
uitgeschakeld is. Zie "Over de
Bluetooth-stand-byfunctie" voor
meer informatie.

 WM-PORT-stekker
 FUNCTION-aanduiding
 WALKMAN-aanduiding
 AUDIO IN-aanduiding

 BLUETOOTH/PAIRINGaanduiding
(a)

-aanduiding (Bluetooth)
 BASS BOOST-aanduiding
 FUNCTION-knop
Hiermee kunt u een bronapparaat
selecteren.
 WALKMAN-knop
 AUDIO IN-knop
 BLUETOOTH/PAIRING-knop
 BASS BOOST-knop
Als BASS BOOST ingeschakeld is,
krijgt u dynamische diepe klanken te
horen. Deze functie is standaard
ingeschakeld. Indien gewenst kunt u
deze ook uitschakelen.
 Afstandsbedieningssensor
 AUDIO IN-aansluiting
 Regelaar
 DC IN 13V-aansluiting
 USB-aansluiting*
*uitsluitend bestemd voor opladen
Deze aanduiding licht op wanneer
BASS BOOST ingeschakeld is.
1. Druk op de /-knop op het toestel of de afstandsbediening.
De /-aanduiding dooft.
Tip
Als de BLUETOOTH/STANDBY-knop ingesteld is op ON, knippert de -aanduiding (Bluetooth)
blauw, zelfs als het toestel uitgeschakeld is (de aanduiding zal niet knipperen als de
koppelingsinformatie niet geregistreerd is).
Als
u draadloos muziek beluistert via de Bluetooth-technologie, zal het toestel uitgeschakeld worden

als u de Bluetooth-verbinding annuleert op de "WALKMAN" of het Bluetooth-apparaat (in dit geval
duurt het een minuut voor het toestel uitgeschakeld wordt).
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het volume gedurende 20 minuten op het laagste
niveau ingesteld blijft. Het toestel wordt ook automatisch uitgeschakeld als er gedurende 20 minuten
geen handeling wordt uitgevoerd na het afspelen van een aangesloten apparaat zoals een
"WALKMAN" die verbonden is via Bluetooth of via AUDIO IN (dit kan langer dan 20 minuten
duren als de "WALKMAN" opgeladen wordt).
 Statusaanduiding
De stroombronnen voorbereiden (zie afb. )
1. Verbind de netspanningsadapter met de DC IN 13V-aansluiting op dit toestel
() en verbind vervolgens het netsnoer met de netspanningsadapter ().
2. Sluit het netsnoer aan op een stopcontact ().

Opmerking
Schakel het toestel uit voor u de netspanningsadapter loskoppelt. Als de netspanningsadapter
aangesloten wordt op het toestel en vervolgens losgekoppeld wordt zonder dat u het toestel
uitgeschakeld hebt, kan dit storingen veroorzaken.
Gebruik
alleen de bijgeleverde netspanningsadapter. Gebruik geen andere netspanningsadapter om

