Sony | ICD-B16 | Sony ICD-B16 Bruksanvisning

3-264-832-51 (1)
BKomma ingång
BGrundläggande funktioner
IC Recorder
1
Bruksanvisning
Byta batterier
Skjut och lyft upp locket till
batterifacket.
Batteriindikatorn visar batteriets
kondition.
När
blinkar är det dags att
byta till nya batterier.
När
blinkar är batterierna slut
och enheten slutar fungera.
Batterilivslängd*
2
ICD-B16/B26
2004 Sony Corporation
Printed in China
Sätt in två LR03 alkaliska batterier
(storlek AAA), kontrollera att du
har vänt polerna rätt och stäng
sedan locket.
Information
Felsökning
SÄLJAREN ÄR UNDER INGA FÖRHÅLLANDEN
ANSVARIG FÖR EVENTUELLA DIREKTA, ELLER
INDIREKTA SKADOR AV NÅGOT SLAG, ELLER
FÖRLUSTER ELLER KOSTNADER SOM UPPSTÅR PGA.
DEFEKT PRODUKT ELLER FELAKTIG ANVÄNDNING
AV DEN.
Innan du bestämmer dig för att enheten behöver
lämnas in för reparation bör du kontrollera följande
alternativ. Om du inte lyckas lösa problemet med den
här felsökningshjälpen vänder du dig till närmaste
Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
Enheten fungerar inte.
Försiktighetsåtgärder
Om energiförsörjningen
• Driv bara enheten med 3 V DC. Använd två LR03 alkaliska
batterier (storlek AAA).
Säkerhetsaspekter
• Använd inte enheten medan du kör bil, använder något
annat motoriserat fordon eller cyklar.
Hantering
• Lämna inte enheten nära värmekällor, eller på en plats i
direkt solljus. Inte heller på en dammig plats eller där
enheten kan utsättas för mekaniska stötar.
• Skulle något föremål eller vätska komma in i enheten bör
du genast ta ur batterierna och låta en auktoriserad
serviceverkstad kontrollera enheten innan du använder den
igen.
Störande ljud
• Störningar i ljudet kan uppstå under inspelning eller
uppspelning när enheten placeras nära en växelströmskälla,
ett lysrör eller en urladdningslampa eller mobiltelefoner.
• Störningar i ljudet kan också uppstå om du gnuggar eller
skrapar ett föremål mot enheten under inspelning. Ibland
kan det räcka att du gnider fingret mot den.
Om underhåll
• För att rengöra utsidan använd en mjuk trasa lätt fuktad
med vatten. Använd inte sprit, bensin eller thinner.
Håll kreditkort med magnetkod och uppdragbara klockor och
andra föremål som är känsliga för magnetisk påverkan borta
från enheten eftersom magneterna i de inbyggda högtalarna
kan orsaka skador.
Om du har några frågor eller problem angående din enhet
kontaktar du din närmaste Sony-återförsäljare.
Rekommendationer vid säkerhetskopiering
För att undvika risken att förlora data vid funktionsfel eller
om IC-inspelaren inte fungerar som den ska,
rekommenderar vi att du gör en säkerhetskopia av de
inspelade meddelandena på ett band, till en dator eller
liknande.
• Du har satt i batterierna med polerna felvända.
• Batterierna är svaga.
• Knapparna är låsta med HOLD-omkopplaren. (Om
du trycker på någon av knapparna blinkar
“HOLD” tre gånger.)
Inget ljud hörs från högtalaren.
Om locket till batterifacket
lossnar av misstag fäster du
det igen på det sätt som bilden
visar.
Teckenfönstret för klockinställningarna visas när du sätter i batterierna för första
gången, eller när du sätter i batterierna efter det att enheten har varit utan
batterier under en viss tid. Hur du ställer klockan och ställer in datum beskrivs i
steg 2 till 3 under “Steg 2: Ställa klockan”.
Vid kontinuerlig användning räcker
batterierna i SP-läget till ungefär 18,5
timmars inspelning/9,5 timmars
uppspelning och i LP-läget till 19,5
timmars inspelning/10 timmars
uppspelning.
* Använda Sonys alkaliska batterier
LR03 (storlek AAA)
* När du spelar upp genom den
interna högtalaren med VOLkontrollen ställd på ungefär 4
Batterilivslängden kan vara kortare,
beroende på hur du använder
enheten.
• Minnet är fullt. Radera några meddelanden.
• 99 meddelanden har spelats in i den valda
mappen. Välj en annan mapp eller radera några av
meddelandena.
Störande ljud hörs.
• Ett föremål, t.ex. ditt finger, har av misstag
gnuggats eller repats mot enheten under
inspelningen, så att störande ljud spelades in.
• Enheten har placerats nära en AC-adapter, en
lysrörsbelysning eller mobiltelefon under
inspelningen eller uppspelningen.
• Kontakten till den anslutna mikrofonen var
smutsig vid inspelningen. Rengör kontakten.
• Öronsnäckans/hörlurarnas kontakt är smutsig.
Rengör kontakten.
• Använd inte manganbatterier för
den här enheten.
• När du byter ut batterierna bör du
sätta i de nya batterierna inom 3
minuter efter det att du tagit ur de
gamla. Annars kan det hända att
klockinställningarna försvinner,
eller så visas fel datum och tid när
du satt i de nya batterierna. I så fall
får du ställa in datum och tid igen.
De inspelade meddelandena och
larminställningarna finns emellertid
kvar.
