Sony | ICD-MS1 | Sony ICD-MS1 Bruksanvisning

3-045-838-73(1)
Memory Stick
IC Recorder
Bruksanvisning
ICD-MS1
©2000 Sony Corporation
Information för
användare
Program ©2000 Sony Corporation
Dokumentation ©2000 Sony Corporation
Med ensamrätt. Den här handledningen och den
programvara som beskrivs i den får varken helt eller
delvis vare sig reproduceras, översättas eller
omvandlas till maskinellt läsbar form utan skriftligt
medgivande från Sony Corporation.
SONY CORPORATION KAN UNDER INGA
FÖRHÅLLANDEN HÅLLAS ANSVARIG FÖR
TILLFÄLLIGA, BETYDANDE ELLER SPECIELLA
SKADOR, VARE SIG DE KAN HÄNFÖRAS TILL
KRÄNKNING, KONTRAKT ELLER ELJEST KAN
HÄRLEDAS TILL DEN HÄR HANDLEDNINGEN,
PROGRAMVARAN ELLER ANNAN
INFORMATION SOM INGÅR I DEN, ELLER TILL
ANVÄNDANDET AV DEN.
Sony Corporation förbehåller sig rätten att när som
helst, och utan meddelande härom, ändra den här
handledningen eller den information som ingår i
den.
För programvaran som ingår kan också gälla
särskilda villkor enligt villkoren för separat
användarlicens.
Trademarks
• “Memory Stick” och
är varumärken som
tillhör Sony corporation.
• “MagicGate MEMORY STICK” och
är
varumärken som tillhör Sony corporation.
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken som
tillhör International Business Machines
Corporation.
• Microsoft och Windows är varumärken som
tillhör Microsoft Corporation och är registrerade i
USA. och andra länder.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation. Med
ensamrätt.
Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple och Macintosh är varumärken som tillhör
Apple Computer Inc. och är registrerade i USA.
och andra länder.
• Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör
Intel Corporation.
Alla övriga varumärken och registrerade
varumärken är varumärken eller registrerade
varumärken som tillhör respektive ägare.
2
Den här programvaran använder följande
programmoduler;
MicrosoftR DCOM95 för WindowsR95
©1999 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
MicrosoftR DirectXR Media Runtime
©1998 Microsoft Corporation. Med ensamrätt.
Innehållsförteckning
Översikt
Vad är MEMORY STICK IC-spelaren? . 4
Vad är “Memory Stick” ? ...................... 5
Funktionerna hos ICD-MS1 IC-spelaren .. 7
Om den här handledningen .................. 8
Komma igång
Step 1: Sätta i batteriet .......................... 9
Step 2: Ställa klockan .......................... 10
Step 3: Sätta in ett “Memory Stick” i
IC-spelaren ...................................... 11
Grunderna
Spela in meddelanden ......................... 12
Spela upp meddelanden ..................... 15
Ta bort meddelanden ........................... 17
Olika uppspelningsmetoder
Välja uppspelningshastighet .............. 19
Spela upp början på meddelandena
— Avsökande uppspelning ......... 19
Spela upp upprepade gånger
— Upprepad uppspelning ........... 20
Redigera meddelanden på ICspelaren
Lägga till en inspelning ....................... 21
Dela upp meddelanden i två/
Kombinera meddelanden
— Indexfunktionen ....................... 22
Lägga till/Radera bort mappar .......... 24
Flytta meddelanden till en annan
mapp ................................................ 25
Lägga till prioritesmärke(n)
— Prioriterings-funktionen .......... 26
Namnge mappar och meddelanden
— FOLDER NAME/
MSG. NAME .............................. 27
Övriga funktioner
Spela upp ett meddelande med larm
vid en viss tidpunkt ....................... 30
Förhindra oavsiktliga operationer
— HOLD-funktionen ................. 33
Välja visningsläge för teckenfönstret .. 34
Formatera ett “Memory Stick” ........... 35
Ändra inställningar för IC-spelaren .. 36
Spela in med extern mikrofon eller
annan utrustning ........................... 37
Använda programmet
“Memory Stick Voice Editor”
Innan du börjar ..................................... 38
Installera programmet ......................... 40
Ansluta “Memory Stick” till datorn .. 41
Starta programmet ............................... 43
Spela upp meddelanden på datorn ... 46
Spara meddelanden på datorn ........... 48
Infoga eller ersätta meddelande på
“Memory Stick” ............................. 52
Redigera meddelanden i “Memory
Stick” på datorns bildskärm ......... 54
Använda menykommandon .............. 57
Kompletterande information
Försiktighetsåtgärder ........................... 60
Felsökning ............................................. 61
Systembegränsningar .......................... 64
Felmeddelanden ................................... 65
Specifikationer ...................................... 67
Förteckning över delar och kontroller .. 68
Menykarta ............................................. 69
Index ....................................................... 70
Obs!
• Illustrationerna i den här handledningen kan
skilja sig från den aktuella programvaran.
• För att ta del av informationen i den här
handledningen förutsätts du känna till de
grundläggande operationerna i Windows
2000/Me/98/95. Mer information om hur du
hanterar datorn och dess operativsystem finns
i handledningarna till dem.
3
Översikt
Vad är MEMORY STICK IC-spelaren?
Med MEMORY STICK IC-spelare kan du spela in och spela upp muntliga meddelanden som
lagras på en “Memory Stick”.
Inspelning
När du spelar in ett nytt meddelande fogas det automatiskt in efter det senast inspelade
meddelandet.
Till skillnad mot när du spelar in på ett band behöver du inte bekymra dig om risken att av
misstag spela över tidigare inspelade meddelanden.
Du behöver heller inte spola fram till slutet av den senast gjorda inspelningen, utan kan när som
helst utan dröjsmål göra en ny inspelning.
11:30, 1 november
12:00, 1 november
10:00, 2 november
Träffa Eva Y i
morgon kl. 14.
Glöm inte
att ringa Eskil
Skicka pengar via
ABC-banken
Meddelande 2
Meddelande 3
Meddelande 1
Skicka kort till
Anton L
Meddelande 1
Meddelande 2
Meddelande 3
9:00,
4 november
Meddelande 4
Uppspelning
Med den här IC-spelaren kan du snabbt och enkelt hitta den inspelning som du vill spela upp.
Det är också mycket lätt att spela upp den senast gjorda inspelningen.
Radering
Du kan snabbt och enkelt ta bort meddelanden som du inte längre vill spara. När du tar bort ett
meddelande flyttas meddelandena om så att det inte uppstår några tomrum.
Innan
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
Ta bort meddelande 3
Efter
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
De meddelanden som finns kvar numreras om.
4
Vad är “Memory Stick” ?
“Memory Stick” är ett nytt, kompakt, flyttbart och mångsidigt IC-medium för datalagring med
större kapacitet än disketter. “Memory Stick” är speciellt utformat för datautbyte mellan
“Memory Stick”-kompatibla produkter. Eftersom det kan tas loss kan du använda det för extern
datalagring.
Översikt
Vad är “Memory Stick”?
Du kan använda ett och samma “Memory Stick” för att lagra bilder som du har spelat in med en
annan enhet och samtidigt använda det för inspelning av röstmeddelanden med den här ICspelaren.
Den typ av “Memory Stick” som du kan använda för
den här IC-spelaren
Du kan också använda andra typer av “Memory Stick” i stället för det som levererades med den
här spelaren (16MB).
Hur lång tid du kan spela in totalt beror på den minneskapaciteten för det “Memory Stick” som
du använder.
Du kan också använda “MagicGate (MG) Memory Stick” på samma sätt som “Memory Stick”.
Obs!
“MagicGate” är en teknik för copyrightskydd och bygger på krypteringsteknik. Den här enheten saknar stöd
för MagicGate-standarden och du kan därför inte copyrightskydda dina inspelningar på samma sätt som med
MagicGate.
Maximal inspelningstid med “Memory Stick”*
Läge
4MB
8MB
16MB
32MB
SP
15 minuter
31 minuter
63 minuter
129 minuter 259 minuter
LP
31 minuter
65 minuter
131 minuter 267 minuter 537 minuter
64MB
* När du använder “Memory Stick” bara för ICD-MS1, och med den ursprungliga inställningen med tre
mappar.
Inspelningstiden varierar med användningssättet. Mer information finns på sidan 64.
Filformat
Den här enheten komprimerar röstdata i formatet “Memory Stick” VOICE (MSV, med filändelsen
.msv). Röstinspelningar sparas i en VOICE-mapp i “Memory Stick”, samma som
meddelandelistans (MSF) filer som kontrollerar röstinformationen som lagras (t.ex. ordningen på
de olika meddelanden som du spelat in).
Du kan spela upp och redigera de röstmeddelanden du har spelat in på en “Memory Stick” på en
dator med hjälp av det medföljande programmet “Memory Stick Voice Editor”. Mer information
finns på sidan 38.
Obs!
När du ansluter “Memory Stick” till datorn kan du granska innehållet på det med hjälp av Utforskaren i
Windows. För att spela upp meddelandena använder du däremot det medföljande programmet “Memory Stick
Voice Editor”. Då kan du både spela upp och redigera dina meddelanden.
Forts.
5
Vad är “Memory Stick” ? (forts.)
Om användningen av “Memory Stick”
• Inspelad information kan gå förlorad eller skadas i följande situationer:
– om du tar bort “Memory Stick”, stänger av strömmen eller tar bort batterierna för att byta ut
dem samtidigt som enheten använder “Memory Stick”.
– om du använder “Memory Stick” så att den utsätts för statisk elektricitet eller utsätts för
elektriska störningar.
• Du rekommenderas att ta säkerhetskopior av viktig information.
Formatera ett “Memory Stick”
Det medföljande “Memory Stick” är redan formaterat i FAT-format. Du kan formatera ett
“Memory Stick” med enheter som är “Memory Stick”-kompatibla. Mer information om hur du
formaterar det med hjälp av den här enheten finns på sidan 35.
Obs!
“Memory Stick” som du har formaterat med en dator kan inte garanteras fungera med den här spelaren.
Rekommendationer för säkerhetskopiering
Du kan inte utesluta risken att något händer med “Memory Stick” eller IC-spelaren. Du bör
därför säkerhetskopiera viktig information. Du kan säkerhetskopiera till en bandspelare, en
dator eller liknande.
Du kan överföra och spara meddelandena på “Memory Stick” till datorn med hjälp av det
medföljande programmet “Memory Stick Voice Editor”.
6
Funktionerna hos ICD-MS1 IC-spelaren
Med den här enheten kan du spela in långa möten och föreläsningar.
Du kan skapa upp till 340 mappar*2) för att spara meddelanden i
Översikt
63 minuter (SP)/131 minuter (LP) inspelningstid (med det medföljande
16MB “Memory Stick”) och inspelning av upp till 965 meddelanden*1)
Namnge mappar och meddelanden (sidan 27)
Du kan själv namnge mappar och meddelanden. Mappnamnen kan du välja bland mallnamn. Du
kan också namnge dem med hjälp av programmet “Memory Stick Voice Editor”.
Övriga inspelnings-, uppspelnings- och redigeringsfunktioner
Funktion för snabb fram/åter-spolning (Cue/Review) (sidan 16)
Med snabbspolningsfunktionerna kan du snabbt hitta önskat parti under uppspelning.
Enheten börjar sökningen långsamt, och ökar sedan uppspelningshastigheten.
Funktion för att spela över och infoga inspelningar (Överskriv/Lägg till)
(sidan 21)
Du kan starta överspelningen från önskad punkt i ett redan inspelat meddelande eller
lägga till ett nytt meddelande efter ett meddelande som du redan har spelat in.
Repeteringsfunktion (Upprepad uppspelning) (sidan 20)
Den här enheten kan spela upp ett meddelande, eller ett valt avsnitt av ett meddelande
flera gånger.
Kontroll av uppspelningshastigheten (sidan 19)
Du kan spela upp meddelandena snabbt (snabbspolning) eller långsamt. Den här
funktionen är användbar när du spelar upp långa inspelningar, t.ex. sådana som du gjort
under ett möte.
Larmfunktion (sidan 30)
Du kan spela upp ett visst meddelande med hjälp av en larminställning som gör att
meddelandet spelas upp på önskat datum och tid.
Indexfunktion (sidan 22)
Du kan dela upp ett meddelande i två. Du kan även kombinera meddelanden.
Funktion för prioritetsmärkning (sidan 26)
Du kan prioritetsmärka meddelandena. Sedan kan du sortera dem i prioritetsordning.
Bakgrundsbelyst LCD-fönster (sidan 34)
Det medföljande programmet “Memory Stick Voice Editor” (sidan 38)
Du kan föra över meddelanden som du spelat in på ett “Memory Stick” till en dator med hjälp av
det medföljande programmet “Memory Stick Voice Editor”.
*1) När du använder det medföljande “Memory Stick” (16 MB) bara för ICD-MS1 och med den ursprungliga
konfigurationen med tre mappar.
*2) När du använder det medföljande “Memory Stick” (16MB) enbart för ICD-MS1 och med ett inspelat
meddelande i varje mapp.
7
Om den här handledningen
Den här handledningen består av följande avsnitt.
• Komma igång (sidan 9)
Förberedelser för användning av IC-spelaren
• Grunderna (sidan 12)
De viktigaste funktionerna för att du ska kunna använda IC-spelaren (inspelning, uppspelning
och radering av meddelanden)
• Olika uppspelningsmetoder (sidan 19)
• Redigera meddelanden (sidan 21)
• Övriga funktioner (sidan 30)
IC-spelarens avancerade funktioner
• Använda programmet “Memory Stick Voice Editor” (sidan 38)
Grundläggande operationer när ett “Memory Stick” är anslutet till datorn med den
medföljande programvaran installerad.
• Kompletterande information (sidan 60)
Felsökning, försiktighetsåtgärder, menyöversikt m.m.
Använda direkthjälpen i programmet
Mer information om hur du använder det medföljande programmet “Memory Stick Voice
Editor” finns i programmets direkthjälp (finns bara tillgängliga på engelska).
Den senaste informationen finns i filen “readme.txt”. Öppna filen genom att klicka på [Start],
[Programs], [Memory Stick Voice Editor], och sedan på [ReadMe].
Öppna direkthjälpens filer
Det finns tre sätt att öppna filerna i direkthjälpen:
• Klicka på [Start], [Programs], [Memory Stick Voice Editor] och sedan på [Help].
• När du har startat programmet väljer du [Help Topics] på [Help]-menyn.
• När du har startat programmet klickar du på (söka hjälpavsnitt) i verktygsfältet.
8
Komma igång
Step 1: Sätta i
batteriet
1
Skjut och lyft upp locket till
batterifacket.
Byta ut batterierna
Batteriindikatorn i teckenfönstret visar
batteriernas tillstånd:
Nya
batterier
Svaga
batterier
När “LOW BATTERY” visas byter du ut
batterierna mot nya.
2
Sätt i två alkaliska LR03-batterier
(storlek AAA). Se till att du vänder
dem rätt. Stäng sedan locket.
Teckenfönstret för inställning av klockan
visas när du satt i batterierna för första
gången (eller när du sätter i batterier och
enheten varit utan batterier en viss tid).
Hur du ställer in tid och datum beskrivs
i steg 4 till 5 i “Steg 2: Ställa klockan” på
sidan 10.
L OW BATTERY
Komma igång
Batterierna är
slut.
Spelaren fungerar
inte längre.
Obs!
• Använd inte brunstens (mangan) -batterier till den
här enheten.
• När du byter ut batterierna har du tre minuter på
dig. Efter den här tiden kan du bli tvungen att
ställa om tid och datum igen (fel tid och datum
visas annars i teckenfönstret).
Dina inspelningar är däremot säkra även vid
batteribyte.
• När du byter ut batterierna ska du byta ut båda
två samtidigt mot nya batterier.
• Ladda inte upp torrbatterier.
• Om du vet med dig att du inte kommer att
använda enheten under en längre tid bör du ta ut
batterierna för att förhindra skador från läckande
batterier och den risk för frätskador detta för med
sig.
Batterilivslängd*
Obs!
Om locket till batterifacket lossnar fäster du det igen
som bilden visar.
Under kontinuerlig användning, ca. 5
timmars inspelning/4 timmars uppspelning
* Med Sony alkaliska batterier LR03 (SG)
* När du använder de interna högtalarna
med volymkontrollen (VOL) ställd på
ungefär 4
Batterilivslängden kan bli kortare, beroende
på hur du använder spelaren.
Drivning med nätspänning
Anslut AC-adaptern AC-E30HG (medföljer
ej) till DC IN 3V-kontakten på spelaren och
till ett vägguttag.
Använd inga andra AC-adaptrar.
Kontaktens polaritet
9
4
Step 2: Ställa
klockan
Ställ in datum och tid.
1 Ställ in årtalet genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
Att klockan är rätt ställd är en förutsättning
för att du ska kunna använda larmfunktionen
och få dina inspelningar märkta med korrekta
tidsangivelser.
T E &TIME DA
1999 Y 11 M 1D
0:00
Teckenfönstret för inställning av klockan
visas när du satt i batterierna för första
gången (eller när du sätter i batterier och
enheten varit utan batterier en viss tid). I det
här fallet fortsätter du från steg 4.
2 Tryck på jogratten.
Månadssiffrorna visas blinkande.
MENU-knapp
jogratten
DA
T E &TIME 1999 Y 1 M 1D
0:00
Tryck
uppåt
3 Ställ i tur och ordning in månad, dag
och tid och tryck sedan på jogratten.
Menyn visas igen.
Tryck
Tryck
nedåt
5
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
Visa aktuell tid
1
2
Tryck på knappen MENU.
