Sony | ICF-CD3iP | Sony ICF-CD3iP Bruksanvisning

Avfallsinstruktion rörande
förbrukade batterier (gäller i
EU och andra europiska länder
med separata
insamlingssystem)
4-270-865-72(1)
Svenska
FM/AM CD
Clock Radio
VARNING
Utsätt inte enheten för regn eller fukt – det
ökar risken för brand och elstötar.
Du minskar brandrisken om du ser till att
ventilationsöppningarna på enheten inte täcks
över med tidningar, bordsdukar, gardiner eller
liknande. Placera inte heller levande ljus på
enheten.
Utsätt inte enheten för väta och stänk, så minskar
du risken för brand elstötar; placera inte heller
vätskefyllda föremål på enheten, t.ex. blomvaser
och liknande.
Bruksanvisning
Käyttöohjeet
ICF-CD3iP
Placera inte enheten i trånga utrymmen, t.ex. i en
bokhylla eller instängd i ett skåp.
Eftersom huvudkontakten används till att koppla
bort enheten från elnätet, bör du ansluta enheten
till ett lättåtkomligt vägguttag. Om du märker att
enheten inte fungerar som den ska, måste du
genast koppla bort kontakten från vägguttaget.
Dream Machine är ett skyddat varumärke, som registrerats av Sony Corporation.
Dream Machine on Sony Corporation’in tavaramerkki.
Kundmeddelande: Följande information
gäller enbart för utrustning såld i länder som
tillämpar EU-direktiven
Tillverkare av denna product är Sony
Corporation, 1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 1080075 Japan. Auktoriserad representant för EMC
och produkt säkerhet är Sony Deutschland
GmbH, Hedelfinger Strasse 61, 70327 Stuttgart,
Germany. För service och garanti ärenden, var
vänlig att titta I separat service och garanti
dokument.
©2008 Sony Corporation
Printed in China
FM-trådantenn
Nätkabel
För alla andra batterier, vänligen se avsnittet om
hur man tar bort batteriet på ett säkert sätt.
Lämna batteriet på en återvinningsstation för
förbrukade batterier.
För mer detaljerad information rörande korrekt
avfallshantering av denna produkt eller batterier,
vänligen kontakta ditt kommunkontor, din
avfallsstation eller din återförsäljare där du köpt
produkten.
Om du har några problem eller frågor kan du
kontakta närmaste Sony-återförsäljare.
Följande iPod-modeller kan hanteras. Uppdatera
din iPod med den senaste programvaran innan du
använder den.
iPod touch (4 generationen)
iPod touch (3 generationen)
iPod touch (2 generationen)
iPod touch (1 generationen)
iPod nano (6 generationen)*
iPod nano (5 generationen)
iPod nano (4 generationen)
iPod nano (3 generationen)
iPod nano (2 generationen)
iPod nano (1 generationen)
iPod med video
iPod med färgskärm
iPod med klickhjul
iPod classic
iPod mini
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
* iPod nano (6 generationen) kan inte styras från
fjärrkontrollen när ”MENU”, ””, ”” eller
”ENTER” trycks ned.
Obs!
I den här bruksanvisningen används ”iPod”
som en generell term för iPod-funktionerna på
iPod och iPhone, om inget annat anges i texten
eller bilderna.
Anslutningen på enheten är endast avsedd för
iPod. Om du använder en enhet som inte passar
anslutningen, använder du den medföljande
ljudkabeln för att i stället ansluta enheten till
AUDIO IN-kontakten på den här enheten.
Sony iklär sig inget ansvar för eventuell förlust
av eller skada på inspelad information på iPod,
när du använder iPod ansluten till den här
enheten.
Antennens form och längd är avpassad för
mottagning av AM-signaler. Plocka inte isär eller
rulla upp antennen.
Klockan blinkar ”0:00” på grund av ett
strömavbrott.
Batteriet är nästan slut. Byt batteri. Ta ur det
gamla batteriet och sätt i ett nytt.
CD-spelaren, radion, iPod eller summern
aktiveras inte på den förinställda larmtiden.
Kontrollera att ”ALARM A” eller ”ALARM B”
verkligen visas.
1 Ta bara bort ramdelen från plaststället.
2 Ställ upp AM-ramantennen.
”VARNING – OSYNLIG LASERSTRÅLNING
AV KLASS 1M OM HÖLJET ÖPPNAS OCH
LÅSEN BRYTES. TITTA ALDRIG DIREKT
GENOM OPTISKA INSTRUMENT”
CD-spelaren fungerar inte som den ska.
Har du stängt locket till CD-facket?
Har du satt i skivan rätt?
Skivan ska sättas i med etikettsidan vänd uppåt.
Smutsig skiva eller skiva med funktionsfel −
Rengör skivan med en rengöringsduk (tillval).
Torka skivan från mitten och utåt.
Ta ut CD-skivan och lämna CD-facket öppet i
cirka en timme så att eventuell kondens hinner
avdunsta.
Ljusstyrkekontroll (hög/mellan/låg).
Ljudkabel för digitala musikspelare medföljer
Inbyggd CD-spelare med funktion för
uppspelning av CD-R/RW-skivor
2-bands digitalradio med FM/AM
Snabbvalsminne för 30 radiostationer (20 FM,
10 AM)
Automatisk tidsinställning/Automatisk
inställning av sommartid
No Power No Problem -hälytysjärjestelmä pitää
kellon ja hälytyksen käytössä sähkökatkon
aikana asennetun CR2032-pariston avulla.
Tiden för förlängd slummer ökas från 10 till
60 min.
Använd enheten med de strömkällor som anges
under ”Tekniska data”.
Koppla bort nätkabeln genom att greppa om
kontakten, dra aldrig i själva sladden.
Även om du har slagit av strömmen på enheten
är den inte bortkopplad från nätspänningen så
länge som den är ansluten till ett vägguttag.
Märketikett och viktig säkerhetsinformation
finns på enhetens undersida.
Eftersom högtalaren i enheten innehåller en
stark magnet, bör du undvika att placera
kreditkort eller andra föremål med magnetiskt
lagrad information i närheten av enheten – det
gäller även klockor med fjäderverk.
Lämna aldrig enheten i närheten av
värmekällor, som t.ex. element eller
varmluftutsläpp, inte heller i direkt solljus, på
dammiga platser eller där den kan utsättas för
vibrationer eller stötar.
Se till att luften kan cirkulera fritt runt enheten
så den inte blir överhettad. Placera inte enheten
på eller i närheten av material som kan komma
att täcka för ventilationsöppningarna (t.ex. på
mattor eller täcken eller i närheten av gardiner).
Skulle någon vätska eller något föremål råka
hamna inne i enheten bör du genast koppla
bort strömmen till enheten och låta en behörig
servicetekniker kontrollera den innan du
använder den igen.
Rengör enhetens hölje med en mjuk duk,
fuktad med ett milt rengöringsmedel.
Vidrör aldrig kabeln till den externa FMantennen under ett åskväder. Koppla då också
genast bort nätkabeln från radion.
ATT TÄNKA PÅ NÄR DET GÄLLER
LITIUMBATTERIER
Torka av batteriet med en torr trasa så att
kontakten blir god.
Se till att du vänder batteriet rätt när du sätter
in det.
Håll inte i batteriet med en metallpincett, då det
kan leda till kortslutning.
Omhändertagande av gamla
elektriska och elektroniska
produkter (Användbar i den
Europeiska Unionen och andra
Europeiska länder med separata
insamlingssystem)
Symbolen på produkten eller emballaget anger att
produkten inte får hanteras som hushållsavfall.
Den skall i stället lämnas in på uppsamlingsplats
för återvinning av el- och elektronikkomponenter.
Genom att säkerställa att produkten hanteras på
rätt sätt bidrar du till att förebygga eventuella
negativa miljö- och hälsoeffekter som kan uppstå
om produkten kasseras som vanligt avfall.
Återvinning av material hjälper till att bibehålla
naturens resurser. För ytterligare upplysningar om
återvinning bör du kontakta lokala myndigheter
eller sophämtningstjänst eller affären där du
köpte varan.
Obs!
Om ”0:00” blinkar i teckenfönstret när enheten är
ansluten till vägguttaget för första gången kan det
bero på att batteriet är svagt. Kontakta i så fall en
Sony-återförsäljare.
Byta batteriet
1 Öppna locket till CD-facket. (Se fig.
-)
2 Se till att nätkabeln är ansluten till
Knapparna CD, iPod & iPhone  och
VOLUME + har en upphöjd punkt som
du kan känna med fingret.

CD-, radio- eller iPod-larmet är aktiverat,
men det hörs ändå inget ljud på den
inställda larmtiden.
Har du ställt ljudvolymen (VOLUME) rätt?

Tryck in återställningsknappen (Reset) med ett
spetsigt föremål. Återställningsknappen sitter i
det lilla hålet i batterifacket.

CR2025
Det hörs inget ljud från iPod.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
Justera volymen med hjälp av VOLUME.
Jag kan inte kontrollera iPod med den här
enheten.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
iPod kan inte laddas upp.
Kontrollera att iPod är ordentligt ansluten.
När sommartiden börjar växlar inte klockan
automatiskt över till sommartid.
Kontrollera att klockan är rätt ställd.
Tryck in CLOCK och BRIGHTNESS/ TIME
ZONE samtidigt under minst två sekunder för
att aktivera DST-funktionen.
Förbereda
fjärrkontrollen
Innan du använder fjärrkontrollen för första
gången tar du bort isoleringsfilmen. (Se fig.
-)
När är det dags att byta
batteri?
3 Anslut kablarna till
AM-antennkontakterna.
Anslut kabel (A) och kabel (B) till var sin
antennkontakt.
Tryck ned
kontaktklämman
och skjut in kabeln.
Skjut inte in mer
än så här.
A
B
ordentligt ansluten genom att dra
försiktigt i den.
Obs!
Ladda inte upp batteriet.
Om du vet med dig att du inte kommer att
använda fjärrkontrollen under en längre tid,
bör du ta ur batteriet. Då undviker du risken för
de frätskador som läckande batterier kan
orsaka.