• När du byter ut batterierna bör du
inte använda något annat än helt
nya batterier.
• Ladda aldrig upp torrbatterier.
• Om du vet med dig att du inte
kommer att använda enheten under
en längre tid bör du ta ur
batterierna, så att inte enheten
skadas av eventuellt batteriläckage.
Steg 2: Ställa klockan
Teckenfönstret för inställning av klockan visas när du sätter i batterierna för första gången, eller när du sätter i batterierna när
enheten har varit utan batterier under en viss tid. I så fall fortsätter du från steg 2.
1
1 Tryck på MENU för att växla till
menyläget.
”--Y--M--D” eller ”--:--” visas i teckenfönstret
för inspelningsdatum eller inspelningstid.
• Datum och tid för inspelningen visas inte om
klockan inte var ställd när du spelade in
meddelandet.
2
Ställ in datum.
1 Tryck på – . eller > +
för att välja årtal.
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
Månadssiffrorna blinkar.
1 Tips!
3 Ställ in månad och dag, i denna
ordning, och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Siffrorna för timmarna blinkar.
Du ställer in datum på år 2004
genom att välja “04Y”.
• Om du spelar in meddelanden och blandar
inspelningslägena SP och LP, ligger den
inspelningsbara tiden mellan den maximala
inspelningstiden för SP-läget och den maximala
inspelningstiden för LP-läget.
• När 99 meddelanden i både mapp A och B har
spelats in kan du inte spela in fler meddelanden.
• IC-inspelarens inspelningssystem är konstruerat
med en minsta inspelningsenhet på ungefär 9
sekunder. Om de olika meddelandenas längder
inte är jämnt delbara med den minsta
inspelningsenheten kan det hända att den
återstående inspelningstiden minskas med mer än
meddelandenas sammanlagda längd.
Aktuell mapp
Tryck på FOLDER för
att visa den mapp
du tänker spela in
meddelandena i.
3
Ställ in tiden.
1 Tryck på – . eller >+ för
att välja siffror för timmen.
Maximal inspelningstid för alla
mappar är följande. Du kan spela
in meddelanden för hela den
maximala inspelningstiden i en
enskild mapp.
Läge:
SP*
LP**
ICD-B16
5 tim.
8 tim. 15 min.
ICD-B26
10 tim. 16 tim. 25 min.
(tim.: timmar/min.: minuter)
* SP: Inspelning i normalläge (ljudet i
mono)
** LP: Inspelning i longplayläge (ljudet
i mono)
Obs!
2
Börja inspelningen.
1 Tryck på zREC/STOP.
Indikator för
återstående minne
Mikrofon-känslighet
Inspelningsläge
Antal meddelanden
i en mapp
OPR-indikator
(lyser rött under
inspelningen.)
2 Prata i den
inbyggda
mikrofonen.
* Teckenfönstret, som du
valde med DISPLAYAktuellt
Räkneverk*
knappen, visas.
nummer för
meddelandet
Du behöver inte hålla zREC/STOP intryckt medan du spelar in.
3
Stoppa inspelningen.
Tryck på zREC/STOP igen.
Enheten stannar i början av
den aktuella inspelningen.
NxPLAY/STOP
XPAUSE
MIC SENS
STOP
Du kan stoppa inspelningen
genom att trycka på STOP
istället för på zREC/STOP.
För att
Gör du så här
avbryta pausen och
återuppta inspelningen
Tryck på XPAUSE eller zREC/STOP.
Inspelningen återupptas från den punkten.
(För att avbryta en inspelningen i pausläget trycker
du på STOP.)
lyssna på den aktuella
inspelningen
Avbryt inspelningen genom att trycka på zREC/STOP
eller STOP, tryck sedan på NxPLAY/STOP.
ställa in känsligheten
på mikrofonen
Du kan välja mikrofonkänsligheten genom att trycka
på MIC SENS för att visa följande.
HIGH: För att spela in på möten, i tysta miljöer och/
eller rymliga lokaler.
LOW: För att spela in diktamen eller för inspelning
på bullriga platser.
* Ungefär en timme efter det att du gjort paus i inspelningen, avbryts
inspelningspausen automatiskt och enheten växlar över till stoppläge.
Det går inte att sammanfoga ett
meddelande.
Du kan inte spela in meddelanden hela den
maximala inspelningstiden.
Välj mapp.
direktuppspelning av
Tryck på NxPLAY/STOP under inspelning.
den aktuella inspelningen
• Du kan inte dela ett meddelande som ligger i en
mapp som redan innehåller 99 meddelanden.
• Om du ofta delar upp meddelanden finns det risk
för att enheten inte kan dela upp fler
meddelanden.
• Du kan inte dela upp den första eller sista
sekunden av ett meddelande.
Om inspelning
Du kan få med störande ljud i
inspelningen om du t.ex. råkar gnida
eller skrapa enheten under
inspelningen.
• Om du vill ha bättre ljudkvalitet
väljer du SP-läget. Hur du gör för
att byta inspelningsläge beskrivs
under ”Ändra inspelningsläge” på
nästa sida.
• Innan du utför en längre inspelning
bör du kontrollera batteriindikatorn.
• Den maximala inspelningstiden och
antalet meddelanden som du kan
spela in varierar beroende på hur
enheten används.
• Om du spelar in meddelanden med
en blandning av SP- och LP-lägena,
ligger den maximala
inspelningstiden mellan den
maximala inspelningstiden för SPrespektive LP-läget.