Tryck på STOP när teckenfönstret är i
viloläge (sidan 34).
Menyn visas i teckenfönstret.
Aktuell tid visas under tre sekunder.
Välj “DATE&TIME” genom att
trycka jogratten uppåt en gång.
ORMAT
F
T E &TIME DA
ALARM OFF
3
Tryck på jogratten.
Årtalssiffrorna visas blinkande.
10
Step 3: Sätta in ett
“Memory Stick” i
IC-spelaren
Skrivskydd för “Memory Stick”
Omkopplare för skrivskydd
Med märket b
vänt uppåt
Du kan inte spela in eller radera information
när omkopplaren för skrivskydd på “Memory
Stick” står på LOCK.
Ta ur “Memory Stick”
Komma igång
Sätt in ett “Memory Stick” i Memory Stickfacket med märket b på “Memory Stick” vänt
som illustrationen visar.
Skjut utmatningsknappen (EJECT) för
Memory Stick i pilens riktning och ta ut
“Memory Stick” som illustrationen visar.
Obs!
• Se till att du skjuter in “Memory Stick” så att det
sitter stadigt.
• Sätt inte in “Memory Stick” på något annat sätt
eftersom det kan göra så att spelaren inte
fungerar.
När du har satt in ett “Memory
Stick”
Följande teckenfönster visas. När du sätter in
ett nyinköpt “Memory Stick”, som innehåller
någon data, skapas automatiskt tre mappar
(FOLDER01, FOLDER02 och FOLDER03) på
“Memory Stick”.
Utmatningsknapp
(EJECT)
M E MORY ST ICK
ACCESS Obs!
När “ACCESS” visas i teckenfönstret, eller när
indikatorn OPR blinkar orange, använder spelaren
“Memory Stick” och då får du inte ta ut “Memory
Stick”, ta ur batterierna eller AC-adaptern eftersom
det kan leda till förlust av information.
11
Grunderna
Spela in
meddelanden
2
Starta inspelningen.
Indikaton OPR
(lyser rött under
pågående inspelning)
Med det medföljande Memory Stick (16MB)*
kan du spela in upp till 63 minuter (SP-läge)/
131 minuter (LP-läge) och sammanlagt upp
till 965 meddelanden.
1Tryck på knappen
zREC/STOP.
Du behöver inte
hålla knappen
zREC/STOP
nedtryckt under
inspelningen.
Inspelade meddelanden sparas i mappar.
Du kan skapa nya mappar (3 mappar skapas
automatiskt som standard).
2Tala i den inbyggda
mikrofonen.
* När du använder det medföljande “Memory
Stick” tillsammans med ICD-MS1, installeras
automatiskt tre mappar. Maximal inspelningstid
och antal meddelanden som du kan spela in,
varierar med inspelningsförhållande och
kapaciteten på det “Memory Stick” . Mer
information finns på sidan 64.
* SP-läget är standardinställning. Maximal
inspelningstid är mellan 63 minuter och 131
minuter när du spelar in med både SP- och LPläge.
* Teckenfönstret som
du valde med
knappen DISPLAY
(sidan 34) visas.
Återstående ledigt
minne
Aktuellt
inspelningsläge
ECORDI
N G R
S P
0H 02 M 43 S
Obs!
Räkneverk*
Innan du gör en längre inspelning bör du byta till
nya batterier och kontrollera att batteriindikatorn
visar att de är fulladdade (sidan 9). I stället för
batterier kan du använda AC-adaptern, som du
ansluter till DC IN 3V-kontakten på spelaren. Mer
information finns på sidan 9.
1
Det aktuella
meddelandets nummer
Tänk på följande när du spelar in
Om du kommer åt spelaren under pågående
inspelning, t.ex. stryker med fingrarna över den
eller skrapar den mot något föremål, kan du få
med det som ett oönskat ljud i inspelningen.
Välj mapp *.
1Tryck på knappen
FOLDER flera
gånger tills den
mapp du vill spara
det inspelade
röstmeddelandet i
visas.
3
Stoppa inspelningen
Tryck på knappen
zREC/STOP igen.
Spelaren stannar i
början av den
aktuella
inspelningen.
Mappnamn (sidan 27)
FOLDER
O1 S P
* Du kan välja
mapp med hjälp 2Välj genom att
trycka på knappen
av jogratten
FOLDER igen under
sedan du har
mer än två
tryckt på
sekunder.
knappen
Information om hur
FOLDER.
du skapar en ny
mapp finns på
sidan 24.
12
Knappen STOP
Om du inte byter mapp efter avslutad
inspelning, kommer även nästa inspelning att
göras i samma mapp.
Obs!
När indikatorn OPR blinkar eller lyser orange eller
rött får du inte ta ut vare sig “Memory Stick”,
batterier eller AC-adaptern eftersom det kan leda till
förlust av information.
Göra paus i inspelning
Du kan avbryta en inspelning genom att
trycka på knappen STOP i stället för på
knappen zREC/STOP.
För att
Gör du så här
göra paus i en Tryck på knappen
inspelning*
X(paus). Under
inspelningspausen blinkar
indikatorn OPR rött och
“PAUSE” visas blinkande i
teckenfönstret.
avbryta
Tryck på knappen X(paus)
pausen och
eller zREC/STOP.
återuppta
Inspelningen fortsätter från
uppspelningen den punkten.
(Om du vill avbryta
inspelningen sedan du har
gjort paus trycker du på
knappen STOP.)
Ändra inspelningsläge
Se sidan 34.
Ställa in mikrofonens känslighet
Du kan ställa in känsligheten på mikrofonen
med väljaren MIC SENS på spelarens
baksida.
H (hög): När du spelar in möten på tysta och/
eller rymliga platser.
L (låg): När du gör meddelanden eller spelar
in i bullriga miljöer.
Spela in med extern mikrofon
eller från annan utrustning
Se sidan 37.
Grunderna
Stoppa inspelning
* Ungefär en timme efter det att du har gjort paus
avbryts pausläget automatiskt och spelaren växlar
över till stoppläget.
Övriga funktioner
Lyssa till den aktuella
inspelningen
Forts.
Stoppa den pågående inspelningen genom att
trycka på zREC/STOP eller STOP, och tryck
sedan på jogratten.
Om du omedelbart vill lyssna på
det du spelat in
Tryck på jogratten under pågående
inspelning.
Lyssna under pågående inspelning
Anslut öronsnäckor eller hörlurar (medföljer
ej) till v-uttaget (öronsnäckor).
Du kan ställa in volymen med
volymkontrollen (VOL), men
inspelningsnivån är låst.
Obs!
Om du vrider upp volymen extremt mycket eller
placerar öronsnäckan i närheten av mikrofonen
samtidigt som du lyssnar på pågående inspelning
kan det hända att mikrofonen registrerar ljudet från
öronsnäckan, vilket kan ge upphov till rundgång
(ett visslande ljud).
13
Spela in meddelanden (forts.)
Visning av återstående ledigt
minne
Under pågående inspelning minskas värdet i
indikatorn för återstående minne successivt.
Du kan se efter hur lång tid du kan spela in
på det minne som finns kvar genom att växla
till läget för återstående inspelningstid (sidan
34).
Röststyrd inspelningsstart —
Avancerad VOR (Voice Operated
Recording)
När funktionen VOR (röststyrd inspelning) är
aktiverad startar inspelningen när spelaren
registrerar ljud och avbryts när det inte
längre finns något ljud att spela in.
MIC SENS
Indikering av
återstående minne
ECORDI
R
N G Ställ väljaren VOR
på ON.
Visning av
återstående
inspelningstid
När det bara återstår 5 minuters
inspelningstid blinkar indikatorn för
återstående minne. När den återstående tiden
når 1 minut börjar tidsindikatorn för
återstående tid att blinka i teckenfönstret,
oberoende av aktuellt visningsläge (sidan 34).
När minnet är fullt stoppas inspelningen
automatiskt och “NO MEMORY SPACE”
visas blinkande i teckenfönstret samtidigt
som en signal hörs. Innan du kan spela in mer
måste du skapa plats genom att ta bort några
av de äldre meddelandena (sidan 17).
Spela upp under inspelning
Om du trycker jogratten uppåt under
inspelning stannar inspelningen och du kan
sedan snabbsöka bakåt i meddelandet med
medhörning.
När du släpper jogratten börjar
uppspelningen från den punkten.
Du kan också utföra denna funktion under
paus i inspelningen.
I det här fallet kommer du inte att höra något
ljud under snabbspolning bakåt.
14
OFF
ON
När du spelar in meddelanden och har ställt
VOR på ON görs uppehåll i inspelningen när
det inte finns något ljud att spela in. Då visas
“VOR REC PAUSE” i teckenfönstret.
Stänga av VOR
Ställ VOR-väljaren på OFF.
Obs!
VOR-funktionen påverkas av ljudet omkring dig.
Ställ väljaren MIC SENS på antingen H eller L (se
sidan 13). Om du inte kan ändra
mikrofonkänsligheten så att inspelningen fungerar
som du har tänkt dig ställer du VOR på OFF. Det är
också den inställning du bör använda för särskilt
viktiga inspelningar.
Spela upp
meddelanden
3
Starta uppspelningen.
Indikatorn OPR
(lyser grönt under
uppspelning)
Om du vill spela upp ett förut inspelat
meddelande, börjar du med steg 1.
Om du vill spela upp ett meddelande som du
just har spelat in, startar du med steg 3.
1
Tryck på jogratten.
Välj mapp *.
1Tryck på knappen
FOLDER flera gånger
tills mappen med det
meddelande som du
vill spela upp visas.
Mappnamn (sidan 27)
FOLDER
O1 S P
4
Grunderna
När du har spelat upp ett meddelande
stannar spelaren i början av nästa
meddelande.
När det sista meddelandet i mappen har
spelats upp stannar spelaren i början av
det sista meddelandet.
Ställ in volymen.
v-kontakt
(öronsnäckor)
Vrid på VOL.
2Välj genom att trycka
* Du kan välja
på FOLDER igen under
mappar med
mer än en sekund.
jogratten sedan
Information om hur
du har tryckt på du gör för att skapa
knappen
nya mappar finns på
sidan 24.
FOLDER.
2
Välj meddelandenummer.
För jogratten uppåt
eller nedåt tills
önskat
meddelandenummer
visas.
Tryck nedåt (>):
för nästa
meddelandenummer.
Tryck uppåt (.):
för föregående
meddelandenummer
Om du vill lyssna ostört
Anslut öronsnäckor eller hörlurar (medföljer
ej) till v-uttaget (öronsnäckor). Den inbyggda
högtalaren kopplas automatiskt bort.
När du kopplar in hörlurar får du
monoåtergivning från både vänster och höger
kanal.
Forts.
Valt
meddelandenummer
Antalet meddelanden
i en mapp
* Den visning som du
valt med knappen
DISPLAY (sidan 34).
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
Räkneverket*
15
Spela upp meddelanden (forts.)
Övriga operationer
— Avsökande uppspelning
Stoppa uppspelningen
Se sidan 19.
För att
stoppa vid början
av det aktuella
meddelandet
stoppa vid den
aktuella positionen
(paus i uppspelning)*
Spela upp alla meddelanden i en
mapp i en följd
Gör du så här
Tryck på STOP.
— Kontinuerlig uppspelning
Tryck på jogratten.
För att återuppta
uppspelningen från
samma punkt,
trycker du på
jogratten en gång till.
* Du kan också göra paus i uppspelningen genom
att trycka på X(PAUSE) i stället för på jogratten.
Indikatorn OPR blinkar grönt. Efter ungefär en
timme växlar spelaren över till stoppläge vid den
aktuella positionen.
Välja önskat meddelande
För att
gå tillbaka till början
av det aktuella
meddelandet
gå tillbaka till
föregående
meddelanden
hoppa vidare till
nästa meddelande
hoppa vidare
till följande
meddelanden
Gör du så här
För jogratten uppåt en
gång och släpp den
sedan.
För jogratten uppåt
flera gånger och släpp
den sedan.
För jogratten nedåt en
gång och släpp den
sedan.
För jogratten nedåt flera
gånger och släpp den
sedan.
1 Tips!
När uppspelningen har nått slutet av det sista
meddelandet blinkar “MSG. END” under 3
sekunder, sedan tänds indikatorn OPR och lyser
grönt. (Inget ljud spelas upp.) Om du fortsätter att
trycka jogratten uppåt medan “MSG. END” blinkar
spelas meddelandena snabbt upp, och normal
uppspelning börjar där du släpper jogratten.
När “MSG. END” slutar blinka och indikatorn OPR
slocknar, stannar spelaren vid början av det sista
meddelandet.
16
Spela upp början av varje enskilt
meddelande
Om det sista meddelandet är långt, och du vill börja
uppspelningen längre fram i det, fortsätter du att
hålla jogratten intryckt tills du nått slutet på
meddelandet. Därefter trycker du jogratten uppåt
medan “MSG. END” blinkar och backar tillbaka till
önskad punkt.
(För andra meddelanden, utom det sista, går du i
stället till början av nästa meddelande och spelar
sedan tillbaka till önskad punkt.)
Se sidan 37.
Söka framåt/bakåt med
medhörning (snabbspolning med
lyssning, cue/review)
• Söka framåt
För jogratten uppåt under uppspelning och
håll kvar den i det läget och släpp den när
du vill återgå till normal uppspelning.
• Söka bakåt
För jogratten nedåt under uppspelning och
håll kvar den i det läget och släpp den när
du vill återgå till normal uppspelning.
Enheten söker med långsam hastighet (i steg
om 4 sekunder) med medhörning. Det här
sökläget använder du om du bara behöver
flytta några ord bakåt eller framåt.
Sedan, om du fortfarande håller jogratten
intryckt, börjar enheten söka med högre
hastighet.
Under snabbsökning med medhörning (cue/
review) visas räknaren oavsett hur du har
valt inställningen för teckenfönstret (sidan
34).
Du kan utföra snabbsökning med
medhörning under paus i uppspelningen. För
jogratten uppåt eller nedåt och släpp den där
du vill stanna. Spelaren återgår till pausläge
på den nya positionen.
Ta bort
meddelanden
Du kan ta bort meddelanden ett och ett, eller
alla meddelanden i en mapp på en gång.
Kom bara ihåg att de meddelanden du tar
bort inte går att återställa!
2
Tryck på knappen ERASE medan
meddelandet spelas upp.
Meddelandet tas bort och de återstående
meddelandena numreras om. (Om du
har tagit bort Meddelande 3 får det
meddelande, som tidigare hade nummer
4, efter raderingen nummer 3. När
raderingen är klar stannar spelaren i
början av följande meddelande.)
Ta bort enstaka
meddelanden
Grunderna
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
När du tar bort ett meddelande flyttas
meddelandena om så att det inte uppstår
några tomrum.
Innan du tagit bort meddelandet 3
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Avbryta radering
Tryck på STOP innan du utför steg 2.
Ta bort andra meddelanden
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Efter raderingen
Upprepa steg 1 och 2.
Ta bort delar av meddelanden
Det första du måste göra är att dela upp
meddelandet med hjälp av ett index (se sidan
21). Därefter tar du bort meddelandet genom
att följa den procedur som stegen på den här
sidan beskriver.
Obs!
Knappen ERASE
1
Om det inte går att radera ett meddelande visas ett
felmeddelande. Mer information finns under
“Felsökning” (sidan 61).
Tryck på knappen ERASE medan
du spelar upp meddelandet som du
tänker ta bort. Du kan också trycka
på ERASE under mer än 1 sekund i
stoppläget.
Meddelandenumret och “ERASE” börjar
blinka när de första och sista 5
sekunderna av meddelandet spelats upp
10 gånger.
FOLDER
01 SP
ERASE Forts.
17
Ta bort meddelanden (forts.)
Ta bort alla meddelanden
i en mapp
3
Tryck på ERASE medan
teckenfönstret blinkar.
Du kan ta bort alla meddelanden i en mapp,
men själva mappen kan du inte ta bort på det
här viset. Om du vill radera en mapp, se
sidan 24.
FOLDER O2
ERASE AL L
Knappen FOLDER
FOLDER
O2 S P
0 H 00 M 00 S
Jogratten
Knappen ERASE
Knappen STOP
Avbryta raderingen
Tryck på STOP innan steg 3.
Obs!
1
Markera den mapp som du tänker
ta bort meddelandena i.
Mer information finns i Steg 1 under
“Spela in meddelanden” (sidan 12).
2
Håll STOP nedtryckt och tryck
samtidigt på ERASE under mer än
en sekund.
“ERASE ALL” visas blinkande under 10
sekunder.
FOLDER
02 S P
ERASE ALL 18
• När “ERASE ALL” visas i teckenfönstret eller
indikatorn OPR blinkar orange får du inte ta ut
“Memory Stick”, batterierna eller koppla bort ACadaptern. Om du gör det riskerar du att förlora
information.
• Om du inte kan radera alla meddelandena i en
mapp visas ett felmeddelande i teckenfönstret.
Mer information finns under “Felsökning” (sidan
61).
Olika uppspelningsmetoder
Välja
uppspelningshastighet
Du kan ställa in uppspelningshastigheten
med väljaren PLAY SPEED på spelarens
baksida.
Spela upp början
på meddelandena
— Avsökande
uppspelning
Väljaren
PLAY SPEED
NORMAL
SLOW
FAST
Jogratten
Ställ PLAY SPEED på FAST.
När uppspelningen startar blinkar “FAST
PLAY” tre gånger i teckenfönstret och
meddelandet spelas upp snabbare än
normalt; ungefär 20 % snabbare i SP-läget och
30 % snabbare i LP-läget.
