Sony | XDR-S56DBP | Sony XDR-S56DBP XDR-S56DBP DAB+/DAB/FM-digitalradio Bruksanvisning

4-266-152-32(1)
DAB tai DAB+ ei välttämättä ole vastaanotettavissa kaikissa maissa ja kaikilla
alueilla, missä laitetta käytetään.
Laite saattaa valita DAB-lähetyksiä, jotka vastaanotetaan heikolla laadulla, kun
suoritetaan Automaattihaku. Suorita tässä tilanteessa Käsinviritys, koska se
saattaa parantaa vastaanottoa.
Suomi
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran vähentämiseksi älä saata tätä laitetta
alttiiksi sateelle tai kosteudelle.
DAB/FM Digital
Radio
Älä avaa laitteen koteloa, jotta et altistu sähköiskulle. Laitteen saa
huoltaa vain ammattitaitoinen huoltoliike.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Tulipalon ja sähköiskun vaaran vähentämiseksi, älä aseta mitään nesteellä
täytettyjä esineitä, kuten maljakoita, laitteen päälle.
Kytke verkkolaite lähellä olevaan pistorasiaan. Jos huomaat verkkolaitteessa jotain
häiriöitä, kytke se välittömästi irti pistorasiasta.
Käyttöohjeet
Bruksanvisning (på baksidan)
Liiallinen kuulokkeiden kautta tuleva äänenpaine voi vaurioittaa kuuloa.
Kellonajan asetus
”AM 12:00” (tai ”0:00”) vilkkuu näytössä , kun paristot asennetaan tai verkkolaite
kytketään ja POWER-painiketta painetaan ensimmäistä kertaa oston tai
nollauksen jälkeen.
1
Näytä kellonajan asetusnäyttö pitämällä CLOCK-painiketta
painettuna yli 2 sekuntia.
2 Käännä  (ylös)-/ (alas)-säädintä kohdan ”” valitsemista
varten ja paina sitten PRESET/ENTER-painiketta.
Tunti-ilmaisin alkaa vilkkua.
Esimerkki: 12-tuntinen järjestelmä.
Älä altista paristoja (varaparistoja tai asennettuja paristoja) pitkiä aikoja korkeille
lämpötiloille kuten auringonpaisteelle, avotulelle tai vastaavalle.
©2011 Sony Corporation
Printed in China
XDR-S56DBP
HOLD
POWER
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot koskevat vain EU:n direktiivejä
noudattaviin maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo,
108-0075 Japani. Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huoltotai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun Sony huoltoon.
SLEEP
AUTO TUNE
Tämän toiminnon avulla laitteen sisäinen kello voidaan automaattisesti
synkronoida vastaanotettavien DAB-tietojen mukaisesti.
1
Näytä kellonajan asetusnäyttö pitämällä CLOCK-painiketta
painettuna yli 2 sekuntia.
2 Käännä /-säädintä kohdan ”” valitsemista varten ja paina
sitten PRESET/ENTER-painiketta.
Paristojen asentaminen (katso kuva )
1 Avaa laitteen takana oleva paristolokero.
2 Asenna neljä AA-kokoista (LR6) alkaliparistoa (lisävaruste)
polariteetin mukaisesti ja sulje sitten kansi.
 (kuulokkeet) liitin
Paristojen kesto (Noin tuntia)
/-säädin
(JEITA*)
Kun käytössä on
DAB/DAB+
FM
Sony-alkaliparisto LR6 (AA-koko)
13
13,5
* Mittaukset JEITA (Japan Electronics and Information Technology Industries
Association) -standardien mukaisesti. Todelliseen paristokestoon vaikuttavat
laitteen käyttöolosuhteet.
Milloin paristot tulee vaihtaa
DC IN 6V
VOL
(ÄÄNENVOIMAKKUUS)
DSPL
(NÄYTTÖ)
CLOCK
(KELLO)
LIGHT
(VALO)


LR6 (AA-koko) × 4
Kun paristojen virta on vähissä, äänestä tulee heikko ja vääristynyt.
Kun paristojen virta loppuu kokonaan, näyttöön tulee ”” ja virta sammuu.
Kun näytössä on ””, vaihda kaikki paristot uusiin. Kun kaikki paristot on
vaihdettu, sammuta ilmaisin painamalla POWER-painiketta.
Huomautuksia paristojen vaihtamisesta
Älä käytä yli 1 minuuttia paristojen vaihtoon, koska muuten kello, DAB-haun
vastaanotettavien lähetysten luettelo, esiasetetut suosikkipalvelut ja asetukset
nollataan. Jos näin käy, aseta toiminnot uudelleen.
Jos paristot vaihdetaan virran ollessa päällä, laite saattaa palata tehdasasetuksiin.
Huomautuksia paristoista
Älä yritä ladata tyhjiä paristoja.
Älä kuljeta paristoja kolikoiden tai muiden metalliesineiden kanssa. Jos
paristojen positiiviset ja negatiiviset terminaalit koskettavat vahingossa
metalliesineitä, se voi muodostaa lämpöä.
Jos et aio käyttää laitetta pitkään aikaan, irrota paristot, jotta välttyisit
vahingoilta, joita paristojen vuotaminen ja syöpyminen voi aiheuttaa.
Älä käytä erityyppisiä paristoja samanaikaisesti.
Kun vaihdat paristot, vaihda kaikki uusiin.
Jos paristolokeron kansi irtoaa (katso kuva )
Paristolokeron kansi on suunniteltu irtoamaan, kun sen avaamiseen käytetään
liikaa voimaa. Voit asettaa sen takaisin kuvan mukaisesti.


Aseta paristot -puoli
edellä.
Aseta kannen oikea sarana laitteen oikeaan reikään.
Aseta vasen sarana laitteen vasempaan reikään.
Verkkovirran käyttö (katso kuva )
Kytke Sony-verkkolaite (vakiovaruste) tiukasti DC-tulo 6 V-liittimeen ja kytke se
sitten pistorasiaan.

Huomautuksia verkkolaitteesta
Kun käytät laitetta sisäisten paristojen kanssa, irrota verkkolaite pistorasiasta ja
DC IN 6V -liittimestä. Varmista, että ulkoisen virtalähteen pistoke on irrotettu,
ennen kuin käytät laitetta.
Käytä vain vakiovarusteena toimitettua Sony-verkkolaitetta. Muiden
valmistajien pistokkeiden polariteetti voi olla poikkeava. Muun kuin mukana
toimitetun verkkolaitteen käyttö voi aiheuttaa toimintavirheen.
Verkkolaite
(vakiovaruste)
DC IN 6V

Antenni
”CLOCK ADJ ” syttyy ja DAB-tiedot säätävät kelloa niitä vastaanotettaessa.
Huomautuksia
Jos DAB-palveluja ei ole saatavilla (vaihtelee eri alueilla), voit poistaa tämän
toiminnon käytöstä.
Jos toiminto on aktiivinen kun säädät kelloa manuaalisesti, DAB-tiedot säätävät
kelloa seuraavan kerran niitä vastaanotettaessa.
Radion käyttö
Laite voi vastaanottaa DAB-palveluita ja FM-asemia, joihin molempiin sisältyy
PRESET- ja MANUAL-tilat - DAB-palveluihin sisältyy myös ALPHABETICALtila.
1
Noudata vaiheita 1 - 3 kohdassa ”Radion käyttö” ja viritä
manuaalisesti haluamasi palvelut tai asemat.