• Eftersom IC-inspelarens
inspelningssystem är konstruerat
med en minsta inspelningsenhet på
ungefär 9 sekunder kan följande
hända:
– Om ett meddelande är kortare än
den minsta inspelningsenheten
räknas meddelandet ändå som
ungefär 9 sekunder, vilket gör att
inspelningstiden minskas med
mer än meddelandets egentliga
längd.
– Om meddelandet är längre än den
minsta inspelningsenheten och
längden inte är jämnt delbar med
den minsta inspelningsenheten,
minskas den återstående
inspelningstiden med mer än
meddelandets egentliga längd.
– Summan av de siffror som
räkneverket visar (den förflutna
inspelningstiden) och den
återstående inspelningstiden kan
vara mindre än enhetens totala
inspelningstid.
Indikator för återstående
minne
Under inspelningen minskar
indikatorn för återstående minne
ett steg i taget.
Minnet är nästan
helt fullt.
göra paus i inspelningen* Tryck på XPAUSE.
Under inspelningspaus blinkar
indikatorn OPR rött och “PAUSE”
blinkar i teckenfönstret.
* “ALARM”-fönstret
kan visas i stället för
“MODE”-fönstret.
Det går inte att dela ett meddelande.
• Om du ofta sammanfogar meddelanden finns det
risk för att enheten inte kan sammanfoga fler
meddelanden.
1
När du spelar upp ett tidigare inspelat meddelande börjar du från steg 1.
När du spelar upp ett meddelande som du just har spelat in, börjar du från steg 3.
Maximal inspelningstid
Obs!
Innan du gör en lång inspelning bör du byta till nya batterier och kontrollera
batteriindikatorn.
2 Tryck på – . en gång så att
“SET DATE” visas.
3 Tryck på NxPLAY/STOP.
Årtalssiffrorna blinkar.
Inspelningsnivån är ostabil (när du spelar in
musik eller liknande).
• Du har inte ställt klockan.
Oinspelat
Om du inte byter mapp när inspelningen är klar, spelar du automatiskt in i
samma mapp nästa gång du gör en inspelning.
• Visa “HIGH” genom att trycka på MIC SENS.
”--Y--M--D” eller ”--:--” visas.
Exempel Meddelande 1 Meddelande 2 Nyinspelade meddelanden
Visa teckenfönstret för inställning av klockan.
Inspelningsnivån är låg.
• Den här enheten är konstruerad så att den
automatiskt ställer in inspelningsnivån, vilket
passar för inspelning av möten och liknande, men
inte särskilt väl för inspelning av musik.
Du kan spela in upp till 99 meddelanden i var och en av de två mapparna (A och
B). Eftersom ett nyinspelat meddelande automatiskt läggs in efter det senaste,
kan du snabbt börja en inspelning utan att leta efter slutet på den senaste
inspelningen.
Obs!
• Öronsnäckan eller hörlurar är anslutna.
• Volymen är helt nedvriden.
“FULL” visas och du kan inte starta
inspelningen.
Spela upp meddelanden
Spela in meddelanden
Steg 1: Installera batterierna
3 Ställ in minuterna.
Blinkar
När 5 minuter återstår av den
tillgängliga inspelningstiden, börjar
den sista av indikatorerna att
blinka. När en minut återstår
blinkar det aktuella teckenfönstret
omväxlande med “REMAIN” och
när minnet är fullt avbryts
inspelningen och “FULL” blinkar i
teckenfönstret samtidigt som en
larmsignal hörs. Om du vill
fortsätta inspelningen måste du
först göra plats i minnet genom att
radera några meddelanden.
Obs!
• Om du trycker på zREC/STOP när
minnet är fullt blinkar “FULL” och
en larmsignal hörs. Innan du kan
fortsätta inspelningen måste du ta
bort några meddelanden.
• Om du trycker på zREC/STOP
efter att ha spelat in 99
meddelanden blinkar “FULL” och
en larmsignal hörs. Välj en annan
mapp eller radera några av
meddelandena.
Starta inspelningen
automatiskt när ljudkällan
startar – Avancerad VORfunktion (endast ICD-B26)
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
Minutvisningen blinkar.
4 Om du ställer klockan efter en
tidssignal trycker du på NxPLAY/
STOP när du hör tidssignalen.
Teckenfönstret återgår till “SET
DATE”.
Enheten fungerar inte som den ska.
När VOR (röststyrd inspelning) är
ställd på ON i menyn startar
inspelningen när mikrofonen tar
upp ett ljud. (”VOR” visas i
teckenfönstret.)
Inspelningen avbryts när inget ljud
längre tas upp av mikrofonen.
(”VOR PAUSE” blinkar i
teckenfönstret.)
Obs!
• Ta ur batterierna och sätt i dem igen.
5 Lämna menyläget genom att
trycka på MENU.
Tänk på att inspelade meddelanden kan komma att
raderas om du lämnar in enheten för service eller
reparation.
1 Tips!
Den här enheten har ingen
strömbrytare för att slå av/på systemet
med. Teckenfönstret visas hela tiden.
VOR-funktionen styrs av
omgivningsljudet. Ställ MIC SENS på
HIGH eller LOW. Om du, trots att du
har ändrat mikrofonkänsligheten, inte
kan få inspelningen att bli bra, eller
om inspelningen är viktig, ställer du
VOR på OFF.