AST
PL A Y F
S P
0H 02 M 43 S
Långsam uppspelning
I stoppläget trycker du på jogratten under
mer än en sekund.
“SCAN PLAY” visas i teckenfönstret och de
första 5 sekunderna av varje meddelande i
den mapp du valt spelas upp.
CAN
PL A Y S
0H 02 M 43 S
Olika uppspelningsmetoder
Snabb uppspelning
När du funnit meddelandet du söker trycker
du på jogratten. Hela meddelandet spelas då
upp.
Ställ PLAY SPEED på SLOW.
När uppspelningen startar blinkar “SLOW
PLAY” tre gånger i teckenfönstret och
meddelandet spelas upp 15 % långsammare
än normalt.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på jogratten. För att stoppa
uppspelningen trycker du på knappen STOP.
LOW
S
PL A Y S P
0H 02 M 43 S
Uppspelning i normal hastighet
Ställ PLAY SPEED på NORMAL.
1 Tips!
Du kan ställa om uppspelningshastigheten under
pågående uppspelning.
19
Spela upp
upprepade gånger
— Upprepad
uppspelning
1
Tryck på knappen A-B REPEAT /
PRIORITY en kort stund under
uppspelningen.
Du har nu markerat in startpunkten (A)
av den del av meddelandet som du vill
ha upprepad. “A-B B?” visas i
teckenfönstret.
A-B B? S P
0H 02 M 43 S
A-B REPEAT / PRIORITY
Jogratten
2
Spela upp ett
meddelande upprepade
gånger
— Upprepning av ett
meddelande
Tryck en kort stund på knappen A-B
REPEAT / PRIORITY igen.
Därmed har du markerat slutpunkten
(B) för den del av meddelandet som du
vill ha upprepad. “A-B REPEAT” visas
på skärmen och den valda delen spelas
upp flera gånger.
-B
A REP E AT S P
0H 02 M 43 S
Under uppspelning trycker du på jogratten
under mer än en sekund.
“ ” visas och det valda meddelandet spelas
upp om och om igen.
FOLDER
O1 S P
0H 01 M 43 S
Återgå till normal uppspelning
Tryck på jogratten igen. För att stoppa
uppspelningen trycker du på knappen STOP.
Spela upp ett visst parti
upprepade gånger
— A-B Repeat
Under tiden som ett meddelande spelas upp
kan du välja start- (A) och slutpunkt (B) för
den del som du vill spela upp flera gånger.
20
Obs!
• Du kan inte ställa in A-B Repetera för en del som
överlappar två eller fler meddelanden.
• Om du inte anger någon slutpunkt (B) ställs den
automatiskt in på meddelandets begynnelsepunkt
(eller slutpunkt).
1 Om du ställer in slutpunkten så att den ligger
före startpunkten genom att spola tillbaka,
spelas avsnittet upp från slutpunkten (B) till
startpunkten (A).
1 Du kan återställa punkterna för det valda
avsnittet A-B Repetera genom att trycka på
knappen A-B REPEAT / PRIORITY under A-B
Repeterad uppspelning.
Återgå till normal uppspelning
Tryck på jogratten. För att stoppa
uppspelningen trycker du på knappen STOP.
Redigera meddelanden på ICspelaren
Lägga till en
inspelning
Indikaton OPR
zREC/STOP
Under inspelning lägga
till en inspelning som
spelar över en del av
meddelandet
Du kan lägga till en inspelning som spelar
över den del av meddelandet som kommer
efter en punkt som du väljer i ett redan
inspelat meddelande. Det betyder att den del
av meddelandet som följer efter den punkt du
väljer spelas över(dvs. tas bort).
Startpunkten för det nya meddelande
som spelas in över det gamla
STOP
Meddelande 2
Lägga en inspelning till ett
redan inspelat meddelande
Du kan lägga en ny inspelning till det
meddelande som du spelar upp.
Under uppspelning av Meddelande 3
Infogat meddelande som spelas in över
den del som tas bort av Meddelande 2
1
Meddelande 3 Meddelande 4
Efter det att den nya
inspelningen har lagts till
Meddelande 3
Under uppspelning trycker du ett
kort ögonblick på zREC/STOP.
Indikatorn “OVER WRITE?” visas
blinkande i teckenfönstret.
Indikatorn OPR blinkar rött.
Meddelande 4
Infogad inspelning
Möte med Ae2
den 1 december.
1
Under uppspelning trycker du på
knappen zREC/STOP under mer
än 1 sekund.
Indikatorn “ADD REC” blinkar tre
gånger i teckenfönstret.
Indikatorn OPR lyser rött.
Den nya inspelningen infogas i slutet av
det aktuella meddelandet.
ADD
RE C SP
0 H 02 M 43 S
2
VERWR
O
I TE? SP
0 H 02 M 43 S
i konferensrum A
För att avsluta inspelningen trycker
du på någon av knapparna zREC/
STOP eller STOP.
2
Starta uppspelningen genom att
trycka på zREC/STOP
Redigera meddelanden på IC-spelaren
Den nya inspelningen läggs till efter det
aktuella meddelandet och infogas som en del
av meddelandet.
Meddelande 2
Meddelande 3
Den del av
Meddelande 2
som spelas över
(tas bort)
Meddelande 3
Indikatorn OPR lyser rött.
3
Tryck på zREC/STOP- eller STOP
för att avbryta inspelningen.
Obs!
• Den del av meddelandet som du lägger till spelas
in i samma inspelningsläge (SP eller LP, se sidan
36) som originalmeddelandet, och det oberoende
av vilket inspelningsläge du har ställt in för
tillfället.
• För att du ska kunna spela över på det här viset
måste det finnas tillräckligt med ledigt minne på
“Memory Stick”. Mer information finna i
“Felsökning” (sidan 61).
21
Dela upp
meddelanden i två/
Kombinera
meddelanden —
Indexfunktionen
Du kan dela upp ett meddelande genom att
infoga indexmarkeringar. Du kan också
kombinera (slå samman) meddelanden
genom att ta bort index.
Du kan infoga index (se nedan) medan du
spelar in/spelar upp meddelanden. I
stoppläget kan du ta bort index (se nästa
sida).
Lägga till ett index under inspelning
Under tiden som du spelar in ett meddelande
trycker du på knappen INDEX där du vill
dela upp meddelandet.
Det nya meddelandenumret läggs in på den
punkt där du tryckte på knappen INDEX.
“ADD INDEX” blinkar tre gånger.
Meddelandet är nu uppdelat i två
meddelanden, men det blir inget avbrott i
inspelningen.
ECORDI
N G R
S P
ADD INDEX Ett infogat index.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3
Inspelningen fortsätter.
INDEX
1 Tips!
Du kan lägga in ett indexnummer under en
inspelningspaus (sidan 13).
Jogratten
ERASE
STOP
Lägga till ett index under uppspelning
Dela upp ett meddelande
med hjälp av index
Du kan infoga ett index under pågående
uppspelning eller inspelning.
Genom att dela upp ett meddelande kan du
på ett enkelt sätt hitta tillbaka till en viss
punkt som du vill spela upp från, särskilt när
det gäller långa inspelningar som t.ex.
inspelningar av möten.
När du lägger till index ändras
meddelandenumreringen på följande vis.
Under tiden som du spelar upp ett
meddelande trycker du på knappen INDEX
där du vill dela upp meddelandet.
Meddelandet delas in i två delar, och “ADD
INDEX” blinkar tre gånger.
En indexmarkering har infogats och numret
på de efterföljande indexmarkeringarna
räknas upp med ett.
FOLDER
O1 S P
ADD INDEX Ett infogat index.
Meddelande 1
Meddelande 2
Meddelande 3
1 Tips!
Du kan lägga in ett indexnummer efter det att du har
gjort paus genom att trycka på X(PAUSE) (sidan 16).
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Den första punkten
på dagordningen
är...
Vi fortsätter nu
med nästa punkt.
Meddelandena numreras upp.
22
Spela upp ett indexmarkerat
meddelande
För jogratten uppåt eller nedåt tills
indexnumret för den del du vill spela upp
visas (delarna av ett uppdelat meddelande
har olika indexnummer).
Spela upp de delade
meddelandena utan avbrott
2
Välj “ON” för “CONT.” enligt anvisningarna
i “Spela upp alla meddelanden i en mapp
utan avbrott” på sidan 37.
“ERASE INDEX” blinkar under 10
sekunder.
Obs!
FOLDER O1 SP
E RASE INDEX 3
Tryck på ERASE medan
teckenfönstret blinkar.
De två meddelandena kombineras till ett
meddelande och meddelandena
numreras om som ovanstående
illustration visar.
Obs!
Kombinera meddelanden
genom att ta bort
indexmarkeringen
• När du kombinerar två meddelanden genom att ta
bort ett index, raderas också det andra
meddelandets namn (sidan 28) , larminställningar
(sidan 30), prioritetsmärken (sidan 26) och datum
och tid för inspelning (sidan 34).
• Du kan inte kombinera meddelanden som du
spelat in med olika inspelningslägen.
Du kan slå samma två meddelanden till ett
genom att ta bort indexet.
Avbryta raderingen
Indexet tas bort.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Meddelande 1
Meddelande 2
Tryck på STOP innan steg 3.
Redigera meddelanden på IC-spelaren
• För att du ska kunna lägga till ett index krävs en
viss mängd ledigt minne på “Memory Stick”. Mer
information finns under “Systembegränsningar”
på sidan 64.
• Du kan inte lägga till ett nytt index när “INDEX
FULL” visas i teckenfönstret. Innan du kan lägga
till ett nytt index måste du ta bort några
meddelanden. Mer information finns under
“Systembegränsningar” på sidan 64.
• Inspelningstiden (dvs. startdatum och
inspelningstid) (sidan 34) för den senare delen av
det meddelande som du har delat upp med ett
index, är densamma som för det meddelande som
du delade.
• Om du har gett namn åt ett meddelande (sidan 28)
och sedan delar det, får båda delarna samma
namn.
• Om du lägger ett index till ett meddelande som
du har prioritetsmärkt (sidan 26), får båda delarna
av meddelandet samma prioritetsmärke(n).
Håll knappen ERASE nedtryckt och
tryck samtidigt på INDEX under
mer än en sekund.
Meddelande 3
Meddelandenumreringen stegas ned.
I stoppläget följer du anvisningarna i
nedanstående steg:
1
Tryck jogratten uppåt eller nedåt
tills numret på det andra av de båda
meddelanden som du vill
kombinera visas.
23
Lägga till/Radera
bort mappar
Som standard finns det tre mappar:
“FOLDER01”, “FOLDER02” och “FOLDER03”.
Du kan själv lägga till ytterligare mappar tills
det totala antalet når upp till 511. Du kan också
ta bort mappar som du inte längre behöver.
Radera bort mappar
Du kan bara radera mappar som inte
innehåller några inspelade meddelanden.
1
Markera den mapp du vill radera.
För information om hur du markerar
mappar, se steg 1 i “Spela in
meddelanden” på sidan 12.
Obs!
Obs!
Hur många mappar du i praktiken kan lägga till
beror på hur mycket ledigt utrymme det finns på
“Memory Stick” och hur du använder det. När du,
på grund av systembegränsningarna för IC-spelaren
(sidan 64), inte kan lägga till några fler mappar visas
“FOLDER FULL” i teckenfönstret.
På det “Memory Stick” (16MB) som levereras med
den här IC-spelaren kan du skapa upp till 340
mappar med ett meddelande i varje mapp, förutsatt
att du inte använder det för lagring av något annat.
Du kan inte radera en mapp så länge det finns
ett meddelande i den. Innan du kan ta bort
mappen måste du ta bort alla meddelanden i
den (se sidan 17). Du behöver inte
nödvändigtvis radera meddelandena eftersom
du kan flytta dem till en annan mapp (se nästa
sida).
2
Håll STOP nedtryckt och tryck
samtidigt på ERASE under mer än
en sekund.
“ERASE FOLDER” blinkar i
teckenfönstret under tio sekunder.
FOLDER
FOLDER O2 SP
ERASE
E RASE FOLDE
R
STOP
3
Lägga till mappar
Tryck på ERASE medan
teckenfönstret blinkar.
Mappen kommer att raderas.
Tryck på knappen FOLDER under mer än en
sekund.
“NEW FOLDER” visas i teckenfönstret och
den nya mappen läggs till.
Avbryta raderingen
Tryck på STOP innan steg 3.
NEW FOLDER Namn på mappar du skapar
24
Den nya mappen får automatiskt ett unikt
namn med två siffror eller bokstäver, t.ex.
“FOLDER 04” eller “FOLDER AB”. Om det
finns en ledig kombination bland de
befintliga mapparna, används den lediga
kombinationen automatiskt.
Du kan skapa egna namn åt mapparna (sidan
27).
Obs!
• Du kan inte radera den sista mappen som finns
kvar i ett “Memory Stick”.
• Efter det att du raderat en mapp ändras inte
namnet på de andra mapparna. Om du tar bort
“FOLDER 03”, kommer namnet på “FOLDER 04”
att vara detsamma som tidigare.
Flytta
meddelanden till
en annan mapp
Du kan flytta inspelade meddelanden till
andra mappar.
3
Markera den mapp som du vill
flytta meddelandet till genom att
föra jogratten uppåt eller nedåt.
Tryck sedan på jogratten.
Meddelandet flyttas över till den nya
mappen (målmappen).
Meddelande sorteras i mapparna i
ordning efter inspelningsdatum och
inspelningstid eller efter
prioritetsmärkning.
FOLDER
Jogratten
STOP
Avbryta flyttning av
meddelande(n)
Tryck på STOP innan steg 3.
Obs!
Exempel: Flytta Meddelande 3 i FOLDER 02
till FOLDER 03.
Spela upp meddelandet som du
tänker flytta.
FOLDER
O2 S P
0 H 02 M 43 S
2
Medan meddelandet spelas upp
trycker du på knappen FOLDER.
De första och sista 5 sekunderna av
meddelandet spelas upp 10 gånger
medan “MOVE MSG.” visas blinkande i
teckenfönstret. Målmappen är den mapp
som visas mot svart bakgrund.
FOLDER
O2 FOLDER
O3 OVE
M
MS G . Redigera meddelanden på IC-spelaren
1
När du flyttar meddelanden skapas inga nya kopior
av dem. Meddelandet förs över till målmappen och
tas bort från källmappen.
Mappen med det
meddelande du vill
flytta
Mappen dit
meddelandet
flyttas
25
Lägga till
prioritesmärke(n)
— Prioriteringsfunktionen
Du kan prioritetsmärka meddelanden genom
att förse dem med ett eller flera
prioritetsmärken. Då kan du sortera dem
efter antal prioritetsmärken i stället för efter
datum och tid för när de spelades in. Det
finns fyra nivåer, “vvv” (viktigast), “vv”,
“v” och meddelanden utan prioritetsmärkning.
Du kan prioritetsmärka meddelanden i såväl
stoppläge som uppspelningsläge.
A-B REPEAT /
PRIORITY
Prioritetsmärka under
uppspelning
1
Tryck på knappen A-B REPEAT /
PRIORITY under mer än en sekund
medan meddelandet som du tänker
prioritetsmärka spelas upp.
Prioritetsmärke(n), “v”, och
“PRIORITY” visas blinkande i
teckenfönstret. samtidigt som de första
och sista fem sekunderna av
meddelandet spelas upp 10 gånger.
2
Välj antal prioritetsmärken genom
att trycka jogratten uppåt eller nedåt
medan teckenfönstret blinkar.
3
Bekräfta inställningen genom att
trycka på jogratten.
Inställningen är klar och meddelandena
numreras om.
Jogratten
Meddelanden med
prioritetsmärke(n)
Prioritetsmärka i stoppläge
1
Markera det meddelande som ska
prioritetsmärkas.
2
Tryck på knappen A-B REPEAT /
PRIORITY under mer än en sekund.
Prioritetsmärke(n), “v”, och “PRIORITY”
visas blinkande i teckenfönstret.
Meddelandena sorteras i mappen i ordning
efter antalet prioritetsmärken. Meddelanden
som saknar prioritetsmärke visas sist, efter de
meddelanden, som har ett eller flera
prioritetsmärken.
1 Tips!
Om det i samma mapp finns fler än två
meddelanden som har samma antal
prioritetsmärken, sorteras de efter
inspelningsdatum och -tid (de äldsta först).
Obs!
FOLDER
O1 S P
PRIORIT Y
3
Välj antal prioritetsmärken genom att
trycka på A-B REPEAT / PRIORITY
flera gånger medan “PRIORITY”
blinkar i teckenfönstret.
Inställningen är klar när “v” lyser i
teckenfönstret. Meddelandena numreras
om.
26
Du kan också lägga till prioritetsmärken med
programmet “Memory Stick Voice Editor”
(medföljer) (sidan 56). Meddelandena kommer då
inte att sorteras efter antalet prioritetsmärken såvida
du inte också använder programmet för att sortera
dem.
Namnge mappar
och meddelanden
— FOLDER NAME/
MSG. NAME
4
FOLDER NA M E
TEMPLATES ALPHABET Du kan själv ange namn för såväl mappar
som meddelanden.
1 Tips!
Du kan också namnge mappar och meddelanden
med programmet “Memory Stick Voice Editor”
(medföljer). Mer information finns på sidan 54.
Välj “TEMPLATES” eller “ALPHABET”
genom att trycka jogratten uppåt eller
nedåt. Tryck sedan på jogratten.
5
Om du vill använda något av
mallnamnen:
Välj mallnamn genom att trycka jogratten
uppåt eller nedåt. Bekräfta namnet du valt
genom att trycka på jogratten.