2 Pidä jotakin PRESET-painikkeista (PRESET 1 – 3) painettuna yli 2
sekunnin ajan.
Äänimerkki kuuluu ja ”” tulee näkyviin yhden sekunnin ajaksi
näyttöön, ja palvelu tallennetaan.
1
Kytke radio päälle painamalla painiketta POWER.
2
Valitse haluttu taajuusalue painamalla toistuvasti painiketta •DAB/
FM SC.
Jokainen painallus muuttaa taajuusaluetta seuraavasti:
3
4
5
Valitse haluttu tila painamalla TUNE MODE -painiketta.
Käännä /-säädintä halutun palvelun tai aseman valitsemiseksi.
Kaksi lyhyttä äänimerkkiä kuuluu, kun DAB-kaistan matalin kokonaisuus tai
FM-kaistan minimitaajuus vastaanotetaan virityksen aikana.
Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOLUME.
Huomautuksia FM-käytöstä
Kanavien asetusväli on 0,05 MHz FM-asemilla.
Kun FM-lähetys vastaanotetaan stereolähetyksenä, ”” tulee näyttöön.
Huomautuksia DAB-käytöstä
Ennen DAB-lähetysten vastaanottamista yksi tai useampi kokonaisuus tulisi
tallentaa luetteloon DAB-haulla. (Katso ”DAB-alkuasetukset”).
Jos palveluita ei ole, voit valita vain MANUAL-tilan.
” ” tulee näkyviin, kun valittua palvelukokonaisuutta ei voida
vastaanottaa.
Jos valittu palvelu lopettaa lähetyksen, ääni lakkaa kuulumasta ja ”
” tulee näkyviin. Valitse tässä tilanteessa toinen palvelu kääntämällä
/-säädintä.
DAB-kaista III/FM:
Laajenna teleskooppiantenni ja säädä sen pituutta ja kulmaa parasta vastaanottoa
varten.
Voit vastaanottaa halutun toissijaisen laitteen painamalla •DAB/FM SC painiketta yli 2 sekunnin ajan. ”SC ” näkyy näytössä, kun toissijaista laitetta
vastaanotetaan.
Huomautus
Pidä kiinni antennin alalaidasta, kun säädät sen suuntaa.
Antenni voi vahingoittua, jos käytät liikaa voimaa sen
liikuttamiseen.
/-säätimen kääntäminen tai •DAB/FM SC -painikkeen painaminen vaikuttaa
seuraavasti:
Säädä antennia tarpeen mukaan.
Kytke radio päälle painamalla POWER-painiketta.
Pidä AUTO TUNE -painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan.
4
Paina PRESET/ENTER-painiketta.
Ääntä ei kuulu ja ”” tulee näyttöön. DAB-haku vie noin 30 ~ 90
sekuntia. Kun haku on valmis, laite vastaanottaa ensimmäisen DAB-haun
aakkosjärjestyksessä tallentamista asemista.
RESET-painike
Huomautuksia
Jos et käytä laitetta 65 sekuntiin, alkuhakutila perutetaan.
Jos DAB-haku ei löydä lähetyksiä, ”  ” tulee näyttöön.
Jos haluat peruuttaa DAB-haun sen ollessa käynnissä, paina AUTO TUNE painiketta. Palvelut, jotka on vastaanotettu ennen keskeyttämistä, lisätään
vastaanotettavien palveluiden luetteloon.
Jos paristot poistetaan riittävän pitkäksi aikaa, vastaanotettujen palveluiden
historia poistetaan, jolloin joudut hakemaan ne uudelleen.
Jos asetat alkuasetukset, DAB-palvelut, jotka on rekisteröity PRESETpalveluina, poistetaan.
Jos muutat laitteen käyttösijaintia tai haluat lisätä uusia palveluita alkuasetusten
jälkeen, paina ja vapauta AUTO TUNE -painike. ” ” tulee
näyttöön ja laite hakee ja luo automaattisesti luettelon vastaanotettavista
palveluista.
Huomautuksia
Voit esiasettaa toisen palvelun tai aseman toistamalla nämä vaiheet.
Jos haluat muuttaa esiasetetun palvelun tai aseman, viritä haluttu palvelu tai
asema ja toista vaiheet 2 ja 3. Uusi palvelu korvaa edellisen palvelun tai aseman.
Esiasetetun palvelun tai aseman viritys
Suora esiasetus
Paina PRESET-painiketta (PRESET 1 – 3), johon haluttu palvelu tai
asema on tallennettu.
Esiasetettu tila
1
Paina TUNE MODE -painiketta toistuvasti, kunnes näyttöön tulee
näkyviin ”P ”.
2 Käännä /-säädintä halutun esiasetetun palvelun tai aseman
valitsemiseksi.
Esiasetetun palvelun tai aseman poistaminen
1 Noudata vaiheita kohdasta ”Esiasetetun palvelun tai aseman viritys”
”” näytetään näytöllä.
Käännä /-säädintä halutun DAB-kanavan valitsemiseksi.
Kun DAB-lähetystä voidaan vastaanottaa, näytölle vaihtuu taajuuden tilalle
laitenimi ja ääni on kuultavissa.
Vihjeitä
MANUAL-tilassa vastaanotettava uusi DAB-lähetys lisätään vastaanotettavien
palveluiden luetteloon.
Poistu MANUAL-tilasta painamalla TUNE MODE.
”” sammuu näytöltä.
Yhteislähetenimi
Vianetsintä
Ota yhteys Sony-jälleenmyyjään, jos ongelmat jatkuvat myös seuraavien
tarkastustoimenpiteiden jälkeen.
Näyttö on himmeä tai ilmaisinta ei näy.
Laitetta käytetään erittäin korkeassa tai matalassa lämpötilassa tai erittäin
kosteassa paikassa.
Ääni on heikko tai katkeileva, tai vastaanotto ei ole riittävä.
Jos olet rakennuksessa, kuuntele ikkunan lähellä.
Asemaa tai palvelua ei voida vastaanottaa, kun PRESET valitaan.
Asemaa tai kanavaa ei ole esiviritetty.
Toinen palvelu tai asema on esiasetettu. Esiaseta palvelu tai asema uudelleen.
Esiasetetut palvelut tai asemat saatetaan alustaa, jos huoltotöitä suoritetaan.
Ota asetuksesi muistiin siltä varalta, että haluat esivirittää ne uudelleen.
Jos käännät /-säädintä palvelun vaihtamiseksi, näyttö ei muutu.
Huomautuksia
Jos palvelunimeä ei ole, mitään viestiä ei näytetä.
Jos dynaamista nimeä ei ole, ” ” tulee näkyviin.
Signaalitaso näyttää 0-100, missä 100 ilmaisee parhaan vastaanoton.
Merkit, joita ei voida näyttää, näkyvät muodossa ”_”.
Kaikkien lähetysasemien kohdalla dynaamiset nimikkeet eivät
välttämättä näy oikein.
PTY (Ohjelmatyyppi)
Tämä toiminto ilmaisee palveluiden ohjelmatyypin, kuten UUTISET tai
URHEILU, DAB-lähetyksen mukaisesti.
Jos vastaanotettu palvelu ei lähetä ohjelmatyyppiä, näytössä näkyy ”[ ]”.