1
Under uppspelning trycker du på
NxPLAY/STOP under mer än en
sekund.
“ ” visas och det valda
meddelandet spelas upp flera
gånger.
För att återuppta normal
uppspelning trycker du på
NxPLAY/STOP igen. Om du vill
avbryta uppspelningen trycker du
på STOP.
Välj mapp.
Tryck på FOLDER för att
visa den mapp du
tänker spela upp.
Spela upp ett meddelande
flera gånger — Upprepad
uppspelning
Aktuell mapp
Spela upp början av varje
meddelande — Sökning med
uppspelning
2
Välj nummer för meddelandet.
Tryck på – . eller > +
för att visa önskat
meddelandenummer.
– .: för lägre
nummer
Välj nummer för
meddelandet
Antal
meddelanden
i en mapp
>+: för högre
nummer
Räkneverk*
* Det teckenfönstret, som du valde med DISPLAY-knappen (se motstående sida), visas.
3
Börja uppspelningen.
EAR-kontakt
1 Tryck på NxPLAY/
STOP.
OPR-indikator
(lyser grönt under
uppspelning.)
Räkneverk (eller det valda
teckenfönstret)
2 Ställ in volymen
genom att vrida på
VOL.
STOP
När ett meddelande har spelats upp, stannar enheten vid börjar av nästa
meddelande. När funktionen för oavbruten uppspelning är ställd på “ON” (se
motstående sida), stannar enheten när alla meddelanden i en mapp spelats upp.
När det sista meddelandet i en mapp har spelats upp stannar enheten vid början
det sista meddelandet.
I stoppläget trycker du på
NxPLAY/STOP i mer än en
sekund.
“SCAN” visas i teckenfönstret och
de 5 första sekunderna av varje
meddelande i den valda mappen
spelas upp.
När du funnit det meddelande du
letade efter trycker du på
NxPLAY/STOP. Hela
meddelandet spelas upp.
Spela upp alla
meddelanden i en mapp i
en följd efter varandra —
Kontinuerlig uppspelning
Du kan välja läget för oavbruten
uppspelning med menyalternativet
CONT. Du kan spela upp alla
meddelanden i en mapp i en följd
efter varandra när du ställt CONT
på ON.
Söka framåt/bakåt under
uppspelning (Cue/Review)
För att söka framåt håller du >+
nedtryckt under uppspelningen och
släpper upp knappen vid den punkt
där du vill återuppta den normala
uppspelningen.
För att söka bakåt håller du – .
nedtryckt under uppspelningen och
släpper upp knappen vid den punkt
du vill återuppta den normala
uppspelningen.
Enheten söker med hög hastighet
om du håller >+ eller – .
nedtryckt under minst 10 sekunder.
Under de första 10 sekunderna
under snabbspolning framåt/bakåt
med medhörning kan du höra det
uppspelade ljudet. Söker du med
en högre hastighet kan du inte göra
det med medhörning.
Under sökning framåt/bakåt (cue/
review), visas räkneverket
oberoende av vilket läge du valt för
teckenfönstret.
Diskret lyssning
Anslut en öronsnäcka eller hörlurar (medföljer ej) till uttaget EAR. Den inbyggda
högtalaren stängs automatiskt av. Om du ansluter ett par hörlurar får du bara
ljudet från den vänstra kanalen. Om ljudet är orent kan du prova med att torka
av kontakten till hörlurarna.
Ytterligare funktioner
För att
Gör du så här
stoppa vid början av det
aktuella meddelandet
Tryck på STOP.
stoppa vid den
aktuella punkten
(uppspelningspaus)*
Tryck på NxPLAY/STOP.
För att återuppta uppspelningen från samma
punkt trycker du på NxPLAY/STOP igen.
gå tillbaka till början
av det aktuella meddelandet
Tryck på – . en gång.
gå till nästa meddelande
Tryck på >+ en gång.
gå tillbaka till föregående meddelande/
hoppa till de efterföljande
meddelandena
Tryck på – . eller >+ flera gånger.
(I stoppläge håller du knappen intryckt om
du vill hoppa över flera meddelanden.)
* Du kan också göra paus i uppspelningen genom att trycka på XPAUSE istället för på
NxPLAY/STOP. Indikatorn OPR blinkar grönt. Efter en timme växlar enheten till
stoppläge vid den aktuella positionen.
1 Tips!
När du har utfört snabb uppspelning
och kommit till slutet av det sista
meddelandet blinkar “END” 3 gånger.
(Du hör inget ljud under
uppspelningen.) Om du håller – .
nedtryckt när “END” blinkar, spelas
meddelandena upp snabbt, och
normal uppspelning börjar från den
punkt du släpper upp knappen.
När “END” slutar blinka och OPRindikatorn slocknar stannar enheten
vid början av det sista meddelandet.
Om det sista meddelandet är långt och
du vill börja uppspelningen längre
fram i meddelandet, håller du >+
nedtryckt för att spela upp
meddelandet till sitt slut och tryck
sedan på – . när “END” blinkar, så
kommer du tillbaka till den önskade
punkten.
(För alla meddelanden utom det sista
går du till början av nästa meddelande
och spelar upp bakåt tills du kommer
till den önskade punkten.)
BOlika sätt att spela in
Radera meddelanden
Du kan radera de inspelade meddelandena ett och ett, eller alla meddelanden i
en mapp på en och samma gång.
Tänk på att du inte kan återställa en inspelning som du har raderat.
