Sony ICD-PX312 PX312 2 GB digitalt fickminne med minneskortplats Bruksanvisning

Sony ICD-PX312 PX312 2 GB digitalt fickminne med minneskortplats Bruksanvisning
4-267-067-52(1)
IC Recorder
Bruksanvisning
Komma igång
Grundfunktioner
Andra inspelningsfunktioner
Andra
uppspelningsfunktioner
Redigera filer
Lyssna på FM-radio
Om menyfunktionen
Använda datorn
Ytterligare information
Felsökning
ICD-PX312/PX312F
För att förhindra risk för
hörselskador är det viktigt att inte
lyssna med för hög volym under
längre perioder.
VARNING
Utsätt inte batterierna (batteriförpackningen eller
installerade batterier) för extrem värme under en
längre tid, från t.ex. solsken, eld eller liknande.
MÄRKSTRÖMSKONSUMTION 800 mA
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den
skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av
el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa
miljöoch hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av material
hjälper till att bibehålla naturens resurser. För
ytterligare upplysningar om återvinning bör du
kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: Stereohörlurar, stereomikrofon
med klämma
2
SE
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med en
kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004%
bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett
riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda miljön
och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet
vill bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur
man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Meddelande till kunder: Följande
information gäller endast för
utrustning som sålts i länder där
EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service
och garanti dokument.
• Inspelad musik är begränsad till endast privat
bruk. Om musik används för andra ändamål krävs
tillstånd från copyright-innehavarna.
• Sony tar inget ansvar för ofullständig inspelning/
nedladdning eller skadad data på grund av
problem med IC-inspelaren eller datorn.
• Beroende på typen av text och teckensnittet, visas
eventuellt inte texten på IC-inspelaren på rätt sätt
på enheten. Detta beror på:
– Kapaciteten för den anslutna IC-inspelaren.
– IC-inspelaren fungerar inte på rätt sätt.
– Innehållet är skrivet på ett språk eller med
tecken som inte stöds av IC-inspelaren.
Information för användare
Med ensamrätt. Den här manualen och den
programvara som beskrivs i denna text får inte,
varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller
överföras till maskinellt läsliga format utan skriftligt
tillstånd från Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA
ELLER SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT
TILL FÖLJD AV DENNA HANDLEDNING,
PROGRAMVARAN ELLER ANNAN
INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER
SOM FÖLJD AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA
OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM
INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM
UPPRÄTTATS.
Sony Corporation behåller rättigheten att när som
helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar i
denna handledning eller den information den
innehåller.
Programvaran som beskrivs i denna text kan vara
föremål för särskilda villkor enligt en separat
användarlicens.
• Den här programvaran är avsedd för Windows och
kan inte användas för Macintosh.
• Den medföljande anslutningskabeln är endast
avsedd för IC-inspelare ICD-PX312/PX312F .
Du kan inte ansluta till andra IC-inspelare.
3
SE
Det du spelar in är endast för ditt
personliga nöje och användning. Andra
former av användning utan tillstånd från
copyrightinnehavarna, är förbjudet enligt
copyrightlagar.
Användning av Memory Stick™-media
för inspelning av copyrightskyddade
bilder eller andra data är begränsade
enligt restriktioner specificerade under
tillämpliga copyrightlagar. All
användning bortom dessa restriktioner är
förbjuden.
Den här produkten stöder ”Memory Stick
Micro™ (M2™)”-media. ”M2™” är en
förkortad form av ”Memory Stick
Micro™”. Hädanefter används ”M2™” i
det här dokumentet.
Varumärken
• Microsoft,Windows,Windows Vista och Windows
Media är registrerade varumärken eller varumärken
som tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller i
andra länder.
• Macintosh och Mac OS är varumärken som tillhör
Apple Inc., och är registrerade i USA och i andra
länder.
• Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör
Intel Corporation.
• MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning
är licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
• Logotyperna för microSD och microSDHC är
varumärken som tillhör SD-3C, LLC.
• ”Memory Stick Micro”, ”M2” och
är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Sony Corporation.
• ”MagicGate” är ett varumärke som tillhör Sony
Corporation.
• Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive ägare. ” ™ ” och ”®” är inte utsatta
i varje enskilt fall i den här handledningen.
Användarprogrammodulerna ”Sound Organizer”
visas nedan:
Windows Media Format Runtime
4
SE
Innehållsförteckning
Komma igång
Andra inspelningsfunktioner
Steg 1: Kontrollera förpackningens
innehåll .....................................................8
Förteckning över delar och
kontroller ..............................................9
Förebygga oavsiktlig användning
(HOLD) ..............................................11
Behålla måttlig volymnivå (AVLS) ...12
Steg 2: Förbereda strömkällan ................13
När ska batterierna bytas ....................14
Steg 3: Slå på IC-inspelaren ...................15
Slå på strömmen .................................15
Stänga av strömmen ...........................15
Steg 4: Ställa klockan .............................16
Steg 5: Ställa in språket som ska visas
i teckenfönstret ........................................18
Ändra inspelningsinställningarna ............32
Välja inspelningsscen för varje
situation ...............................................32
Lägga till en inspelning till en
tidigare inspelad fil .............................35
Lägga till en inspelning för
överskrivning under uppspelning .......37
Starta inspelningen automatiskt när
ett ljud hörs – VOR-funktionen ..........40
Spela in på ett minneskort .......................42
Inspelning via andra enheter ...................46
Inspelning med extern mikrofon .........46
Inspelning från annan utrustning ........48
Funktioner under inspelning ...................50
Lyssna på inspelningen .......................50
Grundfunktioner
Inspelning .......................................20
Lyssna .............................................25
Radera .............................................30
Andra
uppspelningsfunktioner
Ändra uppspelningsinställningar .............51
Praktiska uppspelningsmetoder ..........51
Minska brus i uppspelningsljudet
och göra röster tydligare –
brusreduceringsfunktionen .................52
Justera uppspelningshastigheten –
DPC (Digital Pitch Control)funktion ...............................................54
Välja uppspelningsläge .......................55
5
SE
Spela upp en fil med en larmsignal
vid önskad tid ..........................................58
Uppspelning via andra enheter ...............61
Spela in med annan utrustning ...........61
Redigera filer
Sortera filer i en mapp ............................62
Flytta en fil till en annan mapp ...........62
Kopiera en fil till det andra minnet .....63
Radera alla filer i en mapp ..................65
Använda en spårmarkering .....................67
Lägga till en spårmarkering ................67
Radera en spårmarkering ....................68
Radera alla spårmarkeringar i den
valda filen på en gång .........................69
Dela en fil ...............................................71
Dela en fil vid den aktuella
punkten ...............................................71
Dela en fil vid alla
spårmarkeringspunkter .......................72
Skydda en fil ...........................................75
Lyssna på FM-radio
(endast för ICD-PX312F)
Ställa in en FM-radiostation ...................77
Slå på en radiostation genom att
skanna frekvenser ...............................77
Ta in en förinställd radiokanal ............78
Spela in FM-sändningar .....................79
Förinställa FM-radiostationer .................80
6
SE
Förinställa FM-radiostationer
automatiskt ..........................................80
Förinställa FM-radiokanaler
manuellt ..............................................81
Radera förinställda FMradiokanaler ........................................81
Ändra mottagningsinställningar för
FM-radio .................................................83
Växla FM-radiomottagarens
känslighet ............................................83
Växla sökkänsligheten ........................84
Växla FM-radioutmatningen mellan
högtalaren och hörlurarna ...................85
Om menyfunktionen
Göra inställningar i menyn ......................86
Menyinställningar ...................................88
Använda datorn
Använda IC-inspelaren med en dator ....102
Ansluta IC-inspelaren till datorn ......102
Struktur för mappar och filer ............103
Koppla bort IC-inspelaren från
datorn ................................................107
Kopiera filer från IC-inspelaren till
datorn ....................................................109
Kopiera MP3-filer från datorn till
IC-inspelaren och spela upp dem ..........110
Kopiera en MP3-fil från datorn till
IC-inspelaren (dra och släpp) ............110
Spela upp MP3-filer som kopieras
från datorn med IC-inspelaren .......... 110
Använda IC-inspelaren som
USB-minne ........................................... 112
Använda den medföljande
programvaran Sound Organizer ............113
Vad kan du göra med Sound
Organizer ..........................................113
Systemkrav för datorn ...................... 114
Installera Sound Organizer ...............115
Fönstret för Sound Organizer ........... 117
Ytterligare information
Använda en USB-nätadapter ................ 119
Koppla bort IC-inspelaren från
eluttaget ............................................ 119
Försiktighetsåtgärder ............................ 121
Specifikationer ...................................... 124
Systemkrav .......................................124
Design och specifikationer ...............125
Batteridriftstid ................................... 128
Felsökning
Felsökning .............................................129
Meddelandelista ....................................139
Systembegränsningar ............................ 144
Guide till teckenfönster ......................... 146
Sakregister ............................................ 151
7
SE
Komma igång
Steg 1: Kontrollera förpackningens innehåll
IC-inspelare (1)
P Obs!
När du laddar batterierna ska du köpa
NH-AAA-B2KN uppladdningsbara batterier
(medföljer ej).
Stereomikrofon med klämma* (1)
Ta bort filmen på teckenfönstret innan du
använder IC-inspelaren.
Stereohörlurar (1)
(endast för ICD-PX312F)
Applikationsprogramvara, Sound
Organizer (CD-ROM) (1)
Applikationsprogramvara, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Bruksanvisning
USB-kabel (1)
Använd den medföljande USB-kabeln för
att ansluta IC-inspelaren till en dator.
LR03 (storlek AAA) alkaliska
batterier (2)
8
SE
Bruksanvisningen är lagrad i PDF-filer i ICinspelarens inbyggda minne.
* Stereomikrofonen med klämma och
applikationsprogramvara, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM) medföljer
vissa modeller i utvalda regioner.
Observera att, förändringar eller
modifieringar som inte uttryckligen
godkänns i denna handbok kan upphäva din
rätt att använda utrustningen.
Förteckning över delar och
kontroller
Framsida
Inbyggd mikrofon
m -kontakt (mikrofon)*1
Teckenfönster
DISP/MENU-knapp
SCENE-knapp
-knapp (mapp)
N PLAY/STOP•ENTER*1-knapp
x -knapp (stopp)
–. (snabbspolning bakåt med
medhörning/snabbspolning bakåt),
J
K
L
M
N
O
P
Q
R
*1 Dessa knappar och kontakten har en taktil
Komma igång
A
B
C
D
E
F
G
H
I
>+ (snabbspolning framåt med
medhörning/snabbspolning framåt)
knappar
Högtalare
i -kontakt (hörlurar)*2
Funktionsindikator
ERASE-knapp
VOL-knapp –/+*1 (volym)
(upprepning) A-B-knapp
z REC/PAUSE-knapp
NOISE CUT-omkopplare
T-MARK-knapp (spårmärke)
punkt. Använd den som referenspunkt för
funktioner eller för att identifiera varje
terminal.
*2 Anslut hörlurarna till i-kontakten
(hörlurar). Rengör kontakten om störande
ljud hörs.
i -kontakt
(hörlurar)
9
SE
Baksida
S
T
U
V
W
10
SE
-USB-anslutning
M2™/microSD-minneskortsplats
HOLD•POWER ON/OFF-omkopplare
Batterifack
Remhål (Rem medföljer ej.)
Förebygga oavsiktlig
användning (HOLD)
”HOLD” visas om du trycker på någon
knapp när HOLD-funktionen är aktiverad.
Du kan avaktivera alla knapparna (HOLD)
för att förhindra oavsiktlig användning när
du bär IC-inspelaren etc.
Avaktivera HOLD-status för ICinspelaren
Komma igång
Sätta IC-inspelaren i HOLDstatus
Skjut HOLD•POWER ON/OFFomkopplaren mot mitten.
P Obs!
Skjut HOLD•POWER ON/OFFomkopplaren i riktning mot ”HOLD”.
”HOLD” visas i omkring 3 sekunder, vilket
indikerar att alla knappfunktioner är
avaktiverade.
När HOLD-funktionen aktiveras under
inspelning kommer alla knappfunktioner att
avaktiveras. För att stoppa inspelningen
avbryter du först HOLD-funktionen.
z Tips!
Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan
du stoppa larmuppspelningen genom att trycka
på valfri knapp. (Du kan inte stoppa normal
uppspelning.)
11
SE
Behålla måttlig volymnivå
(AVLS)
Funktionen AVLS (Automatic Volume
Limiter System) gör det möjligt för dig att
lyssna på ljud på en måttlig volymnivå när
du använder hörlurar. AVLS-funktionen
begränsar maxvolymen för att förhindra
risk för problem med hörseln och
distraktion, samt för att behålla en måttlig
volymnivå.
1 Tryck och håll ned •DISP–MENU för att
öppna menyläge. Tryck på –. eller
>+ för att välja ”AVLS”, och tryck på
N PLAY/STOP•ENTER.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”OFF”, och tryck på N PLAY/
STOP•ENTER.
Meddelandet ”AVLS OFF?” visas
tillsammans med ett pipljud.
När ”AVLS” är inställt på ”ON”
När du försöker justera volymen till en nivå
som överskrider nivån som specificeras av
”AVLS” tänds indikatorn. Du kan inte
justera volymen över maxgränsen.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES”, och tryck på N PLAY/
STOP•ENTER.
4 Tryck på x (stopp) för att avsluta
menyläget.
P Obs!
”AVLS” är inställt på ”ON” vid köpet av ICinspelaren. Om du vill stänga av funktionen
och spela upp filer med originalvolym ska du
använda menyn för att ställa in ”AVLS” på
”OFF”.
När ”AVLS” är inställt på ”OFF”
Avaktivera AVLS-funktionen på följande
sätt:
12
SE
Aktivera AVLS-funktionen igen genom att
välja ”ON” i steg 2.
Om du spelar upp filer med en volym som
överskrider AVLS-specificerad nivå under
angiven tidsperiod visas följande animering
”AVLS” och ”AVLS”-menyn ställs
automatiskt in på ”ON”.
Steg 2: Förbereda strömkällan
Ta bort filmen på teckenfönstret innan du
använder IC-inspelaren.
Om batterifackets lock tas bort av misstag,
fäst det som bilden visar.
Komma igång
Skjut på och lyft upp batterifackets lock och
sätt sedan in LR03 (storlek AAA) alkaliska
batterier med rätt polaritet och stäng locket.
Fönstret för inställning av klockan visas
och årtalet blinkar när du sätter i batterierna
första gången, eller om du sätter i
batterierna på nytt efter att de har varit
uttagna från IC-inspelaren under en längre
tid. Se ”Steg 4: Ställa klockan” på sidan 16
för att ställa in datum och tid.
z Tips!
• Meddelanden som spelats in och
larminställningar raderas inte även om du tar
bort batterierna vid utbyte.
• Klockan fortsätter att gå i cirka 1 minut efter
att du har tagit bort batterierna.
• Du kan också använda två NH-AAA-B2KN
uppladdningsbara batterier (medföljer ej).
P Obs!
• Använd inte manganbatterier i den här ICinspelaren.
• Byt båda batterierna med nya batterier när du
byter batterier.
• Byt inte torrbatterier. De medföljande LR03
(storlek AAA) alkaliska batterierna kan inte
laddas.
• Om du inte ska använda IC-spelaren under
en längre tid, ta bort batterierna för att
undvika skada från läckande batterier och
korrosion.
13
SE
När ska batterierna bytas
Batteriindikatorn i teckenfönstret visar
batteriets status.
Indikator för återstående batteri
: ”Low Battery Level” visas. Byt ut
de gamla batterierna mot nya.
m
: ”Low Battery” visas och ICinspelaren slutar fungera.
14
SE
Steg 3: Slå på IC-inspelaren
Slå på strömmen
Komma igång
z Tips!
• Om du inte ska använda IC-inspelaren under
en längre period, rekommenderar vi att du
stänger av den.
• När IC-inspelaren är i stoppläge och du
lämnar den utan att använda den under en
viss tid stängs den av automatiskt.
(Tidslängden före automatisk avstängning är
inställd på ”10 min” när du köper ICinspelaren.) Du kan välja tidslängd före
automatisk avstängning i menyn (sidan 100).
Skjut HOLD•POWER ON/OFFomkopplaren i riktning mot ”POWER ON/
OFF” i mer än 1 sekund. IC-inspelaren slås
på och animeringen ”Accessing...” visas.
Stänga av strömmen
Skjut HOLD•POWER ON/OFFomkopplaren i riktning mot ”POWER ON/
OFF” i mer än 2 sekunder, och ”Power Off”
visas.
IC-inspelaren slås av efter några sekunder.
15
SE
Steg 4: Ställa klockan
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Innan du kan använda larmfunktionen eller
spela in datum- och tidsinformation måste
du ställa klockan.
När du sätter i batterierna för första gången,
eller om du sätter i batterierna på nytt efter
att de har varit uttagna från IC-inspelaren i
mer än 1 minut, visas ”Set Date&Time”,
och därefter visas fönstret för inställning av
klockan.
Ställ klockan enligt följande:
När du trycker på N PLAY/
STOP•ENTER, flyttar markören till
månadsval.
2 Ställ in månad, dag, timme och minut på
samma sätt i den här ordningen.
Tryck på –. eller >+ för att välja
önskade siffror och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Ställ in året.
Tryck på –. eller >+ för att ställa
året, och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER. Välj de sista två
siffrorna i året.
16
SE
När du ställer in minuter visas
animeringen ”Executing...” och
stopplägesfönstret visas.
När du använder IC-inspelaren första
gången eller när ingen fil har spelats in
kan följande fönster visas.
Aktuell mapp
Visa aktuellt datum och aktuell
tid
När IC-inspelaren är i stoppläge, tryck på
x (stopp) för att visa aktuellt datum och
aktuell tid i omkring 3 sekunder.
Förfluten tid
Komma igång
Aktuellt filnummer/
totalt antal filer i
mappen
P Obs!
• Om du inte trycker på N PLAY/
STOP•ENTER inom 1 minut efter att ha
skrivit in klockinställningarna avbryts
inställningen av klockan och
stopplägesfönstret visas.
• Om någon knapp som inte är avsedd för
klockinställning trycks på under inställning
av klockan avbryts inställningen av klockan.
Använd menyn för att ställa klockan.
Ställa klockan med menyn
Du kan använda menyn för att ställa in
klockan medan IC-inspelaren är i stoppläge.
Tryck på och håll in DISP/MENU för att gå
till menyläget. Välj därefter ”Detail Menu”,
och sen ”Date&Time” för att ställa klockan
(sidan 99).
17
SE
Steg 5: Ställa in språket som ska visas
i teckenfönstret
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
Du kan välja bland 6 språk att användas för
meddelanden, menyer, mappnamn, filnamn
osv.
”Language” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Tryck på och håll in DISP/MENU för att
gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Detail Menu” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
18
SE
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
det språk du vill använda och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
Följande språk kan väljas.
Deutsch (tyska), English (engelska),
Español (spanska), Français (franska),
Italiano (italienska), Русский (ryska)
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Komma igång
19
SE
Grundfunktioner
Inspelning
P Obs!
• Innan du spelar in ska du kontrollera batteriindikatorn (sidan 14).
• Du kan få med störljud i inspelningarna om du av misstag gnuggar eller skrapar något mot ICinspelaren under inspelning.
z Tips!
Innan du börjar spela in rekommenderar vi att du först gör en provinspelning eller lyssnar på
inspelningen (sidan 50).
Starta inspelningen
1 Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren mot
mitten för att avaktivera HOLD-status för IC-inspelaren
(sidan 11).
Stopplägesfönstret visas.
2 Välj i vilken mapp du vill spara filer (sidan 26).
20
SE
3 Placera IC-inspelaren så att de inbyggda mikrofonerna
är riktade åt det håll där ljudkällan som ska spelas in
finns.
4 Tryck på z REC/PAUSE i stoppläget.
Funktionsindikator
Grundfunktioner
Funktionsindikatorn blinkar orange och lyser därefter
rött. (När ”LED” har ställts in på ”OFF” i menyn
(sidan 98), tänds inte funktionsindikatorn.)
