Sony | ICD-SX750 | Sony ICD-SX750 SX750 Fickminne med tre mikrofoner: Bruksanvisning

För kunder i Europa
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att produkten
inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av eloch elektronikkomponenter. Genom
att säkerställa att produkten hanteras
på rätt sätt bidrar du till att förebygga
eventuella negativa miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten kasseras som vanligt
avfall. Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller
sophämtningstjänst eller affären där du köpte varan.
Relevanta tillbehör: USB-kabel, Ställ
Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i EU
och andra europiska länder med
separata insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på
förpackningen betyder att batteriet
inte skall behandlas som vanligt
hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol
användas i kombination med
en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för
kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till om batteriet
SE
innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på
ett riktigt sätt kommer du att bidra till att skydda
miljön och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av
felaktig avfallshantering. Återvinning av materialet vill
bidra till att bevara naturens resurser.
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda
eller dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning
av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för elektriska
produkter när det är förbrukat.
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt. Lämna
batteriet på en återvinningsstation för förbrukade
batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Meddelande till kunder:
Följande information gäller endast
för utrustning som sålts i länder
där EU-direktiv tillämpas.
Tillverkare av denna product är Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japan.
Auktoriserad representant för EMC och produkt
säkerhet är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger
Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany. För service och
garanti ärenden, var vänlig att titta i separat service
och garanti dokument.



Inspelad musik är begränsad till endast privat
bruk. Om musik används för andra ändamål
krävs tillstånd från copyright-innehavarna.
Sony tar inget ansvar för ofullständig
inspelning/nedladdning eller skadad data på
grund av problem med IC-inspelaren eller
datorn.
Beroende på typen av text och teckensnittet,
visas eventuellt inte texten på IC-inspelaren på
rätt sätt på enheten. Detta beror på:
 Kapaciteten för den anslutna IC-inspelaren.
 IC-inspelaren fungerar inte på rätt sätt.
 Innehållet är skrivet på ett språk eller med
tecken som inte stöds av IC-inspelaren.
Information för
användare
Program © 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005,
2006, 2007, 2008, 2009 Sony Corporation
Documentation ©2009 Sony Corporation
Alla rättigheter förbehållna. Den här manualen och
den programvara som beskrivs i denna text får inte,
varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller
överföras till maskinellt läsliga format utan skriftligt
tillstånd från Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS ANSVARIGT
FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER SPECIFIKA
SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV DENNA
HANDLEDNING, PROGRAMVARAN ELLER ANNAN
INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER SOM FÖLJD
AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA OAVSETT VILKA
FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS ELLER KONTRAKT SOM
UPPRÄTTATS.
Sony Corporation behåller rättigheten att när som
helst, och utan vidare förbehåll, göra ändringar
i denna handledning eller den information den
innehåller.
Programvaran som beskrivs i denna text kan
vara föremål för särskilda villkor enligt en separat
användarlicens.
 Den här programvaran är avsedd för Windows och
kan inte användas för Macintosh.
 Den medföljande anslutningskabeln är endast
avsedd för IC-inspelaren ICD-SX750/SX850. Du kan
inte använda den för att ansluta andra IC-inspelare.
SE
Innehållsförteckning
Kontrollera förpackningens innehåll..... 7
Förteckning över delar och kontroller................................................................ 8
Komma igång
Steg 1: Förbereda strömkällan.................14
Sätta i batterier.............................................14
Koppla bort IC-inspelaren från datorn.................................................................15
När du laddar upp/byter ut
batterierna.......................................................16
Steg 2: Ställa klockan.....................................19
Ställa klockan när batterierna laddats
om........................................................................19
Ställa in klockan med menyn..............20
Steg 3: Ställa in språket som ska visas i
teckenfönstret...................................................21
Steg 4: Nödvändiga förberedelser
innan du börjar spela in...............................23
Slå på eller stänga av IC-inspelaren......25
Stänga av strömmen................................26
Slå på strömmen . ......................................26
SE
Inspelning
Spela in meddelanden.................................27
Välja inspelningsläge.....................................30
Ställa in inspelningsnivån...........................33
Manuellt inspelningsläge...........................35
Ställa in ingångsnivån automatiskt för
att förebygga ljudförvrängningar – LIMITER-funktion..........................................37
Spela in några sekunder i förväg innan
du börjar spela in – PRE REC-funktion.........................................38
Ta bort låga frekvenser – LCF-funktionen.............................................41
Starta inspelningen automatiskt när ett
ljud hörs – VOR-funktionen.......................42
Dela ett meddelande i två delar under
pågående inspelning....................................43
Lägga en inspelning till ett tidigare
inspelat meddelande....................................45
Lägga till en översspelande inspelning
under uppspelning........................................47
Inspelning med extern mikrofon...........49
Spela in ljud från en telefon eller en
mobiltelefon..................................................50
Inspelning från annan utrustning.........50
Spela in med synkroniserad
inspelning........................................................51
Spela in utan att använda
synkroniserad inspelning.......................52
Uppspelning
Spela upp meddelanden............................54
Välja uppspelningsläge................................57
Spela upp ett angivet avsnitt flera
gånger – A-B Repetera............................58
Justera uppspelning-shastigheten –
DPC-funktion......................................................59
Förstärka basljudet.........................................60
Minska förvrängningen för att
mänskliga röster ska vara tydligare – Noise Cut-funktion.....................................61
Justera det uppspelade ljudet genom
att förstärka ohörbara ljud – Digital Voice Up-funktion.......................63
Infoga ett bokmärke......................................64
Spela in med annan utrustning..............66
Spela upp ett meddelande med en
larmsignal vid önskad tid...........................67
Redigera meddelanden
Radera meddelanden...................................71
Radera meddelanden ett i taget.......71
Radera alla meddelanden i en mapp..................................................................72
Flytta ett meddelande till en annan
mapp.......................................................................73
Dela ett meddelande i två delar............75
Infoga prioritetsmärke(n) – Prioritetsmär-kesfunktionen.................77
Förebygga oavsiktlig användning – HOLD-funktionen........................................78
Använda menyfunktionen
Göra inställningar i menyn........................79
Använda datorn
Vad du kan göra med en dator...............93
Systemkrav för datorn..............................94
Ansluta IC-inspelaren till datorn........95
Koppla bort IC-inspelaren från datorn.................................................................96
Kopiera filer från IC-inspelaren till
datorn.....................................................................96
SE
Kopiera filer från datorn till ICinspelaren och spela upp dem...............97
Struktur för mappar och filer...............99
Använda den medföljande Digital
Voice Editor-programvaran....................101
Vad du kan göra med programvaran
Digital Voice Editor..................................101
Systemkrav...................................................103
Installera programvaran.......................104
Använda hjälpfilerna..............................108
Överföra filer med Digital Voice
Editor-programvaran.............................108
Använda IC-inspelaren som en USB-masslagringsenhet...........................109
Felsökning
Felsökning.........................................................110
IC-inspelare..................................................110
Felmeddelande.........................................120
Systembegränsningar...........................123
Ytterligare information
Använda en USB-nätadapter (medföljer ej)...................................................125
Koppla bort IC-inspelaren från
eluttaget........................................................126
SE
Försiktighetsåtgärder.................................127
Specifikationer................................................129
Sakregister.........................................................131
Kontrollera
förpackningens
innehåll
IC-inspelare (1)
Vindskydd (1)
Använd det här skyddet för de
inbyggda mikrofonerna.
Programvara, Digital Voice Editor
(CD-ROM)
Programvara, Dragon
NaturallySpeaking (DVD-ROM)*
Ställ* (1)
Ta bort filmen på teckenfönstret innan du
använder IC-inspelaren.
Uppladdningsbara NH-AAA-batterier
(storlek AAA) (2)
Stativ (1)
Bärväska (1)
Mikrofon för telefoninspelning* (1)
Batteriväska (1)
Stereohörlurar* (1)
USB-kabel (1)
Bruksanvisning
* Endast i vissa regioner följer
stereohörlurarna, stället, mikrofonen och
vissa programvaror med en del modeller.
Observera att, förändringar eller
modifieringar som inte uttryckligen
godkänns i denna handbok kan upphäva
din rätt att använda utrustningen.
SE
Förteckning över
delar och kontroller
Mer information finns på de sidor som
anges inom parentes.
Framsida

(mapp)/MENU-knapp (27, 54, 79)
  (hörlurar)-kontakt*2 (29, 55, 66)
  (inspelning/paus)-knapp (27, 29,
40)
  (stopp)-knapp (28, 54, 69, 79)
  (snabbspolning framåt med
medhörning/snabbspolning framåt)knapp (27, 54, 55, 65, 79)
  (uppspelning/stopp/enter)knapp*3 (29, 54, 56, 79)
  (snabbspolning bakåt med
medhörning/snabbspolning bakåt)knapp (27, 54, 55, 65, 79)
VOL +*3/– (volym)-knapp (29, 54)
 (upprepning) A-B/ (prioritet)knapp (58, 77)
ERASE-knapp (71)
Skåra för handlovsrem
(Handlovsrem medföljer ej.)
Inbyggd mikrofon (riktbar)*1 (28, 36)
Inbyggda mikrofoner (stereo)*1 (28,
36)
Funktionsindikator (15, 18, 27, 54, 91)
Teckenfönster (10)
DIVIDE/
75)
SE
(bokmärke)-knapp (44, 65,
Sätt på det medföljande vindskyddet
när du använder IC-inspelaren utomhus,
så att vindskyddet täcker de inbyggda
mikrofonerna och minskar brus från vinden.
*1
Baksida
Anslut de medföljande stereohörlurarna,
eller andra på marknaden tillgängliga, till
 (hörlurar)-kontakten. Om det är störningar
i ljudet torkar du hörlurskontakten ren.
*2
Högtalare
HOLD-omkopplare (21, 26, 78)
NOISE CUT-omkopplare (61)
Till  (hörlurar)kontakt
DPC-omkopplare (59)
DIRECTNL (riktverkan)-omkopplare
(29)
  (mikrofon)-kontakt*3 (49, 51)
De här knapparna och uttaget har en taktil
punkt. Använd den som en referenspunkt
för användning eller för att identifiera varje
utgång.
*3

(USB)-anslutning (14, 95, 125)
Batterifack (14)
SE
Teckenfönster
Teckenfönster under uppspelning och
stoppläge
Indikator som visar användningsläge
Visar följande, beroende på det
aktuella användningsläget
: stopp
: uppspelning
: snabbspolning bakåt
med medhörning (snabbspolning
bakåt)/snabbspolning framåt
med medhörning (snabbspolning
framåt)
: bakåt/framåt oavbrutet
Mappindikator
: Mapp för meddelanden som
spelas in med IC-inspelaren.
: Mapp för meddelanden/musik
som kopierats från en dator och
som endast kan spelas upp.
10
SE
Förfluten tid/Återstående tid/
Inspelningsdatum och tid
Mappnamn/Meddelandets titel/
Artistnamn/Filnamn
Batteriindikator
När du använder uppladdningsbara
batterier eller torrbatterier visar
indikatorn återstående batteri.
En animering visas medan de
uppladdningsbara batterierna laddas
upp.
Meddelandets nummer
Det valda meddelandets nummer
visas först, före snedstrecket, och
det totala antalet meddelanden i
mappen visas efter snedstrecket.
Prioritetsmärken
Visas när ett meddelande har ett
prioritetsmärke.
Bokmärkesindikator
Visas när det finns ett bokmärke
infogat i ett meddelande.
Larmindikator
Visas när ett meddelande har ett larm
inställt.
Indikator för upprepad uppspelning
: Visas om ett meddelande
spelas upp flera gånger.
: Visas om meddelanden i en
mapp spelas upp flera gånger.
: Visas om alla meddelanden
spelas upp flera gånger.
Ljudeffektsindikator
Visar inställningen för ”EFFECT” i
menyn.
: ”BASS1” har valts. Basen är
förstärkt.
: ”BASS2” har valts. Basen är
förstärkt ännu mer.
Inspelningsläge
Visar det inspelningsläge som
valts i menyn när IC-inspelaren är
i stoppläge, och visar det aktuella
inspelningsläget när IC-inspelaren är i
uppspelningsläge.
,
,
: MP3-filer som
spelats in med IC-inspelaren.
,
: LPMC-filer som spelats in
med IC-inspelaren.
,
,
,
,
: LPEC-filer
som spelats in med IC-inspelaren.
Mer information finns i ”Välja
inspelningsläge” (sid. 30).
Visar ett av följande när en fil har
överförts från en datorn.
: MP3-filer som överförts.
: LPCM-filer som överförts.
: WMA-filer som överförts.
Visar följande symbol om ICinspelaren inte kan identifiera filen.
Indikator för inspelningsnivå
Visar den för tillfället valda
mikrofonkänsligheten för inspelning.
: Inspelad med låg
inspelningsnivå.
: Inspelad med hög
inspelningsnivå.
: Inspelad med en ännu högre
inspelningsnivå.
: Inspelad med rätt balans för
musik.
: Inspelad med manuellt
inspelningsläge.
11
SE
Återstående inspelningstid
Visar återstående tid i timmar,
minuter och sekunder.
Om det är mer än 10 timmar kvar
visas tiden i timmar.
Om det är mer än 10 minuter, men
mindre än 10 timmar, kvar visas tiden
i timmar och minuter.
Om det är mindre än 10 minuter kvar
visas tiden i minuter och sekunder.
Teckenfönster under inspelning
Indikator som visar användningsläge
Visar följande, beroende på ICinspelarens aktuella användningsläge.
: inspelning
: blinkar vid standbyläge under
inspelning/pausläge under
inspelning
: inspelning med VORfunktionen
: inspelningspaus med
VOR-funktionen (blinkande)
12
SE
Om du trycker på  (inspelning/
paus) för att pausa inspelningen när
”VOR” har ställts på ”ON” i menyn,
blinkar endast ”
”.
: Synkroniserad inspelning
: Blinkar medan
synkroniserad inspelning är
pausad.
Mätare för inspelningsnivå
Inspelningsnivå
Visar vald mikrofonkänslighet vid
inspelning.
: För inspelning av diktamen och
inspelningar på bullriga platser.
: För inspelning av möten och i
dämpade och/eller rymliga lokaler.
: För inspelning med ytterligare
högre känslighet.
: För inspelning av musik.
Visar inspelningsnivån vid manuell
inspelning.
Visning av förfluten inspelningstid/
standbytid för PRE REC
Om det har gått mer än 100 timmar
sedan inspelningen startade, visas
tiden i timmar och minuter.
Om det har gått mindre än 100
timmar sedan inspelningen startade,
visas tiden i timmar, minuter och
sekunder.
Om ”PRE REC” är inställt på ”ON”
i menyn, visas standbytiden före
inspelning i sekunder, mellan 0 och 5.
Larmindikator
Inspelningsläge
Visar det inspelningsläge som ställts
in i menyn.
Indikator för LIMITER
: När ”LIMITER” ställs in på ”ON”
i menyn.
: När du spelar in i annat än
manuellt inspelningsläge.
Visning av återstående inspelningstid
Batteriindikator
LCF (Low Cut Filter)-indikator
: När ”LCF (LOW CUT)” ställs in
på ”ON” i menyn.
: När ”LCF (LOW CUT)” ställs in
på ”OFF” i menyn.
13
SE
Komma igång
3 Ladda batterierna genom att
Steg 1: Förbereda
strömkällan
Dator
Ta bort filmen på teckenfönstret innan
du använder IC-inspelaren.
ansluta IC-inspelarens
(USB)anslutning till en dator som är på.
Till USB-porten
på datorn.
Sätta i batterier
Till
1 Skjut locket till batterifacket åt
(USB)anslutning
sidan och lyft upp det.
USB-kabel
IC-inspelare
2 Sätt i två uppladdningsbara NH-AAAbatterier, kontrollera att du har vänt
polerna rätt, och stäng sedan locket.
14
SE
När batterierna laddas upp visas
”CONNECTING” och batteriindikatorn
visas animerad.
När batteriindikatorn visar ” ” är
uppladdningen klar. (Uppladdningstid: ca 4
timmar*)
När du använder IC-inspelaren för första
gången, eller om du inte har använt
IC-inspelaren under en längre tid, bör du
ladda upp batterierna flera gånger tills ” ” visas.
Koppla bort IC-inspelaren
från datorn
Om batteriindikatorn inte visas betyder
det att uppladdningen inte utförts
korrekt. Fortsätt från steg 1 igen.
1 Kontrollera att funktionsindikatorn
inte blinkar.
2 Koppla bort USB-kabeln som är
ansluten till IC-inspelaren från
datorns USB-port.
Komma igång
* Det här är en uppskattning av den tid
det tar att ladda upp ett tomt batteri till
full uppladdning vid rumstemperatur.
Uppladdningstiden varierar beroende på hur
mycket laddning som finns kvar i batterierna
och i vilken kondition batterierna är. Det tar
dessutom längre tid om batteritemperaturen
är låg, eller om batterierna laddas upp
medan du överför information till ICinspelaren.
Följ stegen nedan, i annat fall kan data
skadas.
I Windows vänsterklickar du på
”Säker borttagning av maskinvara”
i aktivitetsfältet och därefter på
”Utför säker borttagning av USBmasslagringsenhet”.
På Macintosh-skärmen drar du
”IC RECORDER” på skrivbordet till
”Papperskorgen” och släpper den där.
Mer information om hur du
kopplar bort IC-inspelaren finns i
bruksanvisningen som medföljde
datorn.
15
SE
 Tips!
 Du kan ladda upp de uppladdningsbara
batterierna genom att ansluta IC-inspelaren
till ett vägguttag via en USB-nätadapter
(medföljer ej) (sid. 125).
 Meddelanden som spelats in och
larminställningar raderas inte även om du tar
bort batterierna vid utbyte.
 Klockan fortsätter att gå i cirka tre minuter
efter att du tagit bort batterierna vid utbyte.
Fönstret för inställning av klockan visas
och årtalet blinkar när du första gången
sätter i batterier, eller när du sätter i
batterier på nytt efter att IC-inspelaren
har varit utan batteri under en viss tid.
I ”Ställa klockan när batterierna laddats
om” på sidan 19 finns information om hur
du anger datum och klockslag.
 Obs!
När du laddar upp/byter ut
batterierna





16
SE
När ”
” eller ”
” blinkar istället för
batteriindikatorn går det inte att ladda upp
batterierna. Ladda upp batterierna i en miljö
med en temperatur på mellan 5 °C och 35 °C.
Om ”USB CHARGE” i menyn ”DETAIL MENU”
ställs in på ”OFF” kan du inte ladda upp
batterierna med en dator. Ställ ”USB CHARGE”
på ”ON” (sid. 92).
Det går inte att ladda batterierna om
den interna högtalaren används under
uppspelning.
Om du använder IC-inspelaren med
uppladdningsbara batterier är det inte säkert
att batteriindikatorn visar på fullt värde.
Du kan inte ladda IC-inspelarens batterier när
datorn är i viloläge, även om datorn är på.
Batteriindikatorn i teckenfönstret visar
batteriernas status.
Indikator för återstående batteri
: Ladda upp de uppladdningsbara
batterierna eller byt ut de gamla mot
nya.