schade aan het toestel te voorkomen.
Het bijgeleverde netsnoer mag alleen voor dit toestel gebruikt worden. Het mag niet voor andere
elektrische apparatuur gebruikt worden.
Polariteit van de
stekker
Koppelen
Bluetooth-verbinding
geactiveerd (ingeschakeld)
Bluetooth-verbinding
geactiveerd (Bluetoothstand-bystand)
Bluetooth-verbinding
ingesteld
-aanduiding
(Bluetooth) (blauw)
Knippert snel
/-aanduiding (groen)
Licht op
Knippert traag
Licht op
Knippert traag
Uit
Licht op
Licht op
Tip
De -aanduiding (Bluetooth) dooft als er geen koppelingsinformatie beschikbaar is.
Geluid op uw "WALKMAN" beluisteren via de
WM-PORT-stekker (WALKMAN-functie)
De "WALKMAN" op het toestel plaatsen
Tip
U kunt, afhankelijk van het type behuizing, een "WALKMAN" in een behuizing op de eenheid
plaatsen.
1. Schuif het vak met de WM-PORT-stekker open (zie afb. ).
2. Plaats uw "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker van het toestel.
3. Draai op de achterzijde van het toestel aan de regelaar () tot het deksel de
achterkant van de "WALKMAN" ondersteunt () (zie afb. ).
Het volume regelen
U kunt het volume regelen door een van de onderstaande handelingen uit te voeren:
 Op de VOLUME +/– knop van het toestel drukken (afb.  ).
 Op de VOL +/– knop van de afstandsbediening drukken.
De statusaanduiding (afb.  ) begint te knipperen wanneer u het volume regelt.
Afhankelijk van het gebruikte Bluetooth-apparaat kunt u het volume van het toestel
aanpassen via het aangesloten Bluetooth-apparaat. Wanneer het volume van het toestel
aangepast wordt, knippert de statusaanduiding.
Is dit niet het geval, dan wordt enkel het volume van het Bluetooth-apparaat aangepast.
De statusaanduiding zal dan niet knipperen aangezien het toestel niet wordt bediend.
Wanneer u het toestel uitschakelt door op de /-knop te drukken, wordt het ingestelde
volume onthouden. Als u echter de netspanningsadapter loskoppelt van het stopcontact
of de stekker van de netspanningsadapter loskoppelt van het toestel, wordt het volume
teruggezet op de fabrieksinstelling.
Om het deksel geleidelijk aan te openen, draait u de regelaar in de richting die
aangegeven wordt door (a). Als de uiterste stand bereikt is, kunt u de regelaar / het
deksel niet verder bewegen.
Om het deksel geleidelijk aan te sluiten, draait u de regelaar in de richting die
aangegeven wordt door (b). Als het deksel volledig gesloten is, kunt u nog steeds aan
de regelaar draaien. Dit is geen defect.
Tip
Pas de positie van het deksel aan zodat u de "WALKMAN" optimaal kunt bedienen. U dient deze
aanpassing slechts een keer uit te voeren. Als u later een ander model "WALKMAN" gebruikt, is het
mogelijk dat u de positie toch opnieuw moet aanpassen.
Opmerking
Sommige "WALKMAN"-modellen rusten meteen correct op het deksel als u deze op de WM-PORTstekker plaatst. In dat geval moet u de positie van het deksel dus niet aanpassen.
Als u het deksel niet in de correcte positie brengt, lukt het mogelijk niet goed om verbinding te
maken met de WM-PORT-stekker. Draai in dat geval de regelaar in de omgekeerde richting om het
deksel dichter in het toestel te brengen.
De "WALKMAN" verwijderen
Houd het toestel stevig vast en verwijder de "WALKMAN".
Draadloos muziek beluisteren (Bluetoothfunctie)
Door verbinding te maken via Bluetooth kunt u luisteren naar het geluid van een
Bluetooth-apparaat dat draadloze verbinding via Bluetooth ondersteunt (bv. een
"WALKMAN").
Raadpleeg de handleiding die geleverd is bij het aan te sluiten Bluetooth-apparaat.
Aan de slag: koppelen
Wat is koppelen?
Bluetooth-apparaten moeten vooraf met elkaar gekoppeld worden.
Na het koppelen van de Bluetooth-apparaten worden deze onthouden, zelfs als u ze
loskoppelt. Als u muziek wilt beluisteren, hoeft u de apparaten dus niet opnieuw
te koppelen.*
Het toestel kan slechts met één apparaat per keer gekoppeld worden. Als u meerdere
apparaten wilt koppelen, moet u dit voor elk apparaat afzonderlijk doen.
*In de volgende gevallen moet de koppeling opnieuw uitgevoerd worden:
 Als de koppelingsinformatie na een herstelling enz. gewist is.
 U kunt het toestel met maximaal 9 apparaten koppelen. Als u na het koppelen van 9
apparaten nog een apparaat koppelt, wordt de koppelingsinformatie van het apparaat
dat het eerst gekoppeld werd, vervangen door de informatie van het laatst gekoppelde
apparaat.
 Als de koppelingsinformatie van het toestel gewist wordt van het Bluetooth-apparaat.
 Als het toestel geïnitialiseerd wordt.
Het toestel koppelen met Bluetooth-apparaten
Als u een Bluetooth-apparaat voor het eerst via Bluetooth met het toestel verbindt, moet
u de volgende handelingen uitvoeren.
Opmerking
Houd tijdens het verwijderen de "WALKMAN" in dezelfde hoek als deze van de WM-PORT-stekker.
Als u de "WALKMAN" te ver achteruit buigt bij het verwijderen, kunt u de WM-PORT-stekker
beschadigen.
Onderbreek of stop het afspelen voordat u de "WALKMAN" loskoppelt.
Muziek afspelen
1. Druk op de WALKMAN-knop (afb.  ).
De WALKMAN-aanduiding (afb.  ) licht op. De WALKMAN-functie is
geselecteerd.
2. Druk op de -knop op de afstandsbediening of start het afspelen via uw
"WALKMAN".
Opmerking
Afhankelijk van het type "WALKMAN" werkt de -knop (afspelen/pauzeren) mogelijk niet. Start in
dat geval het afspelen via de "WALKMAN" zelf.
Tip
Wanneer u de "WALKMAN" inschakelt, produceert de luidspreker mogelijk geluid. Dit hangt af van
het type "WALKMAN" en wijst niet op een defect van het toestel.
Als Dynamic Normalizer, Equalizer, VPT (Surround), DSEE (Sound Enhance) of SP Output
Optimizer ingeschakeld is, schakelt u deze functie uit.
Er wordt geen geluid uitgevoerd via de hoofdtelefoonaansluiting van de "WALKMAN" als deze op
het toestel geplaatst is.
De afstandsbediening gebruiken
De afstandsbediening voorbereiden
1. Plaats voor deze handeling het Bluetooth-apparaat en het toestel minder
Voordat u de afstandsbediening in gebruik neemt, moet u de
beschermfolie verwijderen.
De batterij wordt in de fabriek in de afstandsbediening
geplaatst.
dan een meter uit elkaar en schakel vervolgens elk apparaat in.
2. Houd de BLUETOOTH/PAIRING-knop (afb.  ) gedurende ongeveer 2
seconden ingedrukt.
Laat de knop los als de -aanduiding (Bluetooth) (blauw) (afb.  ) snel
knippert. De koppelingsmodus van het toestel is nu geactiveerd.
Tip
Wanneer u het toestel voor het eerst met een Bluetooth-apparaat wilt koppelen, wordt de
koppelingsmodus gestart zodra u de BLUETOOTH/PAIRING-knop indrukt.
3. Activeer de koppelingsmodus op het Bluetooth-apparaat.
Raadpleeg de handleiding die geleverd is bij het Bluetooth-apparaat.
Tip
Wanneer het scherm voor het selecteren van een aan te sluiten apparaat wordt weergegeven,
selecteert u "RDP-NWG400B".
Wanneer het scherm voor het invoeren van het wachtwoord wordt weergegeven (dit kan ook
"toegangscode", "PIN-code", "PIN-nummer" of "paswoord" genoemd worden), voert u "0000" in.
Wanneer de koppeling voltooid is, lichten de -aanduiding (Bluetooth) en de
statusaanduiding blauw op en onthoudt het toestel de koppelingsinformatie.
Wanneer de koppeling voltooid is, start de Bluetooth-verbinding mogelijk automatisch
(afhankelijk van het Bluetooth-apparaat). Sla in dat geval de procedure "Verbinding
maken via Bluetooth" onder "Muziek beluisteren" over als u muziek wilt beluisteren.
Opmerking
Als u het toestel of het Bluetooth-apparaat uitschakelt voor de Bluetooth-verbinding gemaakt is,
wordt de koppelingsinformatie niet opgeslagen. Koppel dit toestel opnieuw met het Bluetoothapparaat.
Het wachtwoord van het toestel is vast ingesteld op "0000". U kunt het toestel alleen koppelen met
een Bluetooth-apparaat dat als wachtwoord eveneens "0000" heeft.
Als u het toestel wilt koppelen met een Bluetooth-apparaat dat geen display heeft of dat het aan te
sluiten apparaat niet weergeeft, dient u zowel het toestel als het apparaat handmatig te koppelen.
Meer informatie over de bediening van het aan te sluiten apparaat vindt u in de handleidingen die
bij het apparaat geleverd zijn.
De koppelingsmodus annuleren
Wanneer u voor het eerst de koppeling doorvoert:
 Druk op de WALKMAN-knop of op de AUDIO IN-knop.
 Schakel het toestel uit.
Bij het registreren van bijkomende apparaten wordt de koppelingsmodus na ongeveer 5
minuten geannuleerd. Als de koppelingsmodus halverwege geannuleerd wordt, moet u
opnieuw starten vanaf stap 2.
Muziek beluisteren
1. Verbinding maken via Bluetooth
Voor u muziek kunt afspelen, moet u een Bluetooth-apparaat via Bluetooth verbinden
met dit toestel. Raadpleeg de handleiding geleverd bij het Bluetooth-apparaat voor meer
informatie over de bediening ervan.
Tijdens de Bluetooth-communicatie licht de -aanduiding (Bluetooth) of de
statusaanduiding van het toestel blauw op.
Opmerking
De knoppen op de afstandsbediening werken niet tijdens Bluetooth-communicatie, zelfs
niet als er een "WALKMAN" geplaatst is op de WM-PORT-stekker. Raadpleeg "De
afstandsbediening gebruiken" en "Beschikbaarheid van de knoppen op de Bluetoothafstandsbediening" voor meer informatie.
Tip
Als de verbinding met het Bluetooth-apparaat gemaakt is en u de WALKMAN- of AUDIO INfunctie selecteert, wordt er automatisch overgeschakeld naar de Bluetooth-functie.
Wanneer er overgeschakeld wordt naar de Bluetooth-functie, probeert het toestel gedurende 5
seconden verbinding te maken met het laatst verbonden Bluetooth-apparaat. Als de functie voor het
maken van verbinding via Bluetooth ingeschakeld is op het Bluetooth-apparaat, zal het automatisch
verbinding maken met het toestel.
2. Muziek afspelen op het Bluetooth-apparaat
 Zorg ervoor dat de -aanduiding (Bluetooth) blauw oplicht.
Als de aanduiding gedoofd is, is er geen verbinding gemaakt. Zie "Verbinding maken via
Bluetooth" om de Bluetooth-verbinding door te voeren.
 Start het afspelen op het Bluetooth-apparaat.
Afstandsbedieningsfuncties (zie afb. )
Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor onderaan rechts op het
toestel. De statusaanduiding knippert wanneer het toestel een opdracht ontvangt van de
afstandsbediening.
Tip
De knoppen VOL + en  zijn voorzien van een voelstip.
Het signaal van de afstandsbediening wordt verstuurd vanaf (a).
 FUNCTION-knop
"WALKMAN"  AUDIO IN  Bluetooth
 "WALKMAN"  AUDIO IN 
Hiermee kunt u schakelen tussen
"WALKMAN", AUDIO IN en Bluetooth.
 -knop (snel terugspoelen)*
Hiermee kunt u terugkeren naar de vorige
track. Tijdens het afspelen brengt deze
bedieningshandeling u terug naar het begin
van de huidige track. Druk twee keer op
deze knop als u wilt teruggaan naar de
vorige track.
Houd deze knop ingedrukt om snel terug te
spoelen.
Houd deze knop ingedrukt in de pauzestand
om naar het gewenste deel van een track te
gaan door gebruik te maken van de
tijdsaanduiding op het muziekscherm van
de "WALKMAN".
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
 BACK/HOME-knop (houd deze
knop ingedrukt om over te
schakelen naar de HOMEknopfunctie.)
Tip
Afhankelijk van de "WALKMAN" is het mogelijk dat u het volume van het toestel kunt regelen met de
volumeknop op uw "WALKMAN" (in dat geval wijzigt het volume van de "WALKMAN" niet).
 Druk op de WALKMAN-knop of op de AUDIO IN-knop van het toestel om de functie
te wijzigen.
 Schakel het toestel of het Bluetooth-apparaat uit.
 Activeer de koppelingsmodus op het toestel.
Als het toestel te ver van het Bluetooth-apparaat verwijderd is of als de Bluetoothcommunicatie gestoord wordt, zal de Bluetooth-verbinding automatisch beëindigd
worden.
Over de Bluetooth-stand-byfunctie
Met de Bluetooth-stand-byfunctie kunt u het toestel op afstand inschakelen en muziek
draadloos beluisteren.
De Bluetooth-stand-byfunctie gebruiken
Opmerking
Koppel het toestel vooraf met het Bluetooth-apparaat.
1. Stel de BLUETOOTH/STANDBY-knop in op ON. (afb.  )
Als u het toestel uitschakelt, schakelt het over naar de Bluetooth-stand-bystand (de aanduiding (Bluetooth) begint traag te knipperen).
Wanneer u via Bluetooth verbinding maakt, wordt het toestel automatisch ingeschakeld
en kunt u muziek beluisteren via het toestel. Het duurt ongeveer 1 minuut om het toestel
uit te schakelen via een Bluetooth-apparaat.
Tip
Er wordt minder energie verbruikt als het toestel uitgeschakeld is en de Bluetooth-stand-byfunctie
geactiveerd is dan als het toestel ingeschakeld is. Als het toestel uitgeschakeld is en de Bluetooth-standbyfunctie niet wordt gebruikt, wordt er echter nog minder energie verbruikt.
 -knop (omhoog)/-knop
(omlaag)*
Hiermee kunt u naar het begin van de eerste
track van de vorige/volgende groep gaan.
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
 -knop*
Druk hier om de "WALKMAN" weer te
geven of te pauzeren.
Hiermee kunt u een item bevestigen.
 -knop (snel vooruitspoelen)*
Naar de volgende track gaan.
Houd deze knop ingedrukt tijdens het
afspelen om een gewenst punt te zoeken.
Houd deze knop ingedrukt in de pauzestand
om naar het gewenste deel van een track te
gaan door gebruik te maken van de
tijdsaanduiding op het muziekscherm van
de "WALKMAN".
Hiermee kunt u een menu-item selecteren.
 OPTION-knop*
Hiermee kunt u het optiemenu weergeven
op het display van de "WALKMAN".
 VOL (volume) +/– knoppen
Druk op deze knop om een lijstniveau
omhoog te gaan of terug te keren naar het
vorige menu.
Houd deze knop ingedrukt om het HOMEmenu weer te geven.
Hiermee kunt u het volume van het toestel
regelen.
 /-knop (aan/stand-by)
De batterij van uw "WALKMAN" opladen met behulp van de WM-PORTstekker
1. Sluit het toestel aan op een stopcontact.
Zie "De stroombronnen voorbereiden" voor meer informatie.
2. Plaats uw "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker van het toestel.
Raadpleeg "De "WALKMAN" op het toestel plaatsen" voor meer informatie over het
aansluiten van de "WALKMAN". Als de stand-bystand geactiveerd is op het toestel,
wordt de aangesloten "WALKMAN" opgeladen.
Raadpleeg de handleiding van de "WALKMAN" voor meer informatie over de
oplaadomstandigheden.
De batterij van uw "WALKMAN" opladen met behulp van de USBaansluiting
U kunt de USB-aansluiting gebruiken voor het opladen van de batterij van uw
"WALKMAN" of SONY MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon (zie afb. ).
1. Sluit het toestel aan op een stopcontact.
Zie "De stroombronnen voorbereiden" voor meer informatie.
2. Sluit de "WALKMAN" of Sony MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon
aan op de USB-aansluiting op de achterkant van het toestel.
Als de stand-bystand geactiveerd is op het toestel, wordt de aangesloten
"WALKMAN" of MDR-NWBT10 draadloze stereohoofdtelefoon opgeladen.
Opmerking
Wij kunnen niet garanderen dat andere dan de bovenstaande apparaten worden opgeladen.
De USB-aansluiting kan alleen gebruikt worden om op te laden.
Het toestel initialiseren
Als u het toestel initialiseert, wordt alle koppelingsinformatie gewist en worden alle
fabrieksinstellingen hersteld.
1. Druk terwijl het toestel ingeschakeld is op de /-knop om het uit te
schakelen.
2. Houd de BLUETOOTH/PAIRING-knop ingedrukt en druk minstens gedurende
5 seconden op de /-knop (aan/stand-by).
De /-aanduiding (aan/stand-by) en de -aanduiding (Bluetooth) (blauw)
knipperen 3 keer tegelijk wanneer het initialiseren voltooid is.
Opmerking
Koppel het netsnoer van het toestel niet los gedurende 10 seconden na de initialisatie.
Veiligheidsmaatregelen
Plaatsing