Om locket till batterifacket lossnar.
Locket till batterifacket är konstruerat så att det
lossnar av sig självt om det öppnas med alltför
mycket våld. Bilden visar hur du sätter tillbaka
det.
Obs!
Om enheten ställer om till sommartid (se ovan)
korrekt eller ej påverkas av olika
omständigheter och lagregler i olika länder/
regioner. Vid behov stänger du av den
automatiska inställningen av sommartid och
ställer i stället in sommartiden manuellt. Om
du bor i ett land/en region som inte använder
sommartid måste du stänga av den automatiska
inställningen av sommartid innan du börjar
använda enheten.
Om du vill aktivera den automatiska
inställningen av sommartid igen håller du
CLOCK och BRIGHTNESS/ TIME ZONE
intryckta samtidigt. ”Auto → ON” visas i
teckenfönstret som en bekräftelse på att den
automatiska inställningen av sommartiden har
aktiverats. Teckenfönstret återgår till att visa
klockan.
Ställa klockan manuellt
1 Anslut enheten till vägguttaget.
2 Håll CLOCK intryckt minst 2 sekunder.
Året börjar blinka i teckenfönstret.
3 Ställ in året genom att trycka på ALARM
TIME SET + eller – flera gånger.
4 Tryck på CLOCK.
5 Ställ in månad, dag, timmar och sedan
minuter i följd efter varandra genom att
upprepa steg 3 och 4 och sedan trycka på
CLOCK.
Sekundräkningen startar från noll.
Obs!
Om du under ungefär 1 minut inte trycker på
någon knapp medan du ställer klockan, avbryts
klockinställningen.
En kalender finns installerad på den här
enheten. När datumet har ställts in visas
veckodagen automatiskt.
SUN = Söndag, MON = Måndag,
TUE = Tisdag, WED = Onsdag,
THU = Torsdag, FRI = Fredag, SAT = Lördag
Visa år och datum
Tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF en gång för
visning av datum och inom 3 sekunder trycker du
på knappen igen för visning av året.
Teckenfönstret visar datum och år under ungefär
3 sekunder och återgår sedan till visning av
aktuell tid.
Ställa in
teckenfönstrets
ljusstyrka
Genom att trycka på BRIGHTNESS/TIME ZONE
kan du välja någon av tre möjliga ljusstyrkor.
Hitta en plats och en placering som ger god
mottagning.
Placera inte AM-ramantennen nära enheten
eller nära någon annan AV-utrustning,
eftersom det kan orsaka störningar.
1 Sätt lockets vänstra hake i det vänstra
hålet på enheten.
2 Sätt i lockets högra hake i det högra hålet
på enheten.
3 Kontrollera att locket sitter fast
ordentligt.
Spela upp CD-skivor
skiva. När du satt i skivan stänger du
locket.
Öppen
Etikettsidan ska
vara vänd
uppåt
2 Håll BRIGHTNESS/ TIME ZONE intryckt
Områdesnummer ”1” blinkar i teckenfönstret.
+ eller – för att välja nummer enligt
följande:
CR2032
iPod
DC out (likströmsutgång): 5 V
MAX: 500 mA (endast växelström (AC))

Radio
Frekvensomfång
Band
Frekvens
Kanalsteg
FM
87,5 – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 – 1 611 kHz 9 kHz
530 – 1 610 kHz 10 kHz
Tidvisning
24-timmarssystem
Högtalare
Ca 3,8 cm diam. 20 Ω
Ingång
AUDIO IN-kontakt (ø 3,5 mm
stereominikontakt)
Uteffekt
1 W + 1 W (vid 10 % harmonisk distorsion)
Strömförsörjning
230 V växelström (AC), 50 Hz
För backup av klockan: Ett CR2032-batteri, 3 V
likström (DC)
Storlek
Ca 145 × 156,8 × 115,8 mm (b/h/d)
exklusive utstickande delar och kontroller
Vikt
Ca 1,3 kg inklusive strömförsörjningsdel
Medföljande tillbehör
Fjärrkontroll (1)
AM-ramantenn (1)
Ljudkabel (1)
Universell dockningsadapter för iPhone (1)
Universell dockningsadapter för iPhone 3GS och
iPhone 3G (1)
Universell dockningsadapter för iPhone 4S och
iPhone 4 (1)
Rätt till ändring av utförande och tekniska data
förbehålles.
Områdesnummer
Tidszon
1
(standardinställning)
Centraleuropeisk
tid/Centraleuropeisk
sommartid
2
Östeuropeisk tid/
Östeuropeisk
sommartid
0
Västeuropeisk tid/
Västeuropeisk
sommartid
Aktivera valet genom att trycka på
BRIGHTNESS/ TIME ZONE.
Obs!
Även om klockan är rätt ställd vid leverans från
fabrik, kan en avvikelse uppstå under transport
och förvaring. Om det behövs ställer du klockan
rätt med hjälp av anvisningarna under ”Ställa
klockan manuellt”.
När sommartiden börjar
Allmänt
Om backupbatteriet
För att enheten ska kunna hålla tiden i alla lägen
är ett CR2032-backupbatteri installerat i enheten.
Batteriet gör att klockan fungerar även under ett
eventuellt strömavbrott.
Att tänka på för kunder i Europa
Klockan förinställs på fabriken och dess minne
drivs med ström från det fabriksinstallerade Sony
CR2032-batteriet. Om ”0:00” visas i
teckenfönstret när enheten för första gången
ansluts till vägguttaget, kan det bero på att
batteriet är svagt. Kontakta i så fall en Sonyåterförsäljare. Det förinstallerade CR2032batteriet betraktas som en del av produkten, och
täcks därför av garantin.
För att styrka att du har en giltig garanti för den
här produkten måste du visa ”Att tänka på för
kunder i Europa” (i den här bruksanvisningen) för
Sony-återförsäljaren.
Hur vet jag när det är dags
att byta batteri?
När batteriet börjar bli svagt visas ””
teckenfönstret.
Om batteriet skulle vara för svagt när ett
strömavbrott inträffar raderas den aktuella tiden
och larmfunktionerna.
Byt ut batteriet mot ett nytt Sony CR2032
litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri
finns det risk för brand eller explosion.
Klistra inte papper
eller tejp på skivan.
Om DualDisc-skivor
En DualDisc-skiva är en dubbelsidig skiva med
DVD-material på ena sidan och digitalt
ljudmaterial på den andra sidan. Eftersom sidan
med ljudmaterialet inte följer standarden
Compact Disc (CD) kan inte uppspelning på den
här produkten garanteras.
Obs!
Specialformade skivor (t.ex. hjärtformade,
fyrkantiga eller stjärnformade skivor) går inte
att spela upp på den här enheten. Om du
försöker spela upp sådana skivor kan enheten
skadas. Använd därför inte sådana skivor.
Om du trycker på CD  när ingen skiva sitter
i CD-facket blinkar ”00” under ungefär 5
sekunder i teckenfönstret.
Stäng locket
2 Tryck på CD .
Att skivan spelas upp indikeras genom att
”CD” visas i teckenfönstret.
Indikator i
teckenfönstret
Uppspelningsläge
Ingen
(normal uppspelning)
Alla spår spelas upp en gång.

”REP 1”
Ett enskilt spår spelas upp upprepade gånger.

”REP”
Alla spår spelas upp upprepade gånger.

”SHUF”
Alla spår spelas upp en gång i slumpmässig
ordning.

Hitta ett efterföljande spår
(AMS*)
 flera gånger**
Stoppa uppspelningen

Stänga av den automatiska
inställningen av sommartid under
pågående sommartid
Den automatiska inställningen av sommartid kan
stängas av.
Håll CLOCK och BRIGHTNESS/TIME ZONE
intryckta samtidigt när klockan visas.
”Auto  OFF” visas i teckenfönstret som
bekräftelse på att den automatiska inställningen
av sommartiden har stängts av. Teckenfönstret
återgår till att visa klockan.
Lyssna på radion
RADIO BAND och välj sedan AM- eller
FM-bandet.
2 Ställ in önskad station genom att trycka
på knappen TUNING + eller –.
3 Ställ in volymen med hjälp av VOLUME
+ eller –.
Visningen av frekvensen höjs eller sänks i steg om
0,1 MHz. (Exempel: Frekvensen 88,05 MHz visas
som ”88.0 MHz”.)
– Snabbval
Förinställa en station
1 Följ anvisningarna för steg 1 till 2 under
”Manuell inställning” för att ställa in den
frekvens som du vill förinställa som
snabbval.
2 Håll MEMORY/DISPLAY intryckt minst
2 sekunder.
3 Välj snabbvalsnummer genom att trycka
på PRESET + eller – och sedan trycka på
MEMORY/DISPLAY.
**
 flera gånger**
Sommartiden börjar: 3:00 FM den sista söndagen i
mars.
Normaltiden börjar: 4:00 FM den sista söndagen i
oktober.
Alla spår spelas upp upprepade gånger i
slumpmässig ordning.
CD 
Hitta ett föregående spår
(AMS*)
Områdesnummer 2:
(repetera
slumpmässigt)
Återuppta uppspelning efter CD  igen
paus
Områdesnummer 0:
Sommartiden börjar: 2:00 FM den sista söndagen i
mars.
Normaltiden börjar: 3:00 FM den sista söndagen i
oktober.
(slumpmässig
uppspelning)
Göra paus
Snabbspola framåt
Områdesnummer 1:
(upprepa alla)
Tryck på
Inställningen av sommartid baseras på GMT
(Greenwich Mean Time).
Sommartiden börjar: 1:00 FM (kl. 01.00) den sista
söndagen i mars.
Normaltiden börjar: 2:00 FM (kl. 02.00) den sista
söndagen i oktober.
(upprepa ett spår)
För att
Hoppa till nästa spår (AMS*) **
Snabbspola bakåt
 och håll den
intryckt

Om CD-R/CD-RW-skivor
Den här spelaren kan visserligen spela upp CD-R/
CD-RW-skivor, men i praktiken kan
uppspelningsmöjligheterna vara begränsade,
beroende på kvaliteten på skivan, utrustningen
den spelades in med samt av programvaran som
användes när skivan tillverkades.
FM:
AM:
Du förbättrar mottagningskänsligheten
genom att sträcka ut hela
FM-trådantennen.
Anslut den medföljande AMramantennen till enheten. Vrid
antennen horisontellt tills du får bäst
mottagning.
Tips!
Om det är mycket störningar i FM-mottagningen
trycker du på MODE så att ”ST” slocknar i
teckenfönstret. Störningarna i ljudet minskar men
ljudet blir i mono.
Angående radiomottagning
Du kan lyssna på ljudet från en iPod genom att
ansluta den till den här enheten. Anvisningar för
hur du använder iPod finns i bruksanvisningen
till iPod.
Obs!
Använd den universella dockningsadaptern
som medföljer iPod, eller som kan köpas från
Apple Inc, när du sätter en iPod i enheten.
Om du använder en iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G eller iPhone ska du
koppla in den medföljande universella
dockningsadaptern för iPhone 4S, iPhone 4,
iPhone 3GS, iPhone 3G eller iPhone innan du
ansluter.
Adapternumret ,  eller  finns på
undersidan av de medföljande universella
dockningsadaptrarna.  gäller för iPhone, 
för iPhone 3GS & iPhone 3G och  för iPhone
4S & iPhone 4. Kontrollera adapternumret före
användning.
Anslutningen på enheten är endast avsedd för
iPod. Om du använder en enhet som inte passar
anslutningen, använder du den medföljande
ljudkabeln för att i stället ansluta enheten till
AUDIO IN-kontakten på den här enheten.
Sony iklär sig inget ansvar för eventuell förlust av
eller skada på inspelad information på iPod, när
du använder iPod ansluten till den här enheten.
Mer information om vilka krav på
användningsmiljö som gäller för iPod finns på
hemsidan för Apple Inc.
1 Öppna iPod-anslutningen genom att
trycka på iPod-locket.
2 Anslut korrekt universell
dockningsadapter i enhetens kontakt och
placera din iPod/iPhone i anslutningen.
3 Tryck på iPod & iPhone .
iPod börjar automatiskt att spela upp.
Du kan utföra åtgärder på den anslutna iPod via
den här enheten eller med knapparna på iPod.
4 Ställ in volymen med hjälp av VOLUME
+ eller –.
För att
Stänga av iPod
Göra paus i
uppspelningen
Gå till nästa spår
Tryck på
OFF, eller håll iPod
& iPhone 
intryckt.
iPod & iPhone 
För att återuppta
uppspelningen
trycker du på
knappen igen.