: ”LOW BATTERY” visas och ICinspelaren slutar fungera.
Du kan använda alkaliska batterier,
LR03 (storlek AAA), däremot kan du inte
använda manganbatterier.
Batteridriftstid*1
När du använder Sonys
uppladdningsbara NH-AAA-batterier
Inspelning
Uppspelning*2 med
högtalare
Uppspelning
med hörlurar
Med Sonys alkaliska LR03-batterier (SG)
(storlek AAA)
Inspelning
Uppspelning*2 med
högtalare
Uppspelning
med hörlurar
Cirka 25 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 26 tim.
Cirka 19 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 20 tim.
LPCM 22/16*4
Cirka 23 tim.
Cirka 19 tim.
Cirka 23 tim.
LPCM 22/16*4
Cirka 17 tim.
Cirka 15 tim.
Cirka 18 tim.
MP3 192k*5
Cirka 22 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 26 tim.
MP3 192k*5
Cirka 17 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 20 tim.
MP3 128k*6
Cirka 22 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 26 tim.
Cirka 25 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 26 tim.
MP3 128k
Cirka 17 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 20 tim.
MP3 48k*7
MP3 48k*7
Cirka 19 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 20 tim.
LPEC STHQ*8
Cirka 18 tim.
Cirka 20 tim.
Cirka 24 tim.
LPEC STHQ*8
Cirka 14 tim.
Cirka 15 tim.
Cirka 18 tim.
LPEC ST*9
Cirka 20 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 25 tim.
LPEC ST*9
Cirka 15 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 19 tim.
LPEC STLP*10
Cirka 22 tim.
Cirka 21 tim.
Cirka 27 tim.
LPEC STLP*10
Cirka 17 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 20 tim.
LPEC SP*11
Cirka 22 tim.
Cirka 22 tim.
Cirka 28 tim.
LPEC SP*11
Cirka 17 tim.
Cirka 17 tim.
Cirka 21 tim.
LPEC LP*12
Cirka 26 tim.
Cirka 24 tim.
Cirka 30 tim.
LPEC LP*12
Cirka 19 tim.
Cirka 18 tim.
Cirka 22 tim.
Cirka 20 tim.
Cirka 25 tim.
Cirka 16 tim.
Cirka 19 tim.
Musikfil
—
(WMA 128 kbps/
44,1 kHz)
*6
Musikfil
—
(WMA 128 kbps/
44,1 kHz)
Komma igång
LPCM 44/16*3
LPCM 44/16*3
(tim.: timmar)
(tim.: timmar)
17
SE
Batteridriftstiderna har uppmätts med
testmetoder som tillhör Sony. Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur
du använder IC-inspelaren.
*2
När du spelar upp musik via den interna
högtalaren med volymen ställd på 20
*3
LPCM 44/16: LPCM-fil som spelats in med
IC-inspelaren i stereo med inspelningsläge
för hög kvalitet
*4
LPCM 22/16: LPCM-fil som spelats in med
IC-inspelaren i stereo med inspelningsläge
för längre inspelningstid
*5
MP3 192k: MP3-fil som spelats in med ICinspelaren i stereo med inspelningsläge för
hög kvalitet
*6
MP3 128k: MP3-fil som spelats in med
IC-inspelaren i stereo med standard
inspelningsläge
*7
MP3 48k: MP3-fil som spelats in med
IC-inspelaren i mono med standard
inspelningsläge
*8
LPEC STHQ: LPEC inspelningsläge i stereo
med hög kvalitet
*9
LPEC ST: LPEC standard inspelningsläge i
stereo
*10
LPEC STLP: LPEC inspelningsläge i stereo
med längre inspelningstid
*11
LPEC SP: LPEC standard inspelningsläge i
mono
*12
LPEC LP: LPEC inspelningsläge i mono med
längre inspelningstid
*1
18
SE
Observera under bearbetning av
information
När en animering för uppdatering
och ”UPDATING DATABASE...”
visas i teckenfönstret eller då
funktionsindikatorn blinkar orange
betyder det att IC-inspelaren bearbetar
information. Ta inte bort batterierna,
anslut och koppla inte bort USBnätadaptern (medföljer ej) medan ICinspelaren bearbetar information. Då kan
informationen skadas.
 Obs!
När IC-inspelaren behandlar en
stor informationsmängd kan
uppdateringsanimeringen och ”UPDATING
DATABASE...” visas under en längre tid. Det
betyder inte att det är något fel på ICinspelaren.
Vänta tills animeringen och meddelandet
försvinner innan du startar någon funktion.
Steg 2: Ställa klockan
Ställa klockan när
batterierna laddats om
1 Tryck på  eller  för att ställa

, 
in månad, dag, timme och minuter
i denna ordning, tryck sedan på
.
/MENU
Komma igång

”EXECUTING….” visas och klockan är
nu ställd.
2 Tryck på  (stopp) för att återgå till
visningen i stoppläge.
Innan du kan använda larmfunktionen
eller spela in datum- och tidsinformation
måste du ställa klockan.
Fönstret för inställning av klockan visas
när du första gången sätter i batterierna,
eller om du sätter i batterierna på nytt
efter att det har varit uttagna från ICinspelaren i mer än tre minuter. ”SET
DATE & TIME” visas och därefter blinkar
årtalet i teckenfönstret.
19
SE
Ställa in klockan med menyn
Du kan använda menyn för att ställa
in klockan medan IC-inspelaren är i
stoppläge.
2 Tryck på  eller  för att välja
”AUTO” eller ”MANUAL” och tryck
sedan på .
1 Välj ”DATE & TIME” i menyn.
Håll
/MENU nedtryckt för att öppna
menyläget. Menylägets fönster visas.
Tryck på  eller  för att välja
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
Tryck på  eller  för att välja
Om du väljer ”AUTO” ställs klockan
automatiskt efter klockan på den dator
som IC-inspelaren är ansluten till och som
programmet Digital Voice Editor körs på.
Om du valt ”MANUAL” fortsätter du
med följande steg.
3 Tryck på  eller  för att välja
”09y1m1d” och tryck sedan på .
”DATE & TIME” och tryck sedan på
.
4 Tryck på  eller  för att ställa in
år, månad, dag, timme och minuter i
denna ordning, tryck sedan på .
”EXECUTING….” visas och klockan är
nu ställd.
20
SE
5 Tryck på  (stopp) för att återgå till
visningen i stoppläge.
 Tips!
 Tryck på
/MENU för att återgå till
föregående funktion.
 Du kan ställa in tidsvisningen för klockan
på ”12-HOUR” eller ”24-HOUR” i menyn. Om
”12-HOUR” ställs in visas ”AM” eller ”PM” i
teckenfönstret.
Om du dröjer mer än en minut med att trycka
på  avbryts inställningen av klockan och
teckenfönstret återgår till visning i stoppläge.
För att visa aktuell tid
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens
riktning mot stoppläget för att visa
aktuell tid.
Komma igång
 Obs!
Steg 3: Ställa in
språket som ska visas
i teckenfönstret


, 
/MENU
För meddelanden, menyer, mappnamn,
filnamn o.s.v. kan du välja bland 6 språk
(europeisk modell)/11 språk (övriga
modeller).
21
SE
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
3 Tryck på  eller  för att välja
”MENU LANGUAGE” och tryck sedan
på .
4 Tryck på  eller  för att välja
språket som du vill använda, och
tryck sedan på .
22
SE
Följande språk kan väljas.
Europeisk modell:
Deutsch (tyska), English (engelska),
Español (spanska), Français
(franska), Italiano (italienska),
Pyccкий (ryska)
Övriga modeller:
Deutsch (tyska), English (engelska),
Español (spanska), Français
(franska), Italiano (italienska),
Pyccкий (ryska),
(japanska),
(koreanska),
(kinesiska),
(kinesiska), (thailändska)
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
Steg 4: Nödvändiga
förberedelser innan
du börjar spela in
Spela in ett musikevenemang

Inspelning av ett möte





Komma igång

Ställ in ”REC LEVEL” på ”HIGH ” eller
”S‑HIGH ” i menyn (sid. 33).
Skjut DIRECTNL-omkopplaren till ”ON”
så att du kan spela in en röst från en
viss bestämd riktning (sid. 29).
Ställ in ”LCF (LOW CUT)” på ”ON” i
menyn för att t.ex. klippa bort det
lågfrekventa ljudet från en projektor
eller liknande (sid. 41).
Genom att placera IC-inspelaren på
stativet kan du spela in med tydligt
ljud och lågt brus, utan vibrationer från
bordet.
Ställ in ”REC LEVEL” på ”MUSIC ”
(sid. 33) i menyn för att spela in ett mera
naturligt och akustiskt ljud och för att
förebygga distorsion. Du kan justera
inspelningsnivån manuellt genom att
ställa in ”REC LEVEL” på ”MANUAL” och
därmed spela in ett mera realistiskt ljud
(sid. 35).
Ställ ”LIMITER” på ”ON” i menyn (sid. 37),
så undviker du ljudförvrängning om
ljudet plötsligt blir starkare än väntat.
Genom att fästa ett trebensstativ
(medföljer ej) med stativet kan du
justera IC-inspelarens vinklar och de
inbyggda mikrofonerna mer exakt.
23
SE
Ljudkälla
Inspelning av diktamen
(använda programvaran för
röstigenkänning)

Cirka 2 till 3 m


Placera IC-inspelaren
med teckenfönstret
uppåt och den
inbyggda mikrofonen
pekande mot
ljudkällan.
Trebensstativ (medföljer ej)
Mikrofon

24
SE
Ställ in ”REC LEVEL” på ”LOW ” i menyn
(sid. 33).
Skjut DIRECTNL-omkopplaren till ”ON”
så att du kan spela in en röst från en
viss bestämd riktning (sid. 29).
Om du vill transkribera ett meddelande
som spelats in på IC-inspelaren med
programvara för röstigenkänning
(medföljer ej) ställer du ”REC MODE”
på LPCM, MP3 eller LPEC (utom LP)
(sid. 30).
Innan du kan transkribera inspelade
meddelanden måste du skapa en användarfil
med exempel på hur den inspelade rösten
låter. Den här proceduren kallas ”inlärning”.
Mer information om ”inlärning” finns i
hjälpfilerna som medföljer den programvara
för röstigenkänning som du använder.




Slå på eller stänga av
IC-inspelaren
Komma igång
För bästa möjliga röstigenkänning håller du
IC-inspelaren så att mikrofonen är ungefär
2-3 cm från mungipan.
För att minska andningsljuden i inspelningen
bör du inte hålla mikrofonen direkt framför
munnen.
För att få bästa möjliga förutsättningar för
röstigenkänning bör du undvika att spela in i
bullriga miljöer.
Du kan inte transkribera ett meddelande
som består av en inspelning av flera
personer.
Om du inte använder IC-inspelaren, kan
du förhindra att batterierna laddas ur
snabbt genom att stänga av strömmen.
25
SE
Stänga av strömmen
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens
riktning mot stoppläget. ”HOLD” med
nyckelmärket och aktuell tid visas och
därefter visas ”POWER OFF”. IC-inspelaren
stängs av inom några sekunder.
Slå på strömmen
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens
motsatta riktning. IC-inspelaren slås på
och en animering visas.
 Tips!
 Om du inte ska använda IC-inspelaren under
en längre period, rekommenderar vi att du
stänger av den.
 Cirka 10 minuter efter att du har satt på
IC-inspelaren och låtit den vara, stängs
bildskärmen av automatiskt och ICinspelaren stängs av. (Tryck på valfri knapp
för att visa bildskärmen igen.)
26
SE
Inspelning
Spela in meddelanden
Inbyggd, riktbar
mikrofon
 (hörlurar)-
kontakt
Inbyggda
stereomikrofoner

Funktionsindikator

DIRECTNL
Inspelning
HOLD

, 
/MENU
1 Välj en mapp.
Tryck på
/MENU för att visa
mappvalsfönstret.
Tryck på  eller  för att välja
mappen som meddelandet ska spelas
in i, tryck sedan på .
2 Starta inspelningen.
Tryck på  (inspelning/paus) i
stoppläget.
Funktionsindikatorn lyser rött. (När ”LED” ställs in på ”OFF”
i menyn (sid. 91) tänds inte
funktionsindikatorn.)
Du behöver inte hålla  (inspelning/
paus) intryckt medan du spelar in.
27
SE
När du håller  (inspelnings/paus)knappen nedtryckt övergår ICinspelaren till inspelnings/paus-läget.
Det nya meddelandet spelas
automatiskt in efter det senast
inspelade meddelandet.
Tala in i de inbyggda mikrofonerna.
3 Du avbryter inspelningen genom
 Obs!


att trycka på  (stopp).
IC-inspelaren stannar i början av den
aktuella inspelningen.
 Tips!
 Innan du börjar spela in rekommenderar vi
att du först gör en provinspelning.
 När du köper IC-inspelaren finns det redan 5
mappar som du kan använda; du kan spela
in upp till 999 meddelanden i var och en av
mapparna.
 Med den medföljande programvaran Digital
Voice Editor kan du skapa nya mappar och
radera mappar som du inte längre vill ha
kvar (sid. 101).
 Under inspelning kan du låsa
knappfunktionerna, så att du inte råkar
använda dem av misstag, genom att skjuta
HOLD-omkopplaren i pilens riktning.
28
SE





Det går inte att spela in ett meddelande i
en
mapp som överförts från en dator.
Om du trycker på  (inspelning/paus) när
du har valt en
mapp, ändras mappen
automatiskt till en
mapp där ett
meddelande kan spelas in och meddelandet
spelas in som det sista i mappen.
Ta inte ur batterierna, anslut inte och
koppla inte loss USB-nätadaptern medan
funktionsindikatorn blinkar eller lyser rött
eller orange. Då kan informationen skadas.
Du kan få med störljud i inspelningarna om
du av misstag gnuggar eller skrapar något
mot IC-inspelaren under inspelning. Ibland
kan det räcka att du gnider fingret mot den.
Innan du utför en längre inspelning bör du
kontrollera återstående batteritid (sid. 16).
Om ”REC LEVEL” ställs in på ”LOW ”, ”HIGH ”, ”S-HIGH ” eller ”MUSIC ” fungerar inte
LIMITER-funktionen.
Under en längre inspelning kan du undvika
oönskat batteribyte genom att använda USBnätadaptern (medföljer ej) (sid. 125).
Maximal inspelningstid varierar om du spelar
in meddelanden i olika inspelningslägen.
För att
Gör du så här
göra paus i
Tryck på  (inspelning/paus).
inspelningen* Under inspelningspaus
blinkar funktionsindikatorn
rött och ”
” blinkar i
teckenfönstret.
Tryck på  (inspelning/
paus) igen.
Inspelningen fortsätter från
den punkten. (Om du vill
avbryta inspelningen efter
inspelningspaus trycker du
på  (stopp).)
lyssna på
den aktuella
inspelningen
direkt**
Tryck på .
Inspelningen avbryts och
uppspelningen startar från början
av det nyinspelade meddelandet.
snabbspola
bakåt med
medhörning
vid
inspelning**
Tryck på  och håll den
intryckt under inspelning
eller en inspelningspaus.
Inspelningen avbryts och
du kan söka bakåt medan
du lyssnar på en snabb
uppspelning av det du
spelat in. När du släpper
 börjar inspelningen
direkt.
Anslut de medföljande stereohörlurarna
till  (hörlurar)-kontakten och lyssna
på inspelningen. Du kan ställa in
lyssningsvolymen med VOL + eller – utan
att det påverkar inspelningsnivån.
Spela in med riktverkan mot en
viss ljudkälla
Om du vill spela in en ljudkälla som
befinner sig i en viss riktning ställer du
DIRECTNL-omkopplaren på ”ON”. Den här
funktionen kan du använda när du vill
spela in en viss ljudkälla bland andra på
en konferens, ett möte eller liknande.
Om DIRECTNL-omkopplaren ställs på
”ON” används den riktbara mikrofonen
och ljudet spelas därför in i mono även
om du valt ett inspelningsläge med
stereo (LPCM 44/16, LPCM 22/16, MP3
192k, MP3 128k, LPEC STHQ, LPEC ST eller
LPEC STLP).
Om du använder en extern mikrofon kan
du inte använda DIRECTNL-omkopplaren.
Inspelning
gå ur
pausläget och
återuppta
inspelningen
Lyssna på inspelningen
* En timme efter det att du har gjort paus i
inspelningen avbryts inspelningspausen automatiskt
och IC-inspelaren växlar över till stoppläge.
**Du kan inte använda den här funktionen i
manuellt inspelningsläge.
29
SE
När DIRECTNL-omkopplaren ställs in på
”OFF”
Välja inspelningsläge

När DIRECTNL-omkopplaren ställs in på
”ON”

, 
/MENU
IC-inspelaren är kompatibel med tre
typer av codec, LPCM (linjär PCM), MP3
och LPEC. Funktionerna som var och en
tillhandahåller är följande.
LPCM (Linjär PCM): Detta är en WAVfil och du kan spela in ljudet utan
komprimering vilket ger högre kvalitet
än MP3 eller LPEC. Å andra sida blir
filstorleken mycket stor, det tar tid att
överföra till en dator och den tillgängliga
inspelningstiden är kortare än för både
MP3 och LPEC. Vi rekommenderar
30
SE
denna codec för inspelning endast när
ljudkvaliteten är viktigt, som till exempel
vid inspelning av ett musikevenemang.
1 Tryck och håll
MP3: En standard metod för
ljudkomprimering, som kan spelas upp
med många olika typer av datorer. Vi
rekommenderar denna codec när du vill
sända inspelade meddelanden via e-post
eller dela dem med andra personer.
2 Tryck på  eller  för att välja
Du kan välja inspelningsläge i menyn när
IC-inspelaren är stoppad.
”REC MODE” är inställt på ”MP3 ” vid
köp av IC-inspelaren.
Menylägets fönster visas.
”REC MODE” och tryck sedan på .
4 Tryck på  eller  för att välja
önskat inspelningsläge och tryck
sedan på .
Inspelning
LPEC: En ljudkomprimeringsmetod
som endast tillhandahålls av Sony. Du
kan spela upp, redigera och omvandla
filer till MP3- eller WAV-format med den
medföljande programvaran, ”Digital
Voice Editor”. Vi rekommenderar att
du använder detta program när du vill
redigera meddelanden eller musik som
spelats in med IC-inspelaren på en dator.
När du spelar in meddelanden i LPECformat kan du lägga till bokmärken och/
eller prioritetsmärken till meddelandena.
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
LPCM 44/16: Stereo (44,1 kHz/16
bit/WAV) Stereoinspelning med hög
ljudkvalitet som motsvarar den på
en CD-skiva.
LPCM 22/16: Stereo (22,05 kHz/16
bit/WAV) Långa stereoinspelningar med hög
ljudkvalitet.
31
SE
MP3 192k: Stereo (44,1 kHz/192 kbps,
MPEG1 Layer3) Stereoinspelning med hög
ljudkvalitet.
MP3 128k: Stereo (44,1 kHz/128 kbps,
MPEG1 Layer3) Stereoinspelning.
MP3 48k: Mono (44,1 kHz/48 kbps,
MPEG1 Layer3) Monoinspelning.
LPEC STHQ: Stereo (44,1 kHz/128 kbps) Stereoinspelning med hög
ljudkvalitet.
LPEC ST: Stereo (44,1 kHz/48 kbps) Standard stereoinspelning.
LPEC STLP: Stereo (44,1 kHz/24 kbps) Långa stereoinspelningar.
LPEC SP: Mono (16 kHz/16 kbps) Standard monoinspelning.
LPEC LP: Mono (8 kHz/6 kbps) Långa monoinspelningar.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
32
SE
 Obs!
Det går inte att ställa in inspelningsläget
medan inspelning pågår.
Maximal inspelningstid
När alla meddelanden har spelats in med
samma inspelningsläge är den maximala
inspelningstiden för alla mapparna som
följande.
ICD-SX750
LPCM 44/16-läge
LPCM 22/16-läge
MP3 192k-läge
3 tim. 10 min.
6 tim. 25 min.
23 tim. 35 min.
MP3 128k-läge
MP3 48k-läge
LPEC STHQ-läge
35 tim. 25 min.
94 tim. 40 min.
34 tim. 55 min.
LPEC ST-läge
LPEC STLP-läge
LPEC SP-läge
92 tim. 15 min.
177 tim. 40 min.
281 tim. 20 min.
LPEC LP-läge
750 tim. 15 min.
ICD-SX850
LPCM 44/16-läge
LPCM 22/16-läge
MP3 192k-läge
6 tim. 25 min.
12 tim. 50 min.
47 tim. 30 min.
MP3 128k-läge
MP3 48k-läge
LPEC STHQ-läge
71 tim. 15 min.
190 tim. 5 min.
70 tim. 10 min.
LPEC ST-läge
LPEC STLP-läge
LPEC SP-läge
185 tim. 20 min.
356 tim. 45 min.
564 tim. 40 min.
Ställa in
inspelningsnivån

LPEC LP-läge
1 505 tim. 55 min.