MENU
STOP
Tillgängliga mallnamn
ACTION, SCHEDULE, MEETING,
OFFICE, HOME, MEMO, REPORT,
SPEECH, INTERVIEW, TRAVEL,
PERSONAL, PLACE, SHOP LIST,
CLASS, MESSAGE, EXPENSE
Namnge mappar
Mapparna har först namn som de får
automatiskt, t.ex. “FOLDER03”, men du kan
ge dem vilket namn du vill, antingen med
hjälp av mallnamn eller namn som du väljer
själv.
1
Skriva in tecken:
Du kan namnge mappar med upp till 44
tecken.
Tryck på knappen MENU.
F O LDER NA ME FOLDER 01 Du växlar därmed över till menyläget.
2
Välj “FOLDER NAME” genom att
trycka jogratten uppåt eller nedåt.
ONT.
OFF
C
FOLDER NA M E
MSG. NA ME 3
Tryck på jogratten.
Redigera meddelanden på IC-spelaren
F O LDER NA ME ACTION Jogratten
Markören visas blinkande efter det sista
tecknet i den aktuella mappens namn.
Du kan ändra namnet eller lägga till
ytterligare tecken.
På nästa sida finns en beskrivning av hur
du gör för att skriva in tecken.
6
Bekräfta namnet genom att trycka på
jogratten under mer än en sekund.
7
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
Forts.
27
Namnge mappar och meddelanden
— Mapp/fil- namn (forts.)
Namnge meddelanden
1 Längre mappnamn
Meddelande får inte namn automatiskt, men
du kan själv ge dem namn.
Teckenfönstret kan bara visa 10 tecken samtidigt.
Om namnet är längre än 10 tecken kan du läsa
namnet genom att låta det rulla förbi i
teckenfönstret sedan du markerat namnet på
mappen (se steg 1 på sidan 12 eller 15).
Namnet kan inte rullas i andra teckenfönster.
1 Avbryta namngivningen
1
Tryck på knappen MENU.
Du växlar därmed över till menyläget.
2
Välj “MSG. NAME” genom att
trycka jogratten uppåt eller nedåt.
Tryck på knappen STOP.
FOLDER NA M E
MSG. NA ME FORMAT 3
Tryck på jogratten.
4
Skriv in tecknen.
Du kan namnge meddelanden med upp
till 254 tecken.
SG.
M
NA ME I nästa kolumn finns en beskrivning av
hur du gör för att skriva in tecken.
5
Bekräfta namnet genom att trycka
på jogratten under mer än en
sekund.
6
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
1 Längre meddelandenamn
Teckenfönstret kan bara visa 10 tecken samtidigt.
Om namnet är längre än 10 tecken kan du rulla det
när du ändrar läge på teckenfönstret eller när
meddelandet spelas upp.
1 Avbryta namngivningen
Tryck på knappen STOP.
28
Skriva in tecken
När du uppmanas att skriva in tecknen följer
du instruktionerna i nedanstående procedur
(när markören blinkar i steg 5 om du
namnger en mapp på sidan 27 och i steg 4 när
du namnger ett meddelande på föregående
sida).
Skriva in ett tecken
1Välj önskat tecken genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
I vilken ordning tecknen visas framgår av
nästa sida.
2Tryck på jogratten ett kort ögonblick för att
bekräfta valet av tecken.
Markören flyttas fram ett steg.
3Skriv in de andra tecknen i namnet genom
att upprepa steg 1 och 2.
Ersätta tecken
1Placera markören på det tecken som du vill
rätta.
Om du vill flytta markören bakåt (åt
vänster) trycker du ett kort ögonblick på
knappen INDEX.
Om du vill flytta markören framåt (åt
höger) trycker du ett kort ögonblick på
jogratten.
2Välj önskat tecken genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
Om du vill ta bort ett tecken och samtidigt
ta bort utrymmet det stod på placerar du
markören på det tecken som ska tas bort
och trycker sedan ett kort ögonblick på
knappen ERASE.
3Tryck på jogratten när du vill flytta
markören framåt och upprepa steg 1 och
2 om du ska ändra andra tecken.
Gör så här
Tryck på jogratten
ett kort ögonblick
För att
bekräfta valet av ett
tecken (Markören
flyttas fram ett steg).
Tryck på jogratten
bekräfta namnet
under mer än
(Avsluta inskrivning
en sekund
av namnet).
Tryck på jogratten
välja tecken (flytta till
ett kort ögonblick
nästa position).
Tryck jogratten nedåt välja tecken
under mer än en
(snabb förflyttning
sekund
mellan tecknen).
Tryck jogratten uppåt välja tecken (backa till
ett kort ögonblick
föregående).
Tryck jogratten uppåt välja tecken (backa
under mer än en
snabbt genom
sekund
föregående tecken).
Tryck på ERASE ett
ta bort ett tecken.
kort ögonblick
Tryck på ERASE
ta bort alla tecken.
under mer än
en sekund
Tryck på DISPLAY
byta teckenett kort ögonblick
uppsättning.
Tryck på INDEX ett
flytta markören bakåt.
kort ögonblick
Teckenuppsättningar
Order
Tecken
1 (Stora tecken, versaler) A B C D ~ X Y Z
2 (Symboler 1)
' , / : (mellanslag)
3 (Små tecken, gemener) a b c d ~ x y z
4 (Symboler 1)
Redigera meddelanden på IC-spelaren
Om du skriver fel tecken eller vill ändra
namnet, gör du ändringarna sedan du har
raderat alla tecken genom att trycka på
knappen ERASE under mer än en sekund. Du
kan också byta ut enstaka tecken på följande
sätt.
Namnge mappar/meddelanden med
jogratten och knapparna
' , / : (mellanslag)
5 (Siffror)
0 1 2 ~ 8 9
6 (Symboler 2)
!#$%&( )*.;
<=>?@_‘+-' ,/
: (mellanslag)
Obs!
Du kan inte infoga tecken i ett namn. Du måste i
stället skriva om de tecken som följer efter det
tecken som du vill infoga.
29
Övriga funktioner
2 Tryck på jogratten.
Teckenfönstret växlar till
larminställningsläget.
Spela upp ett
meddelande med
larm vid en viss
tidpunkt
ALARM O N OFF Du kan göra så att en ljudsignal ljuder vid
önskad tidpunkt, samtidigt som ett visst
meddelande spelas upp.
3 Välj “ON” genom att trycka jogratten
uppåt eller nedåt.
Om “ON” redan är markerat
fortsätter du med nästa steg.
4 Tryck på jogratten.
“DATE” visas i teckenfönstret .
På så vis kan du påminna dig om viktiga
händelser, möten o.dyl.
Jogratten
ALARM DATE
MENU
1
Markera det meddelande som du
vill spela upp.
Mer information om hur du markerar
meddelanden finns i steg 1 och 2 under
“Spela upp meddelanden” på sidan 15.
FOLDER
O1 S P
2
Växla till larminställningsläget.
1 Tryck på knappen MENU.
Teckenfönstret växlar till menyläget.
DA
T E &TIME
ALARM OFF
MODE SP 1 Tips!
Om “ALARM” inte är markerat när du har
tryckt på knappen MENU, trycker du
jogratten uppåt eller nedåt för att välja
“ALARM”.
30
3
Ställ in datum och tid för larmet.
Spela upp på önskat datum
1 Tryck på jogratten medan “DATE”
visas blinkande.
Årtalssiffrorna blinkar.
ALARM 1999 Y 8M 6D
7:04
2 Ställ in årtalet genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt och tryck
sedan på jogratten.
Månadssiffrorna blinkar.
ALARM 1999 Y 8M 6D
7:04
3 Ställ i tur och ordning in månad, dag
och tid och tryck sedan på jogratten.
Spela upp en gång i veckan
1 Ställ in veckodagen genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
4
Välj “BEEP ONLY” eller “BEEP &
PLAY” genom att trycka jogratten uppåt
eller nedåt och tryck sedan på jogratten.
ALARM FRI ALARM BEEP&PLAY
BEEP ONLY 2 Tryck på jogratten.
Timsiffrorna blinkar.
ALARM 7:04
3 Välj timsiffrorna genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt och tryck
sedan på den.
The minute digit will flash
4 Välj minutsiffror genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt och tryck
sedan på jogratten.
Välj larmsignal.
5
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
“,” visas när du markerar ett
meddelande som har en larminställning.
När det inställda datumet och den
inställda tiden är inne
1 Välj “DAILY” genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
Under uppspelningen blinkar “ALARM” i
teckenfönstret.
ALARM DAILY 2 Tryck på jogratten.
Timsiffrorna blinkar.
ALARM 7:04
3 Välj timsiffrorna genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt och tryck
sedan på den.
The minute digit will flash
4 Välj minutsiffror genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt och tryck
sedan på jogratten.
När meddelandet har spelats upp stannar
spelaren automatiskt i början av det
uppspelade meddelandet.
Lyssna på samma meddelande
igen
Övriga funktioner
Spela upp vid samma tidpunkt
varje dag
Vid den inställda tiden ljuder larmet under
ungefär 10 sekunder och det valda
meddelandet spelas upp. (Om du valt “BEEP
ONLY” i steg 4 kommer bara larmet att
höras.)
Tryck på jogratten. Samma meddelande
spelas upp igen från början.
Avbryta larminställningen innan
uppspelningen startar
Tryck på STOP medan larmet ljuder. Du kan
avbryta uppspelningen även om du har
aktiverat HOLD-funktionen.
Forts.
31
Spela upp ett meddelande med
larm vid en viss tidpunkt (forts.)
Avbryta larminställning eller
ändra tiden för ett larm
Obs!
1 Markera meddelandet som du har ställt in
larmet för och tryck på knappen MENU.
2 Välj “ALARM” och tryck på jogratten.
3 För att avbryta inställningarna för larmet:
Välj “OFF” genom att trycka jogratten
uppåt eller nedåt och tryck sedan på
jogratten.
För att ändra tid och datum för ett larm
trycker du på jogratten.
När datum för larmet visas ändrar du tid
och datum för larmet genom att följa
instruktionerna för steg 3 till 5 på sidorna
30 och 31.
4 Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
• Om tiden för larmet inträffar under tiden som du
spelar upp ett meddelande med larm, avbryts
detta meddelande och det nya meddelandet spelas
upp.
• Om tiden for larmet inträffar under inspelning,
aktiveras det direkt efter det att inspelningen är
klar. “,” blinkar när tiden för larmet kommer.
• Om flera förinställda larm inträffar när du gör en
inspelning är det bara det första meddelandet som
spelas upp.
• Om larmtiden inträffar när spelaren är i
menyläget kommer larmet att ljuda och menyläget
avbryts.
• Om du tar bort det meddelande som du har satt
larm för tas också larminställningen bort.
• Om du lägger till ett index för ett meddelande
som du har ställt in ett larm för, gäller
larminställningen bara för den första delen av det
delade meddelandet.
• Om du tar bort indexet för ett meddelande som
du har satt larm för tas också larminställningen
bort.
• Du reglerar uppspelningsvolymen med VOLkontrollen.
• Om tiden för larmet inträffar under en radering
aktiveras det direkt efter det att raderingen är
utförd.
• Larminställningen tas inte bort efter det att larmet
har spelats upp. Hur du gör för att avbryta en
larminställning beskrivs nedan.
Kontrollera larminställningen
Följ anvisningarna för steg 1 och 2 på sidan 30
sedan du har valt larminställning. Tid och
datum för larmet visas i teckenfönstret.
32
Förhindra oavsiktliga
operationer
— HOLD-funktionen
HOLD
Skjut HOLD-omkopplaren i pilens riktning.
“HOLD” blinkar tre gånger som en
indikation på att alla knappar och deras
funktioner har låsts.
FOLDER
O1 S P
HOLD Obs!
Om du aktiverar HOLD-funktionen under en
pågående inspelning kan du inte avbryta
inspelningen förrän du har avbrutit HOLDfunktionen.
Övriga funktioner
För att avbryta HOLD-funktionen skjuter du
helt enkelt HOLD-omkopplaren i motsatt
riktning.
1 Tips!
Även om HOLD-funktionen är aktiverad kan du
avbryta uppspelningen av ett larm. Då trycker du
bara på STOP när larmet ljuder eller under
uppspelningen av larmmeddelandet.
33
Välja visningsläge
för teckenfönstret
Du kan välja visningsläge för teckenfönstret i
stopp-, inspelnings- och uppspelningsläge.
Varje gång du trycker på knappen DISPLAY
ändras visningen i teckenfönstret på följande sätt:
DISPLAY
v Tryck på knappen DISPLAY
4 Inspelningsdatum och
inspelningstid
Tiden då det aktuella meddelandet
spelades in.
Om du inte har ställt klockan visas “--M-D--:--”.
Det är bara starttiden för inspelningen
som visas. Tiden ändras inte under
inspelningen.
FOLDER
O1 S P
12 M 23 D 21:34
v Tryck på knappen DISPLAY
1 Räknare
Uppspelad/inspelad tid för ett meddelande.
5 Meddelandets namn
Namnet på meddelandet visas i
teckenfönstret.
FOLDER
O1 S P
0 H 02 M 43 S
Om meddelandet saknar namn visas inget
namn i teckenfönstret.
v Tryck på knappen DISPLAY
2 Återstående tid
I uppspelningsläge: Indikering av
återstående tid för meddelandet.
I stopp- och inspelningsläge: Uppgift om
återstående inspelningstid.
FOLDER
O1 S P
MEMO12/16 1 Längre meddelandenamn
Meddelandenamn som är längre än 10 tecken
kan visas med rullningsfunktionen.
v Tryck på knappen DISPLAY
RECORDING FOLDER
O1 S P
-0 H 09 M 43 S
Under uppspelning
Under inspelning
eller stopp
v Tryck på knappen DISPLAY
3 Inspelningsdatum
Datum då det aktuella meddelandet
spelades in.
Om du inte har ställt klockan visas “----Y-M--D”.
FOLDER
O1 S P
1999 Y 12 M 23 D
34
Återgår till 1
1 Teckenfönstrets viloläge
Om du lämnar enheten oanvänd under mer än 3
sekunder i stoppläge växlar teckenfönstret över till
viloläge enligt nedan, oberoende av vilket läge du
för tillfället har valt för teckenfönstret.
FOLDER
O1 S P
1 Visa aktuell tid
Tryck på STOP när teckenfönstret är i viloläge.
Aktuell tid visas under 3 sekunder i teckenfönstret.
Formatera ett
“Memory Stick”
Du kan formatera ett “Memory Stick” med
“Memory Stick” IC-spelaren. Formateringen
tar bort all information som finns inspelad på
“Memory Stick“, inklusive bilder och andra
data. Se efter om det är någonting som du vill
ha kvar innan du formaterar “Memory Stick”.
5
Tryck på jogratten.
“OK?” visas i teckenfönstret.
6
Tryck på jogratten igen.
Formateringen startar.
“FORMATTING” visas i teckenfönstret.
FORMATTING Eftersom ett kommersiellt tillgängligt
“Memory Stick” redan har formaterats på
fabriken, behöver du inte formatera det innan
du använder det för första gången.
Efter formateringen visas teckenfönstret
som i steg 2.
Det “Memory Stick” som levereras med
spelaren är också förformaterat.
7
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
MENU
Jogratten
2
Tryck på knappen MENU.
1 Avbryta formateringen
Menyn visas i teckenfönstret.
Välj “NO” i steg 4 eller tryck på STOP medan “OK ?”
visas i steg 5.
Välj “FORMAT” genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
Obs!
Du kan inte utföra en formatering när omkopplaren
för skrivskydd på “Memory Stick” är ställd på
LOCK.
Övriga funktioner
1
Efter formateringen läggs automatiskt 3
mappar in på “Memory Stick” (Det är
detsamma som efter det att du satt in ett
“Memory Stick” för första gången.)
MSG. NA ME
FORMAT DATE &
TIME 3
Tryck på jogratten.
4
Välj “YES” genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
FORMA T YES NO 35
Ändra inställningar
för IC-spelaren
Välja inspelningsläge
(MODE)
SP: Ljudkvaliteten blir högre.
Stänga av ljudsignalen
(BEEP)
ON: En ljudsignal bekräftar de operationer
du utför.
OFF: Ingen ljudsignal hörs förutom för
larmet.
1
Med den medföljande “Memory Stick”
(16MB) kan du i SP-läget spela in
meddelanden under sammanlagt drygt en
timme (63 minuter). I LP-läget är
inspelningstiden ungefär den dubbla (131
minuter). Om du använder ett “Memory
Stick” med annan kapacitet finns mer
information på sidan 5.
1
2
ODE
SP
M
BEEP ON CONT. OFF
3
Tryck på jogratten.
Tryck på jogratten.
Inställningen för ljudsignalen visas i
teckenfönstret.
Välj “MODE” genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
BEEP ON OFF LARM
OFF
A
MODE SP BEEP ON 3
Välj “BEEP” genom att trycka
jogratten uppåt eller nedåt.
Tryck på knappen MENU.
Menyn visas i teckenfönstret.
2
Tryck på knappen MENU.
Menyn visas i teckenfönstret.
LP: Inspelningstiden blir längre.
4
Det inställda läget visas i teckenfönstret.
Välj “ON” eller “OFF” genom att
trycka jogratten uppåt eller nedåt
och tryck sedan på den.
Inställningen är klar.
5
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
4
Välj “SP” eller “LP” genom att
trycka jogratten uppåt eller nedåt
och tryck sedan på den.
Inställningen är klar.
5
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
36
Spela upp alla
meddelanden i en mapp
utan avbrott (CONT.)
ON: Du kan spela upp alla meddelanden i
en mapp utan avbrott.