Gå tillbaka till föregående *
spår
Hitta en punkt med hjälp  (framåt) eller
av medhörning
 (bakåt) under
uppspelning och
håll den intryckt tills
du hittat den
önskade punkten.
Hitta en punkt med hjälp  (framåt) eller
av teckenfönstret
 (bakåt) i
pausläge och håll
den intryckt tills du
hittat den önskade
punkten.
Gå tillbaka till föregående MENU**
meny
Välja ett menyalternativ /**
eller ett spår för
uppspelning
Öppna den valda menyn ENTER**
eller starta uppspelningen
* Under uppspelning leder den här åtgärden
tillbaka till början av det aktuella spåret. Om du
vill gå tillbaka till föregående spår trycker du
två gånger.
**De här åtgärderna kan bara utföras med den
medföljande fjärrkontrollen.
 och håll den
intryckt
* AMS = Automatic Music Sensor, automatisk
musikavkänning.
**De här åtgärderna kan du utföra både under
uppspelning och i pausläge.
Förbättra mottagningen
Spela upp från en iPod
Exempel: Det här visas i teckenfönstret när
du förinställt FM 105,8 MHz på
snabbvalsnummer 1 för FM.
Den här modellen justerar automatiskt
inställningen av sommartiden.
” ” visas automatiskt när sommartiden börjar
och slocknar automatiskt när sommartiden slutar.
Inställningsintervallet för AM varierar beroende
på område. Ändra intervallet om det behövs.
Håll RADIO BAND, ALARM A och
BRIGHTNESS/TIME ZONE samtidigt intryckta
minst 2 sekunder.
Inställningsintervallet för AM ändras. Tänk på att
de förinställda AM-stationerna initieras när
inställningsintervallet för AM ändras.
Tryck på MODE.
Varje gång du trycker på knappen ändras
uppspelningsläget på följande sätt:
Frekvensen för det valda snabbvalsnumret
sparas.
Hoppa till början av det
aktuella spåret (AMS*)
trycka på PRESET + eller –.
3 Ställ in volymen med hjälp av VOLUME
+ eller –.
Ändra inställningsintervallet för AM
Du kan spela upp spår upprepade gånger eller
spela upp dem i slumpmässig ordning.
Olika uppspelningslägen för
CD-skivor
3 Justera volymen genom att trycka på
VOLUME + eller – flera gånger.
2 Välj önskat snabbvalsnummer genom att
Håll digitala musikspelare och mobiltelefoner
på avstånd från AM-ramantennen eller FMantennen, eftersom de kan störa mottagningen.
Om du lyssnar på radion med en iPhone
ansluten till enheten kan du få störningar i
radiomottagningen.
Om du lyssnar på radion samtidigt som en iPod
är ansluten till enheten för uppladdning, kan du
få störningar i radiomottagningen.
Du kan ställa in upp till 20 snabbvalsstationer för
FM och 10 snabbvalsstationer för AM.
3 Tryck flera gånger på ALARM TIME SET

Vidrör inte ytan.
1 Slå på radion genom att trycka på
minst 2 sekunder.
System
Digitalt CD-spelarsystem
Laserdiod
Emission, varaktighet: Kontinuerlig
Laseruteffekt: Mindre än 44,6 µW (Uteffekten är
uppmätt på ett avstånd av 200 mm från
objektivlinsens yta på det optiska pickupblocket
med 7 mm öppning.)
Antal kanaler
2
Frekvensåtergivning
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Svaj och vibrationer
Ej mätbart
Fel
– Manuell inställning
Aktuell centraleuropeisk tid (CET) visas i
teckenfönstret.
CD-spelare
Håll skivan i kanterna.
1 Öppna locket till CD-facket och sätt i en
1 Anslut enheten till vägguttaget.
Tekniska data
Rätt
Du kan spela upp skivor med 8 cm (3 tum)
diameter utan att använda adapter.
Den här enhetens datum och tid förinställs på
fabriken till rätt tid, och klockan drivs sedan av
backupbatteriet. Det enda du behöver göra första
gången är att ansluta enheten till vägguttaget och
välja rätt tidszon.

Hur du hanterar CD-skivor
”REP SHUF”
Ställa klockan för
första gången
Justera AM-ramantennen
Tips!
Ändra riktningen på AM-ramantennen tills du
fått bästa ljud vid AM-sändningar.
Obs!
Koppla inte ur nätkabeln från uttaget medan du
byter batteri. Om du gör det raderas kalendern,
den aktuella tiden, larmet och
snabbvalsstationerna.
Batterivarning
Om du vet med dig att du kommer att låta
enheten stå bortkopplad från vägguttaget en
längre tid, bör du ta ur batteriet så undviker du att
batteriet laddas ur i onödan och att enheten
skadas av ett eventuellt batteriläckage.
VARNING
Ett felaktigt batteribyte medför risk för explosion.
Använd samma batterityp eller ett batteri av
likvärdig typ som rekommenderats av enhetens
tillverkare.
Vid normal användning räcker batteriet (CR2025)
ungefär sex månader. När det inte längre går att
kontrollera enheten med fjärrkontrollen byter du
ut batteriet mot ett nytt. (Se fig. -)

4 Kontrollera att AM-ramantennen är
vägguttaget, och skruva sedan med en
skruvmejsel bort skruven till
batterihållaren på enhetens undersida.
(Se fig. -)
3 Tryck ut det tomma batteriet från
undersidan av batterihållaren och sätt
sedan i ett nytt batteri med -sidan vänd
uppåt. (Se fig. -)
4 Sätt tillbaka batterihållaren i enheten och
fäst det med skruven. (Se fig. -)
5 Tryck på CD, iPod&iPhone, RADIO
BAND, AUDIO IN eller SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF så att indikatorn ”” i
teckenfönstret släcks.
Om teckenfönstret visar fel
tid när du har bytt batteri
(återställning)
Ansluta AM-ramantennen
Om inte följande checklista hjälper dig att komma
tillrätta med problemet, kontaktar du närmaste
Sony-återförsäljare.
Egenskaper