Inspelning
(tim.: timmar/min.: minuter)
, 
/MENU
Du kan ställa in inspelningsnivån i menyn
när IC-inspelaren är stoppad eller spelar
in.
”REC LEVEL” är inställt på ”HIGH ” vid
köp av IC-inspelaren.
33
SE
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”REC LEVEL” och tryck sedan på
.
3 Tryck på  eller  för att välja
önskat inspelningsläge och tryck
sedan på .
LOW : För inspelningar av diktamen
med en mikrofon framför munnen,
ett ljud nära IC-inspelaren eller på
bullriga platser.
HIGH : För inspelning av ljud vid
ett normalt samtal eller möten, till
exempel en inspelning som görs
i ett konferensrum eller under
intervjuer.
34
SE
S-HIGH : För inspelning av ljud långt
bort från IC-inspelaren eller ett ljud
som till exempel en inspelning i ett
rymligt rum.
MUSIC : För inspelning av mera
naturligt, akustiskt ljud, samt även
för att förebygga ljudförvrängning.
MANUAL: Du kan justera
inspelningsnivån manuellt vid
manuell inspelning.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
1 Ställ ”REC LEVEL” på ”MANUAL” i
Manuellt
inspelningsläge
menyn.
Mer information finns i ”Ställa in
inspelningsnivån” (sid. 33).
2 Välj en mapp.
Inbyggda
mikrofoner
Funktionsindikator
Tryck på
/MENU
Om du ställer in ”REC LEVEL” på ”MANUAL”
kan du justera inspelningsnivån manuellt.
3 Tryck och håll  (inspelning/paus)
Inspelning





/MENU för att visa
mappvalsfönstret.
Tryck på  eller  för att välja
mappen som meddelandet ska spelas
in i, tryck sedan på .
nedtryckt.
IC-inspelaren växlar över till
standbyläge för inspelning. När du
talar i mikrofonen rör sig nivåmätaren i
teckenfönstret.
4 Tryck på  eller  för att
justera inspelningsnivån beroende
på ljudkällan.
Justera den maximala nivå för ljudet
som ska spelas in till cirka –12 dB på
nivåmätare, i enlighet med ljudkällan.
Om ”
” visas tycker du på 
eller  och justerar inspelningsnivån
så att ”
” inte visas, för att
förebygga ljudförvrängningar.
35
SE
OVER-indikator
Justera den maximala
nivån för ljudet till cirka
–12 dB.
 Tips!
De inställningar som du gjort för manuellt
inspelningsläge sparas när inspelningen är klar
eller när du byter inpelningsnivån från ”MANUAL”
till något annat, till exempel ”LOW ”. Nästa
gång kan du starta manuell inspelning med
samma inställningar.
 Obs!


Tryck på  eller  och håll den
intryckt för att ändra ljudnivån steglöst.
Ljudnivån visas också som ett värde
under nivåmätaren.
5 Gör andra inställningar för
inspelning, t.ex. ”LIMITER”, ”LCF
(LOW CUT)” osv. i menyn.
6 Starta inspelningen.
Tryck på  (inspelning/paus).
Funktionsindikatorn lyser rött och ”
” visas. Du behöver inte hålla  (inspelning/
paus) intryckt medan du spelar in.
Tala i den inbyggda mikrofonen.
7 Avbryta inspelningen genom att
trycka på  (stopp).
36
SE
Det går inte att spela in med VOR-funktionen
i manuellt inspelningsläge (sid. 42).
Det går inte att granska aktuell inspelning
i manuellt inspelningsläge även om du
trycker på .
Ställa in ingångsnivån
automatiskt för
att förebygga
ljudförvrängningar–
LIMITER-funktion
till lämplig nivå för att förebygga
ljudförvrängningar.
När du köper IC-inspelaren är ”LIMITER”
inställt på ”ON”.
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
Inspelning


, 
3 Tryck på  eller  för att välja
”LIMITER” och tryck sedan på .
/MENU
Ställ ”LIMITER” på ”ON” i stoppläge eller
inspelningsläge och ingångsnivån
ställs in automatiskt inom maximal
ingångsnivå för att förebygga
ljudförvrängningar som uppstår när ett
ljud som är för högt matas in. Ett ljud
som är för högt justeras automatiskt
4 Tryck på  eller  för att välja
”ON” och tryck sedan på .
37
SE
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
 Obs!
Om ”REC LEVEL” ställs in på ”LOW ”, ”HIGH ”S-HIGH ” eller ”MUSIC ” fungerar inte
LIMITER-funktionen.
”, Spela in några
sekunder i förväg
innan du börjar spela
in – PRE REC-funktion
Avbryta LIMITER-funktionen
Ställ ”LIMITER” på ”OFF” i steg 4.



, 
/MENU
Med PRE REC-funktionen kan du spela in
ljudkällor i max. 5 sekunder före punkten
där inspelningen startar. Ljud under 5
sekunder buffras i minnet.
38
SE
Detta är praktiskt vid inspelning under
intervjuer eller när man spelar in
utomhus för att inte missa chansen att
starta inspelningen i tid.
3 Tryck på  eller  för att välja
”PRE REC” och tryck sedan på .
Ljud under 5 sekunder buffras i minnet
Tryck och håll  (inspelning/
paus) nedtryckt för att aktivera
standbyläge för inspelning.
Tryck på  (inspelning/paus).
4 Tryck på  eller  för att välja
”ON” och tryck sedan på .
Inspelningen startar.
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
Inspelning
1 Tryck och håll
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
6 Välj en mapp.
Tryck på
/MENU för att visa
mappvalsfönstret.
Tryck på  eller  för att välja
mapp som meddelandet ska spelas in
i, tryck sedan på .
39
SE
7 Tryck och håll  (inspelning/
paus) nedtryckt för att aktivera
standbyläge inspelning.
 Obs!

Ljudet under de senaste 0 till 5
sekunderna buffras i minnet.



Visar att ljudet under 0 till
5 sekunderna har buffrats
i minnet.
8 Tryck på  (inspelning/paus) för att
börja spela in.
Standbyläget för inspelning avbryts
och inspelningen startar. Ljudet under
de 0 till 5 sekunderna före punkten då
knappen trycktes ned sparas.
9 Avbryta inspelningen genom att
trycka på  (stopp).
40
SE
Om du startar inspelning via inbyggda
mikrofonerna utan PRE REC-funktionen kan
ett klickande ljud spelas in när du trycker på
 (inspelning/paus). Vi rekommenderar att
du använder en extern mikrofon för att spela
in med PRE REC-funktionen.
Om återstående inspelningstid är mindre än
10 sekunder inaktiveras PRE REC-funktionen.
När 60 minuter har gått efter att ICinspelaren ställdes i standbyläge, avbryts
standbyläget och inspelning stoppas.
Om du stoppar inspelningen före steg 8,
sparas inte ljudet som har buffrats i minnet.
Avbryta PRE REC-funktionen
Ställ ”PRE REC” på ”OFF” i steg 4.
Ta bort låga
frekvenser – LCFfunktionen
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”LCF (LOW CUT)” och tryck sedan på
.

3 Tryck på  eller  för att välja
Inspelning

”ON” och tryck sedan på .
, 
/MENU
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
Om du ställer in LCF-funktionen (Low
Cut Filter) på ”ON” i stoppläge eller
inspelningsläge, tar du bort frekvenser
som är lägre än 200 Hz för att minska
blåstljud m.m. och ljudet som spelas in
blir då tydligare.
LCF-funktionen är inställd på ”OFF” vid
köp av IC-inspelaren.
menyläget.
Avbryta LCF-funktionen
Ställ ”LCF (LOW CUT)” på ”OFF” i steg 3.
41
SE
Starta inspelningen
automatiskt när
ett ljud hörs – VORfunktionen
VOR-funktionen är inställd på ”OFF” vid
köp av IC-inspelaren.
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”VOR” och tryck sedan på .



3 Tryck på  eller  för att välja
”ON” och tryck sedan på .
, 
/MENU
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
Du kan ställa in VOR-funktionen (Voice
Operated Recording) på ”ON” för att
IC-inspelaren ska börja spela in när den
detekterar ett ljud och pausa när inget
ljud hörs, vilket tar bort tomma partier i
inspelningen.
42
SE
5 Tryck på  (inspelning/paus).
”
” och ”
teckenfönstret.
” visas i
Inspelningen startar när IC-inspelaren
registrerar ett ljud. Inspelningen växlar
över till pausläge när inget ljud längre
tas upp och ”
” och ”
” blinkar.
Inspelningen startar igen när IC-inspelaren
registrerar ett nytt ljud.
Dela ett meddelande
i två delar under
pågående inspelning
Avbryta VOR-funktionen
Ställ ”VOR” på ”OFF” i steg 3.
 Obs!


Inspelning

VOR-funktionen påverkas av ljud i
omgivningen. Ställ in ”REC LEVEL” i menyn
efter rådande inspelningsförhållanden.
Om du, trots att du har ändrat
mikrofonkänsligheten, inte får bra
inspelningar, eller om inspelningen är viktig,
ställer du ”VOR” på ”OFF” i menyn.
Om du trycker på  (inspelning/paus) för att
pausa inspelning vid VOR-inspelning, blinkar
endast ”
”.
VOR-funktionen fungerar inte vid
synkroniserad inspelning (sid. 51), manuell
inspelning (sid. 35) och PRE REC-inspelning
(sid. 38).
DIVIDE/
Du kan dela ett meddelande i två delar
under inspelning, så att den nya delen får
ett eget meddelandenummer.
43
SE
Tryck på DIVIDE/ under inspelning.
En animering visas i teckenfönstret
och ett nytt meddelandenummer
läggs in vid den punkt där du tryckte
på knappen. Meddelandet spelas in
som två meddelanden, dock fortsätter
inspelningen utan att avbrytas.
Meddelande 1
Meddelande 2
Meddelande 3
Meddelande delas.
Meddelande 2 och meddelande 3 spelas
in utan avbrott.
 Tips!
Du kan dela upp ett inspelat meddelande
under inspelningspaus.
 Obs!







44
SE
Att dela ett meddelande kräver ett visst
ledigt minnesutrymme. Mer information
finns under ”Systembegränsningar” på
sid. 123.
Om 999 meddelanden har spelats in i en
mapp går det inte att dela ett meddelande i
den mappen.
När ett meddelande är delat går det inte
att förena de delade meddelandena med
IC-inspelaren.
Du kan inte dela upp ett meddelande precis
i början (0,5 sekunder från början) av det.
Om du delar ett meddelande i två, kan
slutet av den första delen och början av
den andra delen innehålla ett avbrott, vid
delningspunkten.
Det går inte att dela ett meddelande vid
synkroniserad inspelning (sid. 51).
Om du delar meddelanden för ofta medan
enheten spelar in dem, kan följande
fenomen uppstå: Funktionsindikatorn blinkar
och det går inte att använda enheten under
en viss period. Detta är inte ett fel. Vänta tills
funktionsindikatorn släcks.
Lägga en inspelning
till ett tidigare
inspelat meddelande
Under uppspelning av meddelande 3
Meddelande 3
Meddelande 4
När den nya inspelningen har lagts till
Meddelande 3
Meddelande 4
Tillagd inspelning
Funktionsindikator
Välj det meddelande där du först vill
lägga till en inspelning.


1 Håll
, 
/MENU
När ”ADD/OVERWRITE” i menyn är ställd
på ”ADD” kan du lägga till en inspelning
till det meddelande som spelas upp. Den
tillagda inspelningen placeras efter det
aktuella meddelandet och räknas som en
del av det.
/MENU nedtryckt för att
öppna menyläget.
Inspelning

Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”ADD/OVERWRITE” och tryck sedan
på .
3 Tryck på  eller  för att välja
”ADD” och tryck sedan på .
45
SE
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
 Obs!

5 När meddelandet som ska läggas
till spelas upp, trycker du på
 (inspelning/paus).

”ADD REC? [REC] TO EXECUTE” visas.
Mer information om uppspelning finns
på sid. 54.



6 När ”ADD REC? [REC] TO EXECUTE”
visas trycker du på  (inspelning/
paus).
Funktionsindikatorn lyser röd. Den nya
inspelningen placeras i slutet av det
aktuella meddelandet.
7 Avbryta inspelningen genom att
trycka på  (stopp).
46
SE
Det går inte att lägga till en inspelning när
filen för meddelanden har nått maximal
storlek (1 GB med LPEC-filer eller MP3-filer
och 2 GB med LPCM-filer).
Det går inte att lägga till en inspelning till en
LPCM-fil eller en MP3-fil som inte spelats in
med IC-inspelaren.
Om 10 minuter har gått efter steg 5 måste
du starta om proceduren från steg 5.
Det går inte att lägga till en inspelning om
återstående minne inte är tillräckligt.
Den del som läggs till i ett meddelande
spelas in med samma inspelningsläge som
meddelandet.
Lägga till en
översspelande
inspelning under
uppspelning
Startpunkt för den
överspelande inspelningen
Meddelande 2
Den raderade delen av
meddelande 2
Meddelande 2
Funktionsindikator

Meddelande 3 Meddelande 4
Meddelande 3
Meddelande 4
Tillagd överspelning i meddelande 2
Välj det meddelande som du först vill
lägga på en överspelande inspelning till.

1 Tryck och håll
, 
/MENU
Inspelning

/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”ADD/OVERWRITE” och tryck sedan
på .
När ”ADD/OVERWRITE” i menyn har
ställts på ”OVERWRITE” kan du lägga
till en inspelning som spelar över en
befintlig inspelning efter en vald punkt
i ett inspelat meddelande. Den del av
meddelandet som ligger efter den valda
punkten raderas.
47
SE
3 Tryck på  eller  för att välja
”OVERWRITE” och tryck sedan på
.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
5 När meddelandet som ska spelas
över spelas upp, trycker du på
 (inspelning/paus).
”OVERWRITE REC? [REC] TO EXECUTE”
visas.
Mer information om uppspelning finns
på sid. 54.
6 När ”OVERWRITE REC? [REC] TO
EXECUTE” visas trycker du på
 (inspelning/paus).
Funktionsindikatorn lyser röd.
Inspelningen börjar.
7 Du avbryter inspelningen genom
att trycka på  (stopp).
48
SE
 Obs!



Det går inte att lägga till en överspelande
inspelning till en fil förutom en LPCM-fil
när meddelandet/musikfilen har nått
maximal storlek (1 GB). Du kan lägga till en
överspelande inspelning till en LPCM-fil
även om meddelandet/musikfilen har nått
maximal storlek (2 GB), när början för den
del som ska spelas över inte har överskridit
maximal storlek.
Det går inte att lägga till en överspelande
inspelning till en LPCM-fil eller MP3-fil som
inte spelats in med IC-inspelaren.
Om 10 minuter har gått efter steg 5 måste
du starta om proceduren från steg 5.
2 Tryck på  eller  för att välja
Inspelning med
extern mikrofon
Stereomikrofon
”MIC IN” och tryck sedan på .


,

 Tips!
Innan du börjar spela in rekommenderar vi att
du först gör en provinspelning.
1 Anslut en extern mikrofon till 
(mikrofon)-kontakten när ICinspelaren är i stoppläget.
börja spela in.
De inbyggda mikrofonerna stängs av
automatiskt.
Om ingångsnivån inte är tillräcklig
kan du justera inspelningsnivån på
IC-inspelaren.
Om du ansluter en mikrofon som
behöver strömförsörjning (plug-in
power), får den automatiskt sin ström
från IC-inspelaren.
Inspelning
Till
(mikrofon)kontakt

3 Tryck på  (inspelning/paus) för att
 Obs!
Om ”SELECT INPUT” inte visas ställer du in det i
menyn (sid. 89).
 Rekommenderade mikrofoner
Du kan använda Sonys elektret
kondensatormikrofon ECM-CS10 eller ECMCZ10 (medföljer ej).
”SELECT INPUT” visas i teckenfönstret.
49
SE
Spela in ljud från en telefon
eller en mobiltelefon
Du kan använda den medföljande
mikrofonen för telefoninspelning eller
elektretkondensatormikrofonen ECMTL1 av hörlurstyp (medföljer ej) för att
spela in ljud från en telefon eller en
mobiltelefon.
Sätt i mikrofonens hörlur i örat och
medan du håller mottagare till örat med
hörluren i ansluter du kontakten för
hörluren till IC-inspelarens -kontakt.
 Obs!





50
SE
Kontrollera samtalets ljudkvalitet när
anslutningen är klar och inspelningsnivån
innan du börjar spela in.
Om en telefonsignal eller annan signal spelas
in kan samtalet spelas in med låg ljudnivå.
Börja i så fall spela in när samtalet startar.
Det är inte säkert att VOR-funktionen
fungerar, beroende på telefontyp eller
linjekvalitet.
Vi ansvarar inte för något slag av funktionsfel,
även om det inte går att spela in samtal med
IC-inspelaren.
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
dessa tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
Inspelning från annan
utrustning
CD-spelare
eller
liknande.


Till
(mikrofon)kontakt

,

/
MENU
Du kan skapa musikfiler utan att använda
datorn genom att spela in ljud från
annan utrustning, till exempel en CDspelare, som är ansluten till IC-inspelaren.
Om du använder funktionen för
synkroniserad inspelning, går ICinspelaren in i läget för inspelningspaus
om inget ljud detekteras under mer
än 2 sekunder och IC-inspelaren börjar
återigen spela in ett nytt meddelande
när ljud detekteras.
 Tips!
Innan du börjar spela in rekommenderar vi att
du först gör en provinspelning.
4 Tryck på  eller  för att välja
”ON” och tryck sedan på .
Spela in med synkroniserad
inspelning
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
3 Tryck på  eller  för att välja
”SYNC REC” och tryck sedan på
.
menyläget.
6 Anslut den andra utrustningen till
IC-inspelaren när den befinner sig i
stoppläget.
Inspelning
2 Tryck på  eller  för att välja
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
Anslut ljudutgången (stereo
minikontakt) på den andra
utrustningen till  (mikrofon)kontakten på IC-inspelaren med en
ljudkabel*.
”SELECT INPUT” visas i teckenfönstret.
7 Tryck på  eller  för att välja
”AUDIO IN” och tryck sedan på
.
51
SE
8 Tryck på  (inspelning/paus) för att
börja spela in.
”
” blinkar och IC-inspelaren
går in i läget för inspelningspaus.
9 Starta uppspelningen på
komponenten som är ansluten till
IC-inspelaren.
”
” visas i teckenfönstret och
synkroniserad inspelning startar.
Den synkroniserade inspelningen pausar
om inget ljud detekteras under mer än 2
sekunder och ”
” blinkar.
IC-inspelaren startar inspelningen igen av
ett nytt meddelande när ljud detekteras.
 Obs!


52
SE
Under synkroniserad inspelning går det
inte att dela upp ett inspelat meddelande
(sid. 43), att pausa en inspelning (sid. 29), att
spela in med VOR-funktionen eller att spela
in med PRE REC-funktionen.
Synkroniserad inspelning fungerar eventuellt
inte på rätt sätt beroende skillnader
i ljudingångsnivån för den anslutna
utrustningen och IC-inspelaren.
Spela in utan att använda
synkroniserad inspelning
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”DETAIL MENU” och tryck sedan på
.
3 Tryck på  eller  för att välja
”SYNC REC” och tryck sedan på
.
4 Tryck på  eller  för att välja
”OFF” och tryck sedan på .
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
* Ljudkablar är extra tillbehör (medföljer
ej)
6 Anslut den andra utrustningen till
IC-inspelaren när den befinner sig i
stoppläget.
RK-G139
Anslut ljudutgången (stereo
minikontakt) på den andra
utrustningen till  (mikrofon)kontakten på IC-inspelaren med en
ljudkabel*.
”SELECT INPUT” visas i teckenfönstret.
RK-G136
Till den andra
utrustningen
Minikontakt (mono)
Stereo- kontakt
 Obs!