OFF: Uppspelningen stannar vid slutet av
varje meddelande.
1
Tryck på knappen MENU.
Spela in med
extern mikrofon
eller annan
utrustning
1
Menyläget visas i teckenfönstret.
Anslut en mikrofon av typen Plugin-Power eller annan utrustning till
MIC (PLUG IN POWER)-kontakten.
Spela in med extern mikrofon
2
Tryck jogratten uppåt eller nedåt
tills “CONT.” visas.
MIC
Extern
mikrofon
(medföljer
ej)
EEP
B
ON
CONT. ON F O LDER N AM E
3
Inställningen för kontinuerlig
uppspelning visas i teckenfönstret.
Spela in från annan utrustning
CONT. ON OFF 4
MIC
Anslutningskabel
Bandspelare,
(medföljer ej)
TV, radio osv.
Välj “ON” eller “OFF” genom att
trycka jogratten uppåt eller nedåt
och tryck sedan på den.
EAR,
EARPHONE,
v eller REC
OUT
Inställningen är klar
5
Tryck på knappen MENU.
Menyläget avbryts.
Övriga funktioner
När du ansluter en extern mikrofon
stängs den inbyggda mikrofonen
automatisk av. När du ansluter en
mikrofon av typen Plug-in-Power får
den sin strömförsörjning från ICspelaren.
Tryck på jogratten.
2
För att spela in meddelanden följer
du instruktionerna för stegen i
“Spela in meddelanden” på sidan 12.
Obs!
• Kontrollera att kontakterna är ordentligt anslutna.
• Du rekommenderas att först göra en
provinspelning för att kontrollera anslutningarna
och volymen.
• Om du ansluter en annan utrustning än en som
Sony tillverkat, får du mer information i
utrustningens bruksanvisning.
37
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Innan du börjar
Vad du kan göra med programmet
“Memory Stick Voice Editor”
Med programmet “Memory Stick Voice Editor” kan du visa meddelanden på din dators
bildskärm, spara dem på datorns hårddisk, spela upp dem och redigera dem.
Överföra meddelanden som är inspelade på MEMORY STICK IC-spelaren
och visa dem på datorns bildskärm (page 48)
Genom att ta ur “Memory Stick” från IC-spelaren och ansluta den till din dator kan du visa de
meddelanden som finns inspelade på “Memory Stick” på datorns bildskärm.
Spela in
meddelanden
på ICspelaren
Ta bort en
“Memory Stick”
Spela upp och
redigera
överförda
meddelanden
Meddelanden som du fört över till datorn kan spelas upp på datorn. Dessutom kan du redigera
meddelandena med hjälp av program på datorn (t.ex. ge meddelandena namn eller sortera dem).
När du är klar med redigeringen kan du föra över dem till IC-spelaren igen.
Spara meddelanden på datorns hårddisk (page 48)
Du kan spara de meddelanden som finns lagrade på ett “Memory Stick” på datorns hårddisk. Du
kan spara dem som följande filtyper.
• MSV-fil (MEMORY STICK VOICE)
• ICS-fil (Sony IC-spelarens format)
• WAV-fil (8 eller 16 bitar)
Överföra meddelanden till “Memory Stick” så att de kan spelas upp på
IC-spelaren (page 52)
Meddelanden som du har lagrat på datorn eller ljudfiler (MSV-, ICS- eller WAV-filer) som du
tagit emot via e-post kan föras över till “Memory Stick” som MSV-filer och kan sedan spelas upp
på IC-spelaren. Du kan föra över meddelanden ett och ett, eller alla meddelanden i en mapp. När
du för över alla meddelanden i alla mappar på din “Memory Stick” till datorn och sedan överför
dem tillbaka till “Memory Stick”, kan du återställa larm, prioriteter och andra
originalinställningar på IC-spelaren.
38
Filtyper
Det är bara följande filtyper som kan konverteras till MSV-format och tvärtom.
• ICS-filer (Sony IC-spelare) inspelade i SP-läge med IC-spelare ICD-R100
• PCM 8/11 kHz, 8 och 16 bitars WAV-filer i monoformat
Mer information finns på sidan 50.
Filstorlek
När du sparar ett meddelande i ett annat format ändras filstorleken enligt följande:
• Ungefärlig filstorlek för ett meddelande på en minut som spelats in i SP-läge
MSV-filer: ca. 243 kB
ICS-filer: ca. 248 kB
8 bitars WAV-filer: ca. 660 kB
16 bitars WAV-filer: ca. 1 320 kB
(kB: kilobyte)
• Ungefärlig filstorlek för ett timslångt meddelande som spelats in i SP-läge
MSV-filer: ca. 14,1MB
ICS-filer: ca. 14,6 MB
8 bitars WAV-filer: ca. 37,8 MB
16 bitars WAV-filer: ca. 75,7 MB
(MB: megabyte)
• Ungefärlig filstorlek för ett två timmar långt meddelande som spelats in i LP-läge
MSV-filer: ca. 13.7 MB
ICS-filer: kan inte konverteras.
8 bitars WAV-filer: ca. 55 MB
16 bitars WAV-filer: ca. 109 MB
(MB: megabyte)
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
39
Installera
programmet
1
Obs!
Se till att du har stängt alla andra program
innan du startar installationen av programmet
“Memory Stick Voice Editor”.
Systemkrav
För att du ska kunna använda programmet
måste följande minimikrav vara uppfyllda.
2
• IBM PC/AT eller kompatibel (Programmet
kan inte köras på Macintosh-datorer)
Obs!
Installera programmet
Installera programmet “Memory Stick Voice
Editor” på datorns hårddisk
40
Sätt in den medföljande CD-ROMskivan i CD-ROM-enheten.
När du satt in CD-skivan startar
installationsprogrammet automatiskt
och följande fönster visas.
Om installationsprogrammet inte startar
automatiskt dubbelklickar du på
[setup.exe] i mappen [Disk1].
— CPU: Minst 200 MHz PentiumR-processor
eller motsvarande
— RAM: 32 MB eller mer (64 MB eller mer
rekommenderas)
— Ledigt hårddiskutrymme: 70 MB eller
mer beroende på hur stora och hur
många ljudfiler du tänker lagra.
— CD-ROM-enhet
— Ljudkort: Sound Blaster 16-kompatibelt
— Bildskärm: 16 bitars färg eller mer och
upplösningen minst 800 x 480 punkter
• OS: Microsoft Windows 2000 Professional,
Windows Millennium Edition, Windows
98, Windows 98 Second Edition eller
Windows 95 (Du kan inte använda
programmet med Windows NT)
Datorn måste ha ett uttag för “Memory Stick” eller
en extern “Memory Stick”-adapter enligt nedan.
• Memory Stick PC Card-adapter (MSAC-PC2N)
• PC Card/Parallellports-adapter (MSAC-PR1) och
Memory Stick PC Card-adapter (MSAC-PC2N)
• MEMORY STICK diskettadapter (MSAC-FD2M)
• Memory Stick-läsare/skrivare (MSAC-US1)
Eventuellt kan det ställas högre krav på systemet,
beroende på vilken adapter du använder.
Starta datorn och starta Windows.
3
1 Klicka på [Next].
Dialogrutan [Choose Destination
Location] visas.
2 Ange i vilken mapp du vill att
”Memory Stick Voice Editor” ska
installeras i och klicka sedan på
[Next].
Om du godkänner att programmet
installeras i sin standardmapp, behöver
du bara klicka på [Next].
Dialogrutan [Select Program folder] visas.
3 Klicka på [Next].
Obs!
Dialogrutan [About This System] visas.
När installationen är klar är även följande moduler
installerade, beroende på vilket operativsystem du
använder.
• Microsoft DirectX MediaRuntime
• Microsoft DCOM95 för Windows95
De här modulerna tas inte bort om du avinstallerar
programmet.
4 Klicka på [Next].
Installationen startar.
När installationen är klar visas följande
meddelande.
Ansluta “Memory
Stick” till datorn
Ansluta ett “Memory
Stick” till datorn
4
Klicka på [OK].
Datorn startas om. Efter omstarten är
installationen avslutad.
Avinstallera programmet
Om du vill spela upp ett meddelande som du
har sparat på “Memory Stick” på datorn
börjar du med att ta bort “Memory Stick” från
IC-spelaren och ansluter den till datorn på
något av följande vis:
Om du har en dator med fack för
“Memory Stick”
Sätt in “Memory Stick” direkt i facket.
Om du vill avinstallera programmet följer du
instruktionerna i nedanstående procedur.
1
2
Klicka på [Start] och välj
[Programs], [Memory Stick Voice
Editor] och sedan [Uninstall].
Om datorn saknar fack för
“Memory Stick”
Följ anvisningarna på bildskärmen.
Använd någon av nedanstående adaptrar så
kan du ansluta “Memory Stick” till datorn.
Du behöver också installera en drivrutin för
adaptern. Mer information finna i
handledningen till adaptern.
Obs!
Om du vill flytta programmet till en annan mapp
eller en annan enhet, måste du först avinstallera
programmet och sedan installera om det. Du kan
inte räkna med att programmet kommer att fungera
som det ska om du bara flyttar programfilerna.
Använda Sony PC Card-adapter, MSACPC2N
Sätt in “Memory Stick” i PC Card-adaptern.
Sätt sedan in PC Card-adaptern i datorns PC
Card-fack.
1 Tips!
Du kan också starta avinstallationsprogrammet
genom att klicka på [Start] och sedan välja
[Inställningar], [Kontrollpanelen] och [Lägg till/ta
bort program].
Obs!
När du använder en PC Card-adapter måste du se
till att du öppnat LOCK-omkopplaren på “Memory
Stick”.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Avinstallationsprogrammet startas.
Forts.
41
Ansluta ett “Memory Stick” till
datorn (forts.)
Använda Sony diskettadapter MSACFD2M
Sätt in “Memory Stick” i diskettadaptern. Sätt
sedan in diskettadaptern i datorns
diskettenhet.
Mappstrukturer
The “Memory Stick” innehåller följande
mappstruktur med mappen VOICE som
rotmapp.
“Memory Stick”enhet
VOICE-mappen
Meddelande
folders
Meddelandefiler
Meddelandelistfiler
Obs!
Beroende på hur ditt datorsystem är konfigurerat
kan det hända att det blir små avbrott i ljudet om du
spelar upp det direkt från “Memory Stick” utan att
först ha fört över det till datorns hårddisk.
Använda Sony PC Card/Parallellportsadapter MSAC-PR1 och Sony PC Cardadapter MSAC-PC2N
Anslut PC Card/Parallellports-adaptern till
datorns skrivarport. Sätt in “Memory Stick” i
PC Card-adaptern och sätt sedan in PC Cardadaptern i PC Card-facket på PC Card/
Parallellports-adaptern.
Obs!
När du använder en PC Card-adapter måste du se
till att du öppnat LOCK-omkopplaren på “Memory
Stick”.
Använda den USB-kompatibla Memory
Stick-läsaren/skrivaren MSAC-US1
Anslut Memory Stick-läsaren/skrivaren till
USB-porten på datorn med den medföljande
kabeln. Sätt in “Memory Stick” i Memory
Stick-läsaren/skrivaren.
VOICE-mappen
Den här mappen kontrollerar meddelandena
när du använder IC-spelaren eller
programmet. I den här mappen finns de
mappar som visas som “FOLDER” i
teckenfönstret på IC-spelaren och där
meddelanden sparas. Som standard
installeras tre mappar i den, “FOLDER01”,
“FOLDER02” och “FOLDER03” samt
meddelandelistfilerna (Msglist.msf och
säkerhetskopian Msglistb.msf) i mappen
VOICE när du sätter in ett “Memory Stick” i
MEMORY STICK IC-spelaren.
Meddelandelistfil (Msglist.MSF)
Meddelandelistfilen (Msglist.msf) innehåller
information om VOICE-mappens struktur,
namnen på meddelanden och mappar, antalet
meddelanden i varje enskild mapp, prioritetsoch larminställningar, och annan information
om filerna och mapparna. En säkerhetskopia
av den här filen (Msglistb.msf) sparas också.
Obs!
• Mappstrukturen på ett “Memory Stick” kan visas
så här med hjälp av Utforskaren i Windows, men
du bör aldrig redigera, flytta, kopiera eller ta bort
meddelande i Utforskarens fönster.
• Namnen på mappar och filer som visas i
Utforskaren i Windows är inte desamma som
mapparnas och meddelandenas verkliga namn
(sidan 27).
42
Starta programmet
Första gången du startar
programmet eller om en “Memory
Stick”-enhet inte påträffas
Starta “Memory Stick
Voice Editor”
Efter det inledande fönstret visas följande
dialogruta , där du uppmanas att ange var
“Memory Stick”-enheten finns.
1
Slå på datorn och starta Windows.
2
Ta ut “Memory Stick” från ICspelaren och anslut den till datorn
(sidan 41).
3
Klicka på [Start] och välj
[Programs], [Memory Stick Voice
Editor] och sedan [Memory Stick
Voice Editor].
Programmet “Memory Stick Voice
Editor” startar. Ett inledande fönster
visas och när meddelandelistan har
laddats visas följande huvudfönster.
Markera “Memory Stick”-enheten i listan och
klicka sedan på [OK].
Mapparna med meddelanden i den aktuella
enhetens VOICE-mapp visas i rutan med
mapplistan.
Obs!
• Vilken enhetsbokstav som tilldelas “Memory
Stick” beror på hur din dator är konfigurerad.
• Om du väljer [Cancel] i dialogrutan [Select Drive]
aktiveras bara sektionen för spelaren.
• Om du sätter in ett nytt “Memory Stick” i den
angivna enheten eller om du anger en enhet som
saknar VOICE-mapp, visas en dialogruta med
meddelandet ”No Message Folder exists in Drive
“XX.” Would you like to create new Message
Folder?”. Klicka på [Yes] för att initiera “Memory
Stick” så att huvudfönstret kan visas.
Klicka på [Cancel] så visas dialogrutan [Select
Drive].
Obs!
Om du har ställt in Windows så att stora
teckensnitt används ser huvudfönstret inte
likadant ut som i illustrationen ovan. Du
rekommenderas att använda små teckensnitt
för bildskärmen. I handledningen till Microsoft
Windows 2000/Me/98/95 finns information
om hur du gör för att ändra
skärmteckensnitten.
• Innan du startar “Memory Stick Voice Editor”
bör du ha satt in “Memory Stick” i datorn. Om
du sätter in det efter det att du har startat
“Memory Stick Voice Editor” kan inte
“Memory Stick”-enheten identifieras.
• Innan du tar bort “Memory Stick” från datorn
bör du avsluta “Memory Stick Voice Editor”.
Annars kan dina data skadas.
Avsluta “Memory Stick Voice
Editor”
Klicka på stängningsknappen i fönstrets övre
högra hörn eller välj [Exit] på [File]-menyn.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Obs!
Forts.
43
Starta programmet (forts.)
Namn och funktioner i huvudfönstret
1
2
3
4
5
1 Menykommandon/Verktygsfält
Du kan kontrollera programmet med hjälp av menykommandon. På
verktygsfältet finner du knappar för de vanligaste menykommandona. Mer
information finns på sidan 57.
2 Enhetsruta
Välj önskad enhet i listan. Meddelandemappar i VOICE-mappen på den valda
enheten visas i mapplistrutan.
3 Mapplistruta
I den här rutan visas meddelandemappar i VOICE-mappen på den valda
enheten. Klicka på önskad mapp i listan. Meddelande i den mapp du klickar på
visas i meddelandelistrutan.
44
4 Meddelandelistruta
Meddelandena i den valda mappen visas med relevant information: dess
nummer, hur långt det är, inspelningsdatum och inspelningstid, prioritets- och
larminställningar och i vilket läge (SP eller LP) som det spelades in.
5 Spelarsektion
Räknare
Total
Volymindikator
tid för
meddelandet
Indikation av
återstående
minne
Skjutreglage
Volym-knappar
Stopp-knapp
Uppspelnings-knapp
Här visas kontrollerna för spelaren. Informationen för “Memory Stick” och
meddelandet som spelas upp visas. Här finns också knapparna för uppspelning.
Om du dubbelklickar på en MSV-fil på skrivbordet utan att ha startat “Memory
Stick Voice Editor” visas bara spelarsektionen.
Obs!
Den återstående tid som visas i teckenfönstret kan vara kortare än den tid som visas i
programmet “Memory Stick Voice Editor”. Spelaren behöver en viss tid för sina interna
operationer och den tiden dras bort från den återstående tiden. Det är skälet till skillnaden i
tidsangivelse.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Paus-knapp
Knappar för att hoppa förbi
meddelanden
Dämpnings-knapp
Knapp för
upprepad
Knappar för
uppspelning
att snabbspola
med lyssning
45
Spela upp
meddelanden på
datorn
Från spelardelen i fönstret kan du spela upp
meddelanden (endast MSV-filer) vare sig de
finns lagrade på “Memory Stick” eller på
datorns hårddisk. Ljudet spelas upp via
datorns högtalare.
Spela upp MSV-filer som
du sparat på datorns
hårddisk
1
Spela upp meddelanden
från “Memory Stick”
1
Klicka på den mapp i mapplistrutan
som innehåller det meddelande som
du vill spela upp.
Du kan öppna en MSV-fil på
datorns hårddisk i “Memory Stick
Voice Editor” på något av följande
sätt:
• Dubbelklicka på MSV-filen på
datorns skrivbord.
på i verktygsfältet eller
• Klicka
välj [Open MSV file] på [File]menyn.
Dialogrutan [Open] visas. Markera en
MSV-fil och klicka på [Open].
2
Starta uppspelningen genom att
klicka på N (uppspelning) i
spelarsektionen (sidan 45).