Tekniset tiedot
Aikanäyttö
UK/Australia
12-tunnin näyttö
Muut maat/alueet
24-tunnin näyttö
Vastaanottoalue
Taajuusalue
Taajuus
DAB (kaista III)
174,928 MHz - 239,200 MHz
Kanavan askellus
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
DAB (kaista III) -taajuustaulukko
(MHz)
Nro
Kanava
Taajuus
Nro
Kanava
Taajuus
1
5A
174,928
20
9D
208,064
2
5B
176,640
21
10A
209,936
Ei ohjelmatyyppiä
[No PTY]
3
5C
178,352
22
10B
211,648
Uutiset
News
4
5D
180,064
23
10C
213,360
Ajankohtainen
Current Affairs
5
6A
181,936
24
10D
215,072
Tietoja
Information
6
6B
183,648
25
11A
216,928
Urheilu
Sport
7
6C
185,360
26
11B
218,640
Opetus
Education
8
6D
187,072
27
11C
220,352
Draama
Drama
9
7A
188,928
28
11D
222,064
Kulttuuri
Arts
10
7B
190,640
29
12A
223,936
Tiede
Science
11
7C
192,352
30
12B
225,648
Sekalainen
Talk
12
7D
194,064
31
12C
227,360
Popmusiikki
Pop Music
13
8A
195,936
32
12D
229,072
Rockmusiikki
Rock Music
14
8B
197,648
33
13A
230,784
Kevyt musiikki
Easy Listening
15
8C
199,360
34
13B
232,496
Kevyt klassinen
Light Classical
16
8D
201,072
35
13C
234,208
Vakava klassinen
Classical Music
17
9A
202,928
36
13D
235,776
Muu musiikki
Other Music
18
9B
204,640
37
13E
237,488
Sää/meteorologia
Weather
19
9C
206,352
38
13F
239,200
Talous/liiketoiminta
Finance
Lastenohjelmat
Children’s
Sosiaaliset toimet
Factual
Uskonto
Religion
Puhelut
Phone In
Matkustus
Travel
Kaksi lyhyttä äänimerkkiä kuuluu, kun näytöksi palaa ” ”.
Noin 3 sekunnin kuluttua ”
” tulee näyttöön, kun kestoa asetetaan.
Laite sammuu automaattisesti asetetun ajan kuluttua.
Vapaa-aika
Leisure
Jazzmusiikki
Jazz and Blues
Country-musiikki
Country Music
Uniajastimen muuttaminen
3
” ” tulee näyttöön.
Paina PRESET/ENTER-painiketta.
Kun esiasetettu palvelu tai asema poistetaan, edeltävä esiasetettu palvelu tai
asema vastaanotetaan.
Huomautus
Voit peruuttaa poistamisen toimenpiteen aikana painamalla DISPLAY-painiketta.
Esiasetettu palvelu tai asema, joka on viritetty vaiheessa 1, vastaanotetaan.
Muita hyödyllisiä toimintoja
Uniajastimen asettaminen
Voit nukahtaa radion kuunteluun käyttämällä sisäistä uniajastinta, joka
sammuttaa radion automaattisesti esiasetetun ajan kuluttua.
1
2
Paina SLEEP-painiketta.
”” ja ajastin tulevat näyttöön.
Jos painat SLEEP-painiketta, kun laite on kytketty pois päältä, laite kytketään
päälle.
Valitse haluttu uniajastimen asetus painamalla SLEEP-painiketta
toistuvasti.
Jokainen painallus muuttaa aikaa seuraavasti:
Kansallismusiikki
National Music
Voit painaa SLEEP-painiketta toistuvasti halutun uniaika-asetuksen asettamiseen
senkin jälkeen, kun uniajastin on aktivoitu.
Vanha musiikki
Oldies Music
Perinnemusiikki
Folk Music
Uniajastimen poistaminen käytöstä
Dokumentti
Documentary
Paina POWER-painiketta laitteen sammuttamiseen ennen kuin aika on kulunut,
tai paina SLEEP-painiketta toistuvasti asettamaan uniajastin tilaan ” ”
vaiheessa 2.
”
” poistuu näytöstä.
Kuulokkeilla kuunteleminen (lisävaruste)
Kytke kuulokkeet  (kuulokkeet) -liittimeen. Kaiuttimien ääni ei kuulu.
LCD-näytön valaiseminen
Paina LIGHT-painiketta taustavalon kytkemiseksi päälle tai pois.
Huomautuksia
Kun kytket laitteen ensimmäisen kerran päälle verkkolaitteen kanssa, taustavalo
asetetaan päälle (oletus). Tämän asetuksen muutokset säilytetään.
Paristokäytössä taustavalo sammutetaan automaattisesti, jos mitään toimintoja
ei suoriteta 30 sekuntiin.
Venytetty näyttö
Pidä DISPLAY-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan (DAB-palvelua
vastaanotettaessa laitenimen pitäisi näkyä ensimmäisellä rivillä), jolloin näyttö
muuttuu venytetyksi näytöksi.
DAB: Aina kun painat DISPLAY-painiketta, kun ensimmäinen rivi näytetään
venytettynä, se muuttuu seuraavasti:
Laitenimi  Dynaaminen nimi  PTY-nimi  Palvelunimi 
Yhteislähetenimi  Taajuus  Kello  Bittinopeus  Signaalitaso 
Komponenttinimi
FM: Taajuus  Kello  Taajuus
Kun pidät DISPLAY-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan, näyttö palaa
tavalliseksi.
Kytke radio päälle painamalla painiketta POWER.
Valitse FM-taajuusalue painamalla painiketta •DAB/FM SC.
Paina AUTO TUNE -painiketta.
Haku alkaa viritetyltä taajuudelta. Kun asema vastaanotetaan, haku pitää 3
sekunnin tauon ja jatkaa sitten.
Kun laite virittää halutun aseman, lopeta haku painamalla AUTO
TUNE -painiketta uudelleen.
5 Käännä tarvittaessa säädintä / aseman tarkempaa virittämistä
varten.
6 Säädä äänenvoimakkuutta säätimellä VOLUME.
3
Palvelunimi
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai ongelmia, ota yhteys
lähimpään Sony-jälleenmyyjään.
Näyttö
4
DAB-palvelujen vastaanotto MANUAL-tilassa
1 Valitse DAB painamalla toistuvasti •DAB/FM SC.
2 Pidä TUNE MODE painettuna yli 2 sekunnin ajan.
Palvelun nimi
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä saa paikallisilta viranomaisilta,
jäteyhtiöistä tai liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Ohjelmatyyppi
ja viritä palvelu tai asema, jonka haluat poistaa.
2 Pidä PRESET/ENTER-painiketta painettuna yli 4 sekunnin ajan.
1
2
3
Huomautus
Kun valitun toissijaisen laitteen käyttö loppuu, laite palaa automaattisesti
ensisijaiseen laitteeseen.
Signaalin taso
Kello
”” tulee näyttöön yhden sekunnin ajaksi ja palvelu tai asema
tallennetaan.
Laite hakee automaattisesti FM-aseman.
”  ” tulee näyttöön.
PTY-nimi
Bittinopeus
Käännä /-säädintä esiasetuksen numeron valitsemiseksi ja paina
sitten PRESET/ENTER-painiketta.
Haun viritys (vain FM)
Kun paristot asennetaan tai kun verkkolaite kytketään ensimmäistä kertaa oston
jälkeen (tai nollauksen jälkeen), laite hakee ja luo automaattisesti luettelon
vastaanotettavista lähetyksistä POWER-painiketta painettaessa.
Jos haluat hakea DAB-lähetykset uudelleen tai laitteen nollaamisen jälkeen, toimi
seuraavasti:
Palvelun osan nimi
Dynaaminen
nimi
Esiasetuksen numero näkyy näytössä.