Plaats de netspanningsadapter niet in een te kleine ruimte zoals een boekenrek of een
inbouwkast.
Plaats, gebruik of bewaar het toestel niet op de volgende plaatsen (het kan hierdoor
beschadigd raken).
Op een plaats met een hoge omgevingstemperatuur
- In een ruimte waar er een verwarmingsbron aanwezig is of die blootgesteld is aan direct zonlicht.
Het toestel kan hierdoor verkleuren, vervormen of beschadigd raken.
- In een opbergvak in het dashboard van een auto of in een gesloten auto bij warm weer (vooral
tijdens de zomer).
Op een plaats die blootgesteld is aan overmatig stof, vocht, regen, enz.
- Het toestel kan hierdoor vervormd of beschadigd raken.
Op een plaats die onderhevig is aan trillingen
In
 de buurt van een sterk magnetisch veld
Op een plaats met veel zand, zoals het strand enz.
Het toestel kan hierdoor ernstig beschadigd raken.
Op een onstabiel oppervlak of in een schuine stand
Het toestel kan vallen, met schade aan eigendommen of persoonlijke letsels als gevolg.
Gebruik
De netspanningsadapter wordt warm tijdens het gebruik. Dit is normaal en wijst niet op een defect.
Stel het toestel niet bloot aan zware schokken.
Gebruik het toestel niet in de buurt van een tv, AM-radio of een andere tuner. Deze apparaten
kunnen radiofrequentieruis veroorzaken.
Houd de netspanningsadapter, de snoeren en de kabels uit de buurt van metalen voorwerpen om
kortsluitingen te voorkomen.
Sluit de netspanningsadapter niet aan op een voltageomvormer. Dit kan leiden tot schade aan de
adapter / het toestel, met mogelijk brand als gevolg.
Sluit de netspanningsadapter aan op een stopcontact waar u gemakkelijk bij kunt. Trek in geval van
problemen de netspanningsadapter onmiddellijk uit het stopcontact.
Stel het toestel niet bloot aan vocht of water om het risico op brand of elektrische schokken te
verminderen. Plaats evenmin met vloeistof gevulde voorwerpen zoals een vaas op het toestel.
Een "WALKMAN" die uitgerust is met een FM-radio gebruiken
Het is niet mogelijk om de FM-radiofunctie van de "WALKMAN" te gebruiken via het
toestel (behalve voor sommige modellen).
Reinigen
Als het toestel vuil is, kunt u het schoonmaken met een zachte doek die licht bevochtigd is met water
of een zacht detergent. Veeg het toestel vervolgens droog met een droge doek.
Gebruik geen alcohol, verfverdunner, wasbenzine enz. Deze oplosmiddelen kunnen de
afwerkingslaag van het toestel aantasten.
Volg bij gebruik van een chemisch reinigingsdoekje de aanwijzingen die bij het product geleverd
zijn.
Als u een vluchtige substantie zoals een insecticide op het toestel spuit of als het toestel langdurig in
contact komt met rubber of plastic, kan de afwerkingslaag van het toestel beschadigd raken.
Over de draadloze Bluetooth-technologie
De Bluetooth-technologie is een draadloze technologie met een kort bereik die een
draadloze gegevenscommunicatie mogelijk maakt tussen digitale apparaten zoals
compacte stereo's of digitale muziekspelers. Meestal worden twee apparaten verbonden
met elkaar; het is echter ook mogelijk om meerdere apparaten tegelijk te verbinden.
U hebt geen kabel nodig om verbinding te maken, aangezien Bluetooth een draadloze
technologie is. Het is evenmin nodig de apparaten naar elkaar te richten, wat
bijvoorbeeld wel moet bij infraroodtechnologie. U kunt bijvoorbeeld een apparaat
gebruiken dat u in een tas of in uw zak draagt.
Bluetooth is een internationale standaard die door duizenden bedrijven overal ter wereld
wordt gebruikt en ondersteund.
Geschikte Bluetooth-profielen
Bluetooth-profielen zijn gestandaardiseerd volgens het doel van het Bluetooth-apparaat.
Dit product ondersteunt de onderstaande Bluetooth-versie en -profielen.
Geschikte Bluetooth-versie:
Bluetooth-specificatie versie 2.1+EDR*
Geschikte Bluetooth-profielen
- A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile): u kunt muziekinhoud met een hoge kwaliteit
verzenden en ontvangen.
- AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile): u kunt het volume van het toestel regelen via
een ondersteund Bluetooth-apparaat.
*EDR staat voor Enhanced Data Rate.
Communicatiebereik
De draadloze Bluetooth-technologie werkt binnen een bereik van ongeveer 10 meter. Het
werkelijke bereik varieert naargelang de volgende omstandigheden.
- De communicatie wordt gehinderd (metaal, muren, personen enz.).
- De communicatie verloopt via de functie voor draadloos LAN.
- Er zijn magnetische velden in de buurt (bv. van een magnetron of een ander elektromagnetisch
apparaat).
Storing van andere apparaten
functies van de afstandsbediening niet werken of anders werken.
Beschikbaarheid van de knoppen op de Bluetoothafstandsbediening
Storing van andere apparaten
Hiermee kunt u het toestel in- of
uitschakelen.
* Afhankelijk van de specificaties van de "WALKMAN" die u gebruikt, is het mogelijk dat sommige
Als er draadloos verbinding gemaakt is via Bluetooth (BLUETOOTH/PAIRINGaanduiding brandt), kunnen alleen de onderstaande knoppen gebruikt worden.
 /-knop (aan/stand-by) (afb.  )
 FUNCTION-knop (afb.  )
 VOL (volume) +/– knoppen (afb.  )
Als er draadloos verbinding gemaakt is via Bluetooth of als er een "WALKMAN" op de
WM-PORT-stekker geplaatst is, is het afhankelijk van de gebruikte "WALKMAN"
mogelijk dat de BACK/HOME-knop (afb.  ) en/of de OPTION-knop (afb.  )
niet werken.
De lithiumbatterij vervangen
+-zijde naar boven
gericht
Bij normaal gebruik gaan lithiumbatterijen ongeveer
6 maanden mee. Als de batterij leeg raakt, zal de
afstandsbediening niet goed meer werken of zal de
bedieningsafstand verkleinen. In dit geval moet u de
batterij vervangen door een nieuwe CR2025lithiumbatterij van Sony.
Opmerking over de batterij
Als u de afstandsbediening lange tijd niet gebruikt, moet u de batterijen verwijderen om
eventuele beschadiging door lekkage en corrosie te voorkomen.
Muziek beluisteren via de AUDIO INaansluiting (AUDIO IN-functie)
U kunt het geluid van een externe component zoals een draagbare digitale muziekspeler
beluisteren via dit toestel. Zorg ervoor dat elke component uitgeschakeld is voordat u de
aansluitingen maakt.
1. Sluit de lijnuitgang van de externe component stevig aan op de AUDIO INaansluiting op de achterzijde van het toestel. Gebruik hiervoor een
geschikte audiokabel (niet bijgeleverd).
2. Druk op de /-knop (aan/stand-by) om het toestel in te schakelen.
De /-aanduiding (aan/stand-by) licht op.
3. Schakel de externe component in.
4. Druk op de AUDIO IN-knop (afb.  ).
5. Bedien de externe component.
Het geluid is hoorbaar via het toestel.
Tip
Regel het volume op de externe component. Als het volume nog steeds niet optimaal is, gebruikt u de
VOLUME +/– knop op het toestel (of de VOL +/– knop op de afstandsbediening) om het gewenste
volumeniveau te bereiken.
Opmerking
Gebruik een audiokabel die geschikt is voor de aan te sluiten externe component.
Als het volume te laag is, past u het volumeniveau van de aangesloten component aan. Als het
volume daarna nog steeds te laag is, past u het volumeniveau van het toestel aan.
Als u het toestel aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tv-tuner, is het mogelijk dat u
geen radiozenders kunt ontvangen of dat de gevoeligheid vermindert.
Het geluid is moeilijk hoorbaar.
Verhoog het volume van het Bluetooth-apparaat of van het apparaat dat aangesloten is op de AUDIO
IN-aansluiting tot net voor het punt waarop er storing hoorbaar is.
Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van het apparaat voor meer informatie over het aanpassen van het
volume.
Regel het volume op het toestel of met de afstandsbediening.
Het geluid is vervormd of hapert.
Verlaag het volume van het externe apparaat.
Raadpleeg de handleiding van het apparaat voor meer informatie over het regelen van het volume.
Schakel een eventuele basversterkingsfunctie of equalizerfunctie uit.
Verlaag het volume van het toestel.
Er is gezoem of geruis hoorbaar.
Zorg ervoor dat het toestel en het apparaat correct met elkaar verbonden zijn.
Plaats het toestel niet in de buurt van een tv.
Koppel eventuele kabels los van de AUDIO IN-aansluiting wanneer u deze niet gebruikt.
Er is geen radio-ontvangst.
Als u het toestel aansluit op een apparaat met een ingebouwde radio of tuner, is het mogelijk dat u
geen uitzendingen kunt ontvangen of dat de gevoeligheid vermindert.
Het is niet mogelijk om de FM-radiofunctie van de "WALKMAN" te gebruiken via het toestel
(behalve voor sommige modellen).
Er is ruis hoorbaar.
Houd apparaten zoals een mobiele telefoon uit de buurt van het toestel.
Het koppelen lukt niet.
Plaats dit toestel en het Bluetooth-apparaat dichter bij elkaar en probeer opnieuw te koppelen.
De Bluetooth-communicatie start niet.
Controleer of het aangesloten apparaat en de Bluetooth-functie ingeschakeld zijn.
De Bluetooth-verbinding wordt geannuleerd. Maak de Bluetooth-verbinding opnieuw.
Het geluid hapert of de transmissieafstand is kort tijdens het gebruik
van Bluetooth-communicatie.
Begeef u uit de buurt van eventuele apparaten die elektromagnetische straling opwekken (bv. een
draadloos LAN, een ander Bluetooth-apparaat of een magnetron).
Verwijder eventuele obstakels die tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat staan of begeef u uit
de buurt van dergelijke obstakels.
Plaats dit toestel en het Bluetooth-apparaat zo dicht mogelijk bij elkaar.
Zet dit toestel op een andere plaats.
Zet het Bluetooth-apparaat op een andere plaats.
Het toestel kan niet overschakelen naar de Bluetooth-stand-bystand.
Er is geen koppelingsinformatie geregistreerd. Koppel het toestel met het Bluetooth-apparaat.
Het geluid dat wordt afgespeeld op het Bluetooth-apparaat wordt met
een lichte vertraging afgespeeld vergeleken met het geluid van het
toestel.
Bij het bekijken van tv-programma's of video's is het mogelijk dat het geluid iets later wordt
weergegeven dan het beeld.
De "WALKMAN" wordt niet opgeladen.
Zorg ervoor dat de "WALKMAN" correct is aangesloten.
De afstandsbedieningsfunctie werkt niet.
Vervang indien nodig de batterij in de afstandsbediening.
Richt de afstandsbediening naar de afstandsbedieningssensor op het systeem.
Verwijder eventuele obstakels tussen de afstandsbediening en het toestel.
Zorg ervoor dat de afstandsbedieningssensor niet blootgesteld wordt aan fel licht zoals direct
zonlicht of het licht van een fluorescentielamp.
Ga dichter bij het toestel staan als u de afstandsbediening gebruikt.
Sommige modellen bieden geen ondersteuning voor de functie van de BACK/HOME-knop of de
OPTION-knop. Raadpleeg voor meer informatie over "WALKMAN"-modellen die compatibel zijn
met het toestel "Ondersteunde modellen" onder "Specificaties".
Tijdens de draadloze Bluetooth-communicatie werken alleen de /-knop (aan/stand-by), de
FUNCTION-knop en de volumeknoppen.
Als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is, licht de WALKMAN-aanduiding op
en wordt de stand-bystatus voor het maken van een verbinding geactiveerd op de "WALKMAN".
Annuleer deze status (door op de BACK-knop te drukken als uw "WALKMAN" hiermee uitgerust
is).
Het toestel kan niet bediend worden.
Er is een incompatibel apparaat aangesloten op de USB-aansluiting voor het opladen van een
batterij.
Wanneer er een incompatibel apparaat aangesloten is op de USB-aansluiting voor het opladen van
een batterij, kunt u het toestel niet bedienen. Koppel het apparaat los van de USB-aansluiting.
Alle aanduidingen behalve de -aanduiding (Bluetooth) lichten op.
Het beveiligingscircuit is ingeschakeld. Koppel in dat geval de netspanningsadapter los van het
stopcontact en sluit deze daarna opnieuw aan. Als het toestel nog steeds niet correct werkt,
raadpleegt u uw dichtstbijzijnde Sony-verdeler.
Het toestel wordt automatisch uitgeschakeld als het volume op het
maximum ingesteld is.
Als het volume van het toestel op het maximum ingesteld is, wordt het beveiligingscircuit
ingeschakeld. Schakel in dat geval het toestel opnieuw in. De fabrieksinstellingen voor de functies en
het volume worden hersteld.
Specificaties
Ondersteunde modellen
"WALKMAN" die compatibel is met WMPORT
"WALKMAN" die compatibel is met
Bluetooth®
"Sony Tablet™"
Sommige smartphones zoals "Xperia™"
Voor klanten in Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
Voor klanten in Rusland:
http://www.sony.ru/support/ru/hub/
ACC_SPEAKERS
Luidspreker
Omdat Bluetooth-apparaten en een draadloos LAN (IEEE802.11b/g) dezelfde frequentie
gebruiken (2,4 GHz), kan er zich microgolfinterferentie voordoen. Als dit toestel in de
buurt van een apparaat voor draadloos LAN wordt gebruikt, kan dit een afname van de
communicatiesnelheid, ruis of een onjuiste verbinding tot gevolg hebben.
Ga in dat geval als volgt te werk.
Opmerking
Als het bronapparaat uitgerust is met een basversterkingsfunctie of een equalizerfunctie, schakelt u
deze uit. Als deze functies ingeschakeld zijn, is het mogelijk dat het geluid vervormd wordt.
De Bluetooth-verbinding beëindigen
 VOLUME +/– knop
Status
De batterij van uw "WALKMAN" opladen
Het toestel uitschakelen
WAARSCHUWING
Er bestaat explosiegevaar als de batterij verkeerd wordt vervangen. Vervang de batterij
alleen door een batterij van hetzelfde of een gelijkwaardig type.
Over de Bluetooth-aanduiding
- Gebruik het toestel op een afstand van minstens 10 m van het apparaat voor draadloos LAN.
- Als het toestel wordt gebruikt op minder dan 10 m van een apparaat voor draadloos LAN, dient u
het apparaat voor draadloos LAN uit te schakelen.
Microgolven die door een Bluetooth-apparaat worden uitgezonden, kunnen de werking
van elektronische medische apparaten beïnvloeden. Zet dit toestel en andere Bluetoothapparaten uit op de volgende locaties (als u dit niet doet, kunnen er ongelukken
gebeuren).
- waar er ontvlambaar gas aanwezig is
- in een ziekenhuis
- in een trein of vliegtuig
- in een benzinestation
- in de buurt van een automatische deur
- in de buurt van een brandalarm
Opmerking
Om de Bluetooth-functie van het toestel te kunnen gebruiken, moet u nagaan of het Bluetoothapparaat hetzelfde profiel ondersteunt als het toestel. Zelfs als het apparaat hetzelfde Bluetoothprofiel ondersteunt, lukt het mogelijk niet om het apparaat aan te sluiten of werkt het mogelijk niet
goed, afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
Als gevolg van kenmerken van de draadloze Bluetooth-technologie, wordt het geluid dat afgespeeld
wordt op het Bluetooth-apparaat met een lichte vertraging afgespeeld vergeleken met het geluid van
het toestel.
Dit toestel ondersteunt veiligheidsvoorzieningen die voldoen aan de Bluetooth-norm voor een
veiligere verbinding bij gebruik van de draadloze Bluetooth-technologie. Deze beveiliging is
afhankelijk van de omstandigheden mogelijk niet voldoende. Wees voorzichtig wanneer u
communiceert met behulp van draadloze Bluetooth-technologie.
Wij kunnen niet aansprakelijk worden gesteld voor informatielekken tijdens Bluetoothcommunicatie.
Een Bluetooth-apparaat moet voldoen aan de Bluetooth-standaard zoals opgesteld door Bluetooth
SIG en moet geverifieerd worden. Ook als het apparaat waarmee verbinding tot stand is gebracht,
voldoet aan de hierboven genoemde Bluetooth-standaard, werken sommige apparaten niet goed,
afhankelijk van de functies of specificaties van het apparaat.
Afhankelijk
van de gebruiksomgeving, bepaalde communicatieomstandigheden of het aangesloten