Obs!
2
Om du dubbelklickar på en MSV-fil utan att ha
startat “Memory Stick Voice Editor” visas bara
spelarsektionen (sidan 45) och sedan startar
uppspelningen.
Om du vill att mapp- och meddelandelistrutorna
ska visas i huvudfönstret stänger du spelarsektionen
och startar “Memory Stick Voice Editor”.
Dubbelklicka på önskat meddelande
i meddelandelistrutan.
Meddelandet spelas upp.
1 Tips!
Du kan också spela upp det markerade
meddelandet genom att klicka på knappen N
(uppspelning) i huvudfönstrets spelardel.
46
Olika
uppspelningsmetoder
Du kan spela upp meddelandena på olika sätt
med hjälp av knapparna i spelarsektionen.
Uppspelningsknapparnas
funktioner
Klicka på
För att
X
göra paus i uppspelningen.
För att återuppta
uppspelningen klickar du på
knappen igen.
x
stoppa uppspelningen
.
gå tillbaka till början av det
aktuella meddelandet
>
gå vidare till nästa
meddelande
m
söka bakåt under
uppspelning.
För att återgå till normal
uppspelning, klickar du på
knappen en gång till.
M
söka framåt under
uppspelning.
För att återgå till normal
uppspelning, klickar du på
knappen en gång till.
stänga av ljudet
tillfälligtvis.
När du vill ha tillbaka ljudet
klickar du på knappen en
gång till.
VOL + eller –
ställa in ljudvolymen.
Om du vill höja ljudvolymen
klickar du på +.
Om du vill sänka volymen
klickar du på –.
Klicka på VOL om du vill
ställa in ljudvolymen med
reglaget.
Du kan få upprepad uppspelning av ett
meddelande.
1
Markera meddelandet som ska
spelas upp.
2
Klicka på knappen
(upprepa).
Du har därmed valt läget upprepad
uppspelning. För att återgå till normal
uppspelning trycker du på
en gång
till.
3
klicka på knappen N
(uppspelning).
Meddelandet spelas upp, om och om
igen. Du avbryter uppspelningen genom
att trycka på knappen x (stopp).
Forts.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
%
Spela upp ett meddelande flera
gånger
47
Spela upp meddelanden på datorn
(forts.)
Spela upp ett visst parti av ett
meddelande upprepade gånger
(A-B Repetera)
Spara
meddelanden på
datorn
Du kan spela upp ett visst avsnitt av ett
meddelande flera gånger. Du bestämmer
själv var punkterna A och B, som begränsar
avsnittet, ska placeras.
Spara meddelanden och
mappar
1
Du kan spara meddelandena på ett “Memory
Stick” till datorns hårddisk i följande
filformat.
2
3
Markera meddelandet som ska
spelas upp.
• MSV-filer (Memory Stick Voice)
Klicka på N (uppspelning) så att
du kan bestämma vilket parti på
reglaget som motsvarar den del av
meddelandet som du vill spela upp
flera gånger.
Klicka på knappen
(upprepa).
Du har därmed valt läget upprepad
uppspelning.
På reglaget visas två knappar, A och B.
• ICS-filer (Sony IC-spelaren)
• WAV-filer (8 eller 16 bitar)
Mer information om filtyper finns på sidan
50.
Om du vill spara som MSV-filer, markerar du
den eller de filer eller mappar som du vill
spara och drar dem till hårddisken och
släpper dem där du vill ha dem placerade.
Filerna och mapparna får sina namn
automatiskt.
Om du vill återgå till normal
uppspelning trycker du på igen.
4
Dra knappen A till den punkt där
du vill att uppspelningen ska starta.
5
Dra knappen B till den punkt där du
vill att uppspelningen ska stoppas.
6
Klicka på knappen N
(uppspelning).
Den del av meddelandet som befinner
sig mellan punkterna A och B spelas upp
upprepade gånger. För att avbryta
uppspelningen klickar du på knappen x
(stopp).
48
Om du vill spara i andra format finns mer
information i “Spara som andra filtyper” på
nästa sida.
Du kan också spara hela VOICE-mappen på
en “Memory Stick” med information om
larm- och prioritetsinställningar osv. på
hårddisken. (se sidan 50).
Spara som andra filtyper
När du sparar en meddelandefil till datorns
hårddisk får du möjlighet att bestämma i
vilket filformat den ska lagras: som ICS-fil, 8
eller 16 bitars WAV-fil eller som MSV-fil. Om
du inte väljer filformat sparas filerna som
standard i MSV-format, samma format som
på “Memory Stick”. Kom ihåg att du bara kan
redigera och spela upp MSV-filer med
programmet “Memory Stick Voice Editor”.
Spara genom att dra och släppa
med höger musknapp
Spara genom att välja filtyp i
dialogrutan [Save]
När du sparar filer till datorns hårddisk kan
du också ange filtypen i dialogrutan Save
Message File.
1
I fönstret “Memory Stick Voice
Editor” klickar du på önskad
meddelandefil eller mapp.
2
Gör något av följande:
• Klicka på
Du kan använda höger musknapp för att dra
och släppa meddelande och mappar och
samtidigt välja filtyp från den snabbmeny
som visas.
1
Använd höger musknapp för att dra
den eller de meddelanden eller
mappar som du vill kopiera från
“Memory Stick Voice Editor”fönstret och släpp dem i ett fönster
eller en mapp i Utforskaren eller på
datorns skrivbord.
När du släpper den/dem på målmappen
visas en snabbmeny med tillgängliga
filtyper.
(Save Message file)
eller
(Save Folder) i
verktygsfältet.
• Klicka på [Save Message File] eller
[Folder], [Save Folder] på [File]menyn.
• Klicka på meddelandet eller
mappen med höger musknapp
och välj [Save Message File] eller
[Save Folder] på snabbmenyn.
Dialogrutan [Save File] eller [Save
Folder] visas.
3
Forts.
2
Klicka på önskad filtyp.
De meddelandefiler som du på det här
viset förde över till hårddisken
konverteras lagras i det filformat du
valde.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Välj målmapp, filnamn
(mappnamn) och filtyp och klicka
sedan på [Save].
49
Spara meddelanden på datorn
(forts.)
Spara hela VOICE-mappen
på en gång
Du kan spara hela innehållet i VOICEmappen på “Memory Stick” till datorns
hårddisk och samtidigt ange filtyp. När du
spar meddelandena som MSV-filer kan du
återställa dem som de är, med larm,
prioriteter och andra inställningar, till ICspelaren vid ett senare tillfälle (sidan 52).
1
Markera “Memory Stick”-enheten i
enhetsrutan.
Meddelandemapparna på det markerade
“Memory Stick” visas i mapplistrutan.
2
3
Klicka på
(Save as VOICE
Folder) på verktygsfältet eller välj
[Save as VOICE Folder] på [File]menyn.
I rutan [Save in] anger du var du vill
spara VOICE-mappen. I rutan [Save
as type] anger du i vilket format
meddelandefilerna i den ska sparas.
Om du vill kunna återställa
meddelandena i originalskick till ICspelaren vid ett senare tillfälle sparar du
dem som MSV-filer.
4
Klicka på [Save].
Alla meddelandemapparna och
komponentfilerna i VOICE-mappen
sparas under angivet mappnamn och
filtyp. Mappar och filer i VOICE-mappen
får automatiskt sina namn. När du
sparar filerna som MSV-filer sparas
också meddelandelistfilerna.
50
Om filtyper
Du kan hantera följande filtyper med
“Memory Stick Voice Editor”. Det är dock
bara MSV-filer som kan spelas upp och
redigeras med “Memory Stick Voice Editor”.
MSV-filer (MEMORY STICK VOICE-filer,
filändelse MSV)
MSV är ett ljudfilsformat som används för
ljudinspelningar på Memory Stick ICinspelare. Ljudinformationen komprimeras
för att hålla filstorleken nere. Du kan redigera
och spela upp MSV-filer med hjälp av
“Memory Stick Voice Editor”, läsa in dem på
“Memory Stick” så att de kan återställas och
spelas upp på IC-spelaren.
MSV-filer kan konverteras till ICS- och WAVfiler med “Memory Stick Voice Editor” och
sparas på datorns hårddisk. (Du kan däremot
inte konvertera MSV-filer som du har spelat
in i LP-läget till ICS-format.)
ICS-filer (SONY IC RECORDER-filer,
filändelse ICS)
ICS-formatet är Sonys originalformat för
ljudfiler och används för meddelanden som
spelas in på IC-spelaren ICD-R100.
Ljudinformationen komprimeras så att filerna
blir relativt små. ICS-filer kan spelas upp med
programmet “ICS-Player”. De kan också
återställas för uppspelning på IC-spelaren
ICD-R100.
Du kan använda “Memory Stick Voice
Editor” för att konvertera ICS-filer som
spelats in i SP-läge till MSV-filer. (Du kan
däremot inte konvertera ICS-filer som spelats
in i LP- eller SP&LP-lägena till MSV-filer.)
8 eller 16 bitars WAV-filer (8-bit/16-bit
WAV-filer, filändelse WAV)
Wav-filer, i 8 eller 16 bitars format, är PCM
8/11 kHz, 8/16 bitars monofiler som används
för ljudinspelning under Windows. Du kan
spela upp WAV-filer med Windowsprogram, t.ex. “Ljudinspelaren” som ingår i
Windows 98 och Windows 95. Om du tänker
använda ett program som kan hantera 16
bitars WAV-filer sparar du filerna som WAV
(16-bit)-filer.
Du kan konvertera WAV-filer till MSV-filer
med “Memory Stick Voice Editor”. (Det är
bara PCM 8/11kHz, 8/16-bitars WAV-filer i
mono som kan konverteras. 11kHz WAV-filer
konverteras till MSV-filer i SP-läge, medan
8kHz WAV-filer konverteras till MSV-filer i
LP-läge.)
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
51
Infoga eller ersätta
meddelande på
“Memory Stick”
Infoga meddelanden eller
mappar
Du kan infoga ett eller flera valda
meddelanden från datorns hårddisk till
“Memory Stick” som MSV-filer. MSV-filer
infogas som de är och ICS-filer (endast SPläget) och WAV-filer (8/16 bitar, linjär PCM i
mono) konverteras automatiskt till MSV-filer.
Meddelandelistfilen uppdateras samtidigt.
Återställa VOICE-mappen
på “Memory Stick”
(Ersätta)
Om du har sparat alla meddelandefiler i
VOICE-mappen på “Memory Stick” på en
gång och lagrat dem på datorns hårddisk som
MSV-filer (sidan 49), kan du återställa
VOICE-mappen på “Memory Stick” i det
skick den är. Meddelandefilerna kan då
spelas upp på IC-spelaren och alla larm- och
prioritetsinställningar är bevarade.
Den befintliga VOICE-mappen på “Memory
Stick” ersätts.
1
I fönstret eller mappen i
Utforskaren, eller på datorns
skrivbord klickar du på den VOICEmapp som du vill överföra till
“Memory Stick”.
2
Dra och släpp VOICE-mappen till
mapp- eller meddelandelistrutan i
“Memory Stick Voice Editor”.
Infogade meddelanden kan spelas upp på ICspelaren.
I ett fönster på Utforskaren i Windows, eller i
en mapp eller på skrivbordet klickar du på
den eller de meddelandefiler eller mappar
som du vill infoga på “Memory Stick” och
drar dem sedan till önskad plats i “Memory
Stick Voice Editor”.
Obs!
• När ett enstaka meddelande, eller en enstaka
mapp, läggs till och inte överförs tillsammans med
VOICE-mappen i sin helhet (sidan 50), raderas
deras larm- och prioritetsinställningar.
• Om du släpper meddelandefilen eller mappen i
mapplistrutan, läggs meddelandena till efter de
meddelanden som redan finns i mappen.
1 Tips!
Du kan infoga meddelandet/meddelandena genom
att klicka på [Add/Replace Messages] på [File]menyn och sedan på [Add Message File] eller [Add
Folder/Replace VOICE Folder] eller helt enkelt
genom att bara klicka på
eller
i
verktygsfältet.
I det här fallet läggs meddelandena till efter de
meddelande som redan finns i den mapp som för
tillfället är öppen på “Memory Stick”.
52
Dialogrutan [Replace VOICE Folder]
visas.
3
Klicka på [Yes] om du vill att den
nya VOICE-mappen ska ersätta den
befintliga.
Om du inte vill ersätta mappen klickar
du på [No]. Om du väljer [Yes] visas en
dialogruta med frågan om du vill
säkerhetskopiera den befintliga VOICEmappen på “Memory Stick” innan den
ersätts.
4
Klicka på [Yes] om du vill
säkerhetskopiera VOICE-mappen.
När säkerhetskopiering inte är
nödvändig, klickar du på [No]. Om du
väljer [Yes] sparas de meddelandefiler
som för tillfället finns på “Memory
Stick” på datorns hårddisk som en
VOICE-mapp. Om du klickar OK
kopieras filerna på “Memory Stick” att
kopieras som en VOICE-mapp till
datorns hårddisk. Meddelandelistfilen
uppdateras också.
1 Tips!
Du kan ersätta genom att klicka på [Add/Replace
Messages] på [File]-menyn och sedan välja [Add
Folder/Replace VOICE Folder]. Du kan också helt
enkelt klicka på
i verktygsfältet.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
53
Redigera
meddelanden i
“Memory Stick” på
datorns bildskärm
Du kan redigera de meddelandefiler (endast
MSV-filer) och de meddelandemappar som
finns på “Memory Stick”, men inte ta bort/
lägga till index.
Flytta ett meddelande
eller en mapp
Du kan ändra meddelandeordningen genom
att flytta om meddelandena i mapparna. Du
kan också flytta om mapparna i VOICEmappen.
Dra och släpp det meddelande eller den
mapp till den plats du vill flytta den till.
Ta bort ett meddelande
eller en mapp
Du kan ta bort både meddelanden och
mappar.
Markera ett meddelande eller en mapp och
klicka sedan på
i verktygsfältet eller
klicka på meddelandet/mappen med höger
musknapp och välj sedan [Delete Message]
eller [Delete Folder] på snabbmenyn.
Skapa mappar
Du kan skapa nya mappar för meddelanden i
VOICE-mappen.
Klicka på
på verktygsmenyn eller klicka
på [Folder], [New Folder] på [File]-menyn.
54
Ändra namn på
meddelanden och mappar
Byta namn på ett meddelande
Klicka på meddelandet i
meddelandelistrutan och klicka sedan
på [Rename Message] på [File]-menyn.
I namnrutan för meddelanden för namn kan
du skriva in ett nytt namn med upp till 254
tecken.
Byta namn på en mapp
Klicka på meddelandemappen i
mapplistrutan och klicka sedan på
[Folder], [Rename Folder] på [File]menyn.
I namntutan för mappar kan du skriva in ett
nytt namn med upp till 44 tecken.
Obs!
• Namnet på de meddelanden och mappar du
skriver in är avsedda för visning i “Memory Stick
Voice Editor” och för IC-spelaren, som
kontrolleras oberoende av listan för
meddelandefilerna. Namnändringen påverkar inte
mapp- och filnamnen som visas i Windows
Utforskaren.
• Om du skriver in ett tecken som IC-spelaren inte
kan visa kan ett annat tecken visas i IC-spelarens
teckenfönster.
Sortera meddelanden
Ändra larminställningar
Genom att klicka på de olika knapparna i
meddelandelistrutan kan du ändra
sorteringsordningen för meddelandena. När
meddelandena i listrutan sorteras tilldelas de
nya nummer vilket gör att de sorteras på
“Memory Stick” samtidigt som
meddelandelistfilen uppdateras.
Du kan ändra meddelandenas larminställningar
med “Memory Stick Voice Editor”.
1
Om du sorterat meddelandena med hjälp av
programmet kan du spela upp dem på ICspelaren i den ordning du sorterade dem med
programmet.
Om du vill ha meddelandena
sorterade
No.
i en ordning som är motsatt
meddelandenas aktuella
ordning.
Message
Name
i alfabetisk ordning efter
meddelandenas namn. Klicka
en gång till om du vill ha
omvänd sorteringsordning.
Length
från kortaste inspelning till
längsta. Klicka en gång till om
du vill ha omvänd
sorteringsordning.
Rec Date
/ Time
efter datum, från äldsta
inspelning till den nyaste.
Klicka en gång till om du vill
ha omvänd sorteringsordning.
Priority
från meddelanden med högst
prioritet till de med lägst
prioritet. Klicka en gång till om
du vill ha omvänd
sorteringsordning.
Följande dialogruta visas.
2
I grupprutan [Alarm Setting] anger
du dagen då larmet ska spelas upp.
3
I grupprutan [Alarm Time] anger
du tiden då larmet ska spelas upp.
4
I grupprutan [Alarm Playback Mode]
anger du vad som ska spelas upp på
den angivna tiden för larmet.
5
Klicka på [OK].
Larminställningarna sparas. Den nya
larminställningen visas i kolumnen
[Alarm] i meddelandelistrutan.
Avbryta en larminställning
Klicka på [Alarm Off] i dialogrutan i steg 1.
Larminställningen tas bort.
Obs!
Meddelandet spelas inte upp i “Memory Stick Voice
Editor” när larmet aktiveras. Återställ meddelandet
till IC-spelaren via “Memory Stick”.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Klicka på
Klicka på det meddelande i
meddelandelistrutan som du vill
ändra larminställningen för och
klicka sedan på [Set/Cancel Alarm]
på [File]-menyn.
Forts.
55
Redigera meddelanden i “Memory
Stick” på datorns bildskärm
(forts.)
Ändra
prioritetsinställningarna
Du kan förse viktiga meddelanden med
prioritetsmarkeringar.
