Sony | ICD-B500 | Sony ICD-B500 Bruksanvisning

BKomma ingång
BGrundläggande funktioner
Steg 1: Installera batterierna
Byta batterier
1
IC Recorder
2
Bruksanvisning
ICD-B500
2007 Sony Corporation
Batteriindikatorn i teckenfönstret
visar batteriets kondition.
När ”
” blinkar är det dags att
byta till nya batterier.
När ”
” blinkar är batterierna
slut och enheten slutar fungera.
Skjut och lyft upp
locket till
batterifacket.
Sätt in två LR03 alkaliska
batterier (storlek AAA),
kontrollera att du har vänt
polerna rätt och stäng
sedan locket.
Printed in China
För kunder i Europa
Felsökning
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Innan du bestämmer dig för att enheten behöver
lämnas in för reparation bör du kontrollera
följande alternativ. Om du inte lyckas lösa
problemet med den här felsökningshjälpen
vänder du dig till närmaste Sony-återförsäljare
och ber om hjälp.
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som
hushållsavfall. Den skall i stället
lämnas in på uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt sätt bidrar du till att
förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
• Du har satt i batterierna med polerna felvända.
• Batterierna är svaga.
• Knapparna är låsta med HOLD-omkopplaren.
(Om du trycker på någon av knapparna blinkar
”HOLD” under 3 sekunder.)
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
Med att sörja för att dessa batterier
blir kastade på ett riktigt sätt
kommer du att bidra till att skydda miljön och
människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av
materialet vill bidra till att bevara naturens
resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Meddelande till kunder:
Följande information gäller
endast för utrustning som sålts i
länder där EU-direktiv tillämpas
Tillverkare av denna product är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan, Minato-ku, Tokyo,
Japan. Auktoriserad representant för EMC och
produkt säkerhet är Sony Deutschland GmbH,
Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
För service och garanti ärenden, var vänlig att
titta i separat service och garanti dokument.
Enheten fungerar inte.
Inget ljud hörs från högtalaren.
• Öronsnäcka eller hörlurar är anslutna.
• Volymen är helt nedvriden.
“FULL” visas och du kan inte starta
inspelningen.
• Minnet är fullt. Radera några meddelanden.
• 99 meddelanden har spelats in i den valda
mappen. Välj en annan mapp eller radera några
av meddelandena.
Störande ljud hörs.
• Ett föremål, t.ex. ditt finger, har av misstag
gnuggats eller repats mot enheten under
inspelningen, så att störande ljud spelades in.
• Enheten har placerats nära en nätadapter, en
lysrörsbelysning eller mobiltelefon under
inspelningen eller uppspelningen.
• Kontakten till den anslutna mikrofonen var
smutsig vid inspelningen. Rengör kontakten.
• Öronsnäckans/hörlurarnas kontakt är smutsig.
Rengör kontakten.
Inspelningsnivån är låg.
• Ställ in mikrofonkänsligheten på ”H (hög)”
med hjälp av menyn.
Inspelningen avbryts.
Sätt i båda batterierna
med minuspolen (–)
först.
Om locket till batterifacket lossnar av
misstag fäster du det igen på det sätt
som bilden visar.
Spela in meddelanden
Du kan spela in upp till 99 meddelanden i var och en av de fyra
mapparna (A, B, C och D). Eftersom ett nyinspelat meddelande
automatiskt läggs in efter det senaste, kan du snabbt börja en
inspelning utan att leta efter slutet på den senaste inspelningen.
Exempel
Meddelande 1 Meddelande 2
Vid kontinuerlig användning räcker
batterierna till ungefär 11 timmars
inspelning/7,5 timmars uppspelning
i HQ-läget och 22 timmars
inspelning/11 timmars uppspelning
i SP- och LP-lägena.
* Med Sony alkaliska LR03-batterier
(storlek AAA)
* Vid uppspelning via den interna
högtalaren med medelhög volym
Batterilivslängden kan vara kortare,
beroende på hur du använder
enheten.
Innan du gör en lång inspelning bör du byta till nya batterier och
kontrollera batteriindikatorn.
Obs!
• Använd inte manganbatterier för
den här enheten.
• Fönstret för inställning av klockan
visas när du byter ut batterierna
mot nya. I så fall ställer du in
datum och tid igen. De inspelade
meddelandena och
larminställningarna raderas
däremot inte.
• När du byter ut batterierna bör du
inte använda något annat än helt
nya batterier.
• Ladda aldrig upp torrbatterier.
• Om du vet med dig att du inte
kommer att använda enheten
under en längre tid bör du ta ur
batterierna, så att inte enheten
skadas av eventuellt batteriläckage.
• När ”ACCESS” visas i
teckenfönstret bearbetar enheten
information. När enheten bearbetar
information får du inte ta ur
batterierna. Då kan informationen
skadas.
1
2
3
Välj inspelningsläge.
Mer information finns under Ӏndra
inspelningsläge” på nästa sida.
Välj mapp.
Se ”Välja mapp”.
Börja inspelningen.
1 Tryck på zXREC/
PAUSE.
Aktuellt nummer
för meddelandet
Inspelningsläge
2 Prata i den
inbyggda
mikrofonen.
OPR-indikator
(lyser rött under
inspelningen.)
* Teckenfönstret, som du
valde med DISPLAY/
MENU-knappen, visas.
Räkneverk*
Indikator för
återstående minne
Du behöver inte hålla zXREC/PAUSE intryckt medan du spelar
in.
4
Stoppa inspelningen.
