Sony | ICD-CX50 | Sony ICD-CX50 Bruksanvisning

BInnan du börjar
BGrundläggande hantering
Vad är en Visual IC-inspelare?
Visual IC Recorder
Vad kan du göra med Visual IC-inspelaren och dess
kamerafunktion?
När du spelar in ett ljudmeddelande kan du ta en bild vid ett önskat tillfälle.
Den bild du tagit spelas in och läggs in som ett bokmärke i meddelandet.
Om du t.ex. spelar in ett viktigt möte kan du ta en bild för att påminna dig om
vad som avhandlades. Det fungerar så här:
Bruksanvisning
Meddelande med
bokmärken
Bokmärke
Bokmärke
Standardbokmärke
Starta
ljudinspelningen
av mötet.
Tryckt på 100 % återvunnet
papper med tryckfärg baserad
på vegetabiliska oljor och fri
från lättflyktiga organiska
lösningsmedel (VOC-fri).
ICD-CX50
2005 Sony Corporation
Ta en bild av den nya
produkten.
Ta en bild av talaren som
presenterar ett viktigt
ärende.
När du sedan går igenom meddelandet kan du med hjälp av bokmärkena hitta
viktiga punkter i meddelandet. Du kan också använda bokmärken som
titelbilder till meddelandena; de visas då i meddelandelistan och kan fungera
som en påminnelse om meddelandenas innehåll.
Spela in meddelanden med bilder
Vad är “Live View“? –
Aktivera
kamerafunktionen
Innan du kan använda
kamerafunktionen måste du
aktivera kameralinsen för
bildinspelning och för att visa det
motiv som linsen fångar upp i
teckenfönstret. Det här läget kallas
“Live View“ (direktvisning av det
levande motivet).
Så här gör du för att aktivera
teckenfönstrets direktvisningsläge:
1 Vrid linsfästet till läget “Camera
on (Open/Self).
2 Öppna skyddet till
teckenfönstret.
3 Gör något av följande:
(camera).
•Tryck på
•Tryck på CAPTURE.
Direktvisningsläget aktiveras och
du kan ta en bild genom att trycka
på CAPTURE.
Du kan ta en bild som ett bokmärke samtidigt som du spelar in ett nytt
ljudmeddelande – Meddelande med bokmärken. Du kan högst lägga in 99
bokmärken i ett meddelande.
Du kan som mest spela in 99 meddelanden i var och en av de 5 ursprungliga
mapparna (FOLDER01 till FOLDER05). När du lägger till nya
meddelandemappar med hjälp av den medföljande programvaran Visual and
Voice Editor kan du spela in högst 1 000 meddelanden i alla mappar.
Eftersom nya meddelanden automatiskt läggs in efter det senast inspelade
meddelandet kan du påbörja inspelningen snabbt utan att först behöva leta efter
slutet på den senaste inspelningen.
Exempel
Meddelande 1 Meddelande 2
Nyinspelat meddelande
1
Stäng av HOLD-funktionen och
öppna skyddet till teckenfönstret.
1 Vrid linsfästet till positionen “z“ (HOLD
off/Camera off) tills det klickar på plats.
2 Öppna hela LCD-teckenfönstret genom att
skjuta upp skyddet.
Printed in China
Omhändertagande av gamla elektriska och
elektroniska produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra Europeiska
länder med separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller
emballaget anger att
produkten inte får hanteras
som hushållsavfall. Den skall i
stället lämnas in på
uppsamlingsplats för
återvinning av el- och
elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att
produkten hanteras på rätt
sätt bidrar du till att
förebygga eventuellt negativa
miljö- och hälsoeffekter som
kan uppstå om produkten
kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla naturens
resurser. För ytterligare upplysningar om återvinning bör
du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst
eller affären där du köpte varan.
Tillbehör som kan användas: Stereohörlurar
CE-märkets giltighet är begränsad till de länder där dess
innebörd har laglig grund, vanligtvis länderna inom EES
(Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, eng: EEA,
European Economic Area).
Felsökning
Innan du bestämmer dig för att enheten behöver lämnas
in för reparation bör du undersöka följande. Om du inte
lyckas lösa problemet med den här felsökningshjälpen
vänder du dig till närmaste Sony-återförsäljare och ber
om hjälp.
Enheten fungerar inte.
• Batteriet är tomt. Ladda upp batteriet.
• Knappfunktionerna är låsta när linsfästet står i
positionen HOLD. (Om du trycker på någon av
knapparna visas “HOLD“ under 3 sekunder.)
Det hörs inget ljud från högtalaren.
• Hörlurarna är inkopplade.
• Volymen är sänkt så mycket det går.
Det hörs ljud från högtalaren trots att hörlurarna
är anslutna.
• Om inte hörlurarna är ordentligt anslutna under
uppspelning kan det hända att ljudet hörs från
högtalaren. Koppla bort hörlurarna och anslut dem
sedan igen och se till att kontakten sitter i ordentligt.
Det går inte att i efterhand lägga en ny
inspelning till ett meddelande.
SONY CORPORATION KAN INTE GÖRAS
ANSVARIGT FÖR DIREKTA, INDIREKTA ELLER
SPECIFIKA SKADOR SOM UPPSTÅTT TILL FÖLJD AV
DENNA HANDLEDNING, PROGRAMVARAN ELLER
ANNAN INFORMATION SOM HÄR INGÅR, ELLER
SOM FÖLJT AV ATT DEN ANVÄNTS, DETTA
OAVSETT VILKA FÖRBINDELSER SOM INGÅTTS
ELLER KONTRAKT SOM UPPRÄTTATS.
Sony Corporation behåller rättigheten att när som helst,
och utan föregående meddelande, göra ändringar i denna
handledning eller den information den innehåller.
Programavaran som beskrivs i denna text kan vara
föremål för särskilda villkor enligt separat
användarlicens.
• Den här programvaran är avsedd för Windows och
kan inte användas för Macintosh.
• Den medföljande anslutningskabeln är avsedd för ICinspelaren ICD-CX50. Du kan inte använda den för att
ansluta andra IC-inspelare.
Information
UNDER INGA SOM HELST OMSTÄNDIGHETER
KAN SÄLJAREN GÖRAS ANSVARIG FÖR NÅGOT
SLAG AV DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR,
FÖR FÖRLUSTER ELLER UTGIFTER, SOM
UPPSTÅTT SOM FÖLJD AV EN DEFEKT
PRODUKT ELLER AV ANVÄNDANDET AV EN
PRODUKT.
Varumärken
• IBM och PC/AT är registrerade varumärken som
tillhör International Business Machines Corporation.
• Microsoft, Windows och Outlook är varumärken som
tillhör Microsoft Corporation och är registrerade i USA
och andra länder.
Copyright ©1995 Microsoft Corporation.
Alla rättigheter förbehålles.
Portion Copyright ©1995 Microsoft Corporation
• Apple och Macintosh är varumärken som tillhör Apple
Computer Inc. och är registrerade i USA och andra
länder.
• Pentium är ett registrerat varumärke som tillhör Intel
Corporation.
• Amerikanska och utländska patent licensierade från
Dolby Laboratories.
• NaturallySpeaking och Dragon Systems är
varumärken som tillhör ScanSoft, Inc. och är
registrerade i USA och/eller andra länder.
• Alla andra varumärken och registrerade varumärken
är varumärken eller registrerade varumärken som
tillhör sina respektive ägare. “™“ och “®“ är inte
utsatta i varje enskilt fall i den här handledningen.
Redigeringsprogrammet “Visual and Voice Editor“ använder
följande programvarumoduler:
Microsoft® DirectX®
©2001 Microsoft Corporation. Alla rättigheter förbehålles.
• Om du ansluter ljudkällan till IC-inspelaren med en
anslutningskabel utan motstånd kan det hända att du
får avbrott i det inspelade ljudet. Använd en kabel med
motstånd.
Det är störningar i ljudet.
• Om du öppnar eller stänger teckenfönsterskyddet
under inspelning finns det risk för att störande ljud
kommer med i inspelningen.
• Något, t ex ditt finger, har gnuggats mot eller dragits
över enheten under inspelningen. Ljudet som då
uppstod spelades in.
• Enheten var placerad i närheten av en nätadapter, en
lysrörsbelysning eller en mobiltelefon under
inspelning eller uppspelning.
• Kontakten på den anslutna mikrofonen, som du
använde vid inspelningen, var smutsig. Rengör
kontakten.
• Hörlurskontakten är smutsig. Rengör kontakten.
• När du tar en bild kan det hända att ljudet störs av det
ljud som uppstår när du utför åtgärderna som krävs
för att ta bilden. Du kan förbättra
inspelningsförhållandena genom att använda elektret
kondensatormikrofonen ECM-CS10 (medföljer ej).
Inspelningsnivån är låg.
• Om det är svårt att höra svaga ljud i ett inspelat
meddelande skjuter du V-UP (Digital Voice Up) till
“ON“. Det uppspelade ljudet blir lättare att höra.
Uppspelningshastigheten är för hög eller för
låg.
• Uppspelningshastigheten kan justeras med “DPC“ i
menyn. Visa “DPC“ i menyn och ställ den på “OFF“.
1 Tryck på REC/PAUSE i stoppläge.
Du behöver inte hålla REC/PAUSE
intryckt medan du spelar in.
Indikator för återstående minne
Inspelningsläge
Indikator för
återstående tid
• Du kan ta bilder samtidigt som du spelar upp ljud – Lägga bokmärken till
ett meddelande
Samtidigt som du spelar upp ett meddelande kan du kan du ta en bild och
lägga till den som ett bokmärke. Du kan också radera ett bokmärke från ett
meddelande.
Aktuellt
meddelandenummer/
Antal meddelanden i
mappen
Räkneverk*
Meddelandeikon
Batterinivåindikator
REC/PLAY-indikator
(lyser rött under inspelning).
2 Prata i den inbyggda mikrofonen.
• Ansluta IC-inspelaren till en dator
Du kan ansluta IC-inspelaren till en dator och använda den medföljande
programvaran Visual and Voice Editor för att visa, spela upp, spara och
redigera meddelanden.
* Det visningsläge som du valt med
menyalternativet “Display“ används.
3
BKomma ingång
Steg 1: Ladda upp det inbyggda batteriet
Anslut den medföljande
nätadaptern till DC IN 6Vkontakten på enheten och till
ett vägguttag.
AC-adapter
(medföljer)
CHG-lampan (uppladdning) lyser
rött och uppladdningen av enhetens
batteri börjar. När lampan slocknar
är uppladdningen färdig.
(Vanligtvis tar det ungefär 2 timmar
och 30 minuter att ladda upp det
inbyggda batteriet helt.)
Till DC IN 6Vkontakten
Kontaktens
poler
“Set Date&Time“ (ställ in datum och tid) visas när
du använder enheten för första gången efter
inköpet, eller när enheten har varit utan batteri
under en viss tid. I “Steg 2: Ställa klockan“ finns
anvisningar för hur du gör för att ställa klockan.
Indikator för återstående batteritid
Batteriindikatorn i teckenfönstret visar batteriernas kondition:
: “Battery Low“ visas. Ladda upp batteriet.
: “Charge Battery“ (ladda upp batteriet) visas och enheten slutar fungera.