Jos valitulla ensisijaisella laitteella on toissijainen laite, ”SC ” vilkkuu näytössä.
(katso kuva )
1
2
3
3
Kun laite käynnistetään uudelleen, vastaanotetaan viimeksi käytettyä
taajuusaluetta.
Tietoja toissijaisesta laitteesta (SC, Secondary
Component)
Vastaanoton parantaminen
Noudata vaiheita 1 - 3 kohdassa ”Radion käyttö” ja viritä
manuaalisesti haluamasi palvelut tai asemat.
2 Pidä PRESET/ENTER-painiketta painettuna yli 2 sekunnin ajan.
ALPHABETICAL: Valitse tallennettu palvelu aakkosjärjestyksessä.
PRESET: Valitse esiasetettu palvelu. ”P ” näkyy näytössä.
MANUAL: Säädä taajuutta asteittain.
DAB-alkuasetukset

Suorien esiasetusten asettaminen
Kello alkaa käydä ja ”” alkaa vilkkua.
Vihjeitä
Voit asettaa nykyisen ajan nopeammin pitämällä  (ylös)-/ (alas)-säädintä
painettuna.
Voit asettaa nykyisen ajan sekuntien tarkkuudella säätämällä
minuuttitoiminnon vaiheen 4 mukaisesti ja painamalla sitten PRESET/ENTERpainiketta synkronoidaksesi sen aikasignaalin kanssa (kuten
puhelinaikasignaalin kanssa).
Kellojärjestelmä on erilainen eri malleissa. Esimerkiksi 24-tuntisessa
järjestelmässä ”0:00” osoittaa keskiyötä ja ”12:00” osoittaa keskipäivää.
Kellon automaattisen säätötoiminnon asettaminen
Virtalähteen valitseminen
PRESET/ENTER
Käännä  (ylös)-/ (alas)-säädintä minuuttien asettamiseksi ja
paina sitten PRESET/ENTER-painiketta.
Huomautuksia
Jos et käytä laitetta 65 sekunnin aikana kellon asetuksen aikana, kellon asetustila
perutaan.
Voit peruuttaa kellon asetuksen sen ollessa käynnissä painamalla CLOCKpainiketta.
Voit näyttää nykyisen ajan samalla kun DAB-palvelua vastaanotetaan
painamalla DISPLAY-painiketta. (Katso ”Näytön muuttaminen”).
Digitaalinen DAB/DAB+ (kaista III) -radio.
Helposti näkyvä, 2-rivinen LCD-pistemerkkinäyttö.
Yksinkertainen aseman valitseminen.
Kolme suoraa aseman valintapainiketta.
Uniajastin ja kellonäyttö.
Stereokuulokeliitin.
Paristo- (LR6 × 4) tai verkkovirtakäyttöinen.
PRESET 1, 2, 3
4
Aina kun painat DISPLAY-painiketta, näytön alarivi muuttuu seuraavasti:
Palveluiden tai asemien esivirittäminen
1
Ominaisuudet
•DAB/FM
TUNE MODE
SC
Paina DISPLAY-painiketta. Valittu näyttötila säilyy, vaikka kytkisit laitteen pois
päältä ja takaisin päälle tai vaihtaisit kaistaa.
Esiasetustilassa asettaminen
Minuutti-ilmaisin alkaa vilkkua.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta miten paristo irroitetaan
tuotteesta turvallisesti. Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Palveluiden esiasetukselle on kaksi tapaa, suora esiasetus ja esiasetustila.
Voit esiasettaa 10 DAB-palvelua ja 10 FM-asemaa, mukaan lukien 3 palvelua,
jotka voidaan asettaa suoriin esiasetuspainikkeisiin (PRESET 1 – 3).
Voit asettaa mitkä tahansa kolme esiasetettua palvelua suoriin esiasetuksiin, jotta
voit ottaa ne käyttöön painamalla jotain PRESET 1 – 3 -painikkeista. Esiaseta
usein käyttämäsi palvelut suoriin esiasetuksiin, jotta voit valita ne kätevästi.
Jos paristot vuotavat
Jos paristoista vuotaa nestettä, älä koske nesteeseen paljain käsin.
Paristonestettä saattaa jäädä laitteen sisään. Kysy neuvoa lähimmältä Sonyjälleenmyyjältä.
Jos paristonestettä joutuu silmiin, älä hankaa silmiä, koska se voi aiheuttaa
sokeuden. Huuhtele silmät runsaalla puhtaalla vedellä ja hakeudu välittömästi
lääkärin hoitoon.
Jos paristonestettä joutuu iholle tai vaatteille, se saattaa polttaa tai aiheuttaa
loukkaantumisen. Pese neste nopeasti puhtaalla vedellä ja hakeudu lääkärin
hoitoon, jos loukkaannut tai jos iho tulehtuu.
Käännä  (ylös)-/ (alas)-säädintä tuntien asettamiseksi ja paina
sitten PRESET/ENTER-painiketta.
Dynaaminen nimi voi olla korkeintaan 128 merkkiä pitkä. PTY-, palvelu- ja
yhteislähetenimi voivat olla korkeintaan 16 merkkiä pitkiä.
Näytön muuttaminen (vain DAB)
Paristot saattavat vuotaa, jos ne on asennettu väärin.
3
Näyttötilan vaihtaminen
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai tietojen säilyminen vaatii, että
paristo on kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston vaihto suorittaa
valtuutetun huollon toimesta. Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Suosikkipalveluiden tai -asemien
esivirittäminen
Vahingossa tapahtuvan käytön
estäminen — HOLD-toiminto
Tämä toiminto estää radion kytkemisen päälle vahingossa ja radiotaajuuden
vaihtumisen vahingossa . Liu’uta HOLD-painiketta nuolen suuntaan. Kun mitä
tahansa näppäintä painetaan, ”” vilkkuu 3 sekunnin ajan ja radion kaikki
painikkeet kytketään pois käytöstä.
Voit peruuttaa näppäinlukon liu’uttamalla HOLD-painiketta nuolta vastaan.
Laitteen nollaaminen (katso kuva )
Paina tätä painiketta terävällä esineellä, jos radio ei toimi oikein. Kellon asetukset
ja esiasettamasi palvelut jne. palautetaan tehtaan asetuksiin.
Varotoimet
Käytä laitetta vain kohdassa ”Tekniset tiedot” ilmoitettujen virtalähteiden
kanssa. Paristokäytössä käytä neljää AA-kokoista (LR6) alkaliparistoa. Käytä
verkkolaitteena vain vakiovarusteena toimitettua verkkolaitetta. Älä käytä
minkään muun tyyppistä verkkolaitetta.
Kun laitetta ei ole irrotettu pistorasiasta, se on kytkettynä sähköverkkoon,
vaikka laitteesta olisi virta katkaistuna.
Käytä laitetta lämpötilassa 0°C - 40°C. Jos laitetta käytetään tätä
lämpimämmässä, näytössä voi näkyä numeroita, joilla ei ole mitään tekemistä
valitun taajuuden kanssa. Jos sitä käytetään tätä kylmemmässä, numerot voivat
muuttua erittäin hitaasti. (Laite ei vahingoitu ja nämä epäsäännöllisyydet
poistuvat, kun laitetta käytetään suositellussa lämpötilassa.)
Laitteen pohjassa on nimikyltti, jossa on käyttöjännite ja muita tietoja.
Vältä altistamasta laitetta äärimmäisille lämpötiloille, suoralle auringonvalolle,
kosteudelle, hiekalle, pölylle tai mekaanisille tärähdyksille. Älä koskaan jätä
aurinkoon pysäköityyn autoon.