Du behöver inte hålla z REC/PAUSE intryckt under
inspelning.
Den nya filen spelas automatiskt in efter den senast
inspelade filen.
z REC/
PAUSE
Förfluten tid av den aktuella
inspelningen
Filnumret för filen som spelas in/totalt
nummer av inspelade filer i mappen
zTips!
Du kan växla från fönstret för förfluten tid till återstående
tid eller ett annat fönster genom att trycka på DISP/MENU
(sidan 29).
21
SE
Att avbryta inspelning
1 Tryck på x (stopp).
Animeringen ”Accessing...” visas och IC-inspelaren
stannar i början av den aktuella filen som spelas in.
Du kan lokalisera den inspelade filen genom dess
mappnamn och filnummer för senare uppspelning.
x
Mappen som innehåller den
inspelade filen
Den inspelade filens nummer
representerar hur tidigt filen var
inspelad i en mapp.
Observera under bearbetning av information
IC-inspelaren spelar in data och sparar den i minnesmediet när animeringen ”Accessing...”
visas i teckenfönstret eller funktionsindikatorn blinkar orange. Ta inte bort batterierna, anslut
och koppla inte bort USB-nätadaptern (medföljer ej) medan IC-inspelaren bearbetar
information. Då kan informationen skadas.
22
SE
Övriga funktioner
göra paus i
inspelningen*
Tryck på z REC/PAUSE. Under inspelningspaus blinkar
funktionsindikatorn rött och ”PAUSE” börjar blinka i teckenfönstret.
gå ur pausläget och
återuppta
inspelningen
Tryck på z REC/PAUSE igen. Inspelningen fortsätter från den punkten.
(Om du vill avbryta inspelningen efter inspelningspaus trycker du på
x (stopp) .)
lyssna på den
Tryck på N PLAY/STOP•ENTER. Inspelningen avbryts och
aktuella inspelningen uppspelningen startar från början av den nyinspelade filen.
direkt
Grundfunktioner
snabbspola bakåt
Tryck och håll in –. under inspelning eller inspelningspaus.
med medhörning vid Inspelningen avbryts och du kan söka bakåt medan du lyssnar på en snabb
uppspelning av det du spelat in. När du släpper –., börjar uppspelningen
inspelning
från den punkten.
* En timme efter det att du har gjort paus i inspelningen avbryts inspelningspausen automatiskt och ICinspelaren växlar över till stoppläge.
z Tips!
• Meddelanden som spelas in med denna IC-inspelare spelas in som MP3-filer.
• Du kan spela in upp till 199 filer i varje mapp.
• Du kan skapa nya mappar eller radera oönskade mappar med medföljande Sound Organizer
programvara (sidan 113).
23
SE
Indikator för återstående minne
Under inspelning minskas indikatorn för återstående minne med en i taget. När återstående
inspelningstid är 10 minuter blinkar den sista indikatorn. När återstående tid är 1 minut
växlar teckenfönstret automatiskt till fönstret för återstående tid och fönstret för återstående
inspelningstid blinkar också. Radera några filer för att fortsätta att spela in.
Återstående tid
Blinkar
Spela in enligt varje inspelningssituation (scenval)
Beroende på olika inspelningsscener kan du ändra alternativen för inspelning, exempelvis
REC Mode (sidan 96), Mic Sensitivity (sidan 96), etc., till rekommenderade inställningar.
För mer information om scenval, se sidan 32.
24
SE
Lyssna
Starta uppspelning
1 Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren mot
mitten för att avaktivera HOLD-status för IC-inspelaren
(sidan 11).
Stopplägesfönstret visas.
3 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
Uppspelning startar snart och funktionsindikatorn lyser
grönt. (När ”LED” har ställts in på ”OFF” i menyn
(sidan 98), tänds inte funktionsindikatorn.)
Grundfunktioner
2 Välj filen som du vill spela (sidan 26).
Funktionsindikator
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Tryck på VOL –/+ för att justera volymen.
VOL –/+
P Obs!
När ”AVLS” är inställt på ”ON” i menyn (92) och
”AVLS”-indikatorn visas kan du inte justera volymen
till en nivå som överskrider AVLS-specificerad nivå.
Om du vill stänga av funktionen och spela upp filer med
originalvolym ska du använda menyn för att ställa in
”AVLS” på ”OFF”.
25
SE
Avbryta uppspelningen
1 Tryck på x (stopp).
x
Välja en mapp och fil
1 Tryck på
(mapp) för att visa mappvalsfönstret.
Aktuell mapp
Aktuellt filnummer/totalt antal filer
i mappen
2 Tryck på –. eller >+ för att välja en mapp.
När du köper IC-inspelaren finns 5 mappar redan
tillgängliga (
FOLDER01-05).
26
SE
–., >+
3 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
4 Tryck på –. eller >+ för att välja en fil.
–., >+
Grundfunktioner
Tryck på >+ för att välja en fil med ett högre
nummer.
Tryck på –. för att välja en fil med ett lägre
nummer.
27
SE
Övriga funktioner
stoppa vid aktuellt läge
(Uppspelningspaus)
Tryck på N PLAY/STOP•ENTER. För att återuppta uppspelningen
från samma position trycker du på N PLAY/STOP•ENTER igen.
gå tillbaka till början av
den aktuella filen
Tryck på –. en gång.*1*2
gå tillbaka till föregående
filer
Tryck på –. flera gånger. (Om du vill gå bakåt bland
meddelandena utan avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i
stoppläget.*3)
gå till nästa fil
Tryck på >+ en gång.*1*2
gå till följande filer
Tryck på >+ flera gånger. (Om du vill gå framåt bland filerna utan
avbrott fortsätter du hålla knappen intryckt i stoppläget.*3)
*1 När en spårmarkering ställs in går IC-inspelaren bakåt eller framåt till spårmarkeringen före eller efter
den aktuella punkten (sidan 67).
*2 Så här gör du när ”Easy Search” är ställt på ”OFF” (sidan 51).
*3 I kontinuerligt sökläge lokaliserar inte IC-inspelaren spårmarkeringarna.
28
SE
Om teckenfönstret
Filinformation
Grundfunktioner
Tryck snabbt på DISP/MENU för att växla och kontrollera filinformationen.
En fil som spelats in med IC-inspelaren visas på följande sätt.
Förfluten tid: Den förflutna uppspelningstiden av en fil.
Återstående tid: Maximal inspelningstid under inspelning
Återstående uppspelningstid för en fil (i stoppläge eller uppspelningsläge)
Inspelningsdatum/-tid: Datum/tid för inspelningen
: Filnamn (i stoppläge eller uppspelningsläge):
Datum_filnummer (t.ex. 110101_001 eller
FM_110101_001)
: Titel (i stoppläge eller uppspelningsläge):
Datum_filnummer (t.ex. 110101_001 eller
FM_110101_001)
: Artistnamn (uppspelningsläge):
Artistnamn (t.ex. My Recording)
29
SE
Radera
P Obs!
Du kan inte få tillbaka en inspelning som du har raderat.
Välja en fil och radera den
1 Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren mot
mitten för att avaktivera HOLD-status för IC-inspelaren
(sidan 11).
Stopplägesfönstret visas.
2 Välj den fil du vill radera när IC-inspelaren är i stoppeller uppspelningsläge (sidan 26).
3 Tryck på ERASE.
”Erase?” visas och den angivna filen upprepas om och
om igen.
ERASE
4 Tryck på –. eller >+ för att välja ”YES”.
–., >+
30
SE
5 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
Animeringen ”Erasing...” visas i teckenfönstret och den
valda filen raderas.
När en fil är borttagen kommer de filer som är kvar att
flyttas och få nya nummer så att det inte bildas några
tomma utrymmen mellan filerna.
N PLAY/
STOP•ENTER
Grundfunktioner
Den 1:a filen har raderats och de
följande filerna har minskats med 1.
Totalt antal filer i mappen minskas från
05 till 04.
Avbryta raderingen
1 Välj ”NO” i steg 4 av ”Välja en fil och radera den” och
tryck sedan på N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Radera en annan fil
Fortsätt med steg 2 till 5 i ”Välja en fil och radera den”.
Radera en del av en fil
Dela först upp filen i två filer (sidan 71), och fortsätt därefter med steg 3 till 5 i ”Välja en fil
och radera den” efter att du valt filen som du vill radera.
31
SE
Andra inspelningsfunktioner
Ändra inspelningsinställningarna
Välja inspelningsscen för
varje situation
SCENE
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Indikatorn för den valda scenen visas.
Meeting (
)
För inspelning av diktering
med en mikrofon framför
munnen.
Voice Notes
Beroende på olika inspelningsscener kan du
ändra alternativen för inspelning,
exempelvis REC Mode (sidan 96), Mic
Sensitivity (sidan 96), etc., till
rekommenderade inställningar.
1 Tryck på SCENE i stoppläget.
(
)
önskad scen och tryck sedan på
N PLAY/STOP•ENTER.
32
SE
) För inspelning av mänsklig
Interview (
röst med ett avstånd på 1 till
2 meter.
Lecture (
Fönstret Scene Select visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
För inspelning i olika
situationer, exempelvis
inspelning i ett konferensrum.
Audio IN (
)
För inspelning av ett brett
ljudomfång, exempelvis i ett
klassrum eller inspelning av
en kör.
) Om du vill spela in från
extern utrustning, exempelvis
en bärbar CD-/MD-spelare
eller bandspelare, med
anslutning av IC-inspelaren
via en ljudutgång (mini-uttag
för stereo). Används även för
dubbning.
P Obs!
Spela in ett röstmeddelande
• Du kan inte ställa in en scen under
inspelning.
• När 60 sekunder har gått utan någon
användning efter att fönstret Scene Select
visas, visas stopplägesfönstret.
Genom att placera IC-inspelaren nära ena
sidan av munnen kan du förhindra att du
andas in i den inbyggda mikrofonen och
spela in med klart ljud.
Tips för bättre inspelning
Det finns sätt att göra bättre inspelningar
utan att använda scenval.
Spela in på ett möte
Andra inspelningsfunktioner
Genom att placera IC-inspelaren på ett
stativ eller exempelvis en handduk som
fungerar som stativ, kan du spela in med
klart ljud med mycket låga brusnivåer och
utan vibrationsljudet från plattan.
Inbyggd mikrofon
Spela in en intervju
Placera IC-inspelaren så att den inbyggda
mikrofonen är riktad mot intervjupersonen.
33
SE
Spela in en föreställning med
musik
Genom att montera ett stativ (medföljer ej)
eller placera IC-inspelaren på exempelvis
ett bord kan du justera vinkeln för ICinspelaren och den inbyggda mikrofonen
mer exakt.
Vid inspelning av exempelvis en kör eller
en pianokonsert ska du placera ICinspelaren på ett bord omkring 2 till 3 meter
från de som gör föreställningen. Ställ in ICinspelaren med teckenfönstret riktat uppåt
och den inbyggda mikrofonen riktad mot
ljudkällan.
Scene Select-inställningar
För detaljer om menyalternativ och
inställningar, se sidorna 90 till 97.
VOR
34
SE
Meeting
( )
Voice Notes Interview
( )
( )
OFF
OFF
OFF
REC Mode 192kbps 128kbps
(MONO) (MONO)
(SHQ)
(HQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Medium
Sensitivity ( )
Low
( )
Medium
( )
LCF(Low ON
Cut)
ON
ON
Select
Input
MIC IN
MIC IN
MIC IN
Lecture (
)
Audio IN (
)
Lägga till en inspelning till
en tidigare inspelad fil
VOR
OFF
OFF
REC Mode
192kbps
(MONO)
(SHQ)
192kbps
(MONO)
(SHQ)
Mic
Sensitivity
Medium
( )
Low
( )
z REC/PAUSE
LCF(Low
Cut)
OFF
OFF
x
Select Input
MIC IN
Audio IN
–., >+
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Du kan inte modifiera Scene Selectinställningarna. Om du vill ändra
inställningsalternativen som t.ex. REC Mode
(sidan 96), Mic Sensitivity (sidan 96), etc., för
inspelningssituationer ska du använda menyn
för att ändra varje alternativ för
inställningsalternativ.
Andra inspelningsfunktioner
P Obs!
När ”Add/Overwrite” på menyn är inställt
på ”Add”, kan du lägga till en inspelning
till filen som spelas upp. Den tillagda
inspelningen placeras efter den aktuella
filen och räknas som en del av filen.
Under uppspelning av fil 3
Fil 3
Fil 4
Efter tillägg av en inspelning
Fil 3
Fil 4
Tillagd inspelning
Välj den fil du vill lägga till en inspelning
först.
35
SE
1 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Add/Overwrite” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 När filen som läggs till spelas upp
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Add” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
trycker du på z REC/PAUSE.
”Add REC?” visas.
Mer information om uppspelning finns
på sidan 25.
6 När ”Add REC?” visas trycker du på
z REC/PAUSE.
Funktionsindikatorn lyser rött.
Inspelningen startar.
7 Tryck på x (stopp) för avbryta
inspelningen.
”Add/Overwrite” är inställt på ”OFF”
vid köpet av IC-inspelaren.
36
SE
Inspelningen läggs till
den aktuella filen.
Filnumret och det
totala antalet filer
i mappen förblir
oändrat.
P Obs!
Lägga till en inspelning för
överskrivning under
uppspelning
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
–., >+
Andra inspelningsfunktioner
• Du kan inte lägga till en inspelning när filen
har nått den maximala storleken (500 MB).
• Du kan inte lägga till en inspelning till en
MP3-fil som inte spelades in med ICinspelaren. Dessutom är det så att när du
redigerar filer med den medföljande
programvaran, Sound Organizer, kanske det
inte går att lägga till en inspelning till filerna.
• REC Mode för en extra inspelning är samma
som den tillagda filen.
• Om det har gått 10 minuter sedan steg 5,
måste du starta om processen igen från
steg 5.
När ”Add/Overwrite” på menyn är inställt
på ”Overwrite”, kan du lägga till en
överskrivningsinspelning efter en vald
punkt i en inspelad fil. Delen av filen efter
den valda punkten raderas.
37
SE
Startpunkt för en överskrivningsinspelning
Fil 2
Fil 3
Fil 4
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Overwrite” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Raderad del
av fil 2
Fil 2
Fil 3
Fil 4
Tillagd överskrivningsinspelning i fil 2
Välj den fil du vill lägga till en
överskrivningsinspelning först.
”Add/Overwrite” är inställt på ”OFF”
vid köpet av IC-inspelaren.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
1 Tryck på och håll in DISP/MENU
i stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Add/Overwrite” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 När filen som ska läggas till spelas upp
trycker du på z REC/PAUSE i samma
position där du vill skriva över filen.
”Overwrite REC?” visas.
Mer information om uppspelning finns
på sidan 25.
38
SE
6 När ”Overwrite REC?” visas trycker du
på z REC/PAUSE.
Funktionsindikatorn lyser rött.
Inspelningen startar.
7 Tryck på x (stopp) för avbryta
• REC Mode för en extra
överskrivningsinspelning är samma som den
tillagda filen.
• Om det har gått 10 minuter sedan steg 5,
måste du starta om processen igen från
steg 5.
inspelningen.
Inspelning skriver över
den aktuella filen.
Filnumret och det totala
antalet filer i mappen
förblir oändrat.
Andra inspelningsfunktioner
P Obs!
• Du kan inte lägga till en
överskrivningsinspelning till en MP3-fil när
filen har nått maximal storleksgräns
(500 MB). Däremot kan du lägga till en
överskrivningsinspelning till en fil, även om
filen har nått den maximala storleksgränsen,
när början av punkten som ska skrivas över
inte har nått den maximala storleksgränsen.
• Du kan inte lägga till en
överskrivningsinspelning till en MP3-fil som
inte har spelats in med IC-inspelaren.
Dessutom är det så att när du redigerar filer
med den medföljande programvaran, Sound
Organizer, kanske det inte går att lägga till
en överskrivningsinspelning till filerna.
39
SE
Starta inspelningen
automatiskt när ett ljud hörs
– VOR-funktionen
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”VOR” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”ON” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Du kan ställa in VOR (Voice Operated
Recording)-funktionen på ”ON” så att ICinspelaren startar inspelningen när ICinspelaren upptäcker ljud och pausar när
inget ljud hörs, vilket tar bort inspelning
under ljudlösa perioder.
1 Tryck på och håll in DISP/MENU
i stopp- eller inspelningsläget för att gå
till menyläget.
Menylägets fönster visas.
”VOR” är inställt på ”OFF” vid köpet av
IC-inspelaren.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
5 Tryck på z REC/PAUSE.
”VOR” och ”
40
SE
” visas i teckenfönstret.
Inspelningen växlar över till pausläge när
inget ljud längre tas upp och ”PAUSE”
blinkar. Inspelningen startar igen när ICinspelaren registrerar ett nytt ljud.
Andra inspelningsfunktioner
Avbryta VOR-funktionen
Ställ in ”VOR” på ”OFF” i steg 3.
P Obs!
• VOR-funktionen påverkas av ljud i
omgivningen. Ställ in ”Mic Sensitivity”
i menyn (sidan 96) efter rådande
inspelningsförhållanden. Om du, trots att du
har ändrat ”Mic Sensitivity”, inte får bra
inspelningar, eller om inspelningen är viktig,
ställer du in ”VOR” på ”OFF” i menyn.
• Under FM-inspelning (sidan 79), är VORfunktionen avaktiverad.
41
SE
Spela in på ett minneskort
N PLAY/STOP•ENTER
DISP/MENU
z REC/PAUSE
x
– . , >+
Sätt in M2™ med etikettsidan vänd
mot dig.*
*När du sätter i ett
minneskort med
baksidan av IC–
inspelaren vänd
mot dig.
Sätt in microSD-kortet med
etikettsidan vänd mot dig.*
Utöver det inbyggda minnet, kan du spela
in ett spår på ett minneskort.
42
SE
Om kompatibla minneskort
Följande minneskort kan användas med ICinspelaren:
• Memory Stick Micro™ (M2™)-media:
Upp till 16 GB stöds.
• microSD-kort: Ett microSD-kort (FAT16)
som är mindre än 2 GB och ett
microSDHC-kort (FAT32) från 4 GB till
32 GB stöds.
Ett minneskort på 64MB eller mindre stöds
inte.
microSD/microSDHC-korten som har
funktionstestats enligt våra standarder är
följande.
microSD/microSDHC-kort
Tillverkare 2 GB 4 GB 8 GB 16 GB 32 GB
SONY
a
a
a
—
—
Toshiba
a
a
a
a
—
Panasonic
a
a
a
a
—
SanDisk
a
a
a
a
a
a: Funktionstestad
–: Inte funktionstestad
Från och med januari 2011
ICD-PX312/PX312F -inspelaren
funktionstestades med hjälp av minneskort
som finns tillgängliga från och med januari
2011.
För senaste informationen om minneskort som
har testats, besök supporthemsidan för ICinspelaren:
http://support.sony-europe.com/DNA
1 Öppna minneskortsplatsens skydd i
stoppläge.
2 Sätt i ett M2™- eller microSD-kort, i den
riktning som visas i bilden på sidan 42,
ordentligt ända in i kortplatsen tills den
klickar på plats. Stäng därefter skyddet.
Ta bort ett minneskort
I denna bruksanvisning kallas M2™- och
microSD-minneskort allmänt ett
”minneskort”.
M2™/microSD-kortplatsen kallas
”minneskortsplatsen”.
Tryck in minneskortet i minneskortplatsen.
När det matas ut, tar du bort det från
minneskortsplatsen.
På grund av IC-inspelarens
filsystemspecifikationer kan du spela in och
spela upp en fil som är mindre än 500 MB
med hjälp av ett minneskort.
Du kan spela in upp till 4 074 filer på ett
M2™-media.
5 mappar skapas på minneskortet utöver
mapparna i det inbyggda minnet.
Strukturen för mappar och filer är något
annorlunda jämfört med den som finns i det
inbyggda minnet (sidan 105).
Andra inspelningsfunktioner
Struktur för mappar och filer
P Obs!
P Obs!
Det är inte säkert att alla typer av kompatibla
minneskort kan användas.
Sätta i ett minneskort
Innan du spelar in, ska du se till att kopiera
alla data som är sparade på minneskortet till
din dator och formatera minneskortet på ICinspelaren (sidan 101) så det inte innehåller
data.
• Sätt inte i eller ta bort ett minneskort under
inspelning/uppspelning/formatering. Om du
gör det kan det orsaka fel på IC-inspelaren.
• Ta inte ut ett minneskort medan animeringen
”Accessing...” visas i teckenfönstret. Då kan
informationen skadas.
• Om ett minneskort inte känns igen ska du ta
bort det och sätta in det i IC-inspelaren igen.
• Stäng locket till minneskortsfacket
ordentligt. Låt det inte heller komma in
någon vätska, metall, brännbart ämne eller
annat föremål än minneskortet i kortplatsen.
43
SE
Om det gör det kan det orsaka brand,
elektriska stötar och fel.
Växla mål för IC-inspelaren till
minneskortet
1 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Select Memory” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
”Select Memory” är inställt på ”Built-In
Memory” vid köpet av IC-inspelaren.
Om minneskortet redan har formaterats
fortsätter du till steg 7.
4 Om minneskortet inte har formaterats,
tryck på –. eller >+ för att välja
”Detail Menu” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Format” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
”Erase All Data?” visas.
6 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
7 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
”Memory Card” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Minneskortsindikatorn
visas.
44
SE
Använda det inbyggda minnet
Välj ”Built-In Memory” i steg 3.
Starta inspelning
Välj mappen och tryck sedan på z REC/
PAUSE. Mer information om inspelning
finns på sidan 20.
Andra inspelningsfunktioner
45
SE
Inspelning via andra enheter
Inspelning med extern
mikrofon
Extern mikrofon
(medföljer ej)
m-kontakt
(mikrofon)
Du kan spela upp ljudet i stereo med
stereohörlurarna.
1 Anslut en extern mikrofon (medföljer ej)
till m -kontakten (mikrofon) när ICinspelaren är i stoppläget.
”Select Input” visas i teckenfönstret.
Om ”Select Input” inte visas ställer du in
det i menyn (sidan 97).
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”MIC IN” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
”Select Input” är inställt på ”MIC IN”
vid köpet av IC-inspelaren.
Om du ansluter en stereomikrofon
(medföljer ej) till IC-inspelaren och
inspelningsläget är inställt på ”SHQ”- eller
”HQ”-läge kan du spela in ljud i stereo.
46
SE
3 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
4 Tryck på z REC/PAUSE för att starta
inspelningen.
Den inbyggda mikrofonen stängs av
automatiskt, och IC-inspelaren börjar
spela in ljud från den externa
mikrofonen.
Om ingångsnivån inte är tillräcklig kan
du justera inställningen för ”Mic
Sensitivity” på IC-inspelaren. (sidan 96).
Om du ansluter en mikrofon som
behöver strömförsörjning får den
automatiskt sin ström från IC-inspelaren.
P Obs!
• Kontrollera samtalets ljudkvalitet när
anslutningen är klar och inspelningsnivån
innan du börjar spela in.
• Om en telefonsignal eller annan signal spelas
in kan samtalet spelas in med låg ljudnivå.
Börja i så fall spela in när samtalet startar.
• Det är inte säkert att VOR-funktionen
(sidan 40) fungerar, beroende på telefontyp
eller linjekvalitet.
• Vi ansvarar inte för något slag av
funktionsfel, även om det inte går att spela in
samtal med IC-inspelaren.
Andra inspelningsfunktioner
5 Tryck på x (stopp) för avbryta
inspelningen.
z Rekommenderade mikrofoner
Du kan använda Sony ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P
elektret kondensatormikrofon (medföljer ej).
Spela in ljud från en telefon eller
en mobiltelefon
Om du vill spela in ljud från en telefon eller
en mobiltelefon kan du använda elektret
kondensatormikrofon ECM-TL1 (medföljer
ej) av hörlurstyp.
Mer information om hur du gör
anslutningarna finns i bruksanvisningen
som medföljer ECM-TL1-mikrofonen.
47
SE
Inspelning från annan
utrustning
CD-spelare etc.
m-kontakt
(mikrofon)
valts. Mer information om inställningar
finns på sidan 32.
z Tips!
• Innan du börjar spela in rekommenderar vi
att du först gör en provinspelning eller
lyssnar på inspelningen (sidan 50).
• Om ingångsnivån inte är tillräckligt stark
ansluter du hörlurskontakten (minikontakt,
stereo) på den andra utrustningen till ICinspelarens m-kontakten (mikrofon) och
justerar volymen på utrustningen som är
ansluten till IC-inspelaren.
1 Anslut den andra utrustningen till ICN PLAY/
STOP•ENTER
z REC/PAUSE
– . , >+
x
Du kan skapa musikfiler utan att använda
datorn genom att spela in ljud från annan
utrustning som är ansluten till ICinspelaren.
När du väljer ”Audio IN” från menyn
”Scene Select” har inställningarna för
inspelning från annan utrustning redan
48
SE
inspelaren när den befinner sig
i stoppläget.
Anslut ljudutgången (stereo minikontakt)
för övrig utrustning till m-kontakten
(mikrofon) på IC-inspelaren med en
ljudanslutningskabel som går att köpa
i butik.
”Select Input” visas i teckenfönstret.
Om ”Select Input” inte visas ställer du in
det i menyn (sidan 97).
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Audio IN” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
P Obs!
När ljudutgången från en extern enhet som är
ansluten till IC-inspelaren är mono och
inspelningsläget är inställt på
”192kbps(MONO)” (SHQ) eller
”128kbps(MONO)” (HQ) spelas ljud endast in
i en kanal. Om det är fallet ska du ställa in
inspelningsläget på ”48kbps(MONO)” (SP)
eller ”8kbps(MONO)” (LP) i menyn
(sidan 96).
”Select Input” är inställt på ”MIC IN”
vid köpet av IC-inspelaren.
Andra inspelningsfunktioner
3 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
4 Tryck på z REC/PAUSE för att starta
inspelningen.
Den inbyggda mikrofonen stängs av
automatiskt, och IC-inspelaren börjar
spela in ljud från den anslutna
utrustningen.
5 Starta uppspelningen på den utrustning
som är ansluten till IC-inspelaren.
6 Tryck på x (stopp) för avbryta
inspelningen.
49
SE
Funktioner under inspelning
Lyssna på inspelningen
i-kontakt (hörlurar)
VOL –/+
Om du ansluter hörlurarna till
i-kontakten (hörlurar) kan du lyssna på
inspelningen. Du kan ställa in
lyssningsvolymen genom att trycka på
VOL –/+, men inspelningsnivån påverkas
inte.
P Obs!
När sladden till hörlurarna vidrör ICinspelaren under tiden du lyssnar på
inspelningen kan IC-inspelaren spela in ett
rosslande ljud. Det rosslande ljudet kan
minskas genom att hålla sladden borta från
IC-inspelaren.
50
SE
Andra uppspelningsfunktioner
Ändra uppspelningsinställningar
Praktiska
uppspelningsmetoder
Lyssna på ljud med bättre
ljudkvalitet
• Lyssna med hörlurar:
Anslut hörlurarna till ikontakten (hörlurar). Den inbyggda
högtalaren kopplas automatiskt från.
• Lyssna på ljudet via extern högtalare:
Anslut en aktiv eller passiv högtalare
(medföljer ej) till i-kontakten (hörlurar).
När ”Easy Search” är inställd på ”ON”
(sidan 91) i menyn, kan du snabbt hitta den
punkt där du vill att uppspelningen ska
börja genom att trycka på –. eller >+
flera gånger under uppspelning.
Du kan gå tillbaka ca. 3 sekunder genom att
trycka på –. en gång, eller gå framåt ca.
10 sekunder genom att trycka på >+ en
gång. Det här är ett bra sätt att söka efter ett
visst ställe i en lång inspelning.
• Söka framåt (Snabbspolning framåt med
medhörning):
Tryck på och håll in >+ under
uppspelning och släpp den där du vill
återuppta uppspelningen.
• Söka bakåt (snabbspolning bakåt med
medhörning):
Tryck och håll in –. under
uppspelning och släpp den där du vill
återuppta uppspelningen.
Andra uppspelningsfunktioner
Snabbt hitta den punkt som
uppspelningen ska börja från
(förenklad sökning)
Söka framåt/bakåt under
uppspelning (snabbspolning
framåt/bakåt med medhörning)
IC-inspelaren söker med låg hastighet
samtidigt som ljudet hörs. Med den här
funktionen kan du söka ett ord framåt eller
bakåt. Om du sedan trycker på och håller
knappen intryckt börjar IC-inspelaren söka
med högre hastighet.
51
SE
z När meddelanden spelas upp till
slutet av det sista filen
• När en uppspelning eller snabb uppspelning
kommit till slutet av den sista filen visas
”FILE END” i ca. 5 sekunder.
• När ”FILE END” och funktionsindikatorn
slocknar, stannar IC-inspelaren vid början av
den sista filen.
• Om trycker på och håller in –. när ”FILE
END” lyser, spelas filerna upp snabbt och
normal uppspelning startar när du släpper
knappen.
• Om den sista filen är lång och du vill starta
uppspelning en bit längre in i filen trycker du
på och håller in >+ för att gå till slutet av
filen och sedan trycker du på –. när
”FILE END” tänds för att gå till önskad
punkt.
• För alla filer, utom den sista, går du till
början av nästa fil och spelar sedan upp
bakåt tills du kommer till den önskade
punkten.
Minska brus i
uppspelningsljudet och
göra röster tydligare –
brusreduceringsfunktionen
N PLAY/
STOP•ENTER
x
DISP/MENU
–., >+
När du skjuter NOISE CUT-omkopplaren
till ”ON” i uppspelningsläget reduceras
omgivande ljud förutom mänskliga röster.
En fil spelas upp med klar ljudkvalitet,
eftersom ljudet från alla frekvensband
inklusive mänsklig röst minskar.
52
SE
P Obs!
• Effekten av brusreduceringsfunktionen kan
variera beroende på den inspelade röstens
skick.
• När du använder den inbyggda högtalaren
fungerar inte brusreduceringsfunktionen.
• När du lyssnar på FM-radio, fungerar inte
funktionen för brusreducering.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Noise Cut Level” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Ställa in nivå för brusreducering
1 Tryck och håll in DISP/MENU i stoppeller uppspelningsläget för att gå till
menyläget.
Menylägets fönster visas.
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Maximum” eller ”Medium”, och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
Andra uppspelningsfunktioner
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Detail Menu” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
”Noise Cut Level” är inställt på
”Maximum” vid köpet av IC-inspelaren.
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta
brusreduceringsfunktionen
Skjut NOISE CUT-omkopplaren till
”OFF”.
53
SE
Justera
uppspelningshastigheten –
DPC (Digital Pitch Control)funktion
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”DPC(Speed Control)” och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”ON” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Du kan justera uppspelningshastigheten i
intervaller från 0,50 gånger till 2,00 gånger.
Filen spelas upp med naturliga toner med
hjälp av digital bearbetningsfunktion.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i stoppeller uppspelningsläget för att gå till
menyläget.
Menylägets fönster visas.
54
SE
4 Tryck på –. eller >+ för att justera
uppspelningshastigheten.
–.: Minskar hastigheten med 0,05
gånger varje gång den här knappen
trycks in (från ×0,50 till ×1,00).
>+: Ökar hastigheten med 0,10 gånger
varje gång den här knappen trycks in
(från ×1,00 till ×2,00).
När du trycker och håller in varje knapp
kan du ändra hastigheten utan avbrott.
Välja uppspelningsläge
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
A-B
x
Uppspelningshastigheten är inställd på
”×0,70” vid köpet av IC-inspelaren.
–., >+
Återgå till normal uppspelning
Välj ”OFF” i steg 3.
Brusreduceringsfunktionen (sidan 52)
fungerar inte om du ställer ”DPC(Speed
Control)” till ”ON”.
Andra uppspelningsfunktioner
P Obs!
Du kan använda menyn eller
funktionsknapparna för att välja
uppspelningsläge efter
uppspelningssituationerna.
Spela upp alla filerna i en mapp
kontinuerligt – kontinuerlig
uppspelning
1 Tryck och håll in DISP/MENU i stoppeller uppspelningsläget för att gå till
menyläget.
Menylägets fönster visas.
55
SE
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Detail Menu” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
”Continuous Play” är inställt på ”OFF”
vid köpet av IC-inspelaren.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Continuous Play” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Återgå till normalt
uppspelningsläge - individuell
filuppspelning
Välj ”OFF” i steg 4.
Spela upp en fil flera gånger
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”ON” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
56
SE
Under uppspelning trycker du på och håller
in N PLAY/STOP•ENTER tills ” 1”
visas. Den valda filen spelas upp upprepade
gånger.
Du återupptar normal uppspelning genom
att trycka på N PLAY/STOP•ENTER
igen.
Spela upp ett angivet avsnitt
flera gånger – A-B Repetera
Ändra det segment som angivits för A-B
repetera uppspelning:
Under A-B repetera uppspelning trycker du
på
(repetera) A-B igen för att ange en
ny startpunkt A. Ange sedan en slutpunkt
B, som i steg 2.
1 Under uppspelning trycker du på
P Obs!
(repetera) A-B för att ange
startpunkten A.
”A-B B?” visas.
Du kan inte ställa punkterna A och B nära
början av en fil eller i slutet av en fil, samt runt
spårmärket.
2 Tryck på
Andra uppspelningsfunktioner
(repetera) A-B igen för att
ange slutpunkten B.
”
A-B” visas och det angivna avsnittet
upprepas om och om igen.
Återgå till normal uppspelning:
Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
Stoppa A-B repetera uppspelning:
Tryck på x (stopp).
57
SE
Spela upp en fil med en larmsignal vid
önskad tid
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
2 Tryck på –. eller >+ för att
välja ”Alarm” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Du kan aktivera ett larm och starta
uppspelningen av en vald fil vid en önskad
tidpunkt. Du kan få filen att spelas upp på
ett visst datum, en gång per vecka eller
samma tid varje dag. Du kan ställa in ett
alarm för en fil.
3 Tryck på –. eller >+ för att
välja ”ON” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
1 Välj den fil som du vill spela upp med ett
larm.
2 Gå till läget för larminställning.
1 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
58
SE
”Alarm” är inställt på ”OFF” vid
köpet av IC-inspelaren.
3 Ställ in datum och tid för larmet.
1 Tryck på –. eller >+ för att
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
ett favoritalarmmönster och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
menyläget.
Beep&Play
Den valda filen spelas upp efter
att larmet hörs.
Beep
Bara larmet hörs.
Play
Bara den valda filen spelas upp
upprepade gånger.
Andra uppspelningsfunktioner
välja ”Date”, en veckodag, eller
”Daily” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
2 När du väljer ”Date”:
Ställ in månad, dag, timme och minut
efter varandra som beskrivs i ”Steg 4:
Ställa klockan” på sidan 16.
Om du väljer en veckodag eller
”Daily”:
Tryck på –. eller >+ för att
ställa timmen och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER, tryck på
–. eller >+ för att ställa
minuterna, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
Ändra en larminställning
Välj filerna som du vill ändra
alarminställningen för och följ sen stegen
2 till 5.
Avbryta en larminställning
Följ stegen 1 och 2. I steg 2-3 väljer du
”OFF” och trycker på N PLAY/
STOP•ENTER. Larmet stängs av och
larmindikatorn slocknar i teckenfönstret.
Larmmönstret är inställd på
”Beep&Play” vid köp av IC-inspelaren.
Animeringen ”Executing...” visas.
59
SE
När det inställda datumet och den
inställda tiden är inne
Vid den inställda tiden visas ”ALARM” i
teckenfönstret och larmet och den valda
filen spelas upp med det valda
larmmönstret.
När uppspelningen är slut stannar ICinspelaren automatiskt. (När larmmönstret
är inställt på ”Beep&Play” eller ”Play”,
stannar IC-inspelaren i början av den valda
filen.)
Stoppa larmuppspelningen
Tryck på en annan knapp än VOL –/+
medan larmet ljuder. Om HOLDfunktionen är aktiverad kan du stoppa
larmuppspelningen genom att trycka på
valfri knapp.
P Obs!
• Det går endast att ställa in ett larm per fil.
• Du kan inte ställa in larmet om inte klockan
är ställd eller om det inte finns några
inspelade filer.
60
SE
• Larmet hörs även om du ställer ”Beep” på
”OFF” i menyn (sidan 99).
• Om tiden för larmet kommer medan ICinspelaren hanterar data, etc., kan larmet
avbrytas automatiskt.
• Om tiden för mer än ett larm kommer, spelas
endast den första filen upp med ett larm.
• Om du delar en fil för vilken du har ställt in
ett larm, kvarstår larminställningen endast på
första delen av den delade filen.
• Om du raderar en fil som har ett larm avbryts
även larmet.
• Du kan inte ställa in larm i podcast-filer.
• Du kan inte ställa in ett larm i filer som är
lagrade på ett minneskort.
Uppspelning via andra enheter
Spela in med annan
utrustning
Kassettspelare,
Mini disc-spelare
etc.
i-kontakt
(hörlurar)
1 Anslut IC-inspelarens i-kontakt
(hörlurar) till den externa ljudingången
på den andra utrustningen med en
ljudkabel som finns att köpa i butik.
2 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER för
att börja spela upp och ställ samtidigt in
den anslutna utrustningen på
inspelningsläge.
En fil från IC-inspelaren spelas in på den
inkopplade utrustningen.
Andra uppspelningsfunktioner
3 Tryck samtidigt på x (stopp) på ICinspelaren och den anslutna utrustningen
för att stoppa inspelningen.
N PLAY/
STOP•ENTER
x
z Tips!
Om volymen på det inspelade ljudet inte
är tillräckligt hög ska du justera
uppspelningsljudet för IC-inspelaren
(sidan 25).
Du kan spela in ljudet från IC-inspelaren
med annan utrustning.
Innan du börjar spela in rekommenderar vi
att du först gör en provinspelning.
61
SE
Redigera filer
Sortera filer i en mapp
Flytta en fil till en annan
mapp
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Move & Copy” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
1 Välj filen som du vill flytta.
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
62
SE
”Move File” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
mappen som du vill kopiera spåret till,
och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Kopiera en fil till det andra
minnet
Minneskortplats
DISP/MENU
N PLAY/
STOP•ENTER
x
Animeringen ”Moving File...” visas och
filen flyttas till sista positionen i
målmappen.
När du flyttar en fil till en annan mapp
tas den bort från den ursprungliga
mappen.
menyläget.
Avbryta flyttningen av filen
Tryck på x (stopp) innan steg 5.
P Obs!
• Du kan inte flytta podcast-filer.
• Du kan inte flytta skyddade filer (sidan 75).
• Du kan inte flytta filer till andra
minnesmedia.
Du kan kopiera filer mellan det inbyggda
minnet och minneskortet, vilket är
användbart när man gör en säkerhetskopia.
Innan funktionen startar, sätt i ett
minneskort som ska användas för kopiering
till minneskortplatsen.
Redigera filer
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
–., >+
1 Välj filen som du vill kopiera.
Om du vill kopiera en fil från ett
minneskort till det inbyggda minnet,
ställer du in källminnesmediet till
”Memory Card” (sidan 44).
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
63
SE
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Move & Copy” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”File Copy” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Animeringen ”Copying...” visas och
filen kopieras till sista positionen i
målmappen. En fil kopieras med
identiskt filnamn.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta kopieringsfunktionen
Tryck på x (stopp) innan steg 5.
Avbryta kopieringsfunktionen
under kopieringsprocessen
”Copy to Memory Card” eller ”Copy to
Built-In Memory” visas och
mappvalsfönstret visas.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
mappen som du vill kopiera filen till, och
tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
64
SE
När animeringen ”Copying...” visas i steg
5, trycker du på x (stopp).
P Obs!
• Innan du börjar kopiera målfilen, ska du
kontrollera batteriindikatorn (sidan 14). Om
batterierna är svaga, kanske du inte kommer
kunna kopiera filer.
• Om återstående minneskapacitet för
destinationsminnet är otillräckligt, kommer
du kanske inte att kunna kopiera filer.
• Du kan inte kopiera podcast-filer.
• Ta inte bort eller sätt i ett minneskort, eller
stäng av IC-inspelaren under kopiering. Filer
kan skadas.
Radera alla filer i en mapp
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Erase All” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
– . , >+
P Obs!
1 Välj mappen med filer som ska raderas
när IC-inspelaren är i stoppläge.
2 Tryck på och håll in DISP/MENU för att
gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Delete” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Redigera filer
Om den valda mappen innehåller en skyddad
fil (sidan 75), kan du inte radera den skyddade
filen i mappen.
”Erase All?” visas.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Animeringen ”Erasing...” visas i
teckenfönstret och alla filer i den valda
mappen raderas.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
65
SE
Avbryta raderingen
Välj ”NO” i steg 5, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
66
SE
Använda en spårmarkering
Lägga till en spårmarkering
-ikonen (spårmarkering) blinkar och en
spårmarkering läggs till.
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
T-MARK
Under inspelning, uppspelning eller
inspelningspaus tryck på T-MARK vid den
punkt där du vill lägga till en
spårmarkering.
P Obs!
• Du kan lägga till en spårmarkering endast till
filer som spelats in med IC-inspelaren.
Dessutom är det så att när du redigerar filer
med den medföljande programvaran, Sound
Organizer, kanske det inte går att lägga till
en spårmarkering till filerna.
• Du kan inte lägga till en spårmarkering vid
en punkt inom 0,5 sekunder från en annan
spårmarkering.
• Det går inte att lägga till en spårmarkering
mycket nära början eller mycket nära slutet
av filen.
• Om det redan finns 98 spårmarkeringar i en
fil, kan du inte lägga till några fler
spårmarkeringar.
• När en spårmarkering läggs till under
uppspelning, stoppas uppspelningen.
Redigera filer
Du kan lägga till en spårmarkering vid en
punkt där du senare ska dela filen eller en
punkt som du vill hitta under uppspelning.
Du kan lägga till maximalt 98
spårmarkeringar till varje fil.
67
SE
Leta upp en spårmarkering och
starta uppspelning vid
spårmarkeringen
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Delete” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Tryck på –. eller >+ i stoppläget. När
-ikonen (spårmarkering) blinkar en gång,
trycker du på N PLAY/STOP•ENTER.
Radera en spårmarkering
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Erase Track Mark” och tryck därefter
på N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Stoppa vid en punkt efter
spårmarkeringen som du vill radera.
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
”Erase Track Mark?” visas och
spårmarkeringen spårmarkeringsnumret
som ska raderas blinkar.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
68
SE
Animeringen ”Erasing...” visas i
teckenfönstret och den valda
spårmarkeringen raderas.
Radera alla
spårmarkeringar i den valda
filen på en gång
Stoppunkt
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Radera
spårmarkering
x
–., >+
Spårmarkeringen precis före stoppunkten
raderas.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
1 Välj en fil, från vilken du vill radera
spårmarkeringar.
Redigera filer
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
Avbryta raderingen
Välj ”NO” i steg 5, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
”Delete” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
69
SE
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Erase All Track Marks” och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
”Erase All Track Marks?” visas.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Animeringen ”Erasing...” visas i
teckenfönstret och alla valda
spårmarkeringar raderas.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta raderingen
Välj ”NO” i steg 5, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
70
SE
Dela en fil
Dela en fil vid den aktuella
punkten
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Divide” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Stoppa filen vid den punkt där du vill
dela en fil.
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Divide Current Position” och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
Redigera filer
Du kan dela en fil i stoppläget, så att filen
delas i två delar och ett nytt filnummer
läggs till den nyare delen av den delade
filen. Genom att dela ett spår kan du lätt
hitta den punkt som du vill starta
uppspelningen från när du har gjort längre
inspelningar, exempelvis under ett möte.
Du kan dela en fil tills det totala antalet filer
i mappen når maximal tillåten gräns.
”Divide?” visas.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
71
SE
Animeringen ”Dividing...” visas, och de
delade filerna får ett löpnummer som
suffix (”_1” för ursprungsfilen, och ”_2”
för den nya filen).
Fil 1
Fil 2
Fil 3
Avbryta delningen
En fil delas.
Fil 1
Fil 2_1
Fil 2_2
Fil 3
Ett suffix som består av ett löpnummer
läggs till var och en av de delade filerna.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
P Obs!
• Att dela en fil kräver ett visst ledigt
minnesutrymme.
• När du delar en fil med en titel och ett
artistnamn, får den nya delen samma titel
och artistnamn.
• Du kan inte dela filer utöver de som spelats
in med IC-inspelaren (t.ex. en fil som
överförs från en dator). Dessutom är det så
att när du redigerar filer med den
medföljande programvaran, Sound
Organizer, kanske det inte går att dela
filerna.
• När en fil är delad går det inte att återställa
den till originalstatus.
72
SE
• Om du delar en fil vid en punkt som är
mindre än 0,5 sekunder från en
spårmarkering, raderas spårmarkeringen.
• På grund av systembegränsningar kan du
inte dela en fil precis i början eller i slutet av
filen.
Välj ”NO” i steg 5, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Dela en fil vid alla
spårmarkeringspunkter
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
–., >+
1 Välj filen som du vill dela.
2 Tryck på och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Divide” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
spårmarkeringspunkter. Alla befintliga
spårmarkeringar i filerna raderas.
Fil 1
En fil delas.
Fil 1_01
Fil 1_02
Fil 1_03
Ett suffix som består av ett löpnummer läggs till
var och en av de delade filerna.
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Divide All Track Marks” och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
6 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta delningen
Välj ”NO” i steg 5, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Animeringen ”Dividing...” visas och
filen delas på alla
Redigera filer
”Divide All Track Marks?” visas.
z Tips!
För att avbryta delning vid alla återstående
spårmarkeringar, tryck på x (stopp). De filer
som har delats innan funktionen avbröts,
förblir delade.
P Obs!
• Att dela en fil kräver ett visst ledigt
minnesutrymme.
• När du delar en fil med en titel och ett
artistnamn, får den nya delen samma titel
och artistnamn.
73
SE
• Du kan inte dela filer utöver de som spelats
in med IC-inspelaren (t.ex. en fil som
överförs från en dator). Dessutom är det så
att när du redigerar filer med den
medföljande programvaran, Sound
Organizer, kanske det inte går att dela
filerna.
• När en fil är delad går det inte att återställa
den till originalstatus.
74
SE
Skydda en fil
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
4 Tryck på –. eller >+ för att välja
”ON” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Redigera filer
För att förhindra att en fil raderas eller
redigeras av misstag, kan du skydda en
viktig fil. En skyddad fil markeras med
-indikatorn (skydda) och betraktas som
en skrivskyddad fil som du inte kan radera
eller redigera.
1 Visa filen som du vill skydda.
2 Tryck och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Protect” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Skydda markering
75
SE
Ta bort skyddet
Välj den skyddade filen och följ stegen 2
till 5.
I det här fallet välj ”OFF” i steg 4 och tryck
på N PLAY/STOP•ENTER.
P Obs!
Du kan inte skydda podcast-filer.
76
SE
Lyssna på FM-radio
Lyssna på FM-radio (endast för ICD-PX312F)
Ställa in en FM-radiostation
Slå på en radiostation
genom att skanna
frekvenser
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”FM Radio” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
IC-inspelaren går in i FM-radioläge.
3 Tryck snabbt på DISP/MENU för att
Hörlurssladden för hörlurarna är en FMantenn och därför ska du ansluta hörlurarna
till i-kontakten.
flytta markörerna (b, B) till båda sidorna
om frekvensfönstret på den övre linjen i
teckenfönstret.
Lyssna på FM-radio
P Obs!
Under FM-mottagning fungerar inte DPC och
brusreduceringsfunktionen.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
IC-inspelaren är redo att ställa in en
radiokanal genom att skanna frekvenser.
77
SE
4 Tryck på –. eller >+ flera gånger
för att ställa in en radiokanal.
Ta in en förinställd
radiokanal
5 Tryck på x (stopp) för att stänga av FMN PLAY/
STOP•ENTER
radion.
Skanna radiofrekvenser
automatiskt
I steg 4 trycker du och håller in –. eller
>+ tills frekvenssiffrorna ändras i
teckenfönstret. IC-inspelaren söker
automatiskt efter radiofrekvenser och
stannar när den hittar en station som den tar
emot tydligt.
Om du inte kan ställa in en radiokanal,
tryck på –. eller >+ flera gånger för
att ändra frekvensen stegvis.
Teckenfönster vid FMradiomottagning
FM-indikator
Radiofrekvens
DISP/MENU
x
–., >+
När du redan har förinställt FMradiokanalerna (sidan 80), kan du ta in en
kanal genom att välja ett snabbvalsnummer.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i
stoppläge för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”FM Radio” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Mottagarens känslighet
Snabbvalsnummer
IC-inspelaren går in i FM-radioläge.
78
SE
3 Tryck snabbt på DISP/MENU för att
Spela in FM-sändningar
flytta markörerna (b, B) till båda sidorna
om snabbvalsnummerfönstret på den
nedre linjen i fönstret.
z REC/PAUSE
x
1 Ställ in stationen som du vill spela in.
2 Tryck på z REC/PAUSE för att starta
IC-inspelaren är nu klar för att ställa in
en radiokanal genom att välja ett
snabbvalsnummer.
4 Tryck på –. eller >+ flera gånger
tills det förinställda (P) numret visas.
5 Tryck på x (stopp) för att stänga av FM-
3 Tryck på x (stopp) för avbryta
inspelningen.
P Obs!
• När FM-radio har aktiverats kan du inte
ändra minnesmediet eller välja en mapp.
Innan du påbörjar FM-radioinspelning väljer
du minnesmediet och mappen du vill
använda i förväg för att spela in FM-radio.
• Under FM-inspelning är ”Mic Sensitivity”(sidan 96), ”VOR”- (sidan 40), och
”LCF(Low Cut)”-inställningarna (sidan 97)
avaktiverade.
Lyssna på FM-radio
radion.
inspelningen.
79
SE
Förinställa FM-radiostationer
Förinställa FMradiostationer automatiskt
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
Du kan automatiskt ställa in radiokanaler
och sedan registrera dem med de
förinställda numren. Du kan förinställa upp
till 30 FM-radiostationer automatiskt med
förinställningsmenyn.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i FMmottagning för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Auto Preset” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
80
SE
”Auto Preset?” visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
IC-inspelaren söker automatiskt efter
tillgängliga radiofrekvenser och
stationerna sparas i minnet från de lägsta
frekvenserna till de högsta.
Under automatisk förinställning av FMradiostationer blinkar snabbvalsnumret
som är redo att tilldelas.
Stoppar automatisk
förinställning
Tryck på x (stopp). De snabbvalsnummer
som sparats innan du tryckte på knappen
x-knappen (stopp) finns kvar i minnet.
Förinställa FM-radiokanaler
manuellt
N PLAY/
STOP•ENTER
– . , >+
Du kan lagra en oregistrerad FM-radiokanal
på ett snabbvalsnummer. Du kan förinställa
upp till 30 FM-radiokanaler.
Kanalen lagras i minnet på det
förinställda numret.
P Obs!
Om det går 10 sekunder efter att ”Assign to
Preset?” visas, avbryts inställningsprocessen.
1 Följ steg 1 till 4 i ”Slå på en radiostation
genom att skanna frekvenser” på
sidan 77 och ställ in den station du vill
förinställa. När radiokanalen inte är en
förinställd kanal visas ”- -/P”. Du kan
registrera den med ett nytt
snabbvalsnummer.
Snabbvalsnumret och ”Assign to
Preset?” visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
N PLAY/
STOP•ENTER
Lyssna på FM-radio
2 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
Radera förinställda FMradiokanaler
–., >+
1 Följ steg 1 till 4 i ”Ta in en förinställd
radiokanal” på sidan 78 och ställ in
stationen för att visa det förinställda
numret som du vill radera.
2 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER.
Snabbvalsnumret och ”Erase Preset?”
visas.
81
SE
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”YES” och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Snabbvalsnumret ändras till ”- -/P”.
82
SE
Ändra mottagningsinställningar för FM-radio
Växla FM-radiomottagarens
känslighet
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”DX” eller ”LOCAL”, och tryck därefter
på N PLAY/STOP•ENTER.
Du kan ställa in mottagarens känslighet när
du lyssnar på FM-radio.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i FM2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”DX/LOCAL” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Lyssna på FM-radio
mottagning för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
DX
Välj vanligen denna inställning.
LOCAL Välj den här inställningen när det
finns interferens eller kollaps
orsakat av ett intensivt elektriskt
fält runt sändarantennen på
sändningsstationen m.m.
83
SE
”DX/LOCAL” är inställt på ”DX” vid
köpet av IC-inspelaren.
P Obs!
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Scan Sensitivity” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
Välj ”DX” när IC-inspelarens
mottagningsstatus inte är bra på grund av svag
signal.
Växla sökkänsligheten
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”High” eller ”Low”, och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
Du kan ställa in sökkänsligheten vid
förinställning av FM-radiostationer.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i FMmottagning för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
84
SE
Sökkänsligheten är inställd på ”High”
vid köp av IC-inspelaren.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
Växla FM-radioutmatningen
mellan högtalaren och
hörlurarna
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
x
– . , >+
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Headphones” eller ”Speaker”, och tryck
därefter på N PLAY/STOP•ENTER.
Det går att växla mellan ljudet från
högtalaren och ljudet från hörlurarna under
FM-mottagning eller FM-inspelning med
hjälp av menyn.
1 Tryck och håll in DISP/MENU i FM-
Lyssna på FM-radio
mottagning för att gå till menyläge.
Menylägets fönster visas.
FM-radioutmatning är inställd på
”Headphones” vid köp av IC-inspelaren.
4 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
”Audio Output” och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
85
SE
Om menyfunktionen
Göra inställningar i menyn
N PLAY/
STOP•ENTER
DISP/MENU
undermenyalternativet som du vill göra
inställningar i och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
x
– . , >+
1 Tryck på och håll in DISP/MENU för att
gå till menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
inställningen som du vill ställa in och
tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
menyalternativet som du vill göra
inställningar i och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
När du väljer ”Divide”, ”Move & Copy”,
”Delete” eller ”Detail Menu”, tryck på
–. eller >+ för att välja
86
SE
4 Tryck på –. eller >+ för att göra
inställningen och tryck därefter på
N PLAY/STOP•ENTER.
5 Tryck på x (stopp) för att lämna
menyläget.
P Obs!
Om du inte trycker på någon knapp under
60 sekunder, avbryts menyläget automatiskt
och fönstret återgår till normal visning.
Återgå till föregående fönster
Om menyfunktionen
I menyfunktionerna trycker du på DISP/
MENU.
När undermenyskärmens valskärm visas
efter att du valt ”Divide”, ”Move & Copy”,
”Delete” eller ”Detail Menu”, tryck på
–. eller >+ för att välja ”[Back]” och
tryck därefter på N PLAY/STOP•ENTER
för att återgå till huvudmenyns fönster.
Lämna menyläget
Tryck på x (stopp).
87
SE
Menyinställningar
Menyalternativ
Arbetsläge
(a: inställning kan göras /—: inställningen kan inte göras)
Stoppläge
a
—
—
—
VOR
a
—
a
—
—
DPC(Speed Control)
a
a
—
—
—
Easy Search
a
a
—
—
—
Alarm
a
—
—
—
—
AVLS
a
a
—
a
a
Protect
a
—
—
—
—
Divide
—
a
—
—
—
—
Divide Current Position
a
—
—
—
—
Divide All Track Marks
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Move File
a
—
—
—
—
File Copy
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
a
—
—
—
—
Erase Track Mark
a
—
—
—
—
Erase All Track Marks
a
—
—
—
—
Erase All
a
—
—
—
—
[Back]
a
—
—
—
—
Delete
SE
Mottagnings- Inspelningsläge för FM- läge för FMradio*
radio*
Add/Overwrite
Move & Copy
88
Uppspelnings- Inspelningsläge
läge
* Endast för ICD-PX312F
Menyalternativ
Arbetsläge
(a: inställning kan göras /—: inställningen kan inte göras)
Stoppläge
Uppspelnings- Inspelningsläge
läge
Mottagnings- Inspelningsläge för FM- läge för FMradio*
radio*
a
—
—
—
—
FM Radio*
a
—
—
—
—
Auto Preset*
—
—
—
a
—
DX/LOCAL*
—
—
—
a
a
Scan Sensitivity*
—
—
—
a
—
Audio Output*
—
—
—
a
a
Detail Menu
a
a
a
a
—
REC Mode
a
—
—
a
—
Mic Sensitivity
a
—
a
—
—
LCF(Low Cut)
a
—
a
—
—
Select Input
a
—
—
—
—
Continuous Play
a
a
—
—
—
Noise Cut Level
a
a
—
—
—
LED
a
—
—
—
—
Language
a
—
—
—
—
Date&Time
a
—
—
—
—
Time Display
a
—
—
—
—
Beep
a
—
—
—
—
Auto Power Off
a
—
—
—
—
Format
a
—
—
—
—
[Back]
a
a
a
—
—
Om menyfunktionen
Select Memory
* Endast för ICD-PX312F
89
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Add/Overwrite
Gör det möjligt för dig att lägga till en inspelning till en
tidigare inspelad fil eller att skriva över en inspelning under
uppspelning.
Add:
Du kan lägga till en inspelning.
Overwrite:
Du kan skriva över en inspelning.
OFF*:
Du kan inte lägga till eller skriva över en inspelning.
Se sidan
35, 37
VOR
Ställer in VOR (Voice Operated Recording)-funktionen.
ON:
Inspelningen börjar när IC-inspelaren registrerar ljud, och
gör paus när ljudet tystnar. Du slipper tomma partier i
inspelningen. VOR-funktionen aktiveras när du trycker på
z REC/PAUSE.
OFF*:
VOR-funktionen används inte.
40
P Obs!
Under FM-inspelning (sidan 79), är VOR-funktionen
avaktiverad (endast för ICD-PX312F).
DPC(Speed Control)
90
SE
Ställer in DPC (Digital Pitch Control)-funktionen.
ON:
Du kan justera uppspelningshastigheten i intervaller från
0,50 gånger till 2,00 gånger.
OFF*:
DPC-funktionen är inaktiverad.
54
Inställningar (*: Standardinställning)
Den här inställningen bestämmer om den förenklade
sökfunktionen ska användas eller ej.
ON:
Du kan gå framåt ca 10 sekunder genom att trycka på
>+ och gå bakåt ca 3 sekunder genom att trycka på
–.. Det här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe
i en lång inspelning.
OFF*:
Den förenklade sökfunktionen används inte. När du
trycker på >+ eller –., flyttas en fil framåt eller
bakåt.
Se sidan
51
Alarm
Här ställer du in larmet.
ON:
Larmfunktionen är aktiverad. Välj datum, tid och dag för
veckan eller välj dagligen för uppspelningen och ange
sedan följande larmmönster.
Beep&Play: Den valda filen spelas upp efter att larmet
hörs.
Beep: Endast larmet ljuder.
Play: Endast det valda meddelandet spelas upp.
OFF*:
Larmfunktionen är avaktiverad.
58
Om menyfunktionen
Menyalternativ
Easy Search
91
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
AVLS
Ställer in AVLS (Automatic Volume Limiter System)funktionen.
ON*:
AVLS-funktionen som bibehåller en måttlig volymnivå är
effektiv när du lyssnar med hörlurarna.
OFF:
AVLS-funktionen fungerar inte och ljudet spelas upp med
originalvolym.
Se sidan
12
P Obs!
• När du stänger av funktionen ska du vara försiktig och inte
lyssna på alltför hög volym.
• När du lyssnar på ljudet med hörlurarna under den
specificerade tidsperioden sätts AVLS-funktionen
automatiskt på även om du har ställt in ”AVLS” på ”OFF”
i menyn.
• Om du justerar volymen till en nivå som överskrider den
AVLS-specificerade nivån så ställs volymen in till en
måttlig nivå när du slår av IC-inspelaren.
Protect
92
SE
Skyddar den valda filen från att raderas, delas eller flyttas.
ON:
Funktionen skydda är aktiverad.
OFF*:
Funktionen skydda är avaktiverad.
75
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Divide
Delar en fil i två delar.
YES:
En fil delas i två.
NO:
Delningen utförs inte.
71
Divide All Track Dela en fil vid alla spårmarkeringspunkter.
Marks
YES:
Spårmarkeringsdelningen verkställs.
NO:
Spårmarkeringsdelningen verkställs inte.
72
Divide Current
Position
Move & Move File
Copy
Flyttar den valda filen till vald mapp.
En fil som ska flyttas måste väljas innan du öppnar
menyfönstret.
62
File Copy
Kopierar den valda filen från det inbyggda minnet till önskad
mapp på ett minneskort, eller från ett minneskort till önskad
mapp i det inbyggda minnet.
En fil som ska kopieras måste väljas innan du öppnar
menyfönstret.
63
Erase Track
Mark
Raderar spårmarkeringen precis före den aktuella punkten.
YES:
Spårmarkeringen raderas.
NO:
Spårmarkeringen raderas inte.
68
Erase All Track Raderar alla spårmarkeringar för den valda filen.
Marks
YES:
Alla spårmarkeringar raderas.
NO:
Alla spårmarkeringar raderas inte.
Om menyfunktionen
Delete
Se sidan
69
93
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Delete
Raderar alla filer i den valda mappen.
Tryck på
(mapp) om du vill visa mappvalsfönstret innan
du raderar filerna och välja en mapp från vilken du vill
radera alla filer, gå sen till menyfönstret.
YES:
Alla filer i den valda mappen raderas.
NO:
Alla filer raderas inte.
65
Väljer minnesmediet där du vill spara en fil, eller vilket som
innehåller den fil du vill spela upp, redigera eller kopiera.
Built-In Memory*:
IC-inspelarens inbyggda minne väljs.
Memory Card:
Minneskortet som sitter i minneskortplatsen väljs.
44
Erase All
Select Memory
Se sidan
P Obs!
När inget minneskort sitter i IC-inspelaren väljs automatiskt
det inbyggda minnet.
94
SE
FM Radio
(endast för ICD-PX312F)
IC-inspelaren går in i FM-radioläge.
77
Auto Preset
(endast för ICD-PX312F)
Söker automatisk efter tillgängliga frekvenser. Stationerna
sparas i minnet.
YES:
Automatisk förinställning aktiveras.
NO:
Den automatiska förinställningen avbryts.
80
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
DX/LOCAL
(endast för ICD-PX312F)
Ställer in mottagarens känslighet när du lyssnar på FMradio.
DX*:
Välj vanligen denna inställning.
LOCAL:
Välj den här inställningen när det finns interferens eller
kollaps orsakat av ett intensivt elektriskt fält runt
sändarantennen på sändningsstationen m.m.
Se sidan
83
P Obs!
Välj ”DX” när IC-inspelarens mottagningsstatus inte är bra
på grund av svag signal.
Ställer in sökkänsligheten vid förinställning av FMradiostationer.
High*:
Sökkänsligheten är inställd på hög.
Low:
Sökkänsligheten är inställd på låg.
84
Audio Output
(endast för ICD-PX312F)
Det går att växla mellan ljud från högtalaren och ljud från
hörlurarna under FM-mottagning eller FM-inspelning.
Headphones*:
Ljudet avges från hörlurarna.
Speaker:
Ljudet avges från högtalaren.
85
Om menyfunktionen
Scan Sensitivity
(endast för ICD-PX312F)
95
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Detail
Menu
REC Mode
Ställer in inspelningsläget inklusive ljudkvalitet.
192kbps(MONO)*:
Läge för inspelning i mono med jättehög kvalitet (visas
som ”SHQ” i fönstret)
128kbps(MONO):
Läge för inspelning i mono med hög kvalitet (visas som
”HQ” i fönstret)
48kbps(MONO):
Läge för inspelning i mono (visas som ”SP” i fönstret)
8kbps(MONO):
Läge för lång uppspelning med inspelning i mono (visas
som ”LP” i fönstret)
–
Mic Sensitivity
Här ställer du in mikrofonkänsligheten.
High:
Används för att spela in ett ljud långt ifrån IC-inspelaren
eller ett lågt ljud, t.ex. en inspelning i ett stort rum (visas
som ”
” i fönstret).
Medium*:
För inspelning av ljud från en normal konversation eller
ett möte, t.ex. en inspelning gjord i ett konferensrum eller
under intervjuer (visas som ”
” i fönstret).
Low:
Används för att spela in diktamen med en mikrofon
framför munnen, ett ljud nära IC-inspelaren eller ett högt
ljud (visas som ”
” i fönstret).
–
P Obs!
Under FM-inspelning (sidan 79), har inställningen Mic
Sensitivity avaktiverats (endast för ICD-PX312F).
96
SE
Se sidan
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Detail
Menu
Ställer in LCF (Low Cut Filter)-funktionen för att ta bort
låga frekvenser och därmed minska stormljud från blåst. Du
kan därmed spela in en fil tydligare.
ON:
LCF-funktionen är aktiverad.
OFF*:
LCF-funktionen är inaktiverad.
LCF(Low Cut)
Se sidan
–
P Obs!
Under FM-inspelning (sidan 79), är LCF-funktionen
avaktiverad (endast för ICD-PX312F).
Select Input
46, 48
Continuous Play Här väljer du kontinuerligt uppspelningsläge.
ON:
Filerna i en mapp spelas upp i följd.
OFF*:
En fil spelas upp och IC-inspelaren stannar i början av
nästa fil.
55
Noise Cut Level Ställer in brusreduceringsnivån som ska användas när ICinspelaren spelar upp en fil som har spelats in med
brusreduceringsfunktionen.
Maximum*:
Nivån för brusreducering blir mer märkbar.
Medium:
Nivån för brusreducering blir mer försvagad. Välj det här
alternativet när du inte kan ta in ljud enkelt genom att
ställa in ”Noise Cut Level” på ”Maximum”.
53
Om menyfunktionen
Här väljer du ingång när du spelar in en extern ljudkälla som
är ansluten till m-kontakten (mikrofon).
MIC IN*:
Välj den här inställningen när du spelar in filer med en
extern mikrofon.
Audio IN:
Välj den här inställningen när du spelar in från en annan
utrustning.
97
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Detail
Menu
Här kan du slå på och stänga av funktionsindikatorn.
ON*:
Under minnesbearbetning, inspelning eller uppspelning
blinkar eller lyser indikatorn.
OFF:
Funktionsindikatorn varken lyser eller blinkar, även under
funktion.
LED
Se sidan
–
P Obs!
När IC-inspelaren är ansluten till en dator lyser eller blinkar
alltid funktionsindikatorn även om du ställt ”LED” på
”OFF”.
Language
98
SE
Ställer in språket som ska användas för meddelanden,
menyer, mappnamn, filnamn osv.
Deutsch (tyska), English (engelska)*, Español (spanska),
Français (franska), Italiano (italienska), Русский (ryska)
18
Inställningar (*: Standardinställning)
Date&Time
Ställer in klockan för att använda larmfunktionen eller spela
in datum och tid.
1Tryck och håll in DISP/MENU för att gå till menyläge.
Välj ”Detail Menu” och sen ”Date&Time”.
2Tryck på –. eller >+ för att välja
”Auto(Synchronizing)” eller ”Manual”, och tryck därefter
på N PLAY/STOP•ENTER.
Auto(Synchronizing)*:
När IC-inspelaren är ansluten till en dator som kör
Sound Organizer-programvaran, justeras klockan
automatiskt enligt den datorn.
Manual:
Du ställer in klockan genom att ange år, månad, dag,
timme och minut, i den här ordningen.
3Om du väljer ”Manual”, tryck på –. eller >+ för att
ställa året, månaden, dagen, timmen eller minuten i den
ordningen och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
Markera de sista två siffrorna i året när du ställer in år.
När du ställer in minuterna visas animeringen ”Executing...”.
Se sidan
16
Time Display
Ställer in att tiden ska visas på displayen.
12-Hour:
12:00AM = midnatt, 12:00PM = middagstid
24-Hour*:
0:00 = midnatt, 12:00 = middagstid
–
Beep
Här bestämmer du om en ljudsignal ska höras eller ej.
ON*:
En ljudsignal bekräftar dina åtgärder, eller att ett fel har
inträffat.
OFF:
Ingen ljudsignal hörs när du utför åtgärder.
–
Om menyfunktionen
Menyalternativ
Detail
Menu
P Obs!
Larmet hörs även om du ställer ”Beep” på ”OFF” i menyn.
99
SE
Menyalternativ
Detail
Menu
100
SE
Inställningar (*: Standardinställning)
Auto Power Off Om IC-inspelaren är på och lämnas under den inställda
perioden stängs den av automatiskt.
5min:
IC-inspelaren stängs av efter ca. 5 minuter.
10min*:
IC-inspelaren stängs av efter ca. 10 minuter.
30min:
IC-inspelaren stängs av efter ca. 30 minuter.
60min:
IC-inspelaren stängs av efter ca. 60 minuter.
OFF:
IC-inspelaren stängs inte av automatiskt.
Se sidan
–
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Detail
Menu
Formaterar minnesmediet som har valts (inbyggt minne eller
minneskort), raderar alla data i minnet och återställer
mappstrukturen till standardstatus.
YES:
Animeringen ”Formatting...” visas och minnesmediet
formateras.
NO:
Minnesmediet formateras inte.
Format
Se sidan
–
P Obs!
Om menyfunktionen
• Formatera minnet med IC-inspelarens
formateringsfunktion.
• Växla minnesmediet till ett av de som ska formateras innan
du startar formateringen (sidan 44).
• När du formaterar minnesmediet raderas alla data som du
har lagrat på IC-inspelaren. När minnet har raderats går det
inte att återskapa raderade data.
• När du formaterar det inbyggda minnet raderas även
användaranvisningarna som finns lagrade i det inbyggda
minnet. För att hämta ett annat exemplar av
bruksanvisningen, besök supporthemsidan för Sony:
http://support.sony-europe.com/DNA
101
SE
Använda datorn
Använda IC-inspelaren med en dator
När IC-inspelaren är ansluten till datorn kan
du överföra data mellan dem.
Kopiera filer från IC-inspelaren
till datorn för att spara dem
(sidan 109)
Kopiera MP3-filer från datorn till
IC-inspelaren för att spela upp
dem (sidan 110)
Använda IC-inspelaren som
USB-minne (sidan 112)
Du kan tillfälligt lagra bild- eller
textinformation som sparats på datorn i ICinspelaren.
Systemkrav för datorn
Information om systemkraven finns på
sidan114, 124.
P Obs!
Medan IC-inspelaren är ansluten till datorn
är IC-inspelarens funktioner och FMmottagningen avaktiverade.
Ansluta IC-inspelaren till
datorn
Dator
Till USB-porten
på datorn
Hantera och redigera filer med
programvaran Sound Organizer
(sidan 113)
Den medföljande programvaran Sound
Organizer gör det möjligt för dig att
överföra filer som du redan har spelat in
med IC-inspelaren till datorn för att hantera
och redigera dem. Du kan också överföra
MP3-filer och podcast-filer som finns
lagrade på datorn till IC-inspelaren.
102
SE
IC-inspelare
Till
USB-kabel
(USB)uttaget
Om du vill utväxla filer mellan ICinspelaren och datorn ska du ansluta ICinspelaren till datorn.
1 Anslut
(USB)-kontakten för ICinspelaren till USB-porten på den dator
som är igång med den medföljande USBkabeln tills du hör att kontakterna klickar
till och fastnar ordentligt.
2 Kontrollera att IC-inspelaren har
När anslutningen är klar identifieras ICinspelaren av datorn. ”Connecting” visas i
IC-inspelarens teckenfönster medan den är
ansluten till datorn.
Struktur för mappar och filer
Mappar och filer visas på datorns bildskärm
på det sätt som visas.
På Windows-skärmen använder du
Explorer och på Macintosh-skärmen
använder du Finder, eller så visar du
mappar och filer genom att öppna ”IC
RECORDER” eller ”MEMORY CARD”.
Använda datorn
identifierats korrekt.
På Windows-skärmen öppnar du
”Eigener Computer” eller ”Computer”
och ser till att ”IC RECORDER” eller
”MEMORY CARD” har identifierats.
På Macintosh-skärmen kontrollerar du
att en ”IC RECORDER”- eller
”MEMORY CARD”-enhet visas på
skrivbordet.
• Felfri användning av IC-inspelaren kan
heller inte garanteras om du använder en
USB-hubb eller en annan USB-kabel än den
medföljande.
• I vissa fall kan det uppstå
funktionsstörningar beroende på vilka andra
USB-enheter som samtidigt är anslutna.
• Innan du ansluter IC-inspelaren till datorn
ska du kontrollera att det finns batterier i ICinspelaren.
• Det är lämpligt att koppla bort IC-inspelaren
från datorn när du inte använder
datoranslutningen.
P Obs!
• Om du ansluter fler än två USB-enheter till
datorn är det inte säkert att IC-inspelaren
fungerar på rätt sätt.
103
SE
Inbyggt minne
”IC RECORDER”
Mapp för filer som spelas
in med IC-inspelaren
VOICE*1
FOLDER01
FOLDER05
Mapp som överförts från
en dator
MUSIC
POP
J-POP*2
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS*2
MP3
MP3
Conversation*2
MP3
MP3
MP3
MP3
*4
*3
*3
*1 När en fil överförs direkt under VOICEmappen känner IC-inspelaren igen den och
hanterar den som en fil som överförts från
datorn. När du överför en fil från datorn till
IC-inspelaren ska du lägga filen i mapparna
under VOICE-mappen.
*2 Namnet på en mapp som innehåller MP3filer visas på IC-inspelaren som den är,
därför bör du i förväg namnge den med ett
namn du lätt kommer ihåg.
Mappar som visas i bilden är exempel på
mappnamn.
*3 IC-inspelaren kan identifiera upp till 8
mappnivåer som överförs till IC-inspelaren.
*4 Om du överför MP3-filer separat räknas de
som att de inte tillhör någon mapp, dvs ”No
Folder”.
*5 Bruksanvisningen för IC-inspelaren lagras i
mappen ”Instructions” direkt under mappen
”IC RECORDER”.
z Tips!
• Titeln eller artistnamnet, m.m. som
registrerats i MP3-filerna, kan visas på ICinspelaren. Det är praktiskt om du anger
ID3-etikettinformationen med samma
programvara som du använde för att skapa
MP3-filerna på datorn.
• Om ingen titel, eller inget artistnamn har
registrerats visas ”No Data” i teckenfönstret
för IC-inspelaren.
Instructions*5
När du ansluter IC-inspelaren till datorn
efter att målminnet har ställts in till
104
SE
”Memory Card” (sidan 44), skiljer sig
mappstrukturen från när målmediet är
inställt på ”Built-In Memory”.
Memory Stick Micro™ (M2™)
”MEMORY CARD”
MSSONY
Mapp för filer som spelas
in med IC-inspelaren
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Mapp som överförts från
en dator
MUSIC
POP
J-POP
MP3
NEWS
MP3
Conversation
MP3
Använda datorn
MP3
PODCASTS
MP3
MP3
MP3
MP3
105
SE
microSD-kort
”MEMORY CARD”
PRIVATE
Sony
Mapp för filer som spelas
in med IC-inspelaren
VOICE
:
Mapp för filer som spelas in med
IC-inspelaren
FOLDER05
:
Mapp som överförts från en dator
(Visas om MP3-filer har överförts
från en dator.)
:
Mapp för podcast-filer som
överförts från en dator (Visas om
podcast-filer har överförts från en
dator.)
Mapp som överförts från
en dator
POP
J-POP
MP3
PODCASTS
MP3
NEWS
MP3
Conversation
MP3
MP3
MP3
106
SE
Visningen av mappstrukturen i
teckenfönstret för IC-inspelaren skiljer sig
från det som visas på datorn.
Mappindikatorerna i IC-inspelarens
teckenfönster är som följer:
FOLDER01
MUSIC
MP3
Struktur för mappar som visas i
teckenfönstret för IC-inspelaren
MP3
P Obs!
Om
- eller
-mappar saknar filer som
kan spelas upp med IC-inspelaren visas inte de
här mapparna i teckenfönstret för ICinspelaren. Även om
-mapparna inte har
innehåller några filer kan de mapparna visas.
Teckenfönstret för en fil som
spelats in med IC-inspelaren
• En mapp som kallas ”No Folder” (Om du
överför MP3filerna separat visas de
filerna under den här mappen.)
Teckenfönstret för en podcast-fil
som överförts från datorn
Mappar för filer som har spelats in med ICinspelaren (mappar under VOICE-mappen)
visas.
Teckenfönstret för en MP3-fil som
överförts från datorn
Koppla bort IC-inspelaren
från datorn
Använda datorn
Följande mappar visas bland mapparna som
vidarebefordrats från en dator.
• Mappar under MUSIC-mappen som
innehåller en fil (när vissa mappar har
flera nivåer visas alla mappar parallellt.)
• Mappar som överförs till andra platser än
under MUSIC-mappen eller
PODCASTS-mappen
Mappar för podcast-filer som överförs från
en dator visas.
När du överför podcast-filer från datorn till
IC-inspelaren ska du använda den
medföljande programvaran Sound
Organizer.
Följ stegen nedan, i annat fall kan data
skadas.
1 Kontrollera att funktionsindikatorn för
IC-inspelaren inte tänds.
2 Utför följande procedur på datorn.
107
SE
På Windows-skärmen vänsterklickar du
på ikonen längst ned på skrivbordet i
datorn.
t Vänsterklicka på ”IC RECORDER
auswerfen”.
Ikonens och menyns utseende kan
variera beroende på operativsystem.
På Macintosh-skärmen drar du ”IC
RECORDER” på skrivbordet till
”Papierkorb” och släpper den där.
Mer information om hur du kopplar bort
IC-inspelaren från datorn finns i
bruksanvisningen som medföljde datorn.
3 Koppla från USB-kabeln som är ansluten
till IC-inspelaren via USB-porten på
datorn.
108
SE
Kopiera filer från IC-inspelaren till datorn
z Kopiera en fil eller en mapp
(dra och släpp)
Du kan kopiera filer och mappar från ICinspelaren till datorn för att lagra dem där.
1 Anslut IC-inspelaren till datorn
(sidan 102).
2 Kopiera de filer eller mappar som du vill
3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn
(sidan 107).
Använda datorn
överföra till datorn.
Dra och släpp de filer eller mappar du
vill kopiera från ”IC RECORDER” eller
”MEMORY CARD” till datorns
hårddisk.
1 Klicka på och håll ned,
2 dra,
3 och släpp därefter.
109
SE
Kopiera MP3-filer från datorn till ICinspelaren och spela upp dem
släppa mappen som innehåller MP3filerna till ”IC RECORDER” eller
”MEMORY CARD”.
IC-inspelaren kan identifiera upp till 400
mappar. Du kan kopiera upp till 199 filer
i varje mapp. Dessutom kan ICinspelaren identifiera upp till totalt 4 095
filer och mappar på ett minnesmedia.
Du kan kopiera MP3-filer från datorn till
IC-inspelaren genom att dra och släppa dem
och du kan spela upp dem med ICinspelaren.
Kopiera en MP3-fil från
datorn till IC-inspelaren (dra
och släpp)
1 Anslut IC-inspelaren till datorn
(sidan 102).
2 Kopiera mappen som innehåller MP3filerna till IC-inspelaren.
På Windows-skärmen använder du
Explorer och på Macintosh-skärmen
använder du Finder, för att dra och
110
SE
3 Koppla bort IC-inspelaren från datorn
(sidan 107).
Spela upp MP3-filer som
kopieras från datorn med
IC-inspelaren
1 Tryck på
(mapp).
2 Tryck på –. eller >+ för att välja
mappen ( ) i vilken MP3-filerna är
sparade och tryck därefter på N PLAY/
STOP•ENTER.
3 Tryck på –. eller >+ för att välja
MP3-filen som du vill spela upp.
4 Tryck på N PLAY/STOP•ENTER för
att starta uppspelning.
5 Tryck på x (stopp) för att avbryta
uppspelningen.
Teckenfönster vid uppspelning
av en MP3-fil
Tryck på DISP/MENU för att kontrollera
MP3-filinformationen under uppspelning.
P Obs!
• En MP3-fil som kopieras från datorn kan
spelas upp på IC-inspelaren. Det går dock
inte att dela en fil och ställa in en
spårmarkering.
• Om du har kopierat MP3-filer med en dator,
är det inte säkert att filerna har kopierats i
den ordning de överfördes på grund av
systembegränsningar. Om du kopierar MP3filer från datorn till IC-inspelaren en i taget
kan du visa och spela upp MP3-filerna i den
ordning de kopierades.
: Mappnamn
: Filnamn
: Titel
: Artistnamn
Använda datorn
111
SE
Använda IC-inspelaren som USB-minne
När IC-inspelaren är ansluten direkt till en
dator kan bild- och textinformation från
datorn, liksom filer som spelats in med ICinspelaren, sparas temporärt på ICinspelaren.
Datorn måste uppfylla de specificerade
systemkraven för att IC-inspelaren ska
kunna användas som USB-minne.
Information om systemkraven finns på
sidan 124.
112
SE
Använda den medföljande programvaran
Sound Organizer
Vad kan du göra med Sound
Organizer
Viktiga filer som spelas in med
IC-inspelaren
Du kan importera musik och andra filer
som har sparats på datorn till Sound
Organizer.
Prenumerera på och uppdatera
podcasts
Du kan prenumerera på podcasts i Sound
Organizer.
Genom att prenumerera på och uppdatera
podcasts kan du hämta (prenumerera) och
utnyttja den senaste informationen från
Internet.
Spela upp filer
Du kan spela upp filer som har importerats
till Sound Organizer.
Ändra filinformation för filerna
Du kan importera filer som spelades in med
en IC-inspelare till Sound Organizer.
Importerade filer sparas till datorn.
Du kan ändra titelnamn, artistnamn och
övrig filinformation som visas i fillistan.
Importera låtar från en musik-CD
Du kan dela en fil i flera filer.
Du kan importera låtar från en musik-CDskiva till Sound Organizer.
Importerade låtar sparas till datorn.
Kombinera filer
Använda datorn
Sound Organizer gör det möjligt för dig att
utväxla filer med en IC-inspelare eller ett
minneskort. Spåren som är importerade från
musik-CD-skivor och andra media, MP3
och andra ljudfiler som är importerade från
en dator, samt podcasts, kan också spelas
upp och överföras till en IC-inspelare. Olika
uppgifter kan utföras för importerade filer,
inklusive uppspelning, redigering och
konvertering till MP3 och andra format.
Du kan också bränna CD-skivor med den
musik du tycker och om skicka ljudfiler
via e-post.
Importera låtar till datorn
Dela filer
Du kan kombinera flera filer i en enda fil.
113
SE
Radera filer från en IC-inspelare
Du kan dela en fil som har sparats på en ICinspelare.
Använd den här metoden för att radera filer
i IC-inspelaren när du vill öka mängden
ledigt utrymme i IC-inspelaren eller det
förekommer onödiga filer.
Överföra filer till en IC-inspelare
Du kan överföra en fil från Sound
Organizer till en IC-inspelare eller ett
minneskort.
Du kan sedan lyssna på musik, och använda
podcasts och annat innehåll på din ICinspelare.
Bränna en musik-CD-skiva
Du kan välja dina favoritlåtar bland de låtar
som har importerats till Sound Organizer
och bränna din egen musik-CD-skiva.
Andra praktiska
användningsområden
• Du kan starta e-postprogrammet och
skicka en inspelad fil som en bilaga.
• Du kan använda programvaran för
röstidentifiering Dragon
NaturallySpeaking* som är kompatibel
med Sound Organizer för att utföra
röstidentifiering för en fil och konvertera
röst till text.
114
SE
* Programvaran Dragon NaturallySpeaking
(DVD-ROM) medföljer bara vissa modeller
och i vissa regioner.
Systemkrav för datorn
Nedan visas systemkraven för användning
av Sound Organizer.
Operativsystem
•
•
•
•
•
Windows 7 Ultimate
Windows 7 Professional
Windows 7 Home Premium
Windows 7 Starter (32 bitars version)
Windows Vista Ultimate Service Pack 2
eller högre
• Windows Vista Business Service Pack 2
eller högre
• Windows Vista Home Premium Service
Pack 2 eller högre
• Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 eller högre
• Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 eller högre
• Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 eller högre
• Windows XP Professional Service Pack 3
eller högre
• Windows XP Home Edition Service
Pack 3 eller högre
Förinstallerad.
P Obs!
• Vi kan inte garantera felfri användning om
ett annat operativsystem än de som anges
ovan används (sidan 114).
• 64-bitarsversioner av Windows XP stöds
inte.
IBM PC/AT eller motsvarande
Installera Sound Organizer
Installera Sound Organizer på datorn.
P Obs!
• När du installerar Sound Organizer, ska du
logga in på ett konto med
administratörsbehörighet.
Dessutom är det så att om du använder
Windows 7 och skärmen
[Benutzerkontensteuerung] visas så ska du
bekräfta innehållet på skärmen och sedan
klicka på [Ja] ([Vorgang fortsetzen] om du
använder Windows Vista).
• Sound Organizer går inte att starta av en
användare med begränsad behörighet för
Windows XP.
Använda datorn
• CPU
Windows XP:Pentium III-processor på
500 MHz eller snabbare
Windows Vista:Pentium III-processor på
800 MHz eller snabbare
Windows 7:Pentium III-processor på
1 GHz eller snabbare
• Minne
Windows XP: Minst 256 MB
Windows Vista: Minst 512 MB (Vid
användning av Windows Vista Ultimate/
Business/Home Premium,
rekommenderas minst 1 GB.)
Windows 7: Minst 1 GB (32 bitars
version)/Minst 2 GB (64 bitars version)
• Ledigt hårddiskutrymme
Minst 400 MB krävs.
Beroende på version av Windows, kan
mer än 400 MB användas.
Dessutom krävs ledigt utrymme för
hantering av musikinformation.
• Skärminställningar
800 × 600 pixlar eller högre (1 024 × 768
pixlar rekommenderas)
Färgdjup: High Color (16 bitar) eller
högre.
• Ljudkort
Ett SoundBlaster-kompatibelt kort
rekommenderas.
• USB-port
En kompatibel USB-port krävs för att
använda enheter och media.
Användning via ett USB-hubb garanteras
inte fungera förutom för modeller vars
funktion utlovas hantera det.
115
SE
• Om du vill använda
programuppdateringsfunktionen i
Windows XP, måste du logga in på ett konto
med administratörsbehörighet för datorn.
• Windows Media Format Runtime-modulen
läggs till av installatören till Sound
Organizer. Den här modulen tas inte bort när
Sound Organizer avinstalleras.
Däremot kan den inte installeras om den har
förinstallerats.
• Data i innehållslagringsmapparna raderas
inte när Sound Organizer avinstalleras.
• I en installationsmiljö där det finns flera
operativsystem på en dator ska du inte
installera Sound Organizer i vart och ett av
operativsystemen. Om du gör det kan det
leda till datafel.
1 Kontrollera att IC-inspelaren inte är
ansluten och slå sedan på datorn och
starta Windows.
2 Mata in medföljande CD-ROM i
CD-ROM-enheten.
Menyn [Sound Organizer - InstallShield
Wizard] visas automatiskt och fönstret
[Welcome to Sound Organizer Installer]
öppnas.
Om menyn [Welcome to Sound
Organizer Installer] inte öppnas kan
du öppna den genom att öppna
Windows Explorer, högerklicka på
116
SE
CD-ROM-enheten, dubbelklicka på
[SoundOrganizerInstaller.exe] och sedan
följa anvisningarna på skärmen.
3 Se till att godkänna reglerna för
licensavtalet genom att markera rutan
[I accept the terms in the license
agreement] och klicka därefter på [Next].
4 När fönstret [Setup Type] visas väljer du
[Standard] eller [Custom] och klickar
därefter på [Next].
Följ instruktionerna på skärmen och ange
installationsinställningar när du väljer
[Custom].
5 När fönstret [Ready to Install the
Program] visas klickar du på [Install].
Installationen startar.
6 När fönstret [Sound Organizer has been
installed successfully.] visas markerar du
kryssrutan [Launch Sound Organizer
Now] och klickar sedan på [Finish].
P Obs!
Du kanske måste starta om datorn efter att du
har installerat Sound Organizer.
Fönstret för Sound Organizer
C
D
E
F
Använda datorn
A Help
Visar hjälpavsnittet för Sound
Organizer. För information om
användning, se de här hjälpfilerna.
B Fillista för Sound Organizer (My
Library)
Visar en lista över filer som ingår i My
Library för Sound Organizer i enlighet
med användningen.
Recording Files: Visar en lista över
inspelade filer.
Inspelade filer som har lagrats med en
IC-inspelare visas i det här biblioteket
när de importeras.
Music: Visar en lista över inspelade
musikfiler.
Låtar importerade från en musik-CDskiva visas i det här biblioteket.
Podcast: Visar en lista över
podcasts.
Fillistan för IC-inspelaren
Visar filer som har sparats till ansluten
IC-inspelare eller minneskort.
Edit Mode-knapp
Visar redigeringsområdet så att du kan
redigera en fil.
Quick Operation Guide-knapp
Visar Quick Operation Guide för att ta
emot vägledning när det gäller
grundfunktionerna för Sound
Organizer.
Sidlisten (Import/Transfer)
IC-Recorder : Visar skärmen för
överföring. En lista över filer på en
ansluten enhet visas.
Import CD: Visar skärmen för
importera musik-CD-skivor.
Burn CD/DVD: Visar skärmen för
skivbränning.
117
SE
G Överföringsknappar
: Överför filer för Sound
Organizer till en IC-inspelare eller ett
minneskort.
: Importerar filerna från en ICinspelare eller ett minneskort till My
Library i Sound Organizer.
118
SE
Ytterligare information
Använda en USB-nätadapter
Till
Koppla bort IC-inspelaren
från eluttaget
(USB)uttaget
Följ stegen nedan, i annat fall kan filerna
skadas eller bli ospelbara om IC-inspelaren
innehåller datafiler.
USB-kabel
1 Om du spelar in eller spelar upp en fil
Du kan använda IC-inspelaren medan den
är ansluten till eluttaget med en
AC-U50AG USB-nätadapter (medföljer ej).
Detta är användbart när du vill spela under
en längre tid.
till ett eluttag.
2 Anslut USB-nätadaptern till den
uttaget på IC-inspelaren.
IC-inspelaren inte tänds.
3 Koppla bort USB-kabeln från
(USB)-uttaget på IC-inspelaren,
koppla därefter bort USB-nätadaptern
från USB-kabeln och koppla därefter
bort USB-nätadaptern från eluttaget.
P Obs!
medföljande USB-kabeln.
3 Anslut USB-kabeln till
2 Kontrollera att funktionsindikatorn för
(USB)-
• Under inspelning (funktionsindikatorn lyser
eller blinkar rött) eller när enheten bearbetar
information (funktionsindikatorn blinkar
orange),
– IC-inspelaren ska inte anslutas eller
kopplas bort från USB-nätadaptern som
är ansluten till eluttaget.
Ytterligare information
1 Anslut USB-nätadaptern (medföljer ej)
trycker du på x (stopp) för att ställa ICinspelaren i stoppläget.
119
SE
– USB-nätadaptern ansluten till ICinspelaren ska inte anslutas eller kopplas
bort från eluttaget.
Då kan informationen skadas. När ICinspelaren behandlar en stor
informationsmängd kan startbilden visas
under en längre tid. Det innebär inte att det
är något fel på IC-inspelaren. Vänta tills
startbilden försvinner från teckenfönstret.
• När en USB-nätadapter används visas inte
batteriindikatorn i teckenfönstret.
120
SE
Försiktighetsåtgärder
Strömförsörjning
Använd enheten endast med 3,0 V eller
2,4 V DC. Använd två LR03 (storlek AAA)
alkaliska batterier eller två
NH-AAA-B2KN uppladdningsbara
batterier.
Säkerhet
Använd inte enheten medan du kör bil eller
något annat motorfordon eller cyklar.
Hantering
Ytterligare information
• Lämna inte enheten nära värmekällor,
eller i direkt solljus. Inte heller där det är
dammigt eller där den kan utsättas för
mekaniska stötar.
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i enheten bör du genast ta ur
batteriet och låta en auktoriserad
serviceverkstad kontrollera enheten innan
du använder den igen.
• Var försiktig så det inte kommer vatten
eller stänk på enheten. Enheten är inte
vattensäker. Var speciellt försiktig i
följande situationer.
– När du har enheten i fickan och går till
badrummet, etc.
När du böjer dig framåt kan enheten
falla ner i vattnet och bli våt.
– När du använder enheten på platser där
den kan utsättas för regn, snö eller
fuktighet.
– I situationer där du blir svettig. Om du
vidrör enheten med våta händer eller
om du placerar enheten i fickan på
svettiga kläder, kan enheten bli blöt.
• Du kan känna smärta i öronen om du
använder hörlurarna när omgivningsluften
är mycket torr. Detta beror inte på något
fel på hörlurarna, utan på att det har
ackumulerats statisk elektricitet i din
kropp. Du kan minska den statiska
elektriciteten genom att använda ickesyntetiska kläder som förhindrar
uppkomst av statisk elektricitet.
121
SE
Störande ljud
• Ljudstörningar kan uppkomma om du
placerar enheten i närheten av
växelströmskällor, lysrör eller
mobiltelefoner under inspelning eller
uppspelning.
• Ljudstörningar kan också uppstå om du
gnuggar eller skrapar något mot enheten
under inspelning. Ibland kan det räcka att
du gnider fingret mot den.
Underhåll
Rengör utsidan med en mjuk duk, lätt
fuktad i vatten. Använd en mjuk trasa för att
torka av enheten utvändigt. Använd aldrig
alkohol, tvättbensin eller thinner.
Om du har några problem eller frågor,
kontaktar din närmaste Sony-återförsäljare.
Rekommendationer rörande
säkerhetskopiering
För att minimera risken för förlust av
värdefull information, t.ex. om du skulle
råka göra något fel eller om det skulle
hända något med IC-inspelaren, bör du
säkerhetskopiera dina inspelade filer till
en dator eller liknande.
122
SE
Använda ett minneskort
P Obs!
• Vid formatering (initialisering) av ett
minneskort, ska du alltid använda ICinspelaren för formateringen. Användning
av minneskort som har formaterats med
Windows eller andra enheter garanteras inte.
• Om du formaterar ett minneskort som
innehåller inspelade data, raderas inspelade
data. Var noga med att inte radera
importerade data.
• Lämna inte ett minneskort inom räckhåll för
små barn. De kan svälja det av misstag.
• Sätt inte i eller ta bort ett minneskort under
inspelning/uppspelning/formatering. Om du
gör det kan det orsaka fel på IC-inspelaren.
• Ta inte bort minneskortet medan
animeringen ”Accessing...” visas i
teckenfönstret eller medan indikatorn blinkar
orange. Då kan informationen skadas.
• Vi garanterar inte att alla typer av
kompatibla minneskort fungerar med ICinspelaren.
• För kompatibla M2™, se webbplatsen för
(Sony) (sidan 124).
• ”MagicGate™” är det samlade namnet för
tekniker med innehållsskydd som har
utvecklats av Sony. IC-inspelaren stödjer
inte datainspelning/-uppspelning som kräver
MagicGate™-funktioner.
• IC-inspelaren stöder inte parallell
dataöverföring.
• Vid användning av ett minneskort, se till att
kontrollera att det sätts in i
minneskortsplatsen med rätt
insättningsriktning.
Ytterligare information
• Du kan inte använda ett minneskort av typen
ROM (read-only-memory) eller med
skrivskydd.
• Information kan förstöras i följande fall:
– När ett minneskort tas bort eller ICinspelaren stängs av under en läs- eller
skrivfunktion.
– När ett minneskort används på platser som
utsätts för statisk elektricitet eller elektriskt
brus.
• Vi antar inget ansvar för några förluster eller
skador på inspelad information.
• Vi rekommenderar att du spar en
säkerhetskopia av viktig information.
• Vidrör inte kontakten på ett minneskort med
din hand eller ett metallföremål.
• Slå inte på ett minneskort och böj eller tappa
det inte.
• Plocka inte isär eller modifiera ett
minneskort.
• Utsätt inte ett minneskort för vatten.
• Använd inte ett minneskort under följande
förhållanden:
– Platser som inte uppfyller kraven på
användningsförhållanden, inklusive platser
såsom den varma insidan av en bil
parkerad i solen och/eller på sommaren,
utomhus i direkt solljus, eller på en plats
nära ett värmeelement.
– Fuktiga platser eller platser med korrosiva
ämnen.
123
SE
Specifikationer
Systemkrav
Använda datorn med
programvaran Sound Organizer
För användning av datorn med
programvaran Sound Organizer, se
”Systemkrav för datorn” på sidan 114.
Använda datorn utan
programvaran Sound Organizer
För att använda datorn med IC-inspelaren
utan programvaran Sound Organizer, eller
för att använda IC-inspelaren som en USBmasslagringsenhet måste datorn uppfylla
kraven för operativsystem och portmiljö
som beskrivs nedan.
Operativsystem:
– Windows 7 Ultimate
– Windows 7 Professional
– Windows 7 Home Premium
– Windows 7 Home Basic
– Windows 7 Starter
– Windows Vista Ultimate Service Pack 2
eller högre
– Windows Vista Business Service Pack 2
eller högre
124
SE
– Windows Vista Home Premium
ServicePack 2 eller högre
– Windows Vista Home Basic Service
Pack 2 eller högre
– Windows XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 eller högre
– Windows XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 eller högre
– Windows XP Media Center Edition
Service Pack 3 eller högre
– Windows XP Professional Service Pack 3
eller högre
– Windows XP Home Edition Service
Pack 3 eller högre
Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Förinstallerat
P Obs!
• Funktion garanteras inte om något annat
operativsystem än de som beskrivs till
vänster (Windows 98, Windows 2000 eller
Linux, etc.).
• 64-bitarsversioner av Windows XP stöds
inte.
• Information om den senaste versionen och
kompatibiliteten med ditt operativsystem
finns på webbplatsen för support av ICinspelaren:
http://support.sony-europe.com/DNA
Maskinvarumiljö:
– Ljudkort: Ljudkort kompatibla med vilket
som helst av de Microsoft Windowsoperativsystem som stöds.
– Port: USB-port
P Obs!
• Följande system stöds inte:
– Andra operativsystem än de som anges på
sidan 124
– Egenkonstruerade datorer eller
operativsystem
– Uppgraderade operativsystem
– Datorer med flera operativsystem
– Datorer med flera skärmar
Design och specifikationer
Kapacitet (tillgänglig kapacitet för
användare)
2 GB
(ca. 1,80 GB = 1 932 735 283 Bytes)
En del av minnets kapacitet används för
hantering av minnet.
Frekvensomfång
•
•
•
•
SHQ: 75 Hz - 20 000 Hz
HQ: 75 Hz - 17 000 Hz
SP: 75 Hz - 14 000 Hz
LP: 75 Hz - 3 500 Hz
Bithastighet: 32 kbps - 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser:
16/22,05/24/32/44,1/48 kHz
Filtillägg: .mp3
*1 Uppspelning av MP3-filer som spelats in
med IC-inspelaren stöds också. Alla
omkodare stöds inte.
FM-radio
(endast för ICD-PX312F)
Frekvensomfång
87,50 MHz - 108,00 MHz
MF 128 kHz
Antenn
Sladdantenn till stereohörlurar
Allmänt
Högtalare
Ca. 28 mm dia.
Ingång/Utgång
• Mikrofonkontakt (minikontakt, stereo)
– ingång för elkontakt, minimal
ingångsnivå
– 0,6 mV
• Hörlurskontakt (minikontakt, stereo)
– utgång för hörlurar på 8 ohm - 300 ohm
impedans
• USB-uttag (USB-mini-B-uttag)
– High-Speed USB-kompatibel
Ytterligare information
IC-inspelaren
Bithastigheter och samplingsfrekvenser
för MP3-filer*1
125
SE
• Memory Stick Micro™ (M2™)/microSDminneskortsplats
Kontroll av uppspelningshastigheten
(DPC)
2,00 gånger – 0,50 gånger
Utnivå
300 mW
Strömförsörjning
Två LR03 (storlek AAA) alkaliska batterier
(medföljer): 3,0 V DC
Två NH-AAA-B2KN uppladdningsbara
batterier (medföljer ej): 2,4 V DC
Driftstemperatur
5 °C – 35 °C
Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar
och kontroller ej inräknade) (JEITA)*2
Ca. 37,5 mm × 114 mm × 20,9 mm
Vikt (JEITA)*2
Ca. 74 g inklusive två LR03 alkaliska batterier
*2
Uppmätt värde enligt JEITA (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association) standard
Medföljande tillbehör
Se sidan 8.
126
SE
Extra tillbehör
Memory Stick Micro™ (M2™) MS-A16GU2,
MS-A8GU2, MS-A4GU2, MS-A2GU2
microSD/microSDHC SR-8A4, SR-4A4,
SR-2A1
Aktiv högtalare SRS-M50
Elektret kondensatormikrofon ECM-CS10,
ECM-CZ10, ECM-DS70P, ECM-DS30P,
ECM-TL1
Uppladdningsbart batteri NH-AAA-B2KN
USB-nätadapter AC-U50AG
Batteriladdare BCG-34HSN
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
dessa tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
Rätt till ändring av utförande och tekniska data
förbehålles.
Maximal inspelningstid*3*4
Maximal inspelningstid för alla mapparna är som följer.
REC Mode
Inspelningsscen
192kbps(MONO) Meeting( )
(SHQ)
Interview( )
Lecture( )
Audio IN( )
128kbps(MONO) Voice Notes(
(HQ)
Inbyggt
minne
Minneskort
2 GB
4 GB
8 GB
22 tim. 22 tim. 44 tim. 89 tim.
20 min. 20 min. 40 min. 25 min.
) 33 tim. 33 tim. 67 tim.
30 min. 30 min. 5 min.
16 GB
32 GB
178 tim. 357 tim.
0 min.
0 min.
134 tim. 268 tim. 536 tim.
0 min.
0 min.
0 min.
48kbps(MONO)
(SP)
–
89 tim. 89 tim. 178 tim. 357 tim. 715 tim. 1 431
25 min. 25 min. 0 min. 0 min.
0 min.
tim.
0 min.
8kbps(MONO)
(LP)
–
536 tim. 536 tim. 1 073
0 min. 0 min. tim.
0 min.
2 147
tim.
0 min.
4 294
tim.
0 min.
8 589
tim.
0 min.
Ytterligare information
(tim.: timmar/min.: minuter)
*3 Om du ska spela in kontinuerligt under en längre tid kanske du behöver byta batterier under
inspelningen. Information om batteridriftstid finns i nästa tabell.
*4 Maximal inspelningstid varierar om du spelar in meddelanden i blandade inspelningslägen.
127
SE
Batteridriftstid
När du använder Sony LR03 (SG) (storlek AAA) alkaliska batterier*1
REC Mode
Inspelning
Uppspelning via
högtalare*2
Uppspelning med FMhörlurar
inspelning*3
192kbps(MONO) (SHQ)
55 tim.
16 tim.
41 tim.
20 tim.
128kbps(MONO) (HQ)
55 tim.
16 tim.
41 tim.
20 tim.
48kbps(MONO) (SP)
60 tim.
16 tim.
41 tim.
20 tim.
8kbps(MONO) (LP)
72 tim.
16 tim.
41 tim.
20 tim.
FM-mottagning*3 : 22 tim.
(tim.: timmar)
När du använder Sony NH-AAA-B2KN uppladdningsbara batterier*1
REC Mode
Inspelning
Uppspelning via
högtalare*2
Uppspelning med FMhörlurar
inspelning*3
192kbps(MONO) (SHQ)
37 tim.
11 tim.
30 tim.
14 tim.
128kbps(MONO) (HQ)
37 tim.
11 tim.
30 tim.
14 tim.
48kbps(MONO) (SP)
39 tim.
11 tim.
30 tim.
14 tim.
8kbps(MONO) (LP)
50 tim.
11 tim.
30 tim.
14 tim.
FM-mottagning*3 : 14 tim.
(tim.: timmar)
*1 Batteriets livslängd mäts i tester med hjälp av egna metoder för Sony. Batteriet kan ta slut fortare
beroende på hur du använder IC-inspelaren.
*2 När du spelar upp musik via den interna högtalaren med volymen ställd på 14
3
* Endast för ICD-PX312F
128
SE
Felsökning
Felsökning
Innan du bestämmer dig för att lämna in IC-inspelaren för reparation bör du undersöka
följande. Om du inte lyckas lösa problemet med den här felsökningshjälpen vänder du dig till
närmaste Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
Tänk på att inspelade filer kan raderas när du lämnar in enheten för service eller reparation.
Åtgärd
Det är störningar i ljudet.
• Något, t.ex. ditt finger, har gnuggats mot eller dragits över ICinspelaren under inspelningen. Ljudet som då uppstod spelades in.
• IC-inspelaren var placerad i närheten av en nätadapter, en
lysrörsbelysning eller en mobiltelefon under inspelningen eller
uppspelningen.
• Kontakten till den anslutna mikrofonen är smutsig. Rengör
kontakten.
• Kontakten till den anslutna hörluren är smutsig. Rengör
kontakten.
• Störande ljud kan höras under inspelningspaus eller VORinspelning.
IC-inspelaren kan inte
stängas av.
• Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren i riktning mot
”POWER ON/OFF” i mer än 2 sekunder när IC-inspelaren är
stoppad (sidan 15).
IC-inspelaren kan inte
startas.
• Strömmen till IC-inspelaren är avstängd. Skjut HOLD•POWER
ON/OFF-omkopplaren i riktning mot ”POWER ON/OFF” i mer
än 1 sekund (sidan 15).
• Batterierna har satts i med polerna felvända (sidan 13).
IC-inspelaren stängs av
automatiskt.
• När IC-inspelaren är i stoppläge och du lämnar den utan att
använda den under en viss tid stängs den av automatiskt.
(Tidslängden före automatisk avstängning är inställd på ”10min”
när du köper IC-inspelaren.) Du kan välja tidslängd före
automatisk avstängning i menyn (sidan 100).
Felsökning
Tecken på fel
129
SE
Tecken på fel
Åtgärd
IC-inspelaren fungerar inte
som den ska.
• Ta ur batterierna och sätt i dem igen.
Det tar lång tid för ICinspelaren att starta.
• Om IC-inspelaren behöver hantera en stor mängd data tar det
längre tid för den att starta. Det innebär inte att det är något fel på
IC-inspelaren. Vänta tills startbilden försvinner.
IC-inspelaren fungerar inte.
• Du kanske har formaterat IC-inspelarens minne med hjälp av en
dator. Formatera minnet med IC-inspelarens formateringsfunktion
(sidan 101).
IC-inspelaren fungerar inte • Batterierna är svaga (sidan 14).
även om du trycker på valfri • Strömmen till IC-inspelaren är avstängd. Skjut HOLD•POWER
knapp.
ON/OFF-omkopplaren i riktning mot ”POWER ON/OFF” i mer
än 1 sekund (sidan 15).
• HOLD-funktionen är aktiverad. Skjut HOLD•POWER ON/
OFF-omkopplaren mot mitten (sidan 11).
130
SE
Det hörs inget ljud från
högtalaren.
• Volymen är helt nedvriden (sidan 25).
• Hörlurarna är inkopplade (sidan 51).
• När du lyssnar på FM-radio är ”Audio Output” inställd på
”Headphones”. Ställ in den på ”Speaker” (sidan 85) (endast för
ICD-PX312F).
Det hörs endast ljud från en
kanal.
• När ljudutgången från en extern enhet som är ansluten till ICinspelaren är mono och inspelningsläget är inställt på
”192kbps(MONO)” (SHQ) eller ”128kbps(MONO)” (HQ) spelas
ljud endast in i en kanal. Om det är fallet ska du ställa in
inspelningsläget på ”48kbps(MONO)” (SP) eller
”8kbps(MONO)” (LP) i menyn (sidan 96).
Tecken på fel
Åtgärd
Det hörs ljud från högtalaren • Om inte hörlurarna är ordentligt anslutna under uppspelning kan
trots att hörlurarna är
det hända att ljudet hörs från högtalaren. Koppla bort hörlurarna
anslutna.
och anslut dem sedan igen och se till att kontakten sitter i
ordentligt.
• När du lyssnar på FM-radio är ”Audio Output” inställd på
”Speaker”. Ställ in den på ”Headphones” (sidan 85) (endast för
ICD-PX312F).
Funktionsindikatorn tänds
inte.
• ”LED” är inställd på ”OFF”. Visa menyn och ställ in ”LED” på
”ON” (sidan 98).
”Memory Full” visas och det • Minnet är fullt. Radera några av filerna (sidan 30) eller radera alla
går inte att starta
filer efter att du har sparat dem på ett annat minnesmedia eller en
inspelningen.
dator.
”File Full” visas och det går • 199 filer har spelats in i den valda mappen ( ) eller totalt 4 074
inte att använda ICmeddelanden (när det finns 21 mappar) har spelats in. Därför kan
inspelaren.
du inte spela in fler filer och inte heller flytta en fil. Radera några
av filerna (sidan 30) eller radera alla filer efter att du har sparat
dem på ett annat minnesmedia eller en dator.
Du kan inte spela in en fil.
• Återstående minneskapacitet är otillräcklig.
• Du kan inte spela in en fil om du väljer en - (musik) eller
mapp (podcast) i område för endast uppspelning.
-
Felsökning
Uppspelningsvolymen är låg. • Volymen är helt nedvriden. Tryck på VOL- eller + för att justera
volymen (sidan 25).
• Inspelningsscenen är inställd på ”Voice Notes” ( ) eller ”Audio
IN” ( ). Välj en scen för inspelning beroende på aktuell
situation (sidan 32).
• ”Mic Sensitivity” är inställd på ”Low” ( ). Ställ in den på
”High” (
), eller ”Medium” ( )(sidan 96).
131
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Uppspelningsvolymen är låg. • AVLS (Automatic Volume Limiter System)-funktionen begränsar
”AVLS” visas.
maxvolymen för uppspelningsljuden med ett par hörlurar. Ställ in
”AVLS” på ”OFF” i menyn. När du anger ”OFF” för funktionen
ska du vara försiktig och inte lyssna på alltför hög volym.
132
SE
Du kan inte lägga till eller
skriva över en inspelning.
• ”Add/Overwrite” är inställd på ”OFF” i menyn. Ställ in ”Add/
Overwrite” på ”Add” eller ”Overwrite” (sidan 35,37).
• Återstående minneskapacitet är otillräcklig. Den överskrivna
delen raderas efter att den överskrivna delen slutfört inspelning.
Därför kan du bara skriva över inom den återstående
inspelningstiden.
• Du kan inte lägga till eller skriva över en inspelning till en fil som
inte spelades in med IC-inspelaren.
• Du kan inte lägga till eller skriva över en inspelning av en fil i en
mapp som är i ett område för enbart uppspelning ( mappen
(musik) och fliken -mappen (podcast)).
Inspelningen avbryts.
• VOR-funktionen är aktiverad. Ställ in ”VOR” på ”OFF” i menyn
(sidan 40).
VOR-funktionen används
inte.
• Under FM-inspelning fungerar inte VOR-funktionen (endast för
ICD-PX312F).
Vid inspelning från annan
utrustning är ingångsnivån
antingen för stark eller inte
tillräckligt stark.
• Anslut hörlurskontakten på den andra utrustningen till ICinspelarens m-kontakten (mikrofon) och justera volymen på
utrustningen som är ansluten till IC-inspelaren.
Uppspelningshastigheten är
för hög eller för låg.
• Uppspelningshastigheten är ändrad med DPC. Justera hastigheten
i DPC igen in menyn (sidan 54).
Tecken på fel
Åtgärd
Du kan inte dela en fil.
• Att dela en fil kräver ett visst ledigt minnesutrymme.
• 199 filer har spelats in i den valda mappen ( ). Radera några av
filerna (sidan 30) eller radera alla filer efter att du har sparat dem
på ett annat minnesmedia eller en dator.
• På grund av systembegränsningar kan du inte dela en fil precis i
början eller i slutet av filen.
• Du kan inte dela filer utöver de som spelats in med IC-inspelaren
(t.ex. en fil som överförs från en dator).
Minneskortet känns inte
igen.
• Eftersom minneskortet kan innehålla bilddata eller andra filer
krävs det mer minne för att skapa de första mapparna. Använd
Windows Explorer, Macintosh-skrivbordet eller andra verktyg för
att radera oönskade filer eller initiera minneskortet på ICinspelaren.
• Växla minnesmediet för IC-inspelaren till ”Memory Card”
(sidan 44).
• Ta bort ett minneskort och kontrollera sidan av minneskortet. Sätt
sedan i det åt rätt håll och med rätt sida upp.
”--:--” visas.
• Du har inte ställt klockan (sidan 16).
”--y--m--d” eller ”--:--” visas • Inspelningsdatum visas inte för filer som du spelat in utan att först
i fönstret för inspelning av
ha ställt klockan.
datum.
Menyläget saknar vissa
alternativ.
Felsökning
• De menyalternativ som visas skiljer sig åt mellan olika
funktionslägen (stoppläge, uppspelningsläge, inspelningsläge eller
FM-radioläge) (endast för ICD-PX312F) (sidan 88).
Återstående tid som visas i • IC-inspelaren kräver en viss mängd minne för systemfunktionen.
teckenfönstret är kortare än
Mängden dras ifrån den återstående tiden, vilket är orsaken till
den som visas i medföljande skillnaden.
Sound Organizerprogramvara.
133
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Batteriet tar snabbt slut.
• Batteriets livslängd på sidan 128 är baserat på uppspelning med
volymnivån inställd på 14. Batteriets livslängd kan förkortas
beroende på hur IC-inspelaren används.
Det finns ingen ström kvar i • Även om du inte använder IC-inspelaren förbrukar den lite
batteriet efter det att du
batterikraft. Om du vet med dig att du inte kommer att använda
lämnat det isatt under en
IC-inspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga av
längre tid utan att använda
strömmen (sidan 15) eller att ta ur batterierna. Om du dessutom
IC-inspelaren.
ställer in ”Auto Power Off” på en kort tid i menyn (sidan 100) kan
du förhindra att batterierna konsumeras när du glömmer att stänga
av IC-inspelaren.
De uppladdningsbara
batterierna tar snabbt slut.
• Du använder det uppladdningsbara batteriet i en omgivning vars
temperatur ligger under 5 °C. Ladda batterierna i en omgivning
vars temperatur ligger mellan 5 °C - 35 °C.
• IC-inspelaren har inte använts under en viss tid. Ladda upp och
ladda ur de uppladdningsbara batterierna flera gånger genom att
använda IC-inspelaren.
• Byt ut de gamla uppladdningsbara batterierna mot nya.
• Batteriindikatorn visas bara under en kort stund, men de
uppladdningsbara batterierna är inte helt uppladdade. Ladda
batterierna fullt.
Menyn reflekterar inte
inställningsändringar.
• Om batterierna har tagits bort precis efter att menyinställningen
ändrats eller om menyinställningen ändrats med ”IC Recorder
Settings” för programvaran Sound Organizer med urladdade
batterier isatta kanske menyinställningen inte fungerar.
Ett tecken i ett mapp- eller
filnamn visas med oläsliga
tecken.
• IC-inspelaren stöder inte och kan inte visa alla specialtecken och
symboler som anges på en dator med Windows Explorer- eller
Macintosh-skrivbordet.
Animeringen ”Accessing...” • När IC-inspelaren behandlar en stor informationsmängd kan
döljs inte.
animeringen visas under en längre tid. Det innebär inte att det är
något fel på IC-inspelaren. Vänta tills meddelandet försvinner.
134
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Det kan ta lång tid att
kopiera en fil.
• Om filstorleken är stor kan det ta lång tid att slutföra kopieringen.
Vänta tills kopieringen är slutförd.
De överförda filerna visas
inte.
• IC-inspelaren kan identifiera upp till 8 mappnivåer som överförs
till IC-inspelaren.
• Om filerna är inkompatibla, utöver filer av formatet MP3(.mp3)
som IC-inspelaren stöder, kanske de inte kan visas. Se sidan 125.
IC-inspelaren identifieras
inte av datorn.
En mapp/fil kan inte
överföras från datorn.
• Koppla bort IC-inspelaren från datorn och återanslut den igen.
• Använd inte ett USB-hubb eller annan USB-förlängningskabel än
den medföljande USB-kabeln.
• Funktion garanteras inte om du följer andra systemkrav än de som
beskrivs på sidan 124.
• IC-inspelaren identifieras eventuellt inte beroende på USBportens läge. Om detta sker försöker du med en annan port.
Filen som överfördes från
datorn kan inte spelas upp.
• Filformatet kan vara ett annat än de som kan spelas upp med ICinspelaren (MP3(.mp3)). Kontrollera filnamnet (sidan 125).
Datorn kan inte startas.
• Om IC-inspelaren är ansluten till datorn när denna startas om kan
datorn hänga sig eller inte starta ordentligt. Koppla bort ICinspelaren från datorn och starta om datorn igen.
Ljudet är svagt eller är av
dålig kvalitet när du lyssnar
på radio.
(endast för ICD-PX312F)
• Batterierna är svaga. Byt ut batterierna med nya batterier
(sidan 13).
• Flytta bort enheten från TV:n.
Felsökning
Bilden på din TV är instabil. • Om du lyssnar på ett FM-program nära TV:n med en
(endast för ICD-PX312F)
utomhusantenn, flyttar du IC-inspelaren bort från TV:n.
Det går inte att ta emot FM- • Hörlurarna är inte anslutna (hörlurarnas sladd fungerar som FMradiostationer, eller så hörs
antenn). Anslut hörlurarna till i-kontakten (hörlurar) och sträck
ut hörlurarnas sladd.
mycket atmosfäriska
störningar.
• ”DX/LOCAL” har ställts in på ”LOCAL”. Ställ den på ”DX”
(endast för ICD-PX312F)
(sidan 83).
135
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Det går inte att förinställa en • Du har redan förinställt 30 FM-radiostationer. Radera oönskade
FM-radiostation.
förinställda stationer (sidan 81).
(endast för ICD-PX312F)
• ”Scan Sensitivity” har ställts in på ”Low”. Ställ den på ”High”
(sidan 84).
136
SE
Sound Organizer
Se hjälpfilerna för programvaran Sound Organizer också.
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Programvaran Sound
Organizer går inte att
installera.
• Det lediga disk- eller minnesutrymmet på datorn är för litet.
Kontrollera hårddisken och minnesutrymmet.
• Du försöker installera programvaran i operativsystem som
programvaran Sound Organizer inte stöder. Installera
programvaran i operativsystem som stöds (sidan 114).
• I Windows XP har du loggat in med ett användarnamn som tillhör
ett användarkonto med begränsningar. Eller i Windows Vista eller
Windows 7 har du loggat in med ett gästkonto. Se till att logga in
med ett användarnamn med administratörsbehörigheter.
IC-inspelaren kan inte
anslutas korrekt.
• Kontrollera att installationen av programvaran har genomförts
som den ska. Kontrollera även anslutningen enligt följande:
– Om en extern USB-hubb används så ska den medföljande USBkabeln användas.
– Koppla ur och koppla in IC-inspelaren igen.
– Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port.
• Datorn kan vara i standby-/vänteläge. Låt inte datorn övergå i
standby-/vänteläge när den är ansluten till IC-inspelaren.
• Säkerhetskopiera all information som finns lagrad i det inbyggda
minnet eller på minneskortet och formatera sedan det inbyggda
minnet eller minneskortet med formateringsfunktionen i menyn
(sidan 101).
Uppspelningsljudet från
datorn är lågt. /Inget ljud
kommer ut ur datorn.
•
•
•
•
•
Felsökning
Inget ljudkort är installerat.
Ingen högtalare är inbyggd eller ansluten till datorn.
Volymen har vridits ned helt.
Vrid upp datorvolymen. (Se datorns bruksanvisning.)
Volymen i WAV-filerna kan ändras och sparas med ”Increase
Volume”-funktionen i Microsoft Sound Recorder.
137
SE
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Lagrade filer kan inte spelas • Du kan inte spela upp filer vars filformat inte stöds av
upp eller redigeras.
programvaran Sound Organizer. Beroende på filformat, kan du
inte använda en del av redigeringsfunktionerna i programvaran.
Se hjälpfilerna för programvaran Sound Organizer.
Räkneverket eller
skjutreglaget rör sig inte
korrekt, eller så hörs det
brus.
• Det här händer när du spelar upp filer som du har delat. Lagra en
fil på datorn först* och lägg sedan till den till IC-inspelaren.
(*Välj att spara i det filformat som passar den IC-spelare du
använder.)
Användningen går långsamt • När det totala antalet filer ökar blir användningen långsammare,
när det finns många filer.
oavsett inspelningstiden.
Teckenfönstret fungerar inte • Det kan ta längre tid att kopiera eller radera långa filer. Vänta tills
under sparande, tillägg eller
kopieringen är slutförd. Efter att den har slutförts fungerar
borttagning av filer.
teckenfönstret normalt.
Programvaran hänger sig när • Koppla inte ur anslutningen till IC-inspelaren när datorn
Sound Organizer startar.
kommunicerar med IC-inspelaren. Annars kan datoranvändningen
bli instabil eller så kanske data inuti IC-inspelaren skadas.
• Det kan uppstå en konflikt mellan programvaran och andra
drivrutiner eller program.
138
SE
Meddelandelista
Meddelande
Orsak/Åtgärd
HOLD
• Alla knappfunktioner är avaktiverade på grund av att ICinspelaren är i HOLD-status för att förhindra oavsiktlig
användning. Skjut HOLD•POWER ON/OFF-omkopplaren mot
mitten för att avaktivera HOLD-status för IC-inspelaren
(sidan 11).
Low Battery
• Batterierna är slut. Byt ut de gamla LR03 (storlek AAA) alkaliska
batterierna mot nya (sidan 13). Du kan också byta ut de gamla
uppladdningsbara batterierna mot nya.
Memory Card Error
• Ett fel inträffade när minneskortet sattes in i minneskortplatsen.
Ta ut det och prova att sätta i det igen. Om det här meddelandet
kvarstår ska du använda ett nytt minneskort.
Memory Card Not Supported • Ett minneskort som IC-inspelaren inte stöder har satts i.
Se ”Om kompatibla minneskort” på sidan 42.
• M2™ som IC-inspelaren inte godkänner har satts i.
Se ”Om kompatibla minneskort” på sidan 42.
• Ett skrivskyddat minneskort har satts i. Ett skrivskyddat
minneskort kan inte användas med IC-inspelaren.
Memory Card Locked
• Minneskortet är skrivskyddat. Ett skrivskyddat minneskort kan
inte användas med IC-inspelaren.
Memory Card Access
Denied
• Eftersom ett minneskort som har en åtkomstkontrollfunktion har
satts i kan du inte använda det.
Memory Full
• Det återstående lediga minnesutrymmet i IC-inspelaren är för litet.
Radera några filer innan du börjar spela in.
Felsökning
Read Only Memory Card
139
SE
140
SE
Meddelande
Orsak/Åtgärd
File Full
• När det redan finns maximalt antal filer i den valda mappen eller
totalt antal filer som får lagras på IC-inspelaren har uppnåtts kan
du inte spela in en ny fil. Radera några filer innan du börjar spela in.
File Damaged
• Du kan varken spela upp eller redigera filer, eftersom
informationen för den valda filen är skadad.
Format Error
• IC-inspelaren kan inte slås på från datorn eftersom det inte finns
någon kopia av kontrollfilen som krävs för användning. Formatera
IC-inspelaren med hjälp av formateringsfunktionen i menyn
(sidan 101). Använd inte datorn för att formatera IC-inspelaren.
Process Error
• IC-inspelaren kunde inte komma åt minnet. Ta bort batterierna
och sätt i dem igen.
• Gör en säkerhetskopia och formatera sedan IC-inspelaren via
menyn (sidan 101).
Stop and Reinsert Memory
Card
• Ett minneskort sattes i under inspelning eller uppspelning. Ta bort
minneskortet och sätt i det under tiden IC-inspelaren är i
stoppläge.
Set Date&Time
• Ställ klockan; annars kan du inte ställa in larmet.
Track Marks are Full
• Du kan ställa in 98 spårmarkeringar för en fil. Avbryt oönskade
spårmarkeringar (sidan 68).
No File
• Den valda mappen innehåller inga filer. Därför går det inte att
flytta en fil eller ange ett larm osv.
No Track Marks
• Det finns inga spårmarkeringar när du försöker radera en
spårmarkering eller spårmarkeringar, eller dela en fil på alla
positioner för spårmarkeringar.
Low Battery Level
• Du kan inte formatera minnet eller radera alla filerna i en mapp
eftersom batteriet nästan är slut. Byt ut de gamla LR03 (storlek
AAA) alkaliska batterierna mot nya (sidan 13). Du kan också byta
ut de gamla uppladdningsbara batterierna mot nya.
Meddelande
Orsak/Åtgärd
Already Set
• Den valda filen har redan ställts in för larmuppspelning. Välj den
andra filen.
• Du kan ställa in larmet på att spela upp en fil vid ett datum och en
tidpunkt som tidigare ställts in för en annan fil. Ändra
larminställningen.
Past Date/Time
• Du försöker ställa in larmet på en tid som redan har passerats.
Kontrollera inställningen och ställ larmet på rätt datum och tid
(sidan 58).
File Protected
• Den valda filen är skyddad eller en ”skrivskyddad” fil. Du kan
inte radera den. Ta bort skyddet på IC-inspelaren eller avbryt
”skrivskyddet” på datorn för att redigera filen med IC-inspelaren
(sidan 75).
Settings are Full
• Om 30 FM-stationer redan har sparats i IC-inspelarens minne går
det inte att förinställa en ny FM-station (endast för ICD-PX312F).
Set Add/Overwrite
• ”Add/Overwrite” i menyn är inställd på ”OFF”. Du kan lägga till en
inspelning eller göra en överskrivningsinspelning (sidan 35, 37).
Unknown Data
• Dessa data är inte i ett filformat som stöds av IC-inspelaren. ICinspelaren stöder endast filformaten MP3(.mp3). För mer
information, se ”Design och specifikationer” på sidan 125.
• Du kan inte spela upp upphovsrättsskyddade filer.
Felsökning
141
SE
Meddelande
Orsak/Åtgärd
Invalid Operation
• Du kan inte dela eller ställa in en spårmarkering i filer i en
(musik) eller
-mapp (podcast) i område för endast
uppspelning.
• När ett minneskort har en dålig blockering går det inte att skriva
till kortet. Förbered ett nytt minneskort som kan ersätta det
aktuella.
• Filnamnet har nått max antal tecken; du kan inte dela filen.
Förkorta filnamnet.
• Funktionen ”Divide All Track Marks” går inte att använda på grund
av att det finns en spårmarkering inom 0,5 sekunder från
delningspunkten.
• Funktionen ”Divide All Track Marks” går inte att använda på
grund av att det finns en spårmarkering inom 0,5 sekunder från
början eller slutet av en fil.
• Fillängden är mindre än 1 sekund; du kan inte dela en så kort fil.
• Funktionen ”Divide Current Position” går inte att använda på en
punkt som ligger inom 0,5 sekunder från början eller slutet av en fil.
Cannot Divide - Max # Files • Om det redan finns 199 meddelanden i den valda mappen eller om
det totala antalet filer som sparats på IC-inspelaren har nått det
maximala antalet kan du inte dela en fil. Rader några filer innan
du delar en fil.
Same File Name Exists
• En fil med samma namn finns redan i mappen när en fil delas,
eller så kopieras eller flyttas en fil.
No Memory Card
• Det finns inget minneskort isatt i minneskortplatsen när du
försöker ställa in i menyerna ”Select Memory” eller ”File Copy”.
New File
• Filen som spelas in har nått den maximala storleken (500 MB).
Filen delas automatiskt och inspelningen fortsätter som en ny fil.
Erased-too near Track Marks • När det finns en spårmarkering inställd inom 0,5 sekunder från
delningspunkten raderas spårmarkeringen automatiskt.
142
SE
Meddelande
Orsak/Åtgärd
No operation with Memory
Card
• Du kan inte ställa in ett larm i en fil som är lagrad på ett
minneskort. Växla minnesmediet för IC-inspelaren till ”Built-In
Memory” (sidan 44).
AVLS
• Uppspelningsvolymen överskrider specificerad nivå för AVLS.
Justera volymen till en måttlig nivå.
• Du spelar upp filer med en volym som överskrider AVLSspecificerad nivå under angiven tidsperiod. ”AVLS” på menyn är
automatiskt inställd på ”ON”.
Change Folder
• Om det inte finns några filer i en
-mapp (musik) eller
mapp (podcast) i området för endast uppspelning, visas inga
mappar i teckenfönstret. Bara en mapp med en fil visas.
System Error
• Ett annat fel än något av ovanstående har uppstått. Ta ur
batterierna och sätt i dem igen.
Felsökning
143
SE
Systembegränsningar
Det finns vissa begränsningar hos det system som används för den här IC-inspelaren.
De problem som nämns nedan innebär inte att det har blivit något fel på IC-inspelaren.
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Det går inte att utnyttja • Om du spelar in filer i en sammansättning av olika inspelningslägen
varierar den inspelningsbara tiden från maximal inspelningstid för det
hela den maximala
inspelningstiden för att
högsta inspelningsläget till det lägsta.
spela in filer.
• Summan av de siffror som räkneverket visar (den förflutna
inspelningstiden) och den återstående inspelningstiden kan vara mindre
än enhetens totala inspelningstid.
Du kan inte visa eller
spela upp MP3-filer i
ordning.
• Om du har överfört MP3-filer med en dator, är det inte säkert att filerna
har överförts i den ordning de skulle överföras på grund av
systembegränsningar. Om du överför MP3-filer från datorn till ICinspelaren en i taget kan du visa och spela upp MP3-filerna i den
ordning de överfördes.
En fil delas
automatiskt.
• Filen som spelas in har nått den maximala storleken (500 MB). Därför
delas den automatiskt.
Det går inte att använda • Beroende på vilken teckenkombination som användes för mappnamnet
små bokstäver.
som skapades med din dator, finns det risk för att dessa tecken ändras
till stora bokstäver.
144
SE
”s” visas istället för
mappnamnet, titeln,
artistnamnet eller
filnamnet.
• Ett tecken som inte kan visas på IC-inspelaren har använts. Använd
datorn och byt ut det mot ett som kan visas på IC-inspelaren.
De angivna punkterna
flyttas något när du
ställer in uppspelning
med A-B Repetera.
• Beroende på filerna kan de angivna positionerna flyttas.
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Återstående
inspelningstid blir
kortare när du delar
en fil.
• Du behöver en viss mängd ledigt utrymme för att dela en fil i ett
filhanteringsområde och därför förkortas återstående inspelningstid.
Felsökning
145
SE
Guide till teckenfönster
Displayen i stoppläge
A Spårmarkeringsindikator
Visar spårmarkeringsnumret precis före
den aktuella punkten. Visas när en
spårmarkering är inställd för en fil.
B Nyligen inkommen podcast-indikering
C Mappinformationsindikator
: En mapp där du kan lagra en fil
: En mapp för enbart uppspelning
: En mapp för podcast-filer
146
SE
D Mappnamnsindikator
E Filinformationsindikator
Du kan växla filinformationsvisning
genom att snabbt trycka på DISP/
MENU: Förfluten tid c Återstående tid
c Inspelningsdatum och -tid c Filnamn
c Titel c Artistnamn
: Filnamn
: Titel
: Artistnamn (endast under
uppspelning)
F Filplatsindikator
Det valda filnumret visas numeriskt och
totalt antal filer i mappen visas enligt
nämnare.
G Skyddsindikatorn
Visas när skyddet har ställts in för en
fil.
H Larmindikator
I Indikator för återstående minne
Visar återstående minne och minskas
stegvis under inspelning.
J Minneskortsindikator
När ”Memory Card” har valts som
”Select Memory”, visas indikeringen.
När ”Built-In Memory” har valts visas
ingen indikering.
K Batteriindikator
Visning under inspelning
Felsökning
L Animeringsskärm för
inspelningsförlopp
Visar inspelningsförloppet som en
animering.
M Inspelningsindikator
Visas när IC-inspelaren spelar in
N VOR inspelningsindikator
Visas när ”VOR” är inställd på ”ON”
i menyn.
147
SE
O Scenvalsindikator
Visar den valda scenen som används
för inspelningen. Visas när en scen
ställs in.
: Meeting
: Voice Notes
: Interview
: Lecture
: Audio IN
P LCF (Low Cut Filter)-indikator
Visas när ”LCF(Low Cut)” är inställd
på ”ON” i menyn.
Q Mikrofonkänslighetsindikator
: High
: Medium
: Low
R Inspelningslägesindikator
Visar det inspelningsläge som valts i
menyn när IC-inspelaren är i stoppläge,
och visar det aktuella inspelningsläget
när IC-inspelaren är i uppspelningsläge
eller inspelningsläge.
SHQ: Läge för inspelning i mono med
jättehög kvalitet (192kbps(MONO))
HQ: Läge för inspelning i mono med
hög kvalitet (128kbps(MONO))
SP: Standardläge med inspelning i
mono (48kbps(MONO))
148
SE
LP: Läge för lång uppspelning med
inspelning i mono (8kbps(MONO))
Teckenfönster under uppspelning
U FM-indikator
V Radiofrekvens
W Mottagarens känslighet
LOCAL:LOCAL
DX:DX
X Snabbvalsnummer
Felsökning
S Uppspelningslägesindikator
1: Visas om en fil spelas upp flera
gånger.
A-B: Visas när ett angivet A-Bavsnitt spelas upp flera gånger.
×0,50 to ×2,00: DPC spelas upp
ALARM: Larmuppspelning
T EASY-S (Easy Search)-indikator
Visas när ”Easy Search” är inställd på
”ON” i menyn.
Teckenfönster vid FMradiomottagning (endast för
ICD-PX312F)
149
SE
Visas under inspelning av en FMradiosändning (endast för
ICD-PX312F)
Visas i HOLD-status
Y HOLD-indikator
Visas när IC-inspelaren är i HOLDstatus för att förhindra oavsiktlig
användning.
För att avaktivera HOLD-status, skjuter
du HOLD•POWER ON/OFFomkopplaren mot mitten (sidan 11).
150
SE
Sakregister
A
F
A-B Repetera ..........................................57
Alarm ..........................................58, 88, 91
Alkaliska batterier ...........................13, 128
Ansluta IC-inspelaren till datorn .......... 102
Använda IC-inspelaren med en dator ... 102
AVLS (Automatic Volume
Limiter System) ..........................12, 88, 92
Felsökning .............................................129
Flytta en fil ..................................62, 88, 93
FM-radio
Förinställa FM-kanaler
automatiskt ..............................80, 89, 94
Förinställa FM-kanaler manuellt ........81
Lyssna på FM-radio ..........77, 78, 89, 94
Spela in FM-sändningar ......................79
Växla FM-radioutgång ............85, 89, 95
Växla mottagarkänslighet .......83, 89, 95
Växla sökkänsligheten ............84, 89, 95
Förenklad sökning .......................51, 88, 91
Försiktighetsåtgärder .............................121
Förteckning över delar och kontroller
Baksida ...............................................10
Franmsida .............................................9
Teckenfönster ...................................146
B
Batteridriftstid .......................................128
Batteriindikator .......................................14
Behålla måttlig volymnivå ..........12, 88, 92
Brusreducering ........................................52
D
Dela en fil vid alla
spårmarkeringspunkter ...............72, 88, 93
Dela en fil vid den aktuella
punkten .......................................71, 88, 93
DPC (Digital Pitch Control) .......54, 88, 90
E
Extern mikrofon ......................................46
G
Göra paus i inspelningen .........................23
H
HOLD ......................................................11
HOLD•POWER ON/OFF switch .....11, 15
151
SE
I
Ingångsval .............................46, 48, 89, 97
Inspelning .........................................20, 32
Inspelning från annan utrustning ............48
Inspelningstid ........................................ 127
K
Kontinuerlig uppspelning ...........55, 89, 97
Kopiera en fil till det andra
minnesmediet ..............................63, 88, 93
Kopiera filer till datorn ......................... 109
Kopiera MP3-filer till IC-inspelaren ....110
L
Lyssna på inspelningen ...........................50
Lägga till en inspelning ..........................35
Lägga till en överskrivningsinspelning ...37
M
Mapp .........................................26, 62, 103
Meddelandelista ....................................139
Memory Stick Micro™ (M2™) ..... 42, 105
Meny
Add/Overwrite ..............................88, 90
Alarm ............................................88, 91
Audio Output ................................89, 95
Auto Power Off .......................... 89, 100
152
SE
Auto Preset ....................................89, 94
AVLS ............................................88, 92
Beep ..............................................89, 99
Continuous Play ............................89, 97
Date&Time ...................................89, 99
Delete ............................................88, 93
Detail Menu ..................................89, 96
Divide ...........................................88, 93
Divide All Track Marks ................88, 93
Divide Current Position ................88, 93
DPC(Speed Control) .....................88, 90
DX/LOCAL ..................................89, 95
Easy Search ...................................88, 91
Erase All .......................................88, 94
Erase All Track Marks ..................88, 93
Erase Track Mark .........................88, 93
File Copy ......................................88, 93
FM Radio ......................................89, 94
Format .........................................89, 101
Göra inställningar ...............................86
Language .......................................89, 98
LCF(Low Cut) ..............................89, 97
LED ...............................................89, 98
Menyinställningar ...............................88
Mic Sensitivity ..............................89, 96
Move & Copy ...............................88, 93
Move File ......................................88, 93
Noise Cut Level ............................89, 97
Protect ...........................................88, 92
REC Mode ....................................89, 96
Scan Sensitivity ............................89, 95
Select Input ...................................89, 97
Select Memory ..............................89, 94
Time Display ................................89, 99
VOR ..............................................88, 90
microSD/microSDHC .....................42, 106
Minneskort ...................................... 42, 122
MP3-filer ............................................... 125
N
Nivå för brusreducering ..............53, 89, 97
P
Podcast .................................................. 113
R
Radera .....................................................30
Radera alla filer i en mapp ..........65, 88, 94
Radera alla spårmarkeringar .......69, 88, 93
Radera en spårmarkering ............68, 88, 93
Redigera filer ..........................................62
S
Scenval ....................................................32
Skydda en fil ...............................75, 88, 92
Snabbspolning bakåt med
medhörning .......................................23, 51
Snabbspolning framåt med
medhörning .............................................51
Sound Organizer ...................................113
Specifikationer ......................................124
Spela in från en telefon ...........................47
Spela in med annan utrustning ................61
Spårmarkering .........................................67
Ställa in språket ...........................18, 89, 98
Ställa in volymen ..............................25, 50
Ställa klockan ..............................16, 89, 99
Störande ljud .........................................122
Systembegränsningar ............................144
Systemkrav ....................................114, 124
Sätta i batterierna ....................................13
T
Teckenfönster under uppspelning ...........29
U
Underhåll ...............................................122
Uppladdningsbara batterier ...................128
Uppspelning ......................................25, 51
Uppspelningslägen ..................................55
USB-minne ............................................112
USB-nätadapter .....................................119
153
SE
V
Visa aktuellt datum och aktuell tid .........17
VOR (Voice Operated
Recording) ..................................40, 88, 90
Välja mapp och fil ..................................26
Växla minne ................................44, 89, 94
Ä
Ändra Scene Select-inställningarna ........32
Ö
Överskrivningsinspelning .......................37
154
SE
© 2011 Sony Corporation
Was this manual useful for you? yes no
Thank you for your participation!

* Your assessment is very important for improving the work of artificial intelligence, which forms the content of this project

Download PDF

advertisement