Batterilivslängd*
Inspelningsläge:
ST
Vid oavbruten ljudinspelning:
STLP
SP
LP
Aktivera teckenfönstrets
direktvisningsläge.
Vrid linsfästet längre än till “zHOLD off/Camera
off“ tills det klickar på plats i nästa position
(positionen “Camera on (Open)“).
Kameran aktiveras och i teckenfönstret visas den
bild som linsen fångar upp.
Obs!
• Använd bara den nätadapter som
medföljer enheten. Om du
använder någon annan nätadapter
finns det risk för att enheten skadas.
• Om du försöker ladda upp enheten
när den är fulladdad slocknar CHGlampan (uppladdning) efter en kort
stund.
• Om inte har använt enheten under
en längre tid bör du ladda upp
batteriet. Klockan kan ha återställs
till sin ursprungliga inställning.
Att tänka på när “ACCESS“ visas
• Koppla inte bort nätadaptern eller
USB-kabeln när “ACCESS“ visas
eller när REC/PLAY-lampan lyser
eller blinkar.
• När “ACCESS“ visas i
teckenfönstret bearbetar enheten
information. Enheten kan inte
användas när den bearbetar
information.
• Om informationsmängden är stor
kan det hända att “ACCESS“ visas
under en längre tid. Det innebär
inte att det är något fel på enheten.
Vänta tills meddelandet försvinner.
4
Ta en bild (bokmärke).
-knapp (kamera)
(Om du inte får någon direktbild från linsen trycker du
på den här knappen för att återuppta direktvisningen.)
Bildstorleksindikator
Det saknas vissa menyalternativ i menyläget.
• Vissa menyalternativ visas inte när enheten är i
inspelnings- eller uppspelningsläge.
Ett tecken i ett namn på en mapp eller ett
meddelande visas som ett blanksteg.
9 tim. 30 min. 10 tim. 11 tim.
12 tim.
(tim.: timmar/min.: minuter)
* Ungefärligt antal timmar och minuter.
* Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur du använder enheten.
**Vid uppspelning via den interna högtalaren med medelhög volym
Innan du kan spela in information om datum och tid vid inspelning och
fotografering måste du ställa klockan. “Set Date&Time“ (ställ in datum och tid)
visas när du använder enheten för första gången, eller när enheten har varit
utan batteri under en viss tid. Stäng av HOLD-funktionen och ställ in datum
och tid på följande sätt:
Välj ett alternativ genom att trycka kontrollknappen uppåt,
nedåt, åt vänster eller höger (v/V/b/B), och bekräfta sedan
valet genom att trycka ned mitten av knappen (u).
I den här bruksanvisningen beskrivs dessa funktioner på
följande sätt:
Tryck på v (.).
• Det beror på att enheten reserverar en viss del av
minnet för systemet. Det reserverade minnet räknas
bort från den återstående tiden; det är anledningen till
skillnaden.
• Om du spelar in meddelanden och blandar
inspelningslägena ST, STLP, SP och LP ligger den
inspelningsbara tiden mellan den maximala
inspelningstiden för ST-läget och den maximala
inspelningstiden för LP-läget.
• Det kan finnas information av annat format lagrad i
minnet.
• Eftersom den minsta inspelningsenheten krävs för att
spela in ett meddelande även om det är kortare än den
minsta inspelningsenheten, kan det i praktiken visa sig
att den verkliga totala inspelningstiden blir kortare än
den maximala inspelningstiden för IC-inspelaren.
• Om de olika meddelandenas längder inte är jämnt
delbara med den minsta inspelningsenheten kan det
hända att den återstående inspelningstiden minskas
med mer än meddelandenas sammanlagda längd.
• När 99 meddelanden har spelats in i en mapp kan du
inte spela in fler meddelanden i den mappen.
• På grund av de systembegränsningar hos ICinspelaren, som nämndes ovan, blir summan av den
totala inspelningstiden som räkneverket visar
(förfluten tid) och den återstående tiden kortare än den
maximala inspelningstiden för IC-inspelaren.
Om du inte trycker på någon knapp
under 15 sekunder stängs
teckenfönstret automatiskt av och
enheten växlar över till standbyläge.
Du aktiverar enheten igen genom att
trycka på någon knapp.
1 Justera zoomgraden.
>: Zooma upp (upp till x4).
.: Zooma ned (ned till x1).
2 Tryck på CAPTURE.
Bilden som visas i teckenfönstret spelas in som ett
bokmärke. Du kan lägga in upp till 99 bilder som
bokmärken i ett meddelande.
Angående inställning av klockan
Ställ klockan när enheten är i
stoppläge.
Visa fönstret för inställning
av klockan och aktuell tid
Du kan visa fönstret för inställning av
klockan om du vill ställa in datum
och tid eller visa aktuell tid:
1 Visa menyn genom att trycka på
MENU under mer än en sekund.
Tryck på u.
Tryck på V (>).
CHG-lampan (uppladdning) blinkar rött och det
går inte att ladda upp batteriet.
Avbryta inspelningen av ett
meddelande.
Siffran för månaden blinkar.
3
Ställ in månad, dag, timmar och sedan
minuter i följd efter varandra genom att
upprepa steg 1 och 2.
Så här väljer du föregående eller nästa
alternativ
Tryck på b för föregående alternativ eller B för
nästa alternativ.
Obs!
Om du dröjer mer än en minut med att trycka på u
avbryts inställningen av klockan och teckenfönstret
återgår till normal visning.
4
När du spelar in via den inbyggda
mikrofonen kan du ansluta hörlurar,
medföljer eller medföljer ej, till i
(hörlurar)-kontakten och lyssna på
inspelningen via de anslutna
hörlurarna. Du kan ställa in volymen
med VOL +/– utan att det påverkar
inspelningsnivån.
Obs!
Om du vrider upp volymen för
mycket eller placerar hörlurarna för
nära mikrofonen, kan det hända att
mikrofonen fångar upp ljudet från
hörlurarna, vilket i sin tur kan leda till
akustisk rundgång (ett tjutande ljud).
Använda digital zoomning
Du kan trycka på >/. vid
direktvisning och zooma in en bild
med den digitala zoomen. Mer
information finns under “Använda
den digitala zoomen“ på nästa sida.
Gör du så här
göra paus under uppspelning*
Tryck på u.
Under uppspelningspaus blinkar REC/
PLAY-indikatorn och räkneverket.
Om du vill återuppta uppspelningen från
samma ställe trycker du en gång till på u.
Tryck en gång på v (.).*
gå tillbaka till början av det
aktuella meddelandet
gå till nästa meddelande
gå tillbaka till föregående
meddelanden/gå till
efterföljande meddelanden
3 Ställ klockan genom att trycka på
För att
Gör du så här
göra paus under inspelning*
Tryck på REC/PAUSE.
Under inspelningspaus blinkar REC/PLAYindikatorn och räkneverket. Du kan ta en bild
under inspelningspaus.
Tryck på REC/PAUSE.
Inspelningen fortsätter från den punkten.
Avbryt inspelningen genom att trycka på x
(stopp) och tryck sedan på u.
u för att visa fönstret
“Date&Time“.
gå ur pausläget och
återuppta inspelningen
lyssna på den aktuella
inspelningen
4 Välj “Manual“ genom att trycka på
v/V, tryck sedan på u och följ
stegen 1 till 4 under “Steg 2: Ställa
klockan“.
Ta bilder av dig själv –
Självporträtt
Vrid linsfästet så att du ser dig själv i
teckenfönstrets direktvisningsläge.
Mer information finns under
“Camera on (Self)“ på nästa sida.
Inspelning av enbart ljud
utan bokmärken
Stäng av HOLD-funktionen genom
att vrida linsfästet till läget “zHOLD
off/Camera on“.
Starta sedan inspelningen av ett
meddelande genom att trycka på
REC/PAUSE.
Du kan spela in ett meddelande utan
att öppna skyddet till teckenfönstret
eller vrida linsfästet vidare till läget
“Camera on“.
Obs!
Om minnet blir fullt kan du ansluta
enheten till en dator med USB-kabeln
och sedan spara en säkerhetskopia av
de inspelade meddelandena på ICinspelaren till en hårddisk på datorn
med hjälp av den medföljande
programvaran Visual and Voice
Editor. Du kan sedan frigöra minne
genom att radera sådana
meddelanden som du inte längre
behöver ha kvar.
I stoppläge, under uppspelning och under inspelning kan du använda menyn
för att ändra funktionslägena för uppspelning, inspelning, visningsläge och
andra inställningar. Så här öppnar du menyn och ändrar inställningarna:
För att
När du valt “Auto“ för
“Date&Time“
När du ansluter enheten till en
dator efter det att programvaran
Visual and Voice Editor startats
ställs enhetens klocka automatiskt
efter datorns interna klocka.
1
Starta uppspelningen.
REC/PLAY-indikator
(lyser grönt under uppspelning).
1 Tryck på u.
Enheten spelar upp från och med det valda
meddelandet till det sista meddelandet i den
aktuella mappen i en följd efter varandra.
Därefter stannar uppspelningen i början av
det sista meddelandet i mappen.
Valt
meddelandenummer/
Antal meddelanden i
den valda mappen
Meddelandet “ACCESS“ visas hela tiden.
• Om informationsmängden är stor kan det hända att
“ACCESS“ visas under en längre tid. Det innebär inte
att det är något fel på enheten. Vänta tills meddelandet
försvinner.
Enheten fungerar inte som den ska.
• Återställ enheten genom att trycka på RESET.
Räkneverk*
Det går inte att ansluta enheten till datorn.
• Se bruksanvisningen till “Visual and Voice Editor“.
2 Justera volymen med VOLUME +/– .
i-kontakt (hörlurar)
* Det visningsläge som du valt med menyalternativet “Counter“ används.
Hur teckenfönstret ändras när
du använder menyn.
När du öppnar
menyn (1)
2 välja önskat menyalternativ.
gå tillbaka till föregående steg.
3 välja inställningsalternativ.
4 gå ur menyläget.
Tryck på MENU under mer än en
sekund.
Tryck på v/V och tryck sedan på u.
Välj “Return“ genom att trycka på v/
V och tryck sedan på u. (Om inte
“Return“ visas trycker du på b.)
Tryck på v/V och tryck sedan på u.
Välj “Menu End“ genom att trycka på
x (stopp) eller v/V och tryck sedan
på u.
v
När du väljer
önskat
menyalternativ
(2)
v
Menyalternativ
Söka framåt/bakåt under
uppspelning (Cue/Review)
• Söka framåt med medhörning
(cue): Håll V nedtryckt under
uppspelning och släpp upp knappen
vid den punkt där du vill återuppta
den normala uppspelningen.
• Söka bakåt med medhörning
(review): Håll v nedtryckt under
uppspelning och släpp upp knappen
vid den punkt där du vill återuppta
den normala uppspelningen.
qa DISPLAY/MENU-knapp
En snabb tryckning på den här knappen gör att den
fungerar som DISPLAY-knapp och ändrar
teckenfönstret på följande sätt:
I direktvisningsläget: Slår på och stänger av
visningen av bildinformation.
När direktvisningsläget är avstängt: Växlar
visningsläge mellan visning av miniatyrbilder av
meddelanden eller bokmärken och
fullskärmsvisning av bilderna.