Visa teckenfönstret för inställning av
klockan.
2 Tryck på – . eller > +
för att visa ”SET DATE”.
NxPLAY/STOP
Tryck på xSTOP.
Enheten stannar i början av
den aktuella inspelningen.
Fönstret för inställning av klockan visas när du sätter in batterierna för första gången, eller när du byter
ut batterierna mot nya. I så fall fortsätter du från steg 2.
Ta bort filmen på teckenfönstret innan du använder IC-inspelaren.
–.
(Review)
Om du inte byter mapp när inspelningen är klar, spelar du
automatiskt in i samma mapp nästa gång du gör en inspelning.
För att
Gör du så här
avbryta pausen och
återuppta inspelningen
3 Tryck på NxPLAY/STOP.
Årtalssiffrorna blinkar.
Tryck på zXREC/PAUSE.
Inspelningen återupptas från den
punkten.
(För att avbryta en inspelningen i
pausläget trycker du på xSTOP.)
lyssna på den aktuella
inspelningen
• Den här enheten är konstruerad så att den
automatiskt ställer in inspelningsnivån, vilket
passar för inspelning av möten och liknande,
men inte särskilt väl för inspelning av musik.
Avbryt inspelningen genom att trycka
på xSTOP, tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
direkt spela upp den
aktuella inspelningen
Tryck på NxPLAY/STOP under
inspelning.
sök bakåt under
inspelning (Review)
Under inspelning eller paus under
inspelning håller du – . nedtryckt.
Inspelningsläget avbryts och
uppspelning av den aktuella
inspelningen startar. Inspelningen
börjar från det ställe där du släpper
upp knappen.
• Du har inte ställt klockan.
”--Y--M--D” eller ”--:--” visas i
teckenfönstret REC DATE.
• Datum och tid för inspelningen visas inte om
klockan inte var ställd när du spelade in
meddelandet.
2
Ställ in datum.
1 Tryck på – . eller > +
för att välja årtal.
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
Månadssiffrorna blinkar.
ställa in känsligheten
på mikrofonen
Det går inte att dela ett meddelande.
• Du kan inte dela ett meddelande som ligger i en
mapp som redan innehåller 99 meddelanden.
• Om du ofta delar upp meddelanden finns det risk
för att enheten inte kan dela upp fler
meddelanden.
• Du kan inte dela upp den första eller sista
sekunden av ett meddelande.
Det tar längre tid för enheten att bli klar
för användning.
• Om du delar upp meddelanden under
inspelning alltför ofta kan följande fenomen
uppstå: OPR-indikatorn fortsätter att blinka och
du kan inte använda enheten under en stund.
Det är inte ett tecken på att något är fel. Vänta
tills OPR-indikatorn slocknar.
Du kan inte spela in meddelanden hela
den maximala inspelningstiden.
• Om du spelar in meddelanden och blandar
inspelningslägena HQ, SP och LP ligger den
inspelningsbara tiden mellan den maximala
inspelningstiden för HQ-läget och den
maximala inspelningstiden för LP-läget.
• När 99 meddelanden har spelats in i en mapp
kan du inte spela in fler meddelanden i den
mappen.
• IC-inspelarens inspelningssystem är
konstruerat så att den spelar in med minsta
inspelningsenheter. Om de olika
meddelandenas längder inte är jämnt delbara
med den minsta inspelningsenheten kan det
hända att den återstående inspelningstiden
minskas med mer än meddelandenas
sammanlagda längd.
Enheten fungerar inte som den ska.
3 Ställ in månad och dag, i
denna ordning, och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
Siffrorna för timmarna
blinkar.
1 Tips!
ICD-B500 SE U/CA/CE7/E 3-097-342-52 (1)
* Ungefär en timme efter det att du gjort paus i inspelningen, avbryts
inspelningspausen automatiskt och enheten växlar över till
stoppläge.
Välja mapp
Ställ in tiden.
1 Tryck på – . eller >+ för
att välja siffror för timmen.
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
Minutvisningen blinkar.
1
Tryck på DISPLAY/MENU under minst 1
sekund tills ”MODE” visas i
teckenfönstret.
4 Om du ställer klockan efter
en tidssignal trycker du på
NxPLAY/STOP när du hör
tidssignalen.
Teckenfönstret återgår till
“SET DATE”.
2
5 Lämna menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Om enheten lämnas
oanvänd under mer än 3
sekunder i stoppläget visar
teckenfönstret den aktuella
tiden.
3
Välj önskad mapp genom att trycka på
– . eller > + och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
4
Gå ur menyläget genom att trycka på
xSTOP.
1 Tips!
Den här enheten har ingen strömbrytare för att slå av/på systemet med. Teckenfönstret visas hela tiden.
2
Tryck på – . eller > + för att välja
”SENS” och tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
3
Välj ”H (hög känslighet)” eller ”L (låg
känslighet)” genom att trycka på – .
eller > + och tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
4
Gå ur menyläget genom att trycka på
xSTOP.
Maximal inspelningstid
Maximal inspelningstid för alla
mappar är följande. Du kan spela
in meddelanden för hela den
maximala inspelningstiden i en
enskild mapp.
HQ*
30 tim. 25 min.
SP**
81 tim. 15 min.
LP***
150 tim. 15 min.
(tim.: timmar/min.: minuter)
* HQ: Läge för
högkvalitetsinspelning (ljudet i
mono)
** SP: Inspelning i normalläge (ljudet
i mono)
*** LP: Inspelning i longplayläge
(ljudet i mono)
• Om du vill ha bättre ljudkvalitet
väljer du HQ-läget. Hur du gör för
att byta inspelningsläge beskrivs
under ”Ändra inspelningsläge” på
motstående sida.