Radera meddelanden ett och ett
När ett meddelande raderats, flyttas de återstående meddelandena och
numreras om så att inget tomrum uppstår mellan meddelanden.
Innan
borttagning
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
Lägga en inspelning till ett
tidigare inspelat meddelande
Dela ett meddelande i två delar/
Kombinera meddelanden
Du kan lägga till en inspelning till det meddelande som
spelas upp.
Den infogade inspelningen placeras efter det aktuella
meddelandet och behandlas som en del av meddelandet.
Du kan dela upp meddelanden men också kombinera
olika meddelanden till ett.
• Du kan dela upp ett meddelande i två delar under
inspelning/uppspelning av meddelanden.
• Du kan sammanfoga meddelanden i stoppläget.
Obs!
Under
uppspelning av
Meddelande 3
Meddelande 3
När den nya
inspelningen
är infogad
Meddelande 3
Meddelande 4
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Möte klockan 14:00
den 1 december.
Meddelande 4
i Konferensrum A
De meddelanden som finns kvar numreras om.
Avbryta radering
Tryck på STOP innan steg 2.
1 Tryck på ERASE medan du spelar
upp det meddelande du vill
radera, eller tryck på ERASE under
mer än 1 sekund i stoppläge.
En ljudsignal hörs och
meddelandets nummer och
“ERASE” blinkar samtidigt som de
första och sista 5 sekunderna av
meddelandet spelas upp 10 gånger.
1
Radera andra
meddelanden
Radera en viss del av ett
meddelande
Dela först upp meddelandet och
följ sedan stegen för att radera ett
meddelande.
2 Tryck på ERASE när
meddelandet spelas upp.
Meddelandet raderas och de
återstående meddelandena
numreras om. (Om du t.ex. raderar
Meddelande 3 får Meddelande 4
beteckningen Meddelande 3. När
raderingen är klar stannar enheten
vid början av nästa meddelande.)
Under uppspelning trycker du på
zREC/STOP under mer än 1
sekund.
REC-indikatorn visas och “ADD”
blinkar tre gånger i teckenfönstret.
OPR-indiaktorn lyser rött.
Den nya inspelningen infogas i
slutet av det aktuella meddelandet.
Upprepa steg 1 och 2.
2
1
Tryck på zREC/STOP eller STOP för att avbryta
inspelningen.
Anslut en mikrofon av typen plug-in-power
eller övrig utrustning till MIC (PLUG IN
POWER)-uttaget.
Spela in med en extern mikrofon
Oinspelat
minikontakt
(mono)
Avbryta radering
Meddelande 1 Meddelande 2
Meddelande 3
Tryck på STOP innan steg 3.
Extern mikrofon
(medföljer ej)
Oinspelat
Meddelande 1 Meddelande 2
Exempel: Flytta Meddelande 3 i mapp A till mapp B
1
2
• När du trycker på DIVIDE under uppspelning:
Det nya meddelandenumret läggs in vid
den punkt där du tryckte på knappen,
det nya meddelandenumret blinkar
under 3 sekunder. Meddelandet delas
upp i två, men inspelningen fortsätter
utan avbrott.
3
Du kan dela upp ett meddelande under inspelningspaus.
• När du trycker på DIVIDE under uppspelning:
Det nya meddelandenumret delas upp i
två vid den punkt där du tryckte på
knappen, det nya meddelandenumret
blinkar under 3 sekunder.
Meddelandenumren för följande
meddelanden ökar med ett steg.
Meddelande 3
Meddelande 1
Meddelande 2
2 Tryck på STOP samtidigt som du
trycker på ERASE under mer än 1
sekund.
“ALL ERASE”
blinkar under 10
sekunder.
Avbryta flyttningen av meddelande(n)
Tryck på STOP innan steg 3.
Obs!
Flyttningsfunktionen kopierar inte meddelanden till en annan
mapp. När du flyttar ett meddelande till en annan mapp,
raderas det från den ursprungliga mappen.
Spela in från annan utrustning
Spela upp ett meddelande vid en
önskad tidpunkt med en larmsignal
Du kan aktivera ett larm och starta uppspelningen av ett
valt meddelande vid en önskad tidpunkt.
1
Använd FOLDER och – ./
>+ för att välja mapp
och det meddelande som
du vill spela upp.
2
Gå in i larminställningsläget.
1 Tryck på MENU.
Enheten går in i menyläget och
“ALARM OFF” visas. (Om
“ALARM ON” visas betyder det
att larmet har ställts in. Om du
inte vill ändra inställningarna
går du ur menyläget genom att
trycka på MENU.)
Meddelande 3
Ljudanslutningskabel
med dämpare
(medföljer ej)
3 Medan
teckenfönstret
blinkar trycker du
på ERASE.
EAR, EARPHONE,
v eller REC OUT
minikontakt
(stereo eller
mono)
Kassette-spelare,
TV, radio osv.
Förteckning över delar och kontroller
2
Huvudenhet
MIC
(inbyggd mikrofon)
Teckenfönster
FOLDER
DIVIDE
DISPLAY
MIC SENS
(mikrofonkänslighet)
MENU
ERASE
Högtalare
STOP
För att spela in meddelanden följ stegen i
“Spela in meddelanden”.
OBS!
MIC (PLUG IN POWER)
(mikrofon), kontakt (med
strömmatning)
EAR (öronsnäckor/
hörlurar), kontakt
OPR-indikator
(funktionsindiaktor)
Numret på meddelandet ökar.
