Sony | XDR-C1DBP | Sony XDR-C1DBP DAB-/DAB+-klockradio Bruksanvisning

Komma igång
4-574-022-11(1) (DA-SV)
1
DAB/FM-klockradio
2
Avlägsna batteriskyddsfilmen.
Anslut nätströmskabeln till ett vägguttag.
Betjeningsvejledning DA
Bruksanvisning SV
Första gången du sätter på radion, sker DAB-kanalsökningen
och tidsinställningen automatiskt. Detta tar cirka en minut.
Undersida
Antenn
Till vägguttag
Nätströmkabel
©2015 Sony Corporation
Obs!
Om tiden inte ställs in automatiskt, kan du ställa in den manuellt.
Se ”Ställa in datum och tid” i ”Alternativ på inställningsmenyn”.
XDR-C1DBP
Lyssna på radio
1
2
Välj önskad kanal.
”SC” tänds när en sekundär
tjänst väljs.
Aktuell kanal
Stänga av radion
KanaIens namn lagras
i DAB-kanallistan
Tips!
Välj DAB eller FM.
• ” ” visas till vänster om den
sekundära tjänsten.
• Tryck på BACK om du vill
stoppa sökningen.
* Använd den upphöjda punkten
på TUNING + som referens när
du använder radion.
2
”DAB” eller ”FM”
Rullande text
Håll TUNING + eller – intryckt för att söka
efter FM-kanalen.
Justera volymen
Tips!
Frekvens
Sök efter en viss kanal genom att trycka upprepade
gånger på TUNING + eller – (manuell kanalsökning).
Du kan söka efter FM-kanaler i steg om 0,05 MHz.
Kanalnamn*
Rullande text*
Obs!
* Visas bara när
RDS-information
(Radio Data System)
tas emot.
Tips!
Frekvensen ändras.
Om du inte trycker på ENTER
inom tre sekunder, fortsätter
sökningen automatiskt.
När en kanal hittas ...
Förinställa kanaler (5 DAB och 5 FM)
Lyssna på en förinställd kanal
1
1
2
Ställ in kanalen som du
vill lagra.
Följ stegen i ”Lyssna på radio” ovan.
Håll önskad förvalsknapp (1–5) intryckt tills ”PRESET-X
stored” visas i teckenfönstret.
2
Välj DAB eller FM.
Exempel: Förinställa en vald kanal under förvalsknapp 3
Förbättra DAB/FM-radiomottagningen
Välj en förinställd kanal.
Exempel: När du trycker på förvalsknapp 3
Tips!
Obs!
• Om du försöker lagra en annan kanal under samma
förvalsknapp, skrivs den tidigare kanalen över.
• De förinställda kanalerna sparas även om du gör
en automatisk kanalsökning.
Ställa in larmet
1
• Om förvalsknappen inte är kopplad till en kanal, visas
texten ”No Preset” och radion återgår till den kanal
som var inställd innan knappen trycktes in.
• Håll inte förvalsknappen intryckt i mer än två sekunder,
så att du inte ändrar förinställningen av misstag.
Ställ in larmet genom att förinställa radiokanalen innan du ställer in larmet. Se ”Förinställa kanaler (5 DAB och 5 FM)”.
2
Håll SET ALARM/ALARM A eller B intryckt för att
välja larmprogram.
3
Ställ in timme, minut och larmperiod (WEEKDAY, WEEKEND eller båda).
4
Ställ in larmläget (DAB, FM eller BUZZER).
Tryck på VOL/SET + eller – för att ange önskat larmläge,
och tryck sedan på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Tryck på VOL/SET + eller –
för att välja timme, och
tryck sedan på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
Justera volymen.
Tryck på VOL/SET + eller – för att justera
volymen, och tryck sedan på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER.
När du väljer DAB eller FM
Tryck på VOL/SET + eller – för att välja
en förinställd kanal, och tryck sedan på
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
* Använd den upphöjda
punkten på VOL/SET +
som referens när du
använder radion.
Timme
Minut
Volym
När du väljer BUZZER
Inställningen är klar. Larmsignalen avges vid
den inställda tiden och ökar gradvis i styrka.
(”A” eller ”B” blinkar i teckenfönstret.)