• Innan du utför en längre
inspelning bör du kontrollera
batteriindikatorn.
• Den maximala inspelningstiden
och antalet meddelanden som du
kan spela in varierar beroende på
hur enheten används.
• Om du spelar in meddelanden
med en blandning av HQ-, SP- och
LP-lägena, ligger den maximala
inspelningstiden mellan den
maximala inspelningstiden för
HQ- respektive LP-läget.
• Eftersom IC-inspelarens
inspelningssystem är konstruerat
med en minsta inspelningsenhet på
ungefär 2 sekunder som mest, kan
följande hända:
– Om ett meddelande är kortare än
den minsta inspelningsenheten
räknas meddelandet ändå som
ungefär 2 sekunder långt, vilket
gör att inspelningstiden minskas
med mer än meddelandets
egentliga längd.
– Om meddelandet är längre än
den minsta inspelningsenheten
och längden inte är jämnt delbar
med den minsta
inspelningsenheten, minskas den
återstående inspelningstiden
med mer än meddelandets
egentliga längd.
– Summan av räkneverkets siffror
(den förflutna inspelningstiden)
och den återstående
inspelningstiden kan vara
mindre än enhetens totala
inspelningstid.
Indikator för återstående
minne
Under inspelningen minskar
indikatorn för återstående minne
ett steg i taget.
Minnet är nästan
helt fullt.
Tryck på – . eller > + för att välja
”FOLDER” och tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
Strömkälla
För att stänga av strömmen skjuter du HOLD omkopplaren i pilens
riktning mot stoppläget.
För att slå på strömmen skjuter du HOLD omkopplaren i pilens motsatta
riktning och trycker därefter på valfri funktionsknapp.
ICD-B500 SE U/CA/CE7/E 3-097-342-52 (1)
När du spelar upp ett tidigare inspelat meddelande börjar du
från steg 1.
När du spelar upp ett meddelande som du just har spelat in, börjar
du från steg 3.
1
Välj mapp.
Se ”Välja mapp”.
2
Välj nummer för
meddelandet.
Tryck på – . eller > + för att visa
önskat meddelandenummer.
– .: för lägre nummer
>+: för högre nummer
Välj nummer för meddelandet
Antal meddelanden
i en mapp
Räkneverk*
* Det teckenfönstret, som du valde med DISPLAY/MENU-knappen
(se motstående sida), visas.
3
Börja uppspelningen.
i (hörlurar), kontakt
Blinkar
När 5 minuter återstår av den
tillgängliga inspelningstiden,
börjar den sista av indikatorerna
att blinka. Om du valt visning av
återstående inspelningstid blinkar
”REMAIN” och räkneverket när 1
minut återstår.
Om du vill fortsätta inspelningen
måste du först göra plats i minnet
genom att radera några
meddelanden.
OPR-indikator
(lyser grönt under
uppspelning.)
2 Justera volymen
med VOLkontrollen.
Räkneverk
(eller det valda
teckenfönstret)
xSTOP
Obs!
• Om du trycker på zXREC/
PAUSE när minnet är fullt blinkar
“FULL” och en larmsignal hörs.
Innan du kan fortsätta
inspelningen måste du ta bort
några meddelanden.
• Om du trycker på zXREC/
PAUSE efter att ha spelat in 99
meddelanden blinkar “FULL” och
en larmsignal hörs. Välj en annan
mapp eller radera några av
meddelandena.
Starta inspelningen
automatiskt när
ljudkällan startar
— Avancerad VORfunktion
När VOR (röststyrd inspelning) är
ställd på ”ON” i menyn startar
inspelningen när mikrofonen tar
upp ett ljud. (”VOR” visas i
teckenfönstret.)
Inspelning avbryts när
mikrofonen inte längre tar upp
något ljud. (”VOR PAUSE”
blinkar i teckenfönstret.)
Obs!
Aktuell mapp
Spela upp meddelanden
1 Tryck på NxPLAY/STOP.
3 Ställ in minuterna.
• Ta ur batterierna och sätt i dem igen.
Tänk på att inspelade meddelanden kan komma
att raderas om du lämnar in enheten för service
eller reparation.
Du kan ställa in mikrofonens
känslighet med hjälp av menyn. Se
”Välja mikrofonkänslighet”.
H (hög): För att spela in på möten, i
tysta miljöer och/eller rymliga
lokaler.
L (låg): För att spela in diktamen eller
för inspelning på bullriga platser.
Du ställer in datum på år 2007 genom att välja “07Y”.
3
Tryck på DISPLAY/MENU under minst 1
sekund tills ”MODE” visas i
teckenfönstret.
Om inspelning
Du kan få med störande ljud i
inspelningen om du t.ex. råkar gnida
eller skrapa enheten under
inspelningen.
göra paus i inspelningen* Tryck på zXREC/PAUSE
Under inspelningspaus blinkar
indikatorn OPR rött och “PAUSE”
blinkar i teckenfönstret.
Inspelningsnivån är ostabil (när du spelar
in musik eller liknande).
”--Y--M--D” eller ”--:--” visas.
1
Obs!
Steg 2: Ställa klockan
• Den avancerade VOR-funktionen är aktiverad.
Ställ VOR på ”OFF”.
Oinspelat
Obs!
zXREC/
PAUSE
1 Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
Enheten växlar över till
menyläget.