1Tips!
Du kan dela upp ett meddelande efter det att du gjort paus i
uppspelningen genom att trycka på XPAUSE.
• Kontrollera att kontakterna är ordentligt anslutna.
• Vi rekommenderar att du gör en provinspelning för att
kontrollera anslutningarna och volymkontrollen.
• Vid anslutning av annan utrustning än Sonys egen, hänvisas
till aktuell utrustnings bruksanvisning.
Starta inspelningen automatiskt
när ljudkällan startar –
Avancerad VOR-funktion (endast
ICD-B26)
X PAUSE
– .REVIEW/
>+CUE
VOR ON:
NxPLAY/STOP•
EXECUTE
HOLD
VOR OFF:
VOL (volym)
1
Funktionen VOR (Voice Operated
Recording, röststyrd inspelning) aktiveras.
Inspelningen börjar när enheten registrerar
ljud, och avbryts när ljudet tystnar. Du
slipper då tomma partier i inspelningen.
Funktionen VOR stängs av. Inspelning sker
på normalt sätt.
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
Välj ON för CONT i menyn som beskrivs under ”Spela upp
alla meddelanden i en fil kontinuerligt”.
Obs!
• När du har spelat in 99 meddelanden i en mapp kan du inte
längre dela upp ett meddelande. Innan du kan göra en ny
delning måste du i så fall minska antalet meddelanden till 98
eller färre genom att radera sådana meddelanden som du
inte längre behöver ha kvar, eller genom att flytta några
meddelanden till en annan mapp.
• Om du delar upp ett meddelande med en larminställning
ligger larmet bara kvar hos det tidigare meddelandet.
2
Indikator för återstående minne
Mappindikering
Alarmindiaktor
Visning av mikrofonkänslighet
Batterifack
Krok för
handlovsrem
(medföljer ej)
Indikator för
återstående batteritid
Meddelanden sammanfogas
Meddelande 2
Meddelande 3
I stoppläget följer du nedanstående steg:
1
2
Tryck på – . eller >+ för
att visa numret för det andra av
de två meddelanden som du vill
kombinera.
Tryck på DIVIDE samtidigt som
du trycker på ERASE under mer
än 1 sekund.
”CMB” (kombinera) blinkar under
10 sekunder.
3
Tryck på ERASE medan teckenfönstret blinkar.
De två meddelandena kombineras till ett och
meddelandena numreras om på det sätt som visas
ovan.
Om uppdelning och sammanfogning av meddelanden
Visa ”VOR” genom att trycka på
– . eller >+, tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
”OFF (eller ON)” blinkar.
Indikator för upprepad
uppspelning
Indikator för
inspelningsläge
REC-indiaktor
(inspelning)
Nummer på valt
meddelande/
Menylägesindikator
(ON, OFF m.m.)
Räkneverk/återstående tid/inspelningsdatum och
tidsvisning /aktuell tid (t.ex. 15:30)/Menyindikator
(ALARM, BEEP osv.)/meddelanden (ERASE, HOLD osv.)
3
Välj ”ON” eller ”OFF” genom att
trycka på – . eller >+, tryck
sedan på NxPLAY/STOP.
Därmed är inställningen klar.
4
Gå ur menyläget genom att
trycka på MENU.
4 Tryck på NxPLAY/STOP.
“DATE” blinkar i teckenfönstret.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Meddelande 1
När du spelar in med en IC-inspelare kan följande symptom
visa sig på grund av begränsningar i systemet utan att det
betyder att det är något fel på enheten.
• Om du ofta delar upp eller sammanfogar meddelanden finns
det risk att enheten inte kan dela upp eller sammanfoga fler
meddelanden.
• Du kan inte dela upp ett meddelande under den första eller
sista sekunden av ett meddelande.
• När du har sammanfogat meddelanden kommer det senare
meddelandets eventuella larminställning att raderas.
• Du kan inte kombinera meddelanden som är gjorda i olika
inspelningslägen.
CONT ON:
,
2 Tryck på – . eller på >+
för att välja siffrorna för
minuter och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Du kan spela upp alla meddelanden i en
mapp i en följd efter varandra.
CONT OFF: Uppspelningen stannar vid slutet av varje
meddelande.
1
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
2
Tryck på – . eller på >+ för
att visa “CONT” och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Räknare:
Förfluten uppspelad/inspelad
tid för ett meddelande
m
Återstående
inspelningstid:
6
“OFF (eller ON)” blinkar.
Gå ur menyläget genom att
trycka på MENU.
m
3
Inspelningsdatum*:
Inspelningsdatum för det
aktuella meddelandet.
“,” visas när du har valt numret för meddelandet.
På den inställda tiden kommer larmet att låta i 10
sekunder och det valda meddelandet spelas upp.
Under uppspelningen blinkar “ALARM” i teckenfönstret.
När uppspelningen slutar stannar enheten automatiskt vid
början av detta meddelande.
m
Tryck på – . eller på >+ för
att välja “ON” eller “OFF” och
tryck sedan på NxPLAY/STOP.
Nu är inställningen klar.
4
Gå ur menyläget genom att
trycka på MENU.
Inspelningstid**:
Inspelningstid för det aktuella
meddelandet.
Lyssna på samma meddelande igen
Avbryta larminställningarna innan
uppspelningen börjar
Tryck på STOP medan larm ljudet hörs. Du kan avbryta
även då HOLD-funktionen är aktiverad.