Ansluta antennen
Det finns risk för explosion om du gör fel när
du byter batteri. Byt bara ut batteriet mot ett
batteri av samma eller motsvarande typ.
Byt ut backupbatteriet för klockan mot ett Sony
CR2032 litiumbatteri, och batteriet till
fjärrkontrollen mot ett Sony CR2025
litiumbatteri. Om du använder ett annat batteri
finns det risk för brand eller explosion.
Batteriet kan explodera om du hanterar det fel.
Ladda inte upp, plocka isär eller elda upp det.
Batterier (vare sig lösa batterier eller
installerade batterier) får inte under någon
längre tid utsättas för höga temperaturer, som
t.ex. kan uppstå i direkt solljus, i närheten av en
eld och liknande.
Gör dig genast av med förbrukade batterier. Se
till att inte små barn får tag på dem.
Försiktighetsåtgärder
Knapparna CD, iPod & iPhone  och VOLUME + har en upphöjd punkt som du kan känna
med fingret.
När det gäller produkter som av säkerhet,
prestanda eller dataintegritetsskäl kräver
permanent anslutning av ett inbyggt batteri, bör
detta batteri bytas av en auktoriserad
servicetekniker.
För att försäkra att batteriet blir behandlat korrekt
skall det levereras till återvinningsstation för
elektriska produkter när det är förbrukat.
Felsökning
VARNING
No Power No Problem is a trademark of Sony Corporation.
Denna symbol på batteriet eller på förpackningen
betyder att batteriet inte skall behandlas som
vanligt hushållsavfall.
På vissa batterier kan denna symbol användas i
kombination med en kemisk symbol. Den
kemiska symbolen för kvicksilver (Hg) eller bly
(Pb) läggs till om batteriet innehåller mer än
0,0005% kvicksilver eller 0,004% bly.
För att säkerställa för att dessa batterier blir
kastade på ett riktigt sätt, kommer du att bidra till
att skydda miljön och människors hälsa från
potentiella negativa konsekvenser som annars
kunnat blivit orsakat av felaktig avfallshantering.
Återvinning av materialet vill bidra till att bevara
naturens resurser.
Kompatibla iPod-modeller
Teckenfönstret visar frekvensen under ungefär
10 sekunder, och återgår sedan till att visa den
aktuella tiden.
Upprepa den här proceduren om du vill ställa in
fler stationer.
Obs!
Om du försöker lagra en station på ett
snabbvalsnummer där det redan finns en station
lagrad, ersätts den gamla stationen med den nya.
– Automatisk
snabbvalsinställning
1 Slå på radion genom att trycka på
Ljud-CD-skivor kodade med
teknik för upphovsrättsskydd
RADIO BAND och välj sedan AM- eller
FM-bandet.
2 Håll RADIO BAND intryckt tills ”Auto”
visas i teckenfönstret.
3 Tryck på MEMORY/DISPLAY.
Den här produkten är tillverkad för att spela upp
skivor som följer standarden Compact Disc (CD).
Nyligen har vissa skivbolag börjat sälja musikskivor
som är kodade med upphovsrättssignaler. Du bör
vara medveten om att vissa av dessa skivor inte
följer CD-standarden, vilket gör att de eventuellt
inte kan spelas upp med den här produkten.
Ställa in en station
1 Slå på radion genom att trycka på
RADIO BAND och välj sedan AM- eller
FM-bandet.
Enheten förinställer automatiskt de
tillgängliga stationerna i ordningsföljd.
Obs!
När du sätter i eller tar bort iPod håller du iPod
i samma vinkel som anslutningen på den här
enheten och ser till att du varken vrider eller
böjer iPod eftersom det kan skada anslutningen.
Bär inte med dig enheten när det sitter en iPod i
anslutningen. Det kan leda till
funktionsstörningar.
När du sätter i eller tar ur iPod greppar du tag
om enheten med en hand och ser samtidigt till
att du inte trycker på några av knapparna på
iPod av misstag.
Gör paus i uppspelningen innan du kopplar
bort iPod.
Använda enheten som en batteriladdare
Du kan använda enheten som batteriladdare.
Uppladdningen börjar när du sätter i iPod i
anslutningen.
Uppladdningsstatusen visas i teckenfönstret på
iPod. Mer information finns i bruksanvisningen
till iPod.
Om upphovsrätt
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nanoe och iPod
touch är varumärken som tillhör Apple Inc. i USA
och andra länder.
”Made for iPod” och ”Made for iPhone” betyder
att ett elektroniskt tillbehör har tillverkats
specifikt för anslutning till en iPod respektive
iPhone och att tillverkaren garanterar att
tillbehöret uppfyller de standarder som Apple
ställer gällande prestanda. Apple ansvarar inte för
denna enhets funktion eller för att den uppfyller
standarderna gällande säkerhet och bestämmelser.
Observera att användning av detta tillbehör med
iPod eller iPhone kan påverka trådlösa prestanda.
Ställa in larmet
Den här CD-klockradion har 4 larmlägen – CD,
iPod, radio och summer. Innan du kan ställa in
larmet måste du ha ställt klockan (se ”Ställa
klockan för första gången”).
Ställa in larmet
1 Håll ALARM TIME SET A eller B
intryckt minst 2 sekunder.
”WAKE UP” visas och timmen blinkar i
teckenfönstret.
2 Tryck på ALARM TIME SET + eller –
upprepade gånger tills önskad timme
visas.
Du kan ställa in timmen snabbare genom att
hålla ALARM TIME SET + eller – intryckt.
3 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Minuterna blinkar.
4 Ställ in minuterna genom att upprepa
steg 2.
5 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Veckodagarna blinkar.
6 Ställ in veckodagen genom att upprepa
steg 2.
Du kan välja dagar från följande tre alternativ:
Alla dagar: SUN MON TUE WED THU FRI
SAT
Vardag: MON TUE WED THU FRI
Veckoslut: SUN SAT
7 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Inställningen för larmläge öppnas.
8 Tryck på ALARM TIME SET + eller –
upprepade gånger tills önskat larmläge
blinkar.
Du kan välja något av larmlägena ”CD”, ”iPod”,
”RADIO” och ”BUZZER”. Så här ställer du in
larmläget:
– CD: se ” Ställa in CD-larmet”.
– iPod: se ” Ställa in iPod-larmet”.
– RADIO: se ” Ställa in radiolarmet”.
– BUZZER: se ” Ställa in summerlarmet”.
Kontrollera en larminställning
Tryck på ALARM/TIME SET + eller –.
Inställningen visas under 4 sekunder.
Ändra en larminställning
Håll ALARM/TIME SET + intryckt under minst
2 sekunder för att ändra larmtiden framåt. Håll
ALARM/TIME SET – intryckt under minst
2 sekunder för att ändra larmtiden bakåt.
När du släpper upp knappen visas den ändrade
tiden under 2 sekunder. Du ändrar larmtiden igen
genom att trycka på ALARM/TIME SET + eller –
inom dessa 2 sekunder, annars låser sig den
ändrade inställningen på det värde som visas.
Slumra en stund till
Tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF.
Ljudet stängs av, men slås automatiskt på igen
efter ungefär 10 minuter.
Du kan ändra tiden för slummern genom att
trycka på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF flera
gånger inom 3 sekunder.
Den längsta extra tid för slummern som du kan
ställa in är 60 minuter.
Stänga av larmet
Du stänger av larmet genom att trycka på
OFF/ALARM RESET.
Larmet startar igen vid samma tid följande dag.
Avaktivera larmet
Tryck på ALARM/TIME SET A eller B så att
indikatorn ALARM A eller B i teckenfönstret
släcks.
Larmfunktion vid ett strömavbrott
Om larmljudet är inställt på RADIO, CD eller
iPod ändras det automatiskt till ”BUZZER”.
Om backupbatteriet är urladdat aktiveras inte
larmet om ett strömavbrott skulle inträffa. Byt
batteri med jämna mellanrum.
Ställa in
insomningstimern
Du kan somna till musik med hjälp av den
inbyggda insomningstimern, som automatiskt
stänger av enheten efter en förinställd tid.
1 Tryck på SLEEP när enheten är påslagen.
SLEEP visas i teckenfönstret.
2 Tryck på SLEEP för att ställa in hur länge
det ska dröja innan insomningstimern
stänger av enheten.
Varje gång du trycker på SLEEP ändras tiden i
minuter på följande sätt:
 Ställa in CD-larmet
Om du väljer CD-larmet kommer det spår som
du har valt att vakna till att spelas först. (Om CDspelaren är ställd på ”SHUFFLE” eller ”SHUFFLE
REP” spelas alla spåren i slumpmässig ordning.)
1 Utför steg 1 till 8 under ”Ställa in larmet”.
2 Välj larmläge ”CD” genom att trycka på
ALARM TIME SET A eller B.
”VOL” och ”TRCK” visas i teckenfönstret.
Teckenfönstret återgår till klockläget och
insomningstimerns nedräkning startar fyra
sekunder efter det att du angett tiden för
insomningstimern och släppt upp knappen
SLEEP.
Enheten spelar upp musik under den inställda
tidsrymden och stängs därefter automatiskt av.
3 Ställ in volymen genom att trycka på
Stänga av enheten innan den inställda
tiden
4 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Tryck på SNOOZE/DATE/SLEEP OFF eller
OFF/ALARM RESET.
ALARM TIME SET + eller –.
Spårnumret blinkar.
5 Välj önskat spårnummer genom att
trycka på ALARM TIME SET + eller –.
6 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Inställningen aktiveras. Om inte ”A” eller ”B”
visas i teckenfönstret trycker du på ALARM
TIME SET A eller B igen. CD-skivan spelas
upp på den inställda tiden.
Obs!
Om CD-larmet inte aktiveras på grund av ett fel
på skivan, om ingen skiva sitter i enheten eller om
locket till CD-facket är öppet, aktiveras istället
summern.
 Ställa in iPod-larmet
1 Utför steg 1 till 8 under ”Ställa in larmet”.
2 Välj larmläge ”iPod” genom att trycka på
ALARM TIME SET A eller B.
”VOL” visas i teckenfönstret.
3 Ställ in volymen genom att trycka på
ALARM TIME SET + eller –.
4 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Inställningen aktiveras. Om inte ”A” eller ”B”
visas med ”iPod” i teckenfönstret trycker du
på ALARM TIME SET A eller B igen.
iPod spelas upp på den inställda tiden.
När du använder iPod touch/iPhone
Om du vill använda musik som finns i en iPod
touch/iPhone för väckning ska du först ansluta
din iPod touch/iPhone till enheten. Följ stegen
ovan för att ställa in alarmtiden, och välj
därefter musikfunktionen.
Om du ställer in iPod-alarmet medan musik
spelas upp från din iPod touch/iPhone och
sedan stänger av enheten, kommer alarmets
musik att ljuda när det inställda klockslaget
inträffar.
Även om du gjort klar en iPod-larminställning,
men sedan stänger av strömmen till iPod
touch/iPhone innan du sätter din iPod touch/
iPhone i enheten, aktiveras inte iPod-larmet.
 Ställa in radiolarmet
1 Utför steg 1 till 8 under ”Ställa in larmet”.
2 Välj larmläge ”RADIO” genom att trycka
på ALARM TIME SET A eller B.
”VOL” och ”PRESET” visas i teckenfönstret.
3 Ställ in volymen genom att trycka på
ALARM TIME SET + eller –.
4 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Bandet (”FM” eller ”AM”) blinkar.
5 Välj önskat band genom att trycka på
ALARM TIME SET + eller –.
”– –” är den senast inställda stationen.
6 Tryck på ALARM TIME SET A eller B.
Snabbvalsnummer blinkar.
7 Välj önskat snabbvalsnummer genom att
trycka på ALARM TIME SET + eller –.
Inställningen aktiveras.
Om inte ”A” eller ”B” visas med ”RADIO” i
teckenfönstret trycker du på ALARM TIME
SET A eller B igen.
Radion aktiveras på den inställda tiden.
 Ställa in summerlarmet
1 Utför steg 1 till 8 under ”Ställa in larmet”.
2 Välj larmläge ”BUZZER” genom att
trycka på ALARM TIME SET A eller B.
Inställningen aktiveras. Om inte ”A” eller ”B”
visas i teckenfönstret trycker du på ALARM
TIME SET A eller B igen.
Summern aktiveras på den inställda tiden.
Obs!
Volymen för summerlarmet går inte att ställa in.
Ändra inställning för insomningstimern
Även efter det att insomningstimern har
aktiverats kan du ändra inställning för
insomningstimern genom att trycka flera gånger
på SLEEP.
Avaktivera insomningstimern
Ställ insomningstimern på ”OFF” i steg 2 genom
att trycka på SLEEP flera gånger.
Ansluta extern
utrustning
Lyssning
1 Anslut AUDIO IN-kontakten på den här
enheten till linjeutgången eller
hörlurskontakten på den externa
utrustningen med hjälp av ljudkabeln
(medföljer).
Ljudkabel (medföljer)
Till extern
utrustning
2 Tryck på AUDIO IN så att ”AUDIO IN”
visas.
3 Starta uppspelningen på den utrustning
som är ansluten till AUDIO IN-kontakten.
4 Ställ in volymen med hjälp av VOLUME
+ eller –.
Återgå till radiolyssning
Tryck på RADIO BAND.
Frekvensen visas i teckenfönstret.
Återgå till CD-lyssning
Tryck på CD .
Återgå till iPod-lyssning
Tryck på iPod & iPhone .
Sluta lyssna
Tryck på OFF och avbryt uppspelningen på den
anslutna enheten.
Obs!
Mer information finns i bruksanvisningen till
den anslutna utrustningen.
Det är inte säkert att den medföljande
ljudkabeln kan användas för all extern
utrustning. I så fall får du använda en kabel
som passar den externa utrustning som du
använder.
När du lyssnar på radio med extern utrustning
ansluten bör du stänga av den anslutna
utrustningen för att förhindra störningar. Om
störningar uppstår även om du stängt av den
externa utrustningen kan du pröva att koppla
bort den och flytta bort den från spelaren.
kierrätyksestä on saatavilla paikallisilta
ympäristöviranomaisilta, jätehuoltokeskuksesta
tai liikkeestä, josta laite on ostettu.
Käytöstä poistettujen
paristojen hävitys (koskee
Euroopan unionia sekä muita
Euroopan maita, joissa on
erillisiä keräysjärjestelmiä)
FM-johtoantenni
Verkkojohto
Tämä symboli paristossa tai sen pakkauksessa
tarkoittaa, ettei paristoa lasketa normaaliksi
kotitalousjätteeksi.
Tietyissä paristoissa tätä symbolia voidaan käyttää
yhdessä kemikaalia ilmaisevan symbolin kanssa.
Paristoon on lisätty kemikaaleja elohopea (Hg) ja
lyijyä (Pb) ilmaisevat symbolit, jos paristo sisältää
enemmän kuin 0,0005 % elohopeaa tai enemmän
kuin 0,004 % lyijyä.
Varmistamalla, että paristo poistetaan käytöstä
asiaan kuuluvalla tavalla, estetään mahdollisia
negatiivisia vaikutuksia luonnolle ja ihmisten
terveydelle, joita paristojen väärä hävittäminen
saattaa aiheuttaa. Materiaalien kierrätys auttaa
säästämään luonnonvaroja.
Mikäli tuotteen turvallisuus, suorituskyky tai
tietojen säilyminen vaatii, että paristo on
kiinteästi kytketty laitteeseen, tulee pariston
vaihto suorittaa valtuutetun huollon toimesta.
Jotta varmistetaan, että käytöstä poistettu tuote
käsitellään asianmukaisesti, tulee tuote viedä
käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden vastaanottopisteeseen.
Muiden paristojen osalta tarkista käyttöohjeesta
miten paristo irroitetaan tuotteesta turvallisesti.
Toimita käytöstä poistettu paristo paristojen
vastaanottopisteeseen.
Lisätietoja tuotteiden ja paristojen kierrätyksestä
saa paikallisilta viranomaisilta, jäteyhtiöistä tai
liikkeestä, josta tuote on ostettu.
Jos sinulla on laitteeseen liittyviä kysymyksiä tai
ongelmia, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
CD-, iPod & iPhone - ja VOLUME + -painikkeissa on kohopiste.
Vianmääritys
Jos ongelma ei katoa tehtyäsi seuraavat
tarkastukset, ota yhteys lähimpään
Sony-jälleenmyyjään.
Kellonäytössä vilkkuu aika ”0:00”
sähkökatkon takia.
Pariston varaus on heikko. Vaihda paristo.
Poista vanha paristo ja asenna uusi.
CD-levy, radio, iPod tai summeri ei ala soida
esiasetettuna hälytysajankohtana.
Tarkista, näkyykö näytössä ”ALARM A” tai
”ALARM B”.
CD-levy-, radio- tai iPod-hälytys on aktivoitu,
mutta ääntä ei kuulu esiasetettuna
hälytysajankohtana.
Onko äänenvoimakkuus säädetty oikein
VOLUME-säätimellä?
CD-soitin ei toimi.
Onko CD-levylokeron kansi kiinni?
Onko levy oikein paikallaan?
Levyn pitäisi olla etikettipuoli ylöspäin.
Levy on pölyinen tai vioittunut. Puhdista levy
lisävarusteena saatavalla puhdistusliinalla.
Pyyhi levyä keskustasta reunoja kohti.
Ota CD-levy pois CD-levylokerosta ja jätä
levylokero auki noin tunniksi, jotta tiivistynyt
kosteus haihtuu.
Ominaisuudet
Suomi
VAROITUS
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi
älä jätä laitetta alttiiksi sateelle tai
kosteudelle.
Tulipalovaaran välttämiseksi älä peitä laitteen
tuuletusaukkoja esimerkiksi sanomalehdellä,
pöytäliinalla tai verhoilla. Älä myöskään aseta
palavia kynttilöitä laitteen päälle.
Tulipalo- ja sähköiskuvaaran välttämiseksi älä jätä
laitetta alttiiksi tippuvalle tai roiskuvalle vedelle
äläkä aseta laitteen päälle maljakoita tai muita
nesteellä täytettyjä esineitä.
Älä sijoita laitetta suljettuun tilaan, kuten
kirjakaappiin tai muuhun kaappiin.
Koska laitteen virta katkaistaan irrottamalla
pääpistoke pistorasiasta, kytke laite helposti
saatavilla olevaan pistorasiaan. Jos huomaat
laitteessa jotakin tavallisesta poikkeavaa, irrota
pääpistoke heti pistorasiasta.
Huomautus asiakkaille: seuraavat tiedot
koskevat vain EU:n direktiivejä noudattaviin
maihin myytäviä laitteita
Tämän tuotteen valmistaja on Sony Corporation,
1-7-1 Konan Minato-ku Tokyo, 108-0075 Japani.
Tuotteen EMC ja turvallisuus hyväksyjä on is
Sony Deutschland GmbH, Hedelfinger Strasse 61,
70327 Stuttgart, Saksa. Kaikissa tuotteen huoltotai takuuasioissa ottakaa yhteys valtuutettuun
Sony huoltoon.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara. Korvaa paristo ainoastaan
samantyyppisellä tai vastaavalla paristolla.
Korvaa kellon varmistusparisto Sony CR2032
-litium-paristolla ja kaukosäätimen paristo
Sony CR2025 -litium-paristolla. Muun pariston
käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai räjähdyksen
vaaran.
Paristo voi räjähtää, jos sitä käsitellään väärin.
Paristoa ei saa ladata, purkaa eikä hävittää
polttamalla.
Älä jätä paristoja (akku tai paristo asennettuna)
pitkäksi ajaksi alttiiksi kuumuudelle, kuten
auringonpaisteelle tai tulelle.
Hävitä käytetyt paristot pian. Pidettävä lasten
ulottumattomissa.
”VARO! – NÄKYMÄTÖNTÄ LUOKAN 1M
LASERSÄTEILYÄ AVATTUNA JA SISÄISET
LUKITUKSET POISTETTUNA, ÄLÄ KATSO
SITÄ SUORAAN OPTISEN LAITTEEN LÄPI”
iPod-laitteen toistamaa ääntä ei kuulu.
Varmista, että iPod-laite on liitetty oikein.
Säädä äänenvoimakkuus VOLUME-säätimellä.
Kirkkauden säätö (kirkas, normaali, himmeä).
Audiokaapeli digitaalisia musiikkisoittimia
varten.
CD-soitin soittaa myös CD-R/RW-levyt.
Kahden taajuusalueen digitaalinen
FM/AM-viritin.
30 aseman esiviritys (20 FM, 10 AM).
Automaattinen kesäaika-asetus.
Avbrottssäkert larmsystem ”No Power No
Problem” gör att klockan och larmet fungerar
under ett strömavbrott med hjälp av ett
installerat CR2032-batteri.
Torkkuajastimen aika on asetettavissa välille
10–60 minuuttia.
iPod-laitetta ei voi ohjata tästä laitteesta.
Varmista, että iPod-laite on liitetty oikein.
Varotoimet
CD-soitinosa
Käytä laitetta kohdassa ”Tekniset tiedot”
mainituilla virtalähteillä.
Kun irrotat verkkojohdon (virtajohdon), vedä
aina pistokkeesta, älä johdosta.
Kun laite on kytkettynä pistorasiaan
(verkkovirtaan), laite on kytkettynä
sähköverkkoon, vaikka laitteesta olisi katkaistu
virta sen omalla virtakytkimellä.
Tärkeitä turvallisuustietoja sisältävä nimikilpi
sijaitsee laitteen pohjassa.
Koska kaiuttimessa on voimakas magneetti, pidä
magneettikoodatut luottokortit ja jousella
toimivat kellot etäällä laitteesta välttääksesi
magneetin aiheuttamat viat.
Älä sijoita laitetta paikkaan, jossa se altistuu
kuumuudelle (esimerkiksi lämmityslaitteen tai
ilmanvaihtoputken lähelle), auringonvalolle,
pölylle, tärinälle tai iskuille.
Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, jotta
laitteen sisäosat eivät kuumene. Älä sijoita
laitetta sellaiselle alustalle (esimerkiksi matolle
tai peitteelle) tai lähelle sellaista materiaalia
(esimerkiksi verhoja), joka saattaa tukkia
laitteen ilmanvaihtoaukot.
Jos jokin esine tai nestettä joutuu laitteen sisään,
irrota laite pistorasiasta ja vie laite huoltoon
tarkastettavaksi, ennen kuin käytät laitetta
uudelleen.
Puhdista laitteen kotelo pehmeällä liinalla, joka
on kostutettu miedolla pesuaineliuoksella.
Älä kosketa ulkoisen FM-antennin johtoa
ukkosmyrskyn aikana. Irrota verkkojohto
välittömästi radiosta.
HUOMAUTUKSIA LITIUM-PARISTOSTA
Pyyhi paristo kuivalla liinalla, jotta varmistut
sen hyvästä kosketuksesta.
Asenna paristo niin, että sen navat tulevat
varmasti oikeille puolille.
Älä kosketa paristoa metallisilla pinseteillä, sillä
muutoin voi syntyä oikosulku.
Käytöstä poistettujen sähkö- ja
elektroniikkalaitteiden
hävittäminen (koskee Euroopan
yhteisön ja muiden Euroopan
maiden jätehuoltoa)
Tämä laitteeseen tai sen
pakkaukseen merkitty symboli tarkoittaa, että
laitetta ei saa käsitellä kotitalousjätteenä. Sen
sijaan laite on toimitettava sähkö ja
elektroniikkalaitteiden kierrätyksestä
huolehtivaan keräys- ja kierrätyspisteeseen.
Varmistamalla, että tämä laite hävitetään
asianmukaisesti, voit auttaa estämään mahdollisia
ympäristö- ja terveyshaittoja, joita muuten voi
aiheutua laitteen epäasianmukaisesta käsittelystä.
Materiaalien kierrätys säästää luonnonvaroja.
Lisätietoja laitteen käsittelystä, talteenotosta ja
iPod-laitteen akkua ei voi ladata.
Varmista, että iPod-laite on liitetty oikein.
Kun kesäaika tule käyttöön, kello ei siirry
kesäaikaan automaattisesti.
Varmista, että kellonaika on asetettu oikein.
Pidä painikkeita CLOCK ja BRIGHTNESS/TIME
ZONE painettuina samanaikaisesti vähintään
kaksi sekuntia, niin kesäaikatoiminto tulee
käyttöön.
Yhteensopivat iPod-mallit
Yhteensopivat iPod-mallit ovat seuraavat. Päivitä
iPod-laitteeseen uusin ohjelmisto ennen laitteen
käyttöä.
iPod touch (4. sukupolvi)
iPod touch (3. sukupolvi)
iPod touch (2. sukupolvi)
iPod touch (1. sukupolvi)
iPod nano (6. sukupolvi)*
iPod nano (5. sukupolvi)
iPod nano (4. sukupolvi)
iPod nano (3. sukupolvi)
iPod nano (2. sukupolvi)
iPod nano (1. sukupolvi)
iPod videon kanssa
iPod värinäytön kanssa
iPod napsautusrullan kanssa
iPod classic
iPod mini
iPhone 4S
iPhone 4
iPhone 3GS
iPhone 3G
iPhone
* iPod nano -laitetta (6. sukupolvi) ei voi hallita
kaukosäätimellä, kun komento ”MENU”, ””,
”” ja ”ENTER” on annettu.
Huomautuksia
Näissä käyttöohjeissa termillä ”iPod” viitataan
iPod- ja iPhone-laitteiden iPod-toimintoihin,
ellei tekstissä tai kuvissa ilmoiteta toisin.
Tässä laitteessa oleva liitäntä on tarkoitettu vain
iPod-laitteen liittämiseen. Jos haluat liittää
tähän laitteeseen kyseiseen liitäntään
sopimattoman laitteen, liitä se tämän laitteen
AUDIO IN -liitäntään tämän laitteen
vakiovarusteisiin sisältyvällä
audioliitäntäjohdolla.
Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen
tallennetun datan mahdollisesta katoamisesta
tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on
liitettynä tähän laitteeseen.