Om ingångsnivån inte är tillräcklig ansluter
du hörlurskontakten (minikontakt, stereo)
på den andra utrustningen till IC-inspelarens
 (mikrofon)-kontakt i steg 6 och justerar
volymen på utrustningen som är ansluten till
IC-inspelaren.
Om ”SELECT INPUT” inte visas ställer du in
det i menyn (sid. 89).
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
dessa tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
Inspelning
7 Tryck på  eller  för att välja
”AUDIO IN” och tryck sedan på
.
Till ICinspelaren
Stereomini- kontakt
Stereomini- kontakt
8 Tryck på  (inspelning/paus) för att
börja spela in.
De inbyggda mikrofonerna stängs
automatiskt av och ljudet från den
anslutna utrustningen spelas in.
9 Starta uppspelningen på
komponenten som är ansluten till
IC-inspelaren.
53
SE
Uppspelning
Spela upp
meddelanden
 (hörlurar)-
kontakt
Funktionsindikator

HOLD
, 

/MENU
1 Välj en mapp.
Tryck på /MENU.
Tryck på  eller  för att välja
mappen och tryck sedan på .
2 Tryck på  eller  för att välja
meddelandet som ska spelas upp.
VOL +, –
3 Starta uppspelningen genom att
trycka på .
Funktionsindikatorn lyser grönt. (När
”LED” ställs på ”OFF” i menyn (sid. 91)
tänds inte funktionsindikatorn.)
4 Tryck på VOL + eller – för att justera volymen.
5 Tryck på  (stopp) för att avbryta
uppspelningen.
54
SE
 Tips!
Under uppspelning kan du låsa
knappfunktionerna, så att du inte råkar
använda dem av misstag, genom att skjuta
HOLD-omkopplaren i pilens riktning.
Lyssna på ljud med bättre
ljudkvalitet


Snabbt hitta den punkt som
uppspelningen ska börja från
(förenklad sökning)


Söka framåt med medhörning
(Cue): Tryck och håll  intryckt
under uppspelning och släpp den där
du vill återuppta uppspelningen.
Söka bakåt med medhörning
(Review): Tryck och håll  intryckt
under uppspelning och släpp den där
du vill återuppta uppspelningen.
IC-inspelaren söker först med låg
hastighet samtidigt som ljudet hörs. Med
den här funktionen kan du söka ett ord
framåt eller bakåt. Om du sedan trycker
på och håller knappen intryckt börjar ICinspelaren söka med högre hastighet.
Uppspelning
För att lyssna med hörlurar: Anslut
stereohörlurarna till  (hörlurar)kontakten. Den inbyggda högtalaren
stängs automatiskt av.
För att lyssna med en extern
högtalare: Anslut en aktiv högtalare
(medföljer ej) till  (hörlurar)-kontakten.
Söka framåt/bakåt under
uppspelning (Cue/Review)
När ”EASY SEARCH” är ställt på ”ON”
(sid. 85) i menyn kan du snabbt hitta den
punkt du vill spela upp genom att trycka
på  eller  flera gånger under
uppspelning.
Du kan gå bakåt ungefär 3 sekunder
genom att trycka på  en gång, eller
framåt ungefär 10 sekunder genom att
trycka på  en gång. Det här är ett bra
sätt att söka efter ett visst ställe i en lång
inspelning.
55
SE
 När meddelanden spelas upp till
slutet av det sista meddelandet





När en uppspelning eller snabb uppspelning
kommit till slutet av det sista meddelandet,
visas ”MESSAGE END” under 5 sekunder och
funktionsindikatorn lyser grönt. (Ljudet från
uppspelningen hörs inte.)
När ”MESSAGE END” och funktionsindikatorn
slocknar stannar IC-inspelaren vid början av
det sista meddelandet.
Om du håller  nedtryckt medan
”MESSAGE END” visas snabbspelas
meddelandena och normal uppspelning
börjar från den punkt där du släpper upp
knappen.
Om det sista meddelandet är långt och
du vill börja uppspelningen en bit in i
meddelandet håller du  intryckt för att
gå till slutet av meddelandet och backar
sedan till den önskade punkten genom att
trycka på  medan ”MESSAGE END” visas.
För alla meddelanden, utom det sista, går du
till början av nästa meddelande och spelar
sedan upp bakåt tills du kommer till den
önskade punkten.
För att
Gör du så här
Tryck på  (stopp) eller
stoppa vid
. aktuellt läge (Uppspelningspaus) För att återuppta
uppspelningen från
samma position trycker
du på  igen.
gå tillbaka
till början av
det aktuella
meddelandet*
Tryck på  en gång.**
gå tillbaka till
föregående
meddelanden
Tryck flera gånger på .
(Om du vill gå bakåt bland
meddelandena utan avbrott
fortsätter du hålla knappen
intryckt i stoppläget.)
gå till nästa
meddelande*
Tryck en gång på .**
gå till följande
meddelanden
Tryck flera gånger på  . (Om du vill gå framåt bland
meddelandena utan avbrott
fortsätter du hålla knappen
intryckt i stoppläget.)
* Om du har satt in ett bokmärke i
meddelandet stannar IC-inspelaren vid
bokmärket.
**Så här gör du när ”EASY SEARCH” ställts på
”OFF” (sid. 85).
56
SE
Spela upp ett meddelande flera
gånger
Under uppspelning håller du 
intryckt tills ” 1” visas. Det valda
meddelandet spelas upp upprepade
gånger.
Du återupptar normal uppspelning
genom att trycka på  igen.
Välja
uppspelningsläge


, 
Uppspelning
A-B/
/MENU
Du kan välja uppspelningsläget i menyn.
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
57
SE
2 Tryck på  eller  för att välja
”PLAY MODE” och tryck sedan på
.
Spela upp ett angivet avsnitt
flera gånger – A-B Repetera
3 Tryck på  eller  för att välja

”1”, ” ”, ”ALL”, ” 1”, ” ” eller
” ALL” och tryck sedan på .

A-B/
1
ALL
1
ALL
Ett meddelande spelas upp.
Meddelanden i en mapp spelas
upp kontinuerligt.
Alla meddelanden spelas upp
kontinuerligt.
Ett meddelande spelas upp
flera gånger.
Meddelanden i en mapp spelas
upp flera gånger.
Alla meddelanden spelas upp
flera gånger.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
58
SE
1 Tryck på
(upprepning) A‑B/
under uppspelning för att ange
startpunkten A.
”A‑B B?” visas.
2 Tryck en gång till på
(upprepning) A‑B/ för att ange
slutpunkten B.
” A‑B” visas och det angivna avsnittet
upprepas om och om igen.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på .
Avbryta uppspelning med A‑B
Repetera
Justera uppspelningshastigheten – DPCfunktion
Tryck på  (stopp).
Ändra avsnittet som du angett
för uppspelning med A‑B
Repetera
Under A‑B Repetera trycker du en gång
till på (upprepning) A‑B/ för att ange
en ny startpunkt A. Ange sedan en ny
slutpunkt B som i steg 2.


Det går inte att ange punkt A och punkt
B mycket nära början (0,5 sekunder från
början) eller mycket nära slutet (0,5 sekunder
före slutet) av meddelandet.
Det går inte att ange punkt A och punkt B
nära ett angivet bokmärke (0,5 sekunder före
eller efter bokmärket).
, 

Uppspelning
 Obs!

DPC
/MENU
Om du skjuter DPC-omkopplaren (Digital
Pitch Control) till ”ON” kan du justera
uppspelningshastigheten mellan +200%
och –75% av den normala hastigheten i
menyn.
Meddelandet spelas upp i naturligt
tonläge tack vare den digitala
bearbetningen.
59
SE
1 Skjut DPC-omkopplaren till ”ON”.
2 Håll /MENU nedtryckt för att
Förstärka basljudet
öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på  eller  för att välja
”DCP” och tryck sedan på .


, 
4 Tryck på  eller  för att
/MENU
justera uppspelningshastigheten
och tryck sedan på .
Det går att ställa in hastigheten i steg
om 10% för de positiva (+) värdena
och 5% för de negativa (–) värdena.
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
Återgå till normal uppspelning
Skjut DPC-omkopplaren till ”OFF”.
60
SE
Du kan ställa in önskat basljud för
uppspelningen i menyn. Denna
inställning är dock inaktiverad när du
spelar upp via den inbyggda högtalaren.
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”EFFECT” och tryck sedan på .
3 Tryck på  eller  för att välja
Minska
förvrängningen för att
mänskliga röster ska
vara tydligare – Noise
Cut-funktion
önskat basljud och tryck sedan på
.
Basljudet förstärks.
Basljudet förstärks ännu mer.
Basljudet kan inte förstärkas.
Uppspelning
BASS 1
BASS 2
OFF
NOISE CUT
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
 Obs!
Basljudet kan inte förstärkas om NOISE CUTomkopplaren står på ”ON”.
När NOISE CUT-omkopplaren ställs på
”ON” minskas förvrängningen för mycket
låga och höga frekvenser som ligger
utanför det mänskliga röstomfånget, du
hör därför mänskliga röster tydligare.
61
SE
Noise Cut-funktionen fungerar inte om
du använder den inbyggda högtalaren.
Ställ NOISE CUT-omkopplaren på ”ON”
under uppspelning.
Högfrekvensljud
Mänskliga
röster hörs
tydligare.
Lågfrekvensbrus,
till exempel
blåstljud
Lågfrekvensljud
62
SE


Basljudet kan inte förstärkas om NOISE CUTomkopplaren står på ”ON”.
Effekten av Noise Cut-funktionen kan variera
beroende på den inspelade röstens skick.
Avbryta Noise Cut-funktionen
Högfrekvensbrus,
till exempel från
en elektronisk
enhet.
Frekvens
 Obs!
Ställ NOISE CUT-omkopplaren på ”OFF”.
Justera det
uppspelade ljudet
genom att förstärka
ohörbara ljud – Digital
Voice Up-funktion
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt
för att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”V-UP” och tryck sedan på .
3 Tryck på  eller  för att välja
Uppspelning
”MEDIUM” eller ”MAXIMUM” och
tryck sedan på .


, 
/MENU
När du ställer ”V-UP” på ”MEDIUM” eller
” MAXIMUM” förstärks de nivåsvaga
partierna i ett inspelat meddelande,
vilket gör att du kan höra även svaga
röster tydligare.
MEDIUM: Ger en grövre justering av
Digital Voice Up-funktionen.
MAXIMUM: Digital Voice Upfunktionen justeras mer effektivt.
OFF: Digital Voice Up-funktionen är
inaktiverad.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
63
SE
Avbryta Digital Voice Upfunktionen
Infoga ett bokmärke
Ställ ”V-UP” på ”OFF” i steg 3.

, 

/MENU
DIVIDE/
Du kan lägga in ett bokmärke i ett
meddelande och använda det under
uppspelning. Du kan bara infoga ett
bokmärke per meddelande.
64
SE
Under uppspelning eller stopp trycker
du och håller DIVIDE/ (bokmärke)
vid den punkt där du vill infoga ett
bokmärke.
Ett bokmärke läggs in och ” ”
(bokmärke) blinkar tre gånger.
Om du lägger in ett bokmärke i
ett meddelande som redan har ett
bokmärke raderas det tidigare bokmärket
och det nya bokmärket läggs in på den
plats du angav.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
 Obs!


Det går inte att lägga in bokmärken i MP3-,
LPCM-, och WMA-filer.
Du kan inte lägga till ett bokmärke precis i
början eller i slutet av ett meddelande.
Starta uppspelningen från
bokmärket
Uppspelning
Tryck på  eller  när IC-inspelaren
är i stoppläge. När ” ” (bokmärke) blinkar
en gång trycker du på .
Radera bokmärket
1 Tryck och håll
/MENU nedtryckt för
att öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
2 Tryck på  eller  för att välja
”ERASE BOOKMARK” och tryck sedan
på .
“ERASE BOOKMARK?” visas.
3 Tryck på  eller  för att välja
”YES” och tryck sedan på .
En animering för radering och ”ERASING...”
visas, och bokmärket tas bort.
65
SE
Spela in med annan
utrustning
Till ljudingång
Bandspelare
eller liknande
Till  (hörlurar)-kontakt


Om du vill spela in ljudet från ICinspelaren på en annan utrustning
ansluter du  (hörlurar)-kontakten på ICinspelaren till ljudingången (minikontakt,
stereo) på den andra utrustningen med
en ljudkabel* (medföljer ej).
66
SE
1 Anslut IC-inspelarens  (hörlurar)kontakt till ljudingången
(stereominikontakt) på den andra
utrustningen med en ljudkabel*.
2 Tryck på  för att börja
spela upp och ställ samtidigt in
den anslutna utrustningen på
inspelningsläge.
Ett meddelande från IC-inspelaren
spelas in på den anslutna
utrustningen.
3 Tryck samtidigt på  (stopp) på
IC-inspelaren och den anslutna
utrustningen för att stoppa
inspelningen.
* Ljudkablar är extra tillbehör (medföljer
ej)
Till ICinspelaren
Till den andra
utrustningen
RK-G139
Stereo- minikontakt
Minikontakt (mono)
RK-G136
Stereo- minikontakt
Stereo- minikontakt
Spela upp ett
meddelande med en
larmsignal vid önskad tid
 Tips!
Innan du börjar spela in rekommenderar vi att
du först gör en provinspelning.

 Obs!

Uppspelning
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
dessa tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
, 
/MENU
Du kan aktivera ett larm och starta
uppspelningen av ett valt meddelande
vid en önskad tidpunkt.
Du kan få meddelandet att spelas upp på
ett visst datum, en gång per vecka eller
samma tid varje dag.
67
SE
1 Välj meddelande som du vill spela
upp med ett larm.
2 Gå till läget för larminställning.
Håll
/MENU nedtryckt för att öppna
menyläget.
Menylägets fönster visas.
Tryck på  eller  för att välja
”ALARM” och tryck sedan på .
Tryck på  eller  för att välja
”NEW” och tryck sedan på .
När du väljer ”DATE”:
Ställ in månad, dag, timme och minut
efter varandra som beskrivs i ”Steg
2: Ställa klockan” på sid. 19 och tryck
därefter på . ”EXECUTING…”
varpå de inställningar du har gjort
visas.
Om du väljer en veckodag eller
”DAILY”:
Tryck på  eller  för att ställa
in timmen, tryck sedan på ,
tryck på  eller  för att ställa
in minuterna, tryck sedan på .
”EXECUTING…” varpå de inställningar
du har gjort visas.
Inställningsproceduren är avslutad
och ”” (larmindikator) visas i
teckenfönstret.
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
3 Ställ in datum och tid för larmet.
Tryck på  eller  för att välja
”DATE”, en veckodag eller ”DAILY” och
tryck sedan på .
68
SE
menyläget.
När den inställda tiden är inne
Ändra en larminställning
På den inställda tiden spelas larmet
upp under ungefär 10 sekunder medan
”ALARM” visas i teckenfönstret och det
valda meddelandet spelas upp.
När uppspelningen är klar stannar
IC-inspelaren automatisk vid början av
meddelandet.
1 Välj ”ALARM” – ”LIST” i menyn och
Lyssna på samma meddelande
igen
3 Tryck på  eller  för att välja
Samma meddelande spelas upp igen
från början när du trycker på .
4 Välj ”DATE”, en veckodag eller
Avbryta larmet innan
uppspelningen börjar
5 Ställ in datum och tid och tryck på
2 Tryck på  eller  för att välja
det larm som du vill ändra och tryck
sedan på .
”EDIT” och tryck sedan på .
”DAILY” och tryck sedan på .
Uppspelning
Tryck på  (stopp) när du hör
larmsignalen. Även om HOLD-funktionen
är aktiverad kan du avbryta en
uppspelning som startats av ett larm.
tryck sedan på .
Larmlistan visas.
.
”EXECUTING…” varpå de inställningar
du har gjort visas.
6 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
69
SE
Avbryta en larminställning
Följ steg 1 till 2 under ”Ändra en
larminställning”. I steg 3 väljer du
”CANCEL” och trycker sedan på .
”CANCEL ALARM?” visas. Tryck på 
eller  för att välja ”YES” och tryck
sedan på . Larmet stängs av och
larmindikatorn slocknar i teckenfönstret.



 Obs!









70
SE
Du kan bara ställa ett larm per meddelande.
Du kan inte ställa in larmet om inte klockan
är ställd eller om det inte finns några
inspelade meddelanden.
När ” ” visas för mappindikatorn kan du
inte ställa larmet (sid. 67).
Larmet hörs även om du ställer ”BEEP” på
”OFF” i menyn (sid. 90).
Om å andra sidan larmet skulle utlösas
medan du spelar in hörs larmsignalen först
efter det att du är klar med inspelningen. “”
blinkar när tiden för larmet är inne.
Om larmet skulle utlösas medan du raderar
ett meddelande, avges larmsignalen först
efter det att du är klar med raderingen.
Om larmet skulle utlösas medan du
uppdaterar information, avbryts larmet
automatiskt.
Om mer än ett larm utlöses spelas endast
det första meddelandet upp med ett larm.
När ett larm är inställt, avbryts det inte även
om meddelandet spelas upp.

Om larmet inträffar medan ett annat
meddelande med larm spelas upp, avbryts
uppspelningen och i stället spelas det nya
meddelandet upp.
Om larmet inträffar när du gör
inställningar i menyn, avges larmljudet och
menyinställningen avbryts.
Om du delar ett meddelande som du har
ställt in ett larm för, ligger larminställningarna
bara kvar för den första delen av det delade
meddelandet.
Om du raderar ett meddelande som har ett
larm, avbryts även den larminställningen.
Redigera meddelanden
Radera meddelanden
Du kan radera de inspelade
meddelandena ett i taget eller alla
meddelanden i en mapp på en och
samma gång.
 Obs!
Du kan inte få tillbaka en inspelning som du
har raderat.
1 Tryck på ERASE medan
meddelandet som du vill radera
spelas upp eller tryck och håll
ERASE medan IC-inspelaren är i
stoppläget.
Redigera meddelanden
Radera meddelanden ett i
taget
Du kan radera oönskade meddelanden
och behålla alla andra meddelanden
när IC-inspelaren är i stopp- eller
uppspelningsläge.
När ett meddelande är borttaget
kommer de meddelanden som är kvar
att flyttas och få nya nummer så att det
inte bildas några tomma utrymmen
mellan meddelandena.
Namnet på meddelandet,
meddelandets nummer och ”ERASE?
[ERASE] TO EXECUTE” visas och det
valda meddelandet spelas upp.
2 Tryck på ERASE igen när ”ERASE?

[ERASE] TO EXECUTE” visas.
”ERASING…” visas, ett meddelande
tas bort och de återstående
meddelandena numreras om.
Avbryta raderingen
Tryck på  (stopp) före steg 1.
ERASE
71
SE
Radera ett annan meddelande
Fortsätt med samma steg igen från
början.
Radera alla meddelanden i
en mapp
Radera en del av ett meddelande
Dela först meddelandet i två och fortsätt
med samma steg från början.


, 
/MENU
1 Välj mappen med meddelandena
som ska raderas när IC-inspelaren
är i stoppläge.
2 Håll
/MENU nedtryckt för att
öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
72
SE
3 Tryck på  eller  för att välja
”ERASE ALL” och tryck sedan på
.
Flytta ett meddelande
till en annan mapp
“ERASE ALL?” visas.

4 Tryck på  eller  för att välja
”YES” och tryck sedan på .
Redigera meddelanden

, 
/MENU
“ERASING …” visas i teckenfönstret
med en animering och alla
meddelanden i den valda mappen
raderas.
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta raderingen
Välj ”NO” i steg 4 och tryck sedan på
.
 Obs!


Om ” ” visas som mappindikator kan du
inte flytta ett meddelande (sid. 99).
Det går inte att flytta ett meddelande till en
mapp.
73
SE
1 Välj meddelandet som du vill flytta.
2 Håll /MENU nedtryckt för att
öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
3 Tryck på  eller  för att välja
”MOVE” och tryck sedan på .
Meddelandet som ska flyttas spelas
upp.
4 Tryck på  eller  för att
välja mappen som du vill flytta
meddelandet till och tryck sedan på
.
”EXECUTING…” visas och meddelandet
flyttas till sista positionen i
målmappen.
När du flyttar ett meddelande till en
annan mapp, tas det bort från den
ursprungliga mappen.
74
SE
5 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
Avbryta flyttningen av
meddelandet till en annan mapp
Tryck på  (stopp) före steg 4.
Dela ett meddelande i
två delar
meddelanden i samtliga mappar når
1 012 om det finns 5 mappar.
1 Tryck på DIVIDE/
(bokmärke)
medan du spelar upp meddelandet
som du vill dela.
”DIVIDE? [DIVIDE] TO EXECUTE” visas
med meddelandets titel eller filnamn
och ett meddelandenummer.
, 
igen.
(bokmärke)
Redigera meddelanden
DIVIDE
2 Tryck på DIVIDE/
”DIVIDING…” visas med en animering,
ett nytt nummer läggs till i den nyare
delen av det delade meddelandet och
meddelandenumren för efterföljande
meddelanden ökas med ett.
Meddelande 1
Meddelande 2
Meddelande 3
Ett meddelandet delas.
Under uppspelning kan du dela upp ett
meddelande i två delar så att den nya
delen får ett eget meddelandenummer.
Genom att dela ett meddelande kan du
lätt hitta den punkt som du vill starta
uppspelningen från när du har gjort
längre inspelningar, t.ex. från ett möte.
Du kan dela ett meddelande tills det
totala antalet meddelanden i mappen
når 999 eller tills det totala antalet
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Meddelandenumren ökar.
75
SE
 Obs!