Om du trycker på knappen under minst en sekund
fungerar den som MENU-knapp för att visa menyn
på LCD-skärmen.
qs Kontrollknapp
b /B ( : Mapp/ : Meddelande/ : Bokmärke)/
v(.: snabbspolning bakåt•zooma ut)/V(>:
snabbspolning framåt•zooma in)/u (uppspelning/
paus•inmatning)
qd x-knapp (stopp)
Du stoppar en funktion genom att trycka på den här
knappen.
qf VOL-knapp (volym) +/–
Med den här knappen ställer du in ljudvolymen.
qg V-UP (Digital Voice Up-funktion) ON/OFFomkopplare
Du kan få en mer välbalanserad och lättlyssnad
uppspelning genom att ställa in Digital Voice Upfunktionen på följande sätt:
ON: Digital Voice Up-funktionen är aktiverad.
Volymsvaga och svåravlyssnade partier i ett
inspelat meddelande förstärks så att volymen för
meddelandet i sin helhet justeras till en optimal
nivå.
OFF: Meddelanden spelas upp utan att Digital Voice
Up-funktionen är aktiverad.
på))
Inställningar (*: Ursprunglig inställning)
Stop/Play/Rec/Live**
OK/–/–/–
Post-recording
Visar fönstret för start av tilläggsinspelningar av ljud till ett bildmeddelande.
OK/–/–/–
Erase
Visar menyn för radering av meddelanden:
Display Set
Du kan radera ett meddelande genom att välja det i meddelandelistan.
OK/OK/–/–
Bookmark: Du kan visa bokmärkena för det valda meddelandet och välja och radera ett
bokmärke.
OK/OK/–/–
Du kan välja ett bokmärke och radera avsnittet mellan det valda bokmärket
och nästa bokmärke. Du kan också välja vilket av de två bokmärkena som
ska vara kvar.
Du kan välja visningsläge i teckenfönstret. (Mer information finns under
“Ändra visningsläge för räkneverket“ på nästa sida.)
(Elapse Time (förfluten tid)*/Remaining Time (återstående tid)/REC Date
(inspelningsdatum)/REC Time (inspelningstid))
Title Image: Du kan byta ut ett bokmärke mot titelbilden att visas i meddelandelistan.
qj Urtag för handlovsrem
Här kan du fästa en handlovsrem (medföljer ej).
Om teckenfönstret blir smutsigt kan du använda
duken inne i den medföljande bärväskan eller en
annan mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk för
glasögon, och försiktigt torka av teckenfönstrets yta.
qk Kameralins
ql i-kontakt (hörlurar)
Om du spelar in via den inbyggda mikrofonen och
samtidigt vill lyssna på inspelningen, ansluter du
hörlurar (medföljer eller medföljer ej) till den här
kontakten. Du kan ställa in volymen med VOL +/–
qf utan att det påverkar inspelningsnivån.
5 CHG-lampa (uppladdning)
Lyser rött när det inbyggda batteriet laddas.
Indikatorn lyser rött under inspelning och grönt
under uppspelning. Den blinkar rött under
inspelningspaus. Vid bearbetning av information
blinkar den rött eller orange.
w; m-kontakt (mikrofon) (PLUG IN POWER)
Till den här kontakten kan du ansluta en extern
mikrofon. När du ansluter en extern mikrofon stängs
den inbyggda mikrofonen automatiskt av.
wa DC IN 6V-kontakt
När du vill ta en bild trycker du här. Om
direktvisningen inte är aktiv, aktiveras
direktvisningsläget när du trycker på den här
knappen.
För uppladdning ansluter du den medföljande
nätadaptern hit.
ws USB-anslutning
Använd den medföljande USB-kabeln när du
ansluter enheten till en dator.
Du startar och gör paus i inspelningen genom att
trycka på den här knappen.
Meddelandelista
Mapplista
När skyddet till teckenfönstret är stängt
Tryck på B.
Tryck på B.
.
>
.
>
Tryck på b.
OK/OK/OK/OK
OK/–/–/–
Du kan slå på och stänga av teckenfönstrets bakgrundsbelysning samtidigt
som du arbetar med enheten.
OK/OK/OK/OK
ON*: Teckenfönstrets bakgrundsbelysning är tänd under användning.
OFF: Teckenfönstrets bakgrundsbelysning är avstängd under användning.
Playback Set
Du kan aktivera DPC-uppspelning (Digital Pitch Control) och upprepad uppspelning
av bokmärken.
Du kan välja hastighet för uppspelningen:
OFF*: Meddelanden spelas upp med den valda hastigheten. Meddelanden
spelas upp med normal hastighet.
ON:
Du kan ställa in uppspelningshastigheten mellan dubbla den
normala hastigheten (+100 %) och hälften av den normala
hastigheten (-50 %)
Du kan ställa klockan manuellt eller automatiskt:
Auto*:
Om enheten är ansluten till en dator och om du använder den medföljande
programvaran Visual and Voice Editor ställs enhetens klocka automatiskt
efter datorns interna klocka.
Manual:
Visar fönstret för manuell inställning av klockan (05/1/1/0:00*).
(Se “Steg 2: Ställa klockan“.)
USB Batt Charge Du kan ställa in så att enheten laddas upp av den anslutna datorn via USBanslutningen.
ON*:
När enheten är ansluten till en dator laddas det interna batteriet upp via
USB-anslutningen.
OFF:
Batteriet laddas bara upp när nätadaptern är ansluten till DC IN-kontakten.
Du kan ändra ikon för och namn på den aktuella mappen.
Folder Icon: Du kan välja mappikon bland mallarna.
Folder Name: Du kan välja mappnamn bland mallarna.
(Se nästa sida.)
Du kan slå på eller stänga av ljudsignalen.
ON*:
En ljudsignal bekräftar dina åtgärder.
OFF:
Ingen ljudsignal hörs, utom för larmet och som varning för felaktigt utförda
åtgärder.
Du kan radera all information från minnet och återställa det till dess ursprungliga läge.
Tryck på
(kamera) eller CAPTURE i
mapp-, meddelande- eller bokmärkeslistan.
Direktvisning
1
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
OK/OK/–/–
Visar mapparnas ikoner och namn.
2 Skärmflikar (
Bokmärke)
OK/–/–/–
• När det bara finns 10 minuter kvar att spela in på
blinkar indikatorn. Återstående tid visas också.
1 Mapplista
: Mapp/
: Meddelande/
:
Skärmflikarna för mapplistan, meddelandelistan och
bokmärkeslistan visas.
Återstående
inspelningstid för
minnet
3 Rullningslist
Visar den aktuella positionen i mappen för de
meddelanden som visas.
OK/–/–/–
• När minnet är fullt stoppas inspelningen
automatiskt, “Memory is Full“ visas och en
larmsignal hörs. Om du vill fortsätta inspelningen
måste du först bereda plats genom att ta bort
några meddelanden.
4 Valt meddelandenummer i den valda mappen/
Totalt antal meddelanden
5 Visning av räkneverket
OK/–/–/–
OK/OK/–/–
OK/–/–/–
**Visar om du kan ändra inställningen för de olika funktionslägena (Stop: i stoppläge/Play: vid uppspelning/Rec: under inspelning/
Live: vid direktvisning): “OK“ visar att inställningen kan ändras och “–“ visar att den inte kan ändras.
Det visningsläge som du valt med “Counter“ i
menyn “Display Set“ används (Elapse Time
(förfluten tid)/Remaining Time (återstående tid)/
REC Date (inspelningsdatum)/REC Time
(inspelningstid)). Hur du väljer visningsläget för
räkneverket beskrivs under “Ändra visningsläge för
räkneverket“ på nästa sida.
Obs!
• Om det finns andra data än meddelanden lagrade i
minnet visas den återstående inspelningstiden
exklusive dessa data. Du kan få information om hur
mycket ledigt minne som finns kvar genom att välja
“Remaining Time“ i menyn “Counter“.
• Om du har ställt “Beep“ i menyn på “OFF“ hörs ingen
ljudsignal.
6 Inspelningslägesindikator
Visar vilket inspelningsläge som du har valt med
“REC Mode“ i menyn:
• ST: Standardläge för inspelning i stereo
• STLP: Longplayläge med inspelning i stereo.
• SP: Standardläge för inspelning i mono
• LP: Longplayläge med inspelning i mono.
0 Miniatyrlista för meddelanden
Visar miniatyrer av titelbilderna för de meddelanden
som sparats i mappen. Som titelbild visas det första
bokmärket eller det bokmärke som du specificerat.
Om det inte finns någon bild (bokmärke) inspelad
visas följande ikon:
VOICE
7 Indikator för upprepad uppspelning
Visas när du valt “Bookmark Repeat“ under
“Playback Set“ i menyn.
qa Miniatyrlista för bokmärken
Visar miniatyrerna av de bokmärken som spelats in i
ett meddelande.
8 Indikatorn för återstående batteritid
Visar hur mycket kraft som finns kvar i batteriet.
Indikatorn visas inte när nätadaptern (medföljer) är
ansluten.
qs Uppspelningsindikator
Visar aktuellt läge i ett meddelande under
uppspelning eller i stoppläge. De ställen där det
finns bokmärken är utmärkta med “|“ och platsen
för uppspelning eller stopp visas med V.
9 Indikator för återstående minne
Visar hur mycket ledigt minne som finns kvar:
• Under inspelningen visar indikatorn hur det
lediga minnet minskar, ett steg i taget.
qd Bildstorleksindikator
Visar vilken bildstorlek som du valt med menyn.
qf Zoomindikator
Visar aktuell zoomgrad. Du kan zooma in en bild
genom att trycka på > (T: telefoto) och zooma ut
genom att trycka på . (W: vidvinkelläge).
4/24/05, 4:18 PM
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
Tryck på DISPLAY när
meddelande- eller
bokmärkeslistan visas.
Fullskärmsvisning av ett meddelandes
titelbild eller en bokmärkesbild
Om du fortsätter att hålla V eller v
nedtryckt börjar enheten att söka med
högre hastighet.
Under sökning med medhörning
framåt/bakåt (cue/review), visas den
förflutna tiden oberoende av vilket
visningsläge du valt för “Counter“ i
menyn.
SE-UC_CECX50.p65
Bokmärkeslista
När skyddet till teckenfönstret är
öppet
Du kan välja storlek på den bild som ska spelas in:
1280 x 960*: Bilder spelas in i storleken 1 280 x 960 bildpunkter. I det här läget får du
bilder med högre kvalitet.
OK/OK/OK/OK
640 x 480: Bilder spelas in i storleken 640 x 480 bildpunkter. I det här läget kan du spela
in ett större antal bilder.
Format
Om du inte kan använda enheten trycker du här med
ett spetsigt föremål under minst 0,5 sekunder.
Tryck på b.
Picture Size
Beep
qh RESET-knapp
Mer information finns under “Använda
teckenfönstret“ nedan. Ljudet spelas upp via den
inbyggda högtalaren när inga hörlurar eller aktiva
högtalare är anslutna.
OK/OK/–/–
Du kan ändra visningsinställningarna (Counter/Title Image/Backlight) i
teckenfönstret:
Backlight:
4 Teckenfönster (med inbyggd högtalare)
Använda teckenfönstret
OK/–/–/–
Counter:
Obs!