Bluetooth-apparaat is er mogelijk ruis hoorbaar of hapert het geluid.
Problemen oplossen
Als u problemen ervaart bij het gebruik van dit product, raadpleegt u de volgende
controlelijst en leest u de productinformatie op onze website.
Als een bepaald probleem niet opgelost raakt, kunt u contact opnemen met uw Sonyhandelaar.
Er is geen geluid hoorbaar.
Zorg ervoor dat het toestel ingeschakeld is, dat de /-aanduiding (aan/stand-by) groen brandt en
dat het aangesloten apparaat ingeschakeld is.
Zorg ervoor dat de FUNCTION-aanduiding die overeenstemt met het geselecteerde apparaat oranje
oplicht. Druk op de FUNCTION-knop van het bronapparaat waarnaar u wilt luisteren. Zie
"Onderdelen en bedieningselementen" voor meer informatie over de locatie van de FUNCTIONknop.
Regel het volume op het toestel of met de afstandsbediening.
Zorg ervoor dat de afspeelstand geactiveerd is op het apparaat en pas het volume aan.
Zorg ervoor dat het toestel en het apparaat correct met elkaar verbonden zijn. Als u verbinding
maakt via de AUDIO IN-aansluiting, controleert u of de audiokabel goed aangesloten is.
Controleer de volgende punten bij gebruik van een Bluetooth-apparaat.
- Het apparaat wordt ondersteund;
- Dit toestel is niet te ver verwijderd van het Bluetooth-apparaat en wordt niet gestoord door een
draadloos LAN, een ander Bluetooth-apparaat of een magnetron;
- De Bluetooth-verbinding tussen dit toestel en het Bluetooth-apparaat is correct doorgevoerd (als
er een probleem is met de koppeling, moet u dit toestel en het Bluetooth-apparaat opnieuw
koppelen).
Als er een "WALKMAN" op de WM-PORT-stekker geplaatst is, licht de WALKMAN-aanduiding op
en wordt de stand-bystand geactiveerd op de "WALKMAN". Om een verbinding te maken, annuleert
u de stand-bystand (door op de BACK-knop te drukken als uw "WALKMAN" hiermee uitgerust is).
Luidsprekersysteem
Hoofdtoestel: Gesloten
Woofer: basreflex
Afmetingen luidspreker
Hoofdtoestel: 45 mm dia.
Woofer: 70 mm dia.
Impedantie
Hoofdtoestel: 8 Ω
Woofer: 8 Ω
Versterker
Uitgangsvermogen
Hoofdtoestel: 5 W + 5 W
(bij 10 % harmonische vervorming, 1 kHz,
8 Ω)
Woofer: 10 W
(bij 10 % harmonische vervorming,
100 Hz, 8 Ω)
(via bijgeleverde netspanningsadapter)
Algemeen
Voeding
DC 13 V 2 A (via bijgeleverde
netspanningsadapter, AC-voeding 100 V 240 V)
Ingangen/uitgangen
WM-PORT-stekker × 1
AUDIO IN-aansluiting (stereomini) × 1
DC IN-aansluiting × 1
USB-A-aansluiting × 1
Afmetingen (b/h/d)
Ong. 360 × 112 × 104 mm
Gewicht
Ong. 1,5 kg
Bedrijfstemperatuur
5 °C tot 35 °C
Bijgeleverde accessoires
Active Speaker-hoofdtoestel (1)
Netspanningsadapter (1)
Netsnoer (1)
Afstandsbediening (1)
CR2025-lithiumbatterij (1)
(voorgeïnstalleerd voor testgebruik van de
afstandsbediening)
Gebruiksaanwijzing (1)
Garantiekaart (1)
Ingangen
WM-PORT-stekker
AUDIO IN-aansluiting
Ingangsimpedantie
AUDIO IN-aansluiting 35 kΩ (bij 1 kHz)
Geproduceerd in Maleisië
Wijzigingen in ontwerp en specificaties zijn voorbehouden zonder voorafgaande
kennisgeving.
Kennisgeving betreffende handelsmerken
 "WALKMAN" en het "WALKMAN"-logo zijn gedeponeerde handelsmerken van Sony
Corporation.
 "Xperia" is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
 "Sony Tablet" is een handelsmerk of een gedeponeerd handelsmerk van Sony
Corporation.
 "Android" en het "Android"-logo zijn handelsmerken of gedeponeerde handelsmerken
van Google Inc.
 Het Bluetooth-woordmerk en de Bluetooth-logo's zijn het eigendom van Bluetooth
SIG Inc. en elk gebruik van dergelijke merken door Sony Corporation gebeurt onder
licentie. Overige handelsmerken en merknamen zijn het eigendom van hun
respectieve eigenaars.
 Alle andere handelsmerken en gedeponeerde handelsmerken zijn handelsmerken of
gedeponeerde handelsmerken van hun respectieve eigenaars. In deze handleiding
worden de symbolen ™ en ® niet altijd vermeld.