Tietoja
varmistusparistosta
Tämä laite käyttää kellonajan ylläpitämiseen yhtä
CR2032-paristoa varavirtalähteenä.
Pariston avulla kellonaika säilyy oikeana
sähkökatkon aikana.
Huomautus Euroopassa oleville asiakkaille
Kello on esiasetettu tehtaassa, ja sen muisti saa
käyttöjännitteensä esiasennetusta Sony CR2032
-paristosta. Jos ”0:00” vilkkuu näytössä, kun laite
kytketään pistorasiaan ensimmäisen kerran,
paristo voi olla heikko. Ota tällöin yhteys Sonyjälleenmyyjään. Esiasennettu CR2032-paristo on
osa tuotetta ja siten takuun alainen.
Asiakkaan on esitettävä kohta ”Huomautus
Euroopassa oleville asiakkaille” (näissä
käyttöohjeissa) Sony-jälleenmyyjälle, jotta tämän
tuotteen takuu on voimassa.
Pariston vaihtamisajankohta
CD-, iPod & iPhone - ja VOLUME + painikkeissa on kohopiste.

Huomautus
Jos ”0:00” vilkkuu näytössä, kun laite kytketään
pistorasiaan ensimmäisen kerran, paristo voi olla
heikko. Ota tällöin yhteys Sony-jälleenmyyjään.
Pariston vaihtaminen

1 Avaa CD-levylokeron kansi. (Katso
2

CR2025
Antennin liittäminen
4
Antennin muoto ja pituus on suunniteltu AMsignaalien vastaanottoon. Älä pura tai muutoin
muuta antennia.
5
1 Irrota vain kehäosa muovisesta jalustasta.
2 Asenna AM-kehäantenni.
Kaukosäätimen
valmistelu
Poista eristearkki ennen kaukosäätimen
ensimmäistä käyttökertaa. (Katso kuvaa -.)
3 Liitä johdot AM-antenniliitäntöihin.
Johdon (A) tai (B) voi liittää kumpaan
liitäntään tahansa.
Paina liitännässä
olevaa kielekettä alas
ja työnnä johto
liitäntään.
Työnnä vain tähän
asti.
A
B
Pariston vaihtamisajankohta
Normaalissa käytössä pariston (CR2025) pitäisi
kestää noin kuusi kuukautta. Kun kaukosäätimellä
ei voi enää ohjata laitetta, vaihda paristo uuteen.
(Katso kuvaa -.)
Huomautuksia
Älä lataa paristoa.
Jos et aio käyttää kaukosäädintä pitkään aikaan,
poista paristo, jotta sen mahdollinen
vuotaminen tai korroosio ei vahingoita
kaukosäädintä.