Jos laitteen sisään joutuu kiinteitä esineitä tai nestettä, irrota verkkolaite ja
poista paristot, ja vie laite pätevän huoltajan tarkastettavaksi ennen kuin käytät
sitä uudelleen.
Ajoneuvoissa tai rakennuksissa radiovastaanotto voi olla vaikeaa tai häiriöistä.
Kokeile kuunnella lähellä ikkunaa.
Koska kaiuttimet käyttävät voimakasta magneettia, pidä laite etäällä
magneettista koodausta käyttävistä luottokorteista ja jousikäyttöisistä kelloista,
jotta magneetti ei voisi vahingoittaa niitä.
Voit puhdistaa kotelon pehmeällä liinalla, joka on kostutettu mietoon
puhdistusaineeseen.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja elektroniikkalaitteiden hävittäminen
(koskee Euroopan yhteisön ja muiden Euroopan maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa,
että laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen sijaan laite on
toimitettava sähkö ja elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen. Varmistamalla, että
tämä laite hävitetään asianmukaisesti, voit auttaa estämään
mahdollisia ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä. Materiaalien
kierrätys säästää luonnonvaroja. Lisätietoja laitteen käsittelystä,
talteenotosta ja kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta ympäristöviranomaisilta,
jätehuoltokeskuksesta tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa tarkoittaa, ettei
paristoa lasketa normaaliksi kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää yhdessä
kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa. Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea
(Hg) ja lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää enemmän kuin 0,0005
% elohopeaa tai enemmän kuin 0,004 % lyijyä. Varmistamalla, että paristo
poistetaan käytöstä asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia negatiivisia
vaikutuksia luonnolle ja ihmisten terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa säästämään luonnonvaroja.
Kaiutin:
Noin 7,7 cm halkaisija. 8 Ω
Lähtöteho:
0,3 W (harmoninen särö 10 %)
Lähtö:
 (kuuloke) -liitin (ø 3,5 mm:n ministereoliitin)
Käyttöjännite:
6 V DC, neljä AA-kokoista (LR6) alkaliparistoa
Ulkoinen virtalähde:
DC IN 6 V
Mitat:
Noin 189 mm × 102,8 mm × 37,9 mm (l/k/s)
mukaan lukien ulos työntyvät osat ja säätimet
Paino:
Noin 486 g mukaan lukien paristot
Vakiovarusteet:
Verkkolaite (1)
Valmistaja pidättää itsellään oikeuden muuttaa laitteen muotoilua ja teknisiä
ominaisuuksia ilman erillistä ilmoitusta.
HOLD
•DAB/FM
SC
TUNE MODE
Svenska
PRESET 1, 2, 3
VARNING
POWER
SLEEP
AUTO TUNE
Utsätt inte den här apparaten för regn eller fukt för att undvika risk för
brand eller elstötar.
PRESET/ENTER
Du riskerar elektriska stötar om du öppnar chassit. Överlåt service till
kvalificerad personal.
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en bokhylla eller instängd i ett
skåp.
Ställ inte vätskefyllda behållare som t.ex. blomvaser ovanpå apparaten, eftersom
det kan leda till brand eller elstötar.
Anslut adaptern till ett lättåtkomligt uttag. Om adaptern inte verkar fungera
korrekt bör du omedelbart dra ut den från uttaget.
 -uttag
(hörlurar)
Utsätt inte batterierna (batteripaketet eller installerade batterier) för hög värme
som t.ex. solljus, öppen eld eller liknande under en längre tid.
/-ratt
Orimligt ljudtryck från öronsnäckor och hörlurar kan orsaka hörselskador.
Det kan hända att batterierna läcker om de installeras felaktigt.
DC IN 6V
VOL
(VOLYM)
DSPL
(TECKENFÖNSTER)
CLOCK
LIGHT


LR6 (AA-storlek) × 4
Vid batteriläckage
Rör inte vid vätskan med dina bara händer om det läcker batterivätska.
Det kan finnas kvar batterivätska i enheten. Kontakta din närmaste Sonyåterförsäljare.
Gnugga inte ögonen med händerna om du får batterivätska i ögonen, eftersom du
då kan bli blind. Tvätta snabbt ögonen med rikligt med rent vatten och sök
omedelbart läkarhjälp.
Om du får batterivätska på din kropp eller dina kläder kan det hända att du
bränner eller skadar dig. Tvätta snabbt av med rent vatten och sök läkarhjälp om
huden inflammeras eller skadas.
Kundmeddelande: Följande information gäller enbart för utrustning såld i
länder som tillämpar EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku
Tokyo, 108-0075 Japan. Auktoriserad representant för EMC och produkt säkerhet
är Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart, Germany.
För service och garanti ärenden, var vänlig att titta I separat service och garanti
dokument.
Funktioner


Batteriernas livslängd (Ca. timmar)
När du använder
DAB/DAB+
FM
Sony alkalinebatterier LR6
(AA-storlek)
13
13,5
* Uppmätt av JEITA-standard (Japan Electronics and Information Technology
Industries Association). Batteriets faktiska livslängd varierar beroende på
enhetens förhållande.
När batteriet blir svagt hörs ljudet svagare och förvrängt.
När batterierna är helt utarmade visas ”” i teckenfönstret och strömmen stängs
av.
När ”” visas bör du byta alla batterier mot nya. När du bytt batterierna trycker
du på POWER för att symbolen ska försvinna.
Om batterier
Försök inte ladda upp torrbatterier.
Bär inte batterier tillsammans med mynt eller andra metallföremål. Om
batteriets positiva och negativa pol kommer i kontakt med ett metallobjekt kan
värme alstras.
Om du inte tänker använda enheten under en längre tid, tar du ur batterierna
för att undvika skada från batteriläckage eller -korrosion.
Använd inte olika typer av batterier tillsammans.
Om batterierna måste bytas bör du byta alla batterier samtidigt.
Om batterifackets lock ramlar av (se bild )
Batterifackets lock ska ramla av om det öppnas med våld. Se bilden på hur du
sätter tillbaka det.
RESET-knapp
Timvisaren börjar blinka.
Exempel: 12-timmarssystem.


Sätt i höger gångjärn på locket i höger hål på enheten.
Sätt i vänster gångjärn i vänster hål på enheten.
Använda nätström (se bild )
3
Vrid  (upp)/ (ner) för att ställa in timmarna och tryck därefter på
PRESET/ENTER.
4
Vrid  (upp)/ (ner) för att ställa in minuterna och tryck därefter
på PRESET/ENTER.
Minutvisaren börjar blinka.
Klockan är igång och ”” blinkar.
Tips!
För att snabbt ställa in aktuell tid håller du ner  (upp)/ (ner).
För att ställa in aktuell tid exakt med sekunder justerar du minutfunktionen i
steg 4 och trycker sedan på PRESET/ENTER för att synkronisera med en
tidssignal (t.ex. från en telefon).
Klockans system varierar beroende på vilken modell du köpt. I 24timmarssystemet är t.ex. ”0:00” midnatt och ”12:00” middagstid.
1
Håll CLOCK intryckt i mer än 2 sekunder för att visa
tidsinställningen.
2 Vrid / för att välja ”” och tryck på PRESET/ENTER.
”CLOCK ADJ ” tänds och klockan justeras efter den DAB-information som tas
emot.
Obs!
Om DAB inte är tillgängligt (beroende på område) kan du avaktivera denna
funktion.