Det är möjligt att namnet på Digital Voice Upomkopplaren på enheten varierar, beroende på i vilket
område du köpt enheten.
8 REC (inspelning)/PAUSE-knapp
All in Folder: Du kan radera alla meddelandena i den aktuella mappen.
Section:
När LCD-skyddet är öppet: Du kan visa LCDskärmen i fullskärmsformat. Du kan också
aktivera direktvisningsläget för att ta en bild.
När LCD-skyddet är stängt: Du kan inte aktivera
direktvisningsläget eller visa menyn.
7 CAPTURE-knapp
Du kan välja inspelningsläge (bithastighet):
ST*:
När du vill spela in i stereo med hög ljudkvalitet. (48 kbps)
STLP:
När du vill göra långa stereoinspelningar. (24 kbps)
SP:
När du vill göra monoinspelningar med hög ljudkvalitet. (16 kbps)
LP:
När du vill göra långa monoinspelningar. (6 kbps)
REC Mode
Välja ett meddelande för
uppspelning
Tryck på B eller b.
I meddelandelistan visas titelbilder
(bokmärken) för meddelandena i den
aktuella mappen.
I bokmärkeslistan visas bokmärkena i
det aktuella meddelandet. Du kan söka
efter ett meddelande eller ett bokmärke
genom att trycka på V eller v.
0 Inbyggd stereomikrofon
6 REC (inspelning)/PLAY-indikator
När du väljer
inställning för
alternativet (3)
Om du inte trycker på kontrollknappen eller någon annan knapp under en minut
avbryts menyläget automatiskt och teckenfönstret återgår till normal visning.
Date&Time
Växla mellan meddelandelistan
och bokmärkeslistan
Du kan ställa enheten på följande lägen genom att
vrida linsfästet till följande positioner:
HOLD på: När du vrider linsfästet till “HOLD“,
visas “HOLD“ under ungefär 3 sekunder, därefter
slås teckenfönstret av.
• Under inspelning och uppspelning: inspelningen
eller uppspelningen fortsätter men
knappfunktionerna är låsta. Om
direktvisningsläget är aktiverat stängs det av.
• I stoppläge: Enheten växlar över till standbyläge.
Avbryta HOLD-funktionen
Välj en annan position genom att vrida linsfästet.
z HOLD off (av)/Camera off (kamera av): När du
vrider linsfästet till positionen “z“ kan du spela
in meddelanden, men inte ta några bilder. Läget
HOLD avbryts när du vrider linsfästet bort från
positionen HOLD.
Camera on (Open) (kamera på (öppen)): Vrid
linsfästet längre än till positionen “zHOLD off/
Camera off“ tills det klickar på plats i nästa
position. Den här positionen kallas “Camera on
(Open)“ i den här bruksanvisningen. I den
positionen är kameran aktiverad. Du kan slå på
direktvisningsläget.
Camera on (Self) (kamera på (självporträtt)): Vrid
linsfästet längre än till “Camera on (Open)“ tills
det klickar på plats. Linsen är nu riktad mot dig.
Den här positionen kallas “Camera on (Self)“. Du
kan aktivera direktvisningsläget och ta bilder där
du själv är med.
on (av/
-knapp (kamera)
Slår på och stänger av direktvisningsläget för
bildtagning.
Obs!
Bookmark Du kan slå på eller stänga av den upprepade uppspelningen av bokmärken:
Repeat:
ON:
När du startar uppspelningen spelas avsnittet mellan de två
bokmärkena upp upprepade gånger.
OK/OK/–/–
OFF*: När du startar uppspelningen spelas det valda meddelandet upp
som en normal uppspelning. Enheten spelar upp från och med det
valda meddelandet till det sista meddelandet i den aktuella mappen i
en följd efter varandra.
Du kan välja mapp och vilket meddelande
i mappen som ska spelas upp:
1 I mapplistan väljer du den mapp
som du sparat det önskade
meddelandet i. Mer information om
hur du väljer mapp i mapplistan
finns under “Söka efter ett
bokmärke, ett meddelande eller en
mapp“ på nästa sida.
2 I meddelandelistan väljer du önskat
meddelande genom att trycka på v
eller V.
9
Du kan slå på och stänga av makrofunktionen när
du tar bilder i direktvisningsläget.
on: Makrofunktionen är aktiverad för
närbildstagning.
off: Makrofunktionen är avstängd.
Gör du så här
1 gå till menyläget.
Folder Settings
Så här gör du för att spela upp ett meddelande som du nyss har spelat in:
1 Linsfäste (HOLD on/off (på/av), Camera on/off
(kamera på/av), Camera self mode
(självporträttläge))
2 Makroomkopplare (off/
Använda menyn
DPC:
* Ungefär 10 minuter efter det att du gjort paus i inspelningen, avbryts
inspelningspausen automatiskt och enheten växlar över till stoppläge.
Så här öppnar du skyddet
till teckenfönstret.
3 Skydd för teckenfönstret
Ta närbilder – Makro
Spela upp och visa meddelanden
Du återgår till normal visning genom att
trycka på x (stopp).
Tryck en gång på V (>).*
Tryck flera gånger på v (.) eller V (>).
(I stoppläget håller du knappen nedtryckt
om du vill hoppa framåt bland
meddelandena utan avbrott.)
* Ungefär 10 minuter efter det att du gjort paus i uppspelningen, avbryts
uppspelningen automatiskt och enheten växlar över till stoppläge.
på v/V.
Den aktuella tiden visas nere till
höger i teckenfönstret.
• Du försöker ladda upp batteriet när temperaturen
ligger utanför det intervall som rekommenderas för
uppladdning av batteriet. Ladda upp batteriet på en
plats där temperaturen ligger mellan 5 °C och 35 °C.
Tänk på att inspelade meddelanden kan bli raderade när
du lämnar in enheten för service eller reparation.
Lyssna på inspelningen
För att
Välj årtal genom att trycka på v/V.
Tryck på u.
Så här gör du för att få bättre
ljudkvalitet:
• Lyssna med hörlurar: Anslut
stereohörlurar (medföljer eller
medföljer ej) till i (hörlurar)kontakten. Den inbyggda
högtalaren stängs automatiskt av.
•Lyssna via en extern högtalare:
Anslut en aktiv eller passiv
högtalare (medföljer ej) till i
(hörlurar)-kontakten.
Välja en mapp
Om du inte väljer mapp spelas nya
meddelanden in i den aktuella
mappen. Du kan också välja i vilken
mapp som ett meddelande ska spelas
in i. Mer information finns under
“Söka efter ett bokmärke, ett
meddelande eller en mapp“ på nästa
sida.
Index över delar och kontroller på enhetens fram- och baksida
Obs!
Det är möjligt att namnet på Digital
Voice Up-omkopplaren på enheten
varierar beroende på i vilket land/
område du köpt enheten.
Tryck på x (stopp).
Uppspelningen avbryts. Om du vill
återuppta uppspelningen från samma ställe
trycker du på u.
2 Välj “Date&Time“ genom att trycka
v: för att öka talvärdet
V: för att minska talvärdet
2
3
Stoppa uppspelningen av ett
meddelande.
Notes before recording
Att tänka på innan du spelar in
• Om du vill ha bättre ljudkvalitet när
du spelar in väljer du läget ST eller
STLP.
• Innan du utför en längre inspelning
bör du kontrollera
batteriindikatorn.
• Den maximala inspelningstiden
varierar om du använder olika
inspelningslägen för de
meddelande som du spelar in.
• Du kan inte spela in med den
inbyggda mikrofonen om du
ansluter en extern mikrofon till
mikrofoningången m (mikrofon).
Tryck på x (stopp).
Inspelningen stannar i början av det
meddelande som du just spelat in.
Den första bilden som du tog som ett
bokmärke visas i meddelandelistan.
Batterilivslängden är kort.
• Informationen om batterilivslängden i “Steg 1: Ladda
upp det inbyggda batteriet“ är beräknad på
uppspelning via den interna högtalaren på medelhög
volym. Batteriet kan ta slut fortare beroende på hur du
använder enheten.
5
Tryck på b.
1
Du återgår till meddelande- eller
bokmärkeslistan genom att trycka en gång
till på DISPLAY.
Om standbyläget
Tryck på B.
Det går inte att utnyttja hela den maximala
inspelningstiden för att spela in meddelanden.
Välja inspelningsläge
Information om hur du väljer
inspelningsläge finns under
“Använda menyn“.
Skjut V-UP-omkopplaren (Digital
Voice Up) till “ON“ så att partier med
låg volym i ett inspelat meddelande
förstärks, vilket gör att du även kan
höra svaga röster tydligare. Genom
att justera hela inspelningen till en
optimal nivå kan du få det
uppspelade ljudet välbalanserat och
lättlyssnat.
Lyssna med bättre
ljudkvalitet
Message:
Steg 2: Ställa klockan
Den återstående tiden i teckenfönstret är
kortare än den tid som visas i den medföljande
programvaran “Visual and Voice Editor“.
Inspelningslägen**
ST
Ca 11 tim. 30 min.
STLP
Ca 22 tim 5 min.
SP
Ca 35 tim.
LP
Ca 93 tim. 30 min.
(tim.: timmar /min.: minuter)
* Under oavbruten inspelning
**Inspelningslägen:
ST: Standarläge för inspelning i
stereo/STLP: Longplayläge med
inspelning i stereo /SP:
Standardläge för inspelning i mono
/LP: Longplayläge med inspelning
i mono
Tryck ett kort ögonblick på DISPLAY.
• När du trycker på DISPLAY i
meddelandelistan visas det aktuella
meddelandets titelbild (bokmärke) i
fullskärmsformat.
• När du trycker på DISPLAY i
bokmärkeslistan visas det aktuella
bokmärket i fullskärmsformat.
10 tim. 30 min. 13 tim. 11 tim. 30 min. 14 tim.
Vid oavbruten ljuduppspelning**:
• Enheten kan inte hantera vissa av de tecken som du
kan skriva in med den medföljande programvaran
“Visual and Voice Editor“.
Maximal inspelningstid för samtliga
mappar är som följer. Du kan
använda hela den maximala
inspelningstiden för inspelning av
meddelanden i en och samma mapp.
(Endast vid inspelning av ljud.)
Zoomindikator
“y--m--d“ eller “--:--“ visas.
• Du har inte ställt klockan. Visa “Date&Time“ i menyn
och ställ klockan.
• Datum och tid för inspelningen visas inte om klockan
inte var ställd när du spelade in meddelandet. Visa
“Date&Time“ i menyn och ställ klockan.
Maximal inspelningstid*
För att få närbilder av små föremål
kan du skjuta makroomkopplaren till
positionen “ “ (makro) och ta en
närbild. Mer information finns under
“Ta närbilder – Makro“ på nästa sida.
Om du inte använder enheten under ungefär 30
sekunder efter det att direktvisningsläget har
aktiverats, avbryts direktvisningsläget.
Under uppspelning av ett meddelande kan du visa en fullskärmsbild
från meddelandelistan eller bokmärkeslistan.