4 Varmista kevyesti vetämällä, että AMkehäantenni on liitetty pitävästi.

Radio-osa
kuvaa -.)
Anna verkkopistokkeen olla kytkettynä
pistorasiaan. Irrota ruuvitaltalla ruuvi,
jolla paristolokero on kiinnitetty laitteen
pohjaan. (Katso kuvaa -.)
Paina käytetty paristo ulos paristolokeron
pohjasta ja laita uusi paristo - puoli
ylöspäin. (Katso kuvaa -.)
Aseta paristolokero takaisin laitteeseen ja
kiinnitä lokero ruuvilla. (Katso kuvaa
-.)
Jos haluat ””-merkin pois näytöstä,
paina CD-, iPod&iPhone-, RADIO
BAND-, AUDIO IN- tai SNOOZE/DATE/
SLEEP OFF -painiketta.
Jos näytössä näkyvä aika on
väärä pariston vaihtamisen
jälkeen (Reset)
Paina Reset-painiketta (nollaus) ohutkärkisellä
esineellä. Reset-painike on paristolokerossa
olevassa pienessä aukossa.
Huomautus
Älä irrota pistoketta pistorasiasta, kun vaihdat
paristoa. Muussa tapauksessa kalenteri, nykyinen
aika, herätys ja asemamuistit tyhjennetään.
Paristoa koskeva varoitus
Jos irrotat virtajohdon pitkäksi ajaksi, poista
paristo, jotta sen jännite ei purkaudu turhaan eikä
sen mahdollinen vuotaminen vahingoita laitetta.
VAROITUS
Jos paristo asetetaan väärin paikalleen, syntyy
räjähdysvaara.
Pariston saa vaihtaa vain samanlaiseen tai laitteen
valmistajan suosittelemaan vastaavaan paristoon.
Jos paristolokeron kansi irtoaa
Paristolokeron kansi irtoaa, jos se avataan liian
voimakkaasti. Asenna se takaisin paikalleen
kuvan mukaisesti.
AM-kehäantennin säätäminen
Etsi antennille paikka ja suuntaus, jossa
vastaanoton laatu on paras.
Älä sijoita AM-kehäantennia tämän laitteen tai
muun AV-laitteen lähelle, sillä ne voivat
aiheuttaa häiriöitä vastaanotettuun ääneen.
Vihje
Säädä AM-kehäantennin suuntaus niin, että AMvastaanoton laatu on paras.

1 Työnnä kannen vasemmanpuoleinen
koukku laitteen vasemmanpuoleiseen
aukkoon.
2 Työnnä oikeanpuoleinen koukku laitteen
oikeanpuoleiseen aukkoon.
3 Varmista, että kansi on kiinni kunnolla.
Kellonajan asettaminen
ensimmäisen kerran

Tähän laitteeseen on esiasetettu tehtaassa
nykyinen päivämäärä ja kellonaika, ja kello saa
käyttöjännitteensä varmistusparistosta. Laitteen
ensimmäisellä käyttökerralla sinun tarvitsee vain
valita aikavyöhyke.
– Asemien esiviritys
Kun haluat
paina
Laitteen muistiin voi esivirittää 20 FM-asemaa ja
10 AM-asemaa.
Kesäajan säätö perustuu GMT (Greenwich Mean
Time) -aikaan.
kytkeä tauon
CD 
jatkaa soittoa tauon jälkeen
CD  uudelleen
Alue 0:
siirtyä toistettavan raidan
alkuun (AMS*)
**
siirtyä seuraavaan raitaan
(AMS*)
**
siirtyä taaksepäin nopeasti
pidä -painike
alas painettuna
siirtyä eteenpäin nopeasti
pidä -painike
alas painettuna
Tässä laitteessa on automaattinen kesäajan säätö.
” ” näytetään kesäajan alussa. Merkki poistuu
kesäajan päättyessä automaattisesti.
Kesäaika alkaa klo 1.00 maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina.
Normaaliaika alkaa klo 2.00 lokakuun viimeisenä
sunnuntaina.
Alue 1:
Kesäaika alkaa klo 2.00 maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina.
Normaaliaika alkaa klo 3.00 lokakuun viimeisenä
sunnuntaina.
Alue 2:
Kesäaika alkaa klo 3.00 maaliskuun viimeisenä
sunnuntaina.
Normaaliaika alkaa klo 4.00 lokakuun viimeisenä
sunnuntaina.
Automaattisen kesäajan säädön
poistaminen käytöstä kesäajan ollessa
käytössä
Automaattisen kesäajan säädön voi poistaa käytöstä.
Kun kello on näkyvissä, pidä CLOCK- ja
BRIGHTNESS/ TIME ZONE -painikkeita
painettuina.
”Auto  OFF” tulee näyttöön sen merkiksi, että
automaattinen kesäajan säätö on poistettu
käytöstä. Kello palaa näkyviin.
Huomautuksia
Laitteen käyttämän automaattisen kesäajan
säädön ajanvaihtohetki (katso edellä)
määräytyy olosuhteiden ja kunkin maan tai
alueen lain mukaan. Halutessasi voit poistaa
automaattisen kesäajan säädön käytöstä ja
asettaa kesäaikanäytön manuaalisesti. Jos
kesäaikaa ei käytetä asiakkaan asuinmaassa/
-alueella, automaattinen kesäajan säätö on syytä
poistaa käytöstä ennen laitteen käyttöä.
Automaattisen kesäajan säädön voi palauttaa
käyttöön pitämällä CLOCK- ja BRIGHTNESS/
TIME ZONE -painikkeita painettuina. ”Auto →
ON” tulee näyttöön sen merkiksi, että
automaattinen kesäajan säätö on otettu
käyttöön. Kello palaa näkyviin.
Kellonajan asettaminen
manuaalisesti
CR2032

ainakin kaksi sekuntia.
Vuosilukema alkaa vilkkua näytössä.
Taajuus
Viritysaskel
FM
87,5 – 108 MHz
0,05 MHz
AM
531 – 1 611 kHz 9 kHz
530 – 1 610 kHz 10 kHz
Sekunnit alkavat juosta nollasta.
Huomautuksia
Jos et paina kellonajan asettamisen aikana
mitään painiketta noin 1 minuuttiin, kellonajan
asetus peruuntuu.
Laitteeseen on asennettu kalenteri. Kun
päivämäärä on asetettu, viikonpäivä näytetään
automaattisesti.
SUN = sunnuntai, MON = maanantai,
TUE = tiistai, WED = keskiviikko,
THU = torstai, FRI = perjantai, SAT = lauantai
Vuoden ja päivän tuominen
näkyviin
Saat päivämäärän näkyviin painamalla SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF -painiketta kerran. Jos painat
painiketta noin 3 sekunnin kuluessa uudelleen,
vuosi tulee näkyviin.
Päivämäärä tai vuosi tulee näyttöön noin 3
sekunniksi, minkä jälkeen kellonaika palaa
näkyviin.
Näytön kirkkauden
asettaminen
BRIGHTNESS/ TIME ZONE -painikkeen avulla
voi valita kolme kirkkausasetusta.
CD-levyn toisto
Laitteessa voi soittaa 8 cm:n CD-levyjä ilman
sovitinta.
1 Avaa CD-levylokeron kansi ja aseta levy
laitteeseen. Sulje kansi, kun olet laittanut
levyn levylokeroon.
Auki
2 Pidä BRIGHTNESS/ TIME ZONE
Yleistä
Aikanäyttö
24-tuntinen
Kaiutin
Läpimitta noin 3,8 cm. 20 Ω
Tuloliitäntä
AUDIO IN -liitäntä (ø 3,5 mm:n
stereominiliitäntä)
Lähtöteho
1 W + 1 W (harmoninen särö 10 %)
Käyttöjännite
230 V verkkovirta, 50 Hz
Kellon varmistusta varten: 3 V tasavirtalähtö, yksi
CR2032-paristo
Mitat
Noin 145 × 156,8 × 115,8 mm (l/k/s)
ei sisällä ulkonevia osia ja säätimiä
Paino
Noin 1,3 kg virtalähde mukaan lukien
Toimitetut vakiovarusteet
Kaukosäädin (1)
AM-kehäantenni (1)
Audioliitäntäkaapeli (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhone-laitteelle (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhone 3GS- ja
iPhone 3G-laitteelle (1)
Yleismallinen telakkasovitin iPhone 4S- ja
iPhone 4 -laitteelle (1)
Oikeus laitteen ulkoasun ja teknisten
ominaisuuksien muuttamiseen ilman
ennakkoilmoitusta pidätetään.
Keski-Euroopan aika /
Keski-Euroopan kesäaika
2
Itä-Euroopan aika / ItäEuroopan kesäaika
0
Länsi-Euroopan aika /
Länsi-Euroopan kesäaika
Tekijänoikeussuojauksella
varustetut levyt
Tämä tuote on tarkoitettu Compact Disc (CD)
-standardin mukaisten levyjen soittamiseen.
Viime aikoina jotkin levy-yhtiöt ovat tuoneet
markkinoille levyjä, jotka on koodattu
tekijänoikeuksia suojaavalla tekniikalla. Huomaa,
että jotkin näistä levyistä eivät ole CD-standardin
mukaisia ja ettei niitä ehkä voi toistaa tällä
tuotteella.
CD-levyjen käsitteleminen

Taajuus näkyy näytössä noin 10 sekuntia,
minkä jälkeen nykyinen kellonaika palaa
näyttöön.
Voit esivirittää toisen aseman toistamalla nämä
vaiheet.
Huomautus
Jos yrität tallentaa toisen aseman samalla
esiviritysnumerolla, aiemmin tallennettu asema
korvataan.
– Automaattinen esiviritys
Oikein
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
Ota levystä kiinni sen
reunoista.
Väärin
Älä kosketa levyn pintaa.
Älä liimaa levyihin
paperietikettejä tai tarroja.
DualDisc-levyjä koskeva huomautus
DualDisc-levy on kaksipuolinen levy, jonka
toisella puolella on tallennettu DVD-aineisto ja
toisella puolella digitaalinen ääniaineisto. Koska
äänitallennepuoli ei ole Compact Disc (CD)
-standardin mukainen, sen soiton onnistuminen
tässä tuotteessa ei ole taattua.
Huomautuksia
Tällä soittimella ei saa soittaa muodoltaan
tavallisista poikkeavia (esimerkiksi sydämen,
neliön tai tähden muotoisia) CD-levyjä.
Muutoin laite voi vioittua. Älä siis käytä
kyseisenlaisia levyjä.
Jos painat CD  -painiketta eikä CDlevylokerossa ei ole levyä, ”00” vilkkuu näytössä
noin 5 sekuntia.
CD-levyjen eri toistotavat
Voit toistaa kaikki raidat toistuvasti tai
satunnaisessa järjestyksessä.
Paina MODE-painiketta.
Peräkkäiset painallukset vaihtavat toistotapaa
seuraavasti:
Näytön ilmaisin
Toistotapa
Ei mitään
(normaali toisto)
BAND -painiketta ja valitse FM- tai
AM-alue.
2 Pidä pohjassa RADIO BAND -painiketta,
kunnes näyttöön tulee teksti ”Auto”.
3 Paina MEMORY/DISPLAY-painiketta.
Laite esivirittää kuuluvat kanavat
järjestyksessä automaattisesti.
Aseman kuunteleminen
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
BAND -painiketta ja valitse FM- tai
AM-alue.
2 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla PRESET + tai –.
3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– -painikkeilla.
AM-viritysvälin muuttaminen
AM-alueen viritysväli vaihtelee eri maissa. Muuta
viritysväliä tarvittaessa.
Pidä RADIO BAND, ALARM A ja BRIGHTNESS/
TIME ZONE -painikkeita painettuina yli kaksi
sekuntia.
AM-viritysväliä muutetaan. Huomaa, että
viritysväliä muutettaessa esiviritetyt AM-asemat
katoavat muistista.
Radiovastaanoton
parantaminen
FM:
AM:
Vedä FM-johtoantenni täysin suoraksi,
niin vastaanottoherkkyys on
mahdollisimman hyvä.
Liitä vakiovarusteisiin sisältyvä AMkehäantenni laitteeseen. Käännä
antenni vaakasuuntaisesti asentoon,
jossa äänenlaatu on paras.
Soitin soittaa kaikki raidat kerran.