Om denna funktion är aktiv när klockan justeras manuellt kommer DABinformation som tas emot nästa gång att justera klockan.
Förbättra mottagningen
(se bild )
ALPHABETICAL: Välja en lagrad tjänst i alfabetisk ordning.
PRESET: Välja förinställda tjänster. ”P ” visas i teckenfönstret.
MANUAL: Justera frekvensen i intervaller.
1
Tryck på POWER för att slå på radion.
2
Tryck på •DAB/FM SC upprepade gånger för att välja önskat
sändningsband.
När enheten slås på igen, tas det sändningsband du senast lyssnade på emot.
Varje tryckning ändrar valet av band på följande sätt:
3
4
Tryck på TUNE MODE för att välja önskat läge.
Vrid på / för att ställa in önskad tjänst eller station.
5
Ställ in volymen med hjälp av VOLUME.
Två korta pip hörs när den lägsta DAB-gruppen eller den lägsta FMfrekvensen tas emot under inställning.
Angående FM-användning
Kanalsteget är inställt på 0,05 MHz för FM.
När en stereosändning tas emot i FM visas ”” i teckenfönstret.
Angående DAB-användning
Innan du tar emot DAB-sändningar bör en eller flera grupper lagras i listan av
DAB-sökningen. (Se ”Grundinställning för DAB”).
Om det inte finns några tjänster kan du endast välja läget MANUAL.
” ” visas när vald tjänst inte kan tas emot.
Om den tjänst du valt avslutar sin sändning, tystnar ljudet och ”
” visas. Om så är fallet vrider du på / för att välja en annan tjänst.
Angående den sekundära komponenten (SC)
Om den valda primära komponenten har en sekundär komponent kommer ”SC”
att blinka i teckenfönstret.
Tryck på •DAB/FM SC under minst 2 sekunder för att ta emot den sekundära
komponenten. ”SC ” visas när den sekundära komponenten tas emot.
Om du vrider på / eller trycker på •DAB/FM SC händer följande:
Tryck på PRESET/ENTER.
Inget ljud hörs och ”” visas i teckenfönstret. DAB-sökningen tar
cirka 30 ~ 90 sekunder. Enheten tar sedan emot den första tjänsten i alfabetisk
ordning efter vilken DAB-sökningen lagrat den i.
Obs!
Om du inte använder enheten på 65 sekunder avbryts sökningsläget.
Om inga sändningar hittas vid DAB-sökningen visas ”  ” i
teckenfönstret.
För att avbryta DAB-sökningen när den pågår, trycker du på AUTO TUNE. De
tjänster som togs emot innan du avbröt läggs till i listan över mottagna tjänster.
Om du tar ut batterierna under en viss tid, raderas listan över historiken vilket
gör att du måste söka igen.
”” visas i displayen.
Vrid / för att ställa in önskad DAB-kanal.
När en DAB-utsändning kan tas emot växlar displayen från att visa frekvens
till att visa komponentetiketten och ljudet hörs.
Tips
Den nya DAB-utsändningen som tas emot i MANUAL-läge läggs till i listan
över kanaler som kan tas emot.
Om du vill lämna MANUAL-läget trycker du på TUNE MODE.
”” slocknar i displayen.
Komponentetikett
Dynamiketikett
PTY-etikett
Signalnivå
Tjänstetikett
1
Följ steg 1 till 3 i ”Använda radion” för att manuellt välja den tjänst
eller station du vill förinställa.
2 Håll ner PRESET/ENTER i minst 2 sekunder.
För mer detaljerad information rörande korrekt avfallshantering av denna
produkt eller batterier, vänligen kontakta ditt kommunkontor, din avfallsstation
eller din återförsäljare där du köpt produkten.
Om du har några problem eller frågor kan du kontakta närmaste Sonyåterförsäljare.
Om inte följande checklista hjälper dig att komma tillrätta med problemet
kontaktar du närmaste Sony-återförsäljare.
Bithastighet
Gruppetikett
Förinställningsnumret visas i teckenfönstret.
Mycket svagt eller oregelbundet ljud, eller otillfredsställande
mottagning.
Placera radion nära ett fönster om du befinner dig i en byggnad.
”” visas i en sekund i teckenfönstret och tjänsten eller stationen
lagras.
En kanal eller tjänst kan inte tas emot när en förinställd kanal (PRESET)
anropas.
Kanalen eller tjänsten har inte ställts in.
En annan tjänst eller station har ställts in. Ställ in tjänsten eller stationen igen.
Vrid / för att välja det favoritnummer du vill ställa in och tryck
därefter på PRESET/ENTER.
Obs!
Upprepa dessa steg om du vill förinställa fler tjänster eller stationer.
Ändra den förinställda tjänsten eller stationen genom att ställa in den tjänst eller
station som önskas och upprepa steg 2 och 3. Den nya tjänsten eller stationen
ersätter den föregående tjänsten eller stationen.
Ställa in en snabbvalstjänst eller snabbvalskanal
Direktinställning
Tryck på en av PRESET-knapparna (PRESET 1 – 3) där den tjänst eller
station som önskas är lagrad.
Förinställning
1
Tryck upprepade gånger på TUNE MODE tills ”P ” visas i
teckenfönstret.
2 Vrid på / för att välja den förinställda tjänsten eller stationen
som önskas.
Ta bort en förinställd tjänst eller station
1 Följ stegen i ”Ställa in en snabbvalstjänst eller snabbvalskanal” och
välj den tjänst eller station du vill ta bort.
2 Håll ner PRESET/ENTER i minst 4 sekunder.
Klocka
Frekvens
Om du vrider på / för att byta tjänst ändras inte visningen i teckenfönstret.
Obs!
Det visas inget meddelande om det inte finns någon tjänstetikett.
Om det inte finns någon dynamiketikett visas ” ”.
Signalnivån visar 0-100, där 100 är den bästa mottagningen.
Tecken som inte kan visas anges som ”_”.
Beroende på sändande station kan det hända att tecknen i
dynamiska etiketter inte visas på rätt sätt.
Denna funktion visar tjänster efter programtyp, som NYHETER och SPORT från
PTY-listan, som sänds via DAB.
Om den mottagna tjänsten inte sänder programtypen, visas ”[ ]”.
Visning
Ingen programtyp
[No PTY]
Nyheter
News
Aktuella frågor
Current Affairs
Information
Information
Sport
Sport
Utbildning
Education
Drama
Drama
Kultur
Arts
Vetenskap
Science
Varierande
Talk
Popmusik
Pop Music
Du kan somna till radion med hjälp av den inbyggda insomningstimern, som
automatiskt stänger av radion efter en förinställd tid.
Rockmusik
Rock Music
1
Lättlyssnad musik
Easy Listening
Underhållning
Light Classical
Klassisk musik
Classical Music
Annan musik
Other Music
Väder/meteorologi
Weather
Finans/ekonomi
Finance
Barnprogram
Children’s
Sociala frågor
Factual
Religion
Religion
Önskeprogram
Phone In
Resor
Travel
Fritid
Leisure
Jazzmusik
Jazz and Blues
Countrymusik
Country Music
Nationell musik
National Music
Även efter det att insomningstimern har aktiverats kan du ändra inställning för
insomningstimern genom att trycka flera gånger på SLEEP.
Gamla låtar
Oldies Music
Folkmusik
Folk Music
Avaktivera insomningstimern
Dokumentär
Documentary
” ” visas i teckenfönstret.
Tryck på PRESET/ENTER.