Nyinspelade meddelanden
Batterilivslängd*
Fönstret för inställning av klockan visas när du sätter in
batterierna för första gången, eller när du byter ut batterierna mot
nya. Hur du ställer klockan och ställer in datum beskrivs i steg 2
till 3 under “Steg 2: Ställa klockan”.
1
Välja mikrofonkänslighet
VOR-funktionen påverkas av ljud i
omgivningen. Ställ in
mikrofonkänsligheten på ”H (hög)”
eller ”L (låg)” med hjälp av menyn.
Om du, trots att du har ändrat
mikrofonkänsligheten, inte kan få
inspelningen att bli bra, eller om
inspelningen är viktig, ställer du
VOR på OFF.
När ett meddelande har spelats upp, stannar enheten vid början
av nästa meddelande. När funktionen för oavbruten uppspelning
är ställd på “ON” (se motstående sida), stannar enheten när alla
meddelanden i en mapp spelats upp.
När det sista meddelandet i en mapp har spelats upp stannar
enheten vid början det sista meddelandet.
Diskret lyssning
Anslut en öronsnäcka eller hörlurar (medföljer ej) till i
(hörlurar)-kontakten. Om ljudet är orent kan du prova med att
torka av kontakten till hörlurarna.
Ytterligare funktioner
För att
Gör du så här
stoppa vid den
aktuella punkten
Tryck på NxPLAY/STOP eller
xSTOP.
För att återuppta uppspelningen
från samma punkt trycker du på
NxPLAY/STOP igen.
gå tillbaka till början
av det aktuella meddelandet
Tryck på – . en gång.
hoppa till nästa meddelande
Tryck på >+ en gång.
gå tillbaka till föregående meddelande/
hoppa till de efterföljande
meddelandena
Tryck på – . eller >+ flera
gånger.
(I stoppläge håller du knappen
intryckt om du vill hoppa över
flera meddelanden.)
Spela upp ett meddelande
flera gånger — Upprepad
uppspelning
Under uppspelning trycker du på
NxPLAY/STOP under mer än en
sekund.
“ ” visas och det valda
meddelandet spelas upp flera
gånger.
För att återuppta normal
uppspelning trycker du på
NxPLAY/STOP igen. Om du
vill avbryta uppspelningen
trycker du på xSTOP.
Spela upp alla
meddelanden i en mapp i
en följd efter varandra
— Kontinuerlig
uppspelning
Du kan välja läget för oavbruten
uppspelning med
menyalternativet “CONT”. Du
kan spela upp alla meddelanden i
en mapp i en följd efter varandra
när du ställt “CONT” på “ON”.
Söka framåt/bakåt under
uppspelning (Cue/
Review)
För att söka framåt håller du >+
nedtryckt under uppspelningen och
släpper upp knappen vid den punkt
där du vill återuppta den normala
uppspelningen.
För att söka bakåt håller du – .
nedtryckt under uppspelningen
och släpper upp knappen vid den
punkt där du vill återuppta den
normala uppspelningen.
Enheten söker med hög hastighet
om du håller >+ eller
– .nedtryckt.
Under de första 10 sekunderna
under snabbspolning framåt/
bakåt med medhörning kan du
höra det uppspelade ljudet. Söker
du med en högre hastighet kan du
inte göra det med medhörning.
Under sökning framåt/bakåt
(cue/review), visas räkneverket
oberoende av vilket läge du valt
för teckenfönstret.
1 Tips!
När du har utfört snabb uppspelning
och kommit till slutet av det sista
meddelandet blinkar ”END” under 5
sekunder. (Du hör inget ljud under
uppspelningen.) Om du håller – .
nedtryckt när “END” blinkar, spelas
meddelandena upp snabbt, och
normal uppspelning börjar från den
punkt du släpper upp knappen.
När “END” slutar blinka och OPRindikatorn slocknar stannar enheten
vid början av det sista meddelandet.
Om det sista meddelandet är långt
och du vill börja uppspelningen
längre fram i meddelandet, håller du
>+ nedtryckt för att spela upp
meddelandet till sitt slut och trycker
sedan på – . när “END” blinkar,
så kommer du tillbaka till den
önskade punkten.
(För alla meddelanden utom det sista
går du till början av nästa
meddelande och spelar upp bakåt
tills du kommer till den önskade
punkten.)
Radera meddelanden
Du kan radera de inspelade meddelandena ett och ett, eller alla meddelanden i en mapp på
en och samma gång.
Tänk på att du inte kan återställa en inspelning som du har raderat.
Radera meddelanden ett och ett
När ett meddelande raderats, flyttas de återstående meddelandena och numreras om så att
inget tomrum uppstår mellan meddelanden.
Innan
borttagning
BOlika sätt att spela in
Lägga en inspelning till ett
tidigare inspelat
meddelande
Du kan lägga en inspelning till det meddelande
som spelas upp.
Den tillagda inspelningen placeras efter det
aktuella meddelandet och räknas som en del av
det.
Meddelande 3
Meddelande 4
Radera meddelande 3
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Meddelande 4
När den
nya inspelningen är infogad
De meddelanden som finns kvar numreras om.
Meddelande 3
1 Tryck på ERASE medan du spelar upp det meddelande du vill
radera, eller tryck på ERASE under mer än 1 sekund i stoppläge.
En ljudsignal hörs och meddelandenumret och ”ERASE”
blinkar samtidigt som hela meddelandet spelas upp 10 gånger.