76
SE
Att dela ett meddelande kräver ett visst
ledigt minnesutrymme. Mer information
finns under ”Systembegränsningar” på
sid. 123.
När du delar ett meddelande med en titel
och ett artistnamn, får den nyare delen
samma titel och artistnamn.
Om du delar ett meddelande med
prioritetsmärke(n) läggs prioritetsmärke(n)
in i båda delarna av det uppdelade
meddelandet.
Om du delar ett meddelande vid den
punkt där du har lagt in ett bokmärke, tas
bokmärket bort.
Inspelningstiden för den senare halvan
av det delade meddelandet är samma
som för den delade punkten. Om du
delar en LPCM- eller MP3-fil som spelats
in med IC-inspelaren, är inspelningstiden
för den senare delen samma som för den
ursprungliga filen.
Om du delar ett meddelande under
uppspelning med A-B Repetera eller
medan ett meddelande repeteras, avbryts
inställningen för repetition.
Om mer än 10 sekunder har gått efter steg 1
måste du starta om proceduren från början.
Det går inte att dela ett meddelande som
inte har spelats in med IC-inspelaren (MP3/
LPCM/WMA-fil som överförts från en dator).
När ett meddelande är delat går det inte
att förena de delade meddelandena med
IC-inspelaren.





Om du ofta delar ett meddelande, kan
enheten eventuellt inte dela meddelandet
ytterligare.
Om du delar ett meddelande med en
larminställning finns samma larminställning
kvar men endast med det tidigare
meddelandet.
Det går inte att dela ett meddelande mycket
nära början (0,5 sekunder från början) eller
mycket nära slutet (0,5 sekunder före slutet)
av meddelandet.
Det går inte att dela ett meddelande
inom 0,5 sekunder före och efter ett inlagt
bokmärke.
Om ” ” visas som mappindikator kan du
inte dela ett meddelande.
Spela upp det delade
meddelandet
Tryck på  eller  för att visa
meddelandenumret, de delade
meddelandena har nu var sitt
meddelandenummer.
Infoga
prioritetsmärke(n)–
Prioritetsmärkesfunktionen
1 Välj meddelandet som ska märkas.
2 Tryck på A-B/ (prioritet) och håll
den intryckt.
Indikatorn ” ” blinkar.
3 Tryck på
A-B/ (prioritet) och håll
den intryckt igen för att lägga till
prioritetsmärket.

Inget märke


Redigera meddelanden
Varje gång du trycker på A-B/ och håller den intryckt
ändras prioritetsmärket (eller
prioritetsmärkena) på följande sätt:

 Obs!

A-B/

Du kan inte prioritetsmärka LPCM-, MP3eller WMA-filer.
Om ” ” visas som mappindikator kan du
inte lägga till ett prioritetsmärke.
Du kan märka viktiga meddelanden med
prioritetsmarkeringar ( ). Det finns fyra
nivåer, ”
” (viktigast), ” ”, ” ”, och
inget prioritetsmärke. Du kan lägga till
prioritetsmärken i både stoppläge och i
uppspelningsläge.
77
SE
Förebygga oavsiktlig
användning –
HOLD-funktionen
”HOLD” med nyckelmärket och aktuell tid
visas i 3 sekunder och indikerar att alla
funktioner för knapparna är låsta.
Inaktivera HOLD-funktionen
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens
motsatta riktning.
 Obs!
När HOLD-funktionen är aktiverad under
inspelning, måste den först inaktiveras innan
du kan avbryta inspelningen.
 Tips!
Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du
stoppa larmuppspelningen. Tryck på  (stopp)
för att stoppa larmet eller uppspelningen.
För att förhindra oavsiktlig användning,
skjuter du HOLD-omkopplaren i
pilens riktning i inspelnings- eller
uppspelningsläget.
78
SE
Använda menyfunktionen
Göra inställningar i
menyn
2 Tryck på  eller  för att välja
det menyalternativ som du vill
ställa in och tryck sedan på .
3 Tryck på  eller  för att välja
önskad inställning och tryck sedan
på .

Använda menyfunktionen

, 
/MENU
4 Tryck på  (stopp) för att lämna
menyläget.
 Obs!
1 Håll
/MENU nedtryckt för att
öppna menyläget.
Menylägets fönster visas.
Om du inte trycker på någon knapp under
en minut, avbryts menyn automatiskt och
teckenfönstret återgår till normal visning.
Återgå till föregående fönster
Tryck på /MENU under
menyinställning.
Stoppa menyinställningen mitt i
Tryck på  (stopp).
79
SE
Menyinställningar
Menyalternativ
Inställningar
Arbetsläge
( : inställningen kan göras/
 : inställningen kan inte göras)
, MP3
, LPEC
, LPEC




LOW , HIGH
MANUAL
LCF (LOW CUT)
ON, OFF



VOR
ON, OFF



DISPLAY
ELAPSE, REMAIN, REC DATE



DPC
n% (n = –75 - +200)



V-UP
MEDIUM, MAXIMUM, OFF



EFFECT
BASS1, BASS2, OFF



EASY SEARCH
ON, OFF



PLAY MODE
1,






1,
,
ALL
ADD/OVERWRITE ADD, OVERWRITE, OFF
80

REC LEVEL
, MUSIC
,
,

MP3
LPCM
LPEC
, S-HIGH
, LPCM
, LPEC
Uppspel- Inspelningsläge ningsläge
REC MODE
, ALL,
, MP3
, LPEC
Stoppläge
,
ERASE ALL
ERASE ALL?  YES, NO



ERASE
BOOKMARK
ERASE BOOKMARK?  YES, NO



MOVE
(Mapp som ska flyttas)



SE
Menyalternativ
ALARM
Inställningar
NEW, LIST
DETAIL MENU
Arbetsläge
( : inställningen kan göras/
 : inställningen kan inte göras)
Stoppläge
Uppspel- Inspelningsläge ningsläge






ON, OFF



PRE REC
ON, OFF



SYNC REC
ON, OFF



SELECT INPUT
MIC IN, AUDIO IN



DATE&TIME
AUTO, MANUAL



TIME DISPLAY
12-HOUR, 24-HOUR



FORMAT
ERASE ALL DATA?  YES, NO



BEEP
ON, OFF



LED
ON, OFF



BACKLIGHT
10SEC, 60SEC, OFF



MENU
LANGUAGE
Europeisk modell:
Deutsch (tyska), English (engelska),
Español (spanska), Français (franska),
Italiano (italienska), Pyccкий (ryska)
Övriga modeller:
Deutsch (tyska), English (engelska),
Español (spanska), Français (franska), Italiano
(italienska), Pyccкий (ryska),
(japanska),
(koreanska),
(kinesiska),
(kinesiska), (thailändska)



USB CHARGE
ON, OFF



Använda menyfunktionen
LIMITER
81
SE
82
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
REC MODE
Här väljer du inspelningsläge.
MP3
:
Standardläge med inspelning i mono.
MP3
:
Standardläge med inspelning i stereo.
MP3
*:
Högkvalitetsinspelning i stereo.
LPCM
:
Inspelningsläge i stereo med längre inspelningstid.
LPCM
:
Högkvalitetsinspelning i stereo.
LPEC
:
Longplayläge med inspelning i mono.
LPEC
:
Standardläge med inspelning i mono.
LPEC
:
Longplayläge med inspelning i stereo.
LPEC
:
Standardläge med inspelning i stereo.
LPEC
:
Högkvalitetsinspelning i stereo.
SE
Se sidan
30
Inställningar (*: Standardinställning)
REC LEVEL
Här ställer du in mikrofonkänsligheten.
LOW :
För inspelningar av diktamen med en mikrofon framför
munnen, ett ljud nära IC-inspelaren eller på bullriga platser.
HIGH *:
För inspelning av ljud vid ett normalt samtal eller möten,
till exempel en inspelning som görs i ett konferensrum eller
under intervjuer.
S-HIGH :
För inspelning av ljud långt bort från IC-inspelaren eller ett
ljud som till exempel en inspelning i ett rymligt rum.
MUSIC
:
För inspelning av mera naturligt, akustiskt ljud, samt även
för att förebygga ljudförvrängning.
MANUAL:
Du kan justera inspelningsnivån manuellt vid manuell
inspelning.
Se sidan
33
LCF (LOW CUT)
Ställer in LCF-funktionen (Low Cut Filter) för att ta bort låga
frekvenser och därmed minska stormljud från blåst. Du kan
därmed spela in ett meddelande tydligare.
ON:
LCF-funktionen är aktiverad.
OFF*:
LCF-funktionen är inaktiverad.
41
Använda menyfunktionen
Menyalternativ
83
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
VOR
Aktiverar VOR-funktionen (Voice Operated Recording).
ON:
Inspelningen börjar när IC-inspelaren registrerar ljud, och
gör paus när ljudet tystnar. Du slipper tomma partier i
inspelningen. VOR-funktionen aktiveras när du trycker på
 (inspelning/paus).
OFF*:
VOR-funktionen används inte.
Se sidan
42
 Obs!
Om ”REC LEVEL” har ställts på ”MANUAL” fungerar inte VORfunktionen.
84
DISPLAY
Ändrar visningsläget i uppspelnings-/stoppläget.
ELAPSE*:
Förfluten uppspelningstid för ett meddelande
REMAIN:
Återstående tid för ett meddelande
REC DATE:
Datum för inspelningen
–
DPC
Aktiverar DPC-funktionen (Digital Pitch Control).
När du ställer DPC-omkopplaren på ”ON” kan du ställa in
uppspelningshastigheten mellan +200% och –75%. Du kan
ändra hastigheten i steg om 10% för de positiva (+) värdena
och med 5% för de negativa (–) värdena.
–30%*
59
SE
Inställningar (*: Standardinställning)
V-UP
Ett nivåsvagt parti i ett inspelat meddelande kan förstärkas,
vilket gör att du även hör svaga röster tydligare.
MEDIUM:
Ger en grövre justering av V-UP-funktionen.
MAXIMUM:
Justerar V-UP-funktionen mer effektivt.
OFF*:
V-UP-funktionen är inaktiverad.
Se sidan
63
EFFECT
Här ställer du in basfrekvensförstärkningen under
uppspelning.
BASS1:
Basljudet förstärks.
BASS2:
Basljudet förstärks ännu mer.
OFF*:
EFFECT-funktionen används inte.
60
Använda menyfunktionen
Menyalternativ
 Obs!
När du spelar upp meddelanden via den inbyggda högtalaren kan
du inte använda EFFECT-funktionen.
EASY SEARCH
Den här inställningen bestämmer om den förenklade
sökfunktionen ska användas eller ej.
ON:
Du kan gå framåt ungefär 10 sekunder genom att trycka på
 eller gå bakåt ungefär 3 sekunder genom att trycka på
. Det här är ett bra sätt att söka efter ett visst ställe i en
lång inspelning.
OFF*:
Den förenklade sökfunktionen används inte. När du trycker
på  eller  flyttas du ett meddelande framåt eller
bakåt.
55
85
SE
86
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
PLAY MODE
Här väljer du uppspelningsläge.
1:
Ett meddelande spelas upp och IC-inspelaren stannar efter
uppspelningen.
*:
Meddelandena i en mapp spelas upp kontinuerligt och
IC-inspelaren stannar efter uppspelningen.
ALL:
Alla meddelanden spelas upp kontinuerligt och ICinspelaren stannar efter uppspelningen.
1:
Ett meddelande spelas upp flera gånger.
:
Meddelanden i en mapp spelas upp flera gånger.
ALL:
Alla meddelanden spelas upp flera gånger.
57
ADD/OVERWRITE
Du kan lägga till en inspelning till ett tidigare inspelat
meddelande eller spela över ett meddelande under
uppspelning.
ADD:
Du kan lägga till en inspelning.
OVERWRITE:
Du kan spela över en inspelning.
OFF*:
Möjligheten att lägga till eller spela över en inspelning är avstängd.
45, 47
ERASE ALL
Alla meddelanden i den valda mappen raderas.
Tryck på /MENU om du vill gå tillbaka till mappfönstret
innan du raderat meddelandena och välja en mapp från
vilken du vill radera alla meddelanden. Sedan går du till
menyfönstret och väljer ”YES”.
NO*: Raderingsfunktionen är inaktiverad.
SE
Se sidan
72
Menyalternativ
Se sidan
65
MOVE
Det valda meddelandet flyttas till den valda mappen.
Tryck på /MENU om du vill gå tillbaka till mappfönstret
innan du flyttar meddelandet och välja en mapp som du vill
flytta meddelandet från.
73
ALARM
Här ställer du in larmet.
NEW*:
Ange DATE (datum) för uppspelning, SUN (Söndag), MON
(Måndag), TUE (Tisdag), WED (Onsdag), THU (Torsdag), FRI
(Fredag), SAT (Lördag) eller DAILY.
LIST: En lista med meddelandenummer, datum eller
veckodagarna för vilka larm redan har ställts in visas.
EDIT: Du kan ändra det valda datumet eller veckodagen.
CANCEL: Du kan avbryta larmet för det valda datumet eller
veckodagen.
67
Använda menyfunktionen
Inställningar (*: Standardinställning)
ERASE BOOKMARK Bokmärket för det valda meddelandet raderas.
Tryck på /MENU om du vill gå tillbaka till mappfönstret
innan du raderat bokmärket och välja en mapp där bokmärket
som du vill radera finns. Sedan går du till menyfönstret och
väljer ”YES”.
NO*: Raderingsfunktionen är inaktiverad.
87
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
Se sidan
DETAIL MENU
LIMITER
Ställer in ingångsnivån automatiskt för att förebygga
distorsion om alltför starka ljud tas upp.
ON*:
LIMITER-funktionen är aktiverad.
OFF:
LIMITER-funktionen är avstängd.
37
 Obs!
När ”REC LEVEL” ställts på ”MANUAL” är den här inställningen
aktiverad.
PRE REC
Gör att du kan spela in ljudkällor i max. 5 sekunder före
punkten där inspelningen startar. Ljud under fem sekunder
buffras i minnet.
ON:
PRE REC-funktionen är aktiverad.
OFF*:
PRE REC-funktionen är inaktiverad.
38
SYNC REC
När inställningen är ”ON”, går IC-inspelaren in i läget för
inspelningspaus om inget ljud detekteras under mer än 2
sekunder och IC-inspelaren börjar återigen spela in ett nytt
meddelande när ljud detekteras.
ON:
Synkroniserad inspelning är aktiverad.
OFF*:
Synkroniserad inspelning är inaktiverad.
51
 Obs!
Du kan endast spela in med synkroniserad inspelning om du har
anslutit en annan utrustning till IC-inspelaren med en ljudkabel
och ställt ”SELECT INPUT” på ”AUDIO IN”.
88
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
SELECT INPUT Här väljer du ingång när du spelar in en extern ljudkälla
som är ansluten till  (mikrofon)-kontakten.
MIC IN*:
Välj den här inställningen när du spelar in meddelanden
med en extern mikrofon.
AUDIO IN:
Välj den här inställningen när du spelar in från en annan
utrustning.
Se sidan
49, 50
19
TIME DISPLAY Ställer du vill att tiden ska visas på displayen.
12-HOUR:
12:00AM = midnatt, 12:00PM = klockan 12:00 på dagen
24-HOUR*:
0:00 = midnatt, 12:00 = klockan 12:00 på dagen
–
Använda menyfunktionen
DATE & TIME Här ställer du klockan.
AUTO*:
När IC-inspelaren är ansluten till en dator som kör Digital
Voice Editor ställs tiden automatiskt efter datorns klocka.
MANUAL:
Du kan ställa klockan själv genom att ange år, månad, dag,
timme och minut, i den här ordningen.
89
SE
Menyalternativ
FORMAT
Inställningar (*: Standardinställning)
Påbörjar formateringen av enheten efter det att ”ERASE ALL
DATA?” har visats.
YES:
Enheten formateras.
NO*:
Enheten formateras inte.
Se sidan
–
 Obs!


BEEP
Formatera minnet med IC-inspelarens formateringsfunktion.
Om du formaterar IC-inspelaren med hjälp av en dator, kan det
hända att ljudet plötsligt avbryts och att inspelningstiden blir
kortare.
När du formaterar minnet raderas all information som du har
sparat på IC-inspelaren. När informationen har raderats kan den
inte återställas.
Här bestämmer du om en ljudsignal ska höras eller ej.
ON*:
En ljudsignal bekräftar dina åtgärder.
OFF:
Ingen ljudsignal hörs när du utför åtgärder.
 Obs!
Larmet hörs även om du ställer ”BEEP” på ”OFF” i menyn.
90
SE
–
Menyalternativ
LED
Inställningar (*: Standardinställning)
Här kan du slå på och stänga av funktionsindikatorn.
ON*:
Under inspelning och uppspelning lyser eller blinkar
funktionsindikatorn.
OFF:
Funktionsindikatorn varken lyser eller blinkar vid de
åtgärder du utför.
Se sidan
–
 Obs!
När IC-inspelaren är ansluten till en dator lyser eller blinkar alltid
funktionsindikatorn även om du ställt ”LED” på ”OFF”.
Här kan du slå på och stänga av bakgrundsbelysningen i
teckenfönstret.
10 SEC*:
Bakgrundsbelysningen i teckenfönstret tänds under 10 sekunder.
60 SEC:
Bakgrundsbelysningen i teckenfönstret tänds under 60 sekunder.
OFF:
Bakgrundsbelysningen i teckenfönstret tänds inte, inte ens
när du utför olika åtgärder.
–
MENU
LANGUAGE
Ställer in språket som ska användas för meddelanden,
menyer, mappnamn, filnamn osv.
Europeisk modell:
Deutsch (tyska), English (engelska)*, Español (spanska),
Français (franska), Italiano (italienska), Pyccкий (ryska)
Övriga modeller:
Deutsch (tyska), English (engelska)*, Español (spanska),
Français (franska), Italiano (italienska), Pyccкий (ryska),
(japanska),
(koreanska),
(kinesiska),
(kinesiska), (thailändska)
21
Använda menyfunktionen
BACKLIGHT
91
SE
Menyalternativ
Inställningar (*: Standardinställning)
USB CHARGE Anger om batterierna ska laddas upp eller ej när en USBanslutning har upprättats.
ON*:
Batterierna laddas upp.
OFF:
Batterierna laddas inte upp.
 Obs!
Om du använder en USB-nätadapter (medföljer ej) för att ansluta
IC-inspelaren till ett vägguttag kan du ladda upp batterierna
oberoende av den här inställningen.
92
SE
Se sidan
–
Använda datorn
Vad du kan göra med
en dator
Du kan göra följanden när du ansluter
IC-inspelaren till en dator med den
medföljande USB-kabeln.
Kopiera filer från IC-inspelaren
till datorn för att spara dem
(sid. 96)
Du kan kopiera filerna och mapparna
som du har spelat in på IC-inspelaren för
att spara dem.
Med Digital Voice Editor-programvaran
kan du överföra meddelanden som du
har spelat in med IC-inspelaren till datorn
för att administrera och redigera dem. Du
kan även överföra musikfiler som sparats
på datorn till IC-inspelaren.
Använda IC-inspelaren som
en USB-masslagringsenhet
(sid. 109)
Du kan tillfälligt lagra bildinformation
eller textinformation, som sparats på
datorn, på IC-inspelaren.
Använda datorn
Kopiera filer från datorn till ICinspelaren och spela upp dem
(sid. 97)
Administrera och redigera
filer med Digital Voice Editorprogramvaran (sid. 101)
Du kan kopiera WAV/MP3/WMA-filer som
sparats på datorn genom att helt enkelt
dra och släppa dem på enheten när du
ansluter IC-inspelaren till datorn med den
medföljande USB-kabeln. Du kan även
spela upp de kopierade filerna.
93
SE
Systemkrav för datorn
Använda datorn med Digital
Voice Editor-programvaran
Information om hur du använder datorn
med Digital Voice Editor-programvaran
finns i ”Systemkrav” på sid. 103.
Använda datorn utan Digital
Voice Editor-programvaran
För att använda datorn med IC-inspelaren
utan Digital Voice Editor-programvaran, eller
för att använda IC-inspelaren som en USBmasslagringsenhet, måste datorn uppfylla kraven
för operativsystem och portar som anges nedan.
Operativsystem:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1
eller senare
Windows Vista® Business Service Pack 1
eller senare
Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 eller senare
Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 eller senare
94
SE
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Professional Service Pack 3
eller senare
Windows® XP Home Edition Service Pack
3 eller senare
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 eller senare
Mac OS X (v10.2.8-v10.6)
Förinstallerad
Maskinvarumiljö:
 Port: USB-port
 Ljudkort: Ljudkort som är kompatibelt
med något av de Microsoft®
Windows®-operativsystem som stöds
 Obs!
Följande system stöds inte:
 64-bitars versioner av Windows����
®���
XP
 Andra operativsystem än de som anges
ovan
 Datorer eller operativsystem som
användaren själv har satt ihop
 Uppgraderade operativsystem
 Datorer med flera operativsystem
 Datorer med flera bildskärmar

Information om den senaste versionen och
kompatibiliteten med ditt operativsystem
finns på webbplatsen för support av ICinspelaren:
Europa: http://support.sony-europe.com/DNA Asien: http://www.sony-asia.com/support
Dator
Till USB-porten
på datorn.
Till
Ansluta IC-inspelaren till
datorn
USB-kabel
IC-inspelare
 Obs!