Förteckning över delar och kontroller
n
Rekommendationer rörande
säkerhetskopiering
För att minimera risken för förlust av värdefull
information, t.ex. om du skulle råka göra något fel
eller om det skulle hända något med IC-inspelaren,
rekommenderas du att säkerhetskopiera dina
inspelningar, inklusive ljud och bilder, till en dator
med hjälp av den medföljande programvaran Visual
and Voice Editor.
Inspelningen avbryts (vid inspelning från en
extern enhet).
Börja ljudinspelningen.
Visa en fullskärmsbild.
.
• Innan du startar en inspelning som du inte kan göra
om, bör du kontrollera att IC-inspelaren fungerar
som den ska genom att göra en provinspelning.
• Du kan inte räkna med att få någon ersättning för
innehållet i en inspelning om inspelning eller
uppspelning inte gick att utföra på grund av fel på
IC-inspelaren.
• Du får bara kopiera, redigera eller föra över en CD,
ett TV-program eller annat upphovsrättsskyddat
material, t.ex. bilder och publikationer och liknande,
för privat bruk och hemmaanvändning. De
inspelningar som du själv gör och har skapat
bestämmer du däremot själv över. Utom i de fall
när du själv är upphovsrättsinnehavaren, eller har
fått tillstånd av upphovsrättsinnehavaren för det
material du vill kopiera, kan användning av sådant
material som överskrider dessa begränsningar bryta
mot de lagar som gäller för upphovsrätten. Då kan
upphovsrättsinnehavaren utkräva ansvar för de
skador du eventuellt har orsakat.
När du använder fotografier med den här ICinspelaren bör du vara särskilt uppmärksam så att
du inte överträder de lagar som gäller
upphovsrätten. Otillåten användning eller
modifiering av bilder av andra människor kan också
innebära överträdelse av dess rättigheter. Under
vissa demonstrationer, uppvisningar och på mässor
kan fotografering vara förbjuden.
• Det återstående minnesutrymmet är för litet.
• Meddelandet innehåller redan inspelat ljud. Du kan i
efterhand lägga en inspelning till ett meddelande som
inte innehåller inspelat ljud.
2
Du har tillgång till ett antal redigerings- och
uppspelningsmöjligheter:
• Du kan i efterhand spela in ljud till ett bildmeddelande –
Tilläggsinspelning
Du kan lägga ljud till en bild (bildmeddelande) som du spelat in tidigare,
vilket kallas “tilläggsinspelning“.
• Du kan visa bokmärkena samtidigt som du spelar upp ljudet
Bokmärkena visas samtidigt som du spelar upp ljudet i meddelandet. Du
kan välja ett bokmärke och visa det i fullskärmsstorlek.
Du kan också upprepa eller radera avsnittet mellan två bokmärken eller söka
efter en viss punkt med hjälp av bokmärkena. (Mer information finns under
“Spela upp och visa meddelanden“.)
Program © 2005 Sony Corporation
Om du inte trycker på någon knapp under
ungefär 15 sekunder stängs teckenfönstret av.
Slå på det genom att trycka på någon knapp.
• Du kan spela in enbart bilder – Bildmeddelanden
Du kan också ta bilder utan att spela in något ljud. Inspelade meddelanden
som bara innehåller en bild kallas “bildmeddelanden“. Du kan spela in ljud
vid ett senare tillfälle. (Se nästa sida.)
• Du kan spela upp det inspela ljudet i ett meddelande
Information för användare
Alla rättigheter förbehållna. Den här handledningen och
den programvara som beskrivs i den här texten får inte,
varken helt eller delvis, mångfaldigas, översättas eller
överföras till maskinellt läsligt format utan skriftligt
tillstånd från Sony Corporation.
• Du kan spela in enbart ljud – Meddelanden utan bokmärken
Du kan också spela in rena ljudmeddelanden; de kallas “meddelanden utan
bokmärken“. Du kan vid ett senare tillfälla lägga till bilder som bokmärken.
(Se nästa sida.)
• Minnet är fullt. Radera några meddelanden. Du kan
också använda programvaran Visual and Voice Editor
för att spara meddelandena på IC-inspelaren till
datorns hårddisk.
• 99 meddelanden har redan spelats in i den valda
mappen. Välj en annan mapp eller radera några av
meddelandena.
• Du kan bara ta bilder när linsfästet står i positionen
“Camera on (Open)“ eller “Camera on (Self)“.
Documentation ©2005 Sony Corporation
Du kan spela in tre typer av meddelanden med den här IC-spelaren:
• Du kan spela in ljud med bilder – Meddelanden med bokmärken
Du kan ta bilder samtidigt som du spelar in ett ljudmeddelande. Det
inspelade meddelandet innehåller både ljud och bilder (bokmärken). Sådana
meddelanden kallas “meddelanden med bokmärken“. (Se “Spela in
meddelanden med bilder“.)
Det går inte att starta en inspelning.
Det går inte att ta en bild.
Tomt utrymme
2
Justera det uppspelade ljudet
genom att förstärka låga
ljudvolymer – Digital Voice
Up-funktion
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
BOlika inspelningsmetoder
Lägga en inspelning till ett
tidigare inspelat meddelande –
Tilläggsinspelning
Du kan göra en inspelning som ett tillägg till ett tidigare
inspelat bildmeddelande som saknar inspelat ljud.
Obs!
• Du kan inte göra en tilläggsinspelning till ett meddelande
som innehåller ljud.
• Du kan inte göra en tilläggsinspelning om det inte finns
tillräckligt med minne. Mer information finns under
“Felsökning“.
1
2
3
4
Vrid linsfästet till läget “zHOLD off/Camera
off“ eller till en annan kameravinkel som du
vill använda.
Du kan ta en bild i stoppläget och spela in bilden
(bokmärket) som ett nytt meddelande (bildmeddelande)
utan inspelat ljud. Ett sådant meddelande kan bara
innehålla en enda bild. Du kan spela in ljud vid ett
senare tillfälle. Mer information finns under “Lägga en
inspelning till ett tidigare inspelat meddelande –
Tilläggsinspelning“.
Obs!
Du kan inte spela in ett bildmeddelande om det återstående
minnet inte räcker till, inte heller om mappen du tänkt spela
in i redan innehåller det högsta tillåtna antalet meddelanden.
1
Välj ett meddelande som
saknar inspelat ljud och
som du vill lägga en
inspelning till.
BOlika uppspelningsmetoder
Du kan hitta det meddelande eller det ställe som du vill
starta uppspelningen från genom att ändra visningsläget
och söka efter ett visst bokmärke, ett visst meddelande
eller en viss mapp.
Om meddelandenas mappstruktur
Så här ser mappstrukturen ut för IC-inspelarens minne:
mapparna innehåller meddelanden och meddelandena
innehåller bokmärken. Du kan växla visningsläge mellan
mapplistan ( ), meddelandelistan ( ) och
bokmärkeslistan ( ) genom att trycka på b/B.
Mapplista
Öppna skyddet till
teckenfönstret och vrid
linsfästet till läget
“Camera on (Open)“ eller
till en annan kameravinkel
som du vill använda.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
“Post-recording“ genom
att trycka på V.
2
FOLDER01
Meddelandelista
Bokmärkeslista
Meddelande 1
Meddelande 2
FOLDER02
Meddelande 1
Till m-kontakten
(mikrofon)
1 Rekommenderade mikrofontyper
Du kan använda Sonys elektret kondensatormikrofon ECMCS10 (medföljer ej).
Inspelning från annan utrustning
Om du vill spela in ljud från annan utrustning med ICinspelaren ansluter du m-kontakten (mikrofon) på ICinspelaren till hörlurskontakten på den andra
utrustningen (t.ex. en bandspelare) via en
anslutningskabel med inbyggt motstånd.
Obs!
Om du använder en kabel utan motstånd kan det hända att
du får avbrott i det inspelade ljudet. Använd en kabel med
inbyggt motstånd.
Spela in med annan utrustning
Om du vill spela in ljudet från IC-inspelaren med en
annan utrustning ansluter du i-kontakten (hörlurar) på
IC-inspelaren till ljud- eller line-ingången (stereominikontakt) på den andra utrustningen.
Till ljud- eller lineingången (stereominikontakt)
Obs!
• Kontrollera att kontakterna är korrekt anslutna och sitter
ordentligt.
• Du bör göra en testinspelning innan du utför den riktiga
inspelningen så att du kan kontrollera anslutningarna och
volymen.
• Om du ansluter en annan utrustning än en som tillverkats
av Sony, bör du också ta del av informationen i
bruksanvisningen till den utrustningen.
Ta en bild samtidigt som du
spelar upp ett meddelande –
Lägga till bokmärken
Obs!
• Du kan inte lägga ett bokmärke till ett meddelande som
redan har det högsta möjliga antalet bokmärken.
• Du kan inte lägga till ett bokmärke om det inte finns
tillräckligt med minne. Mer information finns under
“Felsökning“.
1
Vrid linsfästet till
positionen “Camera
on (Self)“.
Visa mapplistan (fliken
).
Om fliken
(mapp) inte
visas trycker du på b tills
mapplistan visas.
2
3
Använda digital zoomning
4
I direktvisningsläget trycker du på >/..
>: för att zooma in en bild
Bilden förstoras varje
gång du trycker på >
(ända till x4).
Zoomindikatorn flyttas
mot “W“ (vidvinkel).
.: för att zooma ut en bild
Bilden förminskas varje
gång du trycker på .
(ända till x1).
Zoomskaleindikatorn
flyttas mot “T“ (telefoto).
Tips!
Du kan också använda den digitala zoomen när du tar
närbilder (makro).
5
BM 1
6
Om du vill ta närbilder av små föremål kan du använda
makrofunktionen.
I direktvisningsläget skjuter du
makroomkopplaren till läget “ “ (makro).
“ visas i teckenfönstret.
Lesson,
Message,
Fönstret för
uppspelningsinställning
visas.
,
,
,
,
,
,
,
3
,
Date,
Party,
,
,
,
Välj “ON“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Återgå till normal bildtagning
Skjut makroomkopplaren till läget “z“ (normalläge).
Makroindikatorn slocknar i teckenfönstret.
Obs!
Du rekommenderas att använda normalläget när du tar bilder
med undantag för de gånger då du tar närbilder.
Tryck på B.
1
Välj önskat meddelande
genom att trycka på v/V.
Om du vill söka efter ett
visst bokmärke trycker du
på B .
Uppspelningsindikator
Det valda bokmärkets
position markeras med V
i uppspelningsindikatorn.
Markera önskat bokmärke genom att trycka
på v/V.
Du kan välja hur räkneverket ska visas i stoppläget,
inspelningsläget och uppspelningsläget.
2
Markera den mapp som du vill ändra ikon för.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Folder Settings“
genom att trycka på v/V.
2
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Display Set“
genom att trycka på v/V.
Återgå till normal uppspelning
Välj “OFF“ i steg 4 under “Välja upprepad uppspelning
av bokmärken“.
BRedigera meddelanden
Välja titelbild
Du kan använda ett bokmärke som titelbild.
Vad menas med “titelbild“?
Den miniatyrbild som visas i en meddelandelista kallas
“titelbild“.
• När du spelar in ett meddelande läggs ett bokmärke
med en exempelbild (
VOICE) automatiskt in i
början av meddelandet. Om du spelar in meddelandet
utan att infoga något bokmärke används bokmärket
med exempelbilden som titelbild för meddelandet och
visas i meddelandelistan.