När den förinställda tjänsten eller stationen tagits bort tas föregående
förinställda tjänst eller station emot.
Obs!
Tryck på DISPLAY för att avbryta raderingen under processens gång. Den
förinställda tjänsten eller stationen som ställdes in i steg 1 tas emot.
Andra användbara funktioner
Ställa in insomningstimern
Tryck på SLEEP.
”” och tidsinställningen visas.
Om du trycker på SLEEP när enheten är avstängd, startas enheten.
Tryck upprepade gånger på SLEEP för att välja den insomningstid
som önskas.
Varje gång du trycker ändras inställningen av tiden enligt följande:
Två korta pip hörs när teckenfönstret återgår till ” ”.
Efter cirka 3 sekunder visas ”
” i teckenfönstret när insomningstiden ställts
in.
Enheten stängs av automatiskt när insomningstiden passerat.
Tryck på POWER för att stänga av enheten innan inställd tid förflutit eller tryck
upprepade gånger på SLEEP för att ställa in insomningstimern på ” ” i
steg 2.
”
” försvinner från teckenfönstret.
Lyssna med hörlurar (medföljer ej)
Anslut hörlurarna till -uttaget (hörlurar). Ljudet från högtalaren kommer inte
att höras.
Tända LCD-skärmen
Tryck på LIGHT för att välja om bakgrundsbelysningen ska vara tänd eller inte.
Obs!
Första gången du startar enheten med växelström är bakgrundsbelysningen
tänd (standard). Ändringar av denna inställning kommer att sparas.
Bakgrundsbelysningen slocknar automatiskt i likströmsläge om ingen funktion
utförs under 30 sekunder.
Bred visning
Om du håller DISPLAY intryckt i minst 2 sekunder (när DAB-tjänsten tas emot
visas komponenten på fösta raden) ändras visningen i teckenfönstret till bred
visning.
DAB: Varje gång du trycker på DISPLAY när första raden visas i brett format
ändras teckenfönstret enligt följande:
Komponentetikett  Dynamiketikett  PTY-etikett  Tjänstetikett 
Gruppetikett  Frekvens  Klocka  BIT-hastighet  Signalnivå 
Komponentetikett
FM: Frekvens  Klocka  Frekvens
Håll DISPLAY intryckt i minst 2 sekunder för att återfå normal visning i
teckenfönstret.
Tryck på POWER för att slå på radion.
Tryck på •DAB/FM SC för att välja FM-band.
Tryck på AUTO TUNE.
Sökningen startar från den frekvens som ställts in. När en station tas emot
pausar sökningen i 3 sekunder och fortsätter sedan.
Det kan hända att de förinställda tjänsterna eller stationerna återställs om en
underhållstjänst eller -station ställs in.
Skriv ned dina förinställningar om du vill ställa in dem igen.
Tekniska data
Tidsvisning
Storbritannien/Australien
12-timmarssystem
Övriga länder/regioner
24-timmarssystem
Frekvensomfång
PTY (programtyp)
Programtyp
2
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om hur man tar bort batteriet på ett
säkert sätt. Lämna batteriet på en återvinningsstation för förbrukade batterier.
Skärmen är svag eller visar ingen indikation.
Enheten används i extremt höga eller låga temperaturer eller på en mycket
fuktig plats.
Förinställa med förinställning
3
När det gäller produkter som av säkerhet, prestanda eller dataintegritetsskäl
kräver permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör detta batteri bytas av en
auktoriserad servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt skall det levereras till
återvinningsstation för elektriska produkter när det är förbrukat.
Felsökning
Ett pip hörs och ”” visas i en sekund i teckenfönstret och tjänsten
lagras.
När enheten ställt in önskad station trycker du på AUTO TUNE igen
för att stoppa sökningen.
5 Vrid på / vid behov för att ställa in kanalen bättre.
6 Ställ in volymen med hjälp av VOLUME.
3
Varje gång du trycker på DISPLAY ändras visningen i den nedre delen av
teckenfönstret på följande sätt:
Följ steg 1 till 3 i ”Använda radion” för att manuellt välja den tjänst
eller station du vill förinställa.
2 Håll en av PRESET-knapparna (PRESET 1 – 3) intryckt i minst 2
sekunder.
4
Ta emotDAB-utsändningar i MANUAL-läge
1 Tryck på •DAB/FM SC flera gånger för att välja DAB.
2 Håll ned TUNE MODE i minst 2 sekunder.
En dynamiketikett kan vara upp till 128 tecken lång. PTY-, tjänst- och
gruppetiketter kan vara upp till 16 tecken långa.
1
1
2
3
Obs!
När den sekundära komponenten du valt avslutats återgår enheten automatiskt till
den primära komponenten.
Ändring av visningsläget
Förinställa med direktinställning
Enheten kommer automatiskt att skanna efter FM-kanaler.
Enheten söker efter och skapar en lista över mottagna sändningar när batterierna
installeras eller när nätadaptern kopplas in för första gången efter inköpet (eller
efter återställning) när du trycker på POWER-knappen på enheten.
Gör följande om du vill söka efter DAB-sändningarna igen eller om enheten
återställs:
4
Snabbvalsinställning av tjänster eller kanaler
Skanna inställning (endast FM)
Grundinställning för DAB
”  ” visas i teckenfönstret.
Tryck på DISPLAY. Det visningsläge som du valt används även om du stänger av
och sedan på enheten eller byter band.
Ändra inställning för insomningstimern
Obs!
Justera antennens riktning genom att hålla i dess nedersta del.
Antennen kan skadas om du flyttar den med överdriven kraft.
Justera antennen.
Tryck på POWER för att starta radion.
Håll ner AUTO TUNE i minst 2 sekunder.
Du kan förinställa tjänster på två sätt, direktinställning och förinställning.
Du kan förinställa 10 DAB-tjänster och 10 FM-stationer, inklusive 3 tjänster som
lagrats på direktinställningsknapparna (PRESET 1 – 3).
Använd direktinställningsknapparna för att lyssna på de tre tjänster du önskar
genom att trycka på en av knapparna PRESET 1 – 3. Tilldela de tjänster du
använder ofta till direktinställningsknapparna så att de passar dig.
Enheten kan ta emot DAB-tjänster och FM-stationer i läget PRESET och
MANUAL - DAB-tjänster kan också tas emot i läget ALPHABETICAL.
DAB Band-III/FM:
Förläng den teleskopiska antennen och justera längden och vinkeln för optimal
mottagning.
1
2
3
Ändra visningen (endast DAB)
Använda radion
Anslut Sony-nätadaptern (medföljer) till likströmsingången för 6 V ordentligt och
plugga in den i ett vägguttag.
Noteringar om nätadaptern
Koppla från nätadaptern från vägguttaget och DC IN 6V-uttaget när enheten
drivs med batterierna. Se till att kontakten till den externa strömkällan är
frånkopplad innan enheten används.
Använd endast den medföljande nätadaptern från Sony. Polerna på andra
tillverkares kontakter kan vara annorlunda. Underlåtenhet att använda den
medföljande nätadaptern kan orsaka att enheten slutar fungera.
Snabbvalsinställning av dina
favorittjänster eller kanaler
3
(JEITA*)
Angående byte av batterierna
Låt det inte ta längre tid än 1 minut att byta batterierna, annars återställs
klockan, listan över mottagna sändningar för DAB-sökning, förinställda
favorittjänster och alla andra inställningar. Om detta sker måste du ställa in
funktionerna igen.
Om du byter batterierna när strömmen är påslagen kan det hända att enheten
återgår till fabriksinställningen.