Använda datorn
Du kan överföra informationen från ICinspelaren till datorn genom att ansluta
IC-inspelaren till datorn.
Använd USB-kabeln som medföljer ICinspelaren för att ansluta IC-inspelarens
(USB)-anslutning till datorns USBport.
När du har anslutit kabeln identifieras
IC-inspelaren av datorn. Du kan koppla
in eller koppla bort kabeln oberoende av
om IC-inspelaren och datorn är påslagna
eller avstängda.
”CONNECTING” visas i IC-inspelarens
teckenfönster medan den är ansluten till
datorn.
(USB)anslutning
Anslut inte fler än två USB-enheter till datorn.
Felfri användning kan inte garanteras.
Felfri användning med den här IC-inspelaren
kan inte garanteras om du använder en USBhubb eller en USB-förlängningskabel.
I vissa fall kan det uppstå funktionsstörningar
beroende på vilka andra USB-enheter som
samtidigt är anslutna.
Innan du ansluter IC-inspelaren till datorn
kontrollerar du om batterierna är isatta i
IC-inspelaren.
Du bör koppla bort kabeln från datorn när
du inte använder Digital Voice Editor.
95
SE
Koppla bort IC-inspelaren
från datorn
Följ stegen nedan, i annat fall kan data
skadas.
1 Kontrollera att funktionsindikatorn
inte blinkar.
2 Koppla bort USB-kabeln som är
ansluten till IC-inspelaren från
datorns USB-port.
I Windows vänsterklickar du på
”Säker borttagning av maskinvara”
i Aktivitetsfältet och därefter på
”Utför säker borttagning av USBmasslagringsenhet”.
På Macintosh-skärmen drar du
”IC RECORDER” på skrivbordet till
”Papperskorgen” och släpper den där.
Mer information om hur du
kopplar bort IC-inspelaren finns i
bruksanvisningen som medföljde
datorn.
96
SE
Kopiera filer från ICinspelaren till datorn
Du kan spara filer eller mappar genom
att överföra dem från IC-inspelaren till
en dator.
1 Anslut IC-inspelaren till datorn
(sid. 95).
Öppna ”Den här datorn” och
kontrollera att ”IC RECORDER” har
identifierats av Windows och visas
på skärmen. På en Macintosh-skärm
kontrollerar du att enheten ”IC
RECORDER” visas på skrivbordet.
2 Kopiera de filer eller mappar som
du vill överföra till en dator.
Dra och släpp mapparna med önskade
filer från ”IC RECORDER” till datorns
hårddisk.
 Kopiera en mapp (Dra och släpp)
 Klicka och håll,
 dra,
 och släpp sedan.
Kopiera filer från
datorn till ICinspelaren och spela
upp dem
Du kan kopiera musikfiler eller andra
ljudfiler (WAV/MP3/WMA) från en dator
till IC-inspelaren genom att dra och
släppa dem utan att använda Digital
Voice Editor-programvaran, du kan även
spela upp dem med IC-inspelaren.
48 kbps
ICD-SX750 94 tim. 40 min.
(1 420 spår)
ICD-SX850 190 tim. 5 min.
(2 851 spår)
Använda datorn
Den maximala uppspelningstiden (spår*)
när du spelar upp musikfiler med ICinspelaren är som följer.
128 kbps
35 tim. 25 min.
(531 spår)
71 tim. 15 min.
(1 068 spår)
* När spår som vardera är 4 minuter långa
överförs till IC-inspelaren.
97
SE
1 Anslut IC-inspelaren till datorn
(sid. 95).
Öppna ”Den här datorn” och
kontrollera att ”IC RECORDER” har
identifierats av Windows och visas
på skärmen. På en Macintosh-skärm
kontrollerar du att enheten ”IC
RECORDER” visas på skrivbordet.
2 Kopiera mappen som innehåller
musikfilerna till IC-inspelaren.
Använd Utforskaren i Windows, och
Finder på Macintosh, för att dra och
släppa mappen på IC-inspelaren.
IC-inspelaren kan identifiera upp till
500 mappar. Du kan kopiera upp till
999 filer till en och samma mapp och
totalt upp till 5 000 filer.
3 Koppla bort IC-inspelaren från
datorn och tryck på
välja önskad mapp.
/MENU för att
4 Tryck på  eller  för att välja
den fil du vill spela upp och tryck
sedan på .
5 Du avbryter uppspelningen genom
att trycka på .
98
SE
 Obs!


Om du har kopierat en musikfil från datorn
går den att spela upp, du kan däremot inte
dela den eller flytta den.
Information om hur du kopplar bort ICinspelaren från datorn finns på sid. 96.
Struktur för mappar och filer
Mappar och filer visas på datorns
bildskärm på det sätt som visas.
Mappindikatorerna i IC-inspelarens
teckenfönster är som följer:
: Mapp för meddelanden som
spelas in med IC-inspelaren. (De är
fabriksinstallerade på IC-inspelaren.)
: Mapp som överförts från en dator
(Visas om musikfiler har överförts
från en dator.)
”IC RECORDER”
Mapp för meddelanden
som spelas in med ICinspelaren*4
VOICE
FOLDER01
FOLDER05
Mapp som överförts från
en dator
 Obs!
En fil kan inte spelas upp även om du överför
den till en VOICE-mapp.
Samtal
Använda datorn
MUSIC
POP
OLDIES *1
*2
*3
99
SE
Namnet på en mapp som innehåller
musikfiler visas på IC-inspelaren som den är,
därför bör du i förväg namnge den med ett
namn du lätt kommer ihåg. Mappar som visas i bilden är exempel på
mappnamn.
*2
IC-inspelaren kan registrera upp till tre
mappnivåer som kopierats till IC-inspelaren,
dvs. upp till ”OLDIES” som visas i bilden.
*3
Om du kopierar musikfiler separat räknas de
som att de inte tillhör någon mapp, dvs. ”NO
FOLDER”.
*4
Även om du överför en fil till direkt under
VOICE-mappen, kan den inte spelas upp. Om
du ska överföra en fil, överför du den till en
mapp i VOICE-mappen.
*1
 Tips!
Du kan ange titel eller artist osv. i musikfiler.
Titlar och artistnamn kan visas på ICinspelaren. Det är praktiskt om du använder
samma program som du använder för att
skapa musikfiler på datorn.
100
SE
 Obs!





Det går inte att kopiera 511 eller flera
mappar (förutom VOICE-mappar) eller filer
till rotkatalogen som finns direkt under
”IC RECORDER” på datorn. Detta beror på
begränsningar i FAT-filsystemet. Det går inte alltid att överföra alla filer
eller mappar, beroende på antingen
antalet tecken som du använder i fil- eller
mappnamnen eller operativsystemet. (med
undantag för ICD SX-850)
Om du inte har angett en titel eller ett
artistnamn visas ”Unknown”.
Om ingen titel har angetts visas ett filnamn.
En titel eller ett artistnamn som associerats
med en LPCM-fil kan inte visas med ICinspelaren. I detta fall visas ett filnamn.
Information om hur du kopplar bort ICinspelaren från datorn finns på sid. 96.
Använda den
medföljande Digital Voice
Editor-programvaran
Vad du kan göra med
programvaran Digital Voice
Editor
Överföra meddelanden, som är
inspelade på IC-inspelaren, till
en dator
Du kan spara meddelanden som har
spelats in med IC-inspelaren på hårddisken
på en dator, ett meddelande, en mapp
eller alla meddelanden på en gång. Du
kan välja ett format som ska användas för
att spara meddelanden enligt följande;
MSV (LPEC)-filer, MSV (ADPCM)-filer, MP3filer, Windows standard WAV-filer.
Du kan spela upp meddelanden på en
dator med hjälp av följande funktioner,
uppspelning med repetering av
ett meddelande, uppspelning med
A-B Repetera, förenklad sökning,
uppspelning med ett bokmärke samt
även normal uppspelning. Du kan även
justera uppspelningshastigheten.
Överföra meddelanden som
sparats på en datorn till ICinspelaren för uppspelning
Du kan överföra meddelanden som
sparats på en dator, samt även övriga filer
som till exempel röstfiler som skickats
med e-post, MSV (LPEC/ADPCM)-filer,
WAV-filer, MP3-filer, WMA-filer, antingen
genom att överföra en fil åt gången eller
en mapp åt gången till IC-inspelaren. Du
kan även spela upp dem med hjälp av
IC-inspelaren. Använda datorn
Med Digital Voice Editor-programvaran
kan du överföra meddelanden som
du har spelat in med IC-inspelaren till
datorn. Du kan spara dem på datorn,
spela upp dem och redigera dem. Du
kan även överföra musikfiler som sparats
på datorn till IC-inspelaren.
Mer information om hur du använder
Digital Voice Editor finns i hjälpfilerna.
Spela upp meddelanden på en dator
Redigera meddelanden som sparats på
en dator eller IC-inspelaren med en dator
Du kan ändra meddelandetitlar eller
användarnamn, sortera meddelanden,
lägga in/ta bort prioritetsmarkeringar
eller bokmärken, del upp/förena
meddelanden m.m. på en dator,
beroende på filformatet. Du kan ändra
101
SE
ordningen för meddelanden i ICinspelaren med datorn. Du kan även
spara meddelanden som finns på en
dator genom att omvandla röstformatet
till ett mera lämpligt format.
Skapa egna ljud- eller data-CDskivor
Med CD Burning Tool för Digital Voice
Editor kan du skapa en musik-CD-skiva
eller en data-CD-skiva från filerna som
spelats in med IC-inspelaren, eller från
filer som sparats på datorns hårddisk
med Digital Voice Editor.
Övriga praktiska tillämpningar



102
SE
Du kan skicka röstmeddelanden med
hjälp av MAPI e-postprogram.
Du kan transkribera meddelanden
från IC-inspelaren med hjälp
av programvaran Dragon
NaturallySpeaking® för
röstigenkänning (förutsätter att Dragon
NaturallySpeaking version 5.0 (eller
senare) Preferred eller Professional
Edition finns installerat på datorn).
Du kan ange eller ta bort
användarnamnet för IC-inspelaren,
ändra larminställningar m.m. med
datorn.

Med hjälp av programvaran CD
Recording Tool för Digital Voice Editor,
kan du spela upp spår från en CD-skiva
i datorns CD-enhet och spara spår från
CD-skivan till datorns hårddisk i ett
format som Digital Voice Editor kan
hantera. Filer som sparats kan sedan
överföras till en IC-inspelare med Digital
Voice Editor.
Du får bara använda CD Recording Tool
för DVE för personligt bruk.
 Obs!
För mer information om hur du använder
Dragon NaturallySpeaking, var god
se dokumentationen som medföljer
programvaran.
Systemkrav
För att använda den medföljande
programvaran måste datorn uppfylla
kraven för operativsystem och
maskinvarumiljö som beskrivs nedan.
Använda datorn
Operativsystem:
Windows® 7 Ultimate
Windows® 7 Professional
Windows® 7 Home Premium
Windows® 7 Home Basic
Windows® 7 Starter
Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 eller senare
Windows Vista® Business Service Pack 1 eller senare
Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 eller senare
Windows Vista® Home Basic Service Pack
1 eller senare
Windows® XP Media Center Edition 2005
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Media Center Edition 2004
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Media Center Edition
Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Professional Service Pack 3 eller senare
Windows® XP Home Edition Service Pack
3 eller senare
Windows® 2000 Professional Service Pack
4 eller senare
Förinstallerad
Maskinvarumiljö:
 Dator: IBM PC/AT eller kompatibel dator
 Processor: 1 GHz Pentium® III-processor
eller högre (för Windows® 7), 800 MHz
Pentium® III-processor eller högre (för
Windows Vista®), 266 MHz Pentium® IIprocessor eller högre (för Windows® XP
eller Windows® 2000)
 RAM: 1 GB eller mer (för Windows® 7
(32-bitars version)), 2 GB eller mer (för
Windows® 7 (64-bitars version)), 512
MB eller mer (för Windows Vista®), 128
MB eller mer (för Windows® XP eller
Windows® 2000)
 Hårddiskutrymme: minst 300 MB
 CD-ROM-enhet (När en ljud-CD-skiva
eller data-CD-skiva ska skapas, krävs en
CD-R/RW-enhet)
 Port: USB-port
 Ljudkort: Ljudkort som är kompatibelt
med något av de Microsoft®
Windows®-operativsystem som stöds
 Bildskärm: High Color (16 bitar) eller
mer och 800×480 punkter eller mer
 Internet-anslutning för Voice Mail och
CD-databastjänst
 Obs!
Följande system stöds inte:
 64-bitars versioner av Windows����
®���
XP
103
SE
Andra operativsystem än de som anges ovan
Datorer eller operativsystem som
användaren själv har satt ihop
 Uppgraderade operativsystem
 Datorer med flera operativsystem
 Datorer med flera bildskärmar
 Information om den senaste versionen och
kompatibiliteten med ditt operativsystem
finns på webbplatsen för support av ICinspelaren:
Europa: http://support.sony-europe.com/DNA Asien: http://www.sony-asia.com/support


Om transkribering av
meddelanden
Om du använder programvaran
Dragon NaturallySpeaking®
(taligenkänningsprogramvara) för att
transkribera meddelanden måste datorn
också uppfylla de systemkrav som
Dragon NaturallySpeaking ställer.
Om att skicka röstmeddelanden
med e-post
Om du använder Microsoft® Outlook
Express 5.5/6.0/7.0, Microsoft®
Outlook 2000/2002/2003/2007, eller
Microsoft® Windows Mail för att skicka
röstmeddelanden med e-post måste
datorn uppfylla de systemkrav som gäller
för Outlook Express .
104
SE
Installera programvaran
Installera programvaran Digital Voice
Editor på datorns hårddisk.
 Obs!




64-bitars versioner av Windows® XP stöds
inte.
Anslut inte och koppla inte bort USBkabeln medan programvaran installeras.
Programmet installeras eventuellt inte
korrekt om så sker.
När du installerar eller avinstallerar
programvaran under Windows® 2000
Professional måste du logga in som
”Administrator” (Administratör).
Logga in som en användare med
administratörsbehörighet när du installerar
eller avinstallerar programvaran under
Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/
Windows® 7 Home Premium/Windows® 7
Home Basic/Windows® 7 Starter/ Windows
Vista® Ultimate Service Pack 1 eller senare/
Windows Vista® Business Service Pack 1 eller
senare/Windows Vista® Home Premium Service
Pack 1 eller senare/Windows Vista® Home
Basic Service Pack 1 eller senare/ Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack
3 eller senare/Windows® XP Media Center
Edition 2004 Service Pack 3 eller senare/
Windows® XP Media Center Edition Service
Pack 3 eller senare/Windows® XP Professional
Service Pack 3 eller senare/Windows® XP
Home Edition Service Pack 3 eller senare. (Du
kan kontrollera om användarnamnet tillhör



1 Se till att IC-inspelaren inte
är ansluten och slå sedan på
strömmen till datorn och starta
Windows.
2 Sätt in den medföljande CD-ROMskivan i CD-ROM-läsaren.
Menyn [IC Recorder Software Setup]
startar automatiskt och [Welcome
to IC Recorder Software Setup] visas.
Om menyn [Welcome to IC Recorder
Software Setup] inte visas, öppnar du
[DVE]-mappen i [Setup]-mappen på
CD-ROM-skivan och dubbelklickar
sedan på [setup.exe].
3 Se till att godkänna villkoren i
licensavtalet genom att välja [I
accept the terms of the license
agreement] och därefter klicka på
[Next].
Fönstret [Software Install] visas.
Använda datorn

gruppen ”Datoradministratör” genom att
öppna ”Användarkonton” i ”Kontrollpanelen”.
Informationen du behöver finns under det
användarnamn som visas.)
Efter installationen installeras också modulen
Microsoft DirectX beroende på vilket
operativsystem du använder. Den modulen
tas inte bort även om du avinstallerar
programvaran.
Stäng alla öppna program innan du
installerar programvaran Digital Voice Editor.
Installera inte ”Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” efter det att du har installerat
Digital Voice Editor. Om du gör det kommer
inte Digital Voice Editor att fungera som det
ska. (Med IC-inspelaren kan du både spara
och redigera meddelanden på ”Memory
Stick”.)
Om ”Memory Stick Voice Editor
1.0/1.1/1.2/2.0” redan är installerat
kommer det att automatiskt raderas
under installationen av den medföljande
programvaran ”Memory Stick Voice Editor”.
(Däremot raderas inga meddelanden.)
105
SE
4 Välj [Digital Voice Editor] och klicka
på [Install].
Följ anvisningarna på skärmen för att
göra de inställningar som krävs för
installationen.
Om du redan har installerat en
tidigare version av Digital Voice
Editor eller någon version av
”Memory Stick Voice Editor”
Dialogrutan för att avinstallera en
tidigare version av Digital Voice
Editor eller en annan version av
”Memory Stick Voice Editor” visas.
Följ anvisningarna på skärmen
för att avinstallera programmet.
Meddelanden tas inte bort.
 Obs!
Vid försök till otillåten datamodifiering, eller
om filen används till annat än privat bruk,
kan det hända att filen inte kan spelas upp
eller att programvaran Digital Voice Editor
slutar fungera.
106
SE
När dialogrutan för att välja hur filer
sparas visas
När du sparar filer som spelats in med
IC-inspelaren på datorn ovan, kan du
välja om du vill omvandla dem till
MP3-format. Välj önskad inställning.
När dialogrutan för att välja en ICDP-serie visas
Välj [Yes] för att redigera meddelanden
som spelats in med hjälp av ICD-Pserien.
När dialogrutan för val av språk för
hjälpfunktionen visas
Klicka på det språk du vill använda för
hjälpfunktionen.
5 När [Ready to Install the Program]
visas klickar du på [Install].
Installationen startar.
6 När [InstallShield Wizard Complete]
För Windows Vista
visas väljer du [Yes, I want to restart
my computer now] och därefter
klickar du på [Finish].
1 Klicka [Start] – [Kontrollpanelen]–
Datorn startar om.
När datorn har startats om är
installationen klar.
2 Välj [Digital Voice Editor 3] i listan och
Avinstallera programvaran
[Program], välj och klicka därefter på
[Avinstallera ett program] i kategorin.
klicka på [Avinstallera].
3 Klicka på [Fortsätt] i
[Användarkontokontroll].
Om du vill avinstallera programvaran gör
du som följande.
4 Följ anvisningarna på skärmen.
För Windows 2000 eller Windows XP
Om du har installerat programvaran och sedan
vill flytta den till en annan mapp eller enhet
på datorn, måste du först avinstallera den
och sedan installera den på den nya platsen.
Programvaran fungerar inte som den ska om
du bara flyttar programfilerna.
1 Klicka på [Start] och välj [Inställningar],
2 Välj [Digital Voice Editor 3] i listan och
klicka på [Ta bort] eller [Ändra/ta bort].
3 Följ anvisningarna på skärmen.
 Tips!
En avinstallation raderar inte några
meddelanden.
Använda datorn
[Kontrollpanelen] och därefter [Lägg till
eller Ta bort program] eller [Lägg till/Ta
bort program].
 Obs!
107
SE
Använda hjälpfilerna
Mer information om de olika
funktionerna finns i hjälpfilerna.
Hjälp
IC-inspelaren kan identifiera upp till
511 mappar. Om det är en fil i varje
mapp kan du skapa upp till 340
mappar, om det finns 5 mappar kan du
kopiera sammanlagt 1 012 filer med
upp till 999 filer i en av mapparna.
3 Koppla bort IC-inspelaren från
datorn och tryck på
välja önskad mapp.
/MENU för att
4 Tryck på  eller  för att välja
den fil du vill spela upp och tryck
sedan på .
5 Du avbryter uppspelningen genom
att trycka på .
Överföra filer med Digital
Voice Editor-programvaran
1 Anslut IC-inspelaren till en dator
med den medföljande USB-kabeln
(sid. 95).
2 Starta Digital Voice Editor och
överför musikfiler eller röstfiler från
datorn till IC-inspelaren.
108
SE
Information om hur du använder Digital
Voice Editor finns i hjälpfilerna.
Använda ICinspelaren
som en USBmasslagringsenhet
När IC-inspelaren är ansluten till en
dator, kan bild- och textinformation från
datorn, liksom meddelanden eller filer
som spelats in med IC-inspelaren, sparas
temporärt på IC-inspelaren.
Mer information om systemkrav finns på
sid. 94.
IC-inspelaren kan identifiera upp till
500 mappar. Du kan kopiera upp till
999 filer till en och samma mapp och
totalt upp till 5 000 filer.
 Obs!