BM (bokmärke)
med
exempelbild
5
Välj önskat visningsläge
för räkneverket genom att
trycka på v/V.
Remaining Time: Under
uppspelning visas den
återstående tiden för
meddelandet; i stopp- och
inspelningsläge visas den
återstående
inspelningsbara tiden.
REC Time**: Visar vid vilken
tid (timme och minut)
meddelandet spelas in.
5
1
2
6
Välj mappikon genom att
trycka på v/V/b/B.
3
BM 1
Tryck på u.
BM*
6
* Om du inte har ställt klockan visas “--y--m--d“.
**Om du inte har ställt klockan visas “--:--“.
2
Om det inte finns några bokmärken för
avsnittet lägger du till ett bokmärke i början
av det avsnittet som du vill radera och ett
annat bokmärke i slutet av avsnittet.
Hur du gör för att lägga till bokmärken finns
beskrivet under “Ta en bild samtidigt som du spelar
upp ett meddelande – Lägga till bokmärken“
3
4
5
Välj “Folder Name“ genom
att trycka på v/V och
tryck sedan på u.
6
Välj ett mappnamn
genom att trycka på v/V
och tryck sedan på u.
Gå ur menyläget genom
att trycka på x (stopp).
7
2
Markera meddelandet
som du tänker välja
titelbild för.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Display Set“
genom att trycka på v/V.
3
Tryck på u.
Fönstret för inställning av
teckenfönstret visas.
Radera meddelanden eller
bokmärken
Obs!
• När ett meddelande eller bokmärke väl har raderats kan du
inte längre få tillbaka det.
• När du raderar ett meddelande raderas också det ljud och
den bildinformation (de bokmärken) som tillhör
meddelandet.
8
Innan radering
Radera meddelande 3
6
Välj “Title Image““ genom
att trycka på v/V och
tryck sedan på u.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4
Efter radering
Välj vilket bokmärke som
du vill använda som
titelbild genom att trycka
på v/V.
Tryck på u.
1
Välj “Yes“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
10 Gå ur menyläget genom att trycka på x
(stopp).
Obs!
• Om du väljer bokmärket i slutet av meddelandet visas ett
felmeddelande.
• Om något av de två bokmärkena för avsnittet är bokmärket
med exempelbilden, väljs bokmärket med den bild som du
har tagit automatiskt som ett annat bokmärke.
De återstående meddelandena
numreras om.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Erase“ genom att
trycka på v/V.
Du kan radera ett bokmärke i ett meddelande.
1
Markera meddelandet med det bokmärke som
du vill radera.
2
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan ERASE genom att
trycka på v/V.
2
Avbryta formateringen
Välj “Cancel“ i steg 3 eller “No“ i steg 4.
Anslutning till en dator för
användning av programvaran
“Visual and Voice Editor“.
Genom att ansluta IC-inspelaren till en dator kan du
använda den medföljande programvaran “Visual and
Voice Editor“ för att göra följande:
• Spara meddelanden från IC-inspelaren till datorns
hårddisk
• Överföra meddelanden från datorn tillbaka till ICinspelaren.
• Spela upp och redigera meddelanden på en dator
• Redigera bokmärken
• Skicka röstmeddelanden med hjälp av MAPI epostprogram.
• Transkribera meddelanden från IC-inspelaren med
hjälp av programvaran Dragon NaturallySpeaking®
för röstigenkänning (medföljer ej).
Mer information finns i den bruksanvisning som följer
med programvaran “Visual and Voice Editor“.
Anslutning
Anslut IC-inspelarens och datorns USB-kontakter till
varandra med hjälp av den medföljande USB-kabeln.
Till USBanslutning
Till USBanslutning
USB-kabel (medföljer)
Dator
Visual IC
Recorder
När du ansluter enheten till en dator visas “PC Connect“ i
teckenfönstret när IC-inspelaren har identifieras av
datorn.
Obs!
• Med hjälp av Windows Explorer (Utforskaren) kan du visa
de data som finns lagrade i IC-inspelarens minne. När du
spelar upp, redigerar eller sparar meddelanden bör du
däremot använda den medföljande programvaran Visual
and Voice Editor.
• Dra och släpp aldrig meddelanden direkt till ett fönster i
Windows Explorer. Då kan inte meddelandet identifieras
av IC-inspelaren.
• Anslut inte IC-inspelaren till en dator medan “ACCESS“
visas i IC-inspelarens teckenfönster.
Ställa enhetens klocka automatiskt
När “Date&Time“ i menyn är ställt på “Auto“ och
enheten ansluts till datorn när programvaran Visual and
Voice Editor har startat, ställs enhetens klocka
automatiskt efter datorns interna klocka.
Systemkrav
Datorn och dess system måste uppfylla följande
minimikrav.
• IBM PC/AT eller kompatibel dator
– Processor (CPU): 450 MHz Pentium® III eller
snabbare
– RAM: Minst 128 MB (256 MB eller mer
rekommenderas.)
– Hårddiskutrymme: minst 70 MB (beroende på de
lagrade ljudfilernas storlek och antal)
– CD-ROM-enhet
– USB-port (Enheten hanterar Hi-Speed USB
(höghastighets-USB).)
– Ljudkort: Sound Blaster 16-kompatibelt
– Bildskärm: High color (16 bitar) eller bättre,
800 x 480 punkter eller mer
• OS (Operativsystem): Microsoft® Windows® XP Media
Center Edition 2005/Windows® XP Media Center
Edition 2004/Windows® XP Professional/Windows®
XP Home Edition/Windows® 2000 Professional/
Windows® Millennium Edition/Windows® 98 Second
Edition standard installation (Du kan inte använda den
här programvaran med Windows® 98, Windows® 95
eller Windows® NT.)
Obs!
• Du kan inte använda programvaran i Macintosh-miljö.
• Hembyggda datorer, datorer vars operativsystem har
installerats eller uppgraderats av användaren själv, eller
datorer med flera operativsystem (multi-boot) stöds inte.
Raderingsmenyn visas.
4
Gå ur menyläget genom
att trycka på x (stopp).
I meddelandelistan visas den
valda bilden som titelbild.
3
4
Markera den bild som du
tänker radera genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Nu visas ett fönster där du
ombeds bekräfta åtgärden.
5
Välj “Yes“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
6
Du återgår till normal
visning genom att trycka
på x (stopp).
De återstående meddelandena numreras om. (Om du
t.ex. raderar meddelande 3 numreras meddelande 4
om till nummer 3. När raderingen är klar stannar
enheten vid början av nästa meddelande.)
Vrid linsfästet till positionen “HOLD“.
“HOLD“ blinkar under 3 sekunder som tecken på att
knapparnas funktioner har låsts. Efter det att “HOLD“
har blinkat stängs teckenfönstret av.
Tryck på u.
• Under inspelning och uppspelning: inspelningen eller
uppspelningen fortsätter men knappfunktionerna är
låsta. Direktvisningsläget, om det är aktiverat, stängs
av.
• I stoppläge: Enheten växlar över till standbyläge.
6
Tryck på u.
Obs!
Teckenfönstret stängs av ungefär 3 sekunder efter det att du
har vridit linsfästet till läget “HOLD“ samtidigt som “HOLD“
visas blinkande.
Nu visas ett meddelande som
ber dig att bekräfta åtgärden.
Avbryta HOLD-funktionen
Bokmärket raderas.
8
Gå ur menyläget genom att trycka på x
(stopp).
Obs!
• Om du väljer ett bildmeddelandes bild raderas själva
meddelandet.
• Om du raderar ett bokmärke i början av meddelandet och
bokmärket innehåller en bild som du själv har tagit, ersätts
det med standardbokmärket med exempelbilden.
• Bokmärket med exempelbilden i början av meddelandet kan
du inte radera.
Hantering
• Lämna inte enheten nära värmekällor eller i direkt
solljus; inte heller där det är dammigt eller där den kan
utsättas för mekaniska stötar.
• Skulle något föremål eller någon vätska råka komma
in i enheten bör du genast ta ur batterierna och låta en
auktoriserad serviceverkstad kontrollera den innan du
använder den igen.
Ljudstörningar
• Störningar i ljudet kan uppstå om enheten under ineller uppspelning placeras i närheten av
växelströmskällor, lysrör eller mobiltelefoner.
• Ljudstörningar kan också uppstå om du gnuggar eller
skrapar något mot enheten under pågående
inspelning. Ibland kan det räcka att du gnider fingret
mot den.
Underhåll
• Rengör utsidan med en mjuk duk lätt fuktad i vatten.
Använd aldrig alkohol, tvättbensin eller thinner.
Rengöring av LCD-skärmen och linsen
• Rengöring av teckenfönstret
Du kan använda insidan av den medföljande
bärväskan, eller en mjuk duk, t.ex. en rengöringsduk
till glasögon, för att försiktigt torka av teckenfönstrets
yta.
• Rengöra linsen
Fingeravtryck, smuts och liknande på linsen torkar du
bort med en mjuk duk.
Kondens (fuktbildning)
• Om du flyttar enheten direkt från kyla till värme, eller
om du placerar den i ett mycket fuktigt rum, kan det
avsättas kondens på enhetens in- eller utsida.
Fuktbildningen kan orsaka funktionsstörningar i
enheten.
• Kondens uppstår lätt när:
– Enheten tas från en kall omgivning, t.ex. en
skidbacke, till ett uppvärmt rum.
– Enheten tas från ett luftkonditionerat rum, eller en
luftkonditionerad bil, till värmen utomhus osv.
• Hur du förhindrar kondensbildning
Om du tar enheten från en kall till en varm plats, bör
du först placera enheten i en försluten plastpåse som
du lämnar på den nya platsen under ungefär en
timme. Ta ut enheten ur plastpåsen när den har
anpassats till den nya temperaturen.
• Vid kondensbildning
Låt enheten stå oanvänd under ungefär en timme tills
fukten har försvunnit. Om det finns rester av kondens
på linsens insida kan du inte få skarpa bilder.
Om du har några problem eller frågor kan du kontakta
närmaste Sony-återförsäljare.
Om ett felmeddelande visas
Om något av följande felmeddelanden visas åtgärdar du
problemen på det sätt som beskrivs här.
Om du inte lyckas lösa problemet med den här
felsökningshjälpen vänder du dig till närmaste Sonyåterförsäljare och ber om hjälp.
Om ett fel uppstår när skyddet till teckenfönstret är
stängt öppnar du skyddet så att du kan se vilket
felmeddelande som visas.
Battery Low
• Batteriet är snart slut. Ladda upp batteriet. När
batteriet börjar ta slut kan du inte radera meddelanden
eller formatera minnet.
Bookmark Already Set
• Du kan inte lägga till flera bokmärket på samma ställe
i ett meddelande.