Vihje
Jos FM-vastaanotossa on häiriöitä, paina
kaukosäätimen MODE-painiketta niin, että ”ST”ilmaisin katoaa näytöstä. Radion ääni paranee, ja
ääni muuttuu monoääniseksi.
”REP 1”
Huomautuksia radiovastaanotosta
(yhden
uudelleentoisto)
Yksittäistä raitaa toistetaan jatkuvasti.

”REP”
(kaikkien
uudelleentoisto)
Soitin soittaa kaikkia raitoja jatkuvasti.

Pidä digitaaliset musiikkisoittimet ja
matkapuhelimet poissa AM-kehäantennin ja
FM-antennin läheltä, sillä ne voivat aiheuttaa
vastaanottoon häiriöitä.
Kun kuuntelet radiota iPhone-laitteen ollessa
liitettynä tähän laitteeseen, radiovastaanotossa
voi olla häiriöitä.
Kun kuuntelet radiota iPod-laitetta ladatessasi,
radiovastaanotossa voi olla häiriöitä.
(satunnaistoisto)
Kaikki raidat toistetaan kerran
satunnaisessa järjestyksessä.

(uudelleentoisto
satunnaisessa
järjestyksessä)
1 Kytke radioon virta painamalla RADIO
”CD” tulee näyttöön sen merkiksi, että
soitin toistaa CD-levyä.
Esimerkki: Seuraava näyttö tulee näkyviin,
kun esivirität FM-alueen taajuudella 105,8
MHz lähettävän aseman FM-alueen
ensimmäiseen esivirityspaikkaan.
Tämä laite on yhteensopiva CD-R- ja CD-RWlevyjen kanssa, mutta niiden soiton onnistuminen
voi määräytyä levyn laadun sekä tallennuksessa
käytetyn laitteen ja sovellusohjelman mukaan.
– Manuaalinen viritys
2 Paina CD .
Taajuus tallennetaan valittuun
esiviritysnumeroon.
Tietoja CD-R- ja
CD-RW-levyistä
Radion kuunteleminen
Sulje kansi
Aseman esivirittäminen
1 Noudata kohdan ”Manuaalinen viritys”
vaiheita 1 ja 2 ja hae esiviritettävä
taajuus.
2 Pidä MEMORY/DISPLAY-painiketta
painettuna vähintään 2 sekuntia.
3 Valitse haluamasi pikavalintanumero
painamalla PRESET + tai –. Paina sitten
MEMORY/DISPLAY-painiketta.
* AMS = automaattinen musiikin tunnistin.
**Nämä toiminnot ovat mahdollisia sekä toiston
että tauon aikana.
Etikettipuoli
ylöspäin
Aseta painamalla BRIGHTNESS/ TIME ZONE.
Huomautus
Vaikka kello on asetettu oikeaan aikaan tehtaalla,
kuljetuksen tai varastoinnin aikana on voinut
syntyä eroavaisuuksia. Aseta tarvittaessa oikea
aika noudattamalla kohdassa ”Kellonajan
asettaminen manuaalisesti” olevia ohjeita.

Kaikkia raitoja toistetaan jatkuvasti
satunnaisessa järjestyksessä.
toistuvasti ALARM TIME SET + tai –
-painiketta:
1
(tehdasasetus)
pysäyttää soiton
”REP SHUF”
-painiketta painettuna ainakin kaksi
sekuntia.
Aikavyöhyke
-painiketta
toistuvasti**
”SHUF”
Näyttöön tulee Keski-Euroopan ajan (CET)
mukainen aika.
Alueen
numero
etsiä myöhempänä olevan
raidan (AMS*)
SET + tai – -painiketta toistuvasti.
4 Paina CLOCK-painiketta.
5 Aseta kuukausi, päivä, tunnit ja minuutit
toistamalla vaiheita 3 ja 4. Paina sitten
CLOCK-painiketta.
Alueen numero ”1” vilkkuu näytössä.
Alue
etsiä edellisen raidan (AMS*) -painiketta
toistuvasti**
3 Aseta vuosi painamalla ALARM TIME
3 Valitse numerot seuraavasti painamalla
Vastaanottoalue
VOLUME + tai –.
1 Kytke laite pistorasiaan.
2 Pidä CLOCK-painiketta painettuna
1 Kytke laite pistorasiaan.
iPod-osa
Tasavirtalähtö: 5 V
MAKS: 500 mA (vain verkkovirta)
3
AM-kehäantennin
liittäminen
Tekniset tiedot
Järjestelmä
Digitaalinen ääni, CD-levy
Laserdiodin ominaisuudet
Säteily: jatkuva
Laserteho: alle 44,6 µW (Annettu teho on 200
mm:n etäisyydeltä tehty mittaus objektiivin
pinnasta käyttäen optista anturilohkoa, jossa on
7 mm:n aukko.)
Kanavien määrä
2
Taajuusvaste
20 – 20 000 Hz +1/–2 dB
Huojunta ja värinä
Alle mittausrajan
Kun paristo heikkenee, ”” tulee näyttöön.
Jos paristo on heikko, sähkökatkos tyhjentää aikaja herätysasetukset.
Korvaa paristo Sony CR2032 -litium-paristolla.
Muun pariston käyttö voi aiheuttaa tulipalon tai
räjähdyksen.
3 Säädä äänenvoimakkuus painamalla
Siirryttäessä kesäaikaan
BAND -painiketta ja valitse FM- tai
AM-alue.
2 Viritä haluamasi esiviritetty asema
painamalla painiketta TUNING + tai –
-painiketta.
3 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– -painikkeilla.
Taajuusnäyttö suurenee tai pienenee 0,1 MHz:n
askelin. (Esimerkki: taajuus 88,05 MHz näkyy
muodossa ”88,0 MHz”).
Kuunteleminen iPodilla
Voit kuunnella iPod-laitteen toistamaa ääntä
liittämällä sen tähän laitteeseen. Jos haluat käyttää
iPod-laitetta, katso lisätietoja iPod-laitteen
käyttöohjeista.
Huomautuksia
Kun liität iPod-laitetta tähän laitteeseen, muista
käyttää iPod-laitteen mukana tullutta tai
erikseen Apple Inc:ltä ostettavaa yleissovitinta.
Jos käytät iPhone 4S-, iPhone 4-, iPhone 3GS-,
iPhone 3G- tai iPhone -laitetta, kiinnitä
mukana toimitettu yleismallinen iPhone 4S-,
iPhone 4-, iPhone 3GS-, iPhone 3G- tai iPhone
-telakointiasema ennen liittämistä.
Sovittimen numero, ,  tai  on mukana
toimitetun yleismallisen telakointiaseman
alapuolella.  soveltuu iPhone-laitteelle, 
soveltuu iPhone 3GS- ja iPhone 3G -laitteille ja
 iPhone 4S- ja iPhone 4 -laitteelle. Tarkista
sovittimen numero ennen käyttöä.
Tässä laitteessa oleva liitäntä on tarkoitettu vain
iPod-laitteen liittämiseen. Jos haluat liittää
tähän laitteeseen kyseiseen liitäntään
sopimattoman laitteen, liitä se tämän laitteen
AUDIO IN -liitäntään vakiovarusteisiin
sisältyvällä audioliitäntäjohdolla.
Sony ei ole vastuussa iPod-laitteeseen
tallennetun datan mahdollisesta katoamisesta
tai vahingoittumisesta, kun iPod-laite on
liitettynä tähän laitteeseen.
Lisätietoja iPod-laitteen käyttöympäristöstä on
Apple Inc:n verkkosivustossa.
1 Avaa iPod-liitin painamalla iPod-kantta.
2 Kiinnitä oikea yleistelakkasovitin
yksikön liitäntään ja aseta iPod/iPhone
liittimeen.
3 Paina iPod & iPhone .
iPod-laite aloittaa toiston.
Voit käyttää laitteeseen kytkettyä iPodia
laitteen tai iPodin omilla ohjaimilla.
4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– -painikkeilla.
Kun haluat
katkaista virran
iPod-laitteesta
kytkeä toiston taukotilaan
siirtyä seuraavaan raitaan
paina
OFF, tai pidä iPod
& iPhone  painiketta
painettuna
iPod & iPhone

Jatka toistoa
painamalla
uudelleen.