1
Klicka med höger musknapp på det
meddelande i meddelandelistrutan
som du vill prioritetsmärka och välj
[Set Priority] på snabbmenyn.
Menyn som du kan välja
prioritetsmärken från visas.
2
Klicka på den prioritetsmarkering
som du vill ge meddelandet. Du kan
också flytta markeringen med
piltangenterna och sedan trycka på
Enter för att bekräfta valet.
Prioritetsinställningarna som visas i
kolumnen [Priority] i
meddelandelistrutan återger ändringen.
1 Tips!
• Om du ändrar prioritetsmärkena med
programmet kan du spela upp meddelanden med
hjälp av IC-spelaren enligt den ordning som du
skapat med programmet.
• Om du ändrar prioritetsinställningarna med hjälp
av programmet kan du spela upp meddelanden
på IC-spelaren i den ordning du gett dem med
programmet.
56
Använda
menykommandon
File-menyn
Open MSV File
Öppnar en MSV-fil på datorns hårddisk i
spelarsektionen i “Memory Stick Voice
Editor”.
Rename Message
Ändrar namnet på det markerade
meddelandet.
Save Message File
När du vill spara det markerade
meddelandet genom att ange filtyp,
filnamn och var det ska sparas (målmapp).
Play Back
När du vill spela upp det meddelande som
du har markerat i meddelandelistrutan.
Om du inte har markerat något
meddelande spelas det meddelande som
du har öppnat i spelarsektionen upp.
Save as VOICE Folder
Sparar samtliga meddelandefiler i alla
meddelandemappar i VOICE-mappen till
datorns hårddisk.
Add/Replace Messages
•Add Message File
Infogar en fil från datorns hårddisk till
“Memory Stick” som en MSV-fil. MSVfiler överförs som de är, medan ICS-filer
(endast SP-läge) och 8 och 16 bitars WAVfiler (8/16 bitar, linjär PCM i mono)
automatiskt konverteras till MSV-filer.
•Add Folder/Replace VOICE Folder
Överför alla meddelanden i den
markerade mappen på datorns hårddisk
till “Memory Stick”. När du väljer en
VOICE-mapp på hårddisken ersätter den
mappen den befintliga VOICE-mappen
på “Memory Stick” efter det att en
säkerhetskopia av den har skapats.
Select Drive
När du vill byta enhet i enhetsrutan.
Exit
Avslutar “Memory Stick Voice Editor”.
Set Priority
När du vill öppna dialogrutan som du
använder för att tilldela det markerade
meddelandet prioritetsmarkering(ar).
Delete Message
Tar bort det markerade meddelandet.
Folder
•Rename Folder
Ändrar namn på den markerade
meddelandemappen.
•Save Folder
När du vill spara meddelandena i den
markerade mappen genom att ange
filtyp, mappnamn och var de ska sparas
(målmapp).
•New Folder
När du vill skapa en ny mapp i
mapplistrutan.
•Delete Folder
Tar bort den markerade mappen.
Forts.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
Set/Cancel Alarm
När du vill öppna dialogrutan som du
använder för att ställa in larm för det
markerade meddelandet.
57
Använda menykommandon (forts.)
Edit-menyn
Undo
Gör det senast utförda kommandot ogjort.
Redo
Avbryter [Undo]-kommandot.
Sort Messages
• Reversely
När du vill sortera i omvänd ordning.
• by Name
Ordnar meddelandena i alfabetisk
ordning. Klicka igen om du vill sortera
meddelanden i omvänd ordning.
•by Recorded Date
När du vill ha meddelandena sorterade
efter inspelningsdatum, från den äldsta
till den nyaste. Klicka en gång till om du
vill ha dem sorterade i omvänd ordning.
•by Length
När du vill ha meddelandena sorterade
efter längd, från den kortaste
inspelningen till den längsta. Klicka en
gång till om du vill ha dem sorterade i
omvänd ordning.
•by Priority
När du vill ha meddelandena sorterade
efter prioritet, från högst till lägst
prioritet. Klicka en gång till om du vill ha
dem sorterade i omvänd ordning.
Select All
När du vill markera alla meddelanden i
meddelandelistrutan eller alla mapparna i
mapplistrutan (beroende på i vilken ruta
du har placerat markören).
58
View-menyn
Toolbar
Om du vill att verktygsfältet ska visas
klickar du på det här alternativet så att det
blir förbockat. Om du vill dölja
verktygsfältet klickar du en gång till så att
förbockningen tas bort.
Refresh
När du vill uppdatera visningen så att även
de senaste ändringarna visas. (När du
ändrar meddelanden eller mappar i
Utforskaren i Windows använder du det
här kommandot så att även de senaste
ändringarna visas.)
Help-menyn
Help Topics
Visar hjälpavsnitten i “Memory Stick Voice
Editor”.
About Memory Stick Voice Editor
Visar versionsnumret för “Memory Stick
Voice Editor”.
Toolbar
(Open MSV File)
Öppnar en MSV-fil på datorns hårddisk i
spelarsektionen i Memory Stick Voice
Editor.
(New Folder)
Skapar och infogar en ny mapp i
mapplistrutan.
(Save as VOICE Folder)
Sparar alla meddelande i alla
meddelandemappar i VOICE-mappen på
en gång till datorns hårddisk.
(Save Folder)
(Add Message File)
Infogar en fil från datorns hårddisk till
“Memory Stick” som en MSV-fil. MSV-filer
överförs som de är, medan ICS-filer (endast
SP-läge) och 8 och 16 bitars WAV-filer (8/
16 bitar, linjär PCM i mono) automatiskt
konverteras till MSV-filer.
(Undo)
Gör det senast utförda kommandot ogjort.
(Redo)
Avbryter [Undo]-kommandot.
(Help Topics)
Visar hjälpavsnitten i “Memory Stick Voice
Editor”.
Sparar alla meddelandena i den markerade
mappen. Du kan då samtidigt ange filtyp,
namn och var de ska sparas (målmapp).
(Save Message File)
Sparar det markerade meddelandet. Du
kan då samtidigt ange filtyp, filnamn och
var meddelandet ska sparas (målmapp).
(Delete)
Raderar markerat meddelande eller mapp.
(Select Drive)
Ändrar enhet i enhetsrutan.
Överför alla meddelanden i den markerade
mappen på datorns hårddisk till “Memory
Stick”. När du väljer en VOICE-mapp på
hårddisken ersätter den mappen den
befintliga VOICE-mappen på “Memory
Stick” efter det att en säkerhetskopia av
den har skapats.
Använda programmet “Memory Stick Voice Editor”
(Add Folder/Replace VOICE Folder)
59
Kompletterande information
Försiktighetsåtgärder
Strömförsörjning
Spelaren är bara avsedd att drivas med 3 V
likström (DC). Använd alkaliska LR03batterier (storlek AAA).
Säkerhet
Använd inte spelaren när du cyklar, kör bil
eller framför ett annat motorfordon.
Hantering
• Placera inte spelaren nära värmekällor eller
på platser där den kan utsättas för direkt
solljus, damm, vibrationer eller stötar.
• Om du skulle råka spilla någon vätska i
spelaren eller tappa något som hamnar
inne i den, tar du ur batterierna och lämnar
spelaren för kontroll hos någon utbildad
servicetekniker innan du använder den
igen.
Störande ljud
• In- och uppspelningar kan innehålla
störande ljud om du placerar spelaren i
närheten av fälten från växelströmkällor,
lysrörsbelysningar eller mobiltelefoner.
• Du kan också få störande ljud i dina
inspelningar om något, t.ex. dina fingrar,
skrapar emot spelaren under inspelning.
• Vidrör inte metalldelarna runt
anslutningarna och låt heller inga
metallföremål komma i kontakt med dem.
• Fäst etiketten på avsedd plats.
• Undvik att böja, tappa eller utsätta
“Memory Stick” för stötar.
• Ta inte isär eller försök att modifiera
“Memory Stick”.
• Skydda “Memory Stick” från fukt och väta.
• Använd eller förvara inte “Memory Stick”
på platser där det är:
– extremt varmt, t.ex. i en bil som
parkerats i solen
– i direkt solljus
– mycket fuktigt eller där det finns
frätande gaser i luften
• Förvara “Memory Stick” i sina fodral när
du transporterar dem.
Om du har några problem eller frågor
rörande spelaren vänder du dig till närmaste
Sony-återförsäljare.
Om du får något problem med spelaren när
du har ett “Memory Stick” på plats i den och
måste söka hjälp, vänd dig till närmaste
Sony-återförsäljare, men låt “Memory Stick”
sitta kvar på sin plats, så kommer det att gå
fortare att lösa problemet.
Underhåll
Säkerhetskopiering av data
Rengör spelarens yttre med en mjuk duk, lätt
fuktad med vatten. Använd inga
lösningsmedel, t.ex. alkohol, bensen eller
thinner.
Efter en eventuell reparation kan den
information som fanns inspelad eventuellt gå
förlorad. Du rekommenderas därför att
regelbundet säkerhetskopiera informationen
så att du undviker dataförluster.
Placera inte kreditkort med magnetisk
kodremsa eller fjäderdrivna klockor i
närheten av spelaren; detta för att undvika
eventuella skador som magneten i spelarens
högtalare kan orsaka.
60
Använda “Memory Stick”
Felsökning
Innan du bestämmer dig för att lämna spelaren
till reparation bör du se efter om du kan få
hjälp av nedanstående felsökningsschema.
Om du ändå inte lyckas lösa problemet kan
du rådgöra med närmaste Sony-återförsäljare.
IC-spelaren
Spelaren fungerar inte.
•Du har satt in batterierna fel.
•Batterierna är svaga.
•Knapparna är låsta med HOLDomkopplaren. (Om du trycker på en knapp
blinkar “HOLD” tre gånger i teckenfönstret.)
Störande ljud i inspelningen.
•Något, t.ex. dina fingrar, har skrapat emot
spelaren under inspelningen. Detta ljud
finns med i inspelningen.
•Du har haft spelaren i närheten av
elektromagnetiska störfält, t.ex. sådana
som alstras av växelströmmar, lysrör
mobiltelefoner o.dyl. under in- eller
uppspelning.
•Kontakten till den externa mikrofon som
du använde under inspelningen var
smutsig. Rengör kontakten.
•Kontakten till öronsnäckorna/hörlurarna
var smutsig. Rengör kontakten.
Inspelningsnivån är för låg.
Väljaren MIC SENS står på “L”. Ställ den
på “H” (sidan 13).
Inspelningen avbröts.
Du har aktiverat VOR-funktionen (sidan
14). Ställ VOR-omkopplaren på OFF.
Det går inte att starta en inspelning.
•Det finns ingen “Memory Stick” i spelaren.
•Omkopplaren för skrivskydd för det
isatta “Memory Stick” är ställd på LOCK
(sidan 11).
•Det finns inget ledigt minne. Ta bort
några meddelanden (sidan 17).
Inspelningsnivån är instabil (när du spelar
in musik och liknande).
Den här spelaren är främst avsedd för
inspelning av möten o.dyl. Därför har den
en funktion för automatisk justering av
inspelningsnivån som gör den mindre
lämpad för musikupptagningar.
Det går inte att ta bort ett meddelande.
•Omkopplaren för skrivskydd för det
isatta “Memory Stick” är ställd på LOCK
(sidan 11).
•Meddelandet eller mappen som
innehåller meddelandet är skrivskyddad
på datorn. Öppna informationen på ett
“Memory Stick” med hjälp av Windows
Utforskaren och ta bort markeringen för
“Skrivskyddad” under “Egenskaper”.
•Du kan inte använda spelaren för att ta bort
andra filer än de som har MSV-format.
Uppspelningshastigheten är för snabb eller
för långsam.
Ställ PLAY SPEED-väljaren på “NORMAL”
(sidan 19).
Du kan inte ta bort alla meddelanden i en
mapp.
•Skrivskyddsfliken på “Memory Stick”
står på LOCK (sidan 11).
•Meddelandet eller mappen som
innehåller meddelandet är skrivskyddad
på datorn. Öppna informationen på ett
“Memory Stick” med hjälp av Windows
Utforskaren och ta bort markeringen för
“Skrivskyddad” under “Egenskaper”.
Det är färre menyalternativ i menyläget.
Det finns vissa menyalternativ som inte
visas eftersom ett “Memory Stick” inte har
satts i.
Det går inte att skriva över.
Mängden ledigt minne är för liten.
Den överskrivna delen raderas när
inspelningen av den överskrivande delen
är klar. Du kan bara skriva över med ett
meddelande som inte är längre än den
återstående inspelningstiden.
“--M--D --:--” visas.
Du har inte ställt klockan (sidan 10).
“----Y--M--D” eller “--M--D --:--” visas i
teckenfönstret REC DATE.
Datum och tid visas inte för inspelningar som
du har gjort utan att först ha ställt klockan.
Ett tecken i namnet på en mapp eller ett
meddelande visas som “s”.
Spelaren kan inte hantera alla tecken som
du kan använda med det medföljande
programmet “Memory Stick Voice Editor”.
Kompletterande information
Det hörs inget från högtalaren.
•Du har anslutit hörlurar eller öronsnäckor.
•Du har vridit av volymen.
Forts.
61
Felsökning (forts.)
Meddelandena i en mapp sorteras inte
prioritetsordning.
Såvida du inte sorterar meddelandena med
det medföljande programmet “Memory
Stick Voice Editor” sorteras meddelandena
i spelaren på samma sätt som
inställningarna på datorn. Utför sortering i
prioritetsordning igen med hjälp av
“Memory Stick Voice Editor”.
Den uppgift som visas om återstående tid i
teckenfönstret är mindre än den tid som
visas i “Memory Stick Voice Editor”.
Spelaren behöver viss tid för sina interna
operationer. I spelaren dras den tiden bort
från den återstående tiden. Det är
förklaringen till skillnaden i
tidsangivelserna.
Spelaren fungerar inte som den ska.
Ta ur batterierna och sätt in dem igen.
Programmet “Memory
Stick Voice Editor”
Det går inte att installera “Memory Stick
Voice Editor”.
Det finns inte tillräckligt med minne i
datorn. Se till att du frigör mer minne åt
programmet.
Meddelande som spelats in med ICspelaren kan inte överföras till datorn.
•“Memory Stick” kunde inte identifieras.
Avsluta programmet och ta bort
“Memory Stick” och starta sedan om
programmet igen. Programmet kan bara
identifiera “Memory Stick” som finns på
plats innan programmet startas.
•Kontrollera att “Memory Stick”-adaptern
är korrekt ansluten. Mer information
finns i handledningen till adaptern.
Det går inte att spela upp meddelanden.
•Inget ljudkort är installerat (sidan 40).
•Inga högtalare finns inbyggda eller är
anslutna till datorn.
Det blir avbrott i det uppspelade ljudet.
När du spelar upp via diskettenheten
händer det ibland att det blir avbrott i
ljudet.
Sparade ICS-filer kan inte spelas upp.
Programmet kan inte hantera uppspelning
av ICS-filer. Installera IC-spelaren eller
programmet “ICD-PCLINK”.
Det går inte att spela upp sparade WAVfiler.
Programmet kan inte spela upp WAV-filer.
Installera ett program som kan spela upp
WAV-filer (t.ex. Microsofts
Ljudinspelaren).
Uppspelningsvolymen är för låg.
•Höj volymen på datorn. (Se
handledningen till datorn om du vill veta
hur du gör.)
•Uppspelningsvolymen för WAV-filer kan
du ändra med kommandot “Öka
volymen” i Microsoft Ljudinspelaren.
62
Räknaren eller reglaget rör sig inte på rätt
sätt. Ljudet är orent.
Det här kan inträffa när du spelar upp
meddelanden på datorn och
meddelandena innehåller infogade eller
raderade index, överskrivna eller infogade
inspelningar. Spara ICS-filer (WAV-filer för
meddelanden som är inspelade i LP-läge)
på hårddisken först och för sedan över dem
till “Memory Stick”. (Samtidigt som du gör
så här tas informationen om tid och datum
för inspelningen bort för meddelanden som
spelats in i LP-läget.)
Hanteringen går långsamt när det är
många meddelanden.
Det är inget fel, det är mängden
meddelande som gör hanteringen
långsammare. Däremot påverkas inte
hanteringshastigheten av längden på
meddelandena.
Teckenfönstret fungerar inte när jag
sparar, infogar eller tar bort meddelanden.
Det tar längre tid att kopiera eller ta bort
långa meddelanden. När operationen är
utförd fungerar teckenfönstret som vanligt
igen.
Kompletterande information
Programmet låser sig när “Memory Stick
Voice Editor” startar.
•Det kan föreligga en konflikt mellan
programmet och andra drivrutiner eller
program.
• Meddelandelistfilen kan vara skadad. Ta
bort meddelandelistfilen (Msglistb.msf) i
VOICE-mappen i Utforskarens fönster
och starta sedan om programmet
Om problemet kvarstår tar du bort
meddelandelistfilen “Msglist.msf”. Om du
tar bort filen “Msglist.msf” försvinner
också informationen om de olika
meddelandena, t.ex. mappordningen,
mappar och namn, prioritets- och
larminställningar. Meddelandenas namn
tas däremot inte bort.
•Kontrollera om omkopplaren för
skrivskydd på “Memory Stick” är ställd
på läget “LOCK” när du använder PC
Card-adaptern.
63
Systembegränsningar
Spelaren har vissa begränsningar som du bör
känna till. De problem som beskrivs i det
följande innebär inte att det är fel på spelaren.