Tekniska data
IC-inspelare
Inspelningsmedium
Inbyggt flashminne 256 MB, inspelning i
stereo/mono
Inspelningstid
• ST:
Ca 11 timmar 30 minuter
• STLP: Ca 22 timmar 5 minuter
• SP:
Ca 35 timmar
• LP:
Ca 93 timmar 30 minuter
Frekvensomfång
• ST:
60 Hz - 13 500 Hz
• STLP: 60 Hz - 7 000 Hz
• SP:
60 Hz - 7 000 Hz
• LP:
80 Hz - 3 500 Hz
Kontroll av uppspelningshastigheten (DPC)
+100 % till -50 %
Kamera
Bildfilsformat
JPEG
Antal bildpunkter
1 280 x 960 bildpunkter (ca
1 340 000 bildpunkter)
Bildstorlek
1 280 x 960 bildpunkter
640 x 480 bildpunkter
Bildenhet
5,00 mm (1/3,6-typ) färg CCD primärt
färgfilter
Kamerans totala antal bildpunkter
1 360 x 986 bildpunkter (ca 1 340 000
bildpunkter)
Kamerans totala antal effektiva bildpunkter
1 308 x 976 bildpunkter (ca 1 280 000
bildpunkter)
Lins
Brännvidd f=4,3 mm, horisontell
upptagningsvinkel 49,5 grader
F-stopp 4
Rekommenderat kameraavstånd
30 cm till oändligheten (makro: 12 cm)
Allmänt
Högtalare ca 2,3 cm i diameter.
LCD-panel
1,2 tums D-TFD liquid panel (flytande
kristaller), RGB, 64 nyansnivåer, 262 144 färger
Ingång/utgång
• Mikrofonkontakt (minikontakt, stereo)
– ingång med “plug-in-power“
• Hörlursutgång (minikontakt, stereo)
– utgång för hörlurar på 8 - 300 ohm
• USB-anslutning
• DC IN 6V-kontakt
Strömförsörjning
6 V likström (DC), 800 mA, uppladdningsbart
litiumjonbatteri
Drifttemperatur
Vid inspelning/uppspelning:
–10 °C till +45 °C
Vid uppladdning:
+5 °C till +35 °C
Storlek (b/h/d) (exklusive utstickande delar och
kontroller)
45,8 × 101,2 × 23,5 mm
Vikt (inklusive batterier)
99 g
Medföljande tillbehör
Nätadapter AC-ES608K (1)
Kontaktadapter (1) (medföljer endast i vissa
områden)
Bruksanvisningar (till Visual IC Recorder (1)/
till programvaran (1))
Stereohörlurar (1)
USB-kabel (1)
Programvara (CD-ROM) (1)
Bärväska (1)
Extra tillbehör
Stereohörlurar MDR-EX71SL, MDR-E931LP/
Aktiva högtalare SRS-T88, SRS-T80/Elektret
kondensatormikrofon ECM-CS10, ECM-TL1/
Anslutningskabel för ljud RK-G134HG, RKG135HG, RK-G136HG, RK-G139HG (gäller ej
Europa)
Camera Not Working
Det är inte säkert att din återförsäljare för alla dessa
tillbehör. Mer information kan du få av återförsäljaren.
• Ett funktionsfel har uppstått i kameran. Det går inte att
aktivera teckenfönstrets direktvisningsläge.
Rätt till ändringar av utförande och tekniska data
förbehålles.
Cannot Play
• Filen eller mappen kan ha raderats av misstag.
Charge Battery
• Batteriet är snart slut. Ladda upp batteriet.
File is Damaged/Folder not exist
• Det här felmeddelandet visas när du raderat en
meddelandemapp i IC-inspelaren med Windows
Explorer och nu försöker spela upp ett meddelande i
den raderade mappen. Använd menyn för att radera
meddelandet med IC-inspelaren.
• Det här felmeddelandet visas när du raderar en
meddelandemapp i IC-inspelaren med Windows
Explorer och nu försöker spela in ett meddelande i den
raderade mappen. Om du råkar ut för det här
formaterar du om minnet med IC-inspelaren. Du kan
också radera mappen med hjälp av programvaran
Visual and Voice Editor.
Maximum Messages: Folder Full
• Eftersom det redan finns 99 meddelanden i den valda
mappen kan du inte lägga till ytterligare
meddelanden. Radera i så fall några meddelanden
innan du försöker lägga till ett nytt meddelande, eller
använd en annan mapp med tillräcklig kapacitet.
Full of Message/Bookmark
• Det finns redan maximalt antal meddelanden eller
bokmärken. En annan anledning kan vara att minnet
fullt.
Memory is Full
• Det återstående minnesutrymmet är för litet. Radera
några meddelanden innan du börjar spela in.
No Message/Bookmark/Voice Data
Välj det bokmärke du vill
radera genom att trycka
på v/V.
Välj “Yes“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Att observera angående nätadaptern
• Använd bara den nätadapter som följer med den här
enheten. Använd inte andra nätadaptrar eftersom de
kan orsaka funktionsstörningar.
• Använd inte elektroniska transformatorer
(reseadaptrar) eftersom de kan orsaka
funktionsstörningar.
• Om kabeln till nätadaptern lossnar eller skadas får du
inte använda den igen eftersom det kan innebära fara.
• Du kan inte göra en tilläggsinspelning till ett
meddelande som redan innehåller ljud. Välj ett
bildmeddelande utan ljud.
5
7
När du återställer systemet samtidigt som du använder
enheten kan inte alltid innehållet i minnets garanteras.
Message Already Recorded
Välj “Erase Bookmark“
genom att trycka på v/V
och tryck sedan på u.
Det valda meddelandets
bokmärkeslista visas. Det
bokmärke som du valde
innan steg 2 visas markerat.
De första och sista delarna av
bokmärket spelas upp flera
gånger som bekräftelse.
Välj “Erase a MSG“ genom
att trycka på v/V och
tryck sedan på u.
Meddelandelistan visas. Det
meddelande som var
markerat när du tryckte på
MENU i steg 1 väljs.
De första och sista delarna av
det valda meddelandet
spelas upp flera gånger som
bekräftelse.
Undvika oavsiktliga
knapptryckningar – reglagelåset
HOLD
Raderingsmenyn visas.
Tryck på u.
Vrid linsfästet till positionen “z HOLD off/Camera off“,
“Camera on (Open)“ eller “Camera on (Self)“.
• Den valda mappen innehåller inte några
meddelanden. Eller så finns det inga bokmärken i det
valda meddelandet. Uppspelning eller redigering kan
inte utföras om det inte finns några bokmärken,
meddelanden eller någon ljudinformation.
Power Supply Problem
• Du har anslutit en nätadapter som inte fungerar eller
en nätadapter som inte är kompatibel med den här ICinspelaren.
Koppla genast ur nätadaptern eftersom den kan orsaka
ett funktionsfel hos enheten. Använd bara den
nätadapter som är avsedd att användas med den här
enheten (medföljer).
Failed to Erase/Cannot Erase
• Av någon anledning gick det inte att radera
meddelandet. Försök att radera det igen.
Please format with the unit.
• Det är möjligt att enheten har formaterats med en
annan enhet. Formatera minnet via menyn på
enheten.
Rotate Lens
• Innan du kan ta en bild måste du vrida linsfästet så att
kameran aktiveras.
System Error
• IC-inspelaren kunde inte komma åt minnet på grund
av ett fel på minnet eller på systemet.
Avbryta raderingen
Tryck på x (stopp) innan steg 5.
2
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
Välj önskad bild för
bokmärket genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Avsnittet raderas. Den valda
bilden sparas som ett nytt
bokmärke.
3
Fönstret för inställning av
teckenfönstret visas igen.
7
9
Under formateringen skapas automatiskt 5 mappar
(FOLDER01 till FOLDER05) i minnet på samma sätt
som när du använder enheten för första gången efter
det att du har köpt den.
Radera ett bokmärke
Det valda meddelandets
bokmärkeslista visas.
5
Tryck på u.
Nu visas ett meddelande
som ber dig att bekräfta
åtgärden.
Radera meddelanden ett och ett
Du kan radera meddelanden som du inte längre vill ha
kvar, ett i taget.
När ett meddelande är borttaget kommer de
meddelanden som är kvar att flyttas och få nya nummer
så att det inte bildas något tomrum mellan
meddelandena.
Markera vilket bokmärke
som ska användas som
startpunkt för det avsnitt
som ska raderas genom
att trycka på v/V.
Obs!
Om ett bokmärke utan bild
finns med i avsnittet visas inte
fönstren för val av bokmärke
(steg 8 och 9).
Här togs en
annan bild.
Meddelande 1 Meddelande 2 Meddelande 3 Meddelande 4 Meddelande 5
4
Välj “Section“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Obs!
Om säkerhet
• Använd inte enheten medan du kör bil, använder
något annat motoriserat fordon eller cyklar.
Återgå till normal visning genom att trycka på
x (stopp).
Tryck på u.
Fönstret för val av vilken
bild som ska sparas för det
återstående bokmärket visas.
Välj bild för det nya
bokmärket mellan de två
bokmärkenas båda bilder.
Obs!
Du kan också namnge mappar med hjälp av den medföljande
programvaran “Visual and Voice Editor“. Mer information
finns i hjälpen till Visual and Voice Editor. Vissa tecken som
enheten inte hanterar visas inte som de ska.
RESET
Välj “Yes“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Erase“ genom att
trycka på v/V.
Det valda meddelandets
bokmärkeslista visas. Det
bokmärke som du valde
innan steg 3 visas markerat.
De första och sista delarna av
det valda avsnittet spelas
upp flera gånger som
bekräftelse.
Meddelandet raderas.
Gå ur menyläget genom
att trycka på x (stopp).
Markera meddelandet med det avsnitt som du
vill radera.
Du kan välja titelbild för ett meddelande på följande sätt:
1
BM4
1
Markera den mapp som du vill ändra namn på.
Nu kan du identifiera
mappen genom det namn
och tillhörande ikon som du
har tilldelat den.
BM
* Den första bokmärkesbilden du tog används
som titelbild för meddelandet.
BM3*
BM4
* Du kan välja bokmärkesbild för BM3, den som
sparats som BM2 eller BM3.
Fönstret för mappredigering
visas.
5
Meddelande
BM3
Efter radering
I mapplistan
Här togs en
bild.
5
Gå ur menyläget genom
att trycka på x (stopp).
Listan med mapparnas
namnmallar visas.
• Om du tar en bild och infogar ett eller fler bokmärken i
meddelandet används den första bild som du tog som
titelbild och visas i meddelandelistan.
BM2
BM1
Tryck på u.
Placera enheten på en plats med god ventilation.
Placera den inte i en bokhylla eller i ett skåp.
En del länder har regler för hur man kasserar sådana
batterier som finns i produkten.
Kontakta den lokala miljöförvaltningen om du är osäker
på vad som gäller.
Välj “Execute“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Gå ur menyläget genom att trycka på x
(stopp).
Innan radering
Välj BM (bokmärke) 2 och radera avsnittet
mellan 2 och 3.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
“Folder Settings“ genom
att trycka på v/V.
Utsätt inte denna apparat för regn eller fukt, för att
undvika risken för brand och/eller elektriska stötar.
Ställ inte vaser eller andra föremål som innehåller vätska
på apparaten, för att undvika risken för brand och/eller
elektriska stötar.
Tryck på u.
Formateringen av det valda
mediet startar.
Raderingsmenyn visas.