Meddelande 4
Lägga till en
inspelning
Möte klockan 14:00
den 1 december.
i Konferensrum A
2 Tryck på ERASE när meddelandet spelas upp.
Meddelandet raderas och de återstående meddelandena
numreras om. (Om du t.ex. raderar Meddelande 3 får
Meddelande 4 beteckningen Meddelande 3. När raderingen är
klar stannar enheten vid början av nästa meddelande.)
1
Tryck på xSTOP innan steg 2.
Radera andra meddelanden
2
Radera en viss del av ett meddelande
Dela först upp meddelandet och följ sedan stegen för att radera ett meddelande.
Radera alla meddelanden i en mapp
Exempel
Mapp A
Under uppspelning trycker
du på zXREC/PAUSE
under mer än 1 sekund.
”REC”-indikatorn visas och
”ADD” blinkar under 3
sekunder i teckenfönstret.
OPR-indiaktorn lyser rött.
Den nya inspelningen
infogas i slutet av det
aktuella meddelandet.
Avbryta radering
Upprepa steg 1 och 2.
Avbryt inspelningen genom att trycka
på xSTOP.
Obs!
• Du kan varken lägga till eller skriva över en
inspelning om det inte finns tillräckligt med
minne.
• Den tillagda eller överskrivna delen av
meddelandet spelas in i samma inspelningsläge
(HQ, SP eller LP).
Oinspelat
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
2 Tryck på xSTOP samtidigt som
du trycker på ERASE under mer
än 1 sekund.
“ALL ERASE” blinkar under 10
sekunder.
1 Välj med hjälp av
DISPLAY/MENU den
mapp som du vill
radera.
(Se ”Välja mapp” på
framsidan.)
Spela in med en extern
mikrofon eller från annan
utrustning
1
Anslut en mikrofon av typen ”plug-inpower” eller en annan utrustning till
(mikrofon)-kontakten.
Spela in med en extern mikrofon
3 Medan teckenfönstret blinkar
trycker du på ERASE.
minikontakt
(mono)
Extern mikrofon
(medföljer ej)
(mikrofon)
Avbryta radering
Tryck på xSTOP innan steg 3.
Förteckning över delar och
kontroller
När du ansluter en extern mikrofon, stängs den
inbyggda mikrofonen automatiskt av. När en
mikrofon av typen plug in power ansluts,
tillförs ström automatiskt till mikrofonen från
IC-spelaren.
Spela in från annan utrustning
Ljudanslutningskabel med dämpare
(medföljer ej)
Framsida
MIC (inbyggd mikrofon)
Du kan aktivera ett larm och starta
uppspelningen av ett valt meddelande vid en
önskad tidpunkt. Om du väljer ”B-ONLY” i
steg 6, hörs bara larmet och uppspelningen
startar inte.
1
När du spelar upp ett meddelande trycker
du på DIVIDE vid den punkt där du vill
dela meddelandet.
2
• När du trycker på DIVIDE
under uppspelning:
Det nya meddelandenumret
läggs in vid den punkt där du
tryckte på knappen, det nya
meddelandenumret och
”DIVIDE” blinkar under 3
sekunder. Meddelandet delas
upp i två, men inspelningen
fortsätter utan avbrott.
Ett meddelande delas upp.
Inspelningen fortsätter
1 Tips!
Du kan dela upp ett meddelande under
inspelningspaus.
Obs!
• När du trycker på DIVIDE
under uppspelning:
Meddelandet delas upp i två
vid den punkt där du tryckte
på knappen, det nya
meddelandenumret och
”DIVIDE” blinkar under 3
sekunder. Meddelandenumren
för följande meddelanden ökar
med ett steg.
Meddelande 2
EAR, EARPHONE,
v eller REC OUT
minikontakt
(stereo eller
mono)
minikontakt
(mono)
i (hörlurar), kontakt
(mikrofon)
(mikrofon), kontakt
“ALARM OFF (eller ON)” visas inte och
larmet kan inte ställas in om du inte har
ställt in klockan eller om du inte har spelat
in några meddelanden i den valda mappen.
3 Tryck på NxPLAY/
STOP.
“OFF” börjar blinka.
Meddelande 3
4 Välj ”ON” genom att
trycka på – . eller
> +.
”ON” blinkar.
Numren på meddelandena ökar.
För att spela upp ett uppdelat
meddelande
5 Tryck på NxPLAY/
STOP.
“DATE” blinkar i
teckenfönstret.
Tryck på – . eller på >+ för att visa
meddelandenumret eftersom varje del av det
delade meddelandet har ett eget nummer.
1 För kontinuerlig uppspelning av det
uppdelade meddelandet
3
Kassette-spelare, TV,
radio osv.
ERASE
DISPLAY/MENU
DIVIDE
xSTOP
zXREC (inspelning) /PAUSE
– .(sökning bakåt/
snabbspolning bakåt)/
>+ (sökning framåt/
snabbspolning framåt) (SELECT)
Högtalare
VOL (volym), kontroll*
2
HOLD
NxPLAY/STOP (ENTER)**
För att spela in meddelanden följ
stegen i “Spela in meddelanden”.
OBS!
* Det finns en liten upphöjd punkt
bredvid kontrollen; punkten visar
åt vilket håll du vrider för att höja
volymen.
**Knappen har en punkt som du kan
känna med fingret.
• Kontrollera att kontakterna är ordentligt
anslutna.
• Vi rekommenderar att du gör en provinspelning
för att kontrollera anslutningarna och
volymkontrollen.
• Vid anslutning av annan utrustning än Sonys
egen, hänvisas till aktuell utrustnings
bruksanvisning.
Obs!