Larmperiod*
Larmläge
* När både ”WEEKDAY” och
”WEEKEND” visas, avges
larmet varje dag.
Upprepa åtgärden för att ange minut
och larmperiod.
Inställningen är klar.
Radion slås på vid den inställda tiden och ökar gradvis
i styrka. (”A” eller ”B” blinkar i teckenfönstret.)
Förval
Om ingen kanal har lagrats
Förvalsnumret och ”--” visas omväxlande i teckenfönstret.
Larmsignalen avges vid den inställda tiden.
Tips!
Om du håller SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER intryckt i mer än två sekunder
medan du ställer in larmet, slutförs larminställningen direkt.
Stänga av larmet
• RDS-information kanske inte visas på rätt sätt
i områden där RDS-sändningar befinner sig
i experimentfasen.
• Om den mottagna radiosignalen är svag, kan det
ta längre tid innan RDS-informationen tas emot.
Slumra några minuter till
Ställa in insomningstimern
Tryck på SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER.
Larmet stängs av men ljuder automatiskt igen
efter tio minuter.
Varje gång du trycker på SNOOZE/
BRIGHTNESS/ENTER, ändras snoozetiden
enligt följande:
Växla informationsdisplay
Ställa in teckenfönstrets
ljusstyrka
Radion stängs av automatiskt efter en förinställd tid.
Ladda en smarttelefon
Obs!
• Vi garanterar inte att radion
kan användas för att ladda alla
produkter som kan laddas
via USB.
• Radion fungerar inte med
spänning på mer än 5 V/1,5 A.
• Koppla bort smarttelefonen
från radion om det hörs en
varningssignal.
• Radiomottagningen kan
försämras medan du laddar
en smarttelefon via USB.
Inaktivera larmet
Tryck på SET ALARM/
ALARM A eller B.
”A” eller ”B” försvinner från
teckenfönstret.
”A” eller ”B” blinkar i teckenfönstret.
Obs!
Tips!
Om du inte trycker på några knappar medan
larmet ljuder, slutar det efter cirka 60 minuter.
Du kan stänga av teckenfönstret genom att hålla
SNOOZE/BRIGHTNESS/ENTER intryckt.
Obs!
Obs!
När larmet är inställt på ljud medan insomningstimern används,
stängs timern av automatiskt när larmet avges.
Radioalternativ
Alternativ på
inställningsmenyn
Automatisk kanalsökning
Utför automatisk DAB-kanalsökning igen om du
vill uppdatera listan med DAB-kanaler. Välj ”Yes”
för att starta automatisk DAB-kanalsökning.
Välj ”No” för att inaktivera automatisk
DAB-kanalsökning.
Grundläggande funktioner:
Obs!
Gå tillbaka till
föregående menynivå
Tryck på BACK.
När den automatiska DAB-kanalsökningen startar,
raderas den befintliga kanallistan.
Information
Du kan visa information om den DAB-kanal du
lyssnar på.
Stänga
inställningsmenyn
Tryck på MENU igen.
Channel: Kanal och frekvens (se tabellen med
Service Name: Kanalnamn
Programme Type: Programtyp
(se ”PTY (programtyp)” i ”Specifikationer”.)
Bit Rate: Bithastighet
Signal Level: Visar signalnivån på den
aktuella DAB-kanalen, från 0 (ingen signal)
till 100 (maximal signal).
Info. PTY
Visar programtypen (se ”PTY (programtyp)”
i ”Specifikationer”) för den aktuella kanalen.
Obs!
Om det inte finns något multiplexnamn eller
tjänstnamn, är fältet tomt.
DAB-frekvenser i ”Specifikationer”.)
Multiplex Name: Ensemblenamn (upp till
Byta ut reservbatteriet
1 Öppna batterifacket på radions undersida.
 Lossa skruven helt.
Enheten innehåller ett CR2032-batteri
som reservströmkälla, så att klockan
och larmfunktionen fungerar också
vid strömavbrott. (No Power
No Problem-system*)
 Tryck upp fliken
och öppna locket.
När batteriet ska bytas ut
När batteriet är urladdat visas ””
i teckenfönstret.