Du kan inte utnyttja hela den till buds
stående inspelningstiden för att spela in
meddelanden
•Om du spelar in meddelanden, ömsom i
SP-läge och ömsom i LP-läge, varierar
den totala inspelningstiden från den
maximala inspelningstiden i LP-läge till
den maximala inspelningstiden i SP-läge.
•Det kan finnas filer i andra format (t.ex.
bilder) på “Memory Stick”.
•Det finns en minimienhet som ett inspelat
meddelande alltid fyller upp, oavsett hur
kort det är. Om längden på ett
meddelande inte är jämnt delbar med
denna minimilängd, minskas den
återstående speltiden med mer än vad
meddelandets längd i och för sig skulle
ha gjort.
•Den maximala inspelningstiden påverkas
också av antalet mappar och
meddelanden.
Det går inte att infoga ett index under
tiden som ett meddelande spelas in.
•Återstående minne på “Memory Stick” är
alltför litet för att det ska gå att infoga
index. Om mängden återstående minne
är mindre än den minimienhet som krävs
för varje inspelning, kan du heller inte
infoga ett index.
•Du kan inte infoga ett index i en mapp
som innehåller fler än 999 meddelanden.
Det går inte att ta bort ett index.
Du kan inte ta bort ett index om det
innebär att två filer som är inspelade i olika
inspelningslägen (SP- och LP-lägen)
kombineras.
Det går inte att lägga till en mapp.
Det finns inte tillräckligt ledigt minne på
“Memory Stick” för att lägga till en mapp.
Om mängden återstående minne är mindre
än den minimienhet som krävs för varje
inspelning, kan du inte lägga till en ny
mapp.
64
Om den minimienhet som krävs
för varje inspelning
När du spelar in meddelanden, infogar index
eller skapar nya mappar, krävs en viss minsta
mängd minne, vilket motsvarar en viss
inspelningstid.
Trots att ett meddelande kan vara kortare än
den tid som motsvaras av denna
minnesmängd, kommer alltid minst denna
mängd minne att gå åt för varje inspelning.
Om den återstående mängden minne på ett
“Memory Stick” underskrider denna minsta
mängd, kan du inte infoga index eller skapa
en ny mapp på “Memory Stick”.
Minsta inspelningsenhet
(minimimängd minne)
Kapacitet på
“Memory Stick”
SP mode
LP mode
4 MB
2 sekunder 4 sekunder
8 MB
2 sekunder 4 sekunder
16 MB
4 sekunder 8 sekunder
32 MB
4 sekunder 8 sekunder
64 MB
4 sekunder 8 sekunder
Längsta inspelningstider och
högsta antal meddelanden och
mappar
På “Memory Stick” lagras inte bara de
inspelade meddelandena, utan också en hel
del kompletterande information om index
och antal mappar. När antalet meddelanden
stiger sjunker också mängden ledig minne i
“Memory Stick”.
Det här påverkar hur lång inspelningstid som
totalt finns till förfogande och hur många filer
och mappar som det finns plats för.
Även om du har spelat in längsta möjliga
meddelande, finns det ändå plats för två
index. Därigenom har du möjlighet att dela
upp meddelandet i tre delar, så att du kan ta
bort en del som du eventuellt inte behöver,
för att därigenom skapa mer
minnesutrymme.
Felmeddelanden
IC-spelaren
“MEMORY STICK ERROR”
Sätt in “Memory Stick” igen. Om
meddelandet visas igen kan det tyda på
något fel på “Memory Stick”.
“NO MEMORY STICK”
Om du har satt in ett “Memory Stick” kan
du försöka sätta in det igen.
“UNKNOWN DATA”
Spelaren kan inte spela upp eller ta bort det
markerade meddelandet eftersom
filformatet är okänt.
“ACCESS ERROR”
Om skrivskyddsomkopplaren är ställd på
“LOCK” (sidan 11) öppnar du låset och
sätter sedan in “Memory Stick” igen. Om
meddelandet visas igen tyder det på att
“Memory Stick” behöver formateras (sidan
35). Säkerhetskopiera informationen på
datorn sedan du har kontrollerat vad den
innehåller.
“MEMORY STICK LOCKED”
Omkopplaren för skrivskydd för det isatta
“Memory Stick” är ställd på LOCK (sidan
11). Du kan inte spela in, redigera eller
formatera under detta förhållande. Skjut
omkopplaren till vänster och sätt i den
igen.
“FOLDER PROTECT”
Mappen har skrivskyddats på datorn. Du
kan inte redigera eller ta bort eller lägga till
meddelanden i mappar som är
skrivskyddade.
Ta bort bockmärket för “Skrivskyddad”
under “Egenskaper” för filer som öppnas
via Windows Utforskaren.
“FOLDER FULL”
Det går inte att lägga till en mapp därför att
det återstår för lite ledigt minne på
“Memory Stick”. Frigör minne genom att ta
bort några meddelanden eller mappar.
“INDEX ERASE PROHIBITED”
Du kan inte kombinera meddelanden som
spelats in i olika inspelningslägen.
“FOLDER ERASE PROHIBITED”
Du kan inte radera den sista mappen på ett
“Memory Stick”.
“ALREADY SET”
Du försöker ställa in larmet på en tid och
ett datum som du redan har ställt in ett
annat larm på. Ändra något av larmen så
att deras tider och datum inte blir lika.
“BACK DATE”
Du försöker ställa in larmet på en tidpunkt
som redan är förfluten. Ställ in larmet på en
tidpunkt som inte har passerat.
“NO MEMORY SPACE”
Det finns inte plats för någon inspelning på
den “Memory Stick” som finns i spelaren.
Radera inspelade meddelanden eller sätt in
ett annat “Memory Stick”.
Om det finns information av annat slag
lagrat på “Memory Stick” tar du bort dem
med samma enhet som de skapades med.
“NO MESSAGE”
Mappen innehåller inga inspelade
meddelanden. Det är skälet till varför du
inte kan ställa in larm osv.
“PLEASE SET DATE & TIME”
Du kan inte ställa in larm om du inte har
ställt klockan. På sidan 10 beskrivs hur du
ställer klockan.
Kompletterande information
“FILE PROTECT”
Meddelandet har skrivskyddats på datorn.
Du kan inte redigera eller ta bort
meddelanden och mappar som är
skrivskyddade.
Ta bort bockmärket för “Skrivskyddad”
under “Egenskaper” för filer som öppnas
via Windows Utforskaren.
“INDEX FULL”
Du kan inte infoga ett index därför att det
redan finns över 999 filer i mapparna eller
därför att det återstår för lite ledigt minne
på “Memory Stick”. Frigör minne genom
att ta bort några meddelanden.
Forts.
“LOW BATTERY”
Batterierna är svaga. Byt ut dem mot nya.
65
Felmeddelanden (forts.)
Programmet “Memory
Stick Voice Editor”
“No Message Folder exists in Drive ‘C’.
Would you like to create new Message
Folder?”
Om du vill visa och redigera meddelanden
i “Memory Stick Voice Editor” och ICspelaren behöver du en VOICE-mapp och
en meddelandelistfil. Klicka på [Yes] om
du vill skapa en meddelandemapp. Om du
klickar på [No] visas dialogrutan [Select
Drive].
“Message has been modified. Updating
the Message List File...”
Informationen i meddelandet skiljer sig
från den information som finns lagrad i
meddelandelistfilen. Klicka på [OK] om du
vill uppdatera meddelandelistfilen så att
uppgifterna stämmer överens.
“Cannot delete the folder named
“FOLDER01.” The folder contains files or
folders that are not MSV format.“
Du kan inte ta bort mappar som innehåller
andra filer än MSV-filer. Flytta eller ta bort
andra filtyper med hjälp av Utforskaren i
Windows.
“No disk space for creating temporary file.
Cannot restore the original file.“
När du tar bort ett meddelande skapas en
tillfällig kopia av det i form av en
temporärfil. Om diskutrymmet i TEMPmappen inte räcker till för att skapa denna
kopia kan inte originalfilen återställas om
du skulle ångra raderingen genom att välja
[Undo] på [Edit]-menyn.
“No more space available on selected
drive. (An additonal ?? KB is needed.)”
Utrymmet på målenheten räcker inte till
för att spara meddelandena. Frigör
minnesutrymme innan du försöker spara
meddelandena igen.
“The specified folder already exists.
Please rename the folder.“
Målmappen innehåller redan en mapp med
samma namn.
“Cannot add message. No disk space
available in message management area.“
Beroende på systembegränsningar för
“Memory Stick” kan meddelandet eller
mappen inte läggas till.
66
“Could not add these files because of
incompatible file format.“
Du har försökt lägga till en fil som har ett
format som inte kan hanteras av “Memory
Stick Voice Editor”.
“This drive is locked. Release the lock.”
Omkopplaren för skrivskydd för det isatta
“Memory Stick” är ställd på LOCK (sidan
11).
“Cannot move/add a message. The
number of messages in the folder exceeds
999.“
Du kan bara spara högst 999 meddelanden
i en mapp. Ta bort meddelanden som du
inte längre behöver ha kvar eller flytta
några meddelanden till en annan mapp.
“Cannot change message name.
This file is read-only.“
Meddelandefilen är skrivskyddad. Använd
Utforskaren i Windows och ta bort
bockmärket för Skrivskyddad i Egenskaper
för filen.
Medföljande tillbehör
Specifikationer
Inspelningsmedium
“Memory Stick”,
inspelning i mono
Inspelningstid
SP: 63 minuter
LP: 131 minuter
(med medföljande 16MB
“Memory Stick”)
Frekvensomfång
SP: 240 Hz - 4 800 Hz
LP: 240 Hz - 3 200 Hz
Högtalare
ca. 36 mm diameter
Uteffekt
200 mW
Ingång/utgång
• Hörlursuttag (minijack)
för 8 - 300 ohm
öronsnäckor/hörlurar
• Mikrofoningång
(minijack, mono)
Plug-in-Power
Miniminivå in 0,5 mV
3 kohm eller mikrofon
med lägre impedans
Kontroll av uppspelningshastighet
LP-läge: FAST +30%
SLOW –15%
SP-läge: FAST +20%
SLOW –15%
Strömförsörjning
Två alkaliska LR03batterier (storlek AAA):
3 V DC
Mått (b/h/d)
44,2 x 108,9 x 17,5 mm
(exklusive utskjutande
delar och kontroller)
Vikt (inklusive batterier
och ett “Memory Stick”) 88 g
Extra tillbehör
“Memory Stick” (16 MB,
MSA-16A) x 1
“Memory Stick Voice
Editor” (CD-ROM) x 1
Bärväska x 1
Electret
kondensatormikrofon
ECM-T115
Aktiva högtalare
SRS-T1
AC-adapter AC-E30HG
“Memory Stick”
MSA-8A (8 MB),
MSA-16A (16 MB),
MSA-32A (32 MB),
MSA-64A (64 MB)
Memory Stick PC Cardadapter MSAC-PC2N
PC Card/Parallellportsadapter
MSAC-PR1
Memory Stick
diskettadapter
MSAC-FD2M
USB-kompatibel Memory
Stick-läsare/skrivare
MSAC-US1.
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla
ovan nämnda extra tillbehör. Kontakta
återförsäljaren för mer information.
Design och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Kompletterande information
67
Förteckning över delar och kontroller
Mer information finns på sidorna inom parentes.
Ramsida
Baksida
1
2
3
4
5
6
7
8
9
q;
qa
qs
qd
w; Fäste för handlovsrem (medföljer ej)
wa PLAY SPEED (väljare) (19)
ws MIC SENS (mikrofonkänslighet) (väljare)
(13, 14)
wd VOR (väljare) (14)
wf DC IN 3V jack (9)
wg Batterifack (9)
wh MEMORY STICK-fönster
wj MEMORY STICK-fack (11)
qf
qg
qh
qj
qk
ql
68
MIC (PLUG IN POWER) kontakt (37)
v (hörlurar) kontakt (13, 15)
MIC (inbyggd mikrofon) (12)
Teckenfönster (34, 65)
INDEX (knapp) (22-23, 29)
FOLDER (knapp) (12, 15, 18, 24-25)
DISPLAY (knapp) (29, 34)
STOP (knapp) (12, 18)
Högtalare
OPR (operation, indikator) (12, 15)
VOL (volymkontroll) (15)
A-B REPEAT/PRIORITY (knapp) (20, 26)
zREC (inspelning) /STOP (knapp) (12,
21)
X(PAUSE) (knapp) (13, 16)
Jogratt (10, 15-16)
N x (PLAY/STOP), (Enter)
. > (Cue/Review, snabbspolning
framåt/bakåt med medhörning)
? (Select)
HOLD (spak) (33)
MENU (knapp) (10, 27-28, 30, 35-37)
EJECT (spak) (11)
ERASE (knapp) (17-18, 24, 29)
Teckenfönster
Visning av återstående minne (14)
Indikator för upprepning (Repeat) (20)
Batteriindikator (9)
FOLDER
O1 S P
0 H 00 M 00 S
Informationsindikator
Menykarta
ALARM*
Menu
displayed
OFF
Tryck på jogratten
Tryck jogratten
uppåt eller nedåt
(sidan 30)
MODE
ON
DATE
<Ställ in
datum>
SP
SUN
<Ställ in tid>
LP
MON
ON
TUE
OFF
WED
OFF
THU
ON
FRI
(sidan 36)
BEEP
BEEP & PLAY
BEEP ONLY
(sidan 36)
CONT.
(sidan 37)
SAT
DAILY
TEMPLATES
<Välj mall>
ALPHABET
<Skriv in
tecken>
(sidan 27)
MSG. NAME*
<Skriv in
tecken>
(sidan 28)
FORMAT*
NO
(sidan 35)
YES
DATE&TIME
OK ?
Kompletterande information
FOLDER
NAME*
<Ställ in datum
och tid>
(sidan 10)
* Om det inte finns något “Memory Stick” i spelaren visas inte menyalternativen “ALARM”, “FOLDER
NAME”, “MSG. NAME” eller “FORMAT” i menyläget.
69
H
Index
Help-menyn (Hjälp)
Hold (kontrollås)
Huvudfönster 44
58
33
A
A-B Repetera
20, 48
Ansluta annan utrustning
Ansluta extern mikrofon
Avancerad VOR
Avinstallera
Programvara
41
Avsluta
Program 43
Avsökande uppspelning
I, J
37
37
14
18
B
Batteri
9
C
Cue (snabbspolning framåt med medhörning)
16, 47
D
Datuminställning
Direkthjälp
8
Diskettadapter 42
10
Edit-menyn (Redigera) 58
Enhet 41, 42
Enhetsruta
42
Ersätta 19
Extern mikrofon
37
F, G
70
57
57
25, 54
34
K
Klockinställning
10
Kontinuerlig uppspelning
L
E
Felmeddelanden
Felsökning
61
File-menyn (Arkiv)
Filstorlek
39
Filändelser
5, 47
Flytta
Mappar
54
Meddelanden
Format
35
ICS-filer
50
Inbyggd mikrofon
12
Index
Infoga
22
Ta bort
23
Infoga
Index
22
Mappar
24, 52, 54
Meddelanden
52
Inspelning
12
Inspelningsdatum och -tid
Inspelningsläge
36
Installera
Programvara
40
Larm 30, 55
Ljudsignal
LP-läge
36
36
M
Mapp
Flytta
54
Lägga till 24
Namnge 27, 54
Ta bort
24, 54
Mapplistruta 44
Mappstruktur 41
Meddelande
Flytta
25, 54
Infoga
52
Namnge 28, 54
Spela in
12
Spela upp 15, 46
Ta bort
17, 54
Meddelandefiler
Meddelandelistfil
Meddelandelistruta
42
42
45
37
Meddelandenummer 12, 15
”Memory Stick”
5
Formatera 35
Mappstruktur
42
Sätta in
11
”Memory Stick Voice Editor”, program 38
Avinstallera
41
Avsluta
43
Installera 40
Starta
43
Meny 10, 27-28, 30, 35-37
Menykarta
69
Menykommandon
44, 57
Mikrofon
Ansluta
37
Extern
37
Inbyggd
12
Känslighet 13
MSF-filer
42
MSV-filer
50
T
Ta bort
Index
23
Mappar
24, 54
Meddelanden
17, 54
Teckenfönster 68
U
N
Namnge
Mappar
27, 54
Meddelanden
SP-läge 36
Spara
Genom att dra och släppa 49
Mappar och meddelanden 48
Med dialogrutan “Save”
49
Som andra filtyper 49
VOICE-mappen
50
Starta
Program 43
Starta om
38
Ström från elnät
9
Systembegränsningar 64
Upprepad uppspelning
Uppspelning 15, 46
Uppspelningshastighet
Uppspelningspaus
16
28, 54
O
P, Q
Review (Snabbspolning bakåt med
medhörning)
14, 16, 47
Räknarens teckenfönster
34
S
Verktygsfält
View-meny (Visa)
Visningsläge
34
VOICE-mappen
Spara
50
Struktur
42
Återställa 52
Volymkontroll
VOR 14
44, 59
58
42
15, 47
W, X, Y, Z
WAV-filer
51
Å, Ä
Återstående minne
Återstående tid
Återställa
VOICE-mappen
14
34
Kompletterande information
42
R
Spelarsektion 45
Snabbspolning framåt 16, 47
Snabbspolning bakåt 16, 47
Sortera meddelanden 50, 55
19
V
Oavbruten uppspelning (kontinuerlig)
37
Oavsiktliga operationer, skydd mot
31
Paus 13, 16, 47
PC Card-adapter
41
PC Card/Parallellports-adapter
Plug-in-Power 37
Prioritetsmarkering
26, 50
20, 47
52
Ö
Överskriva
21
71
Sony Corporation
Printed in Japan
Download PDF

advertising