siirtyä edelliseen raitaan
*
hakea tietyn kohdan
toiston aikana
kuuntelun aikana
 (eteenpäin)
tai 
(taaksepäin) ja
pidä painiketta
painettuna,
kunnes löydät
haluamasi kohdan.
hakea tietyn kohdan
taukotilassa
näytön avulla
painiketta 
(eteenpäin) tai
 (taaksepäin)
ja pidä sitä
painettuna,
kunnes löydät
haluamasi kohdan.
palata edelliseen valikkoon MENU**
valita valikon kohdan tai
/**
toistettavan raidan
avata valitun valikon tai
ENTER**
aloittaa toiston
* Toiston aikana tämä toiminto siirtyy nykyisen
raidan alkuun. Voit siirtyä edelliseen raitaan
painamalla painiketta kahdesti.
**Nämä toiminnot ovat käytettävissä vain
vakiovarusteisiin sisältyvällä kaukosäätimellä.
Huomautuksia
Kun liität tai poistat iPod-laitetta, pidä iPod
samassa kulmassa kuin tässä laitteessa oleva
liitin, jotta liitin ei vaurioidu. Älä myöskään
käännä tai väännä iPod-laitetta.
Älä kanna tätä laitetta, kun iPod-laite on
kytkettynä liitäntään. Muutoin voi ilmetä
toimintahäiriö.
Kun liität tai irrotat iPod-laitteen, tartu tähän
laitteeseen toisella kädellä ja varo painamasta
iPod-laitteen painikkeita vahingossa.
Keskeytä toisto ennen iPodin irrottamista.
Laitteen käyttäminen akkulaturina
Tätä laitetta voi käyttää akkulaturina.
Lataaminen alkaa, kun iPod-laite kytketään
liitäntään.
Lataustila näkyy iPod-laitteen näytössä. Katso
lisätiedot iPodin käyttöoppaasta.
Tietoja tekijänoikeuksista
iPhone, iPod, iPod classic, iPod nano ja iPod
touch ovat Apple Inc:n tavaramerkkejä, jotka on
rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.
”Made for iPod” ja ”Made for iPhone”
tarkoittavat, että elektroninen lisälaite on
suunniteltu erityisesti iPod- tai iPhone-laitteeseen
kytkettäväksi ja että valmistaja takaa sen täyttävän
Applen vaatimukset. Apple ei ole
vastuuvelvollinen tämän laitteen toiminnasta eikä
turvallisuusstandardien tai muiden säädösten
yhdenmukaisuudesta. Huomaa, että tämän
lisälaitteen käyttö iPod- tai iPhone-laitteen kanssa
voi vaikuttaa langattomaan suoritustehoon.
Hälytyksen asettaminen
Huomautus
Jos CD-hälytys ei onnistu levyvirheen takia, levyn
puuttumisen takia tai koska CD-levylokero on
avattuna, summeriääni toimii CD-levyn sijaan
herätysäänenä.
 iPod-herätyksen asettaminen
1 Toimi kohdan ”Hälytyksen asettaminen”
vaiheiden 1–8 mukaisesti.
2 Valitse ”iPod”-herätystila painamalla
painiketta ALARM TIME SET A tai B.
”VOL” tulee näyttöön.
3 Säädä äänenvoimakkuus ALARM TIME
SET + tai – -painikkeella.
Asetus tallennetaan. Jos näytössä ei näy tekstiä
”A” tai ”B” yhdessä ”iPod”-tekstin kanssa,
paina painiketta ALARM TIME SET A tai B
uudelleen.
iPod-laitteen toisto aloitetaan määritettynä
ajankohtana.
Käytettäessä iPod touch- tai iPhone-laitetta
Jos haluat kuunnella iPod touch- tai iPhonelaitteeseen tallennettua musiikkia
hälytysäänenä, aseta iPod touch- tai iPhonelaite ensin tähän laitteeseen, aseta hälytysaika
edellä olevien ohjeiden mukaan ja valitse sitten
haluamasi musiikki.
Jos asetat iPod-hälytyksen iPod touch- tai
iPhone-laitteen toistaessa musiikkia ja katkaiset
sitten tästä laitteesta virran, hälytysmusiikki
alkaa soida, kun hälytyshetki koittaa.
Jos iPod touch-/iPhone-laitteen virta
katkaistaan ennen kuin iPod touch/iPhone
asetetaan tähän laitteeseen, iPod-herätys ei
toimi, vaikka iPod-herätys olisi määritetty
oikein.
 Radioherätyksen asettaminen
1 Toimi kohdan ”Hälytyksen asettaminen”
vaiheiden 1–8 mukaisesti.
2 Valitse ”RADIO”-herätystila painamalla
painiketta ALARM TIME SET A tai B.
”VOL” ja ”PRESET” tulevat näyttöön.
3 Säädä äänenvoimakkuus ALARM TIME
SET + tai – -painikkeella.
4 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
– toistuvasti, kunnes oikea tuntilukema
näkyy näytössä.
Tuntilukemaa voi muuttaa nopeasti pitämällä
painiketta
ALARM TIME SET + tai – painettuna.
3 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Minuuttilukema alkaa vilkkua.
4 Aseta minuutit toistamalla vaihe 2.
5 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Viikonpäivä alkaa vilkkua.
6 Aseta viikonpäivät toistamalla vaihe 2.
Voit valita päivät seuraavista vaihtoehdoista (3):
Joka päivä: SUN MON TUE WED THU FRI
SAT
Arkipäivä: MON TUE WED THU FRI
Viikonloppu: SUN SAT
7 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Hälytystilan asetus tallennetaan.
8 Paina painiketta ALARM TIME SET + tai
– toistuvasti, kunnes haluamasi
hälytystila vilkkuu.
Voit valita jonkin vaihtoehdoista ”CD”, ”iPod”,
”RADIO” ja ”BUZZER”. Aseta herätystila
seuraavasti:
– CD: katso ” CD-levyherätyksen
asettaminen”.
– iPod: katso ” iPod-herätyksen
asettaminen”.
– RADIO: katso ” Radioherätyksen
asettaminen”.
– BUZZER: katso ” Summeriherätyksen
asettaminen”.
 CD-levyherätyksen asettaminen
Kun käytät CD-levyherätystä, laite toistaa
herätysraidaksi määrittämäsi raidan ensin. (Jos
CD-levyn toistotilaksi on valittu ”SHUFFLE” tai
”SHUFFLE REP”, laite kuitenkin toistaa raidat
satunnaisessa järjestyksessä.)
1 Toimi kohdan ”Hälytyksen asettaminen”
vaiheiden 1–8 mukaisesti.
2 Valitse ”CD”-herätystila painamalla
painiketta ALARM TIME SET A tai B.
”VOL” ja ”TRCK” tulevat näyttöön.
3 Säädä äänenvoimakkuus ALARM TIME
SET + tai – -painikkeella.
4 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Raidan numero alkaa vilkkua.
5 Valitse haluamasi raidan numero
painamalla painiketta ALARM TIME
SET + tai –.
6 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Asetus tallennetaan. Jos näytössä ei näy tekstiä
”A” tai ”B”, paina painiketta ALARM TIME
SET A tai B uudelleen. CD-levyn toisto
aloitetaan määritettynä ajankohtana.
SLEEP-ilmaisin tulee näyttöön.
2 Aseta uniajastimen kestoaika painamalla
SLEEP-painiketta.
Joka kerta kun painat SLEEP-painiketta,
minuuttimäärä muuttuu seuraavasti:
Näyttö palaa kellonaikatilaan neljän sekunnin
kuluttua siitä, kun olet päättänyt kestoajan
asetuksen ja vapauttanut SLEEP-painikkeen,
ja uniajastin käynnistyy.
Laite toistaa ääntä asettamasi ajan, ja sitten
siitä katkeaa virta.
Virran katkaiseminen laitteesta ennen
esiasetettua ajankohtaa
Paina painiketta SNOOZE/DATE/SLEEP
OFF tai OFF/ALARM RESET.
Uniajastimen asetuksen muuttaminen
Painamalla SLEEP-painiketta toistuvasti voit
valita haluamasi uniajastinasetuksen senkin
jälkeen, kun uniajastin on aktivoitu.
Uniajastimen poistaminen käytöstä
Poista uniajastin käytöstä (”OFF”) painamalla
SLEEP-painiketta toistuvasti vaiheessa 2.
Ulkoisten laitteiden
liittäminen
Äänen kuunteleminen
1 Kytke tämän laitteen AUDIO IN -liitäntä
ulkoisen laitteen linjalähtö- tai
kuulokeliitäntään audioliitäntäkaapelilla
(vakiovaruste).
Taajuusalue (”FM” tai ”AM”) alkaa vilkkua.
5 Valitse haluamasi taajuusalue painamalla
painiketta ALARM TIME SET + tai –.
”– –” on viimeinen vastaanotettu asema.
6 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
B.
Esiviritetyn aseman numero alkaa vilkkua.
7 Valitse haluamasi esiviritysnumero
painamalla painiketta ALARM TIME
SET + tai –.
Asetus tallennetaan.
Jos näytössä ei näy tekstiä ”A” tai ”B” yhdessä
”RADIO”-tekstin kanssa, paina painiketta
ALARM TIME SET A tai B uudelleen.
Radio käynnistetään määritettynä ajankohtana.
 Summeriherätyksen asettaminen
1 Toimi kohdan ”Hälytyksen asettaminen”
vaiheiden 1–8 mukaisesti.
2 Valitse ”BUZZER”-herätystila painamalla
painiketta ALARM TIME SET A tai B.
Asetus tallennetaan. Jos näytössä ei näy tekstiä
”A” tai ”B”, paina painiketta ALARM TIME
SET A tai B uudelleen.
Summeriääni toistetaan määritettynä ajankohtana.
Herätysasetuksen tarkistaminen
2 Paina painiketta ALARM TIME SET + tai
paina SLEEP-painiketta.
B.
Hälytyksen asettaminen
Teksti ”WAKE UP” ilmestyy näyttöön ja
tuntilukema vilkkuu näytössä.
1 Kun laitteeseen on virta kytkettynä,
B.
Huomautus
Summerihälytyksen äänenvoimakkuutta ei voi asettaa.
B painettuna ainakin kaksi sekuntia.
Voit nukahtaa ääntä kuunnellen käyttämällä
laitteen uniajastinta, joka katkaisee automaattisesti
laitteesta virran esiasetetun ajan kuluttua.
4 Paina painiketta ALARM TIME SET A tai
Tässä CD-kelloradiossa on 4 herätystilaa: CD,
iPod, radio ja summeri. Tarkista ennen
herätyksen asettamista, että kellonaika on oikea
(katso kohtaa ”Kellonajan asettaminen
ensimmäisen kerran”).
1 Pidä painiketta ALARM TIME SET A tai
Uniajastimen
asettaminen
Paina painiketta ALARM/TIME SET + tai –.
Asetus näytetään neljän sekunnin ajan.
Herätysasetuksen muuttaminen
Siirrä herätyksen kellonaikaa eteenpäin
painamalla ALARM/TIME SET + -painiketta yli
2 sekuntia. Siirrä herätyksen kellonaikaa
taaksepäin painamalla ALARM/TIME SET –
-painiketta yli 2 sekuntia.
Kun vapautat painikkeen, muuttunut kellonaika
näytetään kahden sekunnin ajan. Jos haluat
muuttaa herätysaikaa uudelleen, paina painiketta
ALARM/TIME SET + tai – näiden kahden
sekunnin aikana. Muussa tapauksessa asetus
tallennetaan näytössä olleessa muodossa.
Kun haluat torkkua vielä muutaman
minuutin
Paina SNOOZE/DATE/SLEEP OFF
-painiketta.
Ääni katkeaa, mutta alkaa kuulua uudelleen
automaattisesti noin 10 minuutin kuluttua.
Voit muuttaa torkkuaikaa painamalla SNOOZE/
DATE/SLEEP OFF -painiketta toistuvasti 3
sekunnin sisällä.
Pisin mahdollinen torkkuaika on 60 minuuttia.
Hälytyksen katkaiseminen
Katkaise herätysääni painamalla OFF /
ALARM RESET -painiketta.
Hälytys käynnistyy uudelleen samaan aikaan
seuraavana päivänä.
Hälytyksen poistaminen käytöstä
Poista teksti ALARM A tai B näytöstä
painamalla painiketta ALARM/TIME SET A
tai B.
Huomautuksia hälytyksestä sähkökatkon
sattuessa
Jos hälytysäänen asetuksena on RADIO, CD tai
iPod, sen tilalle tulee automaattisesti
”BUZZER”.
Jos varmistuspariston varaus on loppunut,
hälytys ei toimi sähkökatkon sattuessa. Vaihda
paristo säännöllisesti.
Audioliitäntäkaapeli
(vakiovaruste)
Ulkoiseen
laitteeseen
2 Paina AUDIO IN -painiketta, jotta
näyttöön tulee teksti ”AUDIO IN”.
3 Aloita toisto AUDIO IN -liitäntään
kytketyssä laitteessa.
4 Säädä äänenvoimakkuus VOLUME + tai
– -painikkeilla.
Palaaminen radion kuunteluun
Paina RADIO BAND -painiketta.
Taajuus näkyy näytössä.
Palaaminen CD-levyn kuunteluun
Paina CD  -painiketta.
Palaaminen iPod-laitteen kuunteluun
Paina iPod & iPhone  -painiketta.
Kuuntelun lopettaminen
Paina OFF-painiketta ja pysäytä toisto liitetyssä
laitteessa.
Huomautuksia
Katso ohjeita myös liitetyn laitteen käyttöohjeesta.
Vakiovarusteisiin kuuluvaa
audioliitäntäkaapelia ei voi liittää kaikkiin
ulkoisiin laitteisiin. Käytä tällöin käytettävään
ulkoiseen laitteeseen soveltuvaa kaapelia.
Kun kuuntelet radiota ulkoisen laitteen ollessa
liitettynä, estä häiriöt katkaisemalla virta
liitetystä laitteesta. Jos radiossa on häiriöitä,
vaikka laitteen virta on katkaistu, irrota laite ja
siirrä ulkoinen laite kauemmas tästä laitteesta.
Download PDF

advertising