Obs!
• Du kan inte ställa larmet om du inte ställt klockan eller om
det inte finns några meddelanden i den valda filen (enheten
växlar då inte till larminställningsläge när du trycker på
MENU i steg 2).
• Om du försöker ställa in larmet så att det spelar upp ett
meddelande på en tid som du redan har avsett för ett annat
meddelande visas texten “PRE SET” och du kan inte göra en
ny inställning av den redan inställda tiden.
• Om ett larm utlöses medan ett annat larmmeddelande spelas
upp avbryts uppspelningen och det nya meddelandet spelas
i stället.
• Om ett larm utlöses under tiden som en inspelning pågår
kommer larmet att ljuda under 10 sekunder efter det att
inspelningen är klar och uppspelningen börjar. “,” Kommer
att blinkar när larmtiden nås.
• Om flera larm utlöses under tiden som du spelar in kommer
bara det först aktiverade meddelandet att spelas upp.
• Om ett larm utlöses medan enheten är i menyläget kommer
enheten att avbryta menyläget och larmet kommer att ljuda.
• Om du tar bort det meddelande som du länkat till en larmtid
avbryts samtidigt larminställningarna.
• Om du delar upp ett meddelande med uppspelningslarm
avbryts uppspelningen vid den punkt där du delade upp
meddelandet.
• Om du sammanfogar meddelanden med uppspelningslarm
avbryts larminställningen.
• Du kan justera uppspelningsvolymen med VOL-kontrollen.
• Om larmet löser ut medan du tar bort ett meddelande
kommer larmet att höras under 10 sekunder efter det att
meddelandet är borttaget. Sedan börjar uppspelningen.
• Larminställningarna avbryts inte när larmet har spelat upp
meddelandet. För att avbryta larminställningarna.
* Om du inte har ställt in klockan visas ”- -Y--M--D”.
**Om du inte har ställt in klockan visas ”--:--”.
3
Ställ datum för larmet.
För uppspelning på ett angivet datum
(meddelandet spelas upp på samma tid och datum
varje år tills meddelandet tas bort)
1 Tryck på NxPLAY/STOP när
“DATE” blinkar.
Månadssiffrorna blinkar.
Obs!
1 Välj meddelandet som du har kopplat till larmet och
tryck sedan på MENU.
“ALARM ON” visas.
2 Tryck på NxPLAY/STOP så att “ON” blinkar.
3 För att avbryta larminställningarna trycker du på
– . eller på >+ så att “OFF” blinkar, tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
För att ändra larmdatum och -tid trycker du på
NxPLAY/STOP. När larmdatum visas ändrar du
datum och tid genom att följa steg 3 till och med 5.
4 Avbryt menyläget genom att trycka på MENU.
Förhindra oönskade operationer
— HOLD-funktion
Den här enheten saknar strömbrytare för avstängning och
påslag. Att teckenfönstret alltid är aktiverat påverkar
batteriåtgången ytterst lite. Om du vill stänga av
teckenfönstret skjuter du HOLD-omkopplaren i pilens
riktning i stoppläget.
”HOLD” blinkar tre gånger, sedan släcks visningen i
teckenfönstret. Du slår på visningen i teckenfönstret
genom att skjuta HOLD-omkopplaren i motsatt riktning.
Stänga av ljudsignalen
BEEP ON:
En ljudsignal bekräftar de operationer du
utför.
BEEP OFF: Ingen ljudsignal kommer att höras utom för
larmet och timern.
1
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
2
Tryck på – . eller på >+ för
att visa “BEEP ON (eller OFF)”
och tryck sedan på NxPLAY/
STOP.
“ON (eller OFF)” blinkar.
3
2 Tryck på – . eller på >+
för att välja siffrorna för
månaderna och tryck sedan
på NxPLAY/STOP.
Dagsiffrorna blinkar.
3 Tryck på – . eller på >+
för att välja dagens datum.
Inställningarna är klara.
4
Gå ur menyläget genom att
trycka på MENU.
Tryck på – . eller på >+ för
att välja veckodag.
För att spela upp på samma tid
varje dag
När HOLD-funktionen är aktiverad under inspelning måste du
först avbryta funktionen för att avbryta inspelningen.
Tryck på – . eller på >+ för
att välja “DAILY” (dagligen).
1 Tips!
Obs!
Rätt till ändring av design och specifikationer utan
föregående meddelande förbehålles.
Ändra inspelningsläge
1
Tryck på MENU för att gå in i
menyläget.
2
Visa ”MODE” genom att trycka
på – . eller->+, tryck sedan
på NPLAY/STOP.
”SP (eller LP)” blinkar.
3
Välj ”SP” eller ”LP” genom att
trycka på – . eller->+,,
tryck sedan på NxPLAY/STOP.
Därmed är inställningen klar.
Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du stoppa
alarmuppspelningen. För att stoppa larmet eller
uppspelningen, tryck på STOP.
Inspelningsmedium
Inbyggt flash-minne, inspelning i mono
Inspelningstid
ICD-B16:
SP: 5 timmar
SP: 8 timmar 15 minuter
ICD-B26:
SP: 10 timmar
LP: 16 timmar 25 minuter
Frekvensomfång
160 – 3 300 Hz
Högtalare
ca. 3,2 cm. diam.