VARNING
Skydda apparaten mot stänk och väta och placera inte vätskefyllda föremål, som till
exempel vaser, ovanpå apparaten, så undviker du risk för brand eller elektriska stötar.
Märketiketten sitter på undersidan av den här enheten.
Härmed intygar Sony Corp., att denna utrustning står I överensstämmelse med de
väsentliga egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av direktiv
1999/5/EG. För ytterligare information gå in på följande hemsida:
http://www.compliance.sony.de/
Placera inte enheten där det är ont om utrymme, t.ex. i en bokhylla eller i en
inbyggnadslåda.
Eftersom nätadapterns kontakt används för att bryta strömmen till nätadaptern ska den
anslutas till ett lättillgängligt vägguttag. Om adaptern inte verkar fungera korrekt ska du
omedelbart dra ut kontakten ur vägguttaget.
Strömförbrukning 2 A
Utsätt inte batterierna (batteripaket eller monterade batterier) för hög värme som
exempelvis solsken, eld eller liknande under längre tid.
VARNING
Risk för explosion om batteriet byts på ett felaktigt sätt. Byt bara ut batteriet mot ett
batteri av samma eller motsvarande typ.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den Europeiska Unionen och
andra Europeiska länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte får
hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om
produkten kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör du kontakta lokala
myndigheter eller sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med separata
insamlingssystem)
(a)
(b)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att batteriet inte
skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination med en kemisk symbol.
Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt, kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa konsekvenser
som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett säkert
sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna produkt eller
batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation eller din återförsäljare
där du köpt produkten.
Översikt