Aktuell tid och larminställning raderas om
det inträffar strömavbrott medan batteriet
är urladdat.
För kunder i Europa
Registrera dig nu och få kostnadsfria
uppdateringar:
www.sony.eu/mysony
VARNING!
Skydda enheten mot stänk och väta, och placera
inte vätskefyllda föremål, till exempel vaser,
ovanpå enheten, så undviker du risk för brand
eller elektriska stötar.
Anmärkningar om
larmfunktioner i händelse
av strömavbrott
Om det inträffar strömavbrott, fungerar
larmfunktionerna ända tills batteriet är
helt urladdat. Vissa funktioner kan
emellertid påverkas:
• Teckenfönstret slocknar.
• Larmsignalen avges om larmljudet är
inställt på RADIO.
• Larmsignalen avges om det inträffar
strömavbrott medan larmet avges.
• Larmet ljuder i cirka fem minuter om
inte ALARM RESET/OFF trycks ned.
• Om ”” visas i teckenfönstret avges
larmet inte vid strömavbrott. Byt ut
batteriet om ”” visas.
• Snoozefunktionen fungerar inte.
• Under strömavbrott avges larmet en
enda gång vid den inställda tiden.
Läs igenom den här brukanvisningen noga
innan du använder radion, och spara den för
framtida bruk.
Täck inte över ventilationsöppningarna på enheten
med en tidning, duk, gardin eller liknande,
eftersom det kan orsaka brand. Ställ inte
tända ljus på enheten.
* No Power No Problem™ är
ett varumärke som tillhör
Sony Corporation.
2
Placera inte enheten där det är ont om utrymme,
till exempel i en bokhylla eller inbyggnadslåda.
Ta ut det gamla batteriet.
Utsätt inte batterier och enheter med batterier
för hög värme, till exempel direkt solljus, eld
eller liknande.
Huvudkontakten används för att koppla bort
enheten från elnätet. Anslut därför enheten till
ett lättåtkomligt vägguttag. Dra omedelbart ut
huvudkontakten från vägguttaget om du märker
att enheten fungerar onormalt.
3
4
5
Sätt i ett nytt batteri i batterifacket med -sidan
vänd uppåt.
Stäng locket till batterifacket och skruva åt skruven.
Tryck på DAB/FM. (”” försvinner från
teckenfönstret.)
Obs!
Ta ut batteriet om radion inte ska användas under längre tid,
för att undvika skador på grund av läckare eller korrosion.
Övriga alternativ
Enheten är elansluten så länge kontakten sitter
i ett vägguttag, även om strömbrytaren på själva
enheten är frånslagen.
Namnplåten och viktig säkerhetsinformation finns
på radions undersida.
VARNING AVSEENDE
LITIUMBATTERI
• Batteriet kan explodera om det handhas på fel
sätt. Ladda det inte, demontera det inte och
kassera det inte i eld.
• Kassera det förbrukade batteriet skyndsamt
och i enlighet med lokala miljöförordningar
och lagar. Förvara oåtkomligt för barn.
DAB Manual Tune
Pröva manuell DAB-kanalsökning om det inte
går att ställa in DAB-kanaler automatiskt.
Tryck på SELECT  eller  för att välja
önskad DAB-kanal, och tryck sedan
på ENTER.
IAKTTA FÖRSIKTIGHET
Batteriet kan explodera om det byts ut på fel sätt.
Byt bara ut det mot ett batteri av samma typ.
Information till kunder: Följande
information gäller endast utrustning
som säljs i länder med gällande
EU-direktiv.
Denna produkt har tillverkats av eller på uppdrag
av Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japan. Frågor gällande produktöverensstämmelser enligt EU:s lagar hänvisas till
auktoriserad representant, Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Tyskland. Adresser och kontaktinformation för
service- och garantiärenden finns i den separata
service- och garantidokumentationen.
Försiktighetsåtgärder
CE-märkningens giltighet begränsas till de länder
där den är obligatorisk enligt lag, i huvudsak
i EES-länderna (europeiska ekonomiska
samarbetsområdet).