Uteffekt
250 mW
Ingång/utgång
•Ingång för öronsnäcka/hörlurar med
impedansen 8-300 ohm (minikontakt)
•Mikrofonkontakt (minikontakt, mono)
Strömförsörjning (Plug in power)
Minsta innivå 0,6 mV
för mikrofoner med impedansen 3 kohm eller
lägre
Strömförbrukning
Två LR03 alkaliska batterier (storlek AAA):
3 V DC
Dimensioner(b/h/d) (utom utstickande delar och
kontroller)
44,5 x 105,3 x 14,0 mm
Vikt (inklusive batterier)
69 g
Medföljande tillbehör
LR03 alkaliska batterier (storlek AAA) (2)
(endast för USA)
Tillbehör
Elektret kondensatormikrofon ECM-C10, ECMDM5P, ECM-Z60
Ljudanslutningskabel RK-G64HG (förutom
Europa)
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla dessa
tillbehör. Mer information kan du få av återförsäljaren.
HOLD
Skjut HOLD-väljaren i pilens riktning.
“HOLD” blinkar tre gånger och indikerar
att alla knappar och deras funktioner har
låsts.
För att avbryta HOLD-funktionen skjuter
du helt enkelt HOLD-väljaren i motsatt
riktning.
Spela upp en gång per vecka
Tryck på – . eller på >+ för
att välja “ON” eller “OFF” och
tryck sedan på NxPLAY/STOP.
SP: Inspelning med högre ljudkvalitet (mono).
LP: Längre inspelningstid (mono).
Du kan inte ställa in larm för ett
visst år.
”- -Y 1M 1D” visas.
Specifikationer
Stänga visningen
Avbryta larminställningarna och ändra
tiden för larmet
Du kan sammanfoga två meddelanden till ett.
Tryck på STOP innan steg 3.
Teckenfönster
3 Tryck på – . eller på >+
för att få “ON” att blinka
Sammanfoga meddelanden
Avbryta radering
Baksida
2 Tryck på NxPLAY/STOP.
“OFF” börjar blinka.
1 För kontinuerlig uppspelning av det uppdelade
meddelandet
Antalet meddelanden minskar.
zREC (inspelning) /
STOP, knapp
Obs!
“ALARM OFF (eller ON)” visas inte och larmet kan
inte ställas in om du inte har ställt in klockan eller
om du inte har spelat in några meddelanden i den
valda mappen.
För att spela upp ett uppdelat meddelande
Tryck på – . eller på >+ för att visa
meddelandenumret eftersom varje del av det delade
meddelandet har ett eget nummer.
minikontakt (mono)
MIC
Du kan välja visningsläge för teckenfönstret i lägena
stopp, inspelning och uppspelning. (Om enheten inte har
använts under mer än 3 sekunder i stoppläget visar
teckenfönstret den aktuella tiden, oberoende av vilket läge
du valt för teckenfönstret).
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras läget för
teckenfönstret på följande sätt:
Tryck på NxPLAY/STOP. Samma meddelande spelas
upp från början.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
När du ansluter en extern mikrofon, stängs den inbyggda
mikrofonen automatiskt av. När en mikrofon av typen
plug in power ansluts, tillförs ström automatiskt till
mikrofonen från IC-spelaren.
1 Tryck på – . eller på >+
för att välja siffror för
timmen och tryck sedan på
NxPLAY/STOP.
Siffrorna för minuter blinkar.
Spela upp alla meddelanden i en
mapp i en följd efter varandra
Meddelandet flyttas till
målmappen. Meddelandena
sorteras efter inspelningsdatum
och tid.
Ett meddelande delas upp.
1 Välj mapp som
ska raderas
genom att
trycka på
FOLDER.
Ställa tiden för larmet.
Välja visningsläge för
teckenfönstret
Tryck på NxPLAY/STOP.
Ett meddelande delas upp.
1 Tips!
5
När meddelandet spelas upp
trycker du på FOLDER så att
indiaktorn för den mapp dit du
vill flytta meddelandet börjar
blinkar (i det här fallet mapp B).
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Inspelningen fortsätter
Tryck på NxPLAY/STOP.
Siffrorna för timme blinkar.
Spela upp det meddelande som
du vill flytta.
De första och sista 5 sekunderna
av meddelandet spelas upp 10
gånger samtidigt som
mappindikatorn och “MOVE”
blinkar.
När du spelar upp ett meddelande trycker du på
DIVIDE vid den punkt där du vill dela meddelandet.
MIC
Mapp B
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Under inspelning eller uppspelning kan du dela upp ett
meddelande i två delar så att den nya delen får ett eget
meddelandenummer. Genom att dela ett meddelande
kan du lätt hitta den punkt som du vill spela upp från i
tex en längre inspelning från ett möte.
Du kan dela upp meddelanden till dess att det finns 99
meddelanden i mappen.
4
Du kan flytta inspelade meddelanden till en annan mapp.
Dela ett meddelande
Spela in med en extern mikrofon
eller annan utrustning
Radera alla meddelanden i en mapp
Exempel
Mapp A
På grund av IC-inspelarens inspelningssystem kan det i vissa
situationer hända att det inte går att sammanfoga
meddelanden (se ”Felsökning”).
Flytta meddelanden till en annan
mapp — Flyttningsfunktion
Meddelande 4
Lägga till en inspelning
Radera meddelande 3
Efter
borttagning
BÖvriga funktioner
4
Gå ur menyläget genom att
trycka på MENU.
Det valda inspelningsläget visas.
Download PDF

advertising