Håll CLOCK intryckt i mer än 2 sekunder för att visa
tidsinställningen.
2 Vrid  (upp)/ (ner) för att välja ”” och tryck på PRESET/
ENTER.
att vända dem åt rätt håll och stäng sedan locket.
Hur vet jag när det är dags att byta batteri
Antenn
1
Med denna funktion kan enhetens inbyggda klocka automatiskt synkronisera med
den DAB-information som tas emot.
Installera batterier (se bild )
1 Öppna batterifacket på enhetens baksida.
2 Sätt i fyra alkalinebatterier LR6 (AA-storlek) (medföljer ej) genom
DC IN 6V
”AM 12:00” (eller ”0:00”) blinkar i teckenfönstret när du installerar batterierna
eller när nätadaptern kopplas in och därefter trycks POWER in för första gången
efter inköpet eller efter återställning.
Ställa in funktionen för automatisk justering av
klockan
Välja strömkällor
Nätadapter
(medföljer)
Ställa klockan
Obs!
Om du inte agerar inom 65 sekunder när du ställer in klockan, kommer
klockinställningen att avbrytas.
För att avbryta klockinställningen när den pågår trycker du på CLOCK.
För att visa den aktuella tiden när DAB tas emot trycker du på DISPLAY. (Se
”Ändra visningen”).
DAB/DAB+ Digitalradio (Band-III).
LCD-skärm med två rader för enkel visning.
Enkel funktion för val av station.
Tre förinställda stationsknappar.
Insomningstimer och klocka.
Hörlursuttag i stereo.
Drivs på batteri (LR6 × 4) eller ström.
Sätt först i batteriets
-sida.
Om du ställer in grundinställningen raderas alla DAB-tjänster som registrerats
som PRESET.
Om du flyttar enheten eller om du vill lägga till en ny tjänst efter
grundinställningen trycker du på AUTO TUNE. ” ” visas i
teckenfönstret och enheten söker automatiskt och skapar en lista över mottagna
tjänster.
DAB eller DAB+ kanske inte går att ta emot beroende på i vilket land/region
enheten används.
DAB-sändningar med dålig mottagningskvalitet kan väljas när Automatisk
sökning används. I det här fallet gör du en manuell sökning som eventuellt kan
ge bättre mottagning.
Förhindra oönskad funktion
— HOLD-funktionen
Denna funktion förhindrar att radion av misstag slås på eller att radiofrekvensen
ändras av misstag. Skjut HOLD i pilens riktning. När en knapp trycks in blinkar
”” i 3 sekunder och radions alla knappar är ur funktion.
För att avbryta skjuter du HOLD i pilens motsatta riktning.
Återställa enheten (se bild )
Tryck på denna knapp med ett spetsigt föremål när radion inte fungerar som den
ska. Klockinställningen och de tjänster du förinställt återställs till
fabriksinställningar.
Försiktighetsanvisningar
Använd endast enheten med de strömkällor som anges under ”Tekniska data”.
Använd fyra alkalinebatterier LR6 (AA-storlek) för batteridrift. Använd endast
den medföljande nätadaptern för växelströmsdrift. Använd inte någon annan
typ av nätadapter.
Även om du stängt av enheten är den inte bortkopplad från nätspänningen så
länge som den är ansluten till ett vägguttag.
Använd enheten inom en temperatur på 0°C till 40°C. Om den används i högre
temperaturer än detta kan det hända att siffror som inte har något med
frekvensen som tas emot att göra, visas i teckenfönstret. Om den används i lägre
temperaturer kan det hända att siffrorna som visas ändras väldigt långsamt.
(Dessa konstigheter försvinner när enheten används i rekommenderade
temperaturer och den kommer inte att skadas.)
Typplåten som indikerar driftspänning, etc. finns placerad på undersidan.
Undvik att utsätta enheten för extrema temperaturer, direkt solljus, fukt, sand,
damm eller mekaniska stötar. Lämna den aldrig i en bil parkerad i solen.
Koppla från nätadaptern och avlägsna batterierna om något föremål eller någon
vätska hamnar i enheten och låt en kvalificerad person kontrollera enheten
innan den används igen.
Det kan hända att radiomottagningen är svår att upprätta eller är brusig i fordon
eller byggnader. Försök att lyssna i närheten av ett fönster.
Eftersom högtalaren i enheten innehåller en stark magnet, bör du undvika att
placera kreditkort eller andra föremål med magnetiskt lagrad information i
närheten av enheten – det gäller även klockor med fjäderverk.
Rengör enhetens hölje med en mjuk duk, fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Omhändertagande av gamla elektriska och elektroniska produkter
(Användbar i den Europeiska Unionen och andra Europeiska länder med
separata insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att produkten inte
får hanteras som hushållsavfall. Den skall i stället lämnas in på
uppsamlingsplats för återvinning av el- och
elektronikkomponenter. Genom att säkerställa att produkten
hanteras på rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella negativa
miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå om produkten kasseras
som vanligt avfall. Återvinning av material hjälper till att
bibehålla naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter eller sophämtningstjänst eller
affären där du köpte varan.
Avfallsinstruktion rörande förbrukade batterier (gäller i
EU och andra europiska länder med separata
insamlingssystem)
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen betyder att
batteriet inte skall behandlas som vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i kombination
med en kemisk symbol. Den kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly (Pb)
läggs till om batteriet innehåller mer än 0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
Med att sörja för att dessa batterier blir kastade på ett riktigt sätt kommer du att
bidra till att skydda miljön och människors hälsa från potentiella negativa
konsekvenser som annars kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att bevara naturens resurser.
Band
Frekvens
DAB (Band-III)
174,928 MHz - 239,200 MHz
Kanalsteg
FM
87,5 MHz - 108 MHz
0,05 MHz
Frekvenstabell för DAB (Band-III)
(MHz)
Nr
Kanal
Frekvens
Nr
Kanal
Frekvens
1
5A
174,928
2
5B
176,640
20
9D
208,064
21
10A
3
5C
209,936
178,352
22
10B
4
211,648
5D
180,064
23
10C
213,360
5
6A
181,936
24
10D
215,072
6
6B
183,648
25
11A
216,928
7
6C
185,360
26
11B
218,640
8
6D
187,072
27
11C
220,352
9
7A
188,928
28
11D
222,064
10
7B
190,640
29
12A
223,936
11
7C
192,352
30
12B
225,648
12
7D
194,064
31
12C
227,360
13
8A
195,936
32
12D
229,072
14
8B
197,648
33
13A
230,784
15
8C
199,360
34
13B
232,496
16
8D
201,072
35
13C
234,208
17
9A
202,928
36
13D
235,776
18
9B
204,640
37
13E
237,488
19
9C
206,352
38
13F
239,200
Högtalare:
Cirka 7,7 cm diameter 8 Ω
Uteffekt:
0,3 W (vid 10 % harmonisk distorsion)
Utmatning:
 (hörlurar)-uttag (ø 3,5 mm stereo miniuttag)
Strömkrav:
6 V likström, fyra alkalinebatterier LR6 (AA-storlek)
Extern strömkälla:
DC IN 6 V
Mått:
Ungefär 189 mm × 102,8 mm × 37,9 mm (b/h/d) inkl. utskjutande delar och
kontroller
Vikt:
Ungefär 486 g inkl. batterier
Medföljande tillbehör:
Nätadapter (1)
Rätten till ändringar av utförande och tekniska data utan föregående meddelande
förbehålles.
Download PDF

advertising