Kassering av uttjänta batterier och
elektriska och elektroniska produkter
(gäller i EU och andra europeiska
länder med separata
insamlingssystem)
Den här symbolen på produkten,
batteriet eller förpackningen anger
att produkten och batteriet inte
får behandlas som vanligt
hushållsavfall. På vissa batterier
kan denna symbol användas
i kombination med en kemisk symbol. Den kemiska
symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb) läggs till
om batteriet innehåller mer än 0,0005 % kvicksilver
eller 0,004 % bly. Genom att säkerställa att
batterierna kasseras på rätt sätt, bidrar du till
att förebygga eventuella negativa miljö- och
hälsoeffekter som kan uppstå om batterier
kasseras som vanligt avfall. Återvinning av
materialet bidrar till att bevara naturens resurser.
• Använd enheten endast med de strömkällor
som anges i ”Specifikationer”.
• Dra ut nätströmskabeln genom att hålla
i kontakten, inte i kabeln.
• Lämna inte enheten i närheten av en värmekälla,
till exempel ett värmeelement eller en
varmluftskanal, eller på en plats som utsätts
för direkt solljus, mycket damm eller mekaniska
vibrationer eller stötar.
• Lämna utrymme för luftcirkulation för att
förhindra värmealstring inuti enheten. Placera
inte enheten på en yta (till exempel matta,
filt eller liknande) eller i närheten av material
(till exempel en gardin) som kan blockera
ventilationsöppningarna.
• Om ett föremål eller vätska skulle råka komma
in innanför höljet, ska du genast koppla bort
strömmen till enheten. Låt sedan en kvalificerad
tekniker kontrollera enheten innan du använder
den igen.
• Rengör ytterhöljet med en ren och torr duk.
Använd inga typer av lösningsmedel, som
alkohol eller bensin, eftersom de kan skada
ytbehandlingen.
• Var noga med att inte stänka vatten på enheten.
Enheten är inte vattentät.
Tidformat
Återgå till föregående
inställning
12H/24H: Välj mellan 12- och
24-timmarsklocka.
Tryck på BACK.
Datumformat
Tryck på MENU igen.
1
Tryck på SELECT  eller  för att
välja år, och tryck sedan på ENTER.
2
Upprepa steg 1 för att välja månad,
dag och tid.
ANMÄRKNINGAR OM
LITIUMBATTERI
• Kassera det förbrukade batteriet skyndsamt.
Förvara litiumbatteriet oåtkomligt för barn.
Kontakta omgående läkare om någon skulle
svälja batteriet.
• Torka av batteriet med en torr duk för att
säkerställa god kontakt.
• Kontrollera att polerna är vända åt rätt håll
när du sätter i batteriet.
• Håll inte batteriet med en pincett av metall,
eftersom det kan leda till kortslutning.
• Utsätt inte batteriet för hög värme, till exempel
direkt solljus eller eld.
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
du har frågor eller om det inträffar problem
med enheten.
Felsökning
Kontakta närmaste Sony-återförsäljare om
problemet kvarstår efter följande kontroller.
Välj mellan följande datumformat: DD-MMÅÅÅÅ, DD MMM ÅÅÅÅ (MMM är JAN, FEB
osv.), MM-DD-ÅÅÅÅ och ÅÅÅÅ-MM-DD.
Ljudsignal
Obs!
Om du inte trycker på någon knapp under cirka
en minut medan du ställer in klockan, avbryts
klockinställningsläget.
Den nya manuellt inställda kanalen lagras i listan
med DAB-kanaler.
För produkter som av säkerhets-, prestanda- eller
dataintegritetsskäl kräver permanent anslutning till
ett inbyggt batteri, bör detta batteri endast bytas
av behörig servicetekniker. Se till att batteriet
hanteras på rätt sätt genom att lämna in
produkten till en återvinningsstation för elektriska
och elektroniska produkter när det är förbrukat.
Information om övriga batterier finns i avsnittet
om hur du tar ut batterierna ur produkten på ett
säkert sätt. Lämna batteriet i behållaren för
förbrukade batterier på en återvinningsstation.
Om du vill ha mer information om återvinningen
av produkten eller batteriet kontaktar du ditt
kommunkontor, den lokala sophämtningstjänsten
eller återförsäljaren där du köpte produkten eller
batteriet.
Stäng av radion innan du ställer in alternativen.