(a)
RDP-NWG400B är en aktiv högtalare som använder Bluetooth-teknik.
 Du kan lyssna på ljudet från en Bluetooth-enhet, t.ex. en ”WALKMAN”, genom att
ansluta den trådlöst till denna enhet.
 När du ansluter en ”WALKMAN” till denna enhet via Bluetooth slås enheten på
automatiskt. (Vilolägesfunktion för Bluetooth)
 Du kan lyssna på ljudet från en ”WALKMAN” genom att ansluta till WM-PORTuttaget på enheten. Du kan även använda enheten som en batteriladdare medan du
lyssnar på musik.
 Denna enhet innehåller ett AUDIO IN-uttag för att lyssna på ljud från en valfri
komponent som inte har stöd för Bluetooth-funktionen eller inte har något
WM-PORT-uttag.
 USB-uttaget* kan användas för att ladda en ”WALKMAN” eller MDR-NWBT10
trådlösa stereohörlurar.
*endast för laddning
Om enheter som är kompatibla med enheten
Bluetooth-enheter som ska anslutas till enheten ska ha stöd för A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile).
Mer information om enheter som är kompatibla med enheten ges under rubriken
”Modeller som stöds” i avsnittet ”Specifikationer”.
Obs
Bär inte enheten med en ”WALKMAN” ansluten till WM-PORT-uttaget.
Anslut inte en enhet som det inte finns stöd för. En sådan enhets funktion kan inte garanteras.
Funktionen kan inte garanteras även vid användning av ”WALKMAN”-modeller som stöds.
Delar och kontroller (se bild )
 / (ström/standby)-knapp

 FUNCTION-knapp
 / (ström/standby)-indikator
Väljer en källenhet.
 BLUETOOTH/STANDBY-knapp
(Bluetooth-standbyläge)
 AUDIO IN-knapp
När Bluetooth-standbyläge är inställt
på ON försätts enheten i Bluetoothstandbyläge även när enheten stängs
av. Se ”Om vilolägesfunktion för
Bluetooth” för mer information.
 WALKMAN-knapp
 BLUETOOTH/PAIRINGknapp
 BASS BOOST-knapp
När BASS BOOST är angivet till på
återges dynamisk djup bas.
Fabriksinställningen är på, men det
kan ändras till av om så önskas.
 WM-PORT-uttag
 FUNCTION-indikator
 WALKMAN-indikator