Information om hur du kopplar bort ICinspelaren från datorn finns på sid. 96.
Det går inte att ange i vilken ordning
meddelanden på IC-spelaren ska spelas upp.
Använd programmet Digital Voice Editor om
du vill ange en viss ordningsföljd.
1 Anslut IC-inspelaren till en dator
Öppna ”Den här datorn” och
kontrollera att ”IC RECORDER” har
identifierats av Windows och visas
på skärmen. På en Macintosh-skärm
kontrollerar du att enheten ”IC
RECORDER” visas på skrivbordet.
Använda datorn
med den medföljande USB-kabeln
(sid. 95).
2 Kopiera mappen med datafilerna
som ska sparas på IC-inspelaren
genom att dra och släppa dem.
Använd Utforskaren i Windows, och
Finder på Macintosh, för att dra och
släppa mappen på IC-inspelaren.
109
SE
Felsökning
Felsökning
Innan du bestämmer dig för att lämna in IC-inspelaren för reparation bör du undersöka
följande. Om du inte lyckas lösa problemet med den här felsökningshjälpen vänder du
dig till närmaste Sony-återförsäljare och ber om hjälp.
IC-inspelare
Tecken på fel
Åtgärd
IC-inspelaren kan inte
stängas av.

Skjut HOLD-omkopplaren i pilens riktning när IC-inspelaren är
stoppad (sid. 25).
IC-inspelaren kan inte
startas.

HOLD-omkopplaren är i låst läge. Skjut HOLD-omkopplaren i
pilens motsatta riktning (sid. 25).
Visningen försvinner inte. Teckenfönstret är suddigt.

Ta bort skyddsfilmen på teckenfönstret innan du använder
IC-inspelaren.
IC-inspelaren fungerar
inte.

Batterierna har satts i med polerna felvända (sid. 14).
Batterierna är svaga (sid. 16).
Knapparna är låsta med HOLD-omkopplaren (sid. 78). (Om
du trycker på någon av knapparna blinkar ”HOLD” under 3
sekunder.)


110
Det hörs inget ljud från
högtalaren.

Det hörs ljud från
högtalaren trots att
hörlurarna är anslutna.

SE

Volymen är helt nedvriden (sid. 54).
Hörlurarna är inkopplade (sid. 55).
Om inte hörlurarna är ordentligt anslutna under uppspelning
kan det hända att ljudet hörs från högtalaren. Koppla bort
hörlurarna och anslut dem sedan igen och se till att kontakten
sitter i ordentligt.
Åtgärd

”LED” är ställd på ”OFF” (sid. 91). Öppna menyn och ställ ”LED”
på ”ON”.
”MEMORY FULL” visas
och det går inte att starta
inspelningen.

Minnet är fullt. Radera några av meddelandena (sid. 71) eller
radera alla meddelanden sedan du har sparat dem på en dator.
”FILE FULL” visas och det
går inte att använda ICinspelaren.

mappen
999 meddelanden har spelats in i den valda
eller totalt 1 012 meddelanden (när det finns 5 mappar) har
spelats in. Därför kan du inte spela in fler meddelanden, dela
ett meddelande eller flytta ett meddelande. Radera några av
meddelandena (sid. 71) eller radera alla meddelanden sedan
du har sparat dem på en dator.
Jag kan inte lägga till en
inspelning eller använda
funktionen överspelande
inspelning.

Vid leverans från fabrik är ”ADD/OVERWRITE” (inspelning
genom tillägg/överspelning) inställt på ”OFF”. Öppna menyn
och ställ ”ADD/OVERWRITE” på ”ADD” eller ”OVERWRITE” (sid. 45,
47).
Det finns inte tillräckligt med ledigt minne kvar. Den
överspelade delen raderas när överspelningen är klar. Därför
kan du bara spela in med överspelande inspelning under den
tid som motsvaras av det lediga minnesutrymmet.
Det går inte att lägga till en inspelning eller spela över en
inspelning för en LPCM-, WMA- eller MP3-fil som inte spelats in
med IC-inspelaren.
När ” ” visas som mappindikatorn kan du inte redigera
meddelanden i den mappen.



Inspelningen avbryts.

Felsökning
Tecken på fel
Funktionsindikatorn tänds
inte.
VOR-funktionen (sid. 42) eller synkroniserad inspelning är
aktiverad. Ställ in ”VOR” på ”OFF” (sid. 84) eller ”SYNC REC” på
”OFF” (sid. 88) i menyn.
111
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Det är störningar i ljudet.





Inspelningsnivån är låg.



112
Något, t.ex. ditt finger, har gnuggats mot eller dragits över
IC-inspelaren under inspelningen. Ljudet som då uppstod
spelades in.
IC-inspelaren var placerad i närheten av en nätadapter, en
lysrörsbelysning eller en mobiltelefon under inspelningen eller
uppspelningen.
Kontakten på den anslutna mikrofon som du använde vid
inspelningen var smutsig. Rengör kontakten.
 (hörlurar)-kontakten är smutsig. Rengör kontakten.
Brus kan höras under inspelningspaus för en MP3-fil, VORinspelning eller synkroniserad inspelning. Brus kan även höras
vid den punkt där du lägger till en inspelning eller spelar över
en inspelning.
”REC LEVEL” är inställt på ”LOW ”. Visa menyn och ställ in ”REC
LEVEL” på ”HIGH ” eller ”S-HIGH ” (sid. 33).
Om ”REC LEVEL” är inställt på ”MANUAL” justerar du
inspelningsnivån manuellt med  eller .
Om det är svårt att höra svaga ljud i ett inspelat meddelande
ställer du ”V-UP” på ”MAXIMUM” eller ”MEDIUM” (sid. 63). Det uppspelade ljudet blir lättare att höra.
Vid inspelning från
annan utrustning är
ingångsnivån antingen för
stark eller inte tillräckligt
stark.

Anslut hörlurskontakten på den andra utrustningen till ICinspelarens  (mikrofon)-kontakt och justera volymen på
utrustningen som är ansluten till IC-inspelaren.
Uppspelningshastigheten
är för hög eller för låg.

Uppspelningshastigheten är ändrad med DPC. Skjut DPComkopplaren till ”OFF” eller öppna menyn och justera
hastigheten under DPC igen (sid. 59, 84).
SE
Åtgärd

Du har inte ställt klockan (sid. 19).
”--y--m--d” eller ” --:--” visas.

Inspelningsdatum visas inte för meddelanden som du spelat in
utan att först ha ställt klockan.
Meny saknar vissa
alternativ.

De menyalternativ som visas skiljer sig åt mellan olika
funktionslägen (stoppläge, uppspelningsläge och
inspelningsläge) (sid. 80, 81).
Den återstående tid som
visas i teckenfönstret
är kortare än den
tid som visas med
den medföljande
programvaran Digital
Voice Editor.

IC-inspelaren reserverar en viss del av minnet för
systemåtgärder. Det reserverade minnet räknas bort från den
återstående tiden; det är anledningen till skillnaden.
Batterierna tar snabbt slut.

Batteriets livslängd på sid. 17 är baserat på uppspelning med
volymnivån inställd på 20. Batterilivslängden kan vara kortare
beroende på hur du använder IC-inspelaren.
Det finns ingen ström kvar
i batteriet efter det att du
lämnat det isatt under
en längre tid utan att
använda IC-inspelaren.

Även om du inte använder IC-inspelaren förbrukar den ström,
även om det är marginellt. Hur länge batterierna räcker
beror i det här fallet på fukthalten i omgivningen och andra
miljöfaktorer. Vanligtvis varar batterierna i cirka tre månader.
Om du vet med dig att du inte kommer att använda ICinspelaren under en längre tid rekommenderas du att stänga
av strömmen (sid. 25) eller att ta ur batterierna.
Felsökning
Tecken på fel
”--:--” visas.
113
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Ingen animering av
batteriindikatorn visas
medan batterierna laddas
upp.






Animeringen av
batteriindikatorn
försvinner mitt under
uppladdning.

”
” eller ”
” blinkar istället för
batteriindikatorn.

Temperaturen i omgivningen ligger utanför det
temperaturintervall som rekommenderas för uppladdning.
Ladda upp batterierna i en omgivning där temperaturen är
mellan 5 °C och 35 °C.
De uppladdningsbara
batterierna tar snabbt slut.

Du använder de uppladdningsbara batterierna i en omgivning
vars temperatur ligger under 5 °C.
IC-inspelaren har inte använts under en viss tid. Ladda upp och
ladda ur de uppladdningsbara batterierna flera gånger genom
att använda IC-inspelaren.
Byt ut de gamla batterierna mot nya uppladdningsbara batterier.
Batteriindikatorn visas bara under en kort stund, men de
uppladdningsbara batterierna är inte helt uppladdat. Det tar
ungefär 4 timmar att helt ladda upp tomma batterier.





114
Du använder inte uppladdningsbara batterier.
Du har satt i de uppladdningsbara batterierna med polerna felvända.
USB-kabeln är inte korrekt ansluten.
”USB CHARGE” under ”DETAIL MENU” är ställt på ”OFF” i menyn.
Om du vill ladda upp batterierna med datorn ställer det på ”ON”.
Det går inte att ladda batterierna om den inbyggda högtalaren
används under uppspelning av meddelanden.
Det går inte att ladda batterierna när datorn är i viloläget.
SE
Du använder uppladdningsbara batterier av en annan typ än
NH-AAA.
De uppladdningsbara batterierna har åldrats.
Det går inte att ladda batterierna om den inbyggda högtalaren
används under uppspelning av meddelanden.
Åtgärd

Om du tar ur batterierna direkt efter att du har gjort en menyinställning,
eller om du ändrar menyinställningen med hjälp av ”IC Recorder Setting”
i programvaran Digital Voice Editor och batterierna är tomma, är det inte
säkert att menyinställningen verkställs.
Meddelandet ”UPDATING
DATABASE...” slocknar inte.

När IC-inspelaren behandlar en stor informationsmängd
kan ”UPDATING DATABASE…” visas under en längre tid. Det
innebär inte att det är något fel på IC-inspelaren. Vänta tills
meddelandet försvinner.
Jag kan inte ansluta ICinspelaren till en dator.

Se hjälpfilerna till programvaran Digital Voice Editor 3.
Det tar tid att starta ICinspelaren.

Om det finns många meddelanden lagrade i IC-inspelaren
kan det ta tid att starta den. Detta är inte ett fel. Vänta tills
stoppläget visas.
IC-inspelaren fungerar inte
som den ska.

Ta ur batterierna och sätt i dem igen (sid. 14).
IC-inspelaren fungerar
inte.

Du kanske har formaterat IC-inspelarens minne med
hjälp av en dator. Formatera minnet med IC-inspelarens
formateringsfunktion (sid. 90).
IC-inspelaren identifieras
inte av datorn.
En mapp/fil kan inte
överföras från datorn.

Koppla bort IC-inspelaren från datorn och återanslut den igen.
Använd inte en USB-hubb eller annan USB-förlängningskabel
än den medföljande USB-kabeln. Anslut IC-inspelaren till en
dator med den medföljande USB-kabeln.
Funktion garanteras inte om du följer andra systemkrav än de
som beskrivs på sid. 94.
Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port om datorn är
utrustad med flera USB-portar.



Felsökning
Tecken på fel
Den menyinställning jag
ändrat aktiveras inte.
115
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Filen som överfördes från
datorn kan inte spelas
upp.

Filformatet kan skilja sig från det som kan spelas upp med
IC-inspelaren (.mp3/.wma/.msv/.wav) (sid. 101). Kontrollera
filnamnet.
Ett filnamn visas inte.

Om en LPEC-, MP3-, eller WMA-fil inte har en titel, visas istället
ett filnamn. Om du vill visa en titel, matar du in den med
datorn.
Titeln eller artistnamnet för en LPCM-fil kan inte visas eftersom
titel och artistnamn inte stöds. I detta fall visas ett filnamn.

Det uppspelade ljudet blir
oväntat högt.

”V-UP” är inställt på ”MAXIMUM” eller ”MEDIUM”. Ställ in det på
”OFF” (sid. 85).
Tänk på att inspelade meddelanden kan raderas när du lämnar in enheten för service eller
reparation.
116
SE
Digital Voice Editor
Se även hjälpfilerna till programvaran Digital Voice Editor.
Tecken på fel
Åtgärd
Det går inte att installera
Digital Voice Editor.



Felsökning

Hårddiskutrymmet eller minnesutrymmet på datorn är för litet.
Se efter hur mycket du har kvar av hårddisken och hur stort
internminne (RAM) datorn har.
Du försöker installera programvaran under ett operativsystem
(OS) som Digital Voice Editor inte är avsett för.
Logga in som en användare med administratörsbehörighet i
Windows® 7 Ultimate/Windows® 7 Professional/Windows® 7
Home Premium/Windows® 7 Home Basic/Windows® 7
Starter/ Windows Vista® Ultimate Service Pack 1 eller senare/
Windows Vista® Business Service Pack 1 eller senare/Windows
Vista® Home Premium Service Pack 1 eller senare/Windows
Vista® Home Basic Service Pack 1 eller senare/ Windows®
XP Media Center Edition 2005 Service Pack 3 eller senare/
Windows® XP Media Center Edition 2004 Service Pack 3 eller
senare/Windows® XP Media Center Edition Service Pack 3
eller senare/Windows® XP Professional Service Pack 3 eller
senare/Windows® XP Home Edition Service Pack 3 eller senare.
Kontrollera att du loggar in med ett användarnamn med
statusen ”Datoradministratör”.
Under Windows® 2000 Professional Service Pack 4 eller
senare, måste du logga in med ett användarnamn som har
behörigheten ”Administratör”.
117
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Det går inte att ansluta
IC-inspelaren eller ett
”Memory Stick” ordentligt.

Uppspelningsljud från
datorn är lågt./ Inget ljud
kommer från datorn.
Om du använder en extern USB-hubb ansluter du i stället ICinspelaren direkt till datorn.
 Koppla bort och anslut sedan IC-inspelarens kabel igen.
 Anslut IC-inspelaren till en annan USB-port.


Datorn kanske är i vänteläge/viloläge. Se till att datorn inte växlar
över till vänteläge/viloläge medan IC-inspelaren är ansluten.

Inget ljudkort är installerat.
Ingen högtalare finns inbyggd i eller är ansluten till datorn.
Ljudvolymen är sänkt.
Vrid upp volymen på datorn. (Mer information finns i
handboken till datorn.)
Du kan ändra och spara volymen för WAV-filer med funktionen
”Increase Volume” (Öka volymen) i Microsoft Sound Recorder
(Ljudinspelaren).




118
Kontrollera att installationen av programvaran är fullständig.
Kontrollera också anslutningen på följande sätt:
Det går inte att spela upp
eller redigera sparade
meddelanden.

Du kan inte spela upp meddelanden som har ett filformat
som inte kan hanteras av Digital Voice Editor. Vissa av
programvarans redigeringsfunktioner kan inte användas för
vissa filformat.
Räkneverk eller
skjutreglage ändras inte
på rätt sätt.
Det är störningar i ljudet.

Det här händer när du spelar upp meddelanden som du har
delat, kombinerat, eller spelat över eller lagt till en inspelning
för. Spara först ett meddelande på datorn och lägg därefter
till den till IC-inspelaren. Välj ett filformat som passar den ICinspelare du använder.
Manövreringen går
långsamt när det är
många meddelanden.

I och med att antalet meddelanden ökar blir manövreringen
långsammare; inspelningstiden har ingen betydelse.
SE
Tecken på fel
Åtgärd
Teckenfönstret fungerar
inte när jag sparar,
lägger till eller tar bort
meddelanden.

Kopiering och radering av långa meddelanden tar längre tid.
När åtgärden är slutförd fungerar teckenfönstret som vanligt
igen.
Det går väldigt långsamt
att konvertera ett filformat.

Ju större filen som konverteras är, desto längre tid tar det.
Programmet ’hänger’ sig
när Digital Voice Editor
startar.

Koppla inte bort kontakten till IC-inspelaren medan datorn och
IC-inspelaren utbyter information. I så fall kan datorn bli ostabil
och informationen på IC-inspelaren kan skadas.
Det kan ha uppstått en konflikt mellan det här programmet
och andra program eller drivrutiner.
Installera inte programvaran ”Memory Stick Voice Editor” och
Digital Voice Editor Ver. 2x när du har installerat programvaran
Digital Voice Editor. I så fall kanske inte Digital Voice Editor
fungerar som det ska.


Felsökning
119
SE
Felmeddelande
Felmeddelande
Orsak/Åtgärd
BATTERY LOWER-LEVEL

Du kan inte formatera minnet eller radera alla filer i en mapp
eftersom batterierna är nästan slut. Ha nya batterier till hands,
som kan ersätta de som är svaga.
LOW BATTERY

Batterierna är tomma. Byt ut de gamla batterierna mot nya.
Eller, ladda antingen upp de uppladdningsbara batterierna
eller byt ut dem mot nya.
MEMORY FULL

Det återstående lediga minnesutrymmet i IC-inspelaren är för
litet. Radera några meddelanden innan du börjar spela in.
FILE FULL

Om det redan finns 999 meddelanden i den valda mappen
eller om det totala antalet filer som sparats på IC-inspelaren
har nått det maximala antalet kan du inte spela in ett nytt
meddelande. Radera i så fall några meddelanden innan du
försöker spela in ett meddelande.
FILE DAMAGED

Du kan varken spela upp eller redigera meddelanden eftersom
informationen för den valda filen är skadad.
FORMAT ERROR

IC-inspelaren kan inte slås på från datorn eftersom det inte
finns någon kopia av kontrollfilen som krävs för användning.
Formatera IC-inspelaren med hjälp av formateringsfunktionen
i menyn.
PROCESS ERROR

IC-inspelaren kunde inte komma åt minnet. Ta bort batteriet‑ och sätt i det igen.
Gör en säkerhetskopia och formatera sedan IC-inspelaren via
menyn.

120
SE
Felmeddelande
Orsak/Åtgärd
SET DATE&TIME

Ställ klockan; annars kan du inte ställa in larmet.
SET ADD/OVERWRITE

Menyinställningen för ”ADD/OVERWRITE” står på ”OFF”. Det går
inte att lägga till en inspelning eller använda funktionen för
överspelande inspelning.
NO FILE

Den valda mappen innehåller inga meddelanden. Därför går
det inte att flytta ett meddelande eller ange ett larm osv.
ALREADY SET

Du har ställt in larmet för att det ska spela upp ett meddelande
på ett datum och en tid som redan är inställd för ett annat
meddelande. Ändra larminställningen.
PAST DATE/TIME

Du försöker ställa in larmet på en tid som redan har passerats.
Kontrollera inställningen och ställ larmet på rätt datum och tid.
NO SETTING

Om du inte har ställt in något larm visas inte larmlistan. Gör
larminställningen för ”NEW”.
Om du inte har satt in ett bokmärke i ett meddelande kan du
inte ta bort det.