4
Här börjar inspelningen av meddelandet
Här börjar
inspelningen av
meddelandet
4
Välj “Yes“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Radera ett avsnitt mellan två
bokmärken
Mappar får automatiskt namn med två siffror eller
bokstäver, t.ex. “FOLDER04“ eller “FOLDERAB“, men du
kan också själv namnge mapparna med hjälp av
namnmallarna.
Tryck på u.
Visningsläget för
räkneverket har ändrats.
Välj “Folder Icon“ genom
att trycka på v/V och
tryck sedan på u.
VARNING
Om enheten inte längre går att använda kan du pröva att
återställa den.
Tryck in RESET-knappen med hjälp av ett spetsigt
föremål under minst 0,5 sekunder.
Täck inte över apparatens ventilation med tidningar,
dukar, gardiner eller liknande, för att undvika risken för
brand. Ställ inte stearinljus på apparaten.
Nu visas ett fönster där du
ombeds bekräfta åtgärden.
Obs!
Om en mapp innehåller många meddelanden kan det ta en
stund innan alla meddelanden har raderats.
Obs!
Beroende på vilken mappikon du väljer kan det hända att det
inte finns något namn associerat med ikonen. Om du
redigerar mappikoner och mappnamn blir mappikoner och
motsvarande mappnamn inte längre länkade till varandra.
REC date*: Visar vilket datum
(år, månad och dag)
meddelandet spelades in.
När du kommit till det
ställe där du vill ha bilden
trycker du på CAPTURE för
att ta bilden.
6
Nu kan du identifiera
mappen genom den ikon och
tillhörande namn som du har
tilldelat den.
Meddelande
BM med
exempelbilden
3
Välj “All in Folder“ genom
att trycka på v/V och
tryck sedan på u.
Nu visas ett fönster där du
ombeds bekräfta åtgärden.
Ändra mappnamn
Tryck på u.
Välj “Counter“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Tryck på u.
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Format“ genom
att trycka på v/V.
Fönstret för att starta
formateringen visas.
Alla de inspelade
meddelandena i mappen
raderas. Själva mappen
raderas inte.
Markören flyttas åt det håll
du trycker knappen (v/V/
b/B).
Du kan rulla mellan sidorna
genom att trycka på v/V.
6
7
Du kan formatera minnet. Formateringen raderar all
information från minnet, inklusive röstmeddelanden,
bilder (bokmärken) och annan information. Minnet
återställs till det ursprungliga läget med 5 mappar. Innan
du utför en formatering bör du därför kontrollera vad
som finns lagrat i minnet.
Tryck på u.
Du kan välja ett bokmärke och radera avsnittet mellan det
valda bokmärket och nästa bokmärke i ett meddelande.
5
Säkerhetsföreskrifter
Återställa enheten
Raderingsmenyn visas.
4
Fönstret för val av mappikon
visas.
Tryck på u.
Fönstret för inställning av
teckenfönstret visas.
Vrid linsfästet till
positionen “Camera on
(Open)“ eller en annan
kameravinkel som du vill
använda.
4
I bokmärkeslistan
markerar du det
bokmärke som du vill
spela upp från genom att
trycka på v/V.
Formatera minnet
1
Avbryta raderingen
Tryck på x (stopp) innan steg 4.
Spela upp avsnittet mellan de två
bokmärkena
B Övrig information
,
Fönstret för mappredigering
visas.
Avbryta upprepad uppspelning
Tryck på x (stopp).
Ändra visningsläge för
räkneverket
1
3
Gå ur menyläget genom
att trycka på x (stopp).
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Erase“ genom att
trycka på v/V.
,
Ändra en mappikon
Spela upp ett annat avsnitt
Sök efter det bokmärke som du vill använda som
startpunkt för det avsnitt som du tänker spela upp
upprepade gånger genom att trycka på v/V.
Elapse Time: Visar förfluten
uppspelnings- eller
inspelningstid för ett
meddelande.
De bokmärken du
lagt till visas i
bokmärkeslistan.
,
Travel,
Research ,
Sports ,
Tryck på u.
2
B Övriga funktioner
Action,
Music,
Expense,
Report,
Markera den mapp som du vill utföra
raderingen i.
Du kan välja en mapp från mapplistan, eller visa
meddelandelistan eller bokmärkeslistan för den
önskade mappen.
Business Trip,
Speech,
Shopping,
Interview,
Avsnittet mellan det valda
bokmärket och nästa
bokmärke spelas upp
upprepade gånger.
Visa en bokmärkesbild som fullskärmsbild
I meddelandelistan eller
bokmärkeslistan markerar du
önskat meddelande eller
bokmärke och trycker sedan på
DISPLAY. Den valda bilden
visas i fullskärmsformat. Du
återgår till miniatyrlistan
genom att trycka en gång till
på DISPLAY.
(Om du i stoppläget visar en bokmärkesbild i
fullskärmsläge, tas fullskärmsbilden bort efter 15 sekunder
om du inte utfört någon åtgärd på enheten under den tiden.)
Starta uppspelningen av
meddelandet genom att
trycka på u.
SE-UC_CECX50.p65
Idea,
“ “ (repetera) visas i
teckenfönstret.
Välj önskad mapp genom
att trycka på v/V.
Du kan välja mellan följande
visningslägen:
Om du vill lägga till fler
bokmärken upprepar du
de här stegen.
Training,
Personal,
Language Lesson,
Mer information om hur du
anger ett bokmärket finner du
under “Söka efter ett
bokmärke, ett meddelande
eller en mapp“.
Om du fortsätter att hålla knappen nedtryckt kan du
söka med högre hastighet. När sökningen nått fram
till det första eller det sista bokmärket i ett
meddelande fortsätter sökningen vidare från det
sista bokmärket i föregående meddelande respektive
första bokmärket i nästa meddelande.
Spela upp det sökta bokmärket
Starta uppspelningen av bokmärket genom att trycka
på u. Enheten spelar upp resten av bokmärkena i
mappen.
Ta närbilder – Makro
Markera det meddelande
som du tänker infoga
bokmärket i genom att
trycka på v/V.
Avbryta uppspelningen
Tryck på x (stopp).
5
2
Bokmärkena i det valda
meddelandet visas.
4
Bilden infogas som ett
bokmärke i meddelandet.
Aktivera
direktvisningsläget igen.
Om meddelandelistan visas
trycker du på
(kamera) för
att återigen aktivera
direktvisningsläget i
teckenfönstret.
6
Lecture ,
Memo,
1
2
Om du fortsätter att hålla knappen nedtryckt kan du
söka med högre hastighet. När sökningen nått fram
till det första eller det sista meddelandet i en mapp
fortsätter sökningen vidare från det sista respektive
det första meddelandet i mappen.
Spela upp det sökta
meddelandet
Starta uppspelningen genom
att trycka på u.
Teckenfönstrets
direktvisningsläge aktiveras
och enheten är klar att ta en
bild.
5
Tryck på MENU under mer
än en sekund och välj
sedan “Playback Set“
genom att trycka på V.
Meeting,
Fönstret för inställning av
upprepad uppspelning av
bokmärken visas.
Ikon för och
namn* på den
valda mappen
Fönstret för inställning av
räkneverkets visningsläge
visas.
Om mapplistan eller
bokmärkeslistan visas
Växla över till visning av
meddelandelistan genom att
trycka på b/B.
Schedule,
BM 1
Meddelandena i den valda
mappen listas –
Meddelandelista ( ).
Meddelandelistan visas.
4
3
* Långa mappnamn kan du
visa genom att rulla
markören.
3
Öppna skyddet till
teckenfönstret och vrid
linsfästet till positionen
“z HOLD off/Camera off“.
1 Registrerade mappikoner och mappnamn
Registrerade mappikoner och mappnamn hör ihop med
varandra. När du väljer en mappikon eller ett mappnamn väljs
automatiskt motsvarande namn respektive ikon. När du väljer
om eller redigerar en mappikon eller ett mappnamn bryter du
sambandet mellan dem. Vissa ikoner saknar tillhörande namn.
BM 4
Du kan växla mellan visning av mapplistan,
meddelandelistan och bokmärkeslistan och söka efter ett
visst meddelande eller ett visst bokmärke:
Du kan ta en bild och infoga den som ett bokmärke till ett
tidigare inspelat meddelande.
3
2
BM: Bokmärke
Ljudkabel
med
dämpsats
(medföljer
ej)
Till i-kontakten
(hörlurar)
1
Mappar tilldelas automatiskt mappikonen “ “. Du kan
sedan välja önskad mappikon bland mallarna.
BM 3
Linsen är nu riktad mot dig, teckenfönstrets
direktvisningsläge är aktiverat och enheten är klar att ta
en bild.
Makroindikatorn “
Du kan själv välja ikon för och namn på en mapp.
BM 2
Med den digitala zoomen kan du zooma in i och ut ur en
bild.
minikontakt
(stereo)
Du kan radera samtliga meddelanden i en mapp.
Välj “Bookmark Repeat“
genom att trycka på v/V
och tryck sedan på u.
Inspelning med extern mikrofon
Anslut en extern mikrofon till m-kontakten (mikrofon).
När du ansluter en extern mikrofon stängs den inbyggda
mikrofonen automatiskt av. Om du ansluter en mikrofon
som behöver strömförsörjning, får den automatiskt sin
ström från IC-inspelaren (“plug-in-power“).
Ändra mappikon och mappnamn
Exhibition,
4
Öppna skyddet till teckenfönstret och vrid
linsfästet helt så att det klickar på plats i
positionen “Camera on (Self)“.
Inspelning med extern mikrofon
eller annan utrustning
2
1
BM 2
Ta bilden genom att
trycka på CAPTURE.
Du kan vända linsen mot dig och få med dig själv på bild.
Avbryta inspelningen
Tryck på x (stopp) innan steg 5 eller välj “Cancel“ i steg 4.
1
Välja upprepad uppspelning av bokmärken
BM 1
BM 3
Ta bilder där du själv är med –
Självporträtt
Menyläget avbryts och
inspelningen startar direkt.
Hur du fortsätter
inspelningen beskrivs i
avsnittet “Spela in
meddelanden med bilder“.
Du kan fritt lägga till
bokmärken under pågående
inspelning.
Bandspelare eller
liknande.
Du kan välja ett bokmärke och spela upp avsnittet mellan
det valda bokmärket och nästa bokmärke upprepade
gånger – Upprepad uppspelning av bokmärken.
Byta visningsläge och söka efter ett
meddelande eller ett bokmärke
Välj “Start“ genom att
trycka på v/V och tryck
sedan på u.
Extern
stereomikrofon
(medföljer ej)
Spela upp avsnittet mellan två
bokmärken – Upprepad
uppspelning av bokmärken
BM 2
Bilden sparas som ett nytt
meddelande utan ljud
(bildmeddelande).
Bilden visas som titelbild för
meddelandet i
meddelandelistan och i
bokmärkeslistan.
Tryck på u.
Radera alla meddelanden i en mapp
Söka efter ett bokmärke, ett
meddelande eller en mapp
Teckenfönstrets
direktvisningsläge aktiveras
och enheten är klar att ta en
bild.
Fönstret för start av
tilläggsinspelningar visas.
5
Ta en bild (bokmärke) som ett
nytt meddelande –
Bildmeddelande
4/24/05, 4:18 PM
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
ICD-CX50 SE CE7 2-320-292-51 (1)
Download PDF

advertising