 Fjärrsensor
 AUDIO IN-indikator
 AUDIO IN-uttag
 BLUETOOTH/PAIRINGindikator
 Kontroll
(Bluetooth-indikator)
 BASS BOOST-indikator
Medan BASS BOOST är angivet till
på tänds indikatorn.
 13V DC IN-uttag
 USB-uttag*
*endast för laddning
Ställa in volym
Du kan ändra volymen genom att göra något av följande:
 Tryck på knappen VOLUME +/– (bild  ) på enheten.
 Tryck på knappen VOL +/– på fjärrkontrollen.
Statusindikatorn (bild  ) börjar blinka medan volymen ändras.
1. Tryck på WALKMAN-knappen (bild  ).
När enheten stängs av genom att trycka på /-knappen memoreras volyminställningen.
Men om du kopplar bort nätadaptern från elnätet eller drar ur nätadapterns kontakt från
enheten kommer volymen att återgå till fabriksinställningen.
Obs
Beroende på ”WALKMAN”-enheten kanske -knappen (spela upp/pausa) inte fungerar. I så fall
ska du starta uppspelningen på ”WALKMAN”-enheten.
Komma igång: koppling
nätkabeln till nätadaptern ().
2. Koppla in nätkabeln i ett vägguttag ().
Obs
Stäng av enheten innan du kopplar bort nätadaptern. Om nätadaptern ansluts och därefter kopplas
bort från enheten utan att enheten stängs av kan det orsaka fel.
Använd endast den medföljande nätadaptern. Använd inte någon annan nätadapter eftersom det
kan skada enheten.
Den medföljande nätkabeln är endast avsedd för enheten. Den bör inte användas med någon annan
elektrisk utrustning.
Kontaktens poler
Slå på och stänga av strömmen
Slå på strömmen
1. Tryck på /-knappen (bild  ) på enheten eller fjärrkontrollen.
När enheten är på lyser /-indikatorn (bild  ) grönt. När du använder enheten
eller tar emot ett kommando från fjärrkontrollen kommer statusindikatorn att blinka.
När du lyssnar på musik via Bluetooth-anslutning kan du också starta enheten på
följande sätt:
Ställ in BLUETOOTH/STANDBY-knappen på ON och upprätta en Bluetooth-anslutning
genom att utföra en åtgärd på ”WALKMAN” eller Bluetooth-enheten.
Se ”Om vilolägesfunktion för Bluetooth”.
för att spela.
Tips
När ”WALKMAN”-enheten slås på kan du höra lite ljud från högtalaren. Det beror på
”WALKMAN”-enheten och är inte något fel på den här enheten.
Om Dynamic Normalizer, Equalizer, VPT (Surround), DSEE (Sound Enhance) eller SP Output
Optimizer är aktiverade ska de stängas av.
Inget ljud hörs från hörlursuttaget på ”WALKMAN”-enheten om den är ansluten till enheten.
Använda fjärrkontrollen
Bluetooth-enheter måste ”kopplas” med varandra i förväg.
När Bluetooth-enheter har kopplats ihop memorerar enheten dessa enheter även efter att
de har frånkopplats. De behöver inte kopplas ihop igen för att lyssna nästa gång.*
Enheten kan bara kopplas ihop med en enhet åt gången. För att kopplas ihop med flera
enheter måste varje enhet kopplas ihop var för sig.
*Ihopkoppling måste göras igen i följande fall.
 Om ihopkopplingsinformationen raderas efter reparation osv.
 Enheten kan kopplas ihop med upp till 9 enheter. Om en ny enhet kopplas ihop efter
att 9 enheter har kopplats ihop, kommer den enhet som det har dröjt längst av de 9
sedan den senaste användningen att ersättas med den nya ihopkopplingen.
 Om ihopkopplingsinformationen för enheten tas bort på Bluetooth-enheten.
 Om enheten initieras.
Ihopkoppling av enheten med Bluetooth-enheter
Följande åtgärder krävs när du för första gången ansluter enheten till en Bluetooth-enhet
via Bluetooth.
1. Håll Bluetooth-enheten och enheten inom en meters avstånd från varandra
för denna åtgärd och slå sedan på båda enheterna.
2. Tryck på och håll ned knappen BLUETOOTH/PAIRING (bild  ) under
omkring 2 sekunder.
Släpp knappen när -indikatorn (Bluetooth, blå) (bild  ) blinkar snabbt.
Kopplingsläget för denna enhet är aktiverat.
Tips
När du försöker koppla enheten till din Bluetooth-enhet för första gången aktiveras
kopplingsläget så fort du trycker på BLUETOOTH/PAIRING-knappen.
3. Starta kopplingsläget på Bluetooth-enheten.
Se bruksanvisningen som medföljer Bluetooth-enheten.
Tips
När skärmen för val av en anslutningsenhet visas väljer du ”RDP-NWG400B”.
När skärmen för inmatning av passernyckel (kan även kallas ”Passerkod”, ”PIN-kod”, ”PIN-numer”
eller ”Lösenord”) visas anger du ”0000”.
När kopplingen är upprättad tänds (Bluetooth-indikator) och statusindikatorn (blått)
och enheten sparar ihopkopplingsinformationen.
När kopplingen har upprättats kan det hända att Bluetooth-anslutningen startar
automatiskt beroende på Bluetooth-enhet. I så fall hoppar du över proceduren ”Upprätta
Bluetooth-anslutning” under ”Lyssna på musik” om du vill lyssna på musik.
Obs
Om du stänger av enheten eller Bluetooth-enheten innan Bluetooth-anslutningen upprättats sparas
ingen ihopkopplingsinformation. Koppla samman denna enhet och Bluetooth-enheten igen.
Lösenordet för enheten är låst till ”0000”. Enheten kan inte kopplas ihop med en Bluetooth-enhet
som vars lösenord inte är ”0000”.
Om du behöver koppla ihop med en Bluetooth-enhet som inte har någon skärm eller inte visar den
anslutande enheten kopplar du ihop de båda enheterna manuellt. Mer information om hur du
använder den enhet som ska anslutas ges i de handböcker som medföljer enheten.
Avbryta kopplingsläge
Vid ihopkoppling för första gången:
 Tryck på WALKMAN-knappen eller AUDIO IN-knappen.
 Stäng av enheten.
När du registrerar ytterligare enheter kommer ihopparningsläget att avbrytas efter
omkring 5 minuter. Börja om från steg 2 om kopplingsläget avbryts halvvägs.
Fjärrkontrollens funktioner (se bild )
Rikta fjärrkontrollen mot fjärrkontrollsensorn längst ned till höger på enheten.
Statusindikatorn blinkar när enheten tar emot en signal från fjärrkontrollen.
Tips
Knapparna VOL + och  har upphöjda små punkter.
Den fjärrkontrollsignalen skickas från (a).
 FUNCTION-knapp
”WALKMAN”  AUDIO IN  Bluetooth
 ”WALKMAN”  AUDIO IN 
Växlar mellan ”WALKMAN”, AUDIO IN
och Bluetooth.
  knapp för snabbspolning
bakåt*
Gå tillbaka till föregående spår. Under
uppspelning leder den här åtgärden tillbaka
till början av det aktuella spåret. Om du vill
gå tillbaka till föregående spår trycker du två
gånger.
Tryck och håll ner för snabbspolning bakåt.
Under paus trycker du på och håller ned för
att hitta önskad del av ett spår med hjälp av
tidsanvisningen på musikskärmen på
”WALKMAN”-enheten.
Välja ett menyalternativ.
 BACK/HOME-knappen (tryck
och håll ned för att ändra till
HOME-knappens funktion.)
Tryck för att gå upp en nivå eller för att gå
tillbaka till den föregående menyn.
Håll intryckt när du vill visa HOME-menyn.
 /-knapp (ström/standby)
Bluetooth-enheten måste vara ansluten till denna enhet via en Bluetooth-anslutning
innan du spelar upp musik. Se de bruksanvisningar som medföljde Bluetooth-enheten
för hur det fungerar.
Under Bluetooth-kommunikation tänds (Bluetooth-indikator) eller statusindikatorn
blått.
Obs
Knapparna på fjärrkontrollen fungerar inte under Bluetooth-kommunikation, även om
en ”WALKMAN” används med WM-PORT-uttaget. Se ”Använda fjärrkontrollen” och
”Om Bluetooth-fjärrkontrollens tillgänglighet” för information.
Tips
När Bluetooth-anslutningen har upprättats med Bluetooth-enheten kommer val av WALKMAN
eller AUDIO IN-funktionen att ändras till Bluetooth automatiskt.
Vid ändring av funktionen till Bluetooth försöker enheten att ansluta till den senast anslutna
Bluetooth-enheten under 5 sekunder. Om Bluetooth-enheten är redo att upprätta Bluetoothanslutning kommer den att anslutas automatiskt.
2. Spela upp musik på Bluetooth-enheten
  knapp för snabbspolning
framåt*
Gå till nästa spår.
Håll intryckt för att hitta den punkt som
önskas.
Under paus kan du trycka och hålla ned för
att hitta den del av spåret genom att bläddra
och använda tidsindikationen på
musikskärmen för ”WALKMAN”-enheten.
Välja ett menyalternativ.
 OPTION-knapp*
Visa alternativmenyn på skärmen på
”WALKMAN”-enheten.
 VOL-knapparna (volym) +/–
Justera volymen på enheten.
* Vissa åtgärder på fjärrkontrollen kanske inte fungerar, eller fungerar annorlunda, beroende på vilken
”WALKMAN”-enhet du använder.
Om Bluetooth-fjärrkontrollens tillgänglighet
Under trådlös Bluetooth-anslutning (BLUETOOTH/PAIRING-indikatorn tänds) kan
endast knapparna nedan användas.
 /-knapp (ström/standby) (bild  )
 FUNCTION-knapp (bild  )
 VOL-knapparna (volym) +/– (bild  )
Under trådlös Bluetooth-anslutning eller när en ”WALKMAN” är inställd på WMPORT-uttaget, BACK/HOME-knappen (bild  ) och/eller OPTION-knappen (bild
 ) kanske inte fungerar beroende på vilken ”WALKMAN”-modell som används.
Byta ut litiumbatteriet
Under normal användning bör litiumbatterier kunna
användas under 6 månader. När de förbrukats kan
fjärrkontrollen inte fungera korrekt eller
funktionsavståndet minskar. I så fall ska du byta till
ett nytt Sony CR2025-litiumbatteri.
Anmärkningar om batterier
Om du vet med dig att du inte kommer att använda fjärrkontrollen under en längre tid
bör du ta ur batterierna. Då undviker du risken för de frätskador som läckande batterier
kan orsaka.
Lyssna på musik via AUDIO IN-uttaget (AUDIO
IN-funktionen)
Du kan lyssna på ljudet från en extern komponent på enheten, t.ex. en bärbar digital
musikspelare. Se till att strömmen till de olika komponenterna är avstängd innan du
kopplar ihop dem.
2. Tryck på /-knappen (ström/standby) för att slå på enheten.
Tips
Beroende på vilken ”WALKMAN” som har anslutits kanske du kan ändra volymen med
volymknappen på din ”WALKMAN” (i så fall ändras inte volyminställningen på din ”WALKMAN”).
3. Slå på den externa komponenten.
Med hjälp av vilolägesfunktionen för Bluetooth slår du på enheten från distans och kan
lyssna på musik trådlöst.
När du stänger av enheten ändras den till Bluetooth-vänteläge och
indikator) blinkar långsamt.
(Bluetooth-
När du ansluter via en Bluetooth-anslutning slås enheten på automatiskt och du kan
lyssna på ljudet från enheten. Att stänga av enheten med en Bluetooth-enhet tar omkring
1 minut.
Tips
Mindre ström används när enheten är avstängd med hjälp av vilolägesfunktionen för Bluetooth än då
enheten är påslagen och ändras till viloläge. Men den använder lite mer ström om vilolägesfunktionen
för Bluetooth inte används.
Om Bluetooth-indikatorn
Status
Koppling
Bluetooth-anslutningsbar
(tänd)
Bluetooth-anslutningsbar
(vilolägesfunktion för
Bluetooth)
Bluetooth-anslutning har
upprättats
-indikator (Bluetooth,
blå)
Blinkar snabbt
AUDIO IN-uttaget på enhetens baksida med en passande
ljudanslutningskabel (medföljer ej).
/ (ström/standby)-knappen tänds.
4. Tryck på AUDIO IN-knappen (bild  ).
5. Använd den externa komponenten.
Lyser
Blinkar långsamt
Lyser
Blinkar långsamt
Lyser inte
Lyser
Lyser
Tips
(Bluetooth-indikator) stängs av om det inte finns någon ihopkopplingsinformation.
Lyssna på musik på din ”WALKMAN” via
WM-PORT-uttaget (WALKMAN-funktion)
Inställning av ”WALKMAN”
Tips
Du kan ställa in en ”WALKMAN” som sitter i ett fodral på enheten, beroende på vilken typ av fodral
det är.
1. Skjut upp facket till WM-PORT-uttaget (se bild ).
2. Anslut ”WALKMAN” på WM-PORT-uttaget på enheten.
Nätadaptern alstrar värme under användning. Detta är normalt och inte något fel.
Utsätt inte enheten för kraftiga stötar.
Använd inte enheten nära en TV, AM-radio eller någon annan sådan mottagare. Dessa enheter kan
orsaka RF-störningsbrus i enheten.
Håll ytorna för nätadaptern, sladdarna och kablarna borta från metallföremål för att undvika
kortslutning.
Anslut inte nätadaptern till en spänningsomvandlingstransformator. Det kan orsaka skador på
adaptern/enheten, vilket kan leda till brand.
Anslut nätadaptern till ett lättillgängligt vägguttag. Dra omedelbart ut adaptern ur vägguttaget vid
eventuella problem.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar du risken för brand eller elstötar; placera inte
heller vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser och liknande.
Om hur du använder en ”WALKMAN” med FM-radio
Du kan inte lyssna på FM-radiosändningarna med hjälp av funktionen ”WALKMAN”
(utom med vissa modeller).
Angående rengöring
Om enheten skulle bli smutsig, ska du rengöra den med en mjuk trasa, lätt fuktad med vatten eller
milt rengöringsmedel och avsluta sedan med en torr trasa.
Använd inte alkohol, thinner eller bensen m.m. eftersom dessa lösningsmedel kan fördärva enhetens
yta.
När du använder en kemikaliebehandlad duk ska du följa de anvisningar som medföljer produkten.
Om ett flyktigt ämne som t.ex. ett insektsmedel, sprutas på enheten, eller om enheten kommer i
kontakt med gummi- eller plastmaterial under någon längre period kan det skada enhetens yta.
Trådlös Bluetooth-teknik är en trådlös teknik på kortdistans för trådlös kommunikation
mellan digitala enheter, som t.ex. en kompaktstereo och en digital musikspelare.
Anslutning av två enheter är den vanliga metoden, men samtidig anslutning av flera
enheter är också möjligt.
Kablar är inte nödvändiga för anslutning eftersom Bluetooth-teknik är en trådlös teknik.
Inte heller behöver enheterna vara vända mot varandra, vilket är fallet med infraröd
teknik. Enheten kan t.ex. användas i en väska eller ficka.
Bluetooth-teknik är en internationell standard som stöds av tusentals företag världen
över och som många av världens företag använder.
Kompatibla Bluetooth-profiler
- A2DP 1.0 (Advanced Audio Distribution Profile): Du kan skicka och ta emot musikinnehåll av
hög kvalitet.
- AVRCP1.3 (Audio Video Remote Control Profile): Du kan justera enhetens volym via en
Bluetooth-enhet som stöds.
Kommunikationsavstånd
Trådlös Bluetooth-teknologi fungerar inom ett avstånd på cirka 10 meter. Den faktiska
avståndet varierar beroende på förhållandena.
- Kommunikationen hindras (av t.ex. metallföremål, väggar, personer osv.).
- Kommunikation via den trådlösa LAN-funktionen.
- Det finns magnetiska fält, till exempel från en mikrovågsugn eller någon annan elektromagnetisk
enhet.
Störningar från andra enheter
Eftersom Bluetooth-enheter och trådlösa LAN-enheter (IEEE802.11b/g) använder
samma frekvens (2,4 GHz) kan mikrovågsstörningar uppstå och orsaka försämrad
kommunikationshastighet, brus eller felaktig anslutning om enheten används i närheten
av en trådlös LAN-enhet.
Gör i sådana fall följande.
- Använd enheten minst 10 meter från den trådlösa LAN-enheten.
- Stäng av den trådlösa LAN-enheten om enheten används inom 10 meter från en trådlös LANenhet.
Störningar från andra enheter
De mikrovågor som sänds från en Bluetooth-enhet kan påverka elektroniska
medicintekniska produkter. Stäng av din enhet och andra Bluetooth-enheter på följande
platser eftersom olycka i annat fall kan uppstå:
- där lättantändlig gas förekommer
- på sjukhus
- på ett tåg eller flygplan
- på en bensinstation
- i närheten av automatiska dörrar
- i närheten av ett brandlarm
Obs
När du ska använda enhetens Bluetooth-funktion ska du kontrollera att Bluetooth-enheten stöder
samma profil som din enhet gör. Även om den anslutna enheten stödjer samma Bluetooth-profil
kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
På grund av den trådlösa Bluetooth-teknikens egenskaper fördröjs det ljud som spelas på din
Bluetooth-ljudenhet en aning när det spelas upp.
Enheten har stöd för säkerhet som följer Bluetooth-standard för att garantera en säker anslutning
när trådlös Bluetooth-teknik används. Denna säkerhet är emellertid inte alltid tillräcklig beroende
på inställningarna. Var försiktig vid kommunikation med trådlös Bluetooth-teknik.
Vi tar inget ansvar för informationsläckage vid Bluetooth-kommunikation.
En enhet med Bluetooth-funktion måste uppfylla den Bluetooth-standard som fastställts av
Bluetooth SIG och vara verifierad. Även om den anslutna enheten uppfyller ovanstående Bluetoothstandard kanske den inte kan anslutas eller fungera korrekt beroende på enhetens funktioner eller
specifikationer.
Det kan förekomma brus eller kan ljudet hoppa beroende på användningsmiljön, vissa
kommunikationsförhållanden eller den anslutna Bluetooth-enheten.
Felsökning
Använd följande checklista och läs produktsupportinformationen på vår webbplats om
du får problem när du använder denna produkt.
Om du inte kan lösa problemet kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Inget ljud hörs.
Kontrollera att enheten är påslagen, att /-indikatorn (ström/standby) lyser grönt och att den
anslutna enheten är påslagen.
Se till att FUNCTION-indikatorn för den valda enheten lyser orange. Tryck på FUNCTIONknappen för den enhet du ska lyssna på. Information om placeringen av FUNCTION-knappen ges
under ”Delar och kontroller”.
Justera volymen på enheten eller med fjärrkontrollen.
Se till att enheten är i uppspelningsläget och ändra volymen.
Kontrollera att enheterna är korrekt anslutna. Om anslutningen görs med AUDIO IN-uttaget ska du
verifiera att ljudkabeln anslutits ordentligt.
När en Bluetooth-enhet används ska du kontrollera följande:
- enheten är kompatibel.
- enheten är inte alltför långt från Bluetooth-enheten och utsätts inte för störningar från något
trådlöst LAN, någon annan Bluetooth-enhet eller någon mikrovågsugn.
- Bluetooth-anslutningen görs korrekt mellan den här enheten och Bluetooth-enheten. (Om det
förekommer något problem med ihopkopplingen ska du koppla ihop enheten och Bluetoothenheten igen.)
När en ”WALKMAN”-enhet är ansluten till WM-PORT-uttaget tänds WALKMAN-indikatorn och
”WALKMAN”-enheten ändras till standbyläge. För att upprätta en anslutning ska du avbryta detta
läge (genom att trycka på BACK-knappen om sådan finns på din ”WALKMAN”-enhet).
Ljudet är lågt.
Ljudet kommer att höras från enheten.
Tips
Justera volymnivån på den externa komponenten. Om volymen fortfarande inte är optimal använder
du enhetens knapp VOLUME +/– (eller knappen VOL +/–) för att ange en lämplig volym.
Obs
Var noga med att använda en lämplig ljudkabel för den externa komponenten som ska anslutas.
Justera volymnivån på ansluten komponent om volymen är låg. Justera volymnivån på enheten om
volymen fortfarande är för låg.
Om enheten ansluts till en enhet med inbyggd radio eller TV-mottagare, kan radiosändningar inte
tas emot eller så försämras känsligheten.
Ladda batteriet i din ”WALKMAN”
Ladda batteriet i din ”WALKMAN” med hjälp av WM-PORT-uttaget
1. Anslut enheten till vägguttaget.
Se ”Förbereda strömkällor” för information.
2. Anslut ”WALKMAN”-enheten till WM-PORT-uttaget på enheten.
Mer information om hur du ansluter ”WALKMAN”-enheten ges under ”Inställning
av ”WALKMAN””. När enheten är i viloläge laddas den anslutna ”WALKMAN”enheten.
Information om laddningsförhållanden ges i de handböcker som medföljer
”WALKMAN”-enheten.
Ladda batteriet för din ”WALKMAN”-enhet med hjälp av USB-uttag
/-indikator (grön)
Vid användning
*EDR är en förkortning för Enhanced Data Rate.
Tryck för att spela upp eller pausa din
”WALKMAN”.
Bekräftar ett objekt.
Obs
Om källenheten har en basförstärknings- eller equalizerfunktion ska dessa stängas av. Ljudet kan
förvrängas om dessa funktioner är påslagna.
Om vilolägesfunktion för Bluetooth
I en omgivning med hög temperatur
- På en plats där det finns värmekällor eller på en plats där den utsätts för direkt solljus
Enheten kan bli missfärgad, förvridas eller skadas.
- I handskfacket i en bil eller i en låst bil i varmt väder (särskilt sommartid)
På en plats där det finns mycket damm, fukt, regn, etc.
- Enheten kan förvridas eller skadas.
På en plats där det finns vibrationer
I ett kraftigt magnetfält
På en sandig plats, till exempel en strand, osv.
Enheten kan skadas svårt.
På en instabil yta eller på en yta som lutar
Enheten kan falla ner, vilket kan resultera i skada på egendom eller personskada.
 -knapp*
Hitta början av det första spåret för
föregående/nästa grupp.
Välja ett menyalternativ.
1. Anslut den externa komponentens (eller annan komponents) linjeutgång till
 Tryck på och välj WALKMAN-knappen eller AUDIO IN-knappen på enheten för att
ändra funktionen.
 Stäng av enheten eller Bluetooth-enheten.
 Byt till kopplingsläge på enheten.
Om enheten är för långt från Bluetooth-enheten eller om Bluetooth-kommunikationen
påverkas av störningar kommer Bluetooth-anslutningen att avslutas automatiskt.
Installera inte nätadaptern där den blir innesluten, t.ex. i en bokhylla eller en
inbyggnadslåda.
Förvara, använd eller placera inte enheten på följande platser eftersom det kan orsaka
skador på enheten.
 -knappen (upp)/-knappen
(ned)*
 Kontrollera att (Bluetooth-indikator) lyser blått.
Om indikatorn släcks har ingen anslutning upprättats. Se ”Upprätta Bluetooth-anslutning” och
upprätta Bluetooth-anslutningen.
 Starta uppspelningen på Bluetooth-enheten.
Avsluta Bluetooth-anslutningen
Om placering
Bluetooth-profiler är standardiserade enligt Bluetooth-enhetens användningssyfte.
Denna produkt stöder den Bluetooth-version och de profiler som visas nedan.
Kompatibel Bluetooth-version:
Bluetooth-specifikationsversion 2.1+EDR *
Kompatibla Bluetooth-profiler
Stänga av eller slå på enheten.
1. Upprätta Bluetooth-anslutning
Försiktighetsåtgärder
Om trådlös Bluetooth-teknik
Innan du använder fjärrkontrollen för första gången tar du
bort isoleringsfilmen.
Batteriet installeras i fjärrkontrollen på fabriken.
Sidan + vänd uppåt
Lyssna på musik
1. Placera BLUETOOTH/STANDBY-knappen i läge ON. (bild  )
1. Anslut nätadaptern till enhetens 13V DC IN-uttag () och anslut sedan
WALKMAN-indikatorn (bild  ) tänds. WALKMAN-funktionen väljs.
2. Tryck på -knappen på fjärrkontrollen eller använd ”WALKMAN”-enheten
Förbereda fjärrkontrollen
Vad är koppling?
Koppla samman denna enhet och Bluetooth-enheten i förväg.
Förbereda strömkällor (se bild )
Avlägsna ”WALKMAN”
Beroende på vilken Bluetooth-enhet du använder kan volymen på enheten justeras av
volymen på Bluetooth-enheten under en Bluetooth-anslutning. När volymen för enheten
ändras blinkar Status-indikatorn.
Annars kan volymen ändras genom att ändra volymen på själva Bluetooth-enheten. I
detta fall kommer statusindikatorn inte att blinka eftersom inget ändras på enheten.
Obs
 Statusindikator
Obs
Vissa ”WALKMAN”-modeller kommer naturligtvis att passa locket när du ansluter till WM-PORTuttaget. I så fall krävs ingen justering.
Anslutning till WM-PORT-uttaget kommer att bli svårt om locket justeras för mycket. I så fall vrider
du kontrollen i motsatt riktning för att flytta locket närmare enheten.
Spela upp musik
Använda vilolägesfunktion för Bluetooth
 VOLUME +/–-knapp
Tips
Ändra placeringen av locket för enkel användning av ”WALKMAN”. Denna justering behövs endast en
gång, men kan behöva göras igen om någon annan ”WALKMAN”-modell används.
Obs
Under borttagning ska du hålla ”WALKMAN”-enheten i samma vinkel som WM-PORT-uttaget. Att
tvinga bort enheten genom att böja den kan skada WM-PORT-uttaget.
Innan du kopplar bort ”WALKMAN” ska du pausa eller stoppa uppspelningen.
Genom att använda Bluetooth-anslutningen kan du lyssna på ljud trådlöst från en
Bluetooth-enhet (t.ex. en ”WALKMAN”) som stöder Bluetooth-funktionen.
Se bruksanvisningen som medföljer den Bluetooth-enhet som ska anslutas.
för privat användning av lagförordning 1.8.2003, nr. 259 (”Lagen om elektronisk
kommunikation”). I synnerhet paragraf 104 anger när ett förekommande erhållande av
en allmän behörighet krävs och paragraf 105 anger när fri användning tillåts;
med hänsyn tagen till att allmänheten beviljats RLAN-tillträde till telekomnätverk och
-tjänster av ministerialförordning 28.5.2003, efter revidering, samt paragraf 25 (allmänt
beviljande av elektroniska kommunikationsnätverk och -tjänster) i Lagen om elektronisk
kommunikation.\
Öppna locket gradvis genom att vrida kontrollen i riktning mot (a). Rörelsen på
kontrollen/locket kommer att stoppa vid full justering.
Stäng locket gradvis genom att vrida kontrollen i riktning mot (b). Med locket helt
stängt kan kontrollen fortfarande användas. Detta är inte ett fel.
Håll stadigt i enheten medan ”WALKMAN” tas bort.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning
såld i länder som tillämpar EU-direktiven
Italien: Användning av RLAN-nätverket är reglerad:

Tips
När BLUETOOTH/STANDBY-knappen är inställd på ON blinkar (Bluetooth-indikator) blått
även medan enheten är avstängd. (Observera att den inte kommer att blinka om ingen
kopplingsinformation har registrerats.)
När
du lyssnar på musik via Bluetooth kommer enheten att stängas av om Bluetooth-anslutningen

från din ”WALKMAN” eller Bluetooth-enhet avslutas. (I så fall stängs enheten av efter en minut.)
Enheten stängs av automatiskt om volymen lämnas på den lägsta nivån under 20 minuter. Enheten
stängs även av automatiskt om ingen funktion utförs inom 20 minuter efter att ha stoppat
uppspelningen av någon ansluten enhet (t.ex. en ”WALKMAN”) via Bluetooth-anslutning eller
AUDIO IN-uttaget. (Observera att det kan dröja mer än 20 minuter före avstängning under
laddning av en ”WALKMAN”.)
Lyssna på musik trådlöst (Bluetoothfunktionen)
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet är Sony
Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti dokument.

Indikatorn / släcks.
Norge
Användning av den här radioutrustningen är inte tillåtet i det geografiska området inom
en radie på 20 km från mitten av Ny-Ålesund, Svalbard.

av ”WALKMAN” () (se bild ).
1. Tryck på /-knappen på enheten eller fjärrkontrollen.
För att minska risken för brand eller elektriska stötar får man inte utsätta denna
apparat för regn eller fukt.

3. Ändra kontrollen () på baksidan av enheten tills locket stöds på baksidan
Stänga av strömmen
Svenska
Du kan ladda batteriet i din ”WALKMAN” eller Sony MDR-NWBT10 trådlösa
stereohörlurar med hjälp av USB-uttaget. (Se bild )
1. Anslut enheten till vägguttaget.
Se ”Förbereda strömkällor” för information.
2. Anslut ”WALKMAN” eller Sony MDR-NWBT10 trådlösa stereohörlurar med
hjälp av USB-uttaget på baksidan av enheten.
Medan enheten är i viloläge kommer att den anslutna ”WALKMAN”-enheten eller
MDR-NWBT10 trådlösa stereohörlurarna att laddas.
Obs
Laddning av andra enheter än de ovannämnda kan inte garanteras.
USB-uttaget är endast avsett för laddning och kan inte användas för något annat ändamål.
Vrid upp volymen på Bluetooth-enheten eller den utrustning som är ansluten till AUDIO IN till den
punkt just innan distorsion uppstår.
Information om volyminställning ges i den bruksanvisning som medföljer enheten.
Justera volymen på enheten eller med fjärrkontrollen.
Ljudet är förvrängt eller försvinner bitvis.
Sänk volymen på den externa komponenten.
Information om hur du ändrar volymen ges i den bruksanvisning som medföljer enheten.
Stäng av alla bas- eller equalizerfunktioner.
Sänk volymen på enheten.
Det brummar eller brusar kraftigt.
Kontrollera att enheterna är korrekt anslutna.
Var noga med att inte placera enheten nära en TV-apparat.
Lämna ingen kabel i AUDIO IN-uttaget när det inte används.
Ingen radiomottagning finns.
Om enheten ansluts till utrustning med inbyggd radio eller mottagare, kan radiosändningar inte tas
emot eller så försämras känsligheten.
Användning av FM-radionfunktionen på ”WALKMAN”-enheten kan inte göras med enheten (utom
för vissa modeller).
Störningar förekommer.
När enheter som t.ex. mobiltelefoner används bör de hållas på avstånd från enheten.
Koppling kan inte utföras.
Placera denna enhet och Bluetooth-enheten närmare varandra och utför kopplingen igen.
Bluetooth-kommunikationen startar inte.
Kontrollera att Bluetooth-enheten är påslagen och att Bluetooth-funktionen har valts.
Bluetooth-anslutningen avslutas. Upprätta Bluetooth-anslutningen igen.
Ljudet hoppar eller överföringsavståndet är kort medan Bluetoothkommunikation utförs.
Om en enhet som genererar elektromagnetisk strålning, t.ex. en trådlös LAN-enhet, annan
Bluetooth-enhet eller en mikrovågsugn finns i närheten måste den flyttas bort från källan.
Flytta bort hinder som finns mellan enheten och Bluetooth-enheten eller flytta bort enheterna från
hindret.
Placera denna enhet och Bluetooth-enheten så nära varandra som möjligt.
Placera om denna enhet.
Placera om Bluetooth-enheten.
Enheten kan inte ändras till Bluetooth-vänteläge.
Kopplingsinformation registreras inte. Koppla ihop enheten och Bluetooth-enheten.
Ljudet som spelas på Bluetooth-ljudenheten fördröjs en aning när det
spelas upp på enheten.
När du tittar på TV eller video kan ljudet släpa efter bilden något.
”WALKMAN”-enheten laddas inte.
Initiera enheten
Kontrollera att ”WALKMAN”-enheten är korrekt ansluten.
Om du initierar enheten kommer all ihopkopplingsinformation att raderas och alla
enhetens inställningar återställs till fabriksinställningarna.
Byt ut batteriet i fjärrkontrollen till ett nytt om det är svagt.
Se till så att du riktar fjärrkontrollen mot fjärrsensorn på enheten.
Ta bort eventuella hinder mellan fjärrkontrollen och enheten.
Se till att fjärrsensorn inte utsätts för stark belysning t.ex. direkt solljus eller ljus från glödlampa.
Flytta dig närmare enheten när du använder fjärrkontrollen.
Det finns vissa modeller som inte stöder funktionen BACK/HOME-knappen eller OPTIONknappen. Mer information om ”WALKMAN”-modeller som är kompatibla med enheten ges under
rubriken ”Modeller som stöds” i avsnittet ”Specifikationer”.
1. Om enheten är påslagen trycker du på /-knappen för att stänga av
enheten.
2. Medan du håller ner knappen BLUETOOTH/PAIRING ska du hålla ner
knappen / (ström/standby) under minst 5 sekunder.
Indikatorn / (ström/standby) och indikatorn
gånger samtidigt när initieringen är avslutad.
(Bluetooth) (blå) blinkar 3
Obs
Koppla inte bort nätkabeln till enheten under 10 sekunder efter att initieringen har slutförts.
Fjärrkontrollen fungerar inte.
Under trådlös Bluetooth-anslutning kan endast /-knappen (ström/standby), FUNCTIONknappen och volymknapparna användas.
När en ”WALKMAN”-enhet är ansluten till WM-PORT-uttaget tänds WALKMAN-indikatorn och
”WALKMAN”-enheten ändras till standbyläge för att upprätta en anslutning. Avbryt denna status
(genom att trycka på BACK-knappen om din ”WALKMAN”-enhet har en).
Denna enhet kan inte manövreras.
Inkompatibla enheter är anslutna till USB-uttaget för batteriladdning.
När inkompatibla enheter är anslutna till USB-uttaget för batteriladdning kan enheten inte
användas. Koppla bort enheten från USB-uttaget.
Alla indikatorer utom
(Bluetooth-indikatorn) tänds.
Skyddskretsen fungerar. Koppla i sådana fall bort nätadaptern från elnätet och anslut den igen. Om
den fortfarande inte fungerar som den ska kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Enheten stängs av automatiskt vid full volym.
Om enheten spelas upp på full volym fungerar skyddskretsen. I så fall ska du slå på apparaten igen.
Inställningarna för funktionen och volymen återställs då till fabriksinställningarna.
Specifikationer
Modeller som stöds
”WALKMAN”-enhet som är kompatibel
med WM-PORT
”WALKMAN”-enhet som är kompatibel
med Bluetooth®
”Sony Tablet™”
Vissa modeller av smarta telefoner, som
t.ex. ”Xperia™”
För kunder i Europa:
http://support.sony-europe.com/DNA
För kunder i Ryssland:
http://www.sony.ru/support/ru/hub/
ACC_SPEAKERS
Högtalardel
Högtalarsystem
Huvudenhet: Stängd
Woofer-enhet: basreflex
Högtalarstorlek
Huvudenhet: 45 mm dia.
Woofer-enhet: 70 mm dia.
Impedans
Huvudenhet: 8 Ω
Woofer-enhet: 8 Ω
Förstärkardel
Effektutgång
Huvudenhet: 5 W + 5 W
(vid 10 % harmonisk förvridning, 1 kHz,
8 Ω)
Woofer-enhet: 10 W
(vid 10 % harmonisk förvridning, 100 Hz,
8 Ω)
(via medföljande nätadaptern)
Allmänt
Strömförsörjning
DC 13 V 2 A (via medföljande
nätadaptern, AC 100 V - 240 V
strömförsörjning)
Ingång/utgång
WM-PORT-uttag × 1
AUDIO IN-uttag (stereo mini) × 1
DC IN-uttag × 1
USB-A-uttag × 1
Mått (b/h/d)
Ung. 360 × 112 × 104 mm
Vikt
Ung. 1,5 kg
Driftstemperatur
5 °C till 35 °C
Medföljande tillbehör
Active Speaker huvudenhet (1)
Nätadapter (1)
Nätkabel (1)
Fjärrkontroll (1)
Litiumbatteri CR2025 (1)
(förinstallerat i fjärrkontrollen för
provanvändning)
Bruksanvisning (1)
Garantikort (1)
Ingångsspänning
WM-PORT-uttag
AUDIO IN-uttag
Ingångsimpedans
AUDIO IN-uttag 35 kΩ (vid 1 kHz)
Tillverkad i Malaysia
Design och specifikationer kan ändras utan föregående meddelande.
Information om varumärken
 ”WALKMAN” och logotypen ”WALKMAN” är registrerade varumärken som tillhör
Sony Corporation.
 ”Xperia” är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony Ericsson
Mobile Communications AB.
 ”Sony Tablet” är ett varumärke eller ett registrerat varumärke som tillhör Sony
Corporation.
 ”Android” och ”Android”-logotypen är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Google Inc.
 Namnet Bluetooth och dess logotyper ägs av Bluetooth SIG Inc. och användning av
sådana namn av Sony Corporation sker på licens. Andra varumärken eller
handelsnamn tillhör respektive ägare.
 Alla andra varumärken och registrerade varumärken är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive ägare. I denna bruksanvisning anges inte tecknen ™
och ®.
Download PDF

advertising