Det valda meddelandet är skyddat och är nu en skrivskyddad
fil (”Reading only”). Du kan inte radera det. Ta bort skrivskyddet
(”Reading only”) med hjälp av datorn om du vill redigera
meddelandet med hjälp av IC-inspelaren.
UNKNOWN DATA

Informationen har ett filformat som IC-inspelaren inte kan
hantera.
En fil med copyright-skydd kan inte spelas upp.

Felsökning
FILE PROTECTED
121
SE
Felmeddelande
Orsak/Åtgärd
CANNOT OPERATE



122
Om den valda filen är en LPCM-fil eller MP3-fil kan du
inte lägga till prioritetsmarkeringar eller bokmärken. Om
den valda filen är en WMA-fil kan du varken lägga till
prioritetsmarkeringar eller bokmärken, dela den, lägga till en
inspelning eller spela över en inspelning.
Om ” ” visas som mappindikator kan du inte lägga till
prioritetsmarkeringar eller bokmärken, dela ett meddelande,
lägga till en inspelning eller spela över en inspelning.
Du kan inte flytta ett meddelande eller dela ett meddelande
eftersom det finns andra mappar med filer som har samma
namn. Ändra filnamnen.
INVALID IN MANUAL
SETTING

”REC LEVEL” är ställt på ”MANUAL” i menyinställningarna.
VOR-funktionen fungerar inte och du kan inte ställa in
mikrofonkänsligheten.
MANUAL SETTING ONLY

”REC LEVEL” är inte ställt på ”MANUAL” i menyinställningarna.
LIMITER-funktionen går inte att använda.
FULL SETTING

Du kan ställa in upp till 30 alarm. Ta bort larminställningar som
du inte längre behöver ha kvar.
NEW TRACK

Om storleken för det inspelade meddelandet/musikfilen
överstiger maximal storlek (1 GB för MP3- eller LPEC-filer, 2 GB
för LPCM-filer), spelas den del som överskrider in som ett nytt
meddelande.
CHANGE FOLDER

Om det inte finns några filer i mappen
visas inga mappar i
teckenfönstret, därför ändras mappinställningarna.
INVALID IN [NOISE CUT] ON

Om NOISE CUT-omkopplaren står på ”ON” fungerare inte
inställningen i EFFECT-menyn.
SYSTEM ERROR

Ett annat fel än något av ovanstående har uppstått. Ta ur
batterierna och sätt i dem igen.
SE
Systembegränsningar
Det finns vissa begränsningar hos det system som används för den här IC-inspelaren. De
problem som nämns nedan innebär inte att det har blivit något fel på IC-inspelaren.
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Det går inte att utnyttja
hela den maximala
inspelningstiden för att
spela in meddelanden.


Om du spelar in meddelanden i olika inspelningslägen,
varierar den inspelningsbara tiden mellan den maximala
inspelningstiden för LPCM 44/16-läget och den maximala
inspelningstiden för LPEC LP-läget.
Summan av de siffror som räkneverket visar (den förflutna
inspelningstiden) och den återstående inspelningstiden kan
vara mindre än enhetens totala inspelningstid.

Om du har överfört musikfiler med en dator, är det inte säkert
att filerna har kopierats i den ordning du tror på grund av
systembegränsningar i Windows.
En meddelandefil eller
musikfil delas automatiskt.

Meddelandefilen eller musikfilen har nått maximal storlek
(1 GB för en MP3- eller LPEC-fil, 2 GB för en LPCM-fil), därför
delas den automatiskt.
Det går inte att använda
små bokstäver.

Beroende på vilken teckenkombination som användes för
mappnamnet som skapades med din dator, finns det risk för
att dessa tecken ändras till stora bokstäver.
”” visas istället för
mappnamnet, titeln,
artistnamnet eller
filnamnet.

Ett tecken som inte kan visas på IC-inspelaren har använts.
Använd datorn och byt ut det mot ett som kan visas på ICinspelaren. Meddelanden med namn som inkluderar tecken
som inte kan användas kan eventuellt inte spelas upp.
Om du ställer in
uppspelning med
A-B Repetera flyttas de
inställda positionerna
något.

Beroende på filen som överförs till IC-inspelaren från datorn
kan de inställda positionerna flyttas.
Felsökning
Det går inte att visa
musikfiler i ordning.
123
SE
124
Tecken på fel
Orsak/Åtgärd
Det går inte att dela
ett meddelande under
inspelning.

Om det inte finns tillräckligt med minne kan du eventuellt inte
dela ett meddelande.
Om du delar ett
meddelande under
inspelning, avbryts
inspelning i början av det
delade meddelandet.

Beroende på hur mycket återstående minne som finns kan
inspelningen avbrytas i början på det delade meddelandet.
SE
Ytterligare information
Använda en USBnätadapter
(medföljer ej)
kan vara praktiskt om du vill spela in
under en längre tid.
 Obs!
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
extra tillbehör. Mer information kan du få av
återförsäljaren.
1 Anslut den medföljande USBkabeln till IC-inspelarens
anslutning.
(USB)-
2 Anslut en USB-nätadapter
(medföljer ej) till USB-kabeln.
Till
(USB)anslutning
USB-kabel
vägguttag.
Nu kan du använda IC-inspelaren
medan du laddar batterierna.
När batterierna laddas upp visas
batteriindikatorn animerad.
När batteriindikatorn visar ” ” är
uppladdningen klar. (Uppladdningstid:
cirka 4 timmar*)
När du använder IC-inspelaren för
första gången, eller om du inte har
använt IC-inspelaren under en längre
tid, bör du ladda upp batterierna flera
gånger tills ” ” visas.
Ytterligare information
Du kan ladda upp de uppladdningsbara
batterierna genom att ansluta ICinspelaren till ett vägguttag med en USBnätadapter, AC-U50A, (medföljer ej).
Du kan ladda upp batterierna samtidigt
som du använder IC-inspelaren, vilket
3 Anslut USB-nätadaptern till ett
125
SE
Om batteriindikatorn inte visas
betyder det att uppladdningen inte
utförts korrekt. Fortsätt från steg 1
igen.
* Det här är en uppskattning av den tid
det tar att ladda upp tomma batterier till
full uppladdning vid rumstemperatur.
Uppladdningstiden varierar beroende
på hur mycket laddning som finns
kvar i batterierna och i vilken kondition
batterierna är. Det tar dessutom längre tid
om batteritemperaturen är låg, eller om
batterierna laddas upp medan du överför
information till IC-inspelaren.
Koppla bort IC-inspelaren
från eluttaget
Följ stegen nedan, i annat fall kan data
skadas.
1 Om du spelar in eller spelar upp
ett meddelande trycker du på
 (stopp) för att ställa IC-inspelaren
i stoppläget.
2 Kontrollera att funktionsindikatorn
inte blinkar.
3 Koppla bort USB-nätadaptern
från eluttaget och koppla därefter
bort IC-inspelaren från USBnätadaptern.
 Obs!


126
SE
När ”
” eller ”
” visas istället för
batteriindikatorn går det inte att ladda upp
batterierna. Ladda upp batterierna i en
omgivning där temperaturen är mellan 5 °C
och 35 °C.
Det går inte att ladda batterierna om
den inbyggda högtalaren används under
uppspelning av meddelanden.
Under inspelning (funktionsindikatorn lyser
eller blinkar rött) eller när enheten bearbetar
information (funktionsindikatorn blinkar
orange),
 IC-inspelaren ska inte anslutas eller kopplas
bort från USB-nätadaptern som är ansluten
till eluttaget.
 USB-nätadaptern ansluten till IC-inspelaren
ska inte anslutas eller kopplas bort från
eluttaget.
Om du gör det kan informationen skadas.
När IC-inspelaren behandlar en stor
informationsmängd kan startbilden visas
under en längre tid. Det innebär inte att
det är något fel på IC-inspelaren. Vänta tills
startbilden försvinner från teckenfönstret.
 När en USB-nätadapter (medföljer ej)
används visas inte batteriindikatorn i
teckenfönstret.

Försiktighetsåtgärder
Strömförsörjning

Använd enheten endast med 2,4 V eller
3,0 V likström (DC). Använd två alkaliska
uppladdningsbara NH-AAA-batterier
eller två alkaliska LR03-batterier (storlek
AAA).
Säkerhet

Använd inte enheten medan du kör
bil, använder något annat motoriserat
fordon eller cyklar.
Hantering


Ytterligare information

Lämna inte enheten nära värmekällor,
eller i direkt solljus. Inte heller där det är
dammigt eller där den kan utsättas för
mekaniska stötar.
Skulle något föremål eller någon vätska
komma in i enheten bör du genast ta
ur batterierna och låta en auktoriserad
serviceverkstad kontrollera enheten
innan du använder den igen.
Var försiktig så det inte kommer vatten
eller stänk på enheten. Enheten är
inte vattensäker. Var speciellt försiktig i
följande situationer.
127
SE
 När du har enheten i fickan och går

till badrummet, etc. När du böjer dig framåt kan enheten
falla ner i vattnet och bli våt.
 När du använder enheten på platser
där den kan utsättas för regn, snö
eller fuktighet.
 I situationer där du blir svettig. Om du vidrör enheten med våta
händer eller om du placerar enheten
i fickan på svettiga kläder, kan
enheten bli blöt.
Du kan känna smärta i öronen
om du använder hörlurarna när
omgivningsluften är mycket torr. Detta
beror inte på något fel på hörlurarna,
utan på att det har ackumulerats statisk
elektricitet i din kropp. Du kan minska
den statiska elektriciteten genom
att använda icke-syntetiska kläder
som förhindrar uppkomst av statisk
elektricitet.
Störande ljud

128
SE
Ljudstörningar kan uppkomma
om du placerar enheten i närheten
av växelströmskällor, lysrör eller
mobiltelefoner under inspelning eller
uppspelning.

Ljudstörningar kan också uppstå om
du gnuggar eller skrapar något mot
enheten under inspelning. Ibland kan
det räcka att du gnider fingret mot den.
Underhåll

Rengör utsidan med en mjuk duk, lätt
fuktad i vatten. Använd aldrig alkohol,
tvättbensin eller thinner.
Om du har några problem eller
frågor, kontaktar du närmaste Sonyåterförsäljare.
Rekommendationer rörande
säkerhetskopiering
För att minimera risken för förlust av
värdefull information, t.ex. om du
skulle råka göra något fel eller om det
skulle hända något med IC-inspelaren,
bör du säkerhetskopiera dina
inspelningar till en bandspelare, dator
eller liknande.
Specifikationer
IC-inspelaren
Kapacitet (tillgänglig kapacitet för
användare)
ICD-SX750:
2 GB (Ca. 1,9 GB = 2 047 737 856 byte)
ICD-SX850:
4 GB (Ca. 3,82 GB = 4 108 156 928 byte)
Bithastigheter och samplingsfrekvenser
för MP3-filer*2
Bithastighet: 32 - 320 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser: 16/22,05/24/32/44,1/ 48 kHz
*2Uppspelning av MP3-filer som spelats in
med IC-inspelaren stöds också. Inte alla avkodare stöds.
Bithastigheter och
samplingsfrekvenser*3 för WMA-filer
Bithastighet: 32 - 192 kbps, VBR
Samplingsfrekvenser: 44,1 kHz
Inspelningstid*1
*1Om du ska spela in kontinuerligt under en
längre tid kanske du behöver byta batterier
under inspelningen. Mer information om
batteriernas livslängd finns på sid. 17.
*3WMA Ver. 9 är kompatibel, MBR (Multi Bit
Rate), Lossless, Professional, och Voice stöds
emellertid inte.
En fil med copyright-skydd kan inte spelas
upp.
Inte alla avkodare stöds.
Frekvensomfång
Allmänt
Se sid. 32.










LPCM 44/16: 50 - 20 000 Hz
LPCM 22/16: 50 - 10 000 Hz
MP3 192k: 50 - 16 000 Hz
MP3 128k: 50 - 16 000 Hz
MP3 48k: 50 - 14 000 Hz
LPEC STHQ: 50 - 20 000 Hz
LPEC ST: 50 - 16 500 Hz
LPEC STLP: 50 - 7 000 Hz
LPEC SP: 50 - 6 000 Hz
LPEC LP: 50 - 3 500 Hz
Högtalare
Cirka 16 mm diameter
Utnivå
150 mW
Ytterligare information
En del av minnets kapacitet används för
hantering av minnet.
129
SE
Ingång/Utgång



Mikrofonkontakt (minikontakt, stereo)
 ingång med ”plug-in-power” för
mikrofoner som kräver strömförsörjning,
minsta ingångsnivå 0,9 mV, för mikrofoner
med en impedans på 3 kohm eller lägre
Hörlurskontakt (minikontakt, stereo)
 utgång för hörlurar på 8 – 300 ohm
USB-anslutning
 Höghastighets USB-kompatibel
Kontroll av uppspelningshastigheten
(DPC)
–75% till +200%
Strömförsörjning
Två uppladdningsbara NH-AAA-batterier: 2,4 V likström (DC)
Två alkaliska LR03-batterier (storlek AAA): 3,0 V likström (DC)
Driftstemperatur
5 ˚C - 35 ˚C
Dimensioner (b/h/d) (utskjutande delar
och kontroller ej inräknade) (JEITA)*4
31,3 × 130,0 × 15,4 mm
Vikt (JEITA)*4
Cirka 77 g inklusive uppladdningsbara NHAAA-batterier
*4Uppmätt värde enligt JEITA-standard (Japan
Electronics and Information Technology
Industries Association)
130
SE
Medföljande tillbehör
Se sid. 7.
Extra tillbehör
Aktiv högtalare SRS-M50
Elektret kondensatormikrofon ECM‑CS10,
ECM‑CZ10, ECM‑TL1
Anslutningskabel för ljud RK‑G136, RK-G139 (gäller ej Europa)
USB-nätadapter AC‑U50A
Uppladdningsbart batteri NH‑AAA‑B2K
Batteriladdare BCG-34HS2KA
Det är inte säkert att din återförsäljare för
alla dessa tillbehör. Mer information kan
du få av återförsäljaren.
Rätt till ändring av utförande och
tekniska data förbehålles.
Sakregister
A
A-B Repetera..................................................................58
Ansluta IC-inspelaren till datorn........................95
Återstående inspelningstid..................................12
Återstående tid............................................................84
B
Batteri....................................................................7, 14, 16
Batteridriftstid...............................................................17
Batteriindikator....................................................14, 16
Bokmärke.................................................................64, 87
Brus...................................................................................128
D
E
Extern mikrofon...................................................49, 89
Felmeddelanden......................................................120
Felsökning....................................................................110
Digital Voice Editor...........................................117
IC-inspelare............................................................110
Flytta ett meddelande.....................................73, 87
Förbereda strömkällan............................................14
Förenklad sökning.............................................55, 85
Försiktighetsåtgärder............................................127
Förstärka basljudet............................................60, 85
Förteckning över delar och kontroller
Teckenfönster.........................................................10
Framsida Front...........................................................8
Baksida Rear................................................................9
G
Göra paus i inspelningen.......................29, 43, 52
H
HOLD..........................................................................25, 78
I
Inbyggda mikrofoner.......................................28, 36
Inspel-ningsläge..................................................30, 82
Inspelning från annan utrustning....................50
Sakregister
Dela ett meddelande...............................43, 75, 86
Digital Voice Editor.............................................7, 101
Installera Installing............................................104
DIRECTNL-omkopplaren........................................29
DPC (Digital Pitch Control)............................59, 84
F
131
SE
Inspelning med extern mikrofon......................49
Inspelningsnivå....................................................33, 83
Inspelningstid...............................................................32
K
Kopiera filer från en dator......................................97
Kopiera filer till en dator.........................................96
L
Lägga en inspelning.........................................47, 86
Lägga till en överspelande inspelning...............................................................45, 86
Larm............................................................................67, 87
LCF-funktion..........................................................41, 83
Ljudsignal........................................................................90
LPCM 22/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPCM 44/16............................................ 17, 30, 32, 82
LPEC LP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC SP..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC ST..................................................... 17, 30, 32, 82
LPEC STHQ.............................................. 17, 30, 32, 82
LPEC STLP................................................ 17, 30, 32, 82
Lyssna på inspelningen..........................................29
M
Manuellt inspelningsläge......................................35
132
SE
Mapp.......................................................... 27, 54, 97, 99
Meddelandets nummer.........................................10
Menu Menyn
ADD/OVER WRITE.........................................80, 86
ALARM.................................................................81, 87
BACKLIGHT.......................................................81, 91
BEEP......................................................................81, 90
DATE & TIME.....................................................81, 89
DETAIL MENU..................................................81, 88
DISPLAY..............................................................80, 84
DPC........................................................................80, 84
EASY SEARCH..................................................80, 85
EFFECT.................................................................80, 85
ERASE ALL.........................................................80, 86
ERASE BOOKMARK.......................................80, 87
FORMAT..............................................................81, 90
Göra inställningar.................................................79
LCF (LOW CUT)...............................................80, 83
LED........................................................................81, 91
LIMITER................................................................23, 88
MENU LANGUAGE........................................81, 91
Menyinställningar................................................80
MOVE...................................................................80, 87
PLAY MODE......................................................80, 86
PRE REC...............................................................81, 88
REC LEVEL..........................................................80, 83
REC MODE.........................................................80, 82
SELECT INPUT.................................................81, 89
SYNC REC...........................................................81, 88
TIME DISPLAY..................................................81, 89
USB CHARGE...................................................81, 92
V-UP......................................................................80, 85
VOR........................................................................80, 84
MP3 128k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 192k................................................. 17, 30, 32, 82
MP3 48k.................................................... 17, 30, 32, 82
MP3-fil............................................................. 30, 97, 129
O
Överföra filer...............................................................108
Söka bakåt (Review)..................................................55
Söka framåt (Cue).......................................................55
Specifikationer...........................................................129
Spela in från en telefon...........................................50
Spela in med annan utrustning.........................66
Spela in meddelanden............................................27
Spela upp meddelanden.......................................54
Ställa in språket....................................................21, 91
Ställa in volymen.................................................29, 54
Ställa klockan................................................................19
Standbyläge för inspelning..................................35
Stativ..............................................................................7, 23
Synkroniserad inspelning..............................51, 88
Systembegränsningar...........................................123
T
R
U
Radera meddelanden..............................................71
Redigera meddelanden..........................................71
Repetera ett meddelande.....................57, 58, 86
S
Slå på eller stänga av IC-inspelaren.................25
Underhåll......................................................................128
Uppladdningsbart batteri........................7, 14, 16
Uppspel-ningsläge............................................57, 86
USB-masslagringsenhet......................................109
USB-nätadapter........................................................125
Sakregister
Prioritetsmärke(n).......................................................77
Programvara...............................................................101
Ta bort låga frekvenser....................................41, 83
Teckenfönster
Under inspelning..................................................12
Under uppspelning och stopp....................10
P
133
SE
USB-uppladdning.......................................................92
V
Voice up....................................................................63, 85
VOR-funktion.................................................42, 80, 84
W
WMA-fil..................................................................97, 129
134
SE
Varumärken








Microsoft, Windows, Windows Vista och Windows
Media, Outlook, DirectX och logotyper är
varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör Microsoft Corporation i USA och/eller andra
länder.
Apple och Macintosh är varumärken som tillhör
Apple Inc., registrerade i USA och andra länder.
Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör
Intel Corporation.
Nuance, the Nuance logo, Dragon, Dragon
NaturallySpeaking, and RealSpeak are trademarks
and/or registered trademarks of Nuance
Communications Inc., and/or its affiliates in the
United States and/or other countries.
MPEG Layer-3-teknik och patent för ljudkodning är
licensierade av Fraunhofer IIS och Thomson.
är varumärken som tillhör
”Memory Stick” och
Sony Corporation.
är registrerade varumärken som
”LPEC” och
tillhör Sony Corporation.
Patent från USA och andra länder är licensierade av
Dolby Laboratories.
”Digital Voice Editor” använder programvarumoduler
enligt nedan:
Microsoft DirectX Runtime 9.0c
©2004 Microsoft Corporation. Alla rättigheter
förbehållna.
Alla andra varumärken och registrerade varumärken
är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör respektive ägare. ”™” och ”®” är inte utsatta i varje
enskilt fall i den här handledningen.
Sakregister
135
SE
Download PDF

advertising