1 Tryck på NxPLAY/STOP
när ”DATE” blinkar.
Årtalssiffrorna blinkar.
• När du har spelat in 99 meddelanden i en mapp
kan du inte längre dela upp ett meddelande.
Innan du kan göra en ny delning måste du i så
fall minska antalet meddelanden till 98 eller färre
genom att radera sådana meddelanden som du
inte längre behöver ha kvar, eller genom att flytta
några meddelanden till en annan mapp.
• Om du delar upp ett meddelande med en
larminställning ligger larmet bara kvar hos det
tidigare meddelandet.
• Du kan inte dela upp ett meddelande under
meddelandets första eller sista sekund.
• Om du ofta delar upp ett meddelande finns det
risk för att enheten inte kan dela upp fler
meddelanden.
• När ett meddelande väl delats kan inte ICinspelaren sammanfoga de uppdelade
meddelandena igen.
• Om du delar upp meddelanden under inspelning
alltför ofta kan följande fenomen uppstå: OPRindikatorn fortsätter att blinka och du kan inte
använda enheten under en stund. Det är inte ett
tecken på att något är fel. Vänta tills OPRindikatorn slocknar.
2 Tryck på – . eller
> + för att ställa in
årtalet och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Månadssiffrorna blinkar.
3 Tryck på – . eller
>+ för att ställa in
månadssiffrorna och
tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Dagsiffrorna blinkar.
4 Ställ in dagens datum
genom att trycka på
– . eller >+.
Medan enheten är stoppad
väljer du meddelandet som
du vill flytta.
Starta inspelningen
automatiskt när ljudkällan
startar — Avancerad VORfunktion
VOR ON: Funktionen VOR (Voice Operated
Recording, röststyrd inspelning) är
aktiverad. Inspelningen börjar när
enheten registrerar ljud, och avbryts
när ljudet tystnar. Du slipper då
tomma partier i inspelningen.
VOR OFF: Funktionen VOR är avstängd.
Inspelning sker på normalt sätt.
Batterifack
Krok för handlovsrem
(medföljer ej)
1
Teckenfönster
Mappindikering
Mikrofonkänslighet
Alarmindikator
Nummer på valt
meddelande
REC DATE-indikator
(inspelningsdatum)
REMAIN-indikator
Indikator för återstående
minne
Indikator för återstående
batteritid
Indikator för inspelningsläge
4
4
Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
2
”OFF (eller ON)” blinkar.
3
Tryck på xSTOP innan steg 5.
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Skjut HOLD-omkopplaren till ”ON”. ”HOLD”
visas under 3 sekunder som tecken på att
knapparnas funktioner är låsta.
När HOLD-funktionen aktiveras i stoppläget
släcks all visning i teckenfönstret sedan
”HOLD” har visats.
HOLD
När HOLD-funktionen är aktiverad under
inspelning måste du först avbryta funktionen för
att avbryta inspelningen.
Obs!
Flyttningsfunktionen kopierar inte meddelanden
till en annan mapp. När du flyttar ett meddelande
till en annan mapp, raderas det från den
ursprungliga mappen.
Tryck på NxPLAY/STOP.
Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på – . eller på
>+ för att visa “BEEP
ON (eller OFF)” och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
“ON (eller OFF)” blinkar.
3
Ställa tiden för larmet.
6
4
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Ändra inspelningsläge
HQ: Du kan spela in med hög ljudkvalitet
(ljudet i mono).
SP: Inspelning med högre ljudkvalitet (mono).
LP: Längre inspelningstid (mono).
1
2
Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
Se till att ”MODE” visas
och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
3
Välj ”HQ”, ”SP” eller ”LP”
genom att trycka på – .
eller >+ och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Därmed är inställningen klar.
4
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Inställningen aktiveras och
teckenfönstret återgår till
normal visning.
Om enheten lämnas oanvänd
under mer än 3 sekunder visar
teckenfönstret den aktuella
tiden och det aktuella
inspelningsläget.
Spela upp alla
meddelanden i en mapp i
en följd efter varandra
CONT ON:
Du kan spela upp alla
meddelanden i en mapp i en följd
efter varandra.
CONT OFF: Uppspelningen stannar vid slutet
av varje meddelande.
1
Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
2
Tryck på – . eller på
>+ för att visa “CONT”
och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
“OFF (eller ON)” blinkar.
Välja visningsläge för
teckenfönstret
Tryck på – . eller på
>+ för att välja “ON”
eller “OFF” och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
Nu är inställningen klar.
Du kan välja visningsläge för teckenfönstret i
lägena stopp, inspelning och uppspelning.
Varje gång du trycker på DISPLAY/MENU
ändras läget för teckenfönstret på följande sätt:
1 Om visning av aktuell tid
Om enheten inte har använts under
mer än 3 sekunder i stoppläget visar
teckenfönstret den aktuella tiden,
oberoende av vilket läge du valt för
teckenfönstret.
Ställa in ljudet för larmet.
Räknare:
B Förfluten uppspelad/
inspelad tid för ett
meddelande
m
Återstående tid
(REMAIN):
I uppspelningsläge:
Återstående tid för
meddelandet visas. I
stoppläge och
inspelningsläge:
Återstående möjlig
inspelningstid visas.
2 Tryck på NxPLAY/
STOP.
”ALARM ON” visas.
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
m
Inspelningsdatum
(REC DATE)*:
Inspelningsdatum
för det aktuella
meddelandet.
“,” visas när du har valt numret för
meddelandet med larmet.