Avbryta klockinställningen
Tips!
Initialize
USB-kabel
som medföljer
smarttelefonen
Ställa in datum och tid
Auto är inställt som standard. Klockan
synkroniseras med den mottagna DABinformationen. Ställ in klockan manuellt genom
att trycka på MENU, välja Set Date & Time och
sedan Manual, och följa stegen nedan.
Radion börjar söka efter kanaler på det
valda bandet.
Välj OK för att återställa fabriksinställningarna.
Alla inställningar, DAB-kanallistor och
förinställningar raderas.
16 tecken)
Batteriet som
reservströmkälla
* Kan väljas medan du lyssnar på
radio eller när larmet är inställt.
Radioalternativen kan ställas in när du har valt DAB eller FM.
Smarttelefon
• Teckenfönstrets ljusstyrka kan inte ändras medan larmet avges
eller snoozefunktionen är aktiverad.
• När larmet avges, tänds teckenfönstret svagt även om ljusstyrkan
är avstängd.
DAB (Band-III)-frekvenstabell (MHz)
Kanal
Frekvens
Kanal
Frekvens
5A
5B
5C
5D
6A
6B
6C
6D
7A
7B
7C
7D
8A
8B
8C
8D
9A
9B
9C
9D
174,928
176,640
178,352
180,064
181,936
183,648
185,360
187,072
188,928
190,640
192,352
194,064
195,936
197,648
199,360
201,072
202,928
204,640
206,352
208,064
10A
10B
10C
10D
11A
11B
11C
11D
12A
12B
12C
12D
13A
13B
13C
13D
13E
13F
209,936
211,648
213,360
215,072
216,928
218,640
220,352
222,064
223,936
225,648
227,360
229,072
230,784
232,496
234,208
235,776
237,488
239,200
Högtalare
Välj On eller Off.
PTY (programtyp)
Denna funktion visar programtypen för DABtjänster eller RDS-information som tas emot,
till exempel nyheter eller sport.
Om den mottagna tjänsten eller kanalen inte
sänder programtypen, visas ”No PTY”.
Programtyp
Visning
Ingen programtyp
None
Nyheter
News
Aktuellt
Current Affairs
Information
Information
Sport
Sport
Utbildning
Education
Teater
Drama
Kultur
Arts
Vetenskap
Science
Diverse
Talk
Popmusik
Pop Music
Rockmusik
Rock Music
Lättlyssnat
Easy Listening
Lätt klassiskt
Light Classical
Larmet avges inte vid den inställda
larmtiden.
Cirka 4,0 cm diameter, 8 Ω
Uteffekt: 700 mW (vid 10 % harmonisk distorsion)
Klassisk musik
Classical Music
Kontrollera att ”A” eller ”B” visas i teckenfönstret.
Strömförsörjning
Övrig musik
Other Music
230 V AC, 50 Hz
Reservström till klockan: 3 V DC, ett CR2032-batteri
Väder
Weather
Ekonomi
Finance
USB-uteffekt
För barn
Children’s
Sociala frågor
Factual
Andliga frågor
Religion
Radion är påslagen men det hörs inget
ljud vid den inställda larmtiden.
Kontrollera larmvolymen.
USB-port (DC OUT 5 V, 1,5 A)
Mått
Specifikationer
Tidvisning
24- eller 12-timmarsklocka
Frekvensomfång
DAB (Band-III): 174,928–239,200 MHz
FM: 87,5–108 MHz (i steg om 0,05 MHz)
Cirka 100,9 mm  101,6 mm  101,4 mm (B/H/D)
inklusive utskjutande delar och kontroller
Vikt
Cirka 560 g inklusive CR2032-batteri
Utförande och specifikationer kan ändras utan
föregående meddelande.
Telefonväkteri
Phone In
Resor och semester
Travel
Fritid och hobby
Leisure
Jazzmusik
Jazz and Blues
Countrymusik
Country Music
Nationell musik
National Music
Mellanfrekvens
Gamla godingar
Oldies Music
DAB (Band-III): 1 750 kHz
FM: 350 kHz
Folkmusik
Folk Music
Dokumentärer
Documentary
Larmtest
Alarm Test
Larm
Alarm – Alarm !
Download PDF