På den inställda tiden kommer larmet att låta i
10 sekunder och det valda meddelandet spelas
upp.
Under uppspelningen blinkar “ALARM” i
teckenfönstret.
När uppspelningen slutar stannar enheten
automatiskt vid början av detta meddelande.
m
Inspelningstid (REC
DATE)**:
Inspelningstid för
det aktuella
meddelandet.
Lyssna på samma meddelande igen
Tryck på NxPLAY/STOP. Samma
meddelande spelas upp från början.
ICD-B500 SE U/CA/CE7/E 3-097-342-52 (1)
Säkerhetsaspekter
• Använd inte enheten medan du kör bil,
använder något annat motoriserat fordon
eller cyklar.
Hantering
• Lämna inte enheten nära värmekällor, eller
på en plats i direkt solljus. Inte heller på en
dammig plats eller där enheten kan utsättas
för mekaniska stötar.
• Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i enheten bör du genast ta ur
batterierna och låta en auktoriserad
serviceverkstad kontrollera enheten innan du
använder den igen.
Störande ljud
• Störningar i ljudet kan uppstå under
inspelning eller uppspelning när enheten
placeras nära en växelströmskälla, ett lysrör
eller en urladdningslampa eller
mobiltelefoner.
• Störningar i ljudet kan också uppstå om du
gnuggar eller skrapar ett föremål mot
enheten under inspelning. Ibland kan det
räcka att du gnider fingret mot den.
Om underhåll
• För att rengöra utsidan använder du en mjuk
trasa lätt fuktad med vatten. Använd inte
sprit, bensin eller thinner.
Om du har några frågor eller problem
angående din enhet kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Rekommendationer gällande
säkerhetskopiering
För att minimera risken att förlora värdefull
information, t.ex. om du skulle råka göra
något fel eller om det skulle hända något
med IC-inspelaren, rekommenderas du att
säkerhetskopiera dina inspelningar till en
bandspelare eller liknande.
”HQ (eller SP, LP)” blinkar.
1 Tips!
1 Välj ljud för larmet,
antingen ”B-PLAY”
(uppspelning av
meddelandet startar
efter larmet) eller ”BONLY” (bara larmsignal)
genom att trycka på
– . eller > +.
7
Tryck på – . eller på
>+ för att välja “ON”
eller “OFF” och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
Inställningarna är klara.
Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du
stoppa alarmuppspelningen. För att stoppa larmet
eller uppspelningen, tryck på xSTOP.
* Om du inte har ställt klockan visas ”--Y--M--D”.
**Om du inte har ställt klockan visas ”--:--”.
ICD-B500 SE U/CA/CE7/E 3-097-342-52 (1)
1
Obs!
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Avbryta flyttningen av
meddelande(n)
Om energiförsörjningen
• Driv bara enheten med 3 V likström (DC).
Använd två LR03 alkaliska batterier (storlek
AAA).
En ljudsignal bekräftar de
operationer du utför.
BEEP OFF: Ingen ljudsignal kommer att höras
utom för larmet och timern.
Förhindra oönskade
operationer
— HOLD-funktion
Tryck på – . eller på
>+ för att välja “DAILY”
(dagligen).
2 Tryck på – . eller på
>+ för att välja
siffrorna för minuter och
tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
”B-PLAY” visas.
Tryck på NxPLAY/STOP.
Välj ”ON” eller ”OFF”
genom att trycka på – .
eller >+, tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Nu är inställningen färdig.
4
6
1 Välj meddelandet som du har kopplat till
larmet och gå sedan in i menyläget genom att
trycka på DISPLAY/MENU under minst 1
sekund.
2 Välj ”ALARM ON” genom att trycka på
– . eller > +.
3 Tryck på NxPLAY/STOP så att “ON”
blinkar.
4 För att avbryta larminställningarna trycker
du på
– . eller på >+ så att “OFF” blinkar,
tryck sedan på NxPLAY/STOP.
För att ändra larminställningen: Tryck på
NxPLAY/STOP. När larmdatumet visas
ändrar du larminställningen genom att följa
steg 3 till 6 under ”Spela upp ett meddelande
vid en önskad tidpunkt med en larmsignal”.
5 Avbryt menyläget genom att trycka på
xSTOP.
Skjut HOLD-omkopplaren till ”OFF” .
1 Tryck på – . eller på
>+ för att välja siffror
för timmen och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
Siffrorna för minuter
blinkar.
Välj den mapp som du vill
flytta meddelandet till
genom att trycka på – .
eller > + (i det här fallet
C).
Meddelandet flyttas till
målmappen.
Välj ”VOR” genom att
trycka på
– . eller >+ och tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
BEEP ON:
3
5
Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund tills
”MODE” visas i
teckenfönstret.
Tryck på – . eller > +
för att välja ”MOVE” och
tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
Försiktighetsåtgärder
Om du vill avbryta eller ändra
en larminställning
För att spela upp på
samma tid varje dag
Siffrorna för timme blinkar.
Målmappen visas med en
blinkande indikator.
5
REC-indikator (inspelning)
Indikator för upprepad
uppspelning
Antal meddelanden i en
mapp/menyindikator/
räkneverk/återstående
tid/inspelningsdatum/
aktuell tid/meddelanden
3
Obs!
• Du kan inte ställa larmet om du inte ställt
klockan eller om det inte finns några
meddelanden i den valda filen (enheten växlar då
inte till larminställningsläge när du trycker på
DISPLAY/MENU i steg 2).
• Om du försöker ställa in larmet så att det spelar
upp ett meddelande på en tid som du redan har
avsett för ett annat meddelande visas texten
“PRE SET” och du kan inte göra en ny inställning
av den redan inställda tiden.
• Om du försöker ställa in en larmtid som ligger
innan den aktuella tiden visas ”BACK-D” i
teckenfönstret och du kan inte ställa larmet.
• Om ett larm utlöses medan ett annat
larmmeddelande spelas upp avbryts
uppspelningen och det nya meddelandet spelas i
stället.
• Om ett larm utlöses under tiden som en
inspelning pågår kommer larmet att ljuda under
10 sekunder efter det att inspelningen är klar och
uppspelningen börjar. “,” blinkar när larmtiden
nås.
• Om flera larm utlöses under tiden som du spelar
in kommer bara det först aktiverade
meddelandet att spelas upp.
• Om ett larm utlöses medan enheten är i
menyläget kommer enheten att avbryta
menyläget och larmet kommer att ljuda.
• Om du tar bort det meddelande som du länkat
till en larmtid avbryts samtidigt
larminställningarna.
• Om du delar upp ett meddelande med
uppspelningslarm avbryts uppspelningen vid
den punkt där du delade upp meddelandet.
• Du kan ställa in uppspelningsvolymen med
VOL-kontroll.
• Om larmet löser ut medan du tar bort ett
meddelande kommer larmet att höras under 10
sekunder efter det att meddelandet är borttaget.
Sedan börjar uppspelningen.
• Larminställningarna avbryts inte när larmet har
spelat upp meddelandet. För att avbryta
larminställningarna, se nedan.
Stänga av ljudsignalen
Avbryta HOLD-funktionen
Baksida
2
Tryck på xSTOP medan larmet hörs. Du kan
avbryta även då HOLD-funktionen är
aktiverad.
Tryck på – . eller på
>+ för att välja
veckodag.
Du kan flytta inspelade meddelanden till en
annan mapp.
1
Avbryta larminställningarna innan
uppspelningen börjar
Spela upp en gång per
vecka
Flytta meddelanden till en
annan mapp
— Flyttningsfunktion
Exempel: Flytta Meddelande 3 i mapp A till
mapp C
Ställ datum för larmet.
För uppspelning på ett angivet
datum
(meddelandet spelas upp på samma tid och
datum varje år tills meddelandet tas bort)
Välj ON för CONT i menyn som beskrivs under
”Spela upp alla meddelanden i en mapp i en följd
efter varandra”.
OPR-indikator (funktionsindikator)
Teckenfönster
Gå in i
larminställningsläget.
2 Välj ”ALARM OFF”
genom att trycka på
– . eller > +.
(Om larmet redan är
inställt för det valda
meddelandet visas
”ALARM ON”. Om du
inte vill ändra
inställningen trycker du
på xSTOP och går ur
menyläget).
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Meddelande 1
Välj mappen (se ”Välja
mapp” på framsidan) och
visa meddelandet som du
vill spela upp med en
larmsignal.
1 Tryck på DISPLAY/MENU
under minst 1 sekund
tills ”MODE” visas i
teckenfönstret.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Oinspelat
Under inspelning eller uppspelning kan du
dela upp ett meddelande i två delar så att den
nya delen får ett eget meddelandenummer.
Genom att dela ett meddelande kan du lätt hitta
den punkt som du vill spela upp från i t.ex. en
längre inspelning från ett möte.
Du kan dela upp meddelanden till dess att det
finns 99 meddelanden i mappen.
Ett meddelande delas upp.
Mapp B
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Dela ett meddelande
Spela upp ett meddelande
vid en önskad tidpunkt med
en larmsignal
Under uppspelning av Meddelande 3
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
Efter
borttagning
BÖvriga funktioner
4
Gå ur menyläget genom
att trycka på xSTOP.
Specifikationer
Inspelningsmedium
Inbyggt flashminne 256 MB, inspelning
i mono
Den verkliga användbara kapaciteten
kan vara mindre.
Inspelningstid
HQ: 30 timmar 25 minuter
SP: 81 timmar 15 minuter
LP: 150 timmar 15 minuter
Frekvensåtergivning
HQ: 260 Hz – 6 800 Hz
SP: 220 Hz – 3 400 Hz
LP: 220 Hz – 3 100 Hz
Högtalare
ca 2,8 cm. diam.
Uteffekt
250 mW
Ingång/utgång
• Ingång för öronsnäcka/hörlurar med
impedansen 8-300 Ω (minikontakt)
• Mikrofonkontakt (minikontakt,
mono)
Strömförsörjning (Plug in power)
Minsta innivå 0,6 mV
Strömförsörjning
Två LR03 alkaliska batterier (storlek
AAA):
3 V likström (DC)
Dimensioner(b/h/d) (utom utstickande delar
och kontroller)
34,6 × 109,5 × 18,0 mm
Vikt (inklusive batterier)
65 g
Medföljande tillbehör
Bruksanvisning (1)
LR03 alkaliska batterier (storlek AAA)
(2)
Hörlurar (1) (ej USA, Kanada, Europa
och turistmodellen)
Bärväska (1) (ej USA, Kanada, Europa
och turistmodellen)
Extra tillbehör
Elektret kondensatormikrofon ECMDM5P, ECM-CZ10, ECM-TL1 (för
telefoninspelning)
Ljudkabel RK-G64HG/RK-G69HG (ej
Europa)
Aktiv högtalare SRS-T88, SRS-T80
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
dessa tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
Rätt till ändring av design och specifikationer
utan föregående meddelande förbehålles.
